?

01997R1467 — EN — 13.12.2011 — 002.0011997R1467 — LV — 13.12.2011 — 002.001
This text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. The Union's institutions do not assume any liability for its contents. The authentic versions of the relevant acts, including their preambles, are those published in the Official Journal of the European Union and available in EUR-Lex. Those official texts are directly accessible through the links embedded in this documentŠis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu
►B | COUNCIL REGULATION (EC) No 1467/97 | of 7 July 1997 | on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure | (OJ L 209 2.8.1997, p. 6)►B | PADOMES REGULA (EK) Nr. 1467/97 | (1997. gada 7. jūlijs) | par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu | (OV L 209, 2.8.1997, p.6)
Amended by:Grozīta ar:
  |   | Official Journal  |   | Oficiālais Vēstnesis
  No | page | date  No | page | date
►M1 | COUNCIL REGULATION (EC) No 1056/2005 of 27 June 2005 |   L 174 | 5 | 7.7.2005►M1 | PADOMES REGULA (EK) Nr. 1056/2005 (2005. gada 27. jūnijs), |   L 174 | 5 | 7.7.2005
►M2 | COUNCIL REGULATION (EU) No 1177/2011 of 8 November 2011 |   L 306 | 33 | 23.11.2011►M2 | PADOMES REGULA (ES) Nr. 1177/2011 (2011. gada 8. novembris), |   L 306 | 33 | 23.11.2011
▼B▼B
COUNCIL REGULATION (EC) No 1467/97PADOMES REGULA (EK) Nr. 1467/97
of 7 July 1997(1997. gada 7. jūlijs)
on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedurepar to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu
 EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,
 ņemot vērā ►M2  Līgumu par Eiropas Savienības darbību ◄ , un jo īpaši tā ►M2  126. panta 14. punkta otro daļu, ◄
 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu ( 1 ),
 ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu ( 2 ),
 ņemot vērā Eiropas Monetārā institūta atzinumu,
 (1) | tā kā ir jāpaātrina un jāizskaidro ►M2  Līguma par Eiropas Savienības darbību 126. pantā ◄ izklāstītā pārmērīgā budžeta deficīta novēršanas procedūra, lai novērstu pārmērīgu valsts budžeta deficītu un, ja tas noticis, veicinātu tā tūlītēju novēršanu; tā kā šīs regulas noteikumi, kas paredzēti šim mērķim un ir pieņemti saskaņā ar ►M2  126. panta 14. punkta otro daļu ◄ , veido kopā ar minētā Līguma Protokola (Nr.5) noteikumiem jaunu vienotu normu kopumu ►M2  126. panta ◄ piemērošanai;
 (2) | tā kā Stabilitātes un izaugsmes pakta mērķis ir sakārtotas valsts finanses kā līdzeklis apstākļu nostiprināšanai stabilām cenām un stiprai, noturīgai izaugsmei, kas veicina nodarbinātības kāpumu;
 (3) | tā kā Stabilitātes un izaugsmes pakts sastāv no šās regulas, Padomes Regulas (EK) Nr.1466/97 ( 3 ), kuras mērķis ir pastiprināti uzraudzīt budžeta stāvokli, kā arī uzraudzīt un koordinēt ekonomikas politiku, un Eiropadomes 1997. gada 17. jūnija Rezolūcijas par Stabilitātes un izaugsmes paktu ( 4 ), kurā, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību ►M1  4 ◄ pantu, noteiktas stingras politiskas nostādnes, lai Stabilitātes un izaugsmes pakta ieviešana noritētu precīzi un savlaicīgi, un it īpaši ievērojot vidējā termiņa prasības attiecībā uz budžeta stāvokli, kam jābūt tuvu līdzsvaram vai ar pārpalikumu, kas ir saistoši visām dalībvalstīm, kā arī pieņemot budžeta labojumus, kas pēc to ieskatiem būtu jāpieņem, lai atbilstu savu stabilitātes un konverģences programmu mērķiem, ja vien tām ir informācija, kas liecina par ievērojamām jau esošām vai gaidāmām atkāpēm no vidējā termiņa budžeta;
 (4) | tā kā Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) trešajā posmā uz dalībvalstīm, saskaņā ar ►M2  Līguma par Eiropas Savienības darbību 126. pantu, ◄ attiecas nepārprotamas Līguma saistības izvairīties no pārmērīga valsts budžeta deficīta; tā kā saskaņā ar Līguma Protokola (Nr.11) 5. pantu uz Apvienoto Karalisti neattiecas ►M2  126. panta 1., 9. un 11. punkts, ◄ kamēr tā nav pievienojusies trešā posma dalībvalstīm; tā kā saskaņā ar ►M1  116. ◄ panta 4. punktu apņemšanās izvairīties no pārmērīga budžeta deficīta arī turpmāk attieksies uz Apvienoto Karalisti;
 (5) | tā kā Dānija, atsaucoties uz Līguma Protokola (Nr.12) 1. punktu, ir paziņojusi Edinburgas 1992. gada 12. decembra lēmuma kontekstā, ka tā nepiedalīsies trešajā posmā; tā kā tādēļ, saskaņā ar minētā protokola 2. punktu, ►M2  126. panta 9. un 11. punkts ◄ neattiecas uz Dāniju;
 (6) | tā kā EMS trešā posma dalībvalstis ir joprojām atbildīgas par savas valsts budžeta politiku atbilstoši Līguma prasībām; tā kā dalībvalstis paredz nepieciešamos pasākumus, lai pildītu savas saistības saskaņā ar Līguma prasībām;
 (7) | tā kā visu dalībvalstu apņemšanās ievērot vidējā termiņa prasības attiecībā uz budžeta stāvokli, kam jābūt tuvu līdzsvaram vai ar pārpalikumu, rada nepieciešamos priekšnoteikumus stabilām cenām un noturīgai izaugsmei, kas veicina nodarbinātības kāpumu visās dalībvalstīs un ļauj tām tikt galā ar parastām cikliskām svārstībām, ja valsts budžeta deficīts nepārsniedz 3 % no IKP salīdzināmās vērtības;
 (8) | tā kā, lai EMS pienācīgi funkcionētu, ir jāpanāk, ka ekonomikas un budžeta rādītāju konverģence dalībvalstīs, kas izvēlējušās vienotu valūtu, turpmāk tekstā “iesaistītās dalībvalstis”, norit stabili un noturīgi; tā kā EMS trešajā posmā jāievēro budžeta disciplīna lai nosargātu cenu stabilitāti;
 (9) | tā kā saskaņā ar 109.k panta 3. punktu, ►M2  126. panta 9. un 11. punkts ◄ skar tikai iesaistītās dalībvalstis;
 (10) | tā kā ir jādefinē ārkārtējā un pagaidu pārsniegums pār ►M2  126. panta 2. punkta a) apakšpunktā ◄ noteikto salīdzināmo vērtību; tā kā Padomei šajā sakarā inter alia būtu jāņem vērā Komisijas sagatavotas ilggadīgās budžeta prognozes;
 (11) | tā kā Komisijas ziņojums, saskaņā ar ►M2  126. panta 3. punktu, ◄ arī ņem vērā to, vai budžeta deficīts pārsniedz valsts izdevumus investīcijām, kā arī citus būtiskus faktorus, ieskaitot vidējā termiņa ekonomikas un budžeta stāvokli dalībvalstī;
 (12) | tā kā ir jānosaka termiņš pārmērīgā deficīta novēršanas procedūras piemērošanai, lai nodrošinātu tās raitu un efektīvu ieviešanu; tā kā šai sakarā ir jāņem vērā tas, ka Apvienotajā Karalistē budžeta gads nesakrīt ar kalendāro gadu;
 (13) | tā kā ir jāprecizē, kā piemērot ►M2  126. pantā ◄ paredzētās sankcijas, lai nodrošinātu efektīvu pārmērīgā budžeta deficīta novēršanas procedūras piemērošanu;
 (14) | tā kā pastiprinātai uzraudzībai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr.1466/97 kopā ar budžeta stāvokļa uzraudzību no Komisijas puses saskaņā ar ►M2  126. panta 2. punktu ◄ būtu jāveicina ātra un efektīva pārmērīgā budžeta deficīta novēršanas procedūras piemērošana;
 (15) | tā kā, ņemot vērā iepriekšminēto, gadījumā ja iesaistītā dalībvalsts nespēj efektīvi novērst pārmērīgo budžeta deficītu, kopējais maksimālais desmit mēnešu laiks no brīža, kad paziņo skaitļus, kas liecina par budžeta deficīta pārsniegumu, līdz lēmumam par sankciju piemērošanu, ja tas ir nepieciešams, šķiet gan pietiekams, gan atbilstošs, lai piespiestu attiecīgo iesaistīto dalībvalsti attiecīgi rīkoties; šajā gadījumā, un ja procedūra sākas martā, tas nozīmē, ka sankcijas piemēros tai pašā kalendārajā gadā, kurā tika uzsākta šī procedūra;
 (16) | tā kā Padomes ieteikums attiecībā uz pārmērīgā budžeta deficīta novēršanu vai turpmākie pārmērīgā budžeta deficīta novēršanas procedūras pasākumi attiecīgajai dalībvalstij būtu jāparedz, un tai būtu jāsaņem savlaicīgs brīdinājums; tā kā pārmērīgā budžeta deficīta nopietnā problēma trešajā posmā visām iesaistītajām pusēm liek steidzami rīkoties;
 (17) | tā kā ir lietderīgi atlikt pārmērīgā budžeta deficīta novēršanas procedūru, ja attiecīgā dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, reaģējot uz ieteikumu atbilstoši ►M2  126. panta 7. punktam ◄ vai uz paziņojumu atbilstoši ►M2  126. panta 9. punktam ◄ , kas ir pamudinājums dalībvalstij atbilstoši rīkoties; tā kā tas laiks, kamēr šī procedūra ir atlikta, nebūtu jāiekļauj maksimālajā desmit mēnešu termiņā, kas ilgst no brīža, kad paziņo par pārmērīgo budžeta deficītu, līdz sankciju piemērošanas brīdim; tā kā ir lietderīgi nekavējoties atsākt šo procedūru, ja paredzētie pasākumi netiek īstenoti vai ja īstenotie pasākumi ir nepietiekami;
 (18) | tā kā, lai nodrošinātu to, ka pārmērīgā budžeta deficīta novēršanas procedūra iedarbojas pietiekami efektīvi, no attiecīgās iesaistītās dalībvalsts ir jāpieprasa atbilstoša lieluma bezprocentu iemaksa, ja Padome nolemj piemērot sankcijas;
 (19) | tā kā sankciju noteikšana pēc iepriekš zināmas kārtības veicina juridisku noteiktību; tā kā ir lietderīgi iemaksas lielumu saistīt ar attiecīgās iesaistītās dalībvalsts IKP;
 (20) | tā kā kad vien bezprocentu iemaksas izdarīšana nepiespiež attiecīgo iesaistīto dalībvalsti savlaicīgi novērst tās pārmērīgo budžeta deficītu, ir lietderīgi pastiprināt sankcijas; tā kā tad ir lietderīgi iemaksu pārvērst naudassodā;
 (21) | tā kā attiecīgās iesaistītās dalībvalsts pienācīga rīcība, novēršot pārmērīgo budžeta deficītu, ir pirmais solis ceļā uz sankciju atcelšanu; tā kā nozīmīgi panākumi, novēršot pārmērīgo budžeta deficītu, pieļauj sankciju atcelšanu saskaņā ar ►M2  126. panta 12. punktu; ◄ tā kā visas spēkā esošās sankcijas var atcelt tikai tad, ja pārmērīgais budžeta deficīts ir pilnībā novērsts;
 (22) | tā kā Padomes Regulas (EK) Nr. 3605/93 (1993. gada 22. novembris) par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru ( 5 ), pielikumā ir sīki izstrādātas normas, pēc kurām dalībvalstis sniedz pārskatu par budžetu;
 (23) | tā kā saskaņā ar ►M1  117. ◄ panta 8. punktu, kurā Līgums paredz Eiropas Centrālajai bankai (ECB) konsultatīvas funkcijas, atsauces uz ECB jāuztver kā atsauces uz Eiropas Monetāro institūtu pirms ECB izveidošanas,
 IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.
SECTION 11. IEDAĻA
DEFINITIONS AND ASSESSMENTSDEFINĪCIJAS UN NOVĒRTĒJUMS
▼M2▼M2
Article 11. pants
1.  1.  Šajā regulā paredz noteikumus, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru. Pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras mērķis ir nepieļaut pārmērīgu valsts budžeta deficītu un, ja tāds rodas, veicināt tā tūlītēju koriģēšanu, saderības ar budžeta disciplīnu novērtēšanai izmantojot valsts budžeta deficīta un valsts parāda kritēriju.
This Regulation lays down the provisions for speeding up and clarifying the excessive deficit procedure. The objective of the excessive deficit procedure is to deter excessive government deficits and, if they occur, to further prompt their correction, where compliance with the budgetary discipline is examined on the basis of the government deficit and government debt criteria.2.  Šajā regulā “iesaistītās dalībvalstis” ir tās dalībvalstis, kuru naudas vienība ir euro.
2.  ▼B
For the purposes of this Regulation, ‘participating Member States’ shall mean those Member States whose currency is the euro.2. pants
▼B▼M2
Article 21.  Valsts budžeta deficīta pārsniegumu pār atsauces vērtību uzskata par ārkārtēju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 126. panta 2. punkta a) apakšpunkta otro ievilkumu, ja to izraisa kādi ārkārtēji apstākļi ārpus attiecīgās dalībvalsts kontroles un ja tie ievērojami ietekmē vispārējās valdības finansiālo stāvokli, vai ja to iemesls ir nopietna ekonomikas lejupslīde.
▼M2▼B
1.  Turklāt šo pārsniegumu, kas pārsniedz salīdzināmo vērtību, uzskata par pagaidu, ja Komisijas piedāvātās budžeta prognozes liecina par to, ka deficīts kļūs mazāks par salīdzināmo vērtību, beidzoties šiem ārkārtējiem apstākļiem vai ekonomikas nopietnajai lejupslīdei.
The excess of a government deficit over the reference value shall be considered exceptional, in accordance with the second indent of point (a) of Article 126(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), when resulting from an unusual event outside the control of the Member State concerned and with a major impact on the financial position of general government, or when resulting from a severe economic downturn.▼M2
▼B1.a  Ja tā pārsniedz atsauces vērtību, uzskata, ka valsts parāda attiecība pret iekšzemes kopproduktu (IKP) pietiekami samazinās un pietiekami strauji tuvojas atsauces vērtībai saskaņā ar LESD 126. panta 2. punkta b) apakšpunktu, ja atšķirība attiecībā pret atsauces vērtību pēdējos trīs gados ir samazinājusies vidēji par vienu divdesmito daļu gadā, pamatojoties uz izmaiņām pēdējos trīs gados, par kuriem ir pieejami dati.
In addition, the excess over the reference value shall be considered temporary if budgetary forecasts as provided by the Commission indicate that the deficit will fall below the reference value following the end of the unusual event or the severe economic downturn.Parāda kritērija prasību uzskata par izpildītu arī tad, ja Komisijas sniegtajās budžeta prognozēs ir norādīts, ka prasītais atšķirības samazinājums notiks trīs gadu ilgā laikposmā, ietverot divus gadus pēc pēdējā gada, par kuru ir pieejami dati. Dalībvalstij, uz kuru attiecas pārmērīga budžeta deficīta procedūra 2011. gada 8. novembrī un uz trīs gadu ilgu laiku, sākot no pārmērīga budžeta deficīta koriģēšanas, parāda kritērija prasību uzskata par izpildītu, ja attiecīgā dalībvalsts gūst pietiekamas sekmes, lai panāktu atbilstību, kā konstatēts Padomes pieņemtajā atzinumā par tās stabilitātes un konverģences programmu.
▼M2Ieviešot šo parāda attiecības pielāgošanas robežvērtību, būtu jāņem vērā ekonomikas cikla ietekme uz parāda samazināšanas gaitu.
1a.  ▼M1
When it exceeds the reference value, the ratio of the government debt to gross domestic product (GDP) shall be considered sufficiently diminishing and approaching the reference value at a satisfactory pace in accordance with point (b) of Article 126(2) TFEU if the differential with respect to the reference value has decreased over the previous three years at an average rate of one twentieth per year as a benchmark, based on changes over the last three years for which the data is available.2.  Novērtējot un pieņemot lēmumu par pārmērīga budžeta deficīta esamību saskaņā ar ►M2  Līguma par Eiropas Savienības darbību 126. panta 3. līdz 6. punktu, ◄ Komisija un Padome var uzskatīt, ka salīdzināmās vērtības pārsniegums, ko izraisījusi ekonomikas nopietna lejupslīde, ir ārkārtējs ►M2  126. panta 2. punkta a) apakšpunkta ◄ nozīmē, ja salīdzināmās vērtības pārsniegums izriet no negatīva gada IKP izaugsmes rādītāja vai no uzkrātiem zaudējumiem no preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas ilgstošā laika posmā, kad pastāv ļoti zema gada IKP apjoma izaugsme attiecībā pret izaugsmes potenciālu.
The requirement under the debt criterion shall also be considered to be fulfilled if the budgetary forecasts of the Commission indicate that the required reduction in the differential will occur over the three-year period encompassing the two years following the final year for which the data is available. For a Member State that is subject to an excessive deficit procedure on 8 November 2011 and for a period of three years from the correction of the excessive deficit, the requirement under the debt criterion shall be considered fulfilled if the Member State concerned makes sufficient progress towards compliance as assessed in the opinion adopted by the Council on its stability or convergence programme.▼M2
In implementing the debt ratio adjustment benchmark, account shall be taken of the influence of the cycle on the pace of debt reduction.3.  Gatavojot ziņojumu saskaņā ar LESD 126. panta 3. punktu, Komisija ņem vērā visus minētajā pantā uzskaitītos attiecīgos faktorus, ciktāl tie būtiski ietekmē novērtējumu par attiecīgās dalībvalsts atbilstību deficīta un parāda kritērijiem. Ziņojumā attiecīgi atspoguļo šādus faktorus:
▼M1a) vidēja termiņa ekonomikas stāvokļa attīstība, jo īpaši potenciālā izaugsme, tostarp dažādie ieguldījumi, ko nodrošina darba, kapitāla uzkrāšanas un kopējo faktoru produktivitāte, cikliskā attīstība un privātā sektora neto uzkrājumu stāvoklis;
2.  b) vidēja termiņa budžeta stāvokļa attīstība, tostarp reģistri attiecībā uz koriģēšanu nolūkā sasniegt vidēja termiņa budžeta mērķi, sākotnējais budžeta līdzsvara līmenis un stāvokļa izmaiņas primāro izdevumu jomā gan attiecībā uz kārtējiem izdevumiem, gan uz kapitālieguldījumiem, politikas īstenošana saistībā ar pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanu un koriģēšanu, politikas īstenošana saistībā ar Savienības kopējās izaugsmes stratēģiju un vispārējo publisko finanšu kvalitāte, jo īpaši valsts budžeta struktūru efektivitāte;
The Commission and the Council, when assessing and deciding upon the existence of an excessive deficit in accordance with ►M2  Article 126(3) to (6) TFEU ◄ , may consider an excess over the reference value resulting from a severe economic downturn as exceptional in the sense of the second indent of ►M2  Article 126(2)(a) ◄ if the excess over the reference value results from a negative annual GDP volume growth rate or from an accumulated loss of output during a protracted period of very low annual GDP volume growth relative to its potential.c) vidēja termiņa valsts parāda attīstība, tā dinamika un atmaksājamība (jo īpaši riska faktori, tostarp parāda maksājumu termiņstruktūra un parāda denominācijas valūta, atlikumu un plūsmu korekcija un tās saturs, uzkrātās rezerves un citi finanšu aktīvi; garantijas, jo īpaši saistībā ar finanšu sektoru; un jebkādas netiešas saistības, kas attiecas uz sabiedrības novecošanos, un privātā parāda lielums, ciktāl tas valstij varētu radīt netiešas saistības).
▼M2Komisija pienācīgi un precīzi ņem vērā jebkurus citus faktorus, kurus attiecīgā dalībvalsts uzskata par būtiskiem, lai pilnīgi novērtētu atbilstību deficīta un parāda kritērijiem, par ko dalībvalsts paziņojusi Padomei un Komisijai. Šajā kontekstā īpaši ņem vērā finanšu iemaksas ar mērķi veicināt starptautisko solidaritāti un Savienības politikas mērķu sasniegšanu, parādu, kas radies, dalībvalstīm savstarpēji sniedzot divpusēju un daudzpusēju atbalstu saistībā ar finanšu stabilitātes nodrošināšanu, un parādu, kas saistīts ar finanšu stabilizēšanas darbībām lielu finanšu sistēmas traucējumu gadījumā.
3.  4.  Padome un Komisija veic līdzsvarotu visu attiecīgo faktoru vispārēju novērtējumu, jo īpaši par to, cik lielā apmērā tie ietekmē deficīta un/vai parāda kritērija ievērošanas novērtējumu kā pastiprinoši vai mazinoši faktori. Ja, novērtējot atbilstību pēc budžeta deficīta kritērija, valsts parāda attiecība pret IKP pārsniedz atsauces vērtību, tad, lemjot par to, vai pastāv pārmērīgs budžeta deficīts saskaņā ar LESD 126. panta 4., 5. un 6. punktu, šie faktori jāņem vērā tikai tad, ja vienlaikus ir pilnīgi izpildīti divi pamatprincipa nosacījumi – ka pirms šo attiecīgo faktoru ņemšanas vērā vispārējās valdības budžeta deficīts saglabājas tuvu atsauces vērtībai un ka atsauces vērtība tiek pārsniegta tikai īslaicīgi.
The Commission, when preparing a report under Article 126(3) TFEU, shall take into account all relevant factors as indicated in that Article, in so far as they significantly affect the assessment of compliance with the deficit and debt criteria by the Member State concerned. The report shall reflect, as appropriate:Tomēr, lemjot par to, vai pastāv pārmērīgs budžeta deficīts, minētos faktorus ņem vērā, novērtējot atbilstību, pamatojoties uz parāda kritēriju.
(a) 5.  Novērtējot atbilstību budžeta deficīta un parāda kritērijiem un īstenojot turpmākus pasākumus saistībā ar pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru, Komisija un Padome pienācīgi ņem vērā pensiju reformu īstenošanu, ar ko ievieš vairāku pīlāru sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnīgi finansēts pensiju līmenis, kā arī ar valsts pārvaldīto līmeni saistītās neto izmaksas. Jo īpaši ņem vērā ar reformu izveidotās vispārējās pensiju sistēmas iezīmes, proti, vai tā pastiprina stabilitāti ilgtermiņā, vienlaikus neradot apdraudējumus budžeta stāvoklim vidējā termiņā.
the developments in the medium-term economic position, in particular potential growth, including the various contributions provided by labour, capital accumulation and total factor productivity, cyclical developments, and the private sector net savings position;6.  Ja Padome, lemjot pēc Komisijas priekšlikuma saskaņā ar LESD 126. panta 6. punktu, ir pieņēmusi lēmumu par to, ka dalībvalstī pastāv pārmērīgs budžeta deficīts, Padome un Komisija, veicot turpmākos minētajā LESD pantā paredzētos procedūras posmus, ņem vērā būtiskos faktorus, kas minēti 3. punktā, jo tie ietekmē situāciju attiecīgajā dalībvalstī, tostarp ievērojot šīs regulas 3. panta 5. punktu un 5. panta 2. punktu, ar kuriem nosaka pārmērīga budžeta deficīta novēršanas termiņu un vajadzības gadījumā paredz minētā termiņa pagarināšanu. Minētos būtiskos faktorus tomēr neņem vērā, pieņemot Padomes lēmumu saskaņā ar LESD 126. panta 12. punktu par dažu vai visu to lēmumu atcelšanu, ko tā pieņēmusi saskaņā ar LESD 126. panta 6. līdz 9. un 11. punktu.
(b) 7.  Ja dalībvalsts budžeta deficīta atsauces vērtības pārsniegums atspoguļo pensiju reformas īstenošanu, ar ko ievieš vairāku pīlāru sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnīgi finansēts pensiju līmenis, Padome un Komisija, novērtējot pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras deficīta rādītāju attīstību, ņem vērā arī reformas izmaksas tiktāl, ciktāl budžeta deficīts ievērojami nepārsniedz līmeni, ko var uzskatīt par tuvu atsauces vērtībai, un parāda attiecība nepārsniedz atsauces vērtību, ar noteikumu, ka tiek saglabāta vispārējā fiskālā stabilitāte. Neto izmaksas ņem vērā arī Padomes lēmumā atbilstīgi LESD 126. panta 12. punktam par dažu vai visu tās lēmumu atcelšanu saskaņā ar LESD 126. panta 6. līdz 9. punktu un 11. punktu, ja budžeta deficīts ir ievērojami un pastāvīgi pazeminājies un ir sasniedzis līmeni, kas tuvojas atsauces vērtībai.
the developments in the medium-term budgetary positions, including, in particular, the record of adjustment towards the medium-term budgetary objective, the level of the primary balance and developments in primary expenditure, both current and capital, the implementation of policies in the context of the prevention and correction of excessive macroeconomic imbalances, the implementation of policies in the context of the common growth strategy of the Union, and the overall quality of public finances, in particular the effectiveness of national budgetary frameworks;▼M2
(c) 1.A IEDAĻA
the developments in the medium-term government debt position, its dynamics and sustainability, including, in particular, risk factors including the maturity structure and currency denomination of the debt, stock-flow adjustment and its composition, accumulated reserves and other financial assets, guarantees, in particular those linked to the financial sector, and any implicit liabilities related to ageing and private debt, to the extent that it may represent a contingent implicit liability for the government.DIALOGS EKONOMIKAS JOMĀ
The Commission shall give due and express consideration to any other factors which, in the opinion of the Member State concerned, are relevant in order to comprehensively assess compliance with deficit and debt criteria and which the Member State has put forward to the Council and the Commission. In that context, particular consideration shall be given to financial contributions to fostering international solidarity and achieving the policy goals of the Union, the debt incurred in the form of bilateral and multilateral support between Member States in the context of safeguarding financial stability, and the debt related to financial stabilisation operations during major financial disturbances.2.a pants
4.  1.  Lai uzlabotu dialogu starp Savienības iestādēm, jo īpaši Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, un lai nodrošinātu lielāku pārredzamību un pārskatatbildību, Eiropas Parlamenta atbildīgā komiteja var uzaicināt Padomes, Komisijas un vajadzības gadījumā arī Eiropadomes vai Eurogrupas priekšsēdētāju piedalīties komitejas sanāksmē, lai apspriestu Padomes lēmumu saskaņā ar LESD 126. panta 6. punktu, Padomes ieteikumu saskaņā ar LESD 126. panta 7. punktu, pieprasījumus saskaņā ar LESD 126. panta 9. punktu vai Padomes lēmumus saskaņā ar LESD 126. panta 11. punktu.
The Council and the Commission shall make a balanced overall assessment of all the relevant factors, specifically, the extent to which they affect the assessment of compliance with the deficit and/or the debt criteria as aggravating or mitigating factors. When assessing compliance on the basis of the deficit criterion, if the ratio of the government debt to GDP exceeds the reference value, those factors shall be taken into account in the steps leading to the decision on the existence of an excessive deficit provided for in paragraphs 4, 5 and 6 of Article 126 TFEU only if the double condition of the overarching principle — that, before these relevant factors are taken into account, the general government deficit remains close to the reference value and its excess over the reference value is temporary — is fully met.Parasti sagaidāms, ka Padome ievēro Komisijas ierosinājumus un ieteikumus vai arī izskaidro savu nostāju publiski.
However, those factors shall be taken into account in the steps leading to the decision on the existence of an excessive deficit when assessing compliance on the basis of the debt criterion.Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var dot iespēju dalībvalstij, uz kuru attiecas šādi lēmumi, ieteikumi vai pieprasījumi, piedalīties viedokļu apmaiņā.
5.  2.  Padome un Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu par šīs regulas piemērošanu.
When assessing compliance with the deficit and debt criterion and in the subsequent steps of the excessive deficit procedure, the Council and the Commission shall give due consideration to the implementation of pension reforms introducing a multi-pillar system that includes a mandatory, fully funded pillar and the net cost of the publicly managed pillar. In particular, consideration shall be given to the features of the overall pension system created by the reform, namely whether it promotes long-term sustainability while not increasing risks for the medium-term budgetary position.▼B
6.  2. IEDAĻA
If the Council, acting under Article 126(6) TFEU, decides that an excessive deficit exists in a Member State, the Council and the Commission shall, in the subsequent procedural steps of that Article of the TFEU, take into account the relevant factors referred to in paragraph 3 of this Article, as they affect the situation of the Member State concerned, including as specified in Article 3(5) and Article 5(2) of this Regulation, in particular in establishing a deadline for the correction of the excessive deficit and eventually extending that deadline. However, those relevant factors shall not be taken into account for the decision of the Council under Article 126(12) TFEU on the abrogation of some or all of its decisions under paragraphs 6 to 9 and 11 of Article 126 TFEU.PĀRMĒRĪGA BUDŽETA DEFICĪTA NOVĒRŠANAS PROCEDŪRAS PAĀTRINĀŠANA
7.  3. pants
In the case of Member States where the excess of the deficit over the reference value reflects the implementation of a pension reform introducing a multi-pillar system that includes a mandatory, fully funded pillar, the Council and the Commission shall also consider the cost of the reform when assessing developments of deficit figures in excessive deficit procedures as long as the deficit does not significantly exceed a level that can be considered close to the reference value, and the debt ratio does not exceed the reference value, provided that overall fiscal sustainability is maintained. The net cost shall be taken into account also for the decision of the Council under Article 126(12) TFEU on the abrogation of some or all of its decisions under paragraphs 6 to 9 and 11 of Article 126 TFEU, if the deficit has declined substantially and continuously and has reached a level that comes close to the reference value.1.  Pēc tam kad Komisija pieņem pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar ►M2  126. panta 3. punktu ◄ , divu nedēļu laikā Ekonomikas un finanšu komiteja sniedz atzinumu saskaņā ar ►M2  126. panta 4. punktu ◄ .
▼M2▼M2
SECTION 1A2.  Pilnīgi ņemot vērā 1. punktā minēto atzinumu, Komisija, ja tā uzskata, ka pastāv pārmērīgs budžeta deficīts, nosūta atzinumu un ieteikumu Padomei saskaņā ar LESD 126. panta 5. un 6. punktu un informē par to Eiropas Parlamentu.
ECONOMIC DIALOGUE▼M1
Article 2a3.  Saskaņā ar ►M2  Līguma par Eiropas Savienības darbību 126. panta 6. punktu ◄ Padome izlemj, vai pastāv pārmērīgs budžeta deficīts, četros mēnešos pēc ziņošanas termiņu beigām, kas noteikti ►M2  Regulas (EK) Nr. 479/2009 3. panta 2. un 3. punktā ◄ . Ja Padome nolemj, ka pastāv pārmērīgs budžeta deficīts, tā vienlaicīgi sniedz ieteikumus attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar ►M2  Līguma par Eiropas Savienības darbību 126. panta 7. punktu. ◄
1.  ▼M2
In order to enhance the dialogue between the institutions of the Union, in particular the European Parliament, the Council and the Commission, and to ensure greater transparency and accountability, the competent committee of the European Parliament may invite the President of the Council, the Commission and, where appropriate, the President of the European Council or the President of the Eurogroup, to appear before the committee to discuss Council decisions under Article 126(6) TFEU, Council recommendations under Article 126(7) TFEU, notices under Article 126(9) TFEU, or Council decisions under Article 126(11) TFEU.4.  Padomes ieteikums, ko tā iesniedz saskaņā ar LESD 126. panta 7. punktu, paredz maksimāli sešu mēnešu termiņu, kurā attiecīgajai dalībvalstij efektīvi jārīkojas. Ja situācija ir nopietna, termiņu, kādā efektīvi jārīkojas, var samazināt uz trim mēnešiem. Padomes ieteikums arī nosaka termiņu pārmērīgā budžeta deficīta novēršanai, kas ir pilnībā novērsts nākamajā gadā pēc tā konstatēšanas, ja vien nepastāv īpaši apstākļi. Padome savā ieteikumā pieprasa, lai dalībvalsts sasniegtu gada budžeta mērķus, kas, pamatojoties uz prognozi, kura izmantota ieteikuma sagatavošanai, tās cikliski koriģēto bilanci gadā uzlabo par vismaz 0,5 % no IKP, neskaitot vienreizējos un citus īslaicīgus pasākumus, lai tādējādi nodrošinātu pārmērīga budžeta deficīta korekciju ieteikumā norādītajā termiņā.
The Council is, as a rule, expected to follow the recommendations and proposals of the Commission or explain its position publicly.4.a  Saskaņā ar 4. punktā paredzēto termiņu attiecīgā dalībvalsts ziņo Padomei un Komisijai par rīcību, ko tā veikusi, pildot Padomes ieteikumu atbilstīgi LESD 126. panta 7. punktam. Ziņojumā ietver valsts izdevumu un ieņēmumu mērķus un diskrecionāro pasākumu mērķus gan izdevumu, gan ieņēmumu jomā atbilstīgi Padomes ieteikumam, kā arī informāciju par veiktajiem pasākumiem un paredzēto pasākumu veidu mērķu sasniegšanai. Dalībvalsts ziņojumu dara publiski pieejamu.
The competent committee of the European Parliament may offer the opportunity to the Member State concerned by such decisions, recommendations or notices to participate in an exchange of views.5.  Ja ir veikta efektīva rīcība, lai izpildītu ieteikumu, kas izdots saskaņā ar LESD 126. panta 7. punktu, un ja pēc minētā ieteikuma pieņemšanas norisinās negaidīti nelabvēlīgi ekonomikas notikumi, kas lielā mērā negatīvi ietekmē valsts finanses, tad Padome, pamatojoties uz Komisijas ieteikumu, var nolemt pieņemt pārskatītu ieteikumu, kas izdots saskaņā ar LESD 126. panta 7. punktu. Ar pārskatīto ieteikumu, ņemot vērā attiecīgos šīs regulas 2. panta 3. punktā minētos faktorus, jo īpaši var pagarināt budžeta deficīta korekcijas termiņu – parasti par vienu gadu. Padome izvērtē negaidītu un ekonomikai negatīvu notikumu esamību, kuriem ir ļoti negatīva ietekme uz valsts finansēm, salīdzinājumā ar ekonomikas prognozēm savā ieteikumā. Ja notiek nopietna ekonomikas lejupslīde eurozonā vai visā Savienībā, Padome pēc Komisijas ieteikuma var arī izlemt pieņemt pārskatītu ieteikumu atbilstīgi LESD 126. panta 7. punktam, ar nosacījumu, ka tas neapdraud fiskālo stabilitāti vidējā termiņā.
2.  ▼B
The Council and the Commission shall regularly inform the European Parliament of the application of this Regulation.4. pants
▼B▼M2
SECTION 21.  Jebkuru Padomes lēmumu saskaņā ar LESD 126. panta 8. punktu darīt zināmus atklātībai tās ieteikumus, ja tiek konstatēts, ka nav veikta nekāda efektīva rīcība, pieņem, tiklīdz ir beidzies termiņš, kas noteikts saskaņā ar šīs regulas 3. panta 4. punktu.
SPEEDING UP THE EXCESSIVE DEFICIT PROCEDURE2.  Padome, izvērtējot to, vai ieteikumiem, ko tā izdevusi saskaņā ar LESD 126. panta 7. punktu, ir sekojusi efektīva rīcība, savu lēmumu balsta uz attiecīgās dalībvalsts iesniegto ziņojumu atbilstīgi šīs regulas 3. panta 4.a punktam un uz tā piemērošanu, kā arī citiem attiecīgās dalībvalsts valdības publiski paziņotiem lēmumiem.
Article 3Ja Padome saskaņā ar LESD 126. panta 8. punktu konstatē, ka attiecīgā dalībvalsts nav veikusi efektīvu rīcību, tā par to attiecīgi ziņo Eiropadomei.
1.  ▼M1
Within two weeks of the adoption by the Commission of a report issued in accordance with ►M2  Article 126(3) ◄ , the Economic and Financial Committee shall formulate an opinion in accordance with ►M2  Article 126(4) ◄ .5. pants
▼M2▼M2
2.  1.  Jebkādu Padomes lēmumu pieprasīt, lai attiecīgā iesaistītā dalībvalsts veic deficīta samazināšanas pasākumus saskaņā ar LESD 126. panta 9. punktu, Padome pieņem divu mēnešu laikā pēc Padomes lēmuma, kurā tā konstatē, ka nav veikta efektīva rīcība saskaņā ar LESD 126. panta 8. punktu. Šādā pieprasījumā Padome prasa, lai dalībvalsts sasniedz gada budžeta mērķus, kas, pamatojoties uz prognozi, kura izmantota pieprasījuma sagatavošanai, tās cikliski koriģēto bilanci gadā uzlabo par vismaz 0,5 % no IKP, neskaitot vienreizējos un citus īslaicīgus pasākumus, lai tādējādi nodrošinātu pārmērīga budžeta deficīta korekciju pieprasījumā norādītajā termiņā. Padome norāda arī pasākumus, lai veicinātu minēto mērķu sasniegšanu.
Taking fully into account the opinion referred to in paragraph 1, the Commission, if it considers that an excessive deficit exists, shall address an opinion and a proposal to the Council in accordance with paragraphs 5 and 6 of Article 126 TFEU and shall inform the European Parliament thereof.1.a  Pēc Padomes pieprasījuma saskaņā ar LESD 126. panta 9. punktu attiecīgā dalībvalsts ziņo Padomei un Komisijai par rīcību, kas veikta, reaģējot uz to. Ziņojumā ietver valsts izdevumu un ieņēmumu mērķus un diskrecionāro pasākumu mērķus gan izdevumu, gan ieņēmumu jomā, kā arī informāciju par rīcībām, kas veiktas, reaģējot uz konkrētajiem Padomes ieteikumiem, lai Padome vajadzības gadījumā varētu pieņemt lēmumu saskaņā ar šīs regulas 6. panta 2. punktu. Dalībvalsts ziņojumu dara pieejamu atklātībai.
▼M12.  Ja ir veikta efektīva rīcība atbilstīgi pieprasījumam saskaņā ar LESD 126. panta 9. punktu un ja pēc minētā pieprasījuma pieņemšanas norisinās negaidīti nelabvēlīgi ekonomikas notikumi, kas lielā mērā negatīvi ietekmē valsts finanses, tad Padome, pamatojoties uz Komisijas ieteikumu, var nolemt pieņemt pārskatītu pieprasījumu saskaņā ar LESD 126. panta 9. punktu. Ar pārskatīto pieprasījumu, ņemot vērā attiecīgos šīs regulas 2. panta 3. punktā minētos faktorus, jo īpaši var pagarināt budžeta deficīta korekcijas termiņu, parasti par vienu gadu. Padome izvērtē negaidītu un ekonomikai negatīvu notikumu esamību, kuriem ir ļoti negatīva ietekme uz valsts finansēm, salīdzinājumā ar ekonomikas prognozēm savā pieprasījumā. Ja notiek nopietna ekonomikas lejupslīde eurozonā vai visā Savienībā, Padome pēc Komisijas ieteikuma var arī izlemt pieņemt pārskatītu pieprasījumu atbilstīgi LESD 126. panta 9. punktam, ar nosacījumu, ka tas neapdraud fiskālo stabilitāti vidējā termiņā.
3.  6. pants
The Council shall decide on the existence of an excessive deficit in accordance with ►M2  Article 126(6) TFEU ◄ , as a rule within four months of the reporting dates established in ►M2  Article 3(2) and (3) of Regulation (EC) No 479/2009 ◄ . When it decides that an excessive deficit exists, the Council shall at the same time make recommendations to the Member State concerned in accordance with ►M2  Article 126(7) TFEU ◄ .1.  Padome, izvērtējot to, vai pieprasījumam, ko tā izdevusi saskaņā ar LESD 126. panta 9. punktu, ir sekojusi efektīva rīcība, savu lēmumu balsta uz attiecīgās dalībvalsts iesniegto ziņojumu atbilstīgi šīs regulas 5. panta 1.a punktam un uz tā piemērošanu, kā arī citiem attiecīgās dalībvalsts valdības publiski paziņotiem lēmumiem. Ņem vērā rezultātu, kas iegūts saskaņā ar šīs regulas 10.a pantu veiktajā Komisijas uzraudzības misijā.
▼M22.  Gadījumos, kad ir izpildīti LESD 126. panta 11. punkta piemērošanas nosacījumi, Padome piemēro sankcijas saskaņā ar minēto pantu. Jebkuru šādu lēmumu pieņem ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc Padomes lēmuma saskaņā ar LESD 126. panta 9. punktu pieprasīt, lai attiecīgā iesaistītā dalībvalsts veic pasākumus.
4.  7. pants
The Council recommendation made in accordance with Article 126(7) TFEU shall establish a maximum deadline of six months for effective action to be taken by the Member State concerned. When warranted by the seriousness of the situation, the deadline for effective action may be three months. The Council recommendation shall also establish a deadline for the correction of the excessive deficit, which shall be completed in the year following its identification unless there are special circumstances. In its recommendation, the Council shall request that the Member State achieve annual budgetary targets which, on the basis of the forecast underpinning the recommendation, are consistent with a minimum annual improvement of at least 0,5 % of GDP as a benchmark, in its cyclically adjusted balance net of one-off and temporary measures, in order to ensure the correction of the excessive deficit within the deadline set in the recommendation.Ja iesaistītā dalībvalsts nerīkojas atbilstīgi attiecīgajiem Padomes aktiem, kas pieņemti saskaņā ar LESD 126. panta 7. un 9. punktu, Padome lēmumu saskaņā ar LESD 126. panta 11. punktu piemērot sankcijas parasti pieņem 16 mēnešu laikā pēc paziņošanas termiņu beigām, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 479/2009 3. panta 2. un 3. punktā. Ja piemēro šīs regulas 3. panta 5. punktu vai 5. panta 2. punktu, attiecīgi pielāgo 16 mēnešu termiņu. Paātrinātu procedūru izmanto tīši ieplānota deficīta gadījumā, ko Padome uzskata par pārmērīgu.
4a.  8. pants
Within the deadline provided for in paragraph 4, the Member State concerned shall report to the Council and the Commission on action taken in response to the Council’s recommendation under Article 126(7) TFEU. The report shall include the targets for government expenditure and revenue and for the discretionary measures on both the expenditure and the revenue side consistent with the Council’s recommendation, as well as information on the measures taken and the nature of those envisaged to achieve the targets. The Member State shall make the report public.Jebkuru Padomes lēmumu saskaņā ar LESD 126. panta 11. punktu pastiprināt sankcijas pieņem ne vēlāk kā divus mēnešus pēc ziņojumu iesniegšanas datumiem, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 479/2009. Jebkuru Padomes lēmumu saskaņā ar LESD 126. panta 12. punktu atcelt dažus vai visus savus lēmumus pieņem pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus no ziņojumu iesniegšanas datumiem, ievērojot Regulu (EK) Nr. 479/2009.
5.  ▼B
If effective action has been taken in compliance with a recommendation under Article 126(7) TFEU and unexpected adverse economic events with major unfavourable consequences for government finances occur after the adoption of that recommendation, the Council may decide, on a recommendation from the Commission, to adopt a revised recommendation under Article 126(7) TFEU. The revised recommendation, taking into account the relevant factors referred to in Article 2(3) of this Regulation may, in particular, extend the deadline for the correction of the excessive deficit by one year as a rule. The Council shall assess the existence of unexpected adverse economic events with major unfavourable consequences for government finances against the economic forecasts in its recommendation. In the case of a severe economic downturn in the euro area or in the Union as a whole, the Council may also decide, on a recommendation from the Commission, to adopt a revised recommendation under Article 126(7) TFEU provided that this does not endanger fiscal sustainability in the medium term.3. IEDAĻA
▼BATLIKŠANA UZ LAIKU UN UZRAUDZĪBA
Article 49. pants
▼M21.  Pārmērīgā budžeta deficīta novēršanas procedūru var atlikt uz laiku:
1.  — ja attiecīgā dalībvalsts rīkojas atbilstoši ieteikumiem, kas sniegti saskaņā ar ►M2  126. panta 7. punktu, ◄
Any decision by the Council under Article 126(8) TFEU to make public its recommendations where it is established that no effective action has been taken, shall be taken immediately after the expiry of the deadline set in accordance with Article 3(4) of this Regulation.— ja attiecīgā iesaistītā dalībvalsts rīkojas atbilstoši paziņojumiem, kas sniegti saskaņā ar ►M2  126. panta 9. punktu. ◄
2.  ▼M1
The Council, when considering whether effective action has been taken in response to its recommendations made in accordance with Article 126(7) TFEU, shall base its decision on the report submitted by the Member State concerned in accordance with Article 3(4a) of this Regulation and its implementation, as well as on any other publicly announced decisions by the government of the Member State concerned.2.  To laiku, kamēr šī procedūra ir apturēta, neiekļauj ne termiņā, kas norādīts šīs regulas 6. pantā, ne tās 7. pantā norādītajā termiņā.
Where the Council establishes, in accordance with Article 126(8) TFEU, that the Member State concerned has failed to take effective action, it shall report to the European Council accordingly.▼M1
▼M13.  Pēc tā termiņa beigām, kas minēts 3. panta 4. punkta pirmajā teikumā, un pēc tā termiņa beigām, kas minēts šīs regulas ►M2  6. panta 2. punkta ◄ otrajā teikumā, Komisija informē Padomi par to, vai tā uzskata, ka veiktie pasākumi šķiet pietiekami, lai nodrošinātu atbilstošu progresu, lai novērstu pārmērīgu budžeta deficītu Padomes noteiktajos termiņos, ar nosacījumu, ka pasākumi ir pilnībā īstenoti un ekonomikas attīstība atbilst prognozēm. Komisijas paziņojumu publisko.
Article 5▼B
▼M210. pants
1.  ▼M2
Any Council decision to give notice to the participating Member State concerned to take measures for the deficit reduction in accordance with Article 126(9) TFEU shall be taken within two months of the Council decision under Article 126(8) TFEU establishing that no effective action has been taken. In the notice, the Council shall request that the Member State achieve annual budgetary targets which, on the basis of the forecast underpinning the notice, are consistent with a minimum annual improvement of at least 0,5 % of GDP as a benchmark, in its cyclically adjusted balance net of one-off and temporary measures, in order to ensure the correction of the excessive deficit within the deadline set in the notice. The Council shall also indicate measures conducive to the achievement of those targets.1.  Padome un Komisija regulāri uzrauga rīcības īstenošanu, ko veic:
1a.  ▼B
Following a Council notice under Article 126(9) TFEU, the Member State concerned shall report to the Council and the Commission on action taken in response thereto. The report shall include the targets for the government expenditure and revenue and for the discretionary measures on both the expenditure and the revenue side, as well as information on the actions being taken in response to the specific Council recommendations so as to allow the Council to take, if necessary, a decision in accordance with Article 6(2) of this Regulation. The Member State shall make the report public.— attiecīgā dalībvalsts, atsaucoties uz ieteikumiem, kas sniegti saskaņā ar ►M2  126. panta 17. punktu, ◄
2.  — attiecīgā iesaistītā dalībvalsts, atsaucoties uz paziņojumiem, kas sniegti saskaņā ar ►M2  126. panta 9. punktu. ◄
If effective action has been taken in compliance with a notice under Article 126(9) TFEU and unexpected adverse economic events with major unfavourable consequences for government finances occur after the adoption of that notice, the Council may decide, on a recommendation from the Commission, to adopt a revised notice under Article 126(9) TFEU. The revised notice, taking into account the relevant factors referred to in Article 2(3) of this Regulation may, in particular, extend the deadline for the correction of the excessive deficit by one year as a rule. The Council shall assess the existence of unexpected adverse economic events with major unfavourable consequences for government finances against the economic forecasts in its notice. In the case of a severe economic downturn in the euro area or in the Union as a whole, the Council may also decide, on a recommendation from the Commission, to adopt a revised notice under Article 126(9) TFEU, on condition that this does not endanger fiscal sustainability in the medium term.2.  Ja iesaistītā dalībvalsts nerīkojas vai, pēc Padomes ieskatiem, šī rīcība ir nepietiekama, Padome nekavējoties pieņem lēmumu, attiecīgi, saskaņā ar 104.c panta 9. punktu vai ►M2  126. panta 11. punktu. ◄
Article 63.  Ja faktiskā informācija, ievērojot ►M2  Regulu (EK) Nr. 479/2009 ◄ , liecina par to, ka iesaistītā dalībvalsts nav novērsusi pārmērīgu budžeta deficītu termiņā, ko nosaka saskaņā ar ►M2  126. panta 7. punktu ◄ sniegtie ieteikumi vai saskaņā ar ►M2  126. panta 9. punktu ◄ sniegtie paziņojumi, Padome uzreiz pieņem lēmumu, attiecīgi, saskaņā ar 104.c panta 9. punktu vai ►M2  126. panta 11. punktu. ◄
1.  ▼M2
The Council, when considering whether effective action has been taken in response to its notice made in accordance with Article 126(9) TFEU, shall base its decision on the report submitted by the Member State concerned in accordance with Article 5(1a) of this Regulation and its implementation, as well as on any other publicly announced decisions by the government of the Member State concerned. The outcome of the surveillance mission carried out by the Commission in accordance with Article 10a of this Regulation shall be taken into account.10.a pants
2.  1.  Komisija saskaņā ar šīs regulas mērķiem nodrošina pastāvīgu dialogu ar dalībvalstu iestādēm. Šajā sakarā Komisija jo īpaši veic misijas, lai izvērtētu faktisko ekonomisko situāciju dalībvalstī un konstatētu jebkādus ar šīs regulas mērķu izpildi saistītos riskus vai grūtības.
Where the conditions to apply Article 126(11) TFEU are met, the Council shall impose sanctions in accordance with that Article. Any such decision shall be taken no later than four months after the Council decision under Article 126(9) TFEU giving notice to the participating Member State concerned to take measures.2.  Pastiprināti var uzraudzīt dalībvalstis, uz kurām attiecas ieteikumi un pieprasījumi, kas izdoti pēc atbilstīgi LESD 126. panta 8. punktam pieņemtā lēmuma, un lēmumi, kas pieņemti saskaņā ar LESD 126. panta 11. punktu nolūkā veikt uzraudzību uz vietas. Attiecīgās dalībvalstis sniedz visu informāciju, kas nepieciešama uzraudzības misijas sagatavošanai un norisei.
Article 73.  Komisija attiecīgos gadījumos var aicināt Eiropas Centrālās bankas pārstāvjus piedalīties uzraudzības misijās dalībvalstīs, kuru naudas vienība ir euro vai kuras ir iesaistītas 2006. gada 16. marta Līgumā starp Eiropas Centrālo banku un ārpus eurozonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras ( 6 ) (VKM II).
If a participating Member State fails to act in compliance with the successive acts of the Council in accordance with Article 126(7) and (9) TFEU, the decision of the Council under Article 126(11) TFEU to impose sanctions shall be taken as a rule within 16 months of the reporting dates established in Article 3(2) and (3) of Regulation (EC) No 479/2009. Where Article 3(5) or Article 5(2) of this Regulation is applied, the 16-month deadline shall be adjusted accordingly. An expedited procedure shall be used in the case of a deliberately planned deficit which the Council decides is excessive.4.  Komisija ziņo Padomei par 2. punktā minētās misijas rezultātiem un var pieņemt lēmumu darīt savus apsvērumus zināmus atklātībai.
Article 85.  Organizējot 2. punktā minētās uzraudzības misijas, Komisija attiecīgām dalībvalstīm nosūta pagaidu secinājumus, lai tās varētu izteikt komentārus.;
Any Council decision under Article 126(11) TFEU to intensify sanctions shall be taken no later than two months after the reporting dates pursuant to Regulation (EC) No 479/2009. Any Council decision under Article 126(12) TFEU to abrogate some or all of its decisions shall be taken as soon as possible and in any event no later than two months after the reporting dates pursuant to Regulation (EC) No 479/2009.▼B
▼B4. IEDAĻA
SECTION 3SANKCIJAS
ABEYANCE AND MONITORING▼M2
Article 911. pants
1.  Ja Padome saskaņā ar LESD 126. panta 11. punktu nolemj piemērot sankcijas iesaistītajai dalībvalstij, tā parasti pieprasa sodanaudu. Padome var nolemt papildināt šādu sodanaudu ar citiem pasākumiem, kas paredzēti LESD 126. panta 11. punktā.
The excessive deficit procedure shall be held in abeyance:12. pants
— 1.  Sodanaudas summu nosaka nemainīgs komponents, kas līdzinās 0,2 % no IKP, un mainīgs komponents. Mainīgais komponents ir vienāds ar vienu desmitdaļu no absolūtās vērtības bilancei starp budžeta deficītu procentos no IKP iepriekšējā gadā un valsts bilances atsauces vērtību vai – ja neatbilstība budžeta disciplīnai ietver parāda kritēriju – valsts bilanci procentos no IKP, ko būtu vajadzējis sasniegt tajā pašā gadā atbilstīgi pieprasījumam saskaņā ar LESD 126. panta 9. punktu.
if the Member State concerned acts in compliance with recommendations made in accordance with ►M2  Article 126(7) ◄ ,2.  Katru gadu, kas seko gadam, kurā piemērota sodanauda, kamēr lēmums par to, ka pastāv pārmērīgs budžeta deficīts, nav atcelts, Padome izvērtē, vai attiecīgā iesaistītā dalībvalsts ir rīkojusies efektīvi, reaģējot uz Padomes pieprasījumu saskaņā ar LESD 126. panta 9. punktu. Šajā ikgadējā novērtējumā Padome saskaņā ar LESD 126. panta 11. punktu nolemj pastiprināt sankcijas, izņemot, ja attiecīgā iesaistītā dalībvalsts ir izpildījusi Padomes pieprasījumu. Ja Padome nolemj pieprasīt papildu sodanaudu, to aprēķina tāpat kā 1. punktā minēto sodanaudas mainīgo komponentu.
— 3.  Neviena atsevišķa 1. un 2. punktā minētā sodanauda nepārsniedz 0,5 % no IKP.
if the participating Member State concerned acts in compliance with notices given in accordance with ►M2  Article 126(9) ◄ .▼M2 —————
▼M1▼B
2.  14. pants
The period during which the procedure is held in abeyance shall be included neither in the period referred to in Article 6 nor in the period referred to in Article 7 of this Regulation.Saskaņā ar ►M2  126. panta 12. punktu ◄ Padome atceļ sankcijas, kas minētas ►M2  126. panta 11. punktā, ◄ atkarībā no panākumiem, ko attiecīgā iesaistītā dalībvalsts sasniegusi novēršot pārmērīgo budžeta deficītu.
▼M115. pants
3.  Saskaņā ar ►M2  126. panta 12. punktu ◄ Padome atceļ visas spēkā esošas sankcijas, ja ir atcelts lēmums par to, ka pastāv pārmērīgais budžeta deficīts. Naudassodus, ko uzliek saskaņā ar šīs regulas ►M2  12. pantu ◄ , attiecīgā iesaistītā dalībvalsts nesaņem atpakaļ.
Following the expiry of the period referred to in the first sentence of Article 3(4) and following the expiry of the period referred to in the second sentence of ►M2  Article 6(2) ◄ of this Regulation, the Commission shall inform the Council if it considers that the measures taken seem sufficient to ensure adequate progress towards the correction of the excessive deficit within the time limits set by the Council, provided that they are fully implemented and that economic developments are in line with forecasts. The Commission statement shall be made public.▼M2
▼B16. pants
Article 10Sodanaudas, kas minētas 12. pantā, ir uzskatāmas par citiem ieņēmumiem, kā minēts LESD 311. pantā, un tos piešķir Eiropas finanšu stabilitātes instrumentam. Kad iesaistītās dalībvalstis izveido citu stabilitātes mehānismu finansiālās palīdzības sniegšanai, lai nodrošinātu stabilitāti visā eurozonā, minēto sodanaudu summas piešķir minētajam mehānismam.
▼M2▼B
1.  5. IEDAĻA
The Council and the Commission shall regularly monitor the implementation of action taken:PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI
▼B17. pants
— Šīs regulas piemērošanas nolūkā un kamēr Apvienotajā Karalistē budžeta gads nesakrīt ar kalendāro gadu, šīs regulas 2., 3. un 4. iedaļas noteikumus Apvienotajai Karalistei piemēro saskaņā ar Pielikumu.
by the Member State concerned in response to recommendations made under ►M2  Article 126(7) ◄ ,▼M2
— 17.a pants
by the participating Member State concerned in response to notices given under ►M2  Article 126(9) ◄ .1.  Līdz 2014. gada 14. decembrim un turpmāk reizi piecos gados Komisija publicē ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.
2.  Minētajā ziņojumā inter alia sniedz izvērtējumu par:
If action by a participating Member State is not being implemented or, in the Council's view, is proving to be inadequate, the Council shall immediately take a decision under ►M2  Article 126(9) ◄ or ►M2  Article 126(11) ◄ respectively.a) šīs regulas efektivitāti;
3.  b) progresu, kas panākts, lai nodrošinātu dalībvalstu ekonomikas politikas virzienu ciešāku koordinēšanu un stabilu ekonomiskās darbības konverģenci saskaņā ar LESD.
If actual data pursuant to ►M2  Regulation (EC) No 479/2009 ◄ indicate that an excessive deficit has not been corrected by a participating Member State within the time limits specified either in recommendations issued under ►M2  Article 126(7) ◄ or notices issued under ►M2  Article 126(9) ◄ , the Council shall immediately take a decision under ►M2  Article 126(9) ◄ or ►M2  Article 126(11) ◄ respectively.2.  Vajadzības gadījumā 1. punktā minētajam ziņojumam pievieno priekšlikumu par šīs regulas grozīšanu.
▼M23.  Ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei.
Article 10a▼B
1.  18. pants
The Commission shall ensure a permanent dialogue with authorities of the Member States in accordance with the objectives of this Regulation. To that end, the Commission shall, in particular, carry out missions for the purpose of the assessment of the actual economic situation in the Member State and the identification of any risks or difficulties in complying with the objectives of this Regulation.Šī regula stājas spēkā 1999. gada 1. janvārī.
2.  Šī regula ir uzliek saistības kopumā un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Enhanced surveillance may be undertaken for Member States which are the subject of recommendations and notices issued following a decision pursuant to Article 126(8) TFEU and decisions under Article 126(11) TFEU for the purposes of on-site monitoring. The Member States concerned shall provide all necessary information for the preparation and the conduct of the mission.▼M1
3.  PIELIKUMS
The Commission may invite representatives of the European Central Bank, if appropriate, to participate in surveillance missions in a Member State whose currency is the euro or which is participating in the Agreement of 16 March 2006 between the European Central Bank and the national central banks of the Member States outside the euro area laying down the operating procedures for an exchange rate mechanism in stage three of Economic and Monetary Union ( 6 ) (ERM II).TERMIŅI, KAS PIEMĒROJAMI APVIENOTAJAI KARALISTEI
4.  1. Lai nodrošinātu to, ka pret visām dalībvalstīm ir vienāda attieksme, Padome, pieņemot lēmumus, kā to paredz šīs regulas 2., 3. un 4. iedaļa, ņem vērā atšķirības Apvienotās Karalistes budžeta gadā, lai pieņemtu lēmumus attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdzīgā brīdī tās budžeta gadā, salīdzinot ar brīdi, kad pieņem vai pieņems lēmumus citu dalībvalstu gadījumā.
The Commission shall report to the Council on the outcome of the mission referred to in paragraph 2 and may decide to make its findings public.2. Noteikumus, kas norādīti I slejā, aizstāj ar noteikumiem, kas norādīti II slejā.
5.  I sleja | II sleja
When organising surveillance missions referred to in paragraph 2, the Commission shall transmit its provisional findings to the Member States concerned for comments.;“četros mēnešos pēc ziņošanas termiņu beigām, kas noteikti ►M2  Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2009 3. panta 2. un 3. punktā ◄ ” | (3. panta 3. punkts) | “sešos mēnešos pēc tā budžeta gada beigām, kurā konstatē deficītu”
▼B“nākamajā gadā pēc tā konstatēšanas” | (3. panta 4. punkts) | “nākamajā budžeta gadā pēc tā konstatēšanas”
SECTION 4“sešpadsmit mēnešu laikā pēc ziņošanas termiņu beigām, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 3605/93 4. panta 2. un 3. punktā” | (7. pants) | “astoņpadsmit mēnešu laikā pēc tā budžeta gada beigām, kurā konstatē deficītu”
SANCTIONS“iepriekšējā gadā” | (12. panta 1. punkts) | “iepriekšējā budžeta gadā”
▼M2( 1 ) OV C 368, 6.12.1996., 12. lpp.
Article 11( 2 ) OV C 380, 16.12.1996., 29. lpp.
Whenever the Council decides under Article 126(11) TFEU to impose sanctions on a participating Member State, a fine shall, as a rule, be required. The Council may decide to supplement such a fine by the other measures provided for in Article 126(11) TFEU.( 3 ) OV L 209, 2.8.1997., 1. lpp.
Article 12( 4 ) OV C 236, 2.8.1997., 1. lpp.
1.  ( 5 ) OV L 332, 31.12.1993., 7. lpp.
The amount of the fine shall comprise a fixed component equal to 0,2 % of GDP, and a variable component. The variable component shall amount to one tenth of the absolute value of the difference between the balance as a percentage of GDP in the preceding year and either the reference value for government balance or, if non-compliance with budgetary discipline includes the debt criterion, the government balance as a percentage of GDP that should have been achieved in the same year according to the notice issued under Article 126(9) TFEU.( 6 ) OV C 73, 25.3.2006., 21. lpp.
2.   
In each year following that in which a fine is imposed, until the decision on the existence of an excessive deficit is abrogated, the Council shall assess whether the participating Member State concerned has taken effective action in response to the Council notice in accordance with Article 126(9) TFEU. In this annual assessment the Council shall decide, in accordance with Article 126(11) TFEU, to intensify the sanctions, unless the participating Member State concerned has complied with the Council’s notice. If the Council decides to impose an additional fine, it shall be calculated in the same way as for the variable component of the fine referred to in paragraph 1. 
3.   
No single fine referred to in paragraphs 1 and 2 shall exceed 0,5 % of GDP. 
▼M2 ————— 
▼B 
Article 14 
1.   
In accordance with ►M2  Article 126(12) ◄ , the Council shall abrogate the sanctions referred to in the first and second indents of ►M2  Article 126(11) ◄ depending on the significance of the progress made by the participating Member State concerned in correcting the excessive deficit. 
Article 15 
In accordance with ►M2  Article 126(12) ◄ , the Council shall abrogate all outstanding sanctions if the decision on the existence of an excessive deficit is abrogated. Fines imposed in accordance with ►M2  Article 12 ◄ of this Regulation will not be reimbursed to the participating Member State concerned. 
▼M2 
Article 16 
The fines referred to in Article 12 shall constitute other revenue, as referred to in Article 311 TFEU, and shall be assigned to the European Financial Stability Facility. When the participating Member States create another stability mechanism to provide financial assistance in order to safeguard the stability of the euro area as a whole, the amount of those fines shall be assigned to that mechanism. 
▼B 
SECTION 5 
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS 
Article 17 
For the purpose of this Regulation and for as long as the United Kingdom has a budgetary year which is not a calendar year, the provisions of sections 2, 3 and 4 of this Regulation shall be applied to the United Kingdom in accordance with the Annex. 
▼M2 
Article 17a 
1.   
By 14 December 2014 and every five years thereafter, the Commission shall publish a report on the application of this Regulation. 
That report shall evaluate, inter alia: 
(a)  
the effectiveness of this Regulation; 
(b)  
the progress in ensuring closer coordination of economic policies and sustained convergence of economic performances of the Member States in accordance with the TFEU. 
2.   
Where appropriate, the report referred to in paragraph 1 shall be accompanied by a proposal for amendments to this Regulation. 
3.   
The report shall be forwarded to the European Parliament and to the Council. 
▼B 
Article 18 
This Regulation shall enter into force on 1 January 1999. 
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. 
▼M1 
ANNEX 
TIME LIMITS APPLICABLE TO THE UNITED KINGDOM 
1. In order to ensure equal treatment of all Member States, the Council, when taking decisions in Sections 2, 3 and 4 of this Regulation, shall have regard to the different budgetary year of the United Kingdom, with a view to taking decisions with regard to the United Kingdom at a point in its budgetary year similar to that at which decisions have been or will be taken in the case of other Member States. 
2. The provisions specified in Column I shall be substituted by the provisions specified in Column II. 
Column I | Column II 
‘as a rule, within four months of the reporting dates established in ►M2  Article 3(2) and (3) of Council Regulation (EC) No 479/2009 ◄ ’ | (Article 3(3)) | ‘as a rule, within six months after the end of the budgetary year in which the deficit occurred’ 
‘the year following its identification’ | (Article 3(4)) | ‘the budgetary year following its identification’ 
‘as a rule, within sixteen months of reporting dates established in Article 4(2) and (3) of Regulation (EC) No 3605/93’ | (Article 7) | ‘as a rule, within eighteen months from the end of the budgetary year in which the deficit occurred’ 
‘the preceding year’ | (Article 12(1)) | ‘the preceding budgetary year’ 
( 1 )  OJ No C 368, 6. 12. 1996, p. 12. 
( 2 )  OJ No C 380, 16. 12. 1996, p. 29. 
( 3 ) See p. 1 of this Official Journal. 
( 4 )  OJ No C 236, 2. 8. 1997, p. 1. 
( 5 )  OJ No L 332, 31. 12. 1993, p. 7. 
( 6 )  OJ C 73, 25.3.2006, p. 21.