?

Avis juridique important Avis juridique important
||
32000R134832000R1348
Council regulation (EC) No 1348/2000 of 29 May 2000 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial mattersVerordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken
Official Journal L 160 , 30/06/2000 P. 0037 - 0052Publicatieblad Nr. L 160 van 30/06/2000 blz. 0037 - 0052
Council regulation (EC) No 1348/2000Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad
of 29 May 2000van 29 mei 2000
on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial mattersinzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 61(c) and Article 67(1) thereof,Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 61, onder c), en artikel 67, lid 1,
Having regard to the proposal from the Commission(1),Gezien het voorstel van de Commissie(1),
Having regard to the opinion of the European Parliament(2),Gezien het advies van het Europees Parlement(2),
Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee(3),Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(3),
Whereas:Overwegende hetgeen volgt:
(1) The Union has set itself the objective of maintaining and developing the Union as an area of freedom, security and justice, in which the free movement of persons is assured. To establish such an area, the Community is to adopt, among others, the measures relating to judicial cooperation in civil matters needed for the proper functioning of the internal market.(1) De Unie heeft zich ten doel gesteld een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te handhaven en te ontwikkelen waarin het vrije verkeer van personen gewaarborgd is. De Gemeenschap moet met het oog op de geleidelijke totstandbrenging van een dergelijke ruimte onder meer de maatregelen op het gebied van de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken nemen die nodig zijn voor de goede werking van de interne markt.
(2) The proper functioning of the internal market entails the need to improve and expedite the transmission of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters for service between the Member States.(2) Het is voor de goede werking van de interne markt nodig de verzending tussen de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken, met het oog op betekening of kennisgeving ervan, te verbeteren en te versnellen.
(3) This is a subject now falling within the ambit of Article 65 of the Treaty.(3) Dit onderwerp valt thans onder artikel 65 van het Verdrag.
(4) In accordance with the principles of subsidiarity and proportionality as set out in Article 5 of the Treaty, the objectives of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved by the Community. This Regulation does not go beyond what is necessary to achieve those objectives.(4) Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel, zoals neergelegd in artikel 5 van het Verdrag, kunnen de doelstellingen van deze verordening niet voldoende door de lidstaten worden verwezenlijkt en kunnen derhalve beter door de Gemeenschap worden verwezenlijkt. Deze verordening gaat niet verder dan hetgeen nodig is om deze doelstellingen te bereiken.
(5) The Council, by an Act dated 26 May 1997(4), drew up a Convention on the service in the Member States of the European Union of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters and recommended it for adoption by the Member States in accordance with their respective constitutional rules. That Convention has not entered into force. Continuity in the results of the negotiations for conclusion of the Convention should be ensured. The main content of this Regulation is substantially taken over from it.(5) De Raad heeft bij de Akte van 26 mei 1997(4) de tekst van een verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van de Europese Unie van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken vastgesteld en heeft aanbevolen dat de lidstaten dit verdrag overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen aannemen. Dit verdrag is niet in werking getreden. De continuïteit van de bij het sluiten van het verdrag behaalde resultaten moet worden gewaarborgd. De inhoud van dit verdrag wordt derhalve in deze verordening grotendeels overgenomen.
(6) Efficiency and speed in judicial procedures in civil matters means that the transmission of judicial and extrajudicial documents is to be made direct and by rapid means between local bodies designated by the Member States. However, the Member States may indicate their intention of designating only one transmitting or receiving agency or one agency to perform both functions for a period of five years. This designation may, however, be renewed every five years.(6) Met het oog op de doelmatigheid en de snelheid van de gerechtelijke procedures in burgerlijke zaken is het nodig dat de verzending van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken tussen de door de lidstaten aangewezen plaatselijke instanties rechtstreeks en op snelle wijze geschiedt. De lidstaten kunnen evenwel hun voornemen kenbaar maken slechts één verzendende of één ontvangende instantie aan te wijzen, dan wel één enkele instantie die beide functies vervult gedurende vijf jaar. Deze aanwijzing kan echter om de vijf jaar worden verlengd.
(7) Speed in transmission warrants the use of all appropriate means, provided that certain conditions as to the legibility and reliability of the document received are observed. Security in transmission requires that the document to be transmitted be accompanied by a pre-printed form, to be completed in the language of the place where service is to be effected, or in another language accepted by the Member State in question.(7) De verzending kan met het oog op de snelheid ervan langs elke passende weg geschieden, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan inzake de leesbaarheid en de betrouwbaarheid van het ontvangen stuk. De zorgvuldigheid van de verzending vereist dat het te verzenden stuk vergezeld gaat van een formulier dat moet worden ingevuld in de taal van de plaats waar de betekening of kennisgeving geschiedt dan wel in een andere taal die door de aangezochte lidstaat wordt aanvaard.
(8) To secure the effectiveness of this Regulation, the possibility of refusing service of documents is confined to exceptional situations.(8) De mogelijkheid de betekening of kennisgeving van stukken te weigeren, moet tot buitengewone gevallen worden beperkt, teneinde de doeltreffendheid van de verordening te waarborgen.
(9) Speed of transmission warrants documents being served within days of reception of the document. However, if service has not been effected after one month has elapsed, the receiving agency should inform the transmitting agency. The expiry of this period should not imply that the request be returned to the transmitting agency where it is clear that service is feasible within a reasonable period.(9) Het is met het oog op de snelheid van de verzending gerechtvaardigd dat de betekening of kennisgeving van een stuk binnen enkele dagen na ontvangst van het stuk geschiedt. Indien de betekening of de kennisgeving echter niet binnen een maand heeft kunnen plaatsvinden, dient de ontvangende instantie dit aan de verzendende instantie mee te delen. Het verstrijken van deze termijn moet niet impliceren dat de aanvraag aan de verzendende instantie wordt teruggezonden, wanneer het duidelijk is dat binnen een redelijke termijn aan deze aanvraag kan worden voldaan.
(10) For the protection of the addressee's interests, service should be effected in the official language or one of the official languages of the place where it is to be effected or in another language of the originating Member State which the addressee understands.(10) Teneinde de belangen van de geadresseerde te beschermen, moet de betekening of kennisgeving worden verricht in de officiële taal of één van de officiële talen van de plaats waar zij moet geschieden of in een andere taal van de verzendende lidstaat die de geadresseerde begrijpt.
(11) Given the differences between the Member States as regards their rules of procedure, the material date for the purposes of service varies from one Member State to another. Having regard to such situations and the possible difficulties that may arise, this Regulation should provide for a system where it is the law of the receiving Member State which determines the date of service. However, if the relevant documents in the context of proceedings to be brought or pending in the Member State of origin are to be served within a specified period, the date to be taken into consideration with respect to the applicant shall be that determined according to the law of the Member State of origin. A Member State is, however, authorised to derogate from the aforementioned provisions for a transitional period of five years, for appropriate reasons. Such a derogation may be renewed by a Member State at five-year intervals due to reasons related to its legal system.(11) Gezien de in de onderscheiden lidstaten bestaande verschillen in procedureregels, loopt de gebeurtenis waarvan de datum voor de betekening of kennisgeving in aanmerking wordt genomen, van lidstaat tot lidstaat uiteen. Met het oog op dergelijke situaties en de moeilijkheden die zich kunnen voordoen, voorziet deze verordening in een regeling waarbij de datum van betekening of kennisgeving bepaald wordt door de wetgeving van de aangezochte staat. Indien de desbetreffende stukken echter binnen een bepaalde termijn betekend of ter kennis gebracht moeten worden in het kader van een procedure die in de lidstaat van herkomst zal worden of is ingesteld, wordt de datum van betekening of kennisgeving ten aanzien van de verzoeken bepaald door de wetgeving van de lidstaat van herkomst. Indien daar geldige redenen voor zijn mogen de lidstaten evenwel voor een overgangsperiode van vijf jaar van bovengenoemde bepalingen afwijken. Zij mogen die afwijking om de vijf jaar verlengen om redenen in verband met hun rechtsstelsel.
(12) This Regulation prevails over the provisions contained in bilateral or multilateral agreements or arrangements having the same scope, concluded by the Member States, and in particular the Protocol annexed to the Brussels Convention of 27 September 1968(5) and the Hague Convention of 15 November 1965 in relations between the Member States party thereto. This Regulation does not preclude Member States from maintaining or concluding agreements or arrangements to expedite or simplify the transmission of documents, provided that they are compatible with the Regulation.(12) Deze verordening heeft voorrang op de bepalingen inzake door haar bestreken gebieden van door de lidstaten gesloten bilaterale of multilaterale overeenkomsten of regelingen met dezelfde werkingssfeer, met name het protocol bij het Verdrag van Brussel van 27 september 1968(5) en het Verdrag van 's-Gravenhage van 15 november 1965, in de betrekkingen tussen de lidstaten die partij zijn bij deze verdragen. De verordening belet echter niet dat enkele lidstaten overeenkomsten of regelingen behouden of sluiten om de toezending van de stukken te versnellen of te vereenvoudigen, voorzover deze met de bepalingen van de verordening verenigbaar zijn.
(13) The information transmitted pursuant to this Regulation should enjoy suitable protection. This matter falls within the scope of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data(6), and of Directive 97/66/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the telecommunications sector(7).(13) De krachtens deze verordening verzonden gegevens behoeven een beschermingsregeling. De materie valt binnen de werkingssfeer van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens(6) en van Richtlijn 97/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector(7).
(14) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission(8).(14) De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(8).
(15) These measures also include drawing up and updating the manual using appropriate modern means.(15) Die maatregelen omvatten ook het opstellen en bijwerken van de handleiding met gebruikmaking van passende moderne middelen.
(16) No later than three years after the date of entry into force of this Regulation, the Commission should review its application and propose such amendments as may appear necessary.(16) De Commissie dient uiterlijk drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening de toepassing ervan te onderzoeken en, in voorkomend geval, de nodige wijzigingen voor te stellen.
(17) The United Kingdom and Ireland, in accordance with Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, have given notice of their wish to take part in the adoption and application of this Regulation.(17) Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben, overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, te kennen gegeven dat zij aan de aanneming en toepassing van deze verordening wensen deel te nemen.
(18) Denmark, in accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of Denmark annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, is not participating in the adoption of this Regulation, and is therefore not bound by it nor subject to its application,(18) Denemarken neemt, overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, niet deel aan de aanneming van deze verordening. Deze verordening bindt Denemarken dan ook niet en is niet op deze lidstaat van toepassing,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
CHAPTER IHOOFDSTUK I
GENERAL PROVISIONSALGEMENE BEPALINGEN
Article 1Artikel 1
ScopeWerkingssfeer
1. This Regulation shall apply in civil and commercial matters where a judicial or extrajudicial document has to be transmitted from one Member State to another for service there.1. Deze verordening is van toepassing in burgerlijke en in handelszaken, waarin een gerechtelijk of buitengerechtelijk stuk van een lidstaat naar een andere lidstaat moet worden verzonden ter betekening of kennisgeving aldaar.
2. This Regulation shall not apply where the address of the person to be served with the document is not known.2. Deze verordening is niet van toepassing indien het adres van degene voor wie het stuk is bestemd, onbekend is.
Article 2Artikel 2
Transmitting and receiving agenciesVerzendende en ontvangende instanties
1. Each Member State shall designate the public officers, authorities or other persons, hereinafter referred to as "transmitting agencies", competent for the transmission of judicial or extrajudicial documents to be served in another Member State.1. Elke lidstaat wijst de deurwaarders, autoriteiten of andere personen aan, hierna "verzendende instanties" genoemd, die bevoegd zijn gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken te verzenden ter betekening of kennisgeving in een andere lidstaat.
2. Each Member State shall designate the public officers, authorities or other persons, hereinafter referred to as "receiving agencies", competent for the receipt of judicial or extrajudicial documents from another Member State.2. Elke lidstaat wijst de deurwaarders, autoriteiten of andere personen aan, hierna "ontvangende instanties" genoemd, die bevoegd zijn van een andere lidstaat afkomstige gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken in ontvangst te nemen.
3. A Member State may designate one transmitting agency and one receiving agency or one agency to perform both functions. A federal State, a State in which several legal systems apply or a State with autonomous territorial units shall be free to designate more than one such agency. The designation shall have effect for a period of five years and may be renewed at five-year intervals.3. Elke lidstaat kan één verzendende instantie en één ontvangende instantie aanwijzen, dan wel een instantie die beide functies vervult. Een federale staat, een staat waarin verschillende rechtsstelsels gelden of een staat met autonome territoriale structuren kan meer dan een van dergelijke instanties aanwijzen. De aanwijzing is vijf jaar geldig en kan telkens met vijf jaar worden verlengd.
4. Each Member State shall provide the Commission with the following information:4. Elke lidstaat verstrekt de Commissie de volgende gegevens:
(a) the names and addresses of the receiving agencies referred to in paragraphs 2 and 3;a) de naam en het adres van de in de leden 2 en 3 bedoelde ontvangende instanties,
(b) the geographical areas in which they have jurisdiction;b) hun territoriale bevoegdheid,
(c) the means of receipt of documents available to them; andc) de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen,
(d) the languages that may be used for the completion of the standard form in the Annex.d) de talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het formulier waarvan het model in de bijlage is opgenomen.
Member States shall notify the Commission of any subsequent modification of such information.De lidstaten stellen de Commissie van alle wijzigingen van deze gegevens in kennis.
Article 3Artikel 3
Central bodyCentrale instantie
Each Member State shall designate a central body responsible for:Elke lidstaat wijst een centrale instantie aan die tot taak heeft:
(a) supplying information to the transmitting agencies;a) de verzendende instanties informatie te verschaffen;
(b) seeking solutions to any difficulties which may arise during transmission of documents for service;b) oplossingen te zoeken voor de problemen die zich bij de verzending van stukken ter betekening of kennisgeving kunnen voordoen;
(c) forwarding, in exceptional cases, at the request of a transmitting agency, a request for service to the competent receiving agency.c) in buitengewone omstandigheden, op verzoek van een verzendende instantie, aan de bevoegde ontvangende instantie een aanvraag voor betekening of kennisgeving te doen toekomen.
A federal State, a State in which several legal systems apply or a State with autonomous territorial units shall be free to designate more than one central body.Een federale staat, een staat waarin verschillende rechtsstelsels gelden of een staat met autonome territoriale structuren kan meer centrale instanties aanwijzen.
CHAPTER IIHOOFDSTUK II
JUDICIAL DOCUMENTSGERECHTELIJKE STUKKEN
Section 1Afdeling 1
Transmission and service of judicial documentsVerzending en betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken
Article 4Artikel 4
Transmission of documentsVerzending van stukken
1. Judicial documents shall be transmitted directly and as soon as possible between the agencies designated on the basis of Article 2.1. De op grond van artikel 2 aangewezen instanties zenden elkaar de gerechtelijke stukken zo spoedig mogelijk rechtstreeks toe.
2. The transmission of documents, requests, confirmations, receipts, certificates and any other papers between transmitting agencies and receiving agencies may be carried out by any appropriate means, provided that the content of the document received is true and faithful to that of the document forwarded and that all information in it is easily legible.2. De verzendende en ontvangende instanties kunnen elkaar de stukken, aanvragen, bevestigingen, ontvangstbewijzen, certificaten en alle overige documenten langs elke passende weg toezenden, mits de inhoud van het ontvangen stuk met die van het verzonden document overeenstemt en alle informatie daarin goed leesbaar is.
3. The document to be transmitted shall be accompanied by a request drawn up using the standard form in the Annex. The form shall be completed in the official language of the Member State addressed or, if there are several official languages in that Member State, the official language or one of the official languages of the place where service is to be effected, or in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate the official language or languages of the European Union other than its own which is or are acceptable to it for completion of the form.3. Het te verzenden stuk gaat vergezeld van een aanvraag die volgens het modelformulier in de bijlage is opgesteld. Het formulier wordt in de officiële taal van de aangezochte lidstaat ingevuld of, indien er verscheidene officiële talen in die lidstaat zijn, in de officiële taal of een van de officiële talen van de plaats waar de betekening of kennisgeving moet worden verricht, of in een andere taal die de aangezochte lidstaat heeft verklaard te kunnen aanvaarden. Elke lidstaat doet opgave van de officiële taal of talen van de Europese Unie, andere dan zijn eigen taal of talen, die hij voor de invulling van het formulier aanvaardt.
4. The documents and all papers that are transmitted shall be exempted from legalisation or any equivalent formality.4. Alle verzonden stukken en overige documenten zijn vrijgesteld van legalisatie of een daarmee gelijk te stellen formaliteit.
5. When the transmitting agency wishes a copy of the document to be returned together with the certificate referred to in Article 10, it shall send the document in duplicate.5. Wanneer de verzendende instantie teruggave verlangt van een afschrift van het stuk vergezeld van het in artikel 10 bedoelde certificaat, zendt zij het stuk in tweevoud op.
Article 5Artikel 5
Translation of documentsVertaling van stukken
1. The applicant shall be advised by the transmitting agency to which he or she forwards the document for transmission that the addressee may refuse to accept it if it is not in one of the languages provided for in Article 8.1. De aanvrager wordt door de verzendende instantie waaraan hij het stuk ter verzending overdraagt, in kennis gesteld van het feit dat degene voor wie het stuk is bestemd kan weigeren het stuk in ontvangst te nemen omdat het niet in een van de in artikel 8 bedoelde talen is gesteld.
2. The applicant shall bear any costs of translation prior to the transmission of the document, without prejudice to any possible subsequent decision by the court or competent authority on liability for such costs.2. De aanvrager draagt de eventuele kosten van vertaling vóór de verzending van het stuk, onverminderd een eventuele latere verwijzing in die kosten door de rechter of bevoegde autoriteit.
Article 6Artikel 6
Receipt of documents by receiving agencyOntvangst van stukken door de ontvangende instantie
1. On receipt of a document, a receiving agency shall, as soon as possible and in any event within seven days of receipt, send a receipt to the transmitting agency by the swiftest possible means of transmission using the standard form in the Annex.1. Bij de ontvangst van een stuk zendt de ontvangende instantie de verzendende instantie zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven dagen na de ontvangst van het stuk langs de snelst mogelijke weg een ontvangstbewijs, overeenkomstig het modelformulier in de bijlage.
2. Where the request for service cannot be fulfilled on the basis of the information or documents transmitted, the receiving agency shall contact the transmitting agency by the swiftest possible means in order to secure the missing information or documents.2. Indien de aanvraag voor betekening of kennisgeving niet aan de hand van de toegezonden gegevens of stukken kan worden uitgevoerd, neemt de ontvangende instantie langs de snelst mogelijke weg contact met de verzendende instantie op om de ontbrekende gegevens of stukken te verkrijgen.
3. If the request for service is manifestly outside the scope of this Regulation or if non-compliance with the formal conditions required makes service impossible, the request and the documents transmitted shall be returned, on receipt, to the transmitting agency, together with the notice of return in the standard form in the Annex.3. Indien de aanvraag voor betekening of kennisgeving duidelijk buiten het toepassingsgebied van deze verordening valt of indien de betekening of kennisgeving niet mogelijk is omdat niet aan de vormvoorschriften is voldaan, worden de aanvraag en de toegezonden stukken na ontvangst aan de verzendende instantie teruggezonden, samen met het bericht van teruggave, overeenkomstig het modelformulier in de bijlage.
4. A receiving agency receiving a document for service but not having territorial jurisdiction to serve it shall forward it, as well as the request, to the receiving agency having territorial jurisdiction in the same Member State if the request complies with the conditions laid down in Article 4(3) and shall inform the transmitting agency accordingly, using the standard form in the Annex. That receiving agency shall inform the transmitting agency when it receives the document, in the manner provided for in paragraph 1.4. Een ontvangende instantie die een stuk ontvangt maar voor de betekening of kennisgeving ervan niet territoriaal bevoegd is, zendt het stuk, evenals de aanvraag, aan de bevoegde ontvangende instantie in dezelfde lidstaat door indien de aanvraag aan de in artikel 4, lid 3, bedoelde voorwaarden voldoet en stelt de verzendende instantie daarvan door middel van het modelformulier in de bijlage in kennis. De laatstgenoemde ontvangende instantie stelt de verzendende instantie op de in lid 1 beschreven wijze van de ontvangst in kennis.
Article 7Artikel 7
Service of documentsBetekening of kennisgeving van stukken
1. The receiving agency shall itself serve the document or have it served, either in accordance with the law of the Member State addressed or by a particular form requested by the transmitting agency, unless such a method is incompatible with the law of that Member State.1. De ontvangende instantie zorgt voor de betekening of kennisgeving van het stuk, hetzij overeenkomstig het recht van de aangezochte lidstaat, hetzij in de specifieke, door de verzendende instantie gewenste vorm, mits deze met het recht van die aangezochte lidstaat verenigbaar is.
2. All steps required for service of the document shall be effected as soon as possible. In any event, if it has not been possible to effect service within one month of receipt, the receiving agency shall inform the transmitting agency by means of the certificate in the standard form in the Annex, which shall be drawn up under the conditions referred to in Article 10(2). The period shall be calculated in accordance with the law of the Member State addressed.2. Alle handelingen ter betekening of kennisgeving van het stuk worden zo spoedig mogelijk verricht. In ieder geval deelt de ontvangende instantie, indien de betekening of de kennisgeving niet binnen een maand na de datum van ontvangst heeft kunnen plaatsvinden, dit aan de verzendende instantie mee door middel van het certificaat in het modelformulier in de bijlage, dat volgens de in artikel 10, lid 2, opgenomen regels wordt ingevuld. De termijn wordt volgens het recht van de aangezochte lidstaat berekend.
Article 8Artikel 8
Refusal to accept a documentWeigering van ontvangst van een stuk
1. The receiving agency shall inform the addressee that he or she may refuse to accept the document to be served if it is in a language other than either of the following languages:1. De ontvangende instantie deelt degene voor wie het stuk is bestemd mee dat hij kan weigeren het stuk dat betekend of ter kennis moet worden gebracht, in ontvangst te nemen indien het in een andere dan een van de volgende talen is gesteld:
(a) the official language of the Member State addressed or, if there are several official languages in that Member State, the official language or one of the official languages of the place where service is to be effected; ora) de officiële taal van de aangezochte lidstaat of, indien er verscheidene officiële talen in de aangezochte lidstaat zijn, de officiële taal of een van de officiële talen van de plaats waar de betekening of kennisgeving moet worden verricht;
(b) a language of the Member State of transmission which the addressee understands.b) een taal van de lidstaat van verzending die degene voor wie het stuk is bestemd, begrijpt.
2. Where the receiving agency is informed that the addressee refuses to accept the document in accordance with paragraph 1, it shall immediately inform the transmitting agency by means of the certificate provided for in Article 10 and return the request and the documents of which a translation is requested.2. Indien de ontvangende instantie ervan op de hoogte is gesteld dat de persoon voor wie het stuk is bestemd dit overeenkomstig lid 1 weigert in ontvangst te nemen, stelt zij de verzendende instantie daarvan onmiddellijk door middel van het in artikel 10 bedoelde certificaat in kennis en zendt zij de aanvraag alsmede de stukken waarvan de vertaling wordt gevraagd terug.
Article 9Artikel 9
Date of serviceDatum van betekening of kennisgeving
1. Without prejudice to Article 8, the date of service of a document pursuant to Article 7 shall be the date on which it is served in accordance with the law of the Member State addressed.1. Onverminderd artikel 8 is de datum van betekening of kennisgeving van artikel 7 de datum waarop betekening of kennisgeving overeenkomstig het recht van de aangezochte lidstaat is geschied.
2. However, where a document shall be served within a particular period in the context of proceedings to be brought or pending in the Member State of origin, the date to be taken into account with respect to the applicant shall be that fixed by the law of that Member State.2. Wanneer in het kader van een in de lidstaat van herkomst in te leiden of hangende procedure de betekening of kennisgeving van een stuk binnen een bepaalde termijn moet worden verricht, wordt de datum die ten aanzien van de aanvrager in aanmerking moet worden genomen, evenwel bepaald door het recht van deze lidstaat.
3. A Member State shall be authorised to derogate from the provisions of paragraphs 1 and 2 for a transitional period of five years, for appropriate reasons.3. Indien daar geldige redenen voor zijn, mogen de lidstaten voor een overgangsperiode van vijf jaar afwijken van het bepaalde in de leden 1 en 2.
This transitional period may be renewed by a Member State at five-yearly intervals due to reasons related to its legal system. That Member State shall inform the Commission of the content of such a derogation and the circumstances of the case.De lidstaten mogen die overgangsperiode om de vijf jaar verlengen om redenen in verband met hun rechtsstelsel. De betrokken lidstaat stelt de Commissie in kennis van de inhoud van de afwijking en van de omstandigheden van de zaak.
Article 10Artikel 10
Certificate of service and copy of the document servedCertificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht
1. When the formalities concerning the service of the document have been completed, a certificate of completion of those formalities shall be drawn up in the standard form in the Annex and addressed to the transmitting agency, together with, where Article 4(5) applies, a copy of the document served.1. Wanneer alle formaliteiten met betrekking tot de betekening of kennisgeving van het stuk zijn verricht, wordt door middel van het modelformulier in de bijlage een certificaat betreffende de voltooiing van deze handelingen opgesteld en aan de verzendende instantie toegezonden. In geval van toepassing van artikel 4, lid 5, gaat het certificaat vergezeld van een afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht.
2. The certificate shall be completed in the official language or one of the official languages of the Member State of origin or in another language which the Member State of origin has indicated that it can accept. Each Member State shall indicate the official language or languages of the European Union other than its own which is or are acceptable to it for completion of the form.2. Het certificaat wordt in de officiële taal of een van de officiële talen van de lidstaat van herkomst ingevuld of in een andere taal die de lidstaat van herkomst heeft meegedeeld te kunnen aanvaarden. Elke lidstaat doet opgave van de officiële taal of talen van de Europese Unie, andere dan zijn eigen taal of talen, die hij voor de invulling van het formulier aanvaardt.
Article 11Artikel 11
Costs of serviceKosten van betekening of kennisgeving
1. The service of judicial documents coming from a Member State shall not give rise to any payment or reimbursement of taxes or costs for services rendered by the Member State addressed.1. De betekening of kennisgeving van uit een andere lidstaat afkomstige gerechtelijke stukken geeft geen aanleiding tot betaling of terugbetaling van heffingen of kosten voor de door de aangezochte lidstaat verleende diensten.
2. The applicant shall pay or reimburse the costs occasioned by:2. De aanvrager is gehouden de kosten te betalen of terug te betalen, veroorzaakt door:
(a) the employment of a judicial officer or of a person competent under the law of the Member State addressed;a) het optreden van een deurwaarder of van een volgens de wet van de aangezochte lidstaat bevoegde persoon,
(b) the use of a particular method of service.b) de inachtneming van een bijzondere vorm van betekening of kennisgeving.
Section 2Afdeling 2
Other means of transmission and service of judicial documentsAndere wijzen van verzending en betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken
Article 12Artikel 12
Transmission by consular or diplomatic channelsToezending langs consulaire of diplomatieke weg
Each Member State shall be free, in exceptional circumstances, to use consular or diplomatic channels to forward judicial documents, for the purpose of service, to those agencies of another Member State which are designated pursuant to Article 2 or 3.In buitengewone omstandigheden is elke lidstaat bevoegd gerechtelijke stukken langs consulaire of diplomatieke weg aan de krachtens artikel 2 of artikel 3 aangewezen instanties van een andere lidstaat ter betekening of kennisgeving toe te zenden.
Article 13Artikel 13
Service by diplomatic or consular agentsBetekening of kennisgeving door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren
1. Each Member State shall be free to effect service of judicial documents on persons residing in another Member State, without application of any compulsion, directly through its diplomatic or consular agents.1. Elke lidstaat is bevoegd de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken aan zich in een andere lidstaat bevindende personen rechtstreeks, zonder rechtsdwang, door de zorg van zijn diplomatieke of consulaire ambtenaren te doen verrichten.
2. Any Member State may make it known, in accordance with Article 23(1), that it is opposed to such service within its territory, unless the documents are to be served on nationals of the Member State in which the documents originate.2. Elke lidstaat kan, overeenkomstig artikel 23, lid 1, verklaren dat hij zich tegen de uitoefening van deze bevoegdheid op zijn grondgebied verzet, tenzij van het stuk betekening of kennisgeving moet worden gedaan aan een onderdaan van de lidstaat van herkomst van dat stuk.
Article 14Artikel 14
Service by postBetekening of kennisgeving per post
1. Each Member State shall be free to effect service of judicial documents directly by post to persons residing in another Member State.1. Elke lidstaat is bevoegd de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken aan zich in een andere lidstaat bevindende personen rechtstreeks per post te doen verrichten.
2. Any Member State may specify, in accordance with Article 23(1), the conditions under which it will accept service of judicial documents by post.2. Elke lidstaat kan, overeenkomstig artikel 23, lid 1, bepalen onder welke voorwaarden hij de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken per post aanvaardt.
Article 15Artikel 15
Direct serviceRechtstreekse betekening of kennisgeving
1. This Regulation shall not interfere with the freedom of any person interested in a judicial proceeding to effect service of judicial documents directly through the judicial officers, officials or other competent persons of the Member State addressed.1. Deze verordening laat de bevoegdheid van iedere belanghebbende onverlet bij een rechtsgeding de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken rechtstreeks te doen verrichten door de deurwaarders, ambtenaren of andere bevoegde personen in de aangezochte lidstaat.
2. Any Member State may make it known, in accordance with Article 23(1), that it is opposed to the service of judicial documents in its territory pursuant to paragraph 1.2. Elke lidstaat kan, overeenkomstig artikel 23, lid 1, verklaren dat hij zich ertegen verzet dat op zijn grondgebied de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken overeenkomstig lid 1 wordt verricht.
CHAPTER IIIHOOFDSTUK III
EXTRAJUDICIAL DOCUMENTSBUITENGERECHTELIJKE STUKKEN
Article 16Artikel 16
TransmissionVerzending
Extrajudicial documents may be transmitted for service in another Member State in accordance with the provisions of this Regulation.Buitengerechtelijke stukken kunnen overeenkomstig de bepaling van deze verordening ter betekening of kennisgeving in een andere lidstaat worden verzonden.
CHAPTER IVHOOFDSTUK IV
FINAL PROVISIONSSLOTBEPALINGEN
Article 17Artikel 17
Implementing rulesToepassing
The measures necessary for the implementation of this Regulation relating to the matters referred to below shall be adopted in accordance with the advisory procedure referred to in Article 18(2):De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen die betrekking hebben op de volgende aangelegenheden, worden volgens de raadplegingsprocedure als bedoeld in artikel 18, lid 2, vastgesteld:
(a) drawing up and annually updating a manual containing the information provided by Member States in accordance with Article 2(4);a) de opstelling en jaarlijkse bijwerking van een handleiding met de door de lidstaten overeenkomstig artikel 2, lid 4, verstrekte gegevens;
(b) drawing up a glossary in the official languages of the European Union of documents which may be served under this Regulation;b) de opstelling van een lijst in de officiële talen van de Europese Unie van de stukken waarvan de betekening of kennisgeving op grond van deze verordening mogelijk is;
(c) updating or making technical amendments to the standard form set out in the Annex.c) het bijwerken of het aanbrengen van technische aanpassing in het modelformulier in de bijlage.
Article 18Artikel 18
CommitteeComité
1. The Commission shall be assisted by a committee.1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.
2. Where reference is made to this paragraph, Articles 3 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply.2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.
3. The Committee shall adopt its rules of procedure.3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.
Article 19Artikel 19
Defendant not entering an appearanceNiet-verschenen verweerder
1. Where a writ of summons or an equivalent document has had to be transmitted to another Member State for the purpose of service, under the provisions of this Regulation, and the defendant has not appeared, judgment shall not be given until it is established that:1. Wanneer een stuk dat het geding inleidt of een daarmee gelijk te stellen stuk overeenkomstig de bepalingen van deze verordening ter betekening of kennisgeving naar een andere lidstaat moest worden gezonden en de verweerder niet is verschenen, houdt de rechter de beslissing aan totdat is gebleken dat:
(a) the document was served by a method prescribed by the internal law of the Member State addressed for the service of documents in domestic actions upon persons who are within its territory; ora) hetzij van het stuk betekening of kennisgeving is gedaan met inachtneming van de in de wetgeving van de aangezochte lidstaat voorgeschreven vormen voor de betekening of kennisgeving van stukken die in dat land zijn opgemaakt en voor zich op het grondgebied van dat land bevindende personen bestemd zijn;
(b) the document was actually delivered to the defendant or to his residence by another method provided for by this Regulation;b) hetzij het stuk aan de verweerder in persoon of aan zijn woonplaats is afgegeven op een andere in deze verordening geregelde wijze,
and that in either of these cases the service or the delivery was effected in sufficient time to enable the defendant to defend.en dat de betekening of kennisgeving, respectievelijk de afgifte, zo tijdig is geschied dat de verweerder gelegenheid heeft gehad verweer te voeren.
2. Each Member State shall be free to make it known, in accordance with Article 23(1), that the judge, notwithstanding the provisions of paragraph 1, may give judgment even if no certificate of service or delivery has been received, if all the following conditions are fulfilled:2. Elke lidstaat is bevoegd, overeenkomstig artikel 23, lid 1, te verklaren dat zijn rechters in afwijking van lid 1 een beslissing kunnen geven, ook wanneer geen bewijs, hetzij van betekening of kennisgeving, hetzij van afgifte is ontvangen, indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:
(a) the document was transmitted by one of the methods provided for in this Regulation;a) het stuk is op één van de in deze verordening geregelde wijzen toegezonden;
(b) a period of time of not less than six months, considered adequate by the judge in the particular case, has elapsed since the date of the transmission of the document;b) sedert het tijdstip van toezending van het stuk is een termijn verlopen die door de rechter voor elk afzonderlijk geval wordt vastgesteld, doch die ten minste zes maanden zal bedragen;
(c) no certificate of any kind has been received, even though every reasonable effort has been made to obtain it through the competent authorities or bodies of the Member State addressed.c) in weerwil van alle redelijke inspanningen die daartoe bij de bevoegde autoriteiten of organen van de aangezochte staat zijn aangewend, kon geen bewijs worden verkregen.
3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, the judge may order, in case of urgency, any provisional or protective measures.3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 belet niet dat de rechter in spoedeisende gevallen voorlopige of bewarende maatregelen kan nemen.
4. When a writ of summons or an equivalent document has had to be transmitted to another Member State for the purpose of service, under the provisions of this Regulation, and a judgment has been entered against a defendant who has not appeared, the judge shall have the power to relieve the defendant from the effects of the expiration of the time for appeal from the judgment if the following conditions are fulfilled:4. Wanneer een stuk dat het geding inleidt of een daarmee gelijk te stellen stuk overeenkomstig de bepalingen van deze verordening ter betekening of kennisgeving naar een andere lidstaat moest worden gezonden en de verweerder bij verstek is veroordeeld, kan de rechter, indien de termijn waarbinnen een rechtsmiddel had moeten worden aangewend is verstreken, de verweerder een nieuwe termijn toestaan waarbinnen hij het rechtsmiddel alsnog kan aanwenden, mits aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:
(a) the defendant, without any fault on his part, did not have knowledge of the document in sufficient time to defend, or knowledge of the judgment in sufficient time to appeal; anda) de verweerder heeft niet de gelegenheid gehad zich te verweren of een rechtsmiddel aan te wenden, doordat het stuk respectievelijk de beslissing hem, buiten zijn schuld, niet tijdig heeft bereikt;
(b) the defendant has disclosed a prima facie defence to the action on the merits.b) de grieven van de verweerder zijn, naar het aanvankelijke oordeel van de rechter, niet van elke grond ontbloot.
An application for relief may be filed only within a reasonable time after the defendant has knowledge of the judgment.Een verzoek om verlening van een nieuwe termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel is slechts ontvankelijk indien het is ingediend binnen een redelijke termijn na het tijdstip waarop de verweerder van de beslissing kennis heeft gekregen.
Each Member State may make it known, in accordance with Article 23(1), that such application will not be entertained if it is filed after the expiration of a time to be stated by it in that communication, but which shall in no case be less than one year following the date of the judgment.Elke lidstaat kan, overeenkomstig artikel 23, lid 1, verklaren dat het verzoek niet ontvankelijk is, indien het is ingediend na het verstrijken van een in die verklaring genoemde termijn, die echter niet korter mag zijn dan één jaar te rekenen vanaf de dag waarop de beslissing is gegeven.
5. Paragraph 4 shall not apply to judgments concerning status or capacity of persons.5. Lid 4 is niet van toepassing op beslissingen betreffende de staat van personen.
Article 20Artikel 20
Relationship with agreements or arrangements to which Member States are PartiesVerband met overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn
1. This Regulation shall, in relation to matters to which it applies, prevail over other provisions contained in bilateral or multilateral agreements or arrangements concluded by the Member States, and in particular Article IV of the Protocol to the Brussels Convention of 1968 and the Hague Convention of 15 November 1965.1. Voor het gebied dat tot haar werkingsfeer behoort, heeft deze verordening voorrang op de bepalingen in door de lidstaten gesloten bilaterale of multilaterale overeenkomsten of regelingen, met name artikel IV van het protocol bij het Verdrag van Brussel van 1968 en het Verdrag van 's-Gravenhage van 15 november 1965.
2. This Regulation shall not preclude individual Member States from maintaining or concluding agreements or arrangements to expedite further or simplify the transmission of documents, provided that they are compatible with this Regulation.2. Deze verordening belet niet dat enkele lidstaten overeenkomsten of regelingen behouden of sluiten om de toezending van stukken verder te versnellen of te vereenvoudigen, mits die overeenkomsten of regelingen met deze verordening verenigbaar zijn.
3. Member States shall send to the Commission:3. Elke lidstaat doet aan de Commissie:
(a) a copy of the agreements or arrangements referred to in paragraph 2 concluded between the Member States as well as drafts of such agreements or arrangements which they intend to adopt;a) een exemplaar toekomen van de in lid 2 bedoelde overeenkomsten of regelingen met andere lidstaten alsook van de nog niet aangekomen ontwerpen daarvan;
andb) mededeling van de opzegging van of wijzigingen in deze overeenkomst of regelingen.
(b) any denunciation of, or amendments to, these agreements or arrangements.Artikel 21
Article 21Rechtshulp
Legal aidArtikel 23 van het Verdrag van 17 juli 1905 betreffende de burgerlijke rechtsvordering, artikel 24 van het Verdrag van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering en artikel 13 van het Verdrag van 25 oktober 1980 inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen blijven onverminderd van toepassing tussen de lidstaten welke partij zijn bij die verdragen.
This Regulation shall not affect the application of Article 23 of the Convention on Civil Procedure of 17 July 1905, Article 24 of the Convention on Civil Procedure of 1 March 1954 or Article 13 of the Convention on International Access to Justice of 25 October 1980 between the Member States Parties to these Conventions.Artikel 22
Article 22Bescherming van verzonden gegevens
Protection of information transmitted1. Gegevens, waaronder met name begrepen persoonsgegevens, die krachtens deze verordening worden verzonden, worden door de ontvangende instantie alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verzonden.
1. Information, including in particular personal data, transmitted under this Regulation shall be used by the receiving agency only for the purpose for which it was transmitted.2. De ontvangende instanties beschermen de vertrouwelijkheid van die gegevens overeenkomstig hun nationale wetgeving.
2. Receiving agencies shall ensure the confidentiality of such information, in accordance with their national law.3. De leden 1 en 2 laten onverlet dat de toepasselijke nationale wetgeving degenen wier gegevens het betreft, in staat stelt te worden ingelicht omtrent het gebruik van overeenkomstig deze verordening verzonden gegevens.
3. Paragraphs 1 and 2 shall not affect national laws enabling data subjects to be informed of the use made of information transmitted under this Regulation.4. Deze verordening doet geen afbreuk aan de toepassing van de Richtlijnen 95/46/EG en 97/66/EG.
4. This Regulation shall be without prejudice to Directives 95/46/EC and 97/66/EC.Artikel 23
Article 23Bekendmaking
Communication and publication1. De lidstaten delen de Commissie de in de artikelen 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 17, onder a), en 19 bedoelde gegevens mee.
1. Member States shall communicate to the Commission the information referred to in Articles 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 17(a) and 19.2. De Commissie maakt de in lid 1 bedoelde gegevens bekend in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
2. The Commission shall publish in the Official Journal of the European Communities the information referred to in paragraph 1.Artikel 24
Article 24Toetsing
ReviewUiterlijk op 1 juni 2004 en vervolgens om de vijf jaar dient de Commissie bij het Europees Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité een verslag in over de toepassing van deze verordening, en met name over de doeltreffendheid van de overeenkomstig artikel 2 aangewezen instanties en de praktische toepassing van artikel 3, onder c), en artikel 9. Dit verslag gaat, in voorkomend geval, vergezeld van voorstellen om deze verordening aan de ontwikkeling van de kennisgevingsregelingen aan te passen.
No later than 1 June 2004, and every five years thereafter, the Commission shall present to the European Parliament, the Council and the Economic and Social Committee a report on the application of this Regulation, paying special attention to the effectiveness of the bodies designated pursuant to Article 2 and to the practical application of point (c) of Article 3 and Article 9. The report shall be accompanied if need be by proposals for adaptations of this Regulation in line with the evolution of notification systems.Artikel 25
Article 25Inwerkingtreding
Entry into forceDeze verordening treedt in werking op 31 mei 2001.
This Regulation shall enter into force on 31 May 2001.Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member States in accordance with the Treaty establishing the European Community.Gedaan te Brussel, 29 mei 2000.
Done at Brussels, 29 May 2000.Voor de Raad
For the CouncilDe voorzitter
The PresidentA. Costa
A. Costa(1) PB C 247 van 31.8.1999, blz. 11.
(1) OJ C 247 E, 31.8.1999, p. 11.(2) Advies uitgebracht op 17 november 1999 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).
(2) Opinion of 17 November 1999 (not yet published in the Official Journal).(3) PB C 368 van 20.12.1999, blz. 47.
(3) OJ C 368, 20.12.1999, p. 47.(4) PB C 261 van 27.8.1997, blz. 1. Op de dag van de opstelling van het verdrag, heeft de Raad kennis genomen van het toelichtend verslag over het verdrag dat op bladzijde 26 van genoemd Publicatieblad staat.
(4) OJ C 261, 27.8.1997, p. 1. On the same day as the Convention was drawn up the Council took note of the explanatory report on the Convention which is set out on page 26 of the aforementioned Official Journal.(5) Verdrag van Brussel van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB L 299 van 31.12.1972, blz. 32, geconsolideerde versie PB C 27 van 26.1.1998, blz. 1).
(5) Brussels Convention of 27 September 1968 on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (OJ L 299, 13.12.1972, p. 32; consolidated version, OJ C 27, 26.1.1998, p. 1).(6) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
(6) OJ L 281, 23.11.1995, p. 31.(7) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 1.
(7) OJ L 24, 30.1.1998, p. 1.(8) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
(8) OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.BIJLAGE
ANNEX>PIC FILE= "L_2000160NL.004402.EPS">
>PIC FILE= "L_2000160EN.004402.EPS">>PIC FILE= "L_2000160NL.004501.EPS">
>PIC FILE= "L_2000160EN.004501.EPS">>PIC FILE= "L_2000160NL.004601.EPS">
>PIC FILE= "L_2000160EN.004601.EPS">>PIC FILE= "L_2000160NL.004701.EPS">
>PIC FILE= "L_2000160EN.004701.EPS">>PIC FILE= "L_2000160NL.004801.EPS">
>PIC FILE= "L_2000160EN.004801.EPS">>PIC FILE= "L_2000160NL.004901.EPS">
>PIC FILE= "L_2000160EN.004901.EPS">>PIC FILE= "L_2000160NL.005001.EPS">
>PIC FILE= "L_2000160EN.005001.EPS">>PIC FILE= "L_2000160NL.005101.EPS">
>PIC FILE= "L_2000160EN.005101.EPS">>PIC FILE= "L_2000160NL.005201.EPS">
>PIC FILE= "L_2000160EN.005201.EPS">