?

Avis juridique important Svarīgs juridisks paziņojums
||
32000R134832000R1348
Council regulation (EC) No 1348/2000 of 29 May 2000 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters
 
Official Journal L 160 , 30/06/2000 P. 0037 - 0052Oficiālais Vēstnesis L 160 , 30/06/2000 Lpp. 0037 - 0052
Council regulation (EC) No 1348/2000Padomes Regula (EK) Nr. 1348/2000
of 29 May 2000(2000. gada 29. maijs)
on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matterspar tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 61(c) and Article 67(1) thereof,ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši 61. panta c) apakšpunktu, kā arī 67. panta 1. punktu,
Having regard to the proposal from the Commission(1),ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],
Having regard to the opinion of the European Parliament(2),ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],
Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee(3),ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],
Whereas:tā kā:
(1) The Union has set itself the objective of maintaining and developing the Union as an area of freedom, security and justice, in which the free movement of persons is assured. To establish such an area, the Community is to adopt, among others, the measures relating to judicial cooperation in civil matters needed for the proper functioning of the internal market.(1) Savienība ir noteikusi mērķi uzturēt un attīstīt Savienību kā brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kurā tiek nodrošināta personu brīva pārvietošanās. Lai izveidotu šādu telpu, Kopienai cita starpā ir jāpieņem pasākumi attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās, kas vajadzīgi pareizai iekšējā tirgus darbībai.
(2) The proper functioning of the internal market entails the need to improve and expedite the transmission of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters for service between the Member States.(2) Pareiza iekšējā tirgus darbība ir saistīta ar vajadzību uzlabot un paātrināt tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu nosūtīšanu izsniegšanai dalībvalstīs.
(3) This is a subject now falling within the ambit of Article 65 of the Treaty.(3) Šis jautājums tagad ietilpst Līguma 65. panta darbības jomā.
(4) In accordance with the principles of subsidiarity and proportionality as set out in Article 5 of the Treaty, the objectives of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved by the Community. This Regulation does not go beyond what is necessary to achieve those objectives.(4) Saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principu, kā noteikts Līguma 5. pantā, dalībvalstis nevar pietiekami sasniegt šīs regulas mērķus un tāpēc tos vieglāk sasniegt Kopienas līmenī. Šī regula neparedz neko tādu, kas nebūtu samērīgs ar to, kas nepieciešams šo mērķu sasniegšanai.
(5) The Council, by an Act dated 26 May 1997(4), drew up a Convention on the service in the Member States of the European Union of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters and recommended it for adoption by the Member States in accordance with their respective constitutional rules. That Convention has not entered into force. Continuity in the results of the negotiations for conclusion of the Convention should be ensured. The main content of this Regulation is substantially taken over from it.(5) Padome ar lēmumu [4], kas datēts ar 1997. gada 26. maiju, izstrādāja konvenciju par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs un ieteica to apstiprināšanai dalībvalstīs saskaņā ar to atbilstīgajiem konstitucionālajiem noteikumiem. Minētā konvencija nav stājusies spēkā. Būtu jānodrošina sarunu nepārtrauktība konvencijas noslēgšanai. Šīs regulas saturs lielākoties ir būtībā pārņemts no tās.
(6) Efficiency and speed in judicial procedures in civil matters means that the transmission of judicial and extrajudicial documents is to be made direct and by rapid means between local bodies designated by the Member States. However, the Member States may indicate their intention of designating only one transmitting or receiving agency or one agency to perform both functions for a period of five years. This designation may, however, be renewed every five years.(6) Tiesvedības efektivitāte un ātrums civillietās nozīmē, ka tiesas un ārpustiesas dokumentu nosūtīšanai dalībvalstu iecelto vietējo iestāžu starpā ir jābūt tiešai un izmantojot ātrus līdzekļus. Tomēr dalībvalstis var norādīt savu nodomu izraudzīties tikai vienu iestādi dokumentu nosūtīšanai vai saņemšanai vai vienu iestādi abu darbību veikšanai uz pieciem gadiem. Šo iestādi tomēr var izraudzīties atkārtoti ik pēc pieciem gadiem.
(7) Speed in transmission warrants the use of all appropriate means, provided that certain conditions as to the legibility and reliability of the document received are observed. Security in transmission requires that the document to be transmitted be accompanied by a pre-printed form, to be completed in the language of the place where service is to be effected, or in another language accepted by the Member State in question.(7) Nosūtīšanas ātrums prasa visu atbilstīgo līdzekļu izmantošanu, ar noteikumu, ka tiek ievēroti daži nosacījumi attiecībā uz dokumenta salasāmību un ticamību. Drošība nosūtīšanas laikā prasa, lai nosūtāmajam dokumentam tiktu pievienota iepriekš iespiesta veidlapa, kas jāaizpilda tās vietas valodā, kurā jāveic dokumenta izsniegšana, vai citā valodā, kas ir pieņemta attiecīgajā dalībvalstī.
(8) To secure the effectiveness of this Regulation, the possibility of refusing service of documents is confined to exceptional situations.(8) Lai nodrošinātu šīs regulas efektivitāti, iespēja atteikties izsniegt dokumentus ir tikai ārkārtas situācijās.
(9) Speed of transmission warrants documents being served within days of reception of the document. However, if service has not been effected after one month has elapsed, the receiving agency should inform the transmitting agency. The expiry of this period should not imply that the request be returned to the transmitting agency where it is clear that service is feasible within a reasonable period.(9) Nosūtīšanas ātrums prasa dokumentu izsniegšanu tūlīt pēc dokumenta saņemšanas. Tomēr, ja izsniegšana nav veikta viena mēneša laikā, saņēmējai iestādei būtu jāinformē sūtītāja iestāde. Šā termiņa beigas nenozīmē, ka pieprasījums ir jānosūta atpakaļ sūtītājai iestādei, ja ir skaidrs, ka izsniegšana ir iespējama pieņemamā termiņā.
(10) For the protection of the addressee's interests, service should be effected in the official language or one of the official languages of the place where it is to be effected or in another language of the originating Member State which the addressee understands.(10) Adresāta interešu aizsardzībai izsniegšanas būtu jāveic tās vietas oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, kurā to veic, vai arī citā izcelsmes dalībvalsts valodā, kuru adresāts saprot.
(11) Given the differences between the Member States as regards their rules of procedure, the material date for the purposes of service varies from one Member State to another. Having regard to such situations and the possible difficulties that may arise, this Regulation should provide for a system where it is the law of the receiving Member State which determines the date of service. However, if the relevant documents in the context of proceedings to be brought or pending in the Member State of origin are to be served within a specified period, the date to be taken into consideration with respect to the applicant shall be that determined according to the law of the Member State of origin. A Member State is, however, authorised to derogate from the aforementioned provisions for a transitional period of five years, for appropriate reasons. Such a derogation may be renewed by a Member State at five-year intervals due to reasons related to its legal system.(11) Ņemot vērā atšķirības dalībvalstu procesuālajos noteikumos, faktiskais izsniegšanas termiņš dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgs. Ņemot vērā šādas situācijas un iespējamos sarežģījumus, kas varētu rasties, šajā regulā būtu jānosaka sistēma, ka izsniegšanas termiņu nosaka saņēmējas dalībvalsts tiesību akti. Tomēr, ja attiecīgie dokumenti saistībā izcelsmes dalībvalstī celtām prasībām vai notiekošo tiesvedību ir jāizsniedz konkrētā termiņā, dienu, kas ņemama vērā attiecībā uz prasītāju, nosaka saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem. Dalībvalstīm uz piecu gadu pārejas laiku tomēr ir atļauts atkāpties no iepriekšminētajiem noteikumiem pamatotu iemeslu dēļ. Dalībvalsts šādu atbrīvojumu var atjaunināt reizi piecos gados tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar tās tiesību sistēmu.
(12) This Regulation prevails over the provisions contained in bilateral or multilateral agreements or arrangements having the same scope, concluded by the Member States, and in particular the Protocol annexed to the Brussels Convention of 27 September 1968(5) and the Hague Convention of 15 November 1965 in relations between the Member States party thereto. This Regulation does not preclude Member States from maintaining or concluding agreements or arrangements to expedite or simplify the transmission of documents, provided that they are compatible with the Regulation.(12) Šī regula ir svarīgāka par noteikumiem divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos vai pasākumos ar tādu pašu darbības jomu, ko noslēgušas dalībvalstis un jo īpaši protokolā, kas pievienots 1968. gada 27. septembra Briseles konvencijai [5] un 1965. gada 15. novembra Hāgas konvencijai attiecībās starp dalībvalstīm, kas ir minēto dokumentu līgumslēdzējas puses. Šī regula neliedz dalībvalstīm paturēt spēkā vai noslēgt nolīgumus vai pasākumus, lai paātrinātu vai vienkāršotu dokumentu nosūtīšanu, ar nosacījumu, ka tie atbilst šai regulai.
(13) The information transmitted pursuant to this Regulation should enjoy suitable protection. This matter falls within the scope of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data(6), and of Directive 97/66/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the telecommunications sector(7).(13) Saskaņā ar šo regulu nosūtītai informācijai būtu jānodrošina piemērota aizsardzība. Šis jautājums ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti [6] darbības jomā, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/46/EK (1997. gada 15. decembris) par personas datu apstrādi un privātuma aizsardzību sakaru nozarē [7] darbības jomā.
(14) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission(8).(14) Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [8].
(15) These measures also include drawing up and updating the manual using appropriate modern means.(15) Šie pasākumi ietver arī rokasgrāmatas sastādīšanu un precizēšanu, izmantojot atbilstīgus modernus līdzekļus.
(16) No later than three years after the date of entry into force of this Regulation, the Commission should review its application and propose such amendments as may appear necessary.(16) Vēlākais trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisijai ir jāpārskata tās piemērošana un jāierosina vajadzīgie grozījumi.
(17) The United Kingdom and Ireland, in accordance with Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, have given notice of their wish to take part in the adoption and application of this Regulation.(17) Apvienotā Karaliste un Īrija saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, ir paziņojušas savu vēlmi piedalīties šīs regulas pieņemšanā un piemērošanā.
(18) Denmark, in accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of Denmark annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, is not participating in the adoption of this Regulation, and is therefore not bound by it nor subject to its application,(18) Kā noteikts 1. un 2. pantā Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienu dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā un tāpēc Dānijai tā nav saistoša un nav jāpiemēro,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.
CHAPTER II NODAĻA
GENERAL PROVISIONSVISPĀRĪGI NOTEIKUMI
Article 11. pants
ScopeDarbības joma
1. This Regulation shall apply in civil and commercial matters where a judicial or extrajudicial document has to be transmitted from one Member State to another for service there.1. Šo regulu piemēro civillietās un komerclietās, ja tiesas vai ārpustiesas dokumenti ir jānosūta no vienas dalībvalsts uz otru izsniegšanai šajā valstī.
2. This Regulation shall not apply where the address of the person to be served with the document is not known.2. Šo regulu nepiemēro, ja nav zināma tās personas adrese, kurai jāizsniedz dokuments.
Article 22. pants
Transmitting and receiving agenciesSūtītājas un saņēmējas iestādes
1. Each Member State shall designate the public officers, authorities or other persons, hereinafter referred to as "transmitting agencies", competent for the transmission of judicial or extrajudicial documents to be served in another Member State.1. Katra dalībvalsts izraugās valsts amatpersonas, iestādes vai citas personas, še turpmāk "sūtītājas iestādes", kuru kompetencē ir tiesas vai ārpustiesas dokumentu nosūtīšana, lai izsniegtu citā dalībvalstī.
2. Each Member State shall designate the public officers, authorities or other persons, hereinafter referred to as "receiving agencies", competent for the receipt of judicial or extrajudicial documents from another Member State.2. Katra dalībvalsts izraugās valsts amatpersonas, iestādes vai citas personas, še turpmāk "saņēmējas iestādes", kuru kompetencē ir tiesas vai ārpustiesas dokumentu saņemšana no citas dalībvalsts.
3. A Member State may designate one transmitting agency and one receiving agency or one agency to perform both functions. A federal State, a State in which several legal systems apply or a State with autonomous territorial units shall be free to designate more than one such agency. The designation shall have effect for a period of five years and may be renewed at five-year intervals.3. Katra dalībvalsts var izraudzīties vienu sūtītāju iestādi un vienu saņēmēju iestādi vai vienu iestādi abu darbību veikšanai. Federālai valstij, valstij, kurā piemēro vairākas tiesību sistēmas vai valstij ar autonomām teritoriālām vienībām ir tiesības izraudzīties vairāk nekā vienu šādu iestādi. Iestādi izraugās uz pieciem gadiem un to var atjaunot ik pēc pieciem gadiem.
4. Each Member State shall provide the Commission with the following information:4. Katra dalībvalsts sniedz Komisijai šādu informāciju:
(a) the names and addresses of the receiving agencies referred to in paragraphs 2 and 3;a) šā panta 2. un 3. punktā minēto saņēmēju iestāžu nosaukumus un adreses;
(b) the geographical areas in which they have jurisdiction;b) to darbības ģeogrāfiskos apgabalus (teritoriālā jurisdikcija);
(c) the means of receipt of documents available to them; andc) tām pieejamos dokumentu saņemšanas līdzekļus un
(d) the languages that may be used for the completion of the standard form in the Annex.d) valodas, kuras drīkst izmantot pielikumā sniegtās standarta veidlapas aizpildīšanai.
Member States shall notify the Commission of any subsequent modification of such information.Dalībvalstis paziņo Komisijai par visām turpmākām šādas informācijas izmaiņām.
Article 33. pants
Central bodyCentrālā iestāde
Each Member State shall designate a central body responsible for:Katra dalībvalsts izraugās centrālo iestādi, kas ir atbildīga par:
(a) supplying information to the transmitting agencies;a) informācijas sniegšanu sūtītājām iestādēm;
(b) seeking solutions to any difficulties which may arise during transmission of documents for service;b) risinājumu meklēšanu sarežģījumiem, kas varētu rasties, nosūtot dokumentus izsniegšanai;
(c) forwarding, in exceptional cases, at the request of a transmitting agency, a request for service to the competent receiving agency.c) izņēmuma gadījumos pēc sūtītājas iestādes pieprasījuma izsniegšanas lūguma pārsūtīšanu kompetentajai saņēmējai iestādei.
A federal State, a State in which several legal systems apply or a State with autonomous territorial units shall be free to designate more than one central body.Federālai valstij, valstij, kurā piemēro vairākas tiesību sistēmas, vai valstij ar autonomām teritoriālām vienībām ir tiesības izraudzīties vairāk nekā vienu centrālo iestādi.
CHAPTER IIII NODAĻA
JUDICIAL DOCUMENTSTIESAS DOKUMENTI
Section 11. iedaļa
Transmission and service of judicial documentsTiesas dokumentu nosūtīšana un izsniegšana
Article 44. pants
Transmission of documentsDokumentu nosūtīšana
1. Judicial documents shall be transmitted directly and as soon as possible between the agencies designated on the basis of Article 2.1. Tiesas dokumentus tieši un pēc iespējas drīzāk nosūta iestādēm, kas izraudzītas, pamatojoties uz 2. pantu.
2. The transmission of documents, requests, confirmations, receipts, certificates and any other papers between transmitting agencies and receiving agencies may be carried out by any appropriate means, provided that the content of the document received is true and faithful to that of the document forwarded and that all information in it is easily legible.2. Dokumentu, pieprasījumu, apstiprinājumu, kvīšu, apliecību un visu citu dokumentu nosūtīšanu sūtītājas un saņēmējas iestādes var veikt ar jebkuriem piemērotiem līdzekļiem, ar noteikumu, ka saņemtā dokumenta saturs ir patiess un atbilst nosūtītā dokumenta saturam un visa tajā esošā informācija ir viegli salasāma.
3. The document to be transmitted shall be accompanied by a request drawn up using the standard form in the Annex. The form shall be completed in the official language of the Member State addressed or, if there are several official languages in that Member State, the official language or one of the official languages of the place where service is to be effected, or in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate the official language or languages of the European Union other than its own which is or are acceptable to it for completion of the form.3. Nosūtāmajam dokumentam pievieno pieprasījumu, kas sastādīts, izmantojot pielikumā norādīto standarta veidlapu. Veidlapu aizpilda saņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā vai, ja šajā dalībvalstī ir vairākas oficiālās valodas, tās vietas oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, kurā veic izsniegšanu, vai arī citā valodā, kuru attiecīgā dalībvalsts norādījusi par pieņemamu. Katra dalībvalsts norāda Eiropas Savienības oficiālo valodu vai valodas, kas nav tās valsts valoda, kas ir pieņemamas veidlapas aizpildīšanai.
4. The documents and all papers that are transmitted shall be exempted from legalisation or any equivalent formality.4. Visus nosūtītos dokumentus atbrīvo no legalizācijas un līdzīgām formalitātēm.
5. When the transmitting agency wishes a copy of the document to be returned together with the certificate referred to in Article 10, it shall send the document in duplicate.5. Ja sūtītāja iestāde vēlas, lai dokumenta kopiju nosūta atpakaļ kopā ar 10. pantā minēto apliecinājumu, tai ir jāsūta dokuments divos eksemplāros.
Article 55. pants
Translation of documentsDokumentu tulkošana
1. The applicant shall be advised by the transmitting agency to which he or she forwards the document for transmission that the addressee may refuse to accept it if it is not in one of the languages provided for in Article 8.1. Sūtītāja iestāde, kurai iesniedzējs iesniedz dokumentu nosūtīšanai, paziņo, ka adresāts var atteikties to pieņemt, ja tas nav kādā no 8. pantā noteiktajām valodām.
2. The applicant shall bear any costs of translation prior to the transmission of the document, without prejudice to any possible subsequent decision by the court or competent authority on liability for such costs.2. Iesniedzējs sedz visas tulkošanas izmaksas pirms dokumenta nosūtīšanas, neietekmējot visus turpmākus tiesas vai kompetentas iestādes lēmumus par šādu izmaksu segšanu.
Article 66. pants
Receipt of documents by receiving agencyDokumentu saņemšana saņēmējā iestādē
1. On receipt of a document, a receiving agency shall, as soon as possible and in any event within seven days of receipt, send a receipt to the transmitting agency by the swiftest possible means of transmission using the standard form in the Annex.1. Saņēmēja iestāde, saņemot dokumentu, pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā septiņās dienās pēc saņemšanas nosūta saņemšanas apstiprinājumu sūtītājai iestādei ar ātrāko iespējamo nosūtīšanas līdzekli, izmantojot pielikumā norādīto standarta veidlapu.
2. Where the request for service cannot be fulfilled on the basis of the information or documents transmitted, the receiving agency shall contact the transmitting agency by the swiftest possible means in order to secure the missing information or documents.2. Ja izsniegšanas lūgumu nevar izpildīt, pamatojoties uz nosūtīto informāciju vai dokumentiem, saņēmēja iestāde sazinās ar sūtītāju iestādi ar ātrākajiem iespējamiem līdzekļiem, lai iegūtu trūkstošo informāciju vai dokumentus.
3. If the request for service is manifestly outside the scope of this Regulation or if non-compliance with the formal conditions required makes service impossible, the request and the documents transmitted shall be returned, on receipt, to the transmitting agency, together with the notice of return in the standard form in the Annex.3. Ja izsniegšanas lūgums nepārprotami neatbilst šīs regulas darbības jomai vai vajadzīgo formālo nosacījumu pārkāpuma dēļ izsniegšana nav iespējama, lūgumu un nosūtītos dokumentus pēc saņemšanas nosūta atpakaļ sūtītajai iestādei kopā ar paziņojumu par nosūtīšanu atpakaļ uz pielikumā norādītās standarta veidlapas.
4. A receiving agency receiving a document for service but not having territorial jurisdiction to serve it shall forward it, as well as the request, to the receiving agency having territorial jurisdiction in the same Member State if the request complies with the conditions laid down in Article 4(3) and shall inform the transmitting agency accordingly, using the standard form in the Annex. That receiving agency shall inform the transmitting agency when it receives the document, in the manner provided for in paragraph 1.4. Saņēmēja iestāde, kas saņem dokumentu izsniegšanai, bet kuras jurisdikcijā nav izsniegšana konkrētā teritorijā, nosūta to, kā arī lūgumu kompetentajai saņēmējai iestādei tajā pašā dalībvalstī, ja lūgums atbilst 4. panta 3. punkta nosacījumiem, un atbilstīgi informē sūtītāju iestādi, izmantojot pielikumā norādīto standarta veidlapu. Saņēmēja iestāde informē sūtītāju iestādi par dokumenta saņemšanu 1. punktā noteiktajā kārtībā.
Article 77. pants
Service of documentsDokumentu izsniegšana
1. The receiving agency shall itself serve the document or have it served, either in accordance with the law of the Member State addressed or by a particular form requested by the transmitting agency, unless such a method is incompatible with the law of that Member State.1. Saņēmēja iestāde pati izsniedz vai liek izsniegt dokumentu vai nu saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem, vai sūtītājas iestādes īpaši lūgtā veidā, ja vien šāda metode nav pretrunā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.
2. All steps required for service of the document shall be effected as soon as possible. In any event, if it has not been possible to effect service within one month of receipt, the receiving agency shall inform the transmitting agency by means of the certificate in the standard form in the Annex, which shall be drawn up under the conditions referred to in Article 10(2). The period shall be calculated in accordance with the law of the Member State addressed.2. Visi pasākumi, kas ir vajadzīgi dokumenta izsniegšanai, ir jāveic pēc iespējas ātri. Tomēr, ja nav bijis iespējams veikt izsniegšanu mēnesi pēc saņemšanas, saņēmēja iestāde informē sūtītāju iestādi ar apliecinājumu uz pielikumā norādītās standarta veidlapas, ko sastāda saskaņā ar 10. panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem. Termiņu aprēķina saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem.
Article 88. pants
Refusal to accept a documentAtteikums pieņemt dokumentu
1. The receiving agency shall inform the addressee that he or she may refuse to accept the document to be served if it is in a language other than either of the following languages:1. Saņēmēja iestāde informē adresātu, ka viņš var atteikties pieņemt dokumentu izsniegšanai, ja tas nav kādā no šīm valodām:
(a) the official language of the Member State addressed or, if there are several official languages in that Member State, the official language or one of the official languages of the place where service is to be effected; ora) saņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā vai, ja šajā valstī ir vairākas oficiālās valodas, tās vietas oficiālajā valodā vai valodās, kurā veic izsniegšanu; vai
(b) a language of the Member State of transmission which the addressee understands.b) sūtītājas dalībvalsts valodā, ko adresāts saprot.
2. Where the receiving agency is informed that the addressee refuses to accept the document in accordance with paragraph 1, it shall immediately inform the transmitting agency by means of the certificate provided for in Article 10 and return the request and the documents of which a translation is requested.2. Ja saņēmēja iestāde ir informēta, ka adresāts atsakās pieņemt dokumentu saskaņā ar 1. punktu, tā nekavējoties informē sūtītāju iestādi ar 10. pantā noteikto apliecinājumu un nosūta atpakaļ lūgumu un dokumentus, kas ir jāpārtulko.
Article 99. pants
Date of serviceIzsniegšanas diena
1. Without prejudice to Article 8, the date of service of a document pursuant to Article 7 shall be the date on which it is served in accordance with the law of the Member State addressed.1. Dokumenta izsniegšanas diena saskaņā ar 7. pantu ir diena, kurā to izsniedz saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem, neskarot 8. pantu.
2. However, where a document shall be served within a particular period in the context of proceedings to be brought or pending in the Member State of origin, the date to be taken into account with respect to the applicant shall be that fixed by the law of that Member State.2. Tomēr, ja dokuments ir jāizsniedz konkrētā termiņā saistībā ar prasībām, kas jāiesniedz tiesā vai kuras izskata tiesā izcelsmes dalībvalstī, attiecībā uz lūguma iesniedzēju ir jāievēro diena, kas noteikta attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos.
3. A Member State shall be authorised to derogate from the provisions of paragraphs 1 and 2 for a transitional period of five years, for appropriate reasons.3. Dalībvalsts uz piecu gadu pārejas laiku tomēr ir pilnvarota atkāpties no 1. un 2. punkta noteikumiem atbildīgu iemeslu dēļ.
This transitional period may be renewed by a Member State at five-yearly intervals due to reasons related to its legal system. That Member State shall inform the Commission of the content of such a derogation and the circumstances of the case.Dalībvalsts šādu pagaidu termiņu var atjaunināt reizi piecos gados tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar tās tiesību sistēmu. Attiecīgā dalībvalsts informē Komisiju par šādas atkāpes saturu un lietas apstākļiem.
Article 1010. pants
Certificate of service and copy of the document servedApliecinājums par izsniegšanu un izsniegtā dokumenta kopija
1. When the formalities concerning the service of the document have been completed, a certificate of completion of those formalities shall be drawn up in the standard form in the Annex and addressed to the transmitting agency, together with, where Article 4(5) applies, a copy of the document served.1. Ja izpildītas ar dokumenta izsniegšanu saistītās formalitātes, uz pielikumā norādītās veidlapas ir jāsastāda apliecinājums par šo formalitāšu izpildi un jānosūta sūtītājai iestādei kopā ar izsniegtā dokumenta kopiju, ja piemēro 4. panta 5. punktu.
2. The certificate shall be completed in the official language or one of the official languages of the Member State of origin or in another language which the Member State of origin has indicated that it can accept. Each Member State shall indicate the official language or languages of the European Union other than its own which is or are acceptable to it for completion of the form.2. Apliecinājumu aizpilda izcelsmes dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, vai citā valodā, kuru izcelsmes dalībvalsts ir norādījusi par pieņemamu. Katra dalībvalsts norāda Eiropas Savienības oficiālo valodu vai valodas, kas nav tās valsts valoda, kas ir pieņemamas veidlapas aizpildīšanai.
Article 1111. pants
Costs of serviceIzsniegšanas izmaksas
1. The service of judicial documents coming from a Member State shall not give rise to any payment or reimbursement of taxes or costs for services rendered by the Member State addressed.1. Par tiesas dokumentu izsniegšanu no citas dalībvalsts nav jāmaksā vai jāatlīdzina nodokļi vai izmaksas par pakalpojumiem, ko sniedz saņēmēja dalībvalsts.
2. The applicant shall pay or reimburse the costs occasioned by:2. Iesniedzējs maksā vai atlīdzina izmaksas par:
(a) the employment of a judicial officer or of a person competent under the law of the Member State addressed;a) tiesu ierēdņa vai personas nodarbināšanu, kura ir kompetenta saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem;
(b) the use of a particular method of service.b) īpašas izsniegšanas metodes izmantošanu.
Section 22. iedaļa
Other means of transmission and service of judicial documentsCiti tiesas dokumentu nosūtīšanas un izsniegšanas līdzekļi
Article 1212. pants
Transmission by consular or diplomatic channelsNosūtīšana konsulārā vai diplomātiskā ceļā
Each Member State shall be free, in exceptional circumstances, to use consular or diplomatic channels to forward judicial documents, for the purpose of service, to those agencies of another Member State which are designated pursuant to Article 2 or 3.Katrai dalībvalstij ir tiesības ārkārtējos apstākļos nosūtīt konsulārā vai diplomātiskā ceļā tiesas dokumentus izsniegšanai tām citas dalībvalsts iestādēm, kuras ir izraudzītas saskaņā ar 2. vai 3. pantu.
Article 1313. pants
Service by diplomatic or consular agentsIzsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji
1. Each Member State shall be free to effect service of judicial documents on persons residing in another Member State, without application of any compulsion, directly through its diplomatic or consular agents.1. Katrai dalībvalstij ir tiesības veikt tiesas dokumentu izsniegšanu personām, kuru dzīvesvieta atrodas citā dalībvalstī, nepiemērojot piespiedu pasākumus, tieši, izmantojot tās diplomātiskos vai konsulāros pārstāvjus.
2. Any Member State may make it known, in accordance with Article 23(1), that it is opposed to such service within its territory, unless the documents are to be served on nationals of the Member State in which the documents originate.2. Dalībvalsts var nākt klajā ar paziņojumu saskaņā ar 23. panta 1. punktu, ka tā iebilst pret šādu izsniegšanu tās teritorijā, ja vien dokumentus neizsniedz izcelsmes dalībvalsts pilsoņiem.
Article 1414. pants
Service by postIzsniegšana pa pastu
1. Each Member State shall be free to effect service of judicial documents directly by post to persons residing in another Member State.1. Katrai dalībvalstij ir tiesības veikt tiesas dokumentu izsniegšanu personām, kuras dzīvo citā dalībvalstī, tieši pa pastu.
2. Any Member State may specify, in accordance with Article 23(1), the conditions under which it will accept service of judicial documents by post.2. Katra dalībvalsts saskaņā ar 23. panta 1. punktu var paredzēt nosacījumus, ar kādiem tā pieņem tiesas dokumentu izsniegšanu pa pastu.
Article 1515. pants
Direct serviceTiešā izsniegšana
1. This Regulation shall not interfere with the freedom of any person interested in a judicial proceeding to effect service of judicial documents directly through the judicial officers, officials or other competent persons of the Member State addressed.1. Šī regula nav pretrunā ar tiesvedībā ieinteresēto personu tiesībām veikt juridisku dokumentu izsniegšanu tieši ar tiesu ierēdņiem, amatpersonām vai citām saņēmējas dalībvalsts kompetentajām personām.
2. Any Member State may make it known, in accordance with Article 23(1), that it is opposed to the service of judicial documents in its territory pursuant to paragraph 1.2. Dalībvalsts var nākt klajā ar paziņojumu saskaņā ar 23. panta 1. punktu, ka tā iebilst pret tiesas dokumentu izsniegšanu tās teritorijā atbilstīgi 1. punktam.
CHAPTER IIIIII NODAĻA
EXTRAJUDICIAL DOCUMENTSĀRPUSTIESAS DOKUMENTI
Article 1616. pants
TransmissionNosūtīšana
Extrajudicial documents may be transmitted for service in another Member State in accordance with the provisions of this Regulation.Ārpustiesas dokumentus var nosūtīt izsniegšanai citā dalībvalstī saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.
CHAPTER IVIV NODAĻA
FINAL PROVISIONSNOBEIGUMA NOTEIKUMI
Article 1717. pants
Implementing rulesĪstenošanas noteikumi
The measures necessary for the implementation of this Regulation relating to the matters referred to below shall be adopted in accordance with the advisory procedure referred to in Article 18(2):Pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas īstenošanai attiecībā uz turpmāk minētajiem jautājumiem, pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto konsultatīvo procedūru:
(a) drawing up and annually updating a manual containing the information provided by Member States in accordance with Article 2(4);a) izveido un ik gadu atjaunina rokasgrāmatu, kurā ir ietverta informācija, ko sniedz dalībvalstis saskaņā ar 2. panta 4. punktu;
(b) drawing up a glossary in the official languages of the European Union of documents which may be served under this Regulation;b) Eiropas Savienības oficiālajās valodās izveido glosāriju par dokumentiem, kurus var izsniegt saskaņā ar šo regulu;
(c) updating or making technical amendments to the standard form set out in the Annex.c) precizē vai tehniski groza pielikumā sniegtās standarta veidlapas.
Article 1818. pants
CommitteeKomiteja
1. The Commission shall be assisted by a committee.1. Komisijai palīdz komiteja.
2. Where reference is made to this paragraph, Articles 3 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply.2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu.
3. The Committee shall adopt its rules of procedure.3. Komiteja apstiprina savu reglamentu.
Article 1919. pants
Defendant not entering an appearanceAtbildētāja neierašanās tiesā
1. Where a writ of summons or an equivalent document has had to be transmitted to another Member State for the purpose of service, under the provisions of this Regulation, and the defendant has not appeared, judgment shall not be given until it is established that:1. Ja tiesas pavēste vai līdzvērtīgs dokuments bija jānosūta citai dalībvalstij izsniegšanas nolūkā saskaņā ar šīs regulas noteikumiem, bet atbildētājs nav ieradies, spriedums netiek pasludināts, kamēr nav konstatēts, ka:
(a) the document was served by a method prescribed by the internal law of the Member State addressed for the service of documents in domestic actions upon persons who are within its territory; ora) dokuments tika izsniegts veidā, kas noteikts saņēmējas dalībvalsts tiesību aktos dokumentu izsniegšanai lietās pret personām, kuras atrodas tās teritorijā; vai
(b) the document was actually delivered to the defendant or to his residence by another method provided for by this Regulation;b) dokuments tika faktiski nodots atbildētājam vai viņa dzīvesvietā ar citu šajā konvencijā noteiktu metodi;
and that in either of these cases the service or the delivery was effected in sufficient time to enable the defendant to defend.un ka abos šajos gadījumos izsniegšana tika veikta pietiekami laicīgi, lai atbildētājs varētu sagatavoties aizstāvībai.
2. Each Member State shall be free to make it known, in accordance with Article 23(1), that the judge, notwithstanding the provisions of paragraph 1, may give judgment even if no certificate of service or delivery has been received, if all the following conditions are fulfilled:2. Dalībvalstij ir tiesības nākt klajā ar paziņojumu saskaņā ar 23. panta 1. punktu, ka tiesnesis, neatkarīgi no 1. punkta noteikumiem, var taisīt spriedumu pat tad, ja nav saņemts apliecinājums par izsniegšanu vai nodošanu, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:
(a) the document was transmitted by one of the methods provided for in this Regulation;a) dokumentu nosūtīja ar kādu no šajā regulā noteiktajām metodēm;
(b) a period of time of not less than six months, considered adequate by the judge in the particular case, has elapsed since the date of the transmission of the document;b) no dokumenta nosūtīšanas dienas ir pagājuši ne mazāk kā seši mēneši, ja to tiesnesis konkrētajā lietā uzskata par atbilstošu laikposmu;
(c) no certificate of any kind has been received, even though every reasonable effort has been made to obtain it through the competent authorities or bodies of the Member State addressed.c) nav saņemts apliecinājums, lai gan ir darīts viss iespējamais, lai to iegūtu no saņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm.
3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, the judge may order, in case of urgency, any provisional or protective measures.3. Neskarot 1. un 2. punktu, tiesnesis steidzamos gadījumos var noteikt provizoriskus vai nodrošināšanas pasākumus.
4. When a writ of summons or an equivalent document has had to be transmitted to another Member State for the purpose of service, under the provisions of this Regulation, and a judgment has been entered against a defendant who has not appeared, the judge shall have the power to relieve the defendant from the effects of the expiration of the time for appeal from the judgment if the following conditions are fulfilled:4. Ja tiesas pavēste vai līdzvērtīgs dokuments bijis jānosūta citai dalībvalstij izsniegšanas nolūkā saskaņā ar šīs regulas noteikumiem un ir pieņemts spriedums pret atbildētāju, kurš nav ieradies, tiesnesis ir pilnvarots atbrīvot atbildētāju no sprieduma apelācijas termiņa noilguma, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
(a) the defendant, without any fault on his part, did not have knowledge of the document in sufficient time to defend, or knowledge of the judgment in sufficient time to appeal; anda) atbildētājs nav varējis laikā iepazīties ar dokumentu, lai aizstāvētos vai uzzināt spriedumu pietiekami laicīgi, lai iesniegtu apelāciju, un viņš pie tā nav vainojams; un
(b) the defendant has disclosed a prima facie defence to the action on the merits.b) atbildētājs ir iesniedzis prima facie pamatotus iebildumus attiecībā uz lietas izskatīšanu pēc būtības.
An application for relief may be filed only within a reasonable time after the defendant has knowledge of the judgment.Lūgums atbrīvot no sprieduma apelācijas termiņa noilguma iesniedzams pamatojamā laikā pēc tam, kad atbildētājs ir uzzinājis par spriedumu.
Each Member State may make it known, in accordance with Article 23(1), that such application will not be entertained if it is filed after the expiration of a time to be stated by it in that communication, but which shall in no case be less than one year following the date of the judgment.Dalībvalsts var nākt klajā ar paziņojumu saskaņā ar 23. panta 1. punktu, ka lūgumu nepieņems, ja to iesniegs pēc attiecīgajā paziņojumā norādītā termiņa beigām, bet šis termiņš nevar būt īsāks par vienu gadu pēc sprieduma pasludināšanas dienas.
5. Paragraph 4 shall not apply to judgments concerning status or capacity of persons.5. Šā panta 4. punkts neattiecas uz spriedumiem par personu statusu vai tiesībspēju.
Article 2020. pants
Relationship with agreements or arrangements to which Member States are PartiesSaistība ar nolīgumiem un pasākumiem, kuros dalībvalstis ir līgumslēdzējas puses
1. This Regulation shall, in relation to matters to which it applies, prevail over other provisions contained in bilateral or multilateral agreements or arrangements concluded by the Member States, and in particular Article IV of the Protocol to the Brussels Convention of 1968 and the Hague Convention of 15 November 1965.1. Šī regula saistībā ar jautājumiem, uz ko tā attiecas, ir prioritāra attiecībā uz citiem noteikumiem divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos vai pasākumos, ko noslēgušas dalībvalstis un jo īpaši attiecībā uz IV pantu 1968. gada Briseles konvencijas un 1965. gada 15. novembra Hāgas konvencijas protokolā.
2. This Regulation shall not preclude individual Member States from maintaining or concluding agreements or arrangements to expedite further or simplify the transmission of documents, provided that they are compatible with this Regulation.2. Šī regula neliedz atsevišķām dalībvalstīm paturēt spēkā vai noslēgt nolīgumus vai pasākumus, lai vēl vairāk paātrinātu vai vienkāršotu dokumentu nosūtīšanu, ar nosacījumu, ka tie atbilst šai regulai.
3. Member States shall send to the Commission:3. Dalībvalstis Komisijai nosūta:
(a) a copy of the agreements or arrangements referred to in paragraph 2 concluded between the Member States as well as drafts of such agreements or arrangements which they intend to adopt;a) Šā panta 2. punktā minēto nolīgumu vai pasākumu kopiju, kas noslēgti dalībvalstu starpā, kā arī tādu nolīgumu vai pasākumu projektus, ko tās paredz pieņemt;
andun
(b) any denunciation of, or amendments to, these agreements or arrangements.b) paziņojumus par minēto nolīgumu vai pasākumu denonsēšanu vai grozīšanu.
Article 2121. pants
Legal aidPalīdzība tiesāšanās izdevumu segšanai
This Regulation shall not affect the application of Article 23 of the Convention on Civil Procedure of 17 July 1905, Article 24 of the Convention on Civil Procedure of 1 March 1954 or Article 13 of the Convention on International Access to Justice of 25 October 1980 between the Member States Parties to these Conventions.Šī regula nekavē piemērot 1905. gada 17. jūlija Konvencijas par civilprocesu 23. pantu, 1954. gada 1. marta Konvencijas par civilprocesu 24. pantu vai 1980. gada 25. oktobra Konvencijas par starptautisku tiesu pieejamību 13. pantu to dalībvalstu starpā, kuras ir šo konvenciju līgumslēdzējas puses.
Article 2222. pants
Protection of information transmittedNosūtītās informācijas aizsardzība
1. Information, including in particular personal data, transmitted under this Regulation shall be used by the receiving agency only for the purpose for which it was transmitted.1. Informāciju, ieskaitot cita starpā personas datus, ko nosūta saskaņā ar šo regulu, saņēmēja iestāde izmanto tikai mērķim, kam to nosūtīja.
2. Receiving agencies shall ensure the confidentiality of such information, in accordance with their national law.2. Saņēmējas iestādes nodrošina šādas informācijas konfidencialitāti saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.
3. Paragraphs 1 and 2 shall not affect national laws enabling data subjects to be informed of the use made of information transmitted under this Regulation.3. Šā panta 1. un 2. punkts neietekmē valsts tiesību aktus, kas ļauj informēt datu subjektu par informācijas izmantojumu, kas nosūtīta saskaņā ar šo konvenciju.
4. This Regulation shall be without prejudice to Directives 95/46/EC and 97/66/EC.4. Šī regula neskar Direktīvu 95/46/EK un 97/66/EK.
Article 2323. pants
Communication and publicationPaziņošana un publicēšana
1. Member States shall communicate to the Commission the information referred to in Articles 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 17(a) and 19.1. Dalībvalstis paziņo Komisijai 2., 3., 4., 9., 10., 13., 14., 15. pantā, 17. panta a) apakšpunktā un 19. pantā minēto informāciju.
2. The Commission shall publish in the Official Journal of the European Communities the information referred to in paragraph 1.2. Komisija publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī 1. punktā minēto informāciju.
Article 2424. pants
ReviewPārskatīšana
No later than 1 June 2004, and every five years thereafter, the Commission shall present to the European Parliament, the Council and the Economic and Social Committee a report on the application of this Regulation, paying special attention to the effectiveness of the bodies designated pursuant to Article 2 and to the practical application of point (c) of Article 3 and Article 9. The report shall be accompanied if need be by proposals for adaptations of this Regulation in line with the evolution of notification systems.Vēlākais 2004. gada 1. jūnijā un pēc tam reizi piecos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, īpašu uzmanību veltot saskaņā ar 2. pantu izraudzīto struktūru efektivitātei un 3. panta c) apakšpunkta un 9. panta praktiskai piemērošanai. Ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno priekšlikumus šīs regulas pielāgošanai atbilstoši ziņošanas sistēmu attīstībai.
Article 2525. pants
Entry into forceStāšanās spēkā
This Regulation shall enter into force on 31 May 2001.Šī regula stājas spēkā 2001. gada 31. maijā.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member States in accordance with the Treaty establishing the European Community.Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.
Done at Brussels, 29 May 2000.Briselē, 2000. gada 29. maijā
For the CouncilPadomes vārdā —
The Presidentpriekšsēdētājs
A. CostaA. Costa
(1) OJ C 247 E, 31.8.1999, p. 11.[1] OV C 247 E, 31.8.1999., 11. lpp.
(2) Opinion of 17 November 1999 (not yet published in the Official Journal).[2] Atzinums sniegts 1999. gada 17. novembrī (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).
(3) OJ C 368, 20.12.1999, p. 47.[3] OV C 368, 20.12.1999., 47. lpp.
(4) OJ C 261, 27.8.1997, p. 1. On the same day as the Convention was drawn up the Council took note of the explanatory report on the Convention which is set out on page 26 of the aforementioned Official Journal.[4] OV C 261, 27.8.1997., 1. lpp. Tajā pašā dienā, kad sastādīja konvenciju, Padome pieņēma zināšanai paskaidrojošo ziņojumu par konvenciju, kas ir izklāstīts iepriekšminētā Oficiālā Vēstneša 26. lappusē.
(5) Brussels Convention of 27 September 1968 on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (OJ L 299, 13.12.1972, p. 32; consolidated version, OJ C 27, 26.1.1998, p. 1).[5] 1968. gada 27. septembra Briseles konvencija par jurisdikciju un spriedumu izpildi civillietās un komerclietās (OV L 299, 13.12.1972., 32. lpp.; konsolidētā versija OV C 27, 26.1.1998., 1. lpp.).
(6) OJ L 281, 23.11.1995, p. 31.[6] OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
(7) OJ L 24, 30.1.1998, p. 1.[7] OV L 24, 30.1.1998., 1. lpp.
(8) OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.[8] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
ANNEX--------------------------------------------------
>PIC FILE= "L_2000160EN.004402.EPS">PIELIKUMS
>PIC FILE= "L_2000160EN.004501.EPS">DOKUMENTU IZSNIEGŠANAS LŪGUMS
>PIC FILE= "L_2000160EN.004601.EPS">Padomes Regulas (EK) Nr. 1348/2000 par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs 4. panta 3. punkts [1]
>PIC FILE= "L_2000160EN.004701.EPS">Atsauces Nr.…
>PIC FILE= "L_2000160EN.004801.EPS">1. SŪTĪTĀJA IESTĀDE
>PIC FILE= "L_2000160EN.004901.EPS">1.1. Nosaukums:
>PIC FILE= "L_2000160EN.005001.EPS">1.2. Adrese:
>PIC FILE= "L_2000160EN.005101.EPS">1.2.1. Ielas nosaukums un numurs/a.k. Nr.:
>PIC FILE= "L_2000160EN.005201.EPS">1.2.2. Vieta un kods:
 1.2.3. Valsts:
 1.3. Tālr.:
 1.4. Fakss [2]:
 1.5. e-pasts [3]:
 2. SAŅĒMĒJA IESTĀDE
 2.1. Nosaukums:
 2.2. Adrese:
 2.2.1. Ielas nosaukums un numurs/a.k. Nr.:
 2.2.2. Vieta un kods:
 2.2.3. Valsts:
 2.3. Tālr.:
 2.4. Fakss [4]:
 2.5. e-pasts [5]:
 3. LŪGUMA IESNIEDZĒJS
 3.1. Vārds vai nosaukums:
 3.2. Adrese:
 3.2.1. Ielas nosaukums un numurs/a.k. Nr.:
 3.2.2. Vieta un kods:
 3.2.3. Valsts:
 3.3. Tālr. [6]:
 3.4. Fakss [7]:
 3.5. e-pasts [8]:
 4. ADRESĀTS
 4.1. Vārds vai nosaukums:
 4.2. Adrese:
 4.2.1. Ielas nosaukums un numurs/a.k. Nr.:
 4.2.2. Vieta un kods:
 4.2.3. Valsts:
 4.3. Tālr. [9]:
 4.4. Fakss [10]:
 4.5. e-pasts [11]:
 4.6. Identifikācijas numurs/sociālās nodrošināšanas numurs/organizācijas numurs/vai līdzvērtīgs numurs [12]:
 5. PIEGĀDES METODE
 5.1. Saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem
 5.2. Ar šādu konkrētu metodi:
 5.2.1. Ja šī metode nav saderīga ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem, dokuments(-i) ir jāpiegādā saskaņā ar tiesību aktiem:
 5.2.1.1. jā
 5.2.1.2. nē
 6. IZSNIEDZAMAIS DOKUMENTS
 a) 6.1. Dokumenta veids
 6.1.1. tiesas
 6.1.1.1. tiesas pavēste
 6.1.1.2. spriedums
 6.1.1.3. apelācija
 6.1.1.4. cits dokuments
 6.1.2. ārpustiesas
 b) 6.2. Dokumentā minētā diena vai termiņš:
 c) 6.3. Dokumenta valoda:
 6.3.1. oriģināls DE, EN, DK, EL, FI, FR, GR, IT, NL, PT, SV, citās valodās:
 6.3.2. tulkojums [13] DE, EN, DK, ES, FI, FR, EL, IT, NL, PT, SV, citās valodās:
 6.4. Pievienoto dokumentu skaits:
 7. DOKUMENTA KOPIJA, KO JĀNOSŪTA ATPAKAĻ KOPĀ AR APLIECINĀJUMU PAR IZSNIEGŠANU (Regulas 4. panta 5. punkts)
 7.1. Jā (šajā gadījumā nosūta divas izsniedzamā dokumenta kopijas)
 7.2. Nr.
 1. Regulas 7. panta 2. punkts pieprasa veikt visus pasākumus, kas vajadzīgi dokumentu pēc iespējas ātrākai izsniegšanai. Tomēr, ja nav iespējams veikt izsniegšanu mēnesi pēc saņemšanas, jums ir jāinformē šī iestāde ar apliecinājumu, kas noteikts 13. punktā.
 2. Ja jūs nevarat izpildīt šo izsniegšanas lūgumu, pamatojoties uz nosūtīto informāciju vai dokumentiem, regulas 6. panta 2. punktā ir noteikts, ka jums pēc iespējas ātrāk ir jāsazinās ar šo iestādi, lai nodrošinātu trūkstošo informāciju vai dokumentu.
 Sastādīts:
 Datums:
 Paraksts un/vai zīmogs:
 Saņēmējas iestādes atsauces Nr.:
 SAŅEMŠANAS APSTIPRINĀJUMS
 (Regulas (EK) Nr. 1348/2000 6. panta 1. punkts)
 Šis apstiprinājums ir jāsūta ar iespējami ātrāko nosūtīšanas līdzekli iespējami ātrāk pēc dokumenta saņemšanas un noteikti septiņās dienās pēc saņemšanas.
 8. SAŅEMŠANAS DIENA:
 Sastādīšanas vieta:
 Datums:
 Paraksts un/vai zīmogs:
 PAZIŅOJUMS PAR LŪGUMA UN DOKUMENTA NOSŪTĪŠANU ATPAKAĻ
 (Padomes Regulas (EK) Nr. 1348/2000 6. panta 3. punkts)
 Lūgums un dokuments ir jānosūta atpakaļ pēc saņemšanas.
 9. ATPAKAĻNOSŪTĪŠANAS IEMESLS:
 9.1. Lūgums acīm redzami neietilpst šīs regulas darbības jomā:
 9.1.1. dokuments nav civiltiesiska vai komerctiesiska rakstura
 9.1.2. izsniegšana nenotiek no vienas dalībvalsts citai dalībvalstij
 9.2. Neatbilstības prasītajiem formālajiem nosacījumiem padara izsniegšanu neiespējamu:
 9.2.1. dokuments nav viegli salasāms
 9.2.2. veidlapas aizpildīšanai ir izmatota nepareiza valoda
 9.2.3. saņemtais dokuments nav apstiprināta kopija
 9.2.4. pārējie iemesli (lūdzu, norādīt sīkāk):
 9.3. Izsniegšanas metode neatbilst attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem (Regulas 7. panta 1. punkts)
 Sastādīšanas vieta:
 Datums:
 Paraksts un/vai zīmogs:
 PAZIŅOJUMS PAR LŪGUMA UN DOKUMENTA TĀLĀKU NOSŪTĪŠANU ATTIECĪGAJAI SAŅĒMĒJAI IESTĀDEI
 (Padomes Regulas (EK) Nr. 1348/2000 6. panta 4. punkts)
 Lūgumu un dokumentu nosūtīja šādai saņēmējai iestādei, kuras teritoriālajā jurisdikcijā ir tā izsniegšana:
 10.1. Nosaukums:
 10.2. Adrese:
 10.2.1. Ielas nosaukums un numurs/a.k. Nr.:
 10.2.2. Vieta un kods:
 10.2.3. Valsts
 10.3. Tālr.:
 10.4. Fakss [14]:
 10.5. e-pasts [15]:
 Sastādīšanas vieta:
 Datums:
 Paraksts un/vai zīmogs:
 Attiecīgās saņēmējas iestādes atsauces Nr.:
 ATTIECĪGĀS SAŅĒMĒJAS IESTĀDES, KURAI IR TERITORIĀLĀ JURISDIKCIJA, PAZIŅOJUMS PAR SAŅEMŠANU SŪTĪTĀJAI IESTĀDEI
 (Padomes Regulas (EK) Nr. 1348/2000 6. panta 4. punkts)
 Šis paziņojums ir jāsūta ar iespējami ātrāko sūtīšanas līdzekli iespējami ātrāk pēc dokumenta saņemšanas un noteikti septiņās dienās pēc saņemšanas.
 11. SAŅEMŠANAS DIENA:
 Sastādīšanas vieta:
 Datums:
 Paraksts un/vai zīmogs:
 APLIECINĀJUMS PAR DOKUMENTU IZSNIEGŠANU VAI NEIZSNIEGŠANU
 (Padomes Regulas (EK) Nr. 1348/200010. pants)
 Izsniegšana jāveic pēc iespējas ātrāk. Ja nav bijis iespējams veikt izsniegšanu mēnesi pēc saņemšanas, saņēmēja iestāde noteikti informē sūtītāju iestādi (saskaņā ar regulas 7. panta 2. punktu).
 12. IZSNIEGŠANAS VEIKŠANA
 a) 12.1. Diena un izsniegšanas adrese:
 b) 12.2. Dokuments
 A) 12.2.1. tika izsniegts saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem, proti:
 12.2.1.1. nodots
 12.2.1.1.1. personīgi adresātam
 12.2.1.1.2. citai personai
 12.2.1.1.2.1. Vārds:
 12.2.1.1.2.2. Adrese:
 12.2.1.1.2.2.1. Ielas nosaukums un numurs/a.k. Nr.:
 12.2.1.1.2.2.2. Vieta un kods:
 12.2.1.1.2.2.3. Valsts:
 12.2.1.1.2.3. Saistība ar adresātu:
 ģimenes loceklis
 darbinieks
 cita saistība
 12.2.1.1.3. adresāta adrese
 12.2.1.2. piegāde pa pastu
 12.2.1.2.1. bez saņemšanas apstiprinājuma
 12.2.1.2.2. ar pievienotu saņemšanas apstiprinājumu
 12.2.1.2.2.1. no adresāta
 12.2.1.2.2.2. no citas personas
 12.2.1.2.2.2.1. Vārds:
 12.2.1.2.2.2.2. Adrese:
 12.2.1.2.2.2.2.1. Ielas nosaukums un numurs/a.k. Nr.:
 12.2.1.2.2.2.2.2. Vieta un kods:
 12.2.1.2.2.2.2.3. Valsts:
 12.2.1.2.2.2.3. Saistība ar adresātu:
 ģimenes loceklis
 darbinieks
 cita saistība
 12.2.1.3. ar citu metodi (norādiet metodi):
 B) 12.2.2. piegādāts ar šādu īpašu metodi (norādīt metodi):
 c) 12.3. Dokumenta adresāts tika informēts (mutiski) (rakstiski), ka viņš var atteikties pieņemt dokumentu, ja tas nav izsniegšanas vietas oficiālajā valodā vai sūtītājas valsts oficiālajā valodā, ko viņš saprot.
 13. INFORMĀCIJA SASKAŅĀ AR 7. PANTA 2. PUNKTU
 Izsniegšanu nebija iespējams veikt vienu mēnesi pēc saņemšanas.
 14. ATTEIKŠANĀS NO DOKUMENTA
 Adresāts atteicās pieņemt dokumentu tajā izmantotās valodas dēļ. Dokumenti ir pievienoti šai apliecībai.
 15. DOKUMENTA NEIZSNIEGŠANAS IEMESLS
 15.1. Adrese nav zināma
 15.2. Adresāts nav atrodams
 15.3. Dokumentu nevarēja izsniegt pirms 6.2. punktā minētā datuma vai termiņa
 15.4. Citi iemesli (norādīt sīkāk):
 Dokumenti ir pievienoti šim apliecinājumam.
 Sastādīšanas vieta:
 Datums:
 Paraksts un/vai zīmogs:
 [1] OV L 160, 30.6.2000., 37. lpp.
 [2] Šis postenis nav obligāts.
 [3] Šis postenis nav obligāts.
 [4] Šis postenis nav obligāts.
 [5] Šis postenis nav obligāts.
 [6] Šis postenis nav obligāts.
 [7] Šis postenis nav obligāts.
 [8] Šis postenis nav obligāts.
 [9] Šis postenis nav obligāts.
 [10] Šis postenis nav obligāts.
 [11] Šis postenis nav obligāts.
 [12] Šis postenis nav obligāts.
 [13] Šis postenis nav obligāts.
 [14] Šis postenis nav obligāts.
 [15] Šis postenis nav obligāts.
 --------------------------------------------------