?

11.6.2009    | EN | Official Journal of the European Union | L 148/1811.6.2009    | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 148/18
COMMISSION DECISIONROZHODNUTIE KOMISIE
of 5 June 2009z 5. júna 2009,
implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards monitoring and reportingktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o monitorovanie a podávanie správ
(notified under document number C(2009) 4199)[oznámené pod číslom K(2009) 4199]
(Text with EEA relevance)(Text s významom pre EHP)
(2009/442/EC)(2009/442/ES)
THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
Having regard to the Treaty establishing the European Community,so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
Having regard to Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) (1), and in particular Article 21(4) thereof,so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (1), a najmä na jej článok 21 ods. 4,
Whereas:keďže:
(1) | Directive 2007/2/EC requires Member States to monitor the implementation and use of their infrastructures for spatial information and to report on the implementation of that Directive.(1) | V smernici 2007/2/ES sa vyžaduje od členských štátov, aby monitorovali vykonávanie a používanie svojich infraštruktúr pre priestorové informácie a podávali správy o vykonávaní uvedenej smernice.
(2) | In order to ensure a coherent approach to such monitoring and reporting, Member States should establish a list of the spatial data sets and spatial data services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC, grouped by theme and Annex, and of the network services referred to in Article 11(1) of Directive 2007/2/EC, grouped by service type, and should communicate that list to the Commission.(2) | S cieľom zabezpečiť koherentný prístup k tomuto monitorovaniu a podávaniu správ si členské štáty majú vytvoriť zoznam súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov zoskupených podľa tém a príloh, ktoré zodpovedajú témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, a sieťových služieb uvedených v článku 11 ods. 1 smernice 2007/2/ES zoskupených podľa druhov služieb a tento zoznam poskytnúť Komisii.
(3) | Monitoring should be based on a set of indicators calculated on the basis of the data collected from the appropriate stakeholders at the various levels of public authority.(3) | Monitorovanie má vychádzať zo súboru ukazovateľov vypočítaných na základe údajov zhromaždených od príslušných zainteresovaných strán na rôznych úrovniach verejného orgánu.
(4) | The data collected for calculating the monitoring indicators should be provided to the Commission.(4) | Údaje zhromaždené na výpočet monitorovacích ukazovateľov by sa mali poskytnúť Komisii.
(5) | The results of monitoring and reporting should be provided to the Commission and made publicly available.(5) | Výsledky monitorovania a podávania správ by sa mali poskytnúť Komisii a sprístupniť verejnosti.
(6) | The measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the Committee established by Article 22 of Directive 2007/2/EC,(6) | Opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 22 smernice 2007/2/ES,
HAS ADOPTED THIS DECISION:PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:
CHAPTER IKAPITOLA I
GENERAL PROVISIONSVŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Article 1Článok 1
Subject matterPredmet úpravy
This Decision lays down detailed rules on monitoring by Member States of the implementation and use of their infrastructures for spatial information and on reporting on the implementation of Directive 2007/2/EC.Týmto rozhodnutím sa ustanovujú podrobné pravidlá monitorovania zo strany členských štátov vykonávania a používania ich infraštruktúr pre priestorové informácie a pravidlá podávania správ o vykonávaní smernice 2007/2/ES.
Article 2Článok 2
Common provisions for monitoring and reportingSpoločné ustanovenia týkajúce sa monitorovania a podávania správ
1.   Member States shall establish a list of the spatial data sets and spatial data services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC, grouped by theme and Annex, and of the network services referred to in Article 11(1) of that Directive, grouped by service type.1.   Členské štáty zostavujú zoznam súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov zoskupených podľa tém a príloh, ktoré zodpovedajú témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, a sieťových služieb uvedených v článku 11 ods. 1 uvedenej smernice zoskupených podľa druhov služieb.
They shall communicate that list to the Commission and update it annually.Zoznam sprístupňujú Komisii a každoročne ho aktualizujú.
2.   Member States shall rely on the coordination structure referred to in Article 19(2) of Directive 2007/2/EC to collect data for monitoring and reporting.2.   Členské štáty sa pri zhromažďovaní údajov na monitorovanie a podávanie správ opierajú o koordinačnú štruktúru uvedenú v článku 19 ods. 2 smernice 2007/2/ES.
3.   Contact points of Member States shall provide the results of monitoring referred to in Article 21(1) of Directive 2007/2/EC and the report referred to in Article 21(2) and (3) of that Directive to the Commission.3.   Kontaktné miesta členských štátov poskytujú Komisii výsledky monitorovania uvedené v článku 21 ods. 1 smernice 2007/2/ES a správu uvedenú v článku 21 ods. 2 a 3 uvedenej smernice.
4.   All results of monitoring and reporting shall be made available to the public via the Internet or any other appropriate means of telecommunication.4.   Všetky výsledky monitorovania a podávané správy sa sprístupňujú verejnosti cez Internet alebo pomocou akékoľvek iného vhodného telekomunikačného prostriedku.
CHAPTER IIKAPITOLA II
MONITORING OF THE IMPLEMENTATION OF METADATA REQUIREMENTSMONITOROVANIE VYKONÁVANIA POŽIADAVIEK NA METAÚDAJE
Article 3Článok 3
Monitoring of the existence of metadataMonitorovanie existencie metaúdajov
1.   The following indicators shall be used to measure the existence of metadata for the spatial data sets and services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC:1.   Pri hodnotení existencie metaúdajov pre súbory a služby priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES sa uplatňujú tieto ukazovatele:
(a) | a general indicator (MDi1) which measures the existence of metadata for the spatial data sets and services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC;a) | všeobecný ukazovateľ (MDi1), ktorým sa hodnotí existencia metaúdajov pre súbory a služby priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES;
(b) | the following specific indicators: | (i) | MDi1,1 which measures the existence of metadata for the spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex I to Directive 2007/2/EC; | (ii) | MDi1,2 which measures the existence of metadata for the spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex II to Directive 2007/2/EC; | (iii) | MDi1,3 which measures the existence of metadata for the spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex III to Directive 2007/2/EC; | (iv) | MDi1,4 which measures the existence of metadata for the spatial data services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC.b) | tieto osobitné ukazovatele: | i) | MDi1.1, ktorým sa hodnotí existencia metaúdajov pre súbory priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe I k smernici 2007/2/ES; | ii) | MDi1.2, ktorým sa hodnotí existencia metaúdajov pre súbory priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe II k smernici 2007/2/ES; | iii) | MDi1.3, ktorým sa hodnotí existencia metaúdajov pre súbory priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe III k smernici 2007/2/ES; | iv) | MDi1.4, ktorým sa hodnotí existencia metaúdajov pre služby priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES.
2.   Member States shall determine, for each spatial data set and service mentioned on the list referred to in Article 2(1), whether metadata exist and shall attribute to the spatial data set or service the following values:2.   Členské štáty pre každý súbor a službu priestorových údajov v zozname uvedenom v článku 2 ods. 1 určujú, či pre ne existujú metaúdaje, a súboru alebo službe priestorových údajov priraďujú tieto hodnoty:
(a) | value 1 where metadata exist;a) | hodnotu 1, ak metaúdaje existujú;
(b) | value 0 where no metadata exist.b) | hodnotu 0, ak metaúdaje neexistujú.
3.   Member States shall calculate the general indicator MDi1 by dividing the number of spatial data sets and services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC for which metadata exist, by the total number of spatial data sets and services corresponding to the themes listed in those Annexes.3.   Členské štáty vypočítavajú všeobecný ukazovateľ MDi1 vydelením počtu súborov a služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, pre ktoré existujú metaúdaje, celkovým počtom súborov a služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedených prílohách.
4.   Member States shall calculate the specific indicators as follows:4.   Členské štáty vypočítavajú osobitné ukazovatele takto:
(a) | the number of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex I to Directive 2007/2/EC for which metadata exist, divided by the total number of spatial data sets corresponding to the themes listed in that Annex (MDi1,1);a) | počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe I k smernici 2007/2/ES, pre ktoré existujú metaúdaje, sa vydelí celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedenej prílohe (MDi1.1);
(b) | the number of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex II to Directive 2007/2/EC for which metadata exist, divided by the total number of spatial data sets corresponding to the themes listed in that Annex (MDi1,2);b) | počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe II k smernici 2007/2/ES, pre ktoré existujú metaúdaje, sa vydelí celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedenej prílohe (MDi1.2);
(c) | the number of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex III to Directive 2007/2/EC for which metadata exist, divided by the total number of spatial data sets corresponding to the themes listed in that Annex (MDi1,3);c) | počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe III k smernici 2007/2/ES, pre ktoré existujú metaúdaje, sa vydelí celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedenej prílohe (MDi1.3);
(d) | the number of spatial data services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC for which metadata exist, divided by the total number of spatial data services corresponding to the themes listed in those Annexes (MDi1,4).d) | počet služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, pre ktoré existujú metaúdaje, sa vydelí celkovým počtom služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedených prílohách (MDi1.4).
Article 4Článok 4
Monitoring of the conformity of metadataMonitorovanie súladu metaúdajov
1.   The following indicators shall be used to measure the conformity of metadata for spatial data sets and services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC with the implementing rules referred to in Article 5(4) of that Directive:1.   Na hodnotenie súladu metaúdajov pre súbory a služby priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice sa používajú tieto ukazovatele:
(a) | a general indicator (MDi2) which measures the conformity of metadata for the spatial data sets and services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC with the implementing rules referred to in Article 5(4) of that Directive;a) | všeobecný ukazovateľ (MDi2), ktorým sa hodnotí súlad metaúdajov pre súbory a služby priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice;
(b) | the following specific indicators: | (i) | MDi2,1 which measures the conformity of metadata for the spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex I to Directive 2007/2/EC with the implementing rules referred to in Article 5(4) of that Directive; | (ii) | MDi2,2 which measures the conformity of metadata for the spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex II to Directive 2007/2/EC with the implementing rules referred to in Article 5(4) of that Directive; | (iii) | MDi2,3 which measures the conformity of metadata for the spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex III to Directive 2007/2/EC with the implementing rules referred to in Article 5(4) of that Directive; | (iv) | MDi2,4 which measures the conformity of metadata for the spatial data services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC with the implementing rules referred to in Article 5(4) of that Directive.b) | tieto osobitné ukazovatele: | i) | MDi2.1, ktorým sa hodnotí súlad metaúdajov pre súbory priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe I k smernici 2007/2/ES s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice; | ii) | MDi2.2, ktorým sa hodnotí súlad metaúdajov pre súbory priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe II k smernici 2007/2/ES s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice; | iii) | MDi2.3, ktorým sa hodnotí súlad metaúdajov pre súbory priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe III k smernici 2007/2/ES s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice; | iv) | MDi2.4, ktorým sa hodnotí súlad metaúdajov pre služby priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice.
2.   Member States shall determine, for each spatial data set and service mentioned on the list referred to in Article 2(1) of this Decision, whether the corresponding metadata are in conformity with the implementing rules referred to in Article 5(4) of Directive 2007/2/EC and shall attribute to the data set or service the following values:2.   Členské štáty pre každý súbor a službu priestorových údajov v zozname uvedenom v článku 2 ods. 1 tohto rozhodnutia určujú, či sú príslušné metaúdaje v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 smernice 2007/2/ES, a súboru alebo službe údajov priraďujú tieto hodnoty:
(a) | value 1 where the corresponding metadata are in conformity with the implementing rules referred to in Article 5(4) of Directive 2007/2/EC;a) | hodnotu 1, ak sú príslušné metaúdaje v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 smernice 2007/2/ES;
(b) | value 0 where the corresponding metadata are not in conformity with the implementing rules referred to in Article 5(4) of Directive 2007/2/EC.b) | hodnotu 0, ak príslušné metaúdaje nie sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 smernice 2007/2/ES.
3.   Member States shall calculate the general indicator MDi2 by dividing the number of spatial data sets and services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC for which metadata are in conformity with the implementing rules referred to in Article 5(4) of that Directive, by the total number of spatial data sets and services corresponding to the themes listed in those Annexes.3.   Členské štáty vypočítavajú všeobecný ukazovateľ MDi2 vydelením počtu súborov a služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, v prípade ktorých sú metaúdaje v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice, celkovým počtom súborov a služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedených prílohách.
4.   Member States shall calculate the specific indicators as follows:4.   Členské štáty vypočítavajú osobitné ukazovatele takto:
(a) | the number of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex I to Directive 2007/2/EC for which metadata are in conformity with the implementing rules referred to in Article 5(4) of that Directive, divided by the total number of spatial data sets corresponding to the themes listed in that Annex (MDi2,1);a) | počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe I k smernici 2007/2/ES, v prípade ktorých sú metaúdaje v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice, sa vydelí celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedenej prílohe (MDi2.1);
(b) | the number of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex II to Directive 2007/2/EC for which metadata are in conformity with the implementing rules referred to in Article 5(4) of Directive 2007/2/EC, divided by the total number of spatial data sets corresponding to the themes listed in that Annex (MDi2,2);b) | počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe II k smernici 2007/2/ES, v prípade ktorých sú metaúdaje v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 smernice 2007/2/ES, sa vydelí celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedenej prílohe (MDi2.2);
(c) | the number of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex III to Directive 2007/2/EC for which metadata are in conformity with the implementing rules referred to in Article 5(4) of Directive 2007/2/EC, divided by the total number of spatial data sets corresponding to the themes listed in that Annex (MDi2,3);c) | počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe III k smernici 2007/2/ES, v prípade ktorých sú metaúdaje v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 smernice 2007/2/ES, sa vydelí celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedenej prílohe (MDi2.3);
(d) | the number of spatial data services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC for which metadata are in conformity with the implementing rules referred to in Article 5(4) of Directive 2007/2/EC, divided by the total number of spatial data services (MDi2,4).d) | počet služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, v prípade ktorých sú metaúdaje v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 smernice 2007/2/ES, sa vydelí celkovým počtom služieb priestorových údajov (MDi2.4).
CHAPTER IIIKAPITOLA III
MONITORING OF THE IMPLEMENTATION OF THE REQUIREMENTS FOR INTEROPERABILITY OF SPATIAL DATA SETSMONITOROVANIE VYKONÁVANIA POŽIADAVIEK NA INTEROPERABILITU SÚBOROV PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV
Article 5Článok 5
Monitoring of the geographical coverage of spatial data setsMonitorovanie geografického pokrytia súbormi priestorových údajov
1.   The following indicators shall be used to measure the geographical coverage of the spatial data sets corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC:1.   Na určenie geografického pokrytia súbormi priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES sa používajú tieto ukazovatele:
(a) | a general indicator (DSi1) which measures the extent of the Member States territory covered by the spatial data sets corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC;a) | všeobecný ukazovateľ (DSi1), ktorým sa určuje rozsah územia členských štátov pokrytého súbormi priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES;
(b) | the following specific indicators: | (i) | DSi1,1 which measures the extent of the Member States territory covered by the spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex I to Directive 2007/2/EC; | (ii) | DSi1,2 which measures the extent of the Member States territory covered by the spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex II to Directive 2007/2/EC; | (iii) | DSi1,3 which measures the extent of the Member States territory covered by the spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex III to Directive 2007/2/EC.b) | tieto osobitné ukazovatele: | i) | DSi1.1, ktorým sa určuje rozsah územia členských štátov pokrytého súbormi priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe I k smernici 2007/2/ES; | ii) | DSi1.2, ktorým sa určuje rozsah územia členských štátov pokrytého súbormi priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe II k smernici 2007/2/ES; | iii) | DSi1.3, ktorým sa určuje rozsah územia členských štátov pokrytého súbormi priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe III k smernici 2007/2/ES.
2.   Member States shall determine, for the spatial data sets mentioned on the list referred to in Article 2(1):2.   Pre súbory priestorových údajov v zozname uvedenom v článku 2 ods. 1 členské štáty stanovujú:
(a) | the area which is to be covered by a given spatial data set (hereinafter relevant area), expressed in km2;a) | oblasť, ktorú má daný súbor priestorových údajov pokrývať (ďalej len „príslušná oblasť“), vyjadrenú v km2;
(b) | the area which is covered by a given spatial data set (hereinafter actual area), expressed in km2.b) | oblasť, ktorú daný súbor priestorových údajov pokrýva (ďalej len „skutočná oblasť“), vyjadrenú v km2.
3.   Member States shall calculate the general indicator DSi1 by dividing the sum of the actual areas covered by all spatial data sets corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC, by the sum of the relevant areas for all spatial data sets corresponding to the themes listed in those Annexes.3.   Členské štáty vypočítavajú všeobecný ukazovateľ DSi1 vydelením súčtu skutočných oblastí pokrytých všetkými súbormi priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES súčtom príslušných oblastí pre všetky súbory priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedených prílohách.
4.   Member States shall calculate the specific indicators as follows:4.   Členské štáty vypočítavajú osobitné ukazovatele takto:
(a) | the sum of the actual areas covered by the spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex I to Directive 2007/2/EC, divided by the sum of the relevant areas for the spatial data sets corresponding to the themes listed in that Annex (DSi1,1);a) | súčet skutočných oblastí pokrytých súbormi priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe I k smernici 2007/2/ES sa vydelí súčtom príslušných oblastí pre súbory priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedenej prílohe (DSi1.1);
(b) | the sum of the actual areas covered by the spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex II to Directive 2007/2/EC, divided by the sum of the relevant areas for the spatial data sets corresponding to the themes listed in that Annex (DSi1,2);b) | súčet skutočných oblastí pokrytých súbormi priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe II k smernici 2007/2/ES sa vydelí súčtom príslušných oblastí pre súbory priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedenej prílohe (DSi1.2);
(c) | the sum of the actual areas covered by the spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex III to Directive 2007/2/EC, divided by the sum of the relevant areas for the spatial data sets corresponding to the themes listed in that Annex (DSi1,3).c) | súčet skutočných oblastí pokrytých súbormi priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe III k smernici 2007/2/ES sa vydelí súčtom príslušných oblastí pre súbory priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedenej prílohe (DSi1.3).
Article 6Článok 6
Monitoring of the conformity of spatial data setsMonitorovanie súladu súborov priestorových údajov
1.   The following indicators shall be used to measure the conformity of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC with the implementing rules referred to in Article 7(1) of that Directive and the conformity of their corresponding metadata with the implementing rules referred to in Article 5(4) of that Directive.1.   Na hodnotenie súladu súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 uvedenej smernice a súladu ich príslušných metaúdajov s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice sa používajú tieto ukazovatele:
(a) | a general indicator (DSi2) which measures the conformity of the spatial data sets corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC with the implementing rules referred to in Article 7(1) of that Directive and the conformity of their corresponding metadata with the implementing rules referred to in Article 5(4) of that Directive;a) | všeobecný ukazovateľ (DSi2), ktorým sa hodnotí súlad súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 uvedenej smernice a súlad ich príslušných metaúdajov s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice;
(b) | the following specific indicators: | (i) | DSi2,1 which measures the conformity of the spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex I to Directive 2007/2/EC with the implementing rules referred to in Article 7(1) of that Directive and the conformity of their corresponding metadata with the implementing rules referred to in Article 5(4) of that Directive; | (ii) | DSi2,2 which measures the conformity of the spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex II to Directive 2007/2/EC with the implementing rules referred to in Article 7(1) of that Directive and the conformity of their corresponding metadata with the implementing rules referred to in Article 5(4) of that Directive; | (iii) | DSi2,3 which measures the conformity of the spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex III to Directive 2007/2/EC with the implementing rules referred to in Article 7(1) of that Directive and the conformity of their corresponding metadata with the implementing rules referred to in Article 5(4) of that Directive.b) | tieto osobitné ukazovatele: | i) | DSi2.1, ktorým sa hodnotí súlad súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe I k smernici 2007/2/ES s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 uvedenej smernice a súlad ich príslušných metaúdajov s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice; | ii) | DSi2.2, ktorým sa hodnotí súlad súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe II k smernici 2007/2/ES s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 uvedenej smernice a súlad ich príslušných metaúdajov s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice; | iii) | DSi2.3, ktorým sa hodnotí súlad súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe III k smernici 2007/2/ES s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 uvedenej smernice a súlad ich príslušných metaúdajov s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice.
2.   Member States shall determine whether each spatial data set mentioned on the list referred to in Article 2(1) of this Decision is in conformity with the implementing rules referred to in Article 7(1) of Directive 2007/2/EC and whether its corresponding metadata are in conformity with the implementing rules referred to in Article 5(4) of that Directive and shall attribute to the data set the following values:2.   Členské štáty určujú, či každý súbor priestorových údajov v zozname uvedenom v článku 2 ods. 1 tohto rozhodnutia je v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 smernice 2007/2/ES a či sú jeho príslušné metaúdaje v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice, a súboru údajov priraďujú tieto hodnoty:
(a) | value 1 in the case of conformity of the spatial data set with the implementing rules referred to in Article 7(1) of Directive 2007/2/EC and of its corresponding metadata with the implementing rules referred to in Article 5(4) of that Directive;a) | hodnotu 1 v prípade súladu súboru priestorových údajov s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 smernice 2007/2/ES a jeho príslušných metaúdajov s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice;
(b) | value 0 in the case of non conformity of the spatial data set with the implementing rules referred to in Article 7(1) of Directive 2007/2/EC or of its corresponding metadata with the implementing rules referred to in Article 5(4) of that Directive.b) | hodnotu 0 v prípade nesúladu súboru priestorových údajov s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 smernice 2007/2/ES alebo jeho príslušných metaúdajov s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice.
3.   Member States shall calculate the general indicator DSi2 by dividing the number of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC which are in conformity with the implementing rules referred to in Article 7(1) of that Directive and whose corresponding metadata are in conformity with the implementing rules referred to in Article 5(4) of that Directive, by the total number of spatial data sets corresponding to the themes listed in those Annexes.3.   Členské štáty vypočítavajú všeobecný ukazovateľ DSi2 vydelením počtu súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, ktoré sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 uvedenej smernice a ktorých príslušné metaúdaje sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice, celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedených prílohách.
4.   Member States shall calculate the specific indicators as follows:4.   Členské štáty vypočítavajú osobitné ukazovatele takto:
(a) | the number of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex I to Directive 2007/2/EC which are in conformity with the implementing rules referred to in Article 7(1) of that Directive and whose corresponding metadata are in conformity with the implementing rules referred to in Article 5(4) of that Directive, divided by the total number of spatial data sets corresponding to the themes listed in that Annex (DSi2,1);a) | počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe I k smernici 2007/2/ES, ktoré sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 uvedenej smernice a ktorých príslušné metaúdaje sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice, sa vydelí celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedenej prílohe (DSi2.1);
(b) | the number of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex II to Directive 2007/2/EC which are in conformity with the implementing rules referred to in Article 7(1) of that Directive and whose corresponding metadata are in conformity with the implementing rules referred to in Article 5(4) of that Directive, divided by the total number of spatial data sets corresponding to the themes listed in that Annex (DSi2,2);b) | počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe II k smernici 2007/2/ES, ktoré sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 uvedenej smernice a ktorých príslušné metaúdaje sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice, sa vydelí celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedenej prílohe (DSi2.2);
(c) | the number of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex III to Directive 2007/2/EC which are in conformity with the implementing rules referred to in Article 7(1) of that Directive and whose corresponding metadata are in conformity with the implementing rules referred to in Article 5(4) of that Directive, divided by the total number of spatial data sets corresponding to the themes listed in that Annex (DSi2,3).c) | počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe III k smernici 2007/2/ES, ktoré sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 uvedenej smernice a ktorých príslušné metaúdaje sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice, sa vydelí celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedenej prílohe (DSi2.3).
CHAPTER IVKAPITOLA IV
MONITORING OF THE IMPLEMENTATION OF NETWORK SERVICES REQUIREMENTSMONITOROVANIE VYKONÁVANIA POŽIADAVIEK NA SIEŤOVÉ SLUŽBY
Article 7Článok 7
Monitoring of the accessibility of metadata through discovery servicesMonitorovanie prístupu k metaúdajom prostredníctvom vyhľadávacích služieb
1.   The following indicators shall be used to measure the accessibility of metadata for the spatial data sets and services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC through the discovery services referred to in Article 11(1)(a) of that Directive:1.   Na hodnotenie prístupu k metaúdajom pre súbory a služby priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES prostredníctvom vyhľadávacích služieb uvedených v článku 11 ods. 1 písm. a) uvedenej smernice sa používajú tieto ukazovatele:
(a) | a general indicator (NSi1), which measures the extent to which it is possible to search for spatial data sets and spatial data services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC on the basis of their corresponding metadata through discovery services;a) | všeobecný ukazovateľ (NSi1), ktorým sa hodnotí, v akom rozsahu je možné vyhľadávať súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES na základe ich príslušných metaúdajov prostredníctvom vyhľadávacích služieb;
(b) | the following specific indicators: | (i) | NSi1,1, which measures the extent to which it is possible to search for spatial data sets corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC on the basis of their corresponding metadata through discovery services; | (ii) | NSi1,2, which measures the extent to which it is possible to search for spatial data services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC on the basis of their corresponding metadata through discovery services.b) | tieto osobitné ukazovatele: | i) | NSi1.1, ktorým sa hodnotí, v akom rozsahu je možné vyhľadávať súbory priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES na základe ich príslušných metaúdajov prostredníctvom vyhľadávacích služieb; | ii) | NSi1.2, ktorým sa hodnotí, v akom rozsahu je možné vyhľadávať služby priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES na základe ich príslušných metaúdajov prostredníctvom vyhľadávacích služieb.
2.   Member States shall determine, for each spatial data set and spatial data service mentioned on the list referred to in Article 2(1), whether a discovery service exists and shall attribute to the data set or service the following values:2.   Členské štáty určujú, či existuje vyhľadávacia služba pre každý súbor priestorových údajov a službu priestorových údajov v zozname uvedenom v článku 2 ods. 1, a súboru alebo službe údajov priraďujú tieto hodnoty:
(a) | value 1 where a discovery service exists;a) | hodnotu 1, ak vyhľadávacia služba existuje;
(b) | value 0 where no discovery service exists.b) | hodnotu 0, ak vyhľadávacia služba neexistuje.
3.   Member States shall calculate the general indicator NSi1 by dividing the number of spatial data sets and spatial data services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC for which a discovery service exists, by the total number of spatial data sets and spatial data services corresponding to themes listed in those Annexes.3.   Členské štáty vypočítavajú všeobecný ukazovateľ NSi1 vydelením počtu súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, pre ktoré existuje vyhľadávacia služba, celkovým počtom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedených prílohách.
4.   Member States shall calculate the specific indicators as follows:4.   Členské štáty vypočítavajú osobitné ukazovatele takto:
(a) | the number of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC for which a discovery service exists, divided by the total number of spatial data sets corresponding to themes listed in those Annexes (NSi1,1);a) | počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, pre ktoré existuje vyhľadávacia služba, sa vydelí celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedených prílohách (NSi1.1);
(b) | the number of spatial data services corresponding to themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC for which a discovery service exists, divided by the total number of spatial data services corresponding to themes listed in those Annexes (NSi1,2).b) | počet služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, pre ktoré existuje vyhľadávacia služba, sa vydelí celkovým počtom služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedených prílohách (NSi1.2).
Article 8Článok 8
Monitoring of the accessibility of spatial data sets through view and download servicesMonitorovanie prístupu k súborom priestorových údajov prostredníctvom zobrazovacích a ukladacích služieb
1.   The following indicators shall be used to measure the accessibility of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC through the view and download services referred to in points (b) and (c) of Articles 11(1) of that Directive:1.   Na hodnotenie prístupu k súborom priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES prostredníctvom zobrazovacích a ukladacích služieb uvedených v článku 11 ods. 1 písm. b) a c) uvedenej smernice sa používajú tieto ukazovatele:
(a) | a general indicator (NSi2), which measures the extent to which it is possible to view and download spatial data sets corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC through view and download services;a) | všeobecný ukazovateľ (NSi2), ktorým sa hodnotí rozsah, do akého je možné zobraziť a uložiť súbory priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES prostredníctvom zobrazovacích a ukladacích služieb;
(b) | the following specific indicators: | (i) | NSi2,1, which measures the accessibility of spatial data sets, corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC through view services; | (ii) | NSi2,2, which measures the accessibility of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC through download services.b) | tieto osobitné ukazovatele: | i) | NSi2.1, ktorým sa hodnotí prístup k súborom priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES prostredníctvom zobrazovacích služieb; | ii) | NSi2.2, ktorým sa hodnotí prístup k súborom priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES prostredníctvom ukladacích služieb.
2.   Member States shall determine, for each spatial data set mentioned on the list referred to in Article 2(1), whether a view service or a download service, or both, exist and shall attribute to the data set the following values:2.   Členské štáty pre každý súbor priestorových údajov v zozname uvedenom v článku 2 ods. 1 určujú, či v jeho prípade existuje zobrazovacia služba alebo ukladacia služba, alebo obe služby, a súboru údajov priraďujú tieto hodnoty:
(a) | value 1 where a view service exists and value 0 where such a service does not exist;a) | hodnotu 1, ak existuje zobrazovacia služba, a hodnotu 0, ak táto služba neexistuje;
(b) | value 1 where a download service exists and value 0 where such a service does not exist;b) | hodnotu 1, ak existuje ukladacia služba, a hodnotu 0, ak táto služba neexistuje;
(c) | value 1 where both a view service and a download service exist and value 0 where at least one of them does not exist.c) | hodnotu 1, ak existuje zobrazovacia služba aj ukladacia služba, a hodnotu 0, ak aspoň jedna z nich neexistuje.
3.   Member States shall calculate the general indicator NSi2 by dividing the number of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC for which both view and download services exist, by the total number of spatial data sets corresponding to themes listed in those Annexes (NSi2).3.   Členské štáty vypočítavajú všeobecný ukazovateľ NSi2 vydelením počtu súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, pre ktoré existujú zobrazovacie aj ukladacie služby, celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedených prílohách (NSi2).
4.   Member States shall calculate the specific indicators as follows:4.   Členské štáty vypočítavajú osobitné ukazovatele takto:
(a) | the number of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC for which a view service exists, divided by the total number of spatial data sets corresponding to themes listed in those Annexes (NSi2,1);a) | počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, pre ktoré existuje zobrazovacia služba, sa vydelí celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedených prílohách (NSi2.1);
(b) | the number of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC for which a download service exists, divided by the total number of spatial data sets corresponding to themes listed in those Annexes (NSi2,2).b) | počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, pre ktoré existuje ukladacia služba, sa vydelí celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedených prílohách (NSi2.2).
Article 9Článok 9
Monitoring of the use of network servicesMonitorovanie využívania sieťových služieb
1.   The following indicators shall be used to monitor the use of the network services referred to in Article 11(1) of Directive 2007/2/EC:1.   Na monitorovanie využívania sieťových služieb uvedených v článku 11 ods. 1 smernice 2007/2/ES sa používajú tieto ukazovatele:
(a) | a general indicator (NSi3), which measures the use of all network services;a) | všeobecný ukazovateľ (NSi3), ktorým sa hodnotí využívanie všetkých sieťových služieb;
(b) | the following specific indicators: | (i) | NSi3,1, which measures the use of discovery services; | (ii) | NSi3,2, which measures the use of view services; | (iii) | NSi3,3, which measures the use of download services; | (iv) | NSi3,4, which measures the use of transformation services; | (v) | NSi3,5, which measures the use of invoke services.b) | tieto osobitné ukazovatele: | i) | NSi3.1, ktorým sa hodnotí využívanie vyhľadávacích služieb; | ii) | NSi3.2, ktorým sa hodnotí využívanie zobrazovacích služieb; | iii) | NSi3.3, ktorým sa hodnotí využívanie ukladacích služieb; | iv) | NSi3.4, ktorým sa hodnotí využívanie transformačných služieb; | v) | NSi3.5, ktorým sa hodnotí využívanie služieb umožňujúcich spustenie služieb priestorových údajov.
2.   Member States shall determine the annual number of service requests for each network service mentioned on the list referred to in Article 2(1).2.   Členské štáty určujú ročný počet žiadostí o služby pre každú sieťovú službu v zozname uvedenom v článku 2 ods. 1.
3.   Member States shall calculate the general indicator NSi3 by dividing the sum of the annual number of service requests for all network services, by the number of network services.3.   Členské štáty vypočítavajú všeobecný ukazovateľ NSi3 vydelením súčtu ročného počtu žiadostí o služby pre všetky sieťové služby počtom sieťových služieb.
4.   Member States shall calculate the specific indicators as follows:4.   Členské štáty vypočítavajú osobitné ukazovatele takto:
(a) | the annual number of service requests for all discovery services, divided by the number of discovery services (NSi3,1);a) | počet žiadostí o služby za rok pre všetky vyhľadávacie služby vydelený počtom vyhľadávacích služieb (NSi3.1);
(b) | the annual number of service requests for all view services, divided by the number of view services (NSi3,2);b) | počet žiadostí o služby za rok pre všetky zobrazovacie služby vydelený počtom zobrazovacích služieb (NSi3.2);
(c) | the annual number of service requests for all download services, divided by the number of download services (NSi3,3);c) | počet žiadostí o služby za rok pre všetky ukladacie služby vydelený počtom ukladacích služieb (NSi3.3);
(d) | the annual number of service requests for all transformation services, divided by the number of transformation services (NSi3,4);d) | počet žiadostí o služby za rok pre všetky transformačné služby vydelený počtom transformačných služieb (NSi3.4);
(e) | the annual number of service requests for all invoke services, divided by the number of invoke services (NSi3,5).e) | počet žiadostí o služby za rok pre všetky služby umožňujúce spustenie služieb priestorových údajov vydelený počtom služieb umožňujúcich spustenie služieb priestorových údajov (NSi3.5).
Article 10Článok 10
Monitoring of the conformity of network servicesMonitorovanie súladu sieťových služieb s vykonávacími predpismi
1.   The following indicators shall be used to measure the conformity of the network services referred to in Article 11(1) of Directive 2007/2/EC with the implementing rules referred to in Article 16 of that Directive:1.   Na hodnotenie súladu sieťových služieb uvedených v článku 11 ods. 1 smernice 2007/2/ES s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 uvedenej smernice sa používajú tieto ukazovatele:
(a) | a general indicator (NSi4), which measures the conformity of all network services with the implementing rules referred to in Article 16 of Directive 2007/2/EC;a) | všeobecný ukazovateľ (NSi4), ktorým sa hodnotí súlad všetkých sieťových služieb s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES;
(b) | the following specific indicators: | (i) | NSi4,1, which measures the conformity of discovery services with the implementing rules referred to in Article 16 of Directive 2007/2/EC; | (ii) | NSi4,2, which measures the conformity of view services with the implementing rules referred to in Article 16 of Directive 2007/2/EC; | (iii) | NSi4,3, which measures the conformity of download services with the implementing rules referred to in Article 16 of Directive 2007/2/EC; | (iv) | NSi4,4, which measures the conformity of transformation services with the implementing rules referred to in Article 16 of Directive 2007/2/EC; | (v) | NSi4,5, which measures the conformity of invoke services with the implementing rules referred to in Article 16 of Directive 2007/2/EC.b) | tieto osobitné ukazovatele: | i) | NSi4.1, ktorým sa hodnotí súlad vyhľadávacích služieb s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES; | ii) | NSi4.2, ktorým sa hodnotí súlad zobrazovacích služieb s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES; | iii) | NSi4.3, ktorým sa hodnotí súlad ukladacích služieb s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES; | iv) | NSi4.4, ktorým sa hodnotí súlad transformačných služieb s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES; | v) | NSi4.5, ktorým sa hodnotí súlad služieb umožňujúcich spustenie služieb priestorových údajov s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES.
2.   Member States shall determine, for each network service mentioned on the list referred to in Article 2(1) of this Decision, whether it is in conformity with the implementing rules referred to in Article 16 of Directive 2007/2/EC and shall attribute to the network service the following values:2.   Členské štáty pre každú sieťovú službu v zozname uvedenom v článku 2 ods. 1 tohto rozhodnutia určujú, či je v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES, a sieťovej službe priraďujú tieto hodnoty:
(a) | value 1 where the network service is in conformity with the implementing rules referred to in Article 16 of Directive 2007/2/EC;a) | hodnotu 1, ak je sieťová služba v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES;
(b) | value 0 where the network service is not in conformity with the implementing rules referred to in Article 16 of Directive 2007/2/EC.b) | hodnotu 0, ak sieťová služba nie je v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES.
3.   Member States shall calculate the general indicator NSi4 by dividing the number of network services which are in conformity with the implementing rules referred to in Article 16 of Directive 2007/2/EC, by the total number of network services.3.   Členské štáty vypočítavajú všeobecný ukazovateľ NSi4 vydelením počtu sieťových služieb, ktoré sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES, celkovým počtom sieťových služieb.
4.   Member States shall calculate the specific indicators as follows:4.   Členské štáty vypočítavajú osobitné ukazovatele takto:
(a) | the number of discovery services which are in conformity with the implementing rules referred to in Article 16 of Directive 2007/2/EC, divided by the total number of discovery services (NSi4,1);a) | počet vyhľadávacích služieb, ktoré sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES, sa vydelí celkovým počtom vyhľadávacích služieb (NSi4.1);
(b) | the number of view services which are in conformity with the implementing rules referred to in Article 16 of Directive 2007/2/EC, divided by the total number of view services (NSi4,2);b) | počet zobrazovacích služieb, ktoré sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES, sa vydelí celkovým počtom zobrazovacích služieb (NSi4.2);
(c) | the number of download services which are in conformity with the implementing rules referred to in Article 16 of Directive 2007/2/EC, divided by the total number of download services (NSi4,3);c) | počet ukladacích služieb, ktoré sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES, sa vydelí celkovým počtom ukladacích služieb (NSi4.3);
(d) | the number of transformation services which are in conformity with the implementing rules referred to in Article 16 of Directive 2007/2/EC, divided by the total number of transformation services (NSi4,4);d) | počet transformačných služieb, ktoré sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES, sa vydelí celkovým počtom transformačných služieb (NSi4.4);
(e) | the number of invoke services which are in conformity with the implementing rules referred to in Article 16 of Directive 2007/2/EC, divided by the total number of invoke services (NSi4,5).e) | počet služieb umožňujúcich spustenie služieb priestorových údajov, ktoré sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES, sa vydelí celkovým počtom služieb umožňujúcich spustenie služieb priestorových údajov (NSi4.5).
Article 11Článok 11
Information to be providedPoskytované informácie
1.   Member States shall provide the Commission with the following information:1.   Členské štáty poskytujú Komisii tieto informácie:
(a) | the values of all general and specific indicators, expressed in percentage;a) | hodnoty všetkých všeobecných a osobitných ukazovateľov vyjadrené v percentách;
(b) | the numerators and denominators of all general and specific indicators;b) | čitatele a menovatele všetkých všeobecných a osobitných ukazovateľov;
(c) | the data collected under Articles 3(2), 4(2), 5(2), 6(2), 7(2), 8(2), 9(2) and 10(2).c) | údaje zhromaždené podľa článku 3 ods. 2, článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2, článku 9 ods. 2 a článku 10 ods. 2.
2.   The results of monitoring referred to in Article 21(1) of Directive 2007/2/EC shall relate to monitoring conducted during a calendar year, and shall be published by 15 May of the following year. Thereafter the results shall be updated at least every year.2.   Výsledky monitorovania uvedeného v článku 21 ods. 1 smernice 2007/2/ES sa týkajú monitorovania vykonaného v priebehu kalendárneho roka a uverejňujú sa do 15. mája nasledujúceho roka. Potom sa výsledky aktualizujú najmenej každý rok.
The results relating to monitoring conducted in 2009 shall cover the period starting from the date referred to in Article 18 until the end of that year.Výsledky monitorovania vykonaného v roku 2009 sa týkajú obdobia od dátumu uvedeného v článku 18 do konca uvedeného roka.
CHAPTER VKAPITOLA V
REPORTINGPODÁVANIE SPRÁV
Article 12Článok 12
Coordination and quality assuranceKoordinácia a zabezpečenie kvality
1.   With respect to coordination, the summary description referred to in Article 21(2)(a) of Directive 2007/2/EC shall contain the following:1.   Pokiaľ ide o koordináciu, súhrnné údaje uvedené v článku 21 ods. 2 písm. a) smernice 2007/2/ES obsahujú:
(a) | the name, contact information, role and responsibilities of the Member State contact point;a) | názov, kontaktné údaje, úlohu a povinnosti kontaktného miesta členského štátu;
(b) | the name, contact information, role and responsibilities, organisation chart of the coordinating structure supporting the contact point of the Member State;b) | názov, kontaktné údaje, úlohu a povinnosti, organizačnú schému koordinačnej štruktúry, ktorá podporuje kontaktné miesto členského štátu;
(c) | a description of the relationship with third parties;c) | opis vzťahu s tretími stranami;
(d) | an overview of the working practices and procedures of the coordinating body;d) | prehľad pracovných metód a postupov koordinačného orgánu;
(e) | comments on the monitoring and reporting process.e) | poznámky k procesu monitorovania a podávania správ.
2.   With respect to the organisation of quality assurance, the summary description referred to in Article 21(2)(a) of Directive 2007/2/EC shall contain the following:2.   Pokiaľ ide o organizáciu zabezpečenia kvality, súhrnné údaje uvedené v článku 21 ods. 2 písm. a) smernice 2007/2/ES obsahujú:
(a) | a description of quality assurance procedures, including the maintenance of the infrastructure for spatial information;a) | opis postupov zabezpečenia kvality vrátane údržby infraštruktúry pre priestorové informácie;
(b) | an analysis of quality assurance problems related to the development of the infrastructure for spatial information, taking into account the general and specific indicators;b) | analýzu problémov zabezpečenia kvality, ktoré sa týkajú vývoja infraštruktúry pre priestorové informácie, pri zohľadnení všeobecných a osobitných ukazovateľov;
(c) | a description of the measures taken to improve the quality assurance of the infrastructure;c) | opis opatrení, ktoré boli prijaté na zlepšenie zabezpečenia kvality infraštruktúry;
(d) | where a certification mechanism has been established, a description of that mechanism.d) | ak bol ustanovený certifikačný mechanizmus, opis tohto mechanizmu.
Article 13Článok 13
Contribution to the functioning and coordination of the infrastructurePríspevok k fungovaniu a koordinácii infraštruktúry
The summary description referred to in Article 21(2)(b) of Directive 2007/2/EC shall contain the following:Súhrnné údaje uvedené v článku 21 ods. 2 písm. b) smernice 2007/2/ES obsahujú:
(a) | an overview of the various stakeholders contributing to the implementation of the infrastructure for spatial information according to the following typology: users, data producers, service providers, coordinating bodies;a) | prehľad rôznych zainteresovaných strán prispievajúcich k vykonávaniu infraštruktúry pre priestorové informácie podľa tejto typológie: užívatelia, tvorcovia údajov, poskytovatelia služieb, koordinačné orgány;
(b) | a description of the role of the various stakeholders in the development and maintenance of the infrastructure for spatial information, including their role in the coordination of tasks, in the provision of data and metadata, and in the management, development and hosting of services;b) | opis úlohy rôznych zainteresovaných strán pri vývoji a údržbe infraštruktúry pre priestorové informácie vrátane ich úlohy pri koordinácii úloh, pri poskytovaní údajov a metaúdajov a pri správe a vývoji služieb a pri poskytovaní serverového priestoru;
(c) | a general description of the main measures taken to facilitate the sharing of spatial data sets and services between public authorities and a description of how sharing has improved as a result;c) | všeobecný opis hlavných opatrení, ktoré boli prijaté na uľahčenie spoločného využívania súborov a služieb priestorových údajov medzi verejnými orgánmi, a opis výsledného zlepšenia spoločného využívania;
(d) | a description of how stakeholders cooperate;d) | opis spôsobu spolupráce zainteresovaných strán;
(e) | a description of the access to the services through the Inspire geo-portal, as referred to in Article 15(2) of Directive 2007/2/EC.e) | opis prístupu k službám prostredníctvom geoportálu Inspire uvedeného v článku 15 ods. 2 smernice 2007/2/ES.
Article 14Článok 14
Use of the infrastructure for spatial informationVyužívanie infraštruktúry pre priestorové informácie
The information on the use of the infrastructure for spatial information referred to in Article 21(2)(c) of Directive 2007/2/EC shall cover the following:Údaje o využívaní infraštruktúry pre priestorové informácie uvedené v článku 21 ods. 2 písm. c) smernice 2007/2/ES sa týkajú:
(a) | the use of the spatial data services of the infrastructure for spatial information, taking into account the general and specific indicators;a) | využívania služieb priestorových údajov infraštruktúry pre priestorové informácie pri zohľadnení všeobecných a osobitných ukazovateľov;
(b) | the use of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC by public authorities, with particular attention to good examples in the field of environmental policy;b) | využívania súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES verejnými orgánmi, a to najmä so zreteľom na dobré príklady z oblasti politiky životného prostredia;
(c) | if available, evidence showing the use of the infrastructure for spatial information by the general public;c) | dôkazov o využívaní infraštruktúry pre priestorové informácie širokou verejnosťou, ak sú k dispozícii;
(d) | examples of cross-border use and efforts made to improve cross-border consistency of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC;d) | príkladov cezhraničného využívania a snáh o zlepšenie cezhraničnej konzistentnosti súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES;
(e) | how transformation services are used to achieve data interoperability.e) | spôsobu využívania transformačných služieb na dosiahnutie interoperability údajov.
Article 15Článok 15
Data sharing arrangementsDohody o spoločnom využívaní údajov
The summary description referred to in Article 21(2)(d) of Directive 2007/2/EC shall contain the following:Súhrnné údaje uvedené v článku 21 ods. 2 písm. d) smernice 2007/2/ES obsahujú:
(a) | an overview of data sharing arrangements that have been, or are being, created between public authorities;a) | prehľad dohôd o spoločnom využívaní údajov, ktoré vznikli alebo vznikajú medzi verejnými orgánmi;
(b) | an overview of data sharing arrangements that have been, or are being, created between public authorities and Community institutions and bodies, including examples of data sharing arrangements for a particular spatial data set;b) | prehľad dohôd o spoločnom využívaní údajov, ktoré vznikli alebo vznikajú medzi verejnými orgánmi a inštitúciami a orgánmi Spoločenstva, vrátane príkladov dohôd o spoločnom využívaní údajov pre konkrétny súbor priestorových údajov;
(c) | a list of barriers to the sharing of spatial data sets and services between public authorities and between public authorities and the Community institutions and bodies, as well as a description of the actions which are taken to overcome those barriers.c) | zoznam prekážok pri spoločnom využívaní súborov a služieb priestorových údajov medzi verejnými orgánmi a medzi verejnými orgánmi a inštitúciami a orgánmi Spoločenstva, ako aj opis opatrení prijatých na prekonanie týchto prekážok.
Article 16Článok 16
Cost and benefit aspectsAspekty nákladov a prínosov
The summary description referred to in Article 21(2)(e) of Directive 2007/2/EC shall contain the following:Súhrnné údaje uvedené v článku 21 ods. 2 písm. e) smernice 2007/2/ES obsahujú:
(a) | an estimate of the costs resulting from the implementation of Directive 2007/2/EC;a) | odhad nákladov vyplývajúcich z vykonávania smernice 2007/2/ES;
(b) | examples of the benefits observed, including examples of the positive effects on policy preparation, implementation, evaluation, examples of improved services to the citizen as well as examples of cross-border cooperation.b) | príklady pozorovaných prínosov vrátane príkladov pozitívnych účinkov na prípravu, vykonávanie a hodnotenie politiky, príkladov zlepšených služieb pre občanov, ako aj príkladov cezhraničnej spolupráce.
Article 17Článok 17
Updating reportsAktualizácia správ
The report referred to in Article 21(3) of Directive 2007/2/EC shall cover the three calendar years preceding the year of the report.Správa uvedená v článku 21 ods. 3 smernice 2007/2/ES sa vzťahuje na predchádzajúce tri kalendárne roky pred rokom, v ktorom bola správa podaná.
CHAPTER VIKAPITOLA VI
FINAL PROVISIONSZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Article 18Článok 18
ApplicationUplatňovanie
This Decision shall apply from 5 June 2009.Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 5. júna 2009.
Article 19Článok 19
AddresseesAdresáti
This Decision is addressed to Member States.Toto rozhodnutie je určené členským štátom
Done at Brussels, 5 June 2009.V Bruseli 5. júna 2009
For the CommissionZa Komisiu
Stavros DIMASStavros DIMAS
Member of the Commissiončlen Komisie
(1)  OJ L 108, 25.4.2007, p. 1.(1)  Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1.