?

8.12.2010    | EN | Official Journal of the European Union | L 323/18.12.2010    | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 323/1
COMMISSION REGULATION (EU) No 1088/2010NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1088/2010
of 23 November 2010z 23. novembra 2010,
amending Regulation (EC) No 976/2009 as regards download services and transformation servicesktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 976/2009, pokiaľ ide o ukladacie služby a transformačné služby
THE EUROPEAN COMMISSION,EURÓPSKA KOMISIA,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
Having regard to Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) (1), and in particular Article 16 thereof,so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Infrastructure for Spatial Information in the European Community – Inspire) (1), a najmä na jej článok 16,
Whereas:keďže:
(1) | Commission Regulation (EC) No 976/2009 of 19 October 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the Network Services (2) sets out common technical specifications and minimum performance criteria for two types of network services — view and discovery services.(1) | V nariadení Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby (2), sa stanovujú spoločné technické špecifikácie a minimálne výkonnostné kritériá pre dva typy sieťových služieb – zobrazovacie a vyhľadávacie služby.
(2) | Network services also include download services and transformation services. Download services are services which give users access to the information contained in the spatial data sets related to the spatial data themes defined in Directive 2007/2/EC. Spatial data sets made available through download services should be in conformity with Commission Regulation (EU) No 1089/2010 (3). Transformation services are services which may be used to put spatial data sets in conformity with that Regulation.(2) | K sieťovým službám patria aj ukladacie služby a transformačné služby. Ukladacie služby sú služby, ktoré používateľom poskytujú prístup k informáciám obsiahnutých v súboroch priestorových údajov vzťahujúcim sa k témam priestorových údajov vymedzených v smernici 2007/2/ES. Súbory priestorových údajov sprístupnené prostredníctvom ukladacích služieb by mali byť v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1089/2010 (3). Transformačné služby sú služby, pomocou ktorých možno uviesť súbory priestorových údajov do súladu s týmto nariadením.
(3) | In order to ensure the interoperability of the infrastructures for spatial information established by the Member States, it is appropriate to lay down common technical specifications and minimum performance criteria for download services and transformation services.(3) | V záujme zabezpečenia interoperability infraštruktúr pre priestorové informácie, ktoré vytvorili členské štáty, je vhodné stanoviť spoločné technické špecifikácie a minimálne výkonnostné kritériá pre ukladacie služby a transformačné služby.
(4) | Regulation (EC) No 976/2009 should therefore be amended accordingly.(4) | Nariadenie (ES) č. 976/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.
(5) | The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee established by Article 22 of Directive 2007/2/EC,(5) | Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 22 smernice 2007/2/ES,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Article 1Článok 1
Regulation (EC) No 976/2009 is amended as follows:Nariadenie (ES) č. 976/2009 sa mení a dopĺňa takto:
1. | in the second subparagraph of Article 2, the following point (12) is added: | ‘12. | “Direct Access Download” means a Download Service which provides access to the Spatial Objects in Spatial Data Sets based upon a query.’;1. | Do druhého pododseku článku 2 sa pridáva nasledujúci bod 12: | „12. | ‚ukladanie údajov s priamym prístupom‘ (Direct Access Download) znamená ukladaciu službu, ktorá poskytuje priamy prístup k priestorovým objektom v súboroch priestorových údajov na základe dopytu.“
2. | in Article 3, the following points (c) and (d) are added: | ‘(c) | as concerns the Download Services, the applicable specific requirements and characteristics set out in Annexes I and IV; | (d) | as concerns the Transformation Services, the applicable specific requirements and characteristics set out in Annexes I and V.’;2. | V článku 3 sa dopĺňajú tieto písmená c) a d): | „c) | pokiaľ ide o ukladacie služby, s konkrétnymi požiadavkami a charakteristikami ustanovenými v prílohách I a IV; | d) | pokiaľ ide o transformačné služby, s konkrétnymi požiadavkami a charakteristikami ustanovenými v prílohách I a V.“
3. | in Article 4, the following paragraphs 3 to 6 are added: | ‘3.   Not later than 28 June 2012, Member States shall provide the Download Services with initial operating capability. | 4.   Not later than 28 December 2012, Member States shall provide the Download Services in conformity with this Regulation. | 5.   Not later than 28 June 2012, Member States shall provide the Transformation Services with initial operating capability. | 6.   Not later than 28 December 2012, Member States shall provide the Transformation Services in conformity with this Regulation.’;3. | Do článku 4 sa dopĺňajú tieto odseky 3 až 6: | „3.   Členské štáty poskytnú ukladacie služby v rámci počiatočnej prevádzkovej kapacity najneskôr 28. júna 2012. | 4.   Členské štáty poskytnú ukladacie služby v súlade s týmto nariadením najneskôr 28. decembra 2012. | 5.   Členské štáty poskytnú transformačné služby v rámci počiatočnej prevádzkovej kapacity najneskôr 28. júna 2012. | 6.   Členské štáty poskytnú transformačné služby v súlade s týmto nariadením najneskôr 28. decembra 2012.“
4. | Annex I is replaced by the text set out in Annex I to this Regulation;4. | Príloha I sa nahrádza znením stanoveným v prílohe I k tomuto nariadeniu.
5. | Annex IV, set out in Annex II to this Regulation, is added;5. | Dopĺňa sa príloha IV, uvedená v prílohe II k tomuto nariadeniu.
6. | Annex V, set out in Annex III to this Regulation, is added.6. | Dopĺňa sa príloha V, stanovená v prílohe III k tomuto nariadeniu.
Article 2Článok 2
Entry into forceNadobudnutie účinnosti
This Regulation shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Union.Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Done at Brussels, 23 November 2010.V Bruseli 23. novembra 2010
For the CommissionZa Komisiu
The Presidentpredseda
José Manuel BARROSOJosé Manuel BARROSO
(1)   OJ L 108, 25.4.2007, p. 1.(1)  Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1.
(2)   OJ L 274, 20.10.2009, p. 9.(2)  Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2009, s. 9.
(3)  See page 11 of this Official Journal.(3)  Pozri stranu 11 tohto úradného vestníka.
ANNEX IPRÍLOHA I
‘ANNEX I„PRÍLOHA I
QUALITY OF SERVICEKVALITA SLUŽBY
Third party network services linked pursuant to Article 12 of Directive 2007/2/EC shall not be taken into account in the quality of service appraisal to avoid any deterioration which may result from cascading effects.Pri hodnotení kvality služby sa nezohľadňujú sieťové služby tretej strany prepojené v súlade s článkom 12 smernice 2007/2/ES, aby sa zamedzilo akémukoľvek zhoršeniu z dôvodu kaskádových účinkov.
The following Quality of Service criteria relating to performance, capacity and availability shall apply.Pokiaľ ide o výkonnosť, kapacitu a dostupnosť, uplatňujú sa tieto kritériá kvality služby.
1.   PERFORMANCE1.   VÝKONNOSŤ
The normal situation represents periods out of peak load. It is set at 90 % of the time.Bežná situácia predstavuje časy mimo prevádzkovej špičky. Je nastavená na 90 % času.
The response time for sending the initial response to a discovery service request shall be maximum 3 seconds in normal situation.Doba odpovede pri odoslaní počiatočnej odpovede na požiadavku vyhľadávacej služby je v bežnej situácii najviac 3 sekundy.
For a 470 Kilobytes image (e.g. 800 × 600 pixels with a colour depth of 8 bits), the response time for sending the initial response to a Get Map Request to a view service shall be maximum 5 seconds in normal situation.Pri 470 kilobajtovej snímke (napr. 800 × 600 pixlov s 8-bitovou hĺbkou farby) je doba odpovede pri odoslaní počiatočnej odpovede na požiadavku zobrazovacej služby ‚získať mapu‘ (Get Map) v bežnej situácii najviac 5 sekúnd.
For the Get Download Service Metadata operation, the response time for sending the initial response shall be maximum 10 seconds in normal situation.Pri operácii ‚získať metaúdaje ukladacej služby‘ je doba odpovede pri odoslaní počiatočnej odpovede v bežnej situácii najviac 10 sekúnd.
For the Get Spatial Data Set operation and for the Get Spatial Object operation, and for a query consisting exclusively of a bounding box, the response time for sending the initial response shall be maximum 30 seconds in normal situation then, and still in normal situation, the download service shall maintain a sustained response greater than 0,5 Megabytes per second or greater than 500 Spatial Objects per second.Pri operáciách ‚získať súbor priestorových údajov‘ a ‚získať priestorový objekt‘ a pri dopyte, ktorý pozostáva výlučne z ohraničenia, je doba odpovede pri odoslaní počiatočnej odpovede v bežnej situácii najviac 30 sekúnd a potom, stále v bežnej situácii, si ukladacia služba zachová udržateľnú odpoveď prevyšujúcu 0,5 megabajtu za sekundu alebo 500 priestorových objektov za sekundu.
For the Describe Spatial Data Set operation and for the Describe Spatial Object Type operation, the response time for sending the initial response shall be maximum 10 seconds in normal situation then, and still in normal situation, the download service shall maintain a sustained response greater than 0,5 Megabytes per second or greater than 500 descriptions of Spatial Objects per second.Pri operáciách ‚opísať súbor priestorových údajov‘ a ‚opísať typ priestorového objektu‘ je doba odpovede pri odoslaní počiatočnej odpovede v bežnej situácii najviac 10 sekúnd a potom, stále v bežnej situácii, si ukladacia služba zachová udržateľnú odpoveď prevyšujúcu 0,5 megabajtu za sekundu alebo 500 priestorových objektov za sekundu.
2.   CAPACITY2.   KAPACITA
The minimum number of simultaneous requests to a discovery service to be served in accordance with the quality of service performance criteria shall be 30 per second.Minimálny počet simultánne vybavených požiadaviek na vyhľadávaciu službu v súlade s výkonnostnými kritériami kvality služby je 30 požiadaviek za sekundu.
The minimum number of simultaneous service requests to a view service to be served in accordance with the quality of service performance criteria shall be 20 per second.Minimálny počet simultánne vybavených požiadaviek na zobrazovaciu službu v súlade s výkonnostnými kritériami kvality služby je 20 požiadaviek za sekundu.
The minimum number of simultaneous requests to a download service to be served in accordance with the quality of service performance criteria shall be 10 requests per second. The number of requests processed in parallel may be limited to 50.Minimálny počet simultánne vybavených požiadaviek na ukladaciu službu v súlade s výkonnostnými kritériami kvality služby je 10 požiadaviek za sekundu. Počet paralelne spracovávaných požiadaviek je možné obmedziť na 50.
The minimum number of simultaneous requests to a transformation service to be served in accordance with the quality of service performance criteria shall be 5 requests per second.Minimálny počet simultánne vybavených požiadaviek na transformačnú službu v súlade s výkonnostnými kritériami kvality služby je 5 požiadaviek za sekundu.
3.   AVAILABILITY3.   DOSTUPNOSŤ
The probability of a network service to be available shall be 99 % of the time.’Pravdepodobnosť dostupnosti sieťovej služby je 99 % času.“
ANNEX IIPRÍLOHA II
‘ANNEX IV„PRÍLOHA IV
DOWNLOAD SERVICESUKLADACIE SLUŽBY
PART AČASŤ A
Download OperationsOperácie ukladania údajov
1.   LIST OF OPERATIONS1.   ZOZNAM OPERÁCIÍ
In order to be in conformity with Article 11(1)(c) of Directive 2007/2/EC, the Download Service shall at least provide the operations listed in Table 1 of this Annex.S cieľom zabezpečiť súlad s článkom 11 ods. 1 písm. c) smernice 2007/2/ES ukladacia služba poskytuje minimálne činnosti uvedené v tabuľke 1 tejto prílohy.
Table 1Tabuľka 1
Operation | RoleOperácia | Úloha
Get Download Service Metadata | Provides all necessary information about the service, the available Spatial Data Sets, and describes the service capabilities.Získať metaúdaje ukladacej služby (Get Download Service Metadata) | Poskytuje všetky potrebné informácie o službe, o dostupných súboroch priestorových údajov a opisuje možnosti služby.
Get Spatial Data Set | The Get Spatial Data Set operation allows the retrieval of a Spatial Data Set.Získať súbor priestorových údajov (Get Spatial Data Set) | Operácia ‚získať súbor priestorových údajov‘ umožňuje získanie súboru priestorových údajov.
Describe Spatial Data Set | This operation returns the description of all the types of Spatial Objects contained in the Spatial Data Set.Opísať súbor priestorových údajov (Describe Spatial Data Set) | Táto operácia vracia opis všetkých typov priestorových objektov obsiahnutých v súbore priestorových údajov.
Link Download Service | Allows the declaration, by a Public Authority or a Third Party, of the availability of a Download Service for downloading Spatial Data Sets or, where practicable, Spatial Objects, through the Member State’s Download Service while maintaining the downloading capability at the Public Authority or the Third Party location.Prepojiť ukladaciu službu (Link Download Service) | Umožňuje verejnému orgánu alebo tretej strane deklarovanie dostupnosti ukladacej služby pre ukladanie súborov priestorových údajov alebo, ak je to možné, priestorových objektov prostredníctvom ukladacej služby členského štátu, pri udržiavaní schopností ukladania údajov z lokality verejného orgánu alebo tretej strany.
The request and response parameters of each operation complete the description of each operation and form an integral part of the Download Service’s technical specifications.Parametre požiadavky a odpovede každej operácie dopĺňajú opis každej operácie a sú neoddeliteľnou súčasťou technickej špecifikácie ukladacej služby.
2.   GET DOWNLOAD SERVICE METADATA OPERATION2.   OPERÁCIA ‚ZÍSKAŤ METAÚDAJE UKLADACEJ SLUŽBY‘
2.1.   Get Download Service Metadata request2.1.   Požiadavka ‚získať metaúdaje ukladacej služby‘
2.1.1.   Get Download Service Metadata request parameter2.1.1.   Parameter požiadavky ‚získať metaúdaje ukladacej služby‘
The Get Download Service Metadata request parameter shall indicate the natural language to be used for the content of the Get Download Service Metadata response.Parameter požiadavky ‚získať metaúdaje ukladacej služby‘ označuje prirodzený jazyk použitý pre obsah odpovede ‚získať metaúdaje ukladacej služby‘.
2.2.   Get Download Service Metadata response2.2.   Odpoveď ‚získať metaúdaje ukladacej služby‘
The Get Download Service Metadata response shall contain the following sets of parameters:Odpoveď ‚získať metaúdaje ukladacej služby‘ obsahuje tieto súbory parametrov:
— | Download Service Metadata,— | metaúdaje ukladacej služby,
— | Operations Metadata,— | metaúdaje operácií,
— | Languages,— | jazyky,
— | Spatial Data Sets Metadata.— | metaúdaje o súboroch priestorových údajov.
2.2.1.   Download Service Metadata parameter2.2.1.   Parameter ‚metaúdaje ukladacej služby‘
The Download Service Metadata parameters shall at least contain the INSPIRE metadata elements of the Download Service.Parameter ‚metaúdaje ukladacej služby‘ obsahuje minimálne prvky metaúdajov INSPIRE ukladacej služby.
2.2.2.   Operations Metadata parameter2.2.2.   Parameter ‚metaúdaje operácií‘
The Operations metadata parameter provides metadata about the operations implemented by the Download Service. It shall at least provide a description of each operation, including as a minimum a description of the data exchanged and the network address.Parameter ‚metaúdaje operácií‘ poskytuje metaúdaje o operáciách vykonávaných ukladacou službou. Poskytuje minimálne opis každej operácie vrátane minimálneho opisu vymenených údajov a sieťovej adresy.
2.2.3.   Languages parameter2.2.3.   Parameter ‚jazyky‘
Two language parameters shall be provided:Uvádzajú sa dva jazykové parametre:
— | the response Language parameter indicating the natural language used in the Get Download Service Metadata response parameters,— | parameter ‚jazyk odpovede‘ uvádzajúci prirodzený jazyk použitý v parametroch odpovede ‚získať metaúdaje ukladacej služby‘,
— | the Supported languages parameter containing the list of the natural languages supported by the Download Service.— | parameter ‚podporované jazyky‘ obsahujúci zoznam prirodzených jazykov, ktoré podporuje ukladacia služba.
2.2.4.   Spatial Data Sets Metadata parameters2.2.4.   Parametre ‚metaúdaje súborov priestorových údajov‘
The INSPIRE metadata elements of the available Spatial Data Sets shall be provided. In addition, for each Spatial Data Set, the list of those Coordinate Reference Systems referred to in Regulation (EU) No 1089/2010 which are available shall also be provided.Uvádzajú sa prvky metaúdajov INSPIRE dostupných súborov priestorových údajov. Okrem toho sa pre každý súbor priestorových údajov uvádza aj zoznam dostupných referenčných súradnicových systémov uvedených v nariadení (EÚ) č. 1089/2010.
3.   GET SPATIAL DATA SET OPERATION3.   OPERÁCIA ‚ZÍSKAŤ SÚBOR PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV‘
3.1.   Get Spatial Data Set request3.1.   Požiadavka ‚získať súbor priestorových údajov‘
The Get Spatial Data Set request contains the following parameters:Požiadavka ‚získať súbor priestorových údajov‘ obsahuje tieto parametre:
— | Language,— | jazyk,
— | Spatial Data Set Identifier,— | identifikátor súboru priestorových údajov,
— | Coordinate Reference System.— | referenčný súradnicový systém.
3.1.1.   Language parameter3.1.1.   Parameter ‚jazyk‘
The Language parameter shall indicate the natural language requested for the Spatial Data Set.Parameter ‚jazyk‘ označuje prirodzený jazyk požadovaný pre súbor priestorových údajov.
3.1.2.   Spatial Data Set Identifier parameter3.1.2.   Parameter ‚identifikátor súboru priestorových údajov‘
The Spatial Data Set Identifier parameter shall contain the Unique Resource Identifier of the Spatial Data Set.Parameter ‚identifikátor súboru priestorových údajov‘ obsahuje jedinečný identifikátor zdroja súboru priestorových údajov.
3.1.3.   Coordinate Reference System parameter3.1.3.   Parameter ‚referenčný súradnicový systém‘
The Coordinate Reference System parameter shall contain one of the Coordinate Reference Systems included in the list of available Coordinate Reference Systems referred to in point 2.2.4.Parameter ‚referenčný súradnicový systém‘ obsahuje jeden z referenčných súradnicových systémov obsiahnutých v zozname dostupných referenčných súradnicových systémov uvedenom v bode 2.2.4.
3.2.   Get Spatial Data Set response3.2.   Odpoveď ‚získať súbor priestorových údajov‘
3.2.1.   Get Spatial Data Set response parameter3.2.1.   Parameter odpovede ‚získať súbor priestorových údajov‘
The Get Spatial Data Set response parameter shall be the requested Spatial Data Set in the requested language and in the requested Coordinate Reference System.Parametrom odpovede ‚získať súbor priestorových údajov‘ je požadovaný súbor priestorových údajov v požadovanom jazyku a v požadovanom referenčnom súradnicovom systéme.
4.   DESCRIBE SPATIAL DATA SET OPERATION4.   OPERÁCIA ‚OPÍSAŤ SÚBOR PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV‘
4.1.   Describe Spatial Data Set request4.1.   Požiadavka ‚opísať súbor priestorových údajov‘
The Describe Spatial Data Set request shall contain the following parameters:Požiadavka ‚opísať súbor priestorových údajov‘ obsahuje tieto parametre:
— | Language,— | jazyk,
— | Spatial Data Set Identifier.— | identifikátor súboru priestorových údajov.
4.1.1.   Language parameter4.1.1.   Parameter ‚jazyk‘
The Language parameter shall indicate the natural language requested for the description of the Spatial Objects type.Parameter ‚jazyk‘ označuje prirodzený jazyk požadovaný pre opis typu priestorových objektov.
4.1.2.   Spatial Data Set Identifier parameter4.1.2.   Parameter ‚identifikátor súboru priestorových údajov‘
The Spatial Data Set Identifier parameter shall contain the Unique Resource Identifier of the Spatial Data Set.Parameter ‚identifikátor súboru priestorových údajov‘ obsahuje jedinečný identifikátor zdroja súboru priestorových údajov.
4.2.   Describe Spatial Data Set response4.2.   Odpoveď ‚opísať súbor priestorových údajov‘
4.2.1.   Describe Spatial Data Set response parameter4.2.1.   Parameter odpovede ‚opísať súbor priestorových údajov‘
The Describe Spatial Data Set response parameter shall be the description of the Spatial Objects in the requested Spatial Data Set and in the requested language.Parametrom odpovede ‚opísať súbor priestorových údajov‘ je opis priestorových objektov v požadovanom súbore priestorových údajov a v požadovanom jazyku.
5.   LINK DOWNLOAD SERVICE OPERATION5.   OPERÁCIA ‚PREPOJIŤ UKLADACIU SLUŽBU‘
The Link Download Service operation allows the declaration of the availability of a Download Service compliant with this Regulation, for the download of resources through the Member State’s Download Service while maintaining the resources at the owner location.Operácia ‚prepojiť ukladaciu službu‘ umožňuje deklarovať, že ukladacia služba, ktorá je v súlade s týmto nariadením, je dostupná na ukladanie údajov zo zdrojov prostredníctvom ukladacej služby členského štátu, pričom zdrojové údaje sa spravujú v lokalite vlastníka.
5.1.   Link Download Service request5.1.   Požiadavka ‚prepojiť ukladaciu službu‘
5.1.1.   Link Download Service request parameter5.1.1.   Parameter ‚požiadavka prepojiť ukladaciu službu‘
The Link Download Service request parameter shall provide all information about the Public Authority’s or Third Party’s Download Service compliant with this Regulation, enabling the Member State Download Service to provide access to Spatial Data Sets and, where practicable, to Spatial Objects from the Public Authority’s or Third Party’s Download Service.Parameter ‚požiadavka prepojiť ukladaciu službu‘ poskytuje všetky informácie o ukladacej službe verejného orgánu alebo tretej strany, ktorá je v súlade s týmto nariadením, čo umožňuje ukladacej službe členského štátu poskytovať prístup k súborom priestorových údajov alebo, ak je to možné, k priestorovým objektom cez ukladaciu službu verejného orgánu alebo tretej strany.
PART BČASŤ B
Direct Access Download OperationsOperácie ukladania údajov s priamym prístupom
6.   LIST OF OPERATIONS6.   ZOZNAM OPERÁCIÍ
Where the Download Service gives direct access to spatial data sets, it shall provide, in addition to the operations listed in Table 1, the operations listed in Table 2 of this Annex.Keď ukladacia služba poskytuje priamy prístup k súborom priestorových údajov, okrem operácií uvedených v tabuľke 1 umožňuje operácie uvedené v tabuľke 2 tejto prílohy.
Table 2Tabuľka 2
Operation | RoleOperácia | Úloha
Get Spatial Object | This operation allows the retrieval of Spatial Objects based upon a query.Získať priestorový objekt (Get Spatial Object) | Táto operácia umožňuje získať priestorové objekty na základe dopytu.
Describe Spatial Object Type | This operation returns the description of the specified Spatial Objects types.Opísať typ priestorového objektu (Describe Spatial Object Type) | Táto operácia vracia opis špecifikovaných typov priestorových objektov.
The request and response parameters of each operation complete the description of each operation and form an integral part of the Download Service’s technical specifications.Parametre požiadavky a odpovede každej operácie dopĺňajú opis každej operácie a sú neoddeliteľnou súčasťou technickej špecifikácie ukladacej služby.
7.   GET SPATIAL OBJECT OPERATION7.   OPERÁCIA ‚ZÍSKAŤ PRIESTOROVÝ OBJEKT‘
7.1.   Get Spatial Object request7.1.   Požiadavka ‚získať priestorový objekt‘
The Get Spatial Object request shall support the following parameters:Požiadavka ‚získať priestorový objekt‘ podporuje tieto parametre:
— | Language,— | jazyk,
— | Spatial Data Set Identifier,— | identifikátor súboru priestorových údajov,
— | Coordinate Reference System,— | referenčný súradnicový systém,
— | Query.— | dopyt.
7.1.1.   Language parameter7.1.1.   Parameter ‚jazyk‘
The Language parameter shall indicate the natural language requested for the Spatial Objects.Parameter ‚jazyk‘ označuje prirodzený jazyk požadovaný pre súbor priestorových údajov.
7.1.2.   Spatial Data Set Identifier parameter7.1.2.   Parameter ‚identifikátor súboru priestorových údajov‘
The Spatial Data Set Identifier parameter shall contain the Unique Resource Identifier of the required Spatial Data Set. Where the parameter is not provided, it shall be assumed that all available Spatial Data Sets have been selected.Parameter ‚identifikátor súboru priestorových údajov‘ obsahuje jedinečný identifikátor zdroja požadovaného súboru priestorových údajov. Ak sa tento parameter neuvedie, predpokladá sa, že boli vybrané všetky dostupné súbory priestorových údajov.
7.1.3.   Coordinate Reference System parameter7.1.3.   Parameter ‚referenčný súradnicový systém‘
The Coordinate Reference System parameter shall contain one of the Coordinate Reference Systems included in the list of Coordinate Reference Systems set out in Regulation (EU) No 1089/2010.Parameter ‚referenčný súradnicový systém‘ obsahuje jeden z referenčných súradnicových systémov obsiahnutých v zozname dostupných referenčných súradnicových systémov uvedenom v nariadení (EÚ) č. 1089/2010.
7.1.4.   Query parameter7.1.4.   Parameter ‚dopyt‘
The query parameter shall be composed of the search criteria listed in part C.Parameter ‚dopyt‘ pozostáva z kritérií vyhľadávania uvedených v časti C.
7.2.   Get Spatial Object response7.2.   Odpoveď ‚získať priestorový objekt‘
The Get Spatial Object response shall contain the following parameters:Odpoveď ‚získať priestorový objekt‘ obsahuje tieto parametre:
— | Spatial Objects Set,— | súbor priestorových objektov,
— | Spatial Objects Set Metadata.— | metaúdaje súboru priestorových objektov.
7.2.1.   Spatial Objects Set parameter7.2.1.   Parameter ‚súbor priestorových objektov‘
The Spatial Objects Set parameter shall be the set of Spatial Objects which complies with Regulation (EU) No 1089/2010 and fulfils the search criteria in the query, in the requested language and in the Coordinate Reference System.Parameter ‚súbor priestorových objektov‘ je súbor priestorových objektov, ktorý je v súlade s nariadením (EÚ) č. 1089/2010 a spĺňa kritériá vyhľadávania v dopyte, v požadovanom jazyku a v referenčnom súradnicovom systéme.
7.2.2.   Spatial Objects Set Metadata parameter7.2.2.   Parameter ‚metaúdaje súboru priestorových objektov‘
The Spatial Objects Set Metadata parameter shall contain at least the INSPIRE metadata elements of the set of Spatial Objects.Parameter ‚metaúdaje súboru priestorových objektov‘ obsahuje minimálne prvky metaúdajov INSPIRE o súbore priestorových objektov.
8.   DESCRIBE SPATIAL OBJECT TYPE OPERATION8.   OPERÁCIA ‚OPÍSAŤ TYP PRIESTOROVÉHO OBJEKTU‘
8.1.   Describe Spatial Object Type request8.1.   Požiadavka ‚opísať typ priestorového objektu‘
The Describe Spatial Object Type request shall contain the following parameters:Požiadavka ‚opísať typ priestorového objektu‘ obsahuje tieto parametre:
— | Language,— | jazyk,
— | Spatial Object Type.— | typ priestorového objektu.
8.1.1.   Language parameter8.1.1.   Parameter ‚jazyk‘
The Language parameter shall indicate the natural language requested for the description of the Spatial Object type.Parameter ‚jazyk‘ označuje prirodzený jazyk požadovaný pre opis typu priestorového objektu.
8.1.2.   Spatial Object Type parameter8.1.2.   Parameter ‚typ priestorového objektu‘
The Spatial Object Type parameter shall contain the language-neutral name of the Spatial Object Type as specified in Regulation (EU) No 1089/2010. Where the parameter is not provided, it shall be assumed that all types of Spatial Objects have been selected.Parameter ‚typ priestorového objektu‘ obsahuje jazykovo neutrálny názov typu priestorového objektu, ako je špecifikovaný v nariadení (EÚ) č. 1089/2010. Ak sa tento parameter neuvedie, predpokladá sa, že boli vybrané všetky dostupné typy priestorových objektov.
8.2.   Describe Spatial Object Type response8.2.   Odpoveď ‚opísať typ priestorového objektu‘
8.2.1.   Describe Spatial Object Type response parameter8.2.1.   Parameter odpovede ‚opísať typ priestorového objektu‘
The Describe Spatial Object type response parameter shall be the description of the spatial object type, in conformity with Regulation (EU) No 1089/2010.Parametrom odpovede ‚opísať typ priestorového objektu‘ je opis typu priestorového objektu v súlade s nariadením (EÚ) č. 1089/2010.
PART CČASŤ C
Search Criteria for the Get Spatial Object OperationKritériá vyhľadávania pre operáciu ‚získať priestorový objekt‘
For the purposes of the Get Spatial Object Operation of the Download Service, the following search criteria shall be implemented:Na účely operácie ‚získať priestorový objekt‘ ukladacej služby sa implementujú tieto kritériá vyhľadávania:
— | Unique Resource Identifier of Spatial Data Set,— | jedinečný identifikátor zdroja súboru priestorových údajov,
— | all relevant key attributes and the relationship between Spatial Objects as set out in Regulation (EU) No 1089/2010; in particular the Unique Identifier of Spatial Object and the temporal dimension characteristics, including the date of update,— | všetky relevantné kľúčové vlastnosti a vzťahy medzi priestorovými objektmi, ako sa ustanovujú v nariadení (EÚ) č. 1089/2010 obzvlášť jedinečný identifikátor priestorových objektov a charakteristika časového rozmeru vrátane dátumu aktualizácie,
— | bounding box, expressed in any of the Coordinate Reference Systems listed in Regulation (EU) No 1089/2010,— | ohraničenie vyjadrené v ktoromkoľvek súradnicovom referenčnom systéme zo zoznamu uvedeného v nariadení (EÚ) č. 1089/2010,
— | Spatial Data Theme.— | téma priestorových údajov.
To allow for discovering spatial objects through a combination of search criteria, logical and comparison operators shall be supported.’Podporujú sa logické a relačné operátory umožňujúce vyhľadávanie priestorových objektov pomocou kombinovania vyhľadávacích kritérií.“
ANNEX IIIPRÍLOHA III
‘ANNEX V„PRÍLOHA V
TRANSFORMATION SERVICESTRANSFORMAČNÉ SLUŽBY
Transformation OperationsTransformačné operácie
1.   LIST OF OPERATIONS1.   ZOZNAM OPERÁCIÍ
In order to be in conformity with Article 11(1)(d) of Directive 2007/2/EC, the Transformation Service shall provide the operations listed in Table 1 of this Annex.S cieľom zabezpečiť súlad s článkom 11 ods. 1 písm. d) smernice 2007/2/ES transformačná služba poskytuje operácie uvedené v tabuľke 1 tejto prílohy.
Table 1Tabuľka 1
Operation | RoleOperácia | Úloha
Get Transformation Service Metadata | Provides all necessary information about the service and describes the service capabilities, including the supported transformation category, supported transformations, accepted input data types, supported model definition and mapping languages.Získať metaúdaje transformačnej služby (Get Transformation Service Metadata) | Poskytuje všetky potrebné informácie o službách a opisuje schopnosti služieb vrátane podporovaných transformačných kategórií, podporovaných transformácií, prípustných typov vstupných údajov, podporovaných jazykov definície modelu a mapovania.
Transform | Carries out the actual transformation process.Transformovať (Transform) | Vykonáva samotný proces transformácie.
Link Transformation Service | Allows the declaration of availability of a Transformation Service for Transforming Spatial Data Sets through the Member State’s Transformation Services while maintaining the Transformation capability at the Public Authority or the Third party location.Prepojiť transformačnú službu (Link Transformation Service) | Umožňuje deklarovanie dostupnosti transformačnej služby pre transformovanie súborov priestorových údajov prostredníctvom transformačných služieb členského štátu, pričom sa schopnosť transformácie uchováva v lokalite verejného orgánu alebo tretej strany.
The request and response parameters of each operation complete the description of each operation and form an integral part of the Transformation Service’s technical specifications.Parametre požiadavky a odpovede každej operácie dopĺňajú opis každej operácie a sú neoddeliteľnou súčasťou technickej špecifikácie transformačnej služby.
2.   GET TRANSFORMATION SERVICE METADATA OPERATION2.   OPERÁCIA ‚ZÍSKAŤ METAÚDAJE TRANSFORMAČNEJ SLUŽBY‘
2.1.   Get Transformation Service Metadata request2.1.   Požiadavka ‚získať metaúdaje transformačnej služby‘
2.1.1.   Get Transformation Service Metadata request parameter2.1.1.   Požiadavka ‚získať metaúdaje transformačnej služby‘
The Get Transformation Service Metadata request parameter shall indicate the natural language for the content of the Get Transformation Service Metadata response.Parameter požiadavky ‚získať metaúdaje transformačnej služby‘ uvádza prirodzený jazyk pre obsah odpovede ‚získať metaúdaje transformačnej služby‘.
2.2.   Get Transformation Service Metadata response2.2.   Odpoveď ‚získať metaúdaje transformačnej služby‘
The Get Transformation Service Metadata response shall contain the following sets of parameters:Odpoveď ‚získať metaúdaje transformačnej služby‘ obsahuje tieto súbory parametrov:
— | Transformation Service Metadata,— | metaúdaje transformačnej služby,
— | Operations Metadata,— | metaúdaje operácií,
— | Languages.— | jazyky.
2.2.1.   Transformation Service Metadata parameter2.2.1.   Parameter ‚metaúdaje transformačnej služby‘
The Transformation Service Metadata parameter shall at least contain the INSPIRE metadata elements of the Transformation Service.Parameter ‚metaúdaje transformačnej služby‘ obsahuje minimálne prvky metaúdajov INSPIRE o transformačnej službe.
2.2.2.   Operations Metadata parameter2.2.2.   Parameter ‚metaúdaje operácií‘
The Operations Metadata parameter provides metadata about the operations implemented by the Transformation Service.Parameter ‚metaúdaje operácií‘ poskytuje metaúdaje o operáciách vykonávaných transformačnou službou.
It shall describe each operation, including as a minimum a description of the data exchanged and the network address, and shall list the following:Opisuje každú operáciu, minimálne vrátane opisu vymieňaných údajov a sieťovej adresy, a obsahuje tento zoznam:
— | the transformation categories accepted by the Transform operation,— | transformačné kategórie podporované transformačnou operáciou,
— | the encoding for the input Spatial Data Set accepted by the Transform operation,— | kódovanie vstupného súboru priestorových údajov podporované transformačnou operáciou,
— | the Data Model languages accepted by the Transform operation,— | jazyky dátových modelov podporované transformačnou operáciou,
— | the Model Mapping languages accepted by the Transform operation.— | jazyky mapovania modelov podporované transformačnou operáciou.
2.2.3.   Languages parameter2.2.3.   Parameter ‚jazyky‘
Two parameters shall be provided:Uvádzajú sa dva parametre:
— | the response language parameter indicating the natural language used in the Get Transformation Service Metadata response,— | parameter ‚jazyk odpovede‘ uvádzajúci prirodzený jazyk použitý v parametroch odpovede ‚Získať metaúdaje transformačnej služby‘,
— | the supported languages parameter containing the list of the natural languages supported by the Transformation Service.— | parameter podporovaných jazykov obsahujúci zoznam prirodzených jazykov, ktoré podporuje transformačná služba.
3.   TRANSFORM OPERATION3.   OPERÁCIA ‚TRANSFORMOVAŤ‘
3.1.   Transform request3.1.   Požiadavka ‚transformovať‘
The Transform request shall contain the following parameters:Požiadavka ‚transformovať‘ obsahuje tieto parametre:
— | Input Spatial Data Set,— | vstupný súbor priestorových údajov (Input Spatial Data Set),
— | Source Model,— | zdrojový model,
— | Target Model,— | cieľový model,
— | Model Mapping.— | mapovanie modelu.
3.1.1.   Input Spatial Data Set parameter3.1.1.   parameter ‚vstupný súbor priestorových údajov‘
The Input Spatial Data Set parameter shall indicate the Spatial Data Set to be transformed.Parameter ‚vstupný súbor priestorových údajov‘ označuje súbor priestorových údajov, ktorý sa má transformovať.
3.1.2.   Source Model parameter3.1.2.   Parameter ‚zdrojový model‘
The Source Model parameter shall specify the model of the Input Spatial Data Set.Parameter ‚zdrojový model‘ špecifikuje model vkladaného súboru priestorových údajov.
3.1.3.   Target Model parameter3.1.3.   Parameter ‚cieľový model‘
The Target Model parameter shall specify the model to which the input Spatial Data Set shall be transformed.Parameter ‚cieľový model‘ špecifikuje model, na ktorý sa má transformovať vstupný súbor priestorových údajov.
3.1.4.   Model Mapping parameter3.1.4.   Parameter ‚mapovanie modelu‘
The Model Mapping parameter shall specify the mapping from the Source Model to the Target Model.Parameter ‚mapovanie modelu‘ špecifikuje mapovanie zdrojového modelu na cieľový model.
3.2.   Transform response3.2.   Odpoveď ‚transformovať‘
3.2.1.   Transform response parameter3.2.1.   Parameter odpovede ‚transformovať‘
The Transform response parameter shall contain the Spatial Data Set transformed in conformity with Regulation (EU) No 1089/2010.Parameter odpovede ‚transformovať‘ obsahuje súbor priestorových údajov transformovaný v súlade s nariadením (EÚ) č. 1089/2010.
4.   LINK TRANSFORMATION SERVICE OPERATION4.   OPERÁCIA ‚PREPOJIŤ TRANSFORMAČNÚ SLUŽBU‘
4.1.   Link Transformation Service request4.1.   Požiadavka ‚prepojiť transformačnú službu‘
4.1.1.   Link Transformation Service request parameter4.1.1.   Parameter požiadavky ‚prepojiť transformačnú službu‘
The Link Transformation Service request parameter shall provide all information about the Public Authority’s or Third Party’s Transformation Service in conformity with this Regulation, enabling the use of the Public Authority’s or Third Party’s Transformation Service by the Member State’s Transformation Service.’Parameter požiadavky ‚prepojiť transformačnú službu‘ poskytuje všetky informácie o transformačnej službe verejného orgánu alebo tretej strany v súlade s týmto nariadením a umožňuje využívanie transformačnej služby verejného orgánu alebo tretej strany transformačnou službou členského štátu.“