?

14.6.2013    | EN | Official Journal of the European Union | C 168/1014.6.2013    | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 168/10
Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on dual careers for athletesKonkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie dwutorowych karier sportowców
2013/C 168/042013/C 168/04
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION AND THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES,RADA UNII EUROPEJSKIEJ I PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH,
RECALLING:PRZYPOMINAJĄC, ŻE:
that the Council on 20 May 2011 established a European Union Work Plan for Sport for 2011-2014 which highlighted the role of education, training and qualifications in sport and created the Expert Group ‘Education and Training in Sport’ to prepare a proposal for European guidelines on dual careers,na posiedzeniu Rady w dniu 20 maja 2011 r. ustanowiono plan prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2011–2014, w którym podkreślono rolę kształcenia, szkolenia i kwalifikacji w sporcie i utworzono grupę ekspercką ds. kształcenia i szkolenia w sporcie mającą przygotować propozycję europejskich wytycznych w sprawie kariery dwutorowej,
WELCOMING:PRZYJMUJĄC Z ZADOWOLENIEM:
The EU Guidelines on Dual Careers of Athletes, which were prepared by the Member States and the Commission Expert Group on Education and Training in Sport upon a proposal from the ad-hoc group of experts on dual careers and which encourage a number of policy actions in support of dual careers in sport (1),unijne wytyczne dotyczące dwutorowej kariery sportowców, przygotowane przez grupę ekspercką państw członkowskich i Komisji zajmującą się kształceniem i szkoleniem w sporcie w oparciu o propozycję grupy eksperckiej ad hoc ds. kariery dwutorowej i w których zachęca się do wielu środków z zakresu polityki mających na celu wspieranie dwutorowych karier w sporcie (1),
CONSIDERING THAT:UZNAJĄC, ŻE:
1. | For the purposes of these Council conclusions the term ‘athlete’ should be understood to mean a ‘talented athlete’ or an ‘elite athlete’, both male and female, including disabled athletes respecting the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. | — | The term ‘talented athlete’ should be understood to mean an athlete recognised by a sport organisation, governing body or the State as an athlete who has the potential to develop an elite sporting career. | — | The term ‘elite athlete’ should be understood to mean an athlete who has a professional contract with a sport employer or sport organisation or has a recognised status by a sport organisation, governing body or the State as an elite athlete based on proven success and achievements.1. | do celów tych konkluzji Rady termin „sportowiec” należy rozumieć jako oznaczający „utalentowanego sportowca” lub „wybitnego sportowca”, zarówno kobietę, jak i mężczyznę, a także sportowców niepełnosprawnych, z poszanowaniem oenzetowskiej konwencji o prawach osób niepełnosprawnych: | — | termin „utalentowany sportowiec” należy rozumieć jako oznaczający sportowca uznanego przez organizację sportową, organ zarządzający lub państwo za sportowca mającego potencjał pozwalający mu rozwinąć wybitną karierę sportową, | — | termin „wybitny sportowiec” należy rozumieć jako oznaczający sportowca, który zawarł umowę z pracodawcą zatrudniającym sportowców lub z organizacją sportową, lub który ma status wybitnego sportowca uznany przez organizację sportową, organ zarządzający lub państwo w oparciu o udokumentowane sukcesy i osiągnięcia;
2. | The term ‘dual career’ should be understood to mean that an athlete can combine, without unreasonable personal effort, their sporting career with education and/or work in a flexible way through high-quality training in order to protect their moral, health, educational and professional interests, without compromising either objective, with a particular focus on the continued formal education of young athletes.2. | termin „kariera dwutorowa” należy rozumieć jako oznaczający możliwość elastycznego łączenia przez sportowca, bez zbyt wielkiego wysiłku, jego kariery sportowej z edukacją lub pracą, poprzez trening wysokiej jakości, w celu ochrony jego interesów związanych z etyką, interesów zdrowotnych, edukacyjnych i zawodowych, bez uszczerbku dla celów żadnej z tych działalności, ze szczególnym naciskiem na ciągłe kształcenie formalne młodych sportowców;
3. | Top level sporting achievement must be capable of being combined with education and a career where athletes can leverage their strengths to further contribute to society. Athletes obtain knowledge, skills and competences through their involvement in sport; the Council Recommendation on the validation of non-formal and informal learning (2) provides a basis for Member States to recognise and validate these.3. | najwybitniejsze osiągnięcia sportowe powinny móc być łączone z edukacją i pracą zawodową, tak by wysiłki sportowców mogły się wzmacniać i w ciągły sposób przyczyniać do rozwoju społeczeństwa. Sportowcy zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje dzięki swojemu zaangażowaniu w sport; zalecenie Rady w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (2) daje państwom członkowskim podstawę do uznawania i walidowania takiego sposobu uczenia się;
4. | Promotion of dual careers contributes to several of the aims of the ‘Europe 2020’ strategy (3) (prevention of early school leaving, more graduates in higher education, higher employability) and makes sport policies more efficient by keeping more athletes in the sport system.4. | propagowanie dwutorowych karier sportowców przyczynia się do osiągania kilku celów strategii „Europa 2020” (3) (zapobieganie zbyt wczesnemu kończeniu nauki, więcej absolwentów szkolnictwa wyższego, lepsza zdolność do zatrudnienia) i czyni polityki dotyczące sportu skuteczniejszymi, dzięki zatrzymywaniu większej liczby sportowców w systemie sportu;
5. | Increasingly, athletes regularly train and/or compete abroad which makes combining a sporting career with school, study or a career outside of sport more complex. These athletes represent one of the most internationally mobile parts of the European population.5. | sportowcy w coraz większym stopniu regularnie trenują za granicą lub uczestniczą w zagranicznych zawodach, co powoduje, że łączenie kariery sportowej z nauką w szkole, ze studiami lub karierą poza sportem jest bardziej skomplikowane. Tacy sportowcy stanowią jedną z najbardziej mobilnych międzynarodowo grup w społeczeństwie Europy;
6. | Athletes make an important contribution to the image of sport and physical activity, convey to society positive values such as fairness and dedication to achievement and serve as role models for recruiting young athletes. Further, they are important representatives of their home countries. In this context, all sporting organisations and governments have a responsibility to enable athletes to succeed in a dual career to ensure that they are not disadvantaged after their sporting career has ended (4).6. | sportowcy w istotny sposób przyczyniają się do tworzenia wizerunku sportu i aktywności fizycznej, przekazują społeczeństwu wartości, takie jak uczciwość i poświęcenie na rzecz osiągania celów, a także stanowią wzór do naśladowania, ułatwiając w ten sposób wyszukiwanie młodych sportowców. Ponadto są oni ważnymi przedstawicielami swoich państw. W tym kontekście wszystkie organizacje sportowe i rządy są odpowiedzialne za umożliwianie sportowcom osiągania sukcesów w realizacji karier dwutorowych, w celu dopilnowania, by nie byli oni defaworyzowani po zakończeniu kariery sportowej (4);
7. | Sport for children must always be carried out in line with the UN Convention on the Rights of the Child. Particular care should be taken to ensure that children’s involvement in preparation for high-level sport is not counterproductive or detrimental to their physical, social or emotional well-being (4).7. | w sporcie dzieci należy zawsze kierować się oenzetowską konwencją o prawach dziecka. Przede wszystkim należy starać się dopilnować, by zaangażowanie dzieci w przygotowanie do sportu na wysokim poziomie nie było szkodliwe dla ich dobrostanu fizycznego, społecznego ani emocjonalnego, oraz aby nie przynosiło efektów przeciwnych do zamierzonych (4);
8. | The main challenges in relation to the quality of education and supporting services for athletes involved in high-level sport in Europe are: | — | the safeguarding of the development of athletes, especially including in early specialisation sports (carried out in compliance with the UN Convention on the Rights of the Child) and of young people in education and training, | — | the balance between sports training and education and, at a later stage of life, the balance between sports training and employment, | — | the end-of-sporting-career phase of athletes, including those who leave the sport system earlier than planned (4).8. | głównymi wyzwaniami w odniesieniu do jakości edukacji i usług wspierających sportowców zaangażowanych w Europie w sport na wysokim poziomie są: | — | zapewnienie rozwoju sportowców, szczególnie w przypadku dyscyplin wymagających wczesnej specjalizacji (prowadzone zgodnie z oenzetowską konwencją o prawach dziecka) oraz rozwoju młodych ludzi dzięki kształceniu i szkoleniom, | — | równowaga między uprawianiem sportu a edukacją oraz, na późniejszym etapie życia, równowaga między uprawianiem sportu a zatrudnieniem, | — | faza kończenia kariery sportowej przez sportowców, w tym tych, którzy opuszczają system sportu wcześniej niż planowali (4);
9. | In order to compete at a high level, a substantial number of athletes are forced to supplement their sport funding, often through family support, student loans or through part-time or full-time employment. Some athletes are lost to sport because their sporting careers are difficult to combine with education and/or work.9. | by być w stanie konkurować na wysokim poziomie, znaczna liczba sportowców jest zmuszona uzupełniać finansowanie swojej działalności sportowej, często dzięki wsparciu rodziny, kredytom studenckim lub zatrudnieniu na niepełny etat lub w pełnym wymiarze. Niektórzy sportowcy przestają uprawiać sport, gdyż mają kłopoty z połączeniem kariery sportowej z edukacją lub pracą;
10. | There are substantial benefits for athletes in being able to combine sporting career with education and/or work, including health-related benefits (e.g. balanced lifestyle and reduced stress), developmental benefits (e.g. development of skills applicable in sport, education and other spheres of life), social benefits (expanded social networks and social support systems), and enhanced future employment prospects,10. | sportowcy odnoszą znaczące korzyści, jeżeli są w stanie połączyć karierę sportową z edukacją lub pracą, w tym korzyści związane ze zdrowiem (czyli bardziej zrównoważony styl życia i mniejszy stres), korzyści dotyczące rozwoju osobistego (czyli rozwijanie umiejętności mających zastosowanie w sporcie, edukacji i innych sferach życia), korzyści społeczne (szersze kręgi znajomych i systemy wsparcia społecznego), a także mają większe szanse na zatrudnienie w przyszłości,
IN THIS CONTEXT, INVITE THE EU MEMBER STATES, SPORT ORGANISATIONS AND STAKEHOLDERS, ACTING WITHIN THEIR COMPETENCES AND AREAS OF RESPONSIBILITY HAVING REGARD TO THE AUTONOMY OF SPORTS ORGANISATIONS, TO:W ZWIĄZKU Z TYM WZYWA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE UE, ORGANIZACJE SPORTOWE I ZAINTERESOWANE PODMIOTY, BY W RAMACH SWOICH KOMPETENCJI I W SWOIM ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, A TAKŻE Z UWZGLĘDNIENIEM NIEZALEŻNOŚCI ORGANIZACJI SPORTOWYCH:
1. | on the basis of the principles contained in the EU Guidelines on Dual Careers of Athletes, develop a policy framework and/or national guidelines for dual careers involving key stakeholders, e.g. ministries for sport, health, education, employment, defence, youth, home affairs and finance and others, sport organisations, governing bodies, educational institutions, businesses, chambers of commerce and labour and athletes’ representative bodies;1. | na podstawie zasad zawartych w unijnych wytycznych dotyczących dwutorowej kariery sportowców przygotowały ramy polityki lub krajowe wytyczne dotyczące kariery dwutorowej obejmujące podstawowe podmioty, na przykład ministerstwa odpowiedzialne za sport, zdrowie, edukację, zatrudnienie, obronę, młodzież, sprawy wewnętrzne, finanse i inne, organizacje sportowe, organy zarządzające, instytucje edukacyjne, przedsiębiorstwa, izby handlowe i zawodowe oraz organy reprezentujące sportowców;
2. | promote cooperation and agreements in the development and implementation of dual careers between all relevant stakeholders;2. | propagowały współpracę wszystkich właściwych podmiotów i porozumienia między nimi dotyczące rozwijania i wdrażania karier dwutorowych;
3. | encourage cross-sectoral cooperation and support innovative measures and research aimed at identifying and solving the problems facing athletes in both education and in the workplace;3. | zachęcały do współpracy międzysektorowej i wspierały innowacyjne środki i badania mające na celu wskazanie problemów, z którymi muszą się zmierzyć sportowcy zarówno w trakcie edukacji, jak i w miejscu pracy, oraz rozwiązanie takich problemów;
4. | promote the exchange of good practice and experience on dual careers among Member States at local, regional and national level;4. | propagowały wśród państw członkowskich, na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, wymianę dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie karier dwutorowych;
5. | ensure that measures in support of dual careers, where they exist, are applied equally for male and female athletes and taking into account the special needs of athletes with a disability;5. | dopilnowywały, by środki wspierające kariery dwutorowe, gdy środki takie istnieją, były stosowane zarówno wobec sportowców mężczyzn, jak i kobiet, a także aby uwzględniały specjalne potrzeby sportowców niepełnosprawnych;
6. | encourage sports organisations and educational institutions to ensure that only suitably qualified or trained staff work or volunteer in support of athletes undertaking a dual career;6. | zachęcały organizacje sportowe i instytucje edukacyjne, by dopilnowywały, aby na rzecz sportowców podejmujących kariery dwutorowe pracowali jedynie odpowiednio wykwalifikowani lub wyszkoleni pracownicy lub wolontariusze;
7. | promote the use of quality standards in sport academies and high performance training centres for example with regard to dual careers staff, safety and security arrangements and transparency about the rights of athletes;7. | propagowały stosowanie standardów jakości w sportowych instytucjach edukacyjnych i centrach treningu wyczynowego, na przykład standardów w odniesieniu do personelu związanego z karierą dwutorową, ustaleniami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony oraz przejrzystości w kwestii praw sportowców;
8. | regarding education for athletes: | — | allow adapted pathways for athletes within related policy and/or legal frameworks to combine their sporting activities with education, possibly within the context of networks of educational institutions. Adapted academic cycles, individual learning pathways, distance learning and e-learning, supplementary tutoring and flexibility on exam timetables may be helpful in this regard, | — | consider the benefits of putting in place a quality accreditation system at national level for dual careers services within training centres, sport schools, sport academies, sport clubs, sport federations and/or universities, | — | consider supporting educational institutions at national level and between Member States to cooperate in relation to adapted education programmes and work as a matter of priority on establishing equivalence between qualification levels, as described in the European Qualifications Framework, | — | consider measures which facilitate and promote the geographical mobility of athletes to allow the combination of their sporting careers with education programmes abroad, | — | promote the development of training programmes and/or qualifications in the sports sector for athletes, through encouraging relationships between education providers and sporting organisation, | — | continue work through the National Qualifications Frameworks (NQFs) to align sports courses, qualifications and certification for professions in dual career supporting services onto the European Qualifications Framework (EQF);8. | w przypadku edukacji sportowców: | — | pozwoliły na dostosowane ścieżki kariery, w ramach odnośnej polityki lub systemu przepisów, aby umożliwić sportowcom łączenie działalności sportowej z edukacją, najlepiej w kontekście sieci instytucji edukacyjnych. Pomocne w tym zakresie mogą być: dostosowane cykle akademickie, indywidualny tok nauki, kształcenie na odległość, e-uczenie się, dodatkowa opieka dydaktyczna i elastyczność w przypadku harmonogramu egzaminów, | — | rozważyły korzyści z wdrożenia na szczeblu krajowym w przypadku usług związanych z karierami dwutorowymi systemu akredytowania jakości w centrach treningowych, szkołach i akademiach sportowych, klubach i federacjach sportowych oraz na uczelniach, | — | rozważyły wspieranie instytucji edukacyjnych na szczeblu krajowym i w stosunkach pomiędzy państwami członkowskimi, by zapewnić współpracę na rzecz dostosowania programów edukacyjnych i pracować przede wszystkim nad ustanowieniem równoważności poziomów kwalifikacji, jak opisano w europejskich ramach kwalifikacji, | — | rozważyły zastosowanie środków, które ułatwią geograficzną mobilność sportowców, oraz będą ją propagować, by umożliwić łączenie karier sportowych z programami edukacyjnymi za granicą, | — | propagowały rozwijanie programów treningowych lub kwalifikacji w sektorze sportowym w odniesieniu do sportowców, dzięki zachęcaniu do tworzenia powiązań między podmiotami zajmującymi się kształceniem a organizacjami sportowymi, | — | nadal pracowały w obrębie krajowych ram kwalifikacji nad ujednoliceniem z europejskimi ramami kwalifikacji kursów sportowych, kwalifikacji i certyfikatów zawodowych w przypadku zawodów w usługach wspierających kariery dwutorowe;
9. | regarding work for athletes: | — | support specific events (seminars, conferences, workshops, networking events, job markets) for athletes highlighting the importance of dual career and informing them of relevant available services and supports for work, | — | consider the establishment of specific dual career programmes for athletes working in public services, which would serve also as a best practice example for other employers, | — | consider the potential for measures to redress the disadvantages athletes may face as regards their irregular participation in the labour market, | — | promote guidance and support for retiring elite athletes so that they can prepare for, initiate and develop a career in the wider labour market when their sporting career ends, | — | include dual careers on the agenda of social dialogue at national and EU level;9. | w przypadku pracy zawodowej sportowców: | — | wspierały konkretne przedsięwzięcia (seminaria, konferencje, warsztaty, wydarzenia tworzące sieci kontaktów, targi pracy) dla sportowców, podkreślając znaczenie kariery dwutorowej i informując ich o właściwych dostępnych usługach i wsparciu na rzecz ich pracy, | — | rozważyły ustanowienie konkretnych programów dotyczących karier dwutorowych dla sportowców pracujących w usługach publicznych, co stanowiłoby również przykład dobrej praktyki dla innych pracodawców, | — | zastanowiły się nad możliwością przygotowania środków równoważących niedogodności, jakie sportowcy mogą napotkać z powodu ich nieregularnego uczestnictwa w rynku pracy, | — | propagowały wskazówki i wsparcie dla wybitnych sportowców przechodzących na emeryturę, tak by mogli oni przygotować się do pracy zawodowej, rozpocząć ją i rozwijać ją na szerszym rynku pracy, gdy skończą karierę sportową, | — | ujmowały karierę dwutorową w programach swoich dialogów społecznych na szczeblu krajowym i unijnym;
10. | regarding health of athletes: | — | consider supporting, where appropriate, cooperation between sports, health and educational authorities to provide health and psychological assistance to athletes through education programmes in the areas of life skills, healthy living, nutrition, injury-prevention and recovery techniques, giving special consideration to the moral integrity of minors and the transition at the end of a sporting career, | — | public health authorities and private insurance providers are invited to consider, as appropriate, insurance provisions which would provide employers, athlete-workers and retired athletes with added employee protection regarding sport-related injuries, giving special consideration to the transition at the end of a sporting career;10. | w przypadku zdrowia sportowców: | — | rozważyły wspieranie, w stosownych przypadkach, współpracy między organami odpowiedzialnymi za sport, zdrowie i edukację, tak by zapewniać sportowcom wsparcie w zakresie ochrony zdrowia i wsparcie psychologiczne, dzięki programom edukacyjnym w zakresie umiejętności życiowych, zdrowego trybu życia, żywienia, zapobiegania urazom i technikom powrotu do zdrowia, ze specjalnym uwzględnieniem integralności etycznej młodzieży i okresu przejściowego związanego z kończeniem kariery sportowej, | — | zachęca się instytucje zdrowia publicznego i prywatnych ubezpieczycieli do rozważenia, w stosownych przypadkach, zastosowania przepisów ubezpieczeniowych zapewniających pracodawcom, sportowcom będącym pracownikami i sportowcom, którzy zakończyli karierę sportową, dodatkową ochronę pracowniczą w zakresie urazów sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu przejściowego związanego z kończeniem kariery sportowej;
11. | regarding finances of athletes: | — | explore, where appropriate, the establishment, or further development, of systems of financial support for student-athletes which reflect the different stages of the dual career, | — | consider, where appropriate, the development of specific dual career scholarships in education and training institutions allowing athletes to combine education and sport. These scholarships could consist of financial assistance for certain sport-related expenses, payment of tuition fees for specific education programmes or supporting services giving special consideration to the transition at the end of a sporting career,11. | w przypadku finansów sportowców: | — | przeanalizowały, w stosownych przypadkach, ustanowienie, lub dalsze rozwijanie, systemów wsparcia finansowego dla sportowców będących studentami, dostosowanych do różnych etapów ich karier dwutorowych, | — | rozważyły, w stosownych przypadkach, przygotowanie specjalnych stypendiów związanych z karierami dwutorowymi w instytucjach kształcenia i szkolenia, które to stypendia pomogłyby sportowcom łączyć edukację ze sportem. Takie stypendia mogłyby obejmować wsparcie finansowe w przypadku pewnych wydatków związanych ze sportem, opłacanie nauczania w przypadku konkretnych programów edukacyjnych lub usług wspierających, ze szczególnym uwzględnieniem okresu przejściowego związanego z kończeniem kariery sportowej,
HAVING REGARD TO THE AUTONOMY OF SPORTS ORGANISATIONS CALL ON SPORTING ORGANISATIONS TO:UWZGLĘDNIAJĄC AUTONOMIĘ ORGANIZACJI SPORTOWYCH, WZYWA TAKIE ORGANIZACJE DO:
1. | ensure support for the success of dual careers of athletes at all internal levels (e.g. by appointing qualified advisers to assist athletes from the start to the end of their sporting careers; by responsible trainers and support personnel taking into account the demands of education and/or work; by scheduling national and international sport events in a way that takes the demands of athletes’ education and/or work into account and also protects athletes from excessive strain) (5);1. | zapewnienia wsparcia na rzecz powodzenia dwutorowych karier sportowców na wszystkich szczeblach wewnętrznych (na przykład poprzez mianowanie wykwalifikowanych doradców, by wspierali sportowców od początku do końca ich kariery sportowej; dzięki odpowiedzialnym trenerom i personelowi pomocniczemu uwzględniającym potrzeby sportowców w zakresie edukacji i pracy; poprzez planowanie krajowych i międzynarodowych wydarzeń sportowych w sposób uwzględniający potrzeby sportowców w zakresie edukacji i pracy oraz chroniący ich przed nadmiernym obciążeniem) (5);
2. | develop, lead or participate fully in the networks and mechanisms established in Member States and/or public sports authorities to develop and implement dual career services for athletes;2. | rozwijania, prowadzenia lub pełnego uczestniczenia w sieciach i mechanizmach ustanowionych w państwach członkowskich lub przez publiczne organy sportowe w celu rozwijania oraz wdrażania usług związanych z dwutorowymi karierami sportowców;
3. | consider the nomination of specific ‘dual career athlete ambassadors’ to demonstrate that it is possible to be successful at the highest level in sport, while also succeeding in education and/or work;3. | rozważenia mianowania specjalnych ambasadorów dwutorowej kariery sportowców, by zademonstrować, że możliwe jest odnoszenie znaczących sukcesów w sporcie i jednoczesne odnoszenie sukcesów w edukacji i pracy;
4. | cooperate with chambers of commerce and labour and businesses to raise awareness of what positive attributes and advantages athletes can bring to employers while also encouraging flexible working arrangements for athletes;4. | współpracy z izbami handlowymi i zawodowymi oraz z przedsiębiorstwami, by zwiększać świadomość tego, jakie pozytywne aspekty i korzyści mogą przynieść pracodawcom sportowcy, zachęcając jednocześnie do elastycznych ustaleń dotyczących pracy sportowców;
5. | encourage the negotiation of sponsorship deals with companies that allow athletes access to work experience, privileged recruitment and flexible working arrangements in the sponsoring company or its partner companies;5. | zachęcania do negocjowania umów sponsorskich z firmami, które to umowy pozwolą sportowcom zdobyć doświadczenia zawodowe, zapewnią im ułatwioną rekrutację i elastyczne ustalenia dotyczące pracy w firmie sponsora lub u jego partnerów; angażowania;
6. | involve, where appropriate, athletes’ representative bodies in the policy development and actions in the field of dual careers,6. | w stosownych przypadkach, organy reprezentujące sportowców w przygotowywanie polityki i działań w zakresie karier dwutorowych,
INVITE THE EUROPEAN COMMISSION TO:ZWRACA SIĘ DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ, BY:
1. | on the basis of the EU Guidelines on Dual Careers of Athletes, consider appropriate follow up in the framework of the second work plan on sport of the Council, including looking at ways to measure the implementation of policy actions in the field of dual careers across the EU, which can be used by Member States on a voluntary basis;1. | na podstawie unijnych wytycznych dotyczących dwutorowej kariery sportowców rozważyła zastosowanie odpowiednich działań w ramach drugiego planu prac Rady w sprawie sportu, w tym poszukiwanie sposobów mierzenia wdrożenia środków z zakresu polityki w dziedzinie karier dwutorowych w UE, które mogłyby być dobrowolnie stosowane przez państwa członkowskie;
2. | provide support to dual careers networks, which bring together athlete associations, businesses and chambers of commerce and labour, sport organisations, educational institutions, national and local authorities and coaches to allow for the exchange of information and best practice at EU level;2. | zapewniła wsparcie sieciom karier dwutorowych, które łączyłyby stowarzyszenia sportowe, przedsiębiorstwa oraz izby handlowe i zawodowe, organizacje sportowe, instytucje edukacyjne, organy krajowe i lokalne oraz trenerów, tak by umożliwić wymianę informacji i najlepszych praktyk na szczeblu UE;
3. | promote and support the sharing of best practices in the EU regarding dual careers of athletes, inter alia through support for projects and the dissemination of their results under relevant funding schemes and programmes;3. | propagowała i wspierała dzielenie się w UE najlepszymi praktykami w zakresie karier dwutorowych sportowców, między innymi poprzez wsparcie dla projektów i rozpowszechniania ich wyników w ramach właściwych systemów i programów finansowania;
4. | support a monitoring system and/or research based on the international dimension of dual career programmes, in particular regarding the effects of transitions in athletes’ lives, the safeguarding of the development of athletes in early specialisation sports, the effectiveness of measures and supporting services in the Member States and the re-entry process of elite athletes into the labour market;4. | wspierała system monitorowania i badań dotyczących międzynarodowego wymiaru programów karier dwutorowych, w szczególności w odniesieniu do rezultatów przechodzenia przez sportowców z jednego etapu życia do drugiego, gwarantowania rozwoju sportowców w przypadku dyscyplin wymagających wczesnej specjalizacji, skuteczności środków i usług wsparcia w państwach członkowskich oraz procesu ponownego wchodzenia przez wybitnych sportowców na rynek pracy;
5. | support the development of a set of minimum quality requirements at European level in cooperation with stakeholders in this field, which could function as a reference point for national dual career services and facilities, providing transparency and guarantees on quality, safety and security for athletes, including athletes abroad.5. | wspierała rozwój zestawu minimalnych wymogów jakościowych na szczeblu europejskim we współpracy z podmiotami z tego obszaru, który mógłby służyć jako punkt odniesienia dla krajowych usług w zakresie karier dwutorowych i takiej infrastruktury, zapewniając przejrzystość i gwarantować sportowcom – w tym sportowcom znajdującym się za granicą – jakość, bezpieczeństwo i ochronę.
(1)  Doc. 17208/12.(1)  Dok. 17208/12.
(2)  OJ C 398, 22.12.2012, p. 1.(2)  Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1.
(3)  COM(2010) 2020 final.(3)  COM(2010) 2020 wersja ostateczna.
(4)  Scrutiny reservation by IT.(4)  Zastrzeżenie weryfikacji: delegacja IT.
(5)  Scrutiny reservation by IT.(5)  Zastrzeżenie weryfikacji: delegacja IT.