?

12.8.2016    | EN | Official Journal of the European Union | L 217/912.8.2016    | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 217/9
COMMISSION DECISION (EU) 2016/1371ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1371
of 10 August 2016z 10. augusta 2016,
establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for personal, notebook and tablet computersktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ osobným počítačom, notebookom a tabletom
(notified under document C(2016) 5010)[oznámené pod číslom C(2016) 5010]
(Text with EEA relevance)(Text s významom pre EHP)
THE EUROPEAN COMMISSION,EURÓPSKA KOMISIA,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
Having regard to Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel (1), and in particular Articles 6(7) and 8(2) thereof,so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 7 a článok 8 ods. 2,
After consulting the European Union Eco-labelling Board,po porade s Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie,
Whereas:keďže:
(1) | Under Regulation (EC) No 66/2010, the EU Ecolabel may be awarded to products which have a reduced environmental impact during their entire life cycle.(1) | Podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 sa environmentálna značka EÚ môže udeliť produktom, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie počas celého svojho životného cyklu.
(2) | Regulation (EC) No 66/2010 provides that specific EU Ecolabel criteria are to be established according to product groups.(2) | V nariadení (ES) č. 66/2010 sa stanovuje, že špecifické kritériá environmentálnej značky EÚ sa stanovia podľa skupín produktov.
(3) | In order to better reflect the state of the art of the market for this product group and innovation, it is considered appropriate to modify the scope of the product group and to establish a revised set of ecological criteria.(3) | Je vhodné zmeniť rozsah skupiny produktov a stanoviť súbor revidovaných ekologických kritérií tak, aby lepšie odrážali aktuálny stav na trhu s touto skupinou produktov a inováciu.
(4) | Commission Decision 2011/330/EU (2) and Commission Decision 2011/337/EU (3) addressed separately notebook and personal computers. It is appropriate to merge the criteria laid down in Decisions 2011/330/EU and 2011/337/EU into one criterion in order to reduce the administrative burden for competent bodies and applicants. Moreover, the revised criteria reflect a broadening of the scope to address new products such as tablet and all-in-one portable computers, as well as new requirements on hazardous substances that were introduced subsequent to the Decisions 2011/330/EU and 2011/337/EU by Regulation (EC) No 66/2010.(4) | Rozhodnutie Komisie 2011/330/EÚ (2) a rozhodnutie Komisie 2011/337/EÚ (3) sa týkajú osobitne notebookov a osobitne osobných počítačov. Kritériá stanovené v rozhodnutiach 2011/330/EÚ a 2011/337/EÚ je vhodné zlúčiť do spoločných kritérií s cieľom znížiť administratívnu záťaž pre príslušné orgány a žiadateľov. Revidované kritériá navyše odrážajú rozšírenie rozsahu pôsobnosti, ktorého účelom je zahrnúť nové produkty, ako sú tablety a prenosné počítače typu všetko v jednom, ako aj nové požiadavky na nebezpečné látky, ktoré sa zaviedli na základe rozhodnutí 2011/330/EÚ a 2011/337/EÚ nariadením (ES) č. 66/2010.
(5) | The criteria aim, in particular, at promoting products that have a lower environmental impact and contribute to sustainable development along their life cycle, are energy efficient, are durable, repairable and upgradeable, easy to dismantle and recover resources from for recycling at the end of their useful life and which restrict the presence of hazardous substances (4). Products with improved performance in relation to these aspects should be promoted via the Ecolabel. It is therefore appropriate to establish EU Ecolabel criteria for the product group ‘personal, notebook and tablet computers’.(5) | Kritériá sú predovšetkým zamerané na podporu produktov, ktoré majú počas svojho životného cyklu menší vplyv na životné prostredie a prispievajú k udržateľnému rozvoju, sú energeticky účinné, trvanlivé, opraviteľné a modernizovateľné, na konci životnosti sa dajú ľahko demontovať, pri recyklovaní sa z nich dajú získať druhotné suroviny a vyznačujú sa obmedzenou prítomnosťou nebezpečných látok (4). Produkty so zlepšenými vlastnosťami vo vzťahu k týmto aspektom by sa mali podporovať prostredníctvom environmentálnej značky. Je preto vhodné stanoviť kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ skupine produktov „osobné počítače, notebooky a tablety“.
(6) | The criteria also promote the social dimension of sustainable development by introducing requirements regarding labour conditions at final assembly plants, with reference to the International Labour Organisation's (ILO) Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy, the UN Global Compact, the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and the OECD Guidelines for Multi-National Enterprises.(6) | Kritériami sa takisto podporuje sociálny rozmer udržateľného rozvoja, pretože sa v nich zavádzajú požiadavky týkajúce sa pracovných podmienok v podnikoch, kde sa vykonáva konečná montáž, so zreteľom na trojstranné vyhlásenie Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o princípoch pre nadnárodné podniky a sociálnu politiku, iniciatívu OSN Global Compact, hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a usmernenia OECD pre nadnárodné podniky.
(7) | The revised criteria, as well as the related assessment and verification requirements should be valid for three years from the date of adoption of this Decision, taking into account the innovation cycle for this product group.(7) | Revidované kritériá, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie, by mali byť platné tri roky odo dňa prijatia tohto rozhodnutia, pričom sa zohľadňuje inovačný cyklus tejto skupiny produktov.
(8) | Decisions 2011/330/EU and 2011/337/EU should therefore be replaced by this Decision.(8) | Rozhodnutia 2011/330/EÚ a 2011/337/EÚ by sa preto mali nahradiť týmto rozhodnutím.
(9) | A transitional period should be allowed for producers whose products have been awarded the EU Ecolabel for personal and notebook computers on the basis of the criteria set out in Decisions 2011/330/EU and 2011/337/EU, so that they have sufficient time to adapt their products to comply with the revised criteria and requirements.(9) | Výrobcom, ktorých produktom sa udelila environmentálna značka EÚ pre osobné počítače a notebooky na základe kritérií stanovených v rozhodnutiach 2011/330/EÚ a 2011/337/EÚ, by sa malo poskytnúť prechodné obdobie, aby mali dostatok času na prispôsobenie svojich produktov tak, aby spĺňali revidované kritériá a požiadavky.
(10) | The measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the Committee established by Article 16 of Regulation (EC) No 66/2010,(10) | Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 66/2010,
HAS ADOPTED THIS DECISION:PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:
Article 1Článok 1
1.   The product group of ‘personal, notebook and tablet computers’ shall comprise desktop computers, integrated desktop computers, portable all-in-one computers, notebook computers, two-in-one notebook computers, tablet computers, thin clients, workstations, and small-scale servers.1.   Skupina produktov „osobné počítače, notebooky a tablety“ zahŕňa stolové počítače, integrované stolové počítače, prenosné počítače typu všetko v jednom, notebooky, notebooky typu dva v jednom, tablety, tenké klienty, pracovné stanice a servery malého rozsahu.
2.   Gaming consoles and digital picture frames shall not be considered computers for the purpose of this Decision.2.   Herné konzoly a digitálne rámy na fotografie sa na účely tohto rozhodnutia za počítače nepovažujú.
Article 2Článok 2
For the purpose of this Decision, the following definitions shall apply, as specified in Commission Regulation (EU) No 617/2013 (5) and the Agreement between the USA and the Union referred to in Regulation (EC) No 106/2008 of the European Parliament and of the Council (6) as amended by Energy Star v6.1 (7):Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov, ako je uvedené v nariadení Komisie (EÚ) č. 617/2013 (5) a dohode medzi USA a Úniou uvedenej v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 106/2008 (6), ktorá bola zmenená programom Energy Star v6.1 (7):
(1) | ‘Computer’ means a device which performs logical operations and processes data and normally includes a central processing unit (CPU) to perform operations or, where no CPU is present, it must function as a client gateway to a server which acts as a computational processing unit. Although computers are capable of using input devices such as a keyboard, mouse, or touchpad, and outputting information to displays, such devices are not required to be included with the computer upon shipment.1. | „Počítač“ je zariadenie, ktoré vykonáva logické operácie a spracúva údaje a bežne obsahuje procesor (CPU), ktorý vykonáva operácie alebo, ak neobsahuje CPU, musí fungovať ako brána klienta k serveru, ktorý vykonáva činnosť počítačového procesora. Hoci počítače sú schopné využívať vstupné zariadenia (ako napr. klávesnicu, myš alebo dotykové zariadenie) a zobrazovať výstupné informácie na displejoch, nevyžaduje sa zahrnutie takýchto zariadení pri dodaní počítača.
(2) | ‘Desktop Computer’ means a computer whose main unit is designed to be located in a permanent location and is not designed for portability and which is designed for use with an external display, keyboard, and mouse. Desktop computers are intended for a broad range of home and office applications. | ‘Integrated Desktop Computer’ means a Desktop Computer in which the computer and display are integrated into a single housing, function as a single unit, and are connected to AC mains power through a single cable. Integrated Desktop Computers come in one of two possible forms: | (a) | a system where the display and computer are physically combined into a single unit; or | (b) | a system packaged as a single system where the display is separate but is connected to the main chassis by a DC power cord and both the computer and display are powered from a single power supply.2. | „Stolový počítač“ je počítač, ktorého hlavná jednotka je určená na umiestnenie na stálom mieste, ktorý nie je určený na prenášanie a ktorý je určený na použitie s externým displejom, klávesnicou a myšou. Stolové počítače sú určené na široké domáce a kancelárske použitie. | „Integrovaný stolový počítač“ je stolový počítač, pri ktorom je počítač a displej integrovaný do jedného krytu, funguje ako jediná jednotka a je pripojený na elektrickú sieť so striedavým napätím prostredníctvom jedného kábla. Integrované stolové počítače majú jednu z dvoch možných foriem: | a) | systém, v ktorom je displej a počítač fyzicky spojený do jednej jednotky, alebo | b) | zostava tvoriaca jeden systém, v ktorom je displej samostatný, ale je pripojený k hlavnému šasi káblom na jednosmerný prúd, a počítač aj displej sú napájané z jedného zdroja napätia.
(3) | ‘Portable All-In-One Computer’ means a computing device designed for limited portability that meets all of the following criteria: | (a) | it includes an integrated display with a diagonal size greater than or equal to 17,4 inches; | (b) | it lacks a keyboard integrated into the physical housing of the product in its as-shipped configuration; | (c) | it includes and primarily relies on touchscreen input (with optional keyboard); | (d) | it includes wireless network connection; | (e) | it includes an internal battery, but is intended primarily to be powered by connection to the AC mains.3. | „Prenosný počítač typu všetko v jednom“ je výpočtové zariadenie určené na obmedzené prenášanie, ktoré spĺňa všetky tieto kritériá: | a) | je vybavené integrovaným displejom s uhlopriečkou minimálne 17,4 palca; | b) | v dodávanej konfigurácii nezahŕňa klávesnicu integrovanú do fyzického krytu výrobku; | c) | je vybavené dotykovým displejom, ktorý využíva ako primárne vstupné zariadenie (s možnosťou pripojenia klávesnice); | d) | zahŕňa bezdrôtové sieťové pripojenie; | e) | zahŕňa internú batériu, ale je určené predovšetkým na napájanie z elektrickej siete so striedavým napätím.
(4) | ‘Notebook Computer’ means a computer designed specifically for portability and to be operated for extended periods of time both with and without a direct connection to an AC mains power source. Notebook Computers utilise an Integrated Display, a non-detachable mechanical keyboard (using physical, moveable keys) and pointing device, and are capable of being powered by an integrated rechargeable battery or other portable power source. Notebook computers are typically designed to provide similar functionality to desktops, including operation of software similar in functionality to that used in desktops. | A portable computer with a reversible, but non-detachable, touch-sensitive screen and an integrated physical keyboard is considered to be a Notebook Computer. | (a) | ‘Mobile Thin Client’ means a computer meeting the definition of a Thin Client, but is designed specifically for portability and also meets the definition of a Notebook Computer. These products are considered to be Notebook Computers for the purposes of this Decision. | (b) | ‘Two-In-One Notebook’ means a computer which resembles a Notebook Computer with a clam shell form factor and physical keyboard, but has a detachable touch-sensitive display which can act as an independent tablet computer upon detachment, where the keyboard and display portions of the product must be shipped as an integrated unit. Two-In-One Notebooks are considered Notebooks for the purpose of this Decision.4. | „Notebook“ je počítač určený špeciálne na prenášanie a na dlhšiu prevádzku, tak s priamym pripojením na elektrickú sieť so striedavým napätím, ako aj bez neho. Notebooky sú vybavené integrovaným displejom, neoddeliteľnou mechanickou klávesnicou (s fyzickými pohyblivými klávesmi) a ukazovacím zariadením a môžu sa napájať z integrovanej dobíjateľnej batérie alebo iného prenosného zdroja energie. Notebooky sú spravidla určené na poskytovanie podobných funkcií ako stolové počítače vrátane prevádzkovania softvéru s podobnými funkciami ako v stolových počítačoch. | Prenosný počítač s reverzibilným, ale neoddeliteľným dotykovým displejom a integrovanou fyzickou klávesnicou sa považuje za notebook. | a) | „Prenosný tenký klient“ je počítač, ktorý zodpovedá vymedzeniu pojmu tenký klient, ale je určený špeciálne na prenášanie, a zodpovedá zároveň vymedzeniu pojmu notebook. Na účely tohto rozhodnutia sa tieto výrobky považujú za notebooky. | b) | „Notebook typu dva v jednom“ je počítač, ktorý pripomína notebook s odklápacím vekom obsahujúcim displej a s fyzickou klávesnicou, ale jeho displej je dotykový a odnímateľný, takže po odpojení môže fungovať ako nezávislý tablet, pričom časti výrobku obsahujúce klávesnicu a displej sa musia dodávať ako integrovaná jednotka. Na účely tohto rozhodnutia sa notebooky typu dva v jednom považujú za notebooky.
(5) | ‘Tablet Computer’ (also referred to as a ‘slate computer’) means a computing device designed for portability that meets all of the following criteria: | (a) | it includes an integrated display with a diagonal size greater than 6,5 inches and less than 17,4 inches; | (b) | it lacks an integrated, physical attached keyboard in its as-shipped configuration; | (c) | it includes and primarily relies on touchscreen input (with optional keyboard); | (d) | it includes and primarily relies on a wireless network connection (e.g. Wi-Fi, 3G, etc.); | (e) | it includes and is primarily powered by an internal rechargeable battery (with connection to the AC mains for battery charging, not primary powering of the device).5. | „Tablet“ (označovaný tiež ako „počítač Slate“) je výpočtové zariadenie určené na prenášanie, ktoré spĺňa všetky tieto kritériá: | a) | je vybavené integrovaným displejom s uhlopriečkou väčšou ako 6,5 palca a menšou ako 17,4 palca; | b) | v dodávanej konfigurácii nie je vybavené integrovanou pripojenou fyzickou klávesnicou; | c) | je vybavené dotykovým displejom, ktorý využíva ako primárne vstupné zariadenie (s možnosťou pripojenia klávesnice); | d) | zahŕňa bezdrôtové pripojenie na sieť (napr. Wi-Fi, 3G atď.) a primárne ho využíva a | e) | zahŕňa internú dobíjateľnú batériu a je ňou primárne napájané (pripojenie na elektrickú sieť so striedavým napätím slúži na dobíjanie batérie, a nie primárne na napájanie zariadenia).
(6) | ‘Small-scale Server’ means a computer that typically uses desktop components in a desktop form factor, but is designed primarily to be a storage host for other computers. Small-scale Servers are designed to perform functions such as providing network infrastructure services and hosting data and media. These products are not designed to process information for other systems or run web servers as a primary function. A Small-scale Server has the following characteristics: | (a) | it is designed in a pedestal, tower, or other form factor similar to those of desktop computers such that all data processing, storage, and network interfacing is contained within one box or product; | (b) | it is designed to operate 24 hours/day, 7 days/week, with minimal unscheduled downtime (in the 65 order of hours/year); | (c) | it is capable of operating in a simultaneous multi-user environment serving several users through networked client units; and | (d) | the operating system is designed for home or low-end server applications including Windows Home Server, Mac OS X Server, Linux, UNIX, Solaris.6. | „Server malého rozsahu“ je počítač, ktorý spravidla využíva súčasti stolového počítača vo forme stolového počítača, ale primárne je určený na plnenie funkcie hostiteľského počítača slúžiaceho na ukladanie dát pre iné počítače. Servery malého rozsahu sú určené na plnenie funkcií ako poskytovanie služieb sieťovej infraštruktúry a hosťovanie dát a médií. Tieto výrobky nie sú primárne určené na spracovanie informácií pre ďalšie systémy ani na prevádzkovanie webových serverov. Server malého rozsahu má tieto vlastnosti: | a) | je navrhnutý vo forme stojanu, veže alebo v inej forme podobnej forme stolových počítačov tak, aby sa všetky údaje spracúvali, ukladali a komunikovali cez sieťové rozhrania v rámci jednej skrine alebo výrobku; | b) | je určený na nepretržitú prevádzku 24 hodín denne 7 dní v týždni s minimálnymi neplánovanými prestojmi (rádovo 65 hodín za rok); | c) | je schopný simultánnej prevádzky v prostredí viacerých používateľov, pričom slúži viacerým používateľom prostredníctvom klientských jednotiek pripojených do siete a | d) | operačný systém je navrhnutý pre domáci server alebo nenáročné serverové aplikácie (vrátane systémov Windows Home Server, Mac OS X Server, Linux, UNIX a Solaris).
(7) | ‘Thin Client’ means an independently-powered computer that relies on a connection to remote computing resources to obtain primary functionality. Its main computing functions are provided by the remote computing resources. Thin clients covered by this specification are limited to devices with no rotational storage media integral to the computer and are designed for use in a permanent location and not for portability. | (a) | ‘Integrated Thin Client’ means a Thin Client in which computing hardware and display are connected to AC mains power through a single cable. Integrated Thin Client computers can be either a system where the display and computer are physically combined into a single unit or a system packaged as a single system where the display is separate but is connected to the main chassis by a DC power cord and both the computer and display are powered from a single power supply. As a subset of Thin Clients, Integrated Thin Clients are typically designed to provide similar functionality to Thin Client systems. | (b) | ‘Ultra-thin Client’ means a computer with less local resources than a standard Thin Client that sends raw mouse and keyboard inputs to a remote computing resource and receives back raw video from the remote computing resource. Ultra-thin clients cannot interface with multiple devices simultaneously nor run windowed remote applications due to the lack of a user-discernible client operating system on the device (i.e. they operate at a level which is beneath firmware and therefore user inaccessible).7. | Počítač typu tenký klient znamená nezávisle napájaný počítač, ktorý sa musí pripojiť na vzdialený počítačový zdroj, aby mohol vykonávať základné funkcie. Jeho hlavné výpočtové funkcie mu poskytujú vzdialené výpočtové zdroje. Tenké klienty, na ktoré sa vzťahuje táto špecifikácia, sú iba zariadenia bez zabudovaných rotačných pamäťových médií a sú určené na použitie na trvalom mieste a nie na prenášanie. | a) | „Integrovaný tenký klient“ je tenký klient, ktorého počítačový hardvér aj displej sa pripájajú na elektrickú sieť so striedavým napätím prostredníctvom jediného kábla. Integrovaný počítač typu tenký klient môže byť buď systém, pri ktorom je displej a počítač fyzicky skombinovaný do jednej jednotky, alebo systém balený ako jeden systém, v ktorom je displej samostatný, ale je pripojený k hlavnému šasi káblom na jednosmerný prúd a počítač aj displej sú napájané z toho istého zdroja. Integrované tenké klienty sú ako podskupina tenkých klientov zvyčajne určené na poskytovanie podobných funkcií ako systémy typu tenký klient. | b) | „Ultratenký klient“ je počítač, ktorý má menej lokálnych zdrojov než štandardný tenký klient a ktorý posiela nespracovaný vstupný signál z myši a klávesnice do vzdialeného výpočtového zdroja a prijíma z neho nespracovaný videosignál. Ultratenké klienty sa nemôžu prepájať súčasne s viacerými zariadeniami, ani sa na nich nemôžu vzdialene spúšťať aplikácie v oknách vzhľadom to, že zariadenie neobsahuje klientský operačný systém zistiteľný používateľom (aplikácie fungujú na úrovni, ktorá je nižšia než úroveň firmvéru, a preto je pre používateľa neprístupná).
(8) | ‘Workstation’ means a high-performance, single-user computer typically used for graphics, Computer Aided Design (CAD), software development, financial and scientific applications, amongst other computer intensive tasks. Workstations covered by this specification are marketed as a workstation; provide Mean Time Between Failures (MTBF) of at least 15 000 hours (based on either Bellcore TR-NWT-000332, issue 6, 12/97 or field collected data); and support Error-Correcting Code (ECC) and/or buffered memory. In addition, a workstation shall meet three or more of the following criteria: | (a) | it provides supplementary power support for high-end graphics (e.g. PCI-E 6-pin 12 V supplemental power feed); | (b) | it is wired for greater than x4 PCI-E (Peripheral Component Interconnect Express) serial connections on the motherboard in addition to the graphics slot(s) and/or PCI-X support; | (c) | it does not provide support for Uniform Memory Access (UMA) graphics; | (d) | it includes 5 or more PCI, PCI-E, or PCI-X slots; | (e) | it is capable of multi-processor support for 2 or more processors, supporting physically separate processor packages/sockets, i.e. this requirement cannot be met with support for a single multicore processor; and/or | (f) | qualification by 2 or more Independent Software Vendor's (ISV) product certifications.8. | „Pracovná stanica“ je vysokovýkonný počítač určený pre jedného používateľa a spravidla používaný na prácu s grafikou, CAD, vývoj softvéru, finančné a vedecké aplikácie, ako aj na ďalšie výpočtovo náročné úlohy. Pracovné stanice, na ktoré sa vzťahuje táto špecifikácia, sa uvádzajú na trh ako pracovná stanica: majú strednú dobu medzi poruchami (MTBF) najmenej 15 000 hodín (buď na základe Bellcore TR-NWT-000332, 6. vydanie, 12/97, alebo údajov zozbieraných v teréne); a podporujú funkciu samoopravného kódu (ECC) a/alebo vyrovnávaciu pamäť. Okrem toho musí pracovná stanica spĺňať najmenej tri z týchto kritérií: | a) | poskytuje dodatočné napájanie pre náročnú grafiku (napr. doplnkové napájanie typu PCI-E 6-pin 12V); | b) | na základnej doske má okrem slotu(-ov) na grafickú kartu a/alebo podpory PCI-X aj sériové rozhrania vyššieho typu než x4 PCI-E (Peripheral Component Interconnect Express); | c) | nepodporuje grafiku s rovnomerným prístupom k pamäti (UMA); | d) | obsahuje päť alebo viac slotov PCI, PCI-E alebo PCI-X; | e) | poskytuje multiprocesorovú podporu pre 2 alebo viac procesorov, pričom musí podporovať fyzicky oddelené procesorové balíky/sokety, t. j. túto požiadavku nie je možné splniť podporou jediného viacjadrového procesora; a/alebo | f) | má osvedčenie softvéru (ISV) o kompatibilite výrobku aspoň od dvoch nezávislých dodávateľov.
(9) | The following additional definition shall apply for the purpose of defining a sub-product within the definitions of ‘Notebook Computer’ and ‘Two-in-one Notebooks’: | ‘Subnotebook’ means a form of notebook that is less than 21 mm thick and that weighs less than 1,8 kg. Two-in-one notebooks (see the separate definition in Article 2(4)(b)) with a subnotebook form are less than 23 mm thick. Subnotebooks incorporate low power processors and solid state drives. Optical disk drives are generally not incorporated. Subnotebooks provide longer rechargeable battery life than notebooks, usually more than 8 hours.9. | Na účely vymedzenia podskupiny produktov v rámci vymedzenia pojmov „notebook“ a „notebook typu dva v jednom“ sa uplatňuje toto dodatočné vymedzenie pojmov: | „subnotebook“ je forma notebooku, ktorý má hrúbku menej ako 21 mm a váži menej ako 1,8 kg. Notebooky typu dva v jednom [pozri samostatné vymedzenie pojmu v článku 2 bode 4 písm. b)] s formou subnotebooku majú hrúbku menšiu než 23 mm. Subnotebooky sú vybavené procesormi s nízkym výkonom a jednotkami SSD (solid state drive). Optické diskové jednotky zvyčajne nie sú zahrnuté do konfigurácie. Dobíjateľné batérie subnotebookov majú dlhšiu výdrž než batérie notebookov, zvyčajne viac než 8 hodín.
Article 3Článok 3
The criteria for awarding the EU Ecolabel under Regulation (EC) No 66/2010, for a product falling within the product group ‘personal, notebook and tablet computers’ defined in Article 1 of this Decision, as well as the related assessment and verification requirements, are set out in the Annex to this Decision.Kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 produktu, ktorý patrí do skupiny produktov „osobné počítače, notebooky a tablety“ vymedzenej v článku 1 tohto rozhodnutia, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.
Article 4Článok 4
The criteria and the related assessment and verification requirements set out in the Annex, shall be valid for three years from the date of adoption of this Decision.Kritériá a príslušné požiadavky na posudzovanie a overovanie stanovené v prílohe platia tri roky od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.
Article 5Článok 5
For administrative purposes, the code number assigned to the product group ‘personal, notebook and tablet computers’ shall be ‘050’.Na administratívne účely sa skupine produktov „osobné počítače, notebooky a tablety“ prideľuje číselný kód „050“.
Article 6Článok 6
Decisions 2011/330/EU and 2011/337/EU are repealed.Rozhodnutia 2011/330/EÚ a 2011/337/EÚ sa zrušujú.
Article 7Článok 7
1.   This Decision shall apply two months after its adoption date. However applications for the EU Ecolabel for products falling within the product group ‘personal, notebook and tablet computers’ submitted within two months from the date of adoption of this Decision may be based either on the criteria set out in Decision 2011/330/EU or 2011/337/EU, or on the criteria set out in this Decision. Applications should be evaluated in accordance with the criteria on which they are based.1.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje po uplynutí dvoch mesiacov od dátumu jeho prijatia. Žiadosti o udelenie environmentálnej značky EÚ produktom, ktoré patria do skupiny produktov „osobné počítače, notebooky a tablety“, predložené do dvoch mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia, však môžu byť založené na kritériách stanovených v rozhodnutí 2011/330/EÚ alebo rozhodnutí 2011/337/EÚ, alebo na kritériách stanovených v tomto rozhodnutí. Žiadosti by sa mali hodnotiť v súlade s kritériami, na ktorých sú založené.
2.   Ecolabels awarded in accordance with the criteria set out in Decision 2011/330/EU or 2011/337/EU may be used for 12 months from the date of adoption of this Decision.2.   Environmentálne značky EÚ udelené v súlade s kritériami stanovenými v rozhodnutí 2011/330/EÚ alebo rozhodnutí 2011/337/EÚ sa môžu používať počas 12 mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.
Article 8Článok 8
This Decision is addressed to the Member States.Toto rozhodnutie je určené členským štátom.
Done at Brussels, 10 August 2016.V Bruseli 10. augusta 2016
For the CommissionZa Komisiu
Karmenu VELLAKarmenu VELLA
Member of the Commissiončlen Komisie
(1)  OJ L 27, 30.1.2010, p. 1.(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.
(2)  Commission Decision 2011/330/EU of 6 June 2011 on establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for notebook computers (OJ L 148, 7.6.2011, p. 5).(2)  Rozhodnutie Komisie 2011/330/EÚ zo 6. júna 2011, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre notebooky (Ú. v. EÚ L 148, 7.6.2011, s. 5).
(3)  Commission Decision 2011/337/EU of 9 June 2011 on establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for personal computers (OJ L 151, 10.6.2011, p. 5).(3)  Rozhodnutie Komisie 2011/337/EÚ z 9. júna 2011, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre osobné počítače (Ú. v. EÚ L 151, 10.6.2011, s. 5).
(4)  Substances with hazard classifications established under Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (OJ L 353, 31.12.2008, p. 1) (‘the CLP Regulation’) and which have been identified according to Article 59(1) of Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L 396, 30.12.2006, p. 1) (‘the REACH Regulation’).(4)  Látky s klasifikáciou nebezpečnosti stanovenou podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1) (ďalej len „nariadenie CLP“), ktoré boli identifikované podľa článku 59 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1) (ďalej len „nariadenie REACH“).
(5)  Commission Regulation (EU) No 617/2013 of 26 June 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for computers and computer servers (OJ L 175, 27.6.2013, p. 13).(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 617/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn počítačov a počítačových serverov (Ú. v. EÚ L 175, 27.6.2013, s. 13).
(6)  Regulation (EC) No 106/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on a Union energy-efficiency labelling programme for office equipment (OJ L 39, 13.2.2008, p. 1).(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 106/2008 z 15. januára 2008 o programe Únie na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení (Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 1).
(7)  Commission Decision (EU) 2015/1402 of 15 July 2015 determining the European Union position with regard to a decision of the management entities under the Agreement between the Government of the United States of America and the European Union on the coordination of energy-efficiency labelling programmes for office equipment on the revision of specifications for computers included in Annex C to the Agreement (OJ L 217, 18.8.2015, p. 9).(7)  Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1402 z 15. júla 2015, ktorým sa určuje pozícia Európskej únie k rozhodnutiu riadiacich orgánov podľa Dohody medzi vládou Spojených štátov amerických a Európskou úniou o koordinácii programov označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení o revízii špecifikácií pre počítače uvedených v prílohe C k tejto dohode (Ú. v. EÚ L 217, 18.8.2015, s. 9).
ANNEXPRÍLOHA
EU ECOLABEL CRITERIA AND ASSESSMENT AND VERIFICATION REQUIREMENTSKRITÉRIÁ UDEĽOVANIA ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ A POŽIADAVKY NA POSUDZOVANIE A OVEROVANIE
Criteria for awarding the EU Ecolabel to personal, notebook and tablet computers:Kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ osobným počítačom, notebookom a tabletom
1. | Energy Consumption | (a) | Total energy consumption of the computer | (b) | Power management | (c) | Graphics capabilities | (d) | Internal power supplies | (e) | Enhanced performance displays1. | Spotreba energie | a) | Celková spotreba energie počítača | b) | Správa napájania | c) | Grafické schopnosti | d) | Vnútorné zdroje napájania | e) | Displeje so zlepšenou výkonnosťou
2. | Hazardous substances and mixtures in the product, sub-assemblies and component parts | (a) | Restrictions on Substances of Very High Concern (SVHCs) | (b) | Restrictions on the presence of specific hazardous substances | (c) | Restrictions based on CLP hazard classifications2. | Nebezpečné látky a zmesi v produkte, podzostavách a súčastiach | a) | Obmedzenia týkajúce sa látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) | b) | Obmedzenia týkajúce sa prítomnosti špecifických nebezpečných látok | c) | Obmedzenia na základe klasifikácie nebezpečnosti podľa nariadenia CLP
3. | Lifetime extension | (a) | Durability testing for portable computers | (b) | Rechargeable battery quality and lifetime | (c) | Data storage drive reliability and protection | (d) | Upgradeability and Repairability3. | Predĺženie životnosti | a) | Skúšanie trvanlivosti prenosných počítačov | b) | Kvalita a životnosť dobíjateľných batérií | c) | Spoľahlivosť a ochrana mechaník na ukladanie údajov | d) | Modernizovateľnosť a opraviteľnosť
4. | Design, material selection and end-of-life management | (a) | Material selection and compatibility with recycling | (b) | Design for disassembly and recycling4. | Dizajn, výber materiálu a nakladanie s produktom po skončení životnosti | a) | Výber materiálu a zlučiteľnosť s recykláciou | b) | Dizajn umožňujúci demontáž a recykláciu
5. | Corporate Social Responsibility | (a) | Sourcing of ‘conflict-free’ minerals | (b) | Labour conditions and human rights during manufacturing5. | Sociálna zodpovednosť podnikov | a) | Využívanie zdrojov „nekonfliktných nerastov“ | b) | Pracovné podmienky a ľudské práva počas výroby
6. | User information | (a) | User instructions | (b) | Information appearing on the EU Ecolabel6. | Informácie pre spotrebiteľov | a) | Návody na použitie | b) | Informácie uvádzané na environmentálnej značke EÚ
Assessment and verification: The specific assessment and verification requirements are indicated within each criterion.Posudzovanie a overovanie: Špecifické požiadavky na posudzovanie a overovanie sú uvedené v rámci jednotlivých kritérií.
Where the applicant is required to provide declarations, documentation, analyses, test reports, or other evidence to show compliance with the criteria, these may originate from the applicant and/or his supplier(s) and/or their supplier(s), and/or third party certification and testing bodies, as appropriate.Ak sa od žiadateľa vyžaduje, aby predložil vyhlásenia, dokumentáciu, analýzy, protokoly o skúškach alebo iný dôkaz potvrdzujúci súlad s kritériami, tieto dokumenty môžu podľa potreby pochádzať od žiadateľa a/alebo jeho dodávateľov, prípadne od ich dodávateľov, a/alebo certifikačných a skúšobných orgánov tretích strán.
Where possible, verification should be performed by conformity assessment bodies that have been accredited by a national accreditation body according to Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council (1) setting out the requirements for accreditation and market surveillance. Competent Bodies shall preferentially recognise:Pokiaľ je to možné, overovanie by mali vykonávať orgány posudzovania zhody, ktoré boli akreditované vnútroštátnym akreditačným orgánom podľa nariadenia (ES) č. 765/2008 (1), ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom. Príslušné orgány prednostne uznávajú:
— | Test reports which are issued by conformity assessment bodies accredited according to the relevant harmonised standard for testing and calibration laboratories,— | protokoly o skúškach vydané orgánmi posudzovania zhody akreditovanými podľa príslušnej harmonizovanej normy skúšobných a kalibračných laboratórií,
— | Verifications by conformity assessment bodies that are accredited according to the relevant harmonised standard for bodies certifying products, processes and services,— | overenia vykonávané orgánmi posudzovania zhody, ktoré sú akreditované v súlade s príslušnou harmonizovanou normou pre orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb,
— | Verifications by conformity assessment bodies that are accredited according to the relevant harmonised standard for bodies carrying out inspections.— | overenia vykonávané orgánmi posudzovania zhody, ktoré sú akreditované v súlade s príslušnou harmonizovanou normou pre orgány vykonávajúce inšpekcie.
Where appropriate, test methods other than those indicated for each criterion may be used if these are described in the user manual of the Ecolabel criteria application and the Competent Body assessing the application accepts their equivalence.V prípade potreby sa môžu použiť iné skúšobné metódy, ako sú metódy uvedené pre každé kritérium, ak sú opísané v používateľskej príručke o uplatňovaní kritérií na udelenie environmentálnej značky a príslušný orgán posudzujúci žiadosť uzná ich rovnocennosť.
Where appropriate, competent bodies may require supporting documentation and may carry out independent verifications or site visits.V prípade potreby si môžu príslušné orgány vyžiadať podpornú dokumentáciu a môžu vykonať nezávislé overenie alebo prehliadku na mieste.
Changes in suppliers and production sites pertaining to products to which the ecolabel has been granted shall be notified to Competent Bodies, together with supporting information to enable verification of continued compliance with the criteria.Zmeny dodávateľov a vo výrobných prevádzkach vzťahujúce sa na produkty, ktorým bola udelená environmentálna značka, sa musia oznámiť príslušným orgánom spolu s podkladmi umožňujúcimi overiť, že produkty sú naďalej v súlade s kritériami.
Criterion 1. Energy consumptionKritérium 1. Spotreba energie
1(a)   Total energy consumption of the computer1 a)   Celková spotreba energie počítača
The total energy consumption of the computer shall meet the energy-efficiency requirements set out in Regulation (EC) No 106/2008 and as amended by Energy Star v6.1.Celková spotreba energie počítača musí spĺňať požiadavky energetickej účinnosti stanovené v nariadení (ES) č. 106/2008 a platnom znení Energy Star v6.1.
Capability adjustments specified under the Agreement as amended by Energy Star v6.1 may be applied, with the exception of:Môžu sa uplatniť úpravy schopností/spôsobilostí podľa dohody v znení programu Energy Star v6.1. s týmito výnimkami:
— | Discrete Graphics Processing Units (GPUs): See sub-criterion 1(c);— | Diskrétne grafické procesory (GPU): pozri čiastkové kritérium 1 písm. c),
— | Internal power supplies: See sub-criterion 1(d)— | Vnútorné zdroje napájania: pozri čiastkové kritérium 1 písm. d).
A specific additional requirement shall apply to enhanced-performance integrated displays, which can be found in sub-criterion 1(e).Ďalšia osobitná požiadavka, ktorá sa uvádza v čiastkovom kritériu 1 písm. e), sa uplatňuje na integrované displeje so zlepšenou výkonnosťou.
Assessment and verification: The applicant shall submit a test report for the computer model carried out according to the Energy Star v6.1 test methods for computers. Energy Star v6.1 registrations in the USA shall be accepted provided that testing according to European input power requirements has been carried out.Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí predložiť protokol o skúške modelu počítača vykonanej podľa skúšobných metód pre počítače uvedených v programe Energy Star v6.1.Registrácie podľa programu Energy Star v6.1 vykonané v USA sa musia uznať za predpokladu, že boli vykonané skúšky v súlade s európskymi požiadavkami na vstupný výkon.
1(b)   Power management1 b)   Správa napájania
Power management functions shall be provided as a default setting. Whenever the user or a software attempts to deactivate the default power management functions, a warning message shall be displayed communicating to the user that an energy saving function will be disabled and giving the option to retain the default function.Súčasťou predvoleného nastavenia musia byť funkcie správy napájania.Vždy, keď sa používateľ alebo softvér pokúsi o deaktiváciu funkcií správy napájania, musí sa zobraziť varovanie, že funkcia šetrenia energie bude deaktivovaná, a používateľ musí mať možnosť ponechať predvolenú funkcie zapnutú.
Assessment and verification: The applicant shall provide the description of the power management settings that appears in the model's user manual, accompanied by screen shots of examples of when warning messages are displayed.Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť opis nastavení správy napájania, ktoré sú uvedené v príručke používateľa príslušného modelu, doplnený snímkami obrazoviek s príkladmi zobrazených varovaní.
1(c)   Graphics capabilities1 c)   Grafické schopnosti
The Functional Adder TECgraphics allowances for discrete graphics cards (dGfx) in desktop, integrated desktop and notebook computers in Table 1 shall apply in place of those in the Energy Star v6.1 eligibility criteria. dGfx shall have power management that shuts down the Graphics Processor (GPU) in the long idle state.V prípade diskrétnych grafických kariet (dGfx) v stolových počítačoch, integrovaných stolových počítačoch a notebookoch v tabuľke 1 sa namiesto kritérií spôsobilosti/oprávnenosti uvedených v programe Energy Star v6.1 uplatňujú kvóty pre prídavné funkcie TECgraphics. dGfx majú správu napájania, ktorá po dlhšom stave nečinnosti vypína grafický procesor (GPU).
Table 1Tabuľka 1
Functional Adder allowances for discrete graphics cards (dGfx) in desktop, integrated desktop and notebook computersKvóty pre prídavné funkcie diskrétnych grafických kariet (dGfx) v stolových počítačoch, integrovaných stolových počítačoch a notebookoch
dGfx category (Gigabytes/second) (2) | TEC Allowance (kWh/year)Kategória dGfx (GB/s) (2) | Kvóty pre TEC (kWh/rok)
Desktop and integrated desktops | NotebooksStolové počítače a integrované stolové počítače | Notebooky
G1 (FB_BW ≤ 16) | 30 | 9G1 (FB_BW ≤ 16); | 30 | 9
G2 (16 < FB_BW ≤ 32) | 37 | 12G2 (16 < FB_BW ≤ 32); | 37 | 12
G3 (32 < FB_BW ≤ 64) | 47 | 20G3 (32 < FB_BW ≤ 64) | 47 | 20
G4 (64 < FB_BW ≤ 96) | 62 | 25G4 (64 < FB_BW ≤ 96) | 62 | 25
G5 (96 < FB_BW ≤ 128) | 76 | 38G5 (96 < FB_BW ≤ 128) | 76 | 38
G6 (FB_BW > 128 with data width < 192 bits) | 76 | 38G6 (FB_BW > 128 s dátovou šírkou < 192 bitov) | 76 | 38
G7 (FB_BW > 128 with data width ≥ 192 bits) | 90 | 48G7 (FB_BW > 128 s dátovou šírkou ≥ 192 bitov) | 90 | 48
Assessment and verification: The applicant shall declare Energy Star v6.1 compliance based on the stricter allowances and provide the supporting ETEC_MAX calculation and performance data from the model's test report.Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí predložiť vyhlásenie o zhode s programom Energy Star v6.1, založené na prísnejších emisných kvótach a doloží ho výpočtom ETEC_MAX a údajmi o výkonnosti daného modelu uvedenými v protokole o skúške.
1(d)   Internal Power Supplies1 d)   Vnútorné zdroje napájania
Internal power supplies in desktop and integrated desktop computers shall meet the requirements for the TECPSU allowances of Energy Star v6.1 and shall achieve minimum efficiencies as a proportion of the rated output current of 0,84 at 10 %, 0,87 at 20 %, 0,90 at 50 % and 0,87 at 100 %.Vnútorné zdroje napájania stolových a integrovaných stolových počítačov musia spĺňať požiadavky na kvóty TECPSU podľa programu Energy Star v6.1 a musia dosahovať minimálne účinnosti závislé od menovitého výstupného prúdu, a to 0,84 pri 10 %, 0,87 pri 20 %, 0,90 pri 50 % a 0,87 pri 100 %.
Assessment and verification: The applicant shall declare compliance of the model's internal power supply, supported by the products Energy Star v6.1 ETEC_MAX calculation and either performance data from the model's test report or independent power supply performance certifications.Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí predložiť vyhlásenie o zhode vnútorného zdroja napájania daného modelu a doložiť ho výpočtom ETEC_MAX produktov podľa Energy Star v6.1 a buď údajmi o výkonnosti z protokolu o skúške modelu, alebo nezávislým osvedčením o výkonnosti elektrického napájania.
1(e)   Enhanced-performance displays1 e)   Displeje so zlepšenou výkonnosťou
Integrated desktop and notebook computers that have Enhanced Performance Displays, as defined by Energy Star v6.1, and thereby qualify for the TECINT_DISPLAY allowance shall automatically adjust the picture brightness to the ambient light conditions. This Automatic Brightness Control (ABC) function shall be installed as a default setting and it shall be possible for the user to adjust and calibrate. The ABC default setting shall be validated according to the following test procedure:Integrované stolové počítače a notebooky, ktoré majú displeje so zlepšenou výkonnosťou, ako sa vymedzuje v programe Energy Star v6.1, a ktoré spĺňajú požiadavky na kvóty TECINT_DISPLAY, musia automaticky upravovať jas obrazu podľa okolitých svetelných podmienok. Táto funkcia automatického riadenia jasu (ABC) musí byť nainštalovaná ako predvolené nastavenie a používateľ musí mať možnosť toto nastavenie upraviť a prispôsobiť. Predvolené nastavenie ABC sa musí overiť podľa tohto skúšobného postupu:
Test (i) | Test (ii) | Test (iii)P 300 ≥ P 100Skúška i) | Skúška ii) | Skúška iii)P 300 ≥ P 100
Where Pn is the Power consumed for On Mode with ABC enabled at n lux with a direct light source.Kde Pn je spotreba elektrickej energie v režime zapnutia s aktivovaným ABC pri n luxoch s priamym zdrojom svetla.
Assessment and verification: The applicant shall submit a test report for the computer model showing compliance with the specified test procedure.Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí predložiť protokol o skúške pre daný model počítača, ktorým preukáže zhodu so stanoveným skúšobným postupom.
Criterion 2. Hazardous substances and mixtures in the product, sub-assemblies and component partsKritérium 2. Nebezpečné látky a zmesi v produkte, podzostavách a súčastiach
The presence in the product, or defined sub-assemblies and component parts, of substances that are identified according to Article 59(1) of Regulation (EC) No 1907/2006 (the ‘REACH Regulation’) or substances and mixtures that meet the criteria for classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 (the ‘CLP Regulation’) for the hazards listed in Table 2, shall be restricted in accordance with sub-criterion 2(a), (b) and (c). For the purpose of this criterion Candidate List Substances of Very High Concern (SVHCs) and CLP hazard classifications are grouped in Table 2 according to their hazardous properties.Prítomnosť látok, ktoré boli určené podľa článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (nariadenie REACH) alebo látok a zmesí, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie nebezpečnosti podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (nariadenie CLP) a ktorých zoznam obsahuje tabuľka 2, v produkte alebo vymedzených podzostavách a súčastiach sa musí obmedziť v súlade čiastkovými kritériami 2 a), b) a c).Na účely tohto kritéria sú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC), ktoré sa nachádzajú na zozname kandidátskych látok a klasifikácie nebezpečnosti podľa nariadenia CLP zoskupené v tabuľke 2 podľa nebezpečných vlastností.
Table 2Tabuľka 2
Grouping of Candidate List SVHCs and CLP hazardsZoskupenie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré sa nachádzajú na zozname kandidátskych látok, a klasifikácií nebezpečnosti podľa nariadenia CLP
Group 1 hazardsSkupina nebezpečnosti 1
Hazards that identify a substance or mixture as being within Group 1:Nebezpečenstvá, podľa ktorých sa látky alebo zmesi zaraďujú do skupiny 1:
— | Substances that appear on the Candidate List for Substances of Very High Concern (SVHC)— | Látky, ktoré sa nachádzajú na kandidátskom zozname látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)
— | Carcinogenic, Mutagenic and/or Toxic for Reproduction (CMR) Category 1A or 1B CMR: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df— | Karcinogénne, mutagénne a/alebo toxické pre reprodukciu (CMR) kategórie 1A alebo 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df
Group 2 hazardsSkupina nebezpečnosti 2
Hazards that identify a substance or mixture as being within Group 2:Nebezpečenstvá, podľa ktorých sa látky alebo zmesi zaraďujú do skupiny 2:
— | Category 2 CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362— | CMR kategórie 2: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362
— | Category 1 aquatic toxicity: H400, H410— | Toxicita pre vodné prostredie kategórie 1: H400, H410
— | Category 1 and 2 acute toxicity: H300, H310, H330— | Akútne toxicity kategórií 1 a 2: H300, H310, H330
— | Category 1 aspiration toxicity: H304— | Aspiračná toxicita kategórie 1: H304
— | Category 1 Specific Target Organ Toxicity (STOT): H370, H372— | Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) kategórie 1: H370, H372
Group 3 hazardsSkupina nebezpečnosti 3
Hazards that identify a substance or mixture as being within Group 3:Nebezpečenstvá, podľa ktorých sa látky alebo zmesi zaraďujú do skupiny 3:
— | Category 2, 3 and 4 aquatic toxicity: H411, H412, H413— | Toxicita pre vodné prostredie kategórie 2, 3 a 4: H411, H412, H413
— | Category 3 acute toxicity: H301, H311, H331, EUH070— | Akútne toxicity kategórie 3: H301, H311, H331, EUH070
— | Category 2 STOT: H371, H373— | STOT kategórie 2: H371, H373
2(a)   Restriction of Substances of Very High Concern (SVHCs)2 a)   Obmedzenia týkajúce sa látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)
The product shall not contain substances that have been identified according to the procedure described in Article 59(1) of the ‘REACH Regulation’ and are included in the Candidate List of SVHCs at concentrations of greater than 0,10 % (weight by weight). The same restriction shall apply to the sub-assemblies and component parts forming part of the product that are listed in Table 3.Výrobok nesmie obsahovať látky, ktoré boli identifikované na základe postupu opísaného v článku 59 ods. 1 nariadenia REACH a ktoré sú zahrnuté do zoznamu kandidátskych látok SVHC, v koncentráciách vyšších ako 0,10 % (hmotnostného).Rovnaké obmedzenie sa vzťahuje na podzostavy a súčasti tvoriace súčasť výrobku, ktoré sú uvedené v tabuľke 3.
No derogation from this requirement shall be given to Candidate List SVHCs present in the product or in the listed sub-assemblies or component parts at concentrations greater than 0,10 % (weight by weight).Ak sú v produkte alebo v uvedených podzostavách alebo súčastiach prítomné látky zo zoznamu kandidátskych látok SVHC v koncentráciách vyšších než 0,10 % (hmotnostného), nemožno na ne uplatniť nijaké výnimky.
Table 3Tabuľka 3
Sub-assemblies and component parts to which Criterion 2(a) shall applyPodzostavy a súčasti, pri ktorých sa uplatňuje kritérium 2 písm. a)
— | Populated motherboard (including CPU, RAM, graphics units)— | Osadené základné dosky (vrátane CPU, RAM, grafických kariet)
— | Data storage devices (HDD and SSD)— | Zariadenia na ukladanie údajov (HDD a SSD)
— | Optical Drive (CD and DVD)— | Optický disk (CD a DVD)
— | Display unit (including backlighting)— | Zobrazovacia jednotka (vrátane podsvietenia)
— | Chassis and fixings— | Šasi a upevnenia
— | Casings and bezels— | Plášte a kryty
— | External keyboard, mouse and/or trackpad— | Vonkajšia klávesnica, myš a/alebo trackpad
— | Internal and external Power Supply Units— | Vnútorné a vonkajšie zdroje napájania
— | External AC and DC power cords— | Káble na prepojenie s vonkajším zdrojom striedavého a jednosmerného napätia
— | Rechargeable batteries packs— | Dobíjateľné batérie
In communicating this requirement to suppliers of the listed sub-assemblies and component parts, applicants may pre-screen the REACH Candidate List using the IEC 62474 declarable substance list (3). The screening shall be based on identification of the potential for presence of substances in the product.Pri sprostredkúvaní tejto požiadavky dodávateľom uvedených podzostáv a súčastí môžu žiadatelia predbežne skontrolovať zoznam kandidátskych látok podľa nariadenia REACH pomocou zoznamu regulovaných látok podľa normy IEC 62474 (3). Predbežná kontrola (skríning) spočíva v určení potenciálu prítomnosti látok v produktoch.
Assessment and verification: The applicant shall compile declarations of the non-presence of SVHCs at or above the specified concentration limit for the product and the sub-assemblies and component parts identified in Table 3. Declarations shall be with reference to the latest version of the Candidate List published by ECHA (4). Where declarations are made based on a pre-screening of the Candidate List using IEC 62474 the screened list given to sub-assembly and component suppliers shall also be provided by the applicant. The version of the IEC 62474 declarable substance list used shall reflect the latest version of the Candidate List.Posudzovanie a overovanie: Pri produktoch a podzostavách a súčastiach uvedených v tabuľke 3 musí žiadateľ vypracovať vyhlásenie o tom, že SVHC, ktoré sú v nich obsiahnuté, nedosahujú ani nepresahujú špecifikovaný limit koncentrácie. Vyhlásenia musia obsahovať odkaz na najnovšiu verziu zoznamu kandidátskych látok, ktorý zverejnila Európska chemická agentúra (4). Ak sa toto vyhlásenie vypracuje na základe predbežného skontrolovania zoznamu kandidátskych látok pomocou zoznamu regulovaných látok podľa normy IEC 62474, musí žiadateľ poskytnúť aj tento predbežne skontrolovaný zoznam, ktorý poskytol dodávateľom podzostáv a súčastí. Verzia zoznamu regulovaných látok podľa normy IEC 62474 musí zodpovedať najnovšej verzii zoznamu kandidátskych látok.
2(b)   Restrictions on the presence of specific hazardous substances2 b)   Obmedzenia týkajúce sa prítomnosti špecifických nebezpečných látok
The sub-assemblies and component parts identified in Table 4 shall not contain the specified hazardous substances at or above the stipulated concentration limits.Podzostavy a súčasti uvedené v tabuľke 4 nesmú obsahovať špecifické nebezpečné látky, ktorých koncentrácie dosahujú alebo prekračujú špecifikované limitné koncentrácie.
Table 4Tabuľka 4
Substance restrictions that shall apply to sub-assemblies and component partsObmedzenia látok, ktoré sa vzťahujú na podzostavy a súčasti
Substance group or material | Scope of restriction | Concentration limits (where applicable) | Assessment and verificationSkupina látok alebo materiál | Rozsah obmedzenia | Limity koncentrácií (pokiaľ sú uplatniteľné) | Posudzovanie a overovanie
(i) | Metal solder and contacts | Exemption 7b in accordance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council (5) relating to the use of lead solder in small-scale servers shall not be permitted. | 0,1 % w/w | Declaration to be provided by the manufacturer or final assembler supported by a valid test report. | Test method: IEC 62321-5i) | Kovové spájky a kontakty | Výnimka 7b v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ (5) týkajúca sa používania olovenej spájky v serveroch malého rozsahu nie je povolená. | 0,1 % (hmotnostného) | Výrobca alebo konečný zostavovateľ musí predložiť vyhlásenie doložené platným protokolom o skúške. | Skúšobná metóda: IEC 62321-5
Exemption 8b in accordance with Directive 2011/65/EU relating to the use of cadmium in electrical contacts shall not be permitted. | 0,01 % w/wVýnimka 8b v súlade so smernicou 2011/65/EÚ týkajúca sa používania kadmia v elektrických kontaktoch nie je povolená. | 0,01 % (hmotnostného)
(ii) | Polymer stabilisers, colourants and contaminants | The following organotin stabiliser compounds classified with Group 1 and 2 hazards shall not be present in external AC and DC power cords and power packs: | — | Dibutyltin oxide | — | Dibutyltin diacetate | — | Dibutyltin dilaurate | — | Dibutyltin maleate | — | Dioctyl tin oxide | — | Dioctyl tin dilaurate | n/a | Declaration to be provided by the sub-assembly supplier.ii) | Polymérové stabilizátory, farbivá a kontaminanty | Tieto organociničité stabilizujúce zlúčeniny zatriedené z hľadiska nebezpečnosti do skupín 1 a 2 sa nesmú vyskytovať v kábloch na prepojenie s vonkajším zdrojom striedavého a jednosmerného napätia a v zdrojoch napätia: | — | dibutylcínoxid | — | dibutylciničitý diacetát | — | dibutylciničitý dilaurát | — | dibutylciničitý maleát | — | dioktylcínoxid | — | dioktylcíndilaurát | neuvádza sa | Dodávateľ podzostavy musí predložiť vyhlásenie.
Plastic casings and bezels shall not contain the following colourants: | — | Azo dyes that may cleave to the carcinogenic aryl amines listed in Appendix 8 of the REACH Regulation, and/or | — | Colorant compounds included in the IEC 62474 declarable substances list. | n/a | Declaration to be provided by the sub-assembly supplier.Plastové plášte a kryty nesmú obsahovať tieto farbivá: | — | azofarbivá, ktoré sa môžu štiepiť na karcinogénne arylamíny uvedené v dodatku 8 k nariadeniu REACH, a/alebo | — | zlúčeniny využívané ako farbivá zahrnuté do zoznamu látok podliehajúcich deklarovaniu podľa normy IEC 62474. | neuvádza sa | Dodávateľ podzostavy musí predložiť vyhlásenie.
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) classified with Group 1 and 2 hazards shall not be present at concentrations greater than or equal to individual and sum total concentration limits in any external plastic or man-made rubber surfaces of: | — | Notebooks and tablets; | — | Peripheral keyboards, | — | Mice, | — | Stylus and/or trackpads; | — | External power cables. | The presence and concentration of the following PAHs shall be verified: |   | PAH's restricted by the REACH Regulation: | — | Benzo[a]pyrene, | — | Benzo[e]pyrene, | — | Benzo[a]anthracene, | — | Chrysen, | — | Benzo[b]fluoranthene, | — | Benzo[j]fluoranthene, | — | Benzo[k]fluoranthene | — | Dibenzo[a,h]anthracene, |   | Additional PAH's subject to restriction: | — | Acenaphthene | — | Acenaphthylene | — | Anthracene | — | Benzo[ghi]perylene | — | Fluoranthene | — | Fluorene | — | Indeno[1,2,3-cd]pyrene | — | Naphthalene | — | Phenanthrene | — | Pyrene | The individual concentration limits for PAHs restricted under REACH shall be 1 mg/kg | The sum total concentration of the 18 listed PAHs shall not be greater than 10 mg/kg | Test report to be provided by the applicant for relevant parts of the identified parts of the product. | Test method: AfPS GS 2014:01 PAK.Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) zatriedené z hľadiska nebezpečnosti do skupín 1 a 2 nesmú byť prítomné v koncentráciách vyšších než individuálne a celkové súhrnné limity koncentrácií ani rovnajúcich sa týmto limitom v nijakých vonkajších povrchoch z plastov alebo umelého kaučuku týchto zariadení: | — | Notebooky a tablety, | — | externé klávesnice, | — | myši, | — | stylusy a/alebo trackpady, | — | káble na napájanie z vonkajšieho zdroja. | Musí sa overiť prítomnosť a koncentrácia týchto PAU: |   | PAU obmedzené nariadením REACH: | — | benzo[a]pyrén, | — | benzo[e]pyrén, | — | benzo[a]antracén, | — | chryzén, | — | benzo[b]fluorantén, | — | benzo[j]fluorantén, | — | benzo[k]fluorantén, | — | dibenzo[a,h]antracén. |   | Ďalšie PAU, ktoré sú predmetom obmedzenia: | — | acenaftén | — | acenafhylén | — | antracén | — | benzo[ghi]perylén | — | fluorantén | — | fluorén | — | indeno(1,2,3-cd)pyrén | — | naftalén | — | fenantrén | — | pyrén | Limitom koncentrácie jednotlivých PAU obmedzených podľa REACH je 1 mg/kg | Celkový súhrn koncentrácií 18 PAU uvedených v zozname nesmie byť vyšší než 10 mg/kg | Žiadateľ musí poskytnúť protokol o skúške týkajúci sa príslušných častí určených častí výrobku. | Skúšobná metóda: AfPS GS 2014:01PAK.
(iii) | Biocidal products | Biocidal products intended to provide an anti-bacterial function shall not be incorporated into plastic or rubber parts of keyboards and peripherals. | n/a | Declaration to be provided by the sub-assembly supplier.iii) | Biocídne výrobky | Biocídne výrobky určené na antibakteriálne funkcie nesmú tvoriť súčasť plastových alebo gumených častí klávesnice a periférnych zariadení. | neuvádza sa | Dodávateľ podzostavy musí predložiť vyhlásenie.
(iv) | Mercury in backlights | Exemption 3 in accordance with Directive 2011/65/EU relating to the use of mercury in cold cathode fluorescent lamps and external electrode fluorescent lamps (CCFL and EEFL) shall not be permitted. | n/a | Declaration to be provided by the sub-assembly supplier.iv) | Ortuť v zariadeniach na podsvietenie | Výnimka 3 v súlade so smernicou 2011/65/EÚ8o používaní ortuti v žiarivkách so studenou katódou a žiarivkách s externou elektródou (CCFL a EEFL) nie je povolená. | neuvádza sa | Dodávateľ podzostavy musí predložiť vyhlásenie.
(v) | Glass fining agents | Arsenic and its compounds shall not be used in the manufacturing of LCD display unit glass, screen cover glass and glass used in track pad surfaces. | 0,0050 % w/w | Declaration to be provided by the screen glass supplier(s) supported by an analytical testing report.v) | Činidlá na zjemňovanie skla | Pri výrobe sklenej časti LCD displeja, krycieho skla obrazovky ani skla používaného na povrchy trackpadov sa nesmie používať arzén ani jeho zlúčeniny. | 0,0050 % (hmotnostného) | Dodávateľ skla pre obrazovku musí predložiť vyhlásenie podložené analytickou správou o skúške.
Assessment and verification: The applicant shall provide declarations of compliance and test reports according to the requirements in Table 4. Test reports, where required, shall be valid at the time of application for the relevant production model and all associated suppliers. Where sub-assemblies or component parts with the same technical specification originate from a number of different suppliers tests, where applicable, shall be carried out on parts from each supplier.Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenia o zhode a protokoly o skúškach podľa požiadaviek v tabuľke 4. Protokoly o skúškach, ktoré sa týkajú príslušného výrobného modelu a všetkých súvisiacich dodávateľov, pokiaľ sa vyžadujú, musia byť v čase podania žiadosti platné. Ak podzostavy alebo súčasti s rovnakou technickou špecifikáciou pochádzajú od väčšieho počtu rôznych dodávateľov, skúšky sa pokiaľ možno vykonajú na častiach od všetkých dodávateľov.
2(c)   Restrictions based on CLP hazard classifications2 c)   Obmedzenia na základe klasifikácie nebezpečnosti podľa nariadenia CLP
Flame retardants, plasticisers, steel additives and coatings, cathode materials, solvents and salts that meet the criteria for classification with the CLP hazards in Table 2 shall not be present in the sub-assemblies and component parts in Table 5 at or above a concentration limit of 0,10 % (weight by weight).Spomaľovače horenia, zmäkčovadlá, prídavné látky a nátery na báze ocele, materiály na výrobu katód, rozpúšťadlá a soli, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie nebezpečnosti podľa nariadenia CLP v tabuľke 2, nesmú byť prítomné v podzostavách a súčastiach z tabuľky 5 v množstve dosahujúcom alebo prekračujúcom limit koncentrácie 0,10 % (hmotnostného).
Table 5Tabuľka 5
Sub-assemblies and component parts to which Criterion 2(c) shall applyPodzostavy a súčasti, pri ktorých sa uplatňuje kritérium 2 písm. c)
Parts containing flame retardantsČasti s obsahom spomaľovačov horenia
— | Main Printed Circuit Boards (PCBs)— | Základné dosky s tlačenými plošnými spojmi (PCB)
— | Central Processing Units (CPUs)— | Centrálne jednotky spracovania (CPU)
— | Connectors and sockets— | Konektory a objímky
— | Data storage devices (HDD and SSD)— | Zariadenia na ukladanie údajov (HDD a SSD)
— | Plastic casings and bezels— | Plastové plášte a kryty
— | Internal and external Power Supply Units— | Vnútorné a vonkajšie zdroje napájania
— | External AC and DC power cords— | Káble na prepojenie s vonkajším zdrojom striedavého a jednosmerného napätia
Parts containing plasticisersČasti obsahujúce zmäkčovadlá
— | Internal cables and cords— | Vnútorné káble a šnúry
— | External AC and DC power cords— | Káble na prepojenie s vonkajším zdrojom striedavého a jednosmerného napätia
— | External Power Supply Units— | Vonkajšie zdroje napájania
— | Plastic casings and bezels— | Plastové plášte a kryty
Parts with stainless steel alloys and/or nickel coatingsČasti so zliatinami s obsahom nehrdzavejúcej ocele a/alebo nátermi s obsahom niklu
— | Chassis, casings, bolts, nuts, screws and brackets— | Šasi, plášte, svorníky, matice, skrutky a konzoly
Rechargeable battery packsDobíjateľné batérie
— | Rechargeable battery cells— | Dobíjateľné články batérie
(i)   Derogations for the use of hazardous flame retardants and plasticisersi)   Výnimky týkajúce sa používania nebezpečných spomaľovačov horenia a zmäkčovadiel
The use of flame retardants and plasticisers meeting the criteria for classification with CLP hazards listed in Table 2 are derogated from the requirements of criterion 2(c) provided that they meet the conditions specified in Table 6. Inherently flame retardant external AC and DC power cord materials shall also meet the conditions in Table 6(ii)(b).Používanie spomaľovačov horenia a zmäkčovadiel, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie nebezpečnosti podľa nariadenia CLP uvedené v tabuľke 2, je vyňaté z požiadavky kritéria 2 písm. c) za predpokladu, že tieto látky spĺňajú podmienky uvedené v tabuľke 6. Materiály použité na výrobu káblov na prepojenie s vonkajším zdrojom striedavého a jednosmerného napätia, ktoré plnia funkciu spomaľovača horenia, musia takisto spĺňať podmienky v tabuľke 6 časti ii) písmene b).
Table 6Tabuľka 6
Derogations conditions that shall apply to the use of flame retardants and plasticisersPodmienky pri ktorých sa uplatňujú výnimky vzťahujúce sa na používanie spomaľovačov horenia a zmäkčovadiel
Substances and mixtures | Sub-assembly or component part | Scope of derogation | Assessment and verificationLátky a zmesi | Podzostavy alebo súčasti | Rozsah výnimky | Posudzovanie a overovanie
Flame retardants | (i) | Main Printed Circuit Board | The use of flame retardants in motherboard laminates is derogated under either of the following conditions: | (a) | The flame retardant is classified with a Group 3 hazard. Where a claim is made in conformance with IEC 61249-2-21 (6) a fire test of the PCB simulating improper WEEE disposal shall show carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) emissions to be ≤ 0,1 mg TEQ/g. | (b) | The flame retardant is reacted into the polymer resin and a fire test of the PCB simulating improper WEEE disposal shall show polybrominated dibenzo-p-dioxin and polybrominated dibenzofuran (PBDD/DF) emissions to be ≤ 0,4 ng TEQ/g and carcinogenic PAHs emissions to be ≤ 0,1 mg TEQ/g. | Declaration to be provided by the sub-assembly supplier supported by documentation to verify hazard classifications. | and where required: | A third party test report for the combination of board material, components and flame retardant. | Test method: ISO 5660 in oxidative pyrolysis conditions (IEC 60695-7-1 fire type 1b with a heat flux of 50 kW/m2). | Quantification shall be made according to EN 1948 (PBDD/DF) and/or ISO 11338 (PAHs).Spomaľovače horenia | i) | Základná doska s tlačenými plošnými spojmi | Pre používanie spomaľovačov horenia v laminátoch tvoriacich súčasť základnej dosky platí výnimka, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok: | a) | Spomaľovač horenia je klasifikovaný v rámci skupiny nebezpečnosti 3. Ak sa uvádzajú údaje v súlade s IEC 61249-2-21 (6), skúška horľavosti PCB, ktorou sa simuluje nesprávne zneškodňovanie OEEZ, musí preukázať emisie karcinogénnych polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) ≤ 0,1 mg TEQ/g. | b) | Spomaľovač horenia zreaguje s polymérovou živicou na základe chemickej reakcie a skúška horľavosti PCB, ktorou sa simuluje nesprávne zneškodňovanie OEEZ, musí preukázať emisie polybrómovaného dibenzo-p-dioxínu a polybrómovaného dibenzofuránu (PBDD/DF) ≤ 0,4 ng TEQ/g a karcinogénne emisie PAU ≤ 0,1 mg TEQ/g. | Vyhlásenie predloží dodávateľ podzostavy, ku ktorej priloží podpornú dokumentáciu na overenie klasifikácie nebezpečnosti | a podľa potreby: | Protokol o skúške vykonanej treťou stranou týkajúcej sa kombinácie materiálu dosky, súčastí a spomaľovača horenia. | Skúšobná metóda: ISO 5660 v podmienkach oxidačnej pyrolýzy (typ ohňa 1b podľa IEC 60695-7-1 s tepelným tokom 50 kW/m2). | Kvantifikácia sa vykoná podľa normy EN 1948 (PBDD/DF) a/alebo ISO 11338 (PAU).
(ii) | External AC and DC power cords. | The use of flame retardants and their synergists is derogated under either of the following conditions: | (a) | The flame retardant and its synergist are classified with a Group 3 hazard. Where a claim is made in conformance with IEC 62821 (7) a fire test of the power cord polymer shall show halogen acid gas emissions of less than 5,0 mg/g. | (b) | Fire test results for the power cord simulating improper WEEE disposal shall show polychlorinated dibenzo-p-dioxin and polychlorinated dibenzofuran (PCDD/DF) emissions to be ≤ 0,3 ng TEQ/g | Power cords insulated with inherently flame retardant materials shall be subject to the part (ii)(b) fire testing requirement. | Declaration to be provided by the sub-assembly supplier supported by documentation to verify hazard classifications. | and where required: | A third party test report for the power cord. | Test method: IEC 60754-1 or ISO 19700 in under-ventilated conditions (IEC 60695-7-1 fire type 3a with a heat flux of 50 kW/m2) | PCDD/DF quantification shall be made according to EN 1948.ii) | Káble na prepojenie s vonkajším zdrojom striedavého a jednosmerného napätia. | Pre používanie spomaľovačov horenia a ich synergentov platí výnimka, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok: | a) | Spomaľovač horenia a jeho synergent je klasifikovaný v rámci skupiny nebezpečnosti 3. Ak sa uvádzajú údaje v súlade s IEC 62821 (7), skúška horľavosti polyméru napájacieho kábla musí preukázať emisie kyslých halogénových plynov nižšie než 5,0 mg/g. | b) | Výsledky skúšky horľavosti napájacieho kábla, ktorou sa simuluje nesprávne zneškodňovanie OEEZ, musí preukázať emisie polychlórovaného dibenzo-p-dioxínu a polychlórovaného dibenzofuránu (PCDD/DF) < 0,3 ng TEQ/g. | Na napájacie káble izolované materiálmi, ktoré plnia funkciu spomaľovačov horenia sa vzťahujú požiadavky skúšky horľavosti uvedené v časti ii písm. b). | Vyhlásenie predloží dodávateľ podzostavy, ku ktorému priloží podpornú dokumentáciu na overenie klasifikácie nebezpečnosti | a podľa potreby: | Protokol o skúške napájacieho kábla vykonanej treťou stranou. | Skúšobná metóda: IEC 60754-1 alebo ISO 19700 v podmienkach nedostatočnej ventilácie (typ ohňa 3a podľa IEC 60695-7-1 s tepelným tokom 50 kW/m2). | Kvantifikácia PCDD/DF musí byť v súlade s normou EN 1948.
(iii) | External plastic casings and bezels. | Flame retardants and their synergists classified with Group 2 and 3 hazards are derogated for use. | Declaration to be provided by the sub-assembly supplier supported by documentation to verify hazard classifications.iii) | Vonkajšie plastové plášte a kryty. | Spomaľovače horenia a ich synergenty klasifikované v rámci skupín nebezpečnosti 2 a 3 majú výnimku na použitie. | Vyhlásenie predloží dodávateľ podzostavy, ku ktorému priloží podpornú dokumentáciu na overenie klasifikácie nebezpečnosti.
(iv) | Miscellaneous subassemblies and parts: | — | CPU assembly | — | Data storage drives | — | Internal connectors and sockets | — | Power supply units. | Flame retardants classified with Group 3 hazards are derogated for use. | Declaration to be provided by the sub-assembly supplier supported by documentation to verify hazard classifications.iv) | Rôzne podzostavy a časti: | — | Zostava CPU | — | Mechaniky na ukladanie údajov | — | Vnútorné konektory a zásuvky | — | Zdroje napájania. | Na použitie spomaľovačov horenia klasifikovaných v rámci skupiny nebezpečnosti 3 sa vzťahuje výnimka. | Vyhlásenie predloží dodávateľ podzostavy, ku ktorému priloží podpornú dokumentáciu na overenie klasifikácie nebezpečnosti.
Plasticisers | (i) | External power cords and power packs, external casings and internal cables | Plasticisers classified with Group 3 hazards are derogated for use. | Declaration to be provided by the sub-assembly supplier supported by documentation to verify hazard classifications.Zmäkčovadlá | i) | Externé napájacie káble a zdroje napätia, vonkajšie plášte a vnútorné káble | Na použitie zmäkčovadiel klasifikovaných v rámci skupiny nebezpečnosti 3 sa vzťahuje výnimka. | Vyhlásenie predloží dodávateľ podzostavy, ku ktorému predloží podpornú dokumentáciu na overenie klasifikácie nebezpečnosti.
(ii)   Derogations for the use of additives, coatings, cathode materials, solvents and saltsii)   Výnimky týkajúce sa používania prídavných látok, náterov, materiálov na výrobu katód, rozpúšťadiel a solí
The use of metal additives and coatings, battery cathode materials, and battery solvents and salts meeting the criteria for classification with the CLP hazards listed in Table 2 are derogated from the requirements of criterion 2(c) provided that they meet the conditions specified in Table 7.Používanie prídavných látok a náterov na báze kovov, materiálov na výrobu batériových katód a batériových rozpúšťadiel a solí, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie nebezpečnosti podľa nariadenia CLP uvedené v tabuľke 2, je vyňaté z požiadaviek kritéria 2 písm. c) za predpokladu, že tieto látky spĺňajú podmienky uvedené v tabuľke 7.
Table 7Tabuľka 7
Components and subassemblies that are specifically derogatedSúčasti a podzostavy, na ktoré sa vzťahujú osobitné výnimky
Substances and mixtures | Sub-assembly or component part | Scope of the derogation | Assessment and verificationLátky a zmesi | Podzostavy alebo súčasti | Rozsah výnimky | Posudzovanie a overovanie
Metal additives and coatings | (i) | Metal components | Stainless steel alloys and scratch resistant coatings containing nickel metal classified with H351, H372 and H412. | Derogation condition: | The release rate of metallic nickel from scratch resistance coatings on parts of a casing where they may in direct and prolonged contact with skin shall not exceed 0,5 μg/cm2/week. | Identification of relevant parts by weight and location in the product. Where external casing parts come into direct and prolonged skin contact a test report shall be provided. | Test method: | EN 1811Prídavné látky a nátery na báze kovov | i) | Kovové súčasti | Zliatiny s obsahom nehrdzavejúcej ocele a nátery odolné proti poškriabaniu s obsahom kovového niklu v kategórii H351, H372 a H412. | Podmienka výnimky: | Miera uvoľňovania kovového niklu z náterov odolných proti poškriabaniu na častiach krytu, kde môže prichádzať k priamemu a dlhotrvajúcemu kontaktu s pokožkou, nesmie prekročiť 0,5 μg/cm2/týždeň. | Identifikácia relevantných častí podľa hmotnosti a umiestnenia vo výrobku. Ak vonkajšie časti plášťa prichádzajú do priameho a dlhotrvajúceho kontaktu s pokožkou, je potrebné predložiť o protokol skúške. | Skúšobná metóda: | EN 1811
Battery cell cathode materials | (ii) | Lithium ion and polymer batteries | Cell cathode materials classified with group 2 and 3 hazards. These shall include: | — | Lithium cobalt oxide | — | Lithium manganese dioxide | — | Lithium iron phosphate | — | Lithium cobalt nickel manganese oxide | Declaration to be provided by the battery or cell supplier supported by documentation to verify hazard classifications.Materiály na výrobu katód v batériových článkoch | ii) | Lítium iónové a polymérové batérie | Materiály na výrobu katód v článkoch klasifikované v rámci skupín nebezpečnosti 2 a 3.Patria sem: | — | oxid lítia a kobaltu | — | dioxid mangánu a lítia | — | fosfát lítia a železa | — | oxid lítia, kobaltu, niklu a mangánu | Vyhlásenie predloží dodávateľ batérie alebo batériového článku, ktoré podloží dokumentáciou na overenie klasifikácie nebezpečnosti.
Battery electrolyte solvents and salts | Electrolyte solvents and salts classified with group 2 and 3 hazards. These shall include: | — | Propylene carbonate | — | Ethylene carbonate | — | Diethyl carbonate | — | Di-Methyl Carbonate | — | Ethyl methyl carbonate | — | Lithium HexafluorophosphateRozpúšťadlá a soli z batériového elektrolytu | Rozpúšťadlá a soli z elektrolytu zaradené do skupín nebezpečnosti 2 a 3. Patria sem: | — | propylénkarbonát | — | etylénkarbonát | — | dietylkarbonát | — | dimetylkarbonát | — | etylmetylkarbonát | — | lítiumhexafluórfosfát
Assessment and verification: The applicant shall provide a declaration of compliance with criterion 2(c). The declaration shall be supported by information about the flame retardants, plasticisers, steel additives and coatings, cathode materials, solvents and salts used in the sub-assemblies and component parts listed in Table 5 together with declarations of their hazard classification or non-classification.Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériom 2 písm. c). Vyhlásenie musí byť doložené informáciami o spomaľovačoch horenia, zmäkčovadlách, prídavných látkach a náteroch na báze ocele, materiáloch na výrobu katód, rozpúšťadlách a soliach používaných v podzostavách a súčastiach uvedených v tabuľke 5 spolu s vyhlásením o klasifikovaní alebo neklasifikovaní ich nebezpečnosti.
The following information shall be provided to support declarations of the hazard classification or non-classification for each substance or mixture:Na podporu vyhlásenia o klasifikácii nebezpečnosti alebo o neklasifikovaní jednotlivých látok alebo zmesí musia byť poskytnuté tieto informácie:
— | The CAS, EC or list number (where available for mixtures);— | CAS číslo, EC alebo číslo zo zoznamu (ak je k dispozícii pre zmesi);
— | The physical form and state in which a substance is used;— | fyzická forma a stav, v ktorom sa látka používa;
— | Harmonised CLP hazard classifications for substances;— | harmonizované klasifikácie nebezpečnosti látok podľa nariadenia CLP;
— | Self-classification entries in ECHA's REACH registered substance database (8) (if no harmonised classification is available);— | samoklasifikačné položky v databáze ECHA obsahujúcej látky registrované podľa nariadenia REACH (8) (ak nie je k dispozícii harmonizovaná klasifikácia).
— | Mixture classifications according to the criteria laid down in the CLP Regulation.— | Klasifikácie zmesí podľa kritérií stanovených v nariadení CLP.
When considering self-classification entries in the REACH registered substance database, priority shall be given to entries from joint submissions.Pri zvažovaní samoklasifikačných položiek z databázy látok registrovaných podľa nariadenia REACH majú prednosť položky zo spoločných podaní.
Where a classification is recorded as ‘data lacking’ or ‘inconclusive’ according to the REACH registered substance database, or where a substance has not yet been registered under the REACH system, toxicological data meeting the requirements in Annex VII to the REACH Regulation shall be provided that is sufficient to support conclusive self-classifications in accordance with Annex I of the CLP Regulation and ECHA's supporting guidance. In the case of ‘data lacking’ or ‘inconclusive’ database entries, self-classifications shall be verified, with the following information sources being accepted:Ak je pri klasifikácii v rámci databázy registrovaných látok podľa nariadenia REACH uvedená poznámka ako „chýbajúce dáta“ alebo „nejednoznačné“, alebo ak látka ešte v systéme REACH nebola zaregistrovaná, musia sa poskytnúť toxikologické údaje, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe VII k nariadeniu REACH, ktoré sú postačujúce na predloženie presvedčivej samoklasifikácie v súlade s prílohou I k nariadeniu CLP a podpornými usmerneniami ECHA. V prípadoch „chýbajúcich údajov“ alebo „nejednoznačných záznamov“ v databáze sa samoklasifikácia musí overiť, pričom sú prijateľné tieto informačné zdroje:
— | Toxicological studies and hazard assessments by ECHA peer regulatory agencies (9), Member State regulatory bodies or Intergovernmental bodies;— | Toxikologické štúdie a posúdenia nebezpečnosti vypracované partnerskými regulačnými agentúrami ECHA (9), regulačnými orgánmi členského štátu alebo medzivládnymi orgánmi;
— | A Safety Data Sheet fully completed in accordance with Annex II to the REACH Regulation;— | Karta bezpečnostných údajov kompletne vyplnená v súlade s prílohou II k nariadeniu REACH;
— | A documented expert judgement provided by a professional toxicologist. This shall be based on a review of scientific literature and existing testing data, where necessary supported by results from new testing carried out by independent laboratories using methods recognised by ECHA;— | Zdokumentovaný znalecký posudok odborníka na toxikológiu. Takýto posudok sa musí zakladať na preskúmaní vedeckej literatúry a existujúcich údajov z vykonaných skúšok, ktoré sú v prípade potreby podložené výsledkami nových skúšok vykonaných nezávislými laboratóriami používajúcimi metódy, ktoré uznáva ECHA;
— | An attestation, where appropriate based on expert judgement, issued by an accredited conformity assessment body that carries out hazard assessments according to the GHS or CLP hazard classification systems.— | Osvedčenie, podľa možnosti na základe odborného posudku, ktorý vydal akreditovaný orgán posudzovania zhody, ktorý vykonáva posúdenia nebezpečnosti podľa systému klasifikácie GHS alebo v súlade s klasifikáciou nebezpečnosti podľa nariadenia CLP.
Information on the hazardous properties of substances or mixtures may, in accordance with Annex XI to the REACH Regulation, be generated by means other than tests, for instance through the use of alternative methods such as in vitro methods, by quantitative structure activity models or by the use of grouping or read-across.Informácie o nebezpečných vlastnostiach látok alebo zmesí sa môžu v súlade s prílohou XI k nariadeniu REACH získať aj inak než skúškami, napríklad použitím alternatívnych metód, ako sú metódy in vitro, použitím kvantitatívnych modelov aktivity štruktúry či pomocou zoskupovania alebo prevzatých údajov (tzv. read-across).
For the derogated substances and mixtures listed in Tables 6 and 7, the applicant shall provide proof that all the derogation conditions are met. Where test reports are required, they shall be valid at the time of application for a production model.Pokiaľ ide o látky a zmesi uvedené v tabuľkách 6 a 7, pre ktoré platí výnimka, žiadateľ musí preukázať, že sú splnené všetky podmienky výnimky. Ak sa vyžadujú protokoly o skúškach, musia byť platné v čase žiadosti vzhľadom na vyrábaný model.
Criterion 3. Product lifetime extensionKritérium 3. Predĺženie životnosti produktu
3(a)   Durability testing of portable computers3 a)   Skúška životnosti prenosných počítačov
(i)   Tests that shall apply to notebook computersi)   Skúšky, ktoré sa uplatňujú na notebooky
The notebook computer model shall pass durability tests. Each model shall be verified to function as specified and meet the stipulated performance requirements after performing the mandatory tests in Table 8 and a minimum of one additional test selected from Table 9.Na modeli notebooku musí byť vykonaná skúška životnosti. Pri každom modeli sa overí, či funguje podľa špecifikácie a či spĺňa stanovené ukazovatele výkonnosti po vykonaní povinných skúšok uvedených v tabuľke 8 a minimálne jednej ďalšej skúšky vybranej z tabuľky 9.
Table 8Tabuľka 8
Mandatory durability test specification for notebook computersŠpecifikácia povinnej skúšky životnosti pre notebooky
Test | Test conditions and functional performance requirements | Test methodSkúška | Skúšobné podmienky a funkčné požiadavky | Skúšobná metóda
Resistance to shock | Specification: | A minimum of a 40 G peak half-sine wave pulse shall be applied three times for a duration of a minimum of 6 ms to the top, bottom, right, left, front and rear side of the product. | Functional requirement: | The notebook shall be switched on and running a software application during the test. It shall continue to function following the test. | IEC 60068 | Part 2-27: Ea | Part 2-47Odolnosť voči nárazu | Špecifikácia: | Na hornú, spodnú, pravú, ľavú, prednú a zadnú stranu produktu sa musí trikrát aplikovať polsínusový vlnový pulz so špičkovou hodnotou minimálne 40 G v dĺžke trvania minimálne 6 ms. | Požiadavky týkajúce sa funkčnosti: | Počas skúšky musí byť notebook zapnutý a musí na ňom bežať softvérová aplikácia. Po skúške musí naďalej fungovať. | IEC 60068 | Časť 2-27: Ea | Časť 2-47
Resistance to vibration | Specification: | Randomised sinusoidal vibrations in the frequency range 5 Hz up to a maximum of 250 Hz shall be applied for a minimum of 1 sweep cycle to the end of each axis of the top, bottom, right, left, front and back side of the product. | Functional requirement: | The notebook shall be switched on and running a software application during the test. It shall continue to function following the test. | IEC 60068 | Part 2-6: Fc | Part 2-47Odolnosť voči vibrácii | Špecifikácia: | Na koniec každej osi hornej, spodnej, pravej, ľavej, prednej a zadnej strany produktu sa musí aplikovať minimálne po 1 kontrolnom cykle randomizovaných sínusoidných vibrácií vo frekvenčnom pásme od 5 do maximálne 250 Hz. | Požiadavky týkajúce sa funkčnosti: | Počas skúšky musí byť notebook zapnutý a musí na ňom bežať softvérová aplikácia. Po skúške musí naďalej fungovať. | IEC 60068 | Časť 2-6: Fc | Časť 2-47
Accidental drop | Specification: | The notebook shall be dropped from a height of 76 cm onto a non-yielding surface covered with a minimum of 30 mm of wood. One drop shall be made on the top, bottom, right, left, front and rear side, as well as each bottom corner. | Functional requirement: | The notebook shall be switched off during the test and shall successfully boot up following each drop. The casing shall remain integral and the screen undamaged following each test. | IEC 60068 | Part 2-31: Ec (Freefall, procedure 1)Náhodný pád | Špecifikácia: | Notebook sa nechá spadnúť z výšky 76 cm na nepoddajný povrch pokrytý minimálne 30 mm dreva. Nechá sa jedenkrát spadnúť na hornú, spodnú, pravú, ľavú, prednú a zadnú stranu, ako aj na každý spodný roh. | Požiadavky týkajúce sa funkčnosti: | Notebook musí byť počas skúšky vypnutý a po každom páde sa musí úspešne spustiť (nabootovať). Po každej skúške musí plášť zostať celistvý a obrazovka nepoškodená. | IEC 60068 | Časť 2-31: Ec (Voľný pád, postup 1)
Table 9Tabuľka 9
Additional durability test specifications for notebook computersŠpecifikácie dodatočnej skúšky životnosti pre notebooky
Test | Test conditions and performance benchmarks | Test methodSkúška | Skúšobné podmienky a ukazovatele výkonnosti | Skúšobná metóda
Temperature stress | Specification: | The notebook shall be subjected to a minimum of four 24 hour exposure cycles in a test chamber. The notebook shall be switched on during a cold cycle at – 25 °C and a dry heat cycle at + 40 °C. The notebook shall be switched off during a cold cycle at – 50 °C and dry heat cycling between + 35 and + 60 °C. | Functional requirement: | The notebook shall be checked that it functions following each of the four exposure cycles. | IEC 60068 | Part 2-1: Ab/e | Part 2-2: BTeplotná záťaž | Špecifikácia: | Notebook sa podrobí minimálne štyrom cyklom 24-hodinovej expozície v skúšobnej komore. Notebook musí byť zapnutý počas studeného cyklu pri teplote – 25 °C a cyklu suchého tepla pri teplote + 40 °C. Notebook musí byť vypnutý počas studeného cyklu pri teplote – 50 °C a cyklov suchého tepla pri teplotách od + 35 do + 60 °C. | Požiadavky týkajúce sa funkčnosti: | Funkčnosť notebooku sa musí skontrolovať po každom zo štyroch cyklov expozície. | IEC 60068 | Časť 2-1: Ab/e | Časť 2-2: B
Screen resilience | Specification: | Two loading tests shall be carried out. A minimum load of 50 kg shall be uniformly applied to the screen. A minimum load of 25 kg shall be applied to the centre of the screen. The notebook shall be placed on a flat surface during each test. | Functional requirement: | The screen surface and pixels shall be inspected for the absence of lines, spots and cracks after application of each loading. | The test equipment and setup used shall be confirmed by the applicant.Odolnosť displeja | Špecifikácia: | Musia sa vykonať dve záťažové skúšky: Na displej sa musí rovnomerne aplikovať zaťaženie minimálne 50 kg. Na stred displeja sa musí aplikovať zaťaženie minimálne 25 kg. Notebook sa počas každej skúšky musí umiestniť na rovný povrch. | Požiadavky týkajúce sa funkčnosti: | Po aplikovaní každého zaťaženia je potrebné skontrolovať, či sa na povrchu alebo zobrazovacích bodoch displeja neobjavili čiary, škvrny alebo praskliny. | Žiadateľ musí potvrdiť vybavenie na skúšku a nastavenia.
Water spill ingress | Specification: | The test shall be carried out two times. A minimum of 30 ml of liquid shall be poured evenly over the keyboard of the notebook or onto three specific, separated locations, then actively drained away after a maximum of 5 seconds, and the computer then tested for functionality after 3 minutes. The test shall be carried for a hot and a cold liquid. | Functional requirement: | The notebook shall remain switched on during and after the test. The notebook shall then be dismantled and visually inspected so as to ensure it passes the IEC 60529 acceptance conditions for water ingress. | Acceptance conditions: IEC 60529 (water ingress)Odolnosť proti vniknutiu rozliatej vody | Špecifikácia: | Musia sa vykonať dve skúšky. Minimálne 30 ml kvapaliny sa rovnomerne rozleje po klávesnici notebooku alebo naleje na jej tri konkrétne, navzájom oddelené oblasti, potom po maximálne 5 sekundách sa kvapalina aktívne odstráni a funkčnosť počítača sa následne po 3 minútach overí. Skúška sa musí vykonať s horúcou i so studenou kvapalinou. | Požiadavky týkajúce sa funkčnosti: | Notebook musí byť zapnutý počas celej skúšky aj po nej. Notebook sa potom rozoberie a vizuálne skontroluje s cieľom ubezpečiť sa, že splnil podmienky prijateľnosti podľa normy IEC 60529 z hľadiska vniknutia vody. | Podmienky prijateľnosti IEC 60529 (vniknutie vody)
Keyboard lifespan | Specification: | 10 million random keystrokes shall be applied to the keyboard. The number of keystrokes per key shall be weighted to reflect the most commonly used keys. | Functional requirement: | The keys shall then be inspected for their integrity and functionality. | The test equipment and setup used shall be confirmed by the applicant.Životnosť klávesnice | Špecifikácia: | Klávesnica sa podrobí 10 miliónom náhodných stlačení klávesu. Počet stlačení na jeden kláves musí byť vážený tak, aby sa zohľadnilo najčastejšie používanie niektorých klávesov. | Požiadavky týkajúce sa funkčnosti: | Klávesy sa potom skontrolujú z hľadiska neporušenosti a funkčnosti. | Žiadateľ musí potvrdiť vybavenie na skúšku a nastavenia.
Screen hinge lifespan | Specification: | The screen shall be fully opened and then closed 20 000 times. | Functional requirement: | The screen shall then be inspected for any loss of stability and hinge integrity. | The test equipment and setup used shall be confirmed by the applicant.Životnosť kĺbov displeja | Špecifikácia: | Displej sa musí 20 000 -krát úplne otvoriť a zase zatvoriť. | Požiadavky týkajúce sa funkčnosti: | Po skúške sa vykoná kontrola, či nedošlo k narušeniu stability displeja alebo kĺbového spoja. | Žiadateľ musí potvrdiť vybavenie na skúšku a nastavenia.
(ii)   Tests that shall apply to tablet and two-in-one computersii)   Skúšky, ktoré sa uplatňujú na tablety a počítače typu dva v jednom
The tablet computer model or the tablet component of a two-in-one computer model shall pass durability tests. Each model shall be verified to function as specified and meet the stipulated performance requirements for each test as specified in Table 10.Na modeli tabletu alebo modeli tabletovej súčasti počítača typu dva v jednom musí byť vykonaná skúška životnosti. Pri každom modeli sa overí, či funguje podľa špecifikácie a či spĺňa stanovené ukazovatele výkonnosti pre každú skúšku špecifikovanú v tabuľke 10.
Table 10Tabuľka 10
Mandatory durability test specification for tablet and two-in-one notebook computersŠpecifikácia povinnej skúšky životnosti pre tablety a notebooky typu dva v jednom
Test | Test conditions and functional performance requirements | Test methodSkúška | Skúšobné podmienky a funkčné požiadavky | Skúšobná metóda
Accidental drop | Specification: | The tablet shall be dropped from a height of 76 cm onto non-yielding surface covered with a minimum of 30 mm of wood. One drop shall be made on the top, bottom, right, left, front and rear side, as well as each bottom corner. | Functional requirement: | The tablet shall be switched off during the test and shall successfully boot up following each drop. The casing shall remain integral and the screen undamaged following each test. | IEC 60068 | Part 2-31: Ec (Freefall, procedure 1)Náhodný pád | Špecifikácia: | Tablet sa nechá spadnúť z výšky 76 cm na nepoddajný povrch pokrytý minimálne 30 mm dreva. Nechá sa jedenkrát spadnúť na hornú, spodnú, pravú, ľavú, prednú a zadnú stranu, ako aj na každý spodný roh. | Požiadavky týkajúce sa funkčnosti: | Tablet musí byť počas skúšky vypnutý a po každom páde sa musí úspešne spustiť (nabootovať). Po každej skúške musí plášť zostať celistvý a obrazovka nepoškodená. | IEC 60068 | Časť 2-31: Ec (Voľný pád, postup 1)
Screen resilience | Specification: | Two loading tests shall be carried out. A minimum load of 50 kg shall be uniformly applied to the screen. A minimum load of 25 kg shall be applied to the centre of the screen. The tablet shall be placed on a flat surface during each test. | Functional requirement: | The screen surface and pixels shall be inspected for the absence of lines, spots and cracks after application of each loading. | The test equipment and setup used shall be confirmed by the applicant.Odolnosť displeja | Špecifikácia: | Musia sa vykonať dve záťažové skúšky: Na displej sa musí rovnomerne aplikovať zaťaženie minimálne 50 kg. Na stred displeja sa musí aplikovať zaťaženie minimálne 25 kg. Tablet sa počas každej skúšky musí umiestniť na rovný povrch. | Požiadavky týkajúce sa funkčnosti: | Po aplikovaní každého zaťaženia je potrebné skontrolovať, či sa na povrchu alebo zobrazovacích bodoch displeja neobjavili čiary, škvrny alebo praskliny. | Žiadateľ musí potvrdiť vybavenie na skúšku a nastavenia.
Assessment and verification: The applicant shall provide test reports showing that the model has been tested and has met the functional performance requirements for durability. Testing shall verified by a third party. Existing tests for the same model, carried out to the same or a stricter specification, shall be accepted without the need to retest.Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť protokoly o skúškach, ktoré preukazujú, že model bol odskúšaný a spĺňa funkčné požiadavky týkajúce sa životnosti. Skúšanie musí byť overené treťou stranou. Existujúce skúšky pre ten istý model vykonávané pri rovnakých alebo prísnejších špecifikáciách sa uznajú bez nutnosti opakovaného skúšania.
3(b)   Rechargeable battery quality and lifetime3 b)   Kvalita a životnosť dobíjateľných batérií
(i) | Minimum battery life: Notebooks, tablets and two-in-one computers shall provide the user with a minimum of 7 hours of rechargeable battery life after the first full charge. | For notebooks this shall be benchmarked using either: | — | For home and consumer products the Futuremark PCMark ‘Home’ scenario. | — | For business or enterprise products the BAPCo Mobilemark ‘Office productivity’ scenario. For models which qualify for Energy Star TECgraphics allowances, the ‘Media creation & consumption’ scenario shall be used instead.i) | Minimálna výdrž batérie: Notebooky, tablety a počítače typu dva v jednom musia po prvom úplnom nabití poskytovať používateľovi výdrž dobíjateľnej batérie minimálne 7 hodín. | V prípade notebookov sa táto požiadavka overuje jedným z nasledujúcich spôsobov: | — | Uplatnením scenára „Domáce použitie“ testu PCMark spoločnosti Futuremark v prípade domácich a spotrebiteľských produktov. | — | Uplatnením scenára „Kancelárska produktivita“ testu BAPCo Mobilemark v prípade profesionálnych alebo podnikových produktov. Pri modeloch, ktoré spĺňajú požiadavky TECgraphics podľa špecifikácie programu Energy Star, sa namiesto toho musí použiť scenár „Mediálna tvorba a spotreba“.
(ii) | Charging cycle performance: Notebook, tablet and two-in-one computer rechargeable batteries shall meet the following performance requirements, which are dependent on whether the rechargeable battery can be changed without tools (as specified in criterion 3(d)): | — | Models in which rechargeable batteries can be changed without tools shall maintain 80 % of their declared minimum initial capacity after 750 charging cycles; | — | Models in which rechargeable batteries cannot be changed without tools shall maintain 80 % of their declared minimum initial capacity after 1 000 charging cycles. | This performance shall be verified for rechargeable battery packs or their individual cells according to the IEC EN 61960 ‘endurance in cycles’ test, to be carried out at 25 °C and at a rate of either 0,2 It A or 0,5 It A (accelerated test procedure). Partial charging may be used to comply with this requirement (as specified in sub-criterion 3(b)(iii)).ii) | Výkonnosť nabíjacieho cyklu: Dobíjateľné batérie notebookov, tabletov a počítačov typu dva v jednom musia spĺňať tieto požiadavky, ktoré závisia od toho, či batériu možno vymeniť bez použitia nástrojov [ako je stanovené v kritériu 3 písm. d)]: | — | Modely, v ktorých možno dobíjateľné batérie vymeniť bez použitia nástrojov, si musia po 750 nabíjacích cykloch zachovať 80 % ich deklarovanej minimálnej počiatočnej kapacity; | — | Modely, v ktorých nemožno dobíjateľné batérie vymeniť bez použitia nástrojov, si musia po 1 000 nabíjacích cykloch zachovať 80 % ich deklarovanej minimálnej počiatočnej kapacity. | Táto výkonnosť sa musí overiť u dobíjateľných batérií alebo u ich jednotlivých článkov pomocou skúšky podľa normy IEC EN 61960 „Odolnosť v cykloch“, ktorú je potrebné vykonať pri 25 °C a pri hodnote buď 0,2 ItA or 0,5 ItA (zrýchlený skúšobný postup). Na splnenie tejto požiadavky možno použiť čiastočné nabitie [ako sa uvádza v čiastkovom kritériu 3 písm. b) časti iii)].
(iii) | Partial charging option for achieving charging cycle performance: The performance requirements described in sub-criterion 3(b)(ii) may be achieved using factory installed software and firmware which partially charges the battery up to 80 % of its capacity. In this case partial charging shall be set as the default charging routine and the battery performance shall then be verified at up to 80 % charging according to the requirements in sub-criterion 3(b)(ii). The maximum partial charge shall provide a battery life that complies with sub-criterion 3(b)(i).iii) | Možnosť čiastočného nabitia pri dosahovaní účinnosti nabíjacieho cyklu: Požiadavky na výkonnosť uvedené v čiastkovom kritériu 3 písm. b) bode ii) je možné dosiahnuť pri použití výrobcom nainštalovaného softvéru a firmvéru, ktorý nabíja batérie len čiastočne, do 80 % ich kapacity. V takomto prípade sa čiastočné nabíjanie nastaví ako predvolená možnosť nabíjania a výkonnosť batérie sa overí pri 80 % nabití podľa požiadaviek v čiastkovom kritériu 3 písm. b) časti ii). Maximálne čiastočné nabitie musí poskytnúť výdrž batérie, ktorá spĺňa čiastkové kritérium 3 písm. b) časť i).
(iv) | Minimum guarantee: The applicant shall provide a minimum two year commercial guarantee for defective batteries (10).iv) | Minimálna záruka: Žiadateľ musí na chybné batérie poskytovať minimálne dvojročnú obchodnú záruku (10).
(v) | User information: Information about known factors influencing the lifetime of rechargeable batteries, as well as instructions on how the user can prolong battery life, shall be included in factory installed energy management software, written user instructions and posted on the manufacturer's website.v) | Informácie pre spotrebiteľov: Informácie o známych faktoroch, ktoré ovplyvňujú životnosť dobíjateľných batérií, ako aj návody pre používateľa o tom, ako možno predĺžiť výdrž batérie, sa musia zahrnúť do softvéru na správu energie nainštalovaného výrobcom i do písomného návodu na použitie a musia sa uverejniť na webovom sídle výrobcu.
Assessment and verification: The applicant shall provide a third party test report showing that the rechargeable battery pack or cell types making up the pack used in the product meet the specified rechargeable battery life and charging cycle capacity. Partial charging and the accelerated test method specified by IEC EN 61960 may be used to demonstrate compliance. The applicant shall also provide a demonstration version of the energy management software and the text content of user instructions and website postings.Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť protokol o skúške vykonanej treťou stranou, ktorá preukazuje, že dobíjateľná batéria použitá v produkte, alebo články, ktoré ju tvoria, spĺňajú požadované kritériá týkajúce sa výdrže dobíjateľných batérií a kapacity nabíjacieho cyklu. Na preukázanie súladu sa môže použiť čiastočné nabitie a metóda zrýchlenej skúšky, ako sa uvádza v norme IEC EN 61960. Žiadateľ musí takisto poskytnúť demonštračnú verziu softvéru na správu energie, text návodu na použitie a informácie uverejnené na webovom sídle.
3(c)   Data storage drive reliability and protection3 c)   Spoľahlivosť a ochrana mechaník na ukladanie údajov
(i)   Desktop computers, workstations, thin clients and small-scale serversi)   Stolové počítače, pracovné stanice, tenké klienty a servery malého rozsahu
The data storage drive or drives used in desktops, workstations and thin clients marketed for business use shall have a projected Annualised Failure Rate (AFR) (11) of less than 0,25 %.Mechanika alebo mechaniky na ukladanie údajov používané v stolových počítačoch, pracovných staniciach a tenkých klientoch uvádzaných na trh ako zariadenia na profesionálne použitie musia vykazovať predpokladanú ročnú mieru zlyhania (AFR) (11) menšiu ako 0,25 %.
Small-scale servers shall have a projected AFR of less than 0,44 % and a Bit Error Rate for non-recoverable data of less than 1 in 1016 bits.Servery malého rozsahu musia mať predpokladanú AFR menšiu ako 0,44 % a mieru bitovej chybovosti pri neobnoviteľných údajoch menšiu ako 1 z 1016 bitov.
(ii)   Notebook computersii)   Notebooky
The primary data storage drive used in notebooks shall be specified to protect both the drive and data from shock and vibration. The drive shall comply with one of the following options:Primárna mechanika na ukladanie údajov používaná v notebookoch musí byť špecifikovaná tak, aby chránila mechaniku aj údaje pred nárazom a vibráciami. Mechanika musí spĺňať jedno z týchto kritérií:
— | The Hard Disk Drive (HDD) shall be designed to withstand a half sine wave shock of 400 G (operating) and 900 G (non-operating) for 2 ms without damage to data or operation of the drive.— | Pevný disk (HDD) musí byť koncipovaný tak, aby odolal polsínusovému vlnovému pulzu s hodnotou 400 G (v zapnutom stave) a 900 G (vo vypnutom stave) v dĺžke trvania 2 ms bez poškodenia údajov alebo mechaniky.
— | The HDD head should retract from the disc surface in less than or equal to 300 milliseconds upon detection of the notebook having been dropped.— | Po zistení, že notebook začal padať, by sa hlavičky mechaniky pevných diskov mali najneskôr za 300 milisekúnd presunúť z povrchu disku do parkovacej polohy.
— | A solid state storage drive technology such as SSD (Solid State Drive) or eMMC (embedded Multi Media Card) is used.— | Využíva sa technológia mechaník s nepohyblivým médiom, ako sú jednotky SSD (Solid State Drive) alebo eMMC (vložená multimediálna karta).
Assessment and verification: The applicant shall provide a specification for the drive or drives integrated into the product. This shall be obtained from the drive manufacturer and for shock resistance and drive head retraction shall be supported by an independently certified technical report verifying that the drive complies with the specified performance requirements.Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť špecifikáciu mechaniky alebo mechaník integrovaných do produktu. Tieto údaje sa získajú od výrobcov a údaje o odolnosti voči nárazom a parkovaní hlavičiek mechaník pevných diskov sa musia doložiť nezávisle certifikovanou technickou správou potvrdzujúcou, že mechanika spĺňa špecifikované požiadavky na funkčnosť.
3(d)   Upgradeability and Repairability3 d)   Modernizovateľnosť a opraviteľnosť
For the purpose of upgrading older components or undertaking repairs and replacements of worn out components or parts, the following criteria shall be fulfilled:Na účely modernizácie starších súčastí alebo vykonávania opráv a výmen opotrebovaných súčastí alebo častí musia byť splnené tieto kritériá:
(i) | Design for upgrade and repair: The following components of computers shall be easily accessible and exchangeable by the use of universal tools (i.e. widely used commercially available tools such as a screwdriver, spatula, plier, or tweezers): | — | Data storage (HDD, SSD or eMMC), | — | Memory (RAM), | — | Screen assembly and LCD backlight units (where integrated), | — | Keyboard and track pad (where used) | — | Cooling fan assemblies (in desktops, workstations and small-scale servers)i) | Dizajn umožňujúci modernizáciu a opravu: Použitím univerzálnych nástrojov (t. j. všeobecne používaných komerčne dostupných nástrojov, ako sú napríklad skrutkovač, špachtľa, kliešte alebo pinzeta) musia byť na počítačoch ľahko dostupné a vymeniteľné tieto súčasti: | — | Zariadenia na ukladanie údajov (HDD, SSD alebo eMMC), | — | pamäť (RAM), | — | montážne prvky displeja a podsvetľovacie jednotky LCD (ak sú integrované), | — | klávesnica a trackpad (ak sa používa), | — | zostavy chladiacich ventilátorov (v stolových počítačoch, pracovných staniciach a serveroch malého rozsahu).
(ii) | Rechargeable battery replacement: The rechargeable battery pack shall be easy to extract by one person (either a non-professional user or a professional repair service provider) according to the steps defined below (12). Rechargeable batteries shall not be glued or soldered into a product and there shall be no metal tapes, adhesive strips or cables that prevent access in order to extract the battery. In addition, the following requirements and definitions of the ease of extraction shall apply: | — | For notebooks and portable all-in-one computers it shall be possible to extract the rechargeable battery manually without tools; | — | For sub-notebooks it shall be possible to extract the rechargeable battery in a maximum of three steps using a screwdriver; | — | For tablets and two-in-one notebooks it shall be possible to extract the rechargeable battery in a maximum of four steps using a screwdriver and spudger. | Simple instructions on how the rechargeable battery packs are to be removed shall be provided in a repair manual or via the manufacturer's website.ii) | Výmena dobíjateľnej batérie: Dobíjateľná batéria sa musí dať jednoducho vybrať jednou osobou (buď neprofesionálnym používateľom alebo poskytovateľom služieb opráv) podľa krokov uvedených ďalej (12). Dobíjateľné batérie nesmú byť vlepené ani prispájkované do produktu a nesmú sa tam nachádzať žiadne kovové pásky, lepiace pásky alebo káble, ktoré by zamedzovali prístup k vybratiu batérie. Okrem toho sa v záujme uľahčenia ich vyberania uplatňujú tieto požiadavky a vymedzenia pojmov: | — | v prípade notebookov a prenosných počítačov typu všetko v jednom musí byť možné vybrať dobíjateľnú batériu ručne bez použitia nástrojov, | — | v prípade subnotebookov musí byť možné vybrať dobíjateľnú batériu najviac tromi krokmi pomocou skrutkovača, | — | v prípade tabletov a notebookov typu dva v jednom musí byť možné vybrať dobíjateľnú batériu najviac štyrmi krokmi pomocou skrutkovača a spudgera. | Jednoduchý návod, akým spôsobom sa majú vyberať dobíjateľné batérie, sa musí uviesť v príručke opráv alebo na webovom sídle výrobcu.
(iii) | Repair manual: The applicant shall provide clear disassembly and repair instructions (e.g. hard or electronic copy, video) to enable a non-destructive disassembly of products for the purpose of replacing key components or parts for upgrades or repairs. This shall be made publicly available or by entering the product's unique serial number on a webpage. Additionally, a diagram shall be provided on the inside of the casing of stationary computers showing the location of the components listed in point (i) and how they can be accessed and exchanged. For portable computers a diagram showing the location of the battery, data storage drives and memory shall be made available in pre-installed user instructions and via the manufacturers website for a period of at least five years.iii) | Príručka opráv: Žiadateľ musí poskytnúť jasný návod na rozoberanie/demontáž a opravy (napríklad v tlačenej alebo elektronickej podobe, prostredníctvom videa) s cieľom uľahčiť nedeštruktívne rozoberanie/demontáž produktov na účely nahradenia kľúčových súčastí alebo častí v rámci modernizácie alebo opravy. Tieto pokyny musia byť verejne dostupné alebo sprístupnené po uvedení jedinečného sériového čísla produktu na webovej stránke. Okrem toho sa na vnútornú stranu krytu stacionárneho počítača musí umiestniť schéma znázorňujúca umiestnenie súčastí uvedených v bode i) a spôsob, akým ich možno demontovať a vymeniť. V prípade prenosných počítačov sa schéma znázorňujúca umiestnenie batérie, mechaniky na ukladanie údajov a pamäte musí sprístupniť v predinštalovanom návode na používanie a prostredníctvom webového sídla výrobcu na obdobie najmenej piatich rokov.
(iv) | Repair Service/Information: Information should be included in the user instructions or on the manufacturer's website to let the user know where to go to obtain professional repairs and servicing of the computer, including contact details. During the guarantee period referred to in (vi) this may be limited to the applicant's Authorised Service Providers.iv) | Služby údržby a opráv/informácia: V návode na použitie alebo na webovom sídle výrobcu by mala byť zahrnutá informácia pre používateľa, na koho sa môže obrátiť so žiadosťou o profesionálnu opravu a údržbu notebooku, vrátane kontaktných údajov. Počas záručnej lehoty uvedenej v bode vi) sa tento výber môže obmedziť na žiadateľom schválených poskytovateľov služieb.
(v) | Availability of spare parts: The applicant shall ensure that original or backwardly compatible spare parts, including rechargeable batteries (if applicable), are publicly available for at least five years following the end of production for the model.v) | Dostupnosť náhradných dielov: Žiadateľ musí zabezpečiť, aby pôvodné alebo spätne kompatibilné náhradné diely vrátane dobíjateľných batérií (ak je to uplatniteľné), boli verejne dostupné najmenej päť rokov po ukončení výroby daného modelu.
(vi) | Commercial Guarantee: The applicant shall provide at no additional cost a minimum of a three year guarantee effective from purchase of the product. This guarantee shall include a service agreement with a pick-up and return or on-site repair option for the consumer. This guarantee shall be provided without prejudice to the legal obligations of the manufacturer and seller under national law.vi) | Obchodné záruky: Žiadateľ musí poskytnúť bez dodatočných nákladov minimálne trojročnú záruku platnú od okamihu zakúpenia produktu. Súčasťou tejto záruky musí byť zmluva o poskytovaní služieb, pričom žiadateľ musí zákazníkovi ponúknuť možnosť vyzdvihnutia a vrátenia výrobku (pick-up and return) alebo možnosť opravy na mieste. Táto záruka sa musí poskytnúť bez toho, aby boli dotknuté právne povinnosti výrobcu a predávajúceho podľa vnútroštátneho práva.
Assessment and verification: The applicant shall declare the compliance of the product with these requirements to the competent body. Additionally, the applicant shall provide:Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí predložiť príslušnému orgánu vyhlásenie o zhode produktu s týmito požiadavkami. Okrem toho musí poskytnúť:
— | A copy of the user instructions— | Exemplár návodu na použitie
— | A copy of the repair manual and supporting diagrams— | Výtlačok príručky opráv a podporné schémy
— | A description supported by photographs showing compliance for battery extraction— | Opis doplnený fotografiami, preukazujúci súlad, pokiaľ ide o vyberanie batérie
— | A copy of the guarantee and service agreement— | Exemplár záruky a dohody o poskytovaní služieb
— | Pictures of any diagrams, markings and instructions on the computer casing— | Obrázky so všetkými schémami, značkami a inštrukciami na plášti počítača
Criterion 4. Design, material selection and end-of-life managementKritérium 4. Dizajn, výber materiálu a nakladanie s produktom po skončení životnosti
4(a).   Material selection and recyclability4 a)   Výber materiálu a recyklovateľnosť
Applicants shall comply with, as a minimum, criterion part (i) together with either part (ii) or part (iii). Tablets, subnotebooks, two-in-one notebooks and products with metal casings and enclosures are exempt from sub-criteria (ii) and (iii).Žiadatelia musia spĺňať minimálne časť i) kritéria spolu buď s časťou ii), alebo s časťou iii). Tablety, subnotebooky, notebooky typu dva v jednom a produkty s kovovými plášťami a krytmi sú vyňaté zo subkritérií ii) a iii).
(i) | Material information to facilitate recycling: Plastic parts with a weight greater than 25 grams for tablet computers and 100 grams for all other computers shall be marked in accordance with ISO 11469 and ISO 1043, sections 1-4. The markings shall be large enough and located in a visible position in order to be easily identified. Exemptions are made in the following cases: | — | Printed circuit boards, Polymethyl Methacrylate Board (PMMA) and display optical plastics forming part of display units; | — | Where the marking would impact on the performance or functionality of the plastic part; | — | Where the marking is technically not possible due to the production method; | — | Where the marking causes higher defect rates under quality inspection, leading to an avoidable wastage of materials; | — | Where parts cannot be marked because there is not enough appropriate surface area available for the marking to be of a legible size to be identified by a recycling operator.i) | Informácie o materiáloch uľahčujúce recykláciu: Plastové časti s hmotnosťou vyššou než 25 gramov v prípade tabletov a 100 g v prípade všetkých ostatných počítačov musia byť označené v súlade s normami ISO 11469 a ISO 1043, oddiely 1 – 4. Označenia musia byť dostatočne veľké a umiestnené na viditeľnom mieste tak, aby sa dali ľahko identifikovať. Výnimky sú prípustné v týchto prípadoch: | — | Dosky s tlačenými plošnými spojmi, polymetylmetakrylátové dosky (PMMA) a optické plasty v displejoch, ktoré tvoria súčasť zobrazovacích jednotiek, | — | Ak by označenie malo vplyv na výkonnosť alebo funkčnosť plastovej časti, | — | Ak označenie nie je technicky možné v dôsledku výrobnej metódy, | — | Ak označenie spôsobuje miery poruchovosti pri kontrole kvality, vedúce k plytvaniu materiálmi, ktorému možno zabrániť | — | Ak časti nemôžu byť označené, pretože neexistuje dostatok vhodnej plochy, na ktorej by bolo možné označenie umiestniť, tak aby bolo čitateľné pre toho, kto recykláciu vykonáva;
(ii) | Improving the recyclability of plastic casings, enclosures and bezels: | Parts shall not contain molded-in or glued-on metal inserts unless they can be removed with commonly available tools. Disassembly instructions shall show how to remove them (see sub-criterion 3(d)). | For parts with a weight greater than 25 grams for tablet computers and 100 grams for all other computers, the following treatments and additives shall not result in recycled resin with a > 25 % reduction in the notched izod impact when tested according to ISO 180: | — | Paints and coatings | — | Flame retardants and their synergists | Existing test results for recycled resin shall be accepted provided that the recycled resin is derived from the same input material that the plastic parts of the product are composed of.ii) | Zlepšovanie možnosti recyklácie plastových plášťov, uzáverov a krytov: | Časti nesmú obsahovať odliate alebo vlepené kovové vložky, pokiaľ ich nemožno odstrániť pomocou bežne dostupných nástrojov. V návodoch na demontáž sa musí uvádzať spôsob, ako ich možno odstrániť [pozri čiastkové kritérium 3 písm. d)]. | Pri častiach s hmotnosťou vyššou než 25 gramov v prípade tabletov a 100 g v prípade všetkých ostatných počítačov sa nesmie mať použitie nasledujúcich úprav a prísad v recyklovaných živiciach za následok zníženie odolnosti voči nárazu o viac ako 25 % pri skúške podľa normy ISO 180: | — | Farby a nátery | — | Spomaľovače horenia a ich synergenty | Existujúce výsledky skúšok recyklovaných živíc sa musia uznať za predpokladu, že recyklovaná živica sa získala z rovnakých vstupných materiálov, z akých sa skladajú plastové časti produktu.
(iii) | Minimum recycled plastic content: The product shall contain on average a minimum 10 % content of post-consumer recycled plastic measured as a percentage of the total plastic (by weight) in the product excluding Printed Circuit Boards and display optical plastics. Where the recycled content is greater than 25 % a declaration may be made in the text box accompanying the Ecolabel (see criterion 6(b)).iii) | Minimálny obsah recyklovaných plastov: Produkt musí obsahovať v priemere minimálne 10 % plastov recyklovaných po spotrebe, meraného ako percentuálny podiel celkovej hmotnosti plastov s výnimkou dosiek s tlačenými plošnými spojmi a optických plastov v displejoch. Ak je recyklovaný obsah vyšší než 25 %, informácia o tejto skutočnosti sa môže umiestniť v textovom poli vedľa environmentálnej značky [pozri kritérium 6 b)].
Assessment and verification: The applicant shall verify recyclability by providing valid mechanical/physical test reports according to ISO 180 and disassembly instructions. Valid test reports obtained from plastics recyclers, resin manufacturers or independent pilot tests shall be accepted.Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí potvrdiť recyklovateľnosť a na tento účel predložiť platné protokoly o mechanických a fyzických skúškach podľa normy ISO 180 a návod na demontáž. Uznajú sa platné protokoly o skúškach získané od recyklátorov plastov, výrobcov živíc alebo z nezávislých pilotných skúšobných projektov.
The applicant shall provide the Competent Body with an exploded diagram of the computer or a parts listing in written or audiovisual format. This shall identify the plastic parts by their weight, their polymer composition, and their ISO 11469 and ISO 1043 markings. The dimension and position of the marking shall be visually illustrated and, where exemptions apply, technical justifications shall be provided.Žiadateľ musí poskytnúť príslušnému orgánu schému rozloženého počítača alebo zoznam častí, a to v písomnej alebo audiovizuálnej forme. Na ňom sa plastové časti identifikujú podľa hmotnosti, obsahu polymérov a označenia na základe noriem ISO 11469 a ISO 1043. Rozmery a umiestnenie označenia sa vizuálne znázornia a, v prípade uplatňovania výnimky sa musia poskytnúť technické odôvodnenia.
The applicant shall provide third party verification and traceability back to plastic component suppliers for post-consumer recycled content claims. Average content claims may be calculated on a periodic or annual basis for the model.Žiadateľ musí zabezpečiť overenie treťou stranou a vysledovateľnosť až po dodávateľov plastových súčastí na účely potvrdenia údajov o obsahu recyklovanom po spotrebe. Priemerný údaj o tomto obsahu sa pre daný model môže vypočítať na periodickom alebo ročnom základe.
Criterion 4(b) Design for disassembly and recycling4 b) Dizajn umožňujúci demontáž a recykláciu
For recycling purposes computers shall be designed so that target components and parts can be easily extracted from the product. A disassembly test shall be carried out according to the test procedure in the Appendix. The test shall record the number of steps required and the associated tools and actions required to extract the target components and parts identified under points (i) and (ii).Na účely recyklácie musia byť počítače navrhnuté tak, aby sa cieľové časti a súčasti dali ľahko vybrať z produktu. Skúška demontáže sa vykonáva podľa skúšobného postupu v dodatku. Počas skúšky sa zaznamená počet krokov a príslušné nástroje a činnosti, ktoré sa vyžadujú na vybranie cieľových súčastí a častí uvedených v bodoch i) a ii).
(i) | The following target components and parts, as applicable to the product, shall be extracted during the disassembly test: | All products | — | Printed Circuit Boards > 10 cm2 relating to computing functions | Stationary computers | — | Internal Power Supply Unit | — | HDD drive(s) | Portable computers | — | Rechargeable battery | Displays (where integrated into the product enclosure) | — | Printed Circuit Boards > 10 cm2 | — | Thin Film Transistor unit and film conductors in display units > 100 cm2 | — | LED backlight unitsi) | Počas skúšky demontáže sa musia zo zariadenia vybrať tieto cieľové súčasti a časti, ak ich obsahuje: | Všetky produkty | — | Dosky s tlačenými plošnými spojmi > 10 cm2 týkajúce sa výpočtových funkcií | Stacionárne počítače | — | Vnútorný zdroj napájania | — | Pevný(-é) disk(-y) | Prenosné počítače | — | Dobíjateľná batéria | Displeje (ak sú pevne vmontované do krytu produktu) | — | Dosky s tlačenými plošnými spojmi > 10 cm2 | — | Tenkovrstvové tranzistorové jednotky a vodivé vrstvy v zobrazovacích jednotkách > 100 cm2 | — | Jednotky podsvietenia pomocou LED
(ii) | At least two of the following target components and parts, selected as applicable to the product, shall also be extracted during the test, following-on in the test from those in point (i): | — | HDD drive (portable products) | — | Optical drives (where included) | — | Printed circuit boards ≤ 10 cm2 and > 5 cm2 | — | Speaker units (notebooks, integrated desktops and portable all-in-one computers) | — | Polymethyl Methacrylate (PMMA) film light guide (where the screen size is > 100 cm2)ii) | Počas skúšky nasledujúcej po skúške uvedenej v bode i) sa musia zo zariadenia, ak ich obsahuje, vybrať aj najmenej dve z týchto cieľových súčastí a častí: | — | Pevný disk (prenosné produkty) | — | Optický disk (ak je v produkte zahrnutý) | — | Dosky s tlačenými plošnými spojmi ≤ 10 cm2 a > 5 cm2 | — | Reproduktory (notebooky, integrované stolové počítače a prenosné počítače typu všetko v jednom) | — | Polymetylmetakrylátová (PMMA) tenká svetlovodná vrstva (ak je veľkosť obrazovky > 100 cm2)
Assessment and verification: The applicant shall provide a ‘disassembly test report’ to the competent body detailing the adopted disassembly sequence, including a detailed description of the specific steps and procedures, for the target parts and components listed under points (i) and (ii).Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť príslušnému orgánu protokol o skúške demontáže s podrobnosťami o poradí krokov demontáže produktu vrátane podrobného opisu konkrétnych krokov a postupov, cieľových súčastí a častí uvedených v bodoch i) a ii).
The disassembly test may be carried out by:Skúšku demontáže môže vykonať:
— | The applicant, or a nominated supplier, in their own laboratory, or;— | žiadateľ alebo určený dodávateľ vo svojom vlastnom laboratóriu, alebo
— | An independent third party testing body, or;— | nezávislý skúšobný orgán tretej strany, alebo
— | A recycling firm that is a permitted electrical waste treatment operation in accordance with Article 23 of Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council (13) or is certified under national regulations.— | recyklačný podnik, ktorý má povolenie na spracovanie OEEZ v súlade s článkom 23 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (13) alebo osvedčenie podľa vnútroštátnych predpisov.
Criterion 5. Corporate Social ResponsibilityKritérium 5. Sociálna zodpovednosť podnikov
5(a)   Sourcing of ‘conflict-free’ minerals5 a)   Využívanie zdrojov „bezkonfliktných“ nerastov
The applicant shall support the responsible sourcing of tin, tantalum, tungsten and their ores and gold from conflict-affected and high-risk areas by:Žiadateľ musí podporovať zodpovedné získavanie cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí tým, že:
(i) | Conducting due diligence in line with the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, andi) | Vykonáva náležitú starostlivosť v súlade s príslušnými usmerneniami OECD pre zodpovedné dodávateľské reťazce nerastov a nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom a s vysokým rizikom, a
(ii) | Promoting responsible mineral production and trade within conflict-affected and high-risk areas for the identified minerals as used in components of the product and in accordance with OECD guidance.ii) | Podporuje zodpovednú ťažbu nerastných surovín a obchod s nimi v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastiach v prípade identifikovaných nerastov používaných v súčastiach produktu a v súlade s usmerneniami OECD.
Assessment and verification: The applicant shall provide a declaration of compliance with these requirements together with the following supporting information:Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s týmito požiadavkami spolu s týmito podpornými informáciami:
— | A report describing their due diligence activities along the supply chain for the four minerals identified. Supporting documents such as certifications of conformity issued by the European Union's scheme shall also be accepted.— | Správou opisujúcou svoje aktivity o náležitej starostlivosti v rámci dodávateľského reťazca, pokiaľ ide o štyri uvedené identifikované nerasty. Uznajú sa aj podporné dokumenty, ako sú osvedčenia o zhode vydané v rámci režimu Európskej únie.
— | Identification of component(s) which contain the identified minerals, and their supplier(s), as well as the supply chain system or project used for responsible sourcing.— | Uvedením súčastí, ktoré obsahujú identifikované nerasty, a ich dodávateľov, ako aj systému dodávateľského reťazca alebo projektu využívaného pri zodpovednom získavaní zdrojov.
5(b)   Labour conditions and human rights during manufacturing5 b)   Pracovné podmienky a ľudské práva počas výroby
Having regard to the International Labour Organisation's (ILO) Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy, the UN Global Compact (Pillar 2), the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and the OECD Guidelines for Multi-National Enterprises, the applicant shall obtain third party verification supported by site audits that the applicable principles included in the ILO fundamental conventions and the supplementary provisions identified below have been respected at the final assembly plant for the product.So zreteľom na trojstrannú deklaráciu Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o zásadách týkajúcich sa nadnárodných podnikov a sociálnej politiky, globálny dohovor OSN (2. pilier), hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a usmernenia OECD pre nadnárodné podniky žiadateľ musí získať od tretej strany potvrdenie doložené auditmi na mieste, že v závode, kde dochádza ku konečnej montáži daného produktu, sa dodržali uplatniteľné zásady zahrnuté v základných dohovoroch MOP a v dodatočných ustanoveniach uvedených ďalej.
Fundamental conventions of the ILO:Základné dohovory MOP:
(i) | Child Labour: | — | Minimum Age Convention, 1973 (No 138) | — | Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No 182)i) | Detská práca: | — | Dohovor o minimálnom veku, 1973 (č. 138) | — | Dohovor o najhorších formách detskej práce, 1999 (č. 182)
(ii) | Forced and Compulsory Labour: | — | Forced Labour Convention, 1930 (No 29) and 2014 Protocol to the Forced labour Convention | — | Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No 105)ii) | Nútená a povinná práca: | — | Dohovor o nútenej práci, 1930 (č. 29) a protokol z roku 2014 k Dohovoru o nútenej práci | — | Dohovor o zrušení nútenej práce, 1957 (č. 105)
(iii) | Freedom of Association and Right to Collective Bargaining: | — | Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No 87) | — | Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No 98)iii) | Sloboda združovania a právo na kolektívne vyjednávanie: | — | Dohovor o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať, 1948 (č. 87) | — | Dohovor o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať, 1949 (č. 98)
(iv) | Discrimination: | — | Equal Remuneration Convention, 1951 (No 100) | — | Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No 111)iv) | Diskriminácia: | — | Dohovor o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty, 1951 (č. 100) | — | Dohovor o diskriminácii (v zamestnaní a povolaní), 1958 (č. 111)
Supplementary provisions:Doplňujúce ustanovenia:
(v) | Working Hours: | — | ILO Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No 1)v) | Pracovný čas: | — | Dohovor MOP o pracovnom čase (priemysel), 1919 (č. 1)
(vi) | Remuneration: | — | ILO Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No 131) | — | Living wage: The applicant shall ensure that wages paid for a normal work week shall always meet at least legal or industry minimum standards, are sufficient to meet the basic needs of personnel and provide some discretionary income. Implementation shall be audited with reference to the SA8000 (14) guidance on ‘Remuneration’;vi) | Odmeňovanie: | — | Dohovor MOP o určení minimálnej mzdy, 1970 (č. 131) | — | Životné minimum: Žiadateľ musí zabezpečiť, aby mzdy vyplácané za bežný pracovný týždeň vždy spĺňali aspoň minimálne právne alebo priemyselné normy, boli dostatočné na pokrytie základných potrieb pracovníkov a poskytovali istý diskrečný príjem. Vykonávanie sa musí kontrolovať na základe usmernenia SA8000 (14) o odmeňovaní
(vii) | Health & Safety | — | ILO Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No 155) | — | ILO Safety in the use of chemicals at work Convention, 1990 (No 170)vii) | Zdravie a bezpečnosť: | — | Dohovor MOP o bezpečnosti a zdraví pracovníkov a o pracovnom prostredí, 1981 (č. 155) | — | Dohovor MOP o bezpečnosti pri používaní chemických látok pri práci, 1990 (č. 170)
In locations where the right to freedom of association and collective bargaining are restricted under law, the company shall recognise legitimate employee associations with whom it can enter into dialogue about workplace issues.Tam, kde sú práva na slobodu združovania a kolektívne vyjednávanie obmedzené na základe právnych predpisov, spoločnosť musí uznať legitímne zamestnanecké zväzy, s ktorými môže vstúpiť do dialógu o problémoch na pracovisku.
The audit process shall include consultation with external stakeholders in local areas around production sites, including trade unions, community organisations, NGOs and labour experts. The applicant shall publish aggregated results and key findings from the audits online in order to provide evidence of their supplier's performance to interested consumers.Postup auditu musí zahŕňať konzultácie s externými zúčastnenými stranami v miestnych oblastiach okolo výrobného závodu vrátane odborových organizácií, komunitných organizácií, mimovládnych organizácií a odborníkov na pracovné podmienky. Žiadateľ musí uverejniť súhrnné výsledky a kľúčové zistenia auditov online, aby si spotrebitelia, ktorých to zaujíma, mohli overiť, akým spôsobom dodávatelia plnia tieto požiadavky.
Assessment and verification: The applicant shall show compliance with these requirements by providing copies of certificates of compliance and supporting audit reports for each final product assembly plant for the model(s) to be eco labelled, together with a web link to where online publication of the results and findings can be found.Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí preukázať zhodu s týmito požiadavkami predložením kópie osvedčenia o súlade a podporných správ o audite za každý závod, v ktorom dochádza ku konečnej montáži modelu(-ov), ktorému(-ým) sa má udeliť environmentálna značka spolu s odkazom na webovú stránku, na ktorej sú online dostupné výsledky a zistenia.
Third party site audits shall be carried out by auditors qualified to assess the compliance of the electronics industry supply chain with social standards or codes of conduct or, in countries where ILO Labour Inspection Convention, 1947 (No 81) has been ratified and ILO supervision indicates that the national labour inspection system is effective and the scope of the inspection system covers the areas listed above (15), by labour inspector(s) appointed by a public authority.Audity na mieste vykonávané treťou stranou musia vykonávať audítori kvalifikovaní na posúdenie súladu dodávateľského reťazca elektronického priemyslu so sociálnymi normami alebo kódexmi správania, alebo v krajinách, kde bol ratifikovaný dohovor MOP o inšpekcii práce z roku 1947 (č. 81) a orgán dohľadu MOP potvrdil, že národný systém inšpekcie práce je účinný a rozsah pôsobnosti systému inšpekcie zahŕňa uvedené oblasti (15), inšpektorom(-mi) práce vymenovaným(-mi) verejným orgánom.
Valid certifications from third party schemes or inspection processes that, together or in part, audit compliance with the applicable principles of the listed fundamental ILO Conventions and the supplementary provisions on working hours, remuneration and health & safety, shall be accepted. These certifications shall be not more than 12 months old.Uznajú sa platné osvedčenia vydané v rámci systémov alebo inšpekčných postupov tretích strán, ktoré vykonávajú celkový alebo čiastočný audit súladu s uplatniteľnými zásadami uvedenými v základných dohovorov MOP spolu s doplňujúcimi ustanoveniami o pracovnom čase, odmeňovaní a zdraví a bezpečnosti. Tieto osvedčenia nesmú byť staršie ako 12 mesiacov.
Criterion 6. User informationKritérium 6. Informácie pre spotrebiteľov
6(a)   User instructions6 a)   Návody na použitie
The computer shall be sold with relevant user information that provides advice on the environmental performance of the product. The information shall be located in a single, easy-to-find place in the user instructions as well as on the manufacturer's website. The information shall include, as minimum:Počítač sa musí predávať s príslušnými informáciami pre spotrebiteľa, ktoré poskytujú odporúčania týkajúce sa environmentálnych vlastností produktu. Tieto informácie musia byť umiestnené na samostatnom mieste v návode na použitie, ktoré sa dá ľahko nájsť, ako aj na webovom sídle výrobcu. Informácie musia zahŕňať minimálne tieto údaje:
(i) | Energy consumption: The TEC value in accordance with Energy Star v6.1, as well as the maximum power demand in each operating mode. In addition, instructions shall be provided on how to use the device's energy-saving mode and information that energy efficiency cuts energy consumption and thus saves money by reducing electricity bills.i) | Spotreba energie: Hodnota TEC v súlade s programom Energy Star v6.1, ako aj maximálny príkon v každom prevádzkovom režime. Okrem toho musia obsahovať pokyny týkajúce sa spôsobu používania zariadenia v energeticky úspornom režime a informáciu o tom, že energetická efektívnosť znižuje spotrebu energie, a teda má za následok úspory v podobe znižovania účtov za elektrinu.
(ii) | The following indications on how to reduce power consumption when the computer is not being used: | — | Putting the computer into off mode will reduce energy consumption but will still draw some power; | — | Reducing the brightness of the screen will reduce energy use; | — | Screen savers can stop computer displays from powering down into a lower power mode when not in use. Ensuring that screen savers are not activated on computer displays can therefore reduce energy use; | — | Charging tablet computers via a USB-interface from another desktop or notebook computer may increase the energy consumption in case of leaving the desktop or notebook computer in an energy-consuming idle-mode for the sole reason of charging the tablet computer.ii) | Tieto informácie o znížení spotreby energie, keď sa počítač nepoužíva: | — | Uvedením počítača do režimu vypnutia sa zníži spotreba energie, ale stále sa bude spotrebúvať určité množstvo energie; | — | Znížením jasu obrazovky sa zníži spotreba energie; | — | Šetriče obrazoviek môžu počítačom brániť v tom, aby sa prepli do režimu nižšej spotreby elektriny, keď sa nepoužívajú. Zabezpečením toho, aby šetriče obrazovky neboli na počítačových displejoch aktivované, sa preto dá znížiť spotreba energie. | — | Dobíjanie batérie tabletu prostredníctvom rozhrania USB z iného stolového počítača alebo notebooku môže zvýšiť spotrebu energie v prípade, keď stolový počítač alebo notebook zostane v režime nečinnosti, v ktorom sa spotrebúva energia, len z dôvodu dobíjania batérie tabletu.
(iii) | For notebooks, tablets and two-in-one computers information that extension of the computer's lifetime reduces the product's overall environmental impacts.iii) | V prípade notebookov, tabletov a počítačov typu dva v jednom informácia, že predĺženie životnosti počítača znižuje celkové environmentálne vplyvy tohto produktu.
(iv) | The following indications on how to prolong the lifetime of the computer: | — | Information to let the user know the factors influencing the lifetime of rechargeable batteries as well as instructions for the user facilitating prolongation of their life (only applicable to mobile computers powered with rechargeable batteries). | — | Clear disassembly and repair instructions to enable a non-destructive disassembly of products for the purpose of replacing key components or parts for upgrades or repairs. | — | Information to let the user know where to go to obtain professional repairs and servicing of the computer, including contact details. Servicing should not be limited exclusively to the applicant's Authorised Service Providers.iv) | Nasledujúce údaje o tom, ako predĺžiť životnosť počítača: | — | Informácia určená pre používateľa o faktoroch ovplyvňujúcich životnosť dobíjateľných batérií, ako aj pokyny pre používateľa uľahčujúce predĺženie ich životnosti (platí len pre mobilné počítače napájané dobíjateľnými batériami). | — | Jasný návod na demontáž a opravy, umožňujúci nedeštruktívne rozobratie produktov na účely nahradenia kľúčových súčastí alebo častí v rámci modernizácie alebo opravy. | — | Informácia pre používateľa, na koho sa môže obrátiť so žiadosťou o profesionálnu opravu a údržbu počítača vrátane kontaktných údajov. Poskytovanie servisu by sa nemalo obmedzovať výlučne na žiadateľom schválených poskytovateľov služieb.
(v) | End-of-life instructions for the proper disposal of computers, including separate instructions for the proper disposal of rechargeable batteries, at civic amenity sites or through retailer take-back schemes as applicable, which shall comply with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council (16).v) | Pokyny týkajúce sa ukončenia životnosti a vhodného zneškodnenia počítačov vrátane samostatných pokynov týkajúcich sa správneho zneškodnenia dobíjateľných batérií na skládkach druhotných surovín alebo prípadne prostredníctvom systémov vrátenia tovaru maloobchodníkom, ktoré musia byť v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ (16).
(vi) | Information that the product has been awarded the EU Ecolabel together with a brief explanation as to what this means together with an indication that more information on the EU Ecolabel can be found at the website address http://www.ecolabel.euvi) | Informácia, že produktu bola udelená environmentálna značka EÚ so stručným vysvetlením jej významu, spolu so zmienkou o tom, že ďalšie informácie o environmentálnej značke EÚ sú k dispozícii na webovom sídle http://www.ecolabel.eu.
(vii) | Instruction and repair manual(s) shall be provided in a print version, and also online in electronic form for a period of at least five years.vii) | Návody na použitie a príručky opráv musia byť poskytnuté v tlačenej verzii, ale aj online v elektronickej podobe počas obdobia minimálne piatich rokov.
Assessment and verification: The applicant shall declare the compliance of the product with these requirements to the competent body and shall provide a link to the online-version or a copy of the user instructions and repair manual.Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí predložiť príslušnému orgánu vyhlásenie o zhode produktu s týmito požiadavkami a poskytnúť odkaz na online verziu návodu na použitie a príručky opráv alebo ich poskytne v tlačenej verzii.
6(b)   Information appearing on the EU Ecolabel6 b)   Informácie uvádzané na environmentálnej značke EÚ
The optional label with text box shall contain three out of the following texts:Nepovinná značka s textovým poľom musí obsahovať tri z týchto textov:
— | High energy efficiency— | Vysoká energetická účinnosť
— | Designed to have a longer lifetime (applicable to notebooks, two-in-one notebooks and tablets only)— | Navrhnuté pre dlhšiu životnosť (vzťahuje sa len na notebooky, notebooky a tablety typu dva v jednom)
— | Restriction of hazardous substances— | Obmedzený obsah nebezpečných látok
— | Designed to be easy to repair, upgrade and recycle— | Dizajn umožňujúci ľahkú opraviteľnosť, modernizáciu a recykláciu
— | Audited factory working conditions— | Kontrolované pracovné podmienky pri výrobe
The following texts may be displayed if the plastic recycled content is greater than 25 % as a percentage of the total plastic (by weight):Ak je obsah recyklovaných plastov vyšší než 25 % (meraných ako percentuálny podiel celkovej hmotnosti plastov), môže sa na produkt viditeľne umiestniť tento text:
— | Contains xy % post-consumer recycled plastic— | Obsahuje xy % plastov recyklovaných po spotrebe
The guidelines for the use of the optional label with text box can be found in the ‘Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo’ on the website:Usmernenia o používaní nepovinnej značky s textovým poľom nájdete v „Usmernenia pre používanie loga environmentálnej značky EÚ“ (Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo) na webovom sídle:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdfhttp://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.
Assessment and verification: The applicant shall provide a sample of the product label or an artwork of the packaging where the EU Ecolabel is placed, together with a declaration of compliance with this criterion.Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vzorku označenia produktu alebo predlohu obalu, na ktorom je umiestnená environmentálna značka EÚ, spolu s vyhlásením o zhode s týmto kritériom.
(1)  Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93 (OJ L 218, 13.8.2008, p. 30).(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).
(2)  Categories are defined according to the frame buffer bandwidth in gigabytes per second (GB/s).(2)  Kategórie sú vymedzené podľa šírky pásma snímkovej medzipamäte v gigabajtoch za sekundu (GB/s).
(3)  International Electrotechnical Commission (IEC), IEC 62474: Material declaration for products of and for the electrotechnical industry, http://std.iec.ch/iec62474.(3)  Norma Medzinárodnej elektrotechnickej komisie IEC 62474: Uvádzanie materiálov pri výrobkoch elektrotechnického priemyslu a pre elektrotechnický priemysel elektrotechnický priemysel, http://std.iec.ch/iec62474.
(4)  ECHA, Candidate List of substances of very high concern for Authorisation, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.(4)  ECHA, zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy pri schvaľovaní, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.
(5)  Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88).(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88).
(6)  According to IEC 61249-2-21 claims can be made for the ‘halogen free’ composition of a printed circuit board material.(6)  Podľa IEC 61249-2-21 je možné uviesť údaje o „bezhalogénovom“ zložení materiálu dosky s tlačenými plošnými spojmi.
(7)  According to IEC 62821 claims can be made for ‘halogen free low smoke’ cables.(7)  Podľa IEC 62821 je možné uviesť údaje o kábloch s „bezhalogénovou nízkou dymivosťou“.
(8)  ECHA, REACH registered substances database, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.(8)  ECHA, databáza látok registrovaných podľa nariadenia REACH, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.
(9)  ECHA, Cooperation with peer regulatory agencies, http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies.(9)  ECHA,spolupráca s partnerskými regulačnými agentúrami, http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies.
(10)  Defects shall be considered to include failure to charge and to detect the battery's connection. A progressive reduction in the battery's capacity due to usage shall not be considered to be a defect unless it is covered by a specific warranty provision.(10)  Zváži sa zahrnutie zlyhania pri nabíjaní a detegovaní pripojenia batérie medzi chyby. Postupné obmedzovanie kapacity batérie v dôsledku používania sa nepovažuje za chybu, ak nie je predmetom osobitného záručného ustanovenia.
(11)  The AFR shall be calculated based on the Mean Time Between Failure (MTBF). The MTBF shall be determined based on Bellcore TR-NWT-000332, issue 6, 12/97 or field collected data.(11)  AFR sa vypočíta na základe stredného času medzi poruchami (MTBF). Stredný čas medzi poruchami sa určuje na základe Bellcore TR-NWT-000332, 6. vydanie, 12/97, alebo údajov zozbieraných v teréne.
(12)  A step consists of an operation that finishes with the removal of a component or part, and/or with a change of tool.(12)  Krok predstavuje operáciu, ktorá sa končí odstránením súčasti, časti a/alebo zmenou používaného nástroja.
(13)  Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (OJ L 312, 22.11.2008, p. 3).(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).
(14)  Social Accountability International, Social Accountability 8000 International Standard, http://www.sa-intl.org(14)  Social Accountability International, Social Accountability 8000 International Standard, http://www.sa-intl.org.
(15)  See ILO NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) and supporting guidance in the User Manual.(15)  Pozri NORMLEX MOP (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) a sprievodné usmernenia v príručke používateľa.
(16)  Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) (OJ L 197, 24.7.2012, p. 38).(16)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38).
APPENDIXDODATOK
PROTOCOL FOR A PRODUCT DISASSEMBLY TESTPROTOKOL O SKÚŠKE DEMONTÁŽE PRODUKTU
(a)   Terms and definitionsa)   Vymedzenie pojmov
(i) | Target parts and components: Parts and/or components that are targeted for the extraction process.i) | Cieľové časti a súčasti: Časti a/alebo súčasti, ktoré sa majú zo zariadenia dať vybrať.
(ii) | Disassembly step: An operation that finishes with the removal of a component or part and/or with a change of tool.i) | Krok demontáže: Úkon, ktorý sa končí odstránením súčasti alebo časti alebo zmenou používaného nástroja.
(b)   Operating conditions for the testb)   Prevádzkové podmienky skúšky
(i) | Personnel: The test shall be carried out by one person.i) | Personálne zabezpečenie: Skúšku musí vykonať jedna osoba.
(ii) | Test sample: The sample product to be used for the test shall be undamaged.ii) | Skúšobná vzorka: Produkty, ktoré sa majú použiť na skúšanie, musia byť nepoškodené.
(iii) | Tools for extraction: The extraction operations shall be performed using manual or power-driven standard commercially available tools (i.e. pliers, screw-drivers, cutters and hammers as defined by ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601).iii) | Nástroje používané pri vyberaní: Samotné vyberanie sa musí vykonať s použitím ručných alebo elektricky poháňaných štandardných komerčne dostupných nástrojov (t. j. klieští, skrutkovačov rezačiek a kladív, ako sa vymedzuje v normách ISO 5742, ISO 1174 a ISO 15601).
(iv) | Extraction sequence: The extraction sequence shall be documented and, where the test is to be carried out by a third party, this information provided to those carrying out the extraction.iv) | Poradie krokov pri vyberaní: Poradie krokov pri vyberaní sa musí zdokumentovať, a ak má skúšku vykonať tretia strana, táto informácia sa musí poskytnúť tým, ktorí budú vykonávať vyberanie.
(c)   Documentation and recording of the test conditions and stepsc)   Dokumentácia a záznam podmienok skúšky a krokov
(i) | Documentation of steps: The individual steps in the extraction sequence shall be documented and the tools associated with each step shall be specified.i) | Dokumentácia krokov: Jednotlivé kroky postupu vyberania sa musia zdokumentovať, pričom sa pri každom kroku musia špecifikovať nástroje, ktoré sú naň potrebné.
(ii) | Recording media: Photos shall be taken and a video recorded of the extraction of the components. The video and photos shall enable clear identification of the steps in the extraction sequence.ii) | Záznamové médiá: Vyhotovia sa fotografie a videozáznam vyberania súčastí. Video a fotografie musia umožniť jasné určenie krokov v postupe vyberania.