?

15.12.2009    | EN | Official Journal of the European Union | L 328/8315.12.2009    | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 328/83
Corrigendum to Commission Regulation (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadataKorigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje
( Official Journal of the European Union L 326 of 4 December 2008 )( Úradný vestník Európskej únie L 326 zo 4. decembra 2008 )
— | On page 12, delete the subtitle ‘(Text with EEA relevance)’;Na strane 12 sa vypúšťa podtitul „(Text s významom pre EHP)“.
— | on page 20, Annex, Part D, point 1.3:Na strane 20 v prílohe časti D oddiele 1.3:
for:namiesto:
‘Spatial data services (services)’,„Služby priestorových údajov (services)“;
read:má byť:
‘Spatial data service (service)’.„Služba priestorových údajov (service)“.