?

29.6.2006    | EN | Official Journal of the European Union | L 175/4529.6.2006    | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 175/45
COMMISSION REGULATION (EC) No 957/2006NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 957/2006
of 28 June 2006z 28. júna 2006
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature and amending Regulation (EEC) No 48/90o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 48/90
THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
Having regard to the Treaty establishing the European Community,so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),
Whereas:keďže:
(1) | In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.(1) | S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry pripojenej k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.
(2) | Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific Community provisions, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.(2) | Nariadením (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa tiež uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá je na nej úplne alebo čiastočne založená alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie delenie a ktorá vychádza zo špecifických ustanovení Spoločenstva s cieľom uplatňovať colné a iné opatrenia týkajúce sa obchodu s tovarom.
(3) | Pursuant to those general rules, the goods described in column 1 of the table set out in the Annex to this Regulation should be classified under the CN codes indicated in column 2, by virtue of the reasons set out in column 3 of that table.(3) | Podľa týchto všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu mal zatriediť pod kódy KN uvedené v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3.
(4) | It is appropriate to provide that binding tariff information which has been issued by the customs authorities of Member States in respect of the classification of goods in the Combined Nomenclature but which is not in accordance with this Regulation can, for a period of three months, continue to be invoked by the holder, under Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (2).(4) | Je vhodné zabezpečiť, aby sa na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ naďalej odvolávať počas obdobia troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).
(5) | The classification of ‘dot-matrix displays’ in Commission Regulation (EEC) No 48/90 of 9 January 1990 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature (3) has led to incorrect classifications and therefore point 2 of the Annex to that Regulation should be deleted.(5) | Zatriedenie „displejov typu bodová matica“ v nariadení Komisie (EHS) č. 48/90 z 9. januára 1990 o zatrieďovaní určitých tovarov do kombinovanej nomenklatúry (3) viedlo k nesprávnym zatriedeniam, a preto by sa bod 2 prílohy k uvedenému nariadeniu mal vypustiť.
(6) | The Customs Code Committee has not delivered an opinion within the time-limit set by its chairman as regards product No 3 in the annexed table.(6) | Výbor pre colný kódex nepredložil stanovisko v rámci lehoty stanovenej jej predsedom vo vzťahu k výrobku č. 3 uvedeného v prílohe.
(7) | The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee as regards products Nos 1 and 2 in the annexed table,(7) | Opatrenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex vo vzťahu k výrobkom č. 1 a 2 uvedeným v prílohe,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Article 1Článok 1
The goods described in column 1 of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN codes indicated in column 2 of that table.Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa v rámci kombinovanej nomenklatúry zatrieďuje pod kód KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.
Article 2Článok 2
Binding tariff information issued by the customs authorities of Member States, which is not in accordance with this Regulation, can continue to be invoked for a period of three months under Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92.Na záväzné tarifné informácie vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, sa možno naďalej odvolávať počas obdobia troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.
Article 3Článok 3
Point 2 of the Annex to Regulation (EEC) No 48/90 is deleted.Bod 2 prílohy k nariadeniu (EHS) č. 48/90 sa vypúšťa.
Article 4Článok 4
This Regulation shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Union.Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Done at Brussels, 28 June 2006.V Bruseli 28. júna 2006
For the CommissionZa Komisiu
László KOVÁCSLászló KOVÁCS
Member of the Commissiončlen Komisie
(1)  OJ L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 838/2006 (OJ L 154, 8.6.2006, p. 1).(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 838/2006 (Ú. v. EÚ L 154, 8.6.2006, s. 1).
(2)  OJ L 302, 19.10.1992, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 648/2005 of the European Parliament and of the Council (OJ L 117, 4.5.2005, p. 13).(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).
(3)  OJ L 8, 11.1.1990, p. 16. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 705/2005 (OJ L 118, 5.5.2005, p. 18.(3)  Ú. v. ES L 8, 11.1.1990, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 705/2005 (Ú. v. EÚ L 118, 5.5.2005, s. 18).
ANNEXPRÍLOHA
Description of the goods | Classification | (CN code) | ReasonsOpis tovaru | Zatriedenie | (kód KN) | Dôvody
(1) | (2) | (3)(1) | (2) | (3)
1. | A graphic and alpha-numeric display based on the monochrome passive matrix liquid crystal display technology. | The display consists of a liquid crystal layer sandwiched between two sheets or plates of glass with a number of dots (presented in 64 lines and 240 columns) and an electronic interface board of C-MOS technology. | It can be incorporated with other products. | It is unable to display video images. | 8531 20 95 | Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 8531, 8531 20 and 8531 20 95. | The display has an electronic interface board. Therefore it cannot be classified as a liquid crystal device of heading 9013 (see also HS Explanatory Notes to heading 9013 (1)). | The display does not incorporate electronics to reproduce video signals. Therefore it cannot be classified as a video monitor of heading 8528. | The display is an indicator panel of heading 8531 as it is only capable of displaying graphics and alpha-numeric characters (see also HS Explanatory Notes to heading 8531 (D)).1. | Grafický a alfanumerický displej založený na technológii monochromatickej pasívnej maticovej obrazovky z tekutých kryštálov. | Obrazovka pozostáva z vrstvy tekutých kryštálov medzi dvoma sklenenými panelmi alebo platňami s množstvom bodov (prítomných v 64 radoch a 240 stĺpcoch) a dosky elektronického rozhrania s C-MOS technológiou. | Môže byť súčasťou iných výrobkov. | Nezobrazuje videoobraz. | 8531 20 95 | Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 8531, 8531 20 a 8531 20 95. | Displej má dosku elektronického rozhrania. Preto nemôže byť zatriedený ako výrobok s tekutými kryštálmi položky 9013 [pozri tiež vysvetlivky HS k položke 9013 (1)]. | Displej nezahŕňa elektroniku na reprodukciu videosignálov. Preto sa nemôže zatriediť ako videomonitor položky 8528. | Displej je návestným panelom položky 8531, keďže zobrazuje len grafické a alfanumerické znaky [pozri tiež vysvetlivky HS k položke 8531 (D)].
2. | A product, known as an ‘LCD module (touch screen type)’, in the form of an active matrix liquid crystal device with a backlight unit, inverters and printed circuit boards with control electronics for pixel addressing only. The liquid crystal device consists of a liquid crystal layer sandwiched between two sheets of glass. The outer layer of the glass cells is coated with a thin metallic electrically conductive and resistive layer. | The module is based on thin-film transistor (TFT) technology. It has overall dimensions of 34,5 (W) × 35,3 (H) × 16,5 (D) cm and a diagonal screen measurement of 38,1 cm (15 inches). | The module does not incorporate any other electronic components (for example, a power supply, a video converter, a scaler, a tuner, etc.), or interfaces for connection to other apparatus. | 8548 90 90 | Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 2(c) to Section XVI and by the wording of CN codes 8548, 8548 90 and 8548 90 90. | The module is a part which is not suitable for use solely or principally with a particular kind of machine of Section XVI. Therefore it is classified under heading 8548 by virtue of Note 2(c) to Section XVI.2. | Výrobok známy ako „LCD modul (typu dotyková obrazovka)“ vo forme zariadenia s tekutými kryštálmi s aktívnou maticou so zariadením na osvetlenie pozadia, invertormi, doskami s tlačenými obvodmi s riadiacou elektronikou iba na adresovanie pixlov. Výrobok s tekutými kryštálmi pozostáva z vrstvy tekutých kryštálov medzi dvoma sklenenými panelmi. Vonkajšiu vrstvu sklenených buniek pokrýva tenká kovová, elektricky vodivá a odporová vrstva. | Modul je založený na tenkovrstvovej tranzistorovej (TFT) technológii. Celkové rozmery sú 34,5 (š) × 35,3 (v) × 16,5 (h) cm a obrazovka má diagonálny rozmer 38,1 cm (15″). | Modul nezahŕňa žiadne iné elektronické súčiastky (napr. napájací zdroj, video konvertor, počítač impulzov, tuner atď.) alebo rozhrania na pripojenie k iným zariadeniam. | 8548 90 90 | Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2 c) k triede XVI a znením kódov KN 8548, 8548 90 a 8548 90 90. | Modul je časťou, ktorá nie je vhodná na použitie výlučne alebo hlavne s určitým druhom stroja triedy XVI. Preto je zatriedený do položky 8548 na základe poznámky 2 c) k triede XVI.
3. | A product, known as an ‘LCD module’, in the form of an active matrix liquid crystal device with a backlight unit, inverters and printed circuit boards with control electronics for pixel addressing only. | The module is based on thin-film transistor (TFT) technology. It has overall dimensions of 75,9 (W) × 44,9 (H) × 4,9 (D) cm, a diagonal screen measurement of 81,6 cm (32 inches) and a resolution of 1 366 × 768 pixels. | The module does not incorporate any other electronic components (for example, a power supply, a video converter, a scaler, a tuner, etc.) or interfaces for connection to other apparatus. | 8529 90 81 | Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 2(b) to Section XVI and by the wording of CN codes 8529, 8529 90 and 8529 90 81. | The module cannot be classified under heading 9013 because it comprises a backlight unit, inverters and printed circuit boards with control electronics for pixel addressing only (see also HS Explanatory Notes to heading 9013 (1)). | The module is not classifiable in heading 8473 as a part of a display unit of an automatic data-processing machine, because it is not suitable for use solely or principally with an automatic data-processing machine of heading 8471. | The module is not classifiable in heading 8531, because it is not considered to be an electrical visual signalling apparatus of heading 8531 or a part of such an apparatus in view of its characteristics (see also HS Explanatory Notes to heading 8531). | Because of its characteristics (such as dimensions and resolution) the module is classifiable under heading 8529 because it is suitable for use solely or principally with apparatus of heading 8528.3. | Výrobok známy ako „LCD modul“ vo forme zariadenia s tekutými kryštálmi s aktívnou maticou so zariadením na osvetlenie pozadia, invertormi a doskami s tlačenými obvodmi s riadiacou elektronikou iba na adresovanie pixlov. | Modul je založený na tenkovrstvovej tranzistorovej (TFT) technológii. Celkové rozmery sú 75,9 (š) × 44,9 (v) × 4,9 (h) cm, obrazovka má diagonálny rozmer 81,6 cm (32″) a rozlíšenie 1 366 × 768 pixlov. | Modul nezahŕňa žiadne iné elektronické súčiastky (napr. napájací zdroj, video konvertor, počítač impulzov, tuner atď.) alebo rozhrania na pripojenie k iným zariadeniam. | 8529 90 81 | Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2 b) k triede XVI a znením kódov KN 8529, 8529 90 a 8529 90 81. | Modul sa nemôže zatriediť do položky 9013, pretože je tvorený zariadením na osvetlenie pozadia, invertormi a doskami s tlačenými obvodmi s riadiacou elektronikou iba na adresovanie pixlov [pozri tiež vysvetlivky HS k položke 9013 (1)]. | Modul sa nezatrieďuje do položky 8473 ako súčasť zobrazovacej jednotky stroja na automatické spracovanie údajov, pretože nie je vhodný na použitie výhradne alebo hlavne so strojom na automatické spracovanie údajov položky 8471. | Modul sa nezatrieďuje do položky 8531, pretože sa nepovažuje za elektrický prístroj na vizuálnu signalizáciu položky 8531 alebo za časť a súčasť takého prístroja s ohľadom na jeho vlastnosti [pozri tiež vysvetlivky HS k položke 8531]. | Kvôli svojim vlastnostiam (ako rozmery a rozlíšenie) sa modul zatrieďuje do položky 8529, pretože je vhodný na použitie výlučne alebo hlavne s prístrojom položky 8528.