?

30.3.2010    | EN | Official Journal of the European Union | L 83/830.3.2010    | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 83/8
COMMISSION REGULATION (EU) No 268/2010NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 268/2010
of 29 March 2010z 29. marca 2010,
implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the access to spatial data sets and services of the Member States by Community institutions and bodies under harmonised conditionsktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o prístup inštitúcií a orgánov Spoločenstva k súborom a službám priestorových údajov členských štátov za harmonizovaných podmienok
THE EUROPEAN COMMISSION,EURÓPSKA KOMISIA,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
Having regard to Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) (1), and in particular Article 17(8) thereof,so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (1), a najmä na jej článok 17 ods. 8,
Whereas:keďže:
(1) | Directive 2007/2/EC requires Member States to provide the institutions and bodies of the Community with access to spatial data sets and services in accordance with harmonised conditions.(1) | Smernicou 2007/2/ES sa od členských štátov žiada, aby inštitúciám a orgánom Spoločenstva poskytli prístup k súborom a službám priestorových údajov v súlade s harmonizovanými podmienkami.
(2) | In order to ensure a coherent approach to the provision of access to spatial data sets and services this Regulation should define a minimum set of conditions to be respected.(2) | S cieľom, aby sa pri poskytovaní prístupu k súborom a službám priestorových údajov postupovalo koherentne, mal by sa týmto nariadením vymedziť minimálny podmienok, ktoré sa musia dodržať.
(3) | Directive 2007/2/EC allows for exceptions from data sharing according to Article 17(7). However, even where Member States apply those exceptions, they should be free to state measures, such as security measures, that the Community institutions and bodies have to take in order to still be allowed to get access to these data sets and services.(3) | Smernicou 2007/2/ES sa podľa článku 17 ods. 7 umožňujú výnimky zo zdieľania údajov. Aj v prípade, keď členské štáty uplatňujú tieto výnimky, mali by mať možnosť ustanoviť opatrenia, ako napríklad bezpečnostné opatrenia, ktoré musia inštitúcie a orgány Spoločenstva prijať na to, aby im bol umožnený prístup k týmto súborom údajov a službám.
(4) | Any agreement, including licence agreements, contracts and exchanges of e-mails or any other arrangement on access by the Community institutions and bodies to spatial data sets and services of the Member States and their public authorities under this Regulation, should use the terminology defined in Article 3 of the Directive 2007/2/EC.(4) | Vo všetkých dohodách, vrátane licenčných dohôd, zmlúv a výmeny e-mailov alebo iných dojednaní týkajúcich sa prístupu k súborom a službám priestorových údajov, ktorý inštitúciám a orgánom Spoločenstva poskytnú členské štáty a ich orgány verejnej moci podľa tohto nariadenia, by sa mala používať terminológia vymedzená v článku 3 smernice 2007/2/ES.
(5) | In order to fulfil their public tasks and contribute to the implementation of the European policies related to the environment the Community institutions and bodies should be able to make spatial data sets and services available to contractors working on their behalf.(5) | Na to aby inštitúcie a orgány Spoločenstva mohli plniť svoje verejné úlohy a prispievať k vykonávaniu európskych politík v oblasti životného prostredia, majú mať možnosť sprístupniť súbory a služby priestorových údajov zmluvným stranám, ktoré konajú v ich mene.
(6) | As a general requirement arrangements should comply with this Regulation from eighteen months after its entry into force. However, since previously established arrangements may still be in force a transitional provision is needed. Therefore arrangements in place at the entry into force of this Regulation have to be brought in compliance with this Regulation as from renewal or expiry of those arrangements, but not later than three years after the entry into force of this Regulation.(6) | Všeobecná požiadavka je, aby dojednania boli zosúladené s týmto nariadením do osemnástich mesiacov po nadobudnutí jeho účinnosti. Keďže ešte môžu platiť dojednania, ktoré boli ustanovené predtým, je nutné ustanoviť prechodné ustanovenie. Dojednania, ktoré sú zavedené v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa musia zosúladiť s týmto nariadením v deň ich obnovenia alebo ukončenia ich platnosti, najneskôr však do troch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.
(7) | The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee established by Article 22 of Directive 2007/2/EC,(7) | Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 22 smernice 2007/2/ES,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Article 1Článok 1
Subject matterPredmet úpravy
This Regulation establishes harmonised conditions of access to spatial data sets and services in accordance with Article 17 of Directive 2007/2/EC.Týmto nariadením sa ustanovujú harmonizované podmienky prístupu k súborom a službám priestorových údajov v súlade s článkom 17 smernice 2007/2/ES.
Article 2Článok 2
Restrictions on accessObmedzenia prístupu
Upon request by the Community institution or body, Member States shall give reasons for any limitation of sharing pursuant to Article 17(7) of Directive 2007/2/EC.Členské štáty na žiadosť inštitúcie alebo orgánu Spoločenstva podajú dôvody akéhokoľvek obmedzenia zdieľania údajov podľa článku 17 ods. 7 smernice 2007/2/ES.
Member States may state under which conditions access restricted in accordance with Article 17(7) can be allowed.Členské štáty môžu ustanoviť, za akých podmienok sa umožní obmedzený prístup v súlade s článkom 17 ods. 7.
Article 3Článok 3
ArrangementsDojednania
1.   Any arrangements concerning access to spatial data sets and services shall be fully compatible with the requirements of this Regulation.1.   Akékoľvek dojednania týkajúce sa prístupu k súborom a službám priestorových údajov sú v úplnom súlade s požiadavkami tohto nariadenia.
2.   The definitions laid down in Article 3 of Directive 2007/2/EC shall be used in any arrangements concerning access to spatial data sets and services.2.   Vymedzenia pojmov ustanovené v článku 3 smernice 2007/2/ES sa používajú vo všetkých dojednaniach týkajúcich sa súborov a služieb priestorových údajov.
Article 4Článok 4
Use of spatial data sets and servicesPoužívanie súborov a služieb priestorových údajov
1.   Institutions or bodies of the Community may make spatial data sets or services available to contractors acting on their behalf.1.   Inštitúcie alebo orgány Spoločenstva môžu súbory a služby priestorových údajov sprístupniť zmluvným stranám, ktoré konajú v ich mene.
2.   Where spatial data sets and services are made available in accordance with paragraph 1, Community institutions and bodies shall make every possible effort to avoid unauthorised use of spatial data sets and services.2.   V prípade, že sa súbory a služby priestorových údajov sprístupnia v súlade s odsekom 1, inštitúcie a orgány Spoločenstva sa v čo najväčšej miere vynasnažia zabrániť neoprávnenému použitiu súborov a služieb priestorových údajov.
3.   Where a spatial data set or service has been made available pursuant to paragraph 1, the party who received it may not make the spatial data set or service available to any other party without the written consent of the original data or service provider.3.   V prípade, že sa súbor alebo služba priestorových údajov sprístupní podľa odseku 1, strana, ktorá súbor alebo službu priestorových údajov dostala, ich nesmie sprístupniť žiadnej inej strane bez písomného súhlasu pôvodného poskytovateľa údajov alebo služby.
Article 5Článok 5
MetadataMetaúdaje
Conditions applicable to the Community institutions and bodies in compliance with this Regulation shall be expressed in metadata element 8.1, referred to in Part B of the Annex to Commission Regulation (EC) No 1205/2008 (2).Podmienky uplatniteľné pre inštitúcie a orgány Spoločenstva v súlade s týmto nariadením sa vyjadria v prvku metaúdajov 8.1 uvedenom v časti B prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 1205/2008 (2).
Article 6Článok 6
TransparencyTransparentnosť
1.   Where an institution or body of the Community requests the provision of access to a spatial data set or service, the Member States shall also make available, upon request, information for evaluation and use, on the mechanisms for collecting, processing, producing, quality control and obtaining access to the spatial data sets and services, where that additional information is available and it is reasonable to extract and deliver it.1.   V prípade, že inštitúcia alebo orgán Spoločenstva požiada o poskytnutie prístupu k súboru alebo službe priestorových údajov, členský štát na žiadosť sprístupní, na účel hodnotenia a využitia, aj údaje o mechanizmoch zhromažďovania, spracovania, výroby, kontroly kvality a získania prístupu k súborom a službám priestorových údajov, ak sú tieto dodatočné informácie k dispozícii a ak je možné ich primerane získať a poskytnúť.
2.   Where requested, offers for the provision of access to spatial data sets and services to the Community institutions and bodies made by Member States shall include the basis for charges and the factors taken into account.2.   Ponuky členských štátov na poskytnutie prístupu inštitúciám a orgánom Spoločenstva k súborom a službám priestorových údajov by mali na požiadanie obsahovať podklady pre poplatky a zohľadnené faktory.
Article 7Článok 7
Response TimesLehoty na odpoveď
Member States shall provide access to spatial data sets and services without delay and at the latest within 20 days after receipt of a written request, unless otherwise agreed by mutual agreement between the Member State and the institution or body of the Community.Členské štáty poskytnú prístup k súborom a službám priestorových údajov bezodkladne a najneskôr do 20 dní od prijatia písomnej žiadosti, pokiaľ vo vzájomnej dohode medzi členským štátom a inštitúciou alebo orgánom Spoločenstva nie je dohodnuté inak.
Article 8Článok 8
Transitional provisionsPrechodné ustanovenia
Member States shall ensure that arrangements comply with this Regulation from eighteen months after its entry into force.Členské štáty zaistia, aby boli dojednania zosúladené s týmto nariadením do osemnástich mesiacov po nadobudnutí jeho účinnosti.
Where arrangements for the provision of spatial data sets and services are in place on the date of entry into force of this Regulation, Member States shall ensure that those arrangements comply with this Regulation as from renewal or expiry of those arrangements, but not later than three years after the entry into force of this Regulation.V prípade, že sú v deň, keď nadobudne účinnosť toto nariadenie, zavedené dojednania o poskytovaní súborov a služieb priestorových údajov, členské štáty prijmú kroky potrebné na to, aby tieto dojednania boli zosúladené s týmto nariadením v deň ich obnovenia alebo ukončenia ich platnosti, najneskôr však do troch rokov potom, ako toto nariadenie nadobudne účinnosť.
Article 9Článok 9
Entry into forceNadobudnutie účinnosti
This Regulation shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Union.Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Done at Brussels, 29 March 2010.V Bruseli 29. marca 2010
For the CommissionZa Komisiu
The Presidentpredseda
José Manuel BARROSOJosé Manuel BARROSO
(1)  OJ L 108, 25.4.2007, p. 1.(1)  Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1.
(2)  OJ L 326, 4.12.2008, p. 12.(2)  Ú. v. EÚ L 326, 4.12.2008, s. 12.