?

2010R1089 — EN — 30.12.2013 — 002.0012010R1089 — SK — 30.12.2013 — 002.001
This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contentsTento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah
►B | COMMISSION REGULATION (EU) No 1089/2010 | of 23 November 2010 | implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services | (OJ L 323, 8.12.2010, p.11)►B | NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1089/2010 | z 23. novembra 2010, | ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov | (Ú. v. ES L 323, 8.12.2010, p.11)
Amended by:Zmenené a doplnené:
  |   | Official Journal  |   | Úradný vestník
  No | page | date  No | page | date
►M1 | COMMISSION REGULATION (EU) No 102/2011 of 4 February 2011 |   L 31 | 13 | 5.2.2011►M1 | NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 102/2011 zo 4. februára 2011, |   L 31 | 13 | 5.2.2011
►M2 | COMMISSION REGULATION (EU) No 1253/2013 of 21 October 2013 |   L 331 | 1 | 10.12.2013►M2 | NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1253/2013 z 21. októbra 2013, |   L 331 | 1 | 10.12.2013
▼BOpravené a doplnené:
COMMISSION REGULATION (EU) No 1089/2010►C1 | Korigendum, Ú. v. ES L 313, 13.11.2012, s. 20  (1089/2010)
of 23 November 2010▼B
implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and servicesNARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1089/2010
THE EUROPEAN COMMISSION,z 23. novembra 2010,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov
Having regard to Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) ( 1 ), and in particular Article 7(1) thereof,EURÓPSKA KOMISIA,
Whereas:so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
(1) | Directive 2007/2/EC lays down general rules for the establishment of the Infrastructure for Spatial Information in the European Community. Within this infrastructure, Member States are required to make available data sets related to one or several of the Annexes in Directive 2007/2/EC and the corresponding spatial data services in conformity with the technical arrangements for the interoperability and, where practicable, harmonisation of spatial data sets and services.so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) ( 1 ), a najmä na jej článok 7 ods. 1,
(2) | The technical arrangements take into account relevant user requirements, which were elicited from stakeholders through a user requirements survey and by analysing the submitted reference material and relevant Union environmental policies and policies or activities which may have an impact on the environment.keďže:
(3) | The feasibility of the technical arrangements and their proportionality in terms of the likely costs and benefits were analysed by the Commission based on the testing results reported by the stakeholders, replies from Member States through the national contact points to a request for information on cost benefit considerations and evidence from studies conducted by Member States on the costs and benefits of spatial data infrastructures at regional level.(1) | V smernici 2007/2/ES sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre zriadenie Infraštruktúry pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve. Členské štáty musia v rámci tejto infraštruktúry sprístupniť súbory údajov týkajúce sa jednej alebo viacerých príloh k smernici 2007/2/ES a príslušné služby priestorových údajov v súlade s technickými podmienkami pre interoperabilitu a prípadne harmonizovať súbory a služby priestorových údajov.
(4) | Representatives of Member States as well as other natural or legal persons with an interest in the spatial data, including users, producers, added value service providers or any coordinating body were given the opportunity to participate in the drafting of the technical arrangements through proposed experts and to evaluate the draft implementing rules through a stakeholder consultation and testing exercise.(2) | V technických podmienkach sa zohľadňujú príslušné požiadavky používateľov, ktoré sa zisťovali u zúčastnených strán na základe prieskumu požiadaviek používateľov a analýzy predložených referenčných materiálov a príslušných politík Únie v oblasti životného prostredia a politík alebo činností, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie.
(5) | In order to achieve interoperability and benefit from the endeavours of users’ and producers’ communities, when appropriate, international standards are integrated into the concepts and definitions of the elements of spatial data themes listed in the Directive 2007/2/EC Annex I, II or III.(3) | Komisia analyzovala uskutočniteľnosť technických podmienok a ich primeranosť z hľadiska pravdepodobných nákladov a prínosov na základe výsledkov testovania oznámených zúčastnenými stranami, odpovedí členských štátov prostredníctvom národných kontaktných miest na žiadosť o informácie týkajúce sa posúdenia nákladov a prínosov, ako aj na základe dôkazov zo štúdií, ktoré uskutočnili členské štáty v súvislosti s nákladmi a prínosmi infraštruktúr pre priestorové údaje na regionálnej úrovni.
(6) | In order to ensure interoperability and harmonisation across spatial data themes, the Member States should meet requirements for common data types, the identification of spatial objects, metadata for interoperability, generic network model and other concepts and rules that apply to all spatial data themes.(4) | Zástupcovia členských štátov, ako aj iné fyzické či právnické osoby zainteresované na priestorových údajoch vrátane používateľov, výrobcov, poskytovateľov služieb s pridanou hodnotou alebo akýchkoľvek koordinačných orgánov mali možnosť zúčastniť sa na vypracovaní technických podmienok prostredníctvom navrhnutých odborníkov a vyhodnotiť návrh vykonávacích pravidiel v konzultáciách so zúčastnenými stranami a prostredníctvom testovania.
(7) | In order to ensure the interoperability and harmonisation within one spatial data theme, the Member States should use the classifications and definitions of spatial objects, their key attributes and association roles, data types, value domains and specific rules that apply to individual spatial data theme.(5) | V záujme dosiahnutia interoperability a prípadného využívania prínosov vyplývajúcich z úsilia spoločenstiev užívateľov a výrobcov sa medzinárodné normy začleňujú do pojmov a definícií prvkov tém priestorových údajov uvedených v prílohe I, II alebo III k smernici 2007/2/ES.
(8) | Since the code list values required for the implementation of this Regulation are not included in this Regulation, this Regulation should only become applicable once these are adopted as a legal act. It is therefore appropriate to defer the applicability of this Regulation.(6) | S cieľom zaistiť interoperabilitu a harmonizáciu všetkých tém priestorových údajov by členské štáty mali splniť požiadavky na spoločné dátové typy, identifikáciu priestorových objektov, metaúdaje pre interoperabilitu, generický sieťový model a iné pojmy a pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všetky témy priestorových údajov.
(9) | The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee established by Article 22 of Directive 2007/2/EC,(7) | S cieľom zaistiť interoperabilitu a harmonizáciu v rámci jednej témy priestorových údajov by členské štáty mali používať klasifikácie a definície priestorových objektov, ich kľúčové atribúty a asociačné roly, dátové typy, domény hodnôt a špecifické pravidlá, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé témy priestorových údajov.
HAS ADOPTED THIS REGULATION:(8) | Nakoľko hodnoty zoznamu kódov potrebných na vykonávanie tohto nariadenia v ňom nie sú zahrnuté, toto nariadenie by sa malo začať uplatňovať až po ich prijatí ako právneho aktu. Uplatňovanie tohto nariadenia je preto vhodné odložiť.
Article 1(9) | Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 22 smernice 2007/2/ES,
Subject MatterPRIJALA TOTO NARIADENIE:
This Regulation sets out the requirements for technical arrangements for the interoperability and, where practicable, harmonisation of spatial data sets and spatial data services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC.Článok 1
Article 2Predmet úpravy
DefinitionsV tomto nariadení sa ustanovujú požiadavky na technické podmienky pre interoperabilitu a prípadne na harmonizáciu súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES.
▼M2Článok 2
For the purposes of this Regulation, the following definitions as well as the theme-specific definitions set out in the Annexes shall apply:Vymedzenie pojmov
▼B▼M2
1. ‘abstract type’ means a type that cannot be instantiated, but which may have attributes and association roles,Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov, ako aj vymedzenia pojmov špecifické pre jednotlivé témy, uvedené v prílohách:
2. ‘association role’ means a value or object, to which a type has a relationship, as referred to in Article 8 (2b) of Directive 2007/2/EC,▼B
3. ‘attribute’ means a characteristic of a type, as referred to in Article 8 (2c) of Directive 2007/2/EC,1. „abstraktný typ“ (abstract type) znamená typ, ktorý nemožno konkretizovať, ale ktorý môže mať atribúty a asociačné roly;
▼M2 —————2. „asociačná rola“ (association role) znamená hodnotu alebo objekt, ku ktorému má typ vzťah podľa článku 8 ods. 2 písm. b) smernice 2007/2/ES;
▼B3. „atribút“ (attribute) znamená charakteristiku typu podľa článku 8 ods. 2 písm. c) smernice 2007/2/ES;
5. ‘code list’ means an open enumeration that can be extended,▼M2 —————
6. ‘data type’ means a descriptor of a set of values that lack identity, in accordance with ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ,▼B
7. ‘enumeration’ means a data type whose instances form a fixed list of named literal values. Attributes of an enumerated type may only take values from this list,5. „zoznam kódov“ (code list) znamená otvorenú enumeráciu, ktorú možno rozšíriť;
8. ‘external object identifier’ means a unique object identifier which is published by the responsible body, which may be used by external applications to reference the spatial object,6. „dátový typ“ (data type) znamená deskriptor súboru hodnôt, ktoré nemajú identitu, v súlade s normou ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ;
9. ‘identifier’ means a linguistically independent sequence of characters capable of uniquely and permanently identifying that with which it is associated, in accordance with ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ ,7. „enumerácia“ (enumeration) znamená dátový typ, ktorého výskyty tvoria pevne stanovený zoznam názvov textových hodnôt. Atribúty vymenovaného typu môžu mať hodnoty len z tohto zoznamu;
10. ‘instantiate’ means to create an object that is conformant with the definition, attributes, association roles and constraints specified for the instantiated type,8. „externý objektový identifikátor“ (external object identifier) znamená jedinečný objektový identifikátor uverejnený zodpovedným orgánom, ktorý možno použiť vo vonkajších aplikáciách na referencovanie priestorového objektu;
11. ‘layer’ means a basic unit of geographic information that may be requested as a map from a server in accordance with ►M2  EN ISO 19128:2008 ◄ ,9. „identifikátor“ (identifier) znamená lingvisticky nezávislú postupnosť znakov schopných jedinečne a trvale identifikovať to, k čomu má vzťah, v súlade s normou ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ ;
12. ‘life-cycle information’ means a set of properties of a spatial object that describe the temporal characteristics of a version of a spatial object or the changes between versions,10. „konkretizovanie“ (instantiate) znamená vytvorenie objektu, ktorý zodpovedá definícii, atribútom, asociačným rolám a obmedzeniam špecifikovaným pre konkretizovaný typ;
13. ‘metadata element’ means a discrete unit of metadata, in accordance with ►M2  EN ISO 19115:2005/AC:2008 ◄ ,11. „vrstva“ (layer) znamená základnú jednotku geografickej informácie, ktorú možno požadovať ako mapu zo servera v súlade s normou ►M2  EN ISO 19128:2008 ◄ ;
14. ‘package’ means a general purpose mechanism for organizing elements into groups,12. „informácie o životnom cykle“ (life-cycle information) znamenajú súbor vlastností priestorového objektu, ktoré popisujú časové charakteristiky verzie priestorového objektu alebo zmeny medzi verziami;
15. ‘register’ means a set of files containing identifiers assigned to items with descriptions of the associated items, in accordance with ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ ,13. „prvok metaúdajov“ (metadata element) znamená samostatnú jednotku metaúdaja v súlade s normou ►M2  EN ISO 19115:2005/AC:2008 ◄ ;
16. ‘spatial object type’ means a classification of spatial objects,14. „balík“ (package) znamená univerzálny mechanizmus na usporiadanie prvkov do skupín;
17. ‘style’ means a mapping from spatial object types and their properties and constraints to parameterized symbols used in drawing maps,15. „register“ (register) znamená množinu súborov, ktorá obsahuje identifikátory priradené k položkám s popismi asociovaných položiek v súlade s normou ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ ;
18. ‘sub-type of’ means a relationship between a more specific type and a more general type, where the more specific type is fully consistent with the more general type and contains additional information, as adapted from ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ,16. „typ priestorového objektu“ (spatial object type) znamená klasifikáciu priestorových objektov;
19. ‘type’ means spatial object type or data type,17. „štýl“ (style) znamená priradenie z typov priestorových objektov a ich vlastností a obmedzení parametrizovaných symbolov používaných pri kreslení máp;
20. ‘voidable’ means that, for an attribute or association role a value of ‘void’ may be made available if no corresponding value is contained in the spatial data sets maintained by the Member States or no corresponding value can be derived from existing values at reasonable costs. If an attribute or association role is not voidable, the table cell specifying its voidability is left blank,18. „subtyp“ (sub-type of) znamená vzťah medzi špecifickejším typom a všeobecnejším typom, pričom špecifickejší typ je úplne zhodný so všeobecnejším typom a obsahuje ďalšie informácie podľa normy ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ;
▼M219. „typ“ (type) znamená typ priestorového objektu alebo dátový typ;
21. ‘property’ means attribute or association role,20. „voidable“ (obsaditeľný) znamená, že pre atribút alebo asociačnú rolu možno použiť hodnotu „void“ (neobsadený), ak v súboroch priestorových údajov udržovaných členskými štátmi nie je obsiahnutá žiadna zodpovedajúca hodnota, alebo zodpovedajúcu hodnotu nie je možné za primerané náklady odvodiť z existujúcich hodnôt. V prípade, že atribút alebo asociačná rola nie je voidable (obsaditeľná), bunka tabuľky špecifikujúca jeho/jej voidability (obsaditeľnosť) sa ponechá prázdna;
22. ‘union type’ means a type consisting of one and only one of several alternatives (listed as member attributes), in accordance with ISO/TS 19103:2005,▼M2
23. ‘association class’ means a type that defines additional properties on a relationship between two other types,21. „vlastnosť“ (property) znamená atribút alebo asociačnú rolu;
24. ‘coverage’ means a spatial object that acts as a function to return values from its range for any direct position within its spatial, temporal or spatiotemporal domain, in accordance with ISO 19123:2007,22. „typ union“ (union type) znamená typ zložený len z jedného jediného typu z viacerých alternatív (uvedených ako atribúty prvku) v súlade s normou ISO/TS 19103:2005;
25. ‘domain’ means a well-defined set, in accordance with ISO/TS 19103:2005,23. „asociačná trieda“ (association class) znamená typ vymedzujúci ďalšie vlastnosti vzťahu medzi dvoma inými typmi;
26. ‘range’ means a set of feature attribute values associated by a function with the elements of the domain of a coverage, in accordance with EN ISO 19123:2007,24. „pokrytie“ (coverage) znamená priestorový objekt, ktorý funguje ako funkcia na vrátenie hodnôt zo svojho rozsahu pre akúkoľvek priamu polohu vo svojej priestorovej, časovej alebo časovopriestorovej doméne v súlade s normou ISO 19123:2007;
27. ‘rectified grid’ means a grid for which there is an affine transformation between the grid coordinates and the coordinates of a coordinate reference system, in accordance with EN ISO 19123:2007,25. „doména“ (domain) znamená presne vymedzený súbor v súlade s normou ISO/TS 19103:2005;
28. ‘referenceable grid’ means a grid associated with a transformation that can be used to convert grid coordinate values into values of coordinates referenced to an external coordinate reference system, in accordance with EN ISO 19123:2007,26. „rozsah“ (range) znamená súbor hodnôt atribútov prvku asociovaných prostredníctvom funkcie s prvkami domény pokrytia v súlade s normou EN ISO 19123:2007;
29. ‘tessellation’ means a partitioning of a space into a set of conterminous subspaces having the same dimension as the space being partitioned. A tessellation in a 2D space consists of a set of non-overlapping polygons that entirely cover a region of interest,27. „rektifikovaná sieť“ (rectified grid) znamená sieť, pre ktorú existuje afinná transformácia medzi súradnicami siete a súradnicami súradnicového referenčného systému v súlade s normou EN ISO 19123:2007;
30. ‘narrower value’ means a value that has a hierarchical relationship to a more general parent value.28. „referencovateľná sieť“ (referenceable grid) znamená sieť asociovanú s transformáciou, ktorú možno použiť na transformáciu hodnôt súradníc siete na hodnoty súradníc, na ktoré odkazuje externý súradnicový referenčný systém v súlade s normou EN ISO 19123:2007;
▼B29. „mozaikovanie“ (tessellation) znamená rozdeľovanie priestoru na súbor vymedzených podpriestorov rovnakej dimenzie ako rozdeľovaný priestor. Mozaikovanie v dvojrozmernom priestore pozostáva zo súboru neprekrývajúcich sa polygónov, ktoré úplne pokrývajú predmetný región;
Article 330. „užšia hodnota“ (narrower value) znamená hodnotu, ktorá má hierarchický vzťah k všeobecnejšej nadradenej hodnote.
Common Types▼B
Types that are common to several of the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC shall conform to the definitions and constraints and include the attributes and association roles set out in Annex I.Článok 3
Article 4Spoločné typy
Types for the Exchange and Classification of Spatial ObjectsTypy, ktoré sú spoločné pre viaceré témy uvedené v prílohe I, II a III k smernici 2007/2/ES, musia byť v súlade s definíciami a obmedzeniami a zahŕňať atribúty a asociačné roly uvedené v prílohe I.
▼M2Článok 4
1.  For the exchange and classification of spatial objects from data sets meeting the conditions laid down in Article 4 of Directive 2007/2/EC, Member States shall use the spatial object types and associated data types, enumerations and code lists that are defined in Annexes II, III and IV for the themes the data sets relate to.Typy na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov
▼B▼M2
2.  Spatial object types and data types shall comply with the definitions and constraints and include the attributes and association roles set out in ►M2  the Annexes ◄ .1.  Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súborov údajov, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v článku 4 smernice 2007/2/ES, členské štáty použijú typy priestorových objektov a asociované dátové typy, enumerácie a zoznamy kódov, ktoré sú vymedzené v prílohách II, III a IV pre témy, ktorých sa súbory údajov týkajú.
▼M1▼B
3.  The enumerations and code lists used in attributes or association roles of spatial object types or data types shall comply with the definitions and include the values set out in ►M2  the Annexes ◄ . ►M2  The enumeration and code list values are uniquely identified by language-neutral mnemonic codes for computers. The values may also include a language-specific name to be used for human interaction. ◄2.  Typy priestorových objektov a dátové typy musia byť v súlade s definíciami a obmedzeniami a zahŕňať atribúty a asociačné roly ustanovené v ►M2  prílohách ◄ .
▼M1 —————▼M1
▼B3.  Enumerácie a zoznamy kódov používané v atribútoch alebo asociačných rolách typov priestorových objektov alebo dátových typov musia byť v súlade s definíciami a zahŕňať hodnoty stanovené v ►M2  prílohách ◄ . ►M2  Hodnoty enumerácie a hodnoty zoznamu kódov sú jedinečne identifikované jazykovo neutrálnymi technicky spoľahlivými kódmi pre počítače. Hodnoty môžu zahŕňať aj jazykovo špecifický názov, ktorý sa použije na komunikáciu medzi ľuďmi. ◄
Article 5▼M1 —————
Types▼B
1.  For all types defined in this Regulation, a language-neutral name for computers is given between parentheses in the title of the section specifying the requirements for that type. This language-neutral name shall be used for referring to the corresponding type in the definition of an attribute or association role.Článok 5
2.  Types that are a sub-type of another type shall also include all this type’s attributes and association roles.Typy
3.  Abstract types shall not be instantiated.1.  Pre všetky typy vymedzené v tomto nariadení je jazykovo neutrálne meno pre počítače uvedené v zátvorkách v nadpise oddielu, v ktorom sa špecifikujú požiadavky na daný typ. Toto jazykovo neutrálne meno sa používa na uvedenie odkazu na príslušný typ v definícii atribútu alebo asociačnej roly.
▼M2 —————2.  Typy, ktoré sú subtypmi iného typu, zahŕňajú aj všetky atribúty a asociačné roly tohto typu.
▼M23.  Abstraktné typy sa nekonkretizujú.
Article 6▼M2 —————
Code Lists and Enumerations▼M2
1.  Code lists shall be of one of the following types, as specified in the Annexes:Článok 6
(a) code lists whose allowed values comprise only the values specified in this Regulation;Zoznamy kódov a enumerácie
(b) code lists whose allowed values comprise the values specified in this Regulation and narrower values defined by data providers;1.  Zoznamy kódov sú jedným z týchto typov uvedených v prílohách:
(c) code lists whose allowed values comprise the values specified in this Regulation and additional values at any level defined by data providers;a) zoznamy kódov, ktorých prípustné hodnoty obsahujú len hodnoty stanovené v tomto nariadení;
(d) code lists, whose allowed values comprise any values defined by data providers.b) zoznamy kódy, ktorých prípustné hodnoty obsahujú hodnoty stanovené v tomto nariadení a užšie hodnoty definované poskytovateľmi údajov;
For the purposes of points (b), (c) and (d), in addition to the allowed values, data providers may use the values specified in the relevant INSPIRE Technical Guidance document available on the INSPIRE web site of the Joint Research Centre.c) zoznamy kódov, ktorých prípustné hodnoty obsahujú hodnoty stanovené v tomto nariadení a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definovanej poskytovateľmi údajov;
2.  Code lists may be hierarchical. Values of hierarchical code lists may have a more general parent value. Where the valid values of a hierarchical code list are specified in a table in this Regulation, the parent values are listed in the last column.d) zoznamy kódov, ktorých prípustné hodnoty obsahujú akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov.
3.  Where, for an attribute whose type is a code list as referred to in points (b), (c) or (d) of paragraph 1, a data provider provides a value that is not specified in this Regulation, that value and its definition shall be made available in a register.Na účely písm. b), c) a d) môžu poskytovatelia údajov použiť okrem prípustných hodnôt hodnoty stanovené v príslušnom technickom usmerňovacom dokumente INSPIRE (INSPIRE Technical Guidance), ktorý je dostupný na webovej lokalite INSPIRE Spoločného výskumného centra.
4.  Attributes or association roles of spatial object types or data types whose type is a code list may only take values that are allowed according to the specification of the code list.2.  Zoznamy kódov môžu byť hierarchické. Hodnoty hierarchických zoznamov kódov môžu mať všeobecnejšiu nadradenú hodnotu. V prípade, že platné hodnoty hierarchického zoznamu kódov sú špecifikované v tabuľke v tomto nariadení, nadradené hodnoty sa uvádzajú v poslednom stĺpci.
5.  Attributes or association roles of spatial object types or data types that have an enumeration type may only take values from the lists specified for the enumeration type.3.  V prípade, že poskytovateľ údajov poskytne pre atribút, ktorého typ je zoznam kódov uvedený v odseku 1 písm. b), c) alebo d), hodnotu, ktorá nie je stanovená v tomto nariadení, táto hodnota a jej definícia sa sprístupnia v registri.
▼B4.  Atribúty alebo asociačné roly typov priestorových objektov alebo dátových typov, ktoré sú typu zoznamu kódov, môžu mať len hodnoty platné podľa špecifikácie zoznamu kódov.
Article 75.  Atribúty alebo asociačné roly typov priestorových objektov alebo dátových typov, ktoré sú typu enumerácie, môžu mať len hodnoty zo zoznamov špecifikovaných pre typ enumerácie.
Encoding▼B
1.  Every encoding rule used to encode spatial data shall conform to EN ISO 19118. In particular, it shall specify schema conversion rules for all spatial object types and all attributes and association roles and the output data structure used.Článok 7
2.  Every encoding rule used to encode spatial data shall be made available.Kódovanie
Article 81.  Všetky pravidlá kódovania používané na kódovanie priestorových údajov musia byť v súlade s normou EN ISO 19118. Musia sa v nich špecifikovať najmä pravidlá konverzie schémy pre všetky typy priestorových objektov a všetky atribúty a asociačné roly a použitá štruktúra výstupných údajov.
Updates2.  Všetky pravidlá kódovania používané na kódovanie priestorových údajov musia byť dostupné.
1.  Member States shall make available updates of data on a regular basis.Článok 8
2.  All updates shall be made at the latest 6 months after the change was applied in the source data set, unless a different period is specified for a specific spatial data theme in ►M2  the Annexes ◄ .Aktualizácie
Article 91.  Členské štáty pravidelne sprístupňujú aktualizácie údajov.
Identifier Management2.  Všetky aktualizácie sa vykonávajú najneskôr do 6 mesiacov po vykonaní zmeny v zdrojovom súbore údajov, pokiaľ v ►M2  prílohách ◄ nie je pre konkrétnu tému priestorových údajov stanovená iná lehota.
1.  The data type Identifier defined in Section 2.1 of Annex I shall be used as a type for the external object identifier of a spatial object.Článok 9
2.  The external object identifier for the unique identification of spatial objects shall not be changed during the life-cycle of a spatial object.Manažment identifikátorov
Article 101.  Dátový typ Identifier definovaný v oddiele 2.1 prílohy I sa používa ako typ pre externý objektový identifikátor priestorového objektu.
Life-cycle of Spatial Objects2.  Externý objektový identifikátor na jedinečnú identifikáciu priestorových objektov sa v priebehu životného cyklu priestorového objektu nemení.
1.  Different versions of the same spatial object shall always be instances of the same spatial object type.Článok 10
2.  The namespace and localId attributes of the external object identifier shall remain the same for different versions of a spatial object.Životný cyklus priestorových objektov
3.  Where the attributes beginLifespanVersion and endLifespanVersion are used, the value of endLifespanVersion shall not be before the value of beginLifespanVersion.1.  Rôzne verzie toho istého priestorového objektu sú vždy výskytmi rovnakého typu priestorových objektov.
Article 112.  Atribúty externého objektového identifikátora namespace a localId zostanú rovnaké pre rôzne verzie priestorového objektu.
Temporal Reference Systems3.  Pokiaľ sa používajú atribúty beginLifespanVersion a endLifespanVersion, hodnota endLifespanVersion nesmie byť pred hodnotou beginLifespanVersion.
1.  The default temporal reference system referred to in point 5 of part B of the Annex to Commission Regulation (EC) No 1205/2008 ( 2 ) shall be used, unless other temporal reference systems are specified for a specific spatial data theme in ►M2  the Annexes ◄ .Článok 11
2.  If other temporal reference systems are used, these shall be specified in the data set metadata.Časové referenčné systémy
Article 121.  Používa sa štandardný časový referenčný systém uvedený v bode 5 časti B prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 1205/2008 ( 2 ), ak v ►M2  prílohách ◄ nie sú pre konkrétnu tému priestorových údajov uvedené iné časové referenčné systémy.
Other Requirements & Rules2.  V prípade, že sa používajú iné časové referenčné systémy, musia sa uviesť v metaúdajoch súboru údajov.
▼M2Článok 12
1.  The value domain of spatial properties defined in this Regulation shall be restricted to the Simple Feature spatial schema as defined in Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011, unless specified otherwise for a specific spatial data theme or type.Iné požiadavky a pravidlá
▼B▼M2
2.  All measurement values shall be expressed using ►M2  SI units or non-SI units accepted for use with the International System of Units ◄ , unless specified otherwise for a specific spatial data theme or type.1.  Doména hodnôt priestorových vlastností definovaná v tomto nariadení je obmedzená na priestorovú schému Simple Feature podľa definície v Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011, pokiaľ sa pre špecifickú tému alebo špecifický typ priestorových údajov neustanovuje inak.
3.  Where the attributes validFrom and validTo are used, the value of validTo shall not be before the value of validFrom.▼B
4.  In addition, all theme-specific requirements set out in Annex II shall apply.2.  Všetky hodnoty merania sa vyjadrujú s použitím ►M2  jednotiek SI alebo iných jednotiek ako SI, ktorých používanie je akceptované v rámci Medzinárodnej sústavy jednotiek ◄ , pokiaľ sa pre konkrétnu tému alebo typ priestorových údajov neustanovuje inak.
Article 133.  V prípade, že sa používajú atribúty validFrom a validTo, hodnota validTo nesmie byť pred hodnotou validFrom.
Metadata required for Interoperability4.  Okrem toho sa uplatňujú aj všetky požiadavky ustanovené v prílohe II špecifické pre jednotlivé témy.
The metadata describing a spatial data set shall include the following metadata elements required for interoperability:Článok 13
1. | Coordinate Reference System : Description of the coordinate reference system(s) used in the data set.Metaúdaje potrebné pre interoperabilitu
2. | Temporal Reference System : | Description of the temporal reference system(s) used in the data set. | This element is mandatory only if the spatial data set contains temporal information that does not refer to the default temporal reference system.Metaúdaje opisujúce súbor priestorových údajov zahŕňajú tieto prvky metaúdajov potrebné pre interoperabilitu:
3. | Encoding : Description of the computer language construct(s) specifying the representation of data objects in a record, file, message, storage device or transmission channel.1. | Súradnicový referenčný systém : opis súradnicového(-ých) referenčného(-ých) systému(-ov) používaného(-ých) v súbore údajov.
4. | Topological Consistency : | Correctness of the explicitly encoded topological characteristics of the data set as described by the scope. | This element is mandatory only if the data set includes types from the Generic Network Model and does not assure centreline topology (connectivity of centrelines) for the network.2. | Časový referenčný systém : | opis časového(-ých) referenčného(-ých) systému(-ov) používaného(-ých) v súbore údajov. | Tento prvok je povinný, len ak súbor priestorových údajov obsahuje časové informácie, ktoré sa nevzťahujú na štandardný časový referenčný systém.
5. | Character Encoding : | The character encoding used in the data set. | This element is mandatory only if an encoding is used that is not based on UTF-8.3. | Kódovanie : opis konštrukcie(-ií) počítačového jazyka, v ktorom sa špecifikuje reprezentácia dátových objektov v zázname, súbore, správe, pamäťovom zariadení alebo v prenosovom kanále.
▼M24. | Topologická konzistencia : | správnosť jednoznačne kódovaných topologických charakteristík súboru údajov tak ako sú popísané rozsahom. | Tento prvok je povinný, len pokiaľ súbor údajov obsahuje typy z generického sieťového modelu (Generic Network Model) a nezaisťuje topológiu osi (konektivitu osí) pre sieť.
6. | Spatial Representation Type : The method used to spatially represent geographic information.5. | Kódovanie znakov : | kódovanie znakov používané v súbore údajov. | Tento prvok je povinný, len keď sa používa kódovanie, ktoré nie je založené na UTF-8.
▼B▼M2
Article 146. | Typ priestorovej reprezentácie : | metóda používaná na priestorovú reprezentáciu geografickej informácie.
Portrayal▼B
1.  For the portrayal of spatial data sets using a view network service as specified in Commission Regulation No 976/2009 ( 3 ), the following shall be available:Článok 14
(a) the layers specified in Annex II for the theme or themes the data set is related to;Zobrazenie
(b) for each layer at least a default portrayal style, with as a minimum an associated title and a unique identifier.1.  Na zobrazenie súborov priestorových údajov s použitím zobrazovacej sieťovej služby podľa nariadenia Komisie č. 976/2009 ( 3 ) musia byť k dispozícii:
2.  For each layer, Annex II defines the following:a) vrstvy uvedené v prílohe II pre tému alebo témy, ku ktorým sa súbor údajov vzťahuje;
(a) a human readable title of the layer to be used for display in user interface;b) pre každú vrstvu aspoň štandardný štýl zobrazenia s asociovaným názvom a jedinečným identifikátorom ako minimum.
▼M22.  V prílohe II sa pre každú vrstvu vymedzuje:
(b) the spatial object type(s), or sub-set thereof, that constitute(s) the content of the layer.a) ľudsky zrozumiteľný názov vrstvy, ktorý sa má použiť na zobrazenie v užívateľskom rozhraní;
▼M2▼M2
3.  For spatial object types whose objects can be further classified using a code list-valued attribute, several layers may be defined. Each of these layers shall include the spatial objects corresponding to one specific code list value. In the definition of such sets of layers in Annexes II, III and IV, all of the following requirements shall be fulfilled:b) typ(-y) priestorových objektov alebo jeho (ich) subtypy, ktorý(-é) tvorí(-ia) obsah vrstvy.
(a) the placeholder <CodeListValue> shall represent the values of the relevant code list, with the first letter in upper case;▼M2
(b) the placeholder <human-readable name> shall represent the human-readable name of the code list values;3.  V prípade typov priestorových objektov, ktorých objekty možno ďalej klasifikovať pomocou atribútu s hodnotou zoznamu kódov, možno definovať viacero vrstiev. Každá z týchto vrstiev zahŕňa priestorové objekty zodpovedajúce jednej špecifickej hodnote zoznamu kódov. Pri definovaní takýchto súborov vrstiev v prílohách II, III a IV sa dodržiavajú všetky tieto požiadavky:
(c) the spatial object type shall include the relevant attribute and code list, in parentheses;a) premenná <HodnotaZoznamuKódov> predstavuje hodnoty príslušného zoznamu kódov, prvé písmeno je veľké;
(d) one example of a layer shall be given.b) premenná <zrozumiteľný názov> predstavuje názov hodnôt zoznamu kódov zrozumiteľný pre ľudí;
▼Bc) typ priestorových objektov zahŕňa príslušný atribút a zoznam kódov v zátvorkách;
Article 15d) uvedie sa jeden príklad vrstvy.
Entry into force▼B
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following its publication in the Official Journal of the European Union.Článok 15
It shall apply from 15 December 2010.Nadobudnutie účinnosti
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Toto nariadenie nadobúda účinnosť [dvadsiatym] dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
ANNEX IUplatňuje sa od 15. decembra 2010.
▼M2Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
COMMON TYPES, DEFINITIONS AND REQUIREMENTSPRÍLOHA I
1.   TYPES DEFINED IN EUROPEAN AND INTERNATIONAL STANDARDS▼M2
The following common types, used in attributes or association roles of spatial object types or data types, are defined as follows:Spoločné typy, definície a požiadavky
(1) For the types Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Velocity and Volume, the definitions given in ISO/TS 19103:2005 shall apply.1.   TYPY DEFINOVANÉ V EURÓPSKYCH A MEDZINÁRODNÝCH NORMÁCH
(2) For the types DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface and GM_Tin, the definitions given in EN ISO 19107:2005 shall apply.Tieto spoločné typy používané v atribútoch alebo asociačných rolách typov priestorových objektov alebo dátových typov sú definované takto:
(3) For the types TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period and TM_Position, the definitions given in EN ISO 19108:2005/AC:2008 shall apply.1. Pre typy Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Velocity a Volume sa uplatňujú definície uvedené v norme ISO/TS 19103:2005.
(4) For the type GF_PropertyType, the definitions given in EN ISO 19109:2006 shall apply.2. Pre typy DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface a GM_Tin sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19107:2005.
(5) For the types CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, MD_Resolution and URL, the definitions given in EN ISO 19115:2005/AC:2008 shall apply.3. Pre typy TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period a TM_Position sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19108:2005/AC:2008.
(6) For the type CV_SequenceRule, the definitions given in EN ISO 19123:2007 shall apply.4. Pre typ GF_PropertyType sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19109:2006.
(7) For the types AbstractFeature, Quantity and Sign, the definitions given in EN ISO 19136:2009 shall apply.5. Pre typy CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, MD_Resolution a URL sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19115:2005/AC:2008.
(8) For the types LocalisedCharacterString, PT_FreeText and URI, the definitions given in CEN ISO/TS 19139:2009 shall apply.6. Pre typ CV_SequenceRule sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19123:2007.
(9) For the type LC_LandCoverClassificationSystem, the definitions given in ISO 19144-2:2012 shall apply.7. Pre typy AbstractFeature, Quantity a Sign sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19136:2009.
(10) For the types GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObservation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface and SF_SpatialSamplingFeature, the definitions given in ISO 19156:2011 shall apply.8. Pre typy LocalisedCharacterString, PT_FreeText a URI sa uplatňujú definície uvedené v norme CEN ISO/TS 19139:2009.
(11) For the types Category, Quantity, QuantityRange and Time, the definitions given in Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011 shall apply.9. Pre typ LC_LandCoverClassificationSystem sa uplatňujú definície uvedené v norme ISO 19144-2:2012.
(12) For the types TimeValuePair and Timeseries, the definitions given in Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012 shall apply.10. Pre typy GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObservation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface a SF_SpatialSamplingFeature sa uplatňujú definície uvedené v norme ISO 19156:2011.
(13) For the types CGI_LinearOrientation and CGI_PlanarOrientation, the definitions given in CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011 shall apply.11. Pre typy Category, Quantity, QuantityRange a Time sa uplatňujú definície uvedené v Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011.
▼B12. Pre typy TimeValuePair a Timeseries sa uplatňujú definície uvedené v Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012.
2.   COMMON DATA TYPES13. Pre typy CGI_LinearOrientation a CGI_PlanarOrientation sa uplatňujú definície uvedené v CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011.
2.1.    Identifier (Identifier)▼B
External unique object identifier published by the responsible body, which may be used by external applications to reference the spatial object.2.   SPOLOČNÉ DÁTOVÉ TYPY
Attributes of the data type Identifier2.1.    Identifikátor (Identifier)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityExterný jedinečný objektový identifikátor uverejnený zodpovedným orgánom, ktorý možno použiť vo vonkajších aplikáciách na uvedenie odkazu na priestorový objekt.
localId | A local identifier, assigned by the data provider. The local identifier is unique within the namespace, that is no other spatial object carries the same unique identifier. | CharacterString |  Atribúty dátového typu Identifier
namespace | Namespace uniquely identifying the data source of the spatial object. | CharacterString |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
versionId | The identifier of the particular version of the spatial object, with a maximum length of 25 characters. If the specification of a spatial object type with an external object identifier includes life-cycle information, the version identifier is used to distinguish between the different versions of a spatial object. Within the set of all versions of a spatial object, the version identifier is unique. | CharacterString | voidablelocalId | Miestny identifikátor, ktorý pridelil poskytovateľ údajov. Miestny identifikátor je v rámci menného priestoru jedinečný, to znamená, že žiadny iný priestorový objekt nemá ten istý jedinečný identifikátor. | CharacterString |  
▼M2 —————namespace | Menný priestor jedinečne identifikuje zdroj údajov priestorového objektu. | CharacterString |  
▼M2versionId | Identifikátor konkrétnej verzie priestorového objektu maximálne s 25 znakmi. Ak špecifikácia typu priestorových objektov s externým objektovým identifikátorom obsahuje informáciu o životnom cykle, identifikátor verzie sa používa na rozlišovanie medzi rôznymi verziami priestorového objektu. V súbore všetkých verzií priestorového objektu je identifikátor verzie jedinečný. | CharacterString | voidable
2.2.    Related Party (RelatedParty)▼M2 —————
An organisation or a person with a role related to a resource.▼M2
Attributes of the data type RelatedParty2.2.    Súvisiaca strana (RelatedParty)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityOrganizácia alebo osoba s rolou súvisiacou so zdrojom.
individualName | Name of the related person. | PT_FreeText | voidableAtribúty dátového typu RelatedParty
organisationName | Name of the related organisation. | PT_FreeText | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
positionName | Position of the party in relation to a resource, such as head of department. | PT_FreeText | voidableindividualName | Meno súvisiacej osoby. | PT_FreeText | voidable
contact | Contact information for the related party. | Contact | voidableorganisationName | Názov súvisiacej organizácie. | PT_FreeText | voidable
role | Roles of the party in relation to a resource, such as owner. | PartyRoleValue | voidablepositionName | Poloha strany vo vzťahu k zdroju, napríklad vedúci odboru. | PT_FreeText | voidable
Constraints of the data type RelatedPartycontact | Kontaktné informácie súvisiacej strany. | Contact | voidable
At least the individual, organisation or position name shall be provided.role | Roly strany vo vzťahu k zdroju, napríklad vlastník. | PartyRoleValue | voidable
2.3.    Contact (Contact)Obmedzenia dátového typu RelatedParty
Communication channels by which it is possible to gain access to someone or something.Uvedie sa aspoň meno jednotlivca, názov organizácie alebo názov polohy.
Attributes of the data type Contact2.3.    Kontakt (Contact)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityKomunikačné kanály, pomocou ktorých sa možno spojiť s niekým alebo niečím.
address | An address provided as free text. | AddressRepresentation | voidableAtribúty dátového typu Contact
contactInstructions | Supplementary instructions on how or when to contact an individual or organisation. | PT_FreeText | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
electronicMailAddress | An address of the organisation's or individual's electronic mailbox. | CharacterString | voidableaddress | Adresa uvedená ako voľný text. | AddressRepresentation | voidable
hoursOfService | Periods of time when the organisation or individual can be contacted. | PT_FreeText | voidablecontactInstructions | Doplňujúce pokyny o tom, ako alebo kedy kontaktovať jednotlivca alebo organizáciu. | PT_FreeText | voidable
telephoneFacsimile | Number of a facsimile machine of the organisation or individual. | CharacterString | voidableelectronicMailAddress | Adresa elektronickej pošty organizácie alebo jednotlivca. | CharacterString | voidable
telephoneVoice | Telephone number of the organisation or individual. | CharacterString | voidablehoursOfService | Časové úseky, v ktorých možno kontaktovať organizáciu alebo jednotlivca. | PT_FreeText | voidable
website | Pages provided on the World Wide Web by the organisation or individual. | URL | voidabletelephoneFacsimile | Číslo faxu organizácie alebo jednotlivca. | CharacterString | voidable
2.4.    Document Citation (DocumentCitation)telephoneVoice | Telefónne číslo organizácie alebo jednotlivca. | CharacterString | voidable
Citation for the purposes of unambiguously referencing a document.website | Stránky, ktoré organizácia alebo jednotlivec sprístupnili na sieti World Wide Web. | URL | voidable
Attributes of the data type DocumentCitation2.4.    Citácia dokumentu (DocumentCitation)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityCitácia na účely jednoznačného odkazovania na určitý dokument.
name | Name of the document. | CharacterString |  Atribúty dátového typu DocumentCitation
shortName | Short name or alternative title of the document. | CharacterString | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
date | Date of creation, publication or revision of the document. | CI_Date | voidablename | Názov dokumentu. | CharacterString |  
link | Link to an online version of the document | URL | voidableshortName | Krátky názov alebo alternatívny názov dokumentu. | CharacterString | voidable
specificReference | Reference to a specific part of the document. | CharacterString | voidabledate | Dátum vytvorenia, uverejnenia alebo revízie dokumentu. | CI_Date | voidable
2.5.    Legislation Citation (LegislationCitation)link | Odkaz na online verziu dokumentu. | URL | voidable
Citation for the purposes of unambiguously referencing a legal act or a specific part of a legal act.specificReference | Odkaz na špecifickú časť dokumentu. | CharacterString | voidable
This type is a sub-type of DocumentCitation.2.5.    Citácia legislatívy (LegislationCitation)
Attributes of the data type LegislationCitationCitácia na účely jednoznačného odkazovania na právny akt alebo špecifickú časť právneho aktu.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom DocumentCitation.
identificationNumber | Code used to identify the legislative instrument | CharacterString |  Atribúty dátového typu LegislationCitation
officialDocumentNumber | Official document number used to uniquely identify the legislative instrument. | CharacterString |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
dateEnteredIntoForce | Date the legislative instrument entered into force. | TM_Position |  identificationNumber | Kód používaný na identifikáciu legislatívneho nástroja. | CharacterString |  
dateRepealed | Date the legislative instrument was repealed. | TM_Position |  officialDocumentNumber | Oficiálne číslo dokumentu používané na jedinečnú identifikáciu legislatívneho nástroja. | CharacterString |  
level | The level at which the legislative instrument is adopted. | LegislationLevelValue |  dateEnteredIntoForce | Dátum nadobudnutia účinnosti legislatívneho nástroja. | TM_Position |  
journalCitation | Citation of the official journal in which the legislation is published. | OfficialJournalInformation |  dateRepealed | Dátum zrušenia legislatívneho nástroja. | TM_Position |  
Constraints of the data type LegislationCitationlevel | Úroveň, na ktorej je legislatívny nástroj prijatý. | LegislationLevelValue |  
If the link attribute is void, the journal citation shall be provided.journalCitation | Citácia úradného vestníka, v ktorom bola legislatíva uverejnená. | OfficialJournalInformation |  
2.6.    Official Journal Information (OfficialJournalInformation)Obmedzenia dátového typu LegislationCitation
Full citation of the location of the legislative instrument within the official journal.Ak je atribút spojenia neobsadený (void), uvedie sa citácia vestníka.
Attributes of the data type OfficialJournalInformation2.6.    Informácie o Úradnom vestníku (OfficialJournalInformation)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityPlná citácia umiestnenia legislatívneho nástroja v úradnom vestníku.
officialJournalIdentification | Reference to the location within the official journal within which the legislative instrument was published. This reference shall be comprised of three parts: | — the title of the official journal | — the volume and/or series number | — Page number(s) | CharacterString |  Atribúty dátového typu OfficialJournalInformation
ISSN | The International Standard Serial Number (ISSN) is an eight-digit number that identifies the periodical publication in which the legislative instrument was published. | CharacterString |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
ISBN | International Standard Book Number (ISBN) is an nine-digit number that uniquely identifies the book in which the legislative instrument was published. | CharacterString |  officialJournalIdentification | Odkaz na umiestnenie v úradnom vestníku, v ktorom bol legislatívny nástroj uverejnený. Tento odkaz pozostáva z troch častí: | — názov úradného vestníka | — zväzok a/alebo číslo | — číslo strany (čísla strán) | CharacterString |  
linkToJournal | Link to an online version of the official journal | URL |  ISSN | Medzinárodné štandardné číslo seriálových publikácií (ISSN) je osemciferné číslo, ktoré identifikuje periodickú publikáciu, v ktorej bol uverejnený legislatívny nástroj. | CharacterString |  
2.7.    Thematic Identifier (ThematicIdentifier)ISBN | Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) je deväťciferné číslo, ktoré jedinečne identifikuje knihu, v ktorej bol legislatívny nástroj uverejnený. | CharacterString |  
Thematic identifier to uniquely identify the spatial object.linkToJournal | Odkaz na online verziu úradného vestníka. | URL |  
Attributes of the data type ThematicIdentifier2.7.    Tematický identifikátor (ThematicIdentifier)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTematický identifikátor na jedinečnú identifikáciu priestorového objektu.
identifier | Unique identifier used to identify the spatial object within the specified identification scheme. | CharacterString |  Atribúty dátového typu ThematicIdentifier
identifierScheme | Identifier defining the scheme used to assign the identifier. | CharacterString |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
▼Bidentifier | Jedinečný identifikátor používaný na identifikáciu priestorového objektu v rámci špecifikovaného systému identifikácie. | CharacterString |  
3.   COMMON ENUMERATIONSidentifierScheme | Identifikátor, ktorý definuje systém používaný na priradenie identifikátora. | CharacterString |  
3.1.    Vertical Position (VerticalPositionValue)▼B
The relative vertical position of a spatial object.3.   SPOLOČNÉ ENUMERÁCIE
Allowed values for the enumeration VerticalPositionValue3.1.    Vertikálna poloha (VerticalPositionValue)
Value | DefinitionRelatívna vertikálna poloha priestorového objektu.
onGroundSurface | The spatial object is on ground level.Prípustné hodnoty pre enumerácia VerticalPositionValue
suspendedOrElevated | The spatial object is suspended or elevated.Hodnota | Definícia
underground | The spatial object is underground.onGroundSurface | Priestorový objekt je na úrovni zemského povrchu.
4.   COMMON CODE LISTSsuspendedOrElevated | Priestorový objekt je nad úrovňou zemského povrchu.
▼M2Underground | Priestorový objekt je pod zemou.
4.1.    Condition of Facility (ConditionOfFacilityValue)4.   SPOLOČNÉ ZOZNAMY KÓDOV
The status of a facility with regards to its completion and use.▼M2
The allowed values for this code list comprise the values in the table below and narrower values defined by data providers.4.1.    Stav zariadenia (ConditionOfFacilityValue)
Values for the code list ConditionOfFacilityValueStav zariadenia s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.
Value | Name | DefinitionPrípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty v uvedenej tabuľke a užšie hodnoty definované poskytovateľmi údajov.
functional | functional | The facility is functional.Hodnoty pre zoznam kódov ConditionOfFacilityValue
projected | projected | The facility is being designed. Construction has not yet started.Hodnota | Názov | Definícia
underConstruction | under construction | The facility is under construction and not yet functional. This applies only to the initial construction of the facility and not to maintenance work.functional | funkčný | Zariadenie je funkčné.
disused | disused | The facility is no longer used, but is not being or has not been decommissioned.projected | projektovaný | Zariadenie je vo fáze projektovania. Výstavba ešte nezačala.
decommissioned | decommissioned | The facility is no longer used and is being or has been decommissioned.underConstruction | vo výstavbe | Zariadenie je vo výstavbe a ešte nie je funkčné. Platí to len pre úvodnú výstavbu zariadenia, a nie pre údržbárske práce.
▼Bdisused | nepoužívaný | Zariadenie sa už nepoužíva, ale nie je vyradené z prevádzky.
4.2.    Country Code (CountryCode)decommissioned | vyradené z prevádzky | Zariadenie sa už nepoužíva a je vyradené z prevádzky.
Country code as defined in the Interinstitutional style guide published by the Publications Office of the European Union.▼B
▼M24.2.    Kód krajiny (CountryCode)
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.Kód krajiny podľa definície v Medziinštitucionálnej príručke úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie.
▼M1▼M2
The allowed values for this code list are the two-letter country codes listed in the Interinstitutional style guide published by the Publications Office of the European Union.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
▼M2▼M1
4.3.    Legislation Level (LegislationLevelValue)Povolené hodnoty pre tento zoznam kódov sú dvojmiestne alfabetické kódy krajín uvedené v Medziinštitucionálnej príručke úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie.
The level at which a legal act or convention has been adopted.▼M2
The allowed values for this code list comprise any values defined by data providers.4.3.    Úroveň legislatívy (LegislationLevelValue)
Data providers may use the values specified in the INSPIRE Technical Guidance document on the INSPIRE Generic Conceptual Model.Úroveň, na ktorej bol právny akt alebo dohovor prijatý.
4.4.    Party Role (PartyRoleValue)Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov.
Roles of parties related to or responsible for a resource.Poskytovatelia údajov môžu používať hodnoty špecifikované v technickom usmerňovacom dokumente INSPIRE o generickom konceptuálnom modeli INSPIRE (INSPIRE Generic Conceptual Model).
The allowed values for this code list comprise the values of the following code lists or other code lists specified by data providers:4.4.    Rola strany (PartyRoleValue)
— Role Code (CI_RoleCode): Functions performed by a responsible party, as specified in EN ISO 19115:2005/AC:2008.Roly strán súvisiacich so zdrojom alebo zodpovedných za zdroj.
— Role of a Related Party (RelatedPartyRoleValue): Classification of related party roles, as specified in the table below.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty týchto zoznamov kódov alebo iných zoznamov kódov špecifikovaných poskytovateľmi údajov:
Values for the code list RelatedPartyRoleValue— kód roly (CI_RoleCode): funkcie, ktoré vykonáva zodpovedná strana, ako sa stanovuje v norme EN ISO 19115:2005/AC:2008;
Value | Name | Definition— rola súvisiacej strany (RelatedPartyRoleValue): klasifikácia rol súvisiacej strany, ako sa stanovuje v uvedenej tabuľke.
authority | authority | A party legally mandated to supervise a resource and/or parties related to a resource.Hodnoty pre zoznamov kódov RelatedPartyRoleValue
operator | operator | A party that runs a resource.Hodnota | Názov | Definícia
owner | owner | A party that owns a resource, i.e., to which a resource belongs in a legal sense.authority | orgán | Strana, ktorá je právne poverená dohliadať na zdroj a/alebo strany súvisiace so zdrojom.
4.5.    Climate and Forecast Standard Names (CFStandardNamesValue)operator | prevádzkovateľ | Strana, ktorá prevádzkuje zdroj.
Definitions of phenomena observed in meteorology and oceanography.owner | vlastník | Strana, ktorá vlastní zdroj, t. j. ktorej zdroj patrí v právnom zmysle.
The allowed values for this code list comprise any values defined by data providers.4.5.    Štandardné názvy v oblasti klímy a predpovedí (CFStandardNamesValue)
Data providers may use the values specified in the INSPIRE Technical Guidance document on the INSPIRE Generic Conceptual Model.Definície javov pozorovaných v meteorológii a oceánografii.
4.6.    Gender (GenderValue)Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov.
Gender of a person or group of persons.Poskytovatelia údajov môžu používať hodnoty špecifikované v technickom usmerňovacom dokumente INSPIRE o generickom konceptuálnom modeli INSPIRE (INSPIRE Generic Conceptual Model).
The allowed values for this code list comprise only the values specified in the table below.4.6.    Pohlavie (GenderValue)
Values for the code list GenderValuePohlavie osoby alebo skupiny osôb.
Value | Name | DefinitionPrípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke.
female | female | A person or group of persons of female gender.Hodnoty pre zoznam kódov GenderValue
male | male | A person or group of persons of male gender.Hodnota | Názov | Definícia
unknown | unknown | A person or group of persons of unknown gender.female | ženské | Osoba alebo skupina osôb ženského pohlavia.
▼Bmale | mužské | Osoba alebo skupina osôb mužského pohlavia.
5.   GENERIC NETWORK MODELunknown | neznáme | Osoba alebo skupina osôb neznámeho pohlavia.
5.1.    Spatial Object Types▼B
5.1.1.    Cross Reference (CrossReference)5.   GENERICKÝ SIEŤOVÝ MODEL (GENERIC NETWORK MODEL)
Represents a reference between two elements in the same network.5.1.    Typy priestorových objektov
Association roles of the spatial object type CrossReference5.1.1.    Krížový odkaz (CrossReference)
Association role | Definition | Type | VoidabilityPredstavuje odkaz medzi dvomi prvkami v tej istej sieti.
element | The cross referenced elements | NetworkElement |  Asociačné roly typu priestorových objektov CrossReference
5.1.2.    Generalised Link (GeneralisedLink)Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
Abstract base type representing a linear network element that may be used as a target in linear referencing.Element | Pretínajúce sa prvky | NetworkElement |  
This type is a sub-type of NetworkElement.5.1.2.    Univerzálne spojenie (GeneralisedLink)
This type is abstract.Abstraktný základný typ predstavujúci lineárny sieťový prvok, ktorý možno použiť v lineárnych odkazoch ako cieľový.
5.1.3.    Grade Separated Crossing (GradeSeparatedCrossing)Tento typ je subtypom NetworkElement.
Indicator which of two or more intersecting elements is/are below and which is/are above, to be used if elevation coordinates are not present or cannot be trusted.Tento typ je abstraktný.
This type is a sub-type of NetworkElement.5.1.3.    Mimoúrovňové križovanie (GradeSeparatedCrossing)
Association roles of the spatial object type GradeSeparatedCrossingUkazovateľ, ktorý z dvoch alebo viacerých križujúcich sa prvkov je dole a ktorý je hore, a ktorý sa používa, keď výškové súradnice nie sú uvedené alebo nie sú spoľahlivé.
Association role | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom NetworkElement.
element | Sequence of crossing links. The order reflects their elevation; the first link is the lower link. | Link |  Asociačné roly typu priestorových objektov GradeSeparatedCrossing
5.1.4.    Link (Link)Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
Curvilinear network element that connects two positions and represents a homogeneous path in the network. The connected positions may be represented as nodes.element | Postupnosť spojení križovania. Poradie odráža ich výšku; prvé spojenie je dolné spojenie. | Link |  
This type is a sub-type of GeneralisedLink.5.1.4.    Spojenie (Link)
This type is abstract.Krivkový sieťový prvok, ktorý spája dve polohy a predstavuje homogénnu cestu v sieti. Spojené polohy možno reprezentovať ako uzly.
Attributes of the spatial object type LinkTento typ je subtypom GeneralisedLink.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je abstraktný.
centrelineGeometry | The geometry that represents the centreline of the link. | GM_Curve |  Atribúty typu priestorových objektov Link
fictitious | Indicator that the centreline geometry of the link is a straight line with no intermediate control points – unless the straight line represents the geography in the resolution of the data set appropriately. | Boolean |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
Association roles of the spatial object type LinkcentrelineGeometry | Geometria, ktorá reprezentuje os spojenia. | GM_Curve |  
Association role | Definition | Type | VoidabilityFictitious | Ukazovateľ, že geometria osi spojenia je priamka bez medziľahlých kontrolných bodov – pokiaľ priamka primerane nezobrazuje geografiu v rozlíšení súboru údajov. | Boolean |  
endNode | The optional end node for this link. The end node may be the same instance as the start node. | Node |  Asociačné roly typu priestorových objektov Link
startNode | The optional start node for this link. | Node |  Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
5.1.5.    Link Sequence (LinkSequence)endNode | Voliteľný koncový uzol pre toto spojenie. Koncový uzol môže byť rovnaký výskyt ako počiatočný uzol. | Node |  
A network element which represents a continuous path in the network without any branches. The element has a defined beginning and end and every position on the link sequence is identifiable with one single parameter such as length.startNode | Voliteľný počiatočný uzol pre toto spojenie. | Node |  
This type is a sub-type of GeneralisedLink.5.1.5.    Postupnosť spojenia (LinkSequence)
This type is abstract.Sieťový prvok, ktorý predstavuje súvislú cestu v sieti bez akýchkoľvek odbočiek. Prvok má vymedzený začiatok a koniec a každá poloha v postupnosti spojenia je identifikovateľná jediným parametrom, napríklad dĺžkou.
Attributes of the spatial object type LinkSequenceTento typ je subtypom GeneralisedLink.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je abstraktný.
link | The ordered collection of directed links that constitute the link sequence. | DirectedLink |  Atribúty typu priestorových objektov LinkSequence
5.1.6.    Link Set (LinkSet)Atribút | Definícia | Typ | Voidability
A collection of link sequences and/or individual links that has a specific function or significance in a network.link | Usporiadaný súbor nasmerovaných spojení, ktoré tvoria postupnosť spojení. | DirectedLink |  
This type is a sub-type of NetworkElement.5.1.6.    Súbor spojení (LinkSet)
This type is abstract.Súbor postupností spojení a/alebo jednotlivých spojení, ktoré majú špecifickú funkciu alebo význam v sieti.
Association roles of the spatial object type LinkSetTento typ je subtypom NetworkElement.
Association role | Definition | Type | VoidabilityTento typ je abstraktný.
link | The set of links and link sequences that constitute the link set. | GeneralisedLink |  Asociačné roly typu priestorových objektov LinkSet
5.1.7.    Network (Network)Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
A network is a collection of network elements.link | Súbor spojení a postupností spojení, ktoré tvoria súbor spojení. | GeneralisedLink |  
Attributes of the spatial object type Network5.1.7.    Sieť (Network)
Attribute | Definition | Type | VoidabilitySieť je súbor sieťových prvkov.
geographicalName | Geographical name for this network. | GeographicalName | voidableAtribúty typu priestorových objektov Network
Association roles of the spatial object type NetworkAtribút | Definícia | Typ | Voidability
Association role | Definition | Type | VoidabilitygeographicalName | Geografický názov pre túto sieť. | GeographicalName | voidable
elements | The collection of elements that constitutes the network. | NetworkElement |  Asociačné roly typu priestorových objektov Network
5.1.8.    Network Area (NetworkArea)Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
A 2-dimensional element in a network.elements | Súbor prvkov, ktorý tvorí sieť. | NetworkElement |  
This type is a sub-type of NetworkElement.5.1.8.    Oblasť siete (NetworkArea)
This type is abstract.Dvojrozmerný prvok v sieti.
Attributes of the spatial object type NetworkAreaTento typ je subtypom NetworkElement.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je abstraktný.
geometry | Represents the geometric properties of the area | GM_Surface |  Atribúty typu priestorových objektov NetworkArea
5.1.9.    Network Connection (NetworkConnection)Atribút | Definícia | Typ | Voidability
Represents a logical connection between two or more network elements in different networks.geometry | Predstavuje geometrické vlastnosti oblasti. | GM_Surface |  
This type is a sub-type of NetworkElement.5.1.9.    Sieťové spojenie (NetworkConnection)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityPredstavuje logické spojenie medzi dvoma alebo viacerými sieťovými prvkami v rôznych sieťach.
type | Categorisation of the network connection. | ConnectionTypeValue | voidableTento typ je subtypom NetworkElement.
Association role | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
element | Network elements in different networks | NetworkElement |  type | Kategorizácia sieťového spojenia. | ConnectionTypeValue | voidable
All elements have to be in different networksAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
5.1.10.    Network Element (NetworkElement)element | Sieťové prvky v rôznych sieťach | NetworkElement |  
Abstract base type representing an element in a network. Every element in a network provides some function that is of interest in the network.Všetky prvky musia byť v rôznych sieťach.
This type is abstract.5.1.10.    Sieťový prvok (NetworkElement)
Attributes of the spatial object type NetworkElementAbstraktný základný typ, ktorý predstavuje prvok v sieti. Každý prvok v sieti zabezpečuje určitú funkciu, ktorá má význam v sieti.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je abstraktný.
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidableAtribúty typu priestorových objektov NetworkElement
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
Association roles of the spatial object type NetworkElementendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
Association role | Definition | Type | VoidabilityinspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
inNetwork | The networks in which a network element is a member. | Network | voidableAsociačné roly typu priestorových objektov NetworkElement
5.1.11.    Network Property (NetworkProperty)Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
Abstract base type representing phenomena located at or along a network element. This base type provides general properties to associate the network-related phenomena (network properties) with the network elements.inNetwork | Siete, v ktorých je členom sieťový prvok. | Network | voidable
This type is abstract.5.1.11.    Vlastnosť siete (NetworkProperty)
Attributes of the spatial object type NetworkPropertyAbstraktný základný typ, ktorý predstavuje javy nachádzajúce sa na sieťovom prvku alebo pozdĺž neho. Tento základný typ zaisťuje všeobecné vlastnosti na asociáciu javov, ktoré sa vzťahujú na sieť (vlastnosti siete), k sieťovým prvkom.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je abstraktný.
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidableAtribúty typu priestorových objektov NetworkProperty
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
networkRef | Spatial reference of the network-related property. | NetworkReference | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
5.1.12.    Node (Node)inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
Represents a significant position in the network that always occurs at the beginning or the end of a link.networkRef | Priestorový odkaz vlastnosti týkajúcej sa siete. | NetworkReference | voidable
This type is a sub-type of NetworkElement.5.1.12.    Uzol (Node)
This type is abstract.Predstavuje významné miesto v sieti, ktoré sa vždy vyskytuje na začiatku alebo na konci spojenia.
Attributes of the spatial object type NodeTento typ je subtypom NetworkElement.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je abstraktný.
geometry | The location of the node. | GM_Point |  Atribúty typu priestorových objektov Node
Association roles of the spatial object type NodeAtribút | Definícia | Typ | Voidability
Association role | Definition | Type | Voidabilitygeometry | Poloha uzla. | GM_Point |  
spokeEnd | The links that enter the node. | Link | voidableAsociačné roly typu priestorových objektov Node
spokeStart | The links that leave the node. | Link | voidableAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
5.2.    Data TypesspokeEnd | Spojenia, ktoré vstupujú do uzla. | Link | voidable
5.2.1.    Directed Link (DirectedLink)spokeStart | Spojenia, ktoré vychádzajú z uzla. | Link | voidable
A link either in its positive or negative direction.5.2.    Dátové typy
Attributes of the data type DirectedLink5.2.1.    Nasmerované spojenie (DirectedLink)
Attribute | Definition | Type Voidability | VoidabilitySpojenie buď v jeho kladnom alebo zápornom smere.
direction | Indicates if the directed link agrees (positive) or disagrees (negative) with the positive direction of the link. | Sign |  Atribúty dátového typu DirectedLink
Association roles of the data type DirectedLinkAtribút | Definícia | Typ | Voidability
Association role | Definition | Type Voidability | Voidabilitydirection | Označuje, či sa nasmerované spojenie zhoduje (kladné) alebo nezhoduje (záporné) s kladným smerom spojenia. | Sign |  
link | The link | Link |  Asociačné roly dátového typu DirectedLink
5.2.2.    Link Reference (LinkReference)Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
A network reference to a linear network element.link | Spojenie | Link |  
This type is a sub-type of NetworkReference.5.2.2.    Odkaz na spojenie (LinkReference)
Attribute | Definition | Type | VoidabilitySieťový odkaz na lineárny sieťový prvok.
applicableDirection | The directions of the generalised link to which the reference applies. In cases where a property does not apply to a direction along a link, but represents a phenomenon along a link, ‘inDirection’ refers to the right side in the direction of the link. | LinkDirectionValue | voidableTento typ je subtypom NetworkReference.
Linear reference targets must be linear network elements. That is, if linear referencing is used or direction is relevant, the target of the network reference shall be a link or a link sequence.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
5.2.3.    Network Reference (NetworkReference)applicableDirection | Smery univerzálneho spojenia, na ktoré sa vzťahuje odkaz. V prípadoch, keď sa vlastnosť nevzťahuje na smer pozdĺž spojenia, ale predstavuje jav pozdĺž spojenia, „inDirection“ sa vzťahuje na pravú stranu v smere spojenia. | LinkDirectionValue | voidable
A reference to a network element.Lineárne referenčné ciele musia byť lineárnymi sieťovými prvkami. To znamená, že keď sa používa lineárne referencovanie alebo keď je smer relevantný, cieľom sieťového odkazu je spojenie alebo postupnosť spojenia.
Association roles of the data type NetworkReference5.2.3.    Sieťový odkaz (NetworkReference)
Association role | Definition | Type | VoidabilityOdkaz na sieťový prvok.
element | The referenced network element. | NetworkElement |  Asociačné roly dátového typu NetworkReference
5.2.4.    Simple Linear Reference (SimpleLinearReference)Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
A network reference that is restricted to part of a linear network element. The part is the part of the network element between fromPosition and toPosition.element | Referencovaný sieťový prvok. | NetworkElement |  
This type is a sub-type of LinkReference.5.2.4.    Jednoduchý lineárny odkaz (SimpleLinearReference)
Attributes of the data type SimpleLinearReferenceSieťový odkaz, ktorý je obmedzený na časť prvku lineárnej siete. Časť je časť sieťového prvku medzi fromPosition a toPosition.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom LinkReference.
fromPosition | The start position of the linear element, expressed as the distance from the start of the linear network element along its curve geometry. | Length |  Atribúty dátového typu SimpleLinearReference
offset | An offset from the centreline geometry of the generalised link, where applicable; a positive offset is to the right in the direction of the link, a negative offset is to the left. | Length | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
toPosition | The end position of the linear element, expressed as the distance from the start of the linear network element along its curve geometry. | Length |  fromPosition | Počiatočná poloha lineárneho prvku vyjadrená ako vzdialenosť od začiatku lineárneho sieťového prvku pozdĺž jeho geometrie krivky. | Length |  
5.2.5.    Simple Point Reference (SimplePointReference)offset | Prípadný posun od geometrie osi univerzálneho spojenia; kladný posun je napravo v smere spojenia, záporný posun je naľavo. | Length | voidable
A network reference that is restricted to a point on a linear network element. The point is the location on the network element at the position atPosition along the network.toPosition | Koncová poloha lineárneho prvku vyjadrená ako vzdialenosť od začiatku lineárneho sieťového prvku pozdĺž jeho geometrie krivky. | Length |  
This type is a sub-type of LinkReference.5.2.5.    Jednoduchý odkaz na bod (SimplePointReference)
Attributes of the data type SimplePointReferenceSieťový odkaz, ktorý je obmedzený na bod na lineárnom sieťovom prvku. Bod je miesto na sieťovom prvku v polohe atPosition pozdĺž siete.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom LinkReference.
atPosition | Position of the point, expressed as the distance from the start of the linear network element along its curve geometry. | Length |  Atribúty dátového typu SimplePointReference
offset | An offset from the centreline geometry of the generalised link, where applicable; a positive offset is to the right in the direction of the link, a negative offset is to the left. | Length | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
5.3.    Code ListsatPosition | Poloha bodu vyjadrená ako vzdialenosť od začiatku lineárneho sieťového prvku pozdĺž jeho geometrie krivky. | Length |  
5.3.1.    Connection Type (ConnectionTypeValue)offset | Prípadný posun od geometrie osi univerzálneho spojenia; kladný posun je napravo v smere spojenia, záporný posun je naľavo. | Length | voidable
Types of connections between different networks.5.3.    Zoznamy kódov
▼M25.3.1.    Typ spojenia (ConnectionTypeValue)
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.Typy spojenia medzi rôznymi sieťami.
▼M1▼M2
►M2  Values for the code list ◄ ConnectionTypeValuePrípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
Value | Definition▼M1
crossBorderConnected | Connection between two network elements in different networks of the same type, but in adjacent areas. The referenced network elements represent the different, but spatially connected real-world phenomena.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ ConnectionTypeValue
crossBorderIdentical | Connection between two network elements in different networks of the same type, but in adjacent areas. The referenced network elements represent the same real-world phenomena.Hodnota | Definícia
intermodal | Connection between two network elements in different transport networks that use a different transport mode. The connection represents a possibility for the transported media (people, goods, etc) to change from one transport mode to another.crossBorderConnected | Spojenie medzi dvomi sieťovými prvkami v rôznych sieťach rovnakého typu, ale v priľahlých oblastiach. Referencované sieťové prvky predstavujú rozdielny, ale priestorovo spojený jav reálneho sveta.
▼BcrossBorderIdentical | Spojenie medzi dvomi sieťovými prvkami v rôznych sieťach rovnakého typu, ale v priľahlých oblastiach. Referencované sieťové prvky predstavujú rovnaký jav reálneho sveta.
5.3.2.    Link Direction (LinkDirectionValue)intermodal | Spojenie medzi dvomi sieťovými prvkami v rôznych dopravných sieťach, ktoré používajú rôzny druh dopravy. Spojenie umožňuje zmeniť druh dopravy prepravovaných médií (osôb, tovaru atď.).
List of values for directions relative to a link▼B
▼M25.3.2.    Smer spojenia (LinkDirectionValue)
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.Zoznam hodnôt pre smery vzťahujúce sa na spojenie
▼M1▼M2
►M2  Values for the code list ◄ LinkDirectionValuePrípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
Value | Definition▼M1
bothDirections | In both directions.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ LinkDirectionValue
inDirection | In direction of the link.Hodnota | Definícia
inOppositeDirection | In the opposite direction of the link.bothDirections | Oboma smermi.
▼M2inDirection | V smere spojenia.
6.   COVERAGE MODELinOppositeDirection | V opačnom smere ako je smer spojenia.
The INSPIRE coverage model consists of the following packages:▼M2
— Coverages (Base)6.   MODEL POKRYTIA (COVERAGE MODEL)
— Coverages (Domain And Range)Model pokrytia INSPIRE tvoria tieto balíky:
6.1.    Coverages (Base)— Pokrytia (základné) [Coverages (Base)]
6.1.1.    Spatial object types— Pokrytia (doména a rozsah) [Coverages (Domain And Range)]
The package Coverages (Base) contains the spatial object type Coverage.6.1.    Pokrytia (základné)
6.1.1.1.   Coverage (Coverage)6.1.1.    Typy priestorových objektov
Spatial object that acts as a function to return values from its range for any direct position within its spatial, temporal or spatiotemporal domain.Balík Pokrytia (základ) obsahuje typ priestorových objektov Pokrytie.
This type is abstract.6.1.1.1.   Pokrytie (Coverage)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityPriestorový objekt, ktorý funguje ako funkcia na vrátenie hodnôt zo svojho rozsahu pre akúkoľvek priamu polohu vo svojej priestorovej, časovej alebo časovo priestorovej doméne.
metadata | Application specific metadata of the coverage. | Any |  Tento typ je abstraktný.
rangeType | Description of the structure of the range values. | RecordType |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
6.2.    Coverages (Domain And Range)metadata | Metaúdaje pokrytia špecifické pre aplikáciu. | Any |  
6.2.1.    Spatial object typesrangeType | Opis štruktúry hodnôt rozsahu. | RecordType |  
The package Coverages (Domain and Range) contains the following spatial object types:6.2.    Pokrytia (doména a rozsah)
— Coverage (Domain And Range Representation)6.2.1.    Typy priestorových objektov
— Rectified Grid CoverageBalík Pokrytí (doména a rozsah) obsahuje tieto typy priestorových objektov:
— Referenceable Grid Coverage— Pokrytie (reprezentácia domény a rozsahu) [Coverage (Domain And Range Representation)]
6.2.1.1.   Coverage (Domain And Range Representation) (CoverageByDomainAndRange)— Pokrytie rektifikovanou sieťou (Rectified Grid Coverage)
Coverage which provides the domain and range as separate properties.— Pokrytie referencovateľnou sieťou (Referenceable Grid Coverage)
This type is a sub-type of Coverage.6.2.1.1.   Pokrytie (reprezentácia domény a rozsahu) (CoverageByDomainAndRange)
This type is abstract.Pokrytie, ktorým sa doména a rozsah poskytujú ako samostatné vlastnosti.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom Coverage.
coverageFunction | Description of how range values at locations in the coverage domain can be obtained. | CoverageFunction |  Tento typ je abstraktný.
domainSet | Configuration of the domain of the coverage described in terms of coordinates. | Any |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
rangeSet | Set of values associated by a function with the elements of the domain of the coverage. | Any |  coverageFunction | Opis toho, ako možno získať hodnoty rozsahu v polohách v doméne pokrytia. | CoverageFunction |  
The grid function shall only be valid for domains that are grids.domainSet | Konfigurácia domény pokrytia opísaná súradnicami. | Any |  
6.2.1.2.   Rectified Grid Coverage (RectifiedGridCoverage)rangeSet | Súbor hodnôt asociovaných funkciou s prvkami domény pokrytia. | Any |  
Coverage whose domain consists of a rectified grid.Funkcia siete platí len pre domény, ktoré sú sieťami.
This type is a sub-type of CoverageByDomainAndRange.6.2.1.2.   Pokrytie rektifikovanou sieťou (RectifiedGridCoverage)
The domain shall be a rectified grid.Pokrytie, ktorého doménu tvorí rektifikovaná sieť.
Grid points of a RectifiedGridCoverage shall coincide with the centres of cells of the geographical grids defined in Section 2.2 of Annex II at any resolution level.Tento typ je subtypom CoverageByDomainAndRange.
6.2.1.3.   Referenceable Grid Coverage (ReferenceableGridCoverage)Doména je rektifikovaná sieť.
Coverage whose domain consists of a referenceable grid.Body siete RectifiedGridCoverage sa zhodujú so stredmi buniek geografických sietí definovaných v oddiele 2.2 prílohy II na všetkých úrovniach rozlíšenia.
This type is a sub-type of CoverageByDomainAndRange.6.2.1.3.   Pokrytie referencovateľnou sieťou (ReferenceableGridCoverage)
The domain shall be a referenceable grid.Pokrytie, ktorého doménu tvorí referencovateľná sieť.
6.2.2.    Data typesTento typ je subtypom CoverageByDomainAndRange.
6.2.2.1.   Coverage Function (CoverageFunction)Doména je referencovateľnou sieťou.
Description of how range values at locations in the coverage domain can be obtained.6.2.2.    Dátové typy
This type is a union type.6.2.2.1.   Funkcia pokrytia (CoverageFunction)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityOpis toho, ako možno získať hodnoty rozsahu v polohách v doméne pokrytia.
ruleDefinition | A formal or informal description of the coverage function as text. | CharacterString |  Tento typ je typom union.
ruleReference | A formal or informal description of the coverage function as reference. | URI |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
gridFunction | Mapping rule for grid geometries. | GridFunction |  ruleDefinition | Formálny alebo neformálny opis funkcie pokrytia vo forme textu. | CharacterString |  
6.2.2.2.   Grid Function (GridFunction)ruleReference | Formálny alebo neformálny opis funkcie pokrytia vo forme odkazu. | URI |  
An explicit mapping rule for grid geometries.gridFunction | Pravidlo mapovania geometrie sietí. | GridFunction |  
Attribute | Definition | Type | Voidability6.2.2.2.   Funkcia siete (GridFunction)
sequenceRule | Description of how the grid points are ordered for association to the elements of the values in the range set of the coverage. | CV_SequenceRule |  Explicitné pravidlo mapovania geometrie sietí.
startPoint | The grid point to be associated with the first record in the range set of the coverage. | Integer |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
7.   OBSERVATIONS MODELsequenceRule | Opis toho, ako sú usporiadané body siete pre asociáciu s prvkami hodnôt v súbore rozsahu pokrytia. | CV_SequenceRule |  
The INSPIRE observations model consists of the following packages:startPoint | Bod siete, ktorý sa má asociovať s prvým záznamom v súbore rozsahu pokrytia. | Integer |  
— Observation References7.   MODEL POZOROVANÍ (OBSERVATIONS MODEL)
— ProcessesModel pozorovaní INSPIRE tvoria tieto balíky:
— Observable Properties— Odkazy na pozorovanie (Observation References)
— Specialised Observations— Procesy (Processes)
7.1.    Observation References— Pozorovateľné vlastnosti (Observable Properties)
7.1.1.    Spatial object types— Špecializované pozorovania (Specialised Observations)
The package Observation References contains the spatial object type Observation Set.7.1.    Odkazy na pozorovanie
7.1.1.1.   Observation Set (ObservationSet)7.1.1.    Typy priestorových objektov
Links a set of Observations.Balík Odkazy na pozorovanie obsahuje typ priestorových objektov Súbor pozorovaní.
Attribute | Definition | Type | Voidability7.1.1.1.   Súbor pozorovaní (ObservationSet)
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  Spája súbor pozorovaní.
extent | Information about the spatial and temporal extent. | EX_Extent |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
Association role | Definition | Type | VoidabilityinspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
member | One member of the ObservationSet. | OM_Observation |  extent | Informácie o priestorovom a časovom rozsahu. | EX_Extent |  
7.2.    ProcessesAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
7.2.1.    Spatial object typesmember | Jeden člen ObservationSet. | OM_Observation |  
The package Processes contains the spatial object type Process.7.2.    Procesy
7.2.1.1.   Process (Process)7.2.1.    Typy priestorových objektov
Description of an observation process.Balík Procesy obsahuje typ priestorového objektu Proces.
This type is a sub-type of OM_Process.7.2.1.1.   Proces (Process)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityOpis procesu pozorovania.
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier | voidableTento typ je subtypom OM_Process.
name | Name of the Process. | CharacterString | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
type | Type of process. | CharacterString | voidableinspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier | voidable
documentation | Further information (online/offline) associated with the process. | DocumentCitation | voidablename | Názov procesu. | CharacterString | voidable
processParameter | Parameter controlling the application of the process and, as a consequence its output. | ProcessParameter | voidabletype | Typ procesu. | CharacterString | voidable
responsibleParty | Individual or organisation related to the process. | RelatedParty | voidabledocumentation | Ďalšie informácie (online/offline) súvisiace s procesom. | DocumentCitation | voidable
7.2.2.    Data typesprocessParameter | Parameter, ktorým sa riadi aplikácia procesu, a následne jeho výsledok. | ProcessParameter | voidable
7.2.2.1.   Process Parameter (ProcessParameter)responsibleParty | Jednotlivec alebo organizácia súvisiaca s procesom. | RelatedParty | voidable
Description of the given parameter7.2.2.    Dátové typy
Attribute | Definition | Type | Voidability7.2.2.1.   Parameter procesu (ProcessParameter)
name | Name of the process parameter. | ProcessParameterNameValue |  Opis daného parametra.
description | Description of the process parameter. | CharacterString |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
7.2.3.    Code listsname | Názov parametra procesu. | ProcessParameterNameValue |  
7.2.3.1.   Process Parameter Name (ProcessParameterNameValue)description | Opis parametra procesu. | CharacterString |  
A code list of names of process parameters.7.2.3.    Zoznamy kódov
The allowed values for this code list comprise any values defined by data providers.7.2.3.1.   Názov parametra procesu (ProcessParameterNameValue)
7.3.    Observable PropertiesZoznam kódov názvov parametrov procesu.
7.3.1.    Data typesPrípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov.
7.3.1.1.   Constraint (Constraint)7.3.    Pozorovateľné vlastnosti
A constraint on some property e.g. wavelength = 200 nm.7.3.1.    Dátové typy
Attribute | Definition | Type | Voidability7.3.1.1.   Obmedzenie (Constraint)
constrainedProperty | The property being constrained. e.g. ‘colour’ if the constraint is ‘colour = blue’. | PhenomenonTypeValue |  Obmedzenie určitej vlastnosti, napr. vlnová dĺžka = 200 nm.
label | A human readable title for the constraint as a whole. | CharacterString |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
7.3.1.2.   Category Constraint (CategoryConstraint)constrainedProperty | Obmedzovaná vlastnosť, napr. „farba“, ak obmedzenie je „farba = modrá“. | PhenomenonTypeValue |  
A constraint based on some qualifying category. e.g. colour = ‘red’.label | Zrozumiteľný názov obmedzenia ako celku. | CharacterString |  
This type is a sub-type of Constraint.7.3.1.2.   Obmedzenie kategórie (CategoryConstraint)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityObmedzenie založené na niektorej kvalifikačnej kategórii, napr. farba = „červená“.
comparison | A comparison operator. In the case of a category constraint it should be ‘equalTo’ or ‘notEqualTo’. | ComparisonOperatorValue |  Tento typ je subtypom Constraint.
value | The value of the property that is constrained e.g. ‘blue’ (if the constrained property is colour). | CharacterString |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
7.3.1.3.   Range Constraint (RangeConstraint)comparison | Porovnávací operátor. V prípade obmedzenia kategórie by mal byť „rovný“ alebo „nerovný“. | ComparisonOperatorValue |  
A numerical range constraint on some property e.g. wavelength ≥ 300 nm and wavelength ≤ 600 nm.value | Hodnota obmedzovanej vlastnosti, napr. „modrá“ (ak obmedzovaná vlastnosť je farba). | CharacterString |  
This type is a sub-type of Constraint.7.3.1.3.   Obmedzenie rozsahu (RangeConstraint)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityNumerické obmedzenie rozsahu niektorej vlastnosti, napr. vlnová dĺžka ≥ 300 nm a vlnová dĺžka ≤ 600 nm.
value | The numerical value range of the property that is constrained. | RangeBounds |  Tento typ je subtypom Constraint.
uom | Units of measure used in the constraint. | UnitOfMeasure |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
7.3.1.4.   Range Bounds (RangeBounds)value | Numerický rozsah hodnoty obmedzovanej vlastnosti. | RangeBounds |  
The start and end bounding values of a numerical range (e.g. start ≥ 50, end ≤ 99).uom | Merné jednotky používané v obmedzení. | UnitOfMeasure |  
Attribute | Definition | Type | Voidability7.3.1.4.   Hranice rozsahu (RangeBounds)
startComparison | The comparator used for the lower range limit (e.g. greaterThanOrEqualTo). | ComparisonOperatorValue |  Začiatok a koniec ohraničujúcich hodnôt numerického rozsahu (napr. začiatok ≥ 50, koniec ≤ 99).
rangeStart | The lower limit of the range. | Real |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
endComparison | The comparator used for the upper range limit (e.g. lessThan). | ComparisonOperatorValue |  startComparison | Komparátor používaný pre spodnú hranicu rozsahu (napr. greaterThanOrEqualTo). | ComparisonOperatorValue |  
rangeEnd | The upper limit of the range. | Real |  rangeStart | Spodná hranica rozsahu. | Real |  
7.3.1.5.   Scalar Constraint (ScalarConstraint)endComparison | Komparátor používaný pre hornú hranicu rozsahu (napr. lessThan). | ComparisonOperatorValue |  
A numerical scalar constraint on some property e.g. length ≥ 1 m.rangeEnd | Horná hranica rozsahu. | Real |  
This type is a sub-type of Constraint.7.3.1.5.   Skalárne obmedzenie (ScalarConstraint)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityNumerické skalárne obmedzenie niektorej vlastnosti, napr. dĺžka ≥ 1 m.
value | The numerical value of the property that is constrained. | Real |  Tento typ je subtypom Constraint.
comparison | The comparator to be used in the constraint e.g. greaterThan. | ComparisonOperatorValue |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
uom | Units of measure used in the constraint. | UnitOfMeasure |  value | Numerická hodnota obmedzovanej vlastnosti. | Real |  
7.3.1.6.   Other Constraint (OtherConstraint)comparison | Operátor porovnania, ktorý sa má použiť v obmedzení, napr. greaterThan. | ComparisonOperatorValue |  
A constraint which is not modelled in a structured way but may be described using the freetext ‘description’ attribute.uom | Merné jednotky používané v obmedzení. | UnitOfMeasure |  
This type is a sub-type of Constraint.7.3.1.6.   Iné obmedzenie (OtherConstraint)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityObmedzenie, ktoré nie je modelované štruktúrovaným spôsobom, ale ho možno opísať pomocou atribútu description vo forme voľného textu.
description | A description of the constraint. | CharacterString |  Tento typ je subtypom Constraint.
7.3.1.7.   Statistical Measure (StatisticalMeasure)Atribút | Definícia | Typ | Voidability
A description of some statistical measure e.g. ‘daily maximum’.description | Opis obmedzenia. | CharacterString |  
Attribute | Definition | Type | Voidability7.3.1.7.   Štatistická miera (StatisticalMeasure)
label | A human readable title for the statistical measure. | CharacterString |  Opis niektorej štatistickej miery, napr. „denné maximum“.
statisticalFunction | A statistical function e.g. mean. | StatisticalFunctionTypeValue |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
aggregationTimePeriod | A temporal range over which a statistic is calculated. e.g. a day, an hour. | TM_Duration |  label | Zrozumiteľný názov štatistickej miery. | CharacterString |  
aggregationLength | A one dimensional spatial range over which a statistic is calculated, for example 1 metre. | Length |  statisticalFunction | Štatistická funkcia, napr. priemer. | StatisticalFunctionTypeValue |  
aggregationArea | A two dimensional spatial range over which a statistic is calculated, for example 1 square metre. | Area |  aggregationTimePeriod | Časový rozsah, za ktorý sa štatistika počíta, napr. deň, hodina. | TM_Duration |  
aggregationVolume | A three dimensional spatial range over which a statistic is calculated, for example 1 cubic metre. | Volume |  aggregationLength | Jednorozmerný priestorový rozsah, za ktorý sa štatistika počíta, napr. 1 meter. | Length |  
otherAggregation | Any other type of aggregation. | Any |  aggregationArea | Dvojrozmerný priestorový rozsah, za ktorý sa štatistika počíta, napr. 1 meter štvorcový. | Area |  
Association role | Definition | Type | VoidabilityaggregationVolume | Trojrozmerný priestorový rozsah, za ktorý sa štatistika počíta, napr. 1 meter kubický. | Volume |  
derivedFrom | One statistical measure may be derived from another, e.g. monthly maximum temperatures may be derived from daily mean temperatures. | StatisticalMeasure |  otherAggregation | Akýkoľvek iný typ agregácie. | Any |  
7.3.2.    EnumerationsAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
7.3.2.1.   Comparison Operator (ComparisonOperatorValue)derivedFrom | Jednu štatistickú mieru možno odvodiť z inej, napr. mesačné maximálne teploty možno odvodiť z denných stredných teplôt. | StatisticalMeasure |  
An enumeration of comparison operators (e.g. greater than)7.3.2.    Enumerácie
Value | Definition7.3.2.1.   Operátor porovnania (ComparisonOperatorValue)
equalTo | exactly equal toEnumerácia operátorov porovnania (napr. väčší ako).
notEqualTo | not exactly equal toHodnota | Definícia
lessThan | less thanequalTo | rovný
greaterThan | greater thannotEqualTo | nerovný
lessThanOrEqualTo | less than or exactly equal tolessThan | menší ako
greaterThanOrEqualTo | greater than or exactly equal togreaterThan | väčší ako
7.3.3.    Code listslessThanOrEqualTo | menší ako alebo rovný
7.3.3.1.   Phenomenon Type (PhenomenonTypeValue)greaterThanOrEqualTo | väčší ako alebo rovný
A code list of phenomena (e.g. temperature, wind speed).7.3.3.    Zoznamy kódov
The allowed values for this code list comprise the values of the following code lists or other code lists defined by data providers:7.3.3.1.   Typ javu (PhenomenonTypeValue)
— Climate and Forecast Standard Names (CFStandardNamesValue): Definitions of phenomena observed in meteorology and oceanography, as specified in Section 4.5 of this Annex.Zoznam kódov javov (napr. teplota, rýchlosť vetra).
— Profile Element Parameter Name (ProfileElementParameterNameValue): Properties that can be observed to characterize the profile element, as specified in Section 3.3.8 of Annex IV.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty týchto zoznamov kódov alebo iných zoznamov kódov definovaných poskytovateľmi údajov:
— Soil Derived Object Parameter Name (SoilDerivedObjectParameterNameValue): Soil-related properties that can be derived from soil and other data, as specified in Section 3.3.9 of Annex IV.— Štandardné názvy v oblasti klímy a predpovedí (CFStandardNamesValue): definície javov pozorovaných v meteorológii a oceánografii, ako sa uvádza v oddiele 4.5 tejto prílohy.
— Soil Profile Parameter Name (SoilProfileParameterNameValue): Properties that can be observed to characterize the soil profile, as specified in Section 3.3.12 of Annex IV.— Názov parametra prvku profilu (ProfileElementParameterNameValue): vlastnosti, ktoré možno pozorovať na charakterizáciu prvku profilu, ako sa uvádza v oddiele 3.3.8 prílohy IV.
— Soil Site Parameter Name (SoilSiteParameterNameValue): Properties that can be observed to characterize the soil site, as specified in Section 3.3.13 of Annex IV.— Názov parametra odvodeného pôdneho objektu (SoilDerivedObjectParameterNameValue): vlastnosti, ktoré sa týkajú pôdy a ktoré možno odvodiť z údajov o pôde a iných údajov, ako sa uvádza v oddiele 3.3.9 prílohy IV.
— EU Air Quality Reference Component (EU_AirQualityReferenceComponentValue): Definitions of phenomena regarding air quality in the context of reporting under Union legislation, as specified in Section 13.2.1.1 of Annex IV.— Názov parametra profilu pôdy (SoilProfileParameterNameValue): vlastnosti, ktoré možno pozorovať na charakterizáciu profilu pôdy, ako sa uvádza v oddiele 3.3.12 prílohy IV.
— WMO GRIB Code and Flags Table 4.2 (GRIB_CodeTable4_2Value): Definitions of phenomena observed in meteorology, as specified in Section 13.2.1.2 of Annex IV.— Názov parametra pôdneho stanovišťa (SoilSiteParameterNameValue): vlastnosti, ktoré možno pozorovať na charakterizáciu pôdneho stanovišťa, ako sa uvádza v oddiele 3.3.13 prílohy IV.
— BODC P01 Parameter Usage (BODC_P01ParameterUsageValue): Definitions of phenomena observed in oceanography, as specified in Section 14.2.1.1 of Annex IV.— Referenčná zložka kvality ovzdušia EÚ (EU_AirQualityReferenceComponentValue): definície javov týkajúcich sa kvality ovzdušia v rámci podávania správ podľa legislatívy Únie, ako sa uvádza v oddiele 13.2.1.1 prílohy IV.
7.3.3.2.   Statistical Function Type (StatisticalFunctionTypeValue)— Tabuľka 4.2 s kódmi a vlajkami WMO GRIB (GRIB_CodeTable4_2Value): definície javov pozorovaných v meteorológii, ako sa uvádza v oddiele 13.2.1.2 prílohy IV.
A code list of statistical functions (e.g. maximum, minimum, mean).— Používanie parametrov BODC P01 (BODC_P01ParameterUsageValue): definície javov pozorovaných v oceánografii, ako sa uvádza v oddiele 14.2.1.1 prílohy IV.
The allowed values for this code list comprise any values defined by data providers.7.3.3.2.   Typ štatistickej funkcie (StatisticalFunctionTypeValue)
7.4.    Specialised ObservationsZoznam kódov štatistických funkcií (napr. maximum, minimum, stredná hodnota).
7.4.1.    Spatial object typesPrípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov.
The package Specialised Observations contains the following spatial object types:7.4.    Špecializované pozorovania
— Grid Observation7.4.1.    Typy priestorových objektov
— Grid Series ObservationBalík Špecializované pozorovania obsahuje tieto typy priestorových objektov:
— Point Observation— Pozorovanie siete
— Point Observation Collection— Pozorovanie sérií sietí
— Multi Point Observation— Bodové pozorovanie
— Point Time Series Observation— Súbor bodových pozorovaní
— Profile Observation— Viac bodové pozorovanie
— Trajectory Observation— Bodové pozorovanie v časovom rade
7.4.1.1.   Grid Observation (GridObservation)— Pozorovanie profilu
Observation representing a gridded field at a single time instant.— Pozorovanie trajektórie
This type is a sub-type of SamplingCoverageObservation.7.4.1.1.   Pozorovanie siete (GridObservation)
featureOfInterest shall be a SF_SamplingSolid or SF_SamplingSurface.Pozorovanie reprezentujúce sieťové pole v jednom momente.
phenomenonTime shall be a TM_Instant.Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation.
result shall be a RectifiedGridCoverage or RefererencableGridCoverage.featureOfInterest je SF_SamplingSolid alebo SF_SamplingSurface.
7.4.1.2.   Grid Series Observation (GridSeriesObservation)phenomenonTime je TM_Instant.
Observation representing an evolving gridded field at a succession of time instants.result je RectifiedGridCoverage alebo RefererencableGridCoverage.
This type is a sub-type of SamplingCoverageObservation.7.4.1.2.   Pozorovanie sérií sietí (GridSeriesObservation)
featureOfInterest shall be a SF_SamplingSolid.Pozorovanie reprezentujúce vyvíjajúce sa sieťové pole v slede časových okamihov.
phenomenonTime shall be a TM_Period.Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation.
result shall be a RectifiedGridCoverage or a ReferenceableGridCoverage.featureOfInterest je SF_SamplingSolid.
7.4.1.3.   Point Observation (PointObservation)phenomenonTime je TM_Period.
Observation that represents a measurement of a property at a single point in time and space.result je RectifiedGridCoverage alebo ReferenceableGridCoverage.
This type is a sub-type of SamplingCoverageObservation.7.4.1.3.   Bodové pozorovanie (PointObservation)
featureOfInterest shall be a SF_SamplingPoint.Pozorovanie, ktoré reprezentuje meranie vlastnosti v jednom časovom a priestorovom bode.
phenomenonTime shall be a TM_Instant.Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation.
7.4.1.4.   Point Observation Collection (PointObservationCollection)featureOfInterest je SF_SamplingPoint.
A collection of Point Observations.phenomenonTime je TM_Instant.
This type is a sub-type of ObservationSet.7.4.1.4.   Súbor bodových pozorovaní (PointObservationCollection)
Each member shall be a PointObservation.Súbor pozorovaní v bode.
7.4.1.5.   Multi Point Observation (MultiPointObservation)Tento typ je subtypom ObservationSet.
Observation that represents a set of measurements all made at exactly the same time but at different locations.Každý člen je PointObservation.
This type is a sub-type of SamplingCoverageObservation.7.4.1.5.   Viac bodové pozorovanie (MultiPointObservation)
featureOfInterest shall be a SF_SamplingCurve, SF_SamplingSurface or SF_SamplingSolid.Pozorovanie, ktoré reprezentuje súbor meraní, ktoré sa všetky vykonali presne v rovnakom čase ale na rôznych miestach.
phenomenonTime shall be a TM_InstantTento typ je subtypom SamplingCoverageObservation.
result shall be a MultiPointCoverage.featureOfInterest je SF_SamplingCurve, SF_SamplingSurface alebo SF_SamplingSolid.
7.4.1.6.   Point Time Series Observation (PointTimeSeriesObservation)phenomenonTime je TM_Instant.
Observation that represents a time-series of point measurements of a property at a fixed location in space.result je MultiPointCoverage.
This type is a sub-type of SamplingCoverageObservation.7.4.1.6.   Bodové pozorovanie v časovom rade (PointTimeSeriesObservation)
featureOfInterest shall be a SF_SamplingPoint.Pozorovanie, ktoré reprezentuje časový rad bodových meraní vlastnosti na danom mieste v priestore.
phenomenonTime shall be a TM_Period.Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation.
result shall be a Timeseries.featureOfInterest je SF_SamplingPoint.
7.4.1.7.   Profile Observation (ProfileObservation)phenomenonTime je TM_Period.
Observation representing the measurement of a property along a vertical profile in space at a single time instant.result je Timeseries.
This type is a sub-type of SamplingCoverageObservation.7.4.1.7.   Pozorovanie profilu (ProfileObservation)
featureOfInterest shall be a SF_SamplingCurve.Pozorovanie reprezentujúce meranie vlastnosti pozdĺž vertikálneho profilu v priestore v jednom časovom okamihu.
phenomenonTime shall be a TM_Instant.Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation.
result shall be a ReferenceableGridCoverage or a RectifiedGridCoverage.featureOfInterest je SF_SamplingCurve.
Spatial domain of the result shall contain one axis and that shall be vertical.phenomenonTime je TM_Instant.
7.4.1.8.   Trajectory Observation (TrajectoryObservation)result je ReferenceableGridCoverage alebo RectifiedGridCoverage.
Observation representing the measurement of a property along a meandering curve in time and space.Priestorová doména výsledku obsahuje jednu os, a tá je vertikálna.
This type is a sub-type of SamplingCoverageObservation.7.4.1.8.   Pozorovanie trajektórie (TrajectoryObservation)
phenomenonTime shall be a TM_Period.Pozorovanie reprezentujúce meranie vlastnosti pozdĺž kľukatej krivky v čase a priestore.
result shall be a Timeseries.Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation.
each point in the result shall be a TimeLocationValueTriple.phenomenonTime je TM_Period.
featureOfInterest shall be a SF_Sampling Curve.result je Timeseries.
7.4.2.    Data typesKaždý bod result je TimeLocationValueTriple.
7.4.2.1.   Time Location Value Triple (TimeLocationValueTriple)featureOfInterest je SF_Sampling Curve.
A triple set of Time, location, value (measurement). For example, at a point along a trajectory.7.4.2.    Dátové typy
This type is a sub-type of TimeValuePair.7.4.2.1.   Trojica čas miesto hodnota (TimeLocationValueTriple)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTrojitý súbor Čas, miesto, hodnota (meranie). Napríklad v bode pozdĺž trajektórie.
location | Geographic location where value is valid. | GM_Position |  Tento typ je subtypom TimeValuePair.
7.5.    Requirements for ObservationsAtribút | Definícia | Typ | Voidability
Where the OM_Observation type or any sub-type thereof is used to make data available, the following requirements shall apply:location | Geografická poloha, kde je hodnota platná. | GM_Position |  
(1) The Process type shall be used to indicate the procedure used in an OM_Observation.7.5.    Požiadavky na pozorovania
(2) Where reference is made to an EnvironmentalMonitoringFacility from an OM_Observation, a parameter attribute shall be provided, whose name attribute is ‘relatedMonitoringFeature’ and whose value attribute is of type AbstractMonitoringFeature.Keď sa na sprístupnenie údajov používa typ OM_Observation alebo nejaký jeho subtyp, uplatňujú sa tieto požiadavky:
(3) For all encodings that are used for all or part of an OM_Observation result, a public Application Programming Interface (API) shall be available to read the encoded file. This API shall be capable of exposing the information needed to realise INSPIRE spatial objects.1. Typ Process sa používa na označenie postupu používaného v OM_Observation.
(4) If the processParameter attribute is present in the procedure property of an OM_Observation object, its value (a name) shall be included in the parameter attribute of the OM_Observation object.2. Ak sa odkazuje na EnvironmentalMonitoringFacility z OM_Observation, uvedie sa atribút parameter, ktorého name atribút je „relatedMonitoringFeature“ a ktorého value atribút je typ AbstractMonitoringFeature.
8.   ACTIVITY COMPLEX MODEL3. Pre všetky kódovania, ktoré sa používajú pre celý výsledok alebo časť výsledku OM_Observation, sa na čítanie kódovaného súboru poskytne verejné rozhranie na programovanie aplikácií (Application Programming Interface – API). Toto rozhranie API umožní sprístupnenie informácií potrebných na realizáciu priestorových objektov INSPIRE.
The INSPIRE activity complex model contains the package Activity Complex.4. Ak je vo vlastnosti procedure objektu OM_Observation prítomný atribút processParameter, jeho hodnota (názov) sa zahrnie do atribútu parameter objektu OM_Observation.
8.1.    Activity Complex8.   MODEL KOMPLEXU ČINNOSTÍ
8.1.1.    Spatial object typesModel komplexu činností INSPIRE obsahuje balík Komplex činností (Activity Complex).
The package Activity Complex contains the spatial object type Activity Complex.8.1.    Komplex činností
8.1.1.1.   Activity Complex (ActivityComplex)8.1.1.    Typy priestorových objektov
A single unit, both technically and economically, under the management control of a legal entity (operator), covering activities as those listed in the Eurostat NACE classification established by Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council ( 4 ). Activity Complex must represent the whole area, at the same or different geographical location, managed by the same operator including all infrastructure, equipment and materials.Balík Komplex činností obsahuje typ priestorových objektov Komplex činností.
Attribute | Definition | Type | Voidability8.1.1.1.   Komplex činností (ActivityComplex)
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  Jediná jednotka, z technického aj hospodárskeho hľadiska, ktorú riadi právnická osoba (prevádzkovateľ) a ktorá sa vzťahuje na činnosti, aké sú uvedené v klasifikácii Eurostatu NACE, ktorá bola zavedená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ( 4 ). Komplex činností musí reprezentovať celú oblasť v tom istom alebo inom geografickom mieste riadenú tým istým prevádzkovateľom vrátane celej infraštruktúry, výbavy a materiálov.
thematicId | Thematic identifier of the activity complex. | ThematicIdentifier |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
geometry | The geometry used to define the extent or position of the activity complex. | GM_Object |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
function | Activities performed by the activity complex. Function is described by the activity and potentially complemented with information about inputs and outputs as result of it. | Function |  thematicId | Tematický identifikátor komplexu činností. | ThematicIdentifier |  
name | Descriptive name of the activity complex. | CharacterString | voidablegeometry | Geometria používaná na definovanie rozsahu alebo polohy komplexu činností. | GM_Object |  
validFrom | The time when the activity complex started to exist in the real world. | DateTime | voidablefunction | Činnosti vykonávané komplexom činností. Funkcia je opísaná činnosťou a možno ju doplniť informáciami o vstupoch a výstupoch, ktoré sú jej výsledkom. | Function |  
validTo | The time when the activity complex no longer exists in the real world. | DateTime | voidablename | Opisný názov komplexu činností. | CharacterString | voidable
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablevalidFrom | Čas, keď komplex činností začal existovať v reálnom svete. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidablevalidTo | Čas, keď komplex činností už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable
8.1.2.    Data typesbeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
8.1.2.1.   Function (Function)endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
The function of something expressed as an activity and optional input and/or output.8.1.2.    Dátové typy
Attribute | Definition | Type | Voidability8.1.2.1.   Funkcia (Function)
activity | Categorized description of individual or organized set of technically related processes that are carried out by a economical unit, private or public, profit or non profit character. | EconomicActivityValue |  Funkcia niečoho vyjadrená ako činnosť a voliteľný vstup a/alebo výstup.
input | Any classified or registered material that enters a technical and economical unit according to its function. | InputOutputValue | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
output | Any classified or registered material that leaves a technical and economical unit according to its function. | InputOutputValue | voidableactivity | Kategorizovaný opis jednotlivého alebo organizovaného súboru technicky súvisiacich procesov, ktoré vykonáva hospodárska jednotka, súkromný alebo verejný subjekt ziskového alebo neziskového charakteru. | EconomicActivityValue |  
description | A more detailed description of the function. | PT_FreeText | voidableinput | Akýkoľvek klasifikovaný alebo registrovaný materiál, ktorý vstupuje do technickej a hospodárskej jednotky podľa svojej funkcie. | InputOutputValue | voidable
8.1.2.2.   Capacity (Capacity)output | Akýkoľvek klasifikovaný alebo registrovaný materiál, ktorý vystupuje z technickej a hospodárskej jednotky podľa svojej funkcie. | InputOutputValue | voidable
A quantification of an actual or potential ability to perform an activity, that typically does not change, does not change often, or does not change to a significant degree.description | Podrobnejší opis funkcie. | PT_FreeText | voidable
Attribute | Definition | Type | Voidability8.1.2.2.   Kapacita (Capacity)
activity | Categorized description of individual or organized set of technically related processes that are carried out by a economical unit, private or public, profit or non profit character. | EconomicActivityValue |  Kvantifikácia skutočnej alebo potenciálnej schopnosti vykonávať činnosť, ktorá sa zvyčajne nemení, nemení sa často ani sa nemení vo významnej miere.
input | Measurable information about any classified or registered material that enters a technical and economical unit according to its function. | InputOutputAmount |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
output | Measurable information about any classified or registered material that leaves a technical and economical unit according to its function. | InputOutputAmount |  activity | Kategorizovaný opis jednotlivého alebo organizovaného súboru technicky súvisiacich procesov, ktoré vykonáva hospodárska jednotka, súkromný alebo verejný subjekt ziskového alebo neziskového charakteru. | EconomicActivityValue |  
time | The duration of time to which the specified capacity refers, such as 1 year for an annual capacity. | TM_Duration |  input | Merateľné informácie o akomkoľvek klasifikovanom alebo registrovanom materiáli, ktorý vstupuje do technickej a hospodárskej jednotky podľa svojej funkcie. | InputOutputAmount |  
description | A description of the capacity. | PT_FreeText | voidableoutput | Merateľné informácie o akomkoľvek klasifikovanom alebo registrovanom materiáli, ktorý vystupuje z technickej a hospodárskej jednotky podľa svojej funkcie. | InputOutputAmount |  
8.1.2.3.   Amount Of Input Or Output (InputOutputAmount)time | Obdobie, na ktoré sa špecifikovaná kapacita vzťahuje, napríklad 1 rok v prípade ročnej kapacity. | TM_Duration |  
Type and, where available, measurable amount of a classified or registered material that enters or leaves a technical and economical unit.description | Opis kapacity. | PT_FreeText | voidable
Attribute | Definition | Type | Voidability8.1.2.3.   Množstvo vstupu alebo výstupu (InputOutputAmount)
inputOutput | A classified or registered material that enters or leaves a technical and economical unit according to its function. | InputOutputValue |  Typ a v prípade, že je k dispozícii, merateľné množstvo klasifikovaného alebo registrovaného materiálu, ktorý vstupuje do technickej a hospodárskej jednotky alebo z nej vystupuje.
amount | The amount (such as a volume or mass) of the classified or registered material that enters or leaves a technical and economical unit. | Measure | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
8.1.2.4.   Permission (Permission)inputOutput | Klasifikovaný alebo registrovaný materiál, ktorý vstupuje do technickej a hospodárskej jednotky alebo z nej vystupuje podľa svojej funkcie. | InputOutputValue |  
Official Decision (formal consent) granting authorization to operate all or part of an Activity Complex, subject to certain conditions which guarantee that the installations or parts of installations on the same site operated by the same operator comply with the requirements fixed by a competent authority. A permit may cover one or more functions and fix parameters of capacity. The term could be extended to other kind of certificates or documents of special relevance depending of the scope (e.g. ISO, EMAS, National Quality Standards, etc).amount | Množstvo (ako objem alebo hmotnosť) klasifikovaného alebo registrovaného materiálu, ktorý vstupuje do technickej a hospodárskej jednotky alebo z nej vystupuje. | Measure | voidable
Attribute | Definition | Type | Voidability8.1.2.4.   Povolenie (Permission)
id | Identifying reference to the permission. | ThematicIdentifier |  Oficiálne rozhodnutie (formálny súhlas), ktorým sa udeľuje oprávnenie na prevádzkovanie celého Komplexu činností alebo jeho časti a na ktoré sa vzťahujú určité podmienky, ktorými sa zaručuje, aby zariadenia alebo časti zariadení nachádzajúce sa na tom istom mieste prevádzkované tým istým prevádzkovateľom spĺňali požiadavky stanovené príslušným orgánom. Povolenie sa môže vzťahovať na jednu alebo viac funkcií a určovať parametre kapacity. Pojem by sa mohol rozšíriť na iné druhy osvedčení alebo dokumentov osobitného významu v závislosti od rozsahu pôsobnosti (napr. ISO, EMAS, vnútroštátne normy kvality atď.).
relatedParty | Parties related to the permission granted to the activity complex open to many different roles, such as Competent Authorities or Company among others | RelatedParty | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
decisionDate | Temporal reference that complements the definition of the permission. | DateTime | voidableid | Identifikujúci odkaz na povolenie. | ThematicIdentifier |  
dateFrom | A date starting from which the permission applies and is valid. | DateTime | voidablerelatedParty | Strany spojené s povolením udeleným na komplex činností otvorený mnohým rôznym roliam, ako sú okrem iného príslušné orgány alebo spoločnosť. | RelatedParty | voidable
dateTo | A date up to which the permission applies and is valid. | DateTime | voidabledecisionDate | Časový odkaz, ktorý dopĺňa definíciu povolenia. | DateTime | voidable
description | A description of the permission. | PT_FreeText | voidabledateFrom | Dátum, od ktorého je povolenie platné a účinné. | DateTime | voidable
permittedFunction | Function/s to which the permission is granted. | Function | voidabledateTo | Dátum, do ktorého je povolenie platné a účinné. | DateTime | voidable
permittedCapacity | Maximum amounts of activity input and/or output according to the permission. | Capacity | voidabledescription | Opis povolenia. | PT_FreeText | voidable
8.1.2.5.   Activity Complex Description (ActivityComplexDescription)permittedFunction | Funkcia(-e), na ktorú(-é) sa povolenie udeľuje. | Function | voidable
Additional information about an activity complex, including its description, address, contact details and related parties.permittedCapacity | Maximálne množstvá vstupu a/alebo výstupu činnosti podľa povolenia. | Capacity | voidable
Association role | Definition | Type | Voidability8.1.2.5.   Opis komplexu činností (ActivityComplexDescription)
description | A complementary definition of the ‘Activity Complex’ and its characteristics. | PT_FreeText | voidableDoplňujúce informácie o komplexe činností vrátane jeho opisu, adresy, kontaktných údajov a informácií o súvisiacich stranách.
address | An address for the activity complex, i.e., an address where the activities occur. | AddressRepresentation | voidableAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
contact | Contact information for the activity complex. | Contact | voidabledescription | Doplňujúca definícia „Komplexu činností“ a jeho vlastností. | PT_FreeText | voidable
relatedParty | Information of Parties related to the Activity Complex. It is open to many different roles, such as owners, operators or Competent Authorities. | RelatedParty | voidableaddress | Adresa komplexu činností, t. j. adresa, na ktorej sa činnosti vykonávajú. | AddressRepresentation | voidable
8.1.3.    Code listscontact | Kontaktné informácie komplexu činností. | Contact | voidable
8.1.3.1.   Economic Activity (EconomicActivityValue)relatedParty | Informácie o stranách súvisiacich s komplexom činností. Je otvorený mnohým odlišným rolám, ako sú vlastníci, prevádzkovatelia alebo príslušné orgány. | RelatedParty | voidable
Classification of economic activities.8.1.3.    Zoznamy kódov
The allowed values for this code list comprise the values of the following code lists or other code lists specified by data providers:8.1.3.1.   Hospodárska činnosť (EconomicActivityValue)
— EU Economic Activity Classification (EconomicActivityNACEValue): Economic activities according to Eurostat NACE Classification values, as specified in Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council ( 5 ).Klasifikácia hospodárskych činností.
— EU Waste Statistics Economic Activity Classification (EconomicActivityWasteStatisticsValue): Classification of economic activities according to Section 8 of Annex I of Regulation (EC) No 2150/2002 ( 6 ).Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty týchto zoznamov kódov alebo iných zoznamov kódov špecifikovaných poskytovateľmi údajov:
— EU Waste Recovery Disposal Classification (WasteRecoveryDisposalValue): Classification of waste recovery and disposal operations according to Annexes I and II of Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council ( 7 ).— Klasifikácia hospodárskych činností EÚ (EconomicActivityNACEValue): hospodárske činnosti podľa hodnôt klasifikácie Eurostatu NACE, ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ( 5 ).
8.1.3.2.   Input Or Output (InputOutputValue)— Klasifikácia hospodárskych činností štatistiky o odpade EÚ (EconomicActivityWasteStatisticsValue): klasifikácia hospodárskych činností podľa oddielu 8 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2150/2002 ( 6 ).
Classification of inputs or outputs.— Klasifikácia recyklácie a zneškodňovania odpadu EÚ (WasteRecoveryDisposalValue): klasifikácia činností týkajúcich sa recyklácie a zneškodňovania odpadu podľa príloh I a II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES ( 7 ).
The allowed values for this code list comprise the values of the following code lists or other code lists specified by data providers.8.1.3.2.   Vstup alebo výstup (InputOutputValue)
— EU Product Classification (ProductCPAValue): Classification of Products by Economical Activity according to Regulation (EC) No 451/2008 of the European Parliament and of the Council ( 8 ).Klasifikácia vstupov alebo výstupov.
— EU Waste Classification (WasteValue): Classification of Wastes according to Decision 2000/532/EC ( 9 ).Prípustné hodnoty pre tento zoznamov kódov tvoria hodnoty týchto zoznamov kódov alebo iných zoznamov kódov špecifikovaných poskytovateľmi údajov.
8.2.    Requirements for Activity Complexes— Klasifikácia výrobkov EÚ (ProductCPAValue): klasifikácia výrobkov podľa hospodárskej činnosti v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ( 8 ).
If a data provider uses a sub-type of ActivityComplex to make available information on the status, physical capacity, permissions and/or additional information, the relevant code lists and data types (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription) included in the package Activity Complex shall be used.— Klasifikácia odpadu EÚ (WasteValue): klasifikácia odpadov podľa rozhodnutia 2000/532/ES ( 9 ).
▼B8.2.    Požiadavky na komplexy činností
ANNEX IIAk poskytovateľ údajov používa na sprístupnenie informácií o stave, fyzickej kapacite, povoleniach a/alebo ďalších informácií subtyp ActivityComplex, použijú sa príslušné zoznamy kódov a dátové typy (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription) zahrnuté v balíku komplex činností.
REQUIREMENTS FOR SPATIAL DATA THEMES LISTED IN ANNEX I TO DIRECTIVE 2007/2/EC▼B
1.   COORDINATE REFERENCE SYSTEMSPRÍLOHA II
1.1.    DefinitionsPOŽIADAVKY NA TÉMY PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV UVEDENÉ V PRÍLOHE I K SMERNICI 2007/2/ES
In addition to the definitions set out in Article 2, the following definitions shall apply:1.   SÚRADNICOVÉ REFERENČNÉ SYSTÉMY
— ‘datum’ means a parameter or set of parameters that define the position of the origin, the scale, and the orientation of a coordinate system, in accordance with EN ISO 19111,1.1.    Vymedzenie pojmov
— ‘geodetic datum’ means a datum describing the relationship of a coordinate system to the Earth, in accordance with EN ISO 19111,Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:
— ‘coordinate system’ means a set of mathematical rules for specifying how coordinates are to be assigned to points, in accordance with EN ISO 19111,— „systém“ znamená parameter alebo súbor parametrov, ktoré vymedzujú polohu počiatku, mierku a orientáciu súradnicového systému v súlade s normou EN ISO 19111,
— ‘coordinate reference system’ means a coordinate system which is related to the real world by a datum, in accordance with EN ISO 19111. This definition includes coordinate systems based on geodetic or Cartesian coordinates and coordinate systems based on map projections.— „geodetický elipsoid“ znamená elipsoid opisujúci vzťah súradnicového systému a Zeme v súlade s normou EN ISO 19111,
— ‘map projection’ means a change of coordinates, based on a one-to-one relationship, from a geodetic coordinate system to a plane, based on the same datum, in accordance with EN ISO 19111,— „súradnicový systém“ znamená súbor matematických pravidiel na ustanovenie, ako sa majú súradnice priradiť k bodom v súlade s normou EN ISO 19111,
— ‘compound coordinate reference system’ means a coordinate reference system using two other independent coordinate reference systems, one for the horizontal component and one for the vertical component, to describe a position, in accordance with EN ISO 19111,— „súradnicový referenčný systém“ znamená súradnicový systém, ktorý sa vzťahuje na reálny svet prostredníctvom elipsoidu, v súlade s normou EN ISO 19111. Táto definícia zahŕňa súradnicové systémy založené na geodetických alebo karteziánskych súradniciach a súradnicových systémoch založených na kartografických zobrazeniach,
— ‘geodetic coordinate system’ means a coordinate system in which position is specified by geodetic latitude, geodetic longitude and (in the three-dimensional case) ellipsoidal height, in accordance with EN ISO 19111,— „kartografické zobrazenie“ znamená prevod súradníc založený na jednoznačnom vzťahu z geodetického súradnicového systému do roviny vztiahnutej k tomu istému elipsoidu v súlade s normou EN ISO 19111,
▼M2— „zložený súradnicový referenčný systém“ znamená súradnicový referenčný systém, ktorý na opis polohy používa dva ďalšie nezávislé súradnicové referenčné systémy, jeden pre horizontálny komponent a jeden pre vertikálny komponent, v súlade s normou EN ISO 19111,
— ‘mean sea level’ (MSL) means the average height of the surface of the sea at a tide station for all stages of the tide over a 19-year period, usually determined from hourly height readings measured from a fixed predetermined reference level (chart datum),— „geodetický súradnicový systém“ znamená súradnicový systém, v prípade ktorého je poloha určená geodetickou šírkou, geodetickou dĺžkou a (v trojrozmernom prípade) elipsoidickou výškou v súlade s normou EN ISO 19111,
— ‘lowest astronomical tide’ (LAT) means the lowest tide level which can be predicted to occur under average meteorological conditions and under any combination of astronomical conditions.▼M2
▼B— „stredná hladina mora“ [mean sea level (MSL)] znamená priemernú výšku hladiny mora pre všetky fázy prílivu a odlivu počas 19 ročného obdobia zvyčajne určenú z odpočtov výšok meraných z pevnej, vopred stanovenej referenčnej úrovne (referenčná hydrografická plocha) v hodinových intervaloch,
1.2.    Datum for three-dimensional and two-dimensional coordinate reference systems— „najnižší astronomický odliv“ [lowest astronomical tide (LAT)] znamená najnižšiu hladinu odlivu, ktorej výskyt možno predvídať pri priemerných meteorologických podmienkach a akejkoľvek kombinácii astronomických podmienok.
For the three-dimensional and two-dimensional coordinate reference systems and the horizontal component of compound coordinate reference systems used for making spatial data sets available, the datum shall be the datum of the European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89) in areas within its geographical scope, or the datum of the International Terrestrial Reference System (ITRS) or other geodetic coordinate reference systems compliant with ITRS in areas that are outside the geographical scope of ETRS89. Compliant with the ITRS means that the system definition is based on the definition of the ITRS and there is a well documented relationship between both systems, according to EN ISO 19111.▼B
1.3.    Coordinate Reference Systems1.2.    Elipsoid pre trojrozmerné a dvojrozmerné súradnicové referenčné systémy
Spatial data sets shall be made available using at least one of the coordinate reference systems specified in sections 1.3.1, 1.3.2 and 1.3.3, unless one of the conditions specified in section 1.3.4 holds.V prípade trojrozmerných a dvojrozmerných súradnicových referenčných systémov a horizontálneho komponentu zložených súradnicových referenčných systémov používaných na sprístupnenie súborov priestorových údajov systémom bude systém Európskeho terestrického referenčného systému 1989 (ETRS89) v oblastiach patriacich do jeho geografického rozsahu alebo systém Medzinárodného terestrického referenčného systému (ITRS) alebo iné geodetické súradnicové referenčné systémy, ktoré sú v súlade s ITRS a sú mimo geografického rozsahu ETRS89. „V súlade s ITRS“ znamená, že definícia systému vychádza z definície ITRS a medzi obidvoma systémami existuje riadne zdokumentovaný vzťah v súlade s normou EN ISO 19111.
1.3.1.    Three-dimensional Coordinate Reference Systems1.3.    Súradnicové referenčné systémy
— Three-dimensional Cartesian coordinates based on a datum specified in 1.2 and using the parameters of the Geodetic Reference System 1980 (GRS80) ellipsoid.Súbory priestorových údajov sa sprístupňujú s použitím aspoň jedného zo súradnicových referenčných systémov uvedených v oddieloch 1.3.1, 1.3.2 a 1.3.3, pokiaľ nie je splnená jedna z podmienok uvedených v oddiele 1.3.4.
— Three-dimensional geodetic coordinates (latitude, longitude and ellipsoidal height) based on a datum specified in 1.2 and using the parameters of the GRS80 ellipsoid.1.3.1.    Trojrozmerné súradnicové referenčné systémy
1.3.2.    Two-dimensional Coordinate Reference Systems— Trojrozmerné karteziánske súradnice vztiahnuté k elipsoidu uvedenému v oddiele 1.2 a využívajúce parametre elipsoidu Geodetického referenčného systému 1980 (GRS80).
— Two-dimensional geodetic coordinates (latitude and longitude) based on a datum specified in 1.2 and using the parameters of the GRS80 ellipsoid.— Trojrozmerné geodetické súradnice (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka a elipsoidická výška) vztiahnuté k elipsoidu uvedenému v oddiele 1.2 a využívajúce parametre elipsoidu GRS80.
— Plane coordinates using the ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area coordinate reference system.1.3.2.    Dvojrozmerné súradnicové referenčné systémy
— Plane coordinates using the ETRS89 Lambert Conformal Conic coordinate reference system.— Dvojrozmerné geodetické súradnice (zemepisná šírka a zemepisná dĺžka) vztiahnuté k elipsoidu uvedenému v oddiele 1.2 a využívajúce parametre elipsoidu GRS80.
— Plane coordinates using the ETRS89 Transverse Mercator coordinate reference system.— Rovinné súradnice využívajúce súradnicový referenčný systém s Lambertovou ekvivalentnou azimutálnou projekciou ETRS89.
1.3.3.    Compound Coordinate Reference Systems— Rovinné súradnice využívajúce súradnicový referenčný systém ETRS89 s Lambertovou konformnou kónickou projekciou.
1. For the horizontal component of the compound coordinate reference system, one of the coordinate reference systems specified in section 1.3.2 shall be used.— Rovinné súradnice využívajúce súradnicový referenčný systém s transverzálnou projekciou Mercator ETRS89.
2. For the vertical component, one of the following coordinate reference systems shall be used:1.3.3.    Zložené súradnicové referenčné systémy
— For the vertical component on land, the European Vertical Reference System (EVRS) shall be used to express gravity-related heights within its geographical scope. Other vertical reference systems related to the Earth gravity field shall be used to express gravity-related heights in areas that are outside the geographical scope of EVRS.1. Pre horizontálny komponent zloženého súradnicového referenčného systému sa používa jeden zo súradnicových referenčných systémov uvedených v oddiele 1.3.2.
▼M22. Pre vertikálny komponent sa používa jeden z týchto súradnicových referenčných systémov:
— For the vertical component in the free atmosphere, barometric pressure, converted to height using ISO 2533:1975 International Standard Atmosphere, or other linear or parametric reference systems shall be used. Where other parametric reference systems are used, these shall be described in an accessible reference using EN ISO 19111-2:2012.— V prípade vertikálneho komponentu na zemi sa používa Európsky vertikálny referenčný systém (EVRS) na vyjadrenie fyzikálnych výšok v rámci jeho geografického rozsahu. Iné vertikálne referenčné systémy (EVRS) vztiahnuté k tiažovému poľu Zeme sa používajú na vyjadrenie fyzikálnych výšok v oblastiach, ktoré sú mimo geografického rozsahu EVRS.
▼M2▼M2
— For the vertical component in marine areas where there is an appreciable tidal range (tidal waters), the Lowest Astronomical Tide (LAT) shall be used as the reference surface.— V prípade vertikálneho komponentu vo voľnej atmosfére sa používa barometrický tlak prevedený na výšku s použitím normy ISO 2533:1975 Medzinárodná štandardná atmosféra alebo iné lineárne alebo parametrické referenčné systémy. Ak sa používajú iné parametrické referenčné systémy, opíšu sa v dostupnom odkaze s použitím normy EN ISO 19111-2:2012.
— For the vertical component in marine areas without an appreciable tidal range, in open oceans and effectively in waters that are deeper than 200 meters, the Mean Sea Level (MSL) or a well-defined reference level close to the MSL shall be used as the reference surface.▼M2
▼B— V prípade vertikálneho komponentu v morských oblastiach so zjavnými slapovými javmi (prílivové vody) sa ako refenčná plocha použije najnižší astronomický odliv (LAT).
1.3.4.    Other Coordinate Reference Systems— V prípade vertikálneho komponentu v morských oblastiach bez zjavných slapových javov, na otvorenom mori a fakticky vo vodách hlbších ako 200 metrov sa ako refenčná plocha použije stredná hladina mora (MSL) alebo presne definovaná referenčná hladina blížiaca sa k MSL.
Exceptions, where other coordinate reference systems than those listed in 1.3.1, 1.3.2 or 1.3.3 may be used, are:▼B
1. Other coordinate reference systems may be specified for specific spatial data themes in this Annex.1.3.4.    Iné súradnicové referenčné systémy
2. For regions outside of continental Europe, Member States may define suitable coordinate reference systems.Výnimky, keď možno použiť iné súradnicové referenčné systémy ako tie, ktoré sú uvedené v oddiele 1.3.1, 1.3.2 alebo 1.3.3, sú tieto:
The geodetic codes and parameters needed to describe these coordinate reference systems and to allow conversion and transformation operations shall be documented and an identifier shall be created, according to EN ISO 19111 and ISO 19127.1. Pre konkrétne témy priestorových údajov v tejto prílohe možno špecifikovať iné súradnicové referenčné systémy.
1.4.    Coordinate Reference Systems used in the View Network Service2. Pre oblasti mimo kontinentálnej Európy môžu členské štáty vymedziť vhodné súradnicové referenčné systémy.
For the display of spatial data sets with the view network service as specified in Regulation No 976/2009, at least the coordinate reference systems for two-dimensional geodetic coordinates (latitude, longitude) shall be available.Geodetické kódy a parametre potrebné na opísanie týchto súradnicových referenčných systémov a na umožnenie operácií prevodu a transformácie sa musia zdokumentovať a musí sa vytvoriť identifikátor v súlade s normami EN ISO 19111 a ISO 19127.
1.5.    Coordinate Reference System Identifiers1.4.    Súradnicové referenčné systémy používané v zobrazovacej sieťovej službe
1. Coordinate reference system parameters and identifiers shall be managed in one or several common registers for coordinate reference systems.Na zobrazenie súborov priestorových údajov zobrazovacou sieťovou službou podľa nariadenia č. 976/2009 musia byť k dispozícii aspoň súradnicové referenčné systémy pre dvojrozmerné geodetické súradnice (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka).
2. Only identifiers contained in a common register shall be used for referring to the coordinate reference systems listed in this Section.1.5.    Identifikátory súradnicových referenčných systémov
2.   GEOGRAPHICAL GRID SYSTEMS1. Parametre a identifikátory súradnicových referenčných systémov sa vedú v jednom alebo viacerých spoločných registroch súradnicových referenčných systémov.
2.1.    Definitions2. Na odkazovanie na súradnicové referenčné systémy uvedené v tomto oddiele sa používajú len identifikátory zahrnuté do spoločného registra.
In addition to the definitions set out in Article 2, the following definitions shall apply:2.   GEOGRAFICKÉ SYSTÉMY SIETÍ
— ‘grid’ means a network composed of two or more sets of curves in which the members of each set intersect the members of the other sets in an algorithmic way,2.1.    Vymedzenie pojmov
— ‘grid cell’ means a cell delineated by grid curves,Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:
— ‘grid point’ means a point located at the intersection of two or more curves in a grid.— „sieť“ znamená mriežku zloženú z dvoch alebo viacerých súborov kriviek, v ktorých sa členovia každého súboru pretínajú s členmi iných súborov algoritmickým spôsobom,
2.2.    Grids— „bunka siete“ znamená bunku vymedzenú krivkami siete,
▼M2— „bod siete“ znamená bod nachádzajúci sa na priesečníku dvoch alebo viacerých kriviek v sieti.
Either of the grids with fixed and unambiguously defined locations defined in Sections 2.2.1 and 2.2.2 shall be used as a geo-referencing framework to make gridded data available in INSPIRE, unless one of the following conditions holds:2.2.    Siete
(1) Other grids may be specified for specific spatial data themes in Annexes II-IV. In this case, data exchanged using such a theme-specific grid shall use standards in which the grid definition is either included with the data, or linked by reference.▼M2
(2) For grid referencing in regions outside of continental Europe Member States may define their own grid based on a geodetic coordinate reference system compliant with ITRS and a Lambert Azimuthal Equal Area projection, following the same principles as laid down for the grid specified in Section 2.2.1. In this case, an identifier for the coordinate reference system shall be created.Ako georeferenčný rámec určený na sprístupnenie údajov v sieti sa v INSPIRE použije ktorákoľvek sieť s pevnými a jednoznačne definovanými miestami definovanými v oddieloch 2.2.1 a 2.2.2 pokiaľ neplatí jedna z týchto podmienok:
▼B(1) Pre špecifické témy priestorových údajov v prílohách II až IV možno špecifikovať iné siete. V takom prípade sa pri výmene údajov s použitím takejto siete špecifickej pre danú tému použijú normy, v ktorých je definícia siete buď zahrnutá s údajmi, alebo je spojená odkazom.
2.2.1.    ►M2  Equal Area Grid  ◄(2) Na účely sieťového referencovania v oblastiach mimo kontinentálnej Európy môžu členské štáty vymedziť vlastnú sieť na základe geodetického súradnicového referenčného systému, ktorý zodpovedá požiadavkám systému ITRS a Lambertovej ekvivalentnej azimutálnej projekcie, pričom dodržiavajú rovnaké zásady ako v prípade siete uvedenej v oddiele 2.2.1. V tomto prípade sa pre súradnicový referenčný systém vytvorí identifikátor.
▼M2 —————▼B
▼B2.2.1.    ►M2  Sieť s rovnakými plochami  ◄
The grid is based on the ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area (ETRS89-LAEA) coordinate reference system with the centre of the projection at the point 52° N, 10° E and false easting: x0 = 4 321 000 m, false northing: y0 = 3 210 000 m.▼M2 —————
The origin of the grid coincides with the false origin of the ETRS89-LAEA coordinate reference system (x=0, y=0).▼B
Grid points of grids based on ETRS89-LAEA shall coincide with grid points of the grid.Sieť je založená na referenčnom súradnicovom systéme ETRS89 s Lambertovou ekvivalentnou azimutálnou projekciou (ETRS89-LAEA) so stredom zobrazenia v bode 52° severnej zemepisnej šírky, 10° východnej zemepisnej dĺžky a posunom východných súradníc: x0 = 4 321 000 m, posunom severných súradníc: y0 = 3 210 000 m.
The grid is hierarchical, with resolutions of 1m, 10m, 100m, 1 000m, 10 000m and 100 000m.Počiatočný bod siete sa zhoduje s ustanoveným počiatkom odpočtu súradníc súradnicového referenčného systému ETRS89-LAEA (x = 0, y = 0).
The grid orientation is south-north, west-east.Body sietí založených na ETRS89-LAEA sa zhodujú s bodmi siete.
The grid is designated as Grid_ETRS89-LAEA. For identification of an individual resolution level the cell size in metres is appended.Sieť je hierarchická s rozlíšením 1 m, 10 m, 100 m, 1 000 m, 10 000 m a 100 000 m.
▼M2 —————Sieť je orientovaná z juhu na sever a zo západu na východ.
▼BSieť je označená ako Grid_ETRS89-LAEA. Na identifikáciu úrovne jednotlivého rozlíšenia sa pripája veľkosť bunky v metroch.
For the unambiguous referencing and identification of a grid cell, the cell code composed of the size of the cell and the coordinates of the lower left cell corner in ETRS89-LAEA shall be used. The cell size shall be denoted in metres (‘m’) for cell sizes up to 100m or kilometres (‘km’) for cell sizes of 1 000m and above. Values for northing and easting shall be divided by 10n, where n is the number of trailing zeros in the cell size value.▼M2 —————
▼M2▼B
2.2.2.    Zoned Geographic GridNa účely jednoznačného referencovania a identifikácie sieťovej bunky sa používa kód bunky, ktorý je vytvorený veľkosťou bunky a súradnicami dolného ľavého rohu bunky v ETRS89-LAEA. Veľkosť buniek sa uvádza v metroch („m“) pre veľkosti buniek do 100 m alebo v kilometroch („km“) pre veľkosti buniek 1 000 m a viac. Hodnoty pre severné a východné súradnice sa delia hodnotou 10n, kde n je počet významných núl v hodnote veľkosti bunky.
1. When gridded data is delivered using geodetic coordinates as specified in Section 1.3 of this Annex the multi-resolution grid defined in this Section may be used as a geo-referencing framework.▼M2
2. The resolution levels are defined in Table 1.2.2.2.    Členená geografická sieť
3. The grid shall be based on the ETRS89-GRS80 geodetic coordinate reference system.1. Keď sa poskytujú údaje v sieti s použitím geodetických súradníc podľa vymedzení v oddiele 1.3 tejto prílohy, môže sa ako georeferenčný rámec použiť sieť s viacerými úrovňami rozlíšenia definovaná v tomto oddiele.
4. The origin of the grid shall coincide with the intersection point of the Equator with the Greenwich Meridian (GRS80 latitude φ=0; GRS80 longitude λ=0).2. Úrovne rozlíšenia sú definované v tabuľke 1.
5. The grid orientation shall be south-north and west-east according to the net defined by the meridians and parallels of the GRS80 ellipsoid.3. Sieť je založená na geodetickom súradnicovom referenčnom systéme ETRS89-GRS80.
6. For grid referencing in regions outside of continental Europe data providers may define their own grid based on a geodetic coordinate reference system compliant with ITRS, following the same principles as laid down for the Pan-European Grid_ETRS89-GRS80zn. In this case, an identifier for the coordinate reference system and the corresponding identifier for the grid shall be created.4. Počiatočný bod siete sa zhoduje s priesečníkom rovníka s greenwichským poludníkom (GRS80 šírka φ = 0; GRS80 dĺžka λ = 0).
7. This grid shall be subdivided in zones. The south-north resolution of the grid shall have equal angular spacing. The west-east resolution of the grid shall be established as the product of angular spacing multiplied by the factor of the zone as defined in Table 1.5. Sieť je orientovaná z juhu na sever a zo západu na východ podľa siete definovanej poludníkmi a rovnobežkami elipsoidu GRS80.
8. The grid shall be designated Grid_ETRS89-GRS80zn_res, where n represents the number of the zone and res the cell size in angular units, as specified in Table 1.6. Na účely sieťového referencovania v oblastiach mimo kontinentálnej Európy môžu poskytovatelia údajov definovať vlastnú sieť na základe geodetického súradnicového referenčného systému, ktorý zodpovedá požiadavkám systému ITRS, pričom dodržiavajú rovnaké zásady, aké sú stanovené pre celoeurópsku sieť Grid_ETRS89-GRS80zn. V tomto prípade sa vytvorí identifikátor pre súradnicový referenčný systém a zodpovedajúci identifikátor pre sieť.
Table 17. Táto sieť sa rozdelí na zóny. Rozlíšenie siete juh – sever má rovnaké intervaly uhlov. Rozlíšenie siete západ – východ sa stanoví ako súčin intervalov uhlov a faktoru zóny podľa vymedzení v tabuľke 1.
Common Grid_ETRS89-GRS80: Latitude spacing (resolution level) and longitude spacing for each zone8. Sieť sa pomenuje ako Grid_ETRS89-GRS80zn_res, kde n predstavuje číslo zóny a res veľkosť bunky v uhlových jednotkách, ako sa uvádza v tabuľke 1.
Resolution Levels | LATITUDE SPACING | (Arc seconds) | LONGITUDE SPACING (Arc seconds) | Cell sizeTabuľka 1
Zone 1 | (Lat. 0°–50°) | Zone 2 | (Lat. 50°–70°) | Zone 3 | (Lat. 70°–75°) | Zone 4 | (Lat. 75°–80°) | Zone 5 | (Lat. 80°–90°)Spoločná sieť Grid_ETRS89-GRS80: intervaly šírok (úroveň rozlíšenia) a intervaly dĺžok pre každú zónu
LEVEL 0 | 3 600 | 3 600 | 7 200 | 10 800 | 14 400 | 21 600 | 1 DÚroveň rozlíšenia | INTERVAL ZEMEPISNEJ DĹŽKY | (uhlové sekundy) | INTERVAL ZEMEPISNEJ ŠÍRKY (uhlové sekundy) | Veľkosť bunky
LEVEL 1 | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 9 000 | 12 000 | 18 000 | 50 MZóna 1 | (šírka 0° – 50°) | Zóna 2 | (šírka 50° – 70°) | Zóna 3 | (šírka 70° – 75°) | Zóna 4 | (šírka 75° – 80°) | Zóna 5 | (šírka 80° – 90°)
LEVEL 2 | 1 800 | 1 800 | 3 600 | 5 400 | 7 200 | 10 800 | 30 MÚROVEŇ 0 | 3 600 | 3 600 | 7 200 | 10 800 | 14 400 | 21 600 | 1 D
LEVEL 3 | 1 200 | 1 200 | 2 400 | 3 600 | 4 800 | 7 200 | 20 MÚROVEŇ 1 | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 9 000 | 12 000 | 18 000 | 50 M
LEVEL 4 | 600 | 600 | 1 200 | 1 800 | 2 400 | 3 600 | 10 MÚROVEŇ 2 | 1 800 | 1 800 | 3 600 | 5 400 | 7 200 | 10 800 | 30 M
LEVEL 5 | 300 | 300 | 600 | 900 | 1 200 | 1 800 | 5 MÚROVEŇ 3 | 1 200 | 1 200 | 2 400 | 3 600 | 4 800 | 7 200 | 20 M
LEVEL 6 | 120 | 120 | 240 | 360 | 480 | 720 | 2 MÚROVEŇ 4 | 600 | 600 | 1 200 | 1 800 | 2 400 | 3 600 | 10 M
LEVEL 7 | 60 | 60 | 120 | 180 | 240 | 360 | 1 MÚROVEŇ 5 | 300 | 300 | 600 | 900 | 1 200 | 1 800 | 5 M
LEVEL 8 | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 30 SÚROVEŇ 6 | 120 | 120 | 240 | 360 | 480 | 720 | 2 M
LEVEL 9 | 15 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 15 SÚROVEŇ 7 | 60 | 60 | 120 | 180 | 240 | 360 | 1 M
LEVEL 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 5 SÚROVEŇ 8 | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 30 S
LEVEL 11 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 3 SÚROVEŇ 9 | 15 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 15 S
LEVEL 12 | 1,5 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 1 500 MSÚROVEŇ 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 5 S
LEVEL 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 000 MSÚROVEŇ 11 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 3 S
LEVEL 14 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | 4,5 | 750 MSÚROVEŇ 12 | 1,5 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 1 500 MS
LEVEL 15 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 500 MSÚROVEŇ 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 000 MS
LEVEL 16 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 300 MSÚROVEŇ 14 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | 4,5 | 750 MS
LEVEL 17 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,9 | 150 MSÚROVEŇ 15 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 500 MS
LEVEL 18 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 100 MSÚROVEŇ 16 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 300 MS
LEVEL 19 | 0,075 | 0,075 | 0,15 | 0,225 | 0,3 | 0,45 | 75 MSÚROVEŇ 17 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,9 | 150 MS
LEVEL 20 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 30 MSÚROVEŇ 18 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 100 MS
LEVEL 21 | 0,015 | 0,015 | 0,03 | 0,045 | 0,06 | 0,09 | 15 MSÚROVEŇ 19 | 0,075 | 0,075 | 0,15 | 0,225 | 0,3 | 0,45 | 75 MS
LEVEL 22 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 10 MSÚROVEŇ 20 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 30 MS
LEVEL 23 | 0,0075 | 0,0075 | 0,015 | 0,0225 | 0,03 | 0,045 | 7 500 MMSÚROVEŇ 21 | 0,015 | 0,015 | 0,03 | 0,045 | 0,06 | 0,09 | 15 MS
LEVEL 24 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,018 | 3 000 MMSÚROVEŇ 22 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 10 MS
FACTOR | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | —ÚROVEŇ 23 | 0,0075 | 0,0075 | 0,015 | 0,0225 | 0,03 | 0,045 | 7 500 MMS
▼BÚROVEŇ 24 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,018 | 3 000 MMS
3.   GEOGRAPHICAL NAMESFAKTOR | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | —
3.1.    Spatial Object Types▼B
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects from data sets that relate to the spatial data theme Geographical Names:3.   ZEMEPISNÉ NÁZVY
— Named Place3.1.    Typy priestorových objektov
3.1.1.    Named Place (NamedPlace)Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súborov údajov, ktoré sa týkajú témy priestorových údajov Zemepisné názvy, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
Any real world entity referred to by one or several proper nouns.— Pomenované miesto
Attributes of the spatial object type NamedPlace3.1.1.    Pomenované miesto (NamedPlace)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityKaždá entita reálneho sveta označená jedným alebo viacerými vlastnými menami.
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidableAtribúty typu priestorových objektov NamedPlace
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
geometry | Geometry associated to the named place. This data specification does not restrict the geometry types. | GM_Object |  beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
leastDetailedViewingResolution | Resolution, expressed as the inverse of an indicative scale or a ground distance, above which the named place and its associated name(s) should no longer be displayed in a basic viewing service. | MD_Resolution | voidableGeometry | Geometria asociovaná s pomenovaným miestom. Táto špecifikácia údajov neobmedzuje typy geometrie. | GM_Object |  
localType | Characterisation of the kind of entity designated by geographical name(s), as defined by the data provider, given in at least in one official language of the European Union. | LocalisedCharacterString | voidableinspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
mostDetailedViewingResolution | Resolution, expressed as the inverse of an indicative scale or a ground distance, below which the named place and its associated name(s) should no longer be displayed in a basic viewing service. | MD_Resolution | voidableleastDetailedViewingResolution | Rozlíšenie, vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti, nad ktorým by sa už v základnej zobrazovacej službe nemalo zobrazovať pomenované miesto a jeho asociovaný(-é) názov(názvy). | MD_Resolution | voidable
name | Name of the named place. | GeographicalName |  localType | Opis druhu entity označenej zemepisným(-i) názvom(názvami) určeným(i) poskytovateľom údajov a uvedenom(-ými) v jednom z úradných jazykov Európskej únie. | LocalisedCharacterString | voidable
relatedSpatialObject | Identifier of a spatial object representing the same entity but appearing in other themes of INSPIRE, if any. | Identifier | voidablemostDetailedViewingResolution | Rozlíšenie, vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti, pod ktorým by sa už v základnej zobrazovacej službe nemalo zobrazovať pomenované miesto a jeho asociovaný(-é) názov(názvy). | MD_Resolution | voidable
type | Characterisation of the kind of entity designated by geographical name(s). | NamedPlaceTypeValue | voidableName | Názov pomenovaného miesta. | GeographicalName |  
3.2.    Data TypesrelatedSpatialObject | Identifikátor priestorového objektu, ktorý predstavuje tú istú entitu, ale objavuje sa v iných témach INSPIRE, pokiaľ vôbec. | Identifier | voidable
3.2.1.    Geographical Name (GeographicalName)Type | Opis druhu entity označenej zemepisným(-i) názvom(názvami). | NamedPlaceTypeValue | voidable
Proper noun applied to a real world entity.3.2.    Dátové typy
Attributes of the data type GeographicalName3.2.1.    Zemepisný názov (GeographicalName)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityVlastné meno používané pre entitu reálneho sveta.
grammaticalGender | Classes of nouns reflected in the behaviour of associated words. | GrammaticalGenderValue | voidableAtribúty dátového typu GeographicalName
grammaticalNumber | Grammatical category of nouns that expresses count distinctions. | GrammaticalNumberValue | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
language | Language of the name, given as a three letters code, in accordance with either ISO 639-3 or ISO 639-5. | CharacterString | voidablegrammaticalGender | Trieda podstatných mien premietnutá do vlastností asociovaných slov. | GrammaticalGenderValue | voidable
nameStatus | Qualitative information enabling to discern which credit should be given to the name with respect to its standardisation and/or its topicality. | NameStatusValue | voidablegrammaticalNumber | Gramatická kategória podstatných mien, ktorá vyjadruje rozdiely v množstve podstatných mien. | GrammaticalNumberValue | voidable
nativeness | Information enabling to acknowledge if the name is the one that is/was used in the area where the spatial object is situated at the instant when the name is/was in use. | NativenessValue | voidablelanguage | Jazyk názvu uvedený ako trojmiestny abecedný kód v súlade buď s normou ISO 639-3 alebo normou ISO 639-5. | CharacterString | voidable
pronunciation | Proper, correct or standard (standard within the linguistic community concerned) pronunciation of the geographical name. | PronunciationOfName | voidablenameStatus | Kvalitatívne informácie umožňujúce rozpoznať, nakoľko sa možno spoľahnúť na názov s ohľadom na jeho štandardizáciu a/alebo aktuálnosť. | NameStatusValue | voidable
sourceOfName | Original data source from which the geographical name is taken from and integrated in the data set providing/publishing it. For some named spatial objects it might refer again to the publishing data set if no other information is available. | CharacterString | voidablenativeness | Informácie umožňujúce potvrdiť, či je názov názvom, ktorý sa používa/používal v oblasti, kde sa nachádza priestorový objekt v okamžiku, keď sa názov používa/používal. | NativenessValue | voidable
spelling | A proper way of writing the geographical name. | SpellingOfName |  pronunciation | Náležitá, správna alebo obvyklá (obvyklá v rámci príslušného lingvistického spoločenstva) výslovnosť zemepisného názvu. | PronunciationOfName | voidable
3.2.2.    Pronunciation Of Name (PronunciationOfName)sourceOfName | Pôvodný zdroj údajov, z ktorého je zemepisný názov prevzatý a začlenený do súboru údajov, ktorý ho poskytuje/uverejňuje. V prípade niektorých pomenovaných priestorových objektov by mohol znova odkazovať na súbor údajov o uverejnení, ak nie sú k dispozícii žiadne iné informácie. | CharacterString | voidable
Proper, correct or standard (standard within the linguistic community concerned) pronunciation of a name.spelling | Náležitý spôsob písania zemepisného názvu. | SpellingOfName |  
Attribute | Definition | Type | Voidability3.2.2.    Výslovnosť názvu (PronunciationOfName)
pronunciationIPA | Proper, correct or standard (standard within the linguistic community concerned) pronunciation of a name, expressed in International Phonetic Alphabet (IPA). | CharacterString | voidableNáležitá, správna alebo obvyklá (obvyklá v rámci príslušného lingvistického spoločenstva) výslovnosť názvu.
pronunciationSoundLink | Proper, correct or standard (standard within the linguistic community concerned) pronunciation of a name, expressed by a link to any sound file. | URI | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
At least one of the two attributes pronunciationSoundLink and pronunciationIPA shall not be void.pronunciationIPA | Náležitá, správna alebo obvyklá (obvyklá v rámci príslušného lingvistického spoločenstva) výslovnosť názvu vyjadrená v medzinárodnej fonetickej abecede (International Phonetic Alphabet – IPA). | CharacterString | voidable
3.2.3.    Spelling Of Name (SpellingOfName)pronunciationSoundLink | Náležitá, správna alebo obvyklá (obvyklá v rámci príslušného lingvistického spoločenstva) výslovnosť názvu vyjadrená prepojením na akýkoľvek zvukový súbor. | URI | voidable
Proper way of writing a name.Z dvoch atribútov pronunciationSoundLink a pronunciationIPA sa nesmie zrušiť aspoň jeden.
Attributes of the data type SpellingOfName3.2.3.    Hláskovanie názvu (SpellingOfName)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityNáležitý spôsob písania názvu.
script | Set of graphic symbols (for example an alphabet) employed in writing the name, expressed using the four letters codes defined in ISO 15924, where applicable. | CharacterString | voidableAtribúty dátového typu SpellingOfName
text | Way the name is written. | CharacterString |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
transliterationScheme | Method used for the names conversion between different scripts. | CharacterString | voidablescript | Súbor grafických znakov (napríklad abeceda) používaných pri písaní názvu vyjadreného v prípade potreby s použitím štvormiestnych abecedných kódov vymedzených v norme ISO 15924. | CharacterString | voidable
3.3.    Code Liststext | Spôsob, akým sa názov píše. | CharacterString |  
3.3.1.    Grammatical Gender (GrammaticalGenderValue)transliterationScheme | Metóda používaná na prepis názvov medzi rôznymi abecednými sústavami. | CharacterString | voidable
The grammatical gender of a geographical name.3.3.    Zoznamy kódov
▼M23.3.1.    Gramatický rod (GrammaticalGenderValue)
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.Gramatický rod zemepisného názvu.
▼M1▼M2
►M2  Values for the code list ◄ GrammaticalGenderValuePrípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
Value | Definition▼M1
common | ‘Common’ grammatical gender (the merging of ‘masculine’ and ‘feminine’).►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ GrammaticalGenderValue
feminine | Feminine grammatical gender.Hodnota | Definícia
masculine | Masculine grammatical gender.common | „Spoločný“ gramatický rod (spojenie „mužského“ a „ženského“).
neuter | Neuter grammatical gender.feminine | Ženský gramatický rod.
▼Bmasculine | Mužský gramatický rod.
3.3.2.    Grammatical Number (GrammaticalNumberValue)neuter | Stredný gramatický rod.
The grammatical number of a geographical name.▼B
▼M23.3.2.    Gramatické číslo (GrammaticalNumberValue)
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.Gramatické číslo zemepisného názvu.
▼M1▼M2
►M2  Values for the code list ◄ GrammaticalNumberValuePrípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
Value | Definition▼M1
dual | Dual grammatical number.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ GrammaticalNumberValue
plural | Plural grammatical number.Hodnota | Definícia
singular | Singular grammatical number.dual | Dvojaké gramatické číslo.
▼Bplural | Množné gramatické číslo.
3.3.3.    Name Status (NameStatusValue)singular | Jednotné gramatické číslo.
The status of a geographical name, that is the information enabling to discern which credit should be given to the name with respect to its standardisation and/or its topicality.▼B
▼M23.3.3.    Status názvu (NameStatusValue)
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.Status zemepisného názvu, t.j. informácie umožňujúce rozpoznať, nakoľko sa možno spoľahnúť na názov s ohľadom na jeho normalizáciu a/alebo aktuálnosť.
▼M1▼M2
►M2  Values for the code list ◄ NameStatusValuePrípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
Value | Definition▼M1
historical | Historical name not in current use.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ NameStatusValue
official | Name in current use and officially approved or established by legislation.Hodnota | Definícia
other | Current, but not official, nor approved name.historical | Historický názov, ktorý sa v súčasnosti nepoužíva.
standardised | Name in current use and accepted or recommended by a body assigned advisory function and/or power of decision in matters of toponymy.official | Názov používaný v súčasnosti a oficiálne schválený alebo ustanovený v právnych predpisoch.
▼Bother | Používaný, ale nie oficiálny ani schválený názov.
3.3.4.    Named Place Type (NamedPlaceTypeValue)standardised | Názov používaný v súčasnosti a akceptovaný alebo odporúčaný orgánom, ktorému bola pridelená poradná funkcia a/alebo rozhodovacia právomoc v toponymických záležitostiach.
The type of a named place.▼B
▼M23.3.4.    Typ pomenovaného miesta (NamedPlaceTypeValue)
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.Typ pomenovaného miesta.
▼M1▼M2
►M2  Values for the code list ◄ NamedPlaceTypeValuePrípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
Value | Definition▼M1
administrativeUnit | Units of administration, dividing areas where Member States have and/or exercise jurisdictional rights, for local, regional and national governance, separated by administrative boundaries.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ NamedPlaceTypeValue
building | Geographical location of buildings.Hodnota | Definícia
hydrography | Hydrographic elements, including marine areas and all other water bodies and items related to them, including river basins and sub-basins.administrativeUnit | Správne jednotky rozdeľujúce oblasti, v ktorých členské štáty majú a/alebo uplatňujú rozhodovaciu právomoc na účely miestnej, regionálnej a vnútroštátnej správy, oddelené správnymi hranicami.
landcover | Physical and biological cover of the earth's surface including artificial surfaces, agricultural areas, forests, (semi-)natural areas, wetlands.building | Geografická poloha budov.
landform | Geomorphologic terrain feature.hydrography | Hydrografické prvky vrátane námorných oblastí a všetkých ostatných vodných útvarov a prvkov, ktoré s nimi súvisia, vrátane povodí riek a čiastkových povodí.
other | A spatial object not included in the other types of the code list.landcover | Fyzická a biologická pokrývka zemského povrchu vrátane umelých povrchov, poľnohospodárskych oblastí, lesov, poloprírodných oblastí, mokradí.
populatedPlace | A place inhabited by people.landform | Geomorfologický prvok terénu.
protectedSite | Area designated or managed within a framework of international, Community and Member States’ legislation to achieve specific conservation objectives.other | Priestorový objekt neobsiahnutý v iných typoch zoznamu kódov.
transportNetwork | Road, rail, air, water and cable transport networks and related infrastructure. Includes links between different networks.populatedPlace | Miesto obývané ľuďmi.
▼BprotectedSite | Oblasť vymedzená alebo spravovaná v rámci medzinárodných právnych predpisov, právnych predpisov Spoločenstva a právnych predpisov členských štátov na účely dosiahnutia osobitných ochranárskych cieľov.
3.3.5.    Nativeness (NativenessValue)transportNetwork | Cestné, železničné, vzdušné, vodné a lanové dopravné siete a súvisiaca infraštruktúra. Patria sem spojenia rôznych sietí.
The nativeness of a geographical name.▼B
▼M23.3.5.    Miestny charakter (NativenessValue)
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.Miestny charakter zemepisného názvu.
▼M1▼M2
►M2  Values for the code list ◄ NativenessValuePrípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
Value | Definition▼M1
endonym | Name for a geographical feature in an official or well-established language occurring in that area where the feature is situated.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ NativenessValue
exonym | Name used in a specific language for a geographical feature situated outside the area where that language is widely spoken, and differing in form from the respective endonym(s) in the area where the geographical feature is situated.Hodnota | Definícia
▼Bendonym | Názov geografického útvaru v úradnom alebo bežne používanom jazyku a používaný v oblasti, v ktorej sa útvar nachádza.
3.4.    Layersexonym | Názov používaný v konkrétnom jazyku na pomenovanie geografického útvaru, ktorý sa nachádza mimo oblasti, v ktorej sa bežne hovorí týmto jazykom, a ktorý sa líši svojou formou od príslušného(-ých) endonyma(-ým) v oblasti, v ktorej sa geografický útvar nachádza.
Layer for the spatial data theme Geographical Names▼B
Layer Name | Layer Title | Spatial object type3.4.    Vrstvy
GN.GeographicalNames | Geographical Names | NamedPlaceVrstva pre tému priestorových údajov Zemepisné názvy
▼M2Názov vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ priestorového objektu
4.   ADMINISTRATIVE UNITSGN.GeographicalNames | Zemepisné názvy | NamedPlace
4.1.    Structure of the Spatial Data Theme Administrative Units▼M2
The types specified for the spatial data theme Administrative Units are structured in the following packages:4.   SPRÁVNE JEDNOTKY
— Administrative Units4.1.    Štruktúra témy priestorových údajov Správne jednotky
— Maritime UnitsTypy špecifikované pre tému priestorových údajov Správne jednotky sú štruktúrované v týchto balíkoch:
4.2.    Administrative Units— Správne jednotky (Administrative Units)
4.2.1.    Spatial object types— Morské územnosprávne jednotky (Maritime Units)
The package Administrative Units contains the following spatial object types:4.2.    Správne jednotky
— Administrative Boundary4.2.1.    Typy priestorových objektov
— Administrative UnitBalík Správne jednotky obsahuje tieto typy priestorových objektov:
— Condominium— Správna hranica
4.2.1.1.   Administrative Boundary (AdministrativeBoundary)— Správna jednotka
A line of demarcation between administrative units.— Kondomínium
Attribute | Definition | Type | Voidability4.2.1.1.   Správna hranica (AdministrativeBoundary)
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidableDemarkačná čiara medzi správnymi jednotkami.
country | Two-character country code according to the Interinstitutional style guide published by the Publications Office of the European Union. | CountryCode |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
geometry | Geometric representation of border line. | GM_Curve |  country | Dvojmiestny kód krajiny podľa Medziinštitucionálnej príručky úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie. | CountryCode |  
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
legalStatus | Legal status of this administrative boundary. | LegalStatusValue | voidablegeometry | Geometrická reprezentácia hraničnej čiary. | GM_Curve |  
nationalLevel | The hierarchy levels of all adjacent administrative units this boundary is part of. | AdministrativeHierarchyLevel |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
technicalStatus | The technical status of the administrative boundary. | TechnicalStatusValue | voidablelegalStatus | Právne postavenie tejto správnej hranice. | LegalStatusValue | voidable
Association role | Definition | Type | VoidabilitynationalLevel | Hierarchia úrovní všetkých priľahlých správnych jednotiek, súčasťou ktorých je táto hranica. | AdministrativeHierarchyLevel |  
admUnit | The administrative units separated by this administrative boundary. | AdministrativeUnit | voidabletechnicalStatus | Technický stav správnej hranice. | TechnicalStatusValue | voidable
4.2.1.2.   Administrative Unit (AdministrativeUnit)Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
Unit of administration where a Member State has and/or exercises jurisdictional rights, for local, regional and national governance.admUnit | Správne jednotky oddelené touto správnou hranicou. | AdministrativeUnit | voidable
Attribute | Definition | Type | Voidability4.2.1.2.   Správna jednotka (AdministrativeUnit)
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidableJednotka správy, v ktorej má členský štát právomoc rozhodovať a/alebo vykonáva túto právomoc na účely miestneho, regionálneho a vnútroštátneho riadenia.
country | Two-character country code according to the Interinstitutional style guide published by the Publications Office of the European Union. | CountryCode |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
geometry | Geometric representation of spatial area covered by this administrative unit. | GM_MultiSurface |  country | Dvojmiestny kód krajiny podľa Medziinštitucionálnej príručky úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie. | CountryCode |  
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
name | Official national geographical name of the administrative unit, given in several languages where required. | GeographicalName |  geometry | Geometrická reprezentácia priestorovej oblasti, na ktorú sa táto správna jednotka vzťahuje. | GM_MultiSurface |  
nationalCode | Thematic identifier corresponding to the national administrative codes defined in each country. | CharacterString |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
nationalLevel | Level in the national administrative hierarchy, at which the administrative unit is established. | AdministrativeHierarchyLevel |  name | Úradný štátny zemepisný názov správnej jednotky, v prípade potreby uvedený vo viacerých jazykoch. | GeographicalName |  
nationalLevelName | Name of the level in the national administrative hierarchy, at which the administrative unit is established. | LocalisedCharacterString | voidablenationalCode | Tematický identifikátor zodpovedajúci kódom v štátnej správe ustanoveným v každej krajine. | CharacterString |  
residenceOfAuthority | Center for national or local administration. | ResidenceOfAuthority | voidablenationalLevel | Úroveň v hierarchii štátnej správy, na ktorej je správna jednotka zriadená. | AdministrativeHierarchyLevel |  
Association role | Definition | Type | VoidabilitynationalLevelName | Názov úrovne v hierarchii štátnej správy, na ktorej je správna jednotka zriadená. | LocalisedCharacterString | voidable
administeredBy | Administrative unit established at same level of national administrative hierarchy that administers this administrative unit. | AdministrativeUnit | voidableresidenceOfAuthority | Sídlo vnútroštátnej alebo miestnej správy. | ResidenceOfAuthority | voidable
boundary | The administrative boundaries between this administrative unit and all the units adjacent to it. | AdministrativeBoundary | voidableAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
coAdminister | Administrative unit established at same level of national administrative hierarchy which is co-administered by this administrative unit. | AdministrativeUnit | voidableadministeredBy | Správna jednotka zriadená na rovnakej úrovni hierarchie štátnej správy, ktorá spravuje túto správnu jednotku. | AdministrativeUnit | voidable
condominium | Condominium administered by this administrative unit. | Condominium | voidableboundary | Správne hranice medzi touto správnou jednotkou a všetkými k nej priľahlými jednotkami. | AdministrativeBoundary | voidable
lowerLevelUnit | Units established at a lower level of the national administrative hierarchy which are administered by the administrative unit. | AdministrativeUnit | voidablecoAdminister | Správna jednotka zriadená na rovnakej úrovni hierarchie štátnej správy, ktorú táto správna jednotka spoločne spravuje. | AdministrativeUnit | voidable
upperLevelUnit | Unit established at a higher level of national administrative hierarchy that this administrative unit administers | AdministrativeUnit | voidablecondominium | Kondomínium spravované touto správnou jednotkou. | Kondomínium | voidable
Association role condominium applies only for administrative units which nationalLevel=‘1st order’ (country level).lowerLevelUnit | Jednotky zriadené na nižšej úrovni hierarchie štátnej správy, ktoré správna jednotka spravuje. | AdministrativeUnit | voidable
No unit at lowest level can associate units at lower level.upperLevelUnit | Jednotka zriadená na vyššej úrovni hierarchie štátnej správy, ktorú táto správna jednotka spravuje. | AdministrativeUnit | voidable
No unit at highest level can associate units at a higher level.Asociačná rola kondomínium sa vzťahuje len na správne jednotky, ktorých nationalLevel = „1. úroveň“ (úroveň krajiny).
4.2.1.3.   Condominium (Condominium)So žiadnou jednotkou na najnižšej úrovni nemožno asociovať jednotky na nižšej úrovni.
An administrative area established independently to any national administrative division of territory and administered by two or more countries.So žiadnou jednotkou na najvyššej úrovni nemožno asociovať jednotky na vyššej úrovni.
Attribute | Definition | Type | Voidability4.2.1.3.   Kondomínium (Condominium)
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidableSprávna oblasť vytvorená nezávisle od akéhokoľvek vnútroštátneho správneho členenia územia a spravovaná dvomi alebo viacerými krajinami.
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
geometry | Geometric representation of spatial area covered by this condominium | GM_MultiSurface |  beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
name | Official geographical name of this condominium, given in several languages where required. | GeographicalName | voidablegeometry | Geometrická reprezentácia priestorovej oblasti, na ktorú sa toto kondomínium vzťahuje. | GM_MultiSurface |  
Association role | Definition | Type | VoidabilityinspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
admUnit | The administrative unit administering the condominium | AdministrativeUnit | voidablename | Úradný zemepisný názov tohto kondomínia, v prípade potreby uvedený vo viacerých jazykoch. | GeographicalName | voidable
4.2.2.    Data TypesAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
4.2.2.1.   Residence Of Authority (ResidenceOfAuthority)admUnit | Správna jednotka, ktorá kondomínium spravuje. | AdministrativeUnit | voidable
Data type representing the name and position of a residence of authority.4.2.2.    Dátové typy
Attribute | Definition | Type | Voidability4.2.2.1.   Sídlo orgánu (ResidenceOfAuthority)
geometry | Position of the residence of authority. | GM_Point | voidableDátový typ predstavujúci názov a polohu sídla orgánu.
name | Name of the residence of authority. | GeographicalName |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
4.2.3.    Enumerationsgeometry | Poloha sídla orgánu. | GM_Point | voidable
4.2.3.1.   Legal Status (LegalStatusValue)name | Názov sídla orgánu. | GeographicalName |  
Description of the legal status of administrative boundaries.4.2.3.    Enumerácie
Value | Definition4.2.3.1.   Právne postavenie (LegalStatusValue)
agreed | The edge-matched boundary has been agreed between neighbouring administrative units and is stable now.Opis právneho postavenia správnych hraníc.
notAgreed | The edge-matched boundary has not yet been agreed between neighbouring administrative units and could be changed.Hodnota | Definícia
4.2.3.2.   Technical Status (TechnicalStatusValue)Agreed | Porovnanie priebehu hranice bolo odsúhlasené medzi susednými správnymi jednotkami a v súčasnosti je hranica stabilná.
Description of the technical status of administrative boundaries.notAgreed | Porovnanie priebehu hranice zatiaľ ešte nebolo odsúhlasené medzi susednými správnymi jednotkami a hranica by sa mohla meniť.
Value | Definition4.2.3.2.   Technický stav (TechnicalStatusValue)
edgeMatched | The boundaries of neighbouring administrative units have the same set of coordinates.Opis technického stavu správnych hraníc.
notEdgeMatched | The boundaries of neighbouring administrative units do not have the same set of coordinates.Hodnota | Definícia
4.2.4.    Code ListsedgeMatched | Hranice susediacich správnych jednotiek majú rovnaký súbor súradníc.
4.2.4.1.   Administrative Hierarchy Level (AdministrativeHierarchyLevel)notEdgeMatched | Hranice susediacich správnych jednotiek nemajú rovnaký súbor súradníc.
Levels of administration in the national administrative hierarchy. This code list reflects the level in the hierarchical pyramid of the administrative structures, which is based on geometric aggregation of territories and does not necessarily describe the subordination between the related administrative authorities.4.2.4.    Zoznamy kódov
This code list shall be managed in a common code list register.4.2.4.1.   Úroveň hierarchie správy (AdministrativeHierarchyLevel)
4.3.    Maritime UnitsÚrovne správy v hierarchii štátnej správy. Do tohto zoznamu kódov sa premieta úroveň v hierarchickej pyramíde správnych štruktúr, ktorá je založená na geometrickej agregácii území a neopisuje nevyhnutne podriadenosť medzi príslušnými správnymi orgánmi.
4.3.1.    Spatial object typesTento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
The package Maritime Units contains the following spatial object types:4.3.    Morské územnosprávne jednotky
— Baseline4.3.1.    Typy priestorových objektov
— Maritime BoundaryBalík Morské územnosprávne jednotky obsahuje tieto typy priestorových objektov:
— Maritime Zone— Základná línia
4.3.1.1.   Baseline (Baseline)— Námorná hranica
The line from which the outer limits of the territorial sea and certain other outer limits are measured.— Námorná zóna
Attribute | Definition | Type | Voidability4.3.1.1.   Základná línia (Baseline)
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  Línia, od ktorej sa merajú vonkajšie hranice pobrežného mora a určité ďalšie vonkajšie hranice.
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableinspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
Association role | Definition | Type | VoidabilitybeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
segment | Segment of a baseline. | BaselineSegment |  endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
4.3.1.2.   Maritime Boundary (MaritimeBoundary)Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
A line depicting the separation of any type of maritime jurisdiction.segment | Segment základnej línie. | BaselineSegment |  
Attribute | Definition | Type | Voidability4.3.1.2.   Námorná hranica (MaritimeBoundary)
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  Línia znázorňujúca oddelenie akéhokoľvek typu námornej jurisdikcie.
geometry | Geometric representation of the maritime boundary. | GM_Curve |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
country | The country that the maritime zone of this boundary belongs to. | CountryCode |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
legalStatus | Legal status of this maritime boundary. | LegalStatusValue | voidablegeometry | Geometrická reprezentácia námornej hranice. | GM_Curve |  
technicalStatus | The technical status of the maritime boundary. | TechnicalStatusValue | voidablecountry | Krajina, ktorej patrí námorná zóna tejto hranice. | CountryCode |  
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablelegalStatus | Právne postavenie tejto námornej hranice. | LegalStatusValue | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidabletechnicalStatus | Technický stav námornej hranice. | TechnicalStatusValue | voidable
4.3.1.3.   Maritime Zone (MaritimeZone)beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
A belt of sea defined by international treaties and conventions, where coastal State executes jurisdictional rights.endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
Attribute | Definition | Type | Voidability4.3.1.3.   Námorná zóna (MaritimeZone)
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  Morské pásmo definované medzinárodnými zmluvami a dohovormi, kde pobrežný štát vykonáva jurisdikčné práva.
geometry | Geometric representation of spatial area covered by this maritime zone. | GM_MultiSurface |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
zoneType | Type of maritime zone. | MaritimeZoneTypeValue |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
country | The country that this maritime zone belongs to. | CountryCode |  geometry | Geometrická reprezentácia priestorovej oblasti, ktorú pokrýva táto námorná zóna. | GM_MultiSurface |  
name | Name(s) of the maritime zone. | GeographicalName | voidablezoneType | Typ námornej zóny. | MaritimeZoneTypeValue |  
beginLifeSpanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablecountry | Krajina, ktorej patrí táto námorná zóna. | CountryCode |  
endLifepanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidablename | Názov (názvy) námornej zóny. | GeographicalName | voidable
Association role | Definition | Type | VoidabilitybeginLifeSpanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
baseline | Baseline or baselines used for the delineation of this maritime zone. | Baseline | voidableendLifepanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
boundary | The boundary or boundaries of this maritime zone. | MaritimeBoundary | voidableAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
4.3.2.    Data typesbaseline | Základná línia alebo základné línie používané na vymedzenie tejto námornej zóny. | Baseline | voidable
4.3.2.1.   Baseline Segment (BaselineSegment)boundary | Hranica alebo hranice tejto námornej zóny. | MaritimeBoundary | voidable
Segment of the baseline from which the outer limits of the territorial sea and certain other outer limits are measured.4.3.2.    Dátové typy
Attribute | Definition | Type | Voidability4.3.2.1.   Segment základnej línie (BaselineSegment)
geometry | Geometric representation of the baseline segment. | GM_Curve |  Segment základnej línie, od ktorej sa merajú vonkajšie hranice pobrežného mora a určité ďalšie vonkajšie hranice.
segmentType | The baseline type used for this segment. | BaselineSegmentTypeValue |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
4.3.3.    Code listsgeometry | Geometrická reprezentácia segmentu základnej línie. | GM_Curve |  
4.3.3.1.   Baseline Segment Type (BaselineSegmentTypeValue)segmentType | Typ základnej línie používaný pre tento segment. | BaselineSegmentTypeValue |  
The types of baselines used to measure the breadth of the territorial sea.4.3.3.    Zoznamy kódov
The allowed values for this code list comprise only the values specified in the table below.4.3.3.1.   Typ segmentu základnej línie (BaselineSegmentTypeValue)
Value | Name | DefinitionTypy základných línií používaných na meranie šírky teritoriálneho mora.
normal | normal | The normal baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the low-water line along the coast as marked on large-scale charts officially recognized by the coastal State.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke.
straight | straight | The baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the straight baseline established by joining the appropriate points.Hodnota | Názov | Definícia
archipelagic | archipelagic | The baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the straight baseline joining the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago.normal | normálna | Normálnou základnou líniou na meranie šírky pobrežného mora je čiara najväčšieho odlivu pozdĺž pobrežia zakreslená v mapách veľkej mierky, ktoré sú úradne uznané pobrežným štátom.
4.3.3.2.   Maritime Zone Type (MaritimeZoneTypeValue)straight | priama | Základnou líniou na meranie šírky pobrežného mora je priama základná línia stanovená spojením príslušných bodov.
Type of martime zone.archipelagic | súostrovná | Základnou líniou na meranie šírky pobrežného mora je priama základná línia spájajúca najvzdialenejšie body najvzdialenejších ostrovov a vysychajúcich útesov súostrovia.
The allowed values for this code list comprise only the values specified in the table below.4.3.3.2.   Typ námornej zóny (MaritimeZoneTypeValue)
Value | Name | DefinitionTyp námornej zóny.
internalWaters | Internal Waters | The waters on the landward side of the baselines of the territorial sea of the coastal State.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke.
territorialSea | Territorial Sea | A belt of sea of a defined breadth not exceeding 12 nautical miles measured from the baselines determined in accordance to the United Nations Convention of Law on the Sea.Hodnota | Názov | Definícia
contiguousZone | Contiguous Zone | A zone contiguous to a territorial sea of a coastal State, which may not extend beyond 24 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.internalWaters | vnútrozemské vody | Vody, ktoré sa nachádzajú smerom k pevnine od základných línií pobrežného mora pobrežného štátu.
exclusiveEconomicZone | Exclusive Economic Zone | An area beyond and adjacent to the territorial sea of a coastal State, subject to the specific legal regime under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of the United Nations Convention on Law of the Sea.territorialSea | pobrežné more | Morské pásmo definovanej šírky nepresahujúce 12 námorných míľ, ktoré sa merajú od základných línií stanovených v súlade s Dohovorom Organizácie Spojených národov o morskom práve.
continentalShelf | Continental Shelf | A maritime zone beyond and adjacent to the a territorial sea of a coastal State whose outer boundary is determined in accordance with Article 76 of the United Nations Convention on the Law of the Sea.contiguousZone | priľahlá zóna | Zóna susediaca s pobrežným morom pobrežného štátu, ktorá sa nesmie rozprestierať ďalej ako 24 námorných míľ od základných línií, od ktorých sa meria šírka pobrežného mora.
4.4.    Theme-specific RequirementsexclusiveEconomicZone | výhradná hospodárska zóna | Oblasť, ktorá sa nachádza za pobrežným morom pobrežného štátu a prilieha k nemu a ktorá podlieha osobitnému právnemu režimu, podľa ktorého sú práva a jurisdikcia pobrežného štátu a práva a slobody iných štátov upravené príslušnými ustanoveniami Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve.
1. Each instance of spatial object type AdministrativeUnit, except for the country level unit representing a Member State and co-administered units, shall refer exactly to one unit at a higher level of administrative hierarchy. This correspondence shall be expressed by the upperLevelUnit association role of AdministrativeUnit spatial object type.continentalShelf | kontinentálny šelf | Námorná zóna, ktorá sa nachádza za pobrežným morom pobrežného štátu a prilieha k nemu a ktorej vonkajšie hranice sa určujú podľa článku 76 Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve.
2. Each instance of spatial object type AdministrativeUnit, except for those at the lowest level, shall refer to their respective lower level units. This correspondence shall be expressed by the lowerLevelUnit association role of AdministrativeUnit spatial object type.4.4.    Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy
3. If an administrative unit is co-administered by two or more other administrative units the association role administeredBy shall be used. The units co-administering this unit shall apply inverse role coAdminister.1. Každý výskyt typu priestorových objektov AdministrativeUnit s výnimkou jednotky na úrovni krajiny, ktorá predstavuje členský štát a spoločne spravované jednotky, sa vzťahuje presne na jednu jednotku na vyššej úrovni hierarchie správy. Tento vzťah sa vyjadruje asociačnou rolou upperLevelUnit typu priestorových objektov AdministrativeUnit.
4. Administrative units at the same level of administrative hierarchy shall not conceptually share common areas.2. Každý výskyt typu priestorových objektov AdministrativeUnit s výnimkou tých, ktoré sú na najnižšej úrovni, sa vzťahuje na ich príslušné jednotky na nižšej úrovni. Tento vzťah sa vyjadruje asociačnou rolou lowerLevelUnit typu priestorových objektov AdministrativeUnit.
5. Instances of the spatial object type AdministrativeBoundary shall correspond to the edges in the topological structure of the complete (including all levels) boundary graph.3. Ak správnu jednotku spravujú spoločne iné dve alebo viaceré správne jednotky, použije sa asociačná rola administeredBy. Jednotky, ktoré spoločne spravujú túto jednotku, uplatňujú inverznú rolu coAdminister.
6. The spatial extent of a condominium may not be part of the geometry representing the spatial extent of an administrative unit.4. Správne jednotky na rovnakej úrovni hierarchie správy koncepčne nezdieľajú spoločné oblasti.
7. Condominiums can only be administered by administrative units at country level.5. Výskyty typu priestorových objektov AdministrativeBoundary zodpovedajú hranám v topologickej štruktúre úplného grafu hraníc (vrátane všetkých úrovní).
4.5.    Layers6. Priestorový rozsah kondomínia nesmie byť súčasťou geometrie, ktorá reprezentuje priestorový rozsah správnej jednotky.
Layers for the spatial data theme Administrative Units7. Kondomíniá môžu spravovať len správne jednotky na úrovni krajiny.
Layer Name | Layer Title | Spatial object type4.5.    Vrstvy
AU.AdministrativeUnit | Administrative unit | AdministrativeUnitVrstvy pre tému priestorových údajov Správne jednotky
AU.AdministrativeBoundary | Administrative boundary | AdministrativeBoundaryNázov vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ priestorového objektu
AU.Condominium | Condominium | CondominiumAU.AdministrativeUnit | Správna jednotka | AdministrativeUnit
AU.Baseline | Baseline | BaselineAU.AdministrativeBoundary | Správna hranica | AdministrativeBoundary
AU.<CodeListValue> (1) | Example: AU.ContiguousZone | <human readable name> | Example: Contiguous Zone | MaritimeZone (zoneType: MaritimeZoneTypeValue)AU.Condominium | Kondomínium | Condominium
AU.MaritimeBoundary | Maritime boundary | MaritimeBoundaryAU.Baseline | Základná línia | Baseline
(1)   One layer shall be made available for each code list value, in accordance with Art. 14(3).AU.<HodnotaZoznamuKódov> (1) | Príklad: AU.ContiguousZone | <zrozumiteľný názov> | Príklad: priľahlá zóna | MaritimeZone (zoneType: MaritimeZoneTypeValue)
▼BAU.MaritimeBoundary | Námorná hranica | MaritimeBoundary
5.   ADDRESSES(1)   Pre každú hodnotu zoznamu kódov sa v súlade s článkom 14 ods. 3 sprístupní jedna vrstva.
5.1.    Definitions▼B
In addition to the definitions set out in Article 2, the following definition shall apply:5.   ADRESY
— ‘addressable object’ means a spatial object to which it is meaningful to associate addresses.5.1.    Vymedzenie pojmov
5.2.    Spatial Object TypesOkrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects from data sets that relate to the spatial data theme Addresses:— „adresovateľný objekt“ znamená priestorový objekt, s ktorým má význam asociovať adresy.
— Address5.2.    Typy priestorových objektov
— Address Area NameNa výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súborov údajov, ktoré sa týkajú témy priestorových údajov Adresy, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
— Address Component— Adresa
— Administrative Unit Name— Názov oblasti adresy
— Postal Descriptor— Komponent adresy
— Thoroughfare Name— Názov správnej jednotky
5.2.1.    Address (Address)— Poštové smerovacie číslo
An identification of the fixed location of property by means of a structured composition of geographic names and identifiers.— Názov prejazdnej cesty
Attribute | Definition | Type | Voidability5.2.1.    Adresa (Address)
alternativeIdentifier | External, thematic identifier of the address spatial object, which enables interoperability with existing legacy systems or applications. | CharacterString | voidableIdentifikácia pevne stanovenej polohy nehnuteľnosti prostredníctvom štruktúrovaného zloženia zemepisných názvov a identifikátorov.
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidablealternativeIdentifier | Externý tematický identifikátor priestorového objektu adresy, ktorý umožňuje interoperabilitu s existujúcimi pôvodnými systémami alebo aplikáciami. | CharacterString | voidable
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
locator | Human readable designator or name. | AddressLocator |  endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
position | Position of a characteristic point which represents the location of the address according to a certain specification, including information on the origin of the position. | GeographicPosition |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
status | Validity of the address within the life-cycle (version) of the address spatial object. | StatusValue | voidablelocator | Kód alebo názov čitateľný ľudským okom. | AddressLocator |  
validFrom | Date and time of which this version of the address was or will be valid in the real world. | DateTime | voidableposition | Poloha charakteristického bodu, ktorá predstavuje miesto adresy podľa určitej špecifikácie vrátane informácie o pôvode polohy. | GeographicPosition |  
validTo | Date and time at which this version of the address ceased or will cease to exist in the real world. | DateTime | voidablestatus | Platnosť adresy v životnom cykle (verzii) priestorového objektu adresy. | StatusValue | voidable
Association role | Definition | Type | VoidabilityvalidFrom | Dátum a čas, keď táto verzia adresy bola alebo bude platná v reálnom svete. | DateTime | voidable
building | Building that the address is assigned to or associated with. | Type to be specified in the spatial data theme Buildings | voidablevalidTo | Dátum a čas, keď táto verzia adresy prestala alebo prestane existovať v reálnom svete. | DateTime | voidable
component | Represents that the address component is engaged as a part of the address. | AddressComponent |  Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
parcel | Cadastral parcel that this address is assigned to or associated with. | CadastralParcel | voidablebuilding | Stavba, ku ktorej je priradená adresa alebo ktorá sa s touto adresou spája. | Typ, ktorý sa má špecifikovať v téme priestorových údajov Stavby. | voidable
parentAddress | Main (parent) address with which this (sub) address is tightly connected | Address | voidablecomponent | Označuje, že komponent adresy sa zadáva ako časť adresy. | AddressComponent |  
An address shall have an administrative unit address component spatial object whose level is 1 (Country).Parcel | Katastrálna parcela, ku ktorej je táto adresa priradená alebo ktorá sa s touto adresou spája. | CadastralParcel | voidable
An address shall have exactly one default geographic position (the ‘default’ attribute of the GeographicPosition spatial object must be ‘true’).parentAddress | Hlavná (materská) adresa, s ktorou je táto (pod)adresa pevne prepojená. | Address | voidable
5.2.2.    Address Area Name (AddressAreaName)Adresa má priestorový objekt, ktorého komponent adresy zodpovedajúci správnej jednotke je úroveň 1 (krajina).
An address component which represents the name of a geographic area or locality that groups a number of addressable objects for addressing purposes, without being an administrative unit.Adresa má presne jednu štandardnú geografickú polohu („default“ atribút priestorového objektu GeographicPosition musí byť „true“).
This type is a sub-type of AddressComponent.5.2.2.    Názov oblasti adresy (AddressAreaName)
Attributes of the spatial object type AddressAreaNameKomponent adresy predstavujúci názov geografickej oblasti alebo lokality, ktorá zoskupuje viaceré adresovateľné objekty na účely adresovania bez toho, aby bola správnou jednotkou.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom AddressComponent.
name | Proper noun applied to the address area. | GeographicalName |  Atribúty typu priestorových objektov AddressAreaName
Association roles of the spatial object type AddressAreaNameAtribút | Definícia | Typ | Voidability
Association role | Definition | Type | Voidabilityname | Vlastné meno používané na oblasť adresy. | GeographicalName |  
namedPlace | The named place that this address area name represents. | NamedPlace | voidableAsociačné roly typu priestorových objektov AddressAreaName
5.2.3.    Address Component (AddressComponent)Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
Identifier or geographic name of a specific geographic area, location, or other spatial object which defines the scope of an address.namedPlace | Pomenované miesto, ktoré predstavuje tento názov oblasti adresy. | NamedPlace | voidable
This type is abstract.5.2.3.    Komponent adresy (AddressComponent)
Attributes of the spatial object type AddressComponentIdentifikátor alebo geografický názov konkrétnej geografickej oblasti, miesta alebo iného priestorového objektu, ktorý vymedzuje rozsah adresy.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je abstraktný.
alternativeIdentifier | External, thematic identifier of the address component spatial object, which enables interoperability with existing legacy systems or applications. | CharacterString | voidableAtribúty typu priestorových objektov AddressComponent
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidablealternativeIdentifier | Externý tematický identifikátor priestorového objektu komponentu adresy, ktorý umožňuje interoperabilitu s existujúcimi pôvodnými systémami alebo aplikáciami. | CharacterString | voidable
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
status | Validity of the address component within the life-cycle (version) of the address component spatial object. | StatusValue | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
validFrom | Date and time of which this version of the address component was or will be valid in the real world. | DateTime | voidableinspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
validTo | Date and time at which the address component ceased/will cease to exist in the real world. | DateTime | voidablestatus | Platnosť komponentu adresy v rámci životného cyklu (verzie) priestorového objektu komponentu adresy. | StatusValue | voidable
Association roles of the spatial object type AddressComponentvalidFrom | Dátum a čas, keď táto verzia komponentu adresy bola alebo bude platná v reálnom svete. | DateTime | voidable
Association role | Definition | Type | VoidabilityvalidTo | Dátum a čas, keď komponent adresy prestal/prestane existovať v reálnom svete. | DateTime | voidable
situatedWithin | Another address component within which the spatial object represented by this address component is situated. | AddressComponent | voidableAsociačné roly typu priestorových objektov AddressComponent
5.2.4.    Administrative Unit Name (AdminUnitName)Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
An address component which represents the name of a unit of administration where a Member State has and/or exercises jurisdictional rights, for local, regional and national governance.situatedWithin | Iný komponent adresy, v rámci ktorého sa nachádza priestorový objekt, ktorý tento komponent adresy predstavuje. | AddressComponent | voidable
This type is a sub-type of AddressComponent.5.2.4.    Názov správnej jednotky (AdminUnitName)
Attributes of the spatial object type AdminUnitNameKomponent adresy, ktorý predstavuje názov jednotky správy, v ktorej má členský štát právomoc rozhodovať a/alebo vykonáva túto právomoc na účely miestneho, regionálneho a vnútroštátneho riadenia.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom AddressComponent.
level | The level of administration in the national administrative hierarchy. | AdministrativeHierarchyLevel |  Atribúty typu priestorových objektov AdministrativeBoundary
name | Official, geographical name of the administrative unit, given in different languages where required. | GeographicalName |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
Association roles of the spatial object type AdminUnitNamelevel | Úroveň správy v hierarchii štátnej správy. | AdministrativeHierarchyLevel |  
Association role | Definition | Type | Voidabilityname | Úradný zemepisný názov správnej jednotky, v prípade potreby uvedený v rôznych jazykoch. | GeographicalName |  
adminUnit | The administrative unit that is the source of the content of the administrative unit name. | AdministrativeUnit | voidableAsociačné roly typu priestorových objektov AdminUnitName
5.2.5.    Postal Descriptor (PostalDescriptor)Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
An address component which represents the identification of a subdivision of addresses and postal delivery points in a country, region or city for postal purposes.adminUnit | Správna jednotka, ktorá je zdrojom obsahu názvu správnej jednotky. | AdministrativeUnit | voidable
This type is a sub-type of AddressComponent.5.2.5.    Poštové smerovacie číslo (PostalDescriptor)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityKomponent adresy, ktorý predstavuje identifikáciu ďalšieho členenia adries a miest doručovania pošty v krajine, regióne alebo meste na poštové účely.
postCode | A code created and maintained for postal purposes to identify a subdivision of addresses and postal delivery points. | CharacterString |  Tento typ je subtypom AddressComponent.
postName | One or more names created and maintained for postal purposes to identify a subdivision of addresses and postal delivery points. | GeographicalName |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
If no post code exists, a post name is required.postCode | Kód vytvorený a udržiavaný na poštové účely s cieľom identifikovať ďalšie členenie adries a miest doručovania pošty. | CharacterString |  
If no post name exists, a post code is required.postName | Jeden alebo viacero názvov vytvorených a udržiavaných na poštové účely s cieľom identifikovať ďalšie členenie adries a miest doručovania pošty. | GeographicalName |  
5.2.6.    Thoroughfare Name (ThoroughfareName)Ak neexistuje žiadne poštové smerovacie číslo, je nutný poštový názov.
An address component which represents the name of a passage or way through from one location to another.Ak neexistuje žiadny poštový názov, je nutné poštové smerovacie číslo.
This type is a sub-type of AddressComponent.5.2.6.    Názov prejazdnej cesty (ThoroughfareName)
Attributes of the spatial object type ThoroughfareNameKomponent adresy, ktorý predstavuje názov prejazdu alebo cesty z jedného miesta na druhé.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom AddressComponent.
name | Name of the thoroughfare. | ThoroughfareNameValue |  Atribúty typu priestorových objektov ThoroughfareName
Association roles of the spatial object type ThoroughfareNameAtribút | Definícia | Typ | Voidability
Association role | Definition | Type | Voidabilityname | Názov prejazdnej cesty. | ThoroughfareNameValue |  
transportLink | One or several transport network links to which the spatial object of the thoroughfare name has been designated. | TransportLink | voidableAsociačné roly typu priestorových objektov ThoroughfareName
5.3.    Data TypesAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
5.3.1.    Address Locator (AddressLocator)transportLink | Jedno alebo viacero spojení dopravnej siete, ku ktorým bol určený priestorový objekt názvu prejazdnej cesty. | TransportLink | voidable
Human readable designator or name that allows a user or application to reference and distinguish the address from neighbour addresses, within the scope of a thoroughfare name, address area name, administrative unit name or postal descriptor, in which the address is situated.5.3.    Dátové typy
Attribute | Definition | Type | Voidability5.3.1.    Lokátor adresy (AddressLocator)
designator | A number or a sequence of characters that uniquely identifies the locator within the relevant scope(s). | LocatorDesignator |  Kód alebo názov čitateľný ľudským okom, ktorý používateľovi alebo aplikácii umožňuje referencovať adresu a rozlišovať adresu od susedných adries v rozsahu názvu prejazdnej cesty, názvu oblasti adresy, názvu správnej jednotky alebo poštového smerovacieho čísla, v ktorom sa adresa nachádza.
level | The level to which the locator refers. | LocatorLevelValue |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
name | A geographic name or descriptive text associated to a property identified by the locator. | LocatorName |  designator | Počet alebo postupnosť znakov, ktoré jedinečne identifikujú lokátor v príslušnom(-ých) rozsahu(-och). | LocatorDesignator |  
Association role | Definition | Type | Voidabilitylevel | Úroveň, na ktorú sa lokátor vzťahuje. | LocatorLevelValue |  
withinScopeOf | The address component that defines the scope within which the address locator is assigned according to rules ensuring unambiguousness. | AddressComponent | voidablename | Zemepisný názov alebo popisný text asociovaný k nehnuteľnosti identifikovanej lokátorom. | LocatorName |  
If no designator exists, a name is required.Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
If no name exists, a designator is required.withinScopeOf | Komponent adresy vymedzujúci rozsah, v rámci ktorého sa lokátor adresy priraďuje podľa pravidiel zaisťujúcich jednoznačnosť. | AddressComponent | voidable
5.3.2.    Address Representation (AddressRepresentation)Ak neexistuje žiadny kód, je nutný názov.
Representation of an address spatial object for use in external application schemas that need to include the basic, address information in a readable way.Ak neexistuje žiadny názov, je nutný kód.
Attributes of the data type AddressRepresentation5.3.2.    Reprezentácia adresy (AddressRepresentation)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityReprezentácia priestorového objektu adresy na používanie v schémach vonkajších aplikácií, ktoré musia obsahovať čitateľné základné informácie o adrese.
addressArea | The name or names of a geographic area or locality that groups a number of addressable objects for addressing purposes, without being an administrative unit. | GeographicalName | voidableAtribúty dátového typu AddressRepresentation
adminUnit | The name or names of a unit of administration where a Member State has and/or exercises jurisdictional rights, for local, regional and national governance. | GeographicalName |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
locatorDesignator | A number or a sequence of characters which allows a user or an application to interpret, parse and format the locator within the relevant scope. A locator may include more locator designators. | CharacterString |  addressArea | Názov alebo názvy geografickej oblasti alebo lokality, ktorá zoskupuje viaceré adresovateľné objekty na účely adresovania bez toho, aby bola správnou jednotkou. | GeographicalName | voidable
locatorName | Proper noun(s) applied to the real world entity identified by the locator. | GeographicalName |  adminUnit | Názov alebo názvy jednotky správy, v ktorej má členský štát právomoc rozhodovať a/alebo vykonáva túto právomoc na účely miestneho, regionálneho a vnútroštátneho riadenia. | GeographicalName |  
postCode | A code created and maintained for postal purposes to identify a subdivision of addresses and postal delivery points. | CharacterString | voidablelocatorDesignator | Počet alebo postupnosť znakov, ktoré používateľovi alebo aplikácii umožňujú interpretovať, analyzovať a formátovať lokátor v príslušnom rozsahu. Lokátor môže obsahovať viacero kódov lokátora. | CharacterString |  
postName | One or more names created and maintained for postal purposes to identify a subdivision of addresses and postal delivery points. | GeographicalName | voidablelocatorName | Vlastné meno(-á) používané pre entitu reálneho sveta identifikovanú lokátorom. | GeographicalName |  
thoroughfare | The name or names of a passage or way through from one location to another like a road or a waterway. | GeographicalName | voidablepostCode | Kód vytvorený a udržiavaný na poštové účely s cieľom identifikovať ďalšie členenie adries a miest doručovania pošty. | CharacterString | voidable
Association roles of the data type AddressRepresentationpostName | Jeden alebo viacero názvov vytvorených a udržiavaných na poštové účely s cieľom identifikovať ďalšie členenie adries a miest doručovania pošty. | GeographicalName | voidable
Association role | Definition | Type | Voidabilitythoroughfare | Názov alebo názvy prejazdu alebo cesty z jedného miesta na druhé, ako je pozemná cesta alebo vodná cesta. | GeographicalName | voidable
addressFeature | Reference to the address spatial object. | Address | voidableAsociačné roly dátového typu AddressRepresentation
5.3.3.    Geographic Position (GeographicPosition)Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
The position of a characteristic point which represents the location of the address according to a certain specification, including information on the origin of the position.addressFeature | Odkaz na priestorový objekt adresy. | Address | voidable
Attributes of the data type GeographicPosition5.3.3.    Geografická poloha (GeographicPosition)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityPoloha charakteristického bodu, ktorá predstavuje miesto adresy podľa určitej špecifikácie vrátane informácie o pôvode polohy.
default | Specifies whether or not this position should be considered as the default. | Boolean |  Atribúty dátového typu GeographicPosition
geometry | The position of the point expressed in coordinates in the chosen spatial reference system. | GM_Point |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
method | Description of how and by whom the geographic position of the address was created or derived. | GeometryMethodValue | voidabledefault | Špecifikuje, či by sa táto poloha mala považovať za štandardnú alebo nie. | Boolean |  
specification | Information defining the specification used to create or derive this geographic position of the address. | GeometrySpecificationValue | voidablegeometry | Poloha bodu vyjadrená v súradniciach vo vybranom priestorovom referenčnom systéme. | GM_Point |  
5.3.4.    Locator Designator (LocatorDesignator)method | Opis, ako a kým bola vytvorená alebo odvodená geografická poloha adresy. | GeometryMethodValue | voidable
A number or a sequence of characters that uniquely identifies the locator within the relevant scope(s). The full identification of the locator could include one or more locator designators.specification | Informácie, ktoré vymedzujú špecifikáciu používanú na vytvorenie alebo odvodenie tejto geografickej polohy adresy. | GeometrySpecificationValue | voidable
Attributes of the data type LocatorDesignator5.3.4.    Kód lokátora (LocatorDesignator)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityPočet alebo postupnosť znakov, ktoré jedinečne identifikujú lokátor v príslušnom(-ých) rozsahu(-och). Úplná identifikácia lokátora by mohla zahŕňať jeden nebo viacero kódov lokátora.
designator | The identifying part of the locator designator composed by one or more digits or other characters. | CharacterString |  Atribúty dátového typu LocatorDesignator
type | The type of locator value, which enables an application to interpret, parse or format it according to certain rules. | LocatorDesignatorTypeValue |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
5.3.5.    Locator Name (LocatorName)designator | Identifikujúca časť kódu lokátora zložená z jedného alebo viacerých čísiel či iných znakov. | CharacterString |  
Proper noun applied to the real world entity identified by the locator.type | Typ hodnoty lokátora, ktorý umožňuje aplikácii interpretovať, analyzovať alebo formátovať ho v súlade s určitými pravidlami. | LocatorDesignatorTypeValue |  
Attributes of the data type LocatorName5.3.5.    Meno lokátora (LocatorName)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityVlastné meno používané pre entitu reálneho sveta identifikovanú lokátorom.
name | The identifying part of the locator name. | GeographicalName |  Atribúty dátového typu LocatorName
type | The type of locator value, which enables an application to interpret, parse or format it according to certain rules. | LocatorNameTypeValue |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
5.3.6.    Part Of Name (PartOfName)name | Identifikujúca časť mena lokátora. | GeographicalName |  
A part of the full name resulting from the subdivision of the thoroughfare name into separate, semantic parts, using the same language and script as the full thoroughfare name.type | Typ hodnoty lokátora, ktorý umožňuje aplikácii interpretovať, analyzovať alebo formátovať ho v súlade s určitými pravidlami. | LocatorNameTypeValue |  
Attributes of the data type PartOfName5.3.6.    Časť názvu (PartOfName)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityČasť celého názvu vyplývajúca z ďalšieho členenia názvu prejazdnej cesty na oddelené sémantické časti s použitím rovnakého jazyka a písma ako celý názov prejazdnej cesty.
part | The character string that expresses the separate part of the name using the same language and script as the full thoroughfare name. | CharacterString |  Atribúty dátového typu PartOfName
type | A classification of the part of name according to its semantics (meaning) in the complete thoroughfare name. | PartTypeValue |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
5.3.7.    Thoroughfare Name Value (ThoroughfareNameValue)part | Reťazec znakov, ktorý vyjadruje oddelenú časť názvu s použitím rovnakého jazyka a písma ako celý názov prejazdnej cesty. | CharacterString |  
Proper noun applied to thoroughfare optionally including a subdivision of the name into parts.type | Klasifikácia časti názvu podľa jeho sémantiky (významu) v celom názve prejazdnej cesty. | PartTypeValue |  
Attributes of the data type ThoroughfareNameValue5.3.7.    Hodnota názvu prejazdnej cesty (ThoroughfareNameValue)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityVlastné meno voliteľne používané pre prejazdnú cestu vrátane ďalšieho členenia názvu na časti.
name | Proper noun applied to the thoroughfare. | GeographicalName |  Atribúty dátového typu ThoroughfareNameValue
nameParts | One or several parts into which the thoroughfare name can be subdivided. | PartOfName | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
5.4.    Code Listsname | Vlastné meno používané pre prejazdnú cestu. | GeographicalName |  
5.4.1.    Geometry Method (GeometryMethodValue)nameParts | Jedna alebo viacero častí, na ktoré možno ďalej členiť názov prejazdnej cesty. | PartOfName | voidable
Description of how and by whom this geographic position of the address was created or derived.5.4.    Zoznamy kódov
▼M25.4.1.    Geometrická metóda (GeometryMethodValue)
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.Opis, ako a kým bola vytvorená alebo odvodená táto geografická poloha adresy.
▼M1▼M2
►M2  Values for the code list ◄ GeometryMethodValuePrípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
Value | Definition▼M1
byAdministrator | Decided and recorded manually by the official body responsible for address allocation or by the dataset custodian.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ GeometryMethodValue
byOtherParty | Decided and recorded manually by another party.Hodnota | Definícia
fromFeature | Derived automatically from another INSPIRE spatial object which is related to the address or address component.byAdministrator | Rozhodnuté a ručne zaznamenané úradným orgánom zodpovedným za pridelenie adresy alebo správcom súborov údajov.
▼BbyOtherParty | Rozhodnuté a ručne zaznamenané inou stranou.
5.4.2.    Geometry Specification (GeometrySpecificationValue)fromFeature | Odvodené automaticky z iného priestorového objektu INSPIRE, ktorý súvisí s adresou alebo komponentom adresy.
Information defining the specification used to create or derive this geographic position of the address.▼B
▼M25.4.2.    Geometrická špecifikácia (GeometrySpecificationValue)
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.Informácie, ktoré vymedzujú špecifikáciu používanú na vytvorenie alebo odvodenie tejto geografickej polohy adresy.
▼M1▼M2
►M2  Values for the code list ◄ GeometrySpecificationValuePrípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
Value | Definition▼M1
addressArea | Position derived from the related address area.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ GeometrySpecificationValue
adminUnit1stOrder | Position derived from the related administrative unit of 1st order.Hodnota | Definícia
adminUnit2ndOrder | Position derived from the related administrative unit of 2nd order.addressArea | Poloha odvodená od súvisiacej oblasti adresy.
adminUnit3rdOrder | Position derived from the related administrative unit of 3rd order.adminUnit1stOrder | Poloha odvodená od súvisiacej správnej jednotky prvej úrovne.
adminUnit4thOrder | Position derived from the related administrative unit of 4th order.adminUnit2ndOrder | Poloha odvodená od súvisiacej správnej jednotky druhej úrovne.
adminUnit5thOrder | Position derived from the related administrative unit of 5th order.adminUnit3rdOrder | Poloha odvodená od súvisiacej správnej jednotky tretej úrovne.
adminUnit6thOrder | Position derived from the related administrative unit of 6th order.adminUnit4thOrder | Poloha odvodená od súvisiacej správnej jednotky štvrtej úrovne.
building | Position aims at identifying the related building.adminUnit5thOrder | Poloha odvodená od súvisiacej správnej jednotky piatej úrovne.
entrance | Position aims at identifying the entrance door or gate.adminUnit6thOrder | Poloha odvodená od súvisiacej správnej jednotky šiestej úrovne.
parcel | Position aims at identifying the related land parcel.building | Poloha, ktorá sa používa na označenie súvisiacej budovy.
postalDelivery | Position aims at identifying a postal delivery point.entrance | Poloha, ktorá sa používa na označenie vstupných dverí alebo brány.
postalDescriptor | Position derived from the related postcode area.parcel | Poloha, ktorá sa používa na označenie súvisiacej pozemkovej parcely.
segment | Position derived from the related segment of a thoroughfare.postalDelivery | Poloha, ktorá sa používa na označenie miesta doručenia pošty.
thoroughfareAccess | Position aims at identifying the access point from the thoroughfare.postalDescriptor | Poloha odvodená od súvisiacej oblasti poštového smerového čísla.
utilityService | Position aims at identifying a point of utility service.segment | Poloha odvodená od súvisiaceho úseku prejazdnej cesty.
▼BthoroughfareAccess | Poloha, ktorá sa používa na označenie prístupového bodu z prejazdnej cesty.
5.4.3.    Locator Designator Type (LocatorDesignatorTypeValue)utilityService | Poloha, ktorá sa používa na označenie bodu poskytovania verejných služieb.
Description of the semantics of the locator designator.▼B
▼M25.4.3.    Typ kódu lokátora (LocatorDesignatorTypeValue)
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.Opis sémantiky kódu lokátora.
▼M1▼M2
►M2  Values for the code list ◄ LocatorDesignatorTypeValuePrípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
Value | Definition▼M1
addressIdentifierGeneral | Address identifier composed by numbers and/or characters.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ LocatorDesignatorTypeValue
addressNumber | Address identifier composed only by numbers.Hodnota | Definícia
addressNumber2ndExtension | Second extension to the address number.addressIdentifierGeneral | Identifikátor adresy tvorený číslami a/alebo znakmi.
addressNumberExtension | Extension to the address number.addressNumber | Identifikátor adresy tvorený len číslami.
buildingIdentifier | Building identifier composed by numbers and/or characters.addressNumber2ndExtension | Druhé rozšírenie čísla adresy.
buildingIdentifierPrefix | Prefix to the building number.addressNumberExtension | Rozšírenie čísla adresy.
cornerAddress1stIdentifier | Address identifier related to the primary thoroughfare name in a corner address.buildingIdentifier | Identifikátor budovy tvorený číslami a/alebo znakmi.
cornerAddress2ndIdentifier | Address identifier related to the secondary thoroughfare name in a corner address.buildingIdentifierPrefix | Predčíslie čísla budovy.
entranceDoorIdentifier | Identifier for an entrance door, entrance gate, or covered entranceway.cornerAddress1stIdentifier | Identifikátor adresy súvisiaci s názvom primárnej prejazdnej cesty v rohovej adrese.
floorIdentifier | Identifier of a floor or level inside a building.cornerAddress2ndIdentifier | Identifikátor adresy súvisiaci s názvom sekundárnej prejazdnej cesty v rohovej adrese.
kilometrePoint | A mark on a road whose number identifies the existing distance between the origin point of the road and that mark, measured along the road.entranceDoorIdentifier | Identifikátor vstupných dverí, vstupnej brány alebo zahrnutého vstupného priechodu.
postalDeliveryIdentifier | Identifier of a postal delivery point.floorIdentifier | Identifikátor poschodia alebo podlažia v budove.
staircaseIdentifier | Identifier for a staircase, normally inside a building.kilometrePoint | Značka na ceste, ktorej číslo uvádza aktuálnu vzdialenosť medzi začiatočným bodom cesty a touto značkou, meranú pozdĺž cesty.
unitIdentifier | Identifier of a door, dwelling, suite or room inside a building.postalDeliveryIdentifier | Identifikátor miesta doručenia pošty.
▼BstaircaseIdentifier | Identifikátor schodiska, obyčajne v budove.
5.4.4.    Locator Level (LocatorLevelValue)unitIdentifier | Identifikátor dverí, príbytku, bytu alebo miestnosti v budove.
The level to which the locator refers.▼B
▼M25.4.4.    Úroveň lokátora (LocatorLevelValue)
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.Úroveň, na ktorú sa lokátor vzťahuje.
▼M1▼M2
►M2  Values for the code list ◄ LocatorLevelValuePrípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
Value | Definition▼M1
accessLevel | The locator identifies a specific access to a plot of land, building or similar by use of an entrance number or similar identifier.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ LocatorLevelValue
postalDeliveryPoint | The locator identifies a postal delivery point.Hodnota | Definícia
siteLevel | The locator identifies a specific plot of land, building or similar property by use of an address number, building number, building or property name.accessLevel | Lokátor označuje konkrétny prístup na pozemok, do budovy a podobne pomocou čísla vchodu alebo podobného identifikátora.
unitLevel | The locator identifies a specific part of a building.postalDeliveryPoint | Lokátor označuje miesto doručenia pošty.
▼BsiteLevel | Lokátor označuje konkrétny pozemok, budovu alebo podobnú nehnuteľnosť pomocou čísla adresy, čísla budovy, názvu budovy alebo nehnuteľnosti.
5.4.5.    Locator Name Type (LocatorNameTypeValue)unitLevel | Lokátor označuje konkrétnu časť budovy.
Description of the semantics of the locator name.▼B
▼M25.4.5.    Typ názvu lokátora (LocatorNameTypeValue)
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.Opis sémantiky názvu lokátora.
▼M1▼M2
►M2  Values for the code list ◄ LocatorNameTypeValuePrípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
Value | Definition▼M1
buildingName | Name of building or part of building.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ LocatorNameTypeValue
descriptiveLocator | Narrative, textual description of the location or addressable object.Hodnota | Definícia
roomName | Identifier of a dwelling, suite or room inside a building.buildingName | Názov budovy alebo časti budovy.
siteName | Name of real estate, building complex or site.descriptiveLocator | Slovný, textový opis polohy alebo adresovateľného objektu.
▼BroomName | Identifikátor príbytku, bytu alebo miestnosti v budove.
5.4.6.    Part Type (PartTypeValue)siteName | Názov nehnuteľného majetku, stavebného komplexu alebo sídla.
A classification of the part of name according to its semantics in the complete thoroughfare name.▼B
▼M25.4.6.    Typ časti (PartTypeValue)
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.Klasifikácia časti názvu podľa jeho sémantiky v celom názve prejazdnej cesty.
▼M1▼M2
►M2  Values for the code list ◄ PartTypeValuePrípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
Value | Definition▼M1
name | The part of name constitutes the core or root of the thoroughfare name.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ PartTypeValue
namePrefix | The part of name is used to separate connecting words without sorting significance from the core of the thoroughfare name.Hodnota | Definícia
qualifier | The part of name qualifies the thoroughfare name.name | Časť názvu predstavuje hlavnú časť alebo základ názvu prejazdnej cesty.
type | The part of name indicates the category or type of thoroughfare.namePrefix | Časť názvu sa používa na oddelenie spojovacích slov bez narušenia dôležitosti hlavnej časti názvu prejazdnej cesty.
▼Bqualifier | Časť názvu bližšie vymedzujúca názov prejazdnej cesty.
5.4.7.    Status (StatusValue)type | Časť názvu uvádzajúca kategóriu alebo typ prejazdnej cesty.
Current validity of the real world address or address component.▼B
▼M25.4.7.    Status (StatusValue)
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.Aktuálna platnosť adresy reálneho sveta alebo komponentu adresy.
▼M1▼M2
►M2  Values for the code list ◄ StatusValuePrípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
Value | Definition▼M1
alternative | An address or address component in common use but different from the master address or address component as determined by the official body responsible for address allocation or by the dataset custodian.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ StatusValue
current | Current and valid address or address component according to official body responsible for address allocation or deemed, by the dataset custodian, to be the most appropriate, commonly used address.Hodnota | Definícia
proposed | An address or address component awaiting approval by the dataset custodian or official body responsible for address allocation.alternative | Adresa alebo komponent adresy, ktoré sa bežne používajú, ale líšia sa od hlavnej adresy alebo komponentu adresy, ako ich stanovil úradný orgán zodpovedný za pridelenie adresy alebo správca súborov údajov.
reserved | An address or address component approved by the official body responsible for address allocation or by the dataset custodian, but yet to be implemented.current | Používaná a platná adresa alebo komponent adresy podľa úradného orgánu zodpovedného za pridelenie adresy alebo považované správcom súborov údajov za najvhodnejšiu, bežne používanú adresu.
retired | An address or address component no longer in every day use or abolished by the official body responsible for address allocation or by the dataset custodian.proposed | Adresa alebo komponent adresy čakajúce na schválenie správcom súborov údajov alebo úradným orgánom zodpovedným za pridelenie adresy.
▼Breserved | Adresa alebo komponent adresy schválené úradným orgánom zodpovedným za pridelenie adresy alebo správcom súborov údajov, ktoré sa však musia ešte zaviesť.
5.5.    Theme-specific Requirementsretired | Adresa alebo komponent adresy, ktoré sa už nepoužívajú v každodennom živote alebo ktoré zrušil úradný orgán zodpovedný za pridelenie adresy alebo správca súborov údajov.
5.5.1.    The Address Position▼B
1. In the data set, the position of the address shall be represented by the coordinates of the actual location with the best available accuracy. This will be the most precise directly captured coordinates or, if none exist, then coordinates derived from one of the address components, with priority given to the component that allows the position to be most accurately determined.5.5.    Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy
2. If an address has more than one position, the specification attribute shall be populated with a different value for each of these.5.5.1.    Poloha adresy
5.5.2.    Association roles1. Polohu adresy v súbore údajov predstavujú súradnice skutočného miesta s čo najlepšie dosiahnuteľnou presnosťou. Budú to najpresnejšie, priamo namerané súradnice, alebo ak žiadne neexistujú, tak súradnice odvodené z jedného z komponentov adresy, pričom sa uprednostňuje komponent, ktorý umožňuje najpresnejšie určenie polohy.
1. The withinScopeOf association role shall be populated for all locators which are assigned according to rules that seek to ensure unambiguousness within a specific address component (that is thoroughfare name, address area name, postal descriptor or administrative unit name).2. Ak má adresa viac ako jednu polohu, pre každú z nich sa do atribútu specification dosadí iná hodnota.
2. The association role parentAddress shall be populated for all addresses which are connected to a parent (or main) address.5.5.2.    Asociačné roly
3. An address shall have an association to the name of the country in which it is located. Furthermore, an address must have associations to the additional address components necessary to the unambiguous identification and location of the address instance.1. Asociačná rola withinScopeOf sa dosadí pre všetky lokátory pridelené podľa pravidiel, ktorých cieľom je zaistiť jednoznačnosť v rámci konkrétneho komponentu adresy (t.j. názov prejazdnej cesty, názov oblasti adresy, poštový kód alebo názov správnej jednotky).
5.6.    Layers2. Asociačná rola parentAddress sa dosadí pre všetky adresy, ktoré sú spojené s materskou (alebo hlavnou) adresou.
Layer for the spatial data theme Addresses3. Adresa má asociáciu s názvom krajiny, v ktorej sa nachádza. Adresa musí mať navyše asociácie s doplňujúcimi komponentmi adresy potrebnými na jednoznačnú identifikáciu a umiestnenie výskytu adresy.
Layer Name | Layer Title | Spatial object type5.6.    Vrstvy
AD.Address | Addresses | AddressVrstva pre tému priestorových údajov Adresy
6.   CADASTRAL PARCELSNázov vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ priestorového objektu
6.1.    Spatial Object TypesAD.Address | Adresy | Address
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects from data sets that relate to the spatial data theme Cadastral Parcels:6.   KATASTRÁLNE PARCELY
— Basic Property Unit6.1.    Typy priestorových objektov
— Cadastral BoundaryNa výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súboru údajov, ktoré sa týkajú témy priestorových údajov Katastrálne parcely, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
— Cadastral Parcel— Základná jednotka nehnuteľnosti
— Cadastral Zoning— Katastrálna hranica
Cadastral Parcels shall always be made available.— Katastrálna parcela
Basic property units shall be made available by Member States where unique cadastral references are given only for basic property units and not for parcels.— Katastrálne rozdelenie na zóny
Cadastral boundaries shall be made available by Member States where absolute positional accuracy information is recorded for the cadastral boundary.Katastrálne parcely musia byť vždy prístupné.
6.1.1.    Basic Property Unit (BasicPropertyUnit)Členské štáty sprístupňujú základné jednotky nehnuteľností, keď sa jedinečné katastrálne odkazy uvádzajú len pre základné jednotky nehnuteľností, a nie pre parcely.
The basic unit of ownership that is recorded in the land books, land registers or equivalent. It is defined by unique ownership and homogeneous real property rights, and may consist of one or more adjacent or geographically separate parcels.Členské štáty sprístupňujú katastrálne hranice, keď sa pre katastrálnu hranicu zaznamenávajú informácie o absolútnej polohovej presnosti.
Attribute | Definition | Type | Voidability6.1.1.    Základná jednotka nehnuteľnosti (BasicPropertyUnit)
areaValue | Registered area value giving quantification of the area projected on the horizontal plane of the cadastral parcels composing the basic property unit. | Area | voidableZákladná jednotka vlastníctva, ktorá je zaznamenaná v pozemkových knihách, katastroch nehnuteľností alebo v rovnocenných registroch. Je vymedzená výhradnými vlastníckymi a homogénnymi právami na nehnuteľný majetok a môže sa skladať z jednej alebo viacerých priľahlých alebo geograficky oddelených parciel.
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableareaValue | Hodnota registrovanej výmery, ktorá kvantifikuje oblasť zobrazovanú na horizontálnej rovine katastrálnych parciel tvoriacich základnú jednotku nehnuteľnosti. | Area | voidable
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
nationalCadastralReference | Thematic identifier at national level, generally the full national code of the basic property unit. Must ensure the link to the national cadastral register or equivalent. | CharacterString |  endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
validFrom | Official date and time the basic property unit was/will be legally established. | DateTime | voidableinspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
validTo | Date and time at which the basic property unit legally ceased/will cease to be used. | DateTime | voidablenationalCadastralReference | Tematický identifikátor na vnútroštátnej úrovni, vo všeobecnosti úplný vnútroštátny kód základnej jednotky nehnuteľnosti. Musí zaistiť prepojenie s vnútroštátnym katastrom nehnuteľností alebo rovnocenným registrom. | CharacterString |  
Association role | Definition | Type | VoidabilityvalidFrom | Oficiálny dátum a čas, keď základná jednotka nehnuteľnosti bola/bude právne zriadená. | DateTime | voidable
administrativeUnit | The administrative unit of lowest administrative level containing this basic property unit. | AdministrativeUnit | voidablevalidTo | Dátum a čas, keď sa základná jednotka nehnuteľnosti právne prestala/prestane používať. | DateTime | voidable
Value of areaValue shall be given in square metersAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
6.1.2.    Cadastral Boundary (CadastralBoundary)administrativeUnit | Správna jednotka najnižšej správnej úrovne zahŕňajúca túto základnú jednotku nehnuteľnosti. | AdministrativeUnit | voidable
Part of the outline of a cadastral parcel. One cadastral boundary may be shared by two neighbouring cadastral parcels.Hodnota areaValue sa uvádza v metroch štvorcových.
Attribute | Definition | Type | Voidability6.1.2.    Katastrálna hranica (CadastralBoundary)
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidableČasť obrysu katastrálnej parcely. Jednu katastrálnu hranicu môžu zdieľať dve susediace katastrálne parcely.
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
estimatedAccuracy | Estimated absolute positional accuracy of the cadastral boundary in the used INSPIRE coordinate reference system. Absolute positional accuracy is the mean value of the positional uncertainties for a set of positions, where the positional uncertainties are the distance between a measured position and what is considered as the corresponding true position. | Length | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
geometry | Geometry of the cadastral boundary. | GM_Curve |  endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  estimatedAccuracy | Odhadnutá absolútna polohová presnosť katastrálnej hranice v súradnicovom referenčnom systéme používanom v INSPIRE. Absolútna polohová presnosť je stredná hodnota polohových nepresností pre súbor polôh, pričom polohové nepresnosti sú vzdialenosťou medzi meranou polohou a tým, čo sa považuje za zodpovedajúcu skutočnú polohu. | Length | voidable
validFrom | Official date and time the cadastral boundary was/will be legally established. | DateTime | voidablegeometry | Geometria katastrálnej hranice. | GM_Curve |  
validTo | Date and time at which the cadastral boundary legally ceased/will cease to be used. | DateTime | voidableinspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
Association role | Definition | Type | VoidabilityvalidFrom | Oficiálny dátum a čas, keď katastrálna hranica bola/bude právne zriadená. | DateTime | voidable
parcel | The cadastral parcel(s) outlined by this cadastral boundary. A cadastral boundary may outline one or two cadastral parcels. | CadastralParcel | voidablevalidTo | Dátum a čas, keď sa katastrálna hranica právne prestala/prestane používať. | DateTime | voidable
Value of estimatedAccuracy shall be given in meters.Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
6.1.3.    Cadastral Parcel (CadastralParcel)parcel | Katastrálna(-e) parcela(-y) vymedzená(-é) touto katastrálnou hranicou. Katastrálna hranica môže vymedzovať jednu alebo dve katastrálne parcely. | CadastralParcel | voidable
Areas defined by cadastral registers or equivalent.Hodnota estimatedAccuracy sa uvádza v metroch.
Attribute | Definition | Type | Voidability6.1.3.    Katastrálna parcela (CadastralParcel)
areaValue | Registered area value giving quantification of the area projected on the horizontal plane of the cadastral parcel. | Area | voidableVýmery vymedzené katastrami nehnuteľností alebo rovnocennými registrami.
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableareaValue | Hodnota registrovanej výmery, ktorá kvantifikuje oblasť zobrazovanú na horizontálnej rovine katastrálnej parcely. | Area | voidable
geometry | Geometry of the cadastral parcel. | GM_Object |  beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
label | Text commonly used to display the cadastral parcel identification. | CharacterString |  geometry | Geometria katastrálnej parcely. | GM_Object |  
nationalCadastralReference | Thematic identifier at national level, generally the full national code of the cadastral parcel. Must ensure the link to the national cadastral register or equivalent. | CharacterString |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
referencePoint | A point within the cadastral parcel. | GM_Point | voidablelabel | Text bežne používaný na zobrazenie identifikácie katastrálnej parcely. | CharacterString |  
validFrom | Official date and time the cadastral parcel was/will be legally established. | DateTime | voidablenationalCadastralReference | Tematický identifikátor na vnútroštátnej úrovni, vo všeobecnosti úplný vnútroštátny kód katastrálnej parcely. Musí zaistiť prepojenie s vnútroštátnym katastrom nehnuteľností alebo rovnocenným registrom. | CharacterString |  
validTo | Date and time at which the cadastral parcel legally ceased/will cease to be used. | DateTime | voidablereferencePoint | Bod v rámci katastrálnej parcely. | GM_Point | voidable
Association role | Definition | Type | VoidabilityvalidFrom | Oficiálny dátum a čas, keď parcela bola/bude právne zriadená. | DateTime | voidable
administrativeUnit | The administrative unit of lowest administrative level containing this cadastral parcel. | AdministrativeUnit | voidablevalidTo | Dátum a čas, keď sa katastrálna parcela právne prestala/prestane používať. | DateTime | voidable
basicPropertyUnit | The basic property unit(s) containing this cadastral parcel. | BasicPropertyUnit | voidableAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
zoning | The cadastral zoning of lowest level containing this cadastral parcel. | CadastralZoning | voidableadministrativeUnit | Správna jednotka najnižšej správnej úrovne zahŕňajúca túto katastrálnu parcelu. | AdministrativeUnit | voidable
Value of areaValue shall be given in square meters.basicPropertyUnit | Základná(-é) jednotka(-y) nehnuteľnosti(-í) zahŕňajúca(-e) túto katastrálnu parcelu. | BasicPropertyUnit | voidable
Type of geometry shall be GM_Surface or GM_MultiSurfacezoning | Katastrálne rozdelenie najnižšej úrovne zahŕňajúce túto katastrálnu parcelu. | CadastralZoning | voidable
6.1.4.    Cadastral Zoning (CadastralZoning)Hodnota areaValue sa uvádza v metroch štvorcových.
Intermediary areas used in order to divide national territory into cadastral parcels.Typom geometrie je GM_Surface alebo GM_MultiSurface.
Attribute | Definition | Type | Voidability6.1.4.    Katastrálne rozdelenie na zóny (CadastralZoning)
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidableMedziľahlé oblasti používané v záujme rozdelenia štátneho územia na katastrálne parcely.
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
estimatedAccuracy | The estimated absolute positional accuracy of cadastral parcels within the cadastral zoning in the used INSPIRE coordinate reference system. Absolute positional accuracy is the mean value of the positional uncertainties for a set of positions, where the positional uncertainties are the distance between a measured position and what is considered as the corresponding true position. | Length | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
geometry | Geometry of the cadastral zoning. | GM_MultiSurface |  endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
inspireId | External object identifier of spatial object. | Identifier |  estimatedAccuracy | Odhadnutá absolútna polohová presnosť katastrálnych parciel v rámci katastrálneho rozdelenia na zóny v súradnicovom referenčnom systéme používanom v INSPIRE. Absolútna polohová presnosť je stredná hodnota polohových nepresností pre súbor polôh, pričom polohové nepresnosti sú vzdialenosťou medzi meranou polohou a tým, čo sa považuje za zodpovedajúcu skutočnú polohu. | Length | voidable
label | Text commonly used to display the cadastral zoning identification. | CharacterString |  geometry | Geometria katastrálneho rozdelenia na zóny. | GM_MultiSurface |  
level | Level of the cadastral zoning in the national cadastral hierarchy. | CadastralZoningLevelValue | voidableinspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
levelName | Name of the level of the cadastral zoning in the national cadastral hierarchy, in at least one official language of the European Union. | LocalisedCharacterString | voidablelabel | Text bežne používaný na zobrazenie identifikácie katastrálneho rozdelenia na zóny. | CharacterString |  
name | Name of the cadastral zoning. | GeographicalName | voidablelevel | Úroveň katastrálneho rozdelenia na zóny vo vnútroštátnej katastrálnej hierarchii. | CadastralZoningLevelValue | voidable
nationalCadastalZoningReference | Thematic identifier at national level, generally the full national code of the cadastral zoning. | CharacterString |  levelName | Názov úrovne katastrálneho rozdelenia na zóny vo vnútroštátnej katastrálnej hierarchii aspoň v jednom úradnom jazyku Európskej únie. | LocalisedCharacterString | voidable
originalMapScaleDenominator | The denominator in the scale of the original paper map (if any) to whose extent the cadastral zoning corresponds. | Integer | voidablename | Názov katastrálneho rozdelenia na zóny. | GeographicalName | voidable
referencePoint | A point within the cadastral zoning. | GM_Point | voidablenationalCadastalZoningReference | Tematický identifikátor na vnútroštátnej úrovni, vo všeobecnosti úplný vnútroštátny kód katastrálneho rozdelenia na zóny. | CharacterString |  
validFrom | Official date and time the cadastral zoning was/will be legally established. | DateTime | voidableoriginalMapScaleDenominator | Mierkové číslo pôvodnej papierovej mapy (ak existuje), ktorého rozsahu zodpovedá katastrálne rozdelenie na zóny. | Integer | voidable
validTo | Date and time at which the cadastral zoning legally ceased/will cease to be used. | DateTime | voidablereferencePoint | Bod v rámci katastrálneho rozdelenia na zóny. | GM_Point | voidable
Association role | Definition | Type | VoidabilityvalidFrom | Oficiálny dátum a čas, keď katastrálne rozdelenie na zóny bolo/bude právne zriadené. | DateTime | voidable
upperLevelUnit | The next upper level cadastral zoning containing this cadastral zoning. | CadastralZoning | voidablevalidTo | Dátum a čas, keď sa katastrálne rozdelenie na zóny právne prestalo/prestane používať. | DateTime | voidable
Value of estimatedAccuracy shall be given in meters.Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
A lower level cadastral zoning shall be part of an upper level zoning.upperLevelUnit | Nasledujúca horná úroveň katastrálneho rozdelenia na zóny zahŕňajúca toto katastrálne rozdelenie na zóny. | CadastralZoning | voidable
6.2.    Code ListsHodnota estimatedAccuracy sa uvádza v metroch.
6.2.1.    Cadastral Zoning Level (CadastralZoningLevelValue)Katastrálne rozdelenie na zóny nižšej úrovne je súčasťou rozdelenia na zóny vyššej úrovne.
Levels of hierarchy of the cadastral zonings.6.2.    Zoznamy kódov
▼M26.2.1.    Úroveň katastrálneho rozdelenia na zóny (CadastralZoningLevelValue)
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.Úrovne hierarchie katastrálneho rozdelenia na zóny.
▼M1▼M2
►M2  Values for the code list ◄ CadastralZoningLevelValuePrípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
Value | Definition▼M1
1stOrder | Uppermost level (largest areas) in the hierarchy of cadastral zonings, equal or equivalent to municipalities.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ CadastralZoningLevelValue
2ndOrder | Second level in the hierarchy of cadastral zonings.Hodnota | Definícia
3rdOrder | Third level in the hierarchy of cadastral zonings.1stOrder | Najvyššia úroveň (najväčšie oblasti) v hierarchii katastrálneho rozdelenia na zóny predstavujúca územno-správnu jednotku alebo zodpovedajúca územno-správnej jednotke.
▼B2ndOrder | Druhá úroveň v hierarchii katastrálneho rozdelenia na zóny.
6.3    Theme-specific Requirements3rdOrder | Tretia úroveň v hierarchii katastrálneho rozdelenia na zóny.
6.3.1.    Geometry Representation▼B
1. The value domain of spatial properties defined in this Section is not restricted to the Simple Feature spatial schema as defined by EN ISO 19125-1.6.3.    Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy
2. If cadastral boundaries are provided, the cadastral boundaries corresponding to the outline of a cadastral parcel shall form closed ring(s).6.3.1.    Geometrická reprezentácia
6.3.2.    Modelling of object references1. Doména hodnôt priestorových vlastností definovaná v tomto oddiele nie je obmedzená na priestorovú schému jednoduchých objektov vymedzenú v norme EN ISO 19125-1.
All instances of the spatial object type CadastralParcel shall carry as a thematic identifier the attribute nationalCadastralReference. This attribute must enable users to make the link with rights, owners and other cadastral information in national cadastral registers or equivalent.2. Ak sú ustanovené katastrálne hranice, katastrálne hranice zodpovedajúce vymedzeniu katastrálnej parcely tvoria uzatvorený(-é) okruh(-y).
6.3.3.    Coordinate Reference Systems6.3.2.    Modelovanie odkazov na objekt
If data related to the spatial data theme Cadastral Parcels are made available in plane coordinates using the Lambert Conformal Conic projection, they shall also be made available in at least one other of the coordinate reference systems specified in sections 1.3.1, 1.3.2 and 1.3.3.Všetky výskyty typu priestorových objektov CadastralParcel majú ako tematický identifikátor atribút nationalCadastralReference. Tento atribút musí používateľom umožniť prepojenie s právami, vlastníkmi a inými katastrálnymi informáciami v štátnych katastroch nehnuteľností alebo rovnocenných registroch.
6.4.    Portrayal Rules6.3.3.    Súradnicové referenčné systémy
6.4.1.    LayersAk sú údaje týkajúce sa témy priestorových údajov Katastrálne parcely sprístupnené v rovinných súradniciach s použitím Lambertovej konformnej kónickej projekcie, sprístupnia sa aj v aspoň jednom z ďalších súradnicových referenčných systémov uvedených v oddieloch 1.3.1, 1.3.2 a 1.3.3.
Layer for the spatial data theme Cadastral Parcels6.4.    Pravidlá zobrazenia
Layer Name | Layer Title | Spatial object type6.4.1.    Vrstvy
CP.CadastralParcel | Cadastral Parcel | CadastralParcelVrstva pre tému priestorových údajov Katastrálne parcely
CP.CadastralZoning | Cadastral Zoning | CadastralZoningNázov vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ priestorového objektu
CP.CadastralBoundary | Cadastral Boundary | CadastralBoundaryCP.CadastralParcel | Katastrálna parcela | CadastralParcel
7.   TRANSPORT NETWORKSCP.CadastralZoning | Katastrálne rozdelenie na zóny | CadastralZoning
7.1.    DefinitionsCP.CadastralBoundary | Katastrálna hranica | CadastralBoundary
In addition to the definitions set out in Article 2, the following definitions shall apply:7.   DOPRAVNÉ SIETE
— ‘aerodrome reference point’ means the designated geographical location of an aerodrome, located near the initial or planned geometric centre of the aerodrome and normally remaining where originally established,7.1.    Vymedzenie pojmov
— ‘airport/heliport’ means a defined area on land or water (including any buildings, installations and equipment) intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface movement of aircraft/helicopters,Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:
— ‘deep water route’ means a route in a designated area within defined limits which has been accurately surveyed for clearance of sea bottom and submerged obstacles to a minimum indicated depth of water,— „referenčný bod letiska“ znamená určenú zemepisnú polohu letiska, ktorá sa nachádza blízko počiatočného alebo plánovaného geometrického stredu letiska a obvykle zostáva tam, kde bola pôvodne ustanovená,
— ‘inter-modal connection’ means a connection between two elements in different transport networks that use a different transport mode, giving the possibility to change transported media (people, goods, etc) from one transport mode to another,— „letisko/vrtuľníkové letisko“ znamená určený priestor na pevnine alebo na vode (vrátane akýchkoľvek budov, zariadení a vybavenia), ktorý sa má úplne alebo čiastočne používať na prílet a odlet lietadiel/vrtuľníkov, ako aj na ich pohyb po zemi,
— ‘linear element’ means a 1-dimensional object that serves as the axis along which linear referencing is performed,— „trasa v hlbokej vode“ znamená trasu v určenej oblasti v rámci definovaných obmedzení, ktorá bola predmetom presných meraní, aby sa zistila výška vody od morského dna a prekážok pod vodou k minimálnej uvedenej hĺbke vody,
— ‘linear referencing’ means a specification of a location relative to a one-dimensional object as a measurement along (and optionally offset from) that element,— „intermodálne spojenie“ znamená spojenie medzi dvoma prvkami v rôznych dopravných sieťach používajúcich rôzne druhy dopravy, ktoré prepravovaným médiám (osobám, tovaru atď.) umožňujú zmeniť jeden druh dopravy za iný,
— ‘navaid equipment’ means a physical navaid equipment placed on the Earth surface, like Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), localizer, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) etc., which help in guiding aircraft traffic safely through existing air routes,— „lineárny prvok“ znamená jednorozmerný objekt slúžiaci ako os, pozdĺž ktorej sa uskutočňuje lineárne referencovanie,
— ‘object referencing’ means providing the spatial extent of an object by referring to an existing spatial object or collection of spatial objects,— „lineárne referencovanie“ znamená špecifikáciu miesta vzťahujúceho sa na jednorozmerný objekt ako meranie pozdĺž (a voliteľne posuv od) tohto prvku,
— ‘railway yard’ means an area crossed by a number of parallel railway tracks (usually more than two) interconnected between them, which are used to stop trains in order to load / unload freight without interrupting the traffic of a main railway line,— „navigačné zariadenie“ znamená materiálne navigačné zariadenie umiestnené na zemskom povrchu, ako je Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), smerový maják, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) atď., ktoré pomáha v bezpečnom navádzaní leteckej premávky na existujúcich letových trasách,
— ‘significant point’ means a specified geographical location used to define an Air Traffic Service (ATS) route, the flight path of an aircraft or for other navigation/ATS purposes,— „referencovanie objektu“ znamená stanovenie priestorového rozsahu objektu uvedením odkazu na existujúci priestorový objekt alebo súbor priestorových objektov,
▼M1— „nákladná stanica“ znamená oblasť, kde sa križujú súbežné, vzájomne prepojené železničné koľaje (obvykle viac ako dve), ktoré sa používajú na zastavenie vlakov s cieľom nakládky/vykládky nákladu bez prerušenia premávky na hlavnej železničnej trati,
— ‘Area Navigation (RNAV)’ means a method of navigation which permits aircraft operation on any desired flight path within the coverage of station-referenced navigation aids or within the limits of the capability of self-contained aids, or a combination of both,— „významný bod“ znamená určené geografické miesto používané na vymedzenie trate Air Traffic Service (ATS), letovej trasy lietadla alebo na iné navigačné účely/účely ATS,
— ‘TACAN Navigation’ means a method of navigation which permits aircraft operation on any desired flight path within the coverage of station-referenced Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) navigation aids.▼M1
▼B— „priestorová navigácia (RNAV)“ znamená spôsob navigácie, ktorý umožňuje prevádzku lietadla na akejkoľvek požadovanej letovej trase v dosahu pozemných navigačných zariadení alebo v rozsahu možností vlastného vybavenia lietadla alebo kombináciou oboch,
7.2.    Structure of the Spatial Data Theme Transport Networks— „navigácia TACAN“ znamená spôsob navigácie, ktorý umožňuje prevádzku lietadla na akejkoľvek požadovanej letovej trase v dosahu pozemných navigačných zariadení typu TACAN (taktický letecký navigačný systém).
The types specified for the spatial data theme transport networks are structured in the following packages:▼B
— Common Transport Elements7.2.    Štruktúra témy priestorových údajov Dopravné siete
— Air Transport NetworkTypy uvedené pre tému priestorových údajov Dopravné siete sú štruktúrované v týchto balíkoch:
— Cable Transport Network— Spoločné dopravné prvky
— Railway Transport Network— Sieť leteckej dopravy
— Road Transport Network— Sieť lanovej dopravy
— Water Transport Network— Železničná dopravná sieť
7.3.    Common Transport Elements— Cestná dopravná sieť
7.3.1.    Spatial Object Types— Sieť vodnej dopravy
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Common Transport Elements:7.3.    Spoločné dopravné prvky
— Access Restriction7.3.1.    Typy priestorových objektov
— Condition Of FacilityNa výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú spoločných dopravných prvkov, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
— Maintenance Authority— Obmedzenie prístupu
— Marker Post— Stav zariadenia
— Owner Authority— Orgán zodpovedný za údržbu
— Restriction for Vehicles— Kilometrovník
— Traffic Flow Direction— Vlastnícka organizácia
— Transport Area— Obmedzenie pre vozidlá
— Transport Link— Smer dopravného prúdu
— Transport Link Sequence— Dopravná oblasť
— Transport Link Set— Dopravné spojenie
— Transport Network— Postupnosť dopravných spojení
— Transport Node— Súbor dopravných spojení
— Transport Object— Dopravná sieť
— Transport Point— Dopravný uzol
— Transport Property— Dopravný objekt
— Vertical Position— Dopravný bod
7.3.1.1.   Access Restriction (AccessRestriction)— Dopravná vlastnosť
A restriction on the access to a transport element.— Zvislá poloha
This type is a sub-type of TransportProperty.7.3.1.1.   Obmedzenie prístupu (AccessRestriction)
Attributes of the spatial object type AccessRestrictionObmedzenie prístupu k dopravnému prvku.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom TransportProperty.
restriction | Nature of the access restriction. | AccessRestrictionValue |  Atribúty typu priestorových objektov AccessRestriction
7.3.1.2.   Condition Of Facility (ConditionOfFacility)Atribút | Definícia | Typ | Voidability
State of a transport network element with regards to its completion and use.restriction | Charakter obmedzenia prístupu. | AccessRestrictionValue |  
This type is a sub-type of TransportProperty.7.3.1.2.   Stav zariadenia (ConditionOfFacility)
Attributes of the spatial object type ConditionOfFacilityStav prvku dopravnej siete s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom TransportProperty.
currentStatus | Current status value of a transport network element with regards to its completion and use. | ConditionOfFacilityValue |  Atribúty typu priestorových objektov ConditionOfFacility
7.3.1.3.   Maintenance Authority (MaintenanceAuthority)Atribút | Definícia | Typ | Voidability
The authority responsible for maintenance of the transport element.currentStatus | Hodnota aktuálneho stavu prvku dopravnej siete s ohľadom na jeho dokončenie a používanie. | ConditionOfFacilityValue |  
This type is a sub-type of TransportProperty.7.3.1.3.   Orgán zodpovedný za údržbu (MaintenanceAuthority)
Attributes of the spatial object type MaintenanceAuthorityOrgán zodpovedný za údržbu dopravného prvku.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom TransportProperty.
authority | Identification of the maintenance authority. | CI_Citation |  Atribúty typu priestorových objektov MaintenanceAuthority
7.3.1.4.   Marker Post (MarkerPost)Atribút | Definícia | Typ | Voidability
Reference marker placed along a route in a transport network, mostly at regular intervals, indicating the distance from the beginning of the route, or some other reference point, to the point where the marker is located.authority | Identifikácia orgánu zodpovedného za údržbu. | CI_Citation |  
This type is a sub-type of TransportPoint.7.3.1.4.   Kilometrovník (MarkerPost)
Attributes of the spatial object type MarkerPostReferenčná značka umiestnená pozdĺž trasy v dopravnej sieti, väčšinou v pravidelných odstupoch, ktorá označuje vzdialenosť od začiatku trasy alebo od nejakého iného referenčného bodu k bodu, kde je umiestnená značka.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom TransportPoint.
location | Distance from the beginning of the route, or some other reference point, to the point where a marker post is located. | Distance |  Atribúty typu priestorových objektov MarkerPost
Association roles of the spatial object type MarkerPostAtribút | Definícia | Typ | Voidability
Association role | Definition | Type | Voidabilitylocation | Vzdialenosť od začiatku trasy alebo od nejakého iného referenčného bodu k bodu, kde je umiestnený kilometrovník. | Distance |  
route | Route in a transport network along which the marker post is placed. | TransportLinkSet | voidableAsociačné roly typu priestorových objektov MarkerPost
7.3.1.5.   Owner Authority (OwnerAuthority)Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
The authority owning the transport element.route | Trasa v dopravnej sieti, pozdĺž ktorej je umiestnený kilometrovník. | TransportLinkSet | voidable
This type is a sub-type of TransportProperty.7.3.1.5.   Vlastnícka organizácia (OwnerAuthority)
Attributes of the spatial object type OwnerAuthorityOrganizácia, ktorá vlastní dopravný prvok.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom TransportProperty.
authority | Identification of the owning authority. | CI_Citation |  Atribúty typu priestorových objektov OwnerAuthority
7.3.1.6.   Restriction For Vehicles (RestrictionForVehicles)Atribút | Definícia | Typ | Voidability
Restriction on vehicles on a transport element.authority | Identifikácia vlastníckej organizácie. | CI_Citation |  
This type is a sub-type of TransportProperty.7.3.1.6.   Obmedzenie pre vozidlá (RestrictionForVehicles)
Attributes of the spatial object type RestrictionForVehiclesObmedzenia pre vozidlá na dopravnom prvku.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom TransportProperty.
measure | The measure for the restriction. | Measure |  Atribúty typu priestorových objektov RestrictionForVehicles
restrictionType | The type of restriction. | RestrictionTypeValue |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
7.3.1.7.   Traffic Flow Direction (TrafficFlowDirection)measure | Opatrenie určené na obmedzenie. | Measure |  
Indicates the direction of the flow of traffic in relation to the direction of the transport link vector.restrictionType | Druh obmedzenia. | RestrictionTypeValue |  
This type is a sub-type of TransportProperty.7.3.1.7.   Smer dopravného prúdu (TrafficFlowDirection)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityOznačuje smer dopravného prúdu vo vzťahu k smeru vektora dopravného spojenia.
direction | Indicates the direction of the flow of traffic. | LinkDirectionValue |  Tento typ je subtypom TransportProperty.
This property can only be associated with a spatial object of the type Link or LinkSequence.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
7.3.1.8.   Transport Area (TransportArea)direction | Označuje smer dopravného prúdu. | LinkDirectionValue |  
Surface that represents the spatial extent of an element of a transport network.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom typu Link alebo LinkSequence.
This type is a sub-type of NetworkArea.7.3.1.8.   Dopravná oblasť (TransportArea)
This type is a sub-type of TransportObject.Povrch, ktorý predstavuje priestorový rozsah prvku dopravnej siete.
This type is abstract.Tento typ je subtypom NetworkArea.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom TransportObject.
validFrom | The time when the transport area started to exist in the real world. | DateTime | voidableTento typ je abstraktný.
validTo | The time from which the transport area no longer exists in the real world. | DateTime | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
All transport areas have an external object identifier.validFrom | Obdobie, keď dopravná oblasť začala existovať v reálnom svete. | DateTime | voidable
7.3.1.9.   Transport Link (TransportLink)validTo | Obdobie, od ktorého dopravná oblasť už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable
A linear spatial object that describes the geometry and connectivity of a transport network between two points in the network.Všetky dopravné oblasti majú externý objektový identifikátor.
This type is a sub-type of Link.7.3.1.9.   Dopravné spojenie (TransportLink)
This type is a sub-type of TransportObject.Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu dopravnej siete medzi dvoma bodmi v sieti.
This type is abstract.Tento typ je subtypom Link.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom TransportObject.
validFrom | The time when the transport link started to exist in the real world. | DateTime | voidableTento typ je abstraktný.
validTo | The time from which the transport link no longer exists in the real world. | DateTime | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
All transport links have an external object identifier.validFrom | Obdobie, keď dopravné spojenie začalo existovať v reálnom svete. | DateTime | voidable
7.3.1.10.   Transport Link Sequence (TransportLinkSequence)validTo | Obdobie, od ktorého dopravné spojenie už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable
A linear spatial object, composed of an ordered collection of transport links, which represents a continuous path in the transport network without any branches. The element has a defined beginning and end and every position on the transport link sequence is identifiable with one single parameter such as length. It describes an element of the transport network, characterized by one or more thematical identifiers and/or properties.Všetky dopravné spojenia majú externý objektový identifikátor.
This type is a sub-type of LinkSequence.7.3.1.10.   Postupnosť dopravných spojení (TransportLinkSequence)
This type is a sub-type of TransportObject.Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru dopravných spojení, ktorý predstavuje súvislú cestu v dopravnej sieti bez akýchkoľvek odbočiek. Prvok má vymedzený začiatok a koniec a každá poloha v postupnosti dopravného spojenia je identifikovateľná jediným parametrom, napríklad dĺžkou. Opisuje prvok dopravnej siete charakterizovaný jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.
This type is abstract.Tento typ je subtypom LinkSequence.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom TransportObject.
validFrom | The time when the transport link sequence started to exist in the real world. | DateTime | voidableTento typ je abstraktný.
validTo | The time from which the transport link sequence no longer exists in the real world. | DateTime | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
A transport link sequence must be composed of transport links that all belong to the same transport network.validFrom | Obdobie, keď postupnosť dopravného spojenia začala existovať v reálnom svete. | DateTime | voidable
All transport link sequences have an external object identifier.validTo | Obdobie, od ktorého postupnosť dopravného spojenia už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable
7.3.1.11.   Transport Link Set (TransportLinkSet)Postupnosť dopravných spojení sa musí skladať z dopravných spojení, z ktorých všetky patria do tej istej dopravnej siete.
A collection of transport link sequences and or individual transport links that has a specific function or significance in a transport network.Všetky postupnosti dopravných spojení majú externý objektový identifikátor.
This type is a sub-type of LinkSet.7.3.1.11.   Súbor dopravných spojení (TransportLinkSet)
This type is a sub-type of TransportObject.Súbor postupností dopravných spojení a/alebo jednotlivých dopravných spojení, ktoré majú špecifickú funkciu alebo význam v dopravnej sieti.
This type is abstract.Tento typ je subtypom LinkSet.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom TransportObject.
validFrom | The time when the transport link set started to exist in the real world. | DateTime | voidableTento typ je abstraktný.
validTo | The time from which the transport link set no longer exists in the real world. | DateTime | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
Association role | Definition | Type | VoidabilityvalidFrom | Obdobie, keď súbor dopravných spojení začal existovať v reálnom svete. | DateTime | voidable
post | Marker post along a route in a transport network. | MarkerPost | voidablevalidTo | Obdobie, od ktorého súbor dopravných spojení už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable
A transport link set must be composed of transport links and or transport link sequences that all belong to the same transport network.Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
All transport link sets have an external object identifier.post | Kilometrovník pozdĺž trasy v dopravnej sieti. | MarkerPost | voidable
7.3.1.12.   Transport Network (TransportNetwork)Súbor dopravných spojení sa musí skladať z dopravných spojení a/alebo postupností dopravných spojení, z ktorých všetky patria do tej istej dopravnej siete.
Collection of network elements that belong to a single mode of transport.Všetky súbory dopravných spojení majú externý objektový identifikátor.
This type is a sub-type of Network.7.3.1.12.   Dopravná sieť (TransportNetwork)
Attributes of the spatial object type TransportNetworkSúbor prvkov siete, ktoré patria k jednému druhu dopravy.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom Network.
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  Atribúty typu priestorových objektov TransportNetwork
typeOfTransport | Type of transport network, based on the type of infrastructure the network uses. | TransportTypeValue |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
7.3.1.13.   Transport Node (TransportNode)inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
A point spatial object which is used for connectivity.typeOfTransport | Druh dopravnej siete vychádzajúci z druhu infraštruktúry, ktorú sieť používa. | TransportTypeValue |  
This type is a sub-type of Node.7.3.1.13.   Dopravný uzol (TransportNode)
This type is a sub-type of TransportObject.Bod priestorového objektu, ktorý sa používa na účely konektivity.
This type is abstract.Tento typ je subtypom Node.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom TransportObject.
validFrom | The time when the transport node started to exist in the real world. | DateTime | voidableTento typ je abstraktný.
validTo | The time from which the transport node no longer exists in the real world. | DateTime | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
All transport nodes have an external object identifier.validFrom | Obdobie, keď dopravný uzol začal existovať v reálnom svete. | DateTime | voidable
7.3.1.14.   Transport Object (TransportObject)validTo | Obdobie, od ktorého dopravný uzol už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable
An identity base for transport network objects in the real world.Všetky dopravné uzly majú externý objektový identifikátor.
This type is abstract.7.3.1.14.   Dopravný objekt (TransportObject)
Attributes of the spatial object type TransportObjectZáklad identity pre objekty dopravnej siete v reálnom svete.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je abstraktný.
geographicalName | A geographical name that is used to identify the transport network object in the real world. It provides a ‘key’ for implicitly associating different representations of the object. | GeographicalName | voidableAtribúty typu priestorových objektov TransportObject
7.3.1.15.   Transport Point (TransportPoint)Atribút | Definícia | Typ | Voidability
A point spatial object - which is not a node - that represents the position of an element of a transport network.geographicalName | Zemepisný názov používaný na identifikáciu objektov dopravnej siete v reálnom svete. Poskytuje „kľúč“ na implicitnú asociáciu rôznych reprezentácií objektu. | GeographicalName | voidable
This type is a sub-type of NetworkElement.7.3.1.15.   Dopravný bod (TransportPoint)
This type is a sub-type of TransportObject.Priestorový objekt bodu – ktorý nie je uzlom – a predstavuje polohu prvku dopravnej siete.
This type is abstract.Tento typ je subtypom NetworkElement.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom TransportObject.
geometry | The location of the transport point. | GM_Point |  Tento typ je abstraktný.
validFrom | The time when the transport point started to exist in the real world. | DateTime | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
validTo | The time from which the transport point no longer exists in the real world. | DateTime | voidablegeometry | Umiestnenie dopravného bodu. | GM_Point |  
All transport points have an external object identifier.validFrom | Obdobie, keď dopravný bod začal existovať v reálnom svete. | DateTime | voidable
7.3.1.16.   Transport Property (TransportProperty)validTo | Obdobie, od ktorého dopravný bod už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable
A reference to a property that falls upon the network. This property can apply to the whole of the network element it is associated with or - for linear spatial objects - be described using linear referencing.Všetky dopravné body majú externý objektový identifikátor.
This type is a sub-type of NetworkProperty.7.3.1.16.   Dopravná vlastnosť (TransportProperty)
This type is abstract.Odkaz na vlastnosť, ktorá sa vzťahuje na sieť. Táto vlastnosť sa môže vzťahovať na celý prvok siete, s ktorým je asociovaná, alebo – v prípade lineárnych priestorových objektov – môže byť opísaná s použitím lineárneho referencovania.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom NetworkProperty.
validFrom | The time when the transport property started to exist in the real world. | DateTime | voidableTento typ je abstraktný.
validTo | The time from which the transport property no longer exists in the real world. | DateTime | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
All transport properties have an external object identifier.validFrom | Obdobie, keď dopravná vlastnosť začala existovať v reálnom svete. | DateTime | voidable
7.3.1.17.   Vertical Position (VerticalPosition)validTo | Obdobie, od ktorého dopravná vlastnosť už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable
Vertical level relative to other transport network elements.Všetky dopravné vlastnosti majú externý objektový identifikátor.
This type is a sub-type of TransportProperty.▼C1
Attributes of the spatial object type VerticalPosition7.3.1.17.   Zvislá poloha (VerticalPosition)
Attribute | Definition | Type | Voidability▼B
verticalPosition | Relative vertical position of the transport element. | VerticalPositionValue |  Zvislá úroveň vo vzťahu k iným prvkom dopravnej siete.
7.3.2.    EnumerationsTento typ je subtypom TransportProperty.
7.3.2.1.   Transport Type (TransportTypeValue)Atribúty typu priestorových objektov VerticalPosition
Possible types of transport networks.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
Allowed values for the enumeration TransportTypeValueverticalPosition | Relatívna zvislá poloha dopravného prvku. | VerticalPositionValue |  
Value | Definition7.3.2.    Enumerácie
air | The transport network consists of transport by air.7.3.2.1.   Druh dopravy (TransportTypeValue)
cable | The transport network consists of transport by cable.Možné druhy dopravných sietí.
rail | The transport network consists of transport by rail.Prípustné hodnoty pre enumeráciu TransportTypeValue
road | The transport network consists of transport by road.Hodnota | Definícia
water | The transport network consists of transport by water.air | Dopravnú sieť tvorí letecká doprava.
7.3.3.    Code Listscable | Dopravnú sieť tvorí lanová doprava.
7.3.3.1.   Access Restriction (AccessRestrictionValue)rail | Dopravnú sieť tvorí železničná doprava.
Types of access restrictions for a transport element.road | Dopravnú sieť tvorí cestná doprava.
▼M2water | Dopravnú sieť tvorí vodná doprava.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.7.3.3.    Zoznamy kódov
▼M17.3.3.1.   Obmedzenie prístupu (AccessRestrictionValue)
►M2  Values for the code list ◄ AccessRestrictionValueDruhy obmedzení prístupu pre dopravný prvok.
Value | Definition▼M2
forbiddenLegally | Access to the transport element is forbidden by law.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
physicallyImpossible | Access to the transport element is physically impossible due to the presence of barriers or other physical obstacles.▼M1
private | Access to the transport element is restricted because it is privately owned.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ AccessRestrictionValue
publicAccess | The transport element is open to public access.Hodnota | Definícia
seasonal | Access to the transport element depends on the season.forbiddenLegally | Prístup k dopravnému prvku je zakázaný zákonom.
toll | Access to the transport element is subject to toll.physicallyImpossible | Prístup k dopravnému prvku je fyzicky nemožný z dôvodu prítomnosti bariér alebo iných fyzických prekážok.
▼Bprivate | Prístup k dopravnému prvku je limitovaný, pretože je v súkromnom vlastníctve.
7.3.3.2.   Restriction Type (RestrictionTypeValue)publicAccess | Dopravný prvok je prístupný verejnosti.
Possible restrictions on vehicles that can access a transport element.seasonal | Prístup k dopravnému prvku závisí od ročného obdobia.
▼M2toll | Prístup k dopravnému prvku podmieňuje platba mýta.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.▼B
▼M17.3.3.2.   Druh obmedzenia (RestrictionTypeValue)
►M2  Values for the code list ◄ RestrictionTypeValueMožné obmedzenia pre vozidlá, ktoré môžu mať prístup k dopravnému prvku.
Value | Definition▼M2
maximumDoubleAxleWeight | The maximum weight per double axle of a vehicle allowed at a transport element.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
maximumDraught | The maximum draught of a vehicle allowed on a transport element.▼M1
maximumFlightLevel | The maximum flight level allowed for a vehicle at a transport element.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ RestrictionTypeValue
maximumHeight | The maximum height of a vehicle which can pass under another object.Hodnota | Definícia
maximumLength | The maximum length of a vehicle allowed at a transport element.maximumDoubleAxleWeight | Maximálna hmotnosť na dve nápravy dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku.
maximumSingleAxleWeight | The maximum weight per single axle of a vehicle allowed at a transport element.maximumDraught | Maximálny ponor dopravného prostriedku povolený na dopravnom prvku.
maximumTotalWeight | The maximum total weight of a vehicle allowed at a transport element.maximumFlightLevel | Maximálna letová hladina dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku. – tento pojem letecká terminológia nepozná
maximumTripleAxleWeight | The maximum weight per triple axle of a vehicle allowed at a transport element.maximumHeight | Maximálna výška dopravného prostriedku, ktorá umožňuje prechod pod iným objektom.
maximumWidth | The maximum width of a vehicle allowed on a transport element.maximumLength | Maximálna dĺžka dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku.
minimumFlightLevel | The minimum flight level allowed for a vehicle at a transport element.maximumSingleAxleWeight | Maximálna hmotnosť na jednu nápravu dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku.
▼BmaximumTotalWeight | Maximálna celková výška dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku.
7.4.    Air Transport NetworkmaximumTripleAxleWeight | Maximálna hmotnosť na tri nápravy dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku.
7.4.1.    Spatial Object TypesmaximumWidth | Maximálna šírka dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku.
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Air Transport Network:minimumFlightLevel | Minimálna letová hladina dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku
— Aerodrome Area▼B
— Aerodrome Category7.4.    Sieť leteckej dopravy
— Aerodrome Node7.4.1.    Typy priestorových objektov
— Aerodrome TypeNa výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú leteckej dopravnej siete, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
— Air Link— Oblasť letiska
— Air Link Sequence— Kategória letiska
— Air Node— Uzol letiska
— Air Route— Typ letiska
— Air Route Link— Letecké spojenie
— Airspace Area— Postupnosť leteckých spojení
— Apron Area— Letecký uzol
— Condition of Air Facility— Letová trasa
— Designated Point— Spojenie letových trás
— Element Length— Oblasť vzdušného priestoru
— Element Width— Oblasť odbavovacej plochy
— Field Elevation— Stav leteckého zariadenia
— Instrument Approach Procedure— Určený bod
— Lower Altitude Limit— Dĺžka prvku
— Navaid— Šírka prvku
— Procedure Link— Nadmorská výška letiska
— Runway Area— Postup priblíženia podľa prístrojov
— Runway Centreline Point— Dolná medzná hodnota absolútnej výšky
— Standard Instrument Arrival— Navigačný prostriedok
— Standard Instrument Departure— Spojenie postupov
— Surface Composition— Oblasť vzletovej a pristávacej dráhy
— Taxiway Area— Bod osi vzletovej a pristávacej dráhy
— Touch Down Lift Off Area— Štandardný prílet podľa prístrojov
— Upper Altitude Limit— Štandardný odlet podľa prístrojov
— Use Restriction— Zloženie povrchu
7.4.1.1.   Aerodrome Area (AerodromeArea)— Oblasť rolovacej dráhy
A defined area on land or water (including any buildings, installations and equipment) intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface movement of aircraft and/or helicopters.— Oblasť dotyku so zemou a vzletu
This type is a sub-type of TransportArea.— Horná medzná hodnota absolútnej výšky
7.4.1.2.   Aerodrome Category (AerodromeCategory)— Obmedzenie používania
Aerodrome category concerning the scope and importance of the air traffic services offered from and to it.7.4.1.1.   Oblasť letiska (AerodromeArea)
This type is a sub-type of TransportProperty.Určený priestor na pevnine alebo na vode (vrátane všetkých budov, zariadení a vybavenia), ktorý sa má úplne alebo čiastočne používať na prílet a odlet lietadiel a/alebo vrtuľníkov, ako aj na ich pohyb po zemi.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom TransportArea.
aerodromeCategory | Value which indicates the category of an aerodrome. | AerodromeCategoryValue |  7.4.1.2.   Kategória letiska (AerodromeCategory)
This property can only be associated with a spatial object that is an Aerodrome Node or an Aerodrome Area.Kategória letiska týkajúca sa rozsahu a dôležitosti letových prevádzkových služieb ponúkaných pri odlete z tohto letiska a prílete na toto letisko.
7.4.1.3.   Aerodrome Node (AerodromeNode)Tento typ je subtypom TransportProperty.
Node located at the aerodrome reference point of an airport/heliport, which is used to represent it in a simplified way.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of AirNode.aerodromeCategory | Hodnota, ktorá označuje kategóriu letiska. | AerodromeCategoryValue |  
Attributes of the spatial object type AerodromeNodeTúto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je Aerodrome Node alebo Aerodrome Area.
Attribute | Definition | Type | Voidability7.4.1.3.   Uzol letiska (AerodromeNode)
designatorIATA | The three letter IATA designator of the aerodrome (airport/heliport). | CharacterString | voidableUzol nachádzajúci sa v letiskovom referenčnom bode letiska/vrtuľníkového letiska, ktorý sa používa na jeho zjednodušenú reprezentáciu.
locationIndicatorICAO | The four letter ICAO location indicator of the aerodrome (airport/heliport), as listed in ICAO DOC 7910. | CharacterString | voidableTento typ je subtypom AirNode.
Association roles of the spatial object type AerodromeNodeAtribúty typu priestorových objektov AerodromeNode
Association role | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
controlTowers | The set of control towers belonging to an aerodrome (airport/heliport). | Type to be specified in the spatial data theme Buildings | voidabledesignatorIATA | Trojmiestny alfabetický kód letiska (letiska/vrtuľníkového letiska) IATA. | CharacterString | voidable
7.4.1.4.   Aerodrome Type (AerodromeType)locationIndicatorICAO | Štvormiestny alfabetický identifikačný kód letiska (letiska/vrtuľníkového letiska) ICAO uvedený v DOC 7910 ICAO. | CharacterString | voidable
A code specifying the type of aerodrome.Asociačné roly typu priestorových objektov AerodromeNode
This type is a sub-type of TransportProperty.Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
Attribute | Definition | Type | VoidabilitycontrolTowers | Komplex riadiacich veží, ktoré patria k letisku (letisku/vrtuľníkovému letisku). | Typ, ktorý sa má špecifikovať v téme priestorových údajov Stavby. | voidable
aerodromeType | The type of aerodrome. | AerodromeTypeValue |  7.4.1.4.   Typ letiska (AerodromeType)
This property can only be associated with a spatial object that is an Aerodrome Node or Aerodrome Area.Kód, ktorý špecifikuje typ letiska.
7.4.1.5.   Air Link (AirLink)Tento typ je subtypom TransportProperty.
A linear spatial object that describes the geometry and connectivity of the air network between two points in the network.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of TransportLink.aerodromeType | Typ letiska. | AerodromeTypeValue |  
This type is abstract.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je uzol letiska alebo oblasť letiska.
7.4.1.6.   Air Link Sequence (AirLinkSequence)7.4.1.5.   Letecké spojenie (AirLink)
A linear spatial object, composed of an ordered collection of air links, which represents a continuous path in the air network without any branches.Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu leteckej dopravnej siete medzi dvoma bodmi v sieti.
This type is a sub-type of TransportLinkSequence.Tento typ je subtypom TransportLink.
7.4.1.7.   Air Node (AirNode)Tento typ je abstraktný.
A node which occurs in an air network.7.4.1.6.   Postupnosť leteckých spojení (AirLinkSequence)
This type is a sub-type of TransportNode.Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru leteckých spojení, ktorý predstavuje súvislú cestu v leteckej sieti bez akýchkoľvek odbočiek.
This type is abstract.Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.
Attributes of the spatial object type AirNode7.4.1.7.   Letecký uzol (AirNode)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityUzol, ktorý sa vyskytuje v leteckej sieti.
significantPoint | Attribute which indicates whether the air node is or is not a significant point. | Boolean |  Tento typ je subtypom TransportNode.
7.4.1.8.   Air Route (AirRoute)Tento typ je abstraktný.
A specified route designed for channelling the flow of traffic as necessary for the provision of air traffic services, from the end of the take-off and initial climb phase to the commencement of the approach and landing phase.Atribúty typu priestorových objektov AirNode
This type is a sub-type of TransportLinkSet.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
Attributes of the spatial object type AirRoutesignificantPoint | Atribút, ktorý označuje, či je letecký uzol dôležitým bodom alebo nie. | Boolean |  
Attribute | Definition | Type | Voidability7.4.1.8.   Letová trasa (AirRoute)
airRouteType | Route classification. | AirRouteTypeValue | voidableŠpecifikovaná trasa určená na usmerňovanie prúdu dopravy podľa potrieb poskytovania letových prevádzkových služieb od ukončenia vzletu a počiatočnej fázy stúpania do začatia priblíženia a fázy pristátia.
designator | Code or designator that identifies an Air Route. | CharacterString | voidableTento typ je subtypom TransportLinkSet.
7.4.1.9.   Air Route Link (AirRouteLink)Atribúty typu priestorových objektov AirRoute
A portion of a route to be flown usually without an intermediate stop, as defined by two consecutive significant points.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of AirLink.airRouteType | Klasifikácia trás. | AirRouteTypeValue | voidable
Attributes of the spatial object type AirRouteLinkdesignator | Kód alebo znak, ktorý označuje letovú trasu. | CharacterString | voidable
Attribute | Definition | Type | Voidability7.4.1.9.   Spojenie letových trás (AirRouteLink)
airRouteLinkClass | The class or type of an air route link. | AirRouteLinkClassValue | voidableČasť trasy, ktorá sa má preletieť obvykle bez medzipristátia, vymedzená dvomi po sebe nasledujúcimi významnými bodmi.
7.4.1.10.   Airspace Area (AirspaceArea)Tento typ je subtypom AirLink.
A defined volume in the air, described as horizontal projection with vertical limits.Atribúty typu priestorových objektov AirRouteLink
This type is a sub-type of TransportArea.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
Attributes of the spatial object type AirspaceAreaairRouteLinkClass | Trieda alebo typ spojenia letových trás. | AirRouteLinkClassValue | voidable
Attribute | Definition | Type | Voidability7.4.1.10.   Oblasť vzdušného priestoru (AirspaceArea)
AirspaceAreaType | A code indicating the general structure or characteristics of a particular airspace. | AirspaceAreaTypeValue |  Vymedzený rozsah vo vzduchu charakterizovaný ako vodorovná projekcia so zvislými hranicami.
7.4.1.11.   Apron Area (ApronArea)Tento typ je subtypom TransportArea.
A defined area, on a land aerodrome/heliport, intended to accommodate aircraft/helicopters for purposes of loading and unloading passengers, mail or cargo, and for fuelling, parking or maintenance.Atribúty typu priestorových objektov AirspaceArea
This type is a sub-type of TransportArea.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
7.4.1.12.   Condition Of Air Facility (ConditionOfAirFacility)AirspaceAreaType | Kód označujúci všeobecnú štruktúru alebo charakteristiku konkrétneho vzdušného priestoru. | AirspaceAreaTypeValue |  
State of an air transport network element with regards to its completion and use.7.4.1.11.   Oblasť odbavovacej plochy (ApronArea)
This type is a sub-type of ConditionOfFacility.Vymedzená oblasť na pozemnom letisku/vrtuľníkovom letisku určená pre lietadlá/vrtuľníky na účely nastupovania alebo vystupovania cestujúcich a nakladania alebo vykladania pošty alebo nákladu, zásobenie palivom, parkovanie alebo údržbu.
This property can only be associated with a spatial object that is an Aerodrome Node, an Aerodrome Area or a Runway Area.Tento typ je subtypom TransportArea.
7.4.1.13.   Designated Point (DesignatedPoint)7.4.1.12.   Stav leteckého zariadenia (ConditionOfAirFacility)
A geographical location not marked by the site of a radio navigation aid, used in defining an ATS route, the flight path of an aircraft or for other navigation or ATS purposes.Stav prvku leteckej dopravnej siete s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.
This type is a sub-type of AirNode.Tento typ je subtypom ConditionOfFacility.
Attributes of the spatial object type DesignatedPointTúto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je uzol letiska, oblasť letiska alebo oblasť vzletovej a pristávacej dráhy.
Attribute | Definition | Type | Voidability7.4.1.13.   Určený bod (DesignatedPoint)
designator | The coded designator of the point. | CharacterString | voidableGeografická poloha neoznačená miestom rádionavigačného zariadenia používané na vymedzenie trate ATS, dráhy letu lietadla alebo na iné navigačné účely/účely ATS.
7.4.1.14.   Element Length (ElementLength)Tento typ je subtypom AirNode.
The physical length of the element.Atribúty typu priestorových objektov DesignatedPoint
This type is a sub-type of TransportProperty.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
Attribute | Definition | Type | Voidabilitydesignator | Zakódovaný kód bodu. | CharacterString | voidable
length | The physical length of the element. | Measure |  7.4.1.14.   Dĺžka prvku (ElementLength)
This property can only be associated with a spatial object that is a Runway Area, Taxiway Area or Touch Down Lift Off Area.Fyzická dĺžka prvku.
7.4.1.15.   Element Width (ElementWidth)Tento typ je subtypom TransportProperty.
The physical width of the element.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of TransportProperty.length | Fyzická dĺžka prvku. | Measure |  
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTúto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je oblasť vzletovej a pristávacej dráhy, oblasť rolovacej dráhy alebo oblasť dotyku so zemou a vzletu.
width | The physical width of the element. | Measure |  7.4.1.15.   Šírka prvku (ElementWidth)
This property can only be associated with a spatial object that is a Runway Area, Taxiway Area or Touch Down Lift Off Area.Fyzická šírka prvku.
7.4.1.16.   Field Elevation (FieldElevation)Tento typ je subtypom TransportProperty.
The aerodrome elevation as the vertical distance between the highest point of the landing area of an aerodrome and mean sea level.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of TransportProperty.width | Fyzická šírka prvku. | Measure |  
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTúto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je oblasť vzletovej a pristávacej dráhy, oblasť rolovacej dráhy alebo oblasť dotyku so zemou a vzletu.
altitude | Value of the field altitude. | Measure |  7.4.1.16.   Nadmorská výška letiska (FieldElevation)
This property can only be associated with a spatial object that is an Aerodrome Node or Aerodrome Area.Nadmorská výška letiska ako zvislá vzdialenosť medzi najvyšším bodom vzletového a pristávacieho priestoru letiska a strednou hladinou mora.
7.4.1.17.   Instrument Approach Procedure (InstrumentApproachProcedure)Tento typ je subtypom TransportProperty.
A series of predetermined manoeuvres by reference to flight instruments with specified protection from obstacles from the initial approach fix, or where applicable, from the beginning of a defined arrival route to a point from which a landing can be completed and thereafter, if a landing is not completed, to a position at which holding or en route obstacle clearance criteria apply.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of ProcedureLink.altitude | Hodnota nadmorskej výšky. | Measure |  
7.4.1.18.   Lower Altitude Limit (LowerAltitudeLimit)Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je uzol letiska alebo oblasť letiska.
Altitude that defines the lower limit of an air transport network object.7.4.1.17.   Postup priblíženia podľa prístrojov (InstrumentApproachProcedure)
This type is a sub-type of TransportProperty.Séria vopred určených letových obratov podľa letových prístrojov s ustanovenou ochranou pred prekážkami od začatia počiatočného priblíženia alebo prípadne od začiatku vymedzenej príletovej trasy do bodu, z ktorého možno uskutočniť pristátie, a pokiaľ sa pristátie neuskutoční, tak na miesto, na ktorom sa uplatňujú kritéria vyčkávania alebo nadmorskej výšky letu nad prekážkami na trati.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom ProcedureLink.
altitude | Value of the altitude limit. | Measure |  7.4.1.18.   Dolná medzná hodnota výšky (LowerAltitudeLimit)
This property can only be associated with a spatial object that is an Air Route Link or Airspace Area.Výška, ktorá vymedzuje dolnú medznú hodnotu objektu leteckej dopravnej siete.
7.4.1.19.   Navaid (Navaid)Tento typ je subtypom TransportProperty.
One or more Navaid Equipments providing navigation services.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of AirNode.altitude | Medzná hodnota absolútnej výšky. | Measure |  
Attributes of the spatial object type NavaidTúto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je spojenie letových trás alebo oblasť vzdušného priestoru.
Attribute | Definition | Type | Voidability7.4.1.19.   Navigačný prostriedok (Navaid)
designator | The coded identifier given to the navaid system. | CharacterString | voidableJeden alebo viaceré navigačné prostriedky zabezpečujúce navigačné služby.
navaidType | Type of the navaid service. | NavaidTypeValue | voidableTento typ je subtypom AirNode.
7.4.1.20.   Procedure Link (ProcedureLink)Atribúty typu priestorových objektov Navaid
A series of predetermined manoeuvres with specified protection from obstacles.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of AirLink.designator | Kódovaný identifikátor pridelený systému navigačných prostriedkov. | CharacterString | voidable
7.4.1.21.   Runway Area (RunwayArea)navaidType | Druh navigačnej služby. | NavaidTypeValue | voidable
A defined rectangular area on a land aerodrome/heliport prepared for the landing and take-off of aircraft.7.4.1.20.   Spojenie postupov (ProcedureLink)
This type is a sub-type of TransportArea.Séria vopred určených letových obratov s ustanovenou ochranou pred prekážkami.
Attributes of the spatial object type RunwayAreaTento typ je subtypom AirLink.
Attribute | Definition | Type | Voidability7.4.1.21.   Oblasť vzletovej a pristávacej dráhy (RunwayArea)
designator | The full textual designator of the runway, used to uniquely identify it at an aerodrome/heliport which has more than one. | CharacterString | voidableVymedzená obdĺžniková oblasť na pozemnom letisku/vrtuľníkovom letisku pripravená na pristávanie a vzlet lietadiel.
runwayType | The type of runway, either runway for airplanes or final approach and take off area (FATO) for helicopters. | RunwayTypeValue | voidableTento typ je subtypom TransportArea.
7.4.1.22.   Runway Centreline Point (RunwayCentrelinePoint)Atribúty typu priestorových objektov RunwayArea
An operationally significant position on the centreline of a runway direction.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of AirNode.designator | Úplný textový kód vzletovej a pristávacej dráhy používaný na jej jedinečnú identifikáciu na letisku/vrtuľníkovom letisku, ktoré má viac ako jednu vzletovú a pristávaciu dráhu. | CharacterString | voidable
Attributes of the spatial object type RunwayCentrelinePointrunwayType | Typ vzletovej a pristávacej dráhy, buď vzletová a pristávacia dráha pre lietadlá alebo priestor konečného priblíženia a vzletu (FATO) pre vrtuľníky. | RunwayTypeValue | voidable
Attribute | Definition | Type | Voidability7.4.1.22.   Bod osi vzletovej a pristávacej dráhy (RunwayCentrelinePoint)
pointRole | The role of the point along the runway direction centreline. | PointRoleValue |  Prevádzkovo dôležitá poloha na osi smeru vzletovej a pristávacej dráhy.
7.4.1.23.   Standard Instrument Arrival (StandardInstrumentArrival)Tento typ je subtypom AirNode.
A designated instrument flight rule (IFR) arrival route linking a significant point, normally on an ATS route, with a point from which a published instrument approach procedure can be commenced.Atribúty typu priestorových objektov RunwayCentrelinePoint
This type is a sub-type of ProcedureLink.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
Attributes of the spatial object type StandardInstrumentArrivalpointRole | Rola bodu pozdĺž osi smeru vzletovej a pristávacej dráhy. | PointRoleValue |  
Attribute | Definition | Type | Voidability7.4.1.23.   Štandardný prílet podľa prístrojov (StandardInstrumentArrival)
designator | The textual designator of the Standard Instrument Arrival. | CharacterString | voidableUrčená príletová trať podľa pravidiel pre let podľa prístrojov (IFR) spájajúca významný bod, obvykle na trati ATS, s bodom, z ktorého možno začať oznámený postup pre priblíženie podľa prístrojov.
7.4.1.24.   Standard Instrument Departure (StandardInstrumentDeparture)Tento typ je subtypom ProcedureLink.
A designated instrument flight rule (IFR) departure route linking the aerodrome or a specific runway of the aerodrome with a specified significant point, normally on a designated ATS route, at which the en-route phase of a flight commences.Atribúty typu priestorových objektov StandardInstrumentArrival
This type is a sub-type of ProcedureLink.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
Attributes of the spatial object type StandardInstrumentDeparturedesignator | Textový kód štandardného príletu podľa prístrojov. | CharacterString | voidable
Attribute | Definition | Type | Voidability7.4.1.24.   Štandardný odlet podľa prístrojov (StandardInstrumentDeparture)
designator | The full textual designator of the Standard Instrument Departure. | CharacterString | voidableUrčená odletová trať podľa pravidiel pre let podľa prístrojov (IFR) spájajúca letisko alebo konkrétnu vzletovú a pristávaciu dráhu letiska so špecifikovaným významným bodom, obvykle na určenej trati ATS, v ktorom začína fáza traťového letu.
7.4.1.25.   Surface Composition (SurfaceComposition)Tento typ je subtypom ProcedureLink.
The composition of an aerodrome/heliport related surface.Atribúty typu priestorových objektov StandardInstrumentDepartur
This type is a sub-type of TransportProperty.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
Attribute | Definition | Type | Voidabilitydesignator | Úplný textový kód štandardného odletu podľa prístrojov. | CharacterString | voidable
surfaceComposition | A code indicating the composition of an aerodrome/heliport related surface. | SurfaceCompositionValue |  7.4.1.25.   Zloženie povrchu (SurfaceComposition)
This property can only be associated with a spatial object that is a Runway Area, Taxiway Area, Apron Area or Touch Down Lift Off Area.Zloženie povrchu v súvislosti s letiskom/vrtuľníkovým letiskom.
7.4.1.26.   Taxiway Area (TaxiwayArea)Tento typ je subtypom TransportProperty.
A defined path at an aerodrome/heliport established for the taxiing of aircraft/helicopters and intended to provide a link between one part of the aerodrome and another.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of TransportArea.surfaceComposition | Kód, ktorý udáva zloženie povrchu v súvislosti s letiskom/ vrtuľníkovým letiskom. | SurfaceCompositionValue |  
Attributes of the spatial object type TaxiwayAreaTúto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je oblasť vzletovej a pristávacej dráhy, oblasť rolovacej dráhy, oblasť odbavovacej plochy alebo oblasť dotyku so zemou a vzletu.
Attribute | Definition | Type | Voidability7.4.1.26.   Oblasť rolovacej dráhy (TaxiwayArea)
designator | The textual designator of the taxiway. | CharacterString | voidableVymedzená dráha na letisku/vrtuľníkovom letisku zriadená na rolovanie lietadiel/vrtuľníkov a určená na zaistenie spojenia medzi jednou časťou letiska a ďalšou.
7.4.1.27.   Touch Down Lift Off Area (TouchDownLiftOff)Tento typ je subtypom TransportArea.
A load bearing area on which a helicopter may touch down or lift-off.Atribúty typu priestorových objektov TaxiwayArea
This type is a sub-type of AirNode.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
Attributes of the spatial object type TouchDownLiftOffdesignator | Textový kód rolovacej dráhy. | CharacterString | voidable
Attribute | Definition | Type | Voidability7.4.1.27.   Oblasť dotyku so zemou a vzletu (TouchDownLiftOff)
designator | The textual designator of the touch down and lift-off area. | CharacterString | voidableNosná plocha, na ktorej sa vrtuľník môže dotknúť zeme alebo z ktorej môže vzlietnuť.
7.4.1.28.   Upper Altitude Limit (UpperAltitudeLimit)Tento typ je subtypom AirNode.
Altitude that defines the upper limit of an air transport network object.Atribúty typu priestorových objektov TouchDownLiftOff
This type is a sub-type of TransportProperty.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
Attribute | Definition | Type | Voidabilitydesignator | Textový kód priestoru dotyku so zemou a vzletu. | CharacterString | voidable
altitude | Value of the altitude limit. | Measure |  7.4.1.28.   Horná medzná hodnota absolútnej výšky (UpperAltitudeLimit)
This property can only be associated with a spatial object that is an Air Route Link or Airspace Area.Absolútna výška, ktorá vymedzuje hornú medznú hodnotu objektu leteckej dopravnej siete.
7.4.1.29.   Use Restriction (UseRestriction)Tento typ je subtypom TransportProperty.
The restrictions to the use of an air network object.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of TransportProperty.altitude | Medzná hodnota absolútnej výšky. | Measure |  
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTúto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je spojenie letových trás alebo oblasť vzdušného priestoru.
restriction | The type of use restriction for the air network object. | AirUseRestrictionValue |  7.4.1.29.   Obmedzenie používania (UseRestriction)
This property can only be associated with a spatial object that is an Air Route, Air Link (or specialized Air Link), Air Node (or specialized Air Node) or Aerodrome Area.Obmedzenia používania objektu leteckej dopravnej siete.
7.4.2.    Code ListsTento typ je subtypom TransportProperty.
7.4.2.1.   Aerodrome Category (AerodromeCategoryValue)Atribút | Definícia | Typ | Voidability
Aerodrome possible categories concerning the scope and importance of the air traffic services offered from and to it.restriction | Typ obmedzenia používania objektu leteckej dopravnej siete. | AirUseRestrictionValue |  
▼M2Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je letová trasa, letecké spojenie (alebo špecializované letecké spojenie), letecký uzol (alebo špecializovaný letecký uzol) alebo oblasť letiska.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.7.4.2.    Zoznamy kódov
▼M17.4.2.1.   Kategória letiska (AerodromeCategoryValue)
►M2  Values for the code list ◄ AerodromeCategoryValueMožné kategórie letísk týkajúce sa rozsahu a dôležitosti letových prevádzkových služieb ponúkaných pri odlete z tohto letiska a prílete na toto letisko.
Value | Definition▼M2
domesticNational | Aerodrome serving domestic national air traffic services.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
domesticRegional | Aerodrome serving domestic regional air traffic services.▼M1
international | Aerodrome serving international air traffic services.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ AerodromeCategoryValue
▼BHodnota | Definícia
7.4.2.2.   Aerodrome Type (AerodromeTypeValue)domesticNational | Letisko pre služby domácej vnútroštátnej letovej prevádzky.
A code specifying whether a particular entity occurrence is an Aerodrome or a Heliport.domesticRegional | Letisko pre služby domácej regionálnej letovej prevádzky.
▼M2international | Letisko pre služby medzinárodnej letovej prevádzky.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.▼B
▼M17.4.2.2.   Typ letiska (AerodromeTypeValue)
►M2  Values for the code list ◄ AerodromeTypeValueKód, ktorý určuje, či výskyt konkrétnej entity je letisko alebo vrtuľníkové letisko.
Value | Definition▼M2
aerodromeHeliport | Aerodrome with heliport landing area.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
aerodromeOnly | Aerodrome only.▼M1
heliportOnly | Heliport only.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ AerodromeTypeValue
landingSite | Landing site.Hodnota | Definícia
▼BaerodromeHeliport | Letisko s pristávacou plochou pre vrtuľníky.
7.4.2.3.   Air Route Link Class (AirRouteLinkClassValue)aerodromeOnly | Len letisko.
The type of the route from the navigation point of view.heliportOnly | Len vrtuľníkové letisko.
▼M2landingSite | Miesto pristávania.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.▼B
▼M17.4.2.3.   Trieda spojení letových trás (AirRouteLinkClassValue)
►M2  Values for the code list ◄ AirRouteLinkClassValueTyp trasy z hľadiska navigácie.
Value | Definition▼M2
conventional | Conventional navigation route: An air route which does neither use Area Navigation nor TACAN navigation for air traffic services.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
RNAV | Area navigation route: An air route which uses Area Navigation (RNAV) for air traffic services.▼M1
TACAN | TACAN route: An air route which uses TACAN Navigation for air traffic services.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ AirRouteLinkClassValue
▼BHodnota | Definícia
7.4.2.4.   Air Route Type (AirRouteTypeValue)conventional | Konvenčná trasa navigácie: letová trasa, v ktorej rámci sa nepoužíva priestorová navigácia ani navigácia TACAN na účely služieb letovej prevádzky.
The route classification as ATS route or North Atlantic Tracks.RNAV | Trasa s priestorovou navigáciou: letová trasa, v ktorej rámci sa používa priestorová navigácia (RNAV) na účely služieb letovej prevádzky.
▼M2TACAN | Trasa so systémom TACAN: letová trasa, v ktorej rámci sa používa navigácia TACAN na účely služieb letovej prevádzky.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.▼B
▼M17.4.2.4.   Typ letovej trasy (AirRouteTypeValue)
►M2  Values for the code list ◄ AirRouteTypeValueKlasifikácia trasy ako trasy ATS alebo trate NAT (trate nad severným Atlantikom).
Value | Definition▼M2
ATS | ATS Route as described in ICAO Annex 11.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
NAT | North Atlantic Track (part of Organized Track System).▼M1
▼B►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ AirRouteTypeValue
7.4.2.5.   Air Use Restriction (AirUseRestrictionValue)Hodnota | Definícia
The use restrictions for an air network object.ATS | Trasa ATS podľa definície uvedenej v prílohe 11 ICAO.
▼M2NAT | Trasa nad severným Atlantikom (časť systému organizovaných trás).
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.▼B
▼M17.4.2.5.   Obmedzenie používania v leteckej doprave (AirUseRestrictionValue)
►M2  Values for the code list ◄ AirUseRestrictionValueObmedzenia používania objektu leteckej dopravnej siete.
Value | Definition▼M2
reservedForMilitary | The air network object is exclusively for military use.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
temporalRestrictions | The temporal restrictions apply to the use of the air network object.▼M1
▼B►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ AirUseRestrictionValue
7.4.2.6.   Airspace Area Type (AirspaceAreaTypeValue)Hodnota | Definícia
Recognised types of Airspace.reservedForMilitary | Objekt leteckej dopravnej siete, ktorý sa používa len na vojenské účely.
▼M2temporalRestrictions | Pre používanie objektu leteckej dopravnej siete platia dočasné obmedzenia.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.▼B
▼M17.4.2.6.   Typ oblasti vzdušného priestoru (AirspaceAreaTypeValue)
►M2  Values for the code list ◄ AirspaceAreaTypeValueUznané typy vzdušného priestoru.
Value | Definition▼M2
ATZ | Airport Traffic Zone. Airspace of defined dimensions established around an airport for the protection of airport traffic.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
CTA | Control area. A controlled airspace extending upwards from a specified limit above the earth.▼M1
CTR | Control zone. A controlled airspace extending upwards from the surface of the earth to a specified upper limit.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ AirspaceAreaTypeValue
D | Danger area. Airspace of defined dimensions within which activities dangerous to the flight of aircraft may exist at specified times.Hodnota | Definícia
FIR | Flight information region. Airspace of defined dimensions within which flight information service and alerting service are provided. Might, for example, be used if service provided by more than one unit.ATZ | Okrsok letiska. Vzdušný priestor so stanovenými rozmermi okolo letiska na ochranu letiskovej prevádzky
P | Prohibited area. Airspace of defined dimensions, above the land areas or territorial waters of a State, within which the flight of aircraft is prohibited.CTA | Riadená oblasť. Riadený vzdušný priestor siahajúci nahor od určenej hranice nad zemským povrchom.
R | Restricted area. Airspace of defined dimensions, above the land areas or territorial waters of a State, within which the flight of aircraft is restricted in accordance with certain specified conditions.CTR | Riadený okrsok. Riadený vzdušný priestor siahajúci nahor od zemského povrchu po určenú hornú hranicu..
TMA | Terminal control area. Control area normally established at the confluence of ATS routes in the vicinity of one or more major aerodromes. Mainly used in Europe under the Flexible Use of Airspace concept.D | Nebezpečná oblasť. Vzdušný priestor s vymedzenou rozlohou, v ktorom sa v určitom čase môžu prebiehať aktivity nebezpečné pre let lietadla.
UIR | Upper flight information region (UIR). An upper airspace of defined dimensions within which flight information service and alerting service are provided. Each state determines its definition for upper airspace.FIR | Letová informačná oblasť. Vzdušný priestor s vymedzenou rozlohou, v ktorom sa poskytujú letové informácie a upozornenia. Môže sa používať napríklad v prípade, keď službu poskytuje viac ako jeden subjekt.
▼BP | Zakázaná oblasť. Vzdušný priestor s vymedzenou rozlohou nad pozemnými plochami alebo teritoriálnymi vodami štátu, v ktorom je zakázané prevádzka letov s lietadlom.
7.4.2.7.   Navaid Type (NavaidTypeValue)R | Oblasť s obmedzením. Vzdušný priestor s vymedzenou rozlohou nad pozemnými plochami alebo teritoriálnymi vodami štátu, v ktorom je prevádzka letov s lietadlom obmedzená určitými konkrétnymi podmienkami.
Types of Navaid Services.TMA | Koncová riadená oblasť. Riadená oblasť vytvorená bežne v mieste križovania trás ATS v blízkosti jedného alebo niekoľkých hlavných letísk. Používa sa najmä v Európe v rámci koncepcie flexibilného využívania vzdušného priestoru.
▼M2UIR | Horná letová informačná oblasť (UIR). Horný vzdušný priestor s vymedzenou rozlohou, v ktorom sa poskytujú letové informácie a upozornenia. Každý štát si sám vymedzuje definíciu horného vzdušného priestoru.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.▼B
▼M17.4.2.7.   Typ navigačného prostriedku (NavaidTypeValue)
►M2  Values for the code list ◄ NavaidTypeValueDruhy navigačných služieb.
Value | Definition▼M2
DME | Distance Measuring Equipment.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
ILS | Instrument Landing System.▼M1
ILS-DME | ILS with collocated DME.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ NavaidTypeValue
LOC | Localizer.Hodnota | Definícia
LOC-DME | LOC and DME collocated.DME | Zariadenie na meranie vzdialenosti.
MKR | Marker Beacon.ILS | Prístrojový pristávací systém.
MLS | Microwave Landing System.ILS-DME | Systém ILS so systémom DME.
MLS-DME | MLS with collocated DME.LOC | Smerový maják.
NDB | Non-Directional Radio Beacon.LOC-DME | Systém LOC so systémom DME.
NDB-DME | NDB and DME collocated.MKR | Návestný maják.
NDB-MKR | Non-Directional Radio Beacon and Marker Beacon.MLS | Mikrovlnný pristávací systém.
TACAN | Tactical Air Navigation Beacon.MLS-DME | Systém MLS so systémom DME.
TLS | Transponder Landing System.NDB | Nesmerový rádiový maják.
VOR | VHF Omnidirectional Radio Range.NDB-DME | Systém NDB so systémom DME.
VOR-DME | VOR and DME collocated.NDB-MKR | Nesmerový rádiový maják a návestný maják.
VORTAC | VOR and TACAN collocated.TACAN | Taktický letecký navigačný maják.
▼BTLS | Transpondérový pristávací systém.
7.4.2.8.   Point Role (PointRoleValue)VOR | VHF všesmerový rádiový maják
Role of the Runway Centreline Point.VOR-DME | Systém VOR so systémom DME.
▼M2VORTAC | Systém VOR so systémom TACAN.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.▼B
▼M17.4.2.8.   Rola bodu (PointRoleValue)
►M2  Values for the code list ◄ PointRoleValueRola bodu osi vzletovej a pristávacej dráhy.
Value | Definition▼M2
end | Physical end of a runway direction.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
mid | The mid point of the runway.▼M1
start | Physical start of a runway direction.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ PointRoleValue
threshold | The beginning of that portion of the runway usable for landing.Hodnota | Definícia
▼Bend | Fyzický koniec smeru vzletovej a pristávacej dráhy.
7.4.2.9.   Runway Type (RunwayTypeValue)mid | Stredový bod vzletovej a pristávacej dráhy.
A code that makes a distinction between runways for airplanes and FATO for helicopters.start | Fyzický začiatok smeru vzletovej a pristávacej dráhy.
▼M2threshold | Začiatok časti vzletovej a pristávacej dráhy, ktorý možno použiť na pristávanie.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.▼B
▼M17.4.2.9.   Typ vzletovej a pristávacej dráhy (RunwayTypeValue)
►M2  Values for the code list ◄ RunwayTypeValueKód, ktorým sa rozlišujú vzletové a pristávacie dráhy pre lietadlá a FATO pre vrtuľníky.
Value | Definition▼M2
FATO | Final Approach and Take Off Area for helicopters.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
runway | Runway for airplanes.▼M1
▼B►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ RunwayTypeValue
7.4.2.10.   Surface Composition (SurfaceCompositionValue)Hodnota | Definícia
A code indicating the composition of a surface.FATO | Priestor konečného priblíženia a vzletu pre vrtuľníky..
▼M2runway | Vzletová a pristávacia dráha pre lietadlá.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.▼B
▼M17.4.2.10.   Zloženie povrchu (SurfaceCompositionValue)
►M2  Values for the code list ◄ SurfaceCompositionValueKód, ktorý označuje zloženie povrchu.
Value | Definition▼M2
asphalt | Surface made of an asphalt layer.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
concrete | Surface made of a concrete layer.▼M1
grass | Surface consisting of a grass layer.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ SurfaceCompositionValue
▼BHodnota | Definícia
7.5.    Cable Transport Networkasphalt | Povrch z asfaltovej vrstvy.
7.5.1.    Spatial Object Typesconcrete | Povrch z betónovej vrstvy.
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Cable Transport Network:grass | Povrch tvorený trávnatou vrstvou.
— Cableway Link▼B
— Cableway Link Sequence7.5.    Sieť lanovej dopravy
— Cableway Link Set7.5.1.    Typy priestorových objektov
— Cableway NodeNa výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú siete lanovej dopravy, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
7.5.1.1.   Cableway Link (CablewayLink)— Spojenie lanovej dráhy
Linear spatial object that describes the geometry and connectivity of a cable network between two points in a cableway transport network.— Postupnosť spojení lanovej dráhy
This type is a sub-type of TransportLink.— Súbor spojení lanovej dráhy
Attributes of the spatial object type CablewayLink— Uzol lanovej dráhy
Attribute | Definition | Type | Voidability7.5.1.1.   Spojenie lanovej dráhy (CablewayLink)
cablewayType | The type of a cableway transport. | CablewayTypeValue | voidableLineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu lanovej siete medzi dvoma bodmi v sieti lanovej dopravy.
7.5.1.2.   Cableway Link Sequence (CablewayLinkSequence)Tento typ je subtypom TransportLink.
An ordered collection of cableway links that are characterized by one or more thematic identifiers and/or properties.Atribúty typu priestorových objektov CablewayLink
This type is a sub-type of TransportLinkSequence.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
7.5.1.3.   Cableway Link Set (CablewayLinkSet)cablewayType | Typ lanovej dopravy. | CablewayTypeValue | voidable
A collection of cableway link sequences and or individual cableway links that has a specific function or significance in a cable transport network.7.5.1.2.   Postupnosť spojení lanovej dráhy (CablewayLinkSequence)
This type is a sub-type of TransportLinkSet.Usporiadaný súbor spojení lanovej dráhy charakterizovaných jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.
7.5.1.4.   Cableway Node (CablewayNode)Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.
A point spatial object that is used to represent connectivity between two consecutive cableway links.7.5.1.3.   Súbor spojení lanovej dráhy (CablewayLinkSet)
This type is a sub-type of TransportNode.Súbor postupností spojení lanovej dráhy a/alebo jednotlivých spojení lanovej dráhy, ktorý má špecifickú funkciu alebo význam v sieti lanovej dopravy.
7.5.2.    Code ListsTento typ je subtypom TransportLinkSet.
7.5.2.1.   Cableway Type (CablewayTypeValue)7.5.1.4.   Uzol lanovej dráhy (CablewayNode)
The possible types of cableway transport.Priestorový objekt bodu, ktorý sa používa na reprezentáciu konektivity medzi dvoma po sebe nasledujúcimi spojeniami lanovej dráhy.
▼M2Tento typ je subtypom TransportNode.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.7.5.2.    Zoznamy kódov
▼M17.5.2.1.   Typ lanovej dráhy (CablewayTypeValue)
►M2  Values for the code list ◄ CablewayTypeValueMožné typy lanovej dopravy.
Value | Definition▼M2
cabinCableCar | A cableway transport whose vehicles consist of a suspended cabin for carrying groups of people and/or goods inside it from one location to another.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
chairLift | A cableway transport whose vehicles consist of suspended chairs for carrying individuals or groups of people from one location to another via a steel cable or rope which is looped around two points.▼M1
skiTow | A cableway transport for pulling skiers and snowboarders uphill.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ CablewayTypeValue
▼BHodnota | Definícia
7.6.    Railway Transport NetworkcabinCableCar | Lanová doprava, ktorej dopravné prostriedky sú tvorené zavesenou kabínou na prepravu skupín osôb a/alebo tovaru vo vnútri kabíny z jedného miesta do druhého.
7.6.1.    Spatial Object TypeschairLift | Lanová doprava, ktorej dopravné prostriedky sú tvorené zavesenými sedačkami na prepravu jednotlivcov alebo skupín osôb z jedného miesta do druhého a oceľovým lanom alebo povrazom, ktoré sú ovinuté okolo dvoch bodov.
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Railway Transport Network:skiTow | Lanová doprava na ťahanie lyžiarov a snowbordistov do kopca.
— Design Speed▼B
— Nominal Track Gauge7.6.    Železničná dopravná sieť
— Number of Tracks7.6.1.    Typy priestorových objektov
— Railway AreaNa výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú železničnej dopravnej siete, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
— Railway Electrification— Konštrukčná rýchlosť
— Railway Line— Nominálny rozchod koľaje
— Railway Link— Počet koľají
— Railway Link Sequence— Oblasť železnice
— Railway Node— Elektrifikácia železníc
— Railway Station Area— Železničná trať
— Railway Station Code— Železničné spojenie
— Railway Station Node— Postupnosť železničných spojení
— Railway Type— Železničný uzol
— Railway Use— Oblasť železničnej stanice
— Railway Yard Area— Kód železničnej stanice
— Railway Yard Node— Uzol železničnej stanice
7.6.1.1.   Design Speed (DesignSpeed)— Typ železnice
The specification of the maximum speed to which a railway line is designed for.— Používanie železnice
This type is a sub-type of TransportProperty.— Oblasť nákladnej stanice
Attribute | Definition | Type | Voidability— Uzol nákladnej stanice
speed | The specification of the maximum speed to which a railway line is designed for. | Velocity |  7.6.1.1.   Konštrukčná rýchlosť (DesignSpeed)
This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.Určenie maximálnej rýchlosti, na akú je železničná trať konštruovaná.
7.6.1.2.   Nominal Track Gauge (NominalTrackGauge)Tento typ je subtypom TransportProperty.
The nominal distance between the two outer rails (gauge) of a railway track.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of TransportProperty.speed | Určenie maximálnej rýchlosti, na akú je železničná trať konštruovaná. | Velocity |  
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTúto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.
nominalGauge | A single value that identifies the track gauge. | Measure | voidable7.6.1.2.   Menovitý rozchod koľaje (NominalTrackGauge)
nominalGaugeCategory | Provision of the gauge of a railway track as a fuzzy category with respect to the European standard nominal gauge. | TrackGaugeCategoryValue | voidableMenovitá vzdialenosť medzi dvomi vonkajšími koľajnicami (rozchod) železničnej trate.
This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.Tento typ je subtypom TransportProperty.
7.6.1.3.   Number Of Tracks (NumberOfTracks)Atribút | Definícia | Typ | Voidability
The number of tracks for a railway stretch.nominalGauge | Jediná hodnota, ktorá udáva rozchod koľaje. | Measure | voidable
This type is a sub-type of TransportProperty.nominalGaugeCategory | Stanovenie rozchodu železničnej trate ako neurčitej kategórie s ohľadom na európsky štandardný menovitý rozchod. | TrackGaugeCategoryValue | voidable
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTúto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.
minMaxNumberOfTracks | Indicates whether the number of tracks are counted as minimum or maximum value. | MinMaxTrackValue | voidable7.6.1.3.   Počet koľají (NumberOfTracks)
numberOfTracks | The number of tracks present. | Integer |  Počet koľají pre železničný úsek.
This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.Tento typ je subtypom TransportProperty.
7.6.1.4.   Railway Area (RailwayArea)Atribút | Definícia | Typ | Voidability
Surface occupied by a railway track, including ballast.minMaxNumberOfTracks | Označuje, či sa počet koľají počíta ako minimálna alebo maximálna hodnota. | MinMaxTrackValue | voidable
This type is a sub-type of TransportArea.numberOfTracks | Počet existujúcich koľají. | Integer |  
7.6.1.5.   Railway Electrification (RailwayElectrification)Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.
Indication whether the railway is provided with an electric system to power vehicles moving along it.7.6.1.4.   Oblasť železnice (RailwayArea)
This type is a sub-type of TransportProperty.Povrch zabraný železničnou traťou vrátane koľajového lôžka.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom TransportArea.
electrified | Indicates whether the railway is provided with an electric system to power vehicles moving along it. | Boolean |  7.6.1.5.   Elektrifikácia železníc (RailwayElectrification)
This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.Označuje, či je železnica napojená na elektrickú sústavu potrebnú na pohon vozidiel, ktoré sa na nej pohybujú.
7.6.1.6.   Railway Line (RailwayLine)Tento typ je subtypom TransportProperty.
A collection of railway link sequences and or individual railway links that are characterized by one or more thematical identifiers and/or properties.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of TransportLinkSet.electrified | Označuje, či je železnica napojená na elektrickú sústavu potrebnú na pohon vozidiel, ktoré sa na nej pohybujú. | Boolean |  
Attributes of the spatial object type RailwayLineTúto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.
Attribute | Definition | Type | Voidability7.6.1.6.   Železničná trať (RailwayLine)
railwayLineCode | A code assigned to a railway line which is unique within a Member State. | CharacterString | voidableSúbor postupností železničných spojení a/alebo jednotlivých železničných spojení charakterizovaných jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.
7.6.1.7.   Railway Link (RailwayLink)Tento typ je subtypom TransportLinkSet.
A linear spatial object that describes the geometry and connectivity of a railway network between two points in the network.Atribúty typu priestorových objektov RailwayLine
This type is a sub-type of TransportLink.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
Attributes of the spatial object type RailwayLinkrailwayLineCode | Kód pridelený železničnej trati, ktorý je v rámci členského štátu jedinečný. | CharacterString | voidable
Attribute | Definition | Type | Voidability7.6.1.7.   Železničné spojenie (RailwayLink)
fictitious | The railway link does not represent a real and existing railway track but a fictitious trajectory. | Boolean | voidableLineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu železničnej siete medzi dvoma bodmi v sieti.
7.6.1.8.   Railway Link Sequence (RailwayLinkSequence)Tento typ je subtypom TransportLink.
A linear spatial object, composed of an ordered collection of railway links, which represents a continuous path in a railway network without any branches. The element has a defined beginning and end and every position on the railway link sequence is identifiable with one single parameter such as length. It describes an element of the railway network, characterized by one or more thematical identifiers and/or properties.Atribúty typu priestorových objektov RailwayLink
This type is a sub-type of TransportLinkSequence.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
7.6.1.9.   Railway Node (RailwayNode)fictitious | Železničné spojenie nepredstavuje reálnu a existujúcu železničnú trať, ale fiktívnu trajektóriu. | Boolean | voidable
A point spatial object which represents a significant point along the railway network or defines an intersection of railway tracks used to describe its connectivity.7.6.1.8.   Postupnosť železničných spojení (RailwayLinkSequence)
This type is a sub-type of TransportNode.Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru železničných spojení, ktorý predstavuje súvislú cestu v železničnej sieti bez akýchkoľvek odbočiek. Prvok má vymedzený začiatok a koniec a každá poloha v postupnosti železničných spojení je identifikovateľná jediným parametrom, napríklad dĺžkou. Opisuje prvok železničnej siete charakterizovaný jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.
Attributes of the spatial object type RailwayNodeTento typ je subtypom TransportLinkSequence.
Attribute | Definition | Type | Voidability7.6.1.9.   Železničný uzol (RailwayNode)
formOfNode | The function of a railway node within the railway network. | FormOfRailwayNodeValue | voidablePriestorový objekt bodu, ktorý predstavuje významný bod pozdĺž železničnej siete alebo ktorý vymedzuje križovanie železničných tratí použité na opis konektivity siete.
7.6.1.10.   Railway Station Area (RailwayStationArea)Tento typ je subtypom TransportNode.
An area spatial object which is used to represent the topographical limits of the facilities of a railway station (buildings, railway yards, installations and equipment) devoted to carry out railway station operations.Atribúty typu priestorových objektov RailwayNode
This type is a sub-type of TransportArea.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
7.6.1.11.   Railway Station Code (RailwayStationCode)formOfNode | Druh železničného uzla v rámci železničnej siete. | FormOfRailwayNodeValue | voidable
The unique code assigned to a railway station.7.6.1.10.   Oblasť železničnej stanice (RailwayStationArea)
This type is a sub-type of TransportProperty.Oblasť priestorového objektu, ktorá sa používa na reprezentáciu topografických limitov zariadení železničnej stanice (budovy, nákladné stanice, zariadenia a vybavenie) určených na realizáciu úkonov v železničnej doprave.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom TransportArea.
stationCode | A unique code assigned to a railway station. | CharacterString |  7.6.1.11.   Kód železničnej stanice (RailwayStationCode)
This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.Jedinečný kód pridelený železničnej stanici.
7.6.1.12.   Railway Station Node (RailwayStationNode)Tento typ je subtypom TransportProperty.
A railway node which represents the location of a railway station along the railway network.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of RailwayNode.stationCode | Jedinečný kód pridelený železničnej stanici. | CharacterString |  
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTúto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.
numberOfPlatforms | A value indicating the number of platforms available at a railway station. | Integer | voidable7.6.1.12.   Uzol železničnej stanice (RailwayStationNode)
For a railway station node, the value for the ‘formOfNode’ attribute shall always be ‘RailwayStop’.Železničný uzol, ktorý predstavuje polohu železničnej stanice v rámci železničnej siete.
7.6.1.13.   Railway Type (RailwayType)Tento typ je subtypom RailwayNode.
The type of railway transport the line is designed for.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of TransportProperty.numberOfPlatforms | Hodnota udávajúca počet nástupíšť, ktoré sú k dispozícii na železničnej stanici. | Integer | voidable
Attribute | Definition | Type | VoidabilityPre uzol železničnej stanice je hodnota atribútu „formOfNode“ vždy „RailwayStop“.
type | The type of railway transport to which the line is designed for. | RailwayTypeValue |  7.6.1.13.   Druh železnice (RailwayType)
This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.Druh železničnej dopravy, pre ktorú je trať konštruovaná.
7.6.1.14.   Railway Use (RailwayUse)Tento typ je subtypom TransportProperty.
The current use of the railway.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of TransportProperty.type | Druh železničnej dopravy, pre ktorú je trať konštruovaná. | RailwayTypeValue |  
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTúto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.
use | The current use of the railway. | RailwayUseValue |  7.6.1.14.   Používanie železnice (RailwayUse)
This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.Aktuálne používanie železnice.
7.6.1.15.   Railway Yard Area (RailwayYardArea)Tento typ je subtypom TransportProperty.
An area spatial object which is used to represent the topographical limits of a railway yard.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of TransportArea.use | Aktuálne používanie železnice. | RailwayUseValue |  
7.6.1.16.   Railway Yard Node (RailwayYardNode)Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.
A railway node which occurs within a railway yard area.7.6.1.15.   Oblasť nákladnej stanice (RailwayYardArea)
This type is a sub-type of RailwayNode.Priestorový objekt oblasti, ktorý sa používa na reprezentáciu topografických limitov nákladnej stanice.
For a railway yard node, the value for the ‘formOfNode’ attribute shall always be ‘RailwayStop’.Tento typ je subtypom TransportArea.
7.6.2.    Enumerations7.6.1.16.   Uzol nákladnej stanice (RailwayYardNode)
7.6.2.1.   Minimum Or Maximum Track Number (MinMaxTrackValue)Železničný uzol, ktorý sa nachádza v oblasti nákladnej stanice.
Values to indicate whether number of tracks are counted as the maximum, minimum or average number.Tento typ je subtypom RailwayNode.
Allowed values for the enumeration MinMaxTrackValuePre uzol nákladnej stanice je hodnota atribútu „formOfNode“ vždy „RailwayStop“.
Value | Definition7.6.2.    Enumerácie
average | The number of tracks is the average value for a given part of the railway network.7.6.2.1.   Minimálny alebo maximálny počet koľají (MinMaxTrackValue)
maximum | The number of tracks is the maximum value for a given part of the railway network.Hodnoty, ktoré udávajú, či sa počet koľají počíta ako maximálny, minimálny alebo priemerný.
minimum | The number of tracks is the minimum value for a given part of the railway network.Prípustné hodnoty pre enumeráciu MinMaxTrackValue
7.6.2.2.   Track Gauge Category (TrackGaugeCategoryValue)Hodnota | Definícia
The possible categories of railways concerning its nominal track gauge.average | Počet koľají je priemerná hodnota pre danú časť železničnej siete.
Allowed values for the enumeration TrackGaugeCategoryValuemaximum | Počet koľají je maximálna hodnota pre danú časť železničnej siete.
Value | Definitionminimum | Počet koľají je minimálna hodnota pre danú časť železničnej siete.
broad | The nominal track gauge property is broader than the standard one.7.6.2.2.   Kategória rozchodu koľaje (TrackGaugeCategoryValue)
standard | The nominal track gauge property is equal to the European standard (1 435 millimetres).Možné kategórie železníc týkajúce sa ich menovitého rozchodu koľaje.
narrow | The nominal track gauge property is narrower than the standard one.Prípustné hodnoty pre enumeráciu TrackGaugeCategoryValue
notApplicable | The definition of a nominal track gauge property is not applicable to the type of railway transport.Hodnota | Definícia
7.6.3.    Code Listsbroad | Menovitý rozchod koľaje je širší ako štandardný.
7.6.3.1.   Form Of Railway Node (FormOfRailwayNodeValue)standard | Menovitý rozchod koľaje je rovnaký ako európska norma (1 435 milimetrov).
The possible functions of a railway node within the railway network.narrow | Menovitý rozchod koľaje je užší ako štandardný.
▼M2notApplicable | Definícia menovitého rozchodu koľaje sa nevzťahuje na daný druh železničnej dopravy.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.7.6.3.    Zoznamy kódov
▼M17.6.3.1.   Druh železničného uzla (FormOfRailwayNodeValue)
►M2  Values for the code list ◄ FormOfRailwayNodeValueMožné funkcie železničného uzla v rámci železničnej siete.
Value | Definition▼M2
junction | A railway node where the railway network has a mechanism consisting on a railroad track with two movable rails and the necessary connections, which let vehicles turn from one track to another.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
levelCrossing | A railway node where the railway network is a crossed by a road at the same level.▼M1
pseudoNode | A railway node which represents a point where one or more attributes of the railway links connected to it change their value, or a point necessary to describe the geometry of the network.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ FormOfRailwayNodeValue
railwayEnd | Only one railway link connects to the railway node. It signifies the end of a railway line.Hodnota | Definícia
railwayStop | A place in the railway network where trains stop to load/unload cargo or to let passengers get on and off the train.junction | Železničný uzol, v ktorom má železničná sieť mechanizmus tvorený železničnou koľajou s dvomi pohyblivými koľajnicami a potrebnými spojeniami, ktorý umožňuje vozidlám odbočiť z jednej koľaje na druhú.
▼BlevelCrossing | Železničný uzol, v ktorom železničnú sieť križuje cesta v rovnakej úrovni.
7.6.3.2.   Railway Type (RailwayTypeValue)pseudoNode | Železničný uzol, ktorý predstavuje bod, v ktorom sa mení hodnota jedného alebo viacerých atribútov prepojených železničných spojení, alebo bod potrebný na opis geometrie siete.
The possible types of railway transport.railwayEnd | K železničnému uzlu sa pripája len jedno železničné spojenie. Signalizuje koniec železničnej trate.
▼M2railwayStop | Miesto v železničnej sieti, v ktorom vlaky zastavujú na účely nakládky/vykládky nákladu alebo nastúpenia a vystúpenia cestujúcich.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.▼B
▼M17.6.3.2.   Druh železnice (RailwayTypeValue)
►M2  Values for the code list ◄ RailwayTypeValueMožné druhy železničnej dopravy.
Value | Definition▼M2
cogRailway | A railway transport which allows the vehicles to operate on steep gradients, consisting of a railway provided with a toothed rack rail (usually between the running rails) where vehicles are fitted with one or more cog wheels or pinions that mesh with this rack rail.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
funicular | A railway transport consisting of a cable attached to a vehicle on rails which moves them up and down a very steep slope. Where possible the ascending and descending vehicles counterbalance each other.▼M1
magneticLevitation | A railway transport based on a single rail which acts as guideway of a vehicle and supports it by means of a magnetic levitation mechanism.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ RailwayTypeValue
metro | An urban railway transport system used in large urban areas, which runs on a separate track from other transport systems, is usually electrically powered and in some cases runs under ground.Hodnota | Definícia
monorail | A railway transport based on a single rail which acts as both its only support and guideway.cogRailway | Železničná doprava, ktorá umožňuje prevádzkovať vozidlá na strmých svahoch, tvorená koľajou s ozubenou koľajnicou (zvyčajne medzi hlavnými koľajnicami), pričom vozidlá majú jedno alebo niekoľko ozubených kolies alebo pastorkov, ktoré zapadajú do tejto ozubenej koľajnice.
suspendedRail | A railway transport based on a single rail, acting as both support and guideway, from which a vehicle is suspended to move along the railway.funicular | Železničná doprava tvorená lanom pripevneným k vozidlu na koľajniciach, ktoré premiestňuje toto vozidlo smerom hore a dole na veľmi strmom svahu. Ak je to možné, stúpajúce a klesajúce vozidlo sa navzájom vyvažujú.
train | A railway transport usually consisting of two parallel rails on which a powered-vehicle or train machine pulls a connected series of vehicles to move them along the railway in order to transport freight or passengers from one destination to another.magneticLevitation | Železničná doprava s jednou koľajnicou, ktorá plní úlohu vodiacej koľajnice vozidla a nadnáša ho mechanizmom magnetickej levitácie.
tramway | A railway transport system used in urban areas, which often runs at street level, sharing road space with motor traffic and pedestrians. Tramways are usually electrically powered.metro | Mestský železničný dopravný systém používaný vo veľkých mestských oblastiach, ktorý má koľaj oddelenú od ostatných dopravných systémov a ktorý je poháňaný obyčajne elektrickou energiou a v niektorých prípadoch vedený pod zemou.
▼Bmonorail | Železničná doprava s jednou koľajnicou, ktorá plní úlohu nosnej a vodiacej koľajnice.
7.6.3.3.   Railway Use (RailwayUseValue)suspendedRail | Železničná doprava s jednou koľajnicou, ktorá plní úlohu nosnej a vodiacej koľajnice a na ktorej je vozidlo zavesené a pohybuje sa pozdĺž koľaje.
The possible uses of railways.train | Železničná doprava tvorená obyčajne dvomi súbežnými koľajnicami, na ktorých hnacie vozidlo alebo lokomotíva ťahá prepojené skupiny vozňov pozdĺž koľajnice na účely prepravy nákladu alebo cestujúcich z jedného miesta na druhé.
▼M2tramway | Železničný dopravný systém používaný v mestských oblastiach, ktorý často prechádza na úrovni ulice a delí sa o cestu s motorizovanou dopravou a chodcami. Električky sú obyčajne poháňané elektrickou energiou.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.▼B
▼M17.6.3.3.   Používanie železnice (RailwayUseValue)
►M2  Values for the code list ◄ RailwayUseValueMožné používanie železnice.
Value | Definition▼M2
cargo | The use of railway is exclusively for cargo operations.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
carShuttle | The use of railway is exclusively to perform car shuttle transport.▼M1
mixed | The use of railway is mixed. It is used to transport passengers and cargo.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ RailwayUseValue
passengers | The use of railway is exclusively to transport passengers.Hodnota | Definícia
▼Bcargo | Železnica sa používa len na účely prepravy nákladu.
7.7.    Road Transport NetworkcarShuttle | Železnica sa používa len na účely kyvadlovej dopravy.
7.7.1.    Spatial Object Typesmixed | Železnica má kombinované využitie. Používa sa na prepravu cestujúcich a nákladu.
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Road Transport Network:passengers | Železnica sa používa len na účely prepravy cestujúcich.
— E-Road▼B
— Form of Way7.7.    Cestná dopravná sieť
— Functional Road Class7.7.1.    Typy priestorových objektov
— Number of LanesNa výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú cestnej dopravnej siete, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
— Road— Cesta E
— Road Area— Druh cesty
— Road Link— Funkčnosť triedy cesta
— Road Link Sequence— Počet jazdných pruhov
— Road Name— Cesta
— Road Node— Oblasť cesty
— Road Service Area— Cestné spojenie
— Road Service Type— Postupnosť cestných spojení
— Road Surface Category— Názov cesty
— Road Width— Cestný uzol
— Speed Limit— Oblasť cestných služieb
— Vehicle Traffic Area— Druh cestných služieb
7.7.1.1.   E-Road (ERoad)— Kategória povrchu cesty
A collection of road link sequences and or individual road links that represents a route that is part of the international E-road network, characterized by its European route number.— Šírka cesty
This type is a sub-type of TransportLinkSet.— Obmedzenie rýchlosti
Attributes of the spatial object type ERoad— Oblasť premávky vozidiel
Attribute | Definition | Type | Voidability7.7.1.1.   Cesta E (ERoad)
europeanRouteNumber | Code, identifying the route in the international E-road network. The code always starts with a letter ‘E’, followed by a one-, two- or three-digit number. | CharacterString | voidableSúbor postupností cestných spojení a/alebo jednotlivých cestných spojení predstavujúci trasu, ktorá je súčasťou medzinárodnej siete ciest E charakterizovanej jej číslom európskej cesty.
7.7.1.2.   Form Of Way (FormOfWay)Tento typ je subtypom TransportLinkSet.
A classification based on the physical properties of the Road Link.Atribúty typu priestorových objektov ERoad
This type is a sub-type of TransportProperty.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
Attribute | Definition | Type | VoidabilityeuropeanRouteNumber | Kód označujúci trasu v medzinárodnej sieti ciest E. Kód začína vždy písmenom „E“, po ktorom nasleduje číslo s jednou, dvomi alebo tromi číslicami. | CharacterString | voidable
formOfWay | Physical form of the way. | FormOfWayValue |  7.7.1.2.   Druh cesty (FormOfWay)
This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.Klasifikácia založená na fyzických vlastnostiach cestného spojenia.
7.7.1.3.   Functional Road Class (FunctionalRoadClass)Tento typ je subtypom TransportProperty.
A classification based on the importance of the role that the road performs in the road network.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of TransportProperty.formOfWay | Fyzická forma cesty. | FormOfWayValue |  
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTúto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.
functionalClass | Functional rank of the road link in the road network. | FunctionalRoadClassValue |  7.7.1.3.   Funkčosť triedy ciest (FunctionalRoadClass)
This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.Klasifikácia založená na dôležitosti funkcie, ktorú cesta plní v cestnej sieti.
7.7.1.4.   Number Of Lanes (NumberOfLanes)Tento typ je subtypom TransportProperty.
The number of lanes of a road element.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of TransportProperty.functionalClass | Funkčnosť radu cestného spojenia v cestnej sieti. | FunctionalRoadClassValue |  
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTúto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.
direction | Indicates which direction the number of lanes is valid for. | LinkDirectionValue | voidable7.7.1.4.   Počet jazdných pruhov (NumberOfLanes)
minMaxNumberOfLanes | Indicates if the number of lanes is counted as minimum or maximum value. | MinMaxLaneValue | voidablePočet jazdných pruhov cestného prvku.
numberOfLanes | Number of lanes. | Integer |  Tento typ je subtypom TransportProperty.
This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
7.7.1.5.   Road (Road)direction | Označuje, pre aký smer platí počet jazdných pruhov. | LinkDirectionValue | voidable
A collection of road link sequences and/or individual road links that are characterized by one or more thematic identifiers and/or properties.minMaxNumberOfLanes | Označuje, či sa počet jazdných pruhov počíta ako minimálna alebo maximálna hodnota. | MinMaxLaneValue | voidable
This type is a sub-type of TransportLinkSet.numberOfLanes | Počet jazdných pruhov. | Integer |  
Attributes of the spatial object type RoadTúto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.
Attribute | Definition | Type | Voidability7.7.1.5.   Cesta (Road)
localRoadCode | Identification code assigned to the road by the local road authority. | CharacterString | voidableSúbor postupností cestných spojení a/alebo jednotlivých cestných spojení charakterizovaných jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.
nationalRoadCode | The national number of the road. | CharacterString | voidableTento typ je subtypom TransportLinkSet.
7.7.1.6.   Road Area (RoadArea)Atribúty typu priestorových objektov Road
Surface which extends to the limits of a road, including vehicular areas and other parts of it.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of TransportArea.localRoadCode | Identifikační kód, ktorý ceste pridelil miestny cestný orgán. | CharacterString | voidable
7.7.1.7.   Road Link (RoadLink)nationalRoadCode | Vnútroštátne číslo cesty. | CharacterString | voidable
A linear spatial object that describes the geometry and connectivity of a road network between two points in the network. Road links can represent paths, bicycle roads, single carriageways, multiple carriageway roads and even fictitious trajectories across traffic squares.7.7.1.6.   Oblasť cesty (RoadArea)
This type is a sub-type of TransportLink.Plocha, ktorá sa rozprestiera až po hranice cesty, vrátane plôch pre premávku vozidiel a iných častí cesty.
7.7.1.8.   Road Link Sequence (RoadLinkSequence)Tento typ je subtypom TransportArea.
A linear spatial object, composed of an ordered collection of road links, which represents a continuous path in a road network without any branches. The element has a defined beginning and end and every position on the road link sequence is identifiable with one single parameter such as length. It describes an element of the road network, characterized by one or more thematic identifiers and/or properties.7.7.1.7.   Cestné spojenie (RoadLink)
This type is a sub-type of TransportLinkSequence.Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu cestnej siete medzi dvoma bodmi v sieti. Cestné spojenia môžu predstavovať cesty, cesty pre bicyklistov, jednoprúdové cesty, cesty s viacerými jazdnými pruhmi a rovné fiktívne trajektórie naprieč dopravnými štvorcami.
7.7.1.9.   Road Name (RoadName)Tento typ je subtypom TransportLink.
Name of a road, as assigned by the responsible authority.7.7.1.8.   Postupnosť cestných spojení (RoadLinkSequence)
This type is a sub-type of TransportProperty.Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru cestných spojení, ktorý predstavuje súvislú cestu v cestnej sieti bez akýchkoľvek odbočiek. Prvok má vymedzený začiatok a koniec a každá poloha v postupnosti cestných spojení je identifikovateľná jediným parametrom, napríklad dĺžkou. Opisuje prvok cestnej siete charakterizovaný jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom TransportLinkSequence.
name | Name of the road. | GeographicalName |  7.7.1.9.   Názov cesty (RoadName)
This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.Názov cesty, ktorý pridelil zodpovedný orgán.
7.7.1.10.   Road Node (RoadNode)Tento typ je subtypom TransportProperty.
A point spatial object that is used to either represent connectivity between two road links or to represent a significant spatial object such as a services station or roundabout.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of TransportNode.name | Názov cesty. | GeographicalName |  
Attributes of the spatial object type RoadNodeTúto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.
Attribute | Definition | Type | Voidability7.7.1.10.   Cestný uzol (RoadNode)
formOfRoadNode | Description of the function of a road node in the road transport network. | FormOfRoadNodeValue | voidablePriestorový objekt bodu používaný buď na reprezentáciu konektivity medzi dvoma cestnými spojeniami alebo na reprezentáciu významného priestorového objektu, akým je napríklad čerpacia stanica alebo kruhový objazd.
7.7.1.11.   Road Service Area (RoadServiceArea)Tento typ je subtypom TransportNode.
Surface annexed to a road and devoted to offer particular services for it.Atribúty typu priestorových objektov RoadNode
This type is a sub-type of TransportArea.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
7.7.1.12.   Road Service Type (RoadServiceType)formOfRoadNode | Opis druhu cestného uzla v cestnej dopravnej sieti. | FormOfRoadNodeValue | voidable
Description of the type of road service area and the available facilities.7.7.1.11.   Oblasť cestných služieb (RoadServiceArea)
This type is a sub-type of TransportProperty.Plocha pripojená k ceste a určená na poskytovanie konkrétnych služieb, ktoré sa na ňu vzťahujú.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom TransportArea.
availableFacility | Facility that is available for a given road service area. | ServiceFacilityValue |  7.7.1.12.   Druh cestných služieb (RoadServiceType)
type | Type of road service area. | RoadServiceTypeValue |  Opis typu oblasti cestných služieb a dostupných zariadení.
This property can only be associated with a spatial object of the type RoadServiceArea or RoadNode (when formOfRoadNode=roadServiceArea).Tento typ je subtypom TransportProperty.
7.7.1.13.   Road Surface Category (RoadSurfaceCategory)Atribút | Definícia | Typ | Voidability
Specification of the state of the surface of the associated Road Element. Indicates whether a road is paved or unpaved.availableFacility | Zariadenie, ktoré je k dispozícii pre danú oblasť cestných služieb. | ServiceFacilityValue |  
This type is a sub-type of TransportProperty.type | Typ oblasti cestných služieb. | RoadServiceTypeValue |  
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTúto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom typu RoadServiceArea alebo RoadNode (kde formOfRoadNode = roadServiceArea).
surfaceCategory | Type of road surface. | RoadSurfaceCategoryValue |  7.7.1.13.   Kategória povrchu cesty (RoadSurfaceCategory)
This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.Špecifikácia stavu povrchu asociovaného cestného prvku. Označuje, či má cesta spevnený alebo nespevnený povrch.
7.7.1.14.   Road Width (RoadWidth)Tento typ je subtypom TransportProperty.
The width of the road, measured as an average value.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of TransportProperty.surfaceCategory | Druh povrchu cesty. | RoadSurfaceCategoryValue |  
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTúto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.
measuredRoadPart | Indicates to which part of a road the value for the attribute ‘width’ applies. | RoadPartValue | voidable7.7.1.14.   Šírka cesty (RoadWidth)
width | Road width value. | Measure |  Šírka cesty meraná ako priemerná hodnota.
This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.Tento typ je subtypom TransportProperty.
7.7.1.15.   Speed Limit (SpeedLimit)Atribút | Definícia | Typ | Voidability
Limit for the speed of a vehicle on a road.measuredRoadPart | Označuje, na ktorú časť cesty sa vzťahuje hodnota pre atribút „width“. | RoadPartValue | voidable
This type is a sub-type of TransportProperty.width | Hodnota šírky cesty. | Measure |  
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTúto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.
areaCondition | Speed limit is dependent on environmental circumstances. | AreaConditionValue | voidable7.7.1.15.   Obmedzenie rýchlosti (SpeedLimit)
direction | Indicates which direction the speed limit is valid for. | LinkDirectionValue | voidableObmedzenie rýchlosti vozidla na ceste.
laneExtension | Number of lanes (including the start lane) to which the speed limit applies. | Integer | voidableTento typ je subtypom TransportProperty.
speedLimitMinMaxType | Indicates if the speed limit is maximum or minimum and if it is recommended. | SpeedLimitMinMaxValue |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
speedLimitSource | Source for speed limit. | SpeedLimitSourceValue | voidableareaCondition | Obmedzenie rýchlosti závisí od okolností prostredia. | AreaConditionValue | voidable
speedLimitValue | Value for speed limit. | Velocity |  direction | Označuje, pre ktorý smer platí obmedzenie rýchlosti. | LinkDirectionValue | voidable
startLane | Index of the first lane to which speed limit applies. For countries with right-hand traffic, the index 1 refers to the rightmost lane and the index is incremented to the left; for countries with left-hand traffic, the index 1 refers to the leftmost lane, and the index is incremented to the right. | Integer | voidablelaneExtension | Počet jazdných pruhov (vrátane počiatočného jazdného pruhu), pre ktoré platí obmedzenie rýchlosti. | Integer | voidable
validityPeriod | Period during which the speed limit is valid. | TM_Period | voidablespeedLimitMinMaxType | Označuje, či je obmedzenie rýchlosti maximálne alebo minimálne a či je odporúčané. | SpeedLimitMinMaxValue |  
vehicleType | Vehicle type the speed limit is restricted to. | VehicleTypeValue | voidablespeedLimitSource | Zdroj obmedzenia rýchlosti. | SpeedLimitSourceValue | voidable
weatherCondition | Weather condition the speed limit is dependent on. | WeatherConditionValue | voidablespeedLimitValue | Hodnota obmedzenia rýchlosti. | Velocity |  
This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.startLane | Index prvého jazdného pruhu, pre ktorý platí obmedzenie rýchlosti. V krajinách s premávkou po pravej strane sa index 1 vzťahuje na jazdný pruh na pravom okraji a index sa zvyšuje smerom doľava. V krajinách s premávkou po ľavej strane sa index 1 vzťahuje na jazdný pruh na ľavom okraji a index sa zvyšuje smerom doprava. | Integer | voidable
7.7.1.16.   Vehicle Traffic Area (VehicleTrafficArea)validityPeriod | Obdobie, počas ktorého platí obmedzenie rýchlosti. | TM_Period | voidable
Surface that represents the part of a road which is used for the normal traffic of vehicles.vehicleType | Druh vozidiel, na ktoré sa vzťahuje výhradné obmedzenie rýchlosti. | VehicleTypeValue | voidable
This type is a sub-type of TransportArea.weatherCondition | Poveternostné podmienky, od ktorých závisí obmedzenie rýchlosti. | WeatherConditionValue | voidable
7.7.2.    EnumerationsTúto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.
7.7.2.1.   Functional Road Class (FunctionalRoadClassValue)7.7.1.16.   Oblasť premávky vozidiel (VehicleTrafficArea)
Values for the functional road classification. This classification is based on the importance of the role that the road performs in the road network.Plocha, ktorá predstavuje časť cesty používanú na bežnú premávku vozidiel.
Allowed values for the enumeration FunctionalRoadClassValueTento typ je subtypom TransportArea.
Value | Definition7.7.2.    Enumerácie
mainRoad | The most important roads in a given network.7.7.2.1.   Funkčnosť triedy cesta (FunctionalRoadClassValue)
firstClass | The second most important roads in a given network.Hodnoty pre funkčnú klasifikáciu ciest. Táto klasifikácia je založená na dôležitosti funkcie, ktorú cesta plní v cestnej sieti.
secondClass | The third most important roads in a given network.Prípustné hodnoty pre enumeráciu FunctionalRoadClassValue
thirdClass | The fourth most important roads in a given network.Hodnota | Definícia
fourthClass | The fifth most important roads in a given network.mainRoad | Najdôležitejšie cesty v danej sieti.
fifthClass | The sixth most important roads in a given network.firstClass | Druhé najdôležitejšie cesty v danej sieti.
sixthClass | The seventh most important roads in a given network.secondClass | Tretie najdôležitejšie cesty v danej sieti.
seventhClass | The eighth most important roads in a given network.thirdClass | Štvrté najdôležitejšie cesty v danej sieti.
eighthClass | The ninth most important roads in a given network.fourthClass | Piate najdôležitejšie cesty v danej sieti.
ninthClass | The least important roads in a given network.fifthClass | Šieste najdôležitejšie cesty v danej sieti.
7.7.2.2.   Minimum Or Maximum Lane Number (MinMaxLaneValue)sixthClass | Siedme najdôležitejšie cesty v danej sieti.
Values to indicate whether number of lanes are counted as the maximum, minimum or average number.seventhClass | Ôsme najdôležitejšie cesty v danej sieti.
Allowed values for the enumeration MinMaxLaneValueeighthClass | Deviate najdôležitejšie cesty v danej sieti.
Value | DefinitionninthClass | Najmenej dôležité cesty v danej sieti.
maximum | The number of lanes is the maximum value for a given part of the road network.7.7.2.2.   Minimálny alebo maximálny počet jazdných pruhov (MinMaxLaneValue)
minimum | The number of lanes is the minimum value for a given part of the road network.Hodnoty, ktoré udávajú, či sa počet jazdných pruhov počíta ako maximálny, minimálny alebo priemerný.
average | The number of lanes is the average value for a given part of the road network.Prípustné hodnoty pre enumeráciu MinMaxLaneValue
7.7.2.3.   Nature Of Speed Limit (SpeedLimitMinMaxValue)Hodnota | Definícia
Possible values to indicate the nature of a speed limit.maximum | Počet jazdných pruhov je maximálna hodnota pre danú časť cestnej siete.
Allowed values for the enumeration SpeedLimitMinMaxValueminimum | Počet jazdných pruhov je minimálna hodnota pre danú časť cestnej siete.
Value | Definitionaverage | Počet jazdných pruhov je priemerná hodnota pre danú časť cestnej siete.
maximum | Speed limit is a maximum value7.7.2.3.   Charakter obmedzenia rýchlosti (SpeedLimitMinMaxValue)
minimum | Speed limit is a minimum valueMožné hodnoty na určenie charakteru obmedzenia rýchlosti.
recommendedMaximum | Speed limit is a recommended maximum valuePrípustné hodnoty pre enumeráciu SpeedLimitMinMaxValue
recommendedMinimum | Speed limit is a recommended minimum valueHodnota | Definícia
7.7.3.    Code Listsmaximum | Obmedzenie rýchlosti je maximálna hodnota.
7.7.3.1.   Area Condition (AreaConditionValue)minimum | Obmedzenie rýchlosti je minimálna hodnota.
Speed limit restriction depending on the area.recommendedMaximum | Obmedzenie rýchlosti je odporúčaná maximálna hodnota.
▼M2recommendedMinimum | Obmedzenie rýchlosti je odporúčaná minimálna hodnota.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.7.7.3.    Zoznamy kódov
▼M17.7.3.1.   Podmienky týkajúce sa oblasti (AreaConditionValue)
►M2  Values for the code list ◄ AreaConditionValueObmedzenie rýchlosti v závislosti od oblasti.
Value | Definition▼M2
inNationalPark | Speed limit restriction inside national park.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
insideCities | Speed limit restriction inside cities.▼M1
nearRailroadCrossing | Speed limit restriction near rail road crossing.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ AreaConditionValue
nearSchool | Speed limit restriction near school.Hodnota | Definícia
outsideCities | Speed limit restriction outside cities.inNationalPark | Obmedzenie rýchlosti v národnom parku.
trafficCalmingArea | Speed limit restriction in traffic calming area.insideCities | Obmedzenie rýchlosti v mestách.
▼BnearRailroadCrossing | Obmedzenie rýchlosti v blízkosti železničného priecestia.
7.7.3.2.   Form Of Road Node (FormOfRoadNodeValue)nearSchool | Obmedzenie rýchlosti v blízkosti školy.
Functions of road nodes.outsideCities | Obmedzenie rýchlosti mimo miest.
▼M2trafficCalmingArea | Obmedzenie rýchlosti v oblasti s obmedzením dopravy.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.▼B
▼M17.7.3.2.   Druh cestného uzla (FormOfRoadNodeValue)
►M2  Values for the code list ◄ FormOfRoadNodeValueFunkcie cestných uzlov.
Value | Definition▼M2
enclosedTrafficArea | The road node is situated inside and/or represents an enclosed traffic area. A traffic area is an area with no internal structure of legally defined driving directions. At least two roads are connected to the area.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
junction | Road node where three or more road links connect.▼M1
levelCrossing | A road node where the road network is a crossed by a railway at the same level.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ FormOfRoadNodeValue
pseudoNode | Exactly two road links connect to the road node.Hodnota | Definícia
roadEnd | Only one road link connects to the road node. It signifies the end of a road.enclosedTrafficArea | Cestný uzol sa nachádza vo vnútri uzatvorenej dopravnej oblasti a/alebo predstavuje uzatvorenú dopravnú oblasť. Dopravná oblasť je oblasť bez vnútornej štruktúry zákonom stanovených smerov jazdy. K oblasti sú pripojené aspoň dve cesty.
roadServiceArea | Surface annexed to a road and devoted to offer particular services for it.junction | Cestný uzol, kde sa prepájajú aspoň tri cestné spojenia.
roundabout | The road node represents or is a part of a roundabout. A roundabout is a road which forms a ring on which traffic travelling in only one direction is allowed.levelCrossing | Cestný uzol, v ktorom cestnú sieť križuje železnica v rovnakej úrovni.
trafficSquare | The road node is situated inside and/or represents a traffic square. A traffic square is an area (partly) enclosed by roads which is used for non-traffic purposes and which is not a roundabout.pseudoNode | Presne dve cestné spojenia pripojené k cestnému uzlu.
▼BroadEnd | K cestnému uzlu sa pripája len jedno cestné spojenie. Signalizuje koniec cesty.
7.7.3.3.   Form Of Way (FormOfWayValue)roadServiceArea | Plocha pripojená k ceste a určená na poskytovanie konkrétnych služieb, ktoré s ňou súvisia.
Classification based on the physical properties of the road link.roundabout | Cestný uzol predstavuje kruhový objazd alebo časť kruhového objazdu. Kruhový objazd je cesta, ktorá tvorí kruh, v ktorom je povolená premávka len jedným smerom.
▼M2trafficSquare | Cestný uzol sa nachádza vo vnútri dopravného štvorca a/alebo predstavuje dopravný štvorec. Dopravný štvorec je oblasť (čiastočne) uzavretá cestami, ktorá sa používa na iné ako dopravné účely a ktorá nie je kruhovým objazdom.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.▼B
▼M17.7.3.3.   Druh cesty (FormOfWayValue)
►M2  Values for the code list ◄ FormOfWayValueKlasifikácia založená na fyzických vlastnostiach cestného spojenia.
Value | Definition▼M2
bicycleRoad | Road where bicycles are the only vehicles allowed.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
dualCarriageway | Road with physically separated carriageways regardless of the number of lanes, which is not a motorway or a freeway.▼M1
enclosedTrafficArea | Area with no internal structure of legally defined driving directions. At least two roads are connected to the area.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ FormOfWayValue
entranceOrExitCarPark | Road specially designed to enter or to leave a parking area.Hodnota | Definícia
entranceOrExitService | Road used only to enter or to leave a service.bicycleRoad | Cesta, na ktorej sú povolenými dopravnými prostriedkami len bicykle.
freeway | Road having no single level crossings with other roads.dualCarriageway | Cesta s fyzicky oddelenými jazdnými dráhami bez ohľadu na počet jazdných pruhov, ktorá nie je diaľnicou ani rýchlostnou komunikáciou.
motorway | Road to which regulations will normally apply with regards to entry and use. It has two or more mostly physically separated carriageways and no single level-crossings.enclosedTrafficArea | Oblasť bez vnútornej štruktúry zákonom stanovených smerov jazdy. K oblasti sú pripojené aspoň dve cesty.
pedestrianZone | Area with a road network which is especially designed for use by pedestrians.entranceOrExitCarPark | Cesta špeciálne určená na vjazd na parkovisko alebo výjazd z parkoviska.
roundabout | Road which forms a ring on which traffic travelling in only one direction is allowed.entranceOrExitService | Cesta, ktorá sa používa len na vjazd na odpočívadlo alebo výjazd z neho.
serviceRoad | Road running parallel to, and designed to connect, a road with a relatively high connectivity function with roads with a lower connectivity function.freeway | Cesta, ktorá sa nekrižuje s inými cestami na rovnakej úrovni.
singleCarriageway | Road where the traffic is not separated by any physical object.motorway | Cesta, pre ktorú bežne platia obmedzenia z hľadiska vstupu a používania. Má aspoň dve jazdné dráhy, väčšinou fyzicky oddelené, a nekrižuje sa s inou cestou na rovnakej úrovni.
slipRoad | Road especially designed to enter or exit another road.pedestrianZone | Oblasť s cestnou sieťou, ktorá je špeciálne vyhradená na používanie pre chodcov.
tractorRoad | Arranged road only usable for a tractor (farm vehicle or forest machine) or terrain vehicle (a vehicle with higher ground clearance, big wheels and 4 wheel drive).roundabout | Cesta, ktorá tvorí kruh, v ktorom je povolená premávka len jedným smerom.
trafficSquare | Area (partly) enclosed by roads which is used for non-traffic purposes and which is not a roundabout.serviceRoad | Cesta rovnobežná s cestou s relatívne vysokou mierou konektivity alebo cesta určená na spojenie cesty s relatívne vysokou mierou konektivity s cestami s nižšou mierou konektivity.
walkway | Road reserved for pedestrian use and closed for regular vehicular use by a physically barrier.singleCarriageway | Cesta, na ktorej nie je doprava oddelená fyzickým objektom.
▼BslipRoad | Cesta špeciálne určená na vjazd na inú cestu alebo výjazd z inej cesty.
7.7.3.4.   Road Part (RoadPartValue)tractorRoad | Cesta zriadená len pre traktory (poľnohospodárske vozidlá alebo lesnícke stroje) alebo terénne vozidlá (vozidlá s väčšou svetlou výškou, veľkými kolesami a pohonom štyroch kolies).
Indication to which part of a road the value of a measurement applies.trafficSquare | Oblasť (čiastočne) uzavretá cestami, ktorá sa používa na iné ako dopravné účely a ktorá nie je kruhovým objazdom.
▼M2walkway | Cesta vyhradená na používanie pre chodcov, uzatvorená pre bežné vozidlá fyzickou bariérou.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.▼B
▼M17.7.3.4.   Časť cesty (RoadPartValue)
►M2  Values for the code list ◄ RoadPartValueOznačuje, na ktorú časť cesty sa vzťahuje hodnota merania.
Value | Definition▼M2
carriageway | The part of a road which is reserved for traffic.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
pavedSurface | The part of the road which is paved.▼M1
▼B►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ RoadPartValue
7.7.3.5.   Road Service Type (RoadServiceTypeValue)Hodnota | Definícia
Types of road service areas.carriageway | Časť cesty, ktorá je vyhradená pre premávku.
▼M2pavedSurface | Časť cesty, ktorá má spevnený povrch.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.▼B
▼M17.7.3.5.   Druh cestných služieb (RoadServiceTypeValue)
►M2  Values for the code list ◄ RoadServiceTypeValueDruhy oblastí cestných služieb.
Value | Definition▼M2
busStation | The road service is a bus stop.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
parking | The road service area is a parking facility.▼M1
restArea | The road service is a rest area.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ RoadServiceTypeValue
toll | Area that provides toll services such as ticket dispensers or toll payment services.Hodnota | Definícia
▼BbusStation | Cestná služba je autobusová zastávka.
7.7.3.6.   Road Surface Category (RoadSurfaceCategoryValue)parking | Oblasť cestnej služby je parkovisko.
Values to indicate whether a road is paved or not paved.restArea | Cestná služba je odpočívadlo.
▼M2toll | Oblasť, v ktorej sa zaisťujú služby súvisiace s mýtom, napríklad automaty na vydávanie lístkov alebo služby platby mýta.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.▼B
▼M17.7.3.6.   Kategória povrchu cesty (RoadSurfaceCategoryValue)
►M2  Values for the code list ◄ RoadSurfaceCategoryValueHodnoty, ktoré označujú, či má cesta spevnený alebo nespevnený povrch.
Value | Definition▼M2
paved | Road with a hard paved surface.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
unpaved | Road not paved.▼M1
▼B►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ RoadSurfaceCategoryValue
7.7.3.7.   Service Facility (ServiceFacilityValue)Hodnota | Definícia
Possible service facilities available at a road service area.paved | Cesta so spevneným povrchom.
▼M2unpaved | Cesta s nespevneným povrchom.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.▼B
▼M17.7.3.7.   Zariadenie služieb (ServiceFacilityValue)
►M2  Values for the code list ◄ ServiceFacilityValueMožné zariadenia služieb, ktoré sú k dispozícii v oblasti cestných služieb.
Value | Definition▼M2
drinks | Drinks are available.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
food | Food is available.▼M1
fuel | Fuel is available.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ ServiceFacilityValue
picnicArea | A picnic area is present.Hodnota | Definícia
playground | A playground area is present.drinks | Dostupnosť nápojov.
shop | A shop is present.food | Dostupnosť potravín.
toilets | Toilets are present.fuel | Dostupnosť pohonných látok.
▼BpicnicArea | Nachádza sa tu miesto na konzumáciu občerstvenia.
7.7.3.8.   Speed Limit Source (SpeedLimitSourceValue)playground | Na mieste sa nachádza ihrisko.
Possible sources for speed limits.shop | Na mieste sa nachádza obchod.
▼M2toilets | Na mieste sa nachádzajú toalety.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.▼B
▼M17.7.3.8.   Zdroj obmedzenia rýchlosti (SpeedLimitSourceValue)
►M2  Values for the code list ◄ SpeedLimitSourceValueMožné zdroje obmedzenia rýchlosti.
Value | Definition▼M2
fixedTrafficSign | Source is a fixed traffic sign (site specific administrative order, explicit speed limit).Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
regulation | Source is a regulation (national regulation, rule or ‘implicit speed limit’).▼M1
variableTrafficSign | Source is a variable traffic sign.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ SpeedLimitSourceValue
▼BHodnota | Definícia
7.7.3.9.   Vehicle Type (VehicleTypeValue)fixedTrafficSign | Zdrojom je pevné dopravné značenie (správne nariadenie pre konkrétne miesto, výslovne stanovené obmedzenie rýchlosti).
Possible types of vehicles.regulation | Zdrojom je predpis (vnútroštátny predpis, pravidlo alebo „implicitné obmedzenie rýchlosti“).
▼M2variableTrafficSign | Zdrojom je premenlivé dopravné značenie.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.▼B
▼M17.7.3.9.   Druh vozidla (VehicleTypeValue)
►M2  Values for the code list ◄ VehicleTypeValueMožné druhy vozidiel.
Value | Definition▼M2
allVehicle | Any vehicle, not including pedestrians.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
bicycle | A pedal-driven two-wheeled vehicle.▼M1
carWithTrailer | A passenger car with an attached trailer.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ VehicleTypeValue
deliveryTruck | A truck vehicle of relatively small size, whose principal use is for delivery of goods and materials.Hodnota | Definícia
emergencyVehicle | A vehicle engaged in emergency response, including but not limited to police, ambulance and fire.allVehicle | Všetky dopravné prostriedky s výnimkou chodcov.
employeeVehicle | A vehicle operated by an employee of an organization that is used according to that organization's procedures.bicycle | Pedálmi poháňaný dvojkolesový dopravný prostriedok.
facilityVehicle | A vehicle dedicated to a localized area within a private or restricted estate.carWithTrailer | Osobné vozidlo s pripojeným prívesom.
farmVehicle | Vehicle commonly associated with farming activities.deliveryTruck | Nákladné vozidlo relatívne malých rozmerov, ktorého primárnym účelom je dodávka tovaru a materiálu.
highOccupancyVehicle | Vehicle populated with a number of occupants corresponding to (or exceeding) the specified minimum number of passengers.emergencyVehicle | Vozidlo záchrannej služby, okrem iného vrátane polície, ambulancie a hasičov.
lightRail | Train-like transport vehicle limited to a rail network within a limited area.employeeVehicle | Vozidlo prevádzkované zamestnancom organizácie, ktoré sa používa podľa pravidiel tejto organizácie.
mailVehicle | A vehicle that collects, carries or delivers mail.facilityVehicle | Vozidlo používané vo vyhradenej oblasti v rámci súkromnej nehnuteľnosti alebo nehnuteľnosti s obmedzeným prístupom.
militaryVehicle | Vehicle authorized by a military authority.farmVehicle | Vozidlo bežne spájané s poľnohospodárskou činnosťou.
moped | Two or three wheeled vehicle equipped with internal combustion engine, with size less than 50 cc and maximum speed that does not exceed 45 km/h (28mph).highOccupancyVehicle | Vozidlo obsadené cestujúcimi, ktorých počet dosahuje (alebo prekračuje) stanovený minimálny počet cestujúcich.
motorcycle | Two or three wheeled vehicle equipped with internal combustion engine, with size more than 50 cc and maximum speed that does exceed 45 km/h (28mph).lightRail | Dopravný prostriedok podobný vlaku, ale používaný len v železničnej sieti vo vymedzenej oblasti.
passengerCar | A small vehicle designed for private transport of people.mailVehicle | Dopravný prostriedok, ktorý zbiera, prepravuje alebo doručuje poštu.
pedestrian | A person on foot.militaryVehicle | Vozidlo s povolením vojenského orgánu.
privateBus | A vehicle designed for transport of large groups of people, privately owned or chartered.moped | Dopravný prostriedok s dvomi alebo tromi kolesami vybavený vlastným spaľovacím motorom s objemom do 50 cm3, ktorého maximálna rýchlosť neprekračuje 45 km/hod (28 mph).
publicBus | A vehicle designed for transport of large groups of people that is generally characterised by published routes and schedules.motorcycle | Dopravný prostriedok s dvomi alebo tromi kolesami vybavený vlastným spaľovacím motorom s objemom viac ako 50 cm3, ktorého maximálna rýchlosť prekračuje 45 km/hod (28 mph).
residentialVehicle | A vehicle whose owner is resident (or a guest) of particular street or town area.passengerCar | Malé vozidlo určené na súkromnú prepravu osôb.
schoolBus | Vehicle operated on behalf of a school to transport students.pedestrian | Kráčajúca osoba.
snowChainEquippedVehicle | Any vehicle equipped with snow chains.privateBus | Vozidlo určené na prepravu veľkých skupín osôb, v súkromnom vlastníctve alebo prenajaté.
tanker | A truck with more than two axles used to transport liquid or gas loads in bulk.publicBus | Vozidlo určené na prepravu veľkých skupín osôb, ktoré má vo všeobecnosti zverejnené trasy a cestovné poriadky.
taxi | A vehicle licensed for hire usually fitted with a meter.residentialVehicle | Vozidlo, ktorého vlastník je obyvateľ (alebo návštevník) konkrétnej ulice alebo časti mesta.
transportTruck | A truck vehicle for long range transport of goods.schoolBus | Vozidlo prevádzkované v mene školy na prepravu študentov.
trolleyBus | A bus-like mass transport vehicle hooked up to an electrical network for power supply.snowChainEquippedVehicle | Akékoľvek vozidlo vybavené snehovými reťazami.
vehicleForDisabledPerson | A vehicle with supporting identification that designates a vehicle for disabled persons.tanker | Nákladné vozidlo s viac ako dvomi nápravami, ktoré sa používa na prepravu tekutého alebo plynného nákladu vo veľkých množstvách.
vehicleWithExplosiveLoad | Vehicle transporting explosive cargo.taxi | Vozidlo s povolením na prenájom a bežne vybavené taxametrom.
vehicleWithOtherDangerousLoad | Vehicle transporting dangerous cargo other than explosive or water-polluting loads.transportTruck | Nákladné vozidlo na diaľkovú prepravu tovarov.
vehicleWithWaterPollutingLoad | Vehicle transporting water-polluting cargo.trolleyBus | Vozidlo hromadnej dopravy autobusového typu, poháňané pripojením k elektrickej sieti.
▼BvehicleForDisabledPerson | Vozidlo s pomocným označením, ktoré označuje vozidlo pre zdravotne postihnuté osoby.
7.7.3.10.   Weather Condition (WeatherConditionValue)vehicleWithExplosiveLoad | Vozidlo prepravujúce výbušný náklad.
Values to indicate weather conditions that affect speed limits.vehicleWithOtherDangerousLoad | Vozidlo prepravujúce nebezpečný náklad iný než výbušný náklad alebo náklad, ktorý by mohol znečistiť vodu.
▼M2vehicleWithWaterPollutingLoad | Vozidlo prepravujúce náklad, ktorý by mohol znečistiť vodu.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.▼B
▼M17.7.3.10.   Poveternostné podmienky (WeatherConditionValue)
►M2  Values for the code list ◄ WeatherConditionValueHodnoty, ktoré označujú poveternostné podmienky ovplyvňujúce obmedzenie rýchlosti.
Value | Definition▼M2
fog | Speed applies when fog is present.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
ice | Speed applies when ice is present.▼M1
rain | Speed applies when rain is present.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ WeatherConditionValue
smog | Speed applies when a certain amount of smog is present.Hodnota | Definícia
snow | Speed applies when snow is present.Fog | Obmedzenie rýchlosti platí v prípade hmly.
▼BIce | Obmedzenie rýchlosti platí v prípade poľadovice.
7.8.    Water Transport Networkrain | Obmedzenie rýchlosti platí v prípade, ak prší.
7.8.1.    Spatial Object Typessmog | Obmedzenie rýchlosti platí v prípade určitého množstva smogu.
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Water Transport Network:snow | Obmedzenie rýchlosti platí v prípade výskytu snehu.
— Beacon▼B
— Buoy7.8.    Sieť vodnej dopravy
— CEMT Class7.8.1.    Typy priestorových objektov
— Condition of Water FacilityNa výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú siete vodnej dopravy, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
— Fairway Area— Maják
— Ferry Crossing— Bója
— Ferry Use— Trieda CEMT
— Inland Waterway— Stav vodného zariadenia
— Marine Waterway— Oblasť plavebnej dráhy
— Port Area— Trajektová preprava
— Port Node— Používanie trajektov
— Restriction for Water Vehicles— Vnútrozemská vodná cesta
— Traffic Separation Scheme— Námorná cesta
— Traffic Separation Scheme Area— Oblasť prístavu
— Traffic Separation Scheme Crossing— Prístavný uzol
— Traffic Separation Scheme Lane— Obmedzenie pre plavidlá
— Traffic Separation Scheme Roundabout— Schéma rozdelenia plavby
— Traffic Separation Scheme Separator— Oblasť schémy rozdelenia plavby
— Water Link Sequence— Križovanie schémy rozdelenia plavby
— Water Node— Jazdný pruh schémy rozdelenia plavby
— Water Traffic Flow Direction— Kruhový objazd schémy rozdelenia plavby
— Waterway— Deliaci pás schémy rozdelenia plavby
— Waterway Link— Postupnosť spojení vodnej dopravy
— Waterway Node— Vodný uzol
7.8.1.1.   Beacon (Beacon)— Smer dopravného prúdu vodnej dopravy
A prominent specially constructed object forming a conspicuous mark as a fixed aid to navigation, or for use in hydrographic survey.— Vodná cesta
This type is a sub-type of TransportPoint.— Spojenie vodných ciest
7.8.1.2.   Buoy (Buoy)— Uzol vodnej cesty
A floating object moored to the bottom in a particular (charted) place, as an aid to navigation or for other specific purposes.7.8.1.1.   Maják (Beacon)
This type is a sub-type of TransportPoint.Vyčnievajúci, špeciálne skonštruovaný objekt, ktorý tvorí jasne viditeľnú značku slúžiacu ako pevná pomôcka pre plavbu alebo na použitie v hydrografickom prieskume.
7.8.1.3.   CEMT Class (CEMTClass)Tento typ je subtypom TransportPoint.
Classification of an inland waterway according to CEMT (European Conference of Ministers of Transport).7.8.1.2.   Bója (Buoy)
This type is a sub-type of TransportProperty.Plávajúci objekt pripevnený ku dnu na konkrétnom mieste (zakreslenom do mapy) ako pomôcka pre plavbu alebo na iné špecifické účely.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom TransportPoint.
CEMTClass | Value indicating the classification of an Inland waterway according to CEMT (European Conference of Ministers of Transport). | CEMTClassValue |  7.8.1.3.   Trieda CEMT (CEMTClass)
This property can only be associated with a spatial object that is part of a water transport network.Klasifikácia vnútrozemskej vodnej cesty podľa CEMT (Európska konferencia ministrov dopravy).
7.8.1.4.   Condition Of Water Facility (ConditionOfWaterFacility)Tento typ je subtypom TransportProperty.
State of a water transport network element with regards to its completion and use.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of ConditionOfFacility.CEMTClass | Hodnota označujúca klasifikáciu vnútrozemskej vodnej cesty podľa CEMT (Európska konferencia ministrov dopravy). | CEMTClassValue |  
This property can only be associated with a spatial object that is part of a water transport network.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.
7.8.1.5.   Fairway Area (FairwayArea)7.8.1.4.   Stav vodného zariadenia (ConditionOfWaterFacility)
The main travelled part of a waterway.Stav prvku siete vodnej dopravy s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.
This type is a sub-type of TransportArea.Tento typ je subtypom ConditionOfFacility.
7.8.1.6.   Ferry Crossing (FerryCrossing)Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.
A special waterway aimed at supporting the transport of passengers, vehicles or other cargo/freight across a water body, and which is normally used as a connection linking two or more nodes of a land based transport network.7.8.1.5.   Oblasť plavebnej dráhy (FairwayArea)
This type is a sub-type of Waterway.Najfrekventovanejšia časť vodnej cesty.
7.8.1.7.   Ferry Use (FerryUse)Tento typ je subtypom TransportArea.
The type of transport carried out by a ferry crossing.7.8.1.6.   Trajektová preprava (FerryCrossing)
This type is a sub-type of TransportProperty.Špecifická vodná cesta zameraná na podporu prepravy cestujúcich, vozidiel alebo iného nákladu/tovaru cez vodný útvar, ktorá sa obvykle používa ako spojenie prepojujúce dva alebo viacero uzlov pozemnej dopravnej siete.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom Waterway.
ferryUse | Value indicating the type of transport carried out by a ferry crossing. | FerryUseValue |  7.8.1.7.   Používanie trajektov (FerryUse)
This property can only be associated with a spatial object that is part of a water transport network.Druh dopravy uskutočňovaný trajektovou prepravou.
7.8.1.8.   Inland Waterway (InlandWaterway)Tento typ je subtypom TransportProperty.
Waterway which is defined at inland continental waters.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of Waterway.ferryUse | Hodnota označujúca druh dopravy uskutočňovaný trajektovou prepravou. | FerryUseValue |  
7.8.1.9.   Marine Waterway (MarineWaterway)Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.
Waterway which is defined at sea waters.7.8.1.8.   Vnútrozemská vodná cesta (InlandWaterway)
This type is a sub-type of Waterway.Vodná cesta, ktorá je vymedzená vo vnútrozemských kontinentálnych vodách.
Attributes of the spatial object type MarineWaterwayTento typ je subtypom Waterway.
Attribute | Definition | Type | Voidability7.8.1.9.   Námorná cesta (MarineWaterway)
deepWaterRoute | Attribute which indicates if the maritime waterway is a deep water route. | Boolean | voidableVodná cesta, ktorá je vymedzená v morských vodách.
7.8.1.10.   Port Area (PortArea)Tento typ je subtypom Waterway.
An area spatial object which is used to represent the physical limits of all the facilities which constitute the terrestrial zone of a sea or inland port.Atribúty typu priestorových objektov MarineWaterway
This type is a sub-type of TransportArea.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
7.8.1.11.   Port Node (PortNode)deepWaterRoute | Atribút, ktorý označuje, či je námorná trasa na hlbokej vode. | Boolean | voidable
A point spatial object which is used to represent a sea or inland port in a simplified way, aproximately located at the bank of the waterbody where the port is placed.7.8.1.10.   Oblasť prístavu (PortArea)
This type is a sub-type of WaterNode.Priestorový objekt oblasti používaný na reprezentáciu fyzických limitov všetkých zariadení, ktoré tvoria pozemnú zónu námorného alebo vnútrozemského prístavu.
7.8.1.12.   Restriction For Water Vehicles (RestrictionForWaterVehicles)Tento typ je subtypom TransportArea.
Restriction on vehicles on a water transport element.7.8.1.11.   Prístavný uzol (PortNode)
This type is a sub-type of RestrictionForVehicles.Priestorový objekt bodu, ktorý sa používa na zjednodušenú reprezentáciu námorného alebo vnútrozemského prístavu a nachádza sa približne na brehu vodného útvaru, kde je umiestnený prístav.
This property can only be associated with a spatial object that is part of a water transport network.Tento typ je subtypom WaterNode.
7.8.1.13.   Traffic Separation Scheme (TrafficSeparationScheme)7.8.1.12.   Obmedzenie pre plavidlá (RestrictionForWaterVehicles)
A scheme which aims at reducing the risk of collision in congested and/or converging areas by separating traffic moving in opposite, or nearly opposite, directions.Obmedzenie pre plavidlá na prvku vodnej dopravy.
This type is abstract.Tento typ je subtypom RestrictionForVehicles.
Association roles of the spatial object type TrafficSeparationSchemeTúto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.
Association role | Definition | Type | Voidability7.8.1.13.   Schéma rozdelenia plavby (TrafficSeparationScheme)
component | A component of a traffic separation scheme. | TrafficSeparationSchemeArea |  Schéma zameraná na zníženie rizika zrážky v preťažených oblastiach a/alebo v oblastiach križovania oddelením dopravy, ktorá sa pohybuje v opačných alebo takmer v opačných smeroch.
marineWaterRoute | The collection of marine waterways associated with a traffic separation scheme. | MarineWaterway |  Tento typ je abstraktný.
markerBeacon | A marker forming part of a traffic separation scheme. | Beacon |  Asociačné roly typu priestorových objektov TrafficSeparationScheme
markerBuoy | A marker forming part of a traffic separation scheme. | Buoy |  Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
7.8.1.14.   Traffic Separation Scheme Area (TrafficSeparationSchemeArea)component | Komponent schémy rozdelenia plavby. | TrafficSeparationSchemeArea |  
An area spatial object forming part of a traffic separation scheme.marineWaterRoute | Súbor námorných trás asociovaných so schémou rozdelenia plavby. | MarineWaterway |  
This type is a sub-type of TransportArea.markerBeacon | Označenie, ktoré je súčasťou schémy rozdelenia plavby. | Beacon |  
This type is abstract.markerBuoy | Označenie, ktoré je súčasťou schémy rozdelenia plavby. | Buoy |  
7.8.1.15.   Traffic Separation Scheme Crossing (TrafficSeparationSchemeCrossing)7.8.1.14.   Oblasť schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeArea)
A defined area where traffic lanes cross.Priestorový objekt oblasti, ktorý je súčasťou schémy rozdelenia plavby.
This type is a sub-type of TrafficSeparationSchemeArea.Tento typ je subtypom TransportArea.
7.8.1.16.   Traffic Separation Scheme Lane (TrafficSeparationSchemeLane)Tento typ je abstraktný.
An area within defined limits in which one-way traffic flow is established.7.8.1.15.   Križovanie schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeCrossing)
This type is a sub-type of TrafficSeparationSchemeArea.Vymedzená oblasť, kde sa križujú dopravné pruhy.
7.8.1.17.   Traffic Separation Scheme Roundabout (TrafficSeparationSchemeRoundabout)Tento typ je subtypom TrafficSeparationSchemeArea.
A traffic separation scheme in which traffic moves in a counter-clockwise direction around a specified point or zone.7.8.1.16.   Dopravný pruh schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeLane)
This type is a sub-type of TrafficSeparationSchemeArea.Oblasť v rámci stanovených limitov, v ktorej je zavedený jednosmerný dopravný prúd.
7.8.1.18.   Traffic Separation Scheme Separator (TrafficSeparationSchemeSeparator)Tento typ je subtypom TrafficSeparationSchemeArea.
A zone separating the lanes in which ships are proceeding in opposite or nearly opposite directions; or separating traffic lanes designated for particular classes of ships proceeding in the same direction.7.8.1.17.   Kruhový objazd schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeRoundabout)
This type is a sub-type of TrafficSeparationSchemeArea.Schéma rozdelenia plavby, v ktorej sa doprava pohybuje v smere proti pohybu hodinových ručičiek okolo špecifikovaného bodu alebo zóny.
7.8.1.19.   Water Link Sequence (WaterLinkSequence)Tento typ je subtypom TrafficSeparationSchemeArea.
A linear spatial object, composed of an ordered collection of waterway and/or watercourse links (as necessary), which represents a continuous path in the water network without any branches.7.8.1.18.   Deliaci pás schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeSeparator)
This type is a sub-type of TransportLinkSequence.Zóna oddeľujúca dopravné pruhy, v ktorej lode plávajú v opačných alebo takmer v opačných smeroch, alebo oddeľujúca dopravné pruhy určené pre konkrétne triedy lodí, ktoré plávajú rovnakým smerom.
7.8.1.20.   Water Node (WaterNode)Tento typ je subtypom TrafficSeparationSchemeArea.
A point spatial object which is used to represent the connectivity between two different waterway links, or between a waterway link and a watercourse link, in the water transport network.7.8.1.19.   Postupnosť spojení vodnej dopravy (WaterLinkSequence)
This type is a sub-type of TransportNode.Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru spojení vodných ciest a/alebo (prípadne) vodných tokov, ktorý predstavuje súvislú cestu v sieti vodnej dopravy bez akýchkoľvek odbočiek.
This type is abstract.Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.
7.8.1.21.   Water Traffic Flow Direction (WaterTrafficFlowDirection)7.8.1.20.   Vodný uzol (WaterNode)
Indicates the direction of the flow of water transport traffic in relation to the direction of the water transport link vector.Priestorový objekt bodu, ktorý sa používa na reprezentáciu konektivity medzi dvoma rôznymi spojeniami vodných ciest alebo medzi spojením vodných ciest a spojením vodných tokov v sieti vodnej dopravy.
This type is a sub-type of TrafficFlowDirection.Tento typ je subtypom TransportNode.
This property can only be associated with a spatial object that is part of a water transport network.Tento typ je abstraktný.
7.8.1.22.   Waterway (Waterway)7.8.1.21.   Smer dopravného prúdu vodnej dopravy (WaterTrafficFlowDirection)
A collection of water link sequences and or individual waterway and/or watercourse links (as necessary) that are characterized by one or more thematical identifiers and/or properties, which perform a navigable route within a water body (oceans, seas, rivers, lakes, channels or canals).Označuje smer dopravného prúdu vodnej dopravy vo vzťahu k smeru vektora spojenia vodnej dopravy.
This type is a sub-type of TransportLinkSet.Tento typ je subtypom TrafficFlowDirection.
This type is abstract.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.
7.8.1.23.   Waterway Link (WaterwayLink)7.8.1.22.   Vodná cesta (Waterway)
A linear spatial object that describes the geometry or connectivity of the water transport network between two consecutive waterway or watercourse nodes. It represents a linear section across a body of water which is used for shipping.Súbor postupností vodných spojení a/alebo jednotlivých spojení vodných ciest a/alebo (prípadne) vodných tokov charakterizovaných jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami, ktoré vytvárajú splavnú trasu v rámci vodného útvaru (oceány, moria, rieky, jazerá, prieplavy alebo kanály).
This type is a sub-type of TransportLink.Tento typ je subtypom TransportLinkSet.
7.8.1.24.   Waterway Node (WaterwayNode)Tento typ je abstraktný.
A point spatial object which is used to represent the connectivity between two different waterway links, or between a waterway link and a watercourse link, in the water transport network.7.8.1.23.   Spojenie vodných ciest (WaterwayLink)
This type is a sub-type of WaterNode.Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu alebo konektivitu siete vodnej dopravy medzi dvomi po sebe nasledujúcimi uzlami vodnej cesty alebo vodného toku. Predstavuje lineárny úsek cez vodný útvar, ktorý sa používa na plavbu.
Attributes of the spatial object type WaterwayNodeTento typ je subtypom TransportLink.
Attribute | Definition | Type | Voidability7.8.1.24.   Uzol vodnej cesty (WaterwayNode)
formOfWaterwayNode | Description of the function of a waterway node in the water transport network. | FormOfWaterwayNodeValue | voidablePriestorový objekt bodu, ktorý sa používa na reprezentáciu konektivity medzi dvoma rôznymi spojeniami vodných ciest alebo medzi spojením vodných ciest a spojením vodných tokov v sieti vodnej dopravy.
7.8.2.    EnumerationsTento typ je subtypom WaterNode.
7.8.2.1.   CEMT Class (CEMTClassValue)Atribúty typu priestorových objektov WaterwayNode
Inland waterway classification according to CEMT (European Conference of Ministers of Transport) Resolution No 92/2.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
Allowed values for the enumeration CEMTClassValueformOfWaterwayNode | Opis druhu uzla vodnej cesty v sieti vodnej dopravy. | FormOfWaterwayNodeValue | voidable
Value | Definition7.8.2.    Enumerácie
I | Inland waterway belonging to CEMT-class I, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.7.8.2.1.   Trieda CEMT (CEMTClassValue)
II | Inland waterway belonging to CEMT-class II, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.Klasifikácia vnútrozemských vodných ciest podľa rezolúcie CEMT č. 92/2 (Európska konferencia ministrov dopravy).
III | Inland waterway belonging to CEMT-class III, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.Prípustné hodnoty pre enumeráciu CEMTClassValue
IV | Inland waterway belonging to CEMT-class IV, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.Hodnota | Definícia
Va | Inland waterway belonging to CEMT-class Va, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.I | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy I CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).
Vb | Inland waterway belonging to CEMT-class Vb, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.II | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy II CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).
VIa | Inland waterway belonging to CEMT-class VIa, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.III | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy III CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).
VIb | Inland waterway belonging to CEMT-class VIb, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.IV | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy IV CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).
VIc | Inland waterway belonging to CEMT-class VIc, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.Va | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy Va CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).
VII | Inland waterway belonging to CEMT-class VII, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.Vb | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy Vb CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).
7.8.3.    Code ListsVIa | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy VIa CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).
7.8.3.1.   Ferry Use (FerryUseValue)VIb | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy VIb CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).
Types of transport carried out by a ferry.VIc | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy VIc CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).
▼M2VII | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy VII CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.7.8.3.    Zoznamy kódov
▼M17.8.3.1.   Používanie trajektov (FerryUseValue)
►M2  Values for the code list ◄ FerryUseValueDruhy dopravy uskutočňované trajektom.
Value | Definition▼M2
cars | Ferry carries cars.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
other | Ferry carries others forms of transport than passengers, cars, trucks or trains.▼M1
passengers | Ferry carries passengers.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ FerryUseValue
train | Ferry carries trains.Hodnota | Definícia
trucks | Ferry carries trucks.cars | Trajekt na prepravu vozidiel.
▼Bother | Trajekt na iné druhy prepravy než je preprava cestujúcich, osobných vozidiel, nákladných vozidiel alebo vlakov.
7.8.3.2.   Form Of Waterway Node (FormOfWaterwayNodeValue)passengers | Trajekt na prepravu cestujúcich.
Function of a Waterway Node in the water transport network.train | Trajekt na prepravu vlakov.
▼M2trucks | Trajekt na prepravu nákladných vozidiel.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.▼B
▼M17.8.3.2.   Druh uzla vodnej cesty (FormOfWaterwayNodeValue)
►M2  Values for the code list ◄ FormOfWaterwayNodeValueFunkcia uzla vodnej cesty v sieti vodnej dopravy.
Value | Definition▼M2
junctionFork | Infrastructure elements where one vessel traffic flow crosses another vessel traffic flow or points where vessel traffic flows divide or come together.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
lockComplex | Lock or group of locks, intended for raising and lowering boats between stretches of water of different levels on river and canal waterways.▼M1
movableBridge | Bridge that can be raised or turned to allow the passage of ships.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ FormOfWaterwayNodeValue
shipLift | A machine for transporting boats between water bodies at two different elevations, which is used as an alternative to the canal locks.Hodnota | Definícia
waterTerminal | The location where goods are transhipped.junctionFork | Prvky infraštruktúry, v ktorých trasa jedného plavidla križuje trasu iného plavidla, alebo body, v ktorých sa trasy plavidiel rozdeľujú alebo spájajú.
turningBasin | A place where a canal or narrow waterway is widened to allow boats to turn around.lockComplex | Plavebná komora alebo skupina plavebných komôr, ktoré sa používajú na zdvihnutie alebo spustenie lodí medzi úsekmi vody v rôznych výškach na rieke alebo vodnom kanáli.
▼BmovableBridge | Most, ktorý sa dá zdvihnúť alebo otočiť, aby sa umožnil prejazd lodí.
7.9.    Theme-specific RequirementsshipLift | Stroj na prepravu lodí medzi vodnými útvarmi v dvoch rôznych nadmorských výškach, ktorý sa používa ako alternatíva plavebnej komory.
7.9.1.    Consistency between spatial data setswaterTerminal | Miesto, v ktorom sa prekladá náklad.
1. Transport Networks centreline representations and nodes shall always be located within the extent of the area representation of the same object.turningBasin | Miesto, v ktorom je kanál alebo úzka vodná cesta rozšírená, aby sa umožnilo otáčanie lodí.
2. Connectivity between Transport Networks across state borders and – where applicable – also across regional borders (and data sets) within Member States shall be established and maintained by the respective authorities, using the cross-border connectivity mechanisms provided by the NetworkConnection type.▼B
7.9.2.    Modelling of object references7.9.    Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy
1. When linear referencing is used in Transport Networks data, the position of referenced properties on links and link sequences shall be expressed as distances measured along the supplied geometry of the underlying link object(s).7.9.1.    Súlad medzi súbormi priestorových údajov
2. An inter-modal connection shall always reference two elements which belong to different networks.1. Reprezentácie dopravných sietí ako osí a uzly dopravných sietí sa vždy musia nachádzať v rozsahu oblasti reprezentácie toho istého objektu.
7.9.3.    Geometry representation2. Príslušné orgány musia v členských štátoch zaviesť a udržiavať konektivitu medzi dopravnými sieťami prechádzajúcimi cez štátne hranice a v prípade potreby aj cez regionálne hranice (a súbory údajov) s použitím mechanizmov cezhraničnej konektivity zabezpečovaných na základe typu NetworkConnection.
1. Transport link ends shall be connected wherever an intersection exists between the real world phenomena they represent. No connections shall be created at crossing network elements when it is not possible to pass from one element to another.7.9.2.    Modelovanie odkazov na objekt
2. In a Transport Networks data set which contains nodes, these nodes shall only be present where Transport Links connect or end.1. Ak sa v údajoch o dopravných sieťach používa lineárne referencovanie, poloha referencovaných vlastností na spojeniach a postupnostiach spojení sa musí vyjadriť ako vzdialenosti merané pozdĺž uvedenej geometrie základného(-ých) objektu(-ov) spojenia.
7.9.4.    Modelling of object references2. Intermodálne spojenie musí vždy odkazovať na dva prvky, ktoré patria do rôznych sietí.
The Water transport networks shall re-use, where it exists and is practicable, the water network centreline geometry of the Hydrography theme. Therefore, object referencing shall be used to link the water transport course with the existing water network geometry in the Hydrography theme.7.9.3.    Geometrická reprezentácia
7.9.5.    Centrelines1. Konce dopravných spojení musia byť prepojené vždy, keď existuje križovanie medzi javmi reálneho sveta, ktoré reprezentujú. Na križujúcich sa prvkoch siete sa nesmú vytvoriť žiadne spojenia, keď nie je možný presun od jedného prvku k inému.
The centrelines of Road and Rail objects shall fall within the extent of the physical real world object that they represent if the Link is indicated as not being ‘fictitious’.2. V súbore údajov o dopravných sieťach, ktoré obsahujú uzly, sa tieto uzly môžu vyskytovať, len ak spájajú alebo ukončujú dopravné spojenia.
7.9.6.    Ensuring Network Connectivity7.9.4.    Modelovanie odkazov na objekt
1. Wherever a connection exists in a transport network, all connected link ends and the optional node that take part in this connection have to be positioned at a distance of less than the connectivity tolerance from each other.Siete vodnej dopravy opäť použijú geometriu osi vodnej siete patriacu do témy Hydrografia v prípade, ak existuje a ak je to uskutočniteľné. Referencovanie objektu sa preto použije na účely spojenia vodného dopravného toku s geometriou vodnej siete existujúcou v téme Hydrografia.
2. Link ends and nodes that are not connected shall always be separated by a distance that is greater than the connectivity tolerance.7.9.5.    Osi
3. In data sets where both transport links and nodes are present, the relative position of nodes and link ends in relation to the specified connectivity tolerance shall correspond to the associations that exist between them in the data set.Osi cestných a železničných objektov patria do rozsahu fyzického objektu reálneho sveta, ktorý reprezentujú, ak je spojenie označené tak, že nie je „fictitious“.
7.10.    Layers7.9.6.    Zaistenie konektivity siete
Layers for the spatial data theme Transport networks1. Vždy, keď existuje v dopravnej sieti nejaké spojenie, všetky prepojené konce spojení a voliteľný uzol, ktoré sa podieľajú na tomto spojení, musia byť od seba umiestnené vo vzdialenosti menšej, ako je prípustná odchýlka konektivity.
Layer Type | Layer Title | Spatial object type(s)2. Vzdialenosť medzi koncami spojení a uzlami, ktoré nie sú prepojené, musí byť vždy väčšia ako prípustná odchýlka konektivity.
TN.CommonTransportElements.TransportNode | Generic Transport Node | TransportNode3. V súboroch údajov, ktoré zahŕňajú dopravné spojenia aj uzly, musí relatívna poloha uzlov a koncov spojení vo vzťahu k stanovenej prípustnej odchýlke konektivity zodpovedať vzťahom, ktoré medzi nimi existujú v súbore údajov.
TN.CommonTransportElements.TransportLink | Generic Transport Link | TransportLink7.10.    Vrstvy
TN.CommonTransportElements.TransportArea | Generic Transport Area | TransportAreaVrstvy pre tému priestorových údajov Dopravné siete
TN.RoadTransportNetwork.RoadLink | Road Link | RoadLinkTyp vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ(y) priestorových objektov
TN.RoadTransportNetwork.VehicleTrafficArea | Vehicle traffic Area | VehicleTrafficAreaTN.CommonTransportElements.TransportNode | Generický dopravný uzol | TransportNode
TN.RoadTransportNetwork.RoadServiceArea | Road Service Area | RoadServiceAreaTN.CommonTransportElements.TransportLink | Generické dopravné spojenie | TransportLink
TN.RoadTransportNetwork.RoadArea | Road Area | RoadAreaTN.CommonTransportElements.TransportArea | Generická oblasť dopravy | TransportArea
TN.RailTransportNetwork.RailwayLink | Railway Link | RailwayLinkTN.RoadTransportNetwork.RoadLink | Cestné spojenie | RoadLink
TN.RailTransportNetwork.RailwayStationArea | Railway Station Area | RailwayStationAreaTN.RoadTransportNetwork.VehicleTrafficArea | Oblasť premávky vozidiel | VehicleTrafficArea
TN.RailTransportNetwork.RailwayYardArea | Railway Yard Area | RailwayYardAreaTN.RoadTransportNetwork.RoadServiceArea | Oblasť cestných služieb | RoadServiceArea
TN.RailTransportNetwork.RailwayArea | Railway Area | RailwayAreaTN.RoadTransportNetwork.RoadArea | Oblasť cesty | RoadArea
TN.WaterTransportNetwork.WaterwayLink | Waterway Link | WaterwayLinkTN.RailTransportNetwork.RailwayLink | Železničné spojenie | RailwayLink
TN.WaterTransportNetwork.FairwayArea | Fairway Area | FairwayAreaTN.RailTransportNetwork.RailwayStationArea | Oblasť železničnej stanice | RailwayStationArea
TN.WaterTransportNetwork.PortArea | Port Area | PortAreaTN.RailTransportNetwork.RailwayYardArea | Oblasť nákladnej stanice | RailwayYardArea
TN.AirTransportNetwork.AirLink | Air Link | AirLinkTN.RailTransportNetwork.RailwayArea | Oblasť železnice | RailwayArea
TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea | Aerodrome Area | AerodromeAreaTN.WaterTransportNetwork.WaterwayLink | Spojenie vodných ciest | WaterwayLink
TN.AirTransportNetwork.RunwayArea | Runway Area | RunwayAreaTN.WaterTransportNetwork.FairwayArea | Oblasť plavebnej dráhy | FairwayArea
TN.AirTransportNetwork.AirspaceArea | Airspace Area | AirspaceAreaTN.WaterTransportNetwork.PortArea | Oblasť prístavu | PortArea
TN.AirTransportNetwork.ApronArea | Apron Area | ApronAreaTN.AirTransportNetwork.AirLink | Letecké spojenie | AirLink
TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea | Taxiway Area | TaxiwayAreaTN.AirTransportNetwork.AerodromeArea | Oblasť letiska | AerodromeArea
TN.CableTransportNetwork.CablewayLink | Cableway Link | CablewayLinkTN.AirTransportNetwork.RunwayArea | Oblasť vzletovej a pristávacej dráhy | RunwayArea
8.   HYDROGRAPHYTN.AirTransportNetwork.AirspaceArea | Oblasť vzdušného priestoru | AirspaceArea
8.1.    DefinitionsTN.AirTransportNetwork.ApronArea | Oblasť odbavovacej plochy | ApronArea
In addition to the definitions set out in Article 2, the following definitions shall apply:TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea | Oblasť rolovacej dráhy | TaxiwayArea
— ‘aquifer’ means a subsurface layer or layers of rock or other geological strata of sufficient porosity and permeability to allow either a significant flow of groundwater or the abstraction of significant quantities of groundwater,TN.CableTransportNetwork.CablewayLink | Spojenie lanových dráh | CablewayLink
— ‘groundwater’ means all water which is below the surface of the ground in the saturation zone and in direct contact with the ground or subsoil,8.   HYDROGRAFIA
— ‘sub-basin’ means an area of land from which all surface run-off flows through a series of streams, rivers and, possibly, lakes to a particular point in a water course,8.1.    Vymedzenie pojmov
8.2.    Structure of the Spatial Data Theme HydrographyOkrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:
The types specified for the spatial data theme Hydrography are structured in the following packages:— „kolektor podzemnej vody“ znamená podpovrchovú vrstvu alebo vrstvy hornín alebo iných geologických vrstiev s dostatočnou pórovitosťou a priepustnosťou umožňujúce buď významné prúdenie podzemnej vody alebo zachytávanie významných množstiev podzemnej vody,
— Hydro - base— „podzemná voda“ znamená všetku vodu, ktorá je pod zemským povrchom v zóne nasýtenia a v priamom styku s pôdou alebo pôdnym podložím,
— Hydro - Network— „čiastkové povodie“ znamená územie, z ktorého všetok povrchový odtok odteká prostredníctvom sústavy potokov, riek a prípadne jazier do konkrétneho miesta vodného toku.
— Hydro - Physical Waters8.2.    Štruktúra témy priestorových údajov Hydrografia
▼M2 —————Typy špecifikované pre tému priestorových údajov Hydrografia sú štruktúrované v týchto balíkoch:
▼B— Hydrografická základňa
8.3.    Hydro - base— Hydrografická sieť
8.3.1.    Spatial Object Types— Hydrografické fyzické vody
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Hydro - base:▼M2 —————
— Hydro Object▼B
8.3.1.1.   Hydro Object (HydroObject)8.3.    Hydrografická základňa
An identity base for hydrographic (including man-made) objects in the real world.8.3.1.    Typy priestorových objektov
This type is abstract.Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú hydrologickej základne, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
Attributes of the spatial object type HydroObject— Hydrografický objekt
Attribute | Definition | Type | Voidability8.3.1.1.   Hydrografický objekt (HydroObject)
geographicalName | A geographical name that is used to identify a hydrographic object in the real world. It provides a ‘key’ for implicitly associating different representations of the object. | GeographicalName | voidableZáklad identity pre hydrografické objekty (vrátane umelo vytvorených objektov) v reálnom svete.
hydroId | An identifier that is used to identify a hydrographic object in the real world. It provides a ‘key’ for implicitly associating different representations of the object. | HydroIdentifier |  Tento typ je abstraktný.
Association roles of the spatial object type HydroObjectAtribúty typu priestorových objektov HydroObject
Association role | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
relatedHydroObject | A related hydrographic object representing the same real-world entity. | HydroObject | voidablegeographicalName | Zemepisný názov používaný na identifikáciu hydrografického objektu v reálnom svete. Poskytuje „kľúč“ na implicitnú asociáciu rôznych reprezentácií objektu. | GeographicalName | voidable
8.3.2.    Data TypeshydroId | Identifikátor používaný na identifikáciu hydrografického objektu v reálnom svete. Poskytuje „kľúč“ na implicitnú asociáciu rôznych reprezentácií objektu. | HydroIdentifier |  
8.3.2.1.   Hydro Identifier (HydroIdentifier)Asociačné roly typu priestorových objektov HydroObject
A hydrographic thematic identifier.Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
Attributes of the data type HydroIdentifierrelatedHydroObject | Príslušný hydrografický objekt, ktorý reprezentuje tú istú entitu reálneho sveta. | HydroObject | voidable
Attribute | Definition | Type | Voidability8.3.2.    Dátové typy
classificationScheme | A description of the identification scheme (National, European, etc.) being used. | CharacterString |  8.3.2.1.   Hydrografický identifikátor (HydroIdentifier)
localId | A local identifier, assigned by some authority. | CharacterString |  Hydrografický tematický identifikátor.
Namespace | An indicator of the scope for the local identifier. | CharacterString |  Atribúty dátového typu HydroIdentifier
8.4.    Hydro - NetworkAtribút | Definícia | Typ | Voidability
8.4.1.    Spatial Object TypesclassificationScheme | Opis používaného systému identifikácie (vnútroštátny, európsky atď.). | CharacterString |  
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Hydro - Network:localId | Miestny identifikátor, ktorý pridelil určitý orgán. | CharacterString |  
— Hydro Nodenamespace | Indikátor rozsahu miestneho identifikátora. | CharacterString |  
— Watercourse Link8.4.    Hydrografická sieť
— Watercourse Link Sequence8.4.1.    Typy priestorových objektov
— Watercourse Separated CrossingNa výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú hydrografickej siete, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
8.4.1.1.   Hydro Node (HydroNode)— Hydrografický uzol
A node within the hydrographic network.— Spojenie vodných tokov
This type is a sub-type of Node.— Postupnosť spojenia vodných tokov
This type is a sub-type of HydroObject.— Oddelené križovanie vodných tokov
Attributes of the spatial object type HydroNode8.4.1.1.   Hydrografický uzol (HydroNode)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityUzol v rámci hydrografickej siete.
hydroNodeCategory | Nature of the hydro node. | HydroNodeCategoryValue | voidableTento typ je subtypom Node.
8.4.1.2.   Watercourse Link (WatercourseLink)Tento typ je subtypom HydroObject.
A segment of a watercourse within a hydrographic network.Atribúty typu priestorových objektov HydroNode
This type is a sub-type of Link.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of HydroObject.hydroNodeCategory | Charakter hydrografického uzla. | HydroNodeCategoryValue | voidable
Attributes of the spatial object type WatercourseLink8.4.1.2.   Spojenie vodných tokov (WatercourseLink)
Attribute | Definition | Type | VoidabilitySegment vodného toku v rámci hydrografickej siete.
flowDirection | Direction of water flow in the segment relative to digitisation of segment geometry. | LinkDirectionValue | voidableTento typ je subtypom Link.
length | Length of network segment. | Length | voidableTento typ je subtypom HydroObject.
8.4.1.3.   Watercourse Link Sequence (WatercourseLinkSequence)Atribúty typu priestorových objektov WatercourseLink
A sequence of watercourse links representing a non-branching path through a hydrographic network.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is a sub-type of LinkSequence.flowDirection | Smer prúdenia vody v segmente vo vzťahu k digitalizácii geometrie segmentu. | LinkDirectionValue | voidable
This type is a sub-type of HydroObject.length | Dĺžka segmentu siete. | Length | voidable
8.4.1.4.   Watercourse Separated Crossing (WatercourseSeparatedCrossing)8.4.1.3.   Postupnosť spojení vodných tokov (WatercourseLinkSequence)
An element in the hydrographic network used to indicate non-interacting crossing of watercourse links separated by level.Postupnosť spojení vodných tokov, ktoré reprezentuje cestu bez odbočiek cez hydrografickú sieť.
This type is a sub-type of GradeSeparatedCrossing.Tento typ je subtypom LinkSequence.
This type is a sub-type of HydroObject.Tento typ je subtypom HydroObject.
8.4.2.    Code Lists8.4.1.4.   Oddelené križovanie vodných tokov (WatercourseSeparatedCrossing)
8.4.2.1.   Hydro Node Category (HydroNodeCategoryValue)Prvok v hydrografickej sieti používaný na označenie vzájomne sa neovplyvňujúcich križovaní spojení vodných tokov, ktoré sú oddelené úrovňou.
Defines categories for different types of hydrographic network nodes.Tento typ je subtypom GradeSeparatedCrossing.
▼M2Tento typ je subtypom HydroObject.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.8.4.2.    Zoznamy kódov
▼M18.4.2.1.   Kategória hydrografického uzla (HydroNodeCategoryValue)
►M2  Values for the code list ◄ HydroNodeCategoryValueDefinuje kategórie rôznych typov hydrografických uzlov siete.
Value | Definition▼M2
boundary | Node used to connect different networks.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
flowConstriction | A network node unrelated to the network topology per se, but associated with a hydrographic point of interest or facility, or a man-made object, that affects the network flow.▼M1
flowRegulation | A network node unrelated to the network topology per se, but associated with a hydrographic point of interest or facility, or a man-made object, that regulates the network flow.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ HydroNodeCategoryValue
junction | Node where three or more links connect.Hodnota | Definícia
outlet | Ending node of a series of interconnected links.boundary | Uzol, ktorý sa používa na spojenie rôznych sietí.
source | Starting node of a series of interconnected links.flowConstriction | Sieťový uzol, ktorý nesúvisí s topológiou siete ako takou, ale ktorý je spojený s hydrografickým bodom záujmu alebo zariadením, alebo umelý objekt, ktorý má vplyv na tok v sieti.
▼BflowRegulation | Sieťový uzol, ktorý nesúvisí s topológiou siete ako takou, ale ktorý je spojený s hydrografickým bodom záujmu alebo zariadením, alebo umelý objekt, ktorý reguluje tok v sieti.
8.5.    Hydro - Physical Watersjunction | Uzol, v ktorom sa prepájajú tri alebo viaceré spojenia.
8.5.1.    Spatial Object Typesoutlet | Koncový uzol skupiny prepojených spojení.
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Hydro - Physical Waters:source | Začiatočný uzol skupiny prepojených spojení.
— Crossing▼B
— Dam or Weir8.5.    Hydrografické fyzické vody
— Drainage Basin8.5.1.    Typy priestorových objektov
— EmbankmentNa výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú hydrografických fyzických vôd, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
— Falls— Križovanie
— Fluvial Point— Priehrada alebo hať
— Ford— Povodie
— Hydro Point of Interest— Násyp
▼M2 —————— Vodopády
▼B— Riečny bod
— Land-Water Boundary— Brod
— Lock— Hydrografický bod záujmu
— Man-made Object▼M2 —————
▼M2 —————▼B
▼B— Hranica zem – voda
— Rapids— Plavebná komora
— River Basin— Umelý objekt
— Shore▼M2 —————
— Shoreline Construction▼B
— Sluice— Kaskády
— Standing Water— Povodie rieky
— Surface Water— Pobrežie
— Watercourse— Pobrežná konštrukcia
— Wetland— Priepust
8.5.1.1.   Crossing (Crossing)— Stojatá voda
A man-made object allowing the passage of water above or below an obstacle.— Povrchová voda
This type is a sub-type of ManMadeObject.— Vodný tok
Attributes of the spatial object type Crossing— Mokraď
Attribute | Definition | Type | Voidability8.5.1.1.   Križovanie (Crossing)
type | The type of physical crossing. | CrossingTypeValue | voidableUmelý objekt, ktorý umožňuje prietok vody nad alebo pod prekážkou.
8.5.1.2.   Dam Or Weir (DamOrWeir)Tento typ je subtypom ManMadeObject.
A permanent barrier across a watercourse used to impound water or to control its flow.Atribúty typu priestorových objektov Crossing
This type is a sub-type of ManMadeObject.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
8.5.1.3.   Drainage Basin (DrainageBasin)type | Typ fyzického križovania. | CrossingTypeValue | voidable
Area having a common outlet for its surface runoff.8.5.1.2.   Priehrada alebo hať (DamOrWeir)
This type is a sub-type of HydroObject.Trvalá prekážka vybudovaná naprieč vodným tokom používaná na zadržiavanie vody alebo na riadenie jej prúdenia.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom ManMadeObject.
area | Size of the drainage basin area. | Area | voidable8.5.1.3.   Povodie (DrainageBasin)
basinOrder | Number (or code) expressing the degree of branching/dividing in a drainage basin system. | HydroOrderCode | voidableOblasť, ktorá má spoločný výtok pre svoj povrchový odtok.
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidableTento typ je subtypom HydroObject.
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
geometry | The geometry of the drainage basin, as a surface. | GM_Surface |  area | Veľkosť plochy povodia. | Area | voidable
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  basinOrder | Číslo (alebo kód), ktoré vyjadruje stupeň rozvetvenia/členenia v systéme povodia. | HydroOrderCode | voidable
origin | Origin of the drainage basin. | OriginValue | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
Association role | Definition | Type | VoidabilityendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
outlet | The surface water outlet(s) of a drainage basin. | SurfaceWater | voidablegeometry | Geometria povodia reprezentovaná ako plocha. | GM_Surface |  
containsBasin | A smaller sub-basin contained within a larger basin | DrainageBasin | voidableinspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
A river basin may not be contained in any other basinorigin | Začiatok povodia. | OriginValue | voidable
8.5.1.4.   Embankment (Embankment)Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
A man-made raised long mound of earth or other material.outlet | Výtok(y) povrchovej vody v povodí. | SurfaceWater | voidable
This type is a sub-type of ManMadeObject.containsBasin | Menšie čiastkové povodie obsiahnuté vo väčšom povodí. | DrainageBasin | voidable
▼M2 —————Povodie rieky nesmie byť obsiahnuté v žiadnom inom povodí.
▼B8.5.1.4.   Násyp (Embankment)
8.5.1.5.   Falls (Falls)Umelo navŕšená, dlhá hromada zeme alebo iného materiálu.
A vertically descending part of a watercourse where it falls from a height.Tento typ je subtypom ManMadeObject.
This type is a sub-type of FluvialPoint.▼M2 —————
Attributes of the spatial object type Falls▼B
Attribute | Definition | Type | Voidability8.5.1.5.   Vodopády (Falls)
height | Distance measured from the lowest point of the base at ground or water level (downhill side/downstream side) to the tallest point of the spatial object. | Length | voidableZvislo tečúca časť vodného toku padajúca z určitej výšky.
8.5.1.6.   Fluvial Point (FluvialPoint)Tento typ je subtypom FluvialPoint.
A hydro point of interest that affects the flow of a watercourse.Atribúty typu priestorových objektov Falls
This type is a sub-type of HydroPointOfInterest.Atribút | Definícia | Typ | Voidability
This type is abstract.height | Vzdialenosť meraná od najnižšieho bodu základne na úrovni zeme alebo vodnej hladiny (na zvažujúcej sa strane/strane po prúde) k najvyššiemu bodu priestorového objektu. | Length | voidable
8.5.1.7.   Ford (Ford)8.5.1.6.   Riečny bod (FluvialPoint)
A shallow part of a watercourse used as a road crossing.Hydrografický bod záujmu, ktorý ovplyvňuje prúdenie vodného toku.
This type is a sub-type of ManMadeObject.Tento typ je subtypom HydroPointOfInterest.
8.5.1.8.   Hydro Point Of Interest (HydroPointOfInterest)Tento typ je abstraktný.
A natural place where water appears, disappears or changes its flow.8.5.1.7.   Brod (Ford)
This type is a sub-type of HydroObject.Plytk časť vodného toku používaná ako cestný prejazd.
This type is abstract.Tento typ je subtypom ManMadeObject.
Attributes of the spatial object type HydroPointOfInterest8.5.1.8.   Hydrografický bod záujmu (HydroPointOfInterest)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityPrirodzené miesto, kde sa voda objavuje, stráca alebo mení svoje prúdenie.
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidableTento typ je subtypom HydroObject.
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableTento typ je abstraktný.
geometry | The geometry of the hydro point of interest, as a point, curve or surface. | GM_Primitive | voidableAtribúty typu priestorových objektov HydroPointOfInterest
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
levelOfDetail | Resolution, expressed as the inverse of an indicative scale or a ground distance. | MD_Resolution |  beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
▼M2 —————endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
▼Bgeometry | Geometria hydrografického bodu záujmu reprezentovaná ako bod, krivka alebo plocha. | GM_Primitive | voidable
8.5.1.11.   Land-Water Boundary (LandWaterBoundary)inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
The line where a land mass is in contact with a body of water.levelOfDetail | Rozlíšenie vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti. | MD_Resolution |  
Attributes of the spatial object type LandWaterBoundary▼M2 —————
Attribute | Definition | Type | Voidability▼B
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable8.5.1.11.   Hranica zem – voda (LandWaterBoundary)
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableLínia, pozdĺž ktorej je pevninský masív v kontakte s vodným útvarom.
geometry | The geometry of the land-water boundary, as a curve. | GM_Curve |  Atribúty typu priestorových objektov LandWaterBoundary
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
origin | Origin of the land-water boundary. | OriginValue | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
waterLevelCategory | Water-level defining the land-water boundary. | WaterLevelValue | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
8.5.1.12.   Lock (Lock)geometry | Geometria hranice zem – voda reprezentovaná ako krivka. | GM_Curve |  
An enclosure with a pair or series of gates used for raising or lowering vessels as they pass from one water level to another.inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
This type is a sub-type of ManMadeObject.origin | Začiatok hranice zem – voda. | OriginValue | voidable
8.5.1.13.   Man-made Object (ManMadeObject)waterLevelCategory | Hladina vody vymedzujúca hranicu zem – voda. | WaterLevelValue | voidable
An artificial object which lies inside a body of water and has one of the following types of function: - Retains the water; - Regulates the quantity of water; - Alters the course of the water; - Allows watercourses to cross each other.8.5.1.12.   Plavebná komora (Lock)
This type is a sub-type of HydroObject.Uzatvorený objekt s dvomi alebo viacerými vrátami používaný na zdvihnutie alebo spustenie plavidiel, keď prechádzajú z jedného vodného stupňa do druhého.
This type is abstract.Tento typ je subtypom ManMadeObject.
Attributes of the spatial object type ManMadeObject8.5.1.13.   Umelý objekt (ManMadeObject)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityUmelý objekt, ktorý sa nachádza vo vnútri vodného útvaru a má jeden z týchto druhov funkcií: - zadržiava vodu, - reguluje množstvo vody, - mení tok vody, - umožňuje vodným tokom vzájomne sa križovať.
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidableTento typ je subtypom HydroObject.
condition | The state of planning, construction, repair, and/or maintenance of the structures and/or equipment comprising a facility and/or located at a site, as a whole. | ConditionOfFacilityValue | voidableTento typ je abstraktný.
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableAtribúty typu priestorových objektov ManMadeObject
geometry | The geometry of the man-made object, as a point, curve or surface. | GM_Primitive | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
levelOfDetail | Resolution, expressed as the inverse of an indicative scale or a ground distance. | MD_Resolution |  condition | Celkovo posudzovaný stav plánovania, výstavby, opravy a/alebo údržby stavieb a/alebo zariadení, ktoré obsahujú vybavenie a/alebo ktoré sa nachádzajú na mieste. | ConditionOfFacilityValue | voidable
▼M2 —————endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
▼Bgeometry | Geometria umelého objektu reprezentovaná ako bod, krivka alebo plocha. | GM_Primitive | voidable
8.5.1.17.   Rapids (Rapids)inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
Portions of a stream with accelerated current where it descends rapidly but without a break in the slope of the bed sufficient to form a waterfall.levelOfDetail | Rozlíšenie vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti. | MD_Resolution |  
This type is a sub-type of FluvialPoint.▼M2 —————
8.5.1.18.   River Basin (RiverBasin)▼B
The area of land from which all surface run-off flows through a sequence of streams, rivers and, possibly, lakes into the sea at a single river mouth, estuary or delta.8.5.1.17.   Kaskády (Rapids)
This type is a sub-type of DrainageBasin.Časti vodného toku so zrýchleným prúdom, v ktorých dochádza k jeho rýchlemu spádu, ale prerušenie na svahu koryta nepostačuje na vytvorenie vodopádu.
8.5.1.19.   Shore (Shore)Tento typ je subtypom FluvialPoint.
The narrow strip of land in immediate contact with any body of water including the area between high and low water lines.8.5.1.18.   Povodie rieky (RiverBasin)
This type is a sub-type of HydroObject.Pozemná oblasť, z ktorej všetok povrchový odtok odteká v rámci siete potokov, riek a prípadne jazier do mora jediným vyústením, ústím alebo deltou rieky.
▼M2 —————Tento typ je subtypom DrainageBasin.
▼B8.5.1.19.   Pobrežie (Shore)
Attributes of the spatial object type ShoreÚzky pás zeme v bezprostrednom styku s akýmkoľvek vodným útvarom vrátane oblasti medzi najvyšším a najnižším stavom vody.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom HydroObject.
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable▼M2 —————
composition | The primary type(s) of material composing a spatial object, exclusive of the surface. | ShoreTypeValue | voidable▼B
delineationKnown | An indication that the delineation (for example: limits and information) of a spatial object is known. | Boolean | voidableAtribúty typu priestorových objektov Shore
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
▼M2beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
geometry | The geometry of the shore. | GM_MultiSurface |  composition | Hlavný(-é) typ(-y) materiálu tvoriaceho priestorový objekt s výnimkou povrchu. | ShoreTypeValue | voidable
▼BdelineationKnown | Označenie, že vymedzenie (napríklad: limity a informácie) priestorového objektu je známe. | Boolean | voidable
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
8.5.1.20.   Shoreline Construction (ShorelineConstruction)▼M2
An artificial structure attached to land bordering a body of water and fixed in position.geometry | Geometria pobrežia. | GM_MultiSurface |  
This type is a sub-type of ManMadeObject.▼B
8.5.1.21.   Sluice (Sluice)inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
An open, inclined conduit fitted with a gate for regulating water flow.8.5.1.20.   Pobrežná konštrukcia (ShorelineConstruction)
This type is a sub-type of ManMadeObject.Umelá stavba upevnená a vybudovaná na mieste na pevnine, ktoré hraničí s vodným útvarom.
8.5.1.22.   Standing Water (StandingWater)Tento typ je subtypom ManMadeObject.
A body of water that is entirely surrounded by land.8.5.1.21.   Priepust (Sluice)
This type is a sub-type of SurfaceWater.Otvorený, naklonený kanál vybavený vrátami na regulovanie prúdu vody.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom ManMadeObject.
elevation | Elevation above mean sea level. | Length | voidable8.5.1.22.   Stojatá voda (StandingWater)
meanDepth | Average depth of the body of water. | Length | voidableVodný útvar, ktorý je úplne obklopený pevninou.
surfaceArea | Surface area of the body of water. | Area | voidableTento typ je subtypom SurfaceWater.
Standing water geometry may be a surface or pointAtribút | Definícia | Typ | Voidability
8.5.1.23.   Surface Water (SurfaceWater)elevation | Nadmorská výška nad strednou hladinou mora. | Length | voidable
Any known inland waterway body.meanDepth | Priemerná hĺbka vodného útvaru. | Length | voidable
This type is a sub-type of HydroObject.surfaceArea | Povrchová plocha vodného útvaru. | Area | voidable
This type is abstract.Geometria stojatej vody môže byť plocha alebo bod.
Attributes of the spatial object type SurfaceWater8.5.1.23.   Povrchová voda (SurfaceWater)
Attribute | Definition | Type | VoidabilityKaždý známy vnútrozemský vodný útvar.
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidableTento typ je subtypom HydroObject.
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableTento typ je abstraktný.
geometry | The geometry of the surface water: - either a curve or surface for a watercourse; - either a point or surface for a standing water. | GM_Primitive |  Atribúty typu priestorových objektov SurfaceWater
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
levelOfDetail | Resolution, expressed as the inverse of an indicative scale or a ground distance. | MD_Resolution |  beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
localType | Provides ‘local’ name for the type of surface water. | LocalisedCharacterString | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
origin | Origin of the surface water. | OriginValue | voidablegeometry | Geometria povrchovej vody: - buď krivka alebo plocha v prípade vodného toku, - buď bod alebo plocha v prípade stojatej vody. | GM_Primitive |  
persistence | The degree of persistence of water. | HydrologicalPersistenceValue | voidableinspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
tidal | Identifies whether the surface water is affected by tidal water. | Boolean | voidablelevelOfDetail | Rozlíšenie vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti. | MD_Resolution |  
Association roles of the spatial object type SurfaceWaterlocalType | Uvádza „miestny“ názov typu povrchovej vody. | LocalisedCharacterString | voidable
Association role | Definition | Type | Voidabilityorigin | Pôvod povrchovej vody. | OriginValue | voidable
bank | The bank(s) associated to a surface water. | Shore | voidablepersistence | Stupeň perzistencie vody. | HydrologicalPersistenceValue | voidable
drainsBasin | The basin(s) drained by a surface water. | DrainageBasin | voidabletidal | Označuje, či je povrchová voda zasiahnutá prílivovou vodou. | Boolean | voidable
neighbour | An association to another instance of the same real-world surface water in another data set. | SurfaceWater | voidableAsociačné roly typu priestorových objektov SurfaceWater
8.5.1.24.   Watercourse (Watercourse)Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
A natural or man-made flowing watercourse or stream.bank | Breh(-y) spojený(-é) s povrchovou vodou. | Shore | voidable
This type is a sub-type of SurfaceWater.drainsBasin | Povodie(-a) odvodňované povrchovou vodou. | DrainageBasin | voidable
Attribute | Definition | Type | Voidabilityneighbour | Asociácia s iným výskytom tej istej povrchovej vody reálneho sveta v inom súbore údajov. | SurfaceWater | voidable
condition | The state of planning, construction, repair, and/or maintenance of a watercourse. | ConditionOfFacilityValue | voidable8.5.1.24.   Vodný tok (Watercourse)
delineationKnown | An indication that the delineation (for example: limits and information) of a spatial object is known. | Boolean | voidablePrirodzený alebo umelý tečúci vodný tok alebo prúd.
length | Length of the watercourse. | Length | voidableTento typ je subtypom SurfaceWater.
level | Vertical location of watercourse relative to ground. | VerticalPositionValue | voidableAtribút | Definícia | Typ | Voidability
streamOrder | Number (or code) expressing the degree of branching in a stream system. | HydroOrderCode | voidablecondition | Stav plánovania, výstavby, opravy a/alebo údržby vodného toku. | ConditionOfFacilityValue | voidable
width | Width of watercourse (as a range) along its length. | WidthRange | voidabledelineationKnown | Označenie, že vymedzenie (napríklad: limity a informácie) priestorového objektu je známe. | Boolean | voidable
▼M2length | Dĺžka vodného toku. | Length | voidable
The shores on either side of a watercourse shall be provided (using the bank property) as two separate Shore objects.level | Zvislá poloha vodného toku vo vzťahu k zemi. | VerticalPositionValue | voidable
▼BstreamOrder | Číslo (alebo kód), ktoré vyjadruje stupeň rozvetvenia v hydrologickej sústave. | HydroOrderCode | voidable
Watercourse geometry may be a curve or surfacewidth | Šírka vodného toku (ako rozsah) pozdĺž jeho dĺžky. | WidthRange | voidable
A condition attribute may be specified only for a man-made watercourse▼M2
8.5.1.25.   Wetland (Wetland)Brehy na oboch stranách vodného toku sa uvádzajú (s použitím vlastnosti bank) ako dva samostatné objekty Shore.
A poorly drained or periodically flooded area where the soil is saturated with water, and vegetation is supported.▼B
This type is a sub-type of HydroObject.Geometria vodného toku môže byť krivka alebo plocha.
▼M2 —————Atribút stavu možno určiť len pre umelý vodný tok.
▼B8.5.1.25.   Mokraď (Wetland)
Attributes of the spatial object type WetlandZle odvodňovaná alebo pravidelne zaplavovaná oblasť, v ktorej je pôda nasýtená vodou a rastie v nej vegetácia.
Attribute | Definition | Type | VoidabilityTento typ je subtypom HydroObject.
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable▼M2 —————
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable▼B
geometry | The geometry of the wetland, as a surface. | GM_Surface |  Atribúty typu priestorových objektov Wetland
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  Atribút | Definícia | Typ | Voidability
localType | Provides ‘local’ name for the type of wetland. | LocalisedCharacterString | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
Tidal | Identifies whether the wetland is affected by tidal water. | Boolean | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
8.5.2.    Data Typesgeometry | Geometria mokrade reprezentovaná ako plocha. | GM_Surface |  
8.5.2.1.   Hydro Order Code (HydroOrderCode)inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
A hydrologically meaningful ‘order code’ for ordering hierarchies of watercourses and drainage basins.localType | Uvádza „miestny“ názov typu mokrade. | LocalisedCharacterString | voidable
Attributes of the data type HydroOrderCodetidal | Označuje, či je mokraď zasiahnutá prílivovou vodou. | Boolean | voidable
Attribute | Definition | Type | Voidability8.5.2.    Dátové typy
order | Number (or code) expressing the degree of branching or dividing in a stream or drainage basin system. | CharacterString |  8.5.2.1.   Kód hydrologického poradia (HydroOrderCode)
orderScheme | A description of the concept for ordering. | CharacterString |  Hydrologicky významný „kód poradia“ na usporiadanie hierarchií vodných tokov a povodí.
scope | An indicator of the scope or origin for an order code (including whether it is national, supranational or European). | CharacterString |  Atribúty dátového typu HydroOrderCode
8.5.2.2.   Width Range (WidthRange)Atribút | Definícia | Typ | Voidability
The range of a watercourse’s horizontal width along its length.order | Číslo (alebo kód), ktorý vyjadruje stupeň rozvetvenia alebo členenia v hydrologickej sústave alebo v sústave povodia. | CharacterString |  
Attributes of the data type WidthRangeorderScheme | Popis koncepcie usporiadania. | CharacterString |  
Attribute | Definition | Type | Voidabilityscope | Ukazovateľ rozsahu alebo pôvodu kódu poradia (vrátane informácie, či je kód vnútroštátny, nadnárodný alebo európsky). | CharacterString |  
lower | Lower bound of width. | Length |  8.5.2.2.   Rozsah šírky (WidthRange)
upper | Upper bound of width. | Length |  Rozsah horizontálnej šírky vodného toku pozdĺž jeho dĺžky.
8.5.3.    EnumerationsAtribúty dátového typu WidthRange
8.5.3.1.   Origin (OriginValue)Atribút | Definícia | Typ | Voidability
An enumeration type specifying a set of hydrographic ‘origin’ categories (natural, man-made) for various hydrographic objects.lower | Dolná hranica šírky. | Length |  
Allowed values for the enumeration OriginValueupper | Horná hranica šírky. | Length |  
Value | Definition8.5.3.    Enumerácie
natural | An indication that a spatial object is natural.8.5.3.1.   Pôvod (OriginValue)
manMade | An indication that a spatial object is man-made.Typ enumerácie, ktorý špecifikuje súbor hydrografických kategórií „pôvodu“ (prirodzený, umelý) pre rôzne hydrografické objekty.
8.5.4.    Code ListsPrípustné hodnoty pre enumeráciu OriginValue
8.5.4.1.   Crossing Type (CrossingTypeValue)Hodnota | Definícia
Man-made physical watercourse crossing types.natural | Označenie, že priestorový objekt je prirodzený.
▼M2manMade | Označenie, že priestorový objekt je umelý.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.8.5.4.    Zoznamy kódov
▼M18.5.4.1.   Typ križovania (CrossingTypeValue)
►M2  Values for the code list ◄ CrossingTypeValueTypy križovania umelých fyzických vodných tokov.
Value | Definition▼M2
aqueduct | A pipe or artificial channel that is designed to transport water from a remote source, usually by gravity, for freshwater supply, agricultural, and/or industrial use.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
bridge | A structure that connects two locations and provides for the passage of a transportation route over a terrain obstacle.▼M1
culvert | An enclosed channel for carrying a watercourse under a route.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ CrossingTypeValue
siphon | A pipe used for conveying liquid from one level to a lower level, using the liquid pressure differential to force a column of the liquid up to a higher level before it falls to the outlet.Hodnota | Definícia
▼Baqueduct | Potrubie alebo umelý kanál, ktorý sa používa na prepravu vody zo vzdialeného zdroja, obvykle gravitáciou, na účely dodávky sladkej vody, poľnohospodárske a/alebo priemyselné účely.
8.5.4.2.   Hydrological Persistence (HydrologicalPersistenceValue)bridge | Konštrukcia, ktorá spája dve miesta a umožňuje prechod dopravnej cesty nad prekážkou v teréne.
Categories of hydrological persistence of a body of water.culvert | Uzatvorený kanál na vedenie vodného toku pod cestou.
▼M2siphon | Potrubie, ktoré sa používa na dopravenie kvapaliny z jednej úrovne na nižšiu pomocou rozdielu tlaku kvapaliny, ktorý vytlačí stĺpec kvapaliny na vyššiu úroveň predtým, než spadne do výtoku.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.▼B
▼M18.5.4.2.   Hydrologická perzistencia (HydrologicalPersistenceValue)
►M2  Values for the code list ◄ HydrologicalPersistenceValueKategórie hydrologickej perzistencie vodného útvaru.
Value | Definition▼M2
dry | Filled and/or flowing infrequently, generally only during and/or immediately after heavy precipitation.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
ephemeral | Filled and/or flowing during and immediately after precipitation.▼M1
intermittent | Filled and/or flowing for part of the year.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ HydrologicalPersistenceValue
perennial | Filled and/or flowing continuously throughout the year.Hodnota | Definícia
▼M2 —————dry | Zriedka naplnený a/alebo tečúci, zvyčajne len počas silného dažďa a/alebo bezprostredne po silnom daždi.
▼Bephemeral | Naplnený a/alebo tečúci počas silného dažďa a bezprostredne po silnom daždi.
8.5.4.4.   Shore Type (ShoreTypeValue)intermittent | Naplnený a/alebo tečúci v určitej časti roka.
Categories of shore area composition.perennial | Naplnený a/alebo tečúci neustále počas celého roka.
▼M2 —————▼M2 —————
▼M2▼B
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.8.5.4.4.   Typ pobrežia (ShoreTypeValue)
▼M1Kategórie zloženia oblasti pobrežia.
►M2  Values for the code list ◄ ShoreTypeValue▼M2 —————
Value | Definition▼M2
boulders | Large water- or weather-worn stones.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
clay | A stiff tenacious fine-grained earth consisting mainly of hydrated aluminosilicates, which become more plastic when water is added and can be moulded and dried.▼M1
gravel | Small water-worn or pounded stones.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ ShoreTypeValue
mud | Soft wet soil, sand, dust, and/or other earthy matter.Hodnota | Definícia
rock | Stones of any size.boulders | Veľké, vodou alebo počasím zvetrané kamene.
sand | Granular material consisting of small eroded fragments of (mainly siliceous) rocks, finer than gravel and larger than a coarse silt grain.clay | Pevná súdržná jemnozrnná zemina tvorená najmä hydratovanými hlinitokremičitanmi, ktoré naberajú plastickejšiu formu pridaním vody, ktorá sa dá tvarovať a vysušiť.
shingle | Small, loose, rounded water-worn pebbles, especially as accumulated on a seashore.gravel | Vodou zvetrané alebo rozdrvené kamienky.
stone | Pieces of rock or mineral substance (other than metal) of definite form and size, usually artificially shaped, and used for some special purpose.mud | Mäkká mokrá pôda, piesok, prach a/alebo iný pôdny materiál.
▼Brock | Kamene akejkoľvek veľkosti.
8.5.4.5.   Water Level (WaterLevelValue)sand | Zrnitý materiál tvorený malými erodovanými úlomkami (najmä kremičitých) skál, jemnejší než štrk a väčší než hrubé naplaveniny.
The tidal datum / waterlevel to which depths and heights are referenced.shingle | Malé, voľné, zaoblené, vodou zvetrané okruhliaky, nahromadené najmä na morskom brehu.
▼M2stone | Kusy skaly alebo minerálnej látky (inej než kov) určitého tvaru a veľkosti, obyčajne umelo vytvarované a používané na určitý konkrétny účel.
The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.▼B
▼M18.5.4.5.   Hladina vody (WaterLevelValue)
►M2  Values for the code list ◄ WaterLevelValueReferenčná hladina prílivu/hladina vody, na základe ktorých sa označujú hĺbky a výšky.
Value | Definition▼M2
equinoctialSpringLowWater | The level of low water springs near the time of an equinox.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.
higherHighWater | The highest of the high waters (or single high water) of any specified tidal day due to the declination A1 effects of the moon and sun.▼M1
higherHighWaterLargeTide | The average of the highest high waters, one from each of 19 years of observations.►M2  Hodnoty pre zoznam kódov ◄ WaterLevelValue
highestAstronomicalTide | The highest tidal level, which can be predicted to occur under average meteorological conditions and under any combination of astronomical conditions.Hodnota | Definícia
highestHighWater | The highest water level observed at a location.equinoctialSpringLowWater | Hladina odlivu pri vzdúvaní vody v čase pred rovnodennosťou.
highWater | The highest level reached at a location by the water surface in one tidal cycle.higherHighWater | Najvyššie hladiny prílivu (alebo jedna hladina prílivu) v ktoromkoľvek stanovenom dni prílivu z dôvodu vplyvu deklinácie (A1) mesiaca a slnka.
highWaterSprings | An arbitrary level, approximating that of mean high water springs.higherHighWaterLargeTide | Priemer najvyšších hladín prílivu, po jednej v každom z 19 rokov pozorovania.
indianSpringHighWater | A tidal surface datum approximating the level of the mean of the higher high water at spring tides.highestAstronomicalTide | Najvyššia hladina prílivu, ktorej výskyt je možné predvídať pri priemerných meteorologických podmienkach a akejkoľvek kombinácii astronomických podmienok.
indianSpringLowWater | A tidal surface datum approximating the level of the mean of the lower low water at spring tides.highestHighWater | Najvyššia hladina vody pozorovaná na určitom mieste.
localDatum | An arbitrary datum defined by an authority of a local harbour, from which levels and tidal heights are measured by that authority.highWater | Najvyššia úroveň dosiahnutá hladinou vody v jednom cykle prílivu na určitom mieste.
lowerLowWater | The lowest of the low waters (or single low water) of any specified tidal day due to the declination A1 effects of the moon and sun.highWaterSprings | Ľubovoľná hladina, ktorá približne vyjadruje priemernú hladinu prílivu pri vzdúvaní vody.
lowerLowWaterLargeTide | The average of the lowest low waters, one from each of 19 years of observations.indianSpringHighWater | Údaj o hladine prílivu, ktorý približne vyjadruje priemernú hladinu vyšších prílivových vôd pri vzdúvaní.
lowestAstronomicalTide | The lowest tide level that can be predicted to occur under average meteorological conditions and under any combination of astronomical conditions.indianSpringLowWater | Údaj o hladine prílivu, ktorý približne vyjadruje priemernú hladinu nižších odlivových vôd pri vzdúvaní.
lowestLowWater | An arbitrary level conforming to the lowest tide observed at a location, or somewhat lower.localDatum | Ľubovoľný údaj stanovený orgánom miestneho prístavu, podľa ktorého tento orgán meria hladiny a výšku vĺn.
lowestLowWaterSprings | An arbitrary level conforming to the lowest water level observed at a location at spring tides during a period shorter than 19 years.lowerLowWater | Najnižšie hladiny odlivu (alebo jedna hladina odlivu) v ktoromkoľvek stanovenom dni odlivu z dôvodu vplyvu deklinácie (A1) mesiaca a slnka.
lowWater | An approximation of mean low water adopted as the reference level for a limited region, irrespective of better determinations later.lowerLowWaterLargeTide | Priemer najnižších hladín odlivu, po jednej v každom z 19 rokov pozorovania.
lowWaterDatum | An approximation of mean low water that has been adopted as a standard reference for a limited area.lowestAstronomicalTide | Najnižšia hladina odlivu, ktorej výskyt je možné predvídať pri priemerných meteorologických podmienkach a akejkoľvek kombinácii astronomických podmienok.
lowWaterSprings | A level approximating that of mean low water springs.lowestLowWater | Ľubovoľná hladina zodpovedajúca najnižšej hladine odlivu pozorovanému na určitom mieste, alebo o trochu nižšia.
meanHigherHighWater | The average height of higher high waters at a location over a 19-year period.lowestLowWaterSprings | Ľubovoľná hladina zodpovedajúca najnižšej hladine vody pozorovanej na určitom mieste pri vzdúvaní počas obdobia kratšieho než 19 rokov.
meanHigherHighWaterSprings | The average height of higher high water at spring tides at a location.lowWater | Približné vyjadrenie priemernej hladiny odlivu, ktoré sa používa ako referenčná hladina pre určitý región bez ohľadu na presnejšie stanovenie v budúcnosti.
meanHigherLowWater | The average of the higher low water height of each tidal day observed over a National Tidal Datum Epoch.lowWaterDatum | Približné vyjadrenie priemernej hladiny odlivu, ktoré sa používa ako štandardná referenčná hladina pre určitú vymedzenú oblasť.
meanHighWater | The average height of all high waters at a location over a 19-year period.lowWaterSprings | Hladina približne zodpovedajúca priemernej hladine odlivu pri vzdúvaní.
meanHighWaterNeaps | The average height of the high waters of the neap tide.meanHigherHighWater | Priemerná hladina vyšších prílivových vôd na určitom mieste za 19 rokov.
meanHighWaterSprings | The average height of the high waters of spring tides.meanHigherHighWaterSprings | Priemerná hladina vyšších prílivových vôd pri vzdúvaní na určitom mieste.
meanLowerHighWater | The average of the lower high water height of each tidal day observed over a National Tidal Datum Epoch.meanHigherLowWater | Priemerná hladina vyšších odlivových vôd v každom dni odlivu pozorovaná počas obdobia sledovania údajov o prílivovej oblasti v danom štáte.
meanLowerLowWater | The average height of the lower low waters at a location over a 19-year period.meanHighWater | Priemerná hladina všetkých prílivových vôd na určitom mieste za 19 rokov.
meanLowerLowWaterSprings | The average height of lower low water at spring tides at a location.meanHighWaterNeaps | Priemerná hladina prílivových vôd malého prílivu.
meanLowWater | The average height of all low waters at a location over a 19-year period.meanHighWaterSprings | Priemerná hladina prílivových vôd pri vzdúvaní.
meanLowWaterNeaps | The average height of the low waters of the neap tide.meanLowerHighWater | Priemerná hladina nižších prílivových vôd v každom dni prílivu pozorovaná počas obdobia sledovania údajov o prílivovej oblasti v danom štáte.
meanLowWaterSprings | The average height of the low waters of spring tides.meanLowerLowWater | Priemerná hladina nižších odlivových vôd na určitom mieste za 19 rokov.
meanSeaLevel | The average height of the sea at a tide station measured from a fixed predetermined reference level.meanLowerLowWaterSprings | Priemerná hladina nižších odlivových vôd pri vzdúvaní na určitom mieste.
meanTideLevel | The arithmetic mean of mean high water and mean low water.meanLowWater | Priemerná hladina všetkých odlivových vôd na určitom mieste za 19 rokov.
meanWaterLevel | The average of all hourly water levels over the available period of record.meanLowWaterNeaps | Priemerná hladina odlivových vôd malého prílivu.
nearlyHighestHighWater | An arbitrary level approximating the highest water level observed at a location, usually equivalent to the high water springs.meanLowWaterSprings | Priemerná hladina odlivových vôd pri vzdúvaní.
nearlyLowestLowWater | A level approximating the lowest water level observed at a location, usually equivalent to Indian spring low water.meanSeaLevel | Priemerná hladina mora na meracej stanici meraná z vopred pevne stanovenej referenčnej hladiny.
tropicHigherHighWater | The highest of the high waters (or single high water) of the tides occurring semimonthly when the effect of the Moon's maximum declination is greatest.meanTideLevel | Aritmetický priemer priemernej hladiny prílivu a priemernej hladiny odlivu.
tropicLowerLowWater | The lowest of the low waters (or single low water) of the tides occurring semimonthly when the effect of the Moon's maximum declination is greatest.meanWaterLevel | Priemer všetkých hodinových hladín vody počas dostupného obdobia zaznamenávania.
▼M2 —————nearlyHighestHighWater | Ľubovoľná hladina, ktorá približne vyjadruje najvyššiu hladinu vody pozorovanú na určitom mieste, obyčajne zodpovedajúca hladine prílivu pri vzdúvaní.
▼BnearlyLowestLowWater | Hladina, ktorá približne vyjadruje najnižšiu hladinu vody pozorovanú na určitom mieste, obyčajne zodpovedajúca hladine odlivu neskôr na jeseň.
8.7.    Theme-specific RequirementstropicHigherHighWater | Najvyššie hladiny prílivu (alebo jedna hladina prílivu), ku ktorým dochádza dvakrát za mesiac, keď je účinok maximálnej deklinácie mesiaca najvyšší.
8.7.1.    Consistency between spatial data setstropicLowerLowWater | Najnižšie hladiny odlivu (alebo jedna hladina odlivu), ku ktorým dochádza dvakrát za mesiac, keď je účinok maximálnej deklinácie mesiaca najvyšší.
1. Hydrography links, centrelines and nodes shall always be located within the extent of the area representation of the same object.▼M2 —————
2. Connectivity between hydrographic networks across state borders and – where applicable – also across regional borders (and data sets) within Member States shall be established and maintained by the respective authorities, using the cross-border connectivity mechanisms provided by the NetworkConnection type.▼B
3. All attribution of objects in this schema shall be the same as the equivalent property of that object used for reporting obligations under Directive 2000/60/EC.8.7.    Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy
8.7.2.    Identifier management8.7.1.    Súlad medzi súbormi priestorových údajov
1. If a geographical name is used as a unique hydrologic ID for an object in this specification then it shall be derived, where possible, from a pan-European Gazetteer or another authoritative, pan-European source.1. Hydrografické spojenia, osi a uzly sa vždy musia nachádzať v rozsahu reprezentácie toho istého objektu ako plochy.
2. The localId attribute of the external object identifier of a spatial object shall be the same as the ID used for reporting obligations under Directive 2000/60/EC.2. Príslušné orgány musia v členských štátoch zaviesť a udržiavať konektivitu medzi hydrografickými sieťami prechádzajúcimi cez štátne hranice a v prípade potreby aj cez regionálne hranice (a súbory údajov) s použitím mechanizmov cezhraničnej konektivity zabezpečovaných na základe typu NetworkConnection.
8.7.3.    Modelling of object references3. Všetky atribúty objektov v tomto systéme sú rovnaké ako ekvivalentná vlastnosť daného objektu používaného na účely plnenia povinností v oblasti podávania správ podľa smernice 2000/60/ES.
1. If the same real world object in a data set is exchanged using spatial objects from more than one of the Hydrography application schemas then these spatial objects shall carry either the same, unique, geographical name or the same hydrographic thematic identifier.8.7.2.    Manažment identifikátorov
2. When linear referencing is used in hydrographic Network data, the position of referenced properties on links and link sequences shall be expressed as distances measured along the supplied geometry of the underlying link object(s).1. Ak sa zemepisný názov používa ako jedinečný hydrologický identifikátor pre objekt v tejto špecifikácii, podľa možnosti sa odvodí z celoeurópskeho geografického názvoslovia alebo z iného hodnoverného celoeurópskeho zdroja.
8.7.4.    Geometry representation2. Atribút localId externého objektového identifikátora priestorového objektu je rovnaký ako identifikátor používaný na účely plnenia povinností v oblasti podávania správ podľa smernice 2000/60/ES.
1. If spatial objects are provided at different spatial resolutions, the spatial resolution must be specified for each spatial object using the levelOfDetail attribute where applicable.8.7.3.    Modelovanie odkazov na objekt
2. Watercourse links shall intersect wherever a connection exists between the real world phenomena they represent. No intersections shall be created at crossing network elements when it is not possible for water to pass from one element to another.1. Ak sa ten istý objekt reálneho sveta v súbore údajov vymieňa s použitím priestorových objektov z viac ako jednej schémy uplatnenia témy Hydrografia, tieto priestorové objekty musia mať buď rovnaký jedinečný zemepisný názov alebo rovnaký hydrografický tematický identifikátor.
3. In a hydrographic network data set which contains nodes, these nodes shall only be present where Watercourse Links connect or end.2. Ak sa v údajoch o hydrografickej sieti používa lineárne referencovanie, poloha referencovaných vlastností na spojeniach a postupnostiach spojení sa vyjadruje ako vzdialenosti merané pozdĺž uvedenej geometrie základného(-ých) objektu(-ov) spojenia.
4. The geometry shall be the same as the geometry used for reporting obligations under Directive 2000/60/EC.8.7.4.    Geometrická reprezentácia
8.7.5.    Use of the DelineationKnown Attribute1. Ak sa priestorové objekty zabezpečujú pri rôznych priestorových rozlíšeniach, priestorové rozlíšenie sa musí špecifikovať pre každý priestorový objekt, prípadne s použitím atribútu levelOfDetail.