?

Avis juridique important Avis juridique important
||
32002L003032002L0030
Directive 2002/30/EC of the European Parliament and of the Council of 26 March 2002 on the establishment of rules and procedures with regard to the introduction of noise-related operating restrictions at Community airports (Text with EEA relevance)Richtlijn 2002/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 maart 2002 betreffende de vaststelling van regels en procedures met betrekking tot de invoering van geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Gemeenschap (Voor de EER relevante tekst)
Official Journal L 085 , 28/03/2002 P. 0040 - 0046Publicatieblad Nr. L 085 van 28/03/2002 blz. 0040 - 0046
Directive 2002/30/EC of the European Parliament and of the CouncilRichtlijn 2002/30/EG van het Europees Parlement en de Raad
of 26 March 2002van 26 maart 2002
on the establishment of rules and procedures with regard to the introduction of noise-related operating restrictions at Community airportsbetreffende de vaststelling van regels en procedures met betrekking tot de invoering van geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Gemeenschap
(Text with EEA relevance)(Voor de EER relevante tekst)
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 80(2) thereof,Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 80, lid 2,
Having regard to the proposal from the Commission(1),Gezien het voorstel van de Commissie(1),
Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee(2),Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(2),
Having regard to the opinion of the Committee of the Regions(3),Gezien het advies van het Comité van de Regio's(3),
Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty(4),Overeenkomstig de procedure van artikel 251 van het Verdrag(4),
Whereas:Overwegende hetgeen volgt:
(1) A key objective of the common transport policy is sustainable development. This requires an integrated approach aimed at ensuring both the effective functioning of the Community's transport systems and the protection of the environment.(1) Eén van de kerndoelstellingen van het gemeenschappelijk vervoerbeleid is duurzame ontwikkeling. Daarvoor is een geïntegreerde aanpak vereist die erop gericht is zowel het effectief functioneren van de vervoersystemen van de Gemeenschap als de bescherming van het milieu te garanderen.
(2) Sustainable development of air transport necessitates the introduction of measures aimed at reducing the noise nuisance from aircraft at airports with particular noise problems.(2) Duurzame ontwikkeling van het luchtvervoer vereist de invoering van maatregelen die gericht zijn beperking van de door vliegtuigen veroorzaakte geluidsoverlast op luchthavens met specifieke geluidsproblemen.
(3) A new, more stringent noise certification standard, defined in Volume 1, Part II, Chapter 4 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation, has been established within the framework of the International Civil Aviation Organisation (ICAO) and will contribute to an improvement in the noise climate around airports in the longer term.(3) In het kader van de internationale burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) is een nieuwe, stringentere geluidscertificeringsnorm vastgesteld, zoals omschreven in Hoofdstuk 4 van boekdeel 1, deel II van bijlage 16 bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, die op langere termijn een bijdrage zal leveren aan de verbetering van de geluidssituatie rond luchthavens.
(4) The Chapter 4 standard has been established for certification of aircraft and not as a basis for the introduction of operating restrictions.(4) De in Hoofdstuk 4 opgenomen norm is vastgesteld voor de certificering van vliegtuigen en is niet bedoeld als grondslag voor de invoering van exploitatiebeperkingen.
(5) The gradual removal of Chapter 2 aeroplanes pursuant to Council Directive 92/14/EEC of 2 March 1992 on the limitation of the operation of aeroplanes covered by Part II, Chapter 2, Volume 1 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation, second edition (1988)(5) will be completed on 1 April 2002 and new measures will be required to prevent a deterioration in the noise climate after 2002, assuming continued growth of air transport in Europe.(5) De geleidelijke uitdienstneming van Hoofdstuk 2 vliegtuigen overeenkomstig Richtlijn 92/14/EEG van de Raad van 2 maart 1992 betreffende de beperking van de exploitatie van de vliegtuigen van bijlage 16 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, boekdeel I, deel 2, Hoofdstuk 2, tweede uitgave (1988)(5) zal op 1 april 2002 zijn voltooid en dan zullen nieuwe maatregelen vereist zijn om een verslechtering van de geluidssituatie na 2002 te voorkomen, uitgaande van een verdere groei van het luchtvervoer in Europa.
(6) The use of aeroplanes with a better environmental performance can contribute to a more effective use of available airport capacity and facilitate airport infrastructure development in line with market requirements.(6) Het gebruik van vliegtuigen met betere milieuprestaties kan bijdragen tot een effectievere benutting van de beschikbare luchthavencapaciteit en kan de ontwikkeling van de luchthaveninfrastructuur overeenkomstig de eisen van de markt vergemakkelijken.
(7) A common framework of rules and procedures for the introduction of operating restrictions at Community airports, as part of a balanced approach on noise management, will help safeguard internal market requirements by introducing similar operating restrictions at airports with broadly comparable noise problems. This includes assessment of the noise impact at an airport and evaluation of the measures available to alleviate that impact, and selection of the appropriate mitigation measures with the goal of achieving the maximum environmental benefit most cost effectively.(7) Een gemeenschappelijk kader dat voorziet in regels en procedures voor de invoering van exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Gemeenschap, als onderdeel van een evenwichtige aanpak van het geluidsbeheer, zal aan de eisen van de interne markt helpen voldoen doordat vergelijkbare exploitatiebeperkingen zullen worden ingevoerd op luchthavens met grotendeels vergelijkbare geluidskenmerken. De procedure omvat een beoordeling van het geluidsprobleem op de betrokken luchthaven, alsook een evaluatie van de ter beschikking staande maatregelen om het effect daarvan te verzachten en uiteindelijk de keuze van de maatregelen die maximale milieubaten opleveren op een zoveel mogelijk kosteneffectieve wijze.
(8) Council Regulation (EEC) No 2408/92 of 23 July 1992 on access for Community air carriers to intra-Community air routes(6) provides in Articles 8 and 9 for, inter alia, publication and examination of new operating restrictions: the relationship of those provisions with this Directive should be set out.(8) In de artikelen 8 en 9 van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes(6) is onder andere voorzien in bekendmaking en onderzoek van exploitatiebeperkingen: de relatie van de desbetreffende bepalingen tot deze richtlijn dient te worden vastgesteld.
(9) The legitimate interest of the air transport sector in applying cost-effective solutions for meeting noise management goals should be recognised.(9) Het rechtmatige belang van de luchtvervoerssector bij de toepassing van kosteneffectieve oplossingen voor het halen van geluidsbeheersdoelstellingen dient te worden onderkend.
(10) The 33rd ICAO Assembly has adopted Resolution A33/7 introducing the concept of a "balanced approach" to noise management, thereby establishing a policy approach to address aeroplane noise, including international guidance for the introduction of operating restrictions on an airport-by-airport basis. The "balanced approach" concept of aircraft noise management comprises four principal elements and requires careful assessment of all different options to mitigate noise, including reduction of aeroplane noise at source, land-use planning and management measures, noise abatement operational procedures and operating restrictions, without prejudice to relevant legal obligations, existing agreements, current laws and established policies.(10) Op de 33e algemene vergadering van de ICAO is Resolutie A33/7 goedgekeurd waarin het begrip "evenwichtige aanpak" van het geluidsbeheer is opgenomen en een beleidsaanpak ter bestrijding van vliegtuiglawaai is ontwikkeld die onder andere voorziet in internationale adviezen voor de invoering van exploitatiebeperkingen voor individuele luchthavens. Het begrip "evenwichtige aanpak" van het beheer van vliegtuiglawaai omvat vier essentiële elementen en vereist een zorgvuldige evaluatie van alle opties voor geluidsbestrijding, inclusief beperking van het vliegtuiglawaai bij de bron, maatregelen in de sfeer van ruimtelijke ordening, operationele procedures voor lawaaibestrijding en exploitatiebeperkingen, onverminderd de desbetreffende wettelijke verplichtingen, bestaande overeenkomsten, thans geldende wetgeving en het gevestigde beleid.
(11) The balanced approach is an important step towards achieving noise-reduction. But if effective and sustainable noise-reduction is to be achieved, more stringent technical standards, such as more stringent noise standards for aircraft combined with action to take noisy aircraft out of service, will also be necessary.(11) De "evenwichtige aanpak" is een belangrijke stap om het lawaai van vliegtuigen te beperken, doch, opdat de beperking doeltreffend en duurzaam zou zijn, moeten er ook stringentere technische normen komen, bijvoorbeeld stringentere geluidsnormen en moeten gelijktijdig lawaaiige vliegtuigen buiten dienst worden gesteld.
(12) A Directive of the European Parliament and of the Council on the assessment and management of environmental noise(7) which is a horizontal measure covering all modes of transport has introduced a common approach for the assessment and management of environmental noise. It aims at monitoring the environmental problem caused by noise in major agglomerations and in the vicinity of main transport infrastructures, including airports, at making information on environmental noise and its effects available to the public, and at requesting competent authorities to draw up action plans with a view to preventing and reducing environmental noise where necessary and to preserving environmental noise quality where it is good.(12) De richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingsmateriaal(7), een horizontale maatregel die alle vervoersmodaliteiten bestrijkt, voorziet in een gemeenschappelijke aanpak voor de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai. Zij beoogt de bewaking van door lawaai veroorzaakte milieuproblemen in grote agglomeraties en in de omgeving van belangrijke vervoersinfrastructuren, met inbegrip van luchthavens, voorlichting van het publiek over omgevingslawaai en de gevolgen daarvan, alsook de opstelling door de bevoegde instanties van actieplannen om waar nodig omgevingslawaai te voorkomen en te beperken en om het omgevingslawaai waar dit laag is op hetzelfde peil te houden.
(13) Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment(8) already provides for a comprehensive assessment of airport projects including noise mitigation. This can be considered as meeting, in part, the assessment requirements of this Directive in the case of airport infrastructure extension projects.(13) Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten(8) voorziet reeds in een algehele beoordeling van luchthavenprojecten, met inbegrip van projecten ter bestrijding van geluidshinder. Gesteld kan worden dat hiermee gedeeltelijk wordt voldaan aan de eisen van de onderhavige richtlijn ten aanzien van de beoordeling van projecten voor de uitbreiding van luchthaveninfrastructuur.
(14) Such an assessment may demonstrate that the objectives can only be achieved by a restriction on new services and the gradual withdrawal of aeroplanes that meet the Chapter 3 noise certification standard by a small margin.(14) Uit een dergelijke beoordeling kan blijken dat de doelstellingen alleen kunnen worden gehaald door een beperking op nieuwe diensten en de geleidelijke uitdienstneming van vliegtuigen die slechts met een kleine marge aan de geluidscertificeringsnorm van Hoofdstuk 3 voldoen.
(15) The particular noise problems of airports which are located in the centre of large conurbations ("city airports") should be recognised by allowing for the introduction of more stringent rules.(15) Aan de specifieke geluidsproblemen van luchthavens die in het centrum van grote stedelijke agglomeraties zijn gevestigd ("grootstedelijke luchthavens") dient tegemoet te worden gekomen door de mogelijkheid te creëren stringentere regels vast te stellen.
(16) It is necessary to finalise the indicative list of city airports on the basis of information to be provided by Member States.(16) De indicatieve lijst van grootstedelijke luchthavens moet aan de hand van door de lidstaten te verstrekken informatie worden voltooid.
(17) The extension of airport infrastructure should be facilitated with a view to safeguarding the sustainable development of air transport activities.(17) De uitbreiding van luchthaveninfrastructuur dient te worden vergemakkelijkt met het doel de duurzame ontwikkeling van luchtvervoersactiviteiten veilig te stellen.
(18) It is necessary to allow for the continuation of existing airport-specific noise management measures and for certain technical changes to operating restrictions of a partial nature.(18) Bestaande voor specifieke luchthavens geldende maatregelen voor geluidsbeheer moeten verder kunnen worden toegepast en tevens dienen bepaalde technische wijzigingen te kunnen worden aangebracht in partiële exploitatiebeperkingen.
(19) Undue economic hardship for operators from developing countries should be avoided by allowing for the granting of exemptions where appropriate, and such provision should include safeguards to avoid abuse.(19) Om te vermijden dat exploitanten uit ontwikkelingslanden onder een te zware economische druk komen te staan, dient de mogelijkheid te worden geboden deze waar nodig vrijstellingen te verlenen, zij het met de nodige waarborgen om misbruik te voorkomen.
(20) It is necessary to ensure transparency and consultation of all interested parties regarding proposals for noise-related measures, including the introduction of new operating restrictions.(20) Met betrekking tot voorstellen voor maatregelen inzake geluidsbeheer, inclusief de invoering van nieuwe exploitatiebeperkingen, dient de nodige transparantie te worden gegarandeerd en dient overleg te worden gepleegd met alle betrokken partijen.
(21) Operators should be given a reasonable period of advance notice when new operating restrictions are to be introduced.(21) Exploitanten moeten voldoende lang van tevoren in kennis worden gesteld van de invoering van nieuwe exploitatiebeperkingen.
(22) Provisions should be adopted to ensure the right of appeal against the introduction of operating restrictions to an appeal body, which may be a court.(22) De nodige bepalingen dienen te worden vastgesteld om het recht van beroep bij een beroepsinstantie, zoals een rechtbank, tegen de invoering van exploitatiebeperkingen te waarborgen.
(23) The Directive is in accordance with the principles of subsidiarity and proportionality as set out in Article 5 of the Treaty. The introduction of operating restrictions at Community airports can contribute to the objective of preventing a worsening of the noise climate around airports, but there is a possibility of introducing distortions of competition. The objective can therefore be more effectively achieved by the Community by means of harmonised rules on the introduction of operating restrictions as part of the noise management process. The Directive confines itself to the minimum required in order to achieve this objective and does not go beyond what is necessary for that purpose.(23) De richtlijn is in overeenstemming met het subsidiariteits- en het proportionaliteitsbeginsel zoals vermeld in artikel 5 van het Verdrag. De invoering van exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Gemeenschap kan bijdragen tot de verwezenlijking van het doel een verslechtering van de geluidssituatie rond luchthavens te voorkomen, maar bergt de mogelijkheid in zich dat concurrentievervalsing optreedt. Deze doelstelling kan bijgevolg op efficiëntere wijze door de Gemeenschap worden gerealiseerd door middel van geharmoniseerde voorschriften met betrekking tot de invoering van exploitatiebeperkingen als onderdeel van het geluidsbeheer. De richtlijn beperkt zich tot het minimum dat vereist is om deze doelstelling te bereiken en gaat niet verder dan hetgeen daartoe nodig is.
(24) The measures necessary for the implementation of this Directive should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission(9).(24) De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(9).
(25) The measures provided for by this Directive supersede those provided by Council Regulation (EC) No 925/1999 of 29 April 1999 on the registration and operation within the Community of certain types of civil subsonic jet aeroplanes which have been modified and recertificated as meeting the standards of volume 1, Part II, Chapter 3 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation, third edition (July 1993)(10). That Regulation should therefore be repealed,(25) De in deze richtlijn vervatte maatregelen gaan boven die waarin is voorzien in Verordening (EG) nr. 925/1999 van 29 april 1999(10) betreffende de inschrijving en het gebruik in de Gemeenschap van bepaalde typen civiele subsonische straalvliegtuigen die werden aangepast en gerecertificeerd als zijnde in overeenstemming met de normen van boekdeel I, deel II, Hoofdstuk 3, van bijlage 16 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, derde uitgave (juli 1993). Deze verordening dient derhalve te worden ingetrokken,
HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
Article 1Artikel 1
ObjectivesDoelstellingen
The objectives of this Directive areDe doelstellingen van deze richtlijn zijn:
(a) to lay down rules for the Community to facilitate the introduction of operating restrictions in a consistent manner at airport level so as to limit or reduce the number of people significantly affected by the harmful effects of noise;a) voorschriften voor de Gemeenschap vast te stellen om het op samenhangende wijze invoeren van exploitatiebeperkingen voor individuele luchthavens te vergemakkelijken, teneinde het aantal mensen dat ernstige hinder ondervindt van de nadelige gevolgen van vliegtuiglawaai te beperken of terug te dringen;
(b) to provide a framework which safeguards internal market requirements;b) een kader te bieden dat de naleving van eisen van de interne markt garandeert;
(c) to promote development of airport capacity in harmony with the environment;c) een duurzame ontwikkeling van de luchthavencapaciteit te vergemakkelijken;
(d) to facilitate the achievement of specific noise abatement objectives at the level of individual airports;d) het bereiken van specifieke doelstellingen inzake geluidsbestrijding op individuele luchthavens te vergemakkelijken;
(e) to enable measures to be chosen from those available with the aim of achieving maximum environmental benefit in the most cost-effective manner.e) de mogelijkheid te bieden de ter beschikking staande maatregelen te kiezen die tegen zo laag mogelijke kosten maximale milieubaten opleveren.
Article 2Artikel 2
DefinitionsDefinities
For the purpose of this Directive:In deze richtlijn wordt verstaan onder
(a) "Airport" shall mean a civil airport within the Community which has more than 50000 movements of civil subsonic jet aeroplanes per calendar year (a movement being a take-off or landing), taking into consideration the average of the last three calendar years before the application of the rules of this Directive to the airport in question;a) "luchthaven": een civiele luchthaven in de Gemeenschap waarop per kalenderjaar meer dan 50000 vliegbewegingen van civiele subsonische straalvliegtuigen plaatsvinden (een vliegbeweging is een start of landing), rekening houdend met het gemiddelde over de laatste drie kalenderjaren voordat de bepalingen van deze richtlijn op de desbetreffende luchthaven worden toegepast;
(b) "City airport" shall mean an airport in the centre of a large conurbation, of which no runway has a take-off run available of more than 2000 metres and which provides only point-to-point services between or within European states, where a significant number of people are objectively affected by aircraft noise and where any incremental increase in aircraft movements represents a particularly high annoyance in the light of the extreme noise situation. These airports are listed in Annex I. That Annex may be amended in accordance with the procedure laid down in Article 13(3);b) "grootstedelijke luchthaven": een luchthaven in het centrum van een grote stedelijke agglomeratie met startbanen van maximum 2000 meter effectieve lengte die alleen point-to-point-diensten levert tussen of binnen Europese staten, en waar een aanzienlijk aantal mensen aantoonbaar hinder ondervindt van vliegtuiglawaai en extra vliegbewegingen bijzonder storend zijn gezien de reeds extreme geluidssituatie. Deze luchthavens zijn vermeld in bijlage I. De bijlage kan worden geamendeerd overeenkomstig de procedure van artikel 13, lid 3.
(c) "Civil subsonic jet aeroplanes" shall mean aeroplanes with a maximum certificated take-off mass of 34000 kg or more, or with a certified maximum internal accommodation for the aeroplane type in question consisting of more than 19 passenger seats, excluding any seats for crew only;c) "civiele subsonische vliegtuigen": civiele subsonische straalvliegtuigen met een gecertificeerde maximum-startmassa van 34000 kg of meer of met een gecertificeerde maximumcapaciteit voor het betrokken vliegtuigtype van meer dan 19 stoelen, de uitsluitend voor de bemanning bestemde stoelen niet meegerekend;
(d) "Marginally compliant aircraft" shall mean civil subsonic jet aeroplanes, that meet the certification limits laid down in Volume 1, Part II, Chapter 3 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation by a cumulative margin of not more than 5EPNdB (Effective Perceived Noise in decibels), whereby the cumulative margin is the figure expressed in EPNdB obtained by adding the individual margins (i.e. the differences between the certificated noise level and the maximum permitted noise level) at each of the three reference noise measurement points as defined in Volume 1, Part II, Chapter 3 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation;d) "marginaal conforme vliegtuigen": civiele subsonische straalvliegtuigen die voldoen aan de geluidsnormen, zoals vastgesteld in boekdeel 1, deel II, Hoofdstuk 3 van bijlage 16 bij het verdrag inzake de Internationale burgerluchtvaart, met een cumulatieve marge van niet meer dan 5EPNdB (Effective Perceived Noise in decibels - effectief waargenomen geluid in decibel), waarbij de cumulatieve marge de in EPNdB uitgedrukte waarde is die wordt verkregen door het bij elkaar optellen van de individuele marges (d.i. de verschillen tussen het gecertificeerde geluidsniveau en het maximaal toegestane geluidsniveau) op elk van de drie referentiegeluidsmeetpunten zoals omschreven in boekdeel 1, deel II, Hoofdstuk 3 van bijlage 16 bij het verdrag inzake de Internationale burgerluchtvaart;
(e) "Operating restrictions" shall mean noise related action that limits or reduces access of civil subsonic jet aeroplanes to an airport. It includes operating restrictions aimed at the withdrawal from operations of marginally compliant aircraft at specific airports as well as operating restrictions of a partial nature, affecting the operation of civil subsonic aeroplanes according to time period;e) "exploitatiebeperkingen": met de geluidssituatie samenhangende maatregelen waarbij de toegang van civiele subsonische straalvliegtuigen tot een luchthaven wordt beperkt of teruggebracht. Daaronder vallen exploitatiebeperkingen die gericht zijn op de uitdienstneming van marginaal conforme vliegtuigen op specifieke luchthavens, alsook partiële exploitatiebeperkingen, die de exploitatie van civiele subsonische straalvliegtuigen in bepaalde tijdsperiodes inperken;
(f) "Interested parties" shall mean natural or legal persons affected or likely to be affected by, or having a legitimate interest in the introduction of, noise reduction measures, including operating restrictions;f) "belanghebbende partijen": natuurlijke of rechtspersonen die de gevolgen ondervinden of waarschijnlijk zullen ondervinden van of een legitiem belang hebben bij de invoering van geluidbeperkende maatregelen, inclusief exploitatiebeperkingen;
(g) "Balanced approach" shall mean an approach under which Member States shall consider the available measures to address the noise problem at an airport in their territory, namely the foreseeable effect of a reduction of aircraft noise at source, land-use planning and management, noise abatement operational procedures and operating restrictions.g) "evenwichtige aanpak": aanpak waarbij de lidstaten de beschikbare maatregelen bestuderen om de geluidsproblematiek van een luchthaven op hun grondgebied aan te pakken, namelijk het te verwachten effect van een beperking van het vliegtuiglawaai bij de bron, maatregelen in de sfeer van ruimtelijke ordening, operationele procedures voor lawaaibestrijding en exploitatiebeperkingen.
Article 3Artikel 3
Competent authoritiesBevoegde instantie
Member States shall ensure that there are competent authorities responsible for matters falling within the scope of this Directive.De lidstaten zorgen ervoor dat er bevoegde instanties zijn die verantwoordelijk zijn voor de tot het toepassingsgebied van de richtlijn behorende aangelegenheden.
Article 4Artikel 4
General rules on aircraft noise managementAlgemene regels voor beheer van vliegtuiggeluid
1. Member States shall adopt a balanced approach in dealing with noise problems at airports in their territory. They may also consider economic incentives as a noise management measure.1. De lidstaten volgen voor de geluidsproblematiek van luchthavens op hun grondgebied een evenwichtige aanpak. Daarbij kunnen zij als maatregelen voor het beheer van vliegtuiggeluid ook economische stimulansen overwegen.
2. When considering operating restrictions, the competent authorities shall take into account the likely costs and benefits of the various measures available as well as airport-specific characteristics.2. Bij het overwegen van exploitatiebeperkingen houden de bevoegde instanties rekening met de te verwachten kosten en baten van de diverse ter beschikking staande maatregelen, alsook met de specifieke kenmerken van de betrokken luchthaven.
3. Measures or a combination of measures taken under this Directive shall not be more restrictive than necessary in order to achieve the environmental objective established for a specific airport. They shall be non-discriminatory on grounds of nationality or identity of air carrier or aircraft manufacturer.3. De krachtens deze richtlijn genomen maatregelen of combinaties van maatregelen mogen niet restrictiever zijn dan noodzakelijk is om de voor een specifieke luchthaven vastgestelde milieudoelstelling te halen. Zij mogen evenmin discriminerend zijn op grond van de nationaliteit of identiteit van luchtvaartmaatschappijen of vliegtuigfabrikanten.
4. Performance-based operating restrictions shall be based on the noise performance of the aircraft as determined by the certification procedure conducted in accordance with Volume 1 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation, third edition (July 1993).4. Geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen worden vastgelegd op basis van het geluidsniveau van het vliegtuig zoals vastgesteld volgens de certificeringsprocedure van bijlage 16 bij het Verdrag inzake de Internationale burgerluchtvaart, boekdeel I, derde uitgave (juli 1993).
Article 5Artikel 5
Rules on assessmentEvaluatieregels
1. When a decision on operating restrictions is being considered, the information as specified in Annex II shall, as far as appropriate and possible, for the operating restrictions concerned and for the characteristics of the airport, be taken into account.1. Bij de besluitvorming inzake exploitatiebeperkingen wordt rekening gehouden met de in bijlage II gespecificeerde informatie, voorzover dat voor de betrokken exploitatiebeperkingen en de kenmerken van de luchthaven passend en mogelijk is.
2. Where airport projects are subject to an environmental impact assessment pursuant to Directive 85/337/EEC, the assessment carried out in accordance with that Directive shall be considered as meeting the requirements of paragraph 1, provided that the assessment has taken into account as far as possible the information as specified in Annex II to this Directive.2. Wanneer luchthavenprojecten worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling zoals bedoeld in Richtlijn 85/337/EEG wordt de overeenkomstig die richtlijn uitgevoerde beoordeling als in overeenstemming met het bepaalde in lid 1 beschouwd, mits bij de beoordeling zoveel mogelijk rekening is gehouden met de in bijlage II bij deze richtlijn vermelde specifieke informatie.
Article 6Artikel 6
Rules on the introduction of operating restrictions aimed at the withdrawal of marginally compliant aircraftRegels voor de invoering van op de uitdienstneming van marginaal conforme vliegtuigen gerichte exploitatiebeperkingen
1. If the assessment of all available measures, including operating restrictions of a partial nature, carried out in conformity with the requirements of Article 5 demonstrates that the achievement of the objectives of this Directive requires the introduction of restrictions aimed at the withdrawal of marginally compliant aircraft, the following rules shall apply instead of the procedure laid down in Article 9 of Regulation (EEC) No 2408/92 at the airport under consideration:1. Indien uit de evaluatie van alle beschikbare maatregelen, uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van artikel 5 en, nadat eerst partiële exploitatiebeperkingen in overweging zijn genomen, blijkt dat voor de realisering van de doelstellingen van deze richtlijn de uitdienstneming van marginaal conforme vliegtuigen gerichte exploitatiebeperkingen moet worden ingevoerd, gelden in plaats van de procedure van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2408/92 de volgende regels ten aanzien van de betrokken luchthaven:
(a) six months after the completion of the assessment and decision on the introduction of an operating restriction, no services over and above those operated in the corresponding period of the previous year shall be allowed with marginally compliant aircraft at that airport;a) zes maanden na de afronding van de evaluatie en het besluit over de invoering van een exploitatiebeperking, mogen op de betrokken luchthaven geen door marginaal conforme vliegtuigen te verrichten diensten worden toegestaan, boven die welke in de overeenkomstige periode van het vorige jaar werden verricht;
(b) not less than six months thereafter, each operator may be required to reduce the number of movements of his marginally compliant aircraft serving that airport at an annual rate of not more than 20 % of the initial total number of these movements.b) minimaal zes maanden daarna kan van elke exploitant van luchtvaartuigen worden verlangd dat hij het aantal vliegbewegingen met marginaal conforme vliegtuigen uit zijn vloot vermindert in een jaarlijks tempo van maximaal 20 % van het aanvankelijke totale aantal van deze vliegbewegingen.
2. Subject to the rules on assessment of Article 5, city airports listed in Annex I may introduce measures that are more stringent, in terms of the definition of marginally compliant aircraft provided that these measures do not affect civil subsonic jet aeroplanes that comply, through either original certification or recertification, with the noise standards in Volume 1, Part II, Chapter 4 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation.2. Met inachtneming van de in artikel 5 opgenomen evaluatieregels kunnen de in bijlage I vermelde grootstedelijke luchthavens maatregelen treffen die stringenter zijn wat betreft de definitie van marginaal conforme vliegtuigen, mits deze maatregelen niet van invloed zijn op civiele subsonische straalvliegtuigen die, hetzij op grond van de oorspronkelijke certificering, hetzij na hercertificering voldoen aan de geluidsnormen van boekdeel 1, deel II, Hoofdstuk 4, van bijlage 16 bij het verdrag inzake de Internationale burgerluchtvaart.
Article 7Artikel 7
Existing operating restrictionsBestaande exploitatiebeperkingen
Article 5 shall not apply to:Artikel 5 is niet van toepassing op:
(a) operating restrictions that were already established on the date of entry into force of this Directive;a) exploitatiebeperkingen waartoe reeds was besloten op de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn;
(b) minor technical changes to operating restrictions of a partial nature that do not have any significant cost implications for the airline operators at any given Community airport and that have been introduced after the entry into force of this Directive.b) niet-wezenlijke technische wijzigingen in partiële exploitatiebeperkingen die geen significant kosteneffect hebben voor de luchtvaartondernemingen op een willekeurige luchthaven in de Gemeenschap en die na de inwerkingtreding van deze richtlijn zijn aangebracht.
Article 8Artikel 8
Exemption for aircraft registered in developing countriesVrijstelling voor in ontwikkelingslanden ingeschreven vliegtuigen
Marginally compliant aircraft registered in developing countries shall, for a period of 10 years after the entry into force of this Directive, be exempted from the provisions of Article 6, provided that:Marginaal conforme vliegtuigen die zijn ingeschreven in ontwikkelingslanden worden tot tien jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn vrijgesteld van de toepassing van het bepaalde in artikel 6, mits:
(a) such aircraft, granted noise certification to the standards specified in Volume 1, Part II, Chapter 3 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation, were used at the airport concerned in the Community between 1 January 1996 and 31 December 2001 ("the reference period"), anda) dergelijke vliegtuigen, waaraan een geluidscertificering is verleend op grond van de normen van Hoofdstuk 3, boekdeel 1, deel II, van bijlage 16 bij het verdrag inzake de Internationale burgerluchtvaart, op de betrokken luchthaven in de Gemeenschap vlogen tussen 1 januari 1996 en 31 december 2001 ("de referentieperiode"); en
(b) these aircraft were, in the reference period, on the register of the developing country concerned and that they continue to be operated by a natural or legal person established in that country.b) deze vliegtuigen gedurende de referentieperiode voorkwamen in het register van het betrokken ontwikkelingsland en dat zij bij voortduring door een in dat land gevestigde natuurlijke of rechtspersoon worden geëxploiteerd.
Article 9Artikel 9
Exemption for aircraft operations of an exceptional natureAfzonderlijke vrijstellingen voor uitzonderlijke operaties
In individual cases, Member States may authorise, at airports situated in their territory, individual operations of marginally compliant aircraft which could not take place on the basis of the other provisions of this Directive.Per geval kunnen de lidstaten voor op hun grondgebied gelegen luchthavens vergunning verstrekken voor afzonderlijke operaties met marginaal conforme vliegtuigen, die op grond van de overige bepalingen van deze richtlijn niet mogelijk zijn.
This exemption is limited to:Deze vrijstelling is beperkt tot:
(a) aircraft whose individual operations are of such an exceptional nature that it would be unreasonable to withhold a temporary exemption;a) vliegtuigen waarvan de afzonderlijke operaties dermate uitzonderlijk zijn dat onredelijk zou zijn een tijdelijke vrijstelling niet te verlenen;
(b) aircraft on non-revenue flights for the purpose of alterations, repair or maintenance.b) vliegtuigen die niet-commerciële vluchten verrichten met het oog op wijzigings-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden.
Article 10Artikel 10
Consultation and transparencyRaadpleging en transparantie
Member States shall ensure that, for the application of Articles 5 and 6, procedures for consultation of interested parties are established in accordance with applicable national law.De lidstaten zorgen ervoor dat met betrekking tot de toepassing van de artikelen 5 en 6 procedures worden vastgesteld om alle belanghebbende partijen te raadplegen overeenkomstig de geldende nationale wetgeving.
Article 11Artikel 11
Prior noticeOpenbaarmaking
1. Member States shall ensure that on the introduction of any new operating restriction, public notice, including an explanation of the reasons for introducing it taking into account the appropriate elements of the balanced approach, is given to all interested parties:1. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer een nieuwe exploitatiebeperking wordt ingevoerd, alle belanghebbende partijen hiervan openbaar in kennis worden gesteld, met inbegrip van een uiteenzetting van de redenen hiervoor, rekening houdend met de nodige elementen van de evenwichtige aanpak:
(a) six months before the entry into force of the measures referred to in Article 6(1)(a);a) zes maanden vóór de inwerkingtreding van de in artikel 6, lid 1, onder a), bedoelde maatregelen;
(b) one year before the entry into force of the measures referred to in Article 6(1)(b) and (2);b) één jaar vóór de inwerkingtreding van de in artikel 6, lid 1, onder b), en artikel 6, lid 2, bedoelde maatregelen.
(c) in the case of measures under Article 6, two months before the scheduling-conference for the relevant scheduling-period.c) in het geval van de in artikel 6 bedoelde maatregelen, twee maanden voor de conferentie waarop het dienstrooster voor de desbetreffende periode wordt vastgesteld.
2. Member States shall forthwith inform the other Member States and the Commission of any new operating restriction within the meaning of this Directive that they have decided to introduce at an airport in their territory.2. Elke lidstaat stelt de overige lidstaten en de Commissie onverwijld in kennis van elke nieuwe exploitatiebeperking in de zin van deze richtlijn die hij besloten heeft in te voeren op een luchthaven op zijn grondgebied.
Article 12Artikel 12
Right of appealRecht van beroep
Member States shall ensure the right to appeal against the measures taken pursuant to Article 6 and Article 7(b) before an appeal body other than the authority that has adopted the contested measure, in accordance with national legislation and procedures.De lidstaten garanderen het recht om tegen de krachtens de artikelen 6 en 7, onder b), getroffen maatregelen beroep aan te tekenen bij een andere instantie dan de autoriteit die de omstreden maatregel heeft genomen, overeenkomstig de in de betrokken lidstaten van kracht zijnde wetgeving en procedures.
Article 13Artikel 13
CommitteeComité
1. The Commission shall be assisted by the Committee instituted by Article 11 of Regulation (EEC) No 2408/92.1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 2408/92 ingestelde comité.
2. The Committee may be consulted by the Commission on any matter concerning the application of this Directive.2. Het Comité kan door de Commissie worden geraadpleegd over elke aangelegenheid met betrekking tot de toepassing van deze richtlijn.
3. When reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.
4. The Committee shall take note of the assessments undertaken by the Member States in accordance with Article 5, and of the measures taken, or intended to be taken, on the basis of these assessments.4. Het comité neemt kennis van de door de lidstaten uitgevoerde evaluaties overeenkomstig artikel 5, en van de maatregelen die op grond van deze studies zijn genomen of worden gepland.
Article 14Artikel 14
Information and revisionInformatie en herziening
Member States shall upon request submit information on the application of this Directive to the Commission.De lidstaten verstrekken de Commissie desgevraagd informatie over de toepassing van deze richtlijn.
No later than five years after the entry into force of this Directive the Commission shall report to the European Parliament and to the Council on the application of this Directive.Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn brengt de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de toepassing daarvan.
The report shall be accompanied, where necessary, by proposals for revision of the Directive.Het verslag gaat indien nodig vergezeld van voorstellen voor de herziening van de richtlijn.
It shall contain an assessment of the effectiveness of this Directive, in particular the need to revise the definition of marginally compliant aircraft as laid down in Article 2(d) in favour of a more stringent requirement.Het bevat een evaluatie van de doeltreffendheid van deze richtlijn, en met name van de noodzaak de in artikel 2, onder d), vermelde definitie van marginaal conforme vliegtuigen te herzien in strengere zin.
Article 15Artikel 15
RepealIntrekking
Regulation (EC) No 925/1999 shall be repealed as from the date of entry into force of this Directive.Verordening (EG) nr. 925/1999 wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.
Article 16Artikel 16
ImplementationTenuitvoerlegging
Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 28 September 2003 at the latest. They shall forthwith inform the Commission thereof.De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 28 september 2003 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. The methods of making such a reference shall be laid down by the Member States.Wanneer de lidstaten deze bepalingen vaststellen, wordt in deze bepalingen of bij de officiële bekendmaking van deze bepalingen een verwijzing naar de onderhavige richtlijn opgenomen. De vorm van deze verwijzing wordt bepaald door de lidstaten.
Article 17Artikel 17
Entry into forceInwerkingtreding
This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Communities.Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Article 18Artikel 18
AddresseesAdressaten
This Directive is addressed to the Member States.Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
Done at Brussels, 26 March 2002.Gedaan te Brussel, 26 maart 2002.
For the European ParliamentVoor het Europees Parlement
The PresidentDe voorzitter
P. CoxP. Cox
For the CouncilVoor de Raad
The PresidentDe voorzitter
F. Álvarez-Cascos FernándezF. Álvarez-Cascos Fernández
(1) OJ C 75 E, 26.3.2002, p. 318.(1) PB C 75 E van 26.3.2002, blz. 318.
(2) Opinion delivered on 20 March 2002 (not yet published in the Official Journal).(2) Advies uitgebracht op 20 maart 2002 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
(3) Opinion delivered on 14 March 2002 (not yet published in the Official Journal).(3) Advies uitgebracht op 14 maart 2002 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
(4) Opinion of the European Parliament of 13 March 2002 (not yet published in the Official Journal). Council Decision of 26 March 2002.(4) Advies van het Europees Parlement van 13 maart 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad). Besluit van de Raad van 26 maart 2002.
(5) OJ L 76, 23.3.1992, p. 21. Directive as last amended by Commission Regulation (EC) No 991/2001 (OJ L 138, 22.5.2001, p. 12).(5) PB L 76 van 23.3.1992, blz. 21. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 991/2001 van de Commissie (PB L 138 van 22.5.2001, blz. 12).
(6) OJ L 240, 24.8.1992, p. 8.(6) PB L 240 van 24.8.1992, blz. 8.
(7) This Directive is being drawn up and will apply after its adoption.(7) Deze richtlijn is in voorbereiding en zal na goedkeuring van toepassing worden.
(8) OJ L 175, 5.7.1985, p. 40. Directive as amended by Council Directive 97/11/EC, (OJ L 73, 14.3.1997, p. 5).(8) PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG (PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5).
(9) OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.(9) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
(10) OJ L 115, 4.5.1999, p. 1.(10) PB L 115 van 4.5.1999, blz. 1.
ANNEX IBIJLAGE I
List of city airportsLijst van grootstedelijke luchthavens
Berlin-TempelhofBerlin-Tempelhof
Stockholm BrommaStockholm Bromma
London CityLondon City
Belfast CityBelfast City
ANNEX IIBIJLAGE II
Information referred to in Article 5(1)In artikel 5, lid 1, bedoelde informatie
1. Current inventory1. Huidige inventarisatie
1.1. A description of the airport including information about its capacity, location, surroundings, air traffic volume and mix and runway mix.1.1. Een beschrijving van de luchthaven, inclusief informatie over de capaciteit, locatie en omgeving daarvan, alsook over het volume en de samenstelling van het luchtverkeer en verdeling over start/landingsbanen.
1.2. A description of the environmental objectives for the airport and the national context.1.2. Een beschrijving van de milieudoelstellingen voor de luchthaven en de nationale context.
1.3. Details of noise contours for the current and previous years - including an assessment of the number of people affected by aircraft noise. Description of the computational method used to develop the contours.1.3. Details over de geluidscontouren voor het lopende en de vorige jaren, inclusief een evaluatie van het aantal mensen dat last heeft van vliegtuiglawaai. Beschrijving van de voor de ontwikkeling van de contouren gebruikte rekenmethode.
1.4. A description of measures to reduce aircraft noise already implemented: for example, information on land-use planning and management; noise insulation programmes; operating procedures such as PANS-OPS; operation restrictions such as noise limits, night limits/curfew, noise charges; preferential runway use, noise preferred routes/track-keeping, and noise monitoring.1.4. Een beschrijving van de reeds betroffen maatregelen ter vermindering van vliegtuiglawaai: onder andere informatie over maatregelen in de sfeer van de ruimtelijke ordening; programma's voor geluidsisolatie; operationele procedures zoals PANS-OPS; beperkingen zoals geluidsgrenswaarden, beperking/verbod op nachtvluchten; geluidsheffingen; preferentieel baangebruik, uit geluidsoogpunt aanbevolen routes/vliegbaanbewaking en geluidsmetingen.
2. Forecast without new measures2. Prognose wanneer geen nieuwe maatregelen zouden worden getroffen
2.1. Descriptions of airport developments (if any) already approved and in the programme, for example, increased capacity, runway and/or terminal expansion, and the projected future traffic mix and estimated growth.2.1. Beschrijving van (eventuele) ontwikkelingen op de luchthaven die reeds zijn goedgekeurd en in de planning zijn opgenomen, bijvoorbeeld capaciteitsverhoging, uitbreiding van start- en landingsbanen en/of de terminal, alsook de verwachte toekomstige verkeerssamenstelling en geraamde groei.
2.2. In case of airport capacity extension, the benefits of making that additional capacity available.2.2. In geval van uitbreiding van de luchthavencapaciteit, de aan die extra capaciteit verbonden voordelen.
2.3. A description of effect on noise climate without further measures, and of those measures already planned to lessen that noise impact over the same period.2.3. Een beschrijving van het effect op de geluidssituatie wanneer geen verdere maatregelen worden genomen, alsook van het effect van de reeds geplande maatregelen ter verbetering van de geluidssituatie over dezelfde periode.
2.4. Forecast noise contours - including an assessment of the number of people likely to be affected by aircraft noise - distinguish between established residential areas and newly constructed residential areas.2.4. Prognose geluidscontouren, inclusief een evaluatie van het aantal mensen dat waarschijnlijk last zal hebben van vliegtuiglawaai, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen bestaande en nieuw te bouwen woonwijken.
2.5. Evaluation of the consequences and possible costs of not taking action to lessen the impact of increased noise - if it is expected to occur.2.5. Evaluatie van de consequenties en mogelijke kosten van het uitblijven van maatregelen ter beperking van het effect van een eventueel verwachte geluidstoename.
3. Assessment of additional measures3. Evaluatie van bijkomende maatregelen
3.1. Outline of the additional measures available as part of the different options mentioned in Article 4(1) and in particular an indication of the main reasons for their selection. Description of those measures chosen for further analysis and fuller information on the cost of introducing these measures; the number of people expected to benefit and timeframe; and a ranking of the overall effectiveness of particular measures.3.1. Schets van de ter beschikking staande bijkomende maatregelen, als onderdeel van de verschillende opties genoemd in artikel 4, lid 1, en, in het bijzonder, opgave van de belangrijkste redenen voor de keuze daarvan. Beschrijving van de voor verdere analyse geselecteerde maatregelen en informatie over de aan de invoering daarvan verbonden kosten; het aantal mensen dat er naar verwachting baat bij zal hebben en het tijdschema; een rangschikking van specifieke maatregelen naar algemene effectiviteit.
3.2. Assessment of the cost/effectiveness or cost/benefit of the introduction of specific measures, taking account of the socio-economic effects of the measures on the users of the airport: operators (passenger and freight); travellers and local communities.3.2. Evaluatie van de kosteneffectiviteit of de kosten/batenverhouding van de invoering van specifieke maatregelen, rekening houdend met de sociaal-economische effecten van die maatregelen op de gebruikers van de luchthaven: exploitanten (passagiers- en goederenvervoer); reizigers en plaatselijke gemeenschap.
3.3. An overview of the possible environmental and competitive effects of the proposed measures on other airports, operators and other interested parties.3.3. Een overzicht van de mogelijke milieu- en concurrentie-effecten van de voorgestelde maatregelen op andere luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en andere belanghebbende partijen.
3.4. Reasons for selection of the preferred option.3.4. Redenen voor de keuze van de optie waaraan de voorkeur is gegeven.
3.5. A non-technical summary.3.5. Niet-technische samenvatting.
4. Relation with the Directive of the European Parliament and of the Council on the assessment and management of environmental noise4. Relatie tot de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai [COM (2000) 468].
4.1. When and where noise maps or action plans have been prepared under the terms of the said Directive these will be used for providing the information required in this Annex.4.1. Wanneer geluidsbelastingkaarten en actieplannen als bedoeld in de richtlijn omgevingslawaai zijn opgesteld, zullen deze worden gebruikt voor het verstrekken van de in deze bijlage vermelde informatie.
4.2. The assessment of noise exposure (i.e. establishment of noise contours and number of people affected) shall be carried out using at least the common noise indicators Lden and Lnight as specified in the abovementioned Directive, where available.4.2. De evaluatie van blootstelling aan geluid (namelijk geluidscontouren en aantal mensen dat hinder ondervindt) zal worden uitgevoerd met gebruikmaking van ten minste de gemeenschappelijke geluidsbelastingsindicatoren Lden and Lnight zoals omschreven in de richtlijn omgevingslawaai, voor zover beschikbaar.