?

27.10.2022    | EN | Official Journal of the European Union | L 277/127.10.2022    | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 277/127.10.2022    | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 277/1
REGULATION (EU) 2022/2065 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILNARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/2065NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/2065
of 19 October 2022z 19. októbra 2022ze dne 19. října 2022
on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act)o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice 2000/31/ES (akt o digitálnych službách)o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách)
(Text with EEA relevance)(Text s významom pre EHP)(Text s významem pro EHP)
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 114 thereof,so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,
Having regard to the proposal from the European Commission,so zreteľom na návrh Európskej komisie,s ohledem na návrh Evropské komise,
After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (1),so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),
Having regard to the opinion of the Committee of the Regions (2),so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),
Acting in accordance with the ordinary legislative procedure (3),konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),v souladu s řádným legislativním postupem (3),
Whereas:keďže:vzhledem k těmto důvodům:
(1) | Information society services and especially intermediary services have become an important part of the Union’s economy and the daily life of Union citizens. Twenty years after the adoption of the existing legal framework applicable to such services laid down in Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council (4), new and innovative business models and services, such as online social networks and online platforms allowing consumers to conclude distance contracts with traders, have allowed business users and consumers to impart and access information and engage in transactions in novel ways. A majority of Union citizens now uses those services on a daily basis. However, the digital transformation and increased use of those services has also resulted in new risks and challenges for individual recipients of the relevant service, companies and society as a whole.(1) | Služby informačnej spoločnosti, a najmä sprostredkovateľské služby, sa stali dôležitou súčasťou hospodárstva Únie a každodenného života jej občanov. Dvadsať rokov po prijatí existujúceho právneho rámca platného pre takéto služby, ktorý je stanovený v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES (4), nové a inovačné obchodné modely a služby, ako sú napríklad online sociálne siete a online platformy, ktoré spotrebiteľom umožňujú uzatvárať zmluvy na diaľku s obchodníkmi, umožnili komerčným používateľom a spotrebiteľom nové spôsoby, ako šíriť informácie a pristupovať k nim, aj ako sa zapájať do transakcií. Väčšina občanov Únie v súčasnosti uvedené služby využíva denne. Digitálna transformácia a intenzívnejšie využívanie uvedených služieb však priniesli aj nové riziká a výzvy pre individuálnych príjemcov príslušnej služby, podniky a pre spoločnosť ako celok.(1) | Služby informační společnosti a zejména zprostředkovatelské služby se staly důležitou součástí hospodářství Unie a každodenního života jejích občanů. Dvacet let od přijetí stávajícího právního rámce, který se na tyto služby vztahuje, stanoveného ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES (4), mohou uživatelé z řad podniků a spotřebitelé díky novým a inovativním obchodním modelům a službám, jako jsou internetové sociální sítě a online platformy umožňující spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku, sdílet a získávat informace a uzavírat transakce novými způsoby. Většina občanů Unie nyní tyto služby využívá denně. Digitální transformace a větší využívání těchto služeb však přinášejí také nová rizika a problémy pro jednotlivé příjemce dané služby, firmy a společnost jako celek.
(2) | Member States are increasingly introducing, or are considering introducing, national laws on the matters covered by this Regulation, imposing, in particular, diligence requirements for providers of intermediary services as regards the way they should tackle illegal content, online disinformation or other societal risks. Those diverging national laws negatively affect the internal market, which, pursuant to Article 26 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), comprises an area without internal frontiers in which the free movement of goods and services and freedom of establishment are ensured, taking into account the inherently cross-border nature of the internet, which is generally used to provide those services. The conditions for the provision of intermediary services across the internal market should be harmonised, so as to provide businesses with access to new markets and opportunities to exploit the benefits of the internal market, while allowing consumers and other recipients of the services to have increased choice. Business users, consumers and other users are considered to be ‘recipients of the service’ for the purpose of this Regulation.(2) | Pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, členské štáty v čoraz väčšej miere zavádzajú vnútroštátne právne predpisy, ktorými predovšetkým poskytovateľom sprostredkovateľských služieb ukladajú povinnosť plniť požiadavky na náležitú starostlivosť, pokiaľ ide o spôsob, akým by mali bojovať proti nezákonnému obsahu, dezinformáciám na internete alebo iným spoločenským rizikám. Ak sa vezme do úvahy inherentne cezhraničná povaha internetu, ktorý sa vo všeobecnosti na poskytovanie týchto služieb používa, tieto rozdielne vnútroštátne právne predpisy negatívne ovplyvňujú vnútorný trh, ktorý podľa článku 26 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) zahŕňa oblasť bez vnútorných hraníc, kde je zaručený voľný pohyb tovaru a služieb a sloboda usadiť sa. Podmienky poskytovania sprostredkovateľských služieb by sa mali na celom vnútornom trhu harmonizovať, aby sa podnikom poskytol prístup na nové trhy a aby sa im poskytli príležitosti využívať výhody vnútorného trhu, čím by sa zároveň spotrebiteľom a iným príjemcom služieb umožnil väčší výber. Na účely tohto nariadenia sa majú komerční používatelia, spotrebitelia a iní používatelia považovať za „príjemcov služby“.(2) | Členské státy v rostoucí míře zavádějí vnitrostátní právní předpisy či zvažují zavedení předpisů, které se týkají otázek, na něž se vztahuje toto nařízení, a které stanoví pro poskytovatele zprostředkovatelských služeb zejména požadavky týkající se náležité péče, pokud jde o způsob, jakým by měli řešit nezákonný obsah, dezinformace na internetu a další společenská rizika. Tyto rozdílné vnitrostátní právní předpisy mají s ohledem na povahu internetu, který je ze své podstaty přeshraniční a který se obvykle k poskytování těchto služeb používá, nepříznivý dopad na vnitřní trh, který podle článku 26 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží a služeb a svoboda usazování. Podmínky pro poskytování zprostředkovatelských služeb na vnitřním trhu by měly být harmonizovány, aby podniky získaly přístup na nové trhy a měly možnost využívat výhody vnitřního trhu a aby současně spotřebitelé a ostatní příjemci služeb získali možnost většího výběru. Pro účely tohoto nařízení jsou za „příjemce služby“ považováni uživatelé z řad podniků, spotřebitelé a další uživatelé.
(3) | Responsible and diligent behaviour by providers of intermediary services is essential for a safe, predictable and trustworthy online environment and for allowing Union citizens and other persons to exercise their fundamental rights guaranteed in the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’), in particular the freedom of expression and of information, the freedom to conduct a business, the right to non-discrimination and the attainment of a high level of consumer protection.(3) | Zodpovedné a starostlivé správanie poskytovateľov sprostredkovateľských služieb je nevyhnutné pre bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné online prostredie a aj na to, aby občania Únie a iné osoby mohli uplatňovať svoje základné práva zaručené Chartou základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), najmä slobodu prejavu a právo na informácie, slobodu podnikania, právo na nediskrimináciu a na dosiahnutie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa.(3) | Odpovědné chování a náležitá péče poskytovatelů zprostředkovatelských služeb jsou nezbytné pro bezpečné, předvídatelné a důvěryhodné online prostředí a pro to, aby občané Unie a další osoby měli možnost uplatňovat svá základní práva zaručená v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), zejména svobodu projevu, svobodu informací, svobodu podnikání, zákaz diskriminace a dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele.
(4) | Therefore, in order to safeguard and improve the functioning of the internal market, a targeted set of uniform, effective and proportionate mandatory rules should be established at Union level. This Regulation provides the conditions for innovative digital services to emerge and to scale up in the internal market. The approximation of national regulatory measures at Union level concerning the requirements for providers of intermediary services is necessary to avoid and put an end to fragmentation of the internal market and to ensure legal certainty, thus reducing uncertainty for developers and fostering interoperability. By using requirements that are technology neutral, innovation should not be hampered but instead be stimulated.(4) | Preto by sa v záujme ochrany a zlepšenia fungovania vnútorného trhu mal na úrovni Únie stanoviť cielený súbor jednotných, účinných a primeraných záväzných pravidiel. Týmto nariadením sa stanovujú podmienky pre vznik inovačných digitálnych služieb a ich rozšírenie na vnútornom trhu. S cieľom predchádzať fragmentácii vnútorného trhu a ukončiť ju a zároveň zabezpečiť právnu istotu, a tým znížiť neistotu pre vývojárov a podporiť interoperabilitu, je potrebné, aby sa na úrovni Únie dosiahla aproximácia vnútroštátnych regulačných opatrení týkajúcich sa požiadaviek na poskytovateľov sprostredkovateľských služieb. Uplatňovaním požiadaviek, ktoré sú technologicky neutrálne, by sa inovácii nemalo brániť, ale naopak by sa mala stimulovať.(4) | Pro zajištění a zlepšení fungování vnitřního trhu by proto měl být na úrovni Unie zaveden účelový soubor jednotných, účinných a přiměřených závazných pravidel. Toto nařízení stanoví podmínky umožňující vznik a rozšíření inovativních digitálních služeb na vnitřním trhu. Sbližování vnitrostátních regulačních opatření týkajících se požadavků na poskytovatele zprostředkovatelských služeb na úrovni Unie je nezbytné, aby se zabránilo roztříštěnosti vnitřního trhu, aby byla tato roztříštěnost ukončena a aby byla zajištěna právní jistota, a tím se snížila nejistota pro vývojáře a podpořila interoperabilita. Stanovení požadavků, které jsou technologicky neutrální, by nemělo bránit inovaci, nýbrž by ji mělo podněcovat.
(5) | This Regulation should apply to providers of certain information society services as defined in Directive (EU) 2015/1535 of the European Parliament and of the Council (5), that is, any service normally provided for remuneration, at a distance, by electronic means and at the individual request of a recipient. Specifically, this Regulation should apply to providers of intermediary services, and in particular intermediary services consisting of services known as ‘mere conduit’, ‘caching’ and ‘hosting’ services, given that the exponential growth of the use made of those services, mainly for legitimate and socially beneficial purposes of all kinds, has also increased their role in the intermediation and spread of unlawful or otherwise harmful information and activities.(5) | Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na poskytovateľov určitých služieb informačnej spoločnosti vymedzených v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 (5), teda všetkých služieb, ktoré sa bežne poskytujú za odmenu, na diaľku, elektronicky a na základe individuálnej žiadosti príjemcu. Konkrétne by sa toto nariadenie malo vzťahovať na poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, a to najmä tých, ktoré pozostávajú zo služieb známych ako „obyčajný prenos“, „kešing“ a „hosting“, keďže exponenciálny nárast využívania týchto služieb, hlavne na všetky druhy legitímnych a sociálne prospešných účelov, posilnil aj ich úlohu pri sprostredkovaní a šírení nezákonných alebo inak škodlivých informácií a činností.(5) | Toto nařízení by se mělo vztahovat na poskytovatele některých služeb informační společnosti, jak jsou vymezeny ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 (5), totiž služeb poskytovaných zpravidla za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce. Toto nařízení by se mělo konkrétně vztahovat na poskytovatele zprostředkovatelských služeb, a zejména zprostředkovatelských služeb spočívajících ve službách „prostého přenosu“, službách „ukládání do mezipaměti“ a „hostingových“ službách, neboť exponenciální růst využívání těchto služeb, zejména k legitimním a společensky prospěšným účelům všeho druhu, zvýšil také jejich úlohu při zprostředkování a šíření protiprávních či jinak škodlivých informací a činností.
(6) | In practice, certain providers of intermediary services intermediate in relation to services that may or may not be provided by electronic means, such as remote information technology services, transport, accommodation or delivery services. This Regulation should apply only to intermediary services and not affect requirements set out in Union or national law relating to products or services intermediated through intermediary services, including in situations where the intermediary service constitutes an integral part of another service which is not an intermediary service as recognised in the case-law of the Court of Justice of the European Union.(6) | V praxi niektorí poskytovatelia sprostredkovateľských služieb sprostredkúvajú služby, ktoré sa môžu, no nemusia poskytovať elektronicky, ako sú služby informačných technológií na diaľku, dopravné, ubytovacie alebo doručovacie služby. Toto nariadenie by sa malo vzťahovať len na sprostredkovateľské služby a nemalo by mať vplyv na požiadavky stanovené v práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve týkajúce sa produktov alebo služieb, ktoré sa sprostredkovateľskými službami sprostredkúvajú, a to ani v situáciách, keď sprostredkovateľská služba predstavuje neoddeliteľnú súčasť inej služby, ktorá nie je sprostredkovateľskou službou, ako sa uznáva v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.(6) | Někteří poskytovatelé zprostředkovatelských služeb v praxi zprostředkovávají služby, které mohou nebo nemusí být poskytovány elektronickými prostředky, jako jsou služby informačních technologií poskytované na dálku, či dopravní, ubytovací nebo doručovací služby. Toto nařízení by se mělo uplatňovat pouze na zprostředkovatelské služby a neměly by jím být dotčeny požadavky stanovené v právu Unie nebo ve vnitrostátním právu týkajícím se výrobků nebo služeb zprostředkovaných prostřednictvím zprostředkovatelských služeb, a to i v situacích, kdy zprostředkovatelská služba představuje nedílnou součást jiné služby, která není zprostředkovatelskou službou, jak je uznána v judikatuře Soudního dvora Evropské unie.
(7) | In order to ensure the effectiveness of the rules laid down in this Regulation and a level playing field within the internal market, those rules should apply to providers of intermediary services irrespective of their place of establishment or their location, in so far as they offer services in the Union, as evidenced by a substantial connection to the Union.(7) | S cieľom zabezpečiť účinnosť pravidiel stanovených v tomto nariadení a rovnaké podmienky na vnútornom trhu by sa tieto pravidlá mali uplatňovať na poskytovateľov sprostredkovateľských služieb bez ohľadu na miesto ich usadenia alebo ich umiestnenie, pokiaľ ponúkajú služby v Únii a pokiaľ je u nich preukázaná podstatná väzba s Úniou.(7) | Aby byla zajištěna účinnost pravidel stanovených v tomto nařízení a rovné podmínky na vnitřním trhu, měla by se tato pravidla vztahovat na poskytovatele zprostředkovatelských služeb bez ohledu na jejich usazení nebo jejich umístění, pokud nabízejí služby v Unii, což dokládá podstatné spojení s Unií.
(8) | Such a substantial connection to the Union should be considered to exist where the service provider has an establishment in the Union or, in the absence of such an establishment, where the number of recipients of the service in one or more Member States is significant in relation to the population thereof, or on the basis of the targeting of activities towards one or more Member States. The targeting of activities towards one or more Member States can be determined on the basis of all relevant circumstances, including factors such as the use of a language or a currency generally used in that Member State, or the possibility of ordering products or services, or the use of a relevant top-level domain. The targeting of activities towards a Member State could also be derived from the availability of an application in the relevant national application store, from the provision of local advertising or advertising in a language used in that Member State, or from the handling of customer relations such as by providing customer service in a language generally used in that Member State. A substantial connection should also be assumed where a service provider directs its activities to one or more Member States within the meaning of Article 17(1), point (c), of Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council (6). In contrast, mere technical accessibility of a website from the Union cannot, on that ground alone, be considered as establishing a substantial connection to the Union.(8) | Takáto podstatná väzba s Úniou by sa mala považovať za existujúcu v prípade, že poskytovateľ služieb má v Únii sídlo, alebo ak takéto sídlo nemá, ak je počet príjemcov služby v jednom alebo vo viacerých členských štátoch významný vzhľadom na počet ich obyvateľov, alebo na základe zacielenia činností na jeden alebo viacero členských štátov. Zacielenie činností na jeden alebo viacero členských štátov možno určiť na základe všetkých relevantných okolností vrátane faktorov ako používanie jazyka alebo meny, ktoré sa v danom členskom štáte vo všeobecnosti používajú, alebo možnosti objednať produkty alebo služby, či použitie príslušnej domény najvyššej úrovne. Zacielenie činností na určitý členský štát by sa mohlo odvodiť aj z dostupnosti aplikácie v príslušnom vnútroštátnom obchode s aplikáciami, z poskytovania miestnej reklamy alebo reklamy v jazyku používanom v danom členskom štáte alebo zo spôsobu riadenia vzťahov so zákazníkmi, ako je napr. poskytovanie služieb zákazníkom v jazyku všeobecne používanom v danom členskom štáte. Podstatnú väzbu možno vyvodzovať aj z toho, že poskytovateľ služieb smeruje svoje činnosti do jedného alebo viacerých členských štátov, v zmysle článku 17 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 (6). Naproti tomu iba technická dostupnosť webového sídla z územia Únie sama osebe nemôže byť považovaná za vytvorenie podstatnej väzby s Úniou.(8) | Existence tohoto podstatného spojení s Unií by se měla předpokládat tehdy, pokud má poskytovatel služeb v Unii provozovnu, a jestliže ne, pokud je počet příjemců služby v jednom či více členských státech významný vzhledem k počtu jejich obyvatel nebo na základě zacílení činností na jeden či více členských států. Zacílení činností na jeden nebo více členských států lze určit na základě všech relevantních okolností, včetně faktorů, jako jsou používání jazyka či měny obecně používaných v daném členském státě nebo možnost objednání výrobků či služeb nebo používání příslušné domény nejvyšší úrovně. Zacílení činností na některý členský stát by mohlo být též odvozeno od dostupnosti aplikace v obchodě s aplikacemi příslušného členského státu, od poskytování místních reklam nebo reklam v jazyce používaném v daném členském státě nebo od řešení vztahů se zákazníky, například poskytováním zákaznického servisu v jazyce obecně používaném v tomto členském státě. Podstatné spojení by se mělo předpokládat i v případě, že poskytovatel služeb zaměřuje své činnosti na jeden nebo více členských států ve smyslu čl. 17 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 (6). Naopak pouhou technickou dostupnost internetové stránky z Unie nelze jen na základě tohoto důvodu pokládat za podstatné spojení s Unií.
(9) | This Regulation fully harmonises the rules applicable to intermediary services in the internal market with the objective of ensuring a safe, predictable and trusted online environment, addressing the dissemination of illegal content online and the societal risks that the dissemination of disinformation or other content may generate, and within which fundamental rights enshrined in the Charter are effectively protected and innovation is facilitated. Accordingly, Member States should not adopt or maintain additional national requirements relating to the matters falling within the scope of this Regulation, unless explicitly provided for in this Regulation, since this would affect the direct and uniform application of the fully harmonised rules applicable to providers of intermediary services in accordance with the objectives of this Regulation. This should not preclude the possibility of applying other national legislation applicable to providers of intermediary services, in compliance with Union law, including Directive 2000/31/EC, in particular its Article 3, where the provisions of national law pursue other legitimate public interest objectives than those pursued by this Regulation.(9) | Týmto nariadením sa v plnej miere harmonizujú pravidlá uplatniteľné na sprostredkovateľské služby na vnútornom trhu s cieľom zaistiť bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné online prostredie, riešiť šírenie nezákonného obsahu na internete a spoločenské riziká, ktoré môžu vyplynúť zo šírenia dezinformácií alebo iného obsahu, a v rámci ktorého sú účinne chránené základné práva zakotvené v charte a uľahčujú sa inovácie. Členské štáty by preto nemali prijímať ani trvať na dodatočných vnútroštátnych požiadavkách týkajúcich sa záležitostí, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, pokiaľ sa to v ňom výslovne neustanovuje, keďže by to malo vplyv na priame a jednotné uplatňovanie plne harmonizovaných pravidiel uplatniteľných na poskytovateľov sprostredkovateľských služieb v súlade s cieľmi tohto nariadenia. To by nemalo vylučovať možnosť uplatňovať iné vnútroštátne právne predpisy uplatniteľné na poskytovateľov sprostredkovateľských služieb v súlade s právom Únie vrátane smernice 2000/31/ES, najmä jej článku 3, ak ustanovenia vnútroštátneho práva sledujú iné legitímne ciele verejného záujmu, než sú ciele sledované týmto nariadením.(9) | Toto nařízení plně harmonizuje pravidla platná pro zprostředkovatelské služby na vnitřním trhu s cílem zajistit bezpečné, předvídatelné a důvěryhodné online prostředí, které řeší šíření nezákonného obsahu online a společenská rizika, jež může šíření dezinformací nebo jiného obsahu vyvolat, a v jehož rámci jsou účinně chráněna základní práva zakotvená v Listině a je usnadněna inovace. Členské státy by proto neměly přijímat ani zachovávat další vnitrostátní požadavky týkající se záležitostí spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení, pokud tak není v tomto nařízení výslovně stanoveno, neboť by to mělo vliv na přímé a jednotné uplatňování plně harmonizovaných pravidel vztahujících se na poskytovatele zprostředkovatelských služeb v souladu s cíli tohoto nařízení. To by nemělo vylučovat možnost použít jiné vnitrostátní právní předpisy vztahující se na poskytovatele zprostředkovatelských služeb, které jsou v souladu s právem Unie, včetně směrnice 2000/31/ES, zejména jejího článku 3, pokud ustanovení vnitrostátního práva sledují jiné legitimní cíle veřejného zájmu, než jsou cíle sledované tímto nařízením.
(10) | This Regulation should be without prejudice to other acts of Union law regulating the provision of information society services in general, regulating other aspects of the provision of intermediary services in the internal market or specifying and complementing the harmonised rules set out in this Regulation, such as Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council (7) including the provisions thereof regarding video-sharing platforms, Regulations (EU) 2019/1148 (8), (EU) 2019/1150 (9), (EU) 2021/784 (10) and (EU) 2021/1232 (11) of the European Parliament and of the Council and Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council (12), and provisions of Union law set out in a Regulation on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters and in a Directive laying down harmonised rules on the appointment of legal representatives for the purpose of gathering evidence in criminal proceedings. | Similarly, for reasons of clarity, this Regulation should be without prejudice to Union law on consumer protection, in particular Regulations (EU) 2017/2394 (13) and (EU) 2019/1020 (14) of the European Parliament and of the Council, Directives 2001/95/EC (15), 2005/29/EC (16), 2011/83/EU (17) and 2013/11/EU (18) of the European Parliament and of the Council, and Council Directive 93/13/EEC (19), and on the protection of personal data, in particular Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (20). | This Regulation should also be without prejudice to Union rules on private international law, in particular rules regarding jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, as Regulation (EU) No 1215/2012, and rules on the law applicable to contractual and non-contractual obligations. The protection of individuals with regard to the processing of personal data is governed solely by the rules of Union law on that subject, in particular Regulation (EU) 2016/679 and Directive 2002/58/EC. This Regulation should also be without prejudice to Union law on working conditions and Union law in the field of judicial cooperation in civil and criminal matters. However, to the extent that those Union legal acts pursue the same objectives as those laid down in this Regulation, the rules of this Regulation should apply in respect of issues that are not addressed or not fully addressed by those other legal acts as well as issues on which those other legal acts leave Member States the possibility of adopting certain measures at national level.(10) | Týmto nariadením by nemali byť dotknuté iné akty práva Únie, ktorými sa upravuje poskytovanie služieb informačnej spoločnosti vo všeobecnosti, ktorými sa upravujú iné aspekty poskytovania sprostredkovateľských služieb na vnútornom trhu alebo ktorými sa špecifikujú a dopĺňajú harmonizované pravidlá stanovené v tomto nariadení, ako je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ (7), vrátane jej ustanovení týkajúcich sa platforiem na zdieľanie videí, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 (8), (EÚ) 2019/1150 (9), (EÚ) 2021/784 (10) a (EÚ) 2021/1232 (11) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES (12) a ustanovenia práva Únie stanovené v nariadení o európskom príkaze na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach a v smernici, ktorou sa stanovujú harmonizované pravidlá určovania právnych zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní. | Z dôvodu jednoznačnosti by týmto nariadením nemalo byť dotknuté právo Únie o ochrane spotrebiteľov, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 (13) a (EÚ) 2019/1020 (14), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES (15), 2005/29/ES (16), 2011/83/EÚ (17) a 2013/11/EÚ (18) a smernica Rady 93/13/EHS (19), a o ochrane osobných údajov, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (20). | Týmto nariadením by nemali byť dotknuté ani pravidlá Únie týkajúce sa medzinárodného práva súkromného, najmä pravidlá upravujúce právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, ako je nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, a pravidlá týkajúce sa rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky. Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov sa riadi výlučne pravidlami práva Únie v tejto oblasti, najmä nariadením (EÚ) 2016/679 a smernicou 2002/58/ES. Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté ani právo Únie týkajúce sa pracovných podmienok a právo Únie v oblasti justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach. Pravidlá uvedené v tomto nariadení sa však mali uplatňovať v súvislosti s otázkami, ktoré sa týmito inými právnymi aktmi neriešia alebo sa nimi neriešia v plnej miere, ako aj v súvislosti s otázkami, v prípade ktorých tieto iné právne akty ponechávajú členským štátom možnosť prijať určité opatrenia na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ sa uvedenými právnymi aktmi Únie sledujú rovnaké ciele, aké sú stanovené v tomto nariadení.(10) | Tímto nařízením by neměly být dotčeny jiné právní předpisy Unie upravující poskytování služeb informační společnosti obecně nebo upravující jiné aspekty zprostředkovatelských služeb na vnitřním trhu nebo upřesňující a doplňující harmonizovaná pravidla uvedená v tomto nařízení, jako například směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU (7), včetně ustanovení uvedené směrnice týkajících se platforem pro sdílení videonahrávek, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 (8), (EU) 2019/1150 (9), (EU) 2021/784 (10) a (EU) 2021/1232 (11), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (12) a ustanovení unijního práva obsažená v nařízení o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech a ve směrnici, kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestních řízeních. | Podobně by v zájmu jasnosti neměly být tímto nařízením dotčeny právní předpisy Unie v oblasti ochrany spotřebitele, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 (13) a (EU) 2019/1020 (14), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (15), 2005/29/ES (16), 2011/83/EU (17) a 2013/11/EU (18) a směrnice Rady 93/13/EHS (19), a v oblasti ochrany osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (20). | Tímto nařízením by rovněž neměla být dotčena unijní pravidla mezinárodního práva soukromého, zejména pravidla týkající se soudní příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, jako je nařízení (EU) č. 1215/2012, a pravidla rozhodného práva pro smluvní a mimosmluvní závazkové vztahy. Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je upravena výhradně pravidly práva Unie v této oblasti, zejména nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí 2002/58/ES. Tímto nařízením by neměly být dotčeny ani právní předpisy Unie týkající se pracovních podmínek a právní předpisy Unie v oblasti justiční spolupráce v občanských a trestních věcech. Pravidla uvedená v tomto nařízení by se však měla použít s ohledem na záležitosti, které těmito jinými právními předpisy Unie nejsou řešeny nebo které jimi nejsou řešeny plně, jakož i na otázky, u nichž ponechávají uvedené předpisy členským státům možnost přijmout určitá opatření na vnitrostátní úrovni, pokud uvedené předpisy sledují stejné cíle jako ty, které jsou stanoveny v tomto nařízení.
(11) | It should be clarified that this Regulation is without prejudice to Union law on copyright and related rights, including Directives 2001/29/EC (21), 2004/48/EC (22) and (EU) 2019/790 (23) of the European Parliament and of the Council, which establish specific rules and procedures that should remain unaffected.(11) | Malo by sa objasniť, že týmto nariadením nie je dotknuté právo Únie v oblasti autorského práva a s ním súvisiacich práv vrátane smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES (21), 2004/48/ES (22) a (EÚ) 2019/790 (23), stanovujúcich osobitné pravidlá a postupy, ktoré by mali zostať nedotknuté.(11) | Je třeba vyjasnit, že tímto nařízením nejsou dotčeny právní předpisy Unie v oblasti autorského práva a práv s ním souvisejících, včetně směrnic Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES (21), 2004/48/ES (22) a (EU) 2019/790 (23), jež stanoví zvláštní předpisy a postupy, které by měly zůstat nedotčeny.
(12) | In order to achieve the objective of ensuring a safe, predictable and trustworthy online environment, for the purpose of this Regulation the concept of ‘illegal content’ should broadly reflect the existing rules in the offline environment. In particular, the concept of ‘illegal content’ should be defined broadly to cover information relating to illegal content, products, services and activities. In particular, that concept should be understood to refer to information, irrespective of its form, that under the applicable law is either itself illegal, such as illegal hate speech or terrorist content and unlawful discriminatory content, or that the applicable rules render illegal in view of the fact that it relates to illegal activities. Illustrative examples include the sharing of images depicting child sexual abuse, the unlawful non-consensual sharing of private images, online stalking, the sale of non-compliant or counterfeit products, the sale of products or the provision of services in infringement of consumer protection law, the non-authorised use of copyright protected material, the illegal offer of accommodation services or the illegal sale of live animals. In contrast, an eyewitness video of a potential crime should not be considered to constitute illegal content, merely because it depicts an illegal act, where recording or disseminating such a video to the public is not illegal under national or Union law. In this regard, it is immaterial whether the illegality of the information or activity results from Union law or from national law that is in compliance with Union law and what the precise nature or subject matter is of the law in question.(12) | V záujme dosiahnutia cieľa zaistiť bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné online prostredie by na účely tohto nariadenia pojem „nezákonný obsah“ mal široko odrážať existujúce pravidlá v offline prostredí. Predovšetkým by sa pojem „nezákonný obsah“ mal vymedziť v širokom zmysle, aby zahŕňal informácie súvisiace s nezákonným obsahom, produktmi, službami a činnosťami. Predovšetkým by sa tento pojem mal chápať tak, že sa bez ohľadu na ich formu vzťahuje na informácie, ktoré sú podľa platných právnych predpisov buď samy osebe nezákonné, ako napríklad nezákonné nenávistné prejavy alebo teroristický obsah a nezákonný diskriminačný obsah, alebo tak, že uplatniteľné pravidlá sú nezákonné vzhľadom na skutočnosť, že sa týkajú nezákonných činností. Medzi názorné príklady patrí zdieľanie obrázkov sexuálneho zneužívania detí, nezákonné zdieľanie súkromných snímok bez súhlasu, online prenasledovanie, predaj nevyhovujúcich alebo falšovaných produktov, predaj produktov alebo poskytovanie služieb v rozpore s právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa, nepovolené používanie materiálu chráneného autorským právom, nezákonná ponuka ubytovacích služieb alebo nezákonný predaj živých zvierat. Videozáznam očitého svedka potenciálneho zločinu by sa naopak nemal považovať za nezákonný obsah len preto, že zobrazuje nezákonný čin, ak nahrávanie alebo verejné šírenie takéhoto videozáznamu nie je nezákonné podľa vnútroštátneho práva alebo práva Únie. V tejto súvislosti nie je podstatné, či nezákonnosť informácií alebo činnosti vyplýva z práva Únie alebo z vnútroštátneho práva, ktoré je v súlade s právom Únie, ani aká je presná povaha alebo predmet príslušného právneho predpisu.(12) | Aby se dosáhlo cíle zajistit bezpečné, předvídatelné a důvěryhodné online prostředí, měl by pro účely tohoto nařízení pojem „nezákonný obsah“ obecně odrážet stávající pravidla prostředí offline. Zejména by pojem „nezákonného obsahu“ měl být definován široce, aby zahrnoval informace související s nezákonným obsahem, nelegálními výrobky nebo službami a protiprávní činností. Především by se mělo mít za to, že tento pojem zahrnuje informace bez ohledu na jejich formu, které jsou podle rozhodného práva buď samy nezákonné, například nezákonné nenávistné projevy nebo teroristický obsah a nezákonný diskriminační obsah, nebo které jsou na základě platných pravidel nezákonné, jelikož se týkají protiprávních činností. Ilustrativní příklady zahrnují sdílení snímků dětské pornografie, nezákonné sdílení soukromých snímků bez souhlasu, online pronásledování, prodej nevyhovujících nebo padělaných výrobků, prodej výrobků nebo poskytování služeb porušujících právní předpisy na ochranu spotřebitele, neoprávněné používání materiálu chráněného autorským právem, nezákonnou nabídku ubytovacích služeb nebo nezákonný prodej živých zvířat. Naproti tomu video poskytující svědectví o možném trestném činu by nemělo být považováno za nezákonné pouze proto, že znázorňuje nezákonný čin, pokud jeho pořízení nebo veřejné šíření není podle vnitrostátního práva nebo práva Unie nezákonné. V tomto ohledu není podstatné, zda nezákonnost informací či činnosti vyplývá z práva Unie nebo z vnitrostátního práva, které je s právem Unie v souladu, a jaká je přesná povaha nebo předmět dotyčného práva.
(13) | Considering the particular characteristics of the services concerned and the corresponding need to make the providers thereof subject to certain specific obligations, it is necessary to distinguish, within the broader category of providers of hosting services as defined in this Regulation, the subcategory of online platforms. Online platforms, such as social networks or online platforms allowing consumers to conclude distance contracts with traders, should be defined as providers of hosting services that not only store information provided by the recipients of the service at their request, but that also disseminate that information to the public at the request of the recipients of the service. However, in order to avoid imposing overly broad obligations, providers of hosting services should not be considered as online platforms where the dissemination to the public is merely a minor and purely ancillary feature that is intrinsically linked to another service, or a minor functionality of the principal service, and that feature or functionality cannot, for objective technical reasons, be used without that other or principal service, and the integration of that feature or functionality is not a means to circumvent the applicability of the rules of this Regulation applicable to online platforms. For example, the comments section in an online newspaper could constitute such a feature, where it is clear that it is ancillary to the main service represented by the publication of news under the editorial responsibility of the publisher. In contrast, the storage of comments in a social network should be considered an online platform service where it is clear that it is not a minor feature of the service offered, even if it is ancillary to publishing the posts of recipients of the service. For the purposes of this Regulation, cloud computing or web-hosting services should not be considered to be an online platform where dissemination of specific information to the public constitutes a minor and ancillary feature or a minor functionality of such services. | Moreover, cloud computing services and web-hosting services, when serving as infrastructure, such as the underlying infrastructural storage and computing services of an internet-based application, website or online platform, should not in themselves be considered as disseminating to the public information stored or processed at the request of a recipient of the application, website or online platform which they host.(13) | Vzhľadom na osobitné vlastnosti dotknutých služieb a tomu zodpovedajúcu potrebu, aby ich poskytovatelia podliehali určitým osobitným povinnostiam, je potrebné v rámci širšej kategórie poskytovateľov hostingových služieb vymedzených v tomto nariadení rozlišovať podkategóriu online platforiem. Online platformy, ako sú sociálne siete alebo online platformy, ktoré spotrebiteľom umožňujú uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku, by sa mali vymedziť ako poskytovatelia hostingových služieb, ktorí na žiadosť príjemcov služby nielen uchovávajú informácie, ktoré im títo príjemcovia poskytujú, ale ktoré na žiadosť príjemcov služby tiež šíria uvedené informácie verejnosti. Aby však uložené povinnosti neboli príliš široké, poskytovatelia hostingových služieb by sa nemali považovať za online platformy, ak je verejné šírenie informácií len nepodstatnou a čisto vedľajšou funkciou, ktorá je neoddeliteľne spojená s inou službou, alebo je nepodstatnou funkčnosťou hlavnej služby a táto funkcia alebo funkčnosť sa z objektívnych technických dôvodov sa nedá používať bez tejto inej hlavnej služby a integrácia tejto funkcie alebo funkčnosti nie je prostriedkom na obchádzanie uplatniteľnosti pravidiel uvedených v tomto nariadení, ktoré sa vzťahujú na online platformy. Takúto funkčnosť by napríklad mohla predstavovať sekcia online novín určená na komentáre, ak je zrejmé, že je doplnková k hlavnej službe, ktorú predstavuje zverejňovanie správ v rámci redakčnej zodpovednosti vydavateľa. Uchovávanie komentárov na sociálnej sieti by sa naopak malo považovať za službu online platformy, ak je zrejmé, že sa nejedná o nepodstatnú funkciu ponúkanej služby, aj keď je vedľajšia vo vzťahu k zverejňovaniu príspevkov príjemcov služby. Na účely tohto nariadenia by sa cloud computing alebo hostingové služby nemali považovať za online platformu, ak verejné šírenie špecifických informácií predstavuje nepodstatnú a vedľajšiu funkciu alebo nepodstatnú funkčnosť takýchto služieb. | Navyše v prípade, keď služby cloud computingu a web-hostingu slúžia ako infraštruktúra, napríklad ako základné infraštruktúrne úložisko a počítačové služby internetovej aplikácie, webového sídla alebo online platformy, nemali by sa ako také považovať za služby, ktoré verejne šíria informácie uchovávané alebo spracúvané na žiadosť príjemcu aplikácie, webového sídla alebo online platformy, ktorým poskytujú hosting.(13) | Vzhledem k charakteristickým rysům dotčených služeb a odpovídající potřebě uložit poskytovatelům těchto služeb určité zvláštní povinnosti je nutné v rámci širší kategorie poskytovatelů hostingových služeb, jak je vymezena v tomto nařízení, odlišit dílčí kategorii online platforem. Online platformy, jako jsou sociální sítě nebo online platformy umožňující spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku, by měly být definovány jako poskytovatelé hostingových služeb, kteří nejenže uchovávají informace poskytované příjemci služby na jejich žádost, nýbrž tyto informace na žádost příjemců služby rovněž veřejně šíří. Aby se však zabránilo uložení příliš obecných povinností, neměli by se poskytovatelé hostingových služeb považovat za online platformy, je-li veřejné šíření jen nepodstatným a čistě vedlejším prvkem neoddělitelně spjatým s jinou službou nebo nepodstatnou funkcí hlavní služby a tento prvek nebo funkci nelze z objektivních technických důvodů použít bez této jiné, hlavní služby, a začlenění tohoto prvku nebo funkce neznamená obcházení použitelnosti pravidel stanovených v tomto nařízení, která se vztahují na online platformy. Takový prvek může představovat například sekce pro komentáře v internetových novinách, je-li zřejmé, že se jedná o vedlejší prvek hlavní služby představované vydáváním novin v rámci redakční odpovědnosti vydavatele. Naproti tomu ukládání komentářů na sociální síti by mělo být považováno za službu online platformy, je-li zřejmé, že se nejedná o nepodstatný prvek nabízené služby, a to i když je vedlejší ve vztahu ke zveřejňování příspěvků příjemců služby. Pro účely tohoto nařízení by služby cloud computingu nebo internetové hostingové služby neměly být považovány za online platformu, pokud veřejné šíření konkrétních informací představuje nepodstatný a vedlejší prvek nebo nepodstatnou funkci těchto služeb. | Kromě toho by služby cloud computingu a internetové hostingové služby, pokud slouží jako infrastruktura, například k poskytování základních infrastrukturních služeb ukládání a výpočetních služeb internetové aplikace, webové stránky nebo internetové platformy, neměly být samy o sobě považovány za veřejné šíření informací uchovávaných nebo zpracovávaných na žádost příjemce aplikace, webové stránky nebo internetové platformy, kterou hostí.
(14) | The concept of ‘dissemination to the public’, as used in this Regulation, should entail the making available of information to a potentially unlimited number of persons, meaning making the information easily accessible to recipients of the service in general without further action by the recipient of the service providing the information being required, irrespective of whether those persons actually access the information in question. Accordingly, where access to information requires registration or admittance to a group of recipients of the service, that information should be considered to be disseminated to the public only where recipients of the service seeking to access the information are automatically registered or admitted without a human decision or selection of whom to grant access. Interpersonal communication services, as defined in Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council (24), such as emails or private messaging services, fall outside the scope of the definition of online platforms as they are used for interpersonal communication between a finite number of persons determined by the sender of the communication. However, the obligations set out in this Regulation for providers of online platforms may apply to services that allow the making available of information to a potentially unlimited number of recipients, not determined by the sender of the communication, such as through public groups or open channels. Information should be considered disseminated to the public within the meaning of this Regulation only where that dissemination occurs upon the direct request by the recipient of the service that provided the information.(14) | Pojem „verejné šírenie“, ako sa používa v tomto nariadení, by mal zahŕňať sprístupňovanie informácií potenciálne neobmedzenému počtu osôb, čo znamená, že informácie sa vo všeobecnosti ľahko sprístupnia príjemcom služby bez toho, aby sa vyžadoval ďalší úkon príjemcu služby poskytujúceho informácie, a to bez ohľadu na to, či tieto osoby k predmetným informáciám skutočne pristupujú. Preto ak si prístup k informáciám vyžaduje od skupiny príjemcov služby registráciu alebo povolenie, tieto informácie by sa mali považovať za šírené verejnosti len vtedy, ak sú príjemcovia služby, ktorá sa snaží získať prístup k informáciám, automaticky zaregistrovaní alebo im je prístup automaticky povolený bez ľudského rozhodnutia alebo výberu osôb, ktorým sa prístup poskytne. Interpersonálne komunikačné služby vymedzené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 (24), ako sú e-maily alebo služby odosielania súkromných správ, nepatria do rozsahu vymedzenia pojmu online platforma, keďže sa používajú na interpersonálnu komunikáciu medzi konečným počtom osôb určeným odosielateľom komunikácie. Povinnosti stanovené v tomto nariadení pre poskytovateľov online platforiem sa však môžu vzťahovať na služby, ktoré umožňujú sprístupňovanie informácií potenciálne neobmedzenému počtu príjemcov, ktorý nie je určený odosielateľom komunikácie, napríklad prostredníctvom verejných skupín alebo otvorených kanálov. Informácie by sa mali považovať za šírené verejnosti v zmysle tohto nariadenia len vtedy, ak k uvedenému šíreniu dochádza na základe priamej žiadosti príjemcu služby, ktorý informácie poskytol.(14) | Pojem „veřejné šíření“ použitý v tomto nařízení by měl zahrnovat zpřístupňování informací potenciálně neomezenému počtu osob, totiž zajištění snadné dostupnosti informací pro příjemce služby obecně, aniž by bylo zapotřebí další opatření příjemce služby, který informace poskytuje, bez ohledu na to, zda tyto osoby skutečně využijí možnost přístupu k dotčeným informacím. Pokud tedy přístup k informacím vyžaduje registraci nebo přijetí do skupiny příjemců služby, mělo by se mít za to, že tyto informace jsou šířeny veřejně pouze v případě, že příjemci služby, kteří chtějí získat přístup k informacím, jsou automaticky registrováni nebo je jim přístup umožněn bez lidského rozhodnutí nebo výběru, komu přístup udělit. Interpersonální komunikační služby ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 (24), jako jsou e-maily nebo služby zasílání soukromých zpráv, nespadají do rozsahu definice online platforem, neboť jsou používány pro interpersonální komunikaci mezi konečným počtem osob určeným odesílatelem komunikace. Povinnosti stanovené v tomto nařízení pro poskytovatele online platforem se však mohou vztahovat na služby, které umožňují zpřístupnění informací potenciálně neomezenému počtu příjemců, který není určen odesílatelem komunikace, například prostřednictvím veřejných skupin nebo otevřených kanálů. Mělo by se mít za to, že informace jsou šířeny veřejně ve smyslu tohoto nařízení pouze tehdy, dochází-li k šíření na přímou žádost příjemce služby, který dotyčné informace poskytl.
(15) | Where some of the services provided by a provider are covered by this Regulation whilst others are not, or where the services provided by a provider are covered by different sections of this Regulation, the relevant provisions of this Regulation should apply only in respect of those services that fall within their scope.(15) | Ak sa toto nariadenie vzťahuje na niektoré zo služieb poskytovaných poskytovateľom, zatiaľ čo na iné služby sa nevzťahuje, alebo ak sa na služby poskytované poskytovateľom vzťahujú rôzne oddiely tohto nariadenia, príslušné ustanovenia tohto nariadenia by sa mali uplatňovať len na tie služby, ktoré patria do rozsahu ich pôsobnosti.(15) | Pokud se na některé služby poskytované poskytovatelem vztahuje toto nařízení, zatímco na jiné nikoli, nebo pokud pro služby poskytované poskytovatelem platí různé oddíly tohoto nařízení, měla by se příslušná ustanovení tohoto nařízení použít pouze s ohledem na služby, které spadají do jejich oblasti působnosti.
(16) | The legal certainty provided by the horizontal framework of conditional exemptions from liability for providers of intermediary services, laid down in Directive 2000/31/EC, has allowed many novel services to emerge and scale up across the internal market. That framework should therefore be preserved. However, in view of the divergences when transposing and applying the relevant rules at national level, and for reasons of clarity and coherence, that framework should be incorporated in this Regulation. It is also necessary to clarify certain elements of that framework, having regard to the case-law of the Court of Justice of the European Union.(16) | Právna istota, ktorú poskytovateľom sprostredkovateľských služieb dáva horizontálny rámec podmienených výnimiek zo zodpovednosti stanovený v smernici 2000/31/ES, umožnila vznik mnohých nových služieb a ich rozšírenie na celom vnútornom trhu. Tento rámec by sa preto mal zachovať. Vzhľadom na rozdiely pri transpozícii a uplatňovaní príslušných pravidiel na vnútroštátnej úrovni a v záujme jednoznačnosti a súdržnosti by sa však tento rámec mal začleniť do tohto nariadenia. Je tiež potrebné objasniť určité prvky tohto rámca so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie.(16) | Právní jistota poskytnutá horizontálním rámcem podmíněných výjimek z odpovědnosti poskytovatelů zprostředkovatelských služeb podle směrnice 2000/31/ES umožňuje vznik mnoha nových služeb a jejich rozšíření na celém vnitřním trhu. Tento rámec by proto měl být zachován. Vzhledem k rozdílům v provedení a uplatňování příslušných pravidel na vnitrostátní úrovni a z důvodu jasnosti a soudržnosti by však dotyčný rámec měl být začleněn do tohoto nařízení. Je také nezbytné vyjasnit některé prvky tohoto rámce s ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie.
(17) | The rules on liability of providers of intermediary services set out in this Regulation should only establish when the provider of intermediary services concerned cannot be held liable in relation to illegal content provided by the recipients of the service. Those rules should not be understood to provide a positive basis for establishing when a provider can be held liable, which is for the applicable rules of Union or national law to determine. Furthermore, the exemptions from liability established in this Regulation should apply in respect of any type of liability as regards any type of illegal content, irrespective of the precise subject matter or nature of those laws.(17) | V pravidlách týkajúcich sa zodpovednosti poskytovateľov sprostredkovateľských služieb stanovených v tomto nariadení by sa malo stanoviť len to, kedy dotknutý poskytovateľ sprostredkovateľských služieb nemôže niesť zodpovednosť za nezákonný obsah, ktorý poskytujú príjemcovia služby. Uvedené pravidlá by sa nemali chápať tak, že poskytujú pozitívny základ na stanovenie toho, kedy môže byť poskytovateľ braný na zodpovednosť, keďže to majú určiť uplatniteľné pravidlá práva Únie alebo vnútroštátneho práva. Výnimky zo zodpovednosti stanovené v tomto nariadení by sa okrem toho mali uplatňovať na akýkoľvek druh zodpovednosti, pokiaľ ide o akýkoľvek druh nezákonného obsahu, a to bez ohľadu na presný predmet alebo povahu uvedených právnych predpisov.(17) | Pravidla odpovědnosti poskytovatelů zprostředkovatelských služeb obsažená v tomto nařízení by měla pouze stanovit, kdy dotčeného poskytovatele zprostředkovatelských služeb nelze považovat za odpovědného ve vztahu k nezákonnému obsahu, který poskytují příjemci služby. Nemělo by se mít za to, že tato pravidla stanoví pozitivní základ pro zjištění, kdy lze poskytovatele pokládat za odpovědného, o čemž mají rozhodnout použitelná pravidla práva Unie nebo vnitrostátního práva. Výjimky z odpovědnosti stanovené v tomto nařízení by se mimoto měly použít na všechny druhy odpovědnosti, pokud jde o jakýkoli typ nezákonného obsahu, bez ohledu na přesný předmět či povahu uvedených právních předpisů.
(18) | The exemptions from liability established in this Regulation should not apply where, instead of confining itself to providing the services neutrally by a merely technical and automatic processing of the information provided by the recipient of the service, the provider of intermediary services plays an active role of such a kind as to give it knowledge of, or control over, that information. Those exemptions should accordingly not be available in respect of liability relating to information provided not by the recipient of the service but by the provider of the intermediary service itself, including where the information has been developed under the editorial responsibility of that provider.(18) | Výnimky zo zodpovednosti stanovené v tomto nariadení by sa nemali uplatňovať, ak poskytovateľ sprostredkovateľských služieb namiesto toho, aby sa obmedzil na neutrálne poskytovanie služieb čisto technickým a automatickým spracovaním informácií poskytnutých príjemcom služby, zohráva aktívnu úlohu, ktorá mu umožňuje sa s týmito informáciami oboznamovať alebo ich kontrolovať. Tieto výnimky by teda nemali byť dostupné, pokiaľ ide o zodpovednosť týkajúcu sa informácií, ktoré neposkytol príjemca služby, ale samotný poskytovateľ sprostredkovateľskej služby, vrátane prípadu, keď boli informácie vypracované v rámci redakčnej zodpovednosti poskytovateľa.(18) | Výjimky z odpovědnosti stanovené v tomto nařízení by se neměly použít v případě, kdy se poskytovatel zprostředkovatelských služeb neomezuje na poskytování služeb neutrálně, pouhým technickým a automatickým zpracováním informací poskytovaných příjemcem služby, nýbrž hraje aktivní roli takové povahy, že tyto informace zná nebo kontroluje. Tyto výjimky by proto neměly být dostupné s ohledem na odpovědnost týkající se informací, které neposkytl příjemce služby, nýbrž samotný poskytovatel zprostředkovatelské služby, včetně případu, kdy byly informace rozpracovány v rámci redakční odpovědnosti tohoto poskytovatele.
(19) | In view of the different nature of the activities of ‘mere conduit’, ‘caching’ and ‘hosting’ and the different position and abilities of the providers of the services in question, it is necessary to distinguish the rules applicable to those activities, in so far as under this Regulation they are subject to different requirements and conditions and their scope differs, as interpreted by the Court of Justice of the European Union.(19) | Vzhľadom na odlišnú povahu činností „obyčajný prenos“, „kešing“ a „hosting“ a odlišné postavenie a spôsobilosti poskytovateľov predmetných služieb je potrebné pravidlá uplatniteľné na tieto činnosti rozlišovať, keďže podľa tohto nariadenia podliehajú rôznym požiadavkám a podmienkam a ich rozsah sa podľa výkladu Súdneho dvora Európskej únie líši.(19) | Vzhledem k rozdílné povaze činností týkajících se „prostého přenosu“, „ukládání do mezipaměti“ a „hostingu“ a různého postavení a možností dotyčných poskytovatelů služeb je nezbytné rozlišovat pravidla vztahující se na tyto činnosti, pokud se na ně podle tohoto nařízení vztahují různé požadavky a podmínky a liší se jejich oblast působnosti, a to podle výkladu Soudního dvora Evropské unie.
(20) | Where a provider of intermediary services deliberately collaborates with a recipient of the services in order to undertake illegal activities, the services should not be deemed to have been provided neutrally and the provider should therefore not be able to benefit from the exemptions from liability provided for in this Regulation. This should be the case, for instance, where the provider offers its service with the main purpose of facilitating illegal activities, for example by making explicit that its purpose is to facilitate illegal activities or that its services are suited for that purpose. The fact alone that a service offers encrypted transmissions or any other system that makes the identification of the user impossible should not in itself qualify as facilitating illegal activities.(20) | Ak poskytovateľ sprostredkovateľských služieb úmyselne spolupracuje s príjemcom služieb s cieľom vykonávať nezákonné činnosti, služby by sa nemali považovať za poskytované neutrálne a poskytovateľ by preto nemal mať možnosť využívať výnimky zo zodpovednosti stanovené v tomto nariadení. Malo by to tak byť napríklad v prípade, keď poskytovateľ ponúka svoje služby s hlavným účelom uľahčiť nezákonné činnosti, napríklad tak, že výslovne uvedie, že jeho účelom je uľahčiť nezákonné činnosti alebo že jeho služby sú na tento účel vhodné. Skutočnosť, že služba ponúka šifrovaný prenos alebo akýkoľvek iný systém, ktorý znemožňuje identifikáciu používateľa, by sa sama osebe nemala považovať za uľahčovanie nezákonných činností.(20) | Pokud poskytovatel zprostředkovatelských služeb vědomě spolupracuje s příjemci služeb za účelem provádění protiprávních činností, mělo by se mít za to, že tyto služby nebyly poskytnuty neutrálně, a poskytovatel by proto neměl mít možnost využít výjimky z odpovědnosti stanovené v tomto nařízení. Tak by tomu mělo být například tehdy, když poskytovatel nabízí svou službu s hlavním cílem usnadnit protiprávní činnosti, například tak, že výslovně uvede, že jeho cílem je protiprávní činnosti usnadnit nebo že se jeho služby pro tento účel hodí. Samotná skutečnost, že služba nabízí šifrované přenosy nebo jakýkoli jiný systém, který znemožňuje identifikaci uživatele, by sama o sobě neměla být za usnadňování protiprávních činností považována.
(21) | A provider should be able to benefit from the exemptions from liability for ‘mere conduit’ and for ‘caching’ services when it is in no way involved with the information transmitted or accessed. This requires, among other things, that the provider does not modify the information that it transmits or to which it provides access. However, this requirement should not be understood to cover manipulations of a technical nature which take place in the course of the transmission or access, as long as those manipulations do not alter the integrity of the information transmitted or to which access is provided.(21) | Možnosť využiť výnimky zo zodpovednosti v prípade služieb „obyčajný prenos“ a „kešing“ by mal mať vtedy, ak nie je nijako zainteresovaný na informáciách, ktoré sú predmetom prenosu alebo prístupu. Predpokladom okrem iného je, aby neupravoval informácie, ktoré prenáša alebo ku ktorým poskytuje prístup. Táto požiadavka by sa však nemala chápať tak, že sa vzťahuje na manipulácie technickej povahy, ku ktorým dochádza počas prenosu alebo prístupu, pokiaľ sa uvedenými manipuláciami nemení integrita informácií, ktoré sú predmetom prenosu alebo ku ktorým sa poskytuje prístup.(21) | Poskytovatel by měl mít možnost využívat výjimky z odpovědnosti u služeb „prostého přenosu“ a „ukládání do mezipaměti“, pokud se nijak nepodílí na přenášených nebo zpřístupněných informacích. To mimo jiné vyžaduje, aby poskytovatel neměnil informace, které předává nebo zpřístupňuje. Nemělo by se však mít za to, že tento požadavek zahrnuje zásahy technické povahy během přenosu nebo zpřístupnění, pokud tyto zásahy nemění integritu přenášené nebo zpřístupněné informace.
(22) | In order to benefit from the exemption from liability for hosting services, the provider should, upon obtaining actual knowledge or awareness of illegal activities or illegal content, act expeditiously to remove or to disable access to that content. The removal or disabling of access should be undertaken in the observance of the fundamental rights of the recipients of the service, including the right to freedom of expression and of information. The provider can obtain such actual knowledge or awareness of the illegal nature of the content, inter alia through its own-initiative investigations or through notices submitted to it by individuals or entities in accordance with this Regulation in so far as such notices are sufficiently precise and adequately substantiated to allow a diligent economic operator to reasonably identify, assess and, where appropriate, act against the allegedly illegal content. However, such actual knowledge or awareness cannot be considered to be obtained solely on the ground that that provider is aware, in a general sense, of the fact that its service is also used to store illegal content. Furthermore, the fact that the provider automatically indexes information uploaded to its service, that it has a search function or that it recommends information on the basis of the profiles or preferences of the recipients of the service is not a sufficient ground for considering that provider to have ‘specific’ knowledge of illegal activities carried out on that platform or of illegal content stored on it.(22) | Aby poskytovateľ mohol využiť výnimku zo zodpovednosti v prípade hostingových služieb, mal by, len čo získa skutočnú vedomosť alebo povedomie o nezákonných činnostiach alebo nezákonnom obsahu, urýchlene konať s cieľom odstrániť tento obsah alebo k nemu znemožniť prístup. Odstránenie obsahu alebo znemožnenie prístupu k nemu by sa malo uskutočniť v súlade so základnými právami príjemcov služby vrátane práva na slobodu prejavu a práva na informácie. Takúto skutočnú vedomosť alebo povedomie o nezákonnej povahe obsahu môže poskytovateľ získať okrem iného pátraním z vlastnej iniciatívy alebo prostredníctvom oznámení, ktoré mu predložia fyzické alebo právnické osoby v súlade s týmto nariadením, pokiaľ sú takéto oznámenia dostatočne presné a primerane odôvodnené na to, aby obozretný hospodársky subjekt mohol údajne nezákonný obsah opodstatnene identifikovať, posúdiť a prípadne proti nemu konať. Takúto skutočnú vedomosť alebo povedomie však nemožno považovať za získanú len z dôvodu, že poskytovateľ si je vo všeobecnosti vedomý skutočnosti, že jeho služba sa využíva aj na uchovávanie nezákonného obsahu. Okrem toho skutočnosť, že poskytovateľ automaticky indexuje informácie nahraté do jeho služby, že má funkciu vyhľadávania alebo že odporúča informácie na základe profilov alebo preferencií príjemcov služby, nie je dostatočným dôvodom domnievať sa, že tento poskytovateľ má „konkrétnu“ vedomosť o nezákonných činnostiach vykonávaných na danej platforme alebo o nezákonnom obsahu, ktorý je na nej uložený.(22) | Aby mohli poskytovatelé využít výjimky z odpovědnosti u hostingových služeb, měli by, jakmile zjistí protiprávní činnosti nebo nezákonný obsah nebo se o nich dozví, urychleně přijmout opatření vedoucí k odstranění tohoto obsahu nebo ke znemožnění přístupu k němu. Při odstraňování nebo znemožnění přístupu by měla být dodržena základní práva příjemců služby, včetně svobody projevu a svobody informací. Poskytovatel může zjistit nezákonnou povahu tohoto obsahu nebo se o ní dozvědět mimo jiné vyšetřováním z vlastního podnětu nebo z oznámení podaných fyzickými osobami či subjekty v souladu s tímto nařízením, pokud jsou tato oznámení dostatečně přesná a náležitě odůvodněná, aby umožnila hospodářskému subjektu jednajícímu s náležitou péčí přiměřeně určit a posoudit údajně nezákonný obsah a v případě potřeby přijmout potřebná opatření. Takové zjištění nebo dozvědění se však nelze vyvozovat pouze z obecného povědomí poskytovatele o tom, že jeho služba je rovněž využívána k ukládání nezákonného obsahu. Kromě toho skutečnost, že poskytovatel automaticky indexuje informace nahrané do své služby, že má funkci vyhledávání nebo že doporučuje informace na základě profilů nebo preferencí příjemců služby, nepostačuje k tomu, aby se usuzovalo, že tento poskytovatel má „konkrétní“ vědomost o protiprávních činnostech prováděných na této platformě nebo o nezákonném obsahu na této platformě uloženém.
(23) | The exemption of liability should not apply where the recipient of the service is acting under the authority or the control of the provider of a hosting service. For example, where the provider of an online platform that allows consumers to conclude distance contracts with traders determines the price of the goods or services offered by the trader, it could be considered that the trader acts under the authority or control of that online platform.(23) | Výnimka zo zodpovednosti by sa nemala uplatňovať, ak príjemca služby podlieha poskytovateľovi hostingovej služby alebo je pod jeho kontrolou. Napríklad ak poskytovateľ online platformy, ktorá spotrebiteľom umožňuje uzatvárať zmluvy na diaľku s obchodníkmi, určuje cenu tovaru alebo služieb, ktoré ponúka obchodník, mohlo by sa predpokladať, že obchodník podlieha danej online platforme alebo je pod jej kontrolou.(23) | Výjimka z odpovědnosti by se neměla použít, pokud příjemce služby jedná z pověření poskytovatele hostingové služby nebo pod jeho dohledem. Například pokud poskytovatel online platformy umožňující spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku určuje cenu zboží nebo služeb nabízených tímto obchodníkem, lze mít za to, že daný obchodník jedná z pověření této online platformy nebo pod jejím dohledem.
(24) | In order to ensure the effective protection of consumers when engaging in intermediated commercial transactions online, certain providers of hosting services, namely online platforms that allow consumers to conclude distance contracts with traders, should not be able to benefit from the exemption from liability for hosting service providers established in this Regulation, in so far as those online platforms present the relevant information relating to the transactions at issue in such a way as to lead consumers to believe that that information was provided by those online platforms themselves or by traders acting under their authority or control, and that those online platforms thus have knowledge of or control over the information, even if that may in reality not be the case. Examples of such behaviour could be where an online platform fails to display clearly the identity of the trader, as required by this Regulation, where an online platform withholds the identity or contact details of the trader until after the conclusion of the contract concluded between the trader and the consumer, or where an online platform markets the product or service in its own name rather than in the name of the trader who will supply that product or service. In that regard, it should be determined objectively, on the basis of all relevant circumstances, whether the presentation could lead an average consumer to believe that the information in question was provided by the online platform itself or by traders acting under its authority or control.(24) | V záujme zabezpečenia účinnej ochrany spotrebiteľov pri vykonávaní sprostredkovaných obchodných transakcií online by určití poskytovatelia hostingových služieb, konkrétne online platformy, ktoré spotrebiteľom umožňujú uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku, nemali mať možnosť využívať výnimku zo zodpovednosti poskytovateľov hostingových služieb stanovenú v tomto nariadení, pokiaľ tieto online platformy relevantné informácie týkajúce sa predmetných transakcií takým spôsobom, ktorý vedie spotrebiteľov k presvedčeniu, že uvedené informácie poskytli samotné online platformy alebo obchodníci konajúci pod ich dohľadom alebo kontrolou, a teda že tieto online platformy o týchto informáciách majú vedomosť alebo nad nimi majú kontrolu, a to aj ak to nemuselo zodpovedať skutočnosti. Príkladmi takéhoto správania by mohli byť prípady, keď online platforma jasne nezobrazuje totožnosť obchodníka, ako sa vyžaduje týmto nariadením, keď online platforma neposkytuje údaje o totožnosti alebo kontaktné údaje obchodníka až do uzatvorenia zmluvy medzi obchodníkom a spotrebiteľom, alebo keď online platforma uvádza produkt alebo službu na trh vo vlastnom mene namiesto toho, aby používala meno obchodníka, ktorý uvedený produkt alebo službu dodá. V uvedenej súvislosti by sa malo objektívne a na základe všetkých relevantných okolností určiť, či by spôsob prezentovania informácií mohol priemerného spotrebiteľa presvedčiť, že predmetné informácie poskytla samotná online platforma alebo obchodníci konajúci pod jej vedením alebo kontrolou.(24) | Aby byla zajištěna účinná ochrana spotřebitelů při uzavírání zprostředkovaných obchodních transakcí online, neměli by mít určití poskytovatelé hostingových služeb, konkrétně online platformy umožňující spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku, možnost využít výjimku z odpovědnosti poskytovatelů hostingových služeb, která je stanovena v tomto nařízení, pokud tyto online platformy prezentují příslušné informace týkající se dotyčných transakcí způsobem, který vede spotřebitele k domněnce, že informace poskytly online platformy samotné nebo obchodníci, kteří jednají z pověření těchto platforem či pod jejich kontrolou, a že tyto platformy tudíž informace znají nebo kontrolují, ačkoli ve skutečnosti tomu tak být nemusí. Příkladem takového chování by mohl být případ, kdy online platforma jasně nezobrazuje totožnost obchodníka, jak je vyžadováno podle tohoto nařízení, kdy online platforma neuvádí totožnost nebo kontaktní údaje obchodníka před uzavřením smlouvy mezi obchodníkem a spotřebitelem nebo kdy online platforma daný výrobek nebo službu prodává pod svým vlastním jménem, a nikoli s uvedením jména obchodníka, který je dodává. V tomto ohledu je třeba na základě všech relevantních okolností objektivně určit, zda by prezentace mohla vyvolávat u průměrného spotřebitele přesvědčení, že dané informace byly poskytnuty samotnou online platformou nebo obchodníky jednajícími z jejího pověření či pod jejím dohledem.
(25) | The exemptions from liability established in this Regulation should not affect the possibility of injunctions of different kinds against providers of intermediary services, even where they meet the conditions set out as part of those exemptions. Such injunctions could, in particular, consist of orders by courts or administrative authorities, issued in compliance with Union law, requiring the termination or prevention of any infringement, including the removal of illegal content specified in such orders, or the disabling of access to it.(25) | Výnimky zo zodpovednosti stanovené v tomto nariadení by nemali mať vplyv na možnosť vydať voči poskytovateľom sprostredkovateľských služieb súdne príkazy rôzneho druhu, a to ani vtedy, ak spĺňajú podmienky stanovené v rámci uvedených výnimiek. Takéto súdne príkazy by mohli mať najmä podobu príkazov súdov alebo správnych orgánov, vydaných v súlade s právom Únie, ktorými sa požaduje porušovanie predpisov ukončiť alebo mu predchádzať, a to aj odstránením nezákonného obsahu uvedeného v takomto príkaze alebo znemožnením prístupu k nemu.(25) | Výjimkami z odpovědnosti stanovenými v tomto nařízení by neměla být dotčena možnost zdržovacích příkazů různého druhu vydaných vůči poskytovateli zprostředkovatelských služeb, třebaže splňují podmínky stanovené v rámci těchto výjimek. Tyto zdržovací příkazy by mohly mít zejména podobu rozhodnutí soudů nebo správních orgánů vydaných v souladu s právem Unie a vyžadujících ukončení protiprávních jednání nebo předcházení protiprávním jednáním, včetně odstranění nezákonného obsahu specifikovaného v těchto rozhodnutích, nebo znemožnění přístupu k němu.
(26) | In order to create legal certainty, and not to discourage activities that aim to detect, identify and act against illegal content that providers of all categories of intermediary services undertake on a voluntary basis, it should be clarified that the mere fact that providers undertake such activities does not render unavailable the exemptions from liability set out in this Regulation, provided those activities are carried out in good faith and in a diligent manner. The condition of acting in good faith and in a diligent manner should include acting in an objective, non-discriminatory and proportionate manner, with due regard to the rights and legitimate interests of all parties involved, and providing the necessary safeguards against unjustified removal of legal content, in accordance with the objective and requirements of this Regulation. To that aim, the providers concerned should, for example, take reasonable measures to ensure that, where automated tools are used to conduct such activities, the relevant technology is sufficiently reliable to limit to the maximum extent possible the rate of errors. In addition, it is appropriate to clarify that the mere fact that the providers take measures, in good faith, to comply with the requirements of Union law, including those set out in this Regulation as regards the implementation of their terms and conditions, should not render unavailable the exemptions from liability set out in this Regulation. Therefore, any such activities and measures that a provider may have taken should not be taken into account when determining whether the provider can rely on an exemption from liability, in particular as regards whether the provider provides its service neutrally and can therefore fall within the scope of the relevant provision, without this rule however implying that the provider can necessarily rely thereon. Voluntary actions should not be used to circumvent the obligations of providers of intermediary services under this Regulation.(26) | S cieľom vytvoriť právnu istotu a neodrádzať od činností, ktoré sú zamerané na odhaľovanie a identifikáciu nezákonného obsahu a konanie proti nemu, ktoré poskytovatelia všetkých kategórií sprostredkovateľských služieb vykonávajú na dobrovoľnom základe, by sa malo objasniť, že samotná skutočnosť, že poskytovatelia vykonávajú takéto činnosti, nemá za následok nedostupnosť výnimiek zo zodpovednosti stanovených v tomto nariadení, ak sa uvedené činnosti vykonávajú v dobrej viere a svedomite. Podmienka konať v dobrej viere a svedomite by mala zahŕňať konanie objektívnym, nediskriminačným a primeraným spôsobom s náležitým ohľadom na práva a oprávnené záujmy všetkých zúčastnených strán a poskytovanie potrebných záruk proti neodôvodnenému odstráneniu zákonného obsahu, a to v súlade s cieľom a požiadavkami tohto nariadenia. Na tento účel by dotknutí poskytovatelia mali napríklad prijať primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby v prípade použitia automatizovaných nástrojov na vykonávanie takýchto činností bola príslušná technológia dostatočne spoľahlivá na to, aby v maximálnej možnej miere obmedzila mieru chybovosti. Okrem toho je vhodné objasniť, že samotná skutočnosť, že poskytovatelia v dobrej viere prijímajú opatrenia na dosiahnutie súladu s požiadavkami práva Únie vrátane požiadaviek stanovených v tomto nariadení, pokiaľ ide o uplatňovanie ich obchodných podmienok, by nemala mať za následok nedostupnosť výnimiek zo zodpovednosti stanovených v tomto nariadení.. Preto by sa žiadne takéto činnosti a opatrenia, ktoré poskytovateľ prijal, nemali zohľadňovať pri určovaní toho, či poskytovateľ môže využiť výnimku zo zodpovednosti, najmä pokiaľ ide o to, či poskytovateľ poskytuje svoju službu neutrálne, a preto môže patriť do rozsahu pôsobnosti príslušného ustanovenia, a to bez toho, aby z tohto pravidla vyplývalo, že poskytovateľ sa naň môže bezpodmienečne odvolávať. Dobrovoľné opatrenia by sa nemali využívať na obchádzanie povinností poskytovateľov sprostredkovateľských služieb podľa tohto nariadenia.(26) | Aby byla zajištěna právní jistota a nedocházelo k odrazování od činností, které mají za cíl odhalovat a identifikovat nezákonný obsah a zasáhnout proti tomuto obsahu a které poskytovatelé všech kategorií zprostředkovatelských služeb vykonávají dobrovolně, je třeba vyjasnit, že pouhá skutečnost, že poskytovatelé vykonávají tyto činnosti, nevede k nedostupnosti výjimek z odpovědnosti stanovených v tomto nařízení, jsou-li tyto činnosti prováděny v dobré víře a s náležitou péčí. Podmínka jednání v dobré víře a s náležitou péčí by měla zahrnovat objektivní, nediskriminační a přiměřené jednání s náležitým ohledem na práva a oprávněné zájmy všech zúčastněných stran a poskytování nezbytných záruk proti neoprávněnému odstranění zákonného obsahu v souladu s cílem a požadavky tohoto nařízení. Za tímto účelem by dotčení poskytovatelé měli například přijmout přiměřená opatření k zajištění toho, aby v případech, kdy se k provádění těchto činností používají automatizované nástroje, byla příslušná technologie dostatečně spolehlivá pro účely maximálního omezení míry chyb. Mimoto je vhodné vyjasnit, že by pouhá skutečnost, že poskytovatelé přijímají v dobré víře opatření ke splnění požadavků práva Unie, včetně požadavků stanovených v tomto nařízení, pokud jde o provádění jejich smluvních podmínek, neměla vést k nedostupnosti výjimek z odpovědnosti stanovených v tomto nařízení. Jakékoli takové činnosti a opatření, jež mohl daný poskytovatel uskutečnit, by proto neměly být zohledněny při určování, zda poskytovatel může využít výjimku z odpovědnosti, zejména co se týká toho, zda poskytovatel poskytuje svou službu neutrálně, a může tudíž spadat do oblasti působnosti příslušného ustanovení, aniž by však toto pravidlo znamenalo, že se poskytovatel o ně může nutně opírat. Dobrovolná opatření by neměla být využívána k obcházení povinností poskytovatelů zprostředkovatelských služeb podle tohoto nařízení.
(27) | Whilst the rules on liability of providers of intermediary services set out in this Regulation concentrate on the exemption from liability of providers of intermediary services, it is important to recall that, despite the generally important role played by such providers, the problem of illegal content and activities online should not be dealt with by solely focusing on their liability and responsibilities. Where possible, third parties affected by illegal content transmitted or stored online should attempt to resolve conflicts relating to such content without involving the providers of intermediary services in question. Recipients of the service should be held liable, where the applicable rules of Union and national law determining such liability so provide, for the illegal content that they provide and may disseminate to the public through intermediary services. Where appropriate, other actors, such as group moderators in closed online environments, in particular in the case of large groups, should also help to avoid the spread of illegal content online, in accordance with the applicable law. Furthermore, where it is necessary to involve information society services providers, including providers of intermediary services, any requests or orders for such involvement should, as a general rule, be directed to the specific provider that has the technical and operational ability to act against specific items of illegal content, so as to prevent and minimise any possible negative effects on the availability and accessibility of information that is not illegal content.(27) | Hoci sa pravidlá týkajúce sa zodpovednosti poskytovateľov sprostredkovateľských služieb stanovené v tomto nariadení zameriavajú na oslobodenie poskytovateľov sprostredkovateľských služieb od zodpovednosti, je dôležité pripomenúť, že napriek všeobecne dôležitej úlohe, ktorú takíto poskytovatelia zohrávajú, nemal by sa problém nezákonného obsahu a nezákonných činností online riešiť tak, že sa pozornosť sústredí výlučne na ich zodpovednosť a povinnosti. Ak je to možné, mali by sa tretie strany dotknuté nezákonným obsahom prenášaným alebo uchovávaným online pokúsiť vyriešiť konflikty týkajúce sa takéhoto obsahu bez zapojenia príslušných poskytovateľov sprostredkovateľských služieb. Ak sa tak stanovuje v uplatniteľných predpisoch Únie a vo vnútroštátnom práve, v ktorých sa určuje zodpovednosť príjemcov služby za nezákonný obsah, ktorý poskytujú a potenciálne šíria verejnosti prostredníctvom sprostredkovateľských služieb, mali by príjemcovia takúto zodpovednosť niesť. V súlade s uplatniteľným právom by mali pomôcť zabrániť šíreniu nezákonného obsahu online prípadne aj iní aktéri, ako napríklad moderátori skupín v uzavretých online prostrediach, a to najmä v prípade veľkých skupín. Ak je navyše potrebné zapojiť poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti vrátane poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, všetky žiadosti alebo príkazy na takéto zapojenie by spravidla mali byť určené konkrétnemu poskytovateľovi, ktorý je z technického a prevádzkového hľadiska schopný proti konkrétnym položkám nezákonného obsahu konať, aby sa zabránilo akýmkoľvek možným negatívnym vplyvom na dostupnosť a prístupnosť informácií, ktoré nie sú nezákonným obsahom, a aby sa takéto vplyvy minimalizovali.(27) | Přestože se pravidla odpovědnosti poskytovatelů zprostředkovatelských služeb stanovená v tomto nařízení soustředí na výjimku z odpovědnosti poskytovatelů zprostředkovatelských služeb, je důležité připomenout, že navzdory obecně důležité úloze, kterou tito poskytovatelé hrají, by se problém související s nezákonným obsahem a protiprávními činnostmi přenášenými nebo uchovávanými online neměl řešit výhradně zaměřením se na jejich odpovědnost a povinnosti. Je-li to možné, měly by se třetí strany dotčené nezákonným obsahem přenášeným nebo uchovávaným online pokusit vyřešit konflikty související s tímto obsahem bez účasti dotyčných poskytovatelů zprostředkovatelských služeb. Příjemci služby by se měli pokládat za odpovědné za nezákonný obsah, který poskytují a mohou veřejně šířit prostřednictvím zprostředkovatelských služeb, pokud tak stanoví použitelná pravidla práva Unie a vnitrostátního práva určující tuto odpovědnost. Je-li to vhodné, měly by šíření nezákonného obsahu online v souladu s použitelným právem pomoci zabránit i jiné subjekty, jako jsou moderátoři skupin v uzavřeném online prostředí, zejména v případě velkých skupin. Je-li kromě toho nutné zapojit poskytovatele služeb informační společnosti, včetně poskytovatelů zprostředkovatelských služeb, měly by být žádosti nebo rozhodnutí týkající se této účasti zpravidla určeny konkrétnímu poskytovateli, který je z technického a provozního hlediska schopen přijmout opatření proti konkrétním položkám nezákonného obsahu, aby se zabránilo možným nepříznivým dopadům na dostupnost a přístupnost informací, které nepředstavují nezákonný obsah, a aby se tyto účinky omezily na minimum.
(28) | Since 2000, new technologies have emerged that improve the availability, efficiency, speed, reliability, capacity and security of systems for the transmission, ‘findability’ and storage of data online, leading to an increasingly complex online ecosystem. In this regard, it should be recalled that providers of services establishing and facilitating the underlying logical architecture and proper functioning of the internet, including technical auxiliary functions, can also benefit from the exemptions from liability set out in this Regulation, to the extent that their services qualify as ‘mere conduit’, ‘caching’ or ‘hosting’ services. Such services include, as the case may be, wireless local area networks, domain name system (DNS) services, top-level domain name registries, registrars, certificate authorities that issue digital certificates, virtual private networks, online search engines, cloud infrastructure services, or content delivery networks, that enable, locate or improve the functions of other providers of intermediary services. Likewise, services used for communications purposes, and the technical means of their delivery, have also evolved considerably, giving rise to online services such as Voice over IP, messaging services and web-based email services, where the communication is delivered via an internet access service. Those services, too, can benefit from the exemptions from liability, to the extent that they qualify as ‘mere conduit’, ‘caching’ or ‘hosting’ services.(28) | Od roku 2000 sa objavujú nové technológie, ktoré zlepšujú dostupnosť, účinnosť, rýchlosť, spoľahlivosť, kapacitu a bezpečnosť systémov na prenos, vyhľadateľnosť a uchovávanie údajov online, čo vedie k čoraz zložitejšiemu online ekosystému. V tejto súvislosti by sa malo pripomenúť, že poskytovatelia služieb, ktorí vytvárajú a podporujú základnú logickú architektúru a riadne fungovanie internetu vrátane pomocných technických funkcií, môžu takisto využívať výnimky zo zodpovednosti stanovené v tomto nariadení, ak ich služby spĺňajú podmienky na to, aby sa mohli považovať za služby „obyčajného prenosu“, „kešingu“ alebo „hostingu“. Takéto služby prípadne zahŕňajú bezdrôtové miestne počítačové siete, služby systému doménových mien (DNS), správcov domén najvyššej úrovne, registrátorov, certifikačné orgány, ktoré vydávajú digitálne certifikáty, virtuálne súkromné siete, internetové vyhľadávače, služby cloudovej infraštruktúry alebo siete na sprístupňovanie obsahu, ktoré umožňujú, lokalizujú alebo zlepšujú funkcie iných poskytovateľov sprostredkovateľských služieb. Podobne sa značne rozvinuli aj služby používané na komunikačné účely a technické prostriedky ich poskytovania, čo viedlo k vzniku online služieb, ako sú internetová telefónia, služby odosielania správ a webmailové služby, kde sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom služby prístupu na internet. Aj tieto služby môžu využívať výnimky zo zodpovednosti, ak spĺňajú podmienky, aby sa mohli považovať za služby „obyčajného prenosu“, „kešingu“ alebo „hostingu“.(28) | Od roku 2000 se objevují nové technologie, které zlepšují dostupnost, účelnost, rychlost, spolehlivost, kapacitu a bezpečnost systémů pro přenos údajů, možnost jejich vyhledávání a ukládání online, což vede ke stále složitějšímu online ekosystému. V tomto ohledu je třeba připomenout, že poskytovatelé služeb, kteří zřizují a podporují základní logickou architekturu a řádné fungování internetu, včetně pomocných technických funkcí, mohou rovněž využít výjimky z odpovědnosti stanovené v tomto nařízení, pokud se jejich služby považují za služby „prostého přenosu“, služby „ukládání do mezipaměti“ nebo „hostingové“ služby. Mezi tyto služby patří například bezdrátové místní sítě, služby systému doménových jmen, rejstříky názvů domén nejvyšší úrovně, registrátoři, certifikační orgány, které vydávají digitální osvědčení, virtuální soukromé sítě, internetové vyhledávače, služby cloudové infrastruktury nebo sítě pro doručování obsahu, jež umožňují, lokalizují nebo zlepšují funkce jiných poskytovatelů zprostředkovatelských služeb. Obdobně se značně změnily i služby používané ke komunikačním účelům a technické prostředky k jejich poskytování, což vedlo ke vzniku online služeb, jako jsou internetová telefonie, posílání zpráv a služba internetové elektronické pošty, kdy je komunikace zajištěna prostřednictvím služby přístupu k internetu. Rovněž tyto služby mohou využít výjimek z odpovědnosti, jestliže se pokládají za službu „prostého přenosu“, službu „ukládání do mezipaměti“ nebo „hostingovou“ službu.
(29) | Intermediary services span a wide range of economic activities which take place online and that develop continually to provide for transmission of information that is swift, safe and secure, and to ensure convenience of all participants of the online ecosystem. For example, ‘mere conduit’ intermediary services include generic categories of services, such as internet exchange points, wireless access points, virtual private networks, DNS services and resolvers, top-level domain name registries, registrars, certificate authorities that issue digital certificates, voice over IP and other interpersonal communication services, while generic examples of ‘caching’ intermediary services include the sole provision of content delivery networks, reverse proxies or content adaptation proxies. Such services are crucial to ensure the smooth and efficient transmission of information delivered on the internet. Examples of ‘hosting services’ include categories of services such as cloud computing, web hosting, paid referencing services or services enabling sharing information and content online, including file storage and sharing. Intermediary services may be provided in isolation, as a part of another type of intermediary service, or simultaneously with other intermediary services. Whether a specific service constitutes a ‘mere conduit’, ‘caching’ or ‘hosting’ service depends solely on its technical functionalities, which might evolve in time, and should be assessed on a case-by-case basis.(29) | Sprostredkovateľské služby zahŕňajú širokú škálu hospodárskej činnosti, ktorá sa uskutočňuje online a ktorá sa neustále vyvíja s cieľom poskytnúť rýchly, bezpečný a zabezpečený prenos informácií a zabezpečiť pohodlie pre všetkých účastníkov v online ekosystéme. Napríklad sprostredkovateľské služby „obyčajného prenosu“ zahŕňajú všeobecné kategórie služieb, ako sú internetové prepojovacie uzly, bezdrôtové prístupové body, virtuálne súkromné siete, služby a prekladače DNS, správcovia mien domén najvyššej úrovne, registrátori, certifikačné orgány, ktoré vydávajú digitálne certifikáty, internetová telefónia a iné interpersonálne komunikačné služby, zatiaľ čo všeobecné príklady sprostredkovateľských služieb „kešingu“ zahŕňajú výhradné poskytovanie sietí sprístupňovania obsahu, reverzných proxy serverov alebo proxy serverov na úpravu obsahu. Takéto služby sú kľúčové na zabezpečenie hladkého a efektívneho prenosu informácií na internete. Príklady „hostingových služieb“ zahŕňajú kategórie služieb, ako sú cloud computing, webový hosting, služby platených odkazov alebo služby umožňujúce výmenu informácií a obsahu online vrátane ukladania a zdieľania súborov. Sprostredkovateľské služby sa môžu poskytovať samostatne ako súčasť iného typu sprostredkovateľskej služby alebo súčasne s inými sprostredkovateľskými službami. To, či je konkrétna služba službou „obyčajného prenosu“, „kešingu“ alebo „hostingu“, závisí výlučne od jej technických funkcií, ktoré sa môžu časom vyvíjať, a malo by sa to posudzovať individuálne.(29) | Zprostředkovatelské služby zahrnují širokou škálu ekonomických činností, které probíhají online a které se neustále vyvíjejí s cílem zajistit rychlý, bezpečný a zabezpečený přenos informací a zajistit pohodlí pro všechny účastníky online ekosystému. Například zprostředkovatelské služby „prostého přenosu“ zahrnují obecné kategorie služeb, jako jsou výměnné uzly internetu, bezdrátové přístupové body, virtuální soukromé sítě, služby a resolvery systému doménových jmen (DNS), registry názvů domén nejvyšší úrovně, registrátoři, certifikační orgány vydávající digitální certifikáty, internetová telefonie a jiné interpersonální komunikační služby, zatímco obecné příklady zprostředkovatelských služeb „ukládání do mezipaměti“ zahrnují pouhé poskytování sítí pro doručování obsahu, reverzní proxy služby nebo proxy služby k úpravě obsahu. Tyto služby mají zásadní význam pro zajištění hladkého a efektivního přenosu informací poskytovaných na internetu. Mezi „hostingové“ služby“ patří kategorie služeb, jako jsou cloud computing, webhosting, placené referenční služby nebo služby umožňující sdílení informací a obsahu online, včetně ukládání a sdílení souborů. Zprostředkovatelské služby mohou být poskytovány samostatně, jako součást jiného typu zprostředkovatelské služby, nebo současně s jinými zprostředkovatelskými službami. Skutečnost, zda konkrétní služba představuje službu „prostého přenosu“, službu „ukládání do mezipaměti“ nebo „hostingovou“ službu, závisí pouze na jejích technických funkcích, které se mohou časem vyvíjet, a měla by být posuzována případ od případu.
(30) | Providers of intermediary services should not be, neither de jure, nor de facto, subject to a monitoring obligation with respect to obligations of a general nature. This does not concern monitoring obligations in a specific case and, in particular, does not affect orders by national authorities in accordance with national legislation, in compliance with Union law, as interpreted by the Court of Justice of the European Union, and in accordance with the conditions established in this Regulation. Nothing in this Regulation should be construed as an imposition of a general monitoring obligation or a general active fact-finding obligation, or as a general obligation for providers to take proactive measures in relation to illegal content.(30) | Pokiaľ ide o povinnosti všeobecnej povahy, poskytovatelia sprostredkovateľských služieb by nemali podliehať – de jure ani de facto – monitorovacej povinnosti. Netýka sa to povinností monitorovania v konkrétnom prípade, a najmä nemá vplyv na príkazy vnútroštátnych orgánov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, v súlade s právom Únie, ako ho vykladá Súdny dvor Európskej únie, a v súlade s podmienkami stanovenými v tomto nariadení. Žiadne ustanovenie tohto nariadenia by sa nemalo vykladať ako uloženie všeobecnej monitorovacej povinnosti alebo všeobecnej aktívnej povinnosti zisťovania skutočností, ani ako povinnosť poskytovateľov prijímať proaktívne opatrenia v súvislosti s nezákonným obsahom.(30) | Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb by neměli de iure ani de facto podléhat povinnosti monitorování, pokud jde o povinnosti obecné povahy. To se netýká povinností monitorování v konkrétním případě, a zejména tím nejsou dotčena rozhodnutí vnitrostátních orgánů v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které jsou v souladu s právem Unie podle výkladu Soudního dvora Evropské unie, a v souladu s podmínkami stanovenými v tomto nařízení. Nic v tomto nařízení by se nemělo považovat za uložení obecné povinnosti monitorování nebo aktivního zjišťování potřebných údajů nebo za obecnou povinnost poskytovatelů přijímat ve vztahu k nezákonnému obsahu aktivní opatření.
(31) | Depending on the legal system of each Member State and the field of law at issue, national judicial or administrative authorities, including law enforcement authorities, may order providers of intermediary services to act against one or more specific items of illegal content or to provide certain specific information. The national laws on the basis of which such orders are issued differ considerably and the orders are increasingly addressed in cross-border situations. In order to ensure that those orders can be complied with in an effective and efficient manner, in particular in a cross-border context, so that the public authorities concerned can carry out their tasks and the providers are not subject to any disproportionate burdens, without unduly affecting the rights and legitimate interests of any third parties, it is necessary to set certain conditions that those orders should meet and certain complementary requirements relating to the processing of those orders. Consequently, this Regulation should harmonise only certain specific minimum conditions that such orders should fulfil in order to give rise to the obligation of providers of intermediary services to inform the relevant authorities about the effect given to those orders. Therefore, this Regulation does not provide the legal basis for the issuing of such orders, nor does it regulate their territorial scope or cross-border enforcement.(31) | V závislosti od právneho systému jednotlivých členských štátov a predmetnej oblasti práva môžu vnútroštátne justičné alebo správne orgány vrátane orgánov presadzovania práva prikázať poskytovateľom sprostredkovateľských služieb, aby konali proti jednej alebo viacerým určitým konkrétnym položkám nezákonného obsahu alebo poskytli určité konkrétne informácie. Vnútroštátne právne predpisy, na základe ktorých sa takéto príkazy vydávajú, sa značne líšia a tieto príkazy sa čoraz častejšie riešia v cezhraničných situáciách. Na to, aby sa tieto príkazy, najmä v cezhraničnom kontexte, plnili účinným a efektívnym spôsobom, tak, aby dotknuté orgány verejnej moci mohli plniť svoje úlohy a poskytovatelia nepodliehali neprimeranej záťaži, a bez toho, aby boli nenáležite dotknuté práva a oprávnené záujmy tretích strán, je potrebné stanoviť určité podmienky, ktoré by tieto príkazy mali spĺňať, a určité doplňujúce požiadavky týkajúce sa spracovania týchto príkazov. Týmto nariadením by sa preto mali harmonizovať len určité osobitné minimálne podmienky, ktoré by takéto príkazy mali spĺňať, aby poskytovatelia sprostredkovateľských služieb mali povinnosť informovať príslušné orgány o vykonaní týchto príkazov. Toto nariadenie preto neposkytuje právny základ pre vydávanie takýchto príkazov ani nereguluje ich územnú pôsobnosť či cezhraničné presadzovanie.(31) | V závislosti na právním řádu každého členského státu a na dotčené oblasti práva mohou vnitrostátní justiční nebo správní orgány, včetně donucovacích orgánů, poskytovatelům zprostředkovatelských služeb nařídit, aby přijali opatření proti jedné nebo vícero určitým konkrétním položkám nezákonného obsahu nebo poskytli určité konkrétní informace. Vnitrostátní právní předpisy, na jejichž základě jsou tyto příkazy vydávány, se značně liší a příkazy se v rostoucí míře využívají v přeshraničních situacích. Aby bylo zajištěno, že tyto příkazy lze účinně a efektivně splnit, zejména v přeshraničním kontextu, tak, aby dotčené orgány veřejné moci mohly vykonávat své úkoly, aniž by byla poskytovatelům uložena nepřiměřená zátěž a aniž by byla nepřiměřeně dotčena práva a oprávněné zájmy třetích stran, je nezbytné stanovit určité podmínky, které by tyto příkazy měly splňovat, a určité dodatečné požadavky týkající se zpracování těchto příkazů. Toto nařízení by proto mělo harmonizovat pouze určité konkrétní minimální podmínky, které by tyto příkazy měly splňovat, aby poskytovatelé zprostředkovatelských služeb měli povinnost příslušné orgány o provedení těchto příkazů informovat. Toto nařízení proto neposkytuje právní základ pro vydávání takových příkazů ani neupravuje jejich územní působnost nebo přeshraniční vymáhání.
(32) | The applicable Union or national law on the basis of which those orders are issued might require additional conditions and should be the basis for the enforcement of the respective orders. In the event of non-compliance with such orders, the issuing Member State should be able to enforce them in accordance with its national law. The applicable national law should be in compliance with Union law, including the Charter and the TFEU provisions on the freedom of establishment and the freedom to provide services within the Union, in particular with regard to online gambling and betting services. Similarly, the application of such national laws for the enforcement of the respective orders is without prejudice to applicable Union legal acts or international agreements concluded by the Union or by Member States relating to the cross-border recognition, execution and enforcement of those orders, in particular in civil and criminal matters. On the other hand, the enforcement of the obligation to inform the relevant authorities about the effect given to those orders, as opposed to the enforcement of the orders themselves, should be subject to the rules set out in this Regulation.(32) | Uplatniteľné právo Únie alebo vnútroštátne právo, na základe ktorého sa tieto príkazy vydávajú, si môže vyžadovať dodatočné podmienky, pričom by malo byť základom pre výkon príslušných príkazov. V prípade nedodržania takýchto príkazov by vydávajúci členský štát mal mať možnosť vykonať ich v súlade so svojím vnútroštátnym právom. Uplatniteľné vnútroštátne právo by malo byť v súlade s právom Únie vrátane ustanovení charty a ZFEÚ o slobode usadiť sa a slobode poskytovať služby v rámci Únie, najmä pokiaľ ide o služby online hazardných hier a stávkovania. Analogicky uplatňovaním takýchto vnútroštátnych právnych predpisov na výkon príslušných príkazov nie sú dotknuté uplatniteľné právne akty Únie ani medzinárodné dohody uzavreté Úniou alebo členskými štátmi, ktoré sa týkajú cezhraničného uznávania, výkonu a presadzovania týchto príkazov, najmä v občianskych a trestných veciach. Na druhej strane by sa na vykonávanie povinnosti informovať príslušné orgány o vykonaní uvedených príkazov mali na rozdiel od vykonávania samotných príkazov vzťahovať pravidlá stanovené v tomto nariadení.(32) | Použitelné unijní nebo vnitrostátní právní předpisy, na jejichž základě jsou tyto příkazy vydávány, by mohly vyžadovat dodatečné podmínky a měly by být základem pro vymáhání příslušných příkazů. V případě nedodržení těchto příkazů by měl mít vydávající členský stát možnost je vymáhat v souladu se svým vnitrostátním právem. Uvedené použitelné vnitrostátní právo by mělo být v souladu s právem Unie, včetně ustanovení Listiny a ustanovení Smlouvy o fungování EU o svobodě usazování a svobodě poskytování služeb v rámci Unie, zejména pokud jde o služby hazardních her a sázek online. Obdobně platí, že použitím těchto vnitrostátních právních předpisů pro vymáhání příslušných příkazů nejsou dotčeny platné právní předpisy Unie nebo mezinárodní dohody uzavřené Unií nebo členskými státy, které se týkají přeshraničního uznávání, výkonu a vymáhání takových příkazů, zejména v občanských a trestních věcech. Na druhé straně by se na výkon povinnosti informovat příslušné orgány o provedení uvedených příkazů měla, na rozdíl od vymáhání samotných příkazů, vztahovat pravidla uvedená v tomto nařízení.
(33) | The provider of intermediary services should inform the issuing authority about any follow-up given to such orders without undue delay, in compliance with the time limits set out in relevant Union or national law.(33) | Poskytovateľ sprostredkovateľských služieb by mal informovať vydávajúci orgán o všetkých opatreniach prijatých v nadväznosti na takéto príkazy bez zbytočného odkladu v súlade s lehotami stanovenými v príslušnom práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve.(33) | Poskytovatel zprostředkovatelských služeb by měl vydávající orgán bez zbytečného odkladu informovat o provedení příkazů ve lhůtách stanovených v použitelném právu Unie nebo vnitrostátním právu.
(34) | Relevant national authorities should be able to issue such orders against content considered illegal or orders to provide information on the basis of Union law or national law in compliance with Union law, in particular the Charter, and to address them to providers of intermediary services, including those established in another Member State. However, this Regulation should be without prejudice to Union law in the field of judicial cooperation in civil or criminal matters, including Regulation (EU) No 1215/2012 and a Regulation on European production and preservation orders for electronic evidence in criminal matters, and to national criminal or civil procedural law. Therefore, where those laws in the context of criminal or civil proceedings provide for conditions that are additional to or incompatible with the conditions provided for in this Regulation in relation to orders to act against illegal content or to provide information, the conditions provided for in this Regulation might not apply or might be adapted. In particular, the obligation on the Digital Services Coordinator from the Member State of the issuing authority to transmit a copy of the orders to all other Digital Services Coordinators might not apply in the context of criminal proceedings or might be adapted, where the applicable national criminal procedural law so provides. | Furthermore, the obligation for the orders to contain a statement of reasons explaining why the information is illegal content should be adapted, where necessary, under the applicable national criminal procedural law for the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences. Finally, the obligation on the providers of intermediary services to inform the recipient of the service might be delayed in accordance with applicable Union or national law, in particular in the context of criminal, civil or administrative proceedings. In addition, the orders should be issued in compliance with Regulation (EU) 2016/679 and the prohibition of general obligations to monitor information or to actively seek facts or circumstances indicating illegal activity laid down in this Regulation. The conditions and requirements laid down in this Regulation which apply to orders to act against illegal content are without prejudice to other Union acts providing for similar systems for acting against specific types of illegal content, such as Regulation (EU) 2021/784, Regulation (EU) 2019/1020, or Regulation (EU) 2017/2394 that confers specific powers to order the provision of information to Member State consumer law enforcement authorities, whilst the conditions and requirements that apply to orders to provide information are without prejudice to other Union acts providing for similar relevant rules for specific sectors. Those conditions and requirements should be without prejudice to retention and preservation rules under applicable national law, in compliance with Union law and confidentiality requests by law enforcement authorities related to the non-disclosure of information. Those conditions and requirements should not affect the possibility for Member States to require a provider of intermediary services to prevent an infringement, in compliance with Union law including this Regulation, and in particular with the prohibition of general monitoring obligations.(34) | Príslušné vnútroštátne orgány by mali mať možnosť vydávať takéto príkazy proti obsahu, ktorý sa považuje za nezákonný, alebo príkazy na poskytnutie informácií na základe práva Únie alebo vnútroštátneho práva v súlade s právom Únie, predovšetkým s chartou, a adresovať ich poskytovateľom sprostredkovateľských služieb vrátane tých, ktorí sú usadení v inom členskom štáte. Týmto nariadením by však nemalo byť dotknuté právo Únie v oblasti justičnej spolupráce v občianskych alebo trestných veciach vrátane nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 a nariadenia o európskom príkaze na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach ani vnútroštátne trestné právo procesné či občianske právo procesné. Preto ak sa v uvedených právnych predpisoch v kontexte trestného alebo občianskeho súdneho konania stanovujú podmienky, ktoré sú dodatočné alebo nezlučiteľné s podmienkami stanoveným v tomto nariadení v súvislosti s príkazmi konať proti nezákonnému obsahu alebo poskytovať informácie, podmienky stanovené v tomto nariadení by sa nemuseli uplatňovať alebo by sa mohli upraviť. Najmä povinnosť koordinátora digitálnych služieb z členského štátu vydávajúceho orgánu zaslať kópiu príkazu všetkým ostatným koordinátorom digitálnych služieb by sa nemusela uplatňovať v kontexte trestného konania alebo by sa táto povinnosť mohla upraviť, ak sa tak ustanovuje v uplatniteľnom vnútroštátnom trestnom procesnom práve. | Okrem toho by sa v prípade potreby mala upraviť povinnosť, aby príkazy obsahovali odôvodnenie, v ktorom sa vysvetľuje, prečo informácie predstavujú nezákonný obsah, a to podľa uplatniteľných vnútroštátnych predpisov trestného práva procesného na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania a stíhania. Aj povinnosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb informovať príjemcu služby možno odložiť v súlade s uplatniteľným právom Únie alebo vnútroštátnym právom, najmä v kontexte trestných, občianskych súdnych alebo správnych konaní. Príkazy by sa okrem toho mali vydávať v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a so zákazom všeobecných povinností monitorovať informácie alebo aktívne zisťovať skutočnosti alebo okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť uvedenú v tomto nariadení. Podmienkami a požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, ktoré sa vzťahujú na príkazy konať proti nezákonnému obsahu, nie sú dotknuté iné akty Únie, v ktorých sa stanovujú podobné systémy konania proti konkrétnym druhom nezákonného obsahu, ako napríklad nariadenie (EÚ) 2021/784, nariadenie (EÚ) 2019/1020 alebo nariadenie (EÚ) 2017/2394, ktorým sa orgánom presadzovania práva v oblasti ochrany spotrebiteľa v členských štátoch udeľujú osobitné právomoci prikázať poskytovanie informácií, pričom podmienkami a požiadavkami, ktoré sa na príkazy na poskytnutie informácií vzťahujú, nie sú dotknuté iné akty Únie, v ktorých sa stanovujú podobné relevantné pravidlá pre konkrétne sektory. Uvedenými podmienkami a požiadavkami by v súlade s právom Únie nemali byť dotknuté pravidlá uchovávania a archivácie podľa uplatniteľného vnútroštátneho práva a žiadosti orgánov presadzovania práva o zachovanie dôvernosti týkajúce sa nezverejnenia informácií. Uvedené podmienky a požiadavky by nemali mať vplyv na možnosť členských štátov požadovať od poskytovateľa sprostredkovateľských služieb, aby zabránil porušovaniu právnych predpisov, v súlade s právom Únie, vrátane tohto nariadenia, a najmä so zákazom všeobecnej monitorovacej povinnosti.(34) | Příslušné vnitrostátní orgány by měly mít možnost vydávat příkazy k přijetí opatření proti obsahu, jenž je považován za nezákonný, nebo příkazy k poskytnutí informací na základě práva Unie nebo vnitrostátního práva, které je v souladu s právem Unie, zejména s Listinou, a adresovat je poskytovatelům zprostředkovatelských služeb, včetně těch, kteří jsou usazeni v jiném členském státě. Tímto nařízením by však nemělo být dotčeno právo Unie v oblasti justiční spolupráce v občanských nebo trestních věcech, včetně nařízení (EU) č. 1215/2012 a nařízení o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech, ani vnitrostátní trestní nebo občanské procesní právo. Pokud tedy tyto právní předpisy v rámci trestního nebo občanského řízení stanoví podmínky, jež jsou dodatečné k podmínkám stanoveným v tomto nařízení nebo jsou s nimi neslučitelné, pokud jde o příkazy k přijetí opatření proti nezákonnému obsahu nebo k poskytnutí informací, podmínky stanovené v tomto nařízení by se nemusely použít nebo by mohly být upraveny. Zejména povinnost koordinátora digitálních služeb z členského státu vydávajícího orgánu předat kopii příkazů všem ostatním koordinátorům digitálních služeb se v souvislosti s trestním řízením nemusí použít nebo by mohla být upravena, pokud tak stanoví platné vnitrostátní trestní právo procesní. | Kromě toho povinnost, aby příkazy obsahovaly odůvodnění, proč se jedná o nezákonný obsah, by měla být v případě potřeby upravena v souladu s platným vnitrostátním trestním právem procesním v oblasti prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů. V neposlední řadě by mohlo být uplatnění povinnost poskytovatelů zprostředkovatelských služeb informovat příjemce služby odloženo v souladu s použitelným právem Unie nebo vnitrostátním právem, zejména v kontextu trestního, občanského nebo správního řízení. Příkazy by navíc měly být vydávány v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a zákazem obecných povinností monitorování informací nebo aktivního vyhledávání okolností nasvědčujících protiprávní činnosti, jak je stanoveno v tomto nařízení. Podmínkami a požadavky stanovenými v tomto nařízení, které se vztahují na příkazy k přijetí opatření proti nezákonnému obsahu, nejsou dotčeny jiné akty Unie, které stanoví podobné systémy pro jednání proti určitým druhům nezákonného obsahu, jako jsou nařízení (EU) 2021/784, nařízení (EU) 2019/1020 nebo nařízení (EU) 2017/2394, které donucovacím orgánům členských států pro ochranu spotřebitele svěřují zvláštní pravomoci přikázat poskytnutí informací, přičemž podmínkami a požadavky, které se vztahují na příkazy k poskytnutí informací, nejsou dotčeny jiné akty Unie, které stanoví podobná relevantní pravidla pro konkrétní odvětví. Těmito podmínkami a požadavky by neměla být dotčena pravidla týkající se ukládání a uchovávání údajů podle použitelného vnitrostátního práva, které je v souladu s právem Unie, a žádostmi donucovacích orgánů o zachování důvěrnosti v souvislosti s nezveřejněním informací. Těmito podmínkami a požadavky by neměla být dotčena možnost členských států požadovat, aby poskytovatel zprostředkovatelských služeb zabránil porušení předpisů, a to v souladu s právem Unie včetně tohoto nařízení, a zejména se zákazem ukládání obecných povinností v oblasti monitorování.
(35) | The conditions and requirements laid down in this Regulation should be fulfilled at the latest when the order is transmitted to the provider concerned. Therefore, the order may be issued in one of the official languages of the issuing authority of the Member State concerned. However, where that language is different from the language declared by the provider of intermediary services, or from another official language of the Member States agreed between the authority issuing the order and the provider of intermediary services, the transmission of the order should be accompanied by a translation of at least the elements of the order which are set out in this Regulation. Where a provider of intermediary services has agreed with the authorities of a Member State to use a certain language, it should be encouraged to accept orders in the same language issued by authorities in other Member States. The orders should include elements that enable the addressee to identify the issuing authority, including the contact details of a contact point within that authority where appropriate, and to verify the authenticity of the order.(35) | Podmienky a požiadavky stanovené v tomto nariadení by mali byť splnené najneskôr pri zaslaní príkazu príslušnému poskytovateľovi. Príkaz sa preto môže vydať v jednom z úradných jazykov príslušného orgánu členského štátu, ktorý príkaz vydal. Ak sa však uvedený jazyk líši od jazyka, ktorý uviedol poskytovateľ sprostredkovateľských služieb, alebo od iného úradného jazyka členských štátov, na ktorom sa dohodol orgán vydávajúci príkaz a poskytovateľ sprostredkovateľských služieb, k zaslanému príkazu by sa mal pripojiť preklad aspoň tých prvkov príkazu, ktoré sú stanovené v tomto nariadení. Ak sa poskytovateľ sprostredkovateľských služieb s orgánmi členského štátu dohodol na použití určitého jazyka, mal by sa nabádať, aby akceptoval príkazy v tom istom jazyku vydané orgánmi v iných členských štátoch. Príkazy by mali obsahovať prvky, ktoré adresátovi umožnia identifikovať vydávajúci orgán vrátane prípadných kontaktných údajov o kontaktnom mieste v rámci uvedeného orgánu a overiť pravosť príkazu.(35) | Podmínky a požadavky stanovené v tomto nařízení by měly být splněny nejpozději v okamžiku, kdy je příkaz dotčenému poskytovateli předán. Příkaz může být vydán v jednom z úředních jazyků vydávajícího orgánu dotčeného členského státu. Pokud se však uvedený jazyk liší od jazyka uvedeného poskytovatelem zprostředkovatelských služeb nebo od jiného úředního jazyka členských států, na němž se orgán vydávající příkaz a poskytovatel zprostředkovatelských služeb dohodnou, měl by být k předání příkazu připojen překlad alespoň těch částí příkazu, které jsou stanoveny v tomto nařízení. Pokud se poskytovatel zprostředkovatelských služeb dohodl s orgány členského státu na používání konkrétního jazyka, mělo by mu být doporučeno, aby přijímal příkazy vydané orgány v jiných členských státech ve stejném jazyce. Příkazy by měly obsahovat informace, které adresátovi umožní identifikovat vydávající orgán, případně včetně kontaktních údajů kontaktního místa v rámci uvedeného orgánu, a ověřit pravost příkazu.
(36) | The territorial scope of such orders to act against illegal content should be clearly set out on the basis of the applicable Union or national law enabling the issuance of the order and should not exceed what is strictly necessary to achieve its objectives. In that regard, the national judicial or administrative authority, which might be a law enforcement authority, issuing the order should balance the objective that the order seeks to achieve, in accordance with the legal basis enabling its issuance, with the rights and legitimate interests of all third parties that may be affected by the order, in particular their fundamental rights under the Charter. In particular in a cross-border context, the effect of the order should in principle be limited to the territory of the issuing Member State, unless the illegality of the content derives directly from Union law or the issuing authority considers that the rights at stake require a wider territorial scope, in accordance with Union and international law, while taking into account the interests of international comity.(36) | Územná pôsobnosť takýchto príkazov konať proti nezákonnému obsahu by sa mala jasne stanoviť na základe uplatniteľného práva Únie alebo vnútroštátneho práva umožňujúceho vydanie príkazu a nemala by prekročiť rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie jeho cieľov. V uvedenej súvislosti by vnútroštátny justičný alebo správny orgán, ktorý by mohol byť orgánom presadzovania práva, ktorý vydal príkaz, mal vyvážiť cieľ, ktorý sa má príkazom dosiahnuť v súlade s právnym základom umožňujúcim jeho vydanie, s právami a oprávnenými záujmami všetkých tretích strán, ktoré môžu byť týmto príkazom dotknuté, najmä s ich základnými právami podľa charty. Najmä v cezhraničnom kontexte by sa účinok príkazu mal v zásade obmedziť na územie vydávajúceho členského štátu, pokiaľ nezákonnosť obsahu nevyplýva priamo z práva Únie alebo pokiaľ sa orgán vydávajúci príkaz nedomnieva, že predmetné práva si vyžadujú širšiu územnú pôsobnosť v súlade s právom Únie a medzinárodným právom, pričom sa zohľadňujú záujmy medzinárodnej ústretovosti.(36) | Územní působnost těchto příkazů k přijetí opatření proti nezákonnému obsahu by měla být jednoznačně stanovena na základě použitelných právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů, které umožňují vydání příkazu, a neměla by jít nad rámec toho, co je naprosto nezbytné k dosažení jeho cílů. V tomto ohledu by měl vnitrostátní justiční nebo správní orgán vydávající příkaz, kterým může být donucovací orgán, uvážit cíl, jehož má příkaz dosáhnout, v souladu s právním základem umožňujícím jeho vydání, a práva a oprávněné zájmy všech třetích stran, jichž se může příkaz týkat, zejména jejich základní práva podle Listiny. Zejména v přeshraničním kontextu by měl být účinek příkazu omezen na území vydávajícího členského státu, pokud nezákonnost obsahu nevyplývá přímo z práva Unie nebo pokud se vydávající orgán nedomnívá, že dotčená práva vyžadují širší územní působnost v souladu s právem Unie a mezinárodním právem a při zohlednění zájmů mezinárodního společenství.
(37) | The orders to provide information regulated by this Regulation concern the production of specific information about individual recipients of the intermediary service concerned who are identified in those orders for the purposes of determining compliance by the recipients of the service with applicable Union or national rules. Such orders should request information with the aim of enabling the identification of the recipients of the service concerned. Therefore, orders regarding information on a group of recipients of the service who are not specifically identified, including orders to provide aggregate information required for statistical purposes or evidence-based policy-making, are not covered by the requirements of this Regulation on the provision of information.(37) | Príkazy na poskytnutie informácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa týkajú predloženia konkrétnych informácií o jednotlivých príjemcoch dotknutej sprostredkovateľskej služby, ktorí sú v týchto príkazoch identifikovaní, na účely určenia súladu príjemcov služieb s platnými pravidlami Únie alebo vnútroštátnymi pravidlami. Takýmito príkazmi by sa mali požadovať informácie s cieľom umožniť identifikáciu príjemcov dotknutej služby. Požiadavky tohto nariadenia týkajúce sa poskytovania informácií sa preto nevzťahujú na príkazy týkajúce sa informácií o skupine príjemcov služieb, ktorí nie sú osobitne identifikovaní, vrátane príkazov na poskytnutie súhrnných informácií požadovaných na štatistické účely alebo tvorby politiky založenej na dôkazoch.(37) | Příkazy k poskytnutí informací upravené tímto nařízením se týkají vytváření konkrétních informací o jednotlivých příjemcích dotčené zprostředkovatelské služby, kteří jsou v těchto příkazech identifikováni, za účelem zjištění, zda příjemci služeb dodržují použitelná unijní či vnitrostátní pravidla. Tyto příkazy by měly vyžadovat informace, jejichž cílem je umožnit identifikaci příjemců dotčené služby. Na příkazy týkající se informací o skupině příjemců služby, kteří nejsou konkrétně určeni, včetně příkazů k poskytnutí souhrnných informací vyžadovaných pro statistické účely nebo pro tvorbu politik založenou na důkazech, se proto požadavky tohoto nařízení, které se týkají poskytování informací, nevztahují.
(38) | Orders to act against illegal content and to provide information are subject to the rules safeguarding the competence of the Member State in which the service provider addressed is established and the rules laying down possible derogations from that competence in certain cases, set out in Article 3 of Directive 2000/31/EC, only if the conditions of that Article are met. Given that the orders in question relate to specific items of illegal content and information, respectively, where they are addressed to providers of intermediary services established in another Member State they do not in principle restrict those providers’ freedom to provide their services across borders. Therefore, the rules set out in Article 3 of Directive 2000/31/EC, including those regarding the need to justify measures derogating from the competence of the Member State in which the service provider is established on certain specified grounds and regarding the notification of such measures, do not apply in respect of those orders.(38) | Príkazy konať proti nezákonnému obsahu a poskytovať informácie podliehajú pravidlám, ktoré chránia právomoc členského štátu, v ktorom je dotknutý poskytovateľ služieb usadený, a v určitých prípadoch pravidlám stanovujúcim možné výnimky z tejto právomoci stanovené v článku 3 smernice 2000/31/ES, a to len ak sú splnené podmienky uvedeného článku. Keďže predmetné príkazy sa týkajú konkrétnych položiek nezákonného obsahu a informácií, ak sú určené poskytovateľom sprostredkovateľských služieb so sídlom v inom členskom štáte, v zásade neobmedzujú slobodu týchto poskytovateľov poskytovať služby cezhranične. Preto sa na tieto príkazy nevzťahujú pravidlá stanovené v článku 3 smernice 2000/31/ES vrátane pravidiel týkajúcich sa potreby odôvodniť opatrenia odchyľujúce sa od právomoci členského štátu, v ktorom je poskytovateľ služieb usadený, určitými osobitnými dôvodmi a pravidiel týkajúcich sa oznamovania takýchto opatrení.(38) | Příkazy k přijetí opatření proti nezákonnému obsahu a k poskytnutí informací podléhají pravidlům zaručujícím příslušnost členského státu, v němž je usazen poskytovatel služby, jemuž je příkaz určen, a pravidlům stanovícím možné odchylky od této příslušnosti v určitých případech stanovených v článku 3 směrnice 2000/31/ES pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky uvedené v uvedeném článku. Jelikož se dotyčné příkazy týkají konkrétních položek nezákonného obsahu či konkrétních informací, pak v případě, že jsou určeny poskytovatelům zprostředkovatelských služeb usazeným v jiném členském státě, v zásadě neomezují svobodu těchto poskytovatelů poskytovat služby na přeshraničním základě. Pravidla stanovená v článku 3 směrnice 2000/31/ES, včetně pravidel týkajících se potřeby odůvodnit opatření odchylující se od příslušnosti členského státu, v němž je poskytovatel služby usazen, z určitých konkrétních důvodů, a týkajících se oznámení těchto opatření, se proto na tyto příkazy nevztahují.
(39) | The requirements to provide information on redress mechanisms available to the provider of the intermediary service and to the recipient of the service who provided the content include a requirement to provide information about administrative complaint-handling mechanisms and judicial redress including appeals against orders issued by judicial authorities. Moreover, Digital Services Coordinators could develop national tools and guidance as regards complaint and redress mechanisms applicable in their respective territory, in order to facilitate access to such mechanisms by recipients of the service. Finally, when applying this Regulation Member States should respect the fundamental right to an effective judicial remedy and to a fair trial as provided for in Article 47 of the Charter. This Regulation should therefore not prevent the relevant national judicial or administrative authorities from issuing, on the basis of the applicable Union or national law, an order to restore content, where such content was in compliance with the terms and conditions of the provider of the intermediary service but has been erroneously considered as illegal by that provider and has been removed.(39) | K požiadavkám na poskytovanie informácií o mechanizmoch nápravy, ktoré má k dispozícii poskytovateľ sprostredkovateľskej služby a príjemca služby, ktorý poskytol obsah, patrí požiadavka poskytovať informácie o správnych mechanizmoch vybavovania sťažností a súdnych prostriedkoch nápravy vrátane odvolaní proti rozhodnutiam vydaným justičnými orgánmi. Koordinátori digitálnych služieb by okrem toho mohli vypracovať vnútroštátne nástroje a usmernenia, pokiaľ ide o mechanizmy podávania sťažností a nápravy uplatniteľné na ich území, s cieľom uľahčiť príjemcom služby prístup k takýmto mechanizmom. Napokon by členské štáty pri uplatňovaní tohto nariadenia mali rešpektovať základné právo na účinný súdny prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, ako sa stanovuje v článku 47 charty. Toto nariadenie by preto nemalo brániť príslušným vnútroštátnym justičným alebo správnym orgánom na základe uplatniteľného práva Únie alebo vnútroštátneho práva vydať príkaz na obnovenie obsahu, ak bol takýto obsah v súlade s podmienkami poskytovateľa sprostredkovateľských služieb, ale uvedený poskytovateľ služieb ho nesprávne považoval za nezákonný a obsah bol odstránený.(39) | Požadavky na poskytnutí informací o mechanismech pro zjednávání nápravy, které mají poskytovatel zprostředkovatelské služby a příjemce služby, který obsah poskytl, k dispozici, zahrnují požadavek poskytnout informace o správních mechanismech pro vyřizování stížností a o soudních prostředcích nápravy, včetně odvolání proti příkazům vydaným justičními orgány. Kromě toho by koordinátoři digitálních služeb mohli vypracovat vnitrostátní nástroje a pokyny, pokud jde o mechanismy pro vyřizování stížností a zjednávání nápravy, použitelné na jejich území, s cílem usnadnit příjemcům služby k těmto mechanismům přístup. V neposlední řadě by členské státy při uplatňování tohoto nařízení měly dodržovat základní právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, jak je stanoveno v článku 47 Listiny. Toto nařízení by proto nemělo příslušným vnitrostátním justičním nebo správním orgánům bránit v tom, aby na základě použitelného práva Unie nebo vnitrostátního práva vydaly příkaz obnovit obsah v případě, že byl v souladu se smluvními podmínkami poskytovatele zprostředkovatelské služby, avšak byl uvedeným poskytovatelem služeb mylně považován za nezákonný a byl odstraněn.
(40) | In order to achieve the objectives of this Regulation, and in particular to improve the functioning of the internal market and ensure a safe and transparent online environment, it is necessary to establish a clear, effective, predictable and balanced set of harmonised due diligence obligations for providers of intermediary services. Those obligations should aim in particular to guarantee different public policy objectives such as the safety and trust of the recipients of the service, including consumers, minors and users at particular risk of being subject to hate speech, sexual harassment or other discriminatory actions, the protection of relevant fundamental rights enshrined in the Charter, the meaningful accountability of those providers and the empowerment of recipients and other affected parties, whilst facilitating the necessary oversight by competent authorities.(40) | Na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia, a najmä na zlepšenie fungovania vnútorného trhu a zaistenie bezpečného a transparentného online prostredia je potrebné pre poskytovateľov sprostredkovateľských služieb stanoviť jasný, účinný, predvídateľný a vyvážený súbor harmonizovaných povinností náležitej starostlivosti. Účelom uvedených povinností by malo byť najmä zaručenie rôznych cieľov verejnej politiky, ako je bezpečnosť a dôvera príjemcov služby vrátane spotrebiteľov, maloletých a používateľov, u ktorých existuje osobitné riziko, že budú predmetom nenávistných prejavov, sexuálneho obťažovania alebo iného diskriminačného konania, ochrana príslušných základných práv zakotvených v charte, zmysluplná zodpovednosť uvedených poskytovateľov a posilnenie postavenia príjemcov a iných dotknutých strán, a zároveň uľahčenie nevyhnutného dohľadu zo strany príslušných orgánov.(40) | Aby bylo dosaženo cílů tohoto nařízení, a zejména lepšího fungování vnitřního trhu, a aby bylo zajištěno bezpečné a transparentní online prostředí, je nutné stanovit jasný, účinný, předvídatelný a vyvážený soubor harmonizovaných povinností náležité péče, které jsou uloženy poskytovatelům zprostředkovatelských služeb. Tyto povinnosti by měly zejména zaručit různé cíle veřejné politiky, jako jsou bezpečnost a důvěra příjemců služby, mimo jiné spotřebitelů, nezletilých a uživatelů, kteří jsou zvláště ohroženi nenávistnými výroky, sexuálním obtěžováním nebo jiným diskriminačním zacházením, ochrana příslušných základních práv zakotvených v Listině, smysluplná odpovědnost těchto poskytovatelů a posílení postavení příjemců a jiných dotčených stran, přičemž je zároveň usnadněn nezbytný dohled příslušných orgánů.
(41) | In that regard, it is important that the due diligence obligations are adapted to the type, size and nature of the intermediary service concerned. This Regulation therefore sets out basic obligations applicable to all providers of intermediary services, as well as additional obligations for providers of hosting services and, more specifically, providers of online platforms and of very large online platforms and of very large online search engines. To the extent that providers of intermediary services fall within a number of different categories in view of the nature of their services and their size, they should comply with all the corresponding obligations of this Regulation in relation to those services. Those harmonised due diligence obligations, which should be reasonable and non-arbitrary, are needed to address the identified public policy concerns, such as safeguarding the legitimate interests of the recipients of the service, addressing illegal practices and protecting the fundamental rights enshrined in the Charter. The due diligence obligations are independent from the question of liability of providers of intermediary services which need therefore to be assessed separately.(41) | V tejto súvislosti je dôležité, aby povinnosti náležitej starostlivosti boli prispôsobené druhu, veľkosti a povahe dotknutej sprostredkovateľskej služby. Týmto nariadením sa preto stanovujú základné povinnosti vzťahujúce sa na všetkých poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, ako aj dodatočné povinnosti pre poskytovateľov hostingových služieb a konkrétnejšie poskytovateľov online platforiem a veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov. Pokiaľ poskytovatelia sprostredkovateľských služieb vzhľadom na povahu svojich služieb a svoju veľkosť spadajú do viacerých rôznych kategórií, mali by vo vzťahu k uvedeným službám dodržiavať všetky zodpovedajúce povinnosti stanovené v tomto nariadení. Uvedené harmonizované povinnosti náležitej starostlivosti, ktoré by mali byť primerané a nesvojvoľné, sú potrebné na riešenie identifikovaných problémov verejnej politiky, ako sú ochrana oprávnených záujmov príjemcov služby, riešenie nezákonných praktík a ochrana základných práv zakotvených v charte. Povinnosti náležitej starostlivosti sú nezávislé od otázky zodpovednosti poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, ktoré sa preto musia posudzovať samostatne.(41) | V tomto ohledu je důležité, aby byly povinnosti náležité péče přizpůsobeny typu, velikosti a povaze dotčené zprostředkovatelské služby. Toto nařízení proto stanoví základní povinnosti vztahující se na všechny poskytovatele zprostředkovatelských služeb, jakož i dodatečné povinnosti pro poskytovatele hostingových služeb a konkrétněji pro poskytovatele online platforem a velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů. Spadají-li poskytovatelé zprostředkovatelských služeb s ohledem na povahu svých služeb a svou velikost do několika různých kategorií, měli by dodržovat všechny odpovídající povinnosti stanovené v tomto nařízení ve vztahu k těmto službám. Tyto harmonizované povinnosti náležité péče, které by měly být přiměřené a neměly by být stanoveny svévolně, jsou nezbytné k řešení stanovených cílů veřejného zájmu, jako jsou ochrana oprávněných zájmů příjemců služby, řešení nezákonných praktik a ochrana základních práv zakotvených v Listině. Povinnosti náležité péče jsou na problematice odpovědnosti poskytovatelů zprostředkovatelských služeb nezávislé, a tyto záležitosti je tedy třeba posuzovat odděleně.
(42) | In order to facilitate smooth and efficient two-way communications, including, where relevant, by acknowledging the receipt of such communications, relating to matters covered by this Regulation, providers of intermediary services should be required to designate a single electronic point of contact and to publish and update relevant information relating to that point of contact, including the languages to be used in such communications. The electronic point of contact can also be used by trusted flaggers and by professional entities which are under a specific relationship with the provider of intermediary services. In contrast to the legal representative, the electronic point of contact should serve operational purposes and should not be required to have a physical location. Providers of intermediary services can designate the same single point of contact for the requirements of this Regulation as well as for the purposes of other acts of Union law. When specifying the languages of communication, providers of intermediary services are encouraged to ensure that the languages chosen do not in themselves constitute an obstacle to communication. Where necessary, it should be possible for providers of intermediary services and Member States' authorities to reach a separate agreement on the language of communication, or to seek alternative means to overcome the language barrier, including by using all available technological means or internal and external human resources.(42) | S cieľom uľahčiť hladkú a efektívnu obojsmernú komunikáciu o záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a to v relevantných prípadoch vrátane potvrdenia doručenia takejto komunikácie, by sa od poskytovateľov sprostredkovateľských služieb malo vyžadovať, aby určili jednotné elektronické kontaktné miesta a zverejnili a aktualizovali príslušné informácie o týchto kontaktných miestach vrátane jazykov, ktoré sa pri takejto komunikácii majú používať. Elektronické kontaktné miesto môžu využívať aj dôveryhodní nahlasovatelia a profesionálne subjekty, ktoré sú s poskytovateľom sprostredkovateľských služieb v osobitnom vzťahu. Na rozdiel od právneho zástupcu by elektronické kontaktné miesto malo slúžiť na prevádzkové účely a nemalo by sa vyžadovať, aby malo fyzické umiestnenie. Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb môžu určiť rovnaké jednotné kontaktné miesto na účely požiadaviek tohto nariadenia, ako aj na účely iných aktov práva Únie. Poskytovateľom sprostredkovateľských služieb sa odporúča, aby pri určovaní jazykov komunikácie zabezpečili, že zvolené jazyky ako také nebudú predstavovať prekážku komunikácie. Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb a orgány členských štátov by mali mať v prípade potreby možnosť dohodnúť sa na dosiahnutí osobitnej dohody o jazyku komunikácie alebo sa snažiť nájsť alternatívne prostriedky na prekonanie jazykovej bariéry, a to aj využitím všetkých dostupných technologických prostriedkov alebo interných a externých ľudských zdrojov.(42) | Aby se usnadnila bezproblémová a účelná obousměrná komunikace, a to i případným potvrzením přijetí takové komunikace, týkající se záležitostí, jimiž se toto nařízení zabývá, měli by mít poskytovatelé zprostředkovatelských služeb povinnost určit jednotné elektronické kontaktní místo a zveřejnit a aktualizovat příslušné informace o něm, včetně jazyků, které se mají při této komunikaci používat. Elektronické kontaktní místo mohou využívat také důvěryhodní oznamovatelé a profesní subjekty, které mají k poskytovateli zprostředkovatelských služeb zvláštní vztah. Na rozdíl od právního zástupce by mělo elektronické kontaktní místo sloužit provozním účelům a nemuselo by se jednat o fyzické místo. Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb mohou určit pro plnění požadavků tohoto nařízení a pro účely jiných právních aktů Unie stejné jednotné kontaktní místo. Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb se vyzývají, aby při určování jazyků komunikace zajistili, aby zvolené jazyky samy o sobě nepředstavovaly překážku komunikace. V případě potřeby by mělo být možné, aby se poskytovatelé zprostředkovatelských služeb a orgány členských států dohodli na používání určitého komunikačního jazyka nebo aby usilovali o nalezení jiných prostředků k překonání jazykové bariéry, a to i za použití všech dostupných technologických prostředků nebo interních a externích lidských zdrojů.
(43) | Providers of intermediary services should also be required to designate a single point of contact for recipients of services, enabling rapid, direct and efficient communication in particular by easily accessible means such as telephone numbers, email addresses, electronic contact forms, chatbots or instant messaging. It should be explicitly indicated when a recipient of the service communicates with chatbots. Providers of intermediary services should allow recipients of services to choose means of direct and efficient communication which do not solely rely on automated tools. Providers of intermediary services should make all reasonable efforts to guarantee that sufficient human and financial resources are allocated to ensure that this communication is performed in a timely and efficient manner.(43) | Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb by mali mať takisto povinnosť určiť jednotné kontaktné miesto pre príjemcov služieb, ktoré umožní rýchlu, priamu a efektívnu komunikáciu, a to najmä ľahko prístupnými prostriedkami, ako sú telefónne čísla, e-mailové adresy, elektronické kontaktné formuláre, chatboty alebo rýchle správy. Malo by sa explicitne uviesť, kedy používateľ služby komunikuje s chatbotmi. Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb by mali umožniť príjemcom služieb vybrať si prostriedky priamej a efektívnej komunikácie, ktoré nevyužívajú iba automatické nástroje. Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb by mali vynaložiť všetko primerané úsilie s cieľom zaručiť, že sa pridelia dostatočné ľudské a finančné zdroje na zabezpečenie toho, aby sa táto komunikácia vykonávala rýchlym a efektívnym spôsobom.(43) | Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb by rovněž měli mít povinnost určit jednotné kontaktní místo pro příjemce služeb, umožňující rychlou, přímou a účinnou komunikaci, a to hlavně snadno dostupným způsobem, jako například na základě telefonního čísla, e-mailové adresy, elektronického kontaktního formuláře, chatbotů nebo výměny rychlých zpráv. Pokud uživatel služby komunikuje s chatboty, mělo by to být výslovně uvedeno. Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb by měli příjemcům služeb umožnit, aby si zvolili prostředky přímé a účinné komunikace, které nejsou založeny pouze na automatizovaných nástrojích. Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb by se měli v rozumných mezích maximálně vynasnažit o to, aby zajistili rychlou a účinnou komunikaci tím, že pro tyto účely vyčlení dostatek lidských a finančních zdrojů.
(44) | Providers of intermediary services that are established in a third country and that offer services in the Union should designate a sufficiently mandated legal representative in the Union and provide information relating to their legal representatives to the relevant authorities and make it publicly available. In order to comply with that obligation, such providers of intermediary services should ensure that the designated legal representative has the necessary powers and resources to cooperate with the relevant authorities. This could be the case, for example, where a provider of intermediary services appoints a subsidiary undertaking of the same group as the provider, or its parent undertaking, if that subsidiary or parent undertaking is established in the Union. However, it might not be the case, for instance, when the legal representative is subject to reconstruction proceedings, bankruptcy, or personal or corporate insolvency. That obligation should allow for the effective oversight and, where necessary, enforcement of this Regulation in relation to those providers. It should be possible for a legal representative to be mandated, in accordance with national law, by more than one provider of intermediary services. It should be possible for the legal representative to also function as a point of contact, provided the relevant requirements of this Regulation are complied with.(44) | Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb usadení v tretej krajine, a ktorí ponúkajú služby v Únii, by mali určiť právnych zástupcov v Únii s dostatočným splnomocnením a poskytnúť príslušným orgánom informácie o svojich právnych zástupcoch a zverejniť ich. S cieľom splniť uvedenú povinnosť by takíto poskytovatelia sprostredkovateľských služieb mali zabezpečiť, aby určený právny zástupca mal potrebné právomoci a zdroje na spoluprácu s príslušnými orgánmi. Mohlo by sa to stať napríklad v prípade, keď poskytovateľ sprostredkovateľských služieb menuje dcérsky podnik z tej istej skupiny ako poskytovateľ alebo svoj materský podnik, ak je tento dcérsky alebo materský podnik usadený v Únii. Nemusí sa to však týkať napríklad prípadov, keď je jeho právny zástupca ako fyzická alebo právnická osoba v reštrukturalizácii, konkurze alebo platobnej neschopnosti. Uvedená povinnosť by mala umožniť účinný dohľad a prípadne presadzovanie tohto nariadenia vo vzťahu k týmto poskytovateľom. Malo by byť možné, aby právny zástupca bol – v súlade s vnútroštátnym právom – poverený viac ako jedným poskytovateľom sprostredkovateľských služieb. Za predpokladu, že sú splnené príslušné požiadavky tohto nariadenia, mal by právny zástupca mať možnosť fungovať aj ako kontaktné miesto.(44) | Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb, kteří jsou usazeni ve třetí zemi a kteří nabízejí služby v Unii, by měli ustanovit v Unii právního zástupce s dostatečným pověřením a relevantním orgánům poskytnout informace týkající se jejich právních zástupců a tyto informace zveřejnit. V zájmu splnění uvedené povinnosti by měli navíc zajistit, aby ustanovený právní zástupce měl nezbytné pravomoci a zdroje ke spolupráci s relevantními orgány. Tak by tomu mohlo být například v případě, kdy poskytovatel zprostředkovatelských služeb ustanoví dceřiný podnik téže skupiny jako poskytovatel nebo svůj mateřský podnik, pokud jsou uvedený dceřiný nebo mateřský podnik usazeny v Unii. Nemusí tomu tak být například v případě, kdy se na právního zástupce vztahuje reorganizace, úpadek či insolvence fyzických nebo právnických osob. Uvedená povinnost by měla umožnit účinný dohled a v případě potřeby vymáhání tohoto nařízení ve vztahu k dotyčným poskytovatelům. Mělo by být možné, aby právní zástupce přijal v souladu s vnitrostátním právem pověření od více než jednoho poskytovatele zprostředkovatelských služeb. Právní zástupce by měl mít možnost působit také jako kontaktní osoba, jsou-li splněny příslušné požadavky tohoto nařízení.
(45) | Whilst the freedom of contract of providers of intermediary services should in principle be respected, it is appropriate to set certain rules on the content, application and enforcement of the terms and conditions of those providers in the interests of transparency, the protection of recipients of the service and the avoidance of unfair or arbitrary outcomes. Providers of the intermediary services should clearly indicate and maintain up-to-date in their terms and conditions the information as to the grounds on the basis of which they may restrict the provision of their services. In particular, they should include information on any policies, procedures, measures and tools used for the purpose of content moderation, including algorithmic decision-making and human review, as well as the rules of procedure of their internal complaint-handling system. They should also provide easily accessible information on the right to terminate the use of the service. Providers of intermediary services may use graphical elements in their terms of service, such as icons or images, to illustrate the main elements of the information requirements set out in this Regulation. Providers should inform recipients of their service through appropriate means of significant changes made to terms and conditions, for instance when they modify the rules on information that is permitted on their service, or other such changes which could directly impact the ability of the recipients to make use of the service.(45) | Hoci by sa v zásade mala rešpektovať zmluvná sloboda poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, v záujme transparentnosti, ochrany príjemcov služieb a zamedzenia nespravodlivých alebo svojvoľných výsledkov je vhodné stanoviť určité pravidlá týkajúce sa obsahu, uplatňovania a presadzovania obchodných podmienok týchto poskytovateľov. Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb by mali vo svojich obchodných podmienkach jasne uviesť a aktualizovať informácie o dôvodoch, na základe ktorých môžu obmedziť poskytovanie svojich služieb. Mali by predovšetkým zahrnúť informácie o všetkých politikách, postupoch, opatreniach a nástrojoch používaných na účely moderovania obsahu vrátane algoritmického rozhodovania a ľudskej kontroly, ako aj rokovací poriadok svojho vnútorného systému riešenia sťažností. Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb by mali poskytovať aj jednoducho prístupné informácie o práve ukončiť využívanie služby. Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb môžu vo svojich obchodných podmienkach používať grafické prvky, ako sú ikony alebo obrázky, na znázornenie hlavných prvkov požiadaviek na informácie podľa tohto nariadenia. Poskytovatelia by mali vhodnými prostriedkami informovať príjemcov svojich služieb o významných zmenách v obchodných podmienkach, napríklad pri zmene pravidiel o informáciách, ktoré sú povolené v súvislosti s ich službou, alebo o iných takých zmenách, ktoré by mohli mať priamy vplyv na schopnosť príjemcov využívať službu.(45) | Přestože by v zásadě měla být respektována smluvní svoboda poskytovatelů zprostředkovatelských služeb, je vhodné stanovit určitá pravidla týkající se obsahu, uplatňování a vymáhání smluvních podmínek stanovených těmito poskytovateli v zájmu transparentnosti, ochrany příjemců služby a zabránění nespravedlivým či svévolným výsledkům. Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb by měli ve svých smluvních podmínkách jasně uvést a aktualizovat informace týkající se důvodů možného omezení poskytování svých služeb. Měli by především uvést informace o veškerých zásadách, postupech, opatřeních a nástrojích používaných za účelem moderování obsahu, a to i pokud jde o rozhodování založené na algoritmech a lidský přezkum, a také jednací řád svého interního systému pro vyřizování stížností. Měli by rovněž poskytnout snadno dostupné informace o právu používání služby ukončit. Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb mohou k objasnění hlavních prvků požadavků na informace stanovených v tomto nařízení použít ve svých podmínkách poskytování služby grafické prvky, například ikony či obrázky. Měli by vhodným způsobem informovat příjemce své služby o významných změnách smluvních podmínek, například pokud mění pravidla týkající se informací, které jsou v rámci jejich služby povoleny, nebo o jiných změnách, které by mohly mít přímý dopad na schopnost příjemců službu využívat.
(46) | Providers of intermediary services that are primarily directed at minors, for example through the design or marketing of the service, or which are used predominantly by minors, should make particular efforts to render the explanation of their terms and conditions easily understandable to minors.(46) | Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb, ktoré sú primárne zamerané na maloletých – napríklad prostredníctvom koncepcie alebo marketingu služby – alebo služieb, ktoré využívajú prevažne maloletí, by mali vyvinúť osobitné úsilie na to, aby vysvetlenie ich obchodných podmienok bolo ľahko zrozumiteľné pre maloletých.(46) | Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb, které jsou primárně zaměřeny na nezletilé osoby, například svou koncepcí nebo marketingem, nebo které využívají převážně nezletilé osoby, by měli vyvinout zvláštní úsilí, aby bylo vysvětlení jejich smluvních podmínek pro nezletilé osoby snadno srozumitelné.
(47) | When designing, applying and enforcing those restrictions, providers of intermediary services should act in a non-arbitrary and non-discriminatory manner and take into account the rights and legitimate interests of the recipients of the service, including fundamental rights as enshrined in the Charter. For example, providers of very large online platforms should in particular pay due regard to freedom of expression and of information, including media freedom and pluralism. All providers of intermediary services should also pay due regard to relevant international standards for the protection of human rights, such as the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.(47) | Pri navrhovaní, uplatňovaní a presadzovaní týchto obmedzení by poskytovatelia sprostredkovateľských služieb nemali konať svojvoľne a diskriminačne a mali by zohľadňovať práva a oprávnené záujmy príjemcov služby vrátane základných práv zakotvených v charte. Poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem by napríklad mali predovšetkým venovať náležitú pozornosť slobode prejavu a právu na informácie vrátane slobody a plurality médií. Všetci poskytovatelia sprostredkovateľských služieb by mali venovať náležitú pozornosť aj príslušným medzinárodným normám na ochranu ľudských práv, ako sú hlavné zásady Organizácie spojených národov v oblasti podnikania a ľudských práv.(47) | Při navrhování, uplatňování a prosazování těchto omezení by poskytovatelé zprostředkovatelských služeb neměli nikoho svévolně diskriminovat a měli by zohledňovat práva a oprávněné zájmy příjemců služby, včetně základních práv zakotvených v Listině. Poskytovatelé velmi velkých online platforem by například měli zejména věnovat náležitou pozornost svobodě projevu a svobodě informací, a to i svobodě a pluralitě sdělovacích prostředků. Všichni poskytovatelé zprostředkovatelských služeb by rovněž měli náležitě zohledňovat příslušné mezinárodní normy pro ochranu lidských práv, jako jsou obecné zásady Organizace spojených národů v oblasti podnikání a lidských práv.
(48) | Given their special role and reach, it is appropriate to impose on very large online platforms and very large online search engines additional requirements regarding information and transparency of their terms and conditions. Consequently, providers of very large online platforms and very large online search engines should provide their terms and conditions in the official languages of all Member States in which they offer their services and should also provide recipients of the services with a concise and easily readable summary of the main elements of the terms and conditions. Such summaries should identify the main elements of the information requirements, including the possibility of easily opting out from optional clauses.(48) | Vzhľadom na osobitnú úlohu a dosah veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov je vhodné uložiť im dodatočné požiadavky na informácie a transparentnosť ich obchodných podmienok. Poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov by preto mali poskytovať svoje obchodné podmienky v úradných jazykoch všetkých členských štátov, v ktorých ponúkajú svoje služby, a zároveň by mali príjemcom služieb poskytovať stručné a ľahko čitateľné zhrnutie hlavných prvkov obchodných podmienok. V takýchto zhrnutiach by sa mali uviesť hlavné prvky požiadaviek na informácie vrátane možnosti jednoducho odstúpiť od voliteľných doložiek.(48) | Vzhledem k jejich zvláštní úloze a dosahu je vhodné uložit velmi velkým online platformám a velmi velkým internetovým vyhledávačům ještě dodatečné požadavky transparentnosti jejich smluvních podmínek a informování o nich. Poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů by proto měli své smluvní podmínky uvádět v úředních jazycích všech členských států, v nichž nabízejí své služby, a měli by rovněž příjemcům svých služeb poskytovat shrnutí hlavních prvků svých smluvních podmínek ve stručné a snadno čitelné podobě. V těchto shrnutích by měly být uvedeny hlavní body požadavků na informace, včetně možnosti snadno odstoupit od nepovinných ustanovení.
(49) | To ensure an adequate level of transparency and accountability, providers of intermediary services should make publicly available an annual report in a machine-readable format, in accordance with the harmonised requirements contained in this Regulation, on the content moderation in which they engage, including the measures taken as a result of the application and enforcement of their terms and conditions. However, in order to avoid disproportionate burdens, those transparency reporting obligations should not apply to providers that are micro or small enterprises as defined in Commission Recommendation 2003/361/EC (25) and which are not very large online platforms within the meaning of this Regulation.(49) | V záujme zabezpečenia primeranej úrovne transparentnosti a zodpovednosti by poskytovatelia sprostredkovateľských služieb mali v súlade s harmonizovanými požiadavkami obsiahnutými v tomto nariadení každoročne zverejniť správu v strojovo čitateľnom formáte o moderovaní obsahu, ktoré uskutočňujú, a o opatreniach, ktoré prijali v dôsledku uplatňovania a presadzovania svojich obchodných podmienok. Aby sa však predišlo neprimeranej záťaži, nemali by sa tieto povinnosti podávať správy o transparentnosti vzťahovať na poskytovateľov, ktorí sú mikropodnikmi alebo malými podnikmi podľa vymedzenia v odporúčaní Komisie 2003/361/ES (25) a ktorí nie sú veľmi veľkými online platformami v zmysle tohto nariadenia.(49) | Aby byla zajištěna náležitá úroveň transparentnosti a odpovědnosti, měli by poskytovatelé zprostředkovatelských služeb zveřejňovat ve strojově čitelném formátu výroční zprávu, která bude v souladu s harmonizovanými požadavky stanovenými v tomto nařízení, o moderování obsahu, do něhož se zapojili, včetně opatření přijatých v důsledku uplatňování a vymáhání jejich smluvních podmínek. Aby se však zabránilo neúměrné zátěži, neměly by se tyto informační povinnosti v souvislosti s transparentností vztahovat na poskytovatele, kteří jsou mikropodniky či malými podniky vymezenými v doporučení Komise 2003/361/ES (25) a kteří nejsou velmi velkými online platformami ve smyslu tohoto nařízení.
(50) | Providers of hosting services play a particularly important role in tackling illegal content online, as they store information provided by and at the request of the recipients of the service and typically give other recipients access thereto, sometimes on a large scale. It is important that all providers of hosting services, regardless of their size, put in place easily accessible and user-friendly notice and action mechanisms that facilitate the notification of specific items of information that the notifying party considers to be illegal content to the provider of hosting services concerned (‘notice’), pursuant to which that provider can decide whether or not it agrees with that assessment and wishes to remove or disable access to that content (‘action’). Such mechanisms should be clearly identifiable, located close to the information in question and at least as easy to find and use as notification mechanisms for content that violates the terms and conditions of the hosting service provider. Provided the requirements on notices are met, it should be possible for individuals or entities to notify multiple specific items of allegedly illegal content through a single notice in order to ensure the effective operation of notice and action mechanisms. The notification mechanism should allow, but not require, the identification of the individual or the entity submitting a notice. For some types of items of information notified, the identity of the individual or the entity submitting a notice might be necessary to determine whether the information in question constitutes illegal content, as alleged. The obligation to put in place notice and action mechanisms should apply, for instance, to file storage and sharing services, web hosting services, advertising servers and paste bins, in so far as they qualify as hosting services covered by this Regulation.(50) | V boji proti nezákonnému obsahu na internete zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu poskytovatelia hostingových služieb, keďže na žiadosť príjemcov služieb uchovávajú informácie nimi poskytované a zvyčajne k nim poskytujú prístup iným príjemcom, a to niekedy aj vo veľkom rozsahu. Je dôležité, aby všetci poskytovatelia hostingových služieb bez ohľadu na veľkosť zaviedli jednoducho prístupné a používateľsky ústretové mechanizmy oznamovania a prijímania opatrení uľahčujúce oznamovanie konkrétnych informácií, ktoré oznamujúca strana považuje za nezákonný obsah, príslušnému poskytovateľovi hostingových služieb (ďalej len „oznámenie“), ktorý môže podľa nich rozhodnúť, či súhlasí s týmto posúdením a či chce tento obsah odstrániť alebo k nemu znemožniť prístup (ďalej len „opatrenie“). Takéto mechanizmy by sa mali dať jasne identifikovať, byť umiestnené v blízkosti predmetných informácií a aspoň tak ľahko sa dať vyhľadať a používať ako mechanizmy oznamovania obsahu, ktorý porušuje obchodné podmienky poskytovateľa hostingových služieb. Za predpokladu, že sú splnené požiadavky kladené na oznámenia, malo by byť možné, aby fyzické osoby alebo subjekty oznámili viacero konkrétnych položiek údajne nezákonného obsahu v jednom oznámení, aby sa tak zabezpečilo účinné fungovanie mechanizmov oznamovania a prijímania opatrení. Mechanizmus oznamovania by mal umožňovať, ale nie vyžadovať identifikáciu jednotlivca alebo subjektu, ktorý predkladá oznámenie. V prípade niektorých druhov oznámených informácií môže byť na určenie toho, či predmetné informácie predstavujú údajne nezákonný obsah, potrebná totožnosť jednotlivca alebo subjektu, ktorý predkladá oznámenie. Povinnosť zaviesť mechanizmy oznamovania a prijímania opatrení by sa mala uplatňovať napríklad na služby uchovávania a zdieľania súborov, služby webového hostingu, reklamné servery a webové sídla na ukladanie textu (paste bins), pokiaľ sa považujú za poskytovateľov hostingových služieb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.(50) | Poskytovatelé hostingových služeb hrají v boji proti online nezákonnému obsahu obzvláště důležitou úlohu, neboť uchovávají informace poskytnuté příjemci služby na jejich žádost a obvykle umožňují přístup k těmto informacím ostatním příjemcům, někdy ve velkém měřítku. Je důležité, aby všichni poskytovatelé hostingových služeb bez ohledu na svou velikost zavedli snadno přístupné a uživatelsky přívětivé mechanismy oznamování a přijímání opatření, jež usnadňují oznamování konkrétních informací, které oznamující strana pokládá za nezákonný obsah, dotčenému poskytovateli hostingových služeb (dále jen „oznámení“), a na základě těchto oznámení může pak tento poskytovatel rozhodnout, zda s hodnocením souhlasí, či nikoli a zda chce dotyčný obsah odstranit nebo k němu znemožnit přístup (dále jen „opatření“). Tyto mechanismy by měly být jasně identifikovatelné, měly by být umístěny v blízkosti dotyčných informací a jejich nalezení a použití by mělo být stejně snadné jako v případě mechanismů pro oznamování obsahu, který porušuje smluvní podmínky poskytovatele hostingových služeb. Jsou-li splněny požadavky na oznámení, měly by mít fyzické osoby nebo subjekty možnost oznámit prostřednictvím jednoho oznámení více konkrétních položek údajně nezákonného obsahu, aby se zajistilo, že mechanismy oznamování a přijímání opatření budou fungovat efektivně. Mechanismus oznamování by měl umožnit, nikoli však vyžadovat, identifikaci osoby nebo subjektu podávajících oznámení. U některých druhů oznamovaných informací může být totožnost osoby nebo subjektu podávajících oznámení nezbytná k určení toho, zda dotčené informace mají nezákonný obsah. Povinnost zavést mechanismy oznamování a přijímání opatření by se měly vztahovat například na služby ukládání a sdílení souborů, hostingové služby, reklamní servery a tzv. pastebiny, pokud se pokládají za hostingové služby, na něž se vztahuje toto nařízení.
(51) | Having regard to the need to take due account of the fundamental rights guaranteed under the Charter of all parties concerned, any action taken by a provider of hosting services pursuant to receiving a notice should be strictly targeted, in the sense that it should serve to remove or disable access to the specific items of information considered to constitute illegal content, without unduly affecting the freedom of expression and of information of recipients of the service. Notices should therefore, as a general rule, be directed to the providers of hosting services that can reasonably be expected to have the technical and operational ability to act against such specific items. The providers of hosting services who receive a notice for which they cannot, for technical or operational reasons, remove the specific item of information should inform the person or entity who submitted the notice.(51) | So zreteľom na potrebu náležite zohľadniť základné práva všetkých dotknutých strán zaručené chartou by všetky opatrenia, ktoré poskytovateľ hostingových služieb prijme na základe oznámenia, mali byť prísne cielené, a to v tom zmysle, že by mali slúžiť na odstránenie konkrétnych informácií, ktoré sa považujú za nezákonný obsah, alebo na znemožnenie prístupu k nim, a to bez neprimeraného vplyvu na slobodu prejavu a právo na informácie príjemcov služby. Oznámenia by preto vo všeobecnosti mali byť určené poskytovateľom hostingových služieb, od ktorých možno odôvodnene očakávať, že budú z technického a prevádzkového hľadiska schopní konať proti takýmto konkrétnym položkám. Poskytovatelia hostingových služieb, ktorí dostanú oznámenie, v prípade ktorého nemôžu z technických alebo prevádzkových dôvodov konkrétnu informáciu odstrániť, by mali informovať osobu alebo subjekt, ktoré oznámenie predložili.(51) | Vzhledem k tomu, že je třeba náležitě zohlednit základní práva všech dotčených stran zaručená Listinou, měla by být veškerá opatření přijatá poskytovatelem hostingových služeb na základě přijetí oznámení přísně cílená v tom smyslu, že by měla sloužit k odstranění konkrétních informací považovaných za nezákonný obsah nebo znemožnit přístup k nim, aniž by byly nepřiměřeně dotčeny svoboda projevu a svoboda informací příjemců služby. Oznámení by proto měla být zpravidla určena poskytovatelům hostingových služeb, u nichž lze důvodně očekávat, že je v jejich technických a operačních možnostech zasáhnout proti takovým konkrétním informacím. Poskytovatelé hostingových služeb, kteří obdrží oznámení, u něhož nemohou z technických nebo operačních důvodů konkrétní informaci odstranit, by měli informovat osobu nebo subjekt, jež oznámení podaly.
(52) | The rules on such notice and action mechanisms should be harmonised at Union level, so as to provide for the timely, diligent and non-arbitrary processing of notices on the basis of rules that are uniform, transparent and clear and that provide for robust safeguards to protect the right and legitimate interests of all affected parties, in particular their fundamental rights guaranteed by the Charter, irrespective of the Member State in which those parties are established or reside and of the field of law at issue. Those fundamental rights include but are not limited to: for the recipients of the service, the right to freedom of expression and of information, the right to respect for private and family life, the right to protection of personal data, the right to non-discrimination and the right to an effective remedy; for the service providers, the freedom to conduct a business, including the freedom of contract; for parties affected by illegal content, the right to human dignity, the rights of the child, the right to protection of property, including intellectual property, and the right to non-discrimination. Providers of hosting services should act upon notices in a timely manner, in particular by taking into account the type of illegal content being notified and the urgency of taking action. For instance, such providers can be expected to act without delay when allegedly illegal content involving a threat to life or safety of persons is being notified. The provider of hosting services should inform the individual or entity notifying the specific content without undue delay after taking a decision whether or not to act upon the notice.(52) | Pravidlá týkajúce sa takýchto mechanizmov oznamovania a prijímania opatrení by sa mali harmonizovať na úrovni Únie, aby sa zabezpečilo včasné, dôsledné a nesvojvoľné spracovanie oznámení na základe pravidiel, ktoré sú jednotné, transparentné a jasné a ktoré poskytujú spoľahlivé záruky na ochranu práv a oprávnených záujmov všetkých dotknutých strán, najmä ich základných práv zaručených chartou, a to bez ohľadu na členský štát, v ktorom sú tieto strany usadené alebo kde majú pobyt, a na dotknutú oblasť práva. Uvedené základné práva zahŕňajú okrem iného: v prípade príjemcov služby právo na slobodu prejavu a právo na informácie, právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo na ochranu osobných údajov, právo na nediskrimináciu a právo príjemcov služieb na účinný prostriedok nápravy; v prípade poskytovateľov služieb slobodu podnikania vrátane zmluvnej slobody; v prípade strán postihnutých nezákonným obsahom právo na ľudskú dôstojnosť, práva dieťaťa, právo na ochranu vlastníctva vrátane duševného vlastníctva a právo na nediskrimináciu. Poskytovatelia hostingových služieb by mali na základe oznámení konať včas, a to najmä s prihliadnutím na druh oznámeného nezákonného obsahu a naliehavosť prijatia opatrení. Od takýchto poskytovateľov možno napríklad očakávať, že budú konať bezodkladne v prípade oznámenia údajného nezákonného obsahu, ktorý sa týka ohrozenia života alebo bezpečnosti osôb. Poskytovateľ hostingových služieb by mal bez zbytočného odkladu po doručení rozhodnutia informovať jednotlivca alebo subjekt, ktorí konkrétny obsah oznámili, o tom, či na základe oznámenia bude alebo nebude konať.(52) | Pravidla pro tyto mechanismy oznamování a přijímání opatření by měla být na úrovni Unie harmonizována, aby bylo umožněno včasné, náležitě pečlivé a nesvévolné zpracování oznámení na základě pravidel, která jsou jednotná, transparentní a jasná a která poskytují spolehlivé záruky na ochranu práv a oprávněných zájmů všech dotčených stran, zejména jejich základních práv zaručených Listinou, bez ohledu na členský stát, v němž jsou usazeny nebo v němž mají bydliště, a dotčenou oblast práva. K uvedeným základním právům mimo jiné patří: pokud jde o příjemce služby, svoboda projevu, svobodu informací, právo na respektování soukromého a rodinného života, právo na ochranu osobních údajů, zákaz diskriminace a právo na účinnou právní ochranu; pokud jde o poskytovatele služeb, svoboda podnikání včetně smluvní svobody; pokud jde o strany dotčené nezákonným obsahem, právo na lidskou důstojnost, práva dítěte, právo na ochranu vlastnictví včetně duševního vlastnictví a zákaz diskriminace. Poskytovatelé hostingových služeb by měli na základě oznámení jednat včas, zejména s ohledem na druh oznamovaného nezákonného obsahu a naléhavost přijetí opatření. Lze například očekávat, že tito poskytovatelé budou jednat bezodkladně, pokud je oznámen údajně nezákonný obsah zahrnující ohrožení života nebo bezpečnosti osob. Poskytovatel hostingových služeb by měl osobu nebo subjekt, které konkrétní obsah oznámily, bez zbytečného odkladu po přijetí rozhodnutí informovat o tom, zda bude na základě oznámení jednat, či nikoli.
(53) | The notice and action mechanisms should allow for the submission of notices which are sufficiently precise and adequately substantiated to enable the provider of hosting services concerned to take an informed and diligent decision, compatible with the freedom of expression and of information, in respect of the content to which the notice relates, in particular whether or not that content is to be considered illegal content and is to be removed or access thereto is to be disabled. Those mechanisms should be such as to facilitate the provision of notices that contain an explanation of the reasons why the individual or the entity submitting a notice considers that content to be illegal content, and a clear indication of the location of that content. Where a notice contains sufficient information to enable a diligent provider of hosting services to identify, without a detailed legal examination, that it is clear that the content is illegal, the notice should be considered to give rise to actual knowledge or awareness of illegality. Except for the submission of notices relating to offences referred to in Articles 3 to 7 of Directive 2011/93/EU of the European Parliament and of the Council (26), those mechanisms should ask the individual or the entity submitting a notice to disclose its identity in order to avoid misuse.(53) | Mechanizmy oznamovania a prijímania opatrení by mali umožniť predkladanie oznámení, ktoré sú dostatočne presné a primerane odôvodnené na to, aby dotknutému poskytovateľovi hostingových služieb umožnili prijať informované a uvážené rozhodnutie zlučiteľné so slobodou prejavu a právom na informácie, pokiaľ ide o obsah, na ktorý sa oznámenie vzťahuje, najmä či sa tento obsah má alebo nemá považovať za nezákonný a či sa má odstrániť alebo sa má znemožniť prístup k nemu. Tieto mechanizmy by mali uľahčovať predkladanie oznámení, ktoré obsahujú vysvetlenie dôvodov, prečo sa jednotlivec alebo subjekt, ktorý predkladá oznámenie, domnieva, že obsah sa má považovať za nezákonný, a v ktorých sa jednoznačne uvádza, kde sa tento obsah vyskytuje. Ak oznámenie obsahuje dostatočné informácie na to, aby obozretný predkladateľ hostingových služieb mohol bez podrobného právneho preskúmania určiť, že je zrejmé, že obsah je nezákonný, oznámenie by sa malo považovať za oznámenie, ktoré vedie k skutočnej znalosti alebo vedomiu o nezákonnosti. S výnimkou predkladania oznámení o trestných činoch uvedených v článkoch 3 až 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ (26) by tieto mechanizmy mali jednotlivca alebo subjekt, ktorý predkladá oznámenie, požiadať, aby s cieľom zabrániť zneužitiu zverejnil svoju totožnosť.(53) | Mechanismy oznamování a přijímání opatření by měly umožňovat podávání oznámení, která jsou dostatečně přesná a náležitě odůvodněná, aby dotčenému poskytovateli hostingových služeb umožnila přijmout s náležitou péčí informované rozhodnutí v souladu se svobodou projevu a svobodou informací, pokud jde o obsah, jehož se oznámení týká, zejména zda má být tento obsah považován za nezákonný a zda má být odstraněn nebo zda má být přístup k němu znemožněn. Mechanismy by měly mít takovou podobu, která umožní podávat oznámení s vysvětlením důvodů, proč má osoba nebo subjekt podávající oznámení za to, že se jedná o nezákonný obsah, a s jasným popisem umístění takového obsahu. Pokud oznámení obsahuje dostatečné informace, které poskytovateli hostingových služeb jednajícímu s náležitou péčí umožňují stanovit bez podrobného právního přezkumu zjevnou nezákonnost obsahu, mělo by se mít za to, že toto oznámení vede ke zjištění nezákonnosti či dozvědění se o ní. S výjimkou podávání oznámení týkajících se trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU (26) by tyto mechanismy měly od osoby nebo subjektu podávajících oznámení žádat uvedení jejich totožnosti, aby se zabránilo zneužití.
(54) | Where a provider of hosting services decides, on the ground that the information provided by the recipients is illegal content or is incompatible with its terms and conditions, to remove or disable access to information provided by a recipient of the service or to otherwise restrict its visibility or monetisation, for instance following receipt of a notice or acting on its own initiative, including exclusively by automated means, that provider should inform in a clear and easily comprehensible way the recipient of its decision, the reasons for its decision and the available possibilities for redress to contest the decision, in view of the negative consequences that such decisions may have for the recipient, including as regards the exercise of its fundamental right to freedom of expression. That obligation should apply irrespective of the reasons for the decision, in particular whether the action has been taken because the information notified is considered to be illegal content or incompatible with the applicable terms and conditions. Where the decision was taken following receipt of a notice, the provider of hosting services should only reveal the identity of the person or entity who submitted the notice to the recipient of the service where this information is necessary to identify the illegality of the content, such as in cases of infringements of intellectual property rights.(54) | Ak sa poskytovateľ hostingových služieb z dôvodu, že informácie od príjemcov sú nezákonným obsahom alebo sú nezlučiteľné s obchodnými podmienkami, rozhodne odstrániť informácie, ktoré poskytol príjemca služby, alebo k nim znemožniť prístup, alebo inak obmedziť ich viditeľnosť alebo speňažovanie, napríklad po doručení oznámenia alebo konajúc z vlastnej iniciatívy, a to aj výlučne prostredníctvom automatizovaných nástrojov, mal by vzhľadom na negatívne dôsledky, ktoré takéto rozhodnutia môžu mať pre príjemcu, a to aj pokiaľ ide o výkon jeho základného práva na slobodu prejavu, jasne a ľahko zrozumiteľným spôsobom informovať príjemcu o svojom rozhodnutí, jeho dôvodoch a dostupných možnostiach uplatnenia prostriedkov nápravy na napadnutie rozhodnutia. Táto povinnosť by sa mala uplatňovať bez ohľadu na dôvody rozhodnutia, najmä bez ohľadu na to, či sa opatrenie prijalo z dôvodu, že informácie, na ktoré sa oznámenie vzťahuje, sa považujú za nezákonný obsah alebo za nezlučiteľné s platnými obchodnými podmienkami. Ak sa rozhodnutie prijalo po doručení oznámenia, poskytovateľ hostingových služieb by mal zverejniť totožnosť osoby alebo subjektu, ktoré predložili oznámenie príjemcovi služby, len ak sú tieto informácie potrebné na zistenie nezákonnosti obsahu, napríklad v prípadoch porušenia práv duševného vlastníctva.(54) | Jestliže se poskytovatel hostingových služeb rozhodne na základě toho, že informace poskytnuté příjemci jsou nezákonným obsahem nebo jsou neslučitelné s jeho smluvními podmínkami, odstranit informace poskytnuté příjemcem služby či k nim znemožnit přístup nebo jinak omezit viditelnost těchto informací nebo jejich zpeněžení, například po obdržení oznámení nebo z vlastního podnětu, a to i výhradně automatizovanými postupy, měl by jasně a srozumitelně informovat příjemce o svém rozhodnutí, svých důvodech a dostupných možnostech nápravy tohoto rozhodnutí, pokud jde o negativní důsledky, jež mohou tato rozhodnutí mít pro příjemce, včetně s ohledem na výkon jeho základního práva na svobodu projevu. Tato povinnost by měla platit bez ohledu na důvody rozhodnutí, zejména to, zda opatření bylo přijato proto, že se oznámené informace pokládají za nezákonný obsah nebo za informace neslučitelné s použitelnými smluvními podmínkami. Pokud bylo rozhodnutí přijato na základě oznámení, měl by poskytovatel hostingových služeb sdělit příjemci služby totožnost osoby nebo subjektu, které oznámení podaly, pouze pokud jsou tyto informace nezbytné k určení nezákonnosti obsahu, například v případech porušení práv duševního vlastnictví.
(55) | Restriction of visibility may consist in demotion in ranking or in recommender systems, as well as in limiting accessibility by one or more recipients of the service or blocking the user from an online community without the user being aware (‘shadow banning’). The monetisation via advertising revenue of information provided by the recipient of the service can be restricted by suspending or terminating the monetary payment or revenue associated to that information. The obligation to provide a statement of reasons should however not apply with respect to deceptive high-volume commercial content disseminated through intentional manipulation of the service, in particular inauthentic use of the service such as the use of bots or fake accounts or other deceptive uses of the service. Irrespective of other possibilities to challenge the decision of the provider of hosting services, the recipient of the service should always have a right to effective remedy before a court in accordance with the national law.(55) | Obmedzenie viditeľnosti môže byť založené na preradení na nižšiu pozíciu v poradí alebo v odporúčacích systémoch, ako aj na obmedzení prístupnosti pre jedného alebo viacerých príjemcov služby, alebo na blokovaní používateľa z online komunity bez toho, aby o tom používateľ vedel („shadow banning“). Speňažovanie informácií od príjemcu služby formou príjmov z reklamy sa môže obmedziť pozastavením alebo ukončením peňažnej platby alebo príjmu spojeného s týmito informáciami. Povinnosť uviesť dôvody by sa však nemala uplatňovať, pokiaľ ide o klamlivý komerčný obsah veľkého objemu šírený úmyselnou manipuláciou služby, najmä neautentické používanie služby, ako je používanie botov alebo falošných kont alebo iné klamlivé využívanie služby. Bez ohľadu na iné možnosti napadnutia rozhodnutia poskytovateľa hostingových služieb by príjemca služby mal mať vždy právo na účinný prostriedok nápravy na súde v súlade s vnútroštátnym právom.(55) | Omezení viditelnosti může spočívat v přiřazení horší pozice v pořadí nebo v doporučovacích systémech, jakož i v omezení dostupnosti pro jednoho nebo více příjemců služby nebo v zablokování uživatele v rámci online komunity bez jeho vědomí („shadow banning“). Zpeněžení informací poskytovaných příjemcem služby prostřednictvím příjmů z reklamy může být omezeno pozastavením nebo ukončením peněžní platby nebo příjmů souvisejících s těmito informacemi. Povinnost uvádět odůvodnění by se však neměla vztahovat na klamavý komerční obsah ve velkém objemu šířený úmyslnou manipulací se službou, zejména neautentickým využíváním služby, jako jsou používání botů nebo falešných účtů nebo jiné klamavé způsoby využívání služby. Bez ohledu na dostupné možnosti napadení rozhodnutí poskytovatele hostingových služeb by měl mít příjemce služby vždy právo na účinný soudní prostředek nápravy v souladu s vnitrostátním právem.
(56) | A provider of hosting services may in some instances become aware, such as through a notice by a notifying party or through its own voluntary measures, of information relating to certain activity of a recipient of the service, such as the provision of certain types of illegal content, that reasonably justify, having regard to all relevant circumstances of which the provider of hosting services is aware, the suspicion that that recipient may have committed, may be committing or is likely to commit a criminal offence involving a threat to the life or safety of person or persons, such as offences specified in Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council (27), Directive 2011/93/EU or Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council (28). For example, specific items of content could give rise to a suspicion of a threat to the public, such as incitement to terrorism within the meaning of Article 21 of Directive (EU) 2017/541. In such instances, the provider of hosting services should inform without delay the competent law enforcement authorities of such suspicion. The provider of hosting services should provide all relevant information available to it, including, where relevant, the content in question and, if available, the time when the content was published, including the designated time zone, an explanation of its suspicion and the information necessary to locate and identify the relevant recipient of the service. This Regulation does not provide the legal basis for profiling of recipients of the services with a view to the possible identification of criminal offences by providers of hosting services. Providers of hosting services should also respect other applicable rules of Union or national law for the protection of the rights and freedoms of individuals when informing law enforcement authorities.(56) | Poskytovateľ hostingových služieb sa môže v niektorých prípadoch, napríklad z oznámenia oznamujúcej strany alebo prostredníctvom svojich vlastných dobrovoľných opatrení, dozvedieť o informáciách o určitej činnosti príjemcu služby, ako je poskytovanie určitých druhov nezákonného obsahu, ktoré vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, o ktorých poskytovateľ hostingových služieb vie, primerane odôvodňujú podozrenie, že uvedený príjemca mohol spáchať, môže páchať alebo pravdepodobne spácha trestný čin ohrozujúci život alebo bezpečnosť nejakej osoby alebo osôb, ako sú trestné činy uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ (27), smernici 2011/93/EÚ alebo v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 (28). Konkrétne časti obsahu by napríklad mohli viesť k podozreniu z ohrozenia verejnosti, ako je podnecovanie k terorizmu v zmysle článku 21 smernice (EÚ) 2017/541. V takýchto prípadoch by poskytovateľ hostingových služieb mal o takomto podozrení bezodkladne informovať príslušné orgány presadzovania práva. Poskytovateľ hostingových služieb by mal poskytnúť všetky relevantné informácie, ktoré má k dispozícii, vrátane – v relevantných prípadoch – dotknutého obsahu, a – ak je k dispozícii – aj času zverejnenia obsahu vrátane určeného časového pásma, ako aj vysvetlenie svojho podozrenia a informácie potrebné na lokalizáciu a identifikáciu príslušného príjemcu služby. Toto nariadenie neposkytuje právny základ na profilovanie príjemcov služieb na účely možného zisťovania trestných činov poskytovateľmi hostingových služieb. Pri informovaní orgánov presadzovania práva by poskytovatelia hostingových služieb mali dodržiavať aj ďalšie uplatniteľné pravidlá práva Únie alebo vnútroštátneho práva na ochranu práv a slobôd fyzických osôb.(56) | Poskytovatel hostingových služeb se může v některých případech, například prostřednictvím oznámení podaného oznamující stranou nebo vlastních dobrovolných opatření, dozvědět o informacích týkajících se určité činnosti příjemce služby, například poskytování určitých druhů nezákonného obsahu, jež s ohledem na všechny příslušné okolnosti, jichž si je vědom, přiměřeně odůvodňují podezření, že se uvedený příjemce mohl dopustit, může dopouštět nebo se pravděpodobně dopustí trestného činu ohrožujícího život nebo bezpečnost osoby nebo osob, jako jsou trestné činy uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU (27), směrnici 2011/93/EU nebo ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 (28). Například konkrétní položky obsahu by mohly vést k podezření na ohrožení veřejnosti, jako je podněcování k terorismu ve smyslu článku 21 směrnice (EU) 2017/541. V takových případech by poskytovatel hostingových služeb měl o tomto podezření neprodleně informovat příslušné donucovací orgány. Měl by jim poskytnout veškeré relevantní informace, které má k dispozici, včetně případného dotčeného obsahu a, jsou-li k dispozici, také informace o času zveřejnění obsahu, včetně určeného časového pásma, vysvětlení svého podezření a informací nezbytných k lokalizaci a identifikaci daného příjemce služby. Toto nařízení neposkytuje právní základ pro profilování příjemců služeb za účelem případného zjišťování trestných činů poskytovateli hostingových služeb. Poskytovatelé hostingových služeb by při informování donucovacích orgánů měli dodržovat také jiná použitelná pravidla unijního či vnitrostátního práva v oblasti ochrany práv a svobod jednotlivců.
(57) | To avoid disproportionate burdens, the additional obligations imposed under this Regulation on providers of online platforms, including platforms allowing consumers to conclude distance contracts with traders, should not apply to providers that qualify as micro or small enterprises as defined in Recommendation 2003/361/EC. For the same reason, those additional obligations should also not apply to providers of online platforms that previously qualified as micro or small enterprises during a period of 12 months after they lose that status. Such providers should not be excluded from the obligation to provide information on the average monthly active recipients of the service at the request of the Digital Services Coordinator of establishment or the Commission. However, considering that very large online platforms or very large online search engines have a larger reach and a greater impact in influencing how recipients of the service obtain information and communicate online, such providers should not benefit from that exclusion, irrespective of whether they qualify or recently qualified as micro or small enterprises. The consolidation rules laid down in Recommendation 2003/361/EC help ensure that any circumvention of those additional obligations is prevented. Nothing in this Regulation precludes providers of online platforms that are covered by that exclusion from setting up, on a voluntary basis, a system that complies with one or more of those obligations.(57) | S cieľom zabrániť neprimeranej záťaži by sa dodatočné povinnosti uložené podľa tohto nariadenia poskytovateľom online platforiem vrátane platforiem, ktoré spotrebiteľom umožňujú uzatvárať zmluvy na diaľku s obchodníkmi, nemali vzťahovať na poskytovateľov, ktorí sa považujú za mikropodniky alebo malé podniky podľa vymedzenia v odporúčaní 2003/361/ES. Z rovnakého dôvodu by sa tieto dodatočné povinnosti nemali vzťahovať ani na poskytovateľov online platforiem, ktorí boli predtým považovaní za mikropodniky alebo malé podniky počas obdobia 12 mesiacov po tom, ako stratili uvedený štatút. Takíto poskytovatelia by nemali byť oslobodení od povinnosti poskytovať informácie o priemernom mesačnom počte aktívnych príjemcov služby na žiadosť koordinátora digitálnych služieb v mieste svojho sídla alebo Komisie. Vzhľadom na to, že veľmi veľké online platformy alebo veľmi veľké internetové vyhľadávače majú väčší dosah a väčší vplyv na to, ako príjemcovia služby získavajú informácie a komunikujú online, by však takíto poskytovatelia nemali mať prospech z uvedeného oslobodenia, a to bez ohľadu na to, či sa považujú alebo nedávno považovali za mikropodniky alebo malé podniky. K tomu, aby sa tieto dodatočné povinnosti neobchádzali, prispievajú pravidlá konsolidácie stanovené v odporúčaní 2003/361/ES. Nič v tomto nariadení nebráni poskytovateľom online platforiem, na ktoré sa vzťahuje uvedené oslobodenie, aby zriadili dobrovoľný systém, ktorý je v súlade s jednou alebo viacerými z týchto povinností.(57) | Aby se zamezilo neúměrné zátěži, neměly by se dodatečné povinnosti uložené podle tohoto nařízení poskytovatelům online platforem, včetně platforem umožňujících spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku, vztahovat na poskytovatele, kteří splňují kritéria pro označení jako mikropodniky nebo malé podniky podle doporučení 2003/361/ES. Ze stejného důvodu by se tyto dodatečné povinnosti neměly vztahovat ani na poskytovatele online platforem, kteří v minulosti splnili kritéria pro označení jako mikropodniky nebo malé podniky, po dobu dvanácti měsíců poté, co toto postavení ztratili. Tito poskytovatelé by neměli být vyloučeni z povinnosti poskytovat informace o průměrném měsíčním počtu aktivních příjemců služby na žádost koordinátora digitálních služeb v zemi usazení nebo na žádost Komise. Velmi velké online platformy nebo velmi velké internetové vyhledávače mají větší dosah a větší dopad na ovlivňování toho, jak příjemci služby získávají informace a komunikují online, a jejich provozovatelé by proto výhodu uvedeného vyloučení z této povinnosti mít neměli, bez ohledu na to, zda splňují nebo v nedávné době splňovali kritéria pro označení jako mikropodniky nebo malé podniky. Pravidla konsolidace stanovená v doporučení 2003/361/ES pomohou zajistit, aby nedocházelo k obcházení těchto dodatečných povinností. Nic v tomto nařízení nebrání poskytovatelům online platforem, na něž se uvedené vyloučení vztahuje, aby dobrovolně zřídili systém, který splňuje jednu nebo více z těchto povinností.
(58) | Recipients of the service should be able to easily and effectively contest certain decisions of providers of online platforms concerning the illegality of content or its incompatibility with the terms and conditions that negatively affect them. Therefore, providers of online platforms should be required to provide for internal complaint-handling systems, which meet certain conditions that aim to ensure that the systems are easily accessible and lead to swift, non-discriminatory, non-arbitrary and fair outcomes, and are subject to human review where automated means are used. Such systems should enable all recipients of the service to lodge a complaint and should not set formal requirements, such as referral to specific, relevant legal provisions or elaborate legal explanations. Recipients of the service who submitted a notice through the notice and action mechanism provided for in this Regulation or through the notification mechanism for content that violate the terms and conditions of the provider of online platforms should be entitled to use the complaint mechanism to contest the decision of the provider of online platforms on their notices, including when they consider that the action taken by that provider was not adequate. The possibility to lodge a complaint for the reversal of the contested decisions should be available for at least six months, to be calculated from the moment at which the provider of online platforms informed the recipient of the service of the decision.(58) | Príjemcovia služieb by mali mať možnosť jednoducho a účinne napadnúť určité rozhodnutia poskytovateľov online platforiem, ktoré sa týkajú nezákonnosti obsahu alebo jeho nezlučiteľnosti s obchodnými podmienkami a ktoré ich negatívne ovplyvňujú. Od poskytovateľov online platforiem by sa preto malo vyžadovať, aby zabezpečili vnútorné systémy vybavovania sťažností, ktoré spĺňajú určité podmienky, ktoré sú zamerané na zaistenie toho, aby systémy boli ľahko dostupné a prinášali rýchle, nediskriminačné, nesvojvoľné a spravodlivé výsledky a aby podliehali ľudskej kontrole, keď sa použijú automatizované prostriedky. Takéto systémy by mali umožniť všetkým príjemcom služby podať sťažnosť a nemali by stanovovať formálne požiadavky, ako napríklad odkazovanie na konkrétne relevantné právne ustanovenia alebo vypracúvanie právnych vysvetlení. Príjemcovia služby, ktorí predložili oznámenie prostredníctvom mechanizmu oznamovania a prijímania opatrení stanoveného v tomto nariadení alebo prostredníctvom mechanizmu oznamovania obsahu, ktorý porušuje obchodné podmienky poskytovateľa online platforiem, by na napadnutie rozhodnutia poskytovateľa online platforiem o svojich rozhodnutiach mali byť oprávnení využiť mechanizmus podávania sťažností, a to aj vtedy, keď sa domnievajú, že opatrenie poskytovateľa nebolo primerané. Možnosť podať sťažnosť, ktorej cieľom je zrušenie napadnutých rozhodnutí, by mala byť k dispozícii najmenej šesť mesiacov, pričom lehota by sa počítala od okamihu, keď poskytovateľ online platforiem informoval príjemcu služby o rozhodnutí.(58) | Příjemci služby by měli mít možnost snadno a účinně napadnout určitá rozhodnutí poskytovatelů online platforem, která se týkají nezákonnosti obsahu nebo jeho neslučitelnosti se smluvními podmínkami a která na ně mají nepříznivý dopad. Poskytovatelé on-line platforem by proto měli mít povinnost zajistit interní systémy vyřizování stížností, které splňují určité podmínky, jejichž cílem je zajistit, aby tyto systémy byly snadno přístupné a vedly k rychlým a spravedlivým výsledkům, které nebudou svévolně diskriminační, a aby v případě použití automatizovaných postupů podléhaly lidskému přezkumu. Tyto systémy by měly umožnit všem příjemcům služby podat stížnost a neměly by stanovovat formální požadavky, jako jsou odkaz na konkrétní relevantní právní ustanovení nebo podrobná právní vysvětlení. Příjemci služby, kteří podali oznámení prostřednictvím mechanismu pro oznamování a přijímání opatření stanoveného v tomto nařízení nebo prostřednictvím mechanismu pro oznamování obsahu, který porušuje smluvní podmínky poskytovatele online platforem, by měli být oprávněni využít mechanismus pro podávání a vyřizování stížností k napadení rozhodnutí poskytovatele online platforem ohledně jejich oznámení, a to i pokud se domnívají, že opatření přijatá uvedeným poskytovatelem nebyla přiměřená. Možnost podat stížnost za účelem zrušení napadených rozhodnutí by měla být k dispozici nejméně po dobu šesti měsíců od okamžiku, kdy je poskytovatel online platforem příjemcem služby o rozhodnutí informován.
(59) | In addition, provision should be made for the possibility of engaging, in good faith, in the out-of-court dispute settlement of such disputes, including those that could not be resolved in a satisfactory manner through the internal complaint-handling systems, by certified bodies that have the requisite independence, means and expertise to carry out their activities in a fair, swift and cost-effective manner. The independence of the out-of-court dispute settlement bodies should be ensured also at the level of the natural persons in charge of resolving disputes, including through rules on conflict of interest. The fees charged by the out-of-court dispute settlement bodies should be reasonable, accessible, attractive, inexpensive for consumers and proportionate, and assessed on a case-by-case basis. Where an out-of-court dispute settlement body is certified by the competent Digital Services Coordinator, that certification should be valid in all Member States. Providers of online platforms should be able to refuse to engage in out-of-court dispute settlement procedures under this Regulation when the same dispute, in particular as regards the information concerned and the grounds for taking the contested decision, the effects of the decision and the grounds raised for contesting the decision, has already been resolved by or is already subject to an ongoing procedure before the competent court or before another competent out-of-court dispute settlement body. Recipients of the service should be able to choose between the internal complaint mechanism, an out-of-court dispute settlement and the possibility to initiate, at any stage, judicial proceedings. Since the outcome of the out-of-court dispute settlement procedure is not binding, the parties should not be prevented from initiating judicial proceedings in relation to the same dispute. The possibilities to contest decisions of providers of online platforms thus created should leave unaffected in all respects the possibility to seek judicial redress in accordance with the laws of the Member State concerned, and therefore should not affect the exercise of the right to an effective judicial remedy under Article 47 of the Charter. The provisions in this Regulation on out-of-court dispute settlement should not require Member States to establish such out-of-court settlement bodies.(59) | Okrem toho by sa mala stanoviť možnosť, aby sa v dobrej viere zapojili do mimosúdneho riešenia takýchto sporov certifikované orgány, ktoré majú potrebnú nezávislosť, prostriedky a odborné znalosti na vykonávanie svojich činností spravodlivým, rýchlym a nákladovo efektívnym spôsobom, a to vrátane tých sporov, ktoré nebolo možné uspokojivo vyriešiť s použitím vnútorných systémov vybavovania sťažností. Nezávislosť orgánov na urovnávanie mimosúdneho riešenia sporov by sa mala zabezpečiť aj na úrovni fyzických osôb zodpovedných za riešenie sporov, a to aj prostredníctvom pravidiel týkajúcich sa konfliktu záujmov. Poplatky účtované orgánmi na urovnávanie mimosúdneho riešenia sporov by mali byť náležité, dostupné, atraktívne, nenákladné pre spotrebiteľov a primerané a mali by sa posudzovať individuálne. Ak je orgán mimosúdneho riešenia sporov certifikovaný príslušným koordinátorom digitálnych služieb, táto certifikácia by mala byť platná vo všetkých členských štátoch. Poskytovatelia online platforiem by mali mať možnosť odmietnuť zapojiť sa do postupov mimosúdneho riešenia sporov podľa tohto nariadenia, ak ten istý spor – najmä pokiaľ ide o dotknuté informácie a dôvody prijatia napadnutého rozhodnutia, účinky rozhodnutia a dôvody na napadnutie rozhodnutia – už bol vyriešený príslušným súdom alebo iným príslušným orgánom mimosúdneho riešenia sporov alebo je už predmetom prebiehajúceho konania pred príslušným súdom alebo iným príslušným orgánom mimosúdneho riešenia sporov. Príjemcovia služby by mali mať možnosť vybrať si medzi vnútorným mechanizmom podávania sťažností, mimosúdnym riešením sporov a možnosťou začať – v ktorejkoľvek fáze – súdne konanie. Keďže výsledok postupu mimosúdneho riešenia sporov nie je záväzný, stranám by sa nemalo brániť začať súdne konanie v tej istej veci. Takto poskytnuté prostriedky na napadnutie rozhodnutí poskytovateľov online platforiem by mali byť bez akéhokoľvek vplyvu na možnosť domáhať sa súdnej nápravy v súlade s právnymi predpismi dotknutého členského štátu, a teda by nemali mať vplyv na uplatnenie práva na účinný súdny prostriedok nápravy v zmysle článku 47 charty. Ustanovenia tohto nariadenia o mimosúdnom riešení sporov by nemali vyžadovať, aby členské štáty zriadili takéto orgány mimosúdneho riešenia sporov.(59) | Mimoto by měla být stanovena ustanovení umožňující mimosoudní řešení takových sporů v dobré víře, a to včetně sporů, jež nelze uspokojivě vyřešit prostřednictvím interních systémů pro vyřizování stížností, certifikovanými subjekty, které mají potřebnou nezávislost, prostředky a odborné znalosti, aby mohly svou činnost vykonávat spravedlivým, rychlým a nákladově efektivním způsobem. Nezávislost subjektů pro mimosoudní řešení sporů by měla být zajištěna rovněž na úrovni fyzických osob odpovědných za řešení sporů, a to i prostřednictvím pravidel pro vyloučení střetu zájmů. Poplatky účtované subjekty pro mimosoudní řešení sporů by měly být opodstatněné, činit řešení sporu pro spotřebitele dostupné, atraktivní, nenákladné a přiměřené a měly by být posuzovány individuálně. Je-li subjekt pro mimosoudní řešení sporů certifikován příslušným koordinátorem digitálních služeb, měla by být tato certifikace platná ve všech členských státech. Poskytovatelé online platforem by měli mít možnost odmítnout uplatnění postupů mimosoudního řešení sporů podle tohoto nařízení, pokud tentýž spor, zejména pokud jde o dotčené informace a důvody pro přijetí napadeného rozhodnutí, účinky rozhodnutí a důvody pro napadení rozhodnutí, již vyřešil příslušný soud nebo jiný příslušný subjekt pro mimosoudní řešení sporů nebo pokud tentýž spor je již předmětem probíhajícího řízení u příslušného soudu nebo u jiného příslušného subjektu pro mimosoudní řešení sporů. Příjemci služby by měli mít možnost volby mezi interním mechanismem pro vyřizování stížností, mimosoudním řešením sporů a možností zahájit v kterékoli fázi soudní řízení. Vzhledem k tomu, že výsledek postupu mimosoudního řešení sporů není závazný, nemělo by stranám být bráněno v tom, aby v souvislosti s týmž sporem zahájily soudní řízení. Možností napadnout rozhodnutí poskytovatelů online platforem by neměla být žádným způsobem dotčena možnost domáhat se soudní nápravy v souladu s právními předpisy dotčeného členského státu, a tedy by nemělo být dotčeno uplatnění práva na účinnou právní ochranu podle článku 47 Listiny. Ustanovení tohoto nařízení, jež se týkají mimosoudního řešení sporů, by neměla požadovat, aby členské státy takové subjekty pro mimosoudní řešení sporů zřídily.
(60) | For contractual consumer-to-business disputes regarding the purchase of goods or services, Directive 2013/11/EU ensures that Union consumers and businesses in the Union have access to quality-certified alternative dispute resolution entities. In this regard, it should be clarified that the rules of this Regulation on out-of-court dispute settlement are without prejudice to that Directive, including the right of consumers under that Directive to withdraw from the procedure at any stage if they are dissatisfied with the performance or the operation of the procedure.(60) | V prípade zmluvných sporov medzi spotrebiteľmi a podnikmi týkajúcich sa nákupu tovaru alebo služieb sa prístup spotrebiteľov a podnikov v Únii k subjektom alternatívneho riešenia sporov s certifikátom kvality zabezpečuje smernicou 2013/11/EÚ. V tejto súvislosti by sa malo objasniť, že pravidlami tohto nariadenia týkajúcimi sa mimosúdneho riešenia sporov uvedená smernica nie je dotknutá a nie je nimi dotknuté ani právo spotrebiteľov podľa uvedenej smernice na ukončenie svojej účasti na postupe v ktoromkoľvek štádiu, ak nie sú spokojní so spôsobom fungovania alebo priebehom postupu.(60) | U smluvních sporů mezi spotřebiteli a podniky týkajících se pořízení zboží nebo služeb směrnice 2013/11/EU zajišťuje, aby spotřebitelé a podniky v Unii měli přístup k subjektům alternativního řešení sporů s osvědčením kvality. V této souvislosti by mělo být vyjasněno, že pravidly tohoto nařízení týkajícími se mimosoudního řešení sporů není zmíněná směrnice dotčena, včetně práva spotřebitelů podle směrnice ukončit svou účast v postupu v kterékoli jeho fázi, pokud jsou nespokojeni s jeho prováděním nebo průběhem.
(61) | Action against illegal content can be taken more quickly and reliably where providers of online platforms take the necessary measures to ensure that notices submitted by trusted flaggers, acting within their designated area of expertise, through the notice and action mechanisms required by this Regulation are treated with priority, without prejudice to the requirement to process and decide upon all notices submitted under those mechanisms in a timely, diligent and non-arbitrary manner. Such trusted flagger status should be awarded by the Digital Services Coordinator of the Member State in which the applicant is established and should be recognised by all providers of online platforms within the scope of this Regulation. Such trusted flagger status should only be awarded to entities, and not individuals, that have demonstrated, among other things, that they have particular expertise and competence in tackling illegal content and that they work in a diligent, accurate and objective manner. Such entities can be public in nature, such as, for terrorist content, internet referral units of national law enforcement authorities or of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (‘Europol’) or they can be non-governmental organisations and private or semi-public bodies such as the organisations part of the INHOPE network of hotlines for reporting child sexual abuse material and organisations committed to notifying illegal racist and xenophobic expressions online. To avoid diminishing the added value of such mechanism, the overall number of trusted flaggers awarded in accordance with this Regulation should be limited. In particular, industry associations representing their members' interests are encouraged to apply for the status of trusted flaggers, without prejudice to the right of private entities or individuals to enter into bilateral agreements with the providers of online platforms.(61) | Opatrenia proti nezákonnému obsahu možno prijať rýchlejšie a spoľahlivejšie, ak poskytovatelia online platforiem prijmú potrebné opatrenia na to, aby sa oznámenia predložené dôveryhodnými nahlasovateľmi konajúcimi v rámci svojej určenej odbornosti prostredníctvom mechanizmov oznamovania a prijímania opatrení, ktoré sa vyžadujú v tomto nariadení, riešili prednostne bez toho, aby bola dotknutá požiadavka spracúvať všetky oznámenia predložené v rámci týchto mechanizmov a prijímať rozhodnutia k týmto oznámeniam včas, dôsledne a nesvojvoľne. Takýto štatút dôveryhodného nahlasovateľa by mal priznávať koordinátor digitálnych služieb členského štátu, v ktorom je žiadateľ usadený, a mali by ho uznať všetci poskytovatelia online platforiem v pôsobnosti tohto nariadenia. Štatút dôveryhodných nahlasovateľov by sa nemal priznávať jednotlivcom, ale len subjektom, ktoré okrem iného preukázali, že majú osobitné odborné znalosti a schopnosti v boji proti nezákonnému obsahu a že pracujú dôsledne, správne a objektívne. Takéto subjekty môžu byť svojou povahou verejné, ako sú v prípade teroristického obsahu jednotky pre nahlasovanie internetového obsahu vnútroštátnych orgánov presadzovania práva alebo Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (ďalej len „Europol“), alebo môžu byť mimovládnymi organizáciami a súkromnými alebo poloverejnými orgánmi, ako sú organizácie, ktoré sú súčasťou siete horúcich liniek INHOPE na nahlasovanie materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí, a organizácie, ktoré sa zaviazali oznamovať nezákonné rasistické a xenofóbne prejavy online. S cieľom zabrániť zníženiu pridanej hodnoty takéhoto mechanizmu by sa mal celkový počet dôveryhodných nahlasovateľov podľa tohto nariadenia obmedziť. Odvetvovým združeniam zastupujúcim záujmy svojich členov sa odporúča, aby požiadali o štatút dôveryhodného nahlasovateľa bez toho, aby bolo dotknuté právo súkromných subjektov alebo jednotlivcov uzavierať dvojstranné dohody s poskytovateľmi online platforiem.(61) | Proti nezákonnému obsahu lze zakročit rychleji a spolehlivěji v případě, že poskytovatelé online platforem přijmou potřebná opatření, která zajišťují, aby byla oznámení podaná důvěryhodnými oznamovateli, působícími ve své stanovené oblasti odbornosti, prostřednictvím mechanismů oznamování a přijímání opatření vyžadovaných tímto nařízením vyřízena přednostně, aniž by byl dotčen požadavek vyřídit všechna oznámení podaná v rámci těchto mechanismů a rozhodnout o nich včas, s náležitou péčí, a nikoli svévolně. Tento status důvěryhodného oznamovatele by měl udělovat koordinátor digitálních služeb členského státu, v němž je žadatel usazen, a měl by být uznán všemi poskytovateli online platforem spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení. Status důvěryhodného oznamovatele by měl být přiznán pouze subjektům, které nejsou fyzickými osobami, které mimo jiné prokázaly, že mají zvláštní odborné znalosti a způsobilost v oblasti boje proti nezákonnému obsahu a že vykonávají svou činnost s náležitou péčí, správně a objektivně. Tyto subjekty mohou mít veřejnoprávní povahu, jako jsou v případě teroristického obsahu například jednotky vnitrostátních donucovacích orgánů nebo Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (dále jen „Europol“) pro oznamování internetového obsahu, nebo může jít o nevládní organizace a soukromé nebo poloveřejné subjekty, například organizace, které jsou součástí sítě internetových horkých linek INHOPE pro oznamování dětské pornografie, a organizace angažující se v oznamování nezákonných rasistických a xenofobních projevů na internetu. Aby se zamezilo snížení přidané hodnoty takového mechanismu, měl by být celkový počet důvěryhodných oznamovatelů ustanovených v souladu s tímto nařízením omezen. Aniž je dotčeno právo soukromých subjektů nebo fyzických osob uzavírat s poskytovateli online platforem dvoustranné dohody, vyzývají se zejména průmyslová sdružení zastupující zájmy svých členů, aby požádala o status důvěryhodných oznamovatelů.
(62) | Trusted flaggers should publish easily comprehensible and detailed reports on notices submitted in accordance with this Regulation. Those reports should indicate information such as the number of notices categorised by the provider of hosting services, the type of content, and the action taken by the provider. Given that trusted flaggers have demonstrated expertise and competence, the processing of notices submitted by trusted flaggers can be expected to be less burdensome and therefore faster compared to notices submitted by other recipients of the service. However, the average time taken to process may still vary depending on factors including the type of illegal content, the quality of notices, and the actual technical procedures put in place for the submission of such notices. | For example, while the Code of conduct on countering illegal hate speech online of 2016 sets a benchmark for the participating companies with respect to the time needed to process valid notifications for removal of illegal hate speech, other types of illegal content may take considerably different timelines for processing, depending on the specific facts and circumstances and types of illegal content at stake. In order to avoid abuses of the trusted flagger status, it should be possible to suspend such status when a Digital Services Coordinator of establishment opened an investigation based on legitimate reasons. The rules of this Regulation on trusted flaggers should not be understood to prevent providers of online platforms from giving similar treatment to notices submitted by entities or individuals that have not been awarded trusted flagger status under this Regulation, from otherwise cooperating with other entities, in accordance with the applicable law, including this Regulation and Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council (29). The rules of this Regulation should not prevent the providers of online platforms from making use of such trusted flagger or similar mechanisms to take quick and reliable action against content that is incompatible with their terms and conditions, in particular against content that is harmful for vulnerable recipients of the service, such as minors.(62) | Dôveryhodní nahlasovatelia by mali zverejňovať podrobné zrozumiteľné správy o oznámeniach predložených podľa článku 14. V uvedených správach by sa mali uvádzať informácie, ako je počet oznámení zaradených do kategórií podľa poskytovateľa hostingových služieb, druhu obsahu a podľa opatrenia, ktoré poskytovateľ prijal. Vzhľadom na to, že dôveryhodní nahlasovatelia preukázali odborné znalosti a spôsobilosť, možno predpokladať, že spracovanie oznámení od dôveryhodných nahlasovateľov bude menej náročné, a teda rýchlejšie v porovnaní s oznámeniami od iných príjemcov služby. Priemerný čas potrebný na spracovanie sa však môže stále líšiť v závislosti od faktorov vrátane druhu nezákonného obsahu, kvality oznámení a skutočných technických postupov zavedených na ich predkladanie. | Napríklad, hoci sa v kódexe správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom online z roku 2016 stanovuje pre zúčastnené spoločnosti referenčná hodnota pre čas potrebný na spracovanie právoplatných oznámení na odstránenie nezákonných nenávistných prejavov, iné druhy nezákonného obsahu môžu mať značne odlišné lehoty na spracovanie v závislosti od konkrétnych skutočností a okolností a druhov nezákonného obsahu. Na zamedzenie zneužívania štatútu dôveryhodného nahlasovateľa by malo byť možné takýto štatút pozastaviť, keď koordinátor digitálnych služieb začne na základe legitímnych dôvodov vyšetrovanie. Pravidlá tohto nariadenia o dôveryhodných nahlasovateľoch by sa nemali chápať tak, že bránia poskytovateľom online platforiem v tom, aby podobným spôsobom zaobchádzali s oznámeniami predloženými subjektmi alebo jednotlivcami, ktorým štatút dôveryhodného nahlasovateľa podľa tohto nariadenia nebol udelený, a v ďalších spôsoboch spolupráce s inými subjektmi v súlade s uplatniteľným právom vrátane tohto nariadenia a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 (29). Pravidlá tohto nariadenia by nemali poskytovateľom online platforiem brániť v tom, aby takýto systém dôveryhodných nahlasovateľov alebo podobné mechanizmy využívali na prijatie rýchlych a spoľahlivých opatrení proti obsahu, ktorý je nezlučiteľný s ich obchodnými podmienkami, najmä pokiaľ ide o obsah, ktorý je škodlivý pre zraniteľných príjemcov služby, ako sú maloletí.(62) | Důvěryhodní oznamovatelé by měli zveřejňovat srozumitelné a podrobné zprávy o oznámeních podaných v souladu s tímto nařízením. V těchto zprávách by měly být uvedeny informace, jako jsou počet oznámení zařazených do kategorií poskytovatelem hostingových služeb, druh obsahu a opatření přijatá poskytovatelem. Vzhledem k tomu, že důvěryhodní oznamovatelé prokázali odborné znalosti a způsobilost, lze očekávat, že zpracování oznámení jimi podaných bude méně zatěžující, a tudíž rychlejší ve srovnání s oznámeními, jež podali jiní příjemci služby. Průměrná doba zpracování se však může lišit v závislosti na faktorech, jako jsou druh nezákonného obsahu, kvalita oznámení a samotné technické postupy pro podávání těchto oznámení. | Například zatímco kodex chování pro boj proti nezákonným nenávistným projevům online z roku 2016 stanoví referenční hodnotu pro zúčastněné společnosti, pokud jde o dobu potřebnou ke zpracování platných oznámení pro odstranění nezákonných nenávistných projevů, jiné druhy nezákonného obsahu mohou mít značně odlišné lhůty pro zpracování v závislosti na konkrétních skutečnostech a okolnostech a druzích nezákonného obsahu. Aby se zabránilo zneužívání statusu důvěryhodného oznamovatele, mělo by být možné tento status pozastavit, pokud koordinátor digitálních služeb v zemi usazení zahájil na základě oprávněných důvodů vyšetřování. Pravidla tohoto nařízení týkající se důvěryhodných oznamovatelů by se neměla chápat v tom smyslu, že brání poskytovatelům online platforem v zajištění podobného zacházení s oznámeními podanými subjekty či fyzickými osobami, jimž nebyl přiznán status důvěryhodného oznamovatele podle tohoto nařízení, a v jiné spolupráci s ostatními subjekty v souladu s rozhodným právem, včetně tohoto nařízení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 (29). Pravidla tohoto nařízení by neměla poskytovatelům online platforem bránit v tom, aby tohoto důvěryhodného oznamovatele nebo podobné mechanismy využívali k přijetí rychlých a spolehlivých opatření proti obsahu, který je neslučitelný s jejich smluvními podmínkami, zejména proti obsahu, který poškozuje zranitelné příjemce služby, jako jsou nezletilí.
(63) | The misuse of online platforms by frequently providing manifestly illegal content or by frequently submitting manifestly unfounded notices or complaints under the mechanisms and systems, respectively, established under this Regulation undermines trust and harms the rights and legitimate interests of the parties concerned. Therefore, there is a need to put in place appropriate, proportionate and effective safeguards against such misuse, that need to respect the rights and legitimate interests of all parties involved, including the applicable fundamental rights and freedoms as enshrined in the Charter, in particular the freedom of expression. Information should be considered to be manifestly illegal content and notices or complaints should be considered manifestly unfounded where it is evident to a layperson, without any substantive analysis, that the content is illegal or, respectively, that the notices or complaints are unfounded.(63) | Zneužívanie online platforiem tým, že sa často poskytuje zjavne nezákonný obsah alebo že sa v rámci mechanizmov a systémov zriadených podľa tohto nariadenia často predkladajú zjavne neopodstatnené oznámenia alebo sťažnosti, narúša dôveru a poškodzuje práva a oprávnené záujmy dotknutých strán. Preto treba proti takémuto zneužívaniu zaviesť vhodné primerané a účinné záruky, ktoré musia rešpektovať práva a oprávnené záujmy všetkých zúčastnených strán vrátane uplatniteľných základných práv a slobôd zakotvených v charte, najmä slobody prejavu. Informácie by sa mali považovať za zjavne nezákonný obsah a oznámenia alebo sťažnosti by sa mali považovať za zjavne neopodstatnené, ak je aj neodborníkovi, a to aj bez vecnej analýzy, zrejmé, že obsah je nezákonný, prípadne že oznámenia alebo sťažnosti sú neopodstatnené.(63) | Zneužívání online platforem častým poskytováním zjevně nezákonného obsahu nebo častým podáváním zjevně nepodložených oznámení či stížností v rámci mechanismů a systémů zřízených podle tohoto nařízení narušuje důvěru a poškozuje práva a oprávněné zájmy dotčených stran. Je proto třeba zavést vhodné, přiměřené a účinné záruky proti tomuto zneužívání, které musí respektovat práva a oprávněné zájmy všech zúčastněných stran, včetně platných základních práv a svobod zakotvených v Listině, zejména svobody projevu. Mělo by se mít za to, že informace představující zjevně nezákonný obsah, a oznámení či stížnosti by měly být brány jako zjevně nepodložené, je-li i neodborníkovi bez věcné analýzy zřejmé, že obsah je nezákonný nebo že jsou oznámení nebo stížnosti nepodložené.
(64) | Under certain conditions, providers of online platforms should temporarily suspend their relevant activities in respect of the person engaged in abusive behaviour. This is without prejudice to the freedom by providers of online platforms to determine their terms and conditions and establish stricter measures in the case of manifestly illegal content related to serious crimes, such as child sexual abuse material. For reasons of transparency, this possibility should be set out, clearly and in sufficient detail, in the terms and conditions of the online platforms. Redress should always be open to the decisions taken in this regard by providers of online platforms and they should be subject to oversight by the competent Digital Services Coordinator. Providers of online platforms should send a prior warning before deciding on the suspension, which should include the reasons for the possible suspension and the means of redress against the decision of the providers of the online platform. When deciding on the suspension, providers of online platforms should send the statement of reasons in accordance with the rules set out in this Regulation. The rules of this Regulation on misuse should not prevent providers of online platforms from taking other measures to address the provision of illegal content by recipients of their service or other misuse of their services, including through the violation of their terms and conditions, in accordance with the applicable Union and national law. Those rules are without prejudice to any possibility to hold the persons engaged in misuse liable, including for damages, provided for in Union or national law.(64) | Za určitých podmienok by poskytovatelia online platformy v súvislosti s osobou, ktorá sa zapája do zneužívania, mali dočasne pozastaviť svoje príslušné činnosti. Tým nie je dotknutá sloboda poskytovateľov online platforiem určovať si obchodné podmienky a v prípade zjavne nezákonného obsahu súvisiaceho so závažnými trestnými činmi, ako je detská pornografia, stanoviť prísnejšie opatrenia. Z dôvodu transparentnosti by sa táto možnosť mala jasne a dostatočne podrobne stanoviť v obchodných podmienkach online platforiem. Náprava by mala byť vždy otvorená rozhodnutiam, ktoré poskytovatelia online platformy v tejto súvislosti prijmú, a mala by podliehať dohľadu príslušného koordinátora digitálnych služieb. Poskytovatelia online platforiem by mali pred rozhodnutím o pozastavení zaslať predchádzajúce upozornenie, ktoré by malo obsahovať dôvody možného pozastavenia a prostriedky nápravy proti rozhodnutiu poskytovateľov online platformy. Pri rozhodovaní o pozastavení by poskytovatelia online platforiem mali zaslať odôvodnenie podľa pravidiel stanovených v tomto nariadení. Pravidlá tohto nariadenia o zneužívaní by poskytovateľom online platforiem nemali brániť prijímať na riešenie poskytovania nezákonného obsahu príjemcami ich služby alebo iného zneužívania ich služieb iné opatrenia, a to ani porušením vlastných obchodných podmienok, v súlade s uplatniteľným právom Únie a vnútroštátnym právom. Uvedenými pravidlami nie sú dotknuté možnosti vyvodiť voči osobám, ktoré sa dopustili zneužitia, zodpovednosť podľa ustanovení práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a to aj zodpovednosť za náhradu škody.(64) | Za určitých podmínek by měli poskytovatelé online platforem dočasně pozastavit své relevantní činnosti ve vztahu k osobě, která se dopouští zneužívání. Tímto není dotčena možnost poskytovatelů online platforem svobodně určovat své smluvní podmínky a v případě zjevně nezákonného obsahu souvisejícího se závažnými trestnými činy, jako je dětská pornografie, zavést přísnější opatření. Z důvodu transparentnosti by tato možnost měla být v smluvních podmínkách online platforem stanovena jednoznačně a dostatečně podrobně. S ohledem na rozhodnutí, která v této souvislosti poskytovatelé online platforem přijmou, by měly vždy existovat prostředky nápravy a tato rozhodnutí by měla podléhat dohledu příslušného koordinátora digitálních služeb. Poskytovatelé online platforem by měli před rozhodnutím o pozastavení zaslat předběžné upozornění, které by mělo obsahovat důvody možného pozastavení a prostředky nápravy proti jejich rozhodnutí. Při rozhodování o pozastavení by poskytovatelé online platforem měli zaslat odůvodnění v souladu s pravidly stanovenými v tomto nařízení. Pravidla tohoto nařízení týkající se zneužívání by jim neměla bránit v přijímání jiných opatření, která řeší poskytování nezákonného obsahu příjemci jejich služby či jiné zneužívání jejich služeb, mimo jiné i porušením jejich smluvních podmínek, v souladu s použitelným unijním a vnitrostátním právem. Těmito pravidly není dotčena možnost pokládat osoby dopouštějící se zneužívání za odpovědné, a to i za škody, jak je stanoveno v právu Unie či ve vnitrostátním právu.
(65) | In view of the particular responsibilities and obligations of providers of online platforms, they should be made subject to transparency reporting obligations, which apply in addition to the transparency reporting obligations applicable to all providers of intermediary services under this Regulation. For the purposes of determining whether online platforms and online search engines may be very large online platforms or very large online search engines, respectively, that are subject to certain additional obligations under this Regulation, the transparency reporting obligations for online platforms and online search engines should include certain obligations relating to the publication and communication of information on the average monthly active recipients of the service in the Union.(65) | Vzhľadom na osobitnú zodpovednosť a povinnosti poskytovateľov online platforiem by sa na ne mali vzťahovať povinnosti podávať správy o transparentnosti, ktoré sa uplatňujú popri požiadavkách na podávanie správ o transparentnosti vzťahujúcich sa na všetkých poskytovateľov sprostredkovateľských služieb podľa tohto nariadenia. Na určenie toho, či online platformy a internetové vyhľadávače môžu byť veľmi veľkými online platformami alebo veľmi veľkými internetovými vyhľadávačmi, na ktoré sa vzťahujú určité dodatočné povinnosti podľa tohto nariadenia, by povinnosti poskytovateľov online platforiem a internetových vyhľadávačov podávať správy o transparentnosti mali zahŕňať určité povinnosti týkajúce sa zverejňovania a oznamovania informácií o priemernom mesačnom počte aktívnych príjemcov ich služieb v Únii.(65) | Vzhledem ke zvláštní odpovědnosti a povinnostem by poskytovatelé online platforem měli podléhat povinnostem týkajícím se informování v souvislosti s transparentností, jež platí vedle povinností podávat zprávy o transparentnosti, které se podle tohoto nařízení vztahují na všechny poskytovatele zprostředkovatelských služeb. Za účelem určení, zda online platformy a internetové vyhledávače mohou být velmi velkými online platformami nebo velmi velkými internetovými vyhledávači, které podle tohoto nařízení podléhají určitým dodatečným povinnostem, by informační povinnosti online platforem a internetových vyhledávačů v souvislosti s transparentností měly zahrnovat určité povinnosti v souvislosti se zveřejňováním a sdělováním informací o průměrném měsíčním počtu aktivních příjemců služby v Unii.
(66) | In order to ensure transparency and to enable scrutiny over the content moderation decisions of the providers of online platforms and monitoring the spread of illegal content online, the Commission should maintain and publish a database which contains the decisions and statements of reasons of the providers of online platforms when they remove or otherwise restrict availability of and access to information. In order to keep the database continuously updated, the providers of online platforms should submit, in a standard format, the decisions and statement of reasons without undue delay after taking a decision, to allow for real-time updates where technically possible and proportionate to the means of the online platform in question. The structured database should allow access to, and queries for, the relevant information, in particular as regards the type of alleged illegal content at stake.(66) | S cieľom zabezpečiť transparentnosť a umožniť kontrolu rozhodnutí poskytovateľov online platforiem o moderovaní obsahu online platforiem a monitorovanie šírenia nezákonného obsahu na internete by Komisia mala viesť a zverejňovať databázu rozhodnutí a odôvodnení poskytovateľov online platforiem, keď odstraňujú alebo inak obmedzujú dostupnosť informácií a prístup k nim. S cieľom priebežne aktualizovať databázu by poskytovatelia online platforiem mali predkladať rozhodnutia a odôvodnenia v štandardnom formáte bez zbytočného odkladu po prijatí rozhodnutia, aby sa umožnili aktualizácie v reálnom čase, ak je to vzhľadom na prostriedky príslušnej online platformy technicky možné a primerané. Štruktúrovaná databáza by mala umožniť prístup k relevantným informáciám a ich vyhľadávanie, najmä pokiaľ ide o druh dotknutého údajného nezákonného obsahu.(66) | S cílem zajistit transparentnost a umožnit kontrolu rozhodnutí poskytovatelů online platforem, týkajících se moderování obsahu, a monitorování šíření nezákonného obsahu online by Komise měla vést a zveřejňovat databázi, která obsahuje rozhodnutí a odůvodnění poskytovatelů online platforem, když odstraňují informace nebo zamezují přístupu k nim nebo jinak omezují dostupnost informací a přístup k nim. Aby mohla být tato databáze průběžně aktualizována, měli by poskytovatelé online platforem předkládat rozhodnutí a odůvodnění ve standardním formátu bez zbytečného odkladu po přijetí rozhodnutí, s cílem umožnit aktualizaci databáze v reálném čase, je-li to s ohledem na prostředky dané online platformy technicky možné a přiměřené. Strukturovaná databáze by měla umožňovat přístup k příslušným informacím a jejich vyhledávání, zejména pokud jde o druh údajného nezákonného obsahu, o nějž se jedná.
(67) | Dark patterns on online interfaces of online platforms are practices that materially distort or impair, either on purpose or in effect, the ability of recipients of the service to make autonomous and informed choices or decisions. Those practices can be used to persuade the recipients of the service to engage in unwanted behaviours or into undesired decisions which have negative consequences for them. Providers of online platforms should therefore be prohibited from deceiving or nudging recipients of the service and from distorting or impairing the autonomy, decision-making, or choice of the recipients of the service via the structure, design or functionalities of an online interface or a part thereof. This should include, but not be limited to, exploitative design choices to direct the recipient to actions that benefit the provider of online platforms, but which may not be in the recipients’ interests, presenting choices in a non-neutral manner, such as giving more prominence to certain choices through visual, auditory, or other components, when asking the recipient of the service for a decision. | It should also include repeatedly requesting a recipient of the service to make a choice where such a choice has already been made, making the procedure of cancelling a service significantly more cumbersome than signing up to it, or making certain choices more difficult or time-consuming than others, making it unreasonably difficult to discontinue purchases or to sign out from a given online platform allowing consumers to conclude distance contracts with traders, and deceiving the recipients of the service by nudging them into decisions on transactions, or by default settings that are very difficult to change, and so unreasonably bias the decision making of the recipient of the service, in a way that distorts and impairs their autonomy, decision-making and choice. However, rules preventing dark patterns should not be understood as preventing providers to interact directly with recipients of the service and to offer new or additional services to them. Legitimate practices, for example in advertising, that are in compliance with Union law should not in themselves be regarded as constituting dark patterns. Those rules on dark patterns should be interpreted as covering prohibited practices falling within the scope of this Regulation to the extent that those practices are not already covered under Directive 2005/29/EC or Regulation (EU) 2016/679.(67) | Temné vzorce na online rozhraniach online platforiem sú praktiky, ktoré zámerne alebo fakticky narúšajú alebo oslabujú schopnosť príjemcov služby prijímať samostatné a informované rozhodnutia. Tieto praktiky môžu byť využívané na presvedčovanie príjemcov služby na nechcené správanie alebo na nežiaduce rozhodnutia, ktoré majú pre nich negatívne dôsledky. Poskytovateľom online platforiem by preto malo byť zakázané, aby príjemcov služby zavádzali alebo k niečomu navádzali a aby narúšali alebo oslabovali samostatnosť, rozhodovanie alebo výber príjemcov služby prostredníctvom štruktúry, dizajnu alebo funkcií online rozhrania alebo jeho časti. Sem by okrem iného mal patriť klamlivý dizajn, ktorý príjemcov smeruje k úkonom výhodným pre poskytovateľa online platforiem, ale ktoré nemusia byť v záujme príjemcov, a ktorý prezentuje možnosti výberu iným ako neutrálnym spôsobom, ako sú viac zvýraznené niektoré možnosti výberu pomocou vizuálnych, zvukových alebo iných prvkov, keď je príjemca požiadaný, aby sa rozhodol. | Sem by mali patriť aj opakované výzvy, aby sa príjemca služby rozhodol, a to aj vtedy, keď si už niektorú možnosť zvolil, ako aj výrazne sťažený postup zrušenia služby v porovnaní s prihlásením sa do nej, alebo keď sú určité možnosti výberu sťažené či časovo náročnejšie v porovnaní s inými, alebo keď je ukončenie nákupu či odhlásenie sa z danej online platformy neprimerane ťažšie, alebo keď sa spotrebiteľom umožňuje uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku, a keď sú príjemcovia služby zavádzaní navádzaním na rozhodnutia o transakciách alebo predvolenými nastaveniami, ktoré sa veľmi ťažko menia, čo neprimerane ovplyvňuje rozhodovanie príjemcov služby spôsobom, ktorý narušuje a oslabuje ich autonómiu, rozhodovanie a výber. Pravidlá ochrany pred temnými vzorcami by sa však nemali chápať tak, že by poskytovateľom mali brániť v priamej komunikácii s príjemcami služby a v ponúkaní nových alebo dodatočných služieb. Legitímne praktiky, napríklad v reklame, ktoré sú v súlade s právom Únie, by sa samy osebe nemali považovať za temné vzorce. Uvedené pravidlá temných vzorcov by sa mali vykladať tak, že sa vzťahujú na zakázané praktiky v pôsobnosti tohto nariadenia, pokiaľ sa na tieto praktiky už nevzťahuje smernica 2005/29/ES ani nariadenie (EÚ) 2016/679.(67) | Temné vzorce na online rozhraních online platforem jsou praktiky, které záměrně nebo fakticky podstatně narušují nebo omezují schopnost příjemců služby činit autonomní a informovaná rozhodnutí nebo výběr. Tyto praktiky mohou být využívány k tomu, aby přiměly příjemce služby k nežádoucímu chování nebo k nežádoucím rozhodnutím, jež pro ně mají negativní důsledky. Poskytovatelům online platforem by proto mělo být zakázáno klamat nebo podněcovat příjemce služby a narušovat nebo omezovat jejich autonomii, rozhodování nebo výběr prostřednictvím struktury, koncepce nebo funkcí online rozhraní nebo jeho části. To by mělo zahrnovat mimo jiné záměrně klamavou koncepci, jejímž cílem je nasměrovat příjemce ke krokům, z nichž má prospěch poskytovatel online platforem, které však nemusí být v zájmu příjemců, a předkládání možností způsobem, který není neutrální, například tím, že jsou v okamžiku, kdy má příjemce služby učinit rozhodnutí, zdůrazňovány prostřednictvím vizuálních, zvukových nebo jiných složek určité volby. | Rovněž by to mělo zahrnovat opakované žádosti, aby příjemce služby učinil výběr, pokud již byl takový výběr učiněn, výrazně obtížnější zrušení služby ve srovnání s její aktivací nebo větší obtížnost či časovou náročnost určitých možností výběru oproti jiným, nepřiměřenou obtížnost ukončení nákupů nebo zrušení registrace na určité online platformě umožňující spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku a uvádění příjemců služby v omyl tím, že jsou podněcováni k výběru transakcí, nebo prostřednictvím výchozího nastavení, které je velmi obtížné změnit, a tudíž nepřiměřeně ovlivňuje rozhodování příjemce služby způsobem, který narušuje a omezuje jeho autonomii, rozhodování a výběr. Pravidla, která zamezují používání temných vzorců, by však neměla být chápána tak, že poskytovatelům brání v přímé interakci s příjemci služby a v nabízení nových nebo doplňkových služeb. Legitimní praktiky, například v oblasti reklamy, které jsou v souladu s právem Unie, by samy o sobě za temné vzorce být považovány neměly. Tato pravidla týkající se temných vzorců by měla být vykládána v tom smyslu, že se vztahují na zakázané praktiky spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení, pokud se na tyto praktiky již nevztahuje směrnice 2005/29/ES nebo nařízení (EU) 2016/679.
(68) | Online advertising plays an important role in the online environment, including in relation to the provision of online platforms, where the provision of the service is sometimes in whole or in part remunerated directly or indirectly, through advertising revenues. Online advertising can contribute to significant risks, ranging from advertisements that are themselves illegal content, to contributing to financial incentives for the publication or amplification of illegal or otherwise harmful content and activities online, or the discriminatory presentation of advertisements with an impact on the equal treatment and opportunities of citizens. In addition to the requirements resulting from Article 6 of Directive 2000/31/EC, providers of online platforms should therefore be required to ensure that the recipients of the service have certain individualised information necessary for them to understand when and on whose behalf the advertisement is presented. They should ensure that the information is salient, including through standardised visual or audio marks, clearly identifiable and unambiguous for the average recipient of the service, and should be adapted to the nature of the individual service’s online interface. In addition, recipients of the service should have information directly accessible from the online interface where the advertisement is presented, on the main parameters used for determining that a specific advertisement is presented to them, providing meaningful explanations of the logic used to that end, including when this is based on profiling. | Such explanations should include information on the method used for presenting the advertisement, for example whether it is contextual or other type of advertising, and, where applicable, the main profiling criteria used; it should also inform the recipient about any means available for them to change such criteria. The requirements of this Regulation on the provision of information relating to advertising is without prejudice to the application of the relevant provisions of Regulation (EU) 2016/679, in particular those regarding the right to object, automated individual decision-making, including profiling, and specifically the need to obtain consent of the data subject prior to the processing of personal data for targeted advertising. Similarly, it is without prejudice to the provisions laid down in Directive 2002/58/EC in particular those regarding the storage of information in terminal equipment and the access to information stored therein. Finally, this Regulation complements the application of the Directive 2010/13/EU which imposes measures to enable users to declare audiovisual commercial communications in user-generated videos. It also complements the obligations for traders regarding the disclosure of commercial communications deriving from Directive 2005/29/EC.(68) | Dôležitú úlohu v online prostredí zohráva online reklama, a to aj taká, ktorá sa týka poskytovania online platforiem, kde je poskytovanie služby niekedy úplne alebo čiastočne odmeňované priamo alebo nepriamo príjmami z reklamy. Online reklama môže prispieť k vzniku významných rizík, počnúc reklamou, ktorá je sama osebe nezákonným obsahom, cez prispievanie k finančným stimulom na uverejňovanie alebo šírenie nezákonného alebo inak škodlivého obsahu a činností online až po diskriminačné prezentovanie reklamy, ktoré má vplyv na rovnaké zaobchádzanie a príležitosti pre občanov. Okrem požiadaviek vyplývajúcich z článku 6 smernice 2000/31/ES by sa preto od poskytovateľov online platforiem malo vyžadovať, aby zabezpečili, že príjemcovia služieb majú určité individualizované informácie potrebné na pochopenie toho, kedy a v mene koho sa reklama prezentuje. Aj štandardizovanými vizuálnymi alebo zvukovými značkami by mali zabezpečiť, aby boli informácie pre priemerného príjemcu služby zjavné, jasne identifikovateľné a jednoznačné, pričom by mali byť prispôsobené povahe online rozhrania jednotlivých služieb. Príjemcovia služieb by okrem toho mali mať informácie priamo prístupné z online rozhrania, kde je reklama prezentovaná, o hlavných parametroch používaných na určenie toho, že sa im prezentuje konkrétna reklama, ktoré by im mali poskytnúť zmysluplné vysvetlenia logiky použitej na tento účel, a to aj vtedy, keď je založená na profilovaní. | Takéto vysvetlenia by mali zahŕňať informácie o metóde použitej na prezentáciu reklamy, napríklad či ide o kontextovú alebo inú formu reklamy, a prípadne hlavné použité kritériá profilovania; mali by tiež informovať príjemcu o všetkých prostriedkoch, ktoré má k dispozícii na zmenu týchto kritérií. Požiadavkami tohto nariadenia na poskytovanie informácií týkajúcich sa reklamy nie je dotknuté uplatňovanie príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/679, predovšetkým tých, ktoré sa týkajú práva namietať, automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, a najmä potreby získať súhlas dotknutej osoby pred spracovaním osobných údajov na cielenú reklamu. Rovnako ním nie sú dotknuté ustanovenia smernice 2002/58/ES, najmä tie, ktoré sa týkajú uchovávania informácií v koncových zariadeniach a prístupu k informáciám, ktoré sú v nich uložené. Týmto nariadením sa tiež dopĺňa uplatňovanie smernice 2010/13/EÚ, ktorou sa ukladajú opatrenia s cieľom umožniť používateľom uvádzať audiovizuálne komerčné oznamy vo videách vytvorených používateľmi. Takisto sa ním dopĺňajú povinnosti obchodníkov týkajúce sa zverejňovania obchodnej komunikácie vyplývajúce zo smernice 2005/29/ES.(68) | Reklama na internetových stránkách hraje v online prostředí významnou úlohu, a to i ve vztahu k online platformám, kde je poskytování služby v některých případech zcela nebo zčásti přímo či nepřímo honorováno prostřednictvím příjmů z reklamy. Reklama na internetových stránkách může přispívat k významným rizikům sahajícím od reklamy, která sama o sobě představuje nezákonný obsah, po přispívání k finančním pobídkám ke zveřejňování či k šíření nezákonného nebo jinak škodlivého obsahu a činností na internetu nebo k diskriminačnímu předkládání reklamy s dopadem na rovné zacházení a příležitosti občanů. Vedle požadavků vyplývajících z článku 6 směrnice 2000/31/ES by se proto od poskytovatelů online platforem mělo vyžadovat, aby zajistili, že příjemci služby mají určité individualizované informace, které potřebují k pochopení toho, kdy a jménem koho je reklama předkládána. Měli by i prostřednictvím standardizovaných vizuálních nebo zvukových značek zajistit, aby informace byly pro průměrného příjemce služby zjevné, jasně identifikovatelné a jednoznačné, přičemž by měly být přizpůsobeny povaze online rozhraní jednotlivých služeb. Příjemci služby by navíc měli mít přímo z online rozhraní, na němž je reklama prezentována, k dispozici informace o hlavních parametrech používaných k určení konkrétní zobrazované reklamy, s poskytnutím smysluplného vysvětlení logiky použité za tímto účelem, a to i tehdy, zakládá-li se na profilování. | Tato vysvětlení by měla zahrnovat informace o způsobu prezentace reklamy – například o tom, zda se jedná o kontextovou nebo jinou reklamu – a případně o hlavních použitých kritériích pro profilování; měla by rovněž informovat příjemce o veškerých prostředcích, které má k dispozici ke změně těchto kritérií. Požadavky tohoto nařízení, které se týkají poskytování informací v souvislosti s reklamou, není dotčeno uplatňování příslušných ustanovení nařízení (EU) 2016/679, zejména ustanovení o právu vznést námitku, o automatizovaném individuálním rozhodování, včetně profilování, a zvlášť o potřebě získat před zpracováním osobních údajů pro cílenou reklamu souhlas subjektu údajů. Obdobně nejsou dotčena ustanovení směrnice 2002/58/ES, především ustanovení o uchovávání údajů v koncových zařízeních a o přístupu k informacím v nich uloženým. Toto nařízení doplňuje uplatňování směrnice 2010/13/EU, která ukládá opatření, jež uživatelům umožňují oznámit audiovizuální obchodní sdělení ve videonahrávkách vytvořených uživateli. Doplňuje rovněž povinnosti obchodníků týkající se zveřejňování obchodních sdělení, které vyplývají ze směrnice 2005/29/ES.
(69) | When recipients of the service are presented with advertisements based on targeting techniques optimised to match their interests and potentially appeal to their vulnerabilities, this can have particularly serious negative effects. In certain cases, manipulative techniques can negatively impact entire groups and amplify societal harms, for example by contributing to disinformation campaigns or by discriminating against certain groups. Online platforms are particularly sensitive environments for such practices and they present a higher societal risk. Consequently, providers of online platforms should not present advertisements based on profiling as defined in Article 4, point (4), of Regulation (EU) 2016/679, using special categories of personal data referred to in Article 9(1) of that Regulation, including by using profiling categories based on those special categories. This prohibition is without prejudice to the obligations applicable to providers of online platforms or any other service provider or advertiser involved in the dissemination of the advertisements under Union law on protection of personal data.(69) | Keď sa príjemcom služby prezentujú reklamy založené na technikách zacielenia optimalizované tak, aby zodpovedali ich záujmom a potenciálne pôsobili na ich zraniteľné miesta, môže to mať obzvlášť závažné negatívne účinky. Manipulačné techniky môžu v určitých prípadoch negatívne ovplyvniť celé skupiny a zväčšiť spoločenské škody, napríklad prispievaním k dezinformačným kampaniam alebo diskrimináciou určitých skupín. Online platformy sú pre takéto postupy osobitne citlivým prostredím a predstavujú vyššie spoločenské riziko. Poskytovatelia online platforiem by preto nemali prezentovať reklamy založené na profilovaní vymedzenom v článku 4 bode 4 nariadenia (EÚ) 2016/679 s použitím osobitných kategórií osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1 uvedeného nariadenia, vrátane využívania kategórií profilovania založených na uvedených osobitných kategóriách. Týmto zákazom nie sú dotknuté povinnosti vzťahujúce sa na poskytovateľov online platforiem alebo akéhokoľvek iného poskytovateľa služieb alebo inzerenta zapojeného do šírenia reklamy podľa práva Únie o ochrane osobných údajov.(69) | Jsou-li příjemcům služby předkládány reklamy založené na technikách zacílení optimalizovaných tak, aby odpovídaly jejich zájmům a potenciálně zasáhly jejich slabá místa, může to mít obzvláště závažné nepříznivé dopady. V některých případech mohou manipulativní techniky nepříznivě ovlivnit celé skupiny a zvýšit společenskou újmu, například tím, že přispívají k dezinformačním kampaním nebo že určité skupiny diskriminují. Online platformy jsou pro tyto praktiky obzvláště citlivým prostředím a představují vyšší společenské riziko. V důsledku toho by poskytovatelé online platforem neměli předkládat reklamy na základě profilování ve smyslu čl. 4 bodu 4 nařízení (EU) 2016/679, jež se opírá o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1 zmíněného nařízení, včetně používání kategorií profilování založených na uvedených zvláštních kategoriích. Tímto zákazem nejsou dotčeny povinnosti vztahující se na poskytovatele online platforem nebo jakékoli jiné poskytovatele služeb či inzerenty zabývající se šířením reklamy podle práva Unie v oblasti ochrany osobních údajů.
(70) | A core part of the online platform’s business is the manner in which information is prioritised and presented on its online interface to facilitate and optimise access to information for the recipients of the service. This is done, for example, by algorithmically suggesting, ranking and prioritising information, distinguishing through text or other visual representations, or otherwise curating information provided by recipients. Such recommender systems can have a significant impact on the ability of recipients to retrieve and interact with information online, including to facilitate the search of relevant information for recipients of the service and contribute to an improved user experience. They also play an important role in the amplification of certain messages, the viral dissemination of information and the stimulation of online behaviour. Consequently, online platforms should consistently ensure that recipients of their service are appropriately informed about how recommender systems impact the way information is displayed, and can influence how information is presented to them. They should clearly present the parameters for such recommender systems in an easily comprehensible manner to ensure that the recipients of the service understand how information is prioritised for them. Those parameters should include at least the most important criteria in determining the information suggested to the recipient of the service and the reasons for their respective importance, including where information is prioritised based on profiling and their online behaviour.(70) | Základnou črtou činnosti online platformy je spôsob, akým sú informácie priorizované a prezentované na jej online rozhraní na uľahčenie a optimalizáciu prístupu k informáciám pre príjemcov služieb. Informácie sa napríklad odporúčajú, zoraďujú a priorizujú pomocou algoritmov, odlišujú sa prostredníctvom textu alebo iných vizuálnych znázornení alebo sa informácie poskytnuté príjemcami spracúvajú inak. Takéto odporúčacie systémy môžu mať významný vplyv na schopnosť príjemcov získavať informácie a vstupovať s nimi do interakcie online, a to aj s cieľom uľahčiť vyhľadávanie relevantných informácií pre príjemcov služby a prispieť k lepšej používateľskej skúsenosti. Zohrávajú dôležitú úlohu aj pri rozširovaní určitých správ, virálnom šírení informácií a stimulácii online správania. Online platformy by teda mali sústavne zabezpečovať, aby boli príjemcovia ich služby primerane informovaní o tom, aký vplyv majú odporúčacie systémy na spôsob zobrazovania informácií, a aby mohli ovplyvňovať spôsob, akým sa im informácie prezentujú. Mali by jasne a ľahko zrozumiteľným spôsobom prezentovať parametre takýchto odporúčacích systémov, a tým zabezpečiť, aby príjemcovia služby chápali, ako sa pre nich informácie priorizujú. Uvedené parametre by mali zahŕňať aspoň najdôležitejšie kritériá pri určovaní informácií navrhnutých príjemcovi služby a dôvody ich príslušného významu vrátane prípadov, keď sa informácie priorizujú na základe profilovania a ich online správania.(70) | Zásadní součástí podnikání online platforem je způsob, jak je stanovena priorita informací a jak jsou prezentovány na online rozhraní platformy, aby byl usnadněn a optimalizován přístup příjemců služby k těmto informacím. To se děje například navržením, seřazením a stanovením priority informací za použití algoritmů, rozlišováním pomocí textu či jiných vizuálních znázornění nebo jiným nakládáním s informacemi poskytnutými příjemci. Tyto doporučovací systémy mohou mít významný dopad na schopnost příjemců vyhledávat a využívat informace online, včetně usnadnění vyhledávání relevantních informací pro příjemce služby a zlepšení uživatelských zkušeností. Důležitou úlohu hrají také při šíření určitých sdělení, virálním šíření informací a podněcování k určitému chování na internetu. Online platformy by proto měly zajišťovat, aby příjemci jejich služeb byli náležitě informováni o tom, jak doporučující systém ovlivňuje způsob zobrazování informací, a mohli ovlivnit způsob, jak jim jsou informace předkládány. Měly by také jasně a srozumitelně uvést parametry těchto doporučovacích systémů, aby bylo zajištěno, že příjemci služby porozumí tomu, jak je stanovena priorita informací, jež jsou jim předkládány. Uvedené parametry by měly zahrnovat alespoň nejdůležitější kritéria pro určování informací navrhovaných příjemci služby a důvody, proč jsou významné, včetně případů, kdy je priorita informací stanovena na základě profilování a jejich chování na internetu.
(71) | The protection of minors is an important policy objective of the Union. An online platform can be considered to be accessible to minors when its terms and conditions permit minors to use the service, when its service is directed at or predominantly used by minors, or where the provider is otherwise aware that some of the recipients of its service are minors, for example because it already processes personal data of the recipients of its service revealing their age for other purposes. Providers of online platforms used by minors should take appropriate and proportionate measures to protect minors, for example by designing their online interfaces or parts thereof with the highest level of privacy, safety and security for minors by default where appropriate or adopting standards for protection of minors, or participating in codes of conduct for protecting minors. They should consider best practices and available guidance, such as that provided by the communication of the Commission on A Digital Decade for children and youth: the new European strategy for a better internet for kids (BIK+). Providers of online platforms should not present advertisements based on profiling using personal data of the recipient of the service when they are aware with reasonable certainty that the recipient of the service is a minor. In accordance with Regulation (EU) 2016/679, notably the principle of data minimisation as provided for in Article 5(1), point (c), thereof, this prohibition should not lead the provider of the online platform to maintain, acquire or process more personal data than it already has in order to assess if the recipient of the service is a minor. Thus, this obligation should not incentivize providers of online platforms to collect the age of the recipient of the service prior to their use. It should be without prejudice to Union law on protection of personal data.(71) | Ochrana maloletých je dôležitým politickým cieľom Únie. Online platformu možno považovať za prístupnú pre maloletých, ak jej obchodné podmienky umožňujú maloletým využívať službu, ak je jej služba zameraná na maloletých alebo ju využívajú prevažne maloletí, alebo ak je poskytovateľ inak informovaný o tom, že niektorí príjemcovia služby sú maloletí, napríklad preto, že už na iné účely spracúva osobné údaje príjemcu služby, ktoré odhaľujú jeho vek. Poskytovatelia online platforiem, ktoré používajú maloletí, by mali prijať vhodné a primerané opatrenia na ochranu maloletých, napríklad navrhnutím svojich online rozhraní alebo ich častí s najvyššou štandardnou úrovňou ochrany súkromia, bezpečnosti a ochrany pre maloletých, ak je to vhodné, alebo prijatím noriem na ochranu maloletých alebo účasťou na kódexoch správania na ochranu maloletých. Mali by zvážiť najlepšie postupy a dostupné usmernenia, ako napríklad usmernenia uvedené v oznámení Komisie s názvom Digitálne desaťročie pre deti a mládež: nová európska stratégia pre lepší internet pre deti. Poskytovatelia online platforiem by nemali prezentovať reklamy založené na profilovaní s použitím osobných údajov príjemcu služby, ak s primeranou istotou vedia, že príjemcom služby je maloletý. V súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, najmä so zásadou minimalizácie údajov stanovenou v článku 5 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia, by tento zákaz nemal viesť poskytovateľa online platformy k tomu, aby uchovával, získaval alebo spracúval viac osobných údajov, než už má, s cieľom posúdiť, či je príjemcom služby maloletý. Táto povinnosť by preto nemala motivovať poskytovateľov online platforiem, aby zbierali údaje o veku príjemcu služby pred jej využitím. Týmto by nemalo byť dotknuté právo Únie o ochrane osobných údajov.(71) | Důležitým politickým cílem Unie je ochrana nezletilých osob. Online platformu lze považovat za přístupnou nezletilým osobám, pokud její smluvní podmínky umožňují nezletilým osobám využívat službu, pokud je služba zaměřena na nezletilé osoby nebo je jimi převážně využívána nebo pokud si je poskytovatel jinak vědom toho, že někteří příjemci jeho služby jsou nezletilí, například proto, že již zpracovává osobní údaje příjemce své služby včetně jeho věku pro jiné účely. Poskytovatelé online platforem využívaných nezletilými osobami by měli přijmout vhodná a přiměřená opatření na ochranu nezletilých osob, například navržením svých online rozhraní nebo jejich částí s nejvyšší standardní úrovní soukromí, bezpečnosti a ochrany nezletilých osob, je-li to relevantní, nebo přijetím norem na ochranu nezletilých osob nebo dodržováním kodexů chování na ochranu nezletilých osob. Měli by zvážit osvědčené postupy a dostupné pokyny, například ty, jež jsou uvedeny ve sdělení Komise „Digitální dekáda pro děti a mládež: nová Evropská strategie pro lepší internet pro děti (BIK+)“. Poskytovatelé online platforem by neměli předkládat reklamy založené na profilování za použití osobních údajů příjemce služby, pokud si jsou s přiměřenou jistotou vědomi toho, že příjemcem služby je nezletilá osoba. V souladu s nařízením (EU) 2016/679, zejména se zásadou minimalizace údajů stanovenou v čl. 5 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení, by tento zákaz neměl vést poskytovatele online platformy k tomu, aby uchovával, získával nebo zpracovával více osobních údajů, než má již k dispozici, aby mohl posoudit, zda je příjemcem služby nezletilá osoba. Tato povinnost by proto neměla poskytovatele online platforem pobízet k tomu, aby zjišťovali věk příjemce služby před jejím využitím. To by mělo platit, aniž je dotčeno právo Unie v oblasti ochrany osobních údajů.
(72) | In order to contribute to a safe, trustworthy and transparent online environment for consumers, as well as for other interested parties such as competing traders and holders of intellectual property rights, and to deter traders from selling products or services in violation of the applicable rules, online platforms allowing consumers to conclude distance contracts with traders should ensure that such traders are traceable. The trader should therefore be required to provide certain essential information to the providers of online platforms allowing consumers to conclude distance contracts with traders, including for purposes of promoting messages on or offering products. That requirement should also be applicable to traders that promote messages on products or services on behalf of brands, based on underlying agreements. Those providers of online platforms should store all information in a secure manner for the duration of their contractual relationship with the trader and 6 months thereafter, to allow any claims to be filed against the trader or orders related to the trader to be complied with. | This obligation is necessary and proportionate, so that the information can be accessed, in accordance with the applicable law, including on the protection of personal data, by public authorities and private parties with a legitimate interest, including through the orders to provide information referred to in this Regulation. This obligation leaves unaffected potential obligations to preserve certain content for longer periods of time, on the basis of other Union law or national laws, in compliance with Union law. Without prejudice to the definition provided for in this Regulation, any trader, irrespective of whether it is a natural or legal person, identified on the basis of Article 6a(1), point (b), of Directive 2011/83/EU and Article 7(4), point (f), of Directive 2005/29/EC should be traceable when offering a product or service through an online platform. Directive 2000/31/EC obliges all information society services providers to render easily, directly and permanently accessible to the recipients of the service and competent authorities certain information allowing the identification of all providers. The traceability requirements for providers of online platforms allowing consumers to conclude distance contracts with traders set out in this Regulation do not affect the application of Council Directive (EU) 2021/514 (30), which pursues other legitimate public interest objectives.(72) | S cieľom prispieť k bezpečnému, dôveryhodnému a transparentnému online prostrediu pre spotrebiteľov, ako aj pre iné zainteresované strany, ako sú konkurenční obchodníci a nositelia práv duševného vlastníctva, a s cieľom odradiť obchodníkov od predaja produktov alebo služieb v rozpore s platnými pravidlami by online platformy umožňujúce spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku mali zabezpečiť, aby boli títo obchodníci sledovateľní. Od obchodníka by sa preto malo vyžadovať, aby poskytovateľom online platforiem poskytol určité základné informácie, ktoré spotrebiteľom umožnia uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku, a to aj na propagáciu posolstiev o produktoch alebo ich ponúkanie. Táto požiadavka by sa mala vzťahovať aj na obchodníkov, ktorí na základe príslušných dohôd propagujú posolstvá o produktoch alebo službách v mene značiek. Uvedení poskytovatelia online platforiem by mali bezpečne uchovávať všetky informácie počas trvania ich zmluvného vzťahu s obchodníkom a 6 mesiacov po jeho skončení, aby bolo možné vzniesť akékoľvek nároky voči obchodníkovi alebo splniť príkazy týkajúce sa obchodníka. | Táto povinnosť je potrebná a primeraná na to, aby k týmto informáciám mali prístup verejné orgány a súkromné subjekty s oprávneným záujmom, a to aj na základe príkazov na poskytnutie informácií uvedených v tomto nariadení. Touto povinnosťou nie sú dotknuté potenciálne povinnosti uchovávať určitý obsah počas dlhšieho obdobia na základe iných právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov, v súlade s právom Únie. Bez toho, aby bolo dotknuté vymedzenie pojmu stanovené v tomto nariadení, by každý obchodník, bez ohľadu na to, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu, identifikovaný na základe článku 6a ods. 1 písm. b) smernice 2011/83/EÚ a článku 7 ods. 4 písm. f) smernice 2005/29/ES, mal byť sledovateľný pri ponúkaní produktu alebo služby prostredníctvom online platformy. Smernica 2000/31/ES ukladá všetkým poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti povinnosť poskytnúť príjemcom služby a príslušným orgánom ľahký, priamy a trvalý prístup k určitým informáciám umožňujúcim identifikáciu všetkých poskytovateľov. Požiadavky na vysledovateľnosť prevádzkovateľov online platforiem, ktoré spotrebiteľom umožnia uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku, stanovené v tomto nariadení, nemajú vplyv na uplatňovanie smernice Rady (EÚ) 2021/514 (30), ktorá sleduje iné legitímne ciele verejného záujmu.(72) | S cílem přispět k bezpečnému, důvěryhodnému a transparentnímu online prostředí pro spotřebitele, jakož i pro jiné zúčastněné strany, například pro obchodníky, kteří se účastní hospodářské soutěže, a držitele práv duševního vlastnictví, a odradit obchodníky od prodeje výrobků nebo služeb, jež jsou v rozporu s platnými předpisy, by online platformy umožňující spotřebitelům uzavírat smlouvy s obchodníky na dálku měly zajistit, aby bylo možné tyto obchodníky vysledovat. Od obchodníka by se proto mělo vyžadovat, aby poskytovatelům online platformy umožňující spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku poskytl určité základní informace, a to i pro účely propagace sdělení o výrobcích či jejich nabízení. Tento požadavek by se měl vztahovat i na obchodníky, kteří propagují sdělení o výrobcích nebo službách jménem značek, a to na základě příslušných dohod. Uvedení poskytovatelé online platforem by měli veškeré informace bezpečně uchovávat po dobu trvání svého smluvního vztahu s obchodníkem a po dobu šesti měsíců od jeho ukončení, aby bylo možné uplatnit jakékoli nároky vůči obchodníkovi nebo provést příkazy týkající se tohoto obchodníka. | Tato povinnost je nezbytná a přiměřená, aby orgány veřejné moci a soukromé subjekty s oprávněným zájmem měly k těmto informacím přístup v souladu s použitelným právem, včetně předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, a to i prostřednictvím příkazů k poskytnutí informací uvedených v tomto nařízení. Touto povinností nejsou dotčeny případné povinnosti uchovávat určitý obsah po delší dobu na základě jiného práva Unie nebo vnitrostátního práva, které je v souladu s právem Unie. Aniž je dotčena definice stanovená v tomto nařízení, měl by každý obchodník bez ohledu na to, zda je fyzickou, nebo právnickou osobou, identifikovaný na základě čl. 6a odst. 1 písm. b) směrnice 2011/83/EU a čl. 7 odst. 4 písm. f) směrnice 2005/29/ES být při nabízení výrobku nebo služby prostřednictvím online platformy vysledovatelný. Směrnice 2000/31/ES ukládá všem poskytovatelům služeb informační společnosti povinnost zajistit příjemcům služby a příslušným orgánům snadný, přímý a trvalý přístup k určitým informacím umožňujícím identifikaci všech poskytovatelů. Požadavky na vysledovatelnost poskytovatelů online platforem umožňujících spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku stanovené v tomto nařízení nemají vliv na uplatňování směrnice Rady (EU) 2021/514 (30), která sleduje jiné legitimní cíle veřejného zájmu.
(73) | To ensure an efficient and adequate application of that obligation, without imposing any disproportionate burdens, providers of online platforms allowing consumers to conclude distance contracts with traders should make best efforts to assess the reliability of the information provided by the traders concerned, in particular by using freely available official online databases and online interfaces, such as national trade registers and the VAT Information Exchange System, or request the traders concerned to provide trustworthy supporting documents, such as copies of identity documents, certified payment accounts’ statements, company certificates and trade register certificates. They may also use other sources, available for use at a distance, which offer a similar degree of reliability for the purpose of complying with this obligation. However, the providers of online platforms concerned should not be required to engage in excessive or costly online fact-finding exercises or to carry out disproportionate verifications on the spot. Nor should such providers, which have made the best efforts required by this Regulation, be understood as guaranteeing the reliability of the information towards consumer or other interested parties.(73) | S cieľom zabezpečiť účinné a primerané uplatňovanie tejto povinnosti bez toho, aby sa ukladala neprimeraná záťaž, by poskytovatelia online platforiem umožňujúcich spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku mali vynaložiť maximálne úsilie, aby posúdili spoľahlivosť informácií, ktoré poskytujú dotknutí obchodníci, a to najmä prostredníctvom voľne dostupných oficiálnych online databáz a online rozhraní, ako sú vnútroštátne obchodné registre a systém výmeny informácií o DPH, alebo žiadať príslušných obchodníkov o poskytnutie dôveryhodných podporných dokumentov, ako sú kópie dokladov totožnosti, overených výpisov platobných účtov, osvedčení spoločností a osvedčení z obchodného registra. Na účely splnenia tejto povinnosti môžu použiť aj iné zdroje, ktoré sú dostupné na použitie na diaľku a poskytujú podobný stupeň spoľahlivosti. Od príslušných poskytovateľov online platforiem by sa však nemalo vyžadovať, aby vykonávali rozsiahle alebo nákladné zisťovanie skutočností online, či uskutočňovali neprimerané overovanie na mieste. Rovnako by sa takíto poskytovatelia, ktorí vynaložili maximálne úsilie požadované týmto nariadením, nemali chápať tak, že zaručujú spoľahlivosť informácií pre spotrebiteľa alebo iné zainteresované strany.(73) | K zajištění účelného a náležitého uplatňování této povinnosti bez uložení neúměrné zátěže by provozovatelé online platforem umožňují spotřebitelům uzavírat smlouvy s obchodníky na dálku měli vynaložit veškeré úsilí k posouzení spolehlivosti informací, které poskytli dotčení obchodníci, zejména s využitím volně dostupných oficiálních online databází a online rozhraní, jako jsou vnitrostátní obchodní rejstříky a systém výměny informací o DPH, nebo požadovat, aby tito obchodníci poskytli důvěryhodné podklady, například kopie dokladů totožnosti, ověřené výpisy z platebních účtů, certifikáty společností a výpisy z obchodního rejstříku. Za účelem splnění této povinnosti mohou využít i jiné zdroje, které lze použít na dálku a které poskytují podobnou míru spolehlivosti. Dotčení poskytovatelé online platforem by však neměli mít povinnost provádět rozsáhlá či nákladná zjišťování potřebných údajů na internetu nebo nepřiměřené ověřování na místě. Rovněž by se nemělo mít za to, že tito poskytovatelé online platforem, kteří vynakládají veškeré úsilí, jak se vyžaduje v tomto nařízení, ručí za spolehlivost informací vůči spotřebiteli či jiným zúčastněným stranám.
(74) | Providers of online platforms allowing consumers to conclude distance contracts with traders should design and organise their online interface in a way that enables traders to comply with their obligations under relevant Union law, in particular the requirements set out in Articles 6 and 8 of Directive 2011/83/EU, Article 7 of Directive 2005/29/EC, Articles 5 and 6 of Directive 2000/31/EC and Article 3 of Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council (31). For that purpose, the providers of online platforms concerned should make best efforts to assess whether the traders using their services have uploaded complete information on their online interfaces, in line with relevant applicable Union law. The providers of online platforms should ensure that products or services are not offered as long as such information is not complete. This should not amount to an obligation for the providers of online platforms concerned to generally monitor the products or services offered by traders through their services nor a general fact-finding obligation, in particular to assess the accuracy of the information provided by traders. The online interfaces should be user-friendly and easily accessible for traders and consumers. Additionally and after allowing the offering of the product or service by the trader, the providers of online platforms concerned should make reasonable efforts to randomly check whether the products or services offered have been identified as being illegal in any official, freely accessible and machine-readable online databases or online interfaces available in a Member State or in the Union. The Commission should also encourage traceability of products through technology solutions such as digitally signed Quick Response codes (or ‘QR codes’) or non-fungible tokens. The Commission should promote the development of standards and, in the absence of them, of market led solutions which can be acceptable to the parties concerned.(74) | Poskytovatelia online platforiem umožňujúcich spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku by mali navrhovať a usporiadať svoje online rozhranie tak, aby obchodníci mohli plniť svoje povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov Únie, najmä požiadavky stanovené v článkoch 6 a 8 smernice 2011/83/EÚ, článku 7 smernice 2005/29/ES, článkoch 5 a 6 smernice 2000/31/ES a článku 3 smernice 98/6/ES (31). Na uvedený účel by poskytovatelia dotknutých online platforiem mali vynaložiť maximálne úsilie na posúdenie toho, či obchodníci využívajúci ich služby nahrali úplné informácie na svoje online rozhrania v súlade s príslušným uplatniteľným právom Únie. Poskytovatelia online platforiem by mali zabezpečiť, aby sa produkty alebo služby neponúkali, pokiaľ takéto informácie nie sú úplné. Nemalo by to predstavovať všeobecnú povinnosť poskytovateľov dotknutých online platforiem monitorovať produkty alebo služby ponúkané obchodníkmi prostredníctvom ich služieb ani všeobecnú povinnosť zisťovať skutočnosti, najmä pokiaľ ide o posúdenie presnosti informácií poskytnutých obchodníkmi. Online rozhrania by mali byť pre obchodníkov a spotrebiteľov používateľsky ústretové a ľahko prístupné. Okrem toho by poskytovatelia dotknutých online platforiem po tom, ako obchodníkovi umožnia ponúkať produkt alebo službu, mali vynaložiť primerané úsilie na náhodné kontroly, či ponúkané produkty alebo služby boli identifikované ako nezákonné v akýchkoľvek oficiálnych, voľne prístupných a strojovo čitateľných online databázach alebo online rozhraniach dostupných v členskom štáte alebo v Únii. Komisia by mala podporovať aj vysledovateľnosť produktov prostredníctvom technologických riešení, ako sú digitálne podpísané kódy QR alebo nezameniteľné tokeny. Komisia by mala podporovať vývoj noriem a ak neexistujú, trhové riešenia, ktoré môžu byť pre dotknuté strany prijateľné.(74) | Poskytovatelé online platforem umožňujících spotřebitelům uzavírat smlouvy s obchodníky na dálku by měli koncipovat a uspořádat své online rozhraní způsobem, jenž obchodníkům umožňuje plnit jejich povinnosti podle relevantního práva Unie, zejména požadavky stanovené v článcích 6 a 8 směrnice 2011/83/EU, článku 7 směrnice 2005/29/ES, článcích 5 a 6 směrnice 2000/31/ES a článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES (31). Za tímto účelem by dotčení poskytovatelé online platforem měli vynaložit veškeré úsilí, aby posoudili, zda obchodníci využívající jejich služeb nahráli informace do svých online rozhraní v souladu s relevantním použitelným právem Unie. Poskytovatelé online platforem by měli zajistit, aby výrobky nebo služby nebyly nabízeny, pokud tyto informace nejsou úplné. To by pro dotčené poskytovatele online platforem nemělo znamenat povinnost obecně monitorovat výrobky nebo služby nabízené obchodníky prostřednictvím jejich služeb ani obecnou informační povinnost, zejména povinnost posoudit správnost informací poskytovaných obchodníky. Online rozhraní by měla být pro obchodníky a spotřebitele uživatelsky přívětivá a snadno přístupná. Kromě toho by dotčení poskytovatelé online platforem měli poté, co umožní obchodníkovi nabízet výrobek nebo službu, vyvinout přiměřené úsilí, aby náhodně ověřili, zda nebyly nabízené výrobky nebo služby označeny za nezákonné v úředních, volně přístupných a strojově čitelných online databázích nebo online rozhraních dostupných v členském státě nebo v Unii. Komise by měla rovněž podporovat sledovatelnost výrobků prostřednictvím technologických řešení, jako jsou digitálně podepsané kódy rychlé reakce (QR kódy) nebo nezaměnitelné tokeny (NFT). Komise by měla podporovat vypracování norem a v případě jejich neexistence tržně orientovaných řešení, která by byla pro dotčené strany přijatelná.
(75) | Given the importance of very large online platforms, due to their reach, in particular as expressed in the number of recipients of the service, in facilitating public debate, economic transactions and the dissemination to the public of information, opinions and ideas and in influencing how recipients obtain and communicate information online, it is necessary to impose specific obligations on the providers of those platforms, in addition to the obligations applicable to all online platforms. Due to their critical role in locating and making information retrievable online, it is also necessary to impose those obligations, to the extent they are applicable, on the providers of very large online search engines. Those additional obligations on providers of very large online platforms and of very large online search engines are necessary to address those public policy concerns, there being no alternative and less restrictive measures that would effectively achieve the same result.(75) | Vzhľadom na význam veľmi veľkých online platforiem z dôvodu ich dosahu vyjadreného najmä počtom príjemcov služby pri uľahčovaní verejnej diskusie, hospodárskych transakcií a verejného šírenia informácií, názorov a myšlienok a pri ovplyvňovaní spôsobu, akým príjemcovia získavajú informácie a komunikujú o nich online, je okrem povinností vzťahujúcich sa na všetky online platformy potrebné uložiť poskytovateľom uvedených platforiem osobitné povinnosti. Vzhľadom na kľúčovú úlohu poskytovateľov veľmi veľkých internetových vyhľadávačov pri vyhľadávaní a sprístupňovaní informácií online je potrebné uložiť tieto povinnosti aj im, a to v rozsahu, v akom sú uplatniteľné. Uvedené dodatočné povinnosti uložené poskytovateľom veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov sú potrebné na riešenie tých problémov verejnej politiky, pri ktorých neexistujú žiadne alternatívne a menej reštriktívne opatrenia, ktoré by účinne dosiahli rovnaký výsledok.(75) | Vzhledem k významu velmi velkých online platforem kvůli jejich dosahu, což se projevuje hlavně v počtu příjemců služby, při usnadňování veřejné rozpravy, ekonomických transakcí a šíření informací, stanovisek a myšlenek veřejnosti a při ovlivňování způsobu, jakým příjemci získávají a sdělují informace na internetu, je nutné uložit poskytovatelům těchto platforem zvláštní povinnosti vedle povinností vztahujících se na všechny online platformy. Vzhledem k jejich zásadní úloze při lokalizaci a zpřístupňování informací online je rovněž nezbytné uložit tyto povinnosti v rozsahu, v jakém jsou použitelné, poskytovatelům velmi velkých internetových vyhledávačů. Tyto dodatečné povinnosti poskytovatelů velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů jsou nezbytné k řešení otázek veřejného zájmu v případě, že neexistují alternativní a méně omezující opatření, která by účinně dosáhla téhož výsledku.
(76) | Very large online platforms and very large online search engines may cause societal risks, different in scope and impact from those caused by smaller platforms. Providers of such very large online platforms and of very large online search engines should therefore bear the highest standard of due diligence obligations, proportionate to their societal impact. Once the number of active recipients of an online platform or of active recipients of an online search engine, calculated as an average over a period of six months, reaches a significant share of the Union population, the systemic risks the online platform or online search engine poses may have a disproportionate impact in the Union. Such significant reach should be considered to exist where such number exceeds an operational threshold set at 45 million, that is, a number equivalent to 10 % of the Union population. This operational threshold should be kept up to date and therefore the Commission should be empowered to supplement the provisions of this Regulation by adopting delegated acts, where necessary.(76) | Veľmi veľké online platformy a veľmi veľké internetové vyhľadávače môžu spôsobovať spoločenské riziká, ktoré sú z hľadiska rozsahu a vplyvu odlišné od rizík vyvolaných menšími platformami. Poskytovatelia takýchto veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov by preto mali mať najvyššiu úroveň povinností náležitej starostlivosti, ktorá je primeraná ich spoločenskému vplyvu. Len čo počet aktívnych príjemcov online platformy alebo aktívnych príjemcov internetového vyhľadávača, vypočítaný ako priemer za obdobie šiestich mesiacov, dosiahne významný podiel na obyvateľstve Únie, systémové riziká, ktoré online platforma alebo internetový vyhľadávač predstavujú, môžu mať na Úniu neúmerný vplyv. Takýto významný dosah by sa mal považovať za existujúci vtedy, keď takýto počet presiahne prevádzkovú prahovú hodnotu stanovenú na 45 miliónov, teda počet rovnajúci sa 10 % obyvateľstva Únie. Táto prevádzková prahová hodnota by sa mala aktualizovať, a preto by Komisia mala byť splnomocnená na doplnenie ustanovení tohto nariadenia v prípade potreby prijatím delegovaných aktov.(76) | Velmi velké online platformy a velmi velké internetové vyhledávače mohou způsobit společenská rizika, jež se co do rozsahu a dopadu liší od rizik způsobených menšími platformami. Měla by pro ně proto platit nejvyšší úroveň povinností náležité péče, jež je úměrná jejich společenskému dopadu. Jakmile počet aktivních příjemců online platformy nebo aktivních příjemců internetového vyhledávače vypočtený jako průměr za šest měsíců dosáhne významného podílu obyvatel Unie, mohou mít systémová rizika, která online platforma nebo internetový vyhledávač představuje, v Unii nepřiměřený dopad. Mělo by se mít za to, že tento významný dosah existuje, pokud počet překročí provozní prahovou hodnotu ve výši 45 milionů, totiž počet odpovídající 10 % obyvatelstva Unie. Tato provozní prahová hodnota by měla být v případě potřeby aktualizována, a proto by Komise měla být zmocněna doplňovat ustanovení tohoto nařízení přijímáním aktů v přenesené pravomoci, je-li to nezbytné.
(77) | In order to determine the reach of a given online platform or online search engine, it is necessary to establish the average number of active recipients of each service individually. Accordingly, the number of average monthly active recipients of an online platform should reflect all the recipients actually engaging with the service at least once in a given period of time, by being exposed to information disseminated on the online interface of the online platform, such as viewing it or listening to it, or by providing information, such as traders on an online platforms allowing consumers to conclude distance contracts with traders. | For the purposes of this Regulation, engagement is not limited to interacting with information by clicking on, commenting, linking, sharing, purchasing or carrying out transactions on an online platform. Consequently, the concept of active recipient of the service does not necessarily coincide with that of a registered user of a service. As regards online search engines, the concept of active recipients of the service should cover those who view information on their online interface, but not, for example, the owners of the websites indexed by an online search engine, as they do not actively engage with the service. The number of active recipients of a service should include all unique recipients of the service that engage with the specific service. To this effect, a recipient of the service that uses different online interfaces, such as websites or applications, including where the services are accessed through different uniform resource locators (URLs) or domain names, should, where possible, be counted only once. However, the concept of active recipient of the service should not include incidental use of the service by recipients of other providers of intermediary services that indirectly make available information hosted by the provider of online platforms through linking or indexing by a provider of online search engine. Further, this Regulation does not require providers of online platforms or of online search engines to perform specific tracking of individuals online. Where such providers are able to discount automated users such as bots or scrapers without further processing of personal data and tracking, they may do so. The determination of the number of active recipients of the service can be impacted by market and technical developments and therefore the Commission should be empowered to supplement the provisions of this Regulation by adopting delegated acts laying down the methodology to determine the active recipients of an online platform or of an online search engine, where necessary, reflecting the nature of the service and the way recipients of the service interact with it.(77) | Na určenie dosahu danej online platformy alebo internetového vyhľadávača treba stanoviť priemerný počet aktívnych príjemcov každej služby jednotlivo. Počet priemerných mesačných aktívnych príjemcov online platformy by preto mal odrážať všetkých príjemcov, ktorí sú skutočne zapojení do služby aspoň raz za dané obdobie tým, že sú vystavení informáciám šíreným na online rozhraní online platformy, napríklad ich prezeraním alebo počúvaním, alebo poskytovaním informácií, ako je to v prípade obchodníkov na online platformách umožňujúcich spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku. | Na účely tohto nariadenia sa zapojenie neobmedzuje na interakciu s informáciami kliknutím, komentárom, prepojením, zdieľaní, nákupom alebo transakciou na online platforme. V dôsledku toho sa pojem aktívny príjemca služby nemusí nevyhnutne zhodovať s pojmom registrovaného užívateľa služby. Pokiaľ ide o internetové vyhľadávače, pojem aktívni príjemcovia služby by sa mal vzťahovať na tých, ktorí informácie prezerajú na svojom online rozhraní, ale nie napríklad na vlastníkov webových sídiel indexovaných internetovým vyhľadávačom, keďže oni službu aktívne nevyužívajú. Počet aktívnych príjemcov služby by mal zahŕňať všetkých jedinečných príjemcov služby, ktorí sa zapájajú do konkrétnej služby. Na tento účel by sa príjemca služby, ktorý používa rôzne online rozhrania, ako sú webové sídla alebo aplikácie, vrátane prípadov, keď sú služby prístupné prostredníctvom rôznych jednotných vyhľadávačov zdrojov (ďalej len „URL“) alebo doménových mien, mal podľa možnosti započítať len raz. Pojem aktívny príjemca služby by však nemal zahŕňať príležitostné používanie služby príjemcami iných poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, ktorí nepriamo sprístupňujú informácie hosťované poskytovateľom online platforiem prepojením alebo indexovaním zo strany poskytovateľa internetového vyhľadávača. Okrem toho sa v tomto nariadení nevyžaduje, aby poskytovatelia online platforiem alebo internetových vyhľadávačov osobitne sledovali jednotlivcov online. Ak sú takíto poskytovatelia schopní bez ďalšieho spracovania osobných údajov a sledovania nezohľadňovať automatizovaných používateľov, ako sú boty alebo extrakcia dát, môžu tak urobiť. Na určenie počtu aktívnych príjemcov služby môže mať vplyv vývoj na trhu a technický vývoj, a preto by Komisia mala byť splnomocnená doplniť ustanovenia tohto nariadenia prijatím delegovaných aktov, ktorými sa v prípade potreby stanoví metodika na určenie aktívnych príjemcov online platformy alebo internetového vyhľadávača, pričom sa zohľadní povaha služby a spôsob interakcie príjemcov služby s ňou.(77) | Aby bylo možné určit dosah dané online platformy nebo internetového vyhledávače, je nezbytné stanovit průměrný počet aktivních příjemců každé služby jednotlivě. V souladu s tím by měl počet průměrných měsíčních aktivních příjemců online platformy zahrnovat všechny příjemce, kteří se do služby skutečně zapojí alespoň jednou v daném období, tím, že jsou vystaveni šířeným informacím na online rozhraní online platformy, například jejich prohlížením nebo poslechem nebo poskytováním informací, jako je tomu v případě obchodníků na online platformách umožňujících spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku. | Pro účely tohoto nařízení se zapojení neomezuje na interakci s informacemi prostřednictvím kliknutí, komentáře, propojení, sdílení, nákupu nebo provádění transakcí na online platformě. Proto se pojem aktivní příjemce služby nemusí nutně shodovat s pojmem registrovaný uživatel služby. Pokud jde o internetové vyhledávače, měl by se pojem aktivní příjemce služby vztahovat na ty, kdo prohlížejí informace na svém online rozhraní, ale nikoli například na vlastníky internetových stránek indexovaných internetovým vyhledávačem, neboť ti se do služby aktivně nezapojují. Počet aktivních příjemců služby by měl zahrnovat všechny jedinečné příjemce služby, kteří se do konkrétní služby zapojují. Za tímto účelem by příjemce služby, který používá různá online rozhraní, jako jsou internetové stránky nebo aplikace, včetně případů, kdy jsou služby přístupné prostřednictvím různých přesných jednotných adres zdroje (adresa URL) nebo doménových jmen, měl být pokud možno započítán pouze jednou. Pojem aktivní příjemce služby by však neměl zahrnovat náhodné využití služby příjemci jiných zprostředkovatelů služeb, kteří nepřímo zpřístupňují informace hostované poskytovatelem online platformy prostřednictvím propojení nebo indexace poskytovatelem internetového vyhledávače. Toto nařízení rovněž nevyžaduje, aby poskytovatelé online platforem nebo internetových vyhledávačů prováděli konkrétní sledování jednotlivců online. Pokud jsou tito poskytovatelé schopni odečíst automatizované uživatele, jako jsou boti nebo scrapery, bez dalšího zpracování osobních údajů a sledování, mohou tak učinit. Stanovení počtu aktivních příjemců služby může být ovlivněno vývojem trhu a technickým vývojem, a proto by Komise měla být zmocněna doplnit ustanovení tohoto nařízení přijetím aktů v přenesené pravomoci, kterými se stanoví metodika pro určení aktivních příjemců online platformy nebo internetového vyhledávače, a to případně s přihlédnutím k povaze služby a způsobu interakce příjemců služby s touto službou.
(78) | In view of the network effects characterising the platform economy, the user base of an online platform or an online search engine may quickly expand and reach the dimension of a very large online platform or a very large online search engine, with the related impact on the internal market. This may be the case in the event of exponential growth experienced in short periods of time, or by a large global presence and turnover allowing the online platform or the online search engine to fully exploit network effects and economies of scale and of scope. A high annual turnover or market capitalisation can in particular be an indication of fast scalability in terms of user reach. In those cases, the Digital Services Coordinator of establishment or the Commission should be able to request more frequent reporting from the provider of the online platform or of the online search engine on the number of active recipients of the service to be able to timely identify the moment at which that platform or that search engine should be designated as a very large online platform or very large online search engine, respectively, for the purposes of this Regulation.(78) | Vzhľadom na sieťové účinky charakteristické pre hospodárstvo založené na platformách môže používateľská základňa online platformy alebo internetového vyhľadávača rýchlo narásť a dosiahnuť rozmer veľmi veľkej online platformy alebo veľmi veľkého internetového vyhľadávača so zodpovedajúcim vplyvom na vnútorný trh. Môže to tak byť v prípade exponenciálneho rastu zaznamenaného v krátkom čase alebo v dôsledku širokého globálneho zastúpenia a obratu, ktoré online platforme alebo internetový vyhľadávač umožnia plne využívať sieťové účinky a úspory z rozsahu a zo sortimentu. Vysoký ročný obrat alebo trhová kapitalizácia môžu byť najmä ukazovateľom rýchlej škálovateľnosti z hľadiska dosahu na používateľov. V uvedených prípadoch by koordinátor digitálnych služieb v mieste usadenia alebo Komisia mali mať možnosť požiadať poskytovateľa online platformy alebo internetového vyhľadávača o častejšie podávanie správ o počte aktívnych príjemcov služby, aby mohol včas identifikovať okamih, v ktorom by sa táto platforma mala na účely tohto nariadenia označiť za veľmi veľkú online platformu alebo veľmi veľký internetový vyhľadávač.(78) | Vzhledem k síťovým účinkům, jež jsou typické pro ekonomiku platforem, se uživatelská základna online platformy nebo internetového vyhledávače může rychle rozšířit a dosáhnout rozměru velmi velké online platformy nebo velmi velkého internetového vyhledávače se souvisejícím dopadem na vnitřní trh. Tak tomu může být v případě exponenciálního růstu, k němuž dojde v krátkém čase, nebo velké globální přítomnosti a obratu, jež online platformě nebo internetovému vyhledávači umožňují plně využít síťové účinky a úspory z rozsahu a škály produkce. Rychlou škálovatelnost, pokud jde o pokrytí uživatelů, může signalizovat zejména vysoký roční obrat nebo tržní kapitalizace. V těchto případech by koordinátor digitálních služeb v zemi místa usazení nebo Komise měli mít možnost požádat poskytovatele online platformy nebo internetového vyhledávače o častější podávání zpráv o počtu aktivních příjemců služby, aby bylo možno včas určit okamžik, k němuž by předmětná platforma nebo internetový vyhledávač měly být pro účely tohoto nařízení označeny za velmi velkou online platformu nebo velmi velký internetový vyhledávač.
(79) | Very large online platforms and very large online search engines can be used in a way that strongly influences safety online, the shaping of public opinion and discourse, as well as online trade. The way they design their services is generally optimised to benefit their often advertising-driven business models and can cause societal concerns. Effective regulation and enforcement is necessary in order to effectively identify and mitigate the risks and the societal and economic harm that may arise. Under this Regulation, providers of very large online platforms and of very large online search engines should therefore assess the systemic risks stemming from the design, functioning and use of their services, as well as from potential misuses by the recipients of the service, and should take appropriate mitigating measures in observance of fundamental rights. In determining the significance of potential negative effects and impacts, providers should consider the severity of the potential impact and the probability of all such systemic risks. For example, they could assess whether the potential negative impact can affect a large number of persons, its potential irreversibility, or how difficult it is to remedy and restore the situation prevailing prior to the potential impact.(79) | Veľmi veľké online platformy a veľmi veľké internetové vyhľadávače sa môžu sa môžu používať tak, že to výrazne ovplyvňuje bezpečnosť online, formovanie verejnej mienky a diskusie, ako aj online obchod. Spôsob, akým koncipujú svoje služby, je vo všeobecnosti optimalizovaný tak, aby z neho ťažili ich obchodné modely často založené na reklame, a môže vyvolať spoločenské obavy. Účinná regulácia a presadzovanie dodržiavania predpisov sú potrebné na účinnú identifikáciu a zmierňovanie rizík a spoločenských a hospodárskych škôd, ktoré môžu vzniknúť. Podľa tohto nariadenia by preto poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov mali posudzovať systémové riziká vyplývajúce z koncepcie, fungovania a využívania ich služieb, ako aj z potenciálneho zneužívania zo strany príjemcov služieb, a mali by prijímať vhodné zmierňujúce opatrenia, dodržiavajúc základné práva. Pri určovaní významnosti potenciálnych negatívnych účinkov a vplyvov by poskytovatelia mali zvážiť závažnosť potenciálneho vplyvu a pravdepodobnosť všetkých takýchto systémových rizík. Mohli by napríklad posúdiť, či sa potenciálny negatívny vplyv môže dotknúť veľkého počtu osôb, jeho potenciálnu nezvratnosť alebo aké ťažké je napraviť problém a obnoviť situáciu do podoby, v akej existovala pred potenciálnym vplyvom.(79) | Velmi velké online platformy a velmi velké internetové vyhledávače lze využít způsobem, který značně ovlivňuje bezpečnost na internetu, utváření veřejného mínění a diskurzu, jakož i elektronický obchod. Způsob navrhování jejich služeb je obvykle optimalizován ve prospěch jejich obchodních modelů, jež jsou často založeny na reklamě, a může způsobovat společenské problémy. Je zapotřebí účinné regulace a prosazování, aby bylo možné účinně identifikovat a zmírňovat rizika a společenské a hospodářské škody, které mohou vzniknout. Podle tohoto nařízení by proto poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů měli posuzovat systémová rizika vyplývající z koncepce, fungování a využívání jejich služeb a z možného zneužití příjemci služby a měli by přijímat vhodná zmírňující opatření při dodržení základních práv. Při určování významu potenciálních nepříznivých účinků a dopadů by poskytovatelé měli zvážit závažnost potenciálního dopadu a pravděpodobnost všech takových systémových rizik. Mohli by například posoudit, zda potenciální nepříznivý dopad může ovlivnit velký počet osob, jeho potenciální nezvratnost nebo obtížnost nápravy a obnovy situace, která existovala před potenciálním dopadem.
(80) | Four categories of systemic risks should be assessed in-depth by the providers of very large online platforms and of very large online search engines. A first category concerns the risks associated with the dissemination of illegal content, such as the dissemination of child sexual abuse material or illegal hate speech or other types of misuse of their services for criminal offences, and the conduct of illegal activities, such as the sale of products or services prohibited by Union or national law, including dangerous or counterfeit products, or illegally-traded animals. For example, such dissemination or activities may constitute a significant systemic risk where access to illegal content may spread rapidly and widely through accounts with a particularly wide reach or other means of amplification. Providers of very large online platforms and of very large online search engines should assess the risk of dissemination of illegal content irrespective of whether or not the information is also incompatible with their terms and conditions. This assessment is without prejudice to the personal responsibility of the recipient of the service of very large online platforms or of the owners of websites indexed by very large online search engines for possible illegality of their activity under the applicable law.(80) | Poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov by mali dôkladne posudzovať štyri kategórie systémových rizík. Prvá kategória sa týka rizík spojených so šírením nezákonného obsahu, ako je napríklad šírenie materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí alebo nezákonných nenávistných prejavov, alebo s inými druhmi zneužívania ich služieb na účely trestnej činnosti a s vykonávaním nezákonných činností, ako je predaj produktov alebo služieb zakázaných právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnym právom, medzi nimi aj nebezpečných alebo falšovaných výrobkov, alebo nezákonne obchodovaných zvierat. Takéto šírenie alebo činnosti môžu napríklad predstavovať významné systémové riziko, ak sa prístup k nezákonnému obsahu môže rýchlo a vo veľkom rozsahu šíriť prostredníctvom kont s mimoriadne širokým dosahom alebo inými prostriedkami rozšírenia. Poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov by mali posúdiť riziko šírenia nezákonného obsahu bez ohľadu na to, či sú informácie takisto nezlučiteľné s ich obchodnými podmienkami. Týmto posúdením nie je dotknutá osobná zodpovednosť príjemcu služby veľmi veľkých online platforiem alebo vlastníkov webových sídiel indexovaných veľmi veľkými internetovými vyhľadávačmi za možnú nezákonnosť ich činnosti podľa uplatniteľného práva.(80) | Poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů by měli důkladně posoudit čtyři kategorie systémových rizik. První kategorie se týká rizik spojených s šířením nezákonného obsahu, jako je šíření dětské pornografie nebo nezákonných nenávistných projevů, nebo s jinými typy zneužití jejich služeb pro trestnou činnost a prováděním protiprávních činností, jako je prodej výrobků či služeb zakázaných unijním nebo vnitrostátním právem, včetně nebezpečných nebo padělaných výrobků nebo nezákonně obchodovaných zvířat. Takové šíření nebo činnosti mohou například představovat významné systémové riziko v případech, kdy se přístup k nezákonnému obsahu může rychle a rozsáhle šířit prostřednictvím účtů s obzvláště širokým dosahem nebo jinými způsoby rozšiřování. Poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů by měli posoudit riziko šíření nezákonného obsahu bez ohledu na to, zda jsou informace rovněž neslučitelné s jejich smluvními podmínkami. Tímto posouzením není dotčena osobní odpovědnost příjemce služby velmi velkých online platforem nebo vlastníků internetových stránek indexovaných velmi velkými internetovými vyhledávači v souvislosti s případnou protiprávností jejich činnosti podle použitelného práva.
(81) | A second category concerns the actual or foreseeable impact of the service on the exercise of fundamental rights, as protected by the Charter, including but not limited to human dignity, freedom of expression and of information, including media freedom and pluralism, the right to private life, data protection, the right to non-discrimination, the rights of the child and consumer protection. Such risks may arise, for example, in relation to the design of the algorithmic systems used by the very large online platform or by the very large online search engine or the misuse of their service through the submission of abusive notices or other methods for silencing speech or hampering competition. When assessing risks to the rights of the child, providers of very large online platforms and of very large online search engines should consider for example how easy it is for minors to understand the design and functioning of the service, as well as how minors can be exposed through their service to content that may impair minors’ health, physical, mental and moral development. Such risks may arise, for example, in relation to the design of online interfaces which intentionally or unintentionally exploit the weaknesses and inexperience of minors or which may cause addictive behaviour.(81) | Druhá kategória sa týka skutočného alebo predvídateľného vplyvu služby na uplatňovanie základných práv chránených chartou vrátane okrem iného ľudskej dôstojnosti, slobody prejavu a práva na informácie vrátane slobody a plurality médií, práva na súkromný život, ochrany údajov, práva na nediskrimináciu, práv dieťaťa a ochrany spotrebiteľov. Takéto riziká môžu vzniknúť napríklad v súvislosti s uspôsobením algoritmických systémov, ktoré veľmi veľká online platforma alebo veľmi veľký internetový vyhľadávač používa, alebo so zneužitím ich služieb predkladaním neoprávnených oznámení alebo inými spôsobmi umlčovania prejavu alebo narúšania hospodárskej súťaže. Pri posudzovaní ohrozenia práv dieťaťa by poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov napríklad mali zvážiť, do akej miery je pre maloletých zrozumiteľná koncepcia a fungovanie služby, ako aj to, ako môžu byť maloletí prostredníctvom služby vystavení obsahu, ktorý môže narušiť ich zdravie a telesný, duševný a morálny vývoj. Takéto ohrozenie môže vzniknúť napríklad v súvislosti s koncepciou online rozhraní, ktoré úmyselne alebo neúmyselne využívajú slabé stránky a neskúsenosť maloletých alebo ktoré môžu spôsobiť návykové správanie.(81) | Druhá kategorie se týká skutečného nebo předvídatelného dopadu služby na výkon základních práv, která jsou chráněna Listinou, včetně mimo jiné lidské důstojnosti, svobody projevu a svobody informací, včetně svobody a plurality sdělovacích prostředků, práva na soukromý život, ochrany osobních údajů, práva na zákaz diskriminace, práv dítěte a ochrany spotřebitele. Tato rizika mohou vzniknout například v souvislosti s koncepcí algoritmických systémů používaných velmi velkými online platformami nebo velmi velkými internetovými vyhledávači nebo zneužitím jejich služby podáváním nepatřičných oznámení či prostřednictvím jiných způsobů umlčování projevu nebo bránění hospodářské soutěži. Při posuzování rizik pro práva dítěte by poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů měli zvážit například to, do jaké míry jsou koncepce a fungování služby srozumitelné pro nezletilé osoby a jak mohou být nezletilé osoby vystaveny prostřednictvím jejich služby obsahu, který může narušit jejich zdraví a tělesný, duševní a mravní vývoj. Tato rizika se mohou objevit například v souvislosti s koncepcí online rozhraní, která záměrně či neúmyslně zneužívá slabé stránky a nezkušenost nezletilých osob nebo může způsobit návykové chování.
(82) | A third category of risks concerns the actual or foreseeable negative effects on democratic processes, civic discourse and electoral processes, as well as public security.(82) | Tretia kategória rizík sa týka skutočných alebo predvídateľných negatívnych účinkov na demokratické procesy, občiansku diskusiu a volebné procesy, ako aj na verejnú bezpečnosť.(82) | Třetí kategorie rizik se týká skutečných nebo předvídatelných nepříznivých účinků na demokratické procesy, občanský diskurz a volební procesy, jakož i na veřejnou bezpečnost.
(83) | A fourth category of risks stems from similar concerns relating to the design, functioning or use, including through manipulation, of very large online platforms and of very large online search engines with an actual or foreseeable negative effect on the protection of public health, minors and serious negative consequences to a person's physical and mental well-being, or on gender-based violence. Such risks may also stem from coordinated disinformation campaigns related to public health, or from online interface design that may stimulate behavioural addictions of recipients of the service.(83) | Štvrtá kategória rizík vyplýva z podobných obáv týkajúcich sa koncepcie, fungovania alebo používania, a to aj prostredníctvom manipulácie, veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov so skutočným alebo predvídateľným negatívnym vplyvom na ochranu verejného zdravia, maloletých a s vážnymi negatívnymi dôsledkami na telesnú a duševnú pohodu osoby alebo na rodovo motivované násilie. Takéto riziká môžu vyplývať aj z koordinovaných dezinformačných kampaní týkajúcich sa verejného zdravia alebo z koncepcie online rozhrania, ktoré môže stimulovať behaviorálnu závislosť príjemcov služby.(83) | Čtvrtá kategorie rizik vyplývá z podobných obav týkajících se koncepce, fungování nebo používání, a to i prostřednictvím manipulace, velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů se skutečným nebo předvídatelným nepříznivým dopadem na ochranu veřejného zdraví či, nezletilých osob a se závažnými negativními důsledky pro tělesnou a duševní pohodu některé osoby nebo s genderově podmíněným násilím. Tato rizika mohou rovněž vyplývat z koordinovaných dezinformačních kampaní týkajících se veřejného zdraví nebo z koncepce online rozhraní, které může stimulovat behaviorální závislost příjemců služby.
(84) | When assessing such systemic risks, providers of very large online platforms and of very large online search engines should focus on the systems or other elements that may contribute to the risks, including all the algorithmic systems that may be relevant, in particular their recommender systems and advertising systems, paying attention to the related data collection and use practices. They should also assess whether their terms and conditions and the enforcement thereof are appropriate, as well as their content moderation processes, technical tools and allocated resources. When assessing the systemic risks identified in this Regulation, those providers should also focus on the information which is not illegal, but contributes to the systemic risks identified in this Regulation. Such providers should therefore pay particular attention on how their services are used to disseminate or amplify misleading or deceptive content, including disinformation. Where the algorithmic amplification of information contributes to the systemic risks, those providers should duly reflect this in their risk assessments. Where risks are localised or there are linguistic differences, those providers should also account for this in their risk assessments. Providers of very large online platforms and of very large online search engines should, in particular, assess how the design and functioning of their service, as well as the intentional and, oftentimes, coordinated manipulation and use of their services, or the systemic infringement of their terms of service, contribute to such risks. Such risks may arise, for example, through the inauthentic use of the service, such as the creation of fake accounts, the use of bots or deceptive use of a service, and other automated or partially automated behaviours, which may lead to the rapid and widespread dissemination to the public of information that is illegal content or incompatible with an online platform’s or online search engine's terms and conditions and that contributes to disinformation campaigns.(84) | Pri posudzovaní takýchto systémových rizík by sa poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov mali zamerať na systémy alebo iné prvky, ktoré môžu prispievať k rizikám, vrátane všetkých algoritmických systémov, ktoré môžu byť relevantné, najmä ich odporúčacích systémov a reklamných systémov, pričom treba venovať pozornosť súvisiacim postupom zberu a používania údajov. Mali by tiež posúdiť, či sú ich obchodné podmienky a ich presadzovanie primerané, ako aj postupy moderovania obsahu, technické nástroje a pridelené zdroje. Pri posudzovaní systémových rizík identifikovaných v tomto nariadení by sa uvedení poskytovatelia mali zamerať aj na informácie, ktoré nie sú nezákonné, ale prispievajú k systémovým rizikám identifikovaným v tomto nariadení. Takíto poskytovatelia by preto mali venovať osobitnú pozornosť tomu, ako sa ich služby využívajú na šírenie alebo rozširovanie zavádzajúceho alebo klamlivého obsahu vrátane dezinformácií. Ak algoritmické rozširovanie informácií prispieva k systémovým rizikám, uvedení poskytovatelia by to mali náležite zohľadniť vo svojich posúdeniach rizika. Ak sú riziká lokalizované alebo existujú jazykové rozdiely, uvedení poskytovatelia by to taktiež mali zohľadniť vo svojich posúdeniach rizika. Poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov by mali posúdiť najmä to, ako koncepcia a fungovanie ich služieb, ako aj úmyselná a často koordinovaná manipulácia a využívanie ich služieb alebo systémové porušovanie ich podmienok poskytovania služieb prispievajú k takýmto rizikám. Takéto riziká môžu vznikať napríklad neautentickým používaním služby, akým je zakladanie falošných účtov, používaním botov alebo klamlivým používaním služby a ďalšími automatizovanými alebo čiastočne automatizovanými spôsobmi správania, ktoré môžu spôsobiť rýchle a rozsiahle verejné šírenie informácií, ktoré sú nezákonným obsahom alebo sú nezlučiteľné s obchodnými podmienkami online platformy alebo internetového vyhľadávača a ktoré prispievajú k dezinformačným kampaniam.(84) | Při posuzování těchto systémových rizik by se poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů měli zaměřit na systémy nebo jiné prvky, které mohou přispívat k rizikům, včetně všech algoritmických systémů, jež mohou být relevantní, zejména jejich doporučovacích systémů a reklamních systémů, přičemž by měli věnovat pozornost souvisejícím postupům sběru a využívání údajů. Měli by rovněž posoudit, zda jsou jejich smluvní podmínky a jejich vymáhání vhodné, jakož i postupy moderování obsahu, technické nástroje a přidělené zdroje. Při posuzování systémových rizik zjištěných v tomto nařízení by se uvedení poskytovatelé měli rovněž zaměřit na informace, které nejsou nezákonné, ale přispívají k systémovým rizikům zjištěným v tomto nařízení. Tito poskytovatelé by proto měli věnovat zvláštní pozornost tomu, jak jsou jejich služby využívány k šíření nebo rozšiřování zavádějícího nebo klamavého obsahu, včetně dezinformací. Pokud k systémovým rizikům přispívá algoritmické šíření informací, měli by to řádně zohlednit ve svých posouzeních rizik. Jsou-li rizika lokalizována nebo existují-li jazykové rozdíly, měli by je rovněž zohlednit ve svých posouzeních rizik. Poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů by měli zejména posoudit, jak k těmto rizikům přispívají koncepce a fungování jejich služeb, jakož i záměrná a často koordinovaná manipulace a využívání jejich služeb, nebo systémové porušování podmínek poskytování jejich služby. Tato rizika mohou vzniknout například v důsledku neautentického používání služby, jako je vytváření falešných účtů, využívání botů nebo klamavé využívání služby, a jiného automatizovaného či částečně automatizovaného chování, jež může vést k rychlému a rozsáhlému šíření informací veřejnosti, které představují nezákonný obsah nebo nejsou slučitelné se smluvními podmínkami online platformy nebo internetového vyhledávače a které přispívají k dezinformačním kampaním.
(85) | In order to make it possible that subsequent risk assessments build on each other and show the evolution of the risks identified, as well as to facilitate investigations and enforcement actions, providers of very large online platforms and of very large online search engines should preserve all supporting documents relating to the risk assessments that they carried out, such as information regarding the preparation thereof, underlying data and data on the testing of their algorithmic systems.(85) | Poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov by mali uchovávať všetky podporné dokumenty posudzovania rizík, ktoré vykonali, ako sú informácie týkajúce sa ich prípravy, podkladové údaje a údaje o testovaní ich algoritmických systémov, a to s cieľom umožniť, aby následné posúdenia rizík na seba nadväzovali a aby ukazovali vývoj identifikovaných rizík, ako aj s cieľom uľahčovať vyšetrovanie a opatrenia na presadzovanie práva.(85) | Aby bylo možné zajistit vzájemnou návaznost jednotlivých posouzení rizik a sledovat vývoj zjištěných rizik a aby bylo možné usnadnit provádění vyšetřovacích a donucovacích opatření, měli by poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů uchovávat veškeré podklady týkající se posouzení rizik, která provedli, jako jsou informace o jejich přípravě, podkladové údaje a údaje o testování jejich algoritmických systémů.
(86) | Providers of very large online platforms and of very large online search engines should deploy the necessary means to diligently mitigate the systemic risks identified in the risk assessments, in observance of fundamental rights. Any measures adopted should respect the due diligence requirements of this Regulation and be reasonable and effective in mitigating the specific systemic risks identified. They should be proportionate in light of the economic capacity of the provider of the very large online platform or of the very large online search engine and the need to avoid unnecessary restrictions on the use of their service, taking due account of potential negative effects on those fundamental rights. Those providers should give particular consideration to the impact on freedom of expression.(86) | Na dôsledné zmierňovanie systémových rizík identifikovaných v posúdeniach rizík by poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov mali zavádzať nevyhnutné prostriedky a dodržiavať pritom základné práva. Všetky prijaté opatrenia by mali byť v súlade s požiadavkami tohto nariadenia týkajúcimi sa náležitej starostlivosti a mali by byť primerané a účinné pri zmierňovaní zistených systémových rizík. Mali by byť primerané vzhľadom na hospodársku kapacitu poskytovateľa veľmi veľkej online platformy alebo veľmi veľkého internetového vyhľadávača a na potrebu predchádzať zbytočným obmedzeniam využívania ich služieb, pričom by mali náležite zohľadňovať potenciálne negatívne účinky na tieto základné práva. Uvedení poskytovatelia by mali venovať osobitnú pozornosť vplyvu na slobodu prejavu.(86) | Poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů by měli zavést potřebné prostředky k náležitému zmírňování systémových rizik zjištěných v rámci posouzení rizik při dodržení základních práv. Veškerá přijatá opatření by měla být v souladu s požadavky na náležitou péči stanovenými v tomto nařízení a měla by být přiměřená a účinná při zmírňování konkrétních zjištěných systémových rizik. Měla by být přiměřená s ohledem na hospodářskou kapacitu poskytovatele velmi velké online platformy nebo velmi velkého internetového vyhledávače a na potřebu vyhnout se zbytečným omezením využívání dané služby, přičemž by měly být náležitě zohledněny možné nepříznivé dopady na tato základní práva. Uvedení poskytovatelé by měli věnovat zvláštní pozornost dopadu na svobodu projevu.
(87) | Providers of very large online platforms and of very large online search engines should consider under such mitigating measures, for example, adapting any necessary design, feature or functioning of their service, such as the online interface design. They should adapt and apply their terms and conditions, as necessary, and in accordance with the rules of this Regulation on terms and conditions. Other appropriate measures could include adapting their content moderation systems and internal processes or adapting their decision-making processes and resources, including the content moderation personnel, their training and local expertise. This concerns in particular the speed and quality of processing of notices. In this regard, for example, the Code of conduct on countering illegal hate speech online of 2016 sets a benchmark to process valid notifications for removal of illegal hate speech in less than 24 hours. Providers of very large online platforms, in particular those primarily used for the dissemination to the public of pornographic content, should diligently meet all their obligations under this Regulation in respect of illegal content constituting cyber violence, including illegal pornographic content, especially with regard to ensuring that victims can effectively exercise their rights in relation to content representing non-consensual sharing of intimate or manipulated material through the rapid processing of notices and removal of such content without undue delay. Other types of illegal content may require longer or shorter timelines for processing of notices, which will depend on the facts, circumstances and types of illegal content at hand. Those providers may also initiate or increase cooperation with trusted flaggers and organise training sessions and exchanges with trusted flagger organisations.(87) | V rámci takýchto zmierňujúcich opatrení by poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov mali zvážiť napríklad prispôsobenie akejkoľvek potrebnej koncepcie, funkcie alebo fungovania svojej služby, ako je koncepcia online rozhrania. Podľa potreby a v súlade s pravidlami tohto nariadenia o obchodných podmienkach by mali prispôsobiť a uplatňovať svoje obchodné podmienky. Ďalšie vhodné opatrenia by mohli zahŕňať prispôsobenie ich systémov moderovania obsahu a interných procesov alebo prispôsobenie ich rozhodovacích procesov a zdrojov vrátane pracovníkov moderovania obsahu, ich odbornej prípravy a miestnych odborných znalostí. Týka sa to najmä rýchlosti a kvality spracovania oznámení. V tejto súvislosti sa napríklad v kódexe správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete z roku 2016 stanovuje referenčná hodnota pre spracovanie platných oznámení na odstránenie nezákonných nenávistných prejavov za menej ako 24 hodín. Poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem, najmä tých, ktorí sa primárne používajú na verejné šírenie pornografického obsahu, by mali dôsledne plniť všetky svoje povinnosti podľa tohto nariadenia, pokiaľ ide o nezákonný obsah predstavujúci kybernetické násilie vrátane nezákonného pornografického obsahu, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie toho, aby obete mohli účinne uplatňovať svoje práva v súvislosti s obsahom, ktorý predstavuje zdieľanie intímneho alebo zmanipulovaného materiálu bez súhlasu, a to prostredníctvom rýchleho spracovania oznámení a odstránenia takéhoto obsahu bez zbytočného odkladu. Iné druhy nezákonného obsahu si môžu vyžadovať dlhšie alebo kratšie lehoty na spracovanie oznámení, ktoré budú závisieť od skutočností, okolností a druhov dotknutého nezákonného obsahu. Uvedení poskytovatelia môžu tiež iniciovať alebo zintenzívniť spoluprácu s dôveryhodnými nahlasovateľmi a organizovať školenia a výmeny skúseností s organizáciami dôveryhodných nahlasovateľov.(87) | Poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů by měli v rámci těchto zmírňujících opatření zvážit například úpravu veškerých nezbytných koncepcí, funkcí nebo fungování svých služeb, jako je například koncepce online rozhraní. Měli by přizpůsobit a uplatňovat své smluvní podmínky podle potřeby a v souladu s ustanoveními tohoto nařízení o smluvních podmínkách. Další vhodná opatření by mohla zahrnovat přizpůsobení systémů moderování obsahu a vnitřních postupů nebo přizpůsobení rozhodovacích procesů a zdrojů, včetně moderátorů obsahu, jejich odborné přípravy a místních odborných znalostí. To se týká zejména rychlosti a kvality zpracování oznámení. V tomto ohledu stanoví například kodex chování pro boj proti nezákonným nenávistným projevům online z roku 2016 referenční hodnotu pro zpracování platných oznámení o odstranění nezákonných nenávistných projevů do 24 hodin. Poskytovatelé velmi velkých online platforem, zejména těch, které jsou primárně využívány k veřejnému šíření pornografického obsahu, by měli důsledně plnit všechny své povinnosti podle tohoto nařízení, pokud jde o nezákonný obsah představující kybernetické násilí, včetně nezákonného pornografického obsahu, zejména pokud jde o zajištění toho, aby oběti mohly účinně uplatnit svá práva ve vztahu k obsahu představujícímu sdílení intimního nebo zmanipulovaného materiálu bez jejich souhlasu prostřednictvím rychlého zpracování oznámení a bezodkladného odstranění takového obsahu. Jiné druhy nezákonného obsahu mohou vyžadovat delší nebo kratší lhůty pro zpracování oznámení v závislosti na skutečnostech, okolnostech a druzích nezákonného obsahu. Uvedení poskytovatelé mohou rovněž iniciovat nebo prohloubit spolupráci s důvěryhodnými oznamovateli a pořádat školení a výměny s organizacemi důvěryhodných oznamovatelů.
(88) | Providers of very large online platforms and of very large online search engines should also be diligent in the measures they take to test and, where necessary, adapt their algorithmic systems, not least their recommender systems. They may need to mitigate the negative effects of personalised recommendations and correct the criteria used in their recommendations. The advertising systems used by providers of very large online platforms and of very large online search engines can also be a catalyser for the systemic risks. Those providers should consider corrective measures, such as discontinuing advertising revenue for specific information, or other actions, such as improving the visibility of authoritative information sources, or more structurally adapting their advertising systems. Providers of very large online platforms and of very large online search engines may need to reinforce their internal processes or supervision of any of their activities, in particular as regards the detection of systemic risks, and conduct more frequent or targeted risk assessments related to new functionalities. In particular, where risks are shared across different online platforms or online search engines, they should cooperate with other service providers, including by initiating or joining existing codes of conduct or other self-regulatory measures. They should also consider awareness-raising actions, in particular where risks relate to disinformation campaigns.(88) | Poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov by takisto mali byť dôslední, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré prijmú na testovanie a v prípade potreby prispôsobenie svojich algoritmických systémov, v neposlednom rade svojich odporúčacích systémov. Možno bude potrebné, aby zmiernili negatívne účinky personalizovaných odporúčaní a opravili kritériá použité vo svojich odporúčaniach. Aj reklamné systémy, ktoré používajú poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov môžu byť katalyzátorom systémových rizík Uvedení poskytovatelia by mali zvážiť nápravné opatrenia, ako napríklad zastavenie príjmov z reklamy v súvislosti s konkrétnymi informáciami, alebo iné opatrenia, ako napríklad zlepšenie viditeľnosti spoľahlivých informačných zdrojov, alebo štrukturálnejšie prispôsobenie svojich reklamných systémov. Je možné, že poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov budú musieť posilniť svoje vnútorné procesy alebo dohľad nad ktoroukoľvek zo svojich činností, najmä pokiaľ ide o odhaľovanie systémových rizík, a vykonávať častejšie alebo cielenejšie posudzovanie rizík v súvislosti s novými funkciami. Najmä ak sú riziká spoločné pre rôzne online platformy alebo internetové vyhľadávače, mali by spolupracovať s inými poskytovateľmi služieb, a to aj iniciovaním vzniku kódexov správania alebo iných samoregulačných opatrení či pripojením sa k existujúcim kódexom alebo opatreniam. Mali by zvážiť aj opatrenia na zvyšovanie informovanosti, najmä ak riziká súvisia s dezinformačnými kampaňami.(88) | Poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů by rovněž měli postupovat s náležitou péčí při přijímání opatření za účelem testování a v případě potřeby přizpůsobení svých algoritmických systémů, mimo jiné svých doporučovacích systémů. Může být třeba, aby zmírnili nepříznivé dopady individualizovaných doporučení a opravili kritéria používaná ve svých doporučeních. Katalyzátorem systémových rizik mohou být i reklamní systémy používané poskytovateli velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů. Uvedení poskytovatelé by měli zvážit nápravná opatření jako zastavení příjmů z reklamy u určitých informací, nebo jiná opatření, například lepší zviditelnění hodnověrných zdrojů informací či strukturálnější přizpůsobení svých reklamních systémů. Poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů mohou být nuceni posílit své interní procesy nebo dohled nad jakoukoli ze svých činností, zejména pokud jde o odhalování systémových rizik, a provádět častější nebo cílenější posouzení rizik souvisejících s novými funkcemi. Zejména jsou-li rizika sdílena napříč různými online platformami nebo internetovými vyhledávači, měli by spolupracovat s ostatními poskytovateli služeb, též iniciováním kodexů chování či jiných samoregulačních opatření nebo připojením se ke stávajícím kodexům a opatřením. Měli by rovněž zvážit osvětové akce, především pokud rizika souvisejí s dezinformačními kampaněmi.
(89) | Providers of very large online platforms and of very large online search engines should take into account the best interests of minors in taking measures such as adapting the design of their service and their online interface, especially when their services are aimed at minors or predominantly used by them. They should ensure that their services are organised in a way that allows minors to access easily mechanisms provided for in this Regulation, where applicable, including notice and action and complaint mechanisms. They should also take measures to protect minors from content that may impair their physical, mental or moral development and provide tools that enable conditional access to such information. In selecting the appropriate mitigation measures, providers can consider, where appropriate, industry best practices, including as established through self-regulatory cooperation, such as codes of conduct, and should take into account the guidelines from the Commission.(89) | Poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov by pri prijímaní opatrení, ako je prispôsobenie navrhovania ich služby a online rozhrania, mali zohľadňovať najlepšie záujmy maloletých, najmä ak sú ich služby primárne zamerané na maloletých alebo ich prevažne využívajú maloletí. Mali by zabezpečiť, aby ich služby boli organizované tak, aby umožnili maloletým jednoduchý prístup k mechanizmom stanoveným v tomto nariadení, ak je to vhodné, vrátane mechanizmov oznamovania a prijímania opatrení a mechanizmov vybavovania sťažností. Mali by tiež prijať opatrenia na ochranu maloletých pred obsahom, ktorý môže narušiť ich telesný, duševný alebo morálny vývin, a poskytnúť nástroje, ktoré umožnia podmienený prístup k takýmto informáciám. Pri výbere vhodných zmierňujúcich opatrení môžu poskytovatelia v prípade potreby zvážiť najlepšie postupy v odvetví vrátane postupov zavedených na základe samoregulačnej spolupráce, ako sú kódexy správania, a mali by zohľadniť usmernenia Komisie.(89) | Poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů by měli zohlednit nejlepší zájmy nezletilých osob při přijímání opatření, jako je uzpůsobení návrhu svých služeb a svých online rozhraní, zejména pokud jsou jejich služby primárně zaměřeny na nezletilé osoby nebo jsou jimi převážně využívány. Měli by zajistit, aby byly jejich služby organizovány způsobem, který nezletilým osobám umožní snadný přístup k mechanismům stanoveným v tomto nařízení, včetně případných mechanismů pro oznamování a přijímání opatření a podávání stížností. Měli by také přijmout opatření na ochranu nezletilých osob před obsahem, který by mohl narušit jejich tělesný, duševní nebo mravní vývoj, a poskytnout nástroje, jež umožňují podmíněný přístup k takovým informacím. Při výběru vhodných zmírňujících opatření mohou poskytovatelé v případě potřeby zvážit osvědčené postupy v daném odvětví, včetně postupů zavedených prostřednictvím samoregulační spolupráce, jako jsou kodexy chování, a měli by zohlednit pokyny Komise.
(90) | Providers of very large online platforms and of very large online search engines should ensure that their approach to risk assessment and mitigation is based on the best available information and scientific insights and that they test their assumptions with the groups most impacted by the risks and the measures they take. To this end, they should, where appropriate, conduct their risk assessments and design their risk mitigation measures with the involvement of representatives of the recipients of the service, representatives of groups potentially impacted by their services, independent experts and civil society organisations. They should seek to embed such consultations into their methodologies for assessing the risks and designing mitigation measures, including, as appropriate, surveys, focus groups, round tables, and other consultation and design methods. In the assessment on whether a measure is reasonable, proportionate and effective, special consideration should be given to the right to freedom of expression.(90) | Poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov by mali zabezpečiť, aby ich prístup k posudzovaniu a zmierňovaniu rizík vychádzal z najlepších dostupných informácií a vedeckých poznatkov a aby si predpoklady overili na skupinách najviac ovplyvnených rizikami a opatreniami, ktoré prijímajú. V prípade potreby by na tento účel mali za účasti zástupcov príjemcov služieb, zástupcov skupín potenciálne ovplyvnených ich službami, nezávislých expertov a organizácií občianskej spoločnosti vykonávať vlastné posúdenia rizík a navrhovať vlastné opatrenia na ich zmiernenie. Mali by sa snažiť začleniť takéto konzultácie do svojich metodík posudzovania rizík a navrhovania zmierňujúcich opatrení vrátane prípadných prieskumov, cieľových skupín, okrúhlych stolov a iných konzultačných metód a metód navrhovania. Pri posudzovaní toho, či je opatrenie odôvodnené, primerané a účinné, by sa osobitná pozornosť mala venovať právu na slobodu prejavu.(90) | Poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů by měli zajistit, aby se jejich přístup k posuzování a zmírňování rizik zakládal na nejlepších dostupných informacích a vědeckých poznatcích a aby své předpoklady ověřili na skupinách, na něž mají rizika a přijímaná opatření největší dopad. Za tímto účelem by případně měli provádět posouzení rizik a navrhovat opatření ke zmírnění rizik za účasti zástupců příjemců služby, zástupců skupin potenciálně dotčených jejich službami, nezávislých odborníků a organizací občanské společnosti. Měli by usilovat o začlenění těchto konzultací do svých metodik pro posuzování rizik a navrhování zmírňujících opatření, případně včetně průzkumů, pracovních skupin, kulatých stolů a dalších konzultačních a koncepčních postupů. Při posuzování toho, zda je opatření rozumné, přiměřené a účinné, je třeba věnovat zvláštní pozornost právu na svobodu projevu.
(91) | In times of crisis, there might be a need for certain specific measures to be taken urgently by providers of very large online platforms, in addition to measures they would be taking in view of their other obligations under this Regulation. In that regard, a crisis should be considered to occur when extraordinary circumstances occur that can lead to a serious threat to public security or public health in the Union or significant parts thereof. Such crises could result from armed conflicts or acts of terrorism, including emerging conflicts or acts of terrorism, natural disasters such as earthquakes and hurricanes, as well as from pandemics and other serious cross-border threats to public health. The Commission should be able to require, upon recommendation by the European Board for Digital Services (‘the Board’), providers of very large online platforms and providers of very large search engines to initiate a crisis response as a matter of urgency. Measures that those providers may identify and consider applying may include, for example, adapting content moderation processes and increasing the resources dedicated to content moderation, adapting terms and conditions, relevant algorithmic systems and advertising systems, further intensifying cooperation with trusted flaggers, taking awareness-raising measures and promoting trusted information and adapting the design of their online interfaces. The necessary requirements should be provided for to ensure that such measures are taken within a very short time frame and that the crisis response mechanism is only used where, and to the extent that, this is strictly necessary and any measures taken under this mechanism are effective and proportionate, taking due account of the rights and legitimate interests of all parties concerned. The use of the mechanism should be without prejudice to the other provisions of this Regulation, such as those on risk assessments and mitigation measures and the enforcement thereof and those on crisis protocols.(91) | V čase krízy môže byť potrebné, aby poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem urýchlene prijali okrem opatrení, ktoré by prijali vzhľadom na svoje iné povinnosti podľa tohto nariadenia, určité osobitné opatrenia. V tejto súvislosti by sa malo vychádzať z toho, že kríza vzniká, keď sa objavujú mimoriadne okolnosti, ktoré vedú k vážnemu ohrozeniu verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia v Únii alebo v jej podstatných častiach. Takéto krízy by mohli byť dôsledkom ozbrojených konfliktov alebo teroristických činov – vrátane vznikajúcich konfliktov alebo teroristických činov – dôsledkom prírodných katastrof, ako sú zemetrasenia a hurikány, ako aj pandémií a iných závažných cezhraničných hrozieb pre verejné zdravie. Na základe odporúčania Európskeho výboru pre digitálne služby (ďalej len „výbor“) by Komisia mala mať možnosť od poskytovateľov veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov požadovať, aby bezodkladne začali reakciu na krízu. Opatrenia, ktoré uvedení poskytovatelia môžu identifikovať a ktorých uplatnenie môžu zvážiť, môžu zahŕňať napríklad prispôsobenie postupov moderovania obsahu a zvýšenie zdrojov určených na moderovanie obsahu, prispôsobenie obchodných podmienok, príslušných algoritmických systémov a reklamných systémov, ďalšie zintenzívnenie spolupráce s dôveryhodnými nahlasovateľmi, prijatie opatrení na zvýšenie informovanosti a podporu dôveryhodných informácií a prispôsobenie koncepcie svojich online rozhraní. Mali by sa stanoviť potrebné požiadavky s cieľom zabezpečiť, aby sa takéto opatrenia prijali vo veľmi krátkom čase a aby sa mechanizmus reakcie na krízu používal len v prípade nevyhnutnosti a v nevyhnutnom rozsahu a aby všetky opatrenia prijaté v rámci tohto mechanizmu boli účinné a primerané, pričom sa náležite zohľadnia práva a oprávnené záujmy všetkých dotknutých strán. Využívaním tohto mechanizmu by nemali byť dotknuté ostatné ustanovenia tohto nariadenia, napríklad ustanovenia o posudzovaní rizík a zmierňujúcich opatreniach a ich presadzovaní a ustanovenia o krízových protokoloch.(91) | V dobách krize by mohlo být zapotřebí, aby poskytovatelé velmi velkých online platforem urychleně přijali určitá konkrétní opatření nad rámec opatření, která by přijali s ohledem na své další povinnosti podle tohoto nařízení. V tomto ohledu by se mělo mít za to, že dochází ke krizi, pokud nastanou mimořádné okolnosti, jež mohou vést k vážnému ohrožení veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví v Unii nebo v jejích podstatných částech. Tyto krize by mohly být důsledkem ozbrojených konfliktů nebo teroristických činů, včetně vznikajících konfliktů nebo teroristických činů, přírodních katastrof, jako jsou zemětřesení a hurikány, jakož i pandemií a dalších vážných přeshraničních hrozeb pro veřejné zdraví. Komise by měla mít možnost na doporučení Evropského sboru pro digitální služby (dále jen „sbor“) požadovat, aby poskytovatelé velmi velkých online platforem a poskytovatelé velmi velkých internetových vyhledávačů neprodleně zahájili reakci na krizi. Opatření, která mohou uvedení poskytovatelé služeb určit a jejichž uplatňování mohou zvážit, mohou zahrnovat například přizpůsobení postupů moderování obsahu a navýšení zdrojů určených na moderování obsahu, přizpůsobení smluvních podmínek a příslušných algoritmických a reklamních systémů, další zintenzivnění spolupráce s důvěryhodnými oznamovateli, přijetí osvětových opatření a podporu důvěryhodných informací a přizpůsobení koncepce online rozhraní. Měly by být stanoveny nezbytné požadavky k zajištění toho, aby tato opatření byla přijímána ve velmi krátkém časovém rámci a aby byl mechanismus reakce na krize využíván pouze tehdy a do té míry, pokud je to nezbytně nutné a pokud jsou veškerá opatření přijatá v rámci tohoto mechanismu účinná a přiměřená, a to při náležitém zohlednění práv a oprávněných zájmů všech dotčených stran. Použitím tohoto mechanismu by neměla být dotčena ostatní ustanovení tohoto nařízení, jako jsou ustanovení o posuzování a zmírňování rizik a jejich prosazování a ustanovení o krizových protokolech.
(92) | Given the need to ensure verification by independent experts, providers of very large online platforms and of very large online search engines should be accountable, through independent auditing, for their compliance with the obligations laid down by this Regulation and, where relevant, any complementary commitments undertaken pursuant to codes of conduct and crises protocols. In order to ensure that audits are carried out in an effective, efficient and timely manner, providers of very large online platforms and of very large online search engines should provide the necessary cooperation and assistance to the organisations carrying out the audits, including by giving the auditor access to all relevant data and premises necessary to perform the audit properly, including, where appropriate, to data related to algorithmic systems, and by answering oral or written questions. Auditors should also be able to make use of other sources of objective information, including studies by vetted researchers. Providers of very large online platforms and of very large online search engines should not undermine the performance of the audit. Audits should be performed according to best industry practices and high professional ethics and objectivity, with due regard, as appropriate, to auditing standards and codes of practice. Auditors should guarantee the confidentiality, security and integrity of the information, such as trade secrets, that they obtain when performing their tasks. This guarantee should not be a means to circumvent the applicability of audit obligations in this Regulation. Auditors should have the necessary expertise in the area of risk management and technical competence to audit algorithms. They should be independent, in order to be able to perform their tasks in an adequate and trustworthy manner. They should comply with core independence requirements for prohibited non-auditing services, firm rotation and non-contingent fees. If their independence and technical competence is not beyond doubt, they should resign or abstain from the audit engagement.(92) | Vzhľadom na potrebu zabezpečiť overenie nezávislými odborníkmi by sa poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov mali za dodržiavanie povinností stanovených v tomto nariadení a prípadne za dodržiavanie akýchkoľvek doplnkových záväzkov prijatých na základe kódexov správania a krízových protokolov zodpovedať prostredníctvom nezávislého auditu. S cieľom zabezpečiť, aby sa audity vykonávali účinne, efektívne a načas, by poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov mali poskytovať potrebnú spoluprácu a pomoc organizáciám vykonávajúcim audity, a to aj tým, že audítorovi poskytnú prístup k všetkým relevantným údajom a do všetkých relevantných priestorov potrebných na riadny výkon auditu vrátane prípadných údajov týkajúcich sa algoritmických systémov, a tým, že budú odpovedať na ústne alebo písomné otázky. Audítori by mali mať možnosť využívať aj iné zdroje objektívnych informácií vrátane štúdií preverených výskumných pracovníkov. Poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov by výkon auditu nemali mariť. Audity by sa mali vykonávať v súlade s najlepšími odvetvovými postupmi a vysokou profesijnou etikou a objektivitou, s náležitým ohľadom na audítorské štandardy a kódexy postupov. Audítori by mali zaručiť dôvernosť, bezpečnosť a integritu informácií, napr. obchodných tajomstiev, ktoré získajú pri plnení svojich úloh. Táto záruka by nemala byť prostriedkom na obchádzanie možnej povinnosti auditu podľa tohto nariadenia. Audítori by mali mať potrebné odborné znalosti v oblasti riadenia rizík a technickú spôsobilosť na vykonávanie auditu algoritmov. Mali by byť nezávislí, aby boli schopní vykonávať svoje úlohy primeraným a dôveryhodným spôsobom. Mali by spĺňať základné požiadavky na nezávislosť, pokiaľ ide o zákaz neaudítorských služieb, rotáciu spoločností a odmenu, ktorá nezávisí od výsledku auditu. Ak ich nezávislosť a technická spôsobilosť nie je nespochybniteľná, mali by odstúpiť alebo sa zdržať auditu.(92) | Vzhledem k nutnosti zajistit ověření nezávislými odborníky by poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů měli prostřednictvím nezávislého auditu odpovídat za plnění povinností stanovených tímto nařízením a případně jakýchkoli doplňkových závazků přijatých na základě kodexů chování a krizových protokolů. Aby bylo zajištěno účinné, účelné a včasné provádění auditů, měli by poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů poskytovat nezbytnou spolupráci a pomoc organizacím provádějícím audity, mimo jiné tím, že auditorovi umožní přístup ke všem relevantním údajům a do všech prostor nezbytných k řádnému provedení auditu, případně včetně údajů souvisejících s algoritmickými systémy, a tím, že odpovědí na ústní nebo písemné otázky. Auditoři by měli být také schopni využívat jiné zdroje objektivních informací včetně studií provedených prověřenými výzkumnými pracovníky. Poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů by neměli provádění auditu mařit. Audity by měly být prováděny v souladu s osvědčenými odvětvovými postupy a vysokou profesní etikou a objektivitou, s náležitým ohledem na auditorské standardy a kodexy správné praxe. Auditoři by měli zaručit důvěrnost, bezpečnost a integritu informací, jako je obchodní tajemství, jež získají při plnění svých úkolů. Tato záruka by neměla být prostředkem k obcházení uplatnitelnosti auditních povinností podle tohoto nařízení. Auditoři by měli mít potřebné odborné znalosti v oblasti řízení rizik a technickou způsobilost ke kontrole algoritmů. Měli by být nezávislí, aby byli schopni provádět své úkoly náležitě a důvěryhodně. Měli by splňovat základní požadavky na nezávislost, pokud jde o zákaz neauditorských služeb, rotaci firem a nepodmíněnost poplatků. Existují-li pochybnosti o jejich nezávislosti a odborné způsobilosti, měli by z funkce odstoupit nebo by se neměli auditu účastnit.
(93) | The audit report should be substantiated, in order to give a meaningful account of the activities undertaken and the conclusions reached. It should help inform, and where appropriate suggest improvements to the measures taken by the providers of the very large online platform and of the very large online search engine to comply with their obligations under this Regulation. The audit report should be transmitted to the Digital Services Coordinator of establishment, the Commission and the Board following the receipt of the audit report. Providers should also transmit upon completion without undue delay each of the reports on the risk assessment and the mitigation measures, as well as the audit implementation report of the provider of the very large online platform or of the very large online search engine showing how they have addressed the audit’s recommendations. The audit report should include an audit opinion based on the conclusions drawn from the audit evidence obtained. A ‘positive opinion’ should be given where all evidence shows that the provider of the very large online platform or of the very large online search engine complies with the obligations laid down by this Regulation or, where applicable, any commitments it has undertaken pursuant to a code of conduct or crisis protocol, in particular by identifying, evaluating and mitigating the systemic risks posed by its system and services. A ‘positive opinion’ should be accompanied by comments where the auditor wishes to include remarks that do not have a substantial effect on the outcome of the audit. A ‘negative opinion’ should be given where the auditor considers that the provider of the very large online platform or of the very large online search engine does not comply with this Regulation or the commitments undertaken. Where the audit opinion could not reach a conclusion for specific elements that fall within the scope of the audit, an explanation of reasons for the failure to reach such a conclusion should be included in the audit opinion. Where applicable, the report should include a description of specific elements that could not be audited, and an explanation of why these could not be audited.(93) | Audítorská správa by mala byť odôvodnená, aby poskytla zmysluplný obraz o vykonaných činnostiach a záveroch, ku ktorým sa dospelo. Mala by prispieť k vypracovaniu opatrení, ktoré poskytovatelia veľmi veľkej online platformy a veľmi veľkého internetového vyhľadávača prijímajú na plnenie svojich povinností podľa tohto nariadenia, a prípadne by v nej mali byť navrhnuté zlepšenia týchto opatrení. Po doručení audítorskej správy by sa audítorská správa mala zaslať koordinátorovi digitálnych služieb v mieste usadenia, Komisii a výboru. Poskytovatelia by takisto mali bez zbytočného odkladu po dokončení odovzdať každú zo správ o posúdení rizík a zmierňujúcich opatreniach, ako aj správu o vykonávaní odporúčaní auditu vypracovanú poskytovateľom veľmi veľkej online platformy alebo veľmi veľkého internetového vyhľadávača, v ktorej sa uvedie, ako sa zohľadnili odporúčania auditu. Audítorská správa by mala obsahovať audítorské stanovisko založené na záveroch získaných z audítorských dôkazov. Kladné stanovisko by sa malo poskytnúť vtedy, ak zo všetkých dôkazov vyplýva, že poskytovateľ veľmi veľkej online platformy alebo veľmi veľkého internetového vyhľadávača plní povinnosti stanovené v tomto nariadení alebo prípadne všetky záväzky, ktoré prijal na základe kódexu správania alebo krízového protokolu, a to najmä tým, že identifikuje, hodnotí a zmierňuje systémové riziká, ktoré predstavuje jeho systém a služby. Ak audítor chce zahrnúť do správy poznámky, ktoré nemajú podstatný vplyv na výsledok auditu, malo by sa kladné stanovisko doplniť pripomienkami. Záporné stanovisko by sa malo vydať vtedy, ak sa audítor domnieva, že poskytovateľ veľmi veľkej online platformy alebo veľmi veľkého internetového vyhľadávača nie je v súlade s týmto nariadením alebo neplní prijaté záväzky. Ak audítor v stanovisku nemohol dospieť k záveru o konkrétnych prvkoch v rozsahu auditu, vysvetlenie dôvodov, pre ktoré k takémuto záveru nedospel, by malo byť uvedené v audítorskom stanovisku. V prípade potreby by správa mala obsahovať opis konkrétnych prvkov, v prípade ktorých nebolo možné vykonať audit, a vysvetlenie, prečo tieto prvky nemohli byť predmetom auditu.(93) | Zpráva o auditu by měla být zdůvodněna a měla by uvádět smysluplný popis provedených činností a vyvozených závěrů. Měla by pomoci utvářet opatření přijatá poskytovateli velmi velké online platformy a velmi velkého internetového vyhledávače k plnění povinností podle tohoto nařízení a případně navrhnout jejich zlepšení. Zpráva o auditu by měla být neprodleně po obdržení předána koordinátorovi digitálních služeb v zemi usazení, Komisi a sboru. Poskytovatelé by rovněž měli po dokončení bez zbytečného odkladu předat každou ze zpráv o posouzení rizik a zmírňujících opatřeních, jakož i zprávu o provádění auditu vypracovanou poskytovatelem velmi velké online platformy nebo velmi velkého internetového vyhledávače, uvádějící kroky učiněné v návaznosti na doporučení auditu. Zpráva o auditu by měla obsahovat výrok auditora založený na závěrech, jež byly vyvozeny ze získaných důkazních informací. Kladný výrok je třeba vydat v případě, že veškeré důkazy prokazují, že poskytovatel velmi velké online platformy nebo velmi velkého internetového vyhledávače plní povinnosti stanovené tímto nařízením nebo případně závazky, které přijal podle kodexu chování či krizového protokolu, a to zejména určováním, hodnocením a zmírňováním systémových rizik, která představuje jeho systém a služby. Ke kladnému výroku by měly být připojeny připomínky, chce-li auditor uvést poznámky, jež nemají podstatný dopad na výsledek auditu. Záporný výrok je nutné vydat v případě, že se auditor domnívá, že poskytovatel velmi velké online platformy nebo velmi velkého internetového vyhledávače toto nařízení nebo přijaté závazky nedodržuje. V případě, že výrok auditora neuvádí závěr o konkrétních prvcích spadajících do předmětu auditu, měl by uvádět důvody, proč k závěru o těchto prvcích nelze dospět. Zpráva by případně měla obsahovat popis konkrétních prvků, které nemohly být předmětem auditu, a vysvětlení, proč tomu tak bylo.
(94) | The obligations on assessment and mitigation of risks should trigger, on a case-by-case basis, the need for providers of very large online platforms and of very large online search engines to assess and, where necessary, adjust the design of their recommender systems, for example by taking measures to prevent or minimise biases that lead to the discrimination of persons in vulnerable situations, in particular where such adjustment is in accordance with data protection law and when the information is personalised on the basis of special categories of personal data referred to in Article 9 of the Regulation (EU) 2016/679. In addition, and complementing the transparency obligations applicable to online platforms as regards their recommender systems, providers of very large online platforms and of very large online search engines should consistently ensure that recipients of their service enjoy alternative options which are not based on profiling, within the meaning of Regulation (EU) 2016/679, for the main parameters of their recommender systems. Such choices should be directly accessible from the online interface where the recommendations are presented.(94) | Povinnosti posudzovania a zmierňovania rizík by mali v jednotlivých prípadoch viesť k tomu, aby poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov posudzovali a prípadne upravovali koncepciu svojich odporúčacích systémov, napríklad prijatím opatrení na predchádzanie zaujatosti vedúcej k diskriminácii osôb v zraniteľných situáciách a jej minimalizáciu, najmä keď je takáto úprava v súlade s právom o ochrane údajov a keď sú informácie personalizované na základe osobitných kategórií osobných údajov uvedených v článku 9 nariadenia (EÚ) 2016/679. Okrem toho by nad rámec povinností v oblasti transparentnosti týkajúcich sa odporúčacích systémov online platforiem mali poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov dôsledne zabezpečiť, aby príjemcovia ich služieb mali alternatívne možnosti, ktoré nie sú založené na profilovaní v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679, pokiaľ ide o hlavné parametre ich odporúčacích systémov. Takéto možnosti výberu by mali byť priamo prístupné z online rozhrania, kde sa prezentujú odporúčania.(94) | Povinnosti týkající se posuzování a zmírňování rizik by měly v jednotlivých případech vyvolat potřebu, aby poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů posoudili a případně upravili koncepci svých doporučovacích systémů, například přijetím opatření k předcházení nebo minimalizaci předsudků, které vedou k diskriminaci osob ve zranitelném postavení, zejména pokud je taková úprava v souladu s právem v oblasti ochrany údajů a pokud jsou informace individualizovány na základě zvláštních kategorií osobních údajů podle článku 9 nařízení (EU) 2016/679. Kromě toho by poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů měli nad rámec povinností v oblasti transparentnosti, jež se vztahují na doporučovací systémy online platforem, důsledně zajišťovat, aby příjemci jejich služeb měli alternativní možnosti, které nejsou založeny na profilování ve smyslu nařízení (EU) 2016/679, pokud jde o hlavní parametry jejich doporučovacích systémů. Tyto možnosti by měly být přímo přístupné z online rozhraní, kde jsou doporučení předkládána.
(95) | Advertising systems used by very large online platforms and very large online search engines pose particular risks and require further public and regulatory supervision on account of their scale and ability to target and reach recipients of the service based on their behaviour within and outside that platform’s or search engine's online interface. Very large online platforms or very large online search engines should ensure public access to repositories of advertisements presented on their online interfaces to facilitate supervision and research into emerging risks brought about by the distribution of advertising online, for example in relation to illegal advertisements or manipulative techniques and disinformation with a real and foreseeable negative impact on public health, public security, civil discourse, political participation and equality. Repositories should include the content of advertisements, including the name of the product, service or brand and the subject matter of the advertisement, and related data on the advertiser, and, if different, the natural or legal person who paid for the advertisement, and the delivery of the advertisement, in particular where targeted advertising is concerned. This information should include both information about targeting criteria and delivery criteria, in particular when advertisements are delivered to persons in vulnerable situations, such as minors.(95) | Reklamné systémy používané veľmi veľkými online platformami a veľmi veľkými internetovými vyhľadávačmi predstavujú osobitné riziká a z dôvodu svojho rozsahu a schopnosti zamerať sa na príjemcov služieb a osloviť ich na základe ich správania na online rozhraní platformy alebo vyhľadávača aj mimo neho si vyžadujú dôkladnejší verejný a regulačný dohľad. Na uľahčenie dohľadu a výskumu vznikajúcich rizík vyplývajúcich z distribúcie reklamy online, napríklad v súvislosti s nelegálnou reklamou alebo manipulatívnymi technikami a dezinformáciami so skutočným a predvídateľným negatívnym vplyvom na verejné zdravie, verejnú bezpečnosť, občiansku diskusiu, politickú účasť a rovnosť, by veľmi veľké online platformy alebo veľmi veľké internetové vyhľadávače mali zabezpečiť verejný prístup k archívom reklám prezentovaných na ich online rozhraniach. V archívoch by mal byť uložený obsah reklám vrátane názvu produktu, služby alebo značky a predmetu reklamy, súvisiace údaje o inzerentovi a v prípade, že sú rozdielne, o fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá za reklamu zaplatila, a o dodaní reklamy, najmä ak ide o reklamu cielenú. Tieto informácie by mali zahŕňať informácie o kritériách zacielenia aj o kritériách poskytovania, najmä ak sa reklamy poskytujú osobám v zraniteľných situáciách, ako sú napríklad maloletí.(95) | Reklamní systémy používané velmi velkými online platformami a velmi velkými internetovými vyhledávači představují obzvláštní rizika a vyžadují další veřejný a regulační dohled z důvodu svého rozsahu a schopnosti zaměřit se na příjemce služby a oslovit je na základě jejich chování na online rozhraní platformy nebo vyhledávače i mimo ně. Velmi velké online platformy nebo velmi velké internetové vyhledávače by měly zajistit veřejný přístup k archivům reklam prezentovaných na jejich online rozhraních, aby se usnadnil dohled a výzkum nově se objevujících rizik způsobených distribucí reklamy na internetu, například v souvislosti s nelegální reklamou nebo manipulativními technikami a dezinformacemi se skutečným a předvídatelným nepříznivým dopadem na veřejné zdraví, veřejnou bezpečnost, občanský diskurz, účast na politickém životě a rovnost. Archivy by měly zahrnovat obsah reklam, včetně názvu výrobku, služby nebo značky a předmětu reklamy, a související údaje o inzerentovi a o fyzické nebo právnické osobě, která za reklamu zaplatila, pokud jí není inzerent, a prezentaci reklamního sdělení, zejména v případě cílené reklamy. Tyto informace by měly zahrnovat jak informace o kritériích zacílení, tak informace o kritériích dodávání, zejména je-li reklama dodávána osobám ve zranitelném postavení, jako jsou nezletilí.
(96) | In order to appropriately monitor and assess the compliance of very large online platforms and of very large online search engines with the obligations laid down by this Regulation, the Digital Services Coordinator of establishment or the Commission may require access to or reporting of specific data, including data related to algorithms. Such a requirement may include, for example, the data necessary to assess the risks and possible harms brought about by the very large online platform’s or the very large online search engine’s systems, data on the accuracy, functioning and testing of algorithmic systems for content moderation, recommender systems or advertising systems, including, where appropriate, training data and algorithms, or data on processes and outputs of content moderation or of internal complaint-handling systems within the meaning of this Regulation. Such data access requests should not include requests to produce specific information about individual recipients of the service for the purpose of determining compliance of such recipients with other applicable Union or national law. Investigations by researchers on the evolution and severity of online systemic risks are particularly important for bridging information asymmetries and establishing a resilient system of risk mitigation, informing providers of online platforms, providers of online search engines, Digital Services Coordinators, other competent authorities, the Commission and the public.(96) | S cieľom primerane monitorovať a posudzovať dodržiavanie povinností veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov stanovených v tomto nariadení môže koordinátor digitálnych služieb v mieste usadenia alebo Komisia požadovať prístup ku konkrétnym údajom – vrátane údajov spojených s algoritmami – alebo ich nahlásenie. Takáto požiadavka sa môže týkať napríklad údajov potrebných na posúdenie rizík a možných škôd spôsobených systémami veľmi veľkej online platformy alebo veľmi veľkého internetového vyhľadávača, údajov o presnosti, fungovaní a testovaní algoritmických systémov na moderovanie obsahu, odporúčacích systémov alebo reklamných systémov, v prípade potreby vrátane trénovacích údajov a algoritmov, alebo údajov o postupoch a výstupoch moderovania obsahu alebo vnútorných systémov vybavovania sťažností v zmysle tohto nariadenia. Takéto žiadosti o prístup k údajom by nemali zahŕňať žiadosti o poskytnutie konkrétnych informácií o jednotlivých príjemcoch služby s cieľom určiť, či takíto príjemcovia dodržiavajú iné uplatniteľné právo Únie alebo vnútroštátne právo. Pre preklenutie informačných asymetrií a vytvorenie odolného systému zmierňovania rizika, informovanie poskytovateľov online platforiem, poskytovateľov internetových vyhľadávačov, koordinátorov digitálnych služieb, iných príslušných orgánov, Komisie a verejnosti sú mimoriadne dôležité skúmania výskumných pracovníkov o vývoji a závažnosti systémových rizík online.(96) | K zajištění náležitého monitorování a posuzování plnění povinností stanovených tímto nařízením poskytovateli velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů mohou koordinátor digitálních služeb v místě usazení nebo Komise požadovat přístup k určitým údajům nebo oznámení určitých údajů, včetně údajů týkajících se algoritmů. Tento požadavek může zahrnovat například údaje potřebné k posouzení rizik a možných škod způsobených systémy velmi velké online platformy nebo velmi velkého internetového vyhledávače, údaje o přesnosti, fungování a testování algoritmických systémů pro moderování obsahu, doporučovacích systémů nebo reklamních systémů, v případě potřeby včetně trénovacích dat a algoritmů, či údaje o postupech a výsledcích moderování obsahu nebo o interních systémech pro vyřizování stížností ve smyslu tohoto nařízení. Tyto žádosti o přístup k údajům nezahrnují žádosti o poskytnutí konkrétních informací o jednotlivých příjemcích služby za účelem zjištění toho, zda tito příjemci dodržují jiné použitelné unijní nebo vnitrostátní právo. K odstranění informačních asymetrií a zřízení odolného systému pro zmírňování rizik, jakož i informování poskytovatelů online platforem, poskytovatelů internetových vyhledávačů, koordinátorů digitálních služeb, jiných příslušných orgánů, Komise a veřejnosti jsou obzvláště důležitá šetření týkající se vývoje a závažnosti systémových rizik na internetu provedená výzkumnými pracovníky.
(97) | This Regulation therefore provides a framework for compelling access to data from very large online platforms and very large online search engines to vetted researchers affiliated to a research organisation within the meaning of Article 2 of Directive (EU) 2019/790, which may include, for the purpose of this Regulation, civil society organisations that are conducting scientific research with the primary goal of supporting their public interest mission. All requests for access to data under that framework should be proportionate and appropriately protect the rights and legitimate interests, including the protection of personal data, trade secrets and other confidential information, of the very large online platform or of the very large online search engine and any other parties concerned, including the recipients of the service. However, to ensure that the objective of this Regulation is achieved, consideration of the commercial interests of providers should not lead to a refusal to provide access to data necessary for the specific research objective pursuant to a request under this Regulation. In this regard, whilst without prejudice to Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council (32), providers should ensure appropriate access for researchers, including, where necessary, by taking technical protections such as through data vaults. Data access requests could cover, for example, the number of views or, where relevant, other types of access to content by recipients of the service prior to its removal by the providers of very large online platforms or of very large online search engines.(97) | Týmto nariadením sa preto stanovuje rámec vynútiteľného prístupu k údajom z veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov pre preverených výskumných pracovníkov pridružených k výskumnej organizácii v zmysle článku 2 smernice (EÚ) 2019/790, ktorý môže na účely tohto nariadenia zahŕňať organizácie občianskej spoločnosti, ktoré vykonávajú vedecký výskum s primárnym cieľom podporovať svoju činnosť vo verejnom záujme. Všetky žiadosti o prístup k údajom podľa uvedeného rámca by mali byť primerané a mali by vhodným spôsobom chrániť práva a oprávnené záujmy (medzi nimi aj osobné údaje, obchodné tajomstvá a iné dôverné informácie) veľmi veľkej online platformy alebo veľmi veľkého internetového vyhľadávača a všetkých ďalších dotknutých strán vrátane príjemcov služieb. Aby sa však zabezpečilo dosiahnutie cieľa tohto nariadenia, posúdenie obchodných záujmov poskytovateľov by nemalo viesť k odmietnutiu poskytnúť prístup k údajom potrebným na dosiahnutie špecifického výskumného cieľa na základe žiadosti podľa tohto nariadenia. V tejto súvislosti a bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 (32), by poskytovatelia mali zabezpečiť primeraný prístup pre výskumných pracovníkov, a to v prípade potreby aj zabezpečením technickej ochrany, ako sú dátové priestory. Žiadosti o prístup k údajom by sa mohli týkať napríklad počtu zobrazení, prípadne iných druhov prístupu príjemcov služby k obsahu pred tým, ako ho poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem alebo veľmi veľkých internetových vyhľadávačov odstránili.(97) | Toto nařízení proto stanoví rámec pro vyžadování přístupu k údajům od velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů pro prověřené výzkumné pracovníky přidružené k výzkumné organizaci ve smyslu článku 2 směrnice (EU) 2019/790, jež mohou pro účely tohoto nařízení zahrnovat organizace občanské společnosti, které provádějí vědecký výzkum s hlavním cílem podpořit svou činnost ve veřejném zájmu. Veškeré žádosti o přístup k údajům na základě tohoto rámce by měly být přiměřené a měly by náležitě chránit práva a oprávněné zájmy, včetně osobních údajů, obchodního tajemství a jiných důvěrných informací, velmi velké online platformy nebo velmi velkého internetového vyhledávače a jakýchkoli jiných dotčených stran, včetně příjemců služby. Aby však bylo zajištěno dosažení cíle tohoto nařízení, nemělo by zohlednění obchodních zájmů poskytovatelů vést k odmítnutí přístupu k údajům nezbytným pro konkrétní výzkumný cíl na základě žádosti podle tohoto nařízení. V tomto ohledu, aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 (32), by poskytovatelé měli zajistit vhodný přístup pro výzkumné pracovníky, včetně, je-li to nezbytné, poskytnutí technické ochrany, například prostřednictvím datových trezorů. Žádosti o přístup k údajům by se mohly týkat například počtu zhlédnutí nebo případně jiných druhů přístupu příjemců služby k obsahu před jeho odstraněním poskytovateli velmi velkých online platforem nebo velmi velkých internetových vyhledávačů.
(98) | In addition, where data is publicly accessible, such providers should not prevent researchers meeting an appropriate subset of criteria from using this data for research purposes that contribute to the detection, identification and understanding of systemic risks. They should provide access to such researchers including, where technically possible, in real-time, to the publicly accessible data, for example on aggregated interactions with content from public pages, public groups, or public figures, including impression and engagement data such as the number of reactions, shares, comments from recipients of the service. Providers of very large online platforms or of very large online search engines should be encouraged to cooperate with researchers and provide broader access to data for monitoring societal concerns through voluntary efforts, including through commitments and procedures agreed under codes of conduct or crisis protocols. Those providers and researchers should pay particular attention to the protection of personal data, and ensure that any processing of personal data complies with Regulation (EU) 2016/679. Providers should anonymise or pseudonymise personal data except in those cases that would render impossible the research purpose pursued.(98) | Okrem toho, ak sú údaje verejne prístupné, takíto poskytovatelia by nemali brániť výskumným pracovníkom spĺňajúcim príslušný podsúbor kritérií používať tieto údaje na výskumné účely, ktoré prispievajú k odhaľovaniu, identifikácii a pochopeniu systémových rizík. Mali by poskytovať prístup takýmto výskumným pracovníkom, a to aj – ak je to technicky možné – v reálnom čase k verejne prístupným údajom, napríklad o agregovaných interakciách s obsahom z verejných stránok, verejných skupín alebo od verejných osobností vrátane údajov o pôsobení a interakcii, ako je počet reakcií, zdieľaní, komentárov od príjemcov služby. Poskytovateľom veľmi veľkých online platforiem alebo veľmi veľkých internetových vyhľadávačov by sa malo odporúčať, aby spolupracovali s výskumnými pracovníkmi a poskytovali širší prístup k údajom na monitorovanie spoločenských problémov na základe dobrovoľného úsilia, a to aj na základe záväzkov a postupov dohodnutých v rámci kódexov správania alebo krízových protokolov. Uvedení poskytovatelia a výskumní pracovníci by mali venovať osobitnú pozornosť ochrane osobných údajov a zabezpečiť, aby každé spracúvanie osobných údajov bolo v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679. Poskytovatelia by mali anonymizovať alebo pseudonymizovať osobné údaje s výnimkou tých prípadov, keď by sa tým znemožnil sledovaný výskumný účel.(98) | Pokud jsou údaje veřejně přístupné, tito poskytovatelé by mimoto neměli bránit výzkumným pracovníkům, kteří splňují příslušný soubor kritérií, aby tyto údaje používali pro výzkumné účely, jež přispívají k odhalování, určování a pochopení systémových rizik. Měli by těmto výzkumným pracovníkům poskytnout přístup, a to v reálném čase, je-li to technicky možné, k veřejně přístupným údajům, například o agregovaných interakcích s obsahem z veřejných stránek, veřejných skupin nebo od veřejných osob, včetně údajů o zpětné vazbě a zapojení, jako jsou počet reakcí, sdílení či komentáře příjemců služby. Poskytovatelé velmi velkých online platforem nebo velmi velkých internetových vyhledávačů by měli být vybízeni ke spolupráci s výzkumnými pracovníky a k poskytování širšího přístupu k údajům pro účely monitorování společenských problémů prostřednictvím dobrovolného úsilí, mimo jiné prostřednictvím závazků a postupů dohodnutých v rámci kodexů chování nebo krizových protokolů. Tito poskytovatelé a výzkumní pracovníci by měli věnovat zvláštní pozornost ochraně osobních údajů a zajistit, aby veškeré zpracování osobních údajů bylo v souladu s nařízením (EU) 2016/679. Poskytovatelé by měli osobní údaje anonymizovat nebo pseudonymizovat s výjimkou případů, kdy by tím znemožnily sledovaný účel výzkumu.
(99) | Given the complexity of the functioning of the systems deployed and the systemic risks they present to society, providers of very large online platforms and of very large online search engines should establish a compliance function, which should be independent from the operational functions of those providers. The head of the compliance function should report directly to the management of those providers, including for concerns of non-compliance with this Regulation. The compliance officers that are part of the compliance function should have the necessary qualifications, knowledge, experience and ability to operationalise measures and monitor the compliance with this Regulation within the organisation of the providers of very large online platform or of very large online search engine. Providers of very large online platforms and of very large online search engines should ensure that the compliance function is involved, properly and in a timely manner, in all issues which relate to this Regulation including in the risk assessment and mitigation strategy and specific measures, as well as assessing compliance, where applicable, with commitments made by those providers under the codes of conduct and crisis protocols they subscribe to.(99) | Vzhľadom na zložitosť fungovania zavedených systémov a systémové riziká, ktoré predstavujú pre spoločnosť, by poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov mali zriadiť útvar dodržiavania súladu s predpismi, ktorý by mal byť nezávislý od prevádzkových útvarov uvedených poskytovateľov. Vedúci útvaru dodržiavania súladu s predpismi by mal podliehať priamo vedeniu uvedených poskytovateľov, a to aj v otázkach nesúladu s týmto nariadením. Pracovníci zodpovední za dodržiavanie súladu, ktorí patria do útvaru dodržiavania súladu s predpismi, by mali mať potrebnú kvalifikáciu, vedomosti, skúsenosti a schopnosti na sfunkčnenie opatrení a monitorovanie súladu s týmto nariadením v rámci organizácie poskytovateľov veľmi veľkej online platformy alebo veľmi veľkého internetového vyhľadávača. Poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov by mali zabezpečiť, aby bol útvar dodržiavania súladu s predpismi riadne a včas zapojený do všetkých záležitostí, ktoré súvisia s týmto nariadením, a to aj do stratégie posudzovania a zmierňovania rizík a konkrétnych opatrení, ako aj posudzovania súladu s prípadnými záväzkami uvedených poskytovateľov ako súčasti kódexov správania a krízových protokolov, ku ktorým sa zaviazali.(99) | Vzhledem ke složitosti fungování zavedených systémů a systémovým rizikům, která pro společnost představují, by poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů měli zřídit útvar zajišťování souladu, který by měl být nezávislý na jejich provozních funkcích. Vedoucí útvaru zajišťování souladu by měl podléhat přímo vedení uvedených poskytovatelů, a to i pokud jde o otázky nedodržování tohoto nařízení. Osoby pověřené zajišťováním souladu v rámci útvaru zajišťování souladu by měly mít nezbytnou kvalifikaci, znalosti, zkušenosti a schopnost provádět opatření a monitorovat dodržování tohoto nařízení v rámci organizace poskytovatelů velmi velkých online platforem nebo velmi velkých internetových vyhledávačů. Poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů by měli zajistit, aby byl útvar zajišťování souladu řádně a včas zapojen do všech záležitostí souvisejících s tímto nařízením, včetně strategie posuzování a zmírňování rizik a zvláštních opatření, a případně i do posuzování souladu s případnými závazky, které uvedení poskytovatelé přijali v rámci kodexů chování a krizových protokolů, k jejichž dodržování se zavázali.
(100) | In view of the additional risks relating to their activities and their additional obligations under this Regulation, additional transparency requirements should apply specifically to very large online platforms and very large online search engines, notably to report comprehensively on the risk assessments performed and subsequent measures adopted as provided by this Regulation.(100) | Vzhľadom na dodatočné riziká súvisiace s činnosťami veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov a ich dodatočné povinnosti podľa tohto nariadenia by sa osobitne na ne mali vzťahovať dodatočné požiadavky transparentnosti, najmä požiadavka podávať vyčerpávajúce správy o vykonaných posúdeniach rizík a prijatých následných opatreniach, ako sa stanovuje v tomto nariadení.(100) | Vzhledem k dalším rizikům souvisejícím s jejich činností a jejich dodatečným povinnostem podle tohoto nařízení by se konkrétně na velmi velké online platformy a velmi velké internetové vyhledávače měly vztahovat dodatečné požadavky na transparentnost, zejména co se týče podávání komplexních zpráv o provedených posouzeních rizik a přijatých návazných opatřeních, jak je stanoveno v tomto nařízení.
(101) | The Commission should be in possession of all the necessary resources, in terms of staffing, expertise, and financial means, for the performance of its tasks under this Regulation. In order to ensure the availability of the resources necessary for the adequate supervision at Union level under this Regulation, and considering that Member States should be entitled to charge providers established in their territory a supervisory fee to in respect of the supervisory and enforcement tasks exercised by their authorities, the Commission should charge a supervisory fee, the level of which should be established on an annual basis, on very large online platforms and very large online search engines. The overall amount of the annual supervisory fee charged should be established on the basis of the overall amount of the costs incurred by the Commission to exercise its supervisory tasks under this Regulation, as reasonably estimated beforehand. Such amount should include costs relating to the exercise of the specific powers and tasks of supervision, investigation, enforcement and monitoring in respect of providers of very large online platforms and of very large online search engines, including costs related to the designation of very large online platforms and of very large online search engines or to the set up, maintenance and operation of the databases envisaged under this Regulation. | It should also include costs relating to the set-up, maintenance and operation of the basic information and institutional infrastructure for the cooperation among Digital Services Coordinators, the Board and the Commission, taking into account the fact that in view of their size and reach very large online platforms and very large online search engines have a significant impact on the resources needed to support such infrastructure. The estimation of the overall costs should take into account the supervisory costs incurred in the previous year including, where applicable, those costs exceeding the individual annual supervisory fee charged in the previous year. The external assigned revenues resulting from the annual supervisory fee could be used to finance additional human resources, such as contractual agents and seconded national experts, and other expenditure related to the fulfilment of the tasks entrusted to the Commission by this Regulation. The annual supervisory fee to be charged on providers of very large online platforms and of very large online search engines should be proportionate to the size of the service as reflected by the number of its active recipients of the service in the Union. Moreover, the individual annual supervisory fee should not exceed an overall ceiling for each provider of very large online platforms or of very large online search engines taking into account the economic capacity of the provider of the designated service or services.(101) | Komisia by mala mať všetky potrebné personálne, odborné a finančné prostriedky na výkon svojich úloh podľa tohto nariadenia. S cieľom zabezpečiť dostupnosť zdrojov potrebných na primeraný dohľad na úrovni Únie podľa tohto nariadenia a vzhľadom na to, že členské štáty by mali byť oprávnené uložiť poskytovateľom usadeným na ich území poplatok za dohľad v súvislosti s úlohami dohľadu a presadzovania, ktoré vykonávajú ich orgány, by Komisia mala veľmi veľkým online platformám a veľmi veľkým internetovým vyhľadávačom účtovať poplatok za dohľad, ktorých výška by sa mala stanoviť na ročnom základe. Celková výška účtovaného ročného poplatku za dohľad by sa mala stanoviť na základe celkovej výšky nákladov, ktoré vznikli Komisii pri výkone jej úloh dohľadu podľa tohto nariadenia, ako sa vopred primerane predbežne vypočíta. Takáto suma by mala zahŕňať náklady súvisiace s výkonom osobitných právomocí a úlohami dohľadu, vyšetrovania, presadzovania a monitorovania, pokiaľ ide o poskytovateľov veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov vrátane nákladov súvisiacich s určením veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov alebo so zriadením, údržbou a prevádzkou databáz uvedených v tomto nariadení. | Mala by zahŕňať aj náklady súvisiace so zriadením, údržbou a prevádzkou základnej informačnej a inštitucionálnej infraštruktúry pre spoluprácu medzi koordinátormi digitálnych služieb, výborom a Komisiou, pričom sa zohľadní skutočnosť, že veľmi veľké online platformy a veľmi veľké internetové vyhľadávače vzhľadom na svoju veľkosť a dosah majú významný vplyv na zdroje potrebné na podporu takejto infraštruktúry. Pri predbežnom výpočte celkových nákladov by sa mali zohľadniť náklady na dohľad vzniknuté v predchádzajúcom roku vrátane prípadných nákladov presahujúcich jednotlivé ročné poplatky za dohľad účtované v predchádzajúcom roku. Vonkajšie pripísané príjmy vyplývajúce z ročného poplatku za dohľad by sa mohli použiť na financovanie dodatočných ľudských zdrojov, ako sú zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti, a iných výdavkov súvisiacich s plnením úloh zverených Komisii týmto nariadením. Ročný poplatok za dohľad, ktorý sa má účtovať poskytovateľom veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov, by mal byť úmerný veľkosti služby vyjadrenej počtom jej aktívnych príjemcov služby v Únii. Individuálny ročný poplatok za dohľad by okrem toho pre jednotlivých poskytovateľov veľmi veľkých online platforiem alebo veľmi veľkých internetových vyhľadávačov nemal presiahnuť celkový strop, pričom sa zohľadní ekonomická kapacita poskytovateľa určenej služby alebo služieb.(101) | Komise by měla mít k dispozici všechny nezbytné zdroje, totiž pracovníky, odborné znalosti a finanční prostředky, k plnění svých úkolů podle tohoto nařízení. S cílem zajistit dostupnost zdrojů nezbytných pro odpovídající dohled na úrovni Unie podle tohoto nařízení a vzhledem k tomu, že členské státy by měly být oprávněny vybírat od poskytovatelů usazených na jejich území poplatek za dohled, jenž se týká úkolů v oblasti dohledu a vymáhávání povinností vykonávaných jejich orgány, by Komise měla vybírat poplatek za dohled, jehož výše by měla být stanovena každoročně, od velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů. Celková výše účtovaného ročního poplatku za dohled by měla být stanovena na základě celkové výše nákladů, které Komisi vzniknou při plnění jejích úkolů v oblasti dohledu podle tohoto nařízení, jež je přiměřeně odhadnuta předem. Tato částka by měla zahrnovat náklady související s výkonem zvláštních pravomocí a úkolů v oblasti dohledu, vyšetřování, vymáhání a monitorování ve vztahu k poskytovatelům velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů, včetně nákladů souvisejících s určením velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů nebo se zřízením, údržbou a provozem databází podle tohoto nařízení. | Měla by rovněž zahrnovat náklady související s vytvořením, údržbou a provozem základní informační a institucionální infrastruktury pro spolupráci mezi koordinátory digitálních služeb, sborem a Komisí, s přihlédnutím ke skutečnosti, že vzhledem ke své velikosti a svému dosahu mají velmi velké online platformy a velmi velké internetové vyhledávače významný dopad na zdroje potřebné k podpoře této infrastruktury. Odhad celkových nákladů by měl zohlednit náklady na dohled vzniklé v předchozím roce, případně včetně nákladů přesahujících jednotlivý roční poplatek za dohled účtovaný v předchozím roce. Vnější účelově vázané příjmy vyplývající z ročního poplatku za dohled by mohly být použity k financování dodatečných lidských zdrojů, jako jsou smluvní zaměstnanci a vyslaní národní odborníci, a dalších výdajů souvisejících s plněním těchto úkolů svěřených Komisi tímto nařízením. Roční poplatek za dohled, který má být účtován poskytovatelům velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů, by měl být úměrný velikosti služby, kterou odráží počet jejích aktivních příjemců služby v Unii. Kromě toho by individuální roční poplatek za dohled neměl překročit celkový strop pro každého poskytovatele velmi velké online platformy nebo velmi velkého internetového vyhledávače s přihlédnutím k ekonomické kapacitě poskytovatele určené služby nebo určených služeb.
(102) | To facilitate the effective and consistent application of the obligations in this Regulation that may require implementation through technological means, it is important to promote voluntary standards covering certain technical procedures, where the industry can help develop standardised means to support providers of intermediary services in complying with this Regulation, such as allowing the submission of notices, including through application programming interfaces, or standards related to terms and conditions or standards relating to audits, or standards related to the interoperability of advertisement repositories. In addition, such standards could include standards related to online advertising, recommender systems, accessibility and the protection of minors online. Providers of intermediary services are free to adopt the standards, but their adoption does not presume compliance with this Regulation. At the same time, by providing best practices, such standards could in particular be useful for relatively small providers of intermediary services. The standards could distinguish between different types of illegal content or different types of intermediary services, as appropriate.(102) | S cieľom uľahčiť účinné a konzistentné uplatňovanie povinností stanovených v tomto nariadení, ktoré si môžu vyžadovať vykonávanie technologickými prostriedkami, je dôležité podporovať dobrovoľné normy vzťahujúce sa na určité technické postupy, v rámci ktorých môže odvetvie pomôcť vyvinúť normalizované prostriedky na podporu poskytovateľov sprostredkovateľských služieb pri dosahovaní súladu s týmto nariadením, ako je umožnenie predkladania oznámení, a to aj cez aplikačné programovacie rozhrania, alebo normy pre obchodné podmienky, normy pre audit alebo interoperabilitu archívov reklamy. Okrem toho by takéto normy mohli zahŕňať normy pre online reklamu, odporúčacie systémy, prístupnosť a ochranu maloletých na internete. Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb môžu tieto normy prijímať, ich prijatie však neznamená, že sú v súlade s týmto nariadením. Stanovením odporúčaných postupov by takéto normy mohli byť zároveň užitočné najmä pre pomerne malých poskytovateľov sprostredkovateľských služieb. Podľa potreby by normy mohli rozlišovať medzi rôznymi druhmi nezákonného obsahu alebo rôznymi druhmi sprostredkovateľských služieb.(102) | K usnadnění účinného a jednotného uplatňování povinností stanovených v tomto nařízení, které mohou vyžadovat provádění prostřednictvím technických prostředků, je důležité podporovat dobrovolné normy zahrnující určité technické postupy, pokud odvětví může pomoci vyvinout standardizované prostředky s cílem podpořit poskytovatele zprostředkovatelských služeb při dodržování tohoto nařízení, jako je možnost podávat oznámení, a to i prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací, nebo normy týkající se smluvních podmínek či auditu nebo normy týkající se interoperability archivů reklam. Kromě toho by tyto normy mohly zahrnovat normy týkající se reklamy na internetu, doporučovacích systémů, přístupnosti a ochrany nezletilých osob na internetu. Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb mohou tyto normy svobodně přijímat, jejich přijetí však nezakládá domněnku dodržování tohoto nařízení. Díky poskytnutí osvědčených postupů by tyto normy současně mohly být obzvláště užitečné pro relativně malé poskytovatele zprostředkovatelských služeb. Normy by mohly rozlišovat mezi různými druhy nezákonného obsahu nebo případně různými druhy zprostředkovatelských služeb.
(103) | The Commission and the Board should encourage the drawing-up of voluntary codes of conduct, as well as the implementation of the provisions of those codes in order to contribute to the application of this Regulation. The Commission and the Board should aim that the codes of conduct clearly define the nature of the public interest objectives being addressed, that they contain mechanisms for independent evaluation of the achievement of those objectives and that the role of relevant authorities is clearly defined. Particular attention should be given to avoiding negative effects on security, the protection of privacy and personal data, as well as to the prohibition on imposing general monitoring obligations. While the implementation of codes of conduct should be measurable and subject to public oversight, this should not impair the voluntary nature of such codes and the freedom of interested parties to decide whether to participate. In certain circumstances, it is important that very large online platforms cooperate in the drawing-up and adhere to specific codes of conduct. Nothing in this Regulation prevents other service providers from adhering to the same standards of due diligence, adopting best practices and benefitting from the guidelines provided by the Commission and the Board, by participating in the same codes of conduct.(103) | Komisia a výbor by mali nabádať k vypracovaniu dobrovoľných kódexov správania, ako aj k vykonávaniu ustanovení uvedených kódexov s cieľom prispieť k uplatňovaniu tohto nariadenia. Komisia a výbor by sa mali zamerať na to, aby sa v kódexoch správania jasne vymedzila povaha práve riešených cieľov vo verejnom záujme tak, aby obsahovali mechanizmy nezávislého hodnotenia dosahovania uvedených cieľov a aby sa jasne vymedzila úloha príslušných orgánov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať predchádzaniu negatívnym účinkom na bezpečnosť, ochranu súkromia a osobné údaje, ako aj zákazu ukladať všeobecné povinnosti monitorovania. Hoci vykonávanie kódexov správania by malo byť merateľné a podliehať verejnému dohľadu, nemalo by to oslabovať dobrovoľnú povahu týchto kódexov a slobodu zainteresovaných strán rozhodnúť sa, či sa na nich budú podieľať. Za určitých okolností je dôležité, aby veľmi veľké online platformy spolupracovali pri vypracúvaní osobitných kódexov správania a aby ich dodržiavali. Nič v tomto nariadení nebráni iným poskytovateľom služieb dodržiavať rovnaké normy náležitej starostlivosti, prijímať osvedčené postupy a využívať usmernenia Komisie a výboru tak, že sa budú podieľať na rovnakých kódexoch správania.(103) | Komise a sbor by měly vybízet k vypracovávání dobrovolných kodexů chování, jakož i k dodržování jejich ustanovení, s cílem přispět k uplatňování tohoto nařízení. Komise a sbor by měly usilovat o to, aby kodexy chování jasně definovaly povahu sledovaných cílů veřejného zájmu, aby obsahovaly mechanismy pro nezávislé hodnocení plnění uvedených cílů a aby jasně vymezovaly úlohu příslušných orgánů. Zvláštní pozornost by měla být věnována zamezení nepříznivým dopadům na bezpečnost, ochranu soukromí a osobních údajů, jakož i zákazu ukládat obecné monitorovací povinnosti. Provádění kodexů chování mělo být měřitelné a mělo by podléhat veřejnému dohledu, což by nemělo narušit jejich dobrovolnou povahu a možnost zúčastněných stran svobodně se rozhodnout pro účast. Za určitých okolností je důležité, aby velmi velké online platformy spolupracovaly při vypracovávání konkrétních kodexů chování a dodržovaly je. Nic v tomto nařízení nebrání ostatním poskytovatelům služeb pomocí účasti na týchž kodexech chování dodržovat stejné normy náležité péče, přijímat osvědčené postupy a využívat pokyny vydané Komisí a sborem.
(104) | It is appropriate that this Regulation identify certain areas of consideration for such codes of conduct. In particular, risk mitigation measures concerning specific types of illegal content should be explored via self- and co-regulatory agreements. Another area for consideration is the possible negative impacts of systemic risks on society and democracy, such as disinformation or manipulative and abusive activities or any adverse effects on minors. This includes coordinated operations aimed at amplifying information, including disinformation, such as the use of bots or fake accounts for the creation of intentionally inaccurate or misleading information, sometimes with a purpose of obtaining economic gain, which are particularly harmful for vulnerable recipients of the service, such as minors. In relation to such areas, adherence to and compliance with a given code of conduct by a very large online platform or a very large online search engine may be considered as an appropriate risk mitigating measure. The refusal without proper explanations by a provider of an online platform or of an online search engine of the Commission’s invitation to participate in the application of such a code of conduct could be taken into account, where relevant, when determining whether the online platform or the online search engine has infringed the obligations laid down by this Regulation. The mere fact of participating in and implementing a given code of conduct should not in itself presume compliance with this Regulation.(104) | Je vhodné, aby sa v tomto nariadení pre takéto kódexy správania určili určité oblasti, ktorým treba venovať pozornosť. Predovšetkým by sa prostredníctvom samoregulačných a koregulačných dohôd mali preskúmať opatrenia na zmiernenie rizika týkajúce sa konkrétnych typov nezákonného obsahu. Ďalšou oblasťou, ktorá si zaslúži pozornosť, sú možné negatívne vplyvy systémových rizík na spoločnosť a demokraciu, ako sú dezinformácie alebo manipulatívne a nekalé činnosti, alebo akékoľvek nepriaznivé vplyvy na maloletých. Patria sem koordinované operácie zamerané na šírenie informácií vrátane dezinformácií, ako je používanie botov alebo falošných účtov na vytváranie zámerne nepresných alebo zavádzajúcich informácií, niekedy s cieľom dosiahnuť ekonomický zisk, ktoré sú obzvlášť škodlivé pre zraniteľných príjemcov služieb, napríklad pre maloletých. Pokiaľ ide o tieto oblasti, možno za vhodné opatrenie na zmiernenie rizika považovať dodržiavanie príslušného kódexu správania zo strany veľmi veľkej online platformy alebo veľmi veľkého internetového vyhľadávača. Ak poskytovateľ online platformy alebo internetového vyhľadávača bez riadneho vysvetlenia odmietne výzvu Komisie, aby sa podieľal na uplatňovaní takéhoto kódexu správania, mohlo by sa to prípadne zohľadniť pri rozhodovaní o tom, či online platforma alebo internetový vyhľadávač porušili povinnosti stanovené v tomto nariadení. Samotná účasť na danom kódexe správania a jeho uplatňovanie by nemali sami osebe znamenať súlad s týmto nariadením.(104) | Je vhodné, aby toto nařízení určilo oblasti, jež by měly být v souvislosti s těmito kodexy chování posouzeny. Prostřednictvím dohod o samoregulaci nebo společné regulaci by měla být přezkoumána zejména opatření ke zmírnění rizik týkající se určitých druhů nezákonného obsahu. Jinou oblastí ke zvážení jsou možné nepříznivé dopady systémových rizik na společnost a demokracii, jako jsou dezinformace nebo manipulativní a zneužívající činnosti, nebo jakékoli nepříznivé dopady na nezletilé. To zahrnuje koordinované operace zaměřené na šíření informací, včetně dezinformací, jako je využívání botů nebo falešných účtů k vytváření záměrně nepřesných nebo zavádějících informací, někdy za účelem dosažení hospodářského zisku, jež jsou obzvláště škodlivé pro zranitelné příjemce služby, jako jsou nezletilí. Ve vztahu k těmto oblastem může být za vhodné opatření ke zmírnění rizik považováno dodržování daného kodexu chování a zajištění souladu s ním poskytovatelem velmi velké online platformy nebo velmi velkého internetového vyhledávače. Pokud poskytovatel online platformy nebo internetového vyhledávače odmítne bez náležitého vysvětlení uposlechnout výzvu Komise k účasti na uplatňování tohoto kodexu chování, mělo by to být v relevantních případech zohledněno při zjišťování, zda online platforma nebo internetový vyhledávač porušily povinnosti stanovené tímto nařízením. Účast na daném kodexu chování a dodržování jeho ustanovení by samy o sobě neměly zakládat domněnku dodržování tohoto nařízení.
(105) | The codes of conduct should facilitate the accessibility of very large online platforms and very large online search engines, in compliance with Union and national law, in order to facilitate their foreseeable use by persons with disabilities. In particular, the codes of conduct could ensure that the information is presented in a perceivable, operable, understandable and robust way and that forms and measures provided pursuant to this Regulation are made available in a manner that is easy to find and accessible to persons with disabilities.(105) | Kódexy správania by mali uľahčovať prístupnosť veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom, aby sa osobám so zdravotným postihnutím uľahčilo ich predvídateľné využívanie. Predovšetkým by kódexy správania mohli zabezpečiť, aby sa informácie prezentovali vnímateľným, použiteľným, zrozumiteľným a spoľahlivým spôsobom a aby formuláre a opatrenia poskytované podľa tohto nariadenia boli dostupné takým spôsobom, aby sa dali ľahko nájsť a boli prístupné osobám so zdravotným postihnutím.(105) | Kodexy chování by měly usnadnit přístupnost velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů v souladu s unijním a vnitrostátním právem, aby bylo usnadněno jejich předvídatelné používání pro osoby se zdravotním postižením. Kodexy chování by zejména mohly zajišťovat, aby byly informace předkládány vnímatelným, funkčním, srozumitelným a spolehlivým způsobem a aby formuláře a opatření podle tohoto nařízení byly k dispozici tak, aby byly snadno dohledatelné a přístupné pro osoby se zdravotním postižením.
(106) | The rules on codes of conduct under this Regulation could serve as a basis for already established self-regulatory efforts at Union level, including the Product Safety Pledge, the Memorandum of understanding on the sale of counterfeit goods on the internet, the Code of conduct on countering illegal hate speech online, as well as the Code of Practice on Disinformation. In particular for the latter, following the Commission’s guidance, the Code of Practice on Disinformation has been strengthened as announced in the European Democracy Action Plan.(106) | Pravidlá týkajúce sa kódexov správania podľa tohto nariadenia by mohli slúžiť ako základ pre už zavedené samoregulačné úsilie na úrovni Únie, ktorého súčasťou sú záväzok k bezpečnosti výrobkov, Memorandum o porozumení týkajúce sa predaja falšovaného tovaru cez internet, Kódex správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom online, ako aj Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií. Najmä pokiaľ ide o dezinformácie, v nadväznosti na usmernenia Komisie sa posilnil Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií, ako sa uvádza v akčnom pláne pre európsku demokraciu.(106) | Pravidla týkající se kodexů chování podle tohoto nařízení by mohla sloužit jako základ pro již zavedené úsilí o samoregulaci na úrovni Unie, včetně závazku v oblasti bezpečnosti výrobků (Product Safety Pledge), memoranda o porozumění týkajícího se prodeje padělaného zboží na internetu, kodexu chování pro boj proti nezákonným nenávistným projevům online, jakož i kodexu zásad boje proti dezinformacím. Posledně uvedený kodex byl posílen v souladu s pokyny Komise, jak bylo oznámeno v Evropském akčním plánu pro demokracii.
(107) | The provision of online advertising generally involves several actors, including intermediary services that connect publishers of advertisements with advertisers. Codes of conduct should support and complement the transparency obligations relating to advertising for providers of online platforms, of very large online platforms and of very large online search engines set out in this Regulation in order to provide for flexible and effective mechanisms to facilitate and enhance the compliance with those obligations, notably as concerns the modalities of the transmission of the relevant information. This should include facilitating the transmission of the information on the advertiser who pays for the advertisement when they differ from the natural or legal person on whose behalf the advertisement is presented on the online interface of an online platform. The codes of conduct should also include measures to ensure that meaningful information about the monetisation of data is appropriately shared throughout the value chain. The involvement of a wide range of stakeholders should ensure that those codes of conduct are widely supported, technically sound, effective and offer the highest levels of user-friendliness to ensure that the transparency obligations achieve their objectives. In order to ensure the effectiveness of codes of conduct, the Commission should include evaluation mechanisms in drawing up the codes of conduct. Where appropriate, the Commission may invite the Fundamental Rights Agency or the European Data Protection Supervisor to express their opinions on the respective code of conduct.(107) | Pri poskytovaní online reklamy vo všeobecnosti pôsobí niekoľko aktérov, medzi ktorých patria aj sprostredkovateľské služby spájajúce vydavateľov reklamy s inzerentmi. Pokiaľ ide o reklamu, mali by kódexy správania podporovať a dopĺňať povinnosti poskytovateľov online platforiem, veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov týkajúce sa transparentnosti, ktoré sú stanovené v tomto nariadení, aby sa zabezpečili flexibilné a účinné mechanizmy na uľahčenie a zlepšenie dodržiavania týchto povinností, najmä čo sa týka spôsobov prenosu príslušných informácií. Malo by to zahŕňať uľahčenie prenosu informácií o inzerentovi, ktorý za reklamu platí, ak sa líši od fyzickej alebo právnickej osoby, v mene ktorej sa reklama prezentuje na online rozhraní online platformy. Kódexy správania by mali zahŕňať aj opatrenia na zabezpečenie primeranej výmeny zmysluplných informácií o speňažovaní údajov v celom hodnotovom reťazci. Zapojením širokého spektra zainteresovaných strán by sa malo dosiahnuť, aby tieto kódexy správania mali širokú podporu, boli technicky spoľahlivé, účinné a poskytovali najvyššiu úroveň používateľskej ústretovosti, aby povinnosti týkajúce sa transparentnosti mohli plniť svoj účel. S cieľom zabezpečiť účinnosť kódexov správania by Komisia mala do vypracúvania kódexov správania zahrnúť hodnotiace mechanizmy. Komisia môže v prípade potreby vyzvať Agentúru pre základné práva alebo európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, aby vyjadrili svoje stanoviská k príslušnému kódexu správania.(107) | Poskytování reklamy na internetu obvykle zahrnuje několik aktérů, včetně zprostředkovatelských služeb, které spojují vydavatele reklamy se zadavateli reklamy. Kodexy chování by měly podporovat a doplňovat povinnosti týkající se transparentnosti ve vztahu k reklamě, které jsou v tomto nařízení uloženy poskytovatelům online platforem, velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů, aby byly zajištěny flexibilní a účinné mechanismy ke snadnějšímu a lepšímu plnění těchto povinností, zejména co se týká způsobů předávání relevantních informací. To by mělo zahrnovat usnadnění přenosu informací o inzerentovi, který reklamu platí, pokud se liší od fyzické nebo právnické osoby, jejímž jménem je reklama předkládána na online rozhraní online platformy. Kodexy chování by měly rovněž zahrnovat opatření, která zajistí, aby byly v celém hodnotovém řetězci náležitě sdíleny smysluplné informace o zpeněžení údajů. Zapojení široké škály zúčastněných stran by mělo zajistit, aby byly tyto kodexy chování obecně podporovány, aby byly spolehlivé z technického hlediska a účinné a aby zajišťovaly nejvyšší úrovně uživatelské přívětivosti za účelem dosažení cílů povinností týkajících se transparentnosti. V zájmu zajištění účinnosti kodexů chování by do nich Komise měla do procesu jejich vypracovávání zahrnout mechanismy hodnocení. Komise může ve vhodných případech požádat o vyjádření k příslušnému kodexu chování Agenturu pro základní práva nebo evropského inspektora ochrany údajů.
(108) | In addition to the crisis response mechanism for very large online platforms and very large online search engines, the Commission may initiate the drawing up of voluntary crisis protocols to coordinate a rapid, collective and cross-border response in the online environment. Such can be the case, for example, where online platforms are misused for the rapid spread of illegal content or disinformation or where the need arises for rapid dissemination of reliable information. In light of the important role of very large online platforms in disseminating information in our societies and across borders, providers of such platforms should be encouraged in drawing up and applying specific crisis protocols. Such crisis protocols should be activated only for a limited period of time and the measures adopted should also be limited to what is strictly necessary to address the extraordinary circumstance. Those measures should be consistent with this Regulation, and should not amount to a general obligation for the participating providers of very large online platforms and of very large online search engines to monitor the information which they transmit or store, nor actively to seek facts or circumstances indicating illegal content.(108) | Okrem mechanizmu reakcie na krízu pre veľmi veľké online platformy a veľmi veľké internetové vyhľadávače môže Komisia na koordináciu rýchlej, kolektívnej a cezhraničnej reakcie v online prostredí iniciovať vypracovanie dobrovoľných krízových protokolov. Môže ísť napríklad o prípad, keď sa online platformy zneužijú na rýchle šírenie nezákonného obsahu alebo dezinformácií alebo keď vznikne potreba rýchleho šírenia spoľahlivých informácií. Vzhľadom na dôležitú úlohu veľmi veľkých online platforiem pri šírení informácií v našich spoločnostiach a cez hranice by sa poskytovatelia takýchto platforiem mali nabádať k tomu, aby vypracúvali a uplatňovali osobitné krízové protokoly. Tieto krízové protokoly by sa mali aktivovať len na obmedzený čas a prijaté opatrenia by sa takisto mali obmedziť na to, čo je nevyhnutne potrebné na riešenie mimoriadnych okolností. Uvedené opatrenia by mali byť v súlade s týmto nariadením a nemali by predstavovať všeobecnú povinnosť zúčastnených poskytovateľov veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov monitorovať informácie, ktoré prenášajú alebo ukladajú, ani aktívne zisťovať skutočnosti alebo okolnosti naznačujúce nezákonný obsah.(108) | Vedle mechanismu reakce na krize pro velmi velké online platformy a velmi velké internetové vyhledávače může Komise iniciovat vypracování dobrovolných krizových protokolů ke koordinaci rychlé, společné a přeshraniční reakce v online prostředí. Tak tomu může být například v případě, že jsou online platformy zneužity k rychlému šíření nezákonného obsahu nebo dezinformací nebo že vyvstane potřeba rychlého šíření spolehlivých informací. Vzhledem k významné úloze velmi velkých online platforem při šíření informací v našich společnostech a přes hranice by měli být poskytovatelé těchto platforem vybízeni k vypracování a uplatňování zvláštních krizových protokolů. Tyto krizové protokoly by měly být aktivovány pouze po určitou omezenou dobu a rovněž přijatá opatření by měla být omezena na to, co je nezbytně nutné k řešení mimořádné okolnosti. Uvedená opatření by měla být v souladu s tímto nařízením a neměla by představovat obecnou povinnost zúčastněných poskytovatelů velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů monitorovat informace, které přenášejí nebo uchovávají, ani aktivně vyhledávat skutečnosti nebo okolnosti nasvědčující nezákonnému obsahu.
(109) | In order to ensure adequate oversight and enforcement of the obligations laid down in this Regulation, Member States should designate at least one authority with the task to supervise the application and enforce this Regulation, without prejudice to the possibility to designate an existing authority and to its legal form in accordance with national law. Member States should, however, be able to entrust more than one competent authority, with specific supervisory or enforcement tasks and competences concerning the application of this Regulation, for example for specific sectors where existing authorities may also be empowered, such as electronic communications’ regulators, media regulators or consumer protection authorities, reflecting their domestic constitutional, organisational and administrative structure. In the exercise of their tasks, all competent authorities should contribute to the achievement of the objectives of this Regulation, namely to the proper functioning of the internal market for intermediary services where the harmonised rules for a safe, predictable and trusted online environment that facilitates innovation, and in particular the due diligence obligations applicable to different categories of providers of intermediary services, are effectively supervised and enforced, with a view to ensure that fundamental rights, as enshrined in the Charter, including the principle of consumer protection, are effectively protected. This Regulation does not require Member States to confer on competent authorities the task to adjudicate on the lawfulness of specific items of content.(109) | S cieľom zabezpečiť primeraný dohľad a presadzovanie povinností stanovených v tomto nariadení by členské štáty mali určiť aspoň jeden orgán, ktorý bude mať za úlohu dohliadať na uplatňovanie tohto nariadenia a presadzovať jeho dodržiavanie bez toho, aby bola dotknutá možnosť určiť existujúci orgán a jeho právna forma v súlade s vnútroštátnym právom. Členské štáty by však podľa svojej vnútroštátnej ústavnej, organizačnej a administratívnej štruktúry mali mať možnosť poveriť osobitnými úlohami a právomocami v oblasti dohľadu alebo presadzovania dodržiavania predpisov, pokiaľ ide o uplatňovanie tohto nariadenia, viac než jeden príslušný orgán, napríklad v prípade konkrétnych odvetví, v ktorých môžu byť oprávnené aj existujúce orgány, ako sú regulačné orgány elektronických komunikácií, regulačné orgány pre médiá alebo orgány na ochranu spotrebiteľa. Všetky príslušné orgány by pri výkone svojich úloh mali prispievať k dosiahnutiu cieľov tohto nariadenia, a to k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu so sprostredkovateľskými službami, v rámci ktorého harmonizované pravidlá bezpečného, predvídateľného a dôveryhodného online prostredia, ktoré uľahčuje inovácie, a najmä povinnosti náležitej starostlivosti vzťahujúce sa na rôzne kategórie poskytovateľov sprostredkovateľských služieb podliehajú účinnému dohľadu a sú presadzované, s cieľom zabezpečiť účinnú ochranu základných práv zakotvených v charte vrátane zásady ochrany spotrebiteľa. V tomto nariadení sa nevyžaduje, aby členské štáty poverili príslušné orgány úlohou rozhodovať o zákonnosti konkrétnych častí obsahu.(109) | Aby byly zajištěny náležitý dohled a vymáhání povinností stanovených v tomto nařízení, měly by členské státy určit alespoň jeden orgán pověřený dohledem nad uplatňováním a vymáháním tohoto nařízení, aniž jsou dotčeny možnost určit již existující orgán a jeho právní forma v souladu s vnitrostátním právem. Členské státy by však měly mít možnost pověřit zvláštními úkoly v oblasti dohledu nebo vymáhání a pravomocemi týkajícími se uplatňování tohoto nařízení více než jeden příslušný orgán, například pro konkrétní odvětví, přičemž lze pověřit i již existující orgány, jako jsou regulační orgány v oblasti elektronických komunikací, regulační orgány pro sdělovací prostředky nebo orgány pro ochranu spotřebitelů, jež odrážejí jejich vnitrostátní ústavní, organizační a správní strukturu. Při plnění svých úkolů by měly všechny příslušné orgány přispívat k dosažení cílů tohoto nařízení, zejména k řádnému fungování vnitřního trhu se zprostředkovatelskými službami, na němž je vykonáván účinný dohled nad dodržováním harmonizovaných pravidel pro bezpečné, předvídatelné a důvěryhodné online prostředí, jež napomáhá inovacím, a zejména nad dodržováním povinností náležité péče vztahujících se na různé kategorie poskytovatelů zprostředkovatelských služeb, a na němž jsou tato pravidla účinně vymáhána, s cílem zajistit účinnou ochranu základních práv zakotvených v Listině, včetně zásady ochrany spotřebitele. Toto nařízení nevyžaduje, aby členské státy svěřovaly příslušným orgánům úkol rozhodovat o zákonnosti konkrétních položek obsahu.
(110) | Given the cross-border nature of the services at stake and the horizontal range of obligations introduced by this Regulation, one authority appointed with the task of supervising the application and, where necessary, enforcing this Regulation should be identified as a Digital Services Coordinator in each Member State. Where more than one competent authority is appointed to supervise the application of, and enforce, this Regulation, only one authority in that Member State should be designated as a Digital Services Coordinator. The Digital Services Coordinator should act as the single contact point with regard to all matters related to the application of this Regulation for the Commission, the Board, the Digital Services Coordinators of other Member States, as well as for other competent authorities of the Member State in question. In particular, where several competent authorities are entrusted with tasks under this Regulation in a given Member State, the Digital Services Coordinator should coordinate and cooperate with those authorities in accordance with the national law setting their respective tasks and without prejudice to the independent assessment of the other competent authorities. While not entailing any hierarchical supraordination over other competent authorities in the exercise of their tasks, the Digital Services Coordinator should ensure effective involvement of all relevant competent authorities and should timely report their assessment in the context of cooperation on supervision and enforcement at Union level. Moreover, in addition to the specific mechanisms provided for in this Regulation as regards cooperation at Union level, Member State should also ensure cooperation among the Digital Services Coordinator and other competent authorities designated at national level, where applicable, through appropriate tools, such as by pooling of resources, joint task forces, joint investigations and mutual assistance mechanisms.(110) | Vzhľadom na cezhraničný charakter predmetných služieb a horizontálny rozsah povinností zavedených týmto nariadením by mal byť jeden orgán poverený úlohou dohliadať na uplatňovanie a v prípade potreby presadzovanie dodržiavania tohto nariadenia určený v jednotlivých členských štátoch ako koordinátor digitálnych služieb. Ak je na dohliadanie uplatňovania tohto nariadenia a presadzovanie jeho dodržiavania vymenovaný viac ako jeden príslušný orgán, mal by sa v danom členskom štáte za koordinátora digitálnych služieb určiť len jeden orgán. Koordinátor digitálnych služieb by mal pre Komisiu, výbor, koordinátorov digitálnych služieb iných členských štátov, ako aj pre ostatné príslušné orgány daného členského štátu pôsobiť ako jednotné kontaktné miesto vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa uplatňovania tohto nariadenia. Najmä v prípadoch, keď sú úlohy podľa tohto nariadenia v danom členskom štáte zverené viacerým príslušným orgánom, mal by koordinátor digitálnych služieb tieto orgány koordinovať a spolupracovať s nimi v súlade s vnútroštátnym právom, v ktorom sa stanovujú ich príslušné úlohy, a bez toho, aby bolo dotknuté nezávislé posúdenie inými príslušnými orgánmi. Koordinátor digitálnych služieb by mal bez uplatňovania akejkoľvek hierarchickej nadradenosti vo vzťahu k iným príslušným orgánom pri výkone ich úloh zabezpečiť účinné zapojenie všetkých relevantných príslušných orgánov a mal by včas podávať správy o ich posúdení v kontexte spolupráce v oblasti dohľadu a presadzovania práva na úrovni Únie. Členské štáty by okrem osobitných mechanizmov stanovených v tomto nariadení týkajúcich sa spolupráce na úrovni Únie mali zabezpečiť aj spoluprácu medzi koordinátorom digitálnych služieb a inými príslušnými orgánmi určenými na vnútroštátnej úrovni, prípadne aj prostredníctvom vhodných nástrojov, ako sú združovanie zdrojov, spoločné pracovné skupiny, spoločné vyšetrovania a mechanizmy vzájomnej pomoci.(110) | Vzhledem k přeshraniční povaze dotčených služeb a horizontálnímu rozsahu povinností zavedených tímto nařízením by měl být jeden určený orgán s úkolem spočívajícím v dohledu na uplatňování a v případě potřeby vymáhání tohoto nařízení určen jako koordinátor digitálních služeb v každém členském státě. Je-li dohledem nad uplatňováním a vymáháním tohoto nařízení pověřen více než jeden příslušný orgán, měl by být jako koordinátor digitálních služeb v daném členském státě určen pouze jeden orgán. Koordinátor digitálních služeb by měl s ohledem na veškeré záležitosti související s uplatňováním tohoto nařízení jednat jako jednotné kontaktní místo pro Komisi, sbor, koordinátory digitálních služeb z ostatních členských států, jakož i pro jiné příslušné orgány dotyčného členského státu. Jsou-li konkrétně v daném členském státě úkoly podle tohoto nařízení svěřeny několika příslušným orgánům, měl by koordinátor digitálních služeb koordinovat tyto orgány a spolupracovat s nimi v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které stanoví jejich příslušné úkoly, aniž by bylo dotčeno nezávislé posouzení ostatními příslušnými orgány. Koordinátor digitálních služeb by neměl ve vztahu k jiným příslušným orgánům při plnění jejich úkolů uplatňovat žádnou hierarchickou nadřazenost, měl by zajistit účinné zapojení všech relevantních příslušných orgánů a měl by včas podávat zprávy o jejich posouzení v rámci spolupráce v oblasti dohledu a vymáhání na úrovni Unie. Vedle zvláštních mechanismů spolupráce na unijní úrovni stanovených v tomto nařízení by členské státy měly zajistit rovněž spolupráci mezi koordinátorem digitálních služeb a případnými jinými příslušnými orgány určenými na vnitrostátní úrovni, a to prostřednictvím vhodných nástrojů, jako jsou sdružování zdrojů, společné pracovní skupiny, společná vyšetřování a mechanismy vzájemné pomoci.
(111) | The Digital Services Coordinator, as well as other competent authorities designated under this Regulation, play a crucial role in ensuring the effectiveness of the rights and obligations laid down in this Regulation and the achievement of its objectives. Accordingly, it is necessary to ensure that those authorities have the necessary means, including financial and human resources, to supervise all the providers of intermediary services falling within their competence, in the interest of all Union citizens. Given the variety of providers of intermediary services and their use of advanced technology in providing their services, it is also essential that the Digital Services Coordinator and the relevant competent authorities are equipped with the necessary number of staff and experts with specialised skills and advanced technical means, and that they autonomously manage financial resources to carry out their tasks. Furthermore, the level of resources should take into account the size, complexity and potential societal impact of the providers of intermediary services falling within their competence, as well as the reach of their services across the Union. This Regulation is without prejudice to the possibility for Member States to establish funding mechanisms based on a supervisory fee charged to providers of intermediary services under national law in compliance with Union law, to the extent that it is levied on providers of intermediary services having their main establishment in the Member State in question, that it is strictly limited to what is necessary and proportionate to cover the costs for the fulfilment of the tasks conferred upon the competent authorities pursuant to this Regulation, with the exclusion of the tasks conferred upon the Commission, and that adequate transparency is ensured regarding the levying and the use of such a supervisory fee.(111) | Koordinátor digitálnych služieb, ako aj iné príslušné orgány určené podľa tohto nariadenia zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní účinnosti práv a povinností stanovených v tomto nariadení a dosahovania jeho cieľov. Preto je potrebné zabezpečiť, aby uvedené orgány mali potrebné prostriedky vrátane finančných a ľudských zdrojov na dohľad nad všetkými poskytovateľmi sprostredkovateľských služieb, ktorí patria do ich právomoci, a to v záujme všetkých občanov Únie. Vzhľadom na rozmanitosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, ktorí pri poskytovaní služieb využívajú vyspelé technológie, je takisto nevyhnutné, aby koordinátor digitálnych služieb a relevantné príslušné orgány mali na účely vykonávania svojich úloh k dispozícii potrebný počet zamestnancov a expertov so špecializovanými zručnosťami a pokročilé technické prostriedky a aby samostatne spravovali finančné zdroje. Výška týchto zdrojov by navyše mala odrážať veľkosť, zložitosť a potenciálny spoločenský vplyv poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, ktorí patria do právomoci uvedených orgánov, ako aj dosah ich služieb v celej Únii. Týmto nariadením nie je dotknutá možnosť členských štátov zaviesť mechanizmy financovania založené na poplatku za dohľad účtovaného poskytovateľom sprostredkovateľských služieb podľa vnútroštátneho práva v súlade s právom Únie, pokiaľ sa vyberá od poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, ktorí majú svoje hlavné miesto podnikateľskej činnosti v dotknutom členskom štáte, sú prísne obmedzené na to, čo je nevyhnutné a primerané na pokrytie nákladov na plnenie úloh zverených príslušným orgánom podľa tohto nariadenia, s výnimkou úloh zverených Komisii, a je zabezpečená primeraná transparentnosť, pokiaľ ide o vyberanie a používanie takéhoto poplatku za dohľad.(111) | Koordinátor digitálních služeb a jiné příslušné orgány určené podle tohoto nařízení hrají zásadní úlohu při zajišťování účinnosti práv a povinností stanovených v tomto nařízení a při dosahování jeho cílů. Je proto nezbytné zajistit, aby disponovali nezbytnými prostředky, včetně finančních a lidských zdrojů, pro dohled nad všemi poskytovateli zprostředkovatelských služeb spadajících do jejich pravomoci v zájmu všech občanů Unie. Vzhledem k různorodosti poskytovatelů zprostředkovatelských služeb, kteří při poskytování svých služeb využívají vyspělé technologie, je rovněž nezbytné, aby koordinátor digitálních služeb a relevantní příslušné orgány měli za účelem plnění svých úkolů k dispozici potřebný počet zaměstnanců a odborníků se specializovanými dovednostmi a pokročilé technické prostředky a aby si autonomně spravovali finanční zdroje. Výše těchto zdrojů by navíc měla zohledňovat velikost, složitost a potenciální společenský dopad poskytovatelů zprostředkovatelských služeb, kteří spadají do pravomoci těchto orgánů, jakož i dosah jejich služeb v rámci celé Unie. Tímto nařízením není dotčena možnost členských států zavést mechanismy financování založené na poplatcích za dohled účtovaných poskytovatelům zprostředkovatelských služeb podle vnitrostátního práva, které je v souladu s právem Unie, pokud jsou vybírány od poskytovatelů zprostředkovatelských služeb, kteří mají hlavní provozovnu v daném členském státě, jsou přísně omezeny na to, co je nezbytné, a přiměřené k pokrytí nákladů na plnění úkolů svěřených příslušným orgánům podle tohoto nařízení, s výjimkou úkolů svěřených Komisi, a je zajištěna odpovídající transparentnost vybírání a uplatňování těchto poplatků.
(112) | The competent authorities designated under this Regulation should also act in complete independence from private and public bodies, without the obligation or possibility to seek or receive instructions, including from the government, and without prejudice to the specific duties to cooperate with other competent authorities, the Digital Services Coordinators, the Board and the Commission. On the other hand, the independence of those authorities should not mean that they cannot be subject, in accordance with national constitutions and without endangering the achievement of the objectives of this Regulation, to proportionate accountability mechanisms regarding the general activities of the Digital Services Coordinators, such as their financial expenditure or reporting to the national parliaments. The requirement of independence should also not prevent the exercise of judicial review, or the possibility to consult or regularly exchange views with other national authorities, including law enforcement authorities, crisis management authorities or consumer protection authorities, where appropriate, in order to inform each other about ongoing investigations, without affecting the exercise of their respective powers.(112) | Príslušné orgány určené podľa tohto nariadenia by tiež mali konať úplne nezávisle od súkromných a verejných subjektov bez toho, aby mali povinnosť alebo možnosť žiadať alebo prijímať pokyny, a to ani od vlády, čím nie sú dotknuté osobitné povinnosti spolupracovať s inými príslušnými orgánmi, koordinátormi digitálnych služieb, výborom a Komisiou. Na druhej strane by nezávislosť uvedených orgánov nemala znamenať, že v súlade s vnútroštátnymi ústavnými pravidlami a bez ohrozenia dosiahnutia cieľov tohto nariadenia nemôžu podliehať mechanizmom primeranej zodpovednosti, pokiaľ ide o všeobecné činnosti koordinátorov digitálnych služieb, ako sú ich finančné výdavky alebo podávanie správ národným parlamentom. Požiadavka nezávislosti by nemala brániť ani vykonávaniu súdneho preskúmania alebo možnosti konzultácií alebo pravidelnej výmeny názorov s inými vnútroštátnymi orgánmi vrátane orgánov presadzovania práva, orgánov krízového riadenia alebo orgánov na ochranu spotrebiteľa, ak je to vhodné, s cieľom vzájomne sa informovať o prebiehajúcich vyšetrovaniach, a to bez toho, aby tým bolo dotknuté vykonávanie ich príslušných právomocí.(112) | Příslušné orgány určené podle tohoto nařízení by rovněž měly jednat zcela nezávisle na soukromých a veřejných subjektech, aniž by měly možnost či povinnost vyžadovat nebo přijímat pokyny, a to i od vlády, a aniž by byly dotčeny zvláštní povinnosti týkající se spolupráce s ostatními příslušnými orgány, koordinátory digitálních služeb, sborem a Komisí. Na druhou stranu by nezávislost uvedených orgánů neměla znamenat, že nemohou v souladu s vnitrostátními ústavami, a aniž by bylo ohroženo dosažení cílů tohoto nařízení, podléhat přiměřeným mechanismům odpovědnosti, za obecnou činnost koordinátorů digitálních služeb, jako jsou jejich finanční výdaje nebo podávání zpráv vnitrostátním parlamentům. Požadavek nezávislosti by rovněž neměl bránit výkonu soudního přezkumu nebo možnosti konzultací či pravidelné výměny názorů s jinými vnitrostátními orgány, včetně donucovacích orgánů, orgánů v oblasti krizového řízení nebo orgánů v oblasti ochrany spotřebitele, pokud je to vhodné, s cílem informovat se navzájem o probíhajících vyšetřováních, aniž by byl dotčen výkon jejich příslušných pravomocí.
(113) | Member States can designate an existing national authority with the function of the Digital Services Coordinator, or with specific tasks to supervise the application and enforce this Regulation, provided that any such appointed authority complies with the requirements laid down in this Regulation, such as in relation to its independence. Moreover, Member States are in principle not precluded from merging functions within an existing authority, in accordance with Union law. The measures to that effect may include, inter alia, the preclusion to dismiss the president or a board member of a collegiate body of an existing authority before the expiry of their terms of office, on the sole ground that an institutional reform has taken place involving the merger of different functions within one authority, in the absence of any rules guaranteeing that such dismissals do not jeopardise the independence and impartiality of such members.(113) | Členské štáty môžu funkciou koordinátora digitálnych služieb alebo osobitnými úlohami dohliadať na uplatňovanie tohto nariadenia a presadzovať jeho dodržiavanie poveriť existujúci vnútroštátny orgán za predpokladu, že akýkoľvek takýto menovaný orgán spĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, napríklad pokiaľ ide o jeho nezávislosť. V zásade sa členským štátom okrem toho nebráni v súlade s právom Únie zlučovať funkcie v rámci existujúceho orgánu. Medzi opatrenia na tento účel môže okrem iného patriť vylúčenie odvolania predsedu alebo člena správnej rady kolektívneho zboru existujúceho orgánu pred uplynutím ich funkčného obdobia len z dôvodu, že došlo k inštitucionálnej reforme spočívajúcej v zlúčení rôznych funkcií v rámci jedného orgánu, ak neexistujú pravidlá zaručujúce, že takéto odvolanie neohrozí nezávislosť a nestrannosť týchto členov.(113) | Členské státy mohou funkcí koordinátora digitálních služeb nebo konkrétními úkoly týkajícími se dohledu nad uplatňováním a vymáháním tohoto nařízení pověřit již existující vnitrostátní orgán, pokud splňuje požadavky stanovené v tomto nařízení, týkající se například jeho nezávislosti. Členským státům se mimoto v zásadě nebrání v tom, aby v souladu s právem Unie v rámci existujícího orgánu sloučily funkce. Mezi opatření za tímto účelem může mimo jiné patřit nemožnost zprostit funkce předsedu nebo členy kolektivního orgánu stávající instituce před skončením jejich funkčního období nebo pouze z toho důvodu, že byla provedena institucionální reforma zahrnující sloučení různých funkcí v rámci jedné instituce, pokud neexistují pravidla zaručující, že toto zproštění funkce neohrozí nezávislost a nestrannost těchto členů.
(114) | Member States should provide the Digital Services Coordinator, and any other competent authority designated under this Regulation, with sufficient powers and means to ensure effective investigation and enforcement, in accordance with the tasks conferred on them. This includes the power of competent authorities to adopt interim measures in accordance with national law in case of risk of serious harm. Such interim measures, which may include orders to terminate or remedy a given alleged infringement, should not go beyond what is necessary to ensure that serious harm is prevented pending the final decision. The Digital Services Coordinators should in particular be able to search for and obtain information which is located in its territory, including in the context of joint investigations, with due regard to the fact that oversight and enforcement measures concerning a provider under the jurisdiction of another Member State or the Commission should be adopted by the Digital Services Coordinator of that other Member State, where relevant in accordance with the procedures relating to cross-border cooperation, or, where applicable, by the Commission.(114) | Členské štáty by mali koordinátorovi digitálnych služieb a akémukoľvek inému príslušnému orgánu určenému podľa tohto nariadenia poskytnúť dostatočné právomoci a prostriedky na zabezpečenie účinného vyšetrovania a presadzovania práva v súlade s úlohami, ktoré im boli zverené. To zahŕňa právomoc príslušných orgánov prijať v prípade rizika vzniku vážnej ujmy predbežné opatrenia v súlade s vnútroštátnym právom. Takéto predbežné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať príkazy na ukončenie alebo nápravu daného údajného porušenia, by nemali prekročiť rámec nevyhnutný na zabezpečenie toho, aby sa do konečného rozhodnutia zabránilo vzniku vážnej ujmy. Koordinátori digitálnych služieb by mali mať najmä možnosť vyhľadávať a získavať informácie, ktoré sa nachádzajú na ich území, a to aj v kontexte spoločných vyšetrovaní, s náležitým zreteľom na skutočnosť, že opatrenia dohľadu a presadzovania týkajúce sa poskytovateľa, na ktorého sa vzťahuje právomoc iného členského štátu alebo Komisie, by mal v súlade s postupmi týkajúcimi sa cezhraničnej spolupráce v prípade potreby prijať koordinátor digitálnych služieb tohto iného členského štátu alebo v príslušných prípadoch Komisia.(114) | Členské státy by měly koordinátorovi digitálních služeb a jakémukoli jinému příslušnému orgánu určenému podle tohoto nařízení poskytnout dostatečné pravomoci a prostředky, aby bylo zajištěno účinné vyšetřování a vymáhání v souladu s úkoly, které jim byly svěřeny. To zahrnuje pravomoc příslušných orgánů přijmout v případě rizika závažné újmy předběžná opatření v souladu s vnitrostátním právem. Tato předběžná opatření, která mohou zahrnovat příkazy k ukončení nebo nápravě daného údajného protiprávního jednání, by neměla překračovat rámec toho, co je nezbytné k zajištění toho, aby až do vydání konečného rozhodnutí bylo zabráněno závažné újmě. Koordinátoři digitálních služeb by měli mít zejména možnost vyhledat a získat informace, které se nacházejí na jejich území, a to i v souvislosti se společnými vyšetřováními, přičemž by mělo být náležitě přihlédnuto ke skutečnosti, že by opatření v oblasti dohledu a vymáhání týkající se poskytovatele spadajícího do pravomoci jiného členského státu nebo Komise měl případně přijmout koordinátor digitálních služeb v tomto jiném členském státě v souladu s postupy přeshraniční spolupráce, nebo případně Komise.
(115) | Member States should set out in their national law, in accordance with Union law and in particular this Regulation and the Charter, the detailed conditions and limits for the exercise of the investigatory and enforcement powers of their Digital Services Coordinators, and other competent authorities where relevant, under this Regulation.(115) | Členské štáty by mali vo svojom vnútroštátnom práve v súlade s právom Únie, a najmä s týmto nariadením a chartou, stanoviť podrobné podmienky a obmedzenia výkonu vyšetrovacích právomocí a právomocí v oblasti presadzovania práva svojich koordinátorov digitálnych služieb a prípadne iných príslušných orgánov podľa tohto nariadenia.(115) | Členské státy by měly ve svých vnitrostátních právních předpisech v souladu s právem Unie, a zejména s tímto nařízením a Listinou, stanovit podrobné podmínky a omezení výkonu vyšetřovacích a donucovacích pravomocí svých koordinátorů digitálních služeb a případně jiných příslušných orgánů podle tohoto nařízení.
(116) | In the course of the exercise of those powers, the competent authorities should comply with the applicable national rules regarding procedures and matters such as the need for a prior judicial authorisation to enter certain premises and legal professional privilege. Those provisions should in particular ensure respect for the fundamental rights to an effective remedy and to a fair trial, including the rights of defence, and, the right to respect for private life. In this regard, the guarantees provided for in relation to the proceedings of the Commission pursuant to this Regulation could serve as an appropriate point of reference. A prior, fair and impartial procedure should be guaranteed before taking any final decision, including the right to be heard of the persons concerned, and the right to have access to the file, while respecting confidentiality and professional and business secrecy, as well as the obligation to give meaningful reasons for the decisions. This should not preclude the taking of measures, however, in duly substantiated cases of urgency and subject to appropriate conditions and procedural arrangements. The exercise of powers should also be proportionate to, inter alia the nature and the overall actual or potential harm caused by the infringement or suspected infringement. The competent authorities should take all relevant facts and circumstances of the case into account, including information gathered by competent authorities in other Member States.(116) | Počas výkonu týchto právomocí by príslušné orgány mali dodržiavať uplatniteľné vnútroštátne pravidlá týkajúce sa postupov a záležitostí, ako je potreba predchádzajúceho súdneho povolenia na vstup do určitých priestorov a dôvernosť komunikácie medzi advokátom a jeho klientom. Týmito ustanoveniami by sa malo zabezpečiť najmä dodržiavanie základných práv na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces vrátane práva na obhajobu a práva na rešpektovanie súkromného života. V tejto súvislosti by ako vhodná referencia mohli slúžiť záruky poskytnuté v súvislosti s konaním Komisie podľa tohto nariadenia. Pred prijatím akéhokoľvek konečného rozhodnutia by sa malo zaručiť predchádzajúce spravodlivé a nestranné konanie vrátane práva dotknutých osôb na vypočutie a práva na prístup k spisu, pričom sa musí rešpektovať dôvernosť a služobné a obchodné tajomstvo, ako aj povinnosť uviesť zmysluplné odôvodnenie rozhodnutí. To by však v riadne odôvodnených naliehavých prípadoch a za dodržania primeraných podmienok a procedurálnych opatrení nemalo brániť prijímaniu opatrení. Výkon právomocí by okrem iného mal byť primeraný povahe a celkovej skutočnej alebo potenciálnej ujme spôsobenej porušením alebo predpokladaným porušením predpisov. Príslušné orgány by mali zohľadniť všetky relevantné skutočnosti a okolnosti prípadu vrátane informácií zhromaždených príslušnými orgánmi v iných členských štátoch.(116) | Při výkonu těchto pravomocí by příslušné orgány měly dodržovat platná vnitrostátní pravidla pro postupy a záležitosti, jako jsou potřeba předchozího soudního povolení ke vstupu do určitých prostor a povinnost mlčenlivosti. Tato ustanovení by měla zajistit především dodržování základních práv na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, včetně práva na obhajobu a práva na respektování soukromého života. V tomto ohledu by jako vhodné východisko mohly sloužit záruky stanovené ve vztahu k řízením Komise podle tohoto nařízení. Před přijetím konečného rozhodnutí by mělo být zaručeno předchozí spravedlivé a nestranné řízení, včetně práva dotčených osob na slyšení a práva na přístup ke spisu, přičemž je zachována důvěrnost a profesní a obchodní tajemství, jakož i dodržena povinnost rozhodnutí smysluplně zdůvodnit. To by však nemělo bránit přijetí opatření v řádně odůvodněných naléhavých případech s výhradou vhodných podmínek a procesních opatření. Výkon pravomocí by měl být také přiměřený mimo jiné povaze a celkové skutečné a potenciální újmě způsobené protiprávním jednáním či údajným protiprávním jednáním. Příslušné orgány by měly zohlednit všechny příslušné skutečnosti a okolnosti daného případu, včetně informací shromážděných příslušnými orgány v ostatních členských státech.
(117) | Member States should ensure that violations of the obligations laid down in this Regulation can be sanctioned in a manner that is effective, proportionate and dissuasive, taking into account the nature, gravity, recurrence and duration of the violation, in view of the public interest pursued, the scope and kind of activities carried out, as well as the economic capacity of the infringer. In particular, penalties should take into account whether the provider of intermediary services concerned systematically or recurrently fails to comply with its obligations stemming from this Regulation, as well as, where relevant, the number of recipients of the service affected, the intentional or negligent character of the infringement and whether the provider is active in several Member States. Where this Regulation provides for a maximum amount of fines or of a periodic penalty payment, this maximum amount should apply per infringement of this Regulation and without prejudice to the modulation of the fines or periodic penalty payments for specific infringements. Member States should ensure that the imposition of fines or periodic penalty payments in respect of infringements should in each individual case be effective, proportionate and dissuasive by setting up national rules and procedures in accordance with this Regulation, taking into account all the criteria concerning the general conditions for imposing the fines or periodic penalty payments.(117) | Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa porušenia povinností stanovených v tomto nariadení mohli účinným, primeraným a odrádzajúcim spôsobom sankcionovať, pričom sa vzhľadom na sledovaný verejný záujem, rozsah a druh vykonávaných činností, ako aj na ekonomickú kapacitu porušovateľa zohľadní povaha, závažnosť, opakovanie a trvanie porušenia. Pri udeľovaní sankcií by sa malo predovšetkým zohľadniť, či príslušný poskytovateľ sprostredkovateľských služieb neplní svoje povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia systematicky alebo opakovane, prípadne či je dotknutých viacero príjemcov služby, či je porušenie povinností zámerné alebo z nedbalosti a či poskytovateľ pôsobí vo viacerých členských štátoch. Ak sa v tomto nariadení stanovuje maximálna výška pokút alebo pravidelných penále, táto maximálna výška by sa mala uplatňovať za porušenie tohto nariadenia a bez toho, aby bola dotknutá úprava pokút alebo pravidelných penále za konkrétne porušenia. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby ukladanie pokút alebo pravidelného penále za porušenia bolo v každom individuálnom prípade účinné, primerané a odrádzajúce, a to stanovením vnútroštátnych pravidiel a postupov v súlade s týmto nariadením, pričom sa zohľadnia všetky kritériá týkajúce sa všeobecných podmienok ukladania pokút alebo pravidelného penále.(117) | Členské státy by měly zajistit, aby za porušení povinností stanovených v tomto nařízení bylo možno uložit účinné, přiměřené a odrazující sankce s ohledem na povahu, závažnost, opakování a dobu trvání protiprávního jednání vzhledem ke sledovanému veřejnému zájmu, rozsahu a druhu prováděných činností, jakož i ekonomickým možnostem porušitele. Sankce by měly zohlednit hlavně to, zda dotčený poskytovatel zprostředkovatelských služeb systematicky či opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z tohoto nařízení, a v relevantních případech počet dotčených příjemců služby, úmyslnou nebo nedbalostní povahu porušení a rovněž to, zda poskytovatel působí v několika členských státech. Pokud toto nařízení stanoví maximální výši pokut nebo penále, měla by se vztahovat na každé jednotlivé porušení tohoto nařízení, aniž je dotčena úprava pokut nebo penále za konkrétní porušení. Členské státy by měly zajistit, aby ukládání pokut nebo penále za porušení předpisů bylo v každém jednotlivém případě účinné, přiměřené a odrazující, tím, že stanoví vnitrostátní pravidla a postupy v souladu s tímto nařízením, s přihlédnutím ke všem kritériím týkajícím se obecných podmínek pro ukládání pokut nebo penále.
(118) | In order to ensure effective enforcement of the obligations laid down in this Regulation, individuals or representative organisations should be able to lodge any complaint related to compliance with those obligations with the Digital Services Coordinator in the territory where they received the service, without prejudice to this Regulation’s rules on allocation of competences and to the applicable rules on handling of complaints in accordance with national principles of good administration. Complaints could provide a faithful overview of concerns related to a particular intermediary service provider’s compliance and could also inform the Digital Services Coordinator of any more cross-cutting issues. The Digital Services Coordinator should involve other national competent authorities as well as the Digital Services Coordinator of another Member State, and in particular the one of the Member State where the provider of intermediary services concerned is established, if the issue requires cross-border cooperation.(118) | Na zabezpečenie účinného presadzovania dodržiavania povinností stanovených v tomto nariadení by jednotlivci alebo zastupujúce organizácie mali mať možnosť podať koordinátorovi digitálnych služieb na území, na ktorom dostali službu, akúkoľvek sťažnosť týkajúcu sa dodržiavania uvedených povinností, a to bez toho, aby boli dotknuté pravidlá tohto nariadenia o rozdelení právomocí a pravidlá uplatniteľné na vybavovanie sťažností v súlade s vnútroštátnymi zásadami dobrej správy vecí verejných. V sťažnostiach by sa mohol uvádzať pravdivý prehľad obáv týkajúcich sa dodržiavania predpisov zo strany konkrétneho poskytovateľa sprostredkovateľských služieb a koordinátorovi digitálnych služieb by sa v nich mohli poskytovať aj informácie o otázkach, ktoré majú viac prierezový charakter. Ak si daná otázka vyžaduje cezhraničnú spoluprácu, koordinátor digitálnych služieb by mal zapojiť ďalšie príslušné vnútroštátne orgány, ako aj koordinátora digitálnych služieb iného členského štátu, najmä toho, v ktorom je usadený dotknutý poskytovateľ sprostredkovateľských služieb.(118) | Aby bylo zajištěno účinné vymáhání povinností stanovených v tomto nařízení, měly by mít fyzické osoby nebo zastupující organizace možnost podat koordinátorovi digitálních služeb na území, kde službu přijímají, jakoukoli stížnost na dodržování těchto povinností, aniž by byla dotčena pravidla nařízení týkající se určení příslušnosti a platná pravidla pro vyřizování stížností v souladu s vnitrostátními zásadami řádné správy. Stížnosti by mohly podat pravdivý přehled problémů týkajících se dodržování konkrétním poskytovatelem zprostředkovatelských služeb a koordinátorovi digitálních služeb by rovněž mohly poskytnout informace o případných otázkách, které jsou průřezovější. Koordinátor digitálních služeb by měl zapojit ostatní příslušné vnitrostátní orgány, jakož i koordinátora digitálních služeb z jiného členského státu, a zejména koordinátora z členského státu, kde je dotčený poskytovatel zprostředkovatelských služeb usazen, jestliže daná záležitost vyžaduje přeshraniční spolupráci.
(119) | Member States should ensure that Digital Services Coordinators can take measures that are effective in addressing and proportionate to certain particularly serious and persistent infringements of this Regulation. Especially where those measures can affect the rights and interests of third parties, as may be the case in particular where the access to online interfaces is restricted, it is appropriate to require that the measures are subject to additional safeguards. In particular, third parties potentially affected should be afforded the opportunity to be heard and such orders should only be issued when powers to take such measures as provided by other acts of Union law or by national law, for instance to protect collective interests of consumers, to ensure the prompt removal of web pages containing or disseminating child pornography, or to disable access to services that are being used by a third party to infringe an intellectual property right, are not reasonably available.(119) | Členské štáty by mali zabezpečiť, aby koordinátori digitálnych služieb mohli prijímať opatrenia, ktoré sú účinné pri riešení určitých obzvlášť závažných a pretrvávajúcich porušení tohto nariadenia a ktoré sú týmto porušeniam primerané. Najmä vtedy, keď tieto opatrenia môžu mať vplyv na práva a záujmy tretích strán, ako napríklad v prípadoch, keď sa obmedzí prístup k online rozhraniam, je vhodné požadovať, aby opatrenia podliehali dodatočným zárukám. Potenciálne dotknuté tretie strany by predovšetkým mali mať možnosť byť vypočuté a takéto príkazy by sa mali vydávať len vtedy, keď nie sú primerane k dispozícii právomoci prijímať takéto opatrenia stanovené v iných aktoch práva Únie alebo vo vnútroštátnom práve, napríklad na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, na zabezpečenie rýchleho odstránenia webových stránok obsahujúcich alebo šíriacich detskú pornografiu alebo na znemožnenie prístupu k službám, ktoré tretia strana využíva na porušovanie práva duševného vlastníctva.(119) | Členské státy by měly zajistit, že koordinátoři digitálních služeb mohou přijímat opatření, která jsou účinná při řešení určitých obzvláště závažných a přetrvávajících porušení tohoto nařízení a která jsou přiměřená tomuto jednání. Zvláště v případě, kdy tato opatření mohou mít nepříznivý dopad na práva a zájmy třetích stran, jak tomu může být hlavně tehdy, je-li omezen přístup k online rozhraním, je vhodné vyžadovat, aby se na ně vztahovaly další záruky. Třetím stranám, které mohou být potenciálně dotčeny, by měla být poskytnuta zejména příležitost ke slyšení a tyto příkazy by měly být vydány pouze tehdy, nejsou-li přiměřeně dostupné pravomoci týkající se přijetí těchto opatření, jak je stanoveno v jiných unijních či vnitrostátních právních předpisech, například na ochranu společných zájmů spotřebitelů, k zajištění okamžitého odstranění internetových stránek obsahujících či šířících dětskou pornografii nebo ke znemožnění přístupu ke službám, které třetí strana využívá k porušování práva duševního vlastnictví.
(120) | Such an order to restrict access should not go beyond what is necessary to achieve its objective. For that purpose, it should be temporary and be addressed in principle to a provider of intermediary services, such as the relevant hosting service provider, internet service provider or domain registry or registrar, which is in a reasonable position to achieve that objective without unduly restricting access to lawful information.(120) | Takýto príkaz na obmedzenie prístupu by nemal prekročiť rámec nevyhnutný na dosiahnutie svojho cieľa. Na tieto účely by mal byť dočasný a v zásade určený poskytovateľovi sprostredkovateľských služieb, ako je príslušný poskytovateľ hostingových služieb, poskytovateľ internetových služieb alebo správca či registrátor domén, ktorý je v primeranom postavení na to, aby uvedený cieľ dosiahol bez neprimeraného obmedzenia prístupu k legálnym informáciám.(120) | Tento příkaz k omezení přístupu by neměl přesahovat rámec toho, co je nezbytné k dosažení jeho cíle. Proto by měl být dočasný a měl by být v zásadě určen poskytovateli zprostředkovatelských služeb, například příslušnému poskytovateli hostingových služeb, poskytovateli internetových služeb nebo registru či registrátorovi domén, který je přiměřeně schopen dosáhnout tohoto cíle, aniž by byl nepatřičně omezen přístup k legálním informacím.
(121) | Without prejudice to the provisions on the exemption from liability provided for in this Regulation as regards the information transmitted or stored at the request of a recipient of the service, a provider of intermediary services should be liable for the damages suffered by recipients of the service that are caused by an infringement of the obligations set out in this Regulation by that provider. Such compensation should be in accordance with the rules and procedures set out in the applicable national law and without prejudice to other possibilities for redress available under consumer protection rules.(121) | Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o výnimke zo zodpovednosti stanovené v tomto nariadení, pokiaľ ide o informácie prenášané alebo uchovávané na žiadosť príjemcu služby, poskytovateľ sprostredkovateľských služieb by mal niesť zodpovednosť za škody, ktoré príjemcom služby vzniknú porušením povinností stanovených v tomto nariadení zo strany uvedeného poskytovateľa. Takáto náhrada škody by mala byť v súlade s pravidlami a postupmi stanovenými v uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisoch a bez toho, aby boli dotknuté iné možnosti nápravy, ktoré sú k dispozícii v rámci pravidiel ochrany spotrebiteľa.(121) | Aniž jsou dotčena ustanovení o výjimce z odpovědnosti stanovená v tomto nařízení, pokud jde o informace předávané nebo uchovávané na žádost příjemce služby, měl by poskytovatel zprostředkovatelských služeb nést odpovědnost za škody, které příjemcům služby vzniknou porušením povinností stanovených v tomto nařízení uvedenými poskytovateli. Odpovídající náhrada škody by měla být v souladu s pravidly a postupy stanovenými v použitelném vnitrostátním právu, aniž by tím byly dotčeny jiné možnosti nápravy, které jsou k dispozici podle pravidel na ochranu spotřebitele.
(122) | The Digital Services Coordinator should regularly publish, for example on its website, a report on the activities carried out under this Regulation. In particular, the report should be published in a machine-readable format and include an overview of complaints received and of their follow-up, such as the overall number of complaints received and the number of complaints that led to the opening of a formal investigation or to the transmission to other Digital Services Coordinators, without referring to any personal data. Given that the Digital Services Coordinator is also made aware of orders to take action against illegal content or to provide information regulated by this Regulation through the information sharing system, the Digital Services Coordinator should include in its annual report the number and categories of such orders addressed to providers of intermediary services issued by judicial and administrative authorities in its Member State.(122) | Koordinátor digitálnych služieb by mal pravidelne uverejňovať správu o činnostiach vykonávaných podľa tohto nariadenia, napríklad na svojom webovom sídle. Táto správa by sa mala uverejniť v strojovo čitateľnom formáte a mala by obsahovať prehľad prijatých sťažností a následných opatrení, ako je celkový počet prijatých sťažností a počet sťažností, ktoré viedli k začatiu formálneho vyšetrovania alebo k postúpeniu iným koordinátorom digitálnych služieb, a to bez toho, aby sa odkazovalo na akékoľvek osobné údaje. Vzhľadom na to, že koordinátor digitálnych služieb je tiež informovaný o príkazoch na prijatie opatrení proti nezákonnému obsahu alebo na poskytnutie informácií upravených týmto nariadením prostredníctvom systému na výmenu informácií, mal by do svojej výročnej správy zahrnúť počet a kategórie takýchto príkazov určených poskytovateľom sprostredkovateľských služieb a vydaných justičnými a správnymi orgánmi v jeho členskom štáte.(122) | Koordinátor digitálních služeb by měl pravidelně zveřejňovat, například na svých internetových stránkách, zprávu o činnostech provedených podle tohoto nařízení. Tato zpráva by měla být zveřejněna ve strojově čitelném formátu a měla by zahrnovat přehled obdržených stížností a následných opatření, obsahující celkový počet obdržených stížností a počet stížností, které vedly k zahájení formálního vyšetřování nebo k předání jiným koordinátorům digitálních služeb, aniž by se v ní odkazovalo na jakékoli osobní údaje. Jelikož je koordinátor digitálních služeb prostřednictvím systému pro sdílení informací informován rovněž o příkazech k přijetí opatření proti nezákonnému obsahu nebo k poskytnutí informací, jak je upraveno v tomto nařízení, měl by ve své výroční zprávě uvést počet a kategorie těchto příkazů určených poskytovatelům zprostředkovatelských služeb, které vydaly justiční a správní orgány v jeho členském státě.
(123) | In the interest of clarity, simplicity and effectiveness, the powers to supervise and enforce the obligations under this Regulation should be conferred to the competent authorities in the Member State where the main establishment of the provider of intermediary services is located, that is, where the provider has its head office or registered office within which the principal financial functions and operational control are exercised. In respect of providers that are not established in the Union, but that offer services in the Union and therefore fall within the scope of this Regulation, the Member State where those providers appointed their legal representative should have competence, considering the function of legal representatives under this Regulation. In the interest of the effective application of this Regulation, all Member States or the Commission, where applicable, should, however, have competence in respect of providers that failed to designate a legal representative. That competence may be exercised by any of the competent authorities or the Commission, provided that the provider is not subject to enforcement proceedings for the same facts by another competent authority or the Commission. In order to ensure that the principle of ne bis in idem is respected, and in particular to avoid that the same infringement of the obligations laid down in this Regulation is sanctioned more than once, each Member State that intends to exercise its competence in respect of such providers should, without undue delay, inform all other authorities, including the Commission, through the information sharing system established for the purpose of this Regulation.(123) | V záujme jasnosti, jednoduchosti a účinnosti by sa právomoci vykonávať dohľad nad povinnosťami podľa tohto nariadenia a presadzovanie ich dodržiavania mali preniesť na príslušné orgány v členskom štáte, v ktorom sa nachádza hlavné miesto podnikateľskej činnosti poskytovateľa sprostredkovateľských služieb, t. j. ústredie alebo sídlo, v ktorom sa vykonávajú hlavné finančné funkcie a prevádzková kontrola. Pokiaľ ide o poskytovateľov, ktorí nie sú usadení v Únii, ale ponúkajú v Únii služby, a preto patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, právomoc by mal mať členský štát, v ktorom títo poskytovatelia vzhľadom na funkciu právnych zástupcov podľa tohto nariadenia vymenujú svojho právneho zástupcu. V záujme účinného uplatňovania tohto nariadenia by však všetky členské štáty alebo prípadne Komisia mali mať právomoc vo vzťahu k poskytovateľom, ktorí neurčia právneho zástupcu. Uvedenú právomoc môže vykonávať ktorýkoľvek z príslušných orgánov alebo Komisia za predpokladu, že voči poskytovateľovi nevedie vo veci rovnakých skutočností vykonávacie konanie iný príslušný orgán alebo Komisia. S cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady ne bis in idem, a najmä zabrániť tomu, aby sa rovnaké porušenie povinností stanovených v tomto nariadení sankcionovalo viac ako raz, by každý členský štát, ktorý má v úmysle vykonávať svoju právomoc vo vzťahu k takýmto poskytovateľom, mal bez zbytočného odkladu informovať všetky ostatné orgány vrátane Komisie prostredníctvom systému výmeny informácií zriadeného na účely tohto nariadenia.(123) | Aby byla zajištěna jednoznačnost, jednoduchost a účinnost, měla by být pravomoc dohlížet na plnění povinností podle tohoto nařízení a vymáhat je svěřena příslušným orgánům členského státu, v němž se nachází hlavní provozovna poskytovatele zprostředkovatelských služeb, totiž kde má své ústředí nebo sídlo, ve kterém vykonává hlavní finanční funkce a provozní řízení. Pro poskytovatele, kteří nejsou usazeni v Unii, nabízejí však v Unii své služby, a spadají tudíž do oblasti působnosti tohoto nařízení, by měl být příslušný členský stát, v němž tito poskytovatelé ustanovili svého právního zástupce, vzhledem k funkci právních zástupců podle tohoto nařízení. V zájmu účinného uplatňování tohoto nařízení by však pro poskytovatele, kteří neustanovili právní zástupce, měly být příslušné všechny členské státy nebo případně Komise. Tuto pravomoc může vykonávat kterýkoli příslušný orgán nebo Komise za předpokladu, že proti poskytovateli není ve věci stejných skutečností již vedeno vykonávací řízení jiným příslušným orgánem nebo Komisí. Aby bylo zajištěno dodržování zásady ne bis in idem, a zejména aby se zabránilo tomu, že stejné porušení povinností stanovených v tomto nařízení bude postiženo více než jednou, měl by každý členský stát, který hodlá vykonat svou pravomoc ve vztahu k těmto poskytovatelům, bez zbytečného odkladu informovat všechny ostatní orgány, včetně Komise, prostřednictvím systému sdílení informací zřízeného pro účely tohoto nařízení.
(124) | In view of their potential impact and the challenges involved in effectively supervising them, special rules are needed regarding the supervision and enforcement in respect of providers of very large online platforms and of very large online search engines. The Commission should be responsible, with the support of national competent authorities where relevant, for oversight and public enforcement of systemic issues, such as issues with a wide impact on collective interests of recipients of the service. Therefore, the Commission should have exclusive powers of supervision and enforcement of the additional obligations to manage systemic risks imposed on providers of very large online platforms and of very large online search engines by this Regulation. The exclusive powers of the Commission should be without prejudice to certain administrative tasks assigned by this Regulation to the competent authorities of the Member State of establishment, such as the vetting of researchers.(124) | Vzhľadom na potenciálny vplyv poskytovateľov veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov a výzvy spojené s účinným dohľadom nad nimi sú potrebné osobitné pravidlá týkajúce sa dohľadu nad nimi a presadzovania príslušných pravidiel. Komisia by mala byť zodpovedná, v prípade potreby s podporou príslušných vnútroštátnych orgánov, za dohľad a verejné presadzovanie systémových otázok, ako sú otázky so širokým vplyvom na kolektívne záujmy príjemcov služby. Komisia by preto mala mať výlučné právomoci v oblasti dohľadu a presadzovania dodatočných povinností týkajúcich sa riadenia systémových rizík uložených poskytovateľom veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov podľa tohto nariadenia. Výlučné právomoci Komisie by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté určité administratívne úlohy pridelené týmto nariadením príslušným orgánom členského štátu usadenia, ako napríklad preverovanie výskumných pracovníkov.(124) | Vzhledem k potenciálnímu dopadu poskytovatelů velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů a výzvám spojeným s účinným dohledem nad nimi jsou zapotřebí zvláštní pravidla týkající se dohledu a vymáhání ve vztahu k nim. Komise by měla být odpovědná, případně s podporou příslušných vnitrostátních orgánů, za dohled a veřejné prosazování systémových otázek, jako jsou otázky s širokým dopadem na kolektivní zájmy příjemců služby. Komise by proto měla mít výlučné pravomoci v oblasti dohledu nad plněním dodatečných povinností týkajících se řízení systémových rizik uložených poskytovatelům velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů podle tohoto nařízení a jejich vymáhání. Výlučnými pravomocemi Komise by neměly být dotčeny některé správní úkoly svěřené podle tohoto nařízení příslušným orgánům členského státu usazení, například prověřování výzkumných pracovníků.
(125) | The powers of supervision and enforcement of due diligence obligations, other than the additional obligations to manage systemic risks imposed on providers of very large online platforms and of very large online search engines by this Regulation, should be shared by the Commission and by the national competent authorities. On the one hand, the Commission could in many instances be better placed to address systemic infringements committed by those providers, such as those affecting multiple Member States or serious repeated infringements or concerning a failure to establish effective mechanisms required by this Regulation. On the other hand, the competent authorities in the Member State where the main establishment of a provider of very large online platform or of very large online search engine is located could be better placed to address individual infringements committed by those providers, that do not raise any systemic or cross-border issues. In the interest of efficiency, to avoid duplication and to ensure compliance with the principle of ne bis in idem, it should be for the Commission to assess whether it deems it appropriate to exercise those shared competences in a given case and, once it has initiated proceedings, Member States should no longer have the ability to do so. Member States should cooperate closely both with each other and with the Commission, and the Commission should cooperate closely with the Member States, in order to ensure that the system of supervision and enforcement set up by this Regulation functions smoothly and effectively.(125) | Komisia a príslušné vnútroštátne orgány by mali zdieľať právomoci dohľadu a presadzovania povinností náležitej starostlivosti, iné ako dodatočné povinnosti týkajúce sa riadenia systémových rizík uložené týmto nariadením poskytovateľom veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov. Na jednej strane by Komisia mohla mať v mnohých prípadoch lepšie predpoklady na riešenie systémových porušení, ktorých sa títo poskytovatelia dopúšťajú, ako sú porušenia, ktoré sa týkajú viacerých členských štátov, alebo závažné opakované porušenia alebo v súvislosti s neexistenciou účinných mechanizmov vyžadovaných týmto nariadením. Na druhej strane príslušné orgány v členskom štáte, v ktorom sa nachádza hlavné miesto podnikateľskej činnosti poskytovateľa veľmi veľkej online platformy alebo veľmi veľkého internetového vyhľadávača, by mohli mať lepšie predpoklady na riešenie jednotlivých porušení, ktorých sa dopustili títo poskytovatelia a ktoré nevyvolávajú žiadne systémové ani cezhraničné problémy. V záujme efektívnosti, zabránenia duplicite a zabezpečenia súladu so zásadou ne bis in idem by malo byť úlohou Komisie posúdiť, či považuje za vhodné vykonávať tieto spoločné právomoci v danom prípade, a potom, ako Komisia začne konanie, by už členské štáty nemali mať možnosť tak urobiť. Členské štáty by mali úzko spolupracovať medzi sebou aj s Komisiou a Komisia by mala úzko spolupracovať s členskými štátmi, aby sa zabezpečilo, že systém dohľadu a presadzovania ustanovený týmto nariadením bude fungovať hladko a efektívne.(125) | Pravomoci dohledu nad jinými povinnostmi náležité péče než dodatečnými povinnostmi týkajícími se řízení systémových rizik uloženými poskytovatelům velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů uloženými podle tohoto nařízení a jejich vymáhání by měly sdílet Komise a příslušné vnitrostátní orgány. Na jedné straně by Komise mohla mít v mnoha případech lepší předpoklady k řešení systémových porušení, jichž se tito poskytovatelé dopouštějí, jako jsou porušení postihující více členských států, závažná opakovaná porušení předpisů nebo nezavedení účinných mechanismů vyžadovaných tímto nařízením. Na druhé straně by příslušné orgány v členském státě, v němž se nachází hlavní provozovna poskytovatele velmi velké online platformy nebo velmi velkého internetového vyhledávače, mohly mít lepší předpoklady k řešení jednotlivých porušení, kterých se tito poskytovatelé dopustili a která nevyvolávají žádné systémové nebo přeshraniční problémy. V zájmu účinnosti, zamezení zdvojování a zajištění souladu se zásadou ne bis in idem by mělo být úkolem Komise, aby posoudila, zda považuje za vhodné tyto sdílené pravomoci v daném případě vykonat, a jakmile Komise zahájí řízení, členské státy by již neměly mít možnost samy tak učinit. Členské státy by měly mezi sebou i s Komisí úzce spolupracovat a Komise by měla úzce spolupracovat s nimi, s cílem zajistit, aby systém dohledu a vymáhání stanovený tímto nařízením fungoval hladce a účinně.
(126) | The rules of this Regulation on the allocation of competence should be without prejudice to the provisions of Union law and national rules on private international law concerning jurisdiction and applicable law in civil and commercial matters, such as proceedings brought by consumers in the courts of the Member State where they are domiciled in accordance with relevant provisions of Union law. Regarding the obligations imposed by this Regulation on providers of intermediary services to inform the issuing authority of the effect given to the orders to act against illegal content and orders to provide information, the rules on allocation of competence should only apply to the supervision of enforcement of those obligations, but not to other matters related to the order, such as the competence to issue the order.(126) | Pravidlami tohto nariadenia o rozdelení právomoci by nemali byť dotknuté ustanovenia práva Únie ani vnútroštátne pravidlá medzinárodného práva súkromného týkajúce sa súdnej právomoci a rozhodného práva v občianskych a obchodných veciach, ako sú konania začaté spotrebiteľmi na súdoch členského štátu, v ktorom majú bydlisko, v súlade s príslušnými ustanoveniami práva Únie. Pokiaľ ide o povinnosti uložené týmto nariadením poskytovateľom sprostredkovateľských služieb informovať vydávajúci orgán o vykonaní príkazov konať proti nezákonnému obsahu a príkazov na poskytnutie informácií, pravidlá o rozdelení právomoci by sa mali vzťahovať len na dohľad nad presadzovaním týchto povinností, ale nie na iné záležitosti súvisiace s príkazom, ako je právomoc vydať príkaz.(126) | Pravidly tohoto nařízení o určení příslušnosti by neměla být dotčena ustanovení práva Unie ani vnitrostátní pravidla mezinárodního práva soukromého ve věci jurisdikce a rozhodného práva v občanských a obchodních věcech, jako jsou řízení zahájená spotřebiteli u soudů členského státu, v němž mají bydliště, v souladu s příslušnými ustanoveními práva Unie. Pokud jde o povinnost uloženou tímto nařízením poskytovatelům zprostředkovatelských služeb informovat vydávající orgán o provedení příkazů k přijetí opatření proti nezákonnému obsahu a příkazů k poskytnutí informací, měla by se pravidla pro určení příslušnosti vztahovat pouze na dohled nad vymáháním těchto povinností, nikoli však na jiné záležitosti související s příkazem, například na pravomoc vydat příkaz.
(127) | Given the cross-border and cross-sectoral relevance of intermediary services, a high level of cooperation is necessary to ensure the consistent application of this Regulation and the availability of relevant information for the exercise of enforcement tasks through the information sharing system. Cooperation may take different forms depending on the issues at stake, without prejudice to specific joint investigation exercises. It is in any case necessary that the Digital Services Coordinator of establishment of a provider of intermediary services informs other Digital Services Coordinators about issues, investigations and actions which are going to be taken vis à vis such a provider. Moreover, when a competent authority in a Member State holds relevant information for an investigation carried out by the competent authorities in the Member State of establishment, or is able to gather such information located in its territory to which the competent authorities in the Member State of establishment do not have access, the Digital Services Coordinator of destination should assist the Digital Services Coordinator of establishment in a timely manner, including through the exercise of its powers of investigation in accordance with the applicable national procedures and the Charter. The addressee of such investigatory measures should comply with them and be liable in case of failure to comply, and the competent authorities in the Member State of establishment should be able to rely on the information gathered through mutual assistance, in order to ensure compliance with this Regulation.(127) | Vzhľadom na cezhraničný a medziodvetvový význam sprostredkovateľských služieb je potrebná vysoká úroveň spolupráce, aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie tohto nariadenia a dostupnosť relevantných informácií na vykonávanie úloh v oblasti presadzovania práva prostredníctvom systému na výmenu informácií. Spolupráca môže mať rôzne formy v závislosti od riešených otázok, a to bez toho, aby tým boli dotknuté osobitné spoločné vyšetrovania. V každom prípade je potrebné, aby koordinátor digitálnych služieb v mieste usadenia poskytovateľa sprostredkovateľských služieb informoval ostatných koordinátorov digitálnych služieb o problémoch, vyšetrovaniach a opatreniach, ktoré sa majú voči takémuto poskytovateľovi prijať. Okrem toho, ak má príslušný orgán v členskom štáte k dispozícii relevantné informácie na účely vyšetrovania, ktoré vykonávajú príslušné orgány v členskom štáte usadenia, alebo ak je schopný získať takéto informácie nachádzajúce sa na jeho území, ku ktorým nemajú príslušné orgány v členskom štáte usadenia prístup, koordinátor digitálnych služieb v mieste určenia by mal koordinátorovi digitálnych služieb v mieste usadenia poskytnúť včasnú pomoc, a to aj vykonávaním svojich vyšetrovacích právomocí v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi postupmi a chartou. Adresát takýchto vyšetrovacích opatrení by ich mal dodržiavať a niesť zodpovednosť za ich nedodržanie a príslušné orgány v členskom štáte usadenia by mali mať možnosť spoľahnúť sa na informácie získané prostredníctvom vzájomnej pomoci, aby sa zabezpečil súlad s týmto nariadením.(127) | Vzhledem k přeshraničnímu a meziodvětvovému významu zprostředkovatelských služeb je nezbytná vysoká úroveň spolupráce, aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto nařízení a dostupnost relevantních informací pro výkon úkolů v oblasti vymáhání práva prostřednictvím systému pro sdílení informací. Spolupráce může mít různé formy v závislosti na řešených otázkách, aniž jsou dotčena konkrétní společná vyšetřování. V každém případě je nezbytné, aby koordinátor digitálních služeb v zemi usazení poskytovatele zprostředkovatelských služeb informoval ostatní koordinátory digitálních služeb o otázkách, vyšetřováních a opatřeních, která budou vůči takovému poskytovateli přijata. Kromě toho, pokud má příslušný orgán v členském státě k dispozici relevantní informace pro vyšetřování prováděné příslušnými orgány v členském státě usazení nebo je schopen tyto informace, ke kterým nemají příslušné orgány v členském státě usazení přístup, na svém území získat, měl by být koordinátorovi digitálních služeb v zemi usazení včas nápomocen, a to i prostřednictvím výkonu svých vyšetřovacích pravomocí v souladu s platnými vnitrostátními postupy a Listinou. Adresát takových vyšetřovacích opatření by je měl dodržovat a nést odpovědnost v případě jejich nedodržení a příslušné orgány v členském státě usazení by měly být schopny spolehnout se na informace získané prostřednictvím vzájemné pomoci, aby bylo zajištěno dodržování tohoto nařízení.
(128) | The Digital Services Coordinator of destination, in particular on the basis of complaints received or of the input of other national competent authorities where appropriate, or the Board in case of issues involving at least three Member States, should be able to ask the Digital Services Coordinator of establishment to take investigatory or enforcement actions with regard to a provider under its competence. Such requests for action should be based on well-substantiated evidence showing the existence of an alleged infringement with negative impact on collective interests of the recipients of the service in its Member State or having a negative societal impact. The Digital Services Coordinator of establishment should be able to rely on mutual assistance or invite the requesting Digital Services Coordinator to a joint investigation in case further information is needed to take a decision, without prejudice to the possibility to request the Commission to assess the matter if it has reason to suspect that a systemic infringement by a very large online platform or a very large online search engine may be at stake.(128) | Koordinátor digitálnych služieb v mieste určenia, predovšetkým na základe prijatých sťažností alebo prípadne podnetov iných príslušných vnútroštátnych orgánov, alebo v prípade záležitostí týkajúcich sa aspoň troch členských štátov výbor, by mali mať možnosť požiadať koordinátora digitálnych služieb v mieste usadenia, aby prijal vyšetrovacie opatrenia alebo opatrenia na presadzovanie práva týkajúce sa poskytovateľa, na ktorého sa vzťahuje jeho právomoc. Takéto žiadosti o konanie by mali vychádzať z riadne podložených dôkazov preukazujúcich existenciu údajného porušenia s negatívnym vplyvom na kolektívne záujmy príjemcov služieb v jeho členskom štáte alebo s negatívnym spoločenským vplyvom. Koordinátor digitálnych služieb v mieste usadenia by mal mať možnosť spoľahnúť sa na vzájomnú pomoc alebo vyzvať žiadajúceho koordinátora digitálnych služieb na spoločné vyšetrovanie v prípade, že sú na prijatie rozhodnutia potrebné ďalšie informácie, a to bez toho, aby bola dotknutá možnosť požiadať Komisiu o posúdenie záležitosti, ak má dôvod domnievať sa, že môže ísť o systémové porušenie zo strany veľmi veľkej online platformy alebo veľmi veľkého internetového vyhľadávača.(128) | Koordinátor digitálních služeb v zemi určení, zejména na základě obdržených stížností nebo případných příspěvků jiných příslušných vnitrostátních orgánů nebo sboru v případě otázek zahrnujících nejméně tři členské státy, by měl mít možnost požádat koordinátora digitálních služeb v zemi usazení, aby přijal vyšetřovací nebo donucovací opatření ve vztahu k poskytovateli spadajícímu do jeho pravomoci. Tyto žádosti o opatření by měly být založeny na řádně podložených důkazech prokazujících existenci údajného protiprávního jednání s nepříznivým dopadem na kolektivní zájmy příjemců služby v jeho členském státě nebo s nepříznivým dopadem na společnost. Koordinátor digitálních služeb v zemi usazení by měl mít možnost spolehnout se na vzájemnou pomoc nebo vyzvat žádajícího koordinátora digitálních služeb ke společnému vyšetřování v případě, že jsou k přijetí rozhodnutí zapotřebí další informace, aniž je dotčena možnost požádat Komisi o posouzení záležitosti, pokud má důvod se domnívat, že může dojít k systémovému protiprávnímu jednání ze strany velmi velké online platformy nebo velmi velkého internetového vyhledávače.
(129) | The Board should be able to refer the matter to the Commission in case of any disagreement as to the assessments or the measures taken or proposed or of a failure to adopt any measures in accordance with this Regulation following a cross-border cooperation request or a joint investigation. Where the Commission, on the basis of the information made available by the concerned authorities, considers that the proposed measures, including the proposed level of fines, cannot ensure the effective enforcement of the obligations laid down in this Regulation, it should accordingly be able to express its serious doubts and request the competent Digital Services Coordinator to re-assess the matter and take the necessary measures to ensure compliance with this Regulation within a defined period. This possibility is without prejudice to the Commission’s general duty to oversee the application of, and where necessary enforce, Union law under the control of the Court of Justice of the European Union in accordance with the Treaties.(129) | Výbor by mal mať možnosť postúpiť záležitosť Komisii v prípade akejkoľvek nezhody, pokiaľ ide o posúdenia alebo prijaté alebo navrhované opatrenia, alebo v prípade neprijatia akýchkoľvek opatrení v súlade s týmto nariadením v nadväznosti na žiadosť o cezhraničnú spoluprácu alebo spoločné vyšetrovanie. Ak sa Komisia na základe informácií poskytnutých dotknutými orgánmi domnieva, že navrhované opatrenia vrátane navrhovanej výšky pokút nemôžu zabezpečiť účinné presadzovanie povinností stanovených v tomto nariadení, mala by mať možnosť vyjadriť vážne pochybnosti a požiadať príslušného koordinátora digitálnych služieb o opätovné posúdenie veci a prijatie potrebných opatrení na zabezpečenie dodržiavania tohto nariadenia v stanovenej lehote. Touto možnosťou nie je dotknutá všeobecná povinnosť Komisie v súlade so zmluvami pod kontrolou Súdneho dvora Európskej únie dohliadať na uplatňovanie práva Únie a v prípade potreby na jeho presadzovanie.(129) | Sbor by měl mít možnost postoupit v případě neshody ohledně posouzení nebo přijatých či navrhovaných opatření nebo nepřijetí opatření danou věc Komisi, a to v souladu s tímto nařízením a v návaznosti na žádost o přeshraniční spolupráci nebo společné vyšetřování. Pokud se Komise na základě informací poskytnutých dotčenými orgány domnívá, že navrhovaná opatření, včetně navrhované výše pokut, nemohou zajistit účinné vymáhání povinností stanovených v tomto nařízení, měla by mít možnost vyjádřit vážné pochybnosti a požádat příslušného koordinátora digitálních služeb o opětovné posouzení záležitosti a přijetí nezbytných opatření k zajištění souladu s tímto nařízením ve stanovené lhůtě. Touto možností není dotčena obecná povinnost Komise dohlížet na uplatňování práva Unie a v případě potřeby je vymáhat pod kontrolou Soudního dvora Evropské unie v souladu se Smlouvami.
(130) | In order to facilitate cross-border supervision and investigations of obligations laid down in this Regulation involving several Member States, the Digital Services Coordinators of establishment should be able, through the information sharing system, to invite other Digital Services Coordinators to a joint investigation concerning an alleged infringement of this Regulation. Other Digital Services Coordinators, and other competent authorities, where appropriate, should be able to join the investigation proposed by the Digital Services Coordinator of establishment, unless the latter considers that an excessive number of participating authorities may affect the effectiveness of the investigation taking into account the features of the alleged infringement and the lack of direct effects on the recipients of the service in those Member States. Joint investigation activities may include a variety of actions to be coordinated by the Digital Services Coordinator of establishment in accordance with the availabilities of the participating authorities, such as coordinated data gathering exercises, pooling of resources, task forces, coordinated requests for information or common inspections of premises. All competent authorities participating in a joint investigation should cooperate with the Digital Services Coordinator of establishment, including by exercising their powers of investigation within their territory, in accordance with the applicable national procedures. The joint investigation should be concluded within a given timeframe with a final report taking into account the contribution of all participating competent authorities. Also the Board, where this is requested by at least three Digital Services Coordinators of destination, may recommend to a Digital Services Coordinator of establishment to launch such joint investigation and give indications on its organisation. In order to avoid deadlocks, the Board should be able to refer the matter to the Commission in specific cases, including where the Digital Services Coordinator of establishment refuses to launch the investigation and the Board does not agree with the justification given.(130) | Na uľahčenie cezhraničného dohľadu a vyšetrovaní týkajúcich sa povinností stanovených v tomto nariadení, na ktorých sa zúčastňujú viaceré členské štáty, by koordinátori digitálnych služieb v mieste usadenia mali mať možnosť, vyzvať prostredníctvom systému na výmenu informácií iných koordinátorov digitálnych služieb na spoločné vyšetrovanie týkajúce sa údajného porušenia tohto nariadenia. Ďalší koordinátori digitálnych služieb a prípadne ďalšie príslušné orgány by mali mať možnosť zapojiť sa do vyšetrovania navrhnutého koordinátorom digitálnych služieb v mieste usadenia, pokiaľ sa tento koordinátor nedomnieva, že príliš veľký počet zúčastnených orgánov môže ovplyvniť účinnosť tohto vyšetrovania, a to pri zohľadnení znakov údajného porušenia a neexistencie priamych účinkov na príjemcov služby v týchto členských štátoch. Spoločné vyšetrovacie činnosti môžu zahŕňať rôzne opatrenia koordinované koordinátorom digitálnych služieb v mieste usadenia v súlade s možnosťami, ktoré majú zúčastnené orgány k dispozícií, ako sú koordinovaný zber údajov, združovanie zdrojov, pracovné skupiny, koordinované žiadosti o informácie alebo spoločné kontroly priestorov. Všetky príslušné orgány zúčastňujúce sa na spoločnom vyšetrovaní by mali spolupracovať s koordinátorom digitálnych služieb v mieste usadenia, a to aj vykonávaním svojich vyšetrovacích právomocí na svojom území v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi postupmi. Spoločné vyšetrovanie by sa malo uzavrieť v stanovenom časovom rámci záverečnou správou, v ktorej sa zohľadní príspevok všetkých zúčastnených príslušných orgánov. Ak o to požiadajú aspoň traja koordinátori digitálnych služieb v mieste určenia, môže aj výbor odporučiť koordinátorovi digitálnych služieb v mieste usadenia, aby začal takéto spoločné vyšetrovanie a poskytol informácie o jeho organizácii. S cieľom zabrániť vzniku patových situácií by výbor mal mať možnosť postúpiť vec Komisii v osobitných prípadoch vrátane prípadov, keď koordinátor digitálnych služieb v mieste usadenia odmietne začať vyšetrovanie a výbor nesúhlasí s uvedeným odôvodnením.(130) | Aby se usnadnil přeshraniční dohled a vyšetřování týkající se povinností stanovených v tomto nařízení, do nichž je zapojeno několik členských států, měli by mít koordinátoři digitálních služeb v místě usazení možnost prostřednictvím systému pro sdílení informací vyzvat jiné koordinátory digitálních služeb ke společnému vyšetřování údajného porušení tohoto nařízení. Další koordinátoři digitálních služeb a případně další příslušné orgány by měli mít možnost připojit se k vyšetřování navrženému koordinátorem digitálních služeb v zemi usazení, pokud se tento koordinátor nedomnívá, že by příliš velký počet zúčastněných orgánů mohl ovlivnit efektivnost vyšetřování s přihlédnutím k povaze údajného porušení a k neexistenci přímých dopadů na příjemce služby v těchto členských státech. Společné vyšetřovací činnosti mohou zahrnovat řadu opatření koordinovaných koordinátorem digitálních služeb v místě usazení v souladu s disponibilitou zúčastněných orgánů, jako jsou koordinovaný sběr údajů, sdružování zdrojů, pracovní skupiny, koordinované žádosti o informace nebo společné kontroly prostor. Všechny příslušné orgány podílející se na společném vyšetřování by měly spolupracovat s koordinátorem digitálních služeb v zemi usazení mimo jiné výkonem svých vyšetřovacích pravomocí na svém území, a to v souladu s platnými vnitrostátními postupy. Společné vyšetřování by mělo být v daném časovém rámci uzavřeno závěrečnou zprávou zohledňující příspěvek všech zúčastněných příslušných orgánů. Pokud o to požádají alespoň tři koordinátoři digitálních služeb v místě určení, může sbor rovněž koordinátorovi digitálních služeb v místě usazení doporučit, aby takové společné vyšetřování zahájil a informoval o tom, jak bude vedeno. Aby se zabránilo vzniku patových situací, měl by mít sbor možnost postoupit záležitost Komisi ve zvláštních případech, včetně případů, kdy koordinátor digitálních služeb v zemi usazení odmítne zahájit vyšetřování a sbor nesouhlasí s předloženým odůvodněním.
(131) | In order to ensure a consistent application of this Regulation, it is necessary to set up an independent advisory group at Union level, a European Board for Digital Services, which should support the Commission and help coordinate the actions of Digital Services Coordinators. The Board should consist of the Digital Services Coordinators, where these have been appointed, without prejudice to the possibility for Digital Services Coordinators to invite in its meetings or appoint ad hoc delegates from other competent authorities entrusted with specific tasks under this Regulation, where that is required pursuant to their national allocation of tasks and competences. In case of multiple participants from one Member State, the voting right should remain limited to one representative per Member State.(131) | S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia je na úrovni Únie potrebné zriadiť nezávislú poradnú skupinu, Európsky výbor pre digitálne služby, ktorá by mala Komisii poskytovať podporu a pomáhať jej pri zosúlaďovaní činností koordinátorov digitálnych služieb. Výbor by mal pozostávať z koordinátorov digitálnych služieb, ak boli vymenovaní, a to bez toho, aby bola dotknutá možnosť koordinátorov v prípadoch, kde si to vyžaduje vnútroštátne rozdelenie úloh a právomocí, pozývať na zasadnutia výboru alebo vymenúvať ad hoc delegátov z iných príslušných orgánov, poverených osobitnými úlohami podľa tohto nariadenia. Ak sa na zasadnutí zúčastní viacero zástupcov z jedného členského štátu, hlasovacie právo by malo zostať obmedzené na jedného zástupcu za každý členský štát.(131) | Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto nařízení, je nutné zřídit na úrovni Unie nezávislou poradní skupinu, Evropský sbor pro digitální služby, který by měl podporovat Komisi a pomoci koordinovat činnosti koordinátorů digitálních služeb. Sbor by se měl skládat z koordinátorů digitálních služeb, kteří již byli jmenováni, aniž by byla dotčena možnost koordinátorů digitálních služeb pozvat na zasedání či ustanovit delegáty ad hoc z jiných příslušných orgánů pověřených zvláštními úkoly podle tohoto nařízení, je-li to nezbytné vzhledem k vnitrostátnímu rozdělení úkolů a pravomocí. V případě více účastníků z jednoho členského státu by mělo hlasovací právo zůstat omezeno na jednoho zástupce z každého členského státu.
(132) | The Board should contribute to achieving a common Union perspective on the consistent application of this Regulation and to the cooperation among competent authorities, including by advising the Commission and the Digital Services Coordinators about appropriate investigation and enforcement measures, in particular vis à vis the providers of very large online platforms or of very large online search engines and having regard, in particular, to the freedom of the providers of intermediary services to provide services across the Union. The Board should also contribute to the drafting of relevant templates and codes of conduct and to the analysis of emerging general trends in the development of digital services in the Union, including by issuing opinions or recommendations on matters related to standards.(132) | Výbor by mal prispievať k tomu, aby sa na úrovni Únie dospelo k spoločnému nazeraniu na konzistentné uplatňovanie tohto nariadenia, ako aj k spolupráci medzi príslušnými orgánmi, okrem iného aj tým, že bude Komisii a koordinátorom digitálnych služieb poskytovať poradenstvo o vhodných opatreniach v oblasti vyšetrovania a presadzovania práva, najmä vo vzťahu k najmä vo vzťahu k poskytovateľom veľmi veľkých online platforiem alebo veľmi veľkých internetových vyhľadávačov a so zreteľom najmä na slobodu poskytovateľov sprostredkovateľských služieb poskytovať služby v celej Únii. Výbor by mal prispievať aj k vypracúvaniu príslušných vzorov a kódexov správania a k analýze nastupujúcich všeobecných trendov vo vývoji digitálnych služieb v Únii, a to aj vydávaním stanovísk alebo odporúčaní k otázkam súvisiacim s normami.(132) | Sbor by měl přispívat k dosažení společného pohledu Unie na jednotné uplatňování tohoto nařízení a ke spolupráci mezi příslušnými orgány, včetně vydávání doporučení Komisi a koordinátorům digitálních služeb ohledně vhodných vyšetřovacích a donucovacích opatření, která mají být přijata zvláště vůči poskytovatelům velmi velkých online platforem nebo velmi velkých internetových vyhledávačů, zejména s přihlédnutím ke svobodě poskytovatele zprostředkovatelských služeb poskytovat služby v celé Unii. Sbor by měl přispívat také k vypracování příslušných šablon a kodexů chování a k analýze nově se objevujících obecných trendů vývoje digitálních služeb v Unii, a to i vydáváním stanovisek či doporučení k otázkám spojeným s normami.
(133) | For that purpose, the Board should be able to adopt opinions, requests and recommendations addressed to Digital Services Coordinators or other competent national authorities. While not legally binding, the decision to deviate therefrom should be properly explained and could be taken into account by the Commission in assessing the compliance of the Member State concerned with this Regulation.(133) | Na tento účel by mal mať výbor možnosť prijímať stanoviská, žiadosti a odporúčania určené koordinátorom digitálnych služieb alebo iným príslušným vnútroštátnym orgánom. Hoci by nemalo byť právne záväzné, rozhodnutie odchýliť sa od nich by malo byť náležite vysvetlené a Komisia by ho mohla zohľadniť pri posudzovaní dodržiavania tohto nariadenia dotknutým členským štátom.(133) | Za tímto účelem by měl mít sbor možnost vydávat stanoviska, žádosti a doporučení určené koordinátorům digitálních služeb nebo jiným příslušným vnitrostátním orgánům. Ačkoli nejsou právně závazné, rozhodnutí odchýlit se od nich by mělo být řádně vysvětleno a Komise by ho mohla zohlednit při posuzování souladu dotčeného členského státu s tímto rozhodnutím.
(134) | The Board should bring together the representatives of the Digital Services Coordinators and possible other competent authorities under the chairmanship of the Commission, with a view to ensuring an assessment of matters submitted to it in a fully European dimension. In view of possible cross-cutting elements that may be of relevance for other regulatory frameworks at Union level, the Board should be allowed to cooperate with other Union bodies, offices, agencies and advisory groups with responsibilities in fields such as equality, including gender equality, and non-discrimination, data protection, electronic communications, audiovisual services, detection and investigation of frauds against the Union budget as regards custom duties, consumer protection, or competition law, as necessary for the performance of its tasks.(134) | S cieľom zabezpečiť posúdenie žiadostí, ktoré mu boli predložené, z celoeurópskeho hľadiska by výbor mal pod vedením Komisie združovať zástupcov koordinátorov digitálnych služieb a prípadných ďalších príslušných orgánov. Vzhľadom na to, že sa môžu vyskytnúť prierezové prvky relevantné pre iné regulačné rámce na úrovni Únie, mal by mať výbor, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh, možnosť spolupracovať s inými orgánmi, úradmi, agentúrami a poradnými skupinami Únie, ktoré majú kompetencie v oblastiach, ako sú rodová rovnosť a nediskriminácia, ochrana údajov, elektronické komunikácie, audiovizuálne služby, odhaľovanie a vyšetrovanie colných podvodov poškodzujúcich rozpočet Únie, ochrana spotrebiteľa alebo právo hospodárskej súťaže.(134) | Sbor by měl sestávat ze zástupců koordinátorů digitálních služeb a případně jiných příslušných orgánů za předsednictví Komise, aby bylo zajištěno posouzení záležitostí, které mu byly předloženy, s plným přihlédnutím k evropskému rozměru. Vzhledem k případným průřezovým prvkům, jež mohou mít význam pro jiné regulační rámce na úrovni Unie, by sbor měl mít možnost spolupracovat s ostatními institucemi, jinými subjekty a poradními skupinami Unie s odpovědností například v oblasti rovnosti, včetně genderové rovnosti, a nediskriminace, ochrany údajů, elektronických komunikací, audiovizuálních služeb, odhalování a vyšetřování podvodů proti rozpočtu Unie, co se týká cel, ochrany spotřebitele nebo práva hospodářské soutěže, je-li to nezbytné pro plnění jeho úkolů.
(135) | The Commission, through the Chair, should participate in the Board without voting rights. Through the Chair, the Commission should ensure that the agenda of the meetings is set in accordance with the requests of the members of the Board as laid down in the rules of procedure and in compliance with the duties of the Board laid down in this Regulation.(135) | Komisia by sa na činnosti výboru mala zúčastňovať prostredníctvom jeho predsedu a nemala by mať hlasovacie práva. Komisia by mala prostredníctvom predsedu zabezpečiť, aby bol program zasadnutí určený v súlade s požiadavkami členov výboru, ako sa stanovuje v rokovacom poriadku a v súlade s povinnosťami výboru stanovenými v tomto nariadení.(135) | Prostřednictvím předsedy by se Komise měla účastnit zasedání sboru bez hlasovacích práv. Prostřednictvím předsedy by Komise měla zajistit, aby byl pořad jednání pro zasedání stanoven podle žádostí členů sboru, jak je stanoveno v jednacím řádu, a v souladu s povinnostmi sboru uvedenými v tomto nařízení.
(136) | In view of the need to ensure support for the Board’s activities, the Board should be able to rely on the expertise and human resources of the Commission and of the competent national authorities. The specific operational arrangements for the internal functioning of the Board should be further specified in the rules of procedure of the Board.(136) | Výbor by vzhľadom na potrebu zabezpečiť podporu svojich činností mal mať možnosť využívať odborné znalosti a ľudské zdroje Komisie a príslušných vnútroštátnych orgánov. Osobitné operačné mechanizmy vnútorného fungovania výboru by sa mali bližšie špecifikovať v jeho rokovacom poriadku.(136) | Jelikož je nutné zajistit podporu pro činnosti sboru, měl by mít sbor možnost využít odborných znalostí a lidských zdrojů Komise a příslušných vnitrostátních orgánů. V jednacím řádu sboru by měla být blíže upřesněna zvláštní operativní opatření pro interní fungování sboru.
(137) | Given the importance of very large online platforms or very large online search engines, in view of their reach and impact, their failure to comply with the specific obligations applicable to them may affect a substantial number of recipients of the services across different Member States and may cause large societal harms, while such failures may also be particularly complex to identify and address. For this reason the Commission, in cooperation with the Digital Services Coordinators and the Board, should develop the Union expertise and capabilities as regards the supervision of very large online platforms or very large online search engines. The Commission should therefore be able to coordinate and rely on the expertise and resources of such authorities, for example by analysing, on a permanent or temporary basis, specific trends or issues emerging with regard to one or more very large online platforms or very large online search engines. Member States should cooperate with the Commission in developing such capabilities, including through secondment of personnel where appropriate, and contributing to the creation of a common Union supervisory capacity. In order to develop the Union expertise and capabilities, the Commission may also draw on the expertise and capabilities of the Observatory on the Online Platform Economy as set up in Commission Decision of 26 April 2018 on setting up the group of experts for the Observatory on the Online Platform Economy, relevant expert bodies, as well as centres of excellence. The Commission may invite experts with specific expertise, including in particular vetted researchers, representatives of Union agencies and bodies, industry representatives, associations representing users or civil society, international organisations, experts from the private sector, as well as other stakeholders.(137) | Ak si veľmi veľké online platformy alebo veľmi veľké internetové vyhľadávače neplnia osobitné povinnosti, ktoré sa na ne vzťahujú, môže to vzhľadom na ich význam, ako aj na ich dosah a vplyv ovplyvniť značný počet príjemcov služieb v rôznych členských štátoch a spôsobiť veľké spoločenské škody, pričom môže byť mimoriadne zložité takéto neplnenie povinností identifikovať a riešiť. Z tohto dôvodu by Komisia v spolupráci s koordinátormi digitálnych služieb a výborom mala rozvíjať odborné znalosti a spôsobilosti Únie, pokiaľ ide o dohľad nad veľmi veľkými online platformami alebo veľmi veľkými internetovými vyhľadávačmi. Komisia by preto mala byť schopná koordinovať odborné znalosti a zdroje takýchto orgánov a spoľahnúť sa na ne, napríklad na základe analýzy konkrétnych trendov alebo problémov vznikajúcich v súvislosti s jednou alebo viacerými veľmi veľkými online platformami alebo veľmi veľkými internetovými vyhľadávačmi vykonávanej na trvalom alebo dočasnom základe. Členské štáty by mali spolupracovať s Komisiou pri rozvoji takýchto spôsobilostí – a to aj prostredníctvom prípadného vyslania personálu – a prispievať k vytvoreniu spoločnej kapacity dohľadu Únie. S cieľom rozvíjať odborné znalosti a spôsobilosti Únie môže Komisia čerpať aj z odborných znalostí a spôsobilostí strediska pre monitorovanie ekonomiky online platforiem, ako sa stanovuje v rozhodnutí Komisie z 26. apríla 2018 o zriadení skupiny expertov pre stredisko pre monitorovanie ekonomiky online platforiem, príslušných odborných orgánov, ako aj centier excelentnosti. Komisia môže prizvať odborníkov so špecifickými odbornými znalosťami, a to najmä preverených výskumných pracovníkov, zástupcov agentúr a orgánov Únie, predstaviteľov odvetvia, združenia zastupujúce používateľov alebo občiansku spoločnosť, medzinárodné organizácie, odborníkov zo súkromného sektora, ako aj iné zainteresované strany.(137) | Vzhledem k významu velmi velkých online platforem nebo velmi velkých internetových vyhledávačů s ohledem na jejich dosah a dopad může neplnění zvláštních povinností, které se na ně vztahují, ovlivnit významný počet příjemců služeb v různých členských státech a může způsobit velké společenské škody, přičemž zjištění a řešení tohoto protiprávního jednání může být rovněž obzvláště složité. Z tohoto důvodu by Komise ve spolupráci s koordinátory digitálních služeb a sborem měla rozvíjet odborné znalosti a kapacity Unie v oblasti dohledu nad velmi velkými online platformami nebo velmi velkými internetovými vyhledávači. Komise by proto měla mít možnost koordinovat a využívat odborné znalosti a zdroje těchto orgánů, například prostřednictvím nepřetržité nebo časově omezené analýzy konkrétních trendů nebo problémů, které se v souvislosti s jednou nebo více velmi velkými online platformami nebo velmi velkými internetovými vyhledávači objeví. Členské státy by měly spolupracovat s Komisí na rozvoji těchto kapacit, a to případně i prostřednictvím vysílání pracovníků, a přispívat k vytvoření společné kapacity Unie v oblasti dohledu. S cílem rozvíjet odborné znalosti a kapacity Unie může Komise rovněž využívat odborných znalostí a kapacit skupiny pro sledování ekonomiky online platforem, kterou zřídilo rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2018, kterým se zřizuje skupina odborníků pro sledování ekonomiky internetových platforem, relevantní odborné orgány a střediska excelence. Komise může přizvat odborníky se specifickými odbornými znalostmi, včetně zejména prověřených výzkumných pracovníků, zástupců agentur a subjektů Unie, zástupců průmyslu, sdružení zastupujících uživatele nebo občanskou společnost, mezinárodních organizací, odborníků ze soukromého sektoru, jakož i dalších zúčastněných stran.
(138) | The Commission should be able to investigate infringements on its own initiative in accordance with the powers provided for in this Regulation, including by asking access to data, by requesting information or by performing inspections, as well as by relying on the support of the Digital Services Coordinators. Where supervision by the competent national authorities of individual alleged infringements by providers of very large online platforms or very large online search engines points to systemic issues, such as issues with a wide impact on collective interests of recipients of the service, the Digital Services Coordinators should be able to, on the basis of a duly reasoned request, refer such issues to the Commission. Such a request should contain, at least, all the necessary facts and circumstances supporting the alleged infringement and its systemic nature. Depending on the outcome of its own assessment, the Commission should be able to take the necessary investigative and enforcement measures pursuant to this Regulation, including, where relevant, launching an investigation or adopting interim measures.(138) | Komisia by v súlade s právomocami stanovenými v tomto nariadení mala mať možnosť vyšetrovať porušenia z vlastnej iniciatívy, a to aj požadovaním prístupu k údajom, vyžiadaním informácií alebo vykonávaním kontrol, ako aj prostredníctvom podpory zo strany koordinátorov digitálnych služieb. Ak dohľad príslušných vnútroštátnych orgánov nad jednotlivými údajnými porušeniami zo strany poskytovateľov veľmi veľkých online platforiem alebo veľmi veľkých internetových vyhľadávačov poukazuje na systémové problémy, ako sú otázky so širokým vplyvom na kolektívne záujmy príjemcov služby, koordinátori digitálnych služieb by mali mať možnosť na základe riadne odôvodnenej žiadosti postúpiť takéto otázky Komisii. Takáto žiadosť by mala obsahovať aspoň všetky potrebné skutočnosti a okolnosti poukazujúce na údajné porušenie a jeho systémovú povahu. V závislosti od výsledku vlastného posúdenia by Komisia mala mať možnosť prijať potrebné vyšetrovacie opatrenia a opatrenia v oblasti presadzovania práva podľa tohto nariadenia vrátane prípadného začatia vyšetrovania alebo prijatia predbežných opatrení.(138) | Komise by měla mít možnost z vlastního podnětu vyšetřovat případy protiprávního jednání v souladu s pravomocemi stanovenými v tomto nařízení, mimo jiné tím, že si vyžádá přístup k údajům nebo informace, nebo prováděním kontrol, jakož i využitím podpory koordinátorů digitálních služeb. Pokud dohled příslušných vnitrostátních orgánů nad jednotlivými případy údajného protiprávního jednání poskytovatelů velmi velkých online platforem nebo velmi velkých internetových vyhledávačů ukazuje na systémové problémy, jako jsou problémy s širokým dopadem na kolektivní zájmy příjemců služby, měli by mít koordinátoři digitálních služeb možnost na základě řádně odůvodněné žádosti postoupit tyto záležitosti Komisi. Taková žádost by měla obsahovat alespoň všechny nezbytné skutečnosti a okolnosti, které svědčí o údajném protiprávním jednání a jeho systémové povaze. V závislosti na výsledku vlastního posouzení by Komise měla mít možnost přijmout nezbytná vyšetřovací a donucovací opatření podle tohoto nařízení, včetně případného zahájení vyšetřování nebo přijetí předběžných opatření.
(139) | In order to effectively perform its tasks, the Commission should maintain a margin of discretion as to the decision to initiate proceedings against providers of very large online platforms or of very large online search engine. Once the Commission initiated the proceedings, the Digital Services Coordinators of establishment concerned should be precluded from exercising their investigative and enforcement powers in respect of the concerned conduct of the provider of the very large online platform or of very large online search engine, so as to avoid duplication, inconsistencies and risks from the viewpoint of the principle of ne bis in idem. The Commission, however, should be able to ask for the individual or joint contribution of the Digital Services Coordinators to the investigation. In accordance with the duty of sincere cooperation, the Digital Services Coordinator should make its best efforts in fulfilling justified and proportionate requests by the Commission in the context of an investigation. Moreover, the Digital Services Coordinator of establishment, as well as the Board and any other Digital Services Coordinators where relevant, should provide the Commission with all necessary information and assistance to allow it to perform its tasks effectively, including information gathered in the context of data gathering or data access exercises, to the extent that this is not precluded by the legal basis according to which the information has been gathered. Conversely, the Commission should keep the Digital Services Coordinator of establishment and the Board informed on the exercise of its powers and in particular when it intends to initiate the proceeding and exercise its investigatory powers. Moreover, when the Commission communicates its preliminary findings, including any matter to which it objects, to providers of very large online platforms or of very large online search engines concerned, it should also communicate them to the Board. The Board should provide its views on the objections and assessment made by the Commission, which should take this opinion into account in the reasoning underpinning Commission's final decision.(139) | S cieľom účinne vykonávať svoje úlohy by si Komisia mala zachovať priestor na voľné uváženie, pokiaľ ide o rozhodnutie začať konanie proti poskytovateľom veľmi veľkých online platforiem alebo veľmi veľkého internetového vyhľadávača. Keď Komisia začne konanie, malo by sa zamedziť, aby dotknutí koordinátori digitálnych služieb v mieste usadenia v súvislosti s dotknutou činnosťou poskytovateľa veľmi veľkej online platformy alebo veľmi veľkého internetového vyhľadávača vykonávali svoje vyšetrovacie právomoci a právomoci v oblasti presadzovania práva, aby sa zabránilo duplicite, nezrovnalostiam a rizikám z hľadiska zásady ne bis in idem. Komisia by však mala mať možnosť požiadať koordinátorov digitálnych služieb, aby poskytli individuálny alebo spoločný príspevok k vyšetrovaniu. V súlade s povinnosťou lojálnej spolupráce by mal koordinátor digitálnych služieb vynaložiť maximálne úsilie na splnenie oprávnených a primeraných žiadostí Komisie v súvislosti s vyšetrovaním. Okrem toho by koordinátor digitálnych služieb v mieste usadenia, ako aj výbor a prípadne všetci ďalší koordinátori digitálnych služieb mali Komisii poskytovať všetky potrebné informácie a pomoc, aby mohla účinne plniť svoje úlohy, a to aj informácie získané v kontexte zberu údajov alebo sprístupňovania údajov v takom rozsahu, aby nedošlo k porušeniu právneho základu, na základe ktorého boli informácie zhromaždené. Komisia by zase mala koordinátora digitálnych služieb v mieste usadenia a výbor informovať o výkone svojich právomocí, a to najmä vtedy, keď má v úmysle začať konanie a vykonávať svoje vyšetrovacie právomoci. Okrem toho, keď Komisia oznámi svoje predbežné zistenia vrátane akejkoľvek záležitosti, voči ktorej vzniesla námietky, dotknutým poskytovateľom veľmi veľkých online platforiem alebo veľmi veľkých internetových vyhľadávačov, mala by ich oznámiť aj výboru. Výbor by mal poskytnúť svoje stanovisko k námietkam a posúdeniu Komisie, ktorá by toto stanovisko mala zohľadniť v odôvodnení, o ktoré sa opiera jej konečné rozhodnutie.(139) | Aby Komise mohla efektivně plnit své úkoly, měla by si zachovat prostor pro uvážení, pokud jde o rozhodnutí o zahájení řízení proti poskytovatelům velmi velkých online platforem nebo velmi velkých internetových vyhledávačů. Zahájení řízení Komisí by mělo pro dotčené koordinátory digitálních služeb v místě usazení představovat překážku ve výkonu jejich vyšetřovacích a donucovacích pravomocí ve vztahu k předmětnému chování poskytovatele velmi velké online platformy nebo velmi velkého internetového vyhledávače, aby se zamezilo zdvojování, rozporům a rizikům z hlediska zásady ne bis in idem. Komise by však měla mít možnost požádat koordinátory digitálních služeb o individuální nebo společný příspěvek k vyšetřování. V souladu s povinností loajální spolupráce by měl koordinátor digitálních služeb vynaložit veškeré úsilí, aby vyhověl odůvodněným a přiměřeným žádostem Komise v souvislosti s vyšetřováním. Kromě toho by koordinátor digitálních služeb v místě usazení, jakož i sbor a případně kteříkoli další koordinátoři digitálních služeb měli Komisi poskytnout veškeré nezbytné informace a pomoc, aby mohla účinně plnit své úkoly, včetně informací shromážděných v souvislosti s činnostmi týkajícími se shromažďováním údajů nebo přístupu k údajům, pokud tomu nebrání právní základ, podle něhož byly informace shromážděny. Komise by naopak měla koordinátora digitálních služeb v místě usazení a sbor průběžně informovat o výkonu svých pravomocí, a to zejména tehdy, hodlá-li zahájit řízení a vykonat své vyšetřovací pravomoci. Mimoto, sděluje-li Komise svá předběžná zjištění, včetně jakékoli záležitosti, k níž vznáší námitku, dotčeným poskytovatelům velmi velkých online platforem nebo velmi velkých internetových vyhledávačů, měla by je rovněž sdělit sboru. Sbor by měl poskytnout své vyjádření k námitkám a k posouzení Komise, která by měla toto stanovisko zohlednit v odůvodnění, o které se opírá její konečné rozhodnutí.
(140) | In view of both the particular challenges that may arise in seeking to ensure compliance by providers of very large online platforms or of very large online search engines and the importance of doing so effectively, considering their size and impact and the harms that they may cause, the Commission should have strong investigative and enforcement powers to allow it to investigate, enforce and monitor compliance with the rules laid down in this Regulation, in full respect of the fundamental right to be heard and to have access to the file in the context of enforcement proceedings, the principle of proportionality and the rights and interests of the affected parties.(140) | Vzhľadom na osobitné výzvy, ktoré môžu vzniknúť pri úsilí o zabezpečenie dodržiavania predpisov zo strany poskytovateľov veľmi veľkých online platforiem alebo veľmi veľkých internetových vyhľadávačov, ako aj na význam účinnosti toho úsilia a pri zohľadnení ich veľkosti a vplyvu, ako aj škôd, ktoré môžu spôsobiť, by Komisia mala mať silné vyšetrovacie právomoci a právomoci v oblasti presadzovania práva, ktoré jej umožnia vyšetrovať porušovanie niektorých pravidiel stanovených v tomto nariadení a presadzovať a monitorovať ich dodržiavanie, a to pri plnom rešpektovaní základného práva na vypočutie a na prístup k spisu v rámci príslušného vykonávacieho konania, zásady proporcionality a práv a záujmov dotknutých strán.(140) | Vzhledem ke zvláštním problémům, které se mohou vyskytnout při zajišťování souladu poskytovateli velmi velkých online platforem nebo velmi velkých internetových vyhledávačů, jakož i vzhledem k významu toho, aby byl tento soulad zajišťován účinně, s ohledem na jejich velikost a dopady a škody, které mohou způsobit, by Komise měla mít silné vyšetřovací a donucovací pravomoci, aby mohla prověřovat, vymáhat a monitorovat dodržování pravidel stanovených v tomto nařízení při plném respektování základního práva být vyslechnut a mít přístup ke spisu ve vykonávacím řízení, zásady proporcionality a práv a zájmů dotčených stran.
(141) | The Commission should be able to request information necessary for the purpose of ensuring the effective implementation of and compliance with the obligations laid down in this Regulation, throughout the Union. In particular, the Commission should have access to any relevant documents, data and information necessary to open and conduct investigations and to monitor the compliance with the relevant obligations laid down in this Regulation, irrespective of who possesses the documents, data or information in question, and regardless of their form or format, their storage medium, or the precise place where they are stored. The Commission should be able to directly require by means of a duly substantiated request for information that the provider of the very large online platform or of the very large online search engine concerned as well as any other natural or legal persons acting for purposes related to their trade, business, craft or profession that may be reasonably aware of information relating to the suspected infringement or the infringement, as applicable, provide any relevant evidence, data and information. In addition, the Commission should be able to request any relevant information from any public authority, body or agency within the Member State for the purpose of this Regulation. The Commission should be able to require access to, and explanations by means of exercise of investigatory powers, such as requests for information or interviews, relating to documents, data, information, data-bases and algorithms of relevant persons, and to interview, with their consent, any natural or legal persons who may be in possession of useful information and to record the statements made by any technical means. The Commission should also be empowered to undertake such inspections as are necessary to enforce the relevant provisions of this Regulation. Those investigatory powers aim to complement the Commission’s possibility to ask Digital Services Coordinators and other Member States’ authorities for assistance, for instance by providing information or in the exercise of those powers.(141) | Komisia by mala mať možnosť požiadať o informácie potrebné na účely zabezpečenia účinného vykonávania a dodržiavania povinností stanovených v tomto nariadení v celej Únii. Komisia by predovšetkým mala mať prístup k všetkým relevantným dokumentom, údajom a informáciám potrebným na začatie a vedenie vyšetrovaní a na monitorovanie dodržiavania príslušných povinností stanovených v tomto nariadení bez ohľadu na to, kto má dotknuté dokumenty, údaje alebo informácie v držbe, a takisto bez ohľadu na ich formu alebo formát, pamäťové médium alebo konkrétne miesto, kde sú uložené. Komisia by mala mať možnosť požadovať priamo prostredníctvom riadne odôvodnenej žiadosti o informácie, aby dotknutý poskytovateľ veľmi veľkej online platformy alebo veľmi veľkého internetového vyhľadávača, ako aj akékoľvek iné fyzické alebo právnické osoby konajúce na účely súvisiace s ich obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou, o ktorých možno logicky predpokladať, že majú povedomie o informáciách týkajúcich sa podozrenia z porušenia, prípadne porušenia, poskytli všetky relevantné dôkazy, údaje a informácie. Komisia by okrem toho mala mať možnosť vyžiadať si na účely tohto nariadenia akékoľvek relevantné informácie od akéhokoľvek verejného orgánu, subjektu alebo agentúry v členskom štáte. Vykonávaním svojich vyšetrovacích právomocí, ako sú žiadosti o informácie alebo vypočutia, by Komisia mala mať možnosť požadovať prístup k dokumentom, údajom, informáciám, databázam a algoritmom príslušných osôb a vysvetlenia v súvislosti s nimi a vypočúvať s ich súhlasom všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré môžu mať užitočné informácie, a poskytnuté výpovede zaznamenať akýmikoľvek technickými prostriedkami. Komisia by tiež mala byť splnomocnená vykonávať také kontroly, ktoré sú potrebné na presadzovanie príslušných ustanovení tohto nariadenia. Cieľom týchto vyšetrovacích právomocí je doplniť možnosť Komisie požiadať o pomoc koordinátorov digitálnych služieb a ďalšie orgány členských štátov, napríklad formou poskytnutia informácií alebo pri vykonávaní uvedených právomocí.(141) | Komise by měla mít možnost požadovat informace nezbytné pro zajištění účinného provádění a dodržování povinností stanovených v tomto nařízení v celé Unii. Komise by měla mít zejména přístup ke všem relevantním dokumentům, údajům a informacím, jež jsou potřebné pro zahájení a vedení vyšetřování a k monitorování plnění příslušných povinností stanovených v tomto nařízení, bez ohledu na skutečnost, kdo má dotyčné dokumenty, údaje nebo informace k dispozici, a bez ohledu na jejich formu či formát, paměťové médium nebo přesné místo jejich uložení. Komise by měla mít možnost prostřednictvím řádně odůvodněné žádosti o informace přímo požadovat, aby dotčený poskytovatel velmi velké online platformy nebo velmi velkého internetového vyhledávače, jakož i jakékoli jiné fyzické nebo právnické osoby jednající za účelem souvisejícím s jejich obchodem, podnikáním, řemeslem nebo povoláním, které si mohou být rozumně vědomy informací týkajících se podezření z protiprávního jednání nebo přímo protiprávního jednání, poskytli veškeré relevantní důkazy, údaje a informace. Komise by měla mít mimoto možnost vyžádat si pro účely tohoto nařízení veškeré relevantní informace od kteréhokoli orgánu veřejné moci, subjektu nebo agentury v členském státě. Komise by měla mít možnost prostřednictvím výkonu vyšetřovacích pravomocí, jako jsou žádosti o informace nebo výslechy, vyžadovat přístup k dokumentům, údajům, informacím, databázím a algoritmům relevantních osob a související vysvětlení a s jejich souhlasem vyslechnout všechny fyzické nebo právnické osoby, které mohou mít k dispozici užitečné informace, a učiněná prohlášení jakýmikoli technickými prostředky zaznamenat. Komise by měla být zmocněna také k provádění kontrol, které jsou nezbytné k vymáhání příslušných ustanovení tohoto nařízení. Cílem těchto vyšetřovacích pravomocí je doplnit možnost Komise požádat koordinátory digitálních služeb a jiné orgány členských států o pomoc, například poskytnutím informací nebo při výkonu těchto pravomocí.
(142) | Interim measures can be an important tool to ensure that, while an investigation is ongoing, the infringement being investigated does not lead to the risk of serious damage for the recipients of the service. This tool is important to avoid developments that could be very difficult to reverse by a decision taken by the Commission at the end of the proceedings. The Commission should therefore have the power to impose interim measures by decision in the context of proceedings opened in view of the possible adoption of a decision of non-compliance. This power should apply in cases where the Commission has made a prima facie finding of infringement of obligations under this Regulation by the provider of very large online platform or of very large online search engine. A decision imposing interim measures should only apply for a specified period, either one ending with the conclusion of the proceedings by the Commission, or for a fixed period which can be renewed insofar as it is necessary and appropriate.(142) | Predbežné opatrenia môžu byť dôležitým nástrojom na zabezpečenie toho, aby v čase, keď prebieha vyšetrovanie, neviedlo vyšetrované porušenie predpisov k riziku vážnej škody pre príjemcov služby. Tento nástroj je dôležitý na to, aby sa zabránilo vývoju, ktorý by mohol byť len veľmi ťažko zvrátený rozhodnutím Komisie prijatým na konci konania. Komisia by preto mala mať právomoc uložiť predbežné opatrenia rozhodnutím v rámci konaní začatých s cieľom prípadného prijatia rozhodnutia o neplnení povinností. Táto právomoc by sa mala uplatňovať v prípadoch, keď Komisia zistí porušenie predpisov prima facie podľa tohto nariadenia zo strany poskytovateľa veľmi veľkej online platformy alebo veľmi veľkého internetového vyhľadávača. Rozhodnutie, ktorým sa ukladajú predbežné opatrenia, by sa malo uplatňovať len na určené obdobie, buď do ukončenia konania Komisie, alebo na pevne stanovené obdobie, ktoré možno obnoviť, pokiaľ je to nevyhnutné a primerané.(142) | Předběžná opatření mohou být důležitým nástrojem k zajištění toho, aby v době, kdy probíhá vyšetřování, nevedlo vyšetřované protiprávní jednání k riziku vážné škody pro příjemce služby. Tento nástroj je důležitý pro zamezení vývoji, který by jakékoli rozhodnutí Komise přijaté na konci řízení mohlo jen velmi obtížně zvrátit. Komise by proto měla mít pravomoc uložit předběžná opatření rozhodnutím v rámci řízení zahájeného za účelem případného přijetí rozhodnutí o nesouladu. Tato pravomoc by se měla vztahovat na případy, kdy Komise zjistí zjevné porušení povinností podle tohoto nařízení poskytovatelem velmi velké online platformy nebo velmi velkého internetového vyhledávače. Rozhodnutí ukládající předběžná opatření by mělo platit pouze po určitou dobu, a to buď do ukončení řízení Komisí, nebo po pevně stanovenou dobu, kterou lze prodloužit, je-li to nezbytné a vhodné.
(143) | The Commission should be able to take the necessary actions to monitor the effective implementation of and compliance with the obligations laid down in this Regulation. Such actions should include the ability to appoint independent external experts and auditors to assist the Commission in this process, including where applicable from competent authorities of the Member States, such as data or consumer protection authorities. When appointing auditors, the Commission should ensure sufficient rotation.(143) | Komisia by mala mať možnosť prijať potrebné opatrenia na monitorovanie účinného vykonávania a dodržiavania povinností stanovených v tomto nariadení. Takéto opatrenia by mali zahŕňať schopnosť vymenovať nezávislých externých znalcov a audítorov, ktorí budú Komisii v tomto procese pomáhať, a to podľa potreby aj z príslušných orgánov členských štátov, ako sú orgány na ochranu údajov alebo spotrebiteľov. Pri vymenúvaní audítorov by Komisia mala zabezpečiť dostatočnú rotáciu.(143) | Komise by měla mít možnost přijmout nezbytná opatření k monitorování účinného provádění tohoto nařízení a dodržování povinností, které stanoví. Tato opatření by měla zahrnovat schopnost jmenovat nezávislé externí odborníky a auditory, kteří budou Komisi v tomto procesu nápomocni, a to případně i z příslušných orgánů členských států, jako jsou orgány pro ochranu údajů nebo spotřebitelů. Při jmenování auditorů by měla Komise zajistit dostatečnou rotaci.
(144) | Compliance with the relevant obligations imposed under this Regulation should be enforceable by means of fines and periodic penalty payments. To that end, appropriate levels of fines and periodic penalty payments should also be laid down for non-compliance with the obligations and breach of the procedural rules, subject to appropriate limitation periods in accordance with the principles of proportionality and ne bis in idem. The Commission and the relevant national authorities should coordinate their enforcement efforts in order to ensure that those principles are respected. In particular, the Commission should take into account any fines and penalties imposed on the same legal person for the same facts through a final decision in proceedings relating to an infringement of other Union or national rules, so as to ensure that the overall fines and penalties imposed are proportionate and correspond to the seriousness of the infringements committed. All decisions taken by the Commission under this Regulation are subject to review by the Court of Justice of the European Union in accordance with the TFEU. The Court of Justice of the European Union should have unlimited jurisdiction in respect of fines and penalty payments in accordance with Article 261 TFEU.(144) | Dodržiavanie príslušných povinností uložených týmto nariadením by malo byť vynútiteľné uložením pokút a pravidelného penále. Na tento účel by sa mali stanoviť primerané výšky pokút a pravidelného penále za neplnenie povinností a porušenie procesných pravidiel, ako aj primerané premlčacie lehoty, v súlade so zásadami proporcionality a ne bis in idem. Komisia a príslušné vnútroštátne orgány by mali koordinovať svoje úsilie v oblasti presadzovania s cieľom zabezpečiť dodržiavanie uvedených zásad. Komisia by predovšetkým mala zohľadniť všetky pokuty a pravidelné penále uložené tej istej právnickej osobe za tie isté skutky prostredníctvom konečného rozhodnutia v konaniach týkajúcich sa porušenia iných pravidiel Únie alebo vnútroštátnych pravidiel, aby sa zabezpečilo, že celkové uložené pokuty a pravidelné penále sú primerané a zodpovedajú závažnosti spáchaných porušení. Všetky rozhodnutia prijaté Komisiou podľa tohto nariadenia podliehajú v súlade so ZFEÚ preskúmaniu Súdnym dvorom Európskej únie. Súdny dvor Európskej únie by mal mať neobmedzenú právomoc, pokiaľ ide o pokuty a penále v súlade s článkom 261 ZFEÚ.(144) | Dodržování příslušných povinností uložených podle tohoto nařízení by mělo být vymahatelné prostřednictvím pokut a penále. Za tímto účelem by měly být rovněž stanoveny přiměřené výše pokut a penále za nedodržení povinností a porušení procesních pravidel, s výhradou náležitých promlčecích lhůt a v souladu se zásadou proporcionality a zásadou ne bis in idem. Komise a příslušné vnitrostátní orgány by měly koordinovat své úsilí v oblasti prosazování, aby zajistily dodržování výše uvedených zásad. Komise by měla zejména brát v úvahu veškeré pokuty a penále uložené téže právnické osobě za stejný skutek prostřednictvím konečného rozhodnutí v řízení týkajícím se porušení jiných unijních nebo vnitrostátních pravidel, aby bylo zajištěno, že celkové uložené pokuty a penále jsou přiměřené a odpovídají závažnosti protiprávního jednání. Všechna rozhodnutí přijatá Komisí podle tohoto nařízení podléhají v souladu se Smlouvou o fungování EU přezkumu Soudním dvorem Evropské unie. Soudní dvůr Evropské unie by měl mít neomezenou jurisdikci, pokud jde o pokuty a penále, v souladu s článkem 261 Smlouvy o fungování EU.
(145) | Given the potential significant societal effects of an infringement of the additional obligations to manage systemic risks that solely apply to very large online platforms and very large online search engines and in order to address those public policy concerns, it is necessary to provide for a system of enhanced supervision of any action undertaken to effectively terminate and remedy infringements of this Regulation. Therefore, once an infringement of one of the provisions of this Regulation that solely apply to very large online platforms or very large online search engines has been ascertained and, where necessary, sanctioned, the Commission should request the provider of such platform or of such search engine to draw a detailed action plan to remedy any effect of the infringement for the future and communicate such action plan within a timeline set by the Commission, to the Digital Services Coordinators, the Commission and the Board. The Commission, taking into account the opinion of the Board, should establish whether the measures included in the action plan are sufficient to address the infringement, taking also into account whether adherence to relevant code of conduct is included among the measures proposed. The Commission should also monitor any subsequent measure taken by the provider of a very large online platform or of a very large online search engine concerned as set out in its action plan, taking into account also an independent audit of the provider. If following the implementation of the action plan the Commission still considers that the infringement has not been fully remedied, or if the action plan has not been provided or is not considered suitable, it should be able to use any investigative or enforcement powers pursuant to this Regulation, including the power to impose periodic penalty payments and initiating the procedure to disable access to the infringing service.(145) | Vzhľadom na potenciálne významné spoločenské následky porušenia dodatočných povinností týkajúcich sa riadenia systémových rizík, ktoré sa vzťahujú výlučne na veľmi veľké online platformy a veľmi veľké internetové vyhľadávače, a s cieľom riešiť tieto obavy súvisiace s verejným záujmom je potrebné zabezpečiť systém posilneného dohľadu nad všetkými opatreniami prijatými na účinné ukončenie porušení tohto nariadenia a na ich nápravu. Preto akonáhle sa zistí a, ak je to potrebné, je sankcionované porušenie jedného z ustanovení tohto nariadenia, ktoré sa vzťahujú výlučne na veľmi veľké online platformy alebo veľmi veľké internetové vyhľadávače, Komisia by mala požiadať poskytovateľa takejto platformy alebo takéhoto vyhľadávača, aby vypracoval podrobný akčný plán na nápravu akýchkoľvek následkov porušenia v budúcnosti a aby oznámil takýto akčný plán v lehote stanovenej Komisiou, koordinátorom digitálnych služieb, Komisii a výboru. Komisia by mala so zreteľom na stanovisko výboru určiť, či sú opatrenia uvedené v akčnom pláne dostatočné na riešenie porušenia, pričom by mala zohľadniť aj to, či je dodržiavanie príslušného kódexu správania zahrnuté medzi navrhované opatrenia. Komisia by mala tiež monitorovať všetky následné opatrenia prijaté dotknutým poskytovateľom veľmi veľkej online platformy alebo veľmi veľkého internetového vyhľadávača uvedené v jeho akčnom pláne, pričom by mala zohľadniť aj nezávislý audit poskytovateľa. Ak sa Komisia po vykonaní akčného plánu stále domnieva, že porušenie nebolo úplne napravené, alebo ak akčný plán nebol poskytnutý alebo sa nepovažuje za vhodný, mala by mať možnosť využiť akékoľvek vyšetrovacie právomoci alebo právomoci v oblasti presadzovania práva podľa tohto nariadenia vrátane právomoci ukladať pravidelné penále a začať postup na znemožnenie prístupu k službe porušujúcej právne predpisy.(145) | Vzhledem k možným významným společenským dopadům porušení dodatečných povinností týkajících se řízení systémových rizik, které se vztahují pouze na velmi velké online platformy a velmi velké internetové vyhledávače, a za účelem řešení těchto otázek veřejného zájmu je nezbytné stanovit systém posíleného dohledu nad veškerými opatřeními přijatými za účelem účinného ukončení a nápravy porušení tohoto nařízení. Jakmile je tedy zjištěno, a je-li to nezbytné, postiženo porušení některého z ustanovení tohoto nařízení, které se vztahuje pouze na velmi velké online platformy nebo velmi velké internetové vyhledávače, měla by Komise požádat poskytovatele takové platformy nebo vyhledávače, aby vypracoval podrobný akční plán k nápravě jakéhokoli dopadu porušení do budoucna a sdělil ho ve lhůtě stanovené Komisí koordinátorům digitálních služeb, Komisi a sboru. Komise by měla s přihlédnutím ke stanovisku sboru stanovit, zda opatření obsažená v akčním plánu postačují k vyřešení protiprávního jednání, přičemž by měla rovněž zohlednit, zda mezi navrhovaná opatření patří dodržování relevantního kodexu chování. Komise by rovněž měla monitorovat veškerá následná opatření přijatá dotčeným poskytovatelem velmi velké online platformy nebo velmi velkého internetového vyhledávače, jak jsou uvedena v jeho akčním plánu, přičemž by měla rovněž zohlednit nezávislý audit poskytovatele. Pokud se Komise v návaznosti na provádění akčního plánu stále domnívá, že protiprávní jednání nebylo zcela napraveno, nebo pokud akční plán nebyl předložen či není považován za vhodný, měla by mít možnost využít vyšetřovacích nebo donucovacích pravomocí podle tohoto nařízení, včetně pravomoci uložit penále a zahájit řízení s cílem znemožnit přístup ke službě, při níž k protiprávnímu jednání dochází.
(146) | The provider of the very large online platform or of the very large online search engine concerned and other persons subject to the exercise of the Commission’s powers whose interests may be affected by a decision should be given the opportunity of submitting their observations beforehand, and the decisions taken should be widely publicised. While ensuring the rights of defence of the parties concerned, in particular, the right of access to the file, it is essential that confidential information be protected. Furthermore, while respecting the confidentiality of the information, the Commission should ensure that any information relied on for the purpose of its decision is disclosed to an extent that allows the addressee of the decision to understand the facts and considerations that led up to the decision.(146) | Dotknutý poskytovateľ veľmi veľkej online platformy alebo veľmi veľkého internetového vyhľadávača a ďalšie osoby, ktoré podliehajú výkonu právomocí Komisie a ktorých záujmy môžu byť dotknuté jej rozhodnutím, by mali mať možnosť predložiť vopred svoje vyjadrenia a prijaté rozhodnutia by sa mali poskytnúť širokej verejnosti. Je dôležité, aby pri zabezpečení práv dotknutých strán na obhajobu, najmä ich práva na prístup k spisu, boli chránené dôverné informácie. Okrem toho by Komisia mala pri rešpektovaní dôvernosti týchto informácií zabezpečiť, aby sa všetky informácie, o ktoré sa jej rozhodnutie opiera, zverejnili v rozsahu, ktorý adresátovi rozhodnutia umožní pochopiť skutočnosti a argumenty, ktoré viedli k jeho prijatiu.(146) | Dotčený poskytovatel velmi velké online platformy nebo velmi velkého internetového vyhledávače a jiné osoby, které podléhají výkonu pravomocí Komise a jejichž zájmy by mohly být rozhodnutím dotčeny, by měli mít možnost předložit předem své vyjádření a přijatá rozhodnutí by měla mít širokou publicitu. Je třeba zajistit právo dotčených stran na obhajobu, a zejména právo nahlížet do spisu, a je nezbytné chránit důvěrné informace. Komise by měla kromě toho respektovat důvěrnost informací a zároveň zajistit, aby informace, o něž se pro účely svého rozhodnutí opírá, byly zveřejněny v rozsahu, který adresátovi rozhodnutí umožňuje porozumět skutečnostem a úvahám, jež k rozhodnutí vedly.
(147) | In order to safeguard the harmonised application and enforcement of this Regulation, it is important to ensure that national authorities, including national courts, have all necessary information to ensure that their decisions do not run counter to a decision adopted by the Commission under this Regulation. This is without prejudice to Article 267 TFEU.(147) | S cieľom zabezpečiť harmonizované uplatňovanie a presadzovanie tohto nariadenia je dôležité zabezpečiť, aby vnútroštátne orgány vrátane vnútroštátnych súdov mali všetky potrebné informácie na zabezpečenie toho, aby ich rozhodnutia neboli v rozpore s rozhodnutím prijatým Komisiou podľa tohto nariadenia. Týmto nie je dotknutý článok 267 ZFEÚ.(147) | V zájmu zabezpečení harmonizovaného uplatňování a vymáhání tohoto nařízení je důležité zajistit, aby vnitrostátní orgány, včetně vnitrostátních soudů, měly k dispozici veškeré informace nezbytné k zajištění toho, aby jejich rozhodnutí nebyla v rozporu s rozhodnutím přijatým Komisí podle tohoto nařízení. Tím není dotčen článek 267 Smlouvy o fungování EU.
(148) | The effective enforcement and monitoring of this Regulation requires a seamless and real-time exchange of information among the Digital Services Coordinators, the Board and the Commission, based on the information flows and procedures set out in this Regulation. This may also warrant access to this system by other competent authorities, where appropriate. At the same time, given that the information exchanged may be confidential or involving personal data, it should remain protected from unauthorised access, in accordance with the purposes for which the information has been gathered. For this reason, all communications between those authorities should take place on the basis of a reliable and secure information sharing system, whose details should be laid down in an implementing act. The information sharing system may be based on existing internal market tools, to the extent that they can meet the objectives of this Regulation in a cost-effective manner.(148) | Účinné presadzovanie a monitorovanie tohto nariadenia si vyžaduje plynulú výmenu informácií v reálnom čase medzi koordinátormi digitálnych služieb, výborom a Komisiou, a to na základe tokov informácií a postupov stanovených v tomto nariadení. To môže znamenať, že v prípade potreby sa umožní prístup do tohto systému aj pre iné príslušné orgány. Vzhľadom na to, že vymieňané informácie môžu byť dôverné alebo môžu zahŕňať osobné údaje, mali by zároveň zostať chránené pred neoprávneným prístupom v súlade s účelmi, na ktoré boli zhromaždené. Z tohto dôvodu by sa všetka komunikácia medzi uvedenými orgánmi mala uskutočňovať na základe spoľahlivého a bezpečného systému výmeny informácií, ktorého podrobnosti by sa mali stanoviť vo vykonávacom akte. Systém výmeny informácií môže byť založený na existujúcich nástrojoch vnútorného trhu, pokiaľ sú schopné splniť ciele tohto nariadenia nákladovo efektívnym spôsobom.(148) | Účinné vymáhání a monitorování tohoto nařízení vyžaduje hladkou výměnu informací v reálném čase mezi koordinátory digitálních služeb, sborem a Komisí na základě toků informací a postupů stanovených v tomto nařízení. To může v případě potřeby rovněž ospravedlnit přístup k tomuto systému jinými příslušnými orgány. Vzhledem k tomu, že vyměňované informace mohou být důvěrné nebo mohou obsahovat osobní údaje, měly by zároveň zůstat chráněny před neoprávněným přístupem v souladu s účely, pro které byly shromážděny. Z tohoto důvodu by veškerá komunikace mezi uvedenými orgány měla probíhat na základě spolehlivého a bezpečného systému pro sdílení informací, jehož podrobnosti by měly být stanoveny prováděcím aktem. Systém pro sdílení informací může být založen na stávajících nástrojích v oblasti vnitřního trhu, pokud mohou nákladově efektivním způsobem plnit cíle tohoto nařízení.
(149) | Without prejudice to the rights of recipients of services to turn to a representative in accordance with the Directive (EU) 2020/1828 of the European Parliament and of the Council (33) or to any other type of representation under national law, recipients of the services should also have the right to mandate a legal person or a public body to exercise their rights provided for in this Regulation. Such rights may include the rights related to the submission of notices, the challenging of the decisions taken by providers of intermediary services, and the lodging of complaints against the providers for infringing this Regulation. Certain bodies, organisations and associations have particular expertise and competence in detecting and flagging erroneous or unjustified content moderation decisions, and their complaints on behalf of recipients of the service may have a positive impact on freedom of expression and of information in general, therefore, providers of online platforms should treat those complaints without undue delay.(149) | Bez toho, aby boli dotknuté práva príjemcov služieb obrátiť sa na zástupcu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1828 (33) alebo využiť akýkoľvek iný spôsob zastupovania v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, príjemcovia služieb by takisto mali mať právo poveriť právnickú osobu alebo verejný orgán výkonom svojich práv stanovených v tomto nariadení. Medzi tieto práva môžu patriť práva súvisiace s predkladaním oznámení, napadnutím rozhodnutí prijatých poskytovateľmi sprostredkovateľských služieb a podávaním sťažností proti poskytovateľom za porušenie tohto nariadenia. Niektoré orgány, organizácie a združenia majú osobitné odborné znalosti a spôsobilosti pri odhaľovaní a označovaní chybných alebo neodôvodnených rozhodnutí o moderovaní obsahu a ich sťažnosti v mene príjemcov služby môžu mať pozitívny vplyv na slobodu prejavu a právo na informácie vo všeobecnosti, preto by poskytovatelia online platforiem mali uvedené sťažnosti riešiť bez zbytočného odkladu.(149) | Aniž jsou dotčena práva příjemců služeb obrátit se na zástupce v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1828 (33) nebo na jakékoli jiné zastoupení podle vnitrostátního práva, měli by mít příjemci služeb rovněž právo pověřit výkonem svých práv stanovených v tomto nařízení právnickou osobu nebo veřejnoprávní subjekt. Tato práva mohou zahrnovat práva související s podáváním oznámení, napadením rozhodnutí přijatých poskytovateli zprostředkovatelských služeb a podáváním stížností na poskytovatele v souvislosti s porušením tohoto nařízení. Některé subjekty, organizace a sdružení mají zvláštní odborné znalosti a kompetence v oblasti odhalování a označování chybných nebo neodůvodněných rozhodnutí o moderování obsahu a jejich stížnosti jménem příjemců služby mohou mít pozitivní dopad na svobodu projevu a svobodu informací obecně, a poskytovatelé online platforem by proto měli uvedené stížnosti řešit bez zbytečného odkladu.
(150) | In the interest of effectiveness and efficiency, the Commission should carry out a general evaluation of this Regulation. In particular, that general evaluation should address, inter alia, the scope of the services covered by this Regulation, the interplay with other legal acts, the impact of this Regulation on the functioning of the internal market, in particular regarding digital services, the implementation of codes of conduct, the obligation to designate a legal representative established in the Union, the effect of the obligations on small and micro enterprises, the effectiveness of the supervision and enforcement mechanism and the impact on the right to freedom of expression and of information. In addition, to avoid disproportionate burdens and ensure the continued effectiveness of this Regulation, the Commission should perform an evaluation of the impact of the obligations set out in this Regulation on small and medium-sized enterprises within three years from the start of its application and an evaluation on the scope of the services covered by this Regulation, particularly for very large online platforms and for very large online search engines, and the interplay with other legal acts within three years from its entry into force.(150) | V záujme účinnosti a efektívnosti by Komisia mala vykonať všeobecné hodnotenie tohto nariadenia. Uvedené všeobecné hodnotenie by sa malo okrem iného zaoberať najmä rozsahom služieb, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, vzájomným pôsobením s inými právnymi aktmi, vplyvom tohto nariadenia na fungovanie vnútorného trhu, najmä pokiaľ ide o digitálne služby, vykonávaním kódexov správania, povinnosťou určiť právneho zástupcu usadeného v Únii, účinkom povinností na malé podniky a mikropodniky, účinnosťou mechanizmu dohľadu a presadzovania a vplyvom na právo na slobodu prejavu a právo na informácie. S cieľom zabrániť neprimeranému zaťaženiu a zabezpečiť nepretržitú účinnosť tohto nariadenia, by Komisia mala do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vykonať hodnotenie vplyvu povinností stanovených v tomto nariadení na malé a stredné podniky do troch rokov od začatia jeho uplatňovania a hodnotenie rozsahu služieb, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, najmä v prípade veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov, a vzájomného pôsobenia s inými právnymi aktmi.(150) | V zájmu účinnosti a účelnosti by Komise měla provádět obecné hodnocení tohoto nařízení. To by se mělo zabývat zejména rozsahem služeb, na něž se vztahuje toto nařízení, vzájemným působením s jinými právními akty, dopadem tohoto nařízení na fungování vnitřního trhu, zejména pokud jde o digitální služby, uplatňováním kodexů chování, povinnosti určit právního zástupce usazeného v Unii, dopadem povinností na malé podniky a mikropodniky, účinností mechanismu dohledu a vymáhání a dopadem na právo na svobodu projevu a na svobodu informací. Aby se zabránilo nepřiměřené zátěži a zajistila se trvalá účinnost tohoto nařízení, měla by Komise do tří let ode dne začátku použitelnosti tohoto nařízení provést hodnocení dopadu povinností stanovených v tomto nařízení na malé a střední podniky, a do tří let od jeho vstupu v platnost provést hodnocení rozsahu služeb, na něž se toto nařízení vztahuje, zejména pro velmi velké online platformy a velmi velké internetové vyhledávače, a vzájemného působení s jinými právními akty.
(151) | In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission to lay down templates concerning the form, content and other details of reports on content moderation, to establish the amount of the annual supervisory fee charged on providers of very large online platforms and of very large online search engines, to lay down the practical arrangements for the proceedings, the hearings and the negotiated disclosure of information carried out in the context of supervision, investigation, enforcement and monitoring in respect of providers of very large online platforms and of very large online search engines, as well as to lay down the practical and operational arrangements for the functioning of the information sharing system and its interoperability with other relevant systems. Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (34).(151) | S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci s cieľom stanoviť vzory týkajúce sa formy, obsahu a iných podrobností správ o moderovaní obsahu, stanoviť výšku ročného poplatku za dohľad účtovaného poskytovateľom veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov, stanoviť praktické opatrenia pre konania, vypočutia a dohodnuté zverejňovanie informácií v súvislosti s dohľadom, vyšetrovaním, presadzovaním a monitorovaním v súvislosti s poskytovateľmi veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov, ako aj stanoviť praktické a prevádzkové opatrenia na fungovanie systému na výmenu informácií a jeho interoperabilitu s inými príslušnými systémami. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (34).(151) | Za účelem zajištění jednotných podmínek k uplatňování tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení šablon týkajících se formy, obsahu a dalších prvků zpráv o moderování obsahu, stanovení výše ročního poplatku za dohled účtovaného poskytovatelům velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů, stanovení praktických opatření pro řízení, slyšení a sjednané dohody o zpřístupnění informací v souvislosti s dohledem, vyšetřováním, vymáháním a monitorováním ve vztahu k poskytovatelům velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů, jakož i stanovení praktických a provozních opatření pro fungování systému pro sdílení informací a jeho interoperabilitu s jinými příslušnými systémy. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (34).
(152) | In order to fulfil the objectives of this Regulation, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission to supplement this Regulation, in respect of criteria for the identification of very large online platforms and of very large online search engines, the procedural steps, methodologies and reporting templates for the audits, the technical specifications for access requests and the detailed methodology and procedures for setting the supervisory fee. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level, and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making (35). In particular, to ensure equal participation in the preparation of delegated acts, the European Parliament and the Council receive all documents at the same time as Member States' experts, and their experts systematically have access to meetings of Commission expert groups dealing with the preparation of delegated acts.(152) | V záujme dosiahnutia cieľov tohto nariadenia by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o kritériá určovania veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov, procedurálne kroky, metodiky a vzory na podávanie správ pre audity, a technické špecifikácie pre žiadosti o prístup a podrobnú metodiku a postupy stanovovania poplatku za dohľad. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (35). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov, a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia skupín expertov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.(152) | V zájmu dosažení cílů tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o doplnění tohoto nařízení s ohledem na kritéria pro určení velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů, procesní kroky, metodiky auditů a šablony pro podávání zpráv o auditech, technické specifikace pro žádosti o přístup a podrobnou metodiku a postupy pro stanovení poplatku za dohled. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci přípravné činnosti odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace byly provedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (35). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
(153) | This Regulation respects the fundamental rights recognised by the Charter and the fundamental rights constituting general principles of Union law. Accordingly, this Regulation should be interpreted and applied in accordance with those fundamental rights, including the freedom of expression and of information, as well as the freedom and pluralism of the media. When exercising the powers set out in this Regulation, all public authorities involved should achieve, in situations where the relevant fundamental rights conflict, a fair balance between the rights concerned, in accordance with the principle of proportionality.(153) | Toto nariadenie rešpektuje základné práva uznané v charte a základné práva, ktoré tvoria všeobecné zásady práva Únie. Preto by sa toto nariadenie malo vykladať a uplatňovať v súlade s uvedenými základnými právami vrátane slobody prejavu a práva na informácie a slobody a plurality médií. Pri výkone právomocí stanovených v tomto nariadení by všetky zúčastnené verejné orgány mali v situáciách, keď dôjde ku konfliktu medzi príslušnými základnými právami, v súlade so zásadou proporcionality dospieť k spravodlivej rovnováhe medzi dotknutými právami.(153) | Toto nařízení respektuje základní práva uznaná Listinou a základní práva představující obecné zásady práva Unie. Toto nařízení by proto mělo být vykládáno a uplatňováno v souladu s těmito základními právy včetně svobody projevu a svobody informací, jakož i svobody a plurality sdělovacích prostředků. Při výkonu pravomocí stanovených v tomto nařízení by všechny dotčené orgány veřejné moci měly v situacích, kdy dochází k rozporu s příslušnými základními právy, v souladu se zásadou proporcionality usilovat o dosažení spravedlivé rovnováhy mezi dotčenými právy.
(154) | Given the scope and impact of societal risks that may be caused by very large online platforms and very large online search engines, the need to address those risks as a matter of priority and the capacity to take the necessary measures, it is justified to limit the period after which this Regulation starts to apply to the providers of those services.(154) | Vzhľadom na rozsah a dopad spoločenských rizík, ktoré môžu spôsobiť veľmi veľké online platformy a veľmi veľké internetové vyhľadávače, na potrebu prioritne riešiť tieto riziká a schopnosť prijať potrebné opatrenia, je odôvodnené obmedziť dobu, po ktorej sa začne toto nariadenie uplatňovať na poskytovateľov uvedených služieb.(154) | Vzhledem k rozsahu a dopadu společenských rizik, jež mohou být vyvolána velmi velkými online platformami a velmi velkými internetovými vyhledávači, k potřebě naléhavě reagovat na tato rizika a ke schopnosti přijmout nezbytná opatření je odůvodněné zkrátit lhůtu, po jejímž uplynutí se na poskytovatele těchto služeb použije toto nařízení.
(155) | Since the objectives of this Regulation, namely to contribute to the proper functioning of the internal market and to ensure a safe, predictable and trusted online environment in which the fundamental rights enshrined in the Charter are duly protected, cannot be sufficiently achieved by the Member States because they cannot achieve the necessary harmonisation and cooperation by acting alone, but can rather, by reason of territorial and personal scope, be better achieved at the Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.(155) | Keďže ciele tohto nariadenia, teda prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a zaistenie bezpečného, predvídateľného a dôveryhodného online prostredia, v ktorom základné práva zakotvené v charte požívajú náležitú ochranu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, pretože tieto nemôžu samostatným konaním dospieť k potrebnej harmonizácii a spolupráci, no z dôvodu územného a osobného rozsahu ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.(155) | Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž přispívat k řádnému fungování vnitřního trhu a zajistit bezpečné, předvídatelné a důvěryhodné online prostředí, v němž jsou řádně chráněna základní práva zakotvená v Listině, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, protože ty nemohou samostatným jednáním zajistit potřebnou harmonizaci a spolupráci, ale spíše jich z důvodu jejich územního a osobního rozsahu může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.
(156) | The European Data Protection Supervisor was consulted in accordance with Article 42(1) of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council (36) and delivered an opinion on 10 February 2021 (37),(156) | S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sa konzultovalo v súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (36) a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vydal stanovisko 10. februára 2021 (37),(156) | V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (36) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne 10. února 2021 (37),
HAVE ADOPTED THIS REGULATION:PRIJALI TOTO NARIADENIE:PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
CHAPTER IKAPITOLA IKAPITOLA I
GENERAL PROVISIONSVŠEOBECNÉ USTANOVENIAOBECNÁ USTANOVENÍ
Article 1Článok 1Článek 1
Subject matterPredmet úpravyPředmět
1.   The aim of this Regulation is to contribute to the proper functioning of the internal market for intermediary services by setting out harmonised rules for a safe, predictable and trusted online environment that facilitates innovation and in which fundamental rights enshrined in the Charter, including the principle of consumer protection, are effectively protected.1.   Cieľom tohto nariadenia je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu so sprostredkovateľskými službami stanovením harmonizovaných pravidiel pre bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné online prostredie, ktoré uľahčuje inováciu a v ktorom sa účinne chránia základné práva zakotvené v charte vrátane zásady ochrany spotrebiteľa.1.   Cílem tohoto nařízení je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu se zprostředkovatelskými službami stanovením harmonizovaných pravidel pro bezpečné, předvídatelné a důvěryhodné online prostředí, jež usnadňuje inovaci a v němž jsou účinně chráněna základní práva zakotvená v Listině, včetně zásady ochrany spotřebitele.
2.   This Regulation lays down harmonised rules on the provision of intermediary services in the internal market. In particular, it establishes:2.   Týmto nariadením sa stanovujú harmonizované pravidlá poskytovania sprostredkovateľských služieb na vnútornom trhu. Stanovujú sa ním najmä:2.   Toto nařízení stanovuje harmonizovaná pravidla poskytování zprostředkovatelských služeb na vnitřním trhu. Zejména pak stanoví:
(a) | a framework for the conditional exemption from liability of providers of intermediary services;a) | rámec pre podmienené výnimky zo zodpovednosti poskytovateľov sprostredkovateľských služieb;a) | rámec pro podmíněné zproštění odpovědnosti poskytovatelů zprostředkovatelských služeb;
(b) | rules on specific due diligence obligations tailored to certain specific categories of providers of intermediary services;b) | pravidlá týkajúce sa osobitných povinností náležitej starostlivosti prispôsobených určitým konkrétnym kategóriám poskytovateľov sprostredkovateľských služieb;b) | pravidla týkající se zvláštních povinností náležité péče přizpůsobená některým specifickým kategoriím poskytovatelů zprostředkovatelských služeb;
(c) | rules on the implementation and enforcement of this Regulation, including as regards the cooperation of and coordination between the competent authorities.c) | pravidlá vykonávania tohto nariadenia a presadzovania jeho dodržiavania, a to aj pokiaľ ide o spoluprácu a koordináciu medzi príslušnými orgánmi.c) | pravidla pro provádění a vymáhání tohoto nařízení týkající se mimo jiné spolupráce a koordinace mezi příslušnými orgány.
Article 2Článok 2Článek 2
ScopeRozsah pôsobnostiOblast působnosti
1.   This Regulation shall apply to intermediary services offered to recipients of the service that have their place of establishment or are located in the Union, irrespective of where the providers of those intermediary services have their place of establishment.1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na sprostredkovateľské služby ponúkané príjemcom služieb, ktorí majú miesto usadenia v Únii alebo sa v nej nachádzajú, a to bez ohľadu na to, kde majú poskytovatelia uvedených sprostredkovateľských služieb miesto usadenia.1.   Toto nařízení se vztahuje na zprostředkovatelské služby nabízené příjemcům služby, kteří mají místo usazení nebo se nacházejí v Unii, bez ohledu na to, kde mají místo usazení poskytovatelů těchto zprostředkovatelských služeb.
2.   This Regulation shall not apply to any service that is not an intermediary service or to any requirements imposed in respect of such a service, irrespective of whether the service is provided through the use of an intermediary service.2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na žiadnu službu, ktorá nie je sprostredkovateľskou službou, ani na žiadne požiadavky uložené v súvislosti s takouto službou, a to bez ohľadu na to, či sa táto služba poskytuje prostredníctvom sprostredkovateľskej služby.2.   Toto nařízení se nevztahuje na žádnou službu, která není zprostředkovatelskou službou, ani na požadavky uložené pro takovou službu, bez ohledu na to, zda je tato služba poskytována s využitím zprostředkovatelské služby.
3.   This Regulation shall not affect the application of Directive 2000/31/EC.3.   Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie smernice 2000/31/ES.3.   Toto nařízením nemá vliv na uplatňování směrnice 2000/31/ES.
4.   This Regulation is without prejudice to the rules laid down by other Union legal acts regulating other aspects of the provision of intermediary services in the internal market or specifying and complementing this Regulation, in particular, the following:4.   Týmto nariadením nie sú dotknuté pravidlá stanovené v iných právnych aktoch Únie, ktoré upravujú iné aspekty poskytovania sprostredkovateľských služieb na vnútornom trhu alebo ktoré upresňujú a dopĺňajú toto nariadenie, a to najmä:4.   Tímto nařízením nejsou dotčena pravidla stanovená jinými právními akty Unie upravujícími jiné aspekty poskytování zprostředkovatelských služeb na vnitřním trhu nebo upřesňujícími a doplňujícími toto nařízení, zejména:
(a) | Directive 2010/13/EU;a) | smernica 2010/13/EÚ;a) | směrnice 2010/13/EU;
(b) | Union law on copyright and related rights;b) | právo Únie v oblasti autorského práva a s ním súvisiacich práv;b) | právní akty Unie v oblasti autorského práva a práv s ním souvisejících;
(c) | Regulation (EU) 2021/784;c) | nariadenie (EÚ) 2021/784;c) | nařízení (EU) 2021/784;
(d) | Regulation (EU) 2019/1148;d) | nariadenie (EÚ) 2019/1148;d) | nařízení (EU) 2019/1148;
(e) | Regulation (EU) 2019/1150;e) | nariadenie (EÚ) 2019/1150;e) | nařízení (EU) 2019/1150;
(f) | Union law on consumer protection and product safety, including Regulations (EU) 2017/2394 and (EU) 2019/1020 and Directives 2001/95/EC and 2013/11/EU;f) | právo Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti výrobkov vrátane nariadení (EÚ) 2017/2394 a (EÚ) 2019/1020 a smerníc 2001/95/ES a 2013/11/EÚ;f) | právní akty Unie v oblasti ochrany spotřebitele a bezpečnosti výrobků, včetně nařízení (EU) 2017/2394 a (EU) 2019/1020 a směrnic 2001/95/ES a 2013/11/EU;
(g) | Union law on the protection of personal data, in particular Regulation (EU) 2016/679 and Directive 2002/58/EC;g) | právo Únie o ochrane osobných údajov, najmä nariadenie (EÚ) 2016/679 a smernica 2002/58/ES;g) | právní akty Unie v oblasti ochrany osobních údajů, zejména nařízení (EU) 2016/679 a směrnice 2002/58/ES;
(h) | Union law in the field of judicial cooperation in civil matters, in particular Regulation (EU) No 1215/2012 or any Union legal act laying down the rules on law applicable to contractual and non-contractual obligations;h) | právo Únie v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach, najmä nariadenie (EÚ) č. 1215/2012, alebo akékoľvek právo Únie stanovujúce pravidlá rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky;h) | právní akty Unie v oblasti justiční spolupráce v občanských věcech, zejména nařízení (EU) č. 1215/2012 nebo jakýkoli právní akt Unie, jímž se stanoví pravidla o právu rozhodném pro smluvní a mimosmluvní závazkové vztahy;
(i) | Union law in the field of judicial cooperation in criminal matters, in particular a Regulation on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters;i) | právo Únie v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach, najmä nariadenie o európskom príkaze na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach;i) | právní akty Unie v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech, zejména nařízení o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech;
(j) | a Directive laying down harmonised rules on the appointment of legal representatives for the purpose of gathering evidence in criminal proceedings.j) | smernica ktorou sa stanovujú harmonizované pravidlá určovania právnych zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní.j) | směrnice, kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním řízení.
Article 3Článok 3Článek 3
DefinitionsVymedzenie pojmovDefinice
For the purpose of this Regulation, the following definitions shall apply:Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
(a) | ‘information society service’ means a ‘service’ as defined in Article 1(1), point (b), of Directive (EU) 2015/1535;a) | „služby informačnej spoločnosti“ sú „služby“ vymedzené v článku 1 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2015/1535;a) | „službou informační společnosti“ služba ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice (EU) 2015/1535;
(b) | ‘recipient of the service’ means any natural or legal person who uses an intermediary service, in particular for the purposes of seeking information or making it accessible;b) | „príjemca služby“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva sprostredkovateľskú službu, najmä na účely vyhľadávania alebo sprístupňovania informácií;b) | „příjemcem služby“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která využívá zprostředkovatelskou službu, zejména pro vyhledávání či zpřístupňování informací;
(c) | ‘consumer’ means any natural person who is acting for purposes which are outside his or her trade, business, craft, or profession;c) | „spotrebiteľ“ je každá fyzická osoba konajúca na účely, ktoré sú mimo rámca jej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti;c) | „spotřebitelem“ jakákoli fyzická osoba, která jedná za účelem nesouvisejícím s jejím obchodem, živností, řemeslem anebo výkonem jejího povolání;
(d) | ‘to offer services in the Union’ means enabling natural or legal persons in one or more Member States to use the services of a provider of intermediary services that has a substantial connection to the Union;d) | „ponúkať služby v Únii“ je poskytovať fyzickým alebo právnickým osobám v jednom alebo viacerých členských štátoch možnosť využívať služby poskytovateľa sprostredkovateľských služieb, ktorý má podstatnú väzbu s Úniou;d) | „nabízením služeb v Unii“ umožnění fyzickým nebo právnickým osobám v jednom nebo více členských státech využívat služby poskytovatele zprostředkovatelských služeb, který má podstatné spojení s Unií;
(e) | ‘substantial connection to the Union’ means a connection of a provider of intermediary services with the Union resulting either from its establishment in the Union or from specific factual criteria, such as: | — | a significant number of recipients of the service in one or more Member States in relation to its or their population; or | — | the targeting of activities towards one or more Member States;e) | „podstatná väzba s Úniou“ je väzba poskytovateľa sprostredkovateľských služieb na Úniu vyplývajúca buď z jeho sídla v Únii, alebo z konkrétnych skutkových kritérií, ako sú: | — | významný počet príjemcov služby v jednom alebo vo viacerých členských štátoch vo vzťahu k počtu obyvateľov daného členského štátu alebo členských štátov; alebo | — | zameranie činností na jeden alebo viac členských štátov;e) | „podstatným spojením s Unií“ spojení poskytovatele zprostředkovatelských služeb s Unií vyplývající buď z jeho usazení v Unii, nebo z konkrétních skutkových kritérií, jakými jsou: | — | významný počet příjemců služby v jednom či více členských státech ve vztahu k počtu obyvatel tohoto státu nebo těchto států nebo | — | zacílení činností na jeden nebo více členských států;
(f) | ‘trader’ means any natural person, or any legal person irrespective of whether it is privately or publicly owned, who is acting, including through any person acting in his or her name or on his or her behalf, for purposes relating to his or her trade, business, craft or profession;f) | „obchodník“ je každá fyzická osoba alebo každá právnická osoba bez ohľadu na to, či je v súkromnom alebo verejnom vlastníctve, ktorá koná na účely súvisiace s jej obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou, a to aj prostredníctvom inej osoby konajúcej v jej mene alebo na jej účet;f) | „obchodníkem“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba bez ohledu na to, zda je v soukromém či veřejném vlastnictví, která jedná, a to i prostřednictvím jiné osoby jednající jejím jménem nebo na její účet, za účelem souvisejícím s jejím podnikáním, živností, řemeslem či povoláním;
(g) | ‘intermediary service’ means one of the following information society services: | (i) | a ‘mere conduit’ service, consisting of the transmission in a communication network of information provided by a recipient of the service, or the provision of access to a communication network; | (ii) | a ‘caching’ service, consisting of the transmission in a communication network of information provided by a recipient of the service, involving the automatic, intermediate and temporary storage of that information, performed for the sole purpose of making more efficient the information's onward transmission to other recipients upon their request; | (iii) | a ‘hosting’ service, consisting of the storage of information provided by, and at the request of, a recipient of the service;g) | „sprostredkovateľská služba“ je jedna z týchto služieb informačnej spoločnosti: | i) | služba „obyčajný prenos“ pozostávajúca z prenosu informácií poskytovaných príjemcom služby v komunikačnej sieti alebo z poskytovania prístupu ku komunikačnej sieti, | ii) | služba „kešing“ pozostávajúca z prenosu informácií poskytovaných príjemcom služby v komunikačnej sieti, pri ktorom sa tieto informácie automaticky, dočasne a prechodne uchovávajú, vykonávaná výlučne na účely zefektívnenia ďalšieho prenosu informácií k iným príjemcom na ich žiadosť, | iii) | služba „hosting“ pozostávajúca z uchovávania informácií poskytovaných príjemcom služby na jeho žiadosť;g) | „zprostředkovatelskou službou“ některá z těchto služeb informační společnosti: | i) | služba „prostého přenosu“ spočívající v přenosu informací poskytovaných příjemcem služby v komunikační síti nebo ve zprostředkování přístupu ke komunikační síti; | ii) | služba „ukládání do mezipaměti“ spočívající v přenosu informací poskytovaných příjemcem služby v komunikační síti a zahrnující automatické dočasné přechodné ukládání informací, které slouží pouze pro co nejúčinnější následný přenos informací jiným příjemcům na jejich žádost; | iii) | „hostingová“ služba spočívající v ukládání informací poskytovaných příjemcem služby na jeho žádost;
(h) | ‘illegal content’ means any information that, in itself or in relation to an activity, including the sale of products or the provision of services, is not in compliance with Union law or the law of any Member State which is in compliance with Union law, irrespective of the precise subject matter or nature of that law;h) | „nezákonný obsah“ je akákoľvek informácia, ktorá sama osebe alebo tým, že odkazuje na nejakú činnosť vrátane predaja výrobkov alebo poskytovania služieb, nie je v súlade s právnymi predpismi Únie alebo niektorého členského štátu, a to bez ohľadu na presný predmet alebo povahu týchto právnych predpisov;h) | „nezákonným obsahem“ jakékoli informace, které samy o sobě nebo ve vztahu k určité činnosti, včetně prodeje zboží nebo poskytování služeb, nejsou v souladu s právem Unie nebo právem některého členského státu, které je v souladu s právem Unie, bez ohledu na přesný předmět či povahu tohoto práva;
(i) | ‘online platform’ means a hosting service that, at the request of a recipient of the service, stores and disseminates information to the public, unless that activity is a minor and purely ancillary feature of another service or a minor functionality of the principal service and, for objective and technical reasons, cannot be used without that other service, and the integration of the feature or functionality into the other service is not a means to circumvent the applicability of this Regulation;i) | „online platforma“ je hostingová služba, ktorá na žiadosť príjemcu služby uchováva a verejne šíri informácie, pokiaľ táto činnosť nie je nepodstatným a čisto vedľajším prvkom inej služby alebo nepodstatnou funkciou hlavnej služby, ktorý z objektívnych a technických dôvodov nemožno použiť bez tejto inej služby, a začlenenie tohto prvku alebo funkcie do inej služby nie je prostriedkom na obchádzanie uplatniteľnosti tohto nariadenia;i) | „online platformou“ hostingová služba, která na žádost příjemce služby ukládá a veřejně šíří informace, ledaže je tato činnost nepodstatným a pouze pomocným prvkem jiné služby nebo nepodstatnou funkcí hlavní služby a z objektivních a technických důvodů ji nelze používat bez této jiné služby a integrace tohoto prvku nebo této funkce do této jiné služby není prostředkem k obcházení použitelnosti tohoto nařízení;
(j) | ‘online search engine’ means an intermediary service that allows users to input queries in order to perform searches of, in principle, all websites, or all websites in a particular language, on the basis of a query on any subject in the form of a keyword, voice request, phrase or other input, and returns results in any format in which information related to the requested content can be found;j) | „internetový vyhľadávač“ je sprostredkovateľská služba, ktorá umožňuje používateľom zadávať výrazy s cieľom vyhľadávať v zásade všetky webové stránky alebo všetky webové stránky v konkrétnom jazyku na základe výrazu týkajúceho sa akejkoľvek témy v podobe kľúčového slova, hlasovej požiadavky, vety alebo iných zadaných údajov, a ktorá ako výsledok vyhľadávania poskytuje výsledky v akomkoľvek formáte, prostredníctvom ktorých možno nájsť informácie súvisiace s požadovaným obsahom;j) | „internetovým vyhledávačem“ zprostředkovatelská služba, která uživatelům umožňuje vkládat dotazy za účelem vyhledávání v zásadě na všech internetových stránkách nebo na všech internetových stránkách v určitém jazyce na základě dotazu na jakékoli téma v podobě klíčového slova, hlasové žádosti, sousloví nebo jiného zadání a která poskytuje výsledky v jakémkoli formátu, v nichž lze nalézt informace související s požadovaným obsahem;
(k) | ‘dissemination to the public’ means making information available, at the request of the recipient of the service who provided the information, to a potentially unlimited number of third parties;k) | „verejné šírenie“ je sprístupnenie informácií potenciálne neobmedzenému počtu tretích strán na žiadosť príjemcu služby, ktorý informácie poskytol;k) | „veřejným šířením“ zpřístupňování informací na žádost příjemce služby, který informace poskytl, potenciálně neomezenému počtu třetích stran;
(l) | ‘distance contract’ means ‘distance contract’ as defined in Article 2, point (7), of Directive 2011/83/EU;l) | „zmluva uzavretá na diaľku“ je „zmluva uzavretá na diaľku“ vymedzená článku 2 bode 7 smernice 2011/83/EÚ;l) | „smlouvou uzavřenou na dálku“ smlouva uzavřená na dálku ve smyslu čl. 2 bodu 7 směrnice 2011/83/EU;
(m) | ‘online interface’ means any software, including a website or a part thereof, and applications, including mobile applications;m) | „online rozhranie“ je akýkoľvek softvér vrátane webového sídla alebo jeho časti a aplikácie vrátane mobilných aplikácií;m) | „online rozhraním“ jakýkoli software, včetně internetových stránek nebo jejich částí a aplikací, a to i mobilních;
(n) | ‘Digital Services Coordinator of establishment’ means the Digital Services Coordinator of the Member State where the main establishment of a provider of an intermediary service is located or its legal representative resides or is established;n) | „koordinátor digitálnych služieb v mieste usadenia“ je koordinátor digitálnych služieb členského štátu, v ktorom sa nachádza hlavné miesto podnikateľskej činnosti poskytovateľa sprostredkovateľskej služby alebo v ktorom má pobyt alebo je usadený jeho právny zástupca;n) | „koordinátorem digitálních služeb v zemi usazení“ koordinátor digitálních služeb v členském státě, ve kterém se nachází hlavní provozovna poskytovatele zprostředkovatelské služby nebo ve kterém má bydliště nebo je usazen jeho právní zástupce;
(o) | ‘Digital Services Coordinator of destination’ means the Digital Services Coordinator of a Member State where the intermediary service is provided;o) | „koordinátor digitálnych služieb v mieste určenia“ je koordinátor digitálnych služieb členského štátu, v ktorom sa sprostredkovateľská služba poskytuje;o) | „koordinátorem digitálních služeb v zemi určení“ koordinátor digitálních služeb v členském státě, v němž je zprostředkovatelská služba poskytována;
(p) | ‘active recipient of an online platform’ means a recipient of the service that has engaged with an online platform by either requesting the online platform to host information or being exposed to information hosted by the online platform and disseminated through its online interface;p) | „aktívny príjemca online platformy“ je príjemca služby, ktorý využíva online platformu tak, že buď požiada online platformu, aby uložila informácie, alebo je vystavený informáciám, ktoré sa nachádzajú na online platforme a ktoré sa šíria prostredníctvom jej online rozhrania;p) | „aktivním příjemcem online platformy“ příjemce služby, který online platformu využívá buď tím, že požádá o umístění informace na online platformu, nebo tím, že je vystaven informaci umístěné na online platformě a šířené prostřednictvím jejího online rozhraní;
(q) | ‘active recipient of an online search engine’ means a recipient of the service that has submitted a query to an online search engine and been exposed to information indexed and presented on its online interface;q) | „aktívny príjemca internetového vyhľadávača“ je príjemca služby, ktorý zadal vyhľadávanie internetovému vyhľadávaču a bol vystavený indexovaným informáciám, ktoré sú prezentované v jeho online rozhraní;q) | „aktivním příjemcem internetového vyhledávače“ příjemce služby, který zadal dotaz v internetovém vyhledávači a je vystaven informacím indexovaným a prezentovaným na jeho online rozhraní;
(r) | ‘advertisement’ means information designed to promote the message of a legal or natural person, irrespective of whether to achieve commercial or non-commercial purposes, and presented by an online platform on its online interface against remuneration specifically for promoting that information;r) | „reklama“ sú informácie určené na propagáciu posolstva právnickej alebo fyzickej osoby bez ohľadu na to, či sa majú dosiahnuť komerčné alebo nekomerčné účely, pričom tieto informácie online platforma prezentuje na svojom online rozhraní za odplatu, ktorá sa poskytuje konkrétne za ich propagáciu;r) | „reklamou“ informace určené k propagaci sdělení určité právnické nebo fyzické osoby bez ohledu na to, zda má komerční, nebo nekomerční účel, prezentované online platformou na jejím online rozhraní za odměnu výslovně za účelem propagace těchto informací;
(s) | ‘recommender system’ means a fully or partially automated system used by an online platform to suggest in its online interface specific information to recipients of the service or prioritise that information, including as a result of a search initiated by the recipient of the service or otherwise determining the relative order or prominence of information displayed;s) | „odporúčací systém“ je úplne alebo čiastočne automatizovaný systém, ktorý online platforma používa na odporúčanie konkrétnych informácií príjemcom služby vo svojom online rozhraní alebo na uprednostňovanie uvedených informácií, a to aj v dôsledku vyhľadávania iniciovaného príjemcom služby alebo iného určenia relatívneho poradia alebo významnosti zobrazovaných informácií;s) | „doporučovacím systémem“ plně či částečně automatizovaný systém, který online platforma používá k navrhování určitých informací příjemcům služby na svém online rozhraní nebo k upřednostňování těchto informací, mimo jiné jako výsledek vyhledávání iniciovaného příjemcem služby nebo na základě jiného způsobu stanovení relativního pořadí či významu zobrazovaných informací;
(t) | ‘content moderation’ means the activities, whether automated or not, undertaken by providers of intermediary services, that are aimed, in particular, at detecting, identifying and addressing illegal content or information incompatible with their terms and conditions, provided by recipients of the service, including measures taken that affect the availability, visibility, and accessibility of that illegal content or that information, such as demotion, demonetisation, disabling of access to, or removal thereof, or that affect the ability of the recipients of the service to provide that information, such as the termination or suspension of a recipient’s account;t) | „moderovanie obsahu“ sú automatizované alebo neautomatizované činnosti vykonávané poskytovateľmi sprostredkovateľských služieb, ktoré sú zamerané najmä na odhaľovanie a identifikáciu nezákonného obsahu alebo informácií, ktoré poskytujú príjemcovia služby a ktoré nie sú v súlade s ich obchodnými podmienkami, a na boj proti takémuto obsahu alebo informáciám vrátane prijatých opatrení, ktoré ovplyvňujú dostupnosť, viditeľnosť a prístupnosť tohto nezákonného obsahu alebo týchto informácií, ako je napríklad zhoršenie ich pozície, demonetizácia, znemožnenie prístupu k nim alebo ich odstránenie, alebo ktoré ovplyvňujú schopnosť príjemcov služby poskytovať tieto informácie, ako napríklad zrušenie alebo zablokovanie konta príjemcu;t) | „moderováním obsahu“ činnosti, ať již automatizované, či nikoli, prováděné poskytovateli zprostředkovatelských služeb, zejména za účelem odhalení a určení nezákonného obsahu nebo informací, které nejsou slučitelné s jejich smluvními podmínkami, jež poskytli příjemci služby, a za účelem zjednání nápravy, včetně přijatých opatření, která mají dopad na dostupnost, viditelnost a přístupnost tohoto nezákonného obsahu či informací, jako je přiřazení horší pozice ve vyhledávání, omezení zpeněžitelnosti, znemožnění přístupu k nezákonnému obsahu nebo informacím či jejich odstranění, anebo která ovlivňují schopnost příjemců služby poskytovat tyto informace, jako je zrušení či pozastavení účtu příjemce;
(u) | ‘terms and conditions’ means all clauses, irrespective of their name or form, which govern the contractual relationship between the provider of intermediary services and the recipients of the service;u) | „obchodné podmienky“ sú ustanovenia bez ohľadu na ich názov alebo formu, ktorými sa riadi zmluvný vzťah medzi poskytovateľom sprostredkovateľských služieb a príjemcom služby;u) | „smluvními podmínkami“ veškerá smluvní ustanovení bez ohledu na jejich název či formu, která upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zprostředkovatelských služeb a příjemci služby;
(v) | ‘persons with disabilities’ means ‘persons with disabilities’ as referred to in Article 3, point (1), of Directive (EU) 2019/882 of the European Parliament and of the Council (38);v) | „osoby so zdravotným postihnutím“ sú „osoby so zdravotným postihnutím“, ako sa uvádza v článku 3 bodu 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 (38);v) | „osobami se zdravotním postižením“ osoby se zdravotním postižením ve smyslu čl. 3 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/882 (38);
(w) | ‘commercial communication’ means ‘commercial communication’ as defined in Article 2, point (f), of Directive 2000/31/EC;w) | „komerčná komunikácia“ je „komerčná komunikácia“ vymedzená v článku 2 písm. f) smernice 2000/31/ES;w) | „obchodním sdělením“ obchodní sdělení ve smyslu čl. 2 písm. f) směrnice 2000/31/ES;
(x) | ‘turnover’ means the amount derived by an undertaking within the meaning of Article 5(1) of Council Regulation (EC) No 139/2004 (39).x) | „obrat“ je suma získaná podnikom v zmysle článku 5 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (39).x) | „obratem“ částka nabytá podnikem ve smyslu čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (39).
CHAPTER IIKAPITOLA IIKAPITOLA II
LIABILITY OF PROVIDERS OF INTERMEDIARY SERVICESZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽOV SPROSTREDKOVATEĽSKÝCH SLUŽIEBODPOVĚDNOST POSKYTOVATELŮ ZPROSTŘEDKOVATELSKÝCH SLUŽEB
Article 4Článok 4Článek 4
‘Mere conduit’„Obyčajný prenos“Prostý přenos
1.   Where an information society service is provided that consists of the transmission in a communication network of information provided by a recipient of the service, or the provision of access to a communication network, the service provider shall not be liable for the information transmitted or accessed, on condition that the provider:1.   Ak poskytovaná služba informačnej spoločnosti pozostáva z prenosu informácií poskytovaných príjemcom služby v komunikačnej sieti alebo z poskytovania prístupu ku komunikačnej sieti, poskytovateľ služby nie je zodpovedný za informácie, ktoré sú predmetom prenosu alebo prístupu pod podmienkou, že poskytovateľ:1.   V případě poskytování služby informační společnosti spočívající v přenosu informací poskytovaných příjemcem služby v komunikační síti nebo ve zprostředkování přístupu ke komunikační síti není poskytovatel služby odpovědný za přenášené či zpřístupněné informace, pokud:
(a) | does not initiate the transmission;a) | neiniciuje prenos;a) | není původcem přenosu;
(b) | does not select the receiver of the transmission; andb) | nevyberá príjemcu prenosu ab) | nevolí příjemce přenášených informací a
(c) | does not select or modify the information contained in the transmission.c) | nevyberá ani neupravuje informácie, ktoré sú prenášané.c) | nevolí a nemění obsah přenášených informací.
2.   The acts of transmission and of provision of access referred to in paragraph 1 shall include the automatic, intermediate and transient storage of the information transmitted in so far as this takes place for the sole purpose of carrying out the transmission in the communication network, and provided that the information is not stored for any period longer than is reasonably necessary for the transmission.2.   Akty prenosu a poskytnutia prístupu uvedené v odseku 1 zahŕňajú automatické, dočasné a prechodné uchovávanie prenášaných informácií, pokiaľ k nemu dochádza výlučne na účely uskutočnenia prenosu v komunikačnej sieti a za predpokladu, že sa informácie neuchovávajú dlhšie, než je primerane nevyhnutné na prenos.2.   Přenos informací a zprostředkování přístupu podle odstavce 1 zahrnuje automatické krátkodobé přechodné ukládání přenášených informací, pokud toto ukládání slouží výhradně k uskutečnění přenosu v komunikační síti a pokud jeho délka nepřesahuje dobu přiměřeně nutnou k uskutečnění tohoto přenosu.
3.   This Article shall not affect the possibility for a judicial or administrative authority, in accordance with a Member State’s legal system, to require the service provider to terminate or prevent an infringement.3.   Tento článok nemá vplyv na možnosť justičného alebo správneho orgánu požiadať v súlade s právnym systémom členského štátu poskytovateľa služieb, aby ukončil porušovanie predpisov alebo mu zabránil.3.   Tímto článkem není dotčena možnost justičního nebo správního orgánu požadovat od poskytovatele služby v souladu s právním řádem členského státu, aby ukončil protiprávní jednání nebo mu předešel.
Article 5Článok 5Článek 5
‘Caching’„Kešing“Ukládání do mezipaměti
1.   Where an information society service is provided that consists of the transmission in a communication network of information provided by a recipient of the service, the service provider shall not be liable for the automatic, intermediate and temporary storage of that information, performed for the sole purpose of making more efficient or more secure the information's onward transmission to other recipients of the service upon their request, on condition that the provider:1.   Ak poskytovaná služba informačnej spoločnosti pozostáva z prenosu informácií poskytovaných príjemcom služby v komunikačnej sieti, poskytovateľ služby nie je zodpovedný za automatické, dočasné a prechodné uchovávanie týchto informácií uskutočňované výlučne na účely zefektívnenia alebo lepšieho zabezpečenia ďalšieho prenosu informácií k iným príjemcom služby na ich žiadosť pod podmienkou, že poskytovateľ:1.   V případě poskytování služby informační společnosti spočívající v přenosu informací poskytovaných příjemcem služby v komunikační síti není poskytovatel služby odpovědný za automatické, přechodné a dočasné ukládání těchto informací, které slouží pouze pro účelnější či bezpečnější následný přenos informací jiným příjemcům služby na jejich žádost, pokud:
(a) | does not modify the information;a) | neupravuje informácie;a) | tyto informace nemění;
(b) | complies with conditions on access to the information;b) | dodržiava podmienky prístupu k informáciám;b) | vyhoví podmínkám přístupu k těmto informacím;
(c) | complies with rules regarding the updating of the information, specified in a manner widely recognised and used by industry;c) | dodržiava pravidlá týkajúce sa aktualizácie informácií, ktoré sú špecifikované spôsobom všeobecne uznávaným a používaným v odvetví;c) | dodržuje pravidla o aktualizaci informací, která jsou stanovena způsobem obecně uznávaným a používaným v odvětví;
(d) | does not interfere with the lawful use of technology, widely recognised and used by industry, to obtain data on the use of the information; andd) | nezasahuje do zákonného používania technológie, ktorá je všeobecne uznávaná a používaná v príslušnom odvetví, na získavanie údajov o používaní informácií ad) | nezasahuje do povoleného používání technologie obecně uznávané a používané v odvětví s cílem získat údaje o užívání informace a
(e) | acts expeditiously to remove or to disable access to the information it has stored upon obtaining actual knowledge of the fact that the information at the initial source of the transmission has been removed from the network, or access to it has been disabled, or that a judicial or an administrative authority has ordered such removal or disablement.e) | poskytovateľ urýchlene koná, aby odstránil informácie, ktoré uchováva, alebo k nim znemožnil prístup, hneď ako získa skutočnú vedomosť o tom, že informácie boli na pôvodnom zdroji prenosu odstránené zo siete alebo k nim bol znemožnený prístup, alebo že ich odstránenie alebo znemožnenie prístupu k nim nariadil justičný alebo správny orgán.e) | urychleně přijme opatření vedoucí k odstranění jím uložených informací nebo ke znemožnění přístupu k nim, jakmile zjistí, že tyto informace byly na výchozím místě přenosu ze sítě odstraněny nebo k nim byl znemožněn přístup nebo justiční nebo správní orgán nařídil odstranění těchto informací nebo znemožnění přístupu k nim.
2.   This Article shall not affect the possibility for a judicial or administrative authority, in accordance with a Member State’s legal system, to require the service provider to terminate or prevent an infringement.2.   Tento článok nemá vplyv na možnosť justičného alebo správneho orgánu požiadať v súlade s právnym systémom členského štátu poskytovateľa služieb, aby ukončil porušovanie predpisov alebo mu zabránil.2.   Tímto článkem není dotčena možnost justičního nebo správního orgánu požadovat od poskytovatele služby v souladu s právním řádem členského státu, aby ukončil protiprávní jednání nebo mu předešel.
Article 6Článok 6Článek 6
HostingHostingHosting
1.   Where an information society service is provided that consists of the storage of information provided by a recipient of the service, the service provider shall not be liable for the information stored at the request of a recipient of the service, on condition that the provider:1.   Ak poskytovaná služba informačnej spoločnosti pozostáva z uchovávania informácií poskytovaných príjemcom služby, poskytovateľ služby nie je zodpovedný za informácie uchovávané na žiadosť príjemcu služby pod podmienkou, že poskytovateľ:1.   V případě poskytování služby informační společnosti spočívající v ukládání informací poskytovaných příjemcem služby není poskytovatel služby odpovědný za informace ukládané na žádost příjemce služby, pokud:
(a) | does not have actual knowledge of illegal activity or illegal content and, as regards claims for damages, is not aware of facts or circumstances from which the illegal activity or illegal content is apparent; ora) | nemá skutočnú vedomosť o nezákonnej činnosti alebo nezákonnom obsahu a vzhľadom na nároky na náhradu škody si nie je vedomý skutočností alebo okolností, z ktorých by bolo zrejmé, že ide o nezákonnú činnosť alebo nezákonný obsah aleboa) | poskytovatel služby nemá konkrétní vědomost o protiprávní činnosti nebo nezákonném obsahu a s ohledem na nárok na náhradu škody mu nejsou známy skutečnosti nebo okolnosti, z nichž by byly protiprávní činnost nebo nezákonný obsah zjevné, nebo
(b) | upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove or to disable access to the illegal content.b) | po získaní takejto vedomosti alebo povedomia urýchlene koná, aby nezákonný obsah odstránil alebo k nemu znemožnil prístup.b) | jakmile poskytovatel služby zjistí protiprávní činnost nebo nezákonný obsah nebo se o nich dozví, urychleně přijme opatření k odstranění dotyčného nezákonného obsahu nebo ke znemožnění přístupu k němu.
2.   Paragraph 1 shall not apply where the recipient of the service is acting under the authority or the control of the provider.2.   Odsek 1 sa neuplatňuje, ak príjemca služby podlieha poskytovateľovi alebo je pod jeho kontrolou.2.   Odstavec 1 se nepoužije, pokud příjemce služby jedná z pověření poskytovatele nebo pod jeho dohledem.
3.   Paragraph 1 shall not apply with respect to the liability under consumer protection law of online platforms that allow consumers to conclude distance contracts with traders, where such an online platform presents the specific item of information or otherwise enables the specific transaction at issue in a way that would lead an average consumer to believe that the information, or the product or service that is the object of the transaction, is provided either by the online platform itself or by a recipient of the service who is acting under its authority or control.3.   Odsek 1 sa neuplatňuje, pokiaľ ide o zodpovednosť online platforiem podľa právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, ktorá umožňuje spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku, ak takáto online platforma predkladá konkrétnu informáciu alebo inak umožňuje konkrétnu transakciu takým spôsobom, ktorý by viedol priemerného spotrebiteľa k presvedčeniu, že informácie alebo výrobok či službu, ktoré sú predmetom transakcie, poskytuje buď samotná online platforma, alebo príjemca služby, ktorý jej podlieha alebo je pod jej kontrolou.3.   Odstavec 1 se nepoužije na odpovědnost, kterou mají online platformy umožňující spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku podle práva v oblasti ochrany spotřebitele, pokud tyto online platformy prezentují dotyčné informace či jinak umožní dotyčnou konkrétní transakci způsobem, jenž průměrného spotřebitele vede k domněnce, že informaci nebo výrobek či službu, které jsou předmětem transakce, poskytuje buď samotná online platforma, nebo příjemce služby, který jedná z jejího pověření nebo pod jejím dohledem.
4.   This Article shall not affect the possibility for a judicial or administrative authority, in accordance with a Member State's legal system, to require the service provider to terminate or prevent an infringement.4.   Tento článok nemá vplyv na možnosť justičného alebo správneho orgánu požiadať v súlade s právnym systémom členského štátu poskytovateľa služieb, aby ukončil porušovanie predpisov alebo mu zabránil.4.   Tímto článkem není dotčena možnost justičního nebo správního orgánu požadovat od poskytovatele služby v souladu s právním řádem členského státu, aby ukončil protiprávní jednání nebo mu předešel.
Article 7Článok 7Článek 7
Voluntary own-initiative investigations and legal complianceDobrovoľné vyšetrovania z vlastnej iniciatívy a dodržiavanie právnych predpisovDobrovolná vyšetřování z vlastního podnětu a soulad s právními předpisy
Providers of intermediary services shall not be deemed ineligible for the exemptions from liability referred to in Articles 4, 5 and 6 solely because they, in good faith and in a diligent manner, carry out voluntary own-initiative investigations into, or take other measures aimed at detecting, identifying and removing, or disabling access to, illegal content, or take the necessary measures to comply with the requirements of Union law and national law in compliance with Union law, including the requirements set out in this Regulation.Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb sa nepovažujú za nespôsobilých na výnimky zo zodpovednosti uvedené v článkoch 4, 5 a 6 len z toho dôvodu, že v dobrej viere a svedomite vykonávajú dobrovoľné vyšetrovania z vlastnej iniciatívy alebo prijímajú iné opatrenia zamerané na odhaľovanie, identifikáciu a odstraňovanie nezákonného obsahu alebo prijímajú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s požiadavkami práva Únie a vnútroštátneho práva v súlade s právom Únie vrátane požiadaviek stanovených v tomto nariadení.Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb se nepokládají za nezpůsobilé pro zproštění odpovědnosti podle článků 4, 5 a 6 pouze z toho důvodu, že v dobré víře a s náležitou péčí provádějí dobrovolná vyšetřování z vlastního podnětu či přijímají jiná opatření, jejichž cílem je odhalit, určit a odstranit nezákonný obsah či k němu znemožnit přístup, nebo že přijímají nezbytná opatření k zajištění souladu s požadavky práva Unie a vnitrostátního práva, které je v souladu s právem Unie, včetně požadavků stanovených v tomto nařízení.
Article 8Článok 8Článek 8
No general monitoring or active fact-finding obligationsNeexistencia všeobecnej monitorovacej povinnosti alebo aktívnej povinnosti zisťovania skutočnostíŽádné obecné povinnosti monitorování či aktivního zjišťování skutečností
No general obligation to monitor the information which providers of intermediary services transmit or store, nor actively to seek facts or circumstances indicating illegal activity shall be imposed on those providers.Poskytovateľom sprostredkovateľských služieb sa neukladá všeobecná povinnosť monitorovať informácie, ktoré títo poskytovatelia prenášajú alebo uchovávajú, ani povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti alebo okolnosti naznačujúce nezákonnú činnosť.Poskytovatelům zprostředkovatelských služeb se neukládá obecná povinnost monitorovat informace, které přenášejí nebo ukládají, ani aktivně vyhledávat skutečnosti či okolnosti, které nasvědčují protiprávní činnosti.
Article 9Článok 9Článek 9
Orders to act against illegal contentPríkazy konať proti nezákonnému obsahuPříkazy k přijetí opatření proti nezákonnému obsahu
1.   Upon the receipt of an order to act against one or more specific items of illegal content, issued by the relevant national judicial or administrative authorities, on the basis of the applicable Union law or national law in compliance with Union law, providers of intermediary services shall inform the authority issuing the order, or any other authority specified in the order, of any effect given to the order without undue delay, specifying if and when effect was given to the order.1.   Po prijatí príkazu konať proti jednej alebo viacerým konkrétnym položkám nezákonného obsahu vydaného príslušnými vnútroštátnymi justičnými alebo správnymi orgánmi na základe uplatniteľného práva Únie alebo vnútroštátneho práva v súlade s právom Únie poskytovatelia sprostredkovateľských služieb bez zbytočného odkladu informujú orgán, ktorý príkaz vydal, alebo každý iný orgán uvedený v príkaze o vykonaní príkazu, pričom uvedú, či a kedy sa príkaz vykonal.1.   Po obdržení příkazu k přijetí opatření proti jedné nebo více určitým položkám nezákonného obsahu, který vydaly příslušné vnitrostátní justiční nebo správní orgány na základě platného práva Unie nebo vnitrostátního práva, které je v souladu s právem Unie, poskytovatelé zprostředkovatelských služeb bez zbytečného odkladu informují orgán, který příkaz vydal, nebo kterýkoli jiný orgán uvedený v příkazu o jeho případném provedení, přičemž upřesní, zda a kdy byl příkaz proveden.
2.   Member States shall ensure that when an order referred to in paragraph 1 is transmitted to the provider, it meets at least the following conditions:2.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že sa príkaz uvedený v odseku 1 zašle poskytovateľovi, spĺňal aspoň tieto podmienky:2.   Členské státy zajistí, aby příkaz uvedený v odstavci 1 při předání poskytovateli splňoval alespoň tyto podmínky:
(a) | that order contains the following elements: | (i) | a reference to the legal basis under Union or national law for the order; | (ii) | a statement of reasons explaining why the information is illegal content, by reference to one or more specific provisions of Union law or national law in compliance with Union law; | (iii) | information identifying the issuing authority; | (iv) | clear information enabling the provider of intermediary services to identify and locate the illegal content concerned, such as one or more exact URL and, where necessary, additional information; | (v) | information about redress mechanisms available to the provider of intermediary services and to the recipient of the service who provided the content; | (vi) | where applicable, information about which authority is to receive the information about the effect given to the orders;a) | uvedený príkaz obsahuje tieto prvky: | i) | odkaz na právny základ príkazu v práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve, | ii) | odôvodnenie, v ktorom sa vysvetľuje, prečo informácie predstavujú nezákonný obsah, s odkazom na jedno alebo viaceré konkrétne ustanovenia práva Únie alebo vnútroštátneho práva v súlade s právom Únie, | iii) | identifikačné údaje vydávajúceho orgánu, | iv) | jasné informácie umožňujúce poskytovateľovi sprostredkovateľských služieb identifikovať a lokalizovať dotknutý nezákonný obsah, ako napríklad jeden alebo viac presných URL a v prípade potreby aj dodatočné informácie, | v) | informácie o mechanizmoch nápravy, ktoré má k dispozícii poskytovateľ sprostredkovateľských služieb a príjemca služby, ktorý obsah poskytol, | vi) | v prípade potreby informácie o tom, ktorý orgán má dostať informácie o spôsobe vykonania daných príkazov;a) | uvedený příkaz obsahuje tyto prvky: | i) | odkaz na právní základ příkazu v právu Unie nebo ve vnitrostátním právu; | ii) | odůvodnění s vysvětlením toho, proč dané informace představují nezákonný obsah, s odkazem na jedno či více konkrétních ustanovení práva Unie či vnitrostátního práva, které je v souladu s právem Unie; | iii) | informace označující orgán, který příkaz vydal; | iv) | jasné informace umožňující poskytovateli zprostředkovatelských služeb identifikovat a lokalizovat dotčený nezákonný obsah, například jednu či více přesných adres URL, a v případě potřeby další informace; | v) | informace o mechanismech pro zjednávání nápravy, jež mají k dispozici poskytovatel zprostředkovatelské služby a příjemce služby, který obsah poskytl; | vi) | v relevantních případech informaci o tom, který orgán má obdržet informace o provedení příkazu;
(b) | the territorial scope of that order, on the basis of the applicable rules of Union and national law, including the Charter, and, where relevant, general principles of international law, is limited to what is strictly necessary to achieve its objective;b) | územnú pôsobnosť uvedeného príkazu na základe uplatniteľných pravidiel práva Únie a vnútroštátneho práva vrátane charty a prípadne všeobecných zásad medzinárodného práva, ktorá je obmedzená na to, čo je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie jeho cieľa;b) | územní působnost uvedeného příkazu na základě platných pravidel práva Unie a vnitrostátního práva, včetně Listiny, a v relevantních případech obecných zásad mezinárodního práva se omezuje na to, co je nezbytně nutné k dosažení jeho cíle;
(c) | that order is transmitted in one of the languages declared by the provider of intermediary services pursuant to Article 11(3) or in another official language of the Member States, agreed between the authority issuing the order and that provider, and is sent to the electronic point of contact designated by that provider, in accordance with Article 11; where the order is not drafted in the language declared by the provider of intermediary services or in another bilaterally agreed language, the order may be transmitted in the language of the authority issuing the order, provided that it is accompanied by a translation into such declared or bilaterally agreed language of at least the elements set out in points (a) and (b) of this paragraph.c) | uvedený príkaz sa zasiela v jednom z jazykov, ktoré uviedol poskytovateľ sprostredkovateľských služieb podľa článku 11 ods. 3, alebo v inom úradnom jazyku členských štátov dohodnutom medzi orgánom vydávajúcim príkaz a uvedeným poskytovateľom, a zasiela sa do elektronického kontaktného miesta, ktoré určil daný poskytovateľ v súlade s článkom 11; ak príkaz nie je vystavený v jazyku, ktorý uviedol poskytovateľ sprostredkovateľských služieb, alebo v inom dvojstranne dohodnutom jazyku, príkaz sa môže zaslať v jazyku orgánu, ktorý príkaz vydáva, za predpokladu, že je k nemu pripojený preklad aspoň prvkov, ktoré sú stanovené v písmenách a) a b) tohto odseku, do takéhoto deklarovaného alebo dvojstranne dohodnutého jazyka.c) | uvedený příkaz je předán v jednom z jazyků uvedených poskytovatelem zprostředkovatelských služeb podle čl. 11 odst. 3 nebo v jiném úředním jazyce členských států, na němž se dohodl orgán vydávající příkaz a uvedený poskytovatel, a je zaslán na elektronické kontaktní místo určené tímto poskytovatelem v souladu s článkem 11; není-li příkaz vypracován v jazyce uvedeném poskytovatelem zprostředkovatelských služeb nebo v jiném vzájemně dohodnutém jazyce, může být předán v jazyce orgánu, jenž příkaz vydal, je-li k němu připojen překlad přinejmenším prvků uvedených v písmenech a) a b) tohoto odstavce do tohoto uvedeného či vzájemně dohodnutého jazyka.
3.   The authority issuing the order or, where applicable, the authority specified therein, shall transmit it, along with any information received from the provider of intermediary services concerning the effect given to that order to the Digital Services Coordinator from the Member State of the issuing authority.3.   Orgán vydávajúci príkaz alebo prípadne orgán v ňom uvedený zašle daný príkaz spolu so všetkými informáciami získanými od poskytovateľa sprostredkovateľských služieb o vykonaní uvedeného príkazu koordinátorovi digitálnych služieb z členského štátu orgánu, ktorý príkaz vydal.3.   Orgán, který příkaz vydal, nebo případně orgán uvedený v příkazu jej předá společně s veškerými informacemi o provedení uvedeného příkazu, jež obdržel od poskytovatele zprostředkovatelských služeb, koordinátorovi digitálních služeb z členského státu vydávajícího orgánu.
4.   After receiving the order from the judicial or administrative authority, the Digital Services Coordinator of the Member State concerned shall, without undue delay, transmit a copy of the order referred to in paragraph 1 of this Article to all other Digital Services Coordinators through the system established in accordance with Article 85.4.   Koordinátor digitálnych služieb dotknutého členského štátu po prijatí príkazu od justičného alebo správneho orgánu bez zbytočného odkladu prostredníctvom systému zriadeného v súlade s článkom 85 zašle kópiu príkazu uvedeného v odseku 1 tohto článku všetkým ostatným koordinátorom digitálnych služieb.4.   Po obdržení příkazu od justičního nebo správního orgánu koordinátor digitálních služeb dotčeného členského státu předá bez zbytečného odkladu kopii příkazů uvedených v odstavci 1 všem ostatním koordinátorům digitálních služeb prostřednictvím systému zřízeného v souladu s článkem 85.
5.   At the latest when effect is given to the order or, where applicable, at the time provided by the issuing authority in its order, providers of intermediary services shall inform the recipient of the service concerned of the order received and to the effect given to it. Such information provided to the recipient of the service shall include a statement of reasons, the possibilities for redress that exist, and a description of the territorial scope of the order, in accordance with paragraph 2.5.   Najneskôr pri vykonaní príkazu alebo prípadne v čase, ktorý v príkaze stanovil vydávajúci orgán poskytovatelia sprostredkovateľských služieb informujú dotknutého príjemcu služby o prijatí príkazu a jeho vykonaní. Takéto informácie poskytnuté príjemcovi služby zahŕňajú odôvodnenie, existujúce možnosti nápravy a opis územnej pôsobnosti príkazu v súlade s odsekom 2.5.   Nejpozději k okamžiku provedení příkazu nebo k okamžiku, jejž ve svém příkazu případně uvedl vydávající orgán, poskytovatelé zprostředkovatelských služeb informují dotčeného příjemce služby o obdrženém příkazu a o jeho provedení. Tyto informace poskytnuté příjemci služby obsahují odůvodnění, dostupné možnosti nápravy a popis územní působnosti příkazu v souladu s odstavcem 2.
6.   The conditions and requirements laid down in this Article shall be without prejudice to national civil and criminal procedural law.6.   Podmienkami a požiadavkami stanovenými v tomto článku nie je dotknuté vnútroštátne občianske právo a trestné právo procesné.6.   Podmínkami a požadavky stanovenými v tomto článku není dotčeno vnitrostátní občanské a trestní právo procesní.
Article 10Článok 10Článek 10
Orders to provide informationPríkazy na poskytnutie informáciíPříkazy k poskytnutí informací
1.   Upon receipt of an order to provide specific information about one or more specific individual recipients of the service, issued by the relevant national judicial or administrative authorities on the basis of the applicable Union law or national law in compliance with Union law, providers of intermediary services shall, without undue delay inform the authority issuing the order, or any other authority specified in the order, of its receipt and of the effect given to the order, specifying if and when effect was given to the order.1.   Po prijatí príkazu na poskytnutie konkrétnej informácie o jednom alebo viacerých konkrétnych jednotlivých príjemcoch služby, ktorý vydali príslušné vnútroštátne justičné alebo správne orgány na základe uplatniteľného práva Únie alebo vnútroštátneho práva v súlade s právom Únie, poskytovatelia sprostredkovateľských služieb bez zbytočného odkladu informujú orgán, ktorý príkaz vydal, alebo každý iný orgán, ktorý je v príkaze uvedený, o jeho prijatí a o tom, ako bol príkaz vykonaný, pričom uvedú, či a kedy sa príkaz vykonal.1.   Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb po obdržení příkazu k poskytnutí určitých informací o jednom či více konkrétních jednotlivých příjemcích služby, který vydaly příslušné vnitrostátní justiční nebo správní orgány na základě platného práva Unie nebo vnitrostátního práva, které je v souladu s právem Unie, bez zbytečného odkladu informují orgán, který příkaz vydal, nebo kterýkoliv jiný orgán uvedený v příkazu o jeho obdržení a o jeho provedení, přičemž upřesní, zda a kdy byl příkaz proveden.
2.   Member States shall ensure that when an order referred to in paragraph 1 is transmitted to the provider, it meets at least the following conditions:2.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že sa príkaz uvedený v odseku 1 zašle poskytovateľovi, spĺňal aspoň tieto podmienky:2.   Členské státy zajistí, aby v případě, že je příkaz uvedený v odstavci 1 předán poskytovateli, splňoval alespoň tyto podmínky:
(a) | that order contains the following elements: | (i) | a reference to the legal basis under Union or national law for the order; | (ii) | information identifying the issuing authority; | (iii) | clear information enabling the provider of intermediary services to identify the specific recipient or recipients on whom information is sought, such as one or more account names or unique identifiers; | (iv) | a statement of reasons explaining the objective for which the information is required and why the requirement to provide the information is necessary and proportionate to determine compliance by the recipients of the intermediary services with applicable Union law or national law in compliance with Union law, unless such a statement cannot be provided for reasons related to the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences; | (v) | information about redress mechanisms available to the provider and to the recipients of the service concerned; | (vi) | where applicable, information about which authority is to receive the information about the effect given to the orders;a) | uvedený príkaz obsahuje tieto prvky: | i) | odkaz na právny základ príkazu v práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve, | ii) | identifikačné údaje vydávajúceho orgánu, | iii) | jasné informácie umožňujúce poskytovateľovi sprostredkovateľských služieb identifikovať konkrétneho príjemcu alebo príjemcov, o ktorých sa požadujú informácie, ako napríklad jeden alebo viacero názvov účtov alebo jedinečných identifikátorov, | iv) | odôvodnenie, v ktorom sa vysvetľuje cieľ, na ktorý sa informácie požadujú, a prečo je požiadavka na poskytnutie informácií nevyhnutná a primeraná na určenie toho, či príjemcovia sprostredkovateľských služieb dodržiavajú uplatniteľné právo Únie alebo vnútroštátne právo v súlade s právom Únie, okrem prípadov, keď takéto odôvodnenie nemožno poskytnúť z dôvodov súvisiacich s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním, | v) | informácie o mechanizmoch nápravy, ktoré má k dispozícii poskytovateľ a dotknutí príjemcovia služby, | vi) | v prípade potreby informácie o tom, ktorý orgán má dostať informácie o vykonaní príkazov;a) | uvedený příkaz obsahuje tyto prvky: | i) | odkaz na právní základ příkazu v právu Unie nebo ve vnitrostátním právu; | ii) | informace označující orgán, který příkaz vydal; | iii) | jasné informace umožňující poskytovateli zprostředkovatelských služeb identifikovat konkrétního příjemce nebo konkrétní příjemce, o nichž jsou informace požadovány, například jedno nebo více jmen účtu nebo jedinečné identifikátory; | iv) | odůvodnění s vysvětlením, k jakému účelu jsou informace požadovány a proč je požadavek na poskytnutí informací nezbytný a přiměřený k určení toho, zda příjemci zprostředkovatelských služeb dodržují platné právo Unie nebo vnitrostátní právo, které je v souladu s právem Unie, ledaže takové odůvodnění nelze poskytnout z důvodů souvisejících s prevencí, vyšetřováním, odhalováním a stíháním trestných činů; | v) | informace o mechanismech pro zjednávání nápravy, jež mají k dispozici dotčený poskytovatel a příjemci služby; | vi) | v relevantních případech informace o tom, který orgán má obdržet informace o provedení příkazu;
(b) | that order only requires the provider to provide information already collected for the purposes of providing the service and which lies within its control;b) | v uvedenom príkaze sa vyžaduje od poskytovateľa len poskytnutie informácií, ktoré už boli zhromaždené na účely poskytovania služby a ktoré má pod kontrolou;b) | uvedený příkaz vyžaduje pouze to, aby poskytovatel poskytl informace, které byly získány pro účely poskytování služby a které má ve své moci;
(c) | that order is transmitted in one of the languages declared by the provider of intermediary services pursuant to Article 11(3) or in another official language of the Member States, agreed between the authority issuing the order and the provider, and is sent to the electronic point of contact designated by that provider, in accordance with Article 11; where the order is not drafted in the language declared by the provider of intermediary services or in another bilaterally agreed language, the order may be transmitted in the language of the authority issuing the order, provided that it is accompanied by a translation into such declared or bilaterally agreed language of at least the elements set out in points (a) and (b) of this paragraph.c) | uvedený príkaz sa zasiela v jednom z jazykov, ktoré uviedol poskytovateľ sprostredkovateľských služieb v súlade s článkom 11 ods. 3, alebo v inom úradnom jazyku členských štátov, na ktorom sa orgán vydávajúci príkaz a poskytovateľ dvojstranne dohodli, a to do elektronického kontaktného miesta, ktoré určil daný poskytovateľ sprostredkovateľských služieb v súlade s článkom 11;ak príkaz nie je vystavený v jazyku, ktorý uviedol poskytovateľ sprostredkovateľských služieb, alebo v inom jazyku, na ktorom sa dvojstranne dohodlo, môže sa zaslať v jazyku orgánu, ktorý ho vydáva, za predpokladu, že je k nemu pripojený preklad aspoň tých prvkov, ktoré sú stanovené v písmenách a) a b) tohto odseku, do takéhoto deklarovaného alebo dvojstranne dohodnutého jazyka.c) | uvedený příkaz je předán v jednom z jazyků uvedených poskytovatelem zprostředkovatelských služeb podle čl. 11 odst. 3 nebo v jiném úředním jazyce členských států, na němž se dohodl orgán vydávající příkaz a poskytovatel, a je zaslán na elektronické kontaktní místo určené tímto poskytovatelem v souladu s článkem 11; není-li příkaz vypracován v jazyce uvedeném poskytovatelem zprostředkovatelských služeb nebo v jiném vzájemně dohodnutém jazyce, může být předán v jazyce orgánu, jenž příkaz vydal, je-li k němu připojen překlad přinejmenším prvků uvedených v písmenech a) a b) tohoto odstavce do tohoto uvedeného či vzájemně dohodnutého jazyka.
3.   The authority issuing the order or, where applicable, the authority specified therein, shall transmit it, along with any information received from the provider of intermediary services concerning the effect given to that order to the Digital Services Coordinator from the Member State of the issuing authority.3.   Orgán vydávajúci príkaz alebo prípadne orgán v ňom uvedený zašle príkaz spolu so všetkými informáciami získanými od poskytovateľa sprostredkovateľských služieb, pokiaľ ide o vykonanie uvedeného príkazu, koordinátorovi digitálnych služieb z členského štátu orgánu, ktorý príkaz vydal.3.   Orgán, který příkaz vydal, nebo případně orgán uvedený v příkazu, jej předá společně s veškerými informacemi o provedení uvedeného příkazu, které obdržel od poskytovatele zprostředkovatelských služeb, koordinátorovi digitálních služeb z členského státu vydávajícího orgánu.
4.   After receiving the order from the judicial or administrative authority, the Digital Services Coordinator of the Member State concerned shall, without undue delay, transmit a copy of the order referred to in paragraph 1 of this Article to all Digital Services Coordinators through the system established in accordance with Article 85.4.   Koordinátor digitálnych služieb dotknutého členského štátu po prijatí príkazu od justičného alebo správneho orgánu bez zbytočného odkladu prostredníctvom systému zriadeného v súlade s článkom 85 zašle kópiu príkazu uvedeného v odseku 1 tohto článku všetkým koordinátorom digitálnych služieb.4.   Po obdržení příkazu od justičního nebo správního orgánu koordinátor digitálních služeb dotčeného členského státu předá bez zbytečného odkladu kopii příkazů uvedených v odstavci 1 všem ostatním koordinátorům digitálních služeb prostřednictvím systému zřízeného v souladu s článkem 85.
5.   At the latest when effect is given to the order, or, where applicable, at the time provided by the issuing authority in its order, providers of intermediary services shall inform the recipient of the service concerned of the order received and the effect given to it. Such information provided to the recipient of the service shall include a statement of reasons and the possibilities for redress that exist, in accordance with paragraph 2.5.   Najneskôr v čase vykonania príkazu alebo prípadne v čase, ktorý v príkaze stanovil vydávajúci orgán poskytovatelia sprostredkovateľských služieb informujú dotknutého príjemcu služby o prijatí príkazu a jeho vykonaní. Takéto informácie poskytnuté príjemcovi služby zahŕňajú odôvodnenie a existujúce možnosti nápravy v súlade s odsekom 2.5.   Nejpozději k okamžiku provedení příkazu, nebo k okamžiku, jejž ve svém příkazu případně uvedl vydávající orgán, poskytovatelé zprostředkovatelských služeb informují dotčeného příjemce služby o obdrženém příkazu a o jeho provedení. Tyto informace poskytnuté příjemci služby obsahují odůvodnění a dostupné možnosti nápravy v souladu s odstavcem 2.
6.   The conditions and requirements laid down in this Article shall be without prejudice to national civil and criminal procedural law.6.   Podmienkami a požiadavkami stanovenými v tomto článku nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy občianskeho práva procesného a trestného práva procesného.6.   Podmínkami a požadavky stanovenými v tomto článku není dotčeno vnitrostátní občanské a trestní právo procesní.
CHAPTER IIIKAPITOLA IIIKAPITOLA III
DUE DILIGENCE OBLIGATIONS FOR A TRANSPARENT AND SAFE ONLINE ENVIRONMENTPOVINNOSTI NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI PRE TRANSPARENTNÉ A BEZPEČNÉ ONLINE PROSTREDIEPOVINNOSTI NÁLEŽITÉ PÉČE PRO TRANSPARENTNÍ A BEZPEČNÉ ONLINE PROSTŘEDÍ
SECTION 1ODDIEL 1ODDÍL 1
Provisions applicable to all providers of intermediary servicesUstanovenia uplatniteľné na všetkých poskytovateľov sprostredkovateľských služiebUstanovení vztahující se na všechny poskytovatele zprostředkovatelských služeb
Article 11Článok 11Článek 11
Points of contact for Member States’ authorities, the Commission and the BoardKontaktné miesta pre orgány členských štátov, Komisiu a výborKontaktní místa pro orgány členských států, Komisi a sbor
1.   Providers of intermediary services shall designate a single point of contact to enable them to communicate directly, by electronic means, with Member States’ authorities, the Commission and the Board referred to in Article 61 for the application of this Regulation.1.   Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb určia jednotné kontaktné miesto, ktoré im umožní komunikovať na účely uplatňovania tohto nariadenia priamo elektronickými prostriedkami s orgánmi členských štátov, Komisiou a výborom uvedeným v článku 61 elektronickým spôsobom.1.   Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb určí jednotné kontaktní místo, aby jim umožnilo přímo komunikovat elektronickými prostředky s orgány členských států, Komisí a sborem uvedeným v článku 61 za účelem uplatňování tohoto nařízení.
2.   Providers of intermediary services shall make public the information necessary to easily identify and communicate with their single points of contact. That information shall be easily accessible, and shall be kept up to date.2.   Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb zverejnia informácie potrebné na jednoduchú identifikáciu jednotných kontaktných miest a komunikáciu s nimi. Uvedené informácie musia byť ľahko prístupné a aktualizované.2.   Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb zveřejní informace nezbytné pro snadnou identifikaci jejich jednotných kontaktních míst a komunikaci s nimi. Tyto informace musí být snadno přístupné a být průběžně aktualizovány.
3.   Providers of intermediary services shall specify in the information referred to in paragraph 2 the official language or languages of the Member States which, in addition to a language broadly understood by the largest possible number of Union citizens, can be used to communicate with their points of contact, and which shall include at least one of the official languages of the Member State in which the provider of intermediary services has its main establishment or where its legal representative resides or is established.3.   V informáciách uvedených v odseku 2 poskytovatelia sprostredkovateľských služieb špecifikujú úradný jazyk alebo jazyky členských štátov, ktoré možno popri jazyku, ktorému vo všeobecnosti rozumie najväčší počet obyvateľov Únie, použiť na komunikáciu s ich kontaktnými miestami a medzi ktorými je aspoň jeden z úradných jazykov členského štátu, v ktorom má poskytovateľ sprostredkovateľských služieb svoje hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo v ktorom má pobyt alebo je usadený jeho právny zástupca.3.   Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb uvedou v informacích podle odstavce 2 úřední jazyk nebo jazyky členských států, které lze vedle jazyka, kterému obecně rozumí co nejvyšší počet občanů Unie, použít při komunikaci s jejich kontaktními místy a mezi kterými je alespoň jeden z úředních jazyků členského státu, v němž má poskytovatel zprostředkovatelských služeb hlavní provozovnu nebo ve kterém má bydliště nebo je usazen jeho právní zástupce.
Article 12Článok 12Článek 12
Points of contact for recipients of the serviceKontaktné miesta pre príjemcov službyKontaktní místa pro příjemce služby
1.   Providers of intermediary services shall designate a single point of contact to enable recipients of the service to communicate directly and rapidly with them, by electronic means and in a user-friendly manner, including by allowing recipients of the service to choose the means of communication, which shall not solely rely on automated tools.1.   Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb určia jednotné kontaktné miesto, ktoré príjemcom služby umožní priamo a rýchlo s nimi komunikovať elektronickými prostriedkami a používateľsky ústretovým spôsobom, a to aj tým, že príjemcom služby umožní vybrať si spôsob komunikácie, ktorý nie je založený výlučne na automatizovaných nástrojoch.1.   Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb určí jednotné kontaktní místo, aby příjemcům služby umožnili přímo a rychle s nimi komunikovat elektronickými prostředky a uživatelsky vstřícným způsobem, přičemž příjemcům služby umožní vybrat si způsob komunikace, kterým nebudou pouze automatizované nástroje.
2.   In addition to the obligations provided under Directive 2000/31/EC, providers of intermediary services shall make public the information necessary for the recipients of the service in order to easily identify and communicate with their single points of contact. That information shall be easily accessible, and shall be kept up to date.2.   Okrem povinností stanovených smernicou 2000/31/ES zverejnia poskytovatelia sprostredkovateľských služieb informácie, ktoré sú pre príjemcov potrebné na jednoduchú identifikáciu jednotných kontaktných miest a komunikáciu s nimi. Uvedené informácie musia byť ľahko prístupné a aktualizované.2.   Vedle povinností stanovených ve směrnici 2000/31/ES zveřejní poskytovatelé zprostředkovatelských služeb informace, které jsou pro příjemce služby nezbytné, aby mohli snadno identifikovat jejich jednotná kontaktní místa a komunikovat s nimi. Tyto informace musí být snadno přístupné a být průběžně aktualizovány.
Article 13Článok 13Článek 13
Legal representativesPrávni zástupcoviaPrávní zástupci
1.   Providers of intermediary services which do not have an establishment in the Union but which offer services in the Union shall designate, in writing, a legal or natural person to act as their legal representative in one of the Member States where the provider offers its services.1.   Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb, ktorí nemajú sídlo v Únii, ale v Únii ponúkajú služby, písomne určia právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá bude vystupovať ako ich právny zástupca v jednom z členských štátov, v ktorých poskytovateľ ponúka svoje služby.1.   Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb, kteří nemají v Unii provozovnu, ale nabízejí v Unii služby, ustanoví písemně určitou právnickou nebo fyzickou osobu, aby jednala jako jejich právní zástupce v jednom z členských států, v nichž poskytovatel nabízí své služby.
2.   Providers of intermediary services shall mandate their legal representatives for the purpose of being addressed in addition to or instead of such providers, by the Member States’ competent authorities, the Commission and the Board, on all issues necessary for the receipt of, compliance with and enforcement of decisions issued in relation to this Regulation. Providers of intermediary services shall provide their legal representative with necessary powers and sufficient resources to guarantee their efficient and timely cooperation with the Member States’ competent authorities, the Commission and the Board, and to comply with such decisions.2.   Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb oprávnia svojich právnych zástupcov na to, aby sa na nich popri samotných poskytovateľoch alebo namiesto takýchto poskytovateľov obracali príslušné orgány členských štátov, Komisia a výbor vo všetkých otázkach potrebných na prijímanie, dodržiavanie a presadzovanie rozhodnutí vydaných v súvislosti s týmto nariadením. Na zabezpečenie ich efektívnej a včasnej spolupráce s príslušnými orgánmi členských štátov, Komisiou a výborom a na dodržiavanie každého z uvedených rozhodnutí vybavia poskytovatelia sprostredkovateľských služieb svojich právnych zástupcov potrebnými právomocami a dostatočnými zdrojmi.2.   Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb pověří své právní zástupce, aby se na ně vedle poskytovatele nebo místo něho mohly obracet příslušné orgány členských států, Komise a sbor ve všech záležitostech, které jsou nezbytné pro doručení, plnění a vymáhání rozhodnutí přijatých v souvislosti s tímto nařízením. Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb poskytnou svému právnímu zástupci potřebné pravomoci a dostatečné prostředky, aby zaručili účinnou a včasnou spolupráci s příslušnými orgány členských států, Komisí a sborem a vyhověli takovým rozhodnutím.
3.   It shall be possible for the designated legal representative to be held liable for non-compliance with obligations under this Regulation, without prejudice to the liability and legal actions that could be initiated against the provider of intermediary services.3.   Určený právny zástupca môže niesť zodpovednosť za nedodržanie povinností podľa tohto nariadenia bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť a právne kroky uplatniteľné voči poskytovateľovi sprostredkovateľských služieb.3.   Ustanoveného právního zástupce lze činit odpovědným za neplnění povinností vyplývajících z tohoto nařízení, aniž je tím dotčena odpovědnost poskytovatele zprostředkovatelských služeb a právní řízení, která by proti němu mohla být zahájena.
4.   Providers of intermediary services shall notify the name, postal address, email address and telephone number of their legal representative to the Digital Services Coordinator in the Member State where that legal representative resides or is established. They shall ensure that that information is publicly available, easily accessible, accurate and kept up to date.4.   Meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo svojho právneho zástupcu oznámia poskytovatelia sprostredkovateľských služieb koordinátorovi digitálnych služieb v členskom štáte, v ktorom má tento právny zástupca pobyt alebo je usadený. Zabezpečia, aby boli tieto informácie verejne dostupné, ľahko prístupné, presné a aktualizované.4.   Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb sdělí jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo svého právního zástupce koordinátorovi digitálních služeb v členském státě, ve kterém má tento právní zástupce bydliště nebo je usazen. Zajistí, aby tyto informace byly veřejně dostupné, snadno přístupné a přesné a aby byly průběžně aktualizovány.
5.   The designation of a legal representative within the Union pursuant to paragraph 1 shall not constitute an establishment in the Union.5.   Určenie právneho zástupcu v Únii podľa odseku 1 nepredstavuje usadenie sa v Únii.5.   Ustanovení právního zástupce v Unii podle odstavce 1 nepředstavuje usazení v Unii.
Article 14Článok 14Článek 14
Terms and conditionsObchodné podmienkySmluvní podmínky
1.   Providers of intermediary services shall include information on any restrictions that they impose in relation to the use of their service in respect of information provided by the recipients of the service, in their terms and conditions. That information shall include information on any policies, procedures, measures and tools used for the purpose of content moderation, including algorithmic decision-making and human review, as well as the rules of procedure of their internal complaint handling system. It shall be set out in clear, plain, intelligible, user-friendly and unambiguous language, and shall be publicly available in an easily accessible and machine-readable format.1.   Do svojich obchodných podmienok zahrnú poskytovatelia sprostredkovateľských služieb informácie o všetkých obmedzeniach, ktoré v súvislosti s využívaním svojej služby zavedú vo vzťahu k informáciám poskytovaným príjemcami služby. Tieto informácie musia zahŕňať informácie o všetkých politikách, postupoch, opatreniach a nástrojoch používaných na účely moderovania obsahu vrátane algoritmického rozhodovania a ľudskej kontroly, ako aj o rokovacom poriadku svojho vnútorného systému vybavovania sťažností. Musia byť podané jasným, jednoduchým, zrozumiteľným, používateľsky ústretovým a jednoznačným jazykom a verejne dostupné v ľahko prístupnom a strojovo čitateľnom formáte.1.   Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb uvedou ve svých smluvních podmínkách informace o veškerých omezeních, která uplatňují v souvislosti s využíváním jejich služby s ohledem na informace poskytnuté příjemci služeb. Mezi tyto informace patří informace o veškerých zásadách, postupech, opatřeních a nástrojích používaných za účelem moderování obsahu, včetně rozhodování založeného na algoritmech a lidského přezkumu, jakož i o pravidlech postupu v jejich interním systému pro vyřizování stížností. Tyto informace se vyjádří srozumitelnou, jasnou, snadno pochopitelnou, uživatelsky vstřícnou a jednoznačnou formou a zveřejní ve snadno přístupném a strojově čitelném formátu.
2.   Providers of intermediary services shall inform the recipients of the service of any significant change to the terms and conditions.2.   Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb informujú príjemcov služby o každej významnej zmene obchodných podmienok.2.   Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb informují příjemce služby o každé významné změně smluvních podmínek.
3.   Where an intermediary service is primarily directed at minors or is predominantly used by them, the provider of that intermediary service shall explain the conditions for, and any restrictions on, the use of the service in a way that minors can understand.3.   Ak je sprostredkovateľská služba primárne zameraná na maloletých alebo ju v prevažnej miere využívajú maloletí, poskytovateľ danej sprostredkovateľskej služby vysvetlí podmienky a akékoľvek obmedzenia využívania služby tak, aby im maloletí rozumeli.3.   Pokud je zprostředkovatelská služba primárně zaměřena na nezletilé osoby nebo je jimi převážně využívána, vysvětlí poskytovatel této zprostředkovatelské služby podmínky a jakákoli omezení jejího využívání způsobem, kterému nezletilé osoby rozumějí.
4.   Providers of intermediary services shall act in a diligent, objective and proportionate manner in applying and enforcing the restrictions referred to in paragraph 1, with due regard to the rights and legitimate interests of all parties involved, including the fundamental rights of the recipients of the service, such as the freedom of expression, freedom and pluralism of the media, and other fundamental rights and freedoms as enshrined in the Charter.4.   Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb pri uplatňovaní a presadzovaní obmedzení uvedených v odseku 1 konajú dôsledne, objektívne a primerane, pričom náležite zohľadňujú práva a oprávnené záujmy všetkých zainteresovaných strán vrátane základných práv príjemcov služieb, ako sú sloboda prejavu, sloboda a pluralita médií a ďalšie základné práva a slobody zakotvené v charte.4.   Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb postupují při uplatňování a vymáhání omezení uvedených v odstavci 1 objektivně, přiměřeně a s náležitou péčí, přičemž patřičně přihlížejí k právům a oprávněným zájmům všech dotčených stran, včetně základních práv příjemců služby, například svobody projevu, svobody a plurality médií a jiných základních práv a svobod, jak jsou zakotvena v Listině.
5.   Providers of very large online platforms and of very large online search engines shall provide recipients of services with a concise, easily-accessible and machine-readable summary of the terms and conditions, including the available remedies and redress mechanisms, in clear and unambiguous language.5.   Poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov poskytnú príjemcom služieb stručné a ľahko dostupné, strojovo čitateľné zhrnutie obchodných podmienok v jasnom, používateľsky ústretovom a jednoznačnom jazyku vrátane dostupných prostriedkov nápravy a mechanizmov nápravy v jasnom a jednoznačnom jazyku.5.   Poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů poskytnou příjemcům služeb stručné, snadno přístupné a strojově čitelné shrnutí smluvních podmínek, včetně dostupných nápravných opatření a mechanismů pro zjednávání nápravy, v jasném a jednoznačném znění.
6.   Very large online platforms and very large online search engines within the meaning of Article 33 shall publish their terms and conditions in the official languages of all the Member States in which they offer their services.6.   Veľmi veľké online platformy a veľmi veľké internetové vyhľadávače v zmysle článku 33 uverejnia svoje obchodné podmienky v úradných jazykoch všetkých členských štátov Únie, v ktorých ponúkajú svoje služby.6.   Velmi velké online platformy a velmi velké internetové vyhledávače ve smyslu článku 33 zveřejní své smluvní podmínky v úředních jazycích všech členských států, ve kterých poskytují své služby.
Article 15Článok 15Článek 15
Transparency reporting obligations for providers of intermediary servicesPovinnosti poskytovateľov sprostredkovateľských služieb podávať správy o transparentnostiInformační povinnosti poskytovatelů zprostředkovatelských služeb v souvislosti s transparentností
1.   Providers of intermediary services shall make publicly available, in a machine-readable format and in an easily accessible manner, at least once a year, clear, easily comprehensible reports on any content moderation that they engaged in during the relevant period. Those reports shall include, in particular, information on the following, as applicable:1.   Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb sprístupnia verejnosti v strojovo čitateľnom formáte a ľahko dostupným spôsobom aspoň raz ročne v štandardizovanom a strojovo čitateľnom formáte a ľahko dostupným spôsobom zverejnia jasné, ľahko zrozumiteľné správy o akomkoľvek moderovaní obsahu, ktoré počas príslušného obdobia uskutočnili. Tieto správy podľa vhodnosti obsahujú najmä informácie o:1.   Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb zveřejní alespoň jednou ročně ve strojově čitelném formátu snadno přístupné, jednoznačné a snadno srozumitelné zprávy o veškerém moderování obsahu, které prováděli v příslušném období. Tyto zprávy obsahují v relevantních případech zejména:
(a) | for providers of intermediary services, the number of orders received from Member States’ authorities including orders issued in accordance with Articles 9 and 10, categorised by the type of illegal content concerned, the Member State issuing the order, and the median time needed to inform the authority issuing the order, or any other authority specified in the order, of its receipt, and to give effect to the order;a) | v prípade poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, počte príkazov prijatých od orgánov členských štátov vrátane príkazov vydaných v súlade s článkami 9 a 10 rozdelených podľa druhu dotknutého nezákonného obsahu, o členskom štáte, ktorý príkaz vydal, a mediáne času potrebnom na informovanie orgánu, ktorý príkaz vydal, alebo akéhokoľvek iného orgánu uvedeného v príkaze o jeho prijatí a na vykonanie príkazu;a) | v případě poskytovatelů zprostředkovatelských služeb informace o počtu příkazů obdržených od orgánů členských států, včetně příkazů vydaných podle článků 9 a 10, v rozdělení podle druhu daného nezákonného obsahu, o členském státě vydávajícím daný příkaz a o střední době potřebné k informování orgánu vydávajícího daný příkaz nebo jakéhokoliv jiného orgánu uvedeného v příkazu o jeho obdržení a k provedení daného příkazu;
(b) | for providers of hosting services, the number of notices submitted in accordance with Article 16, categorised by the type of alleged illegal content concerned, the number of notices submitted by trusted flaggers, any action taken pursuant to the notices by differentiating whether the action was taken on the basis of the law or the terms and conditions of the provider, the number of notices processed by using automated means and the median time needed for taking the action;b) | v prípade poskytovateľov hostingových služieb o počte oznámení predložených v súlade s článkom 16 rozdelených podľa druhu dotknutého údajne nezákonného obsahu, počte oznámení predložených dôveryhodnými nahlasovateľmi, akýchkoľvek opatreniach prijatých na základe týchto oznámení rozlíšených podľa toho, či sa opatrenie prijalo na základe zákona alebo obchodných podmienok poskytovateľa, počte oznámení spracovaných výlučne automatizovanými prostriedkami a o mediáne času potrebnom na prijatie opatrení;b) | v případě poskytovatelů hostingových služeb informace o počtu oznámení podaných v souladu s článkem 16 v rozdělení podle druhu daného údajného nezákonného obsahu, o počtu oznámení podaných důvěryhodnými oznamovateli, o veškerých opatřeních přijatých na základě těchto oznámení s rozlišením, zda bylo opatření přijato na základě právních předpisů, nebo smluvních podmínek poskytovatele, o počtu oznámení zpracovaných výhradně automatizovanými postupy a o střední době potřebné pro přijetí příslušného opatření;
(c) | for providers of intermediary services, meaningful and comprehensible information about the content moderation engaged in at the providers’ own initiative, including the use of automated tools, the measures taken to provide training and assistance to persons in charge of content moderation, the number and type of measures taken that affect the availability, visibility and accessibility of information provided by the recipients of the service and the recipients’ ability to provide information through the service, and other related restrictions of the service; the information reported shall be categorised by the type of illegal content or violation of the terms and conditions of the service provider, by the detection method and by the type of restriction applied;c) | v prípade poskytovateľov sprostredkovateľských služieb zmysluplné a zrozumiteľné informácie o moderovaní obsahu z vlastnej iniciatívy poskytovateľov vrátane používania automatizovaných nástrojov, opatrení prijatých na poskytovanie odbornej prípravy a pomoci osobám zodpovedným za moderovanie obsahu, počtu a druhu prijatých opatrení, ktoré ovplyvňujú dostupnosť, viditeľnosť a prístupnosť informácií poskytovaných príjemcami služby, a schopnosti príjemcov poskytovať informácie prostredníctvom služby, ako aj o iných súvisiacich obmedzeniach služby; poskytnuté informácie sa delia podľa druhu nezákonného obsahu alebo porušenia obchodných podmienok poskytovateľa služieb, podľa metódy detekcie a druhu uplatneného obmedzenia;c) | v případě poskytovatelů zprostředkovatelských služeb, smysluplné a srozumitelné informace o moderování obsahu z vlastního podnětu poskytovatele, včetně využívání automatizovaných nástrojů, o opatřeních přijatých k poskytnutí odborné přípravy a pomoci osobám pověřeným moderováním obsahu, o počtu a druhu přijatých opatření, která ovlivňují dostupnost, viditelnost a přístupnost informací poskytnutých příjemci služby, a o možnosti příjemců poskytovat informace prostřednictvím služby a o jiných souvisejících omezeních služby; oznamované informace se dělí podle druhu nezákonného obsahu nebo porušení smluvních podmínek poskytovatele služby, podle metody odhalení a podle druhu uplatněných omezení;
(d) | for providers of intermediary services, the number of complaints received through the internal complaint-handling systems in accordance with the provider’s terms and conditions and additionally, for providers of online platforms, in accordance with Article 20, the basis for those complaints, decisions taken in respect of those complaints, the median time needed for taking those decisions and the number of instances where those decisions were reversed;d) | v prípade poskytovateľov sprostredkovateľských služieb o počte sťažností prijatých prostredníctvom vnútorných systémov vybavovania sťažností v súlade s obchodnými podmienkami poskytovateľa a okrem toho v prípade poskytovateľov online platforiem v súlade s článkom 20, základe týchto sťažností, rozhodnutiach prijatých v súvislosti s týmito sťažnosťami, mediáne času potrebnom na prijatie týchto rozhodnutí a počte prípadov, v ktorých boli tieto rozhodnutia zrušené;d) | v případě poskytovatelů zprostředkovatelských služeb informace o počtu stížností obdržených prostřednictvím interních systémů pro vyřizování stížností v souladu se smluvními podmínkami poskytovatele a u poskytovatelů online platforem také v souladu s článkem 20, o základu těchto stížností, o rozhodnutích přijatých s ohledem na tyto stížnosti, o střední době potřebné pro vydání dotyčných rozhodnutí a o počtu případů, kdy byla tato rozhodnutí zrušena;
(e) | any use made of automated means for the purpose of content moderation, including a qualitative description, a specification of the precise purposes, indicators of the accuracy and the possible rate of error of the automated means used in fulfilling those purposes, and any safeguards applied.e) | akomkoľvek použití automatizovaných prostriedkov na účely moderovania obsahu vrátane kvalitatívneho opisu, špecifikácie presných účelov, ukazovateľov presnosti a možnej chybovosti automatizovaných prostriedkov použitých pri plnení týchto účelov a akýchkoľvek uplatnených záruk.e) | informace o veškerém využívání automatizovaných postupů za účelem moderování obsahu, včetně kvalitativního popisu, uvedení přesných účelů, ukazatelů přesnosti a možné míry chybovosti automatizovaných postupů používaných při plnění těchto účelů a o veškerých používaných zárukách.
2.   Paragraph 1 of this Article shall not apply to providers of intermediary services that qualify as micro or small enterprises as defined in Recommendation 2003/361/EC and which are not very large online platforms within the meaning of Article 33 of this Regulation.2.   Odsek 1 tohto článku sa nevzťahuje na poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, ktorí sa považujú za mikropodniky alebo malé podniky, ako je vymedzené v odporúčaní 2003/361/ES, a ktorí nie sú veľmi veľkými online platformami v zmysle článku 33 tohto nariadenia.2.   Odstavec 1 tohoto článku se nevztahuje na poskytovatele zprostředkovatelských služeb, kteří jsou mikropodniky nebo malými podniky ve smyslu doporučení 2003/361/ES a kteří nejsou velmi velkými online platformami ve smyslu článku 33 tohoto nařízení.
3.   The Commission may adopt implementing acts to lay down templates concerning the form, content and other details of reports pursuant to paragraph 1 of this Article, including harmonised reporting periods. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the advisory procedure referred to in Article 88.3.   Na stanovenie vzorov, pokiaľ ide o formu, obsah a ďalšie podrobnosti správ podľa odseku 1 tohto článku vrátane harmonizovaných lehôt podávania správ, môže Komisia prijať vykonávacie akty. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 88.3.   Komise může přijmout prováděcí akty, kterými se stanoví šablony týkající se formy, obsahu a dalších prvků zpráv podle odstavce 1 tohoto článku, včetně harmonizace vykazovaných období. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle článku 88.
SECTION 2ODDIEL 2Oddíl 2
Additional provisions applicable to providers of hosting services, including online platformsDodatočné ustanovenia uplatniteľné na poskytovateľov hostingových služieb vrátane online platforiemDalší ustanovení vztahující se na poskytovatele hostingových služeb, včetně online platforem
Article 16Článok 16Článek 16
Notice and action mechanismsMechanizmy oznamovania a prijímania opatreníMechanismy oznamování a přijímání opatření
1.   Providers of hosting services shall put mechanisms in place to allow any individual or entity to notify them of the presence on their service of specific items of information that the individual or entity considers to be illegal content. Those mechanisms shall be easy to access and user-friendly, and shall allow for the submission of notices exclusively by electronic means.1.   Poskytovatelia hostingových služieb zavedú mechanizmy, ktoré každému jednotlivcovi alebo subjektu umožnia oznámiť im prítomnosť konkrétnych informácií, ktoré tento jednotlivec alebo subjekt považuje za nezákonný obsah, v ich službe. Tieto mechanizmy musia byť ľahko prístupné a používateľsky ústretové a musia umožňovať predkladanie oznámení výlučne elektronickým spôsobom.1.   Poskytovatelé hostingových služeb zavedou mechanismy, které osobám a subjektům umožňují oznamovat těmto poskytovatelům výskyt konkrétních informací v rámci jejich služby, které dotyčná osoba nebo subjekt považují za nezákonný obsah. Tyto mechanismy musí být snadno dostupné a uživatelsky přívětivé a musí umožňovat podávání oznámení elektronickými prostředky.
2.   The mechanisms referred to in paragraph 1 shall be such as to facilitate the submission of sufficiently precise and adequately substantiated notices. To that end, the providers of hosting services shall take the necessary measures to enable and to facilitate the submission of notices containing all of the following elements:2.   Mechanizmy uvedené v odseku 1 musia byť také, aby uľahčovali predkladanie dostatočne presných a primerane odôvodnených oznámení. Na tento účel prijmú poskytovatelia hostingových služieb opatrenia potrebné na to, aby umožnili a uľahčili predkladanie oznámení obsahujúcich všetky tieto prvky:2.   Mechanismy uvedené v odstavci 1 musí usnadňovat podávání dostatečně přesných a náležitě odůvodněných oznámení. Za tímto účelem přijmou poskytovatelé hostingových služeb nezbytná opatření, aby umožnili a usnadnili podávání oznámení obsahujících všechny tyto prvky:
(a) | a sufficiently substantiated explanation of the reasons why the individual or entity alleges the information in question to be illegal content;a) | dostatočne podložené vysvetlenie dôvodov, prečo jednotlivec alebo subjekt tvrdí, že sú predmetné informácie nezákonným obsahom;a) | dostatečně podložené vysvětlení důvodů, proč daná osoba či subjekt tvrdí, že dotčené informace představují nezákonný obsah;
(b) | a clear indication of the exact electronic location of that information, such as the exact URL or URLs, and, where necessary, additional information enabling the identification of the illegal content adapted to the type of content and to the specific type of hosting service;b) | jasné uvedenie presnej elektronickej polohy týchto informácií, ako sú presná adresa alebo adresy URL, alebo v prípade potreby aj dodatočné informácie umožňujúce identifikáciu nezákonného obsahu prispôsobené druhu obsahu a konkrétneho druhu hostingovej služby;b) | jednoznačný údaj o přesném elektronickém umístění těchto informací, například přesnou jednotnou adresu URL nebo adresy URL, a v případě potřeby dodatečné informace umožňující identifikovat nezákonný obsah v závislosti na typu obsahu a konkrétním typu hostingové služby;
(c) | the name and email address of the individual or entity submitting the notice, except in the case of information considered to involve one of the offences referred to in Articles 3 to 7 of Directive 2011/93/EU;c) | meno a adresu e-mailovej adresy jednotlivca alebo subjektu predkladajúceho oznámenie, s výnimkou prípadov, keď ide o informácie, pri ktorých sa predpokladá, že sa týkajú jedného z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7 smernice 2011/93/EÚ;c) | jméno osoby nebo název subjektu podávajících oznámení a jejich e-mailovou adresu, kromě případu informací, o nichž se usuzuje, že představují jeden z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 směrnice 2011/93/EU;
(d) | a statement confirming the bona fide belief of the individual or entity submitting the notice that the information and allegations contained therein are accurate and complete.d) | vyhlásenie potvrdzujúce dobrú vieru jednotlivca alebo subjektu predkladajúceho oznámenie v to, že informácie a tvrdenia, ktoré sú v ňom uvedené, sú presné a úplné.d) | prohlášení potvrzující, že se osoba nebo subjekt podávající oznámení v dobré víře domnívají, že informace a tvrzení obsažené v oznámení jsou přesné a úplné.
3.   Notices referred to in this Article shall be considered to give rise to actual knowledge or awareness for the purposes of Article 6 in respect of the specific item of information concerned where they allow a diligent provider of hosting services to identify the illegality of the relevant activity or information without a detailed legal examination.3.   Oznámenia uvedené v tomto článku sa považujú za oznámenia, ktoré vedú na účely článku 6 k získaniu skutočnej vedomosti alebo povedomia, pokiaľ ide o dotknutú konkrétnu informáciu, ak umožňujú starostlivému poskytovateľovi hostingových služieb identifikovať nezákonnosť príslušnej činnosti alebo informácie bez podrobného právneho skúmania.3.   Má se za to, že oznámení uvedená v tomto článku vedou ke zjištění dotčené informace či dozvědění se o ní pro účely článku 6, pokud pečlivému poskytovateli hostingových služeb umožňují odhalit nezákonnost dotyčné činnosti či informace bez podrobného právního přezkumu.
4.   Where the notice contains the electronic contact information of the individual or entity that submitted it, the provider of hosting services shall, without undue delay, send a confirmation of receipt of the notice to that individual or entity.4.   Ak oznámenie obsahuje elektronické kontaktné údaje jednotlivca alebo subjektu, ktorý ho predložil, poskytovateľ hostingových služieb bez zbytočného odkladu zašle tomuto jednotlivcovi alebo subjektu potvrdenie o prijatí oznámenia.4.   Pokud oznámení obsahuje elektronické kontaktní informace osoby nebo subjektu podávajících oznámení, zašle jim poskytovatel hostingových služeb bez zbytečného odkladu potvrzení o obdržení oznámení.
5.   The provider shall also, without undue delay, notify that individual or entity of its decision in respect of the information to which the notice relates, providing information on the possibilities for redress in respect of that decision.5.   Poskytovateľ tiež bez zbytočného odkladu oznámi tomuto jednotlivcovi alebo subjektu svoje rozhodnutie v súvislosti s informáciami, na ktoré sa oznámenie vzťahuje, pričom poskytne informácie o prostriedkoch nápravy v súvislosti s týmto rozhodnutím.5.   Poskytovatel bez zbytečného odkladu též uvědomí osobu či subjekt podávající oznámení o svém rozhodnutí s ohledem na informace, jichž se oznámení týká, a poskytne jim informace o dostupných možnostech nápravy v souvislosti s tímto rozhodnutím.
6.   Providers of hosting services shall process any notices that they receive under the mechanisms referred to in paragraph 1 and take their decisions in respect of the information to which the notices relate, in a timely, diligent, non-arbitrary and objective manner. Where they use automated means for that processing or decision-making, they shall include information on such use in the notification referred to in paragraph 5.6.   Poskytovatelia hostingových služieb spracujú všetky oznámenia, ktoré v rámci mechanizmov uvedených v odseku 1 dostanú, a včas, dôsledne, nesvojvoľne a objektívne prijímajú rozhodnutia vo vzťahu k informáciám, ktorých sa oznámenia týkajú. Ak na toto spracovanie alebo rozhodovanie používajú automatizované prostriedky, informácie o ich použití uvedú v oznámení uvedenom v odseku 5.6.   Poskytovatelé hostingových služeb vyřizují veškerá oznámení, která obdrží na základě mechanismů uvedených v odstavci 1, a přijímají rozhodnutí s ohledem na informace, jichž se oznámení týkají, včas, nesvévolně, objektivně a s náležitou péčí. Pokud při tomto vyřizování nebo rozhodování používají automatizované postupy, uvedou informace o jejich použití v potvrzení podle odstavce 5.
Article 17Článok 17Článek 17
Statement of reasonsOdôvodnenieOdůvodnění
1.   Providers of hosting services shall provide a clear and specific statement of reasons to any affected recipients of the service for any of the following restrictions imposed on the ground that the information provided by the recipient of the service is illegal content or incompatible with their terms and conditions:1.   Poskytovatelia hostingových služieb poskytnú všetkým dotknutým príjemcom služby jasné a konkrétne odôvodnenie v prípade každého z týchto obmedzení uložených z dôvodu, že informácie poskytnuté príjemcom služby sú nezákonným obsahom alebo nie sú v súlade s ich obchodnými podmienkami:1.   Poskytovatelé hostingových služeb poskytnou všem dotčeným příjemcům služby jasné a konkrétní odůvodnění kteréhokoli z následujících omezení uloženého z důvodu, že informace poskytnuté příjemcem služby mají nezákonný obsah nebo jsou neslučitelné s jejich smluvními podmínkami:
(a) | any restrictions of the visibility of specific items of information provided by the recipient of the service, including removal of content, disabling access to content, or demoting content;a) | akékoľvek obmedzenie viditeľnosti konkrétnych informácií poskytnutých príjemcom služby vrátane odstránenia obsahu, znemožnenia prístupu k obsahu alebo zhoršenie pozície obsahu;a) | veškerá omezení viditelnosti konkrétních informací poskytnutých příjemcem služby, včetně odstranění obsahu, znemožnění přístupu k obsahu nebo přiřazení horší pozice tomuto obsahu ve vyhledávání;
(b) | suspension, termination or other restriction of monetary payments;b) | pozastavenie, ukončenie alebo iné obmedzenie peňažných platieb;b) | pozastavení, ukončení nebo jiné omezení peněžních plateb;
(c) | suspension or termination of the provision of the service in whole or in part;c) | úplné alebo čiastočné pozastavenie alebo ukončenie poskytovania služby;c) | úplné nebo částečné pozastavení nebo ukončení poskytování služby;
(d) | suspension or termination of the recipient of the service's account.d) | zablokovanie alebo zrušenie účtu príjemcu služby.d) | pozastavení nebo zrušení účtu příjemce služby.
2.   Paragraph 1 shall only apply where the relevant electronic contact details are known to the provider. It shall apply at the latest from the date that the restriction is imposed, regardless of why or how it was imposed.2.   Odsek 1 sa uplatňuje len vtedy, ak poskytovateľ pozná príslušné elektronické kontaktné údaje. Uplatní sa najneskôr od dátumu uloženia obmedzenia bez ohľadu na to, prečo alebo ako bolo uložené.2.   Odstavec 1 se použije pouze tehdy, jsou-li poskytovateli známy příslušné elektronické kontaktní údaje. Použije se nejpozději ode dne, kdy je omezení uloženo, a bez ohledu na to, proč a jak bylo toto omezení uloženo.
Paragraph 1 shall not apply where the information is deceptive high-volume commercial content.Odsek 1 sa neuplatňuje, ak ide o klamlivý komerčný obsah s vysokým objemom.Odstavec 1 se nepoužije, pokud se jedná o klamavý obchodní obsah ve velkém objemu.
3.   The statement of reasons referred to in paragraph 1 shall at least contain the following information:3.   Odôvodnenie uvedené v odseku 1 musí obsahovať aspoň tieto informácie:3.   Odůvodnění uvedené v odstavci 1 obsahuje alespoň tyto informace:
(a) | information on whether the decision entails either the removal of, the disabling of access to, the demotion of or the restriction of the visibility of the information, or the suspension or termination of monetary payments related to that information, or imposes other measures referred to in paragraph 1 with regard to the information, and, where relevant, the territorial scope of the decision and its duration;a) | informácie o tom, či má rozhodnutie za následok odstránenie informácií, znemožnenie prístupu k nim, zhoršenie ich pozície alebo obmedzenie ich viditeľnosti, alebo pozastavenie alebo ukončenie peňažných platieb súvisiacich s týmito informáciami, alebo ukladá v súvislosti s informáciami iné opatrenia uvedené v odseku 1, a ak je to relevantné, územný rozsah pôsobnosti rozhodnutia a jeho trvanie;a) | informace, zda rozhodnutí obnáší odstranění informací, znemožnění přístupu k nim, přiřazení horší pozice ve vyhledávání, omezení jejich viditelnosti nebo pozastavení či ukončení peněžních plateb souvisejících s těmito informacemi či ukládá jiná opatření podle odstavce 1 v souvislosti s těmito informacemi, a v relevantních případech územní působnost tohoto rozhodnutí a jeho dobu platnosti;
(b) | the facts and circumstances relied on in taking the decision, including, where relevant, information on whether the decision was taken pursuant to a notice submitted in accordance with Article 16 or based on voluntary own-initiative investigations and, where strictly necessary, the identity of the notifier;b) | skutočnosti a okolnosti, z ktorých sa pri prijímaní rozhodnutia vychádzalo, prípadne vrátane informácií o tom, či sa rozhodnutie prijalo na základe oznámenia predloženého v súlade s článkom 16, alebo na základe dobrovoľného vyšetrovania z vlastnej iniciatívy a, ak je to nevyhnutne potrebné, totožnosti oznamovateľa;b) | skutečnosti a okolnosti, z nichž rozhodnutí vychází, v relevantních případech včetně informací, zda bylo rozhodnutí přijato na základě oznámení podaného podle článku 16 nebo na základě dobrovolného šetření z vlastního podnětu, a je-li to nezbytně nutné, identitu oznamovatele;
(c) | where applicable, information on the use made of automated means in taking the decision, including information on whether the decision was taken in respect of content detected or identified using automated means;c) | prípadne informácie o použití automatizovaných prostriedkov pri prijímaní rozhodnutia vrátane informácií o tom, či sa rozhodnutie prijalo v súvislosti s obsahom odhaleným alebo identifikovaným automatizovanými prostriedkami;c) | v relevantních případech informace o použití automatizovaných postupů při přijímání rozhodnutí, včetně informace, zda bylo rozhodnutí přijato s ohledem na obsah zjištěný či identifikovaný automatizovanými postupy;
(d) | where the decision concerns allegedly illegal content, a reference to the legal ground relied on and explanations as to why the information is considered to be illegal content on that ground;d) | ak sa rozhodnutie týka údajne nezákonného obsahu, odkaz na právny základ, z ktorého sa vychádza, a vysvetlenia, prečo sa informácie považujú za nezákonný obsah na tomto základe;d) | týká-li se rozhodnutí údajně nezákonného obsahu, odkaz na příslušný právní základ a vysvětlení, proč se informace z tohoto důvodu pokládají za nezákonný obsah;
(e) | where the decision is based on the alleged incompatibility of the information with the terms and conditions of the provider of hosting services, a reference to the contractual ground relied on and explanations as to why the information is considered to be incompatible with that ground;e) | ak sa rozhodnutie zakladá na údajnej nezlučiteľnosti informácií s obchodnými podmienkami poskytovateľa hostingových služieb, odkaz na zmluvný základ, z ktorého sa vychádza, a vysvetlenia, prečo sa informácie považujú za nezlučiteľné s týmto základom;e) | jestliže se rozhodnutí zakládá na údajné neslučitelnosti informací se smluvními podmínkami poskytovatele hostingových služeb, odkaz na příslušný smluvní základ a vysvětlení, proč se informace pokládají za neslučitelné s příslušným(i) ustanovením(i);
(f) | clear and user-friendly information on the possibilities for redress available to the recipient of the service in respect of the decision, in particular, where applicable through internal complaint-handling mechanisms, out-of-court dispute settlement and judicial redress.f) | jasné a používateľsky ústretové informácie o prostriedkoch nápravy, ktoré má príjemca služby k dispozícii v súvislosti s opatrením, v uplatniteľnom prípade najmä prostredníctvom vnútorných mechanizmov vybavovania sťažností, mimosúdneho riešenia sporov a súdneho prostriedku nápravy.f) | jasné a uživatelsky vstřícné informace o možnostech nápravy, které má příjemce služby s ohledem na rozhodnutí k dispozici, zejména prostřednictvím případných interních mechanismů vyřizování stížností, mimosoudního řešení sporů a soudní nápravy.
4.   The information provided by the providers of hosting services in accordance with this Article shall be clear and easily comprehensible and as precise and specific as reasonably possible under the given circumstances. The information shall, in particular, be such as to reasonably allow the recipient of the service concerned to effectively exercise the possibilities for redress referred to in of paragraph 3, point (f).4.   Informácie, ktoré poskytovatelia hostingových služieb poskytujú v súlade s týmto článkom, musia byť jasné a ľahko zrozumiteľné a čo najpresnejšie a najkonkrétnejšie za daných okolností. Tieto informácie musia byť najmä také, aby dotknutému príjemcovi služby primerane umožnili účinne uplatniť prostriedky nápravy uvedené v odseku 3 písm. f).4.   Informace poskytnuté poskytovatelem hostingových služeb v souladu s tímto článkem musí být jasné, snadno srozumitelné a co nejpřesnější a nejkonkrétnější s ohledem na okolnosti. Informace musí být zejména takové, aby dotčenému příjemci služby přiměřeně umožnily účinně uplatnit dostupné možnosti nápravy uvedené v odst. 3 písm. f).
5.   This Article shall not apply to any orders referred to in Article 9.5.   Tento článok sa nevzťahuje na žiadne príkazy uvedené v článku 9.5.   Tento článek se nevztahuje na příkazy podle článku 9.
Article 18Článok 18Článek 18
Notification of suspicions of criminal offencesOznamovanie podozrení z trestných činovOznámení podezření na trestné činy
1.   Where a provider of hosting services becomes aware of any information giving rise to a suspicion that a criminal offence involving a threat to the life or safety of a person or persons has taken place, is taking place or is likely to take place, it shall promptly inform the law enforcement or judicial authorities of the Member State or Member States concerned of its suspicion and provide all relevant information available.1.   Ak sa poskytovateľ hostingových služieb dozvie o akýchkoľvek informáciách, ktoré vedú k podozreniu, že došlo k trestnému činu, ktorého dôsledkom je ohrozenie života alebo bezpečnosti osoby alebo osôb, dochádza k nemu alebo je pravdepodobné, že k nemu dôjde, o svojom podozrení bezodkladne informuje orgány presadzovania práva alebo justičné orgány dotknutého členského štátu alebo členských štátov a poskytne všetky dostupné relevantné informácie.1.   Pokud se poskytovatel hostingových služeb dozví informace vedoucí k podezření, že došlo, dochází nebo pravděpodobně dojde k trestnému činu ohrožujícímu život či bezpečnost osoby či osob, neprodleně o svém podezření informuje donucovací nebo justiční orgány dotčeného členského státu či členských států a poskytne veškeré dostupné relevantní informace.
2.   Where the provider of hosting services cannot identify with reasonable certainty the Member State concerned, it shall inform the law enforcement authorities of the Member State in which it is established or where its legal representative resides or is established or inform Europol, or both.2.   Ak poskytovateľ hostingových služieb nedokáže s primeranou istotou identifikovať dotknutý členský štát, informuje orgány presadzovania práva členského štátu, v ktorom je usadený alebo v ktorom má pobyt alebo je usadený jeho právny zástupca, alebo informuje Europol, alebo oboch.2.   Nemůže-li poskytovatel hostingových služeb s přiměřenou jistotou dotčený členský stát určit, informuje donucovací orgány členského státu, v němž je usazen nebo v němž má bydliště či je usazen jeho právní zástupce, či vyrozumí Europol, nebo obojí.
For the purpose of this Article, the Member State concerned shall be the Member State in which the offence is suspected to have taken place, to be taking place or to be likely to take place, or the Member State where the suspected offender resides or is located, or the Member State where the victim of the suspected offence resides or is located.Na účely tohto článku je dotknutým členským štátom ten členský štát, v ktorom existuje podozrenie, že došlo k trestnému činu, že k nemu dochádza alebo pravdepodobne dôjde, alebo členský štát, v ktorom má podozrivý zo spáchania trestného činu pobyt alebo sa v ňom nachádza, alebo členský štát, v ktorom má pobyt alebo sa nachádza obeť údajného trestného činu.Pro účely tohoto článku je dotčeným členským státem členský stát, v němž podle podezření došlo, dochází, nebo pravděpodobně dojde k trestnému činu, nebo členský stát, v němž má bydliště či se nachází podezřelý pachatel, nebo členský stát, v němž má bydliště či se nachází oběť údajného trestného činu.
SECTION 3ODDIEL 3Oddíl 3
Additional provisions applicable to providers of online platformsDodatočné ustanovenia uplatniteľné na poskytovateľov online platforiemDalší ustanovení vztahující se na poskytovatele online platforem
Article 19Článok 19Článek 19
Exclusion for micro and small enterprisesVylúčenie mikropodnikov a malých podnikovVynětí mikropodniků a malých podniků
1.   This Section, with the exception of Article 24(3) thereof, shall not apply to providers of online platforms that qualify as micro or small enterprises as defined in Recommendation 2003/361/EC.1.   Tento oddiel s výnimkou jeho článku 24 ods. 3 sa nevzťahuje na poskytovateľov online platforiem, ktorí sa považujú za mikropodniky alebo malé podniky v zmysle vymedzenia v odporúčaní 2003/361/ES.1.   Tento oddíl se s výjimkou čl. 24 odst. 3 nevztahuje na poskytovatele online platforem, kteří jsou mikropodniky nebo malými podniky ve smyslu doporučení 2003/361/ES.
This Section, with the exception of Article 24(3) thereof, shall not apply to providers of online platforms that previously qualified for the status of a micro or small enterprise as defined in Recommendation 2003/361/EC during the 12 months following their loss of that status pursuant to Article 4(2) thereof, except when they are very large online platforms in accordance with Article 33.Tento oddiel s výnimkou jeho článku 24 ods. 4 sa nevzťahuje na poskytovateľov online platforiem, ktorí predtým spĺňali podmienky na získanie statusu mikropodniku alebo malého podniku v zmysle vymedzenia v odporúčaní 2003/361/ES, počas dvanástich mesiacov po strate tohto statusu podľa článku 4 ods. 2 uvedeného odporúčania, okrem prípadov, keď ide o veľmi veľké online platformy v súlade s článkom 33.Tento oddíl se s výjimkou čl. 24 odst. 3 nevztahuje na poskytovatele online platforem, kteří měli v minulosti postavení mikropodniku nebo malého podniku ve smyslu doporučení 2003/361/ES, a to po dobu dvanácti měsíců po ztrátě tohoto postavení v souladu s čl. 4 odst. 2 uvedeného doporučení, pokud nejsou velmi velkými online platformami podle článku 33.
2.   By derogation from paragraph 1 of this Article, this Section shall apply to providers of online platforms that have been designated as very large online platforms in accordance with Article 33, irrespective of whether they qualify as micro or small enterprises.2.   Odchylne od odseku 1 tohto článku sa tento oddiel uplatňuje na poskytovateľov online platforiem, ktorí boli určení ako veľmi veľké online platformy v súlade s článkom 33, bez ohľadu na to, či sa považujú za mikropodniky alebo malé podniky.2.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku se tento oddíl vztahuje na poskytovatele online platforem, které byly určeny jako velmi velké online platformy podle článku 33, bez ohledu na to, zda jsou mikropodniky nebo malými podniky.
Article 20Článok 20Článek 20
Internal complaint-handling systemVnútorný systém vybavovania sťažnostíInterní systém pro vyřizování stížností
1.   Providers of online platforms shall provide recipients of the service, including individuals or entities that have submitted a notice, for a period of at least six months following the decision referred to in this paragraph, with access to an effective internal complaint-handling system that enables them to lodge complaints, electronically and free of charge, against the decision taken by the provider of the online platform upon the receipt of a notice or against the following decisions taken by the provider of the online platform on the grounds that the information provided by the recipients constitutes illegal content or is incompatible with its terms and conditions:1.   Poskytovatelia online platforiem poskytujú príjemcom služby vrátane jednotlivcov alebo subjektov, ktoré predložili oznámenie, počas obdobia najmenej šiestich mesiacov od rozhodnutia uvedeného v tomto odseku prístup k účinnému vnútornému systému vybavovania sťažností, ktorý im umožňuje elektronicky a bezplatne podávať sťažnosti proti rozhodnutiu poskytovateľa online platformy nekonať v nadväznosti na prijatie oznámenia alebo proti nasledujúcim rozhodnutiam prijatým poskytovateľom online platformy z dôvodov, že informácie poskytnuté príjemcami predstavujú nezákonný obsah alebo nie sú v súlade s jeho obchodnými podmienkami:1.   Poskytovatelé online platforem poskytnou příjemcům služby, včetně osob nebo subjektů, které podaly oznámení, po dobu nejméně šesti měsíců ode dne přijetí rozhodnutí uvedeného v tomto odstavci přístup k účinnému internímu systému pro vyřizování stížností, který umožňuje podávat elektronicky a bezplatně stížnosti proti rozhodnutí přijatému poskytovatelem online platformy na základě obdrženého oznámení nebo proti níže uvedeným rozhodnutím přijatým poskytovatelem online platformy z toho důvodu, že informace poskytnuté příjemci představují nezákonný obsah nebo nejsou slučitelné s jejich smluvními podmínkami:
(a) | decisions whether or not to remove or disable access to or restrict visibility of the information;a) | rozhodnutia o tom, či odstrániť informácie alebo k nim znemožniť prístup, alebo obmedziť ich viditeľnosť;a) | rozhodnutí o tom, zda odstranit dané informace či k nim znemožnit přístup nebo omezit jejich viditelnost, či nikoliv;
(b) | decisions whether or not to suspend or terminate the provision of the service, in whole or in part, to the recipients;b) | rozhodnutia o tom či, úplne alebo čiastočne pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie služby príjemcom;b) | rozhodnutí o tom, zda pozastavit či ukončit poskytování služby příjemcům, a to zcela nebo částečně, či nikoliv;
(c) | decisions whether or not to suspend or terminate the recipients’ account;c) | rozhodnutia o tom, či zablokovať alebo zrušiť konto príjemcu;c) | rozhodnutí o tom, zda pozastavit či ukončit účty příjemců, či nikoliv;
(d) | decisions whether or not to suspend, terminate or otherwise restrict the ability to monetise information provided by the recipients.d) | rozhodnutia o tom, či pozastaviť, ukončiť alebo inak obmedziť možnosť speňažovať informácie poskytnuté príjemcami.d) | rozhodnutí o tom, zda pozastavit, ukončit nebo jinak omezit schopnost zpeněžit informace poskytnuté příjemci, či nikoliv.
2.   The period of at least six months referred to in paragraph 1 of this Article shall start on the day on which the recipient of the service is informed about the decision in accordance with Article 16(5) or Article 17.2.   Obdobie najmenej šiestich mesiacov uvedené v odseku 1 začína plynúť dňom, keď je príjemca služby informovaný o rozhodnutí v súlade s článkom 16 ods. 5 alebo článkom 17.2.   Doba nejméně šesti měsíců uvedená v odstavci 1 tohoto článku začíná běžet dnem, kdy je příjemce služby informován o rozhodnutí v souladu s čl. 16 odst. 5 nebo článkem 17.
3.   Providers of online platforms shall ensure that their internal complaint-handling systems are easy to access, user-friendly and enable and facilitate the submission of sufficiently precise and adequately substantiated complaints.3.   Poskytovatelia online platforiem zabezpečia, aby ich vnútorné systémy vybavovania sťažností boli ľahko dostupné, používateľsky ústretové a umožňovali a uľahčovali podávanie dostatočne presných a primerane odôvodnených sťažností.3.   Poskytovatelé online platforem zajistí, aby jejich interní systémy pro vyřizování stížností byly snadno přístupné a uživatelsky přívětivé a aby umožňovaly a usnadňovaly podávání dostatečně přesných a náležitě odůvodněných stížností.
4.   Providers of online platforms shall handle complaints submitted through their internal complaint-handling system in a timely, non-discriminatory, diligent and non-arbitrary manner. Where a complaint contains sufficient grounds for the provider of the online platform to consider that its decision not to act upon the notice is unfounded or that the information to which the complaint relates is not illegal and is not incompatible with its terms and conditions, or contains information indicating that the complainant’s conduct does not warrant the measure taken, it shall reverse its decision referred to in paragraph 1 without undue delay.4.   Poskytovatelia online platforiem vybavujú sťažnosti podané prostredníctvom ich vnútorných systémov vybavovania sťažností včas, nediskriminačným spôsobom, dôsledne a nesvojvoľne. Ak sťažnosť obsahuje dostatočné dôvody na to, aby sa poskytovateľ online platformy domnieval, že jeho rozhodnutie nekonať na základe oznámenia je neopodstatnené alebo že informácie, ktorých sa sťažnosť týka, nie sú nezákonné a nie sú v rozpore s jej obchodnými podmienkami, alebo obsahuje informácie o tom, že konanie sťažovateľa neodôvodňuje prijaté opatrenie, svoje rozhodnutie podľa odseku 1 bez zbytočného odkladu zruší.4.   Poskytovatelé online platforem vyřizují stížnosti podané prostřednictvím jejich interního systému pro vyřizování stížností včas, nediskriminačně, s náležitou péčí a nesvévolně. Pokud stížnost obsahuje dostatečné důvody k tomu, aby poskytovatel online platformy dospěl k závěru, že jeho rozhodnutí nepodnikat žádné kroky na základě oznámení je neodůvodněné, nebo že informace, jichž se stížnost týká, nejsou nezákonné ani neslučitelné s jeho smluvními podmínkami, nebo pokud obsahuje informace, z nichž vyplývá, že jednání stěžovatele neodůvodňuje přijaté opatření, rozhodnutí uvedené v odstavci 1 bez zbytečného odkladu zruší.
5.   Providers of online platforms shall inform complainants without undue delay of their reasoned decision in respect of the information to which the complaint relates and of the possibility of out-of-court dispute settlement provided for in Article 21 and other available possibilities for redress.5.   Poskytovatelia online platforiem bez zbytočného odkladu informujú sťažovateľov o ich odôvodnenom rozhodnutí v súvislosti s informáciami, ktorých sa sťažnosť týka a o možnosti mimosúdneho riešenia sporov podľa článku 21 a o iných dostupných prostriedkoch nápravy.5.   Poskytovatelé online platforem bez zbytečného odkladu sdělí stěžovatelům své odůvodněné rozhodnutí o informacích, jichž se stížnost týká, a o možnosti mimosoudního řešení sporu podle článku 21 a o jiných dostupných možnostech nápravy.
6.   Providers of online platforms shall ensure that the decisions, referred to in paragraph 5, are taken under the supervision of appropriately qualified staff, and not solely on the basis of automated means.6.   Poskytovatelia online platforiem zabezpečia, aby sa rozhodnutia uvedené v odseku 5 prijímali pod dohľadom primerane kvalifikovaného personálu, a nie iba na základe automatizovaných prostriedkov.6.   Poskytovatelé online platforem zajistí, aby rozhodnutí podle odstavce 5 byla přijímána pod dohledem adekvátně kvalifikovaných zaměstnanců, a nikoli výhradně na základě automatizovaných postupů.
Article 21Článok 21Článek 21
Out-of-court dispute settlementMimosúdne riešenie sporovMimosoudní řešení sporů
1.   Recipients of the service, including individuals or entities that have submitted notices, addressed by the decisions referred to in Article 20(1) shall be entitled to select any out-of-court dispute settlement body that has been certified in accordance with paragraph 3 of this Article in order to resolve disputes relating to those decisions, including complaints that have not been resolved by means of the internal complaint-handling system referred to in that Article.1.   Príjemcovia služieb vrátane jednotlivcov alebo subjektov, ktoré predložili oznámenia, ktorých sa týkajú rozhodnutia uvedené v článku 20 ods. 1, majú právo vybrať si na riešenie sporov týkajúcich sa týchto rozhodnutí vrátane sťažností, ktoré neboli vyriešené prostredníctvom vnútorného systému vybavovania sťažností uvedeného v danom článku, akýkoľvek orgán mimosúdneho riešenia sporov certifikovaný v súlade s odsekom 3 tohto článku.1.   Příjemci služby, včetně osob nebo subjektů, které podaly oznámení, jimž jsou určena rozhodnutí uvedená v čl. 20 odst. 1, mohou zvolit kterýkoli ze subjektů pro mimosoudní řešení sporů, který byl certifikován v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, aby urovnal spory týkající se těchto rozhodnutí včetně stížností, jež nebyly vyřešeny prostřednictvím interního systému pro vyřizování stížností zmíněného v uvedeném článku.
Providers of online platforms shall ensure that information about the possibility for recipients of the service to have access to an out-of-court dispute settlement, as referred to in the first subparagraph, is easily accessible on their online interface, clear and user-friendly.Poskytovatelia online platforiem zabezpečia, aby informácie o možnosti príjemcov služby mať prístup k mimosúdnemu riešeniu sporov, ako sa uvádza v prvom pododseku, boli na ich online rozhraní ľahko dostupné, jasné a používateľsky ústretové.Poskytovatelé online platforem zajistí, aby informace o možnosti příjemců služby mít přístup k mimosoudnímu řešení sporů, jak je uvedeno v prvním pododstavci, byly snadno přístupné na jejich online rozhraní a byly jasné a uživatelsky vstřícné.
The first subparagraph is without prejudice to the right of the recipient of the service concerned to initiate, at any stage, proceedings to contest those decisions by the providers of online platforms before a court in accordance with the applicable law.Prvým pododsekom nie je dotknuté právo dotknutého príjemcu služby začať v ktoromkoľvek štádiu konanie s cieľom napadnúť rozhodnutia poskytovateľov online platforiem na súde v súlade s uplatniteľným právom.Prvním pododstavcem není dotčeno právo dotčeného příjemce služby zahájit v kterékoli fázi řízení, kterými napadne tato rozhodnutí poskytovatelů online platforem u soudu v souladu s rozhodným právem.
2.   Both parties shall engage, in good faith, with the selected certified out-of-court dispute settlement body with a view to resolving the dispute.2.   Obe strany v dobrej viere spolupracujú s vybraným certifikovaným orgánom mimosúdneho riešenia sporov s cieľom vyriešiť spor.2.   Obě strany v dobré víře spolupracují s vybraným certifikovaným subjektem pro mimosoudní řešení sporů za účelem urovnání sporu.
Providers of online platforms may refuse to engage with such out-of-court dispute settlement body if a dispute has already been resolved concerning the same information and the same grounds of alleged illegality or incompatibility of content.Poskytovatelia online platforiem môžu odmietnuť spolupracovať s takýmto orgánom mimosúdneho riešenia sporov, ak sa už vyriešil spor týkajúci sa rovnakých informácií a rovnakých dôvodov údajnej nezákonnosti obsahu alebo jeho nesúladu s obchodnými podmienkami.Poskytovatelé online platforem mohou odmítnout spolupráci s tímto orgánem pro mimosoudní řešení sporů, pokud již byl urovnán spor týkající se stejných informací a stejných důvodů údajné nezákonnosti obsahu nebo jeho neslučitelnosti se smluvními podmínkami.
The certified out-of-court dispute settlement body shall not have the power to impose a binding settlement of the dispute on the parties.Certifikovaný orgán mimosúdneho riešenia sporov nemá právomoc uložiť stranám záväzné riešenie sporu.Certifikovaný subjekt pro mimosoudní řešení sporů nemá pravomoc uložit stranám závazné řešení sporu.
3.   The Digital Services Coordinator of the Member State where the out-of-court dispute settlement body is established shall, for a maximum period of five years, which may be renewed, certify the body, at its request, where the body has demonstrated that it meets all of the following conditions:3.   Koordinátor digitálnych služieb členského štátu, v ktorom je orgán mimosúdneho riešenia sporov usadený, tento orgán na jeho žiadosť certifikuje na obdobie maximálne piatich rokov, ktoré možno obnoviť, ak orgán preukáže, že spĺňa všetky tieto podmienky:3.   Koordinátor digitálních služeb členského státu, v němž je subjekt pro mimosoudní řešení sporů usazen, tento subjekt certifikuje na dobu nejvýše pěti let s možností prodloužení na jeho žádost, pokud subjekt prokáže, že splňuje všechny níže uvedené podmínky:
(a) | it is impartial and independent, including financially independent, of providers of online platforms and of recipients of the service provided by providers of online platforms, including of individuals or entities that have submitted notices;a) | je nestranný a nezávislý, a to aj finančne nezávislý, od poskytovateľov online platforiem a od príjemcov služieb poskytovaných poskytovateľmi online platforiem vrátane jednotlivcov alebo subjektov, ktoré predložili oznámenia;a) | je nestranný a nezávislý, a to i finančně, na poskytovatelích online platforem i na příjemcích dané služby poskytované poskytovateli online platforem, včetně osob nebo subjektů, které podaly oznámení;
(b) | it has the necessary expertise in relation to the issues arising in one or more particular areas of illegal content, or in relation to the application and enforcement of terms and conditions of one or more types of online platform, allowing the body to contribute effectively to the settlement of a dispute;b) | má potrebné odborné znalosti v súvislosti s problémami, ktoré sa vyskytujú v jednej alebo viacerých konkrétnych oblastiach nezákonného obsahu, alebo v súvislosti s uplatňovaním a presadzovaním obchodných podmienok jedného alebo viacerých typov online platforiem, čo mu umožňuje účinne prispievať k riešeniu sporu;b) | má potřebné odborné znalosti, pokud jde o problematiku jedné či více oblastí nezákonného obsahu nebo pokud jde o uplatňování a vymáhání smluvních podmínek jednoho či více typů online platforem, jež subjektu umožňují účinně přispět k řešení sporu;
(c) | its members are remunerated in a way that is not linked to the outcome of the procedure;c) | jeho členovia sú odmeňovaní spôsobom, ktorý nie je spojený s výsledkom konania;c) | jeho členové jsou odměňováni způsobem, který není spojen s výsledkem řízení;
(d) | the out-of-court dispute settlement that it offers is easily accessible, through electronic communications technology and provides for the possibility to initiate the dispute settlement and to submit the requisite supporting documents online;d) | mimosúdne riešenie sporov, ktoré ponúka, je ľahko dostupné prostredníctvom technológií elektronickej komunikácie a poskytuje možnosť začať urovnávanie sporov a predložiť potrebné podporné dokumenty online;d) | umožňuje snadný přístup k mimosoudnímu řešení sporů prostřednictvím elektronických komunikačních technologií a umožňuje zahájit řešení sporu a podat požadované podpůrné dokumenty online;
(e) | it is capable of settling disputes in a swift, efficient and cost-effective manner and in at least one of the official languages of the institutions of the Union;e) | je schopný vyriešiť spor rýchlym, účinným a nákladovo efektívnym spôsobom a aspoň v jednom z úradných jazykov inštitúcií Únie;e) | je schopen vyřešit spor rychlým, účinným a nákladově efektivním způsobem a alespoň v jednom z úředních jazyků orgánů Unie;
(f) | the out-of-court dispute settlement that it offers takes place in accordance with clear and fair rules of procedure that are easily and publicly accessible, and that comply with applicable law, including this Article.f) | mimosúdne riešenie sporov, ktoré ponúka, prebieha v súlade s jasnými a spravodlivými procesnými pravidlami, ktoré sú ľahko a verejne dostupné, a ktoré sú v súlade s platnými právom vrátane tohto článku.f) | mimosoudní řešení sporu probíhá v souladu s jasným a spravedlivým jednacím řádem, který je snadno a veřejně přístupný a který je v souladu s použitelným právem, včetně požadavků tohoto článku.
The Digital Services Coordinator shall, where applicable, specify in the certificate:Koordinátor digitálnych služieb v prípade potreby v certifikáte uvedie:Koordinátor digitálních služeb v relevantních případech v osvědčení upřesní:
(a) | the particular issues to which the body’s expertise relates, as referred to in point (b) of the first subparagraph; anda) | konkrétne záležitosti, ktorých sa odborné znalosti orgánu týkajú, ako sa uvádza v prvom pododseku písm. b) aa) | konkrétní problematiku, jež je předmětem odborných znalostí subjektu, jak je uvedeno v prvním pododstavci písm. b), a
(b) | the official language or languages of the institutions of the Union in which the body is capable of settling disputes, as referred to in point (e) of the first subparagraph.b) | úradný jazyk alebo jazyky inštitúcií Únie, v ktorých je orgán schopný riešiť spory, ako sa uvádza v prvom pododseku písm. e).b) | úřední jazyk nebo jazyky orgánů Unie, v nichž je subjekt schopen řešit spory, jak je uvedeno v prvním pododstavci písm. e).
4.   Certified out-of-court dispute settlement bodies shall report to the Digital Services Coordinator that certified them, on an annual basis, on their functioning, specifying at least the number of disputes they received, the information about the outcomes of those disputes, the average time taken to resolve them and any shortcomings or difficulties encountered. They shall provide additional information at the request of that Digital Services Coordinator.4.   Certifikované orgány mimosúdneho riešenia sporov každoročne podávajú správu koordinátorovi digitálnych služieb, ktorý ich certifikoval, o svojom fungovaní, pričom v nej uvedú aspoň počet sporov, ktoré dostali, informácie o výsledkoch týchto sporov, priemerný čas potrebný na ich vyriešenie a prípadné nedostatky alebo ťažkosti, ktoré sa vyskytli. Na žiadosť koordinátora digitálnych služieb poskytnú dodatočné informácie.4.   Certifikované subjekty pro mimosoudní urovnávání sporů každoročně podávají zprávu koordinátorovi digitálních služeb, který je certifikoval, o svém fungování, ve které uvedou přinejmenším počet sporů, které jim byly předloženy, informace o výsledcích těchto sporů, průměrnou dobu potřebnou k vyřešení sporu a zjištěné nedostatky či potíže. Na žádost koordinátora digitálních služeb poskytnou další informace.
Digital Services Coordinators shall, every two years, draw up a report on the functioning of the out-of-court dispute settlement bodies that they certified. That report shall in particular:Koordinátori digitálnych služieb každé dva roky vypracujú správu o fungovaní orgánov mimosúdneho riešenia sporov, ktoré certifikovali. V tejto správe sa predovšetkým:Koordinátoři digitálních služeb každé dva roky vypracují zprávu o fungování subjektů pro mimosoudní urovnávání sporů, které certifikovali. Tato zpráva zejména:
(a) | list the number of disputes that each certified out-of-court dispute settlement body has received annually;a) | uvedie počet sporov, ktoré každý certifikovaný orgán mimosúdneho riešenia sporov každoročne dostal;a) | uvede počet sporů, které každý certifikovaný subjekt pro mimosoudní urovnávání sporů každoročně obdržel;
(b) | indicate the outcomes of the procedures brought before those bodies and the average time taken to resolve the disputes;b) | uvedú výsledky konaní pred týmito orgánmi a priemerný čas potrebný na vyriešenie sporov;b) | uvede výsledky řízení u těchto subjektů a průměrnou dobu potřebnou k vyřešení sporu;
(c) | identify and explain any systematic or sectoral shortcomings or difficulties encountered in relation to the functioning of those bodies;c) | identifikujú a vysvetlia akékoľvek systémové alebo odvetvové nedostatky alebo ťažkosti, ktoré sa vyskytli v súvislosti s fungovaním týchto subjektov;c) | uvede a vysvětlí zjištěné systémové nebo odvětvové nedostatky či potíže v souvislosti s fungováním těchto subjektů;
(d) | identify best practices concerning that functioning;d) | identifikujú najlepšie postupy týkajúce sa uvedeného fungovania;d) | uvede osvědčené postupy týkající se uvedeného fungování;
(e) | make recommendations as to how to improve that functioning, where appropriate.e) | uvedú odporúčania, ako prípadne zlepšiť uvedené fungovanie.e) | uvede doporučení, jak případně zlepšit uvedené fungování.
Certified out-of-court dispute settlement bodies shall make their decisions available to the parties within a reasonable period of time and no later than 90 calendar days after the receipt of the complaint. In the case of highly complex disputes, the certified out-of-court dispute settlement body may, at its own discretion, extend the 90 calendar day period for an additional period that shall not exceed 90 days, resulting in a maximum total duration of 180 days.Certifikované orgány mimosúdneho riešenia sporov sprístupnia svoje rozhodnutia stranám v primeranej lehote, najneskôr však do 90 kalendárnych dní od prijatia sťažnosti. V prípade veľmi zložitých sporov môže certifikovaný orgán podľa vlastného uváženia predĺžiť lehotu 90 kalendárnych dní o ďalšiu dobu, ktorá nesmie presiahnuť 90 dní, s celkovým trvaním lehoty maximálne 180 dní.Certifikované subjekty pro mimosoudní řešení sporů svá rozhodnutí dotčeným stranám poskytnou v přiměřené lhůtě, nejpozději však 90 kalendářních dnů po dni obdržení stížnosti. V případě velmi komplikovaných sporů může certifikovaný subjekt pro mimosoudní urovnávání sporů dle vlastního uvážení lhůtu 90 kalendářních dnů prodloužit o dodatečnou dobu nepřesahující 90 dnů, avšak nejvýše na celkovou dobu 180 dnů.
5.   If the out-of-court dispute settlement body decides the dispute in favour of the recipient of the service, including the individual or entity that has submitted a notice, the provider of the online platform shall bear all the fees charged by the out-of-court dispute settlement body, and shall reimburse that recipient, including the individual or entity, for any other reasonable expenses that it has paid in relation to the dispute settlement. If the out-of-court dispute settlement body decides the dispute in favour of the provider of the online platform, the recipient of the service, including the individual or entity, shall not be required to reimburse any fees or other expenses that the provider of the online platform paid or is to pay in relation to the dispute settlement, unless the out-of-court dispute settlement body finds that that recipient manifestly acted in bad faith.5.   Ak orgán mimosúdneho riešenia sporov rozhodne spor v prospech príjemcu služby vrátane jednotlivca alebo subjektu, ktorí predložili oznámenie, poskytovateľ online platformy hradí všetky poplatky účtované orgánom mimosúdneho riešenia sporov a nahradí uvedenému príjemcovi vrátane jednotlivca alebo subjektu všetky primerané výdavky, ktoré príjemca zaplatil v súvislosti s riešením sporu. Ak orgán mimosúdneho riešenia sporov rozhodne spor v prospech poskytovateľa online platformy, príjemca služby vrátane jednotlivca alebo subjektu nie je povinný uhradiť žiadne poplatky ani iné výdavky, ktoré poskytovateľ online platformy zaplatil alebo má zaplatiť v súvislosti s riešením sporu, pokiaľ orgán mimosúdneho riešenia sporov nezistí, že uvedený príjemca konal zjavne v zlej viere.5.   Pokud subjekt pro mimosoudní řešení sporů rozhodne spor ve prospěch příjemce služby, včetně osoby nebo subjektu, které podaly oznámení, uhradí poskytovatel online platformy veškeré poplatky účtované subjektem pro mimosoudní řešení sporů a nahradí uvedenému příjemci, včetně osoby nebo subjektu, veškeré jiné přiměřené výdaje, které v souvislosti s řešením sporu zaplatil. Pokud subjekt pro mimosoudní řešení sporů rozhodne spor ve prospěch poskytovatele online platformy, nemusí příjemce služby, včetně osoby nebo subjektu, hradit žádné poplatky nebo jiné výdaje, jež poskytovatel online platformy v souvislosti s řešením sporu zaplatil nebo má zaplatit, ledaže subjekt pro mimosoudní řešení sporů zjistí, že uvedený příjemce jednal prokazatelně ve zlém úmyslu.
The fees charged by the out-of-court dispute settlement body to the providers of online platforms for the dispute settlement shall be reasonable and shall in any event not exceed the costs incurred by the body. For recipients of the service, the dispute settlement shall be available free of charge or at a nominal fee.Poplatky, ktoré orgán mimosúdneho riešenia sporov účtuje poskytovateľom online platformy za riešenie sporu, musia byť primerané a v žiadnom prípade nesmú presiahnuť náklady vzniknuté orgánu. Pre príjemcov služby je riešenie sporov bezplatné alebo dostupné za nominálny poplatok.Poplatky, které subjekt pro mimosoudní řešení sporů účtuje poskytovatelům online platforem za vyřešení sporu, musí být přiměřené a v žádném případě nesmějí překročit náklady mu vzniklé. Pro příjemce služby musí být řešení sporu bezplatné nebo za nominální poplatek.
Certified out-of-court dispute settlement bodies shall make the fees, or the mechanisms used to determine the fees, known to the recipient of the service, including to the individuals or entities that have submitted a notice, and to the provider of the online platform concerned, before engaging in the dispute settlement.Poplatky alebo mechanizmy používané na ich určovanie oznámia certifikované orgány mimosúdneho riešenia sporov príjemcovi služby vrátane jednotlivcov alebo subjektov, ktoré predložili oznámenie, a dotknutému poskytovateľovi online platformy pred začatím riešenia sporu.Certifikované subjekty pro mimosoudní řešení sporů informují dotčeného příjemce služby, včetně osob nebo subjektů, které podaly oznámení, a poskytovatele online platformy o poplatcích nebo mechanismech používaných ke stanovení poplatků předtím, než se zapojí do řešení sporu.
6.   Member States may establish out-of-court dispute settlement bodies for the purposes of paragraph 1 or support the activities of some or all out-of-court dispute settlement bodies that they have certified in accordance with paragraph 3.6.   Členské štáty môžu zriadiť orgány mimosúdneho riešenia sporov na účely odseku 1 alebo podporovať činnosti niektorých alebo všetkých orgánov mimosúdneho riešenia sporov, ktoré certifikovali v súlade s odsekom 3.6.   Členské státy mohou zřídit subjekty pro mimosoudní řešení sporů pro účely odstavce 1 nebo podpořit činnost některých či všech subjektů pro mimosoudní řešení sporů, které certifikovaly v souladu s odstavcem 3.
Member States shall ensure that any of their activities undertaken under the first subparagraph do not affect the ability of their Digital Services Coordinators to certify the bodies concerned in accordance with paragraph 3.Členské štáty zabezpečia, aby žiadna z ich činností vykonávaných podľa prvého pododseku neovplyvnila schopnosť ich koordinátorov digitálnych služieb certifikovať príslušné orgány v súlade s odsekom 3.Členské státy zajistí, aby žádná z činností, které uskuteční podle prvního pododstavce tohoto odstavce, neměla vliv na schopnost jejich koordinátorů digitálních služeb certifikovat dotčené subjekty v souladu s odstavcem 3.
7.   A Digital Services Coordinator that has certified an out-of-court dispute settlement body shall revoke that certification if it determines, following an investigation either on its own initiative or on the basis of the information received by third parties, that the out-of-court dispute settlement body no longer meets the conditions set out in paragraph 3. Before revoking that certification, the Digital Services Coordinator shall afford that body an opportunity to react to the findings of its investigation and its intention to revoke the out-of-court dispute settlement body’s certification.7.   Ak koordinátor digitálnych služieb, ktorý certifikoval orgán mimosúdneho riešenia sporov, na základe vyšetrovania z vlastnej iniciatívy alebo na základe informácií získaných tretími stranami usúdi, že orgán mimosúdneho riešenia sporov už nespĺňa podmienky stanovené v odseku 3, certifikáciu zruší. Pred zrušením certifikácie poskytne koordinátor digitálnych služieb uvedenému orgánu príležitosť reagovať na zistenia vyšetrovania a na zámer koordinátora zrušiť certifikáciu orgánu mimosúdneho riešenia sporov.7.   Koordinátor digitálních služeb, který subjekt pro mimosoudní řešení sporů certifikoval, tuto certifikaci odejme, pokud na základě šetření z vlastního podnětu nebo na základě informací obdržených od třetích stran zjistí, že tento subjekt již nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 3. Před odnětím certifikace poskytne koordinátor digitálních služeb tomuto subjektu možnost vyjádřit se ke zjištěním vyplývajícím z jeho šetření a k jeho úmyslu odejmout mu certifikaci.
8.   Digital Services Coordinators shall notify to the Commission the out-of-court dispute settlement bodies that they have certified in accordance with paragraph 3, including where applicable the specifications referred to in the second subparagraph of that paragraph, as well as the out-of-court dispute settlement bodies the certification of which they have revoked. The Commission shall publish a list of those bodies, including those specifications, on a dedicated website that is easily accessible, and keep it up to date.8.   Koordinátori digitálnych služieb oznámia Komisii orgány mimosúdneho riešenia sporov, ktoré certifikovali v súlade s odsekom 3, v príslušných prípadoch vrátane špecifikácií uvedených v druhom pododseku uvedeného odseku, ako aj orgány mimosúdneho riešenia sporov, ktorých certifikáciu zrušili. Zoznam týchto orgánov aj s uvedenými špecifikáciami uverejní Komisia na vyhradenom ľahko prístupnom webovom sídle, pričom ho priebežne aktualizuje.8.   Koordinátoři digitálních služeb oznámí Komisi subjekty pro mimosoudní řešení sporů, které certifikovali podle odstavce 3, včetně případných specifikací podle druhého pododstavce zmíněného odstavce, jakož i subjekty pro mimosoudní řešení sporů, jimž certifikaci odňali. Komise zveřejní seznam těchto subjektů včetně případných specifikací na vyhrazených internetových stránkách, jež jsou snadno přístupné, a průběžně ho aktualizuje.
9.   This Article is without prejudice to Directive 2013/11/EU and alternative dispute resolution procedures and entities for consumers established under that Directive.9.   Týmto článkom nie je dotknutá smernica 2013/11/EÚ ani postupy alternatívneho riešenia sporov a subjekty pre spotrebiteľov zriadené podľa uvedenej smernice.9.   Tímto článkem není dotčena směrnice 2013/11/EU a postupy a subjekty alternativního řešení sporů, jež mají na základě uvedené směrnice spotřebitelé k dispozici.
Article 22Článok 22Článek 22
Trusted flaggersDôveryhodní nahlasovateliaDůvěryhodní oznamovatelé
1.   Providers of online platforms shall take the necessary technical and organisational measures to ensure that notices submitted by trusted flaggers, acting within their designated area of expertise, through the mechanisms referred to in Article 16, are given priority and are processed and decided upon without undue delay.1.   Poskytovatelia online platforiem prijmú potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby oznámenia predložené dôveryhodnými nahlasovateľmi konajúcimi v rámci ich určenej odbornosti prostredníctvom mechanizmov uvedených v článku 16 mali prednosť a aby sa spracúvali a rozhodlo sa o nich bez zbytočného odkladu.1.   Poskytovatelé online platforem přijmou nezbytná technická a organizační opatření k zajištění toho, aby oznámením podaným důvěryhodnými oznamovateli v rámci jejich stanovené odborné působnosti prostřednictvím mechanismů uvedených v článku 16 byla dána přednost a aby byla vyřízena a bylo o nich rozhodnuto bez zbytečného odkladu.
2.   The status of ‘trusted flagger’ under this Regulation shall be awarded, upon application by any entity, by the Digital Services Coordinator of the Member State in which the applicant is established, to an applicant that has demonstrated that it meets all of the following conditions:2.   Štatút dôveryhodných nahlasovateľov podľa tohto nariadenia udeľuje na žiadosť akýchkoľvek subjektov koordinátor digitálnych služieb členského štátu, v ktorom je žiadateľ usadený, žiadateľovi, ktorý preukázal, že spĺňa všetky tieto podmienky:2.   Status „důvěryhodných oznamovatelů“ podle tohoto nařízení uděluje na žádost, již může podat jakýkoli subjekt, koordinátor digitálních služeb členského státu, v němž je žadatel usazen, a to žadateli, který prokáže, že splňuje všechny tyto podmínky:
(a) | it has particular expertise and competence for the purposes of detecting, identifying and notifying illegal content;a) | má osobitné odborné znalosti a spôsobilosť na účely odhaľovania, identifikácie a oznamovania nezákonného obsahu;a) | má zvláštní odborné znalosti a způsobilost pro účely odhalování, určování a oznamování nezákonného obsahu;
(b) | it is independent from any provider of online platforms;b) | nie je závislý od žiadneho poskytovateľa online platforiem;b) | není závislý na žádném poskytovateli online platforem;
(c) | it carries out its activities for the purposes of submitting notices diligently, accurately and objectively.c) | svoju činnosť vykonáva na účely dôsledného, presného a objektívneho predkladania oznámení.c) | vykonává činnosti za účelem podávání oznámení důsledně, přesně a objektivně.
3.   Trusted flaggers shall publish, at least once a year easily comprehensible and detailed reports on notices submitted in accordance with Article 16 during the relevant period. The report shall list at least the number of notices categorised by:3.   Dôveryhodní nahlasovatelia zverejňujú aspoň raz ročne ľahko zrozumiteľné a podrobné správy o oznámeniach predložených v súlade s článkom 16 počas príslušného obdobia. V správe sa uvedie aspoň počet oznámení zoradených podľa:3.   Důvěryhodní oznamovatelé zveřejňují nejméně jednou ročně snadno srozumitelné a podrobné zprávy o oznámeních podaných v souladu s článkem 16 během příslušného období. V této zprávě uvedou alespoň počet oznámení rozčleněných do kategorií podle:
(a) | the identity of the provider of hosting services,a) | totožnosti poskytovateľa hostingových služieb;a) | totožnosti poskytovatele hostingových služeb,
(b) | the type of allegedly illegal content notified,b) | druhu údajne nezákonného oznámeného obsahu;b) | druhu oznámeného údajně nezákonného obsahu,
(c) | the action taken by the provider.c) | krokov prijatých poskytovateľom.c) | opatření přijatých poskytovatelem.
Those reports shall include an explanation of the procedures in place to ensure that the trusted flagger retains its independence.Uvedené správy obsahujú vysvetlenie zavedených postupov na zabezpečenie zachovania nezávislosti dôveryhodného nahlasovateľa.Tyto zprávy obsahují vysvětlení postupů zavedených k zajištění toho, aby si důvěryhodný oznamovatel zachoval svou nezávislost.
Trusted flaggers shall send those reports to the awarding Digital Services Coordinator, and shall make them publicly available. The information in those reports shall not contain personal data.Dôveryhodní nahlasovatelia uvedené správy zasielajú koordinátorovi digitálnych služieb, ktorý udeľuje štatút, a uvedené správy zverejnia. Informácie v uvedených správach nesmú obsahovať osobné údaje.Důvěryhodní oznamovatelé zasílají tyto zprávy koordinátorovi digitálních služeb a zpřístupní je veřejnosti. Informace v těchto zprávách nesmějí zahrnovat osobní údaje.
4.   Digital Services Coordinators shall communicate to the Commission and the Board the names, addresses and email addresses of the entities to which they have awarded the status of the trusted flagger in accordance with paragraph 2 or whose trusted flagger status they have suspended in accordance with paragraph 6 or revoked in accordance with paragraph 7.4.   Koordinátori digitálnych služieb oznámia Komisii a výboru názvy, adresy a e-mailové adresy subjektov, ktorým v súlade s odsekom 2 udelili štatút dôveryhodného nahlasovateľa alebo ktorých štatút dôveryhodného nahlasovateľa pozastavili v súlade s odsekom 6 alebo zrušili v súlade s odsekom 7.4.   Koordinátoři digitálních služeb sdělí Komisi a sboru názvy, poštovní adresy a e-mailové adresy subjektů, jimž v souladu s odstavcem 2 udělili status důvěryhodného oznamovatele nebo jimž tento status pozastavili v souladu s odstavcem 6, či odňali v souladu s odstavcem 7.
5.   The Commission shall publish the information referred to in paragraph 4 in a publicly available database, in an easily accessible and machine-readable format, and shall keep the database up to date.5.   Komisia informácie uvedené v odseku 4 uverejní v prístupnom a strojovo čitateľnom formáte vo verejne dostupnej databáze, ktorú priebežne aktualizuje.5.   Komise zveřejní informace uvedené v odstavci 4 ve veřejně přístupné databázi ve snadno přístupném a strojově čitelném formátu a tuto databázi aktualizuje.
6.   Where a provider of online platforms has information indicating that a trusted flagger has submitted a significant number of insufficiently precise, inaccurate or inadequately substantiated notices through the mechanisms referred to in Article 16, including information gathered in connection to the processing of complaints through the internal complaint-handling systems referred to in Article 20(4), it shall communicate that information to the Digital Services Coordinator that awarded the status of trusted flagger to the entity concerned, providing the necessary explanations and supporting documents. Upon receiving the information from the provider of online platforms, and if the Digital Services Coordinator considers that there are legitimate reasons to open an investigation, the status of trusted flagger shall be suspended during the period of the investigation. That investigation shall be carried out without undue delay.6.   Ak má poskytovateľ online platforiem informácie o tom, že dôveryhodný nahlasovateľ prostredníctvom mechanizmov uvedených v článku 16 predložil značný počet nedostatočne presných, nepresných alebo nedostatočne podložených oznámení, a to vrátane informácií zhromaždených v súvislosti so spracovaním sťažností prostredníctvom vnútorných systémov vybavovania sťažností uvedených v článku 20 ods. 4, oznámi tieto informácie koordinátorovi digitálnych služieb, ktorý udelil dotknutému subjektu štatút dôveryhodného nahlasovateľa, pričom poskytne potrebné vysvetlenia a podporné dokumenty. Po prijatí informácií od poskytovateľa online platforiem a ak koordinátor digitálnych služieb usúdi, že existujú legitímne dôvody na začatie vyšetrovania, status dôveryhodného nahlasovateľa sa pozastaví počas obdobia vyšetrovania. Uvedené vyšetrovanie sa vykoná bez zbytočného odkladu.6.   Má-li poskytovatel online platforem informace nasvědčující tomu, že důvěryhodný oznamovatel podal prostřednictvím mechanismů uvedených v článku 16 významný počet nedostatečně přesných, nepřesných nebo náležitě neodůvodněných oznámení, včetně informací shromážděných v souvislosti s vyřizováním stížností prostřednictvím interních systémů pro vyřizování stížností podle čl. 20 odst. 4, sdělí tyto informace koordinátorovi digitálních služeb, který dotčenému subjektu udělil status důvěryhodného oznamovatele, a poskytne potřebná vysvětlení a podklady. Pokud koordinátor digitálních služeb po obdržení informací od poskytovatele online platforem dospěje k názoru, že existují oprávněné důvody pro zahájení vyšetřování, pozastaví status důvěryhodného oznamovatele po dobu vyšetřování. Toto vyšetřování proběhne bez zbytečného odkladu.
7.   The Digital Services Coordinator that awarded the status of trusted flagger to an entity shall revoke that status if it determines, following an investigation either on its own initiative or on the basis information received from third parties, including the information provided by a provider of online platforms pursuant to paragraph 6, that the entity no longer meets the conditions set out in paragraph 2. Before revoking that status, the Digital Services Coordinator shall afford the entity an opportunity to react to the findings of its investigation and its intention to revoke the entity’s status as trusted flagger.7.   Ak koordinátor digitálnych služieb, ktorý subjektu udelil štatút dôveryhodného nahlasovateľa, na základe vyšetrovania z vlastnej iniciatívy alebo na základe informácií získaných od tretích strán vrátane informácií poskytnutých poskytovateľom online platforiem podľa odseku 6 usúdi, že subjekt už nespĺňa podmienky stanovené v odseku 2, štatút zruší. Pred zrušením štatútu poskytne koordinátor digitálnych služieb subjektu príležitosť reagovať na zistenia vyšetrovania a na zámer koordinátora zrušiť štatút subjektu ako dôveryhodného nahlasovateľa.7.   Koordinátor digitálních služeb, který subjektu udělil status důvěryhodného oznamovatele, tento status odejme, pokud na základě šetření z vlastního podnětu nebo informací obdržených od třetích stran, včetně informací poskytnutých poskytovatelem online platforem podle odstavce 6, zjistí, že dotyčný subjekt již nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 2. Před odnětím statusu poskytne koordinátor digitálních služeb danému subjektu možnost vyjádřit se ke zjištěním vyplývajícím z jeho šetření a k jeho úmyslu odejmout mu status důvěryhodného oznamovatele.
8.   The Commission, after consulting the Board, shall, where necessary, issue guidelines to assist providers of online platforms and Digital Services Coordinators in the application of paragraphs 2, 6 and 7.8.   Komisia po konzultácii s výborom v prípade potreby vydá usmernenia na pomoc poskytovateľom online platforiem a koordinátorom digitálnych služieb pri uplatňovaní odsekov 2, 6 a 7.8.   Komise po konzultaci se sborem v případě nutnosti vydá pokyny nápomocné poskytovatelům online platforem a koordinátorům digitálních služeb při uplatňování odstavců 2, 6 a 7.
Article 23Článok 23Článek 23
Measures and protection against misuseOpatrenia a ochrana proti zneužitiuOpatření a ochrana proti zneužití
1.   Providers of online platforms shall suspend, for a reasonable period of time and after having issued a prior warning, the provision of their services to recipients of the service that frequently provide manifestly illegal content.1.   Poskytovatelia online platforiem na primeraný čas a po vydaní predchádzajúceho varovania pozastavia poskytovanie svojich služieb príjemcom služby, ktorí často poskytujú zjavne nezákonný obsah.1.   Poskytovatelé online platforem na přiměřenou dobu a po vydání předchozího upozornění pozastaví poskytování svých služeb příjemcům, kteří často poskytují zjevně nezákonný obsah.
2.   Providers of online platforms shall suspend, for a reasonable period of time and after having issued a prior warning, the processing of notices and complaints submitted through the notice and action mechanisms and internal complaints-handling systems referred to in Articles 16 and 20, respectively, by individuals or entities or by complainants that frequently submit notices or complaints that are manifestly unfounded.2.   Poskytovatelia online platforiem na primeraný čas a po vydaní predchádzajúceho varovania prerušia spracúvanie oznámení a sťažností podaných prostredníctvom mechanizmov oznamovania a prijímania opatrení a interných systémov vybavovania sťažností uvedených v článkoch 16 a 20 jednotlivcami alebo subjektmi či sťažovateľmi, ktorí často podávajú zjavne neopodstatnené oznámenia alebo sťažnosti.2.   Poskytovatelé online platforem na přiměřenou dobu a po vydání předchozího upozornění pozastaví vyřizování oznámení a stížností podaných prostřednictvím mechanismů oznamování a přijímání opatření podle článku 16 nebo interních systémů pro vyřizování stížností podle článku 20 osobami nebo subjekty či stěžovateli, kteří často podávají zjevně neodůvodněné oznámení nebo stížnosti.
3.   When deciding on suspension, providers of online platforms shall assess, on a case-by-case basis and in a timely, diligent and objective manner, whether the recipient of the service, the individual, the entity or the complainant engages in the misuse referred to in paragraphs 1 and 2, taking into account all relevant facts and circumstances apparent from the information available to the provider of online platforms. Those circumstances shall include at least the following:3.   Poskytovatelia online platforiem pri rozhodovaní o prerušení v jednotlivých prípadoch a včas, dôsledne a objektívne posúdia, či sa príjemca služby, jednotlivec, subjekt alebo sťažovateľ dopustil zneužitia uvedeného v odsekoch 1 a 2, pričom zohľadnia všetky relevantné skutočnosti a okolnosti, ktoré vyplývajú z informácií dostupných poskytovateľovi online platforiem. Medzi uvedené okolnosti patria aspoň tieto:3.   Při rozhodování o pozastavení poskytovatelé online platforem v každém jednotlivém případě a včas, objektivně a s náležitou péčí posoudí, zda se příjemce služby, osoba, subjekt nebo stěžovatel dopouští zneužívání, jak je uvedeno v odstavcích 1 a 2, přičemž zohlední všechny relevantní skutečnosti a okolnosti, které jsou zřejmé z informací, jež má poskytovatel online platforem k dispozici. Mezi uvedené okolnosti patří alespoň:
(a) | the absolute numbers of items of manifestly illegal content or manifestly unfounded notices or complaints, submitted within a given time frame;a) | absolútny počet položiek zjavne nezákonného obsahu alebo zjavne neopodstatnených oznámení alebo sťažností predložených v stanovenom časovom rámci;a) | absolutní počty položek zjevně nezákonného obsahu nebo zjevně nepodložených oznámení či stížností podaných v určitém období;
(b) | the relative proportion thereof in relation to the total number of items of information provided or notices submitted within a given time frame;b) | ich pomerný podiel vo vzťahu k celkovému počtu poskytnutých informácií alebo oznámení predložených v stanovenom časovom rámci;b) | jejich relativní podíl ve vztahu k celkovému počtu poskytnutých informací či podaných oznámení v určitém období;
(c) | the gravity of the misuses, including the nature of illegal content, and of its consequences;c) | závažnosť zneužitia vrátane povahy nezákonného obsahu a jeho dôsledkov;c) | závažnost zneužití, včetně povahy nezákonného obsahu, a důsledků takového zneužití;
(d) | where it is possible to identify it, the intention of the recipient of the service, the individual, the entity or the complainant.d) | ak je možné ho identifikovať, úmysel príjemcu služby, jednotlivca, subjektu alebo sťažovateľa.d) | úmysl příjemce služby, osoby, subjektu nebo stěžovatele, je-li možné jej vyvodit.
4.   Providers of online platforms shall set out, in a clear and detailed manner, in their terms and conditions their policy in respect of the misuse referred to in paragraphs 1 and 2, and shall give examples of the facts and circumstances that they take into account when assessing whether certain behaviour constitutes misuse and the duration of the suspension.4.   Poskytovatelia online platforiem stanovia vo svojich obchodných podmienkach jasne a podrobne svoju politiku týkajúcu sa zneužívania uvedeného v odsekoch 1 a 2, a uvedú príklady skutočností a okolností, ktoré zohľadňujú pri posudzovaní toho, či určité správanie predstavuje zneužitie, a o trvanie pozastavenia.4.   Poskytovatelé online platforem ve svých smluvních podmínkách jasně a podrobně stanoví svou politiku s ohledem na zneužití uvedené v odstavcích 1 a 2 a uvedou příklady skutečností a okolností, jež zohledňují při posuzování toho, zda určité chování představuje zneužití, a doby případného pozastavení.
Article 24Článok 24Článek 24
Transparency reporting obligations for providers of online platformsPovinnosti poskytovateľov online platforiem podávať správy o transparentnostiInformační povinnosti poskytovatelů online platforem v souvislosti s transparentností
1.   In addition to the information referred to in Article 15, providers of online platforms shall include in the reports referred to in that Article information on the following:1.   Okrem informácií uvedených v článku 15 poskytovatelia online platforiem zahrnú do správ uvedených v danom článku informácie o:1.   Vedle informací uvedených v článku 15 uvedou poskytovatelé online platforem ve zprávách podle zmíněného článku informace o:
(a) | the number of disputes submitted to the out-of-court dispute settlement bodies referred to in Article 21, the outcomes of the dispute settlement, and the median time needed for completing the dispute settlement procedures, as well as the share of disputes where the provider of the online platform implemented the decisions of the body;a) | počte sporov predložených orgánom mimosúdneho riešenia sporov uvedeným v článku 21, výsledky riešenia sporov a medián času potrebný na dokončenie postupov riešenia sporov, ako aj podiel sporov, v prípade ktorých poskytovateľ online platformy vykonal rozhodnutia orgánu;a) | počtu sporů předložených subjektům pro mimosoudní řešení sporů podle článku 21, výsledcích řešení sporu a střední době potřebné pro provedení postupů řešení sporů, jakož i o podílu sporů, u nichž poskytovatel online platformy provedl rozhodnutí daného subjektu;
(b) | the number of suspensions imposed pursuant to Article 23, distinguishing between suspensions enacted for the provision of manifestly illegal content, the submission of manifestly unfounded notices and the submission of manifestly unfounded complaints.b) | počte pozastavení uložených podľa článku 23, rozčlenených na pozastavenia uložené za poskytovanie zjavne nezákonného obsahu, predkladanie zjavne neopodstatnených oznámení a podávanie zjavne neopodstatnených sťažností.b) | počtu pozastavení uložených podle článku 23 s rozlišením pozastavení kvůli poskytování zjevně nezákonného obsahu, podávání zjevně nepodložených oznámení a podávání zjevně nepodložených stížností.
2.   By 17 February 2023 and at least once every six months thereafter, providers shall publish for each online platform or online search engine, in a publicly available section of their online interface, information on the average monthly active recipients of the service in the Union, calculated as an average over the period of the past six months and in accordance with the methodology laid down in the delegated acts referred to in Article 33(3), where those delegated acts have been adopted.2.   Do 17. februára 2023 a potom aspoň raz za šesť mesiacov poskytovatelia uverejnia pre každú online platformu alebo internetový vyhľadávač vo verejne dostupnej časti svojho online rozhrania informácie o priemernom mesačnom počte aktívnych príjemcoch služby v Únii, ktorý sa vypočíta ako priemer za obdobie posledných šiestich mesiacov, a v súlade s metodikou stanovenou v delegovaných aktoch uvedených v článku 33 ods. 3, ak boli uvedené akty prijaté.2.   Do 17. února 2023 a alespoň každých šest měsíců poté zveřejňují poskytovatelé pro každou online platformu nebo internetový vyhledávač ve veřejně přístupné části svého online rozhraní informace o průměrném měsíčním počtu aktivních příjemců služby v Unii, který se vypočítá jako průměr za období předchozích šesti měsíců a v souladu s metodikou stanovenou v aktech v přenesené pravomoci uvedených v čl. 33 odst. 3, pokud byly přijaty.
3.   Providers of online platforms or of online search engines shall communicate to the Digital Services Coordinator of establishment and the Commission, upon their request and without undue delay, the information referred to in paragraph 2, updated to the moment of such request. That Digital Services Coordinator or the Commission may require the provider of the online platform or of the online search engine to provide additional information as regards the calculation referred to in that paragraph, including explanations and substantiation in respect of the data used. That information shall not include personal data.3.   Poskytovatelia online platforiem alebo internetových vyhľadávačov oznámia koordinátorovi digitálnych služieb v mieste usadenia a Komisii na ich žiadosť a bezodkladne informácie uvedené v odseku 2 aktualizované k okamihu takejto žiadosti. Dotknutý koordinátor digitálnych služieb alebo Komisia môže od poskytovateľa online platformy alebo internetového vyhľadávača požadovať, aby poskytol dodatočné informácie, pokiaľ ide o výpočet uvedený v danom odseku, vrátane vysvetlení a odôvodnenia použitých údajov. Tieto informácie nesmú obsahovať osobné údaje.3.   Poskytovatelé online platforem nebo internetových vyhledávačů sdělí koordinátorovi digitálních služeb v zemi usazení a Komisi na jejich žádost a bez zbytečného odkladu informace uvedené v odstavci 2 aktualizované k okamžiku podání této žádosti. Dotyčný koordinátor digitálních služeb nebo Komise mohou poskytovatele online platformy nebo internetového vyhledávače požádat o poskytnutí dodatečných informací týkajících se výpočtu uvedeného ve zmíněném odstavci, včetně vysvětlení a odůvodnění ve vztahu k použitým údajům. Tyto informace nesmějí obsahovat osobní údaje.
4.   When the Digital Services Coordinator of establishment has reasons to consider, based the information received pursuant to paragraphs 2 and 3 of this Article, that a provider of online platforms or of online search engines meets the threshold of average monthly active recipients of the service in the Union laid down in Article 33(1), it shall inform the Commission thereof.4.   Ak koordinátor digitálnych služieb v mieste usadenia na základe informácií získaných podľa odsekov 2 a 3 tohto článku má dôvody domnievať sa, že poskytovateľ online platforiem alebo internetových vyhľadávačov spĺňa prahovú hodnotu priemerných mesačných aktívnych príjemcov služby v Únii stanovenú v článku 33 ods. 1, informuje o tom Komisiu.4.   Má-li koordinátor digitálních služeb v zemi usazení důvody se na základě informací obdržených podle odstavců 2 a 3 tohoto článku domnívat, že poskytovatel online platforem nebo internetových vyhledávačů splňuje prahovou hodnotu průměrných měsíčních aktivních příjemců služby v Unii stanovenou v čl. 33 odst. 1, informuje o tom Komisi.
5.   Providers of online platforms shall, without undue delay, submit to the Commission the decisions and the statements of reasons referred to in Article 17(1) for the inclusion in a publicly accessible machine-readable database managed by the Commission. Providers of online platforms shall ensure that the information submitted does not contain personal data.5.   Poskytovatelia online platforiem bez zbytočného odkladu predložia Komisii rozhodnutia a odôvodnenia uvedené v článku 17 ods. 1, aby sa mohli vložiť do verejne prístupnej, strojovo čitateľnej databázy spravovanej Komisiou. Poskytovatelia online platforiem zabezpečia, aby predložené informácie neobsahovali osobné údaje.5.   Poskytovatelé online platforem předloží Komisi bez zbytečného odkladu rozhodnutí a odůvodnění uvedená v čl. 17 odst. 1, aby byla zařazena do veřejně přístupné, strojově čitelné databáze spravované Komisí. Poskytovatelé online platforem zajistí, aby předložené informace neobsahovaly osobní údaje.
6.   The Commission may adopt implementing acts to lay down templates concerning the form, content and other details of reports pursuant to paragraph 1 of this Article. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the advisory procedure referred to in Article 88.6.   Na stanovenie vzorov, pokiaľ ide o formu, obsah a ďalšie podrobnosti správ podľa odseku 1 tohto článku, môže Komisia prijať vykonávacie akty. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 88.6.   Komise může přijmout prováděcí akty, kterými se stanoví šablony týkající se formy, obsahu a dalších prvků zpráv podle odstavce 1 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle článku 88.
Article 25Článok 25Článek 25
Online interface design and organisationKoncepcia a organizácia online rozhraniaKoncepce a uspořádání online rozhraní
1.   Providers of online platforms shall not design, organise or operate their online interfaces in a way that deceives or manipulates the recipients of their service or in a way that otherwise materially distorts or impairs the ability of the recipients of their service to make free and informed decisions.1.   Poskytovatelia online platforiem nesmú navrhovať, organizovať ani prevádzkovať svoje online rozhrania tak, aby zavádzali alebo manipulovali s príjemcami ich služieb alebo tak, aby podstatne narúšali alebo obmedzovali schopnosť príjemcov ich služieb prijímať slobodné a informované rozhodnutia.1.   Poskytovatelé online platforem nesmějí své online rozhraní koncipovat, uspořádat ani provozovat způsobem, který klame příjemce jejich služby nebo jimi manipuluje, či jinak podstatně narušuje či omezuje schopnost příjemců jejich služeb činit svobodná a informovaná rozhodnutí.
2.   The prohibition in paragraph 1 shall not apply to practices covered by Directive 2005/29/EC or Regulation (EU) 2016/679.2.   Zákaz v odseku 1 sa nevzťahuje na postupy, na ktoré sa vzťahuje smernica 2005/29/ES alebo nariadenie (EÚ) 2016/679.2.   Zákaz v odstavci 1 se nevztahuje na postupy, jichž se týká směrnice 2005/29/ES nebo nařízení (EU) 2016/679.
3.   The Commission may issue guidelines on how paragraph 1 applies to specific practices, notably:3.   Komisia môže vydať usmernenia o tom, ako sa uplatňuje odsek 1 v prípade konkrétnych postupov, a to najmä v prípade:3.   Komise může vydat pokyny k tomu, jak se odstavec 1 uplatňuje v případě specifických postupů, zejména:
(a) | giving more prominence to certain choices when asking the recipient of the service for a decision;a) | zviditeľňovania určitých možností výberu, keď sa od príjemcu služby vyžaduje rozhodnutie;a) | přednostní zviditelňování určitých možností výběru při žádosti příjemce služby o rozhodnutí;
(b) | repeatedly requesting that the recipient of the service make a choice where that choice has already been made, especially by presenting pop-ups that interfere with the user experience;b) | opakovania požiadavky, aby si príjemca služby vybral, ak už takýto výber urobil, najmä prostredníctvom automaticky otváraných okien, ktoré narúšajú používateľskú skúsenosť;b) | opakovaných žádostí, aby příjemce služby provedl výběr v okamžiku, kdy tento výběr již byl proveden, zejména otevíráním nabídkových oken, což narušuje uživatelskou zkušenost;
(c) | making the procedure for terminating a service more difficult than subscribing to it.c) | ťažkopádnejšieho postupu rušenia služby v porovnaní s prihlasovaním sa do nej.c) | ztěžování postupu ukončení služby oproti přihlášení se k jejímu odběru.
Article 26Článok 26Článek 26
Advertising on online platformsReklama na online platformáchReklama na online platformách
1.   Providers of online platforms that present advertisements on their online interfaces shall ensure that, for each specific advertisement presented to each individual recipient, the recipients of the service are able to identify, in a clear, concise and unambiguous manner and in real time, the following:1.   Poskytovatelia online platforiem, ktorí vo svojich online rozhraniach prezentujú reklamy, zabezpečia, aby v prípade každej konkrétnej reklamy prezentovanej každému jednotlivému príjemcovi mohli príjemcovia služby jasným, stručným a jednoznačným spôsobom a v reálnom čase identifikovať:1.   Poskytovatelé online platforem, kteří na svých online rozhraních prezentují reklamu, zajistí, aby příjemci služby mohli u každé konkrétní reklamy prezentované každému jednotlivému příjemci jasně, stručně a jednoznačně a v reálném čase určit:
(a) | that the information is an advertisement, including through prominent markings, which might follow standards pursuant to Article 44;a) | že informácie sú reklamou, a to aj prostredníctvom zreteľných označení, ktoré by mohli byť štandardizované podľa článku 44;a) | skutečnost, že informace jsou reklamou, a to i prostřednictvím viditelných označení, která mohou být v souladu s normami podle článku 44;
(b) | the natural or legal person on whose behalf the advertisement is presented;b) | fyzickú alebo právnickú osobu, v mene ktorej sa reklama prezentuje;b) | fyzickou nebo právnickou osobu, jejímž jménem je reklama prezentována;
(c) | the natural or legal person who paid for the advertisement if that person is different from the natural or legal person referred to in point (b);c) | fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá túto reklamu zaplatila, ak je uvedená osoba odlišná od fyzickej alebo právnickej osoby uvedenej v písmene b);c) | fyzickou nebo právnickou osobu, která za reklamu zaplatila, pokud se liší od osoby uvedené v písmenu b);
(d) | meaningful information directly and easily accessible from the advertisement about the main parameters used to determine the recipient to whom the advertisement is presented and, where applicable, about how to change those parameters.d) | zmysluplné informácie priamo a ľahko prístupné z reklamy o hlavných parametroch použitých na určenie príjemcu, ktorému sa reklama prezentuje, a prípadne o tom, ako tieto parametre zmeniť.d) | smysluplné informace přímo a snadno dostupné z reklamy o hlavních parametrech použitých k určení příjemce, jemuž je reklama prezentována, a případně jak tyto parametry změnit.
2.   Providers of online platforms shall provide recipients of the service with a functionality to declare whether the content they provide is or contains commercial communications.2.   Poskytovatelia online platforiem poskytnú príjemcom služby funkciu na vyhlásenie, či obsah, ktorý poskytujú, je komerčnou komunikáciou alebo ju obsahuje.2.   Poskytovatelé online platforem poskytují příjemcům služby funkci, která umožňuje oznámit, zda obsah, který poskytují, představuje nebo obsahuje obchodní sdělení.
When the recipient of the service submits a declaration pursuant to this paragraph, the provider of online platforms shall ensure that other recipients of the service can identify in a clear and unambiguous manner and in real time, including through prominent markings, which might follow standards pursuant to Article 44, that the content provided by the recipient of the service is or contains commercial communications, as described in that declaration.Keď príjemca služby predloží vyhlásenie podľa tohto odseku, poskytovateľ online platformy zabezpečí, aby ostatní príjemcovia služby mohli jasným a jednoznačným spôsobom a v reálnom čase, a to aj prostredníctvom zreteľných označení, ktoré by mohli byť štandardizované podľa článku 44, identifikovať, či obsah, ktorý poskytuje príjemca služby, je komerčnou komunikáciou alebo ju obsahuje, ako sa uvádza v uvedenom vyhlásení.Pokud příjemce služby předloží prohlášení podle tohoto odstavce, poskytovatel online platformy zajistí, aby ostatní příjemci služby mohli jasně, jednoznačně a v reálném čase určit, a to i prostřednictvím viditelných označení, jež mohou být v souladu s normami podle článku 44, že obsah poskytnutý příjemcem služby představuje nebo obsahuje obchodní sdělení, jak je popsáno v tomto prohlášení.
3.   Providers of online platforms shall not present advertisements to recipients of the service based on profiling as defined in Article 4, point (4), of Regulation (EU) 2016/679 using special categories of personal data referred to in Article 9(1) of Regulation (EU) 2016/679.3.   Poskytovatelia online platforiem nesmú prezentovať reklamy príjemcom služby na základe profilovania, ako sa vymedzuje v článku 4 bodu 4 nariadenia (EÚ) 2016/679 s použitím osobitných kategórií osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679.3.   Poskytovatelé online platforem nesmějí prezentovat reklamy příjemcům služby na základě profilování ve smyslu čl. 4 bodu 4 nařízení (EU) 2016/679, jež se opírá o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679.
Article 27Článok 27Článek 27
Recommender system transparencyTransparentnosť odporúčacieho systémuTransparentnost doporučovacích systémů
1.   Providers of online platforms that use recommender systems shall set out in their terms and conditions, in plain and intelligible language, the main parameters used in their recommender systems, as well as any options for the recipients of the service to modify or influence those main parameters.1.   Poskytovatelia online platforiem, ktorí používajú odporúčacie systémy, uvedú vo svojich podmienkach jasným a zrozumiteľným jazykom hlavné parametre používané v ich systémoch odporúčaní, ako aj všetky možnosti, ktoré príjemcovia služby majú na úpravu alebo ovplyvňovanie týchto hlavných parametrov.1.   Poskytovatelé online platforem, které používají doporučovací systémy, uvedou ve svých smluvních podmínkách jasně a srozumitelně vyjádřené hlavní parametry, které jsou v jejich doporučovacích systémech používány, a případné možnosti příjemců služby tyto hlavní parametry měnit či ovlivňovat.
2.   The main parameters referred to in paragraph 1 shall explain why certain information is suggested to the recipient of the service. They shall include, at least:2.   Hlavné parametre uvedené v odseku 1 vysvetlia, prečo sa príjemcovi služby navrhujú určité informácie. Zahŕňajú aspoň:2.   Hlavní parametry uvedené v odstavci 1 vysvětlí, proč jsou příjemci služby navrhovány určité informace. Zahrnují alespoň:
(a) | the criteria which are most significant in determining the information suggested to the recipient of the service;a) | kritériá, ktoré sú najvýznamnejšie pri určovaní informácií navrhovaných príjemcovi služby;a) | kritéria, která jsou nejvýznamnější pro určování informací navrhovaných příjemci služby;
(b) | the reasons for the relative importance of those parameters.b) | dôvody relatívneho významu týchto parametrov.b) | důvody relativního významu těchto parametrů.
3.   Where several options are available pursuant to paragraph 1 for recommender systems that determine the relative order of information presented to recipients of the service, providers of online platforms shall also make available a functionality that allows the recipient of the service to select and to modify at any time their preferred option. That functionality shall be directly and easily accessible from the specific section of the online platform’s online interface where the information is being prioritised.3.   Ak je podľa odseku 1 k dispozícii viacero možností pre odporúčacie systémy, ktoré určujú relatívne poradie informácií prezentovaných príjemcom služby, poskytovatelia online platforiem sprístupnia funkciu, ktorá umožňuje príjemcovi služby kedykoľvek si vybrať a zmeniť uprednostňovanú možnosť. Uvedená funkcia musí byť priamo a ľahko prístupná z konkrétnej časti online rozhrania online platformy, kde sa informácie priorizujú.3.   Je-li k dispozici více možností podle odstavce 1 pro doporučovací systémy, které určují relativní pořadí informací prezentovaných příjemcům služby, poskytnou poskytovatelé online platforem také funkci, která příjemci služby umožní kdykoliv si vybrat a změnit preferovanou možnost. Tato funkce musí být přímo a snadno přístupná z konkrétní části online rozhraní dané online platformy, kde se jsou dané informace upřednostňovány.
Article 28Článok 28Článek 28
Online protection of minorsOchrana maloletých onlineOchrana nezletilých osob na internetu
1.   Providers of online platforms accessible to minors shall put in place appropriate and proportionate measures to ensure a high level of privacy, safety, and security of minors, on their service.1.   Poskytovatelia online platforiem prístupných maloletým zavedú vhodné a primerané opatrenia na zabezpečenie vysokej úrovne súkromia, bezpečnosti a ochrany maloletých v rámci svojich služieb.1.   Poskytovatelé online platforem přístupných nezletilým osobám zavedou vhodná a přiměřená opatření, kterými zajistí vysokou míru soukromí, bezpečnosti a ochrany nezletilých osob v rámci svých služeb.
2.   Providers of online platform shall not present advertisements on their interface based on profiling as defined in Article 4, point (4), of Regulation (EU) 2016/679 using personal data of the recipient of the service when they are aware with reasonable certainty that the recipient of the service is a minor.2.   Poskytovatelia online platformy nesmú vo svojom rozhraní zobrazovať reklamy založené na profilovaní vymedzenom v článku 4 bodu 4 nariadenia (EÚ) 2016/679 s použitím osobných údajov príjemcu služby, ak s primeranou istotou vedia, že príjemcom služby je maloletý.2.   Poskytovatelé online platforem nesmějí na svém rozhraní prezentovat reklamy založené na profilování ve smyslu čl. 4 bodu 4 nařízení (EU) 2016/679 za použití osobních údajů příjemce služby, pokud si jsou s přiměřenou jistotou vědomi toho, že příjemcem služby je nezletilá osoba.
3.   Compliance with the obligations set out in this Article shall not oblige providers of online platforms to process additional personal data in order to assess whether the recipient of the service is a minor.3.   Dodržiavaním povinností stanovených v tomto článku sa poskytovateľom online platforiem neukladá povinnosť spracúvať dodatočné osobné údaje s cieľom posúdiť, či je príjemcom služby maloletý.3.   Dodržování povinností uvedených v tomto článku nezavazuje poskytovatele online platforem k tomu, aby zpracovávali další osobní údaje s cílem posoudit, zda je příjemcem služby nezletilá osoba.
4.   The Commission, after consulting the Board, may issue guidelines to assist providers of online platforms in the application of paragraph 1.4.   Komisia môže po konzultácii s výborom vydať usmernenia na pomoc poskytovateľom online platforiem pri uplatňovaní odseku 1.4.   Komise po konzultaci se sborem může vydat pokyny, které poskytovatelům online platforem pomohou při uplatňování odstavce 1.
SECTION 4ODDIEL 4Oddíl 4
Additional provisions applicable to providers of online platforms allowing consumers to conclude distance contracts with tradersDodatočné ustanovenia uplatniteľné na poskytovateľov online platforiem umožňujúcich spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľkuDalší ustanovení týkající se poskytovatelů online platforem umožňujících spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku
Article 29Článok 29Článek 29
Exclusion for micro and small enterprisesVylúčenie mikropodnikov a malých podnikovVynětí mikropodniků a malých podniků
1.   This Section shall not apply to providers of online platforms allowing consumers to conclude distance contracts with traders that qualify as micro or small enterprises as defined in Recommendation 2003/361/EC.1.   Tento oddiel sa nevzťahuje na poskytovateľov online platforiem umožňujúcich spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na diaľku s obchodníkmi, ktorí sa považujú za mikropodniky alebo malé podniky v zmysle vymedzenia v odporúčaní 2003/361/ES.1.   Tento oddíl se nevztahuje na ty poskytovatele online platforem umožňujících spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku, kteří jsou mikropodniky nebo malými podniky ve smyslu doporučení 2003/361/ES.
This Section shall not apply to providers of online platforms allowing consumers to conclude distance contracts with traders that previously qualified for the status of a micro or small enterprise as defined in Recommendation 2003/361/EC during the 12 months following their loss of that status pursuant to Article 4(2) thereof, except when they are very large online platforms in accordance with Article 33.Tento oddiel sa nevzťahuje na poskytovateľov online platforiem umožňujúcich spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na diaľku s obchodníkmi, ktorí predtým spĺňali podmienky na získanie štatútu mikropodniku alebo malého podniku v zmysle vymedzenia v odporúčaní 2003/361/ES, počas 12 mesiacov po strate tohto postavenia podľa článku 4 ods. 2 uvedeného nariadenia, s výnimkou prípadov, keď ide o veľmi veľké online platformy v súlade s článkom 33.Tento oddíl se nevztahuje na ty poskytovatele online platforem umožňujících spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku, kteří měli v minulosti postavení mikropodniku nebo malého podniku ve smyslu doporučení 2003/361/ES, a to po dobu dvanácti měsíců po ztrátě tohoto postavení podle čl. 4 odst. 2 uvedeného doporučení, pokud nejsou velmi velkými online platformami podle článku 33.
2.   By derogation from paragraph 1 of this Article, this Section shall apply to providers of online platforms allowing consumers to conclude distance contracts with traders that have been designated as very large online platforms in accordance with Article 33, irrespective of whether they qualify as micro or small enterprises.2.   Odchylne od odseku 1 tohto článku sa tento oddiel uplatňuje na poskytovateľov online platforiem umožňujúcich spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na diaľku s obchodníkmi, ktorí boli v súlade s článkom 33 určení ako veľmi veľké online platformy, bez ohľadu na to, či sa považujú za mikropodniky alebo malé podniky.2.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku se tento oddíl vztahuje na poskytovatele online platforem umožňujících spotřebitelům uzavírat smlouvy na dálku s obchodníky, které byly určeny jako velmi velké online platformy podle článku 33, bez ohledu na to, zda jsou mikropodniky nebo malými podniky.
Article 30Článok 30Článek 30
Traceability of tradersSledovateľnosť obchodníkovSledovatelnost obchodníků
1.   Providers of online platforms allowing consumers to conclude distance contracts with traders shall ensure that traders can only use those online platforms to promote messages on or to offer products or services to consumers located in the Union if, prior to the use of their services for those purposes, they have obtained the following information, where applicable to the trader:1.   Poskytovatelia online platforiem umožňujúci spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku zabezpečia, aby obchodníci mohli využívať uvedené online platformy na propagáciu posolstiev o produktoch alebo službách alebo na ich ponúkanie spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii len vtedy, ak pred použitím ich služieb na uvedené účely získali, v náležitých prípadoch od obchodníka, tieto informácie:1.   Poskytovatelé online platforem umožňujících spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku zajistí, aby obchodníci mohli využívat tyto online platformy k propagaci sdělení či k nabízení výrobků nebo služeb spotřebitelům usazeným v Unii pouze tehdy, pokud před využitím jejich služeb k těmto účelům získaly následující informace, nakolik jsou u daného obchodníka relevantní:
(a) | the name, address, telephone number and email address of the trader;a) | meno/názov, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu obchodníka;a) | jméno, poštovní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu obchodníka;
(b) | a copy of the identification document of the trader or any other electronic identification as defined by Article 3 of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council (40);b) | kópiu identifikačného dokumentu obchodníka alebo akúkoľvek inú elektronickú identifikáciu v zmysle článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 (40);b) | kopii dokladu totožnosti obchodníka či jinou elektronickou identifikaci, jak je vymezena v článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (40);
(c) | the payment account details of the trader;c) | údaje o platobnom účte obchodníka;c) | údaje o platebním účtu obchodníka;
(d) | where the trader is registered in a trade register or similar public register, the trade register in which the trader is registered and its registration number or equivalent means of identification in that register;d) | ak je obchodník zapísaný v obchodnom alebo podobnom verejnom registri, obchodný register, v ktorom je obchodník zapísaný a jeho registračné číslo alebo rovnocenný prostriedok identifikácie v tomto registri;d) | je-li obchodník zapsán v obchodním nebo podobném veřejném rejstříku, obchodní rejstřík, v němž je obchodník zapsán, a jeho registrační číslo nebo rovnocenný prostředek identifikace v tomto rejstříku;
(e) | a self-certification by the trader committing to only offer products or services that comply with the applicable rules of Union law.e) | čestné vyhlásenie obchodníka, ktorým sa zaväzuje ponúkať len produkty alebo služby, ktoré sú v súlade s uplatniteľnými pravidlami práva Únie.e) | autocertifikaci obchodníka, kterou se zavazuje nabízet pouze výrobky nebo služby, jež jsou v souladu s použitelným právem Unie.
2.   Upon receiving the information referred to in paragraph 1 and prior to allowing the trader concerned to use its services, the provider of the online platform allowing consumers to conclude distance contracts with traders shall, through the use of any freely accessible official online database or online interface made available by a Member State or the Union or through requests to the trader to provide supporting documents from reliable sources, make best efforts to assess whether the information referred to in paragraph 1, points (a) to (e), is reliable and complete. For the purpose of this Regulation, traders shall be liable for the accuracy of the information provided.2.   Poskytovateľ online platformy umožňujúcej spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na diaľku s obchodníkmi po prijatí informácií uvedených v odseku 1 a predtým, ako dotknutému obchodníkovi umožní využívať svoje služby, vynaloží maximálne úsilie na overenie toho, či sú informácie uvedené v odseku 1 písm. a) až e ) spoľahlivé a úplné, pričom využije akúkoľvek voľne prístupnú oficiálnu online databázu alebo online rozhranie, ktoré sprístupnil členský štát alebo Únia, údajmi spracúvanými online platformou alebo požiada obchodníka o poskytnutie podporných dokumentov zo spoľahlivých zdrojov. Na účely tohto nariadenia sú obchodníci zodpovední za presnosť poskytnutých informácií.2.   Po obdržení informací uvedených v odstavci 1 a předtím, než dotčenému obchodníkovi dovolí využívat svých služeb, vynaloží poskytovatel online platformy umožňující spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku maximální úsilí a posoudí, zda jsou informace uvedené v odst. 1 písm. a) až e) spolehlivé a úplné; využije k tomu jakékoli volně dostupné oficiální online databáze nebo online rozhraní zpřístupněné členskými státy nebo Unií nebo požádá obchodníka, aby poskytl podklady ze spolehlivých zdrojů. Pro účely tohoto nařízení odpovídají obchodníci za správnost poskytnutých informací.
As regards traders that are already using the services of providers of online platforms allowing consumers to conclude distance contracts with traders for the purposes referred to in paragraph 1 on 17 February 2024, the providers shall make best efforts to obtain the information listed from the traders concerned within 12 months. Where the traders concerned fail to provide the information within that period, the providers shall suspend the provision of their services to those traders until they have provided all information.Pokiaľ ide o obchodníkov, ktorí už využívajú služby poskytovateľov online platforiem umožňujúcich spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na diaľku s obchodníkmi na účely uvedené v odseku 1 k 17. februáru 2024, poskytovatelia vynaložia maximálne úsilie na získanie uvedených informácií od dotknutých obchodníkov do 12 mesiacov. Ak dotknutí obchodníci neposkytnú informácie v uvedenej lehote, poskytovatelia pozastavia poskytovanie svojich služieb týmto obchodníkom dovtedy, kým neposkytnú všetky informácie.Pokud jde o obchodníky, kteří již využívají služeb poskytovatelů online platforem umožňujících spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku pro účely uvedené v odstavci 1 k 17. únoru 2024, vynaloží poskytovatelé maximální úsilí, aby uvedené informace od dotčených obchodníků získali do dvanácti měsíců. Pokud dotčení obchodníci tyto informace v uvedené lhůtě neposkytnou, poskytovatelé jim přeruší poskytování svých služeb, dokud jim obchodníci veškeré informace neposkytnou.
3.   Where the provider of the online platform allowing consumers to conclude distance contracts with traders obtains sufficient indications or has reason to believe that any item of information referred to in paragraph 1 obtained from the trader concerned is inaccurate, incomplete or not up-to-date, that provider shall request that the trader remedy that situation without delay or within the period set by Union and national law.3.   Ak poskytovateľ online platformy umožňujúcej spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na diaľku s obchodníkmi zistí dostatočné náznaky toho, alebo má dôvod sa domnievať, že akákoľvek informácia uvedená v odseku 1 získaná od dotknutého obchodníka je nepresná, neúplná alebo neaktuálna, tento poskytovateľ požiada uvedeného obchodníka, aby túto situáciu bezodkladne alebo v lehote stanovenej právom Únie a vnútroštátnym právom napravil.3.   Pokud poskytovatel online platformy, která spotřebitelům umožňuje uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku, získá dostatek údajů nebo má důvod se domnívat, že některá z informací uvedených v odstavci 1, které byly získány od dotčeného obchodníka, je nepřesná či neúplná nebo není aktuální, požádá ho, aby situaci napravil neprodleně nebo ve lhůtě stanovené právem Unie či vnitrostátním právem.
Where the trader fails to correct or complete that information, the provider of the online platform allowing consumers to conclude distance contracts with traders shall swiftly suspend the provision of its service to that trader in relation to the offering of products or services to consumers located in the Union until the request has been fully complied with.Ak obchodník uvedené informácie neopraví alebo nedoplní, poskytovateľ online platformy umožňujúcej spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na diaľku s obchodníkmi urýchlene pozastaví poskytovanie svojej služby uvedenému obchodníkovi v súvislosti s ponúkaním výrobkov alebo služieb spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii dovtedy, kým žiadosti plne nevyhovie.Pokud obchodník zmíněné informace neopraví či nedoplní, pozastaví mu poskytovatel online platformy umožňující spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku, urychleně poskytování své služby v souvislosti s nabídkou výrobků nebo služeb spotřebitelům usazeným v Unii, dokud obchodník jeho žádosti plně nevyhoví.
4.   Without prejudice to Article 4 of Regulation (EU) 2019/1150, if a provider of an online platform allowing consumers to conclude distance contracts with traders refuses to allow a trader to use its service pursuant to paragraph 1, or suspends the provision of its service pursuant to paragraph 3 of this Article, the trader concerned shall have the right to lodge a complaint as provided for in Articles 20 and 21 of this Regulation.4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 nariadenia (EÚ) 2019/1150, ak poskytovateľ online platformy umožňujúcej spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na diaľku s obchodníkmi odmietne obchodníkovi povoliť využívanie svojej služby podľa odseku 1 alebo pozastaví poskytovanie svojej služby podľa odseku 3 tohto článku, dotknutý obchodník má právo podať sťažnosť, ako sa stanovuje v článkoch 20 a 21 tohto nariadenia.4.   Aniž je dotčen článek 4 nařízení (EU) 2019/1150, pokud poskytovatel online platformy umožňující spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku odmítne umožnit některému obchodníkovi, aby využíval jeho službu podle odstavce 1 tohoto článku, nebo poskytování své služby pozastaví podle odstavce 3 tohoto článku, má dotčený obchodník právo podat stížnost, jak je stanoveno v článcích 20 a 21 tohoto nařízení.
5.   Providers of online platforms allowing consumers to conclude distance contracts with traders shall store the information obtained pursuant to paragraphs 1 and 2 in a secure manner for a period of six months after the end of the contractual relationship with the trader concerned. They shall subsequently delete the information.5.   Poskytovatelia online platforiem umožňujúcich spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na diaľku s obchodníkmi bezpečne uchovávajú informácie získané podľa odsekov 1 a 2 počas doby šiestich mesiacov po skončení trvania svojho zmluvného vzťahu s dotknutým obchodníkom. Následne tieto informácie odstránia.5.   Poskytovatelé online platforem umožňujících spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku uchovávají informace získané podle odstavců 1 a 2 bezpečným způsobem po dobu šesti měsíců po ukončení svého smluvního vztahu s dotčeným obchodníkem. Následně informace vymaží.
6.   Without prejudice to paragraph 2 of this Article, the provider of the online platform allowing consumers to conclude distance contracts with traders shall only disclose the information to third parties where so required in accordance with the applicable law, including the orders referred to in Article 10 and any orders issued by Member States’ competent authorities or the Commission for the performance of their tasks under this Regulation.6.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, poskytovatelia online platformy umožňujúcej spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na diaľku s obchodníkmi sprístupnia informácie tretím stranám len vtedy, ak sa to vyžaduje v súlade s uplatniteľným právom vrátane príkazov uvedených v článku 10 a akýchkoľvek príkazov vydaných príslušnými orgánmi členských štátov alebo Komisiou na účely plnenia ich úloh podľa tohto nariadenia.6.   Aniž je dotčen odstavec 2 tohoto článku, poskytovatel online platformy umožňující spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku sdělí informace třetím stranám pouze tehdy, vyžaduje-li se to v souladu s použitelným právem, včetně příkazů uvedených v článku 10 a příkazů vydaných příslušnými orgány členských států nebo Komisí při plnění jejich úkolů podle tohoto nařízení.
7.   The provider of the online platform allowing consumers to conclude distance contracts with traders shall make the information referred to in paragraph 1, points (a), (d) and (e) available on its online platform to the recipients of the service in a clear, easily accessible and comprehensible manner. That information shall be available at least on the online platform’s online interface where the information on the product or service is presented.7.   Poskytovateľ online platformy umožňujúcej spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na diaľku s obchodníkmi sprístupní na svojej online platforme príjemcom služby informácie uvedené v odseku 1 písm. a), d) a e) jasným, ľahko dostupným a zrozumiteľným spôsobom. Uvedené informácie musia byť k dispozícii aspoň na online rozhraní online platformy, kde sa uvádzajú informácie o produkte alebo službe.7.   Poskytovatel online platformy umožňující spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku zpřístupní informace uvedené v odst. 1 písm. a), d) a e) příjemcům služby na svých online platformách v jasné, snadno přístupné a srozumitelné formě. Tyto informace se zpřístupní alespoň na online rozhraní online platformy, kde je prezentována informace o produktu či službě.
Article 31Článok 31Článek 31
Compliance by designDodržiavanie predpisov už v štádiu návrhuZajišťování souladu s předpisy již od stadia návrhu
1.   Providers of online platforms allowing consumers to conclude distance contracts with traders shall ensure that its online interface is designed and organised in a way that enables traders to comply with their obligations regarding pre-contractual information, compliance and product safety information under applicable Union law.1.   Poskytovatelia online platforiem umožňujúcich spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku zabezpečia, aby jeho online rozhranie bolo navrhnuté a usporiadané tak, aby obchodníci mohli podľa uplatniteľného práva Únie plniť svoje povinnosti týkajúce sa predzmluvných informácií a informácií o bezpečnosti výrobkov.1.   Poskytovatelé online platforem umožňujících spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku zajistí, aby jejich online rozhraní bylo navrženo a uspořádáno způsobem, který obchodníkům umožní plnit své povinnosti plynoucí z použitelného práva Unie týkající se předsmluvních informací a informací o souladu výrobků s předpisy a bezpečnosti výrobků.
In particular, the provider concerned shall ensure that its online interface enables traders to provide information on the name, address, telephone number and email address of the economic operator, as defined in Article 3, point (13), of Regulation (EU) 2019/1020 and other Union law.Dotknutý poskytovateľ predovšetkým zabezpečí, aby jeho online rozhranie umožňovalo obchodníkom poskytovať informácie o mene/názve, adrese, telefónnom čísle a e-mailovej adrese hospodárskeho subjektu v zmysle článku 3 ods. 13 nariadenia (EÚ) 2019/1020 a iných právnych predpisov Únie.Dotčený poskytovatel zejména zajistí, aby toto online rozhraní umožnilo obchodníkům poskytovat informace zahrnující jméno, poštovní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu hospodářského subjektu ve smyslu čl. 3 bodu 13 nařízení (EU) 2019/1020 a jiných právních předpisů Unie.
2.   Providers of online platforms allowing consumers to conclude distance contracts with traders shall ensure that its online interface is designed and organised in a way that it allows traders to provide at least the following:2.   Poskytovatelia online platforiem umožňujúcich spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku zabezpečí, aby jeho online rozhranie bolo navrhnuté a usporiadané tak, aby obchodníkom umožňovalo poskytovať aspoň:2.   Poskytovatelé online platforem umožňujících spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku zajistí, aby jejich online rozhraní bylo navrženo a uspořádáno způsobem, který obchodníkům umožní poskytovat alespoň:
(a) | the information necessary for the clear and unambiguous identification of the products or the services promoted or offered to consumers located in the Union through the services of the providers;a) | informácie potrebné na jasnú a jednoznačnú identifikáciu výrobkov alebo služieb propagovaných alebo ponúkaných spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii prostredníctvom služieb poskytovateľov;a) | informace nezbytné pro jasnou a jednoznačnou identifikaci výrobků nebo služeb propagovaných či nabízených spotřebitelům v Unii prostřednictvím služeb poskytovatelů;
(b) | any sign identifying the trader such as the trademark, symbol or logo; and,b) | akýkoľvek znak identifikujúci obchodníka, ako je ochranná známka, symbol alebo logo ab) | jakýkoliv znak identifikující obchodníka, například ochrannou známku, symbol nebo logo, a
(c) | where applicable, the information concerning the labelling and marking in compliance with rules of applicable Union law on product safety and product compliance.c) | prípadne informácie týkajúce sa označovania a značenia v súlade s pravidlami uplatniteľného práva Únie v oblasti bezpečnosti a súladu výrobkov.c) | informace o případných označeních a značkách podle použitelného práva Unie v oblasti bezpečnosti výrobků a souladu výrobků s předpisy.
3.   Providers of online platforms allowing consumers to conclude distance contracts with traders shall make best efforts to assess whether such traders have provided the information referred to in paragraphs 1 and 2 prior to allowing them to offer their products or services on those platforms. After allowing the trader to offer products or services on its online platform that allows consumers to conclude distance contracts with traders, the provider shall make reasonable efforts to randomly check in any official, freely accessible and machine-readable online database or online interface whether the products or services offered have been identified as illegal.3.   Poskytovatelia online platforiem umožňujúcich spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku vynaložia maximálne úsilie na posúdenie toho, či takíto obchodníci poskytli informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 predtým, ako im umožní ponúkať ich výrobky alebo služby na uvedených platformách. Po tom, ako poskytovateľ umožní obchodníkovi ponúkať výrobky a služby na svojej online platforme umožňujúcej spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na diaľku s obchodníkmi, vynaloží primerané úsilie na náhodnú kontrolu v akejkoľvek oficiálnej, voľne prístupnej a strojovo čitateľnej online databáze alebo online rozhraní, či ponúkané výrobky alebo služby boli identifikované ako nezákonné.3.   Poskytovatelé online platforem umožňujících spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku vyvinou maximální úsilí, aby posoudili, zda tito obchodníci poskytli informace uvedené v odstavcích 1 a 2 předtím, než jim na nich umožní nabízet výrobky či služby. Poté, co poskytovatel umožní obchodníkovi nabízet výrobky či služby na jeho online platformě umožňující spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku, vyvine přiměřené úsilí, aby v jakékoli oficiální, volně přístupné a strojově čitelné online databázi nebo online rozhraní náhodně ověřil, zda nebyly nabízené výrobky nebo služby označeny za nezákonné.
Article 32Článok 32Článek 32
Right to informationPrávo na informáciePrávo na informace
1.   Where a provider of an online platform allowing consumers to conclude distance contracts with traders becomes aware, irrespective of the means used, that an illegal product or service has been offered by a trader to consumers located in the Union through its services, that provider shall inform, insofar as it has their contact details, consumers who purchased the illegal product or service through its services of the following:1.   Ak sa poskytovateľ online platformy umožňujúcej spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku dozvie bez ohľadu na použité prostriedky, že obchodník ponúkal nezákonný výrobok alebo službu spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii prostredníctvom jeho služieb, uvedený poskytovateľ informuje, pokiaľ má ich kontaktné údaje, spotrebiteľov, ktorí si kúpili nezákonný výrobok alebo službu prostredníctvom jeho služieb o:1.   Pokud se poskytovatel online platformy umožňující spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku dozví, bez ohledu na použité prostředky, že obchodník nabízel prostřednictvím svých služeb spotřebitelům v Unii nezákonný výrobek nebo službu, informuje, pokud má jejich kontaktní údaje, spotřebitele, kteří si nezákonný výrobek nebo službu prostřednictvím jeho služeb koupili, o:
(a) | the fact that the product or service is illegal;a) | skutočnosti, že výrobok alebo služba sú nezákonné;a) | skutečnosti, že výrobek nebo služba jsou nezákonné;
(b) | the identity of the trader; andb) | totožnosti obchodníka ab) | totožnosti obchodníka a
(c) | any relevant means of redress.c) | akýchkoľvek relevantných prostriedkoch nápravy.c) | jakýchkoli relevantních prostředcích nápravy.
The obligation laid down in the first subparagraph shall be limited to purchases of illegal products or services made within the six months preceding the moment that the provider became aware of the illegality.Povinnosť stanovená v prvom pododseku sa obmedzuje na nákup nezákonných výrobkov alebo služieb za posledných šesť mesiacov od okamihu, keď sa poskytovateľ dozvedel o nezákonnosti.Povinnost stanovená v prvním pododstavci se vztahuje pouze na nákup nezákonných výrobků nebo pořízení nezákonných služeb, k nimž došlo během posledních šesti měsíců předcházejících okamžiku, v němž se poskytovatel o nezákonnosti dozvěděl.
2.   Where, in the situation referred to in paragraph 1, the provider of the online platform allowing consumers to conclude distance contracts with traders does not have the contact details of all consumers concerned, that provider shall make publicly available and easily accessible on its online interface the information concerning the illegal product or service, the identity of the trader and any relevant means of redress.2.   Ak v situácii uvedenej v odseku 1 poskytovateľ online platforiem umožňujúcich spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku nemá kontaktné údaje všetkých dotknutých spotrebiteľov, uvedený poskytovateľ na svojom online rozhraní zverejní a ľahko sprístupní informácie týkajúce sa nezákonného výrobku alebo služby, totožnosti obchodníka a akýchkoľvek relevantných prostriedkoch nápravy.2.   Pokud poskytovatel online platformy umožňující spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku nemá v situaci uvedené v odstavci 1 kontaktní údaje všech dotčených spotřebitelů, zveřejní na svém online rozhraní snadno dostupné informace o nezákonném výrobku nebo službě, totožnosti obchodníka a jakýchkoli relevantních prostředcích nápravy.
SECTION 5ODDIEL 5Oddíl 5
Additional obligations for providers of very large online platforms and of very large online search engines to manage systemic risksDodatočné povinnosti poskytovateľov veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov na riadenie systémových rizíkDalší povinnosti poskytovatelů velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů týkající se řízení systémových rizik
Article 33Článok 33Článek 33
Very large online platforms and very large online search enginesVeľmi veľké online platformy a veľmi veľké internetové vyhľadávačeVelmi velké online platformy a velmi velké internetové vyhledávače
1.   This Section shall apply to online platforms and online search engines which have a number of average monthly active recipients of the service in the Union equal to or higher than 45 million, and which are designated as very large online platforms or very large online search engines pursuant to paragraph 4.1.   Tento oddiel sa vzťahuje na online platformy a internetové vyhľadávače, ktoré majú priemerný mesačný počet aktívnych príjemcov služby v Únii, ktorý sa rovná 45 miliónom alebo je vyšší, a ktoré sú určené ako veľmi veľké online platformy alebo veľmi veľké internetové vyhľadávače v súlade s odsekom 4.1.   Tento oddíl se vztahuje na online platformy a internetové vyhledávače, které mají průměrný měsíční počet aktivních příjemců služby v Unii nejméně 45 milionům a které jsou určeny jako velmi velké online platformy nebo velmi velké internetové vyhledávače podle odstavce 4.
2.   The Commission shall adopt delegated acts in accordance with Article 87 to adjust the number of average monthly active recipients of the service in the Union referred to in paragraph 1, where the Union’s population increases or decreases at least by 5 % in relation to its population in 2020 or its population after adjustment by means of a delegated act in the year in which the latest delegated act was adopted. In such a case, it shall adjust the number so that it corresponds to 10 % of the Union’s population in the year in which it adopts the delegated act, rounded up or down to allow the number to be expressed in millions.2.   Ak sa počet obyvateľov Únie zvýši alebo zníži aspoň o 5 % v porovnaní s počtom obyvateľov v roku 2020 alebo s počtom obyvateľov po úprave prostredníctvom delegovaného aktu v roku, v ktorom bol prijatý posledný delegovaný akt, Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 87 s cieľom upraviť priemerný mesačný počet aktívnych príjemcov služieb v Únii uvedený v odseku 1. V takomto prípade upraví počet tak, aby zodpovedal 10 % počtu obyvateľov Únie v roku, v ktorom prijme delegovaný akt, zaokrúhlenému nahor alebo nadol, aby sa počet mohol vyjadriť v miliónoch.2.   Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 87, kterými upraví průměrný měsíční počet aktivních příjemců služby v Unii uvedený v odstavci 1, pokud se počet obyvatel Unie zvýší nebo sníží nejméně o 5 % v porovnání s počtem obyvatel v roce 2020, nebo pokud již byl upraven aktem v přenesené pravomoci, s počtem obyvatel v roce, v němž byl přijat poslední akt v přenesené pravomoci. V takovém případě upraví počet tak, aby odpovídal 10 % obyvatelstva Unie v roce, ve kterém přijme příslušný akt v přenesené pravomoci, se zaokrouhlením nahoru nebo dolů, aby bylo možné počet vyjádřit v milionech.
3.   The Commission may adopt delegated acts in accordance with Article 87, after consulting the Board, to supplement the provisions of this Regulation by laying down the methodology for calculating the number of average monthly active recipients of the service in the Union, for the purposes of paragraph 1 of this Article and Article 24(2), ensuring that the methodology takes account of market and technological developments.3.   Komisia môže po porade s výborom prijať delegované akty v súlade s článkom 87 na doplnenie ustanovení tohto nariadenia stanovením metodiky výpočtu priemerného mesačného počtu aktívnych príjemcov služieb v Únii na účely odseku 1 tohto článku a článku 24 ods. 2, pričom sa zabezpečí, aby metodika zohľadňovala trhový a technologický vývoj.3.   Komise může po konzultaci se sborem přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 87, kterým doplní toto nařízení stanovením metodiky pro výpočet průměrného měsíčního počtu aktivních příjemců služby v Unii pro účely odstavce 1 tohoto článku a čl. 24 odst. 2 s cílem zajistit, aby tato metodika zohledňovala vývoj trhu a technologií.
4.   The Commission shall, after having consulted the Member State of establishment or after taking into account the information provided by the Digital Services Coordinator of establishment pursuant to Article 24(4), adopt a decision designating as a very large online platform or a very large online search engine for the purposes of this Regulation the online platform or the online search engine which has a number of average monthly active recipients of the service equal to or higher than the number referred to in paragraph 1 of this Article. The Commission shall take its decision on the basis of data reported by the provider of the online platform or of the online search engine pursuant to Article 24(2), or information requested pursuant to Article 24(3) or any other information available to the Commission.4.   Komisia po konzultácii s členským štátom usadenia alebo po zohľadnení informácií, ktoré poskytol koordinátor digitálnych služieb v mieste usadenia podľa článku 24 ods. 4, prijme rozhodnutie, ktorým sa za veľmi veľkú online platformu alebo za veľmi veľký internetový vyhľadávač na účely tohto nariadenia určí online platforma alebo internetový vyhľadávač, ktorých priemerný mesačný počet aktívnych príjemcov služby je rovnaký alebo vyšší ako počet uvedený v odseku 1 tohto článku. Komisia prijme rozhodnutie na základe údajov nahlásených poskytovateľom online platformy alebo internetového vyhľadávača podľa článku 24 ods. 2 alebo informácií požadovaných podľa článku 24 ods. 3 alebo akýchkoľvek iných informácií, ktoré má Komisia k dispozícii.4.   Komise po konzultaci s členským státem usazení nebo po zohlednění informací poskytnutých koordinátorem digitálních služeb v zemi usazení v souladu s čl. 24 odst. 4 přijme rozhodnutí, kterým určí jako velmi velkou online platformu nebo velmi velký internetový vyhledávač pro účely tohoto nařízení každou online platformu nebo internetový vyhledávač, které mají průměrný měsíční počet aktivních příjemců služby nejméně rovný počtu uvedenému v odstavci 1 tohoto článku. Komise přijme své rozhodnutí na základě údajů oznámených poskytovatelem online platformy nebo internetového vyhledávače podle čl. 24 odst. 2, informací vyžádaných podle čl. 24 odst. 3 nebo jakýchkoli jiných údajů, které jí jsou dostupné.
The failure by the provider of the online platform or of the online search engine to comply with Article 24(2) or to comply with the request by the Digital Services Coordinator of establishment or by the Commission pursuant to Article 24(3) shall not prevent the Commission from designating that provider as a provider of a very large online platform or of a very large online search engine pursuant to this paragraph.Skutočnosť, že poskytovateľ online platformy alebo internetového vyhľadávača nedodržiava článok 24 ods. 2 alebo nevyhovie žiadosti koordinátora digitálnych služieb v mieste usadenia alebo Komisie podľa článku 24 ods. 3, nebráni Komisii v tom, aby určila tohto poskytovateľa za poskytovateľa veľmi veľkej online platformy alebo veľmi veľkého internetového vyhľadávača podľa tohto odseku.Skutečnost, že poskytovatel online platformy nebo internetového vyhledávače nedodržel čl. 24 odst. 2 nebo nevyhověl žádosti koordinátora digitálních služeb v zemi usazení nebo Komise podle čl. 24 odst. 3, nebrání Komisi v tom, aby tohoto poskytovatele určila jako poskytovatele velmi velké online platformy nebo velmi velkého internetového vyhledávače podle tohoto odstavce.
Where the Commission bases its decision on other information available to the Commission pursuant to the first subparagraph of this paragraph or on the basis of additional information requested pursuant to Article 24(3), the Commission shall give the provider of the online platform or of the online search engine concerned 10 working days in which to submit its views on the Commission’s preliminary findings and on its intention to designate the online platform or the online search engine as a very large online platform or as a very large online search engine, respectively. The Commission shall take due account of the views submitted by the provider concerned.Ak Komisia pri svojom rozhodnutí vychádza z iných informácií, ktoré má k dispozícii podľa prvého pododseku tohto odseku, alebo na základe dodatočných informácií požadovaných podľa článku 24 ods. 3, poskytne dotknutému poskytovateľovi online platformy alebo internetového vyhľadávača 10 pracovných dní na predloženie stanoviska k predbežným zisteniam Komisie a na svoj zámer určiť online platformu alebo internetový vyhľadávač ako veľmi veľkú online platformu alebo ako veľmi veľký internetový vyhľadávač. Komisia náležite zohľadní stanoviská preložené dotknutým poskytovateľom.Pokud Komise své rozhodnutí zakládá na jiných informacích, které jsou jí dostupné, podle prvního pododstavce tohoto odstavce nebo na dodatečných informacích vyžádaných podle čl. 24 odst. 3, poskytne dotčenému poskytovateli online platformy nebo internetového vyhledávače lhůtu deseti pracovních dnů, aby předložil své stanovisko k předběžným zjištěním Komise a k jejímu úmyslu určit online platformu nebo internetový vyhledávač jako velmi velkou online platformu nebo jako velmi velký internetový vyhledávač. Komise toto stanovisko řádně zohlední.
The failure of the provider of the online platform or of the online search engine concerned to submit its views pursuant to the third subparagraph shall not prevent the Commission from designating that online platform or that online search engine as a very large online platform or as a very large online search engine, respectively, based on other information available to it.Ak dotknutý poskytovateľ online platformy alebo internetového vyhľadávača stanovisko podľa tretieho pododseku nepredloží, nebráni to Komisii označiť túto online platformu alebo tento internetový vyhľadávač za veľmi veľkú online platformu alebo za veľmi veľký internetový vyhľadávač na základe iných informácií, ktoré má Komisia k dispozícii.Pokud dotčený poskytovatel online platformy nebo internetového vyhledávače podle třetího pododstavce své stanovisko neposkytne, nebrání to Komisi, aby na základě jiných jí dostupných údajů takovou online platformu nebo takový internetový vyhledávač určila jako velmi velkou online platformu nebo jako velmi velký internetový vyhledávač.
5.   The Commission shall terminate the designation if, during an uninterrupted period of one year, the online platform or the online search engine does not have a number of average monthly active recipients of the service equal to or higher than the number referred to in paragraph 1.5.   Komisia toto určenie ukončí, ak počas neprerušeného obdobia jedného roka online platforma alebo internetový vyhľadávač nemá priemerný mesačný počet aktívnych príjemcov služby, ktorý sa rovná počtu uvedenému v odseku 1 alebo je vyšší.5.   Komise určení ukončí, pokud během nepřerušeného období jednoho roku daná online platforma nebo daný internetový vyhledávač nemají průměrný měsíční počet aktivních příjemců služby nejméně rovný počtu uvedenému v odstavci 1.
6.   The Commission shall notify its decisions pursuant to paragraphs 4 and 5, without undue delay, to the provider of the online platform or of the online search engine concerned, to the Board and to the Digital Services Coordinator of establishment.6.   Komisia oznámi svoje rozhodnutia podľa odsekov 4 a 5 bez zbytočného odkladu dotknutému poskytovateľovi online platformy alebo internetového vyhľadávača, výboru a koordinátorovi digitálnych služieb v mieste usadenia.6.   Komise bez zbytečného odkladu oznámí svá rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 dotčenému poskytovateli online platformy nebo internetového vyhledávače, sboru a koordinátorovi digitálních služeb v zemi usazení.
The Commission shall ensure that the list of designated very large online platforms and very large online search engines is published in the Official Journal of the European Union, and shall keep that list up to date. The obligations set out in this Section shall apply, or cease to apply, to the very large online platforms and very large online search engines concerned from four months after the notification to the provider concerned referred to in the first subparagraph.Komisia zabezpečí, aby sa zoznam určených veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov uverejnil v Úradnom vestníku Európskej únie, a priebežne ho aktualizuje. Povinnosti stanovené v tomto oddiele sa uplatňujú alebo sa prestanú uplatňovať na príslušné veľmi veľké online platformy a veľmi veľké internetové vyhľadávače štyri mesiace po oznámení príslušnému poskytovateľovi uvedenému v prvom pododseku.Komise zajistí zveřejnění seznamu určených velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů v Úředním věstníku Evropské unie a průběžně tento seznam aktualizuje. Povinnosti stanovené v tomto oddíle se na dotčené velmi velké online platformy a velmi velké internetové vyhledávače začnou nebo přestanou vztahovat čtyři měsíce po oznámení dotčenému poskytovateli uvedeném v prvním pododstavci.
Article 34Článok 34Článek 34
Risk assessmentPosudzovanie rizíkPosouzení rizik
1.   Providers of very large online platforms and of very large online search engines shall diligently identify, analyse and assess any systemic risks in the Union stemming from the design or functioning of their service and its related systems, including algorithmic systems, or from the use made of their services.1.   Poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov dôsledne identifikujú, analyzujú a posudzujú všetky systémové riziká v Únii vyplývajúce z návrhu alebo fungovania ich služby a jej príslušných systémov vrátane algoritmických systémov, alebo z využívania ich služieb.1.   Poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů pečlivě určují, analyzují a posuzují veškerá systémová rizika v Unii plynoucí z koncepce či fungování jejich služby a souvisejících systémů, včetně algoritmických systémů, nebo z využívání jejich služeb.
They shall carry out the risk assessments by the date of application referred to in Article 33(6), second subparagraph, and at least once every year thereafter, and in any event prior to deploying functionalities that are likely to have a critical impact on the risks identified pursuant to this Article. This risk assessment shall be specific to their services and proportionate to the systemic risks, taking into consideration their severity and probability, and shall include the following systemic risks:Posudzovanie rizík vykonávajú do dňa začatia uplatňovania uvedeného v článku 33 ods. 6 druhom pododseku a potom aspoň raz ročne a v každom prípade pred zavedením funkcií, ktoré by mohli mať kritický vplyv na riziká identifikované podľa tohto článku. Toto posudzovanie rizík musí byť špecifické z hľadiska ich služieb a primerané systémovým rizikám z hľadiska ich závažnosti a pravdepodobnosti a musí zahŕňať tieto systémové riziká:Vypracují posouzení rizik do dne použitelnosti podle čl. 33 odst. 6 druhého pododstavce a poté nejméně jednou v každém roce a v každém případě před zavedením funkcí, které budou pravděpodobně mít kritický dopad na rizika zjištěná podle tohoto článku. Toto posouzení rizik se musí týkat specificky jejich služeb, být přiměřené systémovým rizikům s ohledem na jejich závažnost a pravděpodobnost a zahrnovat tato systémová rizika:
(a) | the dissemination of illegal content through their services;a) | šírenie nezákonného obsahu prostredníctvom ich služieb;a) | šíření nezákonného obsahu prostřednictvím jejich služeb;
(b) | any actual or foreseeable negative effects for the exercise of fundamental rights, in particular the fundamental rights to human dignity enshrined in Article 1 of the Charter, to respect for private and family life enshrined in Article 7 of the Charter, to the protection of personal data enshrined in Article 8 of the Charter, to freedom of expression and information, including the freedom and pluralism of the media, enshrined in Article 11 of the Charter, to non-discrimination enshrined in Article 21 of the Charter, to respect for the rights of the child enshrined in Article 24 of the Charter and to a high-level of consumer protection enshrined in Article 38 of the Charter;b) | akékoľvek skutočné alebo predvídateľné negatívne účinky na výkon základných práv, najmä základných práv na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti zakotvených v článku 1 charty, rešpektovanie súkromného a rodinného života zakotveného v článku 7 charty, ochranu osobných údajov zakotvených v článku 8 charty, na slobody prejavu a práva na informácie, vrátane slobody a plurality médií zakotvené v článku 11 charty, na nediskrimináciu zakotvenú v článku 21 charty, na rešpektovanie práv dieťaťa zakotvených v článku 24 charty a na vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa zakotvenú v článku 38 charty;b) | jakékoli skutečné nebo předvídatelné nepříznivé dopady na výkon základních práv, zejména práva na respektování lidské důstojnosti zakotveného v článku 1 Listiny, práva na respektování soukromého a rodinného života zakotveného v článku 7 Listiny, práva na ochranu osobních údajů zakotveného v článku 8 Listiny, svobody projevu a svobody informací, včetně svobody a plurality sdělovacích prostředků, zakotvených v článku 11 Listiny, zákazu diskriminace zakotveného v článku 21 Listiny, práv dítěte zakotvených v článku 24 Listiny a práva na vysokou úroveň ochrany spotřebitele zakotveného v článku 38 Listiny;
(c) | any actual or foreseeable negative effects on civic discourse and electoral processes, and public security;c) | akékoľvek skutočné alebo predvídateľné negatívne účinky na občiansku diskusiu a volebné procesy a verejnú bezpečnosť;c) | jakékoli skutečné nebo předvídatelné nepříznivé dopady na občanský diskurz, volební procesy a veřejnou bezpečnost;
(d) | any actual or foreseeable negative effects in relation to gender-based violence, the protection of public health and minors and serious negative consequences to the person’s physical and mental well-being.d) | akékoľvek skutočné alebo predvídateľné negatívne účinky v súvislosti s rodovo motivovaným násilím, ochranou verejného zdravia a maloletými osobami a závažné negatívne dôsledky na telesnú a duševnú pohodu osoby.d) | jakékoli skutečné nebo předvídatelné nepříznivé dopady související s genderově podmíněným násilím, ochranou veřejného zdraví a nezletilými osobami a se závažnými negativními důsledky pro tělesnou a duševní pohodu osob.
2.   When conducting risk assessments, providers of very large online platforms and of very large online search engines shall take into account, in particular, whether and how the following factors influence any of the systemic risks referred to in paragraph 1:2.   Pri posudzovaní rizík poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov zohľadňujú najmä to, či a ako nasledujúce faktory ovplyvňujú ktorékoľvek zo systémových rizík uvedených v odseku 1:2.   Při posuzování rizik zohlední poskytovatelé velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů zejména to, zda a jak následující faktory ovlivňují některá ze systémových rizik uvedených v odstavci 1:
(a) | the design of their recommender systems and any other relevant algorithmic system;a) | riešenie ich odporúčacích systémov a akéhokoľvek iného príslušného algoritmického systému;a) | koncepce jejich doporučovacích systémů a jakéhokoliv dalšího relevantního algoritmického systému;
(b) | their content moderation systems;b) | ich systémy moderovania obsahu;b) | jejich systémy moderování obsahu;
(c) | the applicable terms and conditions and their enforcement;c) | platné obchodné podmienky a ich presadzovanie;c) | platné smluvní podmínky a jejich vymáhání;
(d) | systems for selecting and presenting advertisements;d) | systémy na výber a zobrazovanie reklamy;d) | systémy pro výběr a prezentování reklamy;
(e) | data related practices of the provider.e) | postupy poskytovateľa súvisiace s údajmi.e) | postupy poskytovatele týkající se dat.
The assessments shall also analyse whether and how the risks pursuant to paragraph 1 are influenced by intentional manipulation of their service, including by inauthentic use or automated exploitation of the service, as well as the amplification and potentially rapid and wide dissemination of illegal content and of information that is incompatible with their terms and conditions.V posúdeniach sa takisto analyzuje, či a ako sú riziká podľa odseku 1 ovplyvnené úmyselnou manipuláciou s ich službou, a to aj neautentickým používaním alebo automatizovaným využívaním služby, ako aj amplifikáciou a potenciálne rýchlym a rozsiahlym šírením nezákonného obsahu a informácií, ktoré nie sú zlučiteľné s ich obchodnými podmienkami.Součástí posouzení bude také analýza toho, zda a jak jsou rizika podle odstavce 1 ovlivněna úmyslnou manipulací s jejich službou, mimo jiné prostřednictvím neautentického používání nebo automatizovaného využívání služby, rozšiřování a potenciálně rychlého a rozsáhlého šíření nezákonného obsahu a informací, které nejsou slučitelné s jejich smluvními podmínkami.
The assessment shall take into account specific regional or linguistic aspects, including when specific to a Member State.V posudku sa zohľadnia osobitné regionálne alebo jazykové aspekty, a to aj vtedy, ak sú špecifické pre niektorý členský štát.Posouzení zohlední zvláštní regionální či jazykové aspekty, například aspekty specifické pro určitý členský stát.
3.   Providers of very large online platforms and of very large online search engines shall preserve the supporting documents of the risk assessments for at least three years after the performance of risk assessments, and shall, upon request, communicate them to the Commission and to the Digital Services Coordinator of establishment.3.   Poskytovatelia veľmi veľkých online platf