?

29.5.2015    | EN | Official Journal of the European Union | L 132/829.5.2015    | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 132/8
COMMISSION REGULATION (EU) 2015/830ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830
of 28 May 2015z dnia 28 maja 2015 r.
amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
(Text with EEA relevance)(Tekst mający znaczenie dla EOG)
THE EUROPEAN COMMISSION,KOMISJA EUROPEJSKA,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
Having regard to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (1), and in particular Article 131 thereof,uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 131,
Whereas:a także mając na uwadze, co następuje:
(1) | Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006 lays down requirements for the compilation of safety data sheets, used to provide information on chemical substances and mixtures in the European Union.(1) | W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 ustanowiono wymagania dotyczące sporządzania kart charakterystyki, wykorzystywanych w Unii Europejskiej do przekazywania informacji o substancjach chemicznych i mieszaninach.
(2) | The Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), developed within the United Nations structure, sets out internationally harmonised criteria for the classification and labelling of chemicals and rules for safety data sheets.(2) | W opracowanym w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (ang. Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS) określono zharmonizowane na szczeblu międzynarodowym kryteria klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych oraz zasady dotyczące kart charakterystyki.
(3) | The requirements for safety data sheets in Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006 should be adapted in accordance with the fifth revision of the GHS rules for safety data sheets.(3) | Wymagania dotyczące kart charakterystyki określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 powinny zostać dostosowane zgodnie z zasadami dotyczącymi kart charakterystyki zawartymi w wydaniu piątym poprawionym GHS.
(4) | On 1 June 2015, two conflicting amendments of Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006, one made by Article 59(5) of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council (2) and one made by Commission Regulation (EU) No 453/2010 (3), will come into force simultaneously. To avoid confusion as to which version of Annex II applies, this Annex, in its amended form, needs to be replaced by a new Annex II.(4) | W dniu 1 czerwca 2015 r. wejdą w życie jednocześnie dwie sprzeczne ze sobą zmiany w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jedna wprowadzona art. 59 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (2), a druga – rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 (3). Aby uniknąć niejasności co do tego, która wersja załącznika II obowiązuje, załącznik ten w jego zmienionym brzmieniu należy zastąpić nowym załącznikiem II.
(5) | To require economic operators who have already compiled safety data sheets to update these immediately in accordance with the amended Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006 would impose a disproportionate burden. Accordingly, operators should be allowed to continue to use safety data sheets provided to any recipient before 1 June 2015 for a certain period.(5) | Wymaganie od podmiotów gospodarczych, które sporządziły już karty charakterystyki, niezwłocznej aktualizacji tych kart zgodnie ze zmienionym załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, oznaczałoby nałożenie nieproporcjonalnego obciążenia. W związku z tym podmioty gospodarcze powinny mieć możliwość używania nadal przez pewien okres kart charakterystyki dostarczonych odbiorcy przed dniem 1 czerwca 2015 r.
(6) | The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee established under Article 133 of Regulation (EC) No 1907/2006,(6) | Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Article 1Artykuł 1
Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006, as amended by Article 59(5) of Regulation (EC) No 1272/2008 and by Regulation (EU) No 453/2010, is replaced by the text set out in the Annex to this Regulation.Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, zmieniony art. 59 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 oraz rozporządzeniem (UE) nr 453/2010, zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Article 2Artykuł 2
Without prejudice to Article 31(9) of Regulation (EC) No 1907/2006, safety data sheets provided to any recipient before 1 June 2015 may continue to be used and need not comply with the Annex to this Regulation until 31 May 2017.Bez uszczerbku dla art. 31 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 karty charakterystyki dostarczone odbiorcy przed dniem 1 czerwca 2015 r. mogą być nadal używane i nie muszą być zgodne z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia do dnia 31 maja 2017 r.
Article 3Artykuł 3
This Regulation shall enter into force on the third day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
It shall apply from 1 June 2015.Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 czerwca 2015 r.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Done at Brussels, 28 May 2015.Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2015 r.
For the CommissionW imieniu Komisji
The PresidentJean-Claude JUNCKER
Jean-Claude JUNCKERPrzewodniczący
(1)  OJ L 396, 30.12.2006, p. 1.(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
(2)  Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (OJ L 353, 31.12.2008, p. 1).(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006) (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).
(3)  Commission Regulation (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (OJ L 133, 31.5.2010, p. 1).(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 133 z 31.5.2010, s. 1).
ANNEXZAŁĄCZNIK
‘ANNEX II„ZAŁĄCZNIK II
REQUIREMENTS FOR THE COMPILATION OF SAFETY DATA SHEETSWYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA KART CHARAKTERYSTYKI
PART ACZĘŚĆ A
0.1.   Introduction0.1.   Wstęp
0.1.1.   This Annex sets out the requirements that the supplier shall fulfil for the compilation of a safety data sheet that is provided for a substance or a mixture in accordance with Article 31.0.1.1.   W niniejszym załączniku określono wymagania, które musi spełnić dostawca sporządzający kartę charakterystyki dostarczaną w odniesieniu do substancji lub mieszaniny zgodnie z art. 31.
0.1.2.   The information provided in the safety data sheet shall be consistent with the information in the chemical safety report, where one is required. Where a chemical safety report has been completed, the relevant exposure scenario(s) shall be placed in an annex to the safety data sheet.0.1.2.   Informacje podane w karcie charakterystyki muszą być zgodne z informacjami zawartymi w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, w przypadku gdy taki raport jest wymagany. Jeśli sporządzono raport bezpieczeństwa chemicznego, w załączniku do karty charakterystyki umieszcza się odnośny(-e) scenariusz(-e) narażenia.
0.2.   General requirements for compiling a safety data sheet0.2.   Ogólne wymagania dotyczące sporządzania karty charakterystyki
0.2.1.   The safety data sheet shall enable users to take the necessary measures relating to protection of human health and safety at the workplace, and protection of the environment. The writer of the safety data sheet shall take into account that a safety data sheet must inform its audience of the hazards of a substance or a mixture and provide information on the safe storage, handling and disposal of the substance or the mixture.0.2.1.   Karta charakterystyki umożliwia użytkownikowi zastosowanie niezbędnych środków związanych z ochroną zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwem w miejscu pracy oraz ochroną środowiska. Osoba sporządzająca kartę charakterystyki uwzględnia fakt, że karta charakterystyki musi informować użytkownika o zagrożeniach stwarzanych przez substancję lub mieszaninę oraz zawierać informacje dotyczące bezpiecznego magazynowania substancji lub mieszaniny, postępowania z nią oraz jej usuwania.
0.2.2.   The information provided by safety data sheets shall also meet the requirements set out in Directive 98/24/EC. In particular, the safety data sheet shall enable employers to determine whether any hazardous chemical agents are present in the workplace and to assess any risk to the health and safety of workers arising from their use.0.2.2.   Informacje zawarte w kartach charakterystyki spełniają również wymagania określone w dyrektywie 98/24/WE. W szczególności karta charakterystyki umożliwia pracodawcom stwierdzenie, czy w miejscu pracy znajdują się niebezpieczne środki chemiczne, a także ocenę wynikającego z ich zastosowania ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
0.2.3.   The information in the safety data sheet shall be written in a clear and concise manner. The safety data sheet shall be prepared by a competent person who shall take into account the specific needs and knowledge of the user audience, as far as they are known. Suppliers of substances and mixtures shall ensure that such competent persons have received appropriate training, including refresher training.0.2.3.   Informacje w karcie charakterystyki są jasne i zwięzłe. Kartę charakterystyki przygotowuje kompetentna osoba, która uwzględnia szczególne potrzeby i wiedzę użytkowników karty, w stopniu w jakim są one znane. Dostawcy substancji i mieszanin zapewniają odbycie przez takie kompetentne osoby stosownych szkoleń, w tym szkoleń przypominających.
0.2.4.   The language used in the safety data sheet shall be simple, clear and precise, avoiding jargon, acronyms and abbreviations. Statements such as “may be dangerous”, “no health effects”, “safe under most conditions of use” or “harmless” or any other statements indicating that the substance or mixture is not hazardous or any other statements that are inconsistent with the classification of that substance or mixture shall not be used.0.2.4.   Język, jakim napisana jest karta charakterystyki, jest prosty, jasny i precyzyjny; unika się żargonu, akronimów i skrótów. Nie używa się zwrotów takich, jak: »może być niebezpieczne«, »nieszkodliwe dla zdrowia«, »bezpieczne w większości przypadków użytkowania« lub »nieszkodliwe« ani jakichkolwiek innych zwrotów wskazujących, że dana substancja lub mieszanina nie stanowi zagrożenia, ani jakichkolwiek innych zwrotów niespójnych z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.
0.2.5.   The date of compilation of the safety data sheet shall be given on the first page. When a safety data sheet has been revised and the new, revised version is provided to recipients, the changes shall be brought to the attention of the recipients in Section 16 of the safety data sheet, unless the changes have been indicated elsewhere. For the revised safety data sheets, the date of compilation, identified as “Revision: (date)”, as well as a version number, revision number, supersedes date or some other indication of what version is replaced shall appear on the first page.0.2.5.   Datę sporządzenia karty charakterystyki podaje się na pierwszej stronie. W przypadku przeglądu karty charakterystyki i przekazania odbiorcom nowej zaktualizowanej wersji karty, zwraca się ich uwagę w sekcji 16 na zmiany w karcie charakterystyki, o ile zmian tych nie wskazano w innym miejscu. W przypadku zaktualizowanej wersji karty charakterystyki datę sporządzenia, oznaczoną w następujący sposób: »Aktualizacja: (data)«, oraz numer wersji, numer aktualizacji, datę zmiany wersji lub inne informacje na temat zmienionej wersji umieszcza się na pierwszej stronie.
0.3.   Safety data sheet format0.3.   Format karty charakterystyki
0.3.1.   A safety data sheet is not a fixed length document. The length of the safety data sheet shall be commensurate with the hazard of the substance or mixture and the information available.0.3.1.   Karta charakterystyki nie ma określonej objętości. Objętość karty charakterystyki jest współmierna do zagrożenia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę i dostępnych informacji.
0.3.2.   All pages of a safety data sheet, including any annexes, shall be numbered and shall bear either an indication of the length of the safety data sheet (such as “page 1 of 3”) or an indication whether there is a page following (such as “Continued on next page” or “End of safety data sheet”).0.3.2.   Wszystkie strony karty charakterystyki, włącznie ze wszystkimi załącznikami, numeruje się i podaje na nich albo objętość karty charakterystyki (np. »strona 1 z 3«) albo informację, czy po danej stronie następuje kolejna strona (np. »ciąg dalszy na następnej stronie« lub »koniec karty charakterystyki«).
0.4.   Safety data sheet content0.4.   Treść karty charakterystyki
The information required by this Annex shall be included in the safety data sheet, where applicable and available, in the relevant subsections set out in Part B. The safety data sheet shall not contain blank subsections.Informacje wymagane na podstawie niniejszego załącznika, o ile są one dostępne i mają zastosowanie, zamieszcza się w karcie charakterystyki w odpowiednich podsekcjach określonych w części B. Karta charakterystyki nie zawiera pustych podsekcji.
0.5.   Other information requirements0.5.   Inne wymagania dotyczące informacji
The inclusion of additional relevant and available information in the relevant subsections may be necessary in some cases in view of the wide range of properties of substances and mixtures.Ze względu na szeroki zakres właściwości substancji i mieszanin konieczne może być w niektórych przypadkach umieszczenie we właściwych podsekcjach dodatkowych, mających znaczenie i dostępnych informacji.
Additional safety and environmental information is required to address the needs of seafarers and other transport workers in the bulk transport of dangerous goods in seagoing or inland navigation bulk carriers or tank-vessels subject to International Maritime Organisation (IMO) or national regulations. Subsection 14.7 recommends the inclusion of basic classification information when such cargoes are transported in bulk according to Annex II of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (Marpol) (1) and the International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk (International Bulk Chemical Code) (the IBC Code) (2). In addition, ships carrying oil or oil fuel, as defined in Annex I of Marpol, in bulk or bunkering oil fuel are required, before loading, to be provided with a “material safety data sheet” in accordance with the IMO's Maritime Safety Committee (MSC) resolution “Recommendations for Material Safety Data Sheets (MSDS) for Marpol Annex I Oil Cargo and Oil Fuel” (MSC.286(86)). Therefore, in order to have one harmonised safety data sheet for maritime and non-maritime use, the additional provisions of Resolution MSC.286(86) may be included in the safety data sheets, where appropriate, for marine transport of Marpol Annex I cargoes and marine fuel oils.W celu uwzględnienia potrzeb marynarzy i innych pracowników sektora transportu wykonujących transport towarów niebezpiecznych luzem na masowcach lub zbiornikowcach w żegludze morskiej lub śródlądowej, objęty przepisami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) lub przepisami krajowymi, wymagane jest podanie dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W podsekcji 14.7 zalecono zawarcie w karcie podstawowych informacji dotyczących klasyfikacji, w przypadkach gdy takie ładunki transportowane są luzem zgodnie z załącznikiem II do Międzynarodowej konwencji z 1973 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, zmienionej odnoszącym się do niej protokołem z 1978 r. (konwencja MARPOL) (1) oraz międzynarodowym kodeksem budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (międzynarodowy kodeks przewozu chemikaliów luzem) (Kodeks IBC) (2). Ponadto statki przewożące luzem olej lub paliwo olejowe, w rozumieniu definicji w załączniku I do konwencji MARPOL, lub statki bunkrujące paliwo olejowe muszą zostać przed załadunkiem zaopatrzone w »kartę charakterystyki materiału« zgodnie z rezolucją Komitetu ds. Bezpieczeństwa Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej »Recommendations for Material Safety Data Sheets (MSDS) for MARPOL Annex I Oil Cargo and Oil Fuel« (Zalecenia dotyczące kart charakterystyki materiału (MSDS) w odniesieniu do załącznika I do konwencji MARPOL zatytułowanego »Ładunek w postaci oleju i paliwo olejowe«) (MSC. 286(86)). W związku z tym, w celu ujednolicenia kart charakterystyki stosowanych w sektorze morskim i poza nim, informacje wymagane na podstawie dodatkowych postanowień rezolucji MSC. 286(86) mogą zostać, w stosownych przypadkach, włączone do kart charakterystyki sporządzanych na potrzeby transportu morskiego ładunków wymienionych w załączniku I do konwencji MARPOL i żeglugowych olejów napędowych.
0.6.   Units0.6.   Jednostki miar
The units of measurement as set out in Council Directive 80/181/EEC (3) shall be used.Stosuje się jednostki miar określone w dyrektywie Rady 80/181/EWG (3).
0.7.   Special cases0.7.   Szczególne przypadki
Safety data sheets shall also be required for the special cases listed in paragraph 1.3 of Annex I to Regulation (EC) No 1272/2008 for which there are labelling derogations.Karty charakterystyki wymagane są również w szczególnych przypadkach wymienionych w punkcie 1.3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, w odniesieniu do których przewidziane są odstępstwa dotyczące oznakowania.
1.    SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking1.    SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa
This section of the safety data sheet shall prescribe how the substance or mixture shall be identified and how the identified relevant uses, the name of the supplier of the substance or mixture and the contact detail information of the supplier of the substance or mixture, including an emergency contact, shall be provided in the safety data sheet.W niniejszej sekcji karty charakterystyki określa się sposób identyfikacji substancji lub mieszaniny oraz sposób podawania w karcie charakterystyki istotnych zidentyfikowanych zastosowań substancji lub mieszaniny, nazwy dostawcy substancji lub mieszaniny oraz danych kontaktowych dostawcy substancji lub mieszaniny, łącznie z danymi kontaktowymi w razie nagłych wypadków.
1.1.   Product identifier1.1.   Identyfikator produktu
The product identifier shall be provided in accordance with Article 18(2) of Regulation (EC) No 1272/2008 in the case of a substance and in accordance with Article 18(3)(a) of Regulation (EC) No 1272/2008 in the case of a mixture, and as provided on the label in the official language(s) of the Member State(s) where the substance or mixture is placed on the market, unless the Member State(s) concerned provide(s) otherwise.Identyfikator produktu zamieszcza się zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w przypadku substancji oraz zgodnie z art. 18 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w przypadku mieszaniny. Identyfikator ten jest zgodny z oznakowaniem; sporządza się go w języku(-ach) urzędowym(-ych) państwa (państw) członkowskiego(-ich), w którym(-ych) substancja lub mieszanina wprowadzana jest do obrotu, chyba że dane państwo(-a) członkowskie postanowi(-ą) inaczej.
For substances subject to registration, the product identifier shall be consistent with that provided in the registration and the registration number assigned under Article 20(3) of this Regulation shall also be indicated.W przypadku substancji podlegających obowiązkowi rejestracji identyfikator produktu musi być zgodny z identyfikatorem produktu przedstawionym podczas rejestracji; należy także podać numer rejestracji nadany na mocy art. 20 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.
Without affecting the obligations of downstream users laid down in Article 39 of this Regulation, the part of the registration number referring to the individual registrant of a joint submission may be omitted by a supplier who is a distributor or a downstream user provided that:Bez uszczerbku dla obowiązków nałożonych na dalszych użytkowników zgodnie z art. 39 niniejszego rozporządzenia, dostawca, który jest dystrybutorem lub dalszym użytkownikiem, może pominąć część numeru rejestracji, odnoszącą się do indywidualnego rejestrującego w ramach wspólnego przedłożenia, jeżeli spełnione są następujące warunki:
(a) | this supplier assumes the responsibility to provide the full registration number upon request for enforcement purposes or, if the full registration number is not available to him, to forward the request to his supplier, in line with point (b); anda) | dostawca ten przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przekazanie na żądanie, do celów egzekwowania przepisów, pełnego numeru rejestracji lub – jeżeli pełny numer rejestracji nie jest dla niego dostępny – za przekazanie tego żądania swojemu dostawcy zgodnie z lit. b); oraz
(b) | this supplier provides the full registration number to the Member State authority responsible for enforcement (the enforcement authority) within 7 days upon request, received either directly from the enforcement authority or forwarded by his recipient, or, if the full registration number is not available to him, this supplier shall forward the request to his supplier within 7 days upon request and at the same time inform the enforcement authority thereof.b) | dostawca ten przekazuje pełny numer rejestracji organowi państwa członkowskiego odpowiedzialnemu za egzekwowanie przepisów (»organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów«) w ciągu 7 dni od jego żądania otrzymanego bezpośrednio od tego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów lub przekazanego przez jego odbiorcę lub – jeżeli pełny numer rejestracji nie jest dla niego dostępny – dostawca ten przekazuje w ciągu 7 dni to żądanie swojemu dostawcy informując jednocześnie o tym organ odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów.
A single safety data sheet may be provided to cover more than one substance or mixture where the information in that safety data sheet fulfils the requirements of this Annex for each of those substances or mixtures.Możliwe jest dostarczenie jednej karty charakterystyki dla więcej niż jednej substancji lub mieszaniny, w przypadku gdy informacje zawarte w tej karcie charakterystyki spełniają wymagania określone w niniejszym załączniku w odniesieniu do każdej z tych substancji lub mieszanin.
Other means of identificationInne sposoby identyfikacji
Other names or synonyms by which the substance or mixture is labelled or commonly known, such as alternative names, numbers, company product codes, or other unique identifiers may be provided.Można podać inne nazwy lub synonimy, jakimi substancja lub mieszanina jest oznaczana lub pod którymi jest powszechnie znana, takie jak nazwy alternatywne, numery, kody produktów przedsiębiorstwa lub inne niepowtarzalne identyfikatory.
1.2.   Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against1.2.   Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
At least the identified uses relevant for the recipient(s) of the substance or mixture shall be indicated. This shall be a brief description of what the substance or mixture is intended to do, such as “flame retardant”, “antioxidant”.Podaje się przynajmniej zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny, które są istotne dla odbiorcy(-ów). Przedstawiane są one w postaci krótkiego opisu zastosowania, do jakiego przeznaczona jest dana substancja lub mieszanina, np. »środek zmniejszający palność«, »przeciwutleniacz«.
The uses which the supplier advises against and the reasons why shall, where applicable, be stated. This need not be an exhaustive list.W stosownych przypadkach podaje się, wraz z uzasadnieniem, zastosowania, które dostawca odradza. Wykaz ten nie musi być kompletny.
Where a chemical safety report is required, the information in this subsection of the safety data sheet shall be consistent with the identified uses in the chemical safety report and the exposure scenarios from the chemical safety report set out in the annex to the safety data sheet.W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, informacje zawarte w tej podsekcji karty charakterystyki muszą być spójne z informacjami dotyczącymi zidentyfikowanych zastosowań zawartymi w raporcie bezpieczeństwa chemicznego oraz scenariuszami narażenia pochodzącymi z raportu bezpieczeństwa chemicznego i umieszczonymi w załączniku do karty charakterystyki.
1.3.   Details of the supplier of the safety data sheet1.3.   Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
The supplier, whether it is the manufacturer, importer, only representative, downstream user or distributor, shall be identified. The full address and telephone number of the supplier shall be given as well as an e-mail address for a competent person responsible for the safety data sheet.Podaje się nazwę dostawcy, niezależnie od tego, czy jest to producent, importer, wyłączny przedstawiciel, dalszy użytkownik czy dystrybutor. Zamieszcza się pełny adres i numer telefonu dostawcy, a także adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki.
In addition, if the supplier is not located in the Member State where the substance or mixture is placed on the market and he has nominated a responsible person for that Member State, a full address and telephone number for that responsible person shall be given.W przypadku gdy dostawca nie ma siedziby w państwie członkowskim, w którym substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, a dostawca wyznaczył osobę odpowiedzialną za kartę w tym państwie członkowskim, dodatkowo podaje się pełny adres i numer telefonu tej osoby.
For registrants, the information shall be consistent with the information on the identity of the manufacturer or importer provided in the registration.W przypadku rejestrujących informacje muszą być spójne z informacjami dotyczącymi tożsamości producenta lub importera podanymi w dokumentach rejestracyjnych.
Where an only representative has been appointed, details of the non-Union manufacturer or formulator may also be provided.W przypadku powołania wyłącznego przedstawiciela można również zamieścić dane dotyczące producenta substancji lub wytwórcy mieszaniny spoza Unii.
1.4.   Emergency telephone number1.4.   Numer telefonu alarmowego
References to emergency information services shall be provided. If an official advisory body exists in the Member State where the substance or mixture is placed on the market (this may be the body responsible for receiving information relating to health referred to in Article 45 of Regulation (EC) No 1272/2008), its telephone number shall be given and can suffice. If availability of such services is limited for any reasons, such as hours of operation, or if there are limits on specific types of information provided, this shall be clearly stated.Podaje się dane kontaktowe służb powiadamianych w nagłych przypadkach. Jeżeli w państwie członkowskim, w którym wprowadzono do obrotu substancję lub mieszaninę, istnieje oficjalny organ doradczy (może to być organ odpowiedzialny za przyjmowanie informacji odnoszących się do zdrowia, o którym mowa w art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008), wystarczy podać numer telefonu tego organu. Jeżeli występują jakiekolwiek przyczyny ograniczające dostęp do tych służb, takie jak godziny pracy, lub jeżeli występują ograniczenia dotyczące szczególnego rodzaju przekazywanych informacji, wyraźnie się to określa.
2.    SECTION 2: Hazards identification2.    SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
This section of the safety data sheet shall describe the hazards of the substance or mixture and the appropriate warning information associated with those hazards.W niniejszej sekcji karty charakterystyki opisuje się zagrożenia stwarzane przez substancję lub mieszaninę oraz podaje odpowiednie informacje ostrzegające związane z tymi zagrożeniami.
2.1.   Classification of the substance or mixture2.1.   Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
The classification of the substance or the mixture which results from the application of the classification criteria in Regulation (EC) No 1272/2008 shall be given. Where the supplier has notified information regarding the substance to the classification and labelling inventory in accordance with Article 40 of Regulation (EC) No 1272/2008, the classification given in the safety data sheet shall be the same as the classification provided in that notification.Podaje się klasyfikację substancji lub mieszaniny, która wynika z zastosowania kryteriów klasyfikacji zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008. W przypadku gdy dostawca dokonał zgłoszenia informacji dotyczących substancji do wykazu dotyczącego klasyfikacji i oznakowania zgodnie z art. 40 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, klasyfikacja podana w karcie charakterystyki musi być taka sama jak klasyfikacja podana w tym zgłoszeniu.
If the mixture does not meet the criteria for classification in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008, this shall be clearly stated.Jeżeli mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, wyraźnie się to stwierdza.
Information on the substances in the mixture is provided under subsection 3.2.Informacje na temat substancji zawartych w mieszaninach znajdują się w podsekcji 3.2.
If the classification, including the hazard statements, is not written out in full, reference shall be made to Section 16 where the full text of each classification, including each hazard statement, shall be given.Jeżeli klasyfikacja, w tym zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, nie jest przedstawiona w całości, dokonuje się odniesienia do sekcji 16, gdzie podaje się pełny tekst każdej klasyfikacji, w tym każdego zwrotu wskazującego rodzaj zagrożenia.
The most important adverse physical, human health and environmental effects shall be listed in accordance with Sections 9 to 12 of the safety data sheet, in such a way as to allow non-experts to identify the hazards of the substance or mixture.Najważniejsze, spójne z sekcjami 9–12 karty charakterystyki, szkodliwe skutki związane z właściwościami fizycznymi, szkodliwe skutki dla zdrowia człowieka oraz dla środowiska wymienia się w sposób, który pozwoli osobom niebędącym specjalistami określić zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.
2.2.   Label elements2.2.   Elementy oznakowania
Based on the classification, at least the following elements appearing on the label in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 shall be provided: hazard pictogram(s), signal word(s), hazard statement(s) and precautionary statement(s). A graphical reproduction of the full hazard pictogram in black and white or a graphical reproduction of the symbol only may be substituted for the colour pictogram provided in Regulation (EC) No 1272/2008.Podaje się, na podstawie klasyfikacji, przynajmniej następujące elementy występujące na oznakowaniu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: piktogram(-y) określający(-e) rodzaj zagrożenia, hasło(-a) ostrzegawcze, zwrot(-y) wskazujący(-e) rodzaj zagrożenia i zwrot(-y) wskazujący(-e) środki ostrożności. Barwny piktogram określony w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 można zastąpić czarno-białym odwzorowaniem całego piktogramu wskazującego rodzaj zagrożenia lub odwzorowaniem tylko symbolu graficznego.
The applicable label elements in accordance with Article 25 and Article 32(6) of Regulation (EC) No 1272/2008 shall be provided.Podaje się stosowne elementy oznakowania zgodnie z art. 25 i art. 32 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.
2.3.   Other hazards2.3.   Inne zagrożenia
Information on whether the substance or mixture meets the criteria for PBT or vPvB in accordance with Annex XIII shall be provided.Podaje się informacje, czy substancja lub mieszanina spełnia kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII.
Information shall be provided on other hazards which do not result in classification but which may contribute to the overall hazards of the substance or mixture, such as formation of air contaminants during hardening or processing, dustiness, explosive properties which do not fulfil the classification criteria of part 2 Section 2.1 of Annex I to Regulation (EC) No 1272/2008, dust explosion hazards, cross-sensitisation, suffocation, freezing, high potency for odour or taste, or environmental effects like hazards to soil-dwelling organisms, or photochemical ozone creation potential. The statement “May form explosible dust-air mixture if dispersed” is appropriate in the case of a dust explosion hazard.Podaje się informacje dotyczące innych zagrożeń, które nie powodują zaklasyfikowania, lecz mogą przyczynić się do ogólnych zagrożeń powodowanych przez substancję lub mieszaninę, takich jak zanieczyszczanie powietrza podczas utwardzania lub obróbki, pylenie, właściwości wybuchowe, które nie spełniają kryteriów klasyfikacji określonych w części 2 sekcja 2.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, zagrożenie wybuchem pyłu, krzyżowe działanie uczulające, duszące działanie gazów, zmrażanie, silny zapach lub smak lub wpływ na środowisko, taki jak zagrożenie dla organizmów glebowych, lub zdolność do tworzenia ozonu na drodze reakcji fotochemicznych. W przypadku zagrożenia wybuchem pyłu odpowiedni jest zwrot »w przypadku rozproszenia może tworzyć wybuchową mieszaninę pyłowo-powietrzną«.
3.    SECTION 3: Composition/information on ingredients3.    SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
This section of the safety data sheet shall describe the chemical identity of the ingredient(s) of the substance or mixture, including impurities and stabilising additives as set out below. Appropriate and available safety information on surface chemistry shall be indicated.W niniejszej sekcji karty charakterystyki przedstawia się tożsamość chemiczną składnika(-ów) substancji lub mieszaniny, łącznie z informacjami dotyczącymi zanieczyszczeń i dodatków stabilizujących, w sposób określony poniżej. Podaje się odpowiednie i dostępne informacje dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do chemii powierzchni.
3.1.   Substances3.1.   Substancje
The chemical identity of the main constituent of the substance shall be provided by providing at least the product identifier or one of the other means of identification given in subsection 1.1.Tożsamość chemiczną głównego składnika substancji ustala się przynajmniej za pomocą identyfikatora produktu lub jednego z innych sposobów identyfikacji przedstawionych w podsekcji 1.1.
The chemical identity of any impurity, stabilising additive, or individual constituent other than the main constituent, which is itself classified and which contributes to the classification of the substance shall be provided as follows:Tożsamość chemiczną wszelkich zanieczyszczeń, dodatków stabilizujących lub poszczególnych składników, innych niż główny składnik, które same są sklasyfikowane i które mają wpływ na klasyfikację substancji, podaje się w następujący sposób:
(a) | the product identifier in accordance with Article 18(2) of Regulation (EC) No 1272/2008;a) | poprzez identyfikator produktu zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;
(b) | if the product identifier is not available, one of the other names (usual name, trade name, abbreviation) or identification numbers.b) | jeżeli identyfikator produktu nie jest dostępny – poprzez jedną z innych nazw (nazwę zwyczajową, handlową, skrót) lub numery identyfikacyjne.
Suppliers of substances may choose to list in addition all constituents including non-classified ones.Dodatkowo dostawca substancji może sporządzić wykaz wszystkich składników, łącznie ze składnikami niezaklasyfikowanymi.
This subsection may also be used to provide information on multi-constituent substances.Podsekcja ta może zawierać również informacje dotyczące substancji wieloskładnikowych.
3.2.   Mixtures3.2.   Mieszaniny
The product identifier, the concentration or concentration ranges and the classifications shall be provided for at least all substances referred to in points 3.2.1 or 3.2.2. Suppliers of mixtures may choose to list in addition all substances in the mixture, including substances not meeting the criteria for classification. This information shall enable the recipient to identify readily the hazards of the substances in the mixture. The hazards of the mixture itself shall be given in Section 2.Podaje się identyfikator produktu, stężenie lub przedziały stężeń oraz klasyfikację przynajmniej tych wszystkich substancji, o których mowa w pkt 3.2.1 lub 3.2.2. Dostawca mieszanin może podać dodatkowo spis wszystkich substancji w mieszaninie, łącznie z substancjami niespełniającymi kryteriów klasyfikacji. Informacje te umożliwiają odbiorcy łatwą identyfikację zagrożeń stwarzanych przez substancje w mieszaninie. Zagrożenia stwarzane przez samą mieszaninę podaje się w sekcji 2.
The concentrations of the substances in a mixture shall be described as either of the following:Stężenie substancji w mieszaninie opisuje się w jeden z następujących sposobów:
(a) | exact percentages in descending order by mass or volume, if technically possible;a) | wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach w porządku malejącym, jeżeli jest to technicznie możliwe;
(b) | ranges of percentages in descending order by mass or volume, if technically possible.b) | wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach, jeżeli jest to technicznie możliwe.
When using a range of percentages, the health and environmental hazards shall describe the effects of the highest concentration of each ingredient.W przypadku gdy stosowane są przedziały wartości stężeń wyrażone w procentach, zagrożenia dla zdrowia i środowiska opisuje się uwzględniając skutki najwyższego stężenia każdego ze składników.
If the effects of the mixture as a whole are available, this information shall be included under Section 2.Jeżeli dostępne są informacje na temat mieszaniny jako całości, podaje się je w sekcji 2.
Where the use of an alternative chemical name is permitted in accordance with Article 24 of Regulation (EC) No 1272/2008, that name can be used.Alternatywną nazwę rodzajową można stosować w przypadku gdy zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 zezwolono na jej stosowanie.
3.2.1.   For a mixture meeting the criteria for classification in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008, the following substances shall be indicated, together with their concentration or concentration range in the mixture:3.2.1.   W przypadku mieszaniny spełniającej kryteria klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 wymienia się następujące substancje wraz z ich stężeniami lub przedziałem stężeń w mieszaninie:
(a) | substances presenting a health or environmental hazard within the meaning of Regulation (EC) No 1272/2008, if those substances are present in concentrations equal to or greater than the lowest of any of the following: | (ia) | the generic cut-off values set out in Table 1.1 of Annex I to Regulation (EC) No 1272/2008; | (ib) | the generic concentration limits given in parts 3 to 5 of Annex I to Regulation (EC) No 1272/2008, taking into account the concentrations specified in the notes to certain tables in part 3 in relation to the obligation to make available a safety data sheet for the mixture upon request, and for aspiration hazard (Section 3.10 of Annex I to Regulation (EC) No 1272/2008) ≥ 10 %; | List of hazard classes, hazard categories and concentration limits for which a substance shall be listed as a substance in a mixture in subsection 3.2 | 1.1. | Hazard class and category | Concentration limit | (%) | Acute toxicity, category 1, 2 and 3 | ≥ 0,1 | Acute toxicity, category 4 | ≥ 1 | Skin corrosion/irritation, category 1, sub-categories 1A, 1B, 1C and category 2 | ≥ 1 | Serious damage to eyes/eye irritation, category 1 and 2 | ≥ 1 | Respiratory/skin sensitisation | ≥ 0,1 | Germ cell mutagenicity category 1A and 1B | ≥ 0,1 | Germ cell mutagenicity category 2 | ≥ 1 | Carcinogenicity category 1A, 1B and 2 | ≥ 0,1 | Reproductive toxicity, category 1A, 1B, 2 and effects on or via lactation | ≥ 0,1 | Specific target organ toxicity (STOT) — single exposure, category 1 and 2 | ≥ 1 | Specific target organ toxicity (STOT) — repeated exposure, category 1 and 2 | ≥ 1 | Aspiration hazard | ≥ 10 | Hazardous to the aquatic environment — Acute, category 1 | ≥ 0,1 | Hazardous to the aquatic environment — Chronic, category 1 | ≥ 0,1 | Hazardous to the aquatic environment — Chronic, category 2, 3 and 4 | ≥ 1 | Hazardous for the ozone layer | ≥ 0,1 | (ii) | the specific concentration limits given in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008; | (iii) | if an M-factor has been given in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008, the generic cut-off value in Table 1.1 of Annex I to that Regulation, adjusted using the calculation set out in Section 4.1 of Annex I to that Regulation; | (iv) | the specific concentration limits provided to the classification and labelling inventory established under Regulation (EC) No 1272/2008; | (v) | the concentration limits set out in Annex II to Regulation (EC) No 1272/2008; | (vi) | if an M-factor has been provided to the classification and labelling inventory established under Regulation (EC) No 1272/2008, the generic cut-off value in Table 1.1 of Annex I to that Regulation, adjusted using the calculation set out in Section 4.1 of Annex I to that Regulation.a) | substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub środowiska w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, jeżeli substancje te występują w mieszaninie w stężeniach równych najniższej z następujących wartości lub wyższych od niej: | (ia) | podstawowe wartości graniczne określone w tabeli 1.1 w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008; | (ib) | ogólne stężenia graniczne określone w częściach 3–5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, z uwzględnieniem stężeń określonych w uwagach do niektórych tabel w części 3 w związku z obowiązkiem udostępnienia karty charakterystyki danej mieszaniny na żądanie, a w przypadku zagrożenia spowodowanego aspiracją (sekcja 3.10 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008) wynoszące ≥ 10 %; | Wykaz klas zagrożeń, kategorii zagrożeń i stężeń granicznych, ze względu na które substancję wymienia się jako substancję w mieszaninie w podsekcji 3.2 | 1.1. | Klasa i kategoria zagrożenia | Stężenie graniczne | (w %) | Toksyczność ostra, kategoria 1, 2 i 3 | ≥ 0,1 | Toksyczność ostra, kategoria 4 | ≥ 1 | Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 1, podkategorie 1A, 1B, 1C i kategoria 2 | ≥ 1 | Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1 i 2 | ≥ 1 | Działanie uczulające na drogi oddechowe/skórę | ≥ 0,1 | Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A i 1B | ≥ 0,1 | Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 2 | ≥ 1 | Działanie rakotwórcze, kategoria 1A, 1B i 2 | ≥ 0,1 | Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A, 1B i 2 oraz oddziaływanie na laktację lub poprzez laktację | ≥ 0,1 | Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), narażenie jednorazowe, kategoria 1 i 2 | ≥ 1 | Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), narażenie wielokrotne, kategoria 1 i 2 | ≥ 1 | Zagrożenie spowodowane aspiracją | ≥ 10 | Niebezpieczne dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1 | ≥ 0,1 | Niebezpieczne dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1 | ≥ 0,1 | Niebezpieczne dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2, 3 i 4 | ≥ 1 | Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej | ≥ 0,1 | (ii) | specyficzne stężenia graniczne podane w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008; | (iii) | podstawowa wartość graniczna podana w tabeli 1.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 skorygowana w wyniku obliczeń, o których mowa w sekcji 4.1 załącznika I do tego rozporządzenia, jeżeli współczynnik M został podany w części 3 załącznika VI do tego rozporządzenia; | (iv) | specyficzne stężenia graniczne podane w wykazie klasyfikacji i oznakowania ustanowionym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008; | (v) | stężenia graniczne podane w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008; | (vi) | podstawowa wartość graniczna podana w tabeli 1.1 w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 skorygowana w wyniku obliczeń, o których mowa w sekcji 4.1 załącznika I do tego rozporządzenia, jeżeli współczynnik M został podany w wykazie klasyfikacji i oznakowania ustanowionym zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem;
(b) | substances for which there are Union workplace exposure limits which are not already included under point (a);b) | substancje, w odniesieniu do których określono unijne najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy, które nie zostały zawarte w lit. a);
(c) | substances that are persistent, bioaccumulative and toxic or very persistent and very bioaccumulative in accordance with the criteria set out in Annex XIII, or substances included in the list established in accordance with Article 59(1) for reasons other than the hazards referred to in point (a), if the concentration of an individual substance is equal to or greater than 0,1 %.c) | substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne lub bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII lub substancje zawarte w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż zagrożenia, o których mowa w lit. a), jeśli stężenie danej substancji jest równe 0,1 % lub wyższe.
3.2.2.   For a mixture not meeting the criteria for classification in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008, substances present in an individual concentration equal to or greater than the following concentrations shall be indicated, together with their concentration or concentration range:3.2.2.   W przypadku mieszaniny niespełniającej kryteriów klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 wymienia się substancje występujące w mieszaninie w stężeniu równym najniższej z następujących wartości lub wyższym od niej, wraz z ich stężeniami lub przedziałem stężeń:
(a) | 1 % by weight in non-gaseous mixtures and 0,2 % by volume in gaseous mixtures for: | (i) | substances which present a health or environmental hazard within the meaning of Regulation (EC) No 1272/2008; or | (ii) | substances for which Union workplace exposure limits have been assigned;a) | 1 % wag. w preparatach niewystępujących w postaci gazu oraz 0,2 % obj. w preparatach występujących w postaci gazu w przypadku: | (i) | substancji stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub środowiska w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1272/2008; lub | (ii) | substancji, w odniesieniu do których określono unijne najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy;
(b) | 0,1 % by weight for substances which are persistent, bioaccumulative and toxic in accordance with the criteria set out in Annex XIII, very persistent and very bioaccumulative in accordance with the criteria set out in Annex XIII, or included in the list established in accordance with Article 59(1) for reasons other than the hazards referred to in point (a).b) | 0,1 % wag. w przypadku substancji trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycznych zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII, substancji bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII lub substancji zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż zagrożenia, o których mowa w lit. a).
3.2.3.   For the substances indicated in subsection 3.2, the classification of the substance according to Regulation (EC) No 1272/2008, including the hazard class(es) and category code(s) as provided in Table 1.1 of Annex VI to that Regulation as well as the hazard statements which are assigned in accordance with their physical, human health and environmental hazards, shall be provided. The hazard statements do not need to be written out in full in this section; their codes shall be sufficient. In cases where they are not written out in full, reference shall be made to Section 16, where the full text of each relevant hazard statement shall be listed. If the substance does not meet the classification criteria, the reason for indicating the substance in subsection 3.2 shall be described, such as “non-classified vPvB substance” or “substance with a Union workplace exposure limit”.3.2.3.   W przypadku substancji wymienionych w podsekcji 3.2 podaje się klasyfikację substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, łącznie z klasą(-ami) zagrożeń i kodem(-ami) kategorii znajdującymi się w tabeli 1.1 załącznika VI do wspomnianego rozporządzenia, a także zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia przyporządkowanymi zgodnie z zagrożeniami wynikającymi z właściwości fizycznych substancji oraz zagrożeniami dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia nie muszą być w tej sekcji podane w pełnym brzemieniu; wystarczą ich kody. Jeśli nie są one podane w pełnym brzmieniu, podaje się odniesienie do sekcji 16, w której zamieszcza się pełne brzmienie wszystkich istotnych zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia. Jeżeli substancja nie spełnia kryteriów klasyfikacji, podaje się powód wymienienia tej substancji w podsekcji 3.2, używając sformułowań takich jak »niezaklasyfikowana substancja vPvB« lub »substancja z określoną na poziomie Unii wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy«.
3.2.4.   For the substances indicated in subsection 3.2 the name and, if available, the registration number, as assigned under Article 20(3) of this Regulation, shall be given.3.2.4.   W przypadku substancji wymienionych w podsekcji 3.2 podaje się nazwę i numer rejestracji nadany na mocy art. 20 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, jeżeli jest dostępny.
Without affecting the obligations of downstream users laid down in Article 39 of this Regulation, the part of the registration number referring to the individual registrant of a joint submission may be omitted by the supplier of the mixture provided that:Bez uszczerbku dla obowiązków nałożonych na dalszych użytkowników zgodnie z art. 39 niniejszego rozporządzenia, dostawca mieszaniny może pominąć część numeru rejestracji odnoszącą się do indywidualnego rejestrującego w ramach wspólnego przedłożenia, jeżeli spełnione są następujące warunki:
(a) | this supplier assumes the responsibility to provide the full registration number upon request for enforcement purposes or, if the full registration number is not available to him, to forward the request to his supplier, in line with point (b); anda) | dostawca ten przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przekazanie na żądanie, do celów egzekwowania przepisów, pełnego numeru rejestracji lub – jeżeli pełny numer rejestracji nie jest dla niego dostępny – za przekazanie tego żądania swojemu dostawcy zgodnie z lit. b); oraz
(b) | this supplier provides the full registration number to the Member State authority responsible for enforcement (hereinafter referred to as the enforcement authority) within seven days upon request, received either directly from the enforcement authority or forwarded by his recipient, or, if the full registration number is not available to him, this supplier shall forward the request to his supplier within seven days upon request and at the same time inform the enforcement authority thereof.b) | dostawca ten przekazuje pełny numer rejestracji organowi państwa członkowskiego odpowiedzialnemu za egzekwowanie przepisów (zwanego dalej organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów) w ciągu 7 dni od jego żądania otrzymanego bezpośrednio od tego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów lub przekazanego przez jego odbiorcę lub – jeżeli pełny numer rejestracji nie jest dla niego dostępny – dostawca ten przekazuje w ciągu 7 dni to żądanie swojemu dostawcy informując jednocześnie o tym organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów.
The EC number, if available, shall be given in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008. The CAS number, if available, and the IUPAC name, if available, may also be given.Podaje się numer WE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, jeżeli jest dostępny. Można również podać numer CAS i nazwę zgodną z nomenklaturą IUPAC, o ile są dostępne.
For substances indicated in this subsection by means of an alternative chemical name in accordance with Article 24 of Regulation (EC) No 1272/2008, the registration number, EC number and other precise chemical identifiers are not necessary.W przypadku substancji wskazanych w niniejszej podsekcji przy zastosowaniu alternatywnej nazwy rodzajowej zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, numer rejestracji, numer WE oraz pozostałe precyzyjne identyfikatory chemiczne nie są konieczne.
4.    SECTION 4: First aid measures4.    SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
This section of the safety data sheet shall describe the initial care in such a way that an untrained responder can understand and provide it without the use of sophisticated equipment and without the availability of a wide selection of medications. If medical attention is required, the instructions shall state this, including its urgency.W tej sekcji karty charakterystyki opisuje się pierwszą pomoc w sposób zrozumiały, tak by mogły jej udzielać osoby nieprzeszkolone, bez użycia specjalistycznego sprzętu i dostępu do szerokiego zestawu leków. Jeżeli potrzebna jest pomoc lekarska, wskazuje się to, podając jak szybko taka pomoc jest potrzebna.
4.1.   Description of first aid measures4.1.   Opis środków pierwszej pomocy
4.1.1.   First aid instructions shall be provided by relevant routes of exposure. Subdivisions shall be used to indicate the procedure for each route, such as inhalation, skin, eye and ingestion.4.1.1.   Wytyczne dotyczące pierwszej pomocy podaje się według istotnych dróg narażenia. W podpunktach określa się procedurę dla każdej z dróg narażenia, tj. przez drogi oddechowe, przez kontakt ze skórą, z oczami oraz przez przewód pokarmowy.
4.1.2.   Advice shall be provided as to whether:4.1.2.   Podaje się informacje, czy:
(a) | immediate medical attention is required and if delayed effects can be expected after exposure;a) | konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska i czy istnieje możliwość wystąpienia opóźnionych skutków narażenia;
(b) | movement of the exposed individual from the area to fresh air is recommended;b) | zalecane jest przeniesienie narażonej osoby z miejsca narażenia na świeże powietrze;
(c) | removal and handling of clothing and shoes from the individual is recommended; andc) | zalecane jest zdjęcie osobie poszkodowanej odzieży i butów oraz ich usunięcie; oraz
(d) | personal protective equipment for first aid responders is recommended.d) | zalecane są indywidualne środki ochrony dla osób udzielających pierwszej pomocy.
4.2.   Most important symptoms and effects, both acute and delayed4.2.   Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Briefly summarised information shall be provided on the most important symptoms and effects, both acute and delayed, from exposure.Zamieszcza się krótkie podsumowanie informacji dotyczących najważniejszych ostrych i opóźnionych objawów oraz skutków narażenia.
4.3.   Indication of any immediate medical attention and special treatment needed4.3.   Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Where appropriate, information shall be provided on clinical testing and medical monitoring for delayed effects, specific details on antidotes (where they are known) and contraindications.W odpowiednich przypadkach podaje się informacje dotyczące analiz klinicznych i monitorowania medycznego w kierunku opóźnionych skutków, szczegółowe informacje dotyczące odtrutek (jeżeli są znane) oraz przeciwwskazań.
For some substances or mixtures, it may be important to emphasise that special means to provide specific and immediate treatment shall be available at the workplace.W przypadku niektórych substancji lub mieszanin ważne może być podkreślenie, aby w miejscu pracy dostępne były specjalne środki umożliwiające specjalistyczną i natychmiastową pomoc.
5.    SECTION 5: Firefighting measures5.    SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
This section of the safety data sheet shall describe the requirements for fighting a fire caused by the substance or mixture, or arising in its vicinity.W tej sekcji karty charakterystyki opisuje się wymagania dotyczące postępowania w przypadku pożaru spowodowanego przez substancję lub mieszaninę albo pożaru, który wybuchł w ich pobliżu.
5.1.   Extinguishing media5.1.   Środki gaśnicze
  | Suitable extinguishing media: | Information shall be provided on the appropriate extinguishing media.  | Odpowiednie środki gaśnicze: | Podaje się informacje dotyczące stosownych środków gaśniczych.
  | Unsuitable extinguishing media: | Indications shall be given whether any extinguishing media are inappropriate for a particular situation involving the substance or mixture (e.g. avoid high pressure media which could cause the formation of a potentially explosible dust-air mixture).  | Niewłaściwe środki gaśnicze: | Wskazuje się, czy zastosowanie pewnych środków gaśniczych jest niewłaściwe w określonych sytuacjach związanych z substancją lub mieszaniną (np. unikać środków pod wysokim ciśnieniem, które mogą spowodować powstanie potencjalnie wybuchowych mieszanin pyłowo-powietrznych).
5.2.   Special hazards arising from the substance or mixture5.2.   Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Information shall be provided on hazards that may arise from the substance or mixture, like hazardous combustion products that form when the substance or mixture burns, such as “may produce toxic fumes of carbon monoxide if burning” or “produces oxides of sulphur and nitrogen on combustion”.Podaje się informacje dotyczące zagrożeń związanych z substancją lub mieszaniną – takich jak powstawanie niebezpiecznych produktów podczas spalania substancji lub mieszaniny – np. poprzez dodanie tekstu »podczas spalania mogą tworzyć się toksyczne spaliny zawierające tlenek węgla« lub »podczas spalania tworzą się tlenki siarki i azotu«.
5.3.   Advice for firefighters5.3.   Informacje dla straży pożarnej
Advice shall be provided on any protective actions to be taken during firefighting, such as “keep containers cool with water spray”, and on special protective equipment for firefighters, such as boots, overalls, gloves, eye and face protection and breathing apparatus.Podaje się zalecenia dotyczące wszelkich działań ochronnych, które należy podjąć podczas gaszenia pożaru, takie jak »chłodzić pojemniki mgłą wodną« oraz dotyczące specjalnego sprzętu ochronnego dla strażaków, takiego jak obuwie, kombinezony, rękawice, sprzęt ochrony oczu i twarzy oraz aparaty oddechowe.
6.    SECTION 6: Accidental release measures6.    SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
This section of the safety data sheet shall recommend the appropriate response to spills, leaks, or releases, to prevent or minimise the adverse effects on persons, property and the environment. It shall distinguish between responses to large and small spills, in cases where the spill volume has a significant impact on the hazard. If the procedures for containment and recovery indicate that different practices are required, these shall be indicated in the safety data sheet.W tej sekcji karty charakterystyki zawiera się zalecenia dotyczące właściwego postępowania w przypadku wylania się, wycieku lub uwolnienia substancji, które umożliwią zapobieganie szkodliwym skutkom dla osób, mienia i środowiska lub zmniejszenie tych skutków. Uwzględnia się inny sposób postępowania w przypadku wylania się dużych ilości, a inny w przypadku wylania się małych ilości, jeżeli ilość może mieć znaczący wpływ na zagrożenie. Jeżeli procedury zapobiegające rozprzestrzenianiu się wycieków i odzysku wskazują, że wymagane jest różne postępowanie, ujmuje się to w karcie charakterystyki.
6.1.   Personal precautions, protective equipment and emergency procedures6.1.   Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
6.1.1.   For non-emergency personnel6.1.1.   Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Advice shall be provided related to accidental spills and release of the substance or mixture such as:Podaje się zalecenia związane z przypadkowym przeciekiem i uwolnieniem się substancji lub mieszaniny, takie jak:
(a) | the wearing of suitable protective equipment (including personal protective equipment referred to under Section 8 of the safety data sheet) to prevent any contamination of skin, eyes and personal clothing;a) | noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego (w tym środków ochrony indywidualnej, o których mowa w sekcji 8 karty charakterystyki), aby zapobiec skażeniu skóry, oczu lub odzieży;
(b) | removal of ignition sources, provision of sufficient ventilation, control of dust; andb) | sposoby usuwania źródeł zapłonu, zapewnienie wystarczającej wentylacji, ograniczenie zapylenia; oraz
(c) | emergency procedures such as the need to evacuate the danger area or to consult an expert.c) | procedury w sytuacjach awaryjnych, takie jak konieczność ewakuacji z zagrożonego terenu lub konsultacji z ekspertem.
6.1.2.   For emergency responders6.1.2.   Dla osób udzielających pomocy
Advice shall be provided related to suitable fabric for personal protective clothing (such as “appropriate: Butylene”; “not appropriate: PVC”).Podaje się zalecenia dotyczące odpowiedniego materiału, z jakiego ma być wykonana osobista odzież ochronna,(takie jak: »odpowiedni: butylen«, »nieodpowiedni: PVC«).
6.2.   Environmental precautions6.2.   Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Advice shall be provided on any environmental precautions to be taken related to accidental spills and release of the substance or mixture, such as keeping away from drains, surface and ground water.Podaje się zalecenia dotyczące wszelkich środków ostrożności w zakresie ochrony środowiska, które należy zastosować w razie przypadkowego wycieku i uwolnienia się substancji lub mieszaniny, takie jak zapobieganie przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.
6.3.   Methods and material for containment and cleaning up6.3.   Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
6.3.1.   Appropriate advice shall be provided on how to contain a spill. Appropriate containment techniques may include any of the following:6.3.1.   Podaje się odpowiednie zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się wycieku. Właściwe metody zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia mogą obejmować:
(a) | bunding, covering of drains;a) | obwałowywanie, zabezpieczanie kanalizacji;
(b) | capping procedures.b) | sposoby służące ograniczaniu wycieku.
6.3.2.   Appropriate advice shall be provided on how to clean-up a spill. Appropriate clean-up procedures may include any of the following:6.3.2.   Podaje się odpowiednie zalecenia dotyczące likwidacji wycieku. Do właściwych sposobów likwidacji należą m.in.:
(a) | neutralisation techniques;a) | neutralizacja;
(b) | decontamination techniques;b) | odkażanie;
(c) | adsorbent materials;c) | użycie adsorbentów;
(d) | cleaning techniques;d) | czyszczenie;
(e) | vacuuming techniques;e) | metody próżniowe;
(f) | equipment required for containment/clean-up (include the use of non-sparking tools and equipment where applicable).f) | zastosowanie sprzętu koniecznego do zapobiegania rozprzestrzenianiu się skażenia i do czyszczenia (łącznie z użyciem, w odpowiednich przypadkach, narzędzi nieiskrzących i sprzętu nieiskrzącego).
6.3.3.   Any other information shall be provided relating to spills and releases, including advice on inappropriate containment or clean-up techniques, such as by indications like “never use …”.6.3.3.   Podaje się wszelkie inne informacje związane z wyciekiem lub uwolnieniem, w tym informacje na temat niewłaściwych metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się skażenia lub na temat czyszczenia, takie jak wskazówki typu »nigdy nie stosować…«.
6.4.   Reference to other sections6.4.   Odniesienia do innych sekcji
If appropriate Sections 8 and 13 shall be referred to.W stosownych przypadkach zamieszcza się odniesienia do sekcji 8 i 13.
7.    SECTION 7: Handling and storage7.    SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
This section of the safety data sheet shall provide advice on safe handling practices. It shall emphasise precautions that are appropriate to the identified uses referred to under subsection 1.2 and to the unique properties of the substance or mixture.Ta sekcja karty charakterystyki zawiera informacje na temat sposobów bezpiecznego postępowania z substancjami i mieszaninami. Kładzie się nacisk na środki ostrożności, właściwe dla zastosowań zidentyfikowanych, o których mowa w podsekcji 1.2, a także szczególnych właściwości substancji lub mieszaniny.
Information in this section of the safety data sheet shall relate to the protection of human health, safety and the environment. It shall assist the employer in devising suitable working procedures and organisational measures according to Article 5 of Directive 98/24/EC and Article 5 of Directive 2004/37/EC.Informacje w tej sekcji karty charakterystyki dotyczą ochrony zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i środowiska. Mają one pomóc pracodawcy w opracowywaniu stosownych procedur roboczych i środków organizacyjnych zgodnych z art. 5 dyrektywy 98/24/WE oraz art. 5 dyrektywy 2004/37/WE.
Where a chemical safety report is required, the information in this section of the safety data sheet shall be consistent with the information given for the identified uses in the chemical safety report and the exposure scenarios showing control of risk from the chemical safety report set out in the annex to the safety data sheet.W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, informacje zawarte w tej sekcji karty charakterystyki muszą być spójne z informacjami dotyczącymi zidentyfikowanych zastosowań zawartymi w raporcie bezpieczeństwa chemicznego oraz scenariuszami narażenia z raportu bezpieczeństwa chemicznego przedstawiającymi kontrolę ryzyka i umieszczonymi w załączniku do karty charakterystyki.
In addition to information given in this section, relevant information may also be found in Section 8.Oprócz informacji przedstawionych w tej sekcji, istotne informacje można znaleźć w sekcji 8.
7.1.   Precautions for safe handling7.1.   Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
7.1.1.   Recommendations shall be specified to:7.1.1.   Podaje się zalecenia, aby:
(a) | allow safe handling of the substance or mixture, such as containment and measures to prevent fire as well as aerosol and dust generation;a) | umożliwić bezpieczne postępowanie z substancją lub mieszaniną, takie jak zapobieganie rozprzestrzenianiu się i powstawaniu pożaru, a także tworzeniu aerozolu i pyłu;
(b) | prevent handling of incompatible substances or mixtures;b) | zapobiec stosowaniu wzajemnie niezgodnych substancji lub mieszanin;
(c) | draw attention to operations and conditions which create new risks by altering the properties of the substance or mixture, and to appropriate countermeasures; andc) | zwrócić uwagę na działania i warunki, które zmieniając właściwości substancji lub mieszaniny stwarzają nowe zagrożenia, a także na odpowiednie środki zaradcze; oraz
(d) | reduce the release of the substance or mixture to the environment, such as avoiding spills or keeping away from drains.d) | ograniczyć uwalnianie się substancji lub mieszaniny do środowiska, np. poprzez zapobieganie wyciekom lub przedostaniu się do kanalizacji.
7.1.2.   Advice on general occupational hygiene shall be provided, such as:7.1.2.   Podaje się zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy, takie jak:
(a) | not to eat, drink and smoke in work areas;a) | nie spożywać pokarmów i napojów, nie palić w miejscu pracy;
(b) | to wash hands after use; andb) | myć ręce po użyciu; oraz
(c) | to remove contaminated clothing and protective equipment before entering eating areas.c) | zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przez wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków.
7.2.   Conditions for safe storage, including any incompatibilities7.2.   Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
The advice provided shall be consistent with the physical and chemical properties described in Section 9 of the safety data sheet. If relevant, advice shall be provided on specific storage requirements including:Podawane zalecenia muszą być spójne z fizycznymi i chemicznymi właściwościami opisanymi w sekcji 9 karty charakterystyki. W uzasadnionych przypadkach podaje się szczególne wymagania dotyczące magazynowania, w tym następujące informacje:
(a) | how to manage risks associated with: | (i) | explosive atmospheres; | (ii) | corrosive conditions; | (iii) | flammability hazards; | (iv) | incompatible substances or mixtures; | (v) | evaporative conditions; and | (vi) | potential ignition sources (including electrical equipment);a) | jak zarządzać ryzykiem w zakresie: | (i) | atmosfery wybuchowej; | (ii) | warunków sprzyjających korozji; | (iii) | zagrożeń związanych z palnością; | (iv) | wzajemnie niezgodnych substancji lub mieszanin; | (v) | warunków sprzyjających parowaniu; oraz | (vi) | potencjalnych źródeł zapłonu (łącznie ze sprzętem elektrycznym);
(b) | how to control the effects of: | (i) | weather conditions; | (ii) | ambient pressure; | (iii) | temperature; | (iv) | sunlight; | (v) | humidity; and | (vi) | vibration;b) | jak kontrolować wpływ: | (i) | warunków pogodowych; | (ii) | ciśnienia otoczenia; | (iii) | temperatury; | (iv) | światła słonecznego; | (v) | wilgotności; oraz | (vi) | wibracji;
(c) | how to maintain the integrity of the substance or mixture by the use of: | (i) | stabilisers; and | (ii) | antioxidants;c) | jak zachować trwałość substancji lub mieszaniny poprzez zastosowanie: | (i) | stabilizatorów; oraz | (ii) | przeciwutleniaczy;
(d) | other advice including: | (i) | ventilation requirements; | (ii) | specific designs for storage rooms or vessels (including retention walls and ventilation); | (iii) | quantity limits under storage conditions (if relevant); and | (iv) | packaging compatibilities.d) | inne zalecenia dotyczące: | (i) | wymagań dotyczących wentylacji; | (ii) | odpowiedniego zaprojektowania pomieszczeń lub zbiorników do magazynowania (w tym ścian retencyjnych oraz wentylacji); | (iii) | w uzasadnionych przypadkach, dopuszczalnych ilości magazynowanych w danych warunkach; oraz | (iv) | zgodności z opakowaniem.
7.3.   Specific end use(s)7.3.   Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
For substances and mixtures designed for specific end use(s), recommendations shall relate to the identified use(s) referred to in subsection 1.2 and be detailed and operational. If an exposure scenario is attached, reference to it may be made or the information as required in subsections 7.1 and 7.2 shall be provided. If an actor in the supply chain has carried out a chemical safety assessment for the mixture, it is sufficient that the safety data sheet and the exposure scenarios are consistent with the chemical safety report for the mixture, rather than with the chemical safety reports for each substance in the mixture. If industry- or sector-specific guidance is available, detailed reference to it (including source and issuing date) may be made.Zalecenia dotyczące substancji i mieszanin przeznaczonych do szczególnego(-ych) zastosowania(-ń) końcowego(-ych) muszą odnosić się do zastosowania(-ń) zidentyfikowanego(-ych), o którym(-ych) mowa w podsekcji 1.2; zalecenia te muszą być szczegółowe i praktyczne. Jeżeli załączony jest scenariusz narażenia, można umieścić odniesienie do niego lub należy podać informacje wymagane zgodnie z podsekcją 7.1 i 7.2. Jeżeli uczestnik łańcucha dostaw dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego danej mieszaniny, wystarczy, aby informacje w karcie charakterystyki i scenariuszach narażenia były zgodne z raportem bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny, a nie z raportami bezpieczeństwa chemicznego poszczególnych substancji wchodzących w skład mieszaniny. Jeśli dostępne są wytyczne specyficzne dla branży lub sektora przemysłu, można odnieść się do nich, podając szczegóły (m. in. dotyczące źródła i daty publikacji).
8.    SECTION 8: Exposure controls/personal protection8.    SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
This section of the safety data sheet shall describe the applicable occupational exposure limits and necessary risk management measures.W tej sekcji karty charakterystyki określa się obowiązujące dopuszczalne wartości narażenia zawodowego i konieczne środki zarządzania ryzykiem.
Where a chemical safety report is required, the information in this section of the safety data sheet shall be consistent with the information given for the identified uses in the chemical safety report and the exposure scenarios showing control of risk from the chemical safety report set out in the annex to the safety data sheet.W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, informacje zawarte w tej sekcji karty charakterystyki muszą być spójne z informacjami dotyczącymi zidentyfikowanych zastosowań zawartymi w raporcie bezpieczeństwa chemicznego oraz scenariuszami narażenia z raportu bezpieczeństwa chemicznego przedstawiającymi kontrolę ryzyka i umieszczonymi w załączniku do karty charakterystyki.
8.1.   Control parameters8.1.   Parametry dotyczące kontroli
8.1.1.   Where available, the following national limit values, including the legal basis of each of them, which are currently applicable in the Member State in which the safety data sheet is being provided shall be listed for the substance or for each of the substances in the mixture. When listing occupational exposure limit values, the chemical identity as specified in Section 3 shall be used:8.1.1.   W odniesieniu do substancji lub każdej substancji w mieszaninie podaje się, jeżeli są dostępne, wymienione poniżej krajowe dopuszczalne wartości aktualnie stosowane w państwie członkowskim, w którym dostarczana jest karta charakterystyki, wraz z podstawą prawną dla każdej z nich. Wymieniając dopuszczalne wartości narażenia zawodowego, stosuje się tożsamość chemiczną określoną w sekcji 3:
8.1.1.1. | the national occupational exposure limit values that correspond to Union occupational exposure limit values in accordance with Directive 98/24/EC, including any notations as referred to in Article 2(3) of Commission Decision 2014/113/EU (4);8.1.1.1. | krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, które odpowiadają unijnym dopuszczalnym wartościom narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE, wraz z wszelkimi ustaleniami, o których mowa w art. 2 ust. 3 decyzji Komisji 2014/113/UE (4);
8.1.1.2. | the national occupational exposure limit values that correspond to Union limit values in accordance with Directive 2004/37/EC, including any notations as referred to in Article 2(3) of Decision 2014/113/EU;8.1.1.2. | krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, które odpowiadają unijnym dopuszczalnym wartościom zgodnie z dyrektywą 2004/37/WE, wraz z wszelkimi ustaleniami, o których mowa w art. 2 ust. 3 decyzji 2014/113/UE;
8.1.1.3. | any other national occupational exposure limit values;8.1.1.3. | wszelkie pozostałe krajowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowego;
8.1.1.4. | the national biological limit values that correspond to Union biological limit values in accordance with Directive 98/24/EC, including any notations as referred to in Article 2(3) of Decision 2014/113/EU;8.1.1.4. | krajowe dopuszczalne wartości biologiczne, które odpowiadają unijnym dopuszczalnym wartościom biologicznym zgodnie z dyrektywą 98/24/WE, wraz z wszelkimi ustaleniami, o których mowa w art. 2 ust. 3 decyzji 2014/113/UE;
8.1.1.5. | any other national biological limit values.8.1.1.5. | wszelkie pozostałe krajowe dopuszczalne wartości biologiczne.
8.1.2.   Information on currently recommended monitoring procedures shall be provided at least for the most relevant substances.8.1.2.   Zamieszcza się informacje na temat obecnie zalecanych procedur monitorowania przynajmniej w odniesieniu do najistotniejszych substancji.
8.1.3.   If air contaminants are formed when using the substance or mixture as intended, applicable occupational exposure limit values and/or biological limit values for these shall also be listed.8.1.3.   Jeżeli podczas zgodnego z przeznaczeniem stosowania danej substancji lub mieszaniny tworzą się substancje zanieczyszczające powietrze, należy wymienić również obowiązujące dla nich najwyższe wartości dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy lub dopuszczalne wartości biologiczne.
8.1.4.   Where a chemical safety report is required or where a DNEL as referred to in Section 1.4 of Annex I or a PNEC as referred to in Section 3.3 of Annex I is available, the relevant DNELs and PNECs for the substance shall be given for the exposure scenarios from the chemical safety report set out in the annex to the safety data sheet.8.1.4.   W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego lub dostępna jest wartość DNEL, o której mowa w załączniku I sekcja 1.4, lub wartość PNEC, o której mowa w załączniku I sekcja 3.3, podaje się odpowiednie dla danej substancji wartości DNEL i PNEC w odniesieniu do scenariuszy narażenia z raportu bezpieczeństwa chemicznego podanych w załączniku do karty charakterystyki.
8.1.5.   Where a control banding approach is used to decide on risk management measures in relation to specific uses, sufficient detail shall be given to enable effective management of the risk. The context and limitations of the specific control banding recommendation shall be made clear.8.1.5.   W przypadku zarządzania pasmami ryzyka, w celu określenia środków ograniczania ryzyka w odniesieniu do określonych zastosowań, podaje się odpowiednie szczegóły, aby umożliwić efektywne zarządzanie ryzykiem. Precyzuje się kontekst i ograniczenia poszczególnych zaleceń wynikających z zarządzania pasmami ryzyka.
8.2.   Exposure controls8.2.   Kontrola narażenia
The information required in the present subsection shall be provided, unless an exposure scenario containing that information is attached to the safety data sheet.Informacje wymagane w niniejszej podsekcji podaje się w przypadku, gdy do karty charakterystyki nie załącza się scenariusza narażenia zawierającego te informacje.
Where the supplier has waived a test under Section 3 of Annex XI, he shall indicate the specific conditions of use relied on to justify the waiving.Jeżeli dostawca nie przeprowadzi badań wymienionych w załączniku XI sekcja 3, podaje on szczególne warunki stosowania, aby uzasadnić to odstępstwo.
Where a substance has been registered as an isolated intermediate (on-site or transported), the supplier shall indicate that this safety data sheet is consistent with the specific conditions relied on to justify the registration in accordance with Article 17 or 18.W przypadku gdy substancja została zarejestrowana jako półprodukt wyodrębniany (w miejscu wytwarzania lub transportowany), dostawca zaznacza, że karta charakterystyki jest zgodna ze szczególnymi warunkami uzasadniającymi rejestrację zgodnie z art. 17 lub 18.
8.2.1.   Appropriate engineering controls8.2.1.   Stosowne techniczne środki kontroli
The description of appropriate exposure control measures shall relate to the identified use(s) of the substance or mixture as referred to in subsection 1.2. This information shall be sufficient to enable the employer to carry out an assessment of risk to the safety and health of workers arising from the presence of the substance or mixture in accordance with Articles 4 to 6 of Directive 98/24/EC and Articles 3 to 5 of Directive 2004/37/EC, where appropriate.Opis stosownych środków kontroli narażenia musi odnosić się do zastosowania(-ń) zidentyfikowanego(-ych) substancji lub mieszaniny, o których mowa w podsekcji 1.2. Informacje te muszą być wystarczające, aby umożliwić pracodawcy dokonanie oceny wynikającego z obecności danej substancji lub mieszaniny ryzyka dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, zgodnie z art. 4–6 dyrektywy 98/24/WE oraz z art. 3–5 dyrektywy 2004/37/WE, w stosownych przypadkach.
This information shall complement that already given under Section 7.Informacje te stanowią uzupełnienie informacji podanych już w sekcji 7.
8.2.2.   Individual protection measures, such as personal protective equipment8.2.2.   Indywidualny sprzęt ochronny taki jak środki ochrony indywidualnej
8.2.2.1.   The information on use of personal protective equipment shall be consistent with good occupational hygiene practices and in conjunction with other control measures, including engineering controls, ventilation and isolation. Where appropriate, Section 5 shall be referred to for specific fire/chemical personal protective equipment advice.8.2.2.1.   dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej muszą być zgodne z dobrymi praktykami higieny pracy i odpowiadać innym środkom ograniczającym narażenie, w tym technicznym środkom ograniczenia, wentylacji i izolacji. W uzasadnionych przypadkach po szczególne wskazówki dotyczące środków indywidualnej ochrony przeciwpożarowej lub chemicznej odsyła się do sekcji 5.
8.2.2.2.   Taking into account Council Directive 89/686/EEC (5) and referring to the appropriate CEN standards, detailed specifications shall be given on which equipment will provide adequate and suitable protection, including:8.2.2.2.   Uwzględniając dyrektywę Rady 89/686/EWG (5) oraz mając na względzie stosowne normy CEN, należy dokładnie określić, jaki sprzęt zapewni odpowiednią ochronę, w tym:
(a) | Eye/face protection | The type of eye/face protection equipment required shall be specified based on the hazard of the substance or mixture and potential for contact, such as safety glasses, safety goggles, face-shield.a) | ochronę oczu lub twarzy | Ze względu na zagrożenie stwarzane przez substancję lub mieszaninę i możliwy kontakt z nimi, określa się rodzaj wymaganego sprzętu przeznaczonego do ochrony oczu lub twarzy, takiego jak okulary ochronne, gogle ochronne, osłona twarzy;
(b) | Skin protection | (i) | Hand protection | The type of gloves to be worn when handling the substance or mixture shall be clearly specified based on the hazard of the substance or mixture and potential for contact and with regard to the amount and duration of dermal exposure, including: | — | the type of material and its thickness, | — | the typical or minimum breakthrough times of the glove material, | If necessary, any additional hand protection measures shall be indicated. | (ii) | Other | If it is necessary to protect a part of the body other than the hands, the type and quality of protection equipment required shall be specified, such as gauntlets, boots, bodysuit based on the hazards associated with the substance or mixture and the potential for contact. | If necessary, any additional skin protection measures and specific hygiene measures shall be indicated.b) | ochronę skóry | (i) | ochronę rąk | Wyraźnie określa się, na podstawie zagrożenia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę i możliwy kontakt z nimi, a także, w zależności od stopnia i czasu trwania narażenia skóry, rodzaj rękawic, których należy używać podczas obchodzenia się z substancją lub mieszaniną, w tym: | — | rodzaj materiału i jego grubość, | — | typowy lub minimalny czas wytrzymałości materiału, z którego są wykonane rękawice. | W razie potrzeby wskazuje się wszelkie dodatkowe środki ochrony rąk; | (ii) | inne | Jeżeli ze względu na zagrożenie związane z daną substancją lub mieszaniną i możliwy kontakt z nimi konieczna jest ochrona innej części ciała niż ręce, podaje się rodzaj i jakość potrzebnego wyposażenia ochronnego, takiego jak rękawice ochronne, buty i kombinezon ochronny. | W razie potrzeby wskazuje się wszelkie dodatkowe środki ochrony skóry i specjalne środki higieny;
(c) | Respiratory protection | For gases, vapours, mist or dust, the type of protective equipment to be used shall be specified based on the hazard and potential for exposure, including air-purifying respirators, specifying the proper purifying element (cartridge or canister), the adequate particulate filters and the adequate masks, or self-contained breathing apparatus.c) | ochronę dróg oddechowych | W przypadku gazów, par, mgły lub pyłu, na podstawie zagrożenia i potencjału narażenia, określa się rodzaj sprzętu ochronnego, który ma być użyty, w tym masek ochronnych oczyszczających powietrze wraz z określeniem elementu oczyszczającego (wkład lub pochłaniacz), odpowiednich filtrów cząstek stałych, odpowiednich masek lub autonomicznego aparatu oddechowego;
(d) | Thermal hazards | When specifying protective equipment to be worn for materials that represent a thermal hazard, special consideration shall be given to the construction of the personal protective equipment.d) | zagrożenia termiczne | Określając rodzaj środków ochrony, które należy stosować w przypadku materiałów stanowiących zagrożenie termiczne, zwraca się szczególną uwagę na konstrukcję środków ochrony indywidualnej.
8.2.3.   Environmental exposure controls8.2.3.   Kontrola narażenia środowiska
The information required by the employer to fulfil his commitments under Union environmental protection legislation shall be specified.Podaje się informacje, którymi musi dysponować pracodawca, aby wypełnić zobowiązania wynikające ze unijnego prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska.
Where a chemical safety report is required, a summary of the risk management measures that adequately control exposure of the environment to the substance shall be given for the exposure scenarios set out in the annex to the safety data sheet.W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, dla scenariuszy narażenia określonych w załączniku do karty charakterystyki podaje się podsumowanie dotyczące środków zarządzania ryzykiem pozwalających na odpowiednia kontrolę narażenia środowiska na substancję.
9.    SECTION 9: Physical and chemical properties9.    SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
This section of the safety data sheet shall describe the empirical data relating to the substance or mixture, if relevant. Article 8(2) of Regulation (EC) No 1272/2008 shall apply. The information in this section shall be consistent with the information provided in the registration and/or in the chemical safety report where required, and with the classification of the substance or mixture.W tej sekcji karty charakterystyki podaje się opis stosownych danych empirycznych dotyczących substancji lub mieszaniny. Stosuje się art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Informacje zamieszczone w tej sekcji muszą być zgodne z informacjami dostarczonymi w dokumentach rejestracyjnych lub w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, gdy jest on wymagany, oraz zgodne z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.
9.1.   Information on basic physical and chemical properties9.1.   Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
The following properties shall be clearly identified including, where appropriate, a reference to the test methods used and specification of appropriate units of measurement and/or reference conditions. If relevant for the interpretation of the numerical value, the method of determination shall also be provided (for example, the method for flash point, the open-cup/closed-cup method):Dokładnie określa się wymienione poniżej właściwości, podając, w stosownych przypadkach, odniesienie do zastosowanej metody badawczej oraz wykaz właściwych jednostek miary lub warunków referencyjnych. Jeżeli ma to znaczenie dla interpretacji wartości liczbowej, podaje się również metodę oznaczania (np. metoda oznaczania temperatury zapłonu – metoda tygla zamkniętego/otwartego).
(a) | Appearance: | The physical state (solid (including appropriate and available safety information on granulometry and specific surface area if not already specified elsewhere in this safety data sheet), liquid, gas) and the colour of the substance or mixture as supplied shall be indicated;a) | Wygląd: | podaje się stan skupienia (stały, w tym odpowiednie i dostępne informacje dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do granulometrii i powierzchni właściwej, o ile nie zostały już podane w innym miejscu w karcie charakterystyki, ciekły, gazowy) oraz barwę substancji lub mieszaniny;
(b) | Odour: | If odour is perceptible, a brief description of it shall be given;b) | Zapach: | jeżeli zapach jest wyczuwalny, podaje się jego krótki opis;
(c) | Odour threshold;c) | Próg zapachu;
(d) | pH: | The pH of the substance or mixture as supplied or of an aqueous solution shall be indicated; in the case of an aqueous solution, the concentration shall also be indicated;d) | pH: | podaje się wartość pH danej substancji lub mieszaniny albo jej roztworu wodnego; w przypadku roztworu wodnego podaje się również stężenie;
(e) | Melting point/freezing point;e) | Temperatura topnienia/krzepnięcia;
(f) | Initial boiling point and boiling range;f) | Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia;
(g) | Flash point;g) | Temperatura zapłonu;
(h) | Evaporation rate;h) | Szybkość parowania;
(i) | Flammability (solid, gas);i) | Palność (ciała stałego, gazu);
(j) | Upper/lower flammability or explosive limits;j) | Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości;
(k) | Vapour pressure;k) | Prężność par;
(l) | Vapour density;l) | Gęstość par;
(m) | Relative density;m) | Gęstość względna;
(n) | Solubility(ies);n) | Rozpuszczalność;
(o) | Partition coefficient: n-octanol/water;o) | Współczynnik podziału: n-oktanol/woda;
(p) | Auto-ignition temperature;p) | Temperatura samozapłonu;
(q) | Decomposition temperature;q) | Temperatura rozkładu;
(r) | Viscosity;r) | Lepkość;
(s) | Explosive properties;s) | Właściwości wybuchowe;
(t) | Oxidising properties.t) | Właściwości utleniające.
If it is stated that a particular property does not apply or if information on a particular property is not available, the reasons shall be given.Jeżeli stwierdzono, że pewna właściwość nie ma zastosowania lub jeżeli informacja dotycząca pewnej właściwości nie jest dostępna, podaje się tego uzasadnienie.
To enable proper control measures to be taken, all relevant information on the substance or mixture shall be provided. The information in this section shall be consistent with the information provided in a registration where one is required.W celu umożliwienia zastosowania właściwych środków kontroli podaje się wszelkie istotne informacje dotyczące substancji lub mieszaniny. Informacje zamieszczone w tej sekcji muszą być zgodne z informacjami podanymi w dokumentach rejestracyjnych, w przypadku gdy rejestracja jest wymagana.
In the case of a mixture, the entries shall clearly indicate to which substance in the mixture the data apply, unless it is valid for the whole mixture.W przypadku mieszaniny w odpowiednich pozycjach dokładnie oznacza się, do której substancji odnoszą się dane, chyba że dotyczą one całej mieszaniny.
9.2.   Other information9.2.   Inne informacje
Other physical and chemical parameters shall be indicated as necessary, such as miscibility, fat solubility (solvent — oil to be specified), conductivity, or gas group. Appropriate and available safety information on redox potential, radical formation potential and photocatalytic properties shall be indicated.W razie potrzeby podaje się inne parametry fizyczne i chemiczne, takie jak zdolność mieszania się, rozpuszczalność w tłuszczach (z określeniem oleju rozpuszczalnikowego), przewodnictwo elektryczne, czy grupa gazowa. Wskazuje się odpowiednie i dostępne informacje dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do potencjału redoks, potencjału powstawania rodników oraz właściwości fotokatalitycznych.
10.    SECTION 10: Stability and reactivity10.    SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
This section of the safety data sheet shall describe the stability of the substance or mixture and the possibility of hazardous reactions occurring under certain conditions of use and also if released into the environment, including, where appropriate, a reference to the test methods used. If it is stated that a particular property does not apply or if information on a particular property is not available, the reasons shall be given.W tej sekcji karty charakterystyki podaje się opis stabilności substancji lub mieszaniny oraz możliwości występowania niebezpiecznych reakcji zachodzących w pewnych warunkach stosowania, a także, gdy substancja lub mieszanina zostaną uwolnione do środowiska, w tym, w stosownych przypadkach, informacje na temat zastosowanych metod badań. Jeżeli stwierdzono, że pewna właściwość nie ma zastosowania lub jeżeli informacja dotycząca pewnej właściwości nie jest dostępna, podaje się tego uzasadnienie.
10.1.   Reactivity10.1.   Reaktywność
10.1.1.   The reactivity hazards of the substance or mixture shall be described. Specific test data shall be provided for the substance or mixture as a whole, where available. However, the information may also be based on general data for the class or family of substance or mixture if such data adequately represent the anticipated hazard of the substance or mixture.10.1.1.   Podaje się zagrożenia związane z reaktywnością substancji lub mieszaniny. Podaje się odnośne wyniki badań dotyczących substancji lub mieszaniny jako całości, jeżeli są dostępne. Jednakże informacje te mogą również opierać się na ogólnych danych dotyczących klasy lub grupy, do której należy substancja lub mieszanina, jeżeli takie dane w odpowiedni sposób odzwierciedlają przewidywane zagrożenie związane z substancją lub mieszaniną.
10.1.2.   If data for mixtures are not available, data on substances in the mixture shall be provided. In determining incompatibility, the substances, containers and contaminants that the substance or mixture might be exposed to during transportation, storage and use shall be considered.10.1.2.   Jeżeli dane dotyczące mieszanin nie są dostępne, podaje się dane dotyczące substancji w mieszaninie. Przy ustalaniu niezgodności bierze się pod uwagę substancje, pojemniki i zanieczyszczenia, na kontakt z którymi substancja lub mieszanina może być narażona podczas transportu, składowania i stosowania.
10.2.   Chemical stability10.2.   Stabilność chemiczna
It shall be indicated if the substance or mixture is stable or unstable under normal ambient and anticipated storage and handling conditions of temperature and pressure. Any stabilisers which are, or may need to be, used to maintain the chemical stability of the substance or mixture shall be described. The safety significance of any change in the physical appearance of the substance or mixture shall be indicated.Wskazuje się, czy substancja lub mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej temperaturze i pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nią. Opisuje się wszelkie stabilizatory, które są lub mogą być stosowane w celu utrzymania stabilności chemicznej substancji lub mieszaniny. Podaje się znaczenie dla bezpieczeństwa wszelkich zmian w wyglądzie fizycznym substancji lub mieszaniny.
10.3.   Possibility of hazardous reactions10.3.   Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
If relevant, it shall be stated if the substance or mixture will react or polymerise, releasing excess pressure or heat, or creating other hazardous conditions. The conditions under which the hazardous reactions may occur shall be described.W stosownych przypadkach podaje się, czy substancja lub mieszanina reaguje lub polimeryzuje, powodując nadmierne ciśnienie, wydzielając nadmierne ciepło lub wywołując powstanie innych niebezpiecznych warunków. Opisuje się warunki, w jakich może dojść do niebezpiecznych reakcji.
10.4.   Conditions to avoid10.4.   Warunki, których należy unikać
Conditions such as temperature, pressure, light, shock, static discharge, vibrations or other physical stresses that might result in a hazardous situation shall be listed and if appropriate a brief description of measures to be taken to manage risks associated with such hazards shall be given.Wymienia się warunki, takie jak temperatura, ciśnienie, światło, wstrząsy, wyładowanie statyczne, wibracje lub inne obciążenia fizyczne, które mogą doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji i, w stosownych przypadkach, podaje się krótki opis środków, które należy zastosować w celu zarządzania ryzykiem związanym z tymi zagrożeniami.
10.5.   Incompatible materials10.5.   Materiały niezgodne
Families of substances or mixtures or specific substances, such as water, air, acids, bases, oxidising agents, with which the substance or mixture could react to produce a hazardous situation (like an explosion, a release of toxic or flammable materials, or a liberation of excessive heat), shall be listed and if appropriate a brief description of measures to be taken to manage risks associated with such hazards shall be given.Wymienia się grupy substancji, mieszanin lub konkretne substancje, jak woda, powietrze, kwasy, zasady, utleniacze, z którymi substancja lub mieszanina może reagować doprowadzając do niebezpiecznej sytuacji (jak eksplozja, uwolnienie materiału toksycznego lub łatwopalnego lub wydzielanie nadmiernego ciepła) i, w stosownych przypadkach, podaje się krótki opis środków, które należy zastosować w celu zarządzania ryzykiem związanym z tymi zagrożeniami.
10.6.   Hazardous decomposition products10.6.   Niebezpieczne produkty rozkładu
Known and reasonably anticipated hazardous decomposition products produced as a result of use, storage, spill and heating shall be listed. Hazardous combustion products shall be included in Section 5 of the safety data sheet.Wymienia się znane i przewidywane niebezpieczne produkty rozkładu, powstające w wyniku stosowania, magazynowania, wylania się lub podgrzewania substancji lub mieszaniny. Produkty spalania stwarzające zagrożenie wymienia się w sekcji 5 karty charakterystyki.
11.    SECTION 11: Toxicological information11.    SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
This section of the safety data sheet is meant for use primarily by medical professionals, occupational health and safety professionals and toxicologists. A concise but complete and comprehensible description of the various toxicological (health) effects and the available data used to identify those effects shall be provided, including where appropriate information on toxicokinetics, metabolism and distribution. The information in this section shall be consistent with the information provided in the registration and/or in the chemical safety report where required, and with the classification of the substance or mixture.Ta sekcja karty charakterystyki jest przeznaczona głównie na użytek lekarzy, specjalistów w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz toksykologów. Podaje się zwięzły, ale wyczerpujący i zrozumiały opis różnych (zdrowotnych) skutków toksykologicznych oraz dostępne dane wykorzystywane w celu rozpoznania tych skutków, zamieszcza się również, w stosownych przypadkach, informacje na temat toksykokinetyki, metabolizmu i rozmieszczenia. Informacje zamieszczone w tej sekcji muszą być zgodne z informacjami dostarczonymi w dokumentach rejestracyjnych lub w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, gdy jest on wymagany, oraz zgodne z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.
11.1.   Information on toxicological effects11.1.   Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
The relevant hazard classes, for which information shall be provided, are:Istotne klasy zagrożenia, w odniesieniu do których przedstawia się informacje to:
(a) | acute toxicity;a) | toksyczność ostra;
(b) | skin corrosion/irritation;b) | działanie żrące/drażniące na skórę;
(c) | serious eye damage/irritation;c) | poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;
(d) | respiratory or skin sensitisation;d) | działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;
(e) | germ cell mutagenicity;e) | działanie mutagenne na komórki rozrodcze;
(f) | carcinogenicity;f) | działanie rakotwórcze;
(g) | reproductive toxicity;g) | szkodliwe działanie na rozrodczość;
(h) | STOT-single exposure;h) | działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;
(i) | STOT-repeated exposure;i) | działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;
(j) | aspiration hazard.j) | zagrożenie spowodowane aspiracją.
These hazards shall always be listed on the safety data sheet.Zagrożenia te muszą być zawsze wyszczególnione w karcie charakterystyki.
For substances subject to registration, brief summaries of the information derived from the application of Annexes VII to XI shall be given, including, where appropriate, a reference to the test methods used. For substances subject to registration, the information shall also include the result of the comparison of the available data with the criteria given in Regulation (EC) No 1272/2008 for CMR, categories 1A and 1B, following point 1.3.1 of Annex I to this Regulation.W przypadku substancji podlegających rejestracji załącza się krótkie podsumowania informacji uzyskanych w wyniku zastosowania załączników VII–XI, wraz z odniesieniem, w stosownych przypadkach, do zastosowanych metod badawczych. W przypadku substancji podlegających rejestracji informacje te obejmują także wyniki porównania dostępnych danych z kryteriami podanymi w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 w odniesieniu do właściwości CMR kategorii 1A i 1B, zgodnie z pkt 1.3.1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.
11.1.1.   Information shall be provided for each hazard class or differentiation. If it is stated that the substance or mixture is not classified for a particular hazard class or differentiation, the safety data sheet shall clearly state whether this is due to lack of data, technical impossibility to obtain the data, inconclusive data or data which are conclusive although insufficient for classification; in the latter case the safety data sheet shall specify “based on available data, the classification criteria are not met”.11.1.1.   Podaje się informacje dla każdej klasy zagrożenia lub dalszego zróżnicowania. Jeżeli zadeklarowano, że substancja lub mieszanina nie jest sklasyfikowana w konkretnej klasie zagrożenia lub dalszego zróżnicowania, w karcie charakterystyki wyraźnie informuje się, czy powodem tego jest brak danych, brak możliwości technicznych, uzyskania tych danych, dane są niejednoznaczne, czy też dane są jednoznaczne lecz niewystarczające do klasyfikacji. W tym ostatnim przypadku w karcie charakterystyki umieszcza się informację »w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione«.
11.1.2.   The data included in this subsection shall apply to the substance or mixture as placed on the market. In the case of a mixture, the data should describe the toxicological properties of the mixture as a whole, except if Article 6(3) of Regulation (EC) No 1272/2008 applies. If available, the relevant toxicological properties of the hazardous substances in a mixture shall also be provided, such as the LD50, acute toxicity estimates or LC50.11.1.2.   Dane zawarte w tej podsekcji odnoszą się do substancji lub mieszaniny w postaci wprowadzanej do obrotu. W przypadku mieszanin dane powinny stanowić opis właściwości toksykologicznych całej mieszaniny, z wyjątkiem sytuacji, gdy zastosowanie ma art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Podaje się również istotne właściwości toksykologiczne znajdujących się w mieszaninie substancji stwarzających zagrożenie, takie jak wartości LD50, oszacowana toksyczność ostra lub wartości LC50, jeżeli są dostępne.
11.1.3.   Where there is a substantial amount of test data on the substance or mixture, it may be necessary to summarise results of the critical studies used, for example, by route of exposure.11.1.3.   Jeżeli istnieje duża liczba danych z badań dotyczących substancji lub mieszaniny, konieczne może być podsumowanie wyników wykorzystanych badań mających krytyczne znaczenie, przykładowo według dróg narażenia.
11.1.4.   Where the classification criteria for a particular hazard class are not met, information supporting this conclusion shall be provided.11.1.4.   W przypadku gdy w odniesieniu do danej klasy zagrożenia kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione, podaje się informacje potwierdzające ten wniosek.
11.1.5.   Information on likely routes of exposure11.1.5.   Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia
Information shall be provided on likely routes of exposure and the effects of the substance or mixture via each possible route of exposure, that is, through ingestion (swallowing), inhalation or skin/eye exposure. If health effects are not known, this shall be stated.Podaje się informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia i wpływu substancji lub mieszaniny wywieranego każdą możliwą drogą narażenia, tj. poprzez spożycie (połknięcie), wdychanie lub narażenie skóry/oczu. Jeżeli nie są znane skutki dla zdrowia, informację taką również zamieszcza się w tym miejscu.
11.1.6.   Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics11.1.6.   Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi
Potential adverse health effects and symptoms associated with exposure to the substance or mixture and its ingredients or known by-products shall be described. Available information shall be provided on the symptoms related to the physical, chemical, and toxicological characteristics of the substance or mixture following exposure. The first symptoms at low exposures through to the consequences of severe exposure shall be described, such as “headaches and dizziness may occur, proceeding to fainting or unconsciousness; large doses may result in coma and death”.Opisuje się możliwe negatywne skutki dla zdrowia i objawy związane z narażeniem na substancję lub mieszaninę, jej składniki albo znane produkty uboczne. Podaje się dostępne informacje dotyczące objawów związanych z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi substancji lub mieszaniny występujących po narażeniu. Objawy opisuje się narastająco, począwszy od wstępnych objawów występujących przy niskim narażeniu, przechodząc stopniowo do objawów będących wynikiem poważnego narażenia, np. w następujący sposób: »mogą wystąpić bóle i zawroty głowy, przechodzące w omdlenia i utratę świadomości; duże dawki mogą doprowadzić do śpiączki i śmierci«.
11.1.7.   Delayed and immediate effects as well as chronic effects from short and long-term exposure11.1.7.   Opóźnione, natychmiastowe oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia
Information shall be provided on whether delayed or immediate effects can be expected after short- or long-term exposure. Information on acute and chronic health effects relating to human exposure to the substance or mixture shall also be provided. Where human data are not available, animal data shall be summarised and the species clearly identified. It shall be indicated whether toxicological data is based on human or animal data.Podaje się informacje, czy można spodziewać się opóźnionych lub natychmiastowych skutków po krótko- lub długotrwałym narażeniu. Podaje się również informacje dotyczące ostrych i przewlekłych skutków dla zdrowia związanych z narażeniem ludzi na substancję lub mieszaninę. Jeżeli dane na temat narażenia ludzi nie są dostępne, podsumowuje się dane dotyczące zwierząt, dokładnie określając ich gatunki. Podaje się informację, czy dane toksykologiczne oparte są na danych dotyczących ludzi czy zwierząt.
11.1.8.   Interactive effects11.1.8.   Skutki wzajemnego oddziaływania
Information on interactions shall be included if relevant and available.W uzasadnionych przypadkach załącza się informacje dotyczące wzajemnego oddziaływania substancji, jeżeli są one dostępne.
11.1.9.   Absence of specific data11.1.9.   Brak szczegółowych danych
It may not always be possible to obtain information on the hazards of a substance or mixture. In cases where data on the specific substance or mixture are not available, data on similar substances or mixtures, if appropriate, may be used, provided the relevant similar substance or mixture is identified. Where specific data are not used, or where data are not available, this shall be clearly stated.Nie zawsze może być możliwe uzyskanie informacji dotyczących zagrożeń związanych z substancją lub mieszaniną. W przypadku kiedy dane na temat określonej substancji lub mieszaniny nie są dostępne, można wykorzystać, w stosownych przypadkach, dane dotyczące podobnych substancji lub mieszanin, pod warunkiem że zidentyfikowano odpowiednią podobną substancję lub mieszaninę. Jeżeli nie korzysta się z określonych danych lub jeżeli dane te nie są dostępne, wyraźnie się o tym informuje.
11.1.10.   Mixtures11.1.10.   Mieszaniny
For a given health effect, if a mixture has not been tested for its health effects as a whole, relevant information on relevant substances listed under Section 3 shall be provided.W przypadku określonego skutku dla zdrowia, jeżeli mieszanina jako całość nie została poddana badaniom dotyczącym jej skutków dla zdrowia, podaje się istotne informacje dotyczące odpowiednich substancji wymienionych w sekcji 3.
11.1.11.   Mixture versus substance information11.1.11.   Informacje dotyczące mieszanin a informacje dotyczące substancji
11.1.11.1.   The substances in a mixture may interact with each other in the body, resulting in different rates of absorption, metabolism and excretion. As a result, the toxic actions may be altered and the overall toxicity of the mixture may be different from that of the substances in it. This shall be taken into account when providing toxicological information in this section of the safety data sheet.11.1.11.1.   Substancje w mieszaninie mogą wzajemnie oddziaływać na siebie w organizmie, powodując zmianę szybkości wchłaniania, metabolizmu i wydalania. W rezultacie ich działanie toksyczne może ulec zmianie i ogólna toksyczność mieszaniny może być różna od toksyczności substancji w niej zawartych. Uwzględnia się to przy podawaniu informacji toksykologicznych w tej sekcji karty charakterystyki.
11.1.11.2.   It is necessary to consider whether the concentration of each substance is sufficient to contribute to the overall health effects of the mixture. The information on toxic effects shall be presented for each substance, except for the following cases:11.1.11.2.   Bierze się pod uwagę, czy stężenie każdej substancji jest wystarczająco wysokie, aby wpłynąć na ogólne skutki wywierane przez mieszaninę na zdrowie. W odniesieniu do każdej substancji podaje się skutki toksyczne, z wyjątkiem następujących przypadków:
(a) | if the information is duplicated, it shall be listed only once for the mixture overall, such as when two substances both cause vomiting and diarrhoea;a) | jeżeli informacje się powtarzają, podaje się je tylko raz dla całej mieszaniny, np. jeżeli dwie substancje powodują wymioty i biegunkę;
(b) | if it is unlikely that these effects will occur at the concentrations present, such as when a mild irritant is diluted to below a certain concentration in a non-irritant solution;b) | jeżeli istnieje małe prawdopodobieństwo, że skutki te wystąpią przy danym stężeniu, np. kiedy substancja o słabym działaniu drażniącym zostanie rozpuszczona poniżej określonego stężenia w roztworze niewywierającym działania drażniącego;
(c) | where information on interactions between substances in a mixture is not available, assumptions shall not be made and instead the health effects of each substance shall be listed separately.c) | jeżeli informacje dotyczące wzajemnego oddziaływania na siebie substancji w mieszaninie są niedostępne, nie należy opierać się na przypuszczeniach; wymienia się wtedy oddzielnie skutki wywierane na zdrowie przez każdą substancję.
11.1.12.   Other information11.1.12.   Inne informacje
Other relevant information on adverse health effects shall be included even when not required by the classification criteria.Zamieszcza się inne istotne informacje dotyczące niekorzystnego wpływu na zdrowie, nawet jeżeli nie jest to wymagane w kryteriach klasyfikacji.
12.    SECTION 12: Ecological information12.    SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
This section of the safety data sheet shall provide information to enable evaluation of the environmental impact of the substance or mixture where it is released to the environment. Subsections 12.1 to 12.6 of the safety data sheet shall provide a short summary of the data including, where available, relevant test data and clearly indicating species, media, units, test duration and test conditions. This information may assist in handling spills, and evaluating waste treatment practices, control of release, accidental release measures and transport. If it is stated that a particular property does not apply (because the available data shows that the substance or mixture does not meet the criteria for classification) or if information on a particular property is not available, the reasons shall be indicated. Additionally, if a substance or mixture is not classified for other reasons (for example, due to the technical impossibility of obtaining the data or to inconclusive data) this should be clearly stated on the safety data sheet.W tej sekcji karty charakterystyki podaje się informacje umożliwiające ocenę wpływu substancji lub mieszaniny na środowisko, jeżeli jest ona uwalniana do środowiska. W podsekcjach 12.1–12.6 karty charakterystyki należy umieścić krótkie streszczenie danych zawierające istotne wyniki badań, jeżeli są one dostępne, wyraźnie zaznaczając gatunki, środowisko badania, jednostki, czas trwania badań i warunki ich przeprowadzenia. Informacje te mogą być pomocne przy postępowaniu w przypadku wycieków, przy ocenie metod: postępowania z odpadami, ograniczania uwalniania substancji, dotyczących przypadkowego uwolnienia substancji oraz przy transporcie. Jeżeli stwierdzono, że określona właściwość nie ma zastosowania (ponieważ z dostępnych danych wynika, że substancja lub mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji) lub jeżeli informacje dotyczące określonej właściwości nie są dostępne, podaje się tego uzasadnienie. Ponadto jeżeli substancja lub mieszanina nie jest sklasyfikowana z innych powodów (np. ze względu na brak możliwości technicznych uzyskania tych danych lub z powodu niejednoznaczności danych), powinno to zostać wyraźnie stwierdzone w karcie charakterystyki.
Some properties are substance specific, i.e. bioaccumulation, persistence and degradability, and that information shall be given, where available and appropriate, for each relevant substance in the mixture (i.e. those which are required to be listed in Section 3 of the safety data sheet and are hazardous to the environment or PBT/vPvB substances). Information shall also be provided for hazardous transformation products arising from the degradation of substances and mixtures.Niektóre właściwości, takie jak bioakumulacja, trwałość i zdolność do rozkładu, są specyficzne dla danej substancji, takie informacje powinny zatem być w stosownych przypadkach podawane, jeżeli są dostępne, w odniesieniu do każdej istotnej substancji w mieszaninie (tj. do tych substancji, które zgodnie z wymogami muszą zostać wyszczególnione w sekcji 3 karty charakterystyki i stanowią substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska lub substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) lub też substancje bardzo trwałe, wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB)). Podaje się również informacje odnoszące się do stwarzających zagrożenie produktów przemiany powstających w wyniku rozkładu substancji i mieszanin.
The information in this section shall be consistent with the information provided in the registration and/or in the chemical safety report where required, and with the classification of the substance or mixture.Informacje zamieszczone w tej sekcji muszą być zgodne z informacjami dostarczonymi w dokumentach rejestracyjnych lub w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, gdy jest on wymagany, oraz zgodne z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.
12.1.   Toxicity12.1.   Toksyczność
Information on toxicity using data from tests performed on aquatic and/or terrestrial organisms shall be provided when available. This shall include relevant available data on aquatic toxicity, both acute and chronic for fish, crustaceans, algae and other aquatic plants. In addition, toxicity data on soil micro- and macroorganisms and other environmentally relevant organisms, such as birds, bees and plants, shall be included when available. Where the substance or mixture has inhibitory effects on the activity of microorganisms, the possible impact on sewage treatment plants shall be mentioned.Na podstawie danych z badań przeprowadzonych na organizmach wodnych lub lądowych zamieszcza się informacje dotyczące toksyczności, jeżeli są one dostępne. Informacje te obejmują istotne dostępne dane dotyczące toksyczności dla środowiska wodnego: ostrej i przewlekłej toksyczności dla ryb, skorupiaków, glonów i innych roślin wodnych. Ponadto podaje się dane dotyczące toksyczności dla mikro- i makroorganizmów glebowych oraz innych organizmów istotnych dla środowiska, takich jak ptaki, pszczoły i rośliny, jeżeli takie dane są dostępne. W przypadku gdy substancja lub mieszanina wywiera działanie hamujące na aktywność mikroorganizmów, należy wskazać możliwy jej wpływ na działanie oczyszczalni ścieków.
For substances subject to registration, summaries of the information derived from the application of Annexes VII to XI of this Regulation shall be included.W przypadku substancji podlegających rejestracji zamieszcza się podsumowania informacji uzyskanych w wyniku zastosowania załączników VII–XI do niniejszego rozporządzenia.
12.2.   Persistence and degradability12.2.   Trwałość i zdolność do rozkładu
Persistence and degradability is the potential for the substance or the appropriate substances in a mixture to degrade in the environment, either through biodegradation or other processes, such as oxidation or hydrolysis. Test results relevant to assess persistence and degradability shall be given where available. If degradation half-lives are quoted it must be indicated whether these half-lives refer to mineralisation or to primary degradation. The potential of the substance or certain substances in a mixture to degrade in sewage treatment plants shall also be mentioned.Trwałość i zdolność do rozkładu jest to zdolność substancji lub odpowiednich substancji w mieszaninie do rozkładu w środowisku poprzez biodegradację lub inne procesy, takie jak utlenianie lub hydroliza. Podaje się istotne wyniki badań w celu oceny trwałości i zdolności do rozkładu, jeżeli wyniki te są dostępne. Jeżeli podawane są czasy połowicznego rozkładu, informuje się, czy czasy te odnoszą się do mineralizacji czy do degradacji pierwszorzędowej. Zamieszcza się również dane dotyczące zdolności substancji lub niektórych substancji w mieszaninie do rozkładu w oczyszczalniach ścieków.
This information shall be given where available and appropriate, for each individual substance in the mixture which is required to be listed in Section 3 of the safety data sheet.W stosownych przypadkach podaje się wspomniane informacje, o ile są one dostępne, w odniesieniu do każdej z substancji w mieszaninie, która zgodnie z wymogami musi zostać wyszczególniona w sekcji 3 karty charakterystyki.
12.3.   Bioaccumulative potential12.3.   Zdolność do bioakumulacji
Bioaccumulative potential is the potential of the substance or certain substances in a mixture to accumulate in biota and, eventually, to pass through the food chain. Test results relevant to assess the bioaccumulative potential shall be given. This shall include reference to the octanol-water partition coefficient (Kow) and bioconcentration factor (BCF), if available.Zdolność do bioakumulacji jest to zdolność substancji lub niektórych substancji w mieszaninie do akumulacji w organizmach żywych i, w efekcie końcowym, do przejścia przez łańcuch pokarmowy. Zamieszcza się wyniki badań istotne dla oceny zdolności do bioakumulacji. Podaje się odniesienie do wartości współczynnika podziału oktanol-woda (Kow) i współczynnika biokoncentracji (BCF), jeżeli są one dostępne.
This information shall be given where available and appropriate, for each individual substance in the mixture which is required to be listed in Section 3 of the safety data sheet.W stosownych przypadkach podaje się te informacje, o ile są one dostępne, w odniesieniu do każdej z substancji w mieszaninie, która zgodnie z wymogami musi zostać wyszczególniona w sekcji 3 karty charakterystyki.
12.4.   Mobility in soil12.4.   Mobilność w glebie
Mobility in soil is the potential of the substance or the components of a mixture, if released to the environment, to move under natural forces to the groundwater or to a distance from the site of release. The potential for mobility in soil shall be given where available. Information on mobility in soil can be determined from relevant mobility data such as adsorption studies or leaching studies, known or predicted distribution to environmental compartments, or surface tension. For example, Koc values can be predicted from octanol/water partition coefficients (Kow). Leaching and mobility can be predicted from models.Mobilność w glebie jest to zdolność substancji lub składników mieszaniny, uwolnionych do środowiska, do przenikania w sposób naturalny do wód powierzchniowych lub przemieszczania się na pewną odległość od miejsca uwolnienia. Podaje się informacje dotyczące mobilności w glebie, jeżeli są one dostępne. Informacje na temat mobilności w glebie można określić na podstawie odpowiednich danych dotyczących mobilności, takich jak dane z badań dotyczących adsorpcji lub z badań dotyczących wymywania, znane lub przewidywane rozmieszczenie w przedziałach środowiska lub napięcie powierzchniowe. Na przykład wartości Koc można przewidzieć na podstawie współczynnika podziału oktanol-woda (Kow). Poziom wymywania i mobilności można przewidzieć na podstawie badań modelowych.
This information shall be given where available and appropriate, for each individual substance in the mixture which is required to be listed in Section 3 of the safety data sheet.W stosownych przypadkach podaje się wspomniane informacje, o ile są one dostępne, w odniesieniu do każdej z substancji w mieszaninie, która zgodnie z wymogami musi zostać wyszczególniona w sekcji 3 karty charakterystyki.
Where experimental data is available, that data shall, in general, take precedence over models and predictions.Jeżeli dostępne są dane doświadczalne, mają one z zasady pierwszeństwo w stosunku do danych z badań modelowych i prognoz.
12.5.   Results of PBT and vPvB assessment12.5.   Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Where a chemical safety report is required, the results of the PBT and vPvB assessment as set out in the chemical safety report shall be given.W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, podaje się wyniki oceny właściwości PBT i vPvB zgodnie z raportem bezpieczeństwa chemicznego.
12.6.   Other adverse effects12.6.   Inne szkodliwe skutki działania
Information on any other adverse effects on the environment shall be included where available, such as environmental fate (exposure), photochemical ozone creation potential, ozone depletion potential, endocrine-disrupting potential and/or global warming potential.Zamieszcza się informacje dotyczące innych szkodliwych skutków oddziaływania na środowisko, takie jak los w środowisku (narażenie), zdolność do tworzenia ozonu na drodze reakcji fotochemicznych, zdolność do rozkładu ozonu, zdolność do zaburzania gospodarki hormonalnej lub wpływ na wzrost ocieplenia globalnego, o ile informacje te są dostępne.
13.    SECTION 13: Disposal considerations13.    SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
This section of the safety data sheet shall provide information for proper waste management of the substance or mixture and/or its container to assist in the determination of safe and environmentally preferred waste management options, consistent with the requirements of Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council (6) by the Member State in which the safety data sheet is being supplied. Information relevant for the safety of persons conducting waste management activities shall complement the information given in Section 8.W tej sekcji karty charakterystyki podaje się informacje dotyczące właściwego gospodarowania odpadami substancji, mieszaniny lub pojemnikami po niej, pomagające państwu członkowskiemu, do którego dostarczana jest karta charakterystyki, określić bezpieczne i korzystne dla środowiska sposoby gospodarowania odpadami zgodne z wymaganiami przewidzianymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (6). Informacje podane w sekcji 8 muszą zostać uzupełnione informacjami istotnymi dla bezpieczeństwa osób wykonujących prace w dziedzinie gospodarowania odpadami.
Where a chemical safety report is required and where a waste stage analysis has been performed, the information on the waste management measures shall be consistent with the identified uses in the chemical safety report and the exposure scenarios from the chemical safety report set out in the annex to the safety data sheet.W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego i gdy przeprowadzono analizę etapu odpadu, informacje na temat środków gospodarowania odpadami muszą być spójne ze zidentyfikowanymi zastosowaniami podanymi w raporcie bezpieczeństwa chemicznego i scenariuszami narażenia w raporcie bezpieczeństwa chemicznego zamieszczonym w załączniku do karty charakterystyki.
13.1.   Waste treatment methods13.1.   Metody unieszkodliwiania odpadów
This subsection of the safety data sheet shall:W tej podsekcji karty charakterystyki:
(a) | specify waste treatment containers and methods including the appropriate methods of waste treatment of both the substance or mixture and any contaminated packaging (for example, incineration, recycling, landfilling);a) | określa się rodzaj pojemników do przetwarzania i metody postępowania z odpadami, w tym właściwe metody przetwarzania odpadów substancji lub mieszaniny oraz każdego zanieczyszczonego opakowania (np. spalanie, recykling, składowanie);
(b) | specify the physical/chemical properties that may affect waste treatment options;b) | określa się właściwości fizyczne lub chemiczne, które mogą mieć wpływ na sposoby przetwarzania odpadów;
(c) | discourage sewage disposal;c) | odradza się odprowadzanie odpadów do ścieków;
(d) | Iidentify, where appropriate, any special precautions for any recommended waste treatment option.d) | w stosownych przypadkach określa się specjalne środki ostrożności w odniesieniu do wszelkich zalecanych sposobów unieszkodliwiania odpadów.
Any relevant Union provisions relating to waste or, in their absence, any relevant national or regional provisions in force shall be referred to.Zamieszcza się odniesienia do wszelkich stosownych przepisów unijnych dotyczących gospodarki odpadami, a w przypadku braku takich przepisów – do wszelkich stosownych obowiązujących przepisów krajowych lub regionalnych.
14.    SECTION 14: Transport information14.    SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
This section of the safety data sheet shall provide basic classification information for the transport/shipment of substances or mixtures mentioned in Section 1 by road, rail, sea, inland waterways or air. Where such information is not available or relevant this shall be stated.W tej sekcji karty charakterystyki podaje się podstawowe informacje dotyczące klasyfikacji substancji lub mieszanin wymienionych w sekcji 1 w odniesieniu do transportu drogą lądową, kolejową, morską, powietrzną lub śródlądowymi drogami wodnymi. Jeżeli informacje te nie są dostępne lub istotne, informuje się o tym.
Where relevant, this section shall provide information on the transport classification for each of the UN Model Regulations: the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) (7), the Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) (8) and the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN) (9), all three of which have been implemented by Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council (10), as well as the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code (11) (sea) and the Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO) (12) (air).W stosownych przypadkach podaje się w tej sekcji informacje dotyczące klasyfikacji transportowej w odniesieniu do każdego z przepisów modelowych ONZ: europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (7), regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) (8) i europejskiego porozumienia w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN) (9), z których wszystkie trzy zostały wdrożone dyrektywą 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (10), jak również międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (IMDG) (11) (droga morska) oraz Instrukcji technicznych dla bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną (ICAO) (12) (droga powietrzna).
14.1.   UN number14.1.   Numer UN (numer ONZ)
The UN number (i.e. the four-figure identification number of the substance, mixture or article preceded by the letters “UN”) from the UN Model Regulations shall be provided.Podaje się numer UN (tj. czterocyfrowy numer identyfikacyjny substancji, mieszaniny lub wyrobu poprzedzony literami »UN«) zgodnie z przepisami modelowymi ONZ.
14.2.   UN proper shipping name14.2.   Prawidłowa nazwa przewozowa UN
The UN proper shipping name from the UN Model Regulations shall be provided, unless it was used as the product identifier in subsection 1.1.Podaje się prawidłową nazwę przewozową UN zgodnie z przepisami modelowymi ONZ, chyba że nazwa ta wystąpiła jako identyfikator produktu w podsekcji 1.1.
14.3.   Transport hazard class(es)14.3.   Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
The transport hazard class (and subsidiary risks) assigned to the substances or mixtures on the basis of the predominant hazard that they present according to the UN Model Regulations shall be provided.Podaje się klasę(-y) zagrożenia w transporcie (i zagrożenia dodatkowe) przypisane substancjom lub mieszaninom na podstawie głównego zagrożenia stwarzanego przez nie w świetle przepisów modelowych ONZ.
14.4.   Packing group14.4.   Grupa opakowaniowa
The packing group number from the UN Model Regulations shall be provided, if applicable. The packing group number is assigned to certain substances in accordance with their degree of hazard.W stosownych przypadkach podaje się numer grupy pakowania zgodnie z przepisami modelowymi ONZ. Numer grupy pakowania przypisany jest do niektórych substancji zgodnie ze stopniem stwarzanego przez nie zagrożenia.
14.5.   Environmental hazards14.5.   Zagrożenia dla środowiska
It shall be indicated whether the substance or mixture is environmentally hazardous according to the criteria of the UN Model Regulations (as reflected in the IMDG Code, ADR, RID and ADN) and/or a marine pollutant according to the IMDG Code. If the substance or mixture is authorised or intended for carriage by inland waterways in tank-vessels, it shall be indicated whether the substance or mixture is environmentally hazardous in tank-vessels only according to the ADN.Podaje się, czy dana substancja lub mieszanina stanowi zagrożenie dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ (zgodnie z kodeksem IMDG, umową ADR, regulaminem RID i porozumieniem ADN) lub kryteriami dotyczącymi substancji mogących spowodować zanieczyszczenie morza zgodnie z kodeksem IMDG. Jeżeli dozwolony jest przewóz substancji lub mieszaniny śródlądowymi drogami wodnymi w zbiornikowcach lub jeżeli taki przewóz ma być przeprowadzany, podaje się informację, czy substancja lub mieszanina stanowi zagrożenie dla środowiska podczas transportu zbiornikowcami wyłącznie w odniesieniu do porozumienia ADN.
14.6.   Special precautions for user14.6.   Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Information shall be provided on any special precautions which a user should or must take or be aware of in connection with transport or conveyance either within or outside his premises.Wskazuje się wszystkie szczególne środki ostrożności, które użytkownik powinien lub musi stosować lub o których powinien lub musi wiedzieć w związku z transportem lub przemieszczaniem substancji lub mieszaniny zarówno na terenie jego zakładu, jak i poza nim.
14.7.   Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code14.7.   Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
This subsection only applies when cargoes are intended to be carried in bulk according to the following IMO instruments: Annex II of Marpol and the IBC Code.Niniejsza podsekcja ma zastosowanie jedynie do przewozu luzem zgodnie z następującymi instrumentami IMO: Załącznik II do konwencji MARPOL i kodeks IBC.
The product name shall be provided (if different from that given in subsection 1.1) as required by the shipment document and in accordance with the name used in the lists of product names given in chapters 17 or 18 of the IBC Code or the latest edition of the IMO's Maritime Environment Protection Committee (MEPC).2/Circular (13). Ship type required and pollution category shall be indicated.Podaje się nazwę produktu (jeżeli odbiega ona od nazwy podanej w podsekcji 1.1) zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach przewozowych i zgodnie z nazwą podaną w wykazie nazw produktów w sekcji 17 lub 18 kodeksu IBC lub zgodnie z ostatnim wydaniem biuletynu Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego przy IMO (MEPC).2/Circular (13). Należy podać rodzaj statku i kategorię zanieczyszczenia.
15.    SECTION 15: Regulatory information15.    SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
This section of the safety data sheet shall describe the other regulatory information on the substance or mixture that is not already provided in the safety data sheet (such as whether the substance or mixture is subject to Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer (14), Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on persistent organic pollutants and amending Directive 79/117/EEC (15) or Regulation (EC) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and import of dangerous chemicals (16)).W niniejszej sekcji karty charakterystyki podaje się inne informacje o przepisach prawnych dotyczące substancji lub mieszaniny, które nie zostały podane w karcie charakterystyki (np. czy substancja lub mieszanina objęta jest przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (14), rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającego dyrektywę 79/117/EWG (15) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (16)).
15.1.   Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture15.1.   Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Information shall be provided regarding relevant Union safety, health and environmental provisions (for example, Seveso category/named substances in Annex I to Council Directive 96/82/EC (17)) or regarding the national regulatory status of the substance or mixture (including the substances in the mixture), including advice on action that should be taken by the recipient as a result of these provisions. Where relevant the national laws of the relevant Member States which implement these provisions and any other national measures that may be relevant shall be mentioned.Podaje się informacje dotyczące stosownych unijnych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska (np. kategorię według dyrektywy Seveso/substancje wymienione w załączniku I do dyrektywy Rady 96/82/WE (17)) lub odnoszące się do krajowych informacji dotyczących statusu prawnego substancji lub mieszaniny (w tym substancji w mieszaninie), włącznie z zaleceniami dotyczącymi działań, które powinny zostać podjęte przez odbiorcę w wyniku stosowania tych przepisów. W stosownych przypadkach wymienia się krajowe akty prawne odnośnych państw członkowskich wdrażające te przepisy oraz wszelkie inne środki krajowe mogące mieć znaczenie w tej kwestii.
If the substance or mixture covered by this safety data sheet is the subject of specific provisions in relation to the protection of human health or the environment at Union level (such as authorisations given under Title VII or restrictions under Title VIII) these provisions shall be mentioned.Jeżeli substancja lub mieszanina objęta kartą charakterystyki podlega specjalnym przepisom dotyczącym ochrony zdrowia ludzi lub ochrony środowiska na poziomie Unii (np. zezwoleniom wydanym na mocy tytułu VII lub ograniczeniom obowiązującym na mocy tytułu VIII), należy wymienić te przepisy.
15.2.   Chemical safety assessment15.2.   Ocena bezpieczeństwa chemicznego
This subsection of the safety data sheet shall indicate whether the supplier has carried out a chemical safety assessment for the substance or the mixture.W tej sekcji karty charakterystyki podaje się, czy dostawca dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego substancji lub mieszaniny.
16.    SECTION 16: Other information16.    SEKCJA 16: Inne informacje
This section of the safety data sheet shall contain other information that is not included in Sections 1 to 15, including information on the revision of the safety data sheet such as:W tej sekcji karty charakterystyki zawiera się pozostałe informacje, których nie włączono do sekcji 1–15, w tym informacje dotyczące aktualizacji karty charakterystyki, jak następuje:
(a) | in the case of a revised safety data sheet, a clear indication of where changes have been made to the previous version of the safety data sheet, unless such indication is given elsewhere in the safety data sheet, with an explanation of the changes, if appropriate. A supplier of a substance or mixture shall be able to provide an explanation of the changes upon request;a) | w przypadku aktualizacji karty charakterystyki zamieszcza się wyraźne informacje, gdzie w porównaniu do poprzedniej wersji karty charakterystyki wprowadzono zmiany, chyba że informacje takie podano w innym miejscu karty charakterystyki, wraz z objaśnieniami zmian, w przypadku gdy jest to konieczne. Dostawca substancji lub mieszaniny musi być w stanie przedstawić na żądanie objaśnienie zmian;
(b) | a key or legend to abbreviations and acronyms used in the safety data sheet;b) | wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki;
(c) | key literature references and sources for data;c) | odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych;
(d) | in the case of mixtures, an indication of which of the methods of evaluating information referred to in Article 9 of Regulation (EC) No 1272/2008 was used for the purpose of classification;d) | w przypadku mieszanin wskazanie, którą z metod oceny informacji, o których mowa w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, wykorzystano w celu dokonania klasyfikacji;
(e) | a list of relevant hazard statements and/or precautionary statements. Write out the full text of any statements which are not written out in full under Sections 2 to 15;e) | listę odpowiednich zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia lub zwrotów wskazujących środki ostrożności. Podaje się pełny tekst wszelkich zwrotów, które nie zostały podane w całości w sekcjach 2–15;
(f) | advice on any training appropriate for workers to ensure protection of human health and the environment.f) | zalecenia dotyczące wszelkich wskazanych szkoleń pracowników, w celu zagwarantowania ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.
PART BCZĘŚĆ B
The safety data sheet shall include the following 16 headings in accordance with Article 31(6) and in addition the subheadings also listed except Section 3, where only subsections 3.1 or 3.2 need to be included as appropriate:Karta charakterystyki składa się z 16 następujących tytułów sekcji zgodnie z art. 31 ust. 6 oraz dodatkowo ich wymienionych podtytułów, z wyjątkiem sekcji 3, w której należy uwzględnić jedynie odpowiednio podsekcję 3.1 albo 3.2:
SECTION 1: | Identification of the substance/mixture and of the company/undertakingSEKCJA 1: | Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa
1.1. | Product identifier1.1. | Identyfikator produktu
1.2. | Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against1.2. | Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.3. | Details of the supplier of the safety data sheet1.3. | Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
1.4. | Emergency telephone number1.4. | Numer telefonu alarmowego
SECTION 2: | Hazards identificationSEKCJA 2: | Identyfikacja zagrożeń
2.1. | Classification of the substance or mixture2.1. | Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
2.2. | Label elements2.2. | Elementy oznakowania
2.3. | Other hazards2.3. | Inne zagrożenia
SECTION 3: | Composition/information on ingredientsSEKCJA 3: | Skład/informacja o składnikach
3.1. | Substances3.1. | Substancje
3.2. | Mixtures3.2. | Mieszaniny
SECTION 4: | First aid measuresSEKCJA 4: | Środki pierwszej pomocy
4.1. | Description of first aid measures4.1. | Opis środków pierwszej pomocy
4.2. | Most important symptoms and effects, both acute and delayed4.2. | Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
4.3. | Indication of any immediate medical attention and special treatment needed4.3. | Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
SECTION 5: | Firefighting measuresSEKCJA 5: | Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. | Extinguishing media5.1. | Środki gaśnicze
5.2. | Special hazards arising from the substance or mixture5.2. | Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
5.3. | Advice for firefighters5.3. | Informacje dla straży pożarnej
SECTION 6: | Accidental release measuresSEKCJA 6: | Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. | Personal precautions, protective equipment and emergency procedures6.1. | Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
6.2. | Environmental precautions6.2. | Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
6.3. | Methods and material for containment and cleaning up6.3. | Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
6.4. | Reference to other sections6.4. | Odniesienia do innych sekcji
SECTION 7: | Handling and storageSEKCJA 7: | Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. | Precautions for safe handling7.1. | Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
7.2. | Conditions for safe storage, including any incompatibilities7.2. | Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
7.3. | Specific end use(s)7.3. | Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
SECTION 8: | Exposure controls/personal protectionSEKCJA 8: | Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. | Control parameters8.1. | Parametry dotyczące kontroli
8.2. | Exposure controls8.2. | Kontrola narażenia
SECTION 9: | Physical and chemical propertiesSEKCJA 9: | Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. | Information on basic physical and chemical properties9.1. | Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
9.2. | Other information9.2. | Inne informacje
SECTION 10: | Stability and reactivitySEKCJA 10: | Stabilność i reaktywność
10.1. | Reactivity10.1. | Reaktywność
10.2. | Chemical stability10.2. | Stabilność chemiczna
10.3. | Possibility of hazardous reactions10.3. | Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
10.4. | Conditions to avoid10.4. | Warunki, których należy unikać
10.5. | Incompatible materials10.5. | Materiały niezgodne
10.6. | Hazardous decomposition products10.6. | Niebezpieczne produkty rozkładu
SECTION 11: | Toxicological informationSEKCJA 11: | Informacje toksykologiczne
11.1. | Information on toxicological effects11.1. | Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
SECTION 12: | Ecological informationSEKCJA 12: | Informacje ekologiczne
12.1. | Toxicity12.1. | Toksyczność
12.2. | Persistence and degradability12.2. | Trwałość i zdolność do rozkładu
12.3. | Bioaccumulative potential12.3. | Zdolność do bioakumulacji
12.4. | Mobility in soil12.4. | Mobilność w glebie
12.5. | Results of PBT and vPvB assessment12.5. | Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
12.6. | Other adverse effects12.6. | Inne szkodliwe skutki działania
SECTION 13: | Disposal considerationsSEKCJA 13: | Postępowanie z odpadami
13.1. | Waste treatment methods13.1. | Metody unieszkodliwiania odpadów
SECTION 14: | Transport informationSEKCJA 14: | Informacje dotyczące transportu
14.1. | UN number14.1. | Numer UN (numer ONZ)
14.2. | UN proper shipping name14.2. | Prawidłowa nazwa przewozowa UN
14.3. | Transport hazard class(es)14.3. | Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
14.4. | Packing group14.4. | Grupa opakowaniowa
14.5. | Environmental hazards14.5. | Zagrożenia dla środowiska
14.6. | Special precautions for user14.6. | Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
14.7. | Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code14.7. | Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
SECTION 15: | Regulatory informationSEKCJA 15: | Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. | Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture15.1. | Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
15.2. | Chemical safety assessment15.2. | Ocena bezpieczeństwa chemicznego
SECTION 16: | Other information’SEKCJA 16: | Inne informacje”
(1)  Marpol — Consolidated edition 2006, London, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.(1)  Konwencja MARPOL, skonsolidowane wydanie z 2006 r., Londyn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.
(2)  IBC Code, 2007 edition, London, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.(2)  Kodeks IBC, wydanie z 2007 r., Londyn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.
(3)  Council Directive 80/181/EEC of 20 December 1979 on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement and on the repeal of Directive 71/354/EEC (OJ L 39, 15.2.1980, p. 40).(3)  Dyrektywa Rady 80/181/EWG z dnia 20 grudnia 1979 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar i uchylająca dyrektywę 71/354/EWG (Dz.U. L 39 z 15.2.1980, s. 40).
(4)  Commission Decision 2014/113/EU of 3 March 2014 on setting up a Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for Chemical Agents and repealing Decision 95/320/EC (OJ L 62, 4.3.2014, p. 18).(4)  Decyzja Komisji 2014/113/UE z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy oraz uchylenia decyzji Komisji 95/320/WE (Dz.U. L 62 z 4.3.2014, s. 18).
(5)  Council Directive 89/686/EEC of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment (OJ L 399, 30.12.1989, p. 18).(5)  Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (Dz.U. L 399 z 30.12.1989, s. 18).
(6)  Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (OJ L 312, 22.11.2008, p. 3).(6)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
(7)  United Nations, Economic Commission for Europe, version applicable as from 1 January 2015, ISBN-978-92-1-139149-7.(7)  Organizacja Narodów Zjednoczonych, Europejska Komisja Gospodarcza, wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2015 r., ISBN-978-92-1-139149-7.
(8)  Annex 1 to Appendix B (Uniform Rules concerning the Contract for International Carriage of Goods by Rail) of the Convention concerning International Carriage by Rail, version with effect from 1 January 2009.(8)  Załącznik 1 do dodatku B (jednolite zasady dotyczące umów w sprawie międzynarodowego przewozutowarów kolejami) do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami, wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2009 r.
(9)  Version as revised as of 1 January 2007.(9)  Wersja poprawiona z dnia 1 stycznia 2007 r.
(10)  Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on the inland transport of dangerous goods (OJ L 260, 30.9.2008, p. 13).(10)  Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 13).
(11)  International Maritime Organisation, 2006 edition, ISBN 978-92-8001-4214-3.(11)  Międzynarodowa Organizacja Morska, wydanie z 2006 r., ISBN 978-92-8001-4214-3.
(12)  IATA, 2007-2008 edition.(12)  IATA, wydanie 2007–2008.
(13)  MEPC.2/Circular, Provisional categorisation of liquid substances, version 19, effective 17 December 2013.(13)  Biuletyn MEPC.2/Circular, Prowizoryczny podział substancji płynnych, wersja 19, stosowana od dnia 17 grudnia 2013 r.
(14)  Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer (OJ L 286, 31.10.2009, p. 1).(14)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1).
(15)  Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on persistent organic pollutants and amending Directive 79/117/EEC (OJ L 158, 30.4.2004, p. 7).(15)  Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7).
(16)  Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and import of hazardous chemicals (OJ L 201, 27.7.2012, p. 60).(16)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60).
(17)  Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances (OJ L 10, 14.1.1997, p. 13).(17)  Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13).