?

30.6.2016    | EN | Official Journal of the European Union | L 173/530.6.2016    | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 173/5
COUNCIL REGULATION (EU) 2016/1051NARIADENIE RADY (EÚ) 2016/1051
of 24 June 2016z 24. júna 2016,
amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial productsktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 31 thereof,so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 31,
Having regard to the proposal from the European Commission,so zreteľom na návrh Európskej komisie,
Whereas:keďže:
(1) | It is in the interest of the Union to suspend totally the autonomous Common Customs Tariff duties on 140 products that are not currently listed in the Annex to Council Regulation (EU) No 1387/2013 (1).(1) | Je v záujme Únie úplne pozastaviť autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade 140 výrobkov, ktoré v súčasnosti nie sú uvedené v prílohe k nariadeniu Rady (EÚ) č. 1387/2013 (1).
(2) | It is no longer in the interest of the Union to maintain the suspension of autonomous Common Customs Tariff duties on six of the products that are currently listed in the Annex to Regulation (EU) No 1387/2013.(2) | V prípade šiestich výrobkov, ktoré sú v súčasnosti uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013, už nie je v záujme Únie zachovávať pozastavenie autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka.
(3) | It is necessary to modify the conditions of 46 suspensions, currently listed in the Annex to Regulation (EU) No 1387/2013 in order to take into account technical product developments, economic trends on the market and further scrutiny of classification and to carry out linguistic adaptations. The modified conditions refer to changes of the product description, classification, duty rates or end-use requirement. The suspensions in respect of which modifications are necessary should be deleted from the list of suspensions in the Annex to Regulation (EU) No 1387/2013, and the modified suspensions should be inserted into that list.(3) | S cieľom zohľadniť technický vývoj výrobkov, hospodárske trendy na trhu a ďalšie preskúmanie zatriedenia a vykonať jazykové úpravy je potrebné upraviť podmienky v 46 prípadoch pozastavení v súčasnosti uvedených v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013. Upravené podmienky sa týkajú zmien opisu výrobku, jeho zatriedenia, colných sadzieb alebo požiadavky týkajúcej sa konečného použitia. Zo zoznamu pozastavení uvedeného v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013 by sa mali vypustiť pozastavenia, v prípade ktorých je potrebné vykonať úpravy, a do uvedeného zoznamu by sa mali vložiť upravené pozastavenia.
(4) | In the interest of clarity, the endnote indicating a newly introduced measure or a measure with amended conditions listed in the Annex to Regulation (EU) No 1387/2013 should be deleted and the entries modified by this Regulation should be marked with an asterisk.(4) | V záujme jasnosti by sa mala vypustiť koncová poznámka, ktorá poukazuje na novozavedené opatrenie alebo opatrenie so zmenenými podmienkami uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013, a záznamy upravené týmto nariadením by sa mali označiť hviezdičkou.
(5) | Regulation (EU) No 1387/2013 should therefore be amended accordingly.(5) | Nariadenie (EÚ) č. 1387/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
(6) | As the changes regarding the suspensions for the products concerned provided for in this Regulation have to apply from 1 July 2016, this Regulation should enter into force as a matter of urgency. In addition, in order to adequately ensure the benefit of the suspension classified under TARIC code 7616991030, the newly inserted TARIC code 8708999750 should apply from 1 January 2016,(6) | Keďže zmeny týkajúce sa pozastavení v prípade dotknutých výrobkov, ktoré sú stanovené v tomto nariadení, sa majú uplatňovať od 1. júla 2016, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr. Okrem toho s cieľom primerane zabezpečiť výhodu z pozastavenia klasifikovaného pod kódom TARIC 7616991030, by sa mal novo vložený kód TARIC 8708999750 uplatňovať od 1. januára 2016,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Article 1Článok 1
The Annex to Regulation (EU) No 1387/2013 is amended as follows:Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013 sa mení takto:
(1) | the rows for the products listed in Annex I to this Regulation are inserted following the order of the CN codes indicated in the first column of the table in the Annex to Regulation (EU) No 1387/2013;1. | riadky pre výrobky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu sa vkladajú podľa poradia kódov KN uvedených v prvom stĺpci tabuľky v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013;
(2) | the rows for the products for which the CN and TARIC codes are set out in Annex II to this Regulation are deleted;2. | riadky pre výrobky, ktorých kódy KN a kódy TARIC sú uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu, sa vypúšťajú;
(3) | endnote 1 is replaced by the following: | ‘(1) | Suspension of duties is subject to end-use customs supervision in accordance with Article 254 of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (OJ L 269, 10.10.2013, p. 1).’;3. | koncová poznámka 1 sa nahrádza takto: | „(1) | Pozastavenie ciel podlieha colnému dohľadu nad konečným použitím v súlade s článkom 254 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).“;
(4) | endnote 4 is replaced by the following: | ‘(4) | A surveillance of imports of goods covered by this tariff suspension shall be established in accordance with the procedure laid down in Articles 55 and 56 of Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2447 of 24 November 2015 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council laying down the Union Customs Code (OJ L 343, 29.12.2015, p. 558).’;4. | koncová poznámka 4 sa nahrádza takto: | „(4) | Dohľad nad dovozom tovaru, na ktorý sa vzťahuje toto pozastavenie ciel, sa stanoví v súlade s postupom ustanoveným v článkoch 55 a 56 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).“;
(5) | endnote 7 is deleted;5. | koncová poznámka 7 sa vypúšťa;
(6) | the following endnote marked with an asterisk is added: | ‘* | Suspension relating to a product in the Annex to Regulation (EU) No 1344/2011 for which the CN or TARIC code or the product description is modified by this Regulation.’.6. | dopĺňa sa táto koncová poznámka označená znakom: | „* | Pozastavenie týkajúce sa výrobku v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1344/2011, pre ktorý sa týmto nariadením zmenili kódy KN alebo TARIC, prípadne opis výrobku.“.
Article 2Článok 2
This Regulation shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European Union.Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
It shall apply from 1 July 2016.Uplatňuje sa od 1. júla 2016.
However, TARIC code ‘ex 8708999750’ shall apply from 1 January 2016.Avšak kód TARIC „ex 8708999750“ sa uplatňuje od 1. januára 2016.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Done at Luxembourg, 24 June 2016.V Luxemburgu 24. júna 2016
For the CouncilZa Radu
The Presidentpredseda
A.G. KOENDERSA.G. KOENDERS
(1)  Council Regulation (EU) No 1387/2013 of 17 December 2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products and repealing Regulation (EU) No 1344/2011 (OJ L 354, 28.12.2013, p. 201).(1)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1387/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1344/2011 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 201).
ANNEX IPRÍLOHA I
CN code | TARIC | Description | Rate of autonomous duty | Supplementary Unit | Date foreseen for mandatory reviewKód KN | TARIC | Opis | Sadzba všeobecného cla | Doplnkové jednotky | Predpokladaný dátum povinného preskúmania
ex 1512 19 10 | 10 | Refined safflower oil (Safloröl, CAS RN 8001-23-8) for use in the manufacture of | — | conjugated linoleic acid of heading 3823 or | — | ethyl- or methyl esters of linoleic acid of heading 2916 (1) | 0 % | — | 31.12.2020ex 1512 19 10 | 10 | Rafinovaný požltový olej (olej z požltu farbiarskeho, CAS RN 8001-23-8) na výrobu | — | konjugovanej kyseliny linolovej položky 3823 alebo | — | etylesterov alebo metylesterov kyseliny linolovej položky 2916 (1) | 0 % | — | 31.12.2020
*ex 2008 99 91 | 20 | Chinese water chestnuts (Eleocharis dulcis or Eleocharis tuberosa) peeled, washed, blanched, chilled and individually quick-frozen for use in the manufacture of products of food industry for treatment other than simple repacking (1) (2) | 0 % (3) | — | 31.12.2020*ex 2008 99 91 | 20 | Čínske vodné gaštany (Eleocharis dulcis alebo Eleocharis tuberosa) lúpané, prané, blanšírované, chladené a jednotlivo rýchlomrazené, na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho priemyslu na iné spracovanie ako jednoduché prebalenie (1) (2) | 0 % (3) | — | 31.12.2020
*ex 2009 89 99 | 96 | Coconut water | — | unfermented, | — | not containing added spirit or sugar, and | — | in immediate packing of a content of 50 litres or more (2) | 0 % | — | 31.12.2016*ex 2009 89 99 | 96 | Kokosová voda | — | nekvasená, | — | neobsahujúca pridaný alkohol alebo cukor, a | — | v bezprostrednom obale s obsahom 50 litrov alebo viac (2) | 0 % | — | 31.12.2016
*ex 2106 10 20 | 30 | Preparation on the base of soya protein isolate, containing by weight 6,6 % or more but not more than 8,6 % of calcium phosphate | 0 % | — | 31.12.2018*ex 2106 10 20 | 30 | Prípravok na základe izolovaného sójového proteínu, obsahujúci 6,6 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 8,6 hmotnostného % fosforečnanu vápenatého | 0 % | — | 31.12.2018
*ex 2805 19 90 | 20 | Lithium metal of a purity by weight of 98,8 % or more (CAS RN 7439-93-2) | 0 % | — | 31.12.2017*ex 2805 19 90 | 20 | Lítium kov s čistotou 98,8 hmotnostného % alebo viac (CAS RN 7439-93-2) | 0 % | — | 31.12.2017
ex 2811 22 00 | 70 | Amorphous silicon dioxide (CAS RN 60676-86-0), | — | in the form of powder | — | of a purity by weight of 99,7 % or more | — | with a median grain size of 0,7 μm or more, but not more than 2,1 μm | — | where 70 % of the particles have a diameter of not more than 3 μm | 0 % | — | 31.12.2020ex 2811 22 00 | 70 | Amorfný oxid kremičitý (CAS RN 60676-86-0): | — | vo forme prášku | — | s čistotou 99,7 hmotnostného % alebo viac | — | so strednou veľkosťou zrna 0,7 μm alebo viac, ale najviac 2,1 μm | — | ktorého 70 % častíc má priemer najviac 3 μm | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2818 30 00 | 20 | Aluminium hydroxide (CAS RN 21645-51-2) | — | in the form of powder | — | with a purity by weight of 99,5 % or more | — | with a decomposition point of 263o C or more | — | with a particle size of 4 μm (± 1 μm) | — | with a Total-Na2O-content by weight of not more than 0,06 % | 0 % | — | 31.12.2020ex 2818 30 00 | 20 | Hydroxid hlinitý (CAS RN 21645-51-2) | — | vo forme prášku | — | s čistotou 99,5 hmotnostného % alebo viac | — | s teplotným bodom rozkladu 263 °C alebo viac | — | s veľkosťou častíc 4 μm (± 1 μm) | — | s celkovým obsahom Na2O najviac 0,06 hmotnostného % | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2825 50 00 | 30 | Copper (II) oxide (CAS RN 1317-38-0), with a particle size of not more than 100 nm | 0 % | — | 31.12.2020ex 2825 50 00 | 30 | Oxid meďnatý (CAS RN 1317-38-0) s veľkosťou častíc najviac 100 nm | 0 % | — | 31.12.2020
*ex 2836 99 17 | 30 | Zirconium (IV) basic carbonate (CAS RN 57219-64-4 or 37356-18-6) with a purity by weight of 96 % or more | 0 % | — | 31.12.2018*ex 2836 99 17 | 30 | Zásaditý uhličitan zirkoničitý (CAS RN 57219-64-4 alebo 37356-18-6) s čistotou 96 hmotnostných % alebo viac | 0 % | — | 31.12.2018
*ex 2903 39 29 | 10 | 1H-Perfluorohexane (CAS RN 355-37-3) | 0 % | — | 31.12.2018*ex 2903 39 29 | 10 | 1H-Perfluórhexán (CAS RN 355-37-3) | 0 % | — | 31.12.2018
ex 2906 29 00 | 40 | 2-Bromo-5-iodo-benzenemethanol (CAS RN 946525-30-0) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2906 29 00 | 40 | 2-Bróm-5-jód-benzénmetanol (CAS RN 946525-30-0) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2908 19 00 | 40 | 3,4,5-Trifluorophenol (CAS RN 99627-05-1) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2908 19 00 | 40 | 3,4,5-Trifluórfenol (CAS RN 99627-05-1) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2908 19 00 | 50 | 4-Fluorophenol (CAS RN 371-41-5) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2908 19 00 | 50 | 4-Fluórfenol (CAS RN 371-41-5) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2909 30 90 | 50 | 1-Ethoxy-2,3-difluorobenzene (CAS RN 121219-07-6) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2909 30 90 | 50 | 1-Etoxy-2,3-difluórbenzén (CAS RN 121219-07-6) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2909 30 90 | 60 | 1-Butoxy-2,3-difluorobenzene (CAS RN 136239-66-2) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2909 30 90 | 60 | 1-Butoxy-2,3-difluórbenzén (CAS RN 136239-66-2) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2909 49 80 | 10 | 1-Propoxypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2909 49 80 | 10 | 1-Propoxypropán-2-ol (CAS RN 1569-01-3) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2911 00 00 | 10 | Ethoxy-2,2-difluoroethanol (CAS RN 148992-43-2) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2911 00 00 | 10 | Ethoxy-2,2-difluoroethanol (CAS RN 148992-43-2) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2914 50 00 | 75 | 7-Hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone (CAS RN 22009-38-7) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2914 50 00 | 75 | 7-Hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén (CAS RN 22009-38-7) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2915 90 70 | 65 | 2-Ethyl-2-methyl butanoic acid (CAS RN 19889-37-3) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2915 90 70 | 65 | Kyselina 2-etyl-2-metyl butánová (CAS RN 19889-37-3) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2916 14 00 | 30 | Allyl methacrylate (CAS RN 96-05-9) and its' isomers with a purity by weight of 98 % or more and containing at least: | — | 0,01 % or more but not more than 0,02 % of Allyl alcohol (CAS RN 107-18-6), | — | 0,01 % or more but not more than 0,1 % of Methacrylic acid (CAS RN 79-41-4), and | — | 0,5 % or more but not more than 1 % of 4-Methoxyphenol (CAS RN 150-76-5) (1) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2916 14 00 | 30 | Alylmetakrylát (CAS RN 96-05-9) a jeho izoméry s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac a obsahujúci najmenej: | — | 0,01 % alebo viac, ale najviac 0,02 % alylalkoholu (CAS RN 107-18-6), | — | 0,01 % alebo viac, ale najviac 0,1 % kyseliny metakrylovej (CAS RN 79-41-4), a | — | 0,5 % alebo viac, ale najviac 1 % 4-metoxyfenolu (CAS RN 150-76-5) (1) | 0 % | — | 31.12.2020
*ex 2916 39 90 | 20 | 3,5-Dichlorobenzoyl chloride (CAS RN 2905-62-6) | 0 % | — | 31.12.2018*ex 2916 39 90 | 20 | 3,5-Dichlórbenzoyl chlorid (CAS RN 2905-62-6) | 0 % | — | 31.12.2018
ex 2916 39 90 | 41 | 4-Bromo-2,6-difluorobenzoyl chloride (CAS RN 497181-19-8) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2916 39 90 | 41 | 4-Bróm-2,6-difluórbenzoylchlorid (CAS RN 497181-19-8) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2916 39 90 | 51 | 3-Chloro-2-fluorobenzoic acid (CAS RN 161957-55-7) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2916 39 90 | 51 | Kyselina 3-chlór-2-fluórbenzoová (CAS RN 161957-55-7) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2916 39 90 | 61 | 2-Phenylbutyric Acid (CAS RN 90-27-7) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2916 39 90 | 61 | Kyselina 2-fenylbutánová (CAS RN 90-27-7) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2917 39 95 | 25 | Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride (CAS RN 81-84-5) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2917 39 95 | 25 | Naftalén-1,8-dikarboxanhydrid (CAS RN 81-84-5) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2917 39 95 | 35 | 1-Methyl-2-nitroterephthalate (CAS RN 35092-89-8) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2917 39 95 | 35 | 1-Metyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 35092-89-8) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2918 99 90 | 13 | 3-Methoxy-2-methylbenzoyl chloride (CAS RN 24487-91-0) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2918 99 90 | 13 | 3-Metoxy-2-metylbenzoylchlorid (CAS RN 24487-91-0) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2918 99 90 | 18 | Ethyl 2-hydroxy-2-(4-phenoxyphenyl)propanoate (CAS RN 132584-17-9) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2918 99 90 | 18 | Etyl 2-hydroxy-2-(4-fenoxyfenyl)propanoát (CAS RN 132584-17-9) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2921 49 00 | 60 | 2,6-Diisopropylaniline (CAS RN 24544-04-5) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2921 49 00 | 60 | 2,6-Diizopropylanilín (CAS RN 24544-04-5) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2922 19 85 | 35 | 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy] ethanol (CAS RN 1704-62-7) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2922 19 85 | 35 | 2-[2-(Dimetylamino)etoxy]etanol (CAS RN 1704-62-7) | 0 % | — | 31.12.2020
*ex 2922 29 00 | 63 | Aclonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) with a purity by weight of 97 % or more | 0 % | — | 31.12.2020*ex 2922 29 00 | 63 | Aklonifén (ISO) (CAS RN 74070-46-5) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2922 39 00 | 25 | 3-(Dimethylamino)-1-(1-naphthalenyl)-1-propanone)hydrochloride (CAS RN 5409-58-5) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2922 39 00 | 25 | 3-(Dimetylamino)-1-(1-naftyl)-1-propanón)hydrochlorid (CAS RN 5409-58-5) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2922 39 00 | 35 | 5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone (CAS RN 1022-13-5) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2922 39 00 | 35 | 5-Chlór-2-(metylamino)benzofenón (CAS RN 1022-13-5) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2922 49 85 | 30 | Aqueous solution containing 40 % by weight or more of sodium methylaminoacetate (CAS RN 4316-73-8) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2922 49 85 | 30 | Vodný roztok obsahujúci 40 hmotnostných % alebo viac metylaminoacetátu sodného (CAS RN 4316-73-8) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2924 29 98 | 61 | (S)-1-Phenylethanamine (S)-2-(((1R,2R)-2-allylcyclopropoxy)carbonylamino)-3,3-dimethylbutanoate (CUS 0143288-8) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2924 29 98 | 61 | (S)-1-Fenyletánamín-(S)-2-(((1R,2R)-2-alylcyklopropoxy)karbonylamino)-3,3-dimetylbutanoát (CUS 0143288-8) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2924 29 98 | 62 | 2-Chlorobenzamide (CAS RN 609-66-5) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2924 29 98 | 62 | 2-Chlórbenzamid (CAS RN 609-66-5) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2924 29 98 | 64 | N-(3′,4′-dichloro-5-fluoro[1,1′-biphenyl]-2-yl)-acetamide (CAS RN 877179-03-8) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2924 29 98 | 64 | N-(3′,4′-dichlór-5-fluór[1,1′-bifenyl]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2926 90 95 | 14 | Cyanoacetic acid (CAS RN 372-09-8) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2926 90 95 | 14 | Kyselina kyanooctová (CAS RN 372-09-8) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2926 90 95 | 17 | Cypermethrin (ISO) with its stereoisomers (CAS RN 52315-07-8) with a purity by weight of 90 % or more | 0 % | — | 31.12.2020ex 2926 90 95 | 17 | Cypermetrín (ISO) a jeho stereoizoméry (CAS RN 52315-07-8) s čistotou 90 hmotnostných % alebo viac | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2928 00 90 | 23 | Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) with a purity by weight of 98 % or more | 0 % | — | 31.12.2020ex 2928 00 90 | 23 | Metobromurón (ISO) (CAS RN 3060-89-7) s čistotou 98 hmotnostných % alebo viac | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2930 90 99 | 19 | N-(2-Methylsulfinyl-1,1-dimethyl-ethyl)-N′-{2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}phthalamide (CAS RN 371771-07-2) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2930 90 99 | 19 | N-(2-Metylsulfinyl-1,1-dimetyl-etyl)-N′-{2-metyl-4-[1,2,2,2-tetrafluór-1-(trifluórmetyl)etyl]fenyl}ftalamid (CAS RN 371771-07-2) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2930 90 99 | 22 | Tembotrione (ISO) (CAS RN 335104-84-2) with a purity by weight of 94,5 % or more | 0 % | — | 31.12.2020ex 2930 90 99 | 22 | Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) s čistotou 94,5 hmotnostného % alebo viac | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2930 90 99 | 26 | Folpet (ISO)(CAS RN 133-07-3) with a purity by weight of 97,5 % or more | 0 % | — | 31.12.2020ex 2930 90 99 | 26 | Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) s čistotou 97,5 hmotnostného % alebo viac | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2931 90 80 | 60 | 4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid (CAS RN 944129-07-1) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2931 90 80 | 60 | Kyselina 4-chlór-2-fluór-3-metoxyfenyl boritá (CAS RN 944129-07-1) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2931 90 80 | 63 | Chloroethenyldimethylsilane (CAS RN 1719-58-0) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2931 90 80 | 63 | Chlóretenyl(dimetyl)silán (CAS RN 1719-58-0) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2931 90 80 | 65 | Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium hexafluorophosphate (CAS RN 61358-25-6) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2931 90 80 | 65 | Bis(4-terc-butylfenyl)jodónium-hexafluorofosfát (CAS RN 61358-25-6) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2931 90 80 | 67 | Dimethyltin dioleate (CAS RN 3865-34-7) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2931 90 80 | 67 | Dimetylbis(oleoyloxy)stannan (CAS RN 3865-34-7) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2931 90 80 | 70 | (4-Propylphenyl)boronic acid (CAS RN 134150-01-9) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2931 90 80 | 70 | Kyselina (4-propylfenyl) boritá (CAS RN 134150-01-9) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2932 19 00 | 20 | Tetrahydrofuran-borane (CAS RN 14044-65-6) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2932 19 00 | 20 | Tetrahydrofurán-borán (CAS RN 14044-65-6) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2932 99 00 | 65 | 4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5,1,0]octane (CAS RN 57280-22-5) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2932 99 00 | 65 | 4,4-Dimetyl-3,5,8-trioxabicyklo[5,1,0]oktán (CAS RN 57280-22-5) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2933 21 00 | 55 | 1-Aminohydantoin hydrochloride (CAS RN 2827-56-7) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2933 21 00 | 55 | 1-Aminohydantoín hydrochlorid (CAS RN 2827-56-7) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2933 29 90 | 65 | (S)-tert-Butyl 2-(5-bromo-1H-imidazol-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate (CAS RN 1007882-59-8) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2933 29 90 | 65 | (S)-terc-Butyl 2-(5-bróm-1H-imidazol-2-yl)pyrolidín-1-karboxylát (CAS RN 1007882-59-8) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2933 39 99 | 13 | Methyl (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-phenylethyl]-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-3-carboxylate (CAS RN 130194-96-6) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2933 39 99 | 13 | Metyl (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenyletyl]-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-én-3-karboxylát (CAS RN 130194-96-6) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2933 39 99 | 14 | N,4-Dimethyl-1-(phenylmethyl)- 3-piperidinamine hydrochloride (1:2) (CAS RN 1228879-37-5) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2933 39 99 | 14 | N,4-Dimetyl-1-(fenylmetyl)- 3-piperidínamín hydrochlorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2933 39 99 | 16 | Methyl (2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidine-2-carboxylate dihydrochloride (CAS RN 1501976-34-6) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2933 39 99 | 16 | Metyl (2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidín-2-karboxylát dihydrochlorid (CAS RN 1501976-34-6) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2933 39 99 | 17 | 3,5-Dimethylpyridine (CAS RN 591-22-0) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2933 39 99 | 17 | 3,5-Dimetylpyridín (CAS RN 591-22-0) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2933 39 99 | 19 | Methyl nicotinate (INNM) (CAS RN 93-60-7) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2933 39 99 | 19 | Metyl nikotinát (INNM) (CAS RN 93-60-7) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2933 39 99 | 23 | 2-Chloro-3-cyanopyridine (CAS RN 6602-54-6) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2933 39 99 | 23 | 2-Chlór-3-kyanopyridín (CAS RN 6602-54-6) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2933 39 99 | 26 | 2-[4-(Hydrazinylmethyl)phenyl]-pyridine dihydrochloride (CAS RN 1802485-62-6) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2933 39 99 | 26 | 2-[4-(Hydrazinylmetyl)fenyl]-pyridín dihydrochlorid (CAS RN 1802485-62-6) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2933 49 10 | 50 | 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid (CAS RN 94695-52-0) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2933 49 10 | 50 | Kyselina 1-cyklopropyl-6,7,8-trifluór-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolínkarboxylová (CAS RN 94695-52-0) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2933 59 95 | 18 | 1-Methyl-3-phenylpiperazine (CAS RN 5271-27-2) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2933 59 95 | 18 | 1-Metyl-3-fenylpiperazín (CAS RN 5271-27-2) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2933 59 95 | 21 | N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamide (CAS RN 26661-13-2) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2933 59 95 | 21 | N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidín-4-yl)benzamid (CAS RN 26661-13-2) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2933 69 80 | 13 | Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) with a purity by weight of 93 % or more | 0 % | — | 31.12.2020ex 2933 69 80 | 13 | Metribuzín (ISO) (CAS RN 21087-64-9) s čistotou 93 hmotnostných % alebo viac | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2933 69 80 | 17 | Benzoguanamine (CAS RN 91-76-9) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2933 69 80 | 17 | Benzoguanamín (CAS RN 91-76-9) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2933 99 80 | 16 | Pyridate (ISO)(CAS RN 55512-33-9) with a purity by weight of 90 % or more | 0 % | — | 31.12.2020ex 2933 99 80 | 16 | Pyridát (ISO)(CAS RN 55512-33-9) s čistotou 90 hmotnostných % alebo viac | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2933 99 80 | 17 | Carfentrazone-ethyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) with a purity by weight of 93 % or more | 0 % | — | 31.12.2020ex 2933 99 80 | 17 | Karfentrazon-etyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) s čistotou 93 hmotnostných % alebo viac | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2933 99 80 | 21 | 1-(Bis(dimethylamino)methylene)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxide hexafluorophosphate(V) (CAS RN 148893-10-1) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2933 99 80 | 21 | 1-(Bis(dimetylamino)metylén)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridínium 3-oxid hexafluórfosfát(V) (CAS RN 148893-10-1) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2933 99 80 | 26 | (2S,3S,4R)-Methyl 4-(3-(1,1-difluorobut-3-enyl)-7-methoxyquinoxalin-2-yloxy)-3-ethylpyrrolidine-2-carboxylate 4-methylbenzenesulfonate (CUS 0143289-9) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2933 99 80 | 26 | (2S,3S,4R)-Metyl 4-(3-(1,1-difluórobut-3-enyl)-7-metoxychinoxalín-2-yloxy)-3- etylpyrolidín-2-karboxylát 4-metylbenzénsulfonát (CUS 0143289-9) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2933 99 80 | 29 | 3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2933 99 80 | 29 | 3-[3-(4-Fluórfenyl)-1-(1-metyletyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2933 99 80 | 31 | Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) with a purity by weight of 97 % or more | 0 % | — | 31.12.2020ex 2933 99 80 | 31 | Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) s čistotou 97 hmotnostných % alebo viac | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2934 99 90 | 36 | Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) with a purity by weight of 95 % or more | 0 % | — | 31.12.2020ex 2934 99 90 | 36 | Oxadiazón (ISO) (CAS RN 19666-30-9) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2934 99 90 | 38 | Clomazone (ISO) (CAS RN 81777-89-1) with a purity by weight of 96 % or more | 0 % | — | 31.12.2020ex 2934 99 90 | 38 | Klomazón (ISO)(CAS RN 81777-89-1) s čistotou 96 hmotnostných % alebo viac | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2934 99 90 | 39 | 4-(Oxiran-2-ylmethoxy)-9H-carbazole (CAS RN 51997-51-4) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2934 99 90 | 39 | 4-(Oxirán-2-ylmetoxy)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2934 99 90 | 41 | 11-[4-(2-Chloro-ethyl)-1-piperazinyl]dibenzo(b,f)(1,4)thiazepine (CAS RN 352232-17-8) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2934 99 90 | 41 | 11-[4-(2-Chlór-etyl)-1-piperazinyl]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepín (CAS RN 352232-17-8) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2934 99 90 | 42 | 1-(Morpholin-4-yl)prop-2-en-1-one (CAS RN 5117-12-4) | 0 % | — | 31.12.2019ex 2934 99 90 | 42 | 1-(Morfolín-4-yl)prop-2-én-1-ón (CAS RN 5117-12-4) | 0 % | — | 31.12.2019
ex 2934 99 90 | 44 | Propiconazole (ISO) (CAS RN 60207-90-1) with a purity by weight of 92 % or more | 0 % | — | 31.12.2020ex 2934 99 90 | 44 | Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) s čistotou 92 hmotnostných % alebo viac | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2935 00 90 | 52 | (1R,2R)-1-Amino-2-(difluoromethyl)-N-(1-methylcyclopropylsulphonyl) cyclopropanecarboxamide hydrochloride (CUS 0143290-2) (5) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2935 00 90 | 52 | (1R,2R)-1-Amino-2-(difluórometyl)-N-(1-metylcyklopropylsulfonyl) cyklopropánkarboxamid hydrochlorid (CUS 0143290-2) (5) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2935 00 90 | 54 | Propoxycarbazone-sodium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) with a purity by weight of 95 % or more | 0 % | — | 31.12.2020ex 2935 00 90 | 54 | Propoxykarbazón -nátrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2935 00 90 | 56 | N-(p-Toluenesulphonyl)-N′-(3-(p-toluenesulphonyloxy)phenyl)urea (CAS RN 232938-43-1) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2935 00 90 | 56 | N-(p-Toluénsulfonyl)-N′-(3-(p-toluénsulfonyloxy)fenyl)močovina (CAS RN 232938-43-1) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2935 00 90 | 57 | N-{2-[(phenylcarbamoyl)amino]phenyl}benzenesulphonamide (CAS RN 215917-77-4) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2935 00 90 | 57 | N-{2-[(fenylkarbamoyl)amino]fenyl}benzénsulfónamid (CAS RN 215917-77-4) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 2935 00 90 | 58 | 1-Methylcyclopropane-1-sulphonamide (CAS RN 669008-26-8) | 0 % | — | 31.12.2020ex 2935 00 90 | 58 | 1-Metylcyklopropán-1-sulfónamid (CAS RN 669008-26-8) | 0 % | — | 31.12.2020
*ex 2935 00 90 | 59 | Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) with a purity of 94 % by weight or more | 0 % | — | 31.12.2020*ex 2935 00 90 | 59 | Flazasulfurón (ISO)(CAS RN 104040-78-0), s čistotou 94 hmotnostných % alebo viac | 0 % | — | 31.12.2020
*ex 3201 90 90 | ex 3202 90 00 | 40 | 10 | Reaction product of Acacia mearnsii extract, ammonium chloride and formaldehyde (CAS RN 85029-52-3) | 0 % | — | 31.12.2020*ex 3201 90 90 | ex 3202 90 00 | 40 | 10 | Produkt reakcie výťažku Acacia mearnsi s chloridom amónnym a formaldehydom (CAS RN 85029-52-3) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 3204 17 00 | 16 | Colourant C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) and preparations based thereon with a Colourant C.I. Pigment Red 49:2 content of 60 % or more by weight | 0 % | — | 31.12.2020ex 3204 17 00 | 16 | Farbivo C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Red 49:2 60 hmotnostných % alebo viac | 0 % | — | 31.12.2020
*ex 3212 10 00 | ex 7607 20 90 | ex 7616 99 90 | 10 | 30 | 25 | Metallised film: | — | consisting of eight or more layers of aluminium (CAS RN 7429-90-5) of a purity of 99,8 % or more, | — | with an optical density of each aluminium layer of not more than 3,0, | — | with each aluminium layer separated by a resin layer, | — | on a carrier film of PET, and | — | on rolls of up to 50 000 metres in length | 0 % | — | 31.12.2019*ex 3212 10 00 | ex 7607 20 90 | ex 7616 99 90 | 10 | 30 | 25 | Metalizovaný film: | — | pozostávajúci najmenej z ôsmich vrstiev hliníka s čistotou 99,8 % alebo viac (CAS RN 7429-90-5), | — | s optickou hustotou každej vrstvy hliníka najviac 3,0, | — | pričom každá vrstva hliníka je oddelená vrstvou živice, | — | na nosnom PET filme, a | — | vo zvitkoch s dĺžkou do 50 000 metrov | 0 % | — | 31.12.2019
ex 3507 90 90 | 20 | Creatine amidinohydrolase (CAS RN 37340-58-2) | 0 % | — | 31.12.2020ex 3507 90 90 | 20 | Kreatínamidinohydroláza (CAS RN 37340-58-2) | 0 % | — | 31.12.2020
*ex 3701 30 00 | 30 | Relief printing plate, of a kind used for printing on newsprint, consisting of a metal substrate coated with a photopolymer layer of a thickness of 0,15 mm or more but not more than 0,8 mm, not covered with a release film, of a total thickness of not more than 1 mm | 0 % | — | 31.12.2018*ex 3701 30 00 | 30 | Reliéfne tlačiarenské platne, druhov používaných na tlačenie novín, pozostávajúce z kovovej podložky potiahnutej fotopolymérnou vrstvou s hrúbkou 0,15 mm až 0,8 mm, nepotiahnuté ochranným filmom, s celkovou hrúbkou nepresahujúcou 1 mm | 0 % | — | 31.12.2018
ex 3802 10 00 | 10 | Mixture of activated carbon and polyethylene, in form of powder | 0 % | — | 31.12.2020ex 3802 10 00 | 10 | Zmes aktívneho uhlia a polyetylénu, vo forme prášku | 0 % | — | 31.12.2020
ex 3808 92 30 | 10 | Mancozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) imported in immediate packings of a content of 500 kg or more (2) | 0 % | — | 31.12.2020ex 3808 92 30 | 10 | Mankozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) dovážaný v bezprostrednom obale s obsahom 500 kg alebo viac (2) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 3811 21 00 | 12 | Dispersing agent containing: | — | esters of polyisobutenyl succinic acid and pentaerythritol (CAS RN 103650-95-9), | — | 35 % or more but not more than 55 % by weight of mineral oils and | — | with a chlorine content of not more than 0,05 % by weight, | used in the manufacture of blends of additives for lubricating oils (1) | 0 % | — | 31.12.2020ex 3811 21 00 | 12 | Dispergujúca látka obsahujúca: | — | estery kyseliny polyizobutenyljantárovej a pentaerytritolu (CAS RN 103650-95-9), | — | viac ako 35 hmotnostných %, ale najviac 55 hmotnostných % minerálnych olejov, a | — | s obsahom chlóru najviac 0,05 hmotnostného %, | používaná pri výrobe zmesí prísad do mazacích olejov (1) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 3811 21 00 | 14 | Dispersing agent: | — | containing polyisobutene succinimide derived from reaction products of polyethylenepolyamines with polyisobutenyl succinic anhydride (CAS RN 147880-09-9), | — | containing 35 % or more but not more than 55 % by weight of mineral oils, | — | with a chlorine content by weight of not more than 0,05 %, | — | having a total base number of less than 15, | used in the manufacture of blends of additives for lubricating oils (1) | 0 % | — | 31.12.2020ex 3811 21 00 | 14 | Dispergujúca látka: | — | obsahujúca polyizobutylénsukcinimid získaný z produktov reakcie polyetylénpolyamínov s polyizobutenylsukcínanhydridom (CAS RN 147880-09-9), | — | obsahujúca viac ako 35 hmotnostných %, ale najviac 55 hmotnostných % minerálnych olejov, | — | s obsahom chlóru najviac 0,05 hmotnostného %, | — | s číslom celkovej zásaditosti menej ako 15, | používaná pri výrobe zmesí prísad do mazacích olejov (1) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 3811 21 00 | 16 | Detergent containing: | — | Calcium salt of beta-aminocarbonyl alkylphenol (reaction product Mannich base of alkylphenol) | — | 40 % or more but not more than 60 % by weight of mineral oils and | — | having a total base number more than 120 | used in the manufacture of blends of additives for lubricating oils (1) | 0 % | — | 31.12.2020ex 3811 21 00 | 16 | Detergent obsahujúci: | — | vápenatú soľ beta-aminokarbonyl alkylfenolu (produkt reakcie Mannichovej bázy alkylfenolu) | — | viac ako 40 hmotnostných %, ale najviac 60 hmotnostných % minerálnych olejov a | — | s číslom celkovej zásaditosti viac ako 120, | používaný pri výrobe zmesí prísad do mazacích olejov (1) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 3811 21 00 | 18 | Detergent containing: | — | long chain alkyltoluene calcium sulphonates, | — | more than 30 % but not more than 50 % by weight of mineral oils, and | — | having a total base number of more than 310 but not more than 340, | used in the manufacture of blends of additives for lubricating oils (1) | 0 % | — | 31.12.2020ex 3811 21 00 | 18 | Detergent obsahujúci: | — | alkyltoluén-kalcium-sulfonáty s dlhým reťazcom, | — | viac ako 30 hmotnostných %, ale najviac 50 hmotnostných % minerálnych olejov a | — | s číslom celkovej zásaditosti viac ako 310, ale najviac 340, | používaný pri výrobe zmesí prísad do mazacích olejov (1) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 3824 90 92 | 21 | Solution of 2-chloro-5-(chloromethyl)-pyridine (CAS RN 70258-18-3) in Toluene | 0 % | — | 31.12.2020ex 3824 90 92 | 21 | Roztok 2-chlór-5-(chlórmetyl)-pyridínu (CAS RN 70258-18-3) v toluene | 0 % | — | 31.12.2020
ex 3824 90 92 | 22 | Aqueous solution containing by weight | — | 38 % or more but not more than 42 % of 2-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)ethanamine (CAS RN 658066-44-5), | — | 21 % or more but not more than 25 % of sulphuric acid (CAS RN 7664-93-9) and | — | 1 % or more but not more than 2,9 % of methanol (CAS RN 67-56-1) | 0 % | — | 31.12.2020ex 3824 90 92 | 22 | Vodný roztok obsahujúci: | — | 38 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 42 hmotnostných % 2-(3-chlór-5-(trifluórmetyl)pyridín-2-yl)etánamínu (CAS RN 658066-44-5), | — | 21 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 25 hmotnostných % kyseliny sírovej (CAS RN 7664-93-9) a | — | 1 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 2,9 hmotnostného % metanolu (CAS RN 67-56-1) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 3824 90 92 | 23 | Butylphosphato complexes of titanium(IV) (CAS RN 109037-78-7), dissolved in ethanol and propan-2-ol | 0 % | — | 31.12.2020ex 3824 90 92 | 23 | Butylfosfátové zlúčeniny titánia (IV) (CAS RN 109037-78-7), rozpustené v etanole a propán-2-ole | 0 % | — | 31.12.2020
*ex 3901 10 10 | 40 | Linear low-density polyethylene (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) in the form of powder, with | — | not more than 5 % by weight of comonomer, | — | a melt flow rate of 15 g/10 min or more, but not more than 60 g/10 min and | — | a density of 0,922 g/cm3 or more, but not more than 0,928 g/cm3 | 0 % | m3 | 31.12.2018*ex 3901 10 10 | 40 | Lineárny nízkohustotný polyetylén (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) vo forme prášku, s: | — | obsahom komonoméru najviac 5 hmotnostných %, | — | rýchlosťou toku taveniny 15 g/10 min. alebo viac, ale najviac 60 g/10 min. a | — | hustotou 0,922 g/cm3 alebo viac, ale najviac 0,928 g/cm3 | 0 % | m3 | 31.12.2018
ex 3901 90 90 | 53 | Copolymer of ethylene and acrylic acid (CAS RN 9010-77-9) with | — | an acrylic acid content of 18,5 % or more but not more than 49,5 % by weight (ASTM D4094), and | — | a melt flow rate of 14g/10 min (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D1238) or more | 0 % | m3 | 31.12.2020ex 3901 90 90 | 53 | Kopolymér etylénu a kyseliny akrylovej (CAS RN 9010-77-9) s: | — | obsahom kyseliny akrylovej 18,5 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 49,5 hmotnostného % (ASTM D4094), a | — | rýchlosťou toku taveniny 14 g/10 min. (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D 1238) alebo viac | 0 % | m3 | 31.12.2020
ex 3901 90 90 | 57 | Octene linear low-density polyethylene (LLDPE) in the form of pellets used in the co-extrusion processing of films for flexible food packaging with: | — | 10 % or more but not more than 20 % by weight of octene, | — | a melt flow ratio of 9,0 or more, but not more than 10,0 (using ASTM D1238 10,0/2,16), | — | a melt index (190 °C/2,16 kg) of 0,4 g/10 min but not more than 0,6 g/10 min, | — | a density (ASTM D4703) of 0,909 g/cm3 or more, but not more than 0,913 g/cm3, | — | a gel area per 24,6 cm3 of not more than 20 mm2; and | — | an anti-oxidant level not exceeding 240 ppm | 0 % | m3 | 31.12.2020ex 3901 90 90 | 57 | Okténový lineárny nízkohustotný polyetylén (LLDPE) vo forme peliet používaný pri koextrúznom spracovaní fólií na flexibilné obalové materiály určené pre potraviny s: | — | 10 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 20 hmotnostných % okténu, | — | rýchlosťou toku taveniny 9,0 alebo viac, ale najviac 10,0 (podľa ASTM D1238 10.0/2.16), | — | tavným indexom (190 °C/2,16 kg) 0,4 g/10 min., ale najviac 0,6 g/10 min., | — | hustotou (ASTM D4703) 0,909 g/cm3 alebo viac, ale najviac 0,913 g/cm3, | — | plochou gélu najviac 20 mm2 na 24,6 cm3 a | — | koncentráciou antioxidantov nepresahujúcou 240 ppm | 0 % | m3 | 31.12.2020
ex 3901 90 90 | 63 | Octene linear low-density polyethylene (LLDPE) produced by a Ziegler-Natta catalyst method in the form of pellets with: | — | more than 10 % but not more than 20 % by weight of copolymer, | — | a melt flow rate (MFR 190 °C/2,16 kg) of 0,7 g/10 min or more but not more than 0,9 g/10 min, and | — | a density (ASTM D4703) of 0,911 g/cm3 or more, but not more than 0,913 g/cm3 | for use in the co-extrusion processing of films for flexible food packaging (1) | 0 % | m3 | 31.12.2020ex 3901 90 90 | 63 | Okténový lineárny nízkohustotný polyetylén (LLDPE) vyrábaný katalytickou metódou Ziegler-Natta vo forme peliet s: | — | viac ako 10 hmotnostných %, ale najviac 20 hmotnostných % kopolyméru, | — | rýchlosťou toku taveniny (MFR 190 °C/2.16 kg) 0,7 g/10 min., ale najviac 0,9 g/10 min. a | — | hustotou (ASTM D4703) 0,911 g/cm3 alebo viac, ale najviac 0,913 g/cm3, | na použitie pri koextrúznom spracovaní fólií na flexibilné obalové materiály určené pre potraviny (1) | 0 % | m3 | 31.12.2020
*ex 3901 90 90 | 65 | Linear low-density polyethylene (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) in the form of powder, with | — | more than 5 %, but not more than 8 % by weight of comonomer, | — | a melt flow rate of 15 g/10 min or more, but not more than 60 g/10 min and | — | a density of 0,922 g/cm3 or more, but not more than 0,928 g/cm3 | 0 % | m3 | 31.12.2018*ex 3901 90 90 | 65 | Lineárny nízkohustotný polyetylén (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) vo forme prášku, s: | — | obsahom komonoméru viac ako 5 hmotnostných %, ale najviac 8 hmotnostných %, | — | rýchlosťou toku taveniny 15 g/10 min. alebo viac, ale najviac 60 g/10 min. a | — | hustotou 0,922 g/cm3 alebo viac, ale najviac 0,928 g/cm3 | 0 % | m3 | 31.12.2018
*ex 3901 90 90 | 67 | Copolymer made exclusively from ethylene and methacrylic acid monomers in which the methacrylic acid content is 11 % by weight or more | 0 % | — | 31.12.2020*ex 3901 90 90 | 67 | Kopolymér vyrobený výlučne z monomérov etylénu a kyseliny metakrylovej s obsahom kyseliny metakrylovej 11 hmotnostných % alebo viac | 0 % | — | 31.12.2020
ex 3903 90 90 | 46 | Copolymer in the form of granules containing by weight: | — | 74 % (± 4 %) styrene, | — | 24 % (± 2 %) n-butylacrylate and | — | 0,01 % or more but not more than 2 % methacrylic acid | 0 % | m3 | 31.12.2020ex 3903 90 90 | 46 | Kopolymér vo forme granúl obsahujúci: | — | 74 hmotnostných % (± 4 %) styrénu, | — | 24 hmotnostných % (± 2 %) N-butylakrylátu a | — | 0,01 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 2 hmotnostné % kyseliny metakrylovej | 0 % | m3 | 31.12.2020
ex 3903 90 90 | 70 | Copolymer in the form of granules containing by weight: | — | 75 % (± 7 %) styrene and | — | 25 % (± 7 %) methylmethacrylate | 0 % | m3 | 31.12.2020ex 3903 90 90 | 70 | Kopolymér vo forme granúl obsahujúci: | — | 75 hmotnostných % (± 7 %) styrénu a | — | 25 hmotnostných % (± 7 %) metylmetakrylátu | 0 % | m3 | 31.12.2020
ex 3907 10 00 | 10 | Mixture of a trioxan-oxirane-copolymer and polytetrafluoroethylene | 0 % | — | 31.12.2020ex 3907 10 00 | 10 | Zmes kopolyméru trioxán-oxiránu a polytetrafluoroetylénu | 0 % | — | 31.12.2020
ex 3907 10 00 | 20 | Polyoxymethylene with acetyl endcaps, containing polydimethylsiloxane and fibers of a copolymer of terephthalic acid and 1,4-phenyldiamine | 0 % | — | 31.12.2020ex 3907 10 00 | 20 | Polyoxymetylén s acetylovým zakončením, obsahujúci polydimetylsiloxán a vlákna z kopolyméru kyseliny tereftalovej a 1,4-fenyldiamínu | 0 % | — | 31.12.2020
ex 3907 30 00 | 15 | Epoxide resin, halogen-free, | — | containing by weight more than 2 % phosphoros calculated on the solid content, chemically bound in the epoxide resin, | — | not containing any hydrolysable chloride or containing less than 300 ppm hydrolysable chloride, and | — | containing solvents | for use in the manufacture of prepreg sheets or rolls of a kind used for the production of printed circuits (1) | 0 % | — | 31.12.2020ex 3907 30 00 | 15 | Epoxidová živica, bez halogénu, | — | s obsahom fosforu viac ako 2 hmotnostné % počítané na pevný obsah, chemicky viazaného v epoxidovej živici, | — | neobsahujúca hydrolyzovateľný chlorid alebo s obsahom hydrolyzovateľného chloridu menej ako 300 ppm a | — | obsahujúca rozpúšťadlá | na použitie pri výrobe predimpregnovaných listov alebo zvitkov druhu používaného na výrobu tlačených obvodov (1) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 3907 30 00 | 25 | Epoxide resin | — | containing by weight 21 % or more of brome, | — | not containing any hydrolysable chloride or containing less than 500 ppm hydrolysable chloride, and | — | containing solvents | 0 % | — | 31.12.2020ex 3907 30 00 | 25 | Epoxidová živica | — | obsahujúca 21 hmotnostných % alebo viac brómu, | — | neobsahujúca hydrolyzovateľný chlorid alebo s obsahom hydrolyzovateľného chloridu menej ako 500 ppm a | — | obsahujúca rozpúšťadlá | 0 % | — | 31.12.2020
*ex 3907 40 00 | 35 | α-Phenoxycarbonyl-ω-phenoxypoly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phenylene) isopropylidene(3,5-dibromo-1,4-phenylene)oxycarbonyl] (CAS RN 94334-64-2) | 0 % | — | 31.12.2018*ex 3907 40 00 | 35 | α-Fenoxykarbonyl-ω-fenoxypoly[oxy(2,6-dibróm-1,4-fenylén) izopropylidén(3,5-dibróm-1,4-fenylén)oxykarbonyl](CAS RN 94334-64-2) | 0 % | — | 31.12.2018
ex 3910 00 00 | 15 | Dimethyl, methyl(propyl(polypropylene oxide)) siloxane (CAS RN 68957-00-6), trimethylsiloxy-terminated | 0 % | — | 31.12.2020ex 3910 00 00 | 15 | Dimetyl, metyl[propyl(polypropylén oxid)] siloxán (CAS RN 68957-00-6), ukončený skupinou trimethylsiloxy- | 0 % | — | 31.12.2020
ex 3919 10 80 | 63 | Reflecting film consisting of | — | a layer of an acrylic resin with imprints against counterfeiting, alteration or substitution of data or duplication, or an official mark for an intended use, | — | a layer of an acrylic resin having embedded glass beads, | — | a layer of an acrylic resin hardened by a melamine cross-linking agent, | — | a metal layer, | — | an acrylic adhesive, and | — | a release film | 0 % | — | 31.12.2020ex 3919 10 80 | 63 | Reflexný film pozostávajúci z: | — | vrstvy akrylovej živice s ochrannými prvkami proti falšovaniu, zmene alebo náhrade údajov alebo proti kopírovaniu, alebo s oficiálnou značkou pre určené použitie, | — | vrstvy akrylovej živice s vtlačenými sklenými guľôčkami, | — | vrstvy akrylovej živice tvrdenej melamínovým zosieťujúcim činidlom, | — | kovovej vrstvy, | — | akrylového lepidla a | — | ochranného filmu | 0 % | — | 31.12.2020
*ex 3919 10 80 | ex 3919 90 00 | 73 | 50 | Self-adhesive reflecting sheet whether or not in segmented pieces, | — | whether or not containing a watermark, | — | with or without an application tape coated on one side with an adhesive; | the reflective sheet consists of: | — | a layer of acrylic or vinyl polymer, | — | a layer of poly(methyl methacrylate) or polycarbonate containing microprisms, | — | a layer of metallisation, | — | an adhesive layer, and | — | a release sheet | — | whether or not containing an additional layer of polyester | 0 % | — | 31.12.2018*ex 3919 10 80 | ex 3919 90 00 | 73 | 50 | Samolepiaca reflexná fólia, tiež rozčlenená na segmenty, | — | tiež s vodoznakom, | — | s alebo bez vrstvy aplikačnej pásky potiahnutej na jednej strane lepiacou vrstvou; | reflexná fólia pozostáva z: | — | vrstvy z akrylového alebo vinylového polyméru, | — | vrstvy polymetylmetakrylátu alebo polykarbonátu obsahujúcej mikroprizmy, | — | vrstvy kovového materiálu, | — | lepiacej vrstvy a | — | odnímateľnej ochrannej fólie | — | tiež obsahujúca ďalšiu vrstvu polyesteru | 0 % | — | 31.12.2018
ex 3919 90 00 | 52 | White polyolefin tape consisting of: | — | an adhesive layer based on synthetic rubber with a thickness of 8 μm or more but not more than 17 μm, | — | a polyolefin layer with a thickness of 28 μm or more but not more than 40 μm, and | — | a non-silicone release layer with a thickness below 1 μm | 0 % | — | 31.12.2020ex 3919 90 00 | 52 | Biela polyolefínová páska postupne pozostávajúca z: | — | lepiacej vrstvy na základe syntetického kaučuku s hrúbkou 8 μm alebo viac, ale najviac 17 μm | — | polyolefínovej vrstvy s hrúbkou 28 μm alebo viac, ale najviac 40 μm, a | — | nesilikónovej odnímateľnej ochrannej vrstvy s hrúbkou menej ako 1 μm | 0 % | — | 31.12.2020
*ex 3919 90 00 | 54 | Poly(vinyl chloride) film, whether or not covered on one side with a layer of polymer, with | — | an acrylic adhesive with an adhesive strength of 70 N/m or more whether or not reduced upon irradiation, | — | a total thickness without release liner of 78 microns or more, and | — | a release liner, whether or not equipped with oblate spheres and on one side embossed | 0 % | — | 31.12.2019*ex 3919 90 00 | 54 | Film z polyvinylchloridu, tiež na jednej strane pokrytý vrstvou polymérneho | — | akrylového lepidla s priľnavosťou 70 N/m alebo viac, ktoré sa po ožiarení tiež zmenšuje, | — | s celkovou hrúbkou bez odnímateľnej ochrannej fólie 78 mikrónov alebo viac a | — | s odnímateľnou ochrannou fóliou, tiež vybavenou sploštenými guľôčkami a na jednej strane razenou | 0 % | — | 31.12.2019
*ex 3920 20 29 | 60 | Mono-axial oriented film, of a total thickness of not more than 75 μm, consisting of three or four layers, each layer containing a mixture of polypropylene and polyethylene, with a core layer whether or not containing titanium dioxide, having: | — | a tensile strength in the machine direction of 120 MPa or more but not more than 270 MPa and | — | a tensile strength in the transverse direction of 10 MPa or more but not more than 40 MPa | — | as determined by test method ASTM D882/ISO 527-3 | 0 % | — | 31.12.2018*ex 3920 20 29 | 60 | Jednosovo orientovaný film, s celkovou hrúbkou najviac 75 μm, pozostávajúci z troch alebo štyroch vrstiev obsahujúcich zmes polypropylénu a polyetylénu, so stredovou vrstvou tiež obsahujúcou oxid titaničitý, s: | — | pevnosťou v ťahu v strojovom zaťažení 120 MPa alebo viac, ale najviac 270 MPa a | — | pevnosťou v ťahu v priečnom smere 10 MPa alebo viac, ale najviac 40 MPa | — | stanovenou skúšobnou metódou ASTMD 882/ISO 527-3 | 0 % | — | 31.12.2018
*ex 3920 20 29 | 70 | Mono-axial oriented film, consisting of three layers, each layer consisting of a mixture of polypropylene and a copolymer of ethylene and vinyl acetate, with a core layer whether or not containing titanium dioxide, having: | — | a thickness of 55 μm or more but not more than 97 μm, | — | a tensile modulus in the machine direction of 0,30 GPa or more but not more than 1,45 GPa, and | a tensile modulus in the transverse direction of 0,20 GPa or more but not more than 0,70 GPa | 0 % | — | 31.12.2019*ex 3920 20 29 | 70 | Jednoosovo orientovaný film pozostávajúci z troch vrstiev, každá vrstva pozostáva zo zmesi polypropylénu a kopolyméru etylénu a vinylacetátu, so stredovou vrstvou tiež obsahujúcou oxid titaničitý, s: | — | hrúbkou 55 μm alebo viac, ale najviac 97 μm, | — | modulom pružnosti v strojovom zaťažení 0,30 GPa alebo viac, ale najviac 1,45 GPa, a | modulom pružnosti v priečnom zaťažení 0,20 GPa alebo viac, ale najviac 0,70 GPa | 0 % | — | 31.12.2019
*ex 3920 99 59 | 65 | Film of a vinyl alcohol copolymer, soluble in cold water, of a thickness of 34 μm or more but not more than 90 μm, a tensile strength at break of 20 MPa or more but not more than 55 MPa and an elongation at break of 250 % or more but not more than 900 % | 0 % | — | 31.12.2018*ex 3920 99 59 | 65 | Fólia z kopolyméru vinylalkoholu, rozpustná v studenej vode, s hrúbkou 34 μm alebo viac, ale nie viac ako 90 μm, pevnosťou v ťahu pri pretrhnutí 20 MPa alebo viac, ale nie viac ako 55 MPa a predĺžením pri pretrhnutí 250 % alebo viac, ale nie viac ako 900 % | 0 % | — | 31.12.2018
ex 3921 19 00 | 40 | Transparent, microporous, acrylic acid grafted polyethylene film, in the form of rolls, with: | — | a width of 98 mm or more but not more than 170 mm, | — | a thickness of 15 μm or more but not more than 36 μm, | of a kind used for the manufacture of alkaline battery separators | 0 % | — | 31.12.2020ex 3921 19 00 | 40 | Transparentná, mikropórovitá polyetylénová fólia upravená kyselinou akrylovou, vo forme zvitkov: | — | so šírkou 98 mm alebo viac, ale najviac 170 mm, | — | s hrúbkou 15 μm alebo viac, ale najviac 36 μm, | druhu používaného na výrobu separátorov alkalických batérií | 0 % | — | 31.12.2020
ex 3921 90 55 | 50 | Glass fibre-reinforced sheets of reactive, halogen-free epoxid resin with hardener, additives and inorganic fillers for use in encapsulating semiconductor systems (1) | 0 % | m2 | 31.12.2020ex 3921 90 55 | 50 | Listy zosilnené skleneným vláknom z reaktivovanej epoxidovej živice bez halogénu s vytvrdzovadlom, prísadami a anorganickými plnidlami na použitie v zapuzdrovacích polovodičových systémoch (1) | 0 % | m2 | 31.12.2020
ex 4016 93 00 | 20 | Gasket made of vulcanised rubber (ethylene-propylene-diene monomers), with permissible outflow of the material in the place of mold split of not more than 0,25 mm, in the shape of a rectangle: | — | with a length of 72 mm or more but not more than 825 mm; | — | with a width of 18 mm or more but not more than 155 mm | 0 % | — | 31.12.2020ex 4016 93 00 | 20 | Tesnenie z vulkanizovaného kaučuku (etylén-propylén-diénové monoméry), s prípustným výtokom materiálu v mieste delenej formy najviac 0,25 mm, v tvare obdĺžnika: | — | s dĺžkou 72 mm alebo viac, ale najviac 825 mm, | — | so šírkou 18 mm alebo viac, ale najviac 155 mm | 0 % | — | 31.12.2020
ex 4104 41 51 | 10 | Crust leather of zebu species or zebu-hybrid species with a unit surface area of more than 2,6 m2 and containing a hump hole of 450 cm2 or more but not more than 2 850 cm2, for use in the manufacture of raw material for seat covers of motor vehicles (1) | 0 % | — | 31.12.2020ex 4104 41 51 | 10 | Krustovaná useň z druhu zebu alebo hybridných druhov zebu s povrchovou plochou presahujúcou 2,6 m2 a obsahujúca vydutý otvor s veľkosťou 450 cm2 alebo viac, ale najviac 2 850 cm2, na použitie pri výrobe suroviny na poťahy sedadiel motorových vozidiel (1) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 5403 39 00 | 10 | Biodegradable (norm EN 14995) monofilament of not more than 33 dtex, containing at least 98 % by weight polylactide (PLA), for use in the manufacture of filtration fabrics for the food industry (1) | 0 % | — | 31.12.2020ex 5403 39 00 | 10 | Biologicky rozložiteľný (norma EN 14995) monofil s dĺžkovou hmotnosťou najviac 33 decitexov, obsahujúci najmenej 98 hmotnostných % polylaktidu (PLA), na použitie pri výrobe filtračných textílií pre potravinársky priemysel (1) | 0 % | — | 31.12.2020
*ex 6804 21 00 | 20 | Discs | — | of synthetic diamonds which are agglomerated with a metal alloy, ceramic alloy or plastic alloy, | — | having a self-sharpening effect by constant release of the diamonds, | — | suitable for abrasive cutting of wafers, | — | whether or not containing a hole in the centre, | — | whether or not on a support | — | with a weight of not more than 377 g per piece and | — | with an external diameter of not more than 206 mm | 0 % | p/st | 31.12.2019*ex 6804 21 00 | 20 | Kotúče | — | zo syntetických diamantov, ktoré sú aglomerované kovovou zliatinou, keramickou zliatinou alebo plastovou zliatinou, | — | so samoostriacim účinkom v dôsledku neustáleho uvoľňovania diamantov, | — | vhodné na rozbrusovanie doštičiek (substrátových diskov), | — | tiež s dierou v strede, | — | tiež na podložke, | — | s hmotnosťou najviac 377 g/kus a | — | s vonkajším priemerom najviac 206 mm | 0 % | p/st | 31.12.2019
*ex 6813 89 00 | 20 | Friction material, of a thickness of less than 20 mm, not mounted, for use in the manufacture of friction components (1) | 0 % | — | 31.12.2018*ex 6813 89 00 | 20 | Trecí materiál s hrúbkou menej ako 20 mm, nenamontovaný, na použitie pri výrobe trecích prvkov (1) | 0 % | — | 31.12.2018
ex 7009 10 00 | 40 | Electrochromic self-dimming inside rear-view mirror, consisting of: | — | a mirror support | — | a plastic casing and | — | an integrated circuit | for use in the manufacture of motor vehicles of Chapter 87 (1) | 0 % | — | 31.12.2020ex 7009 10 00 | 40 | Elektrochromatické samostmievacie vnútorné spätné zrkadielko pozostávajúce z: | — | držiaka zrkadielka | — | plastového krytu | — | integrovaného obvodu | na použitie pri výrobe motorových vozidiel 87. kapitoly (1) | 0 % | — | 31.12.2020
*ex 7616 99 10 | ex 8708 99 97 | 30 | 50 | Aluminium engine bracket, with dimensions of: | — | height of more than 10 mm but not more than 200 mm | — | width of more than 10 mm but not more than 200 mm | — | length of more than 10 mm but not more than 200 mm | equipped with at least two fixing holes, made of aluminium alloys ENAC-46100 or ENAC-42100 (based on the norm EN:1706) with following characteristics: | — | internal porosity not more than 1 mm; | — | outer porosity not more than 2 mm; | — | Rockwell hardness HRB 10 or more | of a kind used in the production of suspensions systems for engines in motor vehicles | 0 % | p/st | 31.12.2019*ex 7616 99 10 | ex 8708 99 97 | 30 | 50 | Hliníkové držiaky motora s rozmermi: | — | výška viac ako 10 mm, ale najviac 200 mm | — | šírka viac ako 10 mm, ale najviac 200 mm | — | dĺžka viac ako 10 mm, ale najviac 200 mm | vybavené aspoň dvoma otvormi na pripevnenie, vyrobené z legovaného hliníka ENAC-46100 alebo ENAC-42100 (na základe normy EN:1706) s týmito charakteristickými vlastnosťami: | — | vnútorná pórovitosť najviac 1 mm, | — | vonkajšia pórovitosť najviac 2 mm, | — | tvrdosť podľa Rockwella 10 HRB alebo viac | druhu používaného vo výrobe systémov zavesenia motora v motorových vozidlách | 0 % | p/st | 31.12.2019
ex 8108 20 00 | 40 | Titanium alloy ingot, | — | with a height of 17,8 cm or more, a length of 180 cm or more and a width of 48,3 cm or more, | — | a weight of 680 kg or more, | containing alloy elements by weight of: | — | 3 % or more but not more than 6 % of aluminium | — | 2,5 % or more but not more than 5 % of tin | — | 2,5 % or more but not more than 4,5 % of zirconium | — | 0,2 % or more but not more than 1 % of niobium | — | 0,1 % or more but not more than 1 % of molybdenum | — | 0,1 % or more but not more than 0,5 % of silicon | 0 % | — | 31.12.2020ex 8108 20 00 | 40 | Ingot zliatiny titánu | — | s výškou 17,8 cm alebo viac, s dĺžkou 180 cm alebo viac a so šírkou 48,3 cm alebo viac, | — | s hmotnosťou 680 kg alebo viac, | obsahujúci prvky zliatiny: | — | 3 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 6 hmotnostných % hliníka, | — | 2,5 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 5 hmotnostných % cínu, | — | 2,5 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 4,5 hmotnostného % zirkónia, | — | 0,2 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 1 hmotnostné % nióbu, | — | 0,1 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 1 hmotnostné % molybdénu, | — | 0,1 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 0,5 hmotnostného % kremíku | 0 % | — | 31.12.2020
ex 8108 20 00 | 50 | Titanium alloy ingot, | — | with a height of 17,8 cm or more, a length of 180 cm or more and a width of 48,3 cm or more, | — | a weight of 680 kg or more, | containing alloy elements by weight of: | — | 3 % or more but not more than 7 % of aluminium | — | 1 % or more but not more than 5 % of tin | — | 3 % or more but not more than 5 % of zinc | — | 4 % or more but not more than 8 % of molybdenum | 0 % | — | 31.12.2020ex 8108 20 00 | 50 | Ingot zliatiny titánu | — | s výškou 17,8 cm alebo viac, s dĺžkou 180 cm alebo viac a so šírkou 48,3 cm alebo viac, | — | s hmotnosťou 680 kg alebo viac, | obsahujúci prvky zliatiny: | — | 3 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 7 hmotnostných % hliníka, | — | 1 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 5 hmotnostných % cínu, | — | 3 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 5 hmotnostných % zinku, | — | 4 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 8 hmotnostných % molybdénu | 0 % | — | 31.12.2020
ex 8108 20 00 | 60 | Titanium alloy ingot, | — | with a diameter of 63,5 cm or more and a length of 450 cm or more, | — | a weight of 6 350 kg or more, | containing alloy elements by weight of: | — | 5,5 % or more but not more than 6,7 % of aluminium, | — | 3,7 % of more but not more than 4,9 % of vanadium | 0 % | — | 31.12.2020ex 8108 20 00 | 60 | Ingot zliatiny titánu | — | s priemerom 63,5 cm alebo viac a s dĺžkou 450 cm alebo viac, | — | s hmotnosťou 6 350 kg alebo viac, | obsahujúci prvky zliatiny: | — | 5,5 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 6,7 hmotnostného % hliníka, | — | 3,7 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 4,9 hmotnostného % vanádia | 0 % | — | 31.12.2020
ex 8113 00 90 | 20 | Cuboid spacer made of aluminium silicon carbide (AlSiC) composite used for packaging in IGBT-modules | 0 % | — | 31.12.2020ex 8113 00 90 | 20 | Rozpera v tvare kvádra vyrobená zo zmesi karbidu hliníka a kremíka (AlSiC) používaná na balenie v moduloch IGBT (bipolárnych tranzistorov s izolovaným hradlom) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 8302 20 00 | 20 | Castors, with | — | an external diameter of 21 mm or more but not more than 23 mm, | — | a width with screw of 19 mm or more but not more than 23 mm, | — | a U-shaped plastic outer ring, | — | an assembly screw fitted to the internal diameter and used as an inner ring | 0 % | p/st | 31.12.2020ex 8302 20 00 | 20 | Riadiace kolieska | — | s vonkajším priemerom 21 mm alebo viac, ale najviac 23 mm, | — | so šírkou skrutky 19 mm alebo viac, ale najviac 23 mm, | — | s plastickým vonkajším krúžkom v tvare písmena U, | — | montážnou skrutkou pripevnenou k vnútornému priemeru a použitou ako vnútorný krúžok | 0 % | p/st | 31.12.2020
*ex 8407 90 10 | 10 | Four-stroke petrol engines of a cylinder capacity of not more than 250 cm3 for use in the manufacture of garden equipment of heading 8432 , 8433 , 8436 or 8508 (1) | 0 % | — | 31.12.2016*ex 8407 90 10 | 10 | 4-Taktné benzínové motory s objemom valcov najviac 250 cm3 na použitie pri výrobe zariadení do záhrad položky 8432 , 8433 , 8436 alebo 8508 (1) | 0 % | — | 31.12.2016
*ex 8408 90 43 | ex 8408 90 45 | ex 8408 90 47 | 40 | 30 | 50 | 4 Cylinder, 4 cycle, liquid cooled, compression-ignition engine having: | — | a capacity of not more than 3 850 cm3, and | — | a rated output of 15 kW or more but not more than 85 kW, | for use in the manufacture of vehicles of heading 8427 (1) | 0 % | — | 31.12.2017*ex 8408 90 43 | ex 8408 90 45 | ex 8408 90 47 | 40 | 30 | 50 | Štvortaktné, štvorvalcové vznetové motory chladené kvapalinou: | — | s maximálnym objemom valcov 3 850 cm3, a | — | s nominálnym výkonom 15 kW alebo viac, ale nie viac ako 85 kW, | určené na výrobu vozidiel položky 8427 (1) | 0 % | — | 31.12.2017
ex 8415 90 00 | 30 | Aluminium arc-welded removable receiver dryer with a connection block, containing polyamide and ceramic elements, with: | — | a length of 166 mm (+/– 1 mm), | — | a diameter of 70 mm (+/– 1 mm), | — | an internal capacity of 280 cm3 or more, | — | a water absorption rate of 17 g or more, and | — | an internal purity expressed by permissible amount of impurities of not more than 0,9 mg/dm2 | of a kind used in car air-conditioning systems | 0 % | p/st | 31.12.2020ex 8415 90 00 | 30 | Hliníkový oblúkom zváraný odnímateľný zásobník/sušič so spájacím blokom, obsahujúci polyamidové akeramické prvky s: | — | dĺžkou 166 mm (+/– 1 mm), | — | priemerom 70 mm (+/– 1 mm), | — | vnútornou kapacitou 280 cm3 alebo viac, | — | mierou absorpcie vody 17 g alebo viac a | — | vnútornou čistotou vyjadrenou povoleným množstvom nečistôt najviac 0,9 mg/dm2, | druhu používaného v klimatizačných systémoch automobilov | 0 % | p/st | 31.12.2020
ex 8415 90 00 | 40 | Flame-soldered aluminium block with extruded, bent connector lines, of a kind used in car air-conditioning systems | 0 % | p/st | 31.12.2020ex 8415 90 00 | 40 | Plameňom spájkovaný hliníkový blok s pretláčanými, ohýbanými pripájacími rúrkami, druhu používaného v klimatizačných systémoch automobilov | 0 % | p/st | 31.12.2020
ex 8415 90 00 | 50 | Aluminium arc-welded removable receiver dryer with polyamide and ceramic elements with: | — | a length of 291 mm (+/– 1 mm), | — | a diameter of 32 mm (+/– 1 mm), | — | a spangle length of not more than 0,2 mm and a thickness of not more than 0,06 mm, | — | a solid particle diameter of not more than 0,06 mm | of a kind used in car air-conditioning systems | 0 % | p/st | 31.12.2020ex 8415 90 00 | 50 | Hliníkový oblúkom zváraný odnímateľný zásobník/sušič s polyamidovými a keramickými prvkami s: | — | dĺžkou 291 mm (+/– 1 mm), | — | priemerom 32 mm (+/– 1 mm), | — | dĺžkou zrniek najviac 0,2 mm a hrúbkou najviac 0,06 mm, | — | priemerom pevných častíc najviac 0,06 mm, | druhu používaného v klimatizačných systémoch automobilov | 0 % | p/st | 31.12.2020
ex 8436 99 00 | 10 | Part containing: | — | a single-phase AC motor, | — | an epicyclic gearing, | — | a cutter blade | and whether or not containing: | — | a capacitor, | — | a part fitted with a threaded bolt | for use in the manufacture of garden shredders (1) | 0 % | p/st | 31.12.2020ex 8436 99 00 | 10 | Časť alebo súčasť obsahujúca: | — | jednofázový motor na striedavý prúd, | — | planétovú prevodovku, | — | rezaciu čepeľ | tiež obsahujúca: | — | kondenzátor, | — | časť alebo súčasť vybavenú závitovou skrutkou | na použitie pri výrobe záhradných drvičov (1) | 0 % | p/st | 31.12.2020
*ex 8479 89 97 | 15 | Bioreactor for biopharmaceutical cell culture | — | having interior surfaces of type 316L austenitic stainless steel | — | with a process capacity of 50 litres, 500 litres, 3 000 litres, 5 000 litres, 10 000 litres or 15 000 litres | — | whether or not combined with a ‘clean-in-process’ system and/or a dedicated paired media hold vessel | 0 % | p/st | 31.12.2019*ex 8479 89 97 | 15 | Bioreaktor s biofarmaceutickou bunkovou kultúrou, | — | ktorého vnútorné povrchy sú typu 316L z austenistickej nehrdzavejúcej ocele, | — | s kapacitou spracovania 50 litrov, 500 litrov, 3 000  litrov, 5 000 litrov, 10 000 litrov alebo 15 000  litrov | — | tiež v kombinácii so systémom „clean-in-process“ a/alebo špeciálnou zdvojenou nádobou na uchovávanie médií | 0 % | p/st | 31.12.2019
*ex 8482 10 10 | ex 8482 10 90 | 30 | 20 | Ball bearings: | — | with an internal diameter of 3 mm or more, | — | with an external diameter of not more than 100 mm, | — | with a width of not more than 40 mm, | — | whether or not equipped with a duster, | for use in the manufacture of belt drive steering systems of motor, electric power steering systems or steering gears (1) | 0 % | p/st | 31.12.2019*ex 8482 10 10 | ex 8482 10 90 | 30 | 20 | Guľkové ložiská: | — | s vnútorným priemerom 3 mm alebo viac, | — | s vonkajším priemerom najviac 100 mm, | — | so šírkou najviac 40 mm, | — | tiež vybavené ochranou proti prachu, | na použitie pri výrobe systémov riadenia s remeňovým pohonom motora, systémov riadenia s elektrickým posilňovačom alebo mechanizmov riadenia (1) | 0 % | p/st | 31.12.2019
ex 8501 10 10 | 20 | Synchronous motor for a dishwasher with a water flow control mechanism with | — | a length without axle of 24 mm (+/– 0,3), | — | a diameter of 49,3 mm (+/– 0,3), | — | a rated voltage of 220 V AC or more but not more than 240 V AC, | — | a rated frequency of 50 Hz or more but not more than 60 Hz, | — | an input power of not more than 4 W, | — | a rotation speed of 4 rpm or more but not more than 4,8 rpm, | — | an output torque of not more than 10 kgf/cm | 0 % | — | 31.12.2020ex 8501 10 10 | 20 | Synchrónny motor pre umývačky riadu s kontrolným mechanizmom prietoku vody s: | — | dĺžkou bez nápravy 24 mm (+/– 0,3), | — | priemerom 49,3 mm (+/– 0,3), | — | menovitým napätím 220 V striedavého prúdu alebo viac, ale najviac 240 V striedavého prúdu, | — | menovitým kmitočtom 50 Hz alebo viac, ale najviac 60 Hz, | — | príkonom najviac 4 W, | — | rýchlosťou otáčok 4 ot/min alebo viac, ale najviac 4,8 ot/min, | — | výstupným krútiacim momentom najviac 10 kgf/cm | 0 % | — | 31.12.2020
ex 8501 10 99 | 55 | Electric turbocharger actuator, with: | — | a DC motor with an output of 10 W or more but not more than 15 W, | — | an integrated gear mechanism, | — | a (pulling)force of 250 N or more at 160 °C elevated ambient temperature, | — | a (pulling) force of 250 N or more in each position of its stroke, | — | an effective stroke of 15 mm or more but not more than 20 mm, | — | with or without an on-board diagnostics interface | 0 % | — | 31.12.2020ex 8501 10 99 | 55 | Elektrický regulátor turbodúchadla s: | — | motorom na jednosmerný prúd s výkonom 10 W alebo viac, ale najviac 15 W, | — | integrovaným prevodovým mechanizmom, | — | (ťažnou) silou 250N alebo viac pri zvýšenej teplote okolia 160 °C, | — | (ťažnou) silou 250N alebo viac v každej polohe jeho zdvihu, | — | účinným zdvihom 15 mm alebo viac, ale najviac 20 mm, | — | tiež s palubným diagnostickým rozhraním | 0 % | — | 31.12.2020
ex 8501 10 99 | 57 | DC motor: | — | with a rotor speed of not more than 6 500 rpm when not loaded; | — | with a rated voltage of 12,0 V (+/– 0,1); | — | of a specified temperature range of – 40 °C or more, but not more than + 165 °C; | — | with or without a connecting pinion; | — | with or without an engine connector | 0 % | — | 31.12.2020ex 8501 10 99 | 57 | Motor na jednosmerný prúd: | — | s rýchlosťou rotora najviac 6 500 ot./min. pri zaťažení, | — | s menovitým napätím 12,0 V (+/– 0,1), | — | na rozsah teplôt – 40 °C alebo viac, ale najviac + 165 °C, | — | tiež so spojovacím pastorkom, | — | tiež s konektorom motora | 0 % | — | 31.12.2020
ex 8501 31 00 | ex 8501 32 00 | 35 | 70 | Automotive-ready, brushless and permanently excited direct current motor with: | — | a specified speed of not more than 4 000 rpm, | — | a minimum output of 400 W, but not more than 1,3 kW (at 12 V), | — | a flange diameter of 90 mm or more, but not more than 150 mm, | — | a maximum length of 190 mm, measured from the beginning of the shaft to the outer ending, | — | a housing length of not more than 150 mm, measured from the flange to the outer ending, | — | a two-piece (basic housing including electric components and flange with minimum 2 and maximum 6 bore holes) aluminium diecast housing with a sealing compound (groove with an O-ring and grease), | — | a stator with single T-tooth design and single coil windings in 12/8 topology and | — | surface magnets | 0 % | — | 31.12.2020ex 8501 31 00 | ex 8501 32 00 | 35 | 70 | Bezkomutátorový motor budený permanentnými magnetmi, na jednosmerný prúd spôsobilý pre automobily: | — | so stanovenou rýchlosťou najviac 4 000 ot/min, | — | s minimálnym výkonom 400 W, ale najviac 1,3 kW (pri 12 V), | — | s priemerom príruby najmenej 90 mm a najviac 150 mm, | — | s maximálnou dĺžkou 190 mm meranou od začiatku hriadeľa po vonkajšie ukončenie, | — | s dĺžkou krytu najviac 150 mm meranou od hriadeľa po vonkajšie ukončenie, | — | s hliníkovým krytom liatym pod tlakom z dvoch kusov (základného krytu vrátane elektrických komponentov a príruby najmenej s 2 a najviac so 6 vyvŕtanými dierami) s tesniacou hmotou (drážka s tesniacim O krúžkom a mazadlom), | — | so statorom s jednoduchým T zubovým dizajnom a jednoduchým vinutím v topológii 12/8 a | — | povrchovými magnetmi | 0 % | — | 31.12.2020
*ex 8501 32 00 | ex 8501 33 00 | 60 | 15 | Traction motor, with: | — | a torque output of 200 Nm or more but not more than 300 Nm | — | a power output of 50 kW or more but not more than 100 kW | — | a rated speed of not more than 12 500 rpm | for use in the manufacture of electric vehicles (1) | 0 % | — | 31.12.2019*ex 8501 32 00 | ex 8501 33 00 | 60 | 15 | Trakčný motor s: | — | výstupným krútiacim momentom 200 Nm alebo viac, ale najviac 300 Nm, | — | výstupným výkonom 50 kW alebo viac, ale najviac 100 kW, | — | menovitou rýchlosťou najviac 12 500 ot/min, | na použitie pri výrobe elektrických vozidiel (1) | 0 % | — | 31.12.2019
ex 8505 11 00 | ex 8505 19 90 | 55 | 40 | Flat bars of an alloy of samarium and cobalt with | — | a length of 30,4 mm (± 0,05 mm); | — | a width of 12,5 mm (± 0,15 mm); | — | a thickness of 6,9 mm (± 0,05 mm), or composed of ferrites in the shape of a quarter sleeves with: | — | a length of 46 mm (± 0,75 mm); | — | a width of 29,7 mm (± 0,2 mm), | intended to become permanent magnets after magnetisation, of a kind used in car starters and devices extending the drive range of electric cars | 0 % | p/st | 31.12.2020ex 8505 11 00 | ex 8505 19 90 | 55 | 40 | Ploché tyče zo zliatiny samária a kobaltu s | — | dĺžkou 30,4 mm (± 0,05 mm), | — | šírkou 12,5 mm (± 0,15 mm), | — | hrúbkou 6,9 mm (± 0,05 mm), alebo pozostávajúce z feritov v tvare štvrtinovej objímky s: | — | dĺžkou 46 mm (± 0,75 mm), | — | šírkou 29,7 mm (± 0,2 mm), | určené na zmagnetizovanie na permanentné magnety, druhu používaného v štartéroch automobilov a v prístrojoch na zvýšenie dojazdu elektrických automobilov | 0 % | p/st | 31.12.2020
ex 8506 50 10 | 10 | Lithium cylindrical primary cells with: | — | a diameter of 14,0 mm or more but not more than 26,0 mm; | — | a length of 25 mm or more but not more than 51 mm; | — | a voltage of 1,5 V or more, but not more than 3,6 V; | — | a capacity of 0,80 Ah or more, but not more than 5,00 Ah | for use in the manufacture of telemetry and medical devices, electronic meters or remote controls (1) | 0 % | — | 31.12.2020ex 8506 50 10 | 10 | Lítiové valcové galvanické články s: | — | priemerom 14,0 mm alebo viac, ale najviac 26,0 mm, | — | dĺžkou 25 mm alebo viac, ale najviac 51 mm, | — | napätím 1,5 V alebo viac, ale najviac 3,6 V, | — | kapacitou 0,80 Ah alebo viac, ale najviac 5,00 Ah, | na použitie pri výrobe telemetrie a lekárskych prístrojov, elektronických meračov alebo diaľkových ovládačov (1) | 0 % | — | 31.12.2020
*ex 8507 10 20 | 30 | Lead-acid accumulators or modules, with | — | a nominal capacity of not more 32 Ah, | — | a length of not more than 205 mm, | — | a width of not more than 130 mm and | — | a height of not more than 190 mm | for use in the manufacture of articles of heading 8711 (1) | 0 % | — | 31.12.2018*ex 8507 10 20 | 30 | Olovené akumulátory alebo moduly | — | s nominálnou kapacitou najviac 32 Ah, | — | s dĺžkou najviac 205 mm, | — | so šírkou najviac 130 mm a | — | s výškou najviac 190 mm, | na použitie pri výrobe tovarov položky 8711 (1) | 0 % | — | 31.12.2018
*ex 8507 60 00 | 71 | Lithium-ion rechargeable batteries, with: | — | a length of 700 mm or more, but not more than 2 820 mm | — | a width of 935 mm or more, but not more than 1 660 mm | — | a height of 85 mm or more, but not more than 700 mm | — | a weight of 280 kg or more, but not more than 700 kg | a power of not more than 130 kWh | 0 % | — | 31.12.2017*ex 8507 60 00 | 71 | Dobíjateľné lítiovo-iónové batérie: | — | s dĺžkou 700 mm alebo viac, ale najviac 2 820 mm, | — | so šírkou 935 mm alebo viac, ale najviac 1 660 mm, | — | s výškou 85 mm alebo viac, ale najviac 700 mm, | — | s hmotnosťou 280 kg alebo viac, ale najviac 700 kg, | s výkonom najviac 130 kWh | 0 % | — | 31.12.2017
*ex 8508 70 00 | ex 8537 10 99 | 10 | 96 | Printed circuit board without a housing for actuating and controlling vacuum cleaner brushes powered by a motor with an output of not more than 300 W | 0 % | p/st | 31.12.2020*ex 8508 70 00 | ex 8537 10 99 | 10 | 96 | Doska tlačených obvodov bez krytu na spustenie a ovládanie kief vysávača napájaná motorom s výkonom najviac 300W | 0 % | p/st | 31.12.2020
ex 8512 20 00 | 30 | Lighting module, containing at least: | — | two LEDs, | — | glass or plastic lenses, focusing/scattering the light emitted by the LEDs, | — | reflectors redirecting the light emitted by the LEDs, | in an aluminium housing with a radiator, mounted at a bracket with an actuator | 0 % | p/st | 31.12.2020ex 8512 20 00 | 30 | Osvetľovací modul obsahujúci aspoň: | — | dve LED diódy, | — | sklené alebo plastové šošovky, ktoré sústreďujú/rozptyľujú svetlo vyžarované LED diódami, | — | reflektory, ktoré presmerúvajú svetlo vyžarované LED diódami, | v hliníkovom kryte so zdrojom žiarenia, namontovanom na konzolu s aktivátorom | 0 % | p/st | 31.12.2020
*ex 8512 20 00 | 40 | Fog lamp with a galvanised inner surface, containing: | — | a plastic holder with three or more brackets, | — | one or more 12 V bulbs, | — | a connector, | — | a plastic cover, | — | whether or not with a connection cable | for use in the manufacture of goods of Chapter 87 (1) | 0 % | p/st | 31.12.2019*ex 8512 20 00 | 40 | Svetlá do hmly s pokovovaným puzdrom na vnútornej strane obsahujúce: | — | plastový držiak s troma alebo viacerými úchytmi, | — | jednu alebo viac 12V žiaroviek, | — | konektor, | — | plastový kryt, | — | tiež prípojný kábel, | na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly (1) | 0 % | p/st | 31.12.2019
ex 8512 30 90 | 20 | Warning buzzer for parking sensor system in a plastic casing operating on the piezo-mechanic principle, containing: | — | a printed circuit board, | — | a connector, | — | whether or not a metal holder | of a kind used in the manufacture of goods of chapter 87 | 0 % | p/st | 31.12.2020ex 8512 30 90 | 20 | Výstražný bzučiak systému parkovacích snímačov v plastovom puzdre fungujúci na piezomechanickom princípe, obsahujúci: | — | dosku tlačených obvodov, | — | konektor, | — | tiež kovový držiak, | druhu používaného pri výrobe tovarov 87. kapitoly | 0 % | p/st | 31.12.2020
ex 8518 90 00 | 60 | Upper plate for a loudspeaker magnet system of integrally punched, stamped and plated steel, in the shape of a disk, whether or not containing a hole in the centre, of a kind used in car loudspeakers | 0 % | — | 31.12.2020ex 8518 90 00 | 60 | Vrchná doska magnetického systému reproduktora, z dierovanej, lisovanej a plátovanej ocele, v tvare disku, tiež obsahujúca otvor v strede, druhu používaného v autoreproduktoroch | 0 % | — | 31.12.2020
ex 8523 51 99 | 10 | SD memory card with non-upgradable set of uploaded maps for incorporation into car navigation units (1) | 0 % | — | 31.12.2020ex 8523 51 99 | 10 | SD pamäťová karta s neaktualizovateľným súborom nahratých máp určená na zabudovanie do navigačných jednotiek automobilov (1) | 0 % | — | 31.12.2020
*ex 8525 80 19 | 70 | Long wavelength infrared camera (LWIR camera) (according to ISO/TS 16949), with: | — | a sensitivity in the wavelength area of 7,5 μm or more, but not more than 17 μm, | — | a resolution of up to 640 × 512 pixels, | — | a weight of not more than 400 g, | — | measurements of not more than 70 mm × 86 mm × 82 mm, | — | whether or not in a housing | — | with automotive- qualified plug and | — | a deviation of the output signal over the entire work temperature range of not more than 20 % | 0 % | — | 31.12.2019*ex 8525 80 19 | 70 | Infračervená kamera s dlhou vlnovou dĺžkou (kamera LWIR) (podľa ISO/TS 16949), s: | — | citlivosťou vo vlnovej dĺžke 7,5 μm alebo viac, ale najviac 17 μm, | — | rozlíšením do 640 × 512 pixelov, | — | váhou najviac 400 g, | — | rozmermi najviac 70 mm × 86 mm × 82 mm, | — | tiež v kryte, | — | so zástrčkou na použitie v automobiloch a | — | odchýlkou výstupného signálu v celom rozsahu pracovných teplôt najviac 20 % | 0 % | — | 31.12.2019
*ex 8529 90 92 | 35 | LCD modules with: | — | a diagonal measurement of the screen of 14,5 cm or more but not more than 25,5 cm, | — | a LED backlight, | — | a printed circuit board with EPROM, microcontroller, timing controller, LIN bus driver module and other active and passive components, | — | an 8 pin plug for power supply and 4- pin LVDS interface, | — | whether or not in a housing, | for permanent incorporation or permanent mounting into motor vehicles of chapter 87 (1) | 0 % | — | 31.12.2020*ex 8529 90 92 | 35 | LCD moduly s: | — | rozmerom uhlopriečky obrazovky 14,5 cm alebo viac, ale najviac 25,5 cm, | — | LED podsvietením, | — | doskou tlačených obvodov s EPROM, mikroovládačom, časovým spínačom, modulom budiča zbernice LIN a inými aktívnymi a pasívnymi komponentmi, | — | 8-kolíkovou zástrčkou na napájanie a štvorkolíkovým rozhraním LVDS, | — | tiež v kryte, | na trvalé zabudovanie alebo na trvalú montáž do motorových vozidiel 87. kapitoly (1) | 0 % | — | 31.12.2020
*ex 8529 90 92 | 36 | LCD module with: | — | a diagonal measurement of the screen of 14,5 cm or more but not more than 20,3 cm, | — | or without a touch screen, | — | an LED backlight, | — | a printed circuit board with EEPROM, microcontroller, LVDS receiver and other active and passive components, | — | a 12 pin plug for power supply and CAN and LVDS interfaces, | — | in a housing with monitor and other control functions, | for installation in motor vehicles of chapter 87 (1) | 0 % | — | 31.12.2020*ex 8529 90 92 | 36 | LCD modul s: | — | rozmerom uhlopriečky obrazovky 14,5 cm alebo viac, ale najviac 20,3 cm, | — | dotykovou obrazovkou alebo bez nej, | — | LED podsvietením, | — | doskou tlačených obvodov s EEPROM, mikroovládačom, prijímačom LVDS a inými aktívnymi a pasívnymi komponentmi, | — | 12-kolíkovou zástrčkou na napájanie a rozhraniami CAN a LVDS, | — | v kryte s monitorom a inými ovládacími funkciami, | vhodný na montáž do motorových vozidiel 87. kapitoly (1) | 0 % | — | 31.12.2020
*ex 8529 90 92 | 55 | OLED modules, consisting of one or more TFT glass or plastic cells, containing organic material, not combined with touch screen facilities and one or more printed circuit boards with control electronics for pixel addressing, for use in the manufacture of TV sets and monitors (1) | 0 % | p/st | 31.12.2019*ex 8529 90 92 | 55 | OLED moduly pozostávajúce z jednej alebo viacerých sklenených alebo plastových TFT buniek, s obsahom organického materiálu, nekombinované s dotykovou obrazovkou a z jednej alebo viacerých dosiek tlačených obvodov s riadiacou elektronikou na adresovanie pixelov, na použitie pri výrobe televíznych prijímačov a monitorov (1) | 0 % | p/st | 31.12.2019
ex 8529 90 92 | 85 | Colour LCD module in a housing: | — | with a diagonal screen measurement of 14,48 cm or more but not more than 26 cm, | — | without touch screen, | — | with a backlight and micro-controller, | — | with a CAN (Controller Area Network) controller, an LVDS (Low-Voltage Differential Signalling) interface and a CAN/power connector, | — | without a signal processing module, | — | with control electronics for pixel addressing only, | — | with a motorised mechanism for moving the display screen, | for permanent installation in vehicles of Chapter 87 (1) | 0 % | p/st | 31.12.2020ex 8529 90 92 | 85 | Farebný LCD modul vkryte: | — | s rozmerom uhlopriečky obrazovky 14,48 cm alebo viac, ale najviac 26 cm, | — | bez dotykovej obrazovky, | — | s podsvietením a mikroovládačom, | — | s ovládačom CAN (CAN – Controller area network), rozhraním LVDS (Low-voltage differential signaling) a CAN/napájacím konektorom, | — | bez modulu na spracovanie signálu, | — | s riadiacou elektronikou iba na adresovanie pixlov, | — | s motorizovaným mechanizmom na pohybovanie displeja, | vhodný na trvalú montáž do motorových vozidiel 87. kapitoly (1) | 0 % | p/st | 31.12.2020
*ex 8535 90 00 | 20 | Printed circuit board in the form of plates consisting of isolating material with electrical connections and solder points, for use in the manufacture of back-light units for LCD modules (1) | 0 % | p/st | 31.12.2018*ex 8535 90 00 | 20 | Doska plošných spojov vo forme platničiek pozostávajúcich z izolačného materiálu s elektrickými spojmi a spájkovanými bodmi, na použitie pri výrobe systémov podsvietenia pre LCD moduly (1) | 0 % | p/st | 31.12.2018
ex 8536 69 90 | 60 | Electrical sockets and plugs with a length of not more than 12,7 mm or a diameter of not more than 10,8 mm, for use in the production of hearing aids and speech processors (1) | 0 % | p/st | 31.12.2020ex 8536 69 90 | 60 | Elektrické zásuvky a zástrčky s dĺžkou najviac 12,7 mm alebo priemerom najviac 10,8 mm, na použitie pri výrobe načúvacích pomôcok a rečových procesorov (1) | 0 % | p/st | 31.12.2020
ex 8536 90 85 | 20 | Semiconductor chip housing in the form of a plastic frame containing a lead frame equipped with contact pads, for voltages of not more than 1 000 V | 0 % | p/st | 31.12.2020ex 8536 90 85 | 20 | Kryt polovodičového čipu vo forme plastového rámu, obsahujúci olovený rám vybavený dotykovými plôškami, s napätím najviac 1 000 V | 0 % | p/st | 31.12.2020
ex 8536 90 85 | 30 | Rivet contacts | — | of copper | — | plated with silver nickel alloy AgNi10 or with silver containing by weight 11,2 % (± 1,0 %) of tin oxide and of indium oxide taken together | — | with a thickness of the plating of 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm) | 0 % | p/st | 31.12.2020ex 8536 90 85 | 30 | Nitové kontakty | — | medené | — | plátované zliatinou striebra a niklu AgNi10 alebo striebrom s obsahom 11,2 hmotnostného % (± 1.0 %) oxidu cínu a oxidu india spolu | — | s hrúbkou plátovania 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm) | 0 % | p/st | 31.12.2020
ex 8537 10 91 | 50 | Fuse control module in a plastic housing with mounting brackets comprising: | — | sockets with or without fuses, | — | connecting ports, | — | a printed circuit board with embedded microprocessor, micro switch and relay | of a kind used in the manufacture of goods of chapter 87 | 0 % | p/st | 31.12.2020ex 8537 10 91 | 50 | Riadiaci poistkový modul v plastovom puzdre s montážnymi úchytmi obsahujúci: | — | pätice tiež s poistkami, | — | konektory pre pripojenie, | — | dosku tlačených obvodov osadenú mikroprocesorom, mikrospínačom a relé | druhu používaného pri výrobe tovarov 87. kapitoly | 0 % | p/st | 31.12.2020
*ex 8537 10 91 | ex 8537 10 99 | 60 | 45 | Electronic control units, manufactured according to class 2 of IPC-A-610E standard, with at least: | — | an AC power input of 208 V or more but not more than 400 V, | — | a logic power input of 24 V DC, | — | an automatic circuit breaker, | — | a main power switch, | — | internal or external electrical connectors and cables, | — | in a housing with dimension of 281 mm × 180 mm × 75 mm or more, but not more than 630 mm × 420 mm × 230 mm, | of a kind used for manufacturing recycling or sorting machines | 0 % | p/st | 31.12.2018*ex 8537 10 91 | ex 8537 10 99 | 60 | 45 | Elektronické riadiace jednotky vyrobené podľa triedy 2 normy IPC-A-610E aspoň s: | — | príkonom 208 V striedavého prúdu alebo viac, ale najviac 400 V striedavého prúdu, | — | logickým príkonom 24 V jednosmerného prúdu, | — | automatickým vypínačom (ističom), | — | hlavným vypínačom, | — | vnútornými alebo vonkajšími konektormi a káblami, | — | v kryte s rozmermi 281 mm × 180 mm × 75 mm alebo viac, ale najviac 630 mm × 420 mm × 230 mm, | druhu používaného na výrobu recyklovacích alebo triediacich strojov | 0 % | p/st | 31.12.2018
ex 8537 10 99 | 35 | Electronic control unit without memory, for a voltage of 12 V, for information exchange systems in vehicles (for connection of audio, telephony, navigation, camera and wireless car service) containing: | — | 2 rotary knobs | — | 27 or more pushbuttons | — | LED lights | — | 2 integrated circuits for receiving and sending of control signals via the LIN-bus | 0 % | p/st | 31.12.2020ex 8537 10 99 | 35 | Elektronická riadiaca jednotka bez pamäte, na napätie 12 V, pre systémy na výmenu informácií v motorových vozidlách (na pripojenie audio, telefónnych, navigačných, kamerových a bezdrôtových služieb v automobiloch) obsahujúca: | — | 2 otočné gombíky | — | 27 alebo viac tlačidiel | — | LED svetlá | — | 2 integrované obvody na prijímanie a odosielanie kontrolných signálov prostredníctvom LIN-bus | 0 % | p/st | 31.12.2020
ex 8538 90 91 | ex 8538 90 99 | 20 | 50 | Interior antenna for a car door locking system, comprising: | — | an antenna module in a plastic housing, | — | a connection cable with a plug, | — | at least two mounting brackets | — | whether or not PCB including integrated circuits, diodes and transistors | of a kind used in the manufacture of goods of CN heading 8703 | 0 % | p/st | 31.12.2020ex 8538 90 91 | ex 8538 90 99 | 20 | 50 | Interiérová anténa pre automatické odomknutie dverí vozidla, obsahujúca: | — | modul antény v plastovom puzdre, | — | prípojný kábel so zástrčkou, | — | najmenej dva montážne úchyty, | — | tiež dosku tlačených obvodov vrátane integrovaných obvodov, diód a tranzistorov, | druhu používaného pri výrobe tovarov položky KN 8703 | 0 % | p/st | 31.12.2020
ex 8544 30 00 | ex 8544 42 90 | 80 | 60 | Extension two-core cable with two connectors, containing at least: | — | a rubber grommet, | — | a plastic conduit, | — | a metal attachment bracket | of a kind used to connect vehicle speed sensors in the manufacture of vehicles of chapter 87 | 0 % | p/st | 31.12.2020ex 8544 30 00 | ex 8544 42 90 | 80 | 60 | Predlžovací dvojžilový kábel s dvomi konektormi, obsahujúci najmenej: | — | jednu gumovú priechodku, | — | jeden plastový kábelovod, | — | jeden kovový držiak na pripevnenie | druhu používaného na pripojenie senzorov snímajúcich rýchlosť vozidla pri výrobe vozidiel 87. kapitoly | 0 % | p/st | 31.12.2020
ex 8544 42 90 | 70 | Electric conductors: | — | of a voltage of not more than 80 V, | — | with a length of not more than 120 cm, | — | fitted with connectors, | for use in the manufacture of hearing aids, accessory kits and speech processors (1) | 0 % | p/st | 31.12.2020ex 8544 42 90 | 70 | Elektrické vodiče: | — | s napätím najviac 80 V, | — | s dĺžkou najviac 120 cm, | — | vybavené prípojkami, | na použitie pri výrobe načúvacích pomôcok, sád príslušenstva a rečových procesorov (1) | 0 % | p/st | 31.12.2020
ex 8544 49 93 | 30 | Electric conductors: | — | of a voltage of not more than 80 V, | — | of a platinum-iridium-alloy, | — | coated with poly(tetrafluoroethylene), | — | without connectors, | for use in the manufacture of hearing aids, implants and speech processors (1) | 0 % | m | 31.12.2020ex 8544 49 93 | 30 | Elektrické vodiče: | — | s napätím najviac 80 V, | — | z platinovo-irídiovej zliatiny, | — | potiahnuté poly(tetrafluoretylénom), | — | bez konektorov, | na použitie pri výrobe načúvacích pomôcok, implantátov a rečových procesorov (1) | 0 % | m | 31.12.2020
*ex 8708 30 10 | 20 | Motor powered brake actuation unit | — | with a rating of 13,5 V (± 0,5 V) and | — | a ball screw mechanism to control brake fluid pressure in the master cylinder | for use in the manufacture of electric motor vehicles (1) | 0 % | p/st | 31.12.2019*ex 8708 30 10 | 20 | Motorom poháňaná brzdová ovládacia jednotka | — | s napätím 13,5 V (± 0.5V) a | — | mechanizmus guľkovej skrutky na kontrolu tlaku brzdovej kvapaliny v hlavnom valci | na použitie pri výrobe elektrických motorových vozidiel (1) | 0 % | p/st | 31.12.2019
ex 8708 40 50 | 10 | Automatic hydrodynamic gearbox with a hydraulic torque converter without transfer box, cardan shaft and front differential for use in the manufacture of motor vehicles of Chapter 87 (1) | 0 % | p/st | 31.12.2020ex 8708 40 50 | 10 | Automatická hydrodynamická prevodovka, prevodová skriňa s hydraulickým meničom krútiaceho momentu bez rozdeľovacej prevodovky, kardanového hriadeľa a predného diferenciálu na použitie pri výrobe motorových vozidiel 87. kapitoly (1) | 0 % | p/st | 31.12.2020
ex 8708 50 55 | 10 | Car axle side-shaft fitted with a constant velocity joint at each end, of a kind used in the manufacture of goods of CN heading 8703 | 0 % | p/st | 31.12.2020ex 8708 50 55 | 10 | Poloos nápravy automobilu, na oboch koncoch vybavená kĺbom konštantnej rýchlosti, druhu používaného pri výrobe tovarov položky KN 8703 | 0 % | p/st | 31.12.2020
ex 8708 91 99 | 30 | Aluminium alloy inlet or outlet air tank manufactured to standard EN AC 42100 with: | — | an insulating area flatness of not more than 0,1 mm, | — | a permissible particle quantity of 0,3 mg per tank, | — | a distance between pores of 2 mm or more, | — | pore sizes of not more than 0,4 mm, and | — | not more than 3 pores larger than 0,2 mm | of a kind used in heat exchangers for car cooling systems | 0 % | p/st | 31.12.2020ex 8708 91 99 | 30 | Zásobník vzduchu na vstupe alebo výstupe zo zliatiny hliníka vyrobený podľa normy EN AC 42100 s: | — | rovinnosťou izolujúcej plochy najviac 0,1 mm, | — | prípustným množstvom častíc 0,3 mg na nádrž, | — | vzdialenosťou medzi pórmi 2 mm alebo viac, | — | veľkosťami pórov najviac 0,4 mm a | — | najviac 3 pórmi väčšími než 0,2 mm, | druhu používaného vo výmenníkoch tepla v chladiacich systémoch automobilov | 0 % | p/st | 31.12.2020
ex 8714 10 90 | 20 | Radiators of a kind used in motor bikes for fitting of attachments (1) | 0 % | p/st | 31.12.2020ex 8714 10 90 | 20 | Chladiče druhu používaného v motocykloch na montáž prídavných zariadení (1) | 0 % | p/st | 31.12.2020
*ex 8714 91 30 | ex 8714 91 30 | ex 8714 91 30 | 24 | 34 | 71 | Front forks with aluminium legs, for use in the manufacture of bicycles (1) | 0 % | — | 31.12.2018*ex 8714 91 30 | ex 8714 91 30 | ex 8714 91 30 | 24 | 34 | 71 | Predné vidlice z hliníka na použitie pri výrobe bicyklov (1) | 0 % | — | 31.12.2018
ex 8714 96 10 | 10 | Pedals, for use in the manufacture of bicycles (1) | 0 % | — | 31.12.2020ex 8714 96 10 | 10 | Pedále na použitie pri výrobe bicyklov (1) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 8714 99 90 | 30 | Seat posts, for use in the manufacture of bicycles (1) | 0 % | p/st | 31.12.2020ex 8714 99 90 | 30 | Stĺpiky sedla na použitie pri výrobe bicyklov (1) | 0 % | p/st | 31.12.2020
*ex 9001 50 41 | ex 9001 50 49 | 30 | 30 | Round organic uncut corrective eyeglass lens, finished on both sides: | — | of a diameter of 4,9 cm or more but not more than 8,2 cm, | — | of a height of 0,5 cm or more but not more than 1,8 cm, measured when the lens is laid on a flat surface from the horizontal plane to the lens front surface optical centre | of a kind used to be processed in order to be adapted to a pair of glasses | 1,45 % | — | 31.12.2019*ex 9001 50 41 | ex 9001 50 49 | 30 | 30 | Organická nezabrúsená korekčná okuliarová šošovka okrúhleho tvaru, opracovaná obojstranne: | — | s priemerom 4,9 cm alebo viac, ale najviac 8,2 cm, | — | s hrúbkou 0,5 cm alebo viac, ale najviac 1,8 cm, meranou pri položení šošovky na plochý povrch ako vzdialenosť medzi vodorovnou rovinou a optickým stredom predného povrchu šošovky, | druhu používaného na opracovávanie na účely vsadenia do okuliarov | 1,45 % | — | 31.12.2019
*ex 9001 50 80 | 30 | Round organic uncut corrective eyeglass lens blanks, finished on one side: | — | of a diameter of 5,9 cm or more but not more than 8,5 cm | — | of a height of 1,2 cm or more but not more than 3,5 cm, measured when the lens is laid on a flat surface from the horizontal plane to the lens front surface optical centre | of a kind used to be processed in order to be adapted to a pair of glasses | 0 % | — | 31.12.2019*ex 9001 50 80 | 30 | Organická nezabrúsená korekčná okuliarová šošovka okrúhleho tvaru, opracovaná na jednej strane: | — | s priemerom 5,9 cm alebo viac, ale najviac 8,5 cm, | — | s výškou 1,2 cm alebo viac, ale najviac 3,5 cm, meranou pri položení šošovky na plochý povrch ako vzdialenosť medzi vodorovnou rovinou a optickým stredom predného povrchu šošovky, | druhu používaného na opracovávanie na účely vsadenia do okuliarov | 0 % | — | 31.12.2019
ex 9002 11 00 | ex 9002 19 00 | 15 | 10 | Infrared lens with motorised focus adjustment, | — | using wavelengths of 3 μm or more but not more than 5 μm, | — | providing a clear picture from 50 m to infinity, | — | with fields of vision sizes of 3° × 2,25° and 9° × 6,75°, | — | with a weight of not more than 230 g, | — | with a length of not more than 88 mm, | — | with a diameter of not more than 46 mm, | — | athermalised, | for use in the manufacture of thermal imaging cameras, infrared binoculars, weapons scopes (1) | 0 % | — | 31.12.2020ex 9002 11 00 | ex 9002 19 00 | 15 | 10 | Infračervené šošovky s motorizovaným nastavením zameriavania, | — | využivajúce vlnové dĺžky 3 μm alebo viac, ale najviac 5 μm, | — | poskytujúce jasný obraz od 50 m do nekonečna, | — | s veľkosťami polí výhľadu 3° × 2,25° a 9° × 6,75°, | — | s hmotnosťou najviac 230 g, | — | s dĺžkou najviac 88 mm, | — | s priemerom najviac 46 mm, | — | atermické, | na použitie pri výrobe termografických zobrazovacích kamier, infračervených binokulárnych ďalekohľadov, puškohľadov (1) | 0 % | — | 31.12.2020
*ex 9025 80 40 | 50 | Electronic semiconductor sensor for measuring at least two of the following quantities: | — | Atmospheric pressure, temperature, (also for temperature compensation), humidity, or volatile organic compounds, | — | in a housing suitable for the automatic printing of conductor boards or Bare Die technology, containing: | — | one or more monolithic application-specific integrated circuits (ASIC), | — | one or more microelectromechanical sensor elements (MEMS) manufactured with semiconductor technology, with mechanical components arranged in three-dimensional structures on the semiconductor material, | of a kind used for incorporation into products of Chapters 84-90 and 95 | 0 % | p/st | 31.12.2019*ex 9025 80 40 | 50 | Elektronický polovodičový snímač na meranie aspoň dvoch z týchto veličín: | — | atmosférického tlaku, teploty (aj na reguláciu teploty), vlhkosti alebo zisťovania prchavých organických zlúčenín, | — | v kryte vhodnom na automatické osadzovanie dosiek tlačených obvodov alebo na technológiu Bare Die, ktorý obsahuje: | — | jeden alebo viacero monolitických integrovaných obvodov na špecifické použitie (ASIC), | — | jeden alebo viacero mikro-elektromechanických snímacích prvkov (MEMS) vyrábaných polovodičovou technológiou, s mechanickými komponentmi usporiadanými do trojrozmerných štruktúr na polovodičovom materiáli, | druhu používaného na zabudovanie do tovarov 84. až 90. kapitoly a 95. kapitoly | 0 % | p/st | 31.12.2019
*ex 9031 80 38 | 15 | Device for measuring wheel speed in vehicles (semi-conductor wheel speed sensor), consisting of: | — | a monolithic integrated circuit in a housing, and | — | one or more discrete SMD capacitors connected in parallel to the integrated circuit | — | whether or not with integrated permanent magnets | for detecting the movement of a pulse generator | 0 % | p/st | 31.12.2018*ex 9031 80 38 | 15 | Zariadenie na meranie otáčok v automobiloch (polovodičový senzor na meranie otáčok) skladajúce sa z: | — | monoliticky integrovaného spínača v kryte a | — | jedného alebo viacerých diskrétnych kondenzátorov SMD paralelne zapojených k integrovanému spínaču | — | tiež s integrovanými permanentnými magnetmi | na detekciu pohybu impulzného kotúča | 0 % | p/st | 31.12.2018
*ex 9031 80 38 | 25 | Electronic semiconductor sensor for measuring acceleration and/or angular rate: | — | whether or not in combination with a magnetic field sensor; | — | in a housing suitable for the automatic printing of conductor boards or Bare Die technology, containing: | — | one or more monolithic application-specific integrated circuits (ASIC), | — | one or more microelectromechanical sensor elements (MEMS) manufactured with semiconductor technology, with mechanical components arranged in three-dimensional structures on the semiconductor material, | — | whether or not with an integrated microcontroller | of a kind used for incorporation into products of Chapters 84-90 and 95 | 0 % | p/st | 31.12.2019*ex 9031 80 38 | 25 | Elektronický polovodičový snímač na meranie zrýchlenia a/alebo uhlovej rýchlosti: | — | tiež v kombinácii so snímačom magnetického poľa, | — | v kryte vhodnom na automatické osadzovanie dosiek tlačených obvodov alebo na technológiu Bare Die, ktorý obsahuje: | — | jeden alebo viacero monolitických integrovaných obvodov na špecifické použitie (ASIC), | — | jeden alebo viacero mikroelektromechanických snímacích prvkov (MEMS) s mechanickými komponentmi usporiadanými do trojrozmerných štruktúr na polovodičovom materiáli vyrábaných polovodičovou technológiou, | — | tiež s integrovaným mikroovládačom, | druhu používaného na zabudovanie do tovarov 84. až 90. kapitoly a 95. kapitoly | 0 % | p/st | 31.12.2019
*ex 9401 90 80 | 20 | Sidemember with a thickness of 0,8 mm or more but not more than 3,0 mm, used in the manufacture of reclining car seats (1) | 0 % | p/st | 31.12.2018*ex 9401 90 80 | 20 | Bočnice s hrúbkou aspoň 0,8 mm, ale najviac 3,0 mm, používané pri výrobe polohovateľných sedadiel v automobile (1) | 0 % | p/st | 31.12.2018
ex 9607 20 10 | 10 | Sliders, narrow tape with mounted zipper teeth, pin/boxes and other parts of slide fasteners, of base metal for use in the manufacture of zippers (1) | 0 % | — | 31.12.2020ex 9607 20 10 | 10 | Bežce, úzky pás vybavený zubami zipsu, pliešok/púzdra a ostatné časti zipsov, zo základného kovu na použitie pri výrobe zipsov (1) | 0 % | — | 31.12.2020
ex 9607 20 90 | 10 | Narrow strips mounted with plastic chain scoops for use in the manufacture of zippers (1) | 0 % | — | 31.12.2020ex 9607 20 90 | 10 | Úzke pásiky vybavené plastovými článkami na použitie pri výrobe zipsov (1) | 0 % | — | 31.12.2020
ANNEX IIPRÍLOHA II
CN code | TARICKód KN | TARIC
*ex 2008 99 91 | 10*ex 2008 99 91 | 10
*ex 2009 89 99 | 94*ex 2009 89 99 | 94
*ex 2106 10 20 | 10*ex 2106 10 20 | 10
*ex 2805 19 90 | 10*ex 2805 19 90 | 10
*ex 2836 99 17 | 20*ex 2836 99 17 | 20
*ex 2903 39 29 | 10*ex 2903 39 29 | 10
*ex 2916 39 90 | 20*ex 2916 39 90 | 20
*ex 2922 29 00 | 60*ex 2922 29 00 | 60
*ex 2935 00 90 | 41*ex 2935 00 90 | 41
*ex 3201 90 90 | 40*ex 3201 90 90 | 40
ex 3204 17 00 | 70ex 3204 17 00 | 70
*ex 3212 10 00 | 10*ex 3212 10 00 | 10
*ex 3701 30 00 | 10*ex 3701 30 00 | 10
*ex 3824 90 92 | 62*ex 3824 90 92 | 62
*ex 3901 10 10 | 30*ex 3901 10 10 | 30
ex 3901 30 00 | 80ex 3901 30 00 | 80
*ex 3901 90 90 | 60*ex 3901 90 90 | 60
*ex 3901 90 90 | 82*ex 3901 90 90 | 82
*ex 3919 10 80 | 67*ex 3919 10 80 | 67
*ex 3919 90 00 | 46*ex 3919 90 00 | 46
*ex 3919 90 00 | 48*ex 3919 90 00 | 48
*ex 3920 20 29 | 92*ex 3920 20 29 | 92
*ex 3920 20 29 | 93*ex 3920 20 29 | 93
*ex 3920 99 59 | 60*ex 3920 99 59 | 60
*ex 6804 21 00 | 10*ex 6804 21 00 | 10
*ex 6813 89 00 | 10*ex 6813 89 00 | 10
ex 7606 12 92 | 40ex 7606 12 92 | 40
*ex 7607 20 90 | 30*ex 7607 20 90 | 30
*ex 7616 99 10 | 30*ex 7616 99 10 | 30
*ex 8407 90 10 | 10*ex 8407 90 10 | 10
*ex 8408 90 43 | 30*ex 8408 90 43 | 30
*ex 8408 90 45 | 20*ex 8408 90 45 | 20
*ex 8408 90 47 | 30*ex 8408 90 47 | 30
ex 8408 90 47 | 40ex 8408 90 47 | 40
*ex 8479 89 97 | 60*ex 8479 89 97 | 60
*ex 8482 10 10 | 20*ex 8482 10 10 | 20
*ex 8501 32 00 | 60*ex 8501 32 00 | 60
*ex 8501 33 00 | 15*ex 8501 33 00 | 15
*ex 8507 10 20 | 30*ex 8507 10 20 | 30
*ex 8507 60 00 | 63*ex 8507 60 00 | 63
*ex 8508 70 00 | 10*ex 8508 70 00 | 10
*ex 8512 20 00 | 10*ex 8512 20 00 | 10
ex 8512 90 90 | 10ex 8512 90 90 | 10
*ex 8525 80 19 | 25*ex 8525 80 19 | 25
ex 8526 91 20 | 80ex 8526 91 20 | 80
ex 8527 29 00 | 10ex 8527 29 00 | 10
*ex 8529 90 92 | 35*ex 8529 90 92 | 35
*ex 8529 90 92 | 36*ex 8529 90 92 | 36
*ex 8529 90 92 | 55*ex 8529 90 92 | 55
*ex 8535 90 00 | 20*ex 8535 90 00 | 20
*ex 8537 10 91 | 40*ex 8537 10 91 | 40
*ex 8537 10 99 | 96*ex 8537 10 99 | 96
*ex 8708 30 10 | 10*ex 8708 30 10 | 10
*ex 8714 91 30 | 24*ex 8714 91 30 | 24
*ex 8714 91 30 | 34*ex 8714 91 30 | 34
*ex 8714 91 30 | 71*ex 8714 91 30 | 71
*ex 9001 50 41 | 20*ex 9001 50 41 | 20
*ex 9001 50 49 | 20*ex 9001 50 49 | 20
*ex 9001 50 80 | 20*ex 9001 50 80 | 20
*ex 9025 80 40 | 40*ex 9025 80 40 | 40
*ex 9029 10 00 | 20*ex 9029 10 00 | 20
*ex 9031 80 38 | 40*ex 9031 80 38 | 40
*ex 9401 90 80 | 20*ex 9401 90 80 | 20