?

8.12.2010    | EN | Official Journal of the European Union | L 323/118.12.2010    | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 323/11
COMMISSION REGULATION (EU) No 1089/2010NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1089/2010
of 23 November 2010z 23. novembra 2010,
implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and servicesktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov
THE EUROPEAN COMMISSION,EURÓPSKA KOMISIA,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
Having regard to Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) (1), and in particular Article 7(1) thereof,so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (1), a najmä na jej článok 7 ods. 1,
Whereas:keďže:
(1) | Directive 2007/2/EC lays down general rules for the establishment of the Infrastructure for Spatial Information in the European Community. Within this infrastructure, Member States are required to make available data sets related to one or several of the Annexes in Directive 2007/2/EC and the corresponding spatial data services in conformity with the technical arrangements for the interoperability and, where practicable, harmonisation of spatial data sets and services.(1) | V smernici 2007/2/ES sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre zriadenie Infraštruktúry pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve. Členské štáty musia v rámci tejto infraštruktúry sprístupniť súbory údajov týkajúce sa jednej alebo viacerých príloh k smernici 2007/2/ES a príslušné služby priestorových údajov v súlade s technickými podmienkami pre interoperabilitu a prípadne harmonizovať súbory a služby priestorových údajov.
(2) | The technical arrangements take into account relevant user requirements, which were elicited from stakeholders through a user requirements survey and by analysing the submitted reference material and relevant Union environmental policies and policies or activities which may have an impact on the environment.(2) | V technických podmienkach sa zohľadňujú príslušné požiadavky používateľov, ktoré sa zisťovali u zúčastnených strán na základe prieskumu požiadaviek používateľov a analýzy predložených referenčných materiálov a príslušných politík Únie v oblasti životného prostredia a politík alebo činností, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie.
(3) | The feasibility of the technical arrangements and their proportionality in terms of the likely costs and benefits were analysed by the Commission based on the testing results reported by the stakeholders, replies from Member States through the national contact points to a request for information on cost benefit considerations and evidence from studies conducted by Member States on the costs and benefits of spatial data infrastructures at regional level.(3) | Komisia analyzovala uskutočniteľnosť technických podmienok a ich primeranosť z hľadiska pravdepodobných nákladov a prínosov na základe výsledkov testovania oznámených zúčastnenými stranami, odpovedí členských štátov prostredníctvom národných kontaktných miest na žiadosť o informácie týkajúce sa posúdenia nákladov a prínosov, ako aj na základe dôkazov zo štúdií, ktoré uskutočnili členské štáty v súvislosti s nákladmi a prínosmi infraštruktúr pre priestorové údaje na regionálnej úrovni.
(4) | Representatives of Member States as well as other natural or legal persons with an interest in the spatial data, including users, producers, added value service providers or any coordinating body were given the opportunity to participate in the drafting of the technical arrangements through proposed experts and to evaluate the draft implementing rules through a stakeholder consultation and testing exercise.(4) | Zástupcovia členských štátov, ako aj iné fyzické či právnické osoby zainteresované na priestorových údajoch vrátane používateľov, výrobcov, poskytovateľov služieb s pridanou hodnotou alebo akýchkoľvek koordinačných orgánov mali možnosť zúčastniť sa na vypracovaní technických podmienok prostredníctvom navrhnutých odborníkov a vyhodnotiť návrh vykonávacích pravidiel v konzultáciách so zúčastnenými stranami a prostredníctvom testovania.
(5) | In order to achieve interoperability and benefit from the endeavours of users’ and producers’ communities, when appropriate, international standards are integrated into the concepts and definitions of the elements of spatial data themes listed in the Directive 2007/2/EC Annex I, II or III.(5) | V záujme dosiahnutia interoperability a prípadného využívania prínosov vyplývajúcich z úsilia spoločenstiev užívateľov a výrobcov sa medzinárodné normy začleňujú do pojmov a definícií prvkov tém priestorových údajov uvedených v prílohe I, II alebo III k smernici 2007/2/ES.
(6) | In order to ensure interoperability and harmonisation across spatial data themes, the Member States should meet requirements for common data types, the identification of spatial objects, metadata for interoperability, generic network model and other concepts and rules that apply to all spatial data themes.(6) | S cieľom zaistiť interoperabilitu a harmonizáciu všetkých tém priestorových údajov by členské štáty mali splniť požiadavky na spoločné dátové typy, identifikáciu priestorových objektov, metaúdaje pre interoperabilitu, generický sieťový model a iné pojmy a pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všetky témy priestorových údajov.
(7) | In order to ensure the interoperability and harmonisation within one spatial data theme, the Member States should use the classifications and definitions of spatial objects, their key attributes and association roles, data types, value domains and specific rules that apply to individual spatial data theme.(7) | S cieľom zaistiť interoperabilitu a harmonizáciu v rámci jednej témy priestorových údajov by členské štáty mali používať klasifikácie a definície priestorových objektov, ich kľúčové atribúty a asociačné roly, dátové typy, domény hodnôt a špecifické pravidlá, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé témy priestorových údajov.
(8) | Since the code list values required for the implementation of this Regulation are not included in this Regulation, this Regulation should only become applicable once these are adopted as a legal act. It is therefore appropriate to defer the applicability of this Regulation.(8) | Nakoľko hodnoty zoznamu kódov potrebných na vykonávanie tohto nariadenia v ňom nie sú zahrnuté, toto nariadenie by sa malo začať uplatňovať až po ich prijatí ako právneho aktu. Uplatňovanie tohto nariadenia je preto vhodné odložiť.
(9) | The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee established by Article 22 of Directive 2007/2/EC,(9) | Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 22 smernice 2007/2/ES,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Article 1Článok 1
Subject MatterPredmet úpravy
This Regulation sets out the requirements for technical arrangements for the interoperability and, where practicable, harmonisation of spatial data sets and spatial data services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC.V tomto nariadení sa ustanovujú požiadavky na technické podmienky pre interoperabilitu a prípadne na harmonizáciu súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES.
Article 2Článok 2
DefinitionsVymedzenie pojmov
For the purpose of this Regulation, the following definitions as well as the theme-specific definitions set out in Annex II shall apply:Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov, ako aj vymedzenie pojmov špecifické pre jednotlivé témy, uvedené v prílohe II:
1. | ‘abstract type’ means a type that cannot be instantiated, but which may have attributes and association roles,1. | „abstraktný typ“ (abstract type) znamená typ, ktorý nemožno konkretizovať, ale ktorý môže mať atribúty a asociačné roly;
2. | ‘association role’ means a value or object, to which a type has a relationship, as referred to in Article 8 (2b) of Directive 2007/2/EC,2. | „asociačná rola“ (association role) znamená hodnotu alebo objekt, ku ktorému má typ vzťah podľa článku 8 ods. 2 písm. b) smernice 2007/2/ES;
3. | ‘attribute’ means a characteristic of a type, as referred to in Article 8 (2c) of Directive 2007/2/EC,3. | „atribút“ (attribute) znamená charakteristiku typu podľa článku 8 ods. 2 písm. c) smernice 2007/2/ES;
4. | ‘candidate type’ means a type which is already used as part of the specification of a spatial data theme in Annex I of Directive 2007/2/EC, but which will be fully specified in the spatial data theme in Annex II or III of Directive 2007/2/EC where it thematically belongs,4. | „kandidátsky typ“ (candidate type) znamená typ, ktorý sa už používa ako súčasť špecifikácie témy priestorových údajov v prílohe I k smernici 2007/2/ES, ale ktorý bude úplne špecifikovaný v téme priestorových údajov v prílohe II alebo III k smernici 2007/2/ES, do ktorej tematicky patrí;
5. | ‘code list’ means an open enumeration that can be extended,5. | „zoznam kódov“ (code list) znamená otvorenú enumeráciu, ktorú možno rozšíriť;
6. | ‘data type’ means a descriptor of a set of values that lack identity, in accordance with ISO 19103,6. | „dátový typ“ (data type) znamená deskriptor súboru hodnôt, ktoré nemajú identitu, v súlade s normou ISO 19103;
7. | ‘enumeration’ means a data type whose instances form a fixed list of named literal values. Attributes of an enumerated type may only take values from this list,7. | „enumerácia“ (enumeration) znamená dátový typ, ktorého výskyty tvoria pevne stanovený zoznam názvov textových hodnôt. Atribúty vymenovaného typu môžu mať hodnoty len z tohto zoznamu,
8. | ‘external object identifier’ means a unique object identifier which is published by the responsible body, which may be used by external applications to reference the spatial object,8. | „externý objektový identifikátor“ (external object identifier) znamená jedinečný objektový identifikátor uverejnený zodpovedným orgánom, ktorý možno použiť vo vonkajších aplikáciách na referencovanie priestorového objektu;
9. | ‘identifier’ means a linguistically independent sequence of characters capable of uniquely and permanently identifying that with which it is associated, in accordance with EN ISO 19135,9. | „identifikátor“ (identifier) znamená lingvisticky nezávislú postupnosť znakov schopných jedinečne a trvale identifikovať to, k čomu má vzťah, v súlade s normou EN ISO 19135;
10. | ‘instantiate’ means to create an object that is conformant with the definition, attributes, association roles and constraints specified for the instantiated type,10. | „konkretizovanie“ (instantiate) znamená vytvorenie objektu, ktorý zodpovedá definícii, atribútom, asociačným rolám a obmedzeniam špecifikovaným pre konkretizovaný typ;
11. | ‘layer’ means a basic unit of geographic information that may be requested as a map from a server in accordance with EN ISO 19128,11. | „vrstva“ (layer) znamená základnú jednotku geografickej informácie, ktorú možno požadovať ako mapu zo servera v súlade s normou EN ISO 19128;
12. | ‘life-cycle information’ means a set of properties of a spatial object that describe the temporal characteristics of a version of a spatial object or the changes between versions,12. | „informácie o životnom cykle“ (life-cycle information) znamenajú súbor vlastností priestorového objektu, ktoré popisujú časové charakteristiky verzie priestorového objektu alebo zmeny medzi verziami;
13. | ‘metadata element’ means a discrete unit of metadata, in accordance with EN ISO 19115,13. | „prvok metaúdajov“ (metadata element) znamená samostatnú jednotku metaúdaja v súlade s normou EN ISO 19115;
14. | ‘package’ means a general purpose mechanism for organizing elements into groups,14. | „balík“ (package) znamená univerzálny mechanizmus na usporiadanie prvkov do skupín;
15. | ‘register’ means a set of files containing identifiers assigned to items with descriptions of the associated items, in accordance with EN ISO 19135,15. | „register“ (register) znamená množinu súborov, ktorá obsahuje identifikátory priradené k položkám s popismi asociovaných položiek v súlade s normou EN ISO 19135;
16. | ‘spatial object type’ means a classification of spatial objects,16. | „typ priestorového objektu“ (spatial object type) znamená klasifikáciu priestorových objektov;
17. | ‘style’ means a mapping from spatial object types and their properties and constraints to parameterized symbols used in drawing maps,17. | „štýl“ (style) znamená priradenie z typov priestorových objektov a ich vlastností a obmedzení parametrizovaných symbolov používaných pri kreslení máp;
18. | ‘sub-type of’ means a relationship between a more specific type and a more general type, where the more specific type is fully consistent with the more general type and contains additional information, as adapted from ISO 19103,18. | „subtyp“ (sub-type of) znamená vzťah medzi špecifickejším typom a všeobecnejším typom, pričom špecifickejší typ je úplne zhodný so všeobecnejším typom a obsahuje ďalšie informácie podľa normy ISO 19103;
19. | ‘type’ means spatial object type or data type,19. | „typ“ (type) znamená typ priestorového objektu alebo dátový typ;
20. | ‘voidable’ means that, for an attribute or association role a value of ‘void’ may be made available if no corresponding value is contained in the spatial data sets maintained by the Member States or no corresponding value can be derived from existing values at reasonable costs. If an attribute or association role is not voidable, the table cell specifying its voidability is left blank.20. | „voidable“ (obsaditeľný) znamená, že pre atribút alebo asociačnú rolu možno použiť hodnotu „void“ (neobsadený), ak v súboroch priestorových údajov udržovaných členskými štátmi nie je obsiahnutá žiadna zodpovedajúca hodnota, alebo zodpovedajúcu hodnotu nie je možné za primerané náklady odvodiť z existujúcich hodnôt. V prípade, že atribút alebo asociačná rola nie je voidable (obsaditeľná), bunka tabuľky špecifikujúca jeho/jej voidability (obsaditeľnosť) sa ponechá prázdna.
Article 3Článok 3
Common TypesSpoločné typy
Types that are common to several of the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC shall conform to the definitions and constraints and include the attributes and association roles set out in Annex I.Typy, ktoré sú spoločné pre viaceré témy uvedené v prílohe I, II a III k smernici 2007/2/ES, musia byť v súlade s definíciami a obmedzeniami a zahŕňať atribúty a asociačné roly uvedené v prílohe I.
Article 4Článok 4
Types for the Exchange and Classification of Spatial ObjectsTypy na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov
1.   Member States shall use the spatial object types and associated data types, enumerations and code lists defined in Annex II for the exchange and classification of spatial objects from data sets meeting the conditions laid down in Article 4 of Directive 2007/2/EC.1.   Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súborov údajov, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v článku 4 smernice 2007/2/ES, členské štáty použijú typy priestorových objektov a asociované dátové typy, enumerácie a zoznamy kódov uvedené v prílohe II.
2.   Spatial object types and data types shall comply with the definitions and constraints and include the attributes and association roles set out in Annex II.2.   Typy priestorových objektov a dátové typy musia byť v súlade s definíciami a obmedzeniami a zahŕňať atribúty a asociačné roly ustanovené v prílohe II.
3.   The enumerations used in attributes or association roles of spatial object types or data types shall comply with the definitions and include the values set out in Annex II. The enumeration values are language-neutral mnemonic codes for computers.3.   Enumerácie používané v atribútoch alebo asociačných rolách typov priestorových objektov alebo dátových typov musia byť v súlade s definíciami a zahŕňať hodnoty stanovené v prílohe II. Hodnoty enumerácie sú jazykovo neutrálne technicky spoľahlivé kódy pre počítače.
4.   The code lists used in attributes or association roles of spatial object types or data types shall comply with the definitions set out in Annex II.4.   Zoznamy kódov používané v atribútoch alebo asociačných rolách typov priestorových objektov alebo dátových typov musia byť v súlade s definíciami uvedenými v prílohe II.
Article 5Článok 5
TypesTypy
1.   For all types defined in this Regulation, a language-neutral name for computers is given between parentheses in the title of the section specifying the requirements for that type. This language-neutral name shall be used for referring to the corresponding type in the definition of an attribute or association role.1.   Pre všetky typy vymedzené v tomto nariadení je jazykovo neutrálne meno pre počítače uvedené v zátvorkách v nadpise oddielu, v ktorom sa špecifikujú požiadavky na daný typ. Toto jazykovo neutrálne meno sa používa na uvedenie odkazu na príslušný typ v definícii atribútu alebo asociačnej roly.
2.   Types that are a sub-type of another type shall also include all this type’s attributes and association roles.2.   Typy, ktoré sú subtypmi iného typu, zahŕňajú aj všetky atribúty a asociačné roly tohto typu.
3.   Abstract types shall not be instantiated.3.   Abstraktné typy sa nekonkretizujú.
4.   Candidate types shall be considered during the development of requirements for the spatial data theme they thematically belong to. During this development, the only allowed change to the specification of the candidate type is to extend it.4.   Kandidátske typy sa posudzujú v priebehu vypracovávania požiadaviek na témy priestorových údajov, ku ktorým tematicky patria. Jedinou prípustnou zmenou špecifikácie kandidátskeho typu v priebehu tohto vypracovávania je jej rozšírenie.
Article 6Článok 6
Code Lists and EnumerationsZoznamy kódov a enumerácie
1.   Code lists shall be of one of the following types, as specified in Annex II:1.   Zoznamy kódov sú jedným z týchto typov uvedených v prílohe II:
(a) | code lists that are managed in a common code list register and that shall not be extended by Member States;a) | zoznamy kódov, ktoré sa vedú v spoločnom registri zoznamov kódov a ktoré členské štáty nesmú rozšíriť;
(b) | code lists that may be extended by Member States.b) | zoznamy kódov, ktoré členské štáty môžu rozšíriť.
2.   Where a Member State extends a code list, the allowed values of the extended code lists shall be made available in a register.2.   V prípade, že členský štát rozšíri zoznam kódov, prípustné hodnoty rozšírených zoznamov kódov sa musia sprístupniť v registri.
3.   Attributes or association roles of spatial object types or data types that have a code list type may only take values that are valid according to the register in which the code list is managed.3.   Atribúty alebo asociačné roly typov priestorových objektov alebo dátových typov, ktoré sú typu zoznamu kódov, môžu mať len hodnoty platné podľa registra, v ktorom sa vedie zoznam kódov.
4.   Attributes or association roles of spatial object types or data types that have an enumeration type may only take values from the lists specified for the enumeration type.4.   Atribúty alebo asociačné roly typov priestorových objektov alebo dátových typov, ktoré sú typu enumerácie kódov, môžu mať len hodnoty zo zoznamov špecifikovaných pre typ výpočtov.
Article 7Článok 7
EncodingKódovanie
1.   Every encoding rule used to encode spatial data shall conform to EN ISO 19118. In particular, it shall specify schema conversion rules for all spatial object types and all attributes and association roles and the output data structure used.1.   Všetky pravidlá kódovania používané na kódovanie priestorových údajov musia byť v súlade s normou EN ISO 19118. Musia sa v nich špecifikovať najmä pravidlá konverzie schémy pre všetky typy priestorových objektov a všetky atribúty a asociačné roly a použitá štruktúra výstupných údajov.
2.   Every encoding rule used to encode spatial data shall be made available.2.   Všetky pravidlá kódovania používané na kódovanie priestorových údajov musia byť dostupné.
Article 8Článok 8
UpdatesAktualizácie
1.   Member States shall make available updates of data on a regular basis.1.   Členské štáty pravidelne sprístupňujú aktualizácie údajov.
2.   All updates shall be made at the latest 6 months after the change was applied in the source data set, unless a different period is specified for a specific spatial data theme in Annex II.2.   Všetky aktualizácie sa vykonávajú najneskôr do 6 mesiacov po vykonaní zmeny v zdrojovom súbore údajov, pokiaľ v prílohe II nie je pre konkrétnu tému priestorových údajov stanovená iná lehota.
Article 9Článok 9
Identifier ManagementManažment identifikátorov
1.   The data type Identifier defined in Section 2.1 of Annex I shall be used as a type for the external object identifier of a spatial object.1.   Dátový typ Identifier definovaný v oddiele 2.1 prílohy I sa používa ako typ pre externý objektový identifikátor priestorového objektu.
2.   The external object identifier for the unique identification of spatial objects shall not be changed during the life-cycle of a spatial object.2.   Externý objektový identifikátor na jedinečnú identifikáciu priestorových objektov sa v priebehu životného cyklu priestorového objektu nemení.
Article 10Článok 10
Life-cycle of Spatial ObjectsŽivotný cyklus priestorových objektov
1.   Different versions of the same spatial object shall always be instances of the same spatial object type.1.   Rôzne verzie toho istého priestorového objektu sú vždy výskytmi rovnakého typu priestorových objektov.
2.   The namespace and localId attributes of the external object identifier shall remain the same for different versions of a spatial object.2.   Atribúty externého objektového identifikátora namespace a localId zostanú rovnaké pre rôzne verzie priestorového objektu.
3.   Where the attributes beginLifespanVersion and endLifespanVersion are used, the value of endLifespanVersion shall not be before the value of beginLifespanVersion.3.   Pokiaľ sa používajú atribúty beginLifespanVersion a endLifespanVersion, hodnota endLifespanVersion nesmie byť pred hodnotou beginLifespanVersion.
Article 11Článok 11
Temporal Reference SystemsČasové referenčné systémy
1.   The default temporal reference system referred to in point 5 of part B of the Annex to Commission Regulation (EC) No 1205/2008 (2) shall be used, unless other temporal reference systems are specified for a specific spatial data theme in Annex II.1.   Používa sa štandardný časový referenčný systém uvedený v bode 5 časti B prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 1205/2008 (2), ak v prílohe II nie sú pre konkrétnu tému priestorových údajov uvedené iné časové referenčné systémy.
2.   If other temporal reference systems are used, these shall be specified in the data set metadata.2.   V prípade, že sa používajú iné časové referenčné systémy, musia sa uviesť v metaúdajoch súboru údajov.
Article 12Článok 12
Other Requirements & RulesIné požiadavky a pravidlá
1.   The value domain of spatial properties defined in this Regulation shall be restricted to the Simple Feature spatial schema as defined by EN ISO 19125-1, unless specified otherwise for a specific spatial data theme or type.1.   Doména hodnôt priestorových vlastností definovaná v tomto nariadení je obmedzená na priestorovú schému Simple Feature podľa ustanovení normy EN ISO 19125-1, pokiaľ sa pre konkrétnu tému alebo typ priestorových údajov neustanovuje inak.
2.   All measurement values shall be expressed using SI units, unless specified otherwise for a specific spatial data theme or type.2.   Všetky hodnoty merania sa vyjadrujú s použitím jednotiek SI, pokiaľ sa pre konkrétnu tému alebo typ priestorových údajov neustanovuje inak.
3.   Where the attributes validFrom and validTo are used, the value of validTo shall not be before the value of validFrom.3.   V prípade, že sa používajú atribúty validFrom a validTo, hodnota validTo nesmie byť pred hodnotou validFrom.
4.   In addition, all theme-specific requirements set out in Annex II shall apply.4.   Okrem toho sa uplatňujú aj všetky požiadavky ustanovené v prílohe II špecifické pre jednotlivé témy.
Article 13Článok 13
Metadata required for InteroperabilityMetaúdaje potrebné pre interoperabilitu
The metadata describing a spatial data set shall include the following metadata elements required for interoperability:Metaúdaje opisujúce súbor priestorových údajov zahŕňajú tieto prvky metaúdajov potrebné pre interoperabilitu:
1.   Coordinate Reference System: Description of the coordinate reference system(s) used in the data set.1.   Súradnicový referenčný systém: opis súradnicového(-ých) referenčného(-ých) systému(-ov) používaného(-ých) v súbore údajov.
2.   Temporal Reference System: Description of the temporal reference system(s) used in the data set.2.   Časový referenčný systém: opis časového(-ých) referenčného(-ých) systému(-ov) používaného(-ých) v súbore údajov.
This element is mandatory only if the spatial data set contains temporal information that does not refer to the default temporal reference system.Tento prvok je povinný, len ak súbor priestorových údajov obsahuje časové informácie, ktoré sa nevzťahujú na štandardný časový referenčný systém.
3.   Encoding: Description of the computer language construct(s) specifying the representation of data objects in a record, file, message, storage device or transmission channel.3.   Kódovanie: opis konštrukcie(-ií) počítačového jazyka, v ktorom sa špecifikuje reprezentácia dátových objektov v zázname, súbore, správe, pamäťovom zariadení alebo v prenosovom kanále.
4.   Topological Consistency: Correctness of the explicitly encoded topological characteristics of the data set as described by the scope.4.   Topologická konzistencia: správnosť jednoznačne kódovaných topologických charakteristík súboru údajov tak ako sú popísané rozsahom.
This element is mandatory only if the data set includes types from the Generic Network Model and does not assure centreline topology (connectivity of centrelines) for the network.Tento prvok je povinný, len pokiaľ súbor údajov obsahuje typy z generického sieťového modelu (Generic Network Model) a nezaisťuje topológiu osi (konektivitu osí) pre sieť.
5.   Character Encoding: The character encoding used in the data set.5.   Kódovanie znakov: kódovanie znakov používané v súbore údajov.
This element is mandatory only if an encoding is used that is not based on UTF-8.Tento prvok je povinný, len keď sa používa kódovanie, ktoré nie je založené na UTF-8.
Article 14Článok 14
PortrayalZobrazenie
1.   For the portrayal of spatial data sets using a view network service as specified in Commission Regulation No 976/2009 (3), the following shall be available:1.   Na zobrazenie súborov priestorových údajov s použitím zobrazovacej sieťovej služby podľa nariadenia Komisie č. 976/2009 (3) musia byť k dispozícii:
(a) | the layers specified in Annex II for the theme or themes the data set is related to;a) | vrstvy uvedené v prílohe II pre tému alebo témy, ku ktorým sa súbor údajov vzťahuje;
(b) | for each layer at least a default portrayal style, with as a minimum an associated title and a unique identifier.b) | pre každú vrstvu aspoň štandardný štýl zobrazenia s asociovaným názvom a jedinečným identifikátorom ako minimum.
2.   For each layer, Annex II defines the following:2.   V prílohe II sa pre každú vrstvu vymedzuje:
(a) | a human readable title of the layer to be used for display in user interface;a) | ľudsky zrozumiteľný názov vrstvy, ktorý sa má použiť na zobrazenie v užívateľskom rozhraní;
(b) | the spatial object type(s) that constitute the content of the layer.b) | typ(y) priestorového(ých) objektu(ov), ktorý(é) tvorí(ia) obsah vrstvy.
Article 15Článok 15
Entry into forceNadobudnutie účinnosti
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following its publication in the Official Journal of the European Union.Toto nariadenie nadobúda účinnosť [dvadsiatym] dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
It shall apply from 15 December 2010.Uplatňuje sa od 15. decembra 2010.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Done at Brussels, 23 November 2010.V Bruseli 23. novembra 2010
For the CommissionZa Komisiu
The Presidentpredseda
José Manuel BARROSOJosé Manuel BARROSO
(1)  OJ L 108, 25.4.2007, p. 1.(1)  Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1.
(2)  OJ L 326, 4.12.2008, p. 12.(2)  Ú. v. EÚ L 326, 4.12.2008, s. 12.
(3)  OJ L 274, 20.10.2009, p. 9.(3)  Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2009, s. 9.
ANNEX IPRÍLOHA I
COMMON TYPESSPOLOČNÉ TYPY
1.   TYPES DEFINED IN EUROPEAN AND INTERNATIONAL STANDARDS1.   TYPY DEFINOVANÉ V EURÓPSKYCH A MEDZINÁRODNÝCH NORMÁCH
1. | For the types Area, Boolean, CharacterString, DateTime, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Sign and Velocity used in definitions of attributes and association roles of spatial object types or data types, the definitions given in ISO 19103 shall apply.1. | Pre typy Area, Boolean, CharacterString, DateTime, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Sign a Velocity používané v definíciách atribútov a asociačných rol typov priestorových objektov alebo dátových typov sa uplatňujú definície uvedené v norme ISO 19103.
2. | For the types GM_Curve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive and GM_Surface used in spatial attributes or association roles of spatial object types or data types, the definitions given in EN ISO 19107 shall apply.2. | Pre typy GM_Curve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive a GM_Surface používané v priestorových atribútoch alebo asociačných rolách typov priestorových objektov alebo dátových typov sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19107.
3. | For the type TM_Period used in definitions of attributes and association roles of spatial object types or data types, the definitions given in EN ISO 19108 shall apply.3. | Pre typ TM_Period používaný v definíciách atribútov a asociačných rol typov priestorových objektov alebo dátových typov sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19108.
4. | For the types CI_Citation and MD_Resolution used in definitions of attributes and association roles of spatial object types or data types, the definitions given in EN ISO 19115 shall apply.4. | Pre typy CI_Citation a MD_Resolution používané v definíciách atribútov a asociačných rol typov priestorových objektov alebo dátových typov sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19115.
5. | For the types LocalisedCharacterString and URI used in definitions of attributes and association roles of spatial object types or data types, the definitions given in ISO 19139 shall apply.5. | Pre typy LocalisedCharacterString a URI používané v definíciách atribútov a asociačných rol typov priestorových objektov alebo dátových typov sa uplatňujú definície uvedené v norme ISO 19139.
2.   COMMON DATA TYPES2.   SPOLOČNÉ DÁTOVÉ TYPY
2.1.   Identifier (Identifier)2.1.   Identifikátor (Identifier)
External unique object identifier published by the responsible body, which may be used by external applications to reference the spatial object.Externý jedinečný objektový identifikátor uverejnený zodpovedným orgánom, ktorý možno použiť vo vonkajších aplikáciách na uvedenie odkazu na priestorový objekt.
Attributes of the data type IdentifierAtribúty dátového typu Identifier
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
localId | A local identifier, assigned by the data provider. The local identifier is unique within the namespace, that is no other spatial object carries the same unique identifier. | CharacterString |  localId | Miestny identifikátor, ktorý pridelil poskytovateľ údajov. Miestny identifikátor je v rámci menného priestoru jedinečný, to znamená, že žiadny iný priestorový objekt nemá ten istý jedinečný identifikátor. | CharacterString |  
namespace | Namespace uniquely identifying the data source of the spatial object. | CharacterString |  namespace | Menný priestor jedinečne identifikuje zdroj údajov priestorového objektu. | CharacterString |  
versionId | The identifier of the particular version of the spatial object, with a maximum length of 25 characters. If the specification of a spatial object type with an external object identifier includes life-cycle information, the version identifier is used to distinguish between the different versions of a spatial object. Within the set of all versions of a spatial object, the version identifier is unique. | CharacterString | voidableversionId | Identifikátor konkrétnej verzie priestorového objektu maximálne s 25 znakmi. Ak špecifikácia typu priestorových objektov s externým objektovým identifikátorom obsahuje informáciu o životnom cykle, identifikátor verzie sa používa na rozlišovanie medzi rôznymi verziami priestorového objektu. V súbore všetkých verzií priestorového objektu je identifikátor verzie jedinečný. | CharacterString | voidable
Constraints of the data type IdentifierObmedzenia dátového typu Identifier
The localId and the namespace shall only use the following set of characters: {‘A’ … ‘Z’, ‘a’ … ‘z,’‘0’ … ‘9’, ‘_’, ‘.’, ‘–’}, that is only letters from the Latin alphabet, digits, underscore, point, and dash are allowed.localId a namespace používajú len tieto súbory znakov: {„A“ … „Z“, „a“ … „z“, „0“ … „9“, „_“, „.“, „–“}, to znamená, že sú prípustné iba písmena latinskej abecedy, číslice, podčiarknutie, bodka a pomlčka.
3.   COMMON ENUMERATIONS3.   SPOLOČNÉ ENUMERÁCIE
3.1.   Vertical Position (VerticalPositionValue)3.1.   Vertikálna poloha (VerticalPositionValue)
The relative vertical position of a spatial object.Relatívna vertikálna poloha priestorového objektu.
Allowed values for the enumeration VerticalPositionValuePrípustné hodnoty pre enumerácia VerticalPositionValue
Value | DefinitionHodnota | Definícia
onGroundSurface | The spatial object is on ground level.onGroundSurface | Priestorový objekt je na úrovni zemského povrchu.
suspendedOrElevated | The spatial object is suspended or elevated.suspendedOrElevated | Priestorový objekt je nad úrovňou zemského povrchu.
underground | The spatial object is underground.Underground | Priestorový objekt je pod zemou.
4.   COMMON CODE LISTS4.   SPOLOČNÉ ZOZNAMY KÓDOV
4.1.   Condition Of Facility (ConditionOfFacilityValue)4.1.   Stav zariadenia (ConditionOfFacilityValue)
The status of a facility with regards to its completion and use.Stav zariadenia s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
4.2.   Country Code (CountryCode)4.2.   Kód krajiny (CountryCode)
Country code as defined in the Interinstitutional style guide published by the Publications Office of the European Union.Kód krajiny podľa definície v Medziinštitucionálnej príručke úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie.
5.   GENERIC NETWORK MODEL5.   GENERICKÝ SIEŤOVÝ MODEL (GENERIC NETWORK MODEL)
5.1.   Spatial Object Types5.1.   Typy priestorových objektov
5.1.1.   Cross Reference (CrossReference)5.1.1.   Krížový odkaz (CrossReference)
Represents a reference between two elements in the same network.Predstavuje odkaz medzi dvomi prvkami v tej istej sieti.
Association roles of the spatial object type CrossReferenceAsociačné roly typu priestorových objektov CrossReference
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
element | The cross referenced elements | NetworkElement |  Element | Pretínajúce sa prvky | NetworkElement |  
5.1.2.   Generalised Link (GeneralisedLink)5.1.2.   Univerzálne spojenie (GeneralisedLink)
Abstract base type representing a linear network element that may be used as a target in linear referencing.Abstraktný základný typ predstavujúci lineárny sieťový prvok, ktorý možno použiť v lineárnych odkazoch ako cieľový.
This type is a sub-type of NetworkElement.Tento typ je subtypom NetworkElement.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
5.1.3.   Grade Separated Crossing (GradeSeparatedCrossing)5.1.3.   Mimoúrovňové križovanie (GradeSeparatedCrossing)
Indicator which of two or more intersecting elements is/are below and which is/are above, to be used if elevation coordinates are not present or cannot be trusted.Ukazovateľ, ktorý z dvoch alebo viacerých križujúcich sa prvkov je dole a ktorý je hore, a ktorý sa používa, keď výškové súradnice nie sú uvedené alebo nie sú spoľahlivé.
This type is a sub-type of NetworkElement.Tento typ je subtypom NetworkElement.
Association roles of the spatial object type GradeSeparatedCrossingAsociačné roly typu priestorových objektov GradeSeparatedCrossing
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
element | Sequence of crossing links. The order reflects their elevation; the first link is the lower link. | Link |  element | Postupnosť spojení križovania. Poradie odráža ich výšku; prvé spojenie je dolné spojenie. | Link |  
5.1.4.   Link (Link)5.1.4.   Spojenie (Link)
Curvilinear network element that connects two positions and represents a homogeneous path in the network. The connected positions may be represented as nodes.Krivkový sieťový prvok, ktorý spája dve polohy a predstavuje homogénnu cestu v sieti. Spojené polohy možno reprezentovať ako uzly.
This type is a sub-type of GeneralisedLink.Tento typ je subtypom GeneralisedLink.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type LinkAtribúty typu priestorových objektov Link
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
centrelineGeometry | The geometry that represents the centreline of the link. | GM_Curve |  centrelineGeometry | Geometria, ktorá reprezentuje os spojenia. | GM_Curve |  
fictitious | Indicator that the centreline geometry of the link is a straight line with no intermediate control points – unless the straight line represents the geography in the resolution of the data set appropriately. | Boolean |  Fictitious | Ukazovateľ, že geometria osi spojenia je priamka bez medziľahlých kontrolných bodov – pokiaľ priamka primerane nezobrazuje geografiu v rozlíšení súboru údajov. | Boolean |  
Association roles of the spatial object type LinkAsociačné roly typu priestorových objektov Link
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
endNode | The optional end node for this link. The end node may be the same instance as the start node. | Node |  endNode | Voliteľný koncový uzol pre toto spojenie. Koncový uzol môže byť rovnaký výskyt ako počiatočný uzol. | Node |  
startNode | The optional start node for this link. | Node |  startNode | Voliteľný počiatočný uzol pre toto spojenie. | Node |  
5.1.5.   Link Sequence (LinkSequence)5.1.5.   Postupnosť spojenia (LinkSequence)
A network element which represents a continuous path in the network without any branches. The element has a defined beginning and end and every position on the link sequence is identifiable with one single parameter such as length.Sieťový prvok, ktorý predstavuje súvislú cestu v sieti bez akýchkoľvek odbočiek. Prvok má vymedzený začiatok a koniec a každá poloha v postupnosti spojenia je identifikovateľná jediným parametrom, napríklad dĺžkou.
This type is a sub-type of GeneralisedLink.Tento typ je subtypom GeneralisedLink.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type LinkSequenceAtribúty typu priestorových objektov LinkSequence
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
link | The ordered collection of directed links that constitute the link sequence. | DirectedLink |  link | Usporiadaný súbor nasmerovaných spojení, ktoré tvoria postupnosť spojení. | DirectedLink |  
5.1.6.   Link Set (LinkSet)5.1.6.   Súbor spojení (LinkSet)
A collection of link sequences and/or individual links that has a specific function or significance in a network.Súbor postupností spojení a/alebo jednotlivých spojení, ktoré majú špecifickú funkciu alebo význam v sieti.
This type is a sub-type of NetworkElement.Tento typ je subtypom NetworkElement.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Association roles of the spatial object type LinkSetAsociačné roly typu priestorových objektov LinkSet
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
link | The set of links and link sequences that constitute the link set. | GeneralisedLink |  link | Súbor spojení a postupností spojení, ktoré tvoria súbor spojení. | GeneralisedLink |  
5.1.7.   Network (Network)5.1.7.   Sieť (Network)
A network is a collection of network elements.Sieť je súbor sieťových prvkov.
Attributes of the spatial object type NetworkAtribúty typu priestorových objektov Network
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
geographicalName | Geographical name for this network. | GeographicalName | voidablegeographicalName | Geografický názov pre túto sieť. | GeographicalName | voidable
Association roles of the spatial object type NetworkAsociačné roly typu priestorových objektov Network
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
elements | The collection of elements that constitutes the network. | NetworkElement |  elements | Súbor prvkov, ktorý tvorí sieť. | NetworkElement |  
5.1.8.   Network Area (NetworkArea)5.1.8.   Oblasť siete (NetworkArea)
A 2-dimensional element in a network.Dvojrozmerný prvok v sieti.
This type is a sub-type of NetworkElement.Tento typ je subtypom NetworkElement.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type NetworkAreaAtribúty typu priestorových objektov NetworkArea
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
geometry | Represents the geometric properties of the area | GM_Surface |  geometry | Predstavuje geometrické vlastnosti oblasti. | GM_Surface |  
5.1.9.   Network Connection (NetworkConnection)5.1.9.   Sieťové spojenie (NetworkConnection)
Represents a logical connection between two or more network elements in different networks.Predstavuje logické spojenie medzi dvoma alebo viacerými sieťovými prvkami v rôznych sieťach.
This type is a sub-type of NetworkElement.Tento typ je subtypom NetworkElement.
Attributes of the spatial object type NetworkConnectionAtribúty typu priestorových objektov NetworkConnection
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
type | Categorisation of the network connection. | ConnectionTypeValue | voidabletype | Kategorizácia sieťového spojenia. | ConnectionTypeValue | voidable
Association roles of the spatial object type NetworkConnectionAsociačné roly typu priestorových objektov NetworkConnection
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
element | Network elements in different networks | NetworkElement |  element | Sieťové prvky v rôznych sieťach | NetworkElement |  
Constraints of the spatial object type NetworkConnectionObmedzenia typu priestorových objektov NetworkConnection
All elements have to be in different networksVšetky prvky musia byť v rôznych sieťach.
5.1.10.   Network Element (NetworkElement)5.1.10.   Sieťový prvok (NetworkElement)
Abstract base type representing an element in a network. Every element in a network provides some function that is of interest in the network.Abstraktný základný typ, ktorý predstavuje prvok v sieti. Každý prvok v sieti zabezpečuje určitú funkciu, ktorá má význam v sieti.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type NetworkElementAtribúty typu priestorových objektov NetworkElement
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
Association roles of the spatial object type NetworkElementAsociačné roly typu priestorových objektov NetworkElement
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
inNetwork | The networks in which a network element is a member. | Network | voidableinNetwork | Siete, v ktorých je členom sieťový prvok. | Network | voidable
5.1.11.   Network Property (NetworkProperty)5.1.11.   Vlastnosť siete (NetworkProperty)
Abstract base type representing phenomena located at or along a network element. This base type provides general properties to associate the network-related phenomena (network properties) with the network elements.Abstraktný základný typ, ktorý predstavuje javy nachádzajúce sa na sieťovom prvku alebo pozdĺž neho. Tento základný typ zaisťuje všeobecné vlastnosti na asociáciu javov, ktoré sa vzťahujú na sieť (vlastnosti siete), k sieťovým prvkom.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type NetworkPropertyAtribúty typu priestorových objektov NetworkProperty
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
networkRef | Spatial reference of the network-related property. | NetworkReference | voidablenetworkRef | Priestorový odkaz vlastnosti týkajúcej sa siete. | NetworkReference | voidable
5.1.12.   Node (Node)5.1.12.   Uzol (Node)
Represents a significant position in the network that always occurs at the beginning or the end of a link.Predstavuje významné miesto v sieti, ktoré sa vždy vyskytuje na začiatku alebo na konci spojenia.
This type is a sub-type of NetworkElement.Tento typ je subtypom NetworkElement.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type NodeAtribúty typu priestorových objektov Node
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
geometry | The location of the node. | GM_Point |  geometry | Poloha uzla. | GM_Point |  
Association roles of the spatial object type NodeAsociačné roly typu priestorových objektov Node
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
spokeEnd | The links that enter the node. | Link | voidablespokeEnd | Spojenia, ktoré vstupujú do uzla. | Link | voidable
spokeStart | The links that leave the node. | Link | voidablespokeStart | Spojenia, ktoré vychádzajú z uzla. | Link | voidable
5.2.   Data Types5.2.   Dátové typy
5.2.1.   Directed Link (DirectedLink)5.2.1.   Nasmerované spojenie (DirectedLink)
A link either in its positive or negative direction.Spojenie buď v jeho kladnom alebo zápornom smere.
Attributes of the data type DirectedLinkAtribúty dátového typu DirectedLink
Attribute | Definition | Type Voidability | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
direction | Indicates if the directed link agrees (positive) or disagrees (negative) with the positive direction of the link. | Sign |  direction | Označuje, či sa nasmerované spojenie zhoduje (kladné) alebo nezhoduje (záporné) s kladným smerom spojenia. | Sign |  
Association roles of the data type DirectedLinkAsociačné roly dátového typu DirectedLink
Association role | Definition | Type Voidability | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
link | The link | Link |  link | Spojenie | Link |  
5.2.2.   Link Reference (LinkReference)5.2.2.   Odkaz na spojenie (LinkReference)
A network reference to a linear network element.Sieťový odkaz na lineárny sieťový prvok.
This type is a sub-type of NetworkReference.Tento typ je subtypom NetworkReference.
Attributes of the data type LinkReferenceAtribúty dátového typu LinkReference
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
applicableDirection | The directions of the generalised link to which the reference applies. In cases where a property does not apply to a direction along a link, but represents a phenomenon along a link, ‘inDirection’ refers to the right side in the direction of the link. | LinkDirectionValue | voidableapplicableDirection | Smery univerzálneho spojenia, na ktoré sa vzťahuje odkaz. V prípadoch, keď sa vlastnosť nevzťahuje na smer pozdĺž spojenia, ale predstavuje jav pozdĺž spojenia, „inDirection“ sa vzťahuje na pravú stranu v smere spojenia. | LinkDirectionValue | voidable
Constraints of the data type LinkReferenceObmedzenia dátového typu LinkReference
Linear reference targets must be linear network elements. That is, if linear referencing is used or direction is relevant, the target of the network reference shall be a link or a link sequence.Lineárne referenčné ciele musia byť lineárnymi sieťovými prvkami. To znamená, že keď sa používa lineárne referencovanie alebo keď je smer relevantný, cieľom sieťového odkazu je spojenie alebo postupnosť spojenia.
5.2.3.   Network Reference (NetworkReference)5.2.3.   Sieťový odkaz (NetworkReference)
A reference to a network element.Odkaz na sieťový prvok.
Association roles of the data type NetworkReferenceAsociačné roly dátového typu NetworkReference
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
element | The referenced network element. | NetworkElement |  element | Referencovaný sieťový prvok. | NetworkElement |  
5.2.4.   Simple Linear Reference (SimpleLinearReference)5.2.4.   Jednoduchý lineárny odkaz (SimpleLinearReference)
A network reference that is restricted to part of a linear network element. The part is the part of the network element between fromPosition and toPosition.Sieťový odkaz, ktorý je obmedzený na časť prvku lineárnej siete. Časť je časť sieťového prvku medzi fromPosition a toPosition.
This type is a sub-type of LinkReference.Tento typ je subtypom LinkReference.
Attributes of the data type SimpleLinearReferenceAtribúty dátového typu SimpleLinearReference
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
fromPosition | The start position of the linear element, expressed as the distance from the start of the linear network element along its curve geometry. | Length |  fromPosition | Počiatočná poloha lineárneho prvku vyjadrená ako vzdialenosť od začiatku lineárneho sieťového prvku pozdĺž jeho geometrie krivky. | Length |  
offset | An offset from the centreline geometry of the generalised link, where applicable; a positive offset is to the right in the direction of the link, a negative offset is to the left. | Length | voidableoffset | Prípadný posun od geometrie osi univerzálneho spojenia; kladný posun je napravo v smere spojenia, záporný posun je naľavo. | Length | voidable
toPosition | The end position of the linear element, expressed as the distance from the start of the linear network element along its curve geometry. | Length |  toPosition | Koncová poloha lineárneho prvku vyjadrená ako vzdialenosť od začiatku lineárneho sieťového prvku pozdĺž jeho geometrie krivky. | Length |  
5.2.5.   Simple Point Reference (SimplePointReference)5.2.5.   Jednoduchý odkaz na bod (SimplePointReference)
A network reference that is restricted to a point on a linear network element. The point is the location on the network element at the position atPosition along the network.Sieťový odkaz, ktorý je obmedzený na bod na lineárnom sieťovom prvku. Bod je miesto na sieťovom prvku v polohe atPosition pozdĺž siete.
This type is a sub-type of LinkReference.Tento typ je subtypom LinkReference.
Attributes of the data type SimplePointReferenceAtribúty dátového typu SimplePointReference
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
atPosition | Position of the point, expressed as the distance from the start of the linear network element along its curve geometry. | Length |  atPosition | Poloha bodu vyjadrená ako vzdialenosť od začiatku lineárneho sieťového prvku pozdĺž jeho geometrie krivky. | Length |  
offset | An offset from the centreline geometry of the generalised link, where applicable; a positive offset is to the right in the direction of the link, a negative offset is to the left. | Length | voidableoffset | Prípadný posun od geometrie osi univerzálneho spojenia; kladný posun je napravo v smere spojenia, záporný posun je naľavo. | Length | voidable
5.3.   Code Lists5.3.   Zoznamy kódov
5.3.1.   Connection Type (ConnectionTypeValue)5.3.1.   Typ spojenia (ConnectionTypeValue)
Types of connections between different networks.Typy spojenia medzi rôznymi sieťami.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
5.3.2.   Link Direction (LinkDirectionValue)5.3.2.   Smer spojenia (LinkDirectionValue)
List of values for directions relative to a linkZoznam hodnôt pre smery vzťahujúce sa na spojenie
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
ANNEX IIPRÍLOHA II
REQUIREMENTS FOR SPATIAL DATA THEMES LISTED IN ANNEX I TO DIRECTIVE 2007/2/ECPOŽIADAVKY NA TÉMY PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV UVEDENÉ V PRÍLOHE I K SMERNICI 2007/2/ES
1.   COORDINATE REFERENCE SYSTEMS1.   SÚRADNICOVÉ REFERENČNÉ SYSTÉMY
1.1.   Definitions1.1.   Vymedzenie pojmov
In addition to the definitions set out in Article 2, the following definitions shall apply:Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:
— | ‘datum’ means a parameter or set of parameters that define the position of the origin, the scale, and the orientation of a coordinate system, in accordance with EN ISO 19111,— | „systém“ znamená parameter alebo súbor parametrov, ktoré vymedzujú polohu počiatku, mierku a orientáciu súradnicového systému v súlade s normou EN ISO 19111,
— | ‘geodetic datum’ means a datum describing the relationship of a coordinate system to the Earth, in accordance with EN ISO 19111,— | „geodetický elipsoid“ znamená elipsoid opisujúci vzťah súradnicového systému a Zeme v súlade s normou EN ISO 19111,
— | ‘coordinate system’ means a set of mathematical rules for specifying how coordinates are to be assigned to points, in accordance with EN ISO 19111,— | „súradnicový systém“ znamená súbor matematických pravidiel na ustanovenie, ako sa majú súradnice priradiť k bodom v súlade s normou EN ISO 19111,
— | ‘coordinate reference system’ means a coordinate system which is related to the real world by a datum, in accordance with EN ISO 19111. This definition includes coordinate systems based on geodetic or Cartesian coordinates and coordinate systems based on map projections.— | „súradnicový referenčný systém“ znamená súradnicový systém, ktorý sa vzťahuje na reálny svet prostredníctvom elipsoidu, v súlade s normou EN ISO 19111. Táto definícia zahŕňa súradnicové systémy založené na geodetických alebo karteziánskych súradniciach a súradnicových systémoch založených na kartografických zobrazeniach,
— | ‘map projection’ means a change of coordinates, based on a one-to-one relationship, from a geodetic coordinate system to a plane, based on the same datum, in accordance with EN ISO 19111,— | „kartografické zobrazenie“ znamená prevod súradníc založený na jednoznačnom vzťahu z geodetického súradnicového systému do roviny vztiahnutej k tomu istému elipsoidu v súlade s normou EN ISO 19111,
— | ‘compound coordinate reference system’ means a coordinate reference system using two other independent coordinate reference systems, one for the horizontal component and one for the vertical component, to describe a position, in accordance with EN ISO 19111,— | „zložený súradnicový referenčný systém“ znamená súradnicový referenčný systém, ktorý na opis polohy používa dva ďalšie nezávislé súradnicové referenčné systémy, jeden pre horizontálny komponent a jeden pre vertikálny komponent, v súlade s normou EN ISO 19111,
— | ‘geodetic coordinate system’ means a coordinate system in which position is specified by geodetic latitude, geodetic longitude and (in the three-dimensional case) ellipsoidal height, in accordance with EN ISO 19111.— | „geodetický súradnicový systém“ znamená súradnicový systém, v prípade ktorého je poloha určená geodetickou šírkou, geodetickou dĺžkou a (v trojrozmernom prípade) elipsoidickou výškou v súlade s normou EN ISO 19111.
1.2.   Datum for three-dimensional and two-dimensional coordinate reference systems1.2.   Elipsoid pre trojrozmerné a dvojrozmerné súradnicové referenčné systémy
For the three-dimensional and two-dimensional coordinate reference systems and the horizontal component of compound coordinate reference systems used for making spatial data sets available, the datum shall be the datum of the European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89) in areas within its geographical scope, or the datum of the International Terrestrial Reference System (ITRS) or other geodetic coordinate reference systems compliant with ITRS in areas that are outside the geographical scope of ETRS89. Compliant with the ITRS means that the system definition is based on the definition of the ITRS and there is a well documented relationship between both systems, according to EN ISO 19111.V prípade trojrozmerných a dvojrozmerných súradnicových referenčných systémov a horizontálneho komponentu zložených súradnicových referenčných systémov používaných na sprístupnenie súborov priestorových údajov systémom bude systém Európskeho terestrického referenčného systému 1989 (ETRS89) v oblastiach patriacich do jeho geografického rozsahu alebo systém Medzinárodného terestrického referenčného systému (ITRS) alebo iné geodetické súradnicové referenčné systémy, ktoré sú v súlade s ITRS a sú mimo geografického rozsahu ETRS89. „V súlade s ITRS“ znamená, že definícia systému vychádza z definície ITRS a medzi obidvoma systémami existuje riadne zdokumentovaný vzťah v súlade s normou EN ISO 19111.
1.3.   Coordinate Reference Systems1.3.   Súradnicové referenčné systémy
Spatial data sets shall be made available using at least one of the coordinate reference systems specified in sections 1.3.1, 1.3.2 and 1.3.3, unless one of the conditions specified in section 1.3.4 holds.Súbory priestorových údajov sa sprístupňujú s použitím aspoň jedného zo súradnicových referenčných systémov uvedených v oddieloch 1.3.1, 1.3.2 a 1.3.3, pokiaľ nie je splnená jedna z podmienok uvedených v oddiele 1.3.4.
1.3.1.   Three-dimensional Coordinate Reference Systems1.3.1.   Trojrozmerné súradnicové referenčné systémy
— | Three-dimensional Cartesian coordinates based on a datum specified in 1.2 and using the parameters of the Geodetic Reference System 1980 (GRS80) ellipsoid.— | Trojrozmerné karteziánske súradnice vztiahnuté k elipsoidu uvedenému v oddiele 1.2 a využívajúce parametre elipsoidu Geodetického referenčného systému 1980 (GRS80).
— | Three-dimensional geodetic coordinates (latitude, longitude and ellipsoidal height) based on a datum specified in 1.2 and using the parameters of the GRS80 ellipsoid.— | Trojrozmerné geodetické súradnice (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka a elipsoidická výška) vztiahnuté k elipsoidu uvedenému v oddiele 1.2 a využívajúce parametre elipsoidu GRS80.
1.3.2.   Two-dimensional Coordinate Reference Systems1.3.2.   Dvojrozmerné súradnicové referenčné systémy
— | Two-dimensional geodetic coordinates (latitude and longitude) based on a datum specified in 1.2 and using the parameters of the GRS80 ellipsoid.— | Dvojrozmerné geodetické súradnice (zemepisná šírka a zemepisná dĺžka) vztiahnuté k elipsoidu uvedenému v oddiele 1.2 a využívajúce parametre elipsoidu GRS80.
— | Plane coordinates using the ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area coordinate reference system.— | Rovinné súradnice využívajúce súradnicový referenčný systém s Lambertovou ekvivalentnou azimutálnou projekciou ETRS89.
— | Plane coordinates using the ETRS89 Lambert Conformal Conic coordinate reference system.— | Rovinné súradnice využívajúce súradnicový referenčný systém ETRS89 s Lambertovou konformnou kónickou projekciou.
— | Plane coordinates using the ETRS89 Transverse Mercator coordinate reference system.— | Rovinné súradnice využívajúce súradnicový referenčný systém s transverzálnou projekciou Mercator ETRS89.
1.3.3.   Compound Coordinate Reference Systems1.3.3.   Zložené súradnicové referenčné systémy
1. | For the horizontal component of the compound coordinate reference system, one of the coordinate reference systems specified in section 1.3.2 shall be used.1. | Pre horizontálny komponent zloženého súradnicového referenčného systému sa používa jeden zo súradnicových referenčných systémov uvedených v oddiele 1.3.2.
2. | For the vertical component, one of the following coordinate reference systems shall be used: | — | For the vertical component on land, the European Vertical Reference System (EVRS) shall be used to express gravity-related heights within its geographical scope. Other vertical reference systems related to the Earth gravity field shall be used to express gravity-related heights in areas that are outside the geographical scope of EVRS. | — | For the vertical component in the free atmosphere, barometric pressure, converted to height using ISO 2533:1975 International Standard Atmosphere shall be used.2. | Pre vertikálny komponent sa používa jeden z týchto súradnicových referenčných systémov: | — | V prípade vertikálneho komponentu na zemi sa používa Európsky vertikálny referenčný systém (EVRS) na vyjadrenie fyzikálnych výšok v rámci jeho geografického rozsahu. Iné vertikálne referenčné systémy (EVRS) vztiahnuté k tiažovému poľu Zeme sa používajú na vyjadrenie fyzikálnych výšok v oblastiach, ktoré sú mimo geografického rozsahu EVRS. | — | Pre vertikálny komponent vo voľnej atmosfére sa používa barometrický tlak prevedený na výšku s použitím normy ISO 2533: 1975 Medzinárodná štandardná atmosféra.
1.3.4.   Other Coordinate Reference Systems1.3.4.   Iné súradnicové referenčné systémy
Exceptions, where other coordinate reference systems than those listed in 1.3.1, 1.3.2 or 1.3.3 may be used, are:Výnimky, keď možno použiť iné súradnicové referenčné systémy ako tie, ktoré sú uvedené v oddiele 1.3.1, 1.3.2 alebo 1.3.3, sú tieto:
1. | Other coordinate reference systems may be specified for specific spatial data themes in this Annex.1. | Pre konkrétne témy priestorových údajov v tejto prílohe možno špecifikovať iné súradnicové referenčné systémy.
2. | For regions outside of continental Europe, Member States may define suitable coordinate reference systems.2. | Pre oblasti mimo kontinentálnej Európy môžu členské štáty vymedziť vhodné súradnicové referenčné systémy.
The geodetic codes and parameters needed to describe these coordinate reference systems and to allow conversion and transformation operations shall be documented and an identifier shall be created, according to EN ISO 19111 and ISO 19127.Geodetické kódy a parametre potrebné na opísanie týchto súradnicových referenčných systémov a na umožnenie operácií prevodu a transformácie sa musia zdokumentovať a musí sa vytvoriť identifikátor v súlade s normami EN ISO 19111 a ISO 19127.
1.4.   Coordinate Reference Systems used in the View Network Service1.4.   Súradnicové referenčné systémy používané v zobrazovacej sieťovej službe
For the display of spatial data sets with the view network service as specified in Regulation No 976/2009, at least the coordinate reference systems for two-dimensional geodetic coordinates (latitude, longitude) shall be available.Na zobrazenie súborov priestorových údajov zobrazovacou sieťovou službou podľa nariadenia č. 976/2009 musia byť k dispozícii aspoň súradnicové referenčné systémy pre dvojrozmerné geodetické súradnice (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka).
1.5.   Coordinate Reference System Identifiers1.5.   Identifikátory súradnicových referenčných systémov
1. | Coordinate reference system parameters and identifiers shall be managed in one or several common registers for coordinate reference systems.1. | Parametre a identifikátory súradnicových referenčných systémov sa vedú v jednom alebo viacerých spoločných registroch súradnicových referenčných systémov.
2. | Only identifiers contained in a common register shall be used for referring to the coordinate reference systems listed in this Section.2. | Na odkazovanie na súradnicové referenčné systémy uvedené v tomto oddiele sa používajú len identifikátory zahrnuté do spoločného registra.
2.   GEOGRAPHICAL GRID SYSTEMS2.   GEOGRAFICKÉ SYSTÉMY SIETÍ
2.1.   Definitions2.1.   Vymedzenie pojmov
In addition to the definitions set out in Article 2, the following definitions shall apply:Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:
— | ‘grid’ means a network composed of two or more sets of curves in which the members of each set intersect the members of the other sets in an algorithmic way,— | „sieť“ znamená mriežku zloženú z dvoch alebo viacerých súborov kriviek, v ktorých sa členovia každého súboru pretínajú s členmi iných súborov algoritmickým spôsobom,
— | ‘grid cell’ means a cell delineated by grid curves,— | „bunka siete“ znamená bunku vymedzenú krivkami siete,
— | ‘grid point’ means a point located at the intersection of two or more curves in a grid.— | „bod siete“ znamená bod nachádzajúci sa na priesečníku dvoch alebo viacerých kriviek v sieti.
2.2.   Grids2.2.   Siete
The grid specified in section 2.2.1 shall be used in INSPIRE, unless one of the conditions specified in section 2.2.2 holds.V INSPIRE sa použije sieť uvedená v oddiele 2.2.1, pokiaľ nie je splnená jedna z podmienok uvedených v oddiele 2.2.2.
2.2.1.   Grid for pan-European spatial analysis and reporting2.2.1.   Sieť pre celoeurópsku priestorovú analýzu a podávanie správ
The grid defined in this Section shall be used as a geo-referencing framework where grids with fixed and unambiguously defined locations of equal-area grid cells are required.Sieť definovaná v tomto oddiele sa používa ako georeferenčný rámec, tam, kde sú nutné siete s pevne stanovenými a jednoznačne vymedzenými polohami sieťových buniek s použitím ekvivalentnej projekcie.
The grid is based on the ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area (ETRS89-LAEA) coordinate reference system with the centre of the projection at the point 52° N, 10° E and false easting: x0 = 4 321 000 m, false northing: y0 = 3 210 000 m.Sieť je založená na referenčnom súradnicovom systéme ETRS89 s Lambertovou ekvivalentnou azimutálnou projekciou (ETRS89-LAEA) so stredom zobrazenia v bode 52° severnej zemepisnej šírky, 10° východnej zemepisnej dĺžky a posunom východných súradníc: x0 = 4 321 000 m, posunom severných súradníc: y0 = 3 210 000 m.
The origin of the grid coincides with the false origin of the ETRS89-LAEA coordinate reference system (x=0, y=0).Počiatočný bod siete sa zhoduje s ustanoveným počiatkom odpočtu súradníc súradnicového referenčného systému ETRS89-LAEA (x = 0, y = 0).
Grid points of grids based on ETRS89-LAEA shall coincide with grid points of the grid.Body sietí založených na ETRS89-LAEA sa zhodujú s bodmi siete.
The grid is hierarchical, with resolutions of 1m, 10m, 100m, 1 000m, 10 000m and 100 000m.Sieť je hierarchická s rozlíšením 1 m, 10 m, 100 m, 1 000 m, 10 000 m a 100 000 m.
The grid orientation is south-north, west-east.Sieť je orientovaná z juhu na sever a zo západu na východ.
The grid is designated as Grid_ETRS89-LAEA. For identification of an individual resolution level the cell size in metres is appended.Sieť je označená ako Grid_ETRS89-LAEA. Na identifikáciu úrovne jednotlivého rozlíšenia sa pripája veľkosť bunky v metroch.
The reference point of a grid cell shall be the lower left corner of the grid cell.Referenčným bodom sieťovej bunky je jej dolný ľavý roh.
For the unambiguous referencing and identification of a grid cell, the cell code composed of the size of the cell and the coordinates of the lower left cell corner in ETRS89-LAEA shall be used. The cell size shall be denoted in metres (‘m’) for cell sizes up to 100m or kilometres (‘km’) for cell sizes of 1 000m and above. Values for northing and easting shall be divided by 10n, where n is the number of trailing zeros in the cell size value.Na účely jednoznačného referencovania a identifikácie sieťovej bunky sa používa kód bunky, ktorý je vytvorený veľkosťou bunky a súradnicami dolného ľavého rohu bunky v ETRS89-LAEA. Veľkosť buniek sa uvádza v metroch („m“) pre veľkosti buniek do 100 m alebo v kilometroch („km“) pre veľkosti buniek 1 000 m a viac. Hodnoty pre severné a východné súradnice sa delia hodnotou 10n, kde n je počet významných núl v hodnote veľkosti bunky.
2.2.2.   Other Grids2.2.2.   Iné siete
Exceptions, where other grids than that specified in section 2.2.1 may be used, are:Výnimky, keď možno použiť iné siete ako tie, ktoré sú uvedené v oddiele 2.2.1, sú tieto:
1. | Other grids may be specified for specific spatial data themes in this Annex. In this case, data exchanged using such a theme-specific grid shall use standards in which the grid definition is either included with the data, or linked by reference.1. | Pre konkrétne témy priestorových údajov v tejto prílohe možno uviesť iné siete. V tomto prípade sa pri výmene údajov s použitím takejto siete špecifickej pre danú tému použijú normy, v ktorých je definícia siete buď zahrnutá s údajmi, alebo je prepojená odkazom.
2. | For grid referencing in regions outside of continental Europe Member States may define their own grid based on a geodetic coordinate reference system compliant with ITRS and a Lambert Azimuthal Equal Area projection, following the same principles as laid down for the grid specified in section 2.2.1. In this case, an identifier for the coordinate reference system shall be created.2. | Na účely sieťového referencovania v oblastiach mimo kontinentálnej Európy môžu členské štáty vymedziť vlastnú sieť na základe geodetického súradnicového referenčného systému, ktorý zodpovedá požiadavkám systému ITRS a Lambertovej ekvivalentnej azimutálnej projekcie, pričom dodržiavajú rovnaké zásady ako v prípade siete uvedenej v oddiele 2.2.1. V tomto prípade sa pre súradnicový referenčný systém vytvorí identifikátor.
3.   GEOGRAPHICAL NAMES3.   ZEMEPISNÉ NÁZVY
3.1.   Spatial Object Types3.1.   Typy priestorových objektov
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects from data sets that relate to the spatial data theme Geographical Names:Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súborov údajov, ktoré sa týkajú témy priestorových údajov Zemepisné názvy, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
— | Named Place— | Pomenované miesto
3.1.1.   Named Place (NamedPlace)3.1.1.   Pomenované miesto (NamedPlace)
Any real world entity referred to by one or several proper nouns.Každá entita reálneho sveta označená jedným alebo viacerými vlastnými menami.
Attributes of the spatial object type NamedPlaceAtribúty typu priestorových objektov NamedPlace
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
geometry | Geometry associated to the named place. This data specification does not restrict the geometry types. | GM_Object |  Geometry | Geometria asociovaná s pomenovaným miestom. Táto špecifikácia údajov neobmedzuje typy geometrie. | GM_Object |  
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
leastDetailedViewingResolution | Resolution, expressed as the inverse of an indicative scale or a ground distance, above which the named place and its associated name(s) should no longer be displayed in a basic viewing service. | MD_Resolution | voidableleastDetailedViewingResolution | Rozlíšenie, vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti, nad ktorým by sa už v základnej zobrazovacej službe nemalo zobrazovať pomenované miesto a jeho asociovaný(-é) názov(názvy). | MD_Resolution | voidable
localType | Characterisation of the kind of entity designated by geographical name(s), as defined by the data provider, given in at least in one official language of the European Union. | LocalisedCharacterString | voidablelocalType | Opis druhu entity označenej zemepisným(-i) názvom(názvami) určeným(i) poskytovateľom údajov a uvedenom(-ými) v jednom z úradných jazykov Európskej únie. | LocalisedCharacterString | voidable
mostDetailedViewingResolution | Resolution, expressed as the inverse of an indicative scale or a ground distance, below which the named place and its associated name(s) should no longer be displayed in a basic viewing service. | MD_Resolution | voidablemostDetailedViewingResolution | Rozlíšenie, vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti, pod ktorým by sa už v základnej zobrazovacej službe nemalo zobrazovať pomenované miesto a jeho asociovaný(-é) názov(názvy). | MD_Resolution | voidable
name | Name of the named place. | GeographicalName |  Name | Názov pomenovaného miesta. | GeographicalName |  
relatedSpatialObject | Identifier of a spatial object representing the same entity but appearing in other themes of INSPIRE, if any. | Identifier | voidablerelatedSpatialObject | Identifikátor priestorového objektu, ktorý predstavuje tú istú entitu, ale objavuje sa v iných témach INSPIRE, pokiaľ vôbec. | Identifier | voidable
type | Characterisation of the kind of entity designated by geographical name(s). | NamedPlaceTypeValue | voidableType | Opis druhu entity označenej zemepisným(-i) názvom(názvami). | NamedPlaceTypeValue | voidable
3.2.   Data Types3.2.   Dátové typy
3.2.1.   Geographical Name (GeographicalName)3.2.1.   Zemepisný názov (GeographicalName)
Proper noun applied to a real world entity.Vlastné meno používané pre entitu reálneho sveta.
Attributes of the data type GeographicalNameAtribúty dátového typu GeographicalName
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
grammaticalGender | Classes of nouns reflected in the behaviour of associated words. | GrammaticalGenderValue | voidablegrammaticalGender | Trieda podstatných mien premietnutá do vlastností asociovaných slov. | GrammaticalGenderValue | voidable
grammaticalNumber | Grammatical category of nouns that expresses count distinctions. | GrammaticalNumberValue | voidablegrammaticalNumber | Gramatická kategória podstatných mien, ktorá vyjadruje rozdiely v množstve podstatných mien. | GrammaticalNumberValue | voidable
language | Language of the name, given as a three letters code, in accordance with either ISO 639-3 or ISO 639-5. | CharacterString | voidablelanguage | Jazyk názvu uvedený ako trojmiestny abecedný kód v súlade buď s normou ISO 639-3 alebo normou ISO 639-5. | CharacterString | voidable
nameStatus | Qualitative information enabling to discern which credit should be given to the name with respect to its standardisation and/or its topicality. | NameStatusValue | voidablenameStatus | Kvalitatívne informácie umožňujúce rozpoznať, nakoľko sa možno spoľahnúť na názov s ohľadom na jeho štandardizáciu a/alebo aktuálnosť. | NameStatusValue | voidable
nativeness | Information enabling to acknowledge if the name is the one that is/was used in the area where the spatial object is situated at the instant when the name is/was in use. | NativenessValue | voidablenativeness | Informácie umožňujúce potvrdiť, či je názov názvom, ktorý sa používa/používal v oblasti, kde sa nachádza priestorový objekt v okamžiku, keď sa názov používa/používal. | NativenessValue | voidable
pronunciation | Proper, correct or standard (standard within the linguistic community concerned) pronunciation of the geographical name. | PronunciationOfName | voidablepronunciation | Náležitá, správna alebo obvyklá (obvyklá v rámci príslušného lingvistického spoločenstva) výslovnosť zemepisného názvu. | PronunciationOfName | voidable
sourceOfName | Original data source from which the geographical name is taken from and integrated in the data set providing/publishing it. For some named spatial objects it might refer again to the publishing data set if no other information is available. | CharacterString | voidablesourceOfName | Pôvodný zdroj údajov, z ktorého je zemepisný názov prevzatý a začlenený do súboru údajov, ktorý ho poskytuje/uverejňuje. V prípade niektorých pomenovaných priestorových objektov by mohol znova odkazovať na súbor údajov o uverejnení, ak nie sú k dispozícii žiadne iné informácie. | CharacterString | voidable
spelling | A proper way of writing the geographical name. | SpellingOfName |  spelling | Náležitý spôsob písania zemepisného názvu. | SpellingOfName |  
3.2.2.   Pronunciation Of Name (PronunciationOfName)3.2.2.   Výslovnosť názvu (PronunciationOfName)
Proper, correct or standard (standard within the linguistic community concerned) pronunciation of a name.Náležitá, správna alebo obvyklá (obvyklá v rámci príslušného lingvistického spoločenstva) výslovnosť názvu.
Attributes of the data type PronunciationOfNameAtribúty dátového typu PronunciationOfName
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
pronunciationIPA | Proper, correct or standard (standard within the linguistic community concerned) pronunciation of a name, expressed in International Phonetic Alphabet (IPA). | CharacterString | voidablepronunciationIPA | Náležitá, správna alebo obvyklá (obvyklá v rámci príslušného lingvistického spoločenstva) výslovnosť názvu vyjadrená v medzinárodnej fonetickej abecede (International Phonetic Alphabet – IPA). | CharacterString | voidable
pronunciationSoundLink | Proper, correct or standard (standard within the linguistic community concerned) pronunciation of a name, expressed by a link to any sound file. | URI | voidablepronunciationSoundLink | Náležitá, správna alebo obvyklá (obvyklá v rámci príslušného lingvistického spoločenstva) výslovnosť názvu vyjadrená prepojením na akýkoľvek zvukový súbor. | URI | voidable
Constraints of the data type PronunciationOfNameObmedzenia dátového typu PronunciationOfName
At least one of the two attributes pronunciationSoundLink and pronunciationIPA shall not be void.Z dvoch atribútov pronunciationSoundLink a pronunciationIPA sa nesmie zrušiť aspoň jeden.
3.2.3.   Spelling Of Name (SpellingOfName)3.2.3.   Hláskovanie názvu (SpellingOfName)
Proper way of writing a name.Náležitý spôsob písania názvu.
Attributes of the data type SpellingOfNameAtribúty dátového typu SpellingOfName
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
script | Set of graphic symbols (for example an alphabet) employed in writing the name, expressed using the four letters codes defined in ISO 15924, where applicable. | CharacterString | voidablescript | Súbor grafických znakov (napríklad abeceda) používaných pri písaní názvu vyjadreného v prípade potreby s použitím štvormiestnych abecedných kódov vymedzených v norme ISO 15924. | CharacterString | voidable
text | Way the name is written. | CharacterString |  text | Spôsob, akým sa názov píše. | CharacterString |  
transliterationScheme | Method used for the names conversion between different scripts. | CharacterString | voidabletransliterationScheme | Metóda používaná na prepis názvov medzi rôznymi abecednými sústavami. | CharacterString | voidable
3.3.   Code Lists3.3.   Zoznamy kódov
3.3.1.   Grammatical Gender (GrammaticalGenderValue)3.3.1.   Gramatický rod (GrammaticalGenderValue)
The grammatical gender of a geographical name.Gramatický rod zemepisného názvu.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
3.3.2.   Grammatical Number (GrammaticalNumberValue)3.3.2.   Gramatické číslo (GrammaticalNumberValue)
The grammatical number of a geographical name.Gramatické číslo zemepisného názvu.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
3.3.3.   Name Status (NameStatusValue)3.3.3.   Status názvu (NameStatusValue)
The status of a geographical name, that is the information enabling to discern which credit should be given to the name with respect to its standardisation and/or its topicality.Status zemepisného názvu, t.j. informácie umožňujúce rozpoznať, nakoľko sa možno spoľahnúť na názov s ohľadom na jeho normalizáciu a/alebo aktuálnosť.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
3.3.4.   Named Place Type (NamedPlaceTypeValue)3.3.4.   Typ pomenovaného miesta (NamedPlaceTypeValue)
The type of a named place.Typ pomenovaného miesta.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
3.3.5.   Nativeness (NativenessValue)3.3.5.   Miestny charakter (NativenessValue)
The nativeness of a geographical name.Miestny charakter zemepisného názvu.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
3.4.   Layers3.4.   Vrstvy
Layer for the spatial data theme Geographical NamesVrstva pre tému priestorových údajov Zemepisné názvy
Layer Name | Layer Title | Spatial object typeNázov vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ priestorového objektu
GN.GeographicalNames | Geographical Names | NamedPlaceGN.GeographicalNames | Zemepisné názvy | NamedPlace
4.   ADMINISTRATIVE UNITS4.   SPRÁVNE JEDNOTKY
4.1.   Spatial Object Types4.1.   Typy priestorových objektov
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects from data sets that relate to the spatial data theme Administrative Units:Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súborov údajov, ktoré sa týkajú témy priestorových údajov Správne jednotky, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
— | Administrative Boundary— | Správna hranica
— | Administrative Unit— | Správna jednotka
— | Condominium— | Kondomínium
— | NUTS Region— | Región NUTS
4.1.1.   Administrative Boundary (AdministrativeBoundary)4.1.1.   Správna hranica (AdministrativeBoundary)
A line of demarcation between administrative units.Demarkačná čiara medzi správnymi jednotkami.
Attributes of the spatial object type AdministrativeBoundaryAtribúty typu priestorových objektov AdministrativeBoundary
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
country | Two-character country code according to the Interinstitutional style guide published by the Publications Office of the European Union. | CountryCode |  country | Dvojmiestny kód krajiny podľa Medziinštitucionálnej príručky úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie. | CountryCode |  
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
geometry | Geometric representation of border line. | GM_Curve |  geometry | Geometrická reprezentácia hraničnej čiary. | GM_Curve |  
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
legalStatus | Legal status of this administrative boundary. | LegalStatusValue | voidablelegalStatus | Právne postavenie tejto správnej hranice. | LegalStatusValue | voidable
nationalLevel | The hierarchy levels of all adjacent administrative units this boundary is part of. | AdministrativeHierarchyLevel |  nationalLevel | Hierarchia úrovní všetkých priľahlých správnych jednotiek, súčasťou ktorých je táto hranica. | AdministrativeHierarchyLevel |  
technicalStatus | The technical status of the administrative boundary. | TechnicalStatusValue | voidabletechnicalStatus | Technický stav správnej hranice. | TechnicalStatusValue | voidable
Association roles of the spatial object type AdministrativeBoundaryAsociačné roly typu priestorových objektov AdministrativeBoundary
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
admUnit | The administrative units separated by this administrative boundary. | AdministrativeUnit | voidableadmUnit | Správne jednotky oddelené touto správnou hranicou. | AdministrativeUnit | voidable
4.1.2.   Administrative Unit (AdministrativeUnit)4.1.2.   Správna jednotka (AdministrativeUnit)
Unit of administration where a Member State has and/or exercises jurisdictional rights, for local, regional and national governance.Jednotka správy, v ktorej má členský štát právomoc rozhodovať a/alebo vykonáva túto právomoc na účely miestneho, regionálneho a vnútroštátneho riadenia.
Attributes of the spatial object type AdministrativeUnitAtribúty typu priestorových objektov AdministrativeUnit
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
country | Two-character country code according to the Interinstitutional style guide published by the Publications Office of the European Union. | CountryCode |  country | Dvojmiestny kód krajiny podľa Medziinštitucionálnej príručky úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie. | CountryCode |  
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
geometry | Geometric representation of spatial area covered by this administrative unit. | GM_MultiSurface |  geometry | Geometrická reprezentácia priestorovej oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto správna jednotka. | GM_MultiSurface |  
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
name | Official national geographical name of the administrative unit, given in several languages where required. | GeographicalName |  name | Úradný štátny zemepisný názov správnej jednotky, v prípade potreby uvedený vo viacerých jazykoch. | GeographicalName |  
nationalCode | Thematic identifier corresponding to the national administrative codes defined in each country. | CharacterString |  nationalCode | Tematický identifikátor zodpovedajúci kódom v štátnej správe ustanoveným v každej krajine. | CharacterString |  
nationalLevel | Level in the national administrative hierarchy, at which the administrative unit is established. | AdministrativeHierarchyLevel |  nationalLevel | Úroveň v hierarchii štátnej správy, na ktorej je zriadená správna jednotka. | AdministrativeHierarchyLevel |  
nationalLevelName | Name of the level in the national administrative hierarchy, at which the administrative unit is established. | LocalisedCharacterString | voidablenationalLevelName | Názov úrovne v hierarchii štátnej správy, na ktorej je zriadená správna jednotka. | LocalisedCharacterString | voidable
residenceOfAuthority | Center for national or local administration. | ResidenceOfAuthority | voidableresidenceOfAuthority | Sídlo vnútroštátnej alebo miestnej správy. | ResidenceOfAuthority | voidable
Association roles of the spatial object type AdministrativeUnitAsociačné roly typu priestorových objektov AdministrativeUnit
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
administeredBy | Administrative unit established at same level of national administrative hierarchy that administers this administrative unit. | AdministrativeUnit | voidableadministeredBy | Správna jednotka zriadená na rovnakej úrovni hierarchie štátnej správy, ktorá spravuje túto správnu jednotku. | AdministrativeUnit | voidable
boundary | The administrative boundaries between this administrative unit and all the units adjacent to it. | AdministrativeBoundary | voidableboundary | Správne hranice medzi touto správnou jednotkou a všetkými k nej priľahlými jednotkami. | AdministrativeBoundary | voidable
coAdminister | Administrative unit established at same level of national administrative hierarchy which is co-administered by this administrative unit. | AdministrativeUnit | voidablecoAdminister | Správna jednotka zriadená na rovnakej úrovni hierarchie štátnej správy, ktorá spoločne spravuje túto správnu jednotku. | AdministrativeUnit | voidable
condominium | Condominium administered by this administrative unit. | Condominium | voidablecondominium | Kondomínium spravované touto správnou jednotkou. | Kondomínium | voidable
lowerLevelUnit | Units established at a lower level of the national administrative hierarchy which are administered by the administrative unit. | AdministrativeUnit | voidablelowerLevelUnit | Jednotky zriadené na nižšej úrovni hierarchie štátnej správy, ktoré spravuje správna jednotka. | AdministrativeUnit | voidable
NUTS | NUTS region that topologically contains this administrative unit. | NUTSRegion | voidableNUTS | Región NUTS, ktorý topologicky zahŕňa túto správnu jednotku. | NUTSRegion | voidable
upperLevelUnit | Unit established at a higher level of national administrative hierarchy that this administrative unit administers | AdministrativeUnit | voidableupperLevelUnit | Jednotka zriadená na vyššej úrovni hierarchie štátnej správy, ktorú spravuje táto správna jednotka. | AdministrativeUnit | voidable
Constraints of the spatial object type AdministrativeUnitObmedzenia typu priestorových objektov AdministrativeUnit
Association role condominium applies only for administrative units which nationalLevel=‘1st order’ (country level).Asociačná rola kondomínium sa vzťahuje len na správne jednotky, ktorých nationalLevel = úroveň 1 (úroveň krajiny).
No unit at lowest level can associate units at lower level.So žiadnou jednotkou na najnižšej úrovni nemožno asociovať jednotky na nižšej úrovni.
No unit at highest level can associate units at a higher level.So žiadnou jednotkou na najvyššej úrovni nemožno asociovať jednotky na vyššej úrovni.
4.1.3.   Condominium (Condominium)4.1.3.   Kondomínium (Condominium)
An administrative area established independently to any national administrative division of territory and administered by two or more countries.Správna oblasť vytvorená nezávisle od akéhokoľvek vnútroštátneho správneho členenia územia a spravovaná dvomi alebo viacerými krajinami.
Attributes of the spatial object type CondominiumAtribúty typu priestorových objektov Condominium
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
geometry | Geometric representation of spatial area covered by this condominium | GM_MultiSurface |  geometry | Geometrická reprezentácia priestorovej oblasti, na ktorú sa vzťahuje toto kondomínium. | GM_MultiSurface |  
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
name | Official geographical name of this condominium, given in several languages where required. | GeographicalName | voidablename | Úradný zemepisný názov tohto kondomínia, v prípade potreby uvedený vo viacerých jazykoch. | GeographicalName | voidable
Association roles of the spatial object type CondominiumAsociačné roly typu priestorových objektov Condominium
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
admUnit | The administrative unit administering the condominium | AdministrativeUnit | voidableadmUnit | Správna jednotka, ktorá spravuje kondomínium. | AdministrativeUnit | voidable
4.1.4.   NUTS Region (NUTSRegion)4.1.4.   Región NUTS (NUTSRegion)
Territorial unit for statistics defined in the framework of the Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003.Územná jednotka na štatistické účely vymedzená v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003.
This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Statistical units in Annex III to Directive 2007/2/EC.Tento typ je kandidátskym typom, ktorý treba posúdiť podľa témy priestorových údajov Štatistické jednotky v prílohe III k smernici 2007/2/ES.
Attributes of the spatial object type NUTSRegionAtribúty typu priestorových objektov NUTSRegion
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
NUTSCode | Unique code of the territorial unit for statistics as defined in the framework of the Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003. | CharacterString |  NUTSCode | Jedinečný kód územnej jednotky na štatistické účely podľa vymedzenia v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003. | CharacterString |  
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
geometry | Geometric representation of spatial area covered by this NUTS region. | GM_MultiSurface |  Geometry | Geometrická reprezentácia priestorovej oblasti, na ktorú sa vzťahuje tento región NUTS. | GM_MultiSurface |  
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
4.2.   Data Types4.2.   Dátové typy
4.2.1.   Residence Of Authority (ResidenceOfAuthority)4.2.1.   Sídlo orgánu (ResidenceOfAuthority)
Data type representing the name and position of a residence of authority.Dátový typ predstavujúci názov a polohu sídla orgánu.
Attributes of the data type ResidenceOfAuthorityAtribúty dátového typu ResidenceOfAuthority
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
geometry | Position of the residence of authority. | GM_Point | voidablegeometry | Poloha sídla orgánu. | GM_Point | voidable
Name | Name of the residence of authority. | GeographicalName |  name | Názov sídla orgánu. | GeographicalName |  
4.3.   Enumerations4.3.   Enumerácie
4.3.1.   Legal Status (LegalStatusValue)4.3.1.   Právne postavenie (LegalStatusValue)
Description of the legal status of administrative boundaries.Opis právneho postavenia správnych hraníc.
Allowed values for the enumeration LegalStatusValuePrípustné hodnoty pre enumerácia LegalStatusValue
Value | DefinitionHodnota | Definícia
agreed | The edge-matched boundary has been agreed between neighbouring administrative units and is stable now.agreed | Porovnanie priebehu hranice bolo odsúhlasené medzi susednými správnymi jednotkami a v súčasnosti je stabilná.
notAgreed | The edge-matched boundary has not yet been agreed between neighbouring administrative units and could be changed.notAgreed | Hranica s porovnanými okrajmi ešte nebola dohodnutá medzi susednými správnymi jednotkami a mohla by sa zmeniť.
4.3.2.   Technical Status (TechnicalStatusValue)4.3.2.   Technický stav (TechnicalStatusValue)
Description of the technical status of administrative boundaries.Opis technického stavu správnych hraníc.
Allowed values for the enumeration TechnicalStatusValuePrípustné hodnoty pre enumerácia TechnicalStatusValue
Value | DefinitionHodnota | Definícia
edgeMatched | The boundaries of neighbouring administrative units have the same set of coordinates.edgeMatched | Hranice susediacich správnych jednotiek majú rovnaký súbor súradníc.
notEdgeMatched | The boundaries of neighbouring administrative units do not have the same set of coordinates.notEdgeMatched | Hranice susediacich správnymi jednotiek nemajú rovnaký súbor súradníc.
4.4.   Code Lists4.4.   Zoznamy kódov
4.4.1.   Administrative Hierarchy Level (AdministrativeHierarchyLevel)4.4.1.   Úroveň hierarchie správy (AdministrativeHierarchyLevel)
Levels of administration in the national administrative hierarchy. This code list reflects the level in the hierarchical pyramid of the administrative structures, which is based on geometric aggregation of territories and does not necessarily describe the subordination between the related administrative authorities.Úrovne správy v hierarchii štátnej správy. Do tohto zoznamu kódov sa premieta úroveň v hierarchickej pyramíde správnych štruktúr, ktorá je založená na geometrickej agregácii území a neopisuje nevyhnutne podriadenosť medzi príslušnými správnymi orgánmi.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
4.5.   Theme-specific Requirements4.5.   Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy
1. | Each instance of spatial object type AdministrativeUnit, except for the country level unit representing a Member State and co-administered units, shall refer exactly to one unit at a higher level of administrative hierarchy. This correspondence shall be expressed by the upperLevelUnit association role of AdministrativeUnit spatial object type.1. | Každý výskyt typu priestorových objektov AdministrativeUnit, ktorý predstavuje členský štát a spoločne spravované jednotky s výnimkou jednotky na úrovni krajiny, sa vzťahuje presne na jednu jednotku na vyššej úrovni hierarchie správy. Tento vzťah sa vyjadruje asociačnou rolou upperLevelUnit typu priestorových objektov AdministrativeUnit.
2. | Each instance of spatial object type AdministrativeUnit, except for those at the lowest level, shall refer to their respective lower level units. This correspondence shall be expressed by the lowerLevelUnit association role of AdministrativeUnit spatial object type.2. | Každý výskyt typu priestorových objektov AdministrativeUnit s výnimkou tých, ktoré sú na najnižšej úrovni, sa vzťahuje na ich príslušné jednotky na nižšej úrovni. Tento vzťah sa vyjadruje asociačnou rolou lowerLevelUnit typu priestorových objektov AdministrativeUnit.
3. | If an administrative unit is co-administered by two or more other administrative units the association role administeredBy shall be used. The units co-administering this unit shall apply inverse role coAdminister.3. | Ak správnu jednotku spravujú spoločne iné dve alebo viaceré správne jednotky, použije sa asociačná rola administeredBy. Jednotky, ktoré spoločne spravujú túto jednotku, uplatňujú inverznú rolu coAdminister.
4. | Administrative units at the same level of administrative hierarchy shall not conceptually share common areas.4. | Správne jednotky na rovnakej úrovni hierarchie správy koncepčne nezdieľajú spoločné oblasti.
5. | Instances of the spatial object type AdministrativeBoundary shall correspond to the edges in the topological structure of the complete (including all levels) boundary graph.5. | Príklady typu priestorových objektov AdministrativeBoundary zodpovedajú okrajom v topologickej štruktúre úplného grafu hraníc (vrátane všetkých úrovní).
6. | The spatial extent of a condominium may not be part of the geometry representing the spatial extent of an administrative unit.6. | Priestorový rozsah kondomínia nesmie byť súčasťou geometrie, ktorá zobrazuje priestorový rozsah správnej jednotky.
7. | Condominiums can only be administered by administrative units at country level.7. | Kondomíniá môžu spravovať len správne jednotky na úrovni krajiny.
4.6.   Layers4.6.   Vrstvy
Layers for the spatial data theme Administrative UnitsVrstvy pre tému priestorových údajov Správne jednotky
Layer Name | Layer Title | Spatial object typeNázov vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ priestorového objektu
AU.AdministrativeUnit | Administrative unit | AdministrativeUnitAU.AdministrativeUnit | Správna jednotka | AdministrativeUnit
AU.AdministrativeBoundary | Administrative boundary | AdministrativeBoundaryAU.AdministrativeBoundary | Správna hranica | AdministrativeBoundary
AU.Condominium | Condominium | CondominiumAU.Condominium | Kondomínium | Condominium
AU.NUTSRegion | NUTS Region | NUTSRegionAU.NUTSRegion | Región NUTS | NUTSRegion
5.   ADDRESSES5.   ADRESY
5.1.   Definitions5.1.   Vymedzenie pojmov
In addition to the definitions set out in Article 2, the following definition shall apply:Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:
— | ‘addressable object’ means a spatial object to which it is meaningful to associate addresses.— | „adresovateľný objekt“ znamená priestorový objekt, s ktorým má význam asociovať adresy.
5.2.   Spatial Object Types5.2.   Typy priestorových objektov
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects from data sets that relate to the spatial data theme Addresses:Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súborov údajov, ktoré sa týkajú témy priestorových údajov Adresy, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
— | Address— | Adresa
— | Address Area Name— | Názov oblasti adresy
— | Address Component— | Komponent adresy
— | Administrative Unit Name— | Názov správnej jednotky
— | Postal Descriptor— | Poštové smerovacie číslo
— | Thoroughfare Name— | Názov prejazdnej cesty
5.2.1.   Address (Address)5.2.1.   Adresa (Address)
An identification of the fixed location of property by means of a structured composition of geographic names and identifiers.Identifikácia pevne stanovenej polohy nehnuteľnosti prostredníctvom štruktúrovaného zloženia zemepisných názvov a identifikátorov.
Attributes of the spatial object type AddressAtribúty typu priestorových objektov Address
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
alternativeIdentifier | External, thematic identifier of the address spatial object, which enables interoperability with existing legacy systems or applications. | CharacterString | voidablealternativeIdentifier | Externý tematický identifikátor priestorového objektu adresy, ktorý umožňuje interoperabilitu s existujúcimi pôvodnými systémami alebo aplikáciami. | CharacterString | voidable
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
locator | Human readable designator or name. | AddressLocator |  locator | Kód alebo názov čitateľný ľudským okom. | AddressLocator |  
position | Position of a characteristic point which represents the location of the address according to a certain specification, including information on the origin of the position. | GeographicPosition |  position | Poloha charakteristického bodu, ktorá predstavuje miesto adresy podľa určitej špecifikácie vrátane informácie o pôvode polohy. | GeographicPosition |  
status | Validity of the address within the life-cycle (version) of the address spatial object. | StatusValue | voidablestatus | Platnosť adresy v životnom cykle (verzii) priestorového objektu adresy. | StatusValue | voidable
validFrom | Date and time of which this version of the address was or will be valid in the real world. | DateTime | voidablevalidFrom | Dátum a čas, keď táto verzia adresy bola alebo bude platná v reálnom svete. | DateTime | voidable
validTo | Date and time at which this version of the address ceased or will cease to exist in the real world. | DateTime | voidablevalidTo | Dátum a čas, keď táto verzia adresy prestala alebo prestane existovať v reálnom svete. | DateTime | voidable
Association roles of the spatial object type AddressAsociačné roly typu priestorových objektov Address
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
building | Building that the address is assigned to or associated with. | Type to be specified in the spatial data theme Buildings | voidablebuilding | Stavba, ku ktorej je priradená adresa alebo ktorá sa s touto adresou spája. | Typ, ktorý sa má špecifikovať v téme priestorových údajov Stavby. | voidable
component | Represents that the address component is engaged as a part of the address. | AddressComponent |  component | Označuje, že komponent adresy sa zadáva ako časť adresy. | AddressComponent |  
parcel | Cadastral parcel that this address is assigned to or associated with. | CadastralParcel | voidableParcel | Katastrálna parcela, ku ktorej je táto adresa priradená alebo ktorá sa s touto adresou spája. | CadastralParcel | voidable
parentAddress | Main (parent) address with which this (sub) address is tightly connected | Address | voidableparentAddress | Hlavná (materská) adresa, s ktorou je táto (pod)adresa pevne prepojená. | Address | voidable
Constraints of the spatial object type AddressObmedzenia typu priestorových objektov Address
An address shall have an administrative unit address component spatial object whose level is 1 (Country).Adresa má priestorový objekt, ktorého komponent adresy zodpovedajúci správnej jednotke je úroveň 1 (krajina).
An address shall have exactly one default geographic position (the ‘default’ attribute of the GeographicPosition spatial object must be ‘true’).Adresa má presne jednu štandardnú geografickú polohu („default“ atribút priestorového objektu GeographicPosition musí byť „true“).
5.2.2.   Address Area Name (AddressAreaName)5.2.2.   Názov oblasti adresy (AddressAreaName)
An address component which represents the name of a geographic area or locality that groups a number of addressable objects for addressing purposes, without being an administrative unit.Komponent adresy predstavujúci názov geografickej oblasti alebo lokality, ktorá zoskupuje viaceré adresovateľné objekty na účely adresovania bez toho, aby bola správnou jednotkou.
This type is a sub-type of AddressComponent.Tento typ je subtypom AddressComponent.
Attributes of the spatial object type AddressAreaNameAtribúty typu priestorových objektov AddressAreaName
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
name | Proper noun applied to the address area. | GeographicalName |  name | Vlastné meno používané na oblasť adresy. | GeographicalName |  
Association roles of the spatial object type AddressAreaNameAsociačné roly typu priestorových objektov AddressAreaName
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
namedPlace | The named place that this address area name represents. | NamedPlace | voidablenamedPlace | Pomenované miesto, ktoré predstavuje tento názov oblasti adresy. | NamedPlace | voidable
5.2.3.   Address Component (AddressComponent)5.2.3.   Komponent adresy (AddressComponent)
Identifier or geographic name of a specific geographic area, location, or other spatial object which defines the scope of an address.Identifikátor alebo geografický názov konkrétnej geografickej oblasti, miesta alebo iného priestorového objektu, ktorý vymedzuje rozsah adresy.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type AddressComponentAtribúty typu priestorových objektov AddressComponent
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
alternativeIdentifier | External, thematic identifier of the address component spatial object, which enables interoperability with existing legacy systems or applications. | CharacterString | voidablealternativeIdentifier | Externý tematický identifikátor priestorového objektu komponentu adresy, ktorý umožňuje interoperabilitu s existujúcimi pôvodnými systémami alebo aplikáciami. | CharacterString | voidable
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
status | Validity of the address component within the life-cycle (version) of the address component spatial object. | StatusValue | voidablestatus | Platnosť komponentu adresy v rámci životného cyklu (verzie) priestorového objektu komponentu adresy. | StatusValue | voidable
validFrom | Date and time of which this version of the address component was or will be valid in the real world. | DateTime | voidablevalidFrom | Dátum a čas, keď táto verzia komponentu adresy bola alebo bude platná v reálnom svete. | DateTime | voidable
validTo | Date and time at which the address component ceased/will cease to exist in the real world. | DateTime | voidablevalidTo | Dátum a čas, keď komponent adresy prestal/prestane existovať v reálnom svete. | DateTime | voidable
Association roles of the spatial object type AddressComponentAsociačné roly typu priestorových objektov AddressComponent
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
situatedWithin | Another address component within which the spatial object represented by this address component is situated. | AddressComponent | voidablesituatedWithin | Iný komponent adresy, v rámci ktorého sa nachádza priestorový objekt, ktorý tento komponent adresy predstavuje. | AddressComponent | voidable
5.2.4.   Administrative Unit Name (AdminUnitName)5.2.4.   Názov správnej jednotky (AdminUnitName)
An address component which represents the name of a unit of administration where a Member State has and/or exercises jurisdictional rights, for local, regional and national governance.Komponent adresy, ktorý predstavuje názov jednotky správy, v ktorej má členský štát právomoc rozhodovať a/alebo vykonáva túto právomoc na účely miestneho, regionálneho a vnútroštátneho riadenia.
This type is a sub-type of AddressComponent.Tento typ je subtypom AddressComponent.
Attributes of the spatial object type AdminUnitNameAtribúty typu priestorových objektov AdministrativeBoundary
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
level | The level of administration in the national administrative hierarchy. | AdministrativeHierarchyLevel |  level | Úroveň správy v hierarchii štátnej správy. | AdministrativeHierarchyLevel |  
name | Official, geographical name of the administrative unit, given in different languages where required. | GeographicalName |  name | Úradný zemepisný názov správnej jednotky, v prípade potreby uvedený v rôznych jazykoch. | GeographicalName |  
Association roles of the spatial object type AdminUnitNameAsociačné roly typu priestorových objektov AdminUnitName
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
adminUnit | The administrative unit that is the source of the content of the administrative unit name. | AdministrativeUnit | voidableadminUnit | Správna jednotka, ktorá je zdrojom obsahu názvu správnej jednotky. | AdministrativeUnit | voidable
5.2.5.   Postal Descriptor (PostalDescriptor)5.2.5.   Poštové smerovacie číslo (PostalDescriptor)
An address component which represents the identification of a subdivision of addresses and postal delivery points in a country, region or city for postal purposes.Komponent adresy, ktorý predstavuje identifikáciu ďalšieho členenia adries a miest doručovania pošty v krajine, regióne alebo meste na poštové účely.
This type is a sub-type of AddressComponent.Tento typ je subtypom AddressComponent.
Attributes of the spatial object type PostalDescriptorAtribúty typu priestorových objektov PostalDescriptor
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
postCode | A code created and maintained for postal purposes to identify a subdivision of addresses and postal delivery points. | CharacterString |  postCode | Kód vytvorený a udržiavaný na poštové účely s cieľom identifikovať ďalšie členenie adries a miest doručovania pošty. | CharacterString |  
postName | One or more names created and maintained for postal purposes to identify a subdivision of addresses and postal delivery points. | GeographicalName |  postName | Jeden alebo viacero názvov vytvorených a udržiavaných na poštové účely s cieľom identifikovať ďalšie členenie adries a miest doručovania pošty. | GeographicalName |  
Constraints of the spatial object type PostalDescriptorObmedzenia typu priestorových objektov PostalDescribtor
If no post code exists, a post name is required.Ak neexistuje žiadne poštové smerovacie číslo, je nutný poštový názov.
If no post name exists, a post code is required.Ak neexistuje žiadny poštový názov, je nutné poštové smerovacie číslo.
5.2.6.   Thoroughfare Name (ThoroughfareName)5.2.6.   Názov prejazdnej cesty (ThoroughfareName)
An address component which represents the name of a passage or way through from one location to another.Komponent adresy, ktorý predstavuje názov prejazdu alebo cesty z jedného miesta na druhé.
This type is a sub-type of AddressComponent.Tento typ je subtypom AddressComponent.
Attributes of the spatial object type ThoroughfareNameAtribúty typu priestorových objektov ThoroughfareName
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
name | Name of the thoroughfare. | ThoroughfareNameValue |  name | Názov prejazdnej cesty. | ThoroughfareNameValue |  
Association roles of the spatial object type ThoroughfareNameAsociačné roly typu priestorových objektov ThoroughfareName
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
transportLink | One or several transport network links to which the spatial object of the thoroughfare name has been designated. | TransportLink | voidabletransportLink | Jedno alebo viacero spojení dopravnej siete, ku ktorým bol určený priestorový objekt názvu prejazdnej cesty. | TransportLink | voidable
5.3.   Data Types5.3.   Dátové typy
5.3.1.   Address Locator (AddressLocator)5.3.1.   Lokátor adresy (AddressLocator)
Human readable designator or name that allows a user or application to reference and distinguish the address from neighbour addresses, within the scope of a thoroughfare name, address area name, administrative unit name or postal descriptor, in which the address is situated.Kód alebo názov čitateľný ľudským okom, ktorý používateľovi alebo aplikácii umožňuje referencovať adresu a rozlišovať adresu od susedných adries v rozsahu názvu prejazdnej cesty, názvu oblasti adresy, názvu správnej jednotky alebo poštového smerovacieho čísla, v ktorom sa adresa nachádza.
Attributes of the data type AddressLocatorAtribúty dátového typu AddressLocator
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
designator | A number or a sequence of characters that uniquely identifies the locator within the relevant scope(s). | LocatorDesignator |  designator | Počet alebo postupnosť znakov, ktoré jedinečne identifikujú lokátor v príslušnom(-ých) rozsahu(-och). | LocatorDesignator |  
level | The level to which the locator refers. | LocatorLevelValue |  level | Úroveň, na ktorú sa lokátor vzťahuje. | LocatorLevelValue |  
name | A geographic name or descriptive text associated to a property identified by the locator. | LocatorName |  name | Zemepisný názov alebo popisný text asociovaný k nehnuteľnosti identifikovanej lokátorom. | LocatorName |  
Association roles of the data type AddressLocatorAsociačná rola dátového typu AddressLocator
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
withinScopeOf | The address component that defines the scope within which the address locator is assigned according to rules ensuring unambiguousness. | AddressComponent | voidablewithinScopeOf | Komponent adresy vymedzujúci rozsah, v rámci ktorého sa lokátor adresy priraďuje podľa pravidiel zaisťujúcich jednoznačnosť. | AddressComponent | voidable
Constraints of the data type AddressLocatorObmedzenia dátového typu AddressLocator
If no designator exists, a name is required.Ak neexistuje žiadny kód, je nutný názov.
If no name exists, a designator is required.Ak neexistuje žiadny názov, je nutný kód.
5.3.2.   Address Representation (AddressRepresentation)5.3.2.   Reprezentácia adresy (AddressRepresentation)
Representation of an address spatial object for use in external application schemas that need to include the basic, address information in a readable way.Reprezentácia priestorového objektu adresy na používanie v schémach vonkajších aplikácií, ktoré musia obsahovať čitateľné základné informácie o adrese.
Attributes of the data type AddressRepresentationAtribúty dátového typu AddressRepresentation
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
addressArea | The name or names of a geographic area or locality that groups a number of addressable objects for addressing purposes, without being an administrative unit. | GeographicalName | voidableaddressArea | Názov alebo názvy geografickej oblasti alebo lokality, ktorá zoskupuje viaceré adresovateľné objekty na účely adresovania bez toho, aby bola správnou jednotkou. | GeographicalName | voidable
adminUnit | The name or names of a unit of administration where a Member State has and/or exercises jurisdictional rights, for local, regional and national governance. | GeographicalName |  adminUnit | Názov alebo názvy jednotky správy, v ktorej má členský štát právomoc rozhodovať a/alebo vykonáva túto právomoc na účely miestneho, regionálneho a vnútroštátneho riadenia. | GeographicalName |  
locatorDesignator | A number or a sequence of characters which allows a user or an application to interpret, parse and format the locator within the relevant scope. A locator may include more locator designators. | CharacterString |  locatorDesignator | Počet alebo postupnosť znakov, ktoré používateľovi alebo aplikácii umožňujú interpretovať, analyzovať a formátovať lokátor v príslušnom rozsahu. Lokátor môže obsahovať viacero kódov lokátora. | CharacterString |  
locatorName | Proper noun(s) applied to the real world entity identified by the locator. | GeographicalName |  locatorName | Vlastné meno(-á) používané pre entitu reálneho sveta identifikovanú lokátorom. | GeographicalName |  
postCode | A code created and maintained for postal purposes to identify a subdivision of addresses and postal delivery points. | CharacterString | voidablepostCode | Kód vytvorený a udržiavaný na poštové účely s cieľom identifikovať ďalšie členenie adries a miest doručovania pošty. | CharacterString | voidable
postName | One or more names created and maintained for postal purposes to identify a subdivision of addresses and postal delivery points. | GeographicalName | voidablepostName | Jeden alebo viacero názvov vytvorených a udržiavaných na poštové účely s cieľom identifikovať ďalšie členenie adries a miest doručovania pošty. | GeographicalName | voidable
thoroughfare | The name or names of a passage or way through from one location to another like a road or a waterway. | GeographicalName | voidablethoroughfare | Názov alebo názvy prejazdu alebo cesty z jedného miesta na druhé, ako je pozemná cesta alebo vodná cesta. | GeographicalName | voidable
Association roles of the data type AddressRepresentationAsociačné roly dátového typu AddressRepresentation
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
addressFeature | Reference to the address spatial object. | Address | voidableaddressFeature | Odkaz na priestorový objekt adresy. | Address | voidable
5.3.3.   Geographic Position (GeographicPosition)5.3.3.   Geografická poloha (GeographicPosition)
The position of a characteristic point which represents the location of the address according to a certain specification, including information on the origin of the position.Poloha charakteristického bodu, ktorá predstavuje miesto adresy podľa určitej špecifikácie vrátane informácie o pôvode polohy.
Attributes of the data type GeographicPositionAtribúty dátového typu GeographicPosition
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
default | Specifies whether or not this position should be considered as the default. | Boolean |  default | Špecifikuje, či by sa táto poloha mala považovať za štandardnú alebo nie. | Boolean |  
geometry | The position of the point expressed in coordinates in the chosen spatial reference system. | GM_Point |  geometry | Poloha bodu vyjadrená v súradniciach vo vybranom priestorovom referenčnom systéme. | GM_Point |  
method | Description of how and by whom the geographic position of the address was created or derived. | GeometryMethodValue | voidablemethod | Opis, ako a kým bola vytvorená alebo odvodená geografická poloha adresy. | GeometryMethodValue | voidable
specification | Information defining the specification used to create or derive this geographic position of the address. | GeometrySpecificationValue | voidablespecification | Informácie, ktoré vymedzujú špecifikáciu používanú na vytvorenie alebo odvodenie tejto geografickej polohy adresy. | GeometrySpecificationValue | voidable
5.3.4.   Locator Designator (LocatorDesignator)5.3.4.   Kód lokátora (LocatorDesignator)
A number or a sequence of characters that uniquely identifies the locator within the relevant scope(s). The full identification of the locator could include one or more locator designators.Počet alebo postupnosť znakov, ktoré jedinečne identifikujú lokátor v príslušnom(-ých) rozsahu(-och). Úplná identifikácia lokátora by mohla zahŕňať jeden nebo viacero kódov lokátora.
Attributes of the data type LocatorDesignatorAtribúty dátového typu LocatorDesignator
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
designator | The identifying part of the locator designator composed by one or more digits or other characters. | CharacterString |  designator | Identifikujúca časť kódu lokátora zložená z jedného alebo viacerých čísiel či iných znakov. | CharacterString |  
type | The type of locator value, which enables an application to interpret, parse or format it according to certain rules. | LocatorDesignatorTypeValue |  type | Typ hodnoty lokátora, ktorý umožňuje aplikácii interpretovať, analyzovať alebo formátovať ho v súlade s určitými pravidlami. | LocatorDesignatorTypeValue |  
5.3.5.   Locator Name (LocatorName)5.3.5.   Meno lokátora (LocatorName)
Proper noun applied to the real world entity identified by the locator.Vlastné meno používané pre entitu reálneho sveta identifikovanú lokátorom.
Attributes of the data type LocatorNameAtribúty dátového typu LocatorName
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
name | The identifying part of the locator name. | GeographicalName |  name | Identifikujúca časť mena lokátora. | GeographicalName |  
type | The type of locator value, which enables an application to interpret, parse or format it according to certain rules. | LocatorNameTypeValue |  type | Typ hodnoty lokátora, ktorý umožňuje aplikácii interpretovať, analyzovať alebo formátovať ho v súlade s určitými pravidlami. | LocatorNameTypeValue |  
5.3.6.   Part Of Name (PartOfName)5.3.6.   Časť názvu (PartOfName)
A part of the full name resulting from the subdivision of the thoroughfare name into separate, semantic parts, using the same language and script as the full thoroughfare name.Časť celého názvu vyplývajúca z ďalšieho členenia názvu prejazdnej cesty na oddelené sémantické časti s použitím rovnakého jazyka a písma ako celý názov prejazdnej cesty.
Attributes of the data type PartOfNameAtribúty dátového typu PartOfName
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
part | The character string that expresses the separate part of the name using the same language and script as the full thoroughfare name. | CharacterString |  part | Reťazec znakov, ktorý vyjadruje oddelenú časť názvu s použitím rovnakého jazyka a písma ako celý názov prejazdnej cesty. | CharacterString |  
type | A classification of the part of name according to its semantics (meaning) in the complete thoroughfare name. | PartTypeValue |  type | Klasifikácia časti názvu podľa jeho sémantiky (významu) v celom názve prejazdnej cesty. | PartTypeValue |  
5.3.7.   Thoroughfare Name Value (ThoroughfareNameValue)5.3.7.   Hodnota názvu prejazdnej cesty (ThoroughfareNameValue)
Proper noun applied to thoroughfare optionally including a subdivision of the name into parts.Vlastné meno voliteľne používané pre prejazdnú cestu vrátane ďalšieho členenia názvu na časti.
Attributes of the data type ThoroughfareNameValueAtribúty dátového typu ThoroughfareNameValue
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
name | Proper noun applied to the thoroughfare. | GeographicalName |  name | Vlastné meno používané pre prejazdnú cestu. | GeographicalName |  
nameParts | One or several parts into which the thoroughfare name can be subdivided. | PartOfName | voidablenameParts | Jedna alebo viacero častí, na ktoré možno ďalej členiť názov prejazdnej cesty. | PartOfName | voidable
5.4.   Code Lists5.4.   Zoznamy kódov
5.4.1.   Geometry Method (GeometryMethodValue)5.4.1.   Geometrická metóda (GeometryMethodValue)
Description of how and by whom this geographic position of the address was created or derived.Opis, ako a kým bola vytvorená alebo odvodená táto geografická poloha adresy.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
5.4.2.   Geometry Specification (GeometrySpecificationValue)5.4.2.   Geometrická špecifikácia (GeometrySpecificationValue)
Information defining the specification used to create or derive this geographic position of the address.Informácie, ktoré vymedzujú špecifikáciu používanú na vytvorenie alebo odvodenie tejto geografickej polohy adresy.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
5.4.3.   Locator Designator Type (LocatorDesignatorTypeValue)5.4.3.   Typ kódu lokátora (LocatorDesignatorTypeValue)
Description of the semantics of the locator designator.Opis sémantiky kódu lokátora.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
5.4.4.   Locator Level (LocatorLevelValue)5.4.4.   Úroveň lokátora (LocatorLevelValue)
The level to which the locator refers.Úroveň, na ktorú sa lokátor vzťahuje.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
5.4.5.   Locator Name Type (LocatorNameTypeValue)5.4.5.   Typ názvu lokátora (LocatorNameTypeValue)
Description of the semantics of the locator name.Opis sémantiky názvu lokátora.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
5.4.6.   Part Type (PartTypeValue)5.4.6.   Typ časti (PartTypeValue)
A classification of the part of name according to its semantics in the complete thoroughfare name.Klasifikácia časti názvu podľa jeho sémantiky v celom názve prejazdnej cesty.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
5.4.7.   Status (StatusValue)5.4.7.   Status (StatusValue)
Current validity of the real world address or address component.Aktuálna platnosť adresy reálneho sveta alebo komponentu adresy.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
5.5.   Theme-specific Requirements5.5.   Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy
5.5.1.   The Address Position5.5.1.   Poloha adresy
1. | In the data set, the position of the address shall be represented by the coordinates of the actual location with the best available accuracy. This will be the most precise directly captured coordinates or, if none exist, then coordinates derived from one of the address components, with priority given to the component that allows the position to be most accurately determined.1. | Polohu adresy v súbore údajov predstavujú súradnice skutočného miesta s čo najlepšie dosiahnuteľnou presnosťou. Budú to najpresnejšie, priamo namerané súradnice, alebo ak žiadne neexistujú, tak súradnice odvodené z jedného z komponentov adresy, pričom sa uprednostňuje komponent, ktorý umožňuje najpresnejšie určenie polohy.
2. | If an address has more than one position, the specification attribute shall be populated with a different value for each of these.2. | Ak má adresa viac ako jednu polohu, pre každú z nich sa do atribútu specification dosadí iná hodnota.
5.5.2.   Association roles5.5.2.   Asociačné roly
1. | The withinScopeOf association role shall be populated for all locators which are assigned according to rules that seek to ensure unambiguousness within a specific address component (that is thoroughfare name, address area name, postal descriptor or administrative unit name).1. | Asociačná rola withinScopeOf sa dosadí pre všetky lokátory pridelené podľa pravidiel, ktorých cieľom je zaistiť jednoznačnosť v rámci konkrétneho komponentu adresy (t.j. názov prejazdnej cesty, názov oblasti adresy, poštový kód alebo názov správnej jednotky).
2. | The association role parentAddress shall be populated for all addresses which are connected to a parent (or main) address.2. | Asociačná rola parentAddress sa dosadí pre všetky adresy, ktoré sú spojené s materskou (alebo hlavnou) adresou.
3. | An address shall have an association to the name of the country in which it is located. Furthermore, an address must have associations to the additional address components necessary to the unambiguous identification and location of the address instance.3. | Adresa má asociáciu s názvom krajiny, v ktorej sa nachádza. Adresa musí mať navyše asociácie s doplňujúcimi komponentmi adresy potrebnými na jednoznačnú identifikáciu a umiestnenie výskytu adresy.
5.6.   Layers5.6.   Vrstvy
Layer for the spatial data theme AddressesVrstva pre tému priestorových údajov Adresy
Layer Name | Layer Title | Spatial object typeNázov vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ priestorového objektu
AD.Address | Addresses | AddressAD.Address | Adresy | Address
6.   CADASTRAL PARCELS6.   KATASTRÁLNE PARCELY
6.1.   Spatial Object Types6.1.   Typy priestorových objektov
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects from data sets that relate to the spatial data theme Cadastral Parcels:Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súboru údajov, ktoré sa týkajú témy priestorových údajov Katastrálne parcely, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
— | Basic Property Unit— | Základná jednotka nehnuteľnosti
— | Cadastral Boundary— | Katastrálna hranica
— | Cadastral Parcel— | Katastrálna parcela
— | Cadastral Zoning— | Katastrálne rozdelenie na zóny
Cadastral Parcels shall always be made available.Katastrálne parcely musia byť vždy prístupné.
Basic property units shall be made available by Member States where unique cadastral references are given only for basic property units and not for parcels.Členské štáty sprístupňujú základné jednotky nehnuteľností, keď sa jedinečné katastrálne odkazy uvádzajú len pre základné jednotky nehnuteľností, a nie pre parcely.
Cadastral boundaries shall be made available by Member States where absolute positional accuracy information is recorded for the cadastral boundary.Členské štáty sprístupňujú katastrálne hranice, keď sa pre katastrálnu hranicu zaznamenávajú informácie o absolútnej polohovej presnosti.
6.1.1.   Basic Property Unit (BasicPropertyUnit)6.1.1.   Základná jednotka nehnuteľnosti (BasicPropertyUnit)
The basic unit of ownership that is recorded in the land books, land registers or equivalent. It is defined by unique ownership and homogeneous real property rights, and may consist of one or more adjacent or geographically separate parcels.Základná jednotka vlastníctva, ktorá je zaznamenaná v pozemkových knihách, katastroch nehnuteľností alebo v rovnocenných registroch. Je vymedzená výhradnými vlastníckymi a homogénnymi právami na nehnuteľný majetok a môže sa skladať z jednej alebo viacerých priľahlých alebo geograficky oddelených parciel.
Attributes of the spatial object type BasicPropertyUnitAtribúty typu priestorových objektov BasicPropertyUnit
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
areaValue | Registered area value giving quantification of the area projected on the horizontal plane of the cadastral parcels composing the basic property unit. | Area | voidableareaValue | Hodnota registrovanej výmery, ktorá kvantifikuje oblasť zobrazovanú na horizontálnej rovine katastrálnych parciel tvoriacich základnú jednotku nehnuteľnosti. | Area | voidable
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
nationalCadastralReference | Thematic identifier at national level, generally the full national code of the basic property unit. Must ensure the link to the national cadastral register or equivalent. | CharacterString |  nationalCadastralReference | Tematický identifikátor na vnútroštátnej úrovni, vo všeobecnosti úplný vnútroštátny kód základnej jednotky nehnuteľnosti. Musí zaistiť prepojenie s vnútroštátnym katastrom nehnuteľností alebo rovnocenným registrom. | CharacterString |  
validFrom | Official date and time the basic property unit was/will be legally established. | DateTime | voidablevalidFrom | Oficiálny dátum a čas, keď základná jednotka nehnuteľnosti bola/bude právne zriadená. | DateTime | voidable
validTo | Date and time at which the basic property unit legally ceased/will cease to be used. | DateTime | voidablevalidTo | Dátum a čas, keď sa základná jednotka nehnuteľnosti právne prestala/prestane používať. | DateTime | voidable
Association roles of the spatial object type BasicPropertyUnitAsociačné roly typu priestorových objektov BasicPropertyUnit
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
administrativeUnit | The administrative unit of lowest administrative level containing this basic property unit. | AdministrativeUnit | voidableadministrativeUnit | Správna jednotka najnižšej správnej úrovne zahŕňajúca túto základnú jednotku nehnuteľnosti. | AdministrativeUnit | voidable
Constraints of the spatial object type BasicPropertyUnitObmedzenia typu priestorových objektov BasicPropertyUnit
Value of areaValue shall be given in square metersHodnota areaValue sa uvádza v metroch štvorcových.
6.1.2.   Cadastral Boundary (CadastralBoundary)6.1.2.   Katastrálna hranica (CadastralBoundary)
Part of the outline of a cadastral parcel. One cadastral boundary may be shared by two neighbouring cadastral parcels.Časť obrysu katastrálnej parcely. Jednu katastrálnu hranicu môžu zdieľať dve susediace katastrálne parcely.
Attributes of the spatial object type CadastralBoundaryAtribúty typu priestorových objektov CadastralBoundary
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
estimatedAccuracy | Estimated absolute positional accuracy of the cadastral boundary in the used INSPIRE coordinate reference system. Absolute positional accuracy is the mean value of the positional uncertainties for a set of positions, where the positional uncertainties are the distance between a measured position and what is considered as the corresponding true position. | Length | voidableestimatedAccuracy | Odhadnutá absolútna polohová presnosť katastrálnej hranice v súradnicovom referenčnom systéme používanom v INSPIRE. Absolútna polohová presnosť je stredná hodnota polohových nepresností pre súbor polôh, pričom polohové nepresnosti sú vzdialenosťou medzi meranou polohou a tým, čo sa považuje za zodpovedajúcu skutočnú polohu. | Length | voidable
geometry | Geometry of the cadastral boundary. | GM_Curve |  geometry | Geometria katastrálnej hranice. | GM_Curve |  
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
validFrom | Official date and time the cadastral boundary was/will be legally established. | DateTime | voidablevalidFrom | Oficiálny dátum a čas, keď katastrálna hranica bola/bude právne zriadená. | DateTime | voidable
validTo | Date and time at which the cadastral boundary legally ceased/will cease to be used. | DateTime | voidablevalidTo | Dátum a čas, keď sa katastrálna hranica právne prestala/prestane používať. | DateTime | voidable
Association roles of the spatial object type CadastralBoundaryAsociačné roly typu priestorových objektov CadastralBoundary
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
parcel | The cadastral parcel(s) outlined by this cadastral boundary. A cadastral boundary may outline one or two cadastral parcels. | CadastralParcel | voidableparcel | Katastrálna(-e) parcela(-y) vymedzená(-é) touto katastrálnou hranicou. Katastrálna hranica môže vymedzovať jednu alebo dve katastrálne parcely. | CadastralParcel | voidable
Constraints of the spatial object type CadastralBoundaryObmedzenia typu priestorových objektov CadastralBoundary
Value of estimatedAccuracy shall be given in meters.Hodnota estimatedAccuracy sa uvádza v metroch.
6.1.3.   Cadastral Parcel (CadastralParcel)6.1.3.   Katastrálna parcela (CadastralParcel)
Areas defined by cadastral registers or equivalent.Výmery vymedzené katastrami nehnuteľností alebo rovnocennými registrami.
Attributes of the spatial object type CadastralParcelAtribúty typu priestorových objektov CadastralParcel
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
areaValue | Registered area value giving quantification of the area projected on the horizontal plane of the cadastral parcel. | Area | voidableareaValue | Hodnota registrovanej výmery, ktorá kvantifikuje oblasť zobrazovanú na horizontálnej rovine katastrálnej parcely. | Area | voidable
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
geometry | Geometry of the cadastral parcel. | GM_Object |  geometry | Geometria katastrálnej parcely. | GM_Object |  
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
label | Text commonly used to display the cadastral parcel identification. | CharacterString |  label | Text bežne používaný na zobrazenie identifikácie katastrálnej parcely. | CharacterString |  
nationalCadastralReference | Thematic identifier at national level, generally the full national code of the cadastral parcel. Must ensure the link to the national cadastral register or equivalent. | CharacterString |  nationalCadastralReference | Tematický identifikátor na vnútroštátnej úrovni, vo všeobecnosti úplný vnútroštátny kód katastrálnej parcely. Musí zaistiť prepojenie s vnútroštátnym katastrom nehnuteľností alebo rovnocenným registrom. | CharacterString |  
referencePoint | A point within the cadastral parcel. | GM_Point | voidablereferencePoint | Bod v rámci katastrálnej parcely. | GM_Point | voidable
validFrom | Official date and time the cadastral parcel was/will be legally established. | DateTime | voidablevalidFrom | Oficiálny dátum a čas, keď parcela bola/bude právne zriadená. | DateTime | voidable
validTo | Date and time at which the cadastral parcel legally ceased/will cease to be used. | DateTime | voidablevalidTo | Dátum a čas, keď sa katastrálna parcela právne prestala/prestane používať. | DateTime | voidable
Association roles of the spatial object type CadastralParcelAsociačné roly typu priestorových objektov CadastralParcel
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
administrativeUnit | The administrative unit of lowest administrative level containing this cadastral parcel. | AdministrativeUnit | voidableadministrativeUnit | Správna jednotka najnižšej správnej úrovne zahŕňajúca túto katastrálnu parcelu. | AdministrativeUnit | voidable
basicPropertyUnit | The basic property unit(s) containing this cadastral parcel. | BasicPropertyUnit | voidablebasicPropertyUnit | Základná(-é) jednotka(-y) nehnuteľnosti(-í) zahŕňajúca(-e) túto katastrálnu parcelu. | BasicPropertyUnit | voidable
zoning | The cadastral zoning of lowest level containing this cadastral parcel. | CadastralZoning | voidablezoning | Katastrálne rozdelenie najnižšej úrovne zahŕňajúce túto katastrálnu parcelu. | CadastralZoning | voidable
Constraints of the spatial object type CadastralParcelObmedzenia typu priestorových objektov CadastralParcel
Value of areaValue shall be given in square meters.Hodnota areaValue sa uvádza v metroch štvorcových.
Type of geometry shall be GM_Surface or GM_MultiSurfaceTypom geometrie je GM_Surface alebo GM_MultiSurface.
6.1.4.   Cadastral Zoning (CadastralZoning)6.1.4.   Katastrálne rozdelenie na zóny (CadastralZoning)
Intermediary areas used in order to divide national territory into cadastral parcels.Medziľahlé oblasti používané v záujme rozdelenia štátneho územia na katastrálne parcely.
Attributes of the spatial object type CadastralZoningAtribúty typu priestorových objektov CadastralZoning
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
estimatedAccuracy | The estimated absolute positional accuracy of cadastral parcels within the cadastral zoning in the used INSPIRE coordinate reference system. Absolute positional accuracy is the mean value of the positional uncertainties for a set of positions, where the positional uncertainties are the distance between a measured position and what is considered as the corresponding true position. | Length | voidableestimatedAccuracy | Odhadnutá absolútna polohová presnosť katastrálnych parciel v rámci katastrálneho rozdelenia na zóny v súradnicovom referenčnom systéme používanom v INSPIRE. Absolútna polohová presnosť je stredná hodnota polohových nepresností pre súbor polôh, pričom polohové nepresnosti sú vzdialenosťou medzi meranou polohou a tým, čo sa považuje za zodpovedajúcu skutočnú polohu. | Length | voidable
geometry | Geometry of the cadastral zoning. | GM_MultiSurface |  geometry | Geometria katastrálneho rozdelenia na zóny. | GM_MultiSurface |  
inspireId | External object identifier of spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
label | Text commonly used to display the cadastral zoning identification. | CharacterString |  label | Text bežne používaný na zobrazenie identifikácie katastrálneho rozdelenia na zóny. | CharacterString |  
level | Level of the cadastral zoning in the national cadastral hierarchy. | CadastralZoningLevelValue | voidablelevel | Úroveň katastrálneho rozdelenia na zóny vo vnútroštátnej katastrálnej hierarchii. | CadastralZoningLevelValue | voidable
levelName | Name of the level of the cadastral zoning in the national cadastral hierarchy, in at least one official language of the European Union. | LocalisedCharacterString | voidablelevelName | Názov úrovne katastrálneho rozdelenia na zóny vo vnútroštátnej katastrálnej hierarchii aspoň v jednom úradnom jazyku Európskej únie. | LocalisedCharacterString | voidable
name | Name of the cadastral zoning. | GeographicalName | voidablename | Názov katastrálneho rozdelenia na zóny. | GeographicalName | voidable
nationalCadastalZoningReference | Thematic identifier at national level, generally the full national code of the cadastral zoning. | CharacterString |  nationalCadastalZoningReference | Tematický identifikátor na vnútroštátnej úrovni, vo všeobecnosti úplný vnútroštátny kód katastrálneho rozdelenia na zóny. | CharacterString |  
originalMapScaleDenominator | The denominator in the scale of the original paper map (if any) to whose extent the cadastral zoning corresponds. | Integer | voidableoriginalMapScaleDenominator | Mierkové číslo pôvodnej papierovej mapy (ak existuje), ktorého rozsahu zodpovedá katastrálne rozdelenie na zóny. | Integer | voidable
referencePoint | A point within the cadastral zoning. | GM_Point | voidablereferencePoint | Bod v rámci katastrálneho rozdelenia na zóny. | GM_Point | voidable
validFrom | Official date and time the cadastral zoning was/will be legally established. | DateTime | voidablevalidFrom | Oficiálny dátum a čas, keď katastrálne rozdelenie na zóny bolo/bude právne zriadené. | DateTime | voidable
validTo | Date and time at which the cadastral zoning legally ceased/will cease to be used. | DateTime | voidablevalidTo | Dátum a čas, keď sa katastrálne rozdelenie na zóny právne prestalo/prestane používať. | DateTime | voidable
Association roles of the spatial object type CadastralZoningAsociačné roly typu priestorových objektov CadastralZoning
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
upperLevelUnit | The next upper level cadastral zoning containing this cadastral zoning. | CadastralZoning | voidableupperLevelUnit | Nasledujúca horná úroveň katastrálneho rozdelenia na zóny zahŕňajúca toto katastrálne rozdelenie na zóny. | CadastralZoning | voidable
Constraints of the spatial object type CadastralZoningObmedzenia typu priestorových objektov CadastralZoning
Value of estimatedAccuracy shall be given in meters.Hodnota estimatedAccuracy sa uvádza v metroch.
A lower level cadastral zoning shall be part of an upper level zoning.Katastrálne rozdelenie na zóny nižšej úrovne je súčasťou rozdelenia na zóny vyššej úrovne.
6.2.   Code Lists6.2.   Zoznamy kódov
6.2.1.   Cadastral Zoning Level (CadastralZoningLevelValue)6.2.1.   Úroveň katastrálneho rozdelenia na zóny (CadastralZoningLevelValue)
Levels of hierarchy of the cadastral zonings.Úrovne hierarchie katastrálneho rozdelenia na zóny.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
6.3   Theme-specific Requirements6.3.   Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy
6.3.1.   Geometry Representation6.3.1.   Geometrická reprezentácia
1. | The value domain of spatial properties defined in this Section is not restricted to the Simple Feature spatial schema as defined by EN ISO 19125-1.1. | Doména hodnôt priestorových vlastností definovaná v tomto oddiele nie je obmedzená na priestorovú schému jednoduchých objektov vymedzenú v norme EN ISO 19125-1.
2. | If cadastral boundaries are provided, the cadastral boundaries corresponding to the outline of a cadastral parcel shall form closed ring(s).2. | Ak sú ustanovené katastrálne hranice, katastrálne hranice zodpovedajúce vymedzeniu katastrálnej parcely tvoria uzatvorený(-é) okruh(-y).
6.3.2.   Modelling of object references6.3.2.   Modelovanie odkazov na objekt
All instances of the spatial object type CadastralParcel shall carry as a thematic identifier the attribute nationalCadastralReference. This attribute must enable users to make the link with rights, owners and other cadastral information in national cadastral registers or equivalent.Všetky výskyty typu priestorových objektov CadastralParcel majú ako tematický identifikátor atribút nationalCadastralReference. Tento atribút musí používateľom umožniť prepojenie s právami, vlastníkmi a inými katastrálnymi informáciami v štátnych katastroch nehnuteľností alebo rovnocenných registroch.
6.3.3.   Coordinate Reference Systems6.3.3.   Súradnicové referenčné systémy
If data related to the spatial data theme Cadastral Parcels are made available in plane coordinates using the Lambert Conformal Conic projection, they shall also be made available in at least one other of the coordinate reference systems specified in sections 1.3.1, 1.3.2 and 1.3.3.Ak sú údaje týkajúce sa témy priestorových údajov Katastrálne parcely sprístupnené v rovinných súradniciach s použitím Lambertovej konformnej kónickej projekcie, sprístupnia sa aj v aspoň jednom z ďalších súradnicových referenčných systémov uvedených v oddieloch 1.3.1, 1.3.2 a 1.3.3.
6.4.   Portrayal Rules6.4.   Pravidlá zobrazenia
6.4.1.   Layers6.4.1.   Vrstvy
Layer for the spatial data theme Cadastral ParcelsVrstva pre tému priestorových údajov Katastrálne parcely
Layer Name | Layer Title | Spatial object typeNázov vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ priestorového objektu
CP.CadastralParcel | Cadastral Parcel | CadastralParcelCP.CadastralParcel | Katastrálna parcela | CadastralParcel
CP.CadastralZoning | Cadastral Zoning | CadastralZoningCP.CadastralZoning | Katastrálne rozdelenie na zóny | CadastralZoning
CP.CadastralBoundary | Cadastral Boundary | CadastralBoundaryCP.CadastralBoundary | Katastrálna hranica | CadastralBoundary
7.   TRANSPORT NETWORKS7.   DOPRAVNÉ SIETE
7.1.   Definitions7.1.   Vymedzenie pojmov
In addition to the definitions set out in Article 2, the following definitions shall apply:Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:
— | ‘aerodrome reference point’ means the designated geographical location of an aerodrome, located near the initial or planned geometric centre of the aerodrome and normally remaining where originally established,— | „referenčný bod letiska“ znamená určenú zemepisnú polohu letiska, ktorá sa nachádza blízko počiatočného alebo plánovaného geometrického stredu letiska a obvykle zostáva tam, kde bola pôvodne ustanovená,
— | ‘airport/heliport’ means a defined area on land or water (including any buildings, installations and equipment) intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface movement of aircraft/helicopters,— | „letisko/vrtuľníkové letisko“ znamená určený priestor na pevnine alebo na vode (vrátane akýchkoľvek budov, zariadení a vybavenia), ktorý sa má úplne alebo čiastočne používať na prílet a odlet lietadiel/vrtuľníkov, ako aj na ich pohyb po zemi,
— | ‘deep water route’ means a route in a designated area within defined limits which has been accurately surveyed for clearance of sea bottom and submerged obstacles to a minimum indicated depth of water,— | „trasa v hlbokej vode“ znamená trasu v určenej oblasti v rámci definovaných obmedzení, ktorá bola predmetom presných meraní, aby sa zistila výška vody od morského dna a prekážok pod vodou k minimálnej uvedenej hĺbke vody,
— | ‘inter-modal connection’ means a connection between two elements in different transport networks that use a different transport mode, giving the possibility to change transported media (people, goods, etc) from one transport mode to another,— | „intermodálne spojenie“ znamená spojenie medzi dvoma prvkami v rôznych dopravných sieťach používajúcich rôzne druhy dopravy, ktoré prepravovaným médiám (osobám, tovaru atď.) umožňujú zmeniť jeden druh dopravy za iný,
— | ‘linear element’ means a 1-dimensional object that serves as the axis along which linear referencing is performed,— | „lineárny prvok“ znamená jednorozmerný objekt slúžiaci ako os, pozdĺž ktorej sa uskutočňuje lineárne referencovanie,
— | ‘linear referencing’ means a specification of a location relative to a one-dimensional object as a measurement along (and optionally offset from) that element,— | „lineárne referencovanie“ znamená špecifikáciu miesta vzťahujúceho sa na jednorozmerný objekt ako meranie pozdĺž (a voliteľne posuv od) tohto prvku,
— | ‘navaid equipment’ means a physical navaid equipment placed on the Earth surface, like Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), localizer, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) etc., which help in guiding aircraft traffic safely through existing air routes,— | „navigačné zariadenie“ znamená materiálne navigačné zariadenie umiestnené na zemskom povrchu, ako je Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), smerový maják, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) atď., ktoré pomáha v bezpečnom navádzaní leteckej premávky na existujúcich letových trasách,
— | ‘object referencing’ means providing the spatial extent of an object by referring to an existing spatial object or collection of spatial objects,— | „referencovanie objektu“ znamená stanovenie priestorového rozsahu objektu uvedením odkazu na existujúci priestorový objekt alebo súbor priestorových objektov,
— | ‘railway yard’ means an area crossed by a number of parallel railway tracks (usually more than two) interconnected between them, which are used to stop trains in order to load / unload freight without interrupting the traffic of a main railway line,— | „nákladná stanica“ znamená oblasť, kde sa križujú súbežné, vzájomne prepojené železničné koľaje (obvykle viac ako dve), ktoré sa používajú na zastavenie vlakov s cieľom nakládky/vykládky nákladu bez prerušenia premávky na hlavnej železničnej trati,
— | ‘significant point’ means a specified geographical location used to define an Air Traffic Service (ATS) route, the flight path of an aircraft or for other navigation/ATS purposes.— | „významný bod“ znamená určené geografické miesto používané na vymedzenie trate Air Traffic Service (ATS), letovej trasy lietadla alebo na iné navigačné účely/účely ATS.
7.2.   Structure of the Spatial Data Theme Transport Networks7.2.   Štruktúra témy priestorových údajov Dopravné siete
The types specified for the spatial data theme transport networks are structured in the following packages:Typy uvedené pre tému priestorových údajov Dopravné siete sú štruktúrované v týchto balíkoch:
— | Common Transport Elements— | Spoločné dopravné prvky
— | Air Transport Network— | Sieť leteckej dopravy
— | Cable Transport Network— | Sieť lanovej dopravy
— | Railway Transport Network— | Železničná dopravná sieť
— | Road Transport Network— | Cestná dopravná sieť
— | Water Transport Network— | Sieť vodnej dopravy
7.3.   Common Transport Elements7.3.   Spoločné dopravné prvky
7.3.1.   Spatial Object Types7.3.1.   Typy priestorových objektov
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Common Transport Elements:Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú spoločných dopravných prvkov, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
— | Access Restriction— | Obmedzenie prístupu
— | Condition Of Facility— | Stav zariadenia
— | Maintenance Authority— | Orgán zodpovedný za údržbu
— | Marker Post— | Kilometrovník
— | Owner Authority— | Vlastnícka organizácia
— | Restriction for Vehicles— | Obmedzenie pre vozidlá
— | Traffic Flow Direction— | Smer dopravného prúdu
— | Transport Area— | Dopravná oblasť
— | Transport Link— | Dopravné spojenie
— | Transport Link Sequence— | Postupnosť dopravných spojení
— | Transport Link Set— | Súbor dopravných spojení
— | Transport Network— | Dopravná sieť
— | Transport Node— | Dopravný uzol
— | Transport Object— | Dopravný objekt
— | Transport Point— | Dopravný bod
— | Transport Property— | Dopravná vlastnosť
— | Vertical Position— | Zvislá poloha
7.3.1.1.   Access Restriction (AccessRestriction)7.3.1.1.   Obmedzenie prístupu (AccessRestriction)
A restriction on the access to a transport element.Obmedzenie prístupu k dopravnému prvku.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type AccessRestrictionAtribúty typu priestorových objektov AccessRestriction
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
restriction | Nature of the access restriction. | AccessRestrictionValue |  restriction | Charakter obmedzenia prístupu. | AccessRestrictionValue |  
7.3.1.2.   Condition Of Facility (ConditionOfFacility)7.3.1.2.   Stav zariadenia (ConditionOfFacility)
State of a transport network element with regards to its completion and use.Stav prvku dopravnej siete s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type ConditionOfFacilityAtribúty typu priestorových objektov ConditionOfFacility
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
currentStatus | Current status value of a transport network element with regards to its completion and use. | ConditionOfFacilityValue |  currentStatus | Hodnota aktuálneho stavu prvku dopravnej siete s ohľadom na jeho dokončenie a používanie. | ConditionOfFacilityValue |  
7.3.1.3.   Maintenance Authority (MaintenanceAuthority)7.3.1.3.   Orgán zodpovedný za údržbu (MaintenanceAuthority)
The authority responsible for maintenance of the transport element.Orgán zodpovedný za údržbu dopravného prvku.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type MaintenanceAuthorityAtribúty typu priestorových objektov MaintenanceAuthority
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
authority | Identification of the maintenance authority. | CI_Citation |  authority | Identifikácia orgánu zodpovedného za údržbu. | CI_Citation |  
7.3.1.4.   Marker Post (MarkerPost)7.3.1.4.   Kilometrovník (MarkerPost)
Reference marker placed along a route in a transport network, mostly at regular intervals, indicating the distance from the beginning of the route, or some other reference point, to the point where the marker is located.Referenčná značka umiestnená pozdĺž trasy v dopravnej sieti, väčšinou v pravidelných odstupoch, ktorá označuje vzdialenosť od začiatku trasy alebo od nejakého iného referenčného bodu k bodu, kde je umiestnená značka.
This type is a sub-type of TransportPoint.Tento typ je subtypom TransportPoint.
Attributes of the spatial object type MarkerPostAtribúty typu priestorových objektov MarkerPost
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
location | Distance from the beginning of the route, or some other reference point, to the point where a marker post is located. | Distance |  location | Vzdialenosť od začiatku trasy alebo od nejakého iného referenčného bodu k bodu, kde je umiestnený kilometrovník. | Distance |  
Association roles of the spatial object type MarkerPostAsociačné roly typu priestorových objektov MarkerPost
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
route | Route in a transport network along which the marker post is placed. | TransportLinkSet | voidableroute | Trasa v dopravnej sieti, pozdĺž ktorej je umiestnený kilometrovník. | TransportLinkSet | voidable
7.3.1.5.   Owner Authority (OwnerAuthority)7.3.1.5.   Vlastnícka organizácia (OwnerAuthority)
The authority owning the transport element.Organizácia, ktorá vlastní dopravný prvok.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type OwnerAuthorityAtribúty typu priestorových objektov OwnerAuthority
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
authority | Identification of the owning authority. | CI_Citation |  authority | Identifikácia vlastníckej organizácie. | CI_Citation |  
7.3.1.6.   Restriction For Vehicles (RestrictionForVehicles)7.3.1.6.   Obmedzenie pre vozidlá (RestrictionForVehicles)
Restriction on vehicles on a transport element.Obmedzenia pre vozidlá na dopravnom prvku.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type RestrictionForVehiclesAtribúty typu priestorových objektov RestrictionForVehicles
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
measure | The measure for the restriction. | Measure |  measure | Opatrenie určené na obmedzenie. | Measure |  
restrictionType | The type of restriction. | RestrictionTypeValue |  restrictionType | Druh obmedzenia. | RestrictionTypeValue |  
7.3.1.7.   Traffic Flow Direction (TrafficFlowDirection)7.3.1.7.   Smer dopravného prúdu (TrafficFlowDirection)
Indicates the direction of the flow of traffic in relation to the direction of the transport link vector.Označuje smer dopravného prúdu vo vzťahu k smeru vektora dopravného spojenia.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type TrafficFlowDirectionAtribúty typu priestorových objektov TrafficFlowDirection
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
direction | Indicates the direction of the flow of traffic. | LinkDirectionValue |  direction | Označuje smer dopravného prúdu. | LinkDirectionValue |  
Constraints of the spatial object type TrafficFlowDirectionObmedzenia typu priestorových objektov TrafficFlowDirection
This property can only be associated with a spatial object of the type Link or LinkSequence.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom typu Link alebo LinkSequence.
7.3.1.8.   Transport Area (TransportArea)7.3.1.8.   Dopravná oblasť (TransportArea)
Surface that represents the spatial extent of an element of a transport network.Povrch, ktorý predstavuje priestorový rozsah prvku dopravnej siete.
This type is a sub-type of NetworkArea.Tento typ je subtypom NetworkArea.
This type is a sub-type of TransportObject.Tento typ je subtypom TransportObject.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type TransportAreaAtribúty typu priestorových objektov TransportArea
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
validFrom | The time when the transport area started to exist in the real world. | DateTime | voidablevalidFrom | Obdobie, keď dopravná oblasť začala existovať v reálnom svete. | DateTime | voidable
validTo | The time from which the transport area no longer exists in the real world. | DateTime | voidablevalidTo | Obdobie, od ktorého dopravná oblasť už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable
Constraints of the spatial object type TransportAreaObmedzenia typu priestorových objektov TransportArea
All transport areas have an external object identifier.Všetky dopravné oblasti majú externý objektový identifikátor.
7.3.1.9.   Transport Link (TransportLink)7.3.1.9.   Dopravné spojenie (TransportLink)
A linear spatial object that describes the geometry and connectivity of a transport network between two points in the network.Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu dopravnej siete medzi dvoma bodmi v sieti.
This type is a sub-type of Link.Tento typ je subtypom Link.
This type is a sub-type of TransportObject.Tento typ je subtypom TransportObject.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type TransportLinkAtribúty typu priestorových objektov TransportLink
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
validFrom | The time when the transport link started to exist in the real world. | DateTime | voidablevalidFrom | Obdobie, keď dopravné spojenie začalo existovať v reálnom svete. | DateTime | voidable
validTo | The time from which the transport link no longer exists in the real world. | DateTime | voidablevalidTo | Obdobie, od ktorého dopravné spojenie už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable
Constraints of the spatial object type TransportLinkObmedzenia typu priestorových objektov TransportLink
All transport links have an external object identifier.Všetky dopravné spojenia majú externý objektový identifikátor.
7.3.1.10.   Transport Link Sequence (TransportLinkSequence)7.3.1.10.   Postupnosť dopravných spojení (TransportLinkSequence)
A linear spatial object, composed of an ordered collection of transport links, which represents a continuous path in the transport network without any branches. The element has a defined beginning and end and every position on the transport link sequence is identifiable with one single parameter such as length. It describes an element of the transport network, characterized by one or more thematical identifiers and/or properties.Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru dopravných spojení, ktorý predstavuje súvislú cestu v dopravnej sieti bez akýchkoľvek odbočiek. Prvok má vymedzený začiatok a koniec a každá poloha v postupnosti dopravného spojenia je identifikovateľná jediným parametrom, napríklad dĺžkou. Opisuje prvok dopravnej siete charakterizovaný jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.
This type is a sub-type of LinkSequence.Tento typ je subtypom LinkSequence.
This type is a sub-type of TransportObject.Tento typ je subtypom TransportObject.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type TransportLinkSequenceAtribúty typu priestorových objektov TransportLinkSequence
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
validFrom | The time when the transport link sequence started to exist in the real world. | DateTime | voidablevalidFrom | Obdobie, keď postupnosť dopravného spojenia začala existovať v reálnom svete. | DateTime | voidable
validTo | The time from which the transport link sequence no longer exists in the real world. | DateTime | voidablevalidTo | Obdobie, od ktorého postupnosť dopravného spojenia už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable
Constraints of the spatial object type TransportLinkSequenceObmedzenia typu priestorových objektov TransportLinkSequence
A transport link sequence must be composed of transport links that all belong to the same transport network.Postupnosť dopravných spojení sa musí skladať z dopravných spojení, z ktorých všetky patria do tej istej dopravnej siete.
All transport link sequences have an external object identifier.Všetky postupnosti dopravných spojení majú externý objektový identifikátor.
7.3.1.11.   Transport Link Set (TransportLinkSet)7.3.1.11.   Súbor dopravných spojení (TransportLinkSet)
A collection of transport link sequences and or individual transport links that has a specific function or significance in a transport network.Súbor postupností dopravných spojení a/alebo jednotlivých dopravných spojení, ktoré majú špecifickú funkciu alebo význam v dopravnej sieti.
This type is a sub-type of LinkSet.Tento typ je subtypom LinkSet.
This type is a sub-type of TransportObject.Tento typ je subtypom TransportObject.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type TransportLinkSetAtribúty typu priestorových objektov TransportLinkSet
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
validFrom | The time when the transport link set started to exist in the real world. | DateTime | voidablevalidFrom | Obdobie, keď súbor dopravných spojení začal existovať v reálnom svete. | DateTime | voidable
validTo | The time from which the transport link set no longer exists in the real world. | DateTime | voidablevalidTo | Obdobie, od ktorého súbor dopravných spojení už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable
Association roles of the spatial object type TransportLinkSetAsociačné roly typu priestorových objektov TransportLinkSet
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
post | Marker post along a route in a transport network. | MarkerPost | voidablepost | Kilometrovník pozdĺž trasy v dopravnej sieti. | MarkerPost | voidable
Constraints of the spatial object type TransportLinkSetObmedzenia typu priestorových objektov TransportLinkSet
A transport link set must be composed of transport links and or transport link sequences that all belong to the same transport network.Súbor dopravných spojení sa musí skladať z dopravných spojení a/alebo postupností dopravných spojení, z ktorých všetky patria do tej istej dopravnej siete.
All transport link sets have an external object identifier.Všetky súbory dopravných spojení majú externý objektový identifikátor.
7.3.1.12.   Transport Network (TransportNetwork)7.3.1.12.   Dopravná sieť (TransportNetwork)
Collection of network elements that belong to a single mode of transport.Súbor prvkov siete, ktoré patria k jednému druhu dopravy.
This type is a sub-type of Network.Tento typ je subtypom Network.
Attributes of the spatial object type TransportNetworkAtribúty typu priestorových objektov TransportNetwork
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
typeOfTransport | Type of transport network, based on the type of infrastructure the network uses. | TransportTypeValue |  typeOfTransport | Druh dopravnej siete vychádzajúci z druhu infraštruktúry, ktorú sieť používa. | TransportTypeValue |  
7.3.1.13.   Transport Node (TransportNode)7.3.1.13.   Dopravný uzol (TransportNode)
A point spatial object which is used for connectivity.Bod priestorového objektu, ktorý sa používa na účely konektivity.
This type is a sub-type of Node.Tento typ je subtypom Node.
This type is a sub-type of TransportObject.Tento typ je subtypom TransportObject.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type TransportNodeAtribúty typu priestorových objektov TransportNode
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
validFrom | The time when the transport node started to exist in the real world. | DateTime | voidablevalidFrom | Obdobie, keď dopravný uzol začal existovať v reálnom svete. | DateTime | voidable
validTo | The time from which the transport node no longer exists in the real world. | DateTime | voidablevalidTo | Obdobie, od ktorého dopravný uzol už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable
Constraints of the spatial object type TransportNodeObmedzenia typu priestorových objektov TransportNode
All transport nodes have an external object identifier.Všetky dopravné uzly majú externý objektový identifikátor.
7.3.1.14.   Transport Object (TransportObject)7.3.1.14.   Dopravný objekt (TransportObject)
An identity base for transport network objects in the real world.Základ identity pre objekty dopravnej siete v reálnom svete.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type TransportObjectAtribúty typu priestorových objektov TransportObject
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
geographicalName | A geographical name that is used to identify the transport network object in the real world. It provides a ‘key’ for implicitly associating different representations of the object. | GeographicalName | voidablegeographicalName | Zemepisný názov používaný na identifikáciu objektov dopravnej siete v reálnom svete. Poskytuje „kľúč“ na implicitnú asociáciu rôznych reprezentácií objektu. | GeographicalName | voidable
7.3.1.15.   Transport Point (TransportPoint)7.3.1.15.   Dopravný bod (TransportPoint)
A point spatial object - which is not a node - that represents the position of an element of a transport network.Priestorový objekt bodu – ktorý nie je uzlom – a predstavuje polohu prvku dopravnej siete.
This type is a sub-type of NetworkElement.Tento typ je subtypom NetworkElement.
This type is a sub-type of TransportObject.Tento typ je subtypom TransportObject.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type TransportPointAtribúty typu priestorových objektov TransportPoint
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
geometry | The location of the transport point. | GM_Point |  geometry | Umiestnenie dopravného bodu. | GM_Point |  
validFrom | The time when the transport point started to exist in the real world. | DateTime | voidablevalidFrom | Obdobie, keď dopravný bod začal existovať v reálnom svete. | DateTime | voidable
validTo | The time from which the transport point no longer exists in the real world. | DateTime | voidablevalidTo | Obdobie, od ktorého dopravný bod už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable
Constraints of the spatial object type TransportPointObmedzenia typu priestorových objektov TransportPoint
All transport points have an external object identifier.Všetky dopravné body majú externý objektový identifikátor.
7.3.1.16.   Transport Property (TransportProperty)7.3.1.16.   Dopravná vlastnosť (TransportProperty)
A reference to a property that falls upon the network. This property can apply to the whole of the network element it is associated with or - for linear spatial objects - be described using linear referencing.Odkaz na vlastnosť, ktorá sa vzťahuje na sieť. Táto vlastnosť sa môže vzťahovať na celý prvok siete, s ktorým je asociovaná, alebo – v prípade lineárnych priestorových objektov – môže byť opísaná s použitím lineárneho referencovania.
This type is a sub-type of NetworkProperty.Tento typ je subtypom NetworkProperty.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type TransportPropertyAtribúty typu priestorových objektov TransportProperty
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
validFrom | The time when the transport property started to exist in the real world. | DateTime | voidablevalidFrom | Obdobie, keď dopravná vlastnosť začala existovať v reálnom svete. | DateTime | voidable
validTo | The time from which the transport property no longer exists in the real world. | DateTime | voidablevalidTo | Obdobie, od ktorého dopravná vlastnosť už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidable
Constraints of the spatial object type TransportPropertyObmedzenia typu priestorových objektov TransportProperty
All transport properties have an external object identifier.Všetky dopravné vlastnosti majú externý objektový identifikátor.
7.3.1.17.   Vertical Position (VerticalPosition)7.3.1.17.   Zvislá poloha (VerticalPositionValue)
Vertical level relative to other transport network elements.Zvislá úroveň vo vzťahu k iným prvkom dopravnej siete.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type VerticalPositionAtribúty typu priestorových objektov VerticalPosition
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
verticalPosition | Relative vertical position of the transport element. | VerticalPositionValue |  verticalPosition | Relatívna zvislá poloha dopravného prvku. | VerticalPositionValue |  
7.3.2.   Enumerations7.3.2.   Enumerácie
7.3.2.1.   Transport Type (TransportTypeValue)7.3.2.1.   Druh dopravy (TransportTypeValue)
Possible types of transport networks.Možné druhy dopravných sietí.
Allowed values for the enumeration TransportTypeValuePrípustné hodnoty pre enumeráciu TransportTypeValue
Value | DefinitionHodnota | Definícia
air | The transport network consists of transport by air.air | Dopravnú sieť tvorí letecká doprava.
cable | The transport network consists of transport by cable.cable | Dopravnú sieť tvorí lanová doprava.
rail | The transport network consists of transport by rail.rail | Dopravnú sieť tvorí železničná doprava.
road | The transport network consists of transport by road.road | Dopravnú sieť tvorí cestná doprava.
water | The transport network consists of transport by water.water | Dopravnú sieť tvorí vodná doprava.
7.3.3.   Code Lists7.3.3.   Zoznamy kódov
7.3.3.1.   Access Restriction (AccessRestrictionValue)7.3.3.1.   Obmedzenie prístupu (AccessRestrictionValue)
Types of access restrictions for a transport element.Druhy obmedzení prístupu pre dopravný prvok.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.3.3.2.   Restriction Type (RestrictionTypeValue)7.3.3.2.   Druh obmedzenia (RestrictionTypeValue)
Possible restrictions on vehicles that can access a transport element.Možné obmedzenia pre vozidlá, ktoré môžu mať prístup k dopravnému prvku.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.4.   Air Transport Network7.4.   Sieť leteckej dopravy
7.4.1.   Spatial Object Types7.4.1.   Typy priestorových objektov
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Air Transport Network:Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú leteckej dopravnej siete, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
— | Aerodrome Area— | Oblasť letiska
— | Aerodrome Category— | Kategória letiska
— | Aerodrome Node— | Uzol letiska
— | Aerodrome Type— | Typ letiska
— | Air Link— | Letecké spojenie
— | Air Link Sequence— | Postupnosť leteckých spojení
— | Air Node— | Letecký uzol
— | Air Route— | Letová trasa
— | Air Route Link— | Spojenie letových trás
— | Airspace Area— | Oblasť vzdušného priestoru
— | Apron Area— | Oblasť odbavovacej plochy
— | Condition of Air Facility— | Stav leteckého zariadenia
— | Designated Point— | Určený bod
— | Element Length— | Dĺžka prvku
— | Element Width— | Šírka prvku
— | Field Elevation— | Nadmorská výška letiska
— | Instrument Approach Procedure— | Postup priblíženia podľa prístrojov
— | Lower Altitude Limit— | Dolná medzná hodnota absolútnej výšky
— | Navaid— | Navigačný prostriedok
— | Procedure Link— | Spojenie postupov
— | Runway Area— | Oblasť vzletovej a pristávacej dráhy
— | Runway Centreline Point— | Bod osi vzletovej a pristávacej dráhy
— | Standard Instrument Arrival— | Štandardný prílet podľa prístrojov
— | Standard Instrument Departure— | Štandardný odlet podľa prístrojov
— | Surface Composition— | Zloženie povrchu
— | Taxiway Area— | Oblasť rolovacej dráhy
— | Touch Down Lift Off Area— | Oblasť dotyku so zemou a vzletu
— | Upper Altitude Limit— | Horná medzná hodnota absolútnej výšky
— | Use Restriction— | Obmedzenie používania
7.4.1.1.   Aerodrome Area (AerodromeArea)7.4.1.1.   Oblasť letiska (AerodromeArea)
A defined area on land or water (including any buildings, installations and equipment) intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface movement of aircraft and/or helicopters.Určený priestor na pevnine alebo na vode (vrátane všetkých budov, zariadení a vybavenia), ktorý sa má úplne alebo čiastočne používať na prílet a odlet lietadiel a/alebo vrtuľníkov, ako aj na ich pohyb po zemi.
This type is a sub-type of TransportArea.Tento typ je subtypom TransportArea.
7.4.1.2.   Aerodrome Category (AerodromeCategory)7.4.1.2.   Kategória letiska (AerodromeCategory)
Aerodrome category concerning the scope and importance of the air traffic services offered from and to it.Kategória letiska týkajúca sa rozsahu a dôležitosti letových prevádzkových služieb ponúkaných pri odlete z tohto letiska a prílete na toto letisko.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type AerodromeCategoryAtribúty typu priestorových objektov AerodromeCategory
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
aerodromeCategory | Value which indicates the category of an aerodrome. | AerodromeCategoryValue |  aerodromeCategory | Hodnota, ktorá označuje kategóriu letiska. | AerodromeCategoryValue |  
Constraints of the spatial object type AerodromeCategoryObmedzenia typu priestorových objektov AerodromeCategory
This property can only be associated with a spatial object that is an Aerodrome Node or an Aerodrome Area.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je Aerodrome Node alebo Aerodrome Area.
7.4.1.3.   Aerodrome Node (AerodromeNode)7.4.1.3.   Uzol letiska (AerodromeNode)
Node located at the aerodrome reference point of an airport/heliport, which is used to represent it in a simplified way.Uzol nachádzajúci sa v letiskovom referenčnom bode letiska/vrtuľníkového letiska, ktorý sa používa na jeho zjednodušenú reprezentáciu.
This type is a sub-type of AirNode.Tento typ je subtypom AirNode.
Attributes of the spatial object type AerodromeNodeAtribúty typu priestorových objektov AerodromeNode
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
designatorIATA | The three letter IATA designator of the aerodrome (airport/heliport). | CharacterString | voidabledesignatorIATA | Trojmiestny alfabetický kód letiska (letiska/vrtuľníkového letiska) IATA. | CharacterString | voidable
locationIndicatorICAO | The four letter ICAO location indicator of the aerodrome (airport/heliport), as listed in ICAO DOC 7910. | CharacterString | voidablelocationIndicatorICAO | Štvormiestny alfabetický identifikačný kód letiska (letiska/vrtuľníkového letiska) ICAO uvedený v DOC 7910 ICAO. | CharacterString | voidable
Association roles of the spatial object type AerodromeNodeAsociačné roly typu priestorových objektov AerodromeNode
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
controlTowers | The set of control towers belonging to an aerodrome (airport/heliport). | Type to be specified in the spatial data theme Buildings | voidablecontrolTowers | Komplex riadiacich veží, ktoré patria k letisku (letisku/vrtuľníkovému letisku). | Typ, ktorý sa má špecifikovať v téme priestorových údajov Stavby. | voidable
7.4.1.4.   Aerodrome Type (AerodromeType)7.4.1.4.   Typ letiska (AerodromeType)
A code specifying the type of aerodrome.Kód, ktorý špecifikuje typ letiska.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type AerodromeTypeAtribúty typu priestorových objektov AerodromeType
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
aerodromeType | The type of aerodrome. | AerodromeTypeValue |  aerodromeType | Typ letiska. | AerodromeTypeValue |  
Constraints of the spatial object type AerodromeTypeObmedzenia typu priestorových objektov AerodromeType
This property can only be associated with a spatial object that is an Aerodrome Node or Aerodrome Area.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je uzol letiska alebo oblasť letiska.
7.4.1.5.   Air Link (AirLink)7.4.1.5.   Letecké spojenie (AirLink)
A linear spatial object that describes the geometry and connectivity of the air network between two points in the network.Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu leteckej dopravnej siete medzi dvoma bodmi v sieti.
This type is a sub-type of TransportLink.Tento typ je subtypom TransportLink.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
7.4.1.6.   Air Link Sequence (AirLinkSequence)7.4.1.6.   Postupnosť leteckých spojení (AirLinkSequence)
A linear spatial object, composed of an ordered collection of air links, which represents a continuous path in the air network without any branches.Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru leteckých spojení, ktorý predstavuje súvislú cestu v leteckej sieti bez akýchkoľvek odbočiek.
This type is a sub-type of TransportLinkSequence.Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.
7.4.1.7.   Air Node (AirNode)7.4.1.7.   Letecký uzol (AirNode)
A node which occurs in an air network.Uzol, ktorý sa vyskytuje v leteckej sieti.
This type is a sub-type of TransportNode.Tento typ je subtypom TransportNode.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type AirNodeAtribúty typu priestorových objektov AirNode
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
significantPoint | Attribute which indicates whether the air node is or is not a significant point. | Boolean |  significantPoint | Atribút, ktorý označuje, či je letecký uzol dôležitým bodom alebo nie. | Boolean |  
7.4.1.8.   Air Route (AirRoute)7.4.1.8.   Letová trasa (AirRoute)
A specified route designed for channelling the flow of traffic as necessary for the provision of air traffic services, from the end of the take-off and initial climb phase to the commencement of the approach and landing phase.Špecifikovaná trasa určená na usmerňovanie prúdu dopravy podľa potrieb poskytovania letových prevádzkových služieb od ukončenia vzletu a počiatočnej fázy stúpania do začatia priblíženia a fázy pristátia.
This type is a sub-type of TransportLinkSet.Tento typ je subtypom TransportLinkSet.
Attributes of the spatial object type AirRouteAtribúty typu priestorových objektov AirRoute
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
airRouteType | Route classification. | AirRouteTypeValue | voidableairRouteType | Klasifikácia trás. | AirRouteTypeValue | voidable
designator | Code or designator that identifies an Air Route. | CharacterString | voidabledesignator | Kód alebo znak, ktorý označuje letovú trasu. | CharacterString | voidable
7.4.1.9.   Air Route Link (AirRouteLink)7.4.1.9.   Spojenie letových trás (AirRouteLink)
A portion of a route to be flown usually without an intermediate stop, as defined by two consecutive significant points.Časť trasy, ktorá sa má preletieť obvykle bez medzipristátia, vymedzená dvomi po sebe nasledujúcimi významnými bodmi.
This type is a sub-type of AirLink.Tento typ je subtypom AirLink.
Attributes of the spatial object type AirRouteLinkAtribúty typu priestorových objektov AirRouteLink
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
airRouteLinkClass | The class or type of an air route link. | AirRouteLinkClassValue | voidableairRouteLinkClass | Trieda alebo typ spojenia letových trás. | AirRouteLinkClassValue | voidable
7.4.1.10.   Airspace Area (AirspaceArea)7.4.1.10.   Oblasť vzdušného priestoru (AirspaceArea)
A defined volume in the air, described as horizontal projection with vertical limits.Vymedzený rozsah vo vzduchu charakterizovaný ako vodorovná projekcia so zvislými hranicami.
This type is a sub-type of TransportArea.Tento typ je subtypom TransportArea.
Attributes of the spatial object type AirspaceAreaAtribúty typu priestorových objektov AirspaceArea
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
AirspaceAreaType | A code indicating the general structure or characteristics of a particular airspace. | AirspaceAreaTypeValue |  AirspaceAreaType | Kód označujúci všeobecnú štruktúru alebo charakteristiku konkrétneho vzdušného priestoru. | AirspaceAreaTypeValue |  
7.4.1.11.   Apron Area (ApronArea)7.4.1.11.   Oblasť odbavovacej plochy (ApronArea)
A defined area, on a land aerodrome/heliport, intended to accommodate aircraft/helicopters for purposes of loading and unloading passengers, mail or cargo, and for fuelling, parking or maintenance.Vymedzená oblasť na pozemnom letisku/vrtuľníkovom letisku určená pre lietadlá/vrtuľníky na účely nastupovania alebo vystupovania cestujúcich a nakladania alebo vykladania pošty alebo nákladu, zásobenie palivom, parkovanie alebo údržbu.
This type is a sub-type of TransportArea.Tento typ je subtypom TransportArea.
7.4.1.12.   Condition Of Air Facility (ConditionOfAirFacility)7.4.1.12.   Stav leteckého zariadenia (ConditionOfAirFacility)
State of an air transport network element with regards to its completion and use.Stav prvku leteckej dopravnej siete s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.
This type is a sub-type of ConditionOfFacility.Tento typ je subtypom ConditionOfFacility.
Constraints of the spatial object type ConditionOfAirFacilityObmedzenia typu priestorových objektov ConditionOfAirFacility
This property can only be associated with a spatial object that is an Aerodrome Node, an Aerodrome Area or a Runway Area.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je uzol letiska, oblasť letiska alebo oblasť vzletovej a pristávacej dráhy.
7.4.1.13.   Designated Point (DesignatedPoint)7.4.1.13.   Určený bod (DesignatedPoint)
A geographical location not marked by the site of a radio navigation aid, used in defining an ATS route, the flight path of an aircraft or for other navigation or ATS purposes.Geografická poloha neoznačená miestom rádionavigačného zariadenia používané na vymedzenie trate ATS, dráhy letu lietadla alebo na iné navigačné účely/účely ATS.
This type is a sub-type of AirNode.Tento typ je subtypom AirNode.
Attributes of the spatial object type DesignatedPointAtribúty typu priestorových objektov DesignatedPoint
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
designator | The coded designator of the point. | CharacterString | voidabledesignator | Zakódovaný kód bodu. | CharacterString | voidable
7.4.1.14.   Element Length (ElementLength)7.4.1.14.   Dĺžka prvku (ElementLength)
The physical length of the element.Fyzická dĺžka prvku.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type ElementLengthAtribúty typu priestorových objektov ElementLength
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
length | The physical length of the element. | Measure |  length | Fyzická dĺžka prvku. | Measure |  
Constraints of the spatial object type ElementLengthObmedzenia typu priestorových objektov ElementLength
This property can only be associated with a spatial object that is a Runway Area, Taxiway Area or Touch Down Lift Off Area.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je oblasť vzletovej a pristávacej dráhy, oblasť rolovacej dráhy alebo oblasť dotyku so zemou a vzletu.
7.4.1.15.   Element Width (ElementWidth)7.4.1.15.   Šírka prvku (ElementWidth)
The physical width of the element.Fyzická šírka prvku.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type ElementWidthAtribúty typu priestorových objektov ElementWidth
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
width | The physical width of the element. | Measure |  width | Fyzická šírka prvku. | Measure |  
Constraints of the spatial object type ElementWidthObmedzenia typu priestorových objektov ElementWidth
This property can only be associated with a spatial object that is a Runway Area, Taxiway Area or Touch Down Lift Off Area.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je oblasť vzletovej a pristávacej dráhy, oblasť rolovacej dráhy alebo oblasť dotyku so zemou a vzletu.
7.4.1.16.   Field Elevation (FieldElevation)7.4.1.16.   Nadmorská výška letiska (FieldElevation)
The aerodrome elevation as the vertical distance between the highest point of the landing area of an aerodrome and mean sea level.Nadmorská výška letiska ako zvislá vzdialenosť medzi najvyšším bodom vzletového a pristávacieho priestoru letiska a strednou hladinou mora.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type FieldElevationAtribúty typu priestorových objektov FieldElevation
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
altitude | Value of the field altitude. | Measure |  altitude | Hodnota nadmorskej výšky. | Measure |  
Constraints of the spatial object type FieldElevationObmedzenia typu priestorových objektov FieldElevation
This property can only be associated with a spatial object that is an Aerodrome Node or Aerodrome Area.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je uzol letiska alebo oblasť letiska.
7.4.1.17.   Instrument Approach Procedure (InstrumentApproachProcedure)7.4.1.17.   Postup priblíženia podľa prístrojov (InstrumentApproachProcedure)
A series of predetermined manoeuvres by reference to flight instruments with specified protection from obstacles from the initial approach fix, or where applicable, from the beginning of a defined arrival route to a point from which a landing can be completed and thereafter, if a landing is not completed, to a position at which holding or en route obstacle clearance criteria apply.Séria vopred určených letových obratov podľa letových prístrojov s ustanovenou ochranou pred prekážkami od začatia počiatočného priblíženia alebo prípadne od začiatku vymedzenej príletovej trasy do bodu, z ktorého možno uskutočniť pristátie, a pokiaľ sa pristátie neuskutoční, tak na miesto, na ktorom sa uplatňujú kritéria vyčkávania alebo nadmorskej výšky letu nad prekážkami na trati.
This type is a sub-type of ProcedureLink.Tento typ je subtypom ProcedureLink.
7.4.1.18.   Lower Altitude Limit (LowerAltitudeLimit)7.4.1.18.   Dolná medzná hodnota výšky (LowerAltitudeLimit)
Altitude that defines the lower limit of an air transport network object.Výška, ktorá vymedzuje dolnú medznú hodnotu objektu leteckej dopravnej siete.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type LowerAltitudeLimitAtribúty typu priestorových objektov LowerAltitudeLimit
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
altitude | Value of the altitude limit. | Measure |  altitude | Medzná hodnota absolútnej výšky. | Measure |  
Constraints of the spatial object type LowerAltitudeLimitObmedzenia typu priestorových objektov LowerAltitudeLimit
This property can only be associated with a spatial object that is an Air Route Link or Airspace Area.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je spojenie letových trás alebo oblasť vzdušného priestoru.
7.4.1.19.   Navaid (Navaid)7.4.1.19.   Navigačný prostriedok (Navaid)
One or more Navaid Equipments providing navigation services.Jeden alebo viaceré navigačné prostriedky zabezpečujúce navigačné služby.
This type is a sub-type of AirNode.Tento typ je subtypom AirNode.
Attributes of the spatial object type NavaidAtribúty typu priestorových objektov Navaid
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
designator | The coded identifier given to the navaid system. | CharacterString | voidabledesignator | Kódovaný identifikátor pridelený systému navigačných prostriedkov. | CharacterString | voidable
navaidType | Type of the navaid service. | NavaidTypeValue | voidablenavaidType | Druh navigačnej služby. | NavaidTypeValue | voidable
7.4.1.20.   Procedure Link (ProcedureLink)7.4.1.20.   Spojenie postupov (ProcedureLink)
A series of predetermined manoeuvres with specified protection from obstacles.Séria vopred určených letových obratov s ustanovenou ochranou pred prekážkami.
This type is a sub-type of AirLink.Tento typ je subtypom AirLink.
7.4.1.21.   Runway Area (RunwayArea)7.4.1.21.   Oblasť vzletovej a pristávacej dráhy (RunwayArea)
A defined rectangular area on a land aerodrome/heliport prepared for the landing and take-off of aircraft.Vymedzená obdĺžniková oblasť na pozemnom letisku/vrtuľníkovom letisku pripravená na pristávanie a vzlet lietadiel.
This type is a sub-type of TransportArea.Tento typ je subtypom TransportArea.
Attributes of the spatial object type RunwayAreaAtribúty typu priestorových objektov RunwayArea
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
designator | The full textual designator of the runway, used to uniquely identify it at an aerodrome/heliport which has more than one. | CharacterString | voidabledesignator | Úplný textový kód vzletovej a pristávacej dráhy používaný na jej jedinečnú identifikáciu na letisku/vrtuľníkovom letisku, ktoré má viac ako jednu vzletovú a pristávaciu dráhu. | CharacterString | voidable
runwayType | The type of runway, either runway for airplanes or final approach and take off area (FATO) for helicopters. | RunwayTypeValue | voidablerunwayType | Typ vzletovej a pristávacej dráhy, buď vzletová a pristávacia dráha pre lietadlá alebo priestor konečného priblíženia a vzletu (FATO) pre vrtuľníky. | RunwayTypeValue | voidable
7.4.1.22.   Runway Centreline Point (RunwayCentrelinePoint)7.4.1.22.   Bod osi vzletovej a pristávacej dráhy (RunwayCentrelinePoint)
An operationally significant position on the centreline of a runway direction.Prevádzkovo dôležitá poloha na osi smeru vzletovej a pristávacej dráhy.
This type is a sub-type of AirNode.Tento typ je subtypom AirNode.
Attributes of the spatial object type RunwayCentrelinePointAtribúty typu priestorových objektov RunwayCentrelinePoint
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
pointRole | The role of the point along the runway direction centreline. | PointRoleValue |  pointRole | Rola bodu pozdĺž osi smeru vzletovej a pristávacej dráhy. | PointRoleValue |  
7.4.1.23.   Standard Instrument Arrival (StandardInstrumentArrival)7.4.1.23.   Štandardný prílet podľa prístrojov (StandardInstrumentArrival)
A designated instrument flight rule (IFR) arrival route linking a significant point, normally on an ATS route, with a point from which a published instrument approach procedure can be commenced.Určená príletová trať podľa pravidiel pre let podľa prístrojov (IFR) spájajúca významný bod, obvykle na trati ATS, s bodom, z ktorého možno začať oznámený postup pre priblíženie podľa prístrojov.
This type is a sub-type of ProcedureLink.Tento typ je subtypom ProcedureLink.
Attributes of the spatial object type StandardInstrumentArrivalAtribúty typu priestorových objektov StandardInstrumentArrival
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
designator | The textual designator of the Standard Instrument Arrival. | CharacterString | voidabledesignator | Textový kód štandardného príletu podľa prístrojov. | CharacterString | voidable
7.4.1.24.   Standard Instrument Departure (StandardInstrumentDeparture)7.4.1.24.   Štandardný odlet podľa prístrojov (StandardInstrumentDeparture)
A designated instrument flight rule (IFR) departure route linking the aerodrome or a specific runway of the aerodrome with a specified significant point, normally on a designated ATS route, at which the en-route phase of a flight commences.Určená odletová trať podľa pravidiel pre let podľa prístrojov (IFR) spájajúca letisko alebo konkrétnu vzletovú a pristávaciu dráhu letiska so špecifikovaným významným bodom, obvykle na určenej trati ATS, v ktorom začína fáza traťového letu.
This type is a sub-type of ProcedureLink.Tento typ je subtypom ProcedureLink.
Attributes of the spatial object type StandardInstrumentDepartureAtribúty typu priestorových objektov StandardInstrumentDepartur
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
designator | The full textual designator of the Standard Instrument Departure. | CharacterString | voidabledesignator | Úplný textový kód štandardného odletu podľa prístrojov. | CharacterString | voidable
7.4.1.25.   Surface Composition (SurfaceComposition)7.4.1.25.   Zloženie povrchu (SurfaceComposition)
The composition of an aerodrome/heliport related surface.Zloženie povrchu v súvislosti s letiskom/vrtuľníkovým letiskom.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type SurfaceCompositionAtribúty typu priestorových objektov SurfaceComposition
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
surfaceComposition | A code indicating the composition of an aerodrome/heliport related surface. | SurfaceCompositionValue |  surfaceComposition | Kód, ktorý udáva zloženie povrchu v súvislosti s letiskom/ vrtuľníkovým letiskom. | SurfaceCompositionValue |  
Constraints of the spatial object type SurfaceCompositionObmedzenia typu priestorových objektov SurfaceComposition
This property can only be associated with a spatial object that is a Runway Area, Taxiway Area, Apron Area or Touch Down Lift Off Area.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je oblasť vzletovej a pristávacej dráhy, oblasť rolovacej dráhy, oblasť odbavovacej plochy alebo oblasť dotyku so zemou a vzletu.
7.4.1.26.   Taxiway Area (TaxiwayArea)7.4.1.26.   Oblasť rolovacej dráhy (TaxiwayArea)
A defined path at an aerodrome/heliport established for the taxiing of aircraft/helicopters and intended to provide a link between one part of the aerodrome and another.Vymedzená dráha na letisku/vrtuľníkovom letisku zriadená na rolovanie lietadiel/vrtuľníkov a určená na zaistenie spojenia medzi jednou časťou letiska a ďalšou.
This type is a sub-type of TransportArea.Tento typ je subtypom TransportArea.
Attributes of the spatial object type TaxiwayAreaAtribúty typu priestorových objektov TaxiwayArea
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
designator | The textual designator of the taxiway. | CharacterString | voidabledesignator | Textový kód rolovacej dráhy. | CharacterString | voidable
7.4.1.27.   Touch Down Lift Off Area (TouchDownLiftOff)7.4.1.27.   Oblasť dotyku so zemou a vzletu (TouchDownLiftOff)
A load bearing area on which a helicopter may touch down or lift-off.Nosná plocha, na ktorej sa vrtuľník môže dotknúť zeme alebo z ktorej môže vzlietnuť.
This type is a sub-type of AirNode.Tento typ je subtypom AirNode.
Attributes of the spatial object type TouchDownLiftOffAtribúty typu priestorových objektov TouchDownLiftOff
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
designator | The textual designator of the touch down and lift-off area. | CharacterString | voidabledesignator | Textový kód priestoru dotyku so zemou a vzletu. | CharacterString | voidable
7.4.1.28.   Upper Altitude Limit (UpperAltitudeLimit)7.4.1.28.   Horná medzná hodnota absolútnej výšky (UpperAltitudeLimit)
Altitude that defines the upper limit of an air transport network object.Absolútna výška, ktorá vymedzuje hornú medznú hodnotu objektu leteckej dopravnej siete.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type UpperAltitudeLimitAtribúty typu priestorových objektov UpperAltitudeLimit
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
altitude | Value of the altitude limit. | Measure |  altitude | Medzná hodnota absolútnej výšky. | Measure |  
Constraints of the spatial object type UpperAltitudeLimitObmedzenia typu priestorových objektov UpperAltitudeLimit
This property can only be associated with a spatial object that is an Air Route Link or Airspace Area.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je spojenie letových trás alebo oblasť vzdušného priestoru.
7.4.1.29.   Use Restriction (UseRestriction)7.4.1.29.   Obmedzenie používania (UseRestriction)
The restrictions to the use of an air network object.Obmedzenia používania objektu leteckej dopravnej siete.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type UseRestrictionAtribúty typu priestorových objektov UseRestriction
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
restriction | The type of use restriction for the air network object. | AirUseRestrictionValue |  restriction | Typ obmedzenia používania objektu leteckej dopravnej siete. | AirUseRestrictionValue |  
Constraints of the spatial object type UseRestrictionObmedzenia typu priestorových objektov UseRestriction
This property can only be associated with a spatial object that is an Air Route, Air Link (or specialized Air Link), Air Node (or specialized Air Node) or Aerodrome Area.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je letová trasa, letecké spojenie (alebo špecializované letecké spojenie), letecký uzol (alebo špecializovaný letecký uzol) alebo oblasť letiska.
7.4.2.   Code Lists7.4.2.   Zoznamy kódov
7.4.2.1.   Aerodrome Category (AerodromeCategoryValue)7.4.2.1.   Kategória letiska (AerodromeCategoryValue)
Aerodrome possible categories concerning the scope and importance of the air traffic services offered from and to it.Možné kategórie letísk týkajúce sa rozsahu a dôležitosti letových prevádzkových služieb ponúkaných pri odlete z tohto letiska a prílete na toto letisko.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.4.2.2.   Aerodrome Type (AerodromeTypeValue)7.4.2.2.   Typ letiska (AerodromeTypeValue)
A code specifying whether a particular entity occurrence is an Aerodrome or a Heliport.Kód, ktorý určuje, či výskyt konkrétnej entity je letisko alebo vrtuľníkové letisko.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.4.2.3.   Air Route Link Class (AirRouteLinkClassValue)7.4.2.3.   Trieda spojení letových trás (AirRouteLinkClassValue)
The type of the route from the navigation point of view.Typ trasy z hľadiska navigácie.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.4.2.4.   Air Route Type (AirRouteTypeValue)7.4.2.4.   Typ letovej trasy (AirRouteTypeValue)
The route classification as ATS route or North Atlantic Tracks.Klasifikácia trasy ako trasy ATS alebo trate NAT (trate nad severným Atlantikom).
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.4.2.5.   Air Use Restriction (AirUseRestrictionValue)7.4.2.5.   Obmedzenie používania v leteckej doprave (AirUseRestrictionValue)
The use restrictions for an air network object.Obmedzenia používania objektu leteckej dopravnej siete.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.4.2.6.   Airspace Area Type (AirspaceAreaTypeValue)7.4.2.6.   Typ oblasti vzdušného priestoru (AirspaceAreaTypeValue)
Recognised types of Airspace.Uznané typy vzdušného priestoru.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.4.2.7.   Navaid Type (NavaidTypeValue)7.4.2.7.   Typ navigačného prostriedku (NavaidTypeValue)
Types of Navaid Services.Druhy navigačných služieb.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.4.2.8.   Point Role (PointRoleValue)7.4.2.8.   Rola bodu (PointRoleValue)
Role of the Runway Centreline Point.Rola bodu osi vzletovej a pristávacej dráhy.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.4.2.9.   Runway Type (RunwayTypeValue)7.4.2.9.   Typ vzletovej a pristávacej dráhy (RunwayTypeValue)
A code that makes a distinction between runways for airplanes and FATO for helicopters.Kód, ktorým sa rozlišujú vzletové a pristávacie dráhy pre lietadlá a FATO pre vrtuľníky.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.4.2.10.   Surface Composition (SurfaceCompositionValue)7.4.2.10.   Zloženie povrchu (SurfaceCompositionValue)
A code indicating the composition of a surface.Kód, ktorý označuje zloženie povrchu.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.5.   Cable Transport Network7.5.   Sieť lanovej dopravy
7.5.1.   Spatial Object Types7.5.1.   Typy priestorových objektov
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Cable Transport Network:Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú siete lanovej dopravy, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
— | Cableway Link— | Spojenie lanovej dráhy
— | Cableway Link Sequence— | Postupnosť spojení lanovej dráhy
— | Cableway Link Set— | Súbor spojení lanovej dráhy
— | Cableway Node— | Uzol lanovej dráhy
7.5.1.1.   Cableway Link (CablewayLink)7.5.1.1.   Spojenie lanovej dráhy (CablewayLink)
Linear spatial object that describes the geometry and connectivity of a cable network between two points in a cableway transport network.Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu lanovej siete medzi dvoma bodmi v sieti lanovej dopravy.
This type is a sub-type of TransportLink.Tento typ je subtypom TransportLink.
Attributes of the spatial object type CablewayLinkAtribúty typu priestorových objektov CablewayLink
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
cablewayType | The type of a cableway transport. | CablewayTypeValue | voidablecablewayType | Typ lanovej dopravy. | CablewayTypeValue | voidable
7.5.1.2.   Cableway Link Sequence (CablewayLinkSequence)7.5.1.2.   Postupnosť spojení lanovej dráhy (CablewayLinkSequence)
An ordered collection of cableway links that are characterized by one or more thematic identifiers and/or properties.Usporiadaný súbor spojení lanovej dráhy charakterizovaných jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.
This type is a sub-type of TransportLinkSequence.Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.
7.5.1.3.   Cableway Link Set (CablewayLinkSet)7.5.1.3.   Súbor spojení lanovej dráhy (CablewayLinkSet)
A collection of cableway link sequences and or individual cableway links that has a specific function or significance in a cable transport network.Súbor postupností spojení lanovej dráhy a/alebo jednotlivých spojení lanovej dráhy, ktorý má špecifickú funkciu alebo význam v sieti lanovej dopravy.
This type is a sub-type of TransportLinkSet.Tento typ je subtypom TransportLinkSet.
7.5.1.4.   Cableway Node (CablewayNode)7.5.1.4.   Uzol lanovej dráhy (CablewayNode)
A point spatial object that is used to represent connectivity between two consecutive cableway links.Priestorový objekt bodu, ktorý sa používa na reprezentáciu konektivity medzi dvoma po sebe nasledujúcimi spojeniami lanovej dráhy.
This type is a sub-type of TransportNode.Tento typ je subtypom TransportNode.
7.5.2.   Code Lists7.5.2.   Zoznamy kódov
7.5.2.1.   Cableway Type (CablewayTypeValue)7.5.2.1.   Typ lanovej dráhy (CablewayTypeValue)
The possible types of cableway transport.Možné typy lanovej dopravy.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.6.   Railway Transport Network7.6.   Železničná dopravná sieť
7.6.1.   Spatial Object Types7.6.1.   Typy priestorových objektov
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Railway Transport Network:Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú železničnej dopravnej siete, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
— | Design Speed— | Konštrukčná rýchlosť
— | Nominal Track Gauge— | Nominálny rozchod koľaje
— | Number of Tracks— | Počet koľají
— | Railway Area— | Oblasť železnice
— | Railway Electrification— | Elektrifikácia železníc
— | Railway Line— | Železničná trať
— | Railway Link— | Železničné spojenie
— | Railway Link Sequence— | Postupnosť železničných spojení
— | Railway Node— | Železničný uzol
— | Railway Station Area— | Oblasť železničnej stanice
— | Railway Station Code— | Kód železničnej stanice
— | Railway Station Node— | Uzol železničnej stanice
— | Railway Type— | Typ železnice
— | Railway Use— | Používanie železnice
— | Railway Yard Area— | Oblasť nákladnej stanice
— | Railway Yard Node— | Uzol nákladnej stanice
7.6.1.1.   Design Speed (DesignSpeed)7.6.1.1.   Konštrukčná rýchlosť (DesignSpeed)
The specification of the maximum speed to which a railway line is designed for.Určenie maximálnej rýchlosti, na akú je železničná trať konštruovaná.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type DesignSpeedAtribúty typu priestorových objektov DesignSpeed
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
speed | The specification of the maximum speed to which a railway line is designed for. | Velocity |  speed | Určenie maximálnej rýchlosti, na akú je železničná trať konštruovaná. | Velocity |  
Constraints of the spatial object type DesignSpeedObmedzenia typu priestorových objektov DesignSpeed
This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.
7.6.1.2.   Nominal Track Gauge (NominalTrackGauge)7.6.1.2.   Menovitý rozchod koľaje (NominalTrackGauge)
The nominal distance between the two outer rails (gauge) of a railway track.Menovitá vzdialenosť medzi dvomi vonkajšími koľajnicami (rozchod) železničnej trate.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type NominalTrackGaugeAtribúty typu priestorových objektov NominalTrackGauge
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
nominalGauge | A single value that identifies the track gauge. | Measure | voidablenominalGauge | Jediná hodnota, ktorá udáva rozchod koľaje. | Measure | voidable
nominalGaugeCategory | Provision of the gauge of a railway track as a fuzzy category with respect to the European standard nominal gauge. | TrackGaugeCategoryValue | voidablenominalGaugeCategory | Stanovenie rozchodu železničnej trate ako neurčitej kategórie s ohľadom na európsky štandardný menovitý rozchod. | TrackGaugeCategoryValue | voidable
Constraints of the spatial object type NominalTrackGaugeObmedzenia typu priestorových objektov NominalTrackGauge
This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.
7.6.1.3.   Number Of Tracks (NumberOfTracks)7.6.1.3.   Počet koľají (NumberOfTracks)
The number of tracks for a railway stretch.Počet koľají pre železničný úsek.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type NumberOfTracksAtribúty typu priestorových objektov NumberOfTracks
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
minMaxNumberOfTracks | Indicates whether the number of tracks are counted as minimum or maximum value. | MinMaxTrackValue | voidableminMaxNumberOfTracks | Označuje, či sa počet koľají počíta ako minimálna alebo maximálna hodnota. | MinMaxTrackValue | voidable
numberOfTracks | The number of tracks present. | Integer |  numberOfTracks | Počet existujúcich koľají. | Integer |  
Constraints of the spatial object type NumberOfTracksObmedzenia typu priestorových objektov NumberOfTracks
This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.
7.6.1.4.   Railway Area (RailwayArea)7.6.1.4.   Oblasť železnice (RailwayArea)
Surface occupied by a railway track, including ballast.Povrch zabraný železničnou traťou vrátane koľajového lôžka.
This type is a sub-type of TransportArea.Tento typ je subtypom TransportArea.
7.6.1.5.   Railway Electrification (RailwayElectrification)7.6.1.5.   Elektrifikácia železníc (RailwayElectrification)
Indication whether the railway is provided with an electric system to power vehicles moving along it.Označuje, či je železnica napojená na elektrickú sústavu potrebnú na pohon vozidiel, ktoré sa na nej pohybujú.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type RailwayElectrificationAtribúty typu priestorových objektov RailwayElectrification
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
electrified | Indicates whether the railway is provided with an electric system to power vehicles moving along it. | Boolean |  electrified | Označuje, či je železnica napojená na elektrickú sústavu potrebnú na pohon vozidiel, ktoré sa na nej pohybujú. | Boolean |  
Constraints of the spatial object type RailwayElectrificationObmedzenia typu priestorových objektov RailwayElectrification
This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.
7.6.1.6.   Railway Line (RailwayLine)7.6.1.6.   Železničná trať (RailwayLine)
A collection of railway link sequences and or individual railway links that are characterized by one or more thematical identifiers and/or properties.Súbor postupností železničných spojení a/alebo jednotlivých železničných spojení charakterizovaných jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.
This type is a sub-type of TransportLinkSet.Tento typ je subtypom TransportLinkSet.
Attributes of the spatial object type RailwayLineAtribúty typu priestorových objektov RailwayLine
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
railwayLineCode | A code assigned to a railway line which is unique within a Member State. | CharacterString | voidablerailwayLineCode | Kód pridelený železničnej trati, ktorý je v rámci členského štátu jedinečný. | CharacterString | voidable
7.6.1.7.   Railway Link (RailwayLink)7.6.1.7.   Železničné spojenie (RailwayLink)
A linear spatial object that describes the geometry and connectivity of a railway network between two points in the network.Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu železničnej siete medzi dvoma bodmi v sieti.
This type is a sub-type of TransportLink.Tento typ je subtypom TransportLink.
Attributes of the spatial object type RailwayLinkAtribúty typu priestorových objektov RailwayLink
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
fictitious | The railway link does not represent a real and existing railway track but a fictitious trajectory. | Boolean | voidablefictitious | Železničné spojenie nepredstavuje reálnu a existujúcu železničnú trať, ale fiktívnu trajektóriu. | Boolean | voidable
7.6.1.8.   Railway Link Sequence (RailwayLinkSequence)7.6.1.8.   Postupnosť železničných spojení (RailwayLinkSequence)
A linear spatial object, composed of an ordered collection of railway links, which represents a continuous path in a railway network without any branches. The element has a defined beginning and end and every position on the railway link sequence is identifiable with one single parameter such as length. It describes an element of the railway network, characterized by one or more thematical identifiers and/or properties.Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru železničných spojení, ktorý predstavuje súvislú cestu v železničnej sieti bez akýchkoľvek odbočiek. Prvok má vymedzený začiatok a koniec a každá poloha v postupnosti železničných spojení je identifikovateľná jediným parametrom, napríklad dĺžkou. Opisuje prvok železničnej siete charakterizovaný jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.
This type is a sub-type of TransportLinkSequence.Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.
7.6.1.9.   Railway Node (RailwayNode)7.6.1.9.   Železničný uzol (RailwayNode)
A point spatial object which represents a significant point along the railway network or defines an intersection of railway tracks used to describe its connectivity.Priestorový objekt bodu, ktorý predstavuje významný bod pozdĺž železničnej siete alebo ktorý vymedzuje križovanie železničných tratí použité na opis konektivity siete.
This type is a sub-type of TransportNode.Tento typ je subtypom TransportNode.
Attributes of the spatial object type RailwayNodeAtribúty typu priestorových objektov RailwayNode
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
formOfNode | The function of a railway node within the railway network. | FormOfRailwayNodeValue | voidableformOfNode | Druh železničného uzla v rámci železničnej siete. | FormOfRailwayNodeValue | voidable
7.6.1.10.   Railway Station Area (RailwayStationArea)7.6.1.10.   Oblasť železničnej stanice (RailwayStationArea)
An area spatial object which is used to represent the topographical limits of the facilities of a railway station (buildings, railway yards, installations and equipment) devoted to carry out railway station operations.Oblasť priestorového objektu, ktorá sa používa na reprezentáciu topografických limitov zariadení železničnej stanice (budovy, nákladné stanice, zariadenia a vybavenie) určených na realizáciu úkonov v železničnej doprave.
This type is a sub-type of TransportArea.Tento typ je subtypom TransportArea.
7.6.1.11.   Railway Station Code (RailwayStationCode)7.6.1.11.   Kód železničnej stanice (RailwayStationCode)
The unique code assigned to a railway station.Jedinečný kód pridelený železničnej stanici.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type RailwayStationCodeAtribúty typu priestorových objektov RailwayStationCode
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
stationCode | A unique code assigned to a railway station. | CharacterString |  stationCode | Jedinečný kód pridelený železničnej stanici. | CharacterString |  
Constraints of the spatial object type RailwayStationCodeObmedzenia typu priestorových objektov RailwayStationCode
This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.
7.6.1.12.   Railway Station Node (RailwayStationNode)7.6.1.12.   Uzol železničnej stanice (RailwayStationNode)
A railway node which represents the location of a railway station along the railway network.Železničný uzol, ktorý predstavuje polohu železničnej stanice v rámci železničnej siete.
This type is a sub-type of RailwayNode.Tento typ je subtypom RailwayNode.
Attributes of the spatial object type RailwayStationNodeAtribúty typu priestorových objektov RailwayStationNode
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
numberOfPlatforms | A value indicating the number of platforms available at a railway station. | Integer | voidablenumberOfPlatforms | Hodnota udávajúca počet nástupíšť, ktoré sú k dispozícii na železničnej stanici. | Integer | voidable
Constraints of the spatial object type RailwayStationNodeObmedzenia typu priestorových objektov RailwayStationNode
For a railway station node, the value for the ‘formOfNode’ attribute shall always be ‘RailwayStop’.Pre uzol železničnej stanice je hodnota atribútu „formOfNode“ vždy „RailwayStop“.
7.6.1.13.   Railway Type (RailwayType)7.6.1.13.   Druh železnice (RailwayType)
The type of railway transport the line is designed for.Druh železničnej dopravy, pre ktorú je trať konštruovaná.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type RailwayTypeAtribúty typu priestorových objektov RailwayType
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
type | The type of railway transport to which the line is designed for. | RailwayTypeValue |  type | Druh železničnej dopravy, pre ktorú je trať konštruovaná. | RailwayTypeValue |  
Constraints of the spatial object type RailwayTypeObmedzenia typu priestorových objektov RailwayType
This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.
7.6.1.14.   Railway Use (RailwayUse)7.6.1.14.   Používanie železnice (RailwayUse)
The current use of the railway.Aktuálne používanie železnice.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type RailwayUseAtribúty typu priestorových objektov RailwayUse
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
use | The current use of the railway. | RailwayUseValue |  use | Aktuálne používanie železnice. | RailwayUseValue |  
Constraints of the spatial object type RailwayUseObmedzenia typu priestorových objektov RailwayUse
This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.
7.6.1.15.   Railway Yard Area (RailwayYardArea)7.6.1.15.   Oblasť nákladnej stanice (RailwayYardArea)
An area spatial object which is used to represent the topographical limits of a railway yard.Priestorový objekt oblasti, ktorý sa používa na reprezentáciu topografických limitov nákladnej stanice.
This type is a sub-type of TransportArea.Tento typ je subtypom TransportArea.
7.6.1.16.   Railway Yard Node (RailwayYardNode)7.6.1.16.   Uzol nákladnej stanice (RailwayYardNode)
A railway node which occurs within a railway yard area.Železničný uzol, ktorý sa nachádza v oblasti nákladnej stanice.
This type is a sub-type of RailwayNode.Tento typ je subtypom RailwayNode.
Constraints of the spatial object type RailwayYardNodeObmedzenia typu priestorových objektov RailwayYardNode
For a railway yard node, the value for the ‘formOfNode’ attribute shall always be ‘RailwayStop’.Pre uzol nákladnej stanice je hodnota atribútu „formOfNode“ vždy „RailwayStop“.
7.6.2.   Enumerations7.6.2.   Enumerácie
7.6.2.1.   Minimum Or Maximum Track Number (MinMaxTrackValue)7.6.2.1.   Minimálny alebo maximálny počet koľají (MinMaxTrackValue)
Values to indicate whether number of tracks are counted as the maximum, minimum or average number.Hodnoty, ktoré udávajú, či sa počet koľají počíta ako maximálny, minimálny alebo priemerný.
Allowed values for the enumeration MinMaxTrackValuePrípustné hodnoty pre enumeráciu MinMaxTrackValue
Value | DefinitionHodnota | Definícia
average | The number of tracks is the average value for a given part of the railway network.average | Počet koľají je priemerná hodnota pre danú časť železničnej siete.
maximum | The number of tracks is the maximum value for a given part of the railway network.maximum | Počet koľají je maximálna hodnota pre danú časť železničnej siete.
minimum | The number of tracks is the minimum value for a given part of the railway network.minimum | Počet koľají je minimálna hodnota pre danú časť železničnej siete.
7.6.2.2.   Track Gauge Category (TrackGaugeCategoryValue)7.6.2.2.   Kategória rozchodu koľaje (TrackGaugeCategoryValue)
The possible categories of railways concerning its nominal track gauge.Možné kategórie železníc týkajúce sa ich menovitého rozchodu koľaje.
Allowed values for the enumeration TrackGaugeCategoryValuePrípustné hodnoty pre enumeráciu TrackGaugeCategoryValue
Value | DefinitionHodnota | Definícia
broad | The nominal track gauge property is broader than the standard one.broad | Menovitý rozchod koľaje je širší ako štandardný.
standard | The nominal track gauge property is equal to the European standard (1 435 millimetres).standard | Menovitý rozchod koľaje je rovnaký ako európska norma (1 435 milimetrov).
narrow | The nominal track gauge property is narrower than the standard one.narrow | Menovitý rozchod koľaje je užší ako štandardný.
notApplicable | The definition of a nominal track gauge property is not applicable to the type of railway transport.notApplicable | Definícia menovitého rozchodu koľaje sa nevzťahuje na daný druh železničnej dopravy.
7.6.3.   Code Lists7.6.3.   Zoznamy kódov
7.6.3.1.   Form Of Railway Node (FormOfRailwayNodeValue)7.6.3.1.   Druh železničného uzla (FormOfRailwayNodeValue)
The possible functions of a railway node within the railway network.Možné funkcie železničného uzla v rámci železničnej siete.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.6.3.2.   Railway Type (RailwayTypeValue)7.6.3.2.   Druh železnice (RailwayTypeValue)
The possible types of railway transport.Možné druhy železničnej dopravy.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.6.3.3.   Railway Use (RailwayUseValue)7.6.3.3.   Používanie železnice (RailwayUseValue)
The possible uses of railways.Možné používanie železnice.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.7.   Road Transport Network7.7.   Cestná dopravná sieť
7.7.1.   Spatial Object Types7.7.1.   Typy priestorových objektov
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Road Transport Network:Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú cestnej dopravnej siete, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
— | E-Road— | Cesta E
— | Form of Way— | Druh cesty
— | Functional Road Class— | Funkčnosť triedy cesta
— | Number of Lanes— | Počet jazdných pruhov
— | Road— | Cesta
— | Road Area— | Oblasť cesty
— | Road Link— | Cestné spojenie
— | Road Link Sequence— | Postupnosť cestných spojení
— | Road Name— | Názov cesty
— | Road Node— | Cestný uzol
— | Road Service Area— | Oblasť cestných služieb
— | Road Service Type— | Druh cestných služieb
— | Road Surface Category— | Kategória povrchu cesty
— | Road Width— | Šírka cesty
— | Speed Limit— | Obmedzenie rýchlosti
— | Vehicle Traffic Area— | Oblasť premávky vozidiel
7.7.1.1.   E-Road (ERoad)7.7.1.1.   Cesta E (ERoad)
A collection of road link sequences and or individual road links that represents a route that is part of the international E-road network, characterized by its European route number.Súbor postupností cestných spojení a/alebo jednotlivých cestných spojení predstavujúci trasu, ktorá je súčasťou medzinárodnej siete ciest E charakterizovanej jej číslom európskej cesty.
This type is a sub-type of TransportLinkSet.Tento typ je subtypom TransportLinkSet.
Attributes of the spatial object type ERoadAtribúty typu priestorových objektov ERoad
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
europeanRouteNumber | Code, identifying the route in the international E-road network. The code always starts with a letter ‘E’, followed by a one-, two- or three-digit number. | CharacterString | voidableeuropeanRouteNumber | Kód označujúci trasu v medzinárodnej sieti ciest E. Kód začína vždy písmenom „E“, po ktorom nasleduje číslo s jednou, dvomi alebo tromi číslicami. | CharacterString | voidable
7.7.1.2.   Form Of Way (FormOfWay)7.7.1.2.   Druh cesty (FormOfWay)
A classification based on the physical properties of the Road Link.Klasifikácia založená na fyzických vlastnostiach cestného spojenia.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type FormOfWayAtribúty typu priestorových objektov FormOfWay
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
formOfWay | Physical form of the way. | FormOfWayValue |  formOfWay | Fyzická forma cesty. | FormOfWayValue |  
Constraints of the spatial object type FormOfWayObmedzenia typu priestorových objektov FormOfWay
This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.
7.7.1.3.   Functional Road Class (FunctionalRoadClass)7.7.1.3.   Funkčosť triedy ciest (FunctionalRoadClass)
A classification based on the importance of the role that the road performs in the road network.Klasifikácia založená na dôležitosti funkcie, ktorú cesta plní v cestnej sieti.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type FunctionalRoadClassAtribúty typu priestorových objektov FunctionalRoadClass
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
functionalClass | Functional rank of the road link in the road network. | FunctionalRoadClassValue |  functionalClass | Funkčnosť radu cestného spojenia v cestnej sieti. | FunctionalRoadClassValue |  
Constraints of the spatial object type FunctionalRoadClassObmedzenia typu priestorových objektov FunctionalRoadClass
This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.
7.7.1.4.   Number Of Lanes (NumberOfLanes)7.7.1.4.   Počet jazdných pruhov (NumberOfLanes)
The number of lanes of a road element.Počet jazdných pruhov cestného prvku.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type NumberOfLanesAtribúty typu priestorových objektov NumberOfLanes
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
direction | Indicates which direction the number of lanes is valid for. | LinkDirectionValue | voidabledirection | Označuje, pre aký smer platí počet jazdných pruhov. | LinkDirectionValue | voidable
minMaxNumberOfLanes | Indicates if the number of lanes is counted as minimum or maximum value. | MinMaxLaneValue | voidableminMaxNumberOfLanes | Označuje, či sa počet jazdných pruhov počíta ako minimálna alebo maximálna hodnota. | MinMaxLaneValue | voidable
numberOfLanes | Number of lanes. | Integer |  numberOfLanes | Počet jazdných pruhov. | Integer |  
Constraints of the spatial object type NumberOfLanesObmedzenia typu priestorových objektov NumberOfLanes
This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.
7.7.1.5.   Road (Road)7.7.1.5.   Cesta (Road)
A collection of road link sequences and/or individual road links that are characterized by one or more thematic identifiers and/or properties.Súbor postupností cestných spojení a/alebo jednotlivých cestných spojení charakterizovaných jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.
This type is a sub-type of TransportLinkSet.Tento typ je subtypom TransportLinkSet.
Attributes of the spatial object type RoadAtribúty typu priestorových objektov Road
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
localRoadCode | Identification code assigned to the road by the local road authority. | CharacterString | voidablelocalRoadCode | Identifikační kód, ktorý ceste pridelil miestny cestný orgán. | CharacterString | voidable
nationalRoadCode | The national number of the road. | CharacterString | voidablenationalRoadCode | Vnútroštátne číslo cesty. | CharacterString | voidable
7.7.1.6.   Road Area (RoadArea)7.7.1.6.   Oblasť cesty (RoadArea)
Surface which extends to the limits of a road, including vehicular areas and other parts of it.Plocha, ktorá sa rozprestiera až po hranice cesty, vrátane plôch pre premávku vozidiel a iných častí cesty.
This type is a sub-type of TransportArea.Tento typ je subtypom TransportArea.
7.7.1.7.   Road Link (RoadLink)7.7.1.7.   Cestné spojenie (RoadLink)
A linear spatial object that describes the geometry and connectivity of a road network between two points in the network. Road links can represent paths, bicycle roads, single carriageways, multiple carriageway roads and even fictitious trajectories across traffic squares.Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu cestnej siete medzi dvoma bodmi v sieti. Cestné spojenia môžu predstavovať cesty, cesty pre bicyklistov, jednoprúdové cesty, cesty s viacerými jazdnými pruhmi a rovné fiktívne trajektórie naprieč dopravnými štvorcami.
This type is a sub-type of TransportLink.Tento typ je subtypom TransportLink.
7.7.1.8.   Road Link Sequence (RoadLinkSequence)7.7.1.8.   Postupnosť cestných spojení (RoadLinkSequence)
A linear spatial object, composed of an ordered collection of road links, which represents a continuous path in a road network without any branches. The element has a defined beginning and end and every position on the road link sequence is identifiable with one single parameter such as length. It describes an element of the road network, characterized by one or more thematic identifiers and/or properties.Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru cestných spojení, ktorý predstavuje súvislú cestu v cestnej sieti bez akýchkoľvek odbočiek. Prvok má vymedzený začiatok a koniec a každá poloha v postupnosti cestných spojení je identifikovateľná jediným parametrom, napríklad dĺžkou. Opisuje prvok cestnej siete charakterizovaný jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.
This type is a sub-type of TransportLinkSequence.Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.
7.7.1.9.   Road Name (RoadName)7.7.1.9.   Názov cesty (RoadName)
Name of a road, as assigned by the responsible authority.Názov cesty, ktorý pridelil zodpovedný orgán.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type RoadNameAtribúty typu priestorových objektov RoadName
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
name | Name of the road. | GeographicalName |  name | Názov cesty. | GeographicalName |  
Constraints of the spatial object type RoadNameObmedzenia typu priestorových objektov RoadName
This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.
7.7.1.10.   Road Node (RoadNode)7.7.1.10.   Cestný uzol (RoadNode)
A point spatial object that is used to either represent connectivity between two road links or to represent a significant spatial object such as a services station or roundabout.Priestorový objekt bodu používaný buď na reprezentáciu konektivity medzi dvoma cestnými spojeniami alebo na reprezentáciu významného priestorového objektu, akým je napríklad čerpacia stanica alebo kruhový objazd.
This type is a sub-type of TransportNode.Tento typ je subtypom TransportNode.
Attributes of the spatial object type RoadNodeAtribúty typu priestorových objektov RoadNode
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
formOfRoadNode | Description of the function of a road node in the road transport network. | FormOfRoadNodeValue | voidableformOfRoadNode | Opis druhu cestného uzla v cestnej dopravnej sieti. | FormOfRoadNodeValue | voidable
7.7.1.11.   Road Service Area (RoadServiceArea)7.7.1.11.   Oblasť cestných služieb (RoadServiceArea)
Surface annexed to a road and devoted to offer particular services for it.Plocha pripojená k ceste a určená na poskytovanie konkrétnych služieb, ktoré sa na ňu vzťahujú.
This type is a sub-type of TransportArea.Tento typ je subtypom TransportArea.
7.7.1.12.   Road Service Type (RoadServiceType)7.7.1.12.   Druh cestných služieb (RoadServiceType)
Description of the type of road service area and the available facilities.Opis typu oblasti cestných služieb a dostupných zariadení.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type RoadServiceTypeAtribúty typu priestorových objektov RoadServiceType
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
availableFacility | Facility that is available for a given road service area. | ServiceFacilityValue |  availableFacility | Zariadenie, ktoré je k dispozícii pre danú oblasť cestných služieb. | ServiceFacilityValue |  
type | Type of road service area. | RoadServiceTypeValue |  type | Typ oblasti cestných služieb. | RoadServiceTypeValue |  
Constraints of the spatial object type RoadServiceTypeObmedzenia typu priestorových objektov RoadServiceType
This property can only be associated with a spatial object of the type RoadServiceArea or RoadNode (when formOfRoadNode=roadServiceArea).Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom typu RoadServiceArea alebo RoadNode (kde formOfRoadNode = roadServiceArea).
7.7.1.13.   Road Surface Category (RoadSurfaceCategory)7.7.1.13.   Kategória povrchu cesty (RoadSurfaceCategory)
Specification of the state of the surface of the associated Road Element. Indicates whether a road is paved or unpaved.Špecifikácia stavu povrchu asociovaného cestného prvku. Označuje, či má cesta spevnený alebo nespevnený povrch.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type RoadSurfaceCategoryAtribúty typu priestorových objektov RoadSurfaceCategory
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
surfaceCategory | Type of road surface. | RoadSurfaceCategoryValue |  surfaceCategory | Druh povrchu cesty. | RoadSurfaceCategoryValue |  
Constraints of the spatial object type RoadSurfaceCategoryObmedzenia typu priestorových objektov RoadSurfaceCategory
This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.
7.7.1.14.   Road Width (RoadWidth)7.7.1.14.   Šírka cesty (RoadWidth)
The width of the road, measured as an average value.Šírka cesty meraná ako priemerná hodnota.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type RoadWidthAtribúty typu priestorových objektov RoadWidth
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
measuredRoadPart | Indicates to which part of a road the value for the attribute ‘width’ applies. | RoadPartValue | voidablemeasuredRoadPart | Označuje, na ktorú časť cesty sa vzťahuje hodnota pre atribút „width“. | RoadPartValue | voidable
width | Road width value. | Measure |  width | Hodnota šírky cesty. | Measure |  
Constraints of the spatial object type RoadWidthObmedzenia typu priestorových objektov RoadWidth
This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.
7.7.1.15.   Speed Limit (SpeedLimit)7.7.1.15.   Obmedzenie rýchlosti (SpeedLimit)
Limit for the speed of a vehicle on a road.Obmedzenie rýchlosti vozidla na ceste.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type SpeedLimitAtribúty typu priestorových objektov SpeedLimit
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
areaCondition | Speed limit is dependent on environmental circumstances. | AreaConditionValue | voidableareaCondition | Obmedzenie rýchlosti závisí od okolností prostredia. | AreaConditionValue | voidable
direction | Indicates which direction the speed limit is valid for. | LinkDirectionValue | voidabledirection | Označuje, pre ktorý smer platí obmedzenie rýchlosti. | LinkDirectionValue | voidable
laneExtension | Number of lanes (including the start lane) to which the speed limit applies. | Integer | voidablelaneExtension | Počet jazdných pruhov (vrátane počiatočného jazdného pruhu), pre ktoré platí obmedzenie rýchlosti. | Integer | voidable
speedLimitMinMaxType | Indicates if the speed limit is maximum or minimum and if it is recommended. | SpeedLimitMinMaxValue |  speedLimitMinMaxType | Označuje, či je obmedzenie rýchlosti maximálne alebo minimálne a či je odporúčané. | SpeedLimitMinMaxValue |  
speedLimitSource | Source for speed limit. | SpeedLimitSourceValue | voidablespeedLimitSource | Zdroj obmedzenia rýchlosti. | SpeedLimitSourceValue | voidable
speedLimitValue | Value for speed limit. | Velocity |  speedLimitValue | Hodnota obmedzenia rýchlosti. | Velocity |  
startLane | Index of the first lane to which speed limit applies. For countries with right-hand traffic, the index 1 refers to the rightmost lane and the index is incremented to the left; for countries with left-hand traffic, the index 1 refers to the leftmost lane, and the index is incremented to the right. | Integer | voidablestartLane | Index prvého jazdného pruhu, pre ktorý platí obmedzenie rýchlosti. V krajinách s premávkou po pravej strane sa index 1 vzťahuje na jazdný pruh na pravom okraji a index sa zvyšuje smerom doľava. V krajinách s premávkou po ľavej strane sa index 1 vzťahuje na jazdný pruh na ľavom okraji a index sa zvyšuje smerom doprava. | Integer | voidable
validityPeriod | Period during which the speed limit is valid. | TM_Period | voidablevalidityPeriod | Obdobie, počas ktorého platí obmedzenie rýchlosti. | TM_Period | voidable
vehicleType | Vehicle type the speed limit is restricted to. | VehicleTypeValue | voidablevehicleType | Druh vozidiel, na ktoré sa vzťahuje výhradné obmedzenie rýchlosti. | VehicleTypeValue | voidable
weatherCondition | Weather condition the speed limit is dependent on. | WeatherConditionValue | voidableweatherCondition | Poveternostné podmienky, od ktorých závisí obmedzenie rýchlosti. | WeatherConditionValue | voidable
Constraints of the spatial object type SpeedLimitObmedzenia typu priestorových objektov SpeedLimit
This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.
7.7.1.16.   Vehicle Traffic Area (VehicleTrafficArea)7.7.1.16.   Oblasť premávky vozidiel (VehicleTrafficArea)
Surface that represents the part of a road which is used for the normal traffic of vehicles.Plocha, ktorá predstavuje časť cesty používanú na bežnú premávku vozidiel.
This type is a sub-type of TransportArea.Tento typ je subtypom TransportArea.
7.7.2.   Enumerations7.7.2.   Enumerácie
7.7.2.1.   Functional Road Class (FunctionalRoadClassValue)7.7.2.1.   Funkčnosť triedy cesta (FunctionalRoadClassValue)
Values for the functional road classification. This classification is based on the importance of the role that the road performs in the road network.Hodnoty pre funkčnú klasifikáciu ciest. Táto klasifikácia je založená na dôležitosti funkcie, ktorú cesta plní v cestnej sieti.
Allowed values for the enumeration FunctionalRoadClassValuePrípustné hodnoty pre enumeráciu FunctionalRoadClassValue
Value | DefinitionHodnota | Definícia
mainRoad | The most important roads in a given network.mainRoad | Najdôležitejšie cesty v danej sieti.
firstClass | The second most important roads in a given network.firstClass | Druhé najdôležitejšie cesty v danej sieti.
secondClass | The third most important roads in a given network.secondClass | Tretie najdôležitejšie cesty v danej sieti.
thirdClass | The fourth most important roads in a given network.thirdClass | Štvrté najdôležitejšie cesty v danej sieti.
fourthClass | The fifth most important roads in a given network.fourthClass | Piate najdôležitejšie cesty v danej sieti.
fifthClass | The sixth most important roads in a given network.fifthClass | Šieste najdôležitejšie cesty v danej sieti.
sixthClass | The seventh most important roads in a given network.sixthClass | Siedme najdôležitejšie cesty v danej sieti.
seventhClass | The eighth most important roads in a given network.seventhClass | Ôsme najdôležitejšie cesty v danej sieti.
eighthClass | The ninth most important roads in a given network.eighthClass | Deviate najdôležitejšie cesty v danej sieti.
ninthClass | The least important roads in a given network.ninthClass | Najmenej dôležité cesty v danej sieti.
7.7.2.2.   Minimum Or Maximum Lane Number (MinMaxLaneValue)7.7.2.2.   Minimálny alebo maximálny počet jazdných pruhov (MinMaxLaneValue)
Values to indicate whether number of lanes are counted as the maximum, minimum or average number.Hodnoty, ktoré udávajú, či sa počet jazdných pruhov počíta ako maximálny, minimálny alebo priemerný.
Allowed values for the enumeration MinMaxLaneValuePrípustné hodnoty pre enumeráciu MinMaxLaneValue
Value | DefinitionHodnota | Definícia
maximum | The number of lanes is the maximum value for a given part of the road network.maximum | Počet jazdných pruhov je maximálna hodnota pre danú časť cestnej siete.
minimum | The number of lanes is the minimum value for a given part of the road network.minimum | Počet jazdných pruhov je minimálna hodnota pre danú časť cestnej siete.
average | The number of lanes is the average value for a given part of the road network.average | Počet jazdných pruhov je priemerná hodnota pre danú časť cestnej siete.
7.7.2.3.   Nature Of Speed Limit (SpeedLimitMinMaxValue)7.7.2.3.   Charakter obmedzenia rýchlosti (SpeedLimitMinMaxValue)
Possible values to indicate the nature of a speed limit.Možné hodnoty na určenie charakteru obmedzenia rýchlosti.
Allowed values for the enumeration SpeedLimitMinMaxValuePrípustné hodnoty pre enumeráciu SpeedLimitMinMaxValue
Value | DefinitionHodnota | Definícia
maximum | Speed limit is a maximum valuemaximum | Obmedzenie rýchlosti je maximálna hodnota.
minimum | Speed limit is a minimum valueminimum | Obmedzenie rýchlosti je minimálna hodnota.
recommendedMaximum | Speed limit is a recommended maximum valuerecommendedMaximum | Obmedzenie rýchlosti je odporúčaná maximálna hodnota.
recommendedMinimum | Speed limit is a recommended minimum valuerecommendedMinimum | Obmedzenie rýchlosti je odporúčaná minimálna hodnota.
7.7.3.   Code Lists7.7.3.   Zoznamy kódov
7.7.3.1.   Area Condition (AreaConditionValue)7.7.3.1.   Podmienky týkajúce sa oblasti (AreaConditionValue)
Speed limit restriction depending on the area.Obmedzenie rýchlosti v závislosti od oblasti.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.7.3.2.   Form Of Road Node (FormOfRoadNodeValue)7.7.3.2.   Druh cestného uzla (FormOfRoadNodeValue)
Functions of road nodes.Funkcie cestných uzlov.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.7.3.3.   Form Of Way (FormOfWayValue)7.7.3.3.   Druh cesty (FormOfWayValue)
Classification based on the physical properties of the road link.Klasifikácia založená na fyzických vlastnostiach cestného spojenia.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.7.3.4.   Road Part (RoadPartValue)7.7.3.4.   Časť cesty (RoadPartValue)
Indication to which part of a road the value of a measurement applies.Označuje, na ktorú časť cesty sa vzťahuje hodnota merania.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.7.3.5.   Road Service Type (RoadServiceTypeValue)7.7.3.5.   Druh cestných služieb (RoadServiceTypeValue)
Types of road service areas.Druhy oblastí cestných služieb.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.7.3.6.   Road Surface Category (RoadSurfaceCategoryValue)7.7.3.6.   Kategória povrchu cesty (RoadSurfaceCategoryValue)
Values to indicate whether a road is paved or not paved.Hodnoty, ktoré označujú, či má cesta spevnený alebo nespevnený povrch.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.7.3.7.   Service Facility (ServiceFacilityValue)7.7.3.7.   Zariadenie služieb (ServiceFacilityValue)
Possible service facilities available at a road service area.Možné zariadenia služieb, ktoré sú k dispozícii v oblasti cestných služieb.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.7.3.8.   Speed Limit Source (SpeedLimitSourceValue)7.7.3.8.   Zdroj obmedzenia rýchlosti (SpeedLimitSourceValue)
Possible sources for speed limits.Možné zdroje obmedzenia rýchlosti.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.7.3.9.   Vehicle Type (VehicleTypeValue)7.7.3.9.   Druh vozidla (VehicleTypeValue)
Possible types of vehicles.Možné druhy vozidiel.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.7.3.10.   Weather Condition (WeatherConditionValue)7.7.3.10.   Poveternostné podmienky (WeatherConditionValue)
Values to indicate weather conditions that affect speed limits.Hodnoty, ktoré označujú poveternostné podmienky ovplyvňujúce obmedzenie rýchlosti.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.8.   Water Transport Network7.8.   Sieť vodnej dopravy
7.8.1.   Spatial Object Types7.8.1.   Typy priestorových objektov
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Water Transport Network:Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú siete vodnej dopravy, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
— | Beacon— | Maják
— | Buoy— | Bója
— | CEMT Class— | Trieda CEMT
— | Condition of Water Facility— | Stav vodného zariadenia
— | Fairway Area— | Oblasť plavebnej dráhy
— | Ferry Crossing— | Trajektová preprava
— | Ferry Use— | Používanie trajektov
— | Inland Waterway— | Vnútrozemská vodná cesta
— | Marine Waterway— | Námorná cesta
— | Port Area— | Oblasť prístavu
— | Port Node— | Prístavný uzol
— | Restriction for Water Vehicles— | Obmedzenie pre plavidlá
— | Traffic Separation Scheme— | Schéma rozdelenia plavby
— | Traffic Separation Scheme Area— | Oblasť schémy rozdelenia plavby
— | Traffic Separation Scheme Crossing— | Križovanie schémy rozdelenia plavby
— | Traffic Separation Scheme Lane— | Jazdný pruh schémy rozdelenia plavby
— | Traffic Separation Scheme Roundabout— | Kruhový objazd schémy rozdelenia plavby
— | Traffic Separation Scheme Separator— | Deliaci pás schémy rozdelenia plavby
— | Water Link Sequence— | Postupnosť spojení vodnej dopravy
— | Water Node— | Vodný uzol
— | Water Traffic Flow Direction— | Smer dopravného prúdu vodnej dopravy
— | Waterway— | Vodná cesta
— | Waterway Link— | Spojenie vodných ciest
— | Waterway Node— | Uzol vodnej cesty
7.8.1.1.   Beacon (Beacon)7.8.1.1.   Maják (Beacon)
A prominent specially constructed object forming a conspicuous mark as a fixed aid to navigation, or for use in hydrographic survey.Vyčnievajúci, špeciálne skonštruovaný objekt, ktorý tvorí jasne viditeľnú značku slúžiacu ako pevná pomôcka pre plavbu alebo na použitie v hydrografickom prieskume.
This type is a sub-type of TransportPoint.Tento typ je subtypom TransportPoint.
7.8.1.2.   Buoy (Buoy)7.8.1.2.   Bója (Buoy)
A floating object moored to the bottom in a particular (charted) place, as an aid to navigation or for other specific purposes.Plávajúci objekt pripevnený ku dnu na konkrétnom mieste (zakreslenom do mapy) ako pomôcka pre plavbu alebo na iné špecifické účely.
This type is a sub-type of TransportPoint.Tento typ je subtypom TransportPoint.
7.8.1.3.   CEMT Class (CEMTClass)7.8.1.3.   Trieda CEMT (CEMTClass)
Classification of an inland waterway according to CEMT (European Conference of Ministers of Transport).Klasifikácia vnútrozemskej vodnej cesty podľa CEMT (Európska konferencia ministrov dopravy).
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type CEMTClassAtribúty typu priestorových objektov CEMTClass
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
CEMTClass | Value indicating the classification of an Inland waterway according to CEMT (European Conference of Ministers of Transport). | CEMTClassValue |  CEMTClass | Hodnota označujúca klasifikáciu vnútrozemskej vodnej cesty podľa CEMT (Európska konferencia ministrov dopravy). | CEMTClassValue |  
Constraints of the spatial object type CEMTClassObmedzenia typu priestorových objektov CEMTClass
This property can only be associated with a spatial object that is part of a water transport network.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.
7.8.1.4.   Condition Of Water Facility (ConditionOfWaterFacility)7.8.1.4.   Stav vodného zariadenia (ConditionOfWaterFacility)
State of a water transport network element with regards to its completion and use.Stav prvku siete vodnej dopravy s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.
This type is a sub-type of ConditionOfFacility.Tento typ je subtypom ConditionOfFacility.
Constraints of the spatial object type ConditionOfWaterFacilityObmedzenia typu priestorových objektov ConditionOfWaterFacility
This property can only be associated with a spatial object that is part of a water transport network.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.
7.8.1.5.   Fairway Area (FairwayArea)7.8.1.5.   Oblasť plavebnej dráhy (FairwayArea)
The main travelled part of a waterway.Najfrekventovanejšia časť vodnej cesty.
This type is a sub-type of TransportArea.Tento typ je subtypom TransportArea.
7.8.1.6.   Ferry Crossing (FerryCrossing)7.8.1.6.   Trajektová preprava (FerryCrossing)
A special waterway aimed at supporting the transport of passengers, vehicles or other cargo/freight across a water body, and which is normally used as a connection linking two or more nodes of a land based transport network.Špecifická vodná cesta zameraná na podporu prepravy cestujúcich, vozidiel alebo iného nákladu/tovaru cez vodný útvar, ktorá sa obvykle používa ako spojenie prepojujúce dva alebo viacero uzlov pozemnej dopravnej siete.
This type is a sub-type of Waterway.Tento typ je subtypom Waterway.
7.8.1.7.   Ferry Use (FerryUse)7.8.1.7.   Používanie trajektov (FerryUse)
The type of transport carried out by a ferry crossing.Druh dopravy uskutočňovaný trajektovou prepravou.
This type is a sub-type of TransportProperty.Tento typ je subtypom TransportProperty.
Attributes of the spatial object type FerryUseAtribúty typu priestorových objektov FerryUse
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
ferryUse | Value indicating the type of transport carried out by a ferry crossing. | FerryUseValue |  ferryUse | Hodnota označujúca druh dopravy uskutočňovaný trajektovou prepravou. | FerryUseValue |  
Constraints of the spatial object type FerryUseObmedzenia typu priestorových objektov FerryUse
This property can only be associated with a spatial object that is part of a water transport network.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.
7.8.1.8.   Inland Waterway (InlandWaterway)7.8.1.8.   Vnútrozemská vodná cesta (InlandWaterway)
Waterway which is defined at inland continental waters.Vodná cesta, ktorá je vymedzená vo vnútrozemských kontinentálnych vodách.
This type is a sub-type of Waterway.Tento typ je subtypom Waterway.
7.8.1.9.   Marine Waterway (MarineWaterway)7.8.1.9.   Námorná cesta (MarineWaterway)
Waterway which is defined at sea waters.Vodná cesta, ktorá je vymedzená v morských vodách.
This type is a sub-type of Waterway.Tento typ je subtypom Waterway.
Attributes of the spatial object type MarineWaterwayAtribúty typu priestorových objektov MarineWaterway
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
deepWaterRoute | Attribute which indicates if the maritime waterway is a deep water route. | Boolean | voidabledeepWaterRoute | Atribút, ktorý označuje, či je námorná trasa na hlbokej vode. | Boolean | voidable
7.8.1.10.   Port Area (PortArea)7.8.1.10.   Oblasť prístavu (PortArea)
An area spatial object which is used to represent the physical limits of all the facilities which constitute the terrestrial zone of a sea or inland port.Priestorový objekt oblasti používaný na reprezentáciu fyzických limitov všetkých zariadení, ktoré tvoria pozemnú zónu námorného alebo vnútrozemského prístavu.
This type is a sub-type of TransportArea.Tento typ je subtypom TransportArea.
7.8.1.11.   Port Node (PortNode)7.8.1.11.   Prístavný uzol (PortNode)
A point spatial object which is used to represent a sea or inland port in a simplified way, aproximately located at the bank of the waterbody where the port is placed.Priestorový objekt bodu, ktorý sa používa na zjednodušenú reprezentáciu námorného alebo vnútrozemského prístavu a nachádza sa približne na brehu vodného útvaru, kde je umiestnený prístav.
This type is a sub-type of WaterNode.Tento typ je subtypom WaterNode.
7.8.1.12.   Restriction For Water Vehicles (RestrictionForWaterVehicles)7.8.1.12.   Obmedzenie pre plavidlá (RestrictionForWaterVehicles)
Restriction on vehicles on a water transport element.Obmedzenie pre plavidlá na prvku vodnej dopravy.
This type is a sub-type of RestrictionForVehicles.Tento typ je subtypom RestrictionForVehicles.
Constraints of the spatial object type RestrictionForWaterVehiclesObmedzenia typu priestorových objektov RestrictionForWaterVehicles
This property can only be associated with a spatial object that is part of a water transport network.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.
7.8.1.13.   Traffic Separation Scheme (TrafficSeparationScheme)7.8.1.13.   Schéma rozdelenia plavby (TrafficSeparationScheme)
A scheme which aims at reducing the risk of collision in congested and/or converging areas by separating traffic moving in opposite, or nearly opposite, directions.Schéma zameraná na zníženie rizika zrážky v preťažených oblastiach a/alebo v oblastiach križovania oddelením dopravy, ktorá sa pohybuje v opačných alebo takmer v opačných smeroch.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Association roles of the spatial object type TrafficSeparationSchemeAsociačné roly typu priestorových objektov TrafficSeparationScheme
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
component | A component of a traffic separation scheme. | TrafficSeparationSchemeArea |  component | Komponent schémy rozdelenia plavby. | TrafficSeparationSchemeArea |  
marineWaterRoute | The collection of marine waterways associated with a traffic separation scheme. | MarineWaterway |  marineWaterRoute | Súbor námorných trás asociovaných so schémou rozdelenia plavby. | MarineWaterway |  
markerBeacon | A marker forming part of a traffic separation scheme. | Beacon |  markerBeacon | Označenie, ktoré je súčasťou schémy rozdelenia plavby. | Beacon |  
markerBuoy | A marker forming part of a traffic separation scheme. | Buoy |  markerBuoy | Označenie, ktoré je súčasťou schémy rozdelenia plavby. | Buoy |  
7.8.1.14.   Traffic Separation Scheme Area (TrafficSeparationSchemeArea)7.8.1.14.   Oblasť schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeArea)
An area spatial object forming part of a traffic separation scheme.Priestorový objekt oblasti, ktorý je súčasťou schémy rozdelenia plavby.
This type is a sub-type of TransportArea.Tento typ je subtypom TransportArea.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
7.8.1.15.   Traffic Separation Scheme Crossing (TrafficSeparationSchemeCrossing)7.8.1.15.   Križovanie schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeCrossing)
A defined area where traffic lanes cross.Vymedzená oblasť, kde sa križujú dopravné pruhy.
This type is a sub-type of TrafficSeparationSchemeArea.Tento typ je subtypom TrafficSeparationSchemeArea.
7.8.1.16.   Traffic Separation Scheme Lane (TrafficSeparationSchemeLane)7.8.1.16.   Dopravný pruh schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeLane)
An area within defined limits in which one-way traffic flow is established.Oblasť v rámci stanovených limitov, v ktorej je zavedený jednosmerný dopravný prúd.
This type is a sub-type of TrafficSeparationSchemeArea.Tento typ je subtypom TrafficSeparationSchemeArea.
7.8.1.17.   Traffic Separation Scheme Roundabout (TrafficSeparationSchemeRoundabout)7.8.1.17.   Kruhový objazd schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeRoundabout)
A traffic separation scheme in which traffic moves in a counter-clockwise direction around a specified point or zone.Schéma rozdelenia plavby, v ktorej sa doprava pohybuje v smere proti pohybu hodinových ručičiek okolo špecifikovaného bodu alebo zóny.
This type is a sub-type of TrafficSeparationSchemeArea.Tento typ je subtypom TrafficSeparationSchemeArea.
7.8.1.18.   Traffic Separation Scheme Separator (TrafficSeparationSchemeSeparator)7.8.1.18.   Deliaci pás schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeSeparator)
A zone separating the lanes in which ships are proceeding in opposite or nearly opposite directions; or separating traffic lanes designated for particular classes of ships proceeding in the same direction.Zóna oddeľujúca dopravné pruhy, v ktorej lode plávajú v opačných alebo takmer v opačných smeroch, alebo oddeľujúca dopravné pruhy určené pre konkrétne triedy lodí, ktoré plávajú rovnakým smerom.
This type is a sub-type of TrafficSeparationSchemeArea.Tento typ je subtypom TrafficSeparationSchemeArea.
7.8.1.19.   Water Link Sequence (WaterLinkSequence)7.8.1.19.   Postupnosť spojení vodnej dopravy (WaterLinkSequence)
A linear spatial object, composed of an ordered collection of waterway and/or watercourse links (as necessary), which represents a continuous path in the water network without any branches.Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru spojení vodných ciest a/alebo (prípadne) vodných tokov, ktorý predstavuje súvislú cestu v sieti vodnej dopravy bez akýchkoľvek odbočiek.
This type is a sub-type of TransportLinkSequence.Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.
7.8.1.20.   Water Node (WaterNode)7.8.1.20.   Vodný uzol (WaterNode)
A point spatial object which is used to represent the connectivity between two different waterway links, or between a waterway link and a watercourse link, in the water transport network.Priestorový objekt bodu, ktorý sa používa na reprezentáciu konektivity medzi dvoma rôznymi spojeniami vodných ciest alebo medzi spojením vodných ciest a spojením vodných tokov v sieti vodnej dopravy.
This type is a sub-type of TransportNode.Tento typ je subtypom TransportNode.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
7.8.1.21.   Water Traffic Flow Direction (WaterTrafficFlowDirection)7.8.1.21.   Smer dopravného prúdu vodnej dopravy (WaterTrafficFlowDirection)
Indicates the direction of the flow of water transport traffic in relation to the direction of the water transport link vector.Označuje smer dopravného prúdu vodnej dopravy vo vzťahu k smeru vektora spojenia vodnej dopravy.
This type is a sub-type of TrafficFlowDirection.Tento typ je subtypom TrafficFlowDirection.
Constraints of the spatial object type WaterTrafficFlowDirectionObmedzenia typu priestorových objektov WaterTrafficFlowDirection
This property can only be associated with a spatial object that is part of a water transport network.Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.
7.8.1.22.   Waterway (Waterway)7.8.1.22.   Vodná cesta (Waterway)
A collection of water link sequences and or individual waterway and/or watercourse links (as necessary) that are characterized by one or more thematical identifiers and/or properties, which perform a navigable route within a water body (oceans, seas, rivers, lakes, channels or canals).Súbor postupností vodných spojení a/alebo jednotlivých spojení vodných ciest a/alebo (prípadne) vodných tokov charakterizovaných jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami, ktoré vytvárajú splavnú trasu v rámci vodného útvaru (oceány, moria, rieky, jazerá, prieplavy alebo kanály).
This type is a sub-type of TransportLinkSet.Tento typ je subtypom TransportLinkSet.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
7.8.1.23.   Waterway Link (WaterwayLink)7.8.1.23.   Spojenie vodných ciest (WaterwayLink)
A linear spatial object that describes the geometry or connectivity of the water transport network between two consecutive waterway or watercourse nodes. It represents a linear section across a body of water which is used for shipping.Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu alebo konektivitu siete vodnej dopravy medzi dvomi po sebe nasledujúcimi uzlami vodnej cesty alebo vodného toku. Predstavuje lineárny úsek cez vodný útvar, ktorý sa používa na plavbu.
This type is a sub-type of TransportLink.Tento typ je subtypom TransportLink.
7.8.1.24.   Waterway Node (WaterwayNode)7.8.1.24.   Uzol vodnej cesty (WaterwayNode)
A point spatial object which is used to represent the connectivity between two different waterway links, or between a waterway link and a watercourse link, in the water transport network.Priestorový objekt bodu, ktorý sa používa na reprezentáciu konektivity medzi dvoma rôznymi spojeniami vodných ciest alebo medzi spojením vodných ciest a spojením vodných tokov v sieti vodnej dopravy.
This type is a sub-type of WaterNode.Tento typ je subtypom WaterNode.
Attributes of the spatial object type WaterwayNodeAtribúty typu priestorových objektov WaterwayNode
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
formOfWaterwayNode | Description of the function of a waterway node in the water transport network. | FormOfWaterwayNodeValue | voidableformOfWaterwayNode | Opis druhu uzla vodnej cesty v sieti vodnej dopravy. | FormOfWaterwayNodeValue | voidable
7.8.2.   Enumerations7.8.2.   Enumerácie
7.8.2.1.   CEMT Class (CEMTClassValue)7.8.2.1.   Trieda CEMT (CEMTClassValue)
Inland waterway classification according to CEMT (European Conference of Ministers of Transport) Resolution No 92/2.Klasifikácia vnútrozemských vodných ciest podľa rezolúcie CEMT č. 92/2 (Európska konferencia ministrov dopravy).
Allowed values for the enumeration CEMTClassValuePrípustné hodnoty pre enumeráciu CEMTClassValue
Value | DefinitionHodnota | Definícia
I | Inland waterway belonging to CEMT-class I, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.I | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy I CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).
II | Inland waterway belonging to CEMT-class II, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.II | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy II CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).
III | Inland waterway belonging to CEMT-class III, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.III | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy III CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).
IV | Inland waterway belonging to CEMT-class IV, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.IV | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy IV CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).
Va | Inland waterway belonging to CEMT-class Va, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.Va | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy Va CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).
Vb | Inland waterway belonging to CEMT-class Vb, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.Vb | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy Vb CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).
VIa | Inland waterway belonging to CEMT-class VIa, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.VIa | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy VIa CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).
VIb | Inland waterway belonging to CEMT-class VIb, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.VIb | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy VIb CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).
VIc | Inland waterway belonging to CEMT-class VIc, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.VIc | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy VIc CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).
VII | Inland waterway belonging to CEMT-class VII, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.VII | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy VII CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).
7.8.3.   Code Lists7.8.3.   Zoznamy kódov
7.8.3.1.   Ferry Use (FerryUseValue)7.8.3.1.   Používanie trajektov (FerryUseValue)
Types of transport carried out by a ferry.Druhy dopravy uskutočňované trajektom.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.8.3.2.   Form Of Waterway Node (FormOfWaterwayNodeValue)7.8.3.2.   Druh uzla vodnej cesty (FormOfWaterwayNodeValue)
Function of a Waterway Node in the water transport network.Funkcia uzla vodnej cesty v sieti vodnej dopravy.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
7.9.   Theme-specific Requirements7.9.   Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy
7.9.1.   Consistency between spatial data sets7.9.1.   Súlad medzi súbormi priestorových údajov
1. | Transport Networks centreline representations and nodes shall always be located within the extent of the area representation of the same object.1. | Reprezentácie dopravných sietí ako osí a uzly dopravných sietí sa vždy musia nachádzať v rozsahu oblasti reprezentácie toho istého objektu.
2. | Connectivity between Transport Networks across state borders and – where applicable – also across regional borders (and data sets) within Member States shall be established and maintained by the respective authorities, using the cross-border connectivity mechanisms provided by the NetworkConnection type.2. | Príslušné orgány musia v členských štátoch zaviesť a udržiavať konektivitu medzi dopravnými sieťami prechádzajúcimi cez štátne hranice a v prípade potreby aj cez regionálne hranice (a súbory údajov) s použitím mechanizmov cezhraničnej konektivity zabezpečovaných na základe typu NetworkConnection.
7.9.2.   Modelling of object references7.9.2.   Modelovanie odkazov na objekt
1. | When linear referencing is used in Transport Networks data, the position of referenced properties on links and link sequences shall be expressed as distances measured along the supplied geometry of the underlying link object(s).1. | Ak sa v údajoch o dopravných sieťach používa lineárne referencovanie, poloha referencovaných vlastností na spojeniach a postupnostiach spojení sa musí vyjadriť ako vzdialenosti merané pozdĺž uvedenej geometrie základného(-ých) objektu(-ov) spojenia.
2. | An inter-modal connection shall always reference two elements which belong to different networks.2. | Intermodálne spojenie musí vždy odkazovať na dva prvky, ktoré patria do rôznych sietí.
7.9.3.   Geometry representation7.9.3.   Geometrická reprezentácia
1. | Transport link ends shall be connected wherever an intersection exists between the real world phenomena they represent. No connections shall be created at crossing network elements when it is not possible to pass from one element to another.1. | Konce dopravných spojení musia byť prepojené vždy, keď existuje križovanie medzi javmi reálneho sveta, ktoré reprezentujú. Na križujúcich sa prvkoch siete sa nesmú vytvoriť žiadne spojenia, keď nie je možný presun od jedného prvku k inému.
2. | In a Transport Networks data set which contains nodes, these nodes shall only be present where Transport Links connect or end.2. | V súbore údajov o dopravných sieťach, ktoré obsahujú uzly, sa tieto uzly môžu vyskytovať, len ak spájajú alebo ukončujú dopravné spojenia.
7.9.4.   Modelling of object references7.9.4.   Modelovanie odkazov na objekt
The Water transport networks shall re-use, where it exists and is practicable, the water network centreline geometry of the Hydrography theme. Therefore, object referencing shall be used to link the water transport course with the existing water network geometry in the Hydrography theme.Siete vodnej dopravy opäť použijú geometriu osi vodnej siete patriacu do témy Hydrografia v prípade, ak existuje a ak je to uskutočniteľné. Referencovanie objektu sa preto použije na účely spojenia vodného dopravného toku s geometriou vodnej siete existujúcou v téme Hydrografia.
7.9.5.   Centrelines7.9.5.   Osi
The centrelines of Road and Rail objects shall fall within the extent of the physical real world object that they represent if the Link is indicated as not being ‘fictitious’.Osi cestných a železničných objektov patria do rozsahu fyzického objektu reálneho sveta, ktorý reprezentujú, ak je spojenie označené tak, že nie je „fictitious“.
7.9.6.   Ensuring Network Connectivity7.9.6.   Zaistenie konektivity siete
1. | Wherever a connection exists in a transport network, all connected link ends and the optional node that take part in this connection have to be positioned at a distance of less than the connectivity tolerance from each other.1. | Vždy, keď existuje v dopravnej sieti nejaké spojenie, všetky prepojené konce spojení a voliteľný uzol, ktoré sa podieľajú na tomto spojení, musia byť od seba umiestnené vo vzdialenosti menšej, ako je prípustná odchýlka konektivity.
2. | Link ends and nodes that are not connected shall always be separated by a distance that is greater than the connectivity tolerance.2. | Vzdialenosť medzi koncami spojení a uzlami, ktoré nie sú prepojené, musí byť vždy väčšia ako prípustná odchýlka konektivity.
3. | In data sets where both transport links and nodes are present, the relative position of nodes and link ends in relation to the specified connectivity tolerance shall correspond to the associations that exist between them in the data set.3. | V súboroch údajov, ktoré zahŕňajú dopravné spojenia aj uzly, musí relatívna poloha uzlov a koncov spojení vo vzťahu k stanovenej prípustnej odchýlke konektivity zodpovedať vzťahom, ktoré medzi nimi existujú v súbore údajov.
7.10.   Layers7.10.   Vrstvy
Layers for the spatial data theme Transport networksVrstvy pre tému priestorových údajov Dopravné siete
Layer Type | Layer Title | Spatial object type(s)Typ vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ(y) priestorových objektov
TN.CommonTransportElements.TransportNode | Generic Transport Node | TransportNodeTN.CommonTransportElements.TransportNode | Generický dopravný uzol | TransportNode
TN.CommonTransportElements.TransportLink | Generic Transport Link | TransportLinkTN.CommonTransportElements.TransportLink | Generické dopravné spojenie | TransportLink
TN.CommonTransportElements.TransportArea | Generic Transport Area | TransportAreaTN.CommonTransportElements.TransportArea | Generická oblasť dopravy | TransportArea
TN.RoadTransportNetwork.RoadLink | Road Link | RoadLinkTN.RoadTransportNetwork.RoadLink | Cestné spojenie | RoadLink
TN.RoadTransportNetwork.VehicleTrafficArea | Vehicle traffic Area | VehicleTrafficAreaTN.RoadTransportNetwork.VehicleTrafficArea | Oblasť premávky vozidiel | VehicleTrafficArea
TN.RoadTransportNetwork.RoadServiceArea | Road Service Area | RoadServiceAreaTN.RoadTransportNetwork.RoadServiceArea | Oblasť cestných služieb | RoadServiceArea
TN.RoadTransportNetwork.RoadArea | Road Area | RoadAreaTN.RoadTransportNetwork.RoadArea | Oblasť cesty | RoadArea
TN.RailTransportNetwork.RailwayLink | Railway Link | RailwayLinkTN.RailTransportNetwork.RailwayLink | Železničné spojenie | RailwayLink
TN.RailTransportNetwork.RailwayStationArea | Railway Station Area | RailwayStationAreaTN.RailTransportNetwork.RailwayStationArea | Oblasť železničnej stanice | RailwayStationArea
TN.RailTransportNetwork.RailwayYardArea | Railway Yard Area | RailwayYardAreaTN.RailTransportNetwork.RailwayYardArea | Oblasť nákladnej stanice | RailwayYardArea
TN.RailTransportNetwork.RailwayArea | Railway Area | RailwayAreaTN.RailTransportNetwork.RailwayArea | Oblasť železnice | RailwayArea
TN.WaterTransportNetwork.WaterwayLink | Waterway Link | WaterwayLinkTN.WaterTransportNetwork.WaterwayLink | Spojenie vodných ciest | WaterwayLink
TN.WaterTransportNetwork.FairwayArea | Fairway Area | FairwayAreaTN.WaterTransportNetwork.FairwayArea | Oblasť plavebnej dráhy | FairwayArea
TN.WaterTransportNetwork.PortArea | Port Area | PortAreaTN.WaterTransportNetwork.PortArea | Oblasť prístavu | PortArea
TN.AirTransportNetwork.AirLink | Air Link | AirLinkTN.AirTransportNetwork.AirLink | Letecké spojenie | AirLink
TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea | Aerodrome Area | AerodromeAreaTN.AirTransportNetwork.AerodromeArea | Oblasť letiska | AerodromeArea
TN.AirTransportNetwork.RunwayArea | Runway Area | RunwayAreaTN.AirTransportNetwork.RunwayArea | Oblasť vzletovej a pristávacej dráhy | RunwayArea
TN.AirTransportNetwork.AirspaceArea | Airspace Area | AirspaceAreaTN.AirTransportNetwork.AirspaceArea | Oblasť vzdušného priestoru | AirspaceArea
TN.AirTransportNetwork.ApronArea | Apron Area | ApronAreaTN.AirTransportNetwork.ApronArea | Oblasť odbavovacej plochy | ApronArea
TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea | Taxiway Area | TaxiwayAreaTN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea | Oblasť rolovacej dráhy | TaxiwayArea
TN.CableTransportNetwork.CablewayLink | Cableway Link | CablewayLinkTN.CableTransportNetwork.CablewayLink | Spojenie lanových dráh | CablewayLink
8.   HYDROGRAPHY8.   HYDROGRAFIA
8.1.   Definitions8.1.   Vymedzenie pojmov
In addition to the definitions set out in Article 2, the following definitions shall apply:Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:
— | ‘aquifer’ means a subsurface layer or layers of rock or other geological strata of sufficient porosity and permeability to allow either a significant flow of groundwater or the abstraction of significant quantities of groundwater,— | „kolektor podzemnej vody“ znamená podpovrchovú vrstvu alebo vrstvy hornín alebo iných geologických vrstiev s dostatočnou pórovitosťou a priepustnosťou umožňujúce buď významné prúdenie podzemnej vody alebo zachytávanie významných množstiev podzemnej vody,
— | ‘groundwater’ means all water which is below the surface of the ground in the saturation zone and in direct contact with the ground or subsoil,— | „podzemná voda“ znamená všetku vodu, ktorá je pod zemským povrchom v zóne nasýtenia a v priamom styku s pôdou alebo pôdnym podložím,
— | ‘sub-basin’ means an area of land from which all surface run-off flows through a series of streams, rivers and, possibly, lakes to a particular point in a water course,— | „čiastkové povodie“ znamená územie, z ktorého všetok povrchový odtok odteká prostredníctvom sústavy potokov, riek a prípadne jazier do konkrétneho miesta vodného toku.
8.2.   Structure of the Spatial Data Theme Hydrography8.2.   Štruktúra témy priestorových údajov Hydrografia
The types specified for the spatial data theme Hydrography are structured in the following packages:Typy špecifikované pre tému priestorových údajov Hydrografia sú štruktúrované v týchto balíkoch:
— | Hydro - base— | Hydrografická základňa
— | Hydro - Network— | Hydrografická sieť
— | Hydro - Physical Waters— | Hydrografické fyzické vody
— | Hydro - Reporting— | Podávanie hydrologických správ
8.3.   Hydro - base8.3.   Hydrografická základňa
8.3.1.   Spatial Object Types8.3.1.   Typy priestorových objektov
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Hydro - base:Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú hydrologickej základne, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
— | Hydro Object— | Hydrografický objekt
8.3.1.1.   Hydro Object (HydroObject)8.3.1.1.   Hydrografický objekt (HydroObject)
An identity base for hydrographic (including man-made) objects in the real world.Základ identity pre hydrografické objekty (vrátane umelo vytvorených objektov) v reálnom svete.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type HydroObjectAtribúty typu priestorových objektov HydroObject
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
geographicalName | A geographical name that is used to identify a hydrographic object in the real world. It provides a ‘key’ for implicitly associating different representations of the object. | GeographicalName | voidablegeographicalName | Zemepisný názov používaný na identifikáciu hydrografického objektu v reálnom svete. Poskytuje „kľúč“ na implicitnú asociáciu rôznych reprezentácií objektu. | GeographicalName | voidable
hydroId | An identifier that is used to identify a hydrographic object in the real world. It provides a ‘key’ for implicitly associating different representations of the object. | HydroIdentifier |  hydroId | Identifikátor používaný na identifikáciu hydrografického objektu v reálnom svete. Poskytuje „kľúč“ na implicitnú asociáciu rôznych reprezentácií objektu. | HydroIdentifier |  
Association roles of the spatial object type HydroObjectAsociačné roly typu priestorových objektov HydroObject
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
relatedHydroObject | A related hydrographic object representing the same real-world entity. | HydroObject | voidablerelatedHydroObject | Príslušný hydrografický objekt, ktorý reprezentuje tú istú entitu reálneho sveta. | HydroObject | voidable
8.3.2.   Data Types8.3.2.   Dátové typy
8.3.2.1.   Hydro Identifier (HydroIdentifier)8.3.2.1.   Hydrografický identifikátor (HydroIdentifier)
A hydrographic thematic identifier.Hydrografický tematický identifikátor.
Attributes of the data type HydroIdentifierAtribúty dátového typu HydroIdentifier
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
classificationScheme | A description of the identification scheme (National, European, etc.) being used. | CharacterString |  classificationScheme | Opis používaného systému identifikácie (vnútroštátny, európsky atď.). | CharacterString |  
localId | A local identifier, assigned by some authority. | CharacterString |  localId | Miestny identifikátor, ktorý pridelil určitý orgán. | CharacterString |  
Namespace | An indicator of the scope for the local identifier. | CharacterString |  namespace | Indikátor rozsahu miestneho identifikátora. | CharacterString |  
8.4.   Hydro - Network8.4.   Hydrografická sieť
8.4.1.   Spatial Object Types8.4.1.   Typy priestorových objektov
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Hydro - Network:Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú hydrografickej siete, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
— | Hydro Node— | Hydrografický uzol
— | Watercourse Link— | Spojenie vodných tokov
— | Watercourse Link Sequence— | Postupnosť spojenia vodných tokov
— | Watercourse Separated Crossing— | Oddelené križovanie vodných tokov
8.4.1.1.   Hydro Node (HydroNode)8.4.1.1.   Hydrografický uzol (HydroNode)
A node within the hydrographic network.Uzol v rámci hydrografickej siete.
This type is a sub-type of Node.Tento typ je subtypom Node.
This type is a sub-type of HydroObject.Tento typ je subtypom HydroObject.
Attributes of the spatial object type HydroNodeAtribúty typu priestorových objektov HydroNode
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
hydroNodeCategory | Nature of the hydro node. | HydroNodeCategoryValue | voidablehydroNodeCategory | Charakter hydrografického uzla. | HydroNodeCategoryValue | voidable
8.4.1.2.   Watercourse Link (WatercourseLink)8.4.1.2.   Spojenie vodných tokov (WatercourseLink)
A segment of a watercourse within a hydrographic network.Segment vodného toku v rámci hydrografickej siete.
This type is a sub-type of Link.Tento typ je subtypom Link.
This type is a sub-type of HydroObject.Tento typ je subtypom HydroObject.
Attributes of the spatial object type WatercourseLinkAtribúty typu priestorových objektov WatercourseLink
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
flowDirection | Direction of water flow in the segment relative to digitisation of segment geometry. | LinkDirectionValue | voidableflowDirection | Smer prúdenia vody v segmente vo vzťahu k digitalizácii geometrie segmentu. | LinkDirectionValue | voidable
length | Length of network segment. | Length | voidablelength | Dĺžka segmentu siete. | Length | voidable
8.4.1.3.   Watercourse Link Sequence (WatercourseLinkSequence)8.4.1.3.   Postupnosť spojení vodných tokov (WatercourseLinkSequence)
A sequence of watercourse links representing a non-branching path through a hydrographic network.Postupnosť spojení vodných tokov, ktoré reprezentuje cestu bez odbočiek cez hydrografickú sieť.
This type is a sub-type of LinkSequence.Tento typ je subtypom LinkSequence.
This type is a sub-type of HydroObject.Tento typ je subtypom HydroObject.
8.4.1.4.   Watercourse Separated Crossing (WatercourseSeparatedCrossing)8.4.1.4.   Oddelené križovanie vodných tokov (WatercourseSeparatedCrossing)
An element in the hydrographic network used to indicate non-interacting crossing of watercourse links separated by level.Prvok v hydrografickej sieti používaný na označenie vzájomne sa neovplyvňujúcich križovaní spojení vodných tokov, ktoré sú oddelené úrovňou.
This type is a sub-type of GradeSeparatedCrossing.Tento typ je subtypom GradeSeparatedCrossing.
This type is a sub-type of HydroObject.Tento typ je subtypom HydroObject.
8.4.2.   Code Lists8.4.2.   Zoznamy kódov
8.4.2.1.   Hydro Node Category (HydroNodeCategoryValue)8.4.2.1.   Kategória hydrografického uzla (HydroNodeCategoryValue)
Defines categories for different types of hydrographic network nodes.Definuje kategórie rôznych typov hydrografických uzlov siete.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
8.5.   Hydro - Physical Waters8.5.   Hydrografické fyzické vody
8.5.1.   Spatial Object Types8.5.1.   Typy priestorových objektov
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Hydro - Physical Waters:Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú hydrografických fyzických vôd, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
— | Crossing— | Križovanie
— | Dam or Weir— | Priehrada alebo hať
— | Drainage Basin— | Povodie
— | Embankment— | Násyp
— | Falls— | Vodopády
— | Fluvial Point— | Riečny bod
— | Ford— | Brod
— | Hydro Point of Interest— | Hydrografický bod záujmu
— | Hydro Power Plant— | Hydroelektráreň
— | Inundated Land— | Zaplavované územie
— | Land-Water Boundary— | Hranica zem – voda
— | Lock— | Plavebná komora
— | Man-made Object— | Umelý objekt
— | Ocean Region— | Oceánsky región
— | Pipe— | Potrubie
— | Pumping Station— | Prečerpávacia stanica
— | Rapids— | Kaskády
— | River Basin— | Povodie rieky
— | Shore— | Pobrežie
— | Shoreline Construction— | Pobrežná konštrukcia
— | Sluice— | Priepust
— | Standing Water— | Stojatá voda
— | Surface Water— | Povrchová voda
— | Watercourse— | Vodný tok
— | Wetland— | Mokraď
8.5.1.1.   Crossing (Crossing)8.5.1.1.   Križovanie (Crossing)
A man-made object allowing the passage of water above or below an obstacle.Umelý objekt, ktorý umožňuje prietok vody nad alebo pod prekážkou.
This type is a sub-type of ManMadeObject.Tento typ je subtypom ManMadeObject.
Attributes of the spatial object type CrossingAtribúty typu priestorových objektov Crossing
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
type | The type of physical crossing. | CrossingTypeValue | voidabletype | Typ fyzického križovania. | CrossingTypeValue | voidable
8.5.1.2.   Dam Or Weir (DamOrWeir)8.5.1.2.   Priehrada alebo hať (DamOrWeir)
A permanent barrier across a watercourse used to impound water or to control its flow.Trvalá prekážka vybudovaná naprieč vodným tokom používaná na zadržiavanie vody alebo na riadenie jej prúdenia.
This type is a sub-type of ManMadeObject.Tento typ je subtypom ManMadeObject.
8.5.1.3.   Drainage Basin (DrainageBasin)8.5.1.3.   Povodie (DrainageBasin)
Area having a common outlet for its surface runoff.Oblasť, ktorá má spoločný výtok pre svoj povrchový odtok.
This type is a sub-type of HydroObject.Tento typ je subtypom HydroObject.
Attributes of the spatial object type DrainageBasinAtribúty typu priestorových objektov DrainageBasin
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
area | Size of the drainage basin area. | Area | voidablearea | Veľkosť plochy povodia. | Area | voidable
basinOrder | Number (or code) expressing the degree of branching/dividing in a drainage basin system. | HydroOrderCode | voidablebasinOrder | Číslo (alebo kód), ktoré vyjadruje stupeň rozvetvenia/členenia v systéme povodia. | HydroOrderCode | voidable
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
geometry | The geometry of the drainage basin, as a surface. | GM_Surface |  geometry | Geometria povodia reprezentovaná ako plocha. | GM_Surface |  
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
origin | Origin of the drainage basin. | OriginValue | voidableorigin | Začiatok povodia. | OriginValue | voidable
Association roles of the spatial object type DrainageBasinAsociačné roly typu priestorových objektov DrainageBasin
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
outlet | The surface water outlet(s) of a drainage basin. | SurfaceWater | voidableoutlet | Výtok(y) povrchovej vody v povodí. | SurfaceWater | voidable
containsBasin | A smaller sub-basin contained within a larger basin | DrainageBasin | voidablecontainsBasin | Menšie čiastkové povodie obsiahnuté vo väčšom povodí. | DrainageBasin | voidable
Constraints of the spatial object type DrainageBasinObmedzenia typu priestorových objektov DrainageBasin
A river basin may not be contained in any other basinPovodie rieky nesmie byť obsiahnuté v žiadnom inom povodí.
8.5.1.4.   Embankment (Embankment)8.5.1.4.   Násyp (Embankment)
A man-made raised long mound of earth or other material.Umelo navŕšená, dlhá hromada zeme alebo iného materiálu.
This type is a sub-type of ManMadeObject.Tento typ je subtypom ManMadeObject.
This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Natural risk zones in Annex III to Directive 2007/2/EC.Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Zóny prírodného rizika v prílohe III k smernici 2007/2/ES.
8.5.1.5.   Falls (Falls)8.5.1.5.   Vodopády (Falls)
A vertically descending part of a watercourse where it falls from a height.Zvislo tečúca časť vodného toku padajúca z určitej výšky.
This type is a sub-type of FluvialPoint.Tento typ je subtypom FluvialPoint.
Attributes of the spatial object type FallsAtribúty typu priestorových objektov Falls
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
height | Distance measured from the lowest point of the base at ground or water level (downhill side/downstream side) to the tallest point of the spatial object. | Length | voidableheight | Vzdialenosť meraná od najnižšieho bodu základne na úrovni zeme alebo vodnej hladiny (na zvažujúcej sa strane/strane po prúde) k najvyššiemu bodu priestorového objektu. | Length | voidable
8.5.1.6.   Fluvial Point (FluvialPoint)8.5.1.6.   Riečny bod (FluvialPoint)
A hydro point of interest that affects the flow of a watercourse.Hydrografický bod záujmu, ktorý ovplyvňuje prúdenie vodného toku.
This type is a sub-type of HydroPointOfInterest.Tento typ je subtypom HydroPointOfInterest.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
8.5.1.7.   Ford (Ford)8.5.1.7.   Brod (Ford)
A shallow part of a watercourse used as a road crossing.Plytk časť vodného toku používaná ako cestný prejazd.
This type is a sub-type of ManMadeObject.Tento typ je subtypom ManMadeObject.
8.5.1.8.   Hydro Point Of Interest (HydroPointOfInterest)8.5.1.8.   Hydrografický bod záujmu (HydroPointOfInterest)
A natural place where water appears, disappears or changes its flow.Prirodzené miesto, kde sa voda objavuje, stráca alebo mení svoje prúdenie.
This type is a sub-type of HydroObject.Tento typ je subtypom HydroObject.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type HydroPointOfInterestAtribúty typu priestorových objektov HydroPointOfInterest
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
geometry | The geometry of the hydro point of interest, as a point, curve or surface. | GM_Primitive | voidablegeometry | Geometria hydrografického bodu záujmu reprezentovaná ako bod, krivka alebo plocha. | GM_Primitive | voidable
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
levelOfDetail | Resolution, expressed as the inverse of an indicative scale or a ground distance. | MD_Resolution |  levelOfDetail | Rozlíšenie vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti. | MD_Resolution |  
8.5.1.9.   Hydro Power Plant (HydroPowerPlant)8.5.1.9.   Hydroelektráreň (HydroPowerPlant)
A facility for the generation of power from moving water.Zariadenie na výrobu elektrickej energie z tečúcej vody.
This type is a sub-type of ManMadeObject.Tento typ je subtypom ManMadeObject.
This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Energy resources in Annex III to Directive 2007/2/EC.Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Zdroje energie v prílohe III k smernici 2007/2/ES.
8.5.1.10.   Inundated Land (InundatedLand)8.5.1.10.   Zaplavované územie (InundatedLand)
A tract periodically covered by flood water, excluding tidal waters.Úsek pravidelne zaplavovaný vodou s výnimkou prílivových vôd.
This type is a sub-type of HydroObject.Tento typ je subtypom HydroObject.
This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Natural risk zones in Annex III to Directive 2007/2/EC.Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Zóny prírodného rizika v prílohe III k smernici 2007/2/ES.
Attributes of the spatial object type InundatedLandAtribúty typu priestorových objektov InundatedLand
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
geometry | The geometry of the inundated land, as a surface. | GM_Surface |  geometry | Geometria zaplavovaného územia reprezentovaná ako plocha. | GM_Surface |  
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
inundationReturnPeriod | The average period (in years) between the occurrences of an inundation event. | Number | voidableinundationReturnPeriod | Priemerné obdobie (vyjadrené v rokoch) medzi výskytom povodní. | Number | voidable
inundationType | The type of a land subject to inundation based on the cause of its flooding. | InundationValue | voidableinundationType | Typ zaplavovaného územia podľa príčiny jeho zaplavenia. | InundationValue | voidable
8.5.1.11.   Land-Water Boundary (LandWaterBoundary)8.5.1.11.   Hranica zem – voda (LandWaterBoundary)
The line where a land mass is in contact with a body of water.Línia, pozdĺž ktorej je pevninský masív v kontakte s vodným útvarom.
Attributes of the spatial object type LandWaterBoundaryAtribúty typu priestorových objektov LandWaterBoundary
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
geometry | The geometry of the land-water boundary, as a curve. | GM_Curve |  geometry | Geometria hranice zem – voda reprezentovaná ako krivka. | GM_Curve |  
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
origin | Origin of the land-water boundary. | OriginValue | voidableorigin | Začiatok hranice zem – voda. | OriginValue | voidable
waterLevelCategory | Water-level defining the land-water boundary. | WaterLevelValue | voidablewaterLevelCategory | Hladina vody vymedzujúca hranicu zem – voda. | WaterLevelValue | voidable
8.5.1.12.   Lock (Lock)8.5.1.12.   Plavebná komora (Lock)
An enclosure with a pair or series of gates used for raising or lowering vessels as they pass from one water level to another.Uzatvorený objekt s dvomi alebo viacerými vrátami používaný na zdvihnutie alebo spustenie plavidiel, keď prechádzajú z jedného vodného stupňa do druhého.
This type is a sub-type of ManMadeObject.Tento typ je subtypom ManMadeObject.
8.5.1.13.   Man-made Object (ManMadeObject)8.5.1.13.   Umelý objekt (ManMadeObject)
An artificial object which lies inside a body of water and has one of the following types of function: - Retains the water; - Regulates the quantity of water; - Alters the course of the water; - Allows watercourses to cross each other.Umelý objekt, ktorý sa nachádza vo vnútri vodného útvaru a má jeden z týchto druhov funkcií: - zadržiava vodu, - reguluje množstvo vody, - mení tok vody, - umožňuje vodným tokom vzájomne sa križovať.
This type is a sub-type of HydroObject.Tento typ je subtypom HydroObject.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type ManMadeObjectAtribúty typu priestorových objektov ManMadeObject
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
condition | The state of planning, construction, repair, and/or maintenance of the structures and/or equipment comprising a facility and/or located at a site, as a whole. | ConditionOfFacilityValue | voidablecondition | Celkovo posudzovaný stav plánovania, výstavby, opravy a/alebo údržby stavieb a/alebo zariadení, ktoré obsahujú vybavenie a/alebo ktoré sa nachádzajú na mieste. | ConditionOfFacilityValue | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
geometry | The geometry of the man-made object, as a point, curve or surface. | GM_Primitive | voidablegeometry | Geometria umelého objektu reprezentovaná ako bod, krivka alebo plocha. | GM_Primitive | voidable
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
levelOfDetail | Resolution, expressed as the inverse of an indicative scale or a ground distance. | MD_Resolution |  levelOfDetail | Rozlíšenie vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti. | MD_Resolution |  
8.5.1.14.   Ocean Region (OceanRegion)8.5.1.14.   Oceánsky región (OceanRegion)
One of the three large regions of the world-wide ocean, each with associated sub- and marginal areas and subject to an independent flow-regime.Jeden z troch veľkých regiónov svetového oceánu, každý s asociovanými podoblasťami a okrajovými oblasťami a s nezávislým režimom prúdenia.
This type is a sub-type of HydroObject.Tento typ je subtypom HydroObject.
This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Sea regions in Annex III to Directive 2007/2/EC.Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Morské regióny v prílohe III k smernici 2007/2/ES.
Attributes of the spatial object type OceanRegionAtribúty typu priestorových objektov OceanRegion
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
geometry | The geometry of the ocean region, as a surface. | GM_Surface | voidablegeometry | Geometria oceánskeho regiónu reprezentovaná ako plocha. | GM_Surface | voidable
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
Association roles of the spatial object type OceanRegionAsociačné roly typu priestorových objektov OceanRegion
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
foreshore | The part of the shore or beach which lies between the low water mark and the upper limit of normal wave action. | Shore | voidableforeshore | Časť pobrežia alebo pláže, ktorá leží medzi najnižším bodom hladiny a hornou hranicou bežného pôsobenia vĺn. | Pobrežie | voidable
8.5.1.15.   Pipe (Pipe)8.5.1.15.   Potrubie (Pipe)
A tube for the conveyance of solids, liquids or gases.Potrubie na prepravu pevných látok, kvapalín alebo plynov.
This type is a sub-type of ManMadeObject.Tento typ je subtypom ManMadeObject.
This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Utility and governmental services in Annex III to Directive 2007/2/EC.Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Verejné a štátne služby v prílohe III k smernici 2007/2/ES.
8.5.1.16.   Pumping Station (PumpingStation)8.5.1.16.   Prečerpávacia stanica (PumpingStation)
A facility to move solids, liquids or gases by means of pressure or suction.Zariadenie na presun pevných látok, kvapalín alebo plynov prostredníctvom tlaku alebo nasávania.
This type is a sub-type of ManMadeObject.Tento typ je subtypom ManMadeObject.
This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Utility and governmental services in Annex III to Directive 2007/2/EC.Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Verejné a štátne služby v prílohe III k smernici 2007/2/ES.
8.5.1.17.   Rapids (Rapids)8.5.1.17.   Kaskády (Rapids)
Portions of a stream with accelerated current where it descends rapidly but without a break in the slope of the bed sufficient to form a waterfall.Časti vodného toku so zrýchleným prúdom, v ktorých dochádza k jeho rýchlemu spádu, ale prerušenie na svahu koryta nepostačuje na vytvorenie vodopádu.
This type is a sub-type of FluvialPoint.Tento typ je subtypom FluvialPoint.
8.5.1.18.   River Basin (RiverBasin)8.5.1.18.   Povodie rieky (RiverBasin)
The area of land from which all surface run-off flows through a sequence of streams, rivers and, possibly, lakes into the sea at a single river mouth, estuary or delta.Pozemná oblasť, z ktorej všetok povrchový odtok odteká v rámci siete potokov, riek a prípadne jazier do mora jediným vyústením, ústím alebo deltou rieky.
This type is a sub-type of DrainageBasin.Tento typ je subtypom DrainageBasin.
8.5.1.19.   Shore (Shore)8.5.1.19.   Pobrežie (Shore)
The narrow strip of land in immediate contact with any body of water including the area between high and low water lines.Úzky pás zeme v bezprostrednom styku s akýmkoľvek vodným útvarom vrátane oblasti medzi najvyšším a najnižším stavom vody.
This type is a sub-type of HydroObject.Tento typ je subtypom HydroObject.
This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Land cover in Annex II to Directive 2007/2/EC.Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Krajinná pokrývka v prílohe II k smernici 2007/2/ES.
Attributes of the spatial object type ShoreAtribúty typu priestorových objektov Shore
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
composition | The primary type(s) of material composing a spatial object, exclusive of the surface. | ShoreTypeValue | voidablecomposition | Hlavný(-é) typ(-y) materiálu tvoriaceho priestorový objekt s výnimkou povrchu. | ShoreTypeValue | voidable
delineationKnown | An indication that the delineation (for example: limits and information) of a spatial object is known. | Boolean | voidabledelineationKnown | Označenie, že vymedzenie (napríklad: limity a informácie) priestorového objektu je známe. | Boolean | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
geometry | The geometry of the shore, as a surface. | GM_Surface |  geometry | Geometria pobrežia reprezentovaná ako plocha. | GM_Surface |  
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
8.5.1.20.   Shoreline Construction (ShorelineConstruction)8.5.1.20.   Pobrežná konštrukcia (ShorelineConstruction)
An artificial structure attached to land bordering a body of water and fixed in position.Umelá stavba upevnená a vybudovaná na mieste na pevnine, ktoré hraničí s vodným útvarom.
This type is a sub-type of ManMadeObject.Tento typ je subtypom ManMadeObject.
8.5.1.21.   Sluice (Sluice)8.5.1.21.   Priepust (Sluice)
An open, inclined conduit fitted with a gate for regulating water flow.Otvorený, naklonený kanál vybavený vrátami na regulovanie prúdu vody.
This type is a sub-type of ManMadeObject.Tento typ je subtypom ManMadeObject.
8.5.1.22.   Standing Water (StandingWater)8.5.1.22.   Stojatá voda (StandingWater)
A body of water that is entirely surrounded by land.Vodný útvar, ktorý je úplne obklopený pevninou.
This type is a sub-type of SurfaceWater.Tento typ je subtypom SurfaceWater.
Attributes of the spatial object type StandingWaterAtribúty typu priestorových objektov StandingWater
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
elevation | Elevation above mean sea level. | Length | voidableelevation | Nadmorská výška nad strednou hladinou mora. | Length | voidable
meanDepth | Average depth of the body of water. | Length | voidablemeanDepth | Priemerná hĺbka vodného útvaru. | Length | voidable
surfaceArea | Surface area of the body of water. | Area | voidablesurfaceArea | Povrchová plocha vodného útvaru. | Area | voidable
Constraints of the spatial object type StandingWaterObmedzenia typu priestorových objektov StandingWater
Standing water geometry may be a surface or pointGeometria stojatej vody môže byť plocha alebo bod.
8.5.1.23.   Surface Water (SurfaceWater)8.5.1.23.   Povrchová voda (SurfaceWater)
Any known inland waterway body.Každý známy vnútrozemský vodný útvar.
This type is a sub-type of HydroObject.Tento typ je subtypom HydroObject.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
Attributes of the spatial object type SurfaceWaterAtribúty typu priestorových objektov SurfaceWater
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
geometry | The geometry of the surface water: - either a curve or surface for a watercourse; - either a point or surface for a standing water. | GM_Primitive |  geometry | Geometria povrchovej vody: - buď krivka alebo plocha v prípade vodného toku, - buď bod alebo plocha v prípade stojatej vody. | GM_Primitive |  
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
levelOfDetail | Resolution, expressed as the inverse of an indicative scale or a ground distance. | MD_Resolution |  levelOfDetail | Rozlíšenie vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti. | MD_Resolution |  
localType | Provides ‘local’ name for the type of surface water. | LocalisedCharacterString | voidablelocalType | Uvádza „miestny“ názov typu povrchovej vody. | LocalisedCharacterString | voidable
origin | Origin of the surface water. | OriginValue | voidableorigin | Pôvod povrchovej vody. | OriginValue | voidable
persistence | The degree of persistence of water. | HydrologicalPersistenceValue | voidablepersistence | Stupeň perzistencie vody. | HydrologicalPersistenceValue | voidable
tidal | Identifies whether the surface water is affected by tidal water. | Boolean | voidabletidal | Označuje, či je povrchová voda zasiahnutá prílivovou vodou. | Boolean | voidable
Association roles of the spatial object type SurfaceWaterAsociačné roly typu priestorových objektov SurfaceWater
Association role | Definition | Type | VoidabilityAsociačná rola | Definícia | Typ | Voidability
bank | The bank(s) associated to a surface water. | Shore | voidablebank | Breh(-y) spojený(-é) s povrchovou vodou. | Shore | voidable
drainsBasin | The basin(s) drained by a surface water. | DrainageBasin | voidabledrainsBasin | Povodie(-a) odvodňované povrchovou vodou. | DrainageBasin | voidable
neighbour | An association to another instance of the same real-world surface water in another data set. | SurfaceWater | voidableneighbour | Asociácia s iným výskytom tej istej povrchovej vody reálneho sveta v inom súbore údajov. | SurfaceWater | voidable
8.5.1.24.   Watercourse (Watercourse)8.5.1.24.   Vodný tok (Watercourse)
A natural or man-made flowing watercourse or stream.Prirodzený alebo umelý tečúci vodný tok alebo prúd.
This type is a sub-type of SurfaceWater.Tento typ je subtypom SurfaceWater.
Attributes of the spatial object type WatercourseAtribúty typu priestorových objektov Watercourse
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
condition | The state of planning, construction, repair, and/or maintenance of a watercourse. | ConditionOfFacilityValue | voidablecondition | Stav plánovania, výstavby, opravy a/alebo údržby vodného toku. | ConditionOfFacilityValue | voidable
delineationKnown | An indication that the delineation (for example: limits and information) of a spatial object is known. | Boolean | voidabledelineationKnown | Označenie, že vymedzenie (napríklad: limity a informácie) priestorového objektu je známe. | Boolean | voidable
length | Length of the watercourse. | Length | voidablelength | Dĺžka vodného toku. | Length | voidable
level | Vertical location of watercourse relative to ground. | VerticalPositionValue | voidablelevel | Zvislá poloha vodného toku vo vzťahu k zemi. | VerticalPositionValue | voidable
streamOrder | Number (or code) expressing the degree of branching in a stream system. | HydroOrderCode | voidablestreamOrder | Číslo (alebo kód), ktoré vyjadruje stupeň rozvetvenia v hydrologickej sústave. | HydroOrderCode | voidable
width | Width of watercourse (as a range) along its length. | WidthRange | voidablewidth | Šírka vodného toku (ako rozsah) pozdĺž jeho dĺžky. | WidthRange | voidable
Constraints of the spatial object type WatercourseObmedzenia typu priestorových objektov Watercourse
Watercourse geometry may be a curve or surfaceGeometria vodného toku môže byť krivka alebo plocha.
A condition attribute may be specified only for a man-made watercourseAtribút stavu možno určiť len pre umelý vodný tok.
8.5.1.25.   Wetland (Wetland)8.5.1.25.   Mokraď (Wetland)
A poorly drained or periodically flooded area where the soil is saturated with water, and vegetation is supported.Zle odvodňovaná alebo pravidelne zaplavovaná oblasť, v ktorej je pôda nasýtená vodou a rastie v nej vegetácia.
This type is a sub-type of HydroObject.Tento typ je subtypom HydroObject.
This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Land cover in Annex II to Directive 2007/2/EC.Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Krajinná pokrývka v prílohe II k smernici 2007/2/ES.
Attributes of the spatial object type WetlandAtribúty typu priestorových objektov Wetland
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
geometry | The geometry of the wetland, as a surface. | GM_Surface |  geometry | Geometria mokrade reprezentovaná ako plocha. | GM_Surface |  
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
localType | Provides ‘local’ name for the type of wetland. | LocalisedCharacterString | voidablelocalType | Uvádza „miestny“ názov typu mokrade. | LocalisedCharacterString | voidable
Tidal | Identifies whether the wetland is affected by tidal water. | Boolean | voidabletidal | Označuje, či je mokraď zasiahnutá prílivovou vodou. | Boolean | voidable
8.5.2.   Data Types8.5.2.   Dátové typy
8.5.2.1.   Hydro Order Code (HydroOrderCode)8.5.2.1.   Kód hydrologického poradia (HydroOrderCode)
A hydrologically meaningful ‘order code’ for ordering hierarchies of watercourses and drainage basins.Hydrologicky významný „kód poradia“ na usporiadanie hierarchií vodných tokov a povodí.
Attributes of the data type HydroOrderCodeAtribúty dátového typu HydroOrderCode
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
order | Number (or code) expressing the degree of branching or dividing in a stream or drainage basin system. | CharacterString |  order | Číslo (alebo kód), ktorý vyjadruje stupeň rozvetvenia alebo členenia v hydrologickej sústave alebo v sústave povodia. | CharacterString |  
orderScheme | A description of the concept for ordering. | CharacterString |  orderScheme | Popis koncepcie usporiadania. | CharacterString |  
scope | An indicator of the scope or origin for an order code (including whether it is national, supranational or European). | CharacterString |  scope | Ukazovateľ rozsahu alebo pôvodu kódu poradia (vrátane informácie, či je kód vnútroštátny, nadnárodný alebo európsky). | CharacterString |  
8.5.2.2.   Width Range (WidthRange)8.5.2.2.   Rozsah šírky (WidthRange)
The range of a watercourse’s horizontal width along its length.Rozsah horizontálnej šírky vodného toku pozdĺž jeho dĺžky.
Attributes of the data type WidthRangeAtribúty dátového typu WidthRange
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
lower | Lower bound of width. | Length |  lower | Dolná hranica šírky. | Length |  
upper | Upper bound of width. | Length |  upper | Horná hranica šírky. | Length |  
8.5.3.   Enumerations8.5.3.   Enumerácie
8.5.3.1.   Origin (OriginValue)8.5.3.1.   Pôvod (OriginValue)
An enumeration type specifying a set of hydrographic ‘origin’ categories (natural, man-made) for various hydrographic objects.Typ enumerácie, ktorý špecifikuje súbor hydrografických kategórií „pôvodu“ (prirodzený, umelý) pre rôzne hydrografické objekty.
Allowed values for the enumeration OriginValuePrípustné hodnoty pre enumeráciu OriginValue
Value | DefinitionHodnota | Definícia
natural | An indication that a spatial object is natural.natural | Označenie, že priestorový objekt je prirodzený.
manMade | An indication that a spatial object is man-made.manMade | Označenie, že priestorový objekt je umelý.
8.5.4.   Code Lists8.5.4.   Zoznamy kódov
8.5.4.1.   Crossing Type (CrossingTypeValue)8.5.4.1.   Typ križovania (CrossingTypeValue)
Man-made physical watercourse crossing types.Typy križovania umelých fyzických vodných tokov.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
8.5.4.2.   Hydrological Persistence (HydrologicalPersistenceValue)8.5.4.2.   Hydrologická perzistencia (HydrologicalPersistenceValue)
Categories of hydrological persistence of a body of water.Kategórie hydrologickej perzistencie vodného útvaru.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
8.5.4.3.   Inundation (InundationValue)8.5.4.3.   Zaplavenie (InundationValue)
The type of a land subject to inundation.Typ zaplavovaného územia.
This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Natural risk zones in Annex III to Directive 2007/2/EC.Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Zóny prírodného rizika v prílohe III k smernici 2007/2/ES.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
8.5.4.4.   Shore Type (ShoreTypeValue)8.5.4.4.   Typ pobrežia (ShoreTypeValue)
Categories of shore area composition.Kategórie zloženia oblasti pobrežia.
This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Land cover in Annex II to Directive 2007/2/EC.Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Krajinná pokrývka v prílohe II k smernici 2007/2/ES.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
8.5.4.5.   Water Level (WaterLevelValue)8.5.4.5.   Hladina vody (WaterLevelValue)
The tidal datum / waterlevel to which depths and heights are referenced.Referenčná hladina prílivu/hladina vody, na základe ktorých sa označujú hĺbky a výšky.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
8.6.   Hydro - Reporting8.6.   Podávanie hydrologických správ
8.6.1.   Spatial Object Types8.6.1.   Typy priestorových objektov
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Hydro - Reporting:Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú podávania hydrologických správ, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
— | WFD Coastal Water— | Pobrežná voda podľa WFD (Water Framework Directive – rámcová smernica o vode)
— | WFD Ground Water Body— | Útvar podzemnej vody podľa WFD
— | WFD Lake— | Jazero podľa WFD
— | WFD River— | Rieka WFD
— | WFD River or Lake— | Rieka alebo jazero podľa WFD
— | WFD Surface Water Body— | Útvar povrchovej vody podľa WFD
— | WFD Transitional Water— | Brakická voda podľa WFD
— | WFD Water Body— | Vodný útvar podľa WFD
8.6.1.1.   WFD Coastal Water (WFDCoastalWater)8.6.1.1.   Pobrežná voda podľa WFD (WFDCoastalWater)
Surface water on the landward side of a line, every point of which is at a distance of one nautical mile on the seaward side from the nearest point of the baseline from which the breadth of territorial waters is measured, extending where appropriate up to the outer limit of transitional waters.Povrchová voda, ktorá sa nachádza smerom k pevnine od čiary, ktorej každý bod je vo vzdialenosti jednej morskej míle na morskej strane od najbližšieho bodu základnej čiary, od ktorej sa meria šírka pásma výsostných vôd, tam, kde je to primerané, siaha až po vonkajšiu hranicu brakických vôd.
This type is a sub-type of WFDSurfaceWaterBody.Tento typ je subtypom WFDSurfaceWaterBody.
This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units in Annex III to Directive 2007/2/EC.Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť podľa témy priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v prílohe III k smernici 2007/2/ES.
Constraints of the spatial object type WFDCoastalWaterObmedzenia typu priestorových objektov WFDCoastalWater
Coastal water geometry must be a surfaceGeometria pobrežných vôd musí byť plocha.
8.6.1.2.   WFD Ground Water Body (WFDGroundWaterBody)8.6.1.2.   Útvar podzemnej vody podľa WFD (WFDGroundWaterBody)
A distinct volume of groundwater within an aquifer or aquifers.Vymedzený objem podzemnej vody v rámci kolektoru alebo kolektorov podzemnej vody.
This type is a sub-type of WFDWaterBody.Tento typ je subtypom WFDWaterBody.
This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units in Annex III to Directive 2007/2/EC.Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť podľa témy priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v prílohe III k smernici 2007/2/ES.
Attributes of the spatial object type WFDGroundWaterBodyAtribúty typu priestorových objektov WFDGroundWaterBody
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
geometry | The geometry of the WFD groundwater body. | GM_Primitive | voidablegeometry | Geometria útvaru podzemnej vody podľa WFD. | GM_Primitive | voidable
8.6.1.3.   WFD Lake (WFDLake)8.6.1.3.   Jazero podľa WFD (WFDLake)
A body of standing inland surface water.Útvar stojatej vnútrozemskej povrchovej vody.
This type is a sub-type of WFDRiverOrLake.Tento typ je subtypom WFDRiverOrLake.
This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units in Annex III to Directive 2007/2/EC.Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť podľa témy priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v prílohe III k smernici 2007/2/ES.
Constraints of the spatial object type WFDLakeObmedzenia typu priestorových objektov WFDLake
Lake geometry must be a surfaceGeometria jazera musí byť plocha.
8.6.1.4.   WFD River (WFDRiver)8.6.1.4.   Rieka podľa WFD (WFDRiver)
A body of inland water flowing for the most part on the surface of the land but which may flow underground for part of its course.Útvar vnútrozemskej vody tečúcej väčšinou na zemskom povrchu, ktorá však môže časťou svojej trasy tiecť pod zemou.
This type is a sub-type of WFDRiverOrLake.Tento typ je subtypom WFDRiverOrLake.
This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units in Annex III to Directive 2007/2/EC.Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť podľa témy priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v prílohe III k smernici 2007/2/ES.
Constraints of the spatial object type WFDRiverObmedzenia typu priestorových objektov WFDRiver
River geometry must be a curveGeometria rieky musí byť krivka.
Main and large attributes may not be specified for canalsPre kanály nemožno špecifikovať atribúty main a large.
8.6.1.5.   WFD River Or Lake (WFDRiverOrLake)8.6.1.5.   Rieka alebo jazero podľa WFD (WFDRiverOrLake)
Abstract class containing common attributes for a WFD river or lake.Abstraktná trieda obsahujúca spoločné atribúty pre rieku alebo jazero podľa WFD.
This type is a sub-type of WFDSurfaceWaterBody.Tento typ je subtypom WFDSurfaceWaterBody.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units in Annex III to Directive 2007/2/EC.Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť podľa témy priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v prílohe III k smernici 2007/2/ES.
Attributes of the spatial object type WFDRiverOrLakeAtribúty typu priestorových objektov WFDRiverOrLake
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
large | Rivers with a catchment area > 50,000 km2; or rivers and main tributaries that have a catchment area between 5,000 km2 and 50,000 km2. Lakes that have a surface area > 500 km2. | Boolean | voidablelarge | Rieka s rozlohou povodia > 50 000 km2 alebo rieky a hlavné prítoky, ktorých povodie má rozlohu od 5 000 km2 do 50 000 km2. Jazerá, ktoré majú povrchovú rozlohu > 500 km2. | Boolean | voidable
main | Rivers that have a catchment area > 500 km2. Lakes that have a surface area > 10 km2. | Boolean | voidablemain | Rieky s rozlohou povodia > 500 km2. Jazerá, ktoré majú povrchovú rozlohu > 10 km2. | Boolean | voidable
8.6.1.6.   WFD Surface Water Body (WFDSurfaceWaterBody)8.6.1.6.   Útvar povrchovej vody podľa WFD (WFDSurfaceWaterBody)
A discrete and significant element of surface water.Vymedziteľný a významný prvok povrchovej vody.
This type is a sub-type of WFDWaterBody.Tento typ je subtypom WFDWaterBody.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units in Annex III to Directive 2007/2/EC.Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť podľa témy priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v prílohe III k smernici 2007/2/ES.
Attributes of the spatial object type WFDSurfaceWaterBodyAtribúty typu priestorových objektov WFDSurfaceWaterBody
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
artificial | ‘Artificial water body’ means a body of surface water created by human activity. | Boolean |  artificial | „Umelý vodný útvar“ je útvar povrchovej vody vytvorený ľudskou činnosťou. | Boolean |  
geometry | The geometry of the WFD surface water body: - a surface for a WFD coastal water; - a surface for a WFD transitional water; - a curve for a WFD river; - a surface for a WFD lake. | GM_Primitive |  geometry | Geometria útvaru povrchovej vody podľa WFD: - plocha v prípade pobrežnej vody podľa WFD, - plocha v prípade brakickej vody podľa WFD, - krivka v prípade rieky podľa WFD, - plocha v prípade jazera podľa WFD. | GM_Primitive |  
heavilyModified | ‘Heavily modified water body’ means a body of surface water which as a result of physical alterations by human activity is substantially changed in character, as designated by the Member State in accordance with the provisions of WFD Annex II. | Boolean |  heavilyModified | „Výrazne zmenený vodný útvar“ znamená útvar povrchovej vody, ktorého charakter sa v dôsledku fyzikálnych zmien spôsobených ľudskou činnosťou podstatne zmenil, ako to určil členský štát v súlade s ustanoveniami prílohy II k rámcovej smernici o vode. | Boolean |  
representativePoint | Representative point of the WFD water body. | GM_Point | voidablerepresentativePoint | Reprezentatívny bod vodného útvaru podľa WFD. | GM_Point | voidable
Constraints of the spatial object type WFDSurfaceWaterBodyObmedzenia typu priestorových objektov WFDSurfaceWaterBody
heavilyModified attribute allowed only if not artificialAtribút heavilyModified je prípustný, len keď nejde o umelý útvar povrchovej vody.
8.6.1.7.   WFD Transitional Water (WFDTransitionalWater)8.6.1.7.   Brakická voda podľa WFD (WFDTransitionalWater)
Bodies of surface water in the vicinity of river mouths which are partly saline in character as a result of their proximity to coastal waters but which are substantially influenced by freshwater flows.Útvary povrchovej vody v blízkosti vyústenia riek, ktoré majú čiastočne slaný charakter v dôsledku svojej blízkosti k pobrežným vodám, ale ktoré sú podstatne ovplyvnené prítokmi sladkej vody.
This type is a sub-type of WFDSurfaceWaterBody.Tento typ je subtypom WFDSurfaceWaterBody.
This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units in Annex III to Directive 2007/2/EC.Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť podľa témy priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v prílohe III k smernici 2007/2/ES.
Constraints of the spatial object type WFDTransitionalWaterObmedzenia typu priestorových objektov WFDTransitionalWater
Transitional water geometry must be a surfaceGeometria brakických vôd musí byť plocha.
8.6.1.8.   WFD Water Body (WFDWaterBody)8.6.1.8.   Vodný útvar podľa WFD (WFDWaterBody)
Abstract class representing a WFD body of surface water or body of groundwater.Abstraktná trieda predstavujúca útvar povrchovej vody alebo útvar podzemnej vody podľa WFD.
This type is a sub-type of HydroObject.Tento typ je subtypom HydroObject.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units in Annex III to Directive 2007/2/EC.Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť podľa témy priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v prílohe III k smernici 2007/2/ES.
Attributes of the spatial object type WFDWaterBodyAtribúty typu priestorových objektov WFDWaterBody
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
beginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidable
inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
8.7.   Theme-specific Requirements8.7.   Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy
8.7.1.   Consistency between spatial data sets8.7.1.   Súlad medzi súbormi priestorových údajov
1. | Hydrography links, centrelines and nodes shall always be located within the extent of the area representation of the same object.1. | Hydrografické spojenia, osi a uzly sa vždy musia nachádzať v rozsahu reprezentácie toho istého objektu ako plochy.
2. | Connectivity between hydrographic networks across state borders and – where applicable – also across regional borders (and data sets) within Member States shall be established and maintained by the respective authorities, using the cross-border connectivity mechanisms provided by the NetworkConnection type.2. | Príslušné orgány musia v členských štátoch zaviesť a udržiavať konektivitu medzi hydrografickými sieťami prechádzajúcimi cez štátne hranice a v prípade potreby aj cez regionálne hranice (a súbory údajov) s použitím mechanizmov cezhraničnej konektivity zabezpečovaných na základe typu NetworkConnection.
3. | All attribution of objects in this schema shall be the same as the equivalent property of that object used for reporting obligations under Directive 2000/60/EC.3. | Všetky atribúty objektov v tomto systéme sú rovnaké ako ekvivalentná vlastnosť daného objektu používaného na účely plnenia povinností v oblasti podávania správ podľa smernice 2000/60/ES.
8.7.2.   Identifier management8.7.2.   Manažment identifikátorov
1. | If a geographical name is used as a unique hydrologic ID for an object in this specification then it shall be derived, where possible, from a pan-European Gazetteer or another authoritative, pan-European source.1. | Ak sa zemepisný názov používa ako jedinečný hydrologický identifikátor pre objekt v tejto špecifikácii, podľa možnosti sa odvodí z celoeurópskeho geografického názvoslovia alebo z iného hodnoverného celoeurópskeho zdroja.
2. | The localId attribute of the external object identifier of a spatial object shall be the same as the ID used for reporting obligations under Directive 2000/60/EC.2. | Atribút localId externého objektového identifikátora priestorového objektu je rovnaký ako identifikátor používaný na účely plnenia povinností v oblasti podávania správ podľa smernice 2000/60/ES.
8.7.3.   Modelling of object references8.7.3.   Modelovanie odkazov na objekt
1. | If the same real world object in a data set is exchanged using spatial objects from more than one of the Hydrography application schemas then these spatial objects shall carry either the same, unique, geographical name or the same hydrographic thematic identifier.1. | Ak sa ten istý objekt reálneho sveta v súbore údajov vymieňa s použitím priestorových objektov z viac ako jednej schémy uplatnenia témy Hydrografia, tieto priestorové objekty musia mať buď rovnaký jedinečný zemepisný názov alebo rovnaký hydrografický tematický identifikátor.
2. | When linear referencing is used in hydrographic Network data, the position of referenced properties on links and link sequences shall be expressed as distances measured along the supplied geometry of the underlying link object(s).2. | Ak sa v údajoch o hydrografickej sieti používa lineárne referencovanie, poloha referencovaných vlastností na spojeniach a postupnostiach spojení sa vyjadruje ako vzdialenosti merané pozdĺž uvedenej geometrie základného(-ých) objektu(-ov) spojenia.
8.7.4.   Geometry representation8.7.4.   Geometrická reprezentácia
1. | If spatial objects are provided at different spatial resolutions, the spatial resolution must be specified for each spatial object using the levelOfDetail attribute where applicable.1. | Ak sa priestorové objekty zabezpečujú pri rôznych priestorových rozlíšeniach, priestorové rozlíšenie sa musí špecifikovať pre každý priestorový objekt, prípadne s použitím atribútu levelOfDetail.
2. | Watercourse links shall intersect wherever a connection exists between the real world phenomena they represent. No intersections shall be created at crossing network elements when it is not possible for water to pass from one element to another.2. | Spojenia vodných tokov sa musia križovať vždy, keď existuje spojenie medzi javmi reálneho sveta, ktoré predstavujú. Na križujúcich sa prvkoch siete sa nesmú vytvoriť žiadne kríženia, keď nie je možný presun od jedného prvku k inému.
3. | In a hydrographic network data set which contains nodes, these nodes shall only be present where Watercourse Links connect or end.3. | V súbore údajov o hydrografickej sieti, ktorá obsahuje uzly, sa tieto uzly môžu vyskytovať iba v prípade, ak spájajú alebo ukončujú spojenia vodných tokov.
4. | The geometry shall be the same as the geometry used for reporting obligations under Directive 2000/60/EC.4. | Geometria musí byť taká istá ako geometria používaná na účely plnenia povinností v oblasti podávania správ podľa smernice 2000/60/ES.
8.7.5.   Use of the DelineationKnown Attribute8.7.5.   Používanie atribútu DelineationKnown
1. | The attribute delineationKnown shall not be used to indicate that the accuracy / precision of a certain geometry is low; this indication should be given using the appropriate data quality element(s).1. | Atribút delineationKnown sa nesmie používať na označenie toho, že určitá geometria je nesprávna/nepresná; toto označenie by sa malo uviesť s použitím príslušného(-ých) prvku(-ov) metaúdajov v súvislosti s kvalitou údajov.
2. | The attribute delineationKnown shall not be used to indicate a change of geometry over time where this change of geometry is known.2. | Atribút delineationKnown sa nesmie používať na označenie zmeny geometrie v čase, ak je táto zmena geometrie známa.
8.7.6.   Centrelines8.7.6.   Osi
The centrelines of watercourse objects shall fall within the extent of the physical real world object that they represent if the Watercourse Link is indicated as not being ‘fictitious’.Osi objektov zodpovedajúcich vodným tokom patria do rozsahu fyzického objektu reálneho sveta, ktorý reprezentujú, ak je spojenie vodných tokov označené tak, že nie je „fictitious“.
8.7.7.   Ensuring Network Connectivity8.7.7.   Zaistenie konektivity siete
1. | Wherever a connection exists in a hydrographic network, all connected link ends and the optional node that take part in this connection have to be positioned at a distance of less than the connectivity tolerance from each other.1. | Vždy, keď existuje v hydrografickej sieti nejaké spojenie, všetky prepojené konce spojení a voliteľný uzol, ktoré sa podieľajú na tomto spojení, musia byť od seba umiestnené vo vzdialenosti menšej, ako je prípustná odchýlka konektivity.
2. | Link ends and nodes that are not connected shall always be separated by a distance that is greater than the connectivity tolerance.2. | Vzdialenosť medzi koncami spojení a uzlami, ktoré nie sú prepojené, musí byť vždy väčšia ako prípustná odchýlka konektivity.
3. | In data sets where both transport links and nodes are present, the relative position of nodes and link ends in relation to the specified connectivity tolerance shall correspond to the associations that exist between them in the data set.3. | V súboroch údajov, ktoré zahŕňajú dopravné spojenia aj uzly, musí relatívna poloha uzlov a koncov spojení vo vzťahu k stanovenej prípustnej odchýlke konektivity zodpovedať vzťahom, ktoré medzi nimi existujú v súbore údajov.
8.8.   Layers8.8.   Vrstvy
Layers for the spatial data theme HydrographyVrstvy pre tému priestorových údajov Hydrografia
Layer Type | Layer Title | Spatial object type(s)Typ vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ(y) priestorových objektov
HY.PhysicalWaters.Waterbodies | Waterbody | Watercourse, StandingWaterHY.PhysicalWaters.Waterbodies | Vodný útvar | Watercourse, StandingWater
HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary | Land-Water Boundary | LandWaterBoundaryHY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary | Hranica zem – voda | LandWaterBoundary
HY.PhysicalWaters.Catchments | Catchment | DrainageBasin, RiverBasinHY.PhysicalWaters.Catchments | Povodie | DrainageBasin, RiverBasin
HY.Network | Hydrographic Network | HydroNode, WatercourseLinkHY.Network | Hydrografická sieť | HydroNode, WatercourseLink
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest | Hydro Point of Interest | Rapids, FallsHY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest | Hydrografický bod záujmu | Rapids, Falls
HY.PhysicalWaters.ManMadeObject | Man-made Object | Crossing, DamOrWeir, Sluice, Lock, Ford, ShorelineConstructionHY.PhysicalWaters.ManMadeObject | Umelý objekt | Crossing, DamOrWeir, Sluice, Lock, Ford, ShorelineConstruction
HY.HydroObject | Shore, Wetland | Shore, WetlandHY.HydroObject | Pobrežie, mokraď | Shore, Wetland
HY.Reporting.WFDRiver | WFD-River | WFDRiverHY.Reporting.WFDRiver | Rieka podľa WFD | WFDRiver
HY.Reporting.WFDLake | WFD-Lake | WFDLakeHY.Reporting.WFDLake | Jazero podľa WFD | WFDLake
HY.Reporting.WFDTransitionalWater | WFD-Transitional water | WFDTransitionalWaterHY.Reporting.WFDTransitionalWater | Brakická voda podľa WFD | WFDTransitionalWater
HY.Reporting.WFDCoastalWater | WFD-Coastal water | WFDCoastalWaterHY.Reporting.WFDCoastalWater | Pobrežná voda podľa WFD | WFDCoastalWater
HY.OceanRegion | Ocean Region | OceanRegionHY.OceanRegion | Oceánsky región | OceanRegion
9.   PROTECTED SITES9.   CHRÁNENÉ ÚZEMIA
9.1.   Spatial Object Types9.1.   Typy priestorových objektov
The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects from data sets that relate to the spatial data theme Protected Sites:Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súboru údajov, ktoré sa týkajú témy priestorových údajov Chránené územia, sa používajú tieto typy priestorových objektov:
— | Protected Site— | Chránené územie
9.1.1   Protected Site (ProtectedSite)9.1.1.   Chránené územie (ProtectedSite)
An area designated or managed within a framework of international, Union and Member States’ legislation to achieve specific conservation objectives.Oblasť vymedzená alebo spravovaná v rámci medzinárodných právnych predpisov, právnych predpisov Únie a právnych predpisov členských štátov na účely dosiahnutia osobitných ochranárskych cieľov.
Attributes of the spatial object type ProtectedSiteAtribúty typu priestorových objektov ProtectedSite
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
geometry | The geometry defining the boundary of the Protected Site. | GM_Object |  geometry | Geometria vymedzujúca hranicu chráneného územia. | GM_Object |  
inspireID | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  inspireID | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  
legalFoundationDate | The date that the protected site was legally created. This is the date that the real world object was created, not the date that its representation in an information system was created. | DateTime | voidablelegalFoundationDate | Dátum, keď bolo chránené územie právne vytvorené. Je to dátum, keď bol vytvorený objekt reálneho sveta, a nie dátum, keď bola vytvorená jeho reprezentácia v informačnom systéme. | DateTime | voidable
legalFoundationDocument | A URL or text citation referencing the legal act that created the Protected Site. | CI_Citation | voidablelegalFoundationDocument | Internetová adresa (URL) alebo citácia textu s odkazom na právny akt, ktorým bolo chránené územie vytvorené. | CI_Citation | voidable
siteDesignation | The designation (type) of Protected Site. | DesignationType | voidablesiteDesignation | Označenie (typ označenia) chráneného územia. | DesignationType | voidable
siteName | The name of the Protected Site. | GeographicalName | voidablesiteName | Názov chráneného územia. | GeographicalName | voidable
siteProtectionClassification | The classification of the protected site based on the purpose for protection. | ProtectionClassificationValue | voidablesiteProtectionClassification | Klasifikácia chráneného územia na základe účelu ochrany. | ProtectionClassificationValue | voidable
9.2.   Data Types9.2.   Dátové typy
9.2.1   Designation Type (DesignationType)9.2.1.   Typ označenia (DesignationType)
A data type designed to contain a designation for the Protected Site, including the designation scheme used and the value within that scheme.Dátový typ určený tak, aby zahŕňal označenie chráneného územia vrátane použitého systému označenia a hodnoty v rámci tohto systému.
Attributes of the data type DesignationTypeAtribúty dátového typu DesignationType
Attribute | Definition | Type | VoidabilityAtribút | Definícia | Typ | Voidability
designation | The actual Site designation. | DesignationValue |  designation | Skutočné označenie územia. | DesignationValue |  
designationScheme | The scheme from which the designation code comes. | DesignationSchemeValue |  designationScheme | Systém, z ktorého pochádza kód označenia. | DesignationSchemeValue |  
percentageUnderDesignation | The percentage of the site that falls under the designation. This is used in particular for the IUCN categorisation. If a value is not provided for this attribute, it is assumed to be 100 % | Percentage |  percentageUnderDesignation | Percentuálny podiel územia, na ktorý sa vzťahuje označenie. Používa sa najmä v kategorizácii Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov – IUCN. Ak pre tento atribút nie je poskytnutá hodnota, predpokladá sa, že je 100 %. | Percentage |  
Constraints of the data type DesignationTypeObmedzenia dátového typu DesignationType
Sites must use designations from an appropriate designation scheme, and the designation code value must agree with the designation scheme.Územia musia používať označenia z príslušného systému označenia a hodnota kódu označenia musí zodpovedať systému označenia.
9.3.   Enumerations9.3.   Enumerácie
9.3.1   Protection Classification (ProtectionClassificationValue)9.3.1.   Klasifikácia ochrany (ProtectionClassificationValue)
The protected site classification based on the purpose of protection.Klasifikácia chránených území na základe účelu ochrany.
Allowed values for the enumeration ProtectionClassificationValuePrípustné hodnoty pre enumeráciu ProtectionClassificationValue
Value | DefinitionHodnota | Definícia
natureConservation | The Protected Site is protected for the maintenance of biological diversity.natureConservation | Chránené územie sa ochraňuje s cieľom zachovať biologickú diverzitu.
archaeological | The Protected Site is protected for the maintenance of archaeological heritage.archaeological | Chránené územie sa ochraňuje s cieľom zachovať archeologické dedičstvo.
cultural | The Protected Site is protected for the maintenance of cultural heritage.cultural | Chránené územie sa ochraňuje s cieľom zachovať kultúrne dedičstvo.
ecological | The Protected Site is protected for the maintenance of ecological stability.ecological | Chránené územie sa ochraňuje s cieľom zachovať ekologickú stabilitu.
landscape | The Protected Site is protected for the maintenance of landscape characteristics.landscape | Chránené územie sa ochraňuje s cieľom zachovať charakteristické znaky krajiny.
environment | The Protected Site is protected for the maintenance of environmental stability.environment | Chránené územie sa ochraňuje s cieľom zachovať environmentálnu stabilitu.
Geological | The Protected Site is protected for the maintenance of geological characteristics.geological | Chránené územie sa ochraňuje s cieľom zachovať geologické charakteristické znaky.
9.4.   Code Lists9.4.   Zoznamy kódov
9.4.1.   Designation Scheme (DesignationSchemeValue)9.4.1.   Systém označenia (DesignationSchemeValue)
The scheme used to assign a designation to the Protected Sites.Systém používaný na pridelenie označenia pre chránené územia.
This code list may be extended by the Member States.Členské štáty môžu tento zoznam kódov rozšíriť.
9.4.2.   Designation (DesignationValue)9.4.2.   Označenie (DesignationValue)
Abstract base type for code lists containing the classification and designation types under different schemes.Abstraktný základný typ pre zoznamy kódov, ktoré obsahujú klasifikáciu a typy označení podľa rôznych systémov.
This type is abstract.Tento typ je abstraktný.
9.4.3.   IUCN Designation (IUCNDesignationValue)9.4.3.   Označenie IUCN (IUCNDesignationValue)
A code list for the International Union for the Conservation of Nature classification scheme.Zoznam kódov pre systém klasifikácie Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov.
This type is a sub-type of DesignationValue.Tento typ je subtypom DesignationValue.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
9.4.4.   National Monuments Record Designation (NationalMonumentsRecordDesignationValue)9.4.4.   Označenie záznamov o národných pamiatkach (NationalMonumentsRecordDesignationValue)
A code list for the National Monuments Record classification scheme.Zoznam kódov pre systém klasifikácie záznamov o národných pamiatkach.
This type is a sub-type of DesignationValue.Tento typ je subtypom DesignationValue.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
9.4.5.   Natura2000 Designation (Natura2000DesignationValue)9.4.5.   Označenie Natura2000 (Natura2000DesignationValue)
A code list for the Natura2000 designation scheme, in accordance with Council Directive 92/43/EEC (1) (Habitats Directive).Zoznam kódov pre systém označenia Natura2000 v súlade so smernicou Rady 92/43/EHS (1) (smernica o biotopoch).
This type is a sub-type of DesignationValue.Tento typ je subtypom DesignationValue.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
9.4.6.   Ramsar Designation (RamsarDesignationValue)9.4.6.   Označenie Ramsar (RamsarDesignationValue)
A code list for the Convention on Wetlands of International Importance (Ramsar Convention) designation scheme.Zoznam kódov pre systém označenia podľa Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam (Ramsarský dohovor).
This type is a sub-type of DesignationValue.Tento typ je subtypom DesignationValue.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
9.4.7.   UNESCO Man And Biosphere Programme Designation (UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue)9.4.7.   Označenie podľa programu pre ľudí a biosféru UNESCO (UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue)
A code list for the Man and Biosphere Programme classification scheme.Zoznam kódov pre systém klasifikácie programu pre ľudí a biosféru.
This type is a sub-type of DesignationValue.Tento typ je subtypom DesignationValue.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
9.4.8.   UNESCO World Heritage Designation (UNESCOWorldHeritageDesignationValue)9.4.8.   Označenie svetového dedičstva UNESCO (UNESCOWorldHeritageDesignationValue)
A code list for the World Heritage designation scheme.Zoznam kódov pre systém označenia svetového dedičstva.
This type is a sub-type of DesignationValue.Tento typ je subtypom DesignationValue.
This code list shall be managed in a common code list register.Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.
9.5.   Layers9.5.   Vrstvy
Layers for the spatial data theme Protected SitesVrstvy pre tému priestorových údajov Chránené územia
Layer Type | Layer Title | Spatial object type(s)Typ vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ(y) priestorových objektov
PS.ProtectedSite | Protected Sites | ProtectedSitePS.ProtectedSite | Chránené územia | ProtectedSite
(1)  OJ L 206, 22.7.1992, p. 7.(1)  EÚ L 206, 22.7.1992, s. 7.