?

10.12.2013    | EN | Official Journal of the European Union | L 331/110.12.2013    | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 331/1
COMMISSION REGULATION (EU) No 1253/2013NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1253/2013
of 21 October 2013z 21. októbra 2013,
amending Regulation (EU) No 1089/2010 implementing Directive 2007/2/EC as regards interoperability of spatial data sets and servicesktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov
THE EUROPEAN COMMISSION,EURÓPSKA KOMISIA,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
Having regard to Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) (1), and in particular Article 7(1) thereof,so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (1), a najmä na jej článok 7 ods. 1,
Whereas:keďže:
(1) | Commission Regulation (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services (2) sets out the technical arrangements for interoperability of spatial data sets related to the spatial data themes in Annex I to Directive 2007/2/EC.(1) | V nariadení Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (2), sa stanovujú technické podmienky pre interoperabilitu súborov priestorových údajov týkajúcich sa tém priestorových údajov uvedených v prílohe I k smernici 2007/2/ES.
(2) | In order to ensure the full interoperability of spatial data sets, it is appropriate to set out the technical arrangements for the interoperability of spatial data sets related to the spatial data themes in Annexes II and III to Directive 2007/2/EC.(2) | S cieľom zaistiť úplnú interoperabilitu súborov priestorových údajov je vhodné ustanoviť technické podmienky pre interoperabilitu súborov priestorových údajov týkajúcich sa tém priestorových údajov uvedených v prílohách II a III k smernici 2007/2/ES.
(3) | In order to ensure the overall consistency of the technical arrangements for the interoperability of spatial data sets included in this Regulation, the existing technical arrangements for the interoperability of spatial data sets related to the spatial data themes in Annex I to Directive 2007/2/EC should be amended.(3) | S cieľom zaistiť celkovú konzistentnosť technických podmienok pre interoperabilitu súborov priestorových údajov zahrnutých v tomto nariadení by sa mali zmeniť a doplniť existujúce technické podmienky pre interoperabilitu súborov priestorových údajov týkajúcich sa tém priestorových údajov uvedených v prílohe I k smernici 2007/2/ES.
(4) | First, the requirements concerning code lists should be amended in order to allow a flexible approach for describing code list values at different levels of detail and to provide for the technical arrangements for sharing the extended code lists.(4) | Po prvé, mali by sa zmeniť a doplniť požiadavky týkajúce sa zoznamov kódov s cieľom umožnil flexibilný prístup k opisu hodnôt zoznamu kódov na rôznych úrovniach podrobností a zaistiť technické podmienky pre zdieľanie rozšírených zoznamov kódov.
(5) | Second, the restriction of spatial properties to the Simple Feature spatial schema should be relaxed in order to allow making available also 2.5D data.(5) | Po druhé, malo by sa zmierniť obmedzenie priestorových vlastností priestorovej schémy Simple Feature (Jednoduchý prvok), aby sa umožnilo aj sprístupnenie údajov 2,5D.
(6) | Third, an additional metadata element should be introduced in order to enable the identification of the spatial representation type used for a data set.(6) | Po tretie, mal by sa zaviesť ďalší prvok metaúdajov, aby bola možná identifikácia typu priestorovej reprezentácie (spatial representation type) používaného pre súbor údajov.
(7) | Fourth, the ‘Geographical grid systems’ spatial data theme should be extended in order to accommodate a multi-resolution grid based on geographic coordinates.(7) | Po štvrté, téma priestorových údajov „Geografické systémy sietí“ by sa mala rozšíriť tak, aby zahŕňala sieť s viacúrovňovým rozlíšením založenú na geografických súradniciach.
(8) | Fifth, the ‘Administrative units’ spatial data theme should be extended in order to describe maritime administrative units.(8) | Po piate, téma priestorových údajov „Správne jednotky“ by sa mala rozšíriť tak, aby sa opísali morské územnosprávne jednotky.
(9) | Sixth, in order to avoid overlaps with spatial object types specified for spatial data themes of Annexes II and III to Directive 2007/2/EC, certain candidate types should be removed from the ‘Administrative Units’ and the ‘Hydrography’ spatial data themes.(9) | Po šieste, aby sa zabránilo prelínaniu s typmi priestorových objektov vymedzenými pre témy priestorových údajov príloh II a III k smernici 2007/2/ES, mali by sa z tém priestorových údajov „Správne jednotky“ a „Hydrografia“ odstrániť určité kandidátske typy.
(10) | Regulation (EU) No 1089/2010 should therefore be amended accordingly.(10) | Nariadenie (EÚ) č. 1089/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.
(11) | The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee established by Article 22 of Directive 2007/2/EC,(11) | Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 22 smernice 2007/2/ES,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Article 1Článok 1
Regulation (EU) No 1089/2010 is amended as follows:Nariadenie (EÚ) č. 1089/2010 sa mení a dopĺňa takto:
(1) | Article 2 is amended as follows: | (a) | the introductory sentence is replaced by the following: | ‘For the purposes of this Regulation, the following definitions as well as the theme-specific definitions set out in the Annexes shall apply:’ | (b) | point 4 is deleted; | (c) | in point 6, ‘ISO 19103’ is replaced by ‘ISO/TS 19103:2005’; | (d) | in point 9, ‘EN ISO 19135’ is replaced by ‘EN ISO 19135:2007’; | (e) | in point 11, ‘EN ISO 19128’ is replaced by ‘EN ISO 19128:2008’; | (f) | in point 13, ‘EN ISO 19115’ is replaced by ‘EN ISO 19115:2005/AC:2008’; | (g) | in point 15, ‘EN ISO 19135’ is replaced by ‘EN ISO 19135:2007’; | (h) | in point 18, ‘ISO 19103’ is replaced by ‘ISO/TS 19103:2005’; | (i) | the following points 21 to 30 are added: | ‘21. | “property” means attribute or association role, | 22. | “union type” means a type consisting of one and only one of several alternatives (listed as member attributes), in accordance with ISO/TS 19103:2005, | 23. | “association class” means a type that defines additional properties on a relationship between two other types, | 24. | “coverage” means a spatial object that acts as a function to return values from its range for any direct position within its spatial, temporal or spatiotemporal domain, in accordance with ISO 19123:2007, | 25. | “domain” means a well-defined set, in accordance with ISO/TS 19103:2005, | 26. | “range” means a set of feature attribute values associated by a function with the elements of the domain of a coverage, in accordance with EN ISO 19123:2007, | 27. | “rectified grid” means a grid for which there is an affine transformation between the grid coordinates and the coordinates of a coordinate reference system, in accordance with EN ISO 19123:2007, | 28. | “referenceable grid” means a grid associated with a transformation that can be used to convert grid coordinate values into values of coordinates referenced to an external coordinate reference system, in accordance with EN ISO 19123:2007, | 29. | “tessellation” means a partitioning of a space into a set of conterminous subspaces having the same dimension as the space being partitioned. A tessellation in a 2D space consists of a set of non-overlapping polygons that entirely cover a region of interest, | 30. | “narrower value” means a value that has a hierarchical relationship to a more general parent value.’1. | Článok 2 sa mení a dopĺňa takto: | a) | úvodná veta sa nahrádza takto: | „Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov, ako aj vymedzenia pojmov špecifické pre jednotlivé témy, uvedené v prílohách:“ | b) | bod 4 sa vypúšťa; | c) | v bode 6 sa „ISO 19103“ nahrádza takto „ISO/TS 19103:2005“; | d) | v bode 9 sa „EN ISO 19135“ nahrádza takto: „EN ISO 19135:2007“; | e) | v bode 11 sa „EN ISO 19128“ nahrádza takto: „EN ISO 19128:2008“; | f) | v bode 13 sa „EN ISO 19115“ nahrádza takto: „EN ISO 19115:2005/AC:2008“; | g) | v bode 15 sa „EN ISO 19135“ nahrádza takto: „EN ISO 19135:2007“; | h) | v bode 18 sa „ISO 19103“ nahrádza takto „ISO/TS 19103:2005“; | i) | dopĺňajú sa tieto body 21 až 30: | „21. | „vlastnosť“ (property) znamená atribút alebo asociačnú rolu; | 22. | „typ union“ (union type) znamená typ zložený len z jedného jediného typu z viacerých alternatív (uvedených ako atribúty prvku) v súlade s normou ISO/TS 19103:2005; | 23. | „asociačná trieda“ (association class) znamená typ vymedzujúci ďalšie vlastnosti vzťahu medzi dvoma inými typmi; | 24. | „pokrytie“ (coverage) znamená priestorový objekt, ktorý funguje ako funkcia na vrátenie hodnôt zo svojho rozsahu pre akúkoľvek priamu polohu vo svojej priestorovej, časovej alebo časovopriestorovej doméne v súlade s normou ISO 19123:2007; | 25. | „doména“ (domain) znamená presne vymedzený súbor v súlade s normou ISO/TS 19103:2005; | 26. | „rozsah“ (range) znamená súbor hodnôt atribútov prvku asociovaných prostredníctvom funkcie s prvkami domény pokrytia v súlade s normou EN ISO 19123:2007; | 27. | „rektifikovaná sieť“ (rectified grid) znamená sieť, pre ktorú existuje afinná transformácia medzi súradnicami siete a súradnicami súradnicového referenčného systému v súlade s normou EN ISO 19123:2007; | 28. | „referencovateľná sieť“ (referenceable grid) znamená sieť asociovanú s transformáciou, ktorú možno použiť na transformáciu hodnôt súradníc siete na hodnoty súradníc, na ktoré odkazuje externý súradnicový referenčný systém v súlade s normou EN ISO 19123:2007; | 29. | „mozaikovanie“ (tessellation) znamená rozdeľovanie priestoru na súbor vymedzených podpriestorov rovnakej dimenzie ako rozdeľovaný priestor. Mozaikovanie v dvojrozmernom priestore pozostáva zo súboru neprekrývajúcich sa polygónov, ktoré úplne pokrývajú predmetný región; | 30. | „užšia hodnota“ (narrower value) znamená hodnotu, ktorá má hierarchický vzťah k všeobecnejšej nadradenej hodnote.“
(2) | Article 4 is amended as follows: | (a) | Paragraph 1 is replaced by: | ‘1.   For the exchange and classification of spatial objects from data sets meeting the conditions laid down in Article 4 of Directive 2007/2/EC, Member States shall use the spatial object types and associated data types, enumerations and code lists that are defined in Annexes II, III and IV for the themes the data sets relate to.’ | (b) | All references to ‘Annex II’ in points 2 and 3 are replaced by references to ‘the Annexes’. | (c) | In paragraph 3, the second sentence is replaced by the following: ‘The enumeration and code list values are uniquely identified by language-neutral mnemonic codes for computers. The values may also include a language-specific name to be used for human interaction.’2. | Článok 4 sa mení a dopĺňa takto: | a) | Bod 1 sa nahrádza takto: | „1.   Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súborov údajov, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v článku 4 smernice 2007/2/ES, členské štáty použijú typy priestorových objektov a asociované dátové typy, enumerácie a zoznamy kódov, ktoré sú vymedzené v prílohách II, III a IV pre témy, ktorých sa súbory údajov týkajú.“ | b) | Všetky odkazy na „prílohu II“ v bodoch 2 a 3 sa nahrádzajú odkazmi na „prílohy“. | c) | V bode 3 sa druhá veta nahrádza takto: „Hodnoty enumerácie a hodnoty zoznamu kódov sú jedinečne identifikované jazykovo neutrálnymi technicky spoľahlivými kódmi pre počítače. Hodnoty môžu zahŕňať aj jazykovo špecifický názov, ktorý sa použije na komunikáciu medzi ľuďmi.“
(3) | In Article 5, paragraph 4 is deleted.3. | Z článku 5 sa vypúšťa odsek 4.
(4) | Article 6 is replaced by the following: | ‘Article 6 | Code Lists and Enumerations | 1.   Code lists shall be of one of the following types, as specified in the Annexes: | (a) | code lists whose allowed values comprise only the values specified in this Regulation; | (b) | code lists whose allowed values comprise the values specified in this Regulation and narrower values defined by data providers; | (c) | code lists whose allowed values comprise the values specified in this Regulation and additional values at any level defined by data providers; | (d) | code lists, whose allowed values comprise any values defined by data providers. | For the purposes of points (b), (c) and (d), in addition to the allowed values, data providers may use the values specified in the relevant INSPIRE Technical Guidance document available on the INSPIRE web site of the Joint Research Centre. | 2.   Code lists may be hierarchical. Values of hierarchical code lists may have a more general parent value. Where the valid values of a hierarchical code list are specified in a table in this Regulation, the parent values are listed in the last column. | 3.   Where, for an attribute whose type is a code list as referred to in points (b), (c) or (d) of paragraph 1, a data provider provides a value that is not specified in this Regulation, that value and its definition shall be made available in a register. | 4.   Attributes or association roles of spatial object types or data types whose type is a code list may only take values that are allowed according to the specification of the code list. | 5.   Attributes or association roles of spatial object types or data types that have an enumeration type may only take values from the lists specified for the enumeration type.’4. | Článok 6 sa nahrádza takto: | „Článok 6 | Zoznamy kódov a enumerácie | 1.   Zoznamy kódov sú jedným z týchto typov uvedených v prílohách: | a) | zoznamy kódov, ktorých prípustné hodnoty obsahujú len hodnoty stanovené v tomto nariadení; | b) | zoznamy kódy, ktorých prípustné hodnoty obsahujú hodnoty stanovené v tomto nariadení a užšie hodnoty definované poskytovateľmi údajov; | c) | zoznamy kódov, ktorých prípustné hodnoty obsahujú hodnoty stanovené v tomto nariadení a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definovanej poskytovateľmi údajov; | d) | zoznamy kódov, ktorých prípustné hodnoty obsahujú akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov. | Na účely písm. b), c) a d) môžu poskytovatelia údajov použiť okrem prípustných hodnôt hodnoty stanovené v príslušnom technickom usmerňovacom dokumente INSPIRE (INSPIRE Technical Guidance), ktorý je dostupný na webovej lokalite INSPIRE Spoločného výskumného centra. | 2.   Zoznamy kódov môžu byť hierarchické. Hodnoty hierarchických zoznamov kódov môžu mať všeobecnejšiu nadradenú hodnotu. V prípade, že platné hodnoty hierarchického zoznamu kódov sú špecifikované v tabuľke v tomto nariadení, nadradené hodnoty sa uvádzajú v poslednom stĺpci. | 3.   V prípade, že poskytovateľ údajov poskytne pre atribút, ktorého typ je zoznam kódov uvedený v odseku 1 písm. b), c) alebo d), hodnotu, ktorá nie je stanovená v tomto nariadení, táto hodnota a jej definícia sa sprístupnia v registri. | 4.   Atribúty alebo asociačné roly typov priestorových objektov alebo dátových typov, ktoré sú typu zoznamu kódov, môžu mať len hodnoty platné podľa špecifikácie zoznamu kódov. | 5.   Atribúty alebo asociačné roly typov priestorových objektov alebo dátových typov, ktoré sú typu enumerácie, môžu mať len hodnoty zo zoznamov špecifikovaných pre typ enumerácie.“
(5) | In paragraph 2 of Article 8 and in paragraph 1 of Article 11, the references to ‘Annex II’ are replaced by references to ‘the Annexes’.5. | V článku 8 ods. 2 a v článku 11 ods. 1 sa odkazy na „prílohu II“ nahrádzajú odkazmi na „prílohy“.
(6) | Article 12 is amended as follows: | (a) | Paragraph 1 is replaced by the following: | ‘1.   The value domain of spatial properties defined in this Regulation shall be restricted to the Simple Feature spatial schema as defined in Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011, unless specified otherwise for a specific spatial data theme or type.’ | (b) | Paragraph 2 is amended as follows: | ‘SI units’ is replaced by ‘SI units or non-SI units accepted for use with the International System of Units’.6. | Článok 12 sa mení a dopĺňa takto: | a) | Odsek 1 sa nahrádza takto: | „1.   Doména hodnôt priestorových vlastností definovaná v tomto nariadení je obmedzená na priestorovú schému Simple Feature podľa definície v Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011, pokiaľ sa pre špecifickú tému alebo špecifický typ priestorových údajov neustanovuje inak.“ | b) | Odsek 2 sa mení a dopĺňa takto: | Výraz „jednotky SI“ sa nahrádza výrazom „jednotky SI alebo iné jednotky ako SI, ktorých používanie je akceptované v rámci Medzinárodnej sústavy jednotiek“.
(7) | In Article 13, the following point 6 is added: | ‘6. | Spatial Representation Type: The method used to spatially represent geographic information.’7. | V článku 13 sa dopĺňa tento bod 6: | „6. | Typ priestorovej reprezentácie: metóda používaná na priestorovú reprezentáciu geografickej informácie.“
(8) | Article 14 is amended as follows: | (a) | Paragraph 2 (b) is replaced by the following: | ‘(b) | the spatial object type(s), or sub-set thereof, that constitute(s) the content of the layer.’ | (b) | The following paragraph 3 is added: | ‘3.   For spatial object types whose objects can be further classified using a code list-valued attribute, several layers may be defined. Each of these layers shall include the spatial objects corresponding to one specific code list value. In the definition of such sets of layers in Annexes II, III and IV, all of the following requirements shall be fulfilled: | (a) | the placeholder <CodeListValue> shall represent the values of the relevant code list, with the first letter in upper case; | (b) | the placeholder <human-readable name> shall represent the human-readable name of the code list values; | (c) | the spatial object type shall include the relevant attribute and code list, in parentheses; | (d) | one example of a layer shall be given.’8. | Článok 14 sa mení a dopĺňa takto: | a) | V odseku 2 sa písmeno b) nahrádza takto: | „b) | typ(-y) priestorových objektov alebo jeho (ich) subtypy, ktorý(-é) tvorí(-ia) obsah vrstvy.“ | b) | Dopĺňa sa tento odsek 3: | „3.   V prípade typov priestorových objektov, ktorých objekty možno ďalej klasifikovať pomocou atribútu s hodnotou zoznamu kódov, možno definovať viacero vrstiev. Každá z týchto vrstiev zahŕňa priestorové objekty zodpovedajúce jednej špecifickej hodnote zoznamu kódov. Pri definovaní takýchto súborov vrstiev v prílohách II, III a IV sa dodržiavajú všetky tieto požiadavky: | a) | premenná <HodnotaZoznamuKódov> predstavuje hodnoty príslušného zoznamu kódov, prvé písmeno je veľké; | b) | premenná <zrozumiteľný názov> predstavuje názov hodnôt zoznamu kódov zrozumiteľný pre ľudí; | c) | typ priestorových objektov zahŕňa príslušný atribút a zoznam kódov v zátvorkách; | d) | uvedie sa jeden príklad vrstvy.“
(9) | Annex I is amended as set out in Annex I to this Regulation.9. | Príloha I sa mení a dopĺňa tak, ako sa uvádza v prílohe I k tomuto nariadeniu.
(10) | Annex II is amended as set out in Annex II to this Regulation.10. | Príloha II sa mení a dopĺňa tak, ako sa uvádza v prílohe II k tomuto nariadeniu.
(11) | Annex III, as set out in Annex III to this Regulation, is added.11. | Dopĺňa sa príloha III, ako sa uvádza v prílohe III k tomuto nariadeniu.
(12) | Annex IV, as set out in Annex IV to this Regulation, is added.12. | Dopĺňa sa príloha IV, ako sa uvádza v prílohe IV k tomuto nariadeniu.
Article 2Článok 2
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.Toto nariadenie nadobúda účinnosť [dvadsiatym] dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member States in accordance with the Treaties.Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.
Done at Brussels, 21 October 2013.V Bruseli 21. októbra 2013
For the CommissionZa Komisiu
The Presidentpredseda
José Manuel BARROSOJosé Manuel BARROSO
(1)  OJ L 108, 25.4.2007, p. 1.(1)  Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1.
(2)  OJ L 323, 8.12.2010, p. 11.(2)  Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2010, s. 11.
ANNEX IPRÍLOHA I
Annex I to Regulation (EU) No 1089/2010 is amended as follows:Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1089/2010 sa mení a dopĺňa takto:
(1) | The title is replaced by the following: ‘Common Types, Definitions and Requirements’.1. | Názov sa nahrádza takto: „Spoločné typy, definície a požiadavky“.
(2) | Throughout the text, and except where otherwise provided for in this Annex, the sentence ‘This code list shall not be extended by Member States.’ is replaced by the sentence ‘The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.’2. | V celom texte okrem prípadov, keď je v prílohe uvedené inak, sa veta „Členské štáty nesmú rozšíriť tento zoznam kódov.“ nahrádza vetou „Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.“
(3) | Throughout the text, in the headings of all tables that are specifying code list values, the text ‘Allowed values for the code list’ is replaced by the text ‘Values for the code list’.3. | V celom texte sa v hlavičkách všetkých tabuliek, v ktorých sú vymedzené hodnoty zoznamu kódov, text „Prípustné hodnoty pre zoznam kódov“ nahrádza textom „Hodnoty pre zoznam kódov“.
(4) | Section 1 is replaced by the following Section: | ‘1.   TYPES DEFINED IN EUROPEAN AND INTERNATIONAL STANDARDS | The following common types, used in attributes or association roles of spatial object types or data types, are defined as follows: | (1) | For the types Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Velocity and Volume, the definitions given in ISO/TS 19103:2005 shall apply. | (2) | For the types DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface and GM_Tin, the definitions given in EN ISO 19107:2005 shall apply. | (3) | For the types TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period and TM_Position, the definitions given in EN ISO 19108:2005/AC:2008 shall apply. | (4) | For the type GF_PropertyType, the definitions given in EN ISO 19109:2006 shall apply. | (5) | For the types CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, MD_Resolution and URL, the definitions given in EN ISO 19115:2005/AC:2008 shall apply. | (6) | For the type CV_SequenceRule, the definitions given in EN ISO 19123:2007 shall apply. | (7) | For the types AbstractFeature, Quantity and Sign, the definitions given in EN ISO 19136:2009 shall apply. | (8) | For the types LocalisedCharacterString, PT_FreeText and URI, the definitions given in CEN ISO/TS 19139:2009 shall apply. | (9) | For the type LC_LandCoverClassificationSystem, the definitions given in ISO 19144-2:2012 shall apply. | (10) | For the types GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObservation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface and SF_SpatialSamplingFeature, the definitions given in ISO 19156:2011 shall apply. | (11) | For the types Category, Quantity, QuantityRange and Time, the definitions given in Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011 shall apply. | (12) | For the types TimeValuePair and Timeseries, the definitions given in Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012 shall apply. | (13) | For the types CGI_LinearOrientation and CGI_PlanarOrientation, the definitions given in CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011 shall apply.’4. | Oddiel 1 sa nahrádza takto: | „1.   TYPY DEFINOVANÉ V EURÓPSKYCH A MEDZINÁRODNÝCH NORMÁCH | Tieto spoločné typy používané v atribútoch alebo asociačných rolách typov priestorových objektov alebo dátových typov sú definované takto: | 1. | Pre typy Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Velocity a Volume sa uplatňujú definície uvedené v norme ISO/TS 19103:2005. | 2. | Pre typy DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface a GM_Tin sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19107:2005. | 3. | Pre typy TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period a TM_Position sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19108:2005/AC:2008. | 4. | Pre typ GF_PropertyType sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19109:2006. | 5. | Pre typy CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, MD_Resolution a URL sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19115:2005/AC:2008. | 6. | Pre typ CV_SequenceRule sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19123:2007. | 7. | Pre typy AbstractFeature, Quantity a Sign sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19136:2009. | 8. | Pre typy LocalisedCharacterString, PT_FreeText a URI sa uplatňujú definície uvedené v norme CEN ISO/TS 19139:2009. | 9. | Pre typ LC_LandCoverClassificationSystem sa uplatňujú definície uvedené v norme ISO 19144-2:2012. | 10. | Pre typy GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObservation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface a SF_SpatialSamplingFeature sa uplatňujú definície uvedené v norme ISO 19156:2011. | 11. | Pre typy Category, Quantity, QuantityRange a Time sa uplatňujú definície uvedené v Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011. | 12. | Pre typy TimeValuePair a Timeseries sa uplatňujú definície uvedené v Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012. | 13. | Pre typy CGI_LinearOrientation a CGI_PlanarOrientation sa uplatňujú definície uvedené v CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011.“
(5) | Section 2 is amended as follows: | (a) | In Section 2.1, the following constraints are deleted: | ‘Constraints of the data type Identifier | The localId and the namespace shall only use the following set of characters: {“A” …“Z”, “a”… “z,”, “0”… “9”, “_”, “.”, “-”}, that is only letters from the Latin alphabet, digits, underscore, point, and dash are allowed.’ | (b) | The following sub-sections 2.2 to 2.7 are added: | ‘2.2   Related Party (RelatedParty) | An organisation or a person with a role related to a resource. | Attributes of the data type RelatedParty | Attribute | Definition | Type | Voidability | individualName | Name of the related person. | PT_FreeText | voidable | organisationName | Name of the related organisation. | PT_FreeText | voidable | positionName | Position of the party in relation to a resource, such as head of department. | PT_FreeText | voidable | contact | Contact information for the related party. | Contact | voidable | role | Roles of the party in relation to a resource, such as owner. | PartyRoleValue | voidable | Constraints of the data type RelatedParty | At least the individual, organisation or position name shall be provided. | 2.3   Contact (Contact) | Communication channels by which it is possible to gain access to someone or something. | Attributes of the data type Contact | Attribute | Definition | Type | Voidability | address | An address provided as free text. | AddressRepresentation | voidable | contactInstructions | Supplementary instructions on how or when to contact an individual or organisation. | PT_FreeText | voidable | electronicMailAddress | An address of the organisation's or individual's electronic mailbox. | CharacterString | voidable | hoursOfService | Periods of time when the organisation or individual can be contacted. | PT_FreeText | voidable | telephoneFacsimile | Number of a facsimile machine of the organisation or individual. | CharacterString | voidable | telephoneVoice | Telephone number of the organisation or individual. | CharacterString | voidable | website | Pages provided on the World Wide Web by the organisation or individual. | URL | voidable | 2.4   Document Citation (DocumentCitation) | Citation for the purposes of unambiguously referencing a document. | Attributes of the data type DocumentCitation | Attribute | Definition | Type | Voidability | name | Name of the document. | CharacterString |   | shortName | Short name or alternative title of the document. | CharacterString | voidable | date | Date of creation, publication or revision of the document. | CI_Date | voidable | link | Link to an online version of the document | URL | voidable | specificReference | Reference to a specific part of the document. | CharacterString | voidable | 2.5   Legislation Citation (LegislationCitation) | Citation for the purposes of unambiguously referencing a legal act or a specific part of a legal act. | This type is a sub-type of DocumentCitation. | Attributes of the data type LegislationCitation | Attribute | Definition | Type | Voidability | identificationNumber | Code used to identify the legislative instrument | CharacterString |   | officialDocumentNumber | Official document number used to uniquely identify the legislative instrument. | CharacterString |   | dateEnteredIntoForce | Date the legislative instrument entered into force. | TM_Position |   | dateRepealed | Date the legislative instrument was repealed. | TM_Position |   | level | The level at which the legislative instrument is adopted. | LegislationLevelValue |   | journalCitation | Citation of the official journal in which the legislation is published. | OfficialJournalInformation |   | Constraints of the data type LegislationCitation | If the link attribute is void, the journal citation shall be provided. | 2.6   Official Journal Information (OfficialJournalInformation) | Full citation of the location of the legislative instrument within the official journal. | Attributes of the data type OfficialJournalInformation | Attribute | Definition | Type | Voidability | officialJournalIdentification | Reference to the location within the official journal within which the legislative instrument was published. This reference shall be comprised of three parts: | — | the title of the official journal | — | the volume and/or series number | — | Page number(s) | CharacterString |   | ISSN | The International Standard Serial Number (ISSN) is an eight-digit number that identifies the periodical publication in which the legislative instrument was published. | CharacterString |   | ISBN | International Standard Book Number (ISBN) is an nine-digit number that uniquely identifies the book in which the legislative instrument was published. | CharacterString |   | linkToJournal | Link to an online version of the official journal | URL |   | 2.7   Thematic Identifier (ThematicIdentifier) | Thematic identifier to uniquely identify the spatial object. | Attributes of the data type ThematicIdentifier | Attribute | Definition | Type | Voidability | identifier | Unique identifier used to identify the spatial object within the specified identification scheme. | CharacterString |   | identifierScheme | Identifier defining the scheme used to assign the identifier. | CharacterString’ |  5. | Oddiel 2 sa mení a dopĺňa takto: | a) | V oddiele 2.1 sa vypúšťajú tieto obmedzenia: | „Obmedzenia dátového typu Identifier | localId a namespace používajú len tieto súbory znakov: {‚A‘ … ‚Z‘, ‚a‘ … ‚z‘, ‚0‘ … ‚9‘, ‚_‘, ‚.‘, ‚–‘}, to znamená, že sú prípustné iba písmena latinskej abecedy, číslice, podčiarknutie, bodka a pomlčka.“. | b) | Dopĺňajú sa tieto pododdiely 2.2 až 2.7: | „2.2   Súvisiaca strana (RelatedParty) | Organizácia alebo osoba s rolou súvisiacou so zdrojom. | Atribúty dátového typu RelatedParty | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | individualName | Meno súvisiacej osoby. | PT_FreeText | voidable | organisationName | Názov súvisiacej organizácie. | PT_FreeText | voidable | positionName | Poloha strany vo vzťahu k zdroju, napríklad vedúci odboru. | PT_FreeText | voidable | contact | Kontaktné informácie súvisiacej strany. | Contact | voidable | role | Roly strany vo vzťahu k zdroju, napríklad vlastník. | PartyRoleValue | voidable | Obmedzenia dátového typu RelatedParty | Uvedie sa aspoň meno jednotlivca, názov organizácie alebo názov polohy. | 2.3   Kontakt (Contact) | Komunikačné kanály, pomocou ktorých sa možno spojiť s niekým alebo niečím. | Atribúty dátového typu Contact | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | address | Adresa uvedená ako voľný text. | AddressRepresentation | voidable | contactInstructions | Doplňujúce pokyny o tom, ako alebo kedy kontaktovať jednotlivca alebo organizáciu. | PT_FreeText | voidable | electronicMailAddress | Adresa elektronickej pošty organizácie alebo jednotlivca. | CharacterString | voidable | hoursOfService | Časové úseky, v ktorých možno kontaktovať organizáciu alebo jednotlivca. | PT_FreeText | voidable | telephoneFacsimile | Číslo faxu organizácie alebo jednotlivca. | CharacterString | voidable | telephoneVoice | Telefónne číslo organizácie alebo jednotlivca. | CharacterString | voidable | website | Stránky, ktoré organizácia alebo jednotlivec sprístupnili na sieti World Wide Web. | URL | voidable | 2.4   Citácia dokumentu (DocumentCitation) | Citácia na účely jednoznačného odkazovania na určitý dokument. | Atribúty dátového typu DocumentCitation | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | name | Názov dokumentu. | CharacterString |   | shortName | Krátky názov alebo alternatívny názov dokumentu. | CharacterString | voidable | date | Dátum vytvorenia, uverejnenia alebo revízie dokumentu. | CI_Date | voidable | link | Odkaz na online verziu dokumentu. | URL | voidable | specificReference | Odkaz na špecifickú časť dokumentu. | CharacterString | voidable | 2.5   Citácia legislatívy (LegislationCitation) | Citácia na účely jednoznačného odkazovania na právny akt alebo špecifickú časť právneho aktu. | Tento typ je subtypom DocumentCitation. | Atribúty dátového typu LegislationCitation | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | identificationNumber | Kód používaný na identifikáciu legislatívneho nástroja. | CharacterString |   | officialDocumentNumber | Oficiálne číslo dokumentu používané na jedinečnú identifikáciu legislatívneho nástroja. | CharacterString |   | dateEnteredIntoForce | Dátum nadobudnutia účinnosti legislatívneho nástroja. | TM_Position |   | dateRepealed | Dátum zrušenia legislatívneho nástroja. | TM_Position |   | level | Úroveň, na ktorej je legislatívny nástroj prijatý. | LegislationLevelValue |   | journalCitation | Citácia úradného vestníka, v ktorom bola legislatíva uverejnená. | OfficialJournalInformation |   | Obmedzenia dátového typu LegislationCitation | Ak je atribút spojenia neobsadený (void), uvedie sa citácia vestníka. | 2.6   Informácie o Úradnom vestníku (OfficialJournalInformation) | Plná citácia umiestnenia legislatívneho nástroja v úradnom vestníku. | Atribúty dátového typu OfficialJournalInformation | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | officialJournalIdentification | Odkaz na umiestnenie v úradnom vestníku, v ktorom bol legislatívny nástroj uverejnený. Tento odkaz pozostáva z troch častí: | — | názov úradného vestníka | — | zväzok a/alebo číslo | — | číslo strany (čísla strán) | CharacterString |   | ISSN | Medzinárodné štandardné číslo seriálových publikácií (ISSN) je osemciferné číslo, ktoré identifikuje periodickú publikáciu, v ktorej bol uverejnený legislatívny nástroj. | CharacterString |   | ISBN | Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) je deväťciferné číslo, ktoré jedinečne identifikuje knihu, v ktorej bol legislatívny nástroj uverejnený. | CharacterString |   | linkToJournal | Odkaz na online verziu úradného vestníka. | URL |   | 2.7   Tematický identifikátor (ThematicIdentifier) | Tematický identifikátor na jedinečnú identifikáciu priestorového objektu. | Atribúty dátového typu ThematicIdentifier | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | identifier | Jedinečný identifikátor používaný na identifikáciu priestorového objektu v rámci špecifikovaného systému identifikácie. | CharacterString |   | identifierScheme | Identifikátor, ktorý definuje systém používaný na priradenie identifikátora. | CharacterString“ |  
(6) | Section 4 is amended as follows: | (a) | Section 4.1 is replaced by the following: | ‘4.1   Condition of Facility (ConditionOfFacilityValue) | The status of a facility with regards to its completion and use. | The allowed values for this code list comprise the values in the table below and narrower values defined by data providers. | Values for the code list ConditionOfFacilityValue | Value | Name | Definition | functional | functional | The facility is functional. | projected | projected | The facility is being designed. Construction has not yet started. | underConstruction | under construction | The facility is under construction and not yet functional. This applies only to the initial construction of the facility and not to maintenance work. | disused | disused | The facility is no longer used, but is not being or has not been decommissioned. | decommissioned | decommissioned | The facility is no longer used and is being or has been decommissioned.’ | (b) | In Section 4.2 Country Code (CountryCode), the sentence ‘This code list shall not be extended by Member States.’ is deleted. | (c) | The following sub-sections 4.3 to 4.6 are added: | ‘4.3   Legislation Level (LegislationLevelValue) | The level at which a legal act or convention has been adopted. | The allowed values for this code list comprise any values defined by data providers. | Data providers may use the values specified in the INSPIRE Technical Guidance document on the INSPIRE Generic Conceptual Model. | 4.4   Party Role (PartyRoleValue) | Roles of parties related to or responsible for a resource. | The allowed values for this code list comprise the values of the following code lists or other code lists specified by data providers: | — | Role Code (CI_RoleCode): Functions performed by a responsible party, as specified in EN ISO 19115:2005/AC:2008. | — | Role of a Related Party (RelatedPartyRoleValue): Classification of related party roles, as specified in the table below. | Values for the code list RelatedPartyRoleValue | Value | Name | Definition | authority | authority | A party legally mandated to supervise a resource and/or parties related to a resource. | operator | operator | A party that runs a resource. | owner | owner | A party that owns a resource, i.e., to which a resource belongs in a legal sense. | 4.5   Climate and Forecast Standard Names (CFStandardNamesValue) | Definitions of phenomena observed in meteorology and oceanography. | The allowed values for this code list comprise any values defined by data providers. | Data providers may use the values specified in the INSPIRE Technical Guidance document on the INSPIRE Generic Conceptual Model. | 4.6   Gender (GenderValue) | Gender of a person or group of persons. | The allowed values for this code list comprise only the values specified in the table below. | Values for the code list GenderValue | Value | Name | Definition | female | female | A person or group of persons of female gender. | male | male | A person or group of persons of male gender. | unknown | unknown | A person or group of persons of unknown gender.’6. | Oddiel 4 sa mení a dopĺňa takto: | a) | Oddiel 4.1 sa nahrádza takto: | „4.1   Stav zariadenia (ConditionOfFacilityValue) | Stav zariadenia s ohľadom na jeho dokončenie a používanie. | Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty v uvedenej tabuľke a užšie hodnoty definované poskytovateľmi údajov. | Hodnoty pre zoznam kódov ConditionOfFacilityValue | Hodnota | Názov | Definícia | functional | funkčný | Zariadenie je funkčné. | projected | projektovaný | Zariadenie je vo fáze projektovania. Výstavba ešte nezačala. | underConstruction | vo výstavbe | Zariadenie je vo výstavbe a ešte nie je funkčné. Platí to len pre úvodnú výstavbu zariadenia, a nie pre údržbárske práce. | disused | nepoužívaný | Zariadenie sa už nepoužíva, ale nie je vyradené z prevádzky. | decommissioned | vyradené z prevádzky | Zariadenie sa už nepoužíva a je vyradené z prevádzky.“ | b) | V oddiele 4.2 Kód krajiny (CountryCode) sa vypúšťa veta „Členské štáty nesmú rozšíriť tento zoznam kódov.“. | c) | Dopĺňajú sa tieto pododiely 4.3 až 4.6: | „4.3   Úroveň legislatívy (LegislationLevelValue) | Úroveň, na ktorej bol právny akt alebo dohovor prijatý. | Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov. | Poskytovatelia údajov môžu používať hodnoty špecifikované v technickom usmerňovacom dokumente INSPIRE o generickom konceptuálnom modeli INSPIRE (INSPIRE Generic Conceptual Model). | 4.4   Rola strany (PartyRoleValue) | Roly strán súvisiacich so zdrojom alebo zodpovedných za zdroj. | Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty týchto zoznamov kódov alebo iných zoznamov kódov špecifikovaných poskytovateľmi údajov: | — | kód roly (CI_RoleCode): funkcie, ktoré vykonáva zodpovedná strana, ako sa stanovuje v norme EN ISO 19115:2005/AC:2008; | — | rola súvisiacej strany (RelatedPartyRoleValue): klasifikácia rol súvisiacej strany, ako sa stanovuje v uvedenej tabuľke. | Hodnoty pre zoznamov kódov RelatedPartyRoleValue | Hodnota | Názov | Definícia | authority | orgán | Strana, ktorá je právne poverená dohliadať na zdroj a/alebo strany súvisiace so zdrojom. | operator | prevádzkovateľ | Strana, ktorá prevádzkuje zdroj. | owner | vlastník | Strana, ktorá vlastní zdroj, t. j. ktorej zdroj patrí v právnom zmysle. | 4.5   Štandardné názvy v oblasti klímy a predpovedí (CFStandardNamesValue) | Definície javov pozorovaných v meteorológii a oceánografii. | Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov. | Poskytovatelia údajov môžu používať hodnoty špecifikované v technickom usmerňovacom dokumente INSPIRE o generickom konceptuálnom modeli INSPIRE (INSPIRE Generic Conceptual Model). | 4.6   Pohlavie (GenderValue) | Pohlavie osoby alebo skupiny osôb. | Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke. | Hodnoty pre zoznam kódov GenderValue | Hodnota | Názov | Definícia | female | ženské | Osoba alebo skupina osôb ženského pohlavia. | male | mužské | Osoba alebo skupina osôb mužského pohlavia. | unknown | neznáme | Osoba alebo skupina osôb neznámeho pohlavia.“
(7) | The following Sections 6, 7 and 8 are added after Section 5: | ‘6.   COVERAGE MODEL | The INSPIRE coverage model consists of the following packages: | — | Coverages (Base) | — | Coverages (Domain And Range) | 6.1.   Coverages (Base) | 6.1.1.   Spatial object types | The package Coverages (Base) contains the spatial object type Coverage. | 6.1.1.1.   Coverage (Coverage) | Spatial object that acts as a function to return values from its range for any direct position within its spatial, temporal or spatiotemporal domain. | This type is abstract. | Attributes of the spatial object type Coverage | Attribute | Definition | Type | Voidability | metadata | Application specific metadata of the coverage. | Any |   | rangeType | Description of the structure of the range values. | RecordType |   | 6.2.   Coverages (Domain And Range) | 6.2.1.   Spatial object types | The package Coverages (Domain and Range) contains the following spatial object types: | — | Coverage (Domain And Range Representation) | — | Rectified Grid Coverage | — | Referenceable Grid Coverage | 6.2.1.1.   Coverage (Domain And Range Representation) (CoverageByDomainAndRange) | Coverage which provides the domain and range as separate properties. | This type is a sub-type of Coverage. | This type is abstract. | Attributes of the spatial object type CoverageByDomainAndRange | Attribute | Definition | Type | Voidability | coverageFunction | Description of how range values at locations in the coverage domain can be obtained. | CoverageFunction |   | domainSet | Configuration of the domain of the coverage described in terms of coordinates. | Any |   | rangeSet | Set of values associated by a function with the elements of the domain of the coverage. | Any |   | Constraints of the spatial object type CoverageByDomainAndRange | The grid function shall only be valid for domains that are grids. | 6.2.1.2.   Rectified Grid Coverage (RectifiedGridCoverage) | Coverage whose domain consists of a rectified grid. | This type is a sub-type of CoverageByDomainAndRange. | Constraints of the spatial object type RectifiedGridCoverage | The domain shall be a rectified grid. | Grid points of a RectifiedGridCoverage shall coincide with the centres of cells of the geographical grids defined in Section 2.2 of Annex II at any resolution level. | 6.2.1.3.   Referenceable Grid Coverage (ReferenceableGridCoverage) | Coverage whose domain consists of a referenceable grid. | This type is a sub-type of CoverageByDomainAndRange. | Constraints of the spatial object type ReferenceableGridCoverage | The domain shall be a referenceable grid. | 6.2.2.   Data types | 6.2.2.1.   Coverage Function (CoverageFunction) | Description of how range values at locations in the coverage domain can be obtained. | This type is a union type. | Attributes of the union type CoverageFunction | Attribute | Definition | Type | Voidability | ruleDefinition | A formal or informal description of the coverage function as text. | CharacterString |   | ruleReference | A formal or informal description of the coverage function as reference. | URI |   | gridFunction | Mapping rule for grid geometries. | GridFunction |   | 6.2.2.2.   Grid Function (GridFunction) | An explicit mapping rule for grid geometries. | Attributes of the data type GridFunction | Attribute | Definition | Type | Voidability | sequenceRule | Description of how the grid points are ordered for association to the elements of the values in the range set of the coverage. | CV_SequenceRule |   | startPoint | The grid point to be associated with the first record in the range set of the coverage. | Integer |   | 7.   OBSERVATIONS MODEL | The INSPIRE observations model consists of the following packages: | — | Observation References | — | Processes | — | Observable Properties | — | Specialised Observations | 7.1.   Observation References | 7.1.1.   Spatial object types | The package Observation References contains the spatial object type Observation Set. | 7.1.1.1.   Observation Set (ObservationSet) | Links a set of Observations. | Attributes of the spatial object type ObservationSet | Attribute | Definition | Type | Voidability | inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |   | extent | Information about the spatial and temporal extent. | EX_Extent |   | Association roles of the spatial object type ObservationSet | Association role | Definition | Type | Voidability | member | One member of the ObservationSet. | OM_Observation |   | 7.2.   Processes | 7.2.1.   Spatial object types | The package Processes contains the spatial object type Process. | 7.2.1.1.   Process (Process) | Description of an observation process. | This type is a sub-type of OM_Process. | Attributes of the spatial object type Process | Attribute | Definition | Type | Voidability | inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier | voidable | name | Name of the Process. | CharacterString | voidable | type | Type of process. | CharacterString | voidable | documentation | Further information (online/offline) associated with the process. | DocumentCitation | voidable | processParameter | Parameter controlling the application of the process and, as a consequence its output. | ProcessParameter | voidable | responsibleParty | Individual or organisation related to the process. | RelatedParty | voidable | 7.2.2.   Data types | 7.2.2.1.   Process Parameter (ProcessParameter) | Description of the given parameter | Attributes of the data type ProcessParameter | Attribute | Definition | Type | Voidability | name | Name of the process parameter. | ProcessParameterNameValue |   | description | Description of the process parameter. | CharacterString |   | 7.2.3.   Code lists | 7.2.3.1.   Process Parameter Name (ProcessParameterNameValue) | A code list of names of process parameters. | The allowed values for this code list comprise any values defined by data providers. | 7.3.   Observable Properties | 7.3.1.   Data types | 7.3.1.1.   Constraint (Constraint) | A constraint on some property e.g. wavelength = 200 nm. | Attributes of the data type Constraint | Attribute | Definition | Type | Voidability | constrainedProperty | The property being constrained. e.g. “colour” if the constraint is “colour = blue”. | PhenomenonTypeValue |   | label | A human readable title for the constraint as a whole. | CharacterString |   | 7.3.1.2.   Category Constraint (CategoryConstraint) | A constraint based on some qualifying category. e.g. colour = “red”. | This type is a sub-type of Constraint. | Attributes of the data type CategoryConstraint | Attribute | Definition | Type | Voidability | comparison | A comparison operator. In the case of a category constraint it should be “equalTo” or “notEqualTo”. | ComparisonOperatorValue |   | value | The value of the property that is constrained e.g. “blue” (if the constrained property is colour). | CharacterString |   | 7.3.1.3.   Range Constraint (RangeConstraint) | A numerical range constraint on some property e.g. wavelength ≥ 300 nm and wavelength ≤ 600 nm. | This type is a sub-type of Constraint. | Attributes of the data type RangeConstraint | Attribute | Definition | Type | Voidability | value | The numerical value range of the property that is constrained. | RangeBounds |   | uom | Units of measure used in the constraint. | UnitOfMeasure |   | 7.3.1.4.   Range Bounds (RangeBounds) | The start and end bounding values of a numerical range (e.g. start ≥ 50, end ≤ 99). | Attributes of the data type RangeBounds | Attribute | Definition | Type | Voidability | startComparison | The comparator used for the lower range limit (e.g. greaterThanOrEqualTo). | ComparisonOperatorValue |   | rangeStart | The lower limit of the range. | Real |   | endComparison | The comparator used for the upper range limit (e.g. lessThan). | ComparisonOperatorValue |   | rangeEnd | The upper limit of the range. | Real |   | 7.3.1.5.   Scalar Constraint (ScalarConstraint) | A numerical scalar constraint on some property e.g. length ≥ 1 m. | This type is a sub-type of Constraint. | Attributes of the data type ScalarConstraint | Attribute | Definition | Type | Voidability | value | The numerical value of the property that is constrained. | Real |   | comparison | The comparator to be used in the constraint e.g. greaterThan. | ComparisonOperatorValue |   | uom | Units of measure used in the constraint. | UnitOfMeasure |   | 7.3.1.6.   Other Constraint (OtherConstraint) | A constraint which is not modelled in a structured way but may be described using the freetext “description” attribute. | This type is a sub-type of Constraint. | Attributes of the data type OtherConstraint | Attribute | Definition | Type | Voidability | description | A description of the constraint. | CharacterString |   | 7.3.1.7.   Statistical Measure (StatisticalMeasure) | A description of some statistical measure e.g. “daily maximum”. | Attributes of the data type StatisticalMeasure | Attribute | Definition | Type | Voidability | label | A human readable title for the statistical measure. | CharacterString |   | statisticalFunction | A statistical function e.g. mean. | StatisticalFunctionTypeValue |   | aggregationTimePeriod | A temporal range over which a statistic is calculated. e.g. a day, an hour. | TM_Duration |   | aggregationLength | A one dimensional spatial range over which a statistic is calculated, for example 1 metre. | Length |   | aggregationArea | A two dimensional spatial range over which a statistic is calculated, for example 1 square metre. | Area |   | aggregationVolume | A three dimensional spatial range over which a statistic is calculated, for example 1 cubic metre. | Volume |   | otherAggregation | Any other type of aggregation. | Any |   | Association roles of the data type StatisticalMeasure | Association role | Definition | Type | Voidability | derivedFrom | One statistical measure may be derived from another, e.g. monthly maximum temperatures may be derived from daily mean temperatures. | StatisticalMeasure |   | 7.3.2.   Enumerations | 7.3.2.1.   Comparison Operator (ComparisonOperatorValue) | An enumeration of comparison operators (e.g. greater than) | Values for the enumeration ComparisonOperatorValue | Value | Definition | equalTo | exactly equal to | notEqualTo | not exactly equal to | lessThan | less than | greaterThan | greater than | lessThanOrEqualTo | less than or exactly equal to | greaterThanOrEqualTo | greater than or exactly equal to | 7.3.3.   Code lists | 7.3.3.1.   Phenomenon Type (PhenomenonTypeValue) | A code list of phenomena (e.g. temperature, wind speed). | The allowed values for this code list comprise the values of the following code lists or other code lists defined by data providers: | — | Climate and Forecast Standard Names (CFStandardNamesValue): Definitions of phenomena observed in meteorology and oceanography, as specified in Section 4.5 of this Annex. | — | Profile Element Parameter Name (ProfileElementParameterNameValue): Properties that can be observed to characterize the profile element, as specified in Section 3.3.8 of Annex IV. | — | Soil Derived Object Parameter Name (SoilDerivedObjectParameterNameValue): Soil-related properties that can be derived from soil and other data, as specified in Section 3.3.9 of Annex IV. | — | Soil Profile Parameter Name (SoilProfileParameterNameValue): Properties that can be observed to characterize the soil profile, as specified in Section 3.3.12 of Annex IV. | — | Soil Site Parameter Name (SoilSiteParameterNameValue): Properties that can be observed to characterize the soil site, as specified in Section 3.3.13 of Annex IV. | — | EU Air Quality Reference Component (EU_AirQualityReferenceComponentValue): Definitions of phenomena regarding air quality in the context of reporting under Union legislation, as specified in Section 13.2.1.1 of Annex IV. | — | WMO GRIB Code and Flags Table 4.2 (GRIB_CodeTable4_2Value): Definitions of phenomena observed in meteorology, as specified in Section 13.2.1.2 of Annex IV. | — | BODC P01 Parameter Usage (BODC_P01ParameterUsageValue): Definitions of phenomena observed in oceanography, as specified in Section 14.2.1.1 of Annex IV. | 7.3.3.2.   Statistical Function Type (StatisticalFunctionTypeValue) | A code list of statistical functions (e.g. maximum, minimum, mean). | The allowed values for this code list comprise any values defined by data providers. | 7.4.   Specialised Observations | 7.4.1.   Spatial object types | The package Specialised Observations contains the following spatial object types: | — | Grid Observation | — | Grid Series Observation | — | Point Observation | — | Point Observation Collection | — | Multi Point Observation | — | Point Time Series Observation | — | Profile Observation | — | Trajectory Observation | 7.4.1.1.   Grid Observation (GridObservation) | Observation representing a gridded field at a single time instant. | This type is a sub-type of SamplingCoverageObservation. | Constraints of the spatial object type GridObservation | featureOfInterest shall be a SF_SamplingSolid or SF_SamplingSurface. | phenomenonTime shall be a TM_Instant. | result shall be a RectifiedGridCoverage or RefererencableGridCoverage. | 7.4.1.2.   Grid Series Observation (GridSeriesObservation) | Observation representing an evolving gridded field at a succession of time instants. | This type is a sub-type of SamplingCoverageObservation. | Constraints of the spatial object type GridSeriesObservation | featureOfInterest shall be a SF_SamplingSolid. | phenomenonTime shall be a TM_Period. | result shall be a RectifiedGridCoverage or a ReferenceableGridCoverage. | 7.4.1.3.   Point Observation (PointObservation) | Observation that represents a measurement of a property at a single point in time and space. | This type is a sub-type of SamplingCoverageObservation. | Constraints of the spatial object type PointObservation | featureOfInterest shall be a SF_SamplingPoint. | phenomenonTime shall be a TM_Instant. | 7.4.1.4.   Point Observation Collection (PointObservationCollection) | A collection of Point Observations. | This type is a sub-type of ObservationSet. | Constraints of the spatial object type PointObservationCollection | Each member shall be a PointObservation. | 7.4.1.5.   Multi Point Observation (MultiPointObservation) | Observation that represents a set of measurements all made at exactly the same time but at different locations. | This type is a sub-type of SamplingCoverageObservation. | Constraints of the spatial object type MultiPointObservation | featureOfInterest shall be a SF_SamplingCurve, SF_SamplingSurface or SF_SamplingSolid. | phenomenonTime shall be a TM_Instant | result shall be a MultiPointCoverage. | 7.4.1.6.   Point Time Series Observation (PointTimeSeriesObservation) | Observation that represents a time-series of point measurements of a property at a fixed location in space. | This type is a sub-type of SamplingCoverageObservation. | Constraints of the spatial object type PointTimeSeriesObservation | featureOfInterest shall be a SF_SamplingPoint. | phenomenonTime shall be a TM_Period. | result shall be a Timeseries. | 7.4.1.7.   Profile Observation (ProfileObservation) | Observation representing the measurement of a property along a vertical profile in space at a single time instant. | This type is a sub-type of SamplingCoverageObservation. | Constraints of the spatial object type ProfileObservation | featureOfInterest shall be a SF_SamplingCurve. | phenomenonTime shall be a TM_Instant. | result shall be a ReferenceableGridCoverage or a RectifiedGridCoverage. | Spatial domain of the result shall contain one axis and that shall be vertical. | 7.4.1.8.   Trajectory Observation (TrajectoryObservation) | Observation representing the measurement of a property along a meandering curve in time and space. | This type is a sub-type of SamplingCoverageObservation. | Constraints of the spatial object type TrajectoryObservation | phenomenonTime shall be a TM_Period. | result shall be a Timeseries. | each point in the result shall be a TimeLocationValueTriple. | featureOfInterest shall be a SF_Sampling Curve. | 7.4.2.   Data types | 7.4.2.1.   Time Location Value Triple (TimeLocationValueTriple) | A triple set of Time, location, value (measurement). For example, at a point along a trajectory. | This type is a sub-type of TimeValuePair. | Attributes of the data type TimeLocationValueTriple | Attribute | Definition | Type | Voidability | location | Geographic location where value is valid. | GM_Position |   | 7.5.   Requirements for Observations | Where the OM_Observation type or any sub-type thereof is used to make data available, the following requirements shall apply: | (1) | The Process type shall be used to indicate the procedure used in an OM_Observation. | (2) | Where reference is made to an EnvironmentalMonitoringFacility from an OM_Observation, a parameter attribute shall be provided, whose name attribute is “relatedMonitoringFeature” and whose value attribute is of type AbstractMonitoringFeature. | (3) | For all encodings that are used for all or part of an OM_Observation result, a public Application Programming Interface (API) shall be available to read the encoded file. This API shall be capable of exposing the information needed to realise INSPIRE spatial objects. | (4) | If the processParameter attribute is present in the procedure property of an OM_Observation object, its value (a name) shall be included in the parameter attribute of the OM_Observation object. | 8.   ACTIVITY COMPLEX MODEL | The INSPIRE activity complex model contains the package Activity Complex. | 8.1.   Activity Complex | 8.1.1.   Spatial object types | The package Activity Complex contains the spatial object type Activity Complex. | 8.1.1.1.   Activity Complex (ActivityComplex) | A single unit, both technically and economically, under the management control of a legal entity (operator), covering activities as those listed in the Eurostat NACE classification established by Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council (1). Activity Complex must represent the whole area, at the same or different geographical location, managed by the same operator including all infrastructure, equipment and materials. | Attributes of the spatial object type ActivityComplex | Attribute | Definition | Type | Voidability | inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |   | thematicId | Thematic identifier of the activity complex. | ThematicIdentifier |   | geometry | The geometry used to define the extent or position of the activity complex. | GM_Object |   | function | Activities performed by the activity complex. Function is described by the activity and potentially complemented with information about inputs and outputs as result of it. | Function |   | name | Descriptive name of the activity complex. | CharacterString | voidable | validFrom | The time when the activity complex started to exist in the real world. | DateTime | voidable | validTo | The time when the activity complex no longer exists in the real world. | DateTime | voidable | beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable | endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable | 8.1.2.   Data types | 8.1.2.1.   Function (Function) | The function of something expressed as an activity and optional input and/or output. | Attributes of the data type Function | Attribute | Definition | Type | Voidability | activity | Categorized description of individual or organized set of technically related processes that are carried out by a economical unit, private or public, profit or non profit character. | EconomicActivityValue |   | input | Any classified or registered material that enters a technical and economical unit according to its function. | InputOutputValue | voidable | output | Any classified or registered material that leaves a technical and economical unit according to its function. | InputOutputValue | voidable | description | A more detailed description of the function. | PT_FreeText | voidable | 8.1.2.2.   Capacity (Capacity) | A quantification of an actual or potential ability to perform an activity, that typically does not change, does not change often, or does not change to a significant degree. | Attributes of the data type Capacity | Attribute | Definition | Type | Voidability | activity | Categorized description of individual or organized set of technically related processes that are carried out by a economical unit, private or public, profit or non profit character. | EconomicActivityValue |   | input | Measurable information about any classified or registered material that enters a technical and economical unit according to its function. | InputOutputAmount |   | output | Measurable information about any classified or registered material that leaves a technical and economical unit according to its function. | InputOutputAmount |   | time | The duration of time to which the specified capacity refers, such as 1 year for an annual capacity. | TM_Duration |   | description | A description of the capacity. | PT_FreeText | voidable | 8.1.2.3.   Amount Of Input Or Output (InputOutputAmount) | Type and, where available, measurable amount of a classified or registered material that enters or leaves a technical and economical unit. | Attributes of the data type InputOutputAmount | Attribute | Definition | Type | Voidability | inputOutput | A classified or registered material that enters or leaves a technical and economical unit according to its function. | InputOutputValue |   | amount | The amount (such as a volume or mass) of the classified or registered material that enters or leaves a technical and economical unit. | Measure | voidable | 8.1.2.4.   Permission (Permission) | Official Decision (formal consent) granting authorization to operate all or part of an Activity Complex, subject to certain conditions which guarantee that the installations or parts of installations on the same site operated by the same operator comply with the requirements fixed by a competent authority. A permit may cover one or more functions and fix parameters of capacity. The term could be extended to other kind of certificates or documents of special relevance depending of the scope (e.g. ISO, EMAS, National Quality Standards, etc). | Attributes of the data type Permission | Attribute | Definition | Type | Voidability | id | Identifying reference to the permission. | ThematicIdentifier |   | relatedParty | Parties related to the permission granted to the activity complex open to many different roles, such as Competent Authorities or Company among others | RelatedParty | voidable | decisionDate | Temporal reference that complements the definition of the permission. | DateTime | voidable | dateFrom | A date starting from which the permission applies and is valid. | DateTime | voidable | dateTo | A date up to which the permission applies and is valid. | DateTime | voidable | description | A description of the permission. | PT_FreeText | voidable | permittedFunction | Function/s to which the permission is granted. | Function | voidable | permittedCapacity | Maximum amounts of activity input and/or output according to the permission. | Capacity | voidable | 8.1.2.5.   Activity Complex Description (ActivityComplexDescription) | Additional information about an activity complex, including its description, address, contact details and related parties. | Attributes of the spatial object type ActivityComplexDescription | Association role | Definition | Type | Voidability | description | A complementary definition of the “Activity Complex” and its characteristics. | PT_FreeText | voidable | address | An address for the activity complex, i.e., an address where the activities occur. | AddressRepresentation | voidable | contact | Contact information for the activity complex. | Contact | voidable | relatedParty | Information of Parties related to the Activity Complex. It is open to many different roles, such as owners, operators or Competent Authorities. | RelatedParty | voidable | 8.1.3.   Code lists | 8.1.3.1.   Economic Activity (EconomicActivityValue) | Classification of economic activities. | The allowed values for this code list comprise the values of the following code lists or other code lists specified by data providers: | — | EU Economic Activity Classification (EconomicActivityNACEValue): Economic activities according to Eurostat NACE Classification values, as specified in Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council (2). | — | EU Waste Statistics Economic Activity Classification (EconomicActivityWasteStatisticsValue): Classification of economic activities according to Section 8 of Annex I of Regulation (EC) No 2150/2002 (3). | — | EU Waste Recovery Disposal Classification (WasteRecoveryDisposalValue): Classification of waste recovery and disposal operations according to Annexes I and II of Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council (4). | 8.1.3.2.   Input Or Output (InputOutputValue) | Classification of inputs or outputs. | The allowed values for this code list comprise the values of the following code lists or other code lists specified by data providers. | — | EU Product Classification (ProductCPAValue): Classification of Products by Economical Activity according to Regulation (EC) No 451/2008 of the European Parliament and of the Council (5). | — | EU Waste Classification (WasteValue): Classification of Wastes according to Decision 2000/532/EC (6). | 8.2.   Requirements for Activity Complexes | If a data provider uses a sub-type of ActivityComplex to make available information on the status, physical capacity, permissions and/or additional information, the relevant code lists and data types (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription) included in the package Activity Complex shall be used.’7. | Tieto oddiely 6, 7 a 8 sa dopĺňajú za oddiel 5: | „6.   MODEL POKRYTIA (COVERAGE MODEL) | Model pokrytia INSPIRE tvoria tieto balíky: | — | Pokrytia (základné) [Coverages (Base)] | — | Pokrytia (doména a rozsah) [Coverages (Domain And Range)] | 6.1.   Pokrytia (základné) | 6.1.1.   Typy priestorových objektov | Balík Pokrytia (základ) obsahuje typ priestorových objektov Pokrytie. | 6.1.1.1.   Pokrytie (Coverage) | Priestorový objekt, ktorý funguje ako funkcia na vrátenie hodnôt zo svojho rozsahu pre akúkoľvek priamu polohu vo svojej priestorovej, časovej alebo časovo priestorovej doméne. | Tento typ je abstraktný. | Atribúty typu priestorových objektov Coverage | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | metadata | Metaúdaje pokrytia špecifické pre aplikáciu. | Any |   | rangeType | Opis štruktúry hodnôt rozsahu. | RecordType |   | 6.2.   Pokrytia (doména a rozsah) | 6.2.1.   Typy priestorových objektov | Balík Pokrytí (doména a rozsah) obsahuje tieto typy priestorových objektov: | — | Pokrytie (reprezentácia domény a rozsahu) [Coverage (Domain And Range Representation)] | — | Pokrytie rektifikovanou sieťou (Rectified Grid Coverage) | — | Pokrytie referencovateľnou sieťou (Referenceable Grid Coverage) | 6.2.1.1.   Pokrytie (reprezentácia domény a rozsahu) (CoverageByDomainAndRange) | Pokrytie, ktorým sa doména a rozsah poskytujú ako samostatné vlastnosti. | Tento typ je subtypom Coverage. | Tento typ je abstraktný. | Atribúty typu priestorového objektu CoverageByDomainAndRange | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | coverageFunction | Opis toho, ako možno získať hodnoty rozsahu v polohách v doméne pokrytia. | CoverageFunction |   | domainSet | Konfigurácia domény pokrytia opísaná súradnicami. | Any |   | rangeSet | Súbor hodnôt asociovaných funkciou s prvkami domény pokrytia. | Any |   | Obmedzenia typu priestorových objektov CoverageByDomainAndRange | Funkcia siete platí len pre domény, ktoré sú sieťami. | 6.2.1.2.   Pokrytie rektifikovanou sieťou (RectifiedGridCoverage) | Pokrytie, ktorého doménu tvorí rektifikovaná sieť. | Tento typ je subtypom CoverageByDomainAndRange. | Obmedzenia typu priestorových objektov RectifiedGridCoverage | Doména je rektifikovaná sieť. | Body siete RectifiedGridCoverage sa zhodujú so stredmi buniek geografických sietí definovaných v oddiele 2.2 prílohy II na všetkých úrovniach rozlíšenia. | 6.2.1.3.   Pokrytie referencovateľnou sieťou (ReferenceableGridCoverage) | Pokrytie, ktorého doménu tvorí referencovateľná sieť. | Tento typ je subtypom CoverageByDomainAndRange. | Obmedzenia typu priestorových objektov ReferenceableGridCoverage | Doména je referencovateľnou sieťou. | 6.2.2.   Dátové typy | 6.2.2.1.   Funkcia pokrytia (CoverageFunction) | Opis toho, ako možno získať hodnoty rozsahu v polohách v doméne pokrytia. | Tento typ je typom union. | Atribúty typu union CoverageFunction | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | ruleDefinition | Formálny alebo neformálny opis funkcie pokrytia vo forme textu. | CharacterString |   | ruleReference | Formálny alebo neformálny opis funkcie pokrytia vo forme odkazu. | URI |   | gridFunction | Pravidlo mapovania geometrie sietí. | GridFunction |   | 6.2.2.2.   Funkcia siete (GridFunction) | Explicitné pravidlo mapovania geometrie sietí. | Atribúty dátového typu GridFunction | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | sequenceRule | Opis toho, ako sú usporiadané body siete pre asociáciu s prvkami hodnôt v súbore rozsahu pokrytia. | CV_SequenceRule |   | startPoint | Bod siete, ktorý sa má asociovať s prvým záznamom v súbore rozsahu pokrytia. | Integer |   | 7.   MODEL POZOROVANÍ (OBSERVATIONS MODEL) | Model pozorovaní INSPIRE tvoria tieto balíky: | — | Odkazy na pozorovanie (Observation References) | — | Procesy (Processes) | — | Pozorovateľné vlastnosti (Observable Properties) | — | Špecializované pozorovania (Specialised Observations) | 7.1.   Odkazy na pozorovanie | 7.1.1.   Typy priestorových objektov | Balík Odkazy na pozorovanie obsahuje typ priestorových objektov Súbor pozorovaní. | 7.1.1.1.   Súbor pozorovaní (ObservationSet) | Spája súbor pozorovaní. | Atribúty typu priestorových objektov ObservationSet | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |   | extent | Informácie o priestorovom a časovom rozsahu. | EX_Extent |   | Asociačné roly typu priestorových objektov ObservationSet | Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability | member | Jeden člen ObservationSet. | OM_Observation |   | 7.2.   Procesy | 7.2.1.   Typy priestorových objektov | Balík Procesy obsahuje typ priestorového objektu Proces. | 7.2.1.1.   Proces (Process) | Opis procesu pozorovania. | Tento typ je subtypom OM_Process. | Atribúty typu priestorových objektov Process | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier | voidable | name | Názov procesu. | CharacterString | voidable | type | Typ procesu. | CharacterString | voidable | documentation | Ďalšie informácie (online/offline) súvisiace s procesom. | DocumentCitation | voidable | processParameter | Parameter, ktorým sa riadi aplikácia procesu, a následne jeho výsledok. | ProcessParameter | voidable | responsibleParty | Jednotlivec alebo organizácia súvisiaca s procesom. | RelatedParty | voidable | 7.2.2.   Dátové typy | 7.2.2.1.   Parameter procesu (ProcessParameter) | Opis daného parametra. | Atribúty dátového typu ProcessParameter | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | name | Názov parametra procesu. | ProcessParameterNameValue |   | description | Opis parametra procesu. | CharacterString |   | 7.2.3.   Zoznamy kódov | 7.2.3.1.   Názov parametra procesu (ProcessParameterNameValue) | Zoznam kódov názvov parametrov procesu. | Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov. | 7.3.   Pozorovateľné vlastnosti | 7.3.1.   Dátové typy | 7.3.1.1.   Obmedzenie (Constraint) | Obmedzenie určitej vlastnosti, napr. vlnová dĺžka = 200 nm. | Atribúty dátového typu Constraint | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | constrainedProperty | Obmedzovaná vlastnosť, napr. ‚farba‘, ak obmedzenie je ‚farba = modrá‘. | PhenomenonTypeValue |   | label | Zrozumiteľný názov obmedzenia ako celku. | CharacterString |   | 7.3.1.2.   Obmedzenie kategórie (CategoryConstraint) | Obmedzenie založené na niektorej kvalifikačnej kategórii, napr. farba = ‚červená‘. | Tento typ je subtypom Constraint. | Atribúty dátového typu CategoryConstraint | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | comparison | Porovnávací operátor. V prípade obmedzenia kategórie by mal byť ‚rovný‘ alebo ‚nerovný‘. | ComparisonOperatorValue |   | value | Hodnota obmedzovanej vlastnosti, napr. ‚modrá‘ (ak obmedzovaná vlastnosť je farba). | CharacterString |   | 7.3.1.3.   Obmedzenie rozsahu (RangeConstraint) | Numerické obmedzenie rozsahu niektorej vlastnosti, napr. vlnová dĺžka ≥ 300 nm a vlnová dĺžka ≤ 600 nm. | Tento typ je subtypom Constraint. | Atribúty dátového typu RangeConstraint | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | value | Numerický rozsah hodnoty obmedzovanej vlastnosti. | RangeBounds |   | uom | Merné jednotky používané v obmedzení. | UnitOfMeasure |   | 7.3.1.4.   Hranice rozsahu (RangeBounds) | Začiatok a koniec ohraničujúcich hodnôt numerického rozsahu (napr. začiatok ≥ 50, koniec ≤ 99). | Atribúty dátového typu RangeBounds | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | startComparison | Komparátor používaný pre spodnú hranicu rozsahu (napr. greaterThanOrEqualTo). | ComparisonOperatorValue |   | rangeStart | Spodná hranica rozsahu. | Real |   | endComparison | Komparátor používaný pre hornú hranicu rozsahu (napr. lessThan). | ComparisonOperatorValue |   | rangeEnd | Horná hranica rozsahu. | Real |   | 7.3.1.5.   Skalárne obmedzenie (ScalarConstraint) | Numerické skalárne obmedzenie niektorej vlastnosti, napr. dĺžka ≥ 1 m. | Tento typ je subtypom Constraint. | Atribút dátového typu ScalarConstraint | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | value | Numerická hodnota obmedzovanej vlastnosti. | Real |   | comparison | Operátor porovnania, ktorý sa má použiť v obmedzení, napr. greaterThan. | ComparisonOperatorValue |   | uom | Merné jednotky používané v obmedzení. | UnitOfMeasure |   | 7.3.1.6.   Iné obmedzenie (OtherConstraint) | Obmedzenie, ktoré nie je modelované štruktúrovaným spôsobom, ale ho možno opísať pomocou atribútu description vo forme voľného textu. | Tento typ je subtypom Constraint. | Atribúty dátového typu OtherConstraint | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | description | Opis obmedzenia. | CharacterString |   | 7.3.1.7.   Štatistická miera (StatisticalMeasure) | Opis niektorej štatistickej miery, napr. ‚denné maximum‘. | Atribúty dátového typu StatisticalMeasure | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | label | Zrozumiteľný názov štatistickej miery. | CharacterString |   | statisticalFunction | Štatistická funkcia, napr. priemer. | StatisticalFunctionTypeValue |   | aggregationTimePeriod | Časový rozsah, za ktorý sa štatistika počíta, napr. deň, hodina. | TM_Duration |   | aggregationLength | Jednorozmerný priestorový rozsah, za ktorý sa štatistika počíta, napr. 1 meter. | Length |   | aggregationArea | Dvojrozmerný priestorový rozsah, za ktorý sa štatistika počíta, napr. 1 meter štvorcový. | Area |   | aggregationVolume | Trojrozmerný priestorový rozsah, za ktorý sa štatistika počíta, napr. 1 meter kubický. | Volume |   | otherAggregation | Akýkoľvek iný typ agregácie. | Any |   | Asociačné roly dátového typu StatisticalMeasure | Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability | derivedFrom | Jednu štatistickú mieru možno odvodiť z inej, napr. mesačné maximálne teploty možno odvodiť z denných stredných teplôt. | StatisticalMeasure |   | 7.3.2.   Enumerácie | 7.3.2.1.   Operátor porovnania (ComparisonOperatorValue) | Enumerácia operátorov porovnania (napr. väčší ako). | Hodnoty pre enumeráciu ComparisonOperatorValue | Hodnota | Definícia | equalTo | rovný | notEqualTo | nerovný | lessThan | menší ako | greaterThan | väčší ako | lessThanOrEqualTo | menší ako alebo rovný | greaterThanOrEqualTo | väčší ako alebo rovný | 7.3.3.   Zoznamy kódov | 7.3.3.1.   Typ javu (PhenomenonTypeValue) | Zoznam kódov javov (napr. teplota, rýchlosť vetra). | Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty týchto zoznamov kódov alebo iných zoznamov kódov definovaných poskytovateľmi údajov: | — | Štandardné názvy v oblasti klímy a predpovedí (CFStandardNamesValue): definície javov pozorovaných v meteorológii a oceánografii, ako sa uvádza v oddiele 4.5 tejto prílohy. | — | Názov parametra prvku profilu (ProfileElementParameterNameValue): vlastnosti, ktoré možno pozorovať na charakterizáciu prvku profilu, ako sa uvádza v oddiele 3.3.8 prílohy IV. | — | Názov parametra odvodeného pôdneho objektu (SoilDerivedObjectParameterNameValue): vlastnosti, ktoré sa týkajú pôdy a ktoré možno odvodiť z údajov o pôde a iných údajov, ako sa uvádza v oddiele 3.3.9 prílohy IV. | — | Názov parametra profilu pôdy (SoilProfileParameterNameValue): vlastnosti, ktoré možno pozorovať na charakterizáciu profilu pôdy, ako sa uvádza v oddiele 3.3.12 prílohy IV. | — | Názov parametra pôdneho stanovišťa (SoilSiteParameterNameValue): vlastnosti, ktoré možno pozorovať na charakterizáciu pôdneho stanovišťa, ako sa uvádza v oddiele 3.3.13 prílohy IV. | — | Referenčná zložka kvality ovzdušia EÚ (EU_AirQualityReferenceComponentValue): definície javov týkajúcich sa kvality ovzdušia v rámci podávania správ podľa legislatívy Únie, ako sa uvádza v oddiele 13.2.1.1 prílohy IV. | — | Tabuľka 4.2 s kódmi a vlajkami WMO GRIB (GRIB_CodeTable4_2Value): definície javov pozorovaných v meteorológii, ako sa uvádza v oddiele 13.2.1.2 prílohy IV. | — | Používanie parametrov BODC P01 (BODC_P01ParameterUsageValue): definície javov pozorovaných v oceánografii, ako sa uvádza v oddiele 14.2.1.1 prílohy IV. | 7.3.3.2.   Typ štatistickej funkcie (StatisticalFunctionTypeValue) | Zoznam kódov štatistických funkcií (napr. maximum, minimum, stredná hodnota). | Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov. | 7.4.   Špecializované pozorovania | 7.4.1.   Typy priestorových objektov | Balík Špecializované pozorovania obsahuje tieto typy priestorových objektov: | — | Pozorovanie siete | — | Pozorovanie sérií sietí | — | Bodové pozorovanie | — | Súbor bodových pozorovaní | — | Viac bodové pozorovanie | — | Bodové pozorovanie v časovom rade | — | Pozorovanie profilu | — | Pozorovanie trajektórie | 7.4.1.1.   Pozorovanie siete (GridObservation) | Pozorovanie reprezentujúce sieťové pole v jednom momente. | Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation. | Obmedzenia typu priestorových objektov GridObservation | featureOfInterest je SF_SamplingSolid alebo SF_SamplingSurface. | phenomenonTime je TM_Instant. | result je RectifiedGridCoverage alebo RefererencableGridCoverage. | 7.4.1.2.   Pozorovanie sérií sietí (GridSeriesObservation) | Pozorovanie reprezentujúce vyvíjajúce sa sieťové pole v slede časových okamihov. | Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation. | Obmedzenia typu priestorových objektov GridSeriesObservation | featureOfInterest je SF_SamplingSolid. | phenomenonTime je TM_Period. | result je RectifiedGridCoverage alebo ReferenceableGridCoverage. | 7.4.1.3.   Bodové pozorovanie (PointObservation) | Pozorovanie, ktoré reprezentuje meranie vlastnosti v jednom časovom a priestorovom bode. | Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation. | Obmedzenia typu priestorových objektov PointObservation | featureOfInterest je SF_SamplingPoint. | phenomenonTime je TM_Instant. | 7.4.1.4.   Súbor bodových pozorovaní (PointObservationCollection) | Súbor pozorovaní v bode. | Tento typ je subtypom ObservationSet. | Obmedzenia typu priestorových objektov PointObservationCollection | Každý člen je PointObservation. | 7.4.1.5.   Viac bodové pozorovanie (MultiPointObservation) | Pozorovanie, ktoré reprezentuje súbor meraní, ktoré sa všetky vykonali presne v rovnakom čase ale na rôznych miestach. | Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation. | Obmedzenia typu priestorových objektov MultiPointObservation | featureOfInterest je SF_SamplingCurve, SF_SamplingSurface alebo SF_SamplingSolid. | phenomenonTime je TM_Instant. | result je MultiPointCoverage. | 7.4.1.6.   Bodové pozorovanie v časovom rade (PointTimeSeriesObservation) | Pozorovanie, ktoré reprezentuje časový rad bodových meraní vlastnosti na danom mieste v priestore. | Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation. | Obmedzenia typu priestorových objektov PointTimeSeriesObservation | featureOfInterest je SF_SamplingPoint. | phenomenonTime je TM_Period. | result je Timeseries. | 7.4.1.7.   Pozorovanie profilu (ProfileObservation) | Pozorovanie reprezentujúce meranie vlastnosti pozdĺž vertikálneho profilu v priestore v jednom časovom okamihu. | Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation. | Obmedzenia typu priestorových objektov ProfileObservation | featureOfInterest je SF_SamplingCurve. | phenomenonTime je TM_Instant. | result je ReferenceableGridCoverage alebo RectifiedGridCoverage. | Priestorová doména výsledku obsahuje jednu os, a tá je vertikálna. | 7.4.1.8.   Pozorovanie trajektórie (TrajectoryObservation) | Pozorovanie reprezentujúce meranie vlastnosti pozdĺž kľukatej krivky v čase a priestore. | Tento typ je subtypom SamplingCoverageObservation. | Obmedzenia typu priestorových objektov TrajectoryObservation | phenomenonTime je TM_Period. | result je Timeseries. | Každý bod result je TimeLocationValueTriple. | featureOfInterest je SF_Sampling Curve. | 7.4.2.   Dátové typy | 7.4.2.1.   Trojica čas miesto hodnota (TimeLocationValueTriple) | Trojitý súbor Čas, miesto, hodnota (meranie). Napríklad v bode pozdĺž trajektórie. | Tento typ je subtypom TimeValuePair. | Atribúty dátového typu TimeLocationValueTriple | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | location | Geografická poloha, kde je hodnota platná. | GM_Position |   | 7.5.   Požiadavky na pozorovania | Keď sa na sprístupnenie údajov používa typ OM_Observation alebo nejaký jeho subtyp, uplatňujú sa tieto požiadavky: | 1. | Typ Process sa používa na označenie postupu používaného v OM_Observation. | 2. | Ak sa odkazuje na EnvironmentalMonitoringFacility z OM_Observation, uvedie sa atribút parameter, ktorého name atribút je ‚relatedMonitoringFeature‘ a ktorého value atribút je typ AbstractMonitoringFeature. | 3. | Pre všetky kódovania, ktoré sa používajú pre celý výsledok alebo časť výsledku OM_Observation, sa na čítanie kódovaného súboru poskytne verejné rozhranie na programovanie aplikácií (Application Programming Interface – API). Toto rozhranie API umožní sprístupnenie informácií potrebných na realizáciu priestorových objektov INSPIRE. | 4. | Ak je vo vlastnosti procedure objektu OM_Observation prítomný atribút processParameter, jeho hodnota (názov) sa zahrnie do atribútu parameter objektu OM_Observation. | 8.   MODEL KOMPLEXU ČINNOSTÍ | Model komplexu činností INSPIRE obsahuje balík Komplex činností (Activity Complex). | 8.1.   Komplex činností | 8.1.1.   Typy priestorových objektov | Balík Komplex činností obsahuje typ priestorových objektov Komplex činností. | 8.1.1.1.   Komplex činností (ActivityComplex) | Jediná jednotka, z technického aj hospodárskeho hľadiska, ktorú riadi právnická osoba (prevádzkovateľ) a ktorá sa vzťahuje na činnosti, aké sú uvedené v klasifikácii Eurostatu NACE, ktorá bola zavedená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (1). Komplex činností musí reprezentovať celú oblasť v tom istom alebo inom geografickom mieste riadenú tým istým prevádzkovateľom vrátane celej infraštruktúry, výbavy a materiálov. | Atribúty typu priestorových objektov ActivityComplex | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |   | thematicId | Tematický identifikátor komplexu činností. | ThematicIdentifier |   | geometry | Geometria používaná na definovanie rozsahu alebo polohy komplexu činností. | GM_Object |   | function | Činnosti vykonávané komplexom činností. Funkcia je opísaná činnosťou a možno ju doplniť informáciami o vstupoch a výstupoch, ktoré sú jej výsledkom. | Function |   | name | Opisný názov komplexu činností. | CharacterString | voidable | validFrom | Čas, keď komplex činností začal existovať v reálnom svete. | DateTime | voidable | validTo | Čas, keď komplex činností už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable | beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable | endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable | 8.1.2.   Dátové typy | 8.1.2.1.   Funkcia (Function) | Funkcia niečoho vyjadrená ako činnosť a voliteľný vstup a/alebo výstup. | Atribúty dátového typu Function | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | activity | Kategorizovaný opis jednotlivého alebo organizovaného súboru technicky súvisiacich procesov, ktoré vykonáva hospodárska jednotka, súkromný alebo verejný subjekt ziskového alebo neziskového charakteru. | EconomicActivityValue |   | input | Akýkoľvek klasifikovaný alebo registrovaný materiál, ktorý vstupuje do technickej a hospodárskej jednotky podľa svojej funkcie. | InputOutputValue | voidable | output | Akýkoľvek klasifikovaný alebo registrovaný materiál, ktorý vystupuje z technickej a hospodárskej jednotky podľa svojej funkcie. | InputOutputValue | voidable | description | Podrobnejší opis funkcie. | PT_FreeText | voidable | 8.1.2.2.   Kapacita (Capacity) | Kvantifikácia skutočnej alebo potenciálnej schopnosti vykonávať činnosť, ktorá sa zvyčajne nemení, nemení sa často ani sa nemení vo významnej miere. | Atribúty dátového typu Capacity | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | activity | Kategorizovaný opis jednotlivého alebo organizovaného súboru technicky súvisiacich procesov, ktoré vykonáva hospodárska jednotka, súkromný alebo verejný subjekt ziskového alebo neziskového charakteru. | EconomicActivityValue |   | input | Merateľné informácie o akomkoľvek klasifikovanom alebo registrovanom materiáli, ktorý vstupuje do technickej a hospodárskej jednotky podľa svojej funkcie. | InputOutputAmount |   | output | Merateľné informácie o akomkoľvek klasifikovanom alebo registrovanom materiáli, ktorý vystupuje z technickej a hospodárskej jednotky podľa svojej funkcie. | InputOutputAmount |   | time | Obdobie, na ktoré sa špecifikovaná kapacita vzťahuje, napríklad 1 rok v prípade ročnej kapacity. | TM_Duration |   | description | Opis kapacity. | PT_FreeText | voidable | 8.1.2.3.   Množstvo vstupu alebo výstupu (InputOutputAmount) | Typ a v prípade, že je k dispozícii, merateľné množstvo klasifikovaného alebo registrovaného materiálu, ktorý vstupuje do technickej a hospodárskej jednotky alebo z nej vystupuje. | Atribúty dátového typu InputOutputAmount | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | inputOutput | Klasifikovaný alebo registrovaný materiál, ktorý vstupuje do technickej a hospodárskej jednotky alebo z nej vystupuje podľa svojej funkcie. | InputOutputValue |   | amount | Množstvo (ako objem alebo hmotnosť) klasifikovaného alebo registrovaného materiálu, ktorý vstupuje do technickej a hospodárskej jednotky alebo z nej vystupuje. | Measure | voidable | 8.1.2.4.   Povolenie (Permission) | Oficiálne rozhodnutie (formálny súhlas), ktorým sa udeľuje oprávnenie na prevádzkovanie celého Komplexu činností alebo jeho časti a na ktoré sa vzťahujú určité podmienky, ktorými sa zaručuje, aby zariadenia alebo časti zariadení nachádzajúce sa na tom istom mieste prevádzkované tým istým prevádzkovateľom spĺňali požiadavky stanovené príslušným orgánom. Povolenie sa môže vzťahovať na jednu alebo viac funkcií a určovať parametre kapacity. Pojem by sa mohol rozšíriť na iné druhy osvedčení alebo dokumentov osobitného významu v závislosti od rozsahu pôsobnosti (napr. ISO, EMAS, vnútroštátne normy kvality atď.). | Atribúty dátového typu Permission | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | id | Identifikujúci odkaz na povolenie. | ThematicIdentifier |   | relatedParty | Strany spojené s povolením udeleným na komplex činností otvorený mnohým rôznym roliam, ako sú okrem iného príslušné orgány alebo spoločnosť. | RelatedParty | voidable | decisionDate | Časový odkaz, ktorý dopĺňa definíciu povolenia. | DateTime | voidable | dateFrom | Dátum, od ktorého je povolenie platné a účinné. | DateTime | voidable | dateTo | Dátum, do ktorého je povolenie platné a účinné. | DateTime | voidable | description | Opis povolenia. | PT_FreeText | voidable | permittedFunction | Funkcia(-e), na ktorú(-é) sa povolenie udeľuje. | Function | voidable | permittedCapacity | Maximálne množstvá vstupu a/alebo výstupu činnosti podľa povolenia. | Capacity | voidable | 8.1.2.5.   Opis komplexu činností (ActivityComplexDescription) | Doplňujúce informácie o komplexe činností vrátane jeho opisu, adresy, kontaktných údajov a informácií o súvisiacich stranách. | Atribúty typu priestorového objektu ActivityComplexDescription | Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability | description | Doplňujúca definícia ‚Komplexu činností‘ a jeho vlastností. | PT_FreeText | voidable | address | Adresa komplexu činností, t. j. adresa, na ktorej sa činnosti vykonávajú. | AddressRepresentation | voidable | contact | Kontaktné informácie komplexu činností. | Contact | voidable | relatedParty | Informácie o stranách súvisiacich s komplexom činností. Je otvorený mnohým odlišným rolám, ako sú vlastníci, prevádzkovatelia alebo príslušné orgány. | RelatedParty | voidable | 8.1.3.   Zoznamy kódov | 8.1.3.1.   Hospodárska činnosť (EconomicActivityValue) | Klasifikácia hospodárskych činností. | Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty týchto zoznamov kódov alebo iných zoznamov kódov špecifikovaných poskytovateľmi údajov: | — | Klasifikácia hospodárskych činností EÚ (EconomicActivityNACEValue): hospodárske činnosti podľa hodnôt klasifikácie Eurostatu NACE, ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (2). | — | Klasifikácia hospodárskych činností štatistiky o odpade EÚ (EconomicActivityWasteStatisticsValue): klasifikácia hospodárskych činností podľa oddielu 8 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2150/2002 (3). | — | Klasifikácia recyklácie a zneškodňovania odpadu EÚ (WasteRecoveryDisposalValue): klasifikácia činností týkajúcich sa recyklácie a zneškodňovania odpadu podľa príloh I a II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (4). | 8.1.3.2.   Vstup alebo výstup (InputOutputValue) | Klasifikácia vstupov alebo výstupov. | Prípustné hodnoty pre tento zoznamov kódov tvoria hodnoty týchto zoznamov kódov alebo iných zoznamov kódov špecifikovaných poskytovateľmi údajov. | — | Klasifikácia výrobkov EÚ (ProductCPAValue): klasifikácia výrobkov podľa hospodárskej činnosti v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 (5). | — | Klasifikácia odpadu EÚ (WasteValue): klasifikácia odpadov podľa rozhodnutia 2000/532/ES (6). | 8.2.   Požiadavky na komplexy činností | Ak poskytovateľ údajov používa na sprístupnenie informácií o stave, fyzickej kapacite, povoleniach a/alebo ďalších informácií subtyp ActivityComplex, použijú sa príslušné zoznamy kódov a dátové typy (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription) zahrnuté v balíku komplex činností.“
(1)  OJ L 393, 30.12.2006, p. 1.(1)  Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1.
(2)  OJ L 393, 30.12.2006, p. 1.(2)  Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1.
(3)  OJ L 332, 9.12.2002, p. 1.(3)  Ú. v. ES L 332, 9.12.2002, s. 1.
(4)  OJ L 312, 22.11.2008, p. 3.(4)  Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.
(5)  OJ L 145, 4.6.2008, p. 65.(5)  Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 65.
(6)  OJ L 226, 6.9.2000, p. 3.(6)  Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3.
ANNEX IIPRÍLOHA II
Annex II to Regulation (EU) No 1089/2010 is amended as follows:Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 1089/2010 sa mení a dopĺňa takto:
(1) | Throughout the text, the sentence ‘This code list shall not be extended by Member States.’ is replaced by the sentence ‘The allowed values for this code list comprise only the values in the table below.’.1. | V celom texte sa veta „Členské štáty nesmú rozšíriť tento zoznam kódov.“ nahrádza vetou „Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty v uvedenej tabuľke.“.
(2) | Throughout the text, in the headings of all tables that are specifying code list values, the text ‘Allowed values for the code list’ is replaced by the text ‘Values for the code list’.2. | V celom texte sa v hlavičkách všetkých tabuliek, v ktorých sú špecifikované hodnoty zoznamu kódov, text „Povolené hodnoty pre zoznam kódov“ nahrádza textom „Hodnoty pre zoznam kódov“.
(3) | In Section 1.1, the following indents are added: | ‘— | “mean sea level” (MSL) means the average height of the surface of the sea at a tide station for all stages of the tide over a 19-year period, usually determined from hourly height readings measured from a fixed predetermined reference level (chart datum). | — | “lowest astronomical tide” (LAT) means the lowest tide level which can be predicted to occur under average meteorological conditions and under any combination of astronomical conditions.’3. | V oddiele 1.1 sa dopĺňajú tieto zarážky: | „— | ‚stredná hladina mora‘ [mean sea level (MSL)] znamená priemernú výšku hladiny mora pre všetky fázy prílivu a odlivu počas 19 ročného obdobia zvyčajne určenú z odpočtov výšok meraných z pevnej, vopred stanovenej referenčnej úrovne (referenčná hydrografická plocha) v hodinových intervaloch. | — | ‚najnižší astronomický odliv‘ [lowest astronomical tide (LAT)] znamená najnižšiu hladinu odlivu, ktorej výskyt možno predvídať pri priemerných meteorologických podmienkach a akejkoľvek kombinácii astronomických podmienok.“
(4) | Section 1.3.3 is amended as follows: | (a) | the second indent is replaced by the following: | ‘— | For the vertical component in the free atmosphere, barometric pressure, converted to height using ISO 2533:1975 International Standard Atmosphere, or other linear or parametric reference systems shall be used. Where other parametric reference systems are used, these shall be described in an accessible reference using EN ISO 19111-2:2012.’ | (b) | the following indents are added: | ‘— | For the vertical component in marine areas where there is an appreciable tidal range (tidal waters), the Lowest Astronomical Tide (LAT) shall be used as the reference surface. | — | For the vertical component in marine areas without an appreciable tidal range, in open oceans and effectively in waters that are deeper than 200 meters, the Mean Sea Level (MSL) or a well-defined reference level close to the MSL shall be used as the reference surface.’.4. | Oddiel 1.3.3 sa mení a dopĺňa takto: | a) | druhá zarážka sa nahrádza takto: | „— | V prípade vertikálneho komponentu vo voľnej atmosfére sa používa barometrický tlak prevedený na výšku s použitím normy ISO 2533:1975 Medzinárodná štandardná atmosféra alebo iné lineárne alebo parametrické referenčné systémy. Ak sa používajú iné parametrické referenčné systémy, opíšu sa v dostupnom odkaze s použitím normy EN ISO 19111-2:2012.“ | b) | dopĺňajú sa tieto zarážky: | „— | V prípade vertikálneho komponentu v morských oblastiach so zjavnými slapovými javmi (prílivové vody) sa ako refenčná plocha použije najnižší astronomický odliv (LAT). | — | V prípade vertikálneho komponentu v morských oblastiach bez zjavných slapových javov, na otvorenom mori a fakticky vo vodách hlbších ako 200 metrov sa ako refenčná plocha použije stredná hladina mora (MSL) alebo presne definovaná referenčná hladina blížiaca sa k MSL.“.
(5) | Section 2.2 is amended as follows: | (a) | The first paragraph is replaced by the following: | ‘Either of the grids with fixed and unambiguously defined locations defined in Sections 2.2.1 and 2.2.2 shall be used as a geo-referencing framework to make gridded data available in INSPIRE, unless one of the following conditions holds: | (1) | Other grids may be specified for specific spatial data themes in Annexes II-IV. In this case, data exchanged using such a theme-specific grid shall use standards in which the grid definition is either included with the data, or linked by reference. | (2) | For grid referencing in regions outside of continental Europe Member States may define their own grid based on a geodetic coordinate reference system compliant with ITRS and a Lambert Azimuthal Equal Area projection, following the same principles as laid down for the grid specified in Section 2.2.1. In this case, an identifier for the coordinate reference system shall be created.’ | (b) | Section 2.2.1 is amended as follows: | (1) | the title is replaced by ‘Equal Area Grid’. | (2) | the sentences ‘The grid defined in this Section shall be used as a geo-referencing framework where grids with fixed and unambiguously defined locations of equal-area grid cells are required.’ and ‘The reference point of a grid cell shall be the lower left corner of the grid cell. ’ are deleted. | (c) | Section 2.2.2 is replaced by the following: | ‘2.2.2.   Zoned Geographic Grid | 1. | When gridded data is delivered using geodetic coordinates as specified in Section 1.3 of this Annex the multi-resolution grid defined in this Section may be used as a geo-referencing framework. | 2. | The resolution levels are defined in Table 1. | 3. | The grid shall be based on the ETRS89-GRS80 geodetic coordinate reference system. | 4. | The origin of the grid shall coincide with the intersection point of the Equator with the Greenwich Meridian (GRS80 latitude φ=0; GRS80 longitude λ=0). | 5. | The grid orientation shall be south-north and west-east according to the net defined by the meridians and parallels of the GRS80 ellipsoid. | 6. | For grid referencing in regions outside of continental Europe data providers may define their own grid based on a geodetic coordinate reference system compliant with ITRS, following the same principles as laid down for the Pan-European Grid_ETRS89-GRS80zn. In this case, an identifier for the coordinate reference system and the corresponding identifier for the grid shall be created. | 7. | This grid shall be subdivided in zones. The south-north resolution of the grid shall have equal angular spacing. The west-east resolution of the grid shall be established as the product of angular spacing multiplied by the factor of the zone as defined in Table 1. | 8. | The grid shall be designated Grid_ETRS89-GRS80zn_res, where n represents the number of the zone and res the cell size in angular units, as specified in Table 1. | Table 1 | Common Grid_ETRS89-GRS80: Latitude spacing (resolution level) and longitude spacing for each zone | Resolution Levels | LATITUDE SPACING | (Arc seconds) | LONGITUDE SPACING (Arc seconds) | Cell size | Zone 1 | (Lat. 0°–50°) | Zone 2 | (Lat. 50°–70°) | Zone 3 | (Lat. 70°–75°) | Zone 4 | (Lat. 75°–80°) | Zone 5 | (Lat. 80°–90°) | LEVEL 0 | 3 600 | 3 600 | 7 200 | 10 800 | 14 400 | 21 600 | 1 D | LEVEL 1 | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 9 000 | 12 000 | 18 000 | 50 M | LEVEL 2 | 1 800 | 1 800 | 3 600 | 5 400 | 7 200 | 10 800 | 30 M | LEVEL 3 | 1 200 | 1 200 | 2 400 | 3 600 | 4 800 | 7 200 | 20 M | LEVEL 4 | 600 | 600 | 1 200 | 1 800 | 2 400 | 3 600 | 10 M | LEVEL 5 | 300 | 300 | 600 | 900 | 1 200 | 1 800 | 5 M | LEVEL 6 | 120 | 120 | 240 | 360 | 480 | 720 | 2 M | LEVEL 7 | 60 | 60 | 120 | 180 | 240 | 360 | 1 M | LEVEL 8 | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 30 S | LEVEL 9 | 15 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 15 S | LEVEL 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 5 S | LEVEL 11 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 3 S | LEVEL 12 | 1,5 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 1 500 MS | LEVEL 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 000 MS | LEVEL 14 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | 4,5 | 750 MS | LEVEL 15 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 500 MS | LEVEL 16 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 300 MS | LEVEL 17 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,9 | 150 MS | LEVEL 18 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 100 MS | LEVEL 19 | 0,075 | 0,075 | 0,15 | 0,225 | 0,3 | 0,45 | 75 MS | LEVEL 20 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 30 MS | LEVEL 21 | 0,015 | 0,015 | 0,03 | 0,045 | 0,06 | 0,09 | 15 MS | LEVEL 22 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 10 MS | LEVEL 23 | 0,0075 | 0,0075 | 0,015 | 0,0225 | 0,03 | 0,045 | 7 500 MMS | LEVEL 24 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,018 | 3 000 MMS | FACTOR | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | —’5. | Oddiel 2.2 sa mení a dopĺňa takto: | c) | Prvý odsek sa nahrádza takto: | „Ako georeferenčný rámec určený na sprístupnenie údajov v sieti sa v INSPIRE použije ktorákoľvek sieť s pevnými a jednoznačne definovanými miestami definovanými v oddieloch 2.2.1 a 2.2.2 pokiaľ neplatí jedna z týchto podmienok: | (1) | Pre špecifické témy priestorových údajov v prílohách II až IV možno špecifikovať iné siete. V takom prípade sa pri výmene údajov s použitím takejto siete špecifickej pre danú tému použijú normy, v ktorých je definícia siete buď zahrnutá s údajmi, alebo je spojená odkazom. | (2) | Na účely sieťového referencovania v oblastiach mimo kontinentálnej Európy môžu členské štáty vymedziť vlastnú sieť na základe geodetického súradnicového referenčného systému, ktorý zodpovedá požiadavkám systému ITRS a Lambertovej ekvivalentnej azimutálnej projekcie, pričom dodržiavajú rovnaké zásady ako v prípade siete uvedenej v oddiele 2.2.1. V tomto prípade sa pre súradnicový referenčný systém vytvorí identifikátor.“ | d) | Oddiel 2.2.1 sa mení a dopĺňa takto: | (1) | nadpis sa nahrádza nadpisom „Sieť s rovnakými plochami“; | (2) | vety „Sieť definovaná v tomto oddiele sa používa ako georeferenčný rámec, tam, kde sú nutné siete s pevne stanovenými a jednoznačne vymedzenými polohami sieťových buniek s použitím ekvivalentnej projekcie.“ a „Referenčným bodom sieťovej bunky je jej dolný ľavý roh.“ sa vypúšťajú. | e) | Oddiel 2.2.2 sa nahrádza takto: | „2.2.2.   Členená geografická sieť | 1. | Keď sa poskytujú údaje v sieti s použitím geodetických súradníc podľa vymedzení v oddiele 1.3 tejto prílohy, môže sa ako georeferenčný rámec použiť sieť s viacerými úrovňami rozlíšenia definovaná v tomto oddiele. | 2. | Úrovne rozlíšenia sú definované v tabuľke 1. | 3. | Sieť je založená na geodetickom súradnicovom referenčnom systéme ETRS89-GRS80. | 4. | Počiatočný bod siete sa zhoduje s priesečníkom rovníka s greenwichským poludníkom (GRS80 šírka φ = 0; GRS80 dĺžka λ = 0). | 5. | Sieť je orientovaná z juhu na sever a zo západu na východ podľa siete definovanej poludníkmi a rovnobežkami elipsoidu GRS80. | 6. | Na účely sieťového referencovania v oblastiach mimo kontinentálnej Európy môžu poskytovatelia údajov definovať vlastnú sieť na základe geodetického súradnicového referenčného systému, ktorý zodpovedá požiadavkám systému ITRS, pričom dodržiavajú rovnaké zásady, aké sú stanovené pre celoeurópsku sieť Grid_ETRS89-GRS80zn. V tomto prípade sa vytvorí identifikátor pre súradnicový referenčný systém a zodpovedajúci identifikátor pre sieť. | 7. | Táto sieť sa rozdelí na zóny. Rozlíšenie siete juh – sever má rovnaké intervaly uhlov. Rozlíšenie siete západ – východ sa stanoví ako súčin intervalov uhlov a faktoru zóny podľa vymedzení v tabuľke 1. | 8. | Sieť sa pomenuje ako Grid_ETRS89-GRS80zn_res, kde n predstavuje číslo zóny a res veľkosť bunky v uhlových jednotkách, ako sa uvádza v tabuľke 1. | Tabuľka 1 | Spoločná sieť Grid_ETRS89-GRS80: intervaly šírok (úroveň rozlíšenia) a intervaly dĺžok pre každú zónu | Úroveň rozlíšenia | INTERVAL ZEMEPISNEJ DĹŽKY | (uhlové sekundy) | INTERVAL ZEMEPISNEJ ŠÍRKY (uhlové sekundy) | Veľkosť bunky | Zóna 1 | (šírka 0° – 50°) | Zóna 2 | (šírka 50° – 70°) | Zóna 3 | (šírka 70° – 75°) | Zóna 4 | (šírka 75° – 80°) | Zóna 5 | (šírka 80° – 90°) | ÚROVEŇ 0 | 3 600 | 3 600 | 7 200 | 10 800 | 14 400 | 21 600 | 1 D | ÚROVEŇ 1 | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 9 000 | 12 000 | 18 000 | 50 M | ÚROVEŇ 2 | 1 800 | 1 800 | 3 600 | 5 400 | 7 200 | 10 800 | 30 M | ÚROVEŇ 3 | 1 200 | 1 200 | 2 400 | 3 600 | 4 800 | 7 200 | 20 M | ÚROVEŇ 4 | 600 | 600 | 1 200 | 1 800 | 2 400 | 3 600 | 10 M | ÚROVEŇ 5 | 300 | 300 | 600 | 900 | 1 200 | 1 800 | 5 M | ÚROVEŇ 6 | 120 | 120 | 240 | 360 | 480 | 720 | 2 M | ÚROVEŇ 7 | 60 | 60 | 120 | 180 | 240 | 360 | 1 M | ÚROVEŇ 8 | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 30 S | ÚROVEŇ 9 | 15 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 15 S | ÚROVEŇ 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 5 S | ÚROVEŇ 11 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 3 S | ÚROVEŇ 12 | 1,5 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 1 500 MS | ÚROVEŇ 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 000 MS | ÚROVEŇ 14 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | 4,5 | 750 MS | ÚROVEŇ 15 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 500 MS | ÚROVEŇ 16 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 300 MS | ÚROVEŇ 17 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,9 | 150 MS | ÚROVEŇ 18 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 100 MS | ÚROVEŇ 19 | 0,075 | 0,075 | 0,15 | 0,225 | 0,3 | 0,45 | 75 MS | ÚROVEŇ 20 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 30 MS | ÚROVEŇ 21 | 0,015 | 0,015 | 0,03 | 0,045 | 0,06 | 0,09 | 15 MS | ÚROVEŇ 22 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 10 MS | ÚROVEŇ 23 | 0,0075 | 0,0075 | 0,015 | 0,0225 | 0,03 | 0,045 | 7 500 MMS | ÚROVEŇ 24 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,018 | 3 000 MMS | FAKTOR | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | —“
(6) | Section 4 is replaced by the following: | ‘4.   ADMINISTRATIVE UNITS | 4.1.   Structure of the Spatial Data Theme Administrative Units | The types specified for the spatial data theme Administrative Units are structured in the following packages: | — | Administrative Units | — | Maritime Units | 4.2.   Administrative Units | 4.2.1.   Spatial object types | The package Administrative Units contains the following spatial object types: | — | Administrative Boundary | — | Administrative Unit | — | Condominium | 4.2.1.1.   Administrative Boundary (AdministrativeBoundary) | A line of demarcation between administrative units. | Attributes of the spatial object type AdministrativeBoundary | Attribute | Definition | Type | Voidability | beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable | country | Two-character country code according to the Interinstitutional style guide published by the Publications Office of the European Union. | CountryCode |   | endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable | geometry | Geometric representation of border line. | GM_Curve |   | inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |   | legalStatus | Legal status of this administrative boundary. | LegalStatusValue | voidable | nationalLevel | The hierarchy levels of all adjacent administrative units this boundary is part of. | AdministrativeHierarchyLevel |   | technicalStatus | The technical status of the administrative boundary. | TechnicalStatusValue | voidable | Association roles of the spatial object type AdministrativeBoundary | Association role | Definition | Type | Voidability | admUnit | The administrative units separated by this administrative boundary. | AdministrativeUnit | voidable | 4.2.1.2.   Administrative Unit (AdministrativeUnit) | Unit of administration where a Member State has and/or exercises jurisdictional rights, for local, regional and national governance. | Attributes of the spatial object type AdministrativeUnit | Attribute | Definition | Type | Voidability | beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable | country | Two-character country code according to the Interinstitutional style guide published by the Publications Office of the European Union. | CountryCode |   | endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable | geometry | Geometric representation of spatial area covered by this administrative unit. | GM_MultiSurface |   | inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |   | name | Official national geographical name of the administrative unit, given in several languages where required. | GeographicalName |   | nationalCode | Thematic identifier corresponding to the national administrative codes defined in each country. | CharacterString |   | nationalLevel | Level in the national administrative hierarchy, at which the administrative unit is established. | AdministrativeHierarchyLevel |   | nationalLevelName | Name of the level in the national administrative hierarchy, at which the administrative unit is established. | LocalisedCharacterString | voidable | residenceOfAuthority | Center for national or local administration. | ResidenceOfAuthority | voidable | Association roles of the spatial object type AdministrativeUnit | Association role | Definition | Type | Voidability | administeredBy | Administrative unit established at same level of national administrative hierarchy that administers this administrative unit. | AdministrativeUnit | voidable | boundary | The administrative boundaries between this administrative unit and all the units adjacent to it. | AdministrativeBoundary | voidable | coAdminister | Administrative unit established at same level of national administrative hierarchy which is co-administered by this administrative unit. | AdministrativeUnit | voidable | condominium | Condominium administered by this administrative unit. | Condominium | voidable | lowerLevelUnit | Units established at a lower level of the national administrative hierarchy which are administered by the administrative unit. | AdministrativeUnit | voidable | upperLevelUnit | Unit established at a higher level of national administrative hierarchy that this administrative unit administers | AdministrativeUnit | voidable | Constraints of the spatial object type AdministrativeUnit | Association role condominium applies only for administrative units which nationalLevel=“1st order” (country level). | No unit at lowest level can associate units at lower level. | No unit at highest level can associate units at a higher level. | 4.2.1.3.   Condominium (Condominium) | An administrative area established independently to any national administrative division of territory and administered by two or more countries. | Attributes of the spatial object type Condominium | Attribute | Definition | Type | Voidability | beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable | endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable | geometry | Geometric representation of spatial area covered by this condominium | GM_MultiSurface |   | inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |   | name | Official geographical name of this condominium, given in several languages where required. | GeographicalName | voidable | Association roles of the spatial object type Condominium | Association role | Definition | Type | Voidability | admUnit | The administrative unit administering the condominium | AdministrativeUnit | voidable | 4.2.2.   Data Types | 4.2.2.1.   Residence Of Authority (ResidenceOfAuthority) | Data type representing the name and position of a residence of authority. | Attributes of the data type ResidenceOfAuthority | Attribute | Definition | Type | Voidability | geometry | Position of the residence of authority. | GM_Point | voidable | name | Name of the residence of authority. | GeographicalName |   | 4.2.3.   Enumerations | 4.2.3.1.   Legal Status (LegalStatusValue) | Description of the legal status of administrative boundaries. | Allowed values for the enumeration LegalStatusValue | Value | Definition | agreed | The edge-matched boundary has been agreed between neighbouring administrative units and is stable now. | notAgreed | The edge-matched boundary has not yet been agreed between neighbouring administrative units and could be changed. | 4.2.3.2.   Technical Status (TechnicalStatusValue) | Description of the technical status of administrative boundaries. | Allowed values for the enumeration TechnicalStatusValue | Value | Definition | edgeMatched | The boundaries of neighbouring administrative units have the same set of coordinates. | notEdgeMatched | The boundaries of neighbouring administrative units do not have the same set of coordinates. | 4.2.4.   Code Lists | 4.2.4.1.   Administrative Hierarchy Level (AdministrativeHierarchyLevel) | Levels of administration in the national administrative hierarchy. This code list reflects the level in the hierarchical pyramid of the administrative structures, which is based on geometric aggregation of territories and does not necessarily describe the subordination between the related administrative authorities. | This code list shall be managed in a common code list register. | 4.3.   Maritime Units | 4.3.1.   Spatial object types | The package Maritime Units contains the following spatial object types: | — | Baseline | — | Maritime Boundary | — | Maritime Zone | 4.3.1.1.   Baseline (Baseline) | The line from which the outer limits of the territorial sea and certain other outer limits are measured. | Attributes of the spatial object type Baseline | Attribute | Definition | Type | Voidability | inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |   | beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable | endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable | Association roles of the spatial object type Baseline | Association role | Definition | Type | Voidability | segment | Segment of a baseline. | BaselineSegment |   | 4.3.1.2.   Maritime Boundary (MaritimeBoundary) | A line depicting the separation of any type of maritime jurisdiction. | Attributes of the spatial object type MaritimeBoundary | Attribute | Definition | Type | Voidability | inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |   | geometry | Geometric representation of the maritime boundary. | GM_Curve |   | country | The country that the maritime zone of this boundary belongs to. | CountryCode |   | legalStatus | Legal status of this maritime boundary. | LegalStatusValue | voidable | technicalStatus | The technical status of the maritime boundary. | TechnicalStatusValue | voidable | beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable | endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable | 4.3.1.3.   Maritime Zone (MaritimeZone) | A belt of sea defined by international treaties and conventions, where coastal State executes jurisdictional rights. | Attributes of the spatial object type MaritimeZone | Attribute | Definition | Type | Voidability | inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |   | geometry | Geometric representation of spatial area covered by this maritime zone. | GM_MultiSurface |   | zoneType | Type of maritime zone. | MaritimeZoneTypeValue |   | country | The country that this maritime zone belongs to. | CountryCode |   | name | Name(s) of the maritime zone. | GeographicalName | voidable | beginLifeSpanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable | endLifepanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable | Association roles of the spatial object type MaritimeZone | Association role | Definition | Type | Voidability | baseline | Baseline or baselines used for the delineation of this maritime zone. | Baseline | voidable | boundary | The boundary or boundaries of this maritime zone. | MaritimeBoundary | voidable | 4.3.2.   Data types | 4.3.2.1.   Baseline Segment (BaselineSegment) | Segment of the baseline from which the outer limits of the territorial sea and certain other outer limits are measured. | Attributes of the data type BaselineSegment | Attribute | Definition | Type | Voidability | geometry | Geometric representation of the baseline segment. | GM_Curve |   | segmentType | The baseline type used for this segment. | BaselineSegmentTypeValue |   | 4.3.3.   Code lists | 4.3.3.1.   Baseline Segment Type (BaselineSegmentTypeValue) | The types of baselines used to measure the breadth of the territorial sea. | The allowed values for this code list comprise only the values specified in the table below. | Values for the code list BaselineSegmentTypeValue | Value | Name | Definition | normal | normal | The normal baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the low-water line along the coast as marked on large-scale charts officially recognized by the coastal State. | straight | straight | The baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the straight baseline established by joining the appropriate points. | archipelagic | archipelagic | The baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the straight baseline joining the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago. | 4.3.3.2.   Maritime Zone Type (MaritimeZoneTypeValue) | Type of martime zone. | The allowed values for this code list comprise only the values specified in the table below. | Values for the code list MaritimeZoneTypeValue | Value | Name | Definition | internalWaters | Internal Waters | The waters on the landward side of the baselines of the territorial sea of the coastal State. | territorialSea | Territorial Sea | A belt of sea of a defined breadth not exceeding 12 nautical miles measured from the baselines determined in accordance to the United Nations Convention of Law on the Sea. | contiguousZone | Contiguous Zone | A zone contiguous to a territorial sea of a coastal State, which may not extend beyond 24 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. | exclusiveEconomicZone | Exclusive Economic Zone | An area beyond and adjacent to the territorial sea of a coastal State, subject to the specific legal regime under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of the United Nations Convention on Law of the Sea. | continentalShelf | Continental Shelf | A maritime zone beyond and adjacent to the a territorial sea of a coastal State whose outer boundary is determined in accordance with Article 76 of the United Nations Convention on the Law of the Sea. | 4.4.   Theme-specific Requirements | 1. | Each instance of spatial object type AdministrativeUnit, except for the country level unit representing a Member State and co-administered units, shall refer exactly to one unit at a higher level of administrative hierarchy. This correspondence shall be expressed by the upperLevelUnit association role of AdministrativeUnit spatial object type. | 2. | Each instance of spatial object type AdministrativeUnit, except for those at the lowest level, shall refer to their respective lower level units. This correspondence shall be expressed by the lowerLevelUnit association role of AdministrativeUnit spatial object type. | 3. | If an administrative unit is co-administered by two or more other administrative units the association role administeredBy shall be used. The units co-administering this unit shall apply inverse role coAdminister. | 4. | Administrative units at the same level of administrative hierarchy shall not conceptually share common areas. | 5. | Instances of the spatial object type AdministrativeBoundary shall correspond to the edges in the topological structure of the complete (including all levels) boundary graph. | 6. | The spatial extent of a condominium may not be part of the geometry representing the spatial extent of an administrative unit. | 7. | Condominiums can only be administered by administrative units at country level. | 4.5.   Layers | Layers for the spatial data theme Administrative Units | Layer Name | Layer Title | Spatial object type | AU.AdministrativeUnit | Administrative unit | AdministrativeUnit | AU.AdministrativeBoundary | Administrative boundary | AdministrativeBoundary | AU.Condominium | Condominium | Condominium | AU.Baseline | Baseline | Baseline | AU.<CodeListValue> (1) | Example: AU.ContiguousZone | <human readable name> | Example: Contiguous Zone | MaritimeZone (zoneType: MaritimeZoneTypeValue) | AU.MaritimeBoundary | Maritime boundary | MaritimeBoundary6. | Oddiel 4 sa nahrádza takto: | „4.   SPRÁVNE JEDNOTKY | 4.1.   Štruktúra témy priestorových údajov Správne jednotky | Typy špecifikované pre tému priestorových údajov Správne jednotky sú štruktúrované v týchto balíkoch: | — | Správne jednotky (Administrative Units) | — | Morské územnosprávne jednotky (Maritime Units) | 4.2.   Správne jednotky | 4.2.1.   Typy priestorových objektov | Balík Správne jednotky obsahuje tieto typy priestorových objektov: | — | Správna hranica | — | Správna jednotka | — | Kondomínium | 4.2.1.1.   Správna hranica (AdministrativeBoundary) | Demarkačná čiara medzi správnymi jednotkami. | Atribúty typu priestorových objektov AdministrativeBoundary | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable | country | Dvojmiestny kód krajiny podľa Medziinštitucionálnej príručky úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie. | CountryCode |   | endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable | geometry | Geometrická reprezentácia hraničnej čiary. | GM_Curve |   | inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |   | legalStatus | Právne postavenie tejto správnej hranice. | LegalStatusValue | voidable | nationalLevel | Hierarchia úrovní všetkých priľahlých správnych jednotiek, súčasťou ktorých je táto hranica. | AdministrativeHierarchyLevel |   | technicalStatus | Technický stav správnej hranice. | TechnicalStatusValue | voidable | Asociačné roly typu priestorových objektov AdministrativeBoundary | Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability | admUnit | Správne jednotky oddelené touto správnou hranicou. | AdministrativeUnit | voidable | 4.2.1.2.   Správna jednotka (AdministrativeUnit) | Jednotka správy, v ktorej má členský štát právomoc rozhodovať a/alebo vykonáva túto právomoc na účely miestneho, regionálneho a vnútroštátneho riadenia. | Atribúty typu priestorových objektov AdministrativeUnit | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable | country | Dvojmiestny kód krajiny podľa Medziinštitucionálnej príručky úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie. | CountryCode |   | endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable | geometry | Geometrická reprezentácia priestorovej oblasti, na ktorú sa táto správna jednotka vzťahuje. | GM_MultiSurface |   | inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |   | name | Úradný štátny zemepisný názov správnej jednotky, v prípade potreby uvedený vo viacerých jazykoch. | GeographicalName |   | nationalCode | Tematický identifikátor zodpovedajúci kódom v štátnej správe ustanoveným v každej krajine. | CharacterString |   | nationalLevel | Úroveň v hierarchii štátnej správy, na ktorej je správna jednotka zriadená. | AdministrativeHierarchyLevel |   | nationalLevelName | Názov úrovne v hierarchii štátnej správy, na ktorej je správna jednotka zriadená. | LocalisedCharacterString | voidable | residenceOfAuthority | Sídlo vnútroštátnej alebo miestnej správy. | ResidenceOfAuthority | voidable | Asociačné roly typu priestorových objektov AdministrativeUnit | Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability | administeredBy | Správna jednotka zriadená na rovnakej úrovni hierarchie štátnej správy, ktorá spravuje túto správnu jednotku. | AdministrativeUnit | voidable | boundary | Správne hranice medzi touto správnou jednotkou a všetkými k nej priľahlými jednotkami. | AdministrativeBoundary | voidable | coAdminister | Správna jednotka zriadená na rovnakej úrovni hierarchie štátnej správy, ktorú táto správna jednotka spoločne spravuje. | AdministrativeUnit | voidable | condominium | Kondomínium spravované touto správnou jednotkou. | Kondomínium | voidable | lowerLevelUnit | Jednotky zriadené na nižšej úrovni hierarchie štátnej správy, ktoré správna jednotka spravuje. | AdministrativeUnit | voidable | upperLevelUnit | Jednotka zriadená na vyššej úrovni hierarchie štátnej správy, ktorú táto správna jednotka spravuje. | AdministrativeUnit | voidable | Obmedzenia typu priestorových objektov AdministrativeUnit | Asociačná rola kondomínium sa vzťahuje len na správne jednotky, ktorých nationalLevel = ‚1. úroveň‘ (úroveň krajiny). | So žiadnou jednotkou na najnižšej úrovni nemožno asociovať jednotky na nižšej úrovni. | So žiadnou jednotkou na najvyššej úrovni nemožno asociovať jednotky na vyššej úrovni. | 4.2.1.3.   Kondomínium (Condominium) | Správna oblasť vytvorená nezávisle od akéhokoľvek vnútroštátneho správneho členenia územia a spravovaná dvomi alebo viacerými krajinami. | Atribúty typu priestorových objektov Condominium | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable | endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable | geometry | Geometrická reprezentácia priestorovej oblasti, na ktorú sa toto kondomínium vzťahuje. | GM_MultiSurface |   | inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |   | name | Úradný zemepisný názov tohto kondomínia, v prípade potreby uvedený vo viacerých jazykoch. | GeographicalName | voidable | Asociačné roly typu priestorových objektov Condominium | Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability | admUnit | Správna jednotka, ktorá kondomínium spravuje. | AdministrativeUnit | voidable | 4.2.2.   Dátové typy | 4.2.2.1.   Sídlo orgánu (ResidenceOfAuthority) | Dátový typ predstavujúci názov a polohu sídla orgánu. | Atribúty dátového typu ResidenceOfAuthority | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | geometry | Poloha sídla orgánu. | GM_Point | voidable | name | Názov sídla orgánu. | GeographicalName |   | 4.2.3.   Enumerácie | 4.2.3.1.   Právne postavenie (LegalStatusValue) | Opis právneho postavenia správnych hraníc. | Prípustné hodnoty pre enumeráciu LegalStatusValue | Hodnota | Definícia | Agreed | Porovnanie priebehu hranice bolo odsúhlasené medzi susednými správnymi jednotkami a v súčasnosti je hranica stabilná. | notAgreed | Porovnanie priebehu hranice zatiaľ ešte nebolo odsúhlasené medzi susednými správnymi jednotkami a hranica by sa mohla meniť. | 4.2.3.2.   Technický stav (TechnicalStatusValue) | Opis technického stavu správnych hraníc. | Prípustné hodnoty pre enumeráciu TechnicalStatusValue | Hodnota | Definícia | edgeMatched | Hranice susediacich správnych jednotiek majú rovnaký súbor súradníc. | notEdgeMatched | Hranice susediacich správnych jednotiek nemajú rovnaký súbor súradníc. | 4.2.4.   Zoznamy kódov | 4.2.4.1.   Úroveň hierarchie správy (AdministrativeHierarchyLevel) | Úrovne správy v hierarchii štátnej správy. Do tohto zoznamu kódov sa premieta úroveň v hierarchickej pyramíde správnych štruktúr, ktorá je založená na geometrickej agregácii území a neopisuje nevyhnutne podriadenosť medzi príslušnými správnymi orgánmi. | Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov. | 4.3.   Morské územnosprávne jednotky | 4.3.1.   Typy priestorových objektov | Balík Morské územnosprávne jednotky obsahuje tieto typy priestorových objektov: | — | Základná línia | — | Námorná hranica | — | Námorná zóna | 4.3.1.1.   Základná línia (Baseline) | Línia, od ktorej sa merajú vonkajšie hranice pobrežného mora a určité ďalšie vonkajšie hranice. | Atribúty typu priestorového objektu Baseline | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |   | beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable | endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable | Asociačné roly typu priestorových objektov Baseline | Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability | segment | Segment základnej línie. | BaselineSegment |   | 4.3.1.2.   Námorná hranica (MaritimeBoundary) | Línia znázorňujúca oddelenie akéhokoľvek typu námornej jurisdikcie. | Atribúty typu priestorových objektov MaritimeBoundary | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |   | geometry | Geometrická reprezentácia námornej hranice. | GM_Curve |   | country | Krajina, ktorej patrí námorná zóna tejto hranice. | CountryCode |   | legalStatus | Právne postavenie tejto námornej hranice. | LegalStatusValue | voidable | technicalStatus | Technický stav námornej hranice. | TechnicalStatusValue | voidable | beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable | endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable | 4.3.1.3.   Námorná zóna (MaritimeZone) | Morské pásmo definované medzinárodnými zmluvami a dohovormi, kde pobrežný štát vykonáva jurisdikčné práva. | Atribúty typu priestorových objektov MaritimeZone | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |   | geometry | Geometrická reprezentácia priestorovej oblasti, ktorú pokrýva táto námorná zóna. | GM_MultiSurface |   | zoneType | Typ námornej zóny. | MaritimeZoneTypeValue |   | country | Krajina, ktorej patrí táto námorná zóna. | CountryCode |   | name | Názov (názvy) námornej zóny. | GeographicalName | voidable | beginLifeSpanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable | endLifepanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable | Asociačné roly typu priestorových objektov MaritimeZone | Asociačná rola | Definícia | Typ | Voidability | baseline | Základná línia alebo základné línie používané na vymedzenie tejto námornej zóny. | Baseline | voidable | boundary | Hranica alebo hranice tejto námornej zóny. | MaritimeBoundary | voidable | 4.3.2.   Dátové typy | 4.3.2.1.   Segment základnej línie (BaselineSegment) | Segment základnej línie, od ktorej sa merajú vonkajšie hranice pobrežného mora a určité ďalšie vonkajšie hranice. | Atribúty dátového typu BaselineSegment | Atribút | Definícia | Typ | Voidability | geometry | Geometrická reprezentácia segmentu základnej línie. | GM_Curve |   | segmentType | Typ základnej línie používaný pre tento segment. | BaselineSegmentTypeValue |   | 4.3.3.   Zoznamy kódov | 4.3.3.1.   Typ segmentu základnej línie (BaselineSegmentTypeValue) | Typy základných línií používaných na meranie šírky teritoriálneho mora. | Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke. | Hodnoty pre zoznam kódov BaselineSegmentTypeValue | Hodnota | Názov | Definícia | normal | normálna | Normálnou základnou líniou na meranie šírky pobrežného mora je čiara najväčšieho odlivu pozdĺž pobrežia zakreslená v mapách veľkej mierky, ktoré sú úradne uznané pobrežným štátom. | straight | priama | Základnou líniou na meranie šírky pobrežného mora je priama základná línia stanovená spojením príslušných bodov. | archipelagic | súostrovná | Základnou líniou na meranie šírky pobrežného mora je priama základná línia spájajúca najvzdialenejšie body najvzdialenejších ostrovov a vysychajúcich útesov súostrovia. | 4.3.3.2.   Typ námornej zóny (MaritimeZoneTypeValue) | Typ námornej zóny. | Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke. | Hodnoty pre zoznam kódov MaritimeZoneTypeValue | Hodnota | Názov | Definícia | internalWaters | vnútrozemské vody | Vody, ktoré sa nachádzajú smerom k pevnine od základných línií pobrežného mora pobrežného štátu. | territorialSea | pobrežné more | Morské pásmo definovanej šírky nepresahujúce 12 námorných míľ, ktoré sa merajú od základných línií stanovených v súlade s Dohovorom Organizácie Spojených národov o morskom práve. | contiguousZone | priľahlá zóna | Zóna susediaca s pobrežným morom pobrežného štátu, ktorá sa nesmie rozprestierať ďalej ako 24 námorných míľ od základných línií, od ktorých sa meria šírka pobrežného mora. | exclusiveEconomicZone | výhradná hospodárska zóna | Oblasť, ktorá sa nachádza za pobrežným morom pobrežného štátu a prilieha k nemu a ktorá podlieha osobitnému právnemu režimu, podľa ktorého sú práva a jurisdikcia pobrežného štátu a práva a slobody iných štátov upravené príslušnými ustanoveniami Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve. | continentalShelf | kontinentálny šelf | Námorná zóna, ktorá sa nachádza za pobrežným morom pobrežného štátu a prilieha k nemu a ktorej vonkajšie hranice sa určujú podľa článku 76 Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve. | 4.4.   Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy | 1. | Každý výskyt typu priestorových objektov AdministrativeUnit s výnimkou jednotky na úrovni krajiny, ktorá predstavuje členský štát a spoločne spravované jednotky, sa vzťahuje presne na jednu jednotku na vyššej úrovni hierarchie správy. Tento vzťah sa vyjadruje asociačnou rolou upperLevelUnit typu priestorových objektov AdministrativeUnit. | 2. | Každý výskyt typu priestorových objektov AdministrativeUnit s výnimkou tých, ktoré sú na najnižšej úrovni, sa vzťahuje na ich príslušné jednotky na nižšej úrovni. Tento vzťah sa vyjadruje asociačnou rolou lowerLevelUnit typu priestorových objektov AdministrativeUnit. | 3. | Ak správnu jednotku spravujú spoločne iné dve alebo viaceré správne jednotky, použije sa asociačná rola administeredBy. Jednotky, ktoré spoločne spravujú túto jednotku, uplatňujú inverznú rolu coAdminister. | 4. | Správne jednotky na rovnakej úrovni hierarchie správy koncepčne nezdieľajú spoločné oblasti. | 5. | Výskyty typu priestorových objektov AdministrativeBoundary zodpovedajú hranám v topologickej štruktúre úplného grafu hraníc (vrátane všetkých úrovní). | 6. | Priestorový rozsah kondomínia nesmie byť súčasťou geometrie, ktorá reprezentuje priestorový rozsah správnej jednotky. | 7. | Kondomíniá môžu spravovať len správne jednotky na úrovni krajiny. | 4.5.   Vrstvy | Vrstvy pre tému priestorových údajov Správne jednotky | Názov vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ priestorového objektu | AU.AdministrativeUnit | Správna jednotka | AdministrativeUnit | AU.AdministrativeBoundary | Správna hranica | AdministrativeBoundary | AU.Condominium | Kondomínium | Condominium | AU.Baseline | Základná línia | Baseline | AU.<HodnotaZoznamuKódov> (1) | Príklad: AU.ContiguousZone | <zrozumiteľný názov> | Príklad: priľahlá zóna | MaritimeZone (zoneType: MaritimeZoneTypeValue) | AU.MaritimeBoundary | Námorná hranica | MaritimeBoundary
(7) | Section 8 is amended as follows: | (a) | In Section 8.2, the indent ‘Hydro – Reporting’ is deleted. | (b) | In Section 8.5.1, the following indents are deleted: | — | Hydro Power Plant | — | Inundated Land | — | Ocean Region | — | Pipe | — | Pumping Station | (c) | In Section 8.5.1.4, the sentence ‘This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Natural risk zones in Annex III to Directive 2007/2/EC.’ is deleted. | (d) | Sections 8.5.1.9 Hydro Power Plant (HydroPowerPlant), 8.5.1.10 Inundated Land (InundatedLand), 8.5.1.14 Ocean Region (OceanRegion), 8.5.1.15 Pipe (Pipe), 8.5.1.16 Pumping Station (PumpingStation), 8.5.4.3 Inundation (InundationValue) and 8.6 Hydro – Reporting are deleted. | (e) | Section 8.5.1.19 is amended as follows: | — | The sentence ‘This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Land cover in Annex II to Directive 2007/2/EC.’ is deleted. | — | The row for the attribute ‘geometry’ in the attribute table is replaced by the following row: | geometry | The geometry of the shore. | GM_MultiSurface |   | (f) | In Section 8.5.1.24, the following constraint is added after ‘Constraints of the spatial object type Watercourse’: | ‘The shores on either side of a watercourse shall be provided (using the bank property) as two separate Shore objects.’ | (g) | In Section 8.5.1.25, the sentence ‘This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Land cover in Annex II to Directive 2007/2/EC.’ is deleted. | (h) | In Section 8.5.4.4, the sentence ‘This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Land cover in Annex II to Directive 2007/2/EC.’ is deleted. | (i) | In Section 8.8, the table is replaced by the following table: | ‘Layer Type | Layer Title | Spatial object type(s) | HY.Network | Hydrographic Network | HydroNode, WatercourseLink | HY.PhysicalWaters.Waterbodies | Waterbodies | Watercourse, StandingWater | HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary | Land-Water Boundaries | LandWaterBoundary | HY.PhysicalWaters.Catchments | Catchments | DrainageBasin, RiverBasin | HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest | Hydro Points of Interest | Rapids, Falls | HY.PhysicalWaters.ManMadeObject | Man-made Objects | Crossing, DamOrWeir, Embankment, Lock, Ford, ShorelineConstruction, Sluice | HY. PhysicalWaters.Wetland | Wetlands | Wetland | HY. PhysicalWaters.Shore | Shores | Shore’7. | Oddiel 8 sa mení a dopĺňa takto: | a) | V oddiele 8.2 sa vypúšťa zarážka „Podávanie hydrologických správ“. | b) | V oddiele 8.5.1 sa vypúšťajú tieto zarážky: | — | Hydroelektráreň | — | Zaplavované územie | — | Oceánsky región | — | Potrubie | — | Prečerpávacia stanica. | c) | V oddiele 8.5.1.4 sa vypúšťa veta „Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Zóny prírodného rizika v prílohe III k smernici 2007/2/ES.“ | d) | Vypúšťajú sa oddiely 8.5.1.9 Hydroelektráreň (HydroPowerPlant), 8.5.1.10 Zaplavované územie (InundatedLand), 8.5.1.14 Oceánsky región (OceanRegion), 8.5.1.15 Potrubie (Pipe), 8.5.1.16 Prečerpávacia stanica (PumpingStation), 8.5.4.3 Zaplavenie (InundationValue) a 8.6 Podávanie hydrologických správ. | e) | Oddiel 8.5.1.19 sa mení a dopĺňa takto: | — | Veta „Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Krajinná pokrývka v prílohe II k smernici 2007/2/ES.“ sa vypúšťa. | — | Riadok pre atribút „geometry“ v tabuľke atribútov sa nahrádza takto: | geometry | Geometria pobrežia. | GM_MultiSurface |   | f) | V oddiele 8.5.1.24 sa dopĺňa toto obmedzenie po „Obmedzenia typu priestorových objektov Watercourse“: | „Brehy na oboch stranách vodného toku sa uvádzajú (s použitím vlastnosti bank) ako dva samostatné objekty Shore.“ | g) | V oddiele 8.5.1.25 sa vypúšťa veta „Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Krajinná pokrývka v prílohe II k smernici 2007/2/ES.“ | h) | V oddiele 8.5.4.4 sa vypúšťa veta „Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Krajinná pokrývka v prílohe II k smernici 2007/2/ES.“ | i) | V oddiele 8.8 sa tabuľka nahrádza takto: | „Typ vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ(y) priestorových objektov | HY.Network | Hydrografická sieť | HydroNode, WatercourseLink | HY.PhysicalWaters.Waterbodies | Vodné útvary | Watercourse, StandingWater | HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary | Hranice pevnina – voda | LandWaterBoundary | HY.PhysicalWaters.Catchments | Povodie | DrainageBasin, RiverBasin | HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest | Hydrografický bod záujmu | Rapids, Falls | HY.PhysicalWaters.ManMadeObject | Umelo vytvorený objekt | Crossing, DamOrWeir, Embankment, Lock, Ford, ShorelineConstruction, Sluice | HY. PhysicalWaters.Wetland | Mokrade | Wetland | HY. PhysicalWaters.Shore | Pobrežie | Shore“
(1)  One layer shall be made available for each code list value, in accordance with Art. 14(3).’(1)  Pre každú hodnotu zoznamu kódov sa v súlade s článkom 14 ods. 3 sprístupní jedna vrstva.“
ANNEX IIIPRÍLOHA III
The following Annex III is added to Regulation (EU) No 1089/2010:V nariadení (EÚ) č. 1089/2010 sa dopĺňa táto príloha III:
‘ANNEX III„PRÍLOHA III
Requirements for Spatial Data Themes Listed in Annex II to Directive 2007/2/ECPožiadavky na témy priestorových údajov uvedené v prílohe II k smernici 2007/2/ES
1.   ELEVATION1.   VÝŠKA (ELEVATION)
1.1.   Definitions1.1.   Vymedzenie pojmov
In addition to the definitions set out in Article 2, the following definitions shall apply:Okrem vymedzení pojmov uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:
(1) | “digital elevation model” (DEM) means Digital Surface Model (DSM) or Digital Terrain Model (DTM).1. | ‚digitálny výškový model‘ [digital elevation model (DEM)] znamená digitálny model povrchu [Digital Surface Model (DSM)] alebo digitálny model terénu [Digital Terrain Model (DTM)];
(2) | “digital surface model” (DSM) means a surface describing the three dimensional shape of the Earth's surface, including all static features placed on it. Temporary phenomena do not form part of the surface, but due to the technical difficulties in removing them some of these features may also be present in the surface.2. | ‚digitálny model povrchu‘ [digital surface model (DSM)] znamená povrch opisujúci trojdimenzionálny tvar povrchu Zeme vrátane všetkých statických prvkov, ktoré sa na ňom nachádzajú. Prechodné fenomény netvoria súčasť povrchu, ale keďže je technicky ťažké ich odstrániť, niektoré z týchto prvkov môžu byť na povrchu takisto prítomné;
(3) | “digital terrain model” (DTM) means a surface describing the three dimensional shape of the Earth's bare surface, excluding as possible any other features placed on it.3. | ‚digitálny model terénu‘ [digital terrain model (DTM)] znamená povrch opisujúci trojdimenzionálny tvar holého povrchu Zeme podľa možnosti bez akýchkoľvek prvkov, ktoré sa na ňom nachádzajú;
(4) | “elevation” means a vertically-constrained dimensional property of an spatial object consisting of an absolute measure referenced to a well-defined surface which is commonly taken as origin.4. | ‚výška‘ (elevation) Znamená Vertikálne Obmedzenú Rozmerovú Vlastnosť Priestorového Objektu, Ktorá Sa Skladá Z Absolútnej Miery S Odkazom Na Dobre Definovaný Povrch, Ktorý Sa Zvyčajne Považuje Za Počiatočný Bod;
(5) | “height” means an elevation property measured along a plumb line in a direction opposite to Earth's gravity field (upwards).5. | ‚výška‘ (height) znamená vlastnosť nadmorskej výšky meranú pozdĺž zvislice proti smeru gravitačného poľa Zeme (smerom nahor);
(6) | “depth” means an elevation property measured along a plumb line in a direction coincident to Earth's gravity field (downwards).6. | ‚hĺbka‘ (depth) znamená vlastnosť nadmorskej výšky meraná pozdĺž zvislice v smere gravitačného poľa Zeme (smerom nadol).
1.2.   Structure of the Spatial Data Theme Elevation1.2.   Štruktúra témy priestorových údajov Výška
The types specified for the spatial data theme Elevation are structured in the following packages:Typy špecifikované pre tému priestorových údajov Výška sú štruktúrované v týchto balíkoch:
— | Elevation – Base Types— | Výška – základné typy (Elevation – Base Types)
— | Elevation – Grid Coverage— | Výška – pokrytie siete (Elevation – Grid Coverage)
— | Elevation – Vector Elements— | Výška – vektorové prvky (Elevation – Vector Elements)
— | Elevation – TIN— | Výška – TIN (Elevation – TIN)
Spatial data sets describing the morphology of land elevation shall be made available at least using the spatial object types included in the package Elevation – Grid Coverage.Súbory priestorových údajov, ktorými sa opisuje morfológia pevninovej výšky, sa sprístupňujú prinajmenšom s použitím typov priestorových objektov zahrnutých v balíku Výška – pokrytie siete.
Spatial data sets describing the morphology of bathymetry shall be made available at least using the spatial object types included in either the package Elevation – Grid Coverage or the package Elevation – Vector Elements.Súbory priestorových údajov, ktorými sa opisuje morfológia batymetrie, sa sprístupňujú prinajmenšom s použitím typov priestorových objektov zahrnutých v balíku Výška – pokrytie siete alebo v balíku Výška – vektorové prvky.
1.3.   Elevation – Base Types1.3.   Výška – základné typy
1.3.1.   Enumerations1.3.1.   Enumerácie
1.3.1.1.   Elevation Property Type (ElevationPropertyTypeValue)1.3.1.1.   Typ vlastnosti výšky (ElevationPropertyTypeValue)
Enumeration type which determines the elevation property which has been measured or calculated.Typ enumerácie, ktorou sa určuje vlastnosť výšky, ktorá bola meraná alebo vypočítaná.
Values for the enumeration ElevationPropertyTypeValueHodnoty pre enumeráciu ElevationPropertyTypeValue
Value | DefinitionHodnota | Definícia
height | Elevation property measured along a plumb line in a direction opposite to Earth's gravity field (upwards).height | Vlastnosť výšky meraná pozdĺž zvislice proti smeru gravitačného poľa Zeme (smerom nahor).
depth | Elevation property measured along a plumb line in a direction coincident to Earth's gravity field (downwards).depth | Vlastnosť výšky meraná pozdĺž zvislice v smere gravitačného poľa Zeme (smerom nadol).
1.3.1.2.   Surface Type (SurfaceTypeValue)1.3.1.2.   Typ povrchu (SurfaceTypeValue)
Enumeration type which determines the elevation surface with regard to its relative adherence to the Earth's bare surface.Typ enumerácie, ktorou sa určuje povrch reprezentujúci výšku s ohľadom na jeho relatívnu vernosť k holému povrchu Zeme.
Values for the enumeration SurfaceTypeValueHodnoty pre enumeráciu SurfaceTypeValue
Value | DefinitionHodnota | Definícia
DTM | Digital terrain model.DTM | Digitálny model terénu
DSM | Digital surface model.DSM | Digitálny model povrchu
1.4.   Elevation – Grid Coverage.1.4.   Výška – pokrytie siete.
1.4.1.   Spatial object types1.4.1.   Typy priestorových objektov
The package Elevation – Grid Coverage contains the spatial object type Elevation Grid Coverage.Balík Výška – pokrytie siete obsahuje typ priestorových objektov Výška pokrytie siete.
1.4.1.1.   Elevation Grid Coverage (ElevationGridCoverage)1.4.1.1.   Pokrytie siete výšky (ElevationGridCoverage)
Continuous coverage which uses a systematic tessellation based on a regular rectified quadrilateral grid to cover its domain, where the elevation property value is usually known for each of the grid points forming this domain.Plynulé pokrytie, ktoré využíva systémové mozaikovanie založené na súmernej rektifikovanej štvoruholníkovej sieti na pokrytie svojej domény, kde hodnota vlastnosti výšky je zvyčajne známa pre každý z bodov siete, ktoré tvoria túto doménu.
This type is a sub-type of RectifiedGridCoverage.Tento typ je subtypom RectifiedGridCoverage.
Attributes of the spatial object type ElevationGridCoverageAtribúty typu priestorových objektov ElevationGridCoverage
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
domainExtent | Extent of the spatiotemporal domain of the coverage. | EX_Extent |  domainExtent | Veľkosť časovopriestorovej domény pokrytia. | EX_Extent |  
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
propertyType | Attribute determining the elevation property represented by the elevation grid coverage. | ElevationPropertyTypeValue |  propertyType | Atribút, ktorým sa určuje vlastnosť výšky, reprezentovaný pokrytím siete výšky. | ElevationPropertyTypeValue |  
surfaceType | Attribute indicating the type of elevation surface that the coverage describes in relation to the Earth's bare surface. | SurfaceTypeValue |  surfaceType | Atribút označujúci typ povrchu reprezentujúceho výšk, ktorý pokrytie opisuje vo vzťahu k holému povrchu Zeme. | SurfaceTypeValue |  
Association roles of the spatial object type ElevationGridCoverageAsociačné roly typu priestorových objektov ElevationGridCoverage
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
contributingElevationGridCoverage | Reference to the elevation grid coverages that compose an aggregated elevation grid coverage. | The association has additional properties as defined in the association class ElevationGridCoverageAggregation. | ElevationGridCoverage |  contributingElevationGridCoverage | Odkaz na pokrytia siete výšok, ktoré tvoria agregované pokrytie siete výšok. | Asociácia má ďalšie vlastnosti definované v asociačnej triede ElevationGridCoverageAggregation. | ElevationGridCoverage |  
Constraints of the spatial object type ElevationGridCoverageObmedzenia typu priestorových objektov ElevationGridCoverage
The grid dimension shall always be 2 for an elevation grid coverage.Sieť pre pokrytie siete výšok je vždy dvojrozmerná.
The domainExtent shall be at least populated with a subtype of EX_GeographicExtent.domainExtent sa obsadí minimálne subtypom EX_GeographicExtent.
The coordinate reference system used to reference the grid shall be provided.Uvedie sa súradnicový referenčný systém používaný ako referencia pre sieť.
All the ElevationGridCoverage instances, to which an aggregated ElevationGridCoverage instance refers, shall share the same orientation of grid axes and the same grid spacing in each direction.Všetky výskyty ElevationGridCoverage, na ktoré sa odvoláva agregovaný výskyt ElevationGridCoverage, majú rovnakú orientáciu osí siete a rovnaké sieťové vzdialenosti v každom smere.
The origin of the grid shall be described in two dimensions.Počiatočný bod siete sa opisuje dvojrozmerne.
The values in the range set shall be described by the Float type.Hodnoty v súbore rozsahu sú opísané typom Float.
1.4.2.   Data types1.4.2.   Dátové typy
1.4.2.1.   Elevation Grid Coverage Aggregation (ElevationGridCoverageAggregation)1.4.2.1.   Agregácia pokrytia siete výšky (ElevationGridCoverageAggregation)
Geometrical characteristics of the elevation grid coverage aggregation.Geometrická charakteristika agregácie pokrytia siete výšky.
This type is an association class.Tento typ je asociačnou triedou.
Attributes of the data type ElevationGridCoverageAggregationAtribúty dátového typu ElevationGridCoverageAggregation
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
contributingFootprint | Geometric representation delineating the geographic area of the elevation grid coverage that contributes to the aggregated elevation grid coverage. | GM_MultiSurface |  contributingFootprint | Geometrická reprezentácia, ktorou sa vymedzuje zemepisná oblasť pokrytia siete výšky, ktorá prispieva k agregovanému pokrytiu siete výšky. | GM_MultiSurface |  
1.5.   Elevation - Vector Elements1.5.   Výška – vektorové prvky
1.5.1.   Spatial object types1.5.1.   Typy priestorových objektov
The package Elevation – Vector Elements contains the following spatial object types:Balík Výška – vektorové prvky obsahuje tieto typy priestorových objektov:
— | Elevation Vector Object— | Vektorový objekt výška
— | Spot Elevation— | Výšková kóta
— | Contour Line— | Vrstevnica
— | Breakline— | Zlomová čiara
— | Void Area— | Prázdna oblasť
— | Isolated Area— | Izolovaná oblasť
1.5.1.1.   Elevation Vector Object (ElevationVectorObject)1.5.1.1.   Vektorový objekt výšky (ElevationVectorObject)
Elevation spatial object forming part of a vector data set, which participates in the description of the elevation property of a real world surface. It consists of an identity base for all vector objects which can be included as part of an elevation data set.Priestorový objekt výšky, ktorý je súčasťou súboru vektorových údajov a ktorý sa podieľa na opise vlastnosti výšky povrchu reálneho sveta. Tvorí ho identifikačný základ pre všetky vektorové objekty, ktoré možno zaradiť do súboru údajov výšky.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type ElevationVectorObjectAtribúty typu priestorových objektov ElevationVectorObject
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
localDepthDatum | Identification of a local vertical coordinate reference system not included in a registry, which is used to refer depth measurements. | ChartDatum |  localDepthDatum | Identifikácia lokálneho vertikálneho súradnicového referenčného systému, ktorý nie je v registri a ktorý sa používa na referencovanie meraní hĺbky. | ChartDatum |  
propertyType | Attribute categorizing the elevation vector object as a land-elevation or a bathymetry spatial object. It determines the elevation property represented by the object. | ElevationPropertyTypeValue |  propertyType | Atribút, ktorým sa vektorový objekt výšky kategorizuje ako priestorový objekt pevninovej výšky alebo batymetrie. Určuje vlastnosť výšky reprezentovanú objektom. | ElevationPropertyTypeValue |  
1.5.1.2.   Spot Elevation (SpotElevation)1.5.1.2.   Výšková kóta (SpotElevation)
Point spatial object which describes the elevation of an Earth's surface at a specific location. It provides a single elevation property value.Bodový priestorový objekt, ktorým sa opisuje výška povrchu Zeme v určitom mieste. Poskytuje jedinú hodnotu vlastnosti výšky.
This type is a sub-type of ElevationVectorObject.Tento typ je subtypom ElevationVectorObject.
Attributes of the spatial object type SpotElevationAtribúty typu priestorových objektov SpotElevation
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
classification | Class of spot elevation according to the LAS specification of the American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS). | SpotElevationClassValue | voidableclassification | Trieda výškových kót podľa špecifikácie LAS Americkej spoločnosti pre fotogrametriu a diaľkové snímanie (ASPRS). | SpotElevationClassValue | voidable
geographicalName | A geographical name that is used to identify a named land or water body's floor location in the real world, which is represented by the spot elevation spatial object. | GeographicalName | voidablegeographicalName | Zemepisný názov používaný na identifikáciu pomenovaného miesta na pevnine alebo dne vodného útvaru v reálnom svete, ktoré je reprezentované priestorovým objektom výškových kóty. | GeographicalName | voidable
geometry | Represents the geometric properties of the spatial object. | GM_Point |  geometry | Predstavuje geometrické vlastnosti priestorového objektu. | GM_Point |  
propertyValue | Value of the elevation property of the spatial object referred to a specific vertical coordinate reference system. | DirectPosition |  propertyValue | Hodnota vlastnosti výšky priestorového objektu priradeného k určitému vertikálnemu súradnicovému referenčnému systému. | DirectPosition |  
spotElevationType | The type of elevation spot. | SpotElevationTypeValue | voidablespotElevationType | Typ výškovej kóty. | SpotElevationTypeValue | voidable
Constraints of the spatial object type SpotElevationObmedzenia typu priestorových objektov SpotElevation
The dimension of the property value coordinate shall be 1Súradnica hodnoty vlastnosti je jednorozmerná.
The property value shall be expressed referring to a vertical coordinate reference systemHodnota vlastnosti sa vyjadruje odkazovaním na vertikálny súradnicový referenčný systém.
1.5.1.3.   Contour Line (ContourLine)1.5.1.3.   Vrstevnica (ContourLine)
Linear spatial object composed of a set of adjoining locations characterized by having the same elevation property value. It describes, together with other contour lines present in the area, the local morphology of the Earth's surface.Lineárny priestorový objekt zložený zo súboru priľahlých miest, ktoré majú rovnakú hodnotu vlastnosti výšky. Spoločne s ostatnými vrstevnicami v oblasti opisuje miestnu morfológiu povrchu Zeme.
This type is a sub-type of ElevationVectorObject.Tento typ je subtypom ElevationVectorObject.
Attributes of the spatial object type ContourLineAtribúty typu priestorových objektov ContourLine
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
contourLineType | The type of contour line with regard to the normal contour vertical interval (if any). | ContourLineTypeValue | voidablecontourLineType | Typ vrstevnice s ohľadom na normálny vrstevnicový vertikálny interval (ak existuje). | ContourLineTypeValue | voidable
downRight | Property indicating that the contour line spatial object is digitized in a way that the height of the elevation surface is lower at the right side of the line. | Boolean | voidabledownRight | Vlastnosť, ktorá udáva, že priestorový objekt vrstevnice je digitalizovaný takým spôsobom, že výška povrchu reprezentujúceho výšku je nižšia na pravej strane vrstevnice. | Boolean | voidable
geometry | Represents the geometric properties of the spatial object. | GM_Curve |  geometry | Predstavuje geometrické vlastnosti priestorového objektu. | GM_Curve |  
propertyValue | Value of the elevation property of the spatial object referred to a specific vertical coordinate reference system. | DirectPosition |  propertyValue | Hodnota vlastnosti výšky priestorového objektu priradeného k určitému vertikálnemu súradnicovému referenčnému systému. | DirectPosition |  
Constraints of the spatial object type ContourLineObmedzenia typu priestorových objektov ContourLine
The dimension of the property value coordinate shall be 1.Súradnica hodnoty vlastnosti je jednorozmerná.
The property value shall be expressed referring to a vertical coordinate reference system.Hodnota vlastnosti sa vyjadruje odkazovaním na vertikálny súradnicový referenčný systém.
1.5.1.4.   Breakline (BreakLine)1.5.1.4.   Zlomová čiara (BreakLine)
A line of a critical nature which describes the shape of an elevation surface and indicates a discontinuity in the slope of the surface (i.e. an abrupt change in gradient). Triangles included within a TIN model must never cross it.Línia kritického charakteru, ktorou sa opisuje tvar povrchu reprezentujúceho výšku a označuje nespojitosť sklonu povrchu (napr. náhla zmena sklonu). Trojuholníky modelu TIN ju nikdy nesmú prekročiť.
This type is a sub-type of ElevationVectorObject.Tento typ je subtypom ElevationVectorObject.
Attributes of the spatial object type BreakLineAtribúty typu priestorových objektov BreakLine
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
breakLineType | The type of break line with regard the natural or man-made real world characteristic it represents, or the specific function it has in calculating a Digital Elevation Model (DEM). | BreakLineTypeValue |  breakLineType | Typ zlomovej čiary s ohľadom na charakteristiku prírodného alebo človekom vytvoreného reálneho sveta, ktorú predstavuje, alebo špecifickú funkciu, ktorú má pri výpočte digitálneho modelu výšok (DEM). | BreakLineTypeValue |  
geometry | Represents the geometric properties of the spatial object. | GM_Curve |  geometry | Predstavuje geometrické vlastnosti priestorového objektu. | GM_Curve |  
manMadeBreak | Line which represents an elevation break due to a man-made construction present on the terrain. | Boolean | voidablemanMadeBreak | Čiara, ktorá predstavuje zlom výšky v podobe človekom vytvorenej konštrukcie prítomnej na teréne. | Boolean | voidable
1.5.1.5.   Void Area (VoidArea)1.5.1.5.   Prázdna oblasť (VoidArea)
Area of the Earth's surface where the elevation model is unknown because of missing input data. This area shall be excluded from a DEM.Oblasť povrchu Zeme, kde je model výšky neznámy pre chýbajúce vstupné údaje. Táto oblasť sa vyčlení z digitálneho modelu výšky.
This type is a sub-type of ElevationVectorObject.Tento typ je subtypom ElevationVectorObject.
Attributes of the spatial object type VoidAreaAtribúty typu priestorových objektov VoidArea
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
geometry | Represents the geometric properties of the spatial object. | GM_Surface |  geometry | Predstavuje geometrické vlastnosti priestorového objektu. | GM_Surface |  
1.5.1.6.   Isolated Area (IsolatedArea)1.5.1.6.   Izolovaná oblasť (IsolatedArea)
Delimitation of an area of the Earth's surface where an isolated part of the elevation model exists. Its outside surroundings have no elevation information.Vymedzenie oblasti povrchu Zeme, kde existuje izolovaná časť modelu výšky. Jej vonkajšie okolie nemá žiadne informácie o výške.
This type is a sub-type of ElevationVectorObject.Tento typ je subtypom ElevationVectorObject.
Attributes of the spatial object type IsolatedAreaAtribúty typu priestorových objektov IsolatedArea
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
geometry | Represents the geometric properties of the spatial object. | GM_Surface |  geometry | Predstavuje geometrické vlastnosti priestorového objektu. | GM_Surface |  
1.5.2.   Data types1.5.2.   Dátové typy
1.5.2.1.   Chart Datum (ChartDatum)1.5.2.1.   Nulová plocha (ChartDatum)
Local vertical coordinate reference system which is used to refer and portray depth measurements as property values.Miestny vertikálny súradnicový referenčný systém, ktorý sa používa na odkazovanie na merania hĺbky a zobrazovanie meraní hĺbky ako hodnôt vlastnosti.
Attributes of the data type ChartDatumAtribúty dátového typu ChartDatum
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
datumWaterLevel | Water level determining the origin of depth measurements for the chart datum. | WaterLevelValue |  datumWaterLevel | Úroveň vody, ktorou sa určuje počiatok meraní hĺbky pre nulovú plochu. | WaterLevelValue |  
offset | Relative difference between the height of each reference point and the height of the water level determining the chart datum. | Measure |  offset | Relatívny rozdiel medzi výškou každého referenčného bodu a výškou úrovne vody určujúcej nulovú plochu. | Measure |  
referencePoint | Geographical position(s) of: - Case A: a single point which is used to refer depth values within the geographical scope of the chart datum. - Case B: a set of points where water level measurements are performed to determine the water level of the chart datum. | GM_Point |  referencePoint | Zemepisná(-é) poloha(-y): - prípad A: jeden bod, ktorý sa používa na referencovanie hodnôt hĺbky v rámci geografického rozsahu nulovej plochy. - prípad B: súbor bodov, kde sa vykonávajú merania úrovne vody na určenie úrovne vody nulovej plochy. | GM_Point |  
scope | Geographic scope in which the local depth datum is practically used. | EX_Extent |  scope | Geografický rozsah, v ktorom sa v skutočnosti používa miestny údaj o hĺbke. | EX_Extent |  
1.5.3.   Enumerations1.5.3.   Enumerácie
1.5.3.1.   Contour Line Type (ContourLineTypeValue)1.5.3.1.   Typ vrstevnice (ContourLineTypeValue)
List of possible categories of contour lines based on the equidistance parameter of the data set.Zoznam možných kategórií vrstevníc založený na ekvidištančnom parametri súboru údajov.
Values for the enumeration ContourLineTypeValueHodnoty pre enumeráciu ContourLineTypeValue
Value | DefinitionHodnota | Definícia
master | Contour at a vertical distance which is multiple to the equidistance parameter (corresponding to a certain multiple of the normal contour vertical interval) associated with the nominal scale.master | Vrstevnica na vertikálnej vzdialenosti, ktorá je násobkom ekvidištančného parametra (ktorý zodpovedá určitému násobku normálneho vrstevnicového vertikálneho intervalu) asociovaného s nominálnou mierkou.
ordinary | Contour at the equidistance parameter (corresponding to the normal contour vertical interval) associated with the nominal scale, and which is not a master contour.ordinary | Vrstevnica v ekvidištančnom parametri (ktorý zodpovedá normálnemu vrstevnicovému vertikálnemu intervalu) asociovanom s nominálnou mierkou, ktorá nie je hlavnou vrstevnicou.
auxiliary | A supplementary contour – not corresponding to the normal contour vertical interval – estimated or interpolated from surrounding contours, used in areas where there is insufficient height information for elevation mapping purposes or to control the creation of a digital elevation model.auxiliary | Doplnková vrstevnica, ktorá nezodpovedá normálnemu vrstevnicovému vertikálnemu intervalu a ktorá sa odhaduje alebo interpoluje z okolitých vrstevníc, používa sa v oblastiach, kde nie sú dostatočné informácie o výške na účely priradenia výšky, alebo sa používa na kontrolu vytvorenia digitálneho modelu výšok.
1.5.4.   Code lists1.5.4.   Zoznamy kódov
1.5.4.1.   Breakline Type (BreakLineTypeValue)1.5.4.1.   Typ zlomovej čiary (BreakLineTypeValue)
List of possible type values for break lines based on the physical characteristics of the break line [in the elevation surface].Zoznam možných hodnôt typov pre zlomové čiary založený na fyzikálnych charakteristikách zlomovej čiary [na výškopisnej ploche].
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and narrower values defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a užšie hodnoty definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list BreakLineTypeValueHodnoty pre zoznam kódov BreakLineTypeValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
bottomOfSlope | bottom of slope | Break line representing the lower boundary of an area having a constant slope in the terrain surface, typically varying approximately between 2° and 40°.bottomOfSlope | úpätie svahu | Zlomová čiara predstavujúca spodnú hranicu územia, ktorá má konštantný sklon povrchu terénu, ktorý sa spravidla pohybuje v rozmedzí približne od 2°do 40°.
changeInSlope | change in slope | Break line representing a collection of adjoining points where the terrain has an abrupt change in slope.changeInSlope | zmena sklonu | Zlomová čiara predstavujúca súbor priľahlých bodov, kde sa prudko mení sklon terénu.
flatAreaBoundary | flat area boundary | Break line that delimits an isolated part of the territory where the elevation model has to be constrained at the same elevation value.flatAreaBoundary | hranica plochej oblasti | Zlomová čiara, ktorou sa vymedzuje izolovaná časť územia, kde sa model výšky musí obmedziť na rovnakú hodnotu výšky.
formLine | form line | Break line representing a local direction in which the elevation surface being described takes the greatest slope.formLine | spádnica | Zlomová čiara predstavujúca miestny smer, v ktorom má opisovaný povrch predstavujúci výšku najväčší sklon.
topOfSlope | top of slope | Break line representing the upper boundary of an area having a constant slope in the terrain surface, typically varying approximately between 2° and 40°.topOfSlope | horná hrana svahu | Zlomová čiara predstavujúca hornú hranicu územia, ktorá má konštantný sklon povrchu terénu, ktorý sa spravidla pohybuje v rozmedzí približne od 2°do 40°.
1.5.4.2.   Spot Elevation Classification (SpotElevationClassValue)1.5.4.2.   Klasifikácia bodovej výšky (SpotElevationClassValue)
Possible classification values for spot elevations based on the LAS specification maintained by the American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS).Možné klasifikačné hodnoty pre bodové výšky založené na špecifikácii LAS, ktorú vedie Americká spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkové snímanie (ASPRS).
The allowed values for this code list comprise any values defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov.
Data providers may use the values specified in the INSPIRE Technical Guidance document on Elevation.Poskytovatelia údajov môžu používať hodnoty špecifikované v technickom usmerňovacom dokumente INSPIRE o Výške.
1.5.4.3.   Spot Elevation Type (SpotElevationTypeValue)1.5.4.3.   Typ bodovej výšky (SpotElevationTypeValue)
Possible values for spot elevation points that describe a singularity of the surface.Možné hodnoty pre body bodovej výšky, ktorými sa opisuje osobitosť povrchu.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and narrower values defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a užšie hodnoty definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list SpotElevationTypeValueHodnoty pre zoznam kódov SpotElevationTypeValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
depression | depression | Point that represents a part of the relief of the land surface or water body's floor surface that is lower in elevation when compared to its surrounding points.depression | priehlbina | Bod, ktorý predstavuje časť reliéfu zemského povrchu alebo povrchu dna vodného útvaru, ktorý je vo výške nižší v porovnaní s jeho okolitými bodmi.
formSpot | form spot | A supplementary spot height, estimated or interpolated from surrounding heights, in areas where few contour lines or other height information exist.formSpot | kótovaný bod | Doplnková výšková kóta, ktorá sa odhaduje alebo interpoluje z okolitých výšok, v oblastiach, kde je málo vrstevníc alebo iných informácií o výške.
generic | generic | Spot elevation spatial object not fulfilling the description of any of the other values in the current code list.generic | všeobecná | Výšková kóta priestorového objektu, ktorá nespĺňa opis žiadnych iných hodnôt v aktuálnom zozname kódov.
pass | pass | Lower point of a depression within a ridge alignment, generally opened along the crest line, which allow passing from one slope of the surface to another.pass | sedlo | Nižší bod priehlbiny zoskupenia horských chrbtov, ktorý je spravidla otvorený pozdĺž línie hrebeňov, čo umožňuje prechod z jedného svahu povrchu na druhý.
summit | summit | Highest point of a prominence in the relief of a land surface or a water body's floor surface.summit | vrchol | Najvyšší bod vyvýšeniny v reliéfe zemského povrchu alebo povrchu dna vodného útvaru.
1.6.   Elevation - TIN1.6.   Výška – TIN
1.6.1.   Spatial object types1.6.1.   Typy priestorových objektov
The package “Elevation – TIN” contains the spatial object type Elevation TIN.Balík ‚Výška – TIN‘ obsahuje typ priestorových objektov Výška TIN.
1.6.1.1.   Elevation TIN (ElevationTIN)1.6.1.1.   Výška TIN (ElevationTIN)
Collection of elevation spatial objects forming a particular tessellation of the space based on a Triangulated Irregular Network (TIN) according to the geometry GM_Tin defined in ISO 19107:2003. Its components are a set of control points whose elevation property values are known, and a set of break lines and stop lines.Súbor priestorových objektov výšky, ktoré tvoria osobitné mozaikovanie priestoru založené na Triangulated Irregular Network (Trojuholníkovej nepravidelnej sieti) (TIN) podľa geometrie GM_Tin definovanej v norme ISO 19107:2003. Jeho zložkami sú súbor kontrolných bodov, ktorých hodnoty vlastnosti výšky sú známe, a súbor zlomových čiar a zastavovacích čiar.
Attributes of the spatial object type ElevationTINAtribúty typu priestorových objektov ElevationTIN
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
geometries | Represents the collection of geometric properties of the elevation TIN spatial object. | GM_Tin |  geometries | Predstavuje súbor geometrických vlastností výšky TIN priestorového objektu. | GM_Tin |  
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
propertyType | Attribute determining the elevation property represented by the elevation TIN. | ElevationPropertyTypeValue |  propertyType | Atribút, ktorým sa určuje vlastnosť výšky znázornená výškou TIN. | ElevationPropertyTypeValue |  
surfaceType | Attribute indicating the type of elevation surface that the elevation TIN describes in relation to the Earth's bare surface. | SurfaceTypeValue |  surfaceType | Atribút, ktorým sa označuje typ povrchu reprezentujúceho výšku, ktorý výška TIN opisuje vo vzťahu k holému povrchu Zeme. | SurfaceTypeValue |  
1.7.   Theme-specific Requirements1.7.   Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy
1.7.1.   Requirements on external object identifiers1.7.1.   Požiadavky na externé objektové identifikátory
(1) | If elevation data is updated based on new source data, the updated objects shall receive a new external object identifier.1. | Ak sa údaje o výške aktualizujú na základe nových zdrojových údajov, aktualizovaným objektom sa pridelí nový externý objektový identifikátor.
1.7.2.   Requirements for Elevation Grid Coverages1.7.2.   Požiadavky na Pokrytia siete výšky
(1) | By way of derogation from the requirement in Section 2.2 of Annex II, any grid compatible with one of the following coordinate reference systems may be used for making gridded Elevation data available: | — | two-dimensional geodetic coordinates (latitude and longitude) based on a datum specified in 1.2 of Annex II and using the parameters of the GRS80 ellipsoid; | — | plane coordinates using the ETRS89 Lambert Conformal Conic coordinate reference system; | — | plane coordinates using the ETRS89 Transverse Mercator coordinate reference system. | The grid specified in Section 2.2.1 of Annex II shall not be used.1. | Odchylne od požiadavky v oddiele 2.2 prílohy II sa na sprístupnenie zosieťovaných údajov Výšky môže použiť akákoľvek sieť kompatibilná s jedným z týchto súradnicových referenčných systémov: | — | dvojrozmerné geodetické súradnice (zemepisná šírka a zemepisná dĺžka) vztiahnuté k elipsoidu uvedenému v oddiele 1.2 prílohy II a využívajúce parametre elipsoidu GRS80; | — | rovinné súradnice využívajúce súradnicový referenčný systém ETRS89 s Lambertovou konformnou kónickou projekciou; | — | rovinné súradnice využívajúce súradnicový referenčný systém s transverzálnou projekciou Mercator ETRS89. | Sieť uvedená v oddiele 2.2.1 prílohy II sa nepoužíva.
(2) | The domainExtent attribute of every ElevationGridCoverage instance shall be at least populated with a subtype of the EX_GeographicExtent type.2. | Atribút domainExtent každého výskytu ElevationGridCoverage sa obsadí minimálne subtypom typu EX_GeographicExtent.
(3) | The elevation property values included within the range set of a single ElevationGridCoverage shall be referenced to one and only one vertical coordinate reference system.3. | Hodnoty vlastnosti výšky zahrnuté v súbore rozsahu jedného ElevationGridCoverage sa priraďujú jednému jedinému vertikálnemu súradnicovému referenčnému systému.
(4) | All the ElevationGridCoverage instances, to which an aggregated ElevationGridCoverage instance refers, shall be consistent. This means that they shall share the same range type, Coordinate Reference System and resolution. They shall also support grid alignment, i.e. the grid points in one ElevationGridCoverage instance line up with grid points of the other ElevationGridCoverage instances, so that grid cells do not partially overlap.4. | Všetky výskyty ElevationGridCoverage, na ktoré odkazuje výskyt ElevationGridCoverage, sú konzistentné. Znamená to, že majú rovnaký typ rozsahu, súradnicový referenčný systém a rozlíšenie. Podporujú aj usporiadanie siete, t. j. body sietí v jednom výskyte ElevationGridCoverage sa zoradia s bodmi siete iných výskytov ElevationGridCoverage, takže bunky sietí sa čiastočne neprekrývajú.
(5) | The contributing footprints of any two ElevationGridCoverage instances referred to by the same aggregated ElevationGridCoverage instance shall be either adjacent or disjoint.5. | Prispievajúce stopy akéhokoľvek z dvoch výskytov ElevationGridCoverage, na ktoré odkazuje rovnaký agregovaný výskyt ElevationGridCoverage, sú buď priľahlé alebo oddelené.
(6) | The union of the contributing footprints of the ElevationGridCoverage instances referred to by the same aggregated ElevationGridCoverage instance shall determine the geographic extent (domainExtent) of the aggregated ElevationGridCoverage instance.6. | Spojením prispievajúcich stôp výskytov ElevationGridCoverage, na ktoré odkazuje rovnaký agregovaný výskyt ElevationGridCoverage, sa určí geografický rozsah (domainExtent) agregovaného výskytu ElevationGridCoverage.
(7) | The ElevationGridCoverage package shall be restricted to two-dimensional geometries.7. | Balík ElevationGridCoverage je obmedzený na dvojrozmerné geometrie.
(8) | Information about the acquisition dates of data contained in elevation grid coverages shall be provided at least in one of the following ways: | (a) | by providing the metadata element Temporal reference for each spatial object through the metadata attribute of the spatial object type ElevationGridCoverage; | (b) | by providing the metadata element Temporal reference required by Regulation (EC) No 1205/2008 as a temporal extent.8. | Informácie o dátumoch získania údajov obsiahnutých v pokrytí výškových sietí sa poskytnú minimálne jedným z týchto spôsobov: | a) | poskytnutím prvku metaúdajov Časová referencia pre každý priestorový objekt prostredníctvom atribútu metaúdajov typu priestorových objektov ElevationGridCoverage; | b) | poskytnutím prvku metaúdajov Časová referencia, ktorý sa požaduje v nariadení (ES) č. 1205/2008, ako časového rozsahu.
1.7.3.   Requirements for Elevation Vector Data1.7.3.   Požiadavky na vektorové údaje výšky
(1) | Where elevation vector data sets are provided using 2-D geometries, the vertical component (third dimension) shall be provided as elevation property values within the propertyValue attribute.a) | Keď sú súbory vektorových údajov výšky uvedené s použitím dvojrozmerných geometrií, vertikálny komponent (tretí rozmer) sa uvedie ako hodnoty vlastnosti výšky v rámci atribútu propertyValue.
(2) | Where elevation vector data sets are provided using 2.5-D geometries, the elevation property values shall be only included within the third coordinate (Z) of these geometries.b) | Keď sú súbory vektorových údajov výšky uvedené s použitím 2.5-rozmerných geometrií, hodnoty vlastnosti výšky sa zahrnú len v rámci tretej súradnice (Z) týchto geometrií.
1.7.4.   Requirements for Elevation TINs1.7.4.   Požiadavky na Výšky TIN
(1) | The property values included within a single instance of ElevationTIN spatial object type (TIN model) shall be referenced to one and only one vertical coordinate reference system.1. | Hodnoty vlastnosti zahrnuté v jednom výskyte typu priestorových objektov ElevationTIN (model TIN) sa priradia len jednému jedinému vertikálnemu súradnicovému referenčného systému.
(2) | Triangles intersecting a stop line shall be removed from a TIN surface, leaving holes in the surface. If coincidence occurs on surface boundary triangles, the result shall be a change of the surface boundary.2. | Trojuholníky, ktoré pretínajú čiaru ukončenia sa odstránia z povrchu TIN, čo ponechá diery v povrchu. Ak na povrchových hraničných trojuholníkoch nastane koincidencia, výsledkom je zmena hranice povrchu.
(3) | The vector spatial objects provided as components of a TIN collection shall fulfil the generic consistency rules provided for vector objects.3. | Vektorové priestorové objekty uvedené ako zložky súboru TIN sú v súlade so všeobecnými pravidlami konzistentnosti stanovenými pre vektorové objekty.
1.7.5.   Requirements on reference systems1.7.5.   Požiadavky na referenčné systémy
(1) | For measuring the depth of the sea floor where there is an appreciable tidal range (tidal waters), the Lowest Astronomical Tide (LAT) shall be used as reference surface.1. | Na meranie hĺbky morského dna na miestach so zjavnými slapovými javmi (prílivové vody) sa ako referenčný povrch používa najnižší astronomický odliv [Lowest Astronomical Tide (LAT)].
(2) | For measuring the depth of the sea floor in marine areas without an appreciable tidal range, in open oceans and in waters that are deeper than 200 meters, the depth of the sea floor shall be referenced to the Mean Sea Level (MSL), or to a well-defined reference level close to the MSL.2. | Na meranie hĺbky morského dna v morských oblastiach bez zjavných slapových javov, na otvorenom mori a vo vodách hlbších ako 200 metrov sa pre hĺbku morského dna ako referencia používa stredná hladina mora [Mean Sea Level (MSL)] alebo dobre definovaná referenčná hladina blížiaca sa k MSL.
(3) | The height of the reference level to which the depth of the floor of an inland water body is measured shall be referred to a gravity-related vertical reference system. This shall be the European Vertical Reference System (EVRS) for the areas within the geographical scope of EVRS, or the gravity-related vertical reference system identified by the Member State outside the scope of EVRS.3. | Pre výšku referenčnej hladiny, podľa ktorej sa meria hĺbka dna vnútrozemského vodného útvaru, sa ako referencia používa vertikálny referenčný systém vztiahnutý k tiažovému poľu. Týmto systémom je Európsky vertikálny referenčný systém [European Vertical Reference System (EVRS)] pre oblasti v rámci geografického rozsahu EVRS alebo pre oblasti mimo rozsahu EVRS je to vertikálny referenčný systém vztiahnutý k tiažovému poľu stanovený členským štátom.
(4) | When providing an integrated land-sea elevation model, only one elevation property (either height or depth) shall be modelled, and its values shall be referenced to a single vertical coordinate reference system.4. | Keď sa uvádza integrovaný model výšky pevnina-more, modeluje sa len jedna vlastnosť výšky (buď výška alebo hĺbka), a jeho hodnoty sa priraďujú k jednému vertikálnemu súradnicovému referenčnému systému.
1.7.6.   Requirements on data quality and consistency1.7.6.   Požiadavky na kvalitu údajov a konzistentnosť
(1) | If measures other than ISO data quality measures have been used to evaluate an elevation data set, the Lineage metadata element shall include information about those measures and, if possible, a reference to an online resource where more information is available.1. | Keď sa na hodnotenie súboru údajov o výške použili opatrenia na zabezpečenie kvality údajov iné ako ISO, prvok metaúdajov Lineage obsahuje informácie o týchto opatreniach a, ak je to možné, referenciu na online zdroj, kde je k dispozícii viac informácii.
(2) | Connected contour line spatial objects shall have the same elevation value when they are referenced to the same vertical coordinate reference system.2. | Spojené priestorové objekty prepojené vrstevnicami majú rovnakú hodnotu výšky, keď sú priradené rovnakému vertikálnemu súradnicovému referenčnému systému.
(3) | When the elevation values of break line spatial objects are given as third coordinates (Z), the intersection point of two break line spatial objects shall have the same elevation value.3. | Keď sú hodnoty výšky priestorových objektov zlomovej čiary udané ako tretie súradnice (Z), priesečník dvoch priestorových objektov zlomovej čiary má rovnakú hodnotu výšky.
(4) | When a contour line spatial object and a break line spatial object provided in the same vertical coordinate reference system intersect each other, the intersection point shall have the same elevation value (if the elevation values of break line spatial objects are given by the third (Z) coordinate).4. | Keď sa navzájom pretínajú priestorový objekt vrstevnice a priestorový objekt zlomovej čiary udané v rovnakom vertikálnom súradnicovom referenčnom systéme, priesečník má rovnakú hodnotu výšky [ak sú hodnoty výšky priestorových objektov zlomovej čiary udané ako tretia súradnica (Z)].
(5) | Contour line spatial objects having different elevation value shall neither intersect nor touch each other when they are referenced to the same vertical coordinate reference system.5. | Vrstevnice priestorových objektov s rôznymi hodnotami výšky sa nepretínajú ani nedotýkajú v prípade, keď sú priradené rovnakému vertikálnemu súradnicovému referenčnému systému.
(6) | The boundary of an isolated area spatial object shall not touch the external boundary of a void area spatial object when they are referenced to the same vertical coordinate reference system.6. | Hranica priestorového objektu izolovanej oblasti sa nedotýka vonkajšej hranice priestorového objektu prázdnej oblasti, keď sú priradené rovnakému vertikálnemu súradnicovému referenčnému systému.
1.8.   Layers1.8.   Vrstvy
Layers for the spatial data theme ElevationVrstvy pre tému priestorových údajov Výška
Layer Name | Layer Title | Spatial object typeNázov vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ priestorového objektu
EL.BreakLine | Break Line | BreakLineEL.BreakLine | Zlomová čiara | BreakLine
EL.ContourLine | Contour Line | ContourLineEL.ContourLine | Vrstevnica | ContourLine
EL.IsolatedArea | Isolated Area | IsolatedAreaEL.IsolatedArea | Izolovaná oblasť | IsolatedArea
EL.SpotElevation | Spot Elevation | SpotElevationEL.SpotElevation | Výšková kóta | SpotElevation
EL.VoidArea | Void Area | VoidAreaEL.VoidArea | Prázdna oblasť | VoidArea
EL.ElevationGridCoverage | Elevation Grid Coverage | ElevationGridCoverageEL.ElevationGridCoverage | Pokrytie siete výšky | ElevationGridCoverage
EL.ElevationTIN | Elevation TIN | ElevationTINEL.ElevationTIN | Výška TIN | ElevationTIN
2.   LAND COVER2.   KRAJINNÁ POKRÝVKA (LAND COVER)
2.1.   Definitions2.1.   Vymedzenie pojmov
In addition to the definitions set out in Article 2, the following definitions shall apply:Okrem vymedzení pojmov uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:
(1) | “classification system” means a system for assigning objects to classes, in accordance with ISO 19144-1:2012;1. | ‚systém klasifikácie‘ (classification system) znamená systém zaraďovania objektov do tried v súlade s normou ISO 19144-1:2012;
(2) | “discrete coverage” means a coverage that returns the same feature attribute values for every direct position within any single spatial object, temporal object or spatiotemporal object in its domain, in accordance with EN ISO 19123:2007;2. | ‚nespojité pokrytie‘ (discrete coverage) znamená pokrytie, ktoré vracia rovnaké atribútové hodnoty prvku pre každú priamu polohu v rámci jedného priestorového objektu, časového objektu alebo časovopriestorového objektu vo svojej doméne, v súlade s normou EN ISO 19123:2007;
(3) | “land cover object” means a spatial object (point, pixel or polygon) where the land cover has been observed;3. | ‚objekt krajinnej pokrývky‘ (land cover object) znamená priestorový objekt (bod, pixel alebo polygón), kde bola krajinná pokrývka pozorovaná;
(4) | “legend” means the application of a classification in a specific area using a defined mapping scale and specific data set;4. | ‚legenda‘ (legend) znamená použitie klasifikácie v špecifikovanej oblasti s použitím definovanej mierky priradenia a špecifického súboru údajov;
(5) | “minimal mapping unit” means the smallest area size of a polygon allowed to be represented in a particular land cover data set;5. | ‚minimálna mapovacia jednotka‘ (minimal mapping unit) znamená najmenšiu veľkosť oblasti polygónu, ktorý môže byť reprezentovaný v konkrétnom súbore údajov o krajinnej pokrývke;
(6) | “situation” means the state of a particular land cover object at a particular point in time.6. | ‚situácia‘ (situation) znamená stav konkrétneho objektu krajinnej pokrývky v konkrétnom bode v čase.
2.2.   Structure of the Spatial Data Theme Land Cover2.2.   Štruktúra témy priestorových údajov Krajinná pokrývka
The types specified for the spatial data theme Land Cover are structured in the following packages:Typy špecifikované pre tému priestorových údajov Krajinná pokrývka sú štruktúrované v týchto balíkoch:
— | Land Cover Nomenclature— | Nomenklatúra krajinnej pokrývky (Land Cover Nomenclature)
— | Land Cover Vector— | Vektor krajinnej pokrývky (Land Cover Vector)
— | Land Cover Raster— | Raster krajinnej pokrývky (Land Cover Raster)
2.3.   Land Cover Nomenclature2.3.   Nomenklatúra krajinnej pokrývky
2.3.1.   Data types2.3.1.   Dátové typy
2.3.1.1.   Land Cover Nomenclature (LandCoverNomenclature)2.3.1.1.   Nomenklatúra krajinnej pokrývky (LandCoverNomenclature)
Information about reference national, institutional or local Land Cover nomenclature.Informácie o referenčnej vnútroštátnej, inštitucionálnej alebo miestnej nomenklatúre krajinnej pokrývky.
Attributes of the data type LandCoverNomenclatureAtribúty dátového typu LandCoverNomenclature
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
responsibleParty | Party responsible for the development and/or maintenance of the nomenclature. | RelatedParty |  responsibleParty | Strana zodpovedná za vývoj a/alebo uchovávanie nomenklatúry. | RelatedParty |  
externalDescription | Document describing the nomenclature used in this data set. | DocumentCitation | voidableexternalDescription | Dokument, v ktorom sa opisuje nomenklatúra používaná v tomto súbore údajov. | DocumentCitation | voidable
embeddedDescription | An embedded encoding of the classification system according to ISO 19144-2. | LC_LandCoverClassificationSystem | voidableembeddedDescription | Vložené kódovanie klasifikačného systému podľa normy ISO 19144-2. | LC_LandCoverClassificationSystem | voidable
nomenclatureCodeList | An http URI pointing to the code list attached to the nomenclature used. | URI |  nomenclatureCodeList | http URI odkaz na zoznam kódov pripojený k používanej nomenklatúre. | URI |  
Constraints of the data type LandCoverNomenclatureObmedzenia dátového typu LandCoverNomenclature
The embedded description or the external desciption shall be provided.Uvedie sa buď vložený opis alebo externý opis.
2.3.2.   Code lists2.3.2.   Zoznamy kódov
2.3.2.1.   Land Cover Class (LandCoverClassValue)2.3.2.1.   Trieda krajinnej pokrývky (LandCoverClassValue)
Land cover code list or classification.Zoznam kódov alebo klasifikácia krajinnej pokrývky.
The allowed values for this code list comprise any values defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov.
Data providers may use the values and the integer codes (to be used to represent specific land cover classes in the range of the LandCoverGridCoverage objects) specified for the Pure Land Cover Component (PureLandCoverComponentValue) code list in the INSPIRE Technical Guidance document on Land Cover.Poskytovatelia údajov môžu používať hodnoty a celočíselné kódy (na reprezentáciu špecifických tried krajinnej pokrývky v rozsahu objektov LandCoverGridCoverage) špecifikované pre zoznam kódov Čistý prvok krajinnej pokrývky (PureLandCoverComponentValue) v technickom usmerňovacom dokumente INSPIRE o krajinnej pokrývke.
2.4.   Land Cover Vector2.4.   Vektor krajinnej pokrývky
2.4.1.   Spatial object types2.4.1.   Typy priestorových objektov
The package Land Cover Vector contains the following spatial object types:Balík Vektor krajinnej pokrývky obsahuje tieto typy priestorových objektov:
— | Land Cover Data Set— | Súbor údajov o krajinnej pokrývke
— | Land Cover Unit— | Jednotka krajinnej pokrývky
2.4.1.1.   Land Cover Data Set (LandCoverDataset)2.4.1.1.   Súbor údajov o krajinnej pokrývke (LandCoverDataset)
A vector representation for Land Cover data.Vektorová reprezentácia údajov o krajinnej pokrývke.
Attributes of the spatial object type LandCoverDatasetAtribúty typu priestorových objektov LandCoverDataset
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
name | Name of the Land Cover data set. | CharacterString |  name | Názov súboru údajov o krajinnej pokrývke. | CharacterString |  
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
extent | Contains the extent of the data set. | EX_Extent |  extent | Obsahuje veľkosť súboru údajov. | EX_Extent |  
nomenclatureDocumentation | Information about the nomenclature used in this data set. | LandCoverNomenclature |  nomenclatureDocumentation | Informácie o nomenklatúre používanej v tomto súbore údajov. | LandCoverNomenclature |  
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
validFrom | The time when the phenomenon started to exist in the real world. | DateTime | voidablevalidFrom | Čas, keď jav začal existovať v reálnom svete. | DateTime | voidable
validTo | The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. | DateTime | voidablevalidTo | Čas, od ktorého jav už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable
Association roles of the spatial object type LandCoverDatasetAsociačné roly typu priestorových objektov LandCoverDataset
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
member | A Land Cover Unit being part of the data set. | LandCoverUnit |  member | Jednotka krajinnej pokrývky, ktorá je súčasťou súboru údajov. | LandCoverUnit |  
2.4.1.2.   Land Cover Unit (LandCoverUnit)2.4.1.2.   Jednotka krajinnej pokrývky (LandCoverUnit)
An individual element of the Land Cover data set represented by a point or surface.Jednotlivý prvok súboru údajov o krajinnej pokrývke znázornený bodom alebo povrchom.
Attributes of the spatial object type LandCoverUnitAtribúty typu priestorových objektov LandCoverUnit
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
geometry | Spatial representation of the Land Cover data. | GM_Object |  geometry | Priestorová reprezentácia údajov o krajinnej pokrývke. | GM_Object |  
landCoverObservation | Land cover information at a specific time and place. | LandCoverObservation |  landCoverObservation | Informácie o krajinnej pokrývke v špecifickom čase a na špecifickom mieste. | LandCoverObservation |  
Constraints of the spatial object type LandCoverUnitObmedzenia typu priestorových objektov LandCoverUnit
Geometries shall be points or surfaces.Geometrie sú body alebo povrchy.
2.4.2.   Data types2.4.2.   Dátové typy
2.4.2.1.   Land Cover Observation (LandCoverObservation)2.4.2.1.   Pozorovanie krajinnej pokrývky (LandCoverObservation)
Land Cover information interpreted at a specific time and place.Informácie o krajinnej pokrývke interpretované v špecifickom čase a na špecifickom mieste.
Attributes of the data type LandCoverObservationAtribúty dátového typu LandCoverObservation
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
class | The assignment of a land cover class to a land cover unit through a classification code identifier. | LandCoverClassValue |  class | Priradenie triedy krajinnej pokrývky jednotke krajinnej pokrývky prostredníctvom identifikátora klasifikačného kódu. | LandCoverClassValue |  
observationDate | The observation date associated of an observation. | DateTime | voidableobservationDate | Dátum pozorovania spojený s pozorovaním. | DateTime | voidable
mosaic | List of classification values describing into details a land cover unit, associated with percentages. | LandCoverValue | voidablemosaic | Zoznam klasifikačných hodnôt, ktorými sa podrobne opisuje jednotka krajinnej pokrývky, asociovaných s percentuálnymi hodnotami. | LandCoverValue | voidable
Constraints of the spatial object type LandCoverObservationObmedzenia typu priestorových objektov LandCoverObservation
The sum of all coveredPercentage attributes attached to each LandCoverObservation shall be lower or equal to 100.Súčet všetkých atribútov coveredPercentage (krytý percentuálny podiel) pripojených ku každému LandCoverObservation je nižší alebo rovný 100.
2.4.2.2.   Land Cover (LandCoverValue)2.4.2.2.   Krajinná pokrývka (LandCoverValue)
Generic class supporting Land Cover value and percentage.Všeobecná trieda pre hodnotu krajinnej pokrývky a percentuálny podiel krajinnej pokrývky.
Attributes of the data type LandCoverValueAtribúty dátového typu LandCoverValue
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
class | Assignment of a land cover spatial object to a land cover class through a classification code identifier. | LandCoverClassValue |  class | Priradenie priestorového objektu krajinnej pokrývky triede krajinnej pokrývky prostredníctvom identifikátora klasifikačného kódu. | LandCoverClassValue |  
coveredPercentage | Fraction of the LandCoverUnit being concerned with the classification value. | Integer | voidablecoveredPercentage | Podiel LandCoverUnit, ktorej sa týka klasifikačná hodnota. | Integer | voidable
2.5.   Land Cover Raster2.5.   Raster krajinnej pokrývky
2.5.1.   Spatial object types2.5.1.   Typy priestorových objektov
The package Land Cover Raster contains the spatial object type Land Cover Grid Coverage.Balík Raster krajinnej pokrývky obsahuje typ priestorových objektov Pokrytie krajinnej pokrývky v sieti.
2.5.1.1.   Land Cover Grid Coverage (LandCoverGridCoverage)2.5.1.1.   Pokrytie krajinnej pokrývky v sieti (LandCoverGridCoverage)
A raster representation for Land Cover data.Rastrová reprezentácia údajov o krajinnej pokrývke.
This type is a sub-type of RectifiedGridCoverage.Tento typ je subtypom RectifiedGridCoverage.
Attributes of the spatial object type LandCoverGridCoverageAtribúty typu priestorových objektov LandCoverGridCoverage
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
name | Name of the Land Cover coverage. | CharacterString |  name | Názov pokrytia krajinnej pokrývky. | CharacterString |  
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
extent | Contains the extent of the data set. | EX_Extent |  extent | Obsahuje veľkosť súboru údajov. | EX_Extent |  
nomenclatureDocumentation | Information about the nomenclature used in this coverage. | LandCoverNomenclature |  nomenclatureDocumentation | Informácie o nomenklatúre používanej v tomto pokrytí. | LandCoverNomenclature |  
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
validFrom | The time when the phenomenon started to exist in the real world. | DateTime | voidablevalidFrom | Čas, keď jav začal existovať v reálnom svete. | DateTime | voidable
validTo | The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. | DateTime | voidablevalidTo | Čas, od ktorého jav už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable
Constraints of the spatial object type LandCoverGridCoverageObmedzenia typu priestorových objektov LandCoverGridCoverage
The values in the range set are restricted to Integer.Hodnoty v súbore rozsahu sú obmedzené na Integer.
2.6.   Theme-specific Requirements2.6.   Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy
If an onlineDescription attribute is provided for a LandCoverNomenclature data type, the referenced online description shall define, for each class, at least a code, a name, a definition and a RGB value to be used for portrayal. If the online description describes the nomenclature for a LandCoverGridCoverage object, an integer grid code shall also be provided for each class. This code shall be used in the range of the LandCoverGridCoverage to represent the corresponding class.Ak je pre dátový typ LandCoverNomenclature uvedený atribút onlineDescription, v príslušnom online opise je pre každú triedu definovaný prinajmenšom kód, názov, definícia a hodnota RGB, ktoré sa majú použiť na zobrazenie. Ak sa v online opise opisuje nomenklatúra pre objekt LandCoverGridCoverage, pre každú triedu sa uvedie aj celočíselný kód siete. Tento kód sa použije v rozsahu LandCoverGridCoverage na reprezentáciu príslušnej triedy.
2.7.   Layers2.7.   Vrstvy
Layers for the spatial data theme Land CoverVrstvy pre tému priestorových údajov Krajinná pokrývka
Layer Name | Layer Title | Spatial object typeNázov vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ priestorového objektu
LC.LandCoverPoints | Land Cover Points | LandCoverUnitLC.LandCoverPoints | Body krajinnej pokrývky | LandCoverUnit
LC.LandCoverSurfaces | Land Cover Surfaces | LandCoverUnitLC.LandCoverSurfaces | Povrchy krajinnej pokrývky | LandCoverUnit
LC.LandCoverRaster | Land Cover Raster | LandCoverGridCoverageLC.LandCoverRaster | Raster krajinnej pokrývky | LandCoverGridCoverage
3.   ORTHOIMAGERY3.   ORTOMETRIA (ORTHOIMAGERY)
3.1.   Definitions3.1.   Vymedzenie pojmov
In addition to the definitions set out in Article 2, the following definitions shall apply:Okrem vymedzení pojmov uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:
(1) | “mosaic” means an image composed of multiple overlapping or adjoining photographs or images merged together.1. | ‚mozaika‘ (mosaic) znamená obraz zložený z viacerých prekrývajúcich sa alebo dotýkajúcich sa snímok alebo obrazo0, ktoré sú vzájomne zlúčené (zalícované);
(2) | “orthoimage aggregation” means a combination of subsets from several homogeneous orthoimage coverages forming a new orthoimage coverage.2. | ‚ortometrická agregácia‘ (orthoimage aggregation) znamená kombináciu podsúborov z viacerých homogénnych ortometrických pokrytí, ktorá tvorí nové ortometrické pokrytie;
(3) | “raster” means a usually rectangular pattern of parallel scanning lines forming or corresponding to the display on a cathode ray tube, in accordance with EN ISO 19123:2007.3. | ‚raster‘ (raster) znamená zvyčajne pravouhlý vzor paralelných obrazových riadkov, ktoré tvoria alebo zodpovedajú zobrazeniu na katódovej obrazovke, v súlade s normou EN ISO 19123:2007.
3.2.   Spatial object types3.2.   Typy priestorových objektov
The following spatial object types are specified for the spatial data theme Orthoimagery:Pre tému priestorových údajov Ortometrické zobrazovanie sú stanovené tieto typy priestorových objektov.
— | Orthoimage Coverage— | Ortometrické pokrytie
— | Mosaic Element— | Prvok mozaiky
— | Single Mosaic Element— | Jednotlivý prvok mozaiky
— | Aggregated Mosaic Element— | Agregovaný prvok mozaiky
3.2.1.   Orthoimage Coverage (OrthoimageCoverage)3.2.1.   Ortometrické pokrytie (OrthoimageCoverage)
Raster image of the Earth surface that has been geometrically corrected (“orthorectified”) to remove distortion caused by differences in elevation, sensor tilt and, optionally, by sensor optics.Rastrový obraz povrchu Zeme, ktorý bol geometricky korigovaný (ortometricky rektifikovaný) s cieľom odstrániť skreslenie spôsobené rozdielmi vo výške, sklone senzora a prípadne spôsobené optikou senzora.
This type is a sub-type of RectifiedGridCoverage.Tento typ je subtypom RectifiedGridCoverage.
Attributes of the spatial object type OrthoimageCoverageAtribúty typu priestorových objektov OrthoimageCoverage
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
domainExtent | Extent of the spatiotemporal domain of the coverage. | EX_Extent |  domainExtent | Rozsah časovopriestorovej domény pokrytia. | EX_Extent |  
footprint | Geographic area enclosing valid data of the orthoimage coverage. | GM_MultiSurface | voidablefootprint | Zemepisná oblasť s platnými údajmi ortometrického pokrytia. | GM_MultiSurface | voidable
interpolationType | Mathematical method which shall be used to evaluate a continuous coverage, i.e. determine the values of the coverage at any direct position within the domain of the coverage. | InterpolationMethodValue |  interpolationType | Matematická metóda, ktorá sa používa na hodnotenie plynulého pokrytia, t. j. určenie hodnôt pokrytia v akejkoľvek priamej polohe v rámci domény pokrytia. | InterpolationMethodValue |  
name | Free text name of the orthoimage coverage. | CharacterString | voidablename | Názov ortometrického pokrytia vo forme voľného textu. | CharacterString | voidable
phenomenonTime | Description of the observation/acquisition extent in time of the input image(s). | TM_Period | voidablephenomenonTime | Opis rozsahu pozorovania/získania vstupného obrazu (vstupných obrazov) v čase. | TM_Period | voidable
beginLifespanVersion | Temporal position at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | TM_Position | voidablebeginLifespanVersion | Časová poloha, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | TM_Position | voidable
endLifespanVersion | Temporal position at which this version of the spatial object was superseded or retired from the spatial data set. | TM_Position | voidableendLifespanVersion | Časová poloha, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | TM_Position | voidable
Association roles of the spatial object type OrthoimageCoverageAsociačné roly typu priestorových objektov OrthoimageCoverage
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
contributingOrthoimageCoverage | Reference to the orthoimage coverages that compose an aggregated orthoimage coverage. | The association has additional properties as defined in the association class OrthoimageAggregation. | OrthoimageCoverage |  contributingOrthoimageCoverage | Referencia na ortometrické pokrytia, ktoré tvoria agregované ortometrické pokrytie. | Asociácia má ďalšie vlastnosti definované v asociačnej triede OrthoimageAggregation. | OrthoimageCoverage |  
mosaicElement | Spatial representation of the acquisition time of a mosaicked orthoimage coverage. | MosaicElement | voidablemosaicElement | Priestorová reprezentácia času získania mozaikovaného ortometrického pokrytia. | MosaicElement | voidable
Constraints of the spatial object type OrthoimageCoverageObmedzenia typu priestorových objektov OrthoimageCoverage
The acquisition time of the orthoimage coverage shall be provided through the phenomenonTime attribute or the mosaicElement association.Čas získania ortometrického pokrytia sa uvedie prostredníctvom atribútu phenomenonTime alebo asociácie mosaicElement.
The dimension of the grid used shall always be 2.Používaná sieť je vždy dvojrozmerná.
The domainExtent attribute shall be at least populated with a subtype of EX_GeographicExtent.Atribút domainExtent sa obsadí minimálne subtypom EX_GeographicExtent.
The coordinate reference system used to reference the grid shall be provided.Uvedie sa súradnicový referenčný systém používaný ako referencia pre sieť.
All the OrthoimageCoverage instances, to which an aggregated OrthoimageCoverage instance refers, shall share the same orientation of grid axes and the same grid spacing in each direction.Všetky výskyty OrthoimageCoverage, na ktoré sa odvoláva agregovaný výskyt OrthoimageCoverage, majú spoločnú orientáciu osí siete a rovnaké sieťové vzdialenosti v každom smere.
The origin of the grid shall be described in two dimensions.Počiatočný bod siete sa opisuje dvojrozmerne.
The values in the range set shall be described by the Integer type.Hodnoty v súbore rozsahu sú opísané typom Integer.
3.2.2.   Mosaic Element (MosaicElement)3.2.2.   Prvok mozaiky (MosaicElement)
Abstract type identifying both the contributing area and the acquisition time of one or several input images used to generate a mosaicked orthoimage coverage.Abstraktný typ, ktorým sa identifikuje prispievajúca oblasť a čas získania jedného alebo viacerých vstupných obrazov používaných na generovanie mozaikovaného ortometrického pokrytia.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type MosaicElementAtribúty typu priestorových objektov MosaicElement
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
geometry | Geometric representation spatially delineating the date and time of acquisition of the several input images that contribute to the final mosaic. | GM_MultiSurface |  geometry | Geometrická reprezentácia, ktorou sa vymedzuje dátum a čas získania viacerých vstupných obrazov, ktoré sú súčasťou konečnej mozaiky. | GM_MultiSurface |  
phenomenonTime | Description of the observation/acquisition extent in time of the input image(s). | TM_Period |  phenomenonTime | Opis rozsahu pozorovania/získania vstupného obrazu (vstupných obrazov) v čase. | TM_Period |  
3.2.3.   Single Mosaic Element (SingleMosaicElement)3.2.3.   Jeden prvok mozaiky (SingleMosaicElement)
Mosaic element relating to a single input image.Prvok mozaiky vzťahujúci sa k jednému vstupnému obrazu.
This type is a sub-type of MosaicElement.Tento typ je subtypom MosaicElement.
Attributes of the spatial object type SingleMosaicElementAtribúty typu priestorových objektov SingleMosaicElement
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
imageSourceReference | Reference to the input image. | CharacterString | voidableimageSourceReference | Odkaz na vstupný obraz. | CharacterString | voidable
3.2.4.   Aggregated Mosaic Element (AggregatedMosaicElement)3.2.4.   Agregovaný prvok mozaiky (AggregatedMosaicElement)
Mosaic element relating to several input images that share the same acquisition time at a given level of definition (e.g. day, month).Prvok mozaiky vzťahujúci sa na viacero vstupných obrazov, ktoré majú rovnaký čas získania na danej úrovni definície (napr. deň, mesiac).
This type is a sub-type of MosaicElement.Tento typ je subtypom MosaicElement.
3.3.   Data types3.3.   Dátové typy
3.3.1.   Orthoimage Aggregation (OrthoimageAggregation)3.3.1.   Ortometrická agregácia (OrthoimageAggregation)
Geometrical characteristics of the orthoimage aggregation.Geometrická charakteristika ortometrickej agregácie.
This type is an association class.Tento typ je asociačnou triedou.
Attributes of the data type OrthoimageAggregationAtribúty dátového typu OrthoimageAggregation
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
contributingFootprint | Geometric representation delineating the geographic area of an orthoimage coverage that contributes to the aggregated orthoimage coverage. | GM_MultiSurface |  contributingFootprint | Geometrická reprezentácia, ktorou sa vymedzuje zemepisná oblasť ortometrického pokrytia, ktorá prispieva k agregovanému ortometrickému pokrytiu. | GM_MultiSurface |  
3.4.   Code lists3.4.   Zoznamy kódov
3.4.1.   Interpolation Method (InterpolationMethodValue)3.4.1.   Metóda interpolácie (InterpolationMethodValue)
List of codes that identify theinterpolation methodswhich may be used for evaluating orthoimage coverages.Zoznam kódov, ktorými sa identifikujú metódy interpolácie, ktoré sa môžu použiť na hodnotenie ortometrických pokrytí.
The allowed values for this code list comprise only the values specified in the table below.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke.
Values for the code list InterpolationTypeValueHodnoty pre zoznam kódov InterpolationTypeValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
nearestNeighbour | nearest neighbour | Nearest neighbour interpolationnearestNeighbour | najbližší sused | Interpolácia najbližších susedov
bilinear | bilinear | Bilinear interpolationbilinear | bilineárna | Bilineárna interpolácia
biquadratic | biquadratic | Biquadratic interpolationbiquadratic | bikvadratická | Bikvadratická interpolácia
bicubic | bicubic | Bicubic interpolationbicubic | bikubická | Bikubická interpolácia
3.5.   Theme-specific Requirements3.5.   Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy
3.5.1.   Requirements on external object identifiers3.5.1.   Požiadavky na externé objektové identifikátory
(1) | If an orthoimage is updated based on new source data, the updated objects shall receive a new external object identifier.1. | Ak je ortometria aktualizovaná na základe nových zdrojových údajov, aktualizovaným objektom sa pridelí nový externý objektový identifikátor.
3.5.2.   Requirements for Orthoimage Coverages3.5.2.   Požiadavky na ortometrické pokrytia
(1) | By way of derogation from the requirement in Section 2.2 of Annex II, any grid compatible with one of the following coordinate reference systems may be used for making gridded Orthoimagery data available: | — | two-dimensional geodetic coordinates (latitude and longitude) based on a datum specified in Section 1.2 of Annex II and using the parameters of the GRS80 ellipsoid; | — | plane coordinates using the ETRS89 Lambert Conformal Conic coordinate reference system; | — | plane coordinates using the ETRS89 Transverse Mercator coordinate reference system. | The grid specified in Section 2.2.1 of Annex II shall not be used.1. | Odchylne od požiadavky v oddiele 2.2 prílohy II sa na sprístupnenie zosieťovaných údajov ortometrického zobrazenia môže použiť akákoľvek sieť kompatibilná s jedným z týchto súradnicových referenčných systémov: | — | dvojrozmerné geodetické súradnice (zemepisná šírka a zemepisná dĺžka) vztiahnuté k systému uvedenému v oddiele 1.2 prílohy II a využívajúce parametre elipsoidu GRS80; | — | rovinné súradnice využívajúce súradnicový referenčný systém ETRS89 s Lambertovou konformnou kónickou projekciou; | — | rovinné súradnice využívajúce súradnicový referenčný systém s transverzálnou projekciou Mercator ETRS89. | Sieť uvedená v oddiele 2.2.1 prílohy II sa nepoužíva.
(2) | The footprint of an OrthoimageCoverage instance shall be spatially included in its geographic extent that is described through the domainExtent property.2. | Oblasť výskytu OrthoimageCoverage sa priestorovo zahrnie do jeho geografického rozsahu, ktorý sa opisuje prostredníctvom vlastnosti domainExtent.
(3) | The value type of the metadata property carried by the spatial object type OrthoimageCoverage shall be set to OM_Observation when using the Observation and Measurement metadata model defined in ISO 19156:2011.3. | Typ hodnoty vlastnosti metaúdajov, ktorú má typ priestorových objektov OrthoimageCoverage, sa nastaví na OM_Observation, keď sa používa model metaúdajov Observation and Measurement definovaný v norme ISO 19156:2011.
(4) | All the OrthoimageCoverage instances, to which an aggregated OrthoimageCoverage instance refers, shall be consistent. This means that they shall share the same range type, Coordinate Reference System and resolution. They shall also support grid alignment, i.e. the grid points in one OrthoimageCoverage instance line up with grid points of the other OrthoimageCoverage instances, so that grid cells do not partially overlap.4. | Všetky výskyty OrthoimageCoverage, na ktoré sa odvoláva výskyt OrthoimageCoverage, sú konzistentné. Znamená to, že majú rovnaký typ rozsahu, súradnicový referenčný systém a rozlíšenie. Podporujú aj usporiadanie siete, t. j. body siete v jednom výskyte OrthoimageCoverage sa zoradia s bodmi siete iných výskytov OrthoimageCoverage, takže bunky sietí sa čiastočne neprekrývajú.
(5) | The contributing footprint of an OrthoimageCoverage instance referred by an aggregated OrthoimageCoverage instance shall be spatially included in its own footprint.5. | Prispievajúca oblasť výskytu OrthoimageCoverage, na ktorú sa odvoláva výskyt agregovaného OrthoimageCoverage, sa priestorovo zahrnie do svojej vlastnej stopy.
(6) | The contributing footprints of any two OrthoimageCoverage instances referred to by the same aggregated OrthoimageCoverage instance shall be either adjacent or disjoint.6. | Prispievajúce oblasti akýchkoľvek dvoch výskytov OrthoimageCoverage, na ktoré sa odvoláva rovnaký výskyt agregovaného OrthoimageCoverage, sú buď priľahlé alebo oddelené.
(7) | The union of the contributing footprints of the OrthoimageCoverage instances referred to by the same aggregated OrthoimageCoverage instance shall determine the footprint of the aggregated OrthoimageCoverage instance.7. | Spojením prispievajúcich oblastí výskytov OrthoimageCoverage, na ktoré sa odvoláva rovnaký výskyt agregovaného OrthoimageCoverage, sa určí stopa agregovaného výskytu OrthoimageCoverage.
3.5.3.   Requirements for mosaic elements3.5.3.   Požiadavky na prvky mozaiky
(1) | All the mosaic elements related to an OrthoimageCoverage instance shall be of the same type, i.e. either SingleMosaicElement or AggregatedMosaicElement.1. | Všetky prvky mozaiky spojené s výskytom OrthoimageCoverage majú rovnaký typ, t. j. buď SingleMosaicElement, alebo AggregatedMosaicElement.
(2) | The geometries delineating any two MosaicElement instances related to the same OrthoimageCoverage instance shall be either adjacent or disjoint.2. | Geometrie, ktorými sa vymedzujú akékoľvek dva výskyty MosaicElement spojené s rovnakým výskytom OrthoimageCoverage, sú priľahlé alebo oddelené.
(3) | The union of the geometries delineating all MosaicElement instances related to the same OrthoimageCoverage instance shall include its footprint and be contained in its geographic domain extent.3. | Spojenie geometrií, ktorým sa vymedzujú všetky výskyty MosaicElement spojené s rovnakým výskytom OrthoimageCoverage, zahŕňa jeho stopu a je súčasťou jeho geografického rozsahu domény.
3.5.4.   Requirements on reference systems3.5.4.   Požiadavky na referenčné systémy
(1) | Data related to the spatial data theme Orthoimagery shall be restricted to two-dimensional geometries.1. | Údaje týkajúce sa témy priestorových údajov Ortometrie sú obmedzené na dvojrozmerné geometrie
(2) | Only two-dimensional coordinate reference systems shall be used to represent INSPIRE orthoimagery data sets.2. | Na reprezentáciu súborov ortometrických údajov INSPIRE sa používajú len dvojrozmerné súradnicové referenčné systémy.
3.5.5.   Requirements on data quality3.5.5.   Požiadavky na kvalitu údajov
(1) | The measures “root mean square error in X” (RMSE-x) and “root mean square error in Y” (RMSE-y) shall be provided jointly when used to assess the gridded data position of orthoimagery data.1. | Hodnoty ‚stredná kvadratická chyba v X‘ (root mean square error in X) (RMSE-x) a ‚stredná kvadratická chyba v Y‘ (root mean square error in Y) (RMSE-y) sa uvedú spoločne, keď sa používajú na odhad polohy rastrových údajov ortometrického zobrazenia.
3.6.   Layers3.6.   Vrstvy
Layers for the spatial data theme OrthoimageryVrstvy pre tému priestorových údajov Ortometria
Layer Name | Layer Title | Spatial object typeNázov vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ priestorového objektu
OI.OrthoimageCoverage | orthoimage coverage | OrthoimageCoverageOI.OrthoimageCoverage | ortometrické pokrytie | OrthoimageCoverage
OI.MosaicElement | mosaic element | MosaicElementOI.MosaicElement | prvok mozaiky | MosaicElement
4.   GEOLOGY4.   GEOLÓGIA (GEOLOGY)
4.1.   Structure of the Spatial Data Theme Geology4.1.   Štruktúra témy priestorových údajov Geológia
The types specified for the spatial data theme Geology are structured in the following packages:Typy špecifikované pre tému priestorových údajov Geológia sú štruktúrované v týchto balíkoch:
— | Geology— | Geológia (Geology)
— | Geophysics— | Geofyzika (Geophysics)
— | Hydrogeology— | Hydrogeológia (Hydrogeology)
4.2.   Geology4.2.   Geológia
4.2.1.   Spatial object types4.2.1.   Typy priestorových objektov
The package Geology contains the following spatial object types:Balík Geológia obsahuje tieto typy priestorových objektov:
— | Anthropogenic Geomorphologic Feature— | Antropogénny geomorfologický prvok
— | Borehole— | Vrt
— | Fold— | Vrása
— | Geologic Collection— | Geologická zbierka
— | Geologic Event— | Geologická udalosť
— | Geologic Feature— | Geologický prvok
— | Geologic Structure— | Geologická štruktúra
— | Geologic Unit— | Geologická jednotka
— | Geomorphologic Feature— | Geomorfologický prvok
— | Mapped Feature— | Mapovaný prvok
— | Mapped Interval— | Mapovaný interval
— | Natural Geomorphologic Feature— | Prírodný geomorfologický prvok
— | Shear Displacement Structure— | Štruktúra šmykového posunu
4.2.1.1.   Anthropogenic Geomorphologic Feature (AnthropogenicGeomorphologicFeature)4.2.1.1.   Antropogénny geomorfologický prvok (AnthropogenicGeomorphologicFeature)
A geomorphologic feature (i.e., landform) which has been created by human activity.Geomorfologický prvok (t. j. charakter terénu) vytvorený ľudskou činnosťou.
This type is a sub-type of GeomorphologicFeature.Tento typ je subtypom GeomorphologicFeature.
Attributes of the spatial object type AnthropogenicGeomorphologicFeatureAtribúty typu priestorových objektov AnthropogenicGeomorphologicFeature
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
anthropogenicGeomorphologicFeatureType | Terms describing the type of a geomorphologic feature. | AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue |  anthropogenicGeomorphologicFeatureType | Výrazy, ktorými sa opisuje typ geomorfologického prvku. | AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue |  
4.2.1.2.   Borehole (Borehole)4.2.1.2.   Vrt (Borehole)
A borehole is the generalized term for any narrow shaft drilled in the ground.Vrt je všeobecný výraz pre akýkoľvek otvor vyvŕtaný do zeme.
Attributes of the spatial object type BoreholeAtribúty typu priestorových objektov Borehole
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
boreholeLength | The distance along a borehole. | Quantity | voidableboreholeLength | Hĺbka vrtu. | Quantity | voidable
elevation | The vertical height above datum of the borehole collar. | DirectPosition | voidableelevation | Vertikálna výška nad ústím vrtu. | DirectPosition | voidable
location | The location of the borehole collar. | GM_Point |  location | Miesto ústia vrtu. | GM_Point |  
purpose | The purpose for which the borehole was drilled. | BoreholePurposeValue | voidablepurpose | Účel, na aký bol vrt vyvŕtaný. | BoreholePurposeValue | voidable
downholeGeometry | The downhole geometry of the borehole | GM_Curve | voidabledownholeGeometry | Hlbinná geometria vrtu. | GM_Curve | voidable
Association roles of the spatial object type BoreholeAsociačné roly typu priestorových objektov Borehole
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
logElement | 1-D MappedFeature instances that are logged (interpreted) intervals within a borehole. | MappedInterval | voidablelogElement | Jednorozmerné výskyty MappedFeature, ktoré sú zdokumentované (interpretovanými) intervalmi v rámci vrtu. | MappedInterval | voidable
4.2.1.3.   Fold (Fold)4.2.1.3.   Vrása (Fold)
One or more systematically curved layers, surfaces, or lines in a rock body.Jedna alebo viacero systematicky zakrivených vrstiev, plôch alebo čiar v horninovom útvare.
This type is a sub-type of GeologicStructure.Tento typ je subtypom GeologicStructure.
Attributes of the spatial object type FoldAtribúty typu priestorových objektov Fold
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
profileType | The type of the fold. | FoldProfileTypeValue | voidableprofileType | Typ vrásy. | FoldProfileTypeValue | voidable
4.2.1.4.   Geologic Collection (GeologicCollection)4.2.1.4.   Geologická zbierka (GeologicCollection)
A collection of geological or geophysical objects.Zbierka geologických alebo geofyzikálnych objektov.
Attributes of the spatial object type GeologicCollectionAtribúty typu priestorových objektov GeologicCollection
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
name | The name of the collection. | CharacterString |  name | Názov zbierky. | CharacterString |  
collectionType | The type of the collection. | CollectionTypeValue |  collectionType | Typ zbierky. | CollectionTypeValue |  
reference | A reference for the collection. | DocumentCitation | voidablereference | Referencia pre zbierku. | DocumentCitation | voidable
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
Association roles of the spatial object type GeologicCollectionAsociačné roly typu priestorových objektov GeologicCollection
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
geophObjectSet | A GeophObjectSet member of the geologic collection. | GeophObjectSet | voidablegeophObjectSet | Člen GeophObjectSet geologickej zbierky. | GeophObjectSet | voidable
geophObjectMember | A GeophObjectMember of the geologic collection. | GeophObject | voidablegeophObjectMember | GeophObjectMember geologickej zbierky. | GeophObject | voidable
boreholeMember | A Borehole member of a geologic collection. | Borehole | voidableboreholeMember | Člen Borehole geologickej zbierky. | Borehole | voidable
mapMember | A MappedFeature member of a geologic collection. | MappedFeature | voidablemapMember | Člen MappedFeature geologickej zbierky. | MappedFeature | voidable
4.2.1.5.   Geologic Event (GeologicEvent)4.2.1.5.   Geologická udalosť (GeologicEvent)
An identifiable event during which one or more geological processes act to modify geological entities.Identifikovateľná udalosť, počas ktorej jeden geologický proces alebo viac geologických procesov mení geologické celky.
Attributes of the spatial object type GeologicEventAtribúty typu priestorových objektov GeologicEvent
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
name | The name of the geologic event. | CharacterString | voidablename | Názov geologickej udalosti. | CharacterString | voidable
eventEnvironment | The physical setting within which the geologic event takes place. | EventEnvironmentValue | voidableeventEnvironment | Fyzikálne prostredie, v ktorom sa odohráva geologická udalosť. | EventEnvironmentValue | voidable
eventProcess | The process or processes that occurred during the geologic event. | EventProcessValue | voidableeventProcess | Proces alebo procesy, ktoré sa stali počas geologickej udalosti. | EventProcessValue | voidable
olderNamedAge | Older boundary of the age of the geologic event. | GeochronologicEraValue | voidableolderNamedAge | Staršia hranica doby geologickej udalosti. | GeochronologicEraValue | voidable
youngerNamedAge | Younger boundary of the age of the geologic event. | GeochronologicEraValue | voidableYoungerNamedAge | Mladšia hranica doby geologickej udalosti. | GeochronologicEraValue | voidable
4.2.1.6.   Geologic Feature (GeologicFeature)4.2.1.6.   Geologický prvok (GeologicFeature)
A conceptual geological feature that is hypothesized to exist coherently in the world.Pojmový geologický prvok, o ktorom sa predpokladá, že existuje koherentne vo svete.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type GeologicFeatureAtribúty typu priestorových objektov GeologicFeature
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
name | The name of the geologic feature. | CharacterString | voidablename | Názov geologického prvku. | CharacterString | voidable
Association roles of the spatial object type GeologicFeatureAsociačné roly typu priestorových objektov GeologicFeature
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
themeClass | A thematic classification of the geologic feature. | ThematicClass | voidablethemeClass | Tematická klasifikácia geologického prvku. | ThematicClass | voidable
geologicHistory | An association that relates one or more geologic events to a geologic feature to describe their age or geologic history. | GeologicEvent | voidablegeologicHistory | Asociácia, ktorou sa priraďuje jeden alebo viac geologických udalostí geologickému prvku s cieľom opísať ich vek alebo geologickú históriu. | GeologicEvent | voidable
4.2.1.7.   Geologic Structure (GeologicStructure)4.2.1.7.   Geologická štruktúra (GeologicStructure)
A configuration of matter in the Earth based on describable inhomogeneity, pattern or fracture in an earth material.Usporiadanie hmoty v Zemi na základe opísateľnej nesúrodosti, vzoru alebo porušenia v zemskom materiáli.
This type is a sub-type of GeologicFeature.Tento typ je subtypom GeologicFeature.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
4.2.1.8.   Geologic Unit (GeologicUnit)4.2.1.8.   Geologická jednotka (GeologicUnit)
A volume of rock with distinct characteristics.Časť horniny s jasne odlišnými charakteristikami.
This type is a sub-type of GeologicFeature.Tento typ je subtypom GeologicFeature.
Attributes of the spatial object type GeologicUnitAtribúty typu priestorových objektov GeologicUnit
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
geologicUnitType | The type of the geological unit. | GeologicUnitTypeValue |  geologicUnitType | Typ geologickej jednotky. | GeologicUnitTypeValue |  
Association roles of the spatial object type GeologicUnitAsociačné roly typu priestorových objektov GeologicUnit
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
composition | Describes composition of the geologic unit. | CompositionPart | voidablecomposition | Opisuje zloženie geologickej jednotky. | CompositionPart | voidable
4.2.1.9.   Geomorphologic Feature (GeomorphologicFeature)4.2.1.9.   Geomorfologický prvok (GeomorphologicFeature)
An abstract spatial object type describing the shape and nature of the Earth's land surface (i.e. a landform).Abstraktný typ priestorových objektov, ktorým sa opisuje tvar a povaha povrchu Zeme (t. j. tvar zemského povrchu).
This type is a sub-type of GeologicFeature.Tento typ je subtypom GeologicFeature.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
4.2.1.10.   Mapped Feature (MappedFeature)4.2.1.10.   Mapovaný prvok (MappedFeature)
A spatial representation of a GeologicFeature.Priestorová reprezentácia GeologicFeature.
Attributes of the spatial object type MappedFeatureAtribúty typu priestorových objektov MappedFeature
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
shape | The geometry of the mapped feature. | GM_Object |  shape | Geometria mapovaného prvku. | GM_Object |  
mappingFrame | The surface on which the mapped feature is projected. | MappingFrameValue |  mappingFrame | Povrch, na ktorý sa projektuje mapovaný prvok. | MappingFrameValue |  
Association roles of the spatial object type MappedFeatureAsociačné roly typu priestorových objektov MappedFeature
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
specification | A description association that links the mapped feature to a notional geologic feature. | GeologicFeature |  specification | Opisná asociácia, ktorou sa priradený prvok spája s predpokladaným geologickým prvkom. | GeologicFeature |  
4.2.1.11.   Mapped Interval (MappedInterval)4.2.1.11.   Mapovaný interval (MappedInterval)
A special kind of a mapped feature whose shape is a 1-D interval and which uses the spatial reference system of the containing borehole.Osobitný druh priradeného prvku, ktorého tvar je jednorozmerný interval a ktorý využíva priestorový referenčný systém príslušného vrtu.
This type is a sub-type of MappedFeature.Tento typ je subtypom MappedFeature.
4.2.1.12.   Natural Geomorphologic Feature (NaturalGeomorphologicFeature)4.2.1.12.   Prírodný geomorfologický prvok (NaturalGeomorphologicFeature)
A geomorphologic feature (i.e. landform) that has been created by natural Earth processes.Geomorfologický prvok (t. j. tvar zemského povrchu), ktorý sa vytvoril vplyvom prírodných procesov Zeme.
This type is a sub-type of GeomorphologicFeature.Tento typ je subtypom GeomorphologicFeature.
Attributes of the spatial object type NaturalGeomorphologicFeatureAtribúty typu priestorových objektov NaturalGeomorphologicFeature
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
naturalGeomorphologicFeatureType | The type of the natural geomorphologic feature. | NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue |  naturalGeomorphologicFeatureType | Typ prírodného geomorfologického prvku. | NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue |  
activity | The level of activity of the natural geomorphologic feature. | GeomorphologicActivityValue | voidableactivity | Úroveň aktivity prírodného geomorfologického prvku. | GeomorphologicActivityValue | voidable
4.2.1.13.   Shear Displacement Structure (ShearDisplacementStructure)4.2.1.13.   Štruktúra šmykového posunu (ShearDisplacementStructure)
Brittle to ductile style structures along which displacement has occurred.Krehké až húževnaté štruktúry, pozdĺž ktorých sa vyskytol posun.
This type is a sub-type of GeologicStructure.Tento typ je subtypom GeologicStructure.
Attributes of the spatial object type ShearDisplacementStructureAtribúty typu priestorových objektov ShearDisplacementStructure
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
faultType | Refers to a vocabulary of terms describing the type of shear displacement structure. | FaultTypeValue |  faultType | Odkazuje na slovník výrazov, ktorými sa opisuje typ štruktúry šmykového posunu. | FaultTypeValue |  
4.2.2.   Data types4.2.2.   Dátové typy
4.2.2.1.   Composition Part (CompositionPart)4.2.2.1.   Časť zloženia (CompositionPart)
The composition of a geologic unit in terms of lithological constituents.Zloženie geologickej jednotky z hľadiska litologických zložiek.
Attributes of the data type CompositionPartAtribúty dátového typu CompositionPart
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
material | The material that comprises part or all of the geologic unit. | LithologyValue |  material | Materiál, z ktorého sa skladá časť geologickej jednotky alebo celá geologická jednotka. | LithologyValue |  
proportion | Quantity that specifies the fraction of the geologic unit composed of the material. | QuantityRange | voidableproportion | Množstvo, ktoré určuje podiel geologickej jednotky zloženej z materiálu. | QuantityRange | voidable
role | The relationship of the composition part to the geologic unit composition as a whole. | CompositionPartRoleValue |  role | Vzťah časti zloženia k zloženiu geologickej jednotky ako celku. | CompositionPartRoleValue |  
4.2.2.2.   Thematic Class (ThematicClass)4.2.2.2.   Tematická trieda (ThematicClass)
A generic thematic classifier to enable the reclassification of Geologic Features with user defined classes appropriate to thematic maps.Všeobecný tematický klasifikátor na umožnenie reklasifikácie Geologických prvkov s triedami, ktoré definoval používateľ a ktoré sa týkajú tematických máp.
Attributes of the data type ThematicClassAtribúty dátového typu ThematicClass
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
themeClass | The value of the thematic class. | ThematicClassValue |  themeClass | Hodnota tematickej triedy. | ThematicClassValue |  
themeClassification | The used classification | ThematicClassificationValue |  themeClassification | Použitá klasifikácia. | ThematicClassificationValue |  
4.2.3.   Code lists4.2.3.   Zoznamy kódov
4.2.3.1.   Anthropogenic Geomorphologic Feature Type (AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue)4.2.3.1.   Typ antropogénneho geomorfologického prvku (AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue)
Types of anthropogenic geomorphologic features.Typy antropogénnych geomorfologických prvkov.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValueHodnoty pre zoznam kódov AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
artificialCollapsedDepression | artificial collapsed depression | A collapse basin, commonly a closed depression, which is the direct result of surficial subsidence associated with subsurface mining or tunneling.artificialCollapsedDepression | poddolovaná oblasť | Zosunutá kotlina, obvykle uzavretá priehlbina, ktorá je priamym výsledkom klesania povrchu spojeného s baníctvom alebo razením tunelov pod povrchom.
artificialDrainage | artificial drainage | Human-made network built primarily to lower or control the local water table.artificialDrainage | umelé odvodnenie | Človekom vytvorená sieť vybudovaná najmä na zníženie alebo kontrolu miestnej hladiny vody.
artificialLevee | artificial levee | An artificial embankment constructed along the bank of a watercourse or an arm of the sea, to protect land from inundation or to confine streamflow to its channel.artificialLevee | ochranná hrádza | Umelý násyp vybudovaný pozdĺž brehu vodného toku alebo ramena mora na ochranu krajiny pred zaplavením alebo na zadržanie toku v jeho kanáli.
dredgedChannel | dredged channel | A roughly linear, deep water area formed by a dredging operation for navigation purposesdredgedChannel | vybagrovaný kanál | Približne lineárna oblasť hlbokej vody vytvorená bagrovaním na plavebné účely.
dump | dump | An area of smooth or uneven accumulations or piles of waste rock, earthy material, or general refuse that without major reclamation are incapable of supporting plants.dump | halda | Oblasť vyrovnaných alebo hrboľatých hromád alebo kôp odpadovej horniny, zemitého materiálu alebo všeobecného odpadu, ktorá bez väčšieho zúrodnenia nie je schopná udržať rastliny.
fill | fill | Human-constructed deposits of natural earth materials and/or waste materials used to fill a depression, to extend shore land into a body of water, or in building dams.fill | násyp | Človekom vytvorené skládky prírodných zemských materiálov a/alebo odpadových materiálov používané na vyplnenie priehlbiny, rozšírenie pobrežných pozemkov do vodného útvaru alebo vybudovanie hrádzí.
impactCraterAnthropogenic | impact crater (anthropogenic) | A generally circular or elliptical depression formed by hypervelocity impact of an experimental projectile or ordnance into earthy or rock material.impactCraterAnthropogenic | Impaktný kráter (antropogénny) | Spravidla kruhová alebo oválna priehlbina vytvorená nárazom experimentálneho náboja alebo munície v nadmernej rýchlosti na zemitý alebo horninový materiál.
landfillSite | landfill site | Waste disposal site used for the controlled deposit of the waste onto or into land.landfillSite | skládka odpadu | Skládka odpadu používaná na kontrolované uchovávanie odpadu na zemi alebo v zemi.
levelledLand | levelled land | A land area, usually a field, that has been mechanically flattened or smoothed to facilitate management practices such as flood irrigation.levelledLand | zrovnaný pozemok | Oblasť pôdy, zvyčajne pole, ktorá bola mechanicky vyrovnaná alebo urovnaná v záujme uľahčenia hospodárskych postupov, ako napríklad zavlažovanie podmokom.
openpitMine | openpit mine | A relatively large depression resulting from the excavation of material and redistribution of overburden associated with surficial mining operations.openpitMine | povrchová baňa | Relatívne veľká priehlbina vznikajúca vykopávaním materiálu a presunom skrývky, ktoré sú spojené s povrchovými banskými činnosťami.
pit | pit | A depression, ditch or pit excavated to furnish gravel, sand or other materials for roads or other construction purposes; a type of borrow pit.pit | jama | Priehlbina, priekopa alebo jama vykopaná na účely získania štrku, piesku alebo iných materiálov na cesty alebo na iné stavebné účely; typ zásobnej jamy.
quarry | quarry | Excavation areas, open to the sky, usually for the extraction of stone.quarry | lom | Otvorené oblasti vykopávania, zvyčajne na ťažbu kameňa.
reclaimedLand | reclaimed land | A land area composed of earthy fill material that has been placed and shaped to approximate natural contours, commonly part of land-reclamation efforts after mining operations. Or a land area, commonly submerged in its native state, that has been protected by artificial structures and drained for agricultural or other purposes.reclaimedLand | rekultivovaný pozemok | Oblasť pôdy zložená zo zemského vyplňujúceho materiálu, ktorý bol umiestnený a vytvarovaný tak, aby sa podobal prírodným tvarom, obvykle ako súčasť úsilia o regeneráciu pôdy po banskej činnosti. Alebo oblasť pôdy, vo svojom prirodzenom stave obvykle zaplavená, ktorá je chránená umelými štruktúrami a odvodňovaná na poľnohospodárske alebo iné účely.
reservoirLake | reservoir lake | An inland body of permanently standing water, usually fresh, occupying a depression on the Earth’s surface closed by a dam.reservoirLake | vodná nádrž | Vnútrozemský útvar trvalo stojatej vody, zvyčajne sladkej vody, ktorý zaberá priehlbinu na povrchu Zeme a je uzatvorený hrádzou.
spoilBank | spoil bank | A bank, mound, or other artificial accumulation of rock debris and earthy dump deposits removed from ditches, strip mines, or other excavations.spoilBank | výsypka | Val, vyvýšenina alebo iné umelé nahromadenie hornín, trosiek a nánosov zeminy odstránených z priekop, povrchových baní alebo iných vykopávok.
subsidenceAreaAnthropogenic | subsidence area (anthropogenic) | An area subject to a process of subsidence induced by anthropogenic activities, for example subsurface mining, tunneling, hydrocarbon or groundwater production.subsidenceAreaAnthropogenic | poklesová oblasť (antropogénna) | Oblasť, kde prebieha proces klesania vyvolaný antropogénnymi činnosťami, ako sú napríklad podzemné baníctvo, razenie tunelov, výroba uhľovodíkov alebo podzemnej vody.
4.2.3.2.   Borehole Purpose (BoreholePurposeValue)4.2.3.2.   Účel vrtu (BoreholePurposeValue)
Purposes for which a borehole was drilled.Účely, na ktoré bol vrt vyvŕtaný.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
This code list is hierarchical.Tento zoznam kódov je hierarchický.
Values for the code list BoreholePurposeValueHodnoty pre zoznam kódov BoreholePurposeValue
Value | Name | Definition | ParentHodnota | Názov | Definícia | Parent
geologicalSurvey | geological survey | General examination of an area's geological entities. |  geologicalSurvey | geologický prieskum | Všeobecné preskúmanie geologických telies oblasti. |  
explorationExploitationRawMaterial | exploration and exploitation of raw material | The discovery and identification of mineral resources, including the assessment of their importance and the evaluation of their economic potential. |  explorationExploitationRawMaterial | ložiskový prieskum a ťažba | Odhalenie a určenie minerálnych zdrojov vrátane posúdenia ich významu a vyhodnotenia ich hospodárskeho prínosu. |  
explorationExploitationEnergyResources | exploration and exploitation of energy resources | Examination of the subsurface with regard to the availability of fossil energy resources and planning the extraction thereof. |  explorationExploitationEnergyResources | prieskum a využívanie zdrojov energie | Prieskum zameraný na dostupnosť fosílnych zdrojov energie pod povrchom a plánovanie ich ťažby. |  
hydrocarbonProduction | hydrocarbon production | Production of petroleum oil and/or gas. | explorationExploitationRawMaterialhydrocarbonProduction | ťažba uhľovodíkov | Produkcia ropy a/alebo zemného plynu. | explorationExploitationRawMaterial
hydrocarbonExploration | hydrocarbon exploration | Exploration in an unproved area to test for a new field, a new pay, a deeper reservoir, or a shallower reservoir. | explorationExploitationRawMaterialhydrocarbonExploration | prieskum uhľovodíkov | Prieskum v neosvedčenej oblasti na testovanie nového poľa, nového ložiska, hlbšieho rezervoáru alebo plytšieho rezervoáru. | explorationExploitationRawMaterial
hydrocarbonAppraisal | hydrocarbon appraisal | Assessment of characteristics of a proven hydrocarbon accumulation. | explorationExploitationRawMaterialhydrocarbonAppraisal | posúdenie uhľovodíkov | Posúdenie charakteristík dokázaného nahromadenia uhľovodíkov. | explorationExploitationRawMaterial
geothermalEnergy | geothermal energy, geothermal heat exchangers | Exploration pertaining to the utilization of geothermal energy resources and design of geothermal heat pumps. | explorationExploitationRawMaterialgeothermalEnergy | geotermálna energia, geotermálne tepelné výmenníky | Prieskum týkajúci sa využitia zdrojov geotermálnej energie a navrhnutia geotermálnych tepelných čerpadiel. | explorationExploitationRawMaterial
heatStorage | heat storage | Well to enable the underground to be used for heat storage. | geothermalEnergyheatStorage | skladovanie tepla | Šachta, ktorá umožňuje, aby sa podzemie využívalo na akumuláciu tepla. | geothermalEnergy
mineralExplorationExtraction | mineral exploration and extraction | Well drilled for the purpose of locating and/or extracting mineral resources from the subsurface, usually through the injection and/or extraction of mineral bearing fluids. | explorationExploitationRawMaterialmineralExplorationExtraction | prieskum a ťažba minerálnych zdrojov | Šachta vyvŕtaná na účely lokalizácie a/alebo ťažby minerálnych zdrojov pod povrchom, zvyčajne prostredníctvom vstrekovania a/alebo ťažby tekutín obsahujúcich minerály. | explorationExploitationRawMaterial
explorationExploitationNonmetallicMineralDeposits | exploration and exploitation of nonmetallic mineral deposits | Prospecting with regard to the availability and planning for excavation of nonmetallic mineral deposits, mainly for construction purposes, building stones, cement and ceramic or glass industry. | explorationExploitationRawMaterialexplorationExploitationNonmetallicMineralDeposits | prieskum a ťažba nerudných ložísk | Prieskum zameraný na dostupnosť nekovových minerálnych ložísk a plánovanie ťažby najmä na účely výstavby, získania stavebných kameňov, cementu a na účely keramického a sklárskeho priemyslu. | explorationExploitationRawMaterial
disposal | disposal | A well, often a depleted oil or gas well, into which waste fluids can be injected for safe disposal. |  disposal | likvidácia | Vrt, často vyčerpaný naftový alebo plynový vrt, do ktorého možno privádzať odpadové tekutiny na bezpečnú likvidáciu. |  
explorationNaturalUndergroundStorage | exploration of natural underground storage space | Examination of the subsurface's ability to store various materials. |  explorationNaturalUndergroundStorage | prieskum prírodného podzemného zásobníka | Preskúmanie možností skladovať rôzne materiály pod povrchom. |  
waterSupply | water supply | Water supply in general. |  waterSupply | zásobovanie vodou | Zásobovanie vodou vo všeobecnosti. |  
drinkingWaterSupply | drinking water supply | Well construction for drinking water. | waterSupplydrinkingWaterSupply | zdroj pitnej vody | Budovanie studní na zásobovanie pitnou vodou. | waterSupply
industrialWaterSupply | industrial water supply | Well construction for industrial water supply. | waterSupplyindustrialWaterSupply | zdroj úžitkovej vody | Budovanie studní na zásobovanie úžitkovou vodou. | waterSupply
aquaculture | aquaculture | To supply water to aquaculture purposes. | waterSupplyaquaculture | aquakultúra | Zásobovanie vodou na účely akvakultúry. | waterSupply
irrigation | irrigation | Well construction for irrigation purposes. | waterSupplyirrigation | zavlažovanie | Budovanie studní na účely zavlažovania. | waterSupply
emergencyWaterSupply | emergency water supply | Well construction for emergency water supply. | waterSupplyemergencyWaterSupply | núdzový zdroj vody | Budovanie studní na núdzové zásobovanie vodou. | waterSupply
contingencyWaterSupply | contingency water supply | Stand-by water supply in case of water deficiency. | waterSupplycontingencyWaterSupply | pohotovostný zdroj vody | Záložné zásobovanie vodou v prípade nedostatku vody. | waterSupply
geophysicalSurvey | geophysical survey | Examination of the subsurface's geophysical properties. |  geophysicalSurvey | geofyzikálny prieskum | Preskúmanie geofyzikálnych vlastností pod povrchom. |  
shotHole | shot hole | In connection with seismic surveys explosives are loaded into shot holes. | geophysicalSurveyshotHole | vrt pre nálož | V spojení so seizmickým prieskumom sa do vývrtov pre nálože umiestňujú výbušniny. | geophysicalSurvey
flowingShot | flowing shot | A flowing shot hole is a drilled hole for seismic purposes that has entered an underground water source that has sufficient pressure to cause the hole to “overflow”. | shotHoleflowingShot | vodný vrt pre nálož | Vodný vývrt pre nálož je vyvŕtaná diera na seizmické účely, ktorá sa dostala k zdroju podzemnej vody, ktorá má dostatočný tlak, aby spôsobila ‚pretečenie‘ diery. | shotHole
hydrogeologicalSurvey | hydrogeological survey, water management | Examination of groundwater flow, the chemical properties of ground water, and transport of particles, solutes, and energy, as well as the management of the sustainable use of ground water resources. |  hydrogeologicalSurvey | hydrogelogický prieskum, vodné hospodárstvo | Preskúmanie toku podzemnej vody, chemických vlastností podzemnej vody a prepravy častíc, rozpustených látok a energie, ako aj riadenie trvalo udržateľného využívania zdrojov podzemnej vody. |  
geotechnicalSurvey | geotechnical survey, construction site characterization | Geotechnical investigations performed to obtain information on the physical and mechanical properties of soil and rock around a site to design earthworks and foundations for proposed structures and for repair of distress to earthworks and structures caused by subsurface conditions. |  geotechnicalSurvey | geotechnický prieskum, charakterizácia staveniska | Geotechnický prieskum vykonaný na účely získania informácií o fyzikálnych a mechanických vlastnostiach pôdy a hornín v okolí staveniska s cieľom navrhnúť zemné práce a základy pre navrhované štruktúry a na odstránenie prekážok pri zemných prácach a škôd na konštrukciách spôsobených podmienkami pod povrchom. |  
geochemicalSurvey | geochemical survey, analyses | Examination of chemical properties of the rock formation and /or the porosity fluids. |  geochemicalSurvey | geochemický prieskum, analýza | Preskúmanie chemických vlastností skalných útvarov a/alebo poréznych tekutín. |  
pedologicalSurvey | pedological survey | Investigation to characterize types of soils. |  pedologicalSurvey | pedologický prieskum | Preskúmanie s cieľom charakterizovať typy pôd. |  
environmentalMonitoring | environmental monitoring | Groundwater chemistry and groundwater level is monitored. |  environmentalMonitoring | monitoring životného prostredia | Monitoruje sa chemické zloženie podzemnej vody a hladina podzemnej vody. |  
pollutionMonitoring | pollution monitoring | Monitoring of known pollution sites. | environmentalMonitoringpollutionMonitoring | monitoring znečistenia | Monitorovanie známych znečisťujúcich miest. | environmentalMonitoring
waterQualityMonitoring | water quality monitoring | Monitoring to assess the nature and distribution of pollutants and contaminants in groundwater; the nature and distribution of naturally occurring chemical constituents; subsurface hydrologic conditions, and hydraulic properties of strata as they relate to pollutant and contaminant movement. | environmentalMonitoringwaterQualityMonitoring | monitoring kvality vody | Monitorovanie na účely posúdenia povahy a distribúcie znečisťujúcich látok a kontaminujúcich látok v podzemnej vode; povahy a distribúcie prirodzene sa vyskytujúcich chemických zložiek; hydrologických podmienok pod povrchom a hydraulických vlastností vrstvy, keďže sa týkajú pohybu znečisťujúcich a kontaminujúcich látok. | environmentalMonitoring
groundwaterLevelMonitoring | groundwater level monitoring | Construction of a gauge for recording groundwater level changes. | environmentalMonitoringgroundwaterLevelMonitoring | monitoring hladiny podzemnej vody | Monitorovanie na účely zaznamenávania zmien hladiny podzemnej vody. | environmentalMonitoring
dewatering | dewatering | Dewatering is the removal of water from solid material or soil by wet classification, centrifugation, filtration, or similar solid-liquid separation processes. Removing or draining water from a riverbed, construction site, caisson, or mine shaft, by pumping or evaporation. |  dewatering | odvodnenie | Odvodnenie je odstránenie vody z pevného materiálu alebo pôdy prostredníctvom klasifikácie za mokra, odstreďovania, filtrovania alebo podobných procesov oddeľovania tuhých látok od tekutých. Odstraňovanie vody alebo odvodňovanie riečiska, staveniska, kesónu alebo banskej šachty prostredníctvom odčerpávania alebo odparovania. |  
mitigation | mitigation | Lowering of the groundwater level to prevent the groundwater table to reach polluted sites. | dewateringmitigation | zmierňovanie | Znižovanie hladiny podzemnej vody na zabránenie tomu, aby hladina podzemnej vody dosiahla znečistené miesta. | dewatering
remediation | remediation | Remediation in general. The removal of pollution or contaminants from groundwater, soil and other rock |  remediation | náprava (sanácia) | Náprava vo všeobecnosti. Odstránenie znečistenia alebo kontaminujúcich látok z podzemnej vody, pôdy alebo inej horniny. |  
thermalCleaning | sparging, thermal cleaning | A kind of remediation. In situ cleaning of soil using heat, steam. | remediationthermalCleaning | predúchavanie, termálne čistenie | Druh nápravy. Čistenie pôdy na mieste s použitím tepla, pary. | remediation
recharge | recharge | (a) | Aquifer Recharge Wells: Used to recharge depleted aquifers by injecting water from a variety of sources such as lakes, streams, domestic wastewater treatment plants, other aquifers, etc. | (b) | Saline Water Intrusion Barrier Wells: Used to inject water into fresh water aquifers to prevent intrusion of salt water into fresh water aquifers. | (c) | Subsidence Control Wells: Used to inject fluids into a non-oil or gas-producing zone to reduce or eliminate subsidence associated with overdraft of fresh water. |  recharge | opätovné naplnenie | a) | Studne na doplnenie kolektorov podzemnej vody: používané na dopĺňanie vyprázdnených kolektorov podzemnej vody privedením vody z rôznych zdrojov, ako sú jazerá, prúdy, domáce čistiarne odpadových vôd, iné kolektory podzemnej vody atď. | b) | Studne na zabránenie vniknutiu slanej vody: používané na privádzanie vody do sladkovodných kolektorov podzemnej vody na zabránenie vniknutiu slanej vody do sladkovodných kolektorov podzemnej vody. | c) | Studne na kontrolu klesania: používané na privádzanie tekutín do zón, v ktorých sa nevyrába ropa ani plyn, na zníženie alebo odstránenie klesania spojeného s nadmerným čerpaním sladkej vody. |  
4.2.3.3.   Collection Type (CollectionTypeValue)4.2.3.3.   Typ zbierky (CollectionTypeValue)
Types of collections of geological and geophysical objects.Typy zbierok geologických a geofyzikálnych objektov.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list CollectionTypeValueHodnoty pre zoznam kódov CollectionTypeValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
boreholeCollection | borehole collection | Collection of boreholesboreholeCollection | zbierka vrtov | Zbierka vrtov.
geologicalModel | geological model | Collection of objects for a 3D geological spatial modelgeologicalModel | geologický model | Zbierka objektov pre trojrozmerný geologický priestorový model.
geologicalMap | geological map | Collection of features for a geological map which described geological units, structures geomorphologic features, etc.geologicalMap | geologická mapa | Zbierka prvkov pre geologickú mapu, ktorými sa opisujú geologické jednotky, štruktúry geomorfologických prvkov atď.
geophysicalObjectCollection | geophysical object collection | Collection of geophysical objectsgeophysicalObjectCollection | zbierka geofyzikálnych objektov | Zbierka geofyzikálnych objektov.
4.2.3.4.   Composition Part Role (CompositionPartRoleValue)4.2.3.4.   Rola časti zloženia (CompositionPartRoleValue)
Roles that a compositional part plays in a geologic unit.Roly, ktoré časť zloženia zohráva v geologickej jednotke.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
This code list is hierarchical.Tento zoznam kódov je hierarchický.
Values for the code list CompositionPartRoleValueHodnoty pre zoznam kódov CompositionPartRoleValue
Value | Name | Definition | ParentHodnota | Názov | Definícia | Parent
onlyPart | only part | Entire described unit consists of a single part or constituent. |  onlyPart | jediná časť | Celá opisovaná jednotka pozostáva z jednej časti alebo zložky. |  
partOf | part of | The geologic unit part role is not known in any greater detail. |  partOf | časť z | Rola časti geologickej jednotky nie je podrobne známa. |  
facies | facies | Represents a particular body of rock that is a lateral variant of a lithostratigraphic unit, or a variant of a lithodemic unit. | partOffacies | fácia | Predstavuje osobitný skalný útvar, ktorý je laterálnym variantom litostratigrafickej jednotky alebo variantom litodemickej jednotky. | partOf
inclusion | inclusion | Geologic unit constituent is present as masses with generally sharp boundaries enclosed within a matrix of some other material. | partOfinclusion | obsiahnutie | Zložka geologickej jednotky, ktorá je prítomná ako masa so spravidla ostrými hranicami obklopená v rámci základnej hmoty iného materiálu. | partOf
lithosome | lithosome | A kind of rock body that has multiple occurrences in a single geologic unit. A mass of rock of uniform character, characterized by geometry, composition, and internal structure. | partOflithosome | litomický | Druh skalného útvaru, ktorý sa početne vyskytuje v jednej geologickej jednotke. Horninový blok jednotného charakteru charakterizovaný geometriou, zložením a vnútornou štruktúrou. | partOf
stratigraphicPart | stratigraphic part | A geologic unit part that occupies a particular stratigraphic position within a geologic unit. | partOfstratigraphicPart | stratigrafická časť | Časť geologickej jednotky, ktorá má v geologickej jednotke osobitnú stratigrafickú polohu. | partOf
unspecifiedPartRole | unspecified part role | Geologic unit part with unspecified role. | partOfunspecifiedPartRole | nešpecifikovaná rola časti | Časť geologickej jednotky s nešpecifikovanou rolou. | partOf
4.2.3.5.   Event Environment (EventEnvironmentValue)4.2.3.5.   Prostredie udalosti (EventEnvironmentValue)
Terms for the geologic environments within which geologic events take place.Výrazy pre geologické prostredia, v rámci ktorých sa odohrávajú geologické udalosti.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Data providers may also use the narrower values specified for this code list in the INSPIRE Technical Guidance document on Geology.Poskytovatelia údajov môžu používať aj užšie hodnoty špecifikované pre tento zoznam kódov v technickom usmerňovacom dokumente INSPIRE o geológii.
Values for the code list EventEnvironmentValueHodnoty pre zoznam kódov EventEnvironmentValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
earthInteriorSetting | earth interior setting | Geologic environments within the solid Earth.earthInteriorSetting | horninové zloženie vo vnútri zeme | Geologické prostredia v rámci pevnej Zeme.
earthSurfaceSetting | earth surface setting | Geologic environments on the surface of the solid Earth.earthSurfaceSetting | horninové zloženie zemského povrchu | Geologické prostredia na pevnom zemskom povrchu.
extraTerrestrialSetting | extra-terrestrial setting | Material originated outside of the Earth or its atmosphere.extraTerrestrialSetting | mimozemské prostredie | Materiál pochádzajúci z prostredia mimo Zeme alebo jej atmosféry.
tectonicallyDefinedSetting | tectonically defined setting | Setting defined by relationships to tectonic plates on or in the Earth.tectonicallyDefinedSetting | tektonicky definované prostredie | Prostredie definované vzťahmi k tektonickým platniam na alebo v Zemi.
4.2.3.6.   Event Process (EventProcessValue)4.2.3.6.   Priebeh udalosti (EventProcessValue)
Terms specifying the process or processes that occurred during an event.Výrazy, ktorými sa bližšie vymedzuje proces alebo procesy, ktoré sa stali počas udalosti.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Data providers may also use the narrower values specified for this code list in the INSPIRE Technical Guidance document on Geology.Poskytovatelia údajov môžu používať aj užšie hodnoty špecifikované pre tento zoznam kódov v technickom usmerňovacom dokumente INSPIRE o geológii.
Values for the code list EventProcessValueHodnoty pre zoznam kódov EventProcessValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
bolideImpact | bolide impact | The impact of an extraterrestrial body on the surface of the earth.bolideImpact | náraz meteoritu | Náraz mimozemského telesa do zemského povrchu.
deepWaterOxygenDepletion | deep water oxygen depletion | Process of removal of oxygen from from the deep part of a body of water.deepWaterOxygenDepletion | úbytok kyslíka z hlbinných vodách | Proces vyťaženia kyslíka z hlbokej časti vodného útvaru.
deformation | deformation | Movement of rock bodies by displacement on fault or shear zones, or change in shape of a body of earth material.deformation | deformácia | Pohyb skalných útvarov presunutím na zlomové alebo šmykové zóny alebo zmena tvaru nejakého útvaru zemského materiálu.
diageneticProcess | diagenetic process | Any chemical, physical, or biological process that affects a sedimentary earth material after initial deposition, and during or after lithification, exclusive of weathering and metamorphism.diageneticProcess | diagenetický proces | Akýkoľvek chemický, fyzikálny alebo biologický proces, ktorý ovplyvňuje sedimentárny zemský materiál po počiatočnom usadzovaní a počas alebo po skamenení bez zvetrania a metamorfizmu.
extinction | extinction | Process of disappearance of a species or higher taxon, so that it no longer exists anywhere or in the subsequent fossil record.extinction | vyhynutie | Proces zmiznutia druhov alebo vyššieho taxónu, takže už neexistuje nikde ani v neskoršom fosílnom zázname.
geomagneticProcess | geomagnetic process | Process that results in change in Earth's magnetic field.geomagneticProcess | geomagnetický proces | Proces, ktorého výsledkom je zmena magnetického poľa Zeme.
humanActivity | human activity | Processes of human modification of the earth to produce geologic features.humanActivity | ľudská činnosť | Procesy ľudskej modifikácie zeme s cieľom vytvoriť geologické prvky.
magmaticProcess | magmatic process | A process involving melted rock (magma).magmaticProcess | magmatický proces | Proces, ktorý zahŕňa roztavené horniny (láva).
metamorphicProcess | metamorphic process | Mineralogical, chemical, and structural adjustment of solid rocks to physical and chemical conditions that differ from the conditions under which the rocks in question originated, and are generally been imposed at depth, below the surface zones of weathering and cementation.metamorphicProcess | metamorfický proces | Mineralogické, chemické a štrukturálne prispôsobenie pevných hornín fyzikálnym a chemickým podmienkam, ktoré sú odlišné od podmienok, za akých dané horniny vznikli, a spravidla sa nachádzajú v hĺbke, pod povrchovými zónami zvetrávania a cementácie.
seaLevelChange | sea level change | Process of mean sea level changing relative to some datum.seaLevelChange | zmeny morskej hladiny | Proces zmeny strednej hladiny mora v porovnaní s určitým nulovým bodom.
sedimentaryProcess | sedimentary process | A phenomenon that changes the distribution or physical properties of sediment at or near the earth's surface.sedimentaryProcess | sedimentárny proces | Jav, ktorým sa mení distribúcia alebo fyzikálne vlastnosti sedimentu na zemskom povrchu alebo blízko zemského povrchu.
speciation | speciation | Process that results inappearance of new species.speciation | speciacia | Proces, ktorého výsledkom je vznik nových druhov.
tectonicProcess | tectonic process | Processes related to the interaction between or deformation of rigid plates forming the crust of the Earth.tectonicProcess | tektonický proces | Procesy súvisiace so vzájomným pôsobením pevných platní alebo s deformáciou pevných platní, ktoré tvoria zemskú kôru.
weathering | weathering | The process or group of processes by which earth materials exposed to atmospheric agents at or near the Earth's surface are changed in color, texture, composition, firmness, or form, with little or no transport of the loosened or altered material. Processes typically include oxidation, hydration, and leaching of soluble constituents.weathering | zvetrávanie | Proces alebo skupina procesov, ktoré zapríčiňujú, že zemské materiály vystavené atmosférickým silám na zemskom povrchu alebo blízko neho menia svoju farbu, štruktúru, zloženie, pevnosť alebo formu, pričom uvoľnený alebo zmenený materiál sa presúva málo alebo sa nepresúva vôbec. Procesy typicky zahŕňajú oxidáciu, hydratáciu alebo lúhovanie rozpustných zložiek.
4.2.3.7.   Fault Type (FaultTypeValue)4.2.3.7.   Typ zlomu (FaultTypeValue)
Terms describing the type of shear displacement structure.Výrazy, ktorými sa opisuje typ štruktúry šmykového posunu.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Data providers may also use the narrower values specified for this code list in the INSPIRE Technical Guidance document on Geology.Poskytovatelia údajov môžu používať aj užšie hodnoty špecifikované pre tento zoznam kódov v technickom usmerňovacom dokumente INSPIRE o geológii.
This code list is hierarchical.Tento zoznam kódov je hierarchický.
Values for the code list FaultTypeValueHodnoty pre zoznam kódov FaultTypeValue
Value | Name | Definition | ParentHodnota | Názov | Definícia | Parent
fault | fault | A discrete surface, or zone of discrete surfaces, with some thickness, separating two rock masses across which one mass has slid past the other. |  fault | zlom | Nespojitý povrch alebo zóna nespojitých povrchov s určitou hrúbkou, ktorá oddeľuje dva bloky hornín, pričom jeden blok sa zošmykol na druhý. |  
extractionFault | extraction fault | A fault whose two sides have approached each other substantially in the direction perpendicular to the fault. | faultextractionFault | extrakčný zlom | Zlom, ktorého dve strany sa k sebe značne priblížili v smere kolmo na zlom. | fault
highAngleFault | high angle fault | Fault that dips at least 45 degrees over more than half of its recognized extent, for which slip or separation is not explicitly specified. | faulthighAngleFault | strmý zlom | Zlom, ktorý má klesanie najmenej 45 stupňov na viac ako polovici svojej uznanej veľkosti a pre ktorý nie je jasne špecifikovaný zosuv alebo odštiepenie. | fault
lowAngleFault | low angle fault | Fault that dips less than 45 degrees over more than half of the recognized extent of the fault. | faultlowAngleFault | plochý zlom | Zlom, ktorý má klesanie menej ako 45 stupňov na viac ako polovici uznanej veľkosti zlomu. | fault
obliqueSlipFault | oblique slip fault | Fault with slip vector that has ratio of strike-parallel to dip-parallel displacement between 10 to 1 and 1 to 10 at at least one location along the mapped trace of the fault. | faultobliqueSlipFault | diagonálny zlom | Zlom s vektorom sklzu, ktorý má pomer rovnobežky smeru vrstvy k posunu rovnobežky uhlu sklonu vrstvy od 10 do 1 a od 1 do 10 na najmenej jednom mieste pozdĺž mapovanej stopy zlomu. | fault
reverseFault | reverse fault | Fault with dip-parallel displacement component of slip vector more than 10 times the strike-parallel component of the slip vector at at least one location along the mapped trace of the fault, and the fault dips consistently in the same direction with the hanging wall displaced up relative to the footwall over at least half the mapped trace of the fault. | faultreverseFault | prešmyk | Zlom, kde zložka posunu rovnobežky uhlu sklonu vrstvy vektora sklzu predstavuje viac ako 10-násobok zložky rovnobežky smeru vrstvy vektora sklzu na najmenej jednom mieste pozdĺž mapovanej stopy zlomu, a zlom klesá konzistentne rovnakým smerom s nadložím posunutým smerom nahor v pomere k podložiu na viac ako polovici mapovanej stopy zlomu. | fault
scissorFault | scissor fault | A fault on which there is increasing offset or separation along the strike from an initial point of no offset, with the opposite sense of offset in the opposite direction. | faultscissorFault | nožnicový zlom | Zlom, na ktorom je rastúci posuv alebo oddelenie pozdĺž smeru vrstvy od počiatočného bodu bez posuvu, s opačnou stranou posuvu v opačnom smere. | fault
strikeSlipFault | strike slip fault | Fault with strike-parallel displacement component of slip vector more than 10 times the dip-parallel component of the slip vector at at least one location along the mapped trace of the fault. | faultstrikeSlipFault | horizontálny posun | Zlom, ktorého zložka posunu rovnobežky smeru vrstvy vektora sklzu je viac ako 10-násobok zložky rovnobežky uhlu sklonu vektora sklzu na najmenej jednom mieste pozdĺž mapovanej stopy zlomu. | fault
4.2.3.8.   Fold Profile Type (FoldProfileTypeValue)4.2.3.8.   Typ profilu vrásy (FoldProfileTypeValue)
Terms specifying the type of fold.Výrazy, ktorými sa bližšie vymedzuje typ vrásy.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list FoldProfileTypeValueHodnoty pre zoznam kódov FoldProfileTypeValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
anticline | anticline | A fold, general convex upward, whose core contains the stratigraphically older rocks.anticline | antiklinála | Vrása, zvyčajne dohora konvexná, ktorej jadro obsahuje stratigraficky staršie horniny.
antiform | antiform | Any convex-upward, concave downward fold.antiform | antiforma | Akákoľvek dohora konvexná, nadol konkávna vrása.
syncline | syncline | A fold of which the core contains the stratigraphically younger rocks; it is generally concave upward.syncline | synklinála | Vrása, ktorej jadro obsahuje stratigraficky mladšie horniny; zvyčajne je nahor konkávna.
synform | synform | Any fold whose limbs close at the bottom.synform | synforma | Akákoľvek vrása, ktorej najkrajnejšie časti sa spájajú na dne.
4.2.3.9.   Geochronologic Era (GeochronologicEraValue)4.2.3.9.   Geochronologická éra (GeochronologicEraValue)
Terms specifying recognised geological time units.Výrazy, ktorými sa bližšie vymedzujú uznané geologické časové jednotky.
The allowed values for this code list comprise the values specified in Cohen, K.M., Finney, S. & Gibbard, P.L., International Chronostratigraphic Chart, August 2012, International Commission on Stratigraphy of the International Union of Geological Sciences, 2012 and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v Cohen, K.M., Finney, S. & Gibbard, P.L., International Chronostratigraphic Chart, August 2012, International Commission on Stratigraphy of the International Union of Geological Sciences, 2012 a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Data providers may use the additional values for Pre-Cambrian rocks and Quaternary units specified in the INSPIRE Technical Guidance document on Geology.Poskytovatelia údajov môžu používať ďalšie hodnoty pre horniny z obdobia pred kambriom a pre štvrtohorné jednotky špecifikované v technickom usmerňovacom dokumente INSPIRE o geológii.
4.2.3.10.   Geologic Unit Type (GeologicUnitTypeValue)4.2.3.10.   Typ geologickej jednotky (GeologicUnitTypeValue)
Terms describing the type of geologic unit.Výrazy, ktorými sa opisuje typ geologickej jednotky.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
This code list is hierarchical.Tento zoznam kódov je hierarchický.
Values for the code list GeologicUnitTypeValueHodnoty pre zoznam kódov GeologicUnitTypeValue
Value | Name | Definition | ParentHodnota | Názov | Definícia | Parent
geologicUnit | geologic unit | Type of geologic unit that is unknown, unspecified, irrelevant, or some type not included in the vocabulary. |  geologicUnit | geologická jednotka | Typ geologickej jednotky, ktorý je neznámy, nešpecifikovaný, irelevantný alebo je to typ, ktorý nie je v slovníku. |  
allostratigraphicUnit | allostratigraphic unit | Geologic unit defined by bounding surfaces. Not necessarily stratified. | geologicUnitallostratigraphicunit | alostratigrafická jednotka | Geologická jednotka definovaná hraničiacimi povrchmi. Nemusí byť vrstvená. | geologicUnit
alterationUnit | alteration unit | Geologic unit defined by alteration process. | geologicUnitalterationUnit | alteračná jednotka | Geologická jednotka definovaná procesom zmeny. | geologicUnit
biostratigraphicUnit | biostratigraphic unit | Geologic unit defined based on fossil content. | geologicUnitbiostratigraphicUnit | biostratigrafická jednotka | Geologická jednotka definovaná na základe fosílneho obsahu. | geologicUnit
chronostratigraphicUnit | chronostratigraphic unit | Geologic unit that includes all rocks formed during a specific interval of geologic time | geologicUnitchronostratigraphicUnit | chronostratigrafická jednotka | Geologická jednotka, ktorá zahŕňa všetky horniny sformované počas špecifického intervalu geologického času. | geologicUnit
geophysicalUnit | geophysical unit | Geologic unit defined by its geophysical characteristics. | geologicUnitgeophysicalUnit | geofyzikálna jednotka | Geologická jednotka definovaná svojimi geofyzikálnymi charakteristikami. | geologicUnit
magnetostratigraphicUnit | magnetostratigraphic unit | Geologic unit defined by magnetic characteristics. | geophysicalUnitmagnetostratigraphicUnit | magnetostratigrafická jednotka | Geologická jednotka definovaná magnetickými charakteristikami. | geophysicalUnit
lithogeneticUnit | lithogenetic unit | Geologic unit defined by genesis. The genesis is manifested by material properties, but the material is not the defining property. | geologicUnitlithogeneticUnit | litogenetická jednotka | Geologická jednotka definovaná genézou. Genéza je preukázaná vlastnosťami materiálu, ale materiál nie je definujúcou vlastnosťou. | geologicUnit
artificialGround | artificial ground | Geologic unit defined by genesis involving direct human action to deposit or modify material. | lithogeneticUnitartificialGround | umelá jednotka | Geologická jednotka definovaná genézou, na ktorej sa priamo podieľala ľudská činnosť ukladania alebo modifikácie materiálu. | lithogeneticUnit
excavationUnit | excavation unit | Geologic unit defined by human-made genesis involving excavation. | lithogeneticUnitexcavationUnit | exkavačná jednotka | Geologická jednotka definovaná človekom vytvorenou genézou, ktorá zahŕňa hĺbenie. | lithogeneticUnit
massMovementUnit | mass movement unit | Geologic unit produced by gravity driven, down-slope displacement of material, and characterized by the type of movement giving rise to the deposit, and by how the individual movement types present in the deposit are related in time and space. | lithogeneticUnitmassMovementUnit | jednotka svahových pohybov | Geologická jednotka vytvorená posunom materiálu dole po svahu, ktorý vyvolala gravitácia, a charakterizuje ju typ pohybu, ktorý umožnil vznik nánosu, a to, ako jednotlivé typy pohybu prítomné v nánose súvisia v čase a v priestore. | lithogeneticUnit
lithologicUnit | lithologic unit | Geologic unit defined by lithology independent of relationships to other units. | geologicUnitlithologicUnit | litologická jednotka | Geologická jednotka definovaná litológiou nezávisle od vzťahov s ostatnými jednotkami. | geologicUnit
lithostratigraphicUnit | lithostratigraphic unit | Geologic unit defined on the basis of observable and distinctive lithologic properties or combination of lithologic properties and stratigraphic relationships. | geologicUnitlithostratigraphicUnit | litostratigrafická jednotka | Geologická jednotka definovaná na základe pozorovateľných a charakteristických litologických vlastností alebo kombinácie litologických vlastností a stratigrafických vzťahov. | geologicUnit
lithodemicUnit | lithodemic unit | Lithostratigraphic unit that lacks stratification | lithostratigraphicUnitlithodemicUnit | litodemická jednotka | Litostratigrafická jednotka, ktorá nemá stratifikáciu. | lithostratigraphicUnit
lithotectonicUnit | lithotectonic unit | Geologic unit defined on basis of structural or deformation features, mutual relations, origin or historical evolution. Contained material may be igneous, sedimentary, or metamorphic. | geologicUnitlithotectonicUnit | litotektonická jednotka | Geologická jednotka definovaná na základe štrukturálnych alebo deformačných prvkov, vzájomných vzťahov, pôvodu alebo historickej evolúcie. Obsiahnutý materiál môže byť vyvretý, nánosový alebo metamorfovaný. | geologicUnit
deformationUnit | deformation unit | Lithotectonic unit defined by deformation style or characteristic geologic structure observable in outcrop. | lithotectonicUnitdeformationUnit | deformačná jednotka | Litotektonická jednotka definovaná štýlom deformácie alebo charakteristickou geologickou štruktúrou, ktorú možno pozorovať vo východe horniny. | lithotectonicUnit
pedostratigraphicUnit | pedostratigraphic unit | Geologic unit that represents a single pedologic horizon in a sequence of strata (consolidated or non-consolidated). | geologicUnitpedostratigraphicUnit | pedostratigrafická jednotka | Geologická jednotka, ktorá predstavuje jeden pedologický horizont v slede vrstiev (spevnená alebo nespevnená) | geologicUnit
polarityChronostratigraphicUnit | polarity chronostratigraphic unit | Geologic unit defined by primary magnetic-polarity record imposed when the rock was deposited or crystallized during a specific interval of geologic time. | geologicUnitpolarityChronostratigraphicUnit | polaritná chronostratigrafická jednotka | Geologická jednotka definovaná záznamom o primárnej magnetickej polarite, ktorý vznikol, keď sa hornina usádzala alebo kryštalizovala počas určitého intervalu geologického času. | geologicUnit
4.2.3.11.   Geomorphologic Activity (GeomorphologicActivityValue)4.2.3.11.   Geomorfologická aktivita (GeomorphologicActivityValue)
Terms indicating the level of activity of a geomorphologic feature.Výrazy, ktorými sa vymedzuje úroveň aktivity geomorfologického prvku.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list GeomorphologicActivityValueHodnoty pre zoznam kódov GeomorphologicActivityValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
active | active | A geomorphologic process that is currently in a state of action, or that has been reactivated since a conventionally short period of time.active | aktívny | Geomorfologický proces, ktorý je v súčasnosti v stave činnosti alebo sa reaktivoval pred všeobecne krátkym časovým obdobím.
dormant | dormant | A geomorphologic process that has not shown signs of activity since a conventionally short period of time, and that could be reactivated by its original causes, or triggered by induced causes such as anthropogenic activities.dormant | spiaci | Geomorfologický proces, ktorý za všeobecne krátke časové obdobie neprejavil znaky činnosti a ktorý by sa mohol reaktivovať pôvodnými príčinami alebo spustiť vyvolanými príčinami, ako sú antropogénne činnosti.
reactivated | reactivated | A reactivated geomorphologic process is an active geomorphologic process which has been dormant.reactivated | reaktivovaný | Reaktivovaný geomorfologický proces je aktívny geomorfologický proces, ktorý bol spiaci.
stabilised | stabilised | A stabilized geomorphologic process is an inactive process which has been protected from its original causes by remedial measures.stabilised | stabilizovaný | Stabilizovaný geomorfologický proces je neaktívny proces, ktorý od jeho pôvodných príčin chránia nápravné opatrenia.
inactive | inactive | A relict or fossil geomorphologic process.inactive | neaktívny | Reliktný alebo fosílny geomorfologický proces.
4.2.3.12.   Lithology (LithologyValue)4.2.3.12.   Litológia (LithologyValue)
Terms describing the lithology.Výrazy, ktorými sa opisuje litológia.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Data providers may also use the narrower values specified for this code list in the INSPIRE Technical Guidance document on Geology.Poskytovatelia údajov môžu používať aj užšie hodnoty špecifikované pre tento zoznam kódov v technickom usmerňovacom dokumente INSPIRE o geológii.
This code list is hierarchical.Tento zoznam kódov je hierarchický.
Values for the code list LithologyValueHodnoty pre zoznam kódov LithologyValue
Value | Name | Definition | ParentHodnota | Názov | Definícia | Parent
compoundMaterial | compound material | An earth material composed of an aggregation of particles of earth material, possibly including other Compound Materials. |  compoundMaterial | zložený materiál | Zemský materiál tvorený nazhromaždenými časticami zemského materiálu, prípadne vrátane inými zloženými materiálmi. |  
anthropogenicMaterial | anthropogenic material | Material known to have artificial (human-related) origin; insufficient information to classify in more detail. | compoundMaterialanthropogenicMaterial | antropogénny materiál | Materiál, o ktorom sa vie, že má umelý (súvisiaci s človekom) pôvod; nie sú k dispozícii dostatočné informácie na bližšiu klasifikáciu. | compoundMaterial
anthropogenicConsolidatedMaterial | anthropogenic consolidated material | Consolidated material known to have artificial (human-related) origin. | anthropogenicMaterialanthropogenicConsolidatedMaterial | antropogénny spevnený materiál | Spevnený materiál, o ktorom sa vie, že má umelý (súvisiaci s človekom) pôvod. | anthropogenicMaterial
anthropogenicUnconsolidatedMaterial | anthropogenic unconsolidated material | Unconsolidated material known to have artificial (human-related) origin. | anthropogenicMaterialanthropogenicUnconsolidatedMaterial | antropogénny nespevnený materiál | Nespevnený materiál, o ktorom sa vie, že má umelý (súvisiaci s človekom) pôvod. | anthropogenicMaterial
breccia | breccia | Coarse-grained material composed of angular broken rock fragments; the fragments typically have sharp edges and unworn corners. | compoundMaterialbreccia | brekcia | Hrubozrnný materiál zložený z hranatých úlomkov hornín; úlomky majú zvyčajne ostré hrany a neobrúsené rohy. | compoundMaterial
compositeGenesisMaterial | composite genesis material | Material of unspecified consolidation state formed by geological modification of pre-existing materials outside the realm of igneous and sedimentary processes. | compoundMaterialcompositeGenesisMaterial | materiál polygenetického pôvodu | Materiál nešpecifikovaného stavu spevnenia, ktorý vznikol geologickou modifikáciou už existujúcich materiálov mimo sféry vulkanických a nánosových procesov. | compoundMaterial
compositeGenesisRock | composite genesis rock | Rock formed by geological modification of pre-existing rocks outside the realm of igneous and sedimentary processes. | compositeGenesisMaterialcompositeGenesisRock | hornina polygenetického pôvodu | Hornina, ktorá vznikla geologickou modifikáciou už existujúcich materiálov mimo sféry vulkanických a nánosových procesov. | compositeGenesisMaterial
faultRelatedMaterial | fault-related material | Material formed as a result of brittle faulting, composed of greater than 10 percent matrix; matrix is fine-grained material caused by tectonic grainsize reduction. | compositeGenesisMaterialfaultRelatedMaterial | materiál zlomomového pôvodu | Materiál vytvorený ako dôsledok krehkého zlomu zložený z viac ako 10-percentného matrixu; matrix je jemnozrnný materiál spôsobený tektonickou redukciou veľkosti zrna. | compositeGenesisMaterial
impactGeneratedMaterial | impact generated material | Material that contains features indicative of shock metamorphism, such as microscopic planar deformation features within grains or shatter cones, interpreted to be the result of extraterrestrial bolide impact. Includes breccias and melt rocks. | compositeGenesisMaterialimpactGeneratedmaterial | materiál impaktného pôvodu | Materiál, ktorý obsahuje prvky príznačné pre šokový metamorfizmus, ako napríklad prvky mikroskopickej plošnej deformácie v zrnách alebo nárazové kužele, ktoré sa interpretujú ako výsledok nárazu mimozemského bolidu. Zahŕňa brekcie a tavené horniny. | compositeGenesisMaterial
materialFormedInSurficialEnvironment | material formed in surficial environment | Material that is the product of weathering processes operating on pre-existing rocks or deposits, analogous to hydrothermal or metasomatic rocks, but formed at ambient Earth surface temperature and pressure. | compositeGenesisMaterialmaterialFormedInSurficialEnvironment | materiál vytvorený v povrchovom prostredí | Materiál, ktorý je výsledkom procesov zvetrávania, ktoré pôsobilo na už existujúce horniny alebo usadeniny, analogicky k hydrotermálnym alebo metasomatickým horninám, ale sa vytvoril pri teplote a tlaku obvyklých na povrchu Zeme. | compositeGenesisMaterial
rock | rock | Consolidated aggregate of one or more earth materials, or a body of undifferentiated mineral matter, or of solid organic material. | compoundMaterialrock | hornina | Spevnený celok jedného zemského materiálu alebo viacerých zemských materiálov, alebo útvar nerozlíšenej minerálnej hmoty alebo pevného organického materiálu. | compoundMaterial
aphanite | aphanite | Rock that is too fine grained to categorize in more detail. | rockaphanite | afanit | Hornina, ktorá je príliš jemnozrnná na bližšiu kategorizáciu. | rock
sedimentaryRock | sedimentary rock | Rock formed by accumulation and cementation of solid fragmental material deposited by air, water or ice, or as a result of other natural agents, such as precipitation from solution, the accumulation of organic material, or from biogenic processes, including secretion by organisms. | rocksedimentaryRock | sedimentárna hornina | Hornina vytvorená nahromadením a cementáciou pevného úlomkovitého materiálu, ktorý bol nanesený vetrom, vodou alebo ľadom alebo vplyvom iných prírodných síl, ako sú vyzrážanie z roztoku, nahromadenie organického materiálu, alebo z biogénnych procesov vrátane vylučovania organizmov. | rock
tuffite | tuffite | Rock consists of more than 50 percent particles of indeterminate pyroclastic or epiclastic origin and less than 75 percent particles of clearly pyroclastic origin. | rocktuffite | tufit | Hornina zložená z viac ako 50 % častíc neurčitého pyroklastického alebo epiklastického pôvodu a menej ako 75 % častíc čisto pyroklastického pôvodu. | rock
sedimentaryMaterial | sedimentary material | Material formed by accumulation of solid fragmental material deposited by air, water or ice, or material that accumulated by other natural agents such as chemical precipitation from solution or secretion by organisms. | compoundMaterialsedimentaryMaterial | sedimantárny materiál | Materiál vytvorený nahromadením pevného úlomkovitého materiálu, ktorý bol nanesený vetrom, vodou alebo ľadom, alebo materiál nahromadený inými prírodnými silami, ako sú chemické vyzrážanie z roztoku alebo vylučovanie organizmov. | compoundMaterial
carbonateSedimentaryMaterial | carbonate sedimentary material | Sedimentary material in which at least 50 percent of the primary and/or recrystallized constituents are composed of one (or more) of the carbonate minerals calcite, aragonite and dolomite, in particles of intrabasinal origin. | sedimentaryMaterialcarbonateSedimentaryMaterial | Karbonátový sedimentárny materiál | Usadený materiál, v ktorom je najmenej 50 % primárnych a/alebo rekryštalizovaných zložiek zložených z jedného (alebo viacerých) minerálov uhličitanu vápenatého – kalcit, aragonit a dolomit, v časticiach vnútropanvového pôvodu. | sedimentaryMaterial
chemicalSedimentaryMaterial | chemical sedimentary material | Sedimentary material that consists of at least 50 percent material produced by inorganic chemical processes within the basin of deposition. Includes inorganic siliceous, carbonate, evaporite, iron-rich, and phosphatic sediment classes. | sedimentaryMaterialchemicalSedimentaryMaterial | chemický sedimentárny materiál | Usadený materiál, ktorý sa skladá z najmenej 50 % materiálu, ktorý vznikol anorganickými chemickými procesmi v rámci sedimentačnej panvy. Zahŕňa anorganické kremičité, uhličitanové, evaporitové, železné a fosforové sedimentačné triedy. | sedimentaryMaterial
clasticSedimentaryMaterial | clastic sedimentary material | Sedimentary material of unspecified consolidation state in which at least 50 percent of the constituent particles were derived from erosion, weathering, or mass-wasting of pre-existing earth materials, and transported to the place of deposition by mechanical agents such as water, wind, ice and gravity. | sedimentaryMaterialclasticSedimentaryMaterial | klastický sedimentárny materiál | Usadené materiály nešpecifikovaného stavu spevnenia, v ktorých najmenej 50 % častíc vzniklo vplyvom erózie, zvetrávania alebo masovým ničením už existujúcich zemských materiálov, ktoré boli potom prepravené na miesto usádzania mechanickými silami, ako sú voda, vietor, ľad a gravitácia. | sedimentaryMaterial
nonClasticSiliceousSedimentaryMaterial | non-clastic siliceous sedimentary material | Sedimentary material that consists of at least 50 percent silicate mineral material, deposited directly by chemical or biological processes at the depositional surface, or in particles formed by chemical or biological processes within the basin of deposition. | sedimentaryMaterialnonClasticSiliceousSedimentaryMaterial | neklastický kremičitý sedimentárny materiál | Usadený materiál, ktorý je zložený najmenej z 50 % silikátového minerálneho materiálu, ktorý bol nanesený priamo chemickými alebo biologickými procesmi na nánosový povrch, alebo v časticiach vytvorených chemickými alebo biologickými procesmi v sedimentačnej panve. | sedimentaryMaterial
organicRichSedimentaryMaterial | organic rich sedimentary material | Sedimentary material in which 50 percent or more of the primary sedimentary material is organic carbon. | sedimentaryMaterialorganicRichSedimentaryMaterial | organicky bohatý sedimentárny materiál | Usadený materiál, v ktorom 50 % alebo viac primárneho sedimentu tvorí organický uhlík. | sedimentaryMaterial
igneousMaterial | igneous material | Earth material formed as a result of igneous processes, e.g. intrusion and cooling of magma in the crust, volcanic eruption. | compoundMaterialigneousMaterial | magmatický materiál | Zemský materiál vytvorený vplyvom magmatických procesov, napr. preniknutím a ochladnutím magmy v kôre, sopečnou erupciou. | compoundMaterial
fragmentalIgneousMaterial | fragmental igneous material | Igneous material of unspecified consolidation state in which greater than 75 percent of the rock consists of fragments produced as a result of igneous rock-forming process. | igneousMaterialfragmentalIgneousMaterial | úlomkovitý magmatický materiál | Magmatický materiál nešpecifikovaného stavu spevnenia, v ktorom viac ako 75 % horniny pozostáva z úlomkov, ktoré vznikli vplyvom magmatických horninotvorných procesov. | igneousMaterial
acidicIgneousMaterial | acidic igneous material | Igneous material with more than 63 percent SiO2. | igneousMaterialacidicIgneousMaterial | kyslý magmatický materiál | Magmatický materiál s viac ako 63 % SiO2. | igneousMaterial
basicIgneousMaterial | basic igneous material | Igneous material with between 45 and 52 percent SiO2. | igneousMaterialbasicIgneousMaterial | zásaditý magmatický materiál | Magmatický materiál, v ktorom je od 45 % do 52 % SiO2. | igneousMaterial
igneousRock | igneous rock | Rock formed as a result of igneous processes, for example intrusion and cooling of magma in the crust, or volcanic eruption. | igneousMaterialigneousRock | magmatická hornina | Hornina vytvorená ako výsledok magmatických procesov, napr. preniknutím a ochladnutím magmy v kôre alebo sopečnou erupciou. | igneousMaterial
intermediateCompositionIgneousMaterial | intermediate composition igneous material | Igneous material with between 52 and 63 percent SiO2. | igneousMaterialintermediateCompositionIgneousMaterial | intermediárny zložený magmatický materiál | Magmatický materiál, v ktorom je od 52 % do 63 % SiO2. | igneousMaterial
unconsolidatedMaterial | unconsolidated material | CompoundMaterial composed of an aggregation of particles that do not adhere to each other strongly enough that the aggregate can be considered a solid in its own right. | compoundMaterialunconsolidatedMaterial | nespevnený materiál | CompoundMaterial zložený z nahromadenia častíc, ktoré k sebe nepriliehajú dostatočne silno na to, aby sa nahromadenie mohlo považovať za spevnené. | compoundMaterial
naturalUnconsolidatedMaterial | natural unconsolidated material | Unconsolidated material known to have natural, i.e. not human-made, origin. | unconsolidatedMaterialnaturalUnconsolidatedMaterial | prírodný nespevnený materiál | Nespevnený materiál, o ktorom sa vie, že má prírodný, t. j. nie človekom vytvorený, pôvod. | unconsolidatedMaterial
sediment | sediment | Unconsolidated material consisting of an aggregation of particles transported or deposited by air, water or ice, or that accumulated by other natural agents, such as chemical precipitation, and that forms in layers on the Earth's surface. | naturalUnconsolidatedMaterialsediment | sediment | Nespevnený materiál zložený z nahromadenia častíc, ktoré boli nanesené vetrom, vodou alebo ľadom, alebo nahromadený inými prírodnými silami, ako je chemické vyzrážanie, a ktorý sa formuje do vrstiev na povrchu Zeme. | naturalUnconsolidatedMaterial
4.2.3.13.   Mapping Frame (MappingFrameValue)4.2.3.13.   Mapovací rámec (MappingFrameValue)
Terms indicating the surface on which the MappedFeature is projected.Výrazy označujúce povrch, na ktorom sa projektuje MappedFeature.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list MappingFrameValueHodnoty pre zoznam kódov MappingFrameValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
baseOfQuaternary | base of quaternary | Base of the predominantely unconsolidated sedimentary material of Quaternary age.baseOfQuaternary | základňa štvrtohôr | Základňa prevažne nespevnených sedimentov z obdobia štvrtohôr.
surfaceGeology | surface geology | Bedrock and superficial deposits that would be visible if the overlying soil was removed or are exposed at the topographic surface.surfaceGeology | geológia povrchu | Skalné podložie a povrchové usadeniny, ktoré by boli viditeľné, ak by sa odstránila pôda navrchu, alebo sú odkryté na topografickom povrchu,
topOfBasement | top of basement | The surface in the crust of the Earth below sedimentary or volcanic deposits, or tectonically transported rock unit.topOfBasement | povrch basementu | Povrch v kôre Zeme pod sedimentárnymi alebo sopečnými usadeninami alebo tektonicky prenesená jednotka horniny.
topOfBedrock | top of bedrock | Top surface of the usually solid rock that may either be exposed at the topographic surface or covered by other unconsolidated deposits.topOfBedrock | povrch skalného podložia | Najvrchnejší povrch zvyčajne pevnej horniny, ktorá môže byť odkrytá na topografickom povrchu alebo zakrytá inými nespevnenými usadeninami.
4.2.3.14.   Natural Geomorphologic Feature Type (NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue)4.2.3.14.   Typ prírodného geomorfologického prvku (NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue)
Terms describing the type of natural geomorphologic feature.Výrazy, ktorými sa opisuje typ prírodného geomorfologického prvku.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list NaturalGeomorphologicFeatureTypeValueHodnoty pre zoznam kódov NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
naturalGeomorphologicFeature | natural geomorphologic feature | A geomorphologic feature produced by the natural dynamics.naturalGeomorphologicFeature | prírodný geomorfologický prvok | Geomorfologický prvok vytvorený prírodnou dynamikou.
drainagePattern | drainage pattern | The configuration or arrangement of stream courses in an area, including gullies or first-order channelized flow areas, higher order tributaries, and main streams.drainagePattern | riečna sieť | Konfigurácia alebo usporiadanie tokov v oblasti vrátane kanálov alebo oblastí s regulovanými tokmi prvého rádu, prítokov vyššieho rádu a hlavných tokov.
constructionalFeature | constructional feature | Site of a landform that owes its origin, form, position, or general character to depositional (aggradational) processes, such as the accumulation of sedimentconstructionalFeature | konštrukčný prvok | Miesto na zemskom povrchu, ktorého pôvod, tvar, poloha alebo všeobecný charakter vznikli nánosovými (naplaveninovými) procesmi, ako je hromadenie usadenín.
destructionalFeature | destructional feature | Site of a landform that owes its origin, form, position, or general character to the removal of material by erosion and weathering (degradation) processes resulting from the wearing-down or away of the land surface.destructionalFeature | deštrukčný prvok | Miesto na zemskom povrchu, ktorého pôvod, tvar, poloha alebo všeobecný charakter vznikli odstránením materiálu eróznymi a zvetrávacími (degradačnými) procesmi vyplývajúcimi zo zodratia alebo obdratia zemského povrchu.
degradationFeature | degradation feature | A geomorphologic feature resulting from the wearing down or away, and the general lowering or reduction, of the Earth's surface by natural processes of weathering and erosion, and which may infer the processes of transportation of sediment.degradationFeature | degradačný prvok | Geomorfologický prvok vyplývajúci zo zodratia alebo obdratia a všeobecného zníženia alebo zmenšenia povrchu Zeme v dôsledku prírodných procesov zvetrávania a erózie, z ktorého možno odvodiť procesy prenosu usadenín.
relic | relic | A landform that has survived decay or disintegration, or one that has been left behind after the disappearance of the greater part of its substance such as a remnant island.relic | relikt | Charakter terénu, ktorý prežil úpadok alebo rozpad alebo ktorý zostal po zmiznutí väčšej časti svojej podstaty, ako napríklad zvyšný ostrov.
exhumedFeature | exhumed feature | Formerly buried landforms, geomorphologic surfaces, or paleosols that have been re-exposed by erosion of the covering mantle.exhumedFeature | exhumovaný prvok | Predtým pochované charaktery terénu, geomorfologické povrchy alebo fosílne pôdy, ktoré boli opäť odkryté eróziou krycieho plášťa.
buriedFeature | buried feature | Landforms, geomorphologic surfaces, or paleosols covered by younger sediments.buriedFeature | pochovaný prvok | Charaktery terénu, geomorfologické povrchy alebo fosílne pôdy pokryté mladšími usadeninami.
pediment | pediment | A gently sloping erosional surface developed at the foot of a receding hill or mountain slope, commonly with a slightly concave-upward profile, that cross-cuts rock or sediment strata that extend beneath adjacent uplands.pediment | pediment | Mierne klesajúci erózny povrch, ktorý vznikol na úpätí ustupujúceho kopca alebo horského svahu, zvyčajne s mierne dohora konkávnym profilom, a ktorý pretína vrstvy hornín alebo usadenín, ktoré sa rozprestierajú pod priľahlou pahorkatinou.
erosional | erosional features | A land surface shaped by the action of erosion, especially by running water.erosional | erózne prvky | Zemský povrch vytvarovaný činnosťou erózie, najmä tečúcou vodou.
hill | hill | A generic term for an elevated area of the land surface, rising at least 30 metres to as much as 300 metres above surrounding lowlands, usually with a nominal summit area relative to bounding slopes, a well-defined, rounded outline and slopes that generally exceed 15 percent.hill | kopec | Všeobecný výraz pre vyvýšenú oblasť zemského povrchu, ktorá sa dvíha najmenej 30 metrov až 300 metrov nad okolitú nížinu, zvyčajne s nominálnou oblasťou vrcholu vo vzťahu k hraničiacim svahom, s vyhraneným, okrúhlym obrysom a svahmi, ktoré všeobecne presahujú 15 %.
interfluve | interfluve | A geomorphologic component of hills consisting of the uppermost, comparatively level or gently sloped area of a hill; shoulders of back wearing hill slopes can narrow the upland or merge resulting in a strongly convex shape.interfluve | medziriečie (interfluvium) | Geomorfologická zložka kopcov, ktorú tvorí najvyššia, pomerne plochá alebo mierne sa zvažujúca oblasť kopca; úbočia svahov chrbtových kopcov môžu zúžiť vysočinu alebo sa zlúčiť, čo vedie k veľmi konvexnému tvaru.
crest | crest | A geomorphologic component of hills consisting of the convex slopes (perpendicular to the contour) that form the narrow, roughly linear top area of a hill, ridge, or other upland where shoulders have converged to the extent that little or no summit remains; dominated by erosion, slope wash and mass movement processes and sedimentscrest | hrebeň | Geomorfologická zložka kopcov, ktorú tvoria konvexné svahy (kolmé k vrstevnici), ktoré formujú úzku, približne lineárnu vrchnú oblasť kopca, chrbta alebo inej vyvýšeniny, kde sa úbočia priblížili do takej miery, že zostal malý alebo žiadny vrchol; dominuje mu erózia, svahová suť a procesy masového pohybu a usadeniny.
headSlope | head slope | A geomorphologic component of hills consisting of a laterally concave area of a hillside, especially at the head of a drainage way, resulting in converging overland water flow.headSlope | čelný svah (záverový svah) | Geomorfologická zložka kopcov, ktorú tvorí bočne konkávna oblasť stráne, najmä v prednej časti odvodňovacej cesty, čo vedie k zbiehaniu povrchového toku vody.
sideSlope | side slope | A geomorphologic component of hills consisting of a laterally planar area of a hillside, resulting in predominantly parallel overland water flow. Contour lines generally form straight lines.sideSlope | bočný svah | Geomorfologická zložka kopcov, ktorú tvorí bočne rovinná oblasť stráne, čo vedie k prevažne paralelnému povrchovému toku vody. Čiary vrstevníc tvoria obvykle rovné čiary.
noseSlope | nose slope | A geomorphologic component of hills consisting of the projecting end (laterally convex area) of a hillside, resulting in predominantly divergent overland water flow; contour lines generally form convex curves.noseSlope | ostroh (nosový svah) | Geomorfologická zložka kopcov, ktorú tvorí projektovaný koniec (bočne konvexná oblasť) stráne, čo vedie k prevažne divergentnému povrchovému toku vody; čiary vrstevníc tvoria obvykle konvexné krivky.
freeFace | free face | A geomorphologic component of hills and mountains consisting of an outcrop of bare rock that sheds rock fragments and other sediments to, and commonly stands more steeply than the angle of repose of, the colluvial slope immediately below; most commonly found on shoulder and back slope positions, and can comprise part or all of a nose slope or side slope.freeFace | uzáver svahu | Geomorfologická zložka kopcov a vrchov, ktorú tvorí východ holej horniny a z ktorej padajú skalné úlomky a iné usadeniny, a väčšinou je strmšia ako prirodzený uhol koluviálneho svahu tesne pod ňou; najbežnejšie sa nachádza na miestach úbočí a zadných svahov a môže zahŕňať časť nosového svahu alebo bočného svahu alebo celý nosový svah alebo bočný svah.
baseSlope | base slope | A geomorphologic component of hills consisting of the concave to linear slope (perpendicular to the contour) which, regardless of the lateral shape, is an area that forms an apron or wedge at the bottom of a hillside dominated by colluvial and slope wash processes and sedimentsbaseSlope | úpätie svahu | Geomorfologická zložka kopcov, ktorú tvorí konkávny až lineárny svah (kolmý k vrstevnici), ktorý bez ohľadu na laterálny tvar je oblasťou tvoriacou plošinu alebo klin v spodnej časti úbočia, a ktorej dominujú koluviálne a svahové odvodňovacie procesy a usadeniny.
mountain | mountain | A generic term for an elevated area of the land surface, rising more than 300 metres above surrounding lowlands, usually with a nominal summit area relative to bounding slopes and generally with steep sides (greater than 25 percent slope) with or without considerable bare-rock exposed.mountain | pohorie | Všeobecný výraz pre vyvýšenú oblasť zemského povrchu, ktorá sa dvíha viac ako 300 metrov nad okolitú nížinu, zvyčajne s nominálnou oblasťou vrcholu vo vzťahu k hraničiacim svahom a obvykle so strmými stranami (sklon väčší ako 25 %) s odkrytou holou skalou alebo bez nej.
mountaintop | mountaintop | A geomorphologic component of mountains consisting of the uppermost, comparatively level or gently sloped area of mountains, characterized by relatively short, simple slopes composed of bare rock, residuum, or short-transport colluvial sediments.mountaintop | horský vrchol | Geomorfologická zložka vrchov, ktorú tvorí najvyššia, pomerne rovná alebo mierne klesajúca oblasť vrchov a ktorú charakterizujú relatívne krátke, jednoduché svahy tvorené holou skalou, zvyškami alebo koluviálnymi usadeninami s krátkym prenosom.
mountainslope | mountainslope | A part of a mountain between the summit and the foot.mountainslope | horský svah | Časť hôr medzi vrcholom a úpätím.
mountainflank | mountainflank | A geomorphologic component of mountains characterized by very long, complex back slopes with comparatively high slope gradients and composed of highly-diverse colluvial sediment mantles, rock outcrops or structural benches.mountainflank | horské úbočie | Geomorfologická zložka vrchov charakterizovaná veľmi dlhými, komplexnými zadnými svahmi s pomerne vysokými sklonmi a zložená z veľmi rozdielnych koluviálnych usadeninových plášťov, východov hornín alebo štrukturálnych lavíc.
mountainbase | mountainbase | A geomorphologic component of mountains consisting of the strongly to slightly concave colluvial apron or wedge at the bottom of mountain slopes.mountainbase | horské úpätie | Geomorfologická zložka vrchov, ktorú tvorí silno až mierne konkávna koluviálna plošina alebo klin na úpätí horských svahov.
depression | depression | Any relatively sunken part of the Earth's surface; especially a low-lying area surrounded by higher ground.depression | priehlbina | Akákoľvek relatívne prepadnutá časť povrchu Zeme; najmä nízko ležiaca oblasť obklopená vyšším územím.
plain | plain | Any flat area, large or small, at a low elevation; specifically an extensive region of comparatively smooth and level or gently undulaing land, having few or no prominent surface irregularities but sometimes having a considerable slope, and usually at a low elevation with reference to surrounding areas.plain | planina | Akákoľvek plochá veľká alebo malá oblasť s nízkou výškou; najmä rozsiahly región pomerne plynulého a rovného alebo mierne zvlneného terénu, ktorý má málo nerovností na teréne alebo žiadne, ale niekedy má značný sklon a zvyčajne nízku výšku s ohľadom na okolité oblasti.
tectonicStructural | tectonic and structural features | Geomorphologic landscapes and landforms related to regional or local bedrock structures, or crustal movement; and geomorphologic landscapes and landforms related dominantly to water erosion but excluding perennial, channel flow (i.e. fluvial, glaciofluvial), or eolian erosion.tectonicStructural | tektonické a štrukturálne prvky | Geomorfologické vlastnosti krajiny a charaktery terénu súvisiace s regionálnymi alebo miestnymi štruktúrami skalných podloží alebo pohybom kôry; a geomorfologické vlastnosti krajiny a charaktery terénu súvisiace hlavne s vodnou eróziou ale bez celoročného, žľabového toku (t. j. fluviálny, glaciofluviálny) alebo eolickej erózie.
volcanic | volcanic features | Geomorphologic landscapes and landforms related to the deep seated (igneous) processes by which magma and associated gases rise through the crust and are extruded onto the earth's surface and into the atmosphere.volcanic | vulkanické prvky | Geomorfologické vlastnosti krajiny a charaktery terénu súvisiace s hlboko usadenými (magmatickými) procesmi, v dôsledku ktorých magma a súvisiace plyny stúpajú cez kôru a sú vytláčané na zemský povrch a do atmosféry.
hydrothermal | hydrothermal features | Geomorphologic landscapes and landforms related to hydrothermal processes.hydrothermal | hydrotermálne prvky | Geomorfologické vlastnosti krajiny a charaktery terénu súvisiace s hydrotermálnymi procesmi.
erosionSurface | erosion surface | Geomorphologic landscapes and landforms related dominantly to water erosion but excluding perennial channel flow (i.e. fluvial, glaciofluvial) or eolian erosion.erosionSurface | erózny povrch | Geomorfologické vlastnosti krajiny a charaktery terénu súvisiace hlavne s vodnou eróziou ale bez celoročného žľabového toku (t. j. fluviálny, glaciofluviálny) alebo eolickej erózie.
slopeGravitational | slope and gravitational features | Geomorphologic landscapes and landforms related to slope environments; geomorphologic landscapes and landforms developed under the action of the gravitational force.slopeGravitational | svahové a gravitačné prvky | Geomorfologické vlastnosti krajiny a charaktery terénu súvisiace s prostredím svahov; geomorfologické vlastnosti krajiny a charaktery terénu, ktoré vznikli pôsobením gravitačnej sily.
nivalPeriglacialPermafrost | nival, periglacial and permafrost features | Geomorphologic landscapes and landforms related to snow, non-glacial, cold climate environments; geomorphologic landscapes and landforms occurring in the vicinity of glaciers and ice sheets; geomorphologic landscapes and landforms related to ground, soil, or rock that remains at or below 0° C for at least two years.nivalPeriglacialPermafrost | snežné, periglaciálne a permafrostové prvky | Geomorfologické vlastnosti krajiny a charaktery terénu súvisiace so snežným, neľadovcovým prostredím s chladnou klímou; geomorfologické vlastnosti krajiny a charaktery terénu, ktoré sa nachádzajú v blízkosti ľadovcov a ľadovcových príkrovov; geomorfologické vlastnosti krajiny a charaktery terénu súvisiace s terénom, pôdou alebo horninou, ktoré zostávajú v teplote 0 °C alebo v nižšej teplote najmenej dva roky.
glacial | glacial, glaciofluvial, glaciolacustrine and glaciomarine features | Geomorphologic landscapes and landforms related to to glacial, glaciofluvial, glaciolacustrine and glaciomarine environments.glacial | glaciálne, glaciofluviálne, glaciocilimnické a glacimarínne prvky | Geomorfologické vlastnosti krajiny a charaktery terénu súvisiace s glaciálnymi, glaciofluviálnymi, glaciojazernými a glaciomorskými prostrediami.
eolian | eolian features | Geomorphologic landscapes and landforms related to wind-dominated environments.eolian | eolické prvky | Geomorfologické vlastnosti krajiny a charaktery terénu súvisiace s prostrediami, v ktorých prevláda vietor.
marineLittoralCoastalWetland | marine, littoral and coastal wetlands features | Geomorphologic landscapes and landforms related to wave or tidal dynamics developed in marine, shallow marine, near-shore and littoral zone environments, and those related to vegetated and / or shallow wet areasmarineLittoralCoastalWetland | morské, litorálne a pobrežné mokraďové prvky | Geomorfologické vlastnosti krajiny a charaktery terénu súvisiace s vlnovou alebo prílivovou dynamikou v morských, plytkých morských prostrediach, prostrediach blízko pobrežia a prímorských prostrediach a súvisiace s oblasťami pokrytými vegetáciou a/alebo plytkými mokrými oblasťami.
karstChemicalWeathering | karst and chemical weathering features | Geomorphologic landscapes and landforms dominated by mineral dissolution, and commonly, subsurface drainage.karstChemicalWeathering | krasové prvky a prvky chemického zvetrávania | Geomorfologické vlastnosti krajiny a charaktery terénu, v ktorých prevláda minerálny rozklad a často odvodňovanie pod povrchom.
alluvialFluvial | alluvial and fluvial features | Geomorphologic landscapes and landforms dominantly related to concentrated water flow (channel flow).alluvialFluvial | aluviálne a fluviálne prvky | Geomorfologické vlastnosti krajiny a charaktery terénu, ktoré súvisia hlavne s koncentrovaným tokom vody (žľabový tok).
lacustrine | lacustrine features | Geomorphologic landscapes and landforms related to inland permanent water bodies (lakes).lacustrine | jazerné prvky | Geomorfologické vlastnosti krajiny a charaktery terénu súvisiace s vnútrozemskými trvalými vodnými útvarmi (jazerá).
impact | impact features | Geomorphologic landscapes and landforms related to the impact of extraterrestrial material on the Earth's surface.impact | prvky nárazu | Geomorfologické vlastnosti krajiny a charaktery terénu súvisiace s nárazom mimozemského materiálu na povrch Zeme.
4.2.3.15.   Thematic Class (ThematicClassValue)4.2.3.15.   Tematická trieda (ThematicClassValue)
Values for thematic classification of geologic features.Hodnoty pre tematickú klasifikáciu geologických prvkov.
The allowed values for this code list comprise any values defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov.
4.2.3.16.   Thematic Classification (ThematicClassificationValue)4.2.3.16.   Tematická klasifikácia (ThematicClassificationValue)
List of thematic classifications for geologic features.Zoznam tematických klasifikácií pre geologické prvky.
The allowed values for this code list comprise any values defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov.
4.3.   Geophysics4.3.   Geofyzika
4.3.1.   Spatial object types4.3.1.   Typy priestorových objektov
The package Geophysics contains the following spatial object types:Balík Geofyzika obsahuje tieto typy priestorových objektov:
— | Campaign— | Kampaň
— | Geophysical Measurement— | Geofyzikálne meranie
— | Geophysical Object— | Geofyzikálny objekt
— | Geophysical Object Set— | Geofyzikálny súbor objektov
— | Geophysical Profile— | Geofyzikálny profil
— | Geophysical Station— | Geofyzikálna stanica
— | Geophysical Swath— | Geofyzikálny pás
4.3.1.1.   Campaign (Campaign)4.3.1.1.   Kampaň (Campaign)
Geophysical activity extending over a limited time range and limited area for producing similar geophysical measurements, processing results or models.Geofyzikálna činnosť počas obmedzeného časového rozsahu a v obmedzenej oblasti s cieľom uskutočniť paralelné geofyzikálne merania, spracovať výsledky alebo modely.
This type is a sub-type of GeophObjectSet.Tento typ je subtypom GeophObjectSet.
Attributes of the spatial object type CampaignAtribúty typu priestorových objektov Campaign
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
campaignType | Type of activity to produce data. | CampaignTypeValue |  campaignType | Typ činnosti na produkciu údajov. | CampaignTypeValue |  
surveyType | Type of geophysical survey. | SurveyTypeValue |  surveyType | Typ geofyzikálneho prieskumu. | SurveyTypeValue |  
client | Party for which data was created. | RelatedParty | voidableclient | Strana, pre ktorú boli údaje vytvorené. | RelatedParty | voidable
contractor | Party by which data was created. | RelatedParty | voidablecontractor | Strana, ktorá vytvorila údaje. | RelatedParty | voidable
Constraints of the spatial object type CampaignObmedzenia typu priestorových objektov Campaign
The shape attribute shall be of type GM_Surface.Atribút tvaru je typom GM_Surface.
4.3.1.2.   Geophysical Object (GeophObject)4.3.1.2.   Geofyzikálny objekt (GeophObject)
A generic class for geophysical objects.Všeobecná trieda pre geofyzikálne objekty.
This type is a sub-type of SF_SpatialSamplingFeature.Tento typ je subtypom SF_SpatialSamplingFeature.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type GeophObjectAtribúty typu priestorových objektov GeophObject
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
citation | Citation of geophysical documentation. | DocumentCitation |  citation | Citácia geofyzikálnej dokumentácie. | DocumentCitation |  
projectedGeometry | 2D projection of the feature to the ground surface (as a representative point, curve or bounding polygon) to be used by an INSPIRE view service to display the spatial object location on a map. | GM_Object |  projectedGeometry | Dvojrozmerná projekcia prvku na zemský povrch (ako reprezentatívny bod, krivka alebo ohraničujúci polygón), ktorá sa použije v rámci služby INSPIRE na zobrazenie polohy priestorového objektu na mape. | GM_Object |  
verticalExtent | Vertical extent of the range of interest. | EX_VerticalExtent | voidableverticalExtent | Vertikálny rozmer rozsahu záujmu. | EX_VerticalExtent | voidable
distributionInfo | Distribution metadata. | MD_Distributor | voidabledistributionInfo | Distribučné metaúdaje. | MD_Distributor | voidable
largerWork | Identifier of a larger work data set, typically a campaign or project. | Identifier | voidablelargerWork | Identifikátor väčšieho súboru pracovných údajov, zvyčajne výpravy alebo projektu. | Identifier | voidable
Constraints of the spatial object type GeophObjectObmedzenia typu priestorových objektov GeophObject
The projectedGeometry attribute shall be of type GM_Point, GM_Curve or GM_Surface.Atribút projectedGeometry je typom GM_Point, GM_Curve alebo GM_Surface.
4.3.1.3.   Geophysical Measurement (GeophMeasurement)4.3.1.3.   Geofyzikálne meranie (GeophMeasurement)
A generic spatial object type for geophysical measurements.Všeobecný typ priestorových objektov pre geofyzikálne merania.
This type is a sub-type of GeophObject.Tento typ je subtypom GeophObject.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type GeophMeasurementAtribúty typu priestorových objektov GeophMeasurement
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
relatedModel | Identifier of the geophysical model that was created from the measurement. | Identifier | voidablerelatedModel | Identifikátor geofyzikálneho modelu, ktorý bol vytvorený z merania. | Identifier | voidable
platformType | Platform from which the measurement was carried out. | PlatformTypeValue |  platformType | Platforma, z ktorej sa vykonalo meranie. | PlatformTypeValue |  
relatedNetwork | Name of a national or international observation network to which the facility belongs, or to which measured data is reported. | NetworkNameValue | voidablerelatedNetwork | Názov vnútroštátnej alebo medzinárodnej pozorovateľskej siete, do ktorej zariadenie patrí alebo ktorej sa merané údaje nahlasujú. | NetworkNameValue | voidable
4.3.1.4.   Geophysical Object Set (GeophObjectSet)4.3.1.4.   Súbor geofyzikálnych objektov (GeophObjectSet)
A generic class for collections of geophysical objects.Všeobecná trieda pre zbierky geofyzikálnych objektov.
This type is a sub-type of SF_SpatialSamplingFeature.Tento typ je subtypom SF_SpatialSamplingFeature.
Attributes of the spatial object type GeophObjectSetAtribúty typu priestorových objektov GeophObjectSet
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
citation | Citation of geophysical documentation. | DocumentCitation |  citation | Citácia geofyzikálnej dokumentácie. | DocumentCitation |  
verticalExtent | Vertical extent of the range of interest. | EX_VerticalExtent | voidableverticalExtent | Vertikálny rozmer rozsahu záujmu. | EX_VerticalExtent | voidable
distributionInfo | Distribution metadata. | MD_Distributor | voidabledistributionInfo | Distribučné metaúdaje. | MD_Distributor | voidable
projectedGeometry | 2D projection of the feature to the ground surface (as a representative point, curve or bounding polygon) to be used by an INSPIRE view service to display the spatial object on a map. | GM_Object |  projectedGeometry | Dvojrozmerná projekcia prvku na zemský povrch (ako reprezentatívny bod, krivka alebo ohraničujúci polygón), ktorá sa použije v rámci služby INSPIRE na zobrazenie priestorového objektu na mape. | GM_Object |  
largerWork | Identifier of a larger work data set. | Identifier | voidablelargerWork | Identifikátor väčšieho súboru pracovných údajov. | Identifier | voidable
Constraints of the spatial object type GeophObjectSetObmedzenia typu priestorových objektov GeophObjectSet
The projectedGeometry attribute shall be of type GM_Point, GM_Curve or GM_Surface.Atribút projectedGeometry je typom GM_Point, GM_Curve alebo GM_Surface.
4.3.1.5.   Geophysical Profile (GeophProfile)4.3.1.5.   Geofyzikálny profil (GeophProfile)
A geophysical measurement spatially referenced to a curve.Geofyzikálne meranie priestorovo priradené krivke.
This type is a sub-type of GeophMeasurement.Tento typ je subtypom GeophMeasurement.
Attributes of the spatial object type GeophProfileAtribúty typu priestorových objektov GeophProfile
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
profileType | Type of geophysical profile. | ProfileTypeValue |  profileType | Typ geofyzikálneho profilu. | ProfileTypeValue |  
Constraints of the spatial object type GeophProfileObmedzenia typu priestorových objektov GeophProfile
The shape attribute shall be of type GM_Curve.Atribút tvaru je typom GM_Curve.
4.3.1.6.   Geophysical Station (GeophStation)4.3.1.6.   Geofyzikálna stanica (GeophStation)
Geophysical measurement spatially referenced to a single point location.Geofyzikálne meranie priestorovo priradené k polohe jedného bodu.
This type is a sub-type of GeophMeasurement.Tento typ je subtypom GeophMeasurement.
Attributes of the spatial object type GeophStationAtribúty typu priestorových objektov GeophStation
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
stationType | Type of geophysical station. | StationTypeValue |  stationType | Typ geofyzikálnej stanice. | StationTypeValue |  
stationRank | Geophysical stations may be part of a hierarchical system. Rank is proportional to the importance of a station. | StationRankValue | voidablestationRank | Geofyzikálne stanice môžu byť súčasťou hierarchického systému. Postavenie je úmerné významu stanice. | StationRankValue | voidable
Constraints of the spatial object type GeophStationObmedzenia typu priestorových objektov GeophStation
The shape attribute shall be of type GM_Point.Atribút tvaru je typom GM_Point.
4.3.1.7.   Geophysical Swath (GeophSwath)4.3.1.7.   Geofyzikálny pás (GeophSwath)
A geophysical measurement spatially referenced to a surface.Geofyzikálne meranie priestorovo priradené povrchu.
This type is a sub-type of GeophMeasurement.Tento typ je subtypom GeophMeasurement.
Attributes of the spatial object type GeophSwathAtribúty typu priestorových objektov GeophSwath
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
swathType | Type of geophysical swath. | SwathTypeValue |  swathType | Typ geofyzikálneho pásu. | SwathTypeValue |  
Constraints of the spatial object type GeophSwathObmedzenia typu priestorových objektov GeophSwath
The shape attribute shall be of type GM_Surface.Atribút tvaru je typom GM_Surface.
4.3.2.   Code lists4.3.2.   Zoznamy kódov
4.3.2.1.   Campaign Type (CampaignTypeValue)4.3.2.1.   Typ kampane (CampaignTypeValue)
A type of geophysical campaign.Typ geofyzikálnej výpravy.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list CampaignTypeValueHodnoty pre zoznam kódov CampaignTypeValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
measurement | measurement | Field data acquisition campaign.measurement | meranie | Výprava na zber údajov v teréne.
4.3.2.2.   Network Name (NetworkNameValue)4.3.2.2.   Názov siete (NetworkNameValue)
A name of geophysical network.Názov geofyzikálnej siete.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list NetworkNameValueHodnoty pre zoznam kódov NetworkNameValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
GSN | GSN | Global Seismographic NetworkGSN | GSN | Global Seismographic Network
IMS | IMS | IMS Seismological networkIMS | IMS | IMS Seismological network
INTERMAGNET | INTERMAGNET | International Real-time Magnetic Observatory NetworkINTERMAGNET | INTERMAGNET | International Real-time Magnetic Observatory Network
UEGN | UEGN | Unified European Gravity NetworkUEGN | UEGN | Unified European Gravity Network
WDC | WDC | World Data CenterWDC | WDC | World Data Center
4.3.2.3.   Platform Type (PlatformTypeValue)4.3.2.3.   Typ platformy (PlatformTypeValue)
A platform on which data acquisision was carried out.Platforma, na ktorej sa vykonal zber údajov.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list PlatformTypeValueHodnoty pre zoznam kódov PlatformTypeValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
ground | ground | Ground based measurement.ground | zem | Meranie na zemi.
landVehicle | land vehicle | Measurement carried out from a land vehicle.landVehicle | pozemné vozidlo | Meranie vykonané z pozemného vozidla.
fixedWingAirplane | fixed-wing airplane | Measurement carried out from fixed-wing airplane.fixedWingAirplane | lietadlo s pevnými krídlami | Meranie vykonané z lietadla s pevnými krídlami.
helicopter | helicopter | Measurement carried out from helicopter.helicopter | helikoptéra | Meranie vykonané z helikoptéry.
seafloor | seafloor | Seafloor-based measurement.seafloor | morské dno | Meranie na morskom dne.
researchVessel | research vessel | Measurement carried out from a ship.researchVessel | výskumné plavidlo | Meranie vykonané z lode.
satellite | satellite | Measurement carried out from satellite.satellite | satelit | Meranie vykonané zo satelitu.
4.3.2.4.   Profile Type (ProfileTypeValue)4.3.2.4.   Typ profilu (ProfileTypeValue)
Type of geophysical profile.Typ geofyzikálneho profilu.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list ProfileTypeValueHodnoty pre zoznam kódov ProfileTypeValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
boreholeLogging | borehole logging | Geophysical measurement along the axis of a borehole carried out with a special logging device.boreholeLogging | karotáž | Geofyzikálne meranie pozdĺž osi vrtu vykonané so špeciálnym karotážnym prístrojom.
multielectrodeDCProfile | multi-electrode dc profile | DC resistivity and/or chargability (IP) measurement carried out along a profile with a larger set of electrodes. Also known as 2D resistivity tomography.multielectrodeDCProfile | multielektródové profilové meranie | Meranie merného odporu a/alebo indukovanej polarizácie (IP) vykonané pozdĺž profilu s väčším súborom elektród. Tiež známe ako tomografia dvojrozmerného odporu.
seismicLine | seismic line | Geophysical measurement used to record acoustic response of seismic sources along a line in order to define seismic properties in a cross section of the earth.seismicLine | seizmická línia | Geofyzikálne meranie používané na zaznamenávanie akustickej odozvy seizmických zdrojov pozdĺž línie s cieľom definovať seizmické vlastnosti v priečnom profile zeme.
4.3.2.5.   Station Rank (StationRankValue)4.3.2.5.   Trieda stanice (StationRankValue)
A rank of geophysical station.Trieda geofyzikálnej stanice.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list StationRankValueHodnoty pre zoznam kódov StationRankValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
observatory | observatory | Permanent monitoring facility with continuous observation schedule.observatory | pozorovacia | Trvalé monitorovacie zariadenie s nepretržitým pozorovaním.
secularStation | secular station | Base station to record long term time variations of the observed physical field.secularStation | sekulárna stanica | Základná stanica na zaznamenávanie dlhodobých zmien pozorovaného fyzikálneho poľa.
1stOrderBase | 1st order base | Highest precision base station maintained by some authority. It is used to tie relative measurements to absolute network by third party observers.1stOrderBase | základňa prvého rádu | Veľmi precízna základná stanica, ktorú spravuje určitý orgán. Používa sa na spojenie relatívnych meraní s absolútnou sieťou tretích pozorovateľov.
2ndOrderBase | 2nd order base | High precision base station of lower importance maintained by an authority. It is used to tie relative measurements to absolute network by third party observers.2ndOrderBase | základňa druhého rádu | Veľmi precízna základná stanica menšieho významu, ktorú spravuje určitý orgán. Používa sa na spojenie relatívnych meraní s absolútnou sieťou tretích pozorovateľov.
4.3.2.6.   Station Type (StationTypeValue)4.3.2.6.   Typ stanice (StationTypeValue)
A type of geophysical station.Typ geofyzikálnej stanice.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list StationTypeValueHodnoty pre zoznam kódov StationTypeValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
gravityStation | gravity station | Geophysical station to observe gravitational field.gravityStation | gravimetrická stanica | Geofyzikálna stanica na pozorovanie gravitačného poľa.
magneticStation | magnetic station | Geophysical station to observe magnetic field.magneticStation | magnetometrická stanica | Geofyzikálna stanica na pozorovanie magnetického poľa.
seismologicalStation | seismological station | Geophysical station to observe strong motion seismological events (earthquake) or ambient noise.seismologicalStation | seizmologická stanica | Geofyzikálna stanica na pozorovanie seizmologických udalostí so silným pohybom (zemetrasenie) alebo hluku okolia.
verticalElectricSounding | vertical electric sounding | Geophysical station to measure underground electric resistivity and/or chargeability (IP) changes in depth using 4 electrodes (AMNB) and direct current. Also known as VES.verticalElectricSounding | vertikálne elektrické sondovanie | Geofyzikálna stanica na meranie zmien podzemného elektrického merného odporu a/alebo indukovanej polarizácie (IP) v hĺbke s použitím 4 elektród (AMNB) a jednosmerného prúdu. Takisto známy ako VES.
magnetotelluricSounding | magnetotelluric sounding | Geophysical station to measure underground electric resistivity changes using natural electromagnetic field variations. Also known as MT sounding.magnetotelluricSounding | magnetotelurické sondovanie | Geofyzikálna stanica na meranie zmien podzemného merného odporu s použitím prírodných zmien elektromagnetického poľa. Takisto známy ako MT sounding.
4.3.2.7.   Survey Type (SurveyTypeValue)4.3.2.7.   Typ prieskumu (SurveyTypeValue)
A type of geophysical survey or data set.Typ geofyzikálneho prieskumu alebo súboru údajov.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list SurveyTypeValueHodnoty pre zoznam kódov SurveyTypeValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
airborneGeophysicalSurvey | airborne geophysical survey | Campaign of airborne geophysical measurements.airborneGeophysicalSurvey | letecký geofyzikálny prieskum | Kampaň s leteckými geofyzikálnymi meraniami.
groundGravitySurvey | ground gravity survey | Campaign of ground gravity measurements.groundGravitySurvey | pozemný gravimetrický prieskum | Kampaň s meraniami zemskej gravitácie.
groundMagneticSurvey | ground magnetic survey | Campaign of ground magnetic measurements.groundMagneticSurvey | zemský magnetický prieskum | Kampaň s meraniami zemskej magnetickej sily.
3DResistivitySurvey | 3D resistivity survey | Campaign of 3D Multielectrode DC measurements.3DResistivitySurvey | trojrozmerný prieskum odporu | Kampaň s trojrozmernými meraniami jednosmerného prúdu s viacerými elektródami.
seismologicalSurvey | seismological survey | Campaign of seismological measurements.seismologicalSurvey | seizmologický prieskum | Kampaň so seizmologickými meraniami.
4.3.2.8.   Swath Type (SwathTypeValue)4.3.2.8.   Typ pásu (SwathTypeValue)
A type of geophysical swath.Typ geofyzikálneho pásu.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list SwathTypeValueHodnoty pre zoznam kódov SwathTypeValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
3DSeismics | 3d seismics | Geophysical measurement used to record acoustic response of seismic sources over an area in order to define 3D seismic property distribution in a volume of the earth.3DSeismics | trojrozmerná seizmika | Geofyzikálne meranie používané na zaznamenávanie akustickej odozvy seizmických zdrojov v oblasti s cieľom definovať trojrozmernú distribúciu seizmických vlastností v objeme zeme.
4.4.   Hydrogeology4.4.   Hydrogeológia
4.4.1.   Spatial object types4.4.1.   Typy priestorových objektov
The package Hydrogeology contains the following spatial object types:Balík Hydrogeológia obsahuje tieto typy priestorových objektov:
— | Active Well— | Aktívna studňa
— | Aquiclude— | Izolátor
— | Aquifer— | Kolektor podzemnej vody
— | Aquifer System— | Systém vedenia podzemnej vody
— | Aquitard— | Poloizolátor
— | Groundwater Body— | Útvar podzemnej vody
— | Hydrogeological Object— | Hydrogeologický objekt
— | Man-made Hydrogeological Object— | Človekom vytvorený hydrogeologický objekt
— | Natural Hydrogeological Object— | Prírodný hydrogeologický objekt
— | Hydrogeological Unit— | Hydrogeologická jednotka
4.4.1.1.   Active Well (ActiveWell)4.4.1.1.   Aktívna studňa (ActiveWell)
A well influencing the groundwater resources of the aquifer.Studňa, ktorá ovplyvňuje zdroje podzemných vôd kolektora podzemnej vody.
This type is a sub-type of HydrogeologicalObjectManMade.Tento typ je subtypom HydrogeologicalObjectManMade.
Attributes of the spatial object type ActiveWellAtribúty typu priestorových objektov ActiveWell
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
activityType | The type of activity carried out by the well. | ActiveWellTypeValue |  activityType | Typ činnosti, ktorú studňa vykonáva. | ActiveWellTypeValue |  
Association roles of the spatial object type ActiveWellAsociačné roly typu priestorových objektov ActiveWell
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
groundWaterBody | The GroundWaterBody from which the ActiveWell extracts groundwater resources. | GroundWaterBody | voidablegroundWaterBody | Útvar GroundWaterBody, z ktorého ActiveWell čerpá zdroje podzemnej vody. | GroundWaterBody | voidable
environmentalMonitoringFacility | The related EnvironmentalMonitoringFacility. | EnvironmentalMonitoringFacility | voidableenvironmentalMonitoringFacility | Súvisiace EnvironmentalMonitoringFacility. | EnvironmentalMonitoringFacility | voidable
borehole | The Borehole upon which the ActiveWell is based. | Borehole | voidableborehole | Vrt, na ktorom je založená ActiveWell. | Borehole | voidable
4.4.1.2.   Aquiclude (Aquiclude)4.4.1.2.   Izolátor (Aquiclude)
An impermeable body of rock or stratum of sediment that acts as a barrier to the flow of groundwater.Nepriepustný horninový útvar alebo nepriepustná vrstva sedimentu, ktorá pôsobí ako prekážka prúdenia podzemnej vody.
This type is a sub-type of HydrogeologicalUnit.Tento typ je subtypom HydrogeologicalUnit.
4.4.1.3.   Aquifer (Aquifer)4.4.1.3.   Kolektor podzemnej vody (Aquifer)
A wet underground layer of water-bearing permeable rock or unconsolidated materials (gravel, sand, silt, or clay) from which groundwater can be usefully extracted using a water well.Vodou nasiaknutá vrstva vodonosnej priepustnej horniny alebo nespevnených materiálov (štrk, piesok, naplavenina alebo íl), z ktorej možno užitočne čerpať podzemnú vodu s použitím vodnej studne.
This type is a sub-type of HydrogeologicalUnit.Tento typ je subtypom HydrogeologicalUnit.
Attributes of the spatial object type AquiferAtribúty typu priestorových objektov Aquifer
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
aquiferType | The type of aquifer. | AquiferTypeValue |  aquiferType | Typ kolektora podzemnej vody. | AquiferTypeValue |  
mediaType | The classification of the medium in which the groundwater flow occurs. | AquiferMediaTypeValue |  mediaType | Klasifikácia média, v ktorom tečie podzemná voda. | AquiferMediaTypeValue |  
isExploited | Indicates if groundwater from aquifer is exploited by wells or intakes. | Boolean | voidableisExploited | Udáva, či je podzemná voda čerpaná z kolektora podzemnej vody pomocou studní alebo odberných objektov. | Boolean | voidable
isMainInSystem | Indicates if aquifer is the main useful aquifer in the aquifer system. | Boolean | voidableisMainInSystem | Udáva, či je kolektor podzemnej vody riadiacim kolektorom podzemnej vody v systéme vedenia podzemnej vody. | Boolean | voidable
vulnerabilityToPollution | An index value or interval of values determining the potential degree of aquifer risk arising from the geological structure, hydrogeological conditions and the existence of real or potential source of contamination. | QuantityValue | voidablevulnerabilityToPollution | Hodnota ukazovateľa alebo interval hodnôt, ktorými sa určuje potenciálny stupeň ohrozenia kolektora podzemnej vody vyplývajúci z geologickej štruktúry, hydrogeologických podmienok a existencie skutočného alebo potenciálneho zdroja znečistenia. | QuantityValue | voidable
permeabilityCoefficient | The volume of an incompressible fluid that will flow in unit time through a unit cube of a porous substance across which a unit pressure difference is maintained. | QuantityValue | voidablepermeabilityCoefficient | Objem nestlačiteľnej tekutiny, ktorá pretečie počas časovej jednotky cez jednotkovú kocku horniny, v ktorej sa udržiava rozdiel jednotkového tlaku. | QuantityValue | voidable
storativityCoefficient | The ability of an aquifer to store water. | QuantityValue | voidablestorativityCoefficient | Schopnosť kolektora podzemnej vody uchovávať vodu. | QuantityValue | voidable
hydroGeochemicalRockType | The rock type with respect to the soluble rock components and their hydrogeochemical influence on groundwater. | HydroGeochemicalRockTypeValue | voidablehydroGeochemicalRockType | Typ horniny podľa rozpustných zložiek horniny a ich hydrogeochemického vplyvu na podzemnú vodu. | HydroGeochemicalRockTypeValue | voidable
Association roles of the spatial object type AquiferAsociačné roly typu priestorových objektov Aquifer
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
aquitard | The Aquitard(s) that separates the Aquifer. | Aquitard | voidableaquitard | Poloizolátor(-y) podzemnej vody oddeľujúci(-e) kolektor(-) podzemnej vody. | Aquitard | voidable
hydrogeologicalObject | The HydrogeologicalObject(s) related to the aquifer. | HydrogeologicalObject | voidablehydrogeologicalObject | HydrogeologicalObject súvisiaci s kolektorom podzemnej vody. | HydrogeologicalObject | voidable
aquiferSystem | The specific AquiferSystem where the Aquitard occurs. | AquiferSystem | voidableaquiferSystem | Špecifický AquiferSystem, v ktorom sa nachádza hydrogeologický izolátor. | AquiferSystem | voidable
4.4.1.4.   Aquifer System (AquiferSystem)4.4.1.4.   Systém vedenia podzemnej vody (AquiferSystem)
A collection of aquifers and aquitards, which together constitute the environment of groundwater - “communicating vessels”, that are filled or can be filled with water.Súbor kolektorov podzemnej vody a hydrogeologických izolátorov spoločne tvoriacich prostredie podzemnej vody – ‚spojené nádoby‘, ktoré sú alebo môžu byť naplnené vodou.
This type is a sub-type of HydrogeologicalUnit.Tento typ je subtypom HydrogeologicalUnit.
Attributes of the spatial object type AquiferSystemAtribúty typu priestorových objektov AquiferSystem
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
isLayered | Indicates if the AquiferSystem consists of more than one layer. | Boolean | voidableisLayered | Udáva, či AquiferSystem tvorí viac než jedna vrstva. | Boolean | voidable
Association roles of the spatial object type AquiferSystemAsociačné roly typu priestorových objektov AquiferSystem
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
aquitard | The Aquitard(s) contained within the AquiferSystem. | Aquitard | voidableaquitard | Hydrogeologický(-é) izolátor(-y) v AquiferSystem. | Aquitard | voidable
aquiclude | An Aquiclude enclosing the AquiferSystem. | Aquiclude | voidableaquiclude | Nepriepustná vrstva obkolesujúca AquiferSystem. | Aquiclude | voidable
aquifer | The Aquifer(s) contained in the AquiferSystem. | Aquifer | voidableaquifer | Kolektory podzemnej vody v AquiferSystem. | Aquifer | voidable
4.4.1.5.   Aquitard (Aquitard)4.4.1.5.   Poloizolátor (Aquitard)
A saturated, but poorly permeable bed that impedes groundwater movement.Nasýtená, ale zle priepustná vrstva, ktorá bráni pohybu podzemnej vody.
This type is a sub-type of HydrogeologicalUnit.Tento typ je subtypom HydrogeologicalUnit.
Attributes of the spatial object type AquitardAtribúty typu priestorových objektov Aquitard
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
approximatePermeabilityCoefficient | The volume of an incompressible fluid that will flow in unit time through a unit cube of a porous substance across which a unit pressure difference is maintained. | QuantityValue | voidableapproximatePermeabilityCoefficient | Objem nestlačiteľnej tekutiny, ktorá pretečie počas časovej jednotky cez jednotkovú kocku poréznej látky, v ktorej sa udržiava rozdiel jednotkového tlaku. | QuantityValue | voidable
approximateStorativityCoefficient | The ability of an aquifer to store water. | QuantityValue | voidableapproximateStorativityCoefficient | Schopnosť kolektora podzemnej vody uchovávať vodu. | QuantityValue | voidable
Association roles of the spatial object type AquitardAsociačné roly typu priestorových objektov Aquitard
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
aquiferSystem | The AquiferSystem of which the Aquitard is a part. | AquiferSystem | voidableaquiferSystem | AquiferSystem, ktorého súčasťou je Aquitard. | AquiferSystem | voidable
aquifer | The Aquifers separated by the Aquitard. | Aquifer | voidableaquifer | Kolektory podzemnej vody oddelené hydrogeologickým izolátorom. | Aquifer | voidable
4.4.1.6.   Groundwater Body (GroundWaterBody)4.4.1.6.   Útvar podzemnej vody (GroundWaterBody)
A distinct volume of groundwater within an aquifer or system of aquifers, which is hydraulically isolated from nearby groundwater bodies.Jasne odlíšený objem podzemnej vody v rámci kolektora podzemnej vody alebo systému vedenia podzemnej vody, ktorý je hydraulicky izolovaný od susedných útvarov podzemnej vody.
Attributes of the spatial object type GroundWaterBodyAtribúty typu priestorových objektov GroundWaterBody
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
approximateHorizontalExtend | The geometry defining the boundary of the GroundWaterBody. | GM_Surface | voidableapproximateHorizontalExtend | Geometria, ktorou sa vymedzuje hranica GroundWaterBody. | GM_Surface | voidable
conditionOfGroundWaterBody | The approximate degree of change to groundwater as a result of human activity. | ConditionOfGroundwaterValue |  conditionOfGroundWaterBody | Približný stupeň zmeny podzemnej vody vplyvom ľudskej činnosti. | ConditionOfGroundwaterValue |  
mineralization | One of the main chemical characteristics of water. A value is a sum of all water chemical concentration components. | WaterSalinityValue | voidablemineralization | Jedna z hlavných chemických charakteristík vody. Hodnota je súčtom chemických koncentrácií všetkých zložiek vody. | WaterSalinityValue | voidable
piezometricState | Specifies the piezometric state of the GroundwaterBody water table. | PiezometricState | voidablepiezometricState | Špecifikuje piezometrický stav vodnej hladiny GroundwaterBody. | PiezometricState | voidable
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
Association roles of the spatial object type GroundWaterBodyAsociačné roly typu priestorových objektov GroundWaterBody
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
activeWell | The ActiveWell which changes the state of the GroundwaterBody through the extraction of groundwater resources. | ActiveWell | voidableactiveWell | ActiveWell, ktorá mení stav GroundwaterBody prostredníctvom čerpania zdrojov podzemnej vody. | ActiveWell | voidable
aquiferSystem | The AquiferSystem which includes the GroundWaterBody. | AquiferSystem | voidableaquiferSystem | AquiferSystem, ktorý zahŕňa GroundWaterBody. | AquiferSystem | voidable
hydrogeologicalObjectNatural | A HydrogeologicalObjectNatural interacting with the GroundwaterBody. | HydrogeologicalObjectNatural | voidablehydrogeologicalObjectNatural | HydrogeologicalObjectNatural, ktorý pôsobí spoločne s GroundwaterBody. | HydrogeologicalObjectNatural | voidable
observationWell | The observation wells which monitor the GroundWaterBody | EnvironmentalMonitoringFacility | voidableobservationWell | Pozorovacie studne, pomocou ktorých sa monitoruje GroundWaterBody. | EnvironmentalMonitoringFacility | voidable
4.4.1.7.   Hydrogeological Object (HydrogeologicalObject)4.4.1.7.   Hydrogeologický objekt (HydrogeologicalObject)
An abstract class for man-made facilities or natural features that have an interaction with the hydrogeological system.Abstraktná trieda pre človekom vytvorené zariadenia alebo prírodné prvky, ktoré vzájomne pôsobia s hydrogeologickým systémom.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type HydrogeologicalObjectAtribúty typu priestorových objektov HydrogeologicalObject
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
geometry | The geometry defining the spatial location of the HydrogeologicalObject. | GM_Primitive |  geometry | Tvar vymedzujúci priestorovú polohu HydrogeologicalObject. | GM_Primitive |  
name | The name or code of the HydrogeologicalObject. | PT_FreeText | voidablename | Názov alebo kód pre HydrogeologicalObject. | PT_FreeText | voidable
description | The description of the HydrogeologicalObject. | PT_FreeText | voidabledescription | Opis HydrogeologicalObject. | PT_FreeText | voidable
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
Association roles of the spatial object type HydrogeologicalObjectAsociačné roly typu priestorových objektov HydrogeologicalObject
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
aquifer | The Aquifer within which the HydrogeologicalObject occurs. | Aquifer | voidableaquifer | Kolektor podzemnej vody, v rámci ktorého sa nachádza HydrogeologicalObject. | Aquifer | voidable
4.4.1.8.   Man-made Hydrogeological Object (HydrogeologicalObjectManMade)4.4.1.8.   Človekom vytvorený hydrogeologický objekt (HydrogeologicalObjectManMade)
A man-made hydrogeological object.Človekom vytvorený hydrogeologický objekt.
This type is a sub-type of HydrogeologicalObject.Tento typ je subtypom HydrogeologicalObject.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type HydrogeologicalObjectManMadeAtribúty typu priestorových objektov HydrogeologicalObjectManMade
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
validFrom | Official date and time the hydrogeological object was/will be legally established. | DateTime | voidablevalidFrom | Oficiálny dátum a čas, keď bol/bude hydrogeologický objekt právne zriadený. | DateTime | voidable
validTo | Date and time at which the hydrogeological object legally ceased/will cease to be used. | DateTime | voidablevalidTo | Dátum a čas, keď sa hydrogeologický objekt právne prestal/prestane používať. | DateTime | voidable
statusCode | A code defining the formal status of a man-made hydrogeological object. | StatusCodeTypeValue | voidablestatusCode | Kód, ktorým sa vymedzuje oficiálny stav človekom vytvoreného hydrogeologického objektu. | StatusCodeTypeValue | voidable
4.4.1.9.   Natural Hydrogeological Object (HydrogeologicalObjectNatural)4.4.1.9.   Prírodný hydrogeologický objekt (HydrogeologicalObjectNatural)
Hydrogeological object which was created by natural processes.Hydrogeologický objekt, ktorý vytvorili prírodné procesy.
This type is a sub-type of HydrogeologicalObject.Tento typ je subtypom HydrogeologicalObject.
Attributes of the spatial object type HydrogeologicalObjectNaturalAtribúty typu priestorových objektov HydrogeologicalObjectNatural
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
naturalObjectType | The type of natural hydrogeological object. | NaturalObjectTypeValue |  naturalObjectType | Typ prírodného hydrogeologického objektu. | NaturalObjectTypeValue |  
waterPersistence | The degree of persistence of water flow. | WaterPersistenceValue | voidablewaterPersistence | Stupeň perzistencie toku vody. | WaterPersistenceValue | voidable
approximateQuantityOfFlow | An approximate value defining the water yield in a natural hydrogeological object. | QuantityValue | voidableapproximateQuantityOfFlow | Približná hodnota, ktorou sa definuje výdatnosť vody v prírodnom hydrogeologickom objekte. | QuantityValue | voidable
Association roles of the spatial object type HydrogeologicalObjectNaturalAsociačné roly typu priestorových objektov HydrogeologicalObjectNatural
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
groundWaterBody | The GroundWateBody with which the natural hydrogeological object interacts. | GroundWaterBody | voidablegroundWaterBody | GroundWaterBody, s ktorým vzájomne pôsobí prírodný hydrogeologický objekt. | GroundWaterBody | voidable
4.4.1.10.   Hydrogeological Unit (HydrogeologicalUnit)4.4.1.10.   Hydrogeologická jednotka (HydrogeologicalUnit)
A part of the lithosphere with distinctive parameters for water storage and conduction.Časť litosféry s príznačnými parametrami pre uchovávanie a vedenie vody.
This type is a sub-type of GeologicUnit.Tento typ je subtypom GeologicUnit.
Attributes of the spatial object type HydrogeologicalUnitAtribúty typu priestorových objektov HydrogeologicalUnit
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
description | The description of the HydrogeologicalUnit. | PT_FreeText | voidabledescription | Opis HydrogeologicalUnit. | PT_FreeText | voidable
approximateDepth | The approximate depth of the HydrogeologicalUnit occurrence. | QuantityValue | voidableapproximateDepth | Približná hĺbka výskytu HydrogeologicalUnit. | QuantityValue | voidable
approximateThickness | The approximate thickness of the HydrogeologicalUnit. | QuantityValue | voidableapproximateThickness | Približná mocnosť HydrogeologicalUnit. | QuantityValue | voidable
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
Association roles of the spatial object type HydrogeologicalUnitAsociačné roly typu priestorových objektov HydrogeologicalUnit
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
geologicStructure | Relates one or many HydrogeologicalUnit(s) to a GeologicStructure. | GeologicStructure | voidablegeologicStructure | Priraďuje jednu alebo viacero HydrogeologicalUnit ku GeologicStructure. | GeologicStructure | voidable
4.4.2.   Data types4.4.2.   Dátové typy
4.4.2.1.   Hydrogeological Surface (HydrogeologicalSurface)4.4.2.1.   Hydrogeologický povrch (HydrogeologicalSurface)
A surface that represents the interpolated groundwater table or other surface, for a local or regional area.Povrch, ktorý reprezentuje interpolovanú hladinu podzemnej vody alebo iného povrchu pre miestnu alebo regionálnu oblasť.
This type is a union type.Tento typ je typom union.
Attributes of the union type HydrogeologicalSurfaceAtribúty súborného typu HydrogeologicalSurface
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
surfaceRectifiedGrid | A surface whose domain is a rectified grid. | RectifiedGridCoverage |  surfaceRectifiedGrid | Povrch, ktorého doménou je rektifikovaná sieť. | RectifiedGridCoverage |  
surfaceReferenceableGrid | Surface whose domain consists of a referenceable grid. | ReferenceableGridCoverage |  surfaceReferenceableGrid | Povrch, ktorého doménu tvorí referencovateľná sieť. | ReferenceableGridCoverage |  
surfacePointCollection | Hydrogeological surface represented by collection of observations in points. | PointObservationCollection |  surfacePointCollection | Hydrogeologický povrch vyjadrený súborom pozorovaní v bodoch. | PointObservationCollection |  
4.4.2.2.   Piezometric State (PiezometricState)4.4.2.2.   Piezometrický stav (PiezometricState)
The piezometric state of a GroundWaterBodyPiezometrický stav GroundWaterBody.
Attributes of the data type PiezometricStateAtribúty dátového typu PiezometricState
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
observationTime | Date and time of groundwater state observation. | DateTime |  observationTime | Dátum a čas pozorovania stavu podzemnej vody. | DateTime |  
piezometricSurface | A surface that represents the level to which water will rise in tightly cased wells. | HydrogeologicalSurface |  piezometricSurface | Povrch, ktorý predstavuje úroveň, na ktorú voda stúpne v pevne opláštených studniach. | HydrogeologicalSurface |  
4.4.2.3.   Quantity Value (QuantityValue)4.4.2.3.   Hodnota množstva (QuantityValue)
A data container with a single quantity value or a range of quantity values.Dátový kontajner s jednou hodnotou množstva alebo rozsahom hodnôt množstva.
This type is a union type.Tento typ je typom union.
Attributes of the union type QuantityValueAtribúty typu union QuantityValue
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
singleQuantity | Scalar component with decimal representation and a unit of measure used to store value of a continuous quantity. | Quantity |  singleQuantity | Skalárny komponent s desatinnou reprezentáciou a mernou jednotkou používaný na uchovávanie hodnoty neprerušovaného množstva. | Quantity |  
quantityInterval | Decimal pair for specifying a quantity range with a unit of measure. | QuantityRange |  quantityInterval | Desatinný pár na špecifikáciu rozsahu množstva s mernou jednotkou. | QuantityRange |  
4.4.3.   Code lists4.4.3.   Zoznamy kódov
4.4.3.1.   Active Well Type (ActiveWellTypeValue)4.4.3.1.   Typ aktívnej studne (ActiveWellTypeValue)
Types of active wells.Typy aktívnych studní.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list ActiveWellTypeValueHodnoty pre zoznam kódov ActiveWellTypeValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
exploitation | exploitation | The extraction of groundwater from an aquifer for various purposes (domestic, industrial, water supply intake and other)exploitation | čerpanie | Čerpanie podzemnej vody z kolektora podzemnej vody na rôzne účely (domáce, priemyselné, odber vody pre zásobovanie vodou a iné).
recharge | recharge | (a) | Aquifer Recharge Wells: Used to recharge depleted aquifers by injecting water from a variety of sources such as lakes, streams, domestic wastewater treatment plants, other aquifers, etc. | (b) | Saline Water Intrusion Barrier Wells: Used to inject water into fresh water aquifers to prevent intrusion of salt water into fresh water aquifers. | (c) | Subsidence Control Wells: Used to inject fluids into a non-oil or gas-producing zone to reduce or eliminate subsidence associated with overdraft of fresh water.recharge | doplnenie | a) | Vsakovacie studne na doplnenie kolektorov podzemnej vody: používané na dopĺňanie vyprázdnených kolektorov podzemnej vody privedením vody z rôznych zdrojov, ako sú jazerá, prúdy, domáce čistiarne odpadových vôd, iné kolektory podzemnej vody atď. | b) | Studne na zabránenie vniknutiu slanej vody: používané na privádzanie vody do sladkovodných kolektorov podzemnej vody na zabránenie vniknutiu slanej vody do sladkovodných kolektorov podzemnej vody. | c) | Studne na kontrolu klesania: používané na privádzanie tekutín do zón, v ktorých sa nevytvára ropa ani plyn, na zníženie alebo odstránenie klesania spojeného s nadmerným čerpaním sladkej vody.
dewatering | dewatering | The removal of water from solid material or soil from an aquifer for the purpose of lowering the water table, e.g. during the site development phase of a major construction project due to a high water table. Usually involves the use of “dewatering” pumps.dewatering | odvodňovanie | Odstránenie vody z pevného materiálu alebo pôdy z kolektora podzemnej vody na účely zníženia hladiny vody, napr. počas fázy výstavby väčšieho stavebného projektu pre vysokú hladinu vody. Zvyčajne zahŕňa použitie odvodňovacích čerpadiel.
decontamination | decontamination | Well used in remediation schemes that reduce the pollution in an aquifer.decontamination | dekontaminácia | Studňa používaná v programoch obnovy, ktorými sa znižuje znečistenie v kolektore podzemnej vody.
disposal | disposal | A well, often a depleted oil or gas well, into which waste fluids can be injected for disposal. Disposal wells typically are subject to regulatory requirements to avoid the contamination of freshwater aquifers.disposal | likvidácia | Studňa, často vyčerpaná ropná alebo plynová studňa, do ktorej možno privádzať odpadové tekutiny na bezpečnú likvidáciu. Na studne na likvidačné účely sa spravidla vzťahujú zákonné požiadavky v záujme zabránenia znečisteniu sladkovodných kolektorov podzemnej vody.
waterExploratory | water exploratory | A well drilled to search for new groundwater.waterExploratory | prieskumná | Studňa vyvŕtaná na účely hľadania nových podzemných vôd.
thermal | thermal | A well used to extract thermal supply water for various thermal purposes (e.g. balneology).thermal | termálna | Studňa používaná na čerpanie termálnej úžitkovej vody na rôzne termálne účely (napr. balneológia).
observation | observation | A well used for observation purposes.observation | pozorovanie | Studňa používaná na účely pozorovania.
4.4.3.2.   Aquifer Media Type (AquiferMediaTypeValue)4.4.3.2.   Typ média kolektora podzemnej vody (AquiferMediaTypeValue)
Values describing the characteristics of the aquifer medium.Hodnoty, ktorými sa opisujú charakteristiky média kolektora podzemnej vody.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list AquiferMediaTypeValueHodnoty pre zoznam kódov AquiferMediaTypeValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
fractured | fractured | Fractured aquifers are rocks in which the groundwater moves through cracks, joints or fractures in otherwise solid rockfractured | roztrieštené | Roztrieštené kolektory podzemnej vody sú horniny, v ktorých sa podzemná voda pohybuje cez pukliny, praskliny alebo zlomeniny v inak pevnej hornine.
porous | porous | Porous media are those aquifers consisting of aggregates of individual particles such as sand or gravel. and the groundwater flow occurs in and moves through the openings between the individual grains.porous | porézne | Porézne médiá sú také kolektory podzemnej vody, ktoré tvoria nahromadenia jednotlivých častíc, ako je piesok alebo štrk, a podzemná voda tečie v otvoroch a cez otvory medzi jednotlivými zrnami.
karstic | karstic | Karstic aquifers are fractured aquifers where the cracks and fractures have been enlarged by solution, forming large channels or even caverns.karstic | krasové | Krasové kolektory podzemnej vody sú roztrieštené kolektory podzemnej vody, v ktorých sa rozpúšťaním zväčšili pukliny a zlomeniny, čím sa vytvorili veľké kanály alebo aj jaskyne.
compound | compound | A combination of a porous, karstic and/or fractured aquifercompound | kombinované | Kombinácia porézneho, krasového a/alebo roztriešteného kolektora podzemnej vody.
karsticAndFractured | karstic and fractured | A combination of both karstic and fractured aquiferkarsticAndFractured | krasové a roztrieštené | Kombinácia krasového a roztriešteného kolektora podzemnej vody.
porousAndFractured | porous and fractured | A combination of both porous and fractured aquiferporousAndFractured | porézne a roztrieštené | Kombinácia porézneho a roztriešteného kolektora podzemnej vody.
4.4.3.3.   Aquifer Type (AquiferTypeValue)4.4.3.3.   Typ kolektora podzemnej vody (AquiferTypeValue)
Types of aquifers.Typy kolektorov podzemnej vody.
The allowed values for this code list comprise only the values specified in the table below.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke.
Values for the code list AquiferTypeValueHodnoty pre zoznam kódov AquiferTypeValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
confinedSubArtesian | confined subartesian | An aquifer containing water between two relatively impermeable boundaries. The water level in a well tapping a confined aquifer stands above the top of the confined aquifer and can be higher or lower than the water table that may be present in the material above it. The water level does not rise above the ground surface.confinedSubArtesian | sub-artézsky napätý | Kolektor podzemnej vody, ktorý obsahuje vodu medzi dvomi pomerne nepriepustnými hranicami. Hladina vody v studni napojenej na napätý kolektor podzemnej vody je nad vrcholom napätého kolektora podzemnej vody a môže byť vyššia alebo nižšia ako hladina vody, ktorá môže byť prítomná v materiáli nad ňou. Hladina vody nestúpa nad zemský povrch.
confinedArtesian | confined artesian | An aquifer containing water between two relatively impermeable boundaries. The water level in a well tapping a confined aquifer stands above the top of the confined aquifer and can be higher or lower than the water table that may be present in the material above. The water level rises above the ground surface, yielding a flowing well.confinedArtesian | artézsky napätý | Kolektor podzemnej vody, ktorý obsahuje vodu medzi dvomi pomerne nepriepustnými hranicami. Hladina vody v studni napojenej na napätý kolektor podzemnej vody je nad vrcholom napätého kolektora podzemnej vody a môže byť vyššia alebo nižšia ako hladina vody, ktorá môže byť prítomná v materiáli nad ňou. Hladina vody stúpa nad zemský povrch, z čoho vzniká artézska studňa.
unconfined | unconfined | An aquifer containing water that is not under pressure. The water level in a well is the same as the water table outside the well.unconfined | voľný | Kolektor podzemnej vody obsahujúci vodu, ktorá nie je pod tlakom. Hladina vody v studni je rovnaká ako hladina vody mimo studne.
4.4.3.4.   Condition Of Groundwater (ConditionOfGroundwaterValue)4.4.3.4.   Stav podzemnej vody (ConditionOfGroundwaterValue)
Values indicating the approximate degree of change which has taken place on the natural state of groundwater.Hodnoty, ktorými sa označuje približný stupeň zmeny prirodzeného stavu podzemnej vody.
The allowed values for this code list comprise only the values specified in the table below.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke.
Values for the code list ConditionOfGroundwaterValueHodnoty pre zoznam kódov ConditionOfGroundwaterValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
natural | natural | Groundwater quantity or quality is dependent only on natural factors.natural | prirodzený | Množstvo alebo kvalita podzemnej vody závisí len od prírodných faktorov.
lightlyModified | lightly modified | Groundwater quantity or quality is dependent mostly on natural factors, but with some influence through human activitylightlyModified | mierne modifikovaný | Množstvo alebo kvalita podzemnej vody závisí najmä od prírodných faktorov, ale je tam aj určitý vplyv ľudskej činnosti.
modified | modified | Groundwater quantity or quality is modified by human activity.modified | modifikovaný | Množstvo alebo kvalita podzemnej vody sú modifikované ľudskou činnosťou.
stronglyModified | strongly modified | Groundwater quantity or quality is modified by human activity and the values of a number of parameters exceed the drinking water standards.stronglyModified | veľmi modifikovaný | Množstvo alebo kvalita podzemnej vody sú modifikované ľudskou činnosťou a hodnoty viacerých parametrov prekračujú normy pitnej vody.
unknown | unknown | The natural state of groundwater condition is unknown.unknown | neznámy | Prirodzený stav podzemnej vody je neznámy.
4.4.3.5.   Hydrogeochemical Rock Type (HydroGeochemicalRockTypeValue)4.4.3.5.   Hydrogeochemický typ horniny (HydroGeochemicalRockTypeValue)
Values describing the hydrogeochemical condition of the groundwater environment.Hodnoty, ktorými sa opisujú hydrogeochemické podmienky prostredia podzemnej vody.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list HydroGeochemicalRockTypeValueHodnoty pre zoznam kódov HydroGeochemicalRockTypeValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
silicatic | silicatic | Silicatic hydrochemical type of groundwater.silicatic | silikátový | Silikátový hydrochemický typ podzemnej vody.
carbonatic | carbonatic | Carbonatic hydrochemical type of groundwater.carbonatic | karbonátový | Karbonátový hydrochemický typ podzemnej vody.
sulfatic | sulfatic | Sulfatic hydrochemical type of groundwater.sulfatic | sulfátový | Sulfátový hydrochemický typ podzemnej vody.
chloridic | chloridic | Chloridic hydrochemical type of groundwater.chloridic | chloridový | Chlórový hydrochemický typ podzemnej vody.
organic | organic | Organic hydrochemical type of groundwater.organic | organický | Organický hydrochemický typ podzemnej vody.
4.4.3.6.   Natural Object Type (NaturalObjectTypeValue)4.4.3.6.   Typ prírodného objektu (NaturalObjectTypeValue)
Types of natural hydrogeological objects.Typy prírodných hydrogeologických objektov.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list NaturalObjectTypeValueHodnoty pre zoznam kódov NaturalObjectTypeValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
spring | spring | Any natural situation where groundwater flows to the surface of the earth. Thus, a spring is a site where the aquifer surface meets the ground surface.spring | prameň | Akákoľvek prírodná situácia, kde podzemná voda vyteká na povrch zeme. Prameň je teda miesto, kde sa povrch kolektora podzemnej vody dotýka zemského povrchu.
seep | seep | A moist or wet place where groundwater reaches the earth's surface from an underground aquifer.seep | výron | Vlhké alebo mokré miesto, kde sa podzemná voda dostáva na zemský povrch z podzemného kolektora podzemnej vody.
swallowHole | swallow hole | A natural depression or hole in the Earth's surface, also known as a sink, shake hole, sinkhole, swallow hole, swallet, doline or cenote, it is mostly caused by karst processes – the chemical dissolution of carbonate rocks or suffusion processes for example in sandstone.swallowHole | závrt | Prírodná priehlbina alebo diera v povrchu Zeme, tiež známa ako prepadlina, ponor, prepadanie, diera, väčšinou ju spôsobujú krasové procesy – chemické rozpúšťanie karbonátových hornín alebo premývacie procesy napríklad v pieskovci.
fen | fen | Low land that is covered wholly or partly with water and that usually has peaty alkaline soil and characteristic flora (as of sedges and reeds).fen | slatina | Nížina, ktorá je úplne alebo čiastočne pokrytá vodou a zvyčajne má rašelinovú zásaditú pôdu a charakteristickú flóru (šašiny a trstiny).
notSpecified | not specified | Unspecified places where groundwater meets the surface.notSpecified | nešpecifikovaný | Nešpecifikované miesta, kde sa podzemná voda dotýka povrchu.
4.4.3.7.   Status Code Type (StatusCodeTypeValue)4.4.3.7.   Typ stavového kódu (StatusCodeTypeValue)
Values describing the statuses of man-made hydrogeological objects.Hodnoty, ktorými sa opisujú stavy človekom vytvorených hydrogeologických objektov.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list StatusCodeTypeValueHodnoty pre zoznam kódov StatusCodeTypeValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
abandonedDry | abandoned, dry | Abandoned because of lack of water.abandonedDry | opustený, suchý | Opustený z dôvodu absencie vody.
abandonedInsufficient | abandoned, insufficient water | Abandoned because of insufficient amount of water.abandonedInsufficient | opustený, nedostatok vody | Opustený z dôvodu nedostatočného množstva vody.
abandonedQuality | abandoned, poor water quality | Abandoned because of water quality reasons.abandonedQuality | opustený, zlá kvalita vody | Opustený z dôvodu kvality vody.
deepened | deepened | Depth of boring increased.deepened | prehĺbený | Hĺbka vrtu sa predĺžila.
new | new | Borehole constructed on a site not previously used.new | nový | Vrt vybudovaný na mieste, ktoré sa predtým nepoužívalo.
notInUse | not in use | No longer used for any purpose.notInUse | nepoužíva sa | Už sa nepoužíva na žiadny účel.
reconditioned | reconditioned | Well that has been subject to remedial works to improve its functioning.reconditioned | upravený | Studňa, na ktorej sa vykonali opravné práce na zlepšenie jej fungovania.
standby | standby | Abstraction used only when others are not available.standby | pohotovostný | Odoberanie, len ak iné studne nie sú k dispozícii.
unfinished | unfinished | Boring or construction not completed.unfinished | nedokončený | Nedokončené vŕtanie alebo nedokončená konštrukcia.
unknown | unknown | Status not known or defined.unknown | neznámy | Stav neznámy alebo nedefinovaný.
4.4.3.8.   Water Persistence (WaterPersistenceValue)4.4.3.8.   Perzistencia vody (WaterPersistenceValue)
Types of hydrological persistence of water.Typy hydrologickej perzistencie vody.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list WaterPersistenceValueHodnoty pre zoznam kódov WaterPersistenceValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
intermittent | intermittent | Filled and/or flowing for part of the year.intermittent | prerušovaný | Naplnený a/alebo tečúci v určitej časti roka.
seasonal | seasonal | Filled and/or flowing for particular seasons of the year, e.g. autumn/winter.seasonal | sezónny | Naplnený a/alebo tečúci v určitom období roka, napr. jeseň/zima.
perennial | perennial | Filled and/or flowing continuously throughout the year as its bed lies below the water table.perennial | trvalý | Naplnený a/alebo tečúci neustále počas roka, keďže jeho vrstva je pod hladinou vody.
notSpecified | not specified | The type of hydrological persistence of water not specified.notSpecified | nešpecifikovaný | Typ hydrologickej perzistencie vody je nešpecifikovaný.
ephemeral | ephemeral | Filled and/or flowing during and immediately after precipitation.ephemeral | krátko trvajúci | Naplnený a/alebo tečúci počas silného dažďa a bezprostredne po silnom daždi.
4.4.3.9.   Water Salinity (WaterSalinityValue)4.4.3.9.   Salinita vody (WaterSalinityValue)
A code list indicating salinity classes in water.Zoznam kódov, ktorými sa označujú triedy salinity vody.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list WaterSalinityValueHodnoty pre zoznam kódov WaterSalinityValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
ultraFreshWater | ultra fresh water | Water with very low salinity. The salinity is equivalent or nearly equivalent to that of rainwater.ultraFreshWater | veľmi sladká voda | Voda s veľmi nízkou slanosťou. Slanosť je rovnaká alebo takmer rovnaká ako slanosť dažďovej vody.
freshWater | fresh water | Freshwater refers to bodies of water such as ponds, lakes, rivers and streams containing low concentrations of dissolved salts.freshWater | sladká voda | Sladká voda sa vzťahuje na vodné útvary, ako sú vodné nádrže, jazerá, rieky a prúdy obsahujúce malé koncentrácie rozpustených solí.
brackishWater | brackish water | Brackish water is water that has more salinity than fresh water, but not as much as seawater. It may result from mixing of seawater with fresh water, as in estuaries, or it may occur in brackish fossil aquifers.brackishWater | brakická voda | Poloslaná voda je voda, ktorá má väčšiu slanosť ako sladká voda ale nie takú ako morská voda. Môže byť výsledkom miešania morskej vody so sladkou vodou, ako napríklad v ústiach, alebo sa môže vyskytovať v poloslaných fosílnych kolektoroch podzemnej vody.
salineWater | saline water | Saline water is water that contains a significant concentration of dissolved salts. Seawater has a salinity of roughly 35 000 ppm, equivalent to 35 g/L.salineWater | slaná voda | Slaná voda je voda, ktorá obsahuje významnú koncentráciu rozpustených solí. Morská voda má slanosť približne 35 000 ppm, ekvivalent 35 g/liter.
brineWater | brine water | Brine water is saturated or nearly saturated with salt.brineWater | soľný roztok | Soľný roztok je nasýtený soľou alebo takmer nasýtenou soľou.
4.5.   Layers4.5.   Vrstvy
Layers for the spatial data theme GeologyVrstvy pre tému priestorových údajov Geológia
Layer Name | Layer Title | Spatial object typeNázov vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ priestorového objektu
GE.GeologicUnit | Geologic Units | MappedFeature (spatial objects whose specification property is of type GeologicUnit)GE.GeologicUnit | Geologické jednotky | MappedFeature (priestorové objekty, ktorých vlastnosť špecifikácie je typu GeologicUnit)
GE. <CodeListValue> (1) | <human readable name> | MappedFeature (spatial objects whose specification property is of type GeologicFeature and which are classified (using the themeClass property) according to the same thematic classification)GE. <HodnotaZoznamuKódov> (1) | <zrozumiteľný názov> | MappedFeature [priestorové objekty, ktorých vlastnosť špecifikácie je typu GeologicFeature a ktoré sú klasifikované (s použitím vlastnosti themeClass) podľa rovnakej tematickej klasifikácie].
Example: GE.ShrinkingAndSwelling Clays | Example: Shrinking and swelling clays | (themeClassification: ThematicClassificationValue)Príklad: GE.ShrinkingAndSwelling Clays | Príklad: stiahnutý a expandovaný íl | (themeClassification: ThematicClassificationValue)
GE.GeologicFault | Geologic Faults | MappedFeature (spatial objects whose specification property is of type ShearDisplacementStructure)GE.GeologicFault | Geologické zlomy | MappedFeature (priestorové objekty, ktorých vlastnosť špecifikácie je typu ShearDisplacementStructure)
GE.GeologicFold | Geologic Folds | MappedFeature (spatial objects whose specification property is of type Fold)GE.GeologicFold | Geologiké vrásy | MappedFeature (priestorové objekty, ktorých vlastnosť špecifikácie je typu Fold)
GE.GeomorphologicFeature | Geomorphologic Features | MappedFeature (spatial objects whose specification property is of type GeomorphologicFeature)GE.GeomorphologicFeature | Geomorfologické prvky | MappedFeature (priestorové objekty, ktorých vlastnosť špecifikácie je typu GeomorphologicFeature)
GE.Borehole | Boreholes | BoreholeGE.Borehole | Vrty | Borehole
GE.Aquifer | Aquifers | MappedFeature (spatial objects whose specification property is of type Aquifer)GE.Aquifer | Kolektory podzemnej vody | MappedFeature (priestorové objekty, ktorých vlastnosť špecifikácie je typu Aquifer)
GE.Aquiclude | Aquicludes | MappedFeature (spatial objects whose specification property is of type Aquiclude)GE.Aquiclude | Nepriepustné vrstvy | MappedFeature (priestorové objekty, ktorých vlastnosť špecifikácie je typu Aquiclude)
GE.Aquitard | Aquitards | MappedFeature (spatial objects whose specification property is of type Aquitard)GE.Aquitard | Hydrogeologické izolátory | MappedFeature (priestorové objekty, ktorých vlastnosť špecifikácie je typu Aquitard)
GE.AquiferSystems | Aquifer Systems | MappedFeature (spatial objects whose specification property is of type AquiferSystem)GE.AquiferSystems | Systémy vedenia podzemnej vody | MappedFeature (priestorové objekty, ktorých vlastnosť špecifikácie je typu AquiferSystem)
GE.Groundwaterbody | Groundwater Bodies | GroundwaterbodyGE.Groundwaterbody | Útvary podzemnej vody | Groundwaterbody
GE.ActiveWell | Active Wells | ActiveWellGE.ActiveWell | Aktívne studne | ActiveWell
GE. <CodeListValue> (2) | <human readable name> | GeophStation (stationType: StationTypeValue)GE. <HodnotaZoznamuKódov> (2) | <zrozumiteľný názov> | GeophStation (stationType: StationTypeValue)
Example: GE.gravityStation | Example: Gravity Stations |  Príklad: GE.gravityStation | Príklad: gravimetrické stanice |  
GE. <CodeListValue> (3) | <human readable name> | GeophStation (profilType: ProfileTypeValue)GE. <HodnotaZoznamuKódov> (3) | <zrozumiteľný názov> | GeophStation (profilType: ProfileTypeValue)
Example: GE.seismicLine | Example: Seismic Lines |  Príklad: GE.seismicLine | Príklad: seizmické línie |  
GE. <CodeListValue> (4) | <human readable name> | GeophStation (surveyType: SurveyTypeValue)GE. <HodnotaZoznamuKódov> (4) | <zrozumiteľný názov> | GeophStation (surveyType: SurveyTypeValue)
Example: GE.groundGravitySurvey | Example: Ground Gravity Surveys |  Príklad: GE.groundGravitySurvey | Príklad: prieskumy zemskej gravitácie |  
GE. <CodeListValue> (5) | <human readable name> | Campaign (surveyType: SurveyTypeValue)GE. <HodnotaZoznamuKódov> (5) | <zrozumiteľný názov> | Campaign (surveyType: SurveyTypeValue)
Example: GE.groundMagneticSurvey | Example: Ground Magnetic Surveys |  Príklad: GE.groundMagneticSurvey | Príklad: zemské magnetické prieskumy |  
GE.Geophysics.3DSeismics | 3D Seismics | GeophSwathGE.Geophysics.3DSeismics | Trojrozmerná seizmika | GeophSwath
(1)  One layer shall be made available for each code list value, in accordance with Art. 14(3).(1)  Pre každú hodnotu zoznamu kódov sa v súlade s článkom 14 ods. 3 sprístupní jedna vrstva.
(2)  One layer shall be made available for each code list value, in accordance with Art. 14(3).(2)  Pre každú hodnotu zoznamu kódov sa v súlade s článkom 14 ods. 3 sprístupní jedna vrstva.
(3)  One layer shall be made available for each code list value, in accordance with Art. 14(3).(3)  Pre každú hodnotu zoznamu kódov sa v súlade s článkom 14 ods. 3 sprístupní jedna vrstva.
(4)  One layer shall be made available for each code list value, in accordance with Art. 14(3).(4)  Pre každú hodnotu zoznamu kódov sa v súlade s článkom 14 ods. 3 sprístupní jedna vrstva.
(5)  One layer shall be made available for each code list value, in accordance with Art. 14(3).’(5)  Pre každú hodnotu zoznamu kódov sa v súlade s článkom 14 ods. 3 sprístupní jedna vrstva.“
ANNEX IVPRÍLOHA IV
The following Annex IV is added to Regulation (EU) No 1089/2010:V nariadení (EÚ) č. 1089/2010 sa dopĺňa táto príloha IV:
‘ANNEX IV„PRÍLOHA IV
Requirements for Spatial Data Themes Listed in Annex III to Directive 2007/2/ECPožiadavky na témy priestorových údajov uvedené v prílohe III k smernici 2007/2/ES
1.   STATISTICAL UNITS1.   ŠTATISTICKÉ JEDNOTKY (STATISTICAL UNITS)
1.1.   Structure of the Spatial Data Theme Statistical Units1.1.   Štruktúra témy priestorových údajov Štatistické jednotky
The types specified for the spatial data theme Statistical Units are structured in the following packages:Typy špecifikované pre tému priestorových údajov Štatistické jednotky sú štruktúrované v týchto balíkoch:
— | Statistical Units Base— | Štatistické jednotky – základ (Statistical Units Base)
— | Statistical Units Vector— | Štatistické jednotky – vektor (Statistical Units Vector)
— | Statistical Units Grid— | Štatistické jednotky – sieť (Statistical Units Grid)
1.2.   Statistical Units Base1.2.   Štatistické jednotky – základ
1.2.1.   Spatial object types1.2.1.   Typy priestorových objektov
The package Statistical Units Base contains the spatial object type Statistical Unit.Balík Štatistické jednotky – základ obsahuje typ priestorových objektov Štatistická jednotka.
1.2.1.1.   Statistical Unit (StatisticalUnit)1.2.1.1.   Štatistická jednotka (StatisticalUnit)
Unit for dissemination or use of statistical information.Jednotka pre šírenie alebo používanie štatistických informácií.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
1.3.   Statistical Units Vector1.3.   Štatistické jednotky – vektor
1.3.1.   Spatial object types1.3.1.   Typy priestorových objektov
The package Vector contains the following spatial object types:Balík Štatistické jednotky – vektor obsahuje tieto typy priestorových objektov:
— | Vector Statistical Unit— | Štatistická jednotka vektora
— | Area Statistical Unit— | Štatistická jednotka plochy
— | Statistical Tesselation— | Štatistické mozaikovanie
— | Evolution— | Evolúcia
1.3.1.1.   Vector Statistical Unit (VectorStatisticalUnit)1.3.1.1.   Štatistická jednotka vektora (VectorStatisticalUnit)
Statistical unit represented as a vector geometry (point, line or surface).Štatistická jednotka zobrazená ako vektorová geometria (bod, čiara alebo plocha).
This type is a sub-type of StatisticalUnit.Tento typ je subtypom StatisticalUnit.
Attributes of the spatial object type VectorStatisticalUnitAtribúty typu priestorových objektov VectorStatisticalUnit
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
thematicId | Descriptive unique object identifier applied to spatial objects in a defined information theme. | ThematicIdentifier |  thematicId | Deskriptívny jedinečný identifikátor objektu používaný pre priestorové objekty definované v informačnej téme. | ThematicIdentifier |  
country | The code of the country the object belongs to. | CountryCode |  country | Kód krajiny, ktorej objekt patrí. | CountryCode |  
geographicalName | Possible geographical names of the object. | GeographicalName |  geographicalName | Možné zemepisné názvy objektu. | GeographicalName |  
validityPeriod | The period when the statistical unit is supposed to be preferably used and not. | TM_Period |  validityPeriod | Obdobie, keď sa má štatistická jednotka radšej použiť a naopak. | TM_Period |  
referencePeriod | The period when the data is supposed to give a picture of the territorial division in statistical units. | TM_Period |  referencePeriod | Obdobie, keď údaje majú vykresliť teritoriálne rozdelenie do štatistických jednotiek. | TM_Period |  
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
Association roles of the spatial object type VectorStatisticalUnitAsociačné roly typu priestorových objektov VectorStatisticalUnit
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
geometry | Geometrical representations of the vector statistical unit. | VectorStatisticalUnitGeometry |  geometry | Geometrické reprezentácie štatistickej jednotky vektora. | VectorStatisticalUnitGeometry |  
evolutions | All the evolutions the statistical unit has encountered. | Evolution | voidableevolutions | Celý vývoj štatistickej jednotky. | Evolution | voidable
Constraints of the spatial object type VectorStatisticalUnitObmedzenia typu priestorových objektov VectorStatisticalUnit
Vector statistical units with a reference geometry instance of GM_MultiSurface must be instances of the specialised class AreaStatisticalUnit.Štatistické jednotky vektora s referenčným výskytom geometrie GM_MultiSurface musia byť výskyty špecializovanej triedy AreaStatisticalUnit.
1.3.1.2.   Area Statistical Unit (AreaStatisticalUnit)1.3.1.2.   Štatistická jednotka plochy(AreaStatisticalUnit)
Vector statistical unit with a surfacic reference geometry.Štatistická jednotka vektora s plošnou referenčnou geometriou.
This type is a sub-type of VectorStatisticalUnit.Tento typ je subtypom VectorStatisticalUnit.
Attributes of the spatial object type AreaStatisticalUnitAtribúty typu priestorových objektov AreaStatisticalUnit
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
areaValue | The area of the reference geometry. | Area |  areaValue | Plocha referenčnej geometrie. | Area |  
landAreaValue | The area of the above-water part. | Area | voidablelandAreaValue | Plocha časti nad vodou. | Area | voidable
livableAreaValue | The area of the livable part. | Area | voidablelivableAreaValue | Plocha obývateľnej časti. | Area | voidable
Association roles of the spatial object type AreaStatisticalUnitAsociačné roly typu priestorových objektov AreaStatisticalUnit
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
administrativeUnit | Administrative units used to build the area statistical unit. | AdministrativeUnit | voidableadministrativeUnit | Správne jednotky používané na vytvorenie štatistickej jednotky plochy. | AdministrativeUnit | voidable
lowers | The area statistical units of the next lower level. | AreaStatisticalUnit | voidablelowers | Štatistické jednotky plochy ďalšej nižšej úrovne. | AreaStatisticalUnit | voidable
uppers | The area statistical units of the next upper level. | AreaStatisticalUnit | voidableuppers | Štatistické jednotky plochy ďalšej vyššej úrovne. | AreaStatisticalUnit | voidable
successors | Successors of the area statistical unit. | AreaStatisticalUnit | voidablesuccessors | Nástupcovia štatistickej jednotky plochy. | AreaStatisticalUnit | voidable
predecessors | Predecessors of the area statistical unit. | AreaStatisticalUnit | voidablepredecessors | Predchodcovia štatistickej jednotky plochy. | AreaStatisticalUnit | voidable
tesselation | The tesselation composed of units. | StatisticalTessellation | voidabletesselation | Mozaikovanie zložené z jednotiek. | StatisticalTessellation | voidable
Constraints of the spatial object type AreaStatisticalUnitObmedzenia typu priestorových objektov AreaStatisticalUnit
The reference geometry of an area statistical units should be a GM_MultiSurface.Referenčná geometria štatistických jednotiek plochy by mala byť GM_MultiSurface.
1.3.1.3.   Statistical Tesselation (StatisticalTessellation)1.3.1.3.   Štatistické mozaikovanie (StatisticalTessellation)
A tesselation composed of area statistical units.Mozaikovanie zložené zo štatistických jednotiek plochy.
Attributes of the spatial object type StatisticalTessellationAtribúty typu priestorových objektov StatisticalTessellation
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
Association roles of the spatial object type StatisticalTessellationAsociačné roly typu priestorových objektov StatisticalTessellation
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
units | The units composing a tesselation. | AreaStatisticalUnit | voidableunits | Jednotky, ktoré tvoria mozaiku. | AreaStatisticalUnit | voidable
lower | The immediately lower statistical tessellation. | StatisticalTessellation | voidablelower | Bezprostredne nižšie štatistické mozaikovanie. | StatisticalTessellation | voidable
upper | The immediately upper statistical tessellation. | StatisticalTessellation | voidableupper | Bezprostredne vyššie štatistické mozaikovanie. | StatisticalTessellation | voidable
1.3.1.4.   Evolution (Evolution)1.3.1.4.   Evolúcia (Evolution)
Representation of vector statistical unit evolution.Reprezentácia vývoja štatistickej jednotky vektora.
Attributes of the spatial object type EvolutionAtribúty typu priestorových objektov Evolution
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
date | The date when the change occured. | DateTime |  date | Dátum, keď sa zmena stala. | DateTime |  
evolutionType | The type of evolution. | EvolutionTypeValue |  evolutionType | Typ evolúcie. | EvolutionTypeValue |  
areaVariation | The area variation during the evolution. This attribute has to be populated only if the type is “change”. | Area | voidableareaVariation | Plošná odchýlka počas evolúcie. Tento atribút môže byť obsadený, len ak typ je ‚zmena‘. | Area | voidable
populationVariation | The population variation during the evolution. This attribute has to be populated only if the type is “change”. | Integer | voidablepopulationVariation | Populačná odchýlka počas evolúcie. Tento atribút môže byť obsadený, len ak typ je ‚zmena‘. | Integer | voidable
Association roles of the spatial object type EvolutionAsociačné roly typu priestorových objektov Evolution
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
finalUnitVersions | All the final unit versions concerned by the evolution. | VectorStatisticalUnit | voidablefinalUnitVersions | Všetky konečné verzie jednotky, ktorých sa týka evolúcia. | VectorStatisticalUnit | voidable
units | All the units concerned by the evolution. | VectorStatisticalUnit | voidableunits | Všetky jednotky, ktorých sa týka evolúcia. | VectorStatisticalUnit | voidable
initialUnitVersions | All the initial unit versions concerned by the evolution. | VectorStatisticalUnit | voidableinitialUnitVersions | Všetky východiskové verzie jednotky, ktorých sa týka evolúcia. | VectorStatisticalUnit | voidable
Constraints of the spatial object type EvolutionObmedzenia typu priestorových objektov Evolution
Evolution representations shall be consistent with the versions of the concerned objects.Reprezentácie evolúcie musia byť v súlade s verziami príslušných objektov.
An evolution with a typeValue “creation” shall not have any initial unit versions and only one final one.Evolúcia s typeValue ‚vytvorenie‘ nemá žiadne východiskové verzie jednotky a len jednu konečnú.
An evolution with a typeValue “deletion” shall have one initial unit version and no final one.Evolúcia s typeValue ‚vymazanie‘ má len jednu východiskovú verziu jednotky a žiadnu konečnú.
An evolution with a typeValue “aggregation” shall have at least two initial unit versions (the units to be aggregated) and a single final one (the resulting aggregation).Evolúcia s typeValue ‚agregácia‘ má najmenej dve východiskové verzie jednotky (jednotky, ktoré sa majú agregovať) a jednu konečnú (vyplývajúca agregácia).
An evolution with a typeValue “change” shall have one initial unit version and one final one.Evolúcia s typeValue ‚zmena‘ má jednu východiskovú verziu jednotky a jednu konečnú.
An evolution with a typeValue “splitting” shall have a single initial unit version (the unit to split), and at least two final ones (the units resulting from the splitting).Evolúcia s typeValue ‚rozdelenie‘ má jednu východiskovú verziu jednotky (jednotka, ktorá sa má rozdeliť) a najmenej dve konečné (jednotky vyplývajúce z rozdelenia).
1.3.2.   Data types1.3.2.   Dátové typy
1.3.2.1.   Vector Statistical Unit Geometry (VectorStatisticalUnitGeometry)1.3.2.1.   Vektorová štatistická jednotka geometrie (VectorStatisticalUnitGeometry)
A geometrical representation for vector statistical units.Geometrická reprezentácia pre štatistické jednotky vektora.
Attributes of the data type VectorStatisticalUnitGeometryAtribúty dátového typu VectorStatisticalUnitGeometry
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
geometry | The geometry. | GM_Object |  geometry | Geometria. | GM_Object |  
geometryDescriptor | The statistical unit geometry descriptor. | GeometryDescriptor |  geometryDescriptor | Deskriptor geometrie štatistickej jednotky. | GeometryDescriptor |  
1.3.2.2.   Geometry Descriptor (GeometryDescriptor)1.3.2.2.   Deskriptor geometrie (GeometryDescriptor)
A descriptor for vector statistical unit geometry.Deskriptor geometrie štatistickej jednotky vektora.
Attributes of the data type GeometryDescriptorAtribúty dátového typu GeometryDescriptor
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
geometryType | The geometry type. | GeometryTypeValue |  geometryType | Typ geometrie. | GeometryTypeValue |  
mostDetailedScale | The most detailed scale the generalised geometry is supposed to be suitable for (expressed as the inverse of an indicative scale). | Integer |  mostDetailedScale | Najpodrobnejšia mierka, pre ktorú má byť zovšeobecnená geometria vhodná (vyjadrená ako opak indikatívnej mierky). | Integer |  
leastDetailedScale | The least detailed scale the generalised geometry is supposed to be suitable for (expressed as the inverse of an indicative scale). | Integer |  leastDetailedScale | Najmenej podrobná mierka, pre ktorú má byť zovšeobecnená geometria vhodná (vyjadrená ako opak indikatívnej mierky). | Integer |  
Constraints of the data type GeometryDescriptorObmedzenia dátového typu GeometryDescriptor
The mostDetailedScale and leastDetailedScale fields shall be provided only for geometry descriptors with a type generalisedGeometryPolia mostDetailedScale a leastDetailedScale sa uvedú len pre deskriptory geometrie s typom generalisedGeometry.
If provided, mostDetailedScale shall be smaller than leastDetailedScaleAk sa uvedú, mostDetailedScale je menšia ako leastDetailedScale.
1.3.3.   Code lists1.3.3.   Zoznamy kódov
1.3.3.1.   Geometry Type (GeometryTypeValue)1.3.3.1.   Typ geometrie (GeometryTypeValue)
The code values for the geometry types.Hodnoty kódov pre geometrické typy.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list GeometryTypeValueHodnoty pre zoznam kódov GeometryTypeValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
referenceGeometry | reference geometry | The described geometry is the reference geometry.referenceGeometry | referenčná geometria | Opísaná geometria je referenčná geometria.
pointLabel | point label | The described geometry is a point geometry for labeling.pointLabel | popis bodu | Opísaná geometria je bodová geometria pre označovanie.
centerOfGravity | center of gravity | The described geometry is a point geometry located at the center of gravity of the unit.centerOfGravity | ťažisko | Opísaná geometria je bodová geometria umiestnená v ťažisku jednotky.
generalisedGeometry | generalised geometry | A generalised geometry of the statistical unit.generalisedGeometry | zovšeobecnená geometria | Zovšeobecnená geometria štatistickej jednotky.
other | other | Other kind of geometry type.other | iný | Iný druh typu geometrie.
1.3.3.2.   Evolution Type (EvolutionTypeValue)1.3.3.2.   Typ evolúcie (EvolutionTypeValue)
The code values for evolution types.Hodnoty kódov pre typy evolúcie.
The allowed values for this code list comprise any values defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov.
Data providers may use the values specified in the INSPIRE Technical Guidance document on Statistical Units.Poskytovatelia údajov môžu používať hodnoty špecifikované v technickom usmerňujúcom dokumente INSPIRE o štatistických jednotkách.
1.4.   Statistical Units Grid1.4.   Štatistické jednotky – sieť
1.4.1.   Spatial object types1.4.1.   Typy priestorových objektov
The package Grid contains the following spatial object types:Balík Sieť obsahuje tieto typy priestorových objektov:
— | Statistical Grid Cell— | Bunka štatistickej siete
— | Statistical Grid— | Štatistická sieť
1.4.1.1.   Statistical Grid Cell (StatisticalGridCell)1.4.1.1.   Bunka štatistickej siete (StatisticalGridCell)
Unit for dissemination or use of statistical information that is represented as a grid cell.Jednotka pre šírenie alebo používanie štatistických informácií, ktorá je zobrazená ako bunka siete.
This type is a sub-type of StatisticalUnit.Tento typ je subtypom StatisticalUnit.
Attributes of the spatial object type StatisticalGridCellAtribúty typu priestorových objektov StatisticalGridCell
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
code | A cell code. | CharacterString | voidablecode | Kód bunky. | CharacterString | voidable
geographicalPosition | The grid cell lower left corner geographical position. | DirectPosition | voidablegeographicalPosition | Zemepisná poloha bunky siete v dolnom ľavom rohu. | DirectPosition | voidable
gridPosition | The grid cell position within the grid based on the grid coordinates. | GridPosition | voidablegridPosition | Poloha bunky siete v rámci siete založená na súradniciach siete. | GridPosition | voidable
geometry | The grid cell geometry. | GM_Surface | voidablegeometry | Geometria bunky siete. | GM_Surface | voidable
Association roles of the spatial object type StatisticalGridCellAsociačné roly typu priestorových objektov StatisticalGridCell
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
lowers | The immediately lower statistical grid cells. | StatisticalGridCell | voidablelowers | Bezprostredne nižšie bunky štatistickej siete. | StatisticalGridCell | voidable
upper | The immediately upper statistical grid cell. | StatisticalGridCell | voidableupper | Bezprostredne vyššia bunka štatistickej siete. | StatisticalGridCell | voidable
grid | The grid made up of cells. | StatisticalGrid |  grid | Sieť vytvorená bunkami. | StatisticalGrid |  
Constraints of the spatial object type StatisticalGridCellObmedzenia typu priestorových objektov StatisticalGridCell
The cell position shall be within the grid, according to its width and height.Poloha bunky je v rámci siete, podľa jej šírky a výšky.
At least one of the attributes code, geographicalPosition, gridPosition or geometry shall be provided.Uvedie sa aspoň jeden z atribútov code, geographicalPosition, gridPosition alebo geometry.
Where several spatial representations are provided (code, geographicalPosition, gridPosition and geometry), they shall be consistent.Keď sa uvedú viaceré priestorové reprezentácie (code, geographicalPosition, gridPosition a geometry), musia byť konzistentné.
The code shall be composed of:Kód je zložený z:
(1) | A coordinate reference system part, represented by the word CRS, followed by the EPSG code.1. | Časť súradnicového referenčného systému zobrazená slovom CRS, po ktorom nasleduje kód EPSG.
(2) | A resolution and position part: | — | If the coordinate reference system is projected, the word RES followed by the grid resolution in meters and the letter m. Then, the letter N followed by the northing value in meters, and the letter E followed by the easting value in meters. | — | If the coordinate reference system is not projected, the word RES followed by the grid resolution in degree-minute-second, followed by the word dms. Then the word LON followed by the longitude value in degree-minute-second, and word LAT followed by the latitude value in degree-minute-second.2. | Rozlíšenie a časť polohy: | — | Ak sa súradnicový referenčný systém projektuje, slovo RES, po ktorom nasleduje rozlíšenie siete v metroch a písmeno m. Potom nasleduje písmeno N, za ním hodnota vertikálnej súradnice v metroch a písmeno E, po ktorom nasleduje hodnota horizontálnej súradnice v metroch. | — | Ak súradnicový referenčný systém nie je zobrazený, slovo RES, po ktorom nasleduje rozlíšenie siete v stupňoch, minútach, sekundách a za ním slovo dms. Potom slovo LON, po ktorom nasleduje hodnota zemepisnej dĺžky v stupňoch, minútach, sekundách a slovo LAT, po ktorom nasleduje hodnota zemepisnej šírky v stupňoch, minútach, sekundách.
For both cases, the given position shall be the position of the lower left cell corner.Udanou polohou pre obidva prípady je poloha bunky v dolnom ľavom rohu.
1.4.1.2.   Statistical Grid (StatisticalGrid)1.4.1.2.   Štatistická sieť (StatisticalGrid)
A grid composed of statistical cells.Sieť zložená zo štatistických buniek.
Attributes of the spatial object type StatisticalGridAtribúty typu priestorových objektov StatisticalGrid
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
EPSGCode | The EPSG code to identify the grid Coordinate Referencing System. | Integer |  EPSGCode | Kód EPSG na identifikáciu súradnicového referenčného systému siete. | Integer |  
resolution | The grid resolution. | StatisticalGridResolution |  resolution | Rozlíšenie siete. | StatisticalGridResolution |  
origin | The position of the origin point of the grid in the specified coordinate reference system (if defined). | DirectPosition |  origin | Poloha počiatočného bodu siete v špecifikovanom súradnicovom referenčnom systéme (ak je definovaný). | DirectPosition |  
width | The grid width, in cell number (if defined). | Integer |  width | Šírka siete vyjadrená počtom buniek (ak je definovaná). | Integer |  
height | The grid height, in cell number (if defined). | Integer |  height | Výška siete vyjadrená počtom buniek (ak je definovaná). | Integer |  
Association roles of the spatial object type StatisticalGridAsociačné roly typu priestorových objektov StatisticalGrid
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
cells | The cells composing a grid. | StatisticalGridCell |  cells | Bunky tvoriace sieť. | StatisticalGridCell |  
lower | The immediately lower statistical grid. | StatisticalGrid | voidablelower | Bezprostredne nižšia štatistická sieť. | StatisticalGrid | voidable
upper | The immediately upper statistical grid. | StatisticalGrid | voidableupper | Bezprostredne vyššia štatistická sieť. | StatisticalGrid | voidable
Constraints of the spatial object type StatisticalGridObmedzenia typu priestorových objektov StatisticalGrid
If the coordinate reference system is a projected one, the resolution shall be a length. Otherwise, it shall be an angle.Ak je súradnicový referenčný systém zobrazený, rozlíšenie je dĺžka. Inak je to uhol.
1.4.2.   Data types1.4.2.   Dátové typy
1.4.2.1.   Grid Position (GridPosition)1.4.2.1.   Poloha v sieti (GridPosition)
A grid cell position within a grid.Poloha bunky siete v rámci siete.
Attributes of the data type GridPositionAtribúty dátového typu GridPosition
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
x | The position of the cell on the horizontal axis, starting from the left side, toward the right, from 0 to the grid width -1. | Integer |  x | Poloha bunky na horizontálnej osi zľava doprava z 0 na šírku siete -1. | Integer |  
y | The position of the cell on the vertical axis, starting from the bottom toward the top, from 0 to the grid height -1. | Integer |  y | Poloha bunky na vertikálnej osi zospodu nahor z 0 na výšku siete -1. | Integer |  
1.4.2.2.   Statistical Grid Resolution (StatisticalGridResolution)1.4.2.2.   Rozlíšenie štatistickej siete (StatisticalGridResolution)
A statistical unit resolution value.Hodnota rozlíšenia štatistickej jednotky.
This type is a union type.Tento typ je typom union.
Attributes of the union type StatisticalGridResolutionAtribúty súborného typu StatisticalGridResolution
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
lengthResolution | A distance resolution. | Length |  lengthResolution | Dištančné rozlíšenie. | Length |  
angleResolution | An angle resolution. | Angle |  angleResolution | Uhlové rozlíšenie. | Angle |  
1.5.   Theme-specific Requirements1.5.   Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy
(1) | At least the geometry of statistical units, for which statistical data are made available under INSPIRE, shall be made available as well. This requirement applies to INSPIRE themes that refer to statistical units.1. | Sprístupní sa najmenej geometria štatistických jednotiek, pre ktoré sa sprístupňujú štatistické údaje v rámci INSPIRE. Táto požiadavka sa vzťahuje na témy INSPIRE, ktoré sa týkajú štatistických jednotiek.
(2) | For pan-European usage, the Equal Area Grid defined in Section 2.2.1 of Annex II shall be used.2. | Pre celoeurópske použitie sa používa sieť s rovnakými plochami definovaná v oddiele 2.2.1 prílohy II.
(3) | Statistical data shall refer to their statistical unit through the unit’s external object identifier (inspireId) or thematic identifier (for vector units) or the unit’s code (for grid cells).3. | Štatistické údaje odkazujú na svoju štatistickú jednotku prostredníctvom externého objektového identifikátora jednotky (inspireId) alebo tematického identifikátora (pre vektorové jednotky) alebo kódu jednotky (pre bunky siete).
(4) | Statistical data shall refer to a specific version of a statistical unit.4. | Štatistické údaje odkazujú na špecifickú verziu štatistickej jednotky.
1.6.   Layers1.6.   Vrstvy
Layers for the spatial data theme Statistical UnitsVrstvy pre tému priestorových údajov Štatistické jednotky
Layer Name | Layer Title | Spatial object typeNázov vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ priestorového objektu
SU.VectorStatisticalUnit | Vector statistical units | VectorStatisticalUnitSU.VectorStatisticalUnit | Vektorové štatistické jednotky | VectorStatisticalUnit
SU.StatisticalGridCell | Statistical grid cells | StatisticalGridCellSU.StatisticalGridCell | Bunky štatistickej siete | StatisticalGridCell
2.   BUILDINGS2.   BUDOVY (BUILDINGS)
2.1.   Definitions2.1.   Vymedzenie pojmov
In addition to the definitions set out in Article 2, the following definitions shall apply:Okrem vymedzení pojmov uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:
(1) | “2D data” means data where the geometry of spatial objects is represented in two-dimensional space.1. | ‚údaje 2D‘ (2D data) znamená údaje, kde geometria priestorových objektov je zobrazená v dvojrozmernom priestore;
(2) | “2.5D data” means data where the geometry of spatial objects is represented in three-dimensional space with the constraint that, for each (X,Y) position, there is only one Z.2. | ‚údaje 2,5D‘ (2.5D data) znamená údaje, kde geometria priestorových objektov je zobrazená v trojrozmernom priestore s obmedzením, že pre každú polohu (X,Y) je len jedno Z;
(3) | “3D data” means data where the geometry of spatial objects is represented in three-dimensional space.3. | ‚údaje 3D‘ (3D data) znamená údaje, kde geometria priestorových objektov je zobrazená v trojrozmernom priestore;
(4) | “building component” means any sub-division or element of a building.4. | ‚zložka budovy‘ (building component) znamená akékoľvek ďalšie rozdelenie alebo prvok budovy.
2.2.   Structure of the Spatial Data Theme Buildings2.2.   Štruktúra témy priestorových údajov Budovy
The types specified for the spatial data theme Buildings are structured in the following packages:Typy špecifikované pre tému priestorových údajov Budovy sú štruktúrované v týchto balíkoch:
— | Buildings Base— | Základňa budov (Buildings Base)
— | Buildings 2D— | Budovy 2D (Buildings 2D)
— | Buildings 3D— | Budovy 3D (Buildings 3D)
2.3.   Buildings Base2.3.   Základňa budov
2.3.1.   Spatial object types2.3.1.   Typy priestorových objektov
The package Buildings Base contains the following spatial object types:Balík Základňa budov obsahuje tieto typy priestorových objektov:
— | Abstract Construction— | Abstraktná stavba
— | Abstract Building— | Abstraktná budova
— | Building— | Budova
— | Building Part— | Časť budovy
2.3.1.1.   Abstract Construction (AbstractConstruction)2.3.1.1.   Abstraktná stavba (AbstractConstruction)
Abstract spatial object type grouping the semantic properties of buildings, building parts.Abstraktný typ priestorových objektov, ktorým sa zoskupujú sémantické vlastnosti budov, častí budov.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type AbstractConstructionAtribúty typu priestorových objektov AbstractConstruction
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
name | Name of the construction. | GeographicalName | voidablename | Názov stavby. | GeographicalName | voidable
dateOfConstruction | Date of construction. | DateOfEvent | voidabledateOfConstruction | Dátum stavby. | DateOfEvent | voidable
dateOfDemolition | Date of demolition. | DateOfEvent | voidabledateOfDemolition | Dátum demolácie. | DateOfEvent | voidable
dateOfRenovation | Date of last major renovation. | DateOfEvent | voidabledateOfRenovation | Dátum poslednej väčšej renovácie. | DateOfEvent | voidable
elevation | Vertically-constrained dimensional property consisting of an absolute measure referenced to a well-defined surface which is commonly taken as origin (geoïd, water level, etc.). | Elevation | voidableelevation | Vertikálne obmedzená rozmerová vlastnosť, ktorú tvorí absolútny rozmer s referenciou na dobre vymedzený povrch, ktorý sa zvyčajne považuje za počiatočný bod (geoid, hladina vody atď.). | Elevation | voidable
externalReference | Reference to an external information system containing any piece of information related to the spatial object. | ExternalReference | voidableexternalReference | Referencia na externý informačný systém obsahujúci akúkoľvek informáciu týkajúcu sa priestorového objektu. | ExternalReference | voidable
heightAboveGround | Height above ground. | HeightAboveGround | voidableheightAboveGround | Výška nad povrchom. | HeightAboveGround | voidable
conditionOfConstruction | Status of construction. | ConditionOfConstructionValue | voidableconditionOfConstruction | Stav stavby. | ConditionOfConstructionValue | voidable
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
2.3.1.2.   Abstract Building (AbstractBuilding)2.3.1.2.   Abstraktná budova (AbstractBuilding)
Abstract spatial object type grouping the common semantic properties of the spatial object types Building and BuildingPart.Abstraktný typ priestorových objektov, ktorý zoskupuje bežné sémantické vlastnosti typov priestorových objektov Building a BuildingPart.
This type is a sub-type of AbstractConstruction.Tento typ je subtypom AbstractConstruction.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type AbstractBuildingAtribúty typu priestorových objektov AbstractBuilding
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
buildingNature | Characteristic of the building that makes it generally of interest for mappings applications. The characteristic may be related to the physical aspect and/or to the function of the building. | BuildingNatureValue | voidablebuildingNature | Charakteristika budovy, ktorá ju robí všeobecne významnou pre kartografické aplikácie. Charakteristika sa môže týkať fyzického aspektu a/alebo funkcie budovy. | BuildingNatureValue | voidable
currentUse | Activity hosted within the building. This attribute addresses mainly the buildings hosting human activities. | CurrentUse | voidablecurrentUse | Aktivita, ktorá sa vykonáva v budove. Tento atribút sa týka najmä ľudských činností, ktoré sa vykonávajú v budove. | CurrentUse | voidable
numberOfDwellings | Number of dwellings. | Integer | voidablenumberOfDwellings | Počet bytov. | Integer | voidable
numberOfBuildingUnits | Number of building units in the building. A BuildingUnit is a subdivision of Building with its own lockable access from the outside or from a common area (i.e. not from another BuildingUnit), which is atomic, functionally independent, and may be separately sold, rented out, inherited, etc. | Integer | voidablenumberOfBuildingUnits | Počet (stavebných) jednotiek v budove. BuildingUnit je podskupina Building so svojim vlastným uzamykateľným prístupom zvonku alebo zo spoločného priestoru (t. j. nie z inej BuildingUnit), ktorá je samostatná, funkčne nezávislá a môže sa samostatne predávať, prenajímať, dediť atď. | Integer | voidable
numberOfFloorsAboveGround | Number of floors above ground. | Integer | voidablenumberOfFloorsAboveGround | Počet nadzemných podlaží. | Integer | voidable
2.3.1.3.   Building (Building)2.3.1.3.   Budova (Building)
A Building is an enclosed construction above and/or underground, used or intended for the shelter of humans, animals or things or for the production of economic goods. A building refers to any structure permanently constructed or erected on its site.Budova je uzatvorenou nadzemnou a/alebo podzemnou stavbou, ktorá sa používa alebo sa má používať na poskytnutie útočiska pre ľudí, zvieratá alebo veci alebo na výrobu hospodárskeho tovaru. Budova sa vzťahuje na akúkoľvek stavbu trvalo vybudovanú alebo postavenú na jej mieste.
This type is a sub-type of AbstractBuilding.Tento typ je subtypom AbstractBuilding.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Association roles of the spatial object type BuildingAsociačné roly typu priestorových objektov Building
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
parts | The building parts the building is composed of. | BuildingPart | voidableparts | Časti budovy, z ktorých je budova zložená. | BuildingPart | voidable
2.3.1.4.   Building Part (BuildingPart)2.3.1.4.   Časť budovy (BuildingPart)
A BuildingPart is a sub-division of a Building that might be considered itself as a building.BuildingPart je podskupinou Building, ktorá sa samotná môže považovať za budovu.
This type is a sub-type of AbstractBuilding.Tento typ je subtypom AbstractBuilding.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
2.3.2.   Data types2.3.2.   Dátové typy
2.3.2.1.   Current Use (CurrentUse)2.3.2.1.   Aktuálne použitie (CurrentUse)
This data type enables to detail the current use(s).Tento dátový typ umožňuje podrobne opísať aktuálne použitie (použitia).
Attributes of the data type CurrentUseAtribúty dátového typu CurrentUse
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
currentUse | The current use. | CurrentUseValue |  currentUse | Aktuálne použitie. | CurrentUseValue |  
percentage | The proportion, given as a percentage, devoted to this current use. | Integer |  percentage | Podiel vyjadrený v percentách venovaný tomuto aktuálnemu použitiu. | Integer |  
Constraints of the data type CurrentUseObmedzenia dátového typu CurrentUse
The total of all percentages shall be less or equal to 100.Súčet všetkých percentuálnych podielov je menší alebo rovný 100.
2.3.2.2.   Date Of Event (DateOfEvent)2.3.2.2.   Dátum udalosti (DateOfEvent)
This data type includes the different possible ways to define the date of an event.Tento dátový typ zahŕňa rôzne možné spôsoby, ako určiť dátum udalosti.
Attributes of the data type DateOfEventAtribúty dátového typu DateOfEvent
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
anyPoint | A date and time of any point of the event, between its beginning and its end. | DateTime | voidableanyPoint | Dátum a čas akéhokoľvek bodu udalosti medzi jej začiatkom a jej koncom. | DateTime | voidable
beginning | Date and time when the event begun. | DateTime | voidablebeginning | Dátum a čas, keď udalosť začala. | DateTime | voidable
end | Date and time when the event ended. | DateTime | voidableend | Dátum a čas, keď sa udalosť skončila. | DateTime | voidable
Constraints of the data type DateOfEventObmedzenia dátového typu DateOfEvent
At least one of the attributes beginning, end or anyPoint shall be supplied.Musí sa uviesť najmenej jeden z atribútov beginning, end alebo anyPoint.
If provided, the beginning attribute shall not be after the anyPoint attribute and the end attribute, and the anyPoint attribute shall not be after the end attribute.Ak sa uvedú, atribút beginning nesmie byť po atribúte anyPoint a atribúte end a atribút anyPoint nesmie byť po atribúte end.
2.3.2.3.   Elevation (Elevation)2.3.2.3.   Výška (Elevation)
This data type includes the elevation value itself and information on how it was measured.Tento dátový typ zahŕňa samotnú hodnotu výšky a informáciu o tom, ako bola meraná.
Attributes of the type ElevationAtribúty typu Elevation
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
elevationReference | Element where the elevation was measured. | ElevationReferenceValue |  elevationReference | Prvok, kde bola výška meraná. | ElevationReferenceValue |  
elevationValue | Value of the elevation. | DirectPosition |  elevationValue | Hodnota výšky. | DirectPosition |  
2.3.2.4.   External Reference (ExternalReference)2.3.2.4.   Externá referencia (ExternalReference)
Reference to an external information system containing any piece of information related to the spatial object.Referencia na externý informačný systém obsahujúci akúkoľvek informáciu týkajúcu sa priestorového objektu.
Attributes of the data type ExternalReferenceAtribúty dátového typu ExternalReference
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
informationSystem | Uniform Resource Identifier of the external information system. | URI |  informationSystem | Jednotný identifikátor zdroja externého informačného systému. | URI |  
informationSystemName | The name of the external information system. | PT_FreeText |  informationSystemName | Názov externého informačného systému. | PT_FreeText |  
reference | Thematic identifier of the spatial object or of any piece of information related to the spatial object. | CharacterString |  reference | Tematický identifikátor priestorového objektu alebo akákoľvek informácia týkajúca sa priestorového objektu. | CharacterString |  
2.3.2.5.   Height Above Ground (HeightAboveGround)2.3.2.5.   Výška nad povrchom (HeightAboveGround)
Vertical distance between a low and a high reference.Vertikálna vzdialenosť medzi nízkou a vysokou referenciou.
Attributes of the data type HeightAboveGroundAtribúty dátového typu HeightAboveGround
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
heightReference | Element used as the high reference. | ElevationReferenceValue | voidableheightReference | Prvok používaný ako vysoká referencia. | ElevationReferenceValue | voidable
lowReference | Element used as the low reference. | ElevationReferenceValue | voidablelowReference | Prvok používaný ako nízka referencia. | ElevationReferenceValue | voidable
status | The way the height has been captured. | HeightStatusValue | voidablestatus | Spôsob, ako bola výška zachytená. | HeightStatusValue | voidable
value | Value of the height above ground. | Length |  value | Hodnota výšky nad povrchom. | Length |  
Constraints of the data type HeightAboveGroundObmedzenia dátového typu HeightAboveGround
The value of HeightAboveGround shall be in meters.Hodnota HeightAboveGround je v metroch.
2.3.2.6.   Building Geometry2D (BuildingGeometry2D)2.3.2.6.   Geometria budovy 2D (BuildingGeometry2D)
This data types includes the geometry of the building and metadata information about which element of the building was captured and how.Tento dátový typ zahŕňa geometriu budovy a metadátové informácie o tom, ktorý prvok budovy bol zachytený a ako.
Attributes of the data type BuildingGeometry2DAtribúty dátového typu BuildingGeometry2D
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
geometry | 2D or 2.5D geometric representation. | GM_Object |  geometry | Geometrická reprezentácia 2D alebo 2,5D. | GM_Object |  
horizontalGeometryEstimatedAccuracy | The estimated absolute positional accuracy of the (X,Y) coordinates of the building geometry, in the INSPIRE official Coordinate Reference System. Absolute positional accuracy is defined as the mean value of the positional uncertainties for a set of positions where the positional uncertainties are defined as the distance between a measured position and what is considered as the corresponding true position. | Length | voidablehorizontalGeometryEstimatedAccuracy | Odhadovaná absolútna polohová presnosť súradníc (X,Y) geometrie budovy v oficiálnom súradnicovom referenčnom systéme INSPIRE. Absolútna polohová presnosť je stredná hodnota polohových nepresností pre súbor polôh, pričom polohové nepresnosti sú definované ako vzdialenosť medzi meranou polohou a tým, čo sa považuje za zodpovedajúcu skutočnú polohu. | Length | voidable
horizontalGeometryReference | Element of the building that was captured by (X,Y) coordinates. | HorizontalGeometryReferenceValue |  horizontalGeometryReference | Prvok budovy, ktorý zachytili súradnice (X,Y). | HorizontalGeometryReferenceValue |  
referenceGeometry | The geometry to be taken into account by view services, for portrayal. | Boolean |  referenceGeometry | Geometria, ktorú majú vziať do úvahy zobrazovacie služby na účely zobrazovania. | Boolean |  
verticalGeometryEstimatedAccuracy | The estimated absolute positional accuracy of the Z coordinates of the building geometry, in the INSPIRE official Coordinate Reference System. Absolute positional accuracy is defined as the mean value of the positional uncertainties for a set of positions where the positional uncertainties are defined as the distance between a measured position and what is considered as the corresponding true position. | Length | voidableverticalGeometryEstimatedAccuracy | Odhadovaná absolútna polohová presnosť súradníc Z geometrie budovy v oficiálnom súradnicovom referenčnom systéme INSPIRE. Absolútna polohová presnosť je stredná hodnota polohových nepresností pre súbor polôh, pričom polohové nepresnosti sú definované ako vzdialenosť medzi meranou polohou a tým, čo sa považuje za zodpovedajúcu skutočnú polohu. | Length | voidable
verticalGeometryReference | Element of the building that was captured by vertical coordinates. | ElevationReferenceValue |  verticalGeometryReference | Prvok budovy, ktorý bol vyjadrený vertikálnymi súradnicami. | ElevationReferenceValue |  
Constraints of the data type BuildingGeometry2DObmedzenia dátového typu BuildingGeometry2D
Geometry shall be of type GM_Point or GM_Surface or GM_MultiSurface.Geometria je typom GM_Point alebo GM_Surface alebo GM_MultiSurface.
The value of horizontalGeometryEstimatedAccuracy shall be given in meters.Hodnota horizontalGeometryEstimatedAccuracy sa udáva v metroch.
For exactly one item of BuildingGeometry, the value of the attribute referenceGeometry shall be “true”.Hodnota atribútu referenceGeometry je pre presne jednu položku BuildingGeometry ‚true‘.
The value of verticalGeometryEstimatedAccuracy shall be given in meters.Hodnota verticalGeometryEstimatedAccuracy sa udáva v metroch.
2.3.3.   Code lists2.3.3.   Zoznamy kódov
2.3.3.1.   Building Nature (BuildingNatureValue)2.3.3.1.   Charakter budovy (BuildingNatureValue)
Values indicating the nature of a building.Hodnoty, ktorými sa označuje charakter budovy.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and additional values at any level defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a ďalšie hodnoty na akejkoľvek úrovni definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list BuildingNatureValueHodnoty pre zoznam kódov BuildingNatureValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
arch | arch | A man-made structure in the form of an arch.arch | klenba | Človekom vytvorená štruktúra vo forme klenby.
bunker | bunker | A facility, partly underground, intended for or used by the military either for location of command/control centers or for troop encampment.bunker | bunker | Zariadenie, čiastočne podzemné, určené pre vojsko alebo ním používané ako miesto operačného/riadiaceho strediska alebo na utáborenie vojakov.
canopy | canopy | An overhead roof providing shelter to things below. Canopies may be free standing frameworks over which a covering is attached or may be linked or suspended to the outside of a building.canopy | prístrešok | Nadzemná strecha, ktorá poskytuje útočisko pre veci pod ňou. Prístrešky môžu byť voľne stojace konštrukcie, na ktoré je pripevnená pokrývka, alebo môžu byť spojené s vonkajškom budovy alebo naň uchytené.
caveBuilding | cave building | A space hosting human or economic activity which is usually enclosed within rock with the addition of man-made exterior walls and which may contain structures comparable to the interior structures of freestanding buildings.caveBuilding | jaskynná budova | Priestor, v ktorom sa vykonáva ľudská alebo hospodárska činnosť a ktorý je zvyčajne vytvorený v skale s pridaním človekom vytvorených vonkajších stien a ktorý môže obsahovať štruktúry porovnateľné s vnútornými štruktúrami voľne stojacich budov.
chapel | chapel | A Christian place of worship, usually smaller than a church.chapel | kaplnka | Kresťanské miesto uctievania, zvyčajne menšie ako kostol.
castle | castle | A large ornate or fortified building usually constructed for the purpose of a private residence or security.castle | Hrad/zámok | Veľká vyzdobená alebo opevnená budova, zvyčajne vybudovaná na účely súkromného sídla alebo bezpečnosti.
church | church | Building or structure whose primary aim is to facilitate the religious practice of a Christian community.church | kostol | Budova alebo štruktúra, ktorej hlavným účelom je umožniť náboženské obrady kresťanského spoločenstva.
dam | dam | A permanent barrier across a watercourse used to impound water or to control its flow.dam | priehrada | Trvalá prekážka vybudovaná naprieč vodného toku používaná na zadržiavanie vody alebo na riadenie jej prúdenia.
greenhouse | greenhouse | A building that is often constructed primarily of transparent material (for example: glass), in which temperature and humidity can be controlled for the cultivation and/or protection of plants.greenhouse | skleník | Budova, ktorá sa často stavia najmä z priehľadného materiálu (napríklad: sklo) a v ktorej možno regulovať teplotu a vlhkosť na účely pestovania a/alebo ochrany rastlín.
lighthouse | lighthouse | A tower designed to emit light from a system of lamps and lenses.lighthouse | maják | Veža určená na vysielanie svetla zo systému lámp a šošoviek.
mosque | mosque | Building or structure whose primary aim is to facilitate the religious practice of a Muslim community.mosque | mešita | Budova alebo stavba, ktorej hlavným účelom je umožniť náboženské obrady muslimského spoločenstva.
shed | shed | A building of light construction, which usually has one or more open sides, that is typically used for storage.shed | búda | Budova z ľahkej konštrukcie, ktorá má zvyčajne jednu alebo viac otvorených strán a ktorá sa zvyčajne používa na skladovanie.
silo | silo | A large storage structure, generally cylindrical, used for storing loose materials.silo | silo | Veľká stavba na skladovanie, spravidla cylindrická, ktorá sa používa na skladovanie sypkých materiálov.
stadium | stadium | A place or venue for sports, concerts or other events and consists of a field or stage either partly or completely surrounded by a structure designed to allow spectators to stand or sit and view the event.stadium | štadión | Miesto pre športy, koncerty alebo iné podujatia, ktoré pozostáva z ihriska alebo pódia, ktoré je čiastočne alebo úplne obklopené konštrukciou určenou na umožnenie toho, aby diváci stáli alebo sedeli a pozerali podujatie.
storageTank | storage tank | A container usually for holding liquids and compressed gases.storageTank | zásobník | Kontajner používaný zvyčajne na uchovávanie tekutín a stlačených plynov.
synagogue | synagogue | Building or structure whose primary aim is to facilitate the religious practice of a Jewish or Samaritan community.synagogue | synagóga | Budova alebo stavba, ktorej hlavným účelom je umožniť náboženské obrady židovského a samaritánskeho spoločenstva.
temple | temple | Building or structure whose primary aim is to facilitate religious practices.temple | chrám | Budova alebo štruktúra, ktorej hlavným účelom je umožniť náboženské obrady.
tower | tower | A relatively tall, narrow structure that may either stand alone or may form part of another structure.tower | veža | Relatívne vysoká, úzka stavba, ktorá môže stáť samostatne alebo môže byť súčasťou inej stavby.
windmill | windmill | A building which converts the energy of the wind into rotational motion by means of adjustable sails or blades.windmill | veterný mlyn | Budova, ktorá premieňa energiu vetra do rotačného pohybu prostredníctvom nastaviteľných lopatiek alebo listov.
windTurbine | wind turbine | A tower and associated equipment that generates electrical power from wind.windTurbine | veterná turbína | Veža a súvisiace zariadenie, ktorým sa vyrába elektrická energia z vetra.
2.3.3.2.   Condition Of Construction (ConditionOfConstructionValue)2.3.3.2.   Stav konštrukcie (ConditionOfConstructionValue)
Values indicating the condition of a construction.Hodnoty, ktorými sa označuje stav konštrukcie.
The allowed values for this code list comprise only the values specified in the table below.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke.
Values for the code list ConditionOfConstructionValueHodnoty pre zoznam kódov ConditionOfConstructionValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
declined | declined | The construction cannot be used under normal conditions, though its main elements (walls, roof) are still present.declined | schátraná | Stavba sa za normálnych okolností nedá používať, hoci jej hlavné prvky (steny, strecha) ešte existujú.
demolished | demolished | The construction has been demolished. There are no more visible remains.demolished | zdemolovaná | Stavba bola zdemolovaná. Nie sú tam žiadne viditeľné zvyšky.
functional | functional | The construction is functional.functional | funkčná | Stavba je funkčná.
projected | projected | The construction is being designed. Construction has not yet started.projected | projektovaná | Stavba sa navrhuje. Výstavba ešte nezačala.
ruin | ruin | The construction has been partly demolished and some main elements (roof, walls) have been destroyed. There are some visible remains of the construction.ruin | ruina | Stavba bola čiastočne zdemolovaná a niektoré hlavné prvky (strecha, steny) boli zničené. Sú tam určité viditeľné zvyšky konštrukcie.
underConstruction | under construction | The construction is under construction and not yet functional. This applies only to the initial construction of the construction and not to maintenance work.underConstruction | vo výstavbe | Stavba je vo výstavbe a zatiaľ nie je funkčná. Ide len o počiatočnú výstavbu stavby a nie o údržbárske práce.
2.3.3.3.   Current Use (CurrentUseValue)2.3.3.3.   Aktuálne použitie (CurrentUseValue)
Values indicating the current use.Hodnoty, ktorými sa označuje aktuálne použitie.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and narrower values defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a užšie hodnoty definované poskytovateľmi údajov.
This code list is hierarchical.Tento zoznam kódov je hierarchický.
Values for the code list CurrentUseValueHodnoty pre zoznam kódov CurrentUseValue
Value | Name | Definition | Parent valueHodnota | Názov | Definícia | Parent value
residential | residential | The building (or building component) is used for residential purpose. |  residential | obytná | Budova (alebo časť budovy) sa používa na obytné účely. |  
individualResidence | individual residence | The building (or building component) hosts only one dwelling. | residentialindividualResidence | individuálne bývanie | V budove (alebo časti budovy) je len jeden byt. | residential
collectiveResidence | collective residence | The building (or building component) hosts more than one dwelling. | residentialcollectiveResidence | kolektívne bývanie | V budove (alebo časti budovy) je viac ako jeden byt. | residential
twoDwellings | two dwellings | The building (or building component) hosts two dwellings. | collectiveResidencetwoDwellings | dva byty | V budove (alebo časti budovy) sú dva byty. | collectiveResidence
moreThanTwoDwelling | more than two dwellings | The building (or building component) hosts at least 3 dwellings. | collectiveResidencemoreThanTwoDwelling | viac ako dva byty | V budove (alebo časti budovy) sú najmenej tri byty. | collectiveResidence
residenceForCommunities | residence for communities | The building (or building component) hosts a residence for communities. | residentialresidenceForCommunities | komunitné bývanie | V budove (alebo časti budovy) je bývanie pre komunity. | residential
agriculture | agriculture | The building (or building component) is used for agricultural activities. |  agriculture | poľnohospodárska | Budova (alebo časť budovy) sa používa na poľnohospodárske činnosti. |  
industrial | industrial | The building (or building component) is used for secondary sector activities (industrial). |  industrial | priemyselná | Budova (alebo časť budovy) sa používa na činnosti sekundárneho sektora (priemyselného). |  
commerceAndServices | commerce and services | The building (or building component) is used for any service activities. This value addresses the buildings and building components dedicated to tertiary sector activities (commercial and services). |  commerceAndServices | obchod a služby | Budova (alebo časť budovy) sa používa na akékoľvek služby. Táto hodnota sa vzťahuje na budovy a časti budov venované činnostiam tretieho sektora (obchodné činnosti a služby). |  
office | office | The building (or building component) hosts offices. | commerceAndServicesoffice | kancelárska | V budove (alebo časti budovy) sú kancelárie. | commerceAndServices
trade | trade | The building (or building component) hosts trade activities. | commerceAndServicestrade | obchodná | V budove (alebo časti budovy) sú obchodné aktivity. | commerceAndServices
publicServices | public services | The building (or building component) hosts public services. Public services are tertiary services provided for the benefit of the citizens. | commerceAndServicespublicServices | verejné služby | V budove (alebo časti budovy) sú verejné služby. Verejné služby sú služby tretieho sektora poskytované v prospech občanov. | commerceAndServices
ancillary | ancillary | A building (or building component) of small size that is used only in connection with another larger building (or building component) and generally does not inherit the same function and characteristics as the building (or building component) it is linked to. |  ancillary | vedľajšia | Budova (alebo časť budovy) malej veľkosti, ktorá sa používa len v spojení s inou väčšou budovou (alebo časťou budovy) a zvyčajne nemá rovnakú funkciu a charakteristiky ako budova (alebo časť budovy), ku ktorej je pridružená. |  
2.3.3.4.   Elevation Reference (ElevationReferenceValue)2.3.3.4.   Referencia na výšku (ElevationReferenceValue)
List of possible elements considered to capture a vertical geometry.Zoznam možných prvkov, ktoré by mali vystihovať vertikálnu geometriu.
The allowed values for this code list comprise only the values specified in the table below.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke.
Values for the code list ElevationReferenceValueHodnoty pre zoznam kódov ElevationReferenceValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
aboveGroundEnvelope | above ground envelope | The elevation has been captured at the level of the maximum extent of the above ground envelope of the construction.aboveGroundEnvelope | nadzemný plášť | Výška bola zachytená na úrovni maximálnej veľkosti nadzemného plášťa stavby.
bottomOfConstruction | bottom of construction | The elevation has been captured at the bottom of the usable part of the construction.bottomOfConstruction | spodok konštrukcie | Výška bola zachytená na spodku použiteľnej časti stavby.
entrancePoint | entrance point | The elevation has been captured at the entrance of the construction, generally the bottom of entrance door.entrancePoint | vstupný bod | Výška bola zachytená vo vchode stavby, zvyčajne na spodku vstupných dverí.
generalEave | general eave | The elevation has been captured at eave level, anywhere between the lowest and the highest eave levels of the construction.generalEave | odkvap – všeobecne | Výška bola zachytená na úrovni odkvapu niekde medzi najnižšou a najvyššou úrovňou odkvapu stavby.
generalGround | general ground | The elevation has been captured at ground level, anywhere between the lowest and the highest ground points of the construction.generalGround | podlaha – všeobecne | Výška bola zachytená na úrovni podlahy niekde medzi najnižšími a najvyššími bodmi podlaha stavby.
generalRoof | general roof | The elevation has been captured at roof level, anywhere between the lowest edge roof level and the top of the construction.generalRoof | strecha – všeobecne | Výška bola zachytená na úrovni strechy niekde medzi najnižšou hranou strechy a vrchom stavby.
generalRoofEdge | general roof edge | The elevation has been captured at roof edge level, anywhere between the lowest and the highest roof edges of the construction.generalRoofEdge | hrana strechy – všeobecne | Výška bola zachytená na úrovni strešnej hrany, niekde medzi najnižšou a najvyššou hranou strechy stavby.
highestEave | highest eave | The elevation has been captured at the highest eave level of the construction.highestEave | najvyšší odkvap | Výška bola zachytená na najvyššej úrovni odkvapu stavby.
highestGroundPoint | highest ground point | The elevation has been captured at the highest ground point of the construction.highestGroundPoint | najvyšší bod podlahy | Výška bola zachytená na najvyššom bode podlahy stavby.
highestPoint | highest point | The elevation has been captured at the highest point of the construction, including the installations, such as chimneys and antennas.highestPoint | najvyšší bod | Výška bola zachytená na najvyššom bode stavby, a to vrátane inštalácií, ako sú komíny a antény.
highestRoofEdge | highest roof edge | The elevation has been captured at the highest roof edge level of the construction.highestRoofEdge | najvyššia hrana strechy | Výška bola zachytená na najvyššej strešnej hrane stavby.
lowestEave | lowest eave | The elevation has been captured at the lowest eave level of the construction.lowestEave | najnižší odkvap | Výška bola zachytená na najnižšej úrovni odkvapu stavby.
lowestFloorAboveGround | lowest floor above ground | The elevation has been captured at the level of the lowest floor above ground.lowestFloorAboveGround | najnižšie nadzemné podlažie | Výška bola zachytená na úrovni najnižšieho nadzemného podlažia.
lowestGroundPoint | lowest ground point | The elevation has been captured at the lowest ground point level of the construction.lowestGroundPoint | najnižší bod podlahy | Výška bola zachytená na úrovni najnižšieho bodu podlahy stavby.
lowestRoofEdge | lowest roof edge | The elevation has been captured at the lowest roof edge level of the construction.lowestRoofEdge | najnižšia hrana strechy | Výška bola zachytená na najnižšej strešnej hrane stavby.
topOfConstruction | top of construction | The elevation has been captured at the top level of the construction.topOfConstruction | najvyšší bod stavby | Výška bola zachytená na najvyššej úrovni stavby.
2.3.3.5.   Height Status (HeightStatusValue)2.3.3.5.   Stav výšky (HeightStatusValue)
Values indicating the method used to capture a height.Hodnoty, ktorými sa označuje metóda používaná na zachytenie výšky.
The allowed values for this code list comprise only the values specified in the table below.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke.
Values for the code list HeightStatusValueHodnoty pre zoznam kódov HeightStatusValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
estimated | estimated | The height has been estimated and not measured.estimated | odhadovaný | Výška bola odhadovaná a nie meraná.
measured | measured | The height has been (directly or indirectly) measured.measured | meraná | Výška bola (priamo alebo nepriamo) meraná.
2.3.3.6.   Horizontal Geometry Reference (HorizontalGeometryReferenceValue)2.3.3.6.   Referencia na horizontálnu geometriu (HorizontalGeometryReferenceValue)
Values indicating the element considered to capture a horizontal geometry.Hodnoty, ktorými sa označuje prvok, ktorý má zachytiť horizontálnu geometriu.
The allowed values for this code list comprise only the values specified in the table below.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke.
Values for the code list HorizontalGeometryReferenceValueHodnoty pre zoznam kódov HorizontalGeometryReferenceValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
aboveGroundEnvelope | above ground envelope | The building horizontal geometry has been captured using the above ground envelope of the building, i.e. the maximum extent of the building above ground.aboveGroundEnvelope | nadzemný plášť | Horizontálna geometria budovy bola zachytená s použitím nadzemného plášťa budovy, t. j. maximálny rozmer budovy nad zemou.
combined | combined | The building horizontal geometry has been obtained from the combination of the geometries of its building parts with the geometries of the building parts using different horizontal geometry references.combined | kombinovaná | Horizontálna geometria budovy sa získala skombinovaním geometrií jej častí budovy a geometrií častí budovy s použitím rôznych referencií na horizontálnu geometriu.
entrancePoint | entrance point | The building geometry is represented by a point located at the entrance of the building.entrancePoint | vstupný bod | Geometriu budovy reprezentuje bod umiestnený vo vstupe budovy.
envelope | envelope | The building horizontal geometry has been captured using the whole envelope of the building, i.e. the maximum extent of the building above and under ground.envelope | plášť | Horizontálna geometria budovy bola zachytená s použitím celého plášťa budovy, t. j. maximálny rozsah budovy nad a pod zemou.
footPrint | foot print | The building horizontal geometry has been captured using the footprint of the building, i.e. its extent at ground level.footPrint | pôdorys | Horizontálna geometria budovy bola zachytená s použitím pôdorysu budovy, t. j. jej rozsahu na úrovni terénu.
lowestFloorAboveGround | lowest floor above ground | The building horizontal geometry has been captured using the lowest floor above ground of the building.lowestFloorAboveGround | najnižšie nadzemné podlažie | Horizontálna geometria budovy bola zachytená s použitím najnižšieho nadzemného podlažia budovy.
pointInsideBuilding | point inside building | The building horizontal geometry is represented by a point located within the building.pointInsideBuilding | bod vnútri budovy | Horizontálnu geometriu budovy reprezentuje bod nachádzajúci sa v budove.
pointInsideCadastralParcel | point inside cadastral parcel | The building horizontal geometry is represented by a point located within the parcel the building belongs to.pointInsideCadastralParcel | bod v rámci katastrálnej parcely | Horizontálnu geometriu budovy reprezentuje bod nachádzajúci sa v rámci parcely, ktorej budova patrí.
roofEdge | roof edge | The building horizontal geometry has been captured using the roof edges of the building.roofEdge | okraj strechy | Horizontálna geometria budovy bola zachytená s použitím okrajov strechy budovy.
2.4.   Buildings 2D2.4.   Budovy 2D (Buildings 2D)
2.4.1.   Spatial object types2.4.1.   Typy priestorových objektov
The package Buildings 2D contains the following spatial object types:Balík Budovy 2D obsahuje tieto typy priestorových objektov:
— | Building— | Budova
— | Building Part— | Časť budovy
2.4.1.1.   Building (Building)2.4.1.1.   Budova (Building)
A Building is an enclosed construction above and/or underground, used or intended for the shelter of humans, animals or things or for the production of economic goods. A building refers to any structure permanently constructed or erected on its site.Budova je uzatvorenou nadzemnou a/alebo podzemnou konštrukciou, ktorá sa používa alebo sa má používať na poskytnutie útočiska pre ľudí, zvieratá alebo veci alebo na výrobu hospodárskeho tovaru. Budova sa vzťahuje na akúkoľvek štruktúru trvalo vybudovanú alebo postavenú na jej mieste.
This type is a sub-type of Building of the Buildings Base package.Tento typ je subtypom Budova z balíku Základňa budovy.
Attributes of the spatial object type BuildingAtribúty typu priestorových objektov Building
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
geometry2D | 2D or 2,5D geometric representation of the building. | BuildingGeometry2D |  geometry2D | Geometrická reprezentácia 2D alebo 2,5D budovy. | BuildingGeometry2D |  
Constraints of the spatial object type BuildingObmedzenia typu priestorových objektov Building
Exactly one geometry2D attribute shall be a reference geometry, i.e. a geometry2D with a referenceGeometry attribute set to “true”.Presne jeden atribút geometry2D je referenčnou geometriou, t. j. geometry2D s atribútom referenceGeometry je nastavený ako ‚true‘.
The parts of the building shall be represented using the BuildingPart type of the Buildings2D package.Časti budovy sú reprezentované s použitím typu BuildingPart balíku Buildings2D.
2.4.1.2.   Building Part (BuildingPart)2.4.1.2.   Časť budovy (BuildingPart)
A BuildingPart is a sub-division of a Building that might be considered itself as a building.BuildingPart je podskupinou Budovy, ktorá sa samotná môže považovať za budovu.
This type is a sub-type of BuildingPart of the Buildings Base package.Tento typ je subtypom BuildingPart z balíku Základňa budovy.
Attributes of the spatial object type BuildingPartAtribúty typu priestorových objektov BuildingPart
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
geometry2D | 2D or 2,5D geometric representation of the building part. | BuildingGeometry2D |  geometry2D | Geometrická reprezentácia 2D alebo 2,5D časti budovy. | BuildingGeometry2D |  
Constraints of the spatial object type BuildingPartObmedzenia typu priestorových objektov BuildingPart
Exactly one geometry2D attribute must be a reference geometry, i.e. the referenceGeometry attribute must be “true”.Presne jeden atribút geometry2D musí byť referenčnou geometriou, t. j. atribút referenceGeometry musí byť ‚true‘.
2.5.   Buildings 3D2.5.   Budovy 3D (Buildings 3D)
2.5.1.   Spatial object types2.5.1.   Typy priestorových objektov
The package Buildings 3D contains the following spatial object types:Balík Budovy 3D obsahuje tieto typy priestorových objektov:
— | Building— | Budova
— | Building Part— | Časť budovy
2.5.1.1.   Building (Building)2.5.1.1.   Budova (Building)
A Building is an enclosed construction above and/or underground, used or intended for the shelter of humans, animals or things or for the production of economic goods. A building refers to any structure permanently constructed or erected on its site.Budova je uzatvorenou nadzemnou a/alebo podzemnou konštrukciou, ktorá sa používa alebo sa má používať na poskytnutie útočiska pre ľudí, zvieratá alebo veci alebo na výrobu hospodárskeho tovaru. Budova sa vzťahuje na akúkoľvek štruktúru trvalo vybudovanú alebo postavenú na jej mieste.
This type is a sub-type of Building in the Buildings Base package.Tento typ je subtypom Building v balíku Základňa budovy.
Attributes of the spatial object type BuildingAtribúty typu priestorových objektov Building
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
geometry2D | 2D or 2,5D geometric representation. | BuildingGeometry2D | voidablegeometry2D | Geometrická reprezentácia 2D alebo 2,5D. | BuildingGeometry2D | voidable
geometry3DLoD1 | 3D geometric representation at level of detail (LoD) 1, consisting of the generalized representation of the outer boundary by vertical lateral surfaces and horizontal base polygons. | BuildingGeometry3DLoD1 | —geometry3DLoD1 | Geometrická reprezentácia 3D na úrovni podrobností (LoD) 1, ktorú tvorí zovšeobecnená reprezentácia vonkajšej hranice vertikálnymi laterálnymi povrchmi a horizontálnymi základňovnými polygónmi. | BuildingGeometry3DLoD1 | —
geometry3DLoD2 | 3D geometric representation at level of detail (LoD) 2, consisting of the generalized representation of the outer boundary by vertical lateral surfaces and a prototypical roof shape or cover (from a defined list of roof shapes) | BuildingGeometry3DLoD2 | —geometry3DLoD2 | Geometrická reprezentácia 3D na úrovni podrobností (LoD) 2, ktorú tvorí zovšeobecnená reprezentácia vonkajšej hranice vertikálnymi laterálnymi povrchmi a prototypného tvaru strechy alebo krytu (z definovaného zoznamu tvarov strechy). | BuildingGeometry3DLoD2 | —
geometry3DLoD3 | 3D geometric representation at level of detail (LoD) 3, consisting of the detailed representation of the outer boundary (including protrusions, facade elements and window recesses) as well as of the roof shape (including dormers, chimneys). | BuildingGeometry3DLoD | —geometry3DLoD3 | Geometrická reprezentácia 3D na úrovni podrobností (LoD) 3, ktorú tvorí podrobná reprezentácia vonkajšej hranice (vrátane výčnelkov, fasádnych prvkov a okenných výklenkov) a tvaru strechy (vrátane vikierov a komínov). | BuildingGeometry3DLoD | —
geometry3DLoD4 | 3D geometric representation at level of detail (LoD) 4, consisting of the detailed representation of the outer boundary (including protrusions, facade elements, and window recesses) as well as of the roof shape (including dormers, chimneys). | BuildingGeometry3DLoD | —geometry3DLoD4 | Geometrická reprezentácia 3D na úrovni podrobností (LoD) 4, ktorú tvorí podrobná reprezentácia vonkajšej hranice (vrátane výčnelkov, fasádnych prvkov a okenných výklenkov) a tvaru strechy (vrátane vikierov a komínov). | BuildingGeometry3DLoD | —
Constraints of the spatial object type BuildingObmedzenia typu priestorových objektov Building
If a Building does not have any BuildingParts, at least the geometry3DLoD1 or geometry3DLoD2 or geometry3DLoD3 or geometry3DLoD4 attributes shall be provided.Ak budova nemá žiadne BuildingParts, uvedú sa aspoň atribúty geometry3DLoD1 alebo geometry3DLoD2 alebo geometry3DLoD3 alebo geometry3DLoD4.
The parts of the building shall be represented using the BuildingPart type of the Buildings3D package.Časti budovy sú reprezentované s použitím typu BuildingPart balíku Buildings3D.
2.5.1.2.   Building Part (BuildingPart)2.5.1.2.   Časť budovy (BuildingPart)
A BuildingPart is a sub-division of a Building that might be considered itself as a building.BuildingPart je podskupinou Budovy, ktorá sa samotná môže považovať za budovu.
This type is a sub-type of BuildingPart in the Buildings Base package.Tento typ je subtypom BuildingPart z balíku Základňa budovy.
Attributes of the spatial object type BuildingPartAtribúty typu priestorových objektov BuildingPart
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
geometry2D | 2D or 2,5D geometric representation. | BuildingGeometry2D | voidablegeometry2D | Geometrická reprezentácia 2D alebo 2,5D. | BuildingGeometry2D | voidable
geometry3DLoD1 | 3D geometric representation at level of detail (LoD) 1, consisting of the generalized representation of the outer boundary by vertical lateral surfaces and horizontal base polygons. | BuildingGeometry3DLoD1 | —geometry3DLoD1 | Geometrická reprezentácia 3D na úrovni podrobností (LoD) 1, ktorú tvorí zovšeobecnená reprezentácia vonkajšej hranice vertikálnymi laterálnymi povrchmi a horizontálnymi základňovnými polygónmi. | BuildingGeometry3DLoD1 | —
geometry3DLoD2 | 3D geometric representation at level of detail (LoD) 2, consisting of the generalized representation of the outer boundary by vertical lateral surfaces and a prototypical roof shape or cover (from a defined list of roof shapes). | BuildingGeometry3DLoD2 | —geometry3DLoD2 | Geometrická reprezentácia 3D na úrovni podrobností (LoD) 2, ktorú tvorí zovšeobecnená reprezentácia vonkajšej hranice vertikálnymi laterálnymi povrchmi a prototypového tvaru strechy alebo krytu (z definovaného zoznamu tvarov strechy). | BuildingGeometry3DLoD2 | —
geometry3DLoD3 | 3D geometric representation at level of detail (LoD) 3, consisting of the detailed representation of the outer boundary (including protrusions, facade elements and window recesses) as well as of the roof shape (including dormers, chimneys). | BuildingGeometry3DLoD | —geometry3DLoD3 | Geometrická reprezentácia 3D na úrovni podrobností (LoD) 3, ktorú tvorí podrobná reprezentácia vonkajšej hranice (vrátane výčnelkov, fasádnych prvkov a okenných výklenkov) a tvaru strechy (vrátane vikierov a komínov). | BuildingGeometry3DLoD | —
geometry3DLoD4 | 3D geometric representation at level of detail (LoD) 4, consisting of the detailed representation of the outer boundary (including protrusions, facade elements, and window recesses) as well as of the roof shape (including dormers, chimneys). | BuildingGeometry3DLoD | —geometry3DLoD4 | Geometrická reprezentácia 3D na úrovni podrobností (LoD) 4, ktorú tvorí podrobná reprezentácia vonkajšej hranice (vrátane výčnelkov, fasádnych prvkov a okenných výklenkov) a tvaru strechy (vrátane vikierov a komínov). | BuildingGeometry3DLoD | —
Constraints of the spatial object type BuildingPartObmedzenia typu priestorových objektov BuildingPart
At least one of the geometry3DLoD1 or geometry3DLoD2 or geometry3DLoD3 or geometry3DLoD4 attributes shall be provided.Uvedie sa aspoň jeden z atribútov geometry3DLoD1 alebo geometry3DLoD2 alebo geometry3DLoD3 alebo geometry3DLoD4.
2.5.2.   Data types2.5.2.   Dátové typy
2.5.2.1.   Building Geometry3D LoD (BuildingGeometry3DLoD)2.5.2.1.   Geometria budovy 3D LoD (BuildingGeometry3DLoD)
Data type grouping the 3D geometry of a building or building part and the metadata information attached to this geometry.Dátový typ, ktorým sa zoskupuje geometria 3D budovy alebo časti budovy a metadátové informácie spojené s touto geometriou.
Attributes of the data type BuildingGeometry3DLoDAtribúty dátového typu BuildingGeometry3DLoD
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
geometryMultiSurface | Representation of the outer boundary by a MultiSurface, which may - in contrast to a solid representation - not be topologically clean. In particular, the ground surface may be missing. | GM_MultiSurface |  geometryMultiSurface | Reprezentácia vonkajšej hranice prostredníctvom atribútu MultiSurface, ktorý (na rozdiel od priestorovej reprezentácie pevným telesom) nemusí byť topologicky čistý. Chýbať môže predovšetkým zemský povrch. | GM_MultiSurface |  
geometrySolid | Representation of the outer boundary by a solid. | GM_Solid |  geometrySolid | Reprezentácia vonkajšej hranice pevným telesom. | GM_Solid |  
terrainIntersection | Line or multi-line where the spatial object (Building, BuildingPart,.) touches the terrain representation. | GM_MultiCurve | voidableterrainIntersection | Čiara alebo viacnásobná čiara, kde sa priestorový objekt (Building, BuildingPart) dotýka reprezentácie terénu. | GM_MultiCurve | voidable
horizontalGeometryEstimatedAccuracy | The estimated absolute positional accuracy of the (X,Y) coordinates of the geometry, in the INSPIRE official Coordinate Reference System. Absolute positional accuracy is defined as the mean value of the positional uncertainties for a set of positions where the positional uncertainties are defined as the distance between a measured position and what is considered as the corresponding true position. | Length | voidablehorizontalGeometryEstimatedAccuracy | Odhadovaná absolútna polohová presnosť súradníc (X,Y) geometrie v oficiálnom súradnicovom referenčnom systéme INSPIRE. Absolútna polohová presnosť je stredná hodnota polohových nepresností pre súbor polôh, pričom polohové nepresnosti sú definované ako vzdialenosť medzi meranou polohou a tým, čo sa považuje za zodpovedajúcu skutočnú polohu. | Length | voidable
verticalGeometryEstimatedAccuracy | The estimated absolute positional accuracy of the Z-coordinate of the geometry, in the INSPIRE official Coordinate Reference System. Absolute positional accuracy is defined as the mean value of the positional uncertainties for a set of positions where the positional uncertainties are defined as the distance between a measured position and what is considered as the corresponding true position. | Length | voidableverticalGeometryEstimatedAccuracy | Odhadovaná absolútna polohová presnosť súradnice Z geometrie v oficiálnom súradnicovom referenčnom systéme INSPIRE. Absolútna polohová presnosť je stredná hodnota polohových nepresností pre súbor polôh, pričom polohové nepresnosti sú definované ako vzdialenosť medzi meranou polohou a tým, čo sa považuje za zodpovedajúcu skutočnú polohu. | Length | voidable
verticalGeometryReference3DBottom | Height level to which the lower height of the model (Z-value of the lower horizontal polygon) refers to. | ElevationReferenceValue |  verticalGeometryReference3DBottom | Úroveň výšky, na ktorú sa vzťahuje nižšia výška modelu (hodnota Z nižšieho horizontálneho polygónu). | ElevationReferenceValue |  
Constraints of the data type BuildingGeometry3DLoDObmedzenia dátového typu BuildingGeometry3DLoD
Either the geometryMultiSurface or the geometrySolid attribute shall be provided.Uvedie sa buď atribút geometryMultiSurface, alebo geometrySolid.
2.5.2.2.   Building Geometry3D LoD1 (BuildingGeometry3DLoD1)2.5.2.2.   Geometria budovy 3D LoD1 (BuildingGeometry3DLoD1)
Data type grouping the specific metadata attached to the 3D geometry, when provided by a LoD1 representation.Dátový typ, ktorým sa zoskupujú špecifické metaúdaje spojené s geometriou 3D, keď sú k dispozícii v reprezentácii LoD1.
This type is a sub-type of BuildingGeometry3DLoD.Tento typ je subtypom BuildingGeometry3DLoD.
Attributes of the data type BuildingGeometry3DLoD1Atribúty dátového typu BuildingGeometry3DLoD1
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
horizontalGeometryReference | Element captured by the (X,Y) coordinates of the LoD1 MultiSurface or Solid geometry. | HorizontalGeometryReferenceValue |  horizontalGeometryReference | Prvok zachytený súradnicami (X,Y) geometrie LoD1 MultiSurface alebo pevného telesa. | HorizontalGeometryReferenceValue |  
verticalGeometryReference3DTop | Height level to which the upper height of the model (Z-value of the upper horizontal polygon) refers to. | ElevationReferenceValue |  verticalGeometryReference3DTop | Úroveň výšky, na ktorú sa vzťahuje vyššia výška modelu (hodnota Z vyššieho horizontálneho polygónu). | ElevationReferenceValue |  
Constraints of the data type BuildingGeometry3DLoD1Obmedzenia dátového typu BuildingGeometry3DLoD1
The horizontalGeometryReference attribute shall not take the value entrancePoint, pointInsideBuilding or pointInsideCadastralParcel.Atribút horizontalGeometryReference nesmie mať hodnotu entrancePoint, pointInsideBuilding alebo pointInsideCadastralParcel.
2.5.2.3.   Building Geometry3D LoD2 (BuildingGeometry3DLoD2)2.5.2.3.   Geometria budovy 3D LoD2 (BuildingGeometry3DLoD2)
Data type grouping the specific metadata attached to the 3D geometry, when provided by a LoD2 representation.Dátový typ, ktorým sa zoskupujú špecifické metaúdaje spojené s geometriou 3D, keď sú k dispozícii v reprezentácii LoD2.
This type is a sub-type of BuildingGeometry3DLoD.Tento typ je subtypom BuildingGeometry3DLoD.
Attributes of the data type BuildingGeometry3DLoD2Atribúty dátového typu BuildingGeometry3DLoD2
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
horizontalGeometryReference | Element captured by the coordinates (X,Y) of the LoD2 MultiSurface or Solid geometry. | HorizontalGeometryReferenceValue |  horizontalGeometryReference | Prvok zachytený súradnicami (X,Y) geometrie LoD2 MultiSurface alebo pevného telesa. | HorizontalGeometryReferenceValue |  
Constraints of the data type BuildingGeometry3DLoD2Obmedzenia dátového typu BuildingGeometry3DLoD2
The horizontalGeometryReference attribute shall not take the value entrancePoint, pointInsideBuilding or pointInsideCadastralParcel.Atribút horizontalGeometryReference nesmie mať hodnotu entrancePoint, pointInsideBuilding alebo pointInsideCadastralParcel.
2.6.   Theme-specific Requirements2.6.   Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy
(1) | By way of derogation from article 12(1), the value domain of spatial properties used in the Buildings 3D package shall not be restricted.1. | Odchylne od článku 12 ods. 1 doména hodnoty priestorových vlastností používaných v balíku Budovy 3D nie je obmedzená.
2.7.   Layers2.7.   Vrstvy
Layers for the spatial data theme BuildingsVrstvy pre tému priestorových údajov Buildings
Layer Name | Layer Title | Spatial object typeNázov vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ priestorového objektu
BU.Building | Buildings | Building (of the Buildings 2D package)BU.Building | Budovy | Building (balíku Budovy 2D)
BU.BuildingPart | Building Parts | BuildingPart (of the Buildings 2D package)BU.BuildingPart | Časti budovy | BuildingPart (balíku Budovy 2D)
No layers are defined for the Buildings 3D package.Pre balík Budovy 3D nie sú definované žiadne vrstvy.
3.   SOIL3.   PÔDA (SOIL)
3.1.   Spatial object types3.1.   Typy priestorových objektov
The following spatial object types are specified for the spatial data theme Soil:Pre tému priestorových údajov Pôda sú stanovené tieto typy priestorových objektov.
— | Derived Soil Profile— | Odvodený pôdny profil
— | Observed Soil Profile— | Pozorovaný pôdny profil
— | Profile Element— | Prvok profilu
— | Soil Body— | Pôdna jednotka
— | Soil Derived Object— | Objekt odvodený z vlastnosti pôdy
— | Soil Horizon— | Pôdny horizont
— | Soil Layer— | Pôdna vrstva
— | Soil Plot— | Pôdna sonda
— | Soil Profile— | Pôdny profil
— | Soil Site— | Pôdne stanovište
— | Soil Theme Coverage— | Pokrytie témy Pôda
— | Soil Theme Descriptive Coverage— | Deskriptívne pokrytie témy Pôda
3.1.1.   Derived Soil Profile (DerivedSoilProfile)3.1.1.   Odvodený pôdny profil (DerivedSoilProfile)
A non-point-located soil profile that serves as a reference profile for a specific soil type in a certain geographical area.Pôdny profil, ktorý nie je umiestnený priamo v teréne a ktorý slúži ako referenčný profil pre konkrétny pôdny typ na určitom území.
This type is a sub-type of SoilProfile.Tento typ je subtypom SoilProfile.
Association roles of the spatial object type DerivedSoilProfileAsociačné roly typu priestorových objektov DerivedSoilProfile
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
isDerivedFrom | Link to one or more observed soil profiles from which this profile has been derived. | ObservedSoilProfile | voidableisDerivedFrom | Odkaz na jeden alebo viacero pozorovaných pôdnych profilov, z ktorých bol odvodený tento profil. | ObservedSoilProfile | voidable
3.1.2.   Observed Soil Profile (ObservedSoilProfile)3.1.2.   Pozorovaný pôdny profil (ObservedSoilProfile)
A representation of a soil profile found on a specific location which is described on the basis of observations in a trial pit or with a borehole.Konkrétny pôdny profil nachádzajúci sa na určitom mieste, ktorý je opísaný na základe pozorovaní v pôdnej jame alebo sonde.
This type is a sub-type of SoilProfile.Tento typ je subtypom SoilProfile.
Association roles of the spatial object type ObservedSoilProfileAsociačné roly typu priestorových objektov ObservedSoilProfile
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
location | The location of an observed profile is the soilplot. | SoilPlot |  location | Miestom pozorovaného profilu je soilplot (pôdna sonda). | SoilPlot |  
3.1.3.   Profile Element (ProfileElement)3.1.3.   Prvok profilu (ProfileElement)
An abstract spatial object type grouping soil layers and / or horizons for functional/operational aims.Abstraktný typ priestorových objektov, ktorým sa zoskupujú pôdne vrstvy a/alebo horizonty na funkčné/prevádzkové účely.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type ProfileElementAtribúty typu priestorových objektov ProfileElement
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
particleSizeFraction | Mineral part of the soil, fractioned on the basis of size (diameter), limits of the particles. It indicates how much of the mineral soil material is composed of soil particles of the specified size range. | ParticleSizeFractionType | voidableparticleSizeFraction | Minerálna časť pôdy rozdelená na základe veľkosti (priemer) a obmedzení častíc. Označuje, koľko minerálneho pôdneho materiálu sa skladá z pôdnych častíc špecifikovaného veľkostného rozsahu. | ParticleSizeFractionType | voidable
profileElementDepthRange | Upper and lower depth of the profile element (layer or horizon) measured from the surface (0 cm) of a soil profile (in cm). | RangeType |  profileElementDepthRange | Horná a spodná hĺbka prvku profilu (vrstva alebo horizont) meraná od povrchu (0 cm) pôdneho profilu (v cm). | RangeType |  
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
Association roles of the spatial object type ProfileElementAsociačné roly typu priestorových objektov ProfileElement
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
isPartOf | Link to the soil profile which the profile element constitutes. | SoilProfile |  isPartOf | Odkaz na pôdny profil, ktorý tvorí prvok profilu. | SoilProfile |  
profileElementObservation | Observation of a soil property for characterizing the profile element (layer or horizon). | OM_Observation | voidableprofileElementObservation | Zisťovanie vlastnosti pôdy na charakterizáciu prvku profilu (vrstva alebo horizont). | OM_Observation | voidable
Constraints of the spatial object type ProfileElementObmedzenia typu priestorových objektov ProfileElement
To fill the featureOfInterest property of the profile element observations of a ProfileElement object, that same ProfileElement object shall be used.Na vyplnenie vlastnosti featureOfInterest pozorovaní prvku profilu objektu ProfileElement sa použije rovnaký objekt ProfileElement.
The observedProperty of the profile element observation shall be specified using a value from the ProfileElementParameterNameValue code list.Vlastnosť observedProperty pozorovania prvku profilu sa špecifikuje s použitím hodnoty zo zoznamu kódov ProfileElementParameterNameValue.
The result of the profile element observation shall be of one of the following types: Number; RangeType; CharacterString.Výsledok pozorovania prvku profilu je jeden z týchto typov: Number; RangeType; CharacterString.
3.1.4.   Soil Body (SoilBody)3.1.4.   Pôdna jednotka (SoilBody)
Part of the soil cover that is delineated and that is homogeneous with regard to certain soil properties and/or spatial patterns.Časť pôdnej pokrývky, ktorá je vymedzená a homogénna, pokiaľ ide o určité pôdne vlastnosti a/alebo priestorové vzory.
Attributes of the spatial object type SoilBodyAtribúty typu priestorových objektov SoilBody
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
geometry | The geometry defining the boundary of the Soil Body. | GM_MultiSurface |  geometry | Geometria, ktorou sa definuje hranica pôdnej jednotky. | GM_MultiSurface |  
soilBodyLabel | Label to identify the soil body according to the specified reference framework (metadata). | CharacterString | voidablesoilBodyLabel | Označenie, ktorým sa identifikuje pôdna jednotka podľa špecifikovaného referenčného rámca (metaúdaje). | CharacterString | voidable
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
Association roles of the spatial object type SoilBodyAsociačné roly typu priestorových objektov SoilBody
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
isDescribedBy | Link to a derived soil profile that characterizes the soil body, possibly in combination with other derived soil profiles. | The association has additional properties as defined in the association class DerivedProfilePresenceInSoilBody. | DerivedSoilProfile | voidableisDescribedBy | Odkaz na odvodený pôdny profil, ktorým sa charakterizuje pôdna jednotka, prípadne v kombinácii s inými odvodenými pôdnymi profilmi. | Asociácia má ďalšie vlastnosti definované v asociačnej triede DerivedProfilePresenceInSoilBody. | DerivedSoilProfile | voidable
3.1.5.   Soil Derived Object (SoilDerivedObject)3.1.5.   Objekt odvodený z vlastností pôdy (SoilDerivedObject)
A spatial object type for representing spatial objects with soil-related property derived from one or more soil and possibly other non soil properties.Typ priestorového objektu na reprezentáciu priestorových objektov s vlastnosťou týkajúcou sa pôdy odvodenou z jednej alebo viacerých pôd a prípadne z iných nepôdnych vlastností.
Attributes of the spatial object type SoilDerivedObjectAtribúty typu priestorových objektov SoilDerivedObject
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
geometry | The geometry defining the soil derived object. | GM_Object |  geometry | Geometria, ktorou sa definuje objekt odvodený z vlastností pôdy. | GM_Object |  
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
Association roles of the spatial object type SoilDerivedObjectAsociačné roly typu priestorových objektov SoilDerivedObject
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
isBasedOnSoilDerivedObject | Link to a soil derived object on whose properties the derived value is based. | SoilDerivedObject | voidableisBasedOnSoilDerivedObject | Odkaz na objekt odvodený z vlastností pôdy, na ktorého vlastnostiach je založená odvodená hodnota. | SoilDerivedObject | voidable
isBasedOnObservedSoilProfile | Link to an observed soil profile on whose properties the derived value is based. | ObservedSoilProfile | voidableisBasedOnObservedSoilProfile | Odkaz na pozorovaný pôdny profil, na ktorého vlastnostiach je založená odvodená hodnota. | ObservedSoilProfile | voidable
isBasedOnSoilBody | Link to a soil body on whose properties the derived value is based. | SoilBody | voidableisBasedOnSoilBody | Odkaz na pôdnu jednotku, na ktorej vlastnostiach je založená odvodená hodnota. | SoilBody | voidable
soilDerivedObjectObservation | Observation of a soil property for characterizing the soil derived object. | OM_Observation | voidablesoilDerivedObjectObservation | Zisťovanie vlastností pôdy na účely charakteristiky objektu odvodeného z vlastností pôdy. | OM_Observation | voidable
Constraints of the spatial object type SoilDerivedObjectObmedzenia typu priestorových objektov SoilDerivedObject
To fill the featureOfInterest property of the soil derived object observation, the same SoilDerivedObject object shall be used.Na vyplnenie vlastnosti featureOfInterest na základe pozorovania objektu odvodeného z vlastností pôdy sa použije rovnaký objekt SoilDerivedObject.
The observedProperty of the soil derived object observation shall be specified using a value from the SoilDerivedObjectParameterNameValue code list.Vlastnosť observedProperty pozorovania objektu odvodeného z vlastností pôdy sa špecifikuje s použitím hodnoty zo zoznamu kódov SoilDerivedObjectParameterNameValue.
The result of the soil derived object observation shall be of one of the following types: Number; RangeType; CharacterString.Výsledok pozorovania objektu odvodeného z vlastností pôdy je jeden z týchto typov: Number; RangeType; CharacterString.
3.1.6.   Soil Horizon (SoilHorizon)3.1.6.   Pôdny horizont (SoilHorizon)
Domain of a soil with a certain vertical extension, more or less parallel to the surface and homogeneous for most morphological and analytical characteristics, developed in a parent material layer through pedogenic processes or made up of in-situ sedimented organic residues of up-growing plants (peat).Časť pôdneho profilu s určitým vertikálnym rozsahom, ktorá je v podstate rovnobežná s povrchom a homogénna, pokiaľ ide o väčšinu morfologických a analytických charakteristík, a ktorá vznikla vo vrstve materskej horniny prostredníctvom pôdotvorných procesov alebo bola vytvorená z organických zvyškov rastúcich rastlín usadených na mieste (rašelina).
This type is a sub-type of ProfileElement.Tento typ je subtypom ProfileElement.
Attributes of the spatial object type SoilHorizonAtribúty typu priestorových objektov SoilHorizon
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
FAOHorizonNotation | Designation of the soil horizon. | FAOHorizonNotationType | voidableFAOHorizonNotation | Označenie pôdneho horizontu. | FAOHorizonNotationType | voidable
otherHorizonNotation | Designation of the soil horizon according to a specific classification system. | OtherHorizonNotationType | voidableotherHorizonNotation | Označenie pôdneho horizontu podľa špecifického klasifikačného systému. | OtherHorizonNotationType | voidable
3.1.7.   Soil Layer (SoilLayer)3.1.7.   Pôdna vrstva (SoilLayer)
Domain of a soil with a certain vertical extension developed through non-pedogenic processes, displaying a change in structure and/or composition to possibly over- or underlying adjacent domains, or a grouping of soil horizons or other sub-domains with a special purpose.Časť pôdneho profilu s určitým vertikálnym rozsahom, ktorá vznikla na základe iných než pôdotvorných procesov a ktorá vykazuje zmeny v štruktúre a/alebo zložení oproti možným priľahlým častiam profilu ležiacim nad alebo pod ňou alebo vznikla na základe účelového zoskupenia pôdnych horizontov alebo iných parciálnych častí pôdneho profilu.
This type is a sub-type of ProfileElement.Tento typ je subtypom ProfileElement.
Attributes of the spatial object type SoilLayerAtribúty typu priestorových objektov SoilLayer
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
layerType | Assignation of a layer according to the concept that fits its kind. | LayerTypeValue |  layerType | Určenie vrstvy podľa koncepcie, ktorá je v súlade s jej druhom. | LayerTypeValue |  
layerRockType | Type of the material in which the layer developed. | LithologyValue | voidablelayerRockType | Typ materiálu, v ktorom vrstva vznikla. | LithologyValue | voidable
layerGenesisProcess | Last non-pedogenic process (geologic or anthropogenic) that coined the material composition and internal structure of the layer. | EventProcessValue | voidablelayerGenesisProcess | Posledný nepôdotvorný proces (geologický alebo antropogénny), ktorý vytvoril materiálne zloženie alebo vnútornú štruktúru vrstvy. | EventProcessValue | voidable
layerGenesisEnvironment | Setting in which the last non-pedogenic process (geologic or anthropogenic) that coined the material composition and internal structure of the layer took place. | EventEnvironmentValue | voidablelayerGenesisEnvironment | Prostredie, v ktorom sa uskutočnil posledný nepôdotvorný proces (geologický alebo antropogénny), ktorý vytvoril materiálne zloženie alebo vnútornú štruktúru vrstvy. | EventEnvironmentValue | voidable
layerGenesisProcessState | Indication whether the process specified in layerGenesisProcess is on-going or ceased in the past. | LayerGenesisProcessStateValue | voidablelayerGenesisProcessState | Údaj, či proces špecifikovaný v layerGenesisProcess pretrváva alebo prestal v minulosti. | LayerGenesisProcessStateValue | voidable
Constraints of the spatial object type SoilLayerObmedzenia typu priestorových objektov SoilLayer
The attributes layerGenesisProcess, layerGenesisEnvironment, layerGenesisProcessState and layerRockType shall only be provided where the layerType is of the value “geogenic”.Atribúty layerGenesisProcess, layerGenesisEnvironment, layerGenesisProcessState a layerRockType sa uvedú, len ak má layerType hodnotu ‚geogénny‘.
3.1.8.   Soil Plot (SoilPlot)3.1.8.   Pôdna sonda (SoilPlot)
A spot where a specific soil investigation is carried out.Miesto, kde sa vykonáva špecifické skúmanie pôdy.
Attributes of the spatial object type SoilPlotAtribúty typu priestorových objektov SoilPlot
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
soilPlotLocation | A reference to a location on the earth; it can be a point location identified by coordinates or a description of the location using text or an identifier. | Location |  soilPlotLocation | Referencia na miesto na zemi; môže to byť bodové miesto identifikované súradnicami alebo opis miesta s použitím textu alebo identifikátora. | Location |  
soilPlotType | Gives information on what kind of plot the observation of the soil is made on. | SoilPlotTypeValue |  soilPlotType | Poskytuje informácie o druhu pôdnej sondy, na základe ktorej sa sledovanie pôdy vykonáva. | SoilPlotTypeValue |  
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
Association roles of the spatial object type SoilPlotAsociačné roly typu priestorových objektov SoilPlot
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
locatedOn | Link to the soil site on which the soil plot is located or to which the soil plot is belonging. | SoilSite | voidablelocatedOn | Odkaz na pôdne stanovište, na ktorom sa nachádza pôdna sonda alebo ku ktorej patrí. | SoilSite | voidable
observedProfile | Link to the observed soil profile for which the soil plot provides location information. | ObservedSoilProfile | voidableobservedProfile | Odkaz na pozorovaný pôdny profil, ku ktorému pôdna sonda poskytuje informácie. | ObservedSoilProfile | voidable
3.1.9.   Soil Profile (SoilProfile)3.1.9.   Pôdny profil (SoilProfile)
A description of the soil that is characterized by a vertical succession of profile elements.Opis pôdy, ktorý je charakterizovaný vertikálnym sledom prvkov profilu.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type SoilProfileAtribúty typu priestorových objektov SoilProfile
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
WRBSoilName | Identification of the soil profile. | WRBSoilNameType | voidableWRBSoilName | Identifikácia pôdneho profilu. | WRBSoilNameType | voidable
otherSoilName | Identification of the soil profile according to a specific classification scheme. | OtherSoilNameType | voidableotherSoilName | Identifikácia pôdneho profilu podľa špecifického klasifikačného systému. | OtherSoilNameType | voidable
localIdentifier | Unique identifier of the soil profile given by the data provider of the data set. | CharacterString | voidablelocalIdentifier | Jedinečný identifikátor pôdneho profilu, ktorý uviedol poskytovateľ súboru údajov. | CharacterString | voidable
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
validFrom | The time when the phenomenon started to exist in the real world. | DateTime | voidablevalidFrom | Čas, keď jav začal existovať v reálnom svete. | DateTime | voidable
validTo | The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. | DateTime | voidablevalidTo | Čas, od ktorého jav už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable
Association roles of the spatial object type SoilProfileAsociačné roly typu priestorových objektov SoilProfile
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
isDescribedBy | The profile elements (layers and/or horizons) constituting the soil profile. | ProfileElement | voidableisDescribedBy | Prvky profilu (vrstvy a/alebo horizonty), ktoré tvoria pôdny profil. | ProfileElement | voidable
soilProfileObservation | Observation of a soil property for characterizing the soil profile. | OM_Observation | voidablesoilProfileObservation | Pozorovanie vlastnosti pôdy na charakterizáciu pôdneho profilu. | OM_Observation | voidable
Constraints of the spatial object type SoilProfileObmedzenia typu priestorových objektov SoilProfile
To fill the featureOfInterest property of the soil profile observations of a SoilProfile object, that same SoilProfile object shall be used.Na obsadenie vlastnosti featureOfInterest pozorovaní pôdneho profilu objektu SoilProfile sa použije rovnaký objekt SoilProfile.
The observedProperty of the soil profile observation shall be specified using a value from the SoilProfileParameterNameValue code list.observedProperty pozorovania pôdneho profilu sa špecifikuje s použitím hodnoty zo zoznamu kódov SoilProfileParameterNameValue.
The result of the soil profile observation shall be of one of the following types: Number; RangeType; CharacterString.Výsledok pozorovania pôdneho profilu je jeden z týchto typov: Number; RangeType; CharacterString.
3.1.10.   Soil Site (SoilSite)3.1.10.   Pôdne stanovište (SoilSite)
An area within a larger survey, study or monitored area, where a specific soil investigation is carried out.Stanovište v rámci väčšej skúmanej alebo monitorovanej oblasti, kde sa vykonáva špecifické skúmanie pôdy.
Attributes of the spatial object type SoilSiteAtribúty typu priestorových objektov SoilSite
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
geometry | The geometry defining the soil site. | GM_Object |  geometry | Geometria, ktorou sa vymedzuje pôdne stanovište. | GM_Object |  
soilInvestigationPurpose | Indication why a survey was conducted. | SoilInvestigationPurposeValue |  soilInvestigationPurpose | Údaj o tom, prečo sa prieskum vykonal. | SoilInvestigationPurposeValue |  
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
validFrom | The time when the phenomenon started to exist in the real world. | DateTime | voidablevalidFrom | Čas, keď jav začal existovať v reálnom svete. | DateTime | voidable
validTo | The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. | DateTime | voidablevalidTo | Čas, od ktorého jav už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable
Association roles of the spatial object type SoilSiteAsociačné roly typu priestorových objektov SoilSite
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
isObservedOnLocation | Link to a location(s) where the soil site has been investigated. | SoilPlot | voidableisObservedOnLocation | Odkaz na miesto (miesta), kde sa skúmalo pôdne stanovište. | SoilPlot | voidable
soilSiteObservation | Observation of a soil property for characterizing the soil site. | OM_Observation | voidablesoilSiteObservation | Pozorovanie vlastnosti pôdy na charakterizáciu pôdneho stanovišťa. | OM_Observation | voidable
Constraints of the spatial object type SoilSiteObmedzenia typu priestorových objektov SoilSite
To fill the featureOfInterest property of the soil site observations of a SoilSite object, that same SoilSite object shall be used.Na obsadenie vlastnosti featureOfInterest pozorovaní pôdneho stanovišťa objektu SoilSite sa použije rovnaký objekt SoilSite.
The observedProperty of the soil site observation shall be specified using a value from the SoilSiteParameterNameValue code list.Vlastnosť observedProperty pozorovania pôdneho stanovišťa sa špecifikuje s použitím hodnoty zo zoznamu kódov SoilSiteParameterNameValue.
The result of the soil site observation shall be of one of the following types: Number; RangeType; CharacterString.Výsledok pozorovania pôdneho stanovišťa je jeden z týchto typov: Number; RangeType; CharacterString.
The result of the soil site observation shall be of type SoilObservationResult.Výsledok pozorovania pôdneho stanovišťa je typ SoilObservationResult.
3.1.11.   Soil Theme Coverage (SoilThemeCoverage)3.1.11.   Pokrytie témy pôdy (SoilThemeCoverage)
A spatial object type that holds values for a property based on one or more soil and possibly non soil parameters within its spatial, temporal or spatiotemporal domain.Typ priestorových objektov, ktorý má hodnoty pre vlastnosť na základe jedného alebo viacerých pôdnych parametrov a prípadne nepôdnych parametrov v rámci svojej priestorovej, časovej alebo časovopriestorovej domény.
This type is a sub-type of RectifiedGridCoverage.Tento typ je subtypom RectifiedGridCoverage.
Attributes of the spatial object type SoilThemeCoverageAtribúty typu priestorových objektov SoilThemeCoverage
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime |  beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime |  
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime |  endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime |  
domainExtent | The attribute domainExtent shall contain the extent of the spatiotemporal domain of the coverage. Extents may be specified in both space and time. | EX_Extent |  domainExtent | Atribút domainExtent obsahuje veľkosť časovopriestorovej domény pokrytia. Veľkosť môže byť určená v priestore a aj v čase. | EX_Extent |  
validTimeFrom | The ValidTime specifies the time window for which measurements have been captured to calculate the thematic soil property relevant for that period. The start time defines when the period began. | Date | voidablevalidTimeFrom | ValidTime vymedzuje časový rámec, pre ktorý boli zachytené miery na výpočet tematickej pôdnej vlastnosti významnej pre dané obdobie. Čas začiatku definuje začiatok obdobia. | Date | voidable
validTimeTo | The ValidTime specifies the time window for which measurements have been captured to calculate the thematic soil property relevant for that period. The end time defines when the period stopped. | Date | voidablevalidTimeTo | ValidTime vymedzuje časový rámec, pre ktorý boli zachytené miery na výpočet tematickej pôdnej vlastnosti významnej pre dané obdobie. Čas konca definuje koniec obdobia. | Date | voidable
soilThemeParameter | A soil-related property (soil theme) that is represented by this coverage. | SoilThemeParameterType |  soilThemeParameter | Vlastnosť týkajúca sa pôdy (téma pôdy), ktorú reprezentuje toto pokrytie. | SoilThemeParameterType |  
Association roles of the spatial object type SoilThemeCoverageAsociačné roly typu priestorových objektov SoilThemeCoverage
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
isDescribedBy | This association allows for a certain SoilThemeCoverage to have a related Coverage which does not have a meaning without the base coverage. | SoilThemeDescriptiveCoverage | voidableisDescribedBy | Táto asociácia umožňuje, aby SoilThemeCoverage malo súvisiace pokrytie, ktoré nemá zmysel bez základného pokrytia. | SoilThemeDescriptiveCoverage | voidable
Constraints of the spatial object type SoilThemeCoverageObmedzenia typu priestorových objektov SoilThemeCoverage
The rangeSet values shall be of one of the following types: Number; RangeType; CharacterString.Hodnoty rangeSet sú jedným z týchto typov: Number; RangeType; CharacterString.
3.1.12.   Soil Theme Descriptive Coverage (SoilThemeDescriptiveCoverage)3.1.12.   Deskriptívne pokrytie témy pôdy (SoilThemeDescriptiveCoverage)
A spatial object type that is associated to the soil theme coverage and holds additional information on values of a property of the soil theme coverage.Typ priestorového objektu, ktorý je asociovaný s pokrytím témy pôdy a obsahuje ďalšie informácie o hodnotách vlastnosti pokrytia témy pôdy.
This type is a sub-type of RectifiedGridCoverage.Tento typ je subtypom RectifiedGridCoverage.
Attributes of the spatial object type SoilThemeDescriptiveCoverageAtribúty typu priestorových objektov SoilThemeDescriptiveCoverage
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime |  beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime |  
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime |  endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime |  
domainExtent | The attribute domainExtent shall contain the extent of the spatiotemporal domain of the coverage. Extents may be specified in both space and time. | EX_Extent |  domainExtent | Atribút domainExtent obsahuje veľkosť časovopriestorovej domény pokrytia. Veľkosť môže byť určená v priestore a aj v čase. | EX_Extent |  
soilThemeDescriptiveParameter | A descriptive property for the soil-related property (soil theme) that is represented by its associated SoilThemeCoverage. | SoilThemeDescriptiveParameterType |  soilThemeDescriptiveParameter | Deskriptívna vlastnosť pre vlastnosť týkajúcu sa pôdy (téma pôdy), ktorú reprezentuje asociované SoilThemeCoverage. | SoilThemeDescriptiveParameterType |  
Association roles of the spatial object type SoilThemeDescriptiveCoverageAsociačné roly typu priestorových objektov SoilThemeDescriptiveCoverage
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
isDescribing | This association allows for a certain SoilThemeCoverage to have a related Coverage which does not have a meaning without the base coverage. | SoilThemeCoverage |  isDescribing | Táto asociácia umožňuje, aby SoilThemeCoverage malo súvisiace pokrytie, ktoré nemá zmysel bez základného pokrytia. | SoilThemeCoverage |  
Constraints of the spatial object type SoilThemeDescriptiveCoverageObmedzenia typu priestorových objektov SoilThemeDescriptiveCoverage
The rangeSet values shall be of one of the following types: Number; RangeType; CharacterString.Hodnoty rangeSet sú jedným z týchto typov: Number; RangeType; CharacterString.
3.2.   Data types3.2.   Dátové typy
3.2.1.   Derived Profile Presence In Soil Body (DerivedProfilePresenceInSoilBody)3.2.1.   Výskyt odvodeného profilu v pôdnej jednotke (DerivedProfilePresenceInSoilBody)
Data type indicating the percentage range (expressed by a lower and upper boundary) occupied by the derived profile in the soil body.Dátový typ, ktorým sa označuje percentuálny rozsah (vyjadrený spodnou a hornou hranicou), ktorý zaujíma odvodený profil v pôdnej jednotke.
This type is an association class.Tento typ je asociačnou triedou.
Attributes of the data type DerivedProfilePresenceInSoilBodyAtribúty dátového typu DerivedProfilePresenceInSoilBody
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
derivedProfilePercentageRange | Interval that defines the minimum and maximum percentage of the area of the soil body represented by a specific derived soil profile. | RangeType | voidablederivedProfilePercentageRange | Interval, ktorým sa vymedzuje minimálne a maximálne percento oblasti pôdnej jednotky, ktorú reprezentuje špecifický odvedený pôdny profil. | RangeType | voidable
3.2.2.   FAO Horizon Notation Type (FAOHorizonNotationType)3.2.2.   Typ zápisu horizontu podľa FAO (FAOHorizonNotationType)
A classification of a horizon according to the Horizon classification system specified in Guidelines for soil description, 4th edition, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2006.Klasifikácia horizontu podľa systému klasifikácie horizontov, ktorý je vymedzený v Guidelines for soil description, 4th edition, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2006.
Attributes of the data type FAOHorizonNotationTypeAtribúty dátového typu FAOHorizonNotationType
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
FAOHorizonDiscontinuity | Number used to indicate a discontinuity in the horizon notation. | Integer |  FAOHorizonDiscontinuity | Číslo používané na označenie diskontinuity v zápise horizontu. | Integer |  
FAOHorizonMaster | Symbol of the master part of the horizon notation. | FAOHorizonMasterValue |  FAOHorizonMaster | Symbol hlavnej časti zápisu horizontu. | FAOHorizonMasterValue |  
FAOPrime | A prime and double prime may be used to connotate the master horizon symbol of the lower of two (prime) or three (double prime) horizons having identical Arabic-numeral prefixes and letter combinations. | FAOPrimeValue |  FAOPrime | Čiarka a dvojčiarka sa môžu použiť na označenie symbolu hlavného horizontu nižšieho z dvoch (čiarka) alebo troch (dvojčiarka) horizontov, ktoré majú identické predčísla (tvorené arabskými číslicami) a kombinácie písmen. | FAOPrimeValue |  
FAOHorizonSubordinate | Designations of subordinate distinctions and features within the master horizons and layers are based on profile characteristics observable in the field and are applied during the description of the soil at the site. | FAOHorizonSubordinateValue |  FAOHorizonSubordinate | Označenia podriadených rozdielov a prvkov v rámci hlavných horizontov a vrstiev sú založené na charakteristikách profilov, ktoré možno pozorovať v teréne, a používajú sa počas opisu pôdy na mieste. | FAOHorizonSubordinateValue |  
FAOHorizonVertical | Order number of the vertical subdivision in the horizon notation. | Integer |  FAOHorizonVertical | Číslo úrovne vertikálnej podskupiny v zápise horizontu. | Integer |  
isOriginalClassification | Boolean value to indicate whether the FAO horizon notation was the original notation to describe the horizon. | Boolean |  isOriginalClassification | Booleova hodnota na označenie, či zápis horizontu FAO bol pôvodný zápis, ktorým sa opisuje horizont. | Boolean |  
3.2.3.   Other Horizon Notation Type (OtherHorizonNotationType)3.2.3.   Iný typ zápisu horizontu (OtherHorizonNotationType)
A classification of a soil horizon according to a specific classification system.Klasifikácia pôdneho horizontu podľa špecifického klasifikačného systému.
Attributes of the data type OtherHorizonNotationTypeAtribúty dátového typu OtherHorizonNotationType
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
horizonNotation | Notation characterizing the soil horizon according to a specified classification system. | OtherHorizonNotationTypeValue |  horizonNotation | Zápis, ktorým sa charakterizuje pôdny horizont podľa určeného klasifikačného systému. | OtherHorizonNotationTypeValue |  
isOriginalClassification | Boolean value to indicate whether the specified horizon notation system was the original notation system to describe the horizon. | Boolean |  isOriginalClassification | Booleova hodnota na označenie, či určený systém zápisu horizontu bol pôvodný systém zápisu, ktorým sa opisuje horizont. | Boolean |  
3.2.4.   Other Soil Name Type (OtherSoilNameType)3.2.4.   Iný typ názvu pôdy (OtherSoilNameType)
An identification of the soil profile according to a specific classification scheme.Identifikácia pôdneho profilu podľa špecifického klasifikačného systému.
Attributes of the data type OtherSoilNameTypeAtribúty dátového typu OtherSoilNameType
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
soilName | Name of the soil profile according to a specific classification scheme. | OtherSoilNameTypeValue |  soilName | Názov pôdneho profilu podľa špecifického klasifikačného systému. | OtherSoilNameTypeValue |  
isOriginalClassification | Boolean value to indicate whether the specified classification scheme was the original classification scheme to describe the profile. | Boolean |  isOriginalClassification | Booleova hodnota na označenie, či určený klasifikačný systém bol pôvodný klasifikačný systém, ktorým sa opisuje profil. | Boolean |  
3.2.5.   Particle Size Fraction Type (ParticleSizeFractionType)3.2.5.   Typ zrnitosti (ParticleSizeFractionType)
Share of the soil that is composed of mineral soil particles of the size within the size range specified.Podiel pôdy, ktorá je zložená z minerálnych častíc pôdy, ktorých veľkosť je v rámci stanoveného veľkostného rozsahu.
Attributes of the data type ParticleSizeFractionTypeAtribúty dátového typu ParticleSizeFractionType
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
fractionContent | Percentage of the defined fraction. | Number |  FractionContent | Percentuálny podiel definovanej frakcie. | Number |  
fractionParticleSizeRange | Upper and lower limit of the particle size of the defined fraction (expressed in μm). | RangeType |  fractionParticleSizeRange | Spodná a horná hranica veľkosti častíc definovanej frakcie (vyjadrená v μm). | RangeType |  
3.2.6.   Range Type (RangeType)3.2.6.   Typ rozsahu (RangeType)
A range value defined by an upper limit and a lower limit.Hodnota rozsahu definovaná hornou a spodnou hranicou.
Attributes of the data type RangeTypeAtribúty dátového typu RangeType
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
upperValue | Value defining the upper limit of a specific property. | Real |  upperValue | Hodnota, ktorou sa definuje horná hranica špecifickej vlastnosti. | Real |  
lowerValue | Value defining the lower limit of a specific property. | Real |  lowerValue | Hodnota, ktorou sa definuje spodná hranica špecifickej vlastnosti. | Real |  
uom | The unit of measure that is used to express the values of the range. | UnitOfMeasure |  uom | Merná jednotka, ktorá sa používa na vyjadrenie hodnôt rozsahu. | UnitOfMeasure |  
Constraints of the data type RangeTypeObmedzenia dátového typu RangeType
At least one of the values shall not be empty.Najmenej jedna hodnota nie je prázdna.
3.2.7.   Soil Theme Descriptive Parameter Type (SoilThemeDescriptiveParameterType)3.2.7.   Typ deskriptívneho parametra témy Pôda (SoilThemeDescriptiveParameterType)
A data type providing a descriptive property for the soil-related property (soil theme) that is represented by its associated SoilThemeCoverage.Dátový typ, ktorým sa udáva deskriptívna vlastnosť pre vlastnosť týkajúcu sa pôdy (téma Pôda), ktorú reprezentuje jej asociované SoilThemeCoverage.
Attributes of the data type SoilThemeDescriptiveParameterTypeAtribúty dátového typu SoilThemeDescriptiveParameterType
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
soilThemeDescriptiveParameterName | Name of the parameter to provide extra information on the values of the related SoilThemeCoverage. | CharacterString |  soilThemeDescriptiveParameterName | Názov parametra na poskytnutie ďalších informácií o hodnotách súvisiaceho SoilThemeCoverage. | CharacterString |  
uom | The unit of measure that is used to express the soilThemeDescriptiveParameter. | UnitOfMeasure |  uom | Merná jednotka, ktorá sa používa na vyjadrenie soilThemeDescriptiveParameter. | UnitOfMeasure |  
3.2.8.   Soil Theme Parameter Type (SoilThemeParameterType)3.2.8.   Typ parametra témy pôdy (SoilThemeParameterType)
A soil-related property (soil theme) that is represented by this coverage. It is composed of a parameter name coming from a code list SoilDerivedObjectParameterNameValue and a Unit of Measure used for expressing that parameter.Vlastnosť týkajúca sa pôdy (téma pôdy), ktorú reprezentuje toto pokrytie. Tvorí ju názov parametra pochádzajúci zo zoznamu kódov SoilDerivedObjectParameterNameValue a merná jednotka používaná na vyjadrenie tohto parametra.
Attributes of the data type SoilThemeParameterTypeAtribúty dátového typu SoilThemeParameterType
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
soilThemeParameterName | Name of the parameter represented by the soilThemeCoverage. | SoilDerivedObjectParameterNameValue |  soilThemeParameterName | Názov parametra, ktorý je reprezentovaný soilThemeCoverage. | SoilDerivedObjectParameterNameValue |  
uom | the unit of measure that is used to express the soilThemeParameter. | UnitOfMeasure |  uom | Merná jednotka, ktorá sa používa na vyjadrenie soilThemeParameter. | UnitOfMeasure |  
3.2.9.   WRB Qualifier Group Type (WRBQualifierGroupType)3.2.9.   Typ skupiny kvalifikátora WRB (WRBQualifierGroupType)
A data type to define the group of a qualifier and its possible specifier(s), its place and position with regard to the World Reference Base (WRB) Reference Soil Group (RSG) it belongs to according to World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007.Dátový typ, ktorým sa definuje skupina kvalifikátora a jeho možných špecifikátorov, jeho miesto a poloha so zreteľom na to, do ktorej Reference Soil Group (RSG) [Referenčnej pôdnej skupiny (RSG)] World Reference Base (WRB) [Svetovej referenčnej bázy (WRB)] patrí podľa World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007.
Attributes of the data type WRBQualifierGroupTypeAtribúty dátového typu WRBQualifierGroupType
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
qualifierPlace | Attribute to indicate the placement of the Qualifier with regard to the WRB reference soil group (RSG). The placement can be in front of the RSG i.e. “prefix” or it can be behind the RSG i.e. “suffix”. | WRBQualifierPlaceValue |  qualifierPlace | Atribút, ktorým sa označuje umiestnenie kvalifikátora s o zreteľom na referenčnú pôdnu skupinu WRB (RSG). Umiestnenie môže byť pred RSG, t. j. predpona, alebo môže byť za RSG, t. j. prípona. | WRBQualifierPlaceValue |  
qualifierPosition | Number to indicate the position of a qualifier with regard to the WRB reference soil group (RSG) it belongs to and with regard to its placement to that (RSG) i.e. as a prefix or a suffix. | Integer |  qualifierPosition | Číslo, ktorým sa udáva poloha kvalifikátora so zreteľom na referenčnú pôdnu skupinu WRB (RSG), do ktorej patrí, a so zreteľom na jeho umiestnenie do tejto skupiny (RSG), t. j. ako predpona alebo prípona. | Integer |  
WRBqualifier | Name element of WRB, second level of classification. | WRBQualifierValue |  WRBqualifier | Názov prvku WRB, druhá úroveň klasifikácie. | WRBQualifierValue |  
WRBspecifier | Code that indicates the degree of expression of a qualifier or the depth range to which the qualifier applies. | WRBSpecifierValue |  WRBspecifier | Kód, ktorým sa označuje stupeň výrazu kvalifikátora alebo rozsah hĺbok, na ktoré sa kvalifikátor uplatňuje. | WRBSpecifierValue |  
3.2.10.   WRB Soil Name Type (WRBSoilNameType)3.2.10.   Typ názvu pôdy WRB (WRBSoilNameType)
An identification of the soil profile according to the World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007.Identifikácia pôdneho profilu podľa World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007.
Attributes of the data type WRBSoilNameTypeAtribúty dátového typu WRBSoilNameType
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
WRBQualifierGroup | The group of a qualifier and its possible specifier(s), its place and position with regard to the WRBReferenceSoilGroup it belongs to. | WRBQualifierGroupType |  WRBQualifierGroup | Skupina kvalifikátora a jeho možných špecifikátorov, jeho miesto a poloha so zreteľom na WRBReferenceSoilGroup, do ktorej patrí. | WRBQualifierGroupType |  
WRBReferenceSoilGroup | First level of classification of the World Reference Base for Soil Resources. | WRBReferenceSoilGroupValue |  WRBReferenceSoilGroup | Prvá úroveň klasifikácie Svetovej referenčnej bázy pre pôdne zdroje. | WRBReferenceSoilGroupValue |  
isOriginalClassification | Boolean value to indicate whether the WRB classification system was the original classification system to describe the soil profile. | Boolean |  isOriginalClassification | Booleova hodnota udávajúca, či bol klasifikačný systém WRB pôvodným klasifikačným systémom, ktorým sa opisuje pôdny profil. | Boolean |  
Association roles of the data type WRBSoilNameTypeAsociačné roly dátového typu WRBSoilNameType
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
over | An association to indicate that in the WRB classification a soil profile covers another developed, older soil. | WRBSoilNameType |  over | Asociácia, ktorá vyjadruje, že klasifikácia pôdneho profilu vo WRB zahŕňa inú vyvinutú, staršiu pôdu. | WRBSoilNameType |  
3.3.   Code lists3.3.   Zoznamy kódov
3.3.1.   FAO Horizon Master (FAOHorizonMasterValue)3.3.1.   Hlavný horizont podľa systému FAO (FAOHorizonMasterValue)
A code list of the master part of the horizon designation.Zoznam kódov hlavnej časti označenia horizontu.
The allowed values for this code list comprise only the values specified in Guidelines for soil description, 4th edition, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2006, pp. 67-77.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v Guidelines for soil description, 4th edition, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2006, pp. 67-77.
3.3.2.   FAO Horizon Subordinate (FAOHorizonSubordinateValue)3.3.2.   Vedľajší horizont podľa systému FAO (FAOHorizonSubordinateValue)
A code list of designations of subordinate distinctions and features within the master horizons and layers which are based on profile characteristics observable in the field and are applied during the description of the soil at the site.Zoznam kódov označení vedľajších rozlíšení a vzhľadov pri hlavných horizontoch a vrstvách, ktoré sú založené na charakteristikách pôdneho profilu, ktoré možno pozorovať v teréne, a používajú sa počas opisu pôdy na stanovišti.
The allowed values for this code list comprise only the values specified in Guidelines for soil description, 4th edition, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2006, pp. 67-77.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v Guidelines for soil description, 4th edition, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2006, pp. 67-77.
3.3.3.   FAO Prime (FAOPrimeValue)3.3.3.   Použitie symbolu pre minúty pri klasifikácii FAO (FAOPrimeValue)
A prime and double prime may be used to connotate the master horizon symbol of the lower of two (prime) or three (double prime) horizons having identical Arabic-numeral prefixes and letter combinations.Na označenie symbolu hlavného horizontu u nižšieho z dvoch alebo troch horizontov, ktoré majú identické predčísla (tvorené arabskými číslicami) a kombinácie písmen, možno použiť znak pre minúty (pre nižší z dvoch horizontov) alebo znak pre sekundy (pre nižší z troch horizontov.
The allowed values for this code list comprise only the values specified in Guidelines for soil description, 4th edition, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2006, pp. 67-77.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v Guidelines for soil description, 4th edition, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2006, pp. 67-77.
3.3.4.   Other Horizon Notation Type (OtherHorizonNotationTypeValue)3.3.4.   Iný typ zápisu horizontu (OtherHorizonNotationTypeValue)
A classification of a soil horizon according to a specific classification system.Klasifikácia pôdneho horizontu podľa špecifického klasifikačného systému.
The allowed values for this code list comprise any values defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov.
3.3.5.   Other Soil Name Type (OtherSoilNameTypeValue)3.3.5.   Iný typ názvu pôdy (OtherSoilNameTypeValue)
An identification of the soil profile according to a specific classification scheme.Identifikácia pôdneho profilu podľa špecifického klasifikačného systému.
The allowed values for this coded list comprise any values defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria akékoľvek hodnoty definované poskytovateľmi údajov.
3.3.6.   Layer Genesis Process State (LayerGenesisProcessStateValue)3.3.6.   Stav procesu genézy vrstvy (LayerGenesisProcessStateValue)
An indication whether the process specified in layerGenesisProcess is ongoing or has ceased.Údaj, či proces špecifikovaný v layerGenesisProcess pretrváva alebo prestal.
The allowed values for this code list comprise only the values specified in the table below.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke.
Values for the code list LayerGenesisProcessStateValueHodnoty pre zoznam kódov LayerGenesisProcessStateValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
ongoing | on-going | The process has started in the past and is still active.ongoing | pretrváva | Proces začal v minulosti a je stále aktívny.
terminated | terminated | The process is no longer active.terminated | ukončený | Proces už nie je aktívny.
3.3.7.   Layer Type (LayerTypeValue)3.3.7.   Typ vrstvy (LayerTypeValue)
A classification of a layer according to the concept that fits the purpose.Klasifikácia vrstvy podľa koncepcie, ktorá je v súlade s účelom.
The allowed values for this code list comprise only the values specified in the table below.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke.
Values for the code list LayerTypeValueHodnoty pre zoznam kódov LayerTypeValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
depthInterval | depth interval | Fixed depth range where soil is described and/or samples are taken.depthInterval | interval hĺbky | Stanovený rozsah hĺbky, v ktorom sa pôda opisuje a/alebo sa odoberajú vzorky.
geogenic | geogenic | Domain of the soil profile composed of material resulting from the same, non-pedogenic process, e.g. sedimentation, that might display an unconformity to possible over- or underlying adjacent domains.geogenic | geogénny | Doména pôdneho profilu, ktorá sa skladá z materiálov, ktoré sú výsledkom rovnakého nepôdotvorného procesu, napr. sedimentácie, a ktorá môže odrážať nesúlad možných priľahlých horných a spodných domén.
subSoil | subsoil | Natural soil material below the topsoil and overlying the unweathered parent material.subSoil | spodná časť pôdneho profilu | Prírodný pôdny materiál pod ornicou, ktorý je na nezvetranom východiskovom materiáli.
topSoil | topsoil | Upper part of a natural soil that is generally dark coloured and has a higher content of organic matter and nutrients when compared to the (mineral) horizons below excluding the humus layer.topSoil | vrchná časť pôdneho profilu | Vrchná časť prírodnej pôdy, ktorá je zvyčajne tmavo sfarbená a má vyšší obsah organickej zložky a živín v porovnaní s (minerálnymi) horizontmi pod ňou, s výnimkou vrstvy humusu.
3.3.8.   Profile Element Parameter Name (ProfileElementParameterNameValue)3.3.8.   Názov parametra prvku profilu (ProfileElementParameterNameValue)
Properties that can be observed to characterize the profile element.Vlastnosti, ktoré možno pozorovať na charakterizáciu prvku profilu.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and narrower values defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a užšie hodnoty definované poskytovateľmi údajov.
This code list is hierarchical.Tento zoznam kódov je hierarchický.
Values for the code list ProfileElementParameterNameValueHodnoty pre zoznam kódov ProfileElementParameterNameValue
Value | Name | Definition | Parent valueHodnota | Názov | Definícia | Parent value
chemicalParameter | chemical parameter | Chemical parameters observed to characterize the profile element. |  chemicalParameter | chemický parameter | Chemické parametre pozorované na charakterizáciu prvku profilu. |  
physicalParameter | physical parameter | Physical parameters observed to characterize the profile element. |  physicalParameter | fyzikálny parameter | Fyzikálne parametre pozorované na charakterizáciu prvku profilu. |  
biologicalParameter | biological parameter | Biological parameters observed to characterize the profile element. |  biologicalParameter | biologický parameter | Biologické parametre pozorované na charakterizáciu prvku profilu. |  
organicCarbonContent | organic carbon content | Portion of the soil measured as carbon in organic forms, excluding living macro and mesofauna and living plant tissue. | chemicalParameterorganicCarbonContent | obsah organického uhlíka | Podiel pôdy meraný ako uhlík v organických formách bez živej makrofauny a mezofauny a živého rastlinného pletiva. | chemicalParameter
nitrogenContent | nitrogen content | total nitrogen content in the soil, including both the organic and inorganic forms. | chemicalParameternitrogenContent | obsah dusíka | Celkový obsah dusíka v pôde vrátane organickej a anorganickej formy. | chemicalParameter
pHValue | pH value | pH value of the profile element. | chemicalParameterpHValue | hodnota pH | Hodnota pH prvku profilu. | chemicalParameter
cadmiumContent | cadmium content | Cadmium content of the profile element. | chemicalParametercadmiumContent | obsah kadmia | Obsah kadmia v prvku profilu. | chemicalParameter
chromiumContent | chromium content | Chromium content of the profile element. | chemicalParameterchromiumContent | obsah chrómu | Obsah chrómu v prvku profilu. | chemicalParameter
copperContent | copper content | Copper content of the profile element. | chemicalParametercopperContent | obsah medi | Obsah medi v prvku profilu. | chemicalParameter
leadContent | lead content | Lead content of the profile element. | chemicalParameterleadContent | obsah olova | Obsah olova v prvku profilu. | chemicalParameter
mercuryContent | mercury content | Mercury content of the profile element. | chemicalParametermercuryContent | obsah ortuti | Obsah ortuti v prvku profilu. | chemicalParameter
nickelContent | nickel content | Nickel content of the profile element. | chemicalParameternickelContent | obsah niklu | Obsah niklu v prvku profilu. | chemicalParameter
3.3.9.   Soil Derived Object Parameter Name (SoilDerivedObjectParameterNameValue)3.3.9.   Názov parametra objektu odvodeného z vlastností pôdy (SoilDerivedObjectParameterNameValue)
Soil-related properties that can be derived from soil and other data.Vlastnosti týkajúce sa pôdy, ktoré možno odvodiť z údajov o pôde a iných údajov.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and narrower values defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a užšie hodnoty definované poskytovateľmi údajov.
This code list is hierarchical.Tento zoznam kódov je hierarchický.
Values for the code list SoilDerivedObjectParameterNameValueHodnoty pre zoznam kódov SoilDerivedObjectParameterNameValue
Value | Name | Definition | Parent valueHodnota | Názov | Definícia | Parent value
chemicalParameter | chemical parameter | Chemical parameters that can be derived from other soil data. |  chemicalParameter | chemický parameter | Chemické parametre, ktoré možno odvodiť z iných údajov o pôde. |  
physicalParameter | physical parameter | Physical parameters that can be derived from other soil data. |  physicalParameter | fyzikálny parameter | Fyzikálne parametre, ktoré možno odvodiť z iných údajov o pôde. |  
biologicalParameter | biological parameter | Biological parameters that can be derived from other soil data. |  biologicalParameter | biologický parameter | Biologické parametre, ktoré možno odvodiť z iných údajov o pôde. |  
potentialRootDepth | potential root depth | Potential depth of the soil profile where roots develop (in cm). | physicalParameterpotentialRootDepth | potenciálna hĺbka prieniku koreňov | Potenciálna hĺbka pôdneho profilu, v ktorej rastú korene (v cm). | physicalParameter
availableWaterCapacity | available water capacity | Amount of water that a soil can store that is usable by plants, based on the potential root depth. | physicalParameteravailableWaterCapacity | využiteľná vodná kapacita | Množstvo vody, ktoré môže pôda uchovávať a ktoré je využiteľné rastlinami na základe potenciálnej hĺbky koreňov. | physicalParameter
carbonStock | carbon stock | The total mass of carbon in soil for a given depth. | chemicalParameterscarbonStock | uhlíková zásoba | Celkový obsah uhlíka v pôde v danej hĺbke. | chemicalParameters
waterDrainage | water drainage | Natural water drainage class of the soil profile. | physicalParameterwaterDrainage | priepustnosť pôdy | Trieda prirodzeného odvodnenia pôdneho profilu. | physicalParameter
organicCarbonContent | organic carbon content | Portion of the soil measured as carbon in organic form, excluding living macro and mesofauna and living plant tissue. | chemicalParameterorganicCarbonContent | obsah organického uhlíka | Podiel pôdy meraný ako uhlík v organickej forme bez živej makrofauny a mezofauny a živého rastlinného pletiva. | chemicalParameter
nitrogenContent | nitrogen content | Total nitrogen content in the soil, including both the organic and inorganic forms. | chemicalParameternitrogenContent | obsah dusíka | Celkový obsah dusíka v pôde vrátane organickej aj anorganickej formy. | chemicalParameter
pHValue | pH value | pH value of the soil derived object. | chemicalParameterpHValue | hodnota pH | Hodnota pH odvodeného pôdneho objektu. | chemicalParameter
cadmiumContent | cadmium content | Cadmium content of the soil derived object. | chemicalParametercadmiumContent | obsah kadmia | Obsah kadmia v odvodenom pôdnom objekte. | chemicalParameter
chromiumContent | chromium content | Chromium content of the soil derived object. | chemicalParameterchromiumContent | obsah chrómu | Obsah chrómu v odvodenom pôdnom objekte. | chemicalParameter
copperContent | copper content | Copper content of the soil derived object. | chemicalParametercopperContent | obsah medi | Obsah medi v odvodenom pôdnom objekte. | chemicalParameter
leadContent | lead content | Lead content of the soil derived object. | chemicalParameterleadContent | obsah olova | Obsah olova v odvodenom pôdnom objekte. | chemicalParameter
mercuryContent | mercury content | Mercury content of the soil derived object. | chemicalParametermercuryContent | obsah ortuti | Obsah ortuti v odvodenom pôdnom objekte. | chemicalParameter
nickelContent | nickel content | Nickel content of the soil derived object. | chemicalParameternickelContent | obsah niklu | Obsah niklu v odvodenom pôdnom objekte. | chemicalParameter
zincContent | zinc content | Zinc content of the soil derived object. | chemicalParameterzincContent | obsah zinku | Obsah zinku v odvodenom pôdnom objekte. | chemicalParameter
3.3.10.   Soil Investigation Purpose (SoilInvestigationPurposeValue)3.3.10.   Účel prieskumu pôdy (SoilInvestigationPurposeValue)
A code list of possible values indicating the reasons for conducting a survey.Zoznam kódov možných hodnôt, ktorými sa označuje dôvod vykonania prieskumu.
The allowed values for this code list comprise only the values specified in the table below.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke.
Values for the code list SoilInvestigationPurposeValueHodnoty pre zoznam kódov SoilInvestigationPurposeValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
generalSoilSurvey | general soil survey | Soil characterisation with unbiased selection of investigation location.generalSoilSurvey | všeobecný prieskum pôdy | Charakterizácia pôdy s objektívnym výberom miesta skúmania.
specificSoilSurvey | specific soil survey | Investigation of soil properties at locations biased by a specific purpose.specificSoilSurvey | špecifický prieskum pôdy | Skúmanie vlastností pôdy na miestach ovplyvnených špecifickým účelom.
3.3.11.   Soil Plot Type (SoilPlotTypeValue)3.3.11.   Typ pôdnej sondy (SoilPlotTypeValue)
A code list of terms specifying on what kind of plot the observation of the soil is made.Zoznam kódov výrazov, ktorými sa určuje druhu pôdnej sondy, na ktorej sa vykonáva pozorovanie pôdy.
The allowed values for this code list comprise only the values specified in the table below.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke.
Values for the code list SoilPlotTypeValueHodnoty pre zoznam kódov SoilPlotTypeValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
borehole | borehole | Penetration into the sub-surface with removal of soil/rock material by using, for instance, a hollow tube-shaped tool, in order to carry out profile descriptions, sampling and/or field tests.borehole | vrt, zarážaná sonda | Vniknutie pod povrch, pričom sa odstraňuje pôdny/horninový materiál s použitím napríklad dutého valcového nástroja, s cieľom vykonať opisy profilu, odoberanie vzoriek a/alebo terénne skúšky.
sample | sample | Exacavation where soil material is removed as a soil sample without doing any soil profile description.sample | vzorka | Výkop, pričom sa odoberá pôdny materiál ako vzorka pôdy bez toho, že by sa robil opis pôdneho profilu.
trialPit | trial pit | Excavation or other exposition of the soil prepared to carry out profile descriptions, sampling and/or field tests.trialPit | kopaná sonda | Výkop alebo iné odkrytie pôdy pripravenej na vykonanie opisov profilov, odobratie vzoriek a/alebo terénne skúšky.
3.3.12.   Soil Profile Parameter Name (SoilProfileParameterNameValue)3.3.12.   Názov parametra pôdneho profilu (SoilProfileParameterNameValue)
Properties that can be observed to characterize the soil profile.Vlastnosti, ktoré možno pozorovať na charakterizáciu pôdneho profilu.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and narrower values defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a užšie hodnoty definované poskytovateľmi údajov.
This code list is hierarchical.Tento zoznam kódov je hierarchický.
Values for the code list SoilProfileParameterNameValueHodnoty pre zoznam kódov SoilProfileParameterNameValue
Value | Name | Definition | Parent valueHodnota | Názov | Definícia | Parent value
chemicalParameter | chemical parameter | Chemical parameters observed to characterize the soil profile. |  chemicalParameter | chemický parameter | Chemické parametre pozorované na charakterizáciu pôdneho profilu. |  
physicalParameter | physical parameter | Physical parameters observed to characterize the soil profile. |  physicalParameter | fyzikálny parameter | Fyzikálne parametre pozorované na charakterizáciu pôdneho profilu. |  
biologicalParameter | biological parameter | Biological parameters observed to characterize the soil profile. |  biologicalParameter | biologický parameter | Biologické parametre pozorované na charakterizáciu pôdneho profilu. |  
potentialRootDepth | potential root depth | Potential depth of the soil profile where roots develop (in cm). | physicalParameterpotentialRootDepth | potenciálna hĺbka prieniku koreňov | Potenciálna hĺbka pôdneho profilu, v ktorej rastú korene (v cm). | physicalParameter
availableWaterCapacity | available water capacity | Amount of water that a soil can store that is usable by plants, based on the potential root depth. | physicalParameteravailableWaterCapacity | využiteľná vodná kapacita | Množstvo vody, ktoré môže pôda uchovávať a ktoré je využiteľné rastlinami na základe potenciálnej hĺbky koreňov. | physicalParameter
carbonStock | carbon stock | The total mass of carbon in soil for a given depth. | chemicalParameterscarbonStock | uhlíková zásoba | Celkový obsah uhlíka v pôde v danej hĺbke. | chemicalParameters
waterDrainage | water drainage | Natural internal water drainage class of the soil profile. | physicalParameterwaterDrainage | priepustnosť pôdy | Trieda prírodného odvodnenia pôdneho profilu. | physicalParameter
3.3.13.   Soil Site Parameter Name (SoilSiteParameterNameValue)3.3.13.   Názov parametra pôdneho stanovišťa (SoilSiteParameterNameValue)
Properties that can be observed to characterize the soil site.Vlastnosti, ktoré možno pozorovať na charakterizáciu pôdneho stanovišťa.
The allowed values for this code list comprise the values specified in the table below and narrower values defined by data providers.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke a užšie hodnoty definované poskytovateľmi údajov.
Values for the code list SoilSiteParameterNameValueHodnoty pre zoznam kódov SoilSiteParameterNameValue
Value | Name | DefinitionHodnota | Názov | Definícia
chemicalParameter | chemical parameter | Chemical parameters observed to characterize the soil site.chemicalParameter | chemický parameter | Chemické parametre pozorované na charakterizáciu pôdneho stanovišťa.
physicalParameter | physical parameter | Physical parameters observed to characterize the soil site.physicalParameter | fyzikálny parameter | Fyzikálne parametre pozorované na charakterizáciu pôdneho stanovišťa.
biologicalParameter | biological parameter | Biological parameters observed to characterize the soil site.biologicalParameter | biologický parameter | Biologické parametre pozorované na charakterizáciu pôdneho stanovišťa.
3.3.14.   WRB Qualifier Place (WRBQualifierPlaceValue)3.3.14.   Miesto kvalifikátora WRB (WRBQualifierPlaceValue)
A code list of values indicating the placement of the Qualifier with regard to the WRB reference soil group (RSG). The placement can be in front of the RSG i.e. “prefix” or it can be behind the RSG i.e. “suffix”.Zoznam kódov hodnôt, ktorými sa označuje umiestnenie kvalifikátora s ohľadom na referenčnú pôdnu skupinu WRB (RSG). Umiestnenie môže byť pred RSG, t. j. predpona, alebo môže byť za RSG, t. j. prípona.
The allowed values for this code list comprise only the values “prefix” and “suffix”, according to the naming rules specified in World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty ‚prefix‘ a ‚suffix‘ podľa pravidiel pomenúvania, ktoré sú špecifikované vo World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007.
3.3.15.   WRB Qualifiers (WRBQualifierValue)3.3.15.   Kvalifikátory WRB (WRBQualifierValue)
A code list of possible qualifiers of the World Reference Base for Soil Resources.Zoznam kódov možných kvalifikátorov Svetovej referenčnej bázy pre pôdne zdroje.
The allowed values for this code list comprise only the values specified in World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované vo World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007.
3.3.16.   WRB Reference Soil Group (RSG) (WRBReferenceSoilGroupValue)3.3.16.   WRB referenčná skupina pôd (RSG) (WRBReferenceSoilGroupValue)
A code list of possible reference soil groups (i.e. first level of classification of the World Reference Base for Soil Resources).Zoznam kódov možných referenčných pôdnych skupín (t. j. klasifikácia prvej úrovne Svetovej referenčnej bázy pre pôdne zdroje).
The allowed values for this code list comprise only the values specified in World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované vo World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007.
3.3.17.   WRB Specifiers (WRBSpecifierValue)3.3.17.   Špecifikátory WRB (WRBSpecifierValue)
A code list of possible specifiers.Zoznam kódov možných špecifikátorov.
The allowed values for this code list comprise only the values specified in World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované vo World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007.
3.4.   Theme-specific Requirements3.4.   Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy
(1) | The values of the first level hierarchical code lists ProfileElementParameterNameValue, SoilDerivedObjectParameterNameValue, SoilProfileParameterNameValue, SoilSiteParameterNameValue (chemicalParameter, biologicalParameter, physicalParameter) serve only the purpose of structuring; onlythe lower-level values shall be used.1. | Hodnoty hierarchického zoznamu kódov prvej úrovne ProfileElementParameterNameValue, SoilDerivedObjectParameterNameValue, SoilProfileParameterNameValue, SoilSiteParameterNameValue (chemicalParameter, biologicalParameter, physicalParameter) slúžia len na účely štruktúrovania; používajú sa len hodnoty nižšej úrovne.
(2) | When an additional descriptive parameter for the soil derived object is needed, the parameter attribute of the OM_Observation spatial object type shall be used.2. | Keď je potrebný ďalší deskriptívny parameter pre odvodený pôdny objekt, použije sa atribút parametra typu priestorového objektu OM_Observation.
(3) | Only one Other Horizon Notation Type classification shall be used for a dataset.3. | Pre súbor údajov sa použije len jedna klasifikácia iných typov označovania horizontu.
(4) | Only one Other Soil Name Type classification shall be used for a dataset.4. | Pre súbor údajov sa použije len jedna klasifikácia iných typov názvov pôdy.
3.5.   Layers3.5.   Vrstvy
Layers for the spatial data theme SoilVrstvy pre tému priestorových údajov Pôda
Layer Name | Layer Title | Spatial object typeNázov vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ priestorového objektu
SO.SoilBody | Soils | SoilBodySO.SoilBody | Pôdy | SoilBody
SO.ObservedSoilProfile | Observed Soil Profiles | ObservedSoilProfile, | SoilPlotSO.ObservedSoilProfile | Pozorované pôdne profily | ObservedSoilProfile, | SoilPlot
SO.SoilSite | Soil Sites | SoilSiteSO.SoilSite | Pôdne stanovištia | SoilSite
SO. <CodeListValue> (1) | <human readable name> | SoilDerivedObject (basePhenomenon: SoilDerivedObjectParameterNameValue)SO. <HodnotaZoznamuKódov> (1) | <zrozumiteľný názov> | SoilDerivedObject (basePhenomenon: SoilDerivedObjectParameterNameValue)
Example: SO. OrganicCarbonContent | Example: Organic Carbon Content |  Príklad: SO. OrganicCarbonContent | Príklad: obsah organického uhlíka |  
SO.<CodeListValue>Coverage (2) | <human readable name> | SoilThemeCoverage (soilThemeParameter / soilThemeParameterName: SoilDerivedObjectParameterNameValue)SO.<HodnotaZoznamuKódov>Coverage (2) | <zrozumiteľný názov> | SoilThemeCoverage (soilThemeParameter / soilThemeParameterName: SoilDerivedObjectParameterNameValue)
Example: SO. OrganicCarbonContentCoverage | Example: Organic Carbon Content CoveragePríklad: SO. OrganicCarbonContentCoverage | Príklad: pokrytie obsahu organického uhlíka
4.   LAND USE4.   VYUŽITIE ÚZEMIA (LAND USE)
4.1.   Definitions4.1.   Vymedzenie pojmov
In addition to the definitions set out in Article 2, the following definition shall apply:Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:
(1) | “existing land use” means an objective depiction of the use and functions of a territory as it has been and effectively still is in real life.1. | ‚existujúce využitie územia‘ (existing land use) znamená objektívny opis využitia a funkcií územia, aké boli a v skutočnosti stále sú v reálnom živote;
(2) | “gridded existing land use” means an objective depiction as a regular orthorectified grid (image) of the use and functions of a territory as it has been and effectively still is in real life.2. | ‚existujúce využitie územia v sieti‘ (gridded existing land use) znamená objektívny opis v podobe súmernej ortometricky rektifikovanej siete (obrazu) využitia a funkcií územia, aké boli a v skutočnosti stále sú v reálnom živote;
(3) | “Hierarchical INSPIRE Land Use Classification System (HILUCS)” means a multi-level classification system for Land Use whose use is mandatory at the most appropriate level.3. | ‚hierarchický klasifikačný systém INSPIRE využitia územia (HILUCS)‘ [Hierarchical INSPIRE Land Use Classification System (HILUCS)] znamená viacúrovňový klasifikačný systém pre využitie územia, ktorého použitie je povinné na najvhodnejšej úrovni;
(4) | “minimum unit of interest” means the smallest polygonal area for the land use objects taken into consideration in the data set.4. | ‚minimálna jednotka záujmu‘ (minimum unit of interest) znamená najmenšiu polygonálnu oblasť pre objekty využitia územia zohľadnené v súbore údajov;
(5) | “planned land use” means spatial plans, defined by spatial planning authorities, depicting the possible utilization of the land in the future.5. | ‚plánované využitie územia‘ (planned land use) znamená priestorové plány definované orgánmi pre priestorové plánovanie, ktorými sa opisuje možné využitie územia v budúcnosti;
(6) | “sampled existing land use” means an objective depiction of the use and functions of a territory [as it has been and effectively still is] in real life as observed in sampled location.6. | ‚vzorkové existujúce využitie územia‘ (sampled existing land use) znamená objektívny opis využitia a funkcií územia, [aké boli a v skutočnosti stále sú] pozorované v reálnom živote v lokalite vybratej ako vzorka;
(7) | “zoning” means a partition where the planned land use is depicted, making explicit the rights and prohibitions regarding new constructions that apply within each partition element.7. | ‚územné členenie‘ (zoning) znamená rozdelenie, kde sa opisuje plánované využitie územia, pričom sa jasne uvedú práva a zákazy týkajúce sa nových výstavieb, ktoré sa uplatňujú v každej časti.
4.2.   Structure of the Spatial Data Theme Land Use4.2.   Štruktúra témy priestorových údajov Využitie územia
The types specified for the spatial data theme Land Use are structured in the following packages:Typy špecifikované pre tému priestorových údajov Využitie územia sú štruktúrované v týchto balíkoch:
— | Land Use Nomenclature— | Nomenklatúra pre využitie územia (Land Use Nomenclature)
— | Existing land use— | Existujúce využitie územia (Existing land use)
— | Gridded existing land use— | Existujúce využitie územia v sieti (Gridded existing land use)
— | Sampled existing land use— | Vzorkové existujúce využitie územia (Sampled existing land use)
— | Planned land use— | Plánované využitie územia (Planned land use)
4.3.   Land Use Nomenclature4.3.   Nomenklatúra pre využitie územia
4.3.1.   Data types4.3.1.   Dátové typy
4.3.1.1.   HILUCS Percentage (HILUCSPercentage)4.3.1.1.   Percentuálny podiel HILUCS (HILUCSPercentage)
Percentage of land use object that is covered by this HILUCS presence.Percentuálny podiel objektu využitia územia, ktorý je pokrytý týmto výskytom HILUCS.
Attributes of the data type HILUCSPercentageAtribúty dátového typu HILUCSPercentage
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
hilucsValue | HILUCS category for this HILUCS percentage. | HILUCSValue |  hilucsValue | Kategória HILUCS pre tento percentuálny podiel HILUCS. | HILUCSValue |  
percentage | Percentage of land use object that is covered by this HILUCS presence. | Integer |  percentage | Percentuálny podiel objektu využitia územia, ktorý je pokrytý týmto výskytom HILUCS. | Integer |  
4.3.1.2.   HILUCS Presence (HILUCSPresence)4.3.1.2.   Výskyt HILUCS (HILUCSPresence)
Presence of one or several HILUCS values in an area, indicated either as the percentage covered for each value or as the values listed in their order of importance.Výskyt jednej alebo viacerých hodnôt HILUCS v oblasti, ktorý sa udáva ako percentuálny podiel zahrnutý pre každú hodnotu alebo ako hodnoty uvedené vo svojom poradí dôležitosti.
This type is a union type.Tento typ je typom union.
Attributes of the union type HILUCSPresenceAtribúty súborného typu HILUCSPresence
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
orderedList | ordered list of land use value presence | HILUCSValue |  orderedList | Usporiadaný zoznam výskytu hodnoty využitia územia. | HILUCSValue |  
percentageList | list of percentage of land use value | HILUCSPercentage |  percentageList | Zoznam percentuálneho podielu hodnoty využitia územia. | HILUCSPercentage |  
4.3.1.3.   Specific Percentage (SpecificPercentage)4.3.1.3.   Špecifický percentuálny podiel (SpecificPercentage)
Percentage of a land use object that is covered by a specific presence.Percentuálny podiel objektu využitia územia, ktorý je zahrnutý v špecifickom výskyte.
Attributes of the data type SpecificPercentageAtribúty dátového typu SpecificPercentage
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
specificValue | Specific value category for this specific percentage. | LandUseClassificationValue |  specificValue | Špecifická kategória hodnoty pre tento špecifický percentuálny podiel. | LandUseClassificationValue |  
percentage | Percentage of a land use object that is covered by this specific presence. | Integer |  percentage | Percentuálny podiel objektu využitia územia, ktorý je zahrnutý v tomto špecifickom výskyte. | Integer |  
4.3.1.4.   Specific Presence (SpecificPresence)4.3.1.4.   Špecifický výskyt (SpecificPresence)
Presence of one or several land use classification values in an area according to the code list provided by the data provider, indicated either as the percentage covered for each value or as the values listed in their order of importance.Výskyt jednej alebo viacerých hodnôt klasifikácie využitia územia v oblasti podľa zoznamu kódov poskytovateľa údajov, ktorý sa udáva ako percentuálny podiel zahrnutý pre každú hodnotu alebo ako hodnoty uvedené vo svojom poradí dôležitosti.
This type is a union type.Tento typ je typom union.
Attributes of the union type SpecificPresenceAtribúty súborného typu SpecificPresence
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
orderedList | ordered list of land use value | LandUseClassificationValue |  orderedList | Usporiadaný zoznam hodnoty využitia územia. | LandUseClassificationValue |  
percentageList | list of percentage of land use value | SpecificPercentage |  percentageList | Zoznam percentuálneho podielu hodnoty využitia územia. | SpecificPercentage |  
4.3.2.   Code lists4.3.2.   Zoznamy kódov
4.3.2.1.   HILUCS (HILUCSValue)4.3.2.1.   HILUCS (HILUCSValue)
List of land use categories to be used in INSPIRE Land Use.Zoznam kategórií využitia územia, ktoré sa použijú vo využití územia INSPIRE.
The allowed values for this code list comprise only the values specified in the table below.Prípustné hodnoty pre tento zoznam kódov tvoria len hodnoty špecifikované v uvedenej tabuľke.
This code list is hierarchical.Tento zoznam kódov je hierarchický.
Values for the code list HILUCSValueHodnoty pre zoznam kódov HILUCSValue
Value | Name | Definition | Parent valueHodnota | Názov | Definícia | Parent value
1_PrimaryProduction | primary production | Areas where the manufacturing industries aggregate, package, purify or process the primary products close to the primary producers are included, especially if the raw material is unsuitable for sale or difficult to transport long distances. |  1_PrimaryProduction | primárna výroba | Oblasti, kde výrobné priemyselné odvetvia zhromažďujú, balia, čistia alebo spracúvajú primárne výrobky blízko primárnych výrobcov, najmä ak sú suroviny nevhodné na predaj alebo sa ťažko prepravujú na dlhé vzdialenosti. |  
1_1_Agriculture | agriculture | Production of crop (plants, fungi, etc.) and animal products for food, for sale, own consumption or industrial purposes. It includes plants for biofuels and growing of crops in open fields as well as in greenhouses. Also set-aside fallow land in the crop rotation belongs to this class. The preparation of products for the primary markets is included, field construction (e.g. agricultural land terracing, drainage, preparing rice paddies etc.) as well as landscape care and maintenance. | 1_PrimaryProduction1_1_Agriculture | poľnohospodárstvo | Pestovanie plodín (rastlín, húb atď.) a výroba živočíšnych výrobkov na potravinárske účely, na predaj, vlastnú spotrebu alebo priemyselné účely. Zahrnuté sú aj rastliny pre biopalivá a pestovanie plodín na otvorených poliach, ako aj v skleníkoch. Do tejto triedy patrí aj úhor v rámci striedania plodín. Ide aj o prípravu výrobkov pre primárne trhy, budovanie polí (napr. terasovanie poľnohospodárskej pôdy, odvodňovanie, príprava ryžových polí atď.), ako aj o starostlivosť o krajinu a jej údržbu. | 1_PrimaryProduction
1_1_1_CommercialAgriculturalProduction | commercial agricultural production | Arable land, permanent crops and grasslands in agricultural use (both sown and natural grassland). The products can be used for human or animal feed or bio-energy production. | 1_1_Agriculture1_1_1_CommercialAgriculturalProduction | komerčná poľnohospodárska výroba | Orná pôda, trvalé plodiny a lúky v poľnohospodárskom užívaní (siate aj prírodné lúky). Výrobky sa môžu používať ako potraviny pre ľudí a krmivo pre zvieratá alebo na výrobu bioenergie. | 1_1_Agriculture
1_1_2_FarmingInfrastructure | farming infrastructure | Farm dwellings, animal husbandry infrastructure (animal dwellings and processing infrastructure linked to farms), manure storage and other farming infrastructure (e.g. buildings linked to plant handling and processing in farms). | 1_1_Agriculture1_1_2_FarmingInfrastructure | infraštruktúra poľnohospodárskych podnikov | Infraštruktúra hospodárskych obydlí, živočíšnej výroby (infraštruktúry prístreškov pre zvieratá a spracovateľskej infraštruktúry spojenej s poľnohospodárskymi podnikmi), skladovania hnoja a iná poľnohospodárska infraštruktúra (napr. budovy spojené s ošetrovaním a spracovaním rastlín v poľnohospodárskych podnikoch). | 1_1_Agriculture
1_1_3_AgriculturalProductionForOwnConsumption | agricultural production for own consumption | Production of plants or animals for own consumption (kitchen gardens, private animal sheds etc.) | 1_1_Agriculture1_1_3_AgriculturalProductionForOwnConsumption | poľnohospodárska výroba pre vlastnú spotrebu | Pestovanie rastlín alebo chov zvierat na vlastnú spotrebu (kuchynské záhradky, súkromné prístrešky pre zvieratá atď.). | 1_1_Agriculture
1_2_Forestry | forestry | Production of round wood and other wood based primary products. Besides the production of timber, forestry activities result in products that undergo little processing, such as firewood, charcoal and round wood used in an unprocessed form (e.g. pit-props, pulpwood etc.). Forest tree nurseries, storage and transport areas linked to logging, trees and woody plants for bio fuels are also included. These activities can be carried out in natural or planted forests. | 1_PrimaryProduction1_2_Forestry | lesníctvo | Výroba guľatiny a iných primárnych výrobkov z dreva. Popri výrobe reziva sú výsledkom lesníckych činností výrobky, ktoré sa spracúvajú čiastočne, ako sú palivové drevo, drevené uhlie a guľatina využívaná v nespracovanej forme (t. j. stojky, vláknité drevo atď.). V tejto triede sú aj lesné škôlky, skladovacie a prepravné oblasti spojené s ťažbou dreva, stromy a dreviny pre biopalivá. Tieto činnosti možno vykonávať v prírodných a vysadených lesoch. | 1_PrimaryProduction
1_2_1_ForestryBasedOnShortRotation | forestry based on short rotation | Forestry areas where the rotation period of a tree generation is 50 years or less, after which the forest is regenerated naturally or artificially with planting or seeding. Tree plantations (pulp-wood production) and wood used for biomass production also belong to this class. | 1_2_Forestry1_2_1_ForestryBasedOnShortRotation | lesníctvo založené na krátkej rotácii | Lesnícke oblasti, kde je obdobie rotácie generácie stromov 50 rokov alebo kratšie. Po tomto období sa les obnoví prirodzene alebo umelo pomocou vysádzania alebo vysievania. Do tejto triedy patria aj stromové háje (výroba vláknitého dreva) a drevo využívané na výrobu biomasy. | 1_2_Forestry
1_2_2_ForestryBasedOnIntermediateOrLongRotation | forestry based on intermediate or long rotation | Forestry areas where the rotation period of a tree generation is over 50 years after which the forest is regenerated naturally or artificially with planting or seeding. | 1_2_Forestry1_2_2_ForestryBasedOnIntermediateOrLongRotation | lesníctvo založené na strednej alebo dlhej rotácii | Lesnícke oblasti, kde je obdobie rotácie generácie stromov 50 rokov alebo dlhšie. Po tomto období sa les obnoví prirodzene alebo umelo pomocou vysádzania alebo vysievania. | 1_2_Forestry
1_2_3_ForestryBasedOnContinuousCover | forestry based on continuous cover | Forestry areas where forest management and regeneration is based on continuous growing of trees. | 1_2_Forestry1_2_3_ForestryBasedOnContinuousCover | lesníctvo založené na trvalej pokrývke | Lesnícke oblasti, kde sú lesné hospodárstvo a regenerácia založené na plynulom raste stromov. | 1_2_Forestry
1_3_MiningAndQuarrying | mining and quarrying | Mining and quarrying in the form of the extraction of minerals and materials occurring naturally as solids (coal, ores, gravel, sand, salt), liquids (petroleum), gases (natural gas) or biomass (peat). Extraction can be achieved by different methods such as underground or surface mining or extraction, well operation etc. | 1_PrimaryProduction1_3_MiningAndQuarrying | ťažba a dobývanie | Ťažba a dobývanie vo forme ťažby minerálov a materiálov, ktoré sa prirodzene vyskytujú ako pevné látky (uhlie, rudy, štrk, piesok, soľ), tekuté látky (ropa), plyny (zemný plyn) alebo biomasa (rašelina). Ťažba sa môže vykonávať rôznymi spôsobmi, ako sú podzemné alebo povrchová ťažba alebo dolovanie, prevádzka studní atď. | 1_PrimaryProduction
1_3_1_MiningOfEnergyProducingMaterials | mining of energy producing materials | Mining and extraction of coal, lignite, peat, petroleum, natural gas, uranium and thorium. | 1_3_MiningAndQuarrying1_3_1_MiningOfEnergyProducingMaterials | ťažba materiálov na výrobu energie | Ťažba a dolovanie uhlia, hnedého uhlia, rašeliny, ropy, zemného plynu, uránu a tória. | 1_3_MiningAndQuarrying
1_3_2_MiningOfMetalOres | mining of metal ores | Mining of iron and other non-ferrous metal ores (except uranium and thorium). | 1_3_MiningAndQuarrying1_3_2_MiningOfMetalOres | ťažba kovových rúd | Ťažba železa a iných neželezných kovových rúd (okrem uránu a tória). | 1_3_MiningAndQuarrying
1_3_3_OtherMiningAndQuarrying | other mining and quarrying | Quarrying of stone, sand, clay, chemical, fertilizer minerals, the production of salt and other mining and quarrying. | 1_3_MiningAndQuarrying1_3_3_OtherMiningAndQuarrying | iná ťažba a dobývanie | Dobývanie kameňa, piesku, hliny, chemikálií, hnojivových minerálov, výroba soli a iná ťažba a dobývanie. | 1_3_MiningAndQuarrying
1_4_AquacultureAndFishing | aquaculture and fishing | Professional fishing and aquaculture. | 1_PrimaryProduction1_4_AquacultureAndFishing | akvakultúra a rybolov | Profesionálny rybolov a akvakultúra. | 1_PrimaryProduction
1_4_1_Aquaculture | aquaculture | Fish hatcheries and managed grow-out sites. | 1_4_AquacultureAndFishing1_4_1_Aquaculture | aquaculture | Rybie liahne a riadené miesta pre dospelé ryby. | 1_4_AquacultureAndFishing
1_4_2_ProfessionalFishing | professional fishing | Water areas used for professional fishing. | 1_4_AquacultureAndFishing1_4_2_ProfessionalFishing | profesionálny rybolov | Vodné plochy využívané na profesionálny rybolov. | 1_4_AquacultureAndFishing
1_5_OtherPrimaryProduction | other primary production | Professional hunting, gathering of wild growing non-wood forestry products, husbandry of migratory animals and any other primary production not included in the values 1_1_Agriculture, 1_2_Forestry, 1_3_MiningAndQuarrying, 1_4_AquacultureAndFishing or any of their narrower values. | 1_PrimaryProduction1_5_OtherPrimaryProduction | iná primárna výroba | Profesionálne poľovníctvo, zber divo rastúcich nedrevených lesníckych výrobkov, starostlivosť o sťahovavé zvieratá a iná primárna výroba, ktorá nie je zahrnutá v hodnotách 1_1_Agriculture, 1_2_Forestry, 1_3_MiningAndQuarrying, 1_4_AquacultureAndFishing alebo v ich užších hodnotách. | 1_PrimaryProduction
1_5_1_Hunting | hunting | Professional hunting. The areas can be fenced or open. | 1_5_OtherPrimaryProduction1_5_1_Hunting | poľovníctvo | Profesionálne poľovníctvo. Plochy môžu byť ohradené alebo otvorené. | 1_5_OtherPrimaryProduction
1_5_2_ManagementOfMigratoryAnimals | management of migratory animals | Keeping and feeding migratory animals such as reindeer and deer. | 1_5_OtherPrimaryProduction1_5_2_ManagementOfMigratoryAnimals | hospodárenie so sťahovavými zvieratami | Držba a kŕmenie sťahovavých zvierat, ako sú soby a jelene. | 1_5_OtherPrimaryProduction
1_5_3_PickingOfNaturalProducts | picking of natural products | Picking up natural non wood based products such as non-cultivated berries, mosses, lichen etc.) for commercial purposes | 1_5_OtherPrimaryProduction1_5_3_PickingOfNaturalProducts | zber prírodných výrobkov | Zber prírodných výrobkov, nesúvisiacich s drevom, ako sú napríklad nepestované bobuľovité plody, machy, lišajníky atď., na komerčné účely. | 1_5_OtherPrimaryProduction
2_SecondaryProduction | secondary production | Industrial and manufacturing activities which take the output of the primary sector and manufacture finished goods and intermediate products for other business. It also includes the storage and transport areas linked directly to manufacturing activities. | The branches of industries covered by this class are the processing of food, textile, leather, wood and wood product, pulp, paper, publishing, printing, recording, petroleum and other fuels, chemicals, chemical products, man-made fibers, rubber and plastic products, non metallic mineral products, basic metals and metal products, fabricated metal product, machinery and equipment, electrical and optical equipments, transport equipment and furniture. |  2_SecondaryProduction | sekundárna výroba | Priemyselné a výrobné činnosti, ktoré spracúvajú výstup primárneho sektora a vyrábajú hotové výrobky a medziprodukty pre iné podniky. Táto trieda zahŕňa aj skladovacie a prepravné oblasti spojené priamo s výrobnými činnosťami. | Do tejto triedy patria tieto odvetvia: spracovanie potravín, textilu, kože, dreva a výrobkov z dreva, celulózy, papiera, nakladateľstvo, tlač, nahrávanie, ropa a iné palivá, chemické látky, chemické výrobky, umelé vlákna, gumené a plastové výrobky, nekovové minerálne výrobky, základné kovy a kovové výrobky, prefabrikované kovové výrobky, stroje a zariadenia, elektrické a optické zariadenia, dopravné zariadenia a nábytok. |  
2_1_RawIndustry | raw industry | Industrial activities transforming the output primary sector into manufactured raw products. | 2_SecondaryProduction2_1_RawIndustry | priemysel surovín | Priemyselné činnosti, ktorými sa mení výstup primárneho sektora na vyrobené suroviny. | 2_SecondaryProduction
2_1_1_ManufacturingOfTextileProducts | manufacturing of textile products | Preparation and spinning of textile fibres, sewing threads, textile weaving, tanning and dressing of leather. | 2_1_RawIndustry2_1_1_ManufacturingOfTextileProducts | výroba textilných výrobkov | Príprava a pradenie textilných vláken, nití na šitie, tkanie textílií, činenie a úprava kože. | 2_1_RawIndustry
2_1_2_ManufacturingOfWoodAndWoodBasedProducts | manufacturing of wood and wood based products | Sawmilling and planning of wood, manufacturing of veneer sheets, plywood, laming boards, fibre boards, carpentry and joinery, cork, straw and plaiting products. | 2_1_RawIndustry2_1_2_ManufacturingOfWoodAndWoodBasedProducts | výroba dreva a výrobkov z dreva | Pílenie a projektovanie dreva, výroba dýh, preglejok, líšt, drevovláknitých izolačných dosiek, tesárstvo a stolárstvo, korkové, slamené a pletené výrobky. | 2_1_RawIndustry
2_1_3_ManufacturingOfPulpPaperAndPaperProducts | manufacturing of pulp paper and paper products | Manufacturing of pulp, paper, paperboard, paper based sanitary goods, wallpapers. | 2_1_RawIndustry2_1_3_ManufacturingOfPulpPaperAndPaperProducts | výroba buničiny a papierových výrobkov | Výroba buničiny, papiera, lepenky, papierového sanitárneho tovaru, tapiet. | 2_1_RawIndustry
2_1_4_ManufacturingOfCokeRefinedPetroleumProductsAndNuclearFuel | manufacturing of coke refined petroleum products and nuclear fuel | Manufacturing coke, refined petroleum and processing of nuclear fuel. | 2_1_RawIndustry2_1_4_ManufacturingOfCokeRefinedPetroleumProductsAndNuclearFuel | výroba koksu, rafinovaných ropných výrobkov a jadrového paliva | Výroba koksu, rafinovanej ropy a spracovanie jadrového paliva. | 2_1_RawIndustry
2_1_5_ManufacturingOfChemicalsChemicalProductsManMadeFibers | manufacturing of chemicals chemical products man made fibers | Manufacturing of basic chemicals, agro-chemicals, paints, pharmaceuticals, soap, detergents, glues, other chemical products and man-made fibers. | 2_1_RawIndustry2_1_5_ManufacturingOfChemicalsChemicalProductsManMadeFibers | výroba chemikálií, chemických výrobkov, umelých vlákien | Výroba základných chemikálií, agrochemikálií, farieb, liečiv, mydiel, čistiacich a pracích prostriedkov, lepidiel, iných chemických výrobkov a umelých vlákien. | 2_1_RawIndustry
2_1_6_ManufacturingOfBasicMetalsAndFabricatedMetals | manufacturing of basic metals and fabricate metals | Manufacturing, processing and casting of iron, steel and basic precious and non-ferrous metals. It also includes the manufacturing of metal products. | 2_1_RawIndustry2_1_6_ManufacturingOfBasicMetalsAndFabricatedMetals | výroba základných kovov a vyrobených kovov | Výroba, spracovanie a odlievanie železa, ocele a základných vzácnych a neželezných kovov. Táto trieda zahŕňa aj výrobu kovových výrobkov. | 2_1_RawIndustry
2_1_7_ManufacturingOfNonMetallicMineralProducts | manufacturing of non-metallic mineral products | Manufacturing glass, bricks, ceramics, concrete, cement, lime, plaster, cutting and shaping of stone and other non-metallic mineral products. | 2_1_RawIndustry2_1_7_ManufacturingOfNonMetallicMineralProducts | výroba nekovových minerálnych výrobkov | Výroba skla, tehiel, keramiky, betónu, cementu, vápna, sadry, rezanie a tvarovanie kameňa a iných nekovových minerálnych výrobkov. | 2_1_RawIndustry
2_1_8_ManufacturingOfRubberPlasticProducts | manufacturing of rubber plastic products | Manufacturing of tyres, tubes, plastic packing good and other rubber and plastic products. | 2_1_RawIndustry2_1_8_ManufacturingOfRubberPlasticProducts | výroba gumených a plastových výrobkov | Výroba pneumatík, rúr, plastového obalového materiálu a iných gumených a plastových výrobkov. | 2_1_RawIndustry
2_1_9_ManufacturingOfOtherRawMaterials | manufacturing of other raw materials | Production of raw materials not included in any other of the narrower values of 2_1_RawIndustry. | 2_1_RawIndustry2_1_9_ManufacturingOfOtherRawMaterials | výroba iných surovín | Výroba surovín, ktoré nie sú zahrnuté v žiadnej užšej hodnote 2_1_RawIndustry. | 2_1_RawIndustry
2_2_HeavyEndProductIndustry | heavy end product industry | Activities transforming raw manufactured products into heavy manufactured products. | 2_SecondaryProduction2_2_HeavyEndProductIndustry | priemysel ťažkých výrobkov | Činnosti, ktorými sa vyrobené suroviny menia na ťažké priemyselné výrobky. | 2_SecondaryProduction
2_2_1_ManufacturingOfMachinery | manufacturing of machinery | Manufacturing of production, agricultural, forestry and other machinery (excluding aircrafts and vehicles), weapons, ammunition and domestic appliances. | 2_2_HeavyEndProductIndustry2_2_1_ManufacturingOfMachinery | výroba strojov | Výroba výrobných, poľnohospodárskych, lesníckych a iných strojov (okrem lietadiel a vozidiel), zbraní, munície a domácich spotrebičov. | 2_2_HeavyEndProductIndustry
2_2_2_ManufacturingOfVehiclesAndTransportEquipment | manufacturing of vehicles and transport equipment | Manufacturing of motor vehicles, aircrafts, spacecrafts, ships, boats, railway and tramway equipment, motorcycles, bicycles and other transport equipment. | 2_2_HeavyEndProductIndustry2_2_2_ManufacturingOfVehiclesAndTransportEquipment | výroba vozidiel a dopravných zariadení | Výroba motorových vozidiel, lietadiel, kozmických lodí, lodí, člnov, železničného a električkového zariadenia, motoriek, bicyklov a iných prepravných zariadení. | 2_2_HeavyEndProductIndustry
2_2_3_ManufacturingOfOtherHeavyEndProducts | manufacturing of other heavy end products | Production of other heavy end products not included in any other of the narrower values of 2_2_HeavyEndProductIndustry. | 2_2_HeavyEndProductIndustry2_2_3_ManufacturingOfOtherHeavyEndProducts | výroba iných ťažkých finálnych výrobkov | Výroba iných ťažkých finálnych výrobkov, ktoré nie sú zahrnuté v užších hodnotách 2_2_HeavyEndProductIndustry. | 2_2_HeavyEndProductIndustry
2_3_LightEndProductIndustry | light end product industry | Activities transforming raw manufactured products into light manufactured products. | 2_SecondaryProduction2_3_LightEndProductIndustry | priemysel ľahkých finálnych výrobkov | Činnosti, ktorými sa surové priemyselné výrobky menia na ľahké priemyselné výrobky. | 2_SecondaryProduction
2_3_1_ManufacturingOfFoodBeveragesAndTobaccoProducts | manufacturing of food beverages and tobacco products | Manufacturing of meat, fish, fruit and vegetables, oils and fats or derived products, dairy products, grain mill and starch products, prepared animal feeds, other food products, beverages and tobacco products. | 2_3_LightEndProductIndustry2_3_1_ManufacturingOfFoodBeveragesAndTobaccoProducts | výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov | Výroba mäsa, rýb, ovocia a zeleniny, olejov a tukov alebo odvodených výrobkov, mliečnych výrobkov, obilninových a škrobových výrobkov, spracovaných živočíšnych krmív, ostatných potravinových výrobkov, nápojov a tabakových výrobkov. | 2_3_LightEndProductIndustry
2_3_2_ManufacturingOfClothesAndLeather | manufacturing of clothes and leather | Manufacturing of wearing apparel, leather clothes, dressing, accessories, dyeing of fur and manufacturing of fur products, luggage, bags, saddlery and footwear. | 2_3_LightEndProductIndustry2_3_2_ManufacturingOfClothesAndLeather | výroba oblečenia a kože | Výroba odevov, koženého oblečenia, šiat, doplnkov, farbenie kožušín a výroba kožušinových výrobkov, batožín, tašiek sediel a obuvi. | 2_3_LightEndProductIndustry
2_3_3_PublishingAndPrinting | publishing and printing | Publishing and printing of books, newspapers, journals and the publishing and reproduction of sound recordings. | 2_3_LightEndProductIndustry2_3_3_PublishingAndPrinting | vydávanie a tlač | Vydávanie a tlač kníh, novín, časopisov a vydávanie a reprodukcia zvukových záznamov. | 2_3_LightEndProductIndustry
2_3_4_ManufacturingOfElectricalAndOpticalEquipment | manufacturing of electrical and optical equipment | Manufacturing of office machinery, computers, motors, generators, electricity distribution and control apparatus, wires and cables, accumulators, batteries, lamps, radios, TVs, phones, electronic valves and tubes, medical, precision and optical instruments, watches and other electrical and optical equipment. | 2_3_LightEndProductIndustry2_3_4_ManufacturingOfElectricalAndOpticalEquipment | výroba elektrických a optických zariadení | Výroba kancelárskych strojov, počítačov, motorov, generátorov, zariadení na distribúciu a reguláciu elektrickej energie, drôtov a káblov, akumulátorov, batérií, lámp, rádií, televízorov, telefónov, elektronických spínacích súčiastok a elektrónok, lekárskych nástrojov, jemných a optických nástrojov, hodiniek a iných elektrických a optických zariadení. | 2_3_LightEndProductIndustry
2_3_5_ManufacturingOfOtherLightEndProducts | manufacturing of other light end products | Manufacturing of furniture, jewellery, musical instruments, sports goods, games, toys and other miscellaneous products. | 2_3_LightEndProductIndustry2_3_5_ManufacturingOfOtherLightEndProducts | výroba iných ľahkých finálnych výrobkov | Výroba nábytku, šperkov, hudobných nástrojov, športového tovaru, hier, hračiek a iných výrobkov. | 2_3_LightEndProductIndustry
2_4_EnergyProduction | energy production | Production of energy. | 2_SecondaryProduction2_4_EnergyProduction | výroba energie | Výroba energie. | 2_SecondaryProduction
2_4_1_NuclearBasedEnergyProduction | nuclear based energy production | Nuclear power plants. | 2_4_EnergyProduction2_4_1_NuclearBasedEnergyProduction | výroba jadrovej energie | Jadrové elektrárne. | 2_4_EnergyProduction
2_4_2_FossilFuelBasedEnergyProduction | fossil fuel based energy production | Power plants using fossil fuels (coal, oil, natural gas, peat and other fossil fuels). | 2_4_EnergyProduction2_4_2_FossilFuelBasedEnergyProduction | výroba energie z fosílnych palív | Elektrárne, ktoré využívajú fosílne palivá (uhlie, ropa, zemný plyn, rašelina a iné fosílne palivá). | 2_4_EnergyProduction
2_4_3_BiomassBasedEnergyProduction | biomass based energy production | Combustion power plants using biomass based fuels (wood and other plant based solid and liquid fuels, biogas and other biofuels). | 2_4_EnergyProduction2_4_3_BiomassBasedEnergyProduction | výroba energie z biomasy | Spaľovacie elektrárne, ktoré využívajú palivá z biomasy (pevné a tekuté palivá z dreva a iných rastlín, bioplyn a iné biopalivá). | 2_4_EnergyProduction
2_4_4_RenewableEnergyProduction | renewable energy production | Hydro-, solar, wind, thermal (aero, geo and hydro), tidal, wave etc. energy and other renewable energy (except biomass energy, which is covered by the value 2_4_3_BiomassBasedEnergyProduction). | 2_4_EnergyProduction2_4_4_RenewableEnergyProduction | výroba obnoviteľnej energie | Vodná, slnečná, veterná, termálna (aero, geo a hydro), prílivová, vlnová atď. energia a iná obnoviteľná energia (okrem energie z biomasy, ktorá je zahrnutá v hodnote 2_4_3_BiomassBasedEnergyProduction). | 2_4_EnergyProduction
2_5_OtherIndustry | other industry | Production of other industrial products not included in any other of the narrower values of 2_SecondaryProduction. | 2_SecondaryProduction2_5_OtherIndustry | iný priemysel | Výroba iných priemyselných výrobkov, ktoré nie sú zahrnuté v užších hodnotách 2_SecondaryProduction. | 2_SecondaryProduction
3_TertiaryProduction | tertiary production | Services that are products for other businesses and consumers both private and public services. It encompasses whole sale and retail trade, repair services, hotels and restaurants, financial services, real estate, business services, rental services, public administration, defence and social security, education, health and social work and other community, social and personal services. |  3_TertiaryProduction | terciárna výroba | Služby, ktoré sú produktmi pre iné podniky a spotrebiteľov, súkromné a aj verejné služby. Táto trieda zahŕňa veľkoobchod a maloobchod, opravárenské služby, hotely a reštaurácie, finančné služby, služby realitných kancelárií a agentov, obchodné služby, požičovne, verejnú správu, obranu a sociálne zabezpečenie, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálnu prácu a iné komunitné, sociálne a personálne služby. |  
3_1_CommercialServices | commercial services | Provision of commercial services. | 3_TertiaryProduction3_1_CommercialServices | komerčné služby | Poskytovanie komerčných služieb. | 3_TertiaryProduction
3_1_1_WholesaleAndRetailTradeAndRepairOfVehiclesAndPersonalAndHouseholdGoods | wholesale and retail trade and repair of vehicles and personal and household goods | Wholesale and retail sale of motor vehicles, fuel, agricultural raw materials, live animals, ores, metals, chemicals, timber, machinery, ships, furniture, household goods, textiles, food, beverages, tobacco products, pharmaceutical products, second hand goods, other products, waste and scrap. This class also includes the repair of vehicles, personal and household goods. | 3_1_CommercialServices3_1_1_WholesaleAndRetailTradeAndRepairOfVehiclesAndPersonalAndHouseholdGoods | veľkoobchod a maloobchod a oprava vozidiel, osobných a domácich potrieb | Veľkoobchodný a maloobchodný predaj motorových vozidiel, palív, poľnohospodárskych surovín, živých zvierat, rúd, kovov, chemikálií, dreva, strojov, lodí, nábytku, domácich potrieb, textilu, potravín, nápojov, tabakových výrobkov, farmaceutických výrobkov, použitého tovaru, iných výrobkov, odpadu a šrotu. Táto trieda zahŕňa aj opravu vozidiel, osobných a domácich potrieb. | 3_1_CommercialServices
3_1_2_RealEstateServices | real estate services | Provision of real estate and renting services. | 3_1_CommercialServices3_1_2_RealEstateServices | služby realitných kancelárií a agentov | Poskytovanie služieb súvisiacich s nehnuteľnosťami a služieb požičovní. | 3_1_CommercialServices
3_1_3_AccommodationAndFoodServices | accommodation and food services | Hotel, holiday village, camping site, restaurant, bar and canteen services. | 3_1_CommercialServices3_1_3_AccommodationAndFoodServices | ubytovacie a stravovacie služby | Služby hotelov, dovolenkových rezortov, kempov, reštaurácií, barov a jedální. | 3_1_CommercialServices
3_1_4_OtherCommercialServices | other commercial services | Other commercial services not included in any other of the narrower values of 3_1_CommercialServices, such as beauty and wellbeing services. | 3_1_CommercialServices3_1_4_OtherCommercialServices | iné komerčné služby | Ostatné komerčné služby, ktoré nie sú zahrnuté v užších hodnotách 3_1_CommercialServices, ako sú salóny krásy a wellness. | 3_1_CommercialServices
3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices | financial professional and information services | Provision of financial, professional or information services. | 3_TertiaryProduction3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices | finančné, odborné a informačné služby | Poskytovanie finančných, odborných alebo informačných služieb. | 3_TertiaryProduction
3_2_1_FinancialAndInsuranceServices | financial and insurance services | Provision of banking, credit, insurance, and other financial services. | 3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices3_2_1_FinancialAndInsuranceServices | finančné a poisťovacie služby | Poskytovanie bankových, úverových, poisťovacích a iných finančných služieb. | 3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices
3_2_2_ProfessionalTechnicalAndScientificServices | professional technical and scientific services | IT consulting, data processing, research and development, legal, accountancy, business management, architectural, engineering, advertising, testing, investigation, consulting, and other professional services. | 3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices3_2_2_ProfessionalTechnicalAndScientificServices | odborné technické a vedecké služby | Služby v oblasti konzultácií IT, spracovania údajov, výskumu a vývoja, práva, účtovníctva, podnikového riadenia, architektúry, inžinierstva, reklamy, testovania, vyšetrovania, konzultácií a iné profesionálne služby. | 3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices
3_2_3_InformationAndCommunicationServices | information and communication services | Publishing, sound recording, TV-programme, motion picture, radio broadcasting, post and telecommunication, computer and data processing services. | 3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices3_2_3_InformationAndCommunicationServices | informačné a komunikačné služby | Služby súvisiace s vydávaním, zvukovými záznamami, televíznymi reláciami, filmami, rádiovým vysielaním, poštou a telekomunikáciami, počítačmi a spracovaním údajov. | 3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices
3_2_4_AdministrativeAndSupportServices | administrative and support services | Travel agency, rental, cleaning, security and other administrative and support services. | 3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices3_2_4_AdministrativeAndSupportServices | administratívne a podporné služby | Služby cestovných kancelárií, požičovní, čistiace, bezpečnostné a iné administratívne a podporné služby. | 3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices
3_2_5_OtherFinancialProfessionalAndInformationServices | other financial professional and information services | Other financial, professional and information services not included in any other of the narrower values of 3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices. | 3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices3_2_5_OtherFinancialProfessionalAndInformationServices | iné finančné odborné a informačné služby | Iné finančné, odborné a informačné služby, ktoré nie sú zahrnuté v užších hodnotách 3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices. | 3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices
3_3_CommunityServices | community services | Provision of services for the community. | 3_TertiaryProduction3_3_CommunityServices | služby pre verejnosť | Poskytovanie služieb verejnosti. | 3_TertiaryProduction
3_3_1_PublicAdministrationDefenceAndSocialSecurityServices | public administration defence and social security services | Provision of generic administrative, defence, justice, public security, fire and compulsory social security services. | 3_3_CommunityServices3_3_1_PublicAdministrationDefenceAndSocialSecurityServices | služby verejnej správy, obrany a sociálneho zabezpečenia | Poskytovanie všeobecných služieb správy, obrany, spravodlivosti, verejnej bezpečnosti, hasičských služieb a služieb povinného sociálneho zabezpečenia. | 3_3_CommunityServices
3_3_2_EducationalServices | educational services | Provision of primary, secondary, higher, adult and other educational services. | 3_3_CommunityServices3_3_2_EducationalServices | vzdelávacie služby | Poskytovanie služieb základného, stredoškolského, vysokoškolského vzdelávania, vzdelávania dospelých a iných vzdelávacích služieb. | 3_3_CommunityServices
3_3_3_HealthAndSocialServices | health and social services | Provision of human and animal health and social work services. | 3_3_CommunityServices3_3_3_HealthAndSocialServices | zdravotné a sociálne služby | Poskytovanie služieb pre zdravie ľudí a zdravie zvierat a služby sociálnej práce. | 3_3_CommunityServices
3_3_4_ReligiousServices | religious services | Provision of religious services. | 3_3_CommunityServices3_3_4_ReligiousServices | náboženské služby | Poskytovanie náboženských služieb. | 3_3_CommunityServices
3_3_5_OtherCommunityServices | other community services | Other community services e.g. cemeteries. | 3_3_CommunityServices3_3_5_OtherCommunityServices | iné služby pre verejnosť | Iné služby pre verejnosť, napr. cintoríny. | 3_3_CommunityServices
3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices | cultural entertainment and recreational services | Provision of cultural, entertainment or recreational services. | 3_TertiaryProduction3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices | kultúrne, zábavné a rekreačné služby | Poskytovanie kultúrnych, zábavných alebo rekreačných služieb. | 3_TertiaryProduction
3_4_1_CulturalServices | cultural services | Provision of artistic, library, museum, zoos, botanical gardens, historical sites and other cultural services. | 3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices3_4_1_CulturalServices | kultúrne služby | Poskytovanie služieb súvisiacich s umením, knižnicami, múzeami, zoologickými a botanickými záhradami, historickými miestami a iných kultúrnych služieb. | 3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices
3_4_2_EntertainmentServices | entertainment services | Amusement parks, theme parks, betting and gambling activities and other entertainment services. | 3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices3_4_2_EntertainmentServices | zábavné služby | Služby súvisiace so zábavnými parkami, tematickými parkami, stávkovaním a hazardnými hrami a iné zábavné služby. | 3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices
3_4_3_SportsInfrastructure | sports infrastructure | Sports infrastructure, such as stadiums, sports halls, swimming pools, fitness facilities, ski resorts, golf courses and other sports infrastructure. | 3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices3_4_3_SportsInfrastructure | športová infraštruktúra | Športová infraštruktúra, ako sú štadióny, športové haly, plavárne, fitnes zariadenia, lyžiarske rezorty, golfové ihriská a ostatná športová infraštruktúra. | 3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices
3_4_4_OpenAirRecreationalAreas | open air recreational areas | Open air recreational areas, e.g. urban parks, playgrounds, national parks, and natural areas used for recreational purposes. | 3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices3_4_4_OpenAirRecreationalAreas | vonkajšie rekreačné oblasti | Vonkajšie rekreačné oblasti, napr. mestské parky, ihriská, národné parky a prírodné oblasti využívané na rekreačné účely. | 3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices
3_4_5_OtherRecreationalServices | other recreational services | Other recreational services not included in any of the other narrower values of 3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices. | 3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices3_4_5_OtherRecreationalServices | ostatné rekreačné služby | Ostatné rekreačné služby, ktoré nie sú zahrnuté v užších hodnotách 3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices. | 3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices
3_5_OtherServices | other services | Provision of other services not included in any of the other narrower values of 3_TertiaryProduction. | 3_TertiaryProduction3_5_OtherServices | ostatné služby | Poskytovanie iných služieb, ktoré nie sú zahrnuté v užších hodnotách 3_TertiaryProduction. | 3_TertiaryProduction
4_TransportNetworksLogisticsAndUtilities | transport networks logistics and utilities | Basic infrastructure and networks of the society. All the other sectors are using the infrastructure and networks to produce the goods and services and they are also vital for residential areas. It includes water supply, collection, treatment and recycling of sewage and waste, transport, networks, storage and communication. |  4_TransportNetworksLogisticsAndUtilities | Doprava, siete, logistika a verejné služby | Základná infraštruktúra a siete spoločnosti. Všetky ostatné odvetvia využívajú infraštruktúru a siete na výrobu tovarov a služieb a sú dôležité aj pre rezidenčné oblasti. Táto trieda zahŕňa dodávky vody, zber, spracovanie a recykláciu odpadových vôd a odpadu, dopravu, siete, skladovanie a komunikácie. |  
4_1_TransportNetworks | transport networks | Infrastructure related to transport. | 4_TransportNetworksLogisticsAndUtilities4_1_TransportNetworks | dopravné siete | Infraštruktúra súvisiaca s dopravou. | 4_TransportNetworksLogisticsAndUtilities
4_1_1_RoadTransport | road transport | Areas used for road transport, e.g. roads, parking areas, service stations. | 4_1_TransportNetworks4_1_1_RoadTransport | cestná doprava | Oblasti používané na cestnú dopravu, napr. cesty, parkoviská, čerpacie stanice. | 4_1_TransportNetworks
4_1_2_RailwayTransport | railway transport | Areas used for rail transport, e.g. rails, railway stations and yards etc. | 4_1_TransportNetworks4_1_2_RailwayTransport | železničná doprava | Oblasti používané na železničnú dopravu, napr. koľajnice, železničné stanice a depá atď. | 4_1_TransportNetworks
4_1_3_AirTransport | air transport | Areas used for air transport, e.g. airports and related services. | 4_1_TransportNetworks4_1_3_AirTransport | letecká doprava | Oblasti používané na leteckú dopravu, napr. letiská a súvisiace služby. | 4_1_TransportNetworks
4_1_4_WaterTransport | water transport | Areas used for water transport, e.g. ports, rivers, docks and related services. | 4_1_TransportNetworks4_1_4_WaterTransport | vodná doprava | Oblasti používané na vodnú dopravu, napr. prístavy, rieky, doky a súvisiace služby. | 4_1_TransportNetworks
4_1_5_OtherTransportNetwork | other transport network | Areas used for other transport not included in any of the other narrower values of 4_1_TransportNetworks. | 4_1_TransportNetworks4_1_5_OtherTransportNetwork | ostatná dopravná sieť | Oblasti používané na inú dopravu, ktoré nie sú zahrnuté v užších hodnotách 4_1_TransportNetworks. | 4_1_TransportNetworks
4_2_LogisticalAndStorageServices | logistical and storage services | Areas used for separate (not linked directly to industries) storage services and logistical services. | 4_TransportNetworksLogisticsAndUtilities4_2_LogisticalAndStorageServices | logistické a skladovacie služby | Oblasti používané na samostatné (priamo nespojené s priemyslom) skladovacie služby a logistické služby. | 4_TransportNetworksLogisticsAndUtilities
4_3_Utilities | utilities | Infrastructure related to utilities. | 4_TransportNetworksLogisticsAndUtilities4_3_Utilities | verejné služby | Infraštruktúra súvisiaca s verejnými službami. | 4_TransportNetworksLogisticsAndUtilities
4_3_1_ElectricityGasAndThermalPowerDistributionServices | electricity gas and thermal power distribution services | Areas used for distribution of electricity, gas and thermal energy, including the pipelines used for transporting oil and gas. | 4_3_Utilities4_3_1_ElectricityGasAndThermalPowerDistributionServices | služby na distribúciu elektrickej energie, plynu a tepla | Oblasti používané na distribúciu elektrickej energie, plynu a tepla vrátane potrubí používaných na prepravu ropy a plynu. | 4_3_Utilities
4_3_2_WaterAndSewageInfrastructure | water and sewage infrastructure | Areas used for the extraction, collection, purification storage and distribution of water, collection and treatment of sewage (including the pipelines). | 4_3_Utilities4_3_2_WaterAndSewageInfrastructure | vodná a kanalizačná infraštruktúra | Oblasti používané na čerpanie, zber, čistenie, skladovanie a distribúciu vody, zber a spracovanie odpadových vôd (vrátane potrubí). | 4_3_Utilities