?

26.10.2021    | EN | Official Journal of the European Union | L 378/1526.10.2021    | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 378/15
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2021/1877UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/1877 VAN DE COMMISSIE
of 22 October 2021van 22 oktober 2021
on the framework of inclusion measures of the Erasmus+ and European Solidarity Corps Programmes 2021-2027betreffende het kader van inclusiemaatregelen van de programma’s Erasmus+ en Europees Solidariteitskorps 2021-2027
(Text with EEA relevance)(Voor de EER relevante tekst)
THE EUROPEAN COMMISSION,DE EUROPESE COMMISSIE,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Articles 165(4) and 166(4) thereof,Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 165, lid 4, en artikel 166, lid 4,
Having regard to Regulation (EU) 2021/817 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 establishing Erasmus+: the Union Programme for education and training, youth and sport and repealing Regulation (EU) No 1288/2013 (1), and in particular Article 15 thereof,Gezien Verordening (EU) 2021/817 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot vaststelling van “Erasmus+”: het programma van de Unie voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1288/2013 (1), en met name artikel 15,
Having regard to Regulation (EU) 2021/888 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 establishing the European Solidarity Corps Programme and repealing Regulations (EU) 2018/1475 and (EU) No 375/2014 (2), and in particular Article 16(2) thereof,Gezien Verordening (EU) 2021/888 van het Europees Parlement en de Raad van donderdag 20 mei 2021 tot vaststelling van het programma “Europees Solidariteitskorps” en tot intrekking van Verordeningen (EU) 2018/1475 en (EU) nr. 375/2014 (2), en met name artikel 16, lid 2,
Whereas:Overwegende hetgeen volgt:
(1) | The need to strengthen and extend the Erasmus+ Programme was expressed by the European Council on several occasions. Furthermore, in the consultations on the mid-term evaluation of the Erasmus+ Programme (2014-2020) established by Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council (3), and on the programme which would replace that programme (4), the need for continuity in the Erasmus+ Programme’s scope, architecture and delivery mechanisms was established. At the same time a need for a number of improvements was identified, such as making the Erasmus+ Programme more inclusive, simpler and more manageable for beneficiaries.(1) | De Europese Raad heeft herhaaldelijk te kennen gegeven dat het programma Erasmus+ versterkt en uitgebreid moet worden. Voorts is tijdens de raadplegingen over de tussentijdse evaluatie van het bij Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad (3) vastgestelde programma Erasmus+ (2014-2020) en over het programma ter vervanging van dat programma (4) vastgesteld dat het toepassingsgebied, de structuur en de uitvoeringsmechanismen van het programma Erasmus+ continuïteit moeten vertonen. Tegelijkertijd werd gewezen op een aantal noodzakelijke verbeteringen, zoals de noodzaak het programma Erasmus+ inclusiever, eenvoudiger en voor de begunstigden beter te beheren te maken.
(2) | Both the Erasmus+ Regulation and the Solidarity Corps Regulation foresee that the Commission shall develop a framework of inclusion measures for people with fewer opportunities (5). Taking into consideration the similarities of the Erasmus+ and the European Solidarity Corps Programmes as regards some of the target groups addressed (people with fewer opportunities in the Erasmus+ Programme and young people with fewer opportunities in the European Solidarity Corps Programme), the shared nature of the implementing structures of the two Programmes, and the similarities in the funding structure, a joint framework of inclusion measures should be established.(2) | Zowel de verordening Erasmus+ als de verordening Europees Solidariteitskorps bepaalt dat de Commissie een kader van inclusiemaatregelen voor kansarme personen moet ontwikkelen (5). Gezien de gelijkenissen tussen de programma’s Erasmus+ en Europees Solidariteitskorps — een aantal vergelijkbare doelgroepen (kansarme personen in het programma Erasmus+ en kansarme jongeren in het programma Europees Solidariteitskorps), dezelfde uitvoeringsstructuren en de vergelijkbare financieringsstructuur — moet een gezamenlijk kader van inclusiemaatregelen worden vastgesteld.
(3) | The framework of inclusion measures should take into account areas of intervention for global challenges as set out in Annex III, point 4, of Regulation (EU) 2021/947 of the European Parliament and of the Council (6), as well as the European Union Work Plan for Sport 2021-2024. Organisations such as the entities receiving grants under the Programmes have a key role in making inclusion a reality, particularly in terms of organisational development, acquiring and building more capacity in handling inclusion projects and accessibility requirements, promoting inclusion across the organisation, and outreach and support to participants before, during and after the project.(3) | Het kader van inclusiemaatregelen moet rekening houden met de in punt 4 van bijlage III bij Verordening (EU) 2021/947 van het Europees Parlement en de Raad (6) beschreven actiegebieden voor mondiale uitdagingen en met het werkplan van de Europese Unie voor sport 2021-2024. Organisaties — bijvoorbeeld de entiteiten die in het kader van de programma’s subsidies ontvangen — spelen een sleutelrol om van inclusie een realiteit te maken, met name op het gebied van organisatorische ontwikkeling, de verwerving en opbouw van meer capaciteit bij de behandeling van inclusieprojecten en toegankelijkheidsvereisten, de bevordering van inclusie binnen de hele organisatie en de outreach naar en ondersteuning van deelnemers voor, tijdens en na het project.
(4) | In some cases, people with fewer opportunities are less likely to participate in the Programmes for financial reasons, whether because of their economic situation or because of the higher participation costs that their specific situation generates, as is often the case for people with disabilities. In such cases, their participation could be facilitated with targeted financial support.(4) | Het is soms zo dat kansarme personen om financiële redenen in mindere mate aan de programma’s deelnemen, hetzij vanwege hun economische situatie, hetzij vanwege de hogere deelnamekosten die hun specifieke situatie meebrengt, zoals vaak het geval is voor mensen met een handicap. Hun deelname kan dan worden vergemakkelijkt met behulp van gerichte financiële steun.
(5) | Lack of awareness about the availability of dedicated measures for people with fewer opportunities can result in less participation of these target groups. Greater effort is needed to raise awareness and increase their levels of information and awareness about the opportunities in place and how to access them.(5) | Een gebrek aan voorlichting over specifieke maatregelen ten behoeve van kansarme personen kan ertoe leiden dat deze doelgroepen in mindere mate aan de programma’s deelnemen. Er moeten meer inspanningen worden geleverd om de betrokkenen beter voor te lichten en te informeren over de bestaande mogelijkheden en de toegang tot die mogelijkheden.
(6) | Organisations are invited to address inclusion and diversity in line with their needs and those of their community. Staff dealing specifically with issues of inclusion and diversity and with participants with fewer opportunities in their organisations can benefit from working together with peers from other organisations to support people with fewer opportunities. Different forms of support, such as training sessions, peer learning experiences and job shadowing opportunities, can be arranged with a view to helping to increase their capacity in this respect.(6) | Van organisaties wordt gevraagd dat ze inclusie en diversiteit bevorderen volgens hun eigen behoeften en die van hun gemeenschap. Medewerkers die zich binnen hun organisatie specifiek bezighouden met inclusie en diversiteit en met kansarme deelnemers, kunnen er baat bij vinden met collega’s van andere organisaties samen te werken om kansarme personen te ondersteunen. Verschillende vormen van ondersteuning, zoals opleidingssessies, collegiaal leren en job shadowing, kunnen worden georganiseerd om hun capaciteit op dit gebied te helpen opbouwen.
(7) | A strong supportive approach to participants with fewer opportunities is key to help removing the obstacles to their full participation in the Programmes.(7) | Het is van essentieel belang kansarme deelnemers sterke ondersteuning te bieden om de obstakels voor hun volledige deelname aan de programma’s uit de weg te ruimen.
(8) | Inclusion and diversity are part of the criteria to select applications for funding and to allocate financial support. Quality projects that actively address inclusion and diversity and that involve participants with fewer opportunities may be given priority in the grant awarding process.(8) | Inclusie en diversiteit behoren tot de criteria om financieringsaanvragen te selecteren en financiële steun toe te kennen. Kwaliteitsprojecten die inclusie en diversiteit actief bevorderen en waarbij kansarme deelnemers betrokken zijn, kunnen bij de toekenning van subsidies prioriteit krijgen.
(9) | People with fewer opportunities should be reached out to in their respective personal environments by tailoring the approach to their specific information and accessibility needs. An important success factor for providing information to under-represented groups is the cooperation with stakeholders working with these target groups and the involvement of users at local and regional level.(9) | Kansarme personen moeten worden bereikt in hun respectieve persoonlijke omgeving door de aanpak af te stemmen op hun specifieke behoeften aan informatie en toegankelijkheid. Om met succes informatie aan ondervertegenwoordigde groepen te verstrekken zijn de samenwerking met belanghebbenden die met deze doelgroepen werken, en de betrokkenheid van gebruikers op lokaal en regionaal niveau belangrijk.
(10) | Dedicated monitoring activities, using a set of specific indicators, should provide qualitative and quantitative data to gradually support an even more strategic and targeted use of the available budget under the Programmes.(10) | Gerichte monitoringactiviteiten met behulp van een reeks specifieke indicatoren moeten kwalitatieve en kwantitatieve gegevens opleveren om geleidelijk een nog strategischer en gerichter gebruik van het beschikbare budget in het kader van de programma’s te ondersteunen.
(11) | Inclusion measures may already be in place in the national context. Complementarity and synergies with the measures put in place by this framework may contribute to achieving a greater impact in reaching out to and supporting participants with fewer opportunities.(11) | Op nationaal vlak kunnen reeds inclusiemaatregelen zijn genomen. Dankzij complementariteit en synergie met de maatregelen van dit kader kunnen kansarme deelnemers met meer effect worden bereikt en ondersteund.
(12) | This Decision and the ensuing inclusion action plans should respect the fundamental rights and observe the principles recognised by the Charter of Fundamental Rights of the European Union. (7) They should also ensure full respect for the right to non-discrimination and to promote the application of Article 21 of the Charter.(12) | Dit besluit en de daaruit voortvloeiende actieplannen ter bevordering van inclusie moeten de grondrechten eerbiedigen en de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkende beginselen in acht nemen (7). Ze moeten ook de volledige eerbiediging van het recht op non-discriminatie waarborgen en de toepassing van artikel 21 van het Handvest bevorderen.
(13) | The actors involved in the process of making the Erasmus+ and the European Solidarity Corps Programmes more inclusive and diverse are heterogeneous and contribute to the development of ideas and new or improved mechanisms, as well as act as key multipliers of the inclusion and diversity efforts,(13) | De actoren die betrokken zijn bij het proces om de programma’s Erasmus+ en Europees Solidariteitskorps inclusiever en diverser te maken, zijn heterogeen, dragen bij tot de ontwikkeling van ideeën en nieuwe of verbeterde mechanismen en fungeren als belangrijke multiplicators van de inspanningen ter bevordering van inclusie en diversiteit,
HAS ADOPTED THIS DECISION:HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
CHAPTER IHOOFDSTUK I
GENERAL PROVISIONSALGEMENE BEPALINGEN
Article 1Artikel 1
Subject matterOnderwerp
1.   This Decision establishes a framework of inclusion measures for the Erasmus+ and European Solidarity Corps Programmes for the period of the 2021-2027 Multiannual Financial Framework.1.   Dit besluit stelt een kader van inclusiemaatregelen vast voor de programma’s Erasmus+ en Europees Solidariteitskorps voor de periode van het meerjarig financieel kader 2021-2027.
2.   It lays down the objectives of the framework and the actions and mechanisms to be implemented.2.   Het stelt de doelstellingen van het kader en de uit te voeren maatregelen en mechanismen vast.
Article 2Artikel 2
Objectives of the framework of inclusion measuresDoelstellingen van het kader van inclusiemaatregelen
1.   The general objective of the framework of inclusion measures is to facilitate the access to the Erasmus+ and European Solidarity Corps Programmes for people with fewer opportunities, to ensure the putting in place of measures to remove the obstacles that may prevent such access, and to serve as a basis for further implementation guidance as set out in the Annex. Based on the principle that the Programmes have to be accessible for all, regardless of the barriers people may face, the aim is to leave no one behind and contribute to more inclusive societies.1.   De algemene doelstelling van het kader van inclusiemaatregelen bestaat erin de toegang van kansarme personen tot de programma’s Erasmus+ en Europees Solidariteitskorps te vergemakkelijken, te waarborgen dat maatregelen worden genomen om de obstakels die een dergelijke toegang kunnen verhinderen, uit de weg te ruimen, en als basis te dienen voor verdere uitvoeringsrichtsnoeren zoals beschreven in de bijlage. Op basis van het beginsel dat de programma’s voor iedereen toegankelijk moeten zijn, ongeacht de barrières waarmee mensen te maken kunnen hebben, is het doel niemand aan zijn lot over te laten en tot meer inclusieve samenlevingen bij te dragen.
2.   The framework of inclusion measures has four specific objectives:2.   Het kader van inclusiemaatregelen streeft vier specifieke doelstellingen na:
(a) | mainstreaming inclusion and diversity as a cross-cutting priority and guiding principle;a) | inclusie en diversiteit als transversale prioriteit en richtinggevend beginsel in het beleid integreren;
(b) | ensuring the offer of inclusive features and mechanisms within the design of the Programmes and the budget allocated to its actions, and that the focus on inclusion and diversity is taken into account at all stages of the Programmes’ management;b) | waarborgen dat bij het ontwerp van de programma’s en de toewijzing van financiële middelen aan de maatregelen ervan in inclusieve kenmerken en mechanismen wordt voorzien en in alle stadia van het beheer van de programma’s bijzondere aandacht aan inclusie en diversiteit wordt geschonken;
(c) | establishing a common understanding of those who may be considered people with fewer opportunities and fostering a positive approach to diversity;c) | voor een gemeenschappelijk concept van wie als kansarme personen kunnen worden beschouwd, zorgen en een positieve benadering van diversiteit bevorderen;
(d) | supporting beneficiary organisations in establishing more high quality projects that address inclusion and diversity, and in designing and implementing projects in a more inclusive and diverse manner.d) | begunstigde organisaties helpen meer kwalitatief hoogwaardige projecten op te zetten die inclusie en diversiteit bevorderen, en projecten op een meer inclusieve en diverse manier te ontwerpen en uit te voeren.
3.   The Annex to this Decision provides a non-exhaustive list of the actions which the Commission has taken and will take in order to provide guidance on the implementation of inclusion measures in the Erasmus+ and European Solidarity Corps Programmes.3.   De bijlage bij dit besluit bevat een niet-exhaustieve lijst van maatregelen die de Commissie heeft genomen en nog zal nemen met het oog op richtsnoeren voor de uitvoering van inclusiemaatregelen in het kader van de programma’s Erasmus+ en Europees Solidariteitskorps.
CHAPTER IIHOOFDSTUK II
INCLUSION MEASURESINCLUSIEMAATREGELEN
Article 3Artikel 3
Learning formatsLeervormen
The Programmes shall offer flexible and accessible learning formats to enable reaching out to large target groups, thus increasing the integration of people with fewer opportunities in education and training, youth, sport and solidarity activities.De programma’s bieden flexibele en toegankelijke leervormen om grote doelgroepen te kunnen bereiken en zo de integratie van kansarme personen in onderwijs en opleiding, jongerenactiviteiten, sport en solidariteitsactiviteiten te bevorderen.
Article 4Artikel 4
Support to participants with fewer opportunitiesOndersteuning van kansarme deelnemers
Mechanisms to adequately prepare and support participants with fewer opportunities before, during and after their participation within the Programmes, such as preparatory visits, linguistic support, reinforced mentorship and coaching, shall be available and duly financed.Er zijn naar behoren gefinancierde mechanismen beschikbaar — zoals voorbereidende bezoeken, taalkundige ondersteuning, versterkt mentorschap en coaching — om kansarme deelnemers voor, tijdens en na hun deelname aan de programma’s adequaat voor te bereiden en te ondersteunen.
Article 5Artikel 5
Support to organisationsOndersteuning van organisaties
Mechanisms shall be put in place to:Er wordt voor mechanismen gezorgd om:
(a) | support organisations in making inclusion a reality, particularly in terms of organisational development, accessibility and the interaction with participants with fewer opportunities before, during and after the project. This can take the form of support activities for staff dealing specifically with inclusion and diversity in organisations, such as training and thematic networking opportunities, to work together to support people with fewer opportunities and to ensure inclusive selection procedures;a) | organisaties te helpen van inclusie een realiteit te maken, met name op het gebied van organisatorische ontwikkeling, toegankelijkheid en de interactie met kansarme deelnemers voor, tijdens en na het project. Dit kan de vorm aannemen van ondersteunende activiteiten voor personeel dat zich specifiek met inclusie en diversiteit binnen organisaties bezighoudt, zoals opleiding en thematische netwerkmogelijkheden om samen te werken om kansarme personen te ondersteunen en voor inclusieve selectieprocedures te zorgen;
(b) | support organisations in their key role to reach out and raise awareness among potential participants with fewer opportunities on the various opportunities and support mechanisms that the Programmes offer them.b) | organisaties te helpen bij hun belangrijke taak potentiële kansarme deelnemers te bereiken en voor te lichten over de verschillende mogelijkheden en steunmechanismen die de programma’s hun bieden.
Article 6Artikel 6
Financial supportFinanciële steun
1.   The Programmes shall provide adequate levels of financial support to participants with fewer opportunities, contributing to removing the barriers that prevent them to participate in Programme’s activities on equal footing to their peers. This includes taking into consideration the most appropriate mechanisms for granting such support.1.   De programma’s bieden kansarme deelnemers voldoende financiële steun en helpen zo de barrières uit de weg te ruimen die hen beletten om op voet van gelijkheid met hun leeftijdsgenoten aan activiteiten van het programma deel te nemen. Dit houdt onder meer in dat in overweging wordt genomen welke mechanismen het meest geschikt zijn om dergelijke steun te verlenen.
2.   The Programmes shall make available reinforced financial support for organisations working with participants with fewer opportunities, recognising the additional efforts put in place to effectively involve these target groups in their project activities.2.   De programma’s verhogen de financiële steun voor organisaties die met kansarme deelnemers werken, en erkennen zo de extra inspanningen die worden geleverd om deze doelgroepen daadwerkelijk bij hun projectactiviteiten te betrekken.
Article 7Artikel 7
Selection processSelectieprocedure
Priority may be given in the grant awarding process to quality projects that actively address the inclusion and involvement of participants with fewer opportunities.Bij de toekenning van subsidies kan prioriteit worden verleend aan kwaliteitsprojecten die de inclusie en de betrokkenheid van kansarme deelnemers actief bevorderen.
Article 8Artikel 8
User-friendliness of programme’s documentsGebruiksvriendelijke programmadocumenten
The Programmes shall ensure that the application and reference documents are user-friendly and accessible and available in different languages. Those documents shall have a clear structure and use simple language in order to support the needs of people with fewer opportunities.De programma’s zorgen ervoor dat de aanvraag- en referentiedocumenten gebruiksvriendelijk, toegankelijk en in verschillende talen beschikbaar zijn. De betrokken documenten moeten een duidelijke structuur hebben en eenvoudige taal gebruiken om de behoeften van kansarme personen te ondersteunen.
Article 9Artikel 9
Training activitiesOpleidingsactiviteiten
Funding may be provided under the Programmes to offer training activities aimed at inclusion of people with fewer opportunities for, inter alia, experts, practitioners, staff of the organisations and participants. These training activities shall be aimed at creating opportunities for the exchange of best practices, building competences and for encouraging innovative ideas regarding inclusion measures.De programma’s kunnen in financiële middelen voor opleidingsactiviteiten voor onder meer deskundigen, beroepsbeoefenaars, personeel van de organisaties en deelnemers voorzien ter bevordering van de inclusie van kansarme personen. Deze opleidingsactiviteiten beogen mogelijkheden te creëren voor de uitwisseling van beste praktijken, de ontwikkeling van competenties en de bevordering van innovatieve ideeën met betrekking tot inclusiemaatregelen.
Article 10Artikel 10
Supportive approachOndersteuning
The Programmes shall provide qualitative support for inclusion measures through the Erasmus+ and European Solidarity Corps national agencies and the European Education and Culture Executive Agency (EACEA), as well as through structures such as Support, Advanced Learning and Training Opportunities (SALTO) Inclusion and Diversity.De programma’s bieden kwalitatieve steun voor inclusiemaatregelen via de nationale agentschappen van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps en het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA), evenals via structuren zoals Support, Advanced Learning and Training Opportunities (SALTO) Inclusion and Diversity.
Article 11Artikel 11
Communication activitiesCommunicatieactiviteiten
Information and awareness-raising about the opportunities offered by the Programmes and the inclusion support mechanisms may have to be conveyed and adapted to their national and sector-specific context for each category of participants with fewer opportunities. To achieve this, implementing organisations are encouraged to provide suitable and accessible information material, establish different outreach and information channels, share best practices, and proactively target and contact organisations active in the fields of inclusion and diversity. These tasks shall be carried out in particular by the Erasmus+ and European Solidarity Corps national agencies. To support the implementation of these tasks, inclusion and diversity officers shall be appointed in the national agencies.Informatie en voorlichting over de mogelijkheden die de programma’s en de mechanismen ter ondersteuning van inclusie bieden, moeten mogelijk voor elke categorie kansarme deelnemers worden verstrekt en aan hun nationale en sectorspecifieke context aangepast. Daartoe worden uitvoerende organisaties aangemoedigd passend en toegankelijk informatiemateriaal te verstrekken, verschillende kanalen voor outreach en informatie op te zetten, beste praktijken uit te wisselen en zich proactief te focussen op en contact op te nemen met organisaties die actief zijn op het gebied van inclusie en diversiteit. Deze taken worden vooral uitgevoerd door de nationale agentschappen van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps. Om de uitvoering van deze taken te ondersteunen worden in de nationale agentschappen ambtenaren voor inclusie en diversiteit aangesteld.
CHAPTER IIIHOOFDSTUK III
MONITORING AND REPORTINGMONITORING EN VERSLAGLEGGING
Article 12Artikel 12
Monitoring activitiesMonitoringactiviteiten
1.   Relevant data shall be collected, in particular by the Commission and by Erasmus+ and European Solidarity Corps national agencies and the EACEA, during the lifespan of the Programmes through a mix of sources, such as the IT tools supporting the implementation of the Programmes or the participant surveys.1.   Er worden tijdens de looptijd van de programma’s relevante gegevens verzameld — met name door de Commissie, de nationale agentschappen van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps en het EACEA — via een mix van bronnen, zoals de IT-instrumenten ter ondersteuning van de uitvoering van de programma’s of de enquêtes onder deelnemers.
2.   Monitoring tasks will be carried out by the Commission with the help of the Erasmus+ and European Solidarity Corps national agencies and the EACEA, and through ad-hoc analysis, while respecting the applicable data protection rules and procedures for processing sensitive personal data.2.   De monitoringtaken worden door de Commissie met steun van de nationale agentschappen van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps en het EACEA en op basis van een ad-hocanalyse uitgevoerd, waarbij de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming en procedures voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens worden nageleefd.
Article 13Artikel 13
Inclusion action plansActieplannen ter bevordering van inclusie
1.   As an integral part of their work programmes, the Erasmus+ and European Solidarity Corps national agencies shall develop inclusion action plans, based on this framework of inclusion measures, and with particular attention to the specific challenges to access the Programmes within the national contexts. They shall report on a regular basis to the Commission on the progress made in the implementation of their inclusion action plan.1.   Als integraal onderdeel van hun werkprogramma’s ontwikkelen de nationale agentschappen van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps actieplannen ter bevordering van inclusie op basis van dit kader van inclusiemaatregelen en met bijzondere aandacht voor de specifieke uitdagingen op nationaal vlak om toegang tot de programma’s te krijgen. Ze brengen regelmatig verslag bij de Commissie uit over de vooruitgang bij de uitvoering van hun actieplan ter bevordering van inclusie.
2.   The Commission shall monitor the implementation of those inclusion action plans on a regular basis.2.   De Commissie houdt regelmatig toezicht op de uitvoering van die actieplannen ter bevordering van inclusie.
3.   Where necessary, the Commission shall provide recommendations and observations to the national agencies in relation to their inclusion action plans, with a view to improve the design, implementation and follow-up of the content of these action plans.3.   Zo nodig formuleert de Commissie aanbevelingen en opmerkingen ten behoeve van de nationale agentschappen over hun actieplannen ter bevordering van inclusie om het ontwerp, de uitvoering en de follow-up van de inhoud van deze actieplannen te verbeteren.
Article 14Artikel 14
ReportingVerslaglegging
The Commission shall publish reports on a regular basis on the progress made in the implementation of the inclusion measures, in particular through the mid-term evaluation of the Programmes and annual reporting activities.De Commissie publiceert regelmatig verslagen over de vooruitgang bij de uitvoering van de inclusiemaatregelen, met name in het kader van de tussentijdse evaluatie van de programma’s en de jaarlijkse verslagleggingsactiviteiten.
Article 15Artikel 15
Complementarity and synergiesComplementariteit en synergie
1.   In the implementation of the inclusion measures, national agencies may ensure complementarity with other existing national measures for inclusion, in order to maximise the impact of these efforts for participants with fewer opportunities.1.   Bij de uitvoering van de inclusiemaatregelen kunnen de nationale agentschappen voor complementariteit met andere bestaande nationale maatregelen ter bevordering van inclusie zorgen met het oog op een zo groot mogelijk effect van deze inspanningen ten behoeve van kansarme deelnemers.
2.   Synergies with other Union funds and national funds shall be sought, to allow for a greater impact and reinforced support to people with fewer opportunities.2.   Er wordt naar synergie met andere fondsen van de Unie en nationale fondsen gestreefd met het oog op een groter effect en meer steun voor kansarme personen.
CHAPTER IVHOOFDSTUK IV
FINAL PROVISIONSSLOTBEPALINGEN
Article 16Artikel 16
Co-creationCocreatie
1.   The implementation of these measures to make the Programmes more inclusive and diverse shall be carried out based on a co-creation spirit, in constant dialogue with relevant stakeholders, in particular international and national organisations and networks active in the field of inclusion and diversity, experts, practitioners and participants themselves, the Erasmus+ and European Solidarity Corps national agencies, the EACEA, the SALTO Resource Centres, the Erasmus+ Committee, and representatives of other Union institutions.1.   Deze maatregelen om de programma’s inclusiever en diverser te maken worden uitgevoerd in een geest van cocreatie en in voortdurende dialoog met relevante belanghebbenden, met name internationale en nationale organisaties en netwerken die actief zijn op het gebied van inclusie en diversiteit, deskundigen, beroepsbeoefenaars en deelnemers zelf, de nationale agentschappen van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps, het EACEA, de SALTO-centra, het Erasmus+-comité en vertegenwoordigers van andere instellingen van de Unie.
2.   This dialogue may take place in a wide range of settings, ranging from European events to ad hoc working groups, targeted consultations and training and networking opportunities – either taking place physically, online or in a hybrid mode.2.   Deze dialoog kan onder velerlei omstandigheden plaatsvinden, variërend van Europese evenementen tot ad-hocwerkgroepen, gerichte raadplegingen en opleidings- en netwerkmogelijkheden — fysiek, online of in een hybride vorm.
Article 17Artikel 17
Entry into forceInwerkingtreding
This Decision shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Done at Brussels, 22 October 2021.Gedaan te Brussel, 22 oktober 2021.
For the CommissionVoor de Commissie
The PresidentDe voorzitter
Ursula VON DER LEYENUrsula VON DER LEYEN
(1)  OJ L 189, 28.5.2021, p. 1. Hereinafter “the Erasmus+ Regulation”.(1)  PB L 189 van 28.5.2021, blz. 1. Hierna “de verordening Erasmus+” genoemd.
(2)  OJ L 202, 8.6.2021, p. 32. Hereinafter “the European Solidarity Corps Regulation.” The Erasmus+ and European Solidarity Corps Programme will also be jointly referred to hereinafter as “the Programmes”.(2)  PB L 202 van 8.6.2021, blz. 32. Hierna “de verordening Europees Solidariteitskorps” genoemd. De programma’s Erasmus+ en Europees Solidariteitskorps worden hierna ook gezamenlijk “de programma’s” genoemd.
(3)  Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing “Erasmus+”: the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC (OJ L 347, 20.12.2013, p. 50).(3)  Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van “Erasmus+”: het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en nr. 1298/2008/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 50).
(4)  Regulation (EU) 2021/817 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 establishing Erasmus+: the Union Programme for education and training, youth and sport and repealing Regulation (EU) No 1288/2013 (OJ L 189, 28.5.2021, p. 1).(4)  Verordening (EU) 2021/817 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot vaststelling van “Erasmus+”: het programma van de Unie voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1288/2013 (PB L 189 van 28.5.2021, blz. 1).
(5)  The Erasmus+ Regulation defines “people with fewer opportunities” in Article 2(25), and the European Solidarity Corps Regulation defines “young people with fewer opportunities” in Article 2(4), in a largely identical manner. In this Decision, they will also be referred to as “participants with fewer opportunities”.(5)  De definitie van “kansarme personen” in artikel 2, punt 25, van de verordening Erasmus+ is grotendeels identiek aan de definitie van “kansarme jongeren” in artikel 2, punt 4, van de verordening Europees Solidariteitskorps. In dit besluit zullen ze ook “kansarme deelnemers” worden genoemd.
(6)  Regulation (EU) 2021/947 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2021 establishing the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe, amending and repealing Decision No 466/2014/EU and repealing Regulation (EU) 2017/1601 and Council Regulation (EC, Euratom) No 480/2009 (OJ L 209, 14.6.2021, p. 1).(6)  Verordening (EU) 2021/947 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juni 2021 tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking — Europa in de wereld, tot wijziging en intrekking van Besluit nr. 466/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU) 2017/1601 en Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 van de Raad (PB L 209 van 14.6.2021, blz. 1).
(7)  Hereinafter referred to as “the Charter”.(7)  Hierna “het Handvest” genoemd.
ANNEXBIJLAGE
Guidance for implementation of the inclusion measures for the Erasmus+ and European Solidarity Corps ProgrammesRichtsnoeren voor de uitvoering van de inclusiemaatregelen voor de programma’s Erasmus+ en Europees Solidariteitskorps
The Commission, in consultation with stakeholders, may further develop the details for implementation of the inclusion measures set out in this Decision in implementation guidelines, to be elaborated and updated throughout the lifespan of the Erasmus+ and European Solidarity Corps Programmes 2021-2027.In overleg met de belanghebbenden kan de Commissie de details van de uitvoering van de in dit besluit vastgestelde inclusiemaatregelen verder ontwikkelen in uitvoeringsrichtsnoeren, die gedurende de volledige looptijd van de programma’s Erasmus+ en Europees Solidariteitskorps 2021-2027 verder moeten worden uitgewerkt en geüpdatet.
The following guidance may be developed and progressively fine-tuned, as part of the regular programme lifecycle:Als onderdeel van de normale levenscyclus van de programma’s kunnen de volgende richtsnoeren worden ontwikkeld en geleidelijk verfijnd:
1. | Reference documents of the programme: the Commission may provide guidance to stakeholders regarding the implementation modalities of inclusion and diversity measures in documents such as the call for proposals and programme guides, in the guidance for experts evaluating project proposals, as well as in application forms, and other technical documents, such as the Inclusion and Diversity Strategy (1).1. | Referentiedocumenten van het programma: de Commissie kan de belanghebbenden richtsnoeren met betrekking tot de uitvoeringsmodaliteiten van inclusie- en diversiteitsmaatregelen verstrekken in documenten zoals de oproepen tot het indienen van voorstellen en de programmagidsen, in de richtsnoeren voor deskundigen die de projectvoorstellen evalueren, in de aanvraagformulieren en in andere technische documenten (bijvoorbeeld de Inclusion and Diversity Strategy (1)).
2. | Activities in the framework of the management of Erasmus+ and European Solidarity Corps national agencies: as part of their periodic assessment process, national agencies shall provide information regarding the impact of their national plans in the area of inclusion and diversity and how they contribute to the overall inclusion and diversity objectives of the Programmes at Union level.2. | Activiteiten in het kader van het beheer van de nationale agentschappen van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps: als onderdeel van hun periodieke beoordelingsproces moeten de nationale agentschappen informatie verstrekken over het effect van hun nationale plannen op het gebied van inclusie en diversiteit en over de wijze waarop ze bijdragen tot de algemene inclusie- en diversiteitsdoelstellingen van de programma’s op het niveau van de Unie.
3. | Communication materials and strategic guidelines: In addition to the programme reference documents, the Commission may develop further guidance documents with useful recommendations, success stories and good practices addressed to Erasmus+ and European Solidarity Corps national agencies and the European Education and Culture Executive Agency (EACEA), beneficiary organisations and potential participants with fewer opportunities to qualitatively support the implementation of inclusion and diversity measures, as well as to raise awareness about the different opportunities on offer. These materials and guidelines shall be developed in co-creation with relevant stakeholders in the field.3. | Communicatiematerialen en strategische richtsnoeren: Naast de referentiedocumenten van de programma’s kan de Commissie extra richtsnoeren met nuttige aanbevelingen, succesverhalen en goede praktijken opstellen ten behoeve van de nationale agentschappen van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps, het Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA), begunstigde organisaties en potentiële kansarme deelnemers om de uitvoering van inclusie- en diversiteitsmaatregelen kwalitatief te ondersteunen en de kennis van de verschillende bestaande mogelijkheden te vergroten. Deze materialen en richtsnoeren moeten samen met belanghebbenden in het veld worden ontwikkeld.
Where relevant, the Commission, with the support of the relevant implementing structures, shall ensure a wide reach of the materials referred to in point 3 of the second subparagraph. This shall be done through the dedicated websites, social media channels and other forms of communication, in the spirit of ensuring visibility and awareness among potential beneficiaries and participants with fewer opportunities, as well as to promote the active engagement of those potential beneficiaries and participants with fewer opportunities in the co-creation process of more inclusive and diverse Erasmus+ and European Solidarity Corps programmes.In voorkomend geval moet de Commissie — met behulp van de betreffende uitvoeringsstructuren — voor een ruime verspreiding van de in punt 3 van de tweede alinea bedoelde materialen zorgen. Dit moet via specifieke websites, de sociale media en andere vormen van communicatie gebeuren. Doel is voor zichtbaarheid en voorlichting ten behoeve van potentiële begunstigden en kansarme deelnemers te zorgen en de actieve betrokkenheid van die potentiële begunstigden en kansarme deelnemers te bevorderen bij de cocreatie van inclusievere en meer diverse programma’s Erasmus+ en Europees Solidariteitskorps.
(1)  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en(1)  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en