?

Avis juridique important Dôležité právne oznámenie
||
32002L005832002L0058
Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)
Official Journal L 201 , 31/07/2002 P. 0037 - 0047Úradný vestník L 201 , 31/07/2002 S. 0037 - 0047
Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the CouncilSmernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES
of 12 July 2002z 12. júla 2002,
concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications)týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 95 thereof,so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 95,
Having regard to the proposal from the Commission(1),so zreteľom na návrh Komisie [1],
Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee(2),so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],
Having consulted the Committee of the Regions,po porade s Výborom regiónov,
Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty(3),konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy [3],
Whereas:Keďže:
(1) Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data(4) requires Member States to ensure the rights and freedoms of natural persons with regard to the processing of personal data, and in particular their right to privacy, in order to ensure the free flow of personal data in the Community.(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov [4] od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili práva a slobodu fyzických osôb z hľadiska spracovávania osobných údajov a najmä ich práva na súkromie, aby bol zabezpečený voľný tok osobných údajov v spoločenstve.
(2) This Directive seeks to respect the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of fundamental rights of the European Union. In particular, this Directive seeks to ensure full respect for the rights set out in Articles 7 and 8 of that Charter.(2) Táto smernica sa snaží rešpektovať základné práva a dodržiavať princípy uznané najmä chartou základných práv Európskej únie. Táto smernica sa snaží najmä o plné zabezpečenie práv stanovených v článkoch 7 a 8 uvedenej charty.
(3) Confidentiality of communications is guaranteed in accordance with the international instruments relating to human rights, in particular the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and the constitutions of the Member States.(3) Dôvernosť komunikácií je zaručená v súlade s medzinárodnými nástrojmi týkajúcimi sa ľudských práv, najmä Európskeho dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd a ústav členských štátov.
(4) Directive 97/66/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the telecommunications sector(5) translated the principles set out in Directive 95/46/EC into specific rules for the telecommunications sector. Directive 97/66/EC has to be adapted to developments in the markets and technologies for electronic communications services in order to provide an equal level of protection of personal data and privacy for users of publicly available electronic communications services, regardless of the technologies used. That Directive should therefore be repealed and replaced by this Directive.(4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/66/ES z 15. decembra 1997 o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v telekomunikačnom sektore [5] transformovala princípy stanovené v smernici 95/46/ES do špecifických pravidiel pre telekomunikačný sektor. Smernica 97/66/ES sa musí prispôsobiť vývoju na trhoch a technológiám elektronických komunikačných služieb, aby sa zabezpečila rovnaká úroveň ochrany osobných údajov a súkromia pre užívateľov verejne dostupných elektronických komunikačných služieb, bez ohľadu na používané technológie. Uvedená smernica by sa preto mala zrušiť a nahradiť touto smernicou.
(5) New advanced digital technologies are currently being introduced in public communications networks in the Community, which give rise to specific requirements concerning the protection of personal data and privacy of the user. The development of the information society is characterised by the introduction of new electronic communications services. Access to digital mobile networks has become available and affordable for a large public. These digital networks have large capacities and possibilities for processing personal data. The successful cross-border development of these services is partly dependent on the confidence of users that their privacy will not be at risk.(5) Vo verejných telekomunikačných sieťach v spoločenstve sa v súčasnosti zavádzajú nové vyspelé digitálne technológie, z ktorých vyplývajú špecifické požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov a súkromia užívateľov. Rozvoj informačnej spoločnosti je charakterizovaný zavádzaním nových elektronických komunikačných služieb. Prístup k digitálnym mobilným sieťam sa stal dostupný a prijateľný pre širokú verejnosť. Tieto digitálne siete majú veľkú kapacitu a možnosti spracovávania osobných údajov. Úspešný cezhraničný rozvoj týchto služieb je čiastočne závislý na dôvere užívateľov, že ich súkromie nebude vystavené riziku.
(6) The Internet is overturning traditional market structures by providing a common, global infrastructure for the delivery of a wide range of electronic communications services. Publicly available electronic communications services over the Internet open new possibilities for users but also new risks for their personal data and privacy.(6) Internet revolucionalizoval tradičné trhové štruktúry tým, že poskytuje spoločnú, globálnu infraštruktúru pre ponuku širokého rozsahu elektronických komunikačných služieb. Verejne dostupné elektronické komunikačné služby na internete otvárajú nové možnosti pre užívateľov, no prinášajú aj nové riziká pre ich osobné údaje a súkromie.
(7) In the case of public communications networks, specific legal, regulatory and technical provisions should be made in order to protect fundamental rights and freedoms of natural persons and legitimate interests of legal persons, in particular with regard to the increasing capacity for automated storage and processing of data relating to subscribers and users.(7) V prípade verejných komunikačných sietí by sa mali stanoviť špecifické právne, regulačné a technické opatrenia, aby boli chránené základné práva a slobody fyzických osôb a legitímne záujmy právnických osôb, najmä z hľadiska zvyšovania kapacity automatického uchovávania a spracovávania údajov týkajúcich sa účastníkov a užívateľov.
(8) Legal, regulatory and technical provisions adopted by the Member States concerning the protection of personal data, privacy and the legitimate interest of legal persons, in the electronic communication sector, should be harmonised in order to avoid obstacles to the internal market for electronic communication in accordance with Article 14 of the Treaty. Harmonisation should be limited to requirements necessary to guarantee that the promotion and development of new electronic communications services and networks between Member States are not hindered.(8) Právne, regulačné a technické opatrenia prijaté členskými štátmi, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, súkromia a legitímneho záujmu právnických osôb v elektronickom komunikačnom sektore by sa mali harmonizovať, aby sa odstránili prekážky na vnútornom trhu elektronických komunikácií, v súlade s článkom 14 Zmluvy. Harmonizácia by sa mala obmedziť na požiadavky nevyhnutné na zaručenie nehateného budovania a rozvoja nových elektronických komunikačných služieb a sietí v členských štátoch.
(9) The Member States, providers and users concerned, together with the competent Community bodies, should cooperate in introducing and developing the relevant technologies where this is necessary to apply the guarantees provided for by this Directive and taking particular account of the objectives of minimising the processing of personal data and of using anonymous or pseudonymous data where possible.(9) Členské štáty, príslušní poskytovatelia a užívatelia spolu s príslušnými orgánmi spoločenstva by mali spolupracovať pri zavádzaní a rozvoji relevantných technológií, ak je to potrebné na uplatňovanie záruk predpokladaných touto smernicou a so zvláštnym zreteľom na ciele, ako je minimalizácia spracovávania osobných údajov a pokiaľ je to možné, používanie anonymných alebo pseudonymných údajov.
(10) In the electronic communications sector, Directive 95/46/EC applies in particular to all matters concerning protection of fundamental rights and freedoms, which are not specifically covered by the provisions of this Directive, including the obligations on the controller and the rights of individuals. Directive 95/46/EC applies to non-public communications services.(10) V elektronickom komunikačnom sektore sa smernica 95/46/ES uplatňuje najmä na všetky záležitosti týkajúce sa ochrany základných práv a slobôd, ktoré nie sú predmetom ustanovení tejto smernice, vrátane povinností spracovávateľov a práv jednotlivcov. Smernica 95/46/ES sa uplatňuje na neverejné komunikačné služby.
(11) Like Directive 95/46/EC, this Directive does not address issues of protection of fundamental rights and freedoms related to activities which are not governed by Community law. Therefore it does not alter the existing balance between the individual's right to privacy and the possibility for Member States to take the measures referred to in Article 15(1) of this Directive, necessary for the protection of public security, defence, State security (including the economic well-being of the State when the activities relate to State security matters) and the enforcement of criminal law. Consequently, this Directive does not affect the ability of Member States to carry out lawful interception of electronic communications, or take other measures, if necessary for any of these purposes and in accordance with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as interpreted by the rulings of the European Court of Human Rights. Such measures must be appropriate, strictly proportionate to the intended purpose and necessary within a democratic society and should be subject to adequate safeguards in accordance with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.(11) Podobne ako smernica 95/46/ES sa táto smernica netýka otázok ochrany základných práv a slobôd vzťahujúcich sa k činnostiam, ktoré nie sú upravené právom spoločenstva. Preto nemení existujúcu rovnováhu medzi právami jednotlivca na súkromie a možnosťami členských štátov prijať opatrenia uvedené v článku 15 ods. 1 tejto smernice, ktoré sú potrebné na ochranu verejnej bezpečnosti, obrany, bezpečnosti štátu (vrátane ekonomického blahobytu štátu, keď sa činnosti týkajú záležitostí bezpečnosti štátu) a presadzovanie trestného práva. Následne táto smernica nemá vplyv na možnosť členských štátov zachytávať elektronické správy alebo prijímať iné opatrenia, ak je to nevyhnutné z akýchkoľvek iných dôvodov a v súlade s Európskym dohovorom na ochranu ľudských práv a základných slobôd, interpretovaným rozsudkami súdneho dvora týkajúcimi sa ľudských práv; také opatrenia musia byť primerané, prísne proporcionálne vo vzťahu k zamýšľanému účelu a potrebné v rámci demokratickej spoločnosti a mali by byť predmetom primeranej ochrany v súlade s Európskym dohovorom na ochranu ľudských práv a základných slobôd.
(12) Subscribers to a publicly available electronic communications service may be natural or legal persons. By supplementing Directive 95/46/EC, this Directive is aimed at protecting the fundamental rights of natural persons and particularly their right to privacy, as well as the legitimate interests of legal persons. This Directive does not entail an obligation for Member States to extend the application of Directive 95/46/EC to the protection of the legitimate interests of legal persons, which is ensured within the framework of the applicable Community and national legislation.(12) Účastníkmi verejne dostupných elektronických komunikačných služieb môžu byť fyzické alebo právnické osoby. Doplnením smernice 95/46/ES je táto smernica zameraná na ochranu základných práv fyzických osôb a najmä ich práva na súkromie, ako aj legitímnych záujmov právnických osôb. Táto smernica neobsahuje povinnosť členských štátov rozšíriť uplatňovanie smernice 95/46/ES na ochranu legitímnych záujmov právnických osôb, ktorá je zabezpečená v rámci aplikovateľných právnych predpisov spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisov.
(13) The contractual relation between a subscriber and a service provider may entail a periodic or a one-off payment for the service provided or to be provided. Prepaid cards are also considered as a contract.(13) Zmluvný vzťah medzi účastníkom a poskytovateľom služby môže zahŕňať periodické alebo jednorazové platby za poskytnutú službu alebo služby, ktoré sa majú poskytnúť. Predplatné karty sa tiež považujú za formu zmluvy.
(14) Location data may refer to the latitude, longitude and altitude of the user's terminal equipment, to the direction of travel, to the level of accuracy of the location information, to the identification of the network cell in which the terminal equipment is located at a certain point in time and to the time the location information was recorded.(14) Miestne dáta sa môžu vzťahovať k zemepisnej dĺžke, šírke a výške koncového zariadenia užívateľa, k smeru prenosu, k úrovni presnosti informácií o adrese, k identifikácii sieťovej bunky, v ktorej je zariadenie umiestnené v niektorom časovom bode a k času, kedy bola informácia o adrese zaznamenaná.
(15) A communication may include any naming, numbering or addressing information provided by the sender of a communication or the user of a connection to carry out the communication. Traffic data may include any translation of this information by the network over which the communication is transmitted for the purpose of carrying out the transmission. Traffic data may, inter alia, consist of data referring to the routing, duration, time or volume of a communication, to the protocol used, to the location of the terminal equipment of the sender or recipient, to the network on which the communication originates or terminates, to the beginning, end or duration of a connection. They may also consist of the format in which the communication is conveyed by the network.(15) Správa môže zahŕňať všetky informácie o mene, číslach alebo adresách poskytnutých odosielateľom správy alebo užívateľom spojenia na účely oznámenia správy. Prevádzkové dáta môžu zahŕňať akúkoľvek zmenu tejto informácie v sieti, na ktorej je správa prenášaná, s cieľom uskutočnenia prenosu. Prevádzkové dáta môžu medzi iným obsahovať údaje týkajúce sa smerovania správ, trvania, času alebo objemu správy, použitého protokolu, adresy koncového zariadenia odosielateľa alebo príjemcu, siete na ktorej správa začína alebo končí, začiatku, konca alebo doby trvania správy; môžu tiež obsahovať formát, v ktorom sa správa posiela v sieti.
(16) Information that is part of a broadcasting service provided over a public communications network is intended for a potentially unlimited audience and does not constitute a communication in the sense of this Directive. However, in cases where the individual subscriber or user receiving such information can be identified, for example with video-on-demand services, the information conveyed is covered within the meaning of a communication for the purposes of this Directive.(16) Informácie, ktoré sú časťou rozhlasového vysielania zabezpečovaného verejnou telekomunikačnou sieťou sú určené pre potenciálne neobmedzený počet účastníkov a nepredstavujú správu v zmysle tejto smernice. Avšak v prípadoch, keď môže byť identifikovaný jednotlivý účastník alebo užívateľ prijímajúci také informácie, napríklad videové služby na volanie, prenášané informácie sa chápu ako správa v zmysle tejto smernice.
(17) For the purposes of this Directive, consent of a user or subscriber, regardless of whether the latter is a natural or a legal person, should have the same meaning as the data subject's consent as defined and further specified in Directive 95/46/EC. Consent may be given by any appropriate method enabling a freely given specific and informed indication of the user's wishes, including by ticking a box when visiting an Internet website.(17) Na účely tejto smernice súhlas užívateľa alebo účastníka, bez ohľadu na to či je účastník fyzickou alebo právnickou osobou, by mal mať rovnaký význam ako súhlas dátového subjektu definovaného a ďalej špecifikovaného v smernici 95/46/ES. Súhlas môže byť vyjadrený akýmkoľvek vhodným spôsobom umožňujúcim vyjadrenie špecifického želania, ktoré nastane na základe slobodného a vecného rozhodnutia užívateľa, vrátane označenia poľa na webovej stránke internetu.
(18) Value added services may, for example, consist of advice on least expensive tariff packages, route guidance, traffic information, weather forecasts and tourist information.(18) Služby s pridanou hodnotou môžu napríklad obsahovať Radu o najlacnejšom tarifnom balíku, navigačnú pomoc, prevádzkové informácie, predpoveď počasia a turistické informácie.
(19) The application of certain requirements relating to presentation and restriction of calling and connected line identification and to automatic call forwarding to subscriber lines connected to analogue exchanges should not be made mandatory in specific cases where such application would prove to be technically impossible or would require a disproportionate economic effort. It is important for interested parties to be informed of such cases and the Member States should therefore notify them to the Commission.(19) Uplatňovanie niektorých požiadaviek týkajúcich sa prezentácie a obmedzenia hovorov a identifikácie volaného čísla a automaticky prepájaných hovorov na čísla účastníkov spojených s analógovou ústredňou, by nemalo byť v špecifických prípadoch povinné, ak by sa také aplikácie ukázali ako technicky nemožné alebo by si vyžadovali neúmerné ekonomické výdaje. Pre dotknuté strany je dôležité, aby boli informované o takých prípadoch a členské štáty by ich preto mali oznámiť Komisii.
(20) Service providers should take appropriate measures to safeguard the security of their services, if necessary in conjunction with the provider of the network, and inform subscribers of any special risks of a breach of the security of the network. Such risks may especially occur for electronic communications services over an open network such as the Internet or analogue mobile telephony. It is particularly important for subscribers and users of such services to be fully informed by their service provider of the existing security risks which lie outside the scope of possible remedies by the service provider. Service providers who offer publicly available electronic communications services over the Internet should inform users and subscribers of measures they can take to protect the security of their communications for instance by using specific types of software or encryption technologies. The requirement to inform subscribers of particular security risks does not discharge a service provider from the obligation to take, at its own costs, appropriate and immediate measures to remedy any new, unforeseen security risks and restore the normal security level of the service. The provision of information about security risks to the subscriber should be free of charge except for any nominal costs which the subscriber may incur while receiving or collecting the information, for instance by downloading an electronic mail message. Security is appraised in the light of Article 17 of Directive 95/46/EC.(20) Poskytovatelia služieb by mali prijať vhodné opatrenia na zaručenie bezpečnosti svojich služieb, ak je to potrebné v spojení s poskytovateľom siete, a mali by informovať účastníkov o každom zvláštnom riziku narušenia bezpečnosti siete. Také riziká môžu nastať obzvlášť pre elektronické komunikačné služby zabezpečované v otvorenej sieti ako je internet alebo analógové mobilné telefóny. Pre účastníkov a užívateľov takých služieb je dôležité, aby boli plne informovaní svojimi poskytovateľmi služieb o existujúcich bezpečnostných rizikách, ktoré ležia mimo rozsahu možných opravných prostriedkov poskytovateľa služby; poskytovatelia služieb, ktorí ponúkajú verejne dostupné elektronické komunikačné služby cez internet, by mali užívateľov a účastníkov informovať o opatreniach, ktoré môžu prijať na ochranu bezpečnosti ich správ, napríklad použitím špecifických typov softwaru alebo kódovacími technológiami. Požiadavka informovať užívateľov a účastníkov o jednotlivých bezpečnostných rizikách nezbavuje poskytovateľa služby povinnosti vykonať na svoje vlastné náklady vhodné a okamžité opatrenia na nápravu akýchkoľvek nových, nepredvídaných bezpečnostných rizík a znovu obnoviť úroveň bezpečnosti služby. Poskytovanie informácií o bezpečnostných rizikách účastníkovi by malo byť bezplatné okrem nominálnych nákladov, ktoré môžu účastníkovi vzniknúť pri prijímaní alebo zbere informácií, napríklad pri sťahovaní elektronických mailových správ. Hodnotenie bezpečnosti sa vykonáva na základe článku 17 smernice 95/46/ES.
(21) Measures should be taken to prevent unauthorised access to communications in order to protect the confidentiality of communications, including both the contents and any data related to such communications, by means of public communications networks and publicly available electronic communications services. National legislation in some Member States only prohibits intentional unauthorised access to communications.(21) Mali by sa prijať opatrenia na zabránenie neoprávneného prístupu k správam, vrátane prístupu k obsahu a k akýmkoľvek údajom takých správ pomocou verejných komunikačných sietí a verejne dostupných elektronických komunikačných služieb. Vnútroštátne právne predpisy v niektorých členských štátoch len zakazujú úmyselný neoprávnený prístup k správam.
(22) The prohibition of storage of communications and the related traffic data by persons other than the users or without their consent is not intended to prohibit any automatic, intermediate and transient storage of this information in so far as this takes place for the sole purpose of carrying out the transmission in the electronic communications network and provided that the information is not stored for any period longer than is necessary for the transmission and for traffic management purposes, and that during the period of storage the confidentiality remains guaranteed. Where this is necessary for making more efficient the onward transmission of any publicly accessible information to other recipients of the service upon their request, this Directive should not prevent such information from being further stored, provided that this information would in any case be accessible to the public without restriction and that any data referring to the individual subscribers or users requesting such information are erased.(22) Zákaz ukladania správ a príslušných prevádzkových dát osobami inými, než sú užívatelia alebo účastníci bez ich súhlasu, nie je určený na zákaz akéhokoľvek automatického, dočasného a prechodného uloženia týchto informácií, pokiaľ sa to uskutočňuje výhradne na účely výkonu prenosu v elektronickej komunikačnej sieti a za predpokladu, že informácie sa neukladajú na dobu dlhšiu, než je nevyhnutné na prenos a riadenie chodu prenosu a že počas doby uloženia je zaručená dôvernosť informácií. Keď je to nevyhnutné z dôvodu efektívneho ďalšieho prenosu akýchkoľvek verejne dostupných informácií ostatných príjemcom služby na ich žiadosť, táto smernica by nemala brániť, aby boli také informácie ďalej uložené za predpokladu, že také informácie by v žiadnom prípade neboli dostupné pre verejnosť bez obmedzenia a že akékoľvek údaje týkajúce sa jednotlivých účastníkov alebo užívateľov požadujúcich také informácie by boli vymazané.
(23) Confidentiality of communications should also be ensured in the course of lawful business practice. Where necessary and legally authorised, communications can be recorded for the purpose of providing evidence of a commercial transaction. Directive 95/46/EC applies to such processing. Parties to the communications should be informed prior to the recording about the recording, its purpose and the duration of its storage. The recorded communication should be erased as soon as possible and in any case at the latest by the end of the period during which the transaction can be lawfully challenged.(23) Dôvernosť správy by mala byť zabezpečená aj v rámci právne platnej obchodnej praxe. Ak je to nevyhnutné a právne prípustné, správy sa môžu zaznamenať na účely zabezpečenia dôkazu o obchodnej transakcii. Smernica 95/46/ES platí pre také spracovanie. Príslušné osoby, na ktoré sa správa vzťahuje, by mali byť pred jej zaznamenaním informované o zázname, jeho účele a o dobe uloženia záznamu. Zaznamenané správy by mali byť vymazané čo možno najskôr a v každom prípade najneskôr na konci doby, počas ktorej môže byť transakcia zákonne napadnutá.
(24) Terminal equipment of users of electronic communications networks and any information stored on such equipment are part of the private sphere of the users requiring protection under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. So-called spyware, web bugs, hidden identifiers and other similar devices can enter the user's terminal without their knowledge in order to gain access to information, to store hidden information or to trace the activities of the user and may seriously intrude upon the privacy of these users. The use of such devices should be allowed only for legitimate purposes, with the knowledge of the users concerned.(24) Koncové zariadenie užívateľov elektronických komunikačných sietí a akékoľvek informácie uložené v takom zariadení, sú súčasťou súkromnej sféry užívateľov podliehajúcich ochrane podľa Európskeho dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd. Takzvané spyware, web bugs, hidden identifiers a ostatné podobné zariadenia môžu vstúpiť do koncového zriadenia užívateľa bez ich vedomia, aby získali prístup k informáciám, ukladali tajné informácie alebo zistili aktivity užívateľa a môžu vážne narušiť súkromie užívateľa. Používanie takých zariadení by malo byť povolené len na legitímne účely, s vedomím príslušných užívateľov.
(25) However, such devices, for instance so-called "cookies", can be a legitimate and useful tool, for example, in analysing the effectiveness of website design and advertising, and in verifying the identity of users engaged in on-line transactions. Where such devices, for instance cookies, are intended for a legitimate purpose, such as to facilitate the provision of information society services, their use should be allowed on condition that users are provided with clear and precise information in accordance with Directive 95/46/EC about the purposes of cookies or similar devices so as to ensure that users are made aware of information being placed on the terminal equipment they are using. Users should have the opportunity to refuse to have a cookie or similar device stored on their terminal equipment. This is particularly important where users other than the original user have access to the terminal equipment and thereby to any data containing privacy-sensitive information stored on such equipment. Information and the right to refuse may be offered once for the use of various devices to be installed on the user's terminal equipment during the same connection and also covering any further use that may be made of those devices during subsequent connections. The methods for giving information, offering a right to refuse or requesting consent should be made as user-friendly as possible. Access to specific website content may still be made conditional on the well-informed acceptance of a cookie or similar device, if it is used for a legitimate purpose.(25) Avšak také zariadenia ako sú "cookies", môžu byť legitímnym a užitočným nástrojom, napríklad pri analýze efektívnosti vytvárania webových stránok a reklamy a pri overovaní totožnosti užívateľov zapojených do on-line transakcií. Ak sú také zariadenia, napríklad cookies, určené na legitímne účely, ako je uľahčenie poskytovania služieb informačnej spoločnosti, ich používanie by malo byť povolené pod podmienkou, že užívatelia majú jasné a presné informácie v súlade so smernicou 95/46/ES o účele cookies alebo podobných zariadení tak, aby bolo zabezpečené, že užívatelia sú si vedomí informácií, ktoré sa nachádzajú na ich koncovom zariadení, ktoré používajú. Užívatelia by mali mať možnosť odmietnuť, aby bolo cookies alebo podobné zariadenie uložené na ich koncovom zariadení. Toto je zvlášť dôležité, ak užívatelia, iní než pôvodní, majú prístup ku koncovému zariadeniu a tým k akýmkoľvek údajom obsahujúcim súkromne citlivé informácie uložené v takom zariadení. Informácie a právo odmietnuť môžu byť ponúknuté jednorazovo pre používanie rôznych zariadení inštalovaných na koncovom zariadení užívateľa počas toho istého spojenia a tiež pre každé ďalšie používanie týchto zariadení počas ďalších spojení. Metódy poskytovania informácií, ponuka práva na odmietnutie alebo vyžiadanie súhlasu by sa mali vykonať spôsobom, ktorý je pre užívateľa najvhodnejší; prístup k špecifickému webovému obsahu môže byť ešte stále podmienený vedomým akceptovaním cookies alebo podobného zariadenia, ak sa používa na legitímne účely.
(26) The data relating to subscribers processed within electronic communications networks to establish connections and to transmit information contain information on the private life of natural persons and concern the right to respect for their correspondence or concern the legitimate interests of legal persons. Such data may only be stored to the extent that is necessary for the provision of the service for the purpose of billing and for interconnection payments, and for a limited time. Any further processing of such data which the provider of the publicly available electronic communications services may want to perform, for the marketing of electronic communications services or for the provision of value added services, may only be allowed if the subscriber has agreed to this on the basis of accurate and full information given by the provider of the publicly available electronic communications services about the types of further processing it intends to perform and about the subscriber's right not to give or to withdraw his/her consent to such processing. Traffic data used for marketing communications services or for the provision of value added services should also be erased or made anonymous after the provision of the service. Service providers should always keep subscribers informed of the types of data they are processing and the purposes and duration for which this is done.(26) Údaje vzťahujúce sa k účastníkom, ktoré sú spracovávané v elektronickej komunikačnej sieti a slúžia na zabezpečenie spojenia a prenos informácií, obsahujú údaje o súkromnom živote fyzických osôb a týkajú sa práva na rešpektovanie ich korešpondencie alebo sa týkajú legitímnych záujmov právnických osôb; také údaje sa môžu ukladať len v rozsahu, aký je potrebný na zabezpečenie služby na účely fakturácie a poplatkov za spojenie a len na limitovanú dobu; akékoľvek ďalšie spracovávanie takých údajov, ktoré chce poskytovateľ verejne dostupných elektronických komunikačných služieb vykonať s cieľom marketingu elektronických komunikačných služieb alebo zabezpečenia služieb s pridanou hodnotou, sa môže povoliť len vtedy, keď účastník s týmto súhlasí na základe úplných a presných informácií poskytovateľa verejne dostupných elektronických komunikačných služieb o druhu ďalšieho spracovania, ktoré zamýšľa vykonať a o právach účastníka nedať alebo odvolať svoj súhlas na také spracovanie; prevádzkové dáta používané na marketingové komunikačné služby alebo na zabezpečenie služieb s pridanou hodnotou by sa mali tiež vymazať alebo by mali byť anonymné po poskytnutí takej služby; poskytovatelia služieb by mali tiež účastníkov priebežne informovať o druhoch údajov, ktoré spracovávajú a o účele spracovania a dobe trvania.
(27) The exact moment of the completion of the transmission of a communication, after which traffic data should be erased except for billing purposes, may depend on the type of electronic communications service that is provided. For instance for a voice telephony call the transmission will be completed as soon as either of the users terminates the connection. For electronic mail the transmission is completed as soon as the addressee collects the message, typically from the server of his service provider.(27) Presný čas dokončenia prenosu správy, po ktorom by mali byť prevádzkové dáta vymazané, s výnimkou údajov na účely fakturácie, môže závisieť na type elektronickej komunikačnej služby, ktorá sa poskytuje. Napríklad prenos hlasového telefonického hovoru sa dokončí čo možno najskôr potom, čo užívatelia ukončia spojenie. U elektronickej pošty je prenos dokončený hneď potom, čo si adresát prevezme správu, zvyčajne zo servera jeho poskytovateľa služby.
(28) The obligation to erase traffic data or to make such data anonymous when it is no longer needed for the purpose of the transmission of a communication does not conflict with such procedures on the Internet as the caching in the domain name system of IP addresses or the caching of IP addresses to physical address bindings or the use of log-in information to control the right of access to networks or services.(28) Povinnosť vymazať prevádzkové dáta alebo ich zanonymniť, ak už nie sú naďalej potrebné na účely prenosu správy, nie je v rozpore s takými postupmi na internete, ako je caching IP adries v systéme doménových mien alebo caching IP adresy priradenej k fyzickej adrese alebo používanie informácie log-in na kontrolu práva prístupu k sieti alebo službe.
(29) The service provider may process traffic data relating to subscribers and users where necessary in individual cases in order to detect technical failure or errors in the transmission of communications. Traffic data necessary for billing purposes may also be processed by the provider in order to detect and stop fraud consisting of unpaid use of the electronic communications service.(29) Poskytovateľ služby môže spracovávať prevádzkové dáta týkajúce sa účastníkov a užívateľov, ak je to v jednotlivých prípadoch nevyhnutné na odhalenie technickej poruchy v prenose správy. Prevádzkové dáta, potrebné na fakturačné účely, môže poskytovateľ tiež spracovávať s cieľom odhalenia alebo zastavenia podvodu pozostávajúceho z neplatenia za používanie elektronických komunikačných služieb.
(30) Systems for the provision of electronic communications networks and services should be designed to limit the amount of personal data necessary to a strict minimum. Any activities related to the provision of the electronic communications service that go beyond the transmission of a communication and the billing thereof should be based on aggregated, traffic data that cannot be related to subscribers or users. Where such activities cannot be based on aggregated data, they should be considered as value added services for which the consent of the subscriber is required.(30) Systémy poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb by mali byť konštruované tak, aby bol obmedzený počet nevyhnutných osobných údajov na minimum. Každá činnosť týkajúca sa poskytovania elektronickej komunikačnej služby, ktorá je nad rámec prenosu správy a jej fakturácie, by mala byť založená na agregovaných údajoch, ktoré sa nemôžu vzťahovať na účastníkov alebo užívateľov. Ak také činnosti nemôžu byť založené na agregovaných údajoch, mali by sa považovať za služby s pridanou hodnotou, u ktorých sa vyžaduje súhlas účastníka.
(31) Whether the consent to be obtained for the processing of personal data with a view to providing a particular value added service should be that of the user or of the subscriber, will depend on the data to be processed and on the type of service to be provided and on whether it is technically, procedurally and contractually possible to distinguish the individual using an electronic communications service from the legal or natural person having subscribed to it.(31) Či ide súhlas účastníka alebo užívateľa na spracovanie osobných údajov z hľadiska poskytovania služby s pridanou hodnotou, bude závisieť na spracovaných dátach alebo na tom, či je technicky, procedurálne alebo zmluvne možné rozlišovať medzi jednotlivcom používajúcim elektronickú komunikačnú službu a právnickou alebo fyzickou osobou podieľajúcou sa na tejto službe.
(32) Where the provider of an electronic communications service or of a value added service subcontracts the processing of personal data necessary for the provision of these services to another entity, such subcontracting and subsequent data processing should be in full compliance with the requirements regarding controllers and processors of personal data as set out in Directive 95/46/EC. Where the provision of a value added service requires that traffic or location data are forwarded from an electronic communications service provider to a provider of value added services, the subscribers or users to whom the data are related should also be fully informed of this forwarding before giving their consent for the processing of the data.(32) Keď poskytovateľ elektronickej komunikačnej služby alebo služby s pridanou hodnotou subdodávateľským spôsobom zabezpečí spracovanie osobných údajov potrebných na poskytovanie týchto služieb s iným subjektom, také subdodávky a následné spracovanie údajov by malo byť plne v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa kontrolných orgánov a spracovávateľov osobných údajov stanovenými v smernici 95/46/ES. Keď poskytovanie služby s pridanou hodnotou vyžaduje, aby prevádzkové alebo miestne dáta posielal poskytovateľ elektronickej komunikačnej služby poskytovateľovi služby s pridanou hodnotou, účastníci alebo užívatelia, ktorých sa takéto dáta týkajú, by mali byť tiež plne informovaní o takomto odoslaní predtým, než dajú svoj súhlas na spracovanie údajov;
(33) The introduction of itemised bills has improved the possibilities for the subscriber to check the accuracy of the fees charged by the service provider but, at the same time, it may jeopardise the privacy of the users of publicly available electronic communications services. Therefore, in order to preserve the privacy of the user, Member States should encourage the development of electronic communication service options such as alternative payment facilities which allow anonymous or strictly private access to publicly available electronic communications services, for example calling cards and facilities for payment by credit card. To the same end, Member States may ask the operators to offer their subscribers a different type of detailed bill in which a certain number of digits of the called number have been deleted.(33) Zavedenie podrobných rozpisov faktúr zvýšilo možnosti účastníkov, pokiaľ ide o kontrolu presnosti poplatkov účtovaných poskytovateľom služby alebo rovnako môže ohroziť súkromie užívateľov verejne dostupných elektronických komunikačných služieb. Preto, aby sa rešpektovalo súkromie užívateľov, členské štáty by mali u elektronických komunikačných služieb podporiť rozvoj alternatív, ako sú alternatívne platobné zariadenia, ktoré umožňujú anonymný alebo prísne súkromný prístup k verejne dostupným elektronickým komunikačným službám, napríklad telefónnych kariet a zariadení na platby kreditnými kartami. Na ten istý účel môžu členské štáty požadovať od operátorov, aby ponúkli svojim účastníkom alebo užívateľom rôzne druhy podrobného rozpisu faktúr, v ktorých boli niektoré čísla alebo číslice volaného čísla vypustené.
(34) It is necessary, as regards calling line identification, to protect the right of the calling party to withhold the presentation of the identification of the line from which the call is being made and the right of the called party to reject calls from unidentified lines. There is justification for overriding the elimination of calling line identification presentation in specific cases. Certain subscribers, in particular help lines and similar organisations, have an interest in guaranteeing the anonymity of their callers. It is necessary, as regards connected line identification, to protect the right and the legitimate interest of the called party to withhold the presentation of the identification of the line to which the calling party is actually connected, in particular in the case of forwarded calls. The providers of publicly available electronic communications services should inform their subscribers of the existence of calling and connected line identification in the network and of all services which are offered on the basis of calling and connected line identification as well as the privacy options which are available. This will allow the subscribers to make an informed choice about the privacy facilities they may want to use. The privacy options which are offered on a per-line basis do not necessarily have to be available as an automatic network service but may be obtainable through a simple request to the provider of the publicly available electronic communications service.(34) Je potrebné, pokiaľ ide o identifikáciu volajúceho účastníka, chrániť právo volajúceho, odoprieť údaj o čísle, z ktorého sa uskutočňuje volanie a právo volaného odmietnuť hovor z neidentifikovaného čísla. V osobitných prípadoch je oprávnené zrušiť možnosť odoprieť údaj o čísle volajúceho. Niektorí účastníci, najmä telefónne poradenské služby alebo podobné organizácie, majú záujem na zaručení anonymity volajúcich. Je nevyhnutné z hľadiska identifikácie volajúceho chrániť právo a legitímny záujem volaného účastníka na odoprení údaju o čísle, s ktorým je volajúci skutočne spojený, najmä v prípade automaticky prepájaných hovorov. Poskytovatelia verejne dostupných elektronických komunikačných služieb by mali informovať svojich účastníkov o existencii identifikácie volajúceho a volaného čísla v sieti a o všetkých službách, ktoré sú ponúkané na základe identifikácie volajúceho a volaného čísla ako aj o dostupných možnostiach z hľadiska súkromia. To umožní účastníkom kvalifikovaný výber, ktorý chcú použiť z hľadiska súkromia. Možnosti z hľadiska súkromia, ktoré sú ponúkané na báze jednotlivých účastníkov, nemusia byť nevyhnutne k dispozícii ako služby automatickej siete, ale môžu sa získať na základe jednoduchej žiadosti adresovanej poskytovateľovi verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby.
(35) In digital mobile networks, location data giving the geographic position of the terminal equipment of the mobile user are processed to enable the transmission of communications. Such data are traffic data covered by Article 6 of this Directive. However, in addition, digital mobile networks may have the capacity to process location data which are more precise than is necessary for the transmission of communications and which are used for the provision of value added services such as services providing individualised traffic information and guidance to drivers. The processing of such data for value added services should only be allowed where subscribers have given their consent. Even in cases where subscribers have given their consent, they should have a simple means to temporarily deny the processing of location data, free of charge.(35) V digitálnych mobilných sieťach sú miestne dáta udávajúce geografickú polohu koncového zariadenia mobilného užívateľa spracovávané tak, aby bol možný prenos správy. Také údaje sú prevádzkovými dátami, ktoré spadajú pod článok 6 tejto smernice. Avšak okrem toho digitálne mobilné siete môžu mať kapacitu na spracovanie miestnych dát, ktoré sú presnejšie než je nevyhnutné na prenos správ a ktoré sa používajú na poskytovanie služieb s pridanou hodnotou, ako sú služby zabezpečujúce personalizované dopravné informácie a pokyny pre vodičov. Spracovanie takých dát pre služby s pridanou hodnotou by malo byť povolené len vtedy, keď dali účastníci svoj súhlas. Dokonca aj v prípadoch, keď dali účastníci svoj súhlas, mali by mať bezplatne k dispozícii jednoduché prostriedky na dočasný zákaz spracovania miestnych dát;
(36) Member States may restrict the users' and subscribers' rights to privacy with regard to calling line identification where this is necessary to trace nuisance calls and with regard to calling line identification and location data where this is necessary to allow emergency services to carry out their tasks as effectively as possible. For these purposes, Member States may adopt specific provisions to entitle providers of electronic communications services to provide access to calling line identification and location data without the prior consent of the users or subscribers concerned.(36) Členské štáty môžu obmedziť užívateľské a účastnícke práva na súkromie vo vzťahu k identifikácii volajúceho čísla, ak je to potrebné na zistenie obťažujúcich hovorov a vo vzťahu k identifikácii volajúceho čísla a miestnych dát, ak je to potrebné preto, aby mohli núdzové služby vykonávať svoje úlohy čo možno najefektívnejšie. Na tento účel môžu členské štáty prijať špecifické opatrenia zmocňujúce poskytovateľov elektronických komunikačných služieb poskytnúť prístup k identifikácii volajúceho čísla a miestnych dát bez predchádzajúceho súhlasu príslušných užívateľov alebo účastníkov.
(37) Safeguards should be provided for subscribers against the nuisance which may be caused by automatic call forwarding by others. Moreover, in such cases, it must be possible for subscribers to stop the forwarded calls being passed on to their terminals by simple request to the provider of the publicly available electronic communications service.(37) Účastníkom by sa mala poskytnúť ochrana proti obťažujúcim hovorom, ktoré môžu byť spôsobené automatickým prepájaním hovorov. Okrem toho v takých prípadoch musia mať účastníci možnosť prerušiť prepájané hovory na svojich koncových zariadeniach, na základe jednoduchej žiadosti adresovanej poskytovateľovi verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby.
(38) Directories of subscribers to electronic communications services are widely distributed and public. The right to privacy of natural persons and the legitimate interest of legal persons require that subscribers are able to determine whether their personal data are published in a directory and if so, which. Providers of public directories should inform the subscribers to be included in such directories of the purposes of the directory and of any particular usage which may be made of electronic versions of public directories especially through search functions embedded in the software, such as reverse search functions enabling users of the directory to discover the name and address of the subscriber on the basis of a telephone number only.(38) Zoznamy účastníkov elektronických komunikačných služieb sú distribuované širokej verejnosti. Právo na súkromie fyzický osôb a legitímny záujem právnických osôb si vyžadujú, aby mohli účastníci určiť, či ich osobné údaje budú zverejnené v zozname a ak budú, tak aké. Poskytovatelia verejných zoznamov by mali svojich účastníkov zahrnutých v zoznamoch informovať o účele zoznamu a o akomkoľvek osobitnom použití, ktoré sa môže realizovať v elektronickej verzii verejných telefónnych zoznamov pomocou vyhľadávacích funkcií zabudovaných v software, ako sú spätné vyhľadávacie funkcie umožňujúce užívateľom zoznamu zistiť meno, adresu účastníka len na základe telefónneho čísla.
(39) The obligation to inform subscribers of the purpose(s) of public directories in which their personal data are to be included should be imposed on the party collecting the data for such inclusion. Where the data may be transmitted to one or more third parties, the subscriber should be informed of this possibility and of the recipient or the categories of possible recipients. Any transmission should be subject to the condition that the data may not be used for other purposes than those for which they were collected. If the party collecting the data from the subscriber or any third party to whom the data have been transmitted wishes to use the data for an additional purpose, the renewed consent of the subscriber is to be obtained either by the initial party collecting the data or by the third party to whom the data have been transmitted.(39) Povinnosť informovať účastníkov o účele verejných telefónnych zoznamov, v ktorých sa majú uviesť ich osobné údaje, by mala byť uložená subjektu, ktorý zhromažďuje také údaje. Keď môžu byť údaje prenášané jednej alebo viacerým tretím stranám, účastník by mal byť informovaný o tejto možnosti a o príjemcovi alebo o kategóriách možných príjemcov; každý prenos by mal byť podmienený tým, že údaje sa nemôžu použiť na iné účely než sú tie, na ktoré boli zhromažďované. Ak subjekt, ktorý zhromažďuje údaje od účastníkov, alebo ktorákoľvek tretia strana, ktorej sa údaje poslali, chce používať dáta na ďalšie účely, musí sa získať nový súhlas od účastníka daný pôvodnému subjektu zhromažďujúcemu údaje alebo tretej strane, ktorej sa údaje poslali.
(40) Safeguards should be provided for subscribers against intrusion of their privacy by unsolicited communications for direct marketing purposes in particular by means of automated calling machines, telefaxes, and e-mails, including SMS messages. These forms of unsolicited commercial communications may on the one hand be relatively easy and cheap to send and on the other may impose a burden and/or cost on the recipient. Moreover, in some cases their volume may also cause difficulties for electronic communications networks and terminal equipment. For such forms of unsolicited communications for direct marketing, it is justified to require that prior explicit consent of the recipients is obtained before such communications are addressed to them. The single market requires a harmonised approach to ensure simple, Community-wide rules for businesses and users.(40) Účastníkom by mala byť poskytnutá ochrana proti narušeniu ich súkromia nevyžiadanými správami na účely priamej reklamy, najmä prostriedkami automatických telefónnych systémov, telefaxov, emailov, vrátane správ sms. Tieto formy nevyžiadaných komerčných správ môžu na jednej strane byť posielané relatívne ľahko a lacno a na druhej strane môžu zaťažovať a/alebo znamenať náklady pre príjemcu. Okrem toho v niektorých prípadoch ich objem môže tiež spôsobiť ťažkosti pre elektronické komunikačné siete a koncové zariadenia. U takých foriem nevyžiadaných správ priamej reklamy je oprávnené požadovať, aby sa pred odoslaním získal predchádzajúci výslovný súhlas príjemcu. Jednotný trh si vyžaduje harmonizovaný prístup k zabezpečeniu jednoduchých pravidiel pre podniky a užívateľov platných v celom spoločenstve.
(41) Within the context of an existing customer relationship, it is reasonable to allow the use of electronic contact details for the offering of similar products or services, but only by the same company that has obtained the electronic contact details in accordance with Directive 95/46/EC. When electronic contact details are obtained, the customer should be informed about their further use for direct marketing in a clear and distinct manner, and be given the opportunity to refuse such usage. This opportunity should continue to be offered with each subsequent direct marketing message, free of charge, except for any costs for the transmission of this refusal.(41) V súvislosti s existujúcimi zákazníckymi vzťahmi je primerané umožniť používanie elektronických kontaktných informácií na ponuku podobných výrobkov alebo služieb, ale len tou istou spoločnosťou, ktorá získala elektronické kontaktné informácie v súlade so smernicou 95/46/ES. Po získaní elektronických kontaktných informácií by mal byť zákazník jasným a jednoznačným spôsobom informovaný o ich ďalšom využití pre priamu reklamu a mal by mať možnosť odmietnuť také využitie. Táto možnosť by sa mala naďalej bezplatne ponúkať pri každej následnej priamej reklamnej správe, s výnimkou nákladov na prenos takého odmietnutia.
(42) Other forms of direct marketing that are more costly for the sender and impose no financial costs on subscribers and users, such as person-to-person voice telephony calls, may justify the maintenance of a system giving subscribers or users the possibility to indicate that they do not want to receive such calls. Nevertheless, in order not to decrease existing levels of privacy protection, Member States should be entitled to uphold national systems, only allowing such calls to subscribers and users who have given their prior consent.(42) Iné formy priamej reklamy, ktoré sú nákladnejšie pre odosielateľa a nespôsobujú žiadne finančné náklady účastníkom a užívateľom, ako sú osobné hlasové telefónne hovory, môžu oprávňovať k zachovaniu systému poskytujúcemu účastníkom alebo užívateľom možnosť oznámiť, že nechcú prijímať také hovory. Aj tak by však v záujme neznižovania existujúcej úrovne ochrany súkromia, mali byť členské štáty oprávnené podporovať národné systémy, ktoré umožňujú prepájať účastníkom alebo užívateľom len také hovory, ku ktorým dali predtým svoj súhlas.
(43) To facilitate effective enforcement of Community rules on unsolicited messages for direct marketing, it is necessary to prohibit the use of false identities or false return addresses or numbers while sending unsolicited messages for direct marketing purposes.(43) Na uľahčenie účinného presadzovania pravidiel spoločenstva o nevyžiadaných správach z priamej reklamy je nevyhnutné zakázať používanie falošných adries odosielateľov alebo falošných spiatočných adries alebo čísel pri posielaní nevyžiadaných správ pre priame reklamné účely.
(44) Certain electronic mail systems allow subscribers to view the sender and subject line of an electronic mail, and also to delete the message, without having to download the rest of the electronic mail's content or any attachments, thereby reducing costs which could arise from downloading unsolicited electronic mails or attachments. These arrangements may continue to be useful in certain cases as an additional tool to the general obligations established in this Directive.(44) Niektoré systémy elektronickej pošty umožňujú účastníkom vidieť odosielateľa a príslušné riadky elektronickej pošty a tiež odstrániť správu bez toho, aby sa musel stiahnuť zvyšok obsahu elektronickej pošty alebo príloh. Tým sa znížia náklady, ktoré by mohli vzniknúť zo sťahovania nevyžiadanej elektronickej pošty alebo príloh. Tieto systémy môžu byť v niektorých prípadoch naďalej užitočné ako doplnkový nástroj k všeobecným povinnostiam stanoveným v tejto smernici.
(45) This Directive is without prejudice to the arrangements which Member States make to protect the legitimate interests of legal persons with regard to unsolicited communications for direct marketing purposes. Where Member States establish an opt-out register for such communications to legal persons, mostly business users, the provisions of Article 7 of Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the internal market (Directive on electronic commerce)(6) are fully applicable.(45) Táto smernica nemá vplyv na systémy, ktoré členské štáty vytvorili na ochranu legitímneho záujmu právnických osôb vo vzťahu k nevyžiadaným správam pre priame reklamné účely. Keď členské štáty vytvorili opt-out register na také správy pre právnické osoby, zväčša podniky, sú plne uplatniteľné ustanovenia článku 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) [6].
(46) The functionalities for the provision of electronic communications services may be integrated in the network or in any part of the terminal equipment of the user, including the software. The protection of the personal data and the privacy of the user of publicly available electronic communications services should be independent of the configuration of the various components necessary to provide the service and of the distribution of the necessary functionalities between these components. Directive 95/46/EC covers any form of processing of personal data regardless of the technology used. The existence of specific rules for electronic communications services alongside general rules for other components necessary for the provision of such services may not facilitate the protection of personal data and privacy in a technologically neutral way. It may therefore be necessary to adopt measures requiring manufacturers of certain types of equipment used for electronic communications services to construct their product in such a way as to incorporate safeguards to ensure that the personal data and privacy of the user and subscriber are protected. The adoption of such measures in accordance with Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity(7) will ensure that the introduction of technical features of electronic communication equipment including software for data protection purposes is harmonised in order to be compatible with the implementation of the internal market.(46) Funkcie pre poskytovanie elektronických komunikačných služieb sa môžu integrovať v sieti alebo v ktorejkoľvek časti koncového zariadenia užívateľa, vrátane softwaru. Ochrana osobných údajov a súkromia užívateľa verejne dostupných elektronických komunikačných služieb by mala byť nezávislá na konfigurácii rôznych komponentov potrebných na poskytovanie služby a na distribúcii nevyhnutných funkcií medzi týmito komponentmi. Smernica 95/46/ES pokrýva každú formu spracovania osobných údajov bez ohľadu na použitú technológiu. Existencia špecifických pravidiel pre elektronické komunikačné služby spolu so všeobecnými pravidlami pre ostatné komponenty potrebné na poskytovanie takých služieb, nemôže uľahčiť ochranu osobných údajov a súkromia technologicky neutrálnym spôsobom. Môže byť preto potrebné prijať opatrenia vyžadujúce od výrobcov niektorých typov zariadenia používaného na elektronické komunikačné služby, aby konštruovali svoje výrobky tak, aby bola zabudovaná ochrana a tak bola zaručená ochrana osobných údajov a súkromia užívateľa a účastníka. Prijatie takých opatrení v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody [7] zabezpečí, že zavedenie technických funkcií elektronického komunikačného zariadenia vrátane softwaru na ochranu údajov bude harmonizované tak, aby bolo kompatibilné s realizáciou vnútorného trhu.
(47) Where the rights of the users and subscribers are not respected, national legislation should provide for judicial remedies. Penalties should be imposed on any person, whether governed by private or public law, who fails to comply with the national measures taken under this Directive.(47) Keď nie sú rešpektované práva užívateľov a účastníkov, vnútroštátne právne predpisy by mali vykonať nápravu. Sankcie by sa mali uložiť každej osobe, bez ohľadu na to, či podlieha súkromnému alebo verejnému právu, ktorá nedodržiava vnútroštátne opatrenia prijaté podľa tejto smernice.
(48) It is useful, in the field of application of this Directive, to draw on the experience of the Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data composed of representatives of the supervisory authorities of the Member States, set up by Article 29 of Directive 95/46/EC.(48) V oblasti uplatňovania tejto smernice je účelné čerpať zo skúseností pracovnej skupiny na ochranu jednotlivcov vzhľadom na spracovávanie osobných údajov, zloženej zo zástupcov dozorných orgánov členských štátov a ustanovenej podľa článku 29 smernice 95/46/ES.
(49) To facilitate compliance with the provisions of this Directive, certain specific arrangements are needed for processing of data already under way on the date that national implementing legislation pursuant to this Directive enters into force,(49) Na uľahčenie zhody s ustanoveniami tejto smernice sú potrebné niektoré špecifické režimy spracovávania údajov, ktoré sa už spracovávajú k dátumu, ku ktorému implementácia vnútroštátnych právnych predpisov podľa tejto smernice nadobudne účinnosť,
HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:PRIJALI TÚTO SMERNICU
Article 1Článok 1
Scope and aimRozsah platnosti a cieľ
1. This Directive harmonises the provisions of the Member States required to ensure an equivalent level of protection of fundamental rights and freedoms, and in particular the right to privacy, with respect to the processing of personal data in the electronic communication sector and to ensure the free movement of such data and of electronic communication equipment and services in the Community.1. Táto smernica harmonizuje ustanovenia členských štátov požadované na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany základných práv a slobôd a najmä práva na súkromie, z hľadiska spracovávania osobných údajov v elektronickom komunikačnom sektore a zabezpečenia voľného pohybu takých údajov a elektronického komunikačného zariadenia a služieb v spoločenstve.
2. The provisions of this Directive particularise and complement Directive 95/46/EC for the purposes mentioned in paragraph 1. Moreover, they provide for protection of the legitimate interests of subscribers who are legal persons.2. Ustanovenia tejto smernice spodrobňujú a dopĺňajú smernicu 95/46/ES na účely uvedené v odseku 1. Okrem toho poskytujú ochranu legitímnych záujmov účastníkov, ktorí sú právnickými osobami.
3. This Directive shall not apply to activities which fall outside the scope of the Treaty establishing the European Community, such as those covered by Titles V and VI of the Treaty on European Union, and in any case to activities concerning public security, defence, State security (including the economic well-being of the State when the activities relate to State security matters) and the activities of the State in areas of criminal law.3. Táto smernica sa nevzťahuje na činnosti, ktoré sú mimo pôsobnosti zmluvy o založení Európskych spoločenstiev, ako sú činnosti podľa hlavy V a VI Zmluvy o Európskej únii a v žiadnom prípade na činnosti týkajúce sa verejnej bezpečnosti, obrany, bezpečnosti štátu (vrátane ekonomického blahobytu štátu, keď sa činnosti týkajú záležitostí bezpečnosti štátu) a činnosti v oblasti trestného práva.
Article 2Článok 2
DefinitionsDefinície
Save as otherwise provided, the definitions in Directive 95/46/EC and in Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive)(8) shall apply.Pokiaľ nie je stanovené inak, platia definície v smernici 95/46/ES a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) [8].
The following definitions shall also apply:Platia aj tieto definície:
(a) "user" means any natural person using a publicly available electronic communications service, for private or business purposes, without necessarily having subscribed to this service;a) "užívateľ" znamená každú fyzickú osobu, ktorá používa verejne dostupnú elektronickú komunikačnú službu na súkromné alebo obchodné účely bez toho, aby si túto službu predplatil;
(b) "traffic data" means any data processed for the purpose of the conveyance of a communication on an electronic communications network or for the billing thereof;b) "prevádzkové dáta" znamenajú akékoľvek údaje spracovávané na účely prenosu správy v elektronickej komunikačnej sieti alebo na účely fakturácie prenosu;
(c) "location data" means any data processed in an electronic communications network, indicating the geographic position of the terminal equipment of a user of a publicly available electronic communications service;c) "miestne dáta" znamenajú akékoľvek údaje spracovávané v elektronickej komunikačnej sieti, udávajúce geografickú polohu koncového zariadenia užívateľa verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby;
(d) "communication" means any information exchanged or conveyed between a finite number of parties by means of a publicly available electronic communications service. This does not include any information conveyed as part of a broadcasting service to the public over an electronic communications network except to the extent that the information can be related to the identifiable subscriber or user receiving the information;d) "správa" znamená akékoľvek informácie vymieňané alebo prenášané medzi konečným počtom účastníkov pomocou verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby. Toto nezahŕňa akékoľvek informácie prenášané ako časť rozhlasových služieb pre verejnosť v elektronickej komunikačnej sieti, pokiaľ sa informácie nemôžu spájať s identifikovateľným účastníkom alebo užívateľom prijímajúcim informácie;
(e) "call" means a connection established by means of a publicly available telephone service allowing two-way communication in real time;e) "hovor" znamená spojenie vytvorené pomocou verejne dostupnej telefónnej služby umožňujúcej obojsmernú komunikáciu v reálnom čase;
(f) "consent" by a user or subscriber corresponds to the data subject's consent in Directive 95/46/EC;f) "súhlas" užívateľa alebo účastníka zodpovedá súhlasu dátového subjektu v súlade so smernicou 95/46/ES;
(g) "value added service" means any service which requires the processing of traffic data or location data other than traffic data beyond what is necessary for the transmission of a communication or the billing thereof;g) "služba s pridanou hodnotou" znamená službu, ktorá si vyžaduje spracovanie prevádzkových dát alebo miestnych dát iných než sú prevádzkové dáta v takom rozsahu, aký ide nad rámec toho, čo je potrebné na prenos správy alebo fakturáciu jej prenosu;
(h) "electronic mail" means any text, voice, sound or image message sent over a public communications network which can be stored in the network or in the recipient's terminal equipment until it is collected by the recipient.h) "elektronická pošta" znamená každú textovú, hlasovú, zvukovú alebo obrazovú správu posielanú cez elektronickú komunikačnú sieť, ktorá môže byť uložená v sieti alebo v koncovom zariadení príjemcu, až kým si ju príjemca nevyvolá.
Article 3Článok 3
Services concernedPríslušné služby
1. This Directive shall apply to the processing of personal data in connection with the provision of publicly available electronic communications services in public communications networks in the Community.1. Táto smernica sa vzťahuje na spracovávanie osobných údajov v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb vo verejných komunikačných sieťach v spoločenstve.
2. Articles 8, 10 and 11 shall apply to subscriber lines connected to digital exchanges and, where technically possible and if it does not require a disproportionate economic effort, to subscriber lines connected to analogue exchanges.2. Články 8, 10 a 11 sa vzťahujú na účastnícke prípojky spojené s digitálnymi ústredňami a tam, kde je to technicky možné a ak si to nevyžaduje neprimerané ekonomické výdavky, na účastnícke prípojky spojené s analógovými ústredňami.
3. Cases where it would be technically impossible or require a disproportionate economic effort to fulfil the requirements of Articles 8, 10 and 11 shall be notified to the Commission by the Member States.3. Členské štáty oznámia Komisii prípady, v ktorých by bolo technicky nemožné splniť požiadavky článkov 8, 10 a 11 alebo by si to vyžadovalo neprimerané ekonomické výdavky.
Article 4Článok 4
SecurityBezpečnosť
1. The provider of a publicly available electronic communications service must take appropriate technical and organisational measures to safeguard security of its services, if necessary in conjunction with the provider of the public communications network with respect to network security. Having regard to the state of the art and the cost of their implementation, these measures shall ensure a level of security appropriate to the risk presented.1. Poskytovateľ verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby musí uskutočniť vhodné technické a organizačné opatrenia na zaručenie bezpečnosti svojej služby, ak je to z hľadiska bezpečnosti siete nevyhnutné aj v spojení s poskytovateľom verejnej komunikačnej siete. So zreteľom na stav techniky a náklady na ich implementáciu, tieto opatrenia musia zaručiť úroveň bezpečnosti primeranú existujúcemu riziku.
2. In case of a particular risk of a breach of the security of the network, the provider of a publicly available electronic communications service must inform the subscribers concerning such risk and, where the risk lies outside the scope of the measures to be taken by the service provider, of any possible remedies, including an indication of the likely costs involved.2. V prípade osobitného rizika narušenia bezpečnosti siete, poskytovateľ verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby musí informovať príslušných účastníkov o takom riziku a ak je riziko mimo rozsahu platnosti opatrení, ktoré má uskutočniť poskytovateľ služby, o akýchkoľvek možných nápravných prostriedkoch, vrátane údajov o predpokladaných vyvolaných nákladoch.
Article 5Článok 5
Confidentiality of the communicationsDôvernosť správy
1. Member States shall ensure the confidentiality of communications and the related traffic data by means of a public communications network and publicly available electronic communications services, through national legislation. In particular, they shall prohibit listening, tapping, storage or other kinds of interception or surveillance of communications and the related traffic data by persons other than users, without the consent of the users concerned, except when legally authorised to do so in accordance with Article 15(1). This paragraph shall not prevent technical storage which is necessary for the conveyance of a communication without prejudice to the principle of confidentiality.1. Členské štáty vnútroštátnymi právnymi predpismi zabezpečia dôvernosť správ a príslušných prevádzkových dát prenášaných pomocou verejnej komunikačnej siete a verejne dostupných elektronických komunikačných sietí. Zakážu najmä počúvanie, odpočúvanie a iné druhy narušovania alebo dohľadu nad správami a príslušnými prevádzkovými dátami zo strany iných osôb než sú užívatelia bez súhlasu príslušných užívateľov, pokiaľ to nie je zákonne oprávnené v súlade s článkom 15 ods. 1. Tento odsek nebráni technickému uloženiu, ak je to potrebné s cieľom prenosu správy, bez vplyvu na princíp dôvernosti.
2. Paragraph 1 shall not affect any legally authorised recording of communications and the related traffic data when carried out in the course of lawful business practice for the purpose of providing evidence of a commercial transaction or of any other business communication.2. Odsek 1 nemá vplyv na akékoľvek zákonne oprávnené zaznamenávanie správ a príslušných prevádzkových dát, ak sa to vykonáva v rámci zákonnej obchodnej praxe na účely poskytnutia dôkazu o obchodnej transakcii alebo akejkoľvek inej obchodnej správy.
3. Member States shall ensure that the use of electronic communications networks to store information or to gain access to information stored in the terminal equipment of a subscriber or user is only allowed on condition that the subscriber or user concerned is provided with clear and comprehensive information in accordance with Directive 95/46/EC, inter alia about the purposes of the processing, and is offered the right to refuse such processing by the data controller. This shall not prevent any technical storage or access for the sole purpose of carrying out or facilitating the transmission of a communication over an electronic communications network, or as strictly necessary in order to provide an information society service explicitly requested by the subscriber or user.3. Členské štáty zabezpečia, aby bolo používanie elektronických komunikačných sietí na ukladanie informácií alebo na získavanie prístupu k informáciám uloženým v koncovom zariadení účastníka alebo užívateľa povolené len pod podmienkou, že príslušný účastník alebo užívateľ má k dispozícii jasné a jednoznačné informácie v súlade so smernicou 95/46/ES, medzi iným aj o účele spracovania, a má možnosť odmietnuť také spracovanie údajov osobou zodpovednou za spracovanie. To nebráni akémukoľvek technickému uloženiu alebo prístupu na účely výkonu alebo uľahčenia prenosu správy v elektronickej komunikačnej sieti alebo, ak je to nevyhnutne potrebné, na zabezpečenie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje účastník alebo užívateľ.
Article 6Článok 6
Traffic dataPrevádzkové dáta
1. Traffic data relating to subscribers and users processed and stored by the provider of a public communications network or publicly available electronic communications service must be erased or made anonymous when it is no longer needed for the purpose of the transmission of a communication without prejudice to paragraphs 2, 3 and 5 of this Article and Article 15(1).1. Prevádzkové dáta týkajúce sa účastníkov a užívateľov, spracovávané a uložené poskytovateľom verejnej komunikačnej siete alebo verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby, sa musia vymazať alebo zanonymniť, ak už naďalej nie sú potrebné na účely prenosu správy, bez vplyvu na odseky 2, 3 a 5 tohto článku a článku 15 ods. 1.
2. Traffic data necessary for the purposes of subscriber billing and interconnection payments may be processed. Such processing is permissible only up to the end of the period during which the bill may lawfully be challenged or payment pursued.2. Prevádzkové dáta potrebné na účely fakturácie účastníka a platby za spojenie sa môžu spracovávať. Také spracovanie je povolené len do konca obdobia, počas ktorého môže byť faktúra právne napadnutá alebo sa môže uplatniť nárok na platbu.
3. For the purpose of marketing electronic communications services or for the provision of value added services, the provider of a publicly available electronic communications service may process the data referred to in paragraph 1 to the extent and for the duration necessary for such services or marketing, if the subscriber or user to whom the data relate has given his/her consent. Users or subscribers shall be given the possibility to withdraw their consent for the processing of traffic data at any time.3. Na účely marketingu elektronických komunikačných služieb alebo na zabezpečenie služieb s pridanou hodnotou poskytovateľ verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby môže spracovávať údaje uvedené v odseku 1 v rozsahu a počas trvania potrebného na také služby alebo marketing, ak účastník alebo užívateľ, ktorého sa údaje týkajú, dá k tomu svoj súhlas. Užívatelia alebo účastníci musia mať možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie údajov.
4. The service provider must inform the subscriber or user of the types of traffic data which are processed and of the duration of such processing for the purposes mentioned in paragraph 2 and, prior to obtaining consent, for the purposes mentioned in paragraph 3.4. Poskytovateľ služby musí informovať účastníka alebo užívateľa o druhu prevádzkových dát, ktoré sa spracovávajú, a o dobe trvania takého spracovania na účely uvedené v odseku 2 a predtým než získa súhlas, na účely uvedené v odseku 3.
5. Processing of traffic data, in accordance with paragraphs 1, 2, 3 and 4, must be restricted to persons acting under the authority of providers of the public communications networks and publicly available electronic communications services handling billing or traffic management, customer enquiries, fraud detection, marketing electronic communications services or providing a value added service, and must be restricted to what is necessary for the purposes of such activities.5. Spracovávanie prevádzkových dát, v súlade s odsekmi 1, 2, 3 a 4, sa musí obmedziť na osoby konajúce na pokyn poskytovateľa verejných komunikačných sietí a verejne dostupných elektronických komunikačných služieb, ktoré sú zodpovedné za faktúrovanie alebo riadenie prevádzky, vybavovanie dotazov zákazníkov, odhaľovanie podvodov, marketing elektronických komunikačných služieb alebo poskytovanie služby s pridanou hodnotou a musí sa obmedziť na to, čo je nevyhnutné na účely takých činností.
6. Paragraphs 1, 2, 3 and 5 shall apply without prejudice to the possibility for competent bodies to be informed of traffic data in conformity with applicable legislation with a view to settling disputes, in particular interconnection or billing disputes.6. Odseky 1, 2, 3 a 5 sa uplatňujú bez vplyvu na možnosť príslušných orgánov dostávať informácie o prevádzkových dátach v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi z hľadiska urovnávania sporov a to najmä sporov týkajúcich sa spojenia a fakturácie.
Article 7Článok 7
Itemised billingPodrobný rozpis faktúr
1. Subscribers shall have the right to receive non-itemised bills.1. Účastníci majú právo dostať faktúry bez podrobného rozpisu.
2. Member States shall apply national provisions in order to reconcile the rights of subscribers receiving itemised bills with the right to privacy of calling users and called subscribers, for example by ensuring that sufficient alternative privacy enhancing methods of communications or payments are available to such users and subscribers.2. Členské štáty uplatnia vnútroštátne právne predpisy, aby zladili práva účastníkov, ktorí dostali podrobne rozpísané faktúry, a právo na súkromie volajúcich užívateľov a volaných účastníkov napríklad tým, že zabezpečia, aby takí užívatelia alebo účastníci mali k dispozícii dostatočné alternatívne metódy komunikácie alebo platieb, ktoré zvyšujú ochranu súkromia.
Article 8Článok 8
Presentation and restriction of calling and connected line identificationÚdaje o čísle volajúceho a volaného a ich obmedzenie
1. Where presentation of calling line identification is offered, the service provider must offer the calling user the possibility, using a simple means and free of charge, of preventing the presentation of the calling line identification on a per-call basis. The calling subscriber must have this possibility on a per-line basis.1. Keď je ponúkaný identifikačný údaj o volajúcom, poskytovateľ služby musí ponúknuť volajúcemu možnosť použiť jednoduché a bezplatné prostriedky, ktorými zabráni, aby sa poskytol identifikačný údaj o volajúcom za každý jednotlivý hovor.
2. Where presentation of calling line identification is offered, the service provider must offer the called subscriber the possibility, using a simple means and free of charge for reasonable use of this function, of preventing the presentation of the calling line identification of incoming calls.2. Keď je ponúkaný identifikačný údaj o volajúcom, poskytovateľ služby musí ponúknuť volanému účastníkovi možnosť použiť jednoduché a bezplatné prostriedky na účely opodstatneného využitia tejto funkcie, ktorými zabráni, aby sa poskytol identifikačný údaj o volajúcom čísle prichádzajúceho hovoru.
3. Where presentation of calling line identification is offered and where the calling line identification is presented prior to the call being established, the service provider must offer the called subscriber the possibility, using a simple means, of rejecting incoming calls where the presentation of the calling line identification has been prevented by the calling user or subscriber.3. Keď je ponúkaný identifikačný údaj o volajúcom a keď sa údaj poskytne predtým, než sa hovor uskutočnil, poskytovateľ služby musí ponúknuť volanému účastníkovi možnosť použiť jednoduché prostriedky, ktorými odmietne prichádzajúce hovory, kde volajúci užívateľ alebo účastník zabránil, aby bol tento identifikačný údaj poskytnutý.
4. Where presentation of connected line identification is offered, the service provider must offer the called subscriber the possibility, using a simple means and free of charge, of preventing the presentation of the connected line identification to the calling user.4. Keď je ponúkaný identifikačný údaj o volanom čísle, poskytovateľ služby musí ponúknuť volanému účastníkovi možnosť použiť jednoduché a bezplatné prostriedky, ktorými zabráni, aby sa poskytol volajúcemu užívateľovi identifikačný údaj o volanom čísle.
5. Paragraph 1 shall also apply with regard to calls to third countries originating in the Community. Paragraphs 2, 3 and 4 shall also apply to incoming calls originating in third countries.5. Odsek 1 sa vzťahuje aj na hovory zo spoločenstva do tretích štátov. Odseky 2, 3 a 4 sa vzťahujú aj na hovory prichádzajúce z tretích štátov.
6. Member States shall ensure that where presentation of calling and/or connected line identification is offered, the providers of publicly available electronic communications services inform the public thereof and of the possibilities set out in paragraphs 1, 2, 3 and 4.6. Členské štáty zabezpečia, aby tam, kde je ponúkaný identifikačný údaj o volajúcom a/alebo volanom čísle, poskytovateľ verejne dostupných elektronických komunikačných služieb informoval verejnosť o tejto skutočnosti a možnostiach uvedených v odsekoch 1, 2, 3 a 4.
Article 9Článok 9
Location data other than traffic dataMiestne dáta iné než prevádzkové dáta
1. Where location data other than traffic data, relating to users or subscribers of public communications networks or publicly available electronic communications services, can be processed, such data may only be processed when they are made anonymous, or with the consent of the users or subscribers to the extent and for the duration necessary for the provision of a value added service. The service provider must inform the users or subscribers, prior to obtaining their consent, of the type of location data other than traffic data which will be processed, of the purposes and duration of the processing and whether the data will be transmitted to a third party for the purpose of providing the value added service. Users or subscribers shall be given the possibility to withdraw their consent for the processing of location data other than traffic data at any time.1. Ak sa môžu spracovávať miestne dáta iné než prevádzkové dáta, ktoré sa týkajú užívateľov alebo účastníkov verejnej komunikačnej siete alebo verejne dostupných elektronických komunikačných služieb, také údaje sa môžu spracovávať, len keď sú anonymné alebo len so súhlasom užívateľov alebo účastníkov v rozsahu a trvaní nevyhnutnom na poskytovanie služby s pridanou hodnotou. Poskytovateľ služby musí informovať užívateľov alebo účastníkov predtým, než získa ich súhlas o druhu miestnych dát iných, než sú prevádzkové dáta, ktoré bude spracovávať, o účele a dobe trvania spracovávania a o tom, či budú dáta prenášané tretej strane na účely poskytovania služby s pridanou hodnotou. Užívatelia alebo účastníci musia mať kedykoľvek možnosť odvolať svoj súhlas na spracovanie miestnych dát iných, než sú prevádzkové dáta.
2. Where consent of the users or subscribers has been obtained for the processing of location data other than traffic data, the user or subscriber must continue to have the possibility, using a simple means and free of charge, of temporarily refusing the processing of such data for each connection to the network or for each transmission of a communication.2. Keď bol získaný súhlas užívateľov alebo účastníkov na spracovanie miestnych dát iných, než sú prevádzkové dáta, užívateľ alebo účastník musí mať naďalej možnosť s použitím jednoduchých a bezplatných prostriedkov dočasne odmietnuť spracovávanie takých údajov u každého spojenia k sieti alebo u každého prenosu správy.
3. Processing of location data other than traffic data in accordance with paragraphs 1 and 2 must be restricted to persons acting under the authority of the provider of the public communications network or publicly available communications service or of the third party providing the value added service, and must be restricted to what is necessary for the purposes of providing the value added service.3. Spracovávanie miestnych dát iných, než sú prevádzkové dáta, v súlade s odsekmi 1 a 2 sa musí obmedziť na osoby konajúce na pokyn poskytovateľa verejnej komunikačnej siete alebo verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby alebo tretej strany poskytujúcej službu s pridanou hodnotou a musí sa obmedziť na to, čo je nevyhnutné na účely poskytovania služby s pridanou hodnotou.
Article 10Článok 10
ExceptionsVýnimky
Member States shall ensure that there are transparent procedures governing the way in which a provider of a public communications network and/or a publicly available electronic communications service may override:Členské štáty zabezpečia, aby bol k dispozícii transparentný postup, podľa ktorého poskytovateľ verejnej komunikačnej siete a/alebo verejne dostupne elektronickej komunikačnej služby môže:
(a) the elimination of the presentation of calling line identification, on a temporary basis, upon application of a subscriber requesting the tracing of malicious or nuisance calls. In this case, in accordance with national law, the data containing the identification of the calling subscriber will be stored and be made available by the provider of a public communications network and/or publicly available electronic communications service;a) dočasne zrušiť obmedzenia týkajúce sa identifikácie volajúceho na žiadosť účastníka, ktorý požaduje zistenie zlomyseľných alebo obťažujúcich hovorov. V tomto prípade, v súlade s vnútroštátnym právom, údaje obsahujúce identifikáciu volajúceho účastníka budú uložené a poskytovateľ verejnej komunikačnej siete a/alebo verejne dostupne elektronickej komunikačnej služby ich sprístupní;
(b) the elimination of the presentation of calling line identification and the temporary denial or absence of consent of a subscriber or user for the processing of location data, on a per-line basis for organisations dealing with emergency calls and recognised as such by a Member State, including law enforcement agencies, ambulance services and fire brigades, for the purpose of responding to such calls.b) zrušiť obmedzenia týkajúce sa identifikácie volajúceho a dočasne spracovávať miestne dáta napriek predchádzajúcemu odopreniu alebo chýbajúcemu súhlasu užívateľa alebo účastníka na spracovanie takých údajov u jednotlivých účastníckych prípojok u organizácií vybavujúcich núdzové hovory, ktoré sú ako také uznané členským štátom, vrátane orgánov činných v trestnom konaní, lekárskych a požiarnych služieb, na účely odpovedí na také volania.
Article 11Článok 11
Automatic call forwardingAutomatické prepájanie hovorov
Member States shall ensure that any subscriber has the possibility, using a simple means and free of charge, of stopping automatic call forwarding by a third party to the subscriber's terminal.Členské štáty zabezpečia, aby každý účastník mal možnosť s použitím jednoduchých a bezplatných prostriedkov, prerušiť automatické hovory posielané treťou stranou na koncové zariadenia účastníka.
Article 12Článok 12
Directories of subscribersTelefónne zoznamy účastníkov
1. Member States shall ensure that subscribers are informed, free of charge and before they are included in the directory, about the purpose(s) of a printed or electronic directory of subscribers available to the public or obtainable through directory enquiry services, in which their personal data can be included and of any further usage possibilities based on search functions embedded in electronic versions of the directory.1. Členské štáty zabezpečia, aby bol každý účastník bezplatne a predtým, než bude zaradený do zoznamu, informovaný o účele vytlačeného alebo elektronického telefónneho zoznamu účastníkov dostupného verejnosti alebo zoznamu, ktorý sa dá získať z informačnej služby a v ktorom môžu byť zaradené ich osobné údaje, a o akýchkoľvek ďalších možnostiach využitia založených na vyhľadávacích funkciách zabudovaných v elektronických verziách zoznamu.
2. Member States shall ensure that subscribers are given the opportunity to determine whether their personal data are included in a public directory, and if so, which, to the extent that such data are relevant for the purpose of the directory as determined by the provider of the directory, and to verify, correct or withdraw such data. Not being included in a public subscriber directory, verifying, correcting or withdrawing personal data from it shall be free of charge.2. Členské štáty zabezpečia aby mali účastníci možnosť určiť, či ich osobné údaje budú zaradené do verejného telefónneho zoznamu a ak áno, ktoré budú zaradené, pokiaľ sú tieto údaje relevantné účelom zoznamu stanoveným poskytovateľom zoznamu, a možnosť overiť, opraviť alebo odstrániť také údaje. Nezaradenie do telefónneho zoznamu účastníkov, overenie, opravy alebo odstránenie takých údajov zo zoznamu musí byť bezplatné.
3. Member States may require that for any purpose of a public directory other than the search of contact details of persons on the basis of their name and, where necessary, a minimum of other identifiers, additional consent be asked of the subscribers.3. Členské štáty môžu požadovať, aby pre akýkoľvek účel verejného telefónneho zoznamu, iný než je vyhľadanie kontaktných údajov osôb na základe ich mena prípadne minima ďalších identifikačných údajov, bol potrebný dodatočný súhlas účastníkov.
4. Paragraphs 1 and 2 shall apply to subscribers who are natural persons. Member States shall also ensure, in the framework of Community law and applicable national legislation, that the legitimate interests of subscribers other than natural persons with regard to their entry in public directories are sufficiently protected.4. Odseky 1 a 2 sa vzťahujú na účastníkov, ktorí sú fyzickými osobami. Členské štáty tiež zabezpečia, v rámci práva spoločenstva a aplikovateľných vnútroštátnych právnych predpisov, aby boli dostatočne chránené legitímne záujmy účastníkov iných než sú fyzické osoby z hľadiska ich zaradenia do telefónnych zoznamov.
Article 13Článok 13
Unsolicited communicationsNevyžiadané správy
1. The use of automated calling systems without human intervention (automatic calling machines), facsimile machines (fax) or electronic mail for the purposes of direct marketing may only be allowed in respect of subscribers who have given their prior consent.1. Používanie automatických volacích systémov bez ľudského zásahu (telefónne automaty), faxov alebo elektronickej pošty na účely priamej reklamy môže byť povolené len s predchádzajúcim súhlasom účastníkov.
2. Notwithstanding paragraph 1, where a natural or legal person obtains from its customers their electronic contact details for electronic mail, in the context of the sale of a product or a service, in accordance with Directive 95/46/EC, the same natural or legal person may use these electronic contact details for direct marketing of its own similar products or services provided that customers clearly and distinctly are given the opportunity to object, free of charge and in an easy manner, to such use of electronic contact details when they are collected and on the occasion of each message in case the customer has not initially refused such use.2. Bez ohľadu na odsek 1, keď fyzická alebo právnická osoba získa od zákazníkov ich elektronické kontaktné údaje pre elektronickú poštu v súvislosti s predajom produktu alebo služby, a v súlade so smernicou 95/46/ES, tá istá fyzická alebo právnická osoba môže použiť tieto elektronické kontaktné údaje na priamu reklamu svojich vlastných podobných produktov alebo služieb za predpokladu, že zákazníkom bola jasne a jednoznačne poskytnutá možnosť bezplatne a jednoduchým spôsobom protestovať proti takému použitiu elektronických kontaktných údajov pri ich zhromažďovaní a pri každej správe v prípade, že zákazník také použitie predtým odmietol.
3. Member States shall take appropriate measures to ensure that, free of charge, unsolicited communications for purposes of direct marketing, in cases other than those referred to in paragraphs 1 and 2, are not allowed either without the consent of the subscribers concerned or in respect of subscribers who do not wish to receive these communications, the choice between these options to be determined by national legislation.3. Členské štáty uskutočnia vhodné opatrenia aby pre účastníka bezplatne zabezpečili, že nevyžiadané správy na účely priamej reklamy, v prípadoch iných než je uvedené v odsekoch 1 a 2, neboli povolené buď bez súhlasu príslušných účastníkov alebo pokiaľ ide o účastníkov, ktorí si neželajú prijímanie takých správ; voľbu medzi týmito možnosťami upravia vnútroštátne právne predpisy.
4. In any event, the practice of sending electronic mail for purposes of direct marketing disguising or concealing the identity of the sender on whose behalf the communication is made, or without a valid address to which the recipient may send a request that such communications cease, shall be prohibited.4. V každom prípade je zakázaná prax posielania elektronickej pošty na účely priamej reklamy, pri ktorej sa skrýva alebo zatajuje totožnosť odosielateľa, v mene ktorého sa správa odosiela, alebo pri ktorej chýba adresa, na ktorú môže príjemca poslať žiadosť o zastavenie takých správ.
5. Paragraphs 1 and 3 shall apply to subscribers who are natural persons. Member States shall also ensure, in the framework of Community law and applicable national legislation, that the legitimate interests of subscribers other than natural persons with regard to unsolicited communications are sufficiently protected.5. Odseky 1 a 3 sa vzťahujú na účastníkov, ktorí sú fyzickými osobami. Členské štáty tiež zabezpečia, v rámci práva spoločenstva a aplikovateľných vnútroštátnych právnych predpisov, aby boli dostatočne chránené legitímne záujmy účastníkov iných než sú fyzické osoby z nevyžiadaných správ.
Article 14Článok 14
Technical features and standardisationTechnické charakteristiky a normalizácia
1. In implementing the provisions of this Directive, Member States shall ensure, subject to paragraphs 2 and 3, that no mandatory requirements for specific technical features are imposed on terminal or other electronic communication equipment which could impede the placing of equipment on the market and the free circulation of such equipment in and between Member States.1. Pri vykonávaní ustanovení tejto smernice členské štáty zabezpečia s výhradou odsekov 2 a 3, aby neboli pre koncové alebo ostatné elektronické komunikačné zariadenia stanovované žiadne povinné požiadavky na špecifické technické charakteristiky, ktoré by mohli brániť uvedeniu zariadenia na trh a voľného obehu takého zariadenia v členských štátoch a medzi členskými štátmi.
2. Where provisions of this Directive can be implemented only by requiring specific technical features in electronic communications networks, Member States shall inform the Commission in accordance with the procedure provided for by Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations and of rules on information society services(9).2. Ak sa môžu ustanovenia tejto smernice vykonávať len pomocou špecifických technických charakteristík elektronickej komunikačnej siete, členské štáty musia informovať Komisiu v súlade s postupom stanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorá stanovuje postup poskytovania informácií v oblasti technických noriem a predpisov pre služby informačnej spoločnosti [9].
3. Where required, measures may be adopted to ensure that terminal equipment is constructed in a way that is compatible with the right of users to protect and control the use of their personal data, in accordance with Directive 1999/5/EC and Council Decision 87/95/EEC of 22 December 1986 on standardisation in the field of information technology and communications(10).3. V prípade, že sa to požaduje, môžu sa prijať opatrenia, ktoré sa týkajú kompatibility konštrukcie koncového zariadenia s právom užívateľov na ochranu a kontrolu používania ich osobných údajov v súlade so smernicou 1999/5/ES a rozhodnutím Rady 87/95/EHS z 22. decembra 1986 o normalizácii v oblasti informačnej technológie a telekomunikácií [10].
Article 15Článok 15
Application of certain provisions of Directive 95/46/ECUplatňovanie niektorých ustanovení smernice 95/46/ES
1. Member States may adopt legislative measures to restrict the scope of the rights and obligations provided for in Article 5, Article 6, Article 8(1), (2), (3) and (4), and Article 9 of this Directive when such restriction constitutes a necessary, appropriate and proportionate measure within a democratic society to safeguard national security (i.e. State security), defence, public security, and the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences or of unauthorised use of the electronic communication system, as referred to in Article 13(1) of Directive 95/46/EC. To this end, Member States may, inter alia, adopt legislative measures providing for the retention of data for a limited period justified on the grounds laid down in this paragraph. All the measures referred to in this paragraph shall be in accordance with the general principles of Community law, including those referred to in Article 6(1) and (2) of the Treaty on European Union.1. Členské štáty môžu prijať legislatívne opatrenia na obmedzenie rozsahu práv a povinností uvedených v článku 5, článku 6, článku 8 ods. 1, 2, 3 a 4 a článku 9 tejto smernice, ak také obmedzenie predstavuje nevyhnutné, vhodné a primerané opatrenie v demokratickej spoločnosti na zabezpečenie národnej bezpečnosti (t. j. bezpečnosti štátu), obrany, verejnej bezpečnosti a na zabránenie, vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie trestných činov alebo neoprávnené používanie elektronického komunikačného systému podľa článku 13 ods. 1 smernice 95/46/ES. Na tento účel členské štáty môžu, medzi iným, prijať legislatívne opatrenia umožňujúce zadržanie údajov na limitované obdobie, oprávnené z dôvodov stanovených v tomto odseku. Všetky opatrenia uvedené v tomto odseku musia byť v súlade so všeobecnými princípmi práva spoločenstva vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 6 ods. 1 a 2 Zmluvy o Európskej únii.
2. The provisions of Chapter III on judicial remedies, liability and sanctions of Directive 95/46/EC shall apply with regard to national provisions adopted pursuant to this Directive and with regard to the individual rights derived from this Directive.2. Ustanovenia kapitoly III smernice 95/46/ES o právnych opravných prostriedkov, záväznosti a sankciách platia vo vzťahu k ustanoveniam prijatým podľa tejto smernice a vo vzťahu k právam jednotlivcov vyplývajúcim z tejto smernice.
3. The Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data instituted by Article 29 of Directive 95/46/EC shall also carry out the tasks laid down in Article 30 of that Directive with regard to matters covered by this Directive, namely the protection of fundamental rights and freedoms and of legitimate interests in the electronic communications sector.3. Pracovná skupina o ochrane jednotlivcov vzhľadom na spracovávanie osobných údajov ustanovená článkom 29 smernice 95/46/ES musí tiež plniť úlohy stanovené v článku 30 uvedenej smernice z hľadiska záležitostí upravených touto smernicou, t. j. ochrana legitímnych záujmov v elektronickom komunikačnom sektore.
Article 16Článok 16
Transitional arrangementsPrechodné ustanovenia
1. Article 12 shall not apply to editions of directories already produced or placed on the market in printed or off-line electronic form before the national provisions adopted pursuant to this Directive enter into force.1. Článok 12 sa nevzťahuje na vydanie telefónnych zoznamov, ktoré už boli vyrobené alebo uvedené na trh vo forme výtlačkov alebo v elektronickej forme nezávislej na sieti predtým, než nadobudli účinnosť vnútroštátne právne predpisy prijaté podľa tejto smernice.
2. Where the personal data of subscribers to fixed or mobile public voice telephony services have been included in a public subscriber directory in conformity with the provisions of Directive 95/46/EC and of Article 11 of Directive 97/66/EC before the national provisions adopted in pursuance of this Directive enter into force, the personal data of such subscribers may remain included in this public directory in its printed or electronic versions, including versions with reverse search functions, unless subscribers indicate otherwise, after having received complete information about purposes and options in accordance with Article 12 of this Directive.2. Keď boli osobné údaje účastníkov pevných alebo mobilných verejných hlasových telefónnych služieb zaradené do verejného telefónneho zoznamu účastníkov v súlade s ustanoveniami smernice 95/46/ES a článku 11 smernice 97/66/ES predtým, ako nadobudli účinnosť vnútroštátne právne predpisy prijaté podľa tejto smernice, osobné údaje takých účastníkov môžu zostať zaradené v tomto telefónnom zozname v jeho tlačenej alebo elektronickej verzii, vrátane verzií so spätnými vyhľadávacími funkciami, pokiaľ si účastníci neželajú iné, potom čo dostali úplné informácie o účeloch a možnostiach v súlade s článkom 12 tejto smernice.
Article 17Článok 17
TranspositionTranspozícia
1. Before 31 October 2003 Member States shall bring into force the provisions necessary to comply with this Directive. They shall forthwith inform the Commission thereof.1. Členské štáty do 31. októbra 2003 prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Ihneď o tom budú informovať Komisiu.
When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by the Member States.Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2. Member States shall communicate to the Commission the text of the provisions of national law which they adopt in the field governed by this Directive and of any subsequent amendments to those provisions.2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
Article 18Článok 18
ReviewRevízia
The Commission shall submit to the European Parliament and the Council, not later than three years after the date referred to in Article 17(1), a report on the application of this Directive and its impact on economic operators and consumers, in particular as regards the provisions on unsolicited communications, taking into account the international environment. For this purpose, the Commission may request information from the Member States, which shall be supplied without undue delay. Where appropriate, the Commission shall submit proposals to amend this Directive, taking account of the results of that report, any changes in the sector and any other proposal it may deem necessary in order to improve the effectiveness of this Directive.Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do troch rokov po dátume uvedenom v článku 17 ods. 1 správu o uplatňovaní tejto smernice a o jej dopade na ekonomických operátorov a spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa nevyžiadaných správ, so zreteľom na medzinárodné prostredie. Na tento účel môže Komisia od členských štátov požadovať informácie, ktoré jej poskytnú bez zbytočného odkladu. Komisia predloží prípadné návrhy na zmenu a doplnenie tejto smernice, so zreteľom na výsledky uvedenej správy, akékoľvek zmeny v sektore a akýkoľvek iný návrh, ktorý môže považovať za nevyhnutný aby sa zlepšila účinnosť tejto smernice.
Article 19Článok 19
RepealZrušenie
Directive 97/66/EC is hereby repealed with effect from the date referred to in Article 17(1).Smernica 97/66/ES sa týmto ruší s účinnosťou od dátumu uvedeného v článku 17 ods. 1.
References made to the repealed Directive shall be construed as being made to this Directive.Odkazy na zrušenú smernicu sa chápu ako odkazy na túto smernicu.
Article 20Článok 20
Entry into forceNadobudnutie účinnosti
This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Communities.Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
Article 21Článok 21
AddresseesAdresáti
This Directive is addressed to the Member States.Táto smernica je adresovaná členským štátom.
Done at Brussels, 12 July 2002.V Bruseli 12. júla 2002.
For the European ParliamentZa Európsky parlament
The PresidentPredseda
P. CoxP. Cox
For the CouncilZa Radu
The PresidentPredseda
T. PedersenT. Pedersen
(1) OJ C 365 E, 19.12.2000, p. 223.[1] Ú. v. ES C 365 E, 19. 12. 2000, s. 223.
(2) OJ C 123, 25.4.2001, p. 53.[2] Ú. v. ES C 123, 25. 4. 2001, s. 53.
(3) Opinion of the European Parliament of 13 November 2001 (not yet published in the Official Journal), Council Common Position of 28 January 2002 (OJ C 113 E, 14.5.2002, p. 39) and Decision of the European Parliament of 30 May 2002 (not yet published in the Official Journal). Council Decision of 25 June 2002.[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 13. novembra 2001 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 28. januára 2002 (Ú. v. ES C 113 E, 14. 5. 2002, s. 39) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 30. mája 2002 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku). Rozhodnutie Rady z 25. júna 2002.
(4) OJ L 281, 23.11.1995, p. 31.[4] Ú. v. ES L 281, 23. 11. 1995, s. 31.
(5) OJ L 24, 30.1.1998, p. 1.[5] Ú. v. ES L 24, 30. 1. 1998, s. 1.
(6) OJ L 178, 17.7.2000, p. 1.[6] Ú. v. ES L 178, 17. 7. 2000, s. 1.
(7) OJ L 91, 7.4.1999, p. 10.[7] Ú. v. ES L 91, 7. 4. 1999, s. 10.
(8) OJ L 108, 24.4.2002, p. 33.[8] Ú. v. ES L 108, 24. 4. 2002, s. 33.
(9) OJ L 204, 21.7.1998, p. 37. Directive as amended by Directive 98/48/EC (OJ L 217, 5.8.1998, p. 18).[9] Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998, s. 37. Smernica zmenená a doplnená smernicou 98/48/ES (Ú. v. ES L 217, 5. 8. 1998, s. 18.)
(10) OJ L 36, 7.2.1987, p. 31. Decision as last amended by the 1994 Act of Accession.[10] Ú. v. ES L 36, 7. 2. 1987, s. 31. Rozhodnutie zmenené a doplnené aktom o pristúpení.
 --------------------------------------------------