?

Avis juridique important Ważna informacja prawna
||
31992L004631992L0046
Council Directive 92/46/EEC of 16 June 1992 laying down the health rules for the production and placing on the market of raw milk, heat-treated milk and milk-based products
 
Official Journal L 268 , 14/09/1992 P. 0001 - 0032Dziennik Urzędowy L 268 , 14/09/1992 P. 0001 - 0032
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 45 P. 0003 Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 45 P. 0003
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 45 P. 0003 Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 45 P. 0003
COUNCIL DIRECTIVE 92/46/EEC of 16 June 1992 laying down the health rules for the production and placing on the market of raw milk, heat-treated milk and milk-based productsDyrektywa Rady 92/46/EWG
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,z dnia 16 czerwca 1992 r.
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 43 thereof,ustanawiająca przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu surowego mleka, mleka poddanego obróbce termicznej i produktów na bazie mleka
Having regard to the proposals from the Commission (1),RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
Having regard to the opinions of the European Parliament (2),uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43,
Having regard to the opinions of the Economic and Social Committee (3),uwzględniając wniosek Komisji [1],
Whereas raw milk, heat-treated drinking milk, milk for the manufacture of milk-based products and milk-based products are included in the list of products in Annex II to the Treaty; whereas the production of and trade in such milk and products constitute an important source of income for the agricultural population;uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],
Whereas, in order to ensure the rational development of this sector health rules governing the production and placing on the market of milk and milk-based products should be laid down at Community level;uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],
Whereas this principle has already been followed in Council Directive 85/397/EEC of 5 August 1985 on health and animal health problems affecting intra-Community trade in heat-treated milk (4);a także mając na uwadze, co następuje:
Whereas the introduction of such rules will help to ensure a high level of protection of public health;mleko surowe, mleko spożywcze poddane obróbce termicznej, mleko do wytwarzania produktów na bazie mleka oraz produkty na bazie mleka znajdują się w wykazie produktów w załączniku II do Traktatu; produkcja i handel takim mlekiem i produktami stanowią ważne źródło dochodu ludności wiejskiej;
Whereas the Community has to adopt measures for the gradual establishment of the internal market over a period expiring on 31 December 1992;w celu zapewnienia racjonalnego rozwoju tego sektora należy ustanowić na poziomie wspólnotowym przepisy zdrowotne regulujące produkcję i wprowadzanie do obrotu mleka oraz produktów na bazie mleka;
Whereas it seems necessary to exclude from the scope of this Directive certain products sold directly by the producer to the consumer;zasada ta została zastosowana w dyrektywie Rady 85/397/EWG z dnia 5 sierpnia 1985 r. w sprawie zdrowia i problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy mlekiem poddanym obróbce termicznej [4];
Whereas, in order to create the conditions for the internal market, the principles and the rules on checks contained in Directive 89/662/EEC (5) should be extended to all production of milk-based products;wprowadzenie takich zasad przyczyni się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego;
Whereas products placed on the Community market which come from third countries must afford the same degree of protection as regards human health; whereas guarantees equivalent to those offered by products of Community origin should therefore be required in respect of such products and they should be subject to the principles and rules on checks contained in Directive 90/675/EEC (6);Wspólnota musi przyjąć środki zmierzające do stopniowego tworzenia rynku wewnętrznego w okresie do dnia 31 grudnia 1992 r.;
Whereas the hygiene rules must apply to the production, wrapping, storage and transport of the products covered by this Directive;niezbędne wydaje się wyłączenie z zakresu niniejszej dyrektywy niektórych produktów sprzedawanych przez producenta bezpośrednio konsumentowi;
Whereas in order to ensure uniformity of checks at origin, it is necessary to provide for a procedure for the approval of establishments meeting the health conditions laid down in this Directive, to determine the requirements regarding conditions of hygienic production to be complied with by such establishments and to define the criteria to be met by the products covered by this Directive;w celu stworzenia warunków dla rynku wewnętrznego należy rozciągnąć na cały zakres wytwarzania produktów na bazie mleka, przepisy i zasady dotyczące kontroli, zawarte w dyrektywie 89/662/EWG [5];
Whereas low-capacity establishments should be approved by means of simplified structure and infrastructure criteria, while complying with the rules of hygiene laid down in this Directive;wprowadzane na rynek Wspólnoty produkty, które pochodzą z państw trzecich, muszą zapewniać ten sam poziom ochrony w odniesieniu do zdrowia ludzi; dlatego od takich produktów należy wymagać gwarancji równoważnych w stosunku do oferowanych przez produkty pochodzenia wspólnotowego i produkty te powinny spełniać przepisy i zasady dotyczące kontroli, zawarte w dyrektywie 90/675/EWG [6];
Whereas health marking of milk-based products is the best way of satisfying the competent authority of the place of destination that a consignment complies with the provisions of this Directive;zasady higieniczne stosują się do produkcji, pakowania, przechowywania i transportu produktów objętych niniejszą dyrektywą;
Whereas prime responsibility for compliance with the requirements of this Directive should lie with producers and the competent authority should be obliged to monitor application of this principle of own-checks;w celu zapewnienia jednolitych kontroli w miejscach pochodzenia, niezbędne jest ustanowienie procedury zatwierdzania zakładów spełniających warunki zdrowotne ustanowione w niniejszej dyrektywie, ustalenie wymagań dotyczących warunków higieny produkcji, jakie muszą spełniać takie zakłady i zdefiniowanie kryteriów, jakie powinny spełniać produkty objęte niniejszą dyrektywą;
Whereas, to ensure uniform application of this Directive, a Community inspection procedure should be established;przy zatwierdzaniu zakładów o niskiej zdolności produkcyjnej powinno się stosować uproszczone kryteria dotyczące struktury i infrastruktury, jednakże zakłady te muszą spełniać warunki higieny określone w niniejszej dyrektywie;
Whereas, in order to allow the time necessary to set up a Community inspection system to ensure that third countries comply with the guarantees provided for in this Directive, national rules on checks should be maintained for a transitional period as regards third countries;najlepszym sposobem wykazania właściwemu organowi w miejscu przeznaczenia, że przesyłka spełnia wymagania niniejszej dyrektywy, jest znakowanie produktów na bazie mleka;
Whereas the extension to all production of milk-based products of the hygiene rules laid down in Directive 85/397/EEC, adapted as necessary in the light of experience, make that Directive redundant;odpowiedzialność za zgodność z wymaganiami niniejszej dyrektywy powinna w pierwszym rzędzie spoczywać na producentach, a właściwe władze powinny być zobowiązane do monitorowania przestrzegania tej zasady przy pomocy własnych kontroli;
Whereas the existing situation regarding health conditions for stock farms and production and processing structures differs from one Member State to another;w celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy należy ustanowić wspólnotową procedurę kontrolną;
Whereas provision should therefore be made for gradual compliance with the standards laid down in this Directive and whereas a distinction should thus be maintained for the time being between trade and the national market;w celu dania niezbędnego czasu na utworzenia wspólnotowego systemu kontroli, który ma zapewnić, że państwa trzecie udzielają gwarancje przewidziane w niniejszej dyrektywie, w okresie przejściowym należy utrzymać obecne przepisy krajowe w odniesieniu do państw trzecich;
Whereas certain milk-based products may be manufactured from raw milk; whereas, given the nature of these products, it may be necessary to draw up specific conditions applicable thereto and a list of such products as might be marketed;rozszerzenie na cały zakres wytwarzania produktów na bazie mleka warunków higieny ustanowionych w dyrektywie 85/397/EWG, dostosowanych w koniecznym zakresie, zgodnie z nabytymi doświadczeniami, czyni tę dyrektywę zbędną;
Whereas account should be taken of certain special cheesemaking techniques;obecna sytuacja w zakresie warunków zdrowotnych w gospodarstwach hodowli bydła oraz strukturach produkcyjnych i przetwórczych jest różna w poszczególnych Państwach Członkowskich;
Whereas Council Directive 79/112/EEC of 18 December 1978 on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs for sale to the ultimate consumer (7) and Council Directive 89/396/EEC of 14 June 1989 on indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs (8) are applicable;należy przyjąć przepis o stopniowym dochodzeniu do zgodności z normami określonymi w niniejszej dyrektywie, a zarazem należy przejściowo utrzymać rozróżnienie między handlem i rynkiem krajowym;
Whereas Council Regulation (EEC) No 2377/90 of 26 June 1990 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin (9), and in particular Annexes I and III thereto, is applicable as regards the maximum residue levels for pharmacologically active substances in milk;niektóre produkty na bazie mleka można wytwarzać z mleka surowego; ze względu na charakter tych produktów niezbędne może okazać się ustalenie szczególnych warunków odnoszących się do nich oraz sporządzenie wykazu takich produktów, które mogą być dopuszczone do obrotu;
Whereas the Commission should be entrusted with the task of adopting certain measures for implementing this Directive; whereas, to that end, a procedure should be laid down establishing close and effective cooperation between the Commission and the Member States within the Standing Veterinary Committee;należy uwzględnić niektóre specjalne technologie wyrobu serów;
Whereas the adoption of specific rules for the products covered by this Directive is without prejudice to the adoption of rules on food hygiene and safety in general, on which the Commission has submitted a proposal for a framework Directive;obowiązuje dyrektywa Rady 79/112/EWG z dnia 18 grudnia 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do etykietowania, prezentacji i reklamowania środków spożywczych przeznaczonych na sprzedaż konsumentowi końcowemu [7] i dyrektywa Rady 89/396/EWGz dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie wskazówek lub oznakowań identyfikacyjnych partii artykułów, do których należy dany środek spożywczy [8];
Whereas the deadline for transposition into national law, set at 1 January 1992 in Article 32, should not effect the abolition of veterinary checks at frontiers on 1 January 1993,w odniesieniu do maksymalnych poziomów pozostałości substancji czynnych farmakologicznie w mleku obowiązuje rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego [9], w szczególności jego załączniki I i III;
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:należy powierzyć Komisji zadanie przyjęcia określonych środków dla wprowadzenia niniejszej dyrektywy; w tym celu należy przewidzieć procedurę ścisłej i skutecznej współpracy między Komisją i Państwami Członkowskimi w ramach Stałego Komitetu Weterynaryjnego;
CHAPTER ONE General Rulesprzyjęcie szczególnych przepisów dla produktów objętych niniejszą dyrektywą nie uchybia przyjęciu przepisów odnoszących się ogólnie do higieny i bezpieczeństwa żywności, co do których Komisja przedstawiła propozycję przyjęcia dyrektywy ramowej;
Article 1nieprzekraczalny termin transpozycji do prawa krajowego, ustalony w art. 32 na dzień 1 stycznia 1994 r., nie powinien mieć wpływu na zniesienie granicznych kontroli weterynaryjnych z dniem 1 stycznia 1993 r.,
1. This Directive lays down health rules for the production and placing on the market of raw milk, heat-treated drinking milk, milk for the manufacture of milk-based products and milk-based products intended for human consumption.PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
2. This Directive shall not affect national rules applicable to the direct sale to the consumer by a producer of raw milk obtained from a herd officially free of tuberculosis and officially free or free of brucellosis, or of milk-based products made on his holding with such raw milk, provided that the hygiene conditions of the holding comply with the minimum health rules laid down by the competent authority.ROZDZIAŁ PIERWSZY Ogólne zasady
(¹) OJ No L 33, 8. 9. 1979, p. 1. Last amended by Commission Directive 91/72/EEC (OJ No L 42, 16. 2. 1991, p. 27).Artykuł 1
(²) OJ No L 186, 30. 6. 1989, p. 21. Amended by Directive 91/238/EEC (OJ No L 107, 27. 4. 1991, p. 50).1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu mleka surowego, mleka poddanego obróbce termicznej, mleka do wytwarzania produktów na bazie mleka oraz produktów na bazie mleka przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
(³) OJ No L 224, 18. 8. 1990, p. 1. Last amended by Commission Regulation (EEC) No 675/92 (OJ No L 73, 19. 3. 1992, p. 8).2. Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na krajowe regulacje mające zastosowanie do bezpośredniej sprzedaży konsumentowi przez producenta mleka surowego pozyskanego ze stada urzędowo uznanego za wolne od gruźlicy i urzędowo uznanego za wolne lub wolnego od brucelozy lub produktów na bazie mleka wytworzonych w jego gospodarstwie z takiego surowego mleka, z zastrzeżeniem, że warunki higieny w tym gospodarstwie spełniają minimalne wymagania zdrowotne przewidziane przez właściwe władze.
3. This Directive shall apply, as regards the health rules, without prejudice to:3. Niniejszą dyrektywę stosuje się do przepisów dotyczących zdrowia, bez uszczerbku dla:
- Council Regulation (EEC) No 804/68 of 28 June 1968 on the common organization of the market in milk and milk products (¹),- rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 z dnia 28 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych [10],
- Council Directive 76/118/EEC of 18 December 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human consumption (²),- dyrektywy Rady 76/118/EWG z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie liofilizowanego konserwowanego mleka przeznaczonego do spożycia przez ludzi [11],
- Council Directive 83/417/EEC of 25 July 1983 on the approximation of the laws of the Member States relating to certain lactoproteins (caseins and caseinates) intended for human consumption (³),- dyrektywy Rady 83/417/EWG z dnia 25 lipca 1983 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do niektórych białek mleka (kazein i kazeinianów) przeznaczonych do spożycia przez ludzi [12],
- Council Regulation (EEC) No 1898/87 of 2 July 1987 on the protection of designations used in marketing of milk and milk products (& {È%};).- rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych rynek obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi [13].
Article 2Artykuł 2
For the purposes of this Directive the following definitions shall apply:Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:
1. 'raw milk': milk produced by secretion of the mammary glands of one or more cows, ewes, goats or buffaloes, which has not been heated beyond 40 oC or undergone any treatment that has an equivalent effect;1. "mleko surowe": mleko uzyskane z wydzieliny gruczołów mlecznych jednej lub więcej krów, maciorek, kóz lub bawolic, które nie było podgrzane do temperatury powyżej 40 °C ani poddane obróbce o równoważnym skutku;
2. 'milk for the manufacture of milk-based products': either raw milk for processing or liquid or frozen milk obtained from raw milk, whether or not it has undergone an authorized physical treatment, such as heat treatment or thermization, or is modified in its composition, provided that these modifications are restricted to the addition and/or removal of natural milk constituents;2. "mleko do wytwarzania produktów na bazie mleka": albo mleko surowe do przetwarzania, albo mleko w płynie lub zamrożone uzyskane z mleka surowego, bez względu na to, czy było poddane zatwierdzonej obróbce fizycznej, takiej jak obróbka termiczna lub termizacji, lub o zmodyfikowanym składzie, pod warunkiem że takie modyfikacje ograniczają się do dodania i/lub usunięcia naturalnych składników mleka;
3. 'heat-treated drinking milk': either drinking milk intended for sale to the final consumer and to institutions, obtained by heat treatment and presented in the forms defined in Annex C, Chapter I.A. 4 (a), (b), (c) and (d) or milk treated by pasteurization for sale in bulk at the request of the individual consumer;3. "mleko spożywcze poddane obróbce termicznej": albo mleko spożywcze przeznaczone do sprzedaży konsumentowi końcowemu lub instytucjom, otrzymane w drodze obróbki termicznej i prezentowane w postaciach określonych w załączniku C rozdział I część A ust. 4 lit. a), b), c) i d) lub mleko pasteryzowane przeznaczone do sprzedaży w ilości hurtowej na żądanie indywidualnego konsumenta;
4. 'milk-based products': milk products, namely products exclusively derived from milk, it being accepted that substances necessary for their manufacture may be added, provided that these substances are not used to replace in part or in whole any milk constituent, and composite milk products, namely products of which no part replaces or is intended to replace any milk constituent and of which milk or a milk product is an essential part either in terms of quantity or for characterization of the product;4. "produkty na bazie mleka": przetwory mleczne, tj. produkty uzyskane wyłącznie z mleka, dopuszcza się dodanie substancji niezbędnych do ich wytworzenia, pod warunkiem że substancje te nie służą do zastąpienia w części lub w całości jakiegokolwiek składnika mleka, i złożone przetwory mleczne, tj. produkty, których żadna część nie zastępuje ani nie ma na celu zastąpienie jakiegokolwiek składnika mleka i w których mleko lub produkt mleczny stanowi zasadniczą część pod względem ilości lub charakterystyki produktu;
5. 'heat treatment': any treatment involving heating that causes, immediately after it has been applied, a negative reaction to the phosphatase test;5. "obróbka termiczna": jakakolwiek obróbka, w której występuje podgrzewanie powodujące, bezpośrednio po zastosowaniu, negatywną reakcję na test fosfatazy;
6. 'thermization': the heating of raw milk for at least 15 seconds at a temperature between 57 oC and 68 oC such that after treatment the milk shows a positive reaction to the phosphatase test;6. "termizacja": podgrzewanie surowego mleka przez przynajmniej 15 sekund do temperatury między 57 °C a 68 °C tak, że po obróbce mleko wykazuje pozytywną reakcję na test fosfatazy;
7. 'production holding': an establishment at which one or more milk-producing cows, ewes, goats or buffaloes are kept;7. "gospodarstwo produkcyjne": zakład, w którym trzyma się przynajmniej jedną dającą mleko krowę, maciorkę, kozę lub bawolicę;
8. 'collection centre': an establishment where raw milk may be collected and possibly cooled and filtered;8. "punkt skupu": zakład, w którym można gromadzić i ewentualnie schładzać i filtrować surowe mleko;
9. 'standardization centre': an establishment, which is not attached to a collection centre or a treatment or processing establishment, in which raw milk may be skimmed or the natural constituents modified;9. "ośrodek standaryzacji": zakład, który nie jest połączony z punktem skupu ani zakładem obróbki lub zakładem przetwórczym, w którym surowe mleko może być odtłuszczane lub modyfikowane mogą być naturalne składniki mleka;
10. 'treatment establishment': an establishment where milk is heat treated;10. "zakład obróbki": zakład, w którym mleko poddawane jest obróbce termicznej;
11. 'processing establishment': an establishment or production holding where milk and/or milk-based products are treated, processed and wrapped;11. "zakład przetwórczy": zakład lub gospodarstwo produkcyjne, w którym mleko lub produkty na bazie mleka są poddawane obróbce, przetwarzane i pakowane jednostkowo;
12. 'competent authority': the central authority of a Member State responsible for carrying out health or public health checks or any authority to which it has delegated that responsibility;12. "właściwe władze": centralna władza Państwa Członkowskiego odpowiedzialna za przeprowadzanie kontroli zdrowotnych lub inny organ, na który przeniesiono tę odpowiedzialność;
13. 'wrapping': the protection of the products referred to in Article 1 (1) by the use of an initial wrapping or initial container in direct contact with the products concerned as well as the initial wrapper or initial container itself;13. "pakowanie jednostkowe": zabezpieczenie produktów, określonych w art. 1 ust. 1, polegające na wykorzystaniu opakowania jednostkowego lub pojemnika mających bezpośredni kontakt z produktami, jak również samo takie opakowanie jednostkowe lub pojemnik;
14. 'packaging': the placing of one or more wrapped or unwrapped products as referred to in Article 1 (1) in a container, as well as the container itself;14. "pakowanie zbiorcze": umieszczanie jednego lub więcej opakowanych jednostkowo lub nieopakowanych jednostkowo produktów, określonych w art. 1 ust. 1 w pojemniku, jak również sam pojemnik;
15. 'hermetically sealed container': container which, when sealed, is intended to protect the contents against the entry of micro-organisms during and after heat treatment and which is impervious;15. "pojemnik hermetycznie zamknięty": pojemnik, który, gdy jest zamknięty, przeznaczony jest do ochrony zawartości przed przedostaniem się mikroorganizmów podczas i po obróbce termicznej i który jest nieprzepuszczalny;
16. 'placing on the market': the stocking or display with a view to sale, offering for sale, sale, delivery or any other manner of disposal in the Community with the exception of retail sale, which must be subject to the checks laid down by national rules for retail business;16. "wprowadzanie do obrotu": przechowywanie lub prezentowanie w celu sprzedaży, oferowanie na sprzedaż, sprzedaż, dostarczanie lub dysponowanie w inny sposób na obszarze Wspólnoty z wyjątkiem sprzedaży detalicznej, która musi podlegać kontroli ustanowionej przez w przepisach prawa krajowego dla handlu detalicznego;
17. 'trade': trade between Member States in goods within the meaning of Article 9 (2) of the Treaty.17. "handel": handel między Państwami Członkowskimi towarami w rozumieniu art. 9 ust. 2 Traktatu.
In addition, the definitions in the provisions listed below shall apply as necessary:Dodatkowo, gdy jest to niezbędne, stosuje się definicje zawarte w następujących przepisach:
- Article 2 of Council Directive 64/432/EEC of 26 June 1964 on animal health problems affecting intra-Community trade in bovine animals and swine (10),- art. 2 dyrektywy Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną [14],
- Article 2 of Council Directive 91/68/EEC of 28 January 1991 on animal health conditions governing intra-Community trade in ovine and caprine animals (11),- art. 2 dyrektywy Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami [15],
- Article 3 of Regulation (EEC) No 1411/71 of 29 June 1971 laying down additional rules on the common organization of the market in milk and milk products falling within Common Customs Tariff heading 04-01 (12), and- art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1411/71 z dnia 29 czerwca 1971 r. ustanawiającego dodatkowe zasady dotyczące wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych objętych pozycją Wspólnej Taryfy Celnej 04-01 [16], i
- Article 2 of Regulation (EEC) No 1898/87.- art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1898/87.
CHAPTER II Rules governing Community productionROZDZIAŁ II Przepisy regulujące produkcję we Wspólnocie
Article 3Artykuł 3
1. Member States shall ensure that raw milk is not used for the manufacture of milk-based products or heat-treated drinking milk unless it meets the following requirements:1. Państwa Członkowskie gwarantują, że surowe mleko nie będzie używane do produkcji produktów na bazie mleka ani mleka spożywczego poddanego obróbce termicznej, o ile nie spełni następujących wymogów:
(a) it comes from animals and holdings which are checked at regular intervals by the competent authorities, pursuant to Article 13 (1);a) pochodzi od zwierząt i z gospodarstw, które są kontrolowane w regularnych odstępach czasu przez właściwe władze, na podstawie art. 13 ust. 1;
(b) it is checked in accordance with Article 10 (2) and Articles 14 and 15 and meets the standards laid down in Annex A, Chapter IV;b) jest kontrolowane zgodnie z art. 10 ust. 2 i art. 14 i 15 oraz spełnia normy ustanowione w załączniku A rozdział IV;
(c) it meets the conditions laid down in Annex A, Chapter I;c) spełnia warunki ustanowione w załączniku A rozdział I;
(d) it comes from holdings which meet the conditions laid down in Annex A, Chapter II;d) pochodzi z gospodarstw, które spełniają warunki ustanowione w załączniku A rozdział II;
(e) it meets the hygiene requirements defined in Annex A, Chapter III.e) spełnia warunki higieny określone w załączniku A, rozdział III.
2. Member States shall ensure that milk from healthy animals belonging to herds that do not meet the requirements of Annex A, Chapter I (1) (a) (i) and (b) (i) can be used only for the manufacture of heat-treated milk or for the (¹) OJ No L 121, 29. 7. 1964, p. 1977/64. Last amended by Directive 91/499/EEC (OJ No L 268, 24. 9. 1991, p. 107).2. Państwa Członkowskie gwarantują, że mleko od zdrowych zwierząt należących do stad niespełniających wymagań załącznika A rozdział I ust. 1 lit. a) pkt i) i lit. b) pkt i) można używać tylko do wytwarzania mleka poddanego obróbce termicznej lub do wytwarzania produktów na bazie mleka po obróbce termicznej pod nadzorem właściwych władz.
(²) OJ No L 46, 19. 2. 1991, p. 19.W przypadku mleka koziego i owczego przeznaczonego na handel, taka obróbka termiczna zostaje przeprowadzona na miejscu.
(³) OJ No L 148, 3. 7. 1971, p. 4. Last amended by Regulation (EEC) No 222/88 (OJ No L 28, 1. 2. 1988, p. 1).Artykuł 4
manufacture of milk-based products after heat treatment under the supervision of the competent authority.Państwa Członkowskie gwarantują, że wprowadzenie do obrotu surowego mleka przeznaczonego do spożycia przez ludzi dopuszczone jest w tym państwie tylko wtedy, gdy takie mleko spełnia następujące wymagania:
In the case of goat's milk and sheep's milk intended for trade, this heat treatment must take place on the spot.1) jest zgodne z przepisami art. 3 załącznika A rozdział IV część A pkt 3 i załącznika C rozdział II część B pkt 1;
Article 42) gdy nie jest sprzedane konsumentowi w ciągu dwóch godzin po zakończeniu udoju, jest schłodzone zgodnie z załącznikiem A rozdział III;
Member States shall ensure that the placing on the market of raw milk for human consumption in that state is authorized only if such milk meets the following requirements:3) spełnia wymagania załącznika C rozdział IV;
1. it complies with the provisions of Article 3, Annex A, Chapter IV.A.3 and Annex C, Chapter II.B.1;4) spełnia wszelkie dodatkowe wymagania, które mogą być ustanowione zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 31. Do tego czasu nadal obowiązują przepisy krajowe dotyczące takich wymagań, z zastrzeżeniem przepisów ogólnych Traktatu.
2. where it is not sold to the consumer within two hours after the end of milking, it is cooled in accordance with Annex A, Chapter III;Artykuł 5
3. it satisfies the requirements of Annex C, Chapter IV;Państwa Członkowskie gwarantują, że umieszczenie na rynku mleka spożywczego poddanego obróbce termicznej jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy spełnia ono następujące wymagania:
4. it satisfies any additional requirements which may be set in accordance with the procedure laid down in Article 31. In the meantime national provisions concerning such requirements shall continue to apply subject to the general provisions of the Treaty.1) musi być pozyskane z surowego mleka, oczyszczonego lub filtrowanego przy pomocy sprzętu określonego w załączniku B rozdział V lit. e), które musi:
Article 5i) spełniać wymagania art. 3;
Member States shall ensure that heat-treated drinking milk is not placed on the market unless it meets the following conditions:ii) w przypadku mleka krowiego, spełniać wymagania art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1411/71;
1. it must have been obtained from raw milk, purified or filtered by the equipment provided for in Annex B, Chapter V (e), which must:iii) jeśli jest to właściwe, przeszło przez punkt skupu mleka spełniający warunki ustanowione w załącznika B rozdziały I-III i VI lub zostało przepompowane z jednego zbiornika do drugiego w dobrych warunkach higieny i dystrybucji;
(i) comply with Article 3;iv) jeśli jest to właściwe, przeszło przez ośrodek standaryzacji mleka, spełniający warunki ustanowione w załączniku B rozdziały I, II, IV i VI.
(ii) in the case of cow's milk, comply with the provisions of Article 3 (1) (b) and Article 6 (3) of Regulation (EEC) No 1411/71;Jeśli jest to właściwe, mleko przeznaczone do produkcji mleka sterylizowanego i mleka UHT może przejść wstępną obróbkę termiczną w zakładzie spełniającym warunki ustanowione w ust. 2. Republika Grecka jest uprawniona poddawać mleko pasteryzowane z innego Państwa Członkowskiego drugiej pasteryzacji przed wprowadzeniem go do obrotu.
(iii) if appropriate, have passed through a milk-collection centre fulfilling the conditions laid down in Annex B, Chapters I, II, III and VI or have been transferred from one tank to another in good hygiene and distribution conditions;2) musi pochodzić z zakładu obróbki, który spełnia warunki ustanowione w załączniku B rozdziały I, II, V i VI i jest kontrolowany zgodnie z art. 10 ust. 2 i art. 14;
(iv) if appropriate, have passed through a milk-standardization centre fulfilling the conditions laid down in Annex B, Chapters I, II, IV and VI.3) musi być poddane obróbce zgodnie z załącznikiem C rozdział I część A;
If appropriate, milk intended for the production of sterilized milk and UHT milk may have undergone an initial heat treatment in an establishment fulfilling the conditions laid down in point 2. The Hellenic Republic shall be authorized to submit pasteurized milk from another Member State to a second pasteurization before placing it on the market;4) musi spełniać normy ustanowione w załączniku C rozdział II część B;
2. it must come from a treatment establishment which meets the conditions laid down in Annex B, Chapters I, II, V and VI and has been checked in accordance with Article 10 (2) and Article 14;5) musi być oznakowane zgodnie z załącznikiem C rozdział IV, i opakowane jednostkowo zgodnie z załącznikiem C rozdział III, w zakładzie obróbki, w którym mleko poddawane jest obróbce końcowej;
3. it must have been treated in accordance with Annex C, Chapter I.A;6) musi być przechowywane zgodnie z załącznikiem C rozdział V;
4. it must meet the standards laid down in Annex C, Chapter II.B;7) być transportowane w zadowalających warunkach higieny zgodnie z załącznikiem C, rozdział V;
5. it must be labelled in accordance with Annex C, Chapter IV, and be wrapped in accordance with Annex C, Chapter III, at a treatment establishment where the milk has been subjected to final treatment;8) w czasie transportu, razem z mlekiem musi być przewożony dokument handlowy, który musi:
6. it must have been stored in accordance with Annex C, Chapter V;- w dodatku do szczegółowych danych przewidzianych w załączniku C, rozdział IV, powinien być oznakowany w sposób, który umożliwia identyfikację charakteru obróbki termicznej i właściwe władze odpowiedzialne za nadzór nad zakładem pochodzenia, jeżeli informacji te nie wynikają jasno z numeru identyfikacyjnego,
7. it must be transported under satisfactory conditions of hygiene in accordance with Annex C, Chapter V;- musi być przechowywany przez odbiorcę przynajmniej przez jeden rok, tak by mógł zostać okazany na żądanie właściwych władz,
8. it must be accompanied during transport by an accompanying commercial document which must:- do dnia 31 grudnia 1997 r., w przypadku mleka poddanego obróbce termicznej przeznaczonego do Grecji i przechodzącego tranzytem przez terytorium państwa trzeciego, właściwe władze w punkcie kontroli granicznej, w którym załatwiane są formalności tranzytowe, musi zaświadczyć, że dane mleko poddane obróbce termicznej spełnia wymagania niniejszej dyrektywy.
- in addition to the particulars provided for in Annex C, Chapter IV, bear some indication by which the nature of the heat treatment and the competent authority responsible for supervising the establishment of origin can be identified, if this is not clear from the approval number,Jednakże dokument taki nie jest wymagany w przypadku mleka transportowanego przez producenta z przeznaczeniem do bezpośredniej dostawy do konsumenta końcowego.
- be kept by the consignee for at least one year so that it can be produced at the request of the competent authority,9) w przypadku mleka krowiego, musi ono mieć punkt zamarzania nie wyższy niż -0,520 °C i masę nie mniejszą niż 1,028 g/l, ustaloną dla pełnego mleka w temperaturze 20 °C, lub równoważną ustaloną dla mleka całkowicie odtłuszczonego w temperaturze 20 °C; i zawierać przynajmniej 28 g/l protein, obliczone przez pomnożenie całkowitej zawartości azotu w mleku przez 6,38 i nie mniej niż 8,50 % beztłuszczowej suchej masy.
- until 31 December 1997, in the case of heat-treated milk intended for Greece after transit through the territory of a third country, be approved by the competent authority of the border inspection post at which the transit formalities are carried out to certify that the heat-treated milk concerned meets the requirements of this Directive.Najpóźniej w terminie do dnia 1 stycznia 1994 r., na wniosek Państwa Członkowskiego w oparciu o badania naukowe i statystyczne, wymagania te zostaną ponownie zbadane w celu ich zmiany, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 31 niniejszej dyrektywy, przy uwzględnieniu aspektów zmian sezonowych i zrozumieniu, że relacje między powyższymi parametrami muszą zostać utrzymane.
However, an accompanying document shall not be required in the case of milk transported by the producer for direct delivery to the final consumer;Artykuł 6
9. in the case of cow's milk, it must have a freezing point not higher than -0,520 oC and a weight of not less than 1 028 grammes per litre, as determined in whole milk at 20 oC, or the equivalent as determined in totally fat-free milk at 20 oC, and contain a minimum of 28 grammes of protein per litre, obtained by multiplying the percentage total nitrogen content of the milk by 6,38, and a fat-free dry matter content of not less than 8,50 %.Państwa Członkowskie gwarantują, że produkty na bazie mleka wytwarza się wyłącznie z:
No later than 1 January 1994, these requirements will, upon a request from a Member State supported by scientific and statistical studies, be re-examined with a view to their amendment, in accordance with the procedure laid down in Article 31 of this Directive, in the light of seasonal considerations, on the understanding that the relationship between the above parameters must be maintained.1) mleka surowego, które spełnia wymagania określone w art. 3 oraz normy i specyfikacje ustanowione w załączniku C rozdział I, i jeśli jest to właściwe, przeszło przez punkt skupu mleka lub ośrodek standaryzacji mleka spełniający warunki ustanowione w załączniku B rozdziały I–IV i VI; albo
Article 62) mleka przeznaczonego do wytwarzania produktów na bazie mleka uzyskanego z surowego mleka, które spełnia wymagania ust. 1, i
Member States shall ensure that milk-based products are manufactured only from:a) pochodzi z zakładu obróbki, który spełnia wymagania załącznika B rozdziały I, II, V i VI;
1. either raw milk that complies with the requirements set out in Article 3 and the standards and specifications laid down in Annex C, Chapter I, and if appropriate has passed through a milk-collection or a milk-standardization centre fulfilling the conditions laid down in Annex B, Chapters I, II, III, IV and VI;b) jest przechowywane i transportowane zgodnie z wymaganiami załącznika C rozdział V.
2. or milk intended for the manufacture of milk-based products obtained from raw milk which meets the requirements of paragraph 1 andArtykuł 7
(a) comes from a treatment establishment which meets the requirements of Annex B, Chapters I, II, V and VI;A. Produkty na bazie mleka muszą:
(b) has been stored and transported in accordance with the requirements of Annex C, Chapter V.1) być uzyskane z mleka, które spełnia wymagania art. 6 lub z produktów na bazie mleka, które spełniają wymagania niniejszego artykułu;
Article 72) być przygotowane w zakładach przetwórczych, które spełniają normy i specyfikacje ustanowione w załączniku B rozdział I, II, V i VI i zostały skontrolowane zgodnie z art. 10 ust. 2 i art. 14;
A. Milk-based products must:3) spełniać normy określone w załączniku C rozdział II;
1. have been obtained from milk that meets the requirements of Article 6 or from milk-based products that satisfy the requirements of the present Article;4) być opakowane jednostkowo i zbiorczo zgodnie z załącznikiem C rozdział III, a w przypadku gdy są w postaci płynnej i przeznaczone na sprzedaż konsumentowi końcowemu, z pkt 3 niniejszego rozdziału;
2. be prepared in a processing establishment that meets the standards and specifications of Annex B, Chapters I, II, V and VI and has been checked in accordance with Article 10 (2) and Article 14;5) być oznakowane zgodnie z załącznikiem C rozdział IV;
3. meet the standards laid down in Annex C, Chapter II;6) być przechowywane i transportowane zgodnie z załącznikiem C rozdział V;
4. be wrapped and packaged in accordance with Annex C, Chapter III, and, if they are in liquid form and intended for sale to the final consumer, with point 3 of that Chapter;7) być skontrolowane zgodnie z art. 14 i załącznikiem C rozdział VI;
5. be labelled in accordance with Annex C, Chapter IV;8) tam, gdzie to jest to właściwe – zawierać wyłącznie takie substancje, inne niż mleko, które nadają się do spożycia przez ludzi;
6. be stored and transported in accordance with Annex C, Chapter V;9) w czasie procesu produkcyjnego przejść obróbkę termiczną lub być wytworzone z produktów, które przeszły obróbkę termiczną lub podlegają takim specyfikacjom higienicznym, które wystarczają do spełnienia gwarantowanych kryteriów higieny dla wszystkich produktów gotowych.
7. be checked in accordance with Article 14 and with Annex C, Chapter VI;Dodatkowo, produkty na bazie mleka muszą spełniać wymóg art. 5 ust. 8 dotyczący towarzyszącego dokumentu handlowego.
8. where appropriate, contain only substances, other than milk, that are fit for human consumption;B. Do czasu ewentualnego ustanowienia reguł wspólnotowych w sprawie jonizacji, mleko i produkty na bazie mleka przeznaczone do handlu nie wolno poddawać działaniu promieniowania jonizującego.
9. have undergone heat treatment during the manufacturing process or be made from products that have undergone heat treatment or involve hygiene specifications that are sufficient to meet the guaranteed hygiene criteria for all finished products.Artykuł 8
In addition, milk-based products must meet the requirement in Article 5 (8) regarding the accompanying commercial document.1. Odnośnie wytwarzania serów o okresie dojrzewania nie krótszym niż 60 dni, Państwa Członkowskie mogą przyznawać następujące indywidualne lub ogólne odstępstwa:
B. Pending possible Community rules on ionization, milk and milk-based products intended for trade must not have been subjected to ionizing radiation.a) w odniesieniu do cech surowego mleka, od wymagań załącznika A, rozdział IV;
Article 8b) z zastrzeżeniem, że gotowy produkt ma cechy przewidziane w załączniku C rozdział II część A i od art. 7 część A pkt 2 i 4;
1. For the manufacture of cheese with a period of ageing or ripening of at least 60 days Member States may grant individual or general derogations as follows:c) od załącznika C rozdział IV część B pkt 2.
(a) as regards the characteristics of raw milk, from the requirements of Annex A, Chapter IV;Ogólne i szczególne wymagania stosujące się do wytwarzania indywidualnych produktów i normy swoiste dla tego typu produktu przyjmuje się, gdy jest to niezbędne, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 31.
(b) provided that the finished product has the characteristics provided for in Annex C, Chapter II.A, from Article 7 A., points 2 and 4;2. Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 31, i w takim zakresie, na ile niektóre wymagania niniejszej dyrektywy mogą wpływać na wytwarzanie produktów na bazie mleka o cechach tradycyjnych, Państwa Członkowskie mogą mieć prawo przyznawania indywidualnych lub ogólnych odstępstw od art. 7 część A ust. 1–4, pod warunkiem, że mleko używane do wytwarzania takich produktów spełnia wymagania załącznika A rozdział I.
(c) from Annex C, Chapter IV.B.2.Nie później niż trzy miesiące przed datą określoną w art. 32 Państwa Członkowskie przekazują Komisji wykaz produktów, w stosunku do których wnioskują o zastosowanie akapitu pierwszego i informują o charakterze wnioskowanych odstępstw.
General and particular requirements applicable to the manufacture of individual products and standards specific to this type of product shall be adopted, as necessary in accordancy with the procedure laid down in Article 31.Przy podejmowaniu decyzji przewidzianych w akapicie pierwszym, ustala się, jeśli jest to niezbędne, wymagania ogólne i szczególne odnoszące się do wytwarzania każdego specyficznego produktu.
2. In accordance with the procedure laid down in Article 31, Member States may, in so far as certain requirements of this Directive are likely to affect the manufacture of milk-based products with traditional characteristics, be authorized to grant individual or general derogations from Article 7 A.(1) to (4), provided that the milk used in the manufacture of such products meets the requirements of Annex A, Chapter I.3. Wykaz produktów "zrobionych z surowego mleka" można sporządzić zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 31.
Not later than three months before the date specified in Article 32 Member States shall inform the Commission of the list of products in respect of which they are requesting application of the first subparagraph and of the nature of the derogations requested.Artykuł 9
When the decision provided for in the first subparagraph is taken, the general and particular conditions applicable to the manufacture of each specific product shall, if necessary, be determined.Państwa Członkowskie zapewnią, z zastrzeżeniem przepisów dyrektywy Rady 92/47/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. w sprawie warunków dopuszczania czasowych i ograniczonych odstępstw od szczególnych przepisów zdrowotnych Wspólnoty dotyczących produkcji i wprowadzania do obrotu mleka surowego i produktów na bazie mleka [17], aby:
3. A list of products 'made with raw milk' may be drawn up in accordance with the procedure laid down in Article 31.- zakłady obróbki lub zakłady przetwórcze odbierające mleko surowe, które nie spełnia wymagań norm ustanowionych w załączniku A rozdział IV, nie mogły otrzymać zatwierdzenia zgodnie z art. 10 lub 11 i aby produkty z takich zakładów nie były oznakowane znakiem jakości zdrowotnej, określonym w załączniku C rozdział IV część A pkt 3, i nie były przedmiotem handlu,
Article 9- produkty, które nie spełniają norm określonych w załączniku C rozdziały I i II, lub norm, które zostaną ustalone na podstawie art. 8, nie były przedmiotem handlu ani przywozu z państw trzecich.
Member States shall ensure that, subject to the provisions of Council Directive 92/47/EEC of 16 June 1992 on the conditions for granting temporary and limited derogations from specific community health rules on the production and marketing of raw milk and milk-based products (13):Artykuł 10
- treatment or processing establishments receiving raw milk which does not meet the standards laid down in Annex A, Chapter IV, cannot be approved in accordance with Articles 10 or 11 and that products from such establishments do not bear the health mark provided for in Annex C, Chapter IV, A.3, and cannot be the subject of trade,1. Każde Państwo Członkowskie opracowuje wykaz zatwierdzonych przez siebie zakładów przetwórczych i zakładów obróbki – innych niż te, określone w art. 11 – i wykaz zatwierdzonych punktów skupu i ośrodków standaryzacji. Każdy taki zakład lub ośrodek ma numer identyfikacyjny.
- products which do not meet the standards laid down in Annex C, Chapters I and II, or standards to be fixed pursuant to Article 8 cannot be the subject of trade or be imported from third countries.Właściwy organ nie zatwierdzi zakładów ani ośrodków, o których mowa, o ile nie stwierdzi, że spełniają one wymagania niniejszej dyrektywy.
Article 10Jeżeli właściwy organ stwierdzi oczywistą niezgodność z wymaganiami higieny przewidzianymi w niniejszej dyrektywie lub wystąpienie przeszkód w przeprowadzeniu odpowiedniej inspekcji, ma prawo:
1. Each Member State shall draw up a list of processing establishments and treatment establishments approved by it - other than those referred to in Article 11 - and a list of approved collection centres and standardization centres. Each such establishment or centre shall have an approval number.i) do podjęcia czynności w odniesieniu do używania sprzętu lub pomieszczeń oraz podjęcia niezbędnych środków, aż do ograniczenia lub czasowego wstrzymania produkcji włącznie;
The competent authority shall not approve the establishments or centres in question unless it is satisfied that they comply with the requirements of this Directive.ii) w przypadku gdy środki przewidziane w pkt i) lub w art. 14 ust. 1 akapit drugi tiret ostatnie okażą się niewystarczające, do czasowego zawieszenia zatwierdzenia, jeśli właściwe, w odniesieniu do danego rodzaju produkcji.
Where the competent authority finds an obvious failure to comply with the hygiene rules laid down by this Directive or obstacles to an adequate inspection it shall be empowered:Jeżeli właściciel lub zarządzający zakładem lub ośrodkiem nie usunie niedociągnięć, o których został zawiadomiony, w terminie ustalonym przez właściwy organ, organ ten wycofuje zatwierdzenie.
(i) to act in respect of the use of equipment or premises and to take any requisite measures which may go as far as limiting or temporarily suspending production;Właściwy organ jest w szczególności zobowiązany do przestrzegania wniosków kontroli przeprowadzonej zgodnie z art. 14.
(ii) if the measures provided for in (i) or the measures provided for in the last indent of the second subparagraph of Article 14 (1) have proved insufficient, to temporarily suspend approval, if appropriate, for the type of production in question.O zawieszeniu lub wycofaniu zatwierdzenia należy powiadomić Państwa Członkowskie i Komisję.
If the operator or manager of the establishment or the centre does not make good the shortcoming noted within the period fixed by the competent authority, the latter shall withdraw approval.2. Właściwy organ przeprowadza inspekcje i sprawuje nadzór nad zakładami lub ośrodkami zgodnie z załącznikiem C rozdział VI.
The competent authority shall in particular be obliged to comply with the conclusions of any check carried out in accordance with Article 14.Zakład lub ośrodek pozostaje pod stałym nadzorem właściwego organu, przy czym uznanie czy potrzebna jest stała lub okresowa obecność właściwego organu w konkretnym zakładzie lub ośrodku, zależy od wielkości zakładu lub ośrodka, rodzaju wytwarzanego produktu, oceny ryzyka i gwarancji oferowanych zgodnie z art. 14 ust. 1 akapit drugi tiret piąte i szóste.
The other Member States and the Commission shall be informed of the suspension or withdrawal of approval.Właściwy organ musi mieć stale swobodny dostęp do wszystkich części zakładu lub ośrodka w celu zapewnienia zgodności z niniejszą dyrektywą, a w razie powstania wątpliwości odnośnie do pochodzenia mleka lub produktów na bazie mleka, do dokumentów rachunkowych, które pozwolą na ustalenie gospodarstwa lub zakładu pochodzenia surowca.
2. Inspection and supervision of establishments or centres shall be carried out by the competent authority in accordance with Annex C, Chapter VI.Właściwy organ musi regularnie analizować wyniki kontroli przewidzianych w art. 14 ust. 1. Na podstawie tych analiz organ może przeprowadzać dalsze badania wszystkich etapów produkcji lub produktów.
The establishment or centre shall remain under the permanent supervision of the competent authority on the understanding that the need for permanent or periodic presence of the competent authority in a given establishment or centre will depend on the size of the establishment or centre, the type of product manufactured, risk assessment and the guarantees offered in accordance with the fifth and sixth indents of the second subparagraph of Article 14 (1).Charakter kontroli, ich częstotliwość oraz metody pobierania próbek i przeprowadzania badań mikrobiologicznych ustala się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 31.
The competent authority must at all times have free access to all parts of establishments or centres in order to ensure that this Directive is being complied with and, where there is doubt as to the origin of milk or milk-based products, to accounting documents which enable the holding or establishment of origin of the raw material to be traced.Wyniki tych analiz przedstawia się w sprawozdaniu, którego wnioski i zalecenia przekazywane są właścicielowi lub zarządzającemu zakładem lub ośrodkiem, który usuwa stwierdzone niedociągnięcia w celu poprawy warunków higieny.
The competent authority must regularly analyse the results of the checks provided for in Article 14 (1). It may, on the basis of these analyses, conduct further examinations at all stages of production or on the products.3. W razie powtarzających się niedociągnięć kontrole zostają nasilone, a gdy sytuacja tego wymaga, wyroby pozbawiane są etykiet i pieczęci ze znakiem jakości zdrowotnej.
The nature of the checks, their frequency and the methods of sampling and of carrying out microbiological examinations shall be established in accordance with the procedure laid down in Article 31.4. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 31.
The results of the analyses shall be written up in a report, the conclusions or recommendations of which shall be notified to the operator or manager of the establishment or centre, who shall rectify the shortcomings noted with a view to improving hygiene.Artykuł 11
3. In the event of repeated shortcomings, checks shall be increased and, where appropriate, labels or seals bearing the health mark shall be removed.1. Przyznając zatwierdzenia Państwa Członkowskie mogą przyznawać odstępstwa od przepisów art. 7 część A ust. 2, art. 14 ust. 2 i załącznik B rozdziały I i V, w odniesieniu do zakładów wytwarzających produkty na bazie mleka w ograniczonym zakresie produkcji.
4. The detailed rules for the application of this Article shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 31.Państwa Członkowskie przekażą Komisji nie później niż trzy miesiące przed datą określoną w art. 32 przyjęte przez nie kryteria oceny, czy zakład lub kategoria zakładów może korzystać z odstępstw, określonych w akapicie pierwszym.
Article 11Jeżeli po zbadaniu przyjętych kryteriów lub po kontrolach przeprowadzonych zgodnie z art. 17, Komisja uzna, że kryteria te mogą zaszkodzić jednolitemu stosowaniu niniejszej dyrektywy, kryteria takie można zmienić lub uzupełnić zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 31. Warunki, na jakich właściwy organ Państwa Członkowskiego zmienia klasyfikację danych zakładów, zostaną ustalone zgodnie z tą samą procedurą.
1. Member States may, when granting approval, grant derogations from the provisions of Article 7 A.(2), Article 14 (2) and Annex B, Chapters I and V, to establishments manufacturing milk-based products whose production is limited.2. Na podstawie informacji zebranych przez Komisję zgodnie z ust. 1 akapit drugi, jednolite kryteria stosowania niniejszego artykułu ustanowi się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 31 przed dniem 1 stycznia 1997 r.
Member States shall communicate to the Commission not later than three months before the date specified in Article 32 the criteria which they have adopted to assess whether an establishment or a category of establishments may benefit from derogations as referred to in the first subparagraph.Artykuł 12
If, after examination of the criteria adopted or following the checks carried out in accordance with Article 17, the Commission considers that these criteria might jeopardize the uniform application of this Directive, such criteria may be amended or supplemented in accordance with the procedure laid down in Article 31. The conditions under which the competent authority of the Member State shall reclassify the establishments in question shall be laid down by the same procedure.Funkcjonujące zakłady muszą wystąpić do właściwego organu nie później niż trzy miesiące przed datą określoną w art. 32 o zaklasyfikowanie na podstawie art. 10 lub na podstawie art. 11.
2. On the basis of the information collected by the Commission in accordance with the second subparagraph of paragraph 1, uniform criteria for the application of this Article shall be established before 1 January 1997 in accordance with the procedure laid down in Article 31.Do czasu wydania decyzji przez właściwy organ Państwa Członkowskiego lub najpóźniej do dnia 31 grudnia 1997 r., wszystkie produkty pochodzące z zakładu, który nie jest sklasyfikowany, nie mogą być oznakowane znakiem jakości zdrowotnej przewidzianym w załączniku C rozdział IV część A pkt 3 i mogą być wprowadzane tylko na rynek krajowy.
Article 12Artykuł 13
Establishments in operation must apply to the competent authority not later than three months before the date specified in Article 32 for classification on the basis of Article 10 or on the basis of Article 11.1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby:
Until such time as a decision has been taken by the competent authority of the Member State, or until 31 December 1997 at the latest, all products coming from an establishment which has not been classified must not bear the health mark provided for in Annex C, Chapter IV, A.3 and must be marketed at national level.- zwierzęta w gospodarstwach produkcyjnych przechodziły regularne inspekcje weterynaryjne w celu zapewnienia, że spełnione są wymagania określone w załączniku A rozdział I.
Article 13Inspekcje te mogą odbywać się przy okazji kontroli weterynaryjnych przeprowadzanych na podstawie innych przepisów wspólnotowych.
1. Member States shall ensure that:Jeżeli są podstawy do podejrzenia, że nie przestrzega się warunków zdrowia zwierząt ustanowionych w załączniku A, właściwy organ skontroluje ogólny stan zdrowia zwierząt produkujących mleko, i gdy okaże się niezbędne, zarządzi przeprowadzenie dodatkowego badania tych zwierząt,
- animals on production holdings undergo regular veterinary inspections to ensure that the requirements of Annex A, Chapter I, are being complied with.- w gospodarstwach produkcyjnych regularnie przeprowadzano kontrole w celu zapewnienia, że spełniają one warunki higieny.
These inspections may take place on the occasion of veterinary checks carried out pursuant to other Community provisions.Jeżeli inspekcja lub inspekcje, wskazane w akapicie pierwszym, wykażą, że stan higieny nie jest odpowiedni, właściwy organ podejmie właściwe kroki.
If there are grounds for suspecting that the animal health requirements laid down in Annex A are not being complied with, the competent authority shall check the general state of health of the dairy animals and, should it prove necessary, shall have an additional examination of those animals carried out,2. Państwa Członkowskie zawiadamiają Komisję o środkach, jakie zamierzają podjąć w celach kontroli przewidzianych w ust. 1 akapit pierwszy tiret drugie. Częstotliwość tych kontroli musi uwzględniać ocenę zagrożeń występujących w danym gospodarstwie produkcyjnym.
- production holdings shall undergo regular checks to ensure that hygiene requirements are being complied with.Środki te można zmienić lub uzupełnić zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 31 w celu zapewnienia jednolitego wykonywania niniejszej dyrektywy.
If the inspection or inspections referred to in the first subparagraph show that hygiene is inadequate, the competent authority shall take appropriate steps.3. Ogólne wymagania higieniczne dla gospodarstw produkcyjnych, w szczególności wymagania odnoszące się do utrzymywania pomieszczeń i terenu oraz dotyczące udoju będą przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 31.
2. Member States shall submit to the Commission the measures which they intend to take for the purposes of the checks provided for in the second indent of the first subparagraph of paragraph 1. The frequency of these checks must take account of the assessment of risk on the production holding concerned.Artykuł 14
These measures may be amended or supplemented in accordance with the procedure laid down in Article 31 in order to ensure uniform implementation of this Directive.1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby właściciel lub zarządca zakładu obróbki i/lub zakładu przetwórczego podejmował wszystkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że na wszystkich etapach produkcji zachowana jest zgodność z odpowiednimi specyfikacjami niniejszej dyrektywy.
3. The general hygiene conditions to be complied with by production holdings, in particular the conditions for the upkeep of premises and those relating to milking, shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 31.W tym celu właściciel lub zarządca zakładu musi stale przeprowadzać swoje kontrole oparte na następujących zasadach:
Article 14- identyfikacja krytycznych miejsc w zakładzie na podstawie używanych procesów,
1. Member States shall ensure that the operator or manager of the treatment and/or processing establishment takes all necessary measures to ensure that, at all stages of production, the relevant specifications of this Directive are complied with.- monitorowanie i kontrolowanie takich krytycznych miejsc właściwymi metodami,
To that end, the operator or manager of the establishment must constantly carry out his own checks based on the following principles:- pobieranie próbek do analiz w laboratorium uznanym przez właściwy organ do celów kontroli metod czyszczenia i dezynfekowania i w celu sprawdzenia zgodności z normami ustanowionymi przez niniejszą dyrektywą,
- identification of critical points in the establishment on the basis of the processes used,- prowadzenie pisemnego rejestru informacji wymaganych zgodnie z poprzednimi tiret z przeznaczeniem do przedłożenia właściwemu organowi. W szczególności wyniki różnych kontroli i badań są przechowywane przez dwa lata, z wyłączeniem produktów na bazie mleka, których nie można przechowywać w temperaturze otoczenia, dla których okres ten zostaje skrócony do dwóch miesięcy po terminie przydatności do spożycia lub dacie minimalnej trwałości,
- monitoring and checking of such critical points by appropriate methods,- w przypadku gdy badanie laboratoryjne lub jakiekolwiek inne informacje posiadane przez nich wskazują na istnienie poważnego zagrożenia dla zdrowia, informują o tym właściwy organ,
- taking samples for analysis in a laboratory recognized by the competent authority for the purpose of checking cleaning and disinfection methods and for the purpose of checking compliance with the standards established by this Directive,- w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla ludzkiego zdrowia, wycofują z rynku produkty uzyskane w podobnych warunkach technologicznych i mogące stanowić takie samo zagrożenie Wycofane produkty muszą pozostać pod nadzorem i kontrolą właściwego organu aż do czasu ich zniszczenia, wykorzystania do celu innego niż spożycie przez ludzi lub, za zezwoleniem właściwego organu, poddana powtórnemu przetwarzaniu we właściwy sposób dla zagwarantowania bezpieczeństwa tych produktów.
- keeping a written or registered record of the information required in accordance with the preceding indents with a view to submitting it to the competent authority. The results of the different checks and tests shall in particular be kept for a period of at least two years, save in the case of milk-based products which cannot be stored at ambient temperature, for which this period shall be reduced to two months after the use-by or minimum durability date,Ponadto właściciel lub zarządca zakładu gwaranuje prawidłowe zarządzanie znakowaniem znakiem jakości zdrowotnej.
- when the laboratory examination or any other information at their disposal reveals that there is a serious health risk, inform the competent authority thereof,Wymagania określone w akapicie drugim tiret pierwsze i drugie i akapicie trzecim muszą być przekazane właściwemu organowi, który musi regularnie monitorować ich przestrzeganie.
- in the event of an immediate human health risk, withdraw from the market the quantity of products obtained in technologically similar conditions and likely to present the same risk. This withdrawn quantity must stay under the supervision and control of the competent authority until it is destroyed, used for purposes other than human consumption or, after authorization by the competent authority, reprocessed in an appropriate manner to ensure its safety.2. Właściciel lub zarządca zakładu musi stosować lub zorganizować program szkolenia dla personelu umożliwiający pracownikom przestrzeganie warunków higieny produkcji dostosowanych do struktury produkcji, chyba że personel ten posiada już odpowiednie kwalifikacje potwierdzone dyplomami. Właściwy organ odpowiedzialny za zakład musi być zaangażowany w planowanie i realizację programu, lub w przypadku gdy program taki już istnieje w dacie notyfikacji niniejszej dyrektywy, w monitorowanie tego programu.
In addition, the operator or manager of the establishment must guarantee the correct administration of the health marking.3. W przypadku gdy istnieją uzasadnione podstawy do podejrzeń, że wymagania niniejszej dyrektywy nie są przestrzegane, właściwy organ przeprowadza niezbędne kontrole, i w razie potwierdzenia podejrzeń, podejmuje właściwe środki, do zawieszenia zatwierdzenia włącznie.
The requirements of the second subparagraph, first and second indents, and of the third subparagraph must have been communicated to the competent authority, which must regularly monitor compliance therewith.4. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu, ustalane są, o ile jest to niezbędne, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 31.
2. The operator or manager of the establishment must apply or organize a staff training programme enabling workers to comply with conditions of hygienic production adapted to the production structure, unless such staff already have adequate qualifications attested by diplomas. The competent authority responsible for the establishment must be involved in the planning and implementation of the programme or, in the case of a programme already in existence on the date of notification of this Directive, in the monitoring of the programme.Artykuł 15
3. Where there are reasonable grounds for suspecting that the requirements of this Directive are not being complied with, the competent authority shall carry out the necessary checks and, if that suspicion is confirmed, take appropriate measures, up to and including the suspension of approval.1. W terminie do dnia 30 czerwca 1993 r. Państwa Członkowskie przedłożą Komisji, zgodnie z przepisami i zasadami dyrektywy Rady 86/469/EWG z dnia 16 września 1986 r. dotyczącej badań zwierząt i świeżego mięsa na obecność pozostałości [18], krajowe środki przewidziane, jakie mają zostać wprowadzone w celu objęcia surowego mleka, mleka poddanego obróbce termicznej i produktów na bazie mleka badaniem na obecność:
4. The detailed rules for the application of this Article shall, if necessary, be determined in accordance with the procedure laid down in Article 31.- pozostałości grupy III (antybiotyki, sulfonamidy i podobne substancje bakteriobójcze) w załączniku I część A do niniejszej dyrektywy,
Article 15- pozostałości grupy II (inne pozostałości) w załączniku I część B do niniejszej dyrektywy.
1. By 30 June 1993 at the latest Member States shall submit to the Commission, in accordance with the principles and rules of Council Directive 86/469/EEC of 16 September 1986 concerning the examination of animals and fresh meat for the presence of residues (14), the national measures to be implemented to extend to raw milk, heat-treated milk and milk-based products examination for:2. Państwa Członkowskie zapewniają, aby w kontekście kontroli przewidzianych w art. 14 przeprowadzno badania na obecność pozostałości substancji mających działanie farmakologiczne lub hormonalne oraz antybiotyków, pestycydów, detergentów i innych substancji szkodliwych lub mogących zmienić cechy organoleptyczne mleka lub produktów na bazie mleka lub spowodować, że ich spożycie jest niebezpieczne lub szkodliwe dla ludzkiego zdrowia, o ile pozostałości te przekraczają dopuszczalne granice tolerancji.
- residues in group III (antibiotics, sulphonamides and similar anti-microbial substances) in Annex I, A. to that Directive,Jeżeli badane mleko lub produkty na bazie mleka wykazują obecność pozostałości w ilościach przekraczających dopuszczalne granice tolerancji, to takiego mleka lub produktów na bazie mleka nie wolno przekazać do spożycia przez ludzi.
- residues in group II (other residues) in Annex I, B. to that Directive.Badania na obecność pozostałości przeprowadza się zgodnie ze sprawdzonymi, uznanymi naukowo metodami, w szczególności ustanowionymi na poziomie Wspólnoty lub międzynarodowym.
2. Member States shall ensure that in the context of the checks provided for in Article 14 tests are carried out to detect any residues of substances having a pharmacological or hormonal action, and of antibiotics, pesticides, detergents and other substances which are harmful or which might alter the organoleptic characteristics of milk or milk-based products or make their consumption dangerous or harmful to human health, insofar as those residues exceed the permitted tolerance limits.3. Właściwy organ przeprowadza na miejscu kontrole zgodności z wymaganiami określonymi w ust. 2.
If the milk or milk-based products examined show traces of residues which exceed the permitted tolerances, they must be excluded from human consumption.4. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 31 ustala się, co następuje:
Examinations for residues must be carried out in accordance with proven methods which are scientifically recognized, and in particular those laid down at Community or international level.- szczegółowe zasady przeprowadzania i częstotliwość kontroli, określonych w ust. 3,
3. The competent authority shall make spot checks on compliance with the requirements of pharagraph 2.- tolerancje i metody referencyjne, przewidziane w ust. 2.
4. The following shall be established in accordance with the procedure laid down in Article 31:Zgodnie z tą samą procedurą można podejmować decyzje o objęciu badaniami innych substancji niż te określone w ust. 1.
- the detailed rules for and the frequency of the checks provided for in paragraph 3,5. Do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych do niniejszego artykułu, stosuje się nadal przepisy krajowe, z zastrzeżeniem przepisów ogólnych Traktatu.
- the tolerances and reference methods provided for in paragraph 2.Artykuł 16
In accordance with the same procedure, a decision may be taken to extend the examinations to substances other than those referred to in paragraph 1.1. Zbiorniki na mleko, pomieszczenia, instalacje i sprzęt do pracy mogą być używane do innych środków spożywczych, pod warunkiem, że zostaną przedsięwzięte wszystkie właściwe środki w celu uniknięcia skażenia lub zepsucia mleka spożywczego lub produktów na bazie mleka.
5. Until the entry into force of the implementing measures for this Article, national rules shall remain applicable, subject to the general provisions of the Treaty.2. Zbiorniki używane do mleka mają wyraźne oznakowanie, że można ich używać tylko do transportu środków spożywczych.
Article 163. W przypadku gdy zakłady produkują środki spożywcze zawierające mleko lub produkty na bazie mleka razem z innymi składnikami, które nie były poddane obróbce termicznej lub innej obróbce o równoważnym skutku, to takie mleko, produkty na bazie mleka i składniki są przechowywane oddzielnie, w celu zapobieżenia wzajemnemu skażeniu, oraz poddawane obróbce lub przetwarzane w pomieszczeniach nadających się do tego celu.
1. Milk tanks, premises, installations and working equipment may be used for other foodstuffs provided that all appropriate measures are taken to prevent contamination or deterioration of drinking milk or milk-based products.4. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu, w szczególności warunki odnoszące się do mycia, czyszczenia i dezynfekowania przed ponownym użyciem, oraz warunki transportu zostają przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 31.
2. Tanks used for milk must bear a clear indication that they may be used only for the transport of foodstuffs.Artykuł 17
3. Where establishments produce foodstuffs containing milk or milk-based products together with other ingredients which have not undergone heat treatment or another treatment having an equivalent effect, such milk, milk-based products and ingredients must be stored separately to prevent cross-contamination, and treated or processed in premises suitable for the purpose.Eksperci z Komisji mogą w zakresie niezbędnym do jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy i we współpracy z właściwymi organami przeprowadzać kontrole na miejscu. W szczególności, kontrolując reprezentatywną część zakładów, mogą sprawdzić, czy właściwe organy zapewniają przestrzeganie przepisów niniejszej dyrektywy przez zatwierdzone zakłady. Komisja informuje Państwa Członkowskie o wynikach przeprowadzonych kontroli.
4. The detailed rules for the application of this Article, and in particular the conditions relating to washing, cleaning and disinfecting before reuse, and the conditions of transport, shall be adopted in accordance with the procedure laid down inPaństwo Członkowskie, na którego terytorium przeprowadzana jest kontrola, udziela ekspertom wszelkiej niezbędnej pomocy w wypełnianiu ich obowiązków.
Article 31.Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 31.
Article 17Artykuł 18
Experts from the Commission may, in so far as is necessary for the uniform application of this Directive and in cooperation with the competent authorities, make on-site checks. In particular, they may verify by checking a representative percentage of establishments whether the competent authorities are ensuring that approved establishments are complying with this Directive. The Commission shall inform the Member States of the results of the checks carried out.Państwa Członkowskie zapewniają, aby wytwarzanie produktów objętych niniejszą dyrektywą, w których niektóre składniki mleka zastępowane są produktami innymi niż produkty na bazie mleka, podlegały przepisom dotyczącym higieny ustanowionym w niniejszej dyrektywie.
A Member State in whose territory a check is being carried out shall give all the necessary assistance to the experts in carrying out their duties.Artykuł 19
The detailed rules for the application of this Article shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 31.1. Przepisy dyrektywy 89/662/EWG stosuje się, w szczególności w odniesieniu do organizacji kontroli oraz czynności wykonywanych w ramach kontroli przeprowadzanych przez Państwo Członkowskie miejsca przeznaczenia oraz podejmowanych środków ochronnych.
Article 182. Bez uszczerbku dla szczególnych przepisów niniejszej dyrektywy, w przypadku podejrzenia o niezgodność z niniejszą dyrektywą lub zaistnienia wątpliwości, czy produkty, określone w art. 1, nadają się do spożycia, właściwy organ przeprowadza wszelkie kontrole i badania, jakie uzna za właściwe.
Member States shall ensure that the manufacture of products covered by this Directive in which some milk constituents are replaced by products other than milk-based products is subject to the hygiene rules laid down in this Directive.3. Państwa Członkowskie podejmują właściwe środki administracyjne lub karne w celu ukarania jakiegokolwiek naruszenia niniejszej dyrektywy, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że: sporządzone świadectwa lub dokumenty nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi produktów, określonych w art. 1, znaki na danych produktach nie są zgodne z przepisami, produkty nie przeszły kontroli przewidzianych w niniejszej dyrektywie lub nie zostały one wykorzystane zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.
Article 19Artykuł 20
1. The provisions of Directive 89/662/EEC shall apply, in particular with respect to the organization of and the action to be taken on the checks carried out by the Member State of destination and the safeguard measures to be taken.1. Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 31, przyjmowane są:
2. Without prejudice to the specific provisions of this Directive, the competent authority shall, where it is suspected that this Directive is not being complied with or there is doubt as to whether the products referred to in Article 1 are fit for consumption, carry out any checks it deems appropriate.- wymagania stosujące się do wszelkich produktów posiadających zezwolenie na wprowadzenie do obrotu w Państwie Członkowskim, ale których skład lub prezentacja mogą stanowić powód różnej interpretacji w różnych Państwach Członkowskich,
3. Member States shall take the appropriate administrative or penal measures to penalize any infringement of this Directive, in particular where it is found that the certificates or documents drawn up do not correspond to the actual state of the products referred to in Article 1, that the marks on the products concerned do not comply with the rules, that the products have not undergone the checks provided for in this Directive or that they were not used for the purpose originally intended.- metody kontrolowania nieprzepuszczalności hermetycznie zamkniętych pojemników,
Article 20- metody referencyjne, i w miarę potrzeby, kryteria rządzące rutynowymi metodami analiz i badań, które należy stosować przy monitorowaniu zgodności z wymaganiami niniejszej dyrektywy, i metody pobierania próbek,
1. In accordance with the procedure laid down in Article 31, the following may be established:- limity i metody umożliwiające rozróżnienia między różnymi typami mleka poddanego obróbce termicznej w rozumieniu załącznika C rozdział I,
- the requirements applicable to any product with authorization to be placed on the market in a Member State but whose composition or presentation might give rise to differing interpretation in different Member States,- metody analiz dla norm, określonych w załączniku A rozdział IV i w załączniku C rozdziały I i II.
- the methods for checking that the hermetically sealed containers are impervious,Do czasu podjęcia decyzji, wskazanych w akapicie pierwszym, za metody referencyjne uznaje się wszelkie międzynarodowo uznane metody analiz i badań.
- the reference methods and, where necessary, the criteria governing routine methods of analysis and testing to be used to monitor compliance with the requirements of this Directive, and the methods of sampling,2. W drodze odstępstwa od art. 3 i 6, dopuszcza się podjęcie decyzji, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 31, że niektórych przepisów niniejszej dyrektywy nie stosuje się w odniesieniu do produktów mlecznych zawierających inne środki spożywcze, jeżeli udział mleka lub produktów na bazie mleka nie jest zasadniczy w rozumieniu art. 2 ust. 4.
- limits and methods to enable a distinction to be made between different types of heat-treated milk as defined in Annex C, Chapter I,Odstępstwa wskazane w akapicie pierwszym nie mogą dotyczyć:
- the methods of analysis for the standards referred to in Annex A, Chapter IV, and in Annex C, Chapter I and II.a) warunków zdrowia zwierząt ustanowionych w załączniku A rozdział I, ani warunków zatwierdzania zakładów, ustanowionych w załączniku B rozdział I;
Pending the decisions referred to in the first subparagraph, any internationally accepted analysis and test methods shall be recognized as reference methods.b) wymagań dotyczących znakowania ustanowionych w załączniku C rozdział IV;
2. By way of derogation from Articles 3 and 6, it may be decided, in accordance with the procedure laid down in Article 31, that some provisions of this Directive shall not apply to milk-based products containing other foodstuffs, where percentage of milk or milk-based product is not essential within the meaning of Article 2 (4).c) wymagań dotyczących inspekcji, ustanowionych w załączniku C rozdział VI.
The derogations referred to in the first subparagraph may not relate to:Przy przyznawaniu odstępstw, należy brać pod uwagę zarówno charakter jak i skład produktu.
(a) the animal health requirements laid down in Annex A, Chapter I and the conditions for approval of establishments laid down in Annex B, Chapter I;3. Bez względu na ust. 2, Państwa Członkowskie zapewniają, aby wszystkie produkty na bazie mleka, wprowadzane na rynek, były zdrowymi produktami wytworzonymi z mleka lub produktów na bazie mleka spełniających wymagania niniejszej dyrektywy.
(b) the marking requirements laid down in Annex C, Chapter IV;Artykuł 21
(c) the inspection requirements laid down in Annex C, Chapter VI.Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością na wniosek Komisji, zmienia załączniki w niezbędnym zakresie, w szczególności dostosowuje je, żeby uwzględniały postęp naukowo-techniczny.
In granting derogations both the nature and the composition of the product shall be taken into account.ROZDZIAŁ III Przywóz z państw trzecich
3. Notwithstanding paragraph 2, Member States shall ensure that all milk-based products placed on the market are wholesome products prepared from milk or from milk-based products meeting the requirements of this Directive.Artykuł 22
Article 21Warunki obowiązujące przy przywozie z państw trzecich surowego mleka, mleka poddanego obróbce termicznej i produktów na bazie mleka objętych niniejszą dyrektywą muszą być przynajmniej równoważne warunkom ustanowionym rozdziale II dla produkcji wspólnotowej.
The Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, shall amend the Annexes as necessary, in particular to adapt them to take account of scientific and technological progress.Artykuł 23
CHAPTER III Imports from third countries1. W celu jednolitego stosowania art. 22, stosuje się przepisy poniższych ustępów.
Article 222. Mleko i produkty na bazie mleka, które mają być przywożone do Wspólnoty muszą:
The conditions applicable to imports from third countries of raw milk, heat-treated milk and milk-based products covered by this Directive must be at least equivalent to those laid down in Chapter II for Community production.a) pochodzić z państwa trzeciego objętego wykazem, który zostanie sporządzony zgodnie z ust. 3 lit. a);
Article 23b) być zaopatrzone w świadectwo zdrowia odpowiadające wzorowi, sporządzanemu zgodnie z procedurą określoną w art. 31, podpisane przez właściwy organ państwa wywozu i zaświadczające, że mleko lub produkty na bazie mleka spełniają wymagania rozdziału II lub wszelkie dodatkowe warunki lub oferują równoważne gwarancje, określone w ust. 3, i pochodzą z zakładów oferujących gwarancje przewidziane w załączniku B.
1. For the purposes of uniform application of Article 22, the provisions of the following paragraphs shall apply.3. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 31 określa się, co następuje:
2. In order to be imported into the Community, milk or milk-based products must:a) tymczasowy wykaz państw trzecich lub części państw trzecich, które mogą udzielić Państwom Członkowskim i Komisji gwarancji równoważnych tym określonym w rozdziale II, i wykaz zakładów, za które państwa trzecie są w stanie dać te gwarancje.
(a) come from a third country on the list to be drawn up in accordance with paragraph 3 (a);Ten tymczasowy wykaz zostanie opracowany na podstawie wykazów zakładów zatwierdzonych i kontrolowanych przez właściwe organy, po tym jak Komisja skontroluje, że zakłady te przestrzegają zasady i ogólne przepisy ustanowione w niniejszej dyrektywie;
(b) be accompanied by a health certificate corresponding to a specimen to be drawn up in accordance with the procedure laid down in Article 31, signed by the competent authority of the exporting country and certifying that the milk or milk-based products meet the requirements of Chapter II or any additional conditions or offer the equivalent guarantees referred to in paragraph 3 and come from establishments offering the guarantees provided for in Annex B.b) uaktualnienia tego wykazu w świetle kontroli przewidzianych w ust. 4;
3. The following shall be established in accordance with the procedure laid down in Article 31:c) szczególne wymagania i równoważne gwarancje udzielone dla państw trzecich, z tym że nie mogą być one bardziej korzystne niż te przewidziane w rozdziale II;
(a) a provisional list of third countries or parts of third countries able to provide Member States and the Commission with guarantees equivalent to those provided for in Chapter II and a list of the establishments for which they are able to give these guarantees.d) typy obróbki termicznej, jakie maja być zalecone dla niektórych państw trzecich, w których występują zagrożenia związane ze zdrowiem zwierząt.
This provisional list shall be compiled from the lists of establishments approved and inspected by the competent authorities, once the Commission has checked that these establishments comply with the principles and general rules laid down in this Directive;4. Eksperci z Komisji i Państw Członkowskich przeprowadzają inspekcje na miejscu w celu sprawdzenia, czy gwarancje dane przez państwo trzecie, dotyczące warunków produkcji i wprowadzania do obrotu można uznać za równoważne z tymi obowiązującym we Wspólnocie.
(b) updates of that list in the light of the checks provided for in paragraph 4;Komisja, na wniosek Państw Członkowskich, wyznaczy ekspertów z Państw Członkowskich odpowiedzialnych za te inspekcje.
(c) the specific requirements and equivalent guarantees established for third countries, which may not be more favourable than those provided for in Chapter II;Inspekcji dokonuje się w imieniu Wspólnoty, która ponosi wszelkie związane z tym koszty. Częstotliwość i procedurę przeprowadzania tych inspekcji, łącznie z tymi przeprowadzanymi w przypadku decyzji, określonej w ust. 6, ustala się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 31.
(d) the types of heat treatment to be prescribed for certain third countries presenting an animal health risk.5. Do czasu zorganizowania inspekcji, określonych w ust. 4, obowiązują nadal krajowe przepisy dotyczące inspekcji w państwach trzecich, z zastrzeżeniem powiadomienia, za pośrednictwem Stałego Komitetu weterynaryjnego, o wszelkich ujawnionych podczas tych inspekcji przypadkach nieprzestrzegania warunków higieny.
4. Experts from the Commission and the Member States shall carry out on-the-spot inspections to verify whether the guarantees given by the third country regarding the conditions of production and placing on the market can be considered equivalent to those applied in the Community.6. Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością na wniosek Komisji, może zastąpić indywidualne uznawanie zakładów obróbki lub zakładów przetwórczych, uznawaniem na zasadzie wzajemności, zakładów w państwie trzecim, w którym właściwy organ przeprowadza skutecznie, regularne inspekcje w taki sposób, że organ ten jest w stanie zagwarantować zgodność z wymaganiami ust. 2 lit. b).
The experts from the Member States responsible for these inspections shall be appointed by the Commission, acting on a proposal from the Member States.Artykuł 24
These inspections shall be made on behalf of the Community, which shall bear the cost of any expenditure in this connection. The frequency of and procedure for these inspections, including those to be carried out in the event of a decision in accordance with paragraph 6, shall be determined in accordance with the procedure laid down in Article 31.Zasady i przepisy ogólne ustanowione w dyrektywie 90/675/EWG stosuje się, szczególnie w odniesieniu organizacji i następstw inspekcji przeprowadzanych przez Państwa Członkowskie i wprowadzanych środków ochronnych.
5. Pending the organization of the inspections referred to in paragraph 4, national rules applicable to inspection in third countries shall continue to apply, subject to notification, through the Standing Veterinary Committee, of any failure to comply with hygiene rules found during these inspections.Artykuł 25
6. The Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, may replace individual recognition of treatment or processing establishments by recognition, on a reciprocal basis, of establishments in a third country which are subject to effective, regular inspection by the competent authority such that the said authority is able to guarantee compliance with the requirements of paragraph 2(b).1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby produkty objęte niniejszą dyrektywą przywożone do Wspólnoty:
Article 24- były zaopatrzone w świadectwo wystawione w czasie załadunku przez właściwy organ państwa trzeciego.
The principles and general rules laid down in Directive 90/675/EEC shall apply, with particular reference to the organization of and follow up to the inspections to be carried out by the Member States and the safeguard measures to be implemented.Wzór świadectwa zostanie opracowany zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 31,
Article 25- przeszły zadowalająco kontrole wymagane przez dyrektywę 90/675/EWG i 91/496/EWG [19].
1. Member States shall ensure that the products covered by this Directive are imported into the Community only if:2. Do czasu ustanowienia szczegółowych przepisów dotyczących stosowania niniejszego artykułu, obowiązują nadal krajowe przepisy mające zastosowanie do przywozu z państw trzecich, dla których nie przyjęto takich wymagań na poziomie wspólnotowym, pod warunkiem, że nie będą one bardziej korzystne niż te ustanowione w rozdziale II.
- they are accompanied by a certificate to be issued by the competent authority of the third country at the time of loading.Artykuł 26
The specimen certificate shall be drawn up in accordance with the procedure laid down in Article 31,Wykazy przewidziane w art. 23 mogą obejmować tylko państwa trzecie lub części państw trzecich:
- they have satisfied the checks required by Directive 90/675/EEC and 91/496/EEC (15).a) z których przywóz nie jest zabroniony z powodu występowania chorób, określonych w załączniku A, lub jakiejkolwiek innej choroby egzotycznej dla Wspólnoty lub na podstawie art. 6, 7 i 14 dyrektywy 72/462/EWG [20];
2. Pending the establishment of detailed rules for the application of this Article, the national rules applicable to imports from third countries for which such requirements have not been adopted at Community level shall continue to apply, provided they are not more favourable than those laid down in Chapter II.b) które, biorąc pod uwagę ich ustawodawstwo i organizację ich właściwych władz i służb inspekcyjnych, kompetencje takich służb i nadzór, któremu podlegają, zostały uznane zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 72/462/EWG, za zdolne do zagwarantowania wprowadzenia w życie ich przepisów wewnętrznych;
Article 26c) których służby weterynaryjne mogą zagwarantować, że przestrzegane są wymagania zdrowotne odpowiadające przynajmniej tym ustanowionym w rozdziale II.
The lists provided for in Article 23 may include only third countries or parts of third countries:ROZDZIAŁ IV Przepisy końcowe
(a) from which imports are not prohibited as a result of the existence of diseases as referred to in Annex A or of any other disease exotic to the Community or pursuant to Articles 6, 7 and 14 of Directive 72/462/EEC (16);Artykuł 27
(b) which, in view of their legislation and the organization of their competent authority and of their inspection services, the powers of such services and the supervision to which they are subject, have been recognized, in accordance with Article 3 (2) of Directive 72/462/EEC, as capable of guaranteeing the implementation of their legislation in force;1. Każde Państwo Członkowskie wyznacza przynajmniej jedno krajowe laboratorium referencyjne do analiz i badań mleka i produktów na bazie mleka i prześle do Komisji ich wykaz.
(c) the veterinary services of which are able to guarantee that health requirements at least equivalent to those laid down in Chapter II are being complied with.Laboratoria te odpowiadają za:
CHAPTER IV Final provisions- koordynowanie działalności laboratoriów, których zadaniem jest wykonywanie analiz w celu sprawdzenia zgodności z normami chemicznymi i bakteriologicznymi oraz wykonywanie badań przewidzianych w niniejszej dyrektywie,
Article 27- pomoc właściwemu organowi w organizowaniu systemu kontroli mleka i produktów na bazie mleka,
1. Each Member State shall designate one or more national reference laboratories for the analysis and testing of milk and milk-based products, and shall forward a list thereof to the Commission.- okresowe organizowanie badań porównawczych,
These laboratories shall be responsible for:- przekazywanie informacji dostarczonych przez laboratorium referencyjne Wspólnoty, określone w art. 28, właściwemu organowi i laboratoriom przeprowadzającym analizy i badania mleka i produktów na bazie mleka.
- coordinating the activities of the laboratories whose task it is to conduct analyses to check the chemical or bacteriological standards and to conduct the tests provided for in this Directive,2. Komisja publikuje wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych i jego aktualizację w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
- assisting the competent authority in organizing the system of checking milk and milk-based products,Artykuł 28
- periodically organizing comparative tests,Laboratorium referencyjne Wspólnoty właściwe dla analiz i badania mleka i produktów na bazie mleka zostało wskazane w załączniku D rozdział I.
- disseminating the information supplied by the Community reference laboratory referred to in Article 28 to the competent authorities and the laboratories carrying out analyses and tests on milk and milk-based products.Obowiązki i zadania tego laboratorium są wymienione w rozdziale II niniejszego Załącznika i zawierają koordynowanie działalności krajowych laboratoriów referencyjnych, określonych w art. 27.
(²) Council Directive 72/462/EEC of 12 December 1972 on health and veterinary inspection problems upon importation of bovine animals and swine and fresh meat from third countries (OJ No L 302, 31. 12. 1972, p. 28). Last amended by Directive 91/497/EEC (OJ No L 268, 24. 9. 1991, p. 69).Stosuje się art. 28 decyzji Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii [21].
2. The Commission shall publish the list of national reference laboratories and updates thereof in the Official Journal of the European Communities.Artykuł 29
Article 281. Dyrektywa 85/397/EWG traci moc z dniem 1 stycznia 1994 r.
The Community reference laboratory for the analysis and testing of milk and milk products is indicated in Annex D, Chapter I.2. Do celów niniejszej dyrektywy zachowują moc: dyrektywa Rady 89/384/EWG z dnia 20 czerwca 1989 r. ustanawiająca szczegółowe warunki przeprowadzania kontroli w celu zapewnienia przestrzegania punktu zamarzania mleka niepoddanego obróbce określonego w załączniku A dyrektywy 85/397/EWG [22], dyrektywa Komisji 89/362/EWG z dnia 26 maja 1989 r. w sprawie ogólnych warunków higieny w gospodarstwach produkujących mleko [23] i decyzja Komisji 91/180/EWG z dnia 14 lutego 1991 r. ustanawiająca niektóre metody analizy i badania surowego mleka oraz mleka poddanego obróbce termicznej [24].
The duties and tasks of that laboratory are set out in Chapter II of that Annex and include the coordination of the activities of the national reference laboratories referred to in Article 27.Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 31, akty te można zmienić w celu dostosowania ich zakresu do treści niniejszej dyrektywy i dostosowywania ich w późniejszym czasie do postępów nauki i technologii.
Article 28Artykuł 30
of Council Decision 90/424/EEC of 26 June 1990 on expenditure in the veterinary field (17) shall apply.W dyrektywie 89/662/EWG wprowadza się następujące zmiany:
Article 291) W załączniku A dodaje się tiret w brzmieniu:
1. Directive 85/397/EEC is hereby repealed with effect from 1 January 1994.- "— dyrektywa Rady 92/46/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawiająca przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania na rynek surowego mleka, mleka poddanego obróbce termicznej i produktów na bazie mleka (Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 1).";
2. Council Directive 89/384/EEC of 20 June 1989 establishing the detailed procedures for carrying out checks to ensure that the freezing point of untreated milk laid down in Annex A of Directive 85/397/EEC (18) is complied with, Commission Directive 89/362/EEC of 26 May 1989 on general conditions of hygiene in milk production holdings (19) and Commission Decision 91/180/EEC of 14 February 1991 laying down certain methods of analysis and testing of raw milk and heat-treated milk (20) shall continue to apply for the purposes of the present Directive.2) W załączniku A skreśla się tiret:
In accordance with the procedure laid down in Article 31, these acts may be amended to adapt the scope thereof to the content of the present Directive or to adapt them subsequently to advances in science and technology.- "— dyrektywa Rady 85/397/EWG z dnia 5 sierpnia 1985 r. w sprawie zdrowia i problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy mlekiem poddanym obróbce termicznej (Dz.U. L 226 z 24.8.1985, str. 13), ostatnio zmieniona rozporządzeniem (EWG) nr 3768/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. (Dz.U nr L 362 z 31.12.1985, str. 8).";
Article 303) w załączniku B skreśla się tiret:
Directive 89/662/EEC shall be amended as follows:- "— surowe mleko i produkty na bazie mleka.".
1. the following indent shall be added to Annex A:Artykuł 31
'- Council Directive 92/46/EEC of 16 June 1992 laying down the health rules for the production and placing on the market of raw milk, heat-treated milk and milk-based products (OJ No L 268, 14. 9. 1992, p. 1).';1. Gdy ma być stosowana procedura ustanowiona w niniejszym artykule, sprawy przekazywane są niezwłocznie Stałemu Komitetowi Weterynaryjnemu powołanemu decyzją 68/361/EWG [25], zwanemu dalej "Komitetem", przez przewodniczącego Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek przedstawiciela Państwa Członkowskiego.
2. the following indent shall be deleted from Annex A:2. Gdy w sprawach występują aspekty chemiczne i technologiczne, przedstawiciele Komisji, po konsultacji z Komitetem Zarządzającym ds. Mleka i Przetworów Mlecznych utworzonym na mocy rozporządzenia (EWG) nr 804/68, przedłożą Komitetowi projekt środków, które należy podjąć. Komitet przedstawia opinię o takich środkach w terminie, który może być ustanowiony przez przewodniczącego w zależności od pilności sprawy. Opinię przyjmuje się większością ustanowioną w art. 148 ust. 2 Traktatu, w przypadku decyzji, które Rada jest zobowiązana podjąć na wniosek Komisji. W Komitecie głosy przedstawicieli Państw Członkowskich są ważone zgodnie z art. 148 ust. 2 Traktatu. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.
'- Council Directive 85/397/EEC of 5 August 1985 on health and animal health problems affecting intra-Community trade in heat-treated milk (OJ No L 226, 24. 8. 1985, p. 13), as last amended by Regulation (EEC) No 3768/85 of 20 December 1985 (OJ No L 362, 31. 12. 1985, p. 8).';3. a) Komisja przyjmuje proponowane środki i bezzwłocznie wprowadza je w życie, jeżeli są one zgodne z opinią Komitetu.
3. the following indent shall be deleted from Annex B:b) Jeżeli proponowane środki nie są zgodne z opinią Komitetu lub jeżeli opinia taka nie została wydana, Komisja niezwłocznie przedkłada Radzie propozycję dotyczącą środków, które mają być przyjęte. Rada podejmuje decyzję kwalifikowaną większością.
'- raw milk and milk-based products.'.Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od daty przedstawienia sprawy Radzie, Rada nie podejmie działania, wówczas projektowane środki są przyjmowane przez Komisję, chyba że Rada zwykłą większością odrzuciła te środki.
Article 31Artykuł 32
1. Where the procedure laid down in this Article is to be followed, matters shall without delay be referred to the Standing Veterinary Committee set up by Decision 68/361/EEC (21), hereinafter referred to as 'the Committee', by its Chairman, either on his own initiative or at the request of the representative of a Member State.1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 stycznia 1994 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.
2. The representatives of the Commission, after consulting the Management Committee for Milk and Milk Products established by Regulation (EEC) No 804/68 where matters of chemistry or technology are involved, shall submit to the Committee a draft of the measures to be taken. The Committee shall deliver its opinion on such measures within a time limit which the Chairman may lay down according to the urgency of the matter. The opinion shall be delivered by the majority laid down in Article 148 (2) of the Treaty in the case of decisions which the Council is required to adopt on a proposal from the Commission. Within the Committee the votes of the representatives of the Member States shall be weighted in the manner set out in Article 148 (2) of the Treaty. The Chairman shall not vote.Środki przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.
3. (a) The Commission shall adopt the measures envisaged and implement them immediately if they are in accordance with the opinion of the Committee.2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.
(b) Where the measures envisaged are not in accordance with the opinion of the Committee, or if no opinion is delivered, the Commission shall without delay submit to the Council a proposal relating to the measures to be taken. The Council shall act by a qualified majority.3. Wyznaczenie nieprzekraczalnego terminu transpozycji niniejszej dyrektywy na dzień 1 stycznia 1994 r. pozostaje bez uszczerbku dla zniesienia granicznych kontroli weterynaryjnych, przewidzianego w dyrektywie 89/662/EWG.
If, within three months of the date of referral to the Council, the Council has not acted, the proposed measures shall be adopted by the Commission, except where the Council has rejected those measures by a simple majority.Artykuł 33
Article 32Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.
1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive before 1 January 1994. They shall forthwith inform the Commission thereof.Sporządzono w Luksemburgu, dnia 16 czerwca 1992 r.
When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The methods of making such a reference shall be laid down by the Member States.W imieniu Rady
2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field governed by this Directive.Arlindo Marques Cunha
3. The setting of the deadline for transposition into national law at 1 January 1994 shall be without prejudice to the abolition of veterinary checks at frontiers provided for in Directive 89/662/EEC.Przewodniczący
Article 33[1] Dz.U. C 84 z 2.4.1990, str. 112 i 130. Dz.U. C 306 z 26.11.1991, str. 7. Dz.U. C 308 z 28.11.1991, str. 14.
This Directive is addressed to the Member States.[2] Dz.U. C 183 z 15.7.1991, str. 60 i 61.
Done at Luxembourg, 16 June 1992.[3] Dz.U. C 332 z 31.12.1990, str. 91 i 102.
For the Council[4] Dz.U. L 226 z 24.8.1985, str. 13. Ostatnio zmieniona decyzją Komisji 89/165/EWG (Dz.U. L 61 z 4.3.1989, str. 57).
The President[5] Dyrektywa Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotycząca kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym, mając na względzie wprowadzenie rynku wewnętrznego (Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13). Ostatnio zmieniona dyrektywą 91/496/EWG (Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56).
Arlindo MARQUES CUNHA[6] Dyrektywa Rady 90/675/EWG z dnia 10 grudnia 1990 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (Dz.U. L 373 z 31.12.1990, str. 1). Zmieniona dyrektywą 91/496/EWG (Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56).
(1) OJ No C 84, 2. 4. 1990, pp. 112 and 130. OJ No C 306, 26. 11. 1991, p. 7. OJ No C 308, 28. 11. 1991, p. 14.(2) OJ No C 183, 15. 7. 1991, pp. 60 and 61.(3) OJ No C 332, 31. 12. 1990, pp. 91 and 102.(4) OJ No L 226, 24. 8. 1985, p. 13. Last amended by Commission Decision 89/165/EEC (OJ No L 61, 4. 3. 1989, p. 57).(5) Council Directive 89/662/EEC of 11 December 1989 concerning veterinary checks in intra-Community trade with a view to the completion of the internal market (OJ No L 395, 30. 12. 1989, p. 13). Last amended by Directive 91/496/EEC (OJ No L 268, 24. 9. 1991, p. 56).(6) Council Directive 90/675/EEC of 10 December 1990 laying down the principles governing the organization of veterinary checks on products entering the Community from third countries (OJ No L 373, 31. 12. 1990, p. 1). Amended by Directive 91/496/EEC (OJ No L 268, 24. 9. 1991, p. 56).(7) OJ No L 148, 28. 6. 1968, p. 13. Last amended by Regulation (EEC) No 1630/91 (OJ No L 150, 15. 6. 1991, p. 19).(8) OJ No L 24, 30. 1. 1976, p. 49. Last amended by Directive 83/635/EEC (OJ No L 357, 21. 12. 1983, p. 37).(9) OJ No L 237, 26. 8. 1983, p. 25. Amended by the 1985 Act of Accession.(10) OJ No L 182, 3. 7. 1987, p. 36. Amended by Regulation (EEC) No 222/88 (OJ No L 28, 1. 2. 1988, p. 1).(11) See page 33 of this Official Journal.(12) OJ No L 275, 26. 9. 1986, p. 36. Amended by Decision 89/187/EEC (OJ No L 66, 10. 3. 1989, p. 37).(13) Council Directive 91/496/EEC of 15 July 1991 laying down the principles governing the organization of veterinary checks on animals entering the Community from third countries and amending Directives 89/662/EEC, 90/425/EEC and 90/675/EEC (OJ No L 268, 24. 9. 1991, p. 56).(14) OJ No L 224, 18. 8. 1990, p. 19. Last amended by Decision 91/133/EEC (OJ No L 66, 13. 3. 1991, p. 18).(15) OJ No L 181, 28. 6. 1989, p. 50.(16) OJ No L 156, 8. 6. 1989, p. 30.(17) OJ No L 93, 13. 4. 1991, p. 1.(18) OJ No L 225, 18. 10. 1968, p. 23.[7] Dz.U. L 33 z 8.9.1979, str. 1. Ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 91/72/EWG (Dz.U. L 42 z 16.2.1991, str. 27).
ANNEX A[8] Dz.U. L 186 z 30.6.1989, str. 21. Ostatnio zmieniona dyrektywą 91/238/EWG (Dz.U. L 107 z 27.4.1991, str. 50).
REQUIREMENTS RELATING TO THE ACCEPTANCE OF RAW MILK AT TREATMENT AND/OR PROCESSING ESTABLISHMENTS CHAPTER I Animal health requirements for raw milk[9] Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 1. Ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 675/92 (Dz.U. L 73 z 19.3.1992, str. 8).
1. Raw milk must originate as follows:[10] Dz.U. L 148 z 28.6.1968, str. 1. Ostatnio zmieniona rozporządzeniem (EWG) nr 1630/91 (Dz.U. L 150 z 15.6.1991, str. 19).
(a) from cows or buffaloes:[11] Dz.U. L 24 z 30.1.1976, str. 49. Ostatnio zmieniona dyrektywą 83/635/EWG (Dz.U. L 357 z 21.12.1983, str. 37).
(i) belonging to a herd which, pursuant to paragraph 1 of Annex A to Directive 64/432/EEC, is;[12] Dz.U. L 237 z 26.8.1983, str. 25. Zmienione Aktem Przystąpienia z 1985 r.
- officially tuberculosis-free,[13] Dz.U. L 182 z 3.7.1987, str. 36. Zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 222/88 (Dz.U. L 28 z 1.2.1988, str. 1).
- brucellosis-free or officially brucellosis-free;[14] Dz.U. L 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Ostatnio zmieniona dyrektywą 91/499/EWG (Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 107).
(ii) which do not show any symptoms of infectious diseases communicable to human beings through milk;[15] Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 19.
(iii) incapable of giving the milk abnormal organoleptic characteristics;[16] Dz.U. L 148 z 3.7.1971, str. 4. Ostatnio zmieniona rozporządzeniem (EWG) nr 222/88 (Dz.U. L 28 z 1.2.1988, str. 1).
(iv) whose general state of health is not impaired by any visible disorder and which are not suffering from any infection of the genital tract with discharge, enteritis with diarrhoea and fever, or a recognizable inflammation of the udder;[17] Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 33.
(v) which do not show any udder wound likely to affect the milk;[18] Dz.U. L 275 z 26.9.1986, str. 36. Dyrektywa została zmieniona decyzją 89/187/EWG (Dz.U. L 66 z 10.3.1989, str. 37).
(vi) which, in the case of cows, yield at least two litres of milk per day;[19] Dyrektywa Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniająca dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG i 90/675/EWG (Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56).
(vii) which have not been treated with substances dangerous or likely to be dangerous to human health that are transmissible to milk, unless the milk has complied with an official waiting period laid down in Community provisions or, if absent, in national provisions;[20] Dyrektywa Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przed przywozem z państw trzecich bydła, trzody chlewnej i świeżego mięsa (Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28). Ostatnio zmieniona dyrektywą 91/497/EWG (Dz.U. L 268 z 24.09.1991, str. 69).
(b) from sheep and goats:[21] Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Ostatnio zmieniona decyzją 91/133/EWG (Dz.U. L 66 z 13.3.1991, str. 18).
(i) belonging to a sheep and goat holding officially free or free of brucellosis (Brucella melitensis) within the meaning of Article 2 (4) and (5) of Directive 91/68/EEC;[22] Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 50.
(ii) which satisfy the requirements laid down in (a), with the exception of those in points (i) and (vi).[23] Dz.U. L 156 z 8.6.1989, str. 30.
2. When different animal species are kept together on the holding, each species must satisfy the health conditions which would be required if it were alone.[24] Dz.U. L 93 z 13.4.1991, str. 1.
3. If goats are kept together with cows they must undergo a tuberculosis check in accordance with arrangements to be determined in accordance with the procedure laid down in Article 31 of this Directive.[25] Dz.U. L 225 z 18.10.1968, str. 23.
4. Raw milk must be excluded from treatment, processing, sale and consumption if it:--------------------------------------------------
(a) is obtained from animals to which substances within the meaning of Directives 81/602/EEC (¹) and 88/146/EEC (²) have been administered illegally;ZAŁĄCZNIK A
(b) contains residues of substances within the meaning of Article 15 of this Directive which exceed the permitted level.WYMAGANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZYJMOWANIA SUROWEGO MLEKA PRZEZ ZAKŁADY OBRÓBKI LUB ZAKŁADY PRZETWÓRCZE
(¹) Council Directive 81/602/EEC of 31 July 1981 concerning the prohibition of certain substances having a hormonal action and of any substances having a thyrostatic action (OJ No L 222, 7. 8. 1981, p. 32). Last amended by Directive 85/358/EEC (OJ No L 191, 23. 7. 1985, p. 46).ROZDZIAŁ I
(²) Council Directive 88/146/EEC of 7 March 1988 prohibiting the use in livestock farming of certain substances having a hormonal action (OJ No L 70, 16. 3. 1988, p. 16).Warunki zdrowia zwierząt odnośnie do surowego mleka
CHAPTER II Hygiene of the holding1. Surowe mleko musi pochodzić:
1. The raw milk must come from holdings which are registered and checked in accordance with Article 13 (1). Where buffaloes, sheep and goats are not kept in the open, the premises used must be designed, constructed, maintained and managed in such a way as to ensure:a) od krów lub bawolic:
(a) good conditions of housing, hygiene, cleanliness and health of the animals; andi) należących do stada, które zgodnie z ust. 1 załącznika A do dyrektywy 64/432/EWG, jest:
(b) satisfactory hygiene conditions for milking, handling, cooling and storing milk.- urzędowo uznane za wolne od gruźlicy,
2. Premises where milking is performed or milk is stored, handled or cooled must be so sited and constructed as to avoid all risk of contamination of the milk. They must be easy to clean and disinfect and have at least:- wolne od brucelozy lub urzędowo uznane za wolne od brucelozy;
(a) walls and flooring which are easy to clean in those areas liable to soiling or infection;ii) które nie wykazują żadnych objawów chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi przez mleko;
(b) flooring laid in such a way as to facilitate the draining of liquids and satisfactory means of disposing of waste;iii) których mleko nie posiada odbiegających od normy właściwości organoleptycznych;
(c) adequate ventilation and lighting;iv) których ogólny stan zdrowia nie wykazuje widocznych zaburzeń i które nie cierpią na infekcję dróg płciowych połączoną z wydzieliną, zapalenie jelit z biegunką i gorączką, ani rozpoznawalne zapalenie wymienia;
(d) an appropriate and sufficient supply of potable water, complying with the parameters laid down in Annexes D and E to Directive 80/778/EEC (¹), for use in milking and in cleaning the equipment and instruments referred to in Chapter III B of this Annex;v) które nie wykazują żadnych ran na wymieniu mogących zaszkodzić mleku;
(e) adequate separation from all sources of contamination such as lavatories and dung heaps;vi) które, w przypadku krów, dają przynajmniej dwa litry mleka dziennie;
(f) fittings and equipment which are easy to wash, clean and disinfect.vii) które nie są leczone substancjami niebezpiecznymi lub mogącymi być niebezpieczne dla zdrowia człowieka i które są przenoszone do mleka, chyba że mleko miało wymagany okres oczekiwania ustanowiony w przepisach wspólnotowych lub, przy ich braku, w przepisach krajowych;
In addition, premises for the storage of milk must have suitable milk refrigeration equipment, must be protected against vermin and must have adequate separation from any premises where animals are housed.b) od owiec i kóz:
3. If a movable milking bail is used, the requirements in point 2 (d) and (f) must be satisfied and in addition the bail must:i) należących do gospodarstwa hodowli owiec i kóz, urzędowo uznanego za wolne lub wolnego od brucelozy (Brucella melitensis) w rozumieniu art. 2 ust. 4 i 5 dyrektywy 91/68/EWG;
(a) be sited on fresh ground which is free from any accumulation of excreta or other waste matter;ii) które spełniają wymagania ustanowione w lit. a), z wyłączeniem pkt i) i vi).
(b) provide protection for the milk during the whole period in which it is in use;2. Jeżeli w gospodarstwie trzymane się razem różne gatunki zwierząt, każdy gatunek powinien spełniać warunki zdrowotne, jakie byłyby wymagane, gdyby taki gatunek był hodowany oddzielnie.
(c) be so constructed and finished as to permit the interior surfaces to be kept clean.3. Jeżeli kozy są trzymane razem z krowami, muszą przejść próbę tuberkulinową zgodnie z regułami, które zostaną ustalone zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 31 niniejszej dyrektywy.
4. Where milk-producing animals are kept untethered in the open, the holding must also have a milking parlour or milking area adequately separated from the housing area.4. Surowe mleko musi być wyłączone z obróbki, przetwarzania, sprzedaży i spożycia, jeżeli:
5. The isolation of animals which are infected, or suspected of being infected, with any of the diseases referred to in Chapter I.1 or the separation of the animals referred to in Chapter I.3 from the rest of the herd must be possible and effective.a) uzyskano je od zwierząt, którym nielegalnie podaje się substancje w rozumieniu dyrektyw 81/602/EWG [1] i 88/146/EWG [2];
6. Animals of all species must be kept away from premises and sites where milk is stored, handled or cooled.b) zawiera pozostałości substancji określonych w art. 15 niniejszej dyrektywy w ilości przekraczającej dopuszczalny poziom.
CHAPTER III Hygiene in milking, the collection of raw milk and its transport from the production holding to the collection or standardization centre or to the treatment establishment or processing establishment - Hygiene of staffROZDZIAŁ II
A. Hygiene in milkingHigiena gospodarstwa
1. Milking must be carried out hygienically and under the conditions established by Directive 89/362/EEC.1. Surowe mleko musi pochodzić z gospodarstw zarejestrowanych i kontrolowanych zgodnie z art. 13 ust. 1. W przypadku gdy bawolice, owce i kozy nie są trzymane na zewnątrz, używane pomieszczenia muszą być zaprojektowane, zbudowane, utrzymywane i zarządzane w taki sposób, by zapewnić:
(¹) Council Directive 80/778/EEC of 15 July 1980 relating to the quality of water intended for human consumption (OJ No L 229, 30. 8. 1980, p. 11). Last amended by Directive 90/656/EEC (OJ No L 353, 17. 12. 1990, p. 59).a) dobre warunki bytowe, higieny, czystości i zdrowia zwierząt; i
2. Immediately after milking, the milk must be placed in a clean place which is so equipped as to avoid adverse effects on the milk.b) zadowalające warunki higieny dojenia, przelewania, schładzania i przechowywania mleka.
If the milk is not collected within two hours of milking, it must be cooled to a temperature of 8 oC or lower in the case of daily collection or 6 oC or lower if collection is not daily. While the milk is being transported to the treatment and/or processing establishment its temperature must not exceed 10 oC.2. Pomieszczenia, w których odbywa się dojenie lub przechowuje się, przelewa lub schładza mleko, muszą być tak usytuowane i skonstruowane, by wyeliminować zagrożenie skażenia mleka. Pomieszczenia te powinny być łatwe do czyszczenia i dezynfekcji oraz posiadać co najmniej:
B. Hygiene of premises, equipment and toolsa) ściany i posadzki dające się łatwo czyścić w miejscach podatnych na zabrudzenie lub infekcje;
1. Equipment and instruments or their surfaces which are intended to come into contact with milk (utensils, containers, tanks, etc., intended for milking, collection or transport) must be made of smooth material which is easy to clean and disinfect, resists corrosion and does not transfer substances to the milk in such quantities as to endanger human health, impair the composition of the milk or adversely affect its organoleptic characteristics.b) posadzki ułożone w taki sposób, aby ułatwić odpływ płynów i zadowalające środki usuwania odpadów;
2. After use, the utensils used for milking, the mechanical milking equipment and the containers which come into contact with the milk must be cleaned and disinfected. After each journey, or after each series of journeys where there is only a very short space of time between unloading and the following loading, but in any event at least once a day, containers and tanks used for transporting raw milk to the milk collection or standardization centre or to the milk treatment or processing establishment must be cleaned and disinfected before reuse.c) odpowiednią wentylację i oświetlenie;
C. Staff hygiened) właściwe i wystarczające zaopatrzenie w wodę pitną, spełniającą parametry ustanowione w załącznikach D i E do dyrektywy 80/778/EWG [3], do użycia przy dojeniu i czyszczeniu sprzętu i przyrządów, określonych w rozdziale III część B niniejszego Załącznika;
1. Absolute cleanliness shall be required of staff. Specifically:e) odpowiednią separację od wszystkich źródeł skażeń, takich jak toalety i pryzmy obornika;
(a) persons performing milking and handling raw milk must wear suitable clean milking clothes;f) armaturę i sprzęt, które można łatwo umyć, oczyścić i dezynfekować.
(b) milkers must wash their hands immediately before the milking commences and keep them clean as far as practicable throughout the milking.Dodatkowo pomieszczenia do przechowywania mleka muszą posiadać odpowiedni sprzęt chłodniczy, być zabezpieczone przed robactwem i być odpowiednio odseparowane od pomieszczeń, w których trzymane są zwierzęta.
For this purpose, near the place of milking, suitable facilities are required to enable persons performing milking or handling raw milk to wash their hands and arms.3. Jeżeli używa się przenośnych konew do dojenia, spełnione muszą być wymagania pkt 2 lit. d) i f) i dodatkowo dojarnia powinna:
2. The employer shall take all the requisite measures to prevent persons liable to contaminate raw milk from handling it, until there is evidence that such persons can do so without risk of contamination.a) być usytuowana na czystym podłożu, wolnym od nagromadzonych wydalin i innych odpadów;
Any person performing milking or handling raw milk shall be required to show that there is no medical impediment to such employment. The medical supervision of such a person shall be governed by the national legislation in force in the Member State concerned or in the case of third countries by specific guarantees to be fixed under the procedure laid down in Article 31 of this Directive.b) zapewniać mleku ochronę przez cały czas, gdy jest używana;
D. Production hygienec) mieć taką budowę i wykończenie, by umożliwić utrzymanie w czystości wewnętrznych powierzchni.
1. A monitoring system shall be established under the supervision of the competent authority to prevent water being added to raw milk. This system shall in particular include regular checks on the freezing point of milk from each production facility, in accordance with the following procedure:4. W przypadku gdy niespętane zwierzęta produkujące mleko przebywają na zewnątrz, gospodarstwo powinno mieć także halę udojową lub obszar do dojenia, wystarczająco oddzielony od obszaru gdzie trzymane są zwierzęta.
(a) the raw milk of each holding must be checked regularly by random sampling. Where the milk of a single holding is delivered directly to a treatment or processing establishment, these samples are to be taken either when the milk is collected from the holding, provided that precautions are taken to prevent any fraud during transport, or before unloading at the treatment or processing establishment when the milk is delivered there directly by the farmer.5. Powinno być możliwe skuteczne odizolowanie od stada zwierząt zakażonych lub podejrzanych o zakażenie którąkolwiek z chorób, określonych w rozdziale I pkt 1 lub odizolowanie od stada zwierząt, określonych w rozdziale I pkt 3.
If the results of a check lead the competent authority to suspect that water is being added, it shall take an authentic sample on the holding. An authentic sample is a sample representing the milk of one completely supervised morning or evening milking beginning not less than eleven hours or more than thirteen hours after the previous milking.6. Zwierzęta wszystkich gatunków muszą być trzymane z dala od pomieszczeń i miejsc, w których przechowuje się, przelewa lub schładza mleko.
Where milk is delivered from several holdings, samples may only be taken when the raw milk enters the treatment or processing establishment or collection or standardization centre, provided that spot checks are, however, carried out on the holdings.ROZDZIAŁ III
If the results of a check lead to suspicion that water has been added, samples shall be taken at all holdings which took part in the collection of the raw milk at issue.Higiena dojenia, skupu surowego mleka i jego transportu z gospodarstwa produkcyjnego do punktu skupu lub ośrodka standaryzacji lub zakładu przetwórczego – higiena personelu
If necessary, the competent authority shall take authentic samples within the meaning of the second subparagraph above;A. Higiena dojenia
(b) if the results of the check show that water has not been added, the raw milk may be used for producing raw drinking milk, heat-treated milk or milk for the manufacture of milk-based products for human consumption.1. Dojenie musi być przeprowadzane w higieniczny sposób i zgodnie z warunkami ustalonymi dyrektywą 89/362/EWG.
2. The treatment and/or processing establishment shall inform the competent authority when the maximum standards fixed for the plate count and somatic cell count have been reached. The competent authority shall take the appropriate measures.2. Niezwłocznie po dojeniu mleko musi być umieszczone w czystym miejscu, tak wyposażonym, by uniknąć negatywnych skutków dla mleka.
3. If, within three months of notification of the results of the checks referred to in point 1 (a) and of the investigation provided for in Chapter IV.D, and after the standards of Chapter IV have been exceeded, milk from the holding in question does not meet those standards, that holding shall no longer be authorized to supply raw milk until such milk again meets the said standards.Jeżeli mleko nie jest odbierane w ciągu dwóch godzin po dojeniu, musi zostać schłodzone do temperatury 8 oC lub niższej w przypadku odbioru codziennego lub 6 oC lub niższej w przypadku gdy odbiór nie odbywa się codziennie. Podczas transportu do zakładu obróbki lub zakładu przetwórczego, temperatura mleka nie może przekraczać 10 oC.
Milk must not be used for human consumption if it contains antibiotic residues in a quantity which, in respect of any one of the substances referred to in Annexes I and III to Regulation (EEC) No 2377/90 (¹), exceeds the levels authorized therein; the combined total of residues of antibiotic substances may not exceed a value to be fixed in accordance with the procedure laid down in Article 31 of this Directive.B. Higiena pomieszczeń, sprzętu i narzędzi
CHAPTER IV Standards to be met for collection of raw milk from the production holding or for acceptance at treatment or processing establishments1. Sprzęt i urządzenia lub te ich powierzchnie, z którymi styka się mleko (osprzęt, pojemniki, zbiorniki itp., przeznaczone do dojenia, skupu lub transportu), muszą być wykonane z materiałów o gładkiej powierzchni, które są łatwe do czyszczenia i dezynfekowania, odporne na korozję i z których nie przenikają do mleka substancje w takich ilościach, które mogłyby spowodować zagrożenie dla zdrowia ludzi, pogarszać skład mleka lub negatywnie wpływać na jego właściwości organoleptyczne.
A. Raw cow's milk2. Po użyciu osprzęt używany do dojenia, sprzęt do dojenia mechanicznego i pojemniki, z którymi styka się mleko, należy oczyścić i poddać dezynfekcji. Po każdym wyjeździe lub po serii wyjazdów, jeżeli czas między wyjazdami jest bardzo krótki, ale w każdym przypadku przynajmniej raz dziennie, pojemniki i zbiorniki do transportu mleka surowego do punktu skupu lub ośrodka standaryzacji lub do zakładu obróbki lub zakładu przetwórczego muszą być oczyszczone i poddane dezynfekcji przed ponownym użyciem.
Without prejudice to the limits laid down in Annexes I and III to Regulation (EEC) No 2377/90:C. Higiena personelu
1. Raw cow's milk intended for the production of heat-treated drinking milk, fermented milk, junket, jellied or flavoured milk and cream must meet the following standards:1. Od personelu wymaga się bezwzględnej czystości. W szczególności:
Plate count 30 oC (per ml)a) osoby zajmujące się dojeniem i osoby zajmujące się przelewaniem surowego mleka muszą nosić odpowiednie czyste ubrania do dojenia;
& {Ì9}; 100 000 (a)b) osoby zajmujące się dojeniem powinny umyć ręce bezpośrednio przed rozpoczęciem dojenia i zachować je czyste w czasie dojenia, na ile jest to w praktyce możliwe.
Somatic cell count (per ml)W tym celu w pobliżu miejsca dojenia powinny znajdować się urządzenia umożliwiające umycie rąk i ramion osobom zajmującym się dojeniem i osobom zajmującym się przelewaniem surowego mleka.
& {Ì9}; 400 000 (b)2. Pracodawca podejmuje wszystkie niezbędne środki w celu zapobieżenia skażeniu surowego mleka przez pracowników zajmujących się mlekiem, chyba że wykaże się, iż osoby te mogą wykonywać swoje zadania bez groźby skażenia mleka.
(a) Geometric average over a period of two months, with at least two samples a month.Każdy, kto zajmuje się dojeniem lub przelewaniem surowego mleka, powinien okazać świadectwo lekarskie, że nie ma medycznych przeciwwskazań dla wykonywania takiej pracy. Nadzór medyczny nad taką osobą reguluje obowiązujące ustawodawstwo krajowe danego Państwa Członkowskiego lub w przypadku państw trzecich szczególne gwarancje, które są ustalane w ramach procedury przewidzianej w art. 31 niniejszej dyrektywy.
(b) Geometric average over a period of three months, with at least one sample a month, or, where production levels vary considerably according to season, method of calculating results to be adjusted in accordance with the procedure laid down in Article 31 of this Directive.D. Higiena produkcji
2. Raw cow's milk for the manufacture of milk-based products other than those referred to in point 1 must meet the following standards:1. W celu uniknięcia dodawania wody do surowego mleka należy utworzyć system monitorowania pod nadzorem właściwych władz. W ramach tego systemu przeprowadza się w szczególności regularne kontrole punktu zamarzania mleka pochodzącego z każdego zakładu produkcyjnego, zgodnie z następującą procedurą:
from 1. 1. 1994a) surowe mleko z każdego gospodarstwa należy regularnie kontrolować, pobierając losowo próbki. W przypadku gdy mleko z jednego gospodarstwa dostarcza się bezpośrednio do zakładu obróbki lub zakładu przetwórczego, próbki te pobiera się albo przy odbiorze mleka w gospodarstwie, z zastrzeżeniem przedsięwzięcia środków bezpieczeństwa chroniących przed oszustwem czasie transportu, lub przed rozładunkiem w zakładzie obróbki lub zakładzie przetwórczym, gdy mleko jest dostarczane bezpośrednio przez rolnika.
from 1. 1. 1998Jeżeli wyniki kontroli wzbudzą u właściwego organu podejrzenia, że do mleka dolana jest woda, organ pobierze autentyczną próbkę w gospodarstwie. Autentyczna próbka jest to próbka reprezentująca mleko z jednego dojenia rannego lub wieczornego przeprowadzonego pod pełnym nadzorem i odbywającego się nie wcześniej niż jedenaście i nie później niż trzynaście godzin po poprzednim udoju.
Plate count 30 oC (per ml)W przypadku gdy mleko dostarcza się wspólnie z kilku gospodarstw, próbki można pobierać tylko po dostarczeniu surowego mleka do zakładu obróbki lub zakładu przetwórczego lub punktu skupu lub ośrodka standaryzacji, pod warunkiem, że wyrywkowe kontrole są dokonywane na miejscu w gospodarstwie.
& {Ì9}; 400 000 (a)Jeżeli wyniki kontroli wzbudzają podejrzenia, że do mleka dodana została woda, próbki pobierze się we wszystkich gospodarstwach, z których odbierane było surowe mleko.
& {Ì9}; 100 000 (a)O ile to niezbędne, właściwy organ pobierze autentyczne próbki w rozumieniu drugiego akapitu powyżej;
Somatic cell count (per ml)b) jeżeli wyniki kontroli wykazują, że woda nie została dodana, surowe mleko dopuszcza się do produkcji spożywczego surowego mleka, mleka poddawanego obróbce termicznej lub mleka do wytwarzania produktów na bazie mleka przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
& {Ì9}; 500 000 (b)2. Zakład obróbki i/lub zakład przetwórczy zawiadamia właściwy organ, w przypadku gdy osiągnięte zostaną maksymalne wartości wyznaczone dla norm bakterii lub liczby komórek somatycznych. Właściwy organ podejmuje właściwe środki.
& {Ì9}; 400 000 (b)3. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od zawiadomienia o wynikach kontroli, określonych w pkt 1 lit. a) i dochodzenia przewidzianego w rozdziale IV część D, i po przekroczeniu norm podanych w rozdziale IV, mleko z danego gospodarstwa nie spełnia tych norm, wówczas gospodarstwo to nie jest już uprawnione do dostarczania surowego mleka, dopóki mleko z tego gospodarstwa nie będzie znowu spełniać tych norm.
(a) Geometric average over a period of two months, with at least two samples a month.Do spożycia przez ludzi nie wolno używać mleka zawierającego pozostałości antybiotyków w ilości, która w odniesieniu do którejkolwiek z substancji, określonych w załącznikach I i III do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 [4], przekracza ustalony w nim poziom dopuszczalny; łączna ilość pozostałości antybiotyków nie może przekraczać wartości ustalonej zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 31 niniejszej dyrektywy.
(b) Geometric average over a period of three months, with at least one sample a month, or, where production levels vary considerably according to season, method of calculating results to be adjusted in accordance with the procedure laid down in Article 31 of this Directive.ROZDZIAŁ IV
3. Raw cow's milk intended for direct human consumption and raw cow's milk for the manufacture of products 'made with raw milk' whose manufacturing process does not involve any heat treatment must:Normy, jakie ma spełniać surowe mleko odbierane z gospodarstwa produkcyjnego lub przyjmowane do zakładów obróbki lub zakładów przetwórczych
(a) meet the standards of point 1;A. Surowe mleko krowie
(b) in addition meet the following standard (1):Bez uszczerbku dla limitów ustanowionych w załącznikach I i III do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90:
Staphylococcus aureus (per ml):1) Surowe mleko krowie, przeznaczone do produkcji mleka spożywczego poddawanego obróbce termicznej, mleka przefermentowanego, serka śmietankowego, galaretek mlecznych lub mleka z dodatkiem substancji aromatyzujących i śmietany, musi spełniać następujące normy:
n = 5Liczba bakterii przy 30 °C (w ml) | 100000 |
m = 500Liczba komórek somatycznych (w ml) | 400000 |
M = 2 0002) Surowe mleko krowie do wytwarzania produktów na bazie mleka innych niż te, określone w pkt 1, musi spełniać następujące normy:
c = 2.| od dnia 1.1.1994 r. | od dnia 1.1.1998 r. |
B. Raw buffalo milkLiczba bakterii przy 30 °C (w ml) | ≤400000 | ≤100000 |
Without prejudice to compliance with the limits laid down in Annexes I and III to Regulation (EEC) No 2377/90:Liczba komórek somatycznych (w ml) | ≤500000 | ≤400000 |
1. Raw bufallo milk for the manufacture of milk-based products must meet the following standards:3) Surowe mleko krowie przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi i surowe mleko krowie przeznaczone do wytwarzania produktów "zrobionych z surowego mleka", których proces produkcji nie obejmuje jakiejkolwiek obróbki termicznej musi:
from 1. 1. 1994a) spełniać wymagania norm z pkt 1;
Plate count 30 oC (per ml)b) n m M c [9]:
& {Ì9}; 1 000 000 (a)Staphylococcus aureus (w ml):
Somatic cell count (per ml)n = 5
& {Ì9}; 500 000 (b)m = 500
(a) Geometric average over a period of two months, with at least two samples a month.M = 2000
(b) Geometric average over a period of three months, with at least one sample a month.c = 2.
The standards for plate count at 30 oC and somatic cell count to apply as from 1 January 1998 will be set in accordance with Article 21 of this Directive.B. Surowe mleko bawole
2. Raw bufallo milk intended for the manufacture of products 'made with raw milk' whose manufacturing process does not involve any heat treatment must meet the following requirements:Bez uszczerbku dla norm ustanowionych w załącznikach I i III do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90:
plate count 30 oC (per ml): & {Ì9}; 500 0001) Surowe mleko bawole, przeznaczone do wytwarzania produktów na bazie mleka, musi spełniać następujące normy:
somatic cell count (per ml): & {Ì9}; 400 000| od dnia 1.1.1994 r. |
staphylococcus aureus: as for cow's milk.Liczba bakterii przy 30 °C (w ml) | ≤ 1000000 |
C. Raw goat's milk and sheep's milk:Liczba komórek somatycznych (w ml) | ≤ 500000 |
Without prejudice to compliance with the limits laid down in Annexes I and III to Regulation (EEC) No 2377/90:Normy dla liczby bakterii przy 30 oC i liczby komórek somatycznych stosowane od dnia 1 stycznia 1998 r. zostaną ustanowione zgodnie z art. 21 niniejszej dyrektywy.
1. Raw goat's milk or sheep's milk intended for the production of heat-treated drinking milk or for the manufacture of heat-treated milk-based products must meet the following standards:2) Surowe mleko bawole przeznaczone do wytwarzania produktów
from 1. 1. 1994"zrobionych z surowego mleka"
Plate count 30 oC (per ml), których proces produkcji nie obejmuje jakiejkolwiek obróbki termicznej, musi spełniać następujące wymagania:
& {Ì9}; 1 000 000 (a)liczba bakterii przy 30 °C (w ml): | ≤ 500000 |
(a) Geometric average over a period of two months, with at least two samples a month.liczba komórek somatycznych (w ml): | ≤ 400000 |
The standards relating to the plate count and somatic cell count applicable as from 1 January 1998 will be determined in accordance with Article 21 of this Directive.staphylococcus aureus: | jak dla mleka krowiego |
n = number of sample units comprising the sample;C. Surowe mleko kozie i owcze
m = threshold value for the number of bacteria; the result is considered satisfactory if the number of bacteria in all sample units does not exceed 'm';Bez uszczerbku dla norm ustanowionych w załącznikach I i III do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90:
M = maximum value for the number of bacteria; the result is considered unsatisfactory if the number of bacteria in one or more sample units is 'M', or more;1) Surowe mleko kozie lub owcze przeznaczone do produkcji mleka spożywczego poddanego obróbce termicznej lub produkcji produktów na bazie mleka poddanych obróbce termicznej musi spełniać następujące normy:
c = number of sample units where the bacteria count may be between 'm' and 'M', the sample being considered acceptable if the bacteria count of the other sample units is 'm' or less.| od dnia 1.1.1994 r. |
2. Raw goat's or sheep's milk intended for the manufacture of products 'made with raw milk' whose manufacturing process does not involve any heat treatment must meet the following standards:Liczba bakterii przy 30 °C (w ml) | ≤ 1000000 |
Plate count 30 oC (per ml)Normy dla liczby bakterii przy 30o C i liczby komórek somatycznych stosowane od dnia 1 stycznia 1998 r. zostaną ustanowione zgodnie z art. 21 niniejszej dyrektywy.
& {Ì9}; 500 000 (a)2) Surowe mleko kozie lub owcze przeznaczone do wytwarzania produktów
Staphylococcus aureus (per ml)"zrobionych z mleka surowego"
as for raw cow's milk, których proces produkcji nie obejmuje obróbki termicznej, musi spełniać następujące normy:
(a) Geometric average over a period of two months, with at least two samples a month.Liczba bakterii przy 30 °C (w ml) | ≤ 500000 |
D. When the maximum standards laid down in A, B and C are exceeded and when subsequent investigation indicates a potential danger to health, the competent authority shall take appropriate measures.Staphylococcus aureus (w ml) | jak dla mleka krowiego |
E. Compliance with the standards of A, B and C must be checked by random sampling, either on collection at the production holding or on acceptance of the raw milk at the treatment or processing establishment.D. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm określonych w częściach A, B i C i gdy późniejsze dochodzenie wykaże potencjalne zagrożenie dla zdrowia, właściwy organ podejmie właściwe środki.
(1) Council Regulation (EEC) No 2377/90 of 26 June 1990 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin (OJ No L 224, 18. 8. 1990, p. 1). Last amended by Commission Regulation (EEC) No 675/92 (OJ No L 73, 19. 3. 1992, p. 8).(2) WhereE. Zgodność z normami części A, B i C musi być kontrolowana przy pomocy losowo pobieranych próbek, przy odbiorze mleka w gospodarstwie produkcyjnym albo przy przyjęciu surowego mleka w zakładzie obróbki lub zakładzie przetwórczym.
ANNEX B[1] Dyrektywa Rady 81/602/EWG z dnia 31 lipca 1981 r. dotycząca zakazu niektórych związków o działaniu hormonalnym i jakichkolwiek innych substancji o działaniu tyrostatycznym (Dz.U. L 222 z 7.8.1981, str. 32). Ostatnio zmieniona dyrektywą 85/358/EWG (Dz.U. L 191 z 23.7.1985, str. 46).
CHAPTER I General conditions for approval of treatment establishments and processing establishments[2] Dyrektywa Rady 88/146/EWG z dnia 7 marca 1988 r. zakazująca stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym (Dz.U. L 70 z 16.3.1988, str. 16).
Treatment establishments and processing establishments shall have at least:[3] Dyrektywa Rady 80/778/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. odnosząca się do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 229 z 30.8.1980, str. 11). Ostatnio zmieniona dyrektywą 90/656/EWG (Dz.U. L 353 z 17.12.1990, str. 59).
1. working areas of sufficient size for work to be carried out under adequate hygienic conditions. Their design and layout shall be such as to preclude contamination of the raw materials and products covered by this Directive.[4] Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 1) Ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 675/92 (Dz.U. L 73 z 19.3.1992, str. 8).
Production of heat-treated milk or manufacture of milk-based products which might pose a risk of contamination to other products covered by this Directive must be carried out in a clearly separated working area;[9] liczba próbek, w których liczba bakterii może być między "m" a "M"; próbę uważa się za zadowalającą, jeżeli liczba bakterii w pozostałych próbkach nie przekracza "m".
2. in areas where the raw materials are handled, prepared and processed and the products referred to in this Directive manufactured:--------------------------------------------------
(a) solid, waterproof flooring which is easy to clean and disinfect and laid in such a way as to facilitate the drainage of water and provided with equipment to remove water;ZAŁĄCZNIK B
(b) walls which have smooth surfaces and are easy to clean, durable and impermeable, covered with a light-coloured coating;ROZDZIAŁ I
(c) in premises where exposed, non-packaged raw materials or products are handled, prepared or processed, ceilings or roof linings which are easy to clean;Ogólne warunki zatwierdzenia zakładów obróbki i zakładów przetwórczych
(d) doors in non-corrodible materials which are easy to clean;Zakłady obróbki i zakłady przetwórcze mają przynajmniej:
(e) adequate ventilation and, where necessary, good steam and water-vapour extraction facilities;1) wystarczająco duże powierzchnie do wykonywania pracy w odpowiednich warunkach higieny. Powinny mieć odpowiednie rozmieszczenie i układ uniemożliwiający skażenie surowców i produktów objętych niniejszą dyrektywą.
(f) adequate natural or artificial lighting;Produkcja mleka poddanego obróbce termicznej lub wytwarzanie produktów na bazie mleka, które mogą stwarzać zagrożenie skażenia innych produktów objętych niniejszą dyrektywą, musi odbywać się w wyraźnie wydzielonych obszarach roboczych;
(g) an adequate number of facilities with hot and cold running water, or water pre-mixed to a suitable temperature, for cleaning and disinfecting hands. In work rooms and lavatories taps must not be hand-operable. These facilities must be provided with cleaning and disinfecting products and hygienic means of drying hands;2) na obszarach gdzie się przelewa, przygotowuje i przetwarza surowce i wytwarzane produkty, określone w niniejszej dyrektywie:
(h) facilities for cleaning tools, equipment and installations;a) litą, wodoodporną posadzkę, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji oraz ułożoną w taki sposób, by ułatwić odpływ wody oraz sprzęt do usuwania wody;
3. in rooms where the raw materials and the products covered by this Directive are stored, the same conditions as those at 2, except in:b) ściany o gładkich powierzchniach, łatwe do czyszczenia, trwałe i nieprzepuszczalne z jasnym pokryciem;
- chilling and refrigeration rooms, where a floor which is easy to clean and disinfect and laid in such a way as to facilitate the draining of water is sufficient,c) w pomieszczeniach, gdzie się przelewa, przygotowuje i przetwarza odkryte, nieopakowane surowce i produkty, wykładzina sufitowa lub stropowa powinna być łatwa do czyszczenia;
- freezing and deep-freezing rooms, where waterproof and rotproof flooring which is easy to clean is sufficient.d) drzwi z materiału odpornego na korozję, łatwe do czyszczenia;
In such cases, a sufficiently powerful refrigeration plant to keep the raw materials and products at the temperatures prescribed in this Directive must be available.e) wystarczającą wentylację, a gdzie niezbędne, dobre urządzenia do odbierania ciśnienia i pary wodnej;
The use of wooden walls in the rooms referred to in the second indent of the first subparagraph does not constitute grounds for withdrawing approval provided they were built before 1 January 1993.f) odpowiednie naturalne lub sztuczne oświetlenie;
The capacity of the storerooms must be adequate to store the raw materials used and the products covered by this Directive;g) odpowiednią ilość urządzeń z gorącą i zimną wodą bieżącą lub wymieszaną wstępnie wodę o odpowiedniej temperaturze, przeznaczoną do mycia i dezynfekowania rąk. Krany w pomieszczeniach roboczych i toaletach obsługiwane są bez użycia dłoni. Urządzenia te powinny być wyposażone w środki do mycia i dezynfekowania oraz higieniczne środki do suszenia rąk;
4. facilities for hygienic handling and protection of raw materials and non-packaged or wrapped finished products during loading and unloading;h) urządzenia do czyszczenia narzędzi, sprzętu i instalacji;
5. appropriate arrangements for protection against pests;3) w pomieszczeniach, w których przechowuje się surowce i produkty objęte niniejszą dyrektywą, warunki takie same jak opisane w pkt 2, z wyłączeniem:
6. instruments and working equipment intended to come into direct contact with raw materials and products made of corrosion-resistant material and easy to clean and disinfect;- wychładzalni i chłodni, w których wystarcza, gdy podłoga jest łatwa do czyszczenia i dezynfekowania oraz ułożona w taki sposób, by ułatwić odprowadzanie wody,
7. special watertight, non-corrodible containers in which to put raw materials or products not intended for human consumption. Where such raw materials or products are removed through conduits, these must be so constructed and installed as to avoid any risk of contamination of the other raw materials or products;- zamrażalni i zamrażalni głębokiego mrożenia, w których wystarcza, gdy wodoszczelna i odporna na gnicie podłoga jest łatwa do czyszczenia i dezynfekowania.
8. appropriate facilities for the cleaning and disinfecting of equipment and utensils;W takich przypadkach niezbędna jest odpowiednio wydajna instalacja chłodnicza do utrzymania surowców i produktów w temperaturach wymaganych w niniejszej dyrektywie.
9. a waste water disposal system which meets hygiene requirements;Zastosowanie drewnianych ścian w pomieszczeniach, określonych w akapicie pierwszym, nie stanowi przesłanki dla odebrania zatwierdzenia, pod warunkiem, że pomieszczenia te wybudowano przed dniem 1 stycznia 1993 r.
10. a supply of potable water only, within the meaning of Directive 80/778/EEC. However, the supply of non-potable water is authorized in exceptional cases for steam production, fire-fighting and refrigeration equipment, provided that the pipes installed for this purpose preclude the use of this water for other purposes and present no direct or indirect risk of contamination of the product. Non-potable water pipes must be clearly distinguished from those used for potable water;Pojemność pomieszczeń przechowalniczych powinna być odpowiednia do przechowywania surowców i produktów objętych niniejszą dyrektywą;
11. an appropriate number of changing rooms with smooth, waterproof, washable walls and floors, wash basins and flush lavatories. The latter must not open directly on to the work rooms. Wash basins must be equipped for hand-washing and have hygienic means of drying hands; wash-basin taps must not be hand-operable;4) urządzenia do higienicznego obchodzenia się i ochrony surowców oraz nieopakowanych lub opakowanych jednostkowo produktów w czasie załadunku i rozładunku;
12. if the volume of products treated requires regular or permanent presence, an adequately equipped lockable room for the exclusive use of the competent authority;5) odpowiednie rozwiązania ochrony przed szkodnikami;
13. a room or a secure place for the storage of detergents, disinfectants and similar substances;6) przyrządy i sprzęt roboczy przeznaczony do bezpośredniego kontaktu z surowcami i produktami wykonany z materiału odpornego na korozję i łatwego do czyszczenia i dezynfekowania;
14. a room or cupboard for storing cleaning and maintenance material;7) specjalne, wodoszczelne i niekorodujące pojemniki, w które wkłada się surowce lub produkty nie przeznaczone do spożycia przez ludzi. Gdy do wyładunku surowców lub produktów stosuje się przewody rurowe, ich budowa i sposób zainstalowania powinny eliminować ryzyko skażenia wyładowywanych surowców lub produktów;
15. adequate facilities for cleaning and disinfecting tanks used for transporting milk and liquid or powdered milk-based products. However, such facilities are not compulsory if there is a requirement for the means of transport to be cleaned and disinfected in installations officially approved by the competent authority.8) właściwe instalacje do czyszczenia i dezynfekowania sprzętu i przyborów;
CHAPTER II General conditions of hygiene in treatment establishments and processing establishments9) system odprowadzania ścieków zgodny z warunkami dotyczącymi higieny;
A. General conditions of hygiene applicable to premises, equipment and tools10) zasilanie wyłącznie w wodę pitną jak w rozumieniu dyrektywy 80/778/EWG. Jednakże woda niezdatna do picia może być, w wyjątkowych przypadkach, przeznaczona do produkcji pary, celów przeciwpożarowych i urządzeniach chłodniczych, pod warunkiem, że rury zainstalowane do tego celu uniemożliwiają wykorzystanie tej wody do innych celów i nie stanowią bezpośredniego ani pośredniego zagrożenia skażenia produktu. Rury doprowadzające wodę nienadającą się do picia muszą wyraźnie różnić się od rur z wodą pitną;
1. Equipment and instruments used for working on raw materials and products, floors, ceilings or roof linings, walls and partitions, must be kept in a satisfactory state of cleanliness and repair, so that they do not constitute a source of contamination for raw materials or products.11) właściwą ilość przebieralni z gładkimi, wodoodpornymi, zmywalnymi ścianami i podłogami, umywalkami i spłukiwanymi ustępami. Te ostatnie nie mogą otwierać się bezpośrednio na pomieszczenia robocze. Umywalki powinny być wyposażone do mycia rąk i mieć środki higieniczne do suszenia rąk, krany umywalek nie mogą być obsługiwane przy użyciu dłoni;
2. No animals may enter rooms in which milk and milk-based products are manufactured and stored. Rodents, insects and any other vermin must be systematically exterminated in the premises or on the equipment. Rodenticides, insecticides, disinfectants and any other potentially toxic substances must be stored in rooms or cupboards which can be locked; their use must not present any risk of contamination of the products.12) jeżeli ilość produktów poddawanych obróbce wymaga regularnej lub stałej obecności, odpowiednio wyposażone, zamykane pomieszczenie, przeznaczone do wyłącznego użytku przez właściwy organ;
3. Working areas, instruments and working equipment must be used only for work on products for which approval has been granted. However, following authorization by the competent authority, they may be used at the same time or other times for work on other foodstuffs fit for human consumption.13) pomieszczenie lub bezpieczne miejsce do przechowywania detergentów, środków dezynfekujących i podobnych substancji;
4. Potable water, within the meaning of Directive 80/778/EEC, must be used for all purposes. However, by way of exception, non-potable water may be used for the cooling of equipment, steam production and fire-fighting, provided that the pipes installed for the purpose preclude the use of such water for other purposes and present no risk of contamination of the raw materials and products covered by this Directive.14) pomieszczenie lub szafę do przechowywania środków myjących i materiałów do utrzymania czystości;
5. Disinfectants and similar substances must be approved by the competent authority and used in such a way that they do not have adverse effects on the machinery, equipment, raw materials and products covered by this Directive.15) odpowiednie urządzenia do czyszczenia i dezynfekowania zbiorników używanych do transportu mleka i płynnych lub sproszkowanych produktów na bazie mleka. Jednakże urządzenia takie nie są wymagane, jeżeli istnieje wymóg czyszczenia i dezynfekowania środków transportu w instalacjach urzędowo zatwierdzonych przez właściwy organ.
Their containers must be clearly identifiable and must bear labels with instructions for their use.ROZDZIAŁ II
Their use must be followed by thorough rinsing of such instruments and working equipment with potable water.Ogólne warunki higieny w zakładach obróbki i zakładach przetwórczych
B. General conditions of hygiene applicable to staffA. Ogólne warunki higieny dla pomieszczeń, sprzętu i narzędzi
1. Absolute cleanliness is required of staff. This applies particularly to persons handling exposed, non-packaged raw materials and products covered by this Directive. Specifically:1. Sprzęt i przyrządy używane do pracy z surowcami i produktami, podłogi, sufity i stropy, ściany i ścianki działowe muszą być utrzymywane w zadowalającym stanie czystości i sprawności, tak by nie były źródłem skażenia surowców lub produktów.
(a) staff must wear suitable clean working clothes and clean headgear which completely encloses the hair;2. Do pomieszczeń, w których wytwarza się i przechowuje mleko i produkty na bazie mleka, nie mogą być wprowadzane żadne zwierzęta. W pomieszczeniach lub sprzęcie należy systematycznie tępić gryzonie, insekty i wszelkie inne robactwo. Środki przeciw gryzoniom, środki owadobójcze, środki dezynfekujące i inne, potencjalnie toksyczne substancje muszą być przechowywane w zamykanych pomieszczeniach lub szafach; środków tych należy używać tak, by nie stwarzać groźby skażenia produktów.
(b) staff assigned to the handling and preparation of raw materials and products covered by this Directive must be required to wash their hands at least each time work is resumed and/or where contamination has occurred; wounds to the skin must be covered by a waterproof dressing;3. Obszary robocze, przyrządy i sprzęt roboczy mogą być używane wyłącznie do pracy przy produktach, które są objęte udzielonym zatwierdzeniem. Jednakże na podstawie zezwolenia właściwego organu, mogą one być używane w tym samym lub innym czasie do pracy przy innych środkach spożywczych nadających się do spożycia przez ludzi.
(c) smoking, spitting, eating and drinking in rooms where raw materials and products covered by this Directive are worked on or stored shall be prohibited.4. Woda pitna w rozumieniu dyrektywy 80/778/EWG musi być używana do wszystkich celów. Jednakże w drodze wyjątku, dopuszcza się używanie wody nienadającej się do picia, do chłodzenia sprzętu, do wytwarzania pary i gaszenia pożarów, pod warunkiem, że rury zainstalowane do tych celów uniemożliwiają wykorzystanie takiej wody do innych celów i nie stanowią zagrożenia skażeniem surowców ani produktów objętych niniejszą dyrektywą.
2. The employer shall take all the requisite measures to prevent persons liable to contaminate the products covered by this Directive from handling them, until there is evidence that such persons can do so without risk of contamination.5. Środki odkażające i podobne substancje muszą być zatwierdzone przez właściwy organ i używane w taki sposób, by nie wywierały negatywnych skutków na maszyny, urządzenia, surowce ani produkty objęte niniejszą dyrektywą.
When recruited, any person working on and handling the products covered by this Directive shall be required to prove, by a medical certificate, that there is no medical impediment to such employment. The medical supervision of such a person shall be governed by the national legislation in force in the Member State concerned or, in the case of third countries, by specific guarantees to be fixed under the procedure laid down in Article 31 of this Directive.Pojemniki na te środki powinny być łatwe do zidentyfikowania i mieć etykiety z instrukcjami użytkowania.
CHAPTER III Special requirements for registration of collection centresPo użyciu tych środków przyrządy i sprzęt roboczy należy starannie spłukać wodą pitną.
In addition to the general requirements laid down in Chapter I, collection centres must have at least:B. Ogólne warunki higieny personelu
(a) cooling equipment or appropriate means for cooling milk and, if milk is stored at the collection centre, a cold-storage installation;1. Od personelu wymaga się zachowania bezwzględnej czystości. Odnosi się to w szczególności do osób wykonujących prace na odkrytych, nieopakowanych surowcach i produktach objętych niniejszą dyrektywą. W szczególności:
(b) if milk is purified at the collection centre, centrifuges or any other apparatus suitable for the physical purification of milk.a) personel musi nosić odpowiednie, czyste ubiory robocze i czyste nakrycia głowy całkowicie zakrywające włosy;
CHAPTER IV Special requirements for registration of standardization centresb) od personelu, któremu powierzono pracę z i przygotowywania surowców i produktów objętych niniejszą dyrektywą, wymaga się mycia rąk przynajmniej za każdym razem, gdy podejmuje przerwaną pracę i/lub gdy wystąpiło skażenie; rany skóry powinny być przykryte wodoszczelnym okryciem;
In addition to the general requirements laid down in Chapter I, standardization centres must have at least:c) zabrania się palenia tytoniu, plucia, jedzenia i picia w pomieszczeniach, w których poddaje się obróbce lub przechowuje surowce i produkty objęte niniejszą dyrektywą.
(a) containers for the cold storage of raw milk, standardization equipment and containers for the storage of standardized milk;2. Pracodawca przedsięweźmie wszystkie niezbędne środki w celu odsunięcia osób mogących spowodować skażenie produktów objętych niniejszą dyrektywą od pracy z tymi produktami, aż do uzyskania dowodu, że osoby takie mogą wykonywać te prace bez ryzyka skażenia.
(b) centrifuges or any other apparatus suitable for the physical purification of milk.Przy naborze, od każdej osoby mającej pracować przy produktach objętych niniejszą dyrektywą wymaga się okazania świadectwa lekarskiego, że nie ma medycznych przeciwwskazań dla tego zatrudnienia. Nadzór medyczny nad taką osobą regulują obowiązujące przepisy prawa krajowego danego Państwa Członkowskiego lub w przypadku państw trzecich szczególne gwarancje, które są ustanawiane w ramach procedury przewidzianej w art. 31 niniejszej dyrektywy.
CHAPTER V Special requirements for the approval of treatment establishments and processing establishmentsROZDZIAŁ III
In addition to the general requirements laid down in Chapter I, treatment establishments and processing establishments must have at least:Szczególne wymagania przy rejestracji punktów skupu
(a) equipment for the mechanical filling and proper automatic sealing of containers which are to be used for packaging heat-treated drinking milk, after filling, excluding churns and tanks, insofar as such operations are carried out there;Dodatkowo oprócz ogólnych wymagań ustanowionych w rozdziale I, punkt skupu musi mieć przynajmniej:
(b) equipment for the cooling and cold storage of heat-treated milk, liquid milk-based products and, in the cases provided for in Annex A, Chapters III and IV, raw milk, in so far as such operations are carried out there. Cold stores must be equipped with correctly calibrated temperature-measuring apparatus;a) sprzęt chłodniczy lub właściwe środki do schładzania mleka i, jeżeli mleko przechowuje się w punkcie skupu, instalację chłodniczą;
(c) - in the case of wrapping in disposable containers, an area for the storage of such containers and for storage of the raw materials intended for their manufacture,b) jeżeli mleko oczyszcza się w punkcie skupu, wirówki lub jakąkolwiek inną aparaturę właściwą do mechanicznego oczyszczania mleka.
- in the case of wrapping in re-usable containers, a special area for their storage and equipment designed to clean and disinfect them mechanically;ROZDZIAŁ IV
(d) containers for storing raw milk, standardization equipment and containers for storing standardized milk;Szczególne wymagania przy rejestracji ośrodków standaryzacji
(e) if appropriate, centrifuges or any other suitable means for physically purifying milk;Dodatkowo oprócz ogólnych wymagań ustanowionych w rozdziale I, ośrodek standaryzacji musi mieć przynajmniej:
(f) heat-treatment equipment approved or authorized by the competent authority, fitted with:a) pojemniki do przechowywania schłodzonego surowego mleka, sprzęt do standaryzacji i pojemniki do przechowywania znormalizowanego mleka;
- an automatic temperature control,b) wirówki lub inną aparaturę właściwą do fizycznego oczyszczania mleka.
- a recording thermometer,ROZDZIAŁ V
- an automatic safety device preventing insufficient heating,Szczególne wymagania przy zatwierdzaniu zakładów obróbki i zakładów przetwórczych
- an adequate safety system preventing the mixture of pasteurized or sterilized milk with incompletely heated milk, andDodatkowo do ogólnych wymagań ustanowionych w rozdziale I, zakłady obróbki i zakłady przetwórcze muszą mieć przynajmniej następujące wyposażenie:
- an automatic recording device for the safety system referred to in the preceding indent;a) urządzenia do mechanicznego napełniania i prawidłowego zamykania pojemników, których używa się po napełnieniu jako opakowań zbiorczych do mleka spożywczego poddanego obróbce termicznej, z wyłączeniem baniek na mleko i zbiorników, o ile w zakładach tych wykonuje się takie czynności;
(g) equipment for the cooling, wrapping and storage of frozen milk-based products in so far as such operations are carried out there;b) urządzenia do schładzania i przechowywania w stanie schłodzonym mleka poddanego obróbce termicznej, płynnych produktów na bazie mleka i, w przypadkach określonych w załączniku A rozdziały III i IV, mleka surowego, o ile w zakładach tych wykonuje się takie czynności. Pomieszczenia chłodnicze powinny być wyposażone w prawidłowo wykalibrowaną aparaturę do pomiaru temperatury;
(h) equipment for drying and wrapping powdered milk-based products insofar as such operations are carried out there.c) - w przypadku jednorazowych opakowań jednostkowych, obszar do przechowywania takich pojemników i do przechowywania surowców przeznaczonych do ich wytwarzania,
CHAPTER VI Hygiene requirements relating to the premises equipment and staff of treatment establishments and processing establishments- w przypadku opakowań zwrotnych opakowań jednostkowych, specjalny obszar do ich przechowywania i urządzenia przeznaczone do ich mechanicznego czyszczenia i dezynfekowania;
In addition to the general requirements laid down in Chapter II, establishments must comply with the following conditions:d) pojemniki do przechowywania surowego mleka, sprzęt do standaryzacji i pojemniki do przechowywania mleka znormalizowanego;
1. Cross-contamination between operations by equipment, ventilation or staff must be avoided. If appropriate, and in the light of the risk analysis referred to in Article 14 of this Directive, rooms intended for production processes shall be divided into wet and dry areas, each having its own operating conditions.e) jeśli stosowne, wirówki lub jakiekolwiek inne odpowiednie środki do mechanicznego oczyszczania mleka;
2. As soon as possible after each journey, or after each series of journeys where there is only a very short space of time between unloading and the following loading, but in any event at least once each working day, containers and tanks used for transporting raw milk to the milk collection or standardization centre or to the milk treatment or processing establishment must be cleaned and disinfected before reuse.f) urządzenia do obróbki termicznej, zatwierdzone lub dopuszczone przez właściwy organ, wyposażone w:
3. Equipment, containers and installations which come into contact with milk or milk-based products or other perishable raw materials during production must be cleaned and disinfected at the end of each work phase and at least once each working day.- automatyczną regulację temperatury,
4. The treatment premises must in principle be cleaned at least once each working day.- termograf,
5. For the cleaning of other equipment, containers and installations which come into contact with microbiologically stable milk-based products and with rooms in which such substances are placed, the operator or manager of the establishment shall draw up a cleaning programme based on the risk analysis referred to in Article 14 of this Directive. This programme must meet the requirement referred to in point 1 of this Chapter and must also ensure that there is no health risk to products covered by this Directive as a result of inadequate cleaning methods.- automatyczne urządzenie zapobiegające niewystarczającemu podgrzaniu,
ANNEX C- właściwy system zapobiegający mieszaniu się mleka pasteryzowanego lub sterylizowanego z mlekiem niecałkowicie podgrzanym, i
CHAPTER I Requirements for the manufacture of heat-treated milk and milk-based products- automatyczny rejestrator dla systemu zapobiegającego, określonego w tiret poprzednim;
A. Requirements for the production of heat-treated drinking milkg) sprzęt do schładzania, pakowania jednostkowego i przechowywania mrożonych produktów na bazie mleka, o ile w zakładach tych wykonuje się takie czynności;
1. Heat-treated drinking milk must be obtained from raw milk which complies with the standards laid down in Annex A, Chapter IV.h) urządzenia do suszenia i pakowania jednostkowego sproszkowanych produktów na bazie mleka, o ile w zakładach tych wykonuje się takie czynności.
2. Upon acceptance at a treatment establishment milk must, unless treated within four hours of acceptance, be cooled to a temperature not exceeding +6 oC and maintained at that temperature until heat-treated.ROZDZIAŁ VI
If raw milk is not treated within 36 hours of acceptance, a further test must be carried out on that milk before it is heat-treated. If it is found by means of a direct or indirect method that the plate count of that milk at 30 oC exceeds 300 000 per ml the milk in question must not be used for the production of heat-treated drinking milk.Wymogi higieny odnoszące się do pomieszczeń, sprzętu i personelu zakładów obróbki i zakładów przetwórczych
3. The manufacture of heat-treated drinking milk shall include all necessary measures, in particular random sampling checks, relating to:Dodatkowo oprócz ogólnych wymagań ustanowionych w rozdziale II, zakłady muszą spełniać następujące warunki:
(a) the plate count, to ensure that:1) Wzajemne skażanie podczas różnych operacji przez sprzęt, wentylację i personel musi zostać wyeliminowane. Jeśli to właściwe, i przy uwzględnieniu analizy zagrożeń, określonych w art. 14 niniejszej dyrektywy, pomieszczenia przeznaczone na procesy produkcyjne należy podzielić na obszary mokre i suche, każdy ze swoimi własnymi warunkami działalności.
- raw milk, if it is not treated within 36 hours of acceptance, does not exceed immediately before heat treatment a plate count at 30 oC of 300 000 per ml,2) Tak szybko jak to możliwe, po każdym wyjeździe lub po serii wyjazdów, jeżeli odstępy między wyładowaniem i następnym załadowaniem są bardzo krótkie, ale w każdym przypadku przynajmniej raz w każdym dniu roboczym, pojemniki i zbiorniki do transportu surowego mleka do punktu skupu lub ośrodka standaryzacji lub do zakładu obróbki lub zakładu przetwórczego, muszą zostać oczyszczone i poddane dezynfekcji przed ponownym użyciem.
- milk which has been subjected to a previous pasteurzation has, immediately before the second heat treatment, a plate count at 30 oC not exceeding 100 000 per ml;3) Sprzęt, pojemniki i instalacje, z którymi styka się podczas produkcji mleko lub produkty na bazie mleka lub inne łatwo psujące się produkty, muszą być czyszczone i dezynfekowane przynajmniej raz w każdym dniu roboczym.
(b) the presence of extraneous water in the milk4) Pomieszczenia, w których odbywa się obróbka, muszą zasadniczo być czyszczone przynajmniej raz w każdym dniu roboczym.
Heat-treated drinking milk shall be subjected to regular checks for the presence of extraneous water, in particular by verification of the freezing point. For this purpose a control system shall be established under the supervision of the competent authority. When extraneous water is detected the competent authority shall take appropriate measures.5) Do czyszczenia innego sprzętu, pojemników i instalacji, które stykają się ze stabilnymi pod względem mikrobiologicznym produktami na bazie mleka i pomieszczeniami, gdzie znajdują się takie substancje, właściciel lub zarządzający zakładem opracowuje program czyszczenia w oparciu o analizę ryzyka, określoną w art. 14 niniejszej dyrektywy. Program ten musi spełniać wymagania, określone w pkt 1 niniejszego rozdziału i musi także zapewniać, że produkty objęte niniejszą dyrektywą nie są zagrożone pod względem zdrowotnym z powodu nieodpowiednich metod czyszczenia.
In establishing a control system the competent authority shall take account of;--------------------------------------------------
- the results of the checks on raw milk referred to in Annex A, Chapter III D.1, and in particular their variation and average,ZAŁĄCZNIK C
- the effect of storage and processing of milk under Good Manufacturing Practices (GMP) on the freezing point.ROZDZIAŁ I
Member States shall communicate to the Commission all details of the control system which they apply and its justification before 1 June 1994.Wymagania dotyczące wytwarzania mleka poddanego obróbce termicznej i produktów na bazie mleka
Heat-treated drinking milk may be subjected to any test which gives an indication of the microbiological condition of the milk before heat treatment. The rules for the application of such tests and the criteria to be met in this regard shall be established in accordance with the procedure laid down in Article 31 of this Directive.A. Wymagania dotyczące wytwarzania mleka spożywczego poddanego obróbce termicznej
4. (a) Pasteurized milk must:1. Mleko spożywcze poddane obróbce termicznej musi być uzyskiwane z surowego mleka, które spełnia normy określone w załączniku A rozdział IV.
(i) have been obtained by means of a treatment involving a high temperature for a short time (at least 71,7 oC for 15 seconds or any equivalent combination) or a pasteurization process using different time and temperature combinations to obtain an equivalent effect;2. Po przyjęciu do zakładu obróbki, mleko, o ile nie jest poddane obróbce w ciągu czterech godzin, musi zostać schłodzone to temperatury nieprzekraczającej + 6 °C i utrzymywane w tej temperaturze aż do poddania obróbce termicznej.
(ii) show a negative reaction to the phosphatase test and a positive reaction to the peroxidase test. However, the production of pasteurized milk which shows a negative reaction to the perioxidase test is authorized, provided that the milk is labelled as 'high-temperature pasteurized';Jeżeli surowe mleko nie zostanie poddane obróbce w ciągu 36 godzin od jego przyjęcia, mleko to musi zostać ponownie zbadane przed poddaniem go obróbce termicznej. Jeżeli badanie metodą bezpośrednią lub pośrednią wykaże, że ilość bakterii w tym mleku przy 30 °C przekracza 300000 w mililitrze, to mleka takiego nie wolno użyć do wytworzenia mleka spożywczego poddanego obróbce termicznej.
(iii) immediately after pasteurization, have been cooled to a temperature not exceeding 6 oC as soon as possible.3. Wytwarzanie mleka spożywczego poddanego obróbce termicznej obejmuje wszystkie niezbędne środki, w szczególności kontrole losowo pobranych próbek, odnoszące się do:
(b) UHT milk must:a) ilości bakterii, w celu zagwarantowania, że:
- have been obtained by applying to the raw milk a continuous flow of heat entailing the application of a high temperature for a short time (not less than +135 oC for not less than a second) - the aim being to destroy all residual spoilage micro-organisms and their spores - using aseptic opaque containers, or containers made opaque by the packaging, but so that the chemical, physical and organoleptic changes are minimal,- w surowym mleku, o ile nie jest poddane obróbce w ciągu 36 godzin od przyjęcia, ilość bakterii bezpośrednio przed obróbką termiczną przy 30 °C nie przekracza 300000 w ml,
- be of preservability such that no deterioration can be observed by means of random sampling checks after it has spent 15 days in a closed container at a temperature of +30 oC; where necessary, provision can also be made for a period of seven days in a closed container at a temperature of +55 oC.- w mleku, które zostało poddane wcześniejszej pasteryzacji, ilość bakterii bezpośrednio przed powtórną obróbką termiczną przy 30 °C nie przekracza 300000 w ml;
Where the 'ultra high temperature' milk treatment process is employed by direct contact of milk and steam, the steam must be obtained from potable water and must not leave deposits of foreign matter in the milk or affect it adversely. Moreover, the use of this process must not cause any change in the water content of the treated milk.b) obecność obcej wody w mleku
(c) Sterilized milk must:Mleko spożywcze poddane obróbce termicznej należy regularnie kontrolować pod względem obecności obcej wody, w szczególności sprawdzając punkt zamarzania. W tym celu należy ustanowić system kontroli, pod nadzorem właściwego organu. W przypadku stwierdzenia obecności obcej wody, właściwy organ podejmuje właściwe środki.
- have been heated and sterilized in hermetically sealed wrappings or containers, the seal of which must remain intact,Przy ustanawianiu systemu kontroli właściwy organ bierze pod uwagę:
- in the event of random sampling, be of preservability such that no deterioration can be observed after it has spent 15 days in a closed container at a temperature of +30 oC; where necessary, provision can also be made for a period of seven days in a closed container at a temperature of +55 oC.- wyniki kontroli surowego mleka, określonych w załączniku A rozdział III część D pkt 1, w szczególności wartość średnią i odchylenia od niej,
(d) Pasteurized milk which has been subjected to high-temperature pasteurization, UHT milk and sterilized milk may be produced from raw milk which has undergone thermization or an initial heat treatment in another establishment. In this case the time-temperature set must be lower than or equivalent to pasteurization and the milk must show a positive reaction to the peroxidase test before the second treatment. Recourse to this practice must be brought to the attention of the competent authority. Mention of the first treatment must be made on the document provided for in Article 5 (8) of this Directive.- wpływ przechowywania i przetwarzania mleka zgodnych z dobrą praktyką produkcyjną (GMP) na punkt zamarzania.
(e) Heating processes, the temperatures and duration of heating in respect of pasteurized, UHT and sterilized milk, the types of heating equipment, the flow-diversion valve and the types of temperature controlling and recording devices shall be approved or authorized by the competent authority of the Member States in accordance with Community or international standards.Państwa Członkowskie przekażą Komisji w terminie do dnia 1 czerwca 1994 r. wszystkie szczegóły stosowanego przez nie systemu kontroli, wraz z uzasadnieniem.
(f) The data produced by recording thermometers must be dated and kept for two years so that they can be shown upon request to the officials appointed by the competent authority to inspect the establishment, save in the case of microbiologically perishable products, for which this period may be reduced to two months after the use-by or minimum durability date.Mleko spożywcze poddane obróbce termicznej można poddawać wszelkim badaniom, które ukazują stan mikrobiologiczny mleka przed obróbką termiczną. Zasady stosowania takich badań i kryteria, jakie mają zostać spełnione, zostają przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 31 niniejszej dyrektywy.
5. Heat-treated drinking milk must:4. a) Mleko pasteryzowane musi:
(a) meet the microbiological standards laid down in Chapter II;i) być uzyskiwane przy użyciu środków obróbki polegających na stosowaniu wysokiej temperatury przez krótki czas (przynajmniej 71,7 °C przez 15 sekund lub jakąkolwiek równoważną kombinację czasu i temperatury) lub procesu pasteryzacji, w którym wykorzystuje się inne kombinacje czasu i temperatury, dające równoważny skutek;
(b) not contain pharmacologically active substances in quantities higher than the limits laid down in Annexes I and III to Regulation (EEC) No 2377/90; the combined total of residues of all antibiotic residues may not exceed a value to be fixed in accordance with the procedure laid down in Regulation (EEC) No 2377/90.ii) wykazywać negatywną reakcję na badanie fosfatazy i pozytywną reakcję na badanie peroksydazy. Jednakże dopuszcza się wytwarzanie mleka pasteryzowanego, które wykazuje negatywną reakcję na badanie peroksydazy, pod warunkiem, że mleko to jest etykietowane jako "pasteryzowane w wysokiej temperaturze";
B. Requirements for milk for the manufacture of milk-based productsiii) niezwłocznie po pasteryzacji mleko zostać schłodzone do temperatury nieprzekraczającej 6 °C.
1. The operator or manager of the processing establishment must take all necessary steps to ensure that the raw milk is treated, or in the case of products 'made with raw milk' used, within 36 hours of acceptance, if the milk is kept at a temperature not exceeding 6 oC, or within 48 hours of acceptance if the milk is kept at a temperature of 4 oC or lower.b) Mleko UHT musi:
2. Heat-treated milk intended for the manufacture of milk-based products must be obtained from raw milk which complies with the standards laid down in Annex A, Chapter IV.- być uzyskane przez poddanie surowego mleka ciągłemu strumieniowi gorąca przez krótki czas (nie niższej niż + 135 C przez nie mniej niż sekundę) – celem którego jest zniszczenie wszystkich szkodliwych mikroorganizmów i ich zarodników – używając aseptycznych nieprzezroczystych pojemników lub pojemników, które są nieprzezroczyste dzięki opakowaniu, ale w taki sposób, żeby zmiany chemiczne, fizyczne i organoleptyczne były minimalne,
3. Heat-treated milk must meet the following requirements:- mieć taką trwałość, że kontrole losowych próbek, pobranych po pozostawaniu przez 15 dni w zamkniętym pojemniku w temperaturze + 30 °C, nie wykazują pogorszenia; w miarę potrzeby, okres przechowywania w zamkniętym pojemniku można skrócić do 7 dni przy temperaturze + 55 °C.
(a) thermized milk must:W przypadku gdy w procesie obróbki mleka "ultra wysoką temperaturą" wykorzystuje się bezpośredni kontakt mleka i pary, parę należy uzyskiwać z wody pitnej i para nie może pozostawiać w mleku żadnych obcych ciał ani mieć niekorzystnego wpływu na mleko. Ponadto proces taki nie może powodować zmiany zawartości wody w mleku poddawanym obróbce.
(i) have been obtained from raw milk which, if it is not treated within 36 hours of acceptance by the establishment, has a plate count at 30 oC prior to thermization which does not exceed 300 000 per ml;c) Mleko sterylizowane musi:
(ii) have been obtained by treatment as defined in Article 2 (6) of this Directive;- być podgrzewane i sterylizowane w hermetycznie zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach, przy nienaruszonym zamknięciu,
(iii) if it is used for the production of pasteurized, UHT or sterilized milk, meet the following standards before treatment: plate count at 30 oC equal to or less than 100 000 per ml;- mieć taką trwałość, że losowe próbki, pobrane po pozostawaniu przez 15 dni w zamkniętym pojemniku w temperaturze + 30 °C, nie wykazują pogorszenia; w miarę potrzeby okres przechowywania w zamkniętym pojemniku można skrócić do 7 dni przy temperaturze + 55 °C.
(b) pasteurized milk mustd) Mleko pasteryzowane, które było poddane pasteryzacji w wysokiej temperaturze, mleko UHT i mleko sterylizowane można wytwarzać z surowego mleka, które poddano termizacji lub wstępnej obróbce termicznej w innym zakładzie. W tym przypadku parametry czas–temperatura powinny być niższe lub równoważne pasteryzacji, a przed drugą obróbką badanie mleka na peroksydazę powinno wykazywać wynik dodatni. O stosowaniu tej praktyki należy powiadomić właściwy organ. Informację o pierwszej obróbce należy umieścić w dokumencie przewidzianym w art. 5 ust. 8 niniejszej dyrektywy.
(i) have been obtained by means of a treatment involving a high temperature for a short time (at least 71,7 oC for 15 seconds or any equivalent combination) or a pasteurization process using different time and temperature combinations to obtain an equivalent effect;e) Procesy podgrzewania, temperatury i czas podgrzewania w odniesieniu do mleka pasteryzowanego, mleka UHT i mleka sterylizowanego, typy urządzeń podgrzewających, zawór zmieniający kierunek przepływu i typy urządzeń regulujących i rejestrujących temperaturę są zatwierdzane lub dopuszczane przez właściwe organy Państw Członkowskich zgodnie z normami wspólnotowymi lub międzynarodowymi.
(ii) show a negative reaction to the phosphatase test and a positive reaction to the peroxidase test. However, the production of pasteurized milk which shows a negative reaction to the peroxidase test is authorized, provided that the milk is labelled as 'high-temperature pasteurized';f) Dane z termografów należy datować i przechowywać przez dwa lata, tak by można je było okazać na żądanie urzędników wyznaczonych przez właściwy organ do przeprowadzenia kontroli zakładu, z wyjątkiem produktów wrażliwych mikrobiologicznie, dla których ten okres przechowywania można skrócić do dwóch miesięcy po terminie przydatności do spożycia lub dacie minimalnej trwałości.
(c) UHT milk must have been obtained by applying to the raw milk a continuous flow of heat entailing the application of a high temperature for a short time (not less than +135 oC for not less than a second) - the aim being to destroy all residual spoilage micro-organisms and their spores - so that the chemical, physical and organoleptic changes are minimal.5. Mleko spożywcze poddane obróbce termicznej:
CHAPTER II Microbiological criteria for milk-based products and drinking milka) musi spełniać normy mikrobiologiczne określone w rozdziale II;
A. Microbiological criteria for certain milk-based products on removal from the processing establishmentb) nie może zawierać substancji czynnych farmakologicznie w ilościach większych niż ustanowione w załącznikach I i III do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90; łączna zawartość pozostałości wszystkich pozostałości antybiotykowych nie może być wyższa od wartości ustalonej zgodnie z procedurą ustanowioną w rozporządzeniu (EWG) nr 2377/90.
1. Compulsory criteria: Pathogenic micro-organismsB. Wymagania dotyczące mleka do wytwarzania produktów na bazie mleka
Type of micro-organism1. Właściciel lub zarządzający zakładem przetwórczym musi przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu zagwarantowania, że surowe mleko poddawane obróbce lub w przypadku produktów "wytwarzanych z mleka surowego" jest wykorzystane w czasie 36 godzin od przyjęcia, jeżeli mleko przechowuje się w temperaturze nieprzekraczającej 6 °C, lub 48 godzin od przyjęcia, jeżeli mleko przechowuje się w temperaturze 4 °C lub niższej.
Product2. Mleko poddane obróbce termicznej przeznaczone do wytwarzania produktów na bazie mleka musi być uzyskiwane z surowego mleka, które spełnia normy określone w załączniku A rozdział IV.
Standard (ml, g) (a)3. Mleko poddane obróbce termicznej musi spełniać następujące wymagania:
- Listeria monocytogenesa) mleko termizowane musi:
- Cheese, other than hard cheesei) być uzyskiwane z surowego mleka, które, o ile nie jest poddane obróbce w ciągu 36 godzin od przyjęcia do zakładu, to bezpośrednio przed termizacją ilość bakterii w tym mleku przy 30 °C nie przekracza 300000 w ml;
Absent in 25 g (c)ii) być uzyskiwane w procesie obróbki w rozumieniu art. 2 ust. 6 niniejszej dyrektywy;
n = 5, c = 0iii) spełniać przed obróbką wymagania następujących norm: liczba bakterii przy 30 °C równa lub mniejsza niż 100000 w ml, jeżeli jest użyte do wytwarzania mleka pasteryzowanego, mleka UHT lub mleka sterylizowanego;
- Other productsb) mleko pasteryzowane musi:
Absent in 1 gi) być uzyskiwane środkami obróbki polegającymi na stosowaniu wysokiej temperatury przez krótki czas (przynajmniej 71,7 °C przez 15 sekund lub równoważną kombinację czasu i temperatury) lub procesu pasteryzacji, w którym wykorzystuje się inne kombinacje czasu i temperatury, w celu osiągnięcia równoważnego skutku;
- Salmonella spp.ii) wykazywać negatywną reakcję na badanie fosfatazy i pozytywną na badanie peroksydazy. Jednakże dopuszcza się wytwarzanie mleka pasteryzowanego, które wykazuje negatywną reakcję na badanie peroksydazy, pod warunkiem że mleko to jest etykietowane jako "pasteryzowane w wysokiej temperaturze";
- All except milk powderc) Mleko UHT powinno być uzyskiwane w drodze poddawania surowego mleka nieprzerwanemu strumieniowi gorąca przez krótki czas (nie niższej niż + 135 °C nie mniej niż przez sekundę) – celem którego jest zniszczenie wszystkich szkodliwych mikroorganizmów i ich zarodników – ale w taki sposób, żeby zmiany chemiczne, fizyczne i organoleptyczne były minimalne.
- Milk powderROZDZIAŁ II
Absent in 25 g (c)Kryteria mikrobiologiczne dla produktów na bazie mleka i mleka spożywczego
n = 5, c = 0A. Kryteria mikrobiologiczne dla niektórych produktów na bazie mleka w czasie wyjścia z zakładu przetwórczego
Absent in 25 g (c)1. Kryteria obowiązkowe: Mikroorganizmy chorobotwórcze
n = 10, c = 0Rodzaj mikroorganizmu | Produkt | Norma (ml, g) |
In addition, pathogenic micro-organisms and their toxins must not be present in quantities such as to affect the health of consumers.—Listeria monocytogenes | —Ser, poza serem twardym | Brak w 25 g n5,c0 |
(a) Where:—Pozostałe produkty | Brak w 1 g |
n = number of sample units comprising the sample;—Salmonella spp. | —Wszystkie z wyjątkiem mleka w proszku | Brak w 25 g n5,c0 |
m = threshold value for the number of bacteria; the result is considered satisfactory if the number of bacteria in all sample units does not exceed 'm';—Mleko w proszku | Brak w 25 g n10,c0 |
M = maximum value for the number of bacteria; the result is considered unsatisfactory if the number of bacteria in one or more sample units is 'M' or more;Ponadto mikroorganizmy chorobotwórcze i ich toksyny nie mogą występować w ilościach mogących wpływać na zdrowie konsumentów |
c = number of sample units where the bacteria count may be between 'm' and 'M' the sample being considered acceptable if the bacteria count of the other sample units is 'm' or less.W przypadku przekroczenia tych norm środków spożywczych nie można przekazać do spożycia przez ludzi i muszą zostać wycofane z obrotu zgodnie z art. 14 ust. 1 tiret piąte i szóste niniejszej dyrektywy.
(b) Testing not compulsory for sterilized milk and milk-based products where the heat treatment was applied after wrapping or packaging.Przy opracowywaniu programów pobierania próbek należy uwzględnić charakter produktów i analizę ryzyka.
(c) The 25 g sample to consist of 5 specimens of 5 g taken from different parts of the same product.2. Kryteria analityczne: organizmy wskazujące złe warunki higieny
If these standards are exceeded, the foodstuffs must be excluded from human consumption and withdrawn from the market in accordance with the fifth and sixth indents of Article 14 (1) of this Directive.Rodzaj mikroorganizmu | Produkt | Norma (ml, g) |
Sampling programmes will be drawn up in the light of the nature of the products and the risk analysis.Staphylococcus aureus | Ser zrobiony z surowego mleka i mleka termizowanego | m1000M10000n5c2 |
2. Analytical criteria: organisms indicating poor hygieneSer miękki (zrobiony z mleka poddanego obróbce termicznej) | m100M1000n5c2 |
Type of micro-organismSer świeży | m10M100n5c2 |
Product| Mleko w proszku | |
Standard (ml, g)| Mrożone produkty na bazie mleka (łącznie z lodami) | |
- Staphylococcus aureusEscherichia coli | Ser zrobiony z surowego mleka i mleka termizowanego | m10000M100000n5c2 |
Cheese made from raw milk and from thermized milkSer miękki (zrobiony z mleka poddanego obróbce termicznej) | m100M1000n5c2 |
m = 1 000We wszystkich przypadkach przekroczenia tych norm należy rozważyć wprowadzenie metod monitorowania i kontroli krytycznych punktów w zakładzie przetwórczym na podstawie art. 14 niniejszej dyrektywy. Właściwy organ jest informowany o procedurach korygujących ujętych w systemie monitorowania produkcji w celu zapobieżenia powtórzeniu się przekroczenia norm.
M = 10 000Dodatkowo w każdym przypadku, gdy nastąpi przekroczenie normy M w przypadku sera zrobionego z mleka surowego i mleka termizowanego lub sera miękkiego, należy przeprowadzić badania na obecność toksyn w takich produktach metodą, która zostanie ustalona zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 31 niniejszej dyrektywy.
n = 5W przypadku stwierdzenia występowania szczepów enterotoksynogennych Staphylococcus aureus lub szczepów Escherichia coli, które uważa się za patogenne, wszystkie partie produktów, których to dotyczy, należy wycofać z obrotu. W takim przypadku należy powiadomić właściwy organ o wynikach badań, zgodnie z art. 14 ust. 1 tiret piąte niniejszej dyrektywy, i o działaniach podjętych w celu wycofania podejrzanych partii i procedurach korygujących wprowadzonych do systemu monitorowania produkcji.
c = 23. Organizmy wskaźnikowe: wytyczne
Soft cheese (made from heat-treated milk)Rodzaj mikroorganizmu | Produkt | Norma (ml, g) |
m = 100—"Podobne do pałeczek okrężnicy 30 °C" | Płynne produkty na bazie mleka | m0M5n5c2 |
M = 1 000Masło zrobione z pasteryzowanego mleka lub śmietany | m0M10n5c2 |
n = 5Ser miękki (zrobiony z mleka poddanego obróbce termicznej) | m10000M100000n5c2 |
c = 2Produkty mleczarskie w proszku | m0M10n5c2 |
Fresh cheeseMrożone produkty na bazie mleka (łącznie z lodami) | m10M100n5c2 |
Powdered milk—Liczba bakterii | Płynne niefermentowane produkty na bazie mleka poddane obróbce termicznej) | m50000M100000n5c2 |
Frozen milk-based products (including ice-cream)| Mrożone produkty mleczarskie (łącznie z lodami) | m100000M500000n5c2 |
aaTe wytyczne powinny pomóc producentom w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania ich zakładów i wprowadzeniu systemu i procedury przeprowadzania przez nich kontroli własnych produktów.
A4. Ponadto produkty na bazie mleka, poddane obróbce termicznej, muszą spełniać następujące normy po 15 dniach inkubacji w 30 °C:
Aa) liczba bakterii przy 30 °C (w 0,1 ml) : ≤ 10,
ab) próba organoleptyczna : normalna.
AB. Kryteria mikrobiologiczne dla mleka spożywczego
A1. Surowe krowie mleko spożywcze musi po rozlaniu do opakowań jednostkowych spełniać następujące normy:
sLiczba bakterii przy 30 °C (w ml): 50000 [6]
m = 10- Staphylococcus aureus (w ml)
M = 100m = 100,
n = 5M = 500,
c = 2n = 5,
Type of micro-organismc = 2
Product- Salmonella: brak w 25 g
Standard (ml, g)n = 5,
Escherichia coliPonadto mikroorganizmy chorobotwórcze i ich toksyny nie mogą występować w ilościach mogących wpłynąć na zdrowie konsumentów.
Cheese made from raw milk and from thermized2. n m M c [7]:
m = 10 000Mikroorganizmy chorobotwórcze: | brak w 25 g |
M = 100 000n5,c0,m0,M0 |
n = 5"Podobne do pałeczek okrężnicy" (w ml): | n5,c1,m0,M5 |
c = 2Po inkubacji w temp. 6 °C przez okres pięciu dni
Soft cheese (made from heat-treated milk)Liczba bakterii przy 21 °C (w ml): | n5,c1,m5 x 104,M5 x 105. |
m = 1003. W kontrolach losowo pobieranych próbek, przeprowadzanych w zakładzie obróbki, mleko sterylizowane i mleko UHT musi spełniać następujące normy po 15 dniach inkubacji w 30 °C:
M = 1 000—liczba bakterii przy 30 °C: | ≤ 10 (w 0,1 ml) |
n = 5—test organoleptyczny: | normalny |
c = 2—substancje farmakologicznie aktywne: | nie przekraczają limitów ustalonych w załącznikach I i III do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90. |
In all cases where these standards are exceeded there must be a review of the implementation of the methods for monitoring and checking critical points applied in the processing establishment pursuant to Article 14 of this Directive. The competent authority shall be informed of the corrective procedures included in the production monitoring system to prevent any repetition of the occurrence.Łączna suma pozostałości wszystkich substancji nie może przekraczać wartości, która zostanie ustalona zgodnie z procedurą przewidzianą w rozporządzeniu (EWG) nr 2377/90.
In addition, whenever the standard M is exceeded in the case of cheese made from raw milk and from thermized milk or soft cheese testing must be carried out for the possible presence of toxins in such products by means of a method to be determined in accordance with the procedure laid down in Article 31 of this Directive.4. W przypadku przekroczenia maksymalnych norm i obowiązkowych kryteriów oraz gdy późniejsze dochodzenie wykaże potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia, właściwy organ przedsięweźmie właściwe środki.
If strains of enterotoxinogenic Staphylococcus aureus or strains of Escherichia coli that are presumed to be pathogenic are identified, all the batches involved shall be withdrawn from the market. In this case the competent authority shall be informed of the findings, pursuant to the fifth indent of Article 14 (1) of this Directive, and of the action taken to withdraw the suspect batches and the corrective procedures introduced into the production monitoring system.C. W miarę potrzeby, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 31 niniejszej dyrektywy, mogą zostać ustalone szczegółowe zasady w celu wykonania niniejszego rozdziału, w szczególności:
3. Indicator organisms: guidelines- kryteria inne niż ustanowione w ust. A i B w odniesieniu do mleka spożywczego i produktów na bazie mleka,
Type of micro-organism- kryteria mikrobiologiczne obowiązujące na warunkach zarządzanych i kontrolowanych przez właściciela lub zarządzającego zakładem do daty, przed którą produkt należy spożyć.
ProductROZDZIAŁ III
Standard (ml, g)Pakowanie jednostkowe i pakowanie zbiorcze
- Coliformes 30 oC1. Pakowania jednostkowego i zbiorczego należy dokonywać w odpowiednich warunkach higienicznych, w specjalnie do tego celu przeznaczonych pomieszczeniach.
Liquid milk-based products2. Bez uszczerbku dla dyrektywy 89/109/EWG [8], opakowanie jednostkowe i opakowanie zbiorcze musi spełniać wszystkie warunki higieny i być wystarczająco mocne, by skutecznie chronić produkty objęte niniejszą dyrektywą.
m = 03. Butelkowanie, napełnianie pojemników mlekiem poddanym obróbce termicznej i płynnymi produktami na bazie mleka oraz zamykanie pojemników i opakowań zbiorczych musi być wykonywane automatycznie.
M = 54. Opakowań jednostkowych i opakowań zbiorczych nie wolno używać powtórnie do produktów objętych niniejszą dyrektywą, z wyjątkiem niektórych typów pojemników, których można używać powtórnie po starannym oczyszczeniu i dezynfekcji.
n = 5Zamykanie musi odbywać się w zakładzie obróbki, w którym wykonuje się obróbkę termiczną, niezwłocznie po napełnieniu, przy pomocy urządzeń do zamykania, które zapewniają, że mleko jest chronione przed działaniami zewnętrznego pochodzenia szkodliwymi dla jakości mleka. Instalacja do zamykania powinna być tak zaprojektowana, że otwarcie pojemnika powinno powodować, że dowody otwarcia będą wyraźne i łatwe do skontrolowania.
c = 25. Właściciel lub zarządzający zakładem musi zapewnić do celów kontroli, że dodatkowo do informacji wymaganych w rozdziale IV, na opakowaniu zbiorczym zawierającym mleko poddane obróbce termicznej i produkty na bazie mleka, umieszczone są następujące dane w widocznej i czytelnej formie:
Butter made from pasteurized milk or cream- charakter obróbki termicznej, której poddane zostało surowe mleko,
m = 0- informacje, według których możliwe jest ustalenie daty obróbki termicznej, a w przypadku mleka pasteryzowanego także temperatury, w jakiej musi być przechowywany produkt.
M = 106. Bez względu na pkt 1, czynności wytwarzania i pakowania zbiorczego produktów można wykonywać w tym samym pomieszczeniu, jeżeli opakowanie zbiorcze spełnia warunki opisane w pkt 2 i z zastrzeżeniem następujących warunków:
n = 5a) pomieszczenie to musi być wystarczająco duże i tak wyposażone, by zapewniona była higiena tych czynności;
c = 2b) opakowania jednostkowe i opakowania zbiorcze muszą być dostarczane do zakładu obróbki lub zakładu przetwórczego w opakowaniu ochronnym, w którym umieszczono je niezwłocznie po wyprodukowaniu, i które chroni je przed jakimkolwiek uszkodzeniem podczas transportu do zakładu, i muszą być przechowywane w warunkach higienicznych w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu;
Soft cheese (made from heat-treated milk)c) w pomieszczeniach, w których przechowuje się materiały opakowaniowe, muszą być wolne od kurzu i robactwa oraz powinny być one odseparowane od pomieszczeń zawierających substancje, które mogłyby skazić produkty. Opakowań nie wolno umieszczać bezpośrednio na podłodze;
m = 10 000d) przed przeniesieniem do pomieszczenia roboczego opakowania muszą być złożone w higienicznych warunkach. Odstępstwo od tego wymagania można przyznać w przypadku automatycznego składania opakowań, z zastrzeżeniem, że nie grozi to skażeniem produktów;
M = 100 000e) opakowania należy dostarczać do pomieszczenia z zachowaniem warunków higieny i bezzwłocznie wykorzystywać. Personel zajmujący się nieopakowanymi produktami nie może zajmować się dostarczaniem opakowań;
n = 5f) natychmiast po pakowaniu zbiorczym produkty muszą zostać umieszczone w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach do przechowywania.
c = 2ROZDZIAŁ IV
Powdered milk-based productsZasady regulujące znakowania znakiem jakości zdrowotnej i etykietowania
m = 0A. Zasady regulujące znakowanie znakiem jakości zdrowotnej
M = 101. Produkty objęte niniejszą dyrektywą muszą być oznakowane znakiem jakości zdrowotnej. Oznakowanie musi być umieszczone w dobrze widocznym miejscu podczas lub niezwłocznie po wytworzeniu w zakładzie. Znak powinien być czytelny, nieusuwalny i mieć łatwo dostrzegalne znaki. Znak jakości zdrowotnej można umieszczać na produkcie lub opakowaniu jednostkowym, lub na etykiecie przymocowanej do takiego opakowania jednostkowego. Jednakże w przypadku produktów pakowanych jednostkowo i zbiorczo, wystarczające jest umieszczenie znaku na opakowaniu zbiorczym.
n = 52. W przypadku gdy produkty oznakowane zgodnie z pkt 1 umieszcza się w opakowaniu zbiorczym, znak jakości zdrowotnej należy umieścić również na tym opakowaniu zbiorczym.
c = 23. a) Znak jakości zdrowotnej musi zawierać następujące elementy w owalnym obramowaniu:
Frozen milk-based products (including ice-cream)i) albo:
m = 10- u góry: inicjał(-y) państwa wysyłającego pisane wielkimi literami, np. w przypadku Wspólnoty są to: B – DK – D – EL – E – F – IRL – I – L – NL – P – UK, a następnie numer identyfikacyjny zakładu,
M = 100- u dołu: jeden z następujących zestawów symboli: CEE – EØF – EWG – EOK – EEC – EEG;
n = 5ii) albo:
c = 2- u góry: nazwa państwa wysyłającego wielkimi literami,
- Plate count- w środku: numer identyfikacyjny zakładu,
Liquid heat-treated unfermented- u dołu: jeden z następujących zestawów symboli: CEE – EØF – EWG – EOK – EEC – EEG;
milk-based products (a)b) znak jakości zdrowotnej można umieszczać na produkcie, opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym, w postaci odcisku pieczęci lub wypalenia; lub też może być wydrukowany lub umieszczony na etykiecie. W przypadku produktów znajdujących się w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, znak musi być umieszczony w nieusuwalny sposób na wieku lub na pojemniku;
m =50 000c) znak jakości zdrowotnej może się również składać z nieusuwalnej plakietki z odpornego materiału, spełniającej wszystkie wymogi dotyczące higieny i zawierającej informacje określone w lit. a).
M = 100 000B. Zasady regulujące etykietowanie
n = 5Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 79/112/EWG, etykieta powinna do celów kontroli zawierać następujące informacje:
c = 21) słowa "surowe mleko" w przypadku surowego mleka przeznaczonego do bezpośredniego spożycia przez ludzi;
Frozen milk-based products (including ice-cream) (b)2) słowa "zrobione z mleka surowego" w przypadku produktów na bazie mleka wytworzonych z mleka surowego, których proces produkcyjny nie obejmuje obróbki termicznej, łącznie z termizacją;
m = 100 0003) w przypadku innych produktów na bazie mleka, rodzaj obróbki termicznej zastosowanej na zakończenie procesu produkcyjnego;
M = 500 0004) w przypadku produktów na bazie mleka, w których możliwy jest rozwój mikroorganizmów, termin przydatności do spożycia lub data minimalnej trwałości.
n = 5ROZDZIAŁ V
c = 2Wymagania dotyczące przechowywania i transportu
(a) After incubation at 6 oC for five days (plate count at 21 oC).1. Produkty objęte niniejszą dyrektywą, których nie można przechowywać w temperaturze otoczenia, muszą być przechowywane w temperaturze określonej przez producenta w celu zapewnienia ich trwałości. W szczególności, maksymalna temperatura, w jakiej można przechowywać mleko pasteryzowane do chwili opuszczenia zakładu i podczas transportu, musi wynosić 6 °C. W przypadku przechowywania w warunkach chłodniczych, temperatury przechowywania muszą być rejestrowane, a tempo schładzania powinno być takie, by produkt osiągnął żądaną temperaturę możliwie jak najszybciej.
(b) Plate count at 30 oC.2. Zbiorniki, bańki na mleko i inne pojemniki, których używa się do transportu pasteryzowanego mleka powinny spełniać wszystkie warunki higieny, w szczególności:
These guidelines should help producers in ensuring proper operation of their establishments and in implementing the system and the procedure for carrying out their own checks on their production.- ich wewnętrzne powierzchnie i inne części, które mogą wejść w kontakt z mlekiem, muszą być wykonane z materiałów o gładkiej powierzchni, łatwych do mycia, czyszczenia i dezynfekowania, odpornych na korozję i które nie przekazują do mleka substancji obcych w takich ilościach, jakie mogłyby zagrozić zdrowiu ludzkiemu, pogarszać skład mleka lub niekorzystnie wpływać na jego właściwości organoleptyczne,
4. In addition, heat-treated milk-based products must meet the following standards after incubation for 15 days at 30 oC:- muszą być tak skonstruowane, by całe mleko mogło wypłynąć, jeśli są wyposażone w krany, które powinny być łatwe do wymontowania, rozłożenia, wymycia, oczyszczenia i dezynfekowania,
(a) plate count at 30 oC (per 0,1 ml): & {Ì9}; 10,- muszą być wymyte, oczyszczone i poddane dezynfekcji, niezwłocznie po każdorazowym użyciu, a gdy to niezbędne także przed dalszym użyciem; czyszczenie i dezynfekowanie musi być przeprowadzone zgodnie z załącznikiem B rozdział VI pkt 2 i 3,
(b) organoleptic test: normal.- przed i podczas transportu muszą być hermetycznie zamknięte przy pomocy wodoszczelnego urządzenia.
B. Microbiological criteria for drinking milk3. Pojazdy i pojemniki używane do transportu mleka pasteryzowanego muszą być tak skonstruowane i wyposażone w taki sposób, by przez cały czas transportu można było utrzymać wymagane temperatury.
1. Raw cow's milk for drinking in that state must meet the following standards after wrapping:4. Pojazdy używane do transportu mleka spożywczego poddanego obróbce termicznej i mleka w małych pojemnikach lub w bańkach powinny być w dobrym stanie. Pojazdów tych nie wolno używać do transportu jakiegokolwiek innego produktu lub obiektu mogącego spowodować pogorszenie mleka. Ich powierzchnie wewnętrzne powinny być gładkie i łatwe do umycia, oczyszczenia i dezynfekowania. Wnętrza pojazdów przeznaczonych do transportu mleka powinny spełniać wszystkie warunki higieny. Pojazdy przeznaczone do transportu mleka poddanego obróbce termicznej w małych pojemnikach lub bańkach muszą być tak skonstruowane, aby zapewnić pojemnikom lub bańkom właściwą ochronę przed skażeniem i czynnikami atmosferycznymi i nie wolno ich używać do transportu zwierząt.
Plate count at 30 oC (per ml): & {Ì9}; 50 000 (a)5. W tym celu właściwy organ musi regularnie sprawdzać, czy te środki transportu i warunki załadunku spełniają wymagania w zakresie higieny określone w niniejszym rozdziale.
- Staphylococcus aureus (per ml)6. Produkty objęte niniejszą dyrektywą muszą być wysyłane w taki sposób, żeby chronić je przed wszystkim, co mogłoby spowodować ich skażenie lub pogorszenie, uwzględniając czas trwania i warunki transportu oraz zastosowane środki transportu.
m = 100, M = 500, n = 5, c = 27. Podczas transportu, temperatura pasteryzowanego mleka przewożonego w zbiornikach lub zapakowanego w małe pojemniki i w bańkach nie może przekroczyć 6 °C. Jednakże właściwe organy mogą przyznać odstępstwo od tego wymogu w odniesieniu do dostaw do domu.
- Salmonella: absent in 25 g8. Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 31 niniejszej dyrektywy, Komisja może ustalić dodatkowe warunki dotyczące przechowywania i transportu określonych produktów na bazie mleka.
n = 5, c = 0ROZDZIAŁ VI
In addition, pathogenic micro-organisms and their toxins must not be present in quantities such as to affect the health of consumers.Kontrole zdrowia i nadzór nad produkcją
2. In the random sampling checks carried out in the treatment establishment pasteurized milk must meet the following microbiological standards (1):1. Zakłady podlegają nadzorowi właściwego organu, który musi zapewnić spełnienie wymagań niniejszej dyrektywy, w szczególności:
Pathogenic micro-organisms: absent in 25 ga) kontrolować:
n = 5, c = 0, m = 0, M = 0i) czystość pomieszczeń i sprzętu oraz higienę personelu;
Coliforms (per ml): n = 5, c = 1, m = 0, M = 5ii) skuteczność kontroli przeprowadzanych przez zakład, zgodnie z art. 14 niniejszej dyrektywy, głównie sprawdzając wyniki i pobierając próbki;
After incubation at 6 oC for five daysiii) stan mikrobiologiczny i higieniczny produktów na bazie mleka;
Plate count at 21 oC (per ml): n = 5, c = 1, m = 5 x 104, M = 5 x 105.iv) skuteczność obróbki produktów na bazie mleka i mleka spożywczego poddanego obróbce termicznej;
3. In the random sampling checks carried out in the treatment establishment, sterilized milk and UHT milk must meet the following standards after incubation at 30 oC for 15 days:v) hermetycznie zamknięte pojemniki na podstawie losowego pobierania próbek;
- plate count (30 oC): & {Ì9}; 10 (per 0,1 ml)vi) właściwe oznakowanie produktów na bazie mleka znakiem jakości zdrowotnej;
- organoleptic check: normalvii) warunki przechowywania i transportu;
- pharmacologically active substances: not exceeding the limits set in Annexes I and III to Regulation (EEC) No 2377/90.b) pobierać wszelkie próbki wymagane do badań laboratoryjnych;
The combined total of residues of all substances may not exceed a value to be fixed in accordance with the procedure laid down in Regulation (EEC) No 2377/90.c) wykonywać wszelkie inne kontrole, jakie uzna za niezbędne, w celu zapewnienia zgodności z niniejszą dyrektywą.
4. When the maximum standards and compulsory criteria are exceeded and when subsequent investigation indicates a potential danger to health, the competent authority shall take appropriate measures.2. Właściwy organ musi mieć stale swobodny wstęp do chłodni magazynowych i wszystkich pomieszczeń roboczych w celu sprawdzenia, czy przestrzega się ściśle niniejszych przepisów.
C. Where necessary, detailed rules may be established in accordance with the procedure laid down in Article 31 of this Directive for the application of this Chapter and in particular:[6] Średnia geometryczna za okres dwóch miesięcy z przynajmniej dwóch próbek w miesiącu.
- criteria other than those set out in paragraphs A and B in respect of drinking milk and milk-based products,[7] liczba próbek, w których liczba bakterii może być między "m" a "M"; próbę uważa się nadal za dopuszczalną, jeżeli liczba bakterii w innych próbkach jednostkowych nie przekracza "m".
- microbiological criteria applicable, under conditions managed and controlled by the operator or manager of the establishment, to the use-by date.[8] Dyrektywa Rady 89/109/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 38).
(a) Geometric average over a period of two months, with at least two samples a month.--------------------------------------------------
n = number of sample units comprising the sample;ZAŁĄCZNIK D
m = threshold value for the number of bacteria; the result is considered satisfactory if the number of bacteria in all sample units does not exceed 'm';ROZDZIAŁ I
M = maximum value for the number of bacteria; the result is considered unsatisfactory if the number of bacteria in one or more sample units is 'M' or more;Laboratorium referencyjne Wspólnoty
c = number of sample units where the bacterial count may be between 'm' and 'M', the sample still being considered acceptable if the bacterial count of the other sample units is bacteria 'm' or less.Laboratoire central d’hygiène alimentaire
CHAPTER III Wrapping and packaging43 rue de Dantzig
1. Wrapping and packaging must take place under satisfactory hygiene conditions in rooms provided for that purpose.75015
2. Without prejudice to Directive 89/109/EEC (¹), wrapping and packaging must comply with all the rules of hygiene, and be strong enough to protect effectively the products covered by this Directive.PARIS
3. Bottling, filling of containers with heat-treated milk and liquid milk-based products and sealing of containers and of packaging must be carried out automatically.ROZDZIAŁ II
4. Wrapping or packaging may not be reused for the products covered by this Directive, with the exception of certain types of containers which may be reused after thorough cleaning and disinfecting.Zakres obowiązków i zadań laboratorium referencyjnego Wspólnoty
Sealing must be carried out in the treatment establishment in which the heat treatment has been carried out immediately after filling, by means of sealing devices which ensure that the milk is protected from any adverse effects of external origin on its characteristics. The sealing system must be so designed that once the container has been opened, the evidence that it has been opened remains clear and easy to check.1. Laboratorium referencyjne Wspólnoty do analiz i badania mleka i przetworów mlecznych jest odpowiedzialne za:
5. The operator or manager of the establishment must ensure for control purposes that in addition to the information required by Chapter IV the following information is visibly and legibly displayed on the packaging of the heat treated milk and milk-based products:- dostarczanie krajowym laboratoriom referencyjnym szczegółowych opisów metod analitycznych i badań porównawczych,
- the nature of the heat treatment which the raw milk has undergone,- koordynowanie stosowania przez krajowe laboratoria referencyjne metod, określonych w tiret pierwszym, w szczególności przez organizowanie badań porównawczych,
- an information whereby the date of heat treatment may be established and, in the case of pasteurized milk, the temperature at which the product must be stored.- koordynowanie badań nad nowymi metodami analitycznymi i informowanie krajowych laboratoriów referencyjnych o postępach w tej dziedzinie,
6. Product manufacture and packaging operations may take place in the same room, notwithstanding point 1, if the packaging is as described in 2 and subject to the following conditions:- prowadzenie początkowych i dalszych szkoleń dla personelu krajowych laboratoriów referencyjnych,
(a) the room must be sufficiently large and so equipped that the hygiene of the oprations is assured;- zapewnianie naukowego i technicznego wsparcia Komisji i Wspólnotowego Biura Referencji, w szczególności w przypadkach sporów między Państwami Członkowskimi, co do wyników analiz.
(b) the wrapping and packaging must have been brought to the treatment or processing establishment in a protective cover in which they were placed immediately after manufacture and which protects them from any damage during transport to the establishment and must have been stored there under hygiene conditions in a room intended for that purpose;2. Laboratorium referencyjne Wspólnoty zapewnia utrzymywanie następujących warunków działalności.
(c) the rooms for storing the packaging material must be free from dust and vermin and separated from rooms containing substances which might contaminate the products. Packaging must not be placed directly on the floor;Laboratorium to musi:
(d) packaging must be assembled under hygienic conditions before being brought into the room. A derogation from this requirement may be granted in the case of the automatic assembly of packaging, provided there is no risk of contamination of the products;- mieć odpowiednio wykwalifikowany personel i wystarczająco wyszkolony w zakresie technik stosowanych w analizach i badaniach mleka i przetworów mlecznych,
(e) packaging must be brought into the room under hygienic conditions and used without delay. It may not be handled by staff handling unwrapped products;- posiadać sprzęt i substancje potrzebne do wykonywania zadań przewidzianych w ust. 1,
(f) immediately after packaging, the products must be placed in the storage rooms provided for the purpose.- mieć właściwą strukturę administracyjną,
CHAPTER IV Conditions governing health marking and labelling- zapewnić, by jego personel przestrzegał poufności niektórych tematów, wyników lub komunikatów,
A. Conditions governing health marking- mieć wystarczającą znajomość międzynarodowych norm i praktyk,
1. The products covered by this Directive must carry a health mark. Marking must be carried out during or immediately after manufacture in the establishment, in an easily visible place. The mark shall be legible, (¹) Council Directive 89/109/EEC of 21 December 1988 on the approximation of the laws of the Member States relating to materials and articles intended to come into contact with foodstuffs (OJ No L 40, 11. 2. 1989, p. 38).- mieć dostępną, o ile to właściwe, aktualną listę substancji referencyjnych posiadanych przez Wspólnotowe Biuro Referencji i aktualną listę wytwórców i dostawców takich substancji.
indelible and its characters easily distinguishable. The health mark may be applied to the product or to the wrapping, if the product is individually wrapped, or to a label affixed to this wrapping. However, where a product is individually wrapped and packaged, it will suffice for the health mark to be applied to the packaging.--------------------------------------------------
2. Where products marked in accordance with point 1 are subsequently placed in a packaging, the health mark must also be applied to the packaging. 
3. (a) The health mark must give the following particulars within an oval surround: 
(i) either: 
- above: the initial letter or letters of the consigning country in capitals, i.e. for the Community, the letters, B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - P - UK, followed by the approval number of the establishment, 
- below: one of the following sets of initials: CEE - EOEF - EWG - EOK - EEC - EEG; 
(ii) or: 
- above, the name of the consigning country in capitals, 
- in the centre, the approval number of the establishment, 
- below, one of the following sets of initials: CEE - EOEF - EWG - EOK - EEC - EEG; 
(b) the health mark may be applied to the product, wrapping or packaging by an ink stamp or by branding, or it may be printed on or applied to a label. In the case of products in hermetically-sealed containers, the mark must be indelibly applied either to the lid or to the container; 
(c) the health mark may also consist of an irremovable plate of resistant material complying with all the hygiene requirements and bearing the information specified in (a). 
B. Conditions governing labelling 
Without prejudice to the provisions of Directive 79/112/EEC, the labelling must clearly show for inspection purposes: 
1. the words 'raw milk' for raw milk intended for direct human consumption; 
2. the words 'made with raw milk' for milk-based products manufactured from raw milk whose manufacturing process does not include any heat treatment, including thermization; 
3. for other milk-based products the nature of any heat treatment applied at the end of the manufacturing process; 
4. for milk-based products in which growth of micro-organisms can occur, the use-by or minimum durability date. 
CHAPTER V Storage and transport requirements 
1. Products covered by this Directive which cannot be stored at ambient temperature must be stored at the temperatures established by the manufacturer to ensure their durability. In particular, the maximum temperature at which pasteurized milk may be kept until it leaves the establishment and during transport must be 6 oC. When stored under cooled conditions the storage temperatures must be registered and the cooling rate must be such that the product reaches the required temperature as quickly as possible. 
2. Tanks, churns and other containers which are used for the transport of pasteurized milk must comply with all the rules of hygiene and in particular the following: 
- their inside surfaces and any other part which may come into contact with the milk must be made of smooth material which is easy to wash, clean and disinfect, resists corrosion and does not transfer substances to the milk in such quantities as to endanger human health, impair the composition of the milk or adversely affect its organoleptic characteristics, 
- they must be designed so that the milk can drain away completely; if they are fitted with taps, these must be easy to remove, dismantle, wash, clean and disinfect, 
- they must be washed, cleaned and disinfected immediately after each use and as necessary before further use; cleaning and disinfection must be carried out in accordance with Annex B, Chapter VI, 2 and 3, 
- they must be hermetically sealed before and during transport by means of a watertight sealing device. 
3. Vehicles and containers used for transporting pasteurized milk must be designed and equipped in such a way that the required temperatures can be maintained throughout the period of transport. 
4. Vehicles used for transporting heat-treated drinking milk and milk in small containers or in churns must be in good condition. They may not be used to transport any other product or object likely to cause the milk to deteriorate. Their internal surfaces must be smooth and easy to wash, clean and disinfect. The interiors of vehicles intended for transporting milk must comply with all the rules of hygiene. Vehicles intended for the transport of heat-treated milk in small containers or churns must be so designed as to give the containers or churns adequate protection against all contamination and atmospheric influences and may not be used to transport animals. 
5. To that end, the competent authority must regularly check that the means of transport and loading conditions meet the hygiene requirements of this Chapter. 
6. The products covered by this Directive must be dispatched in such a way that they are protected from anything liable to contaminate them or to cause them to deteriorate, having regard to the duration and conditions of transport and the means of transport employed. 
7. During transport, the temperature of pasteurized milk transported in tanks or packed in small containers and in churns must not exceed 6 oC. However, the competent authorities may grant a derogation from this requirement for doorstep deliveries. 
8. In accordance with the procedure laid down in Article 31 of this Directive, the Commission may establish additional conditions for the storage and transport of specific milk-based products. 
CHAPTER VI Health checks and supervision of production 
1. Establishments shall be subject to supervision by the competent authority, which must ensure that the requirements of this Directive are met and in particular: 
(a) check: 
(i) the cleanliness of the premises and equipment and staff hygiene; 
(ii) the efficacy of the checks carried out by the establishment, in accordance with Article 14 of this Directive, notably by examining the results and taking samples; 
(iii) the microbiological and hygienic condition of the milk-based products; 
(iv) the efficacy of the treatment of the milk-based products and heat-treated drinking milk; 
(v) the hermetically sealed containers by means of random sampling; 
(vi) the appropriate health marking of the milk-based products; 
(vii) storage and transport conditions; 
(b) take any samples required for laboratory tests; 
(c) make any other checks it considers necessary to ensure compliance with this Directive. 
2. The competent authority must have free access at all time to the cold stores and all working premises to check that these provisions are being strictly complied with. 
(1) Where: 
ANNEX D 
CHAPTER I Community reference laboratory 
Laboratoire central d'hygiène alimentaire 
43 rue de Dantzig 
75015 PARIS 
CHAPTER II Duties and tasks of the Community reference laboratory 
1. The Community reference laboratory for the analysis and testing of milk and milk products shall be responsible for: 
- providing national reference laboratories with details of analytical methods and comparative testing, 
- coordinating the application, by national reference laboratories, of the methods referred to in the first indent, in particular by organizing comparative testing, 
- coordinating research into new analytical methods and informing national reference laboratories of advances in this field, 
- conducting initial and further training courses for the benefit of staff from national reference laboratories, 
- providing scientific and technical assistance to the Commission, including the Community Bureau of References, especially in cases where the results of analyses are contested between Member States. 
2. The Community reference laboratory shall ensure that the following operating conditions are maintained. 
It must: 
- have suitably qualified staff with adequate training in the techniques applied to the analysis and testing of milk and milk products, 
- possess the equipment and substances needed to carry out the tasks provided for in paragraph 1, 
- have an appropriate administrative infrastructure, 
- ensure that its staff respect the confidential nature of certain subjects, results or communications, 
- have sufficient knowledge of international standards and practices, 
- have available, if appropriate, an updated list of reference substances held by the Community Bureau of References and an updated list of the manufacturers and suppliers of such substances.