?

Avis juridique important Svarīgs juridisks paziņojums
||
31993R009531993R0095
Council Regulation (EEC) No 95/93 of 18 January 1993 on common rules for the allocation of slots at Community airports
 
Official Journal L 014 , 22/01/1993 P. 0001 - 0006Oficiālais Vēstnesis L 014 , 22/01/1993 Lpp. 0001 - 0006
Finnish special edition: Chapter 7 Volume 4 P. 0188 Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 7 Sējums 4 Lpp. 0188
Swedish special edition: Chapter 7 Volume 4 P. 0188 Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 7 Sējums 4 Lpp. 0188
COUNCIL REGULATION (EEC) No 95/93 of 18 January 1993 on common rules for the allocation of slots at Community airportsPadomes Regula (EEK) Nr. 95/93
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,(1993. gada 18. janvāris)
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 84 (2) thereof,par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās
Having regard to the proposal from the Commission (1),EIROPAS KOPIENU PADOME,
Having regard to the opinion of the European Parliament (2),ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 84. panta 2. punktu,
Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (3),ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],
Whereas there is a growing imbalance between the expansion of the air transport system in Europe and the availability of adequate airport infrastructure to meet that demand; whereas there is, as a result, an increasing number of congested airports in the Community;ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],
Whereas the allocation of slots at congested airports should be based on neutral, transparent and non-discriminatory rules;ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],
Whereas the requirement of neutrality is best guaranteed when the decision to coordinate an airport is taken by the Member State responsible for that airport on the basis of objective criteria;tā kā pastāv arvien lielāka nesamērība starp gaisa transporta sistēmas attīstību Eiropā un tādas atbilstīgas lidostu infrastruktūras pieejamību, kas apmierinātu šo pieprasījumu, un tā kā tādējādi pārslogoto lidostu skaits Kopienā pieaug;
Whereas under certain conditions, in order to facilitate operations, it is desirable that a Member State should be able to designate an airport as coordinated provided that principles of transparency, neutrality and non-discrimination are met;tā kā laika logu piešķiršanai pārslogotajās lidostās būtu jāpamatojas uz neitrāliem, pārskatāmiem un nediskriminējošiem noteikumiem;
Whereas the Member State responsible for the coordinated airport should ensure the appointment of a coordinator whose neutrality should be unquestioned;tā kā prasība par neitralitāti ir visdrošāk garantēta, ja lēmumu par lidostas darbības koordinēšanu uz objektīvu kritēriju pamata pieņem dalībvalsts, kas atbildīga par šo lidostu;
Whereas transparency of information is an essential element for ensuring an objective procedure for slot allocation;tā kā zināmos apstākļos, lai veicinātu darbību, ir vēlams, lai dalībvalstij būtu iespēja piešķirt lidostai koordinētas lidostas statusu ar noteikumu, ka tiek ievēroti caurskatāmības, neitralitātes un nediskriminēšanas principi;
Whereas the principles governing the existing system of slot allocation could be the basis of this Regulation provided that this system evolves in harmony with the evolution of new transport developments in the Community;tā kā dalībvalstij, kas atbild par koordinēto lidostu, būtu jānodrošina tāda koordinatora iecelšana, par kura neitralitāti nebūtu jāšaubās;
Whereas it is Community policy to facilitate competition and to encourage entrance into the market, as provided for in Council Regulation (EEC) No 2408/92 of 23 July 1992 on access for Community air carriers to intra-Community air routes (4), and whereas these objectives require strong support for carriers who intend to start operations on intra-Community routes;tā kā informācijas caurskatāmība ir objektīvas laika logu piešķiršanas procedūras nodrošināšanas būtisks elements;
Whereas the existing system makes provision for grandfather rights;tā kā principi, kas nosaka pastāvošo laika logu piešķiršanas sistēmu, varētu būt šīs regulas pamatā ar noteikumu, ka šī sistēma attīstās saskaņā ar jauno transporta attīstības procesu evolūciju Kopienā;
Whereas there should also be provisions to allow new entrants into the Community market;tā kā Kopienas politika ir veicināt konkurenci un aktivizēt ienākšanu tirgū, kā paredzēts Padomes Regulā (EEK) Nr. 2408/92 (1992. gada 23. jūlijs) par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem [4], un tā kā šiem mērķiem nepieciešams sniegt drošu atbalstu aviosabiedrībām, kas plāno uzsākt darbības maršrutos Kopienas teritorijā;
Whereas it is necessary to make special provisions, under limited circumstances, for the maintenance of adequate domestic air services to regions of the Member State concerned;tā kā pastāvošā sistēma nodrošina to aviosabiedrību tiesību ievērošanu, kas darbojas jau ilgāku laiku;
Whereas it is also necessary to avoid situations where, owing to a lack of available slots, the benefits of liberalization are unevenly spread and competition is distorted;tā kā vajadzētu būt arī noteikumiem, kas ļautu jaunām sabiedrībām ienākt Kopienas tirgū;
Whereas it is desirable to make the best use of the existing slots in order to meet the objectives set out above;tā kā jāparedz īpaši noteikumi, lai ierobežotos apstākļos nodrošinātu pietiekama vietējo gaisa pārvadājumu reisu skaita saglabāšanu uz attiecīgās dalībvalsts reģioniem;
Whereas it is desirable that third countries offer Community carriers equivalent treatment;tā kā ir arī jānovērš situācijas, kad pieejamo laika logu trūkuma dēļ liberalizācijas labumi tiek izplatīti nevienmērīgi un rodas konkurences traucējumi;
Whereas the application of the provisions of this Regulation shall be without prejudice to the competition rules on the Treaty, in particular Articles 85 and 86;tā kā ir vēlams visefektīvāk izmantot pastāvošos laika logus, lai panāktu atbilstību iepriekš izklāstītajiem mērķiem;
Whereas arrangements for greater cooperation over the use of Gibraltar airport were agreed in London on 2 December 1987 by the Kingdom of Spain and the United Kingdom in a joint declaration by the Ministers of Foreign Affairs of the two countries, and such arrangements have yet to come into operation;tā kā ir vēlams, lai trešo valstu attieksme pret Kopienas aviosabiedrībām būtu vienlīdzīga;
Whereas this Regulation should be reviewed after a fixed period of operation to assess its functioning,tā kā šīs regulas noteikumu piemērošana neierobežo Līgumā, jo īpaši tā 85. un 86. pantā, paredzētos konkurences noteikumus;
HAS ADOPTED THIS REGULATION:tā kā 1987. gada 2. decembrī Londonā starp Spānijas Karalisti un Lielbritāniju tika panākta vienošanās par ciešākas sadarbības pasākumiem Gibraltāras lidostas lietošanā, šo divu valstu ārlietu ministriem sniedzot kopīgu deklarāciju, un šie pasākumi vēl jāievieš praksē;
Article 1tā kā šī regula būtu jāpārskata pēc noteikta darbības perioda, lai izvērtētu, kā tā darbojas,
Scope 1. This Regulation shall apply to the allocation of slots at Community airports.IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.
2. The application of this Regulation to the airport of Gibraltar is understood to be without prejudice to the respective legal positions of the Kingdom of Spain and the United Kingdom with regard to the dispute over sovereignty over the territory in which the airport is situated.1. pants
3. Application of the provisions of this Regulation to Gibraltar airport shall be suspended until the arrangements in the joint declarations made by the Foreign Ministers of the Kingdom of Spain and the United Kingdom on 2 December 1987 have come into operation. The Governments of Spain and the United Kingdom will so inform the Council of that date.Darbības joma
Article 21. Šo regulu piemēro laika nišu piešķiršanai Kopienas lidostās.
Definitions For the purpose of this Regulation:2. Šīs regulas piemērošanu Gibraltāra lidostai saprot kā tādu, kas neierobežo Spānijas Karalistes un Lielbritānijas attiecīgās juridiskās nostājas attiecībā uz konfliktu par tās teritorijas suverenitāti, kurā atrodas šī lidosta.
(a) 'slot' shall mean the scheduled time of arrival or departure available or allocated to an aircraft movement on a specific date at an airport coordinated under the terms of this Regulation;3. Šīs regulas noteikumu piemērošanu Gibraltāra lidostai pārtrauc līdz brīdim, kad pasākumus, kas paredzēti Spānijas Karalistes un Lielbritānijas ārlietu ministru 1987. gada 2. decembra kopīgajās deklarācijās, sāks ieviest praksē. Spānijas un Lielbritānijas valdības attiecīgi informēs Padomi par šo datumu.
(b) 'new entrant' shall mean:2. pants
(i) an air carrier requesting slots at an airport on any day and holding or having been allocated fewer than four slots at that airport on that day, or,Definīcijas
(ii) an air carrier requesting slots for a non-stop service between two Community airport where at most two other air carriers operate a direct service between these airports or airports systems on that day and holding or having been allocated fewer than four slots at that airport on that day for that non-stop service.Šajā regulā:
An air carrier holding more than 3 % of the total slots available on the day in question at a particular airport, or more than 2 % of the total slots avilable on the day in question in an airport system of which that airport forms part, shall not be considered as a new entrant at that airport;a) "laika niša" nozīmē ieplānoto ielidošanas vai izlidošanas laiku, kas ir pieejams vai piešķirts lidmašīnu kustībai konkrētajā datumā lidostā, kuru koordinē saskaņā ar šīs regulas noteikumiem;
(c) 'direct air service' shall mean a service between two airports including stopovers with the same aircraft and same flight number;b) "jaunienācējs" nozīmē:
(d) 'scheduling period' shall mean either the summer or winter season as used in the schedules of air carriers;i) aviosabiedrību, kura pieprasa laika nišas kādā lidostā jebkurā dienā un kuras rīcībā ir vai kurai ir piešķirts mazāk par četrām laika nišām šajā lidosta šajā dienā, vai
(e) 'Community air carrier' shall mean an air carrier with a valid operating licence issued by a Member State in accordance with Council Regulation (EEC) No 2407/92 of 23 July 1992 on licensing of air carriers (5);ii) aviosabiedrību, kura pieprasa laika nišas nepārtrauktiem lidojumiem starp divām Kopienas lidostām, ja tiešo reisu starp šīm lidostām vai lidostu sistēmām šajā dienā apkalpo ne vairāk kā divas citas aviosabiedrības, un kuras rīcībā ir vai kurai šajā lidostā šajā dienā šiem nepārtrauktajiem lidojumiem ir piešķirts mazāk par četrām laika nišām.
(f) 'coordinated airport' shall mean an airport where a coordinator has been appointed to facilitate the operations of air carriers operating or intending to operate at that airport;Aviosabiedrība, kuras rīcībā ir vairāk nekā 3 % no visām laika nišām, kas attiecīgajā dienā ir pieejamas konkrētajā lidostā, vai vairāk nekā 2 % no visām laika nišām, kas attiecīgajā dienā ir pieejamas lidostu sistēmā, kurā ietilpst šī lidosta, neuzskata par jaunienācēju šajā lidostā;
(g) 'fully coordinated airport' shall mean a coordinated airport where, in order to land or take off, during the periods for which it is fully coordinated, it is necessary for an air carrier to have a slot allocated by a coordinator;c) "tieša gaisa satiksme" nozīmē satiksmi starp divām lidostām, to skaitā apstāšanos, ko veic ar vienu un to pašu lidmašīnu un vienu un to pašu reisa numuru;
(h) 'airport system' shall mean two or more airports grouped together and serving the same city or conurbation, as indicated in Annex II to Regulation (EEC) No 2408/92.d) "sarakstu periods" nozīmē vai nu vasaras, vai ziemas sezonu, ko izmanto aviosabiedrību reisu sarakstos;
Article 3e) "Kopienas aviosabiedrība" nozīmē jebkuru aviosabiedrību ar spēkā esošu darbības licenci, ko izsniegusi kāda dalībvalsts saskaņā ar Padomes 1992. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2407/92 par gaisa pārvadātāju licencēšanu [5];
Conditions for airport coordination 1. A Member State shall be under no obligation to desginate any airport as coordinated save in accordance with the provisions of this Article.f) "koordinēta lidosta" nozīmē lidostu, kurā iecelts koordinators, lai veicinātu to aviosabiedrību darbību, kas darbojas vai plāno darboties šajā lidostā;
2. A Member State may, however, provide for any airport to be designated as a coordinated airport provided that principles of transparency, neutrality and non-discrimination are met.g) "pilnīgi koordinēta lidosta" nozīmē koordinētu lidostu, kurā, lai veiktu nolaišanos vai pacelšanos laika periodos, kad tā ir pilnīgi koordinēta, nepieciešams, lai aviosabiedrībai būtu koordinatora piešķirta laika niša,
3. (i) When air carriers representing more than a half of the operations at an airport and/or the airport authority consider that capacity is insufficient for actual or planned operations at certain periods orh) "lidostu sistēma" nozīmē divas vai vairākas lidostas, kas sagrupētas un apkalpo vienu un to pašu pilsētu vai konurbāciju, kā norādīts Regulas (EEK) Nr. 2408/92 II pielikumā.
(ii) when new entrants encounter serious problems in securing slots or3. pants
(iii) when a Member State considers it necessary,Lidostas koordinēšanas nosacījumi
the Member State shall ensure that a thorough capacity analysis is carried out, having regard to commonly recognized methods, as soon as possible at the airport with the purpose of determining possibilites of increasing the capacity in the short term through infrastructure or operational changes, and to determine the time frame envisaged to resolve the problems. The analysis, shall be updated periodically. Both the analysis and the method underlying it shall be made available to interested parties.1. Dalībvalstij nav pienākums piešķirt lidostai koordinētas lidostas statusu, ja vien to neparedz šis pants.
4. If, after consultation with the air carriers using the airport regularly, their representative organizations, the airport authorities, air traffic control authorities and passengers' organizations where such organizations exist, the analysis does not indicate possibilities of resolving the serious problems in the short term, the Member State shall ensure that the airport shall be designated as fully coordinated for the periods during which capacity problems occur.2. Dalībvalsts tomēr var paredzēt koordinētas lidostas statusa piešķiršanu jebkurai lidostai ar noteikumu, ka tiek ievēroti caurskatāmības, neitralitātes un nediskriminēšanas principi.
5. When a capacity sufficient to meet actual or planned operations is provided at a fully coordinated airport, its desgination as a fully coordinated airport shall be lifted.3. i) Ja aviosabiedrības, kas pārstāv vairāk nekā pusi no gaisa pārvadājumu darījumiem kādā lidostā, un/vai šīs lidostas iestāde uzskata, ka caurlaides spēja ir nepietiekama faktisko vai ieplānoto operāciju veikšanai noteiktos periodos, vai
Article 4ii) ja jaunienācēji sastopas ar nopietnām problēmām laika nišu saņemšanā, vai
The coordinator 1. The Member State responsible for a coordinated or fully coordinated airport shall ensure the appointment of a natural or legal person with detailed knowledge of air carrier scheduling coordination as airport coordinator after having consulted the air carriers using the airport regularly, their representative organizations and the airport authorities. The same coordinator may be appointed for more than one airport.iii) ja kāda dalībvalsts to uzskata par vajadzīgu,
2. A Member State shall ensure that the coordinator carries out his duties under this Regulation in an independent manner.attiecīgā dalībvalsts nodrošina, ka šajā lidostā, iespējami īsā laikā un ievērojot vispārpieņemtās metodes, tiek veikta rūpīga jaudas analīze ar nolūku īsā laikā noteikt iespējas jaudas palielināšanai ar infrastruktūras vai operatīva rakstura izmaiņām, kā arī noteikt šo problēmu atrisināšanai paredzamos laika ierobežojumus. Šo analīzi periodiski papildina ar jauniem datiem. Kā analīzi, tā arī metodi, uz ko tā pamatojas, dara pieejamas ieinteresētajām pusēm.
3. The coordinator shall act in accordance with this Regulation in a neutral, non-discriminatory and transparent way.4. Ja pēc apspriešanās ar aviosabiedrībām, kas izmanto šo lidostu regulāri, ar tās pārstāvošām organizācijām, ar lidostas pārvaldes iestādēm, gaisa satiksmes kontroles iestādēm un pasažieru organizācijām, ja šādas organizācijas pastāv, analīze nerāda iespējas nopietno problēmu atrisināšanai tuvākajā laikā, attiecīgā dalībvalsts nodrošina, ka šai lidostai uz laiku, kurā rodas problēmas ar jaudu, tiek piešķirts koordinētas lidostas statuss.
4. The coordinator shall participate in such international scheduling conferences of air carriers as are permitted by Community law.5. Ja pilnīgi koordinētā lidostā tiek nodrošināta jauda, kas ir pietiekama, lai veiktu faktiskās vai ieplānotās operācijas, šai lidostai pilnīgi koordinētas lidostas statusu atceļ.
5. The coordinator shall be responsible for the allocation of slots.4. pants
6. The coordinator shall monitor the use of slots.Koordinators
7. Where slots are allocated, the coordinator shall, on request and within a reasonable time, make available for review to all interested parties the following information:1. Dalībvalsts, kas ir atbildīga par koordinēto vai pilnīgi koordinēto lidostu, nodrošina tādas fiziskas vai juridiskas personas iecelšanu par lidostas koordinatoru, kura precīzi pārzina aviosabiedrību reisu sarakstu koordinēšanu, iepriekš apspriežoties ar aviosabiedrībām, kas izmanto šo lidostu regulāri, tās pārstāvošām organizācijām un lidostas pārvaldes iestādēm. Vienu un to pašu koordinatoru var iecelt vairāk nekā vienai lidostai.
(a) historical slots by airline, chronologically, for all air carriers at the airport,2. Dalībvalsts nodrošina, ka koordinators izpilda savus pienākumus saskaņā ar šo regulu, darbojoties neatkarīgi.
(b) requested slots (initial submissions), by air carriers and chronologically, for all air carriers,3. Koordinators saskaņā ar šo regulu darbojas neitrāli, nediskriminējoši un caurskatāmi.
(c) all allocated slots, and outstanding slot requests, listed individually in chronologcial order, by air carriers, for all air carriers,4. Koordinators piedalās tādās aviosabiedrību starptautiskās konferencēs par lidojumu sarakstiem, kādas atļauj Kopienas tiesību akti.
(d) remaining available slots,5. Koordinators atbild par laika nišu piešķiršanu.
(e) full details on the criteria being used in the allocation.6. Koordinators kontrolē laika nišu izmantošanu.
8. The information in paragraph 7 shall be made available at the latest at the time of the relevant scheduling conferences and as appropriate during the conferences and thereafter.7. Ja laika nišas ir piešķirtas, koordinators pēc pieprasījuma un pieņemamā laikā dara visām ieinteresētām pusēm pieejamu izskatīšanai šādu informāciju:
Article 5a) laika nišu piešķiršanas vēsturi hronoloģiskā secībā par visām aviosabiedrībām, kas izmanto šo lidostu;
Coordination committee 1. A Member State shall ensure that in an airport that has been designated as fully coordinated a coordination committee is set up to assist, in a consultative capacity, the coordinator referred to in Article 4. Participation in this committee shall be open to at least the air carriers and/or their representative organizations using the airport(s) regularly, the airport authorities concerned and representatives of the air traffic control. The same coordination committee may be designated for more than one airport.b) aviosabiedrību pieprasītās laika nišas (sākotnējus pieteikumus) hronoloģiskā secībā par visām aviosabiedrībām;
The tasks of the coordination committee shall be, inter alia, to advise on:c) visas piešķirtās laika nišas un vēl neizpildītos aviosabiedrību laika nišu pieprasījumus, tos uzskaitot atsevišķi un hronoloģiskā kārtībā par visām aviosabiedrībām;
- possibilities for increasing the capacity determined in accordance with Article 6,d) atlikušās pieejamās laika nišas;
- improvements to traffic conditions prevailing at the airport in question,e) sīki izstrādātus datus par kritērijiem, ko izmanto laika nišu piešķiršanā.
- complaints on the allocation of slots as provided for in Article 8 (7),8. Informāciju, kas uzskaitīta 7. punktā, dara pieejamu ne vēlāk kā attiecīgo konferenču par reisu sarakstiem sasaukšanas laikā un, ja vajadzīgs, šo konferenču gaitā un pēc tām.
- the methods of monitoring the use of allocated slots,5. pants
- guidelines for allocation of slots, taking into account local conditions,Koordinācijas komiteja
- serious problems for new entrants as provided for in Article 10.1. Dalībvalsts nodrošina, ka lidostā, kam piešķirts pilnīgi koordinētas lidostas statuss, izveido koordinācijas komiteju, kuras uzdevums ir palīdzēt, padomdevējā statusā, 4. pantā minētajam koordinatoram. Dalība šajā komitejā ir nodrošināta vismaz tām aviosabiedrībām un/vai to pārstāvošām organizācijām, kas izmanto lidostu(-as) regulāri, attiecīgās lidostas pārvaldes iestādēm un gaisa satiksmes kontroles iestāžu pārstāvjiem. Viena un tā pati koordinācijas komiteja var būt nozīmēta vairāk nekā vienai lidostai.
2. Paragraph 1 may be applied to airports designated as coordinated under the provisions of Article 3.Koordinācijas komitejas uzdevums ir inter alia sniegt padomus par:
Article 6- iespējām palielināt jaudu, kas noteikta saskaņā ar 6. pantu,
Airport capacity 1. At an airport where slot allocation takes place, the competent authorities shall determine the capacity available for slot allocation twice yearly in cooperation with representatives of air traffic control, customs and immigration authorities and air carriers using the airport and/or their representative organizations and the airport coordinator, according to commonly recognized methods. Where the competent authority is not the airport authority it shall also be consulted.- pasākumiem to kustības apstākļu uzlabošanai, kas attiecīgajā lidostā ir pārsvarā,
This exercise shall be based on an objective analysis of possibilities of accommodating the air traffic, taking into account the different types of traffic at that airport.- sūdzībām par laika nišu piešķiršanu, kā paredzēts 8. panta 7. punktā,
The results of this exercise shall be provided to the airport coordinator in good time before the initial slot allocation takes place for the purpose of scheduling conferences.- piešķirto laika nišu izmantošanas pārraudzības metodēm,
2. Paragraph 1 may be applied to airports designated as coordinated under the provisions of Article 3.- nostādnēm laika nišu piešķiršanai, ievērojot vietējos apstākļus,
Article 7- nopietnām jaunienācēju problēmām, kā paredzēts 10. pantā.
Information for the coordinator Air carriers operating or intending to operate at a coordinated or fully coordinated airport shall submit to the coordinator relevant information requested by the coordinator.2. Šā panta 1. punktu var piemērot lidostām, kurām saskaņā ar 3. panta noteikumiem piešķirts koordinētu lidostu statuss.
Article 86. pants
Process of slot allocation 1. (a) Subject to the provisions of Article 10, a slot that has been operated by an air carrier as cleared by the coordinator shall entitle that air carrier to claim the same slot in the next equivalent scheduling period.Lidostas jauda
(b) In a situation where all slot requests cannot be accommodated to the satisfaction of the air carriers concerned, preference shall be given to commercial air services and in particular to scheduled services and programmed non-scheduled services.1. Lidostā, kurā notiek laika nišu piešķiršana, kompetentā iestāde divreiz gadā nosaka laika nišu piešķiršanai pieejamo jaudu, sadarbojoties ar gaisa satiksmes kontroles, muitas un imigrācijas iestāžu pārstāvjiem, kā arī ar aviosabiedrībām, kas izmanto šo lidostu, un/vai to pārstāvošām organizācijām, un šīs lidostas koordinatoru. Ja kompetentā iestāde nav šīs lidostas pārvaldes iestāde, apspriežas arī ar to.
(c) The coordinator shall also take into account additional priority rules established by the air carrier industry and if possible additional guidelines recommended by the coordination committee allowing for local conditions, provided such guidelines respect Community law.Šis pasākums pamatojas uz objektīvas analīzes datiem par gaisa satiksmes noregulēšanas iespējām, ņemot vērā dažādus satiksmes veidus šajā lidostā.
2. If a requested slot cannot be accommodated, the coordinator shall inform the requesting air carrier of the reasons therefore and shall indicate the nearest alternative slot.Šā pasākuma rezultātus savlaicīgi nodod lidostas koordinatoram, pirms tiek veikta sākotnējā laika nišu piešķiršana lidojumu sarakstu konferenču nolūkos.
3. The coordinator shall, at all times, endeavour to accommodate ad hoc slot requests for any type of aviation including general aviation. To this end, the slots available in the pool referred to in Article 10 but not yet allocated may be used, as may slots liberated at short notice.2. Šā panta 1. punktu var piemērot lidostām, kam saskaņā ar 3. panta noteikumiem piešķirts koordinētu lidostu statuss.
4. Slots may be freely exchanged between air carriers or transferred by an air carrier from one route, or type of service, to another, by mutual agreement or as a result of a total or partial takeover or unilaterally. Any such exchanges or transfers shall be transparent and subject to confirmation of feasibility by the coordinator that:7. pants
(a) airport operations would not be prejudiced;Informācija koordinatoram
(b) limitations imposed by a Member State according to Article 9 are respected;Aviosabiedrības, kas darbojas vai plāno darboties koordinētajā vai pilnīgi koordinētajā lidostā, iesniedz šīs lidostas koordinatoram viņa pieprasīto informāciju.
(c) a change of use does not fall within the scope of Article 11.8. pants
5. Slots allocated to new entrants operating a service between two Community airports may not be exchanged or transferred between air carriers or by an air carrier from one route to another as provided for in paragraph 4 for a period of two seasons.Laika nišu piešķiršanas process
6. The Commission may establish, after consultations with air carriers, coordinators, and airport authorities, recommended standards for the automated systems which are used by the coordinators in order to ensure the proper implementation of Articles 4 and 7.1. a) Ievērojot 10. panta noteikumus, laika niša, ko aviosabiedrība izmantojusi pēc tam, kad tam devis atļauju koordinators, piešķir šai aviosabiedrībai tiesības pretendēt uz šo pašu laika nišu nākamajā vienlīdzīgajā gaisa pārvadājumu reisu sarakstu periodā;
7. Where there are complaints about the allocation of slots, the coordination committee shall consider the matter and may make proposals to the coordinator in an attempt to resolve the problems.b) situācijā, kad visus pieprasījumus pēc laika nišām nevar izkārtot tā, lai apmierinātu attiecīgās aviosabiedrības, priekšroku dod komerciālajiem gaisa pārvadājumu reisiem un jo īpaši regulāriem reisiem, kā arī plānotiem neregulāriem reisiem;
8. If the problems cannot be resolved after consideration by the coordination committee, the Member State concerned may provide for mediation by an air carriers' representative organization or other third party.c) koordinators ņem vērā arī papildu prioritātes noteikumus, kas pieņemti gaisa pārvadājumu nozarē, un, ja tas ir iespējams, papildu nostādnes, ko ieteic koordinācijas komiteja, lai ņemtu vērā vietējos apstākļus, ar noteikumu, ka šīs nostādnes ievēro Kopienas tiesības.
Article 92. Ja pieprasīto laika nišu nevar piešķirt, koordinators informē aviosabiedrību, kas iesniegusi pieprasījumu, par attiecīgiem cēloņiem un norāda tuvāko alternatīvo laika nišu.
Regional services 1. A Member State may reserve certain slots at a fully coordinated airport for domestic scheduled services:3. Koordinators pastāvīgi pieliek visas pūles, lai apmierinātu ad hoc pieprasījumus pēc laika nišām visu tipu lidmašīnām, polifunkcionālās lidmašīnas ieskaitot. Šim nolūkam var izmantot laika nišas, kas ir iekļautas 10. pantā minētajā kopējā fondā, bet nav vēl piešķirtas, kā arī laika nišas, kas atbrīvojas tuvākajā laikā.
(a) on a route to an airport serving a peripheral or development region in its territory, any such route being considered vital for the economic development of the region in which the airport is located, on condition that:4. Aviosabiedrības var brīvi mainīties ar laika nišām, vai arī aviosabiedrība var tās pārcelt no viena maršruta vai reisa veida uz citu, savstarpēji vienojoties vai pārņemot tās pilnīgi vai daļēji, vai arī vienpusēji. Visas šādas apmaiņas vai pārnešanas ir caurskatāmas, un koordinators apstiprina to īstenošanas iespējas, noskaidrojot, vai:
(i) the slots concerned are being used on that route at the time of entry into force of this Regulation;a) lidostas darbība netiks traucēta;
(ii) only one air carrier is operating on the route;b) ir ievēroti ierobežojumi, ko uzliek kāda dalībvalsts saskaņā ar 9. pantu;
(iii) no other mode of transport can provide an adequate service;c) uz izmaiņām laika nišu izmantošanā neattiecas 11. pants.
(iv) the reservation of slots shall end when a second air carrier has established a domestic scheduled service on the route with the same number of frequencies as the first air carrier and operated it for at least a season;5. Laika nišas, ko piešķir jaunienācējiem, kuri veic gaisa pārvadājumu reisus starp divām Kopienas lidostām, divu sezonu garumā starp aviosabiedrībām nedrīkst ne apmainīt, ne pārcelt, tāpat viena aviosabiedrība nedrīkst tās pārcelt no viena maršruta uz citu, kā paredzēts 4. punktā.
(b) on routes where public service obligations have been imposed under Community legislation.6. Komisija pēc apspriešanās ar aviosabiedrībām, koordinatoriem un lidostu pārvaldes iestādēm var noteikt vēlamos standartus automatizētajām sistēmām, ko koordinatori izmanto, lai nodrošinātu pareizu 4. un 7. panta īstenošanu.
2. The procedures in Article 4 (1) (d) to 4 (1) (i) of Regulation (EEC) No 2408/92 shall be applied if another Community air carrier is interested in servicing the route and has not been able to obtain slots within one hour before or after the times requested of the coordinator.7. Ja rodas sūdzības par laika nišu piešķiršanu, koordinācijas komiteja izskata šo jautājumu un var izteikt koordinatoram priekšlikumus, cenšoties atrisināt šīs problēmas.
3. The Member State shall communicate to the Commission a list of routes for which slots have been so reserved at a fully coordinated airport. This shall first be done at the entry into force of this Regulation. The Commission shall publish an overview of the routes concerned in the Official Journal of the European Communities not later than two months after the communication.8. Ja šīs problēmas nevar atrisināt pēc to izskatīšanas koordinācijas komitejā, attiecīgā dalībvalsts var paredzēt aviosabiedrības pārstāvošās organizācijas vai citas trešās personas starpniecību.
Article 109. pants
Slot pool 1. At an airport where slot allocation takes place, a pool shall be set up for each coordinated period and shall contain newly created slots, unused slots and slots which have been given up by a carrier during, or by the end of, the season or which otherwise become available.Reģionālie reisi
2. Any slot not utilized shall be withdrawn and placed in the appropriate slot pool unless the non-utilization can be justified by reason of the grounds of the grounding of an aircraft type, or the closure of an airport or airspace or other similarly exceptional case.1. Dalībvalsts var rezervēt dažas laika nišas pilnīgi koordinētā lidostā vietējiem regulāriem reisiem:
3. Slots which are allocated to an air carrier for the operation of a scheduled service or a programmed non-scheduled service on a particular moment of a day and for the same day of the week over a recognizable period up to one scheduling period shall not entitle that air carrier to the same series of slots in the next equivalent period, unless the air carrier can demonstrate to the satisfaction of the coordinator that they have been operated, as cleared by the coordinator, by that air carrier for at least 80 % of the time during the period for which they have been allocated.a) maršrutā uz lidostu, kas apkalpo nomaļo vai jaunattīstības reģionu savā teritorijā, katru šādu maršrutu uzskatot par vitāli svarīgu tā reģiona ekonomikas attīstībai, kurā atrodas lidosta, ar nosacījumu, ka:
4. Slots allocated to an air carrier before 31 January for the following summer season, or before 31 August for the following winter season, but which are returned to the coordinator for reallocation before those dates shall not be taken into account for the purposes of the usage calculation.i) attiecīgās laika nišas tiek izmantotas šajā maršrutā šīs regulas spēkā stāšanās laikā;
5. If the 80 % usage of the series of slots cannot be demonstrated, all the slots constituting that series shall be placed in the slot pool, unless the non-utilization can be justified on the basis of any of the following reasons:ii) šajā maršrutā darbojas tikai viena aviosabiedrība;
(a) unforeseeable and irresistible cases outside the air carrier's control leading to, for example:iii) neviens cits transporta veids nevar nodrošināt līdzvērtīgu pakalpojumu;
- grounding of the aircraft type generally used for the service in question, oriv) laika nišu rezervēšanu izbeidz, ja cita aviosabiedrība šajā maršrutā ieviesusi vietējos regulāros reisus ar tādu pašu reisu biežumu kā pirmajai aviosabiedrībai un darbojusies vismaz vienu sezonu;
- closure of an airport or airspace;b) maršrutos, kuros pienākums sniegt publiskus pakalpojumus ir uzlikts saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.
(b) problems relating to the starting up of a new scheduled passenger service with aircraft of no more than eighty seats on a route between a regional airport and the coordinated airport and where the capacity does not exceed 30 000 seats per year, or2. Procedūras, kas noteiktas Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta d) līdz i) apakšpunktā, piemēro, ja cita Kopienas aviosabiedrība ir ieinteresēta šā maršruta apkalpošanā un nav varējusi saņemt laika nišas vienas stundas robežās pirms vai pēc koordinatoram pieprasītā laika.
(c) serious financial damage for a Community air carrier concerned, with, as a result, the granting of a temporary licence by the licensing authorities pending financial reorganization of the air carrier in accordance with Article 5 (5) of Regulation (EEC) No 2407/92;3. Dalībvalsts dara zināmu Komisijai to maršrutu sarakstu, kuriem šādā veidā bijušas rezervētas laika nišas pilnīgi koordinētā lidostā. Pirmoreiz to dara šīs regulas spēkā stāšanās dienā. Komisija publicē attiecīgo maršrutu pārskatu Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī ne vēlāk kā divus mēnešus pēc šāda paziņojuma saņemšanas.
(d) an interruption of a series of non-scheduled services due to cancellations by tour operators, in particular outside the usual peak period, provided that overall slot usage does not fall below 70 %;10. pants
(e) an interruption of a series of services due to action intended to affect these services, which makes it practically and/or technically impossible for the air carrier to carry out operations as planned.Laika nišukopējais fonds
6. If serious problems continue to exist for new entrants, the Member State shall ensure that a meeting of the airport coordination committee is convened. The purpose of the meeting shall be to examine possibilities for remedying the situation. The Commission shall be invited to such a meeting.1. Lidostā, kur notiek laika nišu piešķiršana, katram koordinējamam periodam izveido kopējo fondu, kurā iekļauj jaunizveidotas, neizmantotas laika nišas, kā arī tādas, no kurām kāda aviosabiedrība atteikusies sezona laikā vai beigās, un tādas, kas kļuvušas pieejamas citā veidā.
7. Without prejudice to Article 8 (1) of Regulation (EEC) No 2408/92, slots placed in the pools shall be distributed among applicant carriers. 50 % of these slots shall be allocated to new entrants unless requests by new entrants are less than 50 %.2. Visas neizmantotās laika nišas atceļ un ievieto attiecīgajā laika nišu kopējā fondā, ja vien to neizmantošanu nevar izskaidrot ar kāda lidmašīnu tipa ekspluatācijas pārtraukšanu vai kādas lidostas vai gaisa telpas slēgšanu, vai citu līdzīga rakstura izņēmuma gadījumu.
8. A new entrant which has been offered slots within two hours before or after the time requested but has not accepted this offer shall not retain the new entrant status.3. Laika nišas, kuras aviosabiedrībai piešķir regulāro reisu vai ieplānoto neregulāro reisu veikšanai kādā konkrētā dienas laikā un vienā un tajā pašā nedēļas dienā noteiktā laikposmā līdz pat vienam saraksta periodam, nepiešķir šai aviosabiedrībai tiesības uz to pašu laika nišu sēriju nākamajā līdzvērtīgajā periodā, ja vien šī aviosabiedrība nevar sniegt koordinatoru apmierinošu pierādījumu tam, ka šīs koordinatora piešķirtās nišas šī aviosabiedrība izmantojusi vismaz 80 % apmērā no to laika tā perioda garumā, kuram tās bijušas piešķirtas.
Article 114. Laika nišas, kas aviosabiedrībai piešķirtas pirms 31. janvāra nākamajai vasaras sezonai vai pirms 31. augusta nākamajai ziemas sezonai, bet nodotas atpakaļ koordinatoram atkārtotai piešķiršanai pirms šiem datumiem aprēķinā par to izmantošanu vērā neņem.
Safeguard mechanism 1. Where a solution cannot be found under paragraph 2 and taking into account that competition between the air carriers concerned should not be distorted, an air carrier shall not be allowed to use the flexibility provided for in5. Ja laika nišu sērijas izmantošanu 80 % apmērā nevar pierādīt, visas laika nišas, kas ietilpst šajā sērijā, ievieto kopējā laika nišu fondā, ja vien to neizmantošanu nevar izskaidrot ar kādu no šādiem iemesliem:
Article 8a) ar neparedzētiem un nenovēršamiem gadījumiem, kas ir ārpus šīs aviosabiedrības kontroles iespējām un rada, piemēram:
(4) for the purpose of introducing one or more additional frequencies on a route between a fully coordinated airport within the Community and an airport in another Member State, if another Community air carrier, licensed by another Member State, has not been able, despite serious and consistent efforts, to obtain landing and departure slots which can reasonably be used for providing one or more additional frequencies on the route within two hours before or after the times requested of the coordinator.- lidmašīnas tipa, ko parasti izmanto attiecīgo reisu veikšanai, ekspluatācijas pārtraukšanu, vai
This provision shall not apply if the air carrier using the flexibility provided for in Article 8 (4) does not exceed the frequencies of the other air carrier.- lidostas vai gaisa telpas slēgšanu;
2. Taking into account that competition between the air carriers concerned should not be distorted, the Member States responsible for the fully coordinated airport referred to in paragraph 1 shall endeavour to facilitate an agreement between the air carriers concerned.b) ar problēmām, kas saistītas ar jauna pasažieru regulārā reisa atvēršanu, izmantojot lidmašīnu ar ne vairāk kā astoņdesmit vietām maršrutā starp reģionālo lidostu un koordinēto lidostu, ja jauda nepārsniedz 30000 vietu gadā, vai
An alternative solution to the problem should be sought such as:c) ar nopietniem finansiāliem zaudējumiem, ko cieš attiecīgā Kopienas aviosabiedrība un kas ir par iemeslu tam, ka licencēšanas iestādes tai piešķir pagaidu licenci, kamēr notiek šīs aviosabiedrības finansiālā reorganizācija saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2407/92 5. panta 5. punktu;
- endeavouring to ensure that the request for slots of the air carrier licensed by the other Member State is accommodated,d) ar neregulāro reisu sērijas pārtraukšanu tūrisma firmu atteikšanās dēļ, jo īpaši ārpus parastā maksimālās slodzes perioda, ar noteikumu, ka summārā laika nišu izmantošana nekrītas zemāk par 70 %;
- the reasonable use by that carrier of the flexibility provided for in Article 8 (4).e) ar reisu sērijas pārtraukšanu tādu darbību dēļ, kuru mērķis ir kaitēt šiem reisiem un dēļ kurām šai aviosabiedrībai praktiski un/vai tehniski nav iespējams veikt ieplānotās operācijas.
3. A Member State concerned may request the Commission to investigate the application of this Article within two months of an air carrier informing the coordinator of its intention to use the flexibility provided for in Article 8 (4).6. Ja jaunienācējiem turpina pastāvēt nopietnas problēmas, attiecīgā dalībvalsts nodrošina lidostas koordinācijas komitejas sapulces sasaukšanu. Šīs sapulces mērķis ir izskatīt situācijas uzlabošanas iespējas. Komisiju uzaicina uz šādu sapulci.
Article 127. Neierobežojot Regulas (EEK) Nr. 2408/92 8. panta 1. punktu, kopējos fondos ievietotās laika nišas sadala starp aviosabiedrībām, kas lūdz to piešķiršanu. 50 % no šīm laika nišām piešķir jaunienācējiem, ja vien šo sabiedrību pieprasījums nav mazāks par 50 %.
General provisions 1. Whenever it appears that a third country, with respect to the allocation of slots at airports,8. Jaunienācējs, kuram tikušas piedāvātas laika nišas divu stundu laika robežās pirms vai pēc tās pieprasītā laika un kurš nav pieņēmis šo piedāvājumu, zaudē jaunienācēja statusu.
(a) does not grant Community air carriers treatment comparable to that granted by Member States to air carriers from that country, or11. pants
(b) does not grant Community air carriers de facto national treatment, orAizsargmehānisms
(c) grants air carriers from other third countries more favourable treatment than Community air carriers,1. Ja risinājumu saskaņā ar 2. punktu, ņemot vērā to, ka konkurencē starp attiecīgajām aviosabiedrībām nevajadzētu būt izkropļojumiem, panākt neizdodas, aviosabiedrībām neatļauj izmantot elastīguma principu, kas paredzēts 8. panta 4. punktā viena vai vairāku papildu reisu ieviešanai maršrutā starp pilnīgi koordinēto lidostu Kopienas teritorijā un lidostu citā dalībvalstī, ja cita Kopienas aviosabiedrība, kam ir citas dalībvalsts izsniegta licence, nav varējusi, neraugoties uz nopietnām un neatlaidīgām pūlēm, saņemt lidmašīnu nolaišanās un pacelšanās laika nišas, kuras reāli var izmantot viena vai vairāku reisu nodrošināšanai maršrutā,divu stundu laika robežās pirms vai pēc koordinatoram pieprasītā laika.
appropriate action may be taken to remedy the situation in respect of the airport or airports concerned, including the suspension wholly or partially of the obligations of this Regulation in respect of an air carrier of that third country, in accordance with Community law.Šo noteikumu nepiemēro, ja aviosabiedrība, kas izmanto 8. panta 4. punktā paredzēto elastīguma principu, nepārsniedz citas aviosabiedrības reisu biežumu.
2. Member States shall inform the Commission of any serious difficulties encountered, in law or in fact, by Community air carriers in obtaining slots at airports in third countries.2. Ņemot vērā, ka konkurencē starp attiecīgajām aviosabiedrībām nevajadzētu būt izkropļojumiem, dalībvalstis, kas ir atbildīgas par 1. punktā minēto pilnīgi koordinēto lidostu, cenšas veicināt vienošanos starp attiecīgajām aviosabiedrībām.
Article 13Būtu jāatrod alternatīvs šīs problēmas atrisinājums, piemēram:
Report and cooperation 1. The Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council on the operation of this Regulation three years after its entry into force. This report should include inter alia the following elements:- cenšoties nodrošināt, ka citas dalībvalsts licencētās aviosabiedrības pieprasījums pēc laika nišām tiek apmierināts,
(a) the structure of the airline industry;- šai aviosabiedrībai samērīgi lietojot 8. panta 4. punktā paredzēto elastīguma principu.
(b) progress made by the industry in reducing the non-use of slots;3. Attiecīgā dalībvalsts var lūgt Komisiju pārbaudīt šā panta piemērošanas apstākļus divu mēnešu laikā pēc tam, kad aviosabiedrība paziņojusi koordinatoram par savu nodomu izmantot 8. panta 4. punktā paredzēto elastīguma principu.
(c) size of the slot pool, as defined in Article 10 (1), each season at selected airports;12. pants
(d) volume of unsuccessful applications for slots each season at selected airports;Vispārīgie noteikumi
(e) number of new entrants applying for slots each season at selected airports;1. Ja izrādās, ka trešā valsts saistībā ar laika nišu piešķiršanu lidostās:
(f) use of dispute procedures established within the terms of Article 8.a) neizrāda tādu pašu attieksmi pret Kopienas aviosabiedrībām, kādu dalībvalstis demonstrē pret šīs valsts aviosabiedrībām, vai
2. Member States and the Commission shall cooperate in the application of this Regulation, particularly as regards the collection of information for the report mentioned in paragraph 1.b) nenodrošina de facto Kopienas aviosabiedrībām tādu pašu režīmu, ko piemēro minētās valsts aviosabiedrībām, vai
Article 14c) aviosabiedrībām no citām trešām valstīm izrāda labvēlīgāku attieksmi nekā Kopienas aviosabiedrībām,
Revision The Council shall decide on the continuation or revision of this Regulation by 1 July 1997, on the basis of a proposal from the Commission to be submitted no later than 1 January 1996.saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem var veikt atbilstīgus pasākumus situācijas uzlabošanai saistībā ar attiecīgo lidostu vai lidostām, to skaitā šajā regulā paredzēto pienākumu pilnīgu vai daļēju atcelšanu attiecībā uz aviosabiedrībām no šīs trešās valsts.
Article 152. Dalībvalstis informē Komisiju par jebkurām nopietnām grūtībām, ar ko Kopienas aviosabiedrības sastopas de jure vai de facto, saņemot laika nišas trešo valstu lidostās.
Entry into force This Regulation shall enter into force on the thirtieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Communities.13. pants
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Ziņojums un sadarbība
Done at Brussels, 18 January 1993.1. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentā un Padomē ziņojumu par šīs regulas īstenošanu trīs gadus pēc tās stāšanās spēkā. Šajā ziņojumā būtu jāiekļauj inter alia šādas ziņas:
For the Councila) gaisa pārvadājumu nozares struktūra;
The Presidentb) nozares panākumi laika nišu neizmantošanas samazināšanā;
T. PEDERSENc) laika nišu kopējā fonda, kas definēts 10. panta 1. punktā, apjoms katrā sezonā izvēlētās lidostās;
(1) OJ No C 43, 19. 2. 1991, p. 3.d) neapmierināto prasību pēc laika nišām apjoms katrā sezonā izvēlētās lidostās;
(2) OJ No C 13, 20. 1. 1992, p. 446.e) jaunienācēju skaits, kas iesniedz pieprasījumus pēc laika nišām katrā sezonā izvēlētās lidostās;
(3) OJ No C 339, 31. 12. 1991, p. 41.f) to strīdu atrisināšanas procedūru izmantošana, kas ieviestas saskaņā ar 8. pantu.
(4) OJ No L 240, 24. 8. 1992, p. 8.2. Dalībvalstis un Komisija sadarbojas šīs regulas piemērošanā, jo īpaši attiecībā uz 1. punktā minētās ziņojumam vajadzīgās informācijas savākšanu.
(5) OJ No L 240, 24. 8. 1992, p. 1.14. pants
 Pārskatīšana
 Līdz 1997. gada 1. jūlijam Padome, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, kas jāiesniedz ne vēlāk kā 1996. gada 1. janvārī, pieņem lēmumu par šīs regulas darbības turpināšanos vai tā pārskatīšanu.
 15. pants
 Stāšanās spēkā
 Šī regula stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.
 Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
 Briselē, 1993. gada 18. janvārī
 Padomes vārdā —
 priekšsēdētājs
 T. Pedersen
 [1] OV C 43, 19.2.1991., 3. lpp.
 [2] OV C 13, 20.1.1992., 446. lpp.
 [3] OV C 339, 31.12.1991., 41. lpp.
 [4] OV L 240, 24.8.1992., 8. lpp.
 [5] OV L 240, 24.8.1992., 1. lpp.
 --------------------------------------------------