?

29.11.2008    | EN | Official Journal of the European Union | L 320/129.11.2008    | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 320/1
COMMISSION REGULATION (EC) No 1126/2008NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1126/2008
of 3 November 2008z 3. novembra 2008,
adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Councilktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy
(Text with EEA relevance)(Text s významom pre EHP)
THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
Having regard to the Treaty establishing the European Community,so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
Having regard to Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards (1), and in particular Article 3(1) thereof,so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,
Whereas:keďže:
(1) | Regulation (EC) No 1606/2002 requires that for each financial year starting on or after 1 January 2005, publicly traded companies governed by the law of a Member State are, under certain conditions, to prepare their consolidated accounts in conformity with international accounting standards as defined in Article 2 of that Regulation.(1) | Nariadenie (ES) č. 1606/2002 vyžaduje, aby verejne obchodované spoločnosti, ktoré sa riadia právom členského štátu, zostavili podľa určitých podmienok na každý rozpočtový rok, ktorý sa začína 1. januára 2005 a neskôr, konsolidované účtovné závierky v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi podľa článku 2 uvedeného nariadenia.
(2) | By Commission Regulation (EC) No 1725/2003 of 29 September 2003 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council (2), certain international standards and interpretations that were in existence at 14 September 2002 were adopted. The Commission, having considered the advice provided by the Technical Expert Group (TEG) of the European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), has amended that Regulation in order to include all standards presented by the International Accounting Standards Board (IASB) as well as all interpretations presented by the International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) and adopted within the Community by 15 October 2008 in full, except for IAS 39 (related to recognition and measurement of financial instruments), of which limited parts have been omitted.(2) | Nariadením Komisie (ES) č. 1725/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (2), sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 14. septembru 2002. Komisia po zvážení rady, ktorú poskytla skupina odborných znalcov (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG), zmenila a doplnila uvedené nariadenie s cieľom zahrnúť všetky štandardy predložené Radou pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) a všetky interpretácie predložené Výborom pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC), ktoré boli v plnom rozsahu prijaté v rámci Spoločenstva k 15. októbru 2008, s výnimkou štandardu IAS 39 (súvisiaceho s vykazovaním a oceňovaním finančných nástrojov), z ktorého sa nepoužilo len niekoľko častí.
(3) | The different international standards have been adopted by a number of amending regulations. This causes legal uncertainty and difficulty in correctly applying international accounting standards in the Community. In order to simplify Community legislation on accounting standards, it is appropriate, for the sake of clarity and transparency, to incorporate in a single text the standards presently contained in Regulation (EC) No 1725/2003 and the acts amending it.(3) | Prostredníctvom viacerých pozmeňujúcich a doplňujúcich nariadení boli prijaté rôzne medzinárodné štandardy. To vedie k vzniku právnej neistoty a k ťažkostiam v súvislosti so správnym uplatňovaním medzinárodných účtovných štandardov v Spoločenstve. S cieľom zjednodušiť právne predpisy Spoločenstva o účtovných štandardoch je v záujme zrozumiteľnosti, prehľadnosti a transparentnosti vhodné, aby štandardy, ktoré sú v súčasnosti obsiahnuté v nariadení (ES) č. 1725/2003 a v aktoch, ktoré ho menia a dopĺňajú, boli zaradené do jedného celku.
(4) | Regulation (EC) No 1725/2003 should therefore be replaced by this Regulation.(4) | Nariadenie (ES) č. 1725/2003 by sa preto malo nahradiť týmto nariadením.
(5) | The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Accounting Regulatory Committee,(5) | Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Article 1Článok 1
The international accounting standards, as defined in Article 2 of Regulation (EC) No 1606/2002, shall be adopted as set out in the Annex hereto.Medzinárodné účtovné štandardy vymedzené v článku 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002 sa prijímajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.
Article 2Článok 2
Regulation (EC) No 1725/2003 is hereby repealed.Nariadenie (ES) č. 1725/2003 sa týmto zrušuje.
References to the repealed Regulation shall be construed as references to this Regulation.Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.
Article 3Článok 3
This Regulation shall enter into force on the third day following its publication in the Official Journal of the European Union.Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Done at Brussels, 3 November 2008.V Bruseli 3. novembra 2008
For the CommissionZa Komisiu
Charlie McCREEVYCharlie McCREEVY
Member of the Commissiončlen Komisie
(1)  OJ L 243, 11.9.2002, p. 1.(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.
(2)  OJ L 261, 13.10.2003, p. 1.(2)  Ú. v. EÚ L 261, 13.10.2003, s. 1.
ANNEXPRÍLOHA
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDSMEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY
IAS 1 | Presentation of financial statementsIAS 1 | Prezentácia účtovnej závierky
IAS 2 | InventoriesIAS 2 | Zásoby
IAS 7 | Cash-flow statementsIAS 7 | Výkazy peňažných tokov
IAS 8 | Accounting policies, changes in accounting estimates and errorsIAS 8 | Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby
IAS 10 | Events after the balance sheet dateIAS 10 | Udalosti po súvahovom dni
IAS 11 | Construction contractsIAS 11 | Zmluvy o zhotovení
IAS 12 | Income taxesIAS 12 | Dane z príjmov
IAS 16 | Property, plant and equipmentIAS 16 | Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia
IAS 17 | LeasesIAS 17 | Lízingy
IAS 18 | RevenueIAS 18 | Výnosy
IAS 19 | Employee benefitsIAS 19 | Zamestnanecké požitky
IAS 20 | Accounting for government grants and disclosure of government assistanceIAS 20 | Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci
IAS 21 | The effects of changes in foreign exchange ratesIAS 21 | Vplyvy zmien kurzov cudzích mien
IAS 23 | Borrowing costsIAS 23 | Náklady na prijaté úvery a pôžičky
IAS 24 | Related party disclosuresIAS 24 | Zverejnenia o spriaznených osobách
IAS 26 | Accounting and reporting by retirement benefit plansIAS 26 | Účtovanie a vykazovanie penzijných programov
IAS 27 | Consolidated and separate financial statementsIAS 27 | Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka
IAS 28 | Investments in associatesIAS 28 | Podiely v pridružených podnikoch
IAS 29 | Financial reporting in hyperinflationary economiesIAS 29 | Finančné vykazovanie v hyperinflačných ekonomikách
IAS 31 | Interests in joint venturesIAS 31 | Podiely v spoločnom podnikaní
IAS 32 | Financial instruments: presentationIAS 32 | Finančné nástroje: prezentácia
IAS 33 | Earnings per shareIAS 33 | Zisk na akciu
IAS 34 | Interim financial reportingIAS 34 | Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka
IAS 36 | Impairment of assetsIAS 36 | Zníženie hodnoty majetku
IAS 37 | Provisions, contingent liabilities and contingent assetsIAS 37 | Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva
IAS 38 | Intangible assetsIAS 38 | Nehmotný majetok
IAS 39 | Financial instruments: recognition and measurementIAS 39 | Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie
IAS 40 | Investment propertyIAS 40 | Investičný nehnuteľný majetok
IAS 41 | AgricultureIAS 41 | Poľnohospodárstvo
IFRS 1 | First-time adoption of international financial reporting standardsIFRS 1 | Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva
IFRS 2 | Share-based paymentIFRS 2 | Platby na základe podielov
IFRS 3 | Business combinationsIFRS 3 | Podnikové kombinácie
IFRS 4 | Insurance contractsIFRS 4 | Poistné zmluvy
IFRS 5 | Non-current assets held for sale and discontinued operationsIFRS 5 | Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončenie činností
IFRS 6 | Exploration for and evaluation of mineral resourcesIFRS 6 | Prieskum a vyhodnocovanie nerastných zdrojov
IFRS 7 | Financial instruments: disclosuresIFRS 7 | Finančné nástroje: zverejňovanie
IFRS 8 | Operating segmentsIFRS 8 | Prevádzkové segmenty
IFRIC 1 | Changes in existing decommissioning, restoration and similar liabilitiesIFRIC 1 | Zmeny v existujúcich záväzkoch vyplývajúcich z ukončenia prevádzky, obnovy prostredia a podobných záväzkov
IFRIC 2 | Members' shares in co-operative entities and similar instrumentsIFRIC 2 | Členské podiely v družstvách a podobné nástroje
IFRIC 4 | Determining whether an arrangement contains a leaseIFRIC 4 | Určovanie, či je súčasťou zmluvy lízing
IFRIC 5 | Rights to interests arising from decommissioning, restoration and environmental rehabilitation fundsIFRIC 5 | Práva na podiely z fondov určených na ukončenie prevádzky, recykláciu a na obnovu životného prostredia
IFRIC 6 | Liabilities arising from participating in a specific market — waste electrical and electronic equipmentIFRIC 6 | Záväzky vyplývajúce z pôsobenia na osobitnom trhu – odpad z elektrických a elektronických zariadení
IFRIC 7 | Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial reporting in hyperinflationary economiesIFRIC 7 | Uplatňovanie metódy úpravy predchádzajúcich rokov podľa štandardu IAS 29 – Finančné vykazovanie v hyperinflačných ekonomikách
IFRIC 8 | Scope of IFRS 2IFRIC 8 | Rozsah pôsobnosti IFRS 2
IFRIC 9 | Reassessment of embedded derivativesIFRIC 9 | Prehodnocovanie vložených derivátov
IFRIC 10 | Interim financial reporting and impairmentIFRIC 10 | Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka a zníženie hodnoty majetku
IFRIC 11 | IFRS 2 — Group and treasury share transactionsIFRIC 11 | IFRS 2 – Vnútroskupinové transakcie a transakcie s vlastnými akciami
SIC-7 | Introduction of the euroSIC-7 | Zavedenie meny euro
SIC-10 | Government assistance — no specific relation to operating activitiesSIC-10 | Štátna pomoc – bez konkrétneho vzťahu k prevádzkovým činnostiam
SIC-12 | Consolidation — special purpose entitiesSIC-12 | Konsolidácia – subjekty špeciálneho určenia
SIC-13 | Jointly controlled entities — non-monetary contributions by venturersSIC-13 | Spoluovládané účtovné jednotky – nepeňažné vklady spoločníkov
SIC-15 | Operating leases — incentivesSIC-15 | Operatívny lízing – stimuly
SIC-21 | Income taxes — recovery of revalued non-depreciable assetsSIC-21 | Dane z príjmov – úhrada preceneného neodpisovateľného majetku
SIC-25 | Income taxes — changes in the tax status of an entity or its shareholdersSIC-25 | Dane z príjmov – zmeny daňovej situácie účtovnej jednotky alebo jej akcionárov
SIC-27 | Evaluating the substance of transactions involving the legal form of a leaseSIC-27 | Posudzovanie podstaty transakcií zahŕňajúcich právnu formu lízingu
SIC-29 | Disclosure — service concession arrangementsSIC-29 | Zverejnenie – zmluvy o licenciách na poskytovanie služieb
SIC-31 | Revenue — barter transactions involving advertising servicesSIC-31 | Výnosy – výmenné obchody zahŕňajúce reklamné služby
SIC-32 | Intangible assets — website costsSIC-32 | Nehmotný majetok – náklady na webovú lokalitu
Reproduction allowed within the European Economic Area. All existing rights reserved outside the EEA, with the exception of the right to reproduce for the purposes of personal use or other fair dealing. Further information can be obtained from the IASB at www.iasb.orgReprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na adrese www.iasb.org.
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD 1MEDZINÁRODNÝ ÚČTOVNÝ ŠTANDARD 1
Presentation of financial statementsPrezentácia účtovnej závierky
OBJECTIVECIEĽ
1 | The objective of this standard is to prescribe the basis for presentation of general purpose financial statements, to ensure comparability both with the entity's financial statements of previous periods and with the financial statements of other entities. To achieve this objective, this standard sets out overall requirements for the presentation of financial statements, guidelines for their structure and minimum requirements for their content. The recognition, measurement and disclosure of specific transactions and other events are dealt with in other standards and in interpretations.1. | Cieľom tohto štandardu je predpísať základy prezentácie riadnej účtovnej závierky, aby sa zaistila porovnateľnosť tak s účtovnými závierkami predchádzajúcich období, ako aj s účtovnými závierkami iných účtovných jednotiek. Týmto štandardom sa na dosiahnutie tohto cieľa ustanovujú všeobecné požiadavky na prezentáciu účtovnej závierky, návody na jej štruktúru a minimálne požiadavky na jej obsah. Vykazovaním, oceňovaním a zverejňovaním konkrétnych transakcií a ostatných udalostí sa zaoberajú iné štandardy a interpretácie.
SCOPEROZSAH PÔSOBNOSTI
2 | This standard shall be applied to all general purpose financial statements prepared and presented in accordance with international financial reporting standards (IFRSs).2. | Tento štandard sa uplatňuje na všetky riadne účtovné závierky zostavované a prezentované v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS).
3 | General purpose financial statements are those intended to meet the needs of users who are not in a position to demand reports tailored to meet their particular information needs. General purpose financial statements include those that are presented separately or within another public document such as an annual report or a prospectus. This standard does not apply to the structure and content of condensed interim financial statements prepared in accordance with IAS 34 Interim financial reporting. However, paragraphs 13-41 apply to such financial statements. This standard applies equally to all entities and whether or not they need to prepare consolidated financial statements or separate financial statements, as defined in IAS 27 Consolidated and separate financial statements.3. | Riadna účtovná závierka je určená na splnenie potrieb tých používateľov, ktorí nie sú v pozícii, aby mohli požadovať správy prispôsobené na splnenie ich konkrétnych informačných potrieb. Riadna účtovná závierka zahŕňa také výkazy, ktoré sú prezentované samostatne, alebo v rámci iného verejného dokumentu, ako je výročná správa alebo prospekt. Tento štandard sa nevzťahuje na štruktúru a obsah účtovnej závierky v priebehu roka, ktorá sa pripravuje v súlade s IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka. Na takúto účtovnú závierku sa však vzťahujú odseky 13 až 41. Tento štandard sa vzťahuje rovnako na všetky účtovné jednotky a bez ohľadu na to, či sú v zmysle IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka povinné zostavovať konsolidovanú alebo individuálnu účtovnú závierku.
4 | [Deleted]4. | [Vypúšťa sa.]
5 | This standard uses terminology that is suitable for profit-oriented entities, including public sector business entities. Entities with not-for-profit activities in the private sector, public sector or government seeking to apply this standard may need to amend the descriptions used for particular line items in the financial statements and for the financial statements themselves.5. | V tomto štandarde sa používa terminológia, ktorá je vhodná pre účtovné jednotky zriadené na dosahovanie zisku, vrátane podnikateľských jednotiek verejného sektora. Účtovné jednotky s neziskovými aktivitami v súkromnom sektore, vo verejnom sektore alebo štátne účtovné jednotky, ktoré majú v úmysle uplatňovať tento štandard, môžu mať potrebu zmeniť a doplniť popisy použité pre niektoré riadkové položky účtovnej závierky a pre samotné účtovné závierky.
6 | Similarly, entities that do not have equity as defined in IAS 32 Financial instruments: presentation (e.g. some mutual funds) and entities whose share capital is not equity (e.g. some cooperative entities) may need to adapt the presentation in the financial statements of members' or unitholders' interests.6. | Podobne účtovné jednotky, ktoré nemajú vlastné imanie, ako sa vymedzuje v IAS 32 Finančné nástroje: prezentácia (napríklad niektoré vzájomné fondy), a účtovné jednotky, ktorých základné imanie nie je vlastným imaním (napríklad niektoré družstevné jednotky), by si mali v účtovnej závierke prispôsobiť prezentáciu členských alebo vlastníckych podielov.
PURPOSE OF FINANCIAL STATEMENTSÚČEL ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
7 | Financial statements are a structured representation of the financial position and financial performance of an entity. The objective of general purpose financial statements is to provide information about the financial position, financial performance and cash flows of an entity that is useful to a wide range of users in making economic decisions. Financial statements also show the results of management's stewardship of the resources entrusted to it. To meet this objective, financial statements provide information about an entity's: | (a) | assets; | (b) | liabilities; | (c) | equity; | (d) | income and expenses, including gains and losses; | (e) | other changes in equity; and | (f) | cash flows. | This information, along with other information in the notes, assists users of financial statements in predicting the entity's future cash flows and, in particular, their timing and certainty.7. | Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia finančnej pozície a finančnej výkonnosti jednotky. Cieľom riadnej účtovnej závierky je poskytovať informácie o finančnej pozícii, finančnej výkonnosti a peňažných tokoch jednotky, ktoré sú užitočné pre široký okruh používateľov pri prijímaní ekonomických rozhodnutí. Účtovná závierka tiež zobrazuje výsledky starostlivosti manažmentu o zdroje, ktoré sú mu zverené. Na splnenie tohto cieľa poskytuje účtovná závierka v súvislosti s účtovnou jednotkou informácie o: | a) | majetku; | b) | záväzkoch; | c) | vlastnom imaní; | d) | výnosoch a nákladoch, vrátane ziskov a strát; | e) | iných zmenách vo vlastnom imaní a | f) | peňažných tokoch. | Tieto informácie spolu s ďalšími informáciami v poznámkach pomáhajú používateľom účtovnej závierky pri predikcii budúcich peňažných tokov účtovnej jednotky, a najmä ich časového rozvrhnutia a istoty.
COMPONENTS OF FINANCIAL STATEMENTSSÚČASTI ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
8 | A complete set of financial statements comprises: | (a) | a balance sheet; | (b) | an income statement; | (c) | a statement of changes in equity showing either: | (i) | all changes in equity; or | (ii) | changes in equity other than those arising from transactions with equity holders acting in their capacity as equity holders; | (d) | a cash-flow statement; and | (e) | notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.8. | Účtovná závierka v úplnej štruktúre obsahuje tieto súčasti: | a) | súvahu; | b) | výkaz ziskov a strát; | c) | výkaz zmien vlastného imania zobrazujúci buď: | i) | všetky zmeny vo vlastnom imaní, alebo | ii) | zmeny vo vlastnom imaní, iné ako tie, ktoré sú výsledkom transakcií s vlastníkmi konajúcimi v rámci svojich právomocí ako vlastníci, | d) | výkaz peňažných tokov a | e) | poznámky obsahujúce prehľad významných účtovných zásad a ďalšie vysvetľujúce poznámky.
9 | Many entities present, outside the financial statements, a financial review by management that describes and explains the main features of the entity's financial performance and financial position and the principal uncertainties it faces. Such a report may include a review of: | (a) | the main factors and influences determining financial performance, including changes in the environment in which the entity operates, the entity's response to those changes and their effect, and the entity's policy for investment to maintain and enhance financial performance, including its dividend policy; | (b) | the entity's sources of funding and its targeted ratio of liabilities to equity; and | (c) | the entity's resources not recognised in the balance sheet in accordance with IFRSs.9. | Mnohé účtovné jednotky prezentujú okrem účtovnej závierky aj finančný prehľad vypracovaný manažmentom, v ktorom sa opisujú a vysvetľujú hlavné črty finančnej výkonnosti a finančnej pozície účtovnej jednotky, ako aj hlavné neistoty, ktorým táto jednotka čelí. Takáto správa môže obsahovať prehľad o týchto skutočnostiach: | a) | hlavné faktory a vplyvy podmieňujúce finančnú výkonnosť, vrátane zmien v prostredí, v ktorom účtovná jednotka vykonáva činnosti, o reakcii účtovnej jednotky na tieto zmeny a ich účinkoch, ako aj o investičnej stratégii účtovnej jednotky na udržanie a zlepšenie finančnej výkonnosti, vrátane jej dividendovej politiky, | b) | zdroje financovania účtovnej jednotky a cieľový pomer záväzkov k vlastnému imaniu a | c) | zdroje účtovnej jednotky, ktoré nie sú v súvahe vykázané v súlade s IFRS.
10 | Many entities also present, outside the financial statements, reports and statements such as environmental reports and value added statements, particularly in industries in which environmental factors are significant and when employees are regarded as an important user group. Reports and statements presented outside financial statements are outside the scope of IFRSs.10. | Mnohé účtovné jednotky prezentujú mimo účtovnej závierky aj správy a výkazy, ako napríklad správy o životnom prostredí a výkazy o pridanej hodnote, najmä v odvetviach, v ktorých sú faktory životného prostredia významné a v ktorých sú zamestnanci považovaní za dôležitú skupinu používateľov. Rozsah pôsobnosti IFRS sa na výkazy a správy, ktoré nie sú súčasťou účtovnej závierky, nevzťahuje.
DEFINITIONSDEFINÍCIE
11 | The following terms are used in this standard with the meanings specified: | Impracticable Applying a requirement is impracticable when the entity cannot apply it after making every reasonable effort to do so. | International financial reporting standards (IFRSs) are standards and interpretations adopted by the International Accounting Standards Board (IASB). They comprise: | (a) | international financial reporting standards; | (b) | international accounting standards; and | (c) | interpretations originated by the International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) or the former Standing Interpretations Committee (SIC). | Material Omissions or misstatements of items are material if they could, individually or collectively, influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial statements. Materiality depends on the size and nature of the omission or misstatement judged in the surrounding circumstances. The size or nature of the item, or a combination of both, could be the determining factor. | Notes contain information in addition to that presented in the balance sheet, income statement, statement of changes in equity and cash-flow statement. Notes provide narrative descriptions or disaggregations of items disclosed in those statements and information about items that do not qualify for recognition in those statements.11. | Nasledujúce pojmy sa v tomto štandarde používajú v týchto významoch: | Nevykonateľný – uplatnenie požiadavky je nevykonateľné, ak účtovná ho jednotka nemôže uplatniť ani pri vynaložení všetkého potrebného úsilia. | Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) sú štandardy a interpretácie, ktoré zaviedla Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB). Tieto štandardy zahŕňajú: | a) | Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva; | b) | Medzinárodné účtovné štandardy a | c) | Interpretácie vydané Výborom pre interpretácie medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) alebo bývalým Stálym interpretačným výborom (SIC). | Významný – vynechania alebo chybné uvedenia položiek sú významné vtedy, ak by mohli jednotlivo alebo spoločne ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov uskutočnené na základe účtovnej závierky. Významnosť závisí od veľkosti a povahy vynechania alebo chybného uvedenia posudzovaných so zreteľom na konkrétne podmienky. Rozhodujúcim faktorom by mohla byť veľkosť alebo povaha položky alebo kombinácia oboch. | Poznámky obsahujú dodatočné informácie k údajom prezentovaným v súvahe, vo výkaze ziskov a strát, výkaze zmien vlastného imania a vo výkaze peňažných tokov. Poznámky poskytujú slovný opis alebo rozčlenenie položiek zverejnených v uvedených výkazoch a informácie o položkách, ktoré nespĺňajú kritériá na vykazovanie v uvedených výkazoch.
12 | Assessing whether an omission or misstatement could influence economic decisions of users, and so be material, requires consideration of the characteristics of those users. The Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements states in paragraph 25 that ‘users are assumed to have a reasonable knowledge of business and economic activities and accounting and a willingness to study the information with reasonable diligence.’ Therefore, the assessment needs to take into account how users with such attributes could reasonably be expected to be influenced in making economic decisions.12. | Pri posudzovaní toho, či by sa vynechaním alebo chybným uvedením mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, a teda byť významné, je potrebné zvážiť vlastnosti týchto používateľov. Koncepčný rámec prípravy a prezentácie účtovnej závierky v odseku 25 uvádza, že „sa predpokladá, že používatelia majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a sú ochotní študovať informácie s primeranou pozornosťou“. Preto je pri posudzovaní potrebné zohľadniť primerané očakávanie, do akej miery by používatelia s takýmito vlastnosťami mohli byť ovplyvnení pri ekonomických rozhodnutiach.
OVERALL CONSIDERATIONSVŠEOBECNÉ ÚVAHY
Fair presentation and compliance with IFRSsVerná prezentácia a súlad s IFRS
13 | Financial statements shall present fairly the financial position, financial performance and cash flows of an entity. Fair presentation requires the faithful representation of the effects of transactions, other events and conditions in accordance with the definitions and recognition criteria for assets, liabilities, income and expenses set out in the Framework. The application of IFRSs, with additional disclosure when necessary, is presumed to result in financial statements that achieve a fair presentation.13. | V účtovnej závierke sa musia verne prezentovať finančná pozícia, finančná výkonnosť a peňažné toky účtovnej jednotky. Pri vernej prezentácii sa musia dôveryhodne zobraziť účinky transakcií, iné udalosti a podmienky v súlade s vymedzeniami a kritériami vykazovania majetku, záväzkov, výnosov a nákladov, ustanovenými v koncepčnom rámci. Predpokladá sa, že výsledkom uplatňovania IFRS, s prípadným dodatočným zverejnením, je účtovná závierka, ktorá dosahuje vernú prezentáciu.
14 | An entity whose financial statements comply with IFRSs shall make an explicit and unreserved statement of such compliance in the notes. Financial statements shall not be described as complying with IFRSs unless they comply with all the requirements of IFRSs.14. | Účtovná jednotka, ktorej účtovná závierka je v súlade s IFRS, zverejňuje výslovné a neobmedzené vyhlásenie o tomto súlade v poznámkach. O účtovnej závierke sa nemôže uviesť, že je v súlade s IFRS, ak nespĺňa všetky požiadavky IFRS.
15 | In virtually all circumstances, a fair presentation is achieved by compliance with applicable IFRSs. A fair presentation also requires an entity: | (a) | to select and apply accounting policies in accordance with IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors. IAS 8 sets out a hierarchy of authoritative guidance that management considers in the absence of a standard or an interpretation that specifically applies to an item; | (b) | to present information, including accounting policies, in a manner that provides relevant, reliable, comparable and understandable information; | (c) | to provide additional disclosures when compliance with the specific requirements in IFRSs is insufficient to enable users to understand the impact of particular transactions, other events and conditions on the entity's financial position and financial performance.15. | Prakticky za všetkých okolností sa verná prezentácia dosahuje dodržaním uplatniteľných požiadaviek IFRS. Pri vernej prezentácii účtovná jednotka takisto musí: | a) | vyberať a uplatňovať účtovné zásady v súlade s IAS 8 Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby. V IAS 8 sa ustanovuje poradie dôležitosti usmernení, ktoré manažment zvažuje v prípade, že neexistuje štandard alebo interpretácia, ktorá sa vzťahuje na konkrétnu položku; | b) | prezentovať informácie vrátane účtovných zásad spôsobom, ktorý poskytuje relevantné, spoľahlivé, porovnateľné a zrozumiteľné informácie; | c) | poskytnúť ďalšie zverejnenia v prípade, že súlad so špecifickými požiadavkami IFRS nie je dostatočný na to, aby umožňoval používateľom porozumieť účinkom konkrétnych transakcií, iných udalostí a podmienok finančnej pozície a finančnej výkonnosti účtovnej jednotky.
16 | Inappropriate accounting policies are not rectified either by disclosure of the accounting policies used or by notes or explanatory material.16. | Nevhodné účtovné zásady sa nemôžu napraviť ani zverejnením použitých účtovných zásad, ani poznámkami alebo vysvetľujúcim materiálom.
17 | In the extremely rare circumstances in which management concludes that compliance with a requirement in a standard or an interpretation would be so misleading that it would conflict with the objective of financial statements set out in the Framework, the entity shall depart from that requirement in the manner set out in paragraph 18 if the relevant regulatory framework requires, or otherwise does not prohibit, such a departure.17. | Za krajne zriedkavých okolností, pri ktorých manažment dospeje k záveru, že súlad s požiadavkou v štandarde alebo v interpretácii by bol taký zavádzajúci, že by bol v rozpore s cieľom účtovnej závierky ustanoveným v koncepčnom rámci, účtovná jednotka sa odchýli od požiadavky spôsobom ustanoveným v odseku 18, pokiaľ príslušný regulačný rámec požaduje alebo nezakazuje takéto odchýlenie.
18 | When an entity departs from a requirement of a standard or an interpretation in accordance with paragraph 17, it shall disclose: | (a) | that management has concluded that the financial statements present fairly the entity's financial position, financial performance and cash flows; | (b) | that it has complied with applicable standards and interpretations, except that it has departed from a particular requirement to achieve a fair presentation; | (c) | the title of the standard or interpretation from which the entity has departed, the nature of the departure, including the treatment that the standard or interpretation would require, the reason why that treatment would be so misleading in the circumstances that it would conflict with the objective of financial statements set out in the Framework, and the treatment adopted; and | (d) | for each period presented, the financial impact of the departure on each item in the financial statements that would have been reported in complying with the requirement.18. | Ak sa účtovná jednotka odchýli od požiadavky štandardu alebo interpretácie, zverejní v súlade s článkom 17 tieto skutočnosti: | a) | že manažment dospel k záveru, že účtovná závierka verne prezentuje verne finančnú pozíciu podniku, finančnú výkonnosť a peňažné toky; | b) | že splnila požiadavky príslušných štandardov a interpretácií, s výnimkou odchýlky od určitej požiadavky, s cieľom dosiahnuť vernú prezentáciu; | c) | názov štandardu alebo interpretácie, od ktorej sa účtovná jednotka odchýlila, charakter odchýlky, vrátane postupu, ktorý by bol požadovaný štandardom alebo interpretáciou, dôvod, prečo by bol tento postup za daných okolností natoľko zavádzajúci, že by bol v rozpore s cieľom účtovnej závierky stanoveným v koncepčnom rámci, a postup, ktorý uplatnila, a | d) | pre každé prezentované obdobie finančný vplyv odchýlky na každú položku účtovnej závierky, ktorá by bola vykázaná v súlade s danou požiadavkou.
19 | When an entity has departed from a requirement of a standard or an interpretation in a prior period, and that departure affects the amounts recognised in the financial statements for the current period, it shall make the disclosures set out in paragraph 18(c) and (d).19. | Ak sa účtovná jednotka v predchádzajúcom období odchýlila od požiadavky niektorého štandardu alebo interpretácie a táto odchýlka má vplyv na sumy vykazované v účtovnej závierke za bežné obdobie, vykoná zverejnenia ustanovené v odseku 18 písm. c) a d).
20 | Paragraph 19 applies, for example, when an entity departed in a prior period from a requirement in a standard or an interpretation for the measurement of assets or liabilities and that departure affects the measurement of changes in assets and liabilities recognised in the current period's financial statements.20. | Odsek 19 sa uplatňuje napríklad vtedy, ak sa účtovná jednotka v predchádzajúcom období odchýlila od požiadavky štandardu alebo interpretácie v súvislosti s ocenením majetku alebo záväzkov a táto odchýlka má vplyv na ocenenie zmien v majetku a záväzkoch vykazovaných v účtovnej závierke za bežné obdobie.
21 | In the extremely rare circumstances in which management concludes that compliance with a requirement in a standard or an interpretation would be so misleading that it would conflict with the objective of financial statements set out in the Framework, but the relevant regulatory framework prohibits departure from the requirement, the entity shall, to the maximum extent possible, reduce the perceived misleading aspects of compliance by disclosing: | (a) | the title of the standard or interpretation in question, the nature of the requirement, and the reason why management has concluded that complying with that requirement is so misleading in the circumstances that it conflicts with the objective of financial statements set out in the Framework; and | (b) | for each period presented, the adjustments to each item in the financial statements that management has concluded would be necessary to achieve a fair presentation.21. | Za krajne zriedkavých okolností, pri ktorých manažment dospeje k záveru, že súlad s požiadavkou štandardu alebo interpretácie by bol natoľko zavádzajúci, že by bol v rozpore s cieľom účtovnej závierky ustanoveným v koncepčnom rámci, ale príslušný regulačný rámec zakazuje odchýlenie sa od tejto požiadavky, účtovná jednotka v čo najvyššej možnej miere obmedzí vnímané zavádzajúce účinky aspektov tohto súladu tým, že zverejní: | a) | názov predmetného štandardu alebo interpretácie, povahu požiadavky a dôvod, prečo dospel manažment k záveru, že súlad s touto požiadavkou by bol za daných okolností taký zavádzajúci, že by bol v rozpore s cieľom účtovnej závierky ustanoveným v koncepčnom rámci, a | b) | pri každom prezentovanom období všetky úpravy jednotlivých položiek v účtovnej závierke, o ktorých manažment rozhodol, že by boli potrebné na dosiahnutie vernej prezentácie.
22 | For the purpose of paragraphs 17-21, an item of information would conflict with the objective of financial statements when it does not represent faithfully the transactions, other events and conditions that it either purports to represent or could reasonably be expected to represent and, consequently, it would be likely to influence economic decisions made by users of financial statements. When assessing whether complying with a specific requirement in a standard or an interpretation would be so misleading that it would conflict with the objective of financial statements set out in the Framework, management considers: | (a) | why the objective of financial statements is not achieved in the particular circumstances; and | (b) | how the entity's circumstances differ from those of other entities that comply with the requirement. If other entities in similar circumstances comply with the requirement, there is a rebuttable presumption that the entity's compliance with the requirement would not be so misleading that it would conflict with the objective of financial statements set out in the Framework.22. | Na účely odsekov 17 až 21 je informácia v rozpore s cieľom účtovnej závierky vtedy, ak verne neprezentuje transakcie, iné udalosti a podmienky, ktoré má buď za cieľ prezentovať, alebo by sa od nej mohlo primerane očakávať, že ich prezentuje a v tomto dôsledku by pravdepodobne mala vplyv na ekonomické rozhodnutia uskutočňované používateľmi účtovnej závierky. Pri posudzovaní toho, či by bol súlad s určitou požiadavkou štandardu alebo interpretácie taký zavádzajúci, že by bol v rozpore s cieľom účtovnej závierky stanoveným v koncepčnom rámci, manažment zvažuje: | a) | prečo nie je za daných okolností dosiahnutý cieľ účtovnej závierky a | b) | do akej miery sa situácia účtovnej jednotky líši od situácie iných účtovných jednotiek, ktoré spĺňajú danú požiadavku. Ak iné účtovné jednotky za podobných okolností dodržiavajú danú požiadavku, existuje vyvrátiteľný predpoklad, že dodržanie tejto požiadavky účtovnou jednotkou by nebolo také zavádzajúce, že by bolo v rozpore s cieľom účtovnej závierky ustanoveným v koncepčnom rámci.
Going concernNepretržitosť činnosti
23 | When preparing financial statements, management shall make an assessment of an entity's ability to continue as a going concern. Financial statements shall be prepared on a going concern basis unless management either intends to liquidate the entity or to cease trading, or has no realistic alternative but to do so. When management is aware, in making its assessment, of material uncertainties related to events or conditions that may cast significant doubt upon the entity's ability to continue as a going concern, those uncertainties shall be disclosed. When financial statements are not prepared on a going concern basis, that fact shall be disclosed, together with the basis on which the financial statements are prepared and the reason why the entity is not regarded as a going concern.23. | Pri zostavovaní účtovnej závierky manažment posúdi, či je účtovná jednotka schopná udržať nepretržitú činnosť. Účtovná závierka sa zostavuje za predpokladu nepretržitosti činnosti okrem prípadov, keď manažment buď zamýšľa likvidovať účtovnú jednotku, alebo ukončiť obchodovanie, alebo ak nemá inú reálnu alternatívu, než tak urobiť. Ak si je manažment pri uskutočňovaní svojich posúdení vedomý, že existujú významné neistoty súvisiace s udalosťami alebo podmienkami, ktoré môžu vniesť významnú pochybnosť o schopnosti účtovnej jednotky udržať nepretržitú činnosť podniku, tieto neistoty sa zverejnia. Ak účtovná závierka nie je zostavená za predpokladu nepretržitosti činnosti, táto skutočnosť sa zverejní spolu s predpokladmi, z ktorých sa vychádzalo pri zostavení účtovnej závierky, a príčinou, prečo sa jednotka nepovažuje za takú, ktorá má nepretržitú činnosť.
24 | In assessing whether the going concern assumption is appropriate, management takes into account all available information about the future, which is at least, but is not limited to, 12 months from the balance sheet date. The degree of consideration depends on the facts in each case. When an entity has a history of profitable operations and ready access to financial resources, a conclusion that the going concern basis of accounting is appropriate may be reached without detailed analysis. In other cases, management may need to consider a wide range of factors relating to current and expected profitability, debt repayment schedules and potential sources of replacement financing before it can satisfy itself that the going concern basis is appropriate.24. | Pri posudzovaní, či je predpoklad nepretržitosti činnosti účtovnej jednotky vhodný, berie manažment do úvahy všetky dostupné informácie o budúcnosti, prinajmenšom o období najmenej dvanásť mesiacov od súvahového dňa. Stupeň úvah závisí od skutočností v jednotlivých prípadoch. Ak účtovná jednotka bola v minulosti prevažne zisková a mala dobrý prístup k finančným zdrojom, je aj bez podrobnej analýzy oprávnený záver, že v účtovníctve možno vychádzať z predpokladu týkajúceho sa nepretržitosti činnosti. V ostatných prípadoch môže manažment považovať za potrebné zvážiť množstvo faktorov týkajúcich sa súčasnej a očakávanej ziskovosti, splátkových kalendárov dlhov a potenciálnych zdrojov náhradného financovania pred tým, ako získa uistenie o vhodnosti predpokladu týkajúceho nepretržitosti činnosti.
Accrual basis of accountingAkruálny princíp účtovníctva
25 | An entity shall prepare its financial statements, except for cash flow information, using the accrual basis of accounting.25. | S výnimkou údajov o peňažných tokoch zostaví účtovná jednotka svoju účtovnú závierku na základe akruálneho princípu účtovníctva.
26 | When the accrual basis of accounting is used, items are recognised as assets, liabilities, equity, income and expenses (the elements of financial statements) when they satisfy the definitions and recognition criteria for those elements in the Framework.26. | Pri uplatnení akruálneho princípu účtovníctva sa položky vykazujú ako majetok, záväzky, vlastné imanie, výnosy a náklady (zložky účtovnej závierky) vtedy, ak spĺňajú požiadavky definícií a kritérií vykazovania týchto zložiek v koncepčnom rámci.
Consistency of presentationKonzistentnosť prezentácie
27 | The presentation and classification of items in the financial statements shall be retained from one period to the next unless: | (a) | it is apparent, following a significant change in the nature of the entity's operations or a review of its financial statements, that another presentation or classification would be more appropriate having regard to the criteria for the selection and application of accounting policies in IAS 8; or | (b) | a standard or an interpretation requires a change in presentation.27. | Prezentácia a klasifikácia položiek účtovnej závierky je medzi jednotlivými obdobiami zachovaná, okrem týchto prípadov: | a) | na základe významnej zmeny v povahe prevádzkových činností účtovnej jednotky alebo preverenia účtovnej závierky účtovnej jednotky je zrejmé, že vzhľadom na kritériá IAS 8 týkajúce sa výberu a uplatňovania účtovných zásad by bol vhodnejší iný spôsob prezentácie alebo klasifikácie, alebo | b) | úprava prezentácie sa vyžaduje niektorým štandardom alebo interpretáciou.
28 | A significant acquisition or disposal, or a review of the presentation of the financial statements, might suggest that the financial statements need to be presented differently. An entity changes the presentation of its financial statements only if the changed presentation provides information that is reliable and is more relevant to users of the financial statements and the revised structure is likely to continue, so that comparability is not impaired. When making such changes in presentation, an entity reclassifies its comparative information in accordance with paragraphs 38 and 39.28. | Potreba odlišnej prezentácie účtovnej závierky môže vyplynúť z významného nadobudnutia alebo vyradenia, alebo z preverenia prezentácie účtovnej závierky. Účtovná jednotka zmení spôsob prezentácie účtovnej závierky jedine vtedy, ak zmenená prezentácia poskytuje informácie, ktoré sú spoľahlivé a vhodnejšie pre používateľov účtovnej závierky a je pravdepodobné, že v revidovanej štruktúre sa bude pokračovať, aby sa nenarušila porovnateľnosť. Pri uskutočňovaní takýchto zmien v prezentácii účtovná jednotka vykoná reklasifikáciu porovnávacích informácií v súlade s odsekmi 38 a 39.
Materiality and aggregationVýznamnosť a zoskupovanie
29 | Each material class of similar items shall be presented separately in the financial statements. Items of a dissimilar nature or function shall be presented separately unless they are immaterial.29. | V účtovnej závierke sa každá významná trieda podobných položiek prezentuje samostatne. Položky odlišnej povahy alebo funkcie sa prezentujú samostatne, s výnimkou nevýznamných položiek.
30 | Financial statements result from processing large numbers of transactions or other events that are aggregated into classes according to their nature or function. The final stage in the process of aggregation and classification is the presentation of condensed and classified data, which form line items on the face of the balance sheet, income statement, statement of changes in equity and cash-flow statement, or in the notes. If a line item is not individually material, it is aggregated with other items either on the face of those statements or in the notes. An item that is not sufficiently material to warrant separate presentation on the face of those statements may nevertheless be sufficiently material for it to be presented separately in the notes.30. | Účtovná závierka je výsledkom spracovania veľkého množstva transakcií alebo iných udalostí, ktoré sú zoskupované do tried podľa ich povahy alebo funkcie. Poslednou etapou v procese zoskupovania a klasifikácie je prezentácia súhrnných a klasifikovaných údajov tvoriacich riadkové položky, či už priamo v súvahe, vo výkaze ziskov a strát, vo výkaze zmien vlastného imania a vo výkaze peňažných tokov alebo v poznámkach. Ak riadková položka nie je významná samostatne, zoskupí sa s inými položkami priamo vo výkazoch alebo v poznámkach. Položka, ktorá nie je dostatočne významná na samostatnú prezentáciu priamo v týchto výkazoch, môže byť aj napriek tomu dostatočne významná na samostatnú prezentáciu v poznámkach.
31 | Applying the concept of materiality means that a specific disclosure requirement in a standard or an interpretation need not be satisfied if the information is not material.31. | Uplatňovanie zásady významnosti znamená, že konkrétnu požiadavku niektorého štandardu alebo interpretácie na zverejnenie nie je potrebné dodržať, ak informácia nie je významná.
OffsettingKompenzovanie
32 | Assets and liabilities, and income and expenses, shall not be offset unless required or permitted by a standard or an interpretation.32. | Majetok a záväzky, ako aj výnosy a náklady sa nekompenzujú, pokiaľ to výslovne nepožaduje alebo nedovoľuje štandard alebo interpretácia.
33 | It is important that assets and liabilities, and income and expenses, are reported separately. Offsetting in the income statement or the balance sheet, except when offsetting reflects the substance of the transaction or other event, detracts from the ability of users both to understand the transactions, other events and conditions that have occurred and to assess the entity's future cash flows. Measuring assets net of valuation allowances — for example, obsolescence allowances on inventories and doubtful debts allowances on receivables — is not offsetting.33. | Je dôležité, aby sa majetok a záväzky, ako aj výnosy a náklady vykazovali samostatne. Kompenzovanie vo výkaze ziskov a strát alebo v súvahe s výnimkou prípadov, keď sa do kompenzovania premieta povaha danej transakcie alebo udalosti, znižuje schopnosť používateľov porozumieť transakciám, iným udalostiam a podmienkam, ktoré nastali, a posúdiť budúce peňažné toky účtovnej jednotky. Oceňovanie majetku v hodnote zníženej o opravné položky (napríklad opravné položky k zastaraným zásobám a k pochybným pohľadávkam) sa nepovažuje za kompenzovanie.
34 | IAS 18 Revenue defines revenue and requires it to be measured at the fair value of the consideration received or receivable, taking into account the amount of any trade discounts and volume rebates allowed by the entity. An entity undertakes, in the course of its ordinary activities, other transactions that do not generate revenue but are incidental to the main revenue-generating activities. The results of such transactions are presented, when this presentation reflects the substance of the transaction or other event, by netting any income with related expenses arising on the same transaction. For example: | (a) | gains and losses on the disposal of non-current assets, including investments and operating assets, are reported by deducting from the proceeds on disposal the carrying amount of the asset and related selling expenses; and | (b) | expenditure related to a provision that is recognised in accordance with IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets and reimbursed under a contractual arrangement with a third party (for example, a supplier's warranty agreement) may be netted against the related reimbursement.34. | V IAS 18 Výnosy sa vymedzuje pojem výnos a požaduje sa jeho oceňovanie reálnou hodnotou so zreteľom na prijaté alebo očakávané plnenia, berúc pritom do úvahy všetky obchodné zľavy a množstvové rabaty poskytnuté účtovnou jednotkou. Účtovná jednotka vykonáva v rámci svojich bežných činností iné transakcie, ktoré nevytvárajú výnosy, ale vyplývajú z hlavných výnosových činností. Výsledky takýchto transakcií sa prezentujú ako kompenzovanie výnosov a súvisiacich nákladov vzniknutých z tej istej transakcie, keď sa do tejto prezentácie premieta podstata danej transakcie alebo inej udalosti. Napríklad: | a) | zisky a straty z vyradenia dlhodobého majetku, vrátane investícií a krátkodobého majetku, sú vykazované tak, že sa od tržieb z vyradenia odpočíta zostatková hodnota majetku a náklady súvisiace s predajom, a | b) | výdavky spojené s rezervou, ktorá je vykazovaná v súlade s IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva, a uhradené na základe zmluvnej dohody s treťou stranou (napríklad dodávateľská záručná zmluva), možno kompenzovať voči príslušnej úhrade.
35 | In addition, gains and losses arising from a group of similar transactions are reported on a net basis, for example, foreign exchange gains and losses or gains and losses arising on financial instruments held for trading. Such gains and losses are, however, reported separately if they are material.35. | Okrem toho zisky a straty zo skupiny podobných transakcií sa vykazujú na čistom základe, napríklad kurzové zisky a straty alebo zisky a straty z finančných nástrojov držaných na obchodovanie. Ak sú však takéto zisky a straty významné, vykazujú sa samostatne.
Comparative informationPorovnávacie informácie
36 | Except when a standard or an interpretation permits or requires otherwise, comparative information shall be disclosed in respect of the previous period for all amounts reported in the financial statements. Comparative information shall be included for narrative and descriptive information when it is relevant to an understanding of the current period's financial statements.36. | S výnimkou prípadov, keď štandard alebo interpretáci povoľujú alebo požadujú inak, ku všetkým sumám vykazovaným v účtovnej závierke sa zverejňujú porovnávacie informácie za predchádzajúce obdobie. K slovným a opisným informáciám sa uvádzajú porovnávacie informácie, ak je to významné na pochopenie účtovnej závierky za bežné obdobie.
37 | In some cases, narrative information provided in the financial statements for the previous period(s) continues to be relevant in the current period. For example, details of a legal dispute, the outcome of which was uncertain at the last balance sheet date and is yet to be resolved, are disclosed in the current period. Users benefit from information that the uncertainty existed at the last balance sheet date, and about the steps that have been taken during the period to resolve the uncertainty.37. | V niektorých prípadoch sú slovné informácie poskytnuté v účtovnej závierke za predchádzajúce obdobie(-a) naďalej významné aj pre bežné obdobie. Napríklad podrobnosti o právnom spore, ktorého výsledok bol neistý k poslednému súvahovému dňu a je ešte v procese riešenia, sú zverejnené v bežnom období. Používatelia majú úžitok z informácií o neistote k poslednému súvahovému dňu a o krokoch na odstránenie tejto neistoty, ktoré sa počas daného obdobia uskutočnili.
38 | When the presentation or classification of items in the financial statements is amended, comparative amounts shall be reclassified unless the reclassification is impracticable. When comparative amounts are reclassified, an entity shall disclose: | (a) | the nature of the reclassification; | (b) | the amount of each item or class of items that is reclassified; and | (c) | the reason for the reclassification.38. | Ak sa zmenil spôsob prezentácie alebo klasifikácie položiek účtovnej závierky, porovnávacie sumy sa reklasifikujú okrem prípadov, keď je reklasifikácia neuskutočniteľná. Pri reklasifikácii porovnávacích súm účtovná jednotka zverejní: | a) | charakter reklasifikácie; | b) | sumu každej položky alebo triedy položiek, ktoré sú predmetom reklasifikácie, a | c) | dôvod na reklasifikáciu.
39 | When it is impracticable to reclassify comparative amounts, an entity shall disclose: | (a) | the reason for not reclassifying the amounts; and | (b) | the nature of the adjustments that would have been made if the amounts had been reclassified.39. | Ak je reklasifikácia porovnávacích položiek neuskutočniteľná, účtovná jednotka zverejní: | a) | dôvod, prečo sa neuskutočnila reklasifikácia súm, a | b) | charakter úprav, ktoré by sa boli uskutočnili na základe reklasifikácie súm.
40 | Enhancing the inter-period comparability of information assists users in making economic decisions, especially by allowing the assessment of trends in financial information for predictive purposes. In some circumstances, it is impracticable to reclassify comparative information for a particular prior period to achieve comparability with the current period. For example, data may not have been collected in the prior period(s) in a way that allows reclassification, and it may not be practicable to recreate the information.40. | Zvýšenie vzájomnej porovnateľnosti údajov medzi jednotlivými obdobiami pomáha používateľom pri prijímaní ekonomických rozhodnutí predovšetkým tým, že umožňuje posúdiť trendy vo finančných informáciách na prediktívne účely. Za určitých okolností je reklasifikácia porovnávacích informácií za určité predchádzajúce obdobie na účely dosiahnutia porovnateľnosti s bežným obdobím nevykonateľná. Napríklad je možné, že údaje za minulé obdobie (obdobia) neboli zhromaždené spôsobom, ktorý umožňuje ich reklasifikáciu, a uskutočnenie opätovného vytvorenia informácií by mohlo byť neuskutočniteľné.
41 | IAS 8 deals with the adjustments to comparative information required when an entity changes an accounting policy or corrects an error.41. | Úpravami porovnávacích informácií, ktoré sa požadujú, ak účtovná jednotka zmení účtovné zásady alebo opraví chybu, sa zaoberá IAS 8.
STRUCTURE AND CONTENTŠTRUKTÚRA A OBSAH
IntroductionÚvod
42 | This standard requires particular disclosures on the face of the balance sheet, income statement and statement of changes in equity and requires disclosure of other line items either on the face of those statements or in the notes. IAS 7 Cash-flow statements sets out requirements for the presentation of a cash-flow statement.42. | V tomto štandarde sa požadujú konkrétne zverejnenia priamo v súvahe, vo výkaze ziskov a strát a vo výkaze zmien vlastného imania a požaduje sa zverejnenie ďalších riadkových položiek buď priamo v týchto výkazoch, alebo v poznámkach. Požiadavky na prezentáciu výkazu o peňažných tokoch sa stanovujú v IAS 7 Výkazy peňažných tokov.
43 | This standard sometimes uses the term ‘disclosure’ in a broad sense, encompassing items presented on the face of the balance sheet, income statement, statement of changes in equity and cash-flow statement, as well as in the notes. Disclosures are also required by other standards and interpretations. Unless specified to the contrary elsewhere in this standard, or in another standard or interpretation, such disclosures are made either on the face of the balance sheet, income statement, statement of changes in equity or cash-flow statement (whichever is relevant), or in the notes.43. | V tomto štandarde sa termín „zverejnenie“ niekedy používa v širokom význame zahrňujúc položky prezentované jednak priamo v súvahe, vo výkaze ziskov a strát, výkaze zmien vlastného imania a vo výkaze peňažných tokov, ako aj v poznámkach. Zverejnenia sa takisto požadujú ďalšími štandardmi a interpretáciami. Ak sa v tomto alebo inom štandarde alebo interpretácii nepožaduje inak, tieto zverejnenia sa uskutočňujú buď priamo v súvahe, vo výkaze ziskov a strát, vo výkaze zmien vlastného imania alebo vo výkaze peňažných tokov (podľa toho, čoho sa týkajú), alebo v poznámkach.
Identification of the financial statementsIdentifikácia účtovnej závierky
44 | The financial statements shall be identified clearly and distinguished from other information in the same published document.44. | Účtovná závierka musí byť jasne identifikovaná a odlíšená od ostatných informácií v rámci toho istéhjo zverejneného dokumentu.
45 | IFRSs apply only to financial statements, and not to other information presented in an annual report or other document. Therefore, it is important that users can distinguish information that is prepared using IFRSs from other information that may be useful to users but is not the subject of those requirements.45. | IFRS sa uplatňujú iba pri účtovnej závierke, a teda sa nevzťahujú na iné informácie prezentované vo výročnej správe alebo v inom dokumente. Vzhľadom na to je dôležité, aby používatelia dokázali odlíšiť informácie, ktoré sú pripravované podľa IFRS, od ostatných informácií, ktoré môžu byt' užitočné pre používateľov, ale nepodliehajú týmto požiadavkám.
46 | Each component of the financial statements shall be identified clearly. In addition, the following information shall be displayed prominently, and repeated when it is necessary for a proper understanding of the information presented: | (a) | the name of the reporting entity or other means of identification, and any change in that information from the preceding balance sheet date; | (b) | whether the financial statements cover the individual entity or a group of entities; | (c) | the balance sheet date or the period covered by the financial statements, whichever is appropriate to that component of the financial statements; | (d) | the presentation currency, as defined in IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates; and | (e) | the level of rounding used in presenting amounts in the financial statements.46. | Všetky súčasti účtovnej závierky musia byť jasne identifikované. Popritom, ak je to potrebné na správne pochopenie prezentovaných informácií, mali by sa zvýrazniť a v prípade potreby zopakovať tieto informácie: | a) | názov vykazujúcej účtovnej jednotky alebo iné identifikačné údaje a prípadné zmeny týchto informácií od predchádzajúceho súvahového dňa, | b) | či ide o účtovnú závierku, ktorá sa vzťahuje na individuálnu účtovnú jednotku alebo skupinu účtovných jednotiek, | c) | súvahový deň alebo obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz, podľa toho, čo je vhodné pre príslušnú súčasť účtovnej závierky, | d) | prezentačná mena, ako sa definuje v IAS 21 Vplyvy zmien kurzov cudzích mien, a | e) | stupeň zaokrúhľovania používaný pri prezentácii súm v účtovnej závierke.
47 | The requirements in paragraph 46 are normally met by presenting page headings and abbreviated column headings on each page of the financial statements. Judgement is required in determining the best way of presenting such information. For example, when the financial statements are presented electronically, separate pages are not always used; the above items are then presented frequently enough to ensure a proper understanding of the information included in the financial statements.47. | Požiadavky podľa odseku 46 sa zvyčajne splnia prezentovaním záhlaví strán a skrátených záhlaví stĺpcov na každej strane účtovnej závierky. Pri určovaní najlepšieho spôsobu prezentácie takýchto informácií je potrebné použiť úsudok. Ak sa napríklad účtovná závierka prezentuje v elektronickej podobe, nie vždy je rozdelená na samostatné strany; vyššie uvedené položky sa v takom prípade uvádzajú dostatočne často na to, aby sa zaistilo správne pochopenie informácií zahrnutých v účtovnej závierke.
48 | Financial statements are often made more understandable by presenting information in thousands or millions of units of the presentation currency. This is acceptable as long as the level of rounding in presentation is disclosed and material information is not omitted.48. | Účtovná závierka je často zrozumiteľnejšia, ak sa informácie prezentujú v tisícoch alebo miliónoch jednotiek prezentačnej meny. Toto je prijateľné v prípade, že sa zverejnení stupeň zaokrúhľovania v prezentácii a nedochádza k vynechaniu významných informácií.
Reporting periodObdobie vykazovania
49 | Financial statements shall be presented at least annually. When an entity's balance sheet date changes and the annual financial statements are presented for a period longer or shorter than one year, an entity shall disclose, in addition to the period covered by the financial statements: | (a) | the reason for using a longer or shorter period; and | (b) | the fact that comparative amounts for the income statement, statement of changes in equity, cash-flow statement and related notes are not entirely comparable.49. | Účtovná závierka sa prezentuje aspoň raz ročne. Ak sa zmení súvahový deň a ročná účtovná závierka sa prezentuje za obdobie dlhšie alebo kratšie ako jeden rok, účtovná jednotka zverejní popri období, ktoré je predmetom účtovnej závierky, tieto informácie: | a) | dôvod na uplatňovanie dlhšieho alebo kratšieho obdobia a | b) | skutočnosť, že porovnávacie informácie o sumách pre výkaz ziskov a strát, výkaz zmien vlastného imania, výkaz peňažných tokov a súvisiacich poznámok nie sú plne porovnateľné.
50 | Normally, financial statements are consistently prepared covering a one-year period. However, for practical reasons, some entities prefer to report, for example, for a 52-week period. This standard does not preclude this practice, because the resulting financial statements are unlikely to be materially different from those that would be presented for one year.50. | Účtovné závierky sa zvyčajne zostavujú konzistentne za obdobie jedného roka. Niektoré účtovné jednotky však z praktických dôvodov dávajú prednosť napríklad vykazovaniu za obdobie 52 týždňov. Keďže v takýchto prípadoch je nepravdepodobné, že by sa výsledná účtovná závierka významne líšila od účtovnej závierky za obdobie jedného roka, tento štandard nebráni takému postupu.
Balance sheetSúvaha
Current/non-current distinctionRozlišovanie medzi krátkodobosťou a dlhodobosťou
51 | An entity shall present current and non-current assets, and current and non-current liabilities, as separate classifications on the face of its balance sheet in accordance with paragraphs 57-67 except when a presentation based on liquidity provides information that is reliable and is more relevant. When that exception applies, all assets and liabilities shall be presented broadly in order of liquidity.51. | Účtovná jednotka v súlade s odsekmi 57 až 67 prezentuje priamo v súvahe krátkodobý a dlhodobý majetok, ako aj krátkodobé a dlhodobé záväzky ako oddelené klasifikácie s výnimkou prípadov, keď prezentácia podľa likvidity poskytuje spoľahlivé a relevantnejšie informácie. Ak sa uplatňuje táto výnimka, všetok majetok a záväzky sa uvádzajú približne v poradí podľa likvidity.
52 | Whichever method of presentation is adopted, for each asset and liability line item that combines amounts expected to be recovered or settled (a) no more than 12 months after the balance sheet date and (b) more than 12 months after the balance sheet date, an entity shall disclose the amount expected to be recovered or settled after more than 12 months.52. | Bez ohľadu na zvolenú metódu prezentácie pri každej riadkovej položke majetku a záväzkov obsahujúcej kombináciu súm, ktoré sa majú získať alebo splatiť a) do dvanástich mesiacov od súvahového dňa a b) viac ako dvanásť mesiacov od súvahového dňa, účtovná jednotka zverejní očakávanú sumu, ktorá sa má získať alebo splatiť po viac ako dvanástich mesiacoch.
53 | When an entity supplies goods or services within a clearly identifiable operating cycle, separate classification of current and non-current assets and liabilities on the face of the balance sheet provides useful information by distinguishing the net assets that are continuously circulating as working capital from those used in the entity's long-term operations. It also highlights assets that are expected to be realised within the current operating cycle, and liabilities that are due for settlement within the same period.53. | Ak účtovná jednotka dodáva tovar alebo služby v rámci jasne identifikovateľného prevádzkového cyklu, poskytuje oddelená klasifikácia krátkodobého a dlhodobého majetku a záväzkov priamo v súvahe užitočné informácie rozlíšením majetku v zostatkovej hodnote, ktorý je nepretržite v obehu v podobe pracovného kapitálu, od toho, ktorý táto jednotka využíva vo svojich dlhodobých činnostiach. Toto takisto slúži na vyznačenie majetku, ktorého realizácia sa očakáva v rámci bežného prevádzkového cyklu a záväzkov, ktoré sú splatné v rámci toho istého obdobia.
54 | For some entities, such as financial institutions, a presentation of assets and liabilities in increasing or decreasing order of liquidity provides information that is reliable and is more relevant than a current/non-current presentation because the entity does not supply goods or services within a clearly identifiable operating cycle.54. | V prípade niektorých účtovných jednotiek, ako sú napríklad finančné inštitúcie, poskytuje prezentácia majetku a záväzkov vo vzostupnom alebo zostupnom poradí podľa likvidity spoľahlivé a vhodnejšie informácie ako prezentácia podľa krátkodobosti/dlhodobosti, keďže daná účtovná jednotka nedodáva tovar alebo služby v rámci jasne identifikovateľného prevádzkového cyklu.
55 | In applying paragraph 51, an entity is permitted to present some of its assets and liabilities using a current/non-current classification and others in order of liquidity when this provides information that is reliable and is more relevant. The need for a mixed basis of presentation might arise when an entity has diverse operations.55. | V rámci uplatňovania odseku 51 môže účtovná jednotka prezentovať niektorý svoj majetok a záväzky s použitím klasifikácie na krátkodobý/dlhodobý a iný v poradí podľa likvidity, ak sa tým poskytnú spoľahlivé a vhodnejšie informácie. Ak účtovná jednotka má  rôznorodú činnosť, môže vzniknúť potreba použiť kombinovaný spôsob prezentácie.
56 | Information about expected dates of realisation of assets and liabilities is useful in assessing the liquidity and solvency of an entity. IFRS 7 Financial instruments: disclosures requires disclosure of the maturity dates of financial assets and financial liabilities. Financial assets include trade and other receivables, and financial liabilities include trade and other payables. Information on the expected date of recovery and settlement of non-monetary assets and liabilities such as inventories and provisions is also useful, whether or not assets and liabilities are classified as current or non-current. For example, an entity discloses the amount of inventories that are expected to be recovered more than 12 months after the balance sheet date.56. | Informácie o predpokladaných termínoch realizácie majetku a záväzkov sú užitočné pri posudzovaní likvidity a solventnosti účtovnej jednotky. IFRS 7 Finančné nástroje: zverejňovanie požaduje zverejňovať dátumy splatností finančného majetku a finančných záväzkov. Finančný majetok zahŕňa obchodné pohľadávky a ostatné pohľadávky a vo finančných záväzkoch sú zahrnuté obchodné a ostatné záväzky. Užitočné sú aj informácie o očakávaných termínoch návratnosti a splatenia nepeňažného majetku a záväzkov, ako sú napríklad zásoby a rezervy bez ohľadu na to, či sa tento majetok a záväzky klasifikujú ako krátkodobé alebo dlhodobé. Napríklad účtovná jednotka zverejní množstvo zásob, ktorých návratnosť sa očakáva za viac ako dvanásť mesiacov od súvahového dňa.
Current assetsKrátkodobý majetok
57 | An asset shall be classified as current when it satisfies any of the following criteria: | (a) | it is expected to be realised in, or is intended for sale or consumption in, the entity's normal operating cycle; | (b) | it is held primarily for the purpose of being traded; | (c) | it is expected to be realised within 12 months after the balance sheet date; or | (d) | it is cash or a cash equivalent (as defined in IAS 7) unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the balance sheet date. | All other assets shall be classified as non-current.57. | Majetok sa klasifikuje ako krátkodobý, ak spĺňa tieto kritériá: | a) | očakáva sa, že bude realizovaný alebo je určený na predaj alebo spotrebu v rámci bežného prevádzkového cyklu účtovnej jednotky; | b) | je držaný primárne na účely obchodovania; | c) | očakáva sa, že bude realizovaný do dvanástich mesiacov od súvahového dňa, alebo | d) | predstavuje peniaze alebo peňažný ekvivalent (v zmysle vymedzenia v IAS 7) s výnimkou prípadu, keď je zamedzené jeho výmene alebo použitiu na splatenie záväzku počas najmenej dvanástich mesiacov po súvahovom dni. | Všetok ostatný majetok sa klasifikuje ako dlhodobý.
58 | This standard uses the term ‘non-current’ to include tangible, intangible and financial assets of a long-term nature. It does not prohibit the use of alternative descriptions as long as the meaning is clear.58. | V tomto štandarde sa používa výraz „dlhodobý“ na označenie hmotného, nehmotného a finančného majetku dlhodobého charakteru. Nezakazuje sa v ňom používať alternatívne označenia, pokiaľ je jasný ich význam.
59 | The operating cycle of an entity is the time between the acquisition of assets for processing and their realisation in cash or cash equivalents. When the entity's normal operating cycle is not clearly identifiable, its duration is assumed to be 12 months. Current assets include assets (such as inventories and trade receivables) that are sold, consumed or realised as part of the normal operating cycle even when they are not expected to be realised within 12 months after the balance sheet date. Current assets also include assets held primarily for the purpose of being traded (financial assets within this category are classified as held for trading in accordance with IAS 39 Financial instruments: recognition and measurement) and the current portion of non-current financial assets.59. | Prevádzkový cyklus účtovnej jednotky je čas medzi obstaraním majetku na účely spracovania a jeho realizáciou v podobe peňazí alebo peňažných ekvivalentov. Ak bežný prevádzkový cyklus účtovnej jednotky nie je jasne identifikovateľný, predpokladá sa, že jeho dĺžka je dvanásť mesiacov. Krátkodobý majetok zahŕňa aktíva (ako sú zásoby a obchodné pohľadávky), ktoré sú predané, spotrebované alebo realizované v rámci bežného prevádzkového cyklu, a to aj vtedy, ak sa neočakáva ich realizácia do dvanástich mesiacov od súvahového dňa. Krátkodobý majetok takisto zahŕňa majetok primárne držaný na účely obchodovania (finančný majetok v rámci tejto kategórie sa klasifikuje ako držaný na obchodovanie v súlade s IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie) a krátkodobú časť dlhodobého finančného majetku.
Current liabilitiesKrátkodobé záväzky
60 | A liability shall be classified as current when it satisfies any of the following criteria: | (a) | it is expected to be settled in the entity's normal operating cycle; | (b) | it is held primarily for the purpose of being traded; | (c) | it is due to be settled within 12 months after the balance sheet date; or | (d) | the entity does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the balance sheet date. | All other liabilities shall be classified as non-current.60. | Záväzok sa klasifikuje ako krátkodobý, ak spĺňa niektoré z týchto kritérií: | a) | očakáva sa jeho splatenie v rámci bežného prevádzkového cyklu účtovnej jednotky; | b) | je držaný primárne na účely obchodovania; | c) | splatnosť záväzku je do dvanástich mesiacov od súvahového dňa alebo | d) | účtovná jednotka nemá počas obdobia najmenej dvanástich mesiacov po súvahovom dni bezvýhradnú právomoc odložiť splatenie záväzku. | Všetky ostatné záväzky sa klasifikujú ako dlhodobé.
61 | Some current liabilities, such as trade payables and some accruals for employee and other operating costs, are part of the working capital used in the entity's normal operating cycle. Such operating items are classified as current liabilities even if they are due to be settled more than 12 months after the balance sheet date. The same normal operating cycle applies to the classification of an entity's assets and liabilities. When the entity's normal operating cycle is not clearly identifiable, its duration is assumed to be 12 months.61. | Niektoré krátkodobé záväzky, ako napríklad obchodné záväzky a časť časového rozlíšenia nákladov na zamestnancov a na ostatné prevádzkové náklady, tvoria súčasť pracovného kapitálu využívaného v bežnom prevádzkovom cykle účtovnej jednotky. Takéto prevádzkové položky sa klasifikujú ako krátkodobé záväzky, a to aj vtedy, ak sú splatné viac ako dvanásť mesiacov po súvahovom dni. Taký istý bežný prevádzkový cyklus sa uplatňuje pri klasifikácii majetku a záväzkov účtovnej jednotky. Ak bežný prevádzkový cyklus účtovnej jednotky nie je jasne identifikovateľný, predpokladá sa, že jeho dĺžka je dvanásť mesiacov.
62 | Other current liabilities are not settled as part of the normal operating cycle, but are due for settlement within 12 months after the balance sheet date or held primarily for the purpose of being traded. Examples are financial liabilities classified as held for trading in accordance with IAS 39, bank overdrafts, and the current portion of non-current financial liabilities, dividends payable, income taxes and other non-trade payables. Financial liabilities that provide financing on a long-term basis (i.e. are not part of the working capital used in the entity's normal operating cycle) and are not due for settlement within 12 months after the balance sheet date are non-current liabilities, subject to paragraphs 65 and 66.62. | Ostatné krátkodobé záväzky sa neuhrádzajú v rámci bežného prevádzkového cyklu, ale sú splatné do dvanástich mesiacov od súvahového dňa, alebo sú primárne držané na účel obchodovania. Ako príklady možno uviesť finančné záväzky, ktoré sa v súlade s IAS 39 klasifikujú ako držané na obchodovanie, kontokorentné úvery, krátkodobá časť dlhodobých finančných záväzkov, splatné dividendy, dane z príjmov a iné neobchodné záväzky. Finančné záväzky, ktoré poskytujú financovanie na dlhodobom základe (t. j. nie sú súčasťou pracovného kapitálu používaného v bežnom prevádzkovom cykle účtovnej jednotky) a ktoré nie sú splatné skôr ako dvanásť mesiacov od súvahového dňa, predstavujú dlhodobé záväzky, na ktoré sa vzťahujú odseky 65 a 66.
63 | An entity classifies its financial liabilities as current when they are due to be settled within 12 months after the balance sheet date, even if: | (a) | the original term was for a period longer than 12 months; and | (b) | an agreement to refinance, or to reschedule payments, on a long-term basis is completed after the balance sheet date and before the financial statements are authorised for issue.63. | Účtovná jednotka klasifikuje svoje finančné záväzky ako krátkodobé vtedy, ak sú splatné do dvanástich mesiacov od súvahového dňa, a to aj vtedy, keď: | a) | ich pôvodná lehota bola dlhšia ako dvanásť mesiacov a | b) | ak je dohoda o refinancovaní alebo úprave splatností platieb na dlhodobom základe uzavretá po súvahovom dni a pred schválením účtovnej závierky na zverejnenie.
64 | If an entity expects, and has the discretion, to refinance or roll over an obligation for at least 12 months after the balance sheet date under an existing loan facility, it classifies the obligation as non-current, even if it would otherwise be due within a shorter period. However, when refinancing or rolling over the obligation is not at the discretion of the entity (for example, there is no agreement to refinance), the potential to refinance is not considered and the obligation is classified as current.64. | Ak účtovná jednotka plánuje a má v rámci existujúceho úveru právomoc rozhodnúť sa refinancovať alebo posunúť splatnosť záväzku najmenej o dvanásť mesiacov od súvahového dňa, klasifikuje tento záväzok ako dlhodobý, a to aj vtedy, keď by bol inak splatný v kratšej lehote. Ak však účtovná jednotka nemá právomoc rozhodnúť o refinancovaní alebo posunutí splatnosti povinnosti (napríklad neexistuje dohoda o refinancovaní), možnosť refinancovania sa nezohľadňuje a povinnosť sa klasifikuje ako krátkodobá.
65 | When an entity breaches an undertaking under a long-term loan agreement on or before the balance sheet date with the effect that the liability becomes payable on demand, the liability is classified as current, even if the lender has agreed, after the balance sheet date and before the authorisation of the financial statements for issue, not to demand payment as a consequence of the breach. The liability is classified as current because, at the balance sheet date, the entity does not have an unconditional right to defer its settlement for at least 12 months after that date.65. | Ak účtovná jednotka poruší povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy o dlhodobom úvere k súvahovému dňu alebo pred ním, čo spôsobí, že sa záväzok stane splatným na požiadanie, tento záväzok je klasifikovaný ako krátkodobý, a to aj vtedy, ak veriteľ po súvahovom dni a pred schválením účtovnej závierky na zverejnenie súhlasil, že nebude vyžadovať úhradu v dôsledku porušenia zmluvy. Takýto záväzok sa klasifikuje ako krátkodobý z toho dôvodu, že účtovná jednotka nemá k súvahovému dňu bezvýhradné právo na odloženie jeho splatenia najmenej o dvanásť mesiacov od súvahového dňa.
66 | However, the liability is classified as non-current if the lender agreed by the balance sheet date to provide a period of grace ending at least 12 months after the balance sheet date, within which the entity can rectify the breach and during which the lender cannot demand immediate repayment.66. | Záväzok sa však klasifikuje ako dlhodobý, ak veriteľ v lehote do súvahového dňa súhlasil s poskytnutím obdobia odkladu končiaceho sa najmenej dvanásť mesiacov po súvahovom dni, v rámci ktorého účtovná jednotka môže napraviť porušenie zmluvy, a počas ktorého veriteľ nemôže žiadať okamžité splatenie.
67 | In respect of loans classified as current liabilities, if the following events occur between the balance sheet date and the date the financial statements are authorised for issue, those events qualify for disclosure as non-adjusting events in accordance with IAS 10 Events after the balance sheet date: | (a) | refinancing on a long-term basis; | (b) | rectification of a breach of a long-term loan agreement; and | (c) | the receipt from the lender of a period of grace to rectify a breach of a long-term loan agreement ending at least 12 months after the balance sheet date.67. | Ak v súvislosti s úvermi, ktoré sú klasifikované ako krátkodobé záväzky, dôjde medzi súvahovým dňom a dátumom, keď je účtovná závierka schválená na zverejnenie, k ďalej uvedeným udalostiam, tieto udalosti spĺňajú kritériá na zverejňovanie ako udalosti nevyžadujúce si úpravu v súlade s IAS 10 Udalosti po súvahovom dni: | a) | dlhodobé refinancovanie; | b) | náprava porušenia zmluvy o dlhodobom úvere a | c) | získanie obdobia odkladu od veriteľa na nápravu porušenia zmluvy o dlhodobom úvere, pričom toto obdobie sa končí najmenej dvanásť mesiacov po súvahovom dni.
Information to be presented on the face of the balance sheetInformácie, ktoré sa majú prezentovať priamo v súvahe
68 | As a minimum, the face of the balance sheet shall include line items that present the following amounts to the extent that they are not presented in accordance with paragraph 68A: | (a) | property, plant and equipment; | (b) | investment property; | (c) | intangible assets; | (d) | financial assets (excluding amounts shown under (e), (h) and (i)); | (e) | investments accounted for using the equity method; | (f) | biological assets; | (g) | inventories; | (h) | trade and other receivables; | (i) | cash and cash equivalents; | (j) | trade and other payables; | (k) | provisions; | (l) | financial liabilities (excluding amounts shown under (j) and (k)); | (m) | liabilities and assets for current tax, as defined in IAS 12 Income taxes; | (n) | deferred tax liabilities and deferred tax assets, as defined in IAS 12; | (o) | minority interest, presented within equity; and | (p) | issued capital and reserves attributable to equity holders of the parent.68. | Priamo v súvahe sú zahrnuté minimálne také riadkové položky, ktoré prezentujú nasledujúce sumy, pokiaľ nie sú prezentované v súlade s odsekom 68A: | a) | nehnuteľnosti, stroje a zariadenia; | b) | investičný nehnuteľný majetok; | c) | nehmotný majetok; | d) | finančný majetok [nezahŕňajúci sumy uvedené v písmenách e), h) a i)]; | e) | investície účtované s použitím metódy vlastného imania; | f) | biologický majetok; | g) | zásoby; | h) | obchodné a iné pohľadávky; | i) | peniaze a peňažné ekvivalenty; | j) | obchodné a iné záväzky; | k) | rezervy; | l) | finančné záväzky [nezahŕňajúce sumy uvedené v písmenách j) a k)]; | m) | záväzky a pohľadávky zo splatnej dane, v zmysle IAS 12 Dane z príjmov; | n) | odložené daňové záväzky a odložené daňové pohľadávky, ako sa vymedzuje v IAS 12; | o) | menšinový podiel prezentovaný v rámci vlastného imania a | p) | upísané základné imanie a fondy priraditeľné vlastníkom materskej spoločnosti.
68A | The face of the balance sheet shall also include line items that present the following amounts: | (a) | the total of assets classified as held for sale and assets included in disposal groups classified as held for sale in accordance with IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations; and | (b) | liabilities included in disposal groups classified as held for sale in accordance with IFRS 5.68A. | Priamo v súvahe sú takisto zahrnuté riadkové položky, ktoré prezentujú tieto sumy: | a) | súčet majetku klasifikovaného ako majetok držaný na predaj a majetok zahrnutý do skupín určených na vyradenie klasifikovaných ako držaných na predaj v súlade s IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti a | b) | záväzky obsiahnuté v skupinách určených na vyradenie klasifikovaných ako držaných na predaj v súlade s IFRS 5.
69 | Additional line items, headings and subtotals shall be presented on the face of the balance sheet when such presentation is relevant to an understanding of the entity's financial position.69. | Dodatočné riadkové položky, názvy a medzisúčty sa prezentujú priamo v súvahe vtedy, ak je takáto prezentácia vhodná na pochopenie finančnej pozície účtovnej jednotky.
70 | When an entity presents current and non-current assets, and current and non-current liabilities, as separate classifications on the face of its balance sheet, it shall not classify deferred tax assets (liabilities) as current assets (liabilities).70. | Ak účtovná jednotka prezentuje priamo v súvahe krátkodobý a dlhodobý majetok, ako aj krátkodobé a dlhodobé záväzky, ako oddelené klasifikácie, medzi krátkodobý majetok (záväzky) nemožno zaradiť odložené daňové pohľadávky (záväzky).
71 | This standard does not prescribe the order or format in which items are to be presented. Paragraph 68 simply provides a list of items that are sufficiently different in nature or function to warrant separate presentation on the face of the balance sheet. In addition: | (a) | line items are included when the size, nature or function of an item or aggregation of similar items is such that separate presentation is relevant to an understanding of the entity's financial position; and | (b) | the descriptions used and the ordering of items or aggregation of similar items may be amended according to the nature of the entity and its transactions, to provide information that is relevant to an understanding of the entity's financial position. For example, a financial institution may amend the above descriptions to provide information that is relevant to the operations of a financial institution.71. | V tomto štandarde sa nepredpisuje poradie alebo forma, v ktorej sa majú položky prezentovať. V odseku 68 sa iba poskytuje zoznam položiek, ktoré sú povahou alebo funkciou dostatočne odlišné na to, aby sa mohli v samostatne prezentovať priamo v súvahe. Okrem toho: | a) | riadkové položky sú zahrnuté vtedy, keď je veľkosť, charakter alebo funkcia položky alebo zoskupenia podobných položiek taká, že na pochopenie finančnej pozície účtovnej jednotky je relevantná samostatná prezentácia, a | b) | použité opisy a zoradenie položiek alebo zoskupenia podobných položiek možno zmeniť podľa povahy účtovnej jednotky a jej transakcií tak, aby poskytovali informácie, ktoré sú významné vzhľadom na pochopenie finančnej pozície účtovnej jednotky. Napríklad finančná inštitúcia môže zmeniť prv uvedené opisy tak, aby poskytovala informácie, ktoré sú vhodné vzhľadom na činnosti finančnej inštitúcie.
72 | The judgement on whether additional items are presented separately is based on an assessment of: | (a) | the nature and liquidity of assets; | (b) | the function of assets within the entity; and | (c) | the amounts, nature and timing of liabilities.72. | Posúdenie toho, či sa majú dodatočné položky prezentovať samostatne, je založené na posúdení týchto skutočností: | a) | charakter a likvidita majetku; | b) | funkcia majetku v rámci účtovnej jednotky a | c) | sumy, charakter a načasovanie záväzkov.
73 | The use of different measurement bases for different classes of assets suggests that their nature or function differs and, therefore, that they should be presented as separate line items. For example, different classes of property, plant and equipment can be carried at cost or revalued amounts in accordance with IAS 16 Property, plant and equipment.73. | Používanie rôznych oceňovacích základní pre rôzne triedy majetku poukazuje na rôznosť ich charakteru alebo funkcie, a preto by sa mali v súvahe prezentovať ako samostatné riadkové položky. Napríklad rôzne triedy nehnuteľností, strojov a zariadení možno v súlade s IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia účtovať v obstarávacej cene alebo v hodnote po precenení.
Information to be presented either on the face of the balance sheet or in the notesInformácie, ktoré sa majú prezentovať buď priamo v súvahe, alebo v poznámkach
74 | An entity shall disclose, either on the face of the balance sheet or in the notes, further subclassifications of the line items presented, classified in a manner appropriate to the entity's operations.74. | Účtovná jednotka zverejní, či už priamo v súvahe alebo v poznámkach, ďalšie užšie klasifikácie prezentovaných riadkových položiek klasifikovaných spôsobom vhodným na činnosti účtovnej jednotky.
75 | The detail provided in subclassifications depends on the requirements of IFRSs and on the size, nature and function of the amounts involved. The factors set out in paragraph 72 also are used to decide the basis of subclassification. The disclosures vary for each item, for example: | (a) | items of property, plant and equipment are disaggregated into classes in accordance with IAS 16; | (b) | receivables are disaggregated into amounts receivable from trade customers, receivables from related parties, prepayments and other amounts; | (c) | inventories are subclassified, in accordance with IAS 2 Inventories, into classifications such as merchandise, production supplies, materials, work in progress and finished goods; | (d) | provisions are disaggregated into provisions for employee benefits and other items; and | (e) | contributed equity and reserves are disaggregated into various classes, such as paid-in capital, share premium and reserves.75. | Podrobnosti, ktoré poskytuje užšia klasifikácia, závisia od požiadaviek IFRS a od veľkosti, charakteru a funkcie príslušných súm. Pri určení základu pre užšiu klasifikáciu sa vychádza aj z faktorov uvedených v odseku 72. Zverejnenia sú pre každú položku rôzne, napríklad: | a) | položky nehnuteľností, strojov a zariadení sa rozčleňujú do tried v súlade s IAS 16; | b) | pohľadávky sa rozčleňujú na sumy pohľadávok od obchodných zákazníkov, pohľadávky od spriaznených osôb, preddavky a ostatné sumy; | c) | zásoby sú v súlade s IAS 2 Zásoby užšie roztriedené na klasifikácie ako sú tovar, výrobné dodávky, materiál, nedokončená výroba a hotové výrobky; | d) | rezervy sa rozčleňujú na rezervy na zamestnanecké požitky a ostatné položky a | e) | vlastné imanie a fondy sa rozčleňujú do rôznych tried, ako sú základné imanie, emisné ážio a fondy.
76 | An entity shall disclose the following, either on the face of the balance sheet or in the notes: | (a) | for each class of share capital: | (i) | the number of shares authorised; | (ii) | the number of shares issued and fully paid, and issued but not fully paid; | (iii) | par value per share, or that the shares have no par value; | (iv) | a reconciliation of the number of shares outstanding at the beginning and at the end of the period; | (v) | the rights, preferences and restrictions attaching to that class, including restrictions on the distribution of dividends and the repayment of capital; | (vi) | shares in the entity held by the entity or by its subsidiaries or associates; and | (vii) | shares reserved for issue under options and contracts for the sale of shares, including the terms and amounts; and | (b) | a description of the nature and purpose of each reserve within equity.76. | Účtovná jednotka zverejní buď priamo v súvahe, alebo v poznámkach: | a) | pre každú triedu základného imania tieto informácie: | i) | schválený počet akcií; | ii) | počet akcií emitovaných a splatených úplne a emitovaných, ale splatených neúplne; | iii) | nominálnu hodnotu akcie, alebo že akcie nemajú žiadnu nominálnu hodnotu; | iv) | zosúhlasenie počtu nesplatených akcií na začiatku a na konci obdobia; | v) | práva, preferencie a obmedzenia, vzťahujúce sa na danú triedu, vrátane obmedzení na rozdelenie dividend a vyplatenie kapitálu; | vi) | akcie v účtovnej jednotke, ktoré má účtovná jednotka alebo jej dcérske spoločnosti, alebo pridružené podniky v držbe, a | vii) | akcie rezervované na emisiu podľa opcií a zmlúv o predaji akcií vrátane termínov a súm a | b) | opis charakteru a účelu každého fondu v rámci vlastného imania.
77 | An entity without share capital, such as a partnership or trust, shall disclose information equivalent to that required by paragraph 76(a), showing changes during the period in each category of equity interest, and the rights, preferences and restrictions attaching to each category of equity interest.77. | Účtovná jednotka bez základného imania, ako napríklad partnerstvo alebo trast, zverejní informácie rovnocenné s tými, ktoré sa požadujú v odseku 76 písm. a), zobrazujúce zmeny počas obdobia v každej kategórii podielov na vlastnom imaní, a takisto práva, prednostné práva a obmedzenia, súvisiace s každou kategóriou podielov na vlastnom imaní.
Income statementVýkaz ziskov a strát
Profit or loss for the periodVýsledok hospodárenia za obdobie
78 | All items of income and expense recognised in a period shall be included in profit or loss unless a standard or an interpretation requires otherwise.78. | Všetky výnosy a náklady vykázané za obdobie sa zahrnú do výsledku hospodárenia, pokiaľ štandard alebo interpretácia nepožaduje inak.
79 | Normally, all items of income and expense recognised in a period are included in profit or loss. This includes the effects of changes in accounting estimates. However, circumstances may exist when particular items may be excluded from profit or loss for the current period. IAS 8 deals with two such circumstances: the correction of errors and the effect of changes in accounting policies.79. | Všetky položky výnosov a nákladov vykázaných za obdobie sú spravidla zahrnuté do výsledku hospodárenia. To platí aj na účinky zmien v účtovných odhadoch. Môžu však existovať okolnosti, keď možno vylúčiť určité položky z výsledku hospodárenia za obdobie. IAS 8 sa zaoberá dvoma takýmito okolnosťami: opravou chýb a vplyvom zmien v účtovných zásadách.
80 | Other standards deal with items that may meet the Framework definitions of income or expense but are usually excluded from profit or loss. Examples include revaluation surpluses (see IAS 16), particular gains and losses arising on translating the financial statements of a foreign operation (see IAS 21) and gains or losses on remeasuring available-for-sale financial assets (see IAS 39).80. | Ďalšie štandardy sa zaoberajú položkami, ktoré môžu vyhovovať definícii výnosov alebo nákladov v koncepčnom rámci, ale ktoré sú zvyčajne vylúčené z výsledku hospodárenia. Medzi príklady patria prebytky z precenenia (pozri IAS 16), určité zisky a straty vzniknuté z prepočtu účtovnej závierky prevádzky v zahraničí (pozri IAS 21) a zisky alebo straty z precenenia finančného majetku, ktorý je k dispozícii na predaj (pozri IAS 39).
Information to be presented on the face of the income statementInformácie, ktoré sa majú prezentovať priamo vo výkaze ziskov a strát
81 | As a minimum, the face of the income statement shall include line items that present the following amounts for the period: | (a) | revenue; | (b) | finance costs; | (c) | share of the profit or loss of associates and joint ventures accounted for using the equity method; | (d) | tax expense; | (e) | a single amount comprising the total of (i) the post-tax profit or loss of discontinued operations and (ii) the post-tax gain or loss recognised on the measurement to fair value less costs to sell or on the disposal of the assets or disposal group(s) constituting the discontinued operation; and | (f) | profit or loss.81. | Priamo do výkazu ziskov a strát sa musia zahrnúť aspoň riadkové položky, ktoré za dané obdobie prezentujú tieto sumy: | a) | výnos; | b) | finančné náklady; | c) | podiel na výsledku hospodárenia pridružených podnikov a spoločných podnikov zaúčtovaný s použitím metódy vlastného imania; | d) | daňové náklady; | e) | jediná suma obsahujúca sumu i) výsledku hospodárenia po zdanení z ukončených činností a ii) výsledku hospodárenia po zdanení vykázaného pri ocenení reálnou hodnotou zníženou o náklady na predaj, alebo pri vyradení aktív alebo skupiny (skupín) na vyradenie, predstavujúcich ukončenú činnosť, a | f) | výsledok hospodárenia.
82 | The following items shall be disclosed on the face of the income statement as allocations of profit or loss for the period: | (a) | profit or loss attributable to minority interest; and | (b) | profit or loss attributable to equity holders of the parent.82. | Priamo vo výkaze ziskov a strát sa ako rozdelenie výsledku hospodárenia za obdobie zverejňujú tieto položky: | a) | výsledok hospodárenia priraditeľný menšinovým podielom a | b) | výsledok hospodárenia priraditeľný vlastníkom materskej spoločnosti.
83 | Additional line items, headings and subtotals shall be presented on the face of the income statement when such presentation is relevant to an understanding of the entity's financial performance.83. | Dodatočné riadkové položky, názvy a medzisúčty sa prezentujú vo výkaze ziskov a strát vtedy, ak je takáto prezentácia významná na pochopenie finančnej výkonnosti účtovnej jednotky.
84 | Because the effects of an entity's various activities, transactions and other events differ in frequency, potential for gain or loss and predictability, disclosing the components of financial performance assists in an understanding of the financial performance achieved and in making projections of future results. Additional line items are included on the face of the income statement, and the descriptions used and the ordering of items are amended when this is necessary to explain the elements of financial performance. Factors to be considered include materiality and the nature and function of the components of income and expenses. For example, a financial institution may amend the descriptions to provide information that is relevant to the operations of a financial institution. Income and expense items are not offset unless the criteria in paragraph 32 are met.84. | Keďže účinky rôznych aktivít, transakcií a iných udalostí účtovnej jednotky sa líšia vo frekvencii, potenciáli pre zisk alebo stratu a predvídateľnosti, zverejnenie zložiek finančnej výkonnosti pomáha pri pochopení dosiahnutej finančnej výkonnosti a pri vypracovaní prognózy budúcich výsledkov. Ak je potrebné vysvetliť prvky finančnej výkonnosti, do výkazu ziskov a strát sú zahrnuté dodatočné riadkové položky a zmenia sa použité opisy a zoradenie položiek. Činitele, ktoré je potrebné vziať do úvahy, zahŕňajú významnosť, charakter a funkciu zložiek výnosov a nákladov. Napríklad finančná inštitúcia môže zmeniť opisy tak, aby sa nimi poskytovali informácie, ktoré sú vhodné vzhľadom na činnosti finančnej inštitúcie. Pokiaľ nie sú splnené kritériá uvedené v odseku 32, nie je možná kompenzácia nákladov a výnosov.
85 | An entity shall not present any items of income and expense as extraordinary items, either on the face of the income statement or in the notes.85. | Účtovná jednotka nemôže prezentovať položky nákladov a výnosov ako mimoriadne položky, či už priamo vo výkaze ziskov a strát, alebo v poznámkach.
Information to be presented either on the face of the income statement or in the notesInformácie, ktoré sa majú prezentovať buď priamo vo výkaze ziskov a strát, alebo v poznámkach
86 | When items of income and expense are material, their nature and amount shall be disclosed separately.86. | Ak sú položky výnosov a nákladov významné, ich charakter a sumy sa zverejňujú samostatne.
87 | Circumstances that would give rise to the separate disclosure of items of income and expense include: | (a) | write-downs of inventories to net realisable value or of property, plant and equipment to recoverable amount, as well as reversals of such write-downs; | (b) | restructurings of the activities of an entity and reversals of any provisions for the costs of restructuring; | (c) | disposals of items of property, plant and equipment; | (d) | disposals of investments; | (e) | discontinued operations; | (f) | litigation settlements; and | (g) | other reversals of provisions.87. | Okolnosti, ktoré by mohli viesť k potrebe samostatne zverejniť položky výnosov a nákladov, sú tieto: | a) | zníženia hodnoty zásob na čistú realizačnú hodnotu alebo zníženia hodnoty nehnuteľností, strojov a zariadení na spätne získateľnú sumu, ako aj zrušenie týchto znížení hodnoty; | b) | reštrukturalizácia činností účtovnej jednotky a zrušenie všetkých rezerv na náklady na reštrukturalizáciu; | c) | vyradenie položiek nehnuteľností, strojov a zariadení; | d) | vyradenie investícií; | e) | ukončené činností; | f) | právne vysporiadanie a | g) | iné zrušenie rezerv.
88 | An entity shall present an analysis of expenses using a classification based on either the nature of expenses or their function within the entity, whichever provides information that is reliable and more relevant.88. | Účtovná jednotka prezentuje analýzu nákladov na základe klasifikácie vychádzajúcej buď z charakteru nákladov, alebo ich funkcie v rámci tejto jednotky podľa toho, ktorý prístup poskytuje spoľahlivé a vhodnejšie informácie.
89 | Entities are encouraged to present the analysis in paragraph 88 on the face of the income statement.89. | Účtovným jednotkám sa v zmysle odseku 88 odporúča prezentovať analýzu priamo vo výkaze ziskov a strát.
90 | Expenses are subclassified to highlight components of financial performance that may differ in terms of frequency, potential for gain or loss and predictability. This analysis is provided in one of two forms.90. | Náklady sú užšie klasifikované, aby sa zvýraznili tie zložky finančnej výkonnosti, ktoré sa prípadne líšia z hľadiska frekvencie, potenciálu pre zisk alebo stratu a predvídateľnosti. Táto analýza sa poskytuje v jednej z dvoch foriem.
91 | The first form of analysis is the nature of expense method. Expenses are aggregated in the income statement according to their nature (for example, depreciation, purchases of materials, transport costs, employee benefits and advertising costs), and are not reallocated among various functions within the entity. This method may be simple to apply because no allocations of expenses to functional classifications are necessary. An example of a classification using the nature of expense method is as follows: | Revenue |   | X | Other income |   | X | Changes in inventories of finished goods and work in progress | X |   | Raw materials and consumables used | X |   | Employee benefits expense | X |   | Depreciation and amortisation expense | X |   | Other expenses | X |   | Total expenses |   | (X) | Profit |   | X91. | Prvá forma analýzy je metóda charakteru nákladov. Náklady sa vo výkaze ziskov a strát zoskupujú podľa ich charakteru (napríklad odpisy, nákupy materiálov, prepravné náklady, zamestnanecké požitky a náklady na reklamu) a neprerozdeľujú sa medzi rôzne funkcie účtovnej jednotky. Uplatniť túto metódu môže byť jednoduché, pretože nie je potrebné priraďovať náklady ku klasifikáciám podľa funkcií. Klasifikácia s použitím metódy charakteru nákladov je napríklad takáto: | Tržby |   | X | Ostatné výnosy |   | X | Zmeny stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby | X |   | Spotrebovaný materiál a spotrebné látky | X |   | Náklady na zamestnanecké požitky | X |   | Odpisy a amortizácia | X |   | Ostatné náklady | X |   | Celkové náklady |   | -X | Zisk |   | X
92 | The second form of analysis is the function of expense or ‘cost of sales’ method and classifies expenses according to their function as part of cost of sales or, for example, the costs of distribution or administrative activities. At a minimum, an entity discloses its cost of sales under this method separately from other expenses. This method can provide more relevant information to users than the classification of expenses by nature, but allocating costs to functions may require arbitrary allocations and involve considerable judgement. An example of a classification using the function of expense method is as follows: | Revenue | X | Cost of sales | (X) | Gross profit | X | Other income | X | Distribution costs | (X) | Administrative expenses | (X) | Other expenses | (X) | Profit | X92. | Druhou formou analýzy je metóda funkcie nákladov alebo metóda „nákladov na predaj“ a klasifikuje náklady podľa ich funkcie ako súčasti nákladov na predaj alebo napríklad nákladov na distribúciu alebo administratívne činnosti. Účtovná jednotka zverejňuje pri uplatňovaní tejto metódy oddelene od ostatných nákladov aspoň svoje náklady na predaj. Táto metóda môže používateľom poskytovať relevantnejšie informácie ako klasifikácia nákladov podľa ich charakteru, ale alokácia nákladov k funkciám môže vyžadovať subjektívnu alokáciu a vyžaduje si dôkladné posúdenie. Klasifikácia, pri ktorej sa používa metóda funkcie nákladov, je napríklad takáto: | Tržby | X | Náklady na predaj | -X | Hrubý zisk | X | Ostatné výnosy | X | Náklady na distribúciu | -X | Administratívne náklady | -X | Ostatné náklady | -X | Zisk | X
93 | Entities classifying expenses by function shall disclose additional information on the nature of expenses, including depreciation and amortisation expense and employee benefits expense.93. | Účtovné jednotky, ktoré roztrieďujú náklady podľa funkcie, zverejnia dodatočné informácie o charaktere nákladov, vrátane odpisov, amortizácie a zamestnaneckých požitkov.
94 | The choice between the function of expense method and the nature of expense method depends on historical and industry factors and the nature of the entity. Both methods provide an indication of those costs that might vary, directly or indirectly, with the level of sales or production of the entity. Because each method of presentation has merit for different types of entities, this standard requires management to select the most relevant and reliable presentation. However, because information on the nature of expenses is useful in predicting future cash flows, additional disclosure is required when the function of expense classification is used. In paragraph 93, ‘employee benefits’ has the same meaning as in IAS 19 Employee benefits.94. | Voľba medzi metódou funkcie nákladov a metódou charakteru nákladov závisí tak od historických a priemyselných faktorov, ako aj od charakteru účtovnej jednotky. Obe metódy poskytujú predstavu o nákladoch, ktoré by sa mohli meniť v priamej alebo nepriamej závislosti od úrovne predaja alebo výroby účtovnej jednotky. Keďže každá z metód prezentácie má svoje prínosy pre rôzne typy účtovných jednotiek, tento štandard požaduje od manažmentu výber najvhodnejšej a najspoľahlivejšej prezentácie. Pri používaní klasifikácie podľa funkcie nákladov sa však požaduje dodatočné zverejnenie vzhľadom na to, že pri predpovedaní budúcich peňažných tokov sú užitočné informácie o charaktere nákladov. Pojem „zamestnanecké požitky“ v odseku 93 má rovnaký význam ako v IAS 19 Zamestnanecké požitky.
95 | An entity shall disclose, either on the face of the income statement or the statement of changes in equity, or in the notes, the amount of dividends recognised as distributions to equity holders during the period, and the related amount per share.95. | Účtovná jednotka zverejní, či už priamo vo výkaze ziskov a strát alebo vo výkaze o zmenách vo vlastnom imaní alebo v poznámkach, sumu dividend vykazovaných ako sumy rozdelené vlastníkom počas daného obdobia a príslušnú sumu na akciu.
Statement of changes in equityVýkaz zmien vlastného imania
96 | An entity shall present a statement of changes in equity showing on the face of the statement: | (a) | profit or loss for the period; | (b) | each item of income and expense for the period that, as required by other standards or by interpretations, is recognised directly in equity, and the total of these items; | (c) | total income and expense for the period (calculated as the sum of (a) and (b)), showing separately the total amounts attributable to equity holders of the parent and to minority interest; and | (d) | for each component of equity, the effects of changes in accounting policies and corrections of errors recognised in accordance with IAS 8. | A statement of changes in equity that comprises only these items shall be titled a statement of recognised income and expense.96. | Účtovná jednotka prezentuje výkaz zmien vlastného imania, pričom vo výkaze priamo zobrazí: | a) | výsledok hospodárenia za dané obdobie; | b) | každú položku nákladov a výnosov za dané obdobie, ktorú iné štandardy alebo interpretácie požadujú vykazovať priamo vo vlastnom imaní, a takisto celkové sumy týchto položiek; | c) | celkové výnosy a náklady za obdobie [vypočítané ako súčet údajov uvedených v písmenách a) a b)], samostatne zobrazujúc celkové sumy priraditeľné vlastníkom materskej spoločnosti a menšinovým podielom, a | d) | pre každú zložku vlastného imania účinky zmien účtovných zásad a opráv chýb vykazovaných v súlade s IAS 8. | Výkaz zmien vlastného imania, ktorý zahŕňa iba tieto položky, má názov Výkaz vykázaných výnosov a nákladov.
97 | An entity shall also present, either on the face of the statement of changes in equity or in the notes: | (a) | the amounts of transactions with equity holders acting in their capacity as equity holders, showing separately distributions to equity holders; | (b) | the balance of retained earnings (i.e. accumulated profit or loss) at the beginning of the period and at the balance sheet date, and the changes during the period; and | (c) | a reconciliation between the carrying amount of each class of contributed equity and each reserve at the beginning and the end of the period, separately disclosing each change.97. | Účtovná jednotka takisto prezentuje priamo vo výkaze zmien vlastného imania alebo v poznámkach: | a) | sumy transakcií s vlastníkmi konajúcimi v rámci svojich právomocí ako vlastníci, samostatne zobrazujúc sumy rozdelené vlastníkom; | b) | zostatok nerozdelených ziskov (t. j. akumulovaného zisku alebo straty) na začiatku obdobia a k súvahovému dňu a zmeny počas obdobia a | c) | zosúhlasenie účtovnej hodnoty každej triedy vlastného imania a každého fondu na začiatku a na konci obdobia, so samostatným zverejnením každej zmeny.
98 | Changes in an entity's equity between two balance sheet dates reflect the increase or decrease in its net assets during the period. Except for changes resulting from transactions with equity holders acting in their capacity as equity holders (such as equity contributions, reacquisitions of the entity's own equity instruments and dividends) and transaction costs directly related to such transactions, the overall change in equity during a period represents the total amount of income and expenses, including gains and losses, generated by the entity's activities during that period (whether those items of income and expenses are recognised in profit or loss or directly as changes in equity).98. | Zmeny vlastného imania účtovnej jednotky medzi dvoma súvahovými dňami odzrkadľujú zvýšenie alebo zníženie jej čistých aktív v zostatkovej hodnote počas daného obdobia. S výnimkou zmien v dôsledku transakcií s vlastníkmi, ktorí konajú v rámci svojich právomocí ako vlastníci (ako sú vklady do vlastného imania, spätné nadobudnutie vlastných majetkových nástrojov a dividend účtovnej jednotky) a s tým priamo súvisiacich transakčných nákladov je celková zmena vlastného imania počas obdobia súčtom výnosov a nákladov vrátane ziskov a strát vytvorených aktivitami účtovnej jednotky v tomto období (či už sa tieto položky výnosov a nákladov vykazujú vo výsledku hospodárenia, alebo priamo ako zmeny vlastného imania).
99 | This standard requires all items of income and expense recognised in a period to be included in profit or loss unless another standard or an interpretation requires otherwise. Other standards require some gains and losses (such as revaluation increases and decreases, particular foreign exchange differences, gains or losses on remeasuring available-for-sale financial assets, and related amounts of current tax and deferred tax) to be recognised directly as changes in equity. Because it is important to consider all items of income and expense in assessing changes in an entity's financial position between two balance sheet dates, this standard requires the presentation of a statement of changes in equity that highlights an entity's total income and expenses, including those that are recognised directly in equity.99. | V tomto štandarde sa požaduje, aby všetky položky výnosov a nákladov vykázané počas obdobia boli zahrnuté vo výsledku hospodárenia, pokiaľ niektorý iný štandard alebo interpretácia nepožaduje inak. V iných štandardoch sa vyžaduje, aby sa niektoré zisky a straty (ako je zvýšenie alebo zníženie hodnôt pri precenení, určité kurzové rozdiely, zisky alebo straty z precenenia finančného majetku k dispozícii na predaj a sumy súvisiace so splatnou daňou a odloženou daňou) vykazovali priamo ako zmeny vlastného imania. Pretože pri posudzovaní zmien vo finančnej pozícii jednotky medzi dvoma súvahovými dňami je dôležité zohľadniť všetky položky výnosov a nákladov, požaduje tento štandard prezentáciu výkazu zmien vlastného imania, ktorá zdôrazňuje celkové výnosy a náklady účtovnej jednotky, vrátane tých, ktoré sa vykazujú priamo vo vlastnom imaní.
100 | IAS 8 requires retrospective adjustments to effect changes in accounting policies, to the extent practicable, except when the transitional provisions in another standard or an interpretation require otherwise. IAS 8 also requires that restatements to correct errors are made retrospectively, to the extent practicable. Retrospective adjustments and retrospective restatements are made to the balance of retained earnings, except when a standard or an interpretation requires retrospective adjustment of another component of equity. Paragraph 96(d) requires disclosure in the statement of changes in equity of the total adjustment to each component of equity resulting, separately, from changes in accounting policies and from corrections of errors. These adjustments are disclosed for each prior period and the beginning of the period.100. | IAS 8 požaduje vykonať, v uskutočniteľnej miere, retrospektívne úpravy pri vykonávaní zmien v účtovných zásadách s výnimkou prípadov, keď prechodné ustanovenia iného štandardu alebo interpretácie vyžadujú inak. IAS 8 takisto požaduje, aby sa v prípade možnosti retrospektívne spätne vykonali zmeny vykazovania zamerané na opravy chýb. Retrospektívne úpravy a retrospektívne zmeny vykazovania sa vykonávajú oproti zostatku nerozdelených ziskov s výnimkou prípadov, keď niektorý štandard alebo interpretácia požaduje retrospektívnu úpravu inej zložky vlastného imania. V odseku 96 písm. d) sa požaduje, aby sa vo výkaze zmien vlastného imania samostatne zverejnila celková úprava každej zložky vlastného imania vyplývajúca zo zmien účtovných zásad a opráv chýb. Tieto úpravy sa zverejňujú za každé predchádzajúce obdobie a k začiatku obdobia.
101 | The requirements in paragraphs 96 and 97 may be met in various ways. One example is a columnar format that reconciles the opening and closing balances of each element within equity. An alternative is to present only the items set out in paragraph 96 in the statement of changes in equity. Under this approach, the items described in paragraph 97 are shown in the notes.101. | Požiadavky uvedené v odsekoch 96 a 97 možno splniť viacerými spôsobmi. Jedným z príkladov je stĺpcový formát, v ktorom sa zosúhlasuje počiatočný a konečný stav každej zložky vlastného imania v rámci účtovnej jednotky. Alternatívne možno vo výkaze zmien vlastného imania uvádzať len položky, ktoré požaduje odsek 96. Pri tomto prístupe sa položky opísané v odseku 97 zobrazujú v poznámkach.
Cash-flow statementVýkaz peňažných tokov
102 | Cash flow information provides users of financial statements with a basis to assess the ability of the entity to generate cash and cash equivalents and the needs of the entity to utilise those cash flows. IAS 7 sets out requirements for the presentation of the cash-flow statement and related disclosures.102. | Informácie o peňažných tokoch poskytujú používateľom účtovnej závierky podklad na posúdenie schopnosti účtovnej jednotky vytvárať peniaze a peňažné ekvivalenty a potrieb účtovnej jednotky tieto peňažné toky využívať. Požiadavky na prezentáciu výkazu peňažných tokov a súvisiace zverejnenia sa ustanovujú v IAS 7.
NotesPoznámky
StructureŠtruktúra
103 | The notes shall: | (a) | present information about the basis of preparation of the financial statements and the specific accounting policies used in accordance with paragraphs 108-115; | (b) | disclose the information required by IFRSs that is not presented on the face of the balance sheet, income statement, statement of changes in equity or cash-flow statement; and | (c) | provide additional information that is not presented on the face of the balance sheet, income statement, statement of changes in equity or cash-flow statement, but is relevant to an understanding of any of them.103. | V poznámkach sa musia: | a) | prezentovať informácie predpokladoch, z ktorých sa vychádza pri zostavovaní účtovnej závierky, a špecifických účtovných zásadách v súlade s odsekmi 108 až 115; | b) | zverejňovať informácie, ktoré sa požadujú podľa IFRS a ktoré nie sú prezentované priamo v súvahe, výkaze ziskov a strát, výkaze zmien vlastného imania a výkaze peňažných tokov, a | c) | poskytovať dodatočné informácie, ktoré nie sú prezentované priamo v súvahe, vo výkaze ziskov a strát, výkaze zmien vlastného imania a výkaze peňažných tokov, ale sú významné na pochopenie týchto výkazov.
104 | Notes shall, as far as practicable, be presented in a systematic manner. Each item on the face of the balance sheet, income statement, statement of changes in equity and cash-flow statement shall be cross-referenced to any related information in the notes.104. | Poznámky sa v rozsahu vykonateľnosti prezentujú systematicky. Každá položka priamo v súvahe, vo výkaze ziskov a strát, výkaze zmien vlastného imania a vo výkaze peňažných tokov musí obsahovať krížové odkazy na všetky s ňou súvisiace informácie v poznámkach.
105 | Notes are normally presented in the following order, which assists users in understanding the financial statements and comparing them with financial statements of other entities: | (a) | a statement of compliance with IFRSs (see paragraph 14); | (b) | a summary of significant accounting policies applied (see paragraph 108); | (c) | supporting information for items presented on the face of the balance sheet, income statement, statement of changes in equity and cash-flow statement, in the order in which each statement and each line item is presented; and | (d) | other disclosures, including: | (i) | contingent liabilities (see IAS 37) and unrecognised contractual commitments; and | (ii) | non-financial disclosures, e.g. the entity's financial risk management objectives and policies (see IFRS 7).105. | Poznámky sa zvyčajne prezentujú v tomto poradí, ktoré pomáha používateľom porozumieť účtovnej závierke a porovnať ju s účtovnými závierkami iných účtovných jednotiek: | a) | vyhlásenie o súlade s IFRS (pozri odsek 14); | b) | prehľad významných uplatňovaných účtovných zásad (pozri odsek 108); | c) | doplňujúce informácie k položkám prezentovaným priamo v súvahe, vo výkaze ziskov a strát, výkaze zmien vlastného imania a výkaze peňažných tokov v takom poradí, v akom je prezentovaný každý výkaz a každá riadková položka, a | d) | ostatné zverejnenia vrátane: | i) | podmienených záväzkov (pozri IAS 37) a nevykázaných zmluvných záväzkov a | ii) | nefinančných zverejnení, napríklad cieľov a zásad jednotky v oblasti riadenia finančných rizík (pozri IFRS 7).
106 | In some circumstances, it may be necessary or desirable to vary the ordering of specific items within the notes. For example, information on changes in fair value recognised in profit or loss may be combined with information on maturities of financial instruments, although the former disclosures relate to the income statement and the latter relate to the balance sheet. Nevertheless, a systematic structure for the notes is retained as far as practicable.106. | Za niektorých okolností môže byť nevyhnutné alebo žiaduce zmeniť poradie určitých položiek v rámci poznámok. Napríklad informácie o zmenách reálnej hodnoty vykazované vo výsledku hospodárenia možno skombinovať s informáciami o splatnosti finančných nástrojov, hoci prvé z uvedených zverejnení súvisia s výkazom ziskov a strát a druhé so súvahou. Napriek tomu sa systematická štruktúra poznámok zachováva, pokiaľ je to vykonateľné.
107 | Notes providing information about the basis of preparation of the financial statements and specific accounting policies may be presented as a separate component of the financial statements.107. | Poznámky poskytujúce informácie o základe na zostavenie účtovnej závierky a špecifických účtovných zásadách sa môžu prezentovať ako samostatná zložka účtovnej závierky.
Disclosure of accounting policiesZverejňovanie účtovných zásad
108 | An entity shall disclose in the summary of significant accounting policies: | (a) | the measurement basis (or bases) used in preparing the financial statements; and | (b) | the other accounting policies used that are relevant to an understanding of the financial statements.108. | V prehľade významných účtovných zásad účtovná jednotka zverejní: | a) | spôsoby oceňovania (alebo základne) použité pri zostavení účtovnej závierky a | b) | iné použité účtovné zásady významné na pochopenie účtovnej závierky.
109 | It is important for users to be informed of the measurement basis or bases used in the financial statements (for example, historical cost, current cost, net realisable value, fair value or recoverable amount) because the basis on which the financial statements are prepared significantly affects their analysis. When more than one measurement basis is used in the financial statements, for example when particular classes of assets are revalued, it is sufficient to provide an indication of the categories of assets and liabilities to which each measurement basis is applied.109. | Pre používateľov je dôležité, aby boli oboznámení s oceňovacou základňou alebo oceňovacími základňami použitými v účtovnej závierke (napríklad historická obstarávacia cena, bežná obstarávacia cena, čistá realizačná hodnota, reálna hodnota alebo spätne získateľná suma), pretože základ, podľa ktorého je pripravená účtovná závierka, významne ovplyvňuje jej analýzy. Keď sa v účtovnej závierke uplatňuje viac ako jedna oceňovacia základňa, napríklad pri precenení určitých tried majetku, stačí uviesť označenie kategórií majetku a záväzkov, na ktoré sa uplatnili jednotlivé oceňovacie základne.
110 | In deciding whether a particular accounting policy should be disclosed, management considers whether disclosure would assist users in understanding how transactions, other events and conditions are reflected in the reported financial performance and financial position. Disclosure of particular accounting policies is especially useful to users when those policies are selected from alternatives allowed in standards and interpretations. An example is disclosure of whether a venturer recognises its interest in a jointly controlled entity using proportionate consolidation or the equity method (see IAS 31 Interests in joint ventures). Some standards specifically require disclosure of particular accounting policies, including choices made by management between different policies they allow. For example, IAS 16 requires disclosure of the measurement bases used for classes of property, plant and equipment. IAS 23 Borrowing costs requires disclosure of whether borrowing costs are recognised immediately as an expense or capitalised as part of the cost of qualifying assets.110. | Pri rozhodovaní, či by sa konkrétne účtovné zásady mali zverejniť, manažment zvažuje, či by zverejnenie pomohlo používateľom pri pochopení spôsobu, akým sa transakcie, iné udalosti a podmienky odzrkadľujú vo vykazovanej finančnej výkonnosti a finančnej pozícii. Zverejnenie určitých účtovných zásad je pre užívateľov užitočné najmä vtedy, ak sú tieto zásady vybraté z alternatív, ktoré sú povolené štandardmi a interpretáciami. Príkladom je zverejnenie, či v spoluovládanej účtovnej jednotke spoločník vykazuje svoj podiel s využitím metódy podielovej konsolidácie alebo metódy vlastného imania (pozri IAS 31 Podiely na spoločnom podnikaní). Podľa niektorých štandardov sa výslovne vyžaduje zverejňovať určité účtovné zásady vrátane možností, ktoré si manažment vybral spomedzi rôznych povolených zásad. Napríklad podľa IAS 16 sa požaduje zverejniť oceňovacích základní používaných pre jednotlivé triedy nehnuteľností, strojov a zariadení. IAS 23 Náklady na prijaté úvery a pôžičky požaduje zverejniť, či sa náklady na pôžičky a úvery vykazujú ihneď ako náklady, alebo či sa aktivujú ako súčasť majetku spĺňajúceho kritériá na zverejnenie.
111 | Each entity considers the nature of its operations and the policies that the users of its financial statements would expect to be disclosed for that type of entity. For example, an entity subject to income taxes would be expected to disclose its accounting policies for income taxes, including those applicable to deferred tax liabilities and assets. When an entity has significant foreign operations or transactions in foreign currencies, disclosure of accounting policies for the recognition of foreign exchange gains and losses would be expected. When business combinations have occurred, the policies used for measuring goodwill and minority interest are disclosed.111. | Každá účtovná jednotka zvažuje povahu svojich činností a zásad, zverejnenie ktorých by mohli používatelia očakávať pre daný typ účtovnej jednotky. Napríklad od účtovnej jednotky, ktorá podlieha dani z príjmov, by sa očakávalo zverejnenie jej účtovných zásad pre dane z príjmov vrátane tých, ktoré sú uplatniteľné na odložené daňové záväzky a pohľadávky. Ak účtovná jednotka má významné prevádzky v zahraničí alebo transakcie v cudzích menách, očakávalo by sa od nej zverejnenie účtovných zásad pre vykazovanie kurzových ziskov a strát. Ak sa vyskytli podnikové kombinácie, zverejnené sú zásady na oceňovanie goodwillu a menšinových podielov.
112 | An accounting policy may be significant because of the nature of the entity's operations even if amounts for current and prior periods are not material. It is also appropriate to disclose each significant accounting policy that is not specifically required by IFRSs, but is selected and applied in accordance with IAS 8.112. | Účtovné zásady môžu byť významné vzhľadom na povahu činností účtovnej jednotky, a to aj vtedy, ak sumy v bežnom období ani v predchádzajúcich obdobiach nie sú významné. Takisto je vhodné zverejniť každú významnú účtovnú zásadu, ktorá sa výslovne nevyžaduje podľa IFRS, ale je zvolená a uplatňovaná v súlade s IAS 8.
113 | An entity shall disclose, in the summary of significant accounting policies or other notes, the judgements, apart from those involving estimations (see paragraph 116), that management has made in the process of applying the entity's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognised in the financial statements.113. | Účtovná jednotka zverejní v prehľade významných účtovných zásad alebo v iných poznámkach okrem úsudkov zahŕňajúcich odhady (pozri odsek 116), aj ďalšie úsudky, ktoré manažment vytvoril pri uplatňovaní účtovných zásad, ktoré majú najvýznamnejší vplyv na sumy vykázané v účtovnej závierke.
114 | In the process of applying the entity's accounting policies, management makes various judgements, apart from those involving estimations, that can significantly affect the amounts recognised in the financial statements. For example, management makes judgements in determining: | (a) | whether financial assets are held-to-maturity investments; | (b) | when substantially all the significant risks and rewards of ownership of financial assets and lease assets are transferred to other entities; | (c) | whether, in substance, particular sales of goods are financing arrangements and therefore do not give rise to revenue; and | (d) | whether the substance of the relationship between the entity and a special purpose entity indicates that the special purpose entity is controlled by the entity.114. | Okrem úsidkov zahŕňajúcich odhady manažment uskutočňuje v procese uplatňovania účtovných zásad účtovnej jednotky aj ďalšie úsudky, ktoré môžu mať významný vplyv na sumy vykázané v účtovnej závierke. Manažment napríklad vytvára úsudky pri určovaní: | a) | či finančný majetok je investíciou držanou do dátumu splatnosti; | b) | kedy sa všetky významné riziká a odmeny súvisiace s vlastníctvom finančného majetku a prenajímaného majetku vo významnej miere prevedú na iné účtovné jednotky; | c) | či určité predaje tovaru sú vo svojej podstate dohodami o financovaní, a teda nevytvárajú rast výnosov, a | d) | či podstata vzťahu medzi účtovnou jednotkou a subjektom špeciálneho určenia nasvedčuje tomu, že subjekt špeciálneho určenia je pod kontrolou účtovne jednotky.
115 | Some of the disclosures made in accordance with paragraph 113 are required by other standards. For example, IAS 27 requires an entity to disclose the reasons why the entity's ownership interest does not constitute control, in respect of an investee that is not a subsidiary even though more than half of its voting or potential voting power is owned directly or indirectly through subsidiaries. IAS 40 requires disclosure of the criteria developed by the entity to distinguish investment property from owner-occupied property and from property held for sale in the ordinary course of business, when classification of the property is difficult.115. | Niektoré zo zverejnení uskutočnených v súlade s odsekom 113 sa vyžadujú aj inými štandardmi. Napríklad podľa IAS 27 sa požaduje, aby účtovná jednotka zverejnila dôvody, prečo sa jej vlastníckym podielom nezakladá ovládanie účtovnej jednotky, do ktorej bolo investované a ktorá nie je dcérskou spoločnosťou, aj keď nadpolovičný podiel na hlasovacích alebo potenciálnych hlasovacích právach priamo alebo nepriamo vlastnia dcérske spoločnosti. V IAS 40 sa v prípadoch ťažkostí s klasifikáciou nehnuteľného majetku požaduje zverejniť kritériá, ktoré účtovná jednotka vytvorila na odlišovanie investičného nehnuteľného majetku od nehnuteľného majetku používaného vlastníkom a nehnuteľného majetku držaného na predaj v rámci bežného podnikania.
Key sources of estimation uncertaintyKľúčové zdroje neistoty v odhadoch
116 | An entity shall disclose in the notes information about the key assumptions concerning the future, and other key sources of estimation uncertainty at the balance sheet date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year. In respect of those assets and liabilities, the notes shall include details of: | (a) | their nature; and | (b) | their carrying amount as at the balance sheet date.116. | Účtovná jednotka zverejní v poznámkach informácie o kľúčových predpokladoch týkajúcich sa budúcnosti a ostatných zdrojoch odhadov neistoty k súvahovému dňu, ktoré obsahujú významné riziko zapríčinenia významných úprav účtovných hodnôt majetku a záväzkov počas nasledujúceho účtovného obdobia. Vzhľadom na tento majetok a záväzky poznámky musia obsahovať podrobnosti o: | a) | ich charaktere a | b) | ich účtovnej hodnote k súvahovému dňu.
117 | Determining the carrying amounts of some assets and liabilities requires estimation of the effects of uncertain future events on those assets and liabilities at the balance sheet date. For example, in the absence of recently observed market prices used to measure the following assets and liabilities, future-oriented estimates are necessary to measure the recoverable amount of classes of property, plant and equipment, the effect of technological obsolescence on inventories, provisions subject to the future outcome of litigation in progress, and long-term employee benefit liabilities such as pension obligations. These estimates involve assumptions about such items as the risk adjustment to cash flows or discount rates used, future changes in salaries and future changes in prices affecting other costs.117. | Na určenie účtovnej hodnoty niektorého majetku a záväzkov sa musí vykonať odhad účinkov neistých budúcich udalostí na tento majetok a záväzky k súvahovému dňu. Ak napríklad nie sú na ocenenie nasledujúceho majetku a záväzkov k dispozícii aktuálne trhové ceny, je potrebné pri ocenení spätne získateľnej sumy tried nehnuteľností, strojov a zariadení, vplyvu technologického zastarania zásob, rezerv, ktoré závisia od výsledku prebiehajúcich sporov a dlhodobých záväzkov v súvislosti so zamestnaneckými požitkami, ako sú starobné dôchodky, použiť odhady nasmerované do budúcnosti. Tieto odhady zahŕňajú predpoklady o takých položkách, ako sú úpravy peňažných tokov alebo diskontných sadzieb na základe rizika, budúce úpravy platov a budúce úpravy cien, s vplyvom na výšku ostatných nákladov.
118 | The key assumptions and other key sources of estimation uncertainty disclosed in accordance with paragraph 116 relate to the estimates that require management's most difficult, subjective or complex judgements. As the number of variables and assumptions affecting the possible future resolution of the uncertainties increases, those judgements become more subjective and complex, and the potential for a consequential material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities normally increases accordingly.118. | Kľúčové predpoklady a ostatné kľúčové zdroje neistôt v odhadoch zverejnené v súlade s odsekom 116 sa vzťahujú na také odhady, ktoré od manažmentu vyžadujú uplatňovať najzložitejšie, subjektívne alebo komplexné úsudky. Vzhľadom na rastúci počet premenných a predpokladov ovplyvňujúcich možné budúce vyriešenie neistôt je toto posudzovanie čoraz subjektívnejšie a komplexnejšie, s čím zároveň zvyčajne rastie pravdepodobnosť následnej významnej úpravy účtovných hodnôt majetku a záväzkov.
119 | The disclosures in paragraph 116 are not required for assets and liabilities with a significant risk that their carrying amounts might change materially within the next financial year if, at the balance sheet date, they are measured at fair value based on recently observed market prices (their fair values might change materially within the next financial year but these changes would not arise from assumptions or other sources of estimation uncertainty at the balance sheet date).119. | Zverejnenia v zmysle odseku 116 sa nevyžadujú v prípade majetku a záväzkov s vysokým rizikom významnej zmeny ich účtovných hodnôt v budúcom finančnom roku, ak sú k súvahovému dňu ocenené reálnou hodnotou na základe aktuálnych trhových cien (ich reálne hodnoty sa môžu v budúcom finančnom roku významne zmeniť, ale tieto zmeny by neboli výsledkom predpokladov alebo iných zdrojov neistoty v odhadoch k súvahovému dňu).
120 | The disclosures in paragraph 116 are presented in a manner that helps users of financial statements to understand the judgements management makes about the future and about other key sources of estimation uncertainty. The nature and extent of the information provided vary according to the nature of the assumption and other circumstances. Examples of the types of disclosures made are: | (a) | the nature of the assumption or other estimation uncertainty; | (b) | the sensitivity of carrying amounts to the methods, assumptions and estimates underlying their calculation, including the reasons for the sensitivity; | (c) | the expected resolution of an uncertainty and the range of reasonably possible outcomes within the next financial year in respect of the carrying amounts of the assets and liabilities affected; and | (d) | an explanation of changes made to past assumptions concerning those assets and liabilities, if the uncertainty remains unresolved.120. | Zverejnenia v zmysle odseku 116 sa prezentujú spôsobom, ktorý pomáha používateľom účtovnej závierky pochopiť úsudky manažmentu v súvislosti s budúcim vývojom a s kľúčovými zdrojmi neistoty v odhadoch. Povaha a rozsah poskytnutých informácií sa mení v závislosti od povahy predpokladu a iných okolností. Príklady typov uskutočnených zverejnení sú tieto: | a) | povaha predpokladu alebo iného zdroja neistoty v odhadoch; | b) | citlivosť účtovných hodnôt na metódy, predpoklady a odhady, ktoré sú základom na ich výpočet, vrátane príčin tejto citlivosti; | c) | očakávané vyriešenie neistoty a rozsah možných účinkov na účtovné hodnoty príslušného majetku a záväzkov v budúcom finančnom roku a | d) | ak neistota zostáva nevyriešená, vysvetlenie úprav minulých odhadov týkajúcich sa tohto majetku a záväzkov.
121 | It is not necessary to disclose budget information or forecasts in making the disclosures in paragraph 116.121. | V rámci zverejnení podľa odseku 116 nie je potrebné zverejňovať rozpočtové informácie ani prognózy.
122 | When it is impracticable to disclose the extent of the possible effects of a key assumption or another key source of estimation uncertainty at the balance sheet date, the entity discloses that it is reasonably possible, based on existing knowledge, that outcomes within the next financial year that are different from assumptions could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected. In all cases, the entity discloses the nature and carrying amount of the specific asset or liability (or class of assets or liabilities) affected by the assumption.122. | Ak je zverejnenie rozsahu možných účinkov kľúčových predpokladov alebo iného kľúčového zdroja neistoty v odhadoch k súvahovému dňu nevykonateľné, účtovná jednotka zverejní informáciu, že na základe existujúcich poznatkov je dôvodne pravdepodobné, že výsledky v budúcom finančnom roku, ktoré sa budú odlišovať od predpokladov, si môžu vyžiadať významnú úpravu účtovnej hodnoty príslušného majetku alebo záväzkov. Vo všetkých prípadoch účtovná jednotka zverejní charakter a účtovnú hodnotu konkrétneho majetku alebo záväzku (alebo triedy majetku alebo záväzkov), ovplyvnených predpokladom.
123 | The disclosures in paragraph 113 of particular judgements management made in the process of applying the entity's accounting policies do not relate to the disclosures of key sources of estimation uncertainty in paragraph 116.123. | Zverejnenie konkrétnych úsudkov uskutočnených manažmentom v procese uplatňovania účtovných zásad účtovnej jednotky podľa odseku 113 sa nevzťahuje na zverejnenia kľúčových zdrojov neistoty v odhadoch podľa odseku 116.
124 | The disclosure of some of the key assumptions that would otherwise be required in accordance with paragraph 116 is required by other standards. For example, IAS 37 requires disclosure, in specified circumstances, of major assumptions concerning future events affecting classes of provisions. IFRS 7 requires disclosure of significant assumptions applied in estimating fair values of financial assets and financial liabilities that are carried at fair value. IAS 16 requires disclosure of significant assumptions applied in estimating fair values of revalued items of property, plant and equipment.124. | Zverejnenie určitých kľúčových predpokladov, ktoré by sa inak požadovalo v súlade s odsekom 116, sa požaduje na základe iných štandardov. Napríklad v IAS 37 sa požaduje, aby sa za presne vymedzených okolností zverejňovali hlavné predpoklady týkajúce sa budúcich udalostí ovplyvňujúcich triedy rezerv. Podľa IFRS 7 sa požaduje zverejňovať významné predpoklady, z ktorých sa vychádza pri odhadoch reálnych hodnôt finančného majetku a finančných záväzkov, ktoré sa účtujú v reálnej hodnote. Podľa IAS 16 sa požaduje zverejňovať významné predpoklady, z ktorých sa vychádza pri odhadoch reálnej hodnoty precenených nehnuteľností, strojov a zariadení.
CapitalKapitál
124A | An entity shall disclose information that enables users of its financial statements to evaluate the entity's objectives, policies and processes for managing capital.124A. | Účtovná jednotka zverejňuje informácie, ktoré umožnia používateľom jej účtovnej závierky vyhodnotiť ciele, zásady a procesy účtovnej jednotky pre riadenie kapitálu.
124B | To comply with paragraph 124A, the entity discloses the following: | (a) | qualitative information about its objectives, policies and processes for managing capital, including (but not limited to): | (i) | a description of what it manages as capital; | (ii) | when an entity is subject to externally imposed capital requirements, the nature of those requirements and how those requirements are incorporated into the management of capital; and | (iii) | how it is meeting its objectives for managing capital; | (b) | summary quantitative data about what it manages as capital. Some entities regard some financial liabilities (e.g. some forms of subordinated debt) as part of capital. Other entities regard capital as excluding some components of equity (e.g. components arising from cash flow hedges); | (c) | any changes in (a) and (b) from the previous period; | (d) | whether during the period it complied with any externally imposed capital requirements to which it is subject; | (e) | when the entity has not complied with such externally imposed capital requirements, the consequences of such non-compliance. | These disclosures shall be based on the information provided internally to the entity's key management personnel.124B. | Aby účtovná jednotka splnila požiadavky podľa odseku 124A, uskutoční tieto zverejnenia: | a) | kvalitatívne informácie o svojich cieľoch, zásadách a procesoch pre riadenie kapitálu, vrátane (ale nielen): | i) | opis toho, čo je riadené ako kapitál; | ii) | ak účtovná jednotka podlieha externe stanoveným kapitálovým požiadavkám, charakter týchto požiadaviek a ako sú tieto požiadavky zahrnuté do riadenia kapitálu a | iii) | ako plní svoje ciele pre riadenie kapitálu; | b) | súhrn kvantitatívnych údajov o tom, čo riadi ako kapitál. Niektoré účtovné jednotky považujú niektoré finančné záväzky (napríklad niektoré formy podriadeného dlhu) za súčasť kapitálu. Iné účtovné jednotky nezaraďujú pod pojem kapitál niektoré zložky vlastného imania (napríklad zložky vznikajúce zo zabezpečovacích nástrojov peňažných tokov); | c) | všetky zmeny v písmenách a) a b) z predchádzajúceho obdobia; | d) | či počas obdobia splnila prípadné externe stanovené kapitálové požiadavky, ktorým podlieha; | e) | ak účtovná jednotka nesplnila takéto externe stanovené kapitálové požiadavky, dôsledky toho nesplnenia. | Tieto zverejnenia sa zakladajú na informáciách interne poskytovaných kľúčovým členom manažmentu účtovnej jednotky.
124C | An entity may manage capital in a number of ways and be subject to a number of different capital requirements. For example, a conglomerate may include entities that undertake insurance activities and banking activities, and those entities may also operate in several jurisdictions. When an aggregate disclosure of capital requirements and how capital is managed would not provide useful information or distorts a financial statement user's understanding of an entity's capital resources, the entity shall disclose separate information for each capital requirement to which the entity is subject.124C. | Účtovná jednotka môže riadiť kapitál rôznymi spôsobmi a podliehať rôznym kapitálovým požiadavkám. Napríklad konglomerát môže zahŕňať účtovné jednotky, ktoré uskutočňujú poisťovacie a bankové aktivity a tieto jednotky takisto môžu prevádzkovať činnosť v niekoľkých jurisdikciách. Ak by súhrnné zverejnenie kapitálových požiadaviek a spôsobu riadenia kapitálu neposkytovalo užitočné informácie alebo by skresľovalo chápanie kapitálových zdrojov účtovnej jednotky používateľmi účtovnej závierky, účtovná jednotka samostatne zverejní informácie o každej požiadavke na kapitál, ktorej táto jednotka podlieha.
Other disclosuresOstatné zverejnenia
125 | An entity shall disclose in the notes: | (a) | the amount of dividends proposed or declared before the financial statements were authorised for issue but not recognised as a distribution to equity holders during the period, and the related amount per share; and | (b) | the amount of any cumulative preference dividends not recognised.125. | Účtovná jednotka zverejňuje v poznámkach tieto údaje: | a) | navrhované alebo oznámené sumy dividend pred schválením účtovnej závierky na zverejnenie, ale nevykázané ako sumy rozdelené počas obdobia medzi vlastníkov a príslušnú sumu na akciu, a | b) | suma všetkých kumulatívnych prioritných dividend, ktoré neboli vykázané.
126 | An entity shall disclose the following, if not disclosed elsewhere in information published with the financial statements: | (a) | the domicile and legal form of the entity, its country of incorporation and the address of its registered office (or principal place of business, if different from the registered office); | (b) | a description of the nature of the entity's operations and its principal activities; and | (c) | the name of the parent and the ultimate parent of the group.126. | Ak nie sú súčasťou iných zverejnených informácií uverejnených s účtovnou závierkou, účtovná jednotka zverejní tieto informácie: | a) | sídlo a právna forma účtovnej jednotky, krajina založenia a adresa sídla (alebo hlavného miesta podnikania, ak je iné ako sídlo); | b) | opis charakteru činnosti účtovnej jednotky a jej hlavných činností a | c) | názov materskej spoločnosti a hlavnej materskej spoločnosti skupiny.
EFFECTIVE DATEDÁTUM ÚČINNOSTI
127 | An entity shall apply this standard for annual periods beginning on or after 1 January 2005. Earlier application is encouraged. If an entity applies this standard for a period beginning before 1 January 2005, it shall disclose that fact.127. | Účtovná jednotka uplatní tento štandard na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2005 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie sa odporúča. Ak účtovná jednotka uplatňuje tento štandard na obdobie, ktoré sa začína pred 1. januárom 2005, zverejní túto skutočnosť.
127A | An entity shall apply the amendment in paragraph 96 for annual periods beginning on or after 1 January 2006. If an entity applies the amendments to IAS 19 Employee benefits — actuarial gains and losses, group plans and disclosures for an earlier period, that amendment shall be applied for that earlier period.127A. | Účtovná jednotka uplatní zmenu a doplnenie uvedené v odseku 96 na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2006 alebo neskôr. Ak účtovná jednotka uplatní zmeny a doplnenia na IAS 19 Zamestnanecké požitky – aktuárske zisky a straty, skupinové plány a zverejnenia na skoršie obdobie, tieto zmeny sa uplatnia na toto skoršie obdobie.
127B | An entity shall apply the requirements of paragraphs 124A-124C for annual periods beginning on or after 1 January 2007. Earlier application is encouraged.127B. | Účtovná jednotka uplatní požiadavky odsekov 124A až 124C na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2007 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie sa odporúča.
WITHDRAWAL OF IAS 1 (REVISED 1997)UKONČENIE PLATNOSTI IAS 1 (REVIDOVANÝ V ROKU 1997)
128 | This standard supersedes IAS 1 Presentation of financial statements revised in 1997.128. | Týmto štandardom sa nahrádza IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky revidovaný v roku 1997.
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD 2MEDZINÁRODNÝ ÚČTOVNÝ ŠTANDARD 2
InventoriesZásoby
OBJECTIVECIEĽ
1 | The objective of this standard is to prescribe the accounting treatment for inventories. A primary issue in accounting for inventories is the amount of cost to be recognised as an asset and carried forward until the related revenues are recognised. This standard provides guidance on the determination of cost and its subsequent recognition as an expense, including any write-down to net realisable value. It also provides guidance on the cost formulas that are used to assign costs to inventories.1. | Cieľom tohto štandardu je určiť spôsob účtovného zobrazenia zásob. Kľúčovou otázkou pri účtovaní zásob je výška nákladov, ktoré sa majú vykázať ako majetok a prenášať do budúceho obdobia, až do vykázania súvisiacich výnosov. Tento štandard poskytuje návod na určenie obstarávacej ceny a jej následného vykázania ako nákladu, vrátane všetkých znížení hodnoty na čistú realizovateľnú hodnotu. Štandard takisto poskytuje návod na oceňovacie vzorce, ktoré sa používajú na priradenie nákladov k zásobám.
SCOPEROZSAH PÔSOBNOSTI
2 | This standard applies to all inventories, except: | (a) | work in progress arising under construction contracts, including directly related service contracts (see IAS 11 Construction contracts); | (b) | financial instruments (see IAS 32 Financial instruments: presentation and IAS 39 Financial instruments: recognition and measurement); and | (c) | biological assets related to agricultural activity and agricultural produce at the point of harvest (see IAS 41 Agriculture).2. | Tento štandard platí pre všetky druhy zásob s výnimkou: | a) | nedokončenej výroby pri zmluvách o zhotovení vrátane priamo súvisiacich zákaziek na poskytnutie služby (pozri IAS 11 Zmluvy o zhotovení); | b) | finančných nástrojov (pozri IAS 32 Finančné nástroje: prezentácia a IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie) a | c) | biologického majetku súvisiaceho s poľnohospodárskou činnosťou a poľnohospodárskou výrobou v okamihu zberu úrody (pozri IAS 41 Poľnohospodárstvo).
3 | This standard does not apply to the measurement of inventories held by: | (a) | producers of agricultural and forest products, agricultural produce after harvest, and minerals and mineral products, to the extent that they are measured at net realisable value in accordance with well-established practices in those industries. When such inventories are measured at net realisable value, changes in that value are recognised in profit or loss in the period of the change; | (b) | commodity broker-traders who measure their inventories at fair value less costs to sell. When such inventories are measured at fair value less costs to sell, changes in fair value less costs to sell are recognised in profit or loss in the period of the change.3. | Tento štandard sa nevzťahuje na oceňovanie zásob držaných: | a) | výrobcami poľnohospodárskych a lesných produktov, poľnohospodárskej výroby po zbere úrody, nerastných surovín a výrobkov z nich, v rozsahu ich oceňovania v čistej realizovateľnej hodnote v súlade so zavedenými postupmi v týchto odvetviach. Ak sa tieto zásoby oceňujú v čistej realizovateľnej hodnote, vykazujú sa zmeny tejto hodnoty ako zisk alebo strata v období, keď ku zmene došlo; | b) | maklérmi-obchodníkmi s komoditami, ktorí oceňujú svoje zásoby v reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj. Ak sa tieto zásoby oceňujú v reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj, vykazujú sa zmeny tejto hodnoty ako zisk alebo strata v období zmeny.
4 | The inventories referred to in paragraph 3(a) are measured at net realisable value at certain stages of production. This occurs, for example, when agricultural crops have been harvested or minerals have been extracted and sale is assured under a forward contract or a government guarantee, or when an active market exists and there is a negligible risk of failure to sell. These inventories are excluded from only the measurement requirements of this standard.4. | Zásoby uvedené v odseku 3 písm. a) sú oceňované v čistej realizovateľnej hodnote v určitých štádiách výroby. K tomu dochádza napríklad po zbere poľnohospodárskej úrody alebo po vyťažení nerastnej suroviny, keď sa ďalší predaj zabezpečuje forwardovou zmluvou alebo štátnou zárukou, alebo keď existuje aktívny trh so zanedbateľným rizikom nepredajnosti. Na tieto zásoby sa nevzťahujú len požiadavky na oceňovanie v tomto štandarde.
5 | Broker-traders are those who buy or sell commodities for others or on their own account. The inventories referred to in paragraph 3(b) are principally acquired with the purpose of selling in the near future and generating a profit from fluctuations in price or broker-traders' margin. When these inventories are measured at fair value less costs to sell, they are excluded from only the measurement requirements of this standard.5. | Makléri-obchodníci sú tí, ktorí nakupujú alebo predávajú komodity pre iné osoby alebo na svoj vlastný účet. Zásoby uvedené v odseku 3 písm. b) sa v zásade získavajú s cieľom predaja v blízkej budúcnosti a tvorby zisku z pohybov v cenách alebo marži maklérov-obchodníkov. Ak sa tieto zásoby oceňujú v reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj, nevzťahujú sa na ne len požiadavky na oceňovanie v tomto štandarde.
DEFINITIONSDEFINÍCIE
6 | The following terms are used in this standard with the meanings specified: | Inventories are assets: | (a) | held for sale in the ordinary course of business; | (b) | in the process of production for such sale; or | (c) | in the form of materials or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services. | Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale. | Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction.6. | Ďalej uvedené pojmy sa používajú v tomto štandarde vo vymedzenom význame: | Zásoby sú majetok: | a) | držaný na predaj  pri bežnom podnikaní; | b) | v procese výroby pre takýto predaj alebo | c) | vo forme materiálu alebo dodávok na spotrebu vo výrobnom procese alebo pri poskytovaní služieb. | Čistá realizovateľná hodnota je odhadovaná predajná cena v bežnom podnikaní po odpočítaní odhadnutých nákladov na dokončenie a odhadnutých nákladov potrebných na uskutočnenie predaja. | Reálna hodnota je suma, za ktorú by mohol byť majetok vymenený, alebo záväzok vysporiadaný, v nezávislej transakcii medzi informovanými, dobrovoľne súhlasiacimi stranami.
7 | Net realisable value refers to the net amount that an entity expects to realise from the sale of inventory in the ordinary course of business. Fair value reflects the amount for which the same inventory could be exchanged between knowledgeable and willing buyers and sellers in the marketplace. The former is an entity-specific value; the latter is not. Net realisable value for inventories may not equal fair value less costs to sell.7. | Čistá realizovateľná hodnota sa vzťahuje na čistú sumu, ktorú účtovná jednotka očakáva, že sa zrealizuje z predaja zásob  pri bežnom podnikaní. Do reálnej hodnoty sa premieta hodnota, za ktorú by sa mohli zásoby rovnakého druhu vymeniť medzi informovanými a dobrovoľne súhlasiacimi kupujúcimi a predávajúcimi na trhu. Prvá hodnota je hodnota špecifická pre účtovnú jednotku; druhá nie je špecifická pre účtovnú jednotku. Čistá realizovateľná hodnota zásob sa nemusí rovnať reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj.
8 | Inventories encompass goods purchased and held for resale, including, for example, merchandise purchased by a retailer and held for resale, or land and other property held for resale. Inventories also encompass finished goods produced, or work in progress being produced, by the entity and include materials and supplies awaiting use in the production process. In the case of a service provider, inventories include the costs of the service, as described in paragraph 19, for which the entity has not yet recognised the related revenue (see IAS 18 Revenue).8. | Zásoby zahŕňajú tovar nakúpený a držaný na ďalší predaj vrátane napríklad tovaru nakúpeného maloobchodníkom a držaného na ďalší predaj alebo pozemky a iný majetok držané na ďalší predaj. Zásoby zahŕňajú aj účtovnou jednotkou vyrobené hotové výrobky alebo nedokončenú výrobu a zahŕňajú materiály a dodávky čakajúce na použitie vo výrobnom procese. V prípade poskytovateľa služieb zásoby zahŕňajú náklady vynaložené na služby, ako je to opísané v odseku 19, pre ktoré účtovná jednotka ešte nevykázala súvisiace výnosy (pozri IAS 18 Výnosy).
MEASUREMENT OF INVENTORIESOCEŇOVANIE ZÁSOB
9 | Inventories shall be measured at the lower of cost and net realisable value.9. | Zásoby sa oceňujú na nižšej z úrovní obstarávacích alebo výrobných nákladov a čistej realizovateľnej hodnoty.
Cost of inventoriesObstarávacia cena zásob
10 | The cost of inventories shall comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.10. | Obstarávacia cena zásob zahŕňa všetky náklady na nákup, náklady na premenu a ostatné náklady, ktoré vznikajú pri uvedení zásob na ich súčasné miesto a do ich súčasného stavu.
Costs of purchaseNáklady na nákup
11 | The costs of purchase of inventories comprise the purchase price, import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable by the entity from the taxing authorities), and transport, handling and other costs directly attributable to the acquisition of finished goods, materials and services. Trade discounts, rebates and other similar items are deducted in determining the costs of purchase.11. | Náklady na nákup zásob zahŕňajú nákupnú cenu, dovozné clá a ostatné dane (iné ako dane následne získateľné účtovnou jednotkou späť od daňových úradov) a dopravné a manipulačné poplatky a ostatné náklady priamo priraditeľné k obstaraniu hotových výrobkov, materiálov a služieb. Obchodné zľavy, rabaty a iné podobné položky sa odpočítajú pri určovaní nákladov na nákup.
Costs of conversionNáklady na premenu
12 | The costs of conversion of inventories include costs directly related to the units of production, such as direct labour. They also include a systematic allocation of fixed and variable production overheads that are incurred in converting materials into finished goods. Fixed production overheads are those indirect costs of production that remain relatively constant regardless of the volume of production, such as depreciation and maintenance of factory buildings and equipment, and the cost of factory management and administration. Variable production overheads are those indirect costs of production that vary directly, or nearly directly, with the volume of production, such as indirect materials and indirect labour.12. | Náklady na premenu zásob zahŕňajú náklady priamo súvisiace s jednotkami výroby, ako je priama práca. Zahŕňajú aj systematické rozvrhnutie fixnej a variabilnej výrobnej réžie, ktoré sú vynaložené pri zmene materiálov na hotové výrobky. Fixná výrobná réžia predstavuje tie nepriame výrobné náklady, ktoré zostávajú relatívne nemenné bez ohľadu na objem výroby, ako sú napríklad odpisy a údržba výrobných budov a zariadení a náklady na riadenie a na administratívu výroby. Variabilná výrobná réžia predstavuje tie nepriame náklady na výrobu, ktoré sa menia priamo alebo takmer priamo s objemom výroby, ako sú nepriame materiály a nepriama práca.
13 | The allocation of fixed production overheads to the costs of conversion is based on the normal capacity of the production facilities. Normal capacity is the production expected to be achieved on average over a number of periods or seasons under normal circumstances, taking into account the loss of capacity resulting from planned maintenance. The actual level of production may be used if it approximates normal capacity. The amount of fixed overhead allocated to each unit of production is not increased as a consequence of low production or idle plant. Unallocated overheads are recognised as an expense in the period in which they are incurred. In periods of abnormally high production, the amount of fixed overhead allocated to each unit of production is decreased so that inventories are not measured above cost. Variable production overheads are allocated to each unit of production on the basis of the actual use of the production facilities.13. | Rozvrhnutie fixnej výrobnej réžie v rámci nákladov na premenu je založené na bežnej kapacite výrobných zariadení. Bežná kapacita je očakávaný objem výroby, ktorý sa v priemere dosiahne počas niekoľkých období alebo sezón za bežných okolností so zohľadnením straty kapacity v dôsledku plánovanej údržby. Môže sa použiť skutočná úroveň výroby, ak sa približuje k bežnej kapacite. Suma fixnej réžie rozvrhnutá na každú jednotku výroby sa nezvyšuje v dôsledku nízkej výroby alebo nevyužitého výrobného zariadenia. Nerozvrhnutá réžia je vykázaná ako náklad v období, v ktorom vznikne. V obdobiach neobvykle vysokého objemu výroby je suma fixnej réžie rozvrhnutej na každú jednotku výroby znížená tak, aby ocenenie zásob nebolo vyššie ako náklady. Variabilné výrobné réžie sú rozvrhnuté na každú výrobnú jednotku na základe skutočného použitia výrobných zariadení.
14 | A production process may result in more than one product being produced simultaneously. This is the case, for example, when joint products are produced or when there is a main product and a by-product. When the costs of conversion of each product are not separately identifiable, they are allocated between the products on a rational and consistent basis. The allocation may be based, for example, on the relative sales value of each product either at the stage in the production process when the products become separately identifiable, or at the completion of production. Most by-products, by their nature, are immaterial. When this is the case, they are often measured at net realisable value and this value is deducted from the cost of the main product. As a result, the carrying amount of the main product is not materially different from its cost.14. | Výsledkom výrobného procesu môže byť výroba viac ako jedného výrobku súčasne. To je situácia, keď sa napríklad spoločne vyrábajú výrobky alebo keď existuje hlavný a vedľajší výrobok. Ak nie je možné identifikovať osobitne náklady na premenu každého výrobku, potom sú rozvrhnuté medzi výrobky na racionálnom a konzistentnom základe. Rozvrhnutie môže byť založené napríklad na relatívnej predajnej hodnote každého výrobku buď v štádiu výrobného procesu, keď sa výrobky stanú samostatne identifikovateľné, alebo po skončení výroby. Väčšina vedľajších výrobkov je svojou povahou nevýznamná. V tomto prípade sa vedľajšie výrobky často oceňujú v čistej realizovateľnej hodnote, ktorá sa odpočíta od nákladov na hlavný výrobok. Výsledkom je, že účtovná hodnota hlavného výrobku sa významne nelíši od nákladov na jeho výrobu.
Other costsOstatné náklady
15 | Other costs are included in the cost of inventories only to the extent that they are incurred in bringing the inventories to their present location and condition. For example, it may be appropriate to include non-production overheads or the costs of designing products for specific customers in the cost of inventories.15. | Ostatné náklady sú zahrnuté do obstarávacej ceny zásob len do tej miery, v ktorej sa vynakladajú pri uvedení zásob na ich súčasné miesto a do ich súčasného stavu. Napríklad môže byť vhodné zahrnúť do obstarávacej ceny zásob nevýrobnú réžiu alebo náklady na návrhy výrobkov pre konkrétnych zákazníkov.
16 | Examples of costs excluded from the cost of inventories and recognised as expenses in the period in which they are incurred are: | (a) | abnormal amounts of wasted materials, labour or other production costs; | (b) | storage costs, unless those costs are necessary in the production process before a further production stage; | (c) | administrative overheads that do not contribute to bringing inventories to their present location and condition; and | (d) | selling costs.16. | Príklady nákladov vylúčených z obstarávacej ceny zásob a vykázaných ako náklad obdobia, v ktorom vznikli, sú tieto: | a) | neobvyklá suma odpadového materiálu, práce alebo iných výrobných nákladov; | b) | náklady na skladovanie, pokiaľ nie sú tieto náklady nevyhnutné vo výrobnom procese pred ďalším výrobným stupňom; | c) | správna réžia, ktorá neprispieva k uvedeniu zásob na ich súčasné miesto a do súčasného stavu, a | d) | náklady na predaj.
17 | IAS 23 Borrowing costs identifies limited circumstances where borrowing costs are included in the cost of inventories.17. | V IAS 23 Náklady na prijaté úvery a pôžičky sa vymedzujú obmedzené prípady, za ktorých sa do obstarávacej ceny zásob môžu zahrnúť náklady na prijaté úvery a pôžičky.
18 | An entity may purchase inventories on deferred settlement terms. When the arrangement effectively contains a financing element, that element, for example a difference between the purchase price for normal credit terms and the amount paid, is recognised as interest expense over the period of the financing.18. | Účtovná jednotka môže nakúpiť zásoby s odloženým termínom splatenia. Ak takéto dohody evidentne obsahujú finančnú zložku, takáto zložka, daná napríklad rozdielom medzi nákupnou cenou za bežných platobných podmienok a zaplatenou sumou, sa vykazuje ako úrokové náklady vzťahujúce sa na obdobie financovania.
Cost of inventories of a service providerObstarávacia cena zásob u poskytovateľov služieb
19 | To the extent that service providers have inventories, they measure them at the costs of their production. These costs consist primarily of the labour and other costs of personnel directly engaged in providing the service, including supervisory personnel, and attributable overheads. Labour and other costs relating to sales and general administrative personnel are not included but are recognised as expenses in the period in which they are incurred. The cost of inventories of a service provider does not include profit margins or non-attributable overheads that are often factored into prices charged by service providers.19. | Ak poskytovatelia služieb majú zásoby, oceňujú ich vo výške nákladov vynaložených na ich výrobu. Tieto náklady zahŕňajú predovšetkým náklady práce a iné náklady na zamestnancov priamo sa podieľajúci na poskytovaní služby, vrátane vedúcich pracovníkov a priraditeľných režijných nákladov. Náklady práce a iné náklady týkajúce sa zamestnancov zaoberajúcich sa predajom a všeobecnou správou nie sú zahrnuté, ale sú vykázané ako náklady v období, v ktorom vznikli. Obstarávacia cena zásob u poskytovateľa služieb nezahŕňa ziskovú maržu ani nepriraditeľné režijné náklady, ktoré sa často započítavajú do cien účtovaných poskytovateľmi služieb.
Cost of agricultural produce harvested from biological assetsNáklady na poľnohospodársku výrobu získanú z biologického majetku
20 | In accordance with IAS 41 Agriculture inventories comprising agricultural produce that an entity has harvested from its biological assets are measured on initial recognition at their fair value less estimated point-of-sale costs at the point of harvest. This is the cost of the inventories at that date for application of this standard.20. | V súlade s IAS 41 Poľnohospodárstvo sa zásoby zahŕňajúce poľnohospodársku výrobu, ktoré účtovná jednotka získala z biologického majetku, ocenia pri prvotnom vykázaní v ich reálnej hodnote zníženej o odhadované náklady na predaj v okamihu zberu úrody. Táto hodnota predstavuje obstarávaciu cenu zásob k danému termínu na účely uplatnenia tohto štandardu.
Techniques for the measurement of costTechniky stanovenia obstarávacej ceny
21 | Techniques for the measurement of the cost of inventories, such as the standard cost method or the retail method, may be used for convenience if the results approximate cost. Standard costs take into account normal levels of materials and supplies, labour, efficiency and capacity utilisation. They are regularly reviewed and, if necessary, revised in the light of current conditions.21. | Techniky stanovenia obstarávacej ceny zásob, ako je metóda štandardných nákladov alebo maloobchodná metóda, sa môžu používať na uľahčenie, ak sa výsledky približujú obstarávacím nákladom. Pri štandardných nákladoch sa berie do úvahy bežná úroveň materiálu a dodávok, práce, bežná úroveň efektívnosti a využitia kapacity. Tieto sa pravidelne preverujú a v prípade potreby sa revidujú podľa súčasných podmienok.
22 | The retail method is often used in the retail industry for measuring inventories of large numbers of rapidly changing items with similar margins for which it is impracticable to use other costing methods. The cost of the inventory is determined by reducing the sales value of the inventory by the appropriate percentage gross margin. The percentage used takes into consideration inventory that has been marked down to below its original selling price. An average percentage for each retail department is often used.22. | Maloobchodná metóda sa často používa v maloobchode na oceňovanie zásob veľkého počtu rýchloobrátkových položiek, ktoré majú podobné marže a pri ktorých je nepraktické použiť iné nákladové metódy. Obstarávacia cena zásob sa určuje odpočítaním vhodnej percentuálnej časti marže od predajnej hodnoty zásob. Pri použitej percentuálnej časti sa zohľadňujú zásoby precenené na hodnotu nižšiu, ako bola pôvodná predajná cena. Často sa používa priemerná percentuálna sadzba pre každú maloobchodnú jednotku.
Cost formulasOceňovacie vzorce
23 | The cost of inventories of items that are not ordinarily interchangeable and goods or services produced and segregated for specific projects shall be assigned by using specific identification of their individual costs.23. | Obstarávacia cena položiek zásob, ktoré nie sú bežne zameniteľné, a tovaru alebo služby vyrábaných a určených na konkrétne projekty, sa určí pomocou špecifického identifikovania ich individuálnych nákladov.
24 | Specific identification of cost means that specific costs are attributed to identified items of inventory. This is the appropriate treatment for items that are segregated for a specific project, regardless of whether they have been bought or produced. However, specific identification of costs is inappropriate when there are large numbers of items of inventory that are ordinarily interchangeable. In such circumstances, the method of selecting those items that remain in inventories could be used to obtain predetermined effects on profit or loss.24. | Špecifická identifikácia nákladov znamená, že k identifikovaným položkám zásob sa pripočítajú konkrétne náklady. Tento postup je vhodný pre položky zásob vyčlenené pre konkrétny projekt bez ohľadu na to, či sa nakúpili alebo vyrobili. Špecifická identifikácia nákladov je však nevhodná vtedy, keď existuje veľký počet položiek zásob, ktoré sú navzájom bežne zameniteľné. Za takýchto okolností možno použiť metódu výberu tých položiek, ktoré zostávajú v zásobách, na dosiahnutie vopred určených vplyvov na zisk alebo stratu.
25 | The cost of inventories, other than those dealt with in paragraph 23, shall be assigned by using the first-in, first-out (FIFO) or weighted average cost formula. An entity shall use the same cost formula for all inventories having a similar nature and use to the entity. For inventories with a different nature or use, different cost formulas may be justified.25. | Obstarávacia cena zásob iných, ako tie, ktoré sú predmetom odseku 23, sa určí použitím vzorca prvý dnu, prvý von (FIFO) alebo vzorca váženého priemeru nákladov. Účtovná jednotka použije rovnaký oceňovací vzorec pre všetky zásoby podobnej povahy a ktoré účtovná jednotka podobne používa. Pre zásoby odlišnej povahy alebo odlišného použitia môže byť odôvodnené použiť rôzne oceňovacie vzorce.
26 | For example, inventories used in one operating segment may have a use to the entity different from the same type of inventories used in another operating segment. However, a difference in geographical location of inventories (or in the respective tax rules), by itself, is not sufficient to justify the use of different cost formulas.26. | Napríklad zásoby používané v jednom prevádzkovom segmente môže účtovná jednotka používať iným spôsobom ako zásoby toho istého druhu v inom prevádzkovom segmente. Samotný rozdiel v geografickom umiestnení zásob (alebo v príslušných daňových predpisoch) však nestačí na zdôvodnenie použitia rozdielnych oceňovacích vzorcov.
27 | The FIFO formula assumes that the items of inventory that were purchased or produced first are sold first, and consequently the items remaining in inventory at the end of the period are those most recently purchased or produced. Under the weighted average cost formula, the cost of each item is determined from the weighted average of the cost of similar items at the beginning of a period and the cost of similar items purchased or produced during the period. The average may be calculated on a periodic basis, or as each additional shipment is received, depending upon the circumstances of the entity.27. | Vzorec FIFO predpokladá, že prvé sa predávajú tie položky zásob, ktoré boli nakúpené alebo vyrobené skôr a následkom toho položky zostávajúce v zásobách na konci obdobia sú tie, ktoré sa nakúpili alebo vyrobili nedávno. Podľa vzorca váženého priemeru z nákladov sa náklady na každú položku určia z váženého priemeru z obstarávacích cien alebo nákladov podobných položiek na začiatku účtovného obdobia a obstarávacích cien alebo nákladov podobných položiek nakúpených alebo vyrobených počas účtovného obdobia. V závislosti od situácie účtovnej jednotky je možné vypočítať priemer na periodickej báze alebo vždy pri prijatí ďalšej dodávky.
Net realisable valueČistá realizovateľná hodnota
28 | The cost of inventories may not be recoverable if those inventories are damaged, if they have become wholly or partially obsolete, or if their selling prices have declined. The cost of inventories may also not be recoverable if the estimated costs of completion or the estimated costs to be incurred to make the sale have increased. The practice of writing inventories down below cost to net realisable value is consistent with the view that assets should not be carried in excess of amounts expected to be realised from their sale or use.28. | Obstarávacia cena zásob sa nemusí získať späť, ak sú poškodené, úplne alebo čiastočne zastarané alebo ich predajné ceny poklesli. Obstarávacia cena zásob nemusí byť späť získateľná ani v prípade, ak sa zvýšili odhadované náklady na dokončenie alebo odhadované náklady na uskutočnenie predaja. Prax znižovania hodnoty zásob pod úroveň nákladov na čistú realizovateľnú hodnotu je v súlade s tým, že majetok by nemal byť zaúčtovaný v sumách vyšších, ako sa očakávajú z realizácie ich predaja alebo použitia.
29 | Inventories are usually written down to net realisable value item by item. In some circumstances, however, it may be appropriate to group similar or related items. This may be the case with items of inventory relating to the same product line that have similar purposes or end uses, are produced and marketed in the same geographical area, and cannot be practicably evaluated separately from other items in that product line. It is not appropriate to write inventories down on the basis of a classification of inventory, for example, finished goods, or all the inventories in a particular operating segment. Service providers generally accumulate costs in respect of each service for which a separate selling price is charged. Therefore, each such service is treated as a separate item.29. | Zásoby sa zvyčajne znižujú na čistú realizovateľnú hodnotu položka po položke. Za určitých okolností však sa môžu podobné alebo súvisiace položky vhodne spájať do skupín. Môžu to byť napríklad položky zásob vzťahujúce sa na rovnaký výrobkový rad, ktoré majú podobný účel alebo konečné použitie a vyrábajú a predávajú sa v rovnakej geografickej oblasti a nemôžu byť prakticky ohodnotené oddelene od iných položiek daného výrobkového radu. Nie je vhodné znižovať hodnotu zásob podľa ich jednotlivých kategórií, napríklad iba hotové výrobky alebo iba všetky zásoby v určitom prevádzkovom segmente. Poskytovatelia služieb zvyčajne zlučujú náklady na jednotlivé služby, za ktoré sa účtuje samostatná predajná cena. Preto sa s každou takouto službou zaobchádza ako so samostatnou položkou.
30 | Estimates of net realisable value are based on the most reliable evidence available at the time the estimates are made, of the amount the inventories are expected to realise. These estimates take into consideration fluctuations of price or cost directly relating to events occurring after the end of the period to the extent that such events confirm conditions existing at the end of the period.30. | Odhady čistej realizovateľnej hodnoty vychádzajú z najspoľahlivejších dostupných dôkazov o očakávanej hodnote z realizácie zásob v čase, keď sa odhady urobili. Pri týchto odhadoch sa berú do úvahy pohyby v cenách alebo nákladoch, ktoré súvisia s udalosťami po skončení obdobia v takom rozsahu, že týmito udalosťami sa potvrdia podmienky existujúce ku koncu obdobia.
31 | Estimates of net realisable value also take into consideration the purpose for which the inventory is held. For example, the net realisable value of the quantity of inventory held to satisfy firm sales or service contracts is based on the contract price. If the sales contracts are for less than the inventory quantities held, the net realisable value of the excess is based on general selling prices. Provisions may arise from firm sales contracts in excess of inventory quantities held or from firm purchase contracts. Such provisions are dealt with under IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets.31. | Pri odhadoch čistej realizovateľnej hodnoty sa takisto berie do úvahy aj účel, na ktorý sa zásoby držia. Napríklad čistá realizovateľná hodnota množstva zásob držaného na uspokojenie pevných predajov a zákaziek na poskytnutie služby vychádza zo zmluvnej ceny. Ak sú tieto zmluvy o predaji na menšie množstvá, ako sú skladové zásoby, pri určení čistej realizovateľnej hodnoty zvyšku sa vychádza z bežných predajných cien. Zo zmlúv o predaji, ktoré presahujú množstvo držaných zásob, alebo z pevných kúpnych zmlúv, môže vyplynúť rezerva. Týmito rezervami sa zaoberá štandard IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva.
32 | Materials and other supplies held for use in the production of inventories are not written down below cost if the finished products in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. However, when a decline in the price of materials indicates that the cost of the finished products exceeds net realisable value, the materials are written down to net realisable value. In such circumstances, the replacement cost of the materials may be the best available measure of their net realisable value.32. | Hodnota materiálu a ostatných dodávok držaných na použitie vo výrobe zásob sa neznižuje pod tieto obstarávacie náklady, ak sa očakáva predaj hotových výrobkov, ktorých budú súčasťou, za rovnakú alebo vyššiu cenu ako tieto náklady. Ak však zníženie ceny materiálov naznačuje, že náklady na hotové výrobky prevyšujú čistú realizovateľnú hodnotu, zníži sa hodnota materiálov na čistú realizovateľnú hodnotu. Za týchto okolností môžu byť reprodukčné náklady materiálu tým najlepším dostupným ocenením ich čistej realizovateľnej hodnoty.
33 | A new assessment is made of net realisable value in each subsequent period. When the circumstances that previously caused inventories to be written down below cost no longer exist or when there is clear evidence of an increase in net realisable value because of changed economic circumstances, the amount of the write-down is reversed (i.e. the reversal is limited to the amount of the original write-down) so that the new carrying amount is the lower of the cost and the revised net realisable value. This occurs, for example, when an item of inventory that is carried at net realisable value, because its selling price has declined, is still on hand in a subsequent period and its selling price has increased.33. | Čistá realizovateľná hodnota sa prehodnocuje v každom nasledujúcom období. Ak prestanú existovať okolnosti, na základe ktorých sa predtým znížila hodnota zásob pod ich obstarávaciu cenu, alebo ak existujú jednoznačné dôkazy o zvýšení čistej realizovateľnej hodnoty v dôsledku zmien hospodárskej situácie, zníženie hodnoty sa zruší (t. j. výška zrušenia je ohraničená do výšky pôvodného zníženia hodnoty) tak, že nová účtovná hodnota sa rovná obstarávacej cene alebo revidovanej čistej realizovateľnej hodnote podľa toho, ktorá z nich je nižšia. To môže nastať napríklad vtedy, ak určitá položka zásob, ktorá je zaúčtovaná v čistej realizovateľnej hodnote z dôvodu zníženia jej predajnej ceny, je stále k dispozícii v nasledujúcom období a jej predajná cena sa zvýšila.
RECOGNITION AS AN EXPENSEVYKÁZANÉ AKO NÁKLAD
34 | When inventories are sold, the carrying amount of those inventories shall be recognised as an expense in the period in which the related revenue is recognised. The amount of any write-down of inventories to net realisable value and all losses of inventories shall be recognised as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realisable value, shall be recognised as a reduction in the amount of inventories recognised as an expense in the period in which the reversal occurs.34. | Ak sa zásoby predajú, účtovná hodnota týchto zásob sa vykáže ako náklad v období, v ktorom sa vykáže súvisiaci výnos. Sumy všetkých znížení zásob na čistú realizovateľnú hodnotu a všetky straty zásob sa vykážu ako náklad za obdobie, v ktorom dochádza k zníženiu hodnoty alebo k strate. Suma zrušenia zníženia hodnoty zásob na základe zvýšenia čistej realizovateľnej hodnoty sa vykáže ako zníženie sumy zásob vykázanej ako náklad v období, v ktorom sa uskutočnilo zrušenie.
35 | Some inventories may be allocated to other asset accounts, for example, inventory used as a component of self-constructed property, plant or equipment. Inventories allocated to another asset in this way are recognised as an expense during the useful life of that asset.35. | Niektoré zásoby sa môžu priradiť k iným účtom majetku, napríklad ako zásoby použité ako súčasť nehnuteľností, strojov a zariadení vyrobených vo vlastnej réžii. Zásoby priradené týmto spôsobom k inému majetku sa vykážu ako náklad počas doby použiteľnosti tohto majetku.
DISCLOSUREZVEREJŇOVANIE
36 | The financial statements shall disclose: | (a) | the accounting policies adopted in measuring inventories, including the cost formula used; | (b) | the total carrying amount of inventories and the carrying amount in classifications appropriate to the entity; | (c) | the carrying amount of inventories carried at fair value less costs to sell; | (d) | the amount of inventories recognised as an expense during the period; | (e) | the amount of any write-down of inventories recognised as an expense in the period in accordance with paragraph 34; | (f) | the amount of any reversal of any write-down that is recognised as a reduction in the amount of inventories recognised as expense in the period in accordance with paragraph 34; | (g) | the circumstances or events that led to the reversal of a write-down of inventories in accordance with paragraph 34; and | (h) | the carrying amount of inventories pledged as security for liabilities.36. | V účtovnej závierke sa zverejnia tieto informácie: | a) | účtovná politika prijatá na oceňovanie zásob vrátane použitých oceňovacích vzorcov; | b) | celková účtovná hodnota zásob a účtovná hodnota v klasifikáciách vhodných pre účtovnú jednotku; | c) | účtovná hodnota zásob zaúčtovaných v reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj; | d) | hodnota zásob vykázaných ako náklad počas obdobia; | e) | suma zníženia zásob vykázaná ako náklad v danom období v súlade s odsekom 34; | f) | sumy zrušenia zníženia zásob, ktoré sa vykázali ako zníženie sumy zásob vykázaných ako náklad v danom období v súlade s odsekom 34; | g) | okolnosti alebo udalosti, ktoré viedli k zrušeniu zníženia zásob v súlade s odsekom 34, a | h) | účtovná hodnota zásob založených ako záruka za záväzky.
37 | Information about the carrying amounts held in different classifications of inventories and the extent of the changes in these assets is useful to financial statement users. Common classifications of inventories are merchandise, production supplies, materials, work in progress and finished goods. The inventories of a service provider may be described as work in progress.37. | Informácie o účtovných hodnotách v rôznych klasifikáciách zásob a o rozsahu zmien v tomto majetku sú užitočné pre používateľov účtovnej závierky. Obvyklé klasifikácie zásob sú tovar, poddodávky, materiál, nedokončená výroba a hotové výrobky. Zásoby u poskytovateľa služieb sa môžu klasifikovať ako nedokončená výroba.
38 | The amount of inventories recognised as an expense during the period, which is often referred to as cost of sales, consists of those costs previously included in the measurement of inventory that has now been sold and unallocated production overheads and abnormal amounts of production costs of inventories. The circumstances of the entity may also warrant the inclusion of other amounts, such as distribution costs.38. | Hodnota zásob vykázaných ako náklad počas obdobia, ktorá sa často označuje ako náklady na predaj, pozostáva z tých nákladov, ktoré boli predtým zahrnuté do ocenenia zásob teraz predaných a z nerozvrhnutej réžie a z neobvyklej výšky nákladov na výrobu zásob. Okolnosti špecifické pre účtovnú jednotku môžu takisto oprávňovať  na zahrnutie iných súm, ako sú napríklad distribučné náklady.
39 | Some entities adopt a format for profit or loss that results in amounts being disclosed other than the cost of inventories recognised as an expense during the period. Under this format, an entity presents an analysis of expenses using a classification based on the nature of expenses. In this case, the entity discloses the costs recognised as an expense for raw materials and consumables, labour costs and other costs together with the amount of the net change in inventories for the period.39. | Niektoré účtovné jednotky si volia formát výkazu ziskov a strát, ktorý vedie k zverejneniu súm odlišných od obstarávacej ceny zásob vykázanej ako náklad počas obdobia. V rámci tohto formátu prezentuje účtovná jednotka analýzu nákladov s klasifikáciou podľa druhu nákladov. V tomto prípade účtovná jednotka zverejňuje náklady vykázané ako náklady na suroviny a spotrebný materiál, náklady na priame mzdy a ostatné náklady spolu so sumou čistej zmeny stavu zásob za obdobie.
EFFECTIVE DATEDÁTUM ÚČINNOSTI
40 | An entity shall apply this standard for annual periods beginning on or after 1 January 2005. Earlier application is encouraged. If an entity applies this standard for a period beginning before 1 January 2005, it shall disclose that fact.40. | Účtovná jednotka uplatní tento štandard na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2005 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie sa odporúča. Ak účtovná jednotka uplatňuje tento štandard na obdobie, ktoré sa začína pred 1. januárom 2005, zverejní túto skutočnosť.
WITHDRAWAL OF OTHER PRONOUNCEMENTSUKONČENIE PLATNOSTI INÝCH VYHLÁSENÍ
41 | This standard supersedes IAS 2 Inventories (revised in 1993).41. | Týmto štandardom sa nahrádza IAS 2 Zásoby (revidovaný v roku 1993).
42 | This standard supersedes SIC-1 Consistency — different cost formulas for inventories.42. | Týmto štandardom sa nahrádza SIC-1 Konzistentnosť – rôzne oceňovacie vzorce pre zásoby.
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD 7MEDZINÁRODNÝ ÚČTOVNÝ ŠTANDARD 7
Cash-flow statementsVýkazy peňažných tokov
OBJECTIVECIEĽ
Information about the cash flows of an entity is useful in providing users of financial statements with a basis to assess the ability of the entity to generate cash and cash equivalents and the needs of the entity to utilise those cash flows. The economic decisions that are taken by users require an evaluation of the ability of an entity to generate cash and cash equivalents and the timing and certainty of their generation.Informácie o peňažných tokoch účtovnej jednotky sú užitočné tým, že používateľom účtovnej závierky poskytujú základ na posúdenie schopnosti účtovnej jednotky vytvárať peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty a na posúdenie potrieb účtovnej jednotky tieto peňažné toky využívať. Ekonomické rozhodnutia, ktoré používatelia prijímajú, si vyžadujú zhodnotenie schopnosti účtovnej jednotky vytvárať peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, ako aj časového rozvrhnutia a istoty ich tvorby.
The objective of this standard is to require the provision of information about the historical changes in cash and cash equivalents of an entity by means of a cash-flow statement which classifies cash flows during the period from operating, investing and financing activities.Cieľom tohto štandardu je vyžadovať poskytovanie informácií o historických zmenách v peňažných prostriedkoch a peňažných ekvivalentoch účtovnej jednotky prostredníctvom výkazu peňažných tokov, v ktorom sa peňažné toky za dané obdobie členia na toky z prevádzkových, investičných a finančných činností.
SCOPEROZSAH PÔSOBNOSTI
1 | An entity shall prepare a cash-flow statement in accordance with the requirements of this standard and shall present it as an integral part of its financial statements for each period for which financial statements are presented.1. | Účtovná jednotka zostavuje výkaz peňažných tokov v súlade s požiadavkami tohto štandardu a prezentuje ho ako neoddeliteľnú súčasť svojej účtovnej závierky za každé obdobie, za ktoré sa účtovná závierka predkladá.
2 | This standard supersedes IAS 7 Statement of changes in financial position, approved in July 1977.2. | Tento štandard nahrádza IAS 7 Výkaz zmien vo finančnej situácii, schválený v júli 1977.
3 | Users of an entity's financial statements are interested in how the entity generates and uses cash and cash equivalents. This is the case regardless of the nature of the entity's activities and irrespective of whether cash can be viewed as the product of the entity, as may be the case with a financial institution. Entities need cash for essentially the same reasons however different their principal revenue-producing activities might be. They need cash to conduct their operations, to pay their obligations, and to provide returns to their investors. Accordingly, this standard requires all entities to present a cash-flow statement.3. | Používatelia účtovnej závierky jednotky sa zaujímajú o to, ako účtovná jednotka vytvára a používa peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty. Platí to bez ohľadu na charakter činností účtovnej jednotky a na to, či je možné peniaze vnímať ako produkt účtovnej jednotky, ako je to v prípade finančnej inštitúcie. Účtovné jednotky potrebujú peniaze v podstate z rovnakých dôvodov, hoci ich hlavné výnosové činnosti môžu byť rozdielne. Peniaze potrebujú na uskutočňovanie svojich činností, splácanie svojich záväzkov a zabezpečovanie návratnosti prostriedkov svojim investorom. V tomto štandarde sa preto vyžaduje, aby všetky účtovné jednotky predkladali výkaz peňažných tokov.
BENEFITS OF CASH FLOW INFORMATIONÚŽITOK INFORMÁCIÍ O PEŇAŽNÝCH TOKOCH
4 | A cash-flow statement, when used in conjunction with the rest of the financial statements, provides information that enables users to evaluate the changes in net assets of an entity, its financial structure (including its liquidity and solvency) and its ability to affect the amounts and timing of cash flows in order to adapt to changing circumstances and opportunities. Cash flow information is useful in assessing the ability of the entity to generate cash and cash equivalents and enables users to develop models to assess and compare the present value of the future cash flows of different entities. It also enhances the comparability of the reporting of operating performance by different entities because it eliminates the effects of using different accounting treatments for the same transactions and events.4. | Vo výkaze peňažných tokov, ak je použitý v spojení s ostatnými výkazmi účtovnej závierky, sa poskytujú informácie, ktoré umožňujú používateľom hodnotiť zmeny v čistých aktívach účtovnej jednotky, jej finančnú štruktúru (vrátane jej likvidity a solventnosti) a jej schopnosti ovplyvňovať výšku a časové rozvrhnutie peňažných tokov, aby sa prispôsobili meniacim sa okolnostiam a príležitostiam. Informácie o peňažných tokoch sú užitočné na posúdenie schopnosti účtovnej jednotky vytvárať peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty a umožňujú používateľom vypracúvať modely na posudzovanie a porovnávanie súčasnej hodnoty budúcich peňažných tokov rôznych účtovných jednotiek. Zvyšuje sa tým takisto porovnateľnosť vykazovania prevádzkovej výkonnosti rôznych účtovných jednotiek, pretože sa tým vylučujú účinky používania rôznych spôsobov účtovania rovnakých transakcií a udalostí.
5 | Historical cash flow information is often used as an indicator of the amount, timing and certainty of future cash flows. It is also useful in checking the accuracy of past assessments of future cash flows and in examining the relationship between profitability and net cash flow and the impact of changing prices.5. | Informácie o minulých peňažných tokoch sa často používajú ako ukazovateľ sumy, časového rozvrhnutia a istoty budúcich peňažných tokov. Sú tiež užitočné na overovanie presnosti minulých odhadov budúcich peňažných tokov a na preskúmanie vzťahu medzi ziskovosťou a čistým peňažným tokom a účinkom zmeny cien.
DEFINITIONSDEFINÍCIE
6 | The following terms are used in this standard with the meanings specified: | Cash comprises cash on hand and demand deposits. | Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value. | Cash flows are inflows and outflows of cash and cash equivalents. | Operating activities are the principal revenue-producing activities of the entity and other activities that are not investing or financing activities. | Investing activities are the acquisition and disposal of long-term assets and other investments not included in cash equivalents. | Financing activities are activities that result in changes in the size and composition of the contributed equity and borrowings of the entity.6. | Ďalej uvedené pojmy sa v tomto štandarde používajú v týchto významoch: | Peňažné prostriedky zahŕňajú hotovosť a vklady splatné na požiadanie. | Peňažné ekvivalenty sú krátkodobé, vysoko likvidné investície, ktoré sú ľahko zameniteľné za známu sumu peňažných prostriedkov a pri ktorých existuje nepatrné riziko zmeny hodnoty. | Peňažné toky sú príjmy a výdavky peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov. | Prevádzkové činnosti sú hlavné výnosové činnosti účtovnej jednotky a tiež ostatné činnosti, ktoré nepatria medzi investičné a finančné činnosti. | Investičné činnosti predstavujú obstaranie a vyradenie dlhodobého majetku a ostatné investície nezahŕňané medzi peňažné ekvivalenty. | Finančné činnosti sú činnosti, ktoré majú za následok zmeny vo veľkostí a zložení vloženého vlastného imania a pôžičiek účtovnej jednotky.
Cash and cash equivalentsPeňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
7 | Cash equivalents are held for the purpose of meeting short-term cash commitments rather than for investment or other purposes. For an investment to qualify as a cash equivalent it must be readily convertible to a known amount of cash and be subject to an insignificant risk of changes in value. Therefore, an investment normally qualifies as a cash equivalent only when it has a short maturity of, say, three months or less from the date of acquisition. Equity investments are excluded from cash equivalents unless they are, in substance, cash equivalents, for example in the case of preferred shares acquired within a short period of their maturity and with a specified redemption date.7. | Peňažné ekvivalenty sú držané na účely uspokojovania krátkodobých peňažných záväzkov, nie na investičné alebo iné účely. Aby investícia spĺňala podmienky peňažného ekvivalentu, musí byť ľahko zameniteľná za známu sumu peňažných prostriedkov a podliehať nepatrnému riziku zmeny hodnoty. Investícia preto bežne spĺňa podmienky peňažného ekvivalentu len vtedy, ak má krátku dobu splatnosti, napríklad tri mesiace alebo menej, od dátumu obstarania. Investície do vlastného imania sú vylúčené z peňažných ekvivalentov, ak svojou podstatou nie sú peňažnými ekvivalentmi, napríklad v prípade prioritných akcií obstaraných krátko pred ich splatnosťou a so stanoveným dátumom splatnosti.
8 | Bank borrowings are generally considered to be financing activities. However, in some countries, bank overdrafts which are repayable on demand form an integral part of an entity's cash management. In these circumstances, bank overdrafts are included as a component of cash and cash equivalents. A characteristic of such banking arrangements is that the bank balance often fluctuates from being positive to overdrawn.8. | Pôžičky od bánk sa vo všeobecnosti považujú za finančné činnosti. V niektorých krajinách však tvoria kontokorentné úvery, splatné na požiadanie, neoddeliteľnú súčasť finančného riadenia účtovnej jednotky. Za týchto okolností sa kontokorentné úvery počítajú za súčasť peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov. Charakteristickou črtou takýchto vzťahov s bankou je, že zostatok bankového účtu sa často pohybuje z plusu do mínusu.
9 | Cash flows exclude movements between items that constitute cash or cash equivalents because these components are part of the cash management of an entity rather than part of its operating, investing and financing activities. Cash management includes the investment of excess cash in cash equivalents.9. | Pohyby medzi položkami predstavujúcimi peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty sa z peňažných tokov vylučujú, pretože tieto zložky sú skôr súčasťou riadenia peňažných prostriedkov účtovnej jednotky ako súčasťou jej prevádzkových, investičných a finančných činností. Riadenie peňažných prostriedkov zahŕňa investovanie prebytku peňažných prostriedkov do peňažných ekvivalentov.
PRESENTATION OF A CASH-FLOW STATEMENTPREZENTÁCIA VÝKAZU PEŇAŽNÝCH TOKOV
10 | The cash-flow statement shall report cash flows during the period classified by operating, investing and financing activities.10. | Výkaz peňažných tokov podáva informácie o peňažných tokoch počas obdobia v členení na prevádzkové, investičné a finančné činnosti.
11 | An entity presents its cash flows from operating, investing and financing activities in a manner which is most appropriate to its business. Classification by activity provides information that allows users to assess the impact of those activities on the financial position of the entity and the amount of its cash and cash equivalents. This information may also be used to evaluate the relationships among those activities.11. | Účtovná jednotka prezentuje svoje peňažné toky z prevádzkových, investičných a finančných činností spôsobom, ktorý najlepšie vystihuje jej podnikanie. Klasifikácia podľa činností poskytuje informácie, ktoré umožňujú používateľom posúdiť vplyv týchto činností na finančnú situáciu účtovnej jednotky a na výšku jej peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov. Tieto informácie je možné využiť aj pri hodnotení vzťahov medzi týmito činnosťami.
12 | A single transaction may include cash flows that are classified differently. For example, when the cash repayment of a loan includes both interest and capital, the interest element may be classified as an operating activity and the capital element is classified as a financing activity.12. | Jedna a tá istá transakcia môže obsahovať rôzne klasifikované peňažné toky. Napríklad ak peňažná splátka úveru obsahuje úrok aj istinu, úroková časť môže byť začlenená medzi prevádzkové činnosti a istina je začlenená do finančnej činnosti.
Operating activitiesPrevádzkové činnosti
13 | The amount of cash flows arising from operating activities is a key indicator of the extent to which the operations of the entity have generated sufficient cash flows to repay loans, maintain the operating capability of the entity, pay dividends and make new investments without recourse to external sources of financing. Information about the specific components of historical operating cash flows is useful, in conjunction with other information, in forecasting future operating cash flows.13. | Výška peňažných tokov plynúca z prevádzkových činností je kľúčovým ukazovateľom rozsahu, v akom prevádzkové činnosti účtovnej jednotky vytvorili dostatočné peňažné toky na splácanie úverov, udržiavanie prevádzkyschopnosti účtovnej jednotky, platenie dividend a uskutočňovanie nových investícií bez pomoci vonkajších zdrojov financovania. Informácie o historickom vývoji špecifických zložiek peňažných tokov z prevádzkových činností sú užitočné, v spojení s inými informáciami, pri predpokladaní budúcich peňažných tokov z prevádzkových činností.
14 | Cash flows from operating activities are primarily derived from the principal revenue-producing activities of the entity. Therefore, they generally result from the transactions and other events that enter into the determination of profit or loss. Examples of cash flows from operating activities are: | (a) | cash receipts from the sale of goods and the rendering of services; | (b) | cash receipts from royalties, fees, commissions and other revenue; | (c) | cash payments to suppliers for goods and services; | (d) | cash payments to and on behalf of employees; | (e) | cash receipts and cash payments of an insurance entity for premiums and claims, annuities and other policy benefits; | (f) | cash payments or refunds of income taxes unless they can be specifically identified with financing and investing activities; and | (g) | cash receipts and payments from contracts held for dealing or trading purposes. | Some transactions, such as the sale of an item of plant, may give rise to a gain or loss which is included in the determination of profit or loss. However, the cash flows relating to such transactions are cash flows from investing activities.14. | Peňažné toky z prevádzkových činností sa v prvom rade odvodzujú z hlavných činností účtovnej jednotky vytvárajúcich výnosy. Preto vo všeobecnosti pochádzajú z transakcií a iných udalostí, ktoré ovplyvňujú vytváranie zisku alebo straty. Príkladmi peňažných tokov z prevádzkových činností sú: | a) | peňažné príjmy z predaja tovaru alebo poskytovania služieb; | b) | peňažné príjmy z tantiém, poplatkov, provízií a ostatných výnosov; | c) | peňažné platby dodávateľom za tovary a služby; | d) | peňažné platby zamestnancom a v mene zamestnancov; | e) | peňažné príjmy a peňažné platby poisťovne za prémie a poistné udalosti, anuity a iné úžitky z poistných zmlúv; | f) | peňažné platby na daň z príjmov alebo vrátenia preplatkov dane z príjmov, ak sa nedajú špecificky začleniť do finančných a investičných činností, a | g) | peňažné príjmy a platby zo zmlúv držaných na účely predaja alebo obchodovania s nimi. | Niektoré transakcie, ako je predaj položky výrobného zariadenia, môžu spôsobiť zisk alebo stratu, ktoré sú zahrnuté do určovania zisku alebo straty. Peňažné toky vzťahujúce sa na takéto transakcie sú však peňažnými tokmi z investičných činností.
15 | An entity may hold securities and loans for dealing or trading purposes, in which case they are similar to inventory acquired specifically for resale. Therefore, cash flows arising from the purchase and sale of dealing or trading securities are classified as operating activities. Similarly, cash advances and loans made by financial institutions are usually classified as operating activities since they relate to the main revenue-producing activity of that entity.15. | Účtovná jednotka môže mať v držbe cenné papiere a úvery určené na predaj alebo obchodovanie s nimi, pričom v tomto prípade sú podobné zásobám špeciálne nadobudnutým na ďalší predaj. Preto sa peňažné toky vznikajúce z kúpy alebo predaja cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie klasifikujú ako prevádzkové činnosti. Podobne peňažné preddavky a úvery poskytované finančnými inštitúciami sa obvykle klasifikujú ako prevádzkové činnosti, pretože sa vzťahujú na hlavnú výnosovú činnosť účtovnej jednotky.
Investing activitiesInvestičné činnosti
16 | The separate disclosure of cash flows arising from investing activities is important because the cash flows represent the extent to which expenditures have been made for resources intended to generate future income and cash flows. Examples of cash flows arising from investing activities are: | (a) | cash payments to acquire property, plant and equipment, intangibles and other long-term assets. These payments include those relating to capitalised development costs and self-constructed property, plant and equipment; | (b) | cash receipts from sales of property, plant and equipment, intangibles and other long-term assets; | (c) | cash payments to acquire equity or debt instruments of other entities and interests in joint ventures (other than payments for those instruments considered to be cash equivalents or those held for dealing or trading purposes); | (d) | cash receipts from sales of equity or debt instruments of other entities and interests in joint ventures (other than receipts for those instruments considered to be cash equivalents and those held for dealing or trading purposes); | (e) | cash advances and loans made to other parties (other than advances and loans made by a financial institution); | (f) | cash receipts from the repayment of advances and loans made to other parties (other than advances and loans of a financial institution); | (g) | cash payments for futures contracts, forward contracts, option contracts and swap contracts except when the contracts are held for dealing or trading purposes, or the payments are classified as financing activities; and | (h) | cash receipts from futures contracts, forward contracts, option contracts and swap contracts except when the contracts are held for dealing or trading purposes, or the receipts are classified as financing activities. | When a contract is accounted for as a hedge of an identifiable position, the cash flows of the contract are classified in the same manner as the cash flows of the position being hedged.16. | Samostatné zverejňovanie peňažných tokov plynúcich z investičných činností je dôležité, pretože tieto peňažné toky predstavujú mieru, do akej výdavky smerovali do prostriedkov zabezpečujúcich tvorbu budúcich výnosov a peňažných tokov. Príkladmi peňažných tokov plynúcich z investičných aktivít sú: | a) | peňažné platby na účely nadobudnutia nehnuteľností, strojov a zariadení, nehmotného a iného dlhodobého majetku. Medzi tieto platby sa zaraďujú také, ktoré sa vzťahujú na aktivované náklady na vývoj a na nehnuteľnosti, stroje a zariadenia vytvorené vlastnou činnosťou; | b) | peňažné príjmy z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení, nehmotného a iného dlhodobého majetku; | c) | peňažné výdavky na nadobudnutie nástrojov vlastného imania alebo dlhových nástrojov iných subjektov a podielov na spoločnom podnikaní (iné ako platby za nástroje považované za peňažné ekvivalenty alebo držané na účely predaja alebo obchodovania); | d) | peňažné príjmy z predaja nástrojov vlastného imania alebo dlhových nástrojov iných subjektov a podielov na spoločnom podnikaní (iné ako príjmy z nástrojov považovaných za peňažné ekvivalenty a nástrojov držaných na účely predaja alebo obchodovania); | e) | preddavkové platby a úvery poskytnuté tretím stranám (iné ako preddavky a úvery poskytnuté finančnou inštitúciou),; | f) | peňažné príjmy zo splácania preddavkov a úverov poskytnutých tretím stranám (iné ako preddavky a úvery finančnej inštitúcie); | g) | peňažné platby vyplývajúce zo zmlúv o futures, forwardových zmlúv, opčných zmlúv a swapových zmlúv okrem prípadov, keď sú tieto zmluvy držané na účely predaja alebo obchodovania, alebo ak sú platby klasifikované ako finančné činnosti, a | h) | peňažné príjmy vyplývajúce zo zmlúv o futures, forwardových zmlúv, opčných zmlúv a swapových zmlúv okrem prípadov, keď sú tieto zmluvy držané na účely predaja alebo obchodovania, alebo ak sú príjmy klasifikované ako finančné činnosti. | Ak sa o zmluve účtuje ako o zabezpečení identifikovateľnej pozície, peňažné toky vyplývajúce zo zmluvy sa klasifikujú rovnakým spôsobom ako peňažné toky zo zabezpečovanej pozície.
Financing activitiesFinančné činnosti
17 | The separate disclosure of cash flows arising from financing activities is important because it is useful in predicting claims on future cash flows by providers of capital to the entity. Examples of cash flows arising from financing activities are: | (a) | cash proceeds from issuing shares or other equity instruments; | (b) | cash payments to owners to acquire or redeem the entity's shares; | (c) | cash proceeds from issuing debentures, loans, notes, bonds, mortgages and other short or long-term borrowings; | (d) | cash repayments of amounts borrowed; and | (e) | cash payments by a lessee for the reduction of the outstanding liability relating to a finance lease.17. | Samostatné zverejňovanie peňažných tokov plynúcich z finančných činností je dôležité, pretože tieto informácie sú užitočné pri predpokladaní nárokov budúcich peňažných tokov osobami, ktoré poskytujú účtovnej jednotke kapitál. Príkladmi peňažných tokov plynúcich z finančných činností sú: | a) | peňažné príjmy z emisie akcií alebo iných nástrojov vlastného imania; | b) | peňažné platby vlastníkom na účely nadobudnutia alebo spätného odkúpenia akcií účtovnej jednotky; | c) | peňažné príjmy z emisie dlhopisov, úverov, zmeniek, obligácií, hypoték a iných krátkodobých alebo dlhodobých pôžičiek; | d) | peňažné výdavky na splátky pôžičiek a | e) | peňažné platby nájomcu na úhrady nezaplatenej časti záväzku vzťahujúceho sa na finančný lízing.
REPORTING CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIESVYKAZOVANIE PEŇAŽNÝCH TOKOV Z PREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ
18 | An entity shall report cash flows from operating activities using either: | (a) | the direct method, whereby major classes of gross cash receipts and gross cash payments are disclosed; or | (b) | the indirect method, whereby profit or loss is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature, any deferrals or accruals of past or future operating cash receipts or payments, and items of income or expense associated with investing or financing cash flows.18. | Účtovná jednotka vykazuje peňažné toky s prevádzkových činností použitím buď: | a) | priamej metódy, v rámci ktorej sa vykazujú hlavné skupiny hrubých peňažných príjmov a hrubých peňažných výdavkov, alebo | b) | nepriamej metódy, v rámci ktorej sa výsledok hospodárenia upravuje o účinky transakcií nepeňažného charakteru, o vplyvy odloženia alebo časového rozlíšenia minulých alebo budúcich prevádzkových peňažných príjmov alebo výdavkov a o výnosové alebo nákladové položky súvisiace s investičnými alebo finančnými peňažnými tokmi.
19 | Entities are encouraged to report cash flows from operating activities using the direct method. The direct method provides information which may be useful in estimating future cash flows and which is not available under the indirect method. Under the direct method, information about major classes of gross cash receipts and gross cash payments may be obtained either: | (a) | from the accounting records of the entity; or | (b) | by adjusting sales, cost of sales (interest and similar income and interest expense and similar charges for a financial institution) and other items in the income statement for: | (i) | changes during the period in inventories and operating receivables and payables; | (ii) | other non-cash items; and | (iii) | other items for which the cash effects are investing or financing cash flows.19. | Účtovným jednotkám sa odporúča vykazovať peňažné toky z prevádzkových činností priamou metódou. Priama metóda poskytuje informácie, ktoré môžu byť užitočné pri odhade budúcich peňažných tokov a ktoré nie sú k dispozícii pri použití nepriamej metódy. Pri priamej metóde je možné získať informácie o hlavných skupinách hrubých peňažných príjmov a hrubých peňažných výdavkov buď: | a) | z účtovných záznamov jednotky, alebo | b) | úpravou výnosov z predaja, nákladov na predaj (úrokov a podobných príjmov, nákladových úrokov a podobných výdavkov finančnej inštitúcie) a iných položiek výkazu ziskov a strát o: | i) | zmeny stavu zásob, prevádzkových pohľadávok a záväzkov počas obdobia; | ii) | ostatné nepeňažné položky a | iii) | ostatné položky, ktoré majú peňažný vplyv na investičné alebo finančné peňažné toky.
20 | Under the indirect method, the net cash flow from operating activities is determined by adjusting profit or loss for the effects of: | (a) | changes during the period in inventories and operating receivables and payables; | (b) | non-cash items such as depreciation, provisions, deferred taxes, unrealised foreign currency gains and losses, undistributed profits of associates, and minority interests; and | (c) | all other items for which the cash effects are investing or financing cash flows. | Alternatively, the net cash flow from operating activities may be presented under the indirect method by showing the revenues and expenses disclosed in the income statement and the changes during the period in inventories and operating receivables and payables.20. | Podľa nepriamej metódy sa čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti stanovuje úpravou výsledku hospodárenia o účinky: | a) | zmeny stavu zásob, prevádzkových pohľadávok a záväzkov počas obdobia; | b) | nepeňažných položiek, ako sú odpisy, rezervy, odložené dane, nerealizované zisky alebo straty cudzích mien, nerozdelené zisky pridružených podnikov a menšinových podielov, a | c) | všetky ostatné položky, ktoré majú peňažný vplyv na investičné alebo finančné peňažné toky. | Čistý peňažný tok z prevádzkových činností sa môže eventuálne prezentovať pomocou nepriamej metódy vykazovaním výnosov a nákladov zverejnených vo výkaze ziskov a strát a zmien v stave zásob, prevádzkových pohľadávok a záväzkov počas obdobia.
REPORTING CASH FLOWS FROM INVESTING AND FINANCING ACTIVITIESVYKAZOVANIE PEŇAŽNÝCH TOKOV Z INVESTIČNÝCH A FINANČNÝCH ČINNOSTÍ
21 | An entity shall report separately major classes of gross cash receipts and gross cash payments arising from investing and financing activities, except to the extent that cash flows described in paragraphs 22 and 24 are reported on a net basis.21. | Účtovná jednotka vykazuje oddelene hlavné skupiny hrubých peňažných príjmov a hrubých peňažných výdavkov, ktoré vznikajú z investičných a finančných činností, okrem peňažných tokov opísaných v odsekoch 22 a 24, ktoré sa vykazujú na netto základe.
REPORTING CASH FLOWS ON A NET BASISVYKAZOVANIE PEŇAŽNÝCH TOKOV NA NETTO ZÁKLADE
22 | Cash flows arising from the following operating, investing or financing activities may be reported on a net basis: | (a) | cash receipts and payments on behalf of customers when the cash flows reflect the activities of the customer rather than those of the entity; and | (b) | cash receipts and payments for items in which the turnover is quick, the amounts are large, and the maturities are short.22. | Peňažné toky vznikajúce z ďalej uvedených prevádzkových, investičných alebo finančných činností sa môžu vykazovať na netto základe: | a) | peňažné príjmy a výdavky v mene zákazníkov, keď peňažné toky vyjadrujú skôr činnosti zákazníka ako činnosti účtovnej jednotky, a | b) | peňažné príjmy a výdavky pri položkách s rýchlym obratom, vysokými sumami a krátkou dobou splatnosti.
23 | Examples of cash receipts and payments referred to in paragraph 22(a) are: | (a) | the acceptance and repayment of demand deposits of a bank; | (b) | funds held for customers by an investment entity; and | (c) | rents collected on behalf of, and paid over to, the owners of properties. | Examples of cash receipts and payments referred to in paragraph 22(b) are advances made for, and the repayment of: | (a) | principal amounts relating to credit card customers; | (b) | the purchase and sale of investments; and | (c) | other short-term borrowings, for example, those which have a maturity period of three months or less.23. | Príkladmi peňažných príjmov a výdavkov uvedených v odseku 22 písm. a) sú: | a) | prevzatie a splatenie depozitných certifikátov splatných na požiadanie vystavených bankou; | b) | peňažné prostriedky klientov, ktoré má v držbe investičná spoločnosť, a | c) | nájomné vyberané v mene majiteľov nehnuteľností a platené týmto majiteľom. | Príkladmi peňažných príjmov a výdavkov uvedených v odseku 22 písm. b) sú preddavkové platby a splátky: | a) | istín vzťahujúcich sa na kreditné karty klientov; | b) | nákupu a predaja investícií a | c) | ostatných krátkodobých pôžičiek, napríklad s dobou splatnosti tri mesiace alebo menej.
24 | Cash flows arising from each of the following activities of a financial institution may be reported on a net basis: | (a) | cash receipts and payments for the acceptance and repayment of deposits with a fixed maturity date; | (b) | the placement of deposits with and withdrawal of deposits from other financial institutions; and | (c) | cash advances and loans made to customers and the repayment of those advances and loans.24. | Peňažné toky vznikajúce z každej z ďalej uvedených činností finančnej inštitúcie sa môžu vykazovať na netto základe: | a) | peňažné príjmy a výdavky z prevzatia a splatenia vkladov s pevným dátumom splatnosti; | b) | umiestnenie vkladov v iných finančných inštitúciách a súčasne ich výber z nich a | c) | preddavkové platby a úvery poskytované zákazníkom a splácanie týchto preddavkových platieb a úverov.
FOREIGN CURRENCY CASH FLOWSPEŇAŽNÉ TOKY V CUDZÍCH MENÁCH
25 | Cash flows arising from transactions in a foreign currency shall be recorded in an entity's functional currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the functional currency and the foreign currency at the date of the cash flow.25. | Peňažné toky vyplývajúce z transakcií v cudzej mene sa zaznamenajú vo funkčnej mene účtovnej jednotky, pričom na sumu v cudzej mene sa uplatní výmenný kurz medzi funkčnou menou a cudzou menou k dátumu peňažného toku.
26 | The cash flows of a foreign subsidiary shall be translated at the exchange rates between the functional currency and the foreign currency at the dates of the cash flows.26. | Peňažné toky zahraničnej dcérskej spoločnosti sa prepočítavajú výmennými kurzami medzi funkčnou menou a cudzou menou k dátumom peňažných tokov.
27 | Cash flows denominated in a foreign currency are reported in a manner consistent with IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates. This permits the use of an exchange rate that approximates the actual rate. For example, a weighted average exchange rate for a period may be used for recording foreign currency transactions or the translation of the cash flows of a foreign subsidiary. However, IAS 21 does not permit use of the exchange rate at the balance sheet date when translating the cash flows of a foreign subsidiary.27. | Peňažné toky vyjadrené v cudzej mene sa vykazujú spôsobom zodpovedajúcim IAS 21 Vplyvy zmien kurzov cudzích mien. Povoľuje sa v ňom použitie výmenného kurzu, ktorý sa približuje k skutočnému kurzu. Napríklad na zaúčtovanie transakcií v cudzej mene alebo prepočet peňažných tokov zahraničnej dcérskej spoločnosti sa môže použiť výmenný kurz stanovený ako vážený priemer za určité obdobie. Pri prepočítavaní peňažných tokov zahraničnej dcérskej spoločnosti sa však v IAS 21 nepovoľuje použitie menového kurzu platného k súvahovému dňu
28 | Unrealised gains and losses arising from changes in foreign currency exchange rates are not cash flows. However, the effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents held or due in a foreign currency is reported in the cash-flow statement in order to reconcile cash and cash equivalents at the beginning and the end of the period. This amount is presented separately from cash flows from operating, investing and financing activities and includes the differences, if any, had those cash flows been reported at end of period exchange rates.28. | Nerealizované zisky a straty vyplývajúce zo zmien vo výmenných kurzoch cudzích mien nie sú peňažnými tokmi. Vplyv zmien kurzov cudzích mien na peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty držané alebo splatné v cudzej mene sa však uvádza vo výkaze peňažných tokov, aby sa zosúladili peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku a na konci obdobia. Táto suma sa prezentuje oddelene od peňažných tokov z prevádzkových, investičných a finančných činností a zahŕňa rozdiely, ak nejaké existujú, ktoré by sa boli vyskytli, keby sa tieto peňažné toky vykazovali vo výmenných kurzoch ku koncu obdobia.
29 | [Deleted]29. | [Vypúšťa sa.]
30 | [Deleted]30. | [Vypúšťa sa.]
INTEREST AND DIVIDENDSÚROK A DIVIDENDY
31 | Cash flows from interest and dividends received and paid shall each be disclosed separately. Each shall be classified in a consistent manner from period to period as either operating, investing or financing activities.31. | Peňažné toky z prijatých a zaplatených úrokov a dividend sa zverejňujú osobitne. Peňažné toky sa počas jednotlivých období klasifikujú konzistentným spôsobom buď v rámci prevádzkových, investičných, alebo finančných činností.
32 | The total amount of interest paid during a period is disclosed in the cash-flow statement whether it has been recognised as an expense in the income statement or capitalised in accordance with the allowed alternative treatment in IAS 23 Borrowing costs.32. | Celková suma úroku zaplateného počas obdobia sa zverejňuje vo výkaze peňažných tokov bez ohľadu na to, či bola vykázaná ako náklad vo výkaze ziskov a strát, alebo kapitalizovaná v súlade s alternatívnym spôsobom vykazovania povoleným v IAS 23 Náklady na prijaté pôžičky a úvery.
33 | Interest paid and interest and dividends received are usually classified as operating cash flows for a financial institution. However, there is no consensus on the classification of these cash flows for other entities. Interest paid and interest and dividends received may be classified as operating cash flows because they enter into the determination of profit or loss. Alternatively, interest paid and interest and dividends received may be classified as financing cash flows and investing cash flows respectively, because they are costs of obtaining financial resources or returns on investments.33. | Pre finančné inštitúcie sa zaplatené úroky a prijaté úroky a dividendy obvykle klasifikujú ako prevádzkové peňažné toky. Pre ostatné účtovné jednotky však neexistuje konsenzus ohľadom klasifikácie týchto peňažných tokov. Zaplatené úroky a prijaté úroky a dividendy je možné považovať za prevádzkové peňažné toky, pretože sa podieľajú na určovaní výsledku hospodárenia. Zaplatené úroky a prijaté úroky a dividendy je možné alternatívne považovať za finančné peňažné toky, resp. investičné peňažné toky, pretože predstavujú náklady na získanie finančných zdrojov alebo návratnosť investícií.
34 | Dividends paid may be classified as a financing cash flow because they are a cost of obtaining financial resources. Alternatively, dividends paid may be classified as a component of cash flows from operating activities in order to assist users to determine the ability of an entity to pay dividends out of operating cash flows.34. | Vyplatené dividendy sa môžu klasifikovať ako finančný peňažný tok, pretože sú nákladom na získanie finančných zdrojov. Zaplatené dividendy je možné alternatívne považovať za súčasť peňažných tokov z prevádzkových činností, aby sa používateľom ľahšie určovala schopnosť účtovnej jednotky vyplácať dividendy z prevádzkových peňažných tokov.
TAXES ON INCOMEDANE Z PRÍJMOV
35 | Cash flows arising from taxes on income shall be separately disclosed and shall be classified as cash flows from operating activities unless they can be specifically identified with financing and investing activities.35. | Peňažné toky plynúce z daní z príjmov sa zverejňujú osobitne a klasifikujú sa ako peňažné toky z prevádzkových činností, pokiaľ nie je možné ich špecificky začleniť do finančných a investičných činností.
36 | Taxes on income arise on transactions that give rise to cash flows that are classified as operating, investing or financing activities in a cash-flow statement. While tax expense may be readily identifiable with investing or financing activities, the related tax cash flows are often impracticable to identify and may arise in a different period from the cash flows of the underlying transaction. Therefore, taxes paid are usually classified as cash flows from operating activities. However, when it is practicable to identify the tax cash flow with an individual transaction that gives rise to cash flows that are classified as investing or financing activities the tax cash flow is classified as an investing or financing activity as appropriate. When tax cash flows are allocated over more than one class of activity, the total amount of taxes paid is disclosed.36. | Dane z príjmov vyplývajú z transakcií, v dôsledku ktorých vznikajú peňažné toky, ktoré sa vo výkaze peňažných tokov vykazujú ako prevádzkové, investičné alebo finančné činnosti. Zatiaľ čo daňové náklady sa môžu dať pri investičných alebo finančných činnostiach ľahko identifikovať, peňažné toky súvisiace s daňami často nie je možné rozlíšiť a môžu vzniknúť v inom období ako peňažné toky zo základnej transakcie. Preto sa zaplatené dane obvykle klasifikujú ako peňažné toky z prevádzkových činností. Ak je však možné priradiť daňové peňažné toky k jednotlivej transakcii, v dôsledku ktorej vznikajú peňažné toky, ktoré sú začlenené do investičných alebo finančných činností, daňový peňažný tok sa podľa zváženia považuje za investičnú alebo finančnú činnosť. Ak sú daňové peňažné toky alokované do viacerých kategórií činností, zverejňuje sa celková suma zaplatených daní.
INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES, ASSOCIATES AND JOINT VENTURESPODIELY V DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTIACH, PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH A SPOLOČNÝCH PODNIKOCH
37 | When accounting for an investment in an associate or a subsidiary accounted for by use of the equity or cost method, an investor restricts its reporting in the cash-flow statement to the cash flows between itself and the investee, for example, to dividends and advances.37. | Pri účtovaní o podiele v pridruženom podniku alebo dcérskej spoločnosti účtovanom použitím metódy vlastného imania alebo nákladovej metódy, investor obmedzí informácie vykazované vo výkaze peňažných tokov medzi sebou a podnikom, do ktorého investuje, napríklad na dividendy a preddavky.
38 | An entity which reports its interest in a jointly controlled entity (see IAS 31 Interests in joint ventures) using proportionate consolidation, includes in its consolidated cash-flow statement its proportionate share of the jointly controlled entity's cash flows. An entity which reports such an interest using the equity method includes in its cash-flow statement the cash flows in respect of its investments in the jointly controlled entity, and distributions and other payments or receipts between it and the jointly controlled entity.38. | Účtovná jednotka, ktorá vykazuje svoj podiel v spoluovládanej účtovnej jednotke (pozri IAS 31 Podiely na spoločnom podnikaní) použitím podielovej konsolidácie, zahŕňa do svojho konsolidovaného výkazu peňažných tokov svoj pomerný podiel peňažných tokov v spoluovládanej účtovnej jednotke. Účtovná jednotka, ktorá vykazuje takýto podiel pomocou metódy vlastného imania, zahŕňa vo svojom výkaze peňažných tokov peňažné toky súvisiace so svojimi investíciami v spoluovládanej účtovnej jednotke a so zreteľom na prerozdelenia a ostatné platby alebo príjmy medzi ňou a spoluovládanou účtovnou jednotkou.
ACQUISITIONS AND DISPOSALS OF SUBSIDIARIES AND OTHER BUSINESS UNITSNADOBUDNUTIE A VYRADENIE DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ A INÝCH PODNIKATEĽSKÝCH JEDNOTIEK
39 | The aggregate cash flows arising from acquisitions and from disposals of subsidiaries or other business units shall be presented separately and classified as investing activities.39. | Súhrnné peňažné toky vznikajúce z nadobúdania a z vyraďovania dcérskych spoločností alebo iných podnikateľských jednotiek sa prezentujú samostatne a klasifikujú ako investičné činnosti.
40 | An entity shall disclose, in aggregate, in respect of both acquisitions and disposals of subsidiaries or other business units during the period each of the following: | (a) | the total purchase or disposal consideration; | (b) | the portion of the purchase or disposal consideration discharged by means of cash and cash equivalents; | (c) | the amount of cash and cash equivalents in the subsidiary or business unit acquired or disposed of; and | (d) | the amount of the assets and liabilities other than cash or cash equivalents in the subsidiary or business unit acquired or disposed of, summarised by each major category.40. | Účtovná jednotka súhrnne zverejňuje v súvislosti s nadobudnutím a vyradením dcérskych spoločností alebo iných podnikateľských jednotiek počas obdobia všetky tieto údaje: | a) | celkovú nákupnú protihodnotu alebo protihodnotu za vyradenie, | b) | tú časť nákupnej protihodnoty alebo protihodnoty za vyradenie, ktorá bola vyplatená peňažnými prostriedkami alebo peňažnými ekvivalentmi, | c) | sumu peňažných prostriedkov alebo peňažných ekvivalentov v dcérskej spoločnosti alebo podnikateľskej jednotke, ktorá bola nadobudnutá alebo vyradená, a | d) | sumu majetku a záväzkov iných ako peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty v dcérskej spoločnosti alebo podnikateľskej jednotke, ktorá bola nadobudnutá alebo vyradená, sumarizovanú za každú hlavnú kategóriu.
41 | The separate presentation of the cash flow effects of acquisitions and disposals of subsidiaries and other business units as single line items, together with the separate disclosure of the amounts of assets and liabilities acquired or disposed of, helps to distinguish those cash flows from the cash flows arising from the other operating, investing and financing activities. The cash flow effects of disposals are not deducted from those of acquisitions.41. | Osobitné prezentovanie vplyvov peňažných tokov z nadobudnutia a vyradenia dcérskych spoločností a iných podnikateľských jednotiek ako samostatných položiek spolu so samostatným zverejňovaním nadobudnutého alebo vyradeného majetku a záväzkov pomáha odlíšiť tieto peňažné toky od peňažných tokov plynúcich z ostatných prevádzkových, investičných a finančných činností. Vplyvy peňažných tokov z vyradení sa neodpočítajú od peňažných tokov z nadobudnutí.
42 | The aggregate amount of the cash paid or received as purchase or sale consideration is reported in the cash-flow statement net of cash and cash equivalents acquired or disposed of.42. | Súhrnná suma peňažných prostriedkov, ktorá bola zaplatená alebo prijatá ako nákupná alebo predajná protihodnota, sa vykazuje vo výkaze peňažných tokov v čistej výške peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov z nadobudnutia alebo vyradenia.
NON-CASH TRANSACTIONSNEPEŇAŽNÉ TRANSAKCIE
43 | Investing and financing transactions that do not require the use of cash or cash equivalents shall be excluded from a cash-flow statement. Such transactions shall be disclosed elsewhere in the financial statements in a way that provides all the relevant information about these investing and financing activities.43. | Investičné a finančné transakcie, ktoré si nevyžadujú použitie peňažných prostriedkov alebo peňažných ekvivalentov, sa vylučujú z výkazu peňažných tokov. Tieto transakcie sa zverejňujú na inom mieste účtovnej závierky spôsobom, ktorý sa poskytujú všetky dôležité informácie o týchto investičných a finančných činnostiach.
44 | Many investing and financing activities do not have a direct impact on current cash flows although they do affect the capital and asset structure of an entity. The exclusion of non-cash transactions from the cash-flow statement is consistent with the objective of a cash-flow statement as these items do not involve cash flows in the current period. Examples of non-cash transactions are: | (a) | the acquisition of assets either by assuming directly related liabilities or by means of a finance lease; | (b) | the acquisition of an entity by means of an equity issue; and | (c) | the conversion of debt to equity.44. | Mnohé investičné a finančné činnosti nemajú priamy vplyv na súčasné peňažné toky, hoci ovplyvňujú kapitálovú a majetkovú štruktúru účtovnej jednotky. Vylúčenie nepeňažných transakcií z výkazu peňažných tokov je v súlade s cieľom výkazu peňažných tokov, keďže tieto položky v bežnom období nezahŕňajú peňažné toky. Príkladmi nepeňažných transakcií sú: | a) | nadobudnutie majetku buď prevzatím priamo súvisiacich záväzkov, alebo prostredníctvom finančného lízingu; | b) | nadobudnutie účtovnej jednotky prostredníctvom emisie nástrojov vlastného imania a | c) | premena dlhu na vlastné imanie.
COMPONENTS OF CASH AND CASH EQUIVALENTSSÚČASTI PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A PEŇAŽNÝCH EKVIVALENTOV
45 | An entity shall disclose the components of cash and cash equivalents and shall present a reconciliation of the amounts in its cash-flow statement with the equivalent items reported in the balance sheet.45. | Účtovná jednotka zverejňuje súčasti peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov a prezentuje zosúhlasenie medzi sumami vo výkaze peňažných tokov a ekvivalentnými položkami vykazovanými v súvahe.
46 | In view of the variety of cash management practices and banking arrangements around the world and in order to comply with IAS 1 Presentation of financial statements, an entity discloses the policy which it adopts in determining the composition of cash and cash equivalents.46. | Vzhľadom na rozmanitosť praktík pri riadení peňažných prostriedkov a opatrení v bankovníctve po celom svete a s cieľom dosiahnuť súlad s IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky účtovná jednotka zverejňuje politiku, ktorú uplatňuje pri určovaní štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov.
47 | The effect of any change in the policy for determining components of cash and cash equivalents, for example, a change in the classification of financial instruments previously considered to be part of an entity's investment portfolio, is reported in accordance with IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors.47. | Účinok každej zmeny v politike určovania súčastí peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, napríklad zmena v klasifikácii finančných nástrojov, predtým považovaných za súčasť investičného portfólia účtovnej jednotky, sa vykazuje v súlade s IAS 8 Účtovné politiky, zmeny v účtovných odhadoch a chyby.
OTHER DISCLOSURESĎALŠIE ZVEREJNENIA
48 | An entity shall disclose, together with a commentary by management, the amount of significant cash and cash equivalent balances held by the entity that are not available for use by the group.48. | Účtovná jednotka zverejňuje, spoločne s komentárom manažmentu, sumu významných zostatkov peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov držaných účtovnou jednotkou, ktoré nie sú k dispozícii na použitie v skupine.
49 | There are various circumstances in which cash and cash equivalent balances held by an entity are not available for use by the group. Examples include cash and cash equivalent balances held by a subsidiary that operates in a country where exchange controls or other legal restrictions apply when the balances are not available for general use by the parent or other subsidiaries.49. | Existujú rôzne okolnosti, za ktorých nie sú zostatky peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov držané účtovnou jednotkou k dispozícii na použitie v skupine. Príklady zahŕňajú zostatky peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov držané dcérskou spoločnosťou, ktorá vykonáva činnosť v krajine, kde sa uplatňujú devízové alebo iné právne obmedzenia, keď tieto zostatky nie sú k dispozícii na bežné použitie v materskej spoločnosti alebo v iných dcérskych spoločnostiach.
50 | Additional information may be relevant to users in understanding the financial position and liquidity of an entity. Disclosure of this information, together with a commentary by management, is encouraged and may include: | (a) | the amount of undrawn borrowing facilities that may be available for future operating activities and to settle capital commitments, indicating any restrictions on the use of these facilities; | (b) | the aggregate amounts of the cash flows from each of operating, investing and financing activities related to interests in joint ventures reported using proportionate consolidation; | (c) | the aggregate amount of cash flows that represent increases in operating capacity separately from those cash flows that are required to maintain operating capacity; and | (d) | the amount of the cash flows arising from the operating, investing and financing activities of each reportable segment (see IFRS 8 Operating segments).50. | Pre používateľov môžu byť pre pochopenie finančnej situácie a likvidity účtovnej jednotky významné dodatočné informácie. Odporúča sa zverejňovanie týchto informácií, spolu s komentárom manažmentu, ktoré môžu zahŕňať: | a) | sumy nevyčerpaných úverových liniek, ktoré môžu byť k dispozícii na budúce prevádzkové činnosti a na vysporiadanie kapitálových záväzkov, naznačujúcich akékoľvek obmedzenia na ich použitie; | b) | súhrnné sumy peňažných tokov z každej z prevádzkových, investičných a finančných činností, ktoré sa vzťahujú na podiely na spoločnom podnikaní, vykazovaných podielovou konsolidáciou; | c) | súhrnnú sumu peňažných tokov, ktorá predstavuje zvýšenie v prevádzkovej kapacite, osobitne od tých peňažných tokov, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie prevádzkovej kapacity, a | d) | sumu peňažných tokov vznikajúcich z prevádzkových, investičných a finančných činností každého vykazovaného segmentu (pozri IFRS 8 Prevádzkové segmenty).
51 | The separate disclosure of cash flows that represent increases in operating capacity and cash flows that are required to maintain operating capacity is useful in enabling the user to determine whether the entity is investing adequately in the maintenance of its operating capacity. An entity that does not invest adequately in the maintenance of its operating capacity may be prejudicing future profitability for the sake of current liquidity and distributions to owners.51. | Osobitné zverejňovanie peňažných tokov, ktoré predstavujú zvýšenie prevádzkovej kapacity a peňažných tokov, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie prevádzkovej kapacity, je užitočné tým, že používateľovi umožní určiť, či účtovná jednotka dostatočne investuje do údržby svojej prevádzkovej kapacity. Účtovná jednotka, ktorá dostatočne neinvestuje do údržby svojej prevádzkovej kapacity, môže ohrozovať budúcu ziskovosť v záujme bežnej likvidity a rozdelenia prostriedkov majiteľom.
52 | The disclosure of segmental cash flows enables users to obtain a better understanding of the relationship between the cash flows of the business as a whole and those of its component parts and the availability and variability of segmental cash flows.52. | Zverejnením segmentových peňažných tokov sa umožňuje používateľom lepšie pochopiť vzťah medzi peňažnými tokmi z podnikania ako celku a jeho zložkami a vzťah dostupnosti a variability segmentových peňažných tokov.
EFFECTIVE DATEDÁTUM ÚČINNOSTI
53 | This standard becomes operative for financial statements covering periods beginning on or after 1 January 1994.53. | Tento štandard nadobúda účinnosť pre účtovné závierky zostavené za obdobia začínajúce sa 1. januára 1994 alebo neskôr.
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD 8MEDZINÁRODNÝ ÚČTOVNÝ ŠTANDARD 8
Accounting policies, changes in accounting estimates and errorsÚčtovné politiky, zmeny v účtovných odhadoch a chyby
OBJECTIVECIEĽ
1 | The objective of this standard is to prescribe the criteria for selecting and changing accounting policies, together with the accounting treatment and disclosure of changes in accounting policies, changes in accounting estimates and corrections of errors. The standard is intended to enhance the relevance and reliability of an entity's financial statements, and the comparability of those financial statements over time and with the financial statements of other entities.1. | Cieľom tohto štandardu je stanoviť kritériá výberu a zmien v účtovnej politike vrátane postupov účtovania a zverejňovania zmien v účtovnej politik, zmien v účtovných odhadoch a opráv chýb. Tento štandard má za cieľ zvýšiť relevantnosť a spoľahlivosť účtovnej závierky účtovnej jednotky, ako aj vzájomnú porovnateľnosť účtovných závierok účtovnej jednotky za rôzne obdobia a porovnateľnosť s účtovnými závierkami iných účtovných jednotiek.
2 | Disclosure requirements for accounting policies, except those for changes in accounting policies, are set out in IAS 1 Presentation of financial statements.2. | Požiadavky na zverejnenia v súvislosti s účtovnou politikou, s výnimkou zmien účtovnej politiky, stanovuje IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky.
SCOPEROZSAH PÔSOBNOSTI
3 | This standard shall be applied in selecting and applying accounting policies, and accounting for changes in accounting policies, changes in accounting estimates and corrections of prior period errors.3. | Tento štandard sa vzťahuje na výber a uplatňovanie účtovnej politiky, ako aj na účtovanie zmien účtovnej politiky, zmien v účtovných odhadoch a opráv chýb predchádzajúcich období.
4 | The tax effects of corrections of prior period errors and of retrospective adjustments made to apply changes in accounting policies are accounted for and disclosed in accordance with IAS 12 Income taxes.4. | Daňové účinky opráv chýb predchádzajúcich období a spätných úprav urobených na základe zmien účtovnej politiky sa účtujú a zverejňujú v súlade s IAS 12 Dane z príjmov.
DEFINITIONSDEFINÍCIE
5 | The following terms are used in this standard with the meanings specified: | Accounting policies are the specific principles, bases, conventions, rules and practices applied by an entity in preparing and presenting financial statements. | A change in accounting estimate is an adjustment of the carrying amount of an asset or a liability, or the amount of the periodic consumption of an asset, that results from the assessment of the present status of, and expected future benefits and obligations associated with, assets and liabilities. Changes in accounting estimates result from new information or new developments and, accordingly, are not corrections of errors. | International financial reporting standards (IFRSs) are standards and interpretations adopted by the International Accounting Standards Board (IASB). They comprise: | (a) | international financial reporting standards; | (b) | international accounting standards; and | (c) | interpretations originated by the International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) or the former Standing Interpretations Committee (SIC). | Material Omissions or misstatements of items are material if they could, individually or collectively, influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial statements. Materiality depends on the size and nature of the omission or misstatement judged in the surrounding circumstances. The size or nature of the item, or a combination of both, could be the determining factor. | Prior period errors are omissions from, and misstatements in, the entity's financial statements for one or more prior periods arising from a failure to use, or misuse of, reliable information that: | (a) | was available when financial statements for those periods were authorised for issue; and | (b) | could reasonably be expected to have been obtained and taken into account in the preparation and presentation of those financial statements. | Such errors include the effects of mathematical mistakes, mistakes in applying accounting policies, oversights or misinterpretations of facts, and fraud. | Retrospective application is applying a new accounting policy to transactions, other events and conditions as if that policy had always been applied. | Retrospective restatement is correcting the recognition, measurement and disclosure of amounts of elements of financial statements as if a prior period error had never occurred. | Impracticable Applying a requirement is impracticable when the entity cannot apply it after making every reasonable effort to do so. For a particular prior period, it is impracticable to apply a change in an accounting policy retrospectively or to make a retrospective restatement to correct an error if: | (a) | the effects of the retrospective application or retrospective restatement are not determinable; | (b) | the retrospective application or retrospective restatement requires assumptions about what management's intent would have been in that period; or | (c) | the retrospective application or retrospective restatement requires significant estimates of amounts and it is impossible to distinguish objectively information about those estimates that: | (i) | provides evidence of circumstances that existed on the date(s) as at which those amounts are to be recognised, measured or disclosed; and | (ii) | would have been available when the financial statements for that prior period were authorised for issue; | from other information. | Prospective application of a change in accounting policy and of recognising the effect of a change in an accounting estimate, respectively, are: | (a) | applying the new accounting policy to transactions, other events and conditions occurring after the date as at which the policy is changed; and | (b) | recognising the effect of the change in the accounting estimate in the current and future periods affected by the change.5. | Ďalej uvedené pojmy sa v tomto štandarde používajú v týchto významoch: | Účtovná politika sú špecifické princípy, východiská, konvencie, pravidlá a praktiky, ktoré účtovná jednotka uplatňuje pri zostavovaní a prezentácii účtovnej závierky. | Zmena v účtovnom odhade je úprava účtovnej hodnoty majetku alebo záväzkov, prípadne sumy vyjadrujúcej pravidelnú spotrebu určitého majetku, ktorá je výsledkom zhodnotenia súčasného stavu a očakávaných budúcich úžitkov a povinností v súvislosti s majetkom a záväzkami. Zmeny v účtovných odhadoch sú výsledkom nových informácií alebo nových okolností, a nepredstavujú teda opravy chýb. | Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) sú štandardy a interpretácie, ktoré prijala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB). Tieto štandardy zahŕňajú: | a) | Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva; | b) | Medzinárodné účtovné štandardy a | c) | interpretácie vydané Výborom pre interpretácie medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) alebo bývalým Stálym interpretačným výborom (SIC). | Významný. Vynechania alebo chybné uvedenia položiek sú významné vtedy, ak by mohli, či už jednotlivo alebo vo vzájomnej súvislosti, ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov vychádzajúce z účtovnej závierky. Významnosť závisí od veľkosti a charakteru vynechania alebo chybného uvedenia v konkrétnych podmienkach. Rozhodujúcim faktorom môže byť veľkosť alebo charakter položky, prípadne kombinácia oboch. | Chyby predchádzajúcich období sú vynechania a chybné uvedenia v účtovných závierkach účtovnej jednotky za jedno alebo viac predchádzajúcich období, ktoré vznikli v dôsledku nepoužitia alebo nesprávneho použitia spoľahlivých informácií, ktoré: | a) | boli známe v čase, keď sa účtovné závierky za tieto obdobia schvaľovali na zverejnenie, a | b) | o ktorých možno reálne predpokladať, že ich bolo možné získať a zohľadniť pri zostavovaní a prezentácii týchto účtovných závierok. | Takéto chyby zahŕňajú vplyvy matematických omylov, chyby pri uplatňovaní účtovnej politiky, prehliadnutie alebo nesprávny výklad skutočností a podvody. | Spätná aplikácia znamená uplatnenie novej účtovnej politiky na transakcie, iné udalosti a podmienky tak, ako keby sa táto politika uplatňovala po celý čas. | Spätné prehodnotenie je oprava vykázania, ocenenia a zverejnenia súm prvkov účtovnej závierky, ako keby k chybe v predchádzajúcich obdobiach vôbec nedošlo. | Nevykonateľný. Uplatnenie požiadavky je nevykonateľné, ak ju aj napriek všestrannému úsiliu zo strany účtovnej jednotky nemožno splniť. Spätné uplatnenie zmien účtovnej politiky alebo spätné prehodnotenie na účely opravy chyby za konkrétne predchádzajúce obdobie je nevykonateľné, ak: | a) | nemožno určiť účinky takejto spätnej aplikácie alebo spätného prehodnotenia; | b) | spätná aplikácia alebo spätné prehodnotenie si vyžaduje odhad predpokladaných úmyslov manažmentu pri rozhodovaní v danom období, alebo | c) | spätná aplikácia alebo spätné prehodnotenie si do značnej miery vyžaduje odhady súm a pre potreby týchto odhadov nie je možné objektívne odlíšiť informácie, ktoré: | i) | poskytujú dôkazy o okolnostiach, ktoré existovali k dátumu (dátumom), ku ktorému(-ým) sa tieto sumy vykazujú, oceňujú alebo zverejňujú, a | ii) | by boli dostupné v čase, keď bola účtovná závierka za dané predchádzajúce obdobie schválená na zverejnenie | od iných informácií. | Prospektívne uplatnenie zmeny účtovnej politiky, resp. vykázania účinku zmeny v účtovnom odhade, znamená: | a) | uplatnenie novej účtovnej politiky na transakcie, iné udalosti a podmienky, ktoré nastali po dni, ku ktorému došlo k zmene tejto účtovnej politiky, a | b) | vykázanie účinku zmeny v účtovnom odhade za bežné obdobie a budúce obdobia, ktorých sa táto zmena týka.
6 | Assessing whether an omission or misstatement could influence economic decisions of users, and so be material, requires consideration of the characteristics of those users. The Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements states in paragraph 25 that ‘users are assumed to have a reasonable knowledge of business and economic activities and accounting and a willingness to study the information with reasonable diligence.’ Therefore, the assessment needs to take into account how users with such attributes could reasonably be expected to be influenced in making economic decisions.6. | Pri posudzovaní toho, či by sa vynechaním alebo chybným uvedením mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, a možno ho teda považovať za významné, je nutné brať do úvahy vlastnosti týchto používateľov. V odseku 25 Koncepčného rámca prípravy a prezentácie účtovnej závierky sa uvádza, že sa „predpokladá, že používatelia majú primerané znalosti o podnikateľských a ekonomických činnostiach a účtovníctve a vôľu preštudovať si predložené informácie s primeranou svedomitosťou“. Pri tomto posudzovaní je preto treba zohľadniť, do akej možno primerane očakávať ovplyvnenie ekonomických rozhodnutí takto definovaných používateľov.
ACCOUNTING POLICIESÚČTOVNÁ POLITIKA
Selection and application of accounting policiesVýber a uplatňovanie účtovnej politiky
7 | When a standard or an interpretation specifically applies to a transaction, other event or condition, the accounting policy or policies applied to that item shall be determined by applying the standard or interpretation and considering any relevant Implementation Guidance issued by the IASB for the standard or interpretation.7. | Ak sa na určitú transakciu, inú udalosť alebo podmienku konkrétne vzťahujú ustanovenia niektorého štandardu alebo interpretácie, pri určovaní účtovnej politiky alebo účtovných politík na spracovanie tejto položky sa vychádza z daného štandardu alebo interpretácie pri zohľadnení príslušných návodov, ktoré na implementáciu daného štandardu alebo interpretácie vydala IASB.
8 | IFRSs set out accounting policies that the IASB has concluded result in financial statements containing relevant and reliable information about the transactions, other events and conditions to which they apply. Those policies need not be applied when the effect of applying them is immaterial. However, it is inappropriate to make, or leave uncorrected, immaterial departures from IFRSs to achieve a particular presentation of an entity's financial position, financial performance or cash flows.8. | V Medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva sa stanovujú účtovné politiky, ktorých výsledkom je podľa záverov IASB účtovná závierka obsahujúca relevantné a spoľahlivé informácie o transakciách, iných udalostiach a podmienkach, na ktoré sa vzťahujú. Uplatňovanie týchto účtovných politík sa nevyžaduje vtedy, ak účinok uplatnenia nie je významný. Považuje sa však za nevhodné robiť alebo nechávať neopravené nevýznamné odchýlky od požiadaviek IFRS s cieľom dosiahnuť určitý spôsob prezentácie finančnej situácie, finančnej výkonnosti alebo peňažných tokov účtovnej jednotky.
9 | Implementation Guidance for Standards issued by the IASB does not form part of those standards, and therefore does not contain requirements for financial statements.9. | Návod na implementáciu, ktorý k štandardom vydáva IASB, nie je súčasťou štandardov, a teda neobsahuje požiadavky týkajúce sa účtovnej závierky.
10 | In the absence of a standard or an interpretation that specifically applies to a transaction, other event or condition, management shall use its judgement in developing and applying an accounting policy that results in information that is: | (a) | relevant to the economic decision-making needs of users; and | (b) | reliable, in that the financial statements: | (i) | represent faithfully the financial position, financial performance and cash flows of the entity; | (ii) | reflect the economic substance of transactions, other events and conditions, and not merely the legal form; | (iii) | are neutral, i.e. free from bias; | (iv) | are prudent; and | (v) | are complete in all material respects.10. | Ak sa na konkrétnu transakciu, inú udalosť alebo podmienku nevzťahuje žiadny štandard alebo interpretácia, je úlohou manažmentu na základe posúdenia vypracovať a uplatňovať takú účtovnú politiku, ktorej výsledkom sú informácie: | a) | relevantné pre potreby používateľov pri prijímaní ekonomických rozhodnutí a | b) | spoľahlivé v tom zmysle, že účtovná závierka: | i) | verne prezentuje finančnú situáciu, finančnú výkonnosť a peňažné toky účtovnej jednotky; | ii) | odzrkadľuje ekonomickú podstatu transakcií, iných udalostí a podmienok a nielen ich právnu formu; | iii) | je neutrálna, t. j. nezaujatá; | iv) | je v súlade so zásadou opatrnosti a | v) | je úplná vo všetkých významných súvislostiach.
11 | In making the judgement described in paragraph 10, management shall refer to, and consider the applicability of, the following sources in descending order: | (a) | the requirements and guidance in standards and interpretations dealing with similar and related issues; and | (b) | the definitions, recognition criteria and measurement concepts for assets, liabilities, income and expenses in the Framework.11. | Pri posudzovaní v zmysle odseku 10 sa manažment odvoláva na tieto zdroje a zvažuje ich použiteľnosť, a to v zostupnom poradí: | a) | požiadavky a návod v štandardoch a interpretáciách, ktoré sa zaoberajú podobnou alebo súvisiacou problematikou, a | b) | definície, kritériá vykazovania a koncepcie oceňovania majetku, záväzkov, výnosov a nákladov, ako sa stanovujú v koncepčnom rámci.
12 | In making the judgement described in paragraph 10, management may also consider the most recent pronouncements of other standard-setting bodies that use a similar conceptual framework to develop accounting standards, other accounting literature and accepted industry practices, to the extent that these do not conflict with the sources in paragraph 11.12. | Pri posudzovaní v zmysle odseku 10 môže vedenie zohľadniť aj aktuálne vyhlásenia iných orgánov zodpovedných za tvorbu štandardov, ktoré pri vypracúvaní účtovných štandardov, inej účtovnej literatúry a uznávaných postupov v danej oblasti uplatňujú podobný koncepčný rámec, a to do tej miery, aby neboli v rozpore so zdrojmi uvádzanými v odseku 11.
Consistency of accounting policiesKonzistentnosť účtovnej politiky
13 | An entity shall select and apply its accounting policies consistently for similar transactions, other events and conditions, unless a standard or an interpretation specifically requires or permits categorisation of items for which different policies may be appropriate. If a standard or an interpretation requires or permits such categorisation, an appropriate accounting policy shall be selected and applied consistently to each category.13. | Účtovná jednotka svoju účtovnú politiku vyberá a uplatňuje konzistentne na všetky podobné transakcie, iné udalosti a podmienky, ak sa v niektorom štandarde alebo interpretácii výslovne nevyžaduje alebo nepripúšťa kategorizácia položiek, pre ktoré môže byť vhodnejšia iná účtovná politika. Ak sa v určitom štandarde alebo interpretácii takáto kategorizácia vyžaduje alebo pripúšťa, treba pre každú kategóriu určiť a konzistentne uplatňovať vhodnú účtovnú politiku.
Changes in accounting policiesZmeny účtovnej politiky
14 | An entity shall change an accounting policy only if the change: | (a) | is required by a standard or an interpretation; or | (b) | results in the financial statements providing reliable and more relevant information about the effects of transactions, other events or conditions on the entity's financial position, financial performance or cash flows.14. | Účtovná jednotka môže meniť účtovnú politiku len vtedy, ak: | a) | túto zmenu vyžaduje niektorý štandard alebo interpretácia, alebo | b) | výsledkom tejto zmeny je účtovná závierka poskytujúca spoľahlivé a relevantnejšie informácie o účinkoch transakcií, iných udalostí alebo podmienok na finančnú situáciu, finančnú výkonnosť alebo peňažné toky účtovnej jednotky.
15 | Users of financial statements need to be able to compare the financial statements of an entity over time to identify trends in its financial position, financial performance and cash flows. Therefore, the same accounting policies are applied within each period and from one period to the next unless a change in accounting policy meets one of the criteria in paragraph 14.15. | Používatelia účtovnej závierky musia mať možnosť porovnávať účtovné závierky účtovnej jednotky v čase, aby bolo možné zistiť, ako sa vyvíja jej finančná situácia, finančná výkonnosť a peňažné toky. Z tohto dôvodu je potrebné, tak v rámci každého obdobia, ako aj medzi obdobiami, uplatňovať rovnakú účtovnú politiku okrem prípadov, keď zmena účtovnej politiky spĺňa niektoré z kritérií v odseku 14.
16 | The following are not changes in accounting policies: | (a) | the application of an accounting policy for transactions, other events or conditions that differ in substance from those previously occurring; and | (b) | the application of a new accounting policy for transactions, other events or conditions that did not occur previously or were immaterial.16. | Zmenou účtovnej politiky nie je: | a) | uplatňovanie určitej účtovnej politiky na transakcie, iné udalosti alebo podmienky, ktoré sa vo svojej podstate líšia od predtým sa vyskytujúcich transakcií, iných udalostí a podmienok, a | b) | uplatnenie novej účtovnej politiky na transakcie, iné udalosti alebo podmienky, ktoré sa predtým nevyskytovali, alebo neboli významné.
17 | The initial application of a policy to revalue assets in accordance with IAS 16 Property, plant and equipment or IAS 38 Intangible assets is a change in an accounting policy to be dealt with as a revaluation in accordance with IAS 16 or IAS 38, rather than in accordance with this standard.17. | Prvé uplatnenie určitej politiky pri preceňovaní majetku v súlade s IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia alebo IAS 38 Nehmotný majetok sa nepovažuje za zmenu účtovnej politiky v zmysle tohto štandardu, ale posudzuje sa ako precenenie v zmysle IAS 16 alebo IAS 38.
18 | Paragraphs 19-31 do not apply to the change in accounting policy described in paragraph 17.18. | Na zmenu účtovnej politiky v zmysle odseku 17 sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 19 až 31.
Applying changes in accounting policiesUplatňovanie zmien účtovnej politiky
19 | Subject to paragraph 23: | (a) | an entity shall account for a change in accounting policy resulting from the initial application of a standard or an interpretation in accordance with the specific transitional provisions, if any, in that standard or interpretation; and | (b) | when an entity changes an accounting policy upon initial application of a standard or an interpretation that does not include specific transitional provisions applying to that change, or changes an accounting policy voluntarily, it shall apply the change retrospectively.19. | V zmysle odseku 23: | a) | účtovná jednotka účtuje zmenu účtovnej politiky vyplývajúcej z prvého uplatnenia štandardu alebo interpretácie v súlade s osobitnými prechodnými ustanoveniami týchto štandardov alebo interpretácií, ak existujú, a | b) | ak účtovná jednotka zmení účtovnú politiku na základe prvého uplatnenia štandardu alebo interpretácie bez osobitných prechodných ustanovení týkajúcich sa tejto zmeny, alebo ak účtovnú politiku zmení dobrovoľne, tak danú zmenu uplatní spätne.
20 | For the purpose of this standard, early application of a standard or an interpretation is not a voluntary change in accounting policy.20. | Skoršie uplatnenie určitého štandardu alebo interpretácie sa na účely tohto štandardu nepovažuje za dobrovoľnú zmenu účtovnej politiky.
21 | In the absence of a standard or an interpretation that specifically applies to a transaction, other event or condition, management may, in accordance with paragraph 12, apply an accounting policy from the most recent pronouncements of other standard-setting bodies that use a similar conceptual framework to develop accounting standards. If, following an amendment of such a pronouncement, the entity chooses to change an accounting policy, that change is accounted for and disclosed as a voluntary change in accounting policy.21. | Ak sa na danú transakciu, inú udalosť alebo podmienku konkrétne nevzťahujú ustanovenia žiadneho štandardu ani interpretácie, môže manažment v súlade s odsekom 12 uplatniť účtovnú politiku vychádzajúcu z aktuálnych vyhlásení iných orgánov zodpovedných za tvorbu štandardov, ktoré pri vývoji účtovných štandardov uplatňujú podobný koncepčný rámec. Ak sa na základe zmeny a doplnenia takéhoto vyhlásenia účtovná jednotka rozhodne pristúpiť k zmene svojej účtovnej politiky, uvedená zmena sa účtuje a zverejní ako dobrovoľná zmena účtovnej politiky.
Retrospective applicationSpätná aplikácia
22 | Subject to paragraph 23, when a change in accounting policy is applied retrospectively in accordance with paragraph 19(a) or (b), the entity shall adjust the opening balance of each affected component of equity for the earliest prior period presented and the other comparative amounts disclosed for each prior period presented as if the new accounting policy had always been applied.22. | V zmysle odseku 23 je účtovná jednotka pri spätnej aplikácii zmeny účtovnej politiky v súlade s odsekom 19 písm. a) alebo b) povinná so spätnou platnosťou upraviť začiatočný stav všetkých zložiek vlastného imania, ktorých sa táto zmena týka, za najskoršie predchádzajúce prezentované obdobie, ako aj iné porovnávacie sumy zverejnené za všetky ostatné predchádzajúce obdobia, a to tak, ako keby sa nová účtovná politika uplatňovala po celý čas.
Limitations on retrospective applicationObmedzenia spätnej aplikácie
23 | When retrospective application is required by paragraph 19(a) or (b), a change in accounting policy shall be applied retrospectively except to the extent that it is impracticable to determine either the period-specific effects or the cumulative effect of the change.23. | Ak sa v zmysle odseku 19 písm. a) alebo b) vyžaduje spätná aplikácia, uplatňuje sa zmena účtovnej politiky spätne s výnimkou prípadov, keď sa buď nedajú určiť účinky zmeny v konkrétnom období, alebo výsledný účinok tejto zmeny.
24 | When it is impracticable to determine the period-specific effects of changing an accounting policy on comparative information for one or more prior periods presented, the entity shall apply the new accounting policy to the carrying amounts of assets and liabilities as at the beginning of the earliest period for which retrospective application is practicable, which may be the current period, and shall make a corresponding adjustment to the opening balance of each affected component of equity for that period.24. | Ak sa nedajú určiť účinky zmeny účtovnej politiky v rámci špecifického obdobia na porovnávacie informácie za jedno alebo viacero prezentovaných predchádzajúcich období, uplatní účtovná jednotka novú účtovnú politiku na účtovné hodnoty majetku a záväzkov k začiatku najskoršieho obdobia, v ktorom je možná spätná aplikácia, čo môže byť aj bežné obdobie, a za dané obdobie zodpovedajúcim spôsobom upraví začiatočný stav všetkých položiek vlastného imania, ktorých sa táto zmena týka.
25 | When it is impracticable to determine the cumulative effect, at the beginning of the current period, of applying a new accounting policy to all prior periods, the entity shall adjust the comparative information to apply the new accounting policy prospectively from the earliest date practicable.25. | Ak sa na začiatku bežného obdobia nedá určiť výsledný účinok uplatnenia novej účtovnej politiky na všetky predchádzajúce obdobia, účtovná jednotka upraví porovnávacie informácie tak, aby novú účtovnú politiku prospektívne uplatnila od čo najskoršieho možného dátumu.
26 | When an entity applies a new accounting policy retrospectively, it applies the new accounting policy to comparative information for prior periods as far back as is practicable. Retrospective application to a prior period is not practicable unless it is practicable to determine the cumulative effect on the amounts in both the opening and closing balance sheets for that period. The amount of the resulting adjustment relating to periods before those presented in the financial statements is made to the opening balance of each affected component of equity of the earliest prior period presented. Usually the adjustment is made to retained earnings. However, the adjustment may be made to another component of equity (for example, to comply with a standard or an interpretation). Any other information about prior periods, such as historical summaries of financial data, is also adjusted as far back as is practicable.26. | Ak účtovná jednotka spätne uplatňuje novú účtovnú politiku, uplatní ju na porovnávacie informácie za predchádzajúce obdobia od čo najskoršieho možného obdobia. Spätná aplikácia na predchádzajúce obdobie nie je možná, ak sa nedá určiť výsledný účinok na sumy v začiatočnej a konečnej súvahe za toto obdobie. Suma výslednej úpravy za obdobia pred obdobiami prezentovanými v účtovnej závierke sa zachytí v začiatočnom stave všetkých jednotlivých zložiek vlastného imania, ktorých sa zmena týka, za najskoršie predchádzajúce prezentované obdobie. Zvyčajne sa takto upravuje nerozdelený zisk. Možno však upravovať aj iné zložky vlastného imania (napríklad vtedy, ak sa vyžaduje súlad s niektorým štandardom alebo interpretáciou). K čo najskoršiemu dátumu sa upravia aj všetky ostatné informácie o predchádzajúcich obdobiach, napríklad historické súhrny finančných údajov.
27 | When it is impracticable for an entity to apply a new accounting policy retrospectively, because it cannot determine the cumulative effect of applying the policy to all prior periods, the entity, in accordance with paragraph 25, applies the new policy prospectively from the start of the earliest period practicable. It therefore disregards the portion of the cumulative adjustment to assets, liabilities and equity arising before that date. Changing an accounting policy is permitted even if it is impracticable to apply the policy prospectively for any prior period. Paragraphs 50-53 provide guidance on when it is impracticable to apply a new accounting policy to one or more prior periods.27. | Ak sa nová účtovná politika nedá spätne uplatniť z toho dôvodu, že nie je možné určiť výsledný účinok jej uplatnenia na všetky predchádzajúce obdobia, účtovná jednotka ju uplatní v súlade s odsekom 25 prospektívne od začiatku čo najskoršieho možného obdobia. To znamená, že výsledná úprava sa neuplatní na tú časť majetku, záväzkov a vlastného imania, ktorá vznikla pred týmto obdobím. Zmena účtovnej politiky je prípustná aj vtedy, keď sa metóda nedá prospektívne uplatniť na žiadne predchádzajúce obdobie. Okolnosti, za ktorých nemožno novú účtovnú politiku uplatniť na jedno alebo viac predchádzajúcich období, sú opísané v odsekoch 50 až 53.
DisclosureZverejnenie
28 | When initial application of a standard or an interpretation has an effect on the current period or any prior period, would have such an effect except that it is impracticable to determine the amount of the adjustment, or might have an effect on future periods, an entity shall disclose: | (a) | the title of the standard or interpretation; | (b) | when applicable, that the change in accounting policy is made in accordance with its transitional provisions; | (c) | the nature of the change in accounting policy; | (d) | when applicable, a description of the transitional provisions; | (e) | when applicable, the transitional provisions that might have an effect on future periods; | (f) | for the current period and each prior period presented, to the extent practicable, the amount of the adjustment: | (i) | for each financial statement line item affected; and | (ii) | if IAS 33 Earnings per share applies to the entity, for basic and diluted earnings per share; | (g) | the amount of the adjustment relating to periods before those presented, to the extent practicable; and | (h) | if retrospective application required by paragraph 19(a) or (b) is impracticable for a particular prior period, or for periods before those presented, the circumstances that led to the existence of that condition and a description of how and from when the change in accounting policy has been applied. | Financial statements of subsequent periods need not repeat these disclosures.28. | Ak má prvotné uplatnenie štandardu alebo interpretácie účinok v bežnom alebo v niektorom z predchádzajúcich období, alebo ak by malo takýto účinok, nedá sa však určiť suma príslušnej úpravy, alebo ak by mohlo mať takýto účinok na budúce obdobia, účtovná jednotka zverejní: | a) | názov štandardu alebo interpretácie; | b) | vyhlásenie, že daná zmena účtovnej politiky sa uplatňuje v súlade s prechodnými ustanoveniami, ak existujú; | c) | charakter danej zmeny účtovnej politiky; | d) | opis prechodných ustanovení, ak existujú; | e) | prechodné ustanovenia, ak existujú, ktoré môžu ovplyvniť budúce obdobia; | f) | za bežné obdobie a za každé predchádzajúce prezentované obdobie, na ktoré ju možno uplatniť sumu úpravy: | i) | pre jednotlivé dotknuté položky uvedené v riadkoch účtovnej závierky a | ii) | ak sa na účtovnú jednotku vzťahuje IAS 33 Zisk na akciu, vplyv na základný a zriedený zisk na akciu; | g) | sumu úpravy za obdobia pred obdobiami zahrnutými do prezentácie v takej miere, v akej to je možné, a | h) | ak nie je možné spätné uplatnenie v zmysle odseku 19 písm. a) alebo b) na konkrétne predchádzajúce obdobie alebo na obdobia pred obdobiami zahrnutými do prezentácie, je potrebné uviesť okolnosti, ktoré sú príčinou tohto stavu, ako aj opis, ako a od ktorého obdobia sa daná zmena v účtovnej politike uplatňuje. | Zverejnenia netreba opakovať v účtovných závierkach za nasledujúce obdobia.
29 | When a voluntary change in accounting policy has an effect on the current period or any prior period, would have an effect on that period except that it is impracticable to determine the amount of the adjustment, or might have an effect on future periods, an entity shall disclose: | (a) | the nature of the change in accounting policy; | (b) | the reasons why applying the new accounting policy provides reliable and more relevant information; | (c) | for the current period and each prior period presented, to the extent practicable, the amount of the adjustment: | (i) | for each financial statement line item affected; and | (ii) | if IAS 33 applies to the entity, for basic and diluted earnings per share; | (d) | the amount of the adjustment relating to periods before those presented, to the extent practicable; and | (e) | if retrospective application is impracticable for a particular prior period, or for periods before those presented, the circumstances that led to the existence of that condition and a description of how and from when the change in accounting policy has been applied. | Financial statements of subsequent periods need not repeat these disclosures.29. | Ak má dobrovoľná zmena účtovnej politiky vplyv na bežné obdobie alebo na ktorékoľvek predchádzajúce obdobie, alebo ak by mala takýto účinok, nedá sa však určiť suma príslušnej úpravy, alebo ak by mohla mať takýto účinok na budúce obdobia, účtovná jednotka zverejní: | a) | charakter danej zmeny účtovnej politiky; | b) | zdôvodnenia, prečo vedie uplatňovanie novej účtovnej politiky k spoľahlivým a relevantnejším informáciám; | c) | za bežné obdobie a za každé predchádzajúce prezentované obdobie, na ktoré ju možno uplatniť, sumu úpravy: | i) | pre jednotlivé dotknuté položky uvedené v riadkoch účtovnej závierky a | ii) | ak sa na jednotku vzťahuje IAS 33, bežný a zriedený zisk na akciu; | d) | sumu úpravy za obdobia pred obdobiami zahrnutými do prezentácie v takej miere, v akej to je možné, a | e) | ak nie je možná spätná aplikácia na konkrétne predchádzajúce obdobie alebo na obdobia pred obdobiami zahrnutými do prezentácie, je potrebné uviesť okolnosti, ktoré sú príčinou tohto stavu, ako aj opis, ako a od ktorého obdobia sa uplatňuje zmena účtovnej politiky. | Zverejnenia netreba opakovať v účtovných závierkach za nasledujúce obdobia.
30 | When an entity has not applied a new standard or interpretation that has been issued but is not yet effective, the entity shall disclose: | (a) | this fact; and | (b) | known or reasonably estimable information relevant to assessing the possible impact that application of the new standard or interpretation will have on the entity's financial statements in the period of initial application.30. | Ak účtovná jednotka neuplatnila nový štandard alebo interpretáciu, ktoré už boli zverejnené, ale zatiaľ nenadobudli účinnosť, jednotka zverejní: | a) | túto skutočnosť a | b) | známe alebo spoľahlivo odhadnuteľné informácie týkajúce sa zhodnotenia možného vplyvu uplatňovania tohto nového štandardu alebo interpretácie na účtovnú závierku jednotky za obdobie prvotnej aplikácie.
31 | In complying with paragraph 30, an entity considers disclosing: | (a) | the title of the new standard or interpretation; | (b) | the nature of the impending change or changes in accounting policy; | (c) | the date by which application of the standard or interpretation is required; | (d) | the date as at which it plans to apply the standard or interpretation initially; and | (e) | either: | (i) | a discussion of the impact that initial application of the standard or interpretation is expected to have on the entity's financial statements; or | (ii) | if that impact is not known or reasonably estimable, a statement to that effect.31. | V rámci plnenia ustanovení odseku 30 účtovná jednotka zváži aj zverejnenie: | a) | názvu nového štandardu alebo interpretácie; | b) | charakteru nastávajúcej zmeny alebo zmien účtovnej politiky; | c) | dátumu, od ktorého sa vyžaduje uplatňovanie nového štandardu alebo interpretácie; | d) | dátumu, od ktorého účtovná jednotka plánuje uplatňovať daný štandard alebo interpretáciu, a | e) | jednej z ďalej uvedených informácií: | i) | rozpravy o predpokladanom vplyve prvotného uplatnenia tohto nového štandardu alebo interpretácie na účtovnú závierku jednotky alebo | ii) | ak uvedený vplyv nie je známy ani spoľahlivo odhadnuteľný, vyhlásenie v tomto zmysle.
CHANGES IN ACCOUNTING ESTIMATESZMENY V ÚČTOVNÝCH ODHADOCH
32 | As a result of the uncertainties inherent in business activities, many items in financial statements cannot be measured with precision but can only be estimated. Estimation involves judgements based on the latest available, reliable information. For example, estimates may be required of: | (a) | bad debts; | (b) | inventory obsolescence; | (c) | the fair value of financial assets or financial liabilities; | (d) | the useful lives of, or expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in, depreciable assets; and | (e) | warranty obligations.32. | V dôsledku neistôt, ktoré sú súčasťou podnikateľskej činnosti, sa mnohé položky účtovnej závierky nedajú oceniť presne, ale len na základe odhadov. Takéto odhady si vyžadujú posúdenie vychádzajúce z aktuálne dostupných spoľahlivých informácií. Príkladmi položiek, na ktorých stanovenie môžu byť nevyhnutné odhady, sú: | a) | nevymožiteľné pohľadávky; | b) | zastarané zásoby; | c) | reálna hodnota finančného majetku a finančných záväzkov; | d) | doba životnosti alebo predpokladaný režim spotreby budúcich ekonomických úžitkov z odpisovateľného majetku a | e) | záväzky vyplývajúce zo záruk.
33 | The use of reasonable estimates is an essential part of the preparation of financial statements and does not undermine their reliability.33. | Použitie primeraných odhadov je podstatnou súčasťou zostavovania účtovných závierok a neznižuje sa ním ich spoľahlivosť.
34 | An estimate may need revision if changes occur in the circumstances on which the estimate was based or as a result of new information or more experience. By its nature, the revision of an estimate does not relate to prior periods and is not the correction of an error.34. | Odhad možno bude treba zrevidovať, ak sa zmenia okolnosti, z ktorých sa pri odhade vychádzalo, prípadne v dôsledku nových informácií alebo viacerých skúseností. Revízia odhadu sa vzhľadom na svoju podstatu nevzťahuje na predchádzajúce obdobia a nepredstavuje opravu chyby.
35 | A change in the measurement basis applied is a change in an accounting policy, and is not a change in an accounting estimate. When it is difficult to distinguish a change in an accounting policy from a change in an accounting estimate, the change is treated as a change in an accounting estimate.35. | Zmena uplatnenej oceňovacej základne je zmenou účtovnej politiky a nie zmenou účtovného odhadu. V prípadoch problematického rozlišovania medzi zmenou účtovnej politiky a zmenou účtovného odhadu sa zmena považuje za zmenu účtovného odhadu.
36 | The effect of a change in an accounting estimate, other than a change to which paragraph 37 applies, shall be recognised prospectively by including it in profit or loss in: | (a) | the period of the change, if the change affects that period only; or | (b) | the period of the change and future periods, if the change affects both.36. | Vplyv zmeny účtovného odhadu, s výnimkou zmeny, na ktorú sa vzťahuje odsek 37, sa vykazuje prospektívne tak, že sa zahrnie do výsledku hospodárenia za: | a) | obdobie zmeny, ak zmena ovplyvňuje len toto obdobie, alebo | b) | obdobie zmeny a budúce obdobia, ak zmena ovplyvňuje oboje.
37 | To the extent that a change in an accounting estimate gives rise to changes in assets and liabilities, or relates to an item of equity, it shall be recognised by adjusting the carrying amount of the related asset, liability or equity item in the period of the change.37. | Pokiaľ zmena účtovného odhadu vyvolá zmeny v majetku a záväzkoch, alebo ak sa táto zmena vzťahuje na určitú položku vlastného imania, vykáže sa ako úprava účtovnej hodnoty príslušného majetku, záväzku alebo vlastného imania v období zmeny.
38 | Prospective recognition of the effect of a change in an accounting estimate means that the change is applied to transactions, other events and conditions from the date of the change in estimate. A change in an accounting estimate may affect only the current period's profit or loss, or the profit or loss of both the current period and future periods. For example, a change in the estimate of the amount of bad debts affects only the current period's profit or loss and therefore is recognised in the current period. However, a change in the estimated useful life of, or the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in, a depreciable asset affects depreciation expense for the current period and for each future period during the asset's remaining useful life. In both cases, the effect of the change relating to the current period is recognised as income or expense in the current period. The effect, if any, on future periods is recognised as income or expense in those future periods.38. | Prospektívne vykazovanie vplyvu zmeny účtovného odhadu znamená, že daná zmena sa uplatní na transakcie, iné udalosti a podmienky počnúc dňom, keď došlo k zmene odhadu. Zmena v účtovnom odhade môže ovplyvniť iba výsledok hospodárenia za bežné obdobie, alebo výsledok hospodárenia za bežné aj za budúce obdobia. Napríklad zmena v odhade sumy nevymožiteľných pohľadávok ovplyvňuje iba zisk alebo stratu za bežné obdobie, a preto sa vykazuje v bežnom období. Zmena predpokladanej doby životnosti alebo predpokladaného režimu spotreby budúcich ekonomických úžitkov z odpisovateľného majetku však ovplyvňuje odpisové náklady v bežnom aj v každom budúcom období počas zostávajúcej doby životnosti majetku. V oboch prípadoch sa vplyv zmeny súvisiaci s bežným obdobím vykazuje ako výnos alebo náklad v bežnom období. Prípadný vplyv na budúce obdobia sa vykáže ako výnos alebo náklad v týchto budúcich obdobiach.
DisclosureZverejnenie
39 | An entity shall disclose the nature and amount of a change in an accounting estimate that has an effect in the current period or is expected to have an effect in future periods, except for the disclosure of the effect on future periods when it is impracticable to estimate that effect.39. | Ak má zmena v účtovnom odhade účinok v bežnom období, alebo ak sa očakáva jej účinok v budúcich obdobiach, zverejní účtovná jednotka charakter tejto zmeny a jej sumu, s výnimkou zverejnenia takých účinkov na budúce obdobia, ktoré nemožno odhadnúť.
40 | If the amount of the effect in future periods is not disclosed because estimating it is impracticable, an entity shall disclose that fact.40. | Ak suma účinku v budúcich obdobiach nie je zverejnená, pretože sa nedá odhadnúť, účtovná jednotka túto skutočnosť zverejní.
ERRORSCHYBY
41 | Errors can arise in respect of the recognition, measurement, presentation or disclosure of elements of financial statements. Financial statements do not comply with IFRSs if they contain either material errors or immaterial errors made intentionally to achieve a particular presentation of an entity's financial position, financial performance or cash flows. Potential current period errors discovered in that period are corrected before the financial statements are authorised for issue. However, material errors are sometimes not discovered until a subsequent period, and these prior period errors are corrected in the comparative information presented in the financial statements for that subsequent period (see paragraphs 42-47).41. | K chybám môže dochádzať pri vykazovaní, oceňovaní, prezentácii alebo zverejňovaní prvkov účtovnej závierky. Účtovná závierka nie je v súlade s IFRS, ak obsahuje buď významné chyby alebo nevýznamné chyby urobené úmyselne s cieľom dosiahnuť určitý spôsob prezentácie finančnej situácie, finančnej výkonnosti alebo peňažných tokov účtovnej jednotky. Zistené potenciálne chyby v bežnom období treba opraviť pred tým, ako sa účtovná závierka schváli na zverejnenie. Občas sa však môže stať, že k zisteniu významných chýb dôjde až v nasledujúcom období, pričom v takom prípade sa chyby za predchádzajúce obdobie opravujú v porovnávacích informáciách, ktoré sa prezentujú v účtovnej závierke za nasledujúce obdobie (pozri odseky 42 až 47).
42 | Subject to paragraph 43, an entity shall correct material prior period errors retrospectively in the first set of financial statements authorised for issue after their discovery by: | (a) | restating the comparative amounts for the prior period(s) presented in which the error occurred; or | (b) | if the error occurred before the earliest prior period presented, restating the opening balances of assets, liabilities and equity for the earliest prior period presented.42. | V zmysle odseku 43 vykoná účtovná jednotka spätne opravu významných chýb za predchádzajúce obdobie v prvej účtovnej závierke schválenej na zverejnenie po zistení týchto chýb, a to: | a) | prehodnotením porovnávacích súm za predchádzajúce prezentované obdobie (obdobia), v ktorých k týmto chybám došlo, alebo | b) | ak k danej chybe došlo pred najskorším predchádzajúcim prezentovaným obdobím, prehodnotením začiatočného stavu majetku, záväzkov a vlastného imania za najskoršie predchádzajúce prezentované obdobie.
Limitations on retrospective restatementObmedzenia spätného prehodnocovania
43 | A prior period error shall be corrected by retrospective restatement except to the extent that it is impracticable to determine either the period-specific effects or the cumulative effect of the error.43. | Chyba za predchádzajúce obdobie sa opravuje spätným prehodnotením s výnimkou prípadov, keď sa nedá určiť jej vplyv na dané obdobie alebo jej výsledný vplyv.
44 | When it is impracticable to determine the period-specific effects of an error on comparative information for one or more prior periods presented, the entity shall restate the opening balances of assets, liabilities and equity for the earliest period for which retrospective restatement is practicable (which may be the current period).44. | Ak sa nedajú určiť účinky určitej chyby v danom období na porovnávacie informácie za jedno alebo viacero predchádzajúcich prezentovaných období, prehodnotí účtovná jednotka začiatočný stav majetku, záväzkov a vlastného imania za najskoršie obdobie, za ktoré možno vykonať spätné prehodnotenie (ktorým môže byť aj bežné obdobie).
45 | When it is impracticable to determine the cumulative effect, at the beginning of the current period, of an error on all prior periods, the entity shall restate the comparative information to correct the error prospectively from the earliest date practicable.45. | Ak sa na začiatku bežného obdobia nedá určiť výsledný účinok danej chyby na všetky predchádzajúce obdobia, prehodnotí účtovná jednotka porovnávacie informácie s cieľom prospektívne opraviť chybu od čo najskoršieho možného dátumu.
46 | The correction of a prior period error is excluded from profit or loss for the period in which the error is discovered. Any information presented about prior periods, including any historical summaries of financial data, is restated as far back as is practicable.46. | Oprava chyby za predchádzajúce obdobie je vylúčená z výsledku hospodárenia za obdobie, v ktorom bola zistená. Akékoľvek prezentované informácie o predchádzajúcich obdobiach vrátane historických súhrnov finančných údajov sa prehodnotia od čo najskoršieho možného obdobia.
47 | When it is impracticable to determine the amount of an error (e.g. a mistake in applying an accounting policy) for all prior periods, the entity, in accordance with paragraph 45, restates the comparative information prospectively from the earliest date practicable. It therefore disregards the portion of the cumulative restatement of assets, liabilities and equity arising before that date. Paragraphs 50-53 provide guidance on when it is impracticable to correct an error for one or more prior periods.47. | Ak sa nedá vyčísliť suma chyby (napríklad chyby pri uplatňovaní účtovnej politiky) za všetky predchádzajúce obdobia, účtovná jednotka upraví v súlade s odsekom 45 porovnávacie informácie prospektívne od čo najskoršieho možného obdobia. To znamená, že výsledné prehodnotenie sa neuplatní na tú časť majetku, záväzkov a vlastného imania, ktorá vznikla pred týmto obdobím. Okolnosti, za ktorých nie je možná oprava chyby za jedno alebo viacero predchádzajúcich období, sú opísané v odsekoch 50 až 53.
48 | Corrections of errors are distinguished from changes in accounting estimates. Accounting estimates by their nature are approximations that may need revision as additional information becomes known. For example, the gain or loss recognised on the outcome of a contingency is not the correction of an error.48. | Je potrebné rozlišovať medzi opravami chýb a zmenami v účtovných odhadoch. Účtovné odhady sú v svojej podstate približné hodnoty, ktoré si môžu vyžadovať revíziu, keď sa objavia dodatočné informácie. Napríklad zisk alebo strata vykázaná na základe skutočnosti, ktorej výsledok je podmienený, sa nepovažuje za opravu chyby.
Disclosure of prior period errorsZverejnenie chýb za predchádzajúce obdobia
49 | In applying paragraph 42, an entity shall disclose the following: | (a) | the nature of the prior period error; | (b) | for each prior period presented, to the extent practicable, the amount of the correction: | (i) | for each financial statement line item affected; and | (ii) | if IAS 33 applies to the entity, for basic and diluted earnings per share; | (c) | the amount of the correction at the beginning of the earliest prior period presented; and | (d) | if retrospective restatement is impracticable for a particular prior period, the circumstances that led to the existence of that condition and a description of how and from when the error has been corrected. | Financial statements of subsequent periods need not repeat these disclosures.49. | Pri uplatňovaní odseku 42 účtovná jednotka zverejňuje: | a) | charakter chyby za predchádzajúce obdobie; | b) | za každé predchádzajúce prezentované obdobie vo výške, v ktorej je vyčísliteľná, sumu opravy: | i) | pre jednotlivé dotknuté položky uvedené v riadkoch účtovnej závierky a | ii) | ak sa na účtovnú jednotku vzťahuje IAS 33, bežný a zriedený zisk na akciu; | c) | sumu opravy na začiatku najskoršieho predchádzajúceho prezentovaného obdobia a | d) | ak nie je možné spätné prehodnotenie za konkrétne predchádzajúce obdobie, je potrebné uviesť okolnosti, ktoré sú príčinou tohto stavu, ako aj opis spôsobu opravy danej chyby a dátum, ku ktorému sa oprava danej chyby vykonala. | Zverejnenia netreba opakovať v účtovných závierkach za nasledujúce obdobia.
IMPRACTICABILITY IN RESPECT OF RETROSPECTIVE APPLICATION AND RETROSPECTIVE RESTATEMENTNEVYKONATEĽNOSŤ V SÚVISLOSTI SO SPÄTNOU APLIKÁCIOU A SPÄTNÝM PREHODNOTENÍM
50 | In some circumstances, it is impracticable to adjust comparative information for one or more prior periods to achieve comparability with the current period. For example, data may not have been collected in the prior period(s) in a way that allows either retrospective application of a new accounting policy (including, for the purpose of paragraphs 51-53, its prospective application to prior periods) or retrospective restatement to correct a prior period error, and it may be impracticable to recreate the information.50. | Za určitých okolností môže byť úprava porovnávacích informácií za jedno alebo viac predchádzajúcich období na dosiahnutie porovnateľnosti s bežným obdobím nevykonateľná. Napríklad údaje za predchádzajúce obdobie (obdobia) nemuseli byť zhromažďované spôsobom, ktorý umožňuje či už spätnú aplikáciu novej účtovnej politiky (vrátane jej prospektívneho uplatnenia na predchádzajúce obdobia na účely odsekov 51 až 53) alebo spätné prehodnotenie s cieľom opravy chyby za predchádzajúce obdobie, pričom opätovné vytváranie týchto informácií môže byť nevykonateľné.
51 | It is frequently necessary to make estimates in applying an accounting policy to elements of financial statements recognised or disclosed in respect of transactions, other events or conditions. Estimation is inherently subjective, and estimates may be developed after the balance sheet date. Developing estimates is potentially more difficult when retrospectively applying an accounting policy or making a retrospective restatement to correct a prior period error, because of the longer period of time that might have passed since the affected transaction, other event or condition occurred. However, the objective of estimates related to prior periods remains the same as for estimates made in the current period, namely, for the estimate to reflect the circumstances that existed when the transaction, other event or condition occurred.51. | Pri uplatňovaní účtovnej politiky na prvky účtovnej závierky vykazované alebo zverejňované v súvislosti s transakciami, inými udalosťami alebo podmienkami treba často robiť odhady. Odhady sú svojou podstatou subjektívne a možno ich robiť po súvahovom dni. Stanovovanie odhadov je potenciálne problematickejšie pri spätnom uplatnení účtovnej politiky, prípadne pri spätnom prehodnocovaní na účely opravy chyby za predchádzajúce obdobie, a síce vzhľadom na dlhšie obdobie, ktoré mohlo uplynúť od času, keď nastali transakcie, iné udalostí alebo podmienky, na ktoré sa vzťahuje daný odhad. Cieľ odhadov vzťahujúcich sa na predchádzajúce obdobia však zostáva rovnaký ako pri odhadoch za bežné obdobie, teda aby odhad odzrkadľoval okolnosti existujúce v čase, keď došlo k príslušným transakciám, iným udalostiam alebo podmienkam.
52 | Therefore, retrospectively applying a new accounting policy or correcting a prior period error requires distinguishing information that: | (a) | provides evidence of circumstances that existed on the date(s) as at which the transaction, other event or condition occurred; and | (b) | would have been available when the financial statements for that prior period were authorised for issue; | from other information. For some types of estimates (e.g. an estimate of fair value not based on an observable price or observable inputs), it is impracticable to distinguish these types of information. When retrospective application or retrospective restatement would require making a significant estimate for which it is impossible to distinguish these two types of information, it is impracticable to apply the new accounting policy or correct the prior period error retrospectively.52. | Z tohto dôvodu je pri spätnom uplatňovaní novej účtovnej politiky alebo opravy chyby za predchádzajúce obdobie potrebné odlíšiť informácie, ktoré: | a) | poskytujú dôkazy o okolnostiach, ktoré existovali k dátumu (dátumom), keď došlo k tejto transakcii, inej udalosti alebo podmienke, a | b) | by boli dostupné v čase, keď bola účtovná závierka za dané predchádzajúce obdobie schválená na zverejnenie | od iných informácií. Pri niektorých typoch odhadov nie je možné tieto druhy informácií odlíšiť (napríklad pri odhade reálnej hodnoty, ktorá nie je založená na zistiteľnej cene alebo zistiteľných vstupoch). Ak si spätná aplikácia alebo spätné prehodnotenie vyžaduje významný odhad, pri ktorom nemožno rozlíšiť tieto dva druhy informácií, spätná aplikácia novej účtovnej politiky, resp. spätná oprava chyby, za predchádzajúce obdobie nie je v danom prípade možná.
53 | Hindsight should not be used when applying a new accounting policy to, or correcting amounts for, a prior period, either in making assumptions about what management's intentions would have been in a prior period or estimating the amounts recognised, measured or disclosed in a prior period. For example, when an entity corrects a prior period error in measuring financial assets previously classified as held-to-maturity investments in accordance with IAS 39 Financial instruments: recognition and measurement, it does not change their basis of measurement for that period if management decided later not to hold them to maturity. In addition, when an entity corrects a prior period error in calculating its liability for employees' accumulated sick leave in accordance with IAS 19 Employee benefits, it disregards information about an unusually severe influenza season during the next period that became available after the financial statements for the prior period were authorised for issue. The fact that significant estimates are frequently required when amending comparative information presented for prior periods does not prevent reliable adjustment or correction of the comparative information.53. | Pri uplatňovaní novej účtovnej politiky, resp. pri oprave súm, za predchádzajúce obdobie by sa nemal používať spätný pohľad, a to ani pri odhadoch predpokladaných úmyslov manažmentu v predchádzajúcom období, ani pri odhadoch súm vykázaných, ocenených alebo zverejnených v predchádzajúcom období. Ak napríklad účtovná jednotka v súlade s IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie opraví chybu za predchádzajúce obdobie týkajúcu sa ocenenia finančného majetku, ktorý bol predtým klasifikovaný ako investície držané do splatnosti, nemení sa tým oceňovacia základňa za dané obdobie v prípade, ak manažment neskôr rozhodol, že tento majetok nebude držaný do splatnosti. Okrem toho ak napríklad účtovná jednotka v súlade s IAS 19 Zamestnanecké požitky opraví chybu vo výpočte svojich záväzkov v súvislosti s kumulovaným nárokom na nemocenské dávky zamestnancov za predchádzajúce obdobie, nezohľadňuje pritom informáciu o nezvyčajne vysokom počte chrípkových ochorení v nasledujúcom období, ktorá sa objavila neskôr, ako bola účtovná závierka za predchádzajúce obdobie schválená na zverejnenie. Skutočnosť, že pri úpravách porovnávacích informácií prezentovaných za predchádzajúce obdobia sú často nutné významné odhady, nevylučuje spoľahlivú úpravu alebo opravu porovnávacích informácií.
EFFECTIVE DATEDÁTUM ÚČINNOSTI
54 | An entity shall apply this standard for annual periods beginning on or after 1 January 2005. Earlier application is encouraged. If an entity applies this standard for a period beginning before 1 January 2005, it shall disclose that fact.54. | Účtovná jednotka uplatňuje tento štandard na ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2005 alebo neskôr. Skoršia aplikácia sa odporúča. Ak účtovná jednotka uplatní tento štandard na obdobie začínajúce sa pred 1. januárom 2005, zverejní túto skutočnosť.
WITHDRAWAL OF OTHER PRONOUNCEMENTSUKONČENIE PLATNOSTI INÝCH DOKUMENTOV
55 | This standard supersedes IAS 8 Net profit or loss for the period, fundamental errors and changes in accounting policies, revised in 1993.55. | Týmto štandardom sa nahrádza IAS 8 Čistý zisk alebo strata za obdobie, základné chyby a zmeny v účtovných zásadách, revidovaný  v roku 1993.
56 | This standard supersedes the following interpretations: | (a) | SIC-2 Consistency — capitalisation of borrowing costs; and | (b) | SIC-18 Consistency — alternative methods.56. | Týmto štandardom sa nahrádzajú tieto interpretácie: | a) | SIC-2 Konzistentnosť – kapitalizácia nákladov na prijaté úvery a pôžičky a | b) | SIC-18 Konzistentnosť – alternatívne metódy.
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD 10MEDZINÁRODNÝ ÚČTOVNÝ ŠTANDARD 10
Events after the balance sheet dateUdalosti po súvahovom dni
OBJECTIVECIEĽ
1 | The objective of this standard is to prescribe: | (a) | when an entity should adjust its financial statements for events after the balance sheet date; and | (b) | the disclosures that an entity should give about the date when the financial statements were authorised for issue and about events after the balance sheet date. | The standard also requires that an entity should not prepare its financial statements on a going concern basis if events after the balance sheet date indicate that the going concern assumption is not appropriate.1. | Cieľom tohto štandardu je predpísať: | a) | kedy by mala účtovná jednotka z dôvodu udalostí po súvahovom dni upraviť svoju účtovnú závierku a | b) | zverejňovanie dátumu, keď bola účtovná závierka schválená na zverejnenie, a udalostí po súvahovom dni. | Týmto štandardom sa tiež požaduje, aby účtovná jednotka pri zostavovaní účtovnej závierky neuplatňovala zásadu nepretržitej činnosti, ak udalosti po súvahovom dni naznačujú, že predpoklad nepretržitej činnosti nie je vhodný.
SCOPEROZSAH PÔSOBNOSTI
2 | This standard shall be applied in the accounting for, and disclosure of, events after the balance sheet date.2. | Tento štandard sa vzťahuje na účtovanie a zverejňovanie udalostí po súvahovom dni.
DEFINITIONSDEFINÍCIE
3 | The following terms are used in this standard with the meanings specified: | Events after the balance sheet date are those events, favourable and unfavourable, that occur between the balance sheet date and the date when the financial statements are authorised for issue. Two types of events can be identified: | (a) | those that provide evidence of conditions that existed at the balance sheet date (adjusting events after the balance sheet date); and | (b) | those that are indicative of conditions that arose after the balance sheet date (non-adjusting events after the balance sheet date).3. | Ďalej uvedené pojmy sa v tomto štandarde používajú v týchto významoch: | Udalosti po súvahovom dni sú udalosti, priaznivé aj nepriaznivé, ktoré nastanú medzi súvahovým dňom a dňom, ku ktorému sa účtovná závierka schváli na zverejnenie. Existujú dva typy udalostí: | a) | udalosti poskytujúce dôkaz o stave, ktorý existoval k súvahovému dňu (udalosti po súvahovom dni, ktoré vyžadujú úpravu), a | b) | udalosti naznačujúce stav, ktorý vznikol po súvahovom dni (udalosti po súvahovom dni, ktoré nevyžadujú úpravu).
4 | The process involved in authorising the financial statements for issue will vary depending upon the management structure, statutory requirements and procedures followed in preparing and finalising the financial statements.4. | Proces schvaľovania účtovnej závierky na zverejnenie je rôzny v závislosti od štruktúry riadenia, zákonných požiadaviek a postupov dodržiavaných pri zostavovaní a finalizácii účtovnej závierky.
5 | In some cases, an entity is required to submit its financial statements to its shareholders for approval after the financial statements have been issued. In such cases, the financial statements are authorised for issue on the date of issue, not the date when shareholders approve the financial statements. | ExampleThe management of an entity completes draft financial statements for the year to 31 December 20X1 on 28 February 20X2. On 18 March 20X2, the board of directors reviews the financial statements and authorises them for issue. The entity announces its profit and selected other financial information on 19 March 20X2. The financial statements are made available to shareholders and others on 1 April 20X2. The shareholders approve the financial statements at their annual meeting on 15 May 20X2 and the approved financial statements are then filed with a regulatory body on 17 May 20X2.The financial statements are authorised for issue on 18 March 20X2 (date of board authorisation for issue).5. | V niektorých prípadoch sa vyžaduje, aby účtovná jednotka predložila svoju účtovnú závierku po jej zverejnení na schválenie akcionárom. V takýchto prípadoch sa za deň schválenia účtovnej závierky na zverejnenie považuje dátum jej zverejnenia, nie dátum, keď ju schválili akcionári. | PríkladVedenie účtovnej jednotky dokončí 28. februára 20X2 návrh účtovnej závierky k 31. decembru 20X1. Účtovnú závierku 18. marca 20X2 preskúma predstavenstvo a schváli ju na zverejnenie. Účtovná jednotka 19. marca 20X2 oznámi svoj zisk a ostatné vybrané finančné informácie. Účtovná závierka je 1. apríla 20X2 daná k dispozícii akcionárom a iným osobám. Valné zhromaždenie akcionárov schváli účtovnú závierku 15. mája 20X2 a schválenú účtovnú závierku následne 17. mája 20X2 zaprotokoluje regulačný orgán.Účtovná závierka je schválená na zverejnenie 18. marca 20X2 (dátum, kedy ju na zverejnenie schválilo predstavenstvo).
6 | In some cases, the management of an entity is required to issue its financial statements to a supervisory board (made up solely of non-executives) for approval. In such cases, the financial statements are authorised for issue when the management authorises them for issue to the supervisory board. | ExampleOn 18 March 20X2, the management of an entity authorises financial statements for issue to its supervisory board. The supervisory board is made up solely of non-executives and may include representatives of employees and other outside interests. The supervisory board approves the financial statements on 26 March 20X2. The financial statements are made available to shareholders and others on 1 April 20X2. The shareholders approve the financial statements at their annual meeting on 15 May 20X2 and the financial statements are then filed with a regulatory body on 17 May 20X2.The financial statements are authorised for issue on 18 March 20X2 (date of management authorisation for issue to the supervisory board).6. | V niektorých prípadoch sa od vedenia účtovnej jednotky vyžaduje, aby účtovnú závierku predložilo na schválenie dozornej rade (ktorá nemá výkonné právomoci). V takýchto prípadoch je účtovná závierka schválená na zverejnenie, keď ju vedenie schváli na účely predloženia dozornej rade. | PríkladVedenie účtovnej jednotky 18. marca 20X2 schváli účtovnú závierku na predloženie dozornej rade. Dozorná rada nemá výkonné právomoci a môžu v nej byť zástupcovia zamestnancov a iných vonkajších záujmov. Dozorná rada schváli účtovnú závierku 26. marca 20X2. Účtovná závierka je 1. apríla 20X2 daná k dispozícii akcionárom a iným osobám. Valné zhromaždenie akcionárov schváli účtovnú závierku 15. mája 20X2 a schválenú účtovnú závierku následne 17. mája 20X2 zaprotokoluje regulačný orgán.Účtovná závierka je schválená na zverejnenie 18. marca 20X2 (dátum, kedy ju vedenie schválilo na predloženie dozornej rade).
7 | Events after the balance sheet date include all events up to the date when the financial statements are authorised for issue, even if those events occur after the public announcement of profit or of other selected financial information.7. | Udalosti po súvahovom dni zahŕňajú všetky udalosti do dátumu, keď je účtovná závierka schválená na zverejnenie, a to aj vtedy, ak tieto udalosti nastanú po zverejnení oznámenia o zisku alebo iných vybraných finančných informácií.
RECOGNITION AND MEASUREMENTVYKAZOVANIE A OCEŇOVANIE
Adjusting events after the balance sheet dateUdalosti po súvahovom dni vyžadujúce úpravu
8 | An entity shall adjust the amounts recognised in its financial statements to reflect adjusting events after the balance sheet date.8. | Účtovná jednotka upraví sumy vykázané v účtovnej závierke tak, aby zohľadňovali udalosti po súvahovom dni, ktoré vyžadujú úpravu.
9 | The following are examples of adjusting events after the balance sheet date that require an entity to adjust the amounts recognised in its financial statements, or to recognise items that were not previously recognised: | (a) | the settlement after the balance sheet date of a court case that confirms that the entity had a present obligation at the balance sheet date. The entity adjusts any previously recognised provision related to this court case in accordance with IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets or recognises a new provision. The entity does not merely disclose a contingent liability because the settlement provides additional evidence that would be considered in accordance with paragraph 16 of IAS 37; | (b) | the receipt of information after the balance sheet date indicating that an asset was impaired at the balance sheet date, or that the amount of a previously recognised impairment loss for that asset needs to be adjusted. For example: | (i) | the bankruptcy of a customer that occurs after the balance sheet date usually confirms that a loss existed at the balance sheet date on a trade receivable and that the entity needs to adjust the carrying amount of the trade receivable; and | (ii) | the sale of inventories after the balance sheet date may give evidence about their net realisable value at the balance sheet date; | (c) | the determination after the balance sheet date of the cost of assets purchased, or the proceeds from assets sold, before the balance sheet date; | (d) | the determination after the balance sheet date of the amount of profit-sharing or bonus payments, if the entity had a present legal or constructive obligation at the balance sheet date to make such payments as a result of events before that date (see IAS 19 Employee benefits); | (e) | the discovery of fraud or errors that show that the financial statements are incorrect.9. | V ďalej uvedených písmenách sú uvedené príklady udalostí po súvahovom dni vyžadujúcich si úpravu, v dôsledku ktorých musí účtovná jednotka upraviť sumy vykázané vo svojej účtovnej závierke, alebo vykázať predtým nevykázané položky: | a) | urovnanie súdneho sporu po súvahovom dni, ktorým sa potvrdzuje, že účtovná jednotka mala k súvahovému dňu aktuálnu povinnosť. Účtovná jednotka v súlade s IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva upraví všetky v minulosti vykázané rezervy súvisiace s daným súdnym sporom, alebo vykáže novú rezervu. Nestačí, aby účtovná jednotka vykázala len podmienený záväzok, pretože urovnaním súdneho sporu sa poskytuje ďalší dôkaz, ktorý sa zohľadní v zmysle odseku 16 IAS 37. | b) | informácie získané po súvahovom dni, ktorými je naznačené zníženie hodnoty majetku k súvahovému dňu alebo potreba upraviť sumu predtým vykázanej straty zo zníženia hodnoty majetku. Napríklad: | i) | bankrot zákazníka, ku ktorému dôjde po súvahovom dni, zvyčajne potvrdzuje, že už k súvahovému dňu existovala strata z obchodnej pohľadávky, a že účtovnú hodnotu tejto obchodnej pohľadávky treba upraviť, a | ii) | predajom zásob po súvahovom dni sa môže poskytnúť dôkaz o ich čistej realizačnej hodnote k súvahovému dňu; | c) | určenie obstarávacej ceny obstaraného majetku po súvahovom dni alebo tržieb z predaja majetku pred súvahovým dňom; | d) | určenie sumy podielov na zisku alebo výplaty odmien po súvahovom dni, ak účtovná jednotka mala k súvahovému dňu súčasný právny alebo mimozmluvný záväzok uskutočniť takéto platby v dôsledku udalostí pred uvedeným dátumom (pozri IAS 19 Zamestnanecké požitky); | e) | odhalenie podvodu alebo chýb naznačujúcich, že účtovná závierka je nesprávna.
Non-adjusting events after the balance sheet dateUdalosti po súvahovom dni nevyžadujúce úpravu
10 | An entity shall not adjust the amounts recognised in its financial statements to reflect non-adjusting events after the balance sheet date.10. | Účtovná jednotka neupravuje sumy vykázané vo svojej účtovnej závierke na základe udalostí po súvahovom dni, ktoré si nevyžadujú úpravu.
11 | An example of a non-adjusting event after the balance sheet date is a decline in market value of investments between the balance sheet date and the date when the financial statements are authorised for issue. The decline in market value does not normally relate to the condition of the investments at the balance sheet date, but reflects circumstances that have arisen subsequently. Therefore, an entity does not adjust the amounts recognised in its financial statements for the investments. Similarly, the entity does not update the amounts disclosed for the investments as at the balance sheet date, although it may need to give additional disclosure under paragraph 21.11. | Príkladom udalosti po súvahovom dni, ktorá si nevyžaduje úpravu, je pokles trhovej hodnoty investícií medzi súvahovým dňom a dňom, v ktorý sa účtovná závierka schváli na zverejnenie. Pokles trhovej hodnoty zvyčajne nesúvisí so stavom investícií k súvahovému dňu, ale odráža okolnosti, ktoré vznikli v nasledujúcom období. Účtovná jednotka preto neupravuje sumy príslušných investícií vykázaných v účtovnej závierke. Podobne účtovná jednotka neaktualizuje zverejnenú výšku týchto investícií k súvahovému dňu, aj keď môže byť potrebné dodatočné zverejnenie podľa odseku 21.
DividendsDividendy
12 | If an entity declares dividends to holders of equity instruments (as defined in IAS 32 Financial instruments: presentation) after the balance sheet date, the entity shall not recognise those dividends as a liability at the balance sheet date.12. | Ak účtovná jednotka oznámi výplatu dividend držiteľom nástrojov vlastného imania (v zmysle IAS 32 Finančné nástroje: prezentácia) po súvahovom dni, tieto dividendy sa nevykazujú ako záväzok k súvahovému dňu.
13 | If dividends are declared (i.e. the dividends are appropriately authorised and no longer at the discretion of the entity) after the balance sheet date but before the financial statements are authorised for issue, the dividends are not recognised as a liability at the balance sheet date because they do not meet the criteria of a present obligation in IAS 37. Such dividends are disclosed in the notes in accordance with IAS 1 Presentation of financial statements.13. | Ak sa výplata dividend oznámi (t. j. dôjde k ich riadnemu schváleniu a účtovná jednotka nimi prestane disponovať) po súvahovom dni, avšak pred tým, ako sa účtovná závierka schváli na zverejnenie, tieto dividendy sa nevykazujú ako záväzok k súvahovému dňu, pretože nespĺňajú kritériá súčasnej povinnosti v zmysle IAS 37. Takéto dividendy sa vykážu v poznámkach k účtovnej závierke v súlade s IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky.
GOING CONCERNNEPRETRŽITÉ POKRAČOVANIE V ČINNOSTI
14 | An entity shall not prepare its financial statements on a going concern basis if management determines after the balance sheet date either that it intends to liquidate the entity or to cease trading, or that it has no realistic alternative but to do so.14. | Účtovná jednotka pri zostavovaní účtovnej závierky neuplatní zásadu nepretržitej činnosti, ak vedenie účtovnej jednotky po súvahovom dni rozhodne o likvidácii jednotky alebo o ukončení jej obchodnej činnosti, prípadne nemá inú reálnu možnosť, než uskutočniť jeden z týchto krokov.
15 | Deterioration in operating results and financial position after the balance sheet date may indicate a need to consider whether the going concern assumption is still appropriate. If the going concern assumption is no longer appropriate, the effect is so pervasive that this standard requires a fundamental change in the basis of accounting, rather than an adjustment to the amounts recognised within the original basis of accounting.15. | Zhoršenie prevádzkových výsledkov a finančnej situácie po súvahovom dni môže naznačovať potrebu zvážiť, či je predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti ešte vhodný. Ak už predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti nie je vhodný, predstavuje to taký zásadný vplyv, že tento štandard vyžaduje zásadné zmeny základov, na ktorých je postavené účtovníctvo podniku, a nie iba úpravu hodnôt vykázaných podľa pôvodného základu účtovníctva.
16 | IAS 1 specifies required disclosures if: | (a) | the financial statements are not prepared on a going concern basis; or | (b) | management is aware of material uncertainties related to events or conditions that may cast significant doubt upon the entity's ability to continue as a going concern. The events or conditions requiring disclosure may arise after the balance sheet date.16. | IAS 1 stanovuje požadované zverejnenia v prípadoch, ak: | a) | účtovná závierka nie je zostavená na základe zásady nepretržitého pokračovania v činnosti alebo | b) | vedenie účtovnej jednotky si je vedomé významných neistôt súvisiacich s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré môžu viesť k závažným pochybnostiam o schopnosti účtovnej jednotky aj naďalej nepretržite pokračovať v činnosti. Udalosti alebo okolnosti, ktoré si vyžadujú zverejnenie, môžu vzniknúť po súvahovom dni.
DISCLOSUREZVEREJNENIE
Date of authorisation for issueDátum schválenia na zverejnenie
17 | An entity shall disclose the date when the financial statements were authorised for issue and who gave that authorisation. If the entity's owners or others have the power to amend the financial statements after issue, the entity shall disclose that fact.17. | Účtovná jednotka zverejní informácie o tom, k akému dátumu a kým bola účtovná závierka schválená na zverejnenie. Ak sú vlastníci účtovnej jednotky alebo iné osoby oprávnené meniť a dopĺňať účtovnú závierku po jej zverejnení, účtovná jednotka túto skutočnosť zverejní.
18 | It is important for users to know when the financial statements were authorised for issue, because the financial statements do not reflect events after this date.18. | Pre používateľov je dôležité vedieť, kedy bola účtovná závierka schválená na zverejnenie, pretože účtovná závierka nezohľadňuje udalosti po tomto dátume.
Updating disclosure about conditions at the balance sheet dateAktualizujúce zverejnenie o okolnostiach k súvahovému dňu
19 | If an entity receives information after the balance sheet date about conditions that existed at the balance sheet date, it shall update disclosures that relate to those conditions, in the light of the new information.19. | Ak účtovná jednotka po súvahovom dni získa nové informácie o okolnostiach, ktoré existovali k súvahovému dňu, zaktualizuje zverejnené údaje súvisiace s týmito okolnosťami na základe tejto novej informácie.
20 | In some cases, an entity needs to update the disclosures in its financial statements to reflect information received after the balance sheet date, even when the information does not affect the amounts that it recognises in its financial statements. One example of the need to update disclosures is when evidence becomes available after the balance sheet date about a contingent liability that existed at the balance sheet date. In addition to considering whether it should recognise or change a provision under IAS 37, an entity updates its disclosures about the contingent liability in the light of that evidence.20. | V niektorých prípadoch je potrebné aktualizovať zverejnenia v účtovnej závierke účtovnej jednotky tak, aby odzrkadľovali nové informácie získané po súvahovom dni, a to aj vtedy, ak tieto informácie nemajú vplyv na sumy vykazované v účtovnej závierke. Príkladom potreby aktualizovať zverejnenia je situácia, keď sa po súvahovom dni objavil dôkaz o podmienenom záväzku, ktorý existoval k súvahovému dňu. Účtovná jednotka zváži, či na základe takéhoto dôkazu treba vykázať alebo zmeniť rezervu v zmysle IAS 37, a v tejto súvislosti zároveň zaktualizuje informácie, ktoré zverejnila o danom podmienenom záväzku.
Non-adjusting events after the balance sheet dateUdalosti po súvahovom dni nevyžadujúce úpravu
21 | If non-adjusting events after the balance sheet date are material, non-disclosure could influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial statements. Accordingly, an entity shall disclose the following for each material category of non-adjusting event after the balance sheet date: | (a) | the nature of the event; and | (b) | an estimate of its financial effect, or a statement that such an estimate cannot be made.21. | Nezverejnením významných udalostí po súvahovom dni, ktoré si nevyžadujú úpravu, by sa mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov účtovnej závierky prijaté na jej základe. V tejto súvislosti účtovná jednotka pre každú významnú skupinu udalostí po súvahovom dni nevyžadujúcich si úpravu zverejní: | a) | charakter udalosti a | b) | odhad jej finančného účinku, prípadne vyhlásenie, že takýto odhad sa nedá urobiť.
22 | The following are examples of non-adjusting events after the balance sheet date that would generally result in disclosure: | (a) | a major business combination after the balance sheet date (IFRS 3 Business combinations requires specific disclosures in such cases) or disposing of a major subsidiary; | (b) | announcing a plan to discontinue an operation; | (c) | major purchases of assets, classification of assets as held for sale in accordance with IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations, other disposals of assets, or expropriation of major assets by government; | (d) | the destruction of a major production plant by a fire after the balance sheet date; | (e) | announcing, or commencing the implementation of, a major restructuring (see IAS 37); | (f) | major ordinary share transactions and potential ordinary share transactions after the balance sheet date (IAS 33 Earnings per share requires an entity to disclose a description of such transactions, other than when such transactions involve capitalisation or bonus issues, share splits or reverse share splits all of which are required to be adjusted under IAS 33); | (g) | abnormally large changes after the balance sheet date in asset prices or foreign exchange rates; | (h) | changes in tax rates or tax laws enacted or announced after the balance sheet date that have a significant effect on current and deferred tax assets and liabilities (see IAS 12 Income taxes); | (i) | entering into significant commitments or contingent liabilities, for example, by issuing significant guarantees; and | (j) | commencing major litigation arising solely out of events that occurred after the balance sheet date.22. | Príkladmi udalostí po súvahovom dni nevyžadujúcich si úpravu, ktoré obvykle zakladajú povinnosť zverejnenia, sú: | a) | významné podnikové kombinácie po súvahovom dni (v takýchto prípadoch IFRS 3 Podnikové kombinácie vyžaduje zvláštne zverejnenia) alebo odpredaj dôležitej dcérskej spoločnosti; | b) | oznámenie plánu na ukončenie činnosti; | c) | dôležité nákupy majetku, klasifikácia majetku ako majetku držaného na predaj v súlade s IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti, iné vyradenie majetku alebo vyvlastnenie dôležitého majetku vládou; | d) | zničenie veľkého výrobného závodu požiarom po súvahovom dni; | e) | ohlásenie alebo začiatok rozsiahlej reštrukturalizácie účtovnej jednotky (pozri IAS 37); | f) | významné a predpokladané transakcie s kmeňovými akciami po súvahovom dni (IAS 33 Zisk na akciu vyžaduje, aby účtovná jednotka zverejnila opis takýchto transakcií, okrem transakcií, ktorých súčasťou sú emisie kapitálu alebo bonusov a štiepenie akcií alebo spájanie rozdelených akcií, pričom na všetky takéto transakcie sa vzťahuje povinnosť úprav v zmysle IAS 33); | g) | nezvyčajne veľké zmeny cien majetku alebo kurzov cudzích mien po súvahovom dni; | h) | zmeny daňových sadzieb alebo daňových zákonov uzákonené alebo ohlásené po súvahovom dni s významným vplyvom na splatné a odložené daňové pohľadávky a záväzky (pozri IAS 12 Dane z príjmov); | i) | vznik významných záväzkov alebo podmienených záväzkov, napríklad vydaním významných záruk, a | j) | začatie významného súdneho sporu, ktorý vznikol výhradne na základe udalostí, ktoré nastali po súvahovom dni.
EFFECTIVE DATEDÁTUM ÚČINNOSTI
23 | An entity shall apply this standard for annual periods beginning on or after 1 January 2005. Earlier application is encouraged. If an entity applies this standard for a period beginning before 1 January 2005, it shall disclose that fact.23. | Účtovná jednotka uplatňuje tento štandard na ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2005 alebo neskôr. Skoršia aplikácia sa odporúča. Ak účtovná jednotka uplatňuje tento štandard na obdobie začínajúce sa pred 1. januárom 2005, zverejní túto skutočnosť.
WITHDRAWAL OF IAS 10 (REVISED 1999)UKONČENIE PLATNOSTI IAS 10 (REVIDOVANÉHO V ROKU 1999)
24 | This standard supersedes IAS 10 Events after the balance sheet date (revised in 1999).24. | Týmto štandardom sa nahrádza IAS 10 Udalosti po súvahovom dni (revidovaný v roku 1999).
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD 11MEDZINÁRODNÝ ÚČTOVNÝ ŠTANDARD 11
Construction contractsZmluvy o zhotovení
OBJECTIVECIEĽ
The objective of this standard is to prescribe the accounting treatment of revenue and costs associated with construction contracts. Because of the nature of the activity undertaken in construction contracts, the date at which the contract activity is entered into and the date when the activity is completed usually fall into different accounting periods. Therefore, the primary issue in accounting for construction contracts is the allocation of contract revenue and contract costs to the accounting periods in which construction work is performed. This standard uses the recognition criteria established in the Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements to determine when contract revenue and contract costs should be recognised as revenue and expenses in the income statement. It also provides practical guidance on the application of these criteria.Cieľom tohto štandardu je predpísať postup účtovania tržieb a nákladov súvisiacich so zmluvami o zhotovení. Z charakteru činnosti vykonávanej v rámci zmlúv o zhotovení vyplýva, že dátum začatia zmluvnej činnosti a dátum skončenia tejto činnosti zvyčajne patria do rôznych účtovných období. Preto hlavným problémom pri účtovaní zmlúv o zhotovení je alokácia zmluvných tržieb a zmluvných nákladov do účtovného obdobia, v ktorom sa vykonali práce súvisiace so zhotovením. Tento štandard používa kritériá vykazovania stanovené v Koncepčnom rámci prípravy a prezentácie účtovnej závierky s cieľom určiť, kedy by sa mali zmluvné tržby a zmluvné náklady vykázať ako tržby a náklady vo výkaze ziskov a strát. Poskytuje aj praktický návod na uplatňovanie týchto kritérií.
SCOPEROZSAH PÔSOBNOSTI
1 | This standard shall be applied in accounting for construction contracts in the financial statements of contractors.1. | Tento štandard sa uplatňuje pri účtovaní zmlúv o zhotovení v účtovných závierkach dodávateľov.
2 | This standard supersedes IAS 11 Accounting for construction contracts approved in 1978.2. | Týmto štandardom sa nahrádza IAS 11 Účtovanie zákazkovej výroby schválený v roku 1978.
DEFINITIONSDEFINÍCIE
3 | The following terms are used in this standard with the meanings specified: | A construction contract is a contract specifically negotiated for the construction of an asset or a combination of assets that are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology and function or their ultimate purpose or use. | A fixed price contract is a construction contract in which the contractor agrees to a fixed contract price, or a fixed rate per unit of output, which in some cases is subject to cost escalation clauses. | A cost plus contract is a construction contract in which the contractor is reimbursed for allowable or otherwise defined costs, plus a percentage of these costs or a fixed fee.3. | Nasledujúce pojmy sa v tomto štandarde používajú v týchto významoch: | Zmluva o zhotovení je zmluva osobitne dohodnutá na zhotovenie aktíva alebo súboru aktív, ktoré spolu úzko súvisia alebo sú navzájom závislé z hľadiska ich projektového riešenia, technológie a funkcie alebo ich konečného účelu alebo použitia. | Zmluva s pevnou cenou je zmluva o zhotovení, v ktorej dodávateľ súhlasí s pevnou zmluvnou cenou alebo pevnou sadzbou za jednotku výkonu, ktorá v niektorých prípadoch podlieha ustanoveniam o zvyšovaní nákladov. | Zmluva so stanovením ceny ako náklady plus marža je zmluva o zhotovení, pri ktorej sa dodávateľovi uhrádzajú oprávnené alebo inak vymedzené náklady plus percentuálna časť týchto nákladov alebo pevný poplatok.
4 | A construction contract may be negotiated for the construction of a single asset such as a bridge, building, dam, pipeline, road, ship or tunnel. A construction contract may also deal with the construction of a number of assets which are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology and function or their ultimate purpose or use; examples of such contracts include those for the construction of refineries and other complex pieces of plant or equipment.4. | Zmluva o zhotovení môže byť dohodnutá na zhotovenie jediného aktíva, ako je most, budova, priehrada, potrubie, cesta, loď alebo tunel. V zmluve o zhotovení môže ísť aj o zhotovenie niekoľkých aktív, ktoré spolu úzko súvisia alebo sú navzájom závislé z hľadiska ich projektového riešenia, technológie a funkcie alebo ich konečného účelu alebo použitia. Medzi takéto zmluvy patria napríklad zmluvy na výstavbu rafinérií a iných komplexných častí tovární alebo zariadení.
5 | For the purposes of this standard, construction contracts include: | (a) | contracts for the rendering of services which are directly related to the construction of the asset, for example, those for the services of project managers and architects; and | (b) | contracts for the destruction or restoration of assets, and the restoration of the environment following the demolition of assets.5. | Na účely tohto štandardu zmluva o zhotovení zahŕňa: | a) | zmluvy na poskytovanie služieb, ktoré sa priamo vzťahujú na zhotovenie aktíva, napríklad služby projektových manažérov a architektov, a | b) | zmluvy na zničenie alebo obnovu aktíva a obnovenie životného prostredia po búraní aktíva.
6 | Construction contracts are formulated in a number of ways which, for the purposes of this standard, are classified as fixed price contracts and cost plus contracts. Some construction contracts may contain characteristics of both a fixed price contract and a cost plus contract, for example in the case of a cost plus contract with an agreed maximum price. In such circumstances, a contractor needs to consider all the conditions in paragraphs 23 and 24 in order to determine when to recognise contract revenue and expenses.6. | Zmluvy o zhotovení sú formulované niekoľkými spôsobmi, ktoré sa na účely tohto štandardu klasifikujú ako zmluvy s pevnou cenou a zmluvy so stanovením ceny ako náklady plus marža. Niektoré zmluvy o zhotovení môžu obsahovať charakteristiky zmluvy s pevnou cenou, ako aj zmluvy so stanovením ceny ako náklady plus marža, napríklad v prípade zmluvy so stanovením ceny ako náklady plus marža, s dohodnutou maximálnou cenou. Za takýchto okolností musí dodávateľ zvážiť všetky podmienky uvedené v odsekoch 23 a 24, aby určil, kedy má vykázať zmluvné tržby a zmluvné náklady.
COMBINING AND SEGMENTING CONSTRUCTION CONTRACTSKOMBINOVANIE A SEGMENTOVANIE ZMLÚV O ZHOTOVENÍ
7 | The requirements of this standard are usually applied separately to each construction contract. However, in certain circumstances, it is necessary to apply the standard to the separately identifiable components of a single contract or to a group of contracts together in order to reflect the substance of a contract or a group of contracts.7. | Požiadavky tohto štandardu sa zvyčajne uplatňujú samostatne na každú zmluvu o zhotovení. Za určitých okolností je však potrebné uplatňovať tento štandard na samostatne identifikovateľné súčasti jedinej zmluvy alebo spolu na skupinu zmlúv, aby sa vyjadrila podstata zmluvy alebo skupiny zmlúv.
8 | When a contract covers a number of assets, the construction of each asset shall be treated as a separate construction contract when: | (a) | separate proposals have been submitted for each asset; | (b) | each asset has been subject to separate negotiation and the contractor and customer have been able to accept or reject that part of the contract relating to each asset; and | (c) | the costs and revenues of each asset can be identified.8. | Ak sa zmluva vzťahuje na niekoľko aktív, zhotovenie každého z aktív sa rieši prostredníctvom samostatnej zmluvy o zhotovení, ak: | a) | pre každé aktívum boli predložené samostatné ponuky; | b) | každé aktívum bolo predmetom samostatného rokovania a dodávateľ a zákazník mali možnosť prijať alebo odmietnuť tú časť zmluvy, ktorá sa vzťahuje na každé z aktív, a | c) | na každé aktívum možno určiť náklady a tržby.
9 | A group of contracts, whether with a single customer or with several customers, shall be treated as a single construction contract when: | (a) | the group of contracts is negotiated as a single package; | (b) | the contracts are so closely interrelated that they are, in effect, part of a single project with an overall profit margin; and | (c) | the contracts are performed concurrently or in a continuous sequence.9. | Skupina zmlúv, či už s jedným zákazníkom alebo s niekoľkými zákazníkmi, sa rieši prostredníctvom jedinej zmluvy o zhotovení, ak: | a) | je skupina zmlúv dohodnutá ako jeden celok; | b) | zmluvy vzájomne súvisia tak úzko, že sú v skutočnosti súčasťou jediného projektu s celkovou ziskovou maržou, a | c) | zmluvy sa vykonávajú súbežne alebo v postupnom slede za sebou.
10 | A contract may provide for the construction of an additional asset at the option of the customer or may be amended to include the construction of an additional asset. The construction of the additional asset shall be treated as a separate construction contract when: | (a) | the asset differs significantly in design, technology or function from the asset or assets covered by the original contract; or | (b) | the price of the asset is negotiated without regard to the original contract price.10. | V zmluve môže byť obsiahnutá možnosť zhotoviť dodatočné aktívum podľa voľby zákazníka, alebo môže byť zmenená a doplnená tak, aby zahŕňala zhotovenie dodatočného aktíva. Zhotovenie dodatočného aktíva sa rieši prostredníctvom samostatnej zmluvy o zhotovení, ak: | a) | sa aktívum významne líši  z hľadiska projektového riešenia, technológie alebo funkcie od aktíva, na ktoré sa vzťahuje pôvodná zmluva, alebo | b) | keď je cena aktíva dohodnutá bez ohľadu na pôvodnú zmluvnú cenu.
CONTRACT REVENUEZMLUVNÉ TRŽBY
11 | Contract revenue shall comprise: | (a) | the initial amount of revenue agreed in the contract; and | (b) | variations in contract work, claims and incentive payments: | (i) | to the extent that it is probable that they will result in revenue; and | (ii) | they are capable of being reliably measured.11. | Zmluvné tržby zahŕňajú: | a) | pôvodnú sumu tržieb dohodnutú v zmluve a | b) | odchýlky v zmluvných prácach, nároky a stimulačné doplatky: | i) | do výšky, v akej je pravdepodobné, že zabezpečia vznik tržieb, a | ii) | je možné ich spoľahlivo oceniť.
12 | Contract revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable. The measurement of contract revenue is affected by a variety of uncertainties that depend on the outcome of future events. The estimates often need to be revised as events occur and uncertainties are resolved. Therefore, the amount of contract revenue may increase or decrease from one period to the next. For example: | (a) | a contractor and a customer may agree variations or claims that increase or decrease contract revenue in a period subsequent to that in which the contract was initially agreed; | (b) | the amount of revenue agreed in a fixed price contract may increase as a result of cost escalation clauses; | (c) | the amount of contract revenue may decrease as a result of penalties arising from delays caused by the contractor in the completion of the contract; or | (d) | when a fixed price contract involves a fixed price per unit of output, contract revenue increases as the number of units is increased.12. | Zmluvné tržby sa oceňujú v objektívnej hodnote prijatej odmeny alebo pohľadávky. Oceňovanie zmluvných tržieb ovplyvňujú rôzne neistoty, ktoré závisia od výsledku budúcich udalostí. Odhady je často potrebné revidovať podľa toho, ako nastanú udalosti a ako sa vyriešia neistoty. Preto suma zmluvných tržieb môže medzi jednotlivými obdobiami stúpať alebo klesať. Napríklad: | a) | dodávateľ a zákazník môžu odsúhlasiť odchýlky alebo nároky, ktorými sa zvýšia alebo znížia zmluvné tržby v období nasledujúcom po tom, v ktorom bola zmluva pôvodne dohodnutá; | b) | suma tržieb dohodnutá v zmluve s fixnou cenou sa môže zvýšiť ako výsledok doložiek o zvyšovaní nákladov; | c) | suma zmluvných tržieb môže klesnúť ako výsledok penalizácií vznikajúcich z oneskorení spôsobených dodávateľom pri plnení zmluvy alebo | d) | ak zmluva s pevnou cenou obsahuje pevnú cenu za jednotku výstupu, zmluvné tržby stúpnu, ak sa zvýši počet jednotiek.
13 | A variation is an instruction by the customer for a change in the scope of the work to be performed under the contract. A variation may lead to an increase or a decrease in contract revenue. Examples of variations are changes in the specifications or design of the asset and changes in the duration of the contract. A variation is included in contract revenue when: | (a) | it is probable that the customer will approve the variation and the amount of revenue arising from the variation; and | (b) | the amount of revenue can be reliably measured.13. | Odchýlka je pokynom zákazníka na zmenu v rozsahu prác, ktoré sa majú vykonať podľa zmluvy. Odchýlka môže viesť k zvýšeniu alebo k zníženiu zmluvných tržieb. Príkladmi odchýlok sú zmeny v špecifikáciách alebo v projektovom riešení aktíva a zmeny v trvaní zmluvy. Odchýlka je zahrnutá do zmluvných tržieb, ak: | a) | je pravdepodobné, že zákazník schváli odchýlku a sumu tržieb vznikajúcu z odchýlky, a | b) | sumu tržieb možno spoľahlivo oceniť.
14 | A claim is an amount that the contractor seeks to collect from the customer or another party as reimbursement for costs not included in the contract price. A claim may arise from, for example, customer caused delays, errors in specifications or design, and disputed variations in contract work. The measurement of the amounts of revenue arising from claims is subject to a high level of uncertainty and often depends on the outcome of negotiations. Therefore, claims are included in contract revenue only when: | (a) | negotiations have reached an advanced stage such that it is probable that the customer will accept the claim; and | (b) | the amount that it is probable will be accepted by the customer can be measured reliably.14. | Nárok je suma, ktorú dodávateľ požaduje od zákazníka alebo inej strany ako náhradu za náklady nezahrnuté do zmluvnej ceny. Nárok môže vzniknúť napríklad z oneskorení spôsobených zákazníkom, z chýb v špecifikáciách alebo v projektovom riešení a z neodsúhlasených odchýlok v zmluvných prácach. Ocenenie výšky tržieb vznikajúceho z nárokov je predmetom vysokého stupňa neistoty a často závisí od výsledku rokovaní. Preto sú nároky zahrnuté do zmluvných tržieb, iba ak: | a) | rokovania dosiahli také pokročilé štádium, že je pravdepodobné, že zákazník uzná nárok, a | b) | sumu, ktorú zákazník pravdepodobne uzná, možno spoľahlivo oceniť.
15 | Incentive payments are additional amounts paid to the contractor if specified performance standards are met or exceeded. For example, a contract may allow for an incentive payment to the contractor for early completion of the contract. Incentive payments are included in contract revenue when: | (a) | the contract is sufficiently advanced that it is probable that the specified performance standards will be met or exceeded; and | (b) | the amount of the incentive payment can be measured reliably.15. | Stimulačné doplatky sú dodatočné sumy zaplatené dodávateľovi, ak sú dosiahnuté alebo prekročené stanovené parametre výkonov. Napríklad v zmluve sa môže umožňovať stimulačný doplatok dodávateľovi za predčasné splnenie zmluvy. Stimulačné doplatky sú zahrnuté do zmluvných tržieb, ak: | a) | predmet zmluvy je v takom štádiu dokončenia, že stanovené parametre výkonov budú pravdepodobne splnené alebo prekročené, a | b) | sumu stimulačného doplatku možno spoľahlivo oceniť.
CONTRACT COSTSZMLUVNÉ NÁKLADY
16 | Contract costs shall comprise: | (a) | costs that relate directly to the specific contract; | (b) | costs that are attributable to contract activity in general and can be allocated to the contract; and | (c) | such other costs as are specifically chargeable to the customer under the terms of the contract.16. | Zmluvné náklady zahŕňajú: | a) | náklady, ktoré priamo súvisia s konkrétnou zmluvou; | b) | náklady, ktoré sú vo všeobecnosti priradieľné k zmluvnej činnosti a môžu sa priradiť k tejto zmluve, a | c) | také ostatné náklady, ktoré sú fakturovateľné príslušnému zákazníkovi podľa podmienok zmluvy.
17 | Costs that relate directly to a specific contract include: | (a) | site labour costs, including site supervision; | (b) | costs of materials used in construction; | (c) | depreciation of plant and equipment used on the contract; | (d) | costs of moving plant, equipment and materials to and from the contract site; | (e) | costs of hiring plant and equipment; | (f) | costs of design and technical assistance that is directly related to the contract; | (g) | the estimated costs of rectification and guarantee work, including expected warranty costs; and | (h) | claims from third parties. | These costs may be reduced by any incidental income that is not included in contract revenue, for example income from the sale of surplus materials and the disposal of plant and equipment at the end of the contract.17. | Náklady, ktoré priamo súvisia s konkrétnou zmluvou, zahŕňajú: | a) | náklady na prácu na mieste súvisiacom so zmluvou, vrátane stavebného dozoru; | b) | náklady na materiál použitý pri zhotovení; | c) | odpisy strojov a zariadení používaných v rámci zmluvy; | d) | náklady na presun strojov, zariadení a materiálov na miesto zhotovenia a z neho; | e) | náklady na nájom strojov a zariadení; | f) | náklady na projektové riešenie a technickú pomoc, ktoré sa priamo netýkajú zmluvy; | g) | odhadované náklady na opravy a záručné práce, vrátane očakávaných nákladov vyplývajúcich zo záruk, a | h) | nároky tretích strán. | Tieto náklady možno znížiť o prípadný náhodný príjem, ktorý nie je zahrnutý v zmluvných tržbách, napríklad príjem z predaja prebytočných materiálov a z vyradenia strojov a zariadení na konci zmluvy.
18 | Costs that may be attributable to contract activity in general and can be allocated to specific contracts include: | (a) | insurance; | (b) | costs of design and technical assistance that are not directly related to a specific contract; and | (c) | construction overheads. | Such costs are allocated using methods that are systematic and rational and are applied consistently to all costs having similar characteristics. The allocation is based on the normal level of construction activity. Construction overheads include costs such as the preparation and processing of construction personnel payroll. Costs that may be attributable to contract activity in general and can be allocated to specific contracts also include borrowing costs when the contractor adopts the allowed alternative treatment in IAS 23 Borrowing costs.18. | Náklady, ktoré sa dajú vo všeobecnosti priradiť k zmluvnej činnosti a môžu sa priradiť ku konkrétnym zmluvám, zahŕňajú: | a) | poistenie; | b) | náklady na projektové riešenie a technickú pomoc, ktorá sa priamo netýka špecifickej zmluvy, a | c) | režijné náklady na zhotovenie. | Takéto náklady sa priraďujú pomocou metód, ktoré sú systematické a racionálne a používajú sa konzistentne na všetky náklady, ktoré majú podobné vlastnosti. Priradenie je založené na bežnej úrovni činnosti vykonávanej pri zhotovení. Režijné náklady zmluvy o zhotovení zahŕňajú náklady, ako sú napríklad príprava a spracovanie výplatnej listiny pracovníkov stavby. Náklady, ktoré je možné vo všeobecnosti priradiť k zmluvnej činnosti a môžu sa priradiť ku konkrétnym zmluvám, zahŕňajú aj náklady na úvery a pôžičky v prípade, že dodávateľ zvolí povolený alternatívny postup v IAS 23 Náklady na prijaté úvery a pôžičky.
19 | Costs that are specifically chargeable to the customer under the terms of the contract may include some general administration costs and development costs for which reimbursement is specified in the terms of the contract.19. | Náklady, ktoré sú fakturovateľné konkrétnemu zákazníkovi podľa podmienok zmluvy, môžu zahŕňať niektoré náklady na všeobecnú administratívu a náklady na projektovanie a výstavbu, ktorých uhradenie je stanovené v zmluvných podmienkach.
20 | Costs that cannot be attributed to contract activity or cannot be allocated to a contract are excluded from the costs of a construction contract. Such costs include: | (a) | general administration costs for which reimbursement is not specified in the contract; | (b) | selling costs; | (c) | research and development costs for which reimbursement is not specified in the contract; and | (d) | depreciation of idle plant and equipment that is not used on a particular contract.20. | Náklady, ktoré sa nedajú priradiť k zmluvným činnostiam alebo ich nie je možné priradiť ku konkrétnej zmluve, sú vylúčené z nákladov na zmluvu o zhotovení. Takéto náklady zahŕňajú: | a) | všeobecné administratívne náklady, ktorých úhrada nie je stanovená v zmluve; | b) | náklady na predaj; | c) | náklady na výskum a vývoj, ktorých úhrada nie je stanovená v zmluve, a | d) | odpisy nečinných strojov a zariadení, ktoré sa nepoužívajú pri konkrétnej zmluve.
21 | Contract costs include the costs attributable to a contract for the period from the date of securing the contract to the final completion of the contract. However, costs that relate directly to a contract and are incurred in securing the contract are also included as part of the contract costs if they can be separately identified and measured reliably and it is probable that the contract will be obtained. When costs incurred in securing a contract are recognised as an expense in the period in which they are incurred, they are not included in contract costs when the contract is obtained in a subsequent period.21. | Zmluvné náklady zahŕňajú náklady priraditeľné k zmluve za obdobie od dátumu zabezpečenia zmluvy do celkového splnenia zmluvy. Náklady, ktoré priamo  súvisia so zmluvou a ktoré sú vynaložené na zabezpečenie splnenia zmluvy, sú však takisto zahrnuté ako súčasť zmluvných nákladov, ak ich možno samostatne identifikovať a spoľahlivo oceniť a je pravdepodobné, že zmluva bude uzavretá. Ak sú náklady, ktoré sú vynaložené na zabezpečenie uzavretia zmluvy, vykázané ako náklad v období, v ktorom sa vynaložili, nie sú zahrnuté do zmluvných nákladov v prípade, že zmluva je uzavretá v nasledujúcom období.
RECOGNITION OF CONTRACT REVENUE AND EXPENSESVYKAZOVANIE ZMLUVNÝCH TRŽIEB A ZMLUVNÝCH NÁKLADOV
22 | When the outcome of a construction contract can be estimated reliably, contract revenue and contract costs associated with the construction contract shall be recognised as revenue and expenses respectively by reference to the stage of completion of the contract activity at the balance sheet date. An expected loss on the construction contract shall be recognised as an expense immediately in accordance with paragraph 36.22. | Ak možno výsledok zmluvy o zhotovení spoľahlivo odhadnúť, zmluvné tržby a zmluvné náklady súvisiace so zmluvou o zhotovení sa vykazujú ako tržby a náklady, podľa stupňa dokončenia zmluvnej činnosti k súvahovému dňu. Očakávaná strata zo zmluvy o zhotovení sa okamžite vykáže ako náklad v súlade s odsekom 36.
23 | In the case of a fixed price contract, the outcome of a construction contract can be estimated reliably when all the following conditions are satisfied: | (a) | total contract revenue can be measured reliably; | (b) | it is probable that the economic benefits associated with the contract will flow to the entity; | (c) | both the contract costs to complete the contract and the stage of contract completion at the balance sheet date can be measured reliably; and | (d) | the contract costs attributable to the contract can be clearly identified and measured reliably so that actual contract costs incurred can be compared with prior estimates.23. | V prípade zmluvy s pevnou cenou možno spoľahlivo odhadnúť výsledok zmluvy, ak sú splnené všetky tieto podmienky: | a) | celkové zmluvné tržby možno spoľahlivo oceniť; | b) | je pravdepodobné, že do účtovnej jednotky budú plynúť ekonomické úžitky spojené so zmluvou; | c) | tak náklady na splnenie zmluvy, ako aj stupeň splnenia zmluvy možno spoľahlivo určiť k súvahovému dňu a | d) | zmluvné náklady priraditeľné k zmluve možno jasne identifikovať a spoľahlivo oceniť tak, že možno porovnať skutočne vynaložené náklady s predchádzajúcimi odhadmi.
24 | In the case of a cost plus contract, the outcome of a construction contract can be estimated reliably when all the following conditions are satisfied: | (a) | it is probable that the economic benefits associated with the contract will flow to the entity; and | (b) | the contract costs attributable to the contract, whether or not specifically reimbursable, can be clearly identified and measured reliably.24. | V prípade zmluvy so stanovením ceny ako náklady plus marža možno výsledok zmluvy o zhotovení spoľahlivo odhadnúť, ak sú splnené všetky tieto podmienky: | a) | je pravdepodobné, že do účtovnej jednotky budú plynúť ekonomické úžitky spojené so zmluvou, a | b) | zmluvné náklady priraditeľné k zmluve, či už sú výslovne uhrádzané alebo nie, možno jasne identifikovať a spoľahlivo oceniť.
25 | The recognition of revenue and expenses by reference to the stage of completion of a contract is often referred to as the percentage of completion method. Under this method, contract revenue is matched with the contract costs incurred in reaching the stage of completion, resulting in the reporting of revenue, expenses and profit which can be attributed to the proportion of work completed. This method provides useful information on the extent of contract activity and performance during a period.25. | Vykazovanie tržieb a nákladov podľa stupňa dokončenia predmetu zmluvy sa často označuje ako metóda percenta dokončenia. Podľa tejto metódy sa zmluvné tržby priraďujú k zmluvným nákladom, ktoré sa vynaložili na dosiahnutie stupňa dokončenia, čoho výsledkom je vykazovanie tržieb, nákladov a zisku, ktorý môže byť priradený podielu dokončenej práce. Táto metóda poskytuje užitočné informácie o rozsahu zmluvnej činnosti a výkonnosti počas obdobia.
26 | Under the percentage of completion method, contract revenue is recognised as revenue in the income statement in the accounting periods in which the work is performed. Contract costs are usually recognised as an expense in the income statement in the accounting periods in which the work to which they relate is performed. However, any expected excess of total contract costs over total contract revenue for the contract is recognised as an expense immediately in accordance with paragraph 36.26. | Podľa metódy percenta dokončenia sú zmluvné tržby vykázané ako tržby vo výkaze ziskov a strát v účtovných obdobiach, v ktorých sa práca vykonáva. Zmluvné náklady sú zvyčajne vykázané ako náklad vo výkaze ziskov a strát v účtovných obdobiach, v ktorých sa práca, na ktorú sa vzťahujú, vykonáva. Prípadné očakávané prevýšenie celkových zmluvných nákladov nad celkovými zmluvnými tržbami sa však v rámci zmluvy vykazuje okamžite ako náklad v súlade s odsekom 36.
27 | A contractor may have incurred contract costs that relate to future activity on the contract. Such contract costs are recognised as an asset provided it is probable that they will be recovered. Such costs represent an amount due from the customer and are often classified as contract work in progress.27. | Dodávateľ mohol vynaložiť zmluvné náklady, ktoré  súvisia s budúcou činnosťou v rámci zmluvy. Takéto zmluvné náklady sa vykazujú v aktívach pod podmienkou, že je pravdepodobné, že budú spätne získané. Takéto náklady predstavujú sumu dlhovanú zákazníkmi a často sa klasifikujú ako nedokončené zmluvné práce.
28 | The outcome of a construction contract can only be estimated reliably when it is probable that the economic benefits associated with the contract will flow to the entity. However, when an uncertainty arises about the collectability of an amount already included in contract revenue, and already recognised in the income statement, the uncollectable amount or the amount in respect of which recovery has ceased to be probable is recognised as an expense rather than as an adjustment of the amount of contract revenue.28. | Výsledok zmluvy o zhotovení možno spoľahlivo odhadnúť len vtedy, keď je pravdepodobné, že do účtovnej jednotky budú plynúť ekonomické úžitky spojené so zmluvou. Ak však vznikne neistota o vymožiteľnosti sumy, ktorá už bola zahrnutá do zmluvných tržieb a vykázaná vo výkaze ziskov a strát, je nevymožiteľná suma alebo suma, ktorej získanie prestalo byť pravdepodobné, vykázaná skôr ako náklad, než ako úprava sumy zmluvných tržieb.
29 | An entity is generally able to make reliable estimates after it has agreed to a contract which establishes: | (a) | each party's enforceable rights regarding the asset to be constructed; | (b) | the consideration to be exchanged; and | (c) | the manner and terms of settlement. | It is also usually necessary for the entity to have an effective internal financial budgeting and reporting system. The entity reviews and, when necessary, revises the estimates of contract revenue and contract costs as the contract progresses. The need for such revisions does not necessarily indicate that the outcome of the contract cannot be estimated reliably.29. | Účtovná jednotka je vo všeobecnosti schopná uskutočňovať spoľahlivé odhady po odsúhlasení zmluvy, v ktorej sa stanovia: | a) | vymáhateľné práva každej strany týkajúce sa aktíva, ktoré sa má zhotoviť; | b) | odmenu, ktorá sa má uhradiť, a | c) | spôsob a podmienky vysporiadania. | Zvyčajne je takisto potrebné, aby účtovná jednotka mala účinný interný systém finančného rozpočtovania a vykazovania. Účtovná jednotka preskúma a prípadne reviduje odhady zmluvných tržieb a zmluvných nákladov podľa toho, ako plnenie zmluvy napreduje. Potreba takýchto revízií nemusí nevyhnutne naznačovať, že výsledok zmluvy nie je možné spoľahlivo odhadnúť.
30 | The stage of completion of a contract may be determined in a variety of ways. The entity uses the method that measures reliably the work performed. Depending on the nature of the contract, the methods may include: | (a) | the proportion that contract costs incurred for work performed to date bear to the estimated total contract costs; | (b) | surveys of work performed; or | (c) | completion of a physical proportion of the contract work. | Progress payments and advances received from customers often do not reflect the work performed.30. | Stupeň dokončenia zmluvných prác možno zistiť rôznymi spôsobmi. Účtovná jednotka používa metódu, pomocou ktorej sa spoľahlivo meria vykonaná práca. Tieto metódy môžu v závislosti od charakteru zmluvy zahŕňať: | a) | pomer vynaložených zmluvných nákladov na práce, vykonané k dátumu, k odhadnutým celkovým zmluvných nákladov; | b) | zistenie stavu vykonanej práce alebo | c) | dokončenie pomerného fyzického objemu zmluvnej práce. | Postupné platby a preddavky prijaté od zákazníkov často neodzrkadľujú vykonanú prácu.
31 | When the stage of completion is determined by reference to the contract costs incurred to date, only those contract costs that reflect work performed are included in costs incurred to date. Examples of contract costs which are excluded are: | (a) | contract costs that relate to future activity on the contract, such as costs of materials that have been delivered to a contract site or set aside for use in a contract but not yet installed, used or applied during contract performance, unless the materials have been made specially for the contract; and | (b) | payments made to subcontractors in advance of work performed under the subcontract.31. | Ak je stupeň dokončenia stanovený podľa zmluvných nákladov vynaložených k dátumu, do nákladov vynaložených k dátumu sú zahrnuté len tie zmluvné náklady, ktoré odzrkadľujú vykonanú prácu. Medzi zmluvné náklady, ktoré sú vylúčené, patria napríklad tieto: | a) | zmluvné náklady, ktoré sa  týkajú budúcej činnosti na plnení zmluvy, ako sú náklady na materiály dodané na miesto zhotovenia, alebo odložené na použitie v rámci zmluvy, ale zatiaľ nenainštalované, nepoužité alebo neaplikované počas plnenia zmluvy o zhotovení, pokiaľ materiál nebol zhotovený osobitne na účely tejto zmluvy, a | b) | platby subdodávateľom pred prácou vykonanou na subdodávke.
32 | When the outcome of a construction contract cannot be estimated reliably: | (a) | revenue shall be recognised only to the extent of contract costs incurred that it is probable will be recoverable; and | (b) | contract costs shall be recognised as an expense in the period in which they are incurred. | An expected loss on the construction contract shall be recognised as an expense immediately in accordance with paragraph 36.32. | Ak výsledok zmluvy o zhotovení nemožno spoľahlivo odhadnúť: | a) | tržby sa vykážu len v rozsahu vynaložených zmluvných nákladov, pri ktorých je ich návratnosť pravdepodobná, a | b) | zmluvné náklady sa vykážu ako náklad v období, v ktorom sa vynaložia. | Očakávaná strata zo zmluvy o zhotovení sa okamžite vykáže ako náklad v súlade s odsekom 36.
33 | During the early stages of a contract it is often the case that the outcome of the contract cannot be estimated reliably. Nevertheless, it may be probable that the entity will recover the contract costs incurred. Therefore, contract revenue is recognised only to the extent of costs incurred that are expected to be recoverable. As the outcome of the contract cannot be estimated reliably, no profit is recognised. However, even though the outcome of the contract cannot be estimated reliably, it may be probable that total contract costs will exceed total contract revenues. In such cases, any expected excess of total contract costs over total contract revenue for the contract is recognised as an expense immediately in accordance with paragraph 36.33. | Počas počiatočných štádií plnenia zmluvy sa často stáva, že výsledok zmluvy nie je možné spoľahlivo odhadnúť. Aj napriek tomu môže byť pravdepodobné, že účtovná jednotka získa vynaložené zmluvné náklady späť. Preto sa zmluvné tržby vykážu len v rozsahu vynaložených nákladov, pri ktorých sa očakáva, že budú návratné. Ak výsledok zmluvy nemožno spoľahlivo odhadnúť, zisk sa nevykáže. Aj keď nemožno výsledok zmluvy spoľahlivo odhadnúť, môže byť pravdepodobné, že celkové zmluvné náklady budú vyššie ako celkové zmluvné tržby. V takýchto prípadoch sa prípadné očakávané prevýšenie celkových zmluvných nákladov nad celkovými zmluvnými tržbami vykazuje v rámci zmluvy okamžite ako náklad v súlade s odsekom 36.
34 | Contract costs that are not probable of being recovered are recognised as an expense immediately. Examples of circumstances in which the recoverability of contract costs incurred may not be probable and in which contract costs may need to be recognised as an expense immediately include contracts: | (a) | that are not fully enforceable, i.e. their validity is seriously in question; | (b) | the completion of which is subject to the outcome of pending litigation or legislation; | (c) | relating to properties that are likely to be condemned or expropriated; | (d) | where the customer is unable to meet its obligations; or | (e) | where the contractor is unable to complete the contract or otherwise meet its obligations under the contract.34. | Zmluvné náklady, pri ktorých je nepravdepodobné, že budú získané späť, sa okamžite vykazujú ako náklad. Medzi okolnosti, za ktorých návratnosť vynaložených zmluvných nákladov nemusí byť pravdepodobná a za ktorých sa zmluvné náklady pravdepodobne budú musieť okamžite vykázať ako náklad, patria napríklad zmluvy: | a) | ktoré nie sú plne vymožiteľné, t. j. ich platnosť je vážne spochybnená; | b) | ktorých splnenie je podmienené výsledkom prebiehajúceho právneho konania alebo právnych predpisov; | c) | vzťahujúce sa na majetok, ktorý bude pravdepodobne zabavený alebo vyvlastnený; | d) | pri ktorých zákazník nie je schopný splniť svoje záväzky alebo | e) | pri ktorých dodávateľ nie je schopný splniť zmluvu alebo inak splniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy.
35 | When the uncertainties that prevented the outcome of the contract being estimated reliably no longer exist, revenue and expenses associated with the construction contract shall be recognised in accordance with paragraph 22 rather than in accordance with paragraph 32.35. | Ak už neexisujú neistoty, ktoré znemožnili, aby výsledok zmluvy bol spoľahlivo odhadnutý, tržby a náklady spojené so zmluvou o zhotovení sa vykazujú skôr podľa odseku 22, ako podľa odseku 32.
RECOGNITION OF EXPECTED LOSSESVYKAZOVANIE OČAKÁVANÝCH STRÁT
36 | When it is probable that total contract costs will exceed total contract revenue, the expected loss shall be recognised as an expense immediately.36. | Ak je pravdepodobné, že celkové zmluvné náklady budú vyššie ako celkové zmluvné tržby, očakávaná strata sa okamžite vykáže ako náklad.
37 | The amount of such a loss is determined irrespective of: | (a) | whether work has commenced on the contract; | (b) | the stage of completion of contract activity; or | (c) | the amount of profits expected to arise on other contracts which are not treated as a single construction contract in accordance with paragraph 9.37. | Výška takejto straty je určená bez ohľadu na: | a) | skutočnosť, či sa začala práca na plnení zmluvy; | b) | stupeň dokončenia zmluvnej činnosti alebo | c) | výšku ziskov, ktorých vznik sa očakáva z iných zmlúv, ku ktorým sa nepristupuje ako k jednej zmluve o zhotovení v súlade s odsekom 9.
CHANGES IN ESTIMATESZMENY V ODHADOCH
38 | The percentage of completion method is applied on a cumulative basis in each accounting period to the current estimates of contract revenue and contract costs. Therefore, the effect of a change in the estimate of contract revenue or contract costs, or the effect of a change in the estimate of the outcome of a contract, is accounted for as a change in accounting estimate (see IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors). The changed estimates are used in the determination of the amount of revenue and expenses recognised in the income statement in the period in which the change is made and in subsequent periods.38. | Metóda percenta dokončenia sa uplatňuje na kumulatívnom základe v každom účtovnom období  na súčasné odhady zmluvných tržieb a zmluvných nákladov. Preto sa vplyv zmeny odhadu zmluvných tržieb alebo zmluvných nákladov, alebo vplyv zmeny v odhade výsledku zmluvy, účtuje ako zmena v účtovnom odhade (pozri IAS 8 Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby). Zmenené odhady sa použijú pri výpočte sumy tržieb a nákladov, vykázaných vo výkaze ziskov a strát v období, v ktorom sa zmena uskutočnila, a v nasledujúcich obdobiach.
DISCLOSUREZVEREJŇOVANIE
39 | An entity shall disclose: | (a) | the amount of contract revenue recognised as revenue in the period; | (b) | the methods used to determine the contract revenue recognised in the period; and | (c) | the methods used to determine the stage of completion of contracts in progress.39. | Účtovná jednotka je povinná zverejniť tieto informácie: | a) | sumu zmluvných tržieb vykázanú ako tržby za obdobie; | b) | metódy použité na určenie zmluvných tržieb vykázaných za obdobie a | c) | metódy použité na zistenie stupňa rozpracovanosti prebiehajúcej zmluvy.
40 | An entity shall disclose each of the following for contracts in progress at the balance sheet date: | (a) | the aggregate amount of costs incurred and recognised profits (less recognised losses) to date; | (b) | the amount of advances received; and | (c) | the amount of retentions.40. | Účtovná jednotka je povinná zverejniť k súvahovému dňu pri prebiehajúcich zmluvách tieto informácie: | a) | súhrnnú sumu vynaložených nákladov a vykázaných ziskov (zníženú o vykázané straty) k dátumu; | b) | sumu prijatých preddavkov a | c) | sumu zádržného.
41 | Retentions are amounts of progress billings that are not paid until the satisfaction of conditions specified in the contract for the payment of such amounts or until defects have been rectified. Progress billings are amounts billed for work performed on a contract whether or not they have been paid by the customer. Advances are amounts received by the contractor before the related work is performed.41. | Zádržné predstavuje sumy postupných fakturácií, ktoré sa neuhradia, pokiaľ nebudú splnené podmienky na uhradenie týchto súm stanovené v zmluve, alebo pokiaľ nebudú odstránené chyby. Postupné fakturácie sú sumy fakturované za vykonanú prácu na plnení zmluvy bez ohľadu na to, či ich zákazník už uhradil. Preddavky sú sumy, ktoré dodávateľ prijal pred vykonaním príslušnej práce.
42 | An entity shall present: | (a) | the gross amount due from customers for contract work as an asset; and | (b) | the gross amount due to customers for contract work as a liability.42. | Účtovná jednotka zverejní: | a) | hrubú sumu dlhovanú zákazníkmi za prácu na plnení zmluvy ako majetok a | b) | hrubú sumu dlhovanú zákazníkom za prácu na plnení zmluvy ako záväzok.
43 | The gross amount due from customers for contract work is the net amount of: | (a) | costs incurred plus recognised profits; less | (b) | the sum of recognised losses and progress billings; | for all contracts in progress for which costs incurred plus recognised profits (less recognised losses) exceeds progress billings.43. | Hrubá suma dlhovaná zákazníkmi za prácu na plnení zmluvy je čistá suma určená ako: | a) | vynaložené náklady plus vykázané zisky, mínus | b) | suma vykázaných strát a postupnej fakturácie | pre všetky prebiehajúce zmluvy, pri ktorých vynaložené náklady plus vykázané zisky (mínus vykázané straty) prevyšujú sumu postupnej fakturácie.
44 | The gross amount due to customers for contract work is the net amount of: | (a) | costs incurred plus recognised profits; less | (b) | the sum of recognised losses and progress billings; | for all contracts in progress for which progress billings exceed costs incurred plus recognised profits (less recognised losses).44. | Hrubá suma dlhovaná zákazníkom za zmluvné práce je čistá suma určená ako: | a) | vynaložené náklady plus vykázané zisky, mínus | b) | suma vykázaných strát a postupnej fakturácie | pre všetky prebiehajúce zmluvy, pri ktorých suma postupnej fakturácie prevyšuje vynaložené náklady plus vykázané zisky (mínus vykázané straty).
45 | An entity discloses any contingent liabilities and contingent assets in accordance with IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets. Contingent liabilities and contingent assets may arise from such items as warranty costs, claims, penalties or possible losses.45. | Účtovná jednotka zverejňuje prípadné podmienené záväzky a podmienené aktíva v súlade s IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva. Podmienené záväzky a podmienené aktíva môžu vznikať z takých položiek, ako sú záručné náklady, nároky, penále alebo možné straty.
EFFECTIVE DATEDÁTUM ÚČINNOSTI
46 | This standard becomes operative for financial statements covering periods beginning on or after 1 January 1995.46. | Tento štandard sa stáva účinným pre účtovné závierky, ktoré sa vzťahujú na obdobie, ktoré sa začína 1. januára 1995 alebo neskôr.
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD 12MEDZINÁRODNÝ ÚČTOVNÝ ŠTANDARD 12
Income taxesDane z príjmov
OBJECTIVECIEĽ
The objective of this standard is to prescribe the accounting treatment for income taxes. The principal issue in accounting for income taxes is how to account for the current and future tax consequences of:Cieľom tohto štandardu je určiť postup účtovania daní z príjmov. Základným problémom pri účtovaní daní z príjmov je, ako sa majú účtovať bežné a budúce daňové dôsledky z:
(a) | the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognised in an entity's balance sheet; anda) | budúceho spätného získania (vysporiadania) účtovnej hodnoty aktív (záväzkov), ktoré sú vykázané v súvahe účtovnej jednotky, a
(b) | transactions and other events of the current period that are recognised in an entity's financial statements.b) | transakcií a ostatných udalostí bežného obdobia, ktoré sú vykázané v účtovnej závierke účtovnej jednotky.
It is inherent in the recognition of an asset or liability that the reporting entity expects to recover or settle the carrying amount of that asset or liability. If it is probable that recovery or settlement of that carrying amount will make future tax payments larger (smaller) than they would be if such recovery or settlement were to have no tax consequences, this standard requires an entity to recognise a deferred tax liability (deferred tax asset), with certain limited exceptions.V samotnom vykazovaní aktíva alebo záväzku je obsiahnuté, že vykazujúca účtovná jednotka očakáva spätné získanie alebo vysporiadanie účtovnej hodnoty daného aktíva alebo záväzku. Ak je pravdepodobné, že spätné získanie alebo vyrovnanie účtovnej hodnoty spôsobí vyššie (nižšie) budúce daňové platby než by boli, keby táto úhrada alebo vysporiadanie nemali daňové dôsledky, tento štandard vyžaduje, aby účtovná jednotka vykázala odložený daňový záväzok (odloženú daňovú pohľadávku) s určitými obmedzenými výnimkami.
This standard requires an entity to account for the tax consequences of transactions and other events in the same way that it accounts for the transactions and other events themselves. Thus, for transactions and other events recognised in profit or loss, any related tax effects are also recognised in profit or loss. For transactions and other events recognised directly in equity, any related tax effects are also recognised directly in equity. Similarly, the recognition of deferred tax assets and liabilities in a business combination affects the amount of goodwill arising in that business combination or the amount of any excess of the acquirer's interest in the net fair value of the acquiree's identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of the combination.Tento štandard vyžaduje, aby účtovná jednotka účtovala daňové dôsledky transakcií a ostatných udalostí tým istým spôsobom, ako účtuje samotné transakcie a ostatné udalosti. Pokiaľ teda ide o transakcie a ostatné udalosti vykázané cez hospodársky výsledok, všetky súvisiace daňové účinky sa vykazujú aj cez hospodársky výsledok. Pre transakcie a ostatné udalosti vykázané priamo vo vlastnom imaní sú všetky súvisiace daňové dôsledky takisto vykázané priamo vo vlastnom imaní. Podobne aj vykazovanie odložených daňových pohľadávok a záväzkov v rámci podnikovej kombinácie ovplyvňuje sumu goodwillu, ku ktorého vzniku dochádza v rámci podnikovej kombinácie, alebo sumy akéhokoľvek prebytku podielu nadobúdateľa na čistej reálnej hodnote identifikovateľného majetku, záväzkov a podmienených záväzkov nadobúdaného nad nákladmi kombinácie.
This standard also deals with the recognition of deferred tax assets arising from unused tax losses or unused tax credits, the presentation of income taxes in the financial statements and the disclosure of information relating to income taxes.Tento štandard sa zaoberá aj vykazovaním odloženej daňovej pohľadávky vznikajúcej z nevyužitých daňových strát alebo nevyužitých daňových úľav, prezentáciou daní z príjmov v účtovnej závierke a zverejnením informácií súvisiacich s daňami z príjmov.
SCOPEROZSAH PÔSOBNOSTI
1 | This standard shall be applied in accounting for income taxes.1. | Tento štandard sa uplatňuje pri účtovaní daní z príjmov.
2 | For the purposes of this standard, income taxes include all domestic and foreign taxes which are based on taxable profits. Income taxes also include taxes, such as withholding taxes, which are payable by a subsidiary, associate or joint venture on distributions to the reporting entity.2. | Na účely tohto štandardu dane z príjmov zahŕňajú všetky domáce a zahraničné dane, ktoré vychádzajú zo zdaniteľných ziskov. Dane z príjmov zahŕňajú aj dane, ako sú zrážkové dane pri rozdeľovaní pre vykazujúcu účtovnú jednotku, ktoré platia dcérska spoločnosť, pridružený podnik alebo vykazujúci podnik.
3 | [Deleted]3. | [Vypúšťa sa.]
4 | This standard does not deal with the methods of accounting for government grants (see IAS 20 Accounting for government grants and disclosure of government assistance) or investment tax credits. However, this standard does deal with the accounting for temporary differences that may arise from such grants or investment tax credits.4. | Tento štandard sa nezaoberá metódami účtovania štátnych dotácií (pozri IAS 20 Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci) alebo investičných daňových úverov. Zaoberá sa však účtovaním dočasných rozdielov, ktoré môžu vznikať z takýchto dotácií alebo investičných daňových úľav.
DEFINITIONSDEFINÍCIE
5 | The following terms are used in this standard with the meanings specified: | Accounting profit is profit or loss for a period before deducting tax expense. | Taxable profit (tax loss) is the profit (loss) for a period, determined in accordance with the rules established by the taxation authorities, upon which income taxes are payable (recoverable). | Tax expense (tax income) is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. | Current tax is the amount of income taxes payable (recoverable) in respect of the taxable profit (tax loss) for a period. | Deferred tax liabilities are the amounts of income taxes payable in future periods in respect of taxable temporary differences. | Deferred tax assets are the amounts of income taxes recoverable in future periods in respect of: | (a) | deductible temporary differences; | (b) | the carryforward of unused tax losses; and | (c) | the carryforward of unused tax credits. | Temporary differences are differences between the carrying amount of an asset or liability in the balance sheet and its tax base. Temporary differences may be either: | (a) | taxable temporary differences, which are temporary differences that will result in taxable amounts in determining taxable profit (tax loss) of future periods when the carrying amount of the asset or liability is recovered or settled; or | (b) | deductible temporary differences, which are temporary differences that will result in amounts that are deductible in determining taxable profit (tax loss) of future periods when the carrying amount of the asset or liability is recovered or settled. | The tax base of an asset or liability is the amount attributed to that asset or liability for tax purposes.5. | Nasledujúce pojmy sa v tomto štandarde používajú v týchto významoch: | Účtovný zisk je zisk alebo strata za dané obdobie pred odpočítaním daňových nákladov. | Zdaniteľný zisk (daňová strata) je zisk (strata) za dané obdobie určený/určená v súlade s daňovými predpismi ustanovenými daňovými úradmi, z ktorého sú dane z príjmov splatné (návratné). | Daňový náklad (daňový výnos) je celková suma splatnej dane a odloženej dane zahrnutá v čistom zisku alebo strate za dané obdobie. | Splatná daň je suma daní z príjmov splatných (návratných) zo zdaniteľného zisku (daňovej straty) za dané obdobie. | Odložené daňové záväzky sú sumy daní z príjmov splatných v budúcich obdobiach v súvislosti so zdaniteľnými dočasnými rozdielmi. | Odložené daňové pohľadávky sú sumy daní z príjmov návratných v budúcich obdobiach  v súvislosti s: | a) | odpočítateľnými dočasnými rozdielmi; | b) | nevyužitými daňovými stratami prevedenými z minulých období a | c) | nevyužitými daňovými úľavami prevedenými z minulých období. | Dočasné rozdiely sú rozdiely medzi účtovnou hodnotou aktíva alebo záväzku v súvahe a ich daňovým základom. Dočasné rozdiely môžu byť buď: | a) | zdaniteľné dočasné rozdiely, sú to také dočasné rozdiely, ktoré budú viesť k zdaniteľným sumám pri určovaní zdaniteľného zisku (daňovej straty) v budúcich obdobiach, keď účtovná hodnota aktíva alebo záväzku bude získaná späť alebo vysporiadaná, alebo | b) | odpočítateľné dočasné rozdiely, sú to také dočasné rozdiely, ktoré budú viesť k sumám, ktoré sú odpočítateľné pri určovaní zdaniteľného zisku (daňovej straty) v budúcich obdobiach, keď účtovná hodnota aktíva alebo záväzku bude získaná späť alebo vysporiadaná. | Daňový základ majetku alebo záväzku je suma priradená tomuto majetku alebo záväzku na daňové účely.
6 | Tax expense (tax income) comprises current tax expense (current tax income) and deferred tax expense (deferred tax income).6. | Daňový náklad (daňový výnos) sa skladá zo splatného daňového nákladu (splatného daňového výnosu) a odloženého daňového nákladu (odloženého daňového výnosu).
Tax baseDaňový základ
7 | The tax base of an asset is the amount that will be deductible for tax purposes against any taxable economic benefits that will flow to an entity when it recovers the carrying amount of the asset. If those economic benefits will not be taxable, the tax base of the asset is equal to its carrying amount. | Examples1. | A machine cost 100. For tax purposes, depreciation of 30 has already been deducted in the current and prior periods and the remaining cost will be deductible in future periods, either as depreciation or through a deduction on disposal. Revenue generated by using the machine is taxable, any gain on disposal of the machine will be taxable and any loss on disposal will be deductible for tax purposes. The tax base of the machine is 70.2. | Interest receivable has a carrying amount of 100. The related interest revenue will be taxed on a cash basis. The tax base of the interest receivable is nil.3. | Trade receivables have a carrying amount of 100. The related revenue has already been included in taxable profit (tax loss). The tax base of the trade receivables is 100.4. | Dividends receivable from a subsidiary have a carrying amount of 100. The dividends are not taxable. In substance, the entire carrying amount of the asset is deductible against the economic benefits. Consequently, the tax base of the dividends receivable is 100 (1).5. | A loan receivable has a carrying amount of 100. The repayment of the loan will have no tax consequences. The tax base of the loan is 100.7. | Daňový základ majetku je suma, ktorá bude na daňové účely odpočítateľná oproti každému zdaniteľnému ekonomickému úžitku, ktorý účtovná jednotka získa vtedy, ak získa späť účtovnú hodnotu majetku. Ak daný ekonomický úžitok nebude zdaniteľný, daňový základ majetku sa rovná jeho účtovnej hodnote. | Príklady1 | Obstarávacia cena stroja je 100. Na daňové účely sa už odpočítal odpis 30 v bežnom období a v predchádzajúcich obdobiach a zostatková cena bude odpočítateľná v budúcich obdobiach buď ako odpis, alebo formou odpočtu pri vyradení. Výnos vytváraný pri používaní stroja je zdaniteľný, každý zisk z vyradenia stroja bude zdaniteľný a každá strata z vyradenia bude odpočítateľnou položkou na daňové účely. Daňový základ stroja je 70.2 | Úroková pohľadávka má účtovnú hodnotu 100. Príslušný úrokový výnos sa bude zdaňovať na základe peňažných prostriedkov. Daňový základ úrokovej pohľadávky je nula.3 | Obchodná pohľadávka má účtovnú hodnotu 100. Súvisiaci výnos už bol zahrnutý do zdaniteľného zisku (daňovej straty). Daňový základ obchodnej pohľadávky je 100.4 | Pohľadávka z dividend z dcérskej spoločnosti má účtovnú hodnotu 100. Dividendy nie sú zdaniteľné. V podstate celá účtovná hodnota aktíva je odpočítateľnou položkou oproti ekonomickým úžitkom. Daňový základ pohľadávky z dividend je v dôsledku toho 100 (1).5 | Pohľadávka z úveru má účtovnú hodnotu 100. Splátky úveru nebudú mať žiadne daňové následky. Daňový základ úveru je 100.
8 | The tax base of a liability is its carrying amount, less any amount that will be deductible for tax purposes in respect of that liability in future periods. In the case of revenue which is received in advance, the tax base of the resulting liability is its carrying amount, less any amount of the revenue that will not be taxable in future periods. | Examples1. | Current liabilities include accrued expenses with a carrying amount of 100. The related expense will be deducted for tax purposes on a cash basis. The tax base of the accrued expenses is nil.2. | Current liabilities include interest revenue received in advance, with a carrying amount of 100. The related interest revenue was taxed on a cash basis. The tax base of the interest received in advance is nil.3. | Current liabilities include accrued expenses with a carrying amount of 100. The related expense has already been deducted for tax purposes. The tax base of the accrued expenses is 100.4. | Current liabilities include accrued fines and penalties with a carrying amount of 100. Fines and penalties are not deductible for tax purposes. The tax base of the accrued fines and penalties is 100  (2).5. | A loan payable has a carrying amount of 100. The repayment of the loan will have no tax consequences. The tax base of the loan is 100.8. | Daňovým základom záväzku je jeho účtovná hodnota znížená o každú sumu, ktorá bude odpočítateľná na daňové účely z tohto záväzku v budúcich obdobiach. V prípade výnosov budúcich období je daňový základ výsledného záväzku jeho účtovná hodnota znížená o každú sumu výnosov budúcich období, ktorá nebude zdaniteľná v budúcich obdobiach. | Príklady1 | Medzi krátkodobé záväzky patria výdavky budúcich období v účtovnej hodnote 100. Súvisiaci náklad sa na daňové účely odpočíta na základe úhrady peňažných prostriedkov. Daňový základ výdavkov budúcich období je nula.2 | Medzi obežné záväzky patria úrokové výnosy prijaté vopred, v účtovnej hodnote 100. Príslušný úrokový výnos bol zdanený na základe príjmu peňažných prostriedkov. Daňový základ úroku prijatého vopred je nula.3 | Medzi obežné záväzky patria výdavky budúcich období v účtovnej hodnote 100. Súvisiace náklady už boli odpočítané na daňové účely. Daňový základ výdavkov budúcich období je 100.4 | Medzi obežné záväzky patria výdavky na pokuty a penále v účtovnej hodnote 100. Pokuty a penále nie sú odpočítateľnými položkami na daňové účely. Daňový základ záväzkov z titulu výdavkov na pokuty a penále je 100  (2).5 | Záväzok z úveru má účtovnú hodnotu 100. Splátky úveru nebudú mať žiadne daňové následky. Daňový základ úveru je 100.
9 | Some items have a tax base but are not recognised as assets and liabilities in the balance sheet. For example, research costs are recognised as an expense in determining accounting profit in the period in which they are incurred but may not be permitted as a deduction in determining taxable profit (tax loss) until a later period. The difference between the tax base of the research costs, being the amount the taxation authorities will permit as a deduction in future periods, and the carrying amount of nil is a deductible temporary difference that results in a deferred tax asset.9. | Niektoré položky majú daňový základ, ale nie sú vykázané ako aktíva alebo záväzky v súvahe. Napríklad náklady na výskum sú vykázané ako náklad pri určovaní účtovného zisku v období, v ktorom sa vynaložili, ale môžu byť uznané ako odpočítateľné položky pri určovaní zdaniteľného zisku (daňovej straty) až v neskoršom období. Rozdiel medzi daňovým základom nákladov na výskum, ktoré budú sumou uznanou daňovými predpismi ako odpočítateľná položka v budúcich obdobiach, a nulovou účtovnou hodnotou, je odpočítateľný dočasný rozdiel, ktorého výsledkom je vznik odloženej daňovej pohľadávky.
10 | Where the tax base of an asset or liability is not immediately apparent, it is helpful to consider the fundamental principle upon which this standard is based: that an entity shall, with certain limited exceptions, recognise a deferred tax liability (asset) whenever recovery or settlement of the carrying amount of an asset or liability would make future tax payments larger (smaller) than they would be if such recovery or settlement were to have no tax consequences. Example C following paragraph 52 illustrates circumstances when it may be helpful to consider this fundamental principle, for example, when the tax base of an asset or liability depends on the expected manner of recovery or settlement.10. | Ak daňový základ aktíva alebo záväzku nie je ihneď zrejmý, je vhodné zohľadniť základnú zásadu, z ktorej tento štandard vychádza: účtovná jednotka s určitými obmedzenými výnimkami vykáže odložený daňový záväzok (pohľadávku) vždy, ak by následkom spätného získania alebo vyrovnania účtovnej hodnoty aktíva alebo záväzku boli vyššie (nižšie) budúce platby daní, ako keby to spätné získanie alebo vysporiadanie nemali daňové dôsledky. Príklad C nasledujúci za odsekom 52 ilustruje okolnosti, keď môže byť vhodné zohľadniť túto základnú zásadu, napríklad, keď daňový základ majetku alebo záväzku závisí od očakávaného spôsobu spätného získania alebo vysporiadania.
11 | In consolidated financial statements, temporary differences are determined by comparing the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements with the appropriate tax base. The tax base is determined by reference to a consolidated tax return in those jurisdictions in which such a return is filed. In other jurisdictions, the tax base is determined by reference to the tax returns of each entity in the group.11. | V konsolidovanej účtovnej závierke sa dočasné rozdiely určujú porovnávaním účtovných hodnôt aktív a záväzkov v konsolidovanej účtovnej závierke s príslušným daňovým základom. Daňový základ sa určuje odkazom na konsolidované daňové priznanie v tých jurisdikciách, v ktorých sa toto priznanie podáva. V iných jurisdikciách je daňový základ stanovený odkazom na daňové priznania každej účtovnej jednotky v skupine.
RECOGNITION OF CURRENT TAX LIABILITIES AND CURRENT TAX ASSETSVYKAZOVANIE SPLATNÝCH DAŇOVÝCH ZÁVÄZKOV A SPLATNÝCH DAŇOVÝCH POHĽADÁVOK
12 | Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset.12. | Splatná daň za bežné a predchádzajúce obdobia sa v rozsahu nezaplatenej dane vykáže ako záväzok. Ak už zaplatená suma dane za bežné a predchádzajúce obdobia prevyšuje sumu splatnú v týchto obdobiach, prebytok sa vykáže ako aktívum.
13 | The benefit relating to a tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous period shall be recognised as an asset.13. | Úžitok súvisiaci s daňovou stratou, ktorá sa môže spätne odpočítať zo splatnej dane za predchádzajúce obdobie, sa vykáže ako aktívum.
14 | When a tax loss is used to recover current tax of a previous period, an entity recognises the benefit as an asset in the period in which the tax loss occurs because it is probable that the benefit will flow to the entity and the benefit can be reliably measured.14. | Ak sa daňová strata použije na spätné získanie splatnej dane predchádzajúceho obdobia, účtovná jednotka vykáže úžitok ako aktívum v období, v ktorom daňová strata vznikla, pretože je pravdepodobné, že tento úžitok účtovná jednotka získa a možno ho spoľahlivo oceniť.
RECOGNITION OF DEFERRED TAX LIABILITIES AND DEFERRED TAX ASSETSVYKAZOVANIE ODLOŽENÝCH DAŇOVÝCH ZÁVÄZKOV A ODLOŽENÝCH DAŇOVÝCH POHĽADÁVOK
TAXABLE TEMPORARY DIFFERENCESZDANITEĽNÉ DOČASNÉ ROZDIELY
15 | A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from: | (a) | the initial recognition of goodwill; or | (b) | the initial recognition of an asset or liability in a transaction which: | (i) | is not a business combination; and | (ii) | at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss). | However, for taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, branches and associates, and interests in joint ventures, a deferred tax liability shall be recognised in accordance with paragraph 39.15. | Odložený daňový záväzok sa vykáže pre všetky zdaniteľné dočasné rozdiely s výnimkou odloženého daňového záväzku vznikajúceho z: | a) | prvotného vykázania goodwillu alebo | b) | prvotného vykázania aktíva alebo záväzku v transakcii, ktorá: | i) | nie je podnikovou kombináciou a | ii) | v čase transakcie táto nevplýva ani na účtovný zisk, ani na zdaniteľný zisk (daňovú stratu). | V prípade zdaniteľných dočasných rozdielov spojených s investíciami do dcérskych spoločností, pobočiek, pridružených podnikov a podielov na spoločnom podnikaní sa odložený daňový záväzok vykazuje v súlade s odsekom 39.
16 | It is inherent in the recognition of an asset that its carrying amount will be recovered in the form of economic benefits that flow to the entity in future periods. When the carrying amount of the asset exceeds its tax base, the amount of taxable economic benefits will exceed the amount that will be allowed as a deduction for tax purposes. This difference is a taxable temporary difference and the obligation to pay the resulting income taxes in future periods is a deferred tax liability. As the entity recovers the carrying amount of the asset, the taxable temporary difference will reverse and the entity will have taxable profit. This makes it probable that economic benefits will flow from the entity in the form of tax payments. Therefore, this standard requires the recognition of all deferred tax liabilities, except in certain circumstances described in paragraphs 15 and 39. | ExampleAn asset which cost 150 has a carrying amount of 100. Cumulative depreciation for tax purposes is 90 and the tax rate is 25 %.The tax base of the asset is 60 (cost of 150 less cumulative tax depreciation of 90). To recover the carrying amount of 100, the entity must earn taxable income of 100, but will only be able to deduct tax depreciation of 60. Consequently, the entity will pay income taxes of 10 (40 at 25 %) when it recovers the carrying amount of the asset. The difference between the carrying amount of 100 and the tax base of 60 is a taxable temporary difference of 40. Therefore, the entity recognises a deferred tax liability of 10 (40 at 25 %) representing the income taxes that it will pay when it recovers the carrying amount of the asset.16. | V samotnom vykázaní aktíva je obsiahnuté, že jeho účtovná hodnota sa získa späť v podobe ekonomických úžitkov, ktoré účtovnej jednotke budú plynúť v budúcich obdobiach. Ak účtovná hodnota aktíva prevyšuje jeho daňový základ, hodnota zdaniteľných ekonomických úžitkov bude prevyšovať sumu, ktorá sa uzná za odpočítateľnú na daňové účely. Tento rozdiel je zdaniteľným dočasným rozdielom a povinnosť zaplatiť výslednú daň z príjmov v budúcich obdobiach je odloženým daňovým záväzkom. Keď účtovná jednotka získa späť účtovnú hodnotu aktíva, zdaniteľný dočasný rozdiel sa zruší a účtovná jednotka bude mať zdaniteľný zisk. V dôsledku toho je pravdepodobné, že ekonomické úžitky sa odčerpajú z účtovnej jednotky formou platieb daní. Tento štandard preto vyžaduje vykázať všetky odložené daňové záväzky, s výnimkou určitých okolností uvedených v odsekoch 15 a 39. | PríkladMajetok, ktorý má obstarávaciu cenu 150, má účtovnú hodnotu 100. Oprávky na daňové účely sú 90 a sadzba dane je 25 %.Daňový základ majetku je 60 (obstarávacia cena 150 znížená o daňové oprávky 90). Na získanie účtovnej hodnoty 100 späť musí účtovná jednotka dosiahnuť zdaniteľné príjmy 100, ale bude môcť odpočítať len daňové oprávky vo výške 60. V dôsledku toho bude účtovná jednotka platiť dane z príjmov 10 (25 % zo 40) vtedy, keď sa získa späť účtovná hodnota majetku. Rozdiel medzi účtovnou hodnotou 100 a jeho daňovým základom 60 je zdaniteľný dočasný rozdiel 40. Preto účtovná jednotka vykáže odložený daňový záväzok 10 (25 % zo 40) predstavujúci daň z príjmov, ktorú zaplatí, keď získa späť účtovnú hodnotu majetku.
17 | Some temporary differences arise when income or expense is included in accounting profit in one period but is included in taxable profit in a different period. Such temporary differences are often described as timing differences. The following are examples of temporary differences of this kind which are taxable temporary differences and which therefore result in deferred tax liabilities: | (a) | interest revenue is included in accounting profit on a time proportion basis but may, in some jurisdictions, be included in taxable profit when cash is collected. The tax base of any receivable recognised in the balance sheet with respect to such revenues is nil because the revenues do not affect taxable profit until cash is collected; | (b) | depreciation used in determining taxable profit (tax loss) may differ from that used in determining accounting profit. The temporary difference is the difference between the carrying amount of the asset and its tax base which is the original cost of the asset less all deductions in respect of that asset permitted by the taxation authorities in determining taxable profit of the current and prior periods. A taxable temporary difference arises, and results in a deferred tax liability, when tax depreciation is accelerated (if tax depreciation is less rapid than accounting depreciation, a deductible temporary difference arises, and results in a deferred tax asset); and | (c) | development costs may be capitalised and amortised over future periods in determining accounting profit but deducted in determining taxable profit in the period in which they are incurred. Such development costs have a tax base of nil as they have already been deducted from taxable profit. The temporary difference is the difference between the carrying amount of the development costs and their tax base of nil.17. | Niektoré dočasné rozdiely vznikajú vtedy, keď sú výnosy alebo náklady zahrnuté do účtovného zisku v jednom období, ale zahrnuté do zdaniteľného zisku v inom období. Takéto dočasné rozdiely sa často označujú ako časové rozdiely. Ďalej sú uvedené príklady dočasných rozdielov tohto druhu, ktoré sú zdaniteľnými dočasnými rozdielmi, a preto spôsobujú vznik odložených daňových záväzkov: | a) | úrokové výnosy sú zahrnuté do účtovného zisku v čase ich vzniku, ale v niektorých jurisdikciách môžu byť zahrnuté do zdaniteľného zisku pri získaní peňazí. Daňový základ každej pohľadávky vykázanej v súvahe z takýchto výnosov je nulový, pretože výnosy neovplyvňujú zdaniteľný zisk až dovtedy, dokedy nie sú získané peniaze; | b) | odpisy používané pri určovaní zdaniteľného zisku (daňovej straty) sa môžu líšiť od tých, ktoré sa používajú pri určovaní účtovného zisku. Dočasný rozdiel je rozdiel medzi účtovnou hodnotou majetku a jeho daňovým základom, ktorý sa rovná pôvodnej obstarávacej cene majetku zníženej o všetky odpočítateľné položky vzhľadom na toto aktívum uznané daňovými orgánmi pri určovaní zdaniteľného zisku za bežné obdobie a predchádzajúce obdobia. Zdaniteľný dočasný rozdiel vzniká a vyvoláva vznik odloženého daňového záväzku, keď daňové odpisy sú zrýchlené (ak sú daňové odpisy pomalšie ako účtovné, vzniká odpočítateľný dočasný rozdiel a spôsobí vznik odloženej daňovej pohľadávky), a | c) | náklady na vývoj sa môžu aktivovať a amortizovať počas budúcich období pri určovaní účtovného zisku, ale môžu sa odpočítať pri určovaní zdaniteľného zisku v období, v ktorom sa vynaložili. Takéto náklady na vývoj majú nulový daňový základ, pretože už boli odpočítané od zdaniteľného zisku. Dočasný rozdiel je rozdielom medzi účtovnou hodnotou nákladov na vývoj a ich nulovým daňovým základom.
18 | Temporary differences also arise when: | (a) | the cost of a business combination is allocated by recognising the identifiable assets acquired and liabilities assumed at their fair values, but no equivalent adjustment is made for tax purposes (see paragraph 19); | (b) | assets are revalued and no equivalent adjustment is made for tax purposes (see paragraph 20); | (c) | goodwill arises in a business combination (see paragraph 21); | (d) | the tax base of an asset or liability on initial recognition differs from its initial carrying amount, for example when an entity benefits from non-taxable government grants related to assets (see paragraphs 22 and 33); or | (e) | the carrying amount of investments in subsidiaries, branches and associates or interests in joint ventures becomes different from the tax base of the investment or interest (see paragraphs 38-45).18. | Dočasné rozdiely vznikajú aj vtedy, ak: | a) | náklady podnikovej kombinácie sú priradené k identifikovateľnému nadobudnutému majetku a prevzatým záväzkom v ich reálnych hodnotách, ale na daňové účely sa nevykonáva žiadna ekvivalentná úprava (pozri odsek 19); | b) | aktíva sú precenené, ale nie je uskutočnená ekvivalentná úprava na daňové účely (pozri odsek 20); | c) | goodwill vzniká v rámci podnikovej kombinácie (pozri odseky 21); | d) | daňový základ aktíva alebo záväzku pri prvotnom vykázaní sa líši od jeho prvotnej účtovnej hodnoty, napríklad, ak sa úžitky účtovnej jednotky z nezdaniteľných štátnych dotácií týkajú aktív (pozri odseky 22 a 33), alebo | e) | účtovná hodnota vkladov do dcérskych spoločností, pobočiek a pridružených podnikov alebo podielov na spoločnom podnikaní sa líši od daňového základu danej investície alebo podielu (pozri odseky 38 až 45).
Business combinationsPodnikové kombinácie
19 | The cost of a business combination is allocated by recognising the identifiable assets acquired and liabilities assumed at their fair values at the acquisition date. Temporary differences arise when the tax bases of the identifiable assets acquired and liabilities assumed are not affected by the business combination or are affected differently. For example, when the carrying amount of an asset is increased to fair value but the tax base of the asset remains at cost to the previous owner, a taxable temporary difference arises which results in a deferred tax liability. The resulting deferred tax liability affects goodwill (see paragraph 66).19. | Náklady podnikovej kombinácie sa alokujú prostredníctvom vykázania nadobudnutého identifikovateľného majetku a prevzatých záväzkov v ich reálnych hodnotách k dátumu nadobudnutia. Dočasné rozdiely vznikajú, ak daňový základ nadobudnutého identifikovateľného majetku a prevzatých záväzkov nie je ovplyvnený podnikovou kombináciou, alebo je ovplyvnený odlišne. Napríklad, ak sa účtovná hodnota aktíva zvýši na reálnu hodnotu, ale daňový základ aktíva ostáva na úrovni nákladov u predchádzajúceho vlastníka, vzniká zdaniteľný dočasný rozdiel, ktorý vedie k vzniku odloženého daňového záväzku. Výsledný odložený daňový záväzok má vplyv na goodwill (pozri odsek 66).
Assets carried at fair valueMajetok oceňovaný v reálnej hodnote
20 | IFRSs permit or require certain assets to be carried at fair value or to be revalued (see, for example, IAS 16 Property, plant and equipment, IAS 38 Intangible assets, IAS 39 Financial instruments: recognition and measurement and IAS 40 Investment property). In some jurisdictions, the revaluation or other restatement of an asset to fair value affects taxable profit (tax loss) for the current period. As a result, the tax base of the asset is adjusted and no temporary difference arises. In other jurisdictions, the revaluation or restatement of an asset does not affect taxable profit in the period of the revaluation or restatement and, consequently, the tax base of the asset is not adjusted. Nevertheless, the future recovery of the carrying amount will result in a taxable flow of economic benefits to the entity and the amount that will be deductible for tax purposes will differ from the amount of those economic benefits. The difference between the carrying amount of a revalued asset and its tax base is a temporary difference and gives rise to a deferred tax liability or asset. This is true even if: | (a) | the entity does not intend to dispose of the asset. In such cases, the revalued carrying amount of the asset will be recovered through use and this will generate taxable income which exceeds the depreciation that will be allowable for tax purposes in future periods; or | (b) | tax on capital gains is deferred if the proceeds of the disposal of the asset are invested in similar assets. In such cases, the tax will ultimately become payable on sale or use of the similar assets.20. | IFRS umožňujú alebo požadujú, aby bol určitý majetok účtovaný v reálnej hodnote, alebo aby bol precenený (pozri napríklad IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia, IAS 38 Nehmotný majetok, IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie a IAS 40 Investičný nehnuteľný majetok). V niektorých jurisdikciách vplýva precenenie alebo iné prehodnotenie aktíva na reálnu hodnotu na zdaniteľný zisk (daňovú stratu) bežného obdobia. Výsledkom je, že daňový základ majetku je upravený a nevzniká dočasný rozdiel. V iných jurisdikciách nemá precenenie alebo prehodnotenie aktíva vplyv na zdaniteľný zisk v období precenenia alebo prehodnotenia a v dôsledku toho sa daňový základ majetku neupravuje. Napriek tomu bude mať budúce spätné získanie účtovnej hodnoty za následok vznik zdaniteľných ekonomických úžitkov účtovnej jednotke a suma, ktorá bude odpočítateľnou na daňové účely, sa bude líšiť od hodnoty týchto ekonomických úžitkov. Rozdiel medzi účtovnou hodnotou preceneného aktíva a jeho daňovým základom je dočasným rozdielom a spôsobuje vznik odloženého daňového záväzku alebo pohľadávky. Toto platí dokonca aj vtedy, ak: | a) | účtovná jednotka nemá v úmysle majetok vyradiť. V takýchto prípadoch sa precenená účtovná hodnota majetku získa späť jeho používaním a tým sa vytvorí zdaniteľný výnos, ktorý prevýši odpis odpočítateľný na daňové účely v budúcich obdobiach, alebo | b) | daň z kapitálových ziskov je odložená, ak sa výnosy z vyradenia aktíva investujú do podobného majetku. V takýchto prípadoch sa daň bude nakoniec platiť pri predaji alebo používaní podobných aktív.
GoodwillGoodwill
21 | Goodwill arising in a business combination is measured as the excess of the cost of the combination over the acquirer's interest in the net fair value of the acquiree's identifiable assets, liabilities and contingent liabilities. Many taxation authorities do not allow reductions in the carrying amount of goodwill as a deductible expense in determining taxable profit. Moreover, in such jurisdictions, the cost of goodwill is often not deductible when a subsidiary disposes of its underlying business. In such jurisdictions, goodwill has a tax base of nil. Any difference between the carrying amount of goodwill and its tax base of nil is a taxable temporary difference. However, this standard does not permit the recognition of the resulting deferred tax liability because goodwill is measured as a residual and the recognition of the deferred tax liability would increase the carrying amount of goodwill.21. | Goodwill vznikajúci v rámci podnikovej kombinácie sa oceňuje ako prebytok nákladov na kombináciu nad podielom nadobúdateľa na čistej reálnej hodnote identifikovateľného majetku, záväzkov a podmienených záväzkov nadobúdaného. Mnohé daňové inštitúcie nepovoľujú pri určovaní zdaniteľného zisku zníženie účtovnej hodnoty goodwillu vo forme odpočítateľného nákladu. Okrem toho nie sú náklady na goodwill v takýchto jurisdikciách často odpočítateľnými, ak dcérska spoločnosť zlikviduje svoju základnú podnikateľskú činnosť. V takýchto jurisdikciách má goodwill nulový daňový základ. Každý rozdiel medzi účtovnou hodnotou goodwillu a jeho nulovým daňovým základom je zdaniteľný dočasný rozdiel. Tento štandard však nepovoľuje vykazovanie vzniknutého odloženého daňového záväzku, pretože goodwill je zostatok a vykazovanie odloženého daňového záväzku by zvýšilo účtovnú hodnotu goodwillu.
21A | Subsequent reductions in a deferred tax liability that is unrecognised because it arises from the initial recognition of goodwill are also regarded as arising from the initial recognition of goodwill and are therefore not recognised under paragraph 15(a). For example, if goodwill acquired in a business combination has a cost of 100 but a tax base of nil, paragraph 15(a) prohibits the entity from recognising the resulting deferred tax liability. If the entity subsequently recognises an impairment loss of 20 for that goodwill, the amount of the taxable temporary difference relating to the goodwill is reduced from 100 to 80, with a resulting decrease in the value of the unrecognised deferred tax liability. That decrease in the value of the unrecognised deferred tax liability is also regarded as relating to the initial recognition of the goodwill and is therefore prohibited from being recognised under paragraph 15(a).21A. | Následné zníženia v odloženom daňovom záväzku, ktorý sa nevykazuje, pretože vzniká z prvotného vykázania goodwillu, sa taktiež považujú za vznikajúce z prvotného vykázania goodwillu, a preto sa v súlade s odsekom 15 písm. a) nevykazujú. Ak napríklad goodwill nadobudnutý v rámci podnikovej kombinácie má náklady 100, ale má nulový daňový základ, odsek 15 písm. a) účtovnej jednotke nepovoľuje vykazovať odložený daňový záväzok. Ak účtovná jednotka následne vykáže zníženie hodnoty uvedeného goodwillu v hodnote 20, suma zdaniteľného dočasného rozdielu súvisiaca s goodwillom sa zníži zo 100 na 80 a súčasne dôjde k zníženiu hodnoty nevykázaného daňového záväzku. Takéto zníženie hodnoty nevykázaného daňového záväzku sa takisto považuje za súvisiace s prvotným vykázaním goodwillu, a preto sa zakazuje jeho vykazovanie v súlade s odsekom 15 písm. a).
21B | Deferred tax liabilities for taxable temporary differences relating to goodwill are, however, recognised to the extent they do not arise from the initial recognition of goodwill. For example, if goodwill acquired in a business combination has a cost of 100 that is deductible for tax purposes at a rate of 20 per cent per year starting in the year of acquisition, the tax base of the goodwill is 100 on initial recognition and 80 at the end of the year of acquisition. If the carrying amount of goodwill at the end of the year of acquisition remains unchanged at 100, a taxable temporary difference of 20 arises at the end of that year. Because that taxable temporary difference does not relate to the initial recognition of the goodwill, the resulting deferred tax liability is recognised.21B. | Odložené daňové záväzky pre zdaniteľné dočasné rozdiely týkajúce sa goodwillu sa však vykazujú do tej miery, do akej k ich vzniku nedošlo v súvislosti s prvotným vykázaním goodwillu. Ak napríklad goodwill získaný v rámci podnikovej kombinácie má obstarávaciu cenu 100, ktoré sa z účtovného hľadiska dajú zdaniť sadzbou 20 percent za rok v roku, v ktorom došlo k akvizícii, daňový základ goodwillu pri prvotnom vykazovaní je 100 a ku koncu roka, v ktorom došlo k akvizícii, je 80. Ak účtovná hodnota goodwillu ku koncu roka, v ktorom došlo k akvizícii, ostáva na nezmenenej úrovni 100, zdaniteľný dočasný rozdiel v hodnote 20 ku koncu takéhoto roka stúpne. Keďže takýto zdaniteľný dočasný rozdiel nesúvisí s prvotným vykázaním goodwillu, výsledný odložený daňový záväzok sa vykáže.
Initial recognition of an asset or liabilityPrvotné vykázanie aktíva alebo záväzku
22 | A temporary difference may arise on initial recognition of an asset or liability, for example if part or all of the cost of an asset will not be deductible for tax purposes. The method of accounting for such a temporary difference depends on the nature of the transaction which led to the initial recognition of the asset or liability: | (a) | in a business combination, an entity recognises any deferred tax liability or asset and this affects the amount of goodwill or the amount of any excess over the cost of the combination of the acquirer's interest in the net fair value of the acquiree's identifiable assets, liabilities and contingent liabilities (see paragraph 19); | (b) | if the transaction affects either accounting profit or taxable profit, an entity recognises any deferred tax liability or asset and recognises the resulting deferred tax expense or income in the income statement (see paragraph 59); | (c) | if the transaction is not a business combination, and affects neither accounting profit nor taxable profit, an entity would, in the absence of the exemption provided by paragraphs 15 and 24, recognise the resulting deferred tax liability or asset and adjust the carrying amount of the asset or liability by the same amount. Such adjustments would make the financial statements less transparent. Therefore, this standard does not permit an entity to recognise the resulting deferred tax liability or asset, either on initial recognition or subsequently (see example below). Furthermore, an entity does not recognise subsequent changes in the unrecognised deferred tax liability or asset as the asset is depreciated. | Example illustrating paragraph 22(c)An entity intends to use an asset which cost 1 000 throughout its useful life of five years and then dispose of it for a residual value of nil. The tax rate is 40 %. Depreciation of the asset is not deductible for tax purposes. On disposal, any capital gain would not be taxable and any capital loss would not be deductible.As it recovers the carrying amount of the asset, the entity will earn taxable income of 1 000 and pay tax of 400. The entity does not recognise the resulting deferred tax liability of 400 because it results from the initial recognition of the asset. In the following year, the carrying amount of the asset is 800. In earning taxable income of 800, the entity will pay tax of 320. The entity does not recognise the deferred tax liability of 320 because it results from the initial recognition of the asset.22. | Dočasný rozdiel môže vzniknúť pri prvotnom vykázaní aktíva alebo záväzku, napríklad, ak časť alebo celá obstarávacia cena aktíva nebude odpočítateľná na daňové účely. Spôsob účtovania takéhoto dočasného rozdielu závisí od charakteru transakcie, ktorá viedla k prvotnému vykázaniu aktíva alebo záväzku: | a) | v rámci podnikovej kombinácie účtovná jednotka vykazuje akýkoľvek odložený daňový záväzok alebo pohľadávku a takéto vykazovanie ovplyvní sumu goodwillu alebo sumu akéhokoľvek prebytku nákladov kombinácie nad podielom nadobúdateľa na čistej reálnej hodnote identifikovateľného majetku, záväzkov a podmienených záväzkov nadobúdaného podniku (pozri odsek 19); | b) | ak transakcia ovplyvní účtovný zisk alebo zdaniteľný zisk, účtovná jednotka vykazuje každý odložený daňový záväzok alebo pohľadávku a vykazuje výsledný odložený daňový náklad alebo výnos vo výkaze ziskov a strát (pozri odsek 59); | c) | ak transakcia nie je podnikovou kombináciou a nemá vplyv ani na účtovný zisk, ani na zdaniteľný zisk, účtovná jednotka by pri chýbajúcej výnimke ustanovenej v odsekoch 15 a 24 vykázala výsledný odložený daňový záväzok alebo pohľadávku a upravila účtovnú hodnotu aktíva alebo záväzku o rovnakú sumu. Takéto úpravy by mohli spôsobiť, že účtovná závierka by bola menej transparentná. Preto tento štandard nepovoľuje, aby účtovná jednotka vykázala výsledný odložený daňový záväzok alebo pohľadávku ani pri prvotnom vykázaní, ani následne (pozri príklady ďalej). Okrem toho účtovná jednotka nevykazuje následné zmeny v nevykázanom odloženom daňovom záväzku alebo pohľadávke počas odpisovania aktíva. | Príklad na ilustráciu odseku 22 písm. c)Účtovná jednotka má v úmysle používať majetok, ktorý bolo obstaraný za 1 000, počas päťročného obdobia jeho použiteľnosti a potom ho vyradiť za nulovú zostatkovú hodnotu. Sadzba dane je 40 %. Odpisy majetku nie sú odpočítateľné na daňové účely. Pri vyradení by akýkoľvek zisk z predaja majetku nebol zdaniteľný a akákoľvek strata z predaja majetku by nebola odpočítateľná.Pri získavaní účtovnej hodnoty majetku späť má účtovná jednotka zdaniteľný výnos 1 000 a zaplatí daň 400. Účtovná jednotka nevykáže výsledný odložený daňový záväzok 400, pretože je výsledkom prvotného vykázania majetku. V nasledujúcom roku je účtovná hodnota majetku 800. Pri získaní zdaniteľného výnosu 800 zaplatí účtovná jednotka daň 320. Účtovná jednotka nevykáže výsledný odložený daňový záväzok 320, pretože je výsledkom prvotného vykázania majetku.
23 | In accordance with IAS 32 Financial instruments: presentation the issuer of a compound financial instrument (for example, a convertible bond) classifies the instrument's liability component as a liability and the equity component as equity. In some jurisdictions, the tax base of the liability component on initial recognition is equal to the initial carrying amount of the sum of the liability and equity components. The resulting taxable temporary difference arises from the initial recognition of the equity component separately from the liability component. Therefore, the exception set out in paragraph 15(b) does not apply. Consequently, an entity recognises the resulting deferred tax liability. In accordance with paragraph 61, the deferred tax is charged directly to the carrying amount of the equity component. In accordance with paragraph 58, subsequent changes in the deferred tax liability are recognised in the income statement as deferred tax expense (income).23. | V súlade s IAS 32 Finančné nástroje: prezentácia emitent zloženého finančného nástroja (napríklad konvertibilného dlhopisu) klasifikuje oddelene záväzkový prvok nástroja ako záväzok a prvok vlastného imania ako vlastné imanie. V niektorých jurisdikciách sa daňový základ záväzkového prvku pri prvotnom vykázaní rovná prvotnej účtovnej hodnote súhrnu záväzkového prvku a prvku vlastného imania. Výsledný zdaniteľný dočasný rozdiel vzniká z prvotného vykázania prvku vlastného imania oddelene od záväzkového prvku. Výnimka ustanovená v odseku 15 písm. b) preto neplatí. V dôsledku toho účtovná jednotka vykáže výsledný odložený daňový záväzok. V súlade s odsekom 61 sa odložená daň zaúčtuje priamo do účtovnej hodnoty prvku vlastného imania. V súlade s odsekom 58 sa následné zmeny v odloženom daňovom záväzku vykážu vo výkaze ziskov a strát ako odložený daňový náklad (výnos).
Deductible temporary differencesOdpočítateľné dočasné rozdiely
24 | A deferred tax asset shall be recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that: | (a) | is not a business combination; and | (b) | at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss). | However, for deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, branches and associates, and interests in joint ventures, a deferred tax asset shall be recognised in accordance with paragraph 44.24. | Odložená daňová pohľadávka sa vykáže zo všetkých odpočítateľných dočasných rozdielov v rozsahu, v akom je pravdepodobné, že k dispozícii bude zdaniteľný zisk, oproti ktorému sa odpočítateľný dočasný rozdiel použije s výnimkou situácie, keď odložená daňová pohľadávka vzniká z prvotného vykázania majetku alebo záväzku v rámci transakcie, ktorá: | a) | nie je podnikovou kombináciou a | b) | v čase transakcie nemá vplyv ani na účtovný zisk, ani na zdaniteľný zisk (daňovú stratu). | Z odpočítateľných dočasných rozdielov spojených s vkladmi do dcérskych spoločností, pobočiek, pridružených podnikov a s podielmi na spoločnom podnikaní sa však odložená daňová pohľadávka vykáže v súlade s odsekom 44.
25 | It is inherent in the recognition of a liability that the carrying amount will be settled in future periods through an outflow from the entity of resources embodying economic benefits. When resources flow from the entity, part or all of their amounts may be deductible in determining taxable profit of a period later than the period in which the liability is recognised. In such cases, a temporary difference exists between the carrying amount of the liability and its tax base. Accordingly, a deferred tax asset arises in respect of the income taxes that will be recoverable in the future periods when that part of the liability is allowed as a deduction in determining taxable profit. Similarly, if the carrying amount of an asset is less than its tax base, the difference gives rise to a deferred tax asset in respect of the income taxes that will be recoverable in future periods. | ExampleAn entity recognises a liability of 100 for accrued product warranty costs. For tax purposes, the product warranty costs will not be deductible until the entity pays claims. The tax rate is 25 %.The tax base of the liability is nil (carrying amount of 100, less the amount that will be deductible for tax purposes in respect of that liability in future periods). In settling the liability for its carrying amount, the entity will reduce its future taxable profit by an amount of 100 and, consequently, reduce its future tax payments by 25 (100 at 25 %). The difference between the carrying amount of 100 and the tax base of nil is a deductible temporary difference of 100. Therefore, the entity recognises a deferred tax asset of 25 (100 at 25 %), provided that it is probable that the entity will earn sufficient taxable profit in future periods to benefit from a reduction in tax payments.25. | V samotnom vykázaní záväzku je obsiahnuté, že účtovná hodnota sa vyrovná v budúcich obdobiach prostredníctvom odčerpania zdrojov z účtovnej jednotky predstavujúcich ekonomické úžitky. Keď sa zdroje odčerpávajú z účtovnej jednotky, ich časť alebo ich celková hodnota môže byť odpočítateľná pri určovaní zdaniteľného zisku v období, ktoré nasleduje po období, v ktorom bol záväzok vykázaný. V takýchto prípadoch existuje dočasný rozdiel medzi účtovnou hodnotou záväzku a jeho daňovým základom. Podľa toho vzniká odložená daňová pohľadávka vo vzťahu k daniam z príjmov, ktoré budú spätne získateľné v budúcich obdobiach vtedy, ak je umožnené túto časť záväzku odpočítať pri určovaní zdaniteľného zisku. Podobne, ak je účtovná hodnota aktíva nižšia ako jeho daňový základ, rozdiel vedie ku vzniku odloženej daňovej pohľadávky vo vzťahu k daniam z príjmov, ktoré budú spätne získateľné v budúcich obdobiach. | PríkladÚčtovná jednotka vykazuje záväzok 100 ako časové rozlíšenie nákladov na záruku kvality výrobku. Tieto náklady na záruku kvality výrobku nebudú na daňové účely odpočítateľné až dovtedy, dokiaľ účtovná jednotka nezaplatí reklamáciu. Sadzba dane je 25 %.Daňový základ záväzku je nula (účtovná hodnota 100 znížená o sumu, ktorá bude odpočítateľná na daňové účely vo vzťahu k tomuto záväzku v budúcich obdobiach). Pri vysporiadaní záväzku v jeho účtovnej hodnote účtovná jednotka zníži svoj budúci zdaniteľný zisk o 100 a následne zníži svoje budúce platby dane o 25 (25 % zo 100). Rozdiel medzi účtovnou hodnotou 100 a jeho daňovým základom nula je zdaniteľný dočasný rozdiel 100. Účtovná jednotka preto vykazuje odloženú daňovú pohľadávku 25 (25 % zo 100) za predpokladu, že je pravdepodobné, že účtovná jednotka dosiahne dostatočný zdaniteľný zisk v budúcich obdobiach, aby mala úžitok zo zníženia platieb daní.
26 | The following are examples of deductible temporary differences which result in deferred tax assets: | (a) | retirement benefit costs may be deducted in determining accounting profit as service is provided by the employee, but deducted in determining taxable profit either when contributions are paid to a fund by the entity or when retirement benefits are paid by the entity. A temporary difference exists between the carrying amount of the liability and its tax base; the tax base of the liability is usually nil. Such a deductible temporary difference results in a deferred tax asset as economic benefits will flow to the entity in the form of a deduction from taxable profits when contributions or retirement benefits are paid; | (b) | research costs are recognised as an expense in determining accounting profit in the period in which they are incurred but may not be permitted as a deduction in determining taxable profit (tax loss) until a later period. The difference between the tax base of the research costs, being the amount the taxation authorities will permit as a deduction in future periods, and the carrying amount of nil is a deductible temporary difference that results in a deferred tax asset; | (c) | the cost of a business combination is allocated by recognising the identifiable assets acquired and liabilities assumed at their fair values at the acquisition date. When a liability assumed is recognised at the acquisition date but the related costs are not deducted in determining taxable profits until a later period, a deductible temporary difference arises which results in a deferred tax asset. A deferred tax asset also arises when the fair value of an identifiable asset acquired is less than its tax base. In both cases, the resulting deferred tax asset affects goodwill (see paragraph 66); and | (d) | certain assets may be carried at fair value, or may be revalued, without an equivalent adjustment being made for tax purposes (see paragraph 20). A deductible temporary difference arises if the tax base of the asset exceeds its carrying amount.26. | Ďalej sú uvedené príklady odpočítateľných dočasných rozdielov, ktoré majú za následok vznik odložených daňových pohľadávok: | a) | náklady na penzijné požitky sa môžu odpočítať pri určovaní účtovného zisku počas poskytovania služieb zamestnancom, avšak sú odpočítateľné od zdaniteľného zisku buď v čase, keď účtovná jednotka platí príspevky do fondu, alebo v čase, keď účtovná jednotka vypláca penzijné požitky. V takýchto prípadoch existuje dočasný rozdiel medzi účtovnou hodnotou záväzku a jeho daňovým základom. Daňový základ záväzku je zvyčajne nula. Takýto odpočítateľný dočasný rozdiel má za následok odloženú daňovú pohľadávku počas plynutia ekonomických úžitkov do účtovnej jednotky formou odpočítateľných položiek od zdaniteľného zisku v čase, keď sa príspevky alebo penzijné požitky vyplácajú; | b) | náklady na výskum sa vykazujú ako náklady pri určovaní účtovného zisku v období, v ktorom vznikli, avšak môžu byť uznanou odpočítateľnou položkou pri určovaní zdaniteľného zisku (daňovej straty) až v neskoršom období. Rozdiel medzi daňovým základom nákladov na výskum, ktorý je sumou uznanou daňovými orgánmi ako odpočítateľná položka v budúcich obdobiach, a nulovou účtovnou hodnotou je odpočítateľný dočasný rozdiel, ktorého výsledkom je odložená daňová pohľadávka; | c) | náklady podnikovej kombinácie sa priraďujú prostredníctvom vykázania nadobudnutého identifikovateľného majetku a prevzatých záväzkov v ich reálnych hodnotách k dátumu nadobudnutia. Ak dôjde k vykázaniu prevzatého záväzku k dátumu nadobudnutia, ale súvisiace náklady sa pri určovaní zdaniteľného zisku odpočítajú až v neskorších obdobiach, vzniká odpočítateľný dočasný rozdiel, ktorého výsledkom je odložená daňová pohľadávka. Odložená daňová pohľadávka vzniká aj vtedy, keď reálna hodnota nadobudnutého identifikovateľného majetku je nižšia, ako jeho daňový základ. V oboch prípadoch má výsledná odložená daňová pohľadávka vplyv na goodwill (pozri odsek 66) a | d) | určité aktíva sa môžu uznať v reálnej hodnote alebo sa môžu preceniť bez toho, aby sa uskutočnila ekvivalentná úprava na daňové účely (pozri odsek 20). Odpočítateľný dočasný rozdiel vzniká vtedy, ak daňový základ aktíva prevyšuje jeho účtovnú hodnotu.
27 | The reversal of deductible temporary differences results in deductions in determining taxable profits of future periods. However, economic benefits in the form of reductions in tax payments will flow to the entity only if it earns sufficient taxable profits against which the deductions can be offset. Therefore, an entity recognises deferred tax assets only when it is probable that taxable profits will be available against which the deductible temporary differences can be utilised.27. | Zrušenie odpočítateľných dočasných rozdielov vedie k vzniku odpočítateľných položiek pri určovaní zdaniteľných ziskov v budúcich obdobiach. Ekonomické úžitky vo forme zníženia platby daní však bude mať účtovná jednotka jedine vtedy, ak dosiahne dostatočné zdaniteľné zisky, oproti ktorým sa môžu odpočítateľné položky kompenzovať. Účtovná jednotka preto vykazuje odložené daňové pohľadávky iba vtedy, keď je pravdepodobné, že dosiahne zdaniteľné zisky tak, aby sa mohli oproti nim použiť odpočítateľné dočasné rozdiely.
28 | It is probable that taxable profit will be available against which a deductible temporary difference can be utilised when there are sufficient taxable temporary differences relating to the same taxation authority and the same taxable entity which are expected to reverse: | (a) | in the same period as the expected reversal of the deductible temporary difference; or | (b) | in periods into which a tax loss arising from the deferred tax asset can be carried back or forward. | In such circumstances, the deferred tax asset is recognised in the period in which the deductible temporary differences arise.28. | Je pravdepodobné, že účtovná jednotka dosiahne zdaniteľný zisk tak, aby sa mohli oproti nemu použiť odpočítateľné dočasné rozdiely, ak existujú dostatočné zdaniteľné dočasné rozdiely súvisiace s tým istým daňovým orgánom a tým istým daňovým subjektom, v prípade ktorého sa očakáva zrušenie: | a) | v tom istom období ako očakávané zrušenie odpočítateľného dočasného rozdielu alebo | b) | v obdobiach, v ktorých sa daňová strata vyplývajúca z odloženej daňovej pohľadávky môže uplatniť spätne alebo previesť do ďalších období. | Za takýchto okolností sa odložená daňová pohľadávka vykazuje v období, v ktorom vznikajú odpočítateľné dočasné rozdiely.
29 | When there are insufficient taxable temporary differences relating to the same taxation authority and the same taxable entity, the deferred tax asset is recognised to the extent that: | (a) | it is probable that the entity will have sufficient taxable profit relating to the same taxation authority and the same taxable entity in the same period as the reversal of the deductible temporary difference (or in the periods into which a tax loss arising from the deferred tax asset can be carried back or forward). In evaluating whether it will have sufficient taxable profit in future periods, an entity ignores taxable amounts arising from deductible temporary differences that are expected to originate in future periods, because the deferred tax asset arising from these deductible temporary differences will itself require future taxable profit in order to be utilised; or | (b) | tax planning opportunities are available to the entity that will create taxable profit in appropriate periods.29. | Ak nie sú zdaniteľné dočasné rozdiely týkajúce sa toho istého daňového orgánu a toho istého daňového subjektu dostatočné, odložená daňová pohľadávka sa vykáže v rozsahu, v akom: | a) | je pravdepodobné, že účtovná jednotka bude mať dostatočný zdaniteľný zisk týkajúci sa toho istého daňového orgánu a toho istého daňového subjektu v rovnakom období, ako sa vráti odpočítateľný dočasný rozdiel (alebo v obdobiach, v ktorých sa daňová strata vzniknutá z odloženej daňovej pohľadávky môže uplatniť spätne alebo previesť do ďalších období). Pri vyhodnotení, či účtovná jednotka bude mať dostatočný zdaniteľný zisk v budúcich obdobiach, účtovná jednotka ignoruje zdaniteľné sumy, ktoré vznikajú z odpočítateľných dočasných rozdielov, pri ktorých sa očakáva, že sa vyskytnú v budúcich obdobiach, pretože odložená daňová pohľadávka vznikajúca z týchto odpočítateľných dočasných rozdielov bude sama vyžadovať budúci zdaniteľný zisk na to, aby bola využitá, alebo | b) | účtovná jednotka má k dispozícii možnosti daňového plánovania, ktoré povedú k vytvoreniu zdaniteľného zisku v príslušných obdobiach.
30 | Tax planning opportunities are actions that the entity would take in order to create or increase taxable income in a particular period before the expiry of a tax loss or tax credit carryforward. For example, in some jurisdictions, taxable profit may be created or increased by: | (a) | electing to have interest income taxed on either a received or receivable basis; | (b) | deferring the claim for certain deductions from taxable profit; | (c) | selling, and perhaps leasing back, assets that have appreciated but for which the tax base has not been adjusted to reflect such appreciation; and | (d) | selling an asset that generates non-taxable income (such as, in some jurisdictions, a government bond) in order to purchase another investment that generates taxable income. | Where tax planning opportunities advance taxable profit from a later period to an earlier period, the utilisation of a tax loss or tax credit carryforward still depends on the existence of future taxable profit from sources other than future originating temporary differences.30. | Možnosti daňového plánovania sú opatrenia, ktoré by účtovná jednotka uskutočnila s cieľom vytvoriť alebo zvýšiť zdaniteľné výnosy v určitom období pred uplynutím lehoty na umorenie daňovej straty alebo daňových úľav. Napríklad v niektorých jurisdikciách sa zdaniteľný zisk môže vytvoriť alebo zvýšiť: | a) | zvolením spôsobu zdaňovania výnosových úrokov buď pri prijatí, alebo pri vzniku pohľadávky; | b) | odložením nároku na určité odpočty zo zdaniteľného zisku; | c) | predajom a azda spätným lízingom aktív, ktoré boli precenené, avšak pre ktoré daňový základ nebol upravený tak, aby zohľadňoval toto precenenie, a | d) | predajom aktíva, ktoré vytvára nezdaniteľné výnosy (ako je v niektorých jurisdikciách štátny dlhopis), v snahe nakúpiť inú investíciu, ktorá vytvára zdaniteľný výnos. | Ak možnosti daňového plánovania presúvajú zdaniteľný zisk z neskoršieho obdobia na skoršie obdobie, využitie daňovej straty alebo daňových úľav prevedených do budúcich období stále závisí od existencie budúceho zdaniteľného zisku z iných zdrojov ako z dočasných rozdielov vzniknutých v budúcnosti.
31 | When an entity has a history of recent losses, the entity considers the guidance in paragraphs 35 and 36.31. | Ak účtovná jednotka v nedávnej minulosti vytvárala straty, postupuje podľa návodu v odsekoch 35 a 36.
32 | [Deleted]32. | [Vypúšťa sa.]
Initial recognition of an asset or liabilityPrvotné vykázanie aktíva alebo záväzku
33 | One case when a deferred tax asset arises on initial recognition of an asset is when a non-taxable government grant related to an asset is deducted in arriving at the carrying amount of the asset but, for tax purposes, is not deducted from the asset's depreciable amount (in other words its tax base); the carrying amount of the asset is less than its tax base and this gives rise to a deductible temporary difference. Government grants may also be set up as deferred income in which case the difference between the deferred income and its tax base of nil is a deductible temporary difference. Whichever method of presentation an entity adopts, the entity does not recognise the resulting deferred tax asset, for the reason given in paragraph 22.33. | Jedným z prípadov, keď vzniká odložená daňová pohľadávka z prvotného vykázania aktíva, je prípad, keď nezdaniteľná štátna dotácia súvisiaca s daným aktívom je odpočítateľnou položkou pri jej prijatí v účtovnej hodnote aktíva, ale na daňové účely nie je odpočítateľnou položkou od odpisovateľnej hodnoty aktíva (inými slovami od daňového základu); účtovná hodnota aktíva je nižšia ako jeho daňový základ, a to spôsobuje vznik odpočítateľného dočasného rozdielu. Štátne dotácie sa takisto môžu považovať za odložené výnosy a rozdiel medzi odloženým výnosom a jeho nulovým daňovým základom je vtedy odpočítateľný dočasný rozdiel. Nezávisle od toho, ktorý spôsob prezentácie účtovná jednotka uplatňuje, nevykazuje výslednú odloženú daňovú pohľadávku z dôvodu uvedeného v odseku 22.
Unused tax losses and unused tax creditsNevyužité daňové straty a nevyužité daňové úľavy
34 | A deferred tax asset shall be recognised for the carryforward of unused tax losses and unused tax credits to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilised.34. | Odložená daňová pohľadávka sa vykáže pri prevode nevyužitej daňovej straty do ďalších období a nevyužitých daňových úľav v rozsahu, v ktorom je pravdepodobné, že sa dosiahne budúci zdaniteľný zisk, oproti ktorému bude možné zužitkovať tieto nevyužité daňové straty a nevyužité daňové úľavy.
35 | The criteria for recognising deferred tax assets arising from the carryforward of unused tax losses and tax credits are the same as the criteria for recognising deferred tax assets arising from deductible temporary differences. However, the existence of unused tax losses is strong evidence that future taxable profit may not be available. Therefore, when an entity has a history of recent losses, the entity recognises a deferred tax asset arising from unused tax losses or tax credits only to the extent that the entity has sufficient taxable temporary differences or there is convincing other evidence that sufficient taxable profit will be available against which the unused tax losses or unused tax credits can be utilised by the entity. In such circumstances, paragraph 82 requires disclosure of the amount of the deferred tax asset and the nature of the evidence supporting its recognition.35. | Kritériá na vykázanie odložených daňových pohľadávok vznikajúcich pri prevode nevyužitých daňových strát a daňových úľav do ďalšieho obdobia sú rovnaké ako kritériá na vykázanie odložených daňových pohľadávok vznikajúcich z odpočítateľných dočasných rozdielov. Z existencie nevyužitých daňových strát však jasne vyplýva, že zdaniteľný zisk sa v budúcnosti možno nedosiahne. Preto, ak má účtovná jednotka prehľad o nedávnych stratách, vykazuje odloženú daňovú pohľadávku vznikajúcu z nevyužitých daňových strát alebo nevyužitých daňových úľav iba v rozsahu, v akom účtovná jednotka vykázala dostatočné zdaniteľné dočasné rozdiely, alebo ak existuje presvedčivý dôkaz, že účtovná jednotka dosiahne dostatočný zdaniteľný zisk, oproti ktorému bude možné zužitkovať nevyužité daňové straty alebo nevyužité daňové úľavy. Za takýchto okolností sa odsekom 82 vyžaduje zverejniť výšku odloženej daňovej pohľadávky a charakter dôkazu podporujúceho jej vykázanie.
36 | An entity considers the following criteria in assessing the probability that taxable profit will be available against which the unused tax losses or unused tax credits can be utilised: | (a) | whether the entity has sufficient taxable temporary differences relating to the same taxation authority and the same taxable entity, which will result in taxable amounts against which the unused tax losses or unused tax credits can be utilised before they expire; | (b) | whether it is probable that the entity will have taxable profits before the unused tax losses or unused tax credits expire; | (c) | whether the unused tax losses result from identifiable causes which are unlikely to recur; and | (d) | whether tax planning opportunities (see paragraph 30) are available to the entity that will create taxable profit in the period in which the unused tax losses or unused tax credits can be utilised. | To the extent that it is not probable that taxable profit will be available against which the unused tax losses or unused tax credits can be utilised, the deferred tax asset is not recognised.36. | Pri odhade pravdepodobnosti, že bude dosiahnutý zdaniteľný zisk, oproti ktorému bude možné zužitkovať nevyužité daňové straty alebo nevyužité daňové úľavy, účtovná jednotka berie do úvahy tieto kritériá: | a) | či má účtovná jednotka dostatočné zdaniteľné dočasné rozdiely týkajúce sa toho istého daňového orgánu a toho istého daňového subjektu, ktorých výsledkom budú zdaniteľné sumy, ktoré je možné zužitkovať na nevyužité daňové straty alebo nevyužité daňové úľavy v období ich platnosti; | b) | či je pravdepodobné, že účtovná jednotka vytvorí zdaniteľné zisky v období platnosti nevyužitých daňových strát alebo nevyužitých daňových úľav; | c) | či sú nevyužité daňové straty výsledkom identifikovateľných prípadov, pri ktorých je opätovný výskyt nepravdepodobný, a | d) | či sú možnosti daňového plánovania (pozri odsek 30) dostupné účtovnej jednotke, ktorá vytvorí zdaniteľný zisk v období, v ktorom možno zužitkovať nevyužité daňové straty alebo nevyužité daňové úľavy. | Odložená daňová pohľadávka sa nevykazuje v takom rozsahu, v akom nie je pravdepodobné, že sa vytvorí zdaniteľný zisk, oproti ktorému je možné zužitkovať nevyužité daňové straty alebo nevyužité daňové úľavy.
Reassessment of unrecognised deferred tax assetsPrehodnotenie nevykázaných odložených daňových pohľadávok
37 | At each balance sheet date, an entity reassesses unrecognised deferred tax assets. The entity recognises a previously unrecognised deferred tax asset to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax asset to be recovered. For example, an improvement in trading conditions may make it more probable that the entity will be able to generate sufficient taxable profit in the future for the deferred tax asset to meet the recognition criteria set out in paragraph 24 or 34. Another example is when an entity reassesses deferred tax assets at the date of a business combination or subsequently (see paragraphs 67 and 68).37. | Účtovná jednotka prehodnocuje ku každému súvahovému dňu nevykázané odložené daňové pohľadávky. Účtovná jednotka vykáže predtým nevykázané odložené daňové pohľadávky v takom rozsahu, v akom je pravdepodobné, že budúci zdaniteľný zisk umožní, aby sa odložená daňová pohľadávka získala späť. Napríklad zlepšením obchodných podmienok sa môže zvýšiť pravdepodobnosť, že účtovná jednotka bude schopná vytvárať dostatočný zdaniteľný zisk v budúcnosti, aby odložená daňová pohľadávka splnila kritériá na vykázanie stanovené v odseku 24 alebo 34. Iným príkladom je, ak účtovná jednotka prehodnotí odložené daňové pohľadávky k dátumu podnikovej kombinácie alebo následne (pozri odseky 67 a 68).
Investments in subsidiaries, branches and associates and interests in joint venturesInvestície do dcérskych spoločností, pobočiek, pridružených podnikov a podielov na spoločnom podnikaní
38 | Temporary differences arise when the carrying amount of investments in subsidiaries, branches and associates or interests in joint ventures (namely the parent or investor's share of the net assets of the subsidiary, branch, associate or investee, including the carrying amount of goodwill) becomes different from the tax base (which is often cost) of the investment or interest. Such differences may arise in a number of different circumstances, for example: | (a) | the existence of undistributed profits of subsidiaries, branches, associates and joint ventures; | (b) | changes in foreign exchange rates when a parent and its subsidiary are based in different countries; and | (c) | a reduction in the carrying amount of an investment in an associate to its recoverable amount. | In consolidated financial statements, the temporary difference may be different from the temporary difference associated with that investment in the parent's separate financial statements if the parent carries the investment in its separate financial statements at cost or revalued amount.38. | Dočasné rozdiely vznikajú, ak sa účtovná hodnota investícií do dcérskych spoločností, pobočiek, pridružených podnikov a podielov na spoločnom podnikaní (a to podiel materskej spoločnosti alebo investora na čistých aktívach dcérskej spoločnosti, pobočky, pridruženého podniku alebo podniku, do ktorého sa investovalo, vrátane účtovnej hodnoty goodwillu) stáva odlišnou od daňového základu (ktorým je často obstarávacia cena) investície alebo podielu. Takéto rozdiely môžu vzniknúť v dôsledku rôznych okolností, napríklad: | a) | pri existencii nerozdelených ziskov dcérskych spoločností, pobočiek, pridružených podnikov a spoločných podnikov; | b) | pri zmenách v kurzoch cudzích mien, keď sú materská spoločnosť a jej dcérske spoločnosti umiestnené v rôznych krajinách, a | c) | pri znížení účtovnej hodnoty investície v pridruženom podniku na jej spätne získateľnú sumu. | V konsolidovanej účtovnej závierke sa môže dočasný rozdiel líšiť od dočasného rozdielu spojeného s danou investíciou v individuálnej účtovnej závierke materskej spoločnosti, ak materská spoločnosť uvádza investíciu vo svojej individuálnej účtovnej závierke v obstarávacej cene alebo v precenenej výške.
39 | An entity shall recognise a deferred tax liability for all taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, branches and associates, and interests in joint ventures, except to the extent that both of the following conditions are satisfied: | (a) | the parent, investor or venturer is able to control the timing of the reversal of the temporary difference; and | (b) | it is probable that the temporary difference will not reverse in the foreseeable future.39. | Účtovná jednotka vykáže odložený daňový záväzok pri všetkých zdaniteľných dočasných rozdieloch spojených s investíciami do dcérskych spoločností, pobočiek, pridružených podnikov a do podielov na spoločnom podnikaní s výnimkou prípadov, keď sú splnené obidve z týchto podmienok: | a) | materská spoločnosť, investor alebo spoločník môžu načasovať obdobie zrušenia dočasného rozdielu a | b) | je pravdepodobné, že dočasný rozdiel nebude v dohľadnej budúcnosti zrušený.
40 | As a parent controls the dividend policy of its subsidiary, it is able to control the timing of the reversal of temporary differences associated with that investment (including the temporary differences arising not only from undistributed profits but also from any foreign exchange translation differences). Furthermore, it would often be impracticable to determine the amount of income taxes that would be payable when the temporary difference reverses. Therefore, when the parent has determined that those profits will not be distributed in the foreseeable future the parent does not recognise a deferred tax liability. The same considerations apply to investments in branches.40. | Keďže materská spoločnosť riadi dividendovú politiku vo vlastných dcérskych spoločnostiach, je schopná načasovať zrušenie dočasných rozdielov spojených s danou investíciou (vrátane dočasných rozdielov vznikajúcich nielen z nerozdelených ziskov, ale takisto z každého prevodu cudzej meny). Okrem toho by často nebolo vykonateľné určiť výšku daní z príjmov, ktoré by boli splatné pri zrušení dočasného rozdielu. Preto keď materská spoločnosť určila, že tieto zisky sa nebudú v dohľadnej budúcnosti rozdeľovať, materská spoločnosť nevykazuje odložený daňový záväzok. Rovnaký postup sa uplatňuje na investície do pobočiek.
41 | The non-monetary assets and liabilities of an entity are measured in its functional currency (see IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates). If the entity's taxable profit or tax loss (and, hence, the tax base of its non-monetary assets and liabilities) is determined in a different currency, changes in the exchange rate give rise to temporary differences that result in a recognised deferred tax liability or (subject to paragraph 24) asset. The resulting deferred tax is charged or credited to profit or loss (see paragraph 58).41. | Nepeňažný majetok a záväzky účtovnej jednotky sa oceňujú v jej funkčnej mene (pozri IAS 21 Vplyvy zmien kurzov cudzích mien). Ak sa zdaniteľný zisk alebo daňová strata účtovnej jednotky (a teda daňový základ jej nepeňažného majetku a záväzkov) určujú v odlišnej mene, zmeny výmenného kurzu spôsobujú vznik dočasných rozdielov, ktorých výsledkom je vykázanie odloženého daňového záväzku alebo (podľa odseku 24) majetku. Výsledná odložená daň sa vykáže na ťarchu alebo v prospech hospodárskeho výsledku (pozri odsek 58).
42 | An investor in an associate does not control that entity and is usually not in a position to determine its dividend policy. Therefore, in the absence of an agreement requiring that the profits of the associate will not be distributed in the foreseeable future, an investor recognises a deferred tax liability arising from taxable temporary differences associated with its investment in the associate. In some cases, an investor may not be able to determine the amount of tax that would be payable if it recovers the cost of its investment in an associate, but can determine that it will equal or exceed a minimum amount. In such cases, the deferred tax liability is measured at this amount.42. | Investor v pridruženom podniku nemá pod kontrolou túto účtovnú jednotku a väčšinou nie je v takej pozícii, aby určoval dividendovú politiku. Preto pri neexistencii dohody, ktorá by vyžadovala, aby sa zisky pridruženého podniku nerozdeľovali v dohľadnej budúcnosti, investor vykazuje odložený daňový záväzok vznikajúci zo zdaniteľných dočasných rozdielov spojených s jeho investíciami v pridruženom podniku. V niektorých prípadoch investor nemusí byť schopný stanoviť výšku splatnej dane, ak spätne získa obstarávaciu cenu svojej investície v pridruženom podniku, ale môže určiť, že sa bude rovnať minimálnej hodnote alebo ju prevýši. V takýchto prípadoch je odložený daňový záväzok ocenený v tejto výške.
43 | The arrangement between the parties to a joint venture usually deals with the sharing of the profits and identifies whether decisions on such matters require the consent of all the venturers or a specified majority of the venturers. When the venturer can control the sharing of profits and it is probable that the profits will not be distributed in the foreseeable future, a deferred tax liability is not recognised.43. | Dohoda medzi účastníkmi v spoločnom podniku sa väčšinou zaoberá rozdelením ziskov a stanovuje, či na rozhodnutia o takýchto záležitostiach je potrebný súhlas všetkých spoločníkov alebo len stanovenej väčšiny spoločníkov. Keď môže spoločník ovládať rozdeľovanie ziskov a je pravdepodobné, že sa zisky nebudú rozdeľovať v predpokladanej budúcnosti, odložený daňový záväzok sa nevykáže.
44 | An entity shall recognise a deferred tax asset for all deductible temporary differences arising from investments in subsidiaries, branches and associates, and interests in joint ventures, to the extent that, and only to the extent that, it is probable that: | (a) | the temporary difference will reverse in the foreseeable future; and | (b) | taxable profit will be available against which the temporary difference can be utilised.44. | Účtovná jednotka vykáže odloženú daňovú pohľadávku pri všetkých odpočítateľných dočasných rozdieloch, ktoré vznikajú z investícií do dcérskych spoločností, pobočiek, pridružených podnikov a do podielov na spoločnom podnikaní v rozsahu, v akom je pravdepodobné, že: | a) | dočasný rozdiel sa zruší v predpokladanej budúcnosti a | b) | dosiahne sa zdaniteľný zisk, oproti ktorému bude možné zužitkovať dočasný rozdiel.
45 | In deciding whether a deferred tax asset is recognised for deductible temporary differences associated with its investments in subsidiaries, branches and associates, and its interests in joint ventures, an entity considers the guidance set out in paragraphs 28 to 31.45. | Pri rozhodovaní, či sa odložená daňová pohľadávka vykáže z odpočítateľných dočasných rozdielov spojených s investíciami do dcérskych spoločností, pobočiek, pridružených podnikov a do podielov na spoločnom podnikaní, berie účtovná jednotka do úvahy návod uvedený v odsekoch 28 až 31.
MEASUREMENTOCEŇOVANIE
46 | Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.46. | Splatné daňové záväzky (pohľadávky) za bežné a predchádzajúce obdobia sa oceňujú v sume, pri ktorej sa očakáva, že sa má zaplatiť daňovým orgánom (alebo od nich späť získať) použitím daňových sadzieb (a daňových zákonov), ktoré sú platné alebo v podstate platné k súvahovému dňu.
47 | Deferred tax assets and liabilities shall be measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.47. | Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa oceňujú sadzbami dane, ktorých uplatňovanie sa očakáva v období, v ktorom sa pohľadávka zrealizuje alebo záväzok vyrovná v závislosti od sadzieb dane (a daňových zákonov), ktoré sú platné alebo v podstate platné k súvahovému dňu.
48 | Current and deferred tax assets and liabilities are usually measured using the tax rates (and tax laws) that have been enacted. However, in some jurisdictions, announcements of tax rates (and tax laws) by the government have the substantive effect of actual enactment, which may follow the announcement by a period of several months. In these circumstances, tax assets and liabilities are measured using the announced tax rate (and tax laws).48. | Splatné a odložené daňové pohľadávky a záväzky sú spravidla ocenené použitím daňových sadzieb (a daňových zákonov), ktoré sú platné. V niektorých jurisdikciách má však vyhlásenie daňových sadzieb (a daňových zákonov) vládou rovnakú účinnosť ako skutočný zákon, ktorý môže nadobudnúť platnosť v priebehu niekoľkých mesiacov od oznámenia. Za týchto podmienok sa daňové pohľadávky a záväzky ocenia použitím vyhlásených daňových sadzieb (a daňových zákonov).
49 | When different tax rates apply to different levels of taxable income, deferred tax assets and liabilities are measured using the average rates that are expected to apply to the taxable profit (tax loss) of the periods in which the temporary differences are expected to reverse.49. | Ak platia rôzne sadzby dane pre rôzne úrovne zdaniteľných ziskov, odložené daňové pohľadávky a záväzky sa oceňujú použitím priemerných sadzieb, ktorých platnosť sa očakáva pre zdaniteľný zisk (daňovú stratu) v obdobiach, v ktorých sa očakáva zrušenie dočasných rozdielov.
50 | [Deleted]50. | [Vypúšťa sa.]
51 | The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the entity expects, at the balance sheet date, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.51. | Oceňovanie odložených daňových záväzkov a odložených daňových pohľadávok musí zohľadňovať daňové dôsledky, ktoré by vyplynuli zo spôsobu, akým účtovná jednotka očakáva spätné získanie alebo vysporiadanie účtovnej hodnoty svojich aktív a záväzkov k súvahovému dňu.
52 | In some jurisdictions, the manner in which an entity recovers (settles) the carrying amount of an asset (liability) may affect either or both of: | (a) | the tax rate applicable when the entity recovers (settles) the carrying amount of the asset (liability); and | (b) | the tax base of the asset (liability). | In such cases, an entity measures deferred tax liabilities and deferred tax assets using the tax rate and the tax base that are consistent with the expected manner of recovery or settlement. | Example AAn asset has a carrying amount of 100 and a tax base of 60. A tax rate of 20 % would apply if the asset were sold and a tax rate of 30 % would apply to other income.The entity recognises a deferred tax liability of 8 (40 at 20 %) if it expects to sell the asset without further use and a deferred tax liability of 12 (40 at 30 %) if it expects to retain the asset and recover its carrying amount through use.Example BAn asset with a cost of 100 and a carrying amount of 80 is revalued to 150. No equivalent adjustment is made for tax purposes. Cumulative depreciation for tax purposes is 30 and the tax rate is 30 %. If the asset is sold for more than cost, the cumulative tax depreciation of 30 will be included in taxable income but sale proceeds in excess of cost will not be taxable.The tax base of the asset is 70 and there is a taxable temporary difference of 80. If the entity expects to recover the carrying amount by using the asset, it must generate taxable income of 150, but will only be able to deduct depreciation of 70. On this basis, there is a deferred tax liability of 24 (80 at 30 %). If the entity expects to recover the carrying amount by selling the asset immediately for proceeds of 150, the deferred tax liability is computed as follows:  | Taxable Temporary Difference | Tax Rate | Deferred Tax LiabilityCumulative tax depreciation | 30 | 30 % | 9Proceeds in excess of cost | 50 | nil | —Total | 80 |   | 9 (note: in accordance with paragraph 61, the additional deferred tax that arises on the revaluation is charged directly to equity)Example CThe facts are as in example B, except that if the asset is sold for more than cost, the cumulative tax depreciation will be included in taxable income (taxed at 30 %) and the sale proceeds will be taxed at 40 %, after deducting an inflation-adjusted cost of 110.If the entity expects to recover the carrying amount by using the asset, it must generate taxable income of 150, but will only be able to deduct depreciation of 70. On this basis, the tax base is 70, there is a taxable temporary difference of 80 and there is a deferred tax liability of 24 (80 at 30 %), as in example B. If the entity expects to recover the carrying amount by selling the asset immediately for proceeds of 150, the entity will be able to deduct the indexed cost of 110. The net proceeds of 40 will be taxed at 40 %. In addition, the cumulative tax depreciation of 30 will be included in taxable income and taxed at 30 %. On this basis, the tax base is 80 (110 less 30), there is a taxable temporary difference of 70 and there is a deferred tax liability of 25 (40 at 40 % plus 30 at 30 %). If the tax base is not immediately apparent in this example, it may be helpful to consider the fundamental principle set out in paragraph 10. (note: in accordance with paragraph 61, the additional deferred tax that arises on the revaluation is charged directly to equity)52. | V niektorých jurisdikciách môže spôsob, akým účtovná jednotka spätne získa (vysporiada) účtovnú hodnotu aktíva (záväzku), ovplyvniť jednu alebo obidve z týchto veličín: | a) | sadzbu dane uplatniteľnú v čase, keď účtovná jednotka spätne získa (vyrovná) účtovnú hodnotu aktíva (záväzku), a | b) | daňový základ aktíva (záväzku). | V takýchto prípadoch účtovná jednotka oceňuje odložené daňové záväzky a odložené daňové pohľadávky použitím sadzby dane a daňového základu, ktoré sú v súlade s očakávaným spôsobom spätného získania alebo vyrovnania. | Príklad AMajetok má účtovnú hodnotu 100 a daňový základ 60. Pri predaji majetku by platila sadzba dane 20 % a pri zdanení iných príjmov by platila sadzba dane 30 %.Účtovná jednotka vykazuje odložený daňový záväzok vo výške 8 (20 % zo 40), ak očakáva predaj majetku bez ďalšieho používania, a odložený daňový záväzok vo výške 12 (30 % zo 40), ak očakáva ponechanie majetku v používaní a spätné získanie účtovnej hodnoty jeho používaním.Príklad BMajetok s obstarávacou cenou 100 a účtovnou hodnotou 80 je precenený na 150. Neuskutočnila sa ekvivalentná úprava na daňové účely. Oprávky na daňové účely sú 30 a sadzba dane je 30 %. Ak sa majetok predá za vyššiu cenu, ako je jeho obstarávacia cena, daňové oprávky 30 sa zahrnú do zdaniteľných výnosov, ale tržby z predaja prevyšujúce obstarávaciu cenu nebudú zdaniteľné.Daňový základ majetku je 70 a vzniká zdaniteľný dočasný rozdiel 80. Ak účtovná jednotka očakáva spätné získanie účtovnej hodnoty používaním majetku, musí vytvoriť zdaniteľný výnos 150, ale bude si môcť odpočítať len odpisy 70. To znamená, že je odložený daňový záväzok 24 (30 % z 80). Ak účtovná jednotka očakáva spätné získanie účtovnej hodnoty predajom majetku okamžite tržbou 150, odložený daňový záväzok sa vypočíta takto:  | Zdaniteľný dočasný rozdiel | Daňová sadzba | Odložený daňový záväzokKumulatívne daňové oprávky | 30 | 30 % | 9Tržby prevyšujúce obstarávaciu cenu | 50 | nula | —Spolu | 80 |   | 9 (poznámka: v súlade s odsekom 61 sa dodatočná odložená daň, ktorá vznikne pri precenení, zaúčtuje priamo do vlastného imania)Príklad CZákladné údaje sú rovnaké ako v príklade B, s výnimkou toho, keď sa majetok predá za viac, ako je jeho obstarávacia cena, daňové oprávky sa zahrnú do zdaniteľných výnosov (zdanené 30 %) a tržby z predaja sa zdania 40 % po odpočítaní obstarávacej ceny upravenej o infláciu 110.Ak účtovná jednotka očakáva úhradu účtovnej hodnoty používaním majetku, musí vytvoriť zdaniteľné výnosy 150, ale bude si môcť odpočítať len odpisy 70. To znamená, že daňový základ je 70, zdaniteľný dočasný rozdiel 80 a odložený daňový záväzok 24 (30 % z 80), tak ako v príklade B. Ak účtovná jednotka očakáva úhradu účtovnej hodnoty predajom majetku okamžite tržbou 150, účtovná jednotka si bude môcť odpočítať indexovanú obstarávaciu cenu 110. Čisté tržby 40 budú zdanené 40 %. Okrem toho sa daňové oprávky 30 zahrnú do zdaniteľných výnosov a zdania sa 30 %. To znamená, že daňový základ je 80 (110 mínus 30), zdaniteľný dočasný rozdiel 70 a odložený daňový záväzok 25 (40 % zo 40 plus 30 % z 30). Ak nie je daňový základ okamžite jasný v tomto príklade, môžu sa zohľadniť základné zásady uvedené v odseku 10. (Poznámka: V súlade s odsekom 61 sa dodatočná odložená daň, ktorá vznikne pri precenení, zaúčtuje priamo do vlastného imania.)
52A | In some jurisdictions, income taxes are payable at a higher or lower rate if part or all of the net profit or retained earnings is paid out as a dividend to shareholders of the entity. In some other jurisdictions, income taxes may be refundable or payable if part or all of the net profit or retained earnings is paid out as a dividend to shareholders of the entity. In these circumstances, current and deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rate applicable to undistributed profits.52A. | V niektorých jurisdikciách sú dane z príjmov splatné pri vyššej alebo nižšej sadzbe, ak sa časť čistého zisku alebo celý čistý zisk alebo nerozdelený zisk vyplácajú ako dividenda akcionárom účtovnej jednotky. V niektorých iných jurisdikciách sú dane z príjmov refundovateľné alebo splatné, ak sa časť čistého zisku alebo celý čistý zisk alebo nerozdelený zisk vyplácajú ako dividenda akcionárom účtovnej jednotky. Za týchto okolností sa splatné a odložené daňové pohľadávky a záväzky oceňujú pri sadzbe dane uplatniteľnej na nerozdelený zisk.
52B | In the circumstances described in paragraph 52A, the income tax consequences of dividends are recognised when a liability to pay the dividend is recognised. The income tax consequences of dividends are more directly linked to past transactions or events than to distributions to owners. Therefore, the income tax consequences of dividends are recognised in profit or loss for the period as required by paragraph 58 except to the extent that the income tax consequences of dividends arise from the circumstances described in paragraph 58(a) and (b). | Example illustrating paragraphs 52A and 52BThe following example deals with the measurement of current and deferred tax assets and liabilities for an entity in a jurisdiction where income taxes are payable at a higher rate on undistributed profits (50 %) with an amount being refundable when profits are distributed. The tax rate on distributed profits is 35 %. At the balance sheet date, 31 December 20X1, the entity does not recognise a liability for dividends proposed or declared after the balance sheet date. As a result, no dividends are recognised in the year 20X1. Taxable income for 20X1 is 100 000. The net taxable temporary difference for the year 20X1 is 40 000.The entity recognises a current tax liability and a current income tax expense of 50 000. No asset is recognised for the amount potentially recoverable as a result of future dividends. The entity also recognises a deferred tax liability and deferred tax expense of 20 000 (40 000 at 50 %) representing the income taxes that the entity will pay when it recovers or settles the carrying amounts of its assets and liabilities based on the tax rate applicable to undistributed profits.Subsequently, on 15 March 20X2 the entity recognises dividends of 10 000 from previous operating profits as a liability.On 15 March 20X2, the entity recognises the recovery of income taxes of 1 500 (15 % of the dividends recognised as a liability) as a current tax asset and as a reduction of current income tax expense for 20X2.52B. | Za okolností opísaných v odseku 52A sa dôsledky dividend týkajúce sa dane z príjmov vykazujú, ak sa vykazuje záväzok vyplatiť dividendu. Dôsledky dividend týkajúce sa dane z príjmov sú spojené viac s minulými transakciami alebo udalosťami ako s rozdeľovaním vlastníkom. Dôsledky dividend týkajúce sa dane z príjmov sa preto vykazujú cez hospodársky výsledok obdobia podľa odseku 58 s výnimkou prípadu, ak dôsledky dividend týkajúce sa dane z príjmov vyplynú z okolností opísaných v odseku 58 písm. a) a b). | Príklad na ilustráciu odsekov 52A a 52BV tomto príklade ide o oceňovanie splatných a odložených daňových pohľadávok a záväzkov účtovnej jednotky v jurisdikcii, v ktorej sú dane z príjmov splatné pri vyššej sadzbe uplatniteľnej na nerozdelený zisk (50 %), pričom suma je nahraditeľná, keď sa zisk rozdeľuje. Sadzba dane uplatniteľná na rozdelený zisk je 35 %. V súvahový deň, 31. decembra 20X1, účtovná jednotka nevykazuje ako záväzok dividendy navrhnuté alebo vyhlásené po súvahovom dni. Z toho vyplýva, že v roku 20X1 sa nevykazujú žiadne dividendy. Zdaniteľný výnos na rok 20X1 je 100 000. Čistý zdaniteľný dočasný rozdiel na rok 20X1 je 40 000.Účtovná jednotka vykazuje splatný daňový záväzok a náklady na splatnú daň z príjmov 50 000. Žiadne aktívum sa nevykazuje pre sumu potenciálne spätne získateľný ako výsledok budúcich dividend. Účtovná jednotka takisto vykazuje odložený daňový záväzok a odložený daňový náklad 20 000 (50 % zo 40 000), ktoré predstavujú dane, ktoré účtovná jednotka zaplatí, keď získa späť alebo vyrovná účtovné hodnoty svojich aktív a záväzkov založené na sadzbe dane uplatniteľnej na nerozdelený zisk.V dôsledku toho 15. marca 20X2 vykazuje účtovná jednotka dividendy 10 000 z predchádzajúceho prevádzkového zisku ako záväzok.Účtovná jednotka vykazuje 15. marca 20X2 spätné získanie dane z príjmov 1 500 (15 % dividend vykázaných ako záväzok) ako splatnú daňovú pohľadávku a ako zníženie nákladu na splatnú daň z príjmov na rok 20X2.
53 | Deferred tax assets and liabilities shall not be discounted.53. | Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa nediskontujú.
54 | The reliable determination of deferred tax assets and liabilities on a discounted basis requires detailed scheduling of the timing of the reversal of each temporary difference. In many cases such scheduling is impracticable or highly complex. Therefore, it is inappropriate to require discounting of deferred tax assets and liabilities. To permit, but not to require, discounting would result in deferred tax assets and liabilities which would not be comparable between entities. Therefore, this standard does not require or permit the discounting of deferred tax assets and liabilities.54. | Spoľahlivé stanovenie odložených daňových pohľadávok a záväzkov na základe diskontovania vyžaduje podrobné časové rozvrhnutie zrušenia každého dočasného rozdielu. V mnohých prípadoch je zostavenie takéhoto harmonogramu veľmi nepraktické alebo komplikované. Nie je preto vhodné vyžadovať diskontovanie odložených daňových pohľadávok alebo záväzkov. Povoliť diskontovanie, ale ho nevyžadovať, by viedlo k odloženým daňovým pohľadávkam a záväzkom, ktoré by neboli porovnateľné medzi účtovnými jednotkami. Tento štandard preto nevyžaduje, ale ani nepovoľuje diskontovanie odložených daňových pohľadávok a záväzkov.
55 | Temporary differences are determined by reference to the carrying amount of an asset or liability. This applies even where that carrying amount is itself determined on a discounted basis, for example in the case of retirement benefit obligations (see IAS 19 Employee benefits).55. | Dočasné rozdiely sa určujú vo vzťahu k účtovnej hodnote aktíva alebo záväzku. Toto pravidlo sa uplatňuje, aj keď je účtovná hodnota sama určená na diskontnej základni, napríklad v prípade povinností z penzijných požitkov (pozri IAS 19 Zamestnanecké požitky).
56 | The carrying amount of a deferred tax asset shall be reviewed at each balance sheet date. An entity shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.56. | Účtovná hodnota odloženej daňovej pohľadávky sa preskúma ku každému súvahovému dňu. Účtovná jednotka zníži účtovnú hodnotu odloženej daňovej pohľadávky v rozsahu, v ktorom už nie je pravdepodobné, že dosiahne dostatočný zdaniteľný zisk, ktorý umožní zužitkovať časť alebo celý úžitok tejto odloženej daňovej pohľadávky. Každé takéto zníženie sa zruší v rozsahu, v ktorom vzniká pravdepodobnosť, že sa dosiahne dostatočný zdaniteľný zisk.
RECOGNITION OF CURRENT AND DEFERRED TAXVYKAZOVANIE SPLATNEJ A ODLOŽENEJ DANE
57 | Accounting for the current and deferred tax effects of a transaction or other event is consistent with the accounting for the transaction or event itself. Paragraphs 58 to 68C implement this principle.57. | Účtovanie splatnej a odloženej dane spôsobujú transakcie alebo iné udalosti, ktoré nie sú konzistentné s účtovaním transakcií alebo udalostí samotných. Odseky 58 až 68C uplatňujú túto zásadu.
Income statementVýkaz ziskov a strát
58 | Current and deferred tax shall be recognised as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from: | (a) | a transaction or event which is recognised, in the same or a different period, directly in equity (see paragraphs 61 to 65); or | (b) | a business combination (see paragraphs 66 to 68).58. | Splatná a odložená daň sa vykáže ako výnos alebo náklad a zahrnie sa do hospodárskeho výsledku v danom období s výnimkou prípadov, keď daň vzniká z: | a) | transakcie alebo udalosti, ktorá sa vykáže v tom istom alebo inom období priamo vo vlastnom imaní (pozri odseky 61 až 65), alebo | b) | podnikovej kombinácie (pozri odseky 66 až 68).
59 | Most deferred tax liabilities and deferred tax assets arise where income or expense is included in accounting profit in one period, but is included in taxable profit (tax loss) in a different period. The resulting deferred tax is recognised in the income statement. Examples are when: | (a) | interest, royalty or dividend revenue is received in arrears and is included in accounting profit on a time apportionment basis in accordance with IAS 18 Revenue, but is included in taxable profit (tax loss) on a cash basis; and | (b) | costs of intangible assets have been capitalised in accordance with IAS 38 and are being amortised in the income statement, but were deducted for tax purposes when they were incurred.59. | Väčšina odložených daňových záväzkov a odložených daňových pohľadávok vzniká, ak je výnos alebo náklad zahrnutý do účtovného zisku v jednom období, avšak do zdaniteľného zisku (daňovej straty) v inom období. Výsledná odložená daň sa vykáže vo výkaze ziskov a strát. Príkladmi sú: | a) | výnosy z úrokov, tantiém alebo dividend prijaté po konci obdobia, ak sú zahrnuté do účtovného zisku na základe časového rozdelenia v súlade s IAS 18 Výnosy, avšak do zdaniteľného zisku (daňovej straty) sú zahrnuté pri prijatí peňažných prostriedkov, a | b) | náklady na obstaranie nehmotného majetku boli aktivované v súlade s IAS 38, ak sa odpisujú vo výkaze ziskov a strát, avšak stali sa daňovo odpočítateľnými položkami v čase, keď sa vynaložili.
60 | The carrying amount of deferred tax assets and liabilities may change even though there is no change in the amount of the related temporary differences. This can result, for example, from: | (a) | a change in tax rates or tax laws; | (b) | a reassessment of the recoverability of deferred tax assets; or | (c) | a change in the expected manner of recovery of an asset. | The resulting deferred tax is recognised in the income statement, except to the extent that it relates to items previously charged or credited to equity (see paragraph 63).60. | Účtovná hodnota odložených daňových pohľadávok a záväzkov sa môže meniť dokonca aj vtedy, ak by sa nezmenila výška súvisiaceho dočasného rozdielu. Toto môže byť spôsobené napríklad: | a) | zmenou daňových sadzieb alebo daňových predpisov; | b) | prehodnotením nahraditeľnosti odložených daňových pohľadávok alebo | c) | zmenou v očakávanom spôsobe návratnosti aktíva. | Výsledná odložená daň sa vykáže vo výkaze ziskov a strát s výnimkou prípadov týkajúcich sa položiek, ktoré sa zaúčtovali na ťarchu alebo v prospech vlastného imania (pozri odsek 63).
Items credited or charged directly to equityPoložky účtované priamo v prospech alebo na ťarchu vlastného imania
61 | Current tax and deferred tax shall be charged or credited directly to equity if the tax relates to items that are credited or charged, in the same or a different period, directly to equity.61. | Splatná daň a odložená daň sa účtuje priamo na ťarchu alebo v prospech vlastného imania, ak táto daň súvisí s položkami, ktoré sú účtované priamo na ťarchu alebo v prospech vlastného imania v tom istom alebo inom období.
62 | International financial reporting standards require or permit certain items to be credited or charged directly to equity. Examples of such items are: | (a) | a change in carrying amount arising from the revaluation of property, plant and equipment (see IAS 16); | (b) | an adjustment to the opening balance of retained earnings resulting from either a change in accounting policy that is applied retrospectively or the correction of an error (see IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors); | (c) | exchange differences arising on the translation of the financial statements of a foreign operation (see IAS 21); and | (d) | amounts arising on initial recognition of the equity component of a compound financial instrument (see paragraph 23).62. | Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva vyžadujú alebo povoľujú, aby sa určité položky účtovali priamo v prospech alebo na ťarchu vlastného imania. Príklady takýchto položiek sú: | a) | zmena v účtovnej hodnote, ktorá vzniká z precenenia nehnuteľností, strojov a zariadení (pozri IAS 16); | b) | úprava začiatočného stavu nerozdelených ziskov spôsobená buď zmenou v účtovnej politike, ktorá sa uplatňuje spätne, alebo opravou chyby (pozri IAS 8 Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby); | c) | kurzové rozdiely vznikajúce z prepočtu účtovnej závierky zahraničnej účtovnej jednotky (pozri IAS 21) a | d) | sumy vznikajúce pri prvotnom vykázaní komponentu vlastného imania v zloženom finančnom nástroji (pozri odsek 23).
63 | In exceptional circumstances it may be difficult to determine the amount of current and deferred tax that relates to items credited or charged to equity. This may be the case, for example, when: | (a) | there are graduated rates of income tax and it is impossible to determine the rate at which a specific component of taxable profit (tax loss) has been taxed; | (b) | a change in the tax rate or other tax rules affects a deferred tax asset or liability relating (in whole or in part) to an item that was previously charged or credited to equity; or | (c) | an entity determines that a deferred tax asset should be recognised, or should no longer be recognised in full, and the deferred tax asset relates (in whole or in part) to an item that was previously charged or credited to equity. | In such cases, the current and deferred tax related to items that are credited or charged to equity is based on a reasonable pro rata allocation of the current and deferred tax of the entity in the tax jurisdiction concerned, or other method that achieves a more appropriate allocation in the circumstances.63. | Za výnimočných okolností môže byť zložité určiť výšku splatnej a odloženej dane, ktorá súvisí s položkami účtovanými v prospech alebo na ťarchu vlastného imania. Toto môže byť prípad, keď napríklad: | a) | existuje progresívna sadzba dane z príjmov a nie je možné stanoviť sadzbu, ktorou je konkrétna zložka zdaniteľného zisku (daňovej straty) zdanená; | b) | zmena sadzby dane alebo iných daňových predpisov má vplyv na odloženú daňovú pohľadávku alebo záväzok súvisiaci (celkovo alebo čiastočne) s položkou, ktorá bola predtým zúčtovaná na ťarchu alebo v prospech vlastného imania, alebo | c) | účtovná jednotka určí, že odložená daňová pohľadávka by sa mala vykazovať, alebo by sa nemala ďalej úplne vykazovať a odložená daňová pohľadávka súvisí (celkovo alebo čiastočne) s položkou, ktorá bola predtým zúčtovaná na ťarchu alebo v prospech vlastného imania. | V takýchto prípadoch je splatná a odložená daň súvisiaca s položkami, ktoré sú zúčtované na ťarchu alebo v prospech vlastného imania, stanovená z primeraného pomerného priradenia splatnej a odloženej dane v účtovnej jednotke v daňovej jurisdikcii alebo inou metódou, ktorá zabezpečí presnejšie pričlenenie za daných okolností.
64 | IAS 16 does not specify whether an entity should transfer each year from revaluation surplus to retained earnings an amount equal to the difference between the depreciation or amortisation on a revalued asset and the depreciation or amortisation based on the cost of that asset. If an entity makes such a transfer, the amount transferred is net of any related deferred tax. Similar considerations apply to transfers made on disposal of an item of property, plant or equipment.64. | V IAS 16 sa konkrétne neuvádza, či by účtovná jednotka mala previesť každý rok z prebytku z precenenia do nerozdeleného zisku sumu vo výške rovnajúcej sa rozdielu medzi odpismi alebo amortizáciou preceňovaného aktíva a odpismi alebo amortizáciou vychádzajúcimi z obstarávacej ceny tohto aktíva. Ak účtovná jednotka uskutoční takéto zúčtovanie, zúčtovaná suma je znížená o zodpovedajúcu odloženú daň. Podobné postupy platia pre účtovanie pri vyraďovaní položky nehnuteľností, strojov alebo zariadení.
65 | When an asset is revalued for tax purposes and that revaluation is related to an accounting revaluation of an earlier period, or to one that is expected to be carried out in a future period, the tax effects of both the asset revaluation and the adjustment of the tax base are credited or charged to equity in the periods in which they occur. However, if the revaluation for tax purposes is not related to an accounting revaluation of an earlier period, or to one that is expected to be carried out in a future period, the tax effects of the adjustment of the tax base are recognised in the income statement.65. | Keď sa aktívum preceňuje na daňové účely a toto precenenie súvisí s účtovaním precenenia týkajúceho sa predchádzajúceho obdobia, alebo s takým, ktoré sa uskutoční v budúcom období, daňové vplyvy oboch precenení aktíva i úpravy daňového základu sa zaúčtujú v prospech alebo na ťarchu vlastného imania v obdobiach, v ktorých sa uskutočnia. Ak však precenenie na daňové účely nesúvisí s účtovným precenením v predchádzajúcom období, alebo s takým, ktorého vykonanie sa očakáva v budúcom období, daňové vplyvy úpravy daňového základu sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.
65A | When an entity pays dividends to its shareholders, it may be required to pay a portion of the dividends to taxation authorities on behalf of shareholders. In many jurisdictions, this amount is referred to as a withholding tax. Such an amount paid or payable to taxation authorities is charged to equity as a part of the dividends.65A. | Ak účtovná jednotka platí dividendy svojim akcionárom, môže sa od nej vyžadovať vyplatiť časť dividend daňovým orgánom v mene akcionárov. V mnohých jurisdikciách sa táto suma uvádza ako zrážková daň. Takáto suma platená alebo splatná daňovým orgánom sa účtuje do vlastného imania ako časť dividend.
Deferred tax arising from a business combinationOdložená daň, ktorá vzniká pri podnikovej kombinácii
66 | As explained in paragraphs 19 and 26(c), temporary differences may arise in a business combination. In accordance with IFRS 3 Business combinations, an entity recognises any resulting deferred tax assets (to the extent that they meet the recognition criteria in paragraph 24) or deferred tax liabilities as identifiable assets and liabilities at the acquisition date. Consequently, those deferred tax assets and liabilities affect goodwill or the amount of any excess of the acquirer's interest in the net fair value of the acquiree's identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of the combination. However, in accordance with paragraph 15(a), an entity does not recognise deferred tax liabilities arising from the initial recognition of goodwill.66. | Ako je vysvetlené v odseku 19 a odseku 26 písm. c), dočasné rozdiely môžu vznikať pri podnikovej kombinácii. V súlade s IFRS 3 Podnikové kombinácie účtovná jednotka vykazuje každú výslednú odloženú daňovú pohľadávku (v rozsahu, v akom spĺňa kritériá na vykázanie z odseku 24), alebo odložený daňový záväzok ako identifikovateľný majetok alebo záväzky k dátumu nadobudnutia. Následne takéto odložené daňové pohľadávky a záväzky majú vplyv na goodwill alebo sumu akéhokoľvek prebytku podielu nadobúdateľa na čistej reálnej hodnote identifikovateľného majetku, záväzkov alebo podmienených záväzkov nadobúdaného nad náklady kombinácie. V súlade s odsekom 15 písm. a) však účtovná jednotka nevykazuje odložené daňové záväzky vyplývajúce z prvotného vykázania goodwillu.
67 | As a result of a business combination, an acquirer may consider it probable that it will recover its own deferred tax asset that was not recognised before the business combination. For example, the acquirer may be able to utilise the benefit of its unused tax losses against the future taxable profit of the acquiree. In such cases, the acquirer recognises a deferred tax asset, but does not include it as part of the accounting for the business combination, and therefore does not take it into account in determining the goodwill or the amount of any excess of the acquirer's interest in the net fair value of the acquiree's identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of the combination.67. | Výsledkom podnikovej kombinácie je, že nadobúdateľ môže považovať za pravdepodobné, že spätne získa svoju vlastnú odloženú daňovú pohľadávku, ktorá nebola vykázaná pred podnikovou kombináciou. Napríklad nadobúdateľ môže byť schopný zužitkovať úžitok zo svojich nevyužitých daňových strát oproti budúcemu zdaniteľnému zisku nadobúdaného. V takýchto prípadoch nadobúdateľ vykáže odloženú daňovú pohľadávku, ale nezahrnie ju ako časť účtovania podnikovej kombinácie, a preto ju neberie do úvahy pri stanovovaní goodwillu alebo sumy akéhokoľvek prebytku podielu nadobúdateľa na čistej reálnej hodnote identifikovateľného majetku, záväzkov a podmienených záväzkov nadobúdaného nad nákladmi kombinácie podnikov.
68 | If the potential benefit of the acquiree's income tax loss carryforwards or other deferred tax assets did not satisfy the criteria in IFRS 3 for separate recognition when a business combination is initially accounted for but is subsequently realised, the acquirer shall recognise the resulting deferred tax income in profit or loss. In addition, the acquirer shall: | (a) | reduce the carrying amount of goodwill to the amount that would have been recognised if the deferred tax asset had been recognised as an identifiable asset from the acquisition date; and | (b) | recognise the reduction in the carrying amount of goodwill as an expense. | However, this procedure shall not result in the creation of an excess of the acquirer's interest in the net fair value of the acquiree's identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of the combination, nor shall it increase the amount previously recognised for any such excess. | ExampleAn entity acquired a subsidiary that had deductible temporary differences of 300. The tax rate at the time of the acquisition was 30 per cent. The resulting deferred tax asset of 90 was not recognised as an identifiable asset in determining the goodwill of 500 that resulted from the business combination. Two years after the combination, the entity assessed that future taxable profit should be sufficient to recover the benefit of all the deductible temporary differences.The entity recognises a deferred tax asset of 90 and, in profit or loss, deferred tax income of 90. The entity also reduces the carrying amount of goodwill by 90 and recognises an expense for this amount in profit or loss. Consequently, the cost of the goodwill is reduced to 410, being the amount that would have been recognised had the deferred tax asset of 90 been recognised as an identifiable asset at the acquisition date. If the tax rate had increased to 40 per cent, the entity would have recognised a deferred tax asset of 120 (300 at 40 per cent) and, in profit or loss, deferred tax income of 120. If the tax rate had decreased to 20 per cent, the entity would have recognised a deferred tax asset of 60 (300 at 20 per cent) and deferred tax income of 60. In both cases, the entity would also reduce the carrying amount of goodwill by 90 and recognise an expense for that amount in profit or loss.68. | Ak sa prevádza potenciálny úžitok daňovej straty nadobúdaného, alebo ak iné odložené daňové pohľadávky nespĺňajú kritériá IFRS 3 na samostatné vykazovanie v prípade, keď sa podniková kombinácia prvotne zaúčtovala a následne sa zrealizuje, nadobúdateľ vykáže výsledný odložený daňový výnos v hospodárskom výsledku. Nadobúdateľ popritom: | a) | zníži účtovnú hodnotu goodwillu na sumu, ktorá by sa vykázala v prípade, že by došlo k vykázaniu odloženej daňovej pohľadávky ako identifikovateľného majetku od dátumu nadobudnutia, a | b) | vykáže zníženie účtovnej hodnoty goodwillu ako náklad. | Výsledkom tohto postupu však nesmie byť vytvorenie prebytku podielu nadobúdateľa na čistej reálnej hodnote identifikovateľného majetku, záväzkov a podmienených záväzkov nadobúdaného nad nákladmi podnikovej kombinácie a ani zvýšiť suma predtým vykázanú ako prebytok. | PríkladÚčtovná jednotka získala dcérsku spoločnosť, ktorá mala odpočítateľný dočasný rozdiel 300. Daňová sadzba v čase akvizície bola 30 %. Výsledná odložená daňová pohľadávka 90 nebola vykázaná ako identifikovateľný majetok pri stanovení goodwillu 500 vyvolaného podnikovou kombináciou. Dva roky po kombinácii účtovná jednotka odhadla, že budúci zdaniteľný zisk by mal byť pravdepodobne postačujúci na spätné získanie úžitkov všetkých odpočítateľných dočasných rozdielov.Účtovná jednotka vykáže odloženú daňovú pohľadávku v hodnote 90 a v hospodárskom výsledku odložený daňový výnos v hodnote 90. Účtovná jednotka taktiež zníži účtovnú hodnotu goodwillu o 90 a vykazuje náklad na túto sumu do hospodárskeho výsledku. Náklady na goodwill sa následne znížia na 410, pričom ide o sumu, ktorá by bola vykázaná, ak by sa odložená daňová pohľadávka v hodnote 90 vykázala k dátumu nadobudnutia ako identifikovateľný majetok. Ak by daňová sadzba stúpla na 40 percent, účtovná jednotka by vykázala odloženú daňovú pohľadávku v hodnote 120 (40 % z 300) a cez hospodársky výsledok by vykázala odložený daňový výnos v hodnote 120. Ak by daňová sadzba klesla na 20 percent, účtovná jednotka by vykázala odloženú daňovú pohľadávku v hodnote 60 (20 % z 300) a odložený daňový výnos v hodnote 60. V oboch prípadoch by účtovná jednotka taktiež znížila účtovnú hodnotu goodwillu o 90 a vykázala by náklad za takúto sumu do hospodárskeho výsledku.
Current and deferred tax arising from share-based payment transactionsSplatná a odložená daň vyplývajúca z platobných transakcií na základe podielov
68A | In some tax jurisdictions, an entity receives a tax deduction (i.e. an amount that is deductible in determining taxable profit) that relates to remuneration paid in shares, share options or other equity instruments of the entity. The amount of that tax deduction may differ from the related cumulative remuneration expense, and may arise in a later accounting period. For example, in some jurisdictions, an entity may recognise an expense for the consumption of employee services received as consideration for share options granted, in accordance with IFRS 2 Share-based payment, and not receive a tax deduction until the share options are exercised, with the measurement of the tax deduction based on the entity's share price at the date of exercise.68A. | V niektorých jurisdikciách účtovná jednotka získa odpočítateľnú položku (t. j. sumu, ktorú možno odpočítať pri stanovovaní zdaniteľného zisku), ktorá sa týka vyplatenej odmeny v akciách, opciách na akcie alebo iných majetkových nástrojov účtovnej jednotky. Suma takejto odpočítateľnej položky sa môže odlišovať od súvisiaceho kumulatívneho nákladu na odmeňovanie a môže k nej dôjsť v neskoršom účtovnom období. Napríklad v niektorých jurisdikciách môže účtovná jednotka vykázať náklad za spotrebu prijatých služieb od zamestnancov ako úhradu za poskytnuté opcie na akcie v súlade s IFRS 2 Platby na základe podielov a nezíska odpočítateľnú položku dovtedy, kým nedôjde k realizácii opcií, pričom ocenenie odpočítateľnej položky vychádza z ceny akcie účtovnej jednotky k dátumu realizácie.
68B | As with the research costs discussed in paragraphs 9 and 26(b) of this standard, the difference between the tax base of the employee services received to date (being the amount the taxation authorities will permit as a deduction in future periods), and the carrying amount of nil, is a deductible temporary difference that results in a deferred tax asset. If the amount the taxation authorities will permit as a deduction in future periods is not known at the end of the period, it shall be estimated, based on information available at the end of the period. For example, if the amount that the taxation authorities will permit as a deduction in future periods is dependent upon the entity's share price at a future date, the measurement of the deductible temporary difference should be based on the entity's share price at the end of the period.68B. | Tak ako v prípade nákladov na výskum, ktorými sa zaoberajú odseky 9 a 26 písm. b) tohto štandardu, rozdiel medzi daňovým základom služieb prijatých od zamestnancov k danému dátumu (ide o sumu, ktorú daňový úrad umožňuje považovať za odpočítateľnú v budúcich obdobiach) a účtovnou hodnotou nuly predstavuje odpočítateľný dočasný rozdiel, z ktorého vzniká odložená daňová pohľadávka. Ak suma, ktorú daňový úrad umožní odpočítať v budúcich obdobiach, nie je na konci daného obdobia známa, odhadne sa na základe dostupných informácií ku koncu uvedeného obdobia. Ak napríklad suma, ktorú daňový úrad umožňuje odpočítať v budúcich obdobiach, závisí od ceny akcie účtovnej jednotky v budúcom období, ocenenie odpočítateľného dočasného rozdielu by malo vychádzať z ceny akcie účtovnej jednotky ku koncu daného obdobia.
68C | As noted in paragraph 68A, the amount of the tax deduction (or estimated future tax deduction, measured in accordance with paragraph 68B) may differ from the related cumulative remuneration expense. Paragraph 58 of the standard requires that current and deferred tax should be recognised as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from (a) a transaction or event which is recognised, in the same or a different period, directly in equity, or (b) a business combination. If the amount of the tax deduction (or estimated future tax deduction) exceeds the amount of the related cumulative remuneration expense, this indicates that the tax deduction relates not only to remuneration expense but also to an equity item. In this situation, the excess of the associated current or deferred tax should be recognised directly in equity.68C. | Podľa ustanovení odseku 68A suma odpočítateľnej položky (alebo odhadnutej budúcej odpočítateľnej položky ocenenej v súlade s odsekom 68B) sa môže líšiť od súvisiacich kumulatívnych nákladov na odmeňovanie. Podľa odseku 58 tohto štandardu sa vyžaduje, aby sa splatná a odložená daň vykazovali ako výnos alebo náklad a zahrnuli do hospodárskeho výsledku za dané obdobie s výnimkou prípadu, ak daň vyplýva z a) transakcie alebo udalosti, ktorá sa vykazuje v tom istom alebo inom období priamo vo vlastnom imaní, alebo b) podnikovej kombinácie. Ak suma odpočítateľnej položky (alebo odhadnutej budúcej odpočítateľnej položky) presiahne sumu súvisiacich kumulatívnych nákladov na odmeňovanie, znamená to, že odpočítateľná položka nesúvisí len s nákladmi na odmeňovanie, ale aj s položkou vlastného imania. V takejto situácii sa prebytok súvisiacej splatnej alebo odloženej dane vykazuje priamo vo vlastnom imaní.
PRESENTATIONPREZENTÁCIA
Tax assets and tax liabilitiesDaňové pohľadávky a daňové záväzky
69 | [Deleted]69. | [Vypúšťa sa.]
70 | [Deleted]70. | [Vypúšťa sa.]
OffsetKompenzácia
71 | An entity shall offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the entity: | (a) | has a legally enforceable right to set off the recognised amounts; and | (b) | intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.71. | Účtovná jednotka kompenzuje splatné daňové pohľadávky a splatné daňové záväzky vtedy a len vtedy, ak: | a) | má zo zákona vykonateľné právo kompenzovať vykázané sumy a | b) | má zámer vyrovnať v čistej výške alebo realizovať pohľadávku a vyrovnať záväzok súbežne.
72 | Although current tax assets and liabilities are separately recognised and measured they are offset in the balance sheet subject to criteria similar to those established for financial instruments in IAS 32. An entity will normally have a legally enforceable right to set off a current tax asset against a current tax liability when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the taxation authority permits the entity to make or receive a single net payment.72. | Hoci splatné daňové pohľadávky a záväzky sa vykazujú a oceňujú oddelene, ich kompenzovanie v súvahe je podľa kritérií podobných s tými, ktoré sú určené pre finančné nástroje v IAS 32. Účtovná jednotka má zvyčajne zo zákona vykonateľné právo kompenzovať splatnú daňovú pohľadávku oproti splatnému daňovému záväzku, ak súvisia s daňami z príjmov vyberanými tým istým daňovým orgánom a daný daňový orgán povolí účtovnej jednotke zaplatiť alebo prijať výslednú sumu po kompenzácii.
73 | In consolidated financial statements, a current tax asset of one entity in a group is offset against a current tax liability of another entity in the group if, and only if, the entities concerned have a legally enforceable right to make or receive a single net payment and the entities intend to make or receive such a net payment or to recover the asset and settle the liability simultaneously.73. | V konsolidovanej účtovnej závierke je splatná daňová pohľadávka jedného podniku v skupine kompenzovaná so splatným daňovým záväzkom druhého podniku v skupine vtedy a len vtedy, ak uvedené účtovné jednotky majú zo zákona vykonateľné právo zaplatiť alebo prijať jedinú výslednú sumu a tieto jednotky majú v úmysle zaplatiť alebo prijať takúto výslednú sumu alebo prijať úhradu pohľadávky a vyrovnať záväzok súbežne.
74 | An entity shall offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if: | (a) | the entity has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and | (b) | the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either: | (i) | the same taxable entity; or | (ii) | different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.74. | Účtovná jednotka kompenzuje odložené daňové pohľadávky a odložené daňové záväzky vtedy a len vtedy, ak: | a) | má zo zákona vykonateľné právo kompenzovať splatné daňové pohľadávky oproti splatným daňovým záväzkom a | b) | odložené daňové pohľadávky a odložené daňové záväzky súvisia s daňami z príjmov vyberanými tým istým daňovým orgánom buď: | i) | v tom istom zdaňovanom subjekte, alebo | ii) | v rôznych zdaňovaných subjektoch, ktoré majú v úmysle vyrovnať splatné daňové záväzky a pohľadávky na netto základe alebo realizovať pohľadávky a vyrovnať záväzky súbežne v každom z budúcich období, v ktorom sa očakáva vyrovnanie alebo spätné získanie významných súm odložených daňových záväzkov alebo pohľadávok.
75 | To avoid the need for detailed scheduling of the timing of the reversal of each temporary difference, this standard requires an entity to set off a deferred tax asset against a deferred tax liability of the same taxable entity if, and only if, they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the entity has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities.75. | Aby sa nemusel vypracovať podrobný časový rozvrh zrušenia každého dočasného rozdielu, tento štandard vyžaduje od účtovnej jednotky, aby kompenzovala odloženú daňovú pohľadávku oproti odloženému daňovému záväzku toho istého zdaňovaného subjektu vtedy a len vtedy, ak tieto súvisia s daňami z príjmov vyberanými tým istým daňovým orgánom a účtovná jednotka má zo zákona vykonateľné právo kompenzovať splatné daňové pohľadávky oproti splatným daňovým záväzkom.
76 | In rare circumstances, an entity may have a legally enforceable right of set-off, and an intention to settle net, for some periods but not for others. In such rare circumstances, detailed scheduling may be required to establish reliably whether the deferred tax liability of one taxable entity will result in increased tax payments in the same period in which a deferred tax asset of another taxable entity will result in decreased payments by that second taxable entity.76. | Za výnimočných okolností môže mať účtovná jednotka zo zákona vykonateľné právo kompenzovať a zámer vyrovnať na netto základe iba v niektorých obdobiach, avšak nie v ostatných. Za takýchto výnimočných okolností sa môže vyžadovať podrobný časový rozvrh na spoľahlivé určenie toho, či odložený daňový záväzok jedného zdaňovaného subjektu spôsobí zvýšenie daňových platieb v rovnakom období, v ktorom odložená daňová pohľadávka iného zdaňovaného subjektu spôsobí zníženie platieb v prípade druhého zdaňovaného subjektu.
Tax expenseDaňový náklad
Tax expense (income) related to profit or loss from ordinary activitiesDaňový náklad (výnos) zo zisku alebo straty z bežných činností
77 | The tax expense (income) related to profit or loss from ordinary activities shall be presented on the face of the income statement.77. | Daňový náklad (výnos) zo zisku alebo straty z bežných činností sa prezentuje vo výkaze ziskov a strát.
Exchange differences on deferred foreign tax liabilities or assetsKurzové rozdiely k odloženým zahraničným daňovým záväzkom alebo pohľadávkam
78 | IAS 21 requires certain exchange differences to be recognised as income or expense but does not specify where such differences should be presented in the income statement. Accordingly, where exchange differences on deferred foreign tax liabilities or assets are recognised in the income statement, such differences may be classified as deferred tax expense (income) if that presentation is considered to be the most useful to financial statement users.78. | V IAS 21 sa vyžaduje, aby sa určité kurzové rozdiely vykazovali ako výnos alebo náklad, ale konkrétne neuvádza, kde by sa mali tieto rozdiely prezentovať vo výkaze ziskov a strát. Preto, ak sa kurzové rozdiely k odloženým zahraničným daňovým záväzkom alebo pohľadávkam vykazujú vo výkaze ziskov a strát, môžu sa tieto rozdiely klasifikovať ako odložený daňový náklad (výnos), ak sa takáto prezentácia považuje za najužitočnejšiu pre používateľov účtovnej závierky.
DISCLOSUREZVEREJŇOVANIE
79 | The major components of tax expense (income) shall be disclosed separately.79. | Hlavné zložky daňových nákladov (výnosov) sa zverejňujú oddelene.
80 | Components of tax expense (income) may include: | (a) | current tax expense (income); | (b) | any adjustments recognised in the period for current tax of prior periods; | (c) | the amount of deferred tax expense (income) relating to the origination and reversal of temporary differences; | (d) | the amount of deferred tax expense (income) relating to changes in tax rates or the imposition of new taxes; | (e) | the amount of the benefit arising from a previously unrecognised tax loss, tax credit or temporary difference of a prior period that is used to reduce current tax expense; | (f) | the amount of the benefit from a previously unrecognised tax loss, tax credit or temporary difference of a prior period that is used to reduce deferred tax expense; | (g) | deferred tax expense arising from the write-down, or reversal of a previous write-down, of a deferred tax asset in accordance with paragraph 56; and | (h) | the amount of tax expense (income) relating to those changes in accounting policies and errors that are included in profit or loss in accordance with IAS 8, because they cannot be accounted for retrospectively.80. | Zložky daňových nákladov (výnosov) môžu zahŕňať: | a) | splatný daňový náklad (výnos); | b) | všetky úpravy vykázané v období pre splatnú daň predchádzajúcich období; | c) | sumu odloženého daňového nákladu (výnosu) súvisiaceho so vznikom a zrušením dočasných rozdielov; | d) | sumu odloženého daňového nákladu (výnosu) súvisiaceho so zmenami v sadzbách dane alebo so zavedením nových daní; | e) | sumu úžitku vznikajúceho z predchádzajúcej nevykázanej daňovej straty, daňových úľav alebo dočasného rozdielu predchádzajúcich období, ktorá je využitá na zníženie splatného daňového nákladu; | f) | sumu úžitku z predchádzajúcej nevykázanej daňovej straty, daňových úľav alebo dočasného rozdielu predchádzajúcich období, ktorá je využitá na zníženie odloženého daňového nákladu; | g) | odložený daňový náklad vznikajúci zo zníženia alebo zrušenia predtým zníženej odloženej daňovej pohľadávky v súlade s odsekom 56 a | h) | sumu daňových nákladov (výnosov) v súvislosti s tými zmenami v účtovnej politike a chybami, ktoré sú obsiahnuté v hospodárskom výsledku v súlade s IAS 8, pretože ich nie je možné účtovať so spätnou platnosťou.
81 | The following shall also be disclosed separately: | (a) | the aggregate current and deferred tax relating to items that are charged or credited to equity; | (b) | [deleted] | (c) | an explanation of the relationship between tax expense (income) and accounting profit in either or both of the following forms: | (i) | a numerical reconciliation between tax expense (income) and the product of accounting profit multiplied by the applicable tax rate(s), disclosing also the basis on which the applicable tax rate(s) is (are) computed; or | (ii) | a numerical reconciliation between the average effective tax rate and the applicable tax rate, disclosing also the basis on which the applicable tax rate is computed; | (d) | an explanation of changes in the applicable tax rate(s) compared to the previous accounting period; | (e) | the amount (and expiry date, if any) of deductible temporary differences, unused tax losses, and unused tax credits for which no deferred tax asset is recognised in the balance sheet; | (f) | the aggregate amount of temporary differences associated with investments in subsidiaries, branches and associates and interests in joint ventures, for which deferred tax liabilities have not been recognised (see paragraph 39); | (g) | in respect of each type of temporary difference, and in respect of each type of unused tax losses and unused tax credits: | (i) | the amount of the deferred tax assets and liabilities recognised in the balance sheet for each period presented; | (ii) | the amount of the deferred tax income or expense recognised in the income statement, if this is not apparent from the changes in the amounts recognised in the balance sheet; | (h) | in respect of discontinued operations, the tax expense relating to: | (i) | the gain or loss on discontinuance; and | (ii) | the profit or loss from the ordinary activities of the discontinued operation for the period, together with the corresponding amounts for each prior period presented; and | (i) | the amount of income tax consequences of dividends to shareholders of the entity that were proposed or declared before the financial statements were authorised for issue, but are not recognised as a liability in the financial statements.81. | Oddelene sa takisto zverejňuje: | a) | súhrnná splatná a odložená daň súvisiaca s položkami, ktoré sa zaúčtovali na ťarchu alebo v prospech vlastného imania; | b) | [vypúšťa sa.]; | c) | vysvetlenie vzťahu medzi daňovým nákladom (výnosom) a účtovným ziskom v jednej alebo obidvoch z týchto foriem: | i) | číselným zosúhlasením daňových nákladov (výnosov) s účtovným ziskom vynásobeným platnou(-ými) sadzbou(-ami) dane, so súčasným zverejnením základu dane, z ktorého je (sú) vypočítaná(-é) platná(-é) sadzba(-y) dane, alebo | ii) | číselným zosúhlasením priemernej efektívnej sadzby dane s platnou sadzbou dane, so súčasným zverejnením základu dane, podľa ktorého je vypočítaná platná sadzba dane; | d) | vysvetlenie zmien v platnej(-ých) sadzbe(-ách) dane v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím; | e) | suma (a ak existuje, aj obdobie platnosti) odpočítateľných dočasných rozdielov, nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových úľav, pre ktoré sa nevykazuje odložená daňová pohľadávka k súvahovému dňu; | f) | súhrnná výška dočasných rozdielov spojených s investíciami do dcérskych spoločností, pobočiek, pridružených podnikov a do podielov na spoločnom podnikaní, pre ktoré neboli vykázané odložené daňové záväzky (pozri odsek 39); | g) | ku každému typu dočasného rozdielu a každému typu nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových úľav: | i) | suma odložených daňových pohľadávok a záväzkov vykázaných v súvahe za každé prezentované obdobie; | ii) | suma odloženého daňového výnosu alebo nákladu vykázaného vo výkaze ziskov a strát, ak nie je zjavný zo zmien v sumách vykazovaných v súvahe; | h) | pri ukončených činnostiach daňový náklad súvisiaci so: | i) | ziskom alebo stratou z ukončenia a | ii) | ziskom alebo stratou z bežnej činností z ukončenej činnosti za dané obdobie spolu so zodpovedajúcimi sumami za každé predchádzajúce prezentované obdobie a | i) | suma účinkov na daň z príjmov vyplývajúcich z dividend akcionárom účtovnej jednotky, ktoré boli navrhnuté alebo vyhlásené pred tým, ako bolo schválené vydanie účtovných závierok, ale nevykazujú sa ako záväzok v účtovných závierkach.
82 | An entity shall disclose the amount of a deferred tax asset and the nature of the evidence supporting its recognition, when: | (a) | the utilisation of the deferred tax asset is dependent on future taxable profits in excess of the profits arising from the reversal of existing taxable temporary differences; and | (b) | the entity has suffered a loss in either the current or preceding period in the tax jurisdiction to which the deferred tax asset relates.82. | Účtovná jednotka zverejní sumu odloženej daňovej pohľadávky a charakter dôkazu podporujúci jej vykázanie, ak: | a) | zužitkovanie odloženej daňovej pohľadávky závisí od prebytkov budúcich zdaniteľných ziskov nad ziskom, ktorý vzniká zo zrušenia existujúcich zdaniteľných dočasných rozdielov, a | b) | účtovná jednotka dosiahla stratu buď v bežnom, alebo predchádzajúcom období v daňovom systéme, s ktorým odložená daňová pohľadávka súvisí.
82A | In the circumstances described in paragraph 52A, an entity shall disclose the nature of the potential income tax consequences that would result from the payment of dividends to its shareholders. In addition, the entity shall disclose the amounts of the potential income tax consequences practicably determinable and whether there are any potential income tax consequences not practicably determinable.82A. | Za okolností opísaných v odseku 52A účtovná jednotka zverejní charakter potenciálnych dôsledkov týkajúcich sa dane z príjmov, ktoré by vyplynuli z vyplatenia dividend jej akcionárom. Okrem toho účtovná jednotka zverejní sumy potenciálnych dôsledkov týkajúcich sa dane z príjmov prakticky stanoviteľných a či existujú nejaké potenciálne dôsledky týkajúce sa dane z príjmov prakticky nestanoviteľné.
83 | [Deleted]83. | [Vypúšťa sa.]
84 | The disclosures required by paragraph 81(c) enable users of financial statements to understand whether the relationship between tax expense (income) and accounting profit is unusual and to understand the significant factors that could affect that relationship in the future. The relationship between tax expense (income) and accounting profit may be affected by such factors as revenue that is exempt from taxation, expenses that are not deductible in determining taxable profit (tax loss), the effect of tax losses and the effect of foreign tax rates.84. | Zverejnenia, ktoré sa vyžadujú podľa odseku 81 písm. c), umožňujú používateľom účtovnej závierky pochopiť, či vzťah medzi daňovými nákladmi (výnosmi) a účtovným ziskom je neobvyklý a porozumieť významným skutočnostiam, ktoré by mohli mať vplyv na tento vzťah v budúcnosti. Vzťah medzi daňovými nákladmi (výnosmi) a účtovným ziskom môžu ovplyvniť také faktory, ako sú výnosy, ktoré sú oslobodené od dane, náklady, ktoré nie sú odpočítateľné pri stanovení zdaniteľného zisku (daňovej straty), účinky daňových strát a účinky kurzových rozdielov.
85 | In explaining the relationship between tax expense (income) and accounting profit, an entity uses an applicable tax rate that provides the most meaningful information to the users of its financial statements. Often, the most meaningful rate is the domestic rate of tax in the country in which the entity is domiciled, aggregating the tax rate applied for national taxes with the rates applied for any local taxes which are computed on a substantially similar level of taxable profit (tax loss). However, for an entity operating in several jurisdictions, it may be more meaningful to aggregate separate reconciliations prepared using the domestic rate in each individual jurisdiction. The following example illustrates how the selection of the applicable tax rate affects the presentation of the numerical reconciliation. | Example illustrating paragraph 85In 19X2, an entity has accounting profit in its own jurisdiction (country A) of 1 500 (19X1: 2 000) and in country B of 1 500 (19X1: 500). The tax rate is 30 % in country A and 20 % in country B. In country A, expenses of 100 (19X1: 200) are not deductible for tax purposes.The following is an example of a reconciliation to the domestic tax rate.  | 19X1 |   | 19X2Accounting profit | 2 500 |   | 3 000Tax at the domestic rate of 30 % | 750 |   | 900Tax effect of expenses that are not deductible for tax purposes | 60 |   | 30Effect of lower tax rates in country B | (50) |   | (150)Tax expense | 760 |   | 780The following is an example of a reconciliation prepared by aggregating separate reconciliations for each national jurisdiction. Under this method, the effect of differences between the reporting entity's own domestic tax rate and the domestic tax rate in other jurisdictions does not appear as a separate item in the reconciliation. An entity may need to discuss the effect of significant changes in either tax rates, or the mix of profits earned in different jurisdictions, in order to explain changes in the applicable tax rate(s), as required by paragraph 81(d).Accounting profit | 2 500 |   | 3 000Tax at the domestic rates applicable to profits in the country concerned | 700 |   | 750Tax effect of expenses that are not deductible for tax purposes | 60 |   | 30Tax expense | 760 |   | 78085. | Pri vysvetľovaní vzťahu medzi daňovými nákladmi (výnosmi) a účtovným ziskom používa účtovná jednotka platnú sadzbu dane, ktorá poskytuje najvýznamnejšie informácie pre používateľov účtovnej závierky. Často je najvýznamnejšou sadzbou tuzemská sadzba dane krajiny, v ktorej má účtovná jednotka sídlo, zahrňujúca sadzbu dane platnú pre národné dane so sadzbami pre každú miestnu daň, ktorá je vypočítaná v podstate na podobnej úrovni zdaniteľného zisku (daňovej straty). Pre účtovnú jednotku vykonávajúcu činnosť v mnohých jurisdikciách však môže mať väčší význam zlúčiť oddelené zosúhlasenia použitím tuzemskej sadzby v každej jednotlivej jurisdikcii. Ďalej uvedený príklad je ilustráciou, ako výber platnej sadzby dane ovplyvňuje prezentáciu číselného zosúhlasenia. | Príklad na ilustráciu odseku 85V roku 19X2 vykázala účtovná jednotka účtovný zisk vo svojej vlastnej jurisdikcii (krajine A) 1 500 (v 19X1: 2 000) a v krajine B 1 500 (v 19X1: 500). Sadzba dane je 30 % v krajine A a 20 % v krajine B. V krajine A nie sú náklady 100 (19X1: 200) odpočítateľnými položkami na daňové účely.Nasleduje príklad zosúhlasenia s tuzemskou sadzbou dane.  | 19X1 |   | 19X2Účtovný zisk | 2 500 |   | 3 000Daň podľa tuzemskej sadzby 30 % | 750 |   | 900Daňový vplyv nákladov, ktoré nie sú odpočítateľné na daňové účely | 60 |   | 30Vplyv nižšej sadzby dane v krajine B | – 50 |   | – 150Daňový náklad | 760 |   | 780V ďalej uvedenom príklade je zosúhlasenie zostavené zlúčením oddelených zosúhlasení v každej národnej jurisdikcii. Podľa tejto metódy sa vplyv rozdielov medzi vlastnou tuzemskou sadzbou dane vykazujúcej účtovnej jednotky a tuzemskou sadzbou dane v ostatných jurisdikciách neprejavuje ako samostatná položka pri zosúhlasení. Účtovná jednotka môže prediskutovať vplyvy významných zmien na každú zo sadzieb dane alebo na zlúčenie ziskov dosiahnutých v rôznych jurisdikciách, v snahe vysvetliť zmeny platnej(-ých) sadzby(-ieb) dane tak, ako sa to vyžaduje v odseku 81 písm. d).Účtovný zisk | 2 500 |   | 3 000Daň podľa tuzemskej sadzby použitá pre zisk dosiahnutý v tej krajine | 700 |   | 750Daňový vplyv nákladov, ktoré nie sú odpočítateľné na daňové účely | 60 |   | 30Daňový náklad | 760 |   | 780
86 | The average effective tax rate is the tax expense (income) divided by the accounting profit.86. | Priemerná platná sadzba dane je daňový náklad (výnos) vydelený účtovným ziskom.
87 | It would often be impracticable to compute the amount of unrecognised deferred tax liabilities arising from investments in subsidiaries, branches and associates and interests in joint ventures (see paragraph 39). Therefore, this standard requires an entity to disclose the aggregate amount of the underlying temporary differences but does not require disclosure of the deferred tax liabilities. Nevertheless, where practicable, entities are encouraged to disclose the amounts of the unrecognised deferred tax liabilities because financial statement users may find such information useful.87. | Často by bolo nemožné vypočítať výšku nevykázaných daňových záväzkov vznikajúcich z investícií do dcérskych spoločností, pobočiek, pridružených podnikov a do podielov na spoločnom podnikaní (pozri odsek 39). V tomto štandarde sa preto vyžaduje, aby účtovná jednotka zverejnila súhrnnú výšku podkladových dočasných rozdielov, ale nevyžaduje sa zverejniť odložené daňové záväzky. Aj napriek tomu sa účtovnej jednotke odporúča, ak je to vykonateľné, zverejniť výšku nevykázaných odložených daňových záväzkov, pretože používatelia účtovnej závierky môžu považovať takúto informáciu za užitočnú.
87A | Paragraph 82A requires an entity to disclose the nature of the potential income tax consequences that would result from the payment of dividends to its shareholders. An entity discloses the important features of the income tax systems and the factors that will affect the amount of the potential income tax consequences of dividends.87A. | V odseku 82A sa vyžaduje, aby účtovná jednotka zverejnila charakter potenciálnych dôsledkov týkajúcich sa dane z príjmov, ktoré by vyplynuli z vyplatenia dividend jeho akcionárom. Účtovná jednotka zverejňuje dôležité črty systému dane z príjmov a faktory, ktoré budú ovplyvňovať sumu potenciálnych dôsledkov na daň z príjmov vyplývajúcu z dividend.
87B | It would sometimes not be practicable to compute the total amount of the potential income tax consequences that would result from the payment of dividends to shareholders. This may be the case, for example, where an entity has a large number of foreign subsidiaries. However, even in such circumstances, some portions of the total amount may be easily determinable. For example, in a consolidated group, a parent and some of its subsidiaries may have paid income taxes at a higher rate on undistributed profits and be aware of the amount that would be refunded on the payment of future dividends to shareholders from consolidated retained earnings. In this case, that refundable amount is disclosed. If applicable, the entity also discloses that there are additional potential income tax consequences not practicably determinable. In the parent's separate financial statements, if any, the disclosure of the potential income tax consequences relates to the parent's retained earnings.87B. | Niekedy by nebolo možné vypočítať celkovú sumu potenciálnych dôsledkov na daň z príjmov, ktoré by mohli vyplynúť z vyplatenia dividend akcionárom. Tento prípad môže nastať napríklad vtedy, keď účtovná jednotka má veľa zahraničných dcérskych spoločností. Za týchto okolností sú však niektoré časti celkovej sumy ľahko stanovieľné. Napríklad v konsolidovanej skupine mohli materská spoločnosť a niektoré jej pobočky platiť dane z príjmov pri vyššej sadzbe nerozdeleného zisku a mohli brať do úvahy sumu, ktorá by mohla byť refundovaná, keď sa z konsolidovaného nerozdeleného zisku vyplatia akcionárom budúce dividendy. V tomto prípade sa refundovateľná suma zverejní. Ak je to vhodné, účtovná jednotka takisto zverejní, že existujú ďalšie potenciálne dôsledky dane z príjmov prakticky nestanoviteľné. V individuálnej účtovnej závierke materskej spoločnosti, ak existuje, sa zverejnenie potenciálnych dôsledkov dane z príjmov týka nerozdeleného zisku materskej spoločnosti.
87C | An entity required to provide the disclosures in paragraph 82A may also be required to provide disclosures related to temporary differences associated with investments in subsidiaries, branches and associates or interests in joint ventures. In such cases, an entity considers this in determining the information to be disclosed under paragraph 82A. For example, an entity may be required to disclose the aggregate amount of temporary differences associated with investments in subsidiaries for which no deferred tax liabilities have been recognised (see paragraph 81(f)). If it is impracticable to compute the amounts of unrecognised deferred tax liabilities (see paragraph 87) there may be amounts of potential income tax consequences of dividends not practicably determinable related to these subsidiaries.87C. | Od účtovnej jednotky, od ktorej sa vyžadovalo zverejnenie uvedené v odseku 82A, sa môže takisto vyžadovať zverejnenie súvisiace s dočasnými rozdielmi spojenými s investíciami do dcérskych spoločností, pobočiek, pridružených podnikov alebo do podielov na spoločnom podnikaní. V takýchto prípadoch to účtovná jednotka zvažuje pri určovaní údajov, ktoré sa majú podľa odseku 82A zverejniť. Napríklad od účtovnej jednotky sa môže vyžadovať, aby zverejnila súhrnnú sumu dočasných rozdielov spojených s investíciami do dcérskych spoločností, pre ktoré neboli vykázané žiadne odložené daňové záväzky [pozri odsek 81 písm. f)]. Ak nie je možné vypočítať výšku nevykázaných odložených daňových záväzkov (pozri odsek 87), môže sa vyskytnúť suma potenciálnych dôsledkov dividend týkajúca sa dane z príjmov v skutočnosti nestanoviteľných, ktoré sa týkajú týchto dcérskych spoločností.
88 | An entity discloses any tax-related contingent liabilities and contingent assets in accordance with IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets. Contingent liabilities and contingent assets may arise, for example, from unresolved disputes with the taxation authorities. Similarly, where changes in tax rates or tax laws are enacted or announced after the balance sheet date, an entity discloses any significant effect of those changes on its current and deferred tax assets and liabilities (see IAS 10 Events after the balance sheet date).88. | Účtovná jednotka zverejňuje všetky daňovo súvisiace podmienené záväzky a podmienené aktíva v súlade s IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva. Podmienené záväzky a podmienené aktíva môžu vznikať napríklad z nevyriešených sporov s daňovými orgánmi. Podobne, ak sú uzákonené alebo vyhlásené zmeny v sadzbách dane alebo daňových predpisoch po súvahovom dni, účtovná jednotka zverejňuje každý významný vplyv týchto zmien na jej splatné a odložené daňové pohľadávky a záväzky (pozri IAS 10 Udalosti po súvahovom dni).
EFFECTIVE DATEDÁTUM ÚČINNOSTI
89 | This standard becomes operative for financial statements covering periods beginning on or after 1 January 1998, except as specified in paragraph 91. If an entity applies this standard for financial statements covering periods beginning before 1 January 1998, the entity shall disclose the fact it has applied this standard instead of IAS 12 Accounting for Taxes on Income, approved in 1979.89. | S výnimkou uvedenou v odseku 91 sa tento štandard stáva účinným pre účtovné závierky zostavené za obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 1998 alebo neskôr. Ak účtovná jednotka uplatňuje tento štandard na účtovné závierky zostavené za obdobia, ktoré sa začínajú pred 1. januárom 1998, zverejní skutočnosť, že uplatňovala tento štandard namiesto IAS 12 Účtovanie daní z príjmov schváleného v roku 1979.
90 | This standard supersedes IAS 12 Accounting for taxes on income, approved in 1979.90. | Týmto štandardom sa nahrádza IAS 12 Účtovanie daní z príjmov schválený v roku 1979.
91 | Paragraphs 52A, 52B, 65A, 81(i), 82A, 87A, 87B, 87C and the deletion of paragraphs 3 and 50 become operative for annual financial statements (3) covering periods beginning on or after 1 January 2001. Earlier adoption is encouraged. If earlier adoption affects the financial statements, an entity shall disclose that fact.91. | Odseky 52A, 52B, 65A, odsek 81 písm. i), odseky 82A, 87A, 87B, 87C a vypustenie odsekov 3 a 50 sa stávajú účinnými pre ročné účtovné závierky (3) zostavené za obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2001 alebo neskôr. Odporúča sa skoršie uplatňovanie. Ak skoršie uplatnenie má vplyv na účtovnú závierku, účtovná jednotka zverejní túto skutočnosť.
(1)  Under this analysis, there is no taxable temporary difference. An alternative analysis is that the accrued dividends receivable have a tax base of nil and that a tax rate of nil is applied to the resulting taxable temporary difference of 100. Under both analyses, there is no deferred tax liability.(1)  Podľa tejto analýzy neexistuje zdaniteľný dočasný rozdiel. Alternatívna analýza je, že časovo rozlíšené pohľadávky z dividend majú nulový daňový základ a že nulová daňová sadzba platí pre výsledný dočasný rozdiel vo výške 100. Podľa oboch analýz neexistuje odložený daňový záväzok.
(2)  Under this analysis, there is no deductible temporary difference. An alternative analysis is that the accrued fines and penalties payable have a tax base of nil and that a tax rate of nil is applied to the resulting deductible temporary difference of 100. Under both analyses, there is no deferred tax asset.(2)  Podľa tejto analýzy neexistujú odpočítateľné dočasné rozdiely. Alternatívna analýza je, že záväzok z výdavkov na pokuty a penále má nulový daňový základ a že nulová daňová sadzba platí pre výsledný dočasný rozdiel vo výške 100. Podľa oboch analýz neexistuje odložená daňová pohľadávka.
(3)  Paragraph 91 refers to ‘annual financial statements’ in line with more explicit language for writing effective dates adopted in 1998. Paragraph 89 refers to ‘financial statements’.(3)  Odsek 91 odkazuje na „ročnú účtovnú závierku“ v súlade s presnejšou terminológiou písaného textu prijatého v roku 1998. Odsek 89 odkazuje na „účtovnú závierku“.
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD 16MEDZINÁRODNÝ ÚČTOVNÝ ŠTANDARD 16
Property, plant and equipmentNehnuteľnosti, stroje a zariadenia
OBJECTIVECIEĽ
1 | The objective of this standard is to prescribe the accounting treatment for property, plant and equipment so that users of the financial statements can discern information about an entity's investment in its property, plant and equipment and the changes in such investment. The principal issues in accounting for property, plant and equipment are the recognition of the assets, the determination of their carrying amounts and the depreciation charges and impairment losses to be recognised in relation to them.1. | Cieľom tohto štandardu je predpísať spôsob účtovania pri nehnuteľnostiach, strojoch a zariadeniach, aby používatelia účtovnej závierky mohli rozlíšiť informácie o investíciách účtovnej jednotky do svojich nehnuteľností, strojov a zariadení, ako aj o zmenách v takýchto investíciách. Základnými otázkami  pri účtovaní nehnuteľností, strojov a zariadení je vykazovanie týchto aktív, určenie ich účtovných hodnôt a výšky odpisov a strát zo zníženia hodnoty, ktoré sa v súvislosti s nimi vykazujú.
SCOPEROZSAH PÔSOBNOSTI
2 | This standard shall be applied in accounting for property, plant and equipment except when another standard requires or permits a different accounting treatment.2. | Tento štandard sa uplatňuje na účtovanie nehnuteľností, strojov a zariadení s výnimkou prípadov, keď sa iným štandardom požaduje alebo umožňuje odlišný spôsob účtovania.
3 | This standard does not apply to: | (a) | property, plant and equipment classified as held for sale in accordance with IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations; | (b) | biological assets related to agricultural activity (see IAS 41 Agriculture); | (c) | the recognition and measurement of exploration and evaluation assets (see IFRS 6 Exploration for and evaluation of mineral resources); or | (d) | mineral rights and mineral reserves such as oil, natural gas and similar non-regenerative resources. | However, this standard applies to property, plant and equipment used to develop or maintain the assets described in (b)-(d).3. | Tento štandard sa nevzťahuje na: | a) | nehnuteľnosti, stroje a zariadenia, klasifikované ako držané na predaj v súlade s IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti; | b) | biologické aktíva týkajúce sa poľnohospodárskej činnosti (pozri IAS 41 Poľnohospodárstvo); | c) | vykazovanie a oceňovanie majetku z prieskumu a ohodnocovania majetku (pozri IFRS 6 Prieskum a ohodnocovanie zdrojov nerastných surovín) alebo | d) | práva na nerastné suroviny a zdroje nerastných surovín, ako sú ropa, zemný plyn a ďalšie neobnoviteľné zdroje. | Tento štandard sa však vzťahuje na nehnuteľnosti, stroje a zariadenia, ktoré sa používajú na úpravu alebo údržbu majetku opísaného v písmenách b) až d).
4 | Other standards may require recognition of an item of property, plant and equipment based on an approach different from that in this standard. For example, IAS 17 Leases requires an entity to evaluate its recognition of an item of leased property, plant and equipment on the basis of the transfer of risks and rewards. However, in such cases other aspects of the accounting treatment for these assets, including depreciation, are prescribed by this standard.4. | Iné štandardy môžu vyžadovať vykazovanie položiek nehnuteľností, strojov a zariadení, založené na inom prístupe ako sa stanovuje v tomto štandarde. Napríklad podľa IAS 17 Lízingy sa vyžaduje, aby účtovná jednotka vyhodnotila vykazovanie položky prenajatých nehnuteľností, strojov a zariadení na základe prevodu rizík a odmien. V takýchto prípadoch však tento štandard predpisuje ostatné aspekty spôsobu účtovania tohto majetku, vrátane odpisov.
5 | An entity shall apply this standard to property that is being constructed or developed for future use as investment property but does not yet satisfy the definition of ‘investment property’ in IAS 40 Investment property. Once the construction or development is complete, the property becomes investment property and the entity is required to apply IAS 40. IAS 40 also applies to investment property that is being redeveloped for continued future use as investment property. An entity using the cost model for investment property in accordance with IAS 40 shall use the cost model in this standard.5. | Účtovná jednotka uplatňuje tento štandard na nehnuteľnosti, ktoré sú v procese zhotovenia alebo prípravy na budúce použitie ako investičný nehnuteľný majetok, ale zatiaľ nezodpovedajú definícii „investičný nehnuteľný majetok“ v IAS 40 Investičný nehnuteľný majetok. Po dokončení zhotovenia alebo prípravy sa tieto nehnuteľnosti stávajú investičným nehnuteľným majetkom a účtovná jednotka je povinná uplatňovať IAS 40. IAS 40 sa vzťahuje aj na investičný nehnuteľný majetok, ktorý sa opätovne upravuje na ďalšie budúce použitie ako investičný nehnuteľný majetok. Účtovná jednotka, ktorá pri účtovaní investičného nehnuteľného majetku používa model ocenenia obstarávacou cenou v súlade s IAS 40, používa model ocenenia obstarávacou cenou podľa tohto štandardu.
DEFINITIONSDEFINÍCIE
6 | The following terms are used in this standard with the meanings specified: | Carrying amount is the amount at which an asset is recognised after deducting any accumulated depreciation and accumulated impairment losses. | Cost is the amount of cash or cash equivalents paid or the fair value of the other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction or, where applicable, the amount attributed to that asset when initially recognised in accordance with the specific requirements of other IFRSs, e.g. IFRS 2 Share-based payment. | Depreciable amount is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its residual value. | Depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. | Entity-specific value is the present value of the cash flows an entity expects to arise from the continuing use of an asset and from its disposal at the end of its useful life or expects to incur when settling a liability. | Fair value is the amount for which an asset could be exchanged between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction. | An impairment loss is the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. | Property, plant and equipment are tangible items that: | (a) | are held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others, or for administrative purposes; and | (b) | are expected to be used during more than one period. | Recoverable amount is the higher of an asset's net selling price and its value in use. | The residual value of an asset is the estimated amount that an entity would currently obtain from disposal of the asset, after deducting the estimated costs of disposal, if the asset were already of the age and in the condition expected at the end of its useful life. | Useful life is: | (a) | the period over which an asset is expected to be available for use by an entity; or | (b) | the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by an entity.6. | Ďalej uvedené pojmy sa v tomto štandarde používajú v týchto významoch: | Účtovná hodnota je suma, v ktorej sa vykazuje majetok po odpočítaní prípadných akumulovaných odpisov a akumulovaných strát zo zníženia hodnoty. | Obstarávacia cena je uhradená suma peňazí alebo peňažných ekvivalentov, alebo reálna hodnota inej protihodnoty vynaloženej na účely nadobudnutia majetku v čase jeho obstarania alebo vyhotovovania, alebo prípadne suma priradená tomuto majetku pri prvotnom vykázaní v súlade so špecifickými požiadavkami iných IFRS, napríklad IFRS 2 Platby na základe podielov. | Odpisovateľná hodnota je obstarávacia cena majetku alebo iná suma, ktorá nahrádza obstarávaciu cenu, po odpočítaní jeho reziduálnej hodnoty. | Odpisovanie je systematické rozvrhnutie odpisovateľnej hodnoty majetku počas doby jeho použiteľnosti. | Špecifická hodnota pre účtovnú jednotku je súčasná hodnota peňažných tokov, ktoré účtovná jednotka očakáva v súvislosti so stálym používaním majetku a s jeho vyradením na konci doby jeho použiteľnosti, alebo ktoré očakáva pri úhrade záväzku. | Reálna hodnota je suma, za ktorú by mohol byť majetok vymenený v nezávislej transakcii medzi informovanými, dobrovoľne súhlasiacimi stranami. | Strata zo zníženia hodnoty je suma, o ktorú účtovná hodnota aktíva prevyšuje jeho spätne získateľnú sumu. | Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia sú hmotné položky: | a) | ktoré sú držané na použitie vo výrobe alebo na dodávanie tovaru alebo služieb, prenájom iným osobám alebo na administratívne účely a | b) | pri ktorých sa očakáva, že sa budú používať počas viac ako jedného obdobia. | Spätne získateľná suma je tá suma, ktorá je vyššia z čistej predajnej ceny majetku a jeho hodnoty z používania. | Reziduálna hodnota majetku je odhadovaná suma, ktorú by účtovná jednotka v súčasnosti získala z vyradenia majetku po odpočítaní odhadovaných nákladov na vyradenie, keby už majetok dosahoval vek a stav, ktorý sa očakáva na konci jeho doby použiteľnosti. | Doba použiteľnosti je: | a) | obdobie, počas ktorého sa očakáva, že majetok bude k dispozícii na používanie účtovnou jednotkou, alebo | b) | počet výrobkov alebo podobných jednotiek, ktoré účtovná jednotka očakáva, že sa získajú z majetku.
RECOGNITIONVYKAZOVANIE
7 | The cost of an item of property, plant and equipment shall be recognised as an asset if, and only if: | (a) | it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity; and | (b) | the cost of the item can be measured reliably.7. | Obstarávacia cena položky nehnuteľností, strojov a zariadení sa vykazuje ako majetok iba vtedy, ak: | a) | je pravdepodobné, že účtovnej jednotke budú z danej položky plynúť budúce ekonomické úžitky, a | b) | obstarávaciu cenu tejto položky je možné spoľahlivo určiť.
8 | Spare parts and servicing equipment are usually carried as inventory and recognised in profit or loss as consumed. However, major spare parts and stand-by equipment qualify as property, plant and equipment when an entity expects to use them during more than one period. Similarly, if the spare parts and servicing equipment can be used only in connection with an item of property, plant and equipment, they are accounted for as property, plant and equipment.8. | Náhradné diely a servisné zariadenie sa zvyčajne účtujú ako zásoby a vo výsledku hospodárenia sa vykazujú po ich spotrebovaní. Väčšie náhradné diely a prídavné zariadenia však spĺňajú kritériá na vykazovanie ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia, ak účtovná jednotka očakáva, že ich bude používať dlhšie ako jedno obdobie. Podobne, ak sa náhradné diely a servisné zariadenie môžu používať len v súvislosti s niektorou položkou z nehnuteľností, strojov a zariadení, účtujú sa ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia.
9 | This standard does not prescribe the unit of measure for recognition, i.e. what constitutes an item of property, plant and equipment. Thus, judgement is required in applying the recognition criteria to an entity's specific circumstances. It may be appropriate to aggregate individually insignificant items, such as moulds, tools and dies, and to apply the criteria to the aggregate value.9. | Tento štandard nepredpisuje jednotku oceňovania pre vykazovanie, t. j. z čoho pozostáva položka nehnuteľností, strojov a zariadení. Preto je pri uplatňovaní týchto kritérií vykazovania potrebné postupovať na základe posúdenia konkrétnych okolností účtovnej jednotky. Môže byť vhodné zhrnúť jednotlivo nevýznamné položky, ako sú formy, nástroje a matrice, a uplatniť tieto kritériá na súhrnnú hodnotu.
10 | An entity evaluates under this recognition principle all its property, plant and equipment costs at the time they are incurred. These costs include costs incurred initially to acquire or construct an item of property, plant and equipment and costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service it.10. | Účtovná jednotka vyhodnocuje na základe uvedenej zásady vykazovania obstarávaciu cenu všetkých svojich nehnuteľností, strojov a zariadení v čase jej vzniku. Táto obstarávacia cena zahŕňa náklady prvotne vynaložené v súvislosti s nadobudnutím alebo zhotovením položky nehnuteľností, strojov a zariadení a náklady následne vynaložené na jej rozšírenie, výmenu jej časti alebo údržbu.
Initial costsPočiatočné náklady
11 | Items of property, plant and equipment may be acquired for safety or environmental reasons. The acquisition of such property, plant and equipment, although not directly increasing the future economic benefits of any particular existing item of property, plant and equipment, may be necessary for an entity to obtain the future economic benefits from its other assets. Such items of property, plant and equipment qualify for recognition as assets because they enable an entity to derive future economic benefits from related assets in excess of what could be derived had those items not been acquired. For example, a chemical manufacturer may install new chemical handling processes to comply with environmental requirements for the production and storage of dangerous chemicals; related plant enhancements are recognised as an asset because without them the entity is unable to manufacture and sell chemicals. However, the resulting carrying amount of such an asset and related assets is reviewed for impairment in accordance with IAS 36 Impairment of assets.11. | Dôvodom na obstaranie položiek nehnuteľností, strojov a zariadení môže byť bezpečnosť alebo ochrana životného prostredia. Získanie takýchto nehnuteľností, strojov a zariadení, hoci priamo nezvyšujú budúce ekonomické úžitky zo žiadnej konkrétnej existujúcej položky nehnuteľností, strojov a zariadení, môže byť potrebné na to, aby účtovná jednotka získala budúce ekonomické úžitky z iného svojho majetku. Takéto položky nehnuteľností, strojov a zariadení spĺňajú kritériá vykazovania ako majetok, pretože umožňujú účtovnej jednotke získavať budúce ekonomické úžitky zo súvisiaceho majetku nad rámec toho, čo by mohla získavať, ak by nedošlo k obstaraniu týchto položiek. Napríklad výrobca v chemickom priemysle môže na splnenie požiadaviek ochrany životného prostredia zaviesť pri výrobe a skladovaní nebezpečných chemikálií nové procesy manipulácie s chemikáliami; súvisiace rozšírenie funkcií strojov sa vykazuje ako majetok, pretože bez nich by účtovná jednotka nebola spôsobilá vyrábať a predávať chemikálie. Výsledná účtovná hodnota takéhoto majetku a súvisiaceho majetku sa však následne preverí na zníženie hodnoty v zmysle IAS 36 Zníženie hodnoty majetku.
Subsequent costsNásledné náklady
12 | Under the recognition principle in paragraph 7, an entity does not recognise in the carrying amount of an item of property, plant and equipment the costs of the day-to-day servicing of the item. Rather, these costs are recognised in profit or loss as incurred. Costs of day-to-day servicing are primarily the costs of labour and consumables, and may include the cost of small parts. The purpose of these expenditures is often described as for the ‘repairs and maintenance’ of the item of property, plant and equipment.12. | Podľa zásady vykazovania uvedenej v odseku 7 účtovná jednotka v účtovnej hodnote položky nehnuteľností, strojov a zariadení nevykazuje náklady na bežnú údržbu položky. Namiesto toho sa takéto náklady vykazujú vo výsledku hospodárenia v čase ich vzniku. Náklady na bežnú údržbu zahŕňajú predovšetkým mzdové náklady a náklady na spotrebný materiál, pričom môžu zahŕňať aj náklady na drobné náhradné diely. Účel týchto výdavkov sa často označuje ako „opravy a údržba“ položky nehnuteľností, strojov a zariadení.
13 | Parts of some items of property, plant and equipment may require replacement at regular intervals. For example, a furnace may require relining after a specified number of hours of use, or aircraft interiors such as seats and galleys may require replacement several times during the life of the airframe. Items of property, plant and equipment may also be acquired to make a less frequently recurring replacement, such as replacing the interior walls of a building, or to make a nonrecurring replacement. Under the recognition principle in paragraph 7, an entity recognises in the carrying amount of an item of property, plant and equipment the cost of replacing part of such an item when that cost is incurred if the recognition criteria are met. The carrying amount of those parts that are replaced is derecognised in accordance with the derecognition provisions of this standard (see paragraphs 67-72).13. | Súčasti niektorých položiek nehnuteľností, strojov a zariadení si môžu vyžadovať výmenu v pravidelných intervaloch. Napríklad pec si po určitom počte hodín prevádzky môže vyžadovať nové obloženie, alebo vnútorné vybavenie lietadla, ako sú sedadlá a kuchynka, si môže počas životnosti kostry lietadla vyžadovať aj niekoľkonásobnú výmenu. Účelom obstarania položiek nehnuteľností, strojov a zariadení môže byť aj menej často sa opakujúca výmena, napríklad výmena vnútorných stien budov alebo uskutočnenie jednorazovej výmeny. Podľa zásady vykazovania uvedenej v odseku 7 účtovná jednotka vykazuje v účtovnej hodnote položky nehnuteľností, strojov a zariadení náklady na výmenu takejto položky v čase ich vzniku, ak sú splnené kritériá vykazovania. Vykazovanie účtovnej hodnoty týchto vymenených častí sa ukončí v súlade ustanoveniami o ukončení vykazovania tohto štandardu (pozri odseky 67 až 72).
14 | A condition of continuing to operate an item of property, plant and equipment (for example, an aircraft) may be performing regular major inspections for faults regardless of whether parts of the item are replaced. When each major inspection is performed, its cost is recognised in the carrying amount of the item of property, plant and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Any remaining carrying amount of the cost of the previous inspection (as distinct from physical parts) is derecognised. This occurs regardless of whether the cost of the previous inspection was identified in the transaction in which the item was acquired or constructed. If necessary, the estimated cost of a future similar inspection may be used as an indication of what the cost of the existing inspection component was when the item was acquired or constructed.14. | Podmienka na pokračovanie prevádzkyschopnosti položky nehnuteľností, strojov a zariadení (napríklad lietadla) sa môže spájať s pravidelnými rozsiahlymi kontrolami s cieľom zistiť poruchy a chyby bez ohľadu na to, či dochádza k výmene častí položky. Po uskutočnení každej rozsiahlej kontroly sa jej náklady vykážu v účtovnej hodnote položky nehnuteľností, strojov a zariadení ako náklady na výmenu častí, ak sú splnené kritériá vykazovania. Súčasne dochádza k ukončeniu vykazovania účtovnej hodnoty nákladov na predchádzajúcu kontrolu (odlíšenej od fyzických náhradných dielov). K tomu dochádza bez ohľadu na to, či boli v transakcii nadobudnutia alebo zhotovenia danej položky identifikované náklady na predchádzajúcu kontrolu. V prípade potreby sa môže odhadovaný náklad na podobnú kontrolu použiť ako indikátor toho, aká mohla byť obstarávacia cena zložky vzťahujúcej sa na kontrolu v čase, keď bola položka nadobudnutá alebo zhotovená.
MEASUREMENT AT RECOGNITIONOCENENIE PRI VYKÁZANÍ
15 | An item of property, plant and equipment that qualifies for recognition as an asset shall be measured at its cost.15. | Položka nehnuteľností, strojov a zariadení, ktorá spĺňa kritériá na vykazovanie ako majetok, sa oceňuje vo výške obstarávacej ceny.
Elements of costZložky obstarávacej ceny
16 | The cost of an item of property, plant and equipment comprises: | (a) | its purchase price, including import duties and non-refundable purchase taxes, after deducting trade discounts and rebates; | (b) | any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management; | (c) | the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.16. | Obstarávacia cena položky nehnuteľností, strojov a zariadení zahŕňa: | a) | jej nákupnú cenu vrátane dovozných ciel a nerefundovateľných daní, po odpočítaní obchodných zliav a rabatov; | b) | všetky priamo priraditeľné náklady v súvislosti s dopravou majetku na miesto určenia a uvedením do stavu, v ktorom je schopný prevádzky, ktorej spôsob určil manažment; | c) | prvotný odhad nákladov na demontáž a odstránenie danej položky a na uvedenie miesta jej umiestnenia do pôvodného stavu, čo je povinnosť, ktorá účtovnej jednotke vzniká buď pri obstaraní položky majetku, alebo v dôsledku jej používania počas určitého obdobia na iné účely, ako je výroba zásob počas tohto obdobia.
17 | Examples of directly attributable costs are: | (a) | costs of employee benefits (as defined in IAS 19 Employee benefits) arising directly from the construction or acquisition of the item of property, plant and equipment; | (b) | costs of site preparation; | (c) | initial delivery and handling costs; | (d) | installation and assembly costs; | (e) | costs of testing whether the asset is functioning properly, after deducting the net proceeds from selling any items produced while bringing the asset to that location and condition (such as samples produced when testing equipment); and | (f) | professional fees.17. | Priamo priraditeľné náklady sú napríklad tieto: | a) | náklady na zamestnanecké požitky (v zmysle IAS 19 Zamestnanecké požitky) vzniknuté v priamej súvislosti so zhotovením alebo s nadobudnutím položky nehnuteľností, strojov a zariadení; | b) | náklady na prípravu miesta určenia; | c) | počiatočné náklady na doručenie a manipuláciu; | d) | náklady na inštaláciu a montáž; | e) | náklady na skúšky správnej funkčnosti majetku, po odpočítaní čistého zisku z predaja prípadných položiek vyrobených počas dopravy majetku na dané miesto určenia a uvedenia do daného stavu (ako sú vzorky vyrobené počas skúšok zariadenia), a | f) | poplatky za odborné služby.
18 | An entity applies IAS 2 Inventories to the costs of obligations for dismantling, removing and restoring the site on which an item is located that are incurred during a particular period as a consequence of having used the item to produce inventories during that period. The obligations for costs accounted for in accordance with IAS 2 or IAS 16 are recognised and measured in accordance with IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets.18. | Na náklady súvisiace s povinnosťou demontovať, odstrániť a uviesť miesto umiestnenia položky do pôvodného stavu, ktoré vzniknú v určitom období v dôsledku využívania tejto položky na výrobu zásob počas tohto obdobia, uplatňuje účtovná jednotka IAS 2 Zásoby. Záväzky súvisiace s nákladmi, ktoré sa účtujú v súlade s IAS 2 alebo IAS 16, sa vykazujú a oceňujú v súlade s IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva.
19 | Examples of costs that are not costs of an item of property, plant and equipment are: | (a) | costs of opening a new facility; | (b) | costs of introducing a new product or service (including costs of advertising and promotional activities); | (c) | costs of conducting business in a new location or with a new class of customer (including costs of staff training); and | (d) | administration and other general overhead costs.19. | Náklady, ktoré nie sú súčasťou obstarávacej ceny položiek nehnuteľností, strojov a zariadení sú napríklad tieto: | a) | náklady na zriadenie novej prevádzky; | b) | náklady na zavedenie nového výrobku alebo služby (vrátane nákladov na reklamu a podporu predaja); | c) | náklady na podnikanie v novej lokalite alebo s novou skupinou zákazníkov (vrátane nákladov na zaškolenie personálu) a | d) | administratívne a iné režijné náklady všeobecnej povahy.
20 | Recognition of costs in the carrying amount of an item of property, plant and equipment ceases when the item is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Therefore, costs incurred in using or redeploying an item are not included in the carrying amount of that item. For example, the following costs are not included in the carrying amount of an item of property, plant and equipment: | (a) | costs incurred while an item capable of operating in the manner intended by management has yet to be brought into use or is operated at less than full capacity; | (b) | initial operating losses, such as those incurred while demand for the item's output builds up; and | (c) | costs of relocating or reorganising part or all of an entity's operations.20. | Vykazovanie nákladov ako súčasti účtovnej hodnoty položky nehnuteľností, strojov a zariadení sa ukončí, keď sa položka nachádza na mieste určenia a v stave, v ktorom je schopná prevádzky spôsobom predpokladaným manažmentom. Preto sa do účtovnej hodnoty tejto položky nezahŕňajú náklady vzniknuté pri jej používaní alebo ďalšom presune. Do účtovnej hodnoty položky nehnuteľností, strojov a zariadení sa napríklad nezahŕňajú tieto náklady: | a) | náklady vzniknuté počas obdobia, keď je položka, ktorá je už schopná prevádzky spôsobom predpokladaným manažmentom, nezačne využívať alebo sa nevyužíva na plnú kapacitu; | b) | počiatočné prevádzkové straty, ktoré vznikajú napríklad v dôsledku práve vznikajúceho dopytu po výstupe  danej položky, a | c) | náklady na čiastočný alebo úplný presun alebo reorganizáciu činností účtovnej jednotky.
21 | Some operations occur in connection with the construction or development of an item of property, plant and equipment, but are not necessary to bring the item to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. These incidental operations may occur before or during the construction or development activities. For example, income may be earned through using a building site as a car park until construction starts. Because incidental operations are not necessary to bring an item to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management, the income and related expenses of incidental operations are recognised in profit or loss and included in their respective classifications of income and expense.21. | V súvislosti so zhotovením alebo s úpravou položky nehnuteľností, strojov a zariadení dochádza aj k určitým činnostiam, ktoré nie sú nevyhnutné na dopravu položky na miesto určenia a uvedenie do stavu, v ktorom je schopná prevádzky spôsobom predpokladaným manažmentom. Tieto vedľajšie činnosti sa môžu vyskytovať pred činnosťami vzťahujúcimi sa na zhotovenie alebo úpravu, alebo počas nich. Napríklad prostredníctvom používania staveniska ako parkoviska, kým sa nezačnú stavebné práce, sa môžu získať výnosy. Keďže vedľajšie činnosti nie sú nevyhnutné na dopravu položky na miesto určenia a uvedenie do stavu, v ktorom je schopná prevádzky spôsobom predpokladaným manažmentom, výnosy a súvisiace náklady z vedľajších činností sa vykazujú vo výsledku hospodárenia a sú zahrnuté do príslušných klasifikácií výnosov a nákladov.
22 | The cost of a self-constructed asset is determined using the same principles as for an acquired asset. If an entity makes similar assets for sale in the normal course of business, the cost of the asset is usually the same as the cost of constructing an asset for sale (see IAS 2). Therefore, any internal profits are eliminated in arriving at such costs. Similarly, the cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred in self-constructing an asset is not included in the cost of the asset. IAS 23 Borrowing costs establishes criteria for the recognition of interest as a component of the carrying amount of a self-constructed item of property, plant and equipment.22. | Obstarávacia cena majetku vytvoreného vlastnou činnosťou je stanovená použitím rovnakých zásad ako pri obstaranom majetku. Ak účtovná jednotka zhotovuje podobné aktíva určené na predaj v rámci bežného chodu podnikania, obstarávacia cena aktíva sa zvyčajne rovná nákladom na zhotovenie aktíva určeného na predaj (pozri IAS 2). Všetky interné zisky sú preto pri výpočte tohto ocenenia vylúčené. Podobne sa do obstarávacej ceny majetku nezahŕňajú náklady na neobvyklú hodnotu materiálového odpadu, mzdových nákladov a iných zdrojov vynaložených na majetok vytvorený vlastnou činnosťou. IAS 23 Náklady na prijaté úvery a pôžičky stanovuje kritériá na vykazovanie úrokov ako súčasti účtovnej hodnoty položky nehnuteľností, strojov a zariadení, vytvorenej vlastnou činnosťou.
Measurement of costUrčenie obstarávacej ceny
23 | The cost of an item of property, plant and equipment is the cash price equivalent at the recognition date. If payment is deferred beyond normal credit terms, the difference between the cash price equivalent and the total payment is recognised as interest over the period of credit unless such interest is recognised in the carrying amount of the item in accordance with the allowed alternative treatment in IAS 23.23. | Obstarávacia cena položky nehnuteľností, strojov a zariadení je ekvivalentom ceny v hotovosti ku dňu vykázania. Ak je úhrada odložená nad rámec bežných podmienok splatnosti, počas trvania úverového vzťahu sa rozdiel medzi ekvivalentom ceny v hotovosti a celkovou úhradou vykazuje ako úrok s výnimkou prípadu, ak sa tento úrok vykazuje ako súčasť účtovnej hodnoty položky v súlade s alternatívnym postupom v IAS 23.
24 | One or more items of property, plant and equipment may be acquired in exchange for a non-monetary asset or assets, or a combination of monetary and non-monetary assets. The following discussion refers simply to an exchange of one non-monetary asset for another, but it also applies to all exchanges described in the preceding sentence. The cost of such an item of property, plant and equipment is measured at fair value unless (a) the exchange transaction lacks commercial substance or (b) the fair value of neither the asset received nor the asset given up is reliably measurable. The acquired item is measured in this way even if an entity cannot immediately derecognise the asset given up. If the acquired item is not measured at fair value, its cost is measured at the carrying amount of the asset given up.24. | Jednu alebo viac položiek nehnuteľností, strojov a zariadení je možné obstarať výmenou za nepeňažné aktívum alebo aktíva alebo kombináciu peňažných a nepeňažných aktív. Nasledujúci výklad sa týka jednoduchej výmeny jedného nepeňažného aktíva za iné, uplatňuje sa však aj pri všetkých výmenách opísaných v predchádzajúcej vete. Obstarávacia cena takejto položky nehnuteľností, strojov a zariadení sa oceňuje v reálnej hodnote okrem prípadov, ak a) výmennej transakcii chýba obchodná podstata, alebo b) nemožno spoľahlivo určiť reálnu hodnotu tak prijatého, ako ani odovzdaného majetku. Obstaraná položka sa týmto spôsobom oceňuje aj vtedy, ak účtovná jednotka nemôže okamžite ukončiť vykazovanie odovzdaného majetku. Ak sa obstaraná položka majetku neoceňuje v reálnej hodnote, jej obstarávacia cena sa určí vo výške účtovnej hodnoty odovzdaného majetku.
25 | An entity determines whether an exchange transaction has commercial substance by considering the extent to which its future cash flows are expected to change as a result of the transaction. An exchange transaction has commercial substance if: | (a) | the configuration (risk, timing and amount) of the cash flows of the asset received differs from the configuration of the cash flows of the asset transferred; or | (b) | the entity-specific value of the portion of the entity's operations affected by the transaction changes as a result of the exchange; and | (c) | the difference in (a) or (b) is significant relative to the fair value of the assets exchanged. | For the purpose of determining whether an exchange transaction has commercial substance, the entity-specific value of the portion of the entity's operations affected by the transaction shall reflect post-tax cash flows. The result of these analyses may be clear without an entity having to perform detailed calculations.25. | Účtovná jednotka určí, či má výmenná transakcia obchodnú podstatu posúdením rozsahu, do akého sa v dôsledku transakcie očakáva výskyt zmien budúcich peňažných tokov. Výmenná transakcia má obchodnú podstatu, ak: | a) | štruktúra peňažných tokov (riziko, časový priebeh a sumy) prijatého majetku sa líši od štruktúry peňažných tokov prevedeného majetku alebo | b) | v dôsledku výmeny dôjde k zmene špecifickej hodnoty časti činností účtovnej jednotky ovplyvnených transakciou a | c) | rozdiel v písmenách a) alebo b) je vzhľadom na reálnu hodnotu vymenených aktív významný. | Na účely stanovenia toho, či má výmenná transakcia obchodnú podstatu, špecifická hodnota časti aktivít jednotky ovplyvnených transakciou odzrkadľuje peňažné toky po zdanení. Výsledok týchto analýz môže byť jednoznačný bez toho, aby účtovná jednotka musela vykonať podrobné výpočty.
26 | The fair value of an asset for which comparable market transactions do not exist is reliably measurable if (a) the variability in the range of reasonable fair value estimates is not significant for that asset or (b) the probabilities of the various estimates within the range can be reasonably assessed and used in estimating fair value. If an entity is able to determine reliably the fair value of either the asset received or the asset given up, then the fair value of the asset given up is used to measure the cost of the asset received unless the fair value of the asset received is more clearly evident.26. | Reálnu hodnotu majetku, pre ktorý neexistujú porovnateľné trhové transakcie, je možné spoľahlivo určiť, ak a) variabilita v rozsahu vhodných odhadov reálnej hodnoty nie je významnou pre tento majetok, alebo b) pravdepodobnosti rôznych odhadov v rámci rozsahu sa môžu spoľahlivo posúdiť a používať pri odhadovaní reálnej hodnoty. Ak účtovná jednotka dokáže spoľahlivo určiť reálnu hodnotu, či už prijatého alebo odovzdaného majetku, použije sa na ocenenie obstarávacej ceny prijatého majetku reálna hodnota odovzdaného majetku, pokiaľ nie je reálna hodnota prijatého majetku jednoznačnejšie zrejmá.
27 | The cost of an item of property, plant and equipment held by a lessee under a finance lease is determined in accordance with IAS 17.27. | Obstarávacia cena položky nehnuteľností, strojov a zariadení v držbe nájomcu v rámci finančného prenájmu sa určuje v súlade s IAS 17.
28 | The carrying amount of an item of property, plant and equipment may be reduced by government grants in accordance with IAS 20 Accounting for government grants and disclosure of government assistance.28. | Účtovnú hodnotu položky nehnuteľností, strojov a zariadení môžu znižovať štátne dotácie v súlade s IAS 20 Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci.
MEASUREMENT AFTER RECOGNITIONOCEŇOVANIE PO VYKÁZANÍ
29 | An entity shall choose either the cost model in paragraph 30 or the revaluation model in paragraph 31 as its accounting policy and shall apply that policy to an entire class of property, plant and equipment.29. | Účtovná jednotka si za svoju účtovnú zásadu vyberie buď model ocenenia obstarávacou cenou podľa odseku 30, alebo model precenenia podľa odseku 31 a túto zásadu uplatní na celú triedu nehnuteľností, strojov a zariadení.
Cost modelModel ocenenia obstarávacou cenou
30 | After recognition as an asset, an item of property, plant and equipment shall be carried at its cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.30. | Položka nehnuteľností, strojov a zariadení sa po vykázaní ako majetok účtuje vo svojej obstarávacej cene zníženej o prípadné akumulované odpisy a akumulované straty zo zníženia hodnoty.
Revaluation modelModel precenenia
31 | After recognition as an asset, an item of property, plant and equipment whose fair value can be measured reliably shall be carried at a revalued amount, being its fair value at the date of the revaluation less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses. Revaluations shall be made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the balance sheet date.31. | Položka nehnuteľností, strojov a zariadení, ktorej reálnu hodnotu je možné spoľahlivo určiť, sa po vykázaní ako majetok účtuje v precenenej hodnote, ktorá zodpovedá jej reálnej hodnote k dátumu precenenia, zníženej o všetky následné akumulované odpisy a akumulované straty zo zníženia hodnoty. Precenenia sa vykonávajú dostatočne pravidelne s cieľom zabezpečiť, aby sa k súvahovému dňu účtovná hodnota významne nelíšila od hodnoty, ktorá by bola stanovená na základe reálnej hodnoty.
32 | The fair value of land and buildings is usually determined from market-based evidence by appraisal that is normally undertaken by professionally qualified valuers. The fair value of items of plant and equipment is usually their market value determined by appraisal.32. | Reálna hodnota pozemku a budov sa zvyčajne stanovuje na základe trhových údajov oceňovaním, ktoré obyčajne vykonávajú odborne spôsobilí odhadcovia. Objektívna hodnota položiek strojov a zariadení je zvyčajne ich trhovou hodnotou určenou oceňovaním.
33 | If there is no market-based evidence of fair value because of the specialised nature of the item of property, plant and equipment and the item is rarely sold, except as part of a continuing business, an entity may need to estimate fair value using an income or a depreciated replacement cost approach.33. | Ak neexistuje dôkaz o reálnej hodnote založený na trhových údajoch z dôvodu osobitného charakteru položky nehnuteľností, strojov a zariadení a položka je zriedkavo predmetom predaja, s výnimkou predaja položky ako súčasti pokračujúceho podnikania, účtovná jednotka môže na určenie reálnej hodnoty použiť výnosovú metódu alebo metódu reprodukčnej obstarávacej ceny zníženej o odpisy.
34 | The frequency of revaluations depends upon the changes in fair values of the items of property, plant and equipment being revalued. When the fair value of a revalued asset differs materially from its carrying amount, a further revaluation is required. Some items of property, plant and equipment experience significant and volatile changes in fair value, thus necessitating annual revaluation. Such frequent revaluations are unnecessary for items of property, plant and equipment with only insignificant changes in fair value. Instead, it may be necessary to revalue the item only every three or five years.34. | Intervaly medzi preceneniami závisia od zmien reálnych hodnôt položiek nehnuteľností, strojov a zariadení, ktoré sa preceňujú. Ak sa reálna hodnota preceneného majetku významne líši od jeho účtovnej hodnoty, je potrebné ďalšie precenenie. Pre niektoré položky nehnuteľností, strojov a zariadení môžu byť typické významné a náhle zmeny reálnej hodnoty, v dôsledku čoho môže byť potrebné vykonávať každoročné precenenie. Takéto časté precenenia nie sú potrebné pre tie položky nehnuteľností, strojov a zariadení, pri ktorých dochádza len k nevýznamným zmenám reálnej hodnoty. Namiesto toho môže byť potrebné preceniť položku iba raz za tri alebo päť rokov.
35 | When an item of property, plant and equipment is revalued, any accumulated depreciation at the date of the revaluation is treated in one of the following ways: | (a) | restated proportionately with the change in the gross carrying amount of the asset so that the carrying amount of the asset after revaluation equals its revalued amount. This method is often used when an asset is revalued by means of applying an index to determine its depreciated replacement cost; | (b) | eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount restated to the revalued amount of the asset. This method is often used for buildings. | The amount of the adjustment arising on the restatement or elimination of accumulated depreciation forms part of the increase or decrease in carrying amount that is accounted for in accordance with paragraphs 39 and 40.35. | Pri preceňovaní položky nehnuteľností, strojov a zariadení sa ku všetkým akumulovaným odpisom k dátumu precenenia pristupuje jedným z týchto spôsobov: | a) | prepočítajú sa pomerne so zmenou v brutto účtovnej hodnote majetku tak, aby sa účtovná hodnota majetku po precenení rovnala jeho precenenej hodnote. Táto metóda sa často používa pri preceňovaní majetku pomocou indexu s cieľom určiť jeho reprodukčnú obstarávaciu cenu zníženú o odpisy; | b) | vylúčia sa oproti brutto účtovnej hodnote majetku a zostatková hodnota sa prepočíta na precenenú sumu majetku. Táto metóda sa často využíva pre budovy. | Suma úpravy na základe prehodnotenia alebo eliminácie akumulovaných odpisov tvorí súčasť zvýšenia alebo zníženia účtovnej hodnoty, ktorá sa účtuje v súlade s odsekmi 39 a 40.
36 | If an item of property, plant and equipment is revalued, the entire class of property, plant and equipment to which that asset belongs shall be revalued.36. | Pri preceňovaní položky nehnuteľností, strojov a zariadení je potrebné prehodnotiť celú triedu nehnuteľností, strojov a zariadení, do ktorej majetok patrí.
37 | A class of property, plant and equipment is a grouping of assets of a similar nature and use in an entity's operations. The following are examples of separate classes: | (a) | land; | (b) | land and buildings; | (c) | machinery; | (d) | ships; | (e) | aircraft; | (f) | motor vehicles; | (g) | furniture and fixtures; and | (h) | office equipment.37. | Trieda nehnuteľností, strojov a zariadení je zoskupenie majetku podobného charakteru a použitia pri činnostiach účtovnej jednotky. Samostatné triedy sú napríklad tieto: | a) | pozemky; | b) | pozemky a budovy; | c) | strojové zariadenia; | d) | lode; | e) | lietadlá; | f) | motorové dopravné prostriedky; | g) | nábytok a inventár a | h) | kancelárske zariadenia.
38 | The items within a class of property, plant and equipment are revalued simultaneously to avoid selective revaluation of assets and the reporting of amounts in the financial statements that are a mixture of costs and values as at different dates. However, a class of assets may be revalued on a rolling basis provided revaluation of the class of assets is completed within a short period and provided the revaluations are kept up to date.38. | Položky v rámci triedy nehnuteľností, strojov a zariadení sa preceňujú súčasne, aby sa predišlo selektívnemu preceňovaniu majetku a vykazovaniu súm v účtovnej závierke, ktoré sú zmesou obstarávacích cien a hodnôt k rôznym dátumom. Trieda majetku však môže byť precenená aj na pohyblivom základe za predpokladu, že precenenie celej triedy majetku sa uskutoční v krátkom období a že sa precenenia pravidelne aktualizujú.
39 | If an asset's carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase shall be credited directly to equity under the heading of revaluation surplus. However, the increase shall be recognised in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognised in profit or loss.39. | Ak sa zvýši účtovná hodnota majetku v dôsledku precenenia, toto zvýšenie sa zaúčtuje priamo v prospech vlastného imania pod položkou prebytok z precenenia. Zvýšenie sa však vykazuje vo výsledku hospodárenia v tej miere, v akej ruší zníženie z precenenia toho istého majetku predtým vykázaného vo výsledku hospodárenia.
40 | If an asset's carrying amount is decreased as a result of a revaluation, the decrease shall be recognised in profit or loss. However, the decrease shall be debited directly to equity under the heading of revaluation surplus to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset.40. | Ak sa účtovná hodnota majetku v dôsledku precenenia zníži, toto zníženie sa vykazuje vo výsledku hospodárenia. Toto zníženie sa však do výšky prípadného pasívneho zostatku existujúceho v prebytku z precenenia tohto majetku zaúčtováva priamo na ťarchu vlastného imania pod položkou prebytok z precenenia.
41 | The revaluation surplus included in equity in respect of an item of property, plant and equipment may be transferred directly to retained earnings when the asset is derecognised. This may involve transferring the whole of the surplus when the asset is retired or disposed of. However, some of the surplus may be transferred as the asset is used by an entity. In such a case, the amount of the surplus transferred would be the difference between depreciation based on the revalued carrying amount of the asset and depreciation based on the asset's original cost. Transfers from revaluation surplus to retained earnings are not made through profit or loss.41. | Prebytok z precenenia zahrnutý do vlastného imania, ktorý sa vzťahuje na položku nehnuteľností, strojov a zariadení, sa po ukončení vykazovania majetku môže previesť priamo do nerozdeleného zisku. To môže znamenať prevedenie prebytku v plnej výške pri ukončení používania alebo vyradení majetku. Časť tohto prebytku však možno previesť aj vtedy, ak účtovná jednotka daný majetok používa. V takom prípade zodpovedá suma prevedeného prebytku rozdielu medzi odpisom vychádzajúcim z precenenej účtovnej hodnoty majetku a odpisom vychádzajúcim z pôvodnej obstarávacej ceny majetku. Prevody prebytku z precenenia do nerozdeleného zisku sa neuskutočňujú prostredníctvom účtu ziskov a strát.
42 | The effects of taxes on income, if any, resulting from the revaluation of property, plant and equipment are recognised and disclosed in accordance with IAS 12 Income taxes.42. | Vplyvy daní na prípadný zisk z precenenia nehnuteľností, strojov a zariadení sa vykazujú a zverejňujú v súlade s IAS 12 Dane z príjmov.
DepreciationOdpisovanie
43 | Each part of an item of property, plant and equipment with a cost that is significant in relation to the total cost of the item shall be depreciated separately.43. | Všetky súčasti položky nehnuteľností, strojov a zariadení, ktorých obstarávacia cena tvorí významnú časť celkovej obstarávacej ceny položky, sa odpisujú osobitne.
44 | An entity allocates the amount initially recognised in respect of an item of property, plant and equipment to its significant parts and depreciates separately each such part. For example, it may be appropriate to depreciate separately the airframe and engines of an aircraft, whether owned or subject to a finance lease.44. | Sumu, v ktorej bola pôvodne vykázaná položka nehnuteľností, strojov a zariadení, účtovná jednotka rozvrhne na jej významné časti a každú takúto časť odpisuje osobitne. Napríklad, môže byť vhodné osobitne odpisovať kostru a motory lietadla, nezávisle od toho, či sú vlastnené alebo sú predmetom finančného prenájmu.
45 | A significant part of an item of property, plant and equipment may have a useful life and a depreciation method that are the same as the useful life and the depreciation method of another significant part of that same item. Such parts may be grouped in determining the depreciation charge.45. | Významná časť položky nehnuteľností, strojov a zariadení môže mať rovnakú dobu použiteľnosti a rovnakú metódu odpisovania, ako je doba použiteľnosti a metóda odpisovania inej významnej časti tej istej položky. Pri výpočte odpisových nákladov možno takéto časti zoskupovať.
46 | To the extent that an entity depreciates separately some parts of an item of property, plant and equipment, it also depreciates separately the remainder of the item. The remainder consists of the parts of the item that are individually not significant. If an entity has varying expectations for these parts, approximation techniques may be necessary to depreciate the remainder in a manner that faithfully represents the consumption pattern and/or useful life of its parts.46. | Ak účtovná jednotka odpisuje niektoré časti položky nehnuteľností, strojov a zariadení osobitne, osobitne odpisuje aj jej zvyšné časti. Tieto zvyšné časti pozostávajú z tých častí položky, ktoré sú jednotlivo nevýznamné. Ak sa zo strany účtovnej jednotky vzťahujú na tieto časti rôzne očakávania, na odpisovanie týchto zvyšných častí spôsobom, ktorý čo najvernejšie vyjadruje predpokladaný režim spotreby a/alebo dobu životnosti týchto častí, môže byť potrebné použiť aproximačné techniky.
47 | An entity may choose to depreciate separately the parts of an item that do not have a cost that is significant in relation to the total cost of the item.47. | Účtovná jednotka môže zvoliť osobitné odpisovanie aj tých častí položky, ktorých obstarávacia cena netvorí významnú časť celkovej obstarávacej ceny položky.
48 | The depreciation charge for each period shall be recognised in profit or loss unless it is included in the carrying amount of another asset.48. | Odpisové náklady za každé obdobie sa vykazujú vo výsledku hospodárenia s výnimkou prípadov, ak sú zahrnuté do účtovnej hodnoty iného majetku.
49 | The depreciation charge for a period is usually recognised in profit or loss. However, sometimes, the future economic benefits embodied in an asset are absorbed in producing other assets. In this case, the depreciation charge constitutes part of the cost of the other asset and is included in its carrying amount. For example, the depreciation of manufacturing plant and equipment is included in the costs of conversion of inventories (see IAS 2). Similarly, depreciation of property, plant and equipment used for development activities may be included in the cost of an intangible asset recognised in accordance with IAS 38 Intangible assets.49. | Odpisové náklady za obdobie sa zvyčajne vykazujú vo výsledku hospodárenia. Niekedy sú však budúce ekonomické úžitky, zahrnuté v majetku, spotrebované pri výrobe iného majetku. V takom prípade predstavujú odpisové náklady súčasť obstarávacej ceny iného majetku a sú zahrnuté do jeho účtovnej hodnoty. Napríklad, odpisovanie výrobných strojov a zariadení sa zahrnie do nákladov na premenu zásob (pozri IAS 2). Podobne odpisy nehnuteľností, strojov a zariadení, ktoré sa využívajú pri vývojových činnostiach, možno zahrnúť do obstarávacej ceny nehmotného majetku, ktorý sa vykazuje v súlade s IAS 38 Nehmotný majetok.
Depreciable amount and depreciation periodOdpisovateľná hodnota a doba odpisovania
50 | The depreciable amount of an asset shall be allocated on a systematic basis over its useful life.50. | Odpisovateľná hodnota majetku je systematicky rozvrhnutá na celú dobu jeho použiteľnosti.
51 | The residual value and the useful life of an asset shall be reviewed at least at each financial year-end and, if expectations differ from previous estimates, the change(s) shall be accounted for as a change in an accounting estimate in accordance with IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors.51. | Reziduálna hodnota a doba použiteľnosti majetku by sa mali prehodnotiť najmenej ku koncu každého finančného roka a ak sa očakávané hodnoty líšia od predchádzajúcich odhadov, účtuje sa suma alebo sumy tohto rozdielu ako zmena v účtovnom odhade v súlade s IAS 8 Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby.
52 | Depreciation is recognised even if the fair value of the asset exceeds its carrying amount, as long as the asset's residual value does not exceed its carrying amount. Repair and maintenance of an asset do not negate the need to depreciate it.52. | Odpisy sa vykazujú aj vtedy, ak reálna hodnota majetku prevyšuje jeho účtovnú hodnotu, pokiaľ jeho reziduálna hodnota neprevyšuje jeho účtovnú hodnotu. Opravy a udržiavanie majetku nevylučujú potrebu odpisovať ho.
53 | The depreciable amount of an asset is determined after deducting its residual value. In practice, the residual value of an asset is often insignificant and therefore immaterial in the calculation of the depreciable amount.53. | Odpisovateľná hodnota aktíva sa stanoví po odpočítaní jeho reziduálnej hodnoty. V praxi je reziduálna hodnota majetku často nevýznamná, a preto nie je významná pri výpočte odpisovateľnej hodnoty.
54 | The residual value of an asset may increase to an amount equal to or greater than the asset's carrying amount. If it does, the asset's depreciation charge is zero unless and until its residual value subsequently decreases to an amount below the asset's carrying amount.54. | Reziduálna hodnota majetku sa môže zvýšiť na sumu, ktorá sa rovná jeho účtovnej hodnote alebo je vyššia. V takom prípade sa odpisový náklad majetku rovná nule, okrem prípadu a dovtedy, kým sa jeho reziduálna hodnota následne nezníži na sumu nižšiu, ako je účtovná hodnota majetku.
55 | Depreciation of an asset begins when it is available for use, i.e. when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Depreciation of an asset ceases at the earlier of the date that the asset is classified as held for sale (or included in a disposal group that is classified as held for sale) in accordance with IFRS 5 and the date that the asset is derecognised. Therefore, depreciation does not cease when the asset becomes idle or is retired from active use unless the asset is fully depreciated. However, under usage methods of depreciation the depreciation charge can be zero while there is no production.55. | Odpisovanie majetku sa začína vtedy, keď je k dispozícii na používanie, t. j. keď je na mieste určenia a v stave, v ktorom je schopný prevádzky spôsobom určeným manažmentom. Odpisovanie majetku sa ukončí buď k dátumu, keď sa majetok klasifikuje ako majetok, k dispozícii na predaj (alebo zaradí do skupiny, ktorá je klasifikovaná ako k dispozícii na predaj) v súlade s IFRS 5 alebo k dátumu, ku ktorému sa vykazovanie majetku ukončí, podľa toho, ktorý z nich nastane skôr. Preto, pokiaľ dôjde k situácii, že sa preruší používanie majetku alebo sa jeho aktívne používanie ukončí, odpisovanie majetku sa neukončí, ak nie je majetok úplne odpísaný. Pri používaní výkonových metód odpisovania sa však môže odpisový náklad rovnať nule, ak sa majetok nepoužíva vo výrobe.
56 | The future economic benefits embodied in an asset are consumed by an entity principally through its use. However, other factors, such as technical or commercial obsolescence and wear and tear while an asset remains idle, often result in the diminution of the economic benefits that might have been obtained from the asset. Consequently, all the following factors are considered in determining the useful life of an asset: | (a) | expected usage of the asset. Usage is assessed by reference to the asset's expected capacity or physical output; | (b) | expected physical wear and tear, which depends on operational factors such as the number of shifts for which the asset is to be used and the repair and maintenance programme, and the care and maintenance of the asset while idle; | (c) | technical or commercial obsolescence arising from changes or improvements in production, or from a change in the market demand for the product or service output of the asset; | (d) | legal or similar limits on the use of the asset, such as the expiry dates of related leases.56. | Budúce ekonomické úžitky zahrnuté v majetku spotrebuje predovšetkým prostredníctvom jeho používania. Iné faktory, ako je technické alebo obchodné zastaranie a fyzické opotrebenie počas obdobia, keď sa majetok nevyužíva, však často majú za následok pokles ekonomických úžitkov, ktoré by sa mohli získať z majetku. Z toho vyplýva, že pri určovaní doby použiteľnosti majetku je potrebné zohľadniť všetky tieto faktory: | a) | očakávané používanie majetku. Toto používanie sa posudzuje so zreteľom na očakávanú kapacitu alebo fyzické výstupy z majetku; | b) | očakávané fyzické opotrebenie, ktoré závisí od prevádzkových faktorov, ako je počet pracovných zmien, počas ktorých sa majetok používa, a plán opráv a údržby, ako aj úroveň udržiavania a starostlivosti o majetok v čase, keď sa nepoužíva; | c) | technické alebo obchodné zastaranie vyplývajúce zo zmien alebo vylepšení vo výrobe alebo zo zmeny v trhovom dopyte po výrobku alebo po službách, predstavujúcich výstupy z majetku; | d) | zákonné alebo podobné obmedzenia na používanie aktíva, ako je dátum ukončenia súvisiacich lízingov.
57 | The useful life of an asset is defined in terms of the asset's expected utility to the entity. The asset management policy of the entity may involve the disposal of assets after a specified time or after consumption of a specified proportion of the future economic benefits embodied in the asset. Therefore, the useful life of an asset may be shorter than its economic life. The estimation of the useful life of the asset is a matter of judgement based on the experience of the entity with similar assets.57. | Doba použiteľnosti majetku sa vymedzuje na základe očakávanej užitočnosti majetku pre účtovnú jednotku. Zásady spravovania majetku účtovnej jednotky môžu zahŕňať jeho vyradenie po stanovenej dobe alebo po spotrebovaní určitej časti budúcich ekonomických úžitkov zahrnutých v majetku. Doba použiteľnosti majetku môže byť preto kratšia ako jeho ekonomická životnosť. Odhad doby použiteľnosti majetku je vecou posúdenia založeného na skúsenostiach účtovnej jednotky s podobným majetkom.
58 | Land and buildings are separable assets and are accounted for separately, even when they are acquired together. With some exceptions, such as quarries and sites used for landfill, land has an unlimited useful life and therefore is not depreciated. Buildings have a limited useful life and therefore are depreciable assets. An increase in the value of the land on which a building stands does not affect the determination of the depreciable amount of the building.58. | Pozemky a budovy predstavujú samostatný majetok a účtujú sa samostatne, a to aj vtedy, ak boli obstarané spoločne. Okrem niekoľkých výnimiek, ako sú kameňolomy a plochy používané ako skládky odpadov, majú pozemky neobmedzenú dobu použiteľnosti a preto sa neodpisujú. Budovy majú obmedzenú dobu použiteľnosti a preto predstavujú odpisovateľný majetok. Zvýšenie hodnoty pozemku, na ktorom stojí budova, nemá vplyv na stanovenie odpisovateľnej hodnoty budovy.
59 | If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal and restoration, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs. In some cases, the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in a manner that reflects the benefits to be derived from it.59. | Ak obstarávacia cena pozemkov zahŕňa náklady na demontáž, odstránenie a rekultiváciu plôch, odpisuje sa táto časť obstarávacej ceny počas doby získavania úžitkov vzniknutých na základe vynaloženia týchto nákladov. V niektorých prípadoch môže mať obmedzenú dobu použiteľnosti aj samotný pozemok a v takých prípadoch sa odpisuje spôsobom, ktorý odzrkadľuje očakávané úžitky z tohto pozemku.
Depreciation methodMetóda odpisovania
60 | The depreciation method used shall reflect the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity.60. | Použitá metóda odpisovania musí odrážať očakávaný spôsob, ktorým účtovná jednotka spotrebuje budúce ekonomické úžitky z majetku.
61 | The depreciation method applied to an asset shall be reviewed at least at each financial year-end and, if there has been a significant change in the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset, the method shall be changed to reflect the changed pattern. Such a change shall be accounted for as a change in an accounting estimate in accordance with IAS 8.61. | Použitá metóda odpisovania danej položky majetku by sa mala preskúmať aspoň ku koncu každého finančného roka, a pokiaľ sa výrazne zmenil očakávaný režim spotreby budúcich ekonomických úžitkov z majetku, je potrebné zmeniť metódu tak, aby odrážala túto zmenu režimu. Takáto zmena sa účtuje ako zmena v účtovnom odhade v súlade s IAS 8.
62 | A variety of depreciation methods can be used to allocate the depreciable amount of an asset on a systematic basis over its useful life. These methods include the straight-line method, the diminishing balance method and the units of production method. Straight-line depreciation results in a constant charge over the useful life if the asset's residual value does not change. The diminishing balance method results in a decreasing charge over the useful life. The units of production method results in a charge based on the expected use or output. The entity selects the method that most closely reflects the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset. That method is applied consistently from period to period unless there is a change in the expected pattern of consumption of those future economic benefits.62. | Na rozvrhnutie odpisovateľnej hodnoty majetku na systematickom základe počas jeho doby použiteľnosti sa môžu použiť rôzne metódy odpisovania. Tieto metódy zahŕňajú lineárnu metódu, metódu zrýchleného odpisovania a výkonovú metódu. Pri lineárnej metóde odpisovania sú náklady počas doby použiteľnosti konštantné za predpokladu, že sa nemení reziduálna hodnota majetku. Pri metóde zrýchleného odpisovania sa náklady počas doby použiteľnosti majetku postupne znižujú. Pri výkonovej metóde je výška nákladov založená na predpokladanom využití alebo výstupoch. Účtovná jednotka vyberá takú metódu, ktorá najlepšie odráža predpokladaný režim spotreby budúcich ekonomických úžitkov zahrnutých v majetku. Zvolenú metódu odpisovania je potrebné v jednotlivých obdobiach uplatňovať konzistentne s výnimkou prípadov, keď sa zmení očakávaný režim spotreby budúcich ekonomických úžitkov.
ImpairmentZníženie hodnoty
63 | To determine whether an item of property, plant and equipment is impaired, an entity applies IAS 36 Impairment of assets. That standard explains how an entity reviews the carrying amount of its assets, how it determines the recoverable amount of an asset, and when it recognises, or reverses the recognition of, an impairment loss.63. | Na určenie, či je hodnota položky nehnuteľností, strojov a zariadení znížená, účtovná jednotka uplatňuje IAS 36 Zníženie hodnoty majetku. Uvedený štandard vysvetľuje, ako účtovná jednotka preveruje účtovnú hodnotu svojho majetku, ako určuje spätne získateľnú sumu majetku a kedy vykazuje alebo zruší vykazovanie straty zo zníženia hodnoty.
64 | [Deleted]64. | [Vypúšťa sa.]
Compensation for impairmentKompenzácia za zníženie hodnoty
65 | Compensation from third parties for items of property, plant and equipment that were impaired, lost or given up shall be included in profit or loss when the compensation becomes receivable.65. | Kompenzácia od tretích osôb za položky nehnuteľností, strojov a zariadení, v prípade ktorých došlo k zníženiu hodnoty, stratili sa alebo boli odovzdané, je zahrnutá do výsledku hospodárenia ku dňu, keď vznikne nárok na pohľadávku z tejto kompenzácie.
66 | Impairments or losses of items of property, plant and equipment, related claims for or payments of compensation from third parties and any subsequent purchase or construction of replacement assets are separate economic events and are accounted for separately as follows: | (a) | impairments of items of property, plant and equipment are recognised in accordance with IAS 36; | (b) | derecognition of items of property, plant and equipment retired or disposed of is determined in accordance with this standard; | (c) | compensation from third parties for items of property, plant and equipment that were impaired, lost or given up is included in determining profit or loss when it becomes receivable; and | (d) | the cost of items of property, plant and equipment restored, purchased or constructed as replacements is determined in accordance with this standard.66. | Zníženia hodnoty alebo strata položiek nehnuteľností, strojov a zariadení, súvisiace nároky na kompenzácie alebo úhrady kompenzácií od tretích osôb a prípadné následné obstaranie alebo zhotovenie náhradného majetku, predstavujú samostatné ekonomické udalosti a účtujú sa samostatne takto: | a) | zníženia hodnoty položiek nehnuteľností, strojov a zariadení sa vykazujú v súlade s IAS 36; | b) | ukončenie vykazovania položiek nehnuteľností, strojov a zariadení, ktorých používanie sa ukončilo, alebo boli vyradené, sa určuje v súlade s týmto štandardom; | c) | kompenzácia od tretích osôb za položky nehnuteľností, strojov a zariadení, v prípade ktorých došlo k zníženiu hodnoty, stratili sa alebo boli odovzdané, sa zahrnie do výsledku hospodárenia ku dňu, keď vznikne nárok na pohľadávku z tejto kompenzácie, a | d) | obstarávacia cena položiek nehnuteľností, strojov a zariadení, ktoré boli obnovené, zakúpené alebo zhotovené ako náhrada, sa určuje v súlade s týmto štandardom.
DERECOGNITIONUKONČENIE VYKAZOVANIA
67 | The carrying amount of an item of property, plant and equipment shall be derecognised: | (a) | on disposal; or | (b) | when no future economic benefits are expected from its use or disposal.67. | Vykazovanie účtovnej hodnoty položky nehnuteľností, strojov a zariadení je ukončené: | a) | pri jej vyradení alebo | b) | ak sa z jej používania alebo vyradenia neočakávajú budúce ekonomické úžitky.
68 | The gain or loss arising from the derecognition of an item of property, plant and equipment shall be included in profit or loss when the item is derecognised (unless IAS 17 requires otherwise on a sale and leaseback). Gains shall not be classified as revenue.68. | Zisk alebo strata z ukončenia vykazovania položky nehnuteľností, strojov a zariadení sa zahrnie do výsledku hospodárenia k dátumu ukončenia vykazovania položky (okrem prípadov, ak sa v IAS 17 v súvislosti s predajom a spätným lízingom vyžaduje inak). Zisky sa neklasifikujú ako tržby.
69 | The disposal of an item of property, plant and equipment may occur in a variety of ways (e.g. by sale, by entering into a finance lease or by donation). In determining the date of disposal of an item, an entity applies the criteria in IAS 18 Revenue for recognising revenue from the sale of goods. IAS 17 applies to disposal by a sale and leaseback.69. | K vyradeniu položky nehnuteľností, strojov a zariadení môže dôjsť rôznymi spôsobmi (napríklad predajom, dohodou o finančnom lízingu alebo darovaním). Na určenie dátumu vyradenia položky účtovná jednotka uplatňuje kritériá na vykazovanie zisku z predaja tovaru v IAS 18 Výnosy. Na vyradenie formou predaja a spätného lízingu sa vzťahuje IAS 17.
70 | If, under the recognition principle in paragraph 7, an entity recognises in the carrying amount of an item of property, plant and equipment the cost of a replacement for part of the item, then it derecognises the carrying amount of the replaced part regardless of whether the replaced part had been depreciated separately. If it is not practicable for an entity to determine the carrying amount of the replaced part, it may use the cost of the replacement as an indication of what the cost of the replaced part was at the time it was acquired or constructed.70. | Ak podľa zásady vykazovania v odseku 7 účtovná jednotka vykazuje obstarávaciu cenu časti, ktorou sa nahrádza časť položky nehnuteľností, strojov a zariadení v rámci účtovnej hodnoty tejto položky, ukončí vykazovanie účtovnej hodnoty nahradenej časti bez ohľadu na to, či bola táto nahradená časť odpisovaná samostatne. Ak účtovná jednotka nemôže určiť účtovnú hodnotu nahradenej časti, môže použiť obstarávaciu cenu náhradnej časti ako indikátor toho, aká bola obstarávacia cena nahradenej časti v čase, keď bola obstaraná alebo zhotovená.
71 | The gain or loss arising from the derecognition of an item of property, plant and equipment shall be determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item.71. | Zisk alebo strata z ukončenia vykazovania položky nehnuteľností, strojov a zariadení sa určuje ako rozdiel medzi prípadnými čistými tržbami z vyradenia a účtovnou hodnotou položky.
72 | The consideration receivable on disposal of an item of property, plant and equipment is recognised initially at its fair value. If payment for the item is deferred, the consideration received is recognised initially at the cash price equivalent. The difference between the nominal amount of the consideration and the cash price equivalent is recognised as interest revenue in accordance with IAS 18 reflecting the effective yield on the receivable.72. | Protihodnota splatná pri vyradení položky nehnuteľností, strojov a zariadení sa prvotne vykáže v jej reálnej hodnote. Ak je úhrada za položku odložená, prijatá protihodnota sa prvotne vykáže vo výške ekvivalentu ceny v hotovosti. Rozdiel medzi nominálnou hodnotou protihodnoty a ekvivalentom ceny v hotovosti sa vykazuje ako úrokový výnos v súlade s IAS 18 odrážajúci efektívny úrokový výnos z pohľadávky.
DISCLOSUREZVEREJŇOVANIE
73 | The financial statements shall disclose, for each class of property, plant and equipment: | (a) | the measurement bases used for determining the gross carrying amount; | (b) | the depreciation methods used; | (c) | the useful lives or the depreciation rates used; | (d) | the gross carrying amount and the accumulated depreciation (aggregated with accumulated impairment losses) at the beginning and end of the period; and | (e) | a reconciliation of the carrying amount at the beginning and end of the period showing: | (i) | additions; | (ii) | assets classified as held for sale or included in a disposal group classified as held for sale in accordance with IFRS 5 and other disposals; | (iii) | acquisitions through business combinations; | (iv) | increases or decreases resulting from revaluations under paragraphs 31, 39 and 40 and from impairment losses recognised or reversed directly in equity in accordance with IAS 36; | (v) | impairment losses recognised in profit or loss in accordance with IAS 36; | (vi) | impairment losses reversed in profit or loss in accordance with IAS 36; | (vii) | depreciation; | (viii) | the net exchange differences arising on the translation of the financial statements from the functional currency into a different presentation currency, including the translation of a foreign operation into the presentation currency of the reporting entity; and | (ix) | other changes.73. | Pre každú triedu nehnuteľností, strojov a zariadení sa v účtovne závierke zverejňujú tieto skutočnosti: | a) | oceňovacie základne použité pri určení brutto účtovnej hodnoty; | b) | použité metódy odpisovania; | c) | doby použiteľnosti alebo použité odpisové sadzby; | d) | brutto účtovná hodnota a akumulované odpisy (súhrnne s akumulovanými stratami zo zníženia hodnoty) k začiatku a ku koncu obdobia a | e) | porovnanie účtovnej hodnoty na začiatku a ku koncu obdobia ukazujúce: | i) | prírastky; | ii) | majetok klasifikovaný ako držaný na predaj alebo zahrnutý do skupiny na vyradenie klasifikovanej ako držaná na predaj v súlade s IFRS 5 a iné vyradenia; | iii) | akvizície prostredníctvom podnikových kombinácií; | iv) | zvýšenia alebo zníženia vyplývajúce z precenení v zmysle odsekov 31, 39 a 40 a zo strát zo zníženia hodnoty, ktoré boli vykázané alebo zrušené priamo vo vlastnom imaní v súlade s IAS 36; | v) | straty zo zníženia hodnoty vykázané v súlade s IAS 36 vo výsledku hospodárenia; | vi) | straty zo zníženia hodnoty zrušené v súlade s IAS 36 vo výsledku hospodárenia; | vii) | odpisy; | viii) | čisté kurzové rozdiely vznikajúce pri prepočte účtovnej závierky z funkčnej meny do inej prezentačnej meny, vrátane prepočtu zahraničnej prevádzky do prezentačnej meny vykazujúcej účtovnej jednotky a | ix) | ostatné zmeny.
74 | The financial statements shall also disclose: | (a) | the existence and amounts of restrictions on title, and property, plant and equipment pledged as security for liabilities; | (b) | the amount of expenditures recognised in the carrying amount of an item of property, plant and equipment in the course of its construction; | (c) | the amount of contractual commitments for the acquisition of property, plant and equipment; and | (d) | if it is not disclosed separately on the face of the income statement, the amount of compensation from third parties for items of property, plant and equipment that were impaired, lost or given up that is included in profit or loss.74. | V účtovnej závierke sa zverejňujú aj tieto skutočnosti: | a) | existencia a sumy obmedzení vlastníckeho práva a nehnuteľnosti, stroje a zariadenia slúžiace ako zábezpeka za záväzky; | b) | suma výdavkov vykázaných v účtovnej hodnote položky nehnuteľností, strojov a zariadení počas jej zhotovovania; | c) | suma zmluvných záväzkov z obstarania nehnuteľností, strojov a zariadení a | d) | ak nie je samostatne zverejnená priamo vo výkaze ziskov a strát, suma kompenzácie poskytnutej tretími osobami za položky nehnuteľností, strojov a zariadení, pri ktorých došlo k zníženiu hodnoty, stratili sa alebo boli odovzdané, ktorá je zahrnutá vo výsledku hospodárenia.
75 | Selection of the depreciation method and estimation of the useful life of assets are matters of judgement. Therefore, disclosure of the methods adopted and the estimated useful lives or depreciation rates provides users of financial statements with information that allows them to review the policies selected by management and enables comparisons to be made with other entities. For similar reasons, it is necessary to disclose: | (a) | depreciation, whether recognised in profit or loss or as a part of the cost of other assets, during a period; and | (b) | accumulated depreciation at the end of the period.75. | Výber metódy odpisovania a odhad doby použiteľnosti majetku je predmetom posúdenia. Preto zverejnenie zvolených metód a odhadovaných dôb použiteľnosti alebo odpisových sadzieb poskytuje používateľom účtovnej závierky informácie, ktoré im umožňujú posúdenie manažmentom uplatňovaných zásad a tiež ich porovnanie s inými jednotkami. Z podobných dôvodov je potrebné zverejniť: | a) | odpisy vykazované počas obdobia, či už vo výsledku hospodárenia alebo ako súčasť obstarávacej ceny iného majetku, a | b) | sumu akumulovaných odpisov ku koncu obdobia.
76 | In accordance with IAS 8 an entity discloses the nature and effect of a change in an accounting estimate that has an effect in the current period or is expected to have an effect in subsequent periods. For property, plant and equipment, such disclosure may arise from changes in estimates with respect to: | (a) | residual values; | (b) | the estimated costs of dismantling, removing or restoring items of property, plant and equipment; | (c) | useful lives; and | (d) | depreciation methods.76. | V súlade s IAS 8 účtovná jednotka zverejní charakter a účinok zmeny v účtovnom odhade, ktorá má významný vplyv v bežnom období, alebo pri ktorej sa očakáva, že bude mať vplyv v nasledujúcich obdobiach. V prípade nehnuteľností, strojov a zariadení takéto zverejnenie môže vyplynúť zo zmien v odhadoch týkajúcich sa: | a) | reziduálnych hodnôt; | b) | odhadovaných nákladov na demontáž, odstránenie alebo obnovu položiek nehnuteľností, strojov a zariadení; | c) | dôb použiteľnosti a | d) | metód odpisovania.
77 | If items of property, plant and equipment are stated at revalued amounts, the following shall be disclosed: | (a) | the effective date of the revaluation; | (b) | whether an independent valuer was involved; | (c) | the methods and significant assumptions applied in estimating the items' fair values; | (d) | the extent to which the items' fair values were determined directly by reference to observable prices in an active market or recent market transactions on arm's length terms or were estimated using other valuation techniques; | (e) | for each revalued class of property, plant and equipment, the carrying amount that would have been recognised had the assets been carried under the cost model; and | (f) | the revaluation surplus, indicating the change for the period and any restrictions on the distribution of the balance to shareholders.77. | Ak sa položky nehnuteľností, strojov a zariadení vykazujú v precenených hodnotách, zverejnia sa tieto skutočnosti: | a) | dátum uskutočnenia precenenia; | b) | či ocenenie vykonal nezávislý odhadca; | c) | metódy a významné predpoklady uplatnené pri stanovení odhadov reálnych hodnôt položiek; | d) | do akej miery sa reálne hodnoty položiek určili priamo na základe zistiteľných cien na aktívnom trhu alebo na základe aktuálnych nezávislých trhových transakcií, alebo či sa odhadli s použitím iných techník oceňovania; | e) | účtovná hodnota každej precenenej triedy nehnuteľností, strojov a zariadení, ktorá by bola vykázaná, ak by sa majetok účtoval v súlade s modelom ocenenia obstarávacou cenou, a | f) | prebytok z precenenia, ktorý naznačuje zmenu za obdobie a prípadné obmedzenia na rozdelenie zostatku akcionárom.
78 | In accordance with IAS 36 an entity discloses information on impaired property, plant and equipment in addition to the information required by paragraph 73(e)(iv)-(vi).78. | Okrem informácií požadovaných v odseku 73 písm. e) bodoch iv) až vi) účtovná jednotka zverejňuje aj informácie o znížení hodnoty nehnuteľností, strojov a zariadení v súlade s požiadavkami IAS 36.
79 | Users of financial statements may also find the following information relevant to their needs: | (a) | the carrying amount of temporarily idle property, plant and equipment; | (b) | the gross carrying amount of any fully depreciated property, plant and equipment that is still in use; | (c) | the carrying amount of property, plant and equipment retired from active use and not classified as held for sale in accordance with IFRS 5; and | (d) | when the cost model is used, the fair value of property, plant and equipment when this is materially different from the carrying amount. | Therefore, entities are encouraged to disclose these amounts.79. | Používatelia účtovnej závierky takisto môžu vzhľadom na svoje potreby považovať za relevantné tieto informácie: | a) | účtovná hodnota dočasne nevyužitých nehnuteľností, strojov a zariadení; | b) | brutto účtovná hodnota všetkých plne odpísaných nehnuteľností, strojov a zariadení, ktoré sa ešte používajú; | c) | účtovná hodnota nehnuteľností, strojov a zariadení, ktoré prestala aktívne používať a ktoré sa neklasifikovali ako držané na predaj v súlade s IFRS 5, a | d) | pri použití modelu ocenenia obstarávacou cenou reálna hodnota nehnuteľností, strojov a zariadení, ak sa významne líši od účtovnej hodnoty. | Účtovným jednotkám sa preto odporúča, aby tieto sumy zverejňovali.
TRANSITIONAL PROVISIONSPRECHODNÉ USTANOVENIA
80 | The requirements of paragraphs 24-26 regarding the initial measurement of an item of property, plant and equipment acquired in an exchange of assets transaction shall be applied prospectively only to future transactions.80. | Požiadavky odsekov 24 až 26 týkajúce sa prvotného ocenenia položky nehnuteľnosti, stroje a zariadenia obstaranej v transakcii výmeny za iný majetok sa uplatňujú prospektívne len na budúce transakcie.
EFFECTIVE DATEDÁTUM ÚČINNOSTI
81 | An entity shall apply this standard for annual periods beginning on or after 1 January 2005. Earlier application is encouraged. If an entity applies this standard for a period beginning before 1 January 2005, it shall disclose that fact.81. | Účtovná jednotka uplatní tento štandard na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2005 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie sa odporúča. Ak účtovná jednotka uplatňuje tento štandard na obdobie, ktoré sa začína pred 1. januárom 2005, zverejní túto skutočnosť.
81A | An entity shall apply the amendments in paragraph 3 for annual periods beginning on or after 1 January 2006. If an entity applies IFRS 6 for an earlier period, those amendments shall be applied for that earlier period.81A. | Účtovná jednotka uplatní zmeny a doplnenia v odseku 3 na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2006 a neskôr. Ak účtovná jednotka uplatní IFRS 6 na skoršie obdobie, tieto zmeny a doplnenia sa uplatnia na toto skoršie obdobie.
WITHDRAWAL OF OTHER PRONOUNCEMENTSZRUŠENIE PLATNOSTI INÝCH DOKUMENTOV
82 | This standard supersedes IAS 16 Property, plant and equipment (revised in 1998).82. | Týmto štandardom sa nahrádza IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia (revidovaný v roku 1998).
83 | This standard supersedes the following interpretations: | (a) | SIC-6 Costs of modifying existing software; | (b) | SIC-14 Property, plant and equipment — compensation for the impairment or loss of items; and | (c) | SIC-23 Property, plant and equipment — major inspection or overhaul costs.83. | Týmto štandardom sa nahrádzajú tieto interpretácie: | a) | SIC-6 Náklady na úpravu existujúceho softvéru; | b) | SIC-14 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia – kompenzácia za zníženie hodnoty alebo stratu položiek a | c) | SIC-23 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia – náklady na rozsiahlu kontrolu alebo generálne opravy.
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD 17MEDZINÁRODNÝ ÚČTOVNÝ ŠTANDARD 17
LeasesLízingy
OBJECTIVECIEĽ
1 | The objective of this standard is to prescribe, for lessees and lessors, the appropriate accounting policies and disclosure to apply in relation to leases.1. | Cieľom tohto štandardu je predpísať pre nájomcov a prenajímateľov vhodnú účtovnú politiku a zverejnenie uplatňované vo vzťahu k lízingom.
SCOPEROZSAH PÔSOBNOSTI
2 | This standard shall be applied in accounting for all leases other than: | (a) | leases to explore for or use minerals, oil, natural gas and similar non-regenerative resources; and | (b) | licensing agreements for such items as motion picture films, video recordings, plays, manuscripts, patents and copyrights. | However, this standard shall not be applied as the basis of measurement for: | (a) | property held by lessees that is accounted for as investment property (see IAS 40 Investment property); | (b) | investment property provided by lessors under operating leases (see IAS 40); | (c) | biological assets held by lessees under finance leases (see IAS 41 Agriculture); or | (d) | biological assets provided by lessors under operating leases (see IAS 41).2. | Tento štandard sa uplatňuje pri účtovaní všetkých lízingov iných než: | a) | lízingy na prieskum a využívanie nerastov, ropy, zemného plynu a podobných neobnoviteľných zdrojov a | b) | licenčné zmluvy na také položky, ako sú hrané filmy, videozáznamy, divadelné hry, rukopisy, patenty a autorské práva. | Tento štandard sa však neuplatňuje ako základ oceňovania na: | a) | nehnuteľnosti držané nájomcami, ktoré sa účtujú ako investičný nehnuteľný majetok (pozri IAS 40 Investičný nehnuteľný majetok); | b) | investičný nehnuteľný majetok poskytovaný prenajímateľmi v rámci operatívnych lízingov (pozri IAS 40); | c) | biologický majetok držaný nájomcami v rámci finančných lízingov (pozri IAS 41 Poľnohospodárstvo) alebo | d) | biologický majetok poskytovaný prenajímateľmi v rámci operatívnych lízingov (pozri IAS 41).
3 | This standard applies to agreements that transfer the right to use assets even though substantial services by the lessor may be called for in connection with the operation or maintenance of such assets. This standard does not apply to agreements that are contracts for services that do not transfer the right to use assets from one contracting party to the other.3. | Tento štandard sa uplatňuje na zmluvy, ktorými sa prenáša právo používať majetok, aj keď sa v súvislosti s prevádzkou alebo údržbou tohto majetku môžu od prenajímateľa vyžadovať podstatné služby. Tento štandard sa nevzťahuje na zmluvy, ktoré sú zmluvami o poskytovaní služieb, ktorými sa neprenáša právo používať majetok z jednej zmluvnej strany na druhú.
DEFINITIONSDEFINÍCIE
4 | The following terms are used in this standard with the meanings specified: | A lease is an agreement whereby the lessor conveys to the lessee in return for a payment or series of payments the right to use an asset for an agreed period of time. | A finance lease is a lease that transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset. Title may or may not eventually be transferred. | An operating lease is a lease other than a finance lease. | A non-cancellable lease is a lease that is cancellable only: | (a) | upon the occurrence of some remote contingency; | (b) | with the permission of the lessor; | (c) | if the lessee enters into a new lease for the same or an equivalent asset with the same lessor; or | (d) | upon payment by the lessee of such an additional amount that, at inception of the lease, continuation of the lease is reasonably certain. | The inception of the lease is the earlier of the date of the lease agreement and the date of commitment by the parties to the principal provisions of the lease. As at this date: | (a) | a lease is classified as either an operating or a finance lease; and | (b) | in the case of a finance lease, the amounts to be recognised at the commencement of the lease term are determined. | The commencement of the lease term is the date from which the lessee is entitled to exercise its right to use the leased asset. It is the date of initial recognition of the lease (i.e. the recognition of the assets, liabilities, income or expenses resulting from the lease, as appropriate). | The lease term is the non-cancellable period for which the lessee has contracted to lease the asset together with any further terms for which the lessee has the option to continue to lease the asset, with or without further payment, when at the inception of the lease it is reasonably certain that the lessee will exercise the option. | Minimum lease payments are the payments over the lease term that the lessee is or can be required to make, excluding contingent rent, costs for services and taxes to be paid by and reimbursed to the lessor, together with: | (a) | for a lessee, any amounts guaranteed by the lessee or by a party related to the lessee; or | (b) | for a lessor, any residual value guaranteed to the lessor by: | (i) | the lessee; | (ii) | a party related to the lessee; or | (iii) | a third party unrelated to the lessor that is financially capable of discharging the obligations under the guarantee. | However, if the lessee has an option to purchase the asset at a price that is expected to be sufficiently lower than fair value at the date the option becomes exercisable for it to be reasonably certain, at the inception of the lease, that the option will be exercised, the minimum lease payments comprise the minimum payments payable over the lease term to the expected date of exercise of this purchase option and the payment required to exercise it. | Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction. | Economic life is either: | (a) | the period over which an asset is expected to be economically usable by one or more users; or | (b) | the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by one or more users. | Useful life is the estimated remaining period, from the commencement of the lease term, without limitation by the lease term, over which the economic benefits embodied in the asset are expected to be consumed by the entity. | Guaranteed residual value is: | (a) | for a lessee, that part of the residual value that is guaranteed by the lessee or by a party related to the lessee (the amount of the guarantee being the maximum amount that could, in any event, become payable); and | (b) | for a lessor, that part of the residual value that is guaranteed by the lessee or by a third party unrelated to the lessor that is financially capable of discharging the obligations under the guarantee. | Unguaranteed residual value is that portion of the residual value of the leased asset, the realisation of which by the lessor is not assured or is guaranteed solely by a party related to the lessor. | Initial direct costs are incremental costs that are directly attributable to negotiating and arranging a lease, except for such costs incurred by manufacturer or dealer lessors. | Gross investment in the lease is the aggregate of: | (a) | the minimum lease payments receivable by the lessor under a finance lease; and | (b) | any unguaranteed residual value accruing to the lessor. | Net investment in the lease is the gross investment in the lease discounted at the interest rate implicit in the lease. | Unearned finance income is the difference between: | (a) | the gross investment in the lease; and | (b) | the net investment in the lease. | The interest rate implicit in the lease is the discount rate that, at the inception of the lease, causes the aggregate present value of (a) the minimum lease payments and (b) the unguaranteed residual value to be equal to the sum of (i) the fair value of the leased asset and (ii) any initial direct costs of the lessor. | The lessee's incremental borrowing rate of interest is the rate of interest the lessee would have to pay on a similar lease or, if that is not determinable, the rate that, at the inception of the lease, the lessee would incur to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to purchase the asset. | Contingent rent is that portion of the lease payments that is not fixed in amount but is based on the future amount of a factor that changes other than with the passage of time (e.g. percentage of future sales, amount of future use, future price indices, future market rates of interest).4. | Ďalej uvedené pojmy sa v tomto štandarde používajú v týchto významoch: | Lízing je zmluva, prostredníctvom ktorej prenajímateľ prevádza na nájomcu právo používať majetok na dohodnuté časové obdobie výmenou za platbu alebo sériu platieb. | Finančný lízing je lízing, ktorým sa prevádzajú v podstate všetky riziká a odmeny plynúce z vlastníctva majetku. Vlastnícke právo sa nakoniec môže, ale nemusí previesť. | Operatívny lízing je lízing iný ako finančný lízing. | Nevypovedateľný lízing je lízing, ktorý je vypovedateľný len: | a) | pri výskyte nejakej vzdialenej podmienenej skutočnosti; | b) | so súhlasom prenajímateľa; | c) | ak nájomca uzavrie novú lízingovú zmluvu na rovnaký alebo rovnocenný majetok s rovnakým prenajímateľom, alebo | d) | pri platbe takej dodatočnej sumy nájomcom, že na začiatku lízingu je pokračovanie lízingu primerane isté. | Začiatok lízingu je skorší z dátumu uzatvorenia lízingovej zmluvy a dátumu prijatia základných podmienok lízingu ako záväzku oboch strán. K tomuto dátumu: | a) | sa lízing klasifikuje buď ako operatívny, alebo ako finančný lízing a | b) | v prípade finančného lízingu sú stanovené sumy, ktoré by sa mali vykázať na začiatku doby lízingu. | Začiatok doby lízingu je dátum, od ktorého je nájomca oprávnený vykonávať svoje právo používať prenajímaný majetok. Je to dátum prvotného vykázania lízingu (t. j. vykázania majetku, záväzkov, výnosov alebo nákladov vyplývajúcich z lízingu, podľa charakteru). | Doba lízingu je nevypovedateľné obdobie, na ktoré nájomca uzavrel zmluvu o nájme majetku spolu so všetkými ďalšími podmienkami, na ktoré má nájomca opciu pokračovať v nájme majetku za ďalšiu platbu alebo bez nej, keď je na začiatku lízingu primerane isté, že nájomca túto opciu využije. | Minimálne lízingové splátky sú platby počas doby lízingu, ktorých uskutočnenie sa od nájomcu požaduje alebo môže požadovať, s vylúčením podmieneného nájomného, nákladov za služby a daní, ktoré má platiť prenajímateľ a ktoré mu nájomca refunduje, spoločne: | a) | pre nájomcu, so všetkými sumami zaručenými nájomcom alebo osobou spriaznenou s nájomcom, alebo | b) | pre prenajímateľa, s akoukoľvek reziduálnou hodnotou garantovanou prenajímateľovi: | i) | nájomcom; | ii) | osobou spriaznenou s nájomcom alebo | iii) | treťou osobou, ktorá nie je spriaznená s prenajímateľom a ktorá je finančne schopná vyrovnať záväzky podľa záruky. | Ak má však nájomca opciu na nákup majetku za cenu, o ktorej sa očakáva, že bude dostatočne nižšia ako reálna hodnota k dátumu, keď sa opcia stane uplatniteľnou, takže na začiatku lízingu je primerane isté, že opcia sa uplatní, minimálne lízingové splátky obsahujú minimálne platby splatné počas doby lízingu až do predpokladaného dátumu využitia tejto kúpnej opcie a platbu požadovanú za využitie tejto opcie. | Reálna hodnota je suma, za ktorú by mohol byť majetok vymenený, alebo záväzok vysporiadaný, v nezávislej transakcii medzi informovanými, dobrovoľne súhlasiacimi stranami. | Ekonomická životnosť je buď: | a) | obdobie, počas ktorého sa očakáva, že majetok bude ekonomicky použiteľný jedným alebo viacerými používateľmi, alebo | b) | počet výrobkov alebo podobných jednotiek, pri ktorých sa očakáva, že sa získajú z majetku jedným alebo viacerými používateľmi. | Doba použiteľnosti je odhadované zostávajúce obdobie od začiatku obdobia nájmu, bez obmedzenia dĺžkou nájomného obdobia, počas ktorého sa očakáva, že účtovná jednotka budú spotrebúvať ekonomické úžitky obsiahnuté v majetku. | Zaručená reziduálna hodnota je: | a) | pre nájomcu tá časť reziduálnej hodnoty, ktorá je zaručená nájomcom alebo osobou spriaznenou s nájomcom (suma záruky je maximálnou sumou, ktorá by sa mohla stať, za každých okolností, splatnou), a | b) | pre prenajímateľa tá časť reziduálnej hodnoty, ktorá je zaručená nájomcom alebo treťou osobou, ktorá nie je spriaznená s prenajímateľom a ktorá je finančne schopná vyrovnať záväzky podľa záruky. | Nezaručená reziduálna hodnota je ten podiel reziduálnej hodnoty prenajímaného majetku, ktorého realizácia prenajímateľom nie je zaistená alebo je zaručená len osobou spriaznenou s prenajímateľom. | Začiatočné priame náklady sú prírastkové náklady, ktoré sú priamo priraditeľné prerokúvaniu a dohodovaniu lízingu, okrem nákladov vynaložených výrobcami alebo obchodníkmi ako prenajímateľmi. | Hrubá investícia do lízingu je súhrn: | a) | minimálnych lízingových splátok obdržateľných prenajímateľom v rámci finančného lízingu a | b) | nezaručenej reziduálnej hodnoty nabiehajúcej prenajímateľovi. | Čistá investícia do lízingu je hrubá investícia do lízingu diskontovaná implicitnou úrokovou mierou lízingu. | Nerealizovaný finančný výnos je rozdiel medzi: | a) | hrubou investíciou do lízingu a | b) | čistou investíciou do lízingu. | Implicitná úroková miera lízingu je diskontná sadzba, ktorá na začiatku lízingu zapríčiňuje, že agregovaná súčasná hodnota a) minimálnych lízingových splátok a b) nezaručenej reziduálnej hodnoty sa rovná sume i) reálnej hodnoty prenajímaného majetku a ii) začiatočných priamych nákladov prenajímateľa. | Úroková sadzba pôžičky nájomcu je úroková sadzba, ktorú by nájomca musel zaplatiť za podobný lízing, alebo ak sa to nedá určiť, sadzba, pri ktorej by si mohol nájomca na začiatku lízingu vypožičať, na podobné obdobie a s podobnou zárukou, finančné prostriedky nevyhnutné na nákup majetku. | Podmienené nájomné je tá časť lízingových splátok, ktorá nie je stanovená fixnou sumou, ale je založená na budúcej hodnote faktora, ktorý sa mení inak, ako len plynutím času (napríklad percento budúceho predaja, rozsah budúceho používania, budúce cenové indexy, budúce trhové úrokové sadzby).
5 | A lease agreement or commitment may include a provision to adjust the lease payments for changes in the construction or acquisition cost of the leased property or for changes in some other measure of cost or value, such as general price levels, or in the lessor's costs of financing the lease, during the period between the inception of the lease and the commencement of the lease term. If so, the effect of any such changes shall be deemed to have taken place at the inception of the lease for the purposes of this standard.5. | Lízingová zmluva alebo záväzok môže obsahovať ustanovenie o úprave lízingových splátok o zmeny výrobných alebo obstarávacích nákladov prenajímanej nehnuteľnosti, alebo o zmeny v ocenení iných nákladov alebo hodnoty, akými sú napríklad všeobecné cenové hladiny, alebo nákladov prenajímateľa na financovanie lízingu počas obdobia medzi začiatkom lízingu a začiatkom doby lízingu. V takom prípade sa takéto zmeny na účely tohto štandardu považujú za účinné od začiatku lízingu.
6 | The definition of a lease includes contracts for the hire of an asset that contain a provision giving the hirer an option to acquire title to the asset upon the fulfilment of agreed conditions. These contracts are sometimes known as hire purchase contracts.6. | Definícia lízingu zahŕňa zmluvy o nájme majetku, ktoré obsahujú ustanovenie dávajúce nájomcovi opciu na získanie vlastníckeho práva na majetok po splnení dohodnutých podmienok. Tieto zmluvy sú niekedy známe ako zmluvy o kúpe na splátky.
CLASSIFICATION OF LEASESKLASIFIKÁCIA LÍZINGOV
7 | The classification of leases adopted in this standard is based on the extent to which risks and rewards incidental to ownership of a leased asset lie with the lessor or the lessee. Risks include the possibilities of losses from idle capacity or technological obsolescence and of variations in return because of changing economic conditions. Rewards may be represented by the expectation of profitable operation over the asset's economic life and of gain from appreciation in value or realisation of a residual value.7. | Klasifikácia lízingov prijatá v tomto štandarde je založená na rozsahu, v ktorom riziká a odmeny plynúce z vlastníctva prenajímaného majetku spočívajú na nájomcovi alebo prenajímateľovi. Riziká zahŕňajú možnosti strát z nevyužitej kapacity alebo technologického zastarávania a z kolísania návratnosti spôsobeného meniacimi sa ekonomickými podmienkami. Odmeny môžu predstavovať očakávanie ziskovej činnosti počas ekonomickej životnosti majetku a zisku zo zhodnotenia alebo z realizácie reziduálnej hodnoty.
8 | A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership. A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.8. | Lízing sa klasifikuje ako finančný lízing, ak sa ním prevádzajú v podstate všetky riziká a odmeny plynúce z vlastníctva. Lízing sa klasifikuje ako operatívny lízing, ak sa ním neprevádzajú v podstate všetky riziká a odmeny plynúce z vlastníctva.
9 | Because the transaction between a lessor and a lessee is based on a lease agreement between them, it is appropriate to use consistent definitions. The application of these definitions to the differing circumstances of the lessor and lessee may result in the same lease being classified differently by them. For example, this may be the case if the lessor benefits from a residual value guarantee provided by a party unrelated to the lessee.9. | Pretože transakcia medzi prenajímateľom a nájomcom je založená na lízingovej zmluve medzi nimi, je vhodné použiť konzistentné definície. Použitie týchto definícií na rozdielne okolnosti prenajímateľa a nájomcu môže mať za následok, že rovnaký lízing každý z nich klasifikuje odlišne. Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, ak má prenajímateľ úžitky z reziduálnej hodnoty zaručenej osobou, ktorá nie je spriaznená s nájomcom.
10 | Whether a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of the transaction rather than the form of the contract (1). Examples of situations that individually or in combination would normally lead to a lease being classified as a finance lease are: | (a) | the lease transfers ownership of the asset to the lessee by the end of the lease term; | (b) | the lessee has the option to purchase the asset at a price that is expected to be sufficiently lower than the fair value at the date the option becomes exercisable for it to be reasonably certain, at the inception of the lease, that the option will be exercised; | (c) | the lease term is for the major part of the economic life of the asset even if title is not transferred; | (d) | at the inception of the lease the present value of the minimum lease payments amounts to at least substantially all of the fair value of the leased asset; and | (e) | the leased assets are of such a specialised nature that only the lessee can use them without major modifications.10. | Či je lízing finančným lízingom alebo operatívnym lízingom, to závisí od podstaty transakcie a nie od formy zmluvy. (1) Príkladmi situácií, ktoré by mohli jednotlivo alebo v kombinácii bežne viesť ku klasifikácii lízingu ako finančného lízingu, sú: | a) | lízingom sa na konci doby lízingu prevádza vlastníctvo majetku na nájomcu; | b) | nájomca má opciu na kúpu majetku za cenu, pri ktorej sa očakáva, že bude podstatne nižšia ako reálna hodnota k dátumu, keď sa opcia stáva uplatniteľnou, takže na začiatku lízingu je primerane isté, že opcia sa uplatní; | c) | doba lízingu je na podstatnú časť ekonomickej životnosti majetku, aj keď sa vlastnícke právo neprevedie; | d) | na začiatku lízingu sa súčasná hodnota minimálnych lízingových splátok rovná minimálne v podstate celej reálnej hodnote prenajímaného majetku a | e) | prenajímaný majetok má taký špecifický charakter, že bez väčších úprav ho môže použiť len nájomca.
11 | Indicators of situations that individually or in combination could also lead to a lease being classified as a finance lease are: | (a) | if the lessee can cancel the lease, the lessor's losses associated with the cancellation are borne by the lessee; | (b) | gains or losses from the fluctuation in the fair value of the residual accrue to the lessee (for example, in the form of a rent rebate equalling most of the sales proceeds at the end of the lease); and | (c) | the lessee has the ability to continue the lease for a secondary period at a rent that is substantially lower than market rent.11. | Indikátormi situácií, ktoré by mohli individuálne alebo v kombinácii tiež viesť ku klasifikácii lízingu ako finančného lízingu, sú: | a) | ak nájomca môže zrušiť lízing, straty prenajímateľa spojené s jeho zrušením znáša nájomca; | b) | zisky alebo straty z kolísania reálnej hodnoty zostatku pripadnú nájomcovi (napríklad vo forme nájomného rabatu, ktorý sa rovná väčšine tržieb z predaja na konci lízingu) a | c) | nájomca má schopnosť pokračovať v lízingu v druhotnom období za nájomné, ktoré je podstatne nižšie ako trhové nájomné.
12 | The examples and indicators in paragraphs 10 and 11 are not always conclusive. If it is clear from other features that the lease does not transfer substantially all risks and rewards incidental to ownership, the lease is classified as an operating lease. For example, this may be the case if ownership of the asset transfers at the end of the lease for a variable payment equal to its then fair value, or if there are contingent rents, as a result of which the lessee does not have substantially all such risks and rewards.12. | Príklady a indikátory v odsekoch 10 a 11 nie sú vždy jednoznačné. Ak je z iných vlastností zrejmé, že lízingom sa neprevádzajú v podstate všetky riziká a odmeny plynúce z vlastníctva, lízing sa klasifikuje ako operatívny lízing. To môže nastať napríklad vtedy, ak sa vlastníctvo majetku prevádza na konci lízingu za variabilnú platbu, ktorá sa rovná jeho reálnej hodnote v tom čase, alebo ak v dôsledku podmienených nájmov nájomca nemá v podstate všetky takéto riziká a odmeny.
13 | Lease classification is made at the inception of the lease. If at any time the lessee and the lessor agree to change the provisions of the lease, other than by renewing the lease, in a manner that would have resulted in a different classification of the lease under the criteria in paragraphs 7-12 if the changed terms had been in effect at the inception of the lease, the revised agreement is regarded as a new agreement over its term. However, changes in estimates (for example, changes in estimates of the economic life or of the residual value of the leased property), or changes in circumstances (for example, default by the lessee), do not give rise to a new classification of a lease for accounting purposes.13. | Klasifikácia lízingu sa urobí na začiatku lízingu. Ak sa v akomkoľvek čase nájomca a prenajímateľ dohodnú na zmene podmienok lízingu inak ako obnovením lízingu, a to spôsobom, ktorý by mal za následok odlišnú klasifikáciu lízingu podľa kritérií v odsekoch 7 až 12, ak by zmenené podmienky boli účinné už na začiatku lízingu, revidovaná zmluva sa považuje za novú zmluvu počas doby jej platnosti. Zmeny v odhadoch (napríklad zmeny v odhadoch ekonomickej životnosti alebo reziduálnej hodnoty prenajímaného majetku) alebo zmeny v okolnostiach (napríklad nedodržanie záväzkov nájomcom) však nespôsobujú novú klasifikáciu lízingu na účtovné účely.
14 | Leases of land and of buildings are classified as operating or finance leases in the same way as leases of other assets. However, a characteristic of land is that it normally has an indefinite economic life and, if title is not expected to pass to the lessee by the end of the lease term, the lessee normally does not receive substantially all of the risks and rewards incidental to ownership, in which case the lease of land will be an operating lease. A payment made on entering into or acquiring a leasehold that is accounted for as an operating lease represents prepaid lease payments that are amortised over the lease term in accordance with the pattern of benefits provided.14. | Lízingy pozemkov a budov sa klasifikujú ako operatívne alebo finančné lízingy rovnakým spôsobom ako lízingy iného majetku. Charakteristikou črtou pozemkov však je, že pozemok má obvykle neobmedzenú ekonomickú životnosť, a ak sa neočakáva, že vlastníctvo prejde na nájomcu na konci doby lízingu, na nájomcu sa obvykle neprevedú v podstate všetky riziká a odmeny plynúce z vlastníctva, v dôsledku čoho bude lízing pozemku operatívnym lízingom. Platba vykonaná pri uzavretí lízingovej zmluvy alebo nadobudnutí predmetu lízingu, ktorý sa účtuje ako operatívny lízing, predstavuje predplatené lízingové splátky, ktoré sa amortizujú počas doby lízingu v súlade s modelom získavaných úžitkov.
15 | The land and buildings elements of a lease of land and buildings are considered separately for the purposes of lease classification. If title to both elements is expected to pass to the lessee by the end of the lease term, both elements are classified as a finance lease, whether analysed as one lease or as two leases, unless it is clear from other features that the lease does not transfer substantially all risks and rewards incidental to ownership of one or both elements. When the land has an indefinite economic life, the land element is normally classified as an operating lease unless title is expected to pass to the lessee by the end of the lease term, in accordance with paragraph 14. The buildings element is classified as a finance or operating lease in accordance with paragraphs 7-13.15. | Zložky pozemkov a budov pri lízingu pozemkov a budov sa na účely klasifikácie lízingu posudzujú oddelene. Ak sa očakáva, že vlastnícke právo k obom zložkám prejde na konci doby lízingu na nájomcu, obidve zložky sa klasifikujú ako finančný lízing bez ohľadu na to, či sú analyzované ako jeden lízing alebo dva lízingy, pokiaľ však nie je z iných vlastností jasné, že lízingom sa neprevádzajú v podstate všetky riziká a odmeny plynúce z vlastníctva jednej alebo obidvoch zložiek. Keď má pozemok neobmedzenú ekonomickú životnosť, je zložka pozemku obvykle klasifikovaná ako operatívny lízing, pokiaľ sa neočakáva, že vlastníctvo prejde na nájomcu koncom doby lízingu v súlade s odsekom 14. Zložka budov sa klasifikuje ako finančný alebo operatívny lízing v súlade s odsekmi 7 až 13.
16 | Whenever necessary in order to classify and account for a lease of land and buildings, the minimum lease payments (including any lump-sum upfront payments) are allocated between the land and the buildings elements in proportion to the relative fair values of the leasehold interests in the land element and buildings element of the lease at the inception of the lease. If the lease payments cannot be allocated reliably between these two elements, the entire lease is classified as a finance lease, unless it is clear that both elements are operating leases, in which case the entire lease is classified as an operating lease.16. | Keď je to na účely klasifikácie a účtovania lízingu pozemkov a budov potrebné, minimálne lízingové splátky (vrátane všetkých jednorazových platieb vopred) sa alokujú medzi prvky pozemkov a budov úmerne podľa relatívnych reálnych hodnôt zainteresovanosti na zložke pozemku a zložkách budov v lízingu na začiatku lízingu. Ak sa lízingové splátky nedajú spoľahlivo alokovať medzi tieto dva prvky, celý lízing sa klasifikuje ako finančný lízing, pokiaľ nie je isté, že obidva prvky sú operatívnym lízingom, a v tom prípade sa celý lízing klasifikuje ako operatívny lízing.
17 | For a lease of land and buildings in which the amount that would initially be recognised for the land element, in accordance with paragraph 20, is immaterial, the land and buildings may be treated as a single unit for the purpose of lease classification and classified as a finance or operating lease in accordance with paragraphs 7-13. In such a case, the economic life of the buildings is regarded as the economic life of the entire leased asset.17. | Pri lízingu pozemkov a budov, ak je hodnota, ktorá by sa pre zložku pozemkov prvotne vykázala v súlade s odsekom 20, nevýznamná, sa pozemky a budovy môžu na účely klasifikácie lízingu považovať za jeden celok a môžu sa klasifikovať ako finančný alebo operatívny lízing v súlade s odsekmi 7 až 13. V takomto prípade sa ekonomická životnosť budov považuje za ekonomickú životnosť celého prenajímaného majetku.
18 | Separate measurement of the land and buildings elements is not required when the lessee's interest in both land and buildings is classified as an investment property in accordance with IAS 40 and the fair value model is adopted. Detailed calculations are required for this assessment only if the classification of one or both elements is otherwise uncertain.18. | Samostatné oceňovanie zložiek pozemkov a budov sa nevyžaduje, ak sa podiel nájomcu na pozemku aj budovách klasifikuje ako investičný nehnuteľný majetok v súlade s IAS 40 a používa sa model reálnej hodnoty. Pre toto ohodnotenie sa vyžadujú podrobné výpočty iba vtedy, ak je klasifikácia jednej alebo oboch zložiek inak neistá.
19 | In accordance with IAS 40, it is possible for a lessee to classify a property interest held under an operating lease as an investment property. If it does, the property interest is accounted for as if it were a finance lease and, in addition, the fair value model is used for the asset recognised. The lessee shall continue to account for the lease as a finance lease, even if a subsequent event changes the nature of the lessee's property interest so that it is no longer classified as investment property. This will be the case if, for example, the lessee: | (a) | occupies the property, which is then transferred to owner-occupied property at a deemed cost equal to its fair value at the date of change in use; or | (b) | grants a sublease that transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the interest to an unrelated third party. Such a sublease is accounted for by the lessee as a finance lease to the third party, although it may be accounted for as an operating lease by the third party.19. | V súlade s IAS 40 je možné, aby nájomca klasifikoval podiel na držanej nehnuteľnosti v rámci operatívneho lízingu ako investičný nehnuteľný majetok. V takom prípade sa podiel na nehnuteľnosti účtuje, ako keby to bol finančný lízing a okrem toho sa pre vykázaný majetok použije model reálnej hodnoty. Nájomca pokračuje v účtovaní lízingu ako o finančnom lízingu aj vtedy, ak následná udalosť zmení charakter podielu nájomcu na nehnuteľnosti tak, že sa už ďalej neklasifikuje ako investičný nehnuteľný majetok. Tento stav nastáva, ak nájomca napríklad: | a) | používa nehnuteľnosť, ktorá sa potom prevedie medzi nehnuteľnosti používané vlastníkom v reprodukčnej cene, ktorá sa rovná výške jej reálnej hodnoty v deň zmeny používania, alebo | b) | poskytne sublízing, ktorým sa prevádzajú v podstate všetky riziká a odmeny plynúce z vlastníctva podielu na nespriaznenú tretiu stranu. Takýto sublízing účtuje nájomca ako finančný lízing poskytnutý tretej strane, hoci tretia strana ho môže účtovať ako operatívny lízing.
LEASES IN THE FINANCIAL STATEMENTS OF LESSEESLÍZINGY V ÚČTOVNÝCH ZÁVIERKACH NÁJOMCOV
Finance leasesFinančné lízingy
Initial recognitionPrvotné vykázanie
20 | At the commencement of the lease term, lessees shall recognise finance leases as assets and liabilities in their balance sheets at amounts equal to the fair value of the leased property or, if lower, the present value of the minimum lease payments, each determined at the inception of the lease. The discount rate to be used in calculating the present value of the minimum lease payments is the interest rate implicit in the lease, if this is practicable to determine; if not, the lessee's incremental borrowing rate shall be used. Any initial direct costs of the lessee are added to the amount recognised as an asset.20. | Na začiatku doby lízingu vykazujú nájomcovia finančné lízingy ako majetok a záväzky vo svojich súvahách v sumách stanovených na začiatku lízingu, ktoré sa rovnajú reálnej hodnote prenajímaného majetku, alebo ak je nižšia, súčasnej hodnote minimálnych lízingových splátok. Diskontnou sadzbou, ktorá sa použije na výpočet súčasnej hodnoty minimálnych lízingových splátok, je implicitná úroková miera lízingu, ak je možné ju určiť; ak nie, použije sa úroková sadzba pôžičky nájomcu. Všetky začiatočné priame náklady nájomcu sa pripočítajú k sume vykázanej ako majetok.
21 | Transactions and other events are accounted for and presented in accordance with their substance and financial reality and not merely with legal form. Although the legal form of a lease agreement is that the lessee may acquire no legal title to the leased asset, in the case of finance leases the substance and financial reality are that the lessee acquires the economic benefits of the use of the leased asset for the major part of its economic life in return for entering into an obligation to pay for that right an amount approximating, at the inception of the lease, the fair value of the asset and the related finance charge.21. | Transakcie a iné udalosti sa účtujú a prezentujú v súlade s ich podstatou a finančnou realitou a nie výlučne na základe ich právnej formy. Aj keď je právna forma lízingovej zmluvy taká, že nájomca nemôže získať právny nárok na prenajímaný majetok, v prípade finančných lízingov sú podstata a finančná realita také, že nájomca získava ekonomické úžitky z používania prenajímaného majetku počas podstatnej časti jeho ekonomickej životnosti výmenou za prijatie záväzku zaplatiť za toto právo sumu na začiatku lízingu sa približujúcu reálnej hodnote majetku a súvisiacemu finančnému poplatku.
22 | If such lease transactions are not reflected in the lessee's balance sheet, the economic resources and the level of obligations of an entity are understated, thereby distorting financial ratios. Therefore, it is appropriate for a finance lease to be recognised in the lessee's balance sheet both as an asset and as an obligation to pay future lease payments. At the commencement of the lease term, the asset and the liability for the future lease payments are recognised in the balance sheet at the same amounts except for any initial direct costs of the lessee that are added to the amount recognised as an asset.22. | Ak sa takéto lízingové transakcie neodzrkadlia v súvahe nájomcu, sú ekonomické zdroje a úroveň záväzkov účtovnej jednotky podhodnotené, čím sa skresľujú finančné ukazovatele. Je preto vhodné, aby sa finančný lízing vykázal v súvahe nájomcu ako majetok a zároveň ako záväzok zaplatiť budúce lízingové splátky. Na začiatku doby lízingu sa majetok a záväzky z budúcich lízingových splátok vykazujú v súvahe v rovnakých sumách okrem začiatočných priamych nákladov nájomcu, ktoré sa pripočítajú k sume vykázanej ako majetok.
23 | It is not appropriate for the liabilities for leased assets to be presented in the financial statements as a deduction from the leased assets. If for the presentation of liabilities on the face of the balance sheet a distinction is made between current and non-current liabilities, the same distinction is made for lease liabilities.23. | Nie je vhodné, aby sa záväzky za prenajímaný majetok prezentovali v účtovnej závierky ako odpočet z hodnoty prenajímaného majetku. Ak sa pri prezentácii záväzkov v súvahe urobí rozlíšenie medzi obežnými a neobežnými záväzkami, rovnaké rozlíšenie sa urobí pre lízingové záväzky.
24 | Initial direct costs are often incurred in connection with specific leasing activities, such as negotiating and securing leasing arrangements. The costs identified as directly attributable to activities performed by the lessee for a finance lease are added to the amount recognised as an asset.24. | Začiatočné priame náklady často vznikajú v súvislosti so špecifickými lízingovými činnosťami, akými sú vyjednávanie a zabezpečovanie lízingových dohôd. Náklady identifikované ako náklady priamo priraditeľné činnostiam vykonávaným nájomcom pre finančný lízing sa pripočítavajú k sume vykázanej ako majetok.
Subsequent measurementNásledné ocenenie
25 | Minimum lease payments shall be apportioned between the finance charge and the reduction of the outstanding liability. The finance charge shall be allocated to each period during the lease term so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rents shall be charged as expenses in the periods in which they are incurred.25. | Minimálne lízingové splátky sa rozdelia medzi finančný poplatok a zníženie nesplateného záväzku. Finančný poplatok sa alokuje do každého obdobia počas doby lízingu tak, aby sa zabezpečila konštantná pravidelná úroková sadzba z ostávajúceho zostatku záväzku. Podmienené nájomné sa účtuje ako náklad v obdobiach, v ktorých vznikne.
26 | In practice, in allocating the finance charge to periods during the lease term, a lessee may use some form of approximation to simplify the calculation.26. | V praxi môže nájomca pri alokácii finančného poplatku do období počas doby lízingu použiť na zjednodušenie výpočtu niektoré formy približných hodnôt.
27 | A finance lease gives rise to depreciation expense for depreciable assets as well as finance expense for each accounting period. The depreciation policy for depreciable leased assets shall be consistent with that for depreciable assets that are owned, and the depreciation recognised shall be calculated in accordance with IAS 16 Property, plant and equipment and IAS 38 Intangible assets. If there is no reasonable certainty that the lessee will obtain ownership by the end of the lease term, the asset shall be fully depreciated over the shorter of the lease term and its useful life.27. | Pri finančnom lízingu vznikajú v každom účtovnom období náklady na odpisy odpisovateľného majetku, ako aj finančné náklady. Politika odpisovania pri odpisovateľnom prenajímanom majetku je konzistentná s politikou pre odpisovateľný majetok vo vlastníctve a vykázané odpisy sa vypočítavajú v súlade s IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia a IAS 38 Nehmotný majetok. Ak nie je primeraná istota, že nájomca získa vlastníctvo koncom doby lízingu, majetok sa úplne odpíše počas doby lízingu alebo, ak je kratšia, počas jeho doby použiteľnosti.
28 | The depreciable amount of a leased asset is allocated to each accounting period during the period of expected use on a systematic basis consistent with the depreciation policy the lessee adopts for depreciable assets that are owned. If there is reasonable certainty that the lessee will obtain ownership by the end of the lease term, the period of expected use is the useful life of the asset; otherwise the asset is depreciated over the shorter of the lease term and its useful life.28. | Odpisovateľná suma prenajímaného majetku sa systematicky alokuje do každého účtovného obdobia počas doby predpokladaného používania konzistentne s politikou odpisovania, ktorú nájomca uplatňuje pre odpisovateľný majetok, ktorý je vo vlastníctve. Ak je primeraná istota, že nájomca získa vlastníctvo koncom doby lízingu, doba predpokladaného používania je doba použiteľnosti majetku; inak sa majetok odpisuje počas doby lízingu alebo, ak je kratšia, počas doby jeho použiteľnosti.
29 | The sum of the depreciation expense for the asset and the finance expense for the period is rarely the same as the lease payments payable for the period, and it is, therefore, inappropriate simply to recognise the lease payments payable as an expense. Accordingly, the asset and the related liability are unlikely to be equal in amount after the commencement of the lease term.29. | Suma nákladov na odpisy majetku a finančného nákladu za obdobie je zriedkavo rovnaká ako lízingové splátky splatné za dané obdobie, a preto je nevhodné vykázať len splatné lízingové splátky ako náklad. Podľa toho je nepravdepodobné, že majetok a súvisiaci záväzok sa budú po začiatku doby lízingu v sumách rovnať.
30 | To determine whether a leased asset has become impaired, an entity applies IAS 36 Impairment of assets.30. | Pri stanovovaní, či sa hodnota prenajímaného majetku znížila, účtovná jednotka uplatňuje IAS 36 Zníženie hodnoty majetku.
31 | Lessees shall, in addition to meeting the requirements of IFRS 7 Financial instruments: disclosures, make the following disclosures for finance leases: | (a) | for each class of asset, the net carrying amount at the balance sheet date; | (b) | a reconciliation between the total of future minimum lease payments at the balance sheet date, and their present value. In addition, an entity shall disclose the total of future minimum lease payments at the balance sheet date, and their present value, for each of the following periods: | (i) | not later than one year; | (ii) | later than one year and not later than five years; | (iii) | later than five years; | (c) | contingent rents recognised as an expense in the period; | (d) | the total of future minimum sublease payments expected to be received under non-cancellable subleases at the balance sheet date; | (e) | a general description of the lessee's material leasing arrangements, including, but not limited to, the following: | (i) | the basis on which contingent rent payable is determined; | (ii) | the existence and terms of renewal or purchase options and escalation clauses; and | (iii) | restrictions imposed by lease arrangements, such as those concerning dividends, additional debt, and further leasing.31. | Nájomcovia, okrem splnenia požiadaviek IFRS 7 Finančné nástroje: zverejnenie, zverejnia o finančných lízingoch aj tieto informácie: | a) | za každú triedu majetku čistú účtovnú hodnotu k súvahovému dňu; | b) | zosúhlasenie medzi celkovou sumou minimálnych lízingových splátok k súvahovému dňu a ich súčasnou hodnotou. Okrem toho účtovná jednotka zverejní celkovú hodnotu budúcich minimálnych lízingových splátok k súvahovému dňu a ich súčasnú hodnotu pre každé z týchto období: | i) | do jedného roka; | ii) | viac ako jeden rok, ale nie viac ako päť rokov; | iii) | viac ako päť rokov; | c) | podmienené nájomné vykázané ako náklad za obdobie; | d) | celková suma budúcich minimálnych sublízingových splátok, pri ktorých sa očakáva, že budú prijaté v rámci nevypovedateľných sublízingov k súvahovému dňu; | e) | všeobecný opis významných lízingových dohôd nájomcu zahŕňajúcich okrem iného tieto skutočnosti: | i) | základ, na ktorom sú určené podmienené nájomné splátky; | ii) | existenciu a podmienky opcií na obnovu alebo kúpu a podmienky automatického zvyšovania a | iii) | obmedzenia určené lízingovými dohodami, ako sú napríklad tie, ktoré sa týkajú dividend, dodatočného dlhu a ďalšieho lízingu.
32 | In addition, the requirements for disclosure in accordance with IAS 16, IAS 36, IAS 38, IAS 40 and IAS 41 apply to lessees for assets leased under finance leases.32. | Okrem toho pre nájomcov majetku prenajímaného v rámci finančných lízingov platia požiadavky na zverejnenie v súlade s IAS 16, IAS 36, IAS 38, IAS 40 a IAS 41.
Operating leasesOperatívne lízingy
33 | Lease payments under an operating lease shall be recognised as an expense on a straight-line basis over the lease term unless another systematic basis is more representative of the time pattern of the user's benefit (2).33. | Lízingové splátky v rámci operatívneho lízingu sa vykazujú ako náklad rovnomerne počas doby lízingu, pokiaľ iný systematický základ nezodpovedá viac časovému modelu úžitkov používateľa (2).
34 | For operating leases, lease payments (excluding costs for services such as insurance and maintenance) are recognised as an expense on a straight-line basis unless another systematic basis is representative of the time pattern of the user's benefit, even if the payments are not on that basis.34. | Pri operatívnych lízingoch sa lízingové splátky (okrem nákladov za služby, ako sú poistenie a údržba) vykazujú ako náklad rovnomerne, pokiaľ iný systematický základ nezodpovedá viac časovému modelu úžitkov používateľa, aj keď splátky nie sú založené na takomto základe.
35 | Lessees shall, in addition to meeting the requirements of IFRS 7, make the following disclosures for operating leases: | (a) | the total of future minimum lease payments under non-cancellable operating leases for each of the following periods: | (i) | not later than one year; | (ii) | later than one year and not later than five years; | (iii) | later than five years; | (b) | the total of future minimum sublease payments expected to be received under non-cancellable subleases at the balance sheet date; | (c) | lease and sublease payments recognised as an expense in the period, with separate amounts for minimum lease payments, contingent rents, and sublease payments; | (d) | a general description of the lessee's significant leasing arrangements, including, but not limited to, the following: | (i) | the basis on which contingent rent payable is determined; | (ii) | the existence and terms of renewal or purchase options and escalation clauses; and | (iii) | restrictions imposed by lease arrangements, such as those concerning dividends, additional debt and further leasing.35. | Nájomcovia, okrem splnenia požiadaviek IFRS 7, zverejnia o operatívnych lízingoch aj tieto informácie: | a) | celkovú sumu budúcich minimálnych lízingových splátok v rámci nevypovedateľného operatívneho lízingu za každé z týchto období: | i) | do jedného roka; | ii) | viac ako jeden rok, ale nie viac ako päť rokov; | iii) | viac ako päť rokov; | b) | celkovú sumu budúcich minimálnych sublízingových splátok, pri ktorých sa očakáva, že budú prijaté v rámci nevypovedateľných sublízingov k súvahovému dňu; | c) | lízingové a sublízingové splátky vykázané ako náklad za dané obdobie, s oddelenými sumami za minimálne lízingové splátky, podmienené nájomné a sublízingové splátky; | d) | všeobecný opis významných lízingových dohôd nájomcu zahŕňajúcich okrem iného tieto skutočnosti: | i) | základ, na ktorom sú určené podmienené nájomné splátky; | ii) | existenciu a podmienky opcií na obnovu alebo kúpu a podmienky automatického zvyšovania a | iii) | obmedzenia určené lízingovými dohodami, ako sú napríklad tie, ktoré sa týkajú dividend, dodatočného dlhu a ďalšieho lízingu.
LEASES IN THE FINANCIAL STATEMENTS OF LESSORSLÍZINGY V ÚČTOVNÝCH ZÁVIERKACH PRENAJÍMATEĽOV
Finance leasesFinančné lízingy
Initial recognitionPrvotné vykázanie
36 | Lessors shall recognise assets held under a finance lease in their balance sheets and present them as a receivable at an amount equal to the net investment in the lease.36. | Prenajímatelia vykazujú majetok držaný v rámci finančného lízingu vo svojich súvahách a prezentujú ho ako pohľadávku v sume, ktorá sa rovná čistej investícii do lízingu.
37 | Under a finance lease substantially all the risks and rewards incidental to legal ownership are transferred by the lessor, and thus the lease payment receivable is treated by the lessor as repayment of principal and finance income to reimburse and reward the lessor for its investment and services.37. | V rámci finančného lízingu prenajímateľ prevádza v podstate všetky riziká a odmeny plynúce z právneho vlastníctva, a pohľadávka z lízingových splátok sa teda chápe u prenajímateľa ako splatenie istiny a finančný výnos za náhradu výdavkov a odmenu prenajímateľa za jeho investíciu a služby.
38 | Initial direct costs are often incurred by lessors and include amounts such as commissions, legal fees and internal costs that are incremental and directly attributable to negotiating and arranging a lease. They exclude general overheads such as those incurred by a sales and marketing team. For finance leases other than those involving manufacturer or dealer lessors, initial direct costs are included in the initial measurement of the finance lease receivable and reduce the amount of income recognised over the lease term. The interest rate implicit in the lease is defined in such a way that the initial direct costs are included automatically in the finance lease receivable; there is no need to add them separately. Costs incurred by manufacturer or dealer lessors in connection with negotiating and arranging a lease are excluded from the definition of initial direct costs. As a result, they are excluded from the net investment in the lease and are recognised as an expense when the selling profit is recognised, which for a finance lease is normally at the commencement of the lease term.38. | Prenajímateľom často vzniknú začiatočné priame náklady a zahŕňajú sumy, akými sú provízie, právne poplatky a interné náklady, ktoré sú prírastkové a priamo priraditeľné rokovaniu a dohadovaniu lízingu. Z nich sú vylúčené všeobecné režijné náklady, akými sú tie, ktoré vytvárajú tímy predaja a marketingu. Pri finančných lízingoch, okrem tých, ktoré poskytujú výrobcovia alebo obchodníci ako prenajímatelia, sú začiatočné priame náklady zahrnuté do prvotného ocenenia pohľadávky z finančného lízingu a znižujú sumu výnosu vykázaného počas doby lízingu. Implicitná úroková miera lízingu je definovaná takým spôsobom, že začiatočné priame náklady sú automaticky zahrnuté do pohľadávky z finančného lízingu a nie je potrebné pripočítavať ich samostatne. Náklady vynaložené prenajímateľmi, ktorí sú výrobcami alebo obchodníkmi, v súvislosti s vyjednávaním a dohadovaním lízingu sú vylúčené z definície začiatočných priamych nákladov. Z toho dôvodu sú vylúčené z čistej investície do lízingu a vykazujú sa ako náklad pri vykazovaní zisku z predaja, čo je pri finančnom lízingu zvyčajne na začiatku doby lízingu.
Subsequent measurementNásledné ocenenie
39 | The recognition of finance income shall be based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the lessor's net investment in the finance lease.39. | Vykázanie finančného výnosu je založené na modeli odzrkadľujúcom konštantnú pravidelnú mieru návratnosti čistej investície prenajímateľa do finančného lízingu.
40 | A lessor aims to allocate finance income over the lease term on a systematic and rational basis. This income allocation is based on a pattern reflecting a constant periodic return on the lessor's net investment in the finance lease. Lease payments relating to the period, excluding costs for services, are applied against the gross investment in the lease to reduce both the principal and the unearned finance income.40. | Cieľom prenajímateľa je alokovať finančný výnos počas doby lízingu systematickým a racionálnym spôsobom. Toto alokovanie výnosu je založené na modeli odzrkadľujúcom konštantnú pravidelnú mieru návratnosti čistej investície prenajímateľa do finančného lízingu. Lízingové splátky súvisiace s obdobím, s výnimkou nákladov za služby, sa uplatňujú oproti hrubej investícii do lízingu tak, aby sa nimi znížila tak istina, ako aj nerealizovaný finančný výnos.
41 | Estimated unguaranteed residual values used in computing the lessor's gross investment in the lease are reviewed regularly. If there has been a reduction in the estimated unguaranteed residual value, the income allocation over the lease term is revised and any reduction in respect of amounts accrued is recognised immediately.41. | Odhadované nezaručené reziduálne hodnoty použité pri výpočte hrubej investície prenajímateľa do lízingu sa pravidelne prehodnocujú. Ak nastalo zníženie v odhadovanej nezaručenej reziduálnej hodnote, alokácia výnosu počas doby lízingu sa reviduje a okamžite sa vykáže prípadné zníženie vzhľadom na časovo rozlíšené sumy.
41A | An asset under a finance lease that is classified as held for sale (or included in a disposal group that is classified as held for sale) in accordance with IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations shall be accounted for in accordance with that IFRS.41A. | Majetok v rámci finančného lízingu, ktorý sa klasifikuje ako majetok držaný na predaj (alebo bol zaradený do skupiny na vyradenie, ktorá sa klasifikuje ako držaná na predaj) v súlade s IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti sa účtuje v súlade s uvedeným IFRS.
42 | Manufacturer or dealer lessors shall recognise selling profit or loss in the period, in accordance with the policy followed by the entity for outright sales. If artificially low rates of interest are quoted, selling profit shall be restricted to that which would apply if a market rate of interest were charged. Costs incurred by manufacturer or dealer lessors in connection with negotiating and arranging a lease shall be recognised as an expense when the selling profit is recognised.42. | Prenajímatelia, ktorí sú výrobcami alebo obchodníkmi, vykazujú zisk alebo stratu z predaja v tom období, v ktorom ich účtovná jednotka vykazuje v súlade s politikou uplatňovanou pri priamom predaji. Ak sa stanovujú umelo nízke úrokové sadzby, zisk z predaja sa obmedzí na výšku, ktorá by sa použila, ak by sa účtovala trhová úroková sadzba. Náklady vynaložené prenajímateľmi, ktorí sú výrobcami alebo obchodníkmi, v súvislosti s vyjednávaním a dohadovaním lízingu sa vykazujú ako náklad, keď sa vykáže zisk z predaja.
43 | Manufacturers or dealers often offer to customers the choice of either buying or leasing an asset. A finance lease of an asset by a manufacturer or dealer lessor gives rise to two types of income: | (a) | profit or loss equivalent to the profit or loss resulting from an outright sale of the asset being leased, at normal selling prices, reflecting any applicable volume or trade discounts; and | (b) | finance income over the lease term.43. | Výrobcovia alebo obchodníci často ponúkajú zákazníkom voľbu kúpy alebo lízingu majetku. Finančný lízing majetku prenajímateľmi, ktorí sú výrobcami alebo obchodníkmi, spôsobuje vznik dvoch typov výnosu: | a) | zisk alebo strata zodpovedajúca zisku alebo strate vyplývajúcej z priameho predaja prenajímaného majetku za bežné predajné ceny, zohľadňujúce všetky uplatniteľné objemové alebo obchodné rabaty, a | b) | finančný výnos za dobu lízingu.
44 | The sales revenue recognised at the commencement of the lease term by a manufacturer or dealer lessor is the fair value of the asset, or, if lower, the present value of the minimum lease payments accruing to the lessor, computed at a market rate of interest. The cost of sale recognised at the commencement of the lease term is the cost, or carrying amount if different, of the leased property less the present value of the unguaranteed residual value. The difference between the sales revenue and the cost of sale is the selling profit, which is recognised in accordance with the entity's policy for outright sales.44. | Výnosom z predaja vykázaného na začiatku doby lízingu prenajímateľom, ktorý je výrobcom alebo obchodníkom, je reálna hodnota majetku alebo, ak je nižšia, súčasná hodnota minimálnych lízingových splátok nabiehajúca prenajímateľovi, vypočítaná pri trhovej úrokovej sadzbe. Nákladom na predaj vykázaný k začatiu doby lízingu je obstarávacia cena, alebo účtovná hodnota, ak je odlišná, prenajímanej nehnuteľnosti mínus súčasná hodnota nezaručenej reziduálnej hodnoty. Rozdiel medzi tržbou z predaja a nákladom na predaj je zisk z predaja, ktorý sa vykazuje v súlade s politikou účtovnej jednotky pre priamy predaj.
45 | Manufacturer or dealer lessors sometimes quote artificially low rates of interest in order to attract customers. The use of such a rate would result in an excessive portion of the total income from the transaction being recognised at the time of sale. If artificially low rates of interest are quoted, selling profit is restricted to that which would apply if a market rate of interest were charged.45. | Prenajímatelia, ktorí sú výrobcami alebo obchodníkmi, niekedy stanovujú umelo nízke úrokové sadzby, aby prilákali zákazníkov. Používanie takýchto sadzieb by malo za následok, že v čase predaja sa vykáže nadmerná časť výnosu z celkového výnosu transakcie. Ak sú stanovené umelo nízke úrokové sadzby, zisk z predaja sa obmedzí na výšku, ktorá by sa použila, ak by sa účtovala trhová úroková sadzba.
46 | Costs incurred by a manufacturer or dealer lessor in connection with negotiating and arranging a finance lease are recognised as an expense at the commencement of the lease term because they are mainly related to earning the manufacturer's or dealer's selling profit.46. | Náklady vynaložené prenajímateľom, ktorý je výrobcom alebo obchodníkom, v súvislosti s vyjednávaním a dohadovaním finančného lízingu, sa vykazujú ako náklad na začiatku doby lízingu, pretože súvisia najmä s vytváraním zisku z predaja výrobcu alebo obchodníka.
47 | Lessors shall, in addition to meeting the requirements in IFRS 7, disclose the following for finance leases: | (a) | a reconciliation between the gross investment in the lease at the balance sheet date, and the present value of minimum lease payments receivable at the balance sheet date. In addition, an entity shall disclose the gross investment in the lease and the present value of minimum lease payments receivable at the balance sheet date, for each of the following periods: | (i) | not later than one year; | (ii) | later than one year and not later than five years; | (iii) | later than five years; | (b) | unearned finance income; | (c) | the unguaranteed residual values accruing to the benefit of the lessor; | (d) | the accumulated allowance for uncollectible minimum lease payments receivable; | (e) | contingent rents recognised as income in the period; | (f) | a general description of the lessor's material leasing arrangements.47. | Poskytovatelia lízingu, okrem splnenia požiadaviek IFRS 7, zverejnia pri finančných lízingoch aj tieto informácie: | a) | zosúhlasenie medzi sumou hrubej investície do lízingu k súvahovému dňu a súčasnou hodnotou pohľadávky z minimálnych lízingových splátok k súvahovému dňu. Okrem toho účtovná jednotka zverejní hrubú investíciu do lízingu a súčasnú hodnotu pohľadávky z minimálnych lízingových splátok k súvahovému dňu, a to za každé z týchto období: | i) | do jedného roka; | ii) | viac ako jeden rok, ale nie viac ako päť rokov; | iii) | viac ako päť rokov; | b) | nerealizovaný finančný výnos; | c) | nezaručené reziduálne sumy pripadajúce prenajímateľovi; | d) | akumulované opravné položky k nevymožiteľným pohľadávkam z minimálnych lízingových splátok; | e) | podmienené nájomné vykázané ako výnos za obdobie; | f) | všeobecný opis významných lízingových dohôd prenajímateľa.
48 | As an indicator of growth it is often useful also to disclose the gross investment less unearned income in new business added during the period, after deducting the relevant amounts for cancelled leases.48. | Ako indikátor rastu je často užitočné uviesť tiež hrubú investíciu mínus nerealizovaný výnos v nových obchodoch, ktoré pribudli počas obdobia, po odpočítaní príslušných súm zrušených lízingov.
Operating leasesOperatívne lízingy
49 | Lessors shall present assets subject to operating leases in their balance sheets according to the nature of the asset.49. | Prenajímatelia prezentujú majetok, ktorý je predmetom operatívnych lízingov, vo svojej súvahe podľa charakteru majetku.
50 | Lease income from operating leases shall be recognised in income on a straight-line basis over the lease term, unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which use benefit derived from the leased asset is diminished (3).50. | Lízingový výnos z operatívnych lízingov sa vykazuje vo výnosoch rovnomerne počas doby lízingu, pokiaľ iný systematický základ nezodpovedá viac časovému modelu, ktorým sa použitie úžitku odvodeného z prenajímaného majetku znižuje. (3)
51 | Costs, including depreciation, incurred in earning the lease income are recognised as an expense. Lease income (excluding receipts for services provided such as insurance and maintenance) is recognised on a straight-line basis over the lease term even if the receipts are not on such a basis, unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which use benefit derived from the leased asset is diminished.51. | Náklady, vrátane odpisov, ktoré vzniknú v súvislosti s lízingovými výnosmi, sa vykazujú ako náklady. Lízingový výnos (okrem príjmov za poskytnuté služby, akými sú poistenie a údržba) sa vykazuje vo výnosoch rovnomerne počas doby lízingu, aj keď príjmy nie sú založené na takomto základe, pokiaľ iný systematický základ nezodpovedá viac časovému modelu, ktorým sa použitie úžitku odvodeného z prenajímaného majetku znižuje.
52 | Initial direct costs incurred by lessors in negotiating and arranging an operating lease shall be added to the carrying amount of the leased asset and recognised as an expense over the lease term on the same basis as the lease income.52. | Začiatočné priame náklady vynaložené prenajímateľmi pri vyjednávaní a dohadovaní operatívneho lízingu sa pripočítavajú k účtovnej hodnote prenajímaného majetku a vykazujú ako náklad počas doby lízingu na rovnakom základe ako lízingový výnos.
53 | The depreciation policy for depreciable leased assets shall be consistent with the lessor's normal depreciation policy for similar assets, and depreciation shall be calculated in accordance with IAS 16 and IAS 38.53. | Politika odpisovania je pri odpisovateľnom prenajímanom majetku konzistentná s bežnou odpisovou politikou prenajímateľa pre podobný majetok a odpisovanie sa vypočítava v súlade s IAS 16 a IAS 38.
54 | To determine whether a leased asset has become impaired, an entity applies IAS 36.54. | Pri stanovovaní, či sa hodnota prenajímaného majetku znížila, uplatňuje účtovná jednotka IAS 36.
55 | A manufacturer or dealer lessor does not recognise any selling profit on entering into an operating lease because it is not the equivalent of a sale.55. | Prenajímateľ, ktorý je výrobcom alebo obchodníkom, nevykazuje pri uzavretí operatívneho lízingu zisk z predaja, pretože to nie je ekvivalent predaja.
56 | Lessors shall, in addition to meeting the requirements of IFRS 7, disclose the following for operating leases: | (a) | the future minimum lease payments under non-cancellable operating leases in the aggregate and for each of the following periods: | (i) | not later than one year; | (ii) | later than one year and not later than five years; | (iii) | later than five years; | (b) | total contingent rents recognised as income in the period; | (c) | a general description of the lessor's leasing arrangements.56. | Prenajímatelia, okrem splnenia požiadaviek IFRS 7, zverejnia pri operatívnych lízingoch aj tieto informácie: | a) | budúce minimálne lízingové platby z nevypovedateľných operatívnych lízingov v celkovej hodnote a za každé z týchto období: | i) | do jedného roka; | ii) | viac ako jeden rok, ale nie viac ako päť rokov; | iii) | viac ako päť rokov; | b) | celkové podmienené nájomné vykázané ako výnos za obdobie; | c) | všeobecný opis lízingových dohôd prenajímateľa.
57 | In addition, the disclosure requirements in IAS 16, IAS 36, IAS 38, IAS 40 and IAS 41 apply to lessors for assets provided under operating leases.57. | Okrem toho pre prenajímateľov majetku prenajímaného v rámci operatívnych lízingov platia požiadavky na zverejňovanie uvedené v IAS 16, IAS 36, IAS 38, IAS 40 a IAS 41.
SALE AND LEASEBACK TRANSACTIONSTRANSAKCIE PREDAJA A SPÄTNÉHO LÍZINGU
58 | A sale and leaseback transaction involves the sale of an asset and the leasing back of the same asset. The lease payment and the sale price are usually interdependent because they are negotiated as a package. The accounting treatment of a sale and leaseback transaction depends upon the type of lease involved.58. | Transakcia predaja a spätného lízingu zahŕňa predaj majetku a spätný lízing toho istého majetku. Lízingová splátka a predajná cena sú zvyčajne vzájomne závislé, pretože sú dohodnuté ako celok. Účtovanie transakcie predaja a spätného lízingu závisí od typu lízingu, ktorý obsahuje.
59 | If a sale and leaseback transaction results in a finance lease, any excess of sales proceeds over the carrying amount shall not be immediately recognised as income by a seller-lessee. Instead, it shall be deferred and amortised over the lease term.59. | Ak má transakcia predaja a spätného lízingu za následok finančný lízing, akýkoľvek prebytok tržieb z predaja nad účtovnú hodnotu predajca – nájomca nevykazuje okamžite ako výnos. Namiesto toho sa odloží a odpisuje počas doby lízingu.
60 | If the leaseback is a finance lease, the transaction is a means whereby the lessor provides finance to the lessee, with the asset as security. For this reason it is not appropriate to regard an excess of sales proceeds over the carrying amount as income. Such excess is deferred and amortised over the lease term.60. | Ak je spätný lízing finančným lízingom, transakcia je prostriedok, pomocou ktorého prenajímateľ poskytuje nájomcovi financie, pričom majetok je zárukou. Z tohto dôvodu nie je vhodné považovať prebytok tržieb z predaja nad účtovnú hodnotu za výnos. Takýto prebytok sa odloží a odpisuje počas doby lízingu.
61 | If a sale and leaseback transaction results in an operating lease, and it is clear that the transaction is established at fair value, any profit or loss shall be recognised immediately. If the sale price is below fair value, any profit or loss shall be recognised immediately except that, if the loss is compensated for by future lease payments at below market price, it shall be deferred and amortised in proportion to the lease payments over the period for which the asset is expected to be used. If the sale price is above fair value, the excess over fair value shall be deferred and amortised over the period for which the asset is expected to be used.61. | Ak má transakcia predaja a spätného lízingu za následok operatívny lízing a je zrejmé, že transakcia je stanovená v reálnej hodnote, každý zisk alebo strata sa vykazuje okamžite. Ak je predajná cena pod reálnou hodnotou, každý zisk alebo strata sa vykazuje okamžite okrem prípadu, ak je strata kompenzovaná budúcimi lízingovými splátkami pod trhovú cenu, vtedy sa strata odloží a odpisuje pomerne k lízingovým splátkam počas obdobia, v ktorom sa predpokladá používanie majetku. Ak je predajná cena nad reálnou hodnotou, prebytok nad reálnou hodnotou sa odloží a odpisuje počas obdobia, v ktorom sa predpokladá používanie majetku.
62 | If the leaseback is an operating lease, and the lease payments and the sale price are at fair value, there has in effect been a normal sale transaction and any profit or loss is recognised immediately.62. | Ak je spätný lízing operatívnym lízingom a lízingové splátky a predajná cena sú stanovené v reálnej hodnote, v skutočnosti došlo k bežnej predajnej transakcii a akýkoľvek zisk alebo strata sa vykazuje okamžite.
63 | For operating leases, if the fair value at the time of a sale and leaseback transaction is less than the carrying amount of the asset, a loss equal to the amount of the difference between the carrying amount and fair value shall be recognised immediately.63. | Ak je pri operatívnych lízingoch reálna hodnota v čase transakcie predaja a spätného lízingu menšia ako účtovná hodnota majetku, strata rovnajúca sa sume rozdielu medzi účtovnou hodnotou a reálnou hodnotou sa vykáže okamžite.
64 | For finance leases, no such adjustment is necessary unless there has been an impairment in value, in which case the carrying amount is reduced to recoverable amount in accordance with IAS 36.64. | Pri finančných lízingoch nie sú žiadne takéto úpravy potrebné, pokiaľ nedošlo k zníženiu hodnoty; v takom prípade sa účtovná hodnota zníži na spätne získateľnú sumu v súlade s IAS 36.
65 | Disclosure requirements for lessees and lessors apply equally to sale and leaseback transactions. The required description of material leasing arrangements leads to disclosure of unique or unusual provisions of the agreement or terms of the sale and leaseback transactions.65. | Požiadavky na zverejnenia pre nájomcov a prenajímateľov sa uplatňujú rovnako na transakcie predaja a spätného lízingu. Požadovaný opis významných lízingových dohôd vedie k zverejneniu jedinečných alebo nezvyčajných ustanovení zmluvy alebo podmienok transakcií predaja a spätného lízingu.
66 | Sale and leaseback transactions may trigger the separate disclosure criteria in IAS 1 Presentation of financial statements.66. | Transakcie predaja a spätného lízingu môžu spĺňať kritériá oddeleného zverejňovania podľa IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky.
TRANSITIONAL PROVISIONSPRECHODNÉ USTANOVENIA
67 | Subject to paragraph 68, retrospective application of this standard is encouraged but not required. If the standard is not applied retrospectively, the balance of any pre-existing finance lease is deemed to have been properly determined by the lessor and shall be accounted for thereafter in accordance with the provisions of this standard.67. | Podľa odseku 68 sa spätné uplatňovanie tohto štandardu odporúča, ale nepožaduje. Ak sa štandard neuplatňuje spätne, zostatok akéhokoľvek prebiehajúceho finančného lízingu sa považuje za správne určený prenajímateľom a ďalej sa účtuje v súlade s ustanoveniami tohto štandardu.
68 | An entity that has previously applied IAS 17 (revised 1997) shall apply the amendments made by this standard retrospectively for all leases or, if IAS 17 (revised 1997) was not applied retrospectively, for all leases entered into since it first applied that standard.68. | Účtovná jednotka, ktorá predtým uplatňovala IAS 17 (revidovaný v roku 1997), uplatňuje zmeny a doplnenia vykonané týmto štandardom spätne na všetky lízingy, alebo ak sa IAS 17 (revidovaný v roku 1997) neuplatňoval spätne, na všetky lízingy uzatvorené od začiatku uplatňovania tohto štandardu.
EFFECTIVE DATEDÁTUM ÚČINNOSTI
69 | An entity shall apply this standard for annual periods beginning on or after 1 January 2005. Earlier application is encouraged. If an entity applies this standard for a period beginning before 1 January 2005, it shall disclose that fact.69. | Účtovná jednotka uplatňuje tento štandard na ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2005 alebo neskôr. Skoršia aplikácia sa odporúča. Ak účtovná jednotka uplatňuje tento štandard na obdobie začínajúce sa pred 1. januárom 2005, zverejní túto skutočnosť.
WITHDRAWAL OF IAS 17 (REVISED 1997)UKONČENIE PLATNOSTI IAS 17 (REVIDOVANÉHO V ROKU 1997)
70 | This standard supersedes IAS 17 Leases (revised in 1997).70. | Týmto štandardom sa nahrádza IAS 17 Lízingy (revidovaný v roku 1997).
(1)  See also SIC-27 Evaluating the substance of transactions involving the legal form of a lease.(1)  Pozri tiež SIC-27 Vyhodnocovanie podstaty transakcií zahŕňajúcich právnu formu lízingu.
(2)  See also SIC-15 Operating leases — incentives.(2)  Pozri tiež SIC-15 Operatívny lízing – stimuly.
(3)  See also SIC-15 Operating leases — incentives.(3)  Pozri tiež SIC-15 Operatívny lízing – stimuly.
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD 18MEDZINÁRODNÝ ÚČTOVNÝ ŠTANDARD 18
RevenueVýnosy
OBJECTIVECIEĽ
Income is defined in the Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements as increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities that result in increases in equity, other than those relating to contributions from equity participants. Income encompasses both revenue and gains. Revenue is income that arises in the course of ordinary activities of an entity and is referred to by a variety of different names, including sales, fees, interest, dividends and royalties. The objective of this standard is to prescribe the accounting treatment of revenue arising from certain types of transactions and events.Výnosy sú v Koncepčnom rámci prípravy a prezentácie účtovnej závierky definované ako zvýšenie ekonomických úžitkov počas účtovného obdobia vo forme prítoku alebo zvýšenia aktív alebo zníženie záväzkov, čo má za následok zvýšenie vlastného imania, iné ako to, ktoré je spojené s vkladmi osôb podieľajúcimi sa na vlastnom imaní účtovnej jednotky. Výnosy zahŕňajú tak výnosy z bežnej činnosti, ako aj iné výnosy a zisky. Výnosy z bežnej činnosti sú výnosy, ktoré vznikajú z bežných činností účtovnej jednotky a uvádzajú sa pod mnohými názvami vrátane názvov tržby, poplatky za služby, úroky, dividendy a tantiémy. Cieľom tohto štandardu je stanoviť spôsob účtovania výnosov vznikajúcich z určitých druhov transakcií a udalostí.
The primary issue in accounting for revenue is determining when to recognise revenue. Revenue is recognised when it is probable that future economic benefits will flow to the entity and these benefits can be measured reliably. This standard identifies the circumstances in which these criteria will be met and, therefore, revenue will be recognised. It also provides practical guidance on the application of these criteria.Hlavnou otázkou pri účtovaní výnosov z bežných činností je stanoviť, kedy tieto výnosy vykazovať. Výnosy sa vykazujú, ak je pravdepodobné, že do účtovnej jednotky budú plynúť budúce ekonomické úžitky a tieto úžitky sa môžu spoľahlivo oceniť. Týmto štandardom sa určujú okolnosti, za ktorých budú tieto kritériá splnené, a teda sa vykážu výnosy. Štandardom sa poskytuje aj praktický návod na uplatňovanie týchto kritérií.
SCOPEROZSAH PÔSOBNOSTI
1 | This standard shall be applied in accounting for revenue arising from the following transactions and events: | (a) | the sale of goods; | (b) | the rendering of services; and | (c) | the use by others of entity assets yielding interest, royalties and dividends.1. | Tento štandard sa uplatňuje pri účtovaní výnosov vznikajúcich z týchto transakcií a udalostí: | a) | predaj tovaru; | b) | poskytovanie služieb a | c) | používanie majetku účtovnej jednotky inými stranami, z čoho plynie úrok, tantiémy a dividendy.
2 | This standard supersedes IAS 18 Revenue recognition approved in 1982.2. | Týmto štandardom sa nahrádza IAS 18 Vykazovanie výnosov, schválený v roku 1982.
3 | Goods includes goods produced by the entity for the purpose of sale and goods purchased for resale, such as merchandise purchased by a retailer or land and other property held for resale.3. | Tovar zahŕňa tovar vyrobený účtovnou jednotkou na účely predaja a tovar nakúpený na účely ďalšieho predaja, ako napríklad tovar nakúpený obchodníkom alebo pozemky a iné nehnuteľnosti držané s cieľom ďalšieho predaja.
4 | The rendering of services typically involves the performance by the entity of a contractually agreed task over an agreed period of time. The services may be rendered within a single period or over more than one period. Some contracts for the rendering of services are directly related to construction contracts, for example, those for the services of project managers and architects. Revenue arising from these contracts is not dealt with in this standard but is dealt with in accordance with the requirements for construction contracts as specified in IAS 11 Construction contracts.4. | Poskytovanie služieb zahŕňa spravidla vykonávanie zmluvne dohodnutej úlohy účtovnou jednotkou počas dohodnutého obdobia. Služby sa môžu poskytovať počas jedného alebo viacerých období. Niektoré zmluvy na poskytovanie služieb sa priamo vzťahujú na zmluvy o zhotovení, napríklad na služby vedúcich projektov a architektov. Výnosy vznikajúce z týchto zmlúv nie sú predmetom tohto štandardu, ale zaobchádza sa s nimi v súlade s požiadavkami pre zmluvy o zhotovení tak, ako je to špecifikované v IAS 11 Zmluvy o zhotovení.
5 | The use by others of entity assets gives rise to revenue in the form of: | (a) | interest — charges for the use of cash or cash equivalents or amounts due to the entity; | (b) | royalties — charges for the use of long-term assets of the entity, for example, patents, trademarks, copyrights and computer software; and | (c) | dividends — distributions of profits to holders of equity investments in proportion to their holdings of a particular class of capital.5. | Pri použití majetku účtovnej jednotky inými stranami vznikajú výnosy vo forme: | a) | úroku – poplatkov za použitie peňažných prostriedkov alebo peňažných ekvivalentov alebo súm, ktoré sú splatné účtovnej jednotke; | b) | tantiém – poplatkov za použitie dlhodobého majetku účtovnej jednotky, napríklad patentov, obchodných značiek, autorských práv a počítačového softvéru, a | c) | dividend – rozdelenia ziskov držiteľom investícií do vlastného imania v pomere, v akom sa podieľajú na vlastníctve určitej triedy kapitálu.
6 | This standard does not deal with revenue arising from: | (a) | lease agreements (see IAS 17 Leases); | (b) | dividends arising from investments which are accounted for under the equity method (see IAS 28 Investments in associates); | (c) | insurance contracts within the scope of IFRS 4 Insurance contracts; | (d) | changes in the fair value of financial assets and financial liabilities or their disposal (see IAS 39 Financial instruments: recognition and measurement); | (e) | changes in the value of other current assets; | (f) | initial recognition and from changes in the fair value of biological assets related to agricultural activity (see IAS 41 Agriculture); | (g) | initial recognition of agricultural produce (see IAS 41); and | (h) | the extraction of mineral ores.6. | Tento štandard sa nezaoberá výnosmi pochádzajúcimi z: | a) | lízingových zmlúv (pozri IAS 17 Lízingy); | b) | dividend pochádzajúcich z investícií, ktoré sa účtujú metódou vlastného imania (pozri IAS 28 Podiely v pridružených podnikoch); | c) | poistných zmlúv v rámci rozsahu pôsobnosti IFRS 4 Poistné zmluvy; | d) | zmien reálnej hodnoty finančných aktív alebo finančných záväzkov alebo z ich vyradenia (pozri IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie); | e) | zmien hodnoty iného obežného majetku; | f) | prvotného vykázania a zo zmien reálnej hodnoty biologického majetku týkajúceho sa poľnohospodárskej činnosti (pozri IAS 41 Poľnohospodárstvo); | g) | prvotného vykázania poľnohospodárskej výroby (pozri IAS 41) a | h) | ťažby nerastov.
DEFINITIONSDEFINÍCIE
7 | The following terms are used in this standard with the meanings specified: | Revenue is the gross inflow of economic benefits during the period arising in the course of the ordinary activities of an entity when those inflows result in increases in equity, other than increases relating to contributions from equity participants. | Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction.7. | Ďalej uvedené pojmy sa v tomto štandarde používajú v týchto významoch: | Výnosy sú hrubé príjmy ekonomických úžitkov ktoré vznikajú v danom období z bežných činností účtovnej jednotky, ak tieto príjmy majú za následok iné zvýšenie vlastného imania ako zvýšenie súvisiace s vkladmi od osôb, ktoré sa na ňom podieľajú. | Reálna hodnota je suma, za ktorú by mohol byť majetok vymenený, alebo záväzok vysporiadaný, v nezávislej transakcii medzi informovanými, dobrovoľne súhlasiacimi stranami.
8 | Revenue includes only the gross inflows of economic benefits received and receivable by the entity on its own account. Amounts collected on behalf of third parties such as sales taxes, goods and services taxes and value added taxes are not economic benefits which flow to the entity and do not result in increases in equity. Therefore, they are excluded from revenue. Similarly, in an agency relationship, the gross inflows of economic benefits include amounts collected on behalf of the principal and which do not result in increases in equity for the entity. The amounts collected on behalf of the principal are not revenue. Instead, revenue is the amount of commission.8. | Výnosy zahŕňajú len hrubé príjmy ekonomických úžitkov prijatých alebo nárokovaných účtovnou jednotkou na jej vlastný účet. Sumy vybrané v mene tretích strán, akými sú napríklad dane z predaja, dane z tovarov a služieb a dane z pridanej hodnoty, nie sú ekonomickými úžitkami, ktoré plynú do účtovnej jednotky a nemajú za následok zvýšenie vlastného imania. Preto sú z výnosov vylúčené. Podobne, pri zastupovaní tretej strany, hrubé príjmy ekonomických úžitkov zahŕňajú sumy vybrané v mene príkazcu, ktoré nemajú za následok zvýšenie vlastného imania účtovnej jednotky. Sumy vybrané v mene príkazcu nie sú výnosom. Namiesto toho je výnosom suma provízie.
MEASUREMENT OF REVENUEOCEŇOVANIE VÝNOSOV
9 | Revenue shall be measured at the fair value of the consideration received or receivable (1).9. | Výnosy sa oceňujú v reálnej hodnote prijatej alebo nárokovanej protihodnoty. (1)
10 | The amount of revenue arising on a transaction is usually determined by agreement between the entity and the buyer or user of the asset. It is measured at the fair value of the consideration received or receivable taking into account the amount of any trade discounts and volume rebates allowed by the entity.10. | Suma výnosov vznikajúca z transakcie je obvykle určená zmluvou medzi účtovnou jednotkou a kupujúcim alebo používateľom majetku. Je ocenená v reálnej hodnote prijatej alebo nárokovanej protihodnoty po zohľadnení všetkých obchodných zliav a objemových rabatov poskytovaných účtovnou jednotkou.
11 | In most cases, the consideration is in the form of cash or cash equivalents and the amount of revenue is the amount of cash or cash equivalents received or receivable. However, when the inflow of cash or cash equivalents is deferred, the fair value of the consideration may be less than the nominal amount of cash received or receivable. For example, an entity may provide interest free credit to the buyer or accept a note receivable bearing a below-market interest rate from the buyer as consideration for the sale of goods. When the arrangement effectively constitutes a financing transaction, the fair value of the consideration is determined by discounting all future receipts using an imputed rate of interest. The imputed rate of interest is the more clearly determinable of either: | (a) | the prevailing rate for a similar instrument of an issuer with a similar credit rating; or | (b) | a rate of interest that discounts the nominal amount of the instrument to the current cash sales price of the goods or services. | The difference between the fair value and the nominal amount of the consideration is recognised as interest revenue in accordance with paragraphs 29 and 30 and in accordance with IAS 39.11. | Vo väčšine prípadov má protihodnota formu peňažných prostriedkov alebo peňažných ekvivalentov a suma výnosov predstavuje sumu prijatých alebo nárokovaných peňažných prostriedkov alebo peňažných ekvivalentov. Ak je však príjem peňažných prostriedkov alebo peňažných ekvivalentov odložený, môže byť reálna hodnota protihodnoty nižšia, ako menovitá hodnota prijatých alebo nárokovaných peňazí. Napríklad účtovná jednotka môže poskytnúť kupujúcemu bezúročný úver alebo prijať od kupujúceho ako protihodnotu za predaj tovaru zmenku, ktorá má nižšiu ako trhovú úrokovú sadzbu. Ak sa takouto dohodou v skutočnosti vytvára finančná transakcia, reálna hodnota protihodnoty je určená diskontovaním všetkých budúcich príjmov pomocou kalkulovanej úrokovej sadzby. Kalkulovanú úrokovú sadzbu je možné konkrétnejšie určiť buď z: | a) | prevažujúcej úrokovej sadzby pre podobný nástroj emitenta s podobným kreditným hodnotením, alebo | b) | úrokovej sadzby, ktorou sa menovitá hodnota tohto nástroja diskontuje na bežnú peňažnú predajnú cenu tovaru alebo služieb. | Rozdiel medzi reálnou hodnotou a menovitou hodnotou protihodnoty sa vykazuje ako výnos z úrokov podľa odsekov 29 a 30 a podľa IAS 39.
12 | When goods or services are exchanged or swapped for goods or services which are of a similar nature and value, the exchange is not regarded as a transaction which generates revenue. This is often the case with commodities like oil or milk where suppliers exchange or swap inventories in various locations to fulfil demand on a timely basis in a particular location. When goods are sold or services are rendered in exchange for dissimilar goods or services, the exchange is regarded as a transaction which generates revenue. The revenue is measured at the fair value of the goods or services received, adjusted by the amount of any cash or cash equivalents transferred. When the fair value of the goods or services received cannot be measured reliably, the revenue is measured at the fair value of the goods or services given up, adjusted by the amount of any cash or cash equivalents transferred.12. | Ak sa tovary alebo služby vymieňajú alebo zamieňajú za tovary alebo služby, ktoré majú podobnú povahu a hodnotu, výmena sa nepovažuje za transakciu, ktorou sa vytvárajú výnosy. Často je to prípad komodít, akými sú olej alebo mlieko, keď dodávatelia menia alebo zamieňajú zásoby na rôznych miestach tak, aby včas vyhoveli dopytu na konkrétnom mieste. Ak sa tovar predáva alebo ak sa služby poskytujú výmenou za nepodobný tovar alebo služby, výmena sa považuje za transakciu, ktorou sa vytvárajú výnosy. Výnosy sa oceňujú v reálnej hodnote prijatého tovaru alebo služieb, upravenej o sumu všetkých prevedených peňažných prostriedkov alebo peňažných ekvivalentov. Ak nie je možné reálnu hodnotu prijatého tovaru alebo služieb spoľahlivo určiť, výnosy sa ocenia v reálnej hodnote postúpeného tovaru alebo služieb, upravenej o sumu všetkých prevedených peňažných prostriedkov alebo peňažných ekvivalentov.
IDENTIFICATION OF THE TRANSACTIONIDENTIFIKÁCIA TRANSAKCIE
13 | The recognition criteria in this standard are usually applied separately to each transaction. However, in certain circumstances, it is necessary to apply the recognition criteria to the separately identifiable components of a single transaction in order to reflect the substance of the transaction. For example, when the selling price of a product includes an identifiable amount for subsequent servicing, that amount is deferred and recognised as revenue over the period during which the service is performed. Conversely, the recognition criteria are applied to two or more transactions together when they are linked in such a way that the commercial effect cannot be understood without reference to the series of transactions as a whole. For example, an entity may sell goods and, at the same time, enter into a separate agreement to repurchase the goods at a later date, thus negating the substantive effect of the transaction; in such a case, the two transactions are dealt with together.13. | Kritériá vykazovania sa v tomto štandarde obvykle uplatňujú na každú transakciu osobitne. Za určitých okolností je však nevyhnutné uplatňovať kritériá vykazovania aj na samostatne identifikovateľné zložky jednej transakcie tak, aby sa zohľadnila podstata tejto transakcie. Napríklad ak predajná cena výrobku zahŕňa identifikovateľnú sumu určenú na následný servis, táto suma sa odloží a vykáže ako výnos počas obdobia, v ktorom sa uvedený servis uskutočňuje. Naopak, kritériá vykazovania sa uplatňujú na dve alebo viac transakcií spoločne, ak sú spojené takým spôsobom, že ich komerčnému účinku nie je možné porozumieť bez odkazu na skupinu transakcií ako celok. Účtovná jednotka môže napríklad predať tovar a súčasne uzavrieť samostatnú zmluvu na spätný nákup tovaru k neskoršiemu dátumu, pričom dochádza k negácii podstatného účinku transakcie; v tomto prípade sa obe transakcie posudzujú spoločne.
SALE OF GOODSPREDAJ TOVARU
14 | Revenue from the sale of goods shall be recognised when all the following conditions have been satisfied: | (a) | the entity has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the goods; | (b) | the entity retains neither continuing managerial involvement to the degree usually associated with ownership nor effective control over the goods sold; | (c) | the amount of revenue can be measured reliably; | (d) | it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity; and | (e) | the costs incurred or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably.14. | Výnosy z predaja tovaru sa vykážu, ak sú splnené všetky tieto podmienky: | a) | účtovná jednotka previedla na kupujúceho podstatné riziká a odmeny vyplývajúce z vlastníctva tovaru; | b) | účtovná jednotka si neponecháva ani pokračujúcu manažérsku spoluzodpovednosť v miere obvykle zodpovedajúcej vlastníctvu, ani efektívnu kontrolu nad predaným tovarom; | c) | suma výnosu sa môže spoľahlivo oceniť; | d) | je pravdepodobné, že do účtovnej jednotky budú plynúť ekonomické úžitky spojené s transakciou, a | e) | náklady, ktoré vznikli alebo ktoré vzniknú v súvislosti s transakciou, sa môžu spoľahlivo oceniť.
15 | The assessment of when an entity has transferred the significant risks and rewards of ownership to the buyer requires an examination of the circumstances of the transaction. In most cases, the transfer of the risks and rewards of ownership coincides with the transfer of the legal title or the passing of possession to the buyer. This is the case for most retail sales. In other cases, the transfer of risks and rewards of ownership occurs at a different time from the transfer of legal title or the passing of possession.15. | Posúdenie momentu, keď účtovná jednotka previedla podstatné riziká a odmeny vyplývajúce z vlastníctva na kupujúceho, si vyžaduje preskúmanie okolností transakcie. Vo väčšine prípadov sa prevod rizík a odmien vyplývajúcich z vlastníctva zhoduje s prevodom právneho nároku alebo odovzdaním majetku kupujúcemu. Je tomu tak pri väčšine maloobchodných predajov. V iných prípadoch dochádza k prevodu rizík a odmien vyplývajúcich z vlastníctva v inom čase ako v čase prevodu právneho nároku alebo odovzdania majetku.
16 | If the entity retains significant risks of ownership, the transaction is not a sale and revenue is not recognised. An entity may retain a significant risk of ownership in a number of ways. Examples of situations in which the entity may retain the significant risks and rewards of ownership are: | (a) | when the entity retains an obligation for unsatisfactory performance not covered by normal warranty provisions; | (b) | when the receipt of the revenue from a particular sale is contingent on the derivation of revenue by the buyer from its sale of the goods; | (c) | when the goods are shipped subject to installation and the installation is a significant part of the contract which has not yet been completed by the entity; and | (d) | when the buyer has the right to rescind the purchase for a reason specified in the sales contract and the entity is uncertain about the probability of return.16. | Ak si účtovná jednotka ponecháva podstatné riziká vyplývajúce z vlastníctva, transakcia nie je predajom a výnos sa nevykazuje. Účtovná jednotka si môže ponechať podstatné riziká vyplývajúce z vlastníctva niekoľkými spôsobmi. Príkladmi situácií, v ktorých si môže účtovná jednotka ponechať významné riziká a odmeny vyplývajúce z vlastníctva, sú: | a) | ak si účtovná jednotka ponecháva záväzok za neuspokojivú výkonnosť, na ktorý sa nevzťahujú bežné záručné ustanovenia; | b) | ak je prijatie výnosu z konkrétneho predaja podmienené vytvorením výnosov kupujúceho z jeho predaja tovaru; | c) | ak podmienky dodávky tovaru obsahujú aj jeho inštaláciu a inštalácia tvorí podstatnú súčasť predmetu plnenia zmluvy a účtovná jednotka ju ešte nedokončila a | d) | ak má kupujúci právo odstúpiť od kúpy z dôvodu uvedeného v predajnej zmluve a účtovná jednotka nepozná pravdepodobnosť možnosti takéhoto odstúpenia.
17 | If an entity retains only an insignificant risk of ownership, the transaction is a sale and revenue is recognised. For example, a seller may retain the legal title to the goods solely to protect the collectability of the amount due. In such a case, if the entity has transferred the significant risks and rewards of ownership, the transaction is a sale and revenue is recognised. Another example of an entity retaining only an insignificant risk of ownership may be a retail sale when a refund is offered if the customer is not satisfied. Revenue in such cases is recognised at the time of sale provided the seller can reliably estimate future returns and recognises a liability for returns based on previous experience and other relevant factors.17. | Ak si účtovná jednotka ponechá len nepodstatné riziko vyplývajúce z vlastníctva, je transakcia predajom a výnos sa vykáže. Napríklad predávajúci si môže ponechať právny nárok na tovar výlučne preto, aby chránil vymáhateľnosť splatnej sumy. V takomto prípade, ak účtovná jednotka previedla podstatné riziká a odmeny vyplývajúce z vlastníctva, je transakcia predajom a výnos sa vykáže. Iným príkladom situácie, keď si účtovná jednotka ponechala len nepodstatné riziko vyplývajúce z vlastníctva, môže byť maloobchodný predaj, keď sa v prípade nespokojnosti zákazníka ponúka vrátenie peňazí. V tomto prípade sa výnosy vykážu v čase predaja za predpokladu, že predávajúci môže spoľahlivo odhadnúť mieru vracania tovaru, ktoré nastane v budúcnosti a na základe predchádzajúcich skúseností a iných dôležitých faktorov sa vykáže záväzok na vrátenie peňazí.
18 | Revenue is recognised only when it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity. In some cases, this may not be probable until the consideration is received or until an uncertainty is removed. For example, it may be uncertain that a foreign governmental authority will grant permission to remit the consideration from a sale in a foreign country. When the permission is granted, the uncertainty is removed and revenue is recognised. However, when an uncertainty arises about the collectability of an amount already included in revenue, the uncollectible amount or the amount in respect of which recovery has ceased to be probable is recognised as an expense, rather than as an adjustment of the amount of revenue originally recognised.18. | Výnosy sa vykazujú, len ak je pravdepodobné, že do účtovnej jednotky budú plynúť ekonomické úžitky spojené s transakciou. V niektorých prípadoch to nemusí byť pravdepodobné, pokiaľ sa neprijme protihodnota, alebo pokiaľ sa neodstráni neistota. Nemusí byť napríklad isté, či zahraničný štátny orgán udelí povolenie zaplatiť úhradu za predaj, ktorý sa uskutočnil v zahraničí. Ak sa povolenie udelí, neistota sa odstráni a výnosy sa vykážu. Ak však vznikne neistota o vymožiteľnosti sumy, ktorá už bola zahrnutá do výnosov, nevymožiteľná suma alebo suma, ktorej vymožiteľnosť prestala byť pravdepodobná, sa vykáže ako náklad, a nie ako úprava pôvodne vykázanej sumy výnosov.
19 | Revenue and expenses that relate to the same transaction or other event are recognised simultaneously; this process is commonly referred to as the matching of revenues and expenses. Expenses, including warranties and other costs to be incurred after the shipment of the goods can normally be measured reliably when the other conditions for the recognition of revenue have been satisfied. However, revenue cannot be recognised when the expenses cannot be measured reliably; in such circumstances, any consideration already received for the sale of the goods is recognised as a liability.19. | Výnosy a náklady, ktoré sa vzťahujú na rovnakú transakciu alebo inú udalosť, sa vykazujú súčasne; tento proces sa vo všeobecnosti nazýva priraďovanie výnosov k nákladom. Náklady, vrátane záruk a iných nákladov, ktoré vzniknú po odoslaní tovaru, sa môžu zvyčajne spoľahlivo určiť, ak boli splnené aj ostatné podmienky na vykázanie výnosov. Výnosy sa však nemôžu vykázať, ak nie je možné náklady spoľahlivo určiť; za týchto okolností sa každá už prijatá protihodnota za predaj tovaru vykáže ako záväzok.
RENDERING OF SERVICESPOSKYTOVANIE SLUŽIEB
20 | When the outcome of a transaction involving the rendering of services can be estimated reliably, revenue associated with the transaction shall be recognised by reference to the stage of completion of the transaction at the balance sheet date. The outcome of a transaction can be estimated reliably when all the following conditions are satisfied: | (a) | the amount of revenue can be measured reliably; | (b) | it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity; | (c) | the stage of completion of the transaction at the balance sheet date can be measured reliably; and | (d) | the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction can be measured reliably (2).20. | Ak sa dá výsledok transakcie zahŕňajúcej poskytovanie služieb spoľahlivo odhadnúť, výnos spojený s transakciou sa vykáže podľa stupňa dokončenia transakcie k súvahovému dňu. Výsledok transakcie sa môže spoľahlivo odhadnúť, ak sú splnené všetky tieto podmienky: | a) | suma výnosu sa dá spoľahlivo oceniť; | b) | je pravdepodobné, že do účtovnej jednotky budú plynúť ekonomické úžitky spojené s transakciou; | c) | stupeň dokončenia transakcie k súvahovému dňu sa dá spoľahlivo oceniť a | d) | náklady vzniknuté pri transakcii a náklady vynaložené na dokončenie transakcie sa dajú spoľahlivo oceniť (2).
21 | The recognition of revenue by reference to the stage of completion of a transaction is often referred to as the percentage of completion method. Under this method, revenue is recognised in the accounting periods in which the services are rendered. The recognition of revenue on this basis provides useful information on the extent of service activity and performance during a period. IAS 11 also requires the recognition of revenue on this basis. The requirements of that standard are generally applicable to the recognition of revenue and the associated expenses for a transaction involving the rendering of services.21. | Vykázanie výnosov podľa stupňa dokončenia transakcie sa často označuje ako metóda percenta dokončenia. Podľa tejto metódy sa výnosy vykazujú v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa služby poskytnú. Vykázanie výnosov týmto spôsobom poskytuje užitočné informácie o rozsahu poskytovania činností v oblasti služieb a o výsledkoch za dané obdobie. Vykazovanie výnosov týmto spôsobom sa požaduje aj v IAS 11. Požiadavky tohto štandardu sú vo všeobecnosti uplatniteľné na vykazovanie výnosov a súvisiacich nákladov pri transakcii zahŕňajúcej poskytovanie služieb.
22 | Revenue is recognised only when it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity. However, when an uncertainty arises about the collectability of an amount already included in revenue, the uncollectible amount, or the amount in respect of which recovery has ceased to be probable, is recognised as an expense, rather than as an adjustment of the amount of revenue originally recognised.22. | Výnosy sa vykážu len vtedy, ak je pravdepodobné, že do účtovnej jednotky budú plynúť ekonomické úžitky spojené s transakciou. Ak však vznikne neistota o vymožiteľnosti sumy už zahrnutej do výnosov, nevymožiteľná suma alebo suma, ktorej vymožiteľnosť prestala byť pravdepodobná, sa vykáže ako náklad, a nie ako úprava sumy pôvodne vykázaného výnosu.
23 | An entity is generally able to make reliable estimates after it has agreed to the following with the other parties to the transaction: | (a) | each party's enforceable rights regarding the service to be provided and received by the parties; | (b) | the consideration to be exchanged; and | (c) | the manner and terms of settlement. | It is also usually necessary for the entity to have an effective internal financial budgeting and reporting system. The entity reviews and, when necessary, revises the estimates of revenue as the service is performed. The need for such revisions does not necessarily indicate that the outcome of the transaction cannot be estimated reliably.23. | Účtovná jednotka je vo všeobecnosti schopná vykonávať spoľahlivé odhady po tom, ako sa dohodla s ostatnými stranami transakcie na: | a) | vymáhateľných právach každej strany za službu, ktorú budú tieto strany poskytovať a prijímať; | b) | protihodnote, ktorá sa vymení, a | c) | spôsobe a podmienkach vysporiadania. | Pre účtovnú jednotku je tiež spravidla nevyhnutné mať účinný interný systém finančného rozpočtovania a vykazovania. Účtovná jednotka preskúmava a, ak je to potrebné, reviduje odhady výnosov počas poskytovania služieb. Potreba takýchto revízií nemusí nevyhnutne naznačovať, že výsledok transakcie sa nemôže spoľahlivo odhadnúť.
24 | The stage of completion of a transaction may be determined by a variety of methods. An entity uses the method that measures reliably the services performed. Depending on the nature of the transaction, the methods may include: | (a) | surveys of work performed; | (b) | services performed to date as a percentage of total services to be performed; or | (c) | the proportion that costs incurred to date bear to the estimated total costs of the transaction. Only costs that reflect services performed to date are included in costs incurred to date. Only costs that reflect services performed or to be performed are included in the estimated total costs of the transaction. | Progress payments and advances received from customers often do not reflect the services performed.24. | Stupeň dokončenia transakcie sa môže určiť rôznymi metódami. Účtovná jednotka používa tú metódu, ktorá spoľahlivo stanovuje uskutočnené služby. V závislosti od charakteru transakcie môžu tieto metódy zahŕňať: | a) | prehľady vykonanej práce; | b) | doposiaľ poskytnuté služby ako percentuálny podiel celkových služieb, ktoré sa majú poskytnúť, alebo | c) | pomer medzi doposiaľ vzniknutými nákladmi a odhadovanými celkovými nákladmi na transakciu. Do hodnoty doposiaľ vzniknutých nákladov sa zahŕňajú iba náklady za doposiaľ uskutočnené služby. Do odhadovaných celkových nákladov na transakciu sa zahŕňajú len náklady za poskytnuté služby alebo služby, ktoré sa majú poskytnúť. | Priebežné platby a preddavky prijaté od zákazníkov často nevyjadrujú rozsah poskytnutých služieb.
25 | For practical purposes, when services are performed by an indeterminate number of acts over a specified period of time, revenue is recognised on a straight-line basis over the specified period unless there is evidence that some other method better represents the stage of completion. When a specific act is much more significant than any other acts, the recognition of revenue is postponed until the significant act is executed.25. | Z praktických dôvodov, keď sa poskytované služby skladajú z neurčiteľného počtu úkonov vykonávaných počas daného obdobia, výnosy sa vykazujú rovnomerne počas daného obdobia, pokiaľ neexistuje dôkaz, že nejaká iná metóda nevyjadruje lepšie stupeň dokončenia. Ak je určitý úkon oveľa dôležitejší ako ktorýkoľvek iný úkon, vykázanie výnosu sa odloží do uskutočnenia tohto dôležitého úkonu.
26 | When the outcome of the transaction involving the rendering of services cannot be estimated reliably, revenue shall be recognised only to the extent of the expenses recognised that are recoverable.26. | Ak nie je možné výsledok transakcie zahrňujúcej poskytovanie služieb spoľahlivo odhadnúť, výnosy sa vykážu len v rozsahu vykázaných nákladov, ktoré je možné získať späť.
27 | During the early stages of a transaction, it is often the case that the outcome of the transaction cannot be estimated reliably. Nevertheless, it may be probable that the entity will recover the transaction costs incurred. Therefore, revenue is recognised only to the extent of costs incurred that are expected to be recoverable. As the outcome of the transaction cannot be estimated reliably, no profit is recognised.27. | V počiatočných štádiách transakcie sa často stáva, že výsledok transakcie nie je možné spoľahlivo odhadnúť. Napriek tomu môže byť pravdepodobné, že účtovná jednotka získa späť výdavky vynaložené na transakciu. Preto sa výnos vykazuje len v rozsahu vynaložených výdavkov, pri ktorých sa očakáva, že sa dajú získať späť. Keďže výsledok transakcie nie je možné spoľahlivo odhadnúť, nevykáže sa žiaden zisk.
28 | When the outcome of a transaction cannot be estimated reliably and it is not probable that the costs incurred will be recovered, revenue is not recognised and the costs incurred are recognised as an expense. When the uncertainties that prevented the outcome of the contract being estimated reliably no longer exist, revenue is recognised in accordance with paragraph 20 rather than in accordance with paragraph 26.28. | Ak nie je možné výsledok transakcie spoľahlivo odhadnúť a nie je pravdepodobné, že sa vynaložené výdavky získajú späť, výnos sa nevykáže a vynaložené výdavky sa vykážu ako náklady daného obdobia. Ak už pominuli neistoty, ktoré bránili spoľahlivému odhadu výsledku zmluvy, výnos sa vykáže v súlade s odsekom 20 a nie v súlade s odsekom 26.
INTEREST, ROYALTIES AND DIVIDENDSÚROK, TANTIÉMY A DIVIDENDY
29 | Revenue arising from the use by others of entity assets yielding interest, royalties and dividends shall be recognised on the bases set out in paragraph 30 when: | (a) | it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity; and | (b) | the amount of the revenue can be measured reliably.29. | Výnosy za užívanie majetku účtovnej jednotky inými stranami, z ktorých plynie úrok, tantiémy a dividendy, sa vykazujú podľa zásad stanovených v odseku 30, ak: | a) | je pravdepodobné, že do účtovnej jednotky budú plynúť ekonomické úžitky spojené s transakciou, a | b) | sumu výnosov je možné spoľahlivo oceniť.
30 | Revenue shall be recognised on the following bases: | (a) | interest shall be recognised using the effective interest method as set out in IAS 39, paragraphs 9 and AG5-AG8; | (b) | royalties shall be recognised on an accrual basis in accordance with the substance of the relevant agreement; and | (c) | dividends shall be recognised when the shareholder's right to receive payment is established.30. | Výnosy sa vykazujú na týchto základoch: | a) | úrok sa vykazuje pomocou metódy efektívnej úrokovej miery podľa ustanovení IAS 39 odsekov 9 a AG5 až AG8; | b) | tantiémy sa vykazujú na akruálnom princípe v súlade s podstatou súvisiacej zmluvy a | c) | dividendy sa vykazujú v prípade, ak je stanovené právo akcionára dostávať platbu.
31 | [Deleted]31. | [Vypúšťa sa.]
32 | When unpaid interest has accrued before the acquisition of an interest-bearing investment, the subsequent receipt of interest is allocated between pre-acquisition and post-acquisition periods; only the post-acquisition portion is recognised as revenue. When dividends on equity securities are declared from pre-acquisition profits, those dividends are deducted from the cost of the securities. If it is difficult to make such an allocation except on an arbitrary basis, dividends are recognised as revenue unless they clearly represent a recovery of part of the cost of the equity securities.32. | Ak nabehol nezaplatený úrok ešte pred nadobudnutím úročenej investície, následné prijatie úroku sa rozdelí medzi obdobie predchádzajúce nadobudnutiu a obdobie po nadobudnutí; ako výnosy sa vykáže iba časť zodpovedajúca obdobiu po nadobudnutí. Ak sa dividendy na majetkové cenné papiere deklarujú ako zo zisku z obdobia pred nadobudnutím, tieto dividendy sa odpočítajú od obstarávacej ceny cenných papierov. Ak je ťažké urobiť takéto rozdelenie, s výnimkou náhodného rozdelenia na základe vlastného rozhodnutia, dividendy sa vykážu ako výnosy, pokiaľ zjavne nepredstavujú spätné získanie časti obstarávacej ceny majetkových cenných papierov.
33 | Royalties accrue in accordance with the terms of the relevant agreement and are usually recognised on that basis unless, having regard to the substance of the agreement, it is more appropriate to recognise revenue on some other systematic and rational basis.33. | Tantiémy sa časovo rozlišujú podľa podmienok príslušnej zmluvy a takto sa obvykle aj vykazujú, pokiaľ, vychádzajúc z podstaty zmluvy, nie je vhodnejšie vykázať výnosy na nejakom inom systematickom a rozumnom základe.
34 | Revenue is recognised only when it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity. However, when an uncertainty arises about the collectability of an amount already included in revenue, the uncollectible amount, or the amount in respect of which recovery has ceased to be probable, is recognised as an expense, rather than as an adjustment of the amount of revenue originally recognised.34. | Výnosy sa vykazujú len vtedy, ak je pravdepodobné, že do účtovnej jednotky budú plynúť ekonomické úžitky spojené s transakciou. Ak však vznikne neistota o vymožiteľnosti sumy už zahrnutej do výnosov, nevymožiteľná suma alebo suma, ktorej vymožiteľnosť prestala byť pravdepodobná, sa vykáže ako náklad, a nie ako úprava sumy pôvodne vykázaného výnosu.
DISCLOSUREZVEREJŇOVANIE
35 | An entity shall disclose: | (a) | the accounting policies adopted for the recognition of revenue, including the methods adopted to determine the stage of completion of transactions involving the rendering of services; | (b) | the amount of each significant category of revenue recognised during the period, including revenue arising from: | (i) | the sale of goods; | (ii) | the rendering of services; | (iii) | interest; | (iv) | royalties; | (v) | dividends; and | (c) | the amount of revenue arising from exchanges of goods or services included in each significant category of revenue.35. | Účtovná jednotka zverejňuje: | a) | účtovnú politiku prijatú na vykazovanie výnosov vrátane metód prijatých na stanovovanie stupňa dokončenia transakcií zahrňujúcich poskytovanie služieb; | b) | sumu každej významnej kategórie výnosov vykázaných počas obdobia vrátane výnosov vzniknutých z: | i) | predaja tovaru; | ii) | poskytovania služieb; | iii) | úrokov; | iv) | tantiém; | v) | dividend a | c) | sumu výnosov, ktoré vznikajú z výmeny tovaru alebo služieb zahrnutých v každej významnej kategórii výnosov.
36 | An entity discloses any contingent liabilities and contingent assets in accordance with IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets. Contingent liabilities and contingent assets may arise from items such as warranty costs, claims, penalties or possible losses.36. | Účtovná jednotka zverejňuje všetky podmienené záväzky a podmienené aktíva v súlade s IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva. Podmienené záväzky a podmienené aktíva môžu vzniknúť z položiek, akými sú náklady na záruky, právne nároky, pokuty alebo možné straty.
EFFECTIVE DATEDÁTUM ÚČINNOSTI
37 | This standard becomes operative for financial statements covering periods beginning on or after 1 January 1995.37. | Tento štandard nadobúda účinnosť pre účtovné závierky, ktoré sa vzťahujú na obdobia začínajúce sa 1. januára 1995 alebo neskôr.
(1)  See also SIC-31 Revenue — barter transactions involving advertising services.(1)  Pozri tiež SIC-31 Výnosy – výmenné obchody zahŕňajúce reklamné služby.
(2)  See also SIC-27 Evaluating the substance of transactions in the legal form of a lease and SIC-31 Revenue — barter transactions involving advertising services.(2)  Pozri tiež SIC-27 Ohodnotenie podstaty transakcií zahŕňajúcich právnu formu lízingu a SIC-31 Výnosy – výmenné obchody zahŕňajúce reklamné služby.
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD 19MEDZINÁRODNÝ ÚČTOVNÝ ŠTANDARD 19
Employee benefitsZamestnanecké požitky
OBJECTIVECIEĽ
The objective of this standard is to prescribe the accounting and disclosure for employee benefits. The standard requires an entity to recognise:Cieľom tohto štandardu je predpísať spôsob účtovania a zverejňovania zamestnaneckých požitkov. Štandard požaduje, aby účtovná jednotka vykázala:
(a) | a liability when an employee has provided service in exchange for employee benefits to be paid in the future; anda) | záväzok, keď zamestnanec poskytol službu výmenou za zamestnanecké požitky, ktoré sa majú vyplatiť v budúcnosti, a
(b) | an expense when the entity consumes the economic benefit arising from service provided by an employee in exchange for employee benefits.b) | náklad, keď účtovná jednotka spotrebúva ekonomický úžitok plynúci zo služby poskytnutej zamestnancom výmenou za zamestnanecké požitky.
SCOPEROZSAH PÔSOBNOSTI
1 | This standard shall be applied by an employer in accounting for all employee benefits, except those to which IFRS 2 Share-based payment applies.1. | Zamestnávateľ uplatní tento štandard pri účtovaní všetkých zamestnaneckých požitkov s výnimkou tých, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia IFRS 2 Platby na základe podielov.
2 | This standard does not deal with reporting by employee benefit plans (see IAS 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans).2. | Tento štandard sa netýka vykazovania programov zamestnaneckých požitkov (pozri IAS 26 Účtovanie a vykazovanie penzijných programov).
3 | The employee benefits to which this standard applies include those provided: | (a) | under formal plans or other formal agreements between an entity and individual employees, groups of employees or their representatives; | (b) | under legislative requirements, or through industry arrangements, whereby entities are required to contribute to national, state, industry or other multi-employer plans; or | (c) | by those informal practices that give rise to a constructive obligation. Informal practices give rise to a constructive obligation where the entity has no realistic alternative but to pay employee benefits. An example of a constructive obligation is where a change in the entity's informal practices would cause unacceptable damage to its relationship with employees.3. | Medzi zamestnanecké požitky, na ktoré sa tento štandard vzťahuje, patria tie, ktoré sú poskytnuté: | a) | podľa formálnych programov alebo iných formálnych dohôd medzi účtovnou jednotkou a jednotlivými zamestnancami, skupinami zamestnancov alebo ich zástupcami; | b) | podľa požiadaviek právnych predpisov, alebo na základe dohôd uzavretých pre jednotlivé odvetvia, ktoré požadujú, aby účtovné jednotky prispievali do národných, štátnych, odvetvových alebo iných programov viacerých zamestnávateľov, alebo | c) | na základe neformálnych zvyklostí, ktoré vyvolávajú vznik mimozmluvnej povinnosti. Neformálne zvyklosti vedú k vzniku mimozmluvnej povinnosti, ak účtovná jednotka nemá inú reálnu alternatívu, len zamestnanecké požitky vyplatiť. Príkladom mimozmluvnej povinnosti je situácia, keď by zmena neformálnych zvyklostí účtovnej jednotky mohla zapríčiniť neprijateľné poškodenie vzťahov  so zamestnancami.
4 | Employee benefits include: | (a) | short-term employee benefits, such as wages, salaries and social security contributions, paid annual leave and paid sick leave, profit-sharing and bonuses (if payable within 12 months of the end of the period) and non-monetary benefits (such as medical care, housing, cars and free or subsidised goods or services) for current employees; | (b) | post-employment benefits such as pensions, other retirement benefits, post-employment life insurance and post-employment medical care; | (c) | other long-term employee benefits, including long-service leave or sabbatical leave, jubilee or other long-service benefits, long-term disability benefits and, if they are not payable wholly within 12 months after the end of the period, profit-sharing, bonuses and deferred compensation; and | (d) | termination benefits. | Because each category identified in (a)-(d) above has different characteristics, this standard establishes separate requirements for each category.4. | Medzi zamestnanecké požitky patria: | a) | krátkodobé zamestnanecké požitky, ako napríklad mzdy, platy a príspevky na sociálne zabezpečenie, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, podiely na zisku a odmeny (ak sú splatné do dvanástich mesiacov od konca daného obdobia) a nepeňažné požitky (ku ktorým patrí zdravotná starostlivosť, poskytovanie bývania, áut a bezplatne alebo so zľavou poskytovaných tovarov alebo služieb) pre súčasných zamestnancov; | b) | požitky po skončení zamestnania, ako napríklad penzie, iné dôchodkové požitky, životné poistenie po skončení zamestnania a zdravotná starostlivosť po skončení zamestnania; | c) | ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky vrátane nároku na dodatočnú dovolenku za odpracovaný počet rokov a iné osobitné dovolenky, požitky pri výročiach, alebo iné požitky za dlhodobú službu, požitky vyplývajúce z dlhodobej práceneschopnosti a aj podiely na zisku, odmeny a odložené náhrady, a | d) | požitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru. | Pretože každá z kategórií uvedených v písmenách a) až d) má rozdielne charakteristiky, tento štandard ustanovuje pre každú kategóriu osobitné požiadavky.
5 | Employee benefits include benefits provided to either employees or their dependants and may be settled by payments (or the provision of goods or services) made either directly to the employees, to their spouses, children or other dependants or to others, such as insurance companies.5. | Medzi zamestnanecké požitky patria požitky poskytované buď zamestnancom, alebo rodinným príslušníkom a môžu sa vysporiadať peňažnými úhradami (alebo poskytovaním tovaru alebo služieb) buď priamo v prospech zamestnancov, ich manželiek a manželov, detí, alebo iných rodinných príslušníkov, alebo iným osobám, ako napríklad poisťovne.
6 | An employee may provide services to an entity on a full-time, part-time, permanent, casual or temporary basis. For the purpose of this standard, employees include directors and other management personnel.6. | Zamestnanec môže poskytovať služby účtovnej jednotke na plný úväzok, na čiastočný úväzok, na trvalom, príležitostnom alebo dočasnom základe. Na účely tohto štandardu patria medzi zamestnancov aj členovia predstavenstva a iní členovia manažmentu.
DEFINITIONSDEFINÍCIE
7 | The following terms are used in this standard with the meanings specified: | Employee benefits are all forms of consideration given by an entity in exchange for service rendered by employees. | Short-term employee benefits are employee benefits (other than termination benefits) which fall due wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service. | Post-employment benefits are employee benefits (other than termination benefits) which are payable after the completion of employment. | Post-employment benefit plans are formal or informal arrangements under which an entity provides post-employment benefits for one or more employees. | Defined contribution plans are post-employment benefit plans under which an entity pays fixed contributions into a separate entity (a fund) and will have no legal or constructive obligation to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employee benefits relating to employee service in the current and prior periods. | Defined benefit plans are post-employment benefit plans other than defined contribution plans. | Multi-employer plans are defined contribution plans (other than state plans) or defined benefit plans (other than state plans) that: | (a) | pool the assets contributed by various entities that are not under common control; and | (b) | use those assets to provide benefits to employees of more than one entity, on the basis that contribution and benefit levels are determined without regard to the identity of the entity that employs the employees concerned. | Other long-term employee benefits are employee benefits (other than post-employment benefits and termination benefits) which do not fall due wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service. | Termination benefits are employee benefits payable as a result of either: | (a) | an entity's decision to terminate an employee's employment before the normal retirement date; or | (b) | an employee's decision to accept voluntary redundancy in exchange for those benefits. | Vested employee benefits are employee benefits that are not conditional on future employment. | The present value of a defined benefit obligation is the present value, without deducting any plan assets, of expected future payments required to settle the obligation resulting from employee service in the current and prior periods. | Current service cost is the increase in the present value of a defined benefit obligation resulting from employee service in the current period. | Interest cost is the increase during a period in the present value of a defined benefit obligation which arises because the benefits are one period closer to settlement. | Plan assets comprise: | (a) | assets held by a long-term employee benefit fund; and | (b) | qualifying insurance policies. | Assets held by a long-term employee benefit fund are assets (other than non-transferable financial instruments issued by the reporting entity) that: | (a) | are held by an entity (a fund) that is legally separate from the reporting entity and exists solely to pay or fund employee benefits; and | (b) | are available to be used only to pay or fund employee benefits, are not available to the reporting entity's own creditors (even in bankruptcy), and cannot be returned to the reporting entity, unless either: | (i) | the remaining assets of the fund are sufficient to meet all the related employee benefit obligations of the plan or the reporting entity; or | (ii) | the assets are returned to the reporting entity to reimburse it for employee benefits already paid. | A qualifying insurance policy is an insurance policy (1) issued by an insurer that is not a related party (as defined in IAS 24 Related party disclosures) of the reporting entity, if the proceeds of the policy: | (a) | can be used only to pay or fund employee benefits under a defined benefit plan; and | (b) | are not available to the reporting entity's own creditors (even in bankruptcy) and cannot be paid to the reporting entity, unless either: | (i) | the proceeds represent surplus assets that are not needed for the policy to meet all the related employee benefit obligations; or | (ii) | the proceeds are returned to the reporting entity to reimburse it for employee benefits already paid. | Fair value is the amount for which an asset could be exchanged or a liability settled between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction. | The return on plan assets is interest, dividends and other revenue derived from the plan assets, together with realised and unrealised gains or losses on the plan assets, less any costs of administering the plan and less any tax payable by the plan itself. | Actuarial gains and losses comprise: | (a) | experience adjustments (the effects of differences between the previous actuarial assumptions and what has actually occurred); and | (b) | the effects of changes in actuarial assumptions. | Past service cost is the increase in the present value of the defined benefit obligation for employee service in prior periods, resulting in the current period from the introduction of, or changes to, post-employment benefits or other long-term employee benefits. Past service cost may be either positive (where benefits are introduced or improved) or negative (where existing benefits are reduced).7. | Ďalej uvedené pojmy sa v tomto štandarde používajú v týchto bližšie určených významoch: | Zamestnanecké požitky sú všetky formy protihodnôt poskytnutých účtovnou jednotkou výmenou za služby poskytované zamestnancami. | Krátkodobé zamestnanecké požitky sú zamestnanecké požitky (iné ako požitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru), ktoré sú úplne splatné do dvanástich mesiacov po skončení obdobia, v ktorom zamestnanec poskytol súvisiacu službu. | Požitky po skončení zamestnania sú zamestnanecké požitky (iné ako požitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru), ktoré sú splatné po skončení zamestnania. | Programy požitkov po skončení zamestnania predstavujú formálne alebo neformálne dohody, pri ktorých účtovná jednotka poskytuje požitky po skončení zamestnania jednému alebo viacerým zamestnancom. | Programy so stanovenými príspevkami sú programy požitkov po skončení zamestnania, pri ktorých jednotka platí pevne stanovené príspevky do samostatnej jednotky (fondu) a nebude mať žiadne právne vymožiteľnú alebo mimozmluvnú povinnosť zaplatiť ďalšie príspevky, ak fond nebude mať majetok postačujúci na úhradu všetkých zamestnaneckých požitkov súvisiacich so zamestnancovou službou v súčasnom a minulých obdobiach. | Programy so stanovenými požitkami sú programy požitkov po skončení zamestnania, iné ako programy so stanovenými príspevkami. | Programy viacerých zamestnávateľov sú programy so stanovenými príspevkami (iné ako štátne programy) alebo programy so stanovenými požitkami (iné ako štátne programy), ktoré: | a) | združujú majetok poskytnutý viacerými účtovnými jednotkami, ktoré sa nenachádzajú pod spoločnou kontrolou, a | b) | používajú tento majetok na poskytnutie požitkov zamestnancom viac ako jednej účtovnej jednotky, pričom úroveň príspevkov a požitkov sa určuje bez ohľadu na identitu účtovnej jednotky, ktorá zamestnáva príslušných zamestnancov. | Iné dlhodobé zamestnanecké požitky sú zamestnanecké požitky (iné ako požitky po skončení zamestnania a požitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru), ktoré nie sú celkom splatné do 12 mesiacov po skončení obdobia, v ktorom zamestnanci poskytli súvisiacu službu. | Požitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru sú zamestnanecké požitky, na ktoré vznikol nárok v dôsledku buď: | a) | rozhodnutia účtovnej jednotky ukončiť zamestnanie zamestnanca pred dátumom riadneho odchodu do dôchodku, alebo | b) | rozhodnutia zamestnanca akceptovať dobrovoľné rozviazanie pracovného pomeru výmenou za tieto požitky. | Nárokovateľné zamestnanecké požitky sú zamestnanecké požitky, ktoré nie sú podmienené pokračovaním zamestnania v budúcnosti. | Súčasná hodnota záväzku zo stanovených požitkov predstavuje súčasnú hodnotu očakávaných budúcich platieb potrebných na vysporiadanie záväzku vyplývajúceho zo zamestnancovej služby v súčasnom období a minulých obdobiach, bez odpočítania majetku programu. | Náklady na súčasnú službu sú zvýšením súčasnej hodnoty záväzku zo stanovených požitkov, vyplývajúceho zo zamestnancovej služby v súčasnom období. | Úrokové náklady predstavujú zvýšenie súčasnej hodnoty záväzku zo stanovených požitkov, ktoré vzniká v priebehu obdobia, pretože sú požitky o jedno obdobie bližšie k ich vysporiadaniu. | Majetok programu zahŕňa: | a) | majetok v držbe fondu poskytujúceho dlhodobé zamestnanecké požitky a | b) | poistné zmluvy spĺňajúce kritériá. | Majetok v držbe fondu poskytujúceho dlhodobé zamestnanecké požitky je majetok (iný než neprevoditeľné finančné nástroje vydané vykazujúcou účtovnou jednotkou), ktorý: | a) | drží účtovná jednotka (fond), ktorá je z právneho hľadiska oddelená od vykazujúcej účtovnej jednotky a slúži len na výplatu alebo kapitalizáciu zamestnaneckých požitkov, a | b) | je použiteľný len na výplatu alebo kapitalizáciu záväzkov zo zamestnaneckých požitkov, nie však na úhradu záväzkov voči veriteľom danej účtovne jednotky (ani v rámci konkurzného konania) a nemožno ho vrátiť do vykazujúcej účtovnej jednotky, okrem týchto prípadov: | i) | majetok zostávajúci vo fonde postačuje na vysporiadanie všetkých príslušných záväzkov zo zamestnaneckých požitkov programu alebo vykazujúcej účtovnej jednotky alebo | ii) | majetok sa vráti vykazujúcej účtovnej jednotke ako náhrada za už vyplatené zamestnanecké požitky. | Poistná zmluva spĺňajúca kritériá je poistná zmluva (1) vystavená poisťovateľom, ktorý nie je spriaznenou osobou vykazujúcej účtovnej jednotky (ako je vymedzené v IAS 24 Zverejnenia spriaznených osôb), keď sa plnenia z poistnej zmluvy: | a) | môžu použiť len na výplatu alebo úhradu zamestnaneckých požitkov v rámci vymedzeného programu požitkov a | b) | nemôžu byť k dispozícii veriteľom vykazujúcej účtovnej jednotky (ani v rámci konkurzného konania) a nemôžu sa vyplatiť vykazujúcej účtovnej jednotke, okrem týchto prípadov: | i) | plnenia predstavujú prebytky majetku, ktoré nie sú potrebné na splnenie všetkých záväzkov zo zamestnaneckých požitkov krytých poistkou, alebo | ii) | plnenia sa vrátia vykazujúcej účtovnej jednotke ako náhrada za už vyplatené zamestnanecké požitky. | Reálna hodnota je suma, za ktorú by mohol byť majetok vymenený alebo záväzok vysporiadaný v nezávislej transakcii medzi informovanými, dobrovoľne súhlasiacimi stranami. | Výnos z majetku programu predstavujú úroky, dividendy a iné výnosy plynúce z majetku programu, spolu s realizovanými a nerealizovanými ziskami alebo stratami z majetku programu, po odpočítaní všetkých nákladov na správu programu a všetkých daní týkajúcich sa samotného programu. | Aktuárske zisky a straty sa skladajú z: | a) | úprav vyplývajúcich zo skutočného vývoja (vplyv rozdielov medzi predchádzajúcimi aktuárskymi predpokladmi a skutočnosťou) a | b) | vplyvu zmien v aktuárskych predpokladoch. | Náklady minulej služby sú zvýšením súčasnej hodnoty záväzku zo stanovených požitkov za službu zamestnanca v predchádzajúcich obdobiach, ktoré sa prejaví v súčasnom období a vyplýva zo zavedenia alebo zo zmien požitkov po skončení zamestnania alebo ostatných dlhodobých zamestnaneckých požitkov. Náklady minulej služby môžu byť buď kladné (ak požitky sú zavedené alebo zlepšené), alebo záporné (ak existujúce požitky sú znížené).
SHORT-TERM EMPLOYEE BENEFITSKRÁTKODOBÉ ZAMESTNANECKÉ POŽITKY
8 | Short-term employee benefits include items such as: | (a) | wages, salaries and social security contributions; | (b) | short-term compensated absences (such as paid annual leave and paid sick leave) where the absences are expected to occur within 12 months after the end of the period in which the employees render the related employee service; | (c) | profit-sharing and bonuses payable within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service; and | (d) | non-monetary benefits (such as medical care, housing, cars and free or subsidised goods or services) for current employees.8. | Krátkodobé zamestnanecké požitky zahrňujú položky ako napríklad: | a) | mzdy, platy a príspevky na sociálne zabezpečenie, | b) | krátkodobé platené voľno (ako napríklad platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka), kde sa očakáva, že nárok na toto voľno sa využije do 12 mesiacov po skončení obdobia, v ktorom zamestnanci poskytli súvisiacu zamestnaneckú službu; | c) | podiely na zisku a odmeny splatné do 12 mesiacov po skončení obdobia, v ktorom zamestnanci poskytli súvisiacu službu, a | d) | nepeňažné požitky (medzi ktoré patrí zdravotná starostlivosť, bývanie, poskytovanie áut, bezplatne alebo so zľavou poskytovaných tovarov alebo služieb) pre súčasných zamestnancov.
9 | Accounting for short-term employee benefits is generally straightforward because no actuarial assumptions are required to measure the obligation or the cost and there is no possibility of any actuarial gain or loss. Moreover, short-term employee benefit obligations are measured on an undiscounted basis.9. | Účtovanie krátkodobých zamestnaneckých požitkov je vo všeobecnosti jednoduché, pretože k oceneniu záväzku alebo nákladu sa nepožaduje uplatňovanie aktuárskych predpokladov a neexistuje možnosť vzniku žiadneho aktuárskeho zisku alebo straty. Navyše sa záväzky z krátkodobých zamestnaneckých požitkov pri oceňovaní nediskontujú.
Recognition and measurementVykazovanie a oceňovanie
All short-term employee benefitsVšetky krátkodobé zamestnanecké požitky
10 | When an employee has rendered service to an entity during an accounting period, the entity shall recognise the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service: | (a) | as a liability (accrued expense), after deducting any amount already paid. If the amount already paid exceeds the undiscounted amount of the benefits, an entity shall recognise that excess as an asset (prepaid expense) to the extent that the prepayment will lead to, for example, a reduction in future payments or a cash refund; and | (b) | as an expense, unless another standard requires or permits the inclusion of the benefits in the cost of an asset (see, for example, IAS 2 Inventories and IAS 16 Property, plant and equipment). | Paragraphs 11, 14 and 17 explain how an entity shall apply this requirement to short-term employee benefits in the form of compensated absences and profit-sharing and bonus plans.10. | Ak zamestnanec účtovnej jednotke poskytol službu počas účtovného obdobia, táto jednotka vykáže nediskontovanú sumu krátkodobých zamestnaneckých požitkov, pri ktorých sa očakáva, že budú vyplatené výmenou za túto službu: | a) | ako záväzok (výdavok budúcich období), po odrátaní akejkoľvek už uhradenej sumy. Ak suma už uhradených súm presiahne nediskontovanú sumu požitkov, účtovná jednotka vykáže tento nadbytok ako majetok (náklad budúcich období) v rozsahu, v akom bude platba viesť napríklad k zníženiu budúcich platieb alebo k refundácií peňažných prostriedkov, a | b) | ako náklad, pokiaľ iný štandard nepožaduje alebo nepovoľuje zahrnutie týchto požitkov do obstarávacích nákladov majetku (pozri napríklad IAS 2 Zásoby a IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia). | V odsekoch 11, 14 a 17 sa vysvetľuje, ako účtovná jednotka uplatní túto požiadavku vo vzťahu ku krátkodobým zamestnaneckým požitkom vo forme plateného voľna, programov podielov na zisku a odmien.
Short-term compensated absencesKrátkodobé platené voľno
11 | An entity shall recognise the expected cost of short-term employee benefits in the form of compensated absences under paragraph 10 as follows: | (a) | in the case of accumulating compensated absences, when the employees render service that increases their entitlement to future compensated absences; and | (b) | in the case of non-accumulating compensated absences, when the absences occur.11. | Účtovná jednotka vykáže očakávané náklady na krátkodobé zamestnanecké požitky vo forme plateného voľna podľa odseku 10 takto: | a) | v prípade akumulácie plateného voľna vtedy, keď zamestnanci poskytujú službu, ktorá zvyšuje rozsah ich nárokov na platené voľno v budúcnosti, a | b) | v prípade neakumulovaného plateného voľna vtedy, keď dôjde k uplatneniu nároku na voľno.
12 | An entity may compensate employees for absence for various reasons, including vacation, sickness and short-term disability, maternity or paternity, jury service and military service. Entitlement to compensated absences falls into two categories: | (a) | accumulating; and | (b) | non-accumulating.12. | Účtovná jednotka môže dať zamestnancom platené voľno z rôznych dôvodov, vrátane dovolenky, choroby a krátkodobej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky, účasti v súdnej porote a vojenskej služby. Nároky na platené voľno patria do dvoch kategórií: | a) | akumulovateľné a | b) | neakumulovateľné.
13 | Accumulating compensated absences are those that are carried forward and can be used in future periods if the current period's entitlement is not used in full. Accumulating compensated absences may be either vesting (in other words, employees are entitled to a cash payment for unused entitlement on leaving the entity) or non-vesting (when employees are not entitled to a cash payment for unused entitlement on leaving). An obligation arises as employees render service that increases their entitlement to future compensated absences. The obligation exists, and is recognised, even if the compensated absences are non-vesting, although the possibility that employees may leave before they use an accumulated non-vesting entitlement affects the measurement of that obligation.13. | Akumulovateľné platené voľná sú tie, ktoré sa prenášajú do ďalšieho obdobia a môžu sa použiť v budúcich obdobiach, ak sa nárok na ne v súčasnom období plne nevyužil. Akumulovateľné platené voľná môžu byť nárokovateľné (inými slovami, zamestnanci majú právo na peňažnú náhradu za nevyužitie nároku na voľno), alebo nenárokovateľné (keď zamestnanci nemajú právo na peňažnú náhradu za nevyužitie nároku na voľno). Povinnosť vzniká, keď zamestnanci poskytli službu, ktorá zvýši rozsah ich nároku na budúce platené voľná. Záväzok existuje a je vykázaný, aj keď platené voľná nie sú nárokovateľné, hoci možnosť, že zamestnanci môžu odísť pred tým, ako využijú nenárokovateľné akumulované oprávnenie, môže ovplyvniť ocenenie tohto záväzku.
14 | An entity shall measure the expected cost of accumulating compensated absences as the additional amount that the entity expects to pay as a result of the unused entitlement that has accumulated at the balance sheet date.14. | Účtovná jednotka ocení očakávané náklady akumulovaného plateného voľna v sume, ktorú očakáva, že dodatočne zaplatí ako výsledok nevyužitého nároku akumulovaného k súvahovému dňu.
15 | The method specified in the previous paragraph measures the obligation at the amount of the additional payments that are expected to arise solely from the fact that the benefit accumulates. In many cases, an entity may not need to make detailed computations to estimate that there is no material obligation for unused compensated absences. For example, a sick leave obligation is likely to be material only if there is a formal or informal understanding that unused paid sick leave may be taken as paid vacation. | Example illustrating paragraphs 14 and 15An entity has 100 employees, who are each entitled to five working days of paid sick leave for each year. Unused sick leave may be carried forward for one calendar year. Sick leave is taken first out of the current year's entitlement and then out of any balance brought forward from the previous year (a LIFO basis). At 30 December 20X1, the average unused entitlement is two days per employee. The entity expects, based on past experience which is expected to continue, that 92 employees will take no more than five days of paid sick leave in 20X2 and that the remaining eight employees will take an average of six and a half days each.The entity expects that it will pay an additional 12 days of sick pay as a result of the unused entitlement that has accumulated at 31 December 20X1 (one and a half days each, for eight employees). Therefore, the entity recognises a liability equal to 12 days of sick pay.15. | Metódou uvedenou v predchádzajúcom odseku sa oceňuje záväzok sumou dodatočných platieb, pri ktorých sa očakáva, že vzniknú výhradne z akumulácie nárokov. Účtovná jednotka nemusí v mnohých prípadoch vykonať podrobné výpočty, aby mohla odhadnúť, že neexistuje významný záväzok vyplývajúci z nevyužitia nároku na platené voľno. Napríklad záväzok z titulu zdravotnej dovolenky bude zrejme významný len vtedy, ak existuje formálna alebo neformálna dohoda, že nevyužitá platená zdravotná dovolenka sa môže využiť ako platená dovolenka. | Príklad na ilustráciu odsekov 14 a 15Účtovná jednotka má 100 zamestnancov, z ktorých každý má každoročne nárok na päť pracovných dní zdravotnej dovolenky. Nevyužitý nárok na zdravotnú dovolenku sa môže preniesť do nasledujúceho kalendárneho roku. Zdravotná dovolenka sa najprv berie z nároku za súčasný rok a potom z akéhokoľvek prenosu zostatku z predchádzajúceho roka (princíp LIFO). K 30. decembru 20X1 predstavuje priemerná hodnota nevyužitého nároku dva dni na každého zamestnanca. Účtovná jednotka na základe minulých skúseností, o ktorých predpokladá, že budú pokračovať, očakáva, že 92 zamestnancov si v roku 20X2 nezoberie viac ako päť dní platenej zdravotnej dovolenky a že zo zostávajúcich 8 zamestnancov si každý zoberie v priemere šesť a pol dňa zdravotnej dovolenky.Účtovná jednotka očakáva, že uhradí dodatočných 12 dní zdravotnej dovolenky v dôsledku nevyužitého nároku akumulovaného k 31. decembru 20X1 (jeden a pol dňa pre každého z ôsmich zamestnancov). Preto táto jednotka vykazuje záväzok, ktorý sa rovná platbe za 12 dní zdravotnej dovolenky.
16 | Non-accumulating compensated absences do not carry forward: they lapse if the current period's entitlement is not used in full and do not entitle employees to a cash payment for unused entitlement on leaving the entity. This is commonly the case for sick pay (to the extent that unused past entitlement does not increase future entitlement), maternity or paternity leave and compensated absences for jury service or military service. An entity recognises no liability or expense until the time of the absence, because employee service does not increase the amount of the benefit.16. | Neakumulovateľné platené voľná sa neprenášajú: zaniknú, ak nárok súčasného obdobia nie je plne využitý a zamestnancom nevzniká nárok  na peňažnú náhradu za nevyužité nároky na voľno. Často je to prípad platby za práceneschopnosť (v rozsahu, v akom nevyužité minulé nároky nezvyšujú budúce nároky), materskú dovolenku a platené voľná za účasť v súdnej porote alebo za vojenskú službu. Účtovná jednotka až do doby čerpania voľna nevykazuje záväzok alebo náklady, pretože služba zamestnanca nezvyšuje sumu požitku.
Profit-sharing and bonus plansProgramy podielov na zisku a programy odmien
17 | An entity shall recognise the expected cost of profit-sharing and bonus payments under paragraph 10 when, and only when: | (a) | the entity has a present legal or constructive obligation to make such payments as a result of past events; and | (b) | a reliable estimate of the obligation can be made. | A present obligation exists when, and only when, the entity has no realistic alternative but to make the payments.17. | Účtovná jednotka vykáže očakávaný náklad podielov na zisku a platieb odmien podľa ustanovení odseku 10 vtedy a len vtedy, ak: | a) | má existujúcu zákonnú alebo mimozmluvnú povinnosť uskutočniť takéto platby v dôsledku minulých udalostí a | b) | môže sa vykonať spoľahlivý odhad záväzku. | Súčasný záväzok existuje vtedy a len vtedy, keď účtovná jednotka nemá reálne inú možnosť, len platby uskutočniť.
18 | Under some profit-sharing plans, employees receive a share of the profit only if they remain with the entity for a specified period. Such plans create a constructive obligation as employees render service that increases the amount to be paid if they remain in service until the end of the specified period. The measurement of such constructive obligations reflects the possibility that some employees may leave without receiving profit-sharing payments. | Example illustrating paragraph 18A profit-sharing plan requires an entity to pay a specified proportion of its profit for the year to employees who serve throughout the year. If no employees leave during the year, the total profit-sharing payments for the year will be 3 % of profit. The entity estimates that staff turnover will reduce the payments to 2,5 % of profit.The entity recognises a liability and an expense of 2,5 % of profit.18. | Podľa niektorých programov podielov na zisku dostávajú zamestnanci podiel na zisku, len ak zostávajú v účtovnej jednotke počas stanoveného obdobia. Takéto programy vytvárajú mimozmluvnú povinnosť, pretože zamestnanci poskytujú službu, ktorá, ak zamestnanci zostávajú v zamestnaní do konca vymedzeného obdobia, zvyšuje sumu, ktorá sa má vyplatiť. Oceňovaním takýchto mimozmluvných povinností sa zohľadňuje možnosť, že niektorí zamestnanci môžu odísť bez prijatia platieb podielov na zisku. | Príklad na ilustráciu odseku 18Pri programe podielov na zisku sa požaduje, aby účtovná jednotka platila stanovený podiel zo svojho čistého ročného zisku zamestnancom, ktorí pracovali počas celého roku. Ak žiaden zo zamestnancov počas roku neodíde, celkové platby podielov na zisku za rok budú 3 % zisku. Účtovná jednotka odhaduje, že fluktuácia zamestnancov zníži platby na 2,5 % zisku.Účtovná jednotka vykáže záväzok a náklad vo výške 2,5 % zisku.
19 | An entity may have no legal obligation to pay a bonus. Nevertheless, in some cases, an entity has a practice of paying bonuses. In such cases, the entity has a constructive obligation because the entity has no realistic alternative but to pay the bonus. The measurement of the constructive obligation reflects the possibility that some employees may leave without receiving a bonus.19. | Účtovná jednotka nemusí mať zákonnú povinnosť vyplatiť odmeny. Napriek tomu účtovná jednotka má vo zvyku v niektorých prípadoch odmeny vyplácať. V takýchto prípadoch má účtovná jednotka mimozmluvnú povinnosť, pretože nemá inú reálnu alternatívu, len odmeny vyplatiť. Oceňovanie mimozmluvnej povinnosti zohľadňuje možnosť, že niektorí zamestnanci môžu odísť bez získania odmeny.
20 | An entity can make a reliable estimate of its legal or constructive obligation under a profit-sharing or bonus plan when, and only when: | (a) | the formal terms of the plan contain a formula for determining the amount of the benefit; | (b) | the entity determines the amounts to be paid before the financial statements are authorised for issue; or | (c) | past practice gives clear evidence of the amount of the entity's constructive obligation.20. | Účtovná jednotka môže vykonať spoľahlivý odhad svojej zákonnej alebo mimozmluvnej povinnosti vyplývajúcej z programu podielov na zisku alebo programu odmien vtedy a len vtedy, ak: | a) | formálne podmienky programu obsahujú vzorec na určenie výšky požitku; | b) | účtovná jednotka určí sumy, ktoré budú vyplatené pred tým, ako je účtovná závierka schválená na zverejnenie, alebo | c) | skúsenosti z minulej praxe jasne potvrdzujú výšku mimozmluvnej povinnosti účtovnej jednotky.
21 | An obligation under profit-sharing and bonus plans results from employee service and not from a transaction with the entity's owners. Therefore, an entity recognises the cost of profit-sharing and bonus plans not as a distribution of profit but as an expense.21. | Záväzok podľa programov podielov na zisku a programov odmien vyplýva zo služby zamestnanca a nie z transakcie s vlastníkmi účtovnej jednotky. Preto účtovná jednotka vykazuje náklady programov podielu na zisku a programov odmien nie ako rozdelenie čistého zisku, ale ako náklady obdobia.
22 | If profit-sharing and bonus payments are not due wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service, those payments are other long-term employee benefits (see paragraphs 126-131).22. | Ak platby podielov na zisku a odmien nie sú celkom splatné do dvanástich mesiacov po skončení obdobia, v ktorom zamestnanci poskytli súvisiacu službu, považujú sa tieto platby za ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky (pozri odseky 126 až 131).
DisclosureZverejňovanie
23 | Although this standard does not require specific disclosures about short-term employee benefits, other standards may require disclosures. For example, IAS 24 Related party disclosures requires disclosures about employee benefits for key management personnel. IAS 1 Presentation of financial statements requires disclosure of employee benefits expense.23. | Hoci tento štandard nepožaduje osobitné zverejnenia o krátkodobých zamestnaneckých požitkoch, iné štandardy môžu tieto zverejnenia požadovať. Napríklad IAS 24 Zverejnenia o spriaznených osobách, vyžaduje zverejnenia o zamestnaneckých požitkoch pre členov vrcholového vedenia. IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky vyžaduje zverejnenie nákladov na zamestnanecké požitky.
POST-EMPLOYMENT BENEFITS: DISTINCTION BETWEEN DEFINED CONTRIBUTION PLANS AND DEFINED BENEFIT PLANSPOŽITKY PO SKONČENÍ ZAMESTNANIA: ROZLIŠOVANIE MEDZI PROGRAMAMI SO STANOVENÝMI PRÍSPEVKAMI A PROGRAMAMI SO STANOVENÝMI POŽITKAMI
24 | Post-employment benefits include, for example: | (a) | retirement benefits, such as pensions; and | (b) | other post-employment benefits, such as post-employment life insurance and post-employment medical care. | Arrangements whereby an entity provides post-employment benefits are post-employment benefit plans. An entity applies this standard to all such arrangements whether or not they involve the establishment of a separate entity to receive contributions and to pay benefits.24. | Medzi požitky po skončení zamestnania patria napríklad: | a) | dôchodkové požitky, ako napríklad penzie, a | b) | ostatné požitky po skončení zamestnania, ku ktorým patria životné poistenie po skončení zamestnania a zdravotná starostlivosť po skončení zamestnania. | Dohody, na základe ktorých účtovná jednotka poskytuje požitky po skončení zamestnania, sú programy požitkov po skončení zamestnania. Účtovná jednotka uplatňuje tento štandard na všetky takéto dohody bez ohľadu na to, či ich súčasťou je alebo nie je založenie samostatnej účtovnej jednotky na prijímanie príspevkov a výplatu požitkov.
25 | Post-employment benefit plans are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans, depending on the economic substance of the plan as derived from its principal terms and conditions. Under defined contribution plans: | (a) | the entity's legal or constructive obligation is limited to the amount that it agrees to contribute to the fund. Thus, the amount of the post-employment benefits received by the employee is determined by the amount of contributions paid by an entity (and perhaps also the employee) to a post-employment benefit plan or to an insurance company, together with investment returns arising from the contributions; and | (b) | in consequence, actuarial risk (that benefits will be less than expected) and investment risk (that assets invested will be insufficient to meet expected benefits) fall on the employee.25. | Programy požitkov po skončení zamestnania sa klasifikujú buď ako programy so stanovenými príspevkami, alebo ako programy so stanovenými požitkami, v závislosti od ekonomickej podstaty programu, tak ako to vyplýva z jeho základných podmienok. Podľa programu so stanovenými príspevkami: | a) | sú právny záväzok alebo mimozmluvná povinnosť účtovnej jednotky limitované sumou, ktorou sa rozhodla prispievať do fondu. Preto je výška požitkov po skončení zamestnania, ktorú zamestnanec dostane, určená sumou príspevkov platených účtovnou jednotkou (a možno aj zamestnancom) do programu požitkov po skončení zamestnania alebo do poisťovne, spolu s výnosmi plynúcimi z investovaných príspevkov, a | b) | v dôsledku uvedeného bude aktuárske riziko (požitky budú nižšie, ako sa očakávalo) a investičné riziko (investovaný majetok nebude stačiť na uspokojenie očakávaných požitkov) niesť zamestnanec.
26 | Examples of cases where an entity's obligation is not limited to the amount that it agrees to contribute to the fund are when the entity has a legal or constructive obligation through: | (a) | a plan benefit formula that is not linked solely to the amount of contributions; | (b) | a guarantee, either indirectly through a plan or directly, of a specified return on contributions; or | (c) | those informal practices that give rise to a constructive obligation. For example, a constructive obligation may arise where an entity has a history of increasing benefits for former employees to keep pace with inflation even where there is no legal obligation to do so.26. | Prípady, pri ktorých záväzok účtovnej jednotky nie je limitovaný sumou, ktorou sa rozhodla prispievať do fondu, ak má účtovná jednotka právnu alebo mimozmluvnú povinnosť, sú napríklad tieto: | a) | vzorec na výpočet požitkov programu, ktorý nie je založený výhradne na výške príspevkov; | b) | záruka stanovenej výnosnosti investovaných príspevkov danej buď nepriamo prostredníctvom programu, alebo priamo, alebo | c) | tých neformálnych zvyklostí, z ktorých vzniká mimozmluvná povinnosť. Mimozmluvná povinnosť môže napríklad vzniknúť, keď účtovná jednotka v predchádzajúcich obdobiach zvyšovala požitky pre bývalých zamestnancov, aby tieto požitky udržali krok s infláciou, aj keď nejestvuje zákonná povinnosť, aby tak účtovná jednotka urobila.
27 | Under defined benefit plans: | (a) | the entity's obligation is to provide the agreed benefits to current and former employees; and | (b) | actuarial risk (that benefits will cost more than expected) and investment risk fall, in substance, on the entity. If actuarial or investment experience are worse than expected, the entity's obligation may be increased.27. | Podľa programov so stanovenými požitkami: | a) | povinnosť účtovnej jednotky je poskytovať dohodnuté požitky súčasným a bývalým zamestnancom a | b) | aktuárske riziko (požitky budú nákladnejšie, ako sa očakávalo) a investičné riziko nesie v podstate účtovná jednotka. Ak sú aktuárske alebo investičné výsledky horšie, ako sa očakávalo, môže sa záväzok účtovnej jednotky zvýšiť.
28 | Paragraphs 29-42 below explain the distinction between defined contribution plans and defined benefit plans in the context of multi-employer plans, state plans and insured benefits.28. | V ďalej uvedených odsekoch 29 až 42 sa vysvetľujú rozdiely medzi programami so stanovenými príspevkami a programami so stanovenými požitkami v kontexte programov viacerých zamestnávateľov, štátnych programov a poistených požitkov.
Multi-employer plansProgramy viacerých zamestnávateľov
29 | An entity shall classify a multi-employer plan as a defined contribution plan or a defined benefit plan under the terms of the plan (including any constructive obligation that goes beyond the formal terms). Where a multi-employer plan is a defined benefit plan, an entity shall: | (a) | account for its proportionate share of the defined benefit obligation, plan assets and cost associated with the plan in the same way as for any other defined benefit plan; and | (b) | disclose the information required by paragraph 120A.29. | Účtovná jednotka klasifikuje program, na ktorom sa podieľajú viacerí zamestnávatelia, ako program so stanovenými príspevkami alebo ako program so stanovenými požitkami, a to podľa podmienok programu (vrátane každej mimozmluvnej povinnosti, ktorá je nad rámec formálnych podmienok). Keď je program viacerých zamestnávateľov programom so stanovenými požitkami, účtovná jednotka: | a) | účtuje svoj proporcionálny podiel na záväzku zo stanovených požitkov, majetku programu a nákladoch súvisiacich s programom tým istým spôsobom ako pri každom inom programe so stanovenými požitkami a | b) | zverejní informácie požadované odsekom 120A.
30 | When sufficient information is not available to use defined benefit accounting for a multi-employer plan that is a defined benefit plan, an entity shall: | (a) | account for the plan under paragraphs 44-46 as if it were a defined contribution plan; | (b) | disclose: | (i) | the fact that the plan is a defined benefit plan; and | (ii) | the reason why sufficient information is not available to enable the entity to account for the plan as a defined benefit plan; and | (c) | to the extent that a surplus or deficit in the plan may affect the amount of future contributions, disclose in addition: | (i) | any available information about that surplus or deficit; | (ii) | the basis used to determine that surplus or deficit; and | (iii) | the implications, if any, for the entity.30. | Ak nie sú dostupné dostatočné informácie na účtovanie o programe viacerých zamestnávateľov a ktorý má charakter programu so stanovenými požitkami, ako o programe zo stanovenými požitkami, účtovná jednotka: | a) | účtuje o programe podľa odsekov 44 až 46 tak, ako keby to bol program so stanovenými príspevkami; | b) | zverejní: | i) | skutočnosť, že program je programom so stanovenými požitkami, a | ii) | dôvod, prečo nie sú dostupné informácie potrebné na to, aby účtovná jednotka mohla účtovať o programe ako o programe so stanovenými požitkami, a | c) | v rozsahu, v akom môže prebytok alebo deficit programu ovplyvniť výšku budúcich príspevkov, zverejní navyše: | i) | všetky dostupné informácie o tomto prebytku alebo deficite; | ii) | na základe čoho sa tento prebytok alebo deficit určil a | iii) | dôsledky pre účtovné jednotku, ak nejaké sú.
31 | One example of a defined benefit multi-employer plan is one where: | (a) | the plan is financed on a pay-as-you-go basis such that: contributions are set at a level that is expected to be sufficient to pay the benefits falling due in the same period; and future benefits earned during the current period will be paid out of future contributions; and | (b) | employees' benefits are determined by the length of their service and the participating entities have no realistic means of withdrawing from the plan without paying a contribution for the benefits earned by employees up to the date of withdrawal. Such a plan creates actuarial risk for the entity: if the ultimate cost of benefits already earned at the balance sheet date is more than expected, the entity will have to either increase its contributions or persuade employees to accept a reduction in benefits. Therefore, such a plan is a defined benefit plan.31. | Príkladom programu so stanovenými požitkami viacerých zamestnávateľov je program: | a) | ktorý sa financuje priebežným spôsobom tak, že príspevky za dané obdobie sú stanovené na úrovni, pri ktorej sa očakáva, že budú postačovať na výplatu požitkov splatných v rovnakom období; a budúce požitky, na ktoré vznikol nárok počas súčasného obdobia, sa vyplatia z budúcich príspevkov a | b) | kde zamestnanecké požitky sú určené dĺžkou služby zamestnancov a zúčastnené účtovné jednotky nemajú reálne prostriedky na zrušenie účasti na programe bez toho, aby zaplatili príspevky za požitky, na ktoré vznikol nárok zamestnancom ku dňu zrušenia účasti. Taký program vytvára pre účtovnú jednotku aktuárske riziko, ak sú celkové náklady požitkov, na ktoré už vznikol nárok k súvahovému dňu, vyššie, ako sa očakávalo, účtovná jednotka bude musieť buď zvýšiť svoje príspevky, alebo presvedčiť zamestnancov, aby súhlasili so znížením požitkov. Preto je takýto program programom so stanovenými požitkami.
32 | Where sufficient information is available about a multi-employer plan which is a defined benefit plan, an entity accounts for its proportionate share of the defined benefit obligation, plan assets and post-employment benefit cost associated with the plan in the same way as for any other defined benefit plan. However, in some cases, an entity may not be able to identify its share of the underlying financial position and performance of the plan with sufficient reliability for accounting purposes. This may occur if: | (a) | the entity does not have access to information about the plan that satisfies the requirements of this standard; or | (b) | the plan exposes the participating entities to actuarial risks associated with the current and former employees of other entities, with the result that there is no consistent and reliable basis for allocating the obligation, plan assets and cost to individual entities participating in the plan. | In those cases, an entity accounts for the plan as if it were a defined contribution plan and discloses the additional information required by paragraph 30.32. | Ak sú dostupné dostatočné informácie o programe viacerých zamestnávateľov, ktorý je programom so stanovenými požitkami, účtovná jednotka účtuje svoj proporcionálny podiel na záväzkoch zo stanovených požitkov, majetku programu a nákladoch požitkov po skončení zamestnania súvisiacich s programom rovnakým spôsobom, ako o každom inom programe so stanovenými požitkami. V niektorých prípadoch však účtovná jednotka nemusí byť schopná určiť na účtovné účely svoj podiel na základnej finančnej situácii a výsledkoch programu s dostatočnou spoľahlivosťou. Môže to nastať, ak: | a) | účtovná jednotka nemá prístup k informáciám o programe, ktoré sú v súlade s požiadavkami tohto štandardu, alebo | b) | program vystavuje zúčastnené účtovné jednotky aktuárskym rizikám súvisiacimi so súčasnými alebo bývalými zamestnancami iných účtovných jednotiek, v dôsledku čoho nejestvuje konzistentný a spoľahlivý základ na priradenie záväzkov, majetku programu a nákladov jednotlivým účtovným jednotkám zúčastneným na programe. | V týchto prípadoch účtovná jednotka účtuje o programe tak, ako keby to bol program so stanovenými príspevkami, a zverejní dodatočné informácie požadované podľa odseku 30.
32A | There may be a contractual agreement between the multi-employer plan and its participants that determines how the surplus in the plan will be distributed to the participants (or the deficit funded). A participant in a multi-employer plan with such an agreement that accounts for the plan as a defined contribution plan in accordance with paragraph 30 shall recognise the asset or liability that arises from the contractual agreement and the resulting income or expense in profit or loss. | Example illustrating paragraph 32AAn entity participates in a multi-employer defined benefit plan that does not prepare plan valuations on an IAS 19 basis. It therefore accounts for the plan as if it were a defined contribution plan. A non-IAS 19 funding valuation shows a deficit of 100 million in the plan. The plan has agreed under contract a schedule of contributions with the participating employers in the plan that will eliminate the deficit over the next five years. The entity's total contributions under the contract are 8 million.The entity recognises a liability for the contributions adjusted for the time value of money and an equal expense in profit or loss.32A. | Medzi programom viacerých zamestnávateľov a jeho účastníkmi môže existovať zmluvná dohoda, ktorou sa určuje, ako sa prebytok programu rozdelí medzi účastníkov (alebo ako sa deficit vyrovná). Účastník v programe viacerých zamestnávateľov s takouto dohodou, ktorý účtuje o tomto programe ako o programe v súlade s odsekom 30, vykáže majetok alebo záväzky, ktoré vzniknú zo zmluvnej dohody a z toho vyplývajúce výnosy a náklady cez hospodársky výsledok. | Príklad na ilustráciu odseku 32AÚčtovná jednotka sa zúčastňuje na programe so stanovenými požitkami viacerých zamestnávateľov a tento program nepripravuje oceňovanie programu na základe IAS 19. Preto účtuje o programe ako keby to bol program so stanovenými príspevkami. Ocenenie zdrojov, ktoré nie v súlade s IAS 19, vykazuje deficit programu 100 miliónov. Programom na základe zmluvy so zúčastnenými zamestnávateľmi sa odsúhlasil časový plán príspevkov, ktoré vyrovnajú deficit počas nasledujúcich piatich rokov. Celkové príspevky účtovnej jednotky podľa zmluvy sú 8 miliónov.Účtovná jednotka vykáže záväzok na príspevky upravené o časovú hodnotu peňazí a rovnaké náklady v hospodárskom výsledku.
32B | IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets requires an entity to recognise, or disclose information about, certain contingent liabilities. In the context of a multi-employer plan, a contingent liability may arise from, for example: | (a) | actuarial losses relating to other participating entities because each entity that participates in a multi-employer plan shares in the actuarial risks of every other participating entity; or | (b) | any responsibility under the terms of a plan to finance any shortfall in the plan if other entities cease to participate.32B. | V IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva sa požaduje, aby účtovná jednotka vykázala alebo zverejnila informácie o určitých podmienených záväzkoch. V kontexte programu viacerých zamestnávateľov môže podmienený záväzok vzniknúť napríklad z: | a) | aktuárskych strát súvisiacich s ostatnými zúčastnenými účtovnými jednotkami, pretože každá účtovná jednotka, ktorá sa zúčastňuje na programe viacerých zamestnávateľov, sa podieľa na aktuárskych rizikách každej inej zúčastnenej účtovnej jednotky, alebo | b) | akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z podmienok programu na financovanie každého schodku v programe v prípade, ak sa ostatné účtovné jednotky prestanú zúčastňovať na programe.
33 | Multi-employer plans are distinct from group administration plans. A group administration plan is merely an aggregation of single employer plans combined to allow participating employers to pool their assets for investment purposes and reduce investment management and administration costs, but the claims of different employers are segregated for the sole benefit of their own employees. Group administration plans pose no particular accounting problems because information is readily available to treat them in the same way as any other single employer plan and because such plans do not expose the participating entities to actuarial risks associated with the current and former employees of other entities. The definitions in this standard require an entity to classify a group administration plan as a defined contribution plan or a defined benefit plan in accordance with the terms of the plan (including any constructive obligation that goes beyond the formal terms).33. | Programy viacerých zamestnávateľov sú odlišné od programov so skupinovou správou. Program so skupinovou správou je len súhrnom jednotlivých programov jednotlivých zamestnávateľov spojených do jedného celku preto, aby umožnil zúčastneným zamestnávateľom združovať ich majetok na účely investovania a zníženia nákladov na riadenie a správu investícií, avšak nároky jednotlivých zamestnávateľov zostávajú oddelené výhradne na uspokojenie požitkov ich vlastných zamestnancov. Programy so skupinovou správou nepredstavujú vážne účtovné problémy, pretože informácie sú pohotovo dostupné, aby bolo možné s nimi zaobchádzať rovnakým spôsobom ako s akýmikoľvek inými programami jednotlivých zamestnávateľov, a pretože takéto programy nevystavujú zúčastnené účtovné jednotky aktuárskym rizikám súvisiacim so súčasnými a bývalými zamestnancami iných účtovných jednotiek. Podľa definícií tohto štandardu jednotka musí klasifikovať program so skupinovou správou ako program so stanovenými príspevkami alebo program so stanovenými požitkami v súlade s podmienkami programu (vrátane každej mimozmluvnej povinnosti idúcej nad rámec formálnych podmienok).
Defined benefit plans that share risks between various entities under common controlProgramy so stanovenými požitkami, ktorých riziká sa delia medzi rôzne účtovné jednotky pod spoločnou kontrolou
34 | Defined benefit plans that share risks between various entities under common control, for example, a parent and its subsidiaries, are not multi-employer plans.34. | Programy so stanovenými požitkami, ktorých riziká sa delia medzi rôzne účtovné jednotky pod spoločnou kontrolou, napríklad materský podnik a jeho dcérske podniky, nie sú programami viacerých zamestnávateľov.
34A | An entity participating in such a plan shall obtain information about the plan as a whole measured in accordance with IAS 19 on the basis of assumptions that apply to the plan as a whole. If there is a contractual agreement or stated policy for charging the net defined benefit cost for the plan as a whole measured in accordance with IAS 19 to individual group entities, the entity shall, in its separate or individual financial statements, recognise the net defined benefit cost so charged. If there is no such agreement or policy, the net defined benefit cost shall be recognised in the separate or individual financial statements of the group entity that is legally the sponsoring employer for the plan. The other group entities shall, in their separate or individual financial statements, recognise a cost equal to their contribution payable for the period.34A. | Účtovná jednotka zúčastnená na takomto programe musí dostať informácie o programe ako celku, ocenenom v súlade s IAS 19, na základe predpokladov, ktoré platia pre program ako celok. Ak existuje zmluvná dohoda alebo stanovená politika na zaúčtovanie čistého nákladu na stanovené požitky pre program, ocenený ako celok v súlade s IAS 19, jednotlivým účtovným jednotkám skupiny, účtovná jednotka vo svojej samostatnej alebo individuálnej účtovnej závierke vykáže čistý náklad na takto zaúčtované stanovené požitky. Ak takáto dohoda alebo politika neexistuje, čistý náklad na stanovené požitky sa vykáže v samostatnej alebo individuálnej účtovnej závierke účtovnej jednotky v skupine, ktorá je právne garantujúcim zamestnávateľom programu. Iné účtovné jednotky v skupine vo svojich samostatných alebo individuálnych účtovných závierkach vykážu náklad rovnajúci sa ich záväzku na príspevok za obdobie.
34B | Participation in such a plan is a related party transaction for each individual group entity. An entity shall therefore, in its separate or individual financial statements, make the following disclosures: | (a) | the contractual agreement or stated policy for charging the net defined benefit cost or the fact that there is no such policy; | (b) | the policy for determining the contribution to be paid by the entity; | (c) | if the entity accounts for an allocation of the net defined benefit cost in accordance with paragraph 34A, all the information about the plan as a whole in accordance with paragraphs 120-121; | (d) | if the entity accounts for the contribution payable for the period in accordance with paragraph 34A, the information about the plan as a whole required in accordance with paragraphs 120A(b)-(e), (j), (n), (o), (q) and 121. The other disclosures required by paragraph 120A do not apply.34B. | Účasť na takomto programe je transakcia so spriaznenými osobami pre každú individuálnu účtovnú jednotku skupiny. Preto účtovná jednotka vo svojej samostatnej alebo individuálnej účtovnej závierke vykoná tieto zverejnenia: | a) | zmluvnú dohodu alebo stanovenú politiku na účtovanie čistého nákladu na stanovené požitky, alebo skutočnosť, že takáto politika neexistuje; | b) | politiku na určenie príspevkov, ktoré má účtovná jednotka platiť; | c) | ak účtovná jednotka účtuje o alokácii čistého nákladu na stanovené požitky v súlade s odsekom 34A, všetky informácie o programe ako celku v súlade s odsekmi 120 až 121; | d) | ak účtovná jednotka účtuje o splatných príspevkoch za obdobie v súlade s odsekom 34A, informácie o programe ako celku požadované v súlade s odsekom 120A písm. b) až e), j), n), o), q) a odsekom 121. Ostatné zverejnenia požadované odsekom 120A neuplatní.
35 | [Deleted]35. | [Vypúšťa sa.]
State plansŠtátne programy
36 | An entity shall account for a state plan in the same way as for a multi-employer plan (see paragraphs 29 and 30).36. | Účtovná jednotka účtuje o štátnom programe rovnakým spôsobom ako o programe viacerých zamestnávateľov (pozri odseky 29 a 30).
37 | State plans are established by legislation to cover all entities (or all entities in a particular category, for example, a specific industry) and are operated by national or local government or by another body (for example, an autonomous agency created specifically for this purpose) which is not subject to control or influence by the reporting entity. Some plans established by an entity provide both compulsory benefits which substitute for benefits that would otherwise be covered under a state plan and additional voluntary benefits. Such plans are not state plans.37. | Štátne programy sú zriadené právnymi predpismi, vzťahujú sa na všetky účtovné jednotky (alebo všetky účtovné jednotky nachádzajúce sa v konkrétnej kategórii, napríklad v špecifickom odvetví) a prevádzkuje ich vláda alebo samospráva alebo iný orgán (napríklad nezávislá agentúra vytvorená konkrétne na tento účel), ktorý nepodlieha riadeniu alebo vplyvu vykazujúcej účtovnej jednotky. Niektoré programy zriadené účtovnou jednotkou poskytujú povinné požitky, nahrádzajúce požitky, na ktoré by sa inak vzťahoval štátny program, ako aj dodatočné dobrovoľné požitky. Takéto programy sa nepovažujú za štátne programy.
38 | State plans are characterised as defined benefit or defined contribution in nature based on the entity's obligation under the plan. Many state plans are funded on a pay-as-you-go basis: contributions are set at a level that is expected to be sufficient to pay the required benefits falling due in the same period; future benefits earned during the current period will be paid out of future contributions. Nevertheless, in most state plans, the entity has no legal or constructive obligation to pay those future benefits: its only obligation is to pay the contributions as they fall due and if the entity ceases to employ members of the state plan, it will have no obligation to pay the benefits earned by its own employees in previous years. For this reason, state plans are normally defined contribution plans. However, in the rare cases when a state plan is a defined benefit plan, an entity applies the treatment prescribed in paragraphs 29 and 30.38. | Štátne programy sú charakterizované ako programy so stanovenými požitkami alebo so stanovenými príspevkami, a to podľa charakteru záväzku účtovnej jednotky, ktorý je určený podmienkami programu. Mnoho štátnych programov sa financuje priebežným spôsobom: príspevky za dané obdobie sú stanovené na úrovni, pri ktorej sa očakáva, že bude postačovať na zaplatenie požadovaných požitkov splatných v rovnakom období; a budúce požitky, na ktoré vznikol nárok počas súčasného obdobia, sa zaplatia z budúcich príspevkov. Napriek tomu v mnohých štátnych programoch účtovná jednotka nemá zákonnú alebo mimozmluvnú povinnosť platiť tieto budúce požitky: jej jediný záväzok je zaplatiť príspevky vtedy, keď sú splatné a ak účtovná jednotka prestane zamestnávať osoby zúčastnené na štátnom programe, nebude mať povinnosť zaplatiť požitky, na ktoré vznikol nárok jej vlastným zamestnancom v predchádzajúcich rokoch. Z tohto dôvodu sú štátne programy za bežných okolností programami so stanovenými príspevkami. V zriedkavých prípadoch, keď štátny program je programom so stanovenými požitkami, však účtovná jednotka uplatňuje postup uvedený v odsekoch 29 a 30.
Insured benefitsPoistené požitky
39 | An entity may pay insurance premiums to fund a post-employment benefit plan. The entity shall treat such a plan as a defined contribution plan unless the entity will have (either directly, or indirectly through the plan) a legal or constructive obligation to either: | (a) | pay the employee benefits directly when they fall due; or | (b) | pay further amounts if the insurer does not pay all future employee benefits relating to employee service in the current and prior periods. | If the entity retains such a legal or constructive obligation, the entity shall treat the plan as a defined benefit plan.39. | Účtovná jednotka môže platiť poistné, aby zaistila financovanie programov požitkov po skončení zamestnania. Účtovná jednotka účtuje o takomto programe ako o programe so stanovenými príspevkami, pokiaľ táto jednotka nebude mať (buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom programu) zákonnú alebo mimozmluvnú povinnosť buď: | a) | vyplatiť zamestnanecké požitky v čase ich splatnosti priamo alebo | b) | vyplatiť dodatočné sumy, ak poisťovateľ nehradí všetky budúce zamestnanecké požitky súvisiace so zamestnancovou službou v súčasnom období a v predchádzajúcich obdobiach. | Ak si účtovná jednotka ponechá takúto právnu alebo mimozmluvnú povinnosť, účtuje o takomto programe ako o programe so stanovenými požitkami.
40 | The benefits insured by an insurance contract need not have a direct or automatic relationship with the entity's obligation for employee benefits. Post-employment benefit plans involving insurance contracts are subject to the same distinction between accounting and funding as other funded plans.40. | Požitky poistené poistnou zmluvou nemusia mať priamy alebo automatický vzťah k záväzku jednotky týkajúcemu sa zamestnaneckých požitkov. Programy požitkov po skončení zamestnania, ktoré zahŕňajú aj poistné zmluvy, sú predmetom rozlišovania medzi účtovaním a financovaním rovnako ako iné financované programy.
41 | Where an entity funds a post-employment benefit obligation by contributing to an insurance policy under which the entity (either directly, indirectly through the plan, through the mechanism for setting future premiums or through a related party relationship with the insurer) retains a legal or constructive obligation, the payment of the premiums does not amount to a defined contribution arrangement. It follows that the entity: | (a) | accounts for a qualifying insurance policy as a plan asset (see paragraph 7); and | (b) | recognises other insurance policies as reimbursement rights (if the policies satisfy the criteria in paragraph 104A).41. | V prípade, že účtovná jednotka financuje záväzok za požitky po skončení zamestnania prispievaním na poistnú zmluvu, podľa ktorej si účtovná jednotka ponechá (buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom programu, prostredníctvom mechanizmu na stanovenie poistného v budúcnosti alebo na základe vzťahu osoby spriaznenej s poisťovateľom) zákonnú alebo mimozmluvnú povinnosť, platba poistného nie je súčasťou dohody so stanovenými príspevkami. Z toho vyplýva, že účtovná jednotka: | a) | účtuje poistnú zmluvu spĺňajúcu kritériá ako majetok programu (pozri odsek 7) a | b) | vykazuje ostatné poistné zmluvy ako nároky na náhradu (ak poistky vyhovujú kritériám odseku 104A).
42 | Where an insurance policy is in the name of a specified plan participant or a group of plan participants and the entity does not have any legal or constructive obligation to cover any loss on the policy, the entity has no obligation to pay benefits to the employees and the insurer has sole responsibility for paying the benefits. The payment of fixed premiums under such contracts is, in substance, the settlement of the employee benefit obligation, rather than an investment to meet the obligation. Consequently, the entity no longer has an asset or a liability. Therefore, an entity treats such payments as contributions to a defined contribution plan.42. | Ak poistná zmluva znie na meno určitého účastníka programu alebo skupiny účastníkov programu a účtovná jednotka nemá zákonnú alebo mimozmluvnú povinnosť vyrovnať akékoľvek straty zo zmluvy, účtovná jednotka nie je povinná zaplatiť požitky zamestnancom a poisťovateľ má výhradnú zodpovednosť za vyplatenie požitkov. Platba pevného poistného podľa takýchto zmlúv je v podstate vysporiadaním záväzku zo zamestnaneckých požitkov, a nie investíciou na splnenie záväzku. Z toho vyplýva, že účtovná jednotka už nemá ani majetok, ani záväzky. Preto účtovná jednotka s takýmito príspevkami zaobchádza ako s príspevkami do programu so stanovenými príspevkami.
POST-EMPLOYMENT BENEFITS: DEFINED CONTRIBUTION PLANSPOŽITKY PO SKONČENÍ ZAMESTNANIA: PROGRAMY SO STANOVENÝMI PRÍSPEVKAMI
43 | Accounting for defined contribution plans is straightforward because the reporting entity's obligation for each period is determined by the amounts to be contributed for that period. Consequently, no actuarial assumptions are required to measure the obligation or the expense and there is no possibility of any actuarial gain or loss. Moreover, the obligations are measured on an undiscounted basis, except where they do not fall due wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service.43. | Účtovanie o programoch so stanovenými príspevkami nie je zložité, pretože záväzok vykazujúcej účtovnej jednotky je na každé obdobie určená sumou, ktorou za toto obdobie do programu prispeje. Z toho vyplýva, že na ocenenie záväzku alebo nákladu sa nepožaduje uplatňovanie aktuárskych predpokladov a nejestvuje možnosť vzniku aktuárskeho zisku alebo straty. Navyše sa pri oceňovaní záväzkov nepoužíva diskontovanie, s výnimkou tých záväzkov, ktoré nie sú úplne splatné do dvanástich mesiacov po skončení obdobia, v ktorom zamestnanci poskytli súvisiacu službu.
Recognition and measurementVykazovanie a oceňovanie
44 | When an employee has rendered service to an entity during a period, the entity shall recognise the contribution payable to a defined contribution plan in exchange for that service: | (a) | as a liability (accrued expense), after deducting any contribution already paid. If the contribution already paid exceeds the contribution due for service before the balance sheet date, an entity shall recognise that excess as an asset (prepaid expense) to the extent that the prepayment will lead to, for example, a reduction in future payments or a cash refund; and | (b) | as an expense, unless another standard requires or permits the inclusion of the contribution in the cost of an asset (see, for example, IAS 2 Inventories and IAS 16 Property, plant and equipment).44. | Ak zamestnanec poskytoval počas určitého obdobia účtovnej jednotke službu, táto jednotka vykáže príspevok splatný do programu so stanovenými príspevkami výmenou za túto službu: | a) | ako záväzok (výdavok budúceho obdobia), pričom sa tento záväzok znižuje o sumu každého už zaplateného príspevku. Ak presiahne suma už zaplateného príspevku príspevok, ktorý je splatný za službu pred súvahovým dňom, účtovná jednotka vykáže takýto prebytok ako majetok (náklad budúcich období) v takej výške, v akej bude toto predplatenie viesť napríklad k zníženiu budúcich platieb alebo k vráteniu peňazí, a | b) | ako náklad obdobia, pokiaľ iný štandard nepožaduje alebo nepovoľuje zahrnutie týchto nákladov do obstarávacej ceny majetku (pozri napríklad IAS 2 Zásoby a IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia).
45 | Where contributions to a defined contribution plan do not fall due wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service, they shall be discounted using the discount rate specified in paragraph 78.45. | Ak príspevky do programu so stanovenými príspevkami nie sú úplne splatné do dvanástich mesiacov po skončení obdobia, v ktorom zamestnanci poskytli súvisiacu službu, musia sa diskontovať s použitím diskontnej sadzby určenej v odseku 78.
DisclosureZverejňovanie
46 | An entity shall disclose the amount recognised as an expense for defined contribution plans.46. | Účtovná jednotka zverejní sumu vykázanú ako náklady na programy so stanovenými príspevkami.
47 | Where required by IAS 24 an entity discloses information about contributions to defined contribution plans for key management personnel.47. | V prípade, keď to požaduje IAS 24, účtovná jednotka zverejňuje informácie o príspevkoch do programov so stanovenými príspevkami za členov vrcholového vedenia.
POST-EMPLOYMENT BENEFITS: DEFINED BENEFIT PLANSPOŽITKY PO SKONČENÍ ZAMESTNANIA: PROGRAMY SO STANOVENÝMI POŽITKAMI
48 | Accounting for defined benefit plans is complex because actuarial assumptions are required to measure the obligation and the expense and there is a possibility of actuarial gains and losses. Moreover, the obligations are measured on a discounted basis because they may be settled many years after the employees render the related service.48. | Účtovanie o programoch so stanovenými požitkami je zložité, pretože na oceňovanie záväzku a nákladov sa požaduje použitie aktuárskych predpokladov a existuje možnosť vzniku aktuárskych ziskov alebo strát. Okrem toho sa záväzky oceňujú s využitím diskontácie, pretože sa majú vysporiadať až mnoho rokov potom, ako zamestnanec poskytol súvisiacu službu.
Recognition and measurementVykazovanie a oceňovanie
49 | Defined benefit plans may be unfunded, or they may be wholly or partly funded by contributions by an entity, and sometimes its employees, into an entity, or fund, that is legally separate from the reporting entity and from which the employee benefits are paid. The payment of funded benefits when they fall due depends not only on the financial position and the investment performance of the fund but also on an entity's ability (and willingness) to make good any shortfall in the fund's assets. Therefore, the entity is, in substance, underwriting the actuarial and investment risks associated with the plan. Consequently, the expense recognised for a defined benefit plan is not necessarily the amount of the contribution due for the period.49. | Programy so stanovenými požitkami môžu byť nefinancované z fondu alebo môžu byť úplne alebo čiastočne financované príspevkami účtovnej jednotky a niekedy aj jej zamestnancov do účtovnej jednotky alebo fondu, ktorý je právne oddelený od vykazujúcej účtovnej jednotky a z ktorého sa zamestnanecké požitky vyplácajú. Platba požitkov financovaných z fondu závisí v prípade ich splatnosti nielen od finančnej situácie a investičnej výkonnosti fondu, ale aj od schopnosti (a ochoty) účtovnej jednotky vyrovnať prípadný schodok na majetku fondu. Preto účtovná jednotka v podstate zaručuje aktuárske a investičné riziká súvisiace s programom. Z toho vyplýva, že náklady vykázané v súvislosti s programom so stanovenými požitkami nemusia nevyhnutne zodpovedať sume príspevku splatného za dané obdobie.
50 | Accounting by an entity for defined benefit plans involves the following steps: | (a) | using actuarial techniques to make a reliable estimate of the amount of benefit that employees have earned in return for their service in the current and prior periods. This requires an entity to determine how much benefit is attributable to the current and prior periods (see paragraphs 67-71) and to make estimates (actuarial assumptions) about demographic variables (such as employee turnover and mortality) and financial variables (such as future increases in salaries and medical costs) that will influence the cost of the benefit (see paragraphs 72-91); | (b) | discounting that benefit using the Projected Unit Credit Method in order to determine the present value of the defined benefit obligation and the current service cost (see paragraphs 64-66); | (c) | determining the fair value of any plan assets (see paragraphs 102-104); | (d) | determining the total amount of actuarial gains and losses and the amount of those actuarial gains and losses to be recognised (see paragraphs 92-95); | (e) | where a plan has been introduced or changed, determining the resulting past service cost (see paragraphs 96-101); and | (f) | where a plan has been curtailed or settled, determining the resulting gain or loss (see paragraphs 109-115). | Where an entity has more than one defined benefit plan, the entity applies these procedures for each material plan separately.50. | Účtovanie programov so stanovenými požitkami účtovnou jednotkou zahŕňa tieto kroky: | a) | použitie aktuárskych postupov na vykonanie spoľahlivého odhadu sumy požitku, ktorú si zamestnanci zarobili výmenou za svoju službu v súčasnom období a predchádzajúcich obdobiach. Tento postup vyžaduje, aby účtovná jednotka určila výšku požitkov priraditeľných súčasnému obdobiu a predchádzajúcim obdobiam (pozri odseky 67 až 71) a vykonala odhady (aktuárske predpoklady) o demografických premenných (ako napríklad fluktuácia zamestnancov a úmrtnosť) a finančných premenných (ako napríklad budúce zvýšenia platov a nákladov na zdravotnú starostlivosť), ktoré budú mať vplyv na náklady požitku (pozri odseky 72 až 91), | b) | diskontovanie takéhoto požitku použitím metódy projektovaných jednotkových kreditov na určenie súčasnej hodnoty záväzku zo stanovených požitkov a nákladov súčasnej služby (pozri odseky 64 až 66); | c) | určenie reálnej hodnoty akéhokoľvek majetku programu (pozri odseky l02 až 104); | d) | určenie celkovej výšky aktuárskych ziskov a strát a sumy tých aktuárskych ziskov a strát, ktoré by sa mali vykázať (pozri odseky 92 až 95); | e) | pri zavedení nového programu alebo zmeny programu stanovenie výsledného nákladu minulej služby (pozri odseky 96 až 101) a | f) | pri krátení alebo vysporiadaní programu stanovenie z toho vyplývajúceho zisku alebo straty (pozri odseky 109 až 115). | Ak účtovná jednotka má viac ako jeden program so stanovenými požitkami, používa tieto postupy pri každom významnom programe samostatne.
51 | In some cases, estimates, averages and computational short cuts may provide a reliable approximation of the detailed computations illustrated in this standard.51. | V niektorých prípadoch môžu poskytovať spoľahlivú aproximáciu podrobných výpočtov opísaných v tomto štandarde odhady, priemery a zjednodušené výpočty.
Accounting for the constructive obligationÚčtovanie mimozmluvnej povinnosti
52 | An entity shall account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices. Informal practices give rise to a constructive obligation where the entity has no realistic alternative but to pay employee benefits. An example of a constructive obligation is where a change in the entity's informal practices would cause unacceptable damage to its relationship with employees.52. | Účtovná jednotka účtuje nielen o svojich zákonných povinnostiach vyplývajúcich z formálnych podmienok programov so stanovenými požitkami, ale aj o každej mimozmluvnej povinnosti, ktorá vzniká z neformálnych zvyklostí účtovnej jednotky. Neformálne zvyklosti vedú k vzniku mimozmluvnej povinnosti, ak účtovná jednotka nemá inú reálnu alternatívu, len zamestnanecké požitky vyplatiť. Príkladom mimozmluvnej povinnosti je situácia, keď by zmena neformálnych praktík účtovnej jednotky mohla zapríčiniť neprijateľnú ujmu vo vzťahu k zamestnancom.
53 | The formal terms of a defined benefit plan may permit an entity to terminate its obligation under the plan. Nevertheless, it is usually difficult for an entity to cancel a plan if employees are to be retained. Therefore, in the absence of evidence to the contrary, accounting for post-employment benefits assumes that an entity which is currently promising such benefits will continue to do so over the remaining working lives of employees.53. | Formálne podmienky programov so stanovenými požitkami môžu umožňovať, aby účtovná jednotka vypovedala svoje záväzky vyplývajúce z programu. Napriek tomu je pre účtovnú jednotku zvyčajne ťažké zrušiť program, ak si má udržať zamestnancov. Preto, pokiaľ nejestvuje dôkaz potvrdzujúci opak, účtovanie požitkov po skončení zamestnania obsahuje predpoklad, že účtovná jednotka, ktorá v súčasnosti poskytuje takéto požitky, bude pokračovať v tejto praxi počas obdobia, v ktorom zostanú zamestnanci v práci.
Balance sheetSúvaha
54 | The amount recognised as a defined benefit liability shall be the net total of the following amounts: | (a) | the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date (see paragraph 64); | (b) | plus any actuarial gains (less any actuarial losses) not recognised because of the treatment set out in paragraphs 92 and 93; | (c) | minus any past service cost not yet recognised (see paragraph 96); | (d) | minus the fair value at the balance sheet date of plan assets (if any) out of which the obligations are to be settled directly (see paragraphs 102-104).54. | Suma vykázaná ako záväzok zo stanovených požitkov je čistý súčet týchto súm: | a) | súčasná hodnota záväzku zo stanovených požitkov vykázaná k súvahovému dňu (pozri odsek 64); | b) | plus všetky aktuárske zisky (mínus akékoľvek aktuárske straty) nevykázané pre postupy stanovené v odsekoch 92 a 93; | c) | mínus všetky ešte nevykázané náklady minulej služby (pozri odsek 96); | d) | mínus reálna hodnota vykázaná k súvahovému dňu, týkajúca sa toho majetku programu (ak nejaký je), z ktorého sa majú záväzky uhrádzať priamo (pozri odseky 102 až 104).
55 | The present value of the defined benefit obligation is the gross obligation, before deducting the fair value of any plan assets.55. | Súčasná hodnota záväzku zo stanovených požitkov predstavuje celkový záväzok pred odpočítaním reálnej hodnoty celkového majetku programu.
56 | An entity shall determine the present value of defined benefit obligations and the fair value of any plan assets with sufficient regularity that the amounts recognised in the financial statements do not differ materially from the amounts that would be determined at the balance sheet date.56. | Účtová jednotka stanovuje reálnu hodnotu záväzkov zo stanovených požitkov a reálnu hodnotu celkového majetku programu s dostatočnou pravidelnosťou, aby sa sumy vykázané v účtovných závierkach podstatne nelíšili od súm, ktoré by boli vykázané k súvahovému dňu.
57 | This standard encourages, but does not require, an entity to involve a qualified actuary in the measurement of all material post-employment benefit obligations. For practical reasons, an entity may request a qualified actuary to carry out a detailed valuation of the obligation before the balance sheet date. Nevertheless, the results of that valuation are updated for any material transactions and other material changes in circumstances (including changes in market prices and interest rates) up to the balance sheet date.57. | V tomto štandarde sa odporúča, ale nepožaduje, aby účtovná jednotka pri oceňovaní všetkých podstatných záväzkov za požitky po skončení zamestnania využila služby kvalifikovaného aktuára. Účtovná jednotka môže praktických dôvodov žiadať od kvalifikovaného aktuára, aby vykonal podrobné ocenenie záväzku pred súvahovým d