?

4.12.2008    | EN | Official Journal of the European Union | L 326/124.12.2008    | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 326/12
COMMISSION REGULATION (EC) No 1205/2008NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1205/2008
of 3 December 2008z 3. decembra 2008,
implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadataktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje
(Text with EEA relevance)(Text s významom pre EHP)
THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
Having regard to the Treaty establishing the European Community,so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
Having regard to Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (Inspire) (1), and in particular Article 5(4) thereof,so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (1), a najmä na jej článok 5 ods. 4,
Whereas:keďže:
(1) | Directive 2007/2/EC lays down general rules for the establishment of the Infrastructure for Spatial Information in the European Community. Since, for the proper functioning of that infrastructure, it is necessary for a user to be able to find spatial data sets and services and to establish whether they may be used and for what purpose, Member States should provide descriptions in the form of metadata for those spatial data sets and services. Since such metadata should be compatible and usable in a Community and trans-boundary context, it is necessary to lay down rules concerning the metadata used to describe the spatial data sets and services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC.(1) | V smernici 2007/2/ES sa ustanovujú všeobecné pravidlá zriadenia Infraštruktúry pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve. Keďže na správne fungovanie tejto infraštruktúry je potrebné, aby užívateľ mohol nájsť súbory a služby priestorových údajov a určiť, či sa môžu použiť a na aký účel, členské štáty by mali pre tieto súbory a služby priestorových údajov zabezpečiť opisy vo forme metaúdajov. Keďže by tieto metaúdaje mali byť zlučiteľné a používateľné v rámci Spoločenstva i cezhranične, je potrebné ustanoviť pravidlá týkajúce sa metaúdajov používaných na opis súborov a služieb priestorových údajov, ktoré zodpovedajú témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES.
(2) | The definition of a set of metadata elements is necessary in order to allow identification of the information resource for which metadata is created, its classification and identification of its geographic location and temporal reference, quality and validity, conformity with implementing rules on the interoperability of spatial data sets and services, constraints related to access and use, and organisation responsible for the resource. Metadata elements related to the metadata record itself are also necessary to monitor that the metadata created are kept up to date, and for identifying the organisation responsible for the creation and maintenance of the metadata. This is the minimum set of metadata elements necessary to comply with Directive 2007/2/EC and does not preclude the possibility for organisations to document the information resources more extensively with additional elements derived from international standards or working practices in their community of interest. Nor does it preclude the possibility to adopt guidelines established and kept up to date by the Commission, in particular when it is necessary to ensure the interoperability of metadata.(2) | Je potrebné zadefinovanie súboru prvkov metaúdajov, aby sa umožnila identifikácia zdrojov informácií, pre ktoré sa metaúdaje vytvárajú, ich klasifikácia a identifikácia ich geografickej polohy a časového vymedzenia, kvality a platnosti, súladu s vykonávacími predpismi týkajúcimi sa interoperability súborov a služieb priestorových údajov, obmedzení prístupu a použitia a organizácie zodpovednej za zdroj. Prvky metaúdajov týkajúce sa samotného záznamu metaúdajov sú taktiež potrebné na monitorovanie toho, či sa vytvorené metaúdaje aktualizujú, a na identifikáciu organizácie zodpovednej za vytváranie a uchovávanie metaúdajov. Toto je minimálny súbor prvkov metaúdajov potrebný na dodržanie súladu s ustanoveniami smernice 2007/2/ES a nebráni tomu, aby organizácie mali možnosť dokumentovať zdroje informácií rozsiahlejšie spolu s dodatočnými prvkami pochádzajúcimi z medzinárodných noriem alebo z pracovných postupov v oblasti ich záujmu. Nebráni ani možnosti, aby Komisia prijala a aktualizovala ustanovené usmernenia, najmä ak je to potrebné na zabezpečenie interoperability metaúdajov.
(3) | Instructions are necessary for the validation of metadata in accordance with Directive 2007/2/EC with regard to the conditions and expected multiplicity of each metadata element, that is to say, whether values for each element are always to be expected in the metadata record, can occur only once, or can occur more than once.(3) | Pokyny sú potrebné na kontrolu platnosti metaúdajov v súlade so smernicou 2007/2/ES vzhľadom na podmienky a očakávanú početnosť každého prvku metaúdajov; inými slovami, v prípade každého prvku je potrebné stanoviť, či sa hodnoty vždy budú uvádzať v zázname o metaúdajoch a či je ich potrebné uviesť iba raz alebo sa môžu uviesť viackrát.
(4) | The value domain of each metadata element is necessary to ensure interoperability of metadata in a multilingual context and that value domain should be able to take the form of free text, dates, codes derived from international standards, such as language codes, keywords derived from controlled lists or thesauri, or character strings.(4) | Doména hodnôt každého prvku metaúdajov je potrebná na zabezpečenie interoperability metaúdajov vo viacjazyčnom kontexte a na to, aby táto doména hodnôt mohla mať formu voľného textu, dátumov, kódov pochádzajúcich z medzinárodných noriem, ako sú jazykové kódy, kľúčové slová odvodené z riadených zoznamov alebo tezaurov, alebo reťazcov znakov.
(5) | The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee established by Article 22 of Directive 2007/2/EC,(5) | Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 22 smernice 2007/2/ES,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Article 1Článok 1
Subject matterPredmet úpravy
This Regulation sets out the requirements for the creation and maintenance of metadata for spatial data sets, spatial data set series and spatial data services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC.V tomto nariadení sa vymedzujú požiadavky na vytváranie a uchovávanie metaúdajov pre súbory priestorových údajov, série súborov priestorových údajov a služby priestorových údajov, ktoré zodpovedajú témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES.
Article 2Článok 2
DefinitionsVymedzenia pojmov
For the purposes of this Regulation, in addition to the definitions laid down in Article 3 of Directive 2007/2/EC, the definitions set out in Part A of the Annex shall apply.Na účely tohto nariadenia sa okrem definícií uvedených v článku 3 smernice 2007/2/ES uplatňujú definície uvedené v časti A prílohy.
Article 3Článok 3
Creation and maintenance of metadataVytváranie a uchovávanie metaúdajov
The metadata describing a spatial data set, a spatial data set series or a spatial data service shall comprise the metadata elements or groups of metadata elements set out in Part B of the Annex and shall be created and maintained in accordance with the rules set out in Parts C and D thereof.Metaúdaje, ktoré opisujú súbor priestorových údajov, série súborov priestorových údajov alebo služby priestorových údajov, obsahujú prvky metaúdajov alebo skupiny prvkov metaúdajov uvedené v časti B prílohy, ktoré sa vytvárajú a uchovávajú v súlade s predpismi stanovenými v častiach C a D prílohy.
Article 4Článok 4
Entry into forceNadobudnutie účinnosti
This Regulation shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Union.Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Done at Brussels, 3 December 2008.V Bruseli 3. decembra 2008
For the CommissionZa Komisiu
Stavros DIMASStavros DIMAS
Member of the Commissiončlen Komisie
(1)  OJ L 108, 25.4.2007, p. 1.(1)  Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1.
ANNEXPRÍLOHA
METADATA IMPLEMENTING RULESVYKONÁVACIE PREDPISY PRE METAÚDAJE
PART AČASŤ A
InterpretationVýklad
1.   The following definitions shall apply:1.   Uplatňujú sa tieto vymedzenia pojmov:
— | ‘character string’ means the value domain of metadata elements expressed as a set of characters treated as a unit,— | „reťazec znakov“ znamená doménu hodnôt prvkov metaúdajov vyjadrenú ako súbor znakov považovaných za jednotku,
— | ‘free text’ means the value domain of metadata elements expressed in one or more natural languages,— | „voľný text“ znamená doménu hodnôt prvkov metaúdajov vyjadrenú v jednom alebo viacerých prirodzených jazykoch,
— | ‘lineage’ means the history of a data set, and the life cycle from collection and acquisition through compilation and derivation to its current form, in accordance with EN ISO 19101,— | „pôvod“ znamená históriu súboru údajov a životný cyklus od zberu a nadobudnutia cez kompiláciu a odvodenie do jeho súčasnej formy v súlade s EN ISO 19101,
— | ‘metadata element’ means a discrete unit of metadata, in accordance with EN ISO 19115,— | „prvok metaúdajov“ znamená samostatnú jednotku metaúdaja v súlade s EN ISO 19115,
— | ‘namespace’ means a collection of names, identified by a uniform resource identifier (URI) reference, which are used in extensible markup language (XML) documents as element names and attribute names,— | „menný priestor“ znamená zber názvov identifikovaných prostredníctvom jednotného identifikátora zdroja (Uniform Resource Identifier – URI), ktoré sa používajú v dokumentoch rozšíriteľného značkovacieho jazyka (Extensible Markup Language – XML) ako názvy prvkov a názvy atribútov,
— | ‘quality’ means the totality of characteristics of a product that bear on its ability to satisfy stated and implied needs, in accordance with EN ISO 19101,— | „kvalita“ znamená súbor vlastností výrobku, ktoré súvisia s jeho schopnosťou uspokojiť uvedené a odvodené potreby v súlade s EN ISO 19101,
— | ‘resource’ means an information resource that has a direct or indirect reference to a specific location or geographic area,— | „zdroj“ znamená zdroj informácií, ktorý má priame alebo nepriame prepojenie na konkrétnu lokalitu alebo geografickú oblasť,
— | ‘spatial data set series’ means a collection of spatial data sets sharing the same product specification.— | „séria súborov priestorových údajov“ znamená zber súborov priestorových údajov, ktoré majú rovnakú produktovú špecifikáciu.
2.   References to the validity of spatial data sets shall be understood as relating to any of the following:2.   Odkazy na platnosť súborov priestorových údajov sa považujú za odkazy týkajúce sa akejkoľvek z týchto skutočností:
— | the range of space and time that is pertinent to the data,— | priestorového a časového rozsahu súvisiaceho s údajmi,
— | whether the data have been checked to a measurement or performance standard,— | či údaje boli skontrolované vzhľadom na normy merania alebo výkonnosti,
— | the extent to which the data are fit for purpose,— | rozsahu, do ktorého sa údaje hodia na daný účel,
— | where appropriate, the legal validity of the spatial data set.— | v prípade potreby právoplatnosť súboru priestorových údajov.
PART BČASŤ B
Metadata elementsPrvky metaúdajov
1.   IDENTIFICATION1.   IDENTIFIKÁCIA
The following metadata elements shall be provided:Poskytujú sa tieto prvky metaúdajov:
1.1.   Resource title1.1.   Názov zdroja
This a characteristic, and often unique, name by which the resource is known.Ide o charakteristický a často jedinečný názov, pod ktorým je zdroj známy.
The value domain of this metadata element is free text.Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov je voľný text.
1.2.   Resource abstract1.2.   Obsah zdroja
This is a brief narrative summary of the content of the resource.Ide o stručné opisné zhrnutie obsahu zdroja.
The value domain of this metadata element is free text.Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov je voľný text.
1.3.   Resource type1.3.   Druh zdroja
This is the type of resource being described by the metadata.Ide o druh zdroja, ktorý sa opisuje metaúdajmi.
The value domain of this metadata element is defined in Part D.1.Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov je zadefinovaná v časti D.1.
1.4.   Resource locator1.4.   Lokátor zdroja
The resource locator defines the link(s) to the resource and/or the link to additional information about the resource.Lokátor zdroja vymedzuje prepojenie(-ia) na zdroj a/alebo väzbu s dodatočnými informáciami o zdroji.
The value domain of this metadata element is a character string, commonly expressed as uniform resource locator (URL).Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov je reťazec znakov zvyčajne vyjadrený ako jednotný lokátor zdroja (Uniform Resource Locator – URL).
1.5.   Unique resource identifier1.5.   Jedinečný identifikátor zdroja
A value uniquely identifying the resource.Hodnota jedinečne identifikujúca zdroj.
The value domain of this metadata element is a mandatory character string code, generally assigned by the data owner, and a character string namespace uniquely identifying the context of the identifier code (for example, the data owner).Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov je povinný kód reťazca znakov, ktorý zvyčajne prideľuje vlastník údajov, a menný priestor reťazca znakov, ktorý jedinečne identifikuje kontext kódu identifikátora (napríklad vlastník údajov).
1.6.   Coupled resource1.6.   Združený zdroj
If the resource is a spatial data service, this metadata element identifies, where relevant, the target spatial data set(s) of the service through their unique resource identifiers (URI).Ak je zdrojom služba priestorových údajov, tento prvok metaúdajov identifikuje v prípade potreby cieľový(-é) súbor(-y) priestorových údajov služby pomocou jedinečných identifikátorov zdroja (Unique Resource Identifiers – URI).
The value domain of this metadata element is a mandatory character string code, generally assigned by the data owner, and a character string namespace uniquely identifying the context of the identifier code (for example, the data owner).Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov je povinný kód reťazca znakov, ktorý zvyčajne prideľuje vlastník údajov, a menný priestor reťazca znakov, ktorý jedinečne identifikuje kontext kódu identifikátora (napríklad vlastník údajov).
1.7.   Resource language1.7.   Jazyk zdroja
The language(s) used within the resource.Jazyk(-y) používaný(-é) v rámci zdroja.
The value domain of this metadata element is limited to the languages defined in ISO 639-2.Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov sa obmedzuje na jazyky definované v ISO 639-2.
2.   CLASSIFICATION OF SPATIAL DATA AND SERVICES2.   KLASIFIKÁCIA PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV A SLUŽIEB
2.1.   Topic category2.1.   Tematická kategória
The topic category is a high-level classification scheme to assist in the grouping and topic-based search of available spatial data resources.Tematická kategória je systém klasifikácie na vysokej úrovni, ktorý má pomôcť pri zoskupovaní a vyhľadávaní dostupných zdrojov priestorových údajov na základe tém.
The value domain of this metadata element is defined in Part D.2.Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov je zadefinovaná v časti D.2.
2.2.   Spatial data service type2.2.   Druh služieb priestorových údajov
This is a classification to assist in the search of available spatial data services. A specific service shall be categorised in only one category.Ide o klasifikáciu, ktorá má pomôcť pri vyhľadávaní dostupných služieb priestorových údajov. Konkrétna služba sa zaraďuje iba do jednej kategórie.
The value domain of this metadata element is defined in Part D.3.Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov je zadefinovaná v časti D.3.
3.   KEYWORD3.   KĽÚČOVÉ SLOVO
If the resource is a spatial data service, at least one keyword from Part D.4 shall be provided.Ak je zdrojom služba priestorových údajov, poskytuje sa aspoň jedno kľúčové slovo uvedené v časti D.4.
If a resource is a spatial data set or spatial data set series, at least one keyword shall be provided from the general environmental multilingual thesaurus (GEMET) describing the relevant spatial data theme as defined in Annex I, II or III to Directive 2007/2/EC.Ak je zdrojom súbor priestorových údajov alebo séria súborov priestorových údajov, uvedie sa aspoň jedno kľúčové slovo zo všeobecného viacjazyčného environmentálneho tezauru (GEMET), ktoré opisuje príslušnú tému priestorových údajov, ako sa definuje v prílohe I, II alebo III k smernici 2007/2/ES.
For each keyword, the following metadata elements shall be provided:Pri každom kľúčovom slove sa uvádzajú tieto prvky metaúdajov:
3.1.   Keyword value3.1.   Hodnota kľúčového slova
The keyword value is a commonly used word, formalised word or phrase used to describe the subject. While the topic category is too coarse for detailed queries, keywords help narrowing a full text search and they allow for structured keyword search.Hodnota kľúčového slova je bežne používané slovo, formalizované slovo alebo veta používaná na opis predmetu. Keďže tematická kategória je príliš obšírna na podrobné otázky, kľúčové slová pomáhajú pri zúžení vyhľadávania plného textu a umožňujú štruktúrované vyhľadávanie podľa kľúčových slov.
The value domain of this metadata element is free text.Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov je voľný text.
3.2.   Originating controlled vocabulary3.2.   Východiskový riadený slovník
If the keyword value originates from a controlled vocabulary (thesaurus, ontology), for example GEMET, the citation of the originating controlled vocabulary shall be provided.Ak hodnota kľúčového slova pochádza z riadeného slovníka (tezaurus, ontológia), napríklad GEMET, uvedie sa citácia z východiskového riadeného slovníka.
This citation shall include at least the title and a reference date (date of publication, date of last revision or of creation) of the originating controlled vocabulary.Táto citácia obsahuje minimálne názov a referenčný dátum (dátum uverejnenia, dátum poslednej revízie alebo vytvorenia) východiskového riadeného slovníka.
4.   GEOGRAPHIC LOCATION4.   GEOGRAFICKÁ POLOHA
The requirement for geographic location referred to in Article 11(2)(e) of Directive 2007/2/EC shall be expressed with the metadata element geographic bounding box.Požiadavka spojená s geografickou polohou uvedená v článku 11 ods. 2 písm. e) smernice 2007/2/ES sa vyjadruje prvkom metaúdajov geografické ohraničenie.
4.1.   Geographic bounding box4.1.   Geografické ohraničenie
This is the extent of the resource in the geographic space, given as a bounding box.Ide o rozsah zdroja v geografickom priestore uvedený ako geografické ohraničenie.
The bounding box shall be expressed with westbound and eastbound longitudes, and southbound and northbound latitudes in decimal degrees, with a precision of at least two decimals.Ohraničenie sa vyjadruje prostredníctvom západnej a východnej geografickej dĺžky a južnej a severnej geografickej šírky v desatinných stupňoch s presnosťou aspoň na 2 desatinné miesta.
5.   TEMPORAL REFERENCE5.   ČASOVÉ REFERENCIE
This metadata element addresses the requirement to have information on the temporal dimension of the data as referred to in Article 8(2)(d) of Directive 2007/2/EC. At least one of the metadata elements referred to in points 5.1 to 5.4 shall be provided.Tento prvok metaúdajov sa zameriava na požiadavku dostupnosti informácií o časovom rozmere údajov uvedenú v článku 8 ods. 2 písm. d) smernice 2007/2/ES. Poskytuje sa aspoň jeden z prvkov metaúdajov uvedených v bodoch 5.1 až 5.4.
The value domain of the metadata elements referred to in points 5.1 to 5.4 is a set of dates. Each date shall refer to a temporal reference system and shall be expressed in a form compatible with that system. The default reference system shall be the Gregorian calendar, with dates expressed in accordance with ISO 8601.Doména hodnôt prvkov metaúdajov uvedených v bodoch 5.1 až 5.4 je súbor dátumov. Každý dátum sa vzťahuje na systém časovej referencie a vyjadruje sa vo forme, ktorá je zlučiteľná s týmto systémom. Štandardným referenčným systémom je gregoriánsky kalendár s dátumami vyjadrenými v súlade s ISO 8601.
5.1.   Temporal extent5.1.   Časový rozsah
The temporal extent defines the time period covered by the content of the resource. This time period may be expressed as any of the following:Časový rozsah definuje časové obdobie, na ktoré sa vzťahuje obsah zdroja. Toto časové obdobie sa môže vyjadriť akýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:
— | an individual date,— | jednotlivý dátum,
— | an interval of dates expressed through the starting date and end date of the interval,— | interval dátumov vyjadrený dátumom začiatku a dátumom konca intervalu,
— | a mix of individual dates and intervals of dates.— | kombinácia jednotlivých dátumov a intervalov dátumov.
5.2.   Date of publication5.2.   Dátum uverejnenia
This is the date of publication of the resource when available, or the date of entry into force. There may be more than one date of publication.Ide o dátum uverejnenia zdroja, ak je dostupný, alebo dátum nadobudnutia účinnosti. Dátumov uverejnenia môže byť viacero.
5.3.   Date of last revision5.3.   Dátum poslednej revízie
This is the date of last revision of the resource, if the resource has been revised. There shall not be more than one date of last revision.Ide o dátum poslednej revízie zdroja v prípade, ak bol zdroj revidovaný. Nesmie sa uviesť viac ako jeden dátum poslednej revízie.
5.4.   Date of creation5.4.   Dátum vytvorenia
This is the date of creation of the resource. There shall not be more than one date of creation.Ide o dátum vytvorenia zdroja. Nesmie sa uviesť viac ako jeden dátum vytvorenia zdroja.
6.   QUALITY AND VALIDITY6.   KVALITA A PLATNOSŤ
The requirements referred to in Article 5(2) and Article 11(2) of Directive 2007/2/EC relating to the quality and validity of spatial data shall be addressed by the following metadata elements:Požiadavky uvedené v článku 5 ods. 2 a článku 11 ods. 2 smernice 2007/2/ES týkajúce sa kvality a platnosti priestorových údajov sa plnia pomocou týchto prvkov metaúdajov:
6.1.   Lineage6.1.   Pôvod
This is a statement on process history and/or overall quality of the spatial data set. Where appropriate it may include a statement whether the data set has been validated or quality assured, whether it is the official version (if multiple versions exist), and whether it has legal validity.Ide o vyhlásenie týkajúce sa histórie procesu a/alebo celkovej kvality súboru priestorových údajov. V prípade potreby môže obsahovať vyhlásenie o tom, či bol súbor údajov overený alebo či bola zaručená kontrola kvality, či ide o oficiálnu verziu (ak existuje viacero verzií) a či má právnu platnosť.
The value domain of this metadata element is free text.Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov je voľný text.
6.2.   Spatial resolution6.2.   Priestorové rozlíšenie
Spatial resolution refers to the level of detail of the data set. It shall be expressed as a set of zero to many resolution distances (typically for gridded data and imagery-derived products) or equivalent scales (typically for maps or map-derived products).Priestorové rozlíšenie sa vzťahuje na mieru podrobnosti súboru údajov. Vyjadruje sa ako súbor hodnôt priestorového rozlíšenia, ktoré prípadne nemusia byť známe (zvyčajne v prípade mriežkových údajov a produktov odvodených zo snímok) alebo v ekvivalentných mierkach (zvyčajne v prípade máp alebo produktov odvodených z máp).
An equivalent scale is generally expressed as an integer value expressing the scale denominator.Ekvivalentná mierka sa vo všeobecnosti vyjadruje ako celočíselná hodnota vyjadrujúca mierkové číslo.
A resolution distance shall be expressed as a numerical value associated with a unit of length.Hodnota rozlíšenia sa vyjadruje ako numerická hodnota spojená s jednotkou dĺžky.
7.   CONFORMITY7.   SÚLAD
The requirements referred to in Article 5(2)(a) and Article 11(2)(d) of Directive 2007/2/EC relating to the conformity, and the degree of conformity, with implementing rules adopted under Article 7(1) of Directive 2007/2/EC shall be addressed by the following metadata elements:Požiadavky uvedené v článku 5 ods. 2 písm. a) a článku 11 ods. 2 písm. d) smernice 2007/2/ES týkajúce sa súladu a miery súladu s vykonávacími predpismi prijatými na základe článku 7 ods. 1 smernice 2007/2/ES sa plnia pomocou týchto prvkov metaúdajov:
7.1.   Specification7.1.   Špecifikácia
This is a citation of the implementing rules adopted under Article 7(1) of Directive 2007/2/EC or other specification to which a particular resource conforms.Ide o citáciu vykonávacích predpisov prijatých na základe článku 7 ods. 1 smernice 2007/2/ES alebo inej špecifikácie, s ktorou je konkrétny zdroj v súlade.
A resource may conform to more than one implementing rules adopted under Article 7(1) of Directive 2007/2/EC or other specification.Zdroj môže byť v súlade s viacerými vykonávacími predpismi prijatými na základe článku 7 ods. 1 smernice 2007/2/ES alebo inou špecifikáciou.
This citation shall include at least the title and a reference date (date of publication, date of last revision or of creation) of the implementing rules adopted under Article 7(1) of Directive 2007/2/EC or of the specification.Táto citácia obsahuje aspoň názov a referenčný dátum (dátum uverejnenia, dátum poslednej revízie alebo vytvorenia) vykonávacích predpisov prijatých na základe článku 7 ods. 1 smernice 2007/2/ES alebo špecifikácie.
7.2.   Degree7.2.   Stupeň
This is the degree of conformity of the resource to the implementing rules adopted under Article 7(1) of Directive 2007/2/EC or other specification.Ide o stupeň súladu zdroja s vykonávacími predpismi prijatými na základe článku 7 ods. 1 smernice 2007/2/ES alebo inou špecifikáciou.
The value domain of this metadata element is defined in Part D.Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov je zadefinovaná v časti D.5.
8.   CONSTRAINT RELATED TO ACCESS AND USE8.   OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA PRÍSTUPU A POUŽITIA
A constraint related to access and use shall be either or both of the following:Obmedzenia týkajúce sa prístupu a používania môže predstavovať jedna alebo obidve z týchto možností:
— | a set of conditions applying to access and use (8.1),— | súbor podmienok uplatňovaných na prístup a používanie (bod 8.1),
— | a set of limitations on public access (8.2).— | súbor obmedzení prístupu verejnosti (bod 8.2).
8.1.   Conditions applying to access and use8.1.   Podmienky uplatňované na prístup a použitie
This metadata element defines the conditions for access and use of spatial data sets and services, and where applicable, corresponding fees as required by Article 5(2)(b) and Article 11(2)(f) of Directive 2007/2/EC.Tento prvok metaúdajov definuje podmienky prístupu a používania súborov a služieb priestorových údajov a prípadne zodpovedajúce poplatky, ako sa vyžaduje v článku 5 ods. 2 písm. b) a v článku 11 ods. 2 písm. f) smernice 2007/2/ES.
The value domain of this metadata element is free text.Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov je voľný text.
The element must have values. If no conditions apply to the access and use of the resource, ‘no conditions apply’ shall be used. If conditions are unknown, ‘conditions unknown’ shall be used.Prvok musí mať hodnoty. Ak sa na prístup k zdroju a jeho používanie neuplatňujú žiadne podmienky, uvádza sa „neuplatňujú sa žiadne podmienky“. Ak sú podmienky neznáme, uvádza sa „podmienky neznáme“.
This element shall also provide information on any fees necessary to access and use the resource, if applicable, or refer to a uniform resource locator (URL) where information on fees is available.Tento prvok poskytuje aj informácie o všetkých prípadných poplatkoch potrebných na získanie prístupu k zdroju a jeho používanie alebo sa odvoláva na jednotný lokátor zdroja (Uniform Resource Locator – URL), kde sú dostupné informácie o poplatkoch.
8.2.   Limitations on public access8.2.   Obmedzenia verejného prístupu
When Member States limit public access to spatial data sets and spatial data services under Article 13 of Directive 2007/2/EC, this metadata element shall provide information on the limitations and the reasons for them.Ak členské štáty obmedzia prístup verejnosti k súborom a službám priestorových údajov na základe článku 13 smernice 2007/2/ES, tento prvok metaúdajov poskytne informácie o obmedzeniach a ich odôvodnenia.
If there are no limitations on public access, this metadata element shall indicate that fact.Ak neexistujú obmedzenia prístupu verejnosti, táto skutočnosť sa uvádza v tomto prvku metaúdajov.
The value domain of this metadata element is free text.Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov je voľný text.
9.   ORGANISATIONS RESPONSIBLE FOR THE ESTABLISHMENT, MANAGEMENT, MAINTENANCE AND DISTRIBUTION OF SPATIAL DATA SETS AND SERVICES9.   ORGANIZÁCIE ZODPOVEDNÉ ZA VYTVÁRANIE, SPRÁVU, UCHOVÁVANIE A ROZŠIROVANIE SÚBOROV A SLUŽIEB PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV
For the purposes of Article 5(2)(d) and Article 11(2)(g) of Directive 2007/2/EC, the following two metadata elements shall be provided:Na účely článku 5 ods. 2 písm. d) a článku 11 ods. 2 písm. g) smernice 2007/2/ES sa poskytujú tieto dva prvky metaúdajov:
9.1.   Responsible party9.1.   Zodpovedná strana
This is the description of the organisation responsible for the establishment, management, maintenance and distribution of the resource.Ide o opis organizácie zodpovednej za vytváranie, správu, uchovávanie a rozširovanie zdrojov.
This description shall include:Tento opis obsahuje:
— | the name of the organisation as free text,— | názov organizácie ako voľný text,
— | a contact e-mail address as a character string.— | kontaktnú e-mailovú adresu ako reťazec znakov.
9.2.   Responsible party role9.2.   Úloha zodpovednej strany
This is the role of the responsible organisation.Ide o úlohu zodpovednej organizácie.
The value domain of this metadata element is defined in Part D.Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov je zadefinovaná v časti D.6.
10.   METADATA ON METADATA10.   METAÚDAJE O METAÚDAJOCH
For the purposes of Article 5(1) of Directive 2007/2/EC the following metadata elements shall be provided:Na účely článku 5 ods. 1 smernice 2007/2/ES sa poskytujú tieto prvky metaúdajov:
10.1.   Metadata point of contact10.1.   Kontaktné miesto pre metaúdaje
This is the description of the organisation responsible for the creation and maintenance of the metadata.Ide o opis organizácie zodpovednej za vytváranie a uchovávanie metaúdajov.
This description shall include:Tento opis obsahuje:
— | the name of the organisation as free text,— | názov organizácie ako voľný text,
— | a contact e-mail address as a character string.— | kontaktnú e-mailovú adresu ako reťazec znakov.
10.2.   Metadata date10.2.   Dátum metaúdajov
The date which specifies when the metadata record was created or updated.Dátum, ktorý spresňuje, kedy bol záznam metaúdajov vytvorený alebo aktualizovaný.
This date shall be expressed in conformity with ISO 8601.Tento údaj sa vyjadruje v súlade s ISO 8601.
10.3.   Metadata language10.3.   Jazyk metaúdajov
This is the language in which the metadata elements are expressed.Ide o jazyk, v ktorom sú vyjadrené prvky metaúdajov.
The value domain of this metadata element is limited to the official languages of the Community expressed in conformity with ISO 639-2.Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov sa obmedzuje na úradné jazyky Spoločenstva vyjadrené v súlade s ISO 639-2.
PART CČASŤ C
Instructions on multiplicity and conditions of the metadata elementsPokyny týkajúce sa početnosti a podmienok prvkov metaúdajov
The metadata describing a resource shall comprise, as regards a spatial data set or a spatial data set series, the metadata elements or groups of metadata elements listed in Table 1 and, as regards a spatial data set service, the metadata elements or groups of metadata elements listed in Table 2.Metaúdaje, ktoré opisujú zdroje, obsahujú v súvislosti so súborom priestorových údajov alebo sériou súborov priestorových údajov prvky metaúdajov alebo skupiny prvkov metaúdajov uvedené v tabuľke 1 a v súvislosti so službami súborov priestorových údajov prvky metaúdajov alebo skupiny prvkov metaúdajov uvedené v tabuľke 2.
Those metadata elements or groups of metadata elements shall be in accordance with the expected multiplicity and the related conditions set out in Tables 1 and 2.Tieto prvky metaúdajov alebo skupiny prvkov metaúdajov sú v súlade s očakávanou početnosťou a súvisiacimi podmienkami stanovenými v tabuľke 1 a tabuľke 2.
When no condition is expressed in relation to a particular metadata element, that element shall be mandatory.Ak v súvislosti s konkrétnym prvkom metaúdajov nie je vyjadrená žiadna podmienka, tento prvok je povinný.
The tables present the following information:Tabuľky obsahujú tieto informácie:
— | the first column contains the reference to the paragraph in Part B of the Annex defining the metadata element or group of metadata elements,— | prvý stĺpec obsahuje odkaz na odsek v časti B prílohy a definuje sa v ňom prvok metaúdajov alebo skupina prvkov metaúdajov,
— | the second column contains the name of the metadata element or group of metadata elements,— | druhý stĺpec obsahuje názov prvku metaúdajov alebo skupiny prvkov metaúdajov,
— | the third column specifies the multiplicity of a metadata element. The expression of the multiplicity follows the unified modelling language (UML) notation for multiplicity, in which: | — | 1 means that there shall be only one instance of this metadata element in a result set, | — | 1..* means that there shall be at least one instance of this element in a result set, | — | 0..1 indicates that the presence of the metadata element in a result set is conditional but can occur only once, | — | 0..* indicates that the presence of the metadata element in a result set is conditional but the metadata element may occur once or more, | — | when the multiplicity is 0..1 or 0..*, the condition defines when the metadata elements is mandated,— | v treťom stĺpci sa špecifikuje početnosť prvku metaúdajov. Pri vyjadrení početnosti sa vychádza z koncepcie početnosti uvedenej v jednotnom modelovacom jazyku (Unified Modelling Language – UML), podľa ktorej: | — | 1 znamená, že sa vo výslednom súbore uvádza iba jeden príklad tohto prvku metaúdajov, | — | 1..* znamená, že vo výslednom súbore je aspoň jeden príklad tohto prvku, | — | 0..1 naznačuje, že prítomnosť prvku metaúdajov vo výslednom súbore je podmienečná, môže sa však vyskytnúť iba raz, | — | 0..* naznačuje, že prítomnosť prvku metaúdajov vo výslednom súbore je podmienečná, môže sa však vyskytnúť raz alebo viackrát, | — | ak je početnosť 0..1 alebo 0..*, na základe podmienky sa stanoví, kedy sú prvky metaúdajov povinné,
— | the fourth column contains a conditional statement if the multiplicity of the element does not apply to all types of resources. All elements are mandatory in other circumstances.— | štvrtý stĺpec obsahuje podmienečné vyhlásenie v prípade, ak sa početnosť prvku neuplatňuje na všetky druhy zdrojov. Za iných okolností sú povinné všetky prvky.
Table 1Tabuľka 1
Metadata for spatial data sets and spatial data set seriesMetaúdaje pre súbory priestorových údajov a série súborov priestorových údajov
Reference | Metadata elements | Multiplicity | ConditionOdkaz | Prvky metaúdajov | Početnosť | Podmienky
1.1 | Resource title | 1 |  1.1 | Názov zdroja | 1 |  
1.2 | Resource abstract | 1 |  1.2 | Obsah zdroja | 1 |  
1.3 | Resource type | 1 |  1.3 | Druh zdroja | 1 |  
1.4 | Resource locator | 0..* | Mandatory if a URL is available to obtain more information on the resource, and/or access related services.1.4 | Lokátor zdroja | 0..* | Povinné, ak je dostupný URL na získanie viac informácií o zdroji a/alebo službách týkajúcich sa prístupu.
1.5 | Unique resource identifier | 1..* |  1.5 | Jedinečný identifikátor zdroja | 1..* |  
1.7 | Resource language | 0..* | Mandatory if the resource includes textual information.1.7 | Jazyk zdroja | 0..* | Povinné, ak zdroj obsahuje textové informácie.
2.1 | Topic category | 1..* |  2.1 | Tematická kategória | 1..* |  
3 | Keyword | 1..* |  3 | Kľúčové slovo | 1..* |  
4.1 | Geographic bounding box | 1..* |  4.1 | Geografické ohraničenie | 1..* |  
5 | Temporal reference | 1..* |  5 | Časové referencie | 1..* |  
6.1 | Lineage | 1 |  6.1 | Pôvod | 1 |  
6.2 | Spatial resolution | 0..* | Mandatory for data sets and data set series if an equivalent scale or a resolution distance can be specified.6.2 | Priestorové rozlíšenie | 0..* | Povinné pre súbory údajov a série súborov údajov, ak možno vymedziť rovnocennú stupnicu alebo vzdialenosť rozlíšenia.
7 | Conformity | 1..* |  7 | Súlad | 1..* |  
8.1 | Conditions for access and use | 1..* |  8.1 | Podmienky týkajúce sa prístupu a použitia | 1..* |  
8.2 | Limitations on public access | 1..* |  8.2 | Obmedzenia verejného prístupu | 1..* |  
9 | Responsible organisation | 1..* |  9 | Zodpovedná organizácia | 1..* |  
10.1 | Metadata point of contact | 1..* |  10.1 | Kontaktné miesto pre metaúdaje | 1..* |  
10.2 | Metadata date | 1 |  10.2 | Dátum metaúdajov | 1 |  
10.3 | Metadata language | 1 |  10.3 | Jazyk metaúdajov | 1 |  
Table 2Tabuľka 2
Metadata for spatial data servicesMetaúdaje pre služby priestorových údajov
Reference | Metadata element | Multiplicity | ConditionOdkaz | Prvok metaúdajov | Početnosť | Podmienky
1.1 | Resource title | 1 |  1.1 | Názov zdroja | 1 |  
1.2 | Resource abstract | 1 |  1.2 | Obsah zdroja | 1 |  
1.3 | Resource type | 1 |  1.3 | Druh zdroja | 1 |  
1.4 | Resource locator | 0..* | Mandatory if linkage to the service is available.1.4 | Lokátor zdroja | 0..* | Povinné, ak je dostupná väzba na službu.
1.6 | Coupled resource | 0..* | Mandatory if linkage to data sets on which the service operates are available.1.6 | Združený zdroj | 0..* | Povinné, ak je dostupné prepojenie na súbory údajov, na základe ktorých sa služba prevádzkuje.
2.2 | Spatial data service type | 1 |  2.2 | Druh služieb priestorových údajov | 1 |  
3 | Keyword | 1..* |  3 | Kľúčové slovo | 1..* |  
4.1 | Geographic bounding box | 0…* | Mandatory for services with an explicit geographic extent.4.1 | Geografické ohraničenie | 0…* | Povinné v prípade služieb s jednoznačne vymedzeným geografickým rozsahom.
5 | Temporal reference | 1..* |  5 | Časové vymedzenie | 1..* |  
6.2 | Spatial resolution | 0..* | Mandatory when there is a restriction on the spatial resolution for this service.6.2 | Priestorové rozlíšenie | 0..* | Povinné, ak existuje obmedzenie týkajúce sa priestorového rozlíšenia v prípade tejto služby.
7 | Conformity | 1..* |  7 | Súlad | 1..* |  
8.1 | Conditions for access and use | 1..* |  8.1 | Podmienky týkajúce sa prístupu a použitia | 1..* |  
8.2 | Limitations on public access | 1..* |  8.2 | Obmedzenia verejného prístupu | 1..* |  
9 | Responsible organisation | 1..* |  9 | Zodpovedná organizácia | 1..* |  
10.1 | Metadata point of contact | 1..* |  10.1 | Kontaktné miesto pre metaúdaje | 1..* |  
10.2 | Metadata date | 1 |  10.2 | Dátum metaúdajov | 1 |  
10.3 | Metadata language | 1 |  10.3 | Jazyk metaúdajov | 1 |  
PART DČASŤ D
Value domainsDomény hodnôt
Where specified in the description of the metadata elements in Part B, the value domains described in Part D.1 to D.6 shall be used with the multiplicity expressed in Tables 1 and 2 of Part C.Ak sa to uvádza v opise prvkov metaúdajov v časti B, domény hodnôt uvedené v častiach D.1 až D.6 sa používajú v súvislosti s početnosťou vyjadrenou v tabuľke 1 a tabuľke 2 časti C.
In relation to a particular domain, each value is defined by:Vzhľadom na konkrétnu doménu sa každá hodnota definuje prostredníctvom:
— | a numerical identifier,— | číselného identifikátora,
— | a textual name for humans which may be translated in the different Community languages,— | textového mena osôb, ktoré sa môže preložiť do rôznych jazykov Spoločenstva,
— | a language neutral name for computers (the value expressed between parenthesis),— | jazykovo neutrálneho názvu počítačov (hodnota vyjadrená v úvodzovkách),
— | an optional description or definition.— | voliteľného opisu alebo definície.
1.   RESOURCE TYPE1.   DRUH ZDROJA
1.1.   Spatial data set series (series)1.1.   Série súborov priestorových údajov (series)
1.2.   Spatial data set (dataset)1.2.   Súbor priestorových údajov (dataset)
1.3.   Spatial data services (services)1.3.   Služby priestorových údajov (services)
2.   TOPIC CATEGORIES IN ACCORDANCE WITH EN ISO 191152.   TEMATICKÉ KATEGÓRIE V SÚLADE S EN ISO 19115
2.1.   Farming (farming)2.1.   Poľnohospodárstvo (farming)
Rearing of animals and/or cultivation of plants.Chov zvierat a/alebo pestovanie rastlín.
This category applies to Directive 2007/2/EC spatial data theme Annex III(9) Agricultural and aquaculture facilities.Táto kategória sa vzťahuje na tému priestorových údajov uvedenú v smernici 2007/2/ES v prílohe III ods. 9 – Poľnohospodárske zariadenia a zariadenia akvakultúry.
2.2.   Biota (biota)2.2.   Biota (biota)
Flora and/or fauna in natural environment.Flóra a/alebo fauna v prirodzenom prostredí.
This category applies to the following Directive 2007/2/EC spatial data themes: Annex III(17) Bio-geographical regions, Annex III(18) Habitats and biotopes, Annex III(19) Species distribution.Táto kategória sa vzťahuje na tieto témy priestorových údajov uvedené v smernici 2007/2/ES: v prílohe III ods. 17 – Biogeografické regióny, v prílohe III ods. 18 – Habitaty a biotopy, v prílohe III ods. 19 – Výskyt druhov.
2.3.   Boundaries (boundaries)2.3.   Hranice (boundaries)
Legal land descriptions.Opisy právnych vzťahov k pozemkom.
This category applies to the following Directive 2007/2/EC spatial data themes: Annex I(4) Administrative units, Annex III(1) Statistical units.Táto kategória sa vzťahuje na tieto témy priestorových údajov uvedené v smernici 2007/2/ES: v prílohe I ods. 4 – Správne jednotky, v prílohe III ods. 1 – Štatistické jednotky.
2.4.   Climatology / Meteorology / Atmosphere (climatologyMeteorologyAtmosphere)2.4.   Klimatológia/meteorológia/podnebie (climatologyMeteorologyAtmosphere)
Processes and phenomena of the atmosphere.Atmosférické procesy a javy.
This category applies to the following Directive 2007/2/EC spatial data themes: Annex III(13) Atmospheric conditions, Annex III(14) Meteorological geographical features.Táto kategória sa vzťahuje na tieto témy priestorových údajov uvedené v smernici 2007/2/ES: v prílohe III ods. 13 – Atmosférické podmienky, v prílohe III ods. 14 – Meteorologické geografické prvky.
2.5.   Economy (economy)2.5.   Hospodárstvo (economy)
Economic activities, conditions and employment.Hospodárske činnosti, podmienky a zamestnanosť.
This category applies to the following Directive 2007/2/EC spatial data themes: Annex III(20) Energy resources, Annex III(21) Mineral resources.Táto kategória sa vzťahuje na tieto témy priestorových údajov uvedené v smernici 2007/2/ES: v prílohe III ods. 20 – Zdroje energie, v prílohe III ods. 21 – Zdroje nerastných surovín.
2.6.   Elevation (elevation)2.6.   Nadmorská výška (elevation)
Height above or below sea level.Výška nad alebo pod hladinou mora.
This category applies to the following Directive 2007/2/EC spatial data theme: Annex II(1) Elevation.Táto kategória sa vzťahuje na tému priestorových údajov uvedenú v smernici 2007/2/ES: v prílohe II ods. 1 – Výška.
2.7.   Environment (environment)2.7.   Životné prostredie (environment)
Environmental resources, protection and conservation.Zdroje, ochrana a zachovanie životného prostredia.
This category applies to the following Directive 2007/2/EC spatial data theme: Annex I(9) Protected sites.Táto kategória sa vzťahuje na tému priestorových údajov uvedenú v smernici 2007/2/ES: v prílohe I ods. 9 – Chránené územia.
2.8.   Geoscientific Information (geoscientificInformation)2.8.   Geovedné informácie (geoscientificInformation)
Information pertaining to earth sciences.Informácie týkajúce sa vied o Zemi.
This category applies to the following Directive 2007/2/EC spatial data themes: Annex III(3) Soil , Annex II(4) Geology, Annex III(12) Natural risk zones.Táto kategória sa vzťahuje na tieto témy priestorových údajov uvedené v smernici 2007/2/ES: v prílohe III ods. 3 – Pôda, v prílohe II ods. 4 – Geológia, v prílohe III ods. 12 – Zóny prírodného rizika.
2.9.   Health (health)2.9.   Zdravie (health)
Health, health services, human ecology, and safety.Zdravie, zdravotnícke služby, humánna ekológia a bezpečnosť.
This category applies to the following Directive 2007/2/EC spatial data theme: Annex III(5) Human health and safety.Táto kategória sa vzťahuje na tému priestorových údajov uvedenú v smernici 2007/2/ES: v prílohe III ods. 5 – Ľudské zdravie a bezpečnosť.
2.10.   Imagery / Base Maps / Earth Cover (imageryBaseMapsEarthCover)2.10.   Letecké snímkovanie/základné mapy/krajinná pokrývka (imageryBaseMapsEarthCover)
Base maps.Základné mapy.
This category applies to the following Directive 2007/2/EC spatial data themes: Annex II(3) Orthoimagery, Annex II(2) Land cover.Táto kategória sa vzťahuje na tieto témy priestorových údajov uvedené v smernici 2007/2/ES: v prílohe II ods. 3 – Ortometria, v prílohe II ods. 2 – Krajinná pokrývka.
2.11.   Intelligence / Military (intelligenceMilitary)2.11.   Spravodajská služba/armáda (intelligenceMilitary)
Military bases, structures, activities.Vojenské základne, štruktúry, aktivity.
This category does not apply specifically to any Directive 2007/2/EC spatial data themes.Táto kategória sa konkrétne nevzťahuje na žiadnu tému priestorových údajov uvedenú v smernici 2007/2/ES.
2.12.   Inland Waters (inlandWaters)2.12.   Vnútrozemské vody (inlandWaters)
Inland water features, drainage systems and their characteristics.Charakteristiky vnútrozemských vôd, odvodňovacie systémy a ich charakteristiky.
This category applies to the following Directive 2007/2/EC spatial data theme: Annex I(8) Hydrography.Táto kategória sa vzťahuje na tému priestorových údajov uvedenú v smernici 2007/2/ES: v prílohe I ods. 8 – Hydrografia.
2.13.   Location (location)2.13.   Poloha (location)
Positional information and services.Informácie a služby týkajúce sa polohy.
This category applies to the following Directive 2007/2/EC spatial data themes: Annex I(3) Geographical names, Annex I(5) Addresses.Táto kategória sa vzťahuje na tieto témy priestorových údajov uvedené v smernici 2007/2/ES: v prílohe I ods. 3 – Zemepisné názvy, v prílohe I ods. 5 – Adresy.
2.14.   Oceans (oceans)2.14.   Oceány (oceans)
Features and characteristics of salt water bodies (excluding inland waters).Vlastnosti a charakteristika útvarov slanej vody (okrem vnútrozemských vôd).
This category applies to the following Directive 2007/2/EC spatial data themes: Annex III(16) Sea regions, Annex III(15) Oceanographic geographical features.Táto kategória sa vzťahuje na tieto témy priestorových údajov uvedené v smernici 2007/2/ES: v prílohe III ods. 16 – „Morské regióny“, v prílohe III ods. 15 – Oceánografické geografické prvky.
2.15.   Planning / Cadastre (planningCadastre)2.15.   Územné plánovanie/kataster (planningCadastre)
Information used for appropriate actions for future use of the land.Informácie používané na prijatie vhodných opatrení týkajúcich sa budúceho využívania pôdy.
This category applies to the following Directive 2007/2/EC spatial data themes: Annex I(6) Cadastral parcels, Annex III(4) Land use, Annex III(11) Area management/restriction/regulation zones & reporting units.Táto kategória sa vzťahuje na tieto témy priestorových údajov uvedené v smernici 2007/2/ES: v prílohe I ods. 6 – Katastrálne parcely, v prílohe III ods. 4 – Využitie územia, v prílohe III ods. 11 – Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy.
2.16.   Society (society)2.16.   Spoločnosť (society)
Characteristics of society and cultures.Charakteristika spoločnosti a kultúr.
This category applies to the following Directive 2007/2/EC spatial data themes: Annex III(10) Population distribution – demography.Táto kategória sa vzťahuje na tému priestorových údajov uvedenú v smernici 2007/2/ES: v prílohe III ods. 10 – Rozmiestnenie obyvateľstva – demografia.
2.17.   Structure (structure)2.17.   Štruktúra (structure)
Man-made construction.Výstavba uskutočňovaná ľuďmi.
This category applies to the following Directive 2007/2/EC spatial data themes: Annex III(2) Buildings, Annex III(8) Production and industrial facilities, Annex III(7) Environmental monitoring facilities.Táto kategória sa vzťahuje na tieto témy priestorových údajov uvedené v smernici 2007/2/ES: v prílohe III ods. 2 – Stavby, v prílohe III ods. 8 – Výrobné a priemyselné zariadenia, v prílohe III ods. 7 – Zariadenia na monitorovanie životného prostredia.
2.18.   Transportation (transportation)2.18.   Doprava (transportation)
Means and aids for conveying persons and/or goods.Prostriedky a pomôcky na prepravu osôb a/alebo tovarov.
This category applies to the following Directive 2007/2/EC spatial data theme: Annex I(7) Transport networks.Táto kategória sa vzťahuje na tému priestorových údajov uvedenú v smernici 2007/2/ES: v prílohe I ods. 7 – Dopravné siete.
2.19.   Utilities / Communication (utilitiesCommunication)2.19.   Inžinierske siete (utilitiesCommunication)
Energy, water and waste systems and communications infrastructure and services.Energetické, vodné a odpadové systémy a komunikačná infraštruktúra a služby.
This category applies to the following Directive 2007/2/EC spatial data theme: Annex III(6) Utility and governmental services.Táto kategória sa vzťahuje na tému priestorových údajov uvedenú v smernici 2007/2/ES: v prílohe III ods. 6 – Verejné a štátne služby.
3.   SPATIAL DATA SERVICE TYPE3.   DRUH SLUŽIEB PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV
3.1.   Discovery Service (discovery)3.1.   Vyhľadávacie služby (discovery)
Services making it possible to search for spatial data sets and services on the basis of the content of the corresponding metadata and to display the content of the metadata.Služby, ktoré umožňujú vyhľadávať súbory a služby priestorových údajov na základe obsahu zodpovedajúcich metaúdajov a zobraziť obsah týchto metaúdajov.
3.2.   View Service (view)3.2.   Služby prezerania (view)
Service that makes it possible, as a minimum, to display, navigate, zoom in and out, pan or overlay viewable spatial data sets and to display legend information and any relevant content of metadata.Služby, ktoré umožňujú aspoň zobraziť, nasmerovať, priblížiť/vzdialiť, panoramaticky zobraziť alebo prekryť súbory priestorových údajov a zobraziť vysvetlivky a akýkoľvek relevantný obsah metaúdajov.
3.3.   Download Service (download)3.3.   Služby sťahovania údajov (download)
Service that enables copies of spatial data sets, or parts of such sets, to be downloaded and, where practicable, accessed directly.Služby, ktoré umožňujú sťahovanie kópií súborov priestorových údajov alebo ich častí a prípadný priamy prístup k týmto súborom.
3.4.   Transformation Service (transformation)3.4.   Transformačné služby (transformation)
Service that enables spatial data sets to be transformed with a view to achieving interoperability.Služby, ktoré umožňujú transformovať súbory priestorových údajov na účely dosiahnutia interoperability.
3.5.   Invoke Spatial Data Service (invoke)3.5.   Služba, ktorá umožňuje spustenie služieb priestorových údajov (invoke)
Service that allows defining both the data inputs and data outputs expected by the spatial service and a workflow or service chain combining multiple services. It also allows defining the external web service interface of the workflow or service chain.Služby, ktoré umožňujú definovanie vstupných aj výstupných údajov, ktoré sa očakávajú pri priestorovej službe, a procesy alebo reťazenie služieb, pri ktorých sa spájajú viaceré služby. Umožňujú aj definovanie vonkajšieho rozhrania internetovej služby procesov alebo reťazenia služieb.
3.6.   Other Service (other)3.6.   Ostatné služby (other)
4.   CLASSIFICATION OF SPATIAL DATA SERVICES4.   KLASIFIKÁCIA SLUŽIEB PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV
The keywords are based on the geographic services taxonomy of EN ISO 19119. This taxonomy is organised in categories, the subcategories defining the value domain of the classification of spatial data services.Kľúčové slová sa zakladajú na taxonómii geografických služieb podľa EN ISO 19119. Táto taxonómia je rozdelená do kategórií a podkategórií, v ktorých sa definuje doména hodnôt klasifikácie služieb priestorových údajov.
100   Geographic human interaction services (humanInteractionService)100.   Geografické služby ľudskej interakcie (humanInteractionService)
This category comprises the following subcategories:Táto kategória obsahuje tieto podkategórie:
101 | Catalogue viewer (humanCatalogueViewer) | Client service that allows a user to interact with a catalogue to locate, browse, and manage metadata about geographic data or geographic services.101. | Prehliadač katalógov (humanCatalogueViewer) | Užívateľská služba, ktorá užívateľovi umožňuje interakciu s katalógom s cieľom nájsť, prehliadať a spravovať metaúdaje o geografických údajoch alebo službách.
102 | Geographic viewer (humanGeographicViewer) | Client service that allows a user to view one or more feature collections or coverages.102. | Geografický prehliadač (humanGeographicViewer) | Užívateľská služba, ktorá užívateľovi umožňuje prehliadať jednu alebo viacero vektorových, alebo rastrových zbierok.
103 | Geographic spreadsheet viewer (humanGeographicSpreadsheetViewer) | Client service that allows a user to interact with multiple data objects and to request calculations similar to an arithmetic spreadsheet but extended to geographic data.103. | Prehliadač geografických tabuliek (humanGeographicSpreadsheetViewer) | Užívateľská služba, ktorá užívateľovi umožňuje interakciu s viacerými objektmi, a jej prostredníctvom môže požiadať o výpočty podobné aritmetickým tabuľkám, avšak rozšírené o geografické údaje.
104 | Service editor (humanServiceEditor) | Client service that allows a user to control geographic processing services.104. | Editor služieb (humanServiceEditor) | Užívateľská služba, ktorá užívateľovi umožňuje kontrolovať služby geografického spracovania.
105 | Chain definition editor (humanChainDefinitionEditor) | Provides user interaction with a chain definition service.105. | Editor definície reťazca (humanChainDefinitionEditor) | Zabezpečuje interakciu užívateľa so službou definície reťazca.
106 | Workflow enactment manager.(humanWorkflowEnactmentManager) | Provides user interaction with a workflow enactment service.106. | Manažér procesov (humanWorkflowEnactmentManager) | Zabezpečuje interakciu užívateľa so službou riadenia procesov.
107 | Geographic feature editor (humanGeographicFeatureEditor) | Geographic viewer that allows a user to interact with feature data.107. | Editor geografických prvkov (humanGeographicFeatureEditor) | Geografický prehliadač, ktorý užívateľovi umožňuje interakciu s prvkami údajov.
108 | Geographic symbol editor (humanGeographicSymbolEditor) | Client service that allows a human to select and manage symbol libraries.108. | Editor geografických symbolov (humanGeographicSymbolEditor) | Užívateľská služba, ktorá ľuďom umožňuje vybrať a riadiť knižnice symbolov.
109 | Feature generalisation editor (humanFeatureGeneralizationEditor) | Client service that allows a user to modify the cartographic characteristics of a feature or feature collection by simplifying its visualisation, while maintaining its salient elements – the spatial equivalent of simplification.109. | Editor zovšeobecňovania prvkov (humanFeatureGeneralizationEditor) | Užívateľská služba, ktorá užívateľovi umožňuje meniť kartografické vlastnosti prvkov alebo súboru prvkov zjednodušením ich zobrazovania pri zachovaní ich charakteristických prvkov – priestorový ekvivalent zjednodušenia.
110 | Geographic data-structure viewer (humanGeographicDataStructureViewer) | Client service that allows a user to access part of data set to see its internal structure.110. | Prehliadač štruktúry geografických údajov (humanGeographicDataStructureViewer) | Užívateľská služba, ktorá užívateľovi umožňuje prístup k časti súboru údajov, aby mohol vidieť jeho vnútornú štruktúru.
200   Geographic model/information management service (infoManagementService)200.   Služba riadenia geografických modelov/informácií (infoManagementService)
This category comprises the following subcategories:Táto kategória obsahuje tieto podkategórie:
201 | Feature access service (infoFeatureAccessService) | Service that provides a client access to and management of a feature store.201. | Služba prístupu k prvkom (infoFeatureAccessService) | Služba, ktorá užívateľovi umožňuje prístup k zdroju prvkov a jej riadenie.
202 | Map access service (infoMapAccessService) | Service that provides a client access to a geographic graphics, i.e. pictures of geographic data.202. | Služba prístupu k mapám (infoMapAccessService) | Služba, ktorá užívateľovi poskytuje prístup ku geografickej grafike, t. j. obrazom geografických údajov.
203 | Coverage access service (infoCoverageAccessService) | Service that provides a client access to and management of a coverage store.203. | Služba prístupu k rastrom (infoCoverageAccessService) | Služba, ktorá užívateľovi umožňuje prístup k zdroju rastrov a jej riadenie.
204 | Sensor description service (infoSensorDescriptionService) | Service that provides the description of a coverage sensor, including sensor location and orientation, as well as the sensor’s geometric, dynamic, and radiometric characteristics for geo-processing purposes.204. | Služba opisu snímača (infoSensorDescriptionService) | Služba, ktorá poskytuje opis rastrového snímača vrátane umiestnenia a orientácie snímača, ako aj geometrických, dynamických a rádiometrických vlastností snímača na geografické spracovateľské účely.
205 | Product access service (infoProductAccessService) | Service that provides access to and management of a geographic product store.205. | Služba prístupu k produktom (infoProductAccessService) | Služba, ktorá umožňuje prístup k zdroju geografických produktov a jej riadenie.
206 | Feature type service (infoFeatureTypeService) | Service that provides a client to access to and management of a store of feature type definitions.206. | Služba týkajúca sa typov prvkov (infoFeatureTypeService) | Služba, ktorá zabezpečuje klientovi prístup k zdroju definícií typov prvkov a jej riadenie.
207 | Catalogue service (infoCatalogueService) | Service that provides discovery and management services on a store of metadata about instances.207. | Katalógová služba (infoCatalogueService) | Služba, ktorá poskytuje služby vyhľadávania a riadenia týkajúce sa zdroja metaúdajov o jednotlivých príkladoch.
208 | Registry Service (infoRegistryService) | Service that provides access to store of metadata about types.208. | Služba registra (infoRegistryService) | Služba, ktorá poskytuje prístup k zdroju metaúdajov týkajúcich sa jednotlivých typov.
209 | Gazetteer service (infoGazetteerService) | Service that provides access to a directory of instances of a class or classes of real-world phenomena containing some information regarding position.209. | Služba geografického názvoslovia (infoGazetteerService) | Služba, ktorá poskytuje prístup k adresárom príkladov triedy alebo tried skutočných javov obsahujúcim určité informácie týkajúce sa polohy.
210 | Order handling service (infoOrderHandlingService) | Service that provides a client with the ability to order products from a provider.210. | Služba spracovania objednávok (infoOrderHandlingService) | Služba, ktorá užívateľovi poskytuje možnosť objednať si produkty od poskytovateľa.
211 | Standing order service (infoStandingOrderService) | Order handling service that allows a user to request that a product over a geographic area be disseminated when it becomes available.211. | Služba trvalého príkazu (infoStandingOrderService) | Služba spracovania objednávok, ktorá užívateľovi umožňuje požiadať o rozšírenie produktu v geografickej oblasti, keď sa stane dostupným.
300   Geographic workflow/task management services (taskManagementService)300.   Služba riadenia geografických procesov/úloh (taskManagementService)
This category comprises the following subcategories:Táto kategória obsahuje tieto podkategórie:
301 | Chain definition service (chainDefinitionService) | Service to define a chain and to enable it to be executed by the workflow enactment service.301. | Služba definície reťazca (chainDefinitionService) | Služba, ktorá umožňuje definíciu reťazca a jeho vykonanie prostredníctvom služby zabezpečujúcej procesy.
302 | Workflow enactment service (workflowEnactmentService) | The workflow enactment service interprets a chain and controls the instantiation of services and sequencing of activities.302. | Služba zabezpečujúca procesy (workflowEnactmentService) | Služba zabezpečujúca procesy vysvetľuje reťazec a kontroluje konkretizáciu služieb a zoradenie činností.
303 | Subscription service (subscriptionService) | Service to allow clients to register for notification about events.303. | Služba predplatného (subscriptionService) | Služba, ktorá užívateľom umožňuje zaregistrovať sa s cieľom dostávať oznámenia o podujatiach.
400   Geographic processing services – spatial (spatialProcessingService)400.   Služby geografického spracovania – priestorové (spatialProcessingService)
This category comprises the following subcategories:Táto kategória obsahuje tieto podkategórie:
401 | Coordinate conversion service (spatialCoordinateConversionService) | Service to change coordinates from one coordinate system to another coordinate system that is related to the same datum.401. | Služba konverzie súradníc (spatialCoordinateConversionService) | Služba určená na prevod súradníc z jedného súradnicového systému do iného súradnicového systému, ktorý sa vzťahuje na rovnaký elipsoid.
402 | Coordinate transformation service (spatialCoordinateTransformationService) | Service to change coordinates from a coordinate reference system based on one datum to a coordinate reference system based on a second datum.402. | Služba transformácie súradníc (spatialCoordinateTransformationService) | Služba určená na transformáciu súradníc z referenčného súradnicového systému vztiahnutého k jednému elipsoidu do referenčného súradnicového systému vztiahnutému k inému elipsoidu.
403 | Coverage/vector conversion service (spatialCoverageVectorConversionService) | Service to change the spatial representation from a coverage schema to a vector schema, or vice versa.403. | Služba konverzie rastrov/vektorov (spatialCoverageVectorConversionService) | Služba určená na zmenu priestorovej reprezentácie zo schémy rastrovej na schému vektorovú alebo naopak.
404 | Image coordinate conversion service (spatialImageCoordinateConversionService) | A coordinate transformation or coordinate conversion service to change the coordinate reference system for an image.404. | Služba konverzie súradníc snímky (spatialImageCoordinateConversionService) | Služba transformácie súradníc alebo konverzie súradníc určená na zmenu referenčného súradnicového systému pre snímku.
405 | Rectification service (spatialRectificationService) | Service for transforming an image into a perpendicular parallel projection and therefore a constant scale.405. | Služba rektifikácie (spatialRectificationService) | Služba určená na transformáciu snímky do zvislej paralelnej projekcie, a tým konštantnej mierky.
406 | Orthorectification service (spatialOrthorectificationService) | A rectification service that removes image tilt and displacement due to terrain elevation.406. | Služba ortorektifikácie (spatialOrthorectificationService) | Služba ortorektifikácie, ktorá odstraňuje vychýlenie snímky a posun v dôsledku výšky terénu.
407 | Sensor geometry model adjustment service (spatialSensorGeometryModelAdjustmentService) | Service that adjusts sensor geometry models to improve the match of the image with other images and/or known ground positions.407. | Služba úpravy geografických modelov snímačov(spatialSensorGeometryModelAdjustmentService) | Služba, ktorá upravuje geografické modely snímačov s cieľom zlepšiť súlad snímky s ostatnými snímkami a/alebo známymi pozemnými polohami.
408 | Image geometry model conversion service (spatialImageGeometryModelConversionService) | Service that converts sensor geometry models into a different but equivalent sensor geometry model.408. | Služba konverzie geometrického modelu snímky (spatialImageGeometryModelConversionService) | Služba, ktorá konvertuje geografické modely snímačov do iného, ale rovnocenného geografického modelu snímača.
409 | Subsetting service (spatialSubsettingService) | Service that extracts data from an input in a continuous spatial region either by geographic location or by grid coordinates.409. | Služba tvorby podsúborov (spatialSubsettingService) | Služba, ktorá vyberá údaje zo vstupu v súvislom priestorovom regióne buď pomocou geografickej polohy, alebo rastrových súradníc.
410 | Sampling service (spatialSamplingService) | Service that extracts data from an input using a consistent sampling scheme either by geographic location or by grid coordinates.410. | Služba výberu vzorky (spatialSamplingService) | Služba, ktorá vyberá údaje zo vstupu pri použití systému dôkladného výberu vzorky buď pomocou geografickej polohy, alebo rastrových súradníc.
411 | Tiling change service (spatialTilingChangeService) | Service that changes the tiling of geographic data.411. | Služba zmeny delenia (spatialTilingChangeService) | Služba, ktorá mení delenie geografických údajov.
412 | Dimension measurement service (spatialDimensionMeasurementService) | Service to compute dimensions of objects visible in an image or other geodata.412. | Služba merania rozmerov (spatialDimensionMeasurementService) | Služba určená na výpočet rozmerov predmetov viditeľných na snímke alebo na iných geografických údajoch.
413 | Feature manipulation services (spatialFeatureManipulationService) | Register one feature to another, an image, or another data set or coordinate set; correcting for relative translation shifts, rotational differences, scale differences, and perspective differences. Verify that all features in the Feature Collection are topologically consistent according to the topology rules of the Feature Collection, and identifies and/or corrects any inconsistencies that are discovered.413. | Služba manipulácie s prvkami (spatialFeatureManipulationService) | Zaznamenáva jeden prvok do iného prvku, snímky alebo iného súboru údajov alebo súboru súradníc; upravuje prípadné posuny pri prenose, rozdiely pri rotácii, rozdiely v stupnici a rozdiely v perspektíve. Overuje, či sú všetky prvky v zbierke prvkov topologicky v súlade s topologickými pravidlami zbierky prvkov a identifikuje a/alebo opravuje všetky zistené nezrovnalosti.
414 | Feature matching service (spatialFeatureMatchingService) | Service that determines which features and portions of features represent the same real world entity from multiple data sources, e.g., edge matching and limited conflation.414. | Služba porovnávania prvkov (spatialFeatureMatchingService) | Služba, ktorou sa stanovuje, ktoré prvky a časti prvkov predstavujú rovnaký skutočný subjekt z viacerých zdrojov údajov, napr. porovnávanie okrajov a obmedzené spájanie.
415 | Feature generalisation service (spatialFeatureGeneralizationService) | Service that reduces spatial variation in a feature collection to increase the effectiveness of communication by counteracting the undesirable effects of data reduction.415. | Služba zovšeobecňovania prvkov (spatialFeatureGeneralizationService) | Služba, ktorá obmedzuje priestorové variácie v zbierke prvkov s cieľom zvýšiť účinnosť komunikácie vyvážením neželaných účinkov obmedzenia údajov.
416 | Route determination service (spatialRouteDeterminationService) | Service to determine the optimal path between two specified points based on the input parameters and properties contained in the Feature Collection.416. | Služba stanovenia trasy (spatialRouteDeterminationService) | Služba určená na stanovenie optimálnej trasy medzi dvoma konkrétnymi bodmi na základe vstupných parametrov a vlastností obsiahnutých v zbierke prvkov.
417 | Positioning service (spatialPositioningService) | Service provided by a position-providing device to use, obtain and unambiguously interpret position information, and determines whether the results meet the requirements of the use.417. | Služba zisťovania polohy (spatialPositioningService) | Služba je poskytovaná pomocou prístroja na zisťovanie polohy s cieľom používať, získať a jednoznačne interpretovať informácie o polohe a stanovuje, či výsledky spĺňajú požiadavky na použitie.
418 | Proximity analysis service (spatialProximityAnalysisService) | Given a position or geographic feature, finds all objects with a given set of attributes that are located within a user-specified distance of the position or feature.418. | Služba analýzy blízkosti (spatialProximityAnalysisService) | Na základe polohy alebo geografického prvku služba nachádza všetky predmety s určeným súborom atribútov, ktoré sa nachádzajú v užívateľom špecifikovanej vzdialenosti polohy alebo prvku.
500   Geographic processing services – thematic (thematicProcessingService)500.   Služby geografického spracovania – tematické (thematicProcessingService)
This category comprises the following subcategories:Táto kategória obsahuje tieto podkategórie:
501 | Geoparameter calculation service (thematicGoparameterCalculationService) | Service to derive application-oriented quantitative results that are not available from the raw data itself.501. | Služba výpočtu geografických parametrov (thematicGoparameterCalculationService) | Služba určená na odvodenie kvantitatívnych výsledkov zameraných na aplikácie, ktoré nie sú dostupné zo samotných nespracovaných údajov.
502 | Thematic classification service (thematicClassificationService) | Service to classify regions of geographic data based on thematic attributes.502. | Služba tematickej klasifikácie (thematicClassificationService) | Služba určená na klasifikáciu regiónov geografických údajov na základe tematických atribútov.
503 | Feature generalisation service (thematicFeatureGeneralizationService) | Service that generalises feature types in a feature collection to increase the effectiveness of communication by counteracting the undesirable effects of data reduction.503. | Služba zovšeobecňovania prvkov (thematicFeatureGeneralizationService) | Služba, ktorá zovšeobecňuje typy prvkov v zbierke prvkov s cieľom zvýšiť účinnosť komunikácie odstránením vyvážením účinkov obmedzenia údajov.
504 | Subsetting service (thematicSubsettingService) | Service that extracts data from an input based on parameter values.504. | Služba tvorby podsúborov (thematicSubsettingService) | Služba, ktorou sa vyberú údaje zo vstupu na základe hodnôt parametrov.
505 | Spatial counting service (thematicSpatialCountingService) | Service that counts geographic features.505. | Služba priestorového počítania (thematicSpatialCountingService) | Služba, ktorá počíta geografické prvky.
506 | Change detection service (thematicChangeDetectionService) | Service to find differences between two data sets that represent the same geographical area at different times.506. | Služba zisťovania zmien (thematicChangeDetectionService) | Služba, ktorá nájde rozdiely medzi dvoma súbormi údajov, ktoré predstavujú rovnakú geografickú oblasť v rôznych časových úsekoch.
507 | Geographic information extraction services (thematicGeographicInformationExtractionService) | Services supporting the extraction of feature and terrain information from remotely sensed and scanned images.507. | Služby extrakcie geografických informácií (thematicGeographicInformationExtractionService) | Služba, ktorá podporuje extrakciu prvkov a informácií o území z diaľkovo snímaných a skenovaných snímok.
508 | Image processing service (thematicImageProcessingService) | Service to change the values of thematic attributes of an image using a mathematical function.508. | Služba spracovania snímok (thematicImageProcessingService) | Služba, ktorá mení hodnoty tematických atribútov snímok pri použití matematickej funkcie.
509 | Reduced resolution generation service (thematicReducedResolutionGenerationService) | Service that reduces the resolution of an image.509. | Služba znižovania rozlíšenia (thematicReducedResolutionGenerationService) | Služba, ktorá znižuje rozlíšenie snímky.
510 | Image Manipulation Services (thematicImageManipulationService) | Services for manipulating data values in images: changing colour and contrast values, applying various filters, manipulating image resolution, noise removal, ‘striping’, systematic-radiometric corrections, atmospheric attenuation, changes in scene illumination, etc.510. | Služby manipulácie so snímkou (thematicImageManipulationService) | Služby manipulácie s hodnotami údajov v snímkach: zmena hodnôt farby a kontrastu, používanie rôznych filtrov, manipulácia s rozlíšením snímky, odstránenie šumu, obmedzovanie pásov, systematické rádiometrické opravy, atmosférické tlmenie, zmeny osvetlenia scény atď.
511 | Image understanding services (thematicImageUnderstandingService) | Services that provide automated image change detection, registered image differencing, significance-of-difference analysis and display, and area-based and model-based differencing.511. | Služby porozumenia snímky (thematicImageUnderstandingService) | Služby, ktoré zabezpečujú automatické zistenie zmeny snímky, odlišnosť v porovnaní so zaznamenanou snímkou, analýzu a zobrazenie významu rozdielu a odlišnosť na základe oblasti a modelu.
512 | Image synthesis services (thematicImageSynthesisService) | Services for creating or transforming images using computer-based spatial models, perspective transformations, and manipulations of image characteristics to improve visibility, sharpen resolution, and/or reduce the effects of cloud cover or haze.512. | Služby syntézy snímok (thematicImageSynthesisService) | Služby určené na vytváranie alebo transformáciu snímok používajúce počítačové priestorové modely, transformáciu perspektívy a manipuláciu s vlastnosťami snímok s cieľom zlepšiť viditeľnosť, zvýšiť rozlíšenie a/alebo znížiť účinky oblačnosti alebo hmly.
513 | Multiband image manipulation (thematicMultibandImageManipulationService) | Services that modify an image using the multiple bands of the image.513. | Manipulácia s viacpásmovými snímkami (thematicMultibandImageManipulationService) | Služba, ktorá mení snímku pri použití viacerých pásiem snímky.
514 | Object detection service (thematicObjectDetectionService) | Service to detect real-world objects in an image.514. | Služba detekcie predmetov (thematicObjectDetectionService) | Služba určená na detekciu skutočných premetov na snímke.
515 | Geoparsing service (thematicGeoparsingService) | Service to scan text documents for location-based references, such as a place names, addresses, postal codes, etc., in preparation for passage to a geocoding service.515. | Služba geografickej analýzy (thematicGeoparsingService) | Služba určená na vyhľadávanie odkazov týkajúcich sa polohy v textových dokumentoch, ako sú napríklad názvy miest, adresy, poštové smerovacie čísla atď., v rámci prípravy na službu geografického kódovania.
516 | Geocoding service (thematicGeocodingService) | Service to augment location-based text references with geographic coordinates (or some other spatial reference).516. | Služba geografického kódovania (thematicGeocodingService) | Služba určená na kompletizáciu textových odkazov týkajúcich sa polohy o geografické súradnice (alebo iné priestorové odkazy).
600   Geographic processing services – temporal (temporalProcessingService)600.   Služby geografického spracovania – časové (temporalProcessingService)
This category comprises the following subcategories:Táto kategória obsahuje tieto podkategórie:
601 | Temporal reference system transformation service (temporalReferenceSystemTransformationService) | Service to change the values of temporal instances from one temporal reference system to another temporal reference system.601. | Služba transformácie systému časových referencií (temporalReferenceSystemTransformationService) | Služba, ktorá slúži na zmenu hodnôt časových príkladov z jedného systému časových referencií na iný systém časových referencií.
602 | Subsetting service (temporalSubsettingService) | Service that extracts data from an input in a continuous interval based on temporal position values.602. | Služba tvorby podsúborov (temporalSubsettingService) | Služba, ktorá vyberá údaje zo vstupu v trvalom intervale na základe hodnôt časovej polohy.
603 | Sampling service (temporalSamplingService) | Service that extracts data from an input using a consistent sampling scheme based on temporal position values.603. | Služba výberu vzorky (temporalSamplingService) | Služba, ktorá vyberá údaje zo vstupu pri použití systému dôkladného výberu vzorky na základe hodnôt časovej polohy.
604 | Temporal proximity analysis service (temporalProximityAnalysisService) | Given a temporal interval or event, find all objects with a given set of attributes that are located within a user-specified interval from the interval or event.604. | Služba analýzy časovej blízkosti (temporalProximityAnalysisService) | Na základe časového intervalu alebo udalosti služba nachádza všetky predmety s daným súborom atribútov, ktoré sa nachádzajú v intervale zadanom užívateľom, v súvislosti s intervalom alebo udalosťou.
700   Geographic processing services – metadata (metadataProcessingService)700.   Služby geografického spracovania – metaúdaje (metadataProcessingService)
This category comprises the following subcategories:Táto kategória obsahuje tieto podkategórie:
701 | Statistical calculation service (metadataStatisticalCalculationService) | Service to calculate the statistics of a data set.701. | Služba štatistických výpočtov (metadataStatisticalCalculationService) | Služba výpočtu štatistík súboru údajov.
702 | Geographic annotation services (metadataGeographicAnnotationService) | Services to add ancillary information to an image or a feature in a feature collection.702. | Služby geografických poznámok (metadataGeographicAnnotationService) | Služby určené na pridanie pomocných informácií k snímke alebo prvku v zbierke prvkov.
800   Geographic communication services (comService)800.   Služby geografickej komunikácie (comService)
This category comprises the following subcategories:Táto kategória obsahuje tieto podkategórie:
801 | Encoding service (comEncodingService) | Service that provides implementation of an encoding rule and provides an interface to encoding and decoding functionality.801. | Kódovacia služba (comEncodingService) | Služba, ktorá zabezpečuje vykonávanie kódovacieho pravidla a poskytuje rozhranie pre funkcie kódovania a dekódovania.
802 | Transfer service (comTransferService) | Service that provides implementation of one or more transfer protocols, which allows data transfer between distributed information systems over offline or online communication media.802. | Služba prenosu (comTransferService) | Služba, ktorá zabezpečuje vykonávanie jedného alebo viacerých protokolov prenosu, ktorý umožňuje prenos údajov medzi rozšírenými informačnými systémami cez komunikačné prostriedky offline alebo online.
803 | Geographic compression service (comGeographicCompressionService) | Service that converts spatial portions of a feature collection to and from compressed form.803. | Služba geografickej kompresie (comGeographicCompressionService) | Služba, ktorá konvertuje priestorové časti zbierky prvkov z nekomprimovanej podoby do komprimovanej a naopak.
804 | Geographic format conversion service (comGeographicFormatConversionService) | Service that converts from one geographic data format to another.804. | Služba konverzie geografického formátu (comGeographicFormatConversionService) | Služba, ktorá konvertuje jeden formát geografických údajov na iný.
805 | Messaging service (comMessagingService) | Service that allows multiple users to simultaneously view, comment about, and request edits of feature collections.805. | Odkazová služba (comMessagingService) | Služba, ktorá umožňuje viacerým užívateľom súčasne prehliadať zbierky prvkov, vyjadrovať k nim svoje pripomienky a požadovať ich úpravy.
806 | Remote file and executable management (comRemoteFileAndExecutableManagement) | Service that provides access to secondary storage of geographic features as if it were local to the client.806. | Riadenie vzdialených súborov (comRemoteFileAndExecutableManagement) | Služba, ktorá poskytuje prístup k sekundárnemu zdroju geografických prvkov, akoby šlo o miestne zdroje.
5.   DEGREE OF CONFORMITY5.   STUPEŇ SÚLADU
5.1.   Conformant (conformant)5.1.   V súlade (conformant)
The resource is fully conformant with the cited specification.Zdroj je v plnom rozsahu v súlade s uvedenou špecifikáciou.
5.2.   Not Conformant (notConformant)5.2.   Nie je v súlade (notConformant)
The resource does not conform to the cited specification.Zdroj nie je v súlade s uvedenou špecifikáciou.
5.3.   Not evaluated (notEvaluated)5.3.   Nehodnotený (notEvaluated)
Conformance has not been evaluated.Súlad nebol hodnotený.
6.   RESPONSIBLE PARTY ROLE6.   ÚLOHA ZODPOVEDNEJ STRANY
6.1.   Resource Provider (resourceProvider)6.1.   Poskytovateľ zdroja (resourceProvider)
Party that supplies the resource.Strana, ktorá poskytuje zdroj.
6.2.   Custodian (custodian)6.2.   Správca (custodian)
Party that accepts accountability and responsibility for the data and ensures appropriate care and maintenance of the resource.Strana, ktorá preberá zodpovednosť za údaje a zabezpečuje náležitú starostlivosť o zdroj a jeho uchovávanie.
6.3.   Owner (owner)6.3.   Vlastník (owner)
Party that owns the resource.Strana, ktorá vlastní zdroj.
6.4.   User (user)6.4.   Užívateľ (user)
Party who uses the resource.Strana, ktorá zdroj používa.
6.5.   Distributor (distributor)6.5.   Distribútor (distributor)
Party who distributes the resource.Stana, ktorá zdroj distribuuje.
6.6.   Originator (originator)6.6.   Pôvodca (originator)
Party who created the resourceStrana, ktorá zdroj vytvorila.
6.7.   Point of Contact (pointOfContact)6.7.   Kontaktné miesto (pointOfContact)
Party who can be contacted for acquiring knowledge about or acquisition of the resource.Strana, ktorú možno kontaktovať s cieľom získať poznatky o zdroji alebo získaní zdroja.
6.8.   Principal Investigator (principalInvestigator)6.8.   Hlavný výskumník (principalInvestigator)
Key party responsible for gathering information and conducting research.Kľúčová strana zodpovedná za získavanie informácií a vedenie výskumu.
6.9.   Processor (processor)6.9.   Spracovateľ (procesor)
Party who has processed the data in a manner such that the resource has been modified.Strana, ktorá údaje spracovala spôsobom, ktorý viedol k zmene zdroja.
6.10.   Publisher (publisher)6.10.   Vydavateľ (publisher)
Party who published the resource.Strana, ktorá zdroj uverejnila.
6.11.   Author (author)6.11.   Autor (author)
Party who authored the resource.Strana, ktorá je autorom zdroja.