?

02009R0810 — EN — 12.04.2016 — 004.00502009R0810 — LT — 12.04.2016 — 004.005
This text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. The Union's institutions do not assume any liability for its contents. The authentic versions of the relevant acts, including their preambles, are those published in the Official Journal of the European Union and available in EUR-Lex. Those official texts are directly accessible through the links embedded in this documentŠis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis
►B | REGULATION (EC) No 810/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL | of 13 July 2009 | establishing a Community Code on Visas | (Visa Code) | (OJ L 243 15.9.2009, p. 1)►B | EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 810/2009 | 2009 m. liepos 13 d. | nustatantis Bendrijos vizų kodeksą | (Vizų kodeksas) | (OL L 243 2009.9.15, p. 1)
Amended by:Iš dalies keičiamas:
  |   | Official Journal  |   | Oficialusis leidinys
  No | page | date  Nr. | puslapis | data
►M1 | COMMISSION REGULATION (EU) No 977/2011 of 3 October 2011 |   L 258 | 9 | 4.10.2011►M1 | KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 977/2011 2011 m. spalio 3 d. |   L 258 | 9 | 4.10.2011
►M2 | REGULATION (EU) No 154/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 February 2012 |   L 58 | 3 | 29.2.2012►M2 | EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 154/2012 2012 m. vasario 15 d. |   L 58 | 3 | 29.2.2012
►M3 | REGULATION (EU) No 610/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 June 2013 |   L 182 | 1 | 29.6.2013►M3 | EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 610/2013 2013 m. birželio 26 d. |   L 182 | 1 | 29.6.2013
►M4 | REGULATION (EU) 2016/399 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 |   L 77 | 1 | 23.3.2016►M4 | EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/399 2016 m. kovo 9 d. |   L 77 | 1 | 23.3.2016
Corrected by:Pataisytas:
►C1 | Corrigendum, OJ L 284, 12.11.2018, p.  38 (810/2009)►C1 | Klaidų ištaisymas, OL L 154, 6.6.2013, p.  10 (810/2009,)
▼B►C2 | Klaidų ištaisymas, OL L 284, 12.11.2018, p.  38 (Nr. 810/2009,)
REGULATION (EC) No 810/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL▼B
of 13 July 2009EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 810/2009
establishing a Community Code on Visas2009 m. liepos 13 d.
(Visa Code)nustatantis Bendrijos vizų kodeksą
TITLE I(Vizų kodeksas)
GENERAL PROVISIONSI
Article 1ANTRAŠTINĖ DALIS
Objective and scopeBENDROSIOS NUOSTATOS
▼M31 straipsnis
1.  This Regulation establishes the procedures and conditions for issuing visas for transit through or intended stays on the territory of the Member States not exceeding 90 days in any 180-day period.Tikslas ir taikymo sritis
▼B▼M3
2.  The provisions of this Regulation shall apply to any third-country national who must be in possession of a visa when crossing the external borders of the Member States pursuant to Council Regulation (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement ( 1 ), without prejudice to:1.  Šiuo reglamentu nustatomos procedūros ir sąlygos, taikomos išduodant vizas vykti tranzitu per valstybių narių teritoriją arba numatomam buvimui joje, neviršijančiam 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.
(a) the rights of free movement enjoyed by third-country nationals who are family members of citizens of the Union;▼B
(b) the equivalent rights enjoyed by third-country nationals and their family members, who, under agreements between the Community and its Member States, on the one hand, and these third countries, on the other, enjoy rights of free movement equivalent to those of Union citizens and members of their families.2.  Šio reglamento nuostatos taikomos trečiųjų šalių piliečiams, kurie kirsdami valstybių narių išorės sienas turi turėti vizą pagal 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus ( 1 ), nepažeidžiant:
3.  This Regulation also lists the third countries whose nationals are required to hold an airport transit visa by way of exception from the principle of free transit laid down in Annex 9 to the Chicago Convention on International Civil Aviation, and establishes the procedures and conditions for issuing visas for the purpose of transit through the international transit areas of Member States’ airports.a) laisvo judėjimo teisių, kurias turi trečiųjų šalių piliečiai, esantys Sąjungos piliečių šeimos nariais;
Article 2b) lygiaverčių teisių, kurias turi trečiųjų šalių piliečiai ir jų šeimos nariai, kurie pagal Bendrijos bei jos valstybių narių ir šių trečiųjų šalių susitarimus turi laisvo judėjimo teises, lygiavertes Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisėms.
Definitions3.  Šiame reglamente taip pat išvardinamos trečiosios šalys, kurių piliečiai privalo turėti oro uosto tranzitinę vizą, taikant Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 9 priede nustatyto laisvo tranzito principo išimtį, ir nustatomos procedūros ir sąlygos, taikomos išduodant vizas tranzito tikslu per valstybių narių oro uostų tarptautines tranzito zonas.
For the purpose of this Regulation the following definitions shall apply:2 straipsnis
1. ‘third-country national’ means any person who is not a citizen of the Union within the meaning of Article 17(1) of the Treaty;Sąvokos
2. ‘visa’ means an authorisation issued by a Member State with a view to:Šio reglamento tikslais taikomos šios sąvokos:
▼M31) trečiosios šalies pilietis – asmuo, kuris nėra Sąjungos pilietis, kaip apibrėžta Sutarties 17 straipsnio 1 dalyje;
(a) transit through or an intended stay on the territory of the Member States of a duration of no more than 90 days in any 180-day period;2) viza – valstybės narės išduotas leidimas:
▼B▼M3
(b) transit through the international transit areas of airports of the Member States;a) vykti tranzitu per valstybių narių teritoriją arba numatomam buvimui joje, kurio bendra trukmė neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį nuo pirmo atvykimo į valstybių narių teritoriją datos;
3. ‘uniform visa’ means a visa valid for the entire territory of the Member States;▼B
4. ‘visa with limited territorial validity’ means a visa valid for the territory of one or more Member States but not all Member States;b) vykti tranzitu per valstybių narių oro uostų tarptautines tranzito zonas;
5. ‘airport transit visa’ means a visa valid for transit through the international transit areas of one or more airports of the Member States;3) vienoda viza – visoje valstybių narių teritorijoje galiojanti viza;
6. ‘visa sticker’ means the uniform format for visas as defined by Council Regulation (EC) No 1683/95 of 29 May 1995 laying down a uniform format for visas ( 2 );4) riboto teritorinio galiojimo viza – viza, galiojanti tik vienos valstybės narės arba kelių valstybių narių, bet ne visų valstybių narių, teritorijoje;
7. ‘recognised travel document’ means a travel document recognised by one or more Member States for the purpose of affixing visas;5) oro uosto tranzitinė viza – viza, galiojanti vykstant tranzitu per vieno ar kelių valstybių narių oro uostų tarptautines tranzito zonas;
8. ‘separate sheet for affixing a visa’ means the uniform format for forms for affixing the visa issued by Member States to persons holding travel documents not recognised by the Member State drawing up the form as defined by Council Regulation (EC) No 333/2002 of 18 February 2002 on a uniform format for forms for affixing the visa issued by Member States to persons holding travel documents not recognised by the Member State drawing up the form ( 3 );6) vizos įklija – vienoda vizų forma, kaip apibrėžta 1995 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1683/95, nustatančiame vienodą vizų formą ( 2 );
9. ‘consulate’ means a Member State’s diplomatic mission or a Member State’s consular post authorised to issue visas and headed by a career consular officer as defined by the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963;7) pripažįstamas kelionės dokumentas – kelionės dokumentas, kurį viena ar kelios valstybės narės pripažįsta vizų įklijavimo tikslu;
10. ‘application’ means an application for a visa;8) atskiras lapas vizai įklijuoti – vienodo pavyzdžio vizų įklijų forma, valstybių narių išduodama asmenims, turintiems kelionės dokumentus, kurių nepripažįsta tas įklijų formas rengianti valstybė narė, kaip apibrėžta 2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 333/2002 dėl vienodo pavyzdžio vizų įklijų formų, valstybių narių išduodamų asmenims, turintiems kelionės dokumentus, kurių nepripažįsta tas įklijų formas rengianti valstybė narė ( 3 );
11. ‘commercial intermediary’ means a private administrative agency, transport company or travel agency (tour operator or retailer).9) konsulatas – valstybės narės diplomatinė atstovybė ar valstybės narės konsulinė įstaiga, kuri turi įgaliojimus išduoti vizas ir kuriai vadovauja karjeros konsulinis pareigūnas, kaip apibrėžta 1963 m. balandžio 24 d. Vienos konvencijoje dėl konsulinių santykių;
TITLE II10) prašymas – prašymas išduoti vizą;
AIRPORT TRANSIT VISA11) komercinis tarpininkas – privati administravimo agentūra, transporto bendrovė ar kelionių agentūra (kelionių operatorius ar mažmeninis prekybininkas).
Article 3II
Third-country nationals required to hold an airport transit visaANTRAŠTINĖ DALIS
1.  Nationals of the third countries listed in Annex IV shall be required to hold an airport transit visa when passing through the international transit areas of airports situated on the territory of the Member States.ORO UOSTO TRANZITINĖ VIZA
2.  In urgent cases of mass influx of illegal immigrants, individual Member States may require nationals of third countries other than those referred to in paragraph 1 to hold an airport transit visa when passing through the international transit areas of airports situated on their territory. Member States shall notify the Commission of such decisions before their entry into force and of withdrawals of such an airport transit visa requirement.3 straipsnis
3.  Within the framework of the Committee referred to in Article 52(1), those notifications shall be reviewed on an annual basis for the purpose of transferring the third country concerned to the list set out in Annex IV.Trečiųjų šalių piliečiai, kurie privalo turėti oro uosto tranzitinę vizą
4.  If the third country is not transferred to the list set out in Annex IV, the Member State concerned may maintain, provided that the conditions in paragraph 2 are met, or withdraw the airport transit visa requirement.1.  Trečiųjų šalių, išvardytų IV priede, piliečiai, vykdami per valstybių narių teritorijoje esančių oro uostų tarptautines tranzito zonas, privalo turėti oro uosto tranzitinę vizą.
5.  The following categories of persons shall be exempt from the requirement to hold an airport transit visa provided for in paragraphs 1 and 2:2.  Skubiais masinio nelegalių imigrantų antplūdžio atvejais atskiros valstybės narės gali reikalauti, kad trečiųjų šalių, nenurodytų 1 dalyje, piliečiai, vykdami per jų teritorijoje esančių oro uostų tarptautines tranzito zonas, turėtų oro uosto tranzitinę vizą. Prieš įsigaliojant tokiems sprendimams valstybės narės apie juos, taip pat apie sprendimus nebetaikyti tokių vizų reikalavimo, praneša Komisijai.
(a) holders of a valid uniform visa, national long-stay visa or residence permit issued by a Member State;3.  52 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto posėdžiuose kiekvienais metais peržiūrimi pranešimai atitinkamos trečiosios šalies perkėlimo į IV priede pateiktą sąrašą tikslu.
▼M24.  Jei trečioji šalis neperkeliama į IV priede pateikiamą sąrašą, atitinkama valstybė narė gali toliau taikyti reikalavimą turėti oro uosto tranzitinę vizą, jei tenkinamos 2 dalyje nustatytos sąlygos, arba gali jo nebetaikyti.
(b) third-country nationals holding a valid residence permit issued by a Member State which does not take part in the adoption of this Regulation or by a Member State which does not yet apply the provisions of the Schengen acquis in full, or third-country nationals holding one of the valid residence permits listed in Annex V issued by Andorra, Canada, Japan, San Marino or the United States of America guaranteeing the holder’s unconditional readmission;5.  1 ir 2 dalyse numatytas reikalavimas turėti oro uosto tranzitinę vizą netaikomas šių kategorijų asmenims:
(c) third-country nationals holding a valid visa for a Member State which does not take part in the adoption of this Regulation, for a Member State which does not yet apply the provisions of the Schengen acquis in full, or for Canada, Japan or the United States of America, when travelling to the issuing country or to any other third country, or when, having used the visa, returning from the issuing country;a) valstybės narės išduotos galiojančios vienodos vizos, nacionalinės ilgalaikės vizos ar leidimo gyventi turėtojams;
▼B▼M2
(d) family members of citizens of the Union as referred to in Article 1(2)(a);b) trečiųjų šalių piliečiams, turintiems valstybės narės, nedalyvaujančios priimant šį reglamentą, ar valstybės narės, kol kas taikančios ne visas Šengeno acquis nuostatas, išduotą galiojantį leidimą gyventi, arba trečiųjų šalių piliečiams, turintiems vieną iš V priede nurodytų Andoros, Kanados, Japonijos, San Marino arba Jungtinių Amerikos Valstijų išduotų galiojančių leidimų gyventi, kuriuo jo turėtojui užtikrinama besąlyginė readmisija;
(e) holders of diplomatic passports;c) trečiųjų šalių piliečiams, turintiems valstybės narės, nedalyvaujančios priimant šį reglamentą, valstybės narės, kol kas taikančios ne visas Šengeno acquis nuostatas, ar Kanados, Japonijos arba Jungtinių Amerikos Valstijų išduotą galiojančią vizą, kai jie vyksta į vizą išdavusią šalį ar į bet kurią kitą trečiąją šalį arba pasinaudoję viza grįžta iš ją išdavusios šalies;
(f) flight crew members who are nationals of a contracting Party to the Chicago Convention on International Civil Aviation.▼B
TITLE IIId) Sąjungos piliečių šeimos nariams, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkte;
PROCEDURES AND CONDITIONS FOR ISSUING VISASe) diplomatinių pasų turėtojams;
CHAPTER If) skrydžio įgulos nariams, kurie yra Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos vienos iš Susitariančiųjų Šalių piliečiai.
Authorities taking part in the procedures relating to applicationsIII
Article 4ANTRAŠTINĖ DALIS
Authorities competent for taking part in the procedures relating to applicationsVIZŲ IŠDAVIMO PROCEDŪROS IR SĄLYGOS
1.  Applications shall be examined and decided on by consulates.I
2.  By way of derogation from paragraph 1, applications may be examined and decided on at the external borders of the Member States by the authorities responsible for checks on persons, in accordance with Articles 35 and 36.SKYRIUS
3.  In the non-European overseas territories of Member States, applications may be examined and decided on by the authorities designated by the Member State concerned.Su prašymais susijusiose procedūrose dalyvaujančios valdžios institucijos
4.  A Member State may require the involvement of authorities other than the ones designated in paragraphs 1 and 2 in the examination of and decision on applications.4 straipsnis
5.  A Member State may require to be consulted or informed by another Member State in accordance with Articles 22 and 31.Valdžios institucijos, kompetentingos dalyvauti procedūrose, susijusiose su prašymais
Article 51.  Konsulatai nagrinėja prašymus bei priima sprendimus dėl jų.
Member State competent for examining and deciding on an application2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, prie valstybių narių išorės sienų pagal 35 ir 36 straipsnius gali nagrinėti prašymus ir priimti sprendimus dėl jų valdžios institucijos, atsakingos už asmenų patikrinimus.
1.  The Member State competent for examining and deciding on an application for a uniform visa shall be:3.  Valstybių narių užjūrio teritorijose, nepriklausančiose Europai, nagrinėti prašymus ir priimti sprendimus dėl jų gali atitinkamos valstybės narės paskirtos valdžios institucijos.
(a) the Member State whose territory constitutes the sole destination of the visit(s);4.  Valstybė narė gali nustatyti reikalavimą, kad nagrinėjant prašymus ir priimant sprendimus dėl jų dalyvautų kitos valdžios institucijos nei nurodytos 1 ir 2 dalyse.
(b) if the visit includes more than one destination, the Member State whose territory constitutes the main destination of the visit(s) in terms of the length or purpose of stay; or5.  Valstybė narė gali nustatyti reikalavimą, kad su ja konsultuotųsi kita valstybė narė ar reikalavimą kitos valstybės narės informaciją pagal 22 ir 31 straipsnius.
(c) if no main destination can be determined, the Member State whose external border the applicant intends to cross in order to enter the territory of the Member States.5 straipsnis
2.  The Member State competent for examining and deciding on an application for a uniform visa for the purpose of transit shall be:Valstybė narė, kompetentinga nagrinėti prašymą ir priimti sprendimą dėl jo
(a) in the case of transit through only one Member State, the Member State concerned; or1.  Valstybė narė, kompetentinga nagrinėti prašymą išduoti vienodą vizą ir priimti sprendimą dėl jo, yra:
(b) in the case of transit through several Member States, the Member State whose external border the applicant intends to cross to start the transit.a) valstybė narė, kurios teritorija yra vienintelis kelionės (-ų) tikslas;
3.  The Member State competent for examining and deciding on an application for an airport transit visa shall be:b) jei apsilankymas apima daugiau nei vieną kelionės tikslą, valstybė narė, kurios teritorija yra pagrindinis kelionės (-ių) tikslas atsižvelgiant į buvimo trukmę arba paskirtį; arba
(a) in the case of a single airport transit, the Member State on whose territory the transit airport is situated; orc) jeigu negalima nustatyti pagrindinio kelionės tikslo, valstybės narė, kurios išorės sieną prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo ketina kirsti, kad atvyktų į valstybių narių teritoriją.
(b) in the case of double or multiple airport transit, the Member State on whose territory the first transit airport is situated.2.  Valstybė narė, kompetentinga nagrinėti prašymą išduoti vienodą vizą tranzito tikslu ir priimti sprendimą dėl jo, yra:
4.  Member States shall cooperate to prevent a situation in which an application cannot be examined and decided on because the Member State that is competent in accordance with paragraphs 1 to 3 is neither present nor represented in the third country where the applicant lodges the application in accordance with Article 6.a) tranzito tik per vieną valstybę narę atveju – atitinkama valstybė narė; arba
Article 6b) tranzito per kelias valstybes nares atveju – valstybė narė, kurios išorės sieną prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo ketina kirsti pradėdamas vykti tranzitu.
Consular territorial competence3.  Valstybė narė, kompetentinga nagrinėti prašymą išduoti oro uosto tranzitinę vizą ir priimti sprendimą dėl jo, yra:
1.  An application shall be examined and decided on by the consulate of the competent Member State in whose jurisdiction the applicant legally resides.a) vienkartinio oro uosto tranzito atveju – valstybė narė, kurios teritorijoje yra tranzito oro uostas; arba
2.  A consulate of the competent Member State shall examine and decide on an application lodged by a third-country national legally present but not residing in its jurisdiction, if the applicant has provided justification for lodging the application at that consulate.b) daugkartinio oro uosto tranzito atveju – valstybė narė, kurios teritorijoje yra pirmasis tranzito oro uostas.
Article 74.  Valstybės narės bendradarbiauja siekdamos išvengti situacijų, kai prašymas negali būti nagrinėjamas ir sprendimas dėl jo negali būti priimamas todėl, kad valstybė narė, kuri yra kompetentinga pagal 1–3 dalis, neturi atstovo ir nėra atstovaujama kitos šalies trečiojoje šalyje, kurioje asmuo pateikia prašymą pagal 6 straipsnį.
Competence to issue visas to third-country nationals legally present within the territory of a Member State6 straipsnis
Third-country nationals who are legally present in the territory of a Member State and who are required to hold a visa to enter the territory of one or more other Member States shall apply for a visa at the consulate of the Member State that is competent in accordance with Article 5(1) or (2).Konsulatų teritorinė kompetencija
Article 81.  Prašymą nagrinėja ir sprendimą dėl jo priima kompetentingos valstybės narės konsulatas, kurio jurisdikcijai priklauso vieta, kurioje teisėtai gyvena prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo.
Representation arrangements2.  Kompetentingos valstybės narės konsulatas nagrinėja prašymą, kurį pateikė trečiosios šalies pilietis, teisėtai esantis, bet negyvenantis jo jurisdikcijai priklausančioje vietoje, ir priima sprendimą dėl jo, jei prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo pagrindė prašymo pateikimą tame konsulate.
1.  A Member State may agree to represent another Member State that is competent in accordance with Article 5 for the purpose of examining applications and issuing visas on behalf of that Member State. A Member State may also represent another Member State in a limited manner solely for the collection of applications and the enrolment of biometric identifiers.7 straipsnis
2.  The consulate of the representing Member State shall, when contemplating refusing a visa, submit the application to the relevant authorities of the represented Member State in order for them to take the final decision on the application within the time limits set out in Article 23(1), (2) or (3).Kompetencija išduoti vizas teisėtai valstybės narės teritorijoje esantiems trečiųjų šalių piliečiams
3.  The collection and transmission of files and data to the represented Member State shall be carried out in compliance with the relevant data protection and security rules.Trečiųjų šalių piliečiai, kurie teisėtai yra valstybės narės teritorijoje ir kurie privalo turėti vizą, kad galėtų atvykti į vieną ar kelias kitas valstybes nares, prašymą išduoti vizą pateikia valstybės narės, kuri yra kompetentinga pagal 5 straipsnio 1 ar 2 dalis, konsulate.
4.  A bilateral arrangement shall be established between the representing Member State and the represented Member State containing the following elements:8 straipsnis
(a) it shall specify the duration of such representation, if only temporary, and procedures for its termination;Atstovavimo tvarka
(b) it may, in particular when the represented Member State has a consulate in the third country concerned, provide for the provision of premises, staff and payments by the represented Member State;1.  Valstybė narė gali sutikti atstovauti kitai valstybei narei, kuri yra kompetentinga pagal 5 straipsnį, nagrinėjant prašymus ir išduodant vizas tos valstybės narės vardu. Valstybė narė taip pat gali ribotai atstovauti kitai valstybei narei tik prašymų priėmimo ir biometrinių identifikatorių registravimo tikslais.
(c) it may stipulate that applications from certain categories of third-country nationals are to be transmitted by the representing Member State to the central authorities of the represented Member State for prior consultation as provided for in Article 22;2.  Atstovaujančiosios valstybės narės konsulatas, numatydamas atsisakyti išduoti vizą, pateikia prašymą atitinkamoms atstovaujamosios valstybės narės valdžios institucijoms, kad jos galėtų priimti galutinį sprendimą dėl prašymo per 23 straipsnio 1, 2 ar 3 dalyse nustatytą terminą.
(d) by way of derogation from paragraph 2, it may authorise the consulate of the representing Member State to refuse to issue a visa after examination of the application.3.  Dokumentai ir duomenys renkami ir perduodami atstovaujamajai valstybei narei laikantis atitinkamų duomenų apsaugos ir saugumo taisyklių.
5.  Member States lacking their own consulate in a third country shall endeavour to conclude representation arrangements with Member States that have consulates in that country.4.  Atstovaujančioji valstybė narė ir atstovaujamoji valstybė narė sudaro dvišalį susitarimą, kuris apima šiuos aspektus:
6.  With a view to ensuring that a poor transport infrastructure or long distances in a specific region or geographical area does not require a disproportionate effort on the part of applicants to have access to a consulate, Member States lacking their own consulate in that region or area shall endeavour to conclude representation arrangements with Member States that have consulates in that region or area.a) jame nurodoma tokio atstovavimo trukmė, jei jis tik laikinas, bei nutraukimo procedūra;
7.  The represented Member State shall notify the representation arrangements or the termination of such arrangements to the Commission before they enter into force or are terminated.b) visų pirma tuo atveju, jei atstovaujamoji valstybė narė turi konsulatą atitinkamoje trečiojoje šalyje, jame gali būti nustatyta, kad atstovaujamoji valstybė suteiks patalpas, personalą ir atliks mokėjimus;
8.  Simultaneously, the consulate of the representing Member State shall inform both the consulates of other Member States and the delegation of the Commission in the jurisdiction concerned about representation arrangements or the termination of such arrangements before they enter into force or are terminated.c) jame gali būti nustatyta, kad trečiųjų šalių tam tikrų kategorijų piliečių prašymus atstovaujančioji valstybė narė turi perduoti atstovaujamosios valstybės narės centrinėms valdžios institucijoms išankstiniam konsultavimuisi, kaip numatyta 22 straipsnyje;
9.  If the consulate of the representing Member State decides to cooperate with an external service provider in accordance with Article 43, or with accredited commercial intermediaries as provided for in Article 45, such cooperation shall include applications covered by representation arrangements. The central authorities of the represented Member State shall be informed in advance of the terms of such cooperation.d) nukrypstant nuo 2 dalies, jame atstovaujančiosios valstybės narės konsulatui gali būti leidžiama išnagrinėjus prašymą atsisakyti išduoti vizą.
CHAPTER II5.  Valstybės narės, neturinčios savo konsulato trečiojoje šalyje, stengiasi susitarti dėl atstovavimo tvarkos su valstybėmis narėmis, kurios turi konsulatus toje šalyje.
Application6.  Siekiant užtikrinti, kad dėl blogos transporto infrastruktūros ar didelių atstumų konkrečiame regione ar geografiniame rajone prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims nebūtų pernelyg sunku pasiekti konsulatą, valstybės narės, neturinčios konsulato tame regione ar zonoje, stengiasi sudaryti susitarimus dėl atstovavimo su valstybėmis narėmis, kurios turi konsulatus tame regione arba rajone.
Article 97.  Atstovaujamoji valstybė narė praneša Komisijai apie susitarimus dėl atstovavimo arba jų nutraukimą prieš jiems įsigaliojant ar prieš juos nutraukiant.
Practical modalities for lodging an application8.  Tuo pat metu atstovaujančiosios valstybės narės konsulatas praneša kitų valstybių narių konsulatams ir Komisijos delegacijai atitinkamoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje apie susitarimus dėl atstovavimo ar tokių susitarimų nutraukimą prieš jiems įsigaliojant ar prieš juos nutraukiant.
1.  Applications shall be lodged no more than three months before the start of the intended visit. Holders of a multiple-entry visa may lodge the application before the expiry of the visa valid for a period of at least six months.9.  Atstovaujančiosios valstybės narės konsulatui nusprendus bendradarbiauti su išorės paslaugų teikėju pagal 43 straipsnį, ar su akredituotais komerciniais tarpininkais, kaip numatyta 45 straipsnyje, toks bendradarbiavimas apima prašymus, kuriems taikomi susitarimai dėl atstovavimo. Atstovaujamosios valstybės narės centrinėms valdžios institucijoms iš anksto pranešama apie šio bendradarbiavimo sąlygas.
2.  Applicants may be required to obtain an appointment for the lodging of an application. The appointment shall, as a rule, take place within a period of two weeks from the date when the appointment was requested.II
3.  In justified cases of urgency, the consulate may allow applicants to lodge their applications either without appointment, or an appointment shall be given immediately.SKYRIUS
4.  Applications may be lodged at the consulate by the applicant or by accredited commercial intermediaries, as provided for in Article 45(1), without prejudice to Article 13, or in accordance with Article 42 or 43.Prašymas
Article 109 straipsnis
General rules for lodging an applicationPraktiniai prašymo pateikimo aspektai
1.  Without prejudice to the provisions of Articles 13, 42, 43 and 45, applicants shall appear in person when lodging an application.1.  Prašymai pateikiami ne anksčiau kaip prieš tris mėnesius iki numatomo apsilankymo pradžios. Daugkartinio atvykimo vizos turėtojai gali pateikti prašymą iki vizos, galiojančios ne trumpiau kaip šešis mėnesius, galiojimo laikotarpio pabaigos.
2.  Consulates may waive the requirement referred to in paragraph 1 when the applicant is known to them for his integrity and reliability.2.  Gali būti reikalaujama, kad prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys prieš jį pateikdami susitartų dėl susitikimo. Susitikimas paprastai įvyksta per dvi savaites nuo susitikimo paprašymo dienos.
3.  When lodging the application, the applicant shall:3.  Pagrįstais skubos atvejais konsulatas gali leisti prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims pateikti jį nesusitarus dėl susitikimo arba susitikimas paskiriamas nedelsiant.
(a) present an application form in accordance with Article 11;4.  Prašymus konsulate gali pateikti prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo arba akredituoti komerciniai tarpininkai, kaip numatyta 45 straipsnio 1 dalyje, nepažeidžiant 13 straipsnio, arba pagal 42 ar 43 straipsnius.
(b) present a travel document in accordance with Article 12;10 straipsnis
(c) present a photograph in accordance with the standards set out in Regulation (EC) No 1683/95 or, where the VIS is operational pursuant to Article 48 of the VIS Regulation, in accordance with the standards set out in Article 13 of this Regulation;Bendrosios prašymo pateikimo taisyklės
(d) allow the collection of his fingerprints in accordance with Article 13, where applicable;1.  Prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys asmeniškai atvyksta jį pateikti, nepažeidžiant 13, 42, 43 ir 45 straipsnių nuostatų.
(e) pay the visa fee in accordance with Article 16;2.  Konsulatai gali netaikyti 1 dalyje nurodyto reikalavimo tuo atveju, kai žinomas prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens sąžiningumas ir patikimumas.
(f) provide supporting documents in accordance with Article 14 and Annex II;3.  Prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo:
(g) where applicable, produce proof of possession of adequate and valid travel medical insurance in accordance with Article 15.a) pateikia prašymo formą pagal 11 straipsnį;
Article 11b) pateikia kelionės dokumentą pagal 12 straipsnį;
Application formc) pateikia nuotrauką, atitinkančią Reglamente (EB) Nr. 1683/95 nustatytus standartus, o tuo atveju, kai VIS veikia pagal VIS reglamento 48 straipsnį – atitinkančią šio Reglamento 13 straipsnyje išdėstytus standartus;
1.  Each applicant shall submit a completed and signed application form, as set out in Annex I. Persons included in the applicant’s travel document shall submit a separate application form. Minors shall submit an application form signed by a person exercising permanent or temporary parental authority or legal guardianship.d) leidžia paimti jo pirštų atspaudus pagal 13 straipsnį, kai taikoma;
2.  Consulates shall make the application form widely available and easily accessible to applicants free of charge.e) sumoka vizos mokestį pagal 16 straipsnį;
3.  The form shall be available in the following languages:f) pateikia patvirtinamuosius dokumentus pagal 14 straipsnį ir II priedą;
(a) the official language(s) of the Member State for which a visa is requested;g) kai taikoma, pateikia patvirtinantį dokumentą, kad yra tinkamai apsidraudęs galiojančiu sveikatos draudimu kelionės metu, kaip numatyta 15 straipsnyje.
(b) the official language(s) of the host country;11 straipsnis
(c) the official language(s) of the host country and the official language(s) of the Member State for which a visa is requested; orPrašymo forma
(d) in case of representation, the official language(s) of the representing Member State.1.  Kiekvienas prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo pateikia užpildytą ir pasirašytą prašymo formą, pateiktą I priede. Asmenys, įtraukti į prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens kelionės dokumentą, pateikia atskirą prašymo formą. Nepilnamečiai pateikia prašymo formą, pasirašytą asmens, kuris turi nuolatines ar laikinas tėvų ar globėjų teises.
In addition to the language(s) referred to in point (a), the form may be made available in another official language of the institutions of the European Union.2.  Konsulatai užtikrina, kad prašymo formos būtų visiems prieinamos, o prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys galėtų lengvai jų gauti nemokamai.
4.  If the application form is not available in the official language(s) of the host country, a translation of it into that/those language(s) shall be made available separately to applicants.3.  Forma teikiama šiomis kalbomis:
5.  A translation of the application form into the official language(s) of the host country shall be produced under local Schengen cooperation provided for in Article 48.a) valstybės narės, kurios vizos prašoma, oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis);
6.  The consulate shall inform applicants of the language(s) which may be used when filling in the application form.b) priimančiosios šalies oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis);
Article 12c) priimančiosios šalies oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) ir valstybės narės, kurios vizos prašoma, oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis); arba
Travel documentd) atstovavimo atveju oficialiąja (-iosiomis) atstovaujančiosios valstybės narės kalba (-omis).
The applicant shall present a valid travel document satisfying the following criteria:Be a punkte nurodytos (-ų) kalbos (-ų), gali būti naudojama forma kuria nors kita Europos Sąjungos institucijų oficialiąja kalba.
(a) its validity shall extend at least three months after the intended date of departure from the territory of the Member States or, in the case of several visits, after the last intended date of departure from the territory of the Member States. However, in a justified case of emergency, this obligation may be waived;4.  Jei prašymo formos priimančiosios šalies oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) nėra, tai prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims turi būti pateikiamas prašymo formos vertimas į tą (tas) kalbą (-as).
(b) it shall contain at least two blank pages;5.  Prašymo formos vertimas į priimančiosios šalies oficialiąją (-iąsias) kalbą (-as) rengiamas laikantis bendradarbiavimo Šengeno klausimais vietos lygiu tvarkos, numatytos 48 straipsnyje.
(c) it shall have been issued within the previous 10 years.6.  Konsulatas praneša prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims, kuria (-iomis) kalba (-omis) galima užpildyti prašymo formą.
Article 1312 straipsnis
Biometric identifiersKelionės dokumentas
1.  Member States shall collect biometric identifiers of the applicant comprising a photograph of him and his 10 fingerprints in accordance with the safeguards laid down in the Council of Europe’s Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the United Nations Convention on the Rights of the Child.Prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo pateikia galiojantį kelionės dokumentą, atitinkantį šiuos kriterijus:
2.  At the time of submission of the first application, the applicant shall be required to appear in person. At that time, the following biometric identifiers of the applicant shall be collected:a) jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip trys mėnesiai po numatomo išvykimo iš valstybių narių teritorijos dienos arba, keleto apsilankymų atveju, po numatomo paskutinio išvykimo iš valstybių narių teritorijos dienos. Tačiau pagrįstu ypatingu atveju šio reikalavimo galima netaikyti;
— a photograph, scanned or taken at the time of application, andb) jame turi būti mažiausiai du tušti puslapiai;
— his 10 fingerprints taken flat and collected digitally.c) jis turi būti išduotas per pastaruosius dešimt metų.
3.  Where fingerprints collected from the applicant as part of an earlier application were entered in the VIS for the first time less than 59 months before the date of the new application, they shall be copied to the subsequent application.13 straipsnis
However, where there is reasonable doubt regarding the identity of the applicant, the consulate shall collect fingerprints within the period specified in the first subparagraph.Biometriniai identifikatoriai
Furthermore, if at the time when the application is lodged, it cannot be immediately confirmed that the fingerprints were collected within the period specified in the first subparagraph, the applicant may request that they be collected.1.  Valstybės narės iš prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens turi paimti biometrinius identifikatorius – veido nuotrauką ir dešimt jo pirštų atspaudų – laikydamosi apsaugos sąlygų, nustatytų Europos Tarybos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje bei Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje.
4.  In accordance with Article 9(5) of the VIS Regulation, the photograph attached to each application shall be entered in the VIS. The applicant shall not be required to appear in person for this purpose.2.  Prašymą pirmą kartą pateikiantis asmuo turi atvykti asmeniškai. Tuomet surenkami šie prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens biometriniai identifikatoriai:
The technical requirements for the photograph shall be in accordance with the international standards as set out in the International Civil Aviation Organization (ICAO) document 9303 Part 1, 6th edition.— nuotrauka, nuskaityta arba padaryta teikiant prašymą, ir
5.  Fingerprints shall be taken in accordance with ICAO standards and Commission Decision 2006/648/EC of 22 September 2006 laying down the technical specifications on the standards for biometric features related to the development of the Visa Information System ( 4 ).— jo dešimt tiesiai įspaustų ir skaitmeniniu būdu paimtų pirštų atspaudų.
6.  The biometric identifiers shall be collected by qualified and duly authorised staff of the authorities competent in accordance with Article 4(1), (2) and (3). Under the supervision of the consulates, the biometric identifiers may also be collected by qualified and duly authorised staff of an honorary consul as referred to in Article 42 or of an external service provider as referred to in Article 43. The Member State(s) concerned shall, where there is any doubt, provide for the possibility of verifying at the consulate fingerprints which have been taken by the external service provider.3.  Jeigu iš prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens paimti pirštų atspaudai dėl ankstesnio prašymo buvo įvesti į VIS pirmą kartą likus mažiau nei 59 mėnesiams iki naujo prašymo pateikimo dienos, jie nukopijuojami į vėlesnį prašymą.
7.  The following applicants shall be exempt from the requirement to give fingerprints:Tačiau jei yra pagrįstų abejonių dėl prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų tapatybės, konsulatas paima pirštų atspaudus per laikotarpį, nurodyta pirmoje pastraipoje.
(a) children under the age of 12;Be to, jei prašymo pateikimo metu nedelsiant negali būti patvirtinta, kad pirštų atspaudai buvo paimti per pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį, prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo gali prašyti, kad jie būtų paimti.
(b) persons for whom fingerprinting is physically impossible. If the fingerprinting of fewer than 10 fingers is possible, the maximum number of fingerprints shall be taken. However, should the impossibility be temporary, the applicant shall be required to give the fingerprints at the following application. The authorities competent in accordance with Article 4(1), (2) and (3) shall be entitled to ask for further clarification of the grounds for the temporary impossibility. Member States shall ensure that appropriate procedures guaranteeing the dignity of the applicant are in place in the event of there being difficulties in enrolling;4.  Pagal VIS reglamento 9 straipsnio 5 dalį prie kiekvieno prašymo pridėta nuotrauka patalpinama į VIS. Nereikalaujama, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo šiuo tikslu atvyktų asmeniškai.
(c) heads of State or government and members of a national government with accompanying spouses, and the members of their official delegation when they are invited by Member States’ governments or by international organisations for an official purpose;Nuotraukai taikomi techniniai reikalavimai turi atitikti tarptautinius standartus, išdėstytus Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) dokumento 9303 6-ojo leidimo 1 dalyje.
(d) sovereigns and other senior members of a royal family, when they are invited by Member States’ governments or by international organisations for an official purpose.5.  Pirštų atspaudai imami laikantis ICAO standartų ir 2006 m. rugsėjo 22 d. Komisijos sprendimo 2006/648/EB, nustatančio techninius biometrinių požymių standartų, susijusių su Vizų informacinės sistemos plėtojimu, reikalavimus ( 4 ).
8.  In the cases referred to in paragraph 7, the entry ‘not applicable’ shall be introduced in the VIS in accordance with Article 8(5) of the VIS Regulation.6.  Biometrinius identifikatorius paima kvalifikuotas ir tinkamai įgaliotas valdžios institucijų, kompetentingų pagal 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, personalas. Prižiūrint konsulatams, biometrinius identifikatorius taip pat gali paimti kvalifikuotas ir tinkamai įgaliotas 42 straipsnyje nurodyto garbės konsulo arba 43 straipsnyje nurodyto išorės paslaugų teikėjo personalas. Tais atvejais, kai pirštų atspaudus yra paėmęs išorės paslaugų teikėjas ir kyla abejonių, atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) numato galimybę patikrinti pirštų atspaudus konsulate.
Article 147.  Reikalavimas leisti paimti pirštų atspaudus netaikomas šiems prašymus išduoti vizą pateikiantiems asmenims:
Supporting documentsa) vaikams iki 12 metų;
1.  When applying for a uniform visa, the applicant shall present:b) asmenims, kurių pirštų atspaudų neįmanoma paimti fiziškai. Jei įmanoma paimti mažiau nei dešimties pirštų atspaudus, paimamas maksimalus pirštų atspaudų skaičius. Tačiau jei pirštų atspaudų negalima fiziškai paimti tik laikinai, prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens pirštų atspaudai turi būti paimti pateikiant naują prašymą. Valdžios institucijos, kompetentingos pagal 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, turi teisę prašyti tiksliau paaiškinti, dėl kokių priežasčių pirštų atspaudų laikinai negalima paimti. Valstybės narės užtikrina, kad veiktų atitinkamos procedūros, užtikrinančios prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens orumą, tais atvejais, kai kyla registravimo sunkumų;
(a) documents indicating the purpose of the journey;c) valstybių ar Vyriausybių vadovams ir nacionalinių Vyriausybių nariams kartu su juos lydinčiais sutuoktiniais ir jų oficialių delegacijų nariams, kurie valstybių narių Vyriausybių ar tarptautinių organizacijų kvietimu lankosi oficialiu tikslu;
(b) documents in relation to accommodation, or proof of sufficient means to cover his accommodation;d) monarchams ir kitiems karališkosios šeimos vyresniesiems nariams, kurie valstybių narių Vyriausybių ar tarptautinių organizacijų kvietimu lankosi oficialiu tikslu.
(c) documents indicating that the applicant possesses sufficient means of subsistence both for the duration of the intended stay and for the return to his country of origin or residence, or for the transit to a third country into which he is certain to be admitted, or that he is in a position to acquire such means lawfully, in accordance with Article 5(1)(c) and (3) of the Schengen Borders Code;8.  7 dalyje nurodytais atvejais VIS sistemoje įrašoma „netaikytina“ pagal VIS reglamento 8 straipsnio 5 dalį.
(d) information enabling an assessment of the applicant’s intention to leave the territory of the Member States before the expiry of the visa applied for.14 straipsnis
2.  When applying for an airport transit visa, the applicant shall present:Patvirtinamieji dokumentai
(a) documents in relation to the onward journey to the final destination after the intended airport transit;1.  Prašymą išduoti vienodą vizą pateikiantis asmuo pateikia:
(b) information enabling an assessment of the applicant’s intention not to enter the territory of the Member States.a) dokumentus, nurodančius kelionės tikslą,
3.  A non-exhaustive list of supporting documents which the consulate may request from the applicant in order to verify the fulfilment of the conditions listed in paragraphs 1 and 2 is set out in Annex II.b) dokumentus, nurodančius apgyvendinimo vietą, arba pakankamų lėšų susimokėti už apgyvendinimą įrodymą;
4.  Member States may require applicants to present a proof of sponsorship and/or private accommodation by completing a form drawn up by each Member State. That form shall indicate in particular:c) dokumentus, pagal Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies c punktą ir 3 dalį nurodančius, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo turi pakankamai pragyvenimo lėšų, tiek numatomo buvimo laikotarpio trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas arba gali teisėtai gauti tokių lėšų;
(a) whether its purpose is proof of sponsorship and/or of accommodation;d) informaciją, padedančią įvertinti, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos.
(b) whether the host is an individual, a company or an organisation;2.  Prašymą išduoti oro uostą tranzitinę vizą pateikiantis asmuo pateikia:
(c) the host’s identity and contact details;a) dokumentus, susijusius su tolimesne kelione galutiniam kelionės tikslui pasiekti po ketinamo tranzito per oro uostą;
(d) the invited applicant(s);b) informaciją, padedančią įvertinti, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo neketina atvykti į valstybių narių teritoriją.
(e) the address of the accommodation;3.  Patvirtinamųjų dokumentų, kurių konsulatas gali reikalauti iš prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens, kad patikrintų, ar tenkinamos 1 ir 2 dalyse nurodytos sąlygos, neišsamus sąrašas nustatytas II priede.
(f) the length and purpose of the stay;4.  Valstybės narės gali reikalauti, kad prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys pateiktų užpildytą rėmimo ir (arba) asmens apgyvendinimo įrodymo formą, kurią nustato kiekviena valstybė narė. Toje formoje visų pirma nurodoma:
(g) possible family ties with the host.a) ar jos paskirtis yra rėmimo ir (arba) apgyvendinimo įrodymas;
In addition to the Member State’s official language(s), the form shall be drawn up in at least one other official language of the institutions of the European Union. The form shall provide the person signing it with the information required pursuant to Article 37(1) of the VIS Regulation. A specimen of the form shall be notified to the Commission.b) ar kviečiantis asmuo yra fizinis asmuo, įmonė ar organizacija;
5.  Within local Schengen cooperation the need to complete and harmonise the lists of supporting documents shall be assessed in each jurisdiction in order to take account of local circumstances.c) kviečiančio asmens tapatybė ir kontaktiniai duomenys;
6.  Consulates may waive one or more of the requirements of paragraph 1 in the case of an applicant known to them for his integrity and reliability, in particular the lawful use of previous visas, if there is no doubt that he will fulfil the requirements of Article 5(1) of the Schengen Borders Code at the time of the crossing of the external borders of the Member States.d) kviečiamas (-i) prašymą išduoti vizą pateikiantis (-ys) asmuo (-enys);
Article 15e) apgyvendinimo vietos adresas;
Travel medical insurancef) buvimo trukmė ir tikslas;
1.  Applicants for a uniform visa for one or two entries shall prove that they are in possession of adequate and valid travel medical insurance to cover any expenses which might arise in connection with repatriation for medical reasons, urgent medical attention and/or emergency hospital treatment or death, during their stay(s) on the territory of the Member States.g) galimas giminystės ryšys su kviečiančiu asmeniu.
2.  Applicants for a uniform visa for more than two entries (multiple entries) shall prove that they are in possession of adequate and valid travel medical insurance covering the period of their first intended visit.Forma parengiama ne tik valstybės narės oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis), bet ir mažiausiai viena kita oficialiąja Europos Sąjungos institucijų kalba. Formą pasirašančiam asmeniui pateikiama informacija pagal VIS reglamento 37 straipsnio 1 dalį. Formos pavyzdys turi būti pateiktas Komisijai.
In addition, such applicants shall sign the statement, set out in the application form, declaring that they are aware of the need to be in possession of travel medical insurance for subsequent stays.5.  Vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu įvertinamas poreikis užbaigti ir suderinti kiekvienai jų jurisdikcijai priklausančiai teritorijai skirtus patvirtinamųjų dokumentų sąrašus, kad būtų atsižvelgta į vietos aplinkybes.
3.  The insurance shall be valid throughout the territory of the Member States and cover the entire period of the person’s intended stay or transit. The minimum coverage shall be EUR 30 000 .6.  Konsulatai gali netaikyti 1 dalyje nurodyto vieno ar kelių reikalavimų tuo atveju, kai žinomas prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens sąžiningumas ir patikimumas, visų pirma teisėtas naudojimasis ankstesnėmis vizomis, jeigu neabejojama dėl to, kad jis kirsdamas valstybių narių išorės sienas atitiks Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.
When a visa with limited territorial validity covering the territory of more than one Member State is issued, the insurance cover shall be valid at least in the Member States concerned.15 straipsnis
4.  Applicants shall, in principle, take out insurance in their country of residence. Where this is not possible, they shall seek to obtain insurance in any other country.Sveikatos draudimas kelionės metu
When another person takes out insurance in the name of the applicant, the conditions set out in paragraph 3 shall apply.1.  Prašymą išduoti vienodą vizą, kurią turint leidžiama atvykti vieną ar du kartus, pateikiantys asmenys įrodo, kad turi tinkamą galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu išlaidoms, galinčioms susidaryti dėl grąžinimo dėl sveikatos priežasčių, mirties atveju, skubios gydytojo apžiūros ir (arba) skubios pagalbos ligoninėje jų buvimo valstybių narių teritorijoje metu, padengti.
5.  When assessing whether the insurance cover is adequate, consulates shall ascertain whether claims against the insurance company would be recoverable in a Member State.2.  Prašymą išduoti vienodą vizą, kurią turint leidžiama atvykti daugiau kaip du kartus (daug kartų), pateikiantys asmenys įrodo, kad turi tinkamą galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu, kuris apima jų pirmo numatomo apsilankymo laikotarpį.
6.  The insurance requirement may be considered to have been met where it is established that an adequate level of insurance may be presumed in the light of the applicant’s professional situation. The exemption from presenting proof of travel medical insurance may concern particular professional groups, such as seafarers, who are already covered by travel medical insurance as a result of their professional activities.Be to, tokie prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys pasirašo prašymo formoje pateikiamą pareiškimą, pažymėdami, kad žino, jog turi turėti sveikatos draudimą kelionės metu vėlesniems buvimo laikotarpiams.
7.  Holders of diplomatic passports shall be exempt from the requirement to hold travel medical insurance.3.  Draudimas turi galioti visoje valstybių narių teritorijoje ir visą numatomą asmens buvimo arba tranzito laikotarpį. Minimali draudimo suma yra 30 000 EUR.
Article 16Jei išduodama riboto teritorinio galiojimo viza, galiojanti daugiau nei vienos valstybės narės teritorijoje, draudimas turi galioti bent atitinkamose valstybėse narėse.
Visa fee4.  Paprastai prašymą išduoti vizą pateikę asmenys apsidraudžia savo gyvenamosios vietos šalyje. Kai to padaryti neįmanoma, jie įsigyja draudimą bet kurioje kitoje šalyje.
1.  Applicants shall pay a visa fee of EUR 60.Kai kitas asmuo sudaro draudimo sutartį prašymą išduoti vizą pateikusio asmens vardu, taikomos 3 dalyje išdėstytos sąlygos.
2.  Children from the age of six years and below the age of 12 years shall pay a visa fee of EUR 35.5.  Vertindami, ar draudimas yra tinkamas, konsulatai įsitikina, ar prašymai draudimo bendrovei atlyginti žalą būtų tenkinami valstybėje narėje.
3.  The visa fee shall be revised regularly in order to reflect the administrative costs.6.  Reikalavimą turėti draudimą galima laikyti įvykdytu, jei nustatoma, kad, atsižvelgiant į prašymą išduoti leidimą pateikiančio asmens profesinę padėtį, galima numatyti draudimo lygį esant tinkamą. Išimtis dėl sveikatos draudimo kelionės metu įrodymo pateikimo gali būti taikoma tam tikroms profesinėms grupėms, pavyzdžiui, jūrininkams, kurie dėl savo profesinės veiklos jau yra apdrausti sveikatos draudimu kelionės metu.
4.  The visa fee shall be waived for applicants belonging to one of the following categories:7.  Diplomatinių pasų turėtojams netaikomas reikalavimas turėti sveikatos draudimą kelionės metu.
(a) children under six years;16 straipsnis
(b) school pupils, students, postgraduate students and accompanying teachers who undertake stays for the purpose of study or educational training;Vizos mokestis
(c) researchers from third countries travelling for the purpose of carrying out scientific research as defined in Recommendation No 2005/761/EC of the European Parliament and of the Council of 28 September 2005 to facilitate the issue by the Member States of uniform short-stay visas for researchers from third countries travelling within the Community for the purpose of carrying out scientific research ( 5 );1.  Prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys moka 60 EUR mokestį.
(d) representatives of non-profit organisations aged 25 years or less participating in seminars, conferences, sports, cultural or educational events organised by non-profit organisations.2.  Vaikams nuo šešerių iki 12 metų vizos mokestis yra 35 EUR.
5.  The visa fee may be waived for:3.  Vizos mokesčio dydis reguliariai tikslinamas siekiant užtikrinti, kad jis atitiktų administracines išlaidas.
(a) children from the age of six years and below the age of 12 years;4.  Reikalavimas mokėti vizos mokestį netaikomas prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims, priklausantiems vienai iš šių kategorijų:
(b) holders of diplomatic and service passports;a) vaikams iki šešerių metų;
(c) participants aged 25 years or less in seminars, conferences, sports, cultural or educational events, organised by non-profit organisations.b) moksleiviams, studentams, magistrantams bei doktorantams ir lydintiesiems mokytojams, vykstantiems į kelionę studijų arba pedagoginio mokymo tikslu;
Within local Schengen cooperation, Members States shall aim to harmonise the application of these exemptions.c) trečiųjų šalių mokslo darbuotojams, keliaujantiems mokslinių tyrimų vykdymo tikslais, kaip apibrėžta 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje Nr. 2005/761/EB siekiant supaprastinti valstybių narių vykdomą vienodų trumpalaikių vizų išdavimą trečiųjų šalių mokslo darbuotojams, keliaujantiems Bendrijoje mokslinių tyrimų vykdymo tikslais ( 5 );
6.  In individual cases, the amount of the visa fee to be charged may be waived or reduced when to do so serves to promote cultural or sporting interests as well as interests in the field of foreign policy, development policy and other areas of vital public interest or for humanitarian reasons.d) ne pelno organizacijų atstovams, jaunesniems nei 25 metų amžiaus, dalyvaujantiems seminaruose, konferencijose, sporto, kultūriniuose ar švietimo renginiuose, kuriuos organizuoja ne pelno organizacijos.
7.  The visa fee shall be charged in euro, in the national currency of the third country or in the currency usually used in the third country where the application is lodged, and shall not be refundable except in the cases referred to in Articles 18(2) and 19(3).5.  Reikalavimas mokėti vizos mokestį gali būti netaikomas:
When charged in a currency other than euro, the amount of the visa fee charged in that currency shall be determined and regularly reviewed in application of the euro foreign exchange reference rate set by the European Central Bank. The amount charged may be rounded up and consulates shall ensure under local Schengen cooperation that they charge similar fees.a) vaikams nuo šešerių iki 12 metų amžiaus;
8.  The applicant shall be given a receipt for the visa fee paid.b) diplomatinių ir tarnybinių pasų turėtojams;
Article 17c) seminarų, konferencijų, sporto, kultūrinių ar švietimo renginių, kuriuos organizuoja ne pelno organizacijos, dalyviams, jaunesniems nei 25 metų.
Service feeVykdydamos bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu valstybės narės siekia suderinti šių išimčių taikymą.
1.  An additional service fee may be charged by an external service provider referred to in Article 43. The service fee shall be proportionate to the costs incurred by the external service provider while performing one or more of the tasks referred to in Article 43(6).6.  Atskirais atvejais mokėtina vizos mokesčio suma gali būti neimama arba sumažinama, kai šia priemone skatinami kultūriniai ar sportiniai interesai bei interesai užsienio politikos bei vystymosi politikos srityse, kitose esminių visuomeninės svarbos interesų srityse arba dėl humanitarinių priežasčių.
2.  The service fee shall be specified in the legal instrument referred to in Article 43(2).7.  Vizos mokestis mokamas eurais, trečiosios šalies, kurioje pateikiamas prašymas, nacionaline valiuta arba paprastai naudojama valiuta ir nėra grąžinamas, išskyrus 18 straipsnio 2 dalyje ir 19 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais.
3.  Within the framework of local Schengen cooperation, Member States shall ensure that the service fee charged to an applicant duly reflects the services offered by the external service provider and is adapted to local circumstances. Furthermore, they shall aim to harmonise the service fee applied.Kai vizos mokestis imamas ne eurais, o kita valiuta, ta valiuta imamo mokesčio suma nustatoma ir reguliariai peržiūrima taikant Europos centrinio banko nustatytą bazinį euro keitimo kursą. Imamas mokestis gali būti apvalinamas ir konsulatai pagal bendradarbiavimo Šengeno klausimais vietos lygiu susitarimus užtikrina, kad jų imami mokesčiai būtų panašūs.
4.  The service fee shall not exceed half of the amount of the visa fee set out in Article 16(1), irrespective of the possible reductions in or exemptions from the visa fee as provided for in Article 16(2), (4), (5) and (6).8.  Prašymą išduoti vizą pateikiančiam asmeniui už sumokėtą mokestį išduodamas kvitas.
5.  The Member State(s) concerned shall maintain the possibility for all applicants to lodge their applications directly at its/their consulates.17 straipsnis
CHAPTER IIIAptarnavimo mokestis
Examination of and decision on an application1.  43 straipsnyje nurodytas išorės paslaugų teikėjas gali imti papildomą aptarnavimo mokestį. Aptarnavimo mokestis yra proporcingas išlaidoms, kurių išorės paslaugų teikėjas turėjo vykdydamas vieną ar daugiau 43 straipsnio 6 dalyje nurodytų užduočių.
Article 182.  Aptarnavimo mokestis nustatomas 43 straipsnio 2 dalyje nurodytame teisiniame dokumente.
Verification of consular competence3.  Vykdydamos bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, valstybės narės užtikrina, kad iš prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens imamas aptarnavimo mokestis tinkamai atspindėtų išorės paslaugų teikėjo teikiamas paslaugas ir būtų pritaikytas vietos aplinkybėms. Be to, jos turi siekti suderinti taikomą aptarnavimo mokestį.
1.  When an application has been lodged, the consulate shall verify whether it is competent to examine and decide on it in accordance with the provisions of Articles 5 and 6.4.  Aptarnavimo mokestis neturi viršyti pusės 16 straipsnio 1 dalyje nustatytos vizos mokesčio sumos, neatsižvelgiant į galimą sumažintą vizos mokestį ar galimas vizos mokesčio taikymo išimtis, kaip numatyta 16 straipsnio 2, 4, 5 ir 6 dalyse.
2.  If the consulate is not competent, it shall, without delay, return the application form and any documents submitted by the applicant, reimburse the visa fee, and indicate which consulate is competent.5.  Atitinkamai (-oms) valstybei (-ėms) narei (-ėms) turėtų būti palikta galimybė visiems prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims leisti tiesiogiai pateikti prašymus jos (jų) konsulatuose.
Article 19III
AdmissibilitySKYRIUS
1.  The competent consulate shall verify whether:Prašymo nagrinėjimas ir sprendimas dėl jo
— the application has been lodged within the period referred to in Article 9(1),18 straipsnis
— the application contains the items referred to in Article 10(3)(a) to (c),Konsulinės kompetencijos patikrinimas
— the biometric data of the applicant have been collected, and1.  Kai pateikiamas prašymas, konsulatas patikrina, ar jis yra kompetentingas nagrinėti prašymą ir priimti sprendimą dėl jo pagal 5 ir 6 straipsnių nuostatas.
— the visa fee has been collected.2.  Jeigu konsulatas nėra kompetentingas, jis nedelsdamas grąžina prašymo formą bei dokumentus, kuriuos pateikė prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo, bei sugrąžina vizos mokestį ir nurodo, kuris konsulatas yra kompetentingas.
2.  Where the competent consulate finds that the conditions referred to in paragraph 1 have been fulfilled, the application shall be admissible and the consulate shall:19 straipsnis
— follow the procedures described in Article 8 of the VIS Regulation, andPriimtinumas
— further examine the application.1.  Kompetentingas konsulatas patikrina, ar:
▼C1— prašymas buvo pateiktas per 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį,
Data shall be entered in the VIS only by duly authorised consular staff in accordance with Article 6(1), Article 7 and points (5) and (6) of Article 9 of the VIS Regulation.— prašyme pateikiama informacija, nurodyta 10 straipsnio 3 dalies a–c punktuose,
▼B— buvo paimti prašymą išduoti vizą pateikusio asmens biometriniai duomenys, ir
3.  Where the competent consulate finds that the conditions referred to in paragraph 1 have not been fulfilled, the application shall be inadmissible and the consulate shall without delay:— sumokėtas vizos mokestis.
— return the application form and any documents submitted by the applicant,2.  Kai kompetentingas konsulatas nustato, kad įvykdytos 1 dalyje nurodytos sąlygos, prašymas yra priimtinas ir konsulatas:
— destroy the collected biometric data,— atlieka VIS reglamento 8 straipsnyje nurodytas procedūras, ir
— reimburse the visa fee, and— toliau nagrinėja prašymą.
— not examine the application.▼C2
4.  By way of derogation, an application that does not meet the requirements set out in paragraph 1 may be considered admissible on humanitarian grounds or for reasons of national interest.Duomenis į VIS įveda tik tinkamai įgaliotas konsulinės įstaigos personalas pagal VIS reglamento 6 straipsnio 1 dalį, 7 straipsnį ir 9 straipsnio 5 ir 6 punktus.
Article 20▼B
Stamp indicating that an application is admissible3.  Kai kompetentingas konsulatas nustato, kad neįvykdytos 1 dalyje nurodytos sąlygos, prašymas yra nepriimtinas ir konsulatas nedelsdamas:
1.  When an application is admissible, the competent consulate shall stamp the applicant’s travel document. The stamp shall be as set out in the model in Annex III and shall be affixed in accordance with the provisions of that Annex.— grąžina prašymo formą bei dokumentus, kuriuos pateikė prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo,
2.  Diplomatic, service/official and special passports shall not be stamped.— sunaikina paimtus biometrinius duomenis,
3.  The provisions of this Article shall apply to the consulates of the Member States until the date when the VIS becomes fully operational in all regions, in accordance with Article 48 of the VIS Regulation.— grąžina vizos mokestį, ir
Article 21— prašymo toliau nenagrinėja.
Verification of entry conditions and risk assessment4.  Taikant nukrypti leidžiančias nuostatas, 1 dalyje nustatytų reikalavimų neatitinkantis prašymas gali būti laikomas priimtinu dėl humanitarinių motyvų ar nacionalinių interesų.
1.  In the examination of an application for a uniform visa, it shall be ascertained whether the applicant fulfils the entry conditions set out in Article 5(1)(a), (c), (d) and (e) of the Schengen Borders Code, and particular consideration shall be given to assessing whether the applicant presents a risk of illegal immigration or a risk to the security of the Member States and whether the applicant intends to leave the territory of the Member States before the expiry of the visa applied for.20 straipsnis
2.  In respect of each application, the VIS shall be consulted in accordance with Articles 8(2) and 15 of the VIS Regulation. Member States shall ensure that full use is made of all search criteria pursuant to Article 15 of the VIS Regulation in order to avoid false rejections and identifications.Spaudas, rodantis, kad prašymas yra priimtinas
3.  While checking whether the applicant fulfils the entry conditions, the consulate shall verify:1.  Kai prašymas yra priimtinas, kompetentingas konsulatas prašymą išduoti vizą pateikusio asmens kelionės dokumente uždeda spaudą. ►C1  III priede nustatytas spaudo pavyzdys ir nurodoma jo dėjimo tvarka. ◄
(a) that the travel document presented is not false, counterfeit or forged;2.  Diplomatiniuose, tarnybiniuose ir (arba) pareiginiuose bei specialiuosiuose pasuose spaudas nededamas.
(b) the applicant’s justification for the purpose and conditions of the intended stay, and that he has sufficient means of subsistence, both for the duration of the intended stay and for the return to his country of origin or residence, or for the transit to a third country into which he is certain to be admitted, or is in a position to acquire such means lawfully;3.  Šio straipsnio nuostatos taikomos valstybių narių konsulatams iki tos dienos, kurią pagal VIS reglamento 48 straipsnį visuose regionuose visiškai pradės veikti VIS.
(c) whether the applicant is a person for whom an alert has been issued in the Schengen Information System (SIS) for the purpose of refusing entry;21 straipsnis
(d) that the applicant is not considered to be a threat to public policy, internal security or public health as defined in Article 2(19) of the Schengen Borders Code or to the international relations of any of the Member States, in particular where no alert has been issued in Member States’ national databases for the purpose of refusing entry on the same grounds;Patikrinimas, ar tenkinamos atvykimo sąlygos, ir rizikos įvertinimas
(e) that the applicant is in possession of adequate and valid travel medical insurance, where applicable.1.  Nagrinėjant prašymą išduoti vienodą vizą, nustatoma, ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo atitinka Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies a, c, d ir e punktuose nustatytas atvykimo sąlygas, ir ypatingas dėmesys skiriamas įvertinimui, ar jis nekelia nelegalios imigracijos rizikos ar rizikos valstybių narių saugumui, ir ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos.
4.  The consulate shall, where applicable, verify the length of previous and intended stays in order to verify that the applicant has not exceeded the maximum duration of authorised stay in the territory of the Member States, irrespective of possible stays authorised under a national long-stay visa or a residence permit issued by another Member State.2.  Nagrinėjant kiekvieną prašymą informacija VIS patikrinama pagal VIS reglamento 8 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnį. Siekdamos išvengti nepagrįsto atsisakymo ir klaidingo nustatymo, valstybės narės užtikrina, kad būtų visapusiškai pasinaudota visais paieškos kriterijais pagal VIS reglamento 15 straipsnį.
5.  The means of subsistence for the intended stay shall be assessed in accordance with the duration and the purpose of the stay and by reference to average prices in the Member State(s) concerned for board and lodging in budget accommodation, multiplied by the number of days stayed, on the basis of the reference amounts set by the Member States in accordance with Article 34(1)(c) of the Schengen Borders Code. Proof of sponsorship and/or private accommodation may also constitute evidence of sufficient means of subsistence.3.  Tikrindamas, ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo atitinka atvykimo sąlygas, konsulatas patikrina:
6.  In the examination of an application for an airport transit visa, the consulate shall in particular verify:a) ar pateiktas kelionės dokumentas nėra netikras, suklastotas arba padirbtas;
(a) that the travel document presented is not false, counterfeit or forged;b) prašymą išduoti vizą pateikusio asmens pateiktą numatomo buvimo tikslą ir sąlygas ir ar jis turi pakankamai pragyvenimo lėšų tiek numatomo buvimo trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį, arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas, arba gali teisėtai gauti tokių lėšų;
(b) the points of departure and destination of the third-country national concerned and the coherence of the intended itinerary and airport transit;c) ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo yra asmuo, dėl kurio Šengeno informacinėje sistemoje (SIS) buvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti;
(c) proof of the onward journey to the final destination.d) ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo nėra laikomas keliančiu grėsmę kurios nors valstybės narės viešajai tvarkai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai, kaip nurodyta Šengeno sienų kodekso 2 straipsnio 19 punkte, arba tarptautiniams santykiams, visų pirma kai valstybių narių nacionaliniuose registruose nebuvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti dėl tų pačių priežasčių;
7.  The examination of an application shall be based notably on the authenticity and reliability of the documents submitted and on the veracity and reliability of the statements made by the applicant.e) kai taikoma, ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo turi tinkamą galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu.
8.  During the examination of an application, consulates may in justified cases call the applicant for an interview and request additional documents.4.  Konsulatas, kai taikoma, patikrina ankstesnio ir numatomo buvimo trukmę siekdamas nustatyti, ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo neviršijo didžiausios leidžiamo buvimo valstybių narių teritorijoje trukmės, neatsižvelgiant į galimus buvimo atvejus, kurie leidžiami pagal kitos valstybės narės išduotą nacionalinę ilgalaikę vizą ar leidimą gyventi.
9.  A previous visa refusal shall not lead to an automatic refusal of a new application. A new application shall be assessed on the basis of all available information.5.  Pragyvenimo lėšos, reikalingos numatomam buvimui, įvertinamos atsižvelgiant į buvimo trukmę bei tikslą ir remiantis orientacinėmis ekonomiško būsto ir maisto kainomis atitinkamoje (-ose) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse), dauginant jas iš buvimo dienų skaičiaus, remiantis valstybių narių nustatytomis orientacinėmis kainomis pagal Šengeno sienų kodekso 34 straipsnio 1 dalies c punktą. Rėmimo ir (arba) asmens apgyvendinimo įrodymas taip pat gali būti įrodymas, kad turima pakankamai pragyvenimo lėšų.
Article 226.  Nagrinėdamas prašymą išduoti oro uosto tranzitinę vizą konsulatas visų pirma patikrina:
Prior consultation of central authorities of other Member Statesa) ar pateiktas kelionės dokumentas nėra netikras, suklastotas arba padirbtas;
1.  A Member State may require the central authorities of other Member States to consult its central authorities during the examination of applications lodged by nationals of specific third countries or specific categories of such nationals. Such consultation shall not apply to applications for airport transit visas.b) atitinkamo trečiosios šalies piliečio išvykimo bei kelionės tikslo vietas ir tai, ar numatomą maršrutą galima susieti su tranzitu per oro uostą;
2.  The central authorities consulted shall reply definitively within seven calendar days after being consulted. The absence of a reply within this deadline shall mean that they have no grounds for objecting to the issuing of the visa.c) tolimesnės kelionės į galutinį kelionės tikslą įrodymą.
3.  Member States shall notify the Commission of the introduction or withdrawal of the requirement of prior consultation before it becomes applicable. This information shall also be given within local Schengen cooperation in the jurisdiction concerned.7.  Prašymo nagrinėjimas visų pirma grindžiamas pateiktų dokumentų autentiškumu bei patikimumu ir prašymą išduoti vizą pateikusio asmens padarytų pareiškimų tikrumu bei patikimumu.
4.  The Commission shall inform Member States of such notifications.8.  Nagrinėdami prašymus konsulatai gali pagrįstais atvejais pakviesti prašymą išduoti vizą pateikusį asmenį pokalbiui ir paprašyti pateikti papildomus dokumentus.
5.  From the date of the replacement of the Schengen Consultation Network, as referred to in Article 46 of the VIS Regulation, prior consultation shall be carried out in accordance with Article 16(2) of that Regulation.9.  Dėl to, kad anksčiau buvo atsisakyta išduoti vizą neturi būti automatiškai atsisakoma nagrinėti naują prašymą išduoti vizą. Naujas prašymas vertinamas remiantis visa turima informacija.
Article 2322 straipsnis
Decision on the applicationIšankstinės konsultacijos su kitų valstybių narių centrinėmis valdžios institucijomis
1.  Applications shall be decided on within 15 calendar days of the date of the lodging of an application which is admissible in accordance with Article 19.1.  Valstybė narė gali reikalauti, kad kitų valstybių narių centrinės valdžios institucijos konsultuotųsi su jos centrinės valdžios institucijomis nagrinėdamos prašymus, kuriuos pateikė konkrečių trečiųjų šalių piliečiai arba tokių piliečių konkrečios kategorijos. Tokios konsultacijos netaikomos prašymams išduoti oro uosto tranzitines vizas.
2.  That period may be extended up to a maximum of 30 calendar days in individual cases, notably when further scrutiny of the application is needed or in cases of representation where the authorities of the represented Member State are consulted.2.  Centrinės valdžios institucijos, su kuriomis konsultuojamasi, pateikia galutinį atsakymą per septynias kalendorines dienas nuo konsultacijos prašymo dienos. Jei per šį terminą atsakymas nepateikiamas, tai reiškia, kad jos neturi pagrindo prieštarauti vizos išdavimui.
3.  Exceptionally, when additional documentation is needed in specific cases, the period may be extended up to a maximum of 60 calendar days.3.  Valstybės narės praneša Komisijai apie tokių išankstinių konsultacijų reikalavimo įdiegimą ar panaikinimą prieš tokiam sprendimui įsigaliojant. Ši informacija taip pat teikiama vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu atitinkamoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje.
4.  Unless the application has been withdrawn, a decision shall be taken to:4.  Komisija informuoja valstybes nares apie tokius pranešimus.
(a) issue a uniform visa in accordance with Article 24;5.  Nuo Šengeno konsultavimosi tinklo pakeitimo datos, kaip nurodyta VIS reglamento 46 straipsnyje, išankstinės konsultacijos vykdomos pagal to reglamento 16 straipsnio 2 dalį.
(b) issue a visa with limited territorial validity in accordance with Article 25;23 straipsnis
(c) refuse a visa in accordance with Article 32; orSprendimas dėl prašymo
(d) discontinue the examination of the application and transfer it to the relevant authorities of the represented Member State in accordance with Article 8(2).1.  Sprendimas dėl prašymų priimamas per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo, kuris yra priimtinas pagal 19 straipsnį, pateikimo datos.
The fact that fingerprinting is physically impossible, in accordance with Article 13(7)(b), shall not influence the issuing or refusal of a visa.2.  Šis laikotarpis atskirais atvejais gali būti pratęstas daugiausiai iki 30 kalendorinių dienų, visų pirma kai reikia toliau nagrinėti prašymą, arba atstovavimo atveju, kai konsultuojamasi su atstovaujamosios valstybės narės valdžios institucijomis.
CHAPTER IV3.  Išimties tvarka, kai konkrečiais atvejais reikalingi papildomi dokumentai, šis laikotarpis gali būti pratęstas daugiausiai iki 60 kalendorinių dienų.
Issuing of the visa4.  Jei prašymas nepanaikinamas, priimamas sprendimas:
Article 24a) išduoti vienodą vizą pagal 24 straipsnį, arba
Issuing of a uniform visab) išduoti riboto teritorinio galiojimo vizą pagal 25 straipsnį, arba
1.  The period of validity of a visa and the length of the authorised stay shall be based on the examination conducted in accordance with Article 21.c) atsisakyti išduoti vizą pagal 32 straipsnį, arba
A visa may be issued for one, two or multiple entries. The period of validity shall not exceed five years.d) toliau nenagrinėti prašymo, o perduoti jį atitinkamoms atstovaujamosios valstybės narės valdžios institucijoms pagal 8 straipsnio 2 dalį.
In the case of transit, the length of the authorised stay shall correspond to the time necessary for the purpose of the transit.Tai, kad fiziškai neįmanoma paimti pirštų atspaudų, pagal 13 straipsnio 7 dalies b punktą, neturi įtakos vizos suteikimui ar atsisakymui ją suteikti.
Without prejudice to Article 12(a), the period of validity of the visa shall include an additional ‘period of grace’ of 15 days.IV
Member States may decide not to grant such a period of grace for reasons of public policy or because of the international relations of any of the Member States.SKYRIUS
2.  Without prejudice to Article 12(a), multiple-entry visas shall be issued with a period of validity between six months and five years, where the following conditions are met:Vizos išdavimas
(a) the applicant proves the need or justifies the intention to travel frequently and/or regularly, in particular due to his occupational or family status, such as business persons, civil servants engaged in regular official contacts with Member States and EU institutions, representatives of civil society organisations travelling for the purpose of educational training, seminars and conferences, family members of citizens of the Union, family members of third-country nationals legally residing in Member States and seafarers; and24 straipsnis
(b) the applicant proves his integrity and reliability, in particular the lawful use of previous uniform visas or visas with limited territorial validity, his economic situation in the country of origin and his genuine intention to leave the territory of the Member States before the expiry of the visa applied for.Vienodos vizos išdavimas
3.  The data set out in Article 10(1) of the VIS Regulation shall be entered into the VIS when a decision on issuing such a visa has been taken.1.  Visos galiojimo laikotarpis ir leidžiamo buvimo trukmė grindžiami pagal 21 straipsnį atliekamu nagrinėjimu.
Article 25Viza gali būti išduodama vienam, dviem ar keletui atvykimų. Galiojimo laikotarpis negali viršyti penkerių metų.
Issuing of a visa with limited territorial validityVykimo tranzitu atveju leidžiamo buvimo trukmė turi neviršyti vykimui tranzitu reikalingo laiko.
1.  A visa with limited territorial validity shall be issued exceptionally, in the following cases:Nepažeidžiant 12 straipsnio a punkto, vizos galiojimo laikotarpis apima papildomą 15 dienų „pratęsiamą galiojimo laikotarpį“.
(a) when the Member State concerned considers it necessary on humanitarian grounds, for reasons of national interest or because of international obligations,Valstybės narės gali nuspręsti nesuteikti tokio pratęsiamo galiojimo laikotarpio dėl su viešąja tvarka susijusių priežasčių arba dėl bet kurios iš valstybių narių tarptautinių santykių.
(i) to derogate from the principle that the entry conditions laid down in Article 5(1)(a), (c), (d) and (e) of the Schengen Borders Code must be fulfilled;2.  Nepažeidžiant 12 straipsnio a punkto, daugkartinės vizos išduodamos nuo šešių mėnesių iki penkerių metų galiojimo laikotarpiui, jei tenkinamos šios sąlygos:
(ii) to issue a visa despite an objection by the Member State consulted in accordance with Article 22 to the issuing of a uniform visa; ora) prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo įrodo arba pagrindžia ketinimą keliauti dažnai ir (arba) reguliariai, visų pirma dėl jo profesinės ar šeiminės padėties, pavyzdžiui, verslininkai, reguliarius ryšius su valstybėmis narėmis ir Bendrijos institucijomis palaikantys valstybės tarnautojai, pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, keliaujantys mokymo, seminarų ir konferencijų tikslais, Sąjungos piliečių šeimos nariai, trečiųjų šalių piliečių, teisėtai gyvenančių valstybėse narėse, šeimos nariai, taip pat jūrininkai, ir
(iii) to issue a visa for reasons of urgency, although the prior consultation in accordance with Article 22 has not been carried out;b) prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo įrodo savo sąžiningumą ir patikimumą, visų pirma teisėtą naudojimąsi ankstesnėmis vienodomis vizomis arba riboto teritorinio galiojimo vizomis, savo ekonominę padėtį kilmės šalyje ir savo nuoširdų ketinimą išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos vizos galiojimo laikotarpio pabaigos.
or3.  Priėmus sprendimą dėl tokios vizos išdavimo, VIS reglamento 10 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys įvedami į VIS.
▼M325 straipsnis
(b) when for reasons deemed justified by the consulate, a new visa is issued for a stay during the same 180-day period to an applicant who, over this 180-day period, has already used a uniform visa or a visa with limited territorial validity allowing for a stay of 90 days.Riboto teritorinio galiojimo vizos išdavimas
▼B1.  Riboto teritorinio galiojimo viza išduodama išimties tvarka šiais atvejais:
2.  A visa with limited territorial validity shall be valid for the territory of the issuing Member State. It may exceptionally be valid for the territory of more than one Member State, subject to the consent of each such Member State.a) jei, valstybės narės manymu, dėl humanitarinių priežasčių, nacionalinių interesų arba tarptautinių įsipareigojimų būtina
3.  If the applicant holds a travel document that is not recognised by one or more, but not all Member States, a visa valid for the territory of the Member States recognising the travel document shall be issued. If the issuing Member State does not recognise the applicant’s travel document, the visa issued shall only be valid for that Member State.i) nukrypti nuo principo, pagal kurį turi būti patenkintos atvykimo sąlygos, nustatytos Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies a, c, d ir e punktuose; arba
4.  When a visa with limited territorial validity has been issued in the cases described in paragraph 1(a), the central authorities of the issuing Member State shall circulate the relevant information to the central authorities of the other Member States without delay, by means of the procedure referred to in Article 16(3) of the VIS Regulation.ii) išduoti vizą nepaisant valstybės narės, su kuria konsultuotasi pagal 22 straipsnį, prieštaravimo vienodos vizos išdavimui; arba
5.  The data set out in Article 10(1) of the VIS Regulation shall be entered into the VIS when a decision on issuing such a visa has been taken.iii) išduoti vizą dėl neatidėliotinų priežasčių, nors ir nebuvo išankstinės konsultacijos pagal 22 straipsnį,
Article 26arba
Issuing of an airport transit visa▼M3
1.  An airport transit visa shall be valid for transiting through the international transit areas of the airports situated on the territory of Member States.b) jei dėl priežasčių, kurias konsulatas laiko pagrįstomis, buvimui tam pačiam 180 dienų laikotarpiui išduodama nauja viza prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui, kuris per tą 180 dienų laikotarpį jau pasinaudojo vienoda viza arba riboto teritorinio galiojimo viza, suteikiančia galimybę būti 90 dienų.
2.  Without prejudice to Article 12(a), the period of validity of the visa shall include an additional ‘period of grace’ of 15 days.▼B
Member States may decide not to grant such a period of grace for reasons of public policy or because of the international relations of any of the Member States.2.  Riboto teritorinio galiojimo viza galioja vizą išduodančiosios valstybės narės teritorijoje. Išimties tvarka ji gali galioti daugiau nei vienos valstybės narės teritorijoje esant kiekvienos tokios valstybės narės pritarimui.
3.  Without prejudice to Article 12(a), multiple airport transit visas may be issued with a period of validity of a maximum six months.3.  Jei prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo turi kelionės dokumentą, kuris nėra pripažįstamas vienos ar kelių, bet ne visų valstybių narių, išduodama viza, kuri galioja valstybių narių, pripažįstančių išduotą kelionės dokumentą, teritorijoje. Jei vizą išduodančioji valstybė narė nepripažįsta prašymą išduoti vizą pateikusio asmens kelionės dokumento, išduota viza galioja tik toje valstybėje narėje.
4.  The following criteria in particular are relevant for taking the decision to issue multiple airport transit visas:4.  Jei riboto teritorinio galiojimo viza išduota 1 dalies a punkte nurodytais atvejais, vizą išduodančiosios valstybės narės centrinės valdžios institucijos nedelsdamos išplatina atitinkamą informaciją kitų valstybių narių centrinės valdžios institucijoms, taikydamos VIS reglamento 16 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą.
(a) the applicant’s need to transit frequently and/or regularly; and5.  Priėmus sprendimą dėl tokios vizos išdavimo, VIS reglamento 10 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys įvedami į VIS.
(b) the integrity and reliability of the applicant, in particular the lawful use of previous uniform visas, visas with limited territorial validity or airport transit visas, his economic situation in his country of origin and his genuine intention to pursue his onward journey.26 straipsnis
5.  If the applicant is required to hold an airport transit visa in accordance with the provisions of Article 3(2), the airport transit visa shall be valid only for transiting through the international transit areas of the airports situated on the territory of the Member State(s) concerned.Oro uosto tranzitinės vizos išdavimas
6.  The data set out in Article 10(1) of the VIS Regulation shall be entered into the VIS when a decision on issuing such a visa has been taken.1.  Oro uosto tranzitinė viza galioja vykimui tranzitui per valstybių narių teritorijoje esančių oro uostų tarptautines tranzito zonas.
Article 272.  Nepažeidžiant 12 straipsnio a punkto, vizos galiojimo laikotarpis apima papildomą 15 dienų „pratęsiamą galiojimo laikotarpį“.
Filling in the visa stickerValstybės narės gali nuspręsti nesuteikti tokio pratęsiamo galiojimo laikotarpio dėl su viešąja tvarka susijusių priežasčių arba dėl bet kurios iš valstybių narių tarptautinių santykių.
1.  When the visa sticker is filled in, the mandatory entries set out in Annex VII shall be inserted and the machine-readable zone filled in, as provided for in ICAO document 9303, Part 2.3.  Nepažeidžiant 12 straipsnio a punkto, daugkartinės oro uosto tranzitinės vizos gali būti išduodamos daugiausiai šešių mėnesių galiojimo laikotarpiui.
2.  Member States may add national entries in the ‘comments’ section of the visa sticker, which shall not duplicate the mandatory entries in Annex VII.4.  Priimant sprendimą išduoti daugkartines oro uosto tranzitines vizas ypač svarbūs šie kriterijai:
3.  All entries on the visa sticker shall be printed, and no manual changes shall be made to a printed visa sticker.a) prašymą išduoti vizą pateikusio asmens poreikis keliauti dažnai ir (arba) reguliariai, bei
4.  Visa stickers may be filled in manually only in case of technical force majeure. No changes shall be made to a manually filled in visa sticker.b) prašymą išduoti vizą pateikusio asmens sąžiningumas ir patikimumas, visų pirma teisėtas naudojimasis ankstesnėmis vienodomis vizomis, riboto teritorinio galiojimo vizomis ar oro uosto tranzitinėmis vizomis, jo ekonominė padėtis jo kilmės šalyje ir nuoširdus ketinimas dėl tolimesnės kelionės.
5.  When a visa sticker is filled in manually in accordance with paragraph 4 of this Article, this information shall be entered into the VIS in accordance with Article 10(1)(k) of the VIS Regulation.5.  Jei pagal 3 straipsnio 2 dalies nuostatas reikalaujama, kad prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo turėtų oro uosto tranzitinę vizą, oro uosto tranzitinė viza galioja tik vykimui tranzitu per atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) teritorijoje esančių oro uostų tarptautines tranzito zonas.
Article 286.  Priėmus sprendimą dėl tokios vizos išdavimo, VIS reglamento 10 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys įvedami į VIS.
Invalidation of a completed visa sticker27 straipsnis
1.  If an error is detected on a visa sticker which has not yet been affixed to the travel document, the visa sticker shall be invalidated.Vizos įklijos pildymas
2.  If an error is detected after the visa sticker has been affixed to the travel document, the visa sticker shall be invalidated by drawing a cross with indelible ink on the visa sticker and a new visa sticker shall be affixed to a different page.1.  Pildant vizos įkliją daromi VII priede nustatyti privalomi įrašai ir užpildoma mašininio nuskaitymo zona, kaip numatyta ICAO dokumento 9303 2 dalyje.
3.  If an error is detected after the relevant data have been introduced into the VIS in accordance with Article 10(1) of the VIS Regulation, the error shall be corrected in accordance with Article 24(1) of that Regulation.2.  Valstybės narės gali daryti papildomus įrašus vizos įklijos skiltyje „Pastabos“, kurioje turi nekartoti VII priede nurodytų privalomų įrašų.
Article 293.  Visi įrašai vizos įklijoje yra spausdinami, o išpausdintoje vizos įklijoje negali būti daromi pakeitimai rankiniu būdu.
Affixing a visa sticker4.  Vizų įklijos gali būti pildomos ranka tik techninės nenugalimos jėgos (force majeure) atveju. Ranka užpildytoje vizos įklijoje negali būti daromi jokie pakeitimai.
1.  The printed visa sticker containing the data provided for in Article 27 and Annex VII shall be affixed to the travel document in accordance with the provisions set out in Annex VIII.5.  Kai vizos įklija pildoma ranka pagal šio straipsnio 4 dalį, ši informacija įvedama į VIS pagal VIS reglamento 10 straipsnio 1 dalies k punktą.
2.  Where the issuing Member State does not recognise the applicant’s travel document, the separate sheet for affixing a visa shall be used.28 straipsnis
3.  When a visa sticker has been affixed to the separate sheet for affixing a visa, this information shall be entered into the VIS in accordance with Article 10(1)(j) of the VIS Regulation.Užpildytų vizų įklijų pripažinimas negaliojančiomis
4.  Individual visas issued to persons who are included in the travel document of the applicant shall be affixed to that travel document.1.  Jei vizos įklijoje, kuri dar neįklijuota kelionės dokumente, pastebima klaida, vizos įklija pripažįstama negaliojančia.
5.  Where the travel document in which such persons are included is not recognised by the issuing Member State, the individual stickers shall be affixed to the separate sheets for affixing a visa.2.  Jei klaida pastebėta po to, kai vizos įklija buvo įklijuota kelionės dokumente, vizos įklijos galiojimas panaikinamas kryžmai perbraukiant vizos įkliją nenuplaunamu rašalu, o kitame lape įklijuojama nauja vizos įklija.
Article 303.  Jei klaida pastebėta atitinkamus duomenis įvedus į VIS pagal VIS reglamento 10 straipsnio 1 dalį, klaida ištaisoma vadovaujantis to reglamento 24 straipsnio 1 dalimi.
Rights derived from an issued visa29 straipsnis
Mere possession of a uniform visa or a visa with limited territorial validity shall not confer an automatic right of entry.Vizų įklijų klijavimas
Article 311.  Atspausdinta vizos įklija, kurioje yra 27 straipsnyje ir VII priede numatyti duomenys, įklijuojama kelionės dokumente laikantis VIII priede išdėstytų nuostatų.
Information of central authorities of other Member States2.  Jei vizą išduodančioji valstybė narė nepripažįsta prašymą išduoti vizą pateikusio asmens kelionės dokumento, naudojamas atskiras lapas vizai įklijuoti.
1.  A Member State may require that its central authorities be informed of visas issued by consulates of other Member States to nationals of specific third countries or to specific categories of such nationals, except in the case of airport transit visas.3.  Jei vizos įklija įklijuojama atskirame lape vizai įklijuoti, ši informacija įvedama į VIS pagal VIS reglamento 10 straipsnio 1 dalies j punktą.
2.  Member States shall notify the Commission of the introduction or withdrawal of the requirement for such information before it becomes applicable. This information shall also be given within local Schengen cooperation in the jurisdiction concerned.4.  Asmeninės vizos, išduotos asmenims, kurie yra įrašyti į prašymą išduoti vizą pateikusio asmens kelionės dokumentą, įklijuojamos tame kelionės dokumente.
3.  The Commission shall inform Member States of such notifications.5.  Kai vizą išduodančioji valstybė narė nepripažįsta kelionės dokumento, į kurį yra įrašyti šie asmenys, asmeninės vizos įklijos klijuojamos atskiruose lapuose vizai įklijuoti.
4.  From the date referred to in Article 46 of the VIS Regulation, information shall be transmitted in accordance with Article 16(3) of that Regulation.30 straipsnis
Article 32Išduotos vizos suteikiamos teisės
Refusal of a visaVien tik vienodos vizos ar riboto teritorinio galiojimo vizos turėjimas automatiškai nesuteikia teisės atvykti.
1.  Without prejudice to Article 25(1), a visa shall be refused:31 straipsnis
(a) if the applicant:Kitų valstybių narių centrinių valdžios institucijų informavimas
(i) presents a travel document which is false, counterfeit or forged;1.  Valstybė narė gali reikalauti, kad jos centrinės valdžios institucijos būtų informuojamos apie kitų valstybių narių konsulatų konkrečių trečiųjų šalių piliečiams arba tokių piliečių konkrečioms kategorijoms išduotas vizas, išskyrus oro uosto tranzitinių vizų atveju.
(ii) does not provide justification for the purpose and conditions of the intended stay;2.  Valstybės narės praneša Komisijai apie tokios informacijos prašymo reikalavimo įdiegimą ar panaikinimą prieš įsigaliojant tokiam sprendimui. Ši informacija taip pat teikiama vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu atitinkamoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje.
(iii) does not provide proof of sufficient means of subsistence, both for the duration of the intended stay and for the return to his country of origin or residence, or for the transit to a third country into which he is certain to be admitted, or is not in a position to acquire such means lawfully;3.  Komisija informuoja valstybes nares apie tokius pranešimus.
▼M34.  Nuo VIS reglamento 46 straipsnyje nurodytos datos informacija teikiama pagal to reglamento 16 straipsnio 3 dalį.
(iv) has already stayed for 90 days during the current 180-day period on the territory of the Member States on the basis of a uniform visa or a visa with limited territorial validity;32 straipsnis
▼BAtsisakymas išduoti vizą
(v) is a person for whom an alert has been issued in the SIS for the purpose of refusing entry;1.  Nepažeidžiant 25 straipsnio 1 dalies, vizą išduoti atsisakoma:
(vi) is considered to be a threat to public policy, internal security or public health as defined in Article 2(19) of the Schengen Borders Code or to the international relations of any of the Member States, in particular where an alert has been issued in Member States’ national databases for the purpose of refusing entry on the same grounds; ora) jei prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo:
(vii) does not provide proof of holding adequate and valid travel medical insurance, where applicable;i) pateikia netikrą, suklastotą arba padirbtą kelionės dokumentą;
orii) nepagrindžia numatomo buvimo tikslo ir sąlygų;
(b) if there are reasonable doubts as to the authenticity of the supporting documents submitted by the applicant or the veracity of their contents, the reliability of the statements made by the applicant or his intention to leave the territory of the Member States before the expiry of the visa applied for.iii) nepateikia įrodymų, kad turi pakankamai pragyvenimo lėšų tiek numatomo buvimo laikotarpio trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas, arba kad gali teisėtai gauti tokių lėšų;
2.  A decision on refusal and the reasons on which it is based shall be notified to the applicant by means of the standard form set out in Annex VI.▼M3
3.  Applicants who have been refused a visa shall have the right to appeal. Appeals shall be conducted against the Member State that has taken the final decision on the application and in accordance with the national law of that Member State. Member States shall provide applicants with information regarding the procedure to be followed in the event of an appeal, as specified in Annex VI.iv) valstybių narių teritorijoje jau išbuvo 90 dienų per pastarąjį 180 dienų laikotarpį turėdamas vienodą vizą arba riboto teritorinio galiojimo vizą;
4.  In the cases referred to in Article 8(2), the consulate of the representing Member State shall inform the applicant of the decision taken by the represented Member State.▼B
5.  Information on a refused visa shall be entered into the VIS in accordance with Article 12 of the VIS Regulation.v) yra asmuo, dėl kurio SIS buvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti;
CHAPTER Vvi) laikomas keliančiu grėsmę kurios nors valstybės narės viešajai tvarkai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai, kaip nurodyta Šengeno sienų kodekso 2 straipsnio 19 punkte, arba tarptautiniams santykiams, visų pirma, kai valstybių narių nacionaliniuose registruose buvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti dėl tų pačių priežasčių; arba
Modification of an issued visavii) nepateikia įrodymo, kad turi tinkamą galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu, kai to reikalaujama;
Article 33arba
Extension▼C1
1.  The period of validity and/or the duration of stay of an issued visa shall be extended where the competent authority of a Member State considers that a visa holder has provided proof of force majeure or humanitarian reasons preventing him from leaving the territory of the Member States before the expiry of the period of validity of or the duration of stay authorised by the visa. Such an extension shall be granted free of charge.b) jei kyla pagrįstų abejonių dėl prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens patvirtinamųjų dokumentų autentiškumo arba jų turinio teisingumo, prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens pareiškimų arba jo ketinimo išvykti iš valstybių narių teritorijos iki baigiantis prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpiui patikimumo.
2.  The period of validity and/or the duration of stay of an issued visa may be extended if the visa holder provides proof of serious personal reasons justifying the extension of the period of validity or the duration of stay. A fee of EUR 30 shall be charged for such an extension.▼B
3.  Unless otherwise decided by the authority extending the visa, the territorial validity of the extended visa shall remain the same as that of the original visa.2.  Sprendimas dėl atsisakymo, nurodant jo priežastis, prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui pranešamas naudojant VI priede nustatytą standartinę formą.
4.  The authority competent to extend the visa shall be that of the Member State on whose territory the third-country national is present at the moment of applying for an extension.3.  Prašymą išduoti vizą pateikę asmenys, kuriems buvo atsisakyta išduoti vizą, turi teisę pateikti apeliacinį skundą. Apeliaciniai skundai pateikiami prieš valstybę narę, kuri priėmė galutinį sprendimą dėl prašymo, pagal tos valstybės narės teisę. Valstybės narės prašymą išduoti vizą pateikusiems asmenims suteikia informaciją apie apeliacinių skundų teikimo procedūrą, kaip nurodyta VI priede.
5.  Member States shall notify to the Commission the authorities competent for extending visas.4.  8 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais atstovaujančiosios valstybės narės konsulatas praneša prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui apie atstovaujamosios valstybės narės priimtą sprendimą.
6.  Extension of visas shall take the form of a visa sticker.5.  Informacija apie atsisakytą išduoti vizą įvedama į VIS pagal VIS reglamento 12 straipsnį.
7.  Information on an extended visa shall be entered into the VIS in accordance with Article 14 of the VIS Regulation.V
Article 34SKYRIUS
Annulment and revocationIšduotos vizos keitimas
1.  A visa shall be annulled where it becomes evident that the conditions for issuing it were not met at the time when it was issued, in particular if there are serious grounds for believing that the visa was fraudulently obtained. A visa shall in principle be annulled by the competent authorities of the Member State which issued it. A visa may be annulled by the competent authorities of another Member State, in which case the authorities of the Member State that issued the visa shall be informed of such annulment.33 straipsnis
2.  A visa shall be revoked where it becomes evident that the conditions for issuing it are no longer met. A visa shall in principle be revoked by the competent authorities of the Member State which issued it. A visa may be revoked by the competent authorities of another Member State, in which case the authorities of the Member State that issued the visa shall be informed of such revocation.Pratęsimas
3.  A visa may be revoked at the request of the visa holder. The competent authorities of the Member States that issued the visa shall be informed of such revocation.1.  Išduotos vizos galiojimo laikotarpis ir (arba) buvimo trukmė pratęsiama, jei valstybės narės kompetentinga institucija mano, kad vizos turėtojas pateikė nenugalimos jėgos (force majeure) ar humanitarinių priežasčių įrodymus, kodėl jis negali išvykti iš valstybių narių teritorijos iki vizos galiojimo laikotarpio ar vizoje nurodytos leidžiamo buvimo trukmės pabaigos. Tokiu atveju viza pratęsiama nemokamai.
4.  Failure of the visa holder to produce, at the border, one or more of the supporting documents referred to in Article 14(3), shall not automatically lead to a decision to annul or revoke the visa.2.  Išduotos vizos galiojimo laikotarpis ir (arba) buvimo trukmė gali būti pratęsta, jei vizos turėtojas pateikia svarbių asmeninių priežasčių įrodymus, pagrindžiančius vizos galiojimo laikotarpio ar buvimo trukmės pratęsimą. Tokiu atveju už vizos pratęsimą imamas 30 EUR mokestis.
5.  If a visa is annulled or revoked, a stamp stating ‘ANNULLED’ or ‘REVOKED’ shall be affixed to it and the optically variable feature of the visa sticker, the security feature ‘latent image effect’ as well as the term ‘visa’ shall be invalidated by being crossed out.3.  Jei vizą pratęsianti valdžios institucija nenusprendžia kitaip, pratęsta viza yra tokio pat teritorinio galiojimo kaip pirminė viza.
6.  A decision on annulment or revocation of a visa and the reasons on which it is based shall be notified to the applicant by means of the standard form set out in Annex VI.4.  Valdžios institucijos, kompetentingos pratęsti vizą, yra valstybės narės, kurios teritorijoje yra trečiosios šalies pilietis kreipimosi dėl pratęsimo metu, institucijos.
7.  A visa holder whose visa has been annulled or revoked shall have the right to appeal, unless the visa was revoked at his request in accordance with paragraph 3. Appeals shall be conducted against the Member State that has taken the decision on the annulment or revocation and in accordance with the national law of that Member State. Member States shall provide applicants with information regarding the procedure to be followed in the event of an appeal, as specified in Annex VI.5.  Valstybės narės Komisijai praneša apie valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos pratęsti vizas.
8.  Information on an annulled or a revoked visa shall be entered into the VIS in accordance with Article 13 of the VIS Regulation.6.  Vizų galiojimas pratęsiamas įklijuojant vizos įkliją.
CHAPTER VI7.  Informacija apie pratęstą vizą įvedama į VIS pagal VIS reglamento 14 straipsnį.
Visas issued at the external borders34 straipsnis
Article 35Vizos panaikinimas ir atšaukimas
Visas applied for at the external border1.  Viza panaikinama, kai paaiškėja, kad tos vizos išdavimo metu nebuvo patenkintos vizos išdavimo sąlygos, visų pirma jei yra rimtų priežasčių manyti, kad viza buvo gauta nesąžiningu būdu. Paprastai vizą panaikina valstybės narės, kuri išdavė vizą, kompetentingos institucijos. Vizą gali panaikinti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos; tokiu atveju vizą išdavusios valstybės narės valdžios institucijos informuojamos apie tokį panaikinimą.
1.  In exceptional cases, visas may be issued at border crossing points if the following conditions are satisfied:2.  Viza atšaukiama, kai paaiškėja, kad nebetenkinamos vizos išdavimo sąlygos. Iš esmės vizą paprastai atšaukia valstybės narės, kuri ją išdavė, kompetentingos institucijos. Vizą gali atšaukti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos; tokiu atveju vizą išdavusios valstybės narės valdžios institucijos informuojamos apie tokį atšaukimą.
(a) the applicant fulfils the conditions laid down in Article 5(1)(a), (c), (d) and (e) of the Schengen Borders Code;3.  Viza gali būti atšaukta vizos turėtojo prašymu. Vizą išdavusios valstybės narės kompetentingos institucijos informuojamos apie tokį atšaukimą.
(b) the applicant has not been in a position to apply for a visa in advance and submits, if required, supporting documents substantiating unforeseeable and imperative reasons for entry; and4.  Jei vizos turėtojas pasienyje nepateikia vieno ar kelių patvirtinamųjų dokumentų, nurodytų 14 straipsnio 3 dalyje, tai automatiškai nereiškia, kad bus priimtas sprendimas panaikinti ar atšaukti vizą.
(c) the applicant’s return to his country of origin or residence or transit through States other than Member States fully implementing the Schengen acquis is assessed as certain.5.  Jei viza panaikinama arba atšaukiama, ant jos uždedamas spaudas „PANAIKINTA“ arba „ATŠAUKTA“, o optiškai kintantis vizos įklijos elementas, latentinio vaizdo įspūdį daranti apsaugos priemonė ir žodis „viza“ padaromi negaliojančiais išbraukiant.
2.  Where a visa is applied for at the external border, the requirement that the applicant be in possession of travel medical insurance may be waived when such travel medical insurance is not available at that border crossing point or for humanitarian reasons.6.  Sprendimas dėl vizos panaikinimo ar atšaukimo, nurodant jo priežastis, prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui pranešamas naudojant VI priede nustatytą standartinę formą.
3.  A visa issued at the external border shall be a uniform visa, entitling the holder to stay for a maximum duration of 15 days, depending on the purpose and conditions of the intended stay. In the case of transit, the length of the authorised stay shall correspond to the time necessary for the purpose of the transit.7.  Vizos turėtojai, kurių viza buvo panaikinta ar atšaukta, turi teisę pateikti apeliacinį skundą, išskyrus atvejus, kai viza buvo atšaukta vizos turėtojo prašymu pagal 3 dalį. Apeliaciniai skundai pateikiami prieš valstybę narę, kuri priėmė sprendimą dėl vizos panaikinimo arba atšaukimo, pagal tos valstybės narės teisę. Valstybės narės prašymą išduoti vizą pateikusiems asmenims suteikia informaciją apie apeliacinių skundų teikimo procedūrą, kaip nurodyta VI priede.
4.  Where the conditions laid down in Article 5(1)(a), (c), (d) and (e) of the Schengen Borders Code are not fulfilled, the authorities responsible for issuing the visa at the border may issue a visa with limited territorial validity, in accordance with Article 25(1)(a) of this Regulation, for the territory of the issuing Member State only.8.  Informacija apie panaikintą ar atšauktą vizą įvedama į VIS pagal VIS reglamento 13 straipsnį.
5.  A third-country national falling within a category of persons for whom prior consultation is required in accordance with Article 22 shall, in principle, not be issued a visa at the external border.VI
However, a visa with limited territorial validity for the territory of the issuing Member State may be issued at the external border for such persons in exceptional cases, in accordance with Article 25(1)(a).SKYRIUS
6.  In addition to the reasons for refusing a visa as provided for in Article 32(1) a visa shall be refused at the border crossing point if the conditions referred to in paragraph 1(b) of this Article are not met.Prie išorės sienų išduodamos vizos
7.  The provisions on justification and notification of refusals and the right of appeal set out in Article 32(3) and Annex VI shall apply.35 straipsnis
Article 36Vizos, dėl kurių išdavimo prašymai pateikti prie išorės sienos
Visas issued to seafarers in transit at the external border1.  Išimtiniais atvejais vizos gali būti išduotos sienos perėjimo punktuose, jeigu yra įvykdytos šios sąlygos:
1.  A seafarer who is required to be in possession of a visa when crossing the external borders of the Member States may be issued with a visa for the purpose of transit at the border where:a) prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo atitinka sąlygas, nustatytas Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies a, c, d ir e punktuose;
(a) he fulfils the conditions set out in Article 35(1); andb) prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo negalėjo pateikti prašymo išduoti vizą iš anksto ir prireikus pateikia patvirtinamuosius dokumentus, pagrindžiančius būtinas atvykimo priežastis, kurių negalėjo numatyti, ir
(b) he is crossing the border in question in order to embark on, re-embark on or disembark from a ship on which he will work or has worked as a seafarer.c) įvertinama, kad prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo tikrai sugrįš į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vyks tranzitu per valstybes, kurios nėra visapusiškai Šengeno acquis įgyvendinančios valstybės narės.
2.  Before issuing a visa at the border to a seafarer in transit, the competent national authorities shall comply with the rules set out in Annex IX, Part 1, and make sure that the necessary information concerning the seafarer in question has been exchanged by means of a duly completed form for seafarers in transit, as set out in Annex IX, Part 2.2.  Jei dėl vizos kreipiamasi prie išorės sienos, reikalavimas prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui turėti sveikatos draudimą kelionės metu gali būti netaikomas, kai nėra galimybių sudaryti sveikatos draudimo kelionės metu sutarties tame sienos perėjimo punkte arba dėl humanitarinių priežasčių.
3.  This Article shall apply without prejudice to Article 35(3), (4) and (5).3.  Prie išorės sienos išduodama viza turi būti vienodos formos viza, suteikianti jos turėtojui teisę būti ne ilgiau kaip 15 dienų, atsižvelgiant į numatomo buvimo tikslą ir sąlygas. Vykimo tranzitu atveju leidžiamo buvimo trukmė turi neviršyti vykimui tranzitu reikalingo laiko.
TITLE IV4.  Jei Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies a, c, d, ir e punktų sąlygos neįvykdytos, už vizos išdavimą pasienyje atsakingos valdžios institucijos gali pagal šio reglamento 25 straipsnio 1 dalies a punktą išduoti riboto teritorinio galiojimo vizą, galiojančią tik vizą išduodančiosios valstybės narės teritorijoje.
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND ORGANISATION5.  Trečiosios šalies piliečiui, priklausiančiam asmenų, dėl kurių pagal 22 straipsnį būtinos išankstinės konsultacijos, kategorijai, viza prie išorės sienos iš esmės neišduodama.
Article 37Tačiau pagal 25 straipsnio 1 dalies a punktą išimtiniais atvejais tokiems asmenims prie išorės sienos gali būti išduota riboto teritorinio galiojimo viza, galiojanti vizą išduodančiosios valstybės narės teritorijoje.
Organisation of visa sections6.  Be 32 straipsnio 1 dalyje numatytų atsisakymo išduoti vizą priežasčių, taip pat atsisakoma išduoti vizą sienos perėjimo punkte, jei nėra patenkintos šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos sąlygos.
1.  Member States shall be responsible for organising the visa sections of their consulates.7.  Taikomos 32 straipsnio 3 dalyje ir VI priede išdėstytos nuostatos dėl atsisakymo išduoti vizą pateisinamųjų aplinkybių ir pranešimo apie jį bei teisės pateikti apeliacinį skundą.
In order to prevent any decline in the level of vigilance and to protect staff from being exposed to pressure at local level, rotation schemes for staff dealing directly with applicants shall be set up, where appropriate. Particular attention shall be paid to clear work structures and a distinct allocation/division of responsibilities in relation to the taking of final decisions on applications. Access to consultation of the VIS and the SIS and other confidential information shall be restricted to a limited number of duly authorised staff. Appropriate measures shall be taken to prevent unauthorised access to such databases.36 straipsnis
2.  The storage and handling of visa stickers shall be subject to adequate security measures to avoid fraud or loss. Each consulate shall keep an account of its stock of visa stickers and register how each visa sticker has been used.Vizų išdavimas prie išorės sienų, tranzitu vykstantiems jūrininkams
3.  Member States’ consulates shall keep archives of applications. Each individual file shall contain the application form, copies of relevant supporting documents, a record of checks made and the reference number of the visa issued, in order for staff to be able to reconstruct, if need be, the background for the decision taken on the application.1.  Jūrininkui, kuris kirsdamas valstybių narių išorės sienas turi turėti vizą, tranzitinė viza gali būti išduodama pasienyje, jei:
Individual application files shall be kept for a minimum of two years from the date of the decision on the application as referred to in Article 23(1).a) jis atitinka 35 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, ir
Article 38b) jis kerta atitinkamą sieną, kad įsilaipintų ar grįžtų į laivą, kuriame jis dirbs ar dirbo jūrininku, arba iš jo išsilaipintų.
Resources for examining applications and monitoring of consulates2.  Nacionalinės kompetentingos institucijos, prieš pasienyje išduodamos vizą tranzitu vykstančiam jūrininkui, laikosi IX priedo 1 dalyje nustatytų taisyklių ir įsitikina, kad buvo pasikeista būtina informacija apie atitinkamą jūrininką tinkamai užpildant formą, skirtą tranzitu vykstantiems jūrininkams, kaip nustatyta IX priedo 2 dalyje.
1.  Member States shall deploy appropriate staff in sufficient numbers to carry out the tasks relating to the examining of applications, in such a way as to ensure reasonable and harmonised quality of service to the public.3.  Šis straipsnis taikomas nepažeidžiant 35 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių.
2.  Premises shall meet appropriate functional requirements of adequacy and allow for appropriate security measures.IV
3.  Member States’ central authorities shall provide adequate training to both expatriate staff and locally employed staff and shall be responsible for providing them with complete, precise and up-to-date information on the relevant Community and national law.ANTRAŠTINĖ DALIS
4.  Member States’ central authorities shall ensure frequent and adequate monitoring of the conduct of examination of applications and take corrective measures when deviations from the provisions of this Regulation are detected.ADMINISTRACINIS VALDYMAS IR ORGANIZAVIMAS
Article 3937 straipsnis
Conduct of staffVizų skyrių darbo organizavimas
1.  Member States’ consulates shall ensure that applicants are received courteously.1.  Valstybės narės yra atsakingos už vizų skyrių darbo organizavimą savo konsulatuose.
2.  Consular staff shall, in the performance of their duties, fully respect human dignity. Any measures taken shall be proportionate to the objectives pursued by such measures.Siekiant, kad nesumažėtų budrumas, o personalas būtų apsaugotas nuo įtampos vietos lygiu, tam tikrais atvejais sukuriamos personalo, tiesiogiai dirbančio su prašymą išduoti vizą pateikusiais asmenimis, rotacijos sistemos. Ypač daug dėmesio skiriama aiškioms darbo struktūroms ir aiškiam pareigų paskirstymui priimant galutinius sprendimus dėl prašymų. Galimybė naudotis VIS bei SIS ir kita konfidencialia informacija suteikiama tik ribotam skaičiui tinkamai įgaliotų personalo narių. Imamasi tinkamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai prieigai prie tokių duomenų bazių.
3.  While performing their tasks, consular staff shall not discriminate against persons on grounds of sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation.2.  Vizų įklijų saugojimui ir tvarkymui taikomos tinkamos saugumo priemonės, siekiant išvengti klastojimo arba jų praradimo. Kiekvienas konsulatas veda turimų vizų įklijų atsargų apskaitą ir registruoja kiekvienos vizos įklijos panaudojimo atvejį.
Article 403.  Valstybių narių konsulatai archyvuoja prašymus. Kiekvienoje asmens byloje saugoma prašymo forma, atitinkamų patvirtinamųjų dokumentų kopijos, įrašas apie atliktus patikrinimus ir išduotos vizos numeris, kad prireikus personalas galėtų atkurti dėl prašymo priimto sprendimo aplinkybes.
Forms of cooperationAsmenų prašymų bylos saugomos mažiausiai dvejus metus nuo sprendimo dėl prašymo priėmimo dienos, nurodytos 23 straipsnio 1 dalyje.
1.  Each Member State shall be responsible for organising the procedures relating to applications. In principle, applications shall be lodged at a consulate of a Member State.38 straipsnis
2.  Member States shall:Prašymų nagrinėjimui ir konsulatų stebėsenai skirti ištekliai
(a) equip their consulates and authorities responsible for issuing visas at the borders with the required material for the collection of biometric identifiers, as well as the offices of their honorary consuls, whenever they make use of them, to collect biometric identifiers in accordance with Article 42; and/or1.  Valstybės narės skiria pakankamai tinkamo personalo užduotims, susijusioms su prašymų nagrinėjimu, atlikti, kad būtų užtikrinta derama ir vienoda visuomenei teikiamų paslaugų kokybė.
(b) cooperate with one or more other Member States, within the framework of local Schengen cooperation or by other appropriate contacts, in the form of limited representation, co-location, or a Common Application Centre in accordance with Article 41.2.  Patalpos turi atitikti tinkamus funkcinius reikalavimus ir būti pritaikytos taikyti tinkamas saugumo priemones.
3.  In particular circumstances or for reasons relating to the local situation, such as where:3.  Valstybių narių centrinės valdžios institucijos suteikia galimybę mokytis iš valstybės narės atvykusiam bei vietoje įdarbintam personalui ir yra atsakingos už išsamios, tikslios ir atnaujintos informacijos apie atitinkamus Bendrijos ir nacionalinės teisės aktus teikimą.
(a) the high number of applicants does not allow the collection of applications and of data to be organised in a timely manner and in decent conditions; or4.  Valstybių narių centrinės valdžios institucijos užtikrina dažną ir tinkamą prašymų nagrinėjimo stebėseną, o nustačiusios, kad buvo nukrypta nuo šio reglamento nuostatų, imasi taisomųjų priemonių.
(b) it is not possible to ensure a good territorial coverage of the third country concerned in any other way;39 straipsnis
and where the forms of cooperation referred to in paragraph 2(b) prove not to be appropriate for the Member State concerned, a Member State may, as a last resort, cooperate with an external service provider in accordance with Article 43.Darbuotojų elgesys
4.  Without prejudice to the right to call the applicant for a personal interview, as provided for in Article 21(8), the selection of a form of organisation shall not lead to the applicant being required to appear in person at more than one location in order to lodge an application.1.  Valstybių narių konsulatai užtikrina, kad prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys būtų mandagiai aptarnaujami.
5.  Member States shall notify to the Commission how they intend to organise the procedures relating to applications in each consular location.2.  Vykdydami pareigas konsuliniai darbuotojai visapusiškai gerbia žmogaus orumą. Priemonės, kurių imamasi, turi būti proporcingos tikslams, kurių jomis siekiama.
Article 413.  Atlikdamas savo užduotis, konsulinės įstaigos personalas nediskriminuoja asmenų dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos.
Cooperation between Member States40 straipsnis
1.  Where ‘co-location’ is chosen, staff of the consulates of one or more Member States shall carry out the procedures relating to applications (including the collection of biometric identifiers) addressed to them at the consulate of another Member State and share the equipment of that Member State. The Member States concerned shall agree on the duration of and conditions for the termination of the co-location as well as the proportion of the visa fee to be received by the Member State whose consulate is being used.Bendradarbiavimo formos
2.  Where ‘Common Application Centres’ are established, staff of the consulates of two or more Member States shall be pooled in one building in order for applicants to lodge applications (including biometric identifiers). Applicants shall be directed to the Member State competent for examining and deciding on the application. Member States shall agree on the duration of and conditions for the termination of such cooperation as well as the cost-sharing among the participating Member States. One Member State shall be responsible for contracts in relation to logistics and diplomatic relations with the host country.1.  Kiekviena valstybė narė atsako už procedūrų, susijusių su prašymais, organizavimą. Paprastai prašymai pateikiami valstybės narės konsulatui.
3.  In the event of termination of cooperation with other Member States, Member States shall assure the continuity of full service.2.  Valstybės narės:
Article 42a) aprūpina savo konsulatus ir už vizų išdavimą prie sienų atsakingas valdžios institucijas reikiama įranga biometriniams identifikatoriams rinkti, taip pat tokia įranga jos aprūpina savo garbės konsulų biurus, jeigu jos naudojasi jų paslaugomis biometriniams identifikatoriams rinkti pagal 42 straipsnį, ir (arba)
Recourse to honorary consulsb) bendradarbiauja su viena ar keliomis valstybėmis narėmis laikydamosi bendradarbiavimo Šengeno klausimais vietos lygiu tvarkos arba palaikydamos kitus atitinkamus ryšius riboto atstovavimo bendradarbiavimo forma, teikdamos paslaugas bendroje vietoje arba įsteigdamos bendrą prašymų išduoti vizą centrą pagal 41 straipsnį.
1.  Honorary consuls may also be authorised to perform some or all of the tasks referred to in Article 43(6). Adequate measures shall be taken to ensure security and data protection.3.  Ypatingomis aplinkybėmis arba dėl priežasčių, susijusių su vietos sąlygomis, pavyzdžiui, kai:
2.  Where the honorary consul is not a civil servant of a Member State, the performance of those tasks shall comply with the requirements set out in Annex X, except for the provisions in point D(c) of that Annex.a) dėl didelio prašymus išduoti vizą pateikiančių asmenų skaičiaus nėra galimybės organizuoti prašymų priėmimą ir duomenų surinkimą laiku bei tinkamomis sąlygomis, arba
3.  Where the honorary consul is a civil servant of a Member State, the Member State concerned shall ensure that requirements comparable to those which would apply if the tasks were performed by its consulate are applied.b) jokiu kitu būdu neįmanoma užtikrinti atitinkamos trečiosios šalies pakankamos teritorinės aprėpties,
Article 43ir kai 2 dalies b punkte nurodytos bendradarbiavimo formos atitinkamai valstybei narei netinka, valstybė narė kraštutiniu atveju gali bendradarbiauti su išorės paslaugų teikėju pagal 43 straipsnį.
Cooperation with external service providers4.  Nepažeidžiant teisės pakviesti prašymą išduoti vizą pateikiantį asmenį pokalbiui, kaip numatyta 21 straipsnio 8 dalyje, dėl pasirinktos darbo organizavimo formos prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo neprivalo asmeniškai atvykti daugiau nei į vieną prašymui pateikti skirtą vietą.
1.  Member States shall endeavour to cooperate with an external service provider together with one or more Member States, without prejudice to public procurement and competition rules.5.  Valstybės narės informuoja Komisiją apie tai, kaip jos ketina organizuoti su prašymais susijusias procedūras kiekvienoje konsulinėje įstaigoje.
2.  Cooperation with an external service provider shall be based on a legal instrument that shall comply with the requirements set out in Annex X.41 straipsnis
3.  Member States shall, within the framework of local Schengen cooperation, exchange information about the selection of external service providers and the establishment of the terms and conditions of their respective legal instruments.Valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimas
4.  The examination of applications, interviews (where appropriate), the decision on applications and the printing and affixing of visa stickers shall be carried out only by the consulate.1.  Kai pasirenkama teikti paslaugas bendroje vietoje, vienos ar kelių valstybių narių konsulatų personalas vykdo su kitos valstybės narės konsulate pateiktais jiems skirtais prašymais susijusias procedūras (įskaitant biometrinių identifikatorių rinkimą) ir naudojasi tos valstybės narės įranga. Atitinkamos valstybės narės susitaria dėl paslaugų teikimo bendroje vietoje trukmės ir tokio bendradarbiavimo nutraukimo sąlygų, taip pat dėl vizos mokesčio dalies, kurią turi gauti valstybė narė, kurios konsulatu naudojamasi.
5.  External service providers shall not have access to the VIS under any circumstances. Access to the VIS shall be reserved exclusively to duly authorised staff of consulates.2.  Kai steigiami bendri prašymų išduoti vizą centrai, dviejų ar daugiau valstybių narių konsulatų personalas dirba kartu viename pastate, kad asmenys galėtų pateikti prašymus (įskaitant biometrinius identifikatorius). Prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys nukreipiami į valstybę narę, kuri yra kompetentinga išnagrinėti prašymą ir priimti sprendimą. Valstybės narės susitaria dėl tokio bendradarbiavimo trukmės ir jo nutraukimo sąlygų, taip pat dėl išlaidų padalijimo tarp dalyvaujančių valstybių narių. Viena valstybė narė yra atsakinga už su logistika susijusias sutartis ir diplomatinius santykius su priimančiąja šalimi.
6.  An external service provider may be entrusted with the performance of one or more of the following tasks:3.  Tuo atveju, jei nutraukiamas bendradarbiavimas su kitomis valstybėmis narėmis, valstybės narės užtikrina visų paslaugų tęstinumą.
(a) providing general information on visa requirements and application forms;42 straipsnis
(b) informing the applicant of the required supporting documents, on the basis of a checklist;Naudojimasis garbės konsulų paslaugomis
(c) collecting data and applications (including collection of biometric identifiers) and transmitting the application to the consulate;1.  Garbės konsulai taip pat gali būti įgalioti atlikti kai kurias arba visas 43 straipsnio 6 dalyje nurodytas užduotis. Turi būti imtasi atitinkamų priemonių saugumui ir duomenų apsaugai užtikrinti.
(d) collecting the visa fee;2.  Jei garbės konsulas nėra valstybės narės valstybės tarnautojas, vykdant minėtas užduotis turi būti laikomasi X priede nustatytų reikalavimų, išskyrus to priedo D punkto c papunktyje nustatytas nuostatas.
(e) managing the appointments for appearance in person at the consulate or at the external service provider;3.  Jei garbės konsulas yra valstybės narės valstybės tarnautojas, atitinkama valstybė narė užtikrina, kad būtų taikomi reikalavimai, panašūs į tuos, kurie būtų taikomi tuo atveju, jei užduotis vykdytų tos valstybės narės konsulatas.
(f) collecting the travel documents, including a refusal notification if applicable, from the consulate and returning them to the applicant.43 straipsnis
7.  When selecting an external service provider, the Member State(s) concerned shall scrutinise the solvency and reliability of the company, including the necessary licences, commercial registration, company statutes, bank contracts, and ensure that there is no conflict of interests.Bendradarbiavimas su išorės paslaugų teikėjais
8.  The Member State(s) concerned shall ensure that the external service provider selected complies with the terms and conditions assigned to it in the legal instrument referred to in paragraph 2.1.  Valstybės narės stengiasi bendradarbiauti su išorės paslaugų teikėju kartu su viena ar daugiau valstybių narių, nepažeisdamos viešųjų pirkimų ir konkurencijos taisyklių.
9.  The Member State(s) concerned shall remain responsible for compliance with data protection rules for the processing of data and shall be supervised in accordance with Article 28 of Directive 95/46/EC.2.  Bendradarbiavimas su išorės paslaugų teikėju grindžiamas teisiniu dokumentu, atitinkančiu X priede nustatytus reikalavimus.
Cooperation with an external service provider shall not limit or exclude any liability arising under the national law of the Member State(s) concerned for breaches of obligations with regard to the personal data of applicants or the performance of one or more of the tasks referred to in paragraph 6. This provision is without prejudice to any action which may be taken directly against the external service provider under the national law of the third country concerned.3.  Valstybės narės, vykdydamos bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, keičiasi informacija apie išorės paslaugų teikėjų pasirinkimą ir savo atitinkamų teisinių dokumentų sąlygų ir reikalavimų nustatymą.
10.  The Member State(s) concerned shall provide training to the external service provider, corresponding to the knowledge needed to offer an appropriate service and sufficient information to applicants.4.  Prašymus nagrinėja, atitinkamais atvejais pokalbius rengia ir, reikiamais atvejais, sprendimus dėl prašymų priima ir vizų įklijas spausdina bei įklijuoja tik konsulatas.
11.  The Member State(s) concerned shall closely monitor the implementation of the legal instrument referred to in paragraph 2, including:5.  Išorės paslaugų teikėjams jokiomis aplinkybėmis nesuteikiama galimybė naudotis VIS. VIS gali naudotis tik tinkamai įgaliotas konsulatų personalas.
(a) the general information on visa requirements and application forms provided by the external service provider to applicants;6.  Išorės paslaugų teikėjui gali būti patikėtas vienos ar kelių iš toliau išvardytų užduočių vykdymas:
(b) all the technical and organisational security measures required to protect personal data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorised disclosure or access, in particular where the cooperation involves the transmission of files and data to the consulate of the Member State(s) concerned, and all other unlawful forms of processing personal data;a) teikti bendrą informaciją apie vizų išdavimo reikalavimus ir prašymo formas;
(c) the collection and transmission of biometric identifiers;b) informuoti prašymą išduoti vizą pateikiantį asmenį apie reikalaujamus patvirtinamuosius dokumentus, remiantis kontroliniu sąrašu;
(d) the measures taken to ensure compliance with data protection provisions.c) rinkti duomenis ir priimti prašymus (įskaitant biometrinių identifikatorių rinkimą) ir perduoti prašymą konsulatui;
To this end, the consulate(s) of the Member State(s) concerned shall, on a regular basis, carry out spot checks on the premises of the external service provider.d) rinkti vizos mokestį;
12.  In the event of termination of cooperation with an external service provider, Member States shall ensure the continuity of full service.e) tvarkyti asmens atvykimo į konsulatą arba išorės paslaugų teikėjo patalpas tvarkaraštį;
13.  Member States shall provide the Commission with a copy of the legal instrument referred to in paragraph 2.f) paimti iš konsulato kelionės dokumentus, įskaitant pranešimą apie atsisakymą išduoti vizą, jei taikoma, ir grąžinti juos prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui.
Article 447.  Atrinkdama (-os) išorės paslaugų teikėją, atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) patikrina bendrovės mokumą bei patikimumą, įskaitant tai, ar ji turi būtinas licencijas, yra įregistruota įmonių registre, turi bendrovės įstatus, sutartis su bankais, ir užtikrina, kad nebūtų interesų konflikto.
Encryption and secure transfer of data8.  Atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) užtikrina, kad atrinktas išorės paslaugų teikėjas laikytųsi 2 dalyje nurodytu teisiniu dokumentu jam nustatytų sąlygų ir reikalavimų.
1.  In the case of representation arrangements between Member States and cooperation of Member States with an external service provider and recourse to honorary consuls, the represented Member State(s) or the Member State(s) concerned shall ensure that the data are fully encrypted, whether electronically transferred or physically transferred on an electronic storage medium from the authorities of the representing Member State to the authorities of the represented Member State(s) or from the external service provider or from the honorary consul to the authorities of the Member State(s) concerned.9.  Atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) toliau atsako už tai, kad būtų laikomasi duomenų tvarkymui taikytinų duomenų apsaugos taisyklių, ir yra prižiūrima (-os) pagal Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnį.
2.  In third countries which prohibit encryption of data to be electronically transferred from the authorities of the representing Member State to the authorities of the represented Member State(s) or from the external service provider or from the honorary consul to the authorities of the Member State(s) concerned, the represented Members State(s) or the Member State(s) concerned shall not allow the representing Member State or the external service provider or the honorary consul to transfer data electronically.Bendradarbiavimas su išorės paslaugų teikėju neapriboja ir nepanaikina atsakomybės pagal atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) nacionalinę teisę už įsipareigojimų, susijusių su prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų asmens duomenų tvarkymu ir 6 dalyje nurodytų vienos ar kelių užduočių vykdymu, pažeidimus. Ši nuostata neturi įtakos veiksmams, kurių gali būti tiesiogiai imamasi prieš išorės paslaugų teikėją pagal atitinkamos trečiosios šalies nacionalinę teisę.
In such a case, the represented Member State(s) or the Member State(s) concerned shall ensure that the electronic data are transferred physically in fully encrypted form on an electronic storage medium from the authorities of the representing Member State to the authorities of the represented Member State(s) or from the external service provider or from the honorary consul to the authorities of the Member State(s) concerned by a consular officer of a Member State or, where such a transfer would require disproportionate or unreasonable measures to be taken, in another safe and secure way, for example by using established operators experienced in transporting sensitive documents and data in the third country concerned.10.  Atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) rengia mokymo kursus išorės paslaugų teikėjui, kuriuose suteikiama žinių, būtinų norint teikti tinkamas paslaugas ir pakankamą informaciją prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims.
3.  In all cases the level of security for the transfer shall be adapted to the sensitive nature of the data.11.  Atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) atidžiai stebi, kaip įgyvendinamas 2 dalyje nurodytas teisinis dokumentas, be kita ko:
4.  The Member States or the Community shall endeavour to reach agreement with the third countries concerned with the aim of lifting the prohibition against encryption of data to be electronically transferred from the authorities of the representing Member State to the authorities of the represented Member State(s) or from the external service provider or from the honorary consul to the authorities of the Member State(s) concerned.a) kaip išorės paslaugų teikėjas teikia bendro pobūdžio informaciją apie vizų išdavimo reikalavimus ir prašymo formas prašymą pateikiantiems asmenims;
Article 45b) užtikrina, kad būtų įgyvendinamos visos techninės ir organizacinės saugumo priemonės, būtinos apsaugoti asmens duomenis nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo ar netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar neteisėtos prieigos prie jų, ypač kai bendradarbiaujant dokumentai ir duomenys perduodami atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) konsulatui, taip pat siekiant juos apsaugoti nuo visų kitų neteisėtų asmens duomenų tvarkymo būdų;
Member States’ cooperation with commercial intermediariesc) kaip renkami ir perduodami biometriniai identifikatoriai;
1.  Member States may cooperate with commercial intermediaries for the lodging of applications, except for the collection of biometric identifiers.d) priemones, kurių imamasi siekiant užtikrinti nuostatų dėl duomenų apsaugos laikymąsi.
2.  Such cooperation shall be based on the granting of an accreditation by Member States’ relevant authorities. The accreditation shall, in particular, be based on the verification of the following aspects:Šiuo tikslu atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) konsulatas (-ai) reguliariai ir iš anksto nepranešdamas vykdo patikrinimus išorės paslaugų teikėjo patalpose.
(a) the current status of the commercial intermediary: current licence, the commercial register, contracts with banks;12.  Tuo atveju, jei nutraukiamas bendradarbiavimas su išorės paslaugų teikėju, valstybės narės užtikrina visų paslaugų tęstinumą.
(b) existing contracts with commercial partners based in the Member States offering accommodation and other package tour services;13.  Valstybės narės pateikia Komisijai 2 dalyje nurodyto teisinio dokumento kopiją.
(c) contracts with transport companies, which must include an outward journey, as well as a guaranteed and fixed return journey.44 straipsnis
3.  Accredited commercial intermediaries shall be monitored regularly by spot checks involving personal or telephone interviews with applicants, verification of trips and accommodation, verification that the travel medical insurance provided is adequate and covers individual travellers, and wherever deemed necessary, verification of the documents relating to group return.Duomenų šifravimas ir saugus perdavimas
4.  Within local Schengen cooperation, information shall be exchanged on the performance of the accredited commercial intermediaries concerning irregularities detected and refusal of applications submitted by commercial intermediaries, and on detected forms of travel document fraud and failure to carry out scheduled trips.1.  Jei valstybės narės sudarė atstovavimo susitarimą, bendradarbiauja su išorės paslaugų teikėju arba naudojasi garbės konsulų paslaugomis, atstovaujamoji (-osios) valstybė (-ės) narė (-ės) arba atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) užtikrina, kad duomenys, kuriuos elektroniniu būdu ar fiziškai elektroninėje laikmenoje perduoda atstovaujančiosios valstybės narės valdžios institucijos atstovaujamosios (-ųjų) valstybės (-ių) narės (-ių) valdžios institucijoms arba išorės paslaugų teikėjas ar garbės konsulas atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) valdžios institucijoms, būtų visiškai užšifruoti.
5.  Within local Schengen cooperation, lists shall be exchanged of commercial intermediaries to which accreditation has been given by each consulate and from which accreditation has been withdrawn, together with the reasons for any such withdrawal.2.  Trečiosiose šalyse, kuriose draudžiama šifruoti duomenis, kuriuos elektroniniu būdu perduoda atstovaujančiosios valstybės narės valdžios institucijos atstovaujamosios (-ųjų) valstybės (-ių) narės (-ių) valdžios institucijoms arba išorės paslaugų teikėjas ar garbės konsulas atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) valdžios institucijoms, atstovaujamoji (-osios) valstybė (-ės) narė (-ės) arba atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) neleidžia atstovaujančiajai valstybei nariai, išorės paslaugų teikėjui arba garbės konsului perduoti duomenis elektroniniu būdu.
Each consulate shall make sure that the public is informed about the list of accredited commercial intermediaries with which it cooperates.Tokiu atveju atstovaujamoji (-osios) valstybė (-ės) narė (-ės) arba atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) užtikrina, kad atstovaujančiosios valstybės narės valdžios institucijų atstovaujamosios (-ųjų) valstybės (-ių) narės (-ių) valdžios institucijoms arba išorės paslaugų teikėjo ar garbės konsulo atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) valdžios institucijoms perduodami elektroniniai duomenys būtų visiškai užšifruoti elektroninėje laikmenoje ir kad juos fiziškai perduotų konsulinis pareigūnas, arba, jei dėl tokio perdavimo reikėtų imtis neproporcingų ar nepagrįstų priemonių, jie būtų perduodami kitu saugiu ir patikimu būdu, pavyzdžiui, pasitelkiant įsisteigusius ūkio subjektus, turinčius patirties atitinkamoje trečiojoje šalyje gabenant neskelbtinus dokumentus ir duomenis.
Article 463.  Visais atvejais perdavimo saugumo lygis nustatomas atsižvelgiant į duomenų slaptumo pobūdį.
Compilation of statistics4.  Valstybės narės arba Bendrija stengiasi pasiekti susitarimą su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, kad būtų panaikintas draudimas šifruoti atstovaujančiosios valstybės narės valdžios institucijų atstovaujamosios (-ųjų) valstybės (-ių) narės (-ių) valdžios institucijoms arba išorės paslaugų teikėjo ar garbės konsulo atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) valdžios institucijoms elektroniniu būdu perduodamus duomenis.
Member States shall compile annual statistics on visas, in accordance with the table set out in Annex XII. These statistics shall be submitted by 1 March for the preceding calendar year.45 straipsnis
Article 47Valstybių narių bendradarbiavimas su komerciniais tarpininkais
Information to the general public1.  Valstybės narės gali bendradarbiauti su komerciniais tarpininkais prašymų pateikimo tikslais, išskyrus biometrinių identifikatorių rinkimo tikslus.
1.  Member States’ central authorities and consulates shall provide the general public with all relevant information in relation to the application for a visa, in particular:2.  Toks bendradarbiavimas vykdomas, jei valstybių narių atitinkamos valdžios institucijos yra suteikusios akreditaciją. Akreditacija suteikiama visų pirma patikrinus šiuos aspektus:
(a) the criteria, conditions and procedures for applying for a visa;a) esamo komercinio tarpininko statusą: galiojančias licencijas, registraciją įmonių registre, sutartis su bankais;
(b) the means of obtaining an appointment, if applicable;b) galiojančias sutartis su komerciniais partneriais, esančiais valstybėse narėse, siūlančiais apgyvendinimo ir kitas organizuotų turistinių kelionių paslaugas;
(c) where the application may be submitted (competent consulate, Common Application Centre or external service provider);c) sutartis su transporto bendrovėmis, kuriose turi būti numatytas išvykimas ir garantuotas sugrįžimas nustatytu laiku.
(d) accredited commercial intermediaries;3.  Akredituoti komerciniai tarpininkai reguliariai stebimi atliekant patikrinimus vietoje, įskaitant asmeninių pokalbių arba pokalbių telefonu su prašymą išduoti vizą pateikusiais asmenimis, kelionių ir apgyvendinimo tikrinimą, taip pat tikrinimą, ar parūpintas sveikatos draudimas kelionės metu yra tinkamas ir ar juo apdrausti atskiri keliautojai, ir, jeigu laikoma būtina – dokumentų, susijusių su grupės grįžimu, tikrinimą.
(e) the fact that the stamp as provided for in Article 20 has no legal implications;4.  Vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, keičiamasi informacija apie akredituotų komercinių tarpininkų veiklos rezultatus, nustatytus pažeidimus ir komercinių tarpininkų pateiktų prašymų atmetimą bei apie nustatytus kelionės dokumentų klastojimo būdus ir neįvykdytas planuotas keliones.
(f) the time limits for examining applications provided for in Article 23(1), (2) and (3);5.  Vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, keičiamasi komercinių tarpininkų, kuriems kiekvienas konsulatas suteikė akreditaciją arba kurių akreditacija buvo panaikinta, nurodant tokio panaikinimo priežastis, sąrašais.
(g) the third countries whose nationals or specific categories of whose nationals are subject to prior consultation or information;Kiekvienas konsulatas užtikrina, kad apie akredituotų komercinių tarpininkų, su kuriais jis bendradarbiauja, sąrašą būtų pranešta visuomenei.
(h) that negative decisions on applications must be notified to the applicant, that such decisions must state the reasons on which they are based and that applicants whose applications are refused have a right to appeal, with information regarding the procedure to be followed in the event of an appeal, including the competent authority, as well as the time limit for lodging an appeal;46 straipsnis
(i) that mere possession of a visa does not confer an automatic right of entry and that the holders of visa are requested to present proof that they fulfil the entry conditions at the external border, as provided for in Article 5 of the Schengen Borders Code.Statistinių duomenų rinkimas
2.  The representing and represented Member State shall inform the general public about representation arrangements as referred to in Article 8 before such arrangements enter into force.Valstybės narės renka metinius statistinius duomenis vizų klausimais pagal XII priede pateiktą lentelę. Šie statistiniai duomenys pateikiami kiekvienais metais iki kovo 1 d., už praėjusius kalendorinius metus.
TITLE V47 straipsnis
LOCAL SCHENGEN COOPERATIONPlačiosios visuomenės informavimas
Article 481.  Valstybių narių centrinės valdžios institucijos ir konsulatai pateikia plačiajai visuomenei visą atitinkamą informaciją, susijusią su prašymu išduoti vizą, ir visų pirma nurodo:
Local Schengen cooperation between Member States’ consulatesa) prašymo išduoti vizą pateikimo kriterijus, sąlygas ir tvarką;
1.  In order to ensure a harmonised application of the common visa policy taking into account, where appropriate, local circumstances, Member States’ consulates and the Commission shall cooperate within each jurisdiction and assess the need to establish in particular:b) atitinkamais atvejais būdus, kaip susitarti dėl susitikimo;
(a) a harmonised list of supporting documents to be submitted by applicants, taking into account Article 14 and Annex II;c) kam prašymas gali būti pateiktas (kompetentingam konsulatui, bendram prašymų išduoti vizą centrui ar išorės paslaugų teikėjui);
(b) common criteria for examining applications in relation to exemptions from paying the visa fee in accordance with Article 16(5) and matters relating to the translation of the application form in accordance with Article 11(5);d) akredituotus komercinius tarpininkus;
(c) an exhaustive list of travel documents issued by the host country, which shall be updated regularly.e) tai, kad 20 straipsnyje numatytas spaudas neturi teisinių padarinių;
If in relation to one or more of the points (a) to (c), the assessment within local Schengen cooperation confirms the need for a local harmonised approach, measures on such an approach shall be adopted pursuant to the procedure referred to in Article 52(2).f) 23 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatytus prašymų nagrinėjimo terminus;
2.  Within local Schengen cooperation a common information sheet shall be established on uniform visas and visas with limited territorial validity and airport transit visas, namely, the rights that the visa implies and the conditions for applying for it, including, where applicable, the list of supporting documents as referred to in paragraph 1(a).g) trečiąsias šalis, dėl kurių piliečių arba konkrečių tokių piliečių kategorijų taikomos išankstinio konsultavimosi arba informacijos teikimo procedūros;
3.  The following information shall be exchanged within local Schengen cooperation:h) kad nepalankūs sprendimai dėl prašymų turi būti pranešti prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui, kad tokiuose sprendimuose turi būti nurodytos juos pagrindžiančios priežastys ir kad prašymą išduoti vizą pateikę asmenys, kuriems buvo atsisakyta išduoti vizą, turi teisę pateikti apeliacinį skundą, nurodant informaciją dėl apeliacinio skundo pateikimo procedūros, įskaitant kompetentingą teisinę instanciją bei apeliacinio skundo pateikimo terminus;
(a) monthly statistics on uniform visas, visas with limited territorial validity, and airport transit visas issued, as well as the number of visas refused;i) kad vien tik vizos turėjimas automatiškai nesuteikia teisės atvykti ir kad vizos turėtojų prie išorės sienos reikalaujama pateikti įrodymų, jog jie tenkina atvykimo sąlygas, kaip numatyta Šengeno sienų kodekso 5 straipsnyje.
(b) with regard to the assessment of migratory and/or security risks, information on:2.  Atstovaujančioji valstybė narė ir atstovaujamoji valstybė narė informuoja plačiąją visuomenę apie susitarimus dėl atstovavimo tvarkos, kaip nurodyta 8 straipsnyje, prieš įsigaliojant tokiems susitarimams.
(i) the socioeconomic structure of the host country;V
(ii) sources of information at local level, including social security, health insurance, fiscal registers and entry-exit registrations;ANTRAŠTINĖ DALIS
(iii) the use of false, counterfeit or forged documents;BENDRADARBIAVIMAS ŠENGENO KLAUSIMAIS VIETOS LYGIU
(iv) illegal immigration routes;48 straipsnis
(v) refusals;Valstybių narių konsulatų bendradarbiavimas Šengeno klausimais vietos lygiu
(c) information on cooperation with transport companies;1.  Kad būtų užtikrintas suderintas bendros vizų politikos taikymas, tam tikrais atvejais atsižvelgiant į vietos aplinkybes, valstybių narių konsulatai ir Komisija bendradarbiauja kiekvienoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje ir įvertina poreikį visų pirma nustatyti:
(d) information on insurance companies providing adequate travel medical insurance, including verification of the type of coverage and possible excess amount.a) suderintą patvirtinamųjų dokumentų, kuriuos turi pateikti prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys, sąrašą, atsižvelgiant į 14 straipsnį ir II priedą;
4.  Local Schengen cooperation meetings to deal specifically with operational issues in relation to the application of the common visa policy shall be organised regularly among Member States and the Commission. These meetings shall be convened within the jurisdiction by the Commission, unless otherwise agreed at the request of the Commission.b) bendrus prašymų nagrinėjimo kriterijus, susijusius su vizos mokesčio taikymo išimtimis pagal 16 straipsnio 5 dalį ir su prašymo formos vertimo klausimais pagal 11 straipsnio 5 dalį;
Single-topic meetings may be organised and sub-groups set up to study specific issues within local Schengen cooperation.c) išsamų priimančiosios šalies išduotų kelionės dokumentų sąrašą, kuris reguliariai atnaujinamas.
5.  Summary reports of local Schengen cooperation meetings shall be drawn up systematically and circulated locally. The Commission may delegate the drawing up of the reports to a Member State. The consulates of each Member State shall forward the reports to their central authorities.Jei bendradarbiaujant Šengeno klausimais vietos lygiu atliekamo vertinimo metu patvirtinama, kad dėl vieno ar kelių iš a–c punktų reikia suderinto požiūrio vietos lygiu, priemonės dėl tokio požiūrio tvirtinamos taikant 52 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.
On the basis of these reports, the Commission shall draw up an annual report within each jurisdiction to be submitted to the European Parliament and the Council.2.  Vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, parengiamas bendras informacinis biuletenis dėl vienodų vizų, riboto teritorinio galiojimo vizų ir oro uosto tranzitinių vizų, t. y. vizų suteikiamų teisių, prašymų išduoti tokias vizas pateikimo sąlygų, įskaitant tam tikrais atvejais 1 dalies a punkte nurodytą patvirtinamųjų dokumentų sąrašą.
6.  Representatives of the consulates of Member States not applying the Community acquis in relation to visas, or of third countries, may on an ad hoc basis be invited to participate in meetings for the exchange of information on issues relating to visas.3.  Vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, keičiamasi šia informacija:
TITLE VIa) mėnesio statistiniais duomenimis apie išduotas vienodas vizas, riboto teritorinio galiojimo vizas ir oro uosto tranzitines vizas bei atsisakytų išduoti vizų skaičių;
FINAL PROVISIONSb) atsižvelgiant į su migracija ir (arba) saugumu susijusios rizikos įvertinimą, informacija apie:
Article 49i) socialinę ir ekonominę priimančiosios šalies struktūrą;
Arrangements in relation to the Olympic Games and Paralympic Gamesii) informacijos šaltinius vietos lygiu, įskaitant apie socialinę apsaugą, sveikatos draudimą, fiskalinius registrus ir atvykimo ir išvykimo registraciją;
Member States hosting the Olympic Games and Paralympic Games shall apply the specific procedures and conditions facilitating the issuing of visas set out in Annex XI.iii) netikrų, padirbtų ar suklastotų dokumentų naudojimą;
Article 50iv) nelegalios imigracijos maršrutus;
Amendments to the Annexesv) atsisakymus išduoti vizą;
Measures designed to amend non-essential elements of this Regulation and amending Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII and XII shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 52(3).c) informacija apie bendradarbiavimą su transporto bendrovėmis;
Article 51d) informacija apie draudimo bendroves, draudžiančias tinkamu sveikatos draudimu kelionės metu, įskaitant draudimo rūšies ir galimos perteklinės sumos tikrinimą.
Instructions on the practical application of the Visa Code4.  Vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, reguliariai organizuojami valstybių narių ir Komisijos atstovų posėdžiai konkretiems veiklos klausimams, susijusiems su bendros vizų politikos taikymu, spręsti. Šiuos posėdžius savo jurisdikcijos ribose sušaukia Komisija, jei Komisijos prašymu nesusitariama kitaip.
Operational instructions on the practical application of the provisions of this Regulation shall be drawn up in accordance with the procedure referred to in Article 52(2).Gali būti organizuojami vienai temai skirti posėdžiai ir steigiami pogrupiai bendradarbiavimo Šengeno klausimais vietos lygiu konkretiems klausimams nagrinėti.
Article 525.  Bendradarbiavimo Šengeno klausimais vietos lygiu posėdžių ataskaitų santraukos rengiamos sistemingai ir platinamos vietos lygiu. Komisija gali pavesti ataskaitų rengimą valstybei narei. Kiekvienos valstybės narės konsulatai jas pateikia savo šalies centrinės valdžios institucijoms.
Committee procedureRemdamasi šiomis ataskaitomis, Komisija kiekvienoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje rengia metinę ataskaitą, kuri pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai.
1.  The Commission shall be assisted by a committee (the Visa Committee).6.  Valstybių narių, netaikančių Bendrijos acquis dėl vizų, arba trečiųjų šalių konsulatų atstovai gali būti ad hoc kviečiami dalyvauti posėdžiuose ir keistis informacija su vizomis susijusiais klausimais.
2.  Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof and provided that the implementing measures adopted in accordance with this procedure do not modify the essential provisions of this Regulation.VI
The period laid down in Article 5(6) of Decision 1999/468/EC shall be three months.ANTRAŠTINĖ DALIS
3.  Where reference is made to this paragraph, Articles 5a(1) to (4) and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Article 5349 straipsnis
NotificationTvarka, taikoma olimpinių ir parolimpinių žaidynių atveju
1.  Member States shall notify the Commission of:Valstybės narės, kuriose rengiamos olimpinės ir parolimpinės žaidynės, taiko specialias procedūras ir sąlygas, kurios padeda supaprastinti vizų išdavimą, kaip nustatyta XI priede.
(a) representation arrangements referred to in Article 8;50 straipsnis
(b) third countries whose nationals are required by individual Member States to hold an airport transit visa when passing through the international transit areas of airports situated on their territory, as referred to in Article 3;Priedų pakeitimai
(c) the national form for proof of sponsorship and/or private accommodation referred to in Article 14(4), if applicable;Priemonės, skirtos iš dalies keisti neesmines šio reglamento nuostatas, susijusios su I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ir XII priedų pakeitimais, tvirtinamos taikant 52 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.
(d) the list of third countries for which prior consultation referred to in Article 22(1) is required;51 straipsnis
(e) the list of third countries for which information referred to in Article 31(1) is required;Vizų kodekso praktinio taikymo instrukcijos
(f) the additional national entries in the ‘comments’ section of the visa sticker, as referred to in Article 27(2);Šio reglamento nuostatų praktiniam taikymui skirtos veiklos instrukcijos rengiamos 52 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.
(g) authorities competent for extending visas, as referred to in Article 33(5);52 straipsnis
(h) the forms of cooperation chosen as referred to in Article 40;Komiteto procedūra
(i) statistics compiled in accordance with Article 46 and Annex XII.1.  Komisijai padeda komitetas (toliau – Vizų komitetas).
2.  The Commission shall make the information notified pursuant to paragraph 1 available to the Member States and the public via a constantly updated electronic publication.2.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į to sprendimo 8 straipsnio nuostatas ir su sąlyga, kad taikant šią procedūrą patvirtintos įgyvendinamosios priemonės nekeičia esminių šio reglamento nuostatų.
Article 54Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.
Amendments to Regulation (EC) No 767/20083.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į to sprendimo 8 straipsnio nuostatas.
Regulation (EC) No 767/2008 is hereby amended as follows:53 straipsnis
1. Article 4(1) shall be amended as follows:Pranešimas
(a) point (a) shall be replaced by the following:1.  Valstybės narės Komisijai praneša apie:
‘(a) “uniform visa” as defined in Article 2(3) of Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community code on Visas (Visa Code) ( *1 );a) 8 straipsnyje nurodyto atstovavimo tvarką;
(b) point (b) shall be deleted;b) trečiąsias šalis, kurių piliečiai atskirų valstybių narių reikalavimu vykdami per jų teritorijoje esančių oro uostų tarptautines tranzito zonas, privalo turėti oro uosto tranzitinę vizą, kaip nurodyta 3 straipsnyje;
(c) point (c) shall be replaced by the following:c) nacionalinę formą rėmimui ir (arba) asmens apgyvendinimui patvirtinti, nurodytą 14 straipsnio 4 dalyje, jei taikoma;
‘(c) “airport transit visa” as defined in Article 2(5) of Regulation (EC) No 810/2009;’;d) trečiųjų šalių, kurių atveju būtina 22 straipsnio 1 dalyje nurodyta išankstinio konsultavimosi procedūra, sąrašą;
(d) point (d) shall be replaced by the following:e) trečiųjų šalių, kurių atveju būtina 31 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, sąrašą;
‘(d) “visa with limited territorial validity” as defined in Article 2(4) of Regulation (EC) No 810/2009;’;f) papildomus nacionalinius įrašus vizos įklijos skiltyje „Pastabos“, kaip nurodyta 27 straipsnio 2 dalyje;
(e) point (e) shall be deleted;g) 33 straipsnio 5 dalyje nurodytas valdžios institucijas, kompetentingas pratęsti vizas;
2. in Article 8(1), the words ‘On receipt of an application’, shall be replaced by the following:h) bendradarbiavimo formas, pasirinktas pagal 40 straipsnį;
‘When the application is admissible according to Article 19 of Regulation (EC) No 810/2009’;i) statistinius duomenis, surinktus pagal 46 straipsnį ir XII priedą.
3. Article 9 shall be amended as follows:2.  Komisija supažindina valstybes nares ir visuomenę su šia informacija skelbdama pagal 1 dalį praneštą informaciją nuolat atnaujinamame elektroniniame leidinyje.
(a) the heading shall be replaced by the following:54 straipsnis
‘Data to be entered on application’;Reglamento (EB) Nr. 767/2008 pakeitimai
(b) point 4 shall be amended as follows:Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 iš dalies keičiamas taip:
▼C11. 4 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:
(i) point (a) shall be replaced by the following:a) a punktas pakeičiamas taip:
‘(a) surname (family name), surname at birth (former family name(s)), first name(s) (given name(s)); date of birth, place of birth, country of birth, sex;’;„a) „vienoda viza“, kaip apibrėžta 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, įsteigiančio Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksą) ( *1 ) 2 straipsnio 3 dalyje;
(ii) point (e) shall be deleted;b) b punktas išbraukiamas;
(iii) point (g) shall be replaced by the following:c) c punktas pakeičiamas taip:
‘(g) Member State(s) of destination and duration of the intended stay or transit;’;„c) „oro uosto tranzitinė viza“, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 810/2009 2 straipsnio 5 dalyje;“;
(iv) point (h) shall be replaced by the following:d) d punktas pakeičiamas taip:
‘(h) main purpose(s) of the journey;’;„d) „riboto teritorinio galiojimo viza“, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 810/2009 2 straipsnio 4 dalyje;“;
(v) point (i) shall be replaced by the following:e) e punktas išbraukiamas.
‘(i) intended date of arrival in the Schengen area and intended date of departure from the Schengen area;’;2. 8 straipsnio 1 dalyje žodžiai „Gavusi prašymą“ pakeičiami taip:
(vi) point (j) shall be replaced by the following:„Tuo atveju, kai prašymas priimtinas pagal Reglamento (EB) Nr. 810/2009 19 straipsnį“.
‘(j) Member State of first entry;’;3. 9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
(vii) point (k) shall be replaced by the following:a) pavadinimas pakeičiamas taip:
‘(k) the applicant’s home address;’;„Pateikus prašymą įvedami duomenys“;
(viii) in point (l), the word ‘school’ shall be replaced by: ‘educational establishment’;b) 4 punktas iš dalies keičiamas taip:
(ix) in point (m), the words ‘father and mother’ shall be replaced by ‘parental authority or legal guardian’;▼C2
4. the following point shall be added to Article 10(1):i) a punktas pakeičiamas taip:
‘(k) if applicable, the information indicating that the visa sticker has been filled in manually.’;„a) pavardė, pavardė gimimo metu (ankstesnė (-ės) pavardė (-ės)), vardas (-ai); gimimo data, gimimo vieta, gimimo šalis, lytis;“;
5. in Article 11, the introductory paragraph shall be replaced by the following:ii) e punktas išbraukiamas;
‘Where the visa authority representing another Member State discontinues the examination of the application, it shall add the following data to the application file:’;iii) g punktas pakeičiamas taip:
6. Article 12 shall be amended as follows:„g) pagrindinio kelionės tikslo valstybė (-ės) narė (-ės) ir numatomo buvimo ar vykimo tranzitu trukmė;“;
(a) in paragraph 1, point (a) shall be replaced by the following:iv) h punktas pakeičiamas taip:
‘(a) status information indicating that the visa has been refused and whether that authority refused it on behalf of another Member State;’;„h) pagrindinį kelionės tikslą (-us)“;
(b) paragraph 2 shall be replaced by the following:v) i punktas pakeičiamas taip:
‘2.  The application file shall also indicate the ground(s) for refusal of the visa, which shall be one or more of the following:„i) numatoma atvykimo į Šengeno erdvę data ir numatoma išvykimo iš Šengeno erdvės data;“;
(a) the applicant:vi) j punktas pakeičiamas taip:
(i) presents a travel document which is false, counterfeit or forged;„j) valstybę narę, į kurią atvykstama pirmiausia;“;
(ii) does not provide justification for the purpose and conditions of the intended stay;vii) k punktas pakeičiamas taip:
(iii) does not provide proof of sufficient means of subsistence, both for the duration of the intended stay and for the return to his country of origin or residence, or for the transit to a third country into which he is certain to be admitted, or is not in a position to acquire such means lawfully;„k) prašytojo namų adresas;“;
(iv) has already stayed for three months during the current six-month period on the territory of the Member States on a basis of a uniform visa or a visa with limited territorial validity;viii) l punkte žodis „mokyklos“ pakeičiamas žodžiais „švietimo įstaigos“;
(v) is a person for whom an alert has been issued in the SIS for the purpose of refusing entry;ix) m punkte žodžiai „tėvo ir motinos“ pakeičiami žodžiais „tėvų teises turinčio asmens arba teisėto globėjo“.
(vi) is considered to be a threat to public policy, internal security or public health as defined in Article 2(19) of the Schengen Borders Code or to the international relations of any of the Member States, in particular where an alert has been issued in Member States’ national databases for the purpose of refusing entry on the same grounds;4. 10 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:
(vii) does not provide proof of holding adequate and valid travel medical insurance, where applicable;„k) jei taikoma, informaciją apie tai, kad vizos įklija užpildyta ranka.“
(b) the information submitted regarding the justification for the purpose and conditions of the intended stay was not reliable;5. 11 straipsnio įžanginis sakinys pakeičiamas taip:
(c) the applicant’s intention to leave the territory of the Member States before the expiry of the visa could not be ascertained;„Kai kitai valstybei narei atstovaujanti vizų institucija nutraukia prašymo nagrinėjimą, ji į prašymo bylą įtraukia šiuos duomenis:“.
(d) sufficient proof that the applicant has not been in a position to apply for a visa in advance justifying application for a visa at the border was not provided.’;6. 12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
7. Article 13 shall be replaced by the following:a) 1 dalyje a punktas pakeičiamas taip:
‘Article 13„a) informacija apie statusą, kurioje nurodoma, kad buvo atsisakyta išduoti vizą ir tai, ar ta institucija atsisakė ją išduoti kitos valstybės narės vardu;“;
Data to be added for a visa annulled or revokedb) 2 dalis pakeičiama taip:
1.  Where a decision has been taken to annul or to revoke a visa, the visa authority that has taken the decision shall add the following data to the application file:„2.  Prašymo byloje taip pat nurodomas (-i) pagrindas (-ai), dėl kurio (-ių) buvo atsisakyta išduoti vizą; tai gali būti vienas ar keli iš toliau išvardytų pagrindų:
(a) status information indicating that the visa has been annulled or revoked;a) prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo:
(b) authority that annulled or revoked the visa, including its location;i) pateikia netikrą, suklastotą arba padirbtą kelionės dokumentą;
(c) place and date of the decision.ii) nepagrindžia numatomo buvimo tikslo ir sąlygų;
2.  The application file shall also indicate the ground(s) for annulment or revocation, which shall be:iii) nepateikia įrodymų, kad turi pakankamai pragyvenimo lėšų tiek numatomo buvimo laikotarpio trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas, arba kad gali teisėtai gauti tokių lėšų;
(a) one or more of the ground(s) listed in Article 12(2);iv) valstybių narių teritorijoje jau išbuvo tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį turėdamas vienodą vizą arba riboto teritorinio galiojimo vizą;
(b) the request of the visa holder to revoke the visa.’;v) yra asmuo, dėl kurio SIS buvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti;
8. Article 14 shall be amended as follows:vi) laikomas keliančiu grėsmę kurios nors valstybės narės viešajai tvarkai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai, kaip nurodyta Šengeno sienų kodekso 2 straipsnio 19 punkte, arba tarptautiniams santykiams, visų pirma, kai valstybių narių nacionaliniuose registruose buvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti dėl tų pačių priežasčių;
(a) paragraph 1 shall be amended as follows:vii) nepateikia įrodymo, kad turi tinkamą galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu, kai to reikalaujama;
(i) the introductory paragraph shall be replaced by the following:b) buvo pateikta nepatikima informacija apie numatomo buvimo tikslo ir sąlygų pagrindimą;
‘1.  Where a decision has been taken to extend the period of validity and/or the duration of stay of an issued visa, the visa authority which extended the visa shall add the following data to the application file:’;c) nebuvo galima nustatyti, kad prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki vizos galiojimo laikotarpio pabaigos;
(ii) point (d) shall be replaced by the following:d) nebuvo pateikta pakankamai įrodymų, kad prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo negalėjo pateikti prašymo išduoti vizą iš anksto ir todėl pagrįstai pateikė prašymą išduoti vizą pasienyje.“
‘(d) the number of the visa sticker of the extended visa;’;7. 13 straipsnis pakeičiamas taip:
(iii) point (g) shall be replaced by the following:„13 straipsnis
‘(g) the territory in which the visa holder is entitled to travel, if the territorial validity of the extended visa differs from that of the original visa;’;Panaikinus ar atšaukus vizą įvedami duomenys
(b) in paragraph 2, point (c) shall be deleted;1.  Priėmus sprendimą panaikinti ar atšaukti vizą, šį sprendimą priėmusi vizų institucija į prašymo bylą įveda šiuos duomenis:
9. in Article 15(1), the words ‘extend or shorten the validity of the visa’ shall be replaced by ‘or extend the visa’;a) informacija apie statusą, kurioje nurodoma, kad viza buvo panaikinta ar atšaukta;
10. Article 17 shall be amended as follows:b) vizą panaikinusi arba atšaukusi institucija, įskaitant jos buvimo vietą;
(a) point 4 shall be replaced by the following:c) sprendimo priėmimo vieta ir data.
‘4. Member State of first entry;’;2.  Prašymo byloje taip pat nurodomas (-i) pagrindas (-ai), kuriuo (-iais) remiantis viza buvo panaikinta ar atšaukta:
(b) point 6 shall be replaced by the following:a) vienas ar keli iš 12 straipsnio 2 dalyje nurodytų pagrindų;
‘6. the type of visa issued;’;b) vizos turėtojo prašymas atšaukti vizą.“
(c) point 11 shall be replaced by the following:8. 14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
‘11. main purpose(s) of the journey;’;a) 1 dalis pakeičiama taip:
11. in Article 18(4)(c), Article 19(2)(c), Article 20(2)(d), Article 22(2)(d), the words ‘or shortened’ shall be deleted;i) Įžanginė dalis pakeičiama taip:
12. in Article 23(1)(d), the word ‘shortened’ shall be deleted.„1.  Priėmus sprendimą pratęsti išduotos vizos galiojimą ir (arba) buvimo pagal išduotą vizą trukmę, vizos galiojimą pratęsusi vizų institucija į prašymo bylą įveda šiuos duomenis:“;
▼M4 —————ii) d punktas pakeičiamas taip:
▼B„d) pratęstos vizos įklijos numerį;“;
Article 56iii) g punktas pakeičiamas taip:
Repeals„g) teritoriją, kurioje vizos turėtojas turi teisę keliauti, jei pratęstos vizos teritorinis galiojimas skiriasi nuo pirminės vizos galiojimo;“;
1.  Articles 9 to 17 of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 shall be repealed.b) 2 dalyje išbraukiamas c punktas.
2.  The following shall be repealed:9. 15 straipsnio 1 dalyje žodžiai „jos galiojimo pratęsimo ar sutrumpinimo“ pakeičiami žodžiais „arba galiojimo pratęsimo“.
(a) Decision of the Schengen Executive Committee of 28 April 1999 on the definitive versions of the Common Manual and the Common Consular Instructions (SCH/Com-ex (99) 13 (the Common Consular Instructions, including the Annexes);10. 17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
(b) Decisions of the Schengen Executive Committee of 14 December 1993 extending the uniform visa (SCH/Com-ex (93) 21) and on the common principles for cancelling, rescinding or shortening the length of validity of the uniform visa (SCH/Com-ex (93) 24), Decision of the Schengen Executive Committee of 22 December 1994 on the exchange of statistical information on the issuing of uniform visas (SCH/Com-ex (94) 25), Decision of the Schengen Executive Committee of 21 April 1998 on the exchange of statistics on issued visas (SCH/Com-ex (98) 12) and Decision of the Schengen Executive Committee of 16 December 1998 on the introduction of a harmonised form providing proof of invitation, sponsorship and accommodation (SCH/Com-ex (98) 57);a) 4 punktas pakeičiamas taip:
(c) Joint Action 96/197/JHA of 4 March 1996 on airport transit arrangements ( 6 );„4. valstybę narę, į kurią atvykstama pirmiausia;“;
(d) Council Regulation (EC) No 789/2001 of 24 April 2001 reserving to the Council implementing powers with regard to certain detailed provisions and practical procedures for examining visa applications ( 7 );b) 6 punktas pakeičiamas taip:
(e) Council Regulation (EC) No 1091/2001 of 28 May 2001 on freedom of movement with a long-stay visa ( 8 );„6. išduotos vizos rūšis;“;
(f) Council Regulation (EC) No 415/2003 of 27 February 2003 on the issue of visas at the border, including the issue of such visas to seamen in transit ( 9 );c) 11 punktas pakeičiamas taip:
(g) Article 2 of Regulation (EC) No 390/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending the Common Consular Instructions on visas for diplomatic and consular posts in relation to the introduction of biometrics including provisions on the organisation of the reception and processing of visa applications ( 10 ).„11. pagrindinį kelionės tikslą (-us);“.
3.  References to repealed instruments shall be construed as references to this Regulation and read in accordance with the correlation table in Annex XIII.11. 18 straipsnio 4 dalies c punkte, 19 straipsnio 2 dalies c punkte, 20 straipsnio 2 dalies d punkte ir 22 straipsnio 2 dalies d punkte išbraukiami žodžiai „ar sutrumpinimą“.
Article 5712. 23 straipsnio 1 dalies d punkte išbraukiami žodžiai „jos galiojimo laikotarpis buvo sutrumpintas“.
Monitoring and evaluation▼M4 —————
1.  Two years after all the provisions of this Regulation have become applicable, the Commission shall produce an evaluation of its application. This overall evaluation shall include an examination of the results achieved against objectives and of the implementation of the provisions of this Regulation, without prejudice to the reports referred to in paragraph 3.▼B
2.  The Commission shall transmit the evaluation referred to in paragraph 1 to the European Parliament and the Council. On the basis of the evaluation, the Commission shall submit, if necessary, appropriate proposals with a view to amending this Regulation.56 straipsnis
3.  The Commission shall present, three years after the VIS is brought into operation and every four years thereafter, a report to the European Parliament and to the Council on the implementation of Articles 13, 17, 40 to 44 of this Regulation, including the implementation of the collection and use of biometric identifiers, the suitability of the ICAO standard chosen, compliance with data protection rules, experience with external service providers with specific reference to the collection of biometric data, the implementation of the 59-month rule for the copying of fingerprints and the organisation of the procedures relating to applications. The report shall also include, on the basis of Article 17(12), (13) and (14) and of Article 50(4) of the VIS Regulation, the cases in which fingerprints could factually not be provided or were not required to be provided for legal reasons, compared with the number of cases in which fingerprints were taken. The report shall include information on cases in which a person who could factually not provide fingerprints was refused a visa. The report shall be accompanied, where necessary, by appropriate proposals to amend this Regulation.Panaikinimas
4.  The first of the reports referred to in paragraph 3 shall also address the issue of the sufficient reliability for identification and verification purposes of fingerprints of children under the age of 12 and, in particular, how fingerprints evolve with age, on the basis of the results of a study carried out under the responsibility of the Commission.1.  1985 m. birželio 14 d. Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 9–17 straipsniai panaikinami.
Article 582.  Panaikinami šie teisės aktai:
Entry into forcea) 1999 m. balandžio 28 d. Šengeno vykdomojo komiteto sprendimas dėl bendrųjų konsulinių instrukcijų bendrojo vadovo (SCH/Com-ex (99) 13 (Bendrosios konsulinės instrukcijos, įskaitant priedus);
1.  This Regulation shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Union.b) 1993 m. gruodžio 14 d. Šengeno vykdomojo komiteto sprendimai Dėl vienodos formos vizos taikymo išplėtimo(SCH/Com-ex (93) 21), ir Dėl vienodos formos vizos panaikinimo, atšaukimo ar galiojimo trukmės sutrumpinimo bendrųjų principų, (SCH/Com-ex (93) 24), 1994 m. gruodžio 22 d. Šengeno vykdomojo komiteto sprendimas dėl statistikos apie išduotas vienodos formos vizas mainų (SCH/Com-ex (94) 25), 1998 m. balandžio 21 d. Šengeno vykdomojo komiteto sprendimas dėl statistikos apie išduotas vizas mainų (SCH/Com-ex (98) 12), ir 1998 m. gruodžio 16 d. Šengeno vykdomojo komiteto sprendimas dėl kvietimo, rėmimo ir apgyvendinimo įrodymo vienodos formos nustatymo (SCH/Com-ex (98) 57);
2.  It shall apply from 5 April 2010.c) 1996 m. kovo 4 d. Bendrieji veiksmai 96/197/TVR dėl oro uosto tranzito susitarimų ( 6 );
3.  Article 52 and Article 53(1)(a) to (h) and (2) shall apply from 5 October 2009.d) 2001 m. balandžio 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 789/2001 paliekantis tarybai įgyvendinimo įgaliojimus dėl tam tikrų išsamių nuostatų ir praktinės tvarkos nagrinėjant prašymus išduoti vizą ( 7 );
4.  As far as the Schengen Consultation Network (Technical Specifications) is concerned, Article 56(2)(d) shall apply from the date referred to in Article 46 of the VIS Regulation.e) 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1091/2001 dėl judėjimo laisvės turint ilgalaikę vizą ( 8 );
5.  Article 32(2) and (3), Article 34(6) and (7) and Article 35(7) shall apply from 5 April 2011.f) 2003 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 415/2003 dėl vizų išdavimo pasienyje, įskaitant tokių vizų išdavimą tranzitu vykstantiems jūrininkams ( 9 );
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member States in accordance with the Treaty establishing the European Community.g) 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 390/2009, iš dalies keičiančio Bendrąsias konsulines instrukcijas diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms dėl vizų, atsižvelgiant į biometrinių duomenų įdiegimą, įskaitant nuostatas dėl prašymų išduoti vizą priėmimo ir tvarkymo organizavimo ( 10 ), 2 straipsnis.
ANNEX I3.  Nuorodos į panaikintus dokumentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos remiantis XIII priede pateikta koreliacijos lentele.
ANNEX II57 straipsnis
Non-exhaustive list of supporting documentsStebėsena ir įvertinimas
The supporting documents referred to in Article 14, to be submitted by visa applicants may include the following:1.  Praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento visų nuostatų taikymo Komisija pateikia jo taikymo įvertinimo ataskaitą. Bendrai vertindama Komisija apsvarsto tikslų įgyvendinimo ir šio reglamento nuostatų įgyvendinimo rezultatus, nepaisant 3 dalyje nurodytų ataskaitų.
A. DOCUMENTATION RELATING TO THE PURPOSE OF THE JOURNEY2.  Komisija perduoda 1 dalyje nurodytą įvertinimo ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Remdamasi šiuo įvertinimu, Komisija pateikia, jei reikia, tinkamus pasiūlymus dėl šio reglamento keitimo.
1. for business trips:3.  Praėjus trejiems metams nuo VIS veikimo pradžios, o vėliau – kas ketverius metus, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 13, 17, 40–44 straipsnių įgyvendinimo ataskaitą, įskaitant biometrinių identifikatorių rinkimo ir naudojimo įgyvendinimą, pasirinkto ICAO standarto tinkamumą, duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi, darbo su išorės paslaugų teikėjais patirtį konkrečiai atsižvelgiant į biometrinių duomenų rinkimą, 59 mėnesių taisyklės, taikomos pirštų atspaudų kopijavimui, įgyvendinimą ir su prašymais susijusių procedūrų organizavimą. Ataskaitoje, remiantis VIS reglamento 17 straipsnio 12, 13 ir 14 dalimis bei 50 straipsnio 4 dalimi, turi būti nurodomi atvejai, kai pirštų atspaudų faktiškai nebuvo galima paimti arba nebuvo reikalaujama juos paimti dėl teisinių priežasčių, palyginti su atvejų, kai pirštų atspaudai buvo paimti, skaičiumi. Ataskaitoje nurodoma informacija apie atvejus, kai asmeniui, kurio pirštų atspaudų faktiškai nebuvo galima paimti, viza nebuvo išduota. Su ataskaita prireikus pateikiami atitinkami pasiūlymai dėl šio reglamento pakeitimų.
(a) an invitation from a firm or an authority to attend meetings, conferences or events connected with trade, industry or work;4.  Pirmojoje iš 3 dalyje nurodytų ataskaitų, remiantis Komisijos atsakomybe atlikto tyrimo rezultatais, taip pat nagrinėjama, ar vaikų iki 12 metų pirštų atspaudai yra tikrai patikimi tapatybės nustatymo ir patikrinimo tikslais, visų pirma kaip kintant amžiui kinta pirštų atspaudai.
(b) other documents which show the existence of trade relations or relations for work purposes;58 straipsnis
(c) entry tickets for fairs and congresses, if appropriate;Įsigaliojimas
(d) documents proving the business activities of the company;1.  Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
(e) documents proving the applicant’s employment status in the company;2.  Jis taikomas nuo 2010 m. balandžio 5 d.
2. for journeys undertaken for the purposes of study or other types of training:3.  52 straipsnis ir 53 straipsnio 1 dalies a–h punktai ir 2 dalis taikomi nuo 2009 m. spalio 5 d.
(a) a certificate of enrolment at an educational establishment for the purposes of attending vocational or theoretical courses within the framework of basic and further training;4.  Šengeno konsultavimosi tinklo (techninės specifikacijos) atžvilgiu 56 straipsnio 2 dalies d punktas taikomas nuo VIS reglamento 46 straipsnyje nurodytos datos.
(b) student cards or certificates of the courses to be attended;5.  32 straipsnio 2 ir 3 dalys, 34 straipsnio 6 ir 7 dalys bei 35 straipsnio 7 dalis taikomos nuo 2011 m. balandžio 5 d.
3. for journeys undertaken for the purposes of tourism or for private reasons:Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.
(a) documents relating to accommodation:I PRIEDAS
— an invitation from the host if staying with one,II PRIEDAS
— a document from the establishment providing accommodation or any other appropriate document indicating the accommodation envisaged;Neišsamus patvirtinamųjų dokumentų sąrašas
(b) documents relating to the itinerary:14 straipsnyje nurodyti patvirtinamieji dokumentai, kuriuos turi pateikti prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys, gali būti tokie:
— confirmation of the booking of an organised trip or any other appropriate document indicating the envisaged travel plans,A. SU KELIONĖS TIKSLU SUSIJĘ DOKUMENTAI
— in the case of transit: visa or other entry permit for the third country of destination; tickets for onward journey;1. verslo kelionėms:
4. for journeys undertaken for political, scientific, cultural, sports or religious events or other reasons:a) įmonės arba valdžios institucijos kvietimas dalyvauti susitikimuose, konferencijose arba renginiuose, susijusiuose su prekyba, pramone ar darbu;
— invitation, entry tickets, enrolments or programmes stating (wherever possible) the name of the host organisation and the length of stay or any other appropriate document indicating the purpose of the journey;b) kiti dokumentai, parodantys verslo ryšius arba ryšius darbo tikslais;
5. for journeys of members of official delegations who, following an official invitation addressed to the government of the third country concerned, participate in meetings, consultations, negotiations or exchange programmes, as well as in events held in the territory of a Member State by intergovernmental organisations:c) tam tikrais atvejais mugių ir kongresų bilietai;
— a letter issued by an authority of the third country concerned confirming that the applicant is a member of the official delegation travelling to a Member State to participate in the abovementioned events, accompanied by a copy of the official invitation;d) dokumentai, įrodantys įmonės verslo veiklą;
6. for journeys undertaken for medical reasons:e) dokumentai, įrodantys prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens įdarbinimą [statusą] [padėtį] bendrovėje;
— an official document of the medical institution confirming necessity for medical care in that institution and proof of sufficient financial means to pay for the medical treatment.2. kelionėms, kurių tikslas – studijos arba kitos mokymo rūšys:
B. DOCUMENTATION ALLOWING FOR THE ASSESSMENT OF THE APPLICANT’S INTENTION TO LEAVE THE TERRITORY OF THE MEMBER STATESa) pažyma, liudijanti priėmimą į mokymo įstaigą tam, kad būtų lankomi profesinio rengimo arba teoriniai kursai pagal pagrindinio ar tolesnio mokymo programą;
1. reservation of or return or round ticket;b) studento pažymėjimai arba kursų, kuriuos ketinama lankyti, sertifikatai;
2. proof of financial means in the country of residence;3. turistinėms kelionėms arba kelionėms dėl asmeninių priežasčių:
3. proof of employment: bank statements;a) dokumentai, susiję su apgyvendinimu:
4. proof of real estate property;— priimančiojo asmens kvietimas, jei bus apsistota pas jį,
5. proof of integration into the country of residence: family ties; professional status.— dokumentas iš apgyvendinimą teikiančios įstaigos arba kitas tinkamas dokumentas, rodantis, kur numatoma apsigyventi;
C. DOCUMENTATION IN RELATION TO THE APPLICANT’S FAMILY SITUATIONb) dokumentai, susiję su kelionės maršrutu:
1. consent of parental authority or legal guardian (when a minor does not travel with them);— organizuotos kelionės rezervacijos patvirtinimas arba kitas atitinkamas dokumentas, nurodantis numatomus kelionės planus,
2. proof of family ties with the host/inviting person.— tranzito atveju: viza arba kitas leidimas atvykti į trečiąją šalį, į kurią vykstama; tolesnės kelionės bilietai;
ANNEX III4. kelionėms, į kurias vykstama dėl politinių, mokslo, kultūrinių, sporto arba religinių renginių arba kitų priežasčių:
UNIFORM FORMAT AND USE OF THE STAMP INDICATING THAT A VISA APPLICATION IS ADMISSIBLE— kvietimas, renginių bilietai, priėmimo dokumentai arba programos (jei įmanoma), nurodant priimančiosios organizacijos pavadinimą ir buvimo trukmę, ar kitas atitinkamas dokumentas, nurodantis kelionės tikslą;
… visa … (1) |  5. oficialių delegacijų, kurios atitinkamai trečiosios šalies Vyriausybei gavus oficialių kvietimą dalyvauja posėdžiuose, konsultacijose, derybose ar mainų programose, taip pat tarpvyriausybinių organizacijų valstybės narės teritorijoje rengiamuose renginiuose, narių kelionėms:
xx/xx/xxxx (2) | … (3)— atitinkamos trečiosios šalies valdžios institucijos laiškas, patvirtinantis, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo yra oficialios delegacijos, vykstančios į valstybę narę dalyvauti pirmiau nurodytuose renginiuose, narys, kartu pateikiant oficialaus kvietimo kopiją;
Example: |  6. kelionėms, kurių tikslas yra gydymasis:
C visa FR |  — oficialus gydymo įstaigos dokumentas, patvirtinantis gydymo šioje įstaigoje būtinumą, ir pakankamų finansinių lėšų gydymui apmokėti įrodymas.
22.4.2009 | Consulat de FranceB. DOKUMENTAI, KURIAIS REMIANTIS ĮVERTINAMAS PRAŠYMĄ IŠDUOTI VIZĄ PATEIKIANČIO ASMENS KETINIMAS IŠVYKTI IŠ VALSTYBIŲ NARIŲ TERITORIJOS
Djibouti |  1. grįžimo arba kelionės pirmyn ir atgal bilietas arba rezervacija;
(1)   Code of the Member State examining the application. The codes as set out in Annex VII point 1.1 are used. | (2)   Date of application (eight digits: xx day, xx month, xxxx year). | (3)   Authority examining the visa application.2. finansines lėšas gyvenamosios vietos šalyje patvirtinantis dokumentas;
The stamp shall be placed on the first available page that contains no entries or stamps in the travel document.3. įdarbinimą patvirtinantis dokumentas: banko pažymos;
ANNEX IV4. nekilnojamojo turto nuosavybę patvirtinantis dokumentas;
Common list of third countries listed in Annex I to Regulation (EC) No 539/2001, whose nationals are required to be in possession of an airport transit visa when passing through the international transit area of airports situated on the territory of the Member States5. integravimąsi gyvenamosios vietos šalyje patvirtinantis dokumentas: giminystės ryšiai; profesinė padėtis.
AFGHANISTANC. DOKUMENTAI, SUSIJĘ SU PRAŠYMĄ IŠDUOTI VIZĄ PATEIKIANČIO ASMENS ŠEIMINE PADĖTIMI
BANGLADESH1. tėvų valdžią vykdančių asmenų ar teisėtų globėjų sutikimas (jei nepilnametis keliauja be tėvų);
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO2. giminystės ryšio su priimančiu ir (arba) kviečiančiu asmeniu patvirtinimas.
ERITREAIII PRIEDAS
ETHIOPIAVIENODA SPAUDO, RODANČIO, KAD PRAŠYMAS IŠDUOTI VIZĄ YRA PRIIMTINAS, FORMA IR NAUDOJIMAS
GHANA… viza … (1) |  
IRANxx/xx/xxxx (2) | … (3)
IRAQPavyzdys: |  
NIGERIAC visa FR |  
PAKISTAN22.4.2009 | Consulat de France
SOMALIADjibout |  
SRI LANKA(1)    ►C1  Prašymą nagrinėjančios valstybės narės kodas. Naudojami VII priedo 1.1 punkte nurodyti kodai. ◄ | (2)   Prašymo data (aštuoni skaitmenys: xx diena, xx mėnuo, xxxx metai). | (3)   Prašymą išduoti vizą nagrinėjanti institucija.
ANNEX VSpaudas dedamas pirmame kelionės dokumento puslapyje, kuriame nėra įrašų arba spaudų.
LIST OF RESIDENCE PERMITS ENTITLING THEIR HOLDERS TO TRANSIT THROUGH THE AIRPORTS OF MEMBER STATES WITHOUT BEING REQUIRED TO HOLD AN AIRPORT TRANSIT VISAIV PRIEDAS
ANDORRA:Bendras trečiųjų šalių, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 539/2001 i priede, kurių piliečiai turi turėti oro uosto tranzitinę vizą kirsdami oro uostų, esančių valstybių narių teritorijoje, tarptautinę tranzitinę zoną, sąrašas
— Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (provisional residence and work permit) (white). These are issued to seasonal workers; the period of validity depends on the duration of employment, but never exceeds six months. This permit is not renewable,AFGANISTANAS
— Tarjeta de estancia y de trabajo (residence and work permit) (white). This permit is issued for six months and may be renewed for another year,BANGLADEŠAS
— Tarjeta de estancia (residence permit) (white). This permit is issued for six months and may be renewed for another year,KONGO DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA
— Tarjeta temporal de residencia (temporary residence permit) (pink). This permit is issued for one year and may be renewed twice, each time for another year,ERITRĖJA
— Tarjeta ordinaria de residencia (ordinary residence permit) (yellow). This permit is issued for three years and may be renewed for another three years,ETIOPIJA
— Tarjeta privilegiada de residencia (special residence permit) (green). This permit is issued for five years and is renewable, each time for another five years,GANA
— Autorización de residencia (residence authorisation) (green). This permit is issued for one year and is renewable, each time for another three years,IRANAS
— Autorización temporal de residencia y de trabajo (temporary residence and work authorisation) (pink). This permit is issued for two years and may be renewed for another two years,IRAKAS
— Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (ordinary residence and work authorisation) (yellow). This permit is issued for five years,NIGERIJA
— Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (special residence and work authorisation) (green). This permit is issued for 10 years and is renewable, each time for another 10 years.PAKISTANAS
CANADA:SOMALIS
— Permanent resident card (plastic card).ŠRI LANKA
JAPAN:V PRIEDAS
— Re-entry permit to Japan.LEIDIMŲ GYVENTI, SUTEIKIANČIŲ TEISĘ JUOS TURINTIEMS ASMENIMS VYKTI TRANZITU PER VALSTYBIŲ NARIŲ ORO UOSTUS BE ORO UOSTO TRANZITINĖS VIZOS, SĄRAŠAS
SAN MARINO:ANDORA:
— Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata) (ordinary residence permit (no expiry date)),—  Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (laikinas leidimas gyventi ir dirbti) (baltos spalvos). Šie leidimai išduodami sezoniniams darbuotojams; galiojimo laikotarpis priklauso nuo įdarbinimo trukmės, tačiau jokiu būdu neviršija šešių mėnesių. Šis leidimas neatnaujinamas,
— Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) (special permanent residence permit (no expiry date)),—  Tarjeta de estancia y de trabajo (leidimas gyventi ir dirbti) (baltos spalvos). Šis leidimas išduodamas šešiems mėnesiams ir gali būti atnaujinamas dar vieniems metams,
— Carta d’identità de San Marino (validità illimitata) (San Marino identity card (no expiry date)).—  Tarjeta de estancia (leidimas gyventi) (baltos spalvos). Šis leidimas išduodamas šešiems mėnesiams ir gali būti atnaujinamas dar vieniems metams,
UNITED STATES OF AMERICA:—  Tarjeta temporal de residencia (laikinas leidimas gyventi) (rožinės spalvos). Šis leidimas išduodamas vieneriems metams ir gali būti atnaujinamas du kartus, kiekvieną kartą dar vieneriems metams,
— Form I-551 permanent resident card (valid for 2 to 10 years),—  Tarjeta ordinaria de residencia (paprastasis leidimas gyventi) (geltonos spalvos). Šis leidimas išduodamas trejiems metams ir gali būti atnaujinamas dar trejiems metams,
— Form I-551 Alien registration receipt card (valid for 2 to 10 years),—  Tarjeta privilegiada de residencia (specialusis leidimas gyventi) (žalios spalvos). Šis leidimas yra išduodamas penkeriems metams ir gali būti atnaujinamas kiekvieną kartą dar penkeriems metams,
— Form I-551 Alien registration receipt card (no expiry date),—  Autorización de residencia (leidimas gyventi) (žalios spalvos). Šis leidimas išduodamas vieniems metams ir gali būti atnaujinamas kiekvieną kartą dar trejiems metams,
— Form I-327 Re-entry document (valid for two years — issued to holders of a I-551),—  Autorización temporal de residencia y de trabajo (laikinas leidimas gyventi ir dirbti) (rožinės spalvos). Šis leidimas išduodamas dvejiems metams ir gali būti atnaujinamas dar dvejiems metams,
— Resident alien card (valid for 2 or 10 years or no expiry date. This document guarantees the holder’s return only if his stay outside the USA has not exceeded one year),—  Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (paprastasis leidimas gyventi ir dirbti) (geltonos spalvos). Šis leidimas išduodamas penkeriems metams,
— Permit to re-enter (valid for two years. This document guarantees the holder’s return only if his stay outside the USA has not exceeded two years),—  Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (specialusis leidimas gyventi ir dirbti) (žalios spalvos). Šis leidimas yra išduodamas dešimčiai metų ir gali būti atnaujinamas kiekvieną kartą dar dešimčiai metų.
— Valid temporary residence stamp in a valid passport (valid for one year from the date of issue).KANADA:
ANNEX VI—  Permanent resident card (nuolatinio gyventojo kortelė) (plastikinė kortelė).
►(1) M3  JAPONIJA:
ANNEX VII—  Re-entry permit to Japan (pakartotino atvykimo į Japoniją leidimas).
FILLING IN THE VISA STICKERSAN MARINAS:
1.   Mandatory entries section—  Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata) (paprastasis leidimas gyventi (nenurodomas galutinis galiojimo terminas)),
1.1.   ‘VALID FOR’ heading:—  Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) (specialusis nuolatinis leidimas gyventi (nenurodomas galutinis galiojimo terminas)),
This heading indicates the territory in which the visa holder is entitled to travel.—  Carta d’identità de San Marino (validità illimitata) (San Marino asmens tapatybės kortelė (nenurodomas galutinis galiojimo terminas)).
This heading may be completed in one of the following ways only:JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS:
(a) Schengen States;—  Form I-551 permanent resident card (I-551 forma – nuolatinio gyventojo kortelė) (galioja nuo dvejų iki dešimties metų),
(b) Schengen State or Schengen States to whose territory the validity of the visa is limited (in this case the following abbreviations are used):—  Form I-551 Alien registration receipt card (I-551 forma – užsieniečio registracijos kortelė) (galioja nuo dvejų iki dešimties metų),
BE | BELGIUM—  Form I-551 Alien registration receipt card (I-551 forma – užsieniečio registracijos kortelė) (nenurodomas galutinis galiojimo terminas),
CZ | CZECH REPUBLIC—  Form I-327 Re-entry document (I-327 forma – pakartotinio atvykimo dokumentas) (galioja dvejus metus, išduodama I-551 formos turėtojams),
DK | DENMARK—  Resident alien card (šalyje gyvenančio užsieniečio kortelė) (galioja nuo 2 iki 10 metų arba nenurodomas galutinis galiojimo terminas. Šis dokumentas jo turėtojui užtikrina grįžimą tik tuo atveju, jei už JAV ribų jis buvo ne ilgiau kaip vienus metus),
DE | GERMANY—  Permit to re-enter (leidimas pakartotinai atvykti) (galioja dvejus metus. Šis dokumentas jo turėtojui užtikrina grįžimą tik tuo atveju, jei už JAV ribų jis buvo ne ilgiau kaip dvejus metus),
EE | ESTONIA—  Valid temporary residence stamp in a valid passport (galiojantis laikinojo gyventojo spaudas galiojančiame pase) (galioja vienus metus nuo išdavimo dienos).
GR | GREECEVI PRIEDAS
ES | SPAIN►(1) M3  
FR | FRANCEVII PRIEDAS
IT | ITALYVIZOS ĮKLIJOS PILDYMAS
LV | LATVIA1.   Bendrųjų įrašų skiltis
LT | LITHUANIA1.1.   Skirsnis „GALIOJA“:
LU | LUXEMBOURGŠiame skirsnyje nurodoma teritorija, kurioje vizos turėtojui leidžiama keliauti.
HU | HUNGARYŠis skirsnis gali būti pildomas tik taip:
MT | MALTAa) Šengeno valstybėse;
NL | NETHERLANDSb) Šengeno valstybėje arba valstybėse, kurių teritorijoje galioja viza (šiuo atveju naudojamos tokios santrumpos):
AT | AUSTRIABE | BELGIJA
PL | POLANDCZ | ČEKIJA
PT | PORTUGALDK | DANIJA
SI | SLOVENIADE | VOKIETIJA
SK | SLOVAKIAEE | ESTIJA
FI | FINLANDGR | GRAIKIJA
SE | SWEDENES | ISPANIJA
IS | ICELANDFR | PRANCŪZIJA
NO | NORWAYIT | ITALIJA
CH | SWITZERLANDLV | LATVIJA
1.2. | When the sticker is used to issue a uniform visa this heading is filled in using the words ‘Schengen States’, in the language of the issuing Member State.LT | LIETUVA
1.3. | When the sticker is used to issue a visa with limited territorial validity pursuant to Article 25(1) of this Regulation this heading is filled in with the name(s) of the Member State(s) to which the visa holder’s stay is limited, in the language of the issuing Member State.LU | LIUKSEMBURGAS
1.4. | When the sticker is used to issue a visa with limited territorial validity pursuant to Article 25(3) of this Regulation, the following options for the codes to be entered may be used: | (a) entry of the codes for the Member States concerned; | (b) entry of the words ‘Schengen States’, followed in brackets by the minus sign and the codes of the Member States for whose territory the visa is not valid; | (c) in case the ‘valid for’ field is not sufficient for entering all codes for the Member States (not) recognising the travel document concerned the font size of the letters used is reduced.HU | VENGRIJA
2.   ‘FROM ... TO’ heading:MT | MALTA
This heading indicates the period of the visa holder’s stay as authorised by the visa.NL | NYDERLANDAI
The date from which the visa holder may enter the territory for which the visa is valid is written as below, following the word ‘FROM’:AT | AUSTRIJA
— the day is written using two digits, the first of which is a zero if the day in question is a single digit,PL | LENKIJA
— horizontal dash,PT | PORTUGALIJA
— the month is written using two digits, the first of which is a zero if the month in question is a single digit,SI | SLOVĖNIJA
— horizontal dash,SK | SLOVAKIJA
— the year is written using two digits, which correspond with the last two digits of the year.FI | SUOMIJA
For example: 05-12-07 = 5 December 2007.SE | ŠVEDIJA
The date of the last day of the period of the visa holder’s authorised stay is entered after the word ‘TO’ and is written in the same way as the first date. The visa holder must have left the territory for which the visa is valid by midnight on that date.IS | ISLANDIJA
3.   ‘NUMBER OF ENTRIES’ heading:NO | NORVEGIJA
This heading shows the number of times the visa holder may enter the territory for which the visa is valid, i.e. it refers to the number of periods of stay which may be spread over the entire period of validity, see 4.CH | ŠVEICARIJA
The number of entries may be one, two or more. This number is written to the right-hand side of the preprinted part, using ‘01’, ‘02’ or the abbreviation ‘MULT’, where the visa authorises more than two entries.1.2. | Kai įklija naudojama vienodai vizai išduoti, šis skirsnis užpildomas vizą išduodančios valstybės narės kalba įrašant žodžius „Šengeno valstybėse“.
When a multiple airport transit visa is issued pursuant to Article 26(3) of this Regulation, the visa’s validity is calculated as follows: first date of departure plus six months.1.3. | Kai įklija naudojama riboto teritorinio galiojimo vizai išduoti vadovaujantis šio reglamento 25 straipsnio 1 dalimi, šiame skirsnyje vizą išduodančios valstybės narės kalba įrašomas valstybės (-ių) narės (-ių), kurioje (-ose) vizos turėtojui leidžiama būti, pavadinimas (-ai).
The visa is no longer valid when the total number of exits made by the visa holder equals the number of authorised entries, even if the visa holder has not used up the number of days authorised by the visa.1.4. | Kai įklija naudojama riboto teritorinio galiojimo vizai išduoti vadovaujantis šio reglamento 25 straipsnio 3 dalimi, galima pasirinkti šiuos įrašytinų kodų variantus: | a) įrašyti atitinkamų valstybių narių kodus; | b) įrašyti žodžius „Šengeno valstybėse“, toliau skliaustuose įrašant minuso ženklą ir valstybių narių, kurių teritorijose viza negalioja, kodus; | c) tuo atveju, jei skirsnio „galioja“ nepakanka visų valstybių narių, kurios pripažįsta atitinkamą kelionės dokumentą (nepripažįsta šio dokumento), kodams įrašyti, naudojamas mažesnio dydžio šriftas.
4.   ‘DURATION OF VISIT ... DAYS’ heading:2.   Skirsnis „NUO … IKI“:
This heading indicates the number of days during which the visa holder may stay in the territory for which the visa is valid. This stay may be continuous or, depending on the number of days authorised, spread over several periods between the dates mentioned under 2, bearing in mind the number of entries authorised under 3.Šiame skirsnyje nurodomas laikotarpis, kuriuo vizos turėtojui leidžiama būti teritorijoje.
The number of days authorised is written in the blank space between ‘DURATION OF VISIT’ and ‘DAYS’, in the form of two digits, the first of which is a zero if the number of days is less than 10.Data, nuo kurios vizos turėtojas gali atvykti į teritoriją, kurioje galioja viza, įrašoma po žodžio „NUO“, kaip nurodyta toliau:
The maximum number of days that may be entered under this heading is 90.— diena užrašoma dviem skaitmenimis, iš kurių pirmasis yra nulis, jei atitinkama diena žymima vienaženkliu skaitmeniu,
▼M3— horizontalus brūkšnys,
When a visa is valid for more than six months, the duration of stays is 90 days in any 180-day period.— mėnuo užrašomas dviem skaitmenimis, iš kurių pirmasis yra nulis, jei atitinkamas mėnuo žymimas vienaženkliu skaitmeniu,
▼B— horizontalus brūkšnys,
5.   ‘ISSUED IN ... ON …’ heading:— metai užrašomi dviem skaitmenimis, kurie atitinka paskutinius du metų skaitmenis.
This heading gives the name of the location where the issuing authority is situated. The date of issue is indicated after ‘ON’.Pavyzdžiui: 05–12–07 = 2007 m. gruodžio 5 d.
The date of issue is written in the same way as the date referred to in 2.Laikotarpio, kuriuo vizos turėtojui leidžiama būti teritorijoje, paskutinės dienos data įrašoma po žodžio „IKI“ tokiu pat būdu, kaip pirmoji data. Vizos turėtojas privalo palikti teritoriją, kurioje galioja viza, iki tos dienos pusiaunakčio.
6.   ‘PASSPORT NUMBER’ heading:3.   Skirsnis „ATVYKIMŲ SKAIČIUS“:
This heading indicates the number of the travel document to which the visa sticker is affixed.Šiame skirsnyje skaičiumi nurodoma, kiek kartų vizos turėtojas gali atvykti į teritoriją, kurioje galioja viza, t. y. jame nurodomas buvimo laikotarpių, kurie gali būti nustatyti per visą vizos galiojimo laikotarpį, skaičius (žr. 4 punktą).
In case the person to whom the visa is issued is included in the passport of the spouse, parental authority or legal guardian, the number of the travel document of that person is indicated.Atvykimų skaičius gali būti vienas, du ar daugiau. Šis skaičius įrašomas dešinėje pusėje iš anksto išspausdintoje dalyje, pažymint „01“, „02“ arba santrumpą „MULT“, kai viza leidžiama atvykti daugiau nei du kartus.
When the applicant’s travel document is not recognised by the issuing Member State, the uniform format for the separate sheet for affixing visas is used for affixing the visa.Kai pagal šio reglamento 26 straipsnio 3 dalį išduodama daugkartinė oro uosto tranzitinė viza, vizos galiojimo laikotarpis apskaičiuojamas taip: pirmo išvykimo data + 6 mėnesiai.
The number to be entered under this heading, if the visa sticker is affixed to the separate sheet, is not the passport number but the same typographical number as appears on the form, made up of six digits.Vizos galiojimas baigiasi, kai bendras vizos turėtojo išvykimų skaičius yra lygus leidžiamų atvykimų skaičiui, net jei vizos turėtojas neišnaudojo viso viza leidžiamų dienų skaičiaus.
7.   ‘TYPE OF VISA’ heading:4.   Skirsnis „APSILANKYMO TRUKMĖ … DIENŲ“:
In order to facilitate matters for the control authorities, this heading specifies the type of visa using the letters A, C and D as follows:Šiame skirsnyje skaičiumi nurodoma, kiek dienų vizos turėtojas gali būti teritorijoje, kurioje galioja viza. Šis buvimas gali būti nepertraukiamas arba, atsižvelgiant į leidžiamų dienų skaičių, išskaidytas į kelis laikotarpius tarp 2 punkte minėtų datų, atsižvelgiant į pagal 3 punktą leidžiamų atvykimų skaičių.
A | : | airport transit visa (as defined in Article 2(5) of this Regulation)Leidžiamų dienų skaičius įrašomas tuščioje vietoje tarp žodžių „APSILANKYMO TRUKMĖ“ ir „DIENŲ“ dviem skaitmenimis, iš kurių pirmasis yra nulis, jei dienų skaičius yra mažesnis nei 10.
C | : | visa (as defined in Article 2(2) of this Regulation)Didžiausias į šį skirsnį įrašomų dienų skaičius yra 90 per kiekvieną pusmetį.
D | : | long-stay visa▼M3
8.   ‘SURNAME AND FIRST NAME’ heading:Jei išduodama daugiau negu šešis mėnesius galiojanti viza, buvimo trukmė yra 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.
The first word in the ‘surname’ box followed by the first word in the ‘first name’ box of the visa holder’s travel document is written in that order. The issuing authority verifies that the name and first name which appear in the travel document and which are to be entered under this heading and in the section to be electronically scanned are the same as those appearing in the visa application. If the number of characters of the surname and first name exceeds the number of spaces available, the excess characters are replaced by a dot (.).▼B
9. | (a) Mandatory entries to be added in the ‘COMMENTS’ section | — in the case of a visa issued on behalf of another Member State pursuant to Article 8, the following mention is added: ‘R/[Code of represented Member State]’, | — in the case of a visa issued for the purpose of transit, the following mention is added: ‘TRANSIT’, | ▼M1 | — where all data referred to in Article 5(1) of the VIS Regulation is registered in the Visa Information System, the following mention is added: ‘VIS’, | — where only the data referred to in points (a) and (b) of Article 5(1) of the VIS Regulation is registered in the Visa Information System but the data referred to in point (c) of that paragraph was not collected because the collection of fingerprints was not mandatory in the region concerned, the following mention is added: ‘VIS 0’; | ▼B | (b) National entries in ‘COMMENTS’ section | This section also contains the comments in the language of the issuing Member State relating to national provisions. However, such comments shall not duplicate the mandatory comments referred to in point 1; | (c) Section for the photograph | The visa holder’s photograph, in colour, shall be integrated in the space reserved for that purpose. | The following rules shall be observed with respect to the photograph to be integrated into the visa sticker. | The size of the head from chin to crown shall be between 70 % and 80 % of the vertical dimension of the surface of the photograph. | The minimum resolution requirements shall be: | — 300 pixels per inch (ppi), uncompressed, for scanning, | — 720 dots per inch (dpi) for colour printing of photos.5.   Skirsnis „IŠDUOTA (KUR) … (KADA) …“:
10. | Machine-readable zone | This section is made up of two lines of 36 characters (OCR B-10 cpi). | First line: 36 characters (mandatory) | Positions | Number of characters | Heading contents | Specifications | 1-2 | 2 | Type of document | First character: V | Second character: code indicating type of visa (A, C or D) | 3-5 | 3 | Issuing State | ICAO alphabetic code 3-character: BEL, CHE, CZE, DNK, D<<, EST, GRC, ESP, FRA, ITA, LVA, LTU, LUX, HUN, MLT, NLD, AUT, POL, PRT, SVN, SVK, FIN, SWE, ISL, NOR | 6-36 | 31 | Surname and first name | The surname should be separated from the first names by 2 symbols (<<); individual components of the name should be separated by one symbol (<); spaces which are not needed should be filled in with one symbol (<) | Second line: 36 characters (mandatory) | Positions | Number of characters | Heading contents | Specifications | 1 | 9 | Visa number | This is the number printed in the top right-hand corner of the sticker | 10 | 1 | Control character | This character is the result of a complex calculation, based on the previous area according to an algorithm defined by the ICAO | 11 | 3 | Applicant’s nationality | Alphabetic coding according to ICAO 3-character codes | 14 | 6 | Date of birth | The order followed is YYMMDD where: | YY = year (mandatory) | MM = month or << if unknown | DD = day or << if unknown | 20 | 1 | Control character | This character is the result of a complex calculation, based on the previous area according to an algorithm defined by the ICAO | 21 | 1 | Sex | F = Female, | M = Male, | < = Not specified | 22 | 6 | Date on which the visa’s validity ends | The order followed is YYMMDD without a filler | 28 | 1 | Control character | This character is the result of a complex calculation, based on the previous area according to an algorithm defined by the ICAO | 29 | 1 | Territorial validity | (a)  For LTV visas, insert the letter T | (b)  For uniform visas insert the filler < | 30 | 1 | Number of entries | 1, 2, or M | 31 | 2 | Duration of stay | (a)  Short stay: number of days should be inserted in the visual reading area | (b)  Long stay: << | 33 | 4 | Start of validity | The structure is MMDD without any filler.Šiame skirsnyje nurodomas vizą išduodančios institucijos buvimo vietos pavadinimas. Išdavimo data nurodoma antrojo daugtaškio vietoje.
ANNEX VIIIIšdavimo data rašoma taip pat, kaip 2 punkte nurodyta data.
AFFIXING THE VISA STICKER6.   Skirsnis „PASO NUMERIS“:
1. The visa sticker shall be affixed to the first page of the travel document that contains no entries or stamps — other than the stamp indicating that an application is admissible.Šioje antraštėje nurodomas kelionės dokumento, prie kurio tvirtinama vizos įklija, numeris.
2. The sticker shall be aligned with and affixed to the edge of the page of the travel document. The machine-readable zone of the sticker shall be aligned with the edge of the page.Jei asmuo, kuriam yra išduota viza, yra nurodytas sutuoktinio, tėvų valdžią vykdančių asmenų ar teisėtų globėjų pasuose, nurodomas to asmens kelionės dokumento numeris.
3. The stamp of the issuing authorities shall be placed in the ‘COMMENTS’ section in such a manner that it extends beyond the sticker onto the page of the travel document.Jeigu prašymą išduoti vizą pateikusio asmens kelionės dokumento nepripažįsta vizą išduodanti valstybė narė, vizai įklijuoti naudojamas atskiras vienodos formos lapas.
4. Where it is necessary to dispense with the completion of the section to be scanned electronically, the stamp may be placed in this section to render it unusable. The size and content of the stamp to be used shall be determined by the national rules of the Member State.Jei viza klijuojama atskirame lape, šioje antraštėje įrašomas ne paso numeris, bet ant formos esantis spaustuvinis numeris, sudarytas iš šešių skaitmenų.
5. To prevent re-use of a visa sticker affixed to the separate sheet for affixing a visa, the seal of the issuing authorities shall be stamped to the right, straddling the sticker and the separate sheet, in such a way as neither to impede reading of the headings and the comments nor to enter the machine-readable zone.7.   Skirsnis „VIZOS RŪŠIS“:
6. The extension of a visa, pursuant to Article 33 of this Regulation, shall take the form of a visa sticker. The seal of the issuing authorities shall be affixed to the visa sticker.Siekiant palengvinti kontroliuojančių institucijų darbą, šiame skirsnyje vizos rūšis nurodoma raidėmis A, C ir D:
ANNEX IXA | : | oro uosto tranzitinė viza (kaip apibrėžta šio reglamento 2 straipsnio 5 dalyje)
PART 1C | : | viza (kaip apibrėžta šio reglamento 2 straipsnio 2 dalyje)
Rules for issuing visas at the border to seafarers in transit subject to visa requirementsD | : | ilgalaikė viza
These rules relate to the exchange of information between the competent authorities of the Member States with respect to seafarers in transit subject to visa requirements. Insofar as a visa is issued at the border on the basis of the information that has been exchanged, the responsibility lies with the Member State issuing the visa.8.   Skirsnis „PAVARDĖ IR VARDAS“:
For the purposes of these rules:Vizos turėtojo kelionės dokumente „pavardės“ langelyje esantis pirmasis žodis ir po jo įrašytas „vardo“ langelyje esantis pirmasis žodis rašomi šia tvarka. Vizą išduodanti institucija patikrina, ar kelionės dokumente esantys ir į šį skirsnį bei elektroniniu būdu nuskaitomą skiltį įrašytini pavardė ir vardas yra tie patys, kaip ir prašyme išduoti vizą. Jei pavardės ir vardo simbolių yra daugiau nei numatyta laukelių, netelpantys simboliai pakeičiami tašku (.).
‘Member State port’: means a port constituting an external border of a Member State;9. | a) Privalomi įrašai, kuriais turi būti papildyta skiltis „PASTABOS“ | — Tuo atveju, kai pagal 8 straipsnį viza išduodama kitos valstybės narės vardu, įrašomas šis tekstas: „R/[atstovaujamosios valstybės narės kodas].“ | — Tuo atveju, jei viza išduodama tranzitui, įrašomas šis tekstas: „TRANSIT“. | ▼M1 | — Jei Vizų informacinėje sistemoje užregistruoti visi VIS reglamento 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys, įrašomas šis tekstas: „VIS“. | — Jei Vizų informacinėje sistemoje užregistruoti tik VIS reglamento 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodyti duomenys, o c punkte nurodyti duomenys nebuvo renkami, nes rinkti pirštų atspaudus atitinkamame regione nebuvo privaloma, įrašomas šis tekstas: „VIS 0“. | ▼B | b) Nacionaliniai įrašai skiltyje „PASTABOS“ | Šioje skiltyje taip pat pateikiamos su nacionalinėmis nuostatomis susijusios pastabos vizą išduodančios valstybės narės kalba. Tačiau šios pastabos negali dubliuoti privalomųjų pastabų, nurodytų 1 punkte. | c) Skiltis nuotraukai | Vizos turėtojo spalvota nuotrauka turi būti integruota šiam tikslui skirtoje vietoje. | Turi būti laikomasi toliau nurodytų taisyklių, taikomų vizos įklijai skirtai nuotraukai. | Galvos atvaizdas nuo smakro iki viršugalvio sudaro 70–80 % nuotraukos vertikalaus matmens. | Minimalūs skiriamosios gebos reikalavimai: | — 300 pikselių į colį (ppi), nesuspaustų – skenuojant, | — 720 taškų į colį (dpi) – spalvotas nuotraukas spausdinant.
‘Member State airport’: means an airport constituting an external border of a Member State.10. | Mašininio nuskaitymo zona | Šią skiltį sudaro dvi 36 ženklų (OCR B-10 cpi) eilutės. | 1 eilutė: 36 ženklai (privaloma) | Pozicijos | Ženklų skaičius | Skirsnio turinys | Specifikacijos | 1–2 | 2 | Dokumento rūšis | 1-as ženklas: V | 2-as ženklas: vizos rūšies kodas (A, C arba D) | 3–5 | 3 | Išdavusioji valstybė | ICAO 3 raidžių kodas: BEL, CHE, CZE, DNK, D<<, EST, GRC, ESP, FRA, ITA, LVA, LTU, LUX, HUN, MLT, NLD, AUT, POL, PRT, SVN, SVK, FIN, SWE, ISL, NOR. | 6–36 | 31 | Pavardė ir vardas | Pavardė nuo vardų turėtų būti atskirta 2 simboliais (<<); atskiri pavardės ir vardo elementai turėtų būti atskirti vienu simboliu (<); nereikalingos vietos turėtų būti užpildytos vienu simboliu <. | 2 eilutė: 36 ženklai (privaloma) | Pozicijos | Ženklų skaičius | Skirsnio turinys | Specifikacijos | 1 | 9 | Vizos numeris | Tai numeris, atspausdintas įklijos viršutiniame dešiniajame kampe. | 10 | 1 | Kontrolinis ženklas | Šis ženklas gaunamas atliekant sudėtingą skaičiavimą remiantis pirmesniu laukeliu naudojant ICAO nustatytą algoritmą. | 11 | 3 | Prašymą išduoti vizą pateikusio asmens pilietybė | Raidžių kodas pagal ICAO trijų ženklų kodus. | 14 | 6 | Gimimo data | Rašoma MMMNDD, kur: | MM = metai (privaloma) | MN = mėnuo arba <<, jei nežinoma | DD = diena arba <<, jei nežinoma | 20 | 1 | Kontrolinis ženklas | Šis ženklas gaunamas atliekant sudėtingą skaičiavimą remiantis pirmesniu laukeliu naudojant ICAO nustatytą algoritmą. | 21 | 1 | Lytis | F = moteris, | M = vyras, | < = nenurodyta. | 22 | 6 | Vizos galiojimo pabaigos data | Rašoma MMMNDD be pakeičiančių ženklų. | 28 | 1 | Kontrolinis ženklas | Šis ženklas gaunamas atliekant sudėtingą skaičiavimą remiantis pirmesniu laukeliu naudojant ICAO nustatytą algoritmą. | 29 | 1 | Teritorinis galiojimas | a)  RTG vizų atveju įrašyti raidę. | b)  Vienodo pavyzdžio vizų atveju įrašyti pakeičiantį ženklą <. | 30 | 1 | Atvykimų skaičius | 1, 2 arba M | 31 | 2 | Buvimo trukmė | a)  Trumpalaikė: dienų skaičius turėtų būti įrašytas į vizualiai skaitomą dalį. | b)  Ilgalaikė: << | 33 | 4 | Galiojimo pradžia | Rašoma MNDD be pakeičiančių ženklų.
I.   Signing on a vessel berthed or expected at a Member State port (entry into the territory of the Member States)VIII PRIEDAS
— the shipping company or its agent shall inform the competent authorities at the Member State port where the ship is berthed or expected that seafarers subject to visa requirements are due to enter via a Member State airport, land or sea border. The shipping company or its agent shall sign a guarantee in respect of those seafarers that all expenses for the stay and, if necessary, for the repatriation of the seafarers will be covered by the shipping company,VIZOS ĮKLIJOS ĮKLIJAVIMAS
— those competent authorities shall verify as soon as possible whether the information provided by the shipping company or its agent is correct and shall examine whether the other conditions for entry into the territory of the Member States have been satisfied. The travel route within the territory of the Member States shall also be verified e.g. by reference to the (airline) tickets,1. Vizos įklija įklijuojama pirmame kelionės dokumento puslapyje, kuriame nėra jokių įrašų ar spaudų, išskyrus spaudą, nurodantį, kad prašymas yra priimtinas.
— when seafarers are due to enter via a Member State airport, the competent authorities at the Member State port shall inform the competent authorities at the Member State airport of entry, by means of a duly completed form for seafarers in transit who are subject to visa requirements (as set out in Part 2), sent by fax, electronic mail or other means, of the results of the verification and shall indicate whether a visa may in principle be issued at the border. When seafarers are due to enter via a land or a sea border, the competent authorities at the border post via which the seafarer concerned enters the territory of the Member States shall be informed by the same procedure,2. Įklija sulygiuojama su kelionės dokumento puslapio kraštu ir įklijuojama prie jo. Mašininio nuskaitymo zona sulygiuojama su puslapio kraštu.
— where the verification of the available data is positive and the outcome is clearly consistent with the seafarer’s declaration or documents, the competent authorities at the Member State airport of entry or exit may issue a visa at the border the authorised stay of which shall correspond to what is necessary for the purpose of the transit. Furthermore, in such cases the seafarer’s travel document shall be stamped with a Member State entry or exit stamp and given to the seafarer concerned.3. Vizą išduodančių institucijų spaudas skiltyje „PASTABOS“ dedamas taip, kad jo dalis atsispaustų ne tik ant įklijos, bet ir ant kelionės dokumento puslapio.
II.   Leaving service from a vessel that has entered a Member State port (exit from the territory of the Member States)4. Kai elektroniniu būdu nuskaitomą skiltį būtina palikti neužpildytą, spaudas gali būti dedamas į šią skiltį, kad ji negalėtų būti naudojama. Naudojamo spaudo dydis ir turinys nustatomi pagal valstybės narės nacionalines taisykles.
— the shipping company or its agent shall inform the competent authorities at that Member State port of entry of seafarers subject to visa requirements who are due to leave their service and exit from the Member States territory via a Member State airport, land or sea border. The shipping company or its agent shall sign a guarantee in respect of those seafarers that all expenses for the stay and, if necessary, for the repatriation costs of the seafarers will be covered by the shipping company,5. Siekiant užkirsti kelią tam, kad prie atskiro vizai įklijuoti skirto lapo pritvirtinta įklija nebūtų panaudota dar kartą, vizas išduodančių institucijų spaudas turi būti dedamas dešinėje pusėje, apimant ir įkliją, ir atskirą lapą taip, kad netrukdytų perskaityti antraščių bei pastabų ir neuždengtų mašininio nuskaitymo zonos.
— the competent authorities shall verify as soon as possible whether the information provided by the shipping company or its agent is correct and shall examine whether the other conditions for entry into the territory of the Member States have been satisfied. The travel route within the territory of the Member States shall also be verified e.g. by reference to the (airline) tickets,6. Vizos galiojimo pratęsimas pagal šio reglamento 33 straipsnį atliekamas naudojant vizos įkliją. Ant vizos įklijos uždedamas vizas išduodančių institucijų antspaudas.
— where the verification of the available data is positive, the competent authorities may issue a visa the authorised stay of which shall correspond to what is necessary for the purpose of the transit.IX PRIEDAS
III.   Transferring from a vessel that entered a Member State port to another vessel1   DALIS
— the shipping company or its agent shall inform the competent authorities at that Member State port of entry of seafarers subject to visa requirements who are due to leave their service and exit from the territory of the Member States via another Member State port. The shipping company or its agent shall sign a guarantee in respect of those seafarers that all expenses for the stay and, if necessary, for the repatriation of the seafarers will be covered by the shipping company,Vizų išdavimo pasienyje tranzitu vykstantiems jūrininkams, kuriems taikomas vizų režimas, taisyklės
— the competent authorities shall verify as soon as possible whether the information provided by the shipping company or its agent is correct and shall examine whether the other conditions for entry into the territory of the Member States have been satisfied. The competent authorities at the Member State port from which the seafarers will leave the territory of the Member States by ship shall be contacted for the examination. A check shall be carried out to establish whether the ship they are joining is berthed or expected there. The travel route within the territory of the Member States shall also be verified,Šios taisyklės susijusios su valstybių narių kompetentingų institucijų keitimusi informacija apie tranzitu vykstančius jūrininkus, kuriems taikomas vizų režimas. Jei viza yra išduota pasienyje, remiantis pasikeista informacija, atsakomybė tenka vizą išdavusiai valstybei narei.
— where the verification of the available data is positive, the competent authorities may issue a visa the authorised stay of which shall correspond to what is necessary for the purpose of the transit.Šiose taisyklėse:
PART 2Valstybės narės uostas – uostas, laikomas valstybės narės išorės siena;
DETAILED DESCRIPTION OF FORMValstybės narės oro uostas – oro uostas, laikomas valstybės narės išorės siena.
Points 1-4: the identity of the seafarerI.   Užsiregistravimas laive, prisišvartavusiame valstybės narės uoste ar turinčiame atplaukti į valstybės narės uostą (atvykimas į valstybių narių teritoriją)
(1) | A.  Surname(s)— laivybos bendrovė arba jos atstovas informuoja valstybės narės uosto, kuriame laivas yra prisišvartavęs ar į kurį turi atplaukti, kompetentingas institucijas, kad jūrininkai, kuriems taikomas vizų režimas, turi atvykti per valstybės narės oro uostą, sausumos ar jūrų sieną. Laivybos bendrovė arba jos atstovas pasirašo garantinį raštą dėl šių jūrininkų, kuriame nurodyta, kad visas jūrininkų buvimo, o prireikus ir repatriacijos išlaidas padengs laivybos bendrovė,
B.  Forename(s)— tos kompetentingos institucijos kuo skubiau patikrina, ar laivybos bendrovės arba jos atstovo pateikta informacija yra tiksli, ir nustato, ar laikomasi kitų atvykimo į valstybių narių teritoriją reikalavimų. Taip pat patikrinamas kelionės maršrutas valstybių narių teritorijoje, pavyzdžiui, patikrinami (lėktuvo) bilietai,
C.  Nationality— kai jūrininkai turi atvykti per valstybės narės oro uostą, valstybės narės uosto kompetentingos institucijos faksu, elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis pateikdamos tinkamai užpildytą formą, skirtą tranzitu vykstantiems jūrininkams, kuriems taikomas vizų režimas (kaip nustatyta 2 dalyje), informuoja valstybės narės atvykimo oro uosto kompetentingas institucijas apie patikrinimo rezultatus ir nurodo, ar vizos apskritai gali būti išduodamos pasienyje. Kai jūrininkai turi atvykti per sausumos arba jūrų sieną, ta pačia tvarka informuojamos pasienio posto, per kurį atitinkamas jūrininkas atvyksta į valstybių narių teritoriją, kompetentingos institucijos,
D.  Rank/Grade— jei turimų duomenų patikrinimo rezultatai yra teigiami ir gauti duomenys akivaizdžiai sutampa su jūrininko pareiškimu ar dokumentais, valstybės narės atvykimo ar išvykimo oro uosto kompetentingos institucijos gali pasienyje išduoti vizą, kai leidžiama buvimo trukmė atitinka tą, kuri būtina tranzito tikslais. Be to, tokiais atvejais į jūrininko kelionės dokumentą yra dedamas valstybės narės atvykimo ar išvykimo spaudas ir šis dokumentas atiduodamas atitinkamam jūrininkui.
(2) | A.  Place of birthII.   Tarnybos baigimas laive, atplaukusiame į valstybės narės uostą (išvykimas iš valstybių narių teritorijos)
B.  Date of birth— laivybos bendrovė arba jos atstovas informuoja to valstybės narės atvykimo uosto kompetentingas institucijas apie jūrininkus, kuriems taikomas vizų režimas ir kurie turi baigti tarnybą bei išvykti iš valstybių narių teritorijos per valstybės narės oro uostą, sausumos arba jūrų sieną. Laivybos bendrovė arba jos atstovas pasirašo garantinį raštą dėl šių jūrininkų, kuriame nurodyta, kad visas jūrininkų buvimo, o prireikus ir repatriacijos išlaidas padengs laivybos bendrovė,
(3) | A.  Passport number— tos kompetentingos institucijos kuo skubiau patikrina, ar laivybos bendrovės arba jos atstovo pateikta informacija yra tiksli, ir nustato, ar laikomasi kitų atvykimo į valstybių narių teritoriją reikalavimų. Taip pat patikrinamas kelionės maršrutas valstybių narių teritorijoje, pavyzdžiui, patikrinami (lėktuvo) bilietai,
B.  Date of issue— jei turimų duomenų patikrinimo rezultatai yra teigiami, kompetentingos institucijos gali išduoti vizą, kai leidžiama buvimo trukmė atitinka tą, kuri būtina tranzito tikslais.
C.  Period of validityIII.   Persikėlimas iš laivo, atplaukusio į valstybės narės uostą, į kitą laivą
(4) | A.  Seaman’s book number— laivybos bendrovė arba jos atstovas informuoja to valstybės narės atvykimo uosto kompetentingas institucijas apie jūrininkus, kuriems taikomas vizų režimas ir kurie turi baigti tarnybą bei išvykti iš valstybių narių teritorijos per kitos valstybės narės uostą. Laivybos bendrovė arba jos atstovas pasirašo garantinį raštą dėl šių jūrininkų, kuriame nurodyta, kad visas jūrininkų buvimo, o prireikus ir repatriacijos išlaidas padengs laivybos bendrovė,
B.  Date of issue— tos kompetentingos institucijos kuo skubiau patikrina, ar laivybos bendrovės arba jos atstovo pateikta informacija yra tiksli, ir nustato, ar laikomasi kitų atvykimo į valstybių narių teritoriją reikalavimų. Šio patikrinimo tikslu susisiekiama su valstybės narės uosto, iš kurio jūrininkai laivu išvyks iš valstybių narių teritorijos, kompetentingomis institucijomis. Tikrinama siekiant nustatyti, ar laivas, į kurį jie ketina patekti, yra ten prisišvartavęs arba laukiamas atplaukiant. Taip pat patikrinamas kelionės maršrutas valstybių narių teritorijoje,
C.  Period of validity— jei turimų duomenų patikrinimo rezultatai yra teigiami, kompetentingos institucijos gali išduoti vizą, kai leidžiama buvimo trukmė atitinka tą, kuri būtina tranzito tikslais.
As to points 3 and 4: depending on the nationality of the seafarer and the Member State being entered, a travel document or a seaman’s book may be used for identification purposes.2   DALIS
Points 5-8: the shipping agent and the vessel concernedIŠSAMUS FORMOS APRAŠYMAS
(5) | Name of shipping agent (the individual or corporation that represents the ship owner on the spot in all matters relating to the ship owner’s duties in fitting out the vessel) under 5A and telephone number (and other contact details as fax number, electronic mail address) under 5B1–4 punktai: jūrininko tapatybė
(6) | A.  Name of vessel1) | A.  Pavardė (-ės):
B.  IMO-number (this number consists of 7 numbers and is also known as ‘Lloyds-number’)B.  Vardas (-ai)
C.  Flag (under which the merchant vessel is sailing)C.  Pilietybė
(7) | A.  Date of arrival of vesselD.  Rangas/kategorija
B.  Origin (port) of vessel2) | A.  Gimimo vieta
Letter ‘A’ refers to the vessel’s date of arrival in the port where the seafarer is to sign onB.  Gimimo data
(8) | A.  Date of departure of vessel3) | A.  Paso numeris
B.  Destination of vessel (next port)B.  Išdavimo data
As to points 7A and 8A: indications regarding the length of time for which the seafarer may travel in order to sign on.C.  Galiojimo laikotarpis
It should be remembered that the route followed is very much subject to unexpected interferences and external factors such as storms, breakdowns, etc.4) | A.  Jūrininko knygelės numeris
Points 9-12: purpose of the seafarer’s journey and his destinationB.  Išdavimo data
(9) The ‘final destination’ is the end of the seafarer’s journey. This may be either the port at which he is to sign on or the country to which he is heading if he is leaving service.C.  Galiojimo laikotarpis
(10) Reasons for application3 ir 4 punktai: atsižvelgiant į jūrininko pilietybę ir valstybę narę, į kurią atvykstama, asmens tapatybė gali būti nustatoma pagal kelionės dokumentą arba jūrininko knygelę.
(a) In the case of signing on, the final destination is the port at which the seafarer is to sign on.5–8 punktai: atitinkamas laivybos atstovas ir laivas
(b) In the case of transfer to another vessel within the territory of the Member States, it is also the port at which the seafarer is to sign on. Transfer to a vessel situated outside the territory of the Member States must be regarded as leaving service.5) | 5A punktas – laivybos atstovo (asmens ar bendrovės, atstovaujančių laivo savininkui vietoje visais klausimais, susijusiais su savininko pareigomis aprūpinant laivą) vardas ir pavardė (pavadinimas), 5B punktas – jo telefono numeris (ir kita kontaktinė informacija, pavyzdžiui, fakso numeris, el. pašto adresas).
(c) In the case of leaving service, this can occur for various reasons, such as end of contract, accident at work, urgent family reasons, etc.6) | A.  Laivo pavadinimas
(11) Means of transportB.  TJO numeris (šį numerį sudaro 7 skaitmenys; jis taip pat vadinamas „Loido numeriu“).
List of means used within the territory of the Member States by the seafarer in transit who is subject to a visa requirement, in order to reach his final destination. On the form, the following three possibilities are envisaged:C.  Vėliava (su kuria tas prekybinis laivas plaukioja)
(a) car (or coach);7) | A.  Laivo atvykimo data
(b) train;B.  Vieta (uostas), iš kurios laivas atvyksta
(c) aeroplane.Raidė „A“ rodo laivo atvykimo į uostą, kuriame jūrininkas turi užsiregistruoti, datą.
(12) Date of arrival (on the territory of the Member States)8) | A.  Laivo išvykimo data
Applies primarily to a seafarer at the first Member State airport or border crossing point (since it may not always be an airport) at the external border via which he wishes to enter the territory of the Member States.B.  Laivo kelionės tikslas (kitas uostas)
Date of transit7A ir 8A punktai: nurodyta, kiek dienų jūrininkas gali keliauti, kad užsiregistruotų.
This is the date on which the seafarer signs off at a port in the territory of the Member States and heads towards another port also situated in the territory of the Member States.Reikėtų atsiminti, kad didelės įtakos maršrutui gali turėti netikėtos kliūtys ir išorės veiksniai, pavyzdžiui, audros, avarijos ir pan.
Date of departure9–12 punktai: jūrininko kelionės motyvai ir jo kelionės tikslas
This is the date on which the seafarer signs off at a port in the territory of the Member States to transfer to another vessel at a port situated outside the territory of the Member States, or the date on which the seafarer signs off at a port in the territory of the Member States to return to his home (outside the territory of the Member States).9) „Galutinis kelionės tikslas“ yra jūrininko kelionės pabaiga. Tai gali būti arba uostas, kuriame jis turi užsiregistruoti, arba šalis, į kurią jis vyksta baigęs tarnybą.
After determining the three means of travel, available information should also be provided concerning those means:10) Prašymo motyvai
(a) car, coach: registration number;a) Užsiregistravimo atveju galutinis kelionės tikslas yra uostas, kuriame jūrininkas turi užsiregistruoti.
(b) train: name, number, etc.;b) Persikėlimo į kitą laivą valstybių narių teritorijoje atveju tai taip pat yra uostas, kuriame jūrininkas turi užsiregistruoti. Persikėlimas į laivą, esantį ne valstybių narių teritorijoje, turi būti laikomas tarnybos baigimu.
(c) flight data: date, time, number.c) Tarnyba gali būti baigiama dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, sutarties pabaigos, nelaimingo atsitikimo darbe, neatidėliotinų šeimyninių priežasčių ir pan.
(13) Formal declaration signed by the shipping agent or the ship owner confirming his responsibility for the expenses for the stay and, if necessary, for the repatriation of the seafarer.11) Transporto rūšis
ANNEX XPriemonių, kuriomis valstybių narių teritorijoje naudojasi tranzitu vykstantis jūrininkas, kuriam taikomas vizų režimas, galutiniam kelionės tikslui pasiekti, sąrašas. Formoje numatomos šios trys galimybės:
LIST OF MINIMUM REQUIREMENTS TO BE INCLUDED IN THE LEGAL INSTRUMENT IN THE CASE OF COOPERATION WITH EXTERNAL SERVICE PROVIDERSa) Automobilis (arba autobusas).
A. In relation to the performance of its activities, the external service provider shall, with regard to data protection:b) Traukinys.
(a) prevent at all times any unauthorised reading, copying, modification or deletion of data, in particular during their transmission to the diplomatic mission or consular post of the Member State(s) competent for processing an application;c) Lėktuvas.
(b) in accordance with the instructions given by the Member State(s) concerned, transmit the data,12) Atvykimo (į valstybių narių teritoriją) data
— electronically, in encrypted form, orIš esmės taikoma jūrininkui pirmame valstybės narės oro uoste ar sienos perėjimo punkte (kadangi tai ne visuomet yra oro uostas) prie išorės sienos, per kurią jis nori atvykti į valstybių narių teritoriją.
— physically, in a secured way;Tranzito data
(c) transmit the data as soon as possible:Diena, kurią jūrininkas išsiregistruoja valstybių narių teritorijoje esančiame uoste ir vyksta į kitą uostą, kuris taip pat yra valstybių narių teritorijoje.
— in the case of physically transferred data, at least once a week,Išvykimo data
— in the case of electronically transferred encrypted data, at the latest at the end of the day of their collection;Diena, kurią jūrininkas išsiregistruoja valstybių narių teritorijoje esančiame uoste, kad persikeltų į kitą laivą uoste, esančiame ne valstybių narių teritorijoje, arba diena, kurią jūrininkas išsiregistruoja valstybių narių teritorijoje esančiame uoste, kad grįžtų į savo namus (esančius ne valstybių narių teritorijoje).
(d) delete the data immediately after their transmission and ensure that the only data that might be retained shall be the name and contact details of the applicant for the purposes of the appointment arrangements, as well as the passport number, until the return of the passport to the applicant, where applicable;Nustačius tris keliavimo būdus, taip pat turėtų būti pateikta turima informacija apie:
(e) ensure all the technical and organisational security measures required to protect personal data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorised disclosure or access, in particular where the cooperation involves the transmission of files and data to the diplomatic mission or consular post of the Member State(s) concerned and all other unlawful forms of processing personal data;a) automobilį, autobusą: registracijos numeris
(f) process the data only for the purposes of processing the personal data of applicants on behalf of the Member State(s) concerned;b) traukinį: pavadinimas, numeris ir pan.
(g) apply data protection standards at least equivalent to those set out in Directive 95/46/EC;c) skrydį: data, laikas, numeris
(h) provide applicants with the information required pursuant to Article 37 of the VIS Regulation.13) Laivybos kompanijos atstovo arba laivo savininko pasirašytas oficialus pareiškimas, patvirtinantis atsakomybę už jūrininko buvimą ir prireikus jo repatrijavimo išlaidas.
B. In relation to the performance of its activities, the external service provider shall, with regard to the conduct of staff:X PRIEDAS
(a) ensure that its staff are appropriately trained;BŪTINIAUSIŲ REIKALAVIMŲ, ĮTRAUKTINŲ Į TEISINĮ DOKUMENTĄ BENDRADARBIAVIMO SU IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAIS ATVEJAIS, SĄRAŠAS
(b) ensure that its staff in the performance of their duties:A. Vykdydamas veiklą išorės paslaugų teikėjas duomenų apsaugos tikslu:
— receive applicants courteously,a) visais atvejais užkerta kelią duomenų neleistinam skaitymui, kopijavimui, pakeitimui arba ištrynimui, visų pirma duomenis perduodant valstybės (-ių) narės (-ių), kompetentingos (-ų) tvarkyti prašymą išduoti vizą, diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
— respect the human dignity and integrity of applicants,b) laikydamasis atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) nurodymų perduoda duomenis:
— do not discriminate against persons on grounds of sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation, and— elektroniniu būdu, užšifruotus, arba
— respect the rules of confidentiality which shall also apply once members of staff have left their job or after suspension or termination of the legal instrument;— fiziškai, užtikrindamas saugumą;
(c) provide identification of the staff working for the external service provider at all times;c) kuo greičiau perduoda duomenis:
(d) prove that its staff do not have criminal records and have the requisite expertise.— fiziškai perduodamus duomenis – ne rečiau kaip kartą per savaitę,
C. In relation to the verification of the performance of its activities, the external service provider shall:— elektroniniu būdu perduodamus šifruotus duomenis – ne vėliau kaip dienos, kai jie buvo surinkti, pabaigoje;
(a) provide for access by staff entitled by the Member State(s) concerned to its premises at all times without prior notice, in particular for inspection purposes;d) ištrina duomenis iš karto po perdavimo ir užtikrina, kad prireikus būtų išsaugoti tik šie duomenys: prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens vardas bei pavardė ir kontaktiniai duomenys, kurie būtų naudojami susitikimo organizavimo tikslais, ir tam tikrais atvejais paso numeris iki paso grąžinimo prašymą išduoti vizą pateikiančiam asmeniui;
(b) ensure the possibility of remote access to its appointment system for inspection purposes;e) užtikrina, kad būtų įgyvendinamos visos techninės ir organizacinės saugumo priemonės, būtinos apsaugoti asmens duomenis nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo ar netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar neteisėtos prieigos prie jų, ypač kai bendradarbiaujant dokumentai ir duomenys perduodami atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, taip pat siekiant juos apsaugoti nuo visų kitų neteisėtų asmens duomenų tvarkymo būdų;
(c) ensure the use of relevant monitoring methods (e.g. test applicants; webcam);f) tvarko duomenis tik prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų asmens duomenų tvarkymo atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) vardu tikslais;
(d) ensure access to proof of data protection compliance, including reporting obligations, external audits and regular spot checks;g) taiko bent Direktyvoje 95/46/EB nustatytiems reikalavimams lygiaverčius duomenų apsaugos standartus;
(e) report to the Member State(s) concerned without delay any security breaches or any complaints from applicants on data misuse or unauthorised access, and coordinate with the Member State(s) concerned in order to find a solution and give explanatory responses promptly to the complaining applicants.h) teikia prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims informaciją, privalomą pagal VIS reglamento 37 straipsnį.
D. In relation to general requirements, the external service provider shall:B. Vykdydamas veiklą išorės paslaugų teikėjas darbuotojų elgesio atžvilgiu:
(a) act under the instructions of the Member State(s) competent for processing the application;a) užtikrina, kad darbuotojai būtų tinkamai apmokyti;
(b) adopt appropriate anti-corruption measures (e.g. provisions on staff remuneration; cooperation in the selection of staff members employed on the task; two-man-rule; rotation principle);b) užtikrina, kad darbuotojai vykdydami pareigas:
(c) respect fully the provisions of the legal instrument, which shall contain a suspension or termination clause, in particular in the event of breach of the rules established, as well as a revision clause with a view to ensuring that the legal instrument reflects best practice.— mandagiai bendrautų su prašymą išduoti vizą pateikiančiais asmenimis,
ANNEX XI— gerbtų prašymus išduoti vizą pateikiančių asmenų orumą ir neliečiamybę,
SPECIFIC PROCEDURES AND CONDITIONS FACILITATING THE ISSUING OF VISAS TO MEMBERS OF THE OLYMPIC FAMILY PARTICIPATING IN THE OLYMPIC GAMES AND PARALYMPIC GAMES— nediskriminuotų asmenų dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, neįgalumo, amžiaus ar seksualinės orientacijos, ir
CHAPTER I— laikytųsi konfidencialumo reikalavimų, kuriuos personalo nariai turi vykdyti ir išėję iš darbo arba laikinai ar visam laikui nutraukus teisinio dokumento galiojimą;
Purpose and definitionsc) užtikrina, kad visuomet būtų žinoma išoriniam paslaugų teikėjui dirbančių darbuotojų tapatybė;
Article 1d) įrodo, kad darbuotojai yra neteisti ir turi reikiamos patirties.
PurposeC. Tikrinant vykdomą veiklą išorės paslaugų teikėjas:
The following specific procedures and conditions facilitate the application for and issuing of visas to members of the Olympic family for the duration of the Olympic and Paralympic Games organised by a Member State.a) sudaro sąlygas atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) įgaliotiems darbuotojams bet kuriuo metu ir iš anksto nepranešus patekti į išorės paslaugų teikėjo patalpas, visų pirma patikrinimo tikslais;
In addition, the relevant provisions of the Community acquis concerning procedures for applying for and issuing visas shall apply.b) užtikrina nuotolinės prieigos prie susitikimų organizavimo sistemos galimybę patikrinimo tikslais;
Article 2c) užtikrina atitinkamų stebėsenos metodų taikymą (pvz., bandomųjų prašymų išduoti vizą pateikimas; Webcam);
Definitionsd) užtikrina galimybę susipažinti su dokumentais, įrodančiais duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi, įskaitant įsipareigojimų teikti informaciją, išorės auditą ir reguliarius patikrinimus vietoje;
For the purposes of this Regulation:e) nedelsdamas praneša atitinkamai (-oms) valstybei (-ėms) narei (-ėms) apie saugumo pažeidimus arba prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų skundus dėl netinkamo duomenų panaudojimo arba neteisėtos prieigos prie duomenų ir derina veiksmus su atitinkama (-omis) valstybe (-ėmis) nare (-ėmis), kad klausimas būtų išspręstas ir besiskundžiantiems prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims būtų nedelsiant pateiktas paaiškinimas.
1. ‘Responsible organisations’ relate to measures envisaged to facilitate the procedures for applying for and issuing visas for members of the Olympic family taking part in the Olympic and/or Paralympic Games, and they mean the official organisations, in terms of the Olympic Charter, which are entitled to submit lists of members of the Olympic family to the Organising Committee of the Member State hosting the Olympic and Paralympic Games with a view to the issue of accreditation cards for the Games;D. Atsižvelgdamas į bendro pobūdžio reikalavimus išorės paslaugų teikėjas:
2. ‘Member of the Olympic family’ means any person who is a member of the International Olympic Committee, the International Paralympic Committee, International Federations, the National Olympic and Paralympic Committees, the Organising Committees of the Olympic Games and the national associations, such as athletes, judges/referees, coaches and other sports technicians, medical personnel attached to teams or individual sportsmen/women and media-accredited journalists, senior executives, donors, sponsors or other official invitees, who agree to be guided by the Olympic Charter, act under the control and supreme authority of the International Olympic Committee, are included on the lists of the responsible organisations and are accredited by the Organising Committee of the Member State hosting the Olympic and Paralympic Games as participants in the [year] Olympic and/or Paralympic Games;a) veikia laikydamasis atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių), kompetentingos (-ų) tvarkyti prašymą išduoti vizą, nurodymų;
3. ‘Olympic accreditation cards’ which are issued by the Organising Committee of the Member State hosting the Olympic and Paralympic Games in accordance with its national legislation means one of two secure documents, one for the Olympic Games and one for the Paralympic Games, each bearing a photograph of its holder, establishing the identity of the member of the Olympic family and authorising access to the facilities at which competitions are held and to other events scheduled throughout the duration of the Games;b) patvirtina atitinkamas kovos su korupcija priemones (pvz., nuostatas dėl personalo atlyginimo; bendradarbiavimo atrenkant personalo narius užduočiai vykdyti; „keturių akių“ principo; rotacijos principo);
4. ‘Duration of the Olympic Games and Paralympic Games’ means the period during which the Olympic Games and the period during which the Paralympic Games take place;c) visapusiškai vykdo teisinio dokumento nuostatas, kuriose numatyta sutarties laikino ar galutinio nutraukimo sąlyga, visų pirma pažeidus nustatytas taisykles, ir sąlyga dėl peržiūros, siekiant užtikrinti, kad teisiniame dokumente būtų pateikti geriausios praktikos pavyzdžiai.
5. ‘Organising Committee of the Member State hosting the Olympic and Paralympic Games’ means the Committee set up on by the hosting Member State in accordance with its national legislation to organise the Olympic and Paralympic Games, which decides on accreditation of members of the Olympic family taking part in those Games;XI PRIEDAS
6. ‘Services responsible for issuing visas’ means the services designated by the Member State hosting the Olympic Games and Paralympic Games to examine applications and issue visas to members of the Olympic family.SPECIALIOS PROCEDŪROS IR SĄLYGOS, SUPAPRASTINANČIOS VIZŲ IŠDAVIMĄ OLIMPIEČIAMS, DALYVAUJANTIEMS OLIMPINĖSE IR PAROLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE
CHAPTER III
Issuing of visasSKYRIUS
Article 3Tikslas ir sąvokos
Conditions1 straipsnis
A visa may be issued pursuant to this Regulation only where the person concerned:Tikslas
(a) has been designated by one of the responsible organisations and accredited by the Organising Committee of the Member State hosting the Olympic and Paralympic Games as a participant in the Olympic and/or Paralympic Games;Šiomis specialiomis procedūromis ir sąlygomis supaprastinamas prašymų išduoti vizą pateikimas ir vizų išdavimas olimpiečiams olimpinių ir parolimpinių žaidynių, kurios rengiamos valstybėje narėje, metu.
(b) holds a valid travel document authorising the crossing of the external borders, as referred to in Article 5 of the Schengen Borders Code;Be to, taikomos atitinkamos Bendrijos acquis nuostatos dėl prašymų išduoti vizą pateikimo ir vizų išdavimo tvarkos.
(c) is not a person for whom an alert has been issued for the purpose of refusing entry;2 straipsnis
(d) is not considered to be a threat to public policy, national security or the international relations of any of the Member States.Sąvokos
Article 4Šio reglamento tikslais:
Filing of the application1. Atsakingosios organizacijos, susijusios su priemonėmis, numatytomis siekiant supaprastinti prašymų išduoti vizą pateikimo ir vizų išdavimo tvarką olimpiečiams, dalyvaujantiems olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse – Olimpinėje chartijoje apibrėžtos oficialios organizacijos, įgaliotos pateikti olimpiečių sąrašus valstybės narės, priimančios olimpines ir parolimpines žaidynes, organizaciniam komitetui, kad jiems būtų išduotos žaidynių akreditacijos korteles.
1.  Where a responsible organisation draws up a list of the persons selected to take part in the Olympic and/or Paralympic Games, it may, together with the application for the issue of an Olympic accreditation card for the persons selected, file a collective application for visas for those persons selected who are required to be in possession of a visa in accordance with Regulation (EC) No 539/2001, except where those persons hold a residence permit issued by a Member State or a residence permit issued by the United Kingdom or Ireland, in accordance with Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States ( 11 ).2. Olimpiečiai – asmenys, kurie yra Tarptautinio olimpinio komiteto, Tarptautinio parolimpinio komiteto, tarptautinių federacijų, nacionalinių olimpinių ir parolimpinių komitetų, olimpinių žaidynių organizacinių komitetų ir nacionalinių asociacijų nariai, pavyzdžiui, atletai, teisėjai (arbitrai), treneriai ir kiti sporto specialistai, medicinos personalo nariai, susiję su komandomis ar atskirais sportininkais, taip pat akredituoti žurnalistai, vyresnieji pareigūnai, pagalbos teikėjai, rėmėjai ar kiti oficialūs kviestiniai svečiai, sutinkantys vadovautis Olimpine chartija ir veikti kontroliuojant bei vadovaujant Tarptautiniam olimpiniam komitetui, ir kurie yra įtraukti į atsakingųjų organizacijų parengtus sąrašus ir yra valstybės narės, priimančios olimpines ir parolimpines žaidynes, organizacinio komiteto akredituoti kaip [metai] m. olimpinių ir (arba) parolimpinių žaidynių dalyviai.
2.  A collective application for visas for the persons concerned shall be forwarded at the same time as applications for the issue of an Olympic accreditation card to the Organising Committee of the Member State hosting the Olympic and Paralympic Games in accordance with the procedure established by it.3. Olimpinės akreditacijos kortelės, kurias išduoda valstybės narės, priimančios olimpines ir parolimpines žaidynes, organizacinis komitetas, vadovaudamasis jos nacionalinės teisės aktais – vienas iš dviejų saugių dokumentų, kurių vienas skirtas olimpinėms žaidynėms, o kitas – parolimpinėms žaidynėms, kuriuose yra turėtojo nuotrauka, bei olimpiečio tapatybę įrodantys duomenys ir kurie suteikia leidimą patekti į patalpas, kuriose vyksta varžybos, bei į kitus žaidynių metu vykstančius renginius.
3.  Individual visa applications shall be submitted for each person taking part in the Olympic and/or Paralympic Games.4. Olimpinių žaidynių ir parolimpinių žaidynių trukmė – laikotarpis, kuriuo vyksta olimpinės žaidynės, ir laikotarpis, kuriuo vyksta parolimpinės žaidynės.
4.  The Organising Committee of the Member State hosting the Olympic and Paralympic Games shall forward to the services responsible for issuing visas, a collective application for visas as quickly as possible, together with copies of applications for the issue of an Olympic accreditation card for the persons concerned, bearing their full name, nationality, sex and date and place of birth and the number, type and expiry date of their travel document.5. Valstybės narės, priimančios olimpines ir parolimpines žaidynes, organizacinis komitetas – priimančiosios valstybės narės pagal jos nacionalinės teisės aktus įsteigtas komitetas, kuriam pavesta surengti olimpines ir parolimpines žaidynes ir kuris priima sprendimą dėl tose žaidynėse dalyvaujančių olimpiečių akreditavimo.
Article 56. Už vizų išdavimą atsakingos tarnybos – olimpines ir parolimpines žaidynes priimančios valstybės narės paskirtos tarnybos, kurioms pavesta nagrinėti prašymus išduoti vizą ir išduoti vizas olimpiečiams.
Examination of the collective application for visas and type of the visa issuedII
1.  The visa shall be issued by the services responsible for issuing visas following an examination designed to ensure that the conditions set out in Article 3 are met.SKYRIUS
▼M3Vizų išdavimas
2.  The visa issued shall be a uniform, multiple-entry visa authorising a stay of not more than 90 days for the duration of the Olympic and/or Paralympic Games.3 straipsnis
▼BSąlygos
3.  Where the member of the Olympic family concerned does not meet the conditions set out in point (c) or (d) of Article 3, the services responsible for issuing visas may issue a visa with limited territorial validity in accordance with Article 25 of this Regulation.Pagal šį reglamentą viza gali būti išduodama tik tam asmeniui:
Article 6a) kuris buvo paskirtas vienos iš atsakingųjų organizacijų ir valstybės narės, priimančios olimpines ir parolimpines žaidynes, organizacinio komiteto akredituotas kaip olimpinių ir (arba) parolimpinių žaidynių dalyvis;
Form of the visab) kuris turi galiojantį kelionės dokumentą, leidžiantį kirsti išorės sienas, kaip nustatyta Šengeno sienų kodekso 5 straipsnyje;
1.  The visa shall take the form of two numbers entered on the Olympic accreditation card. The first number shall be the visa number. In the case of a uniform visa, that number shall be made up of seven (7) characters comprising six (6) digits preceded by the letter ‘C’. In the case of a visa with limited territorial validity, that number shall be made up of eight (8) characters comprising six (6) digits preceded by the letters ‘XX’ ( 12 ). The second number shall be the number of the travel document of the person concerned.c) dėl kurio nebuvo paskelbtas perspėjimas dėl draudimo atvykti;
2.  The services responsible for issuing visas shall forward the visa numbers to the Organising Committee of the Member State hosting the Olympic and Paralympic Games for the purpose of issuing Olympic accreditation cards.d) kuris nėra laikomas keliančiu grėsmę kurios nors valstybės narės viešajai tvarkai, nacionaliniam saugumui ar tarptautiniams santykiams.
Article 74 straipsnis
Waiver of feesPrašymo pateikimas
The examination of visa applications and the issue of visas shall not give rise to any fees being charged by the services responsible for issuing visas.1.  Kai atsakingoji organizacija sudaro asmenų, atrinktų dalyvauti olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse, sąrašą, ji gali pateikti bendrą prašymą išduoti vizas šiems atrinktiems asmenims, kurie turi turėti vizą pagal Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, kartu su prašymu išduoti olimpinės akreditacijos korteles atrinktiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tie asmenys turi valstybės narės arba Jungtinės Karalystės ar Airijos jiems išduotą leidimą gyventi pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje ( 11 ).
CHAPTER III2.  Bendras prašymas išduoti vizas atitinkamiems asmenims perduodamas valstybės narės, priimančios olimpines ir parolimpines žaidynes, organizaciniam komitetui tuo pat metu kaip ir prašymai išduoti olimpinės akreditacijos korteles to komiteto nustatyta tvarka.
General and final provisions3.  Dėl kiekvieno asmens, dalyvaujančio olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse, pateikiamas atskiras prašymas išduoti vizą.
Article 84.  Valstybės narės, priimančios olimpines ir (arba) parolimpines žaidynes, organizacinis komitetas už vizų išdavimą atsakingoms tarnyboms kuo greičiau perduoda bendrą prašymą išduoti vizą, kartu su atitinkamų asmenų prašymų išduoti olimpinės akreditacijos korteles, kuriuose nurodomas asmens vardas ir pavardė, pilietybė, lytis, gimimo data ir vieta, kelionės dokumento numeris, rūšis ir galiojimo laikas, kopijomis.
Cancellation of a visa5 straipsnis
Where the list of persons put forward as participants in the Olympic and/or Paralympic Games is amended before the Games begin, the responsible organisations shall inform without any delay the Organising Committee of the Member State hosting the Olympic and Paralympic Games thereof so that the Olympic accreditation cards of the persons removed from the list may be revoked. The Organising Committee shall notify the services responsible for issuing visas thereof and shall inform them of the numbers of the visas in question.Bendrų prašymų išduoti vizą nagrinėjimas ir išduodamos vizos rūšis
The services responsible for issuing visas shall cancel the visas of the persons concerned. They shall immediately inform the authorities responsible for border checks thereof, and the latter shall without delay forward that information to the competent authorities of the other Member States.1.  Vizas išduoda už vizų išdavimą atsakingos tarnybos, išnagrinėjusios, ar laikomasi 3 straipsnyje nustatytų sąlygų.
Article 9▼M3
External border checks2.  Išduodama vienodos formos daugkartinė viza, suteikianti teisę šalyje būti ne ilgiau kaip 90 dienų olimpinių ir (arba) parolimpinių žaidynių metu.
1.  The entry checks carried out on members of the Olympic family who have been issued visas in accordance with this Regulation shall, when such members cross the external borders of the Member States, be limited to checking compliance with the conditions set out in Article 3.▼B
2.  For the duration of the Olympic and/or Paralympic Games:3.  Jei atitinkamas olimpietis neatitinka 3 straipsnio c arba d punktuose nustatytų sąlygų, pagal šio reglamento 25 straipsnį už vizų išdavimą atsakingos tarnybos gali išduoti riboto teritorinio galiojimo vizą.
(a) entry and exit stamps shall be affixed to the first free page of the travel document of those members of the Olympic family for whom it is necessary to affix such stamps in accordance with Article 10(1) of the Schengen Borders Code. On first entry, the visa number shall be indicated on that same page;6 straipsnis
(b) the conditions for entry provided for in Article 5(1)(c) of the Schengen Borders Code shall be presumed to be fulfilled once a member of the Olympic family has been duly accredited.Vizos forma
3.  Paragraph 2 shall apply to members of the Olympic family who are third-country nationals, whether or not they are subject to the visa requirement under Regulation (EC) No 539/2001.1.  Vizos forma – tai olimpinės akreditacijos kortelėje įrašomi du numeriai. Pirmasis numeris yra vizos numeris. Vienodos vizos numerį sudaro septyni (7) ženklai – šeši (6) skaitmenys, o prieš juos rašoma raidė „C“. Riboto teritorinio galiojimo vizos numerį sudaro aštuoni (8) ženklai – šeši (6) skaitmenys, o prieš juos rašomos raidės „XX“ ( 12 ). Antrasis numeris yra atitinkamo asmens kelionės dokumento numeris.
ANNEX XII2.  Už vizų išdavimą atsakingos tarnybos vizų numerius nurodo valstybės narės, priimančios olimpines ir parolimpines žaidynes, organizaciniam komitetui, kad jis galėtų išduoti olimpinės akreditacijos korteles.
ANNUAL STATISTICS ON UNIFORM VISAS, VISAS WITH LIMITED TERRITORIAL VALIDITY AND AIRPORT TRANSIT VISAS7 straipsnis
Data to be submitted to the Commission within the deadline set out in Article 46 for each location where individual Member States issue visas:Atsisakymas imti mokesčius
— total of A visas applied for (including multiple A visas),Už vizų išdavimą atsakingos tarnybos už prašymų išduoti vizą nagrinėjimą ir vizų išdavimą neima jokių mokesčių.
— total of A visas issued (including multiple A visas),III
— total of multiple A visas issued,SKYRIUS
— total of A visas not issued (including multiple A visas),Bendrosios ir baigiamosios nuostatos
— total of C visas applied for (including multiple-entry C visas),8 straipsnis
— total of C visas issued (including multiple-entry C visas),Vizų galiojimo panaikinimas
— total of multiple-entry C visas issued,Jei asmenų, paskirtų dalyvauti olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse, sąrašas iš dalies pakeičiamas prieš prasidedant žaidynėms, atsakingosios organizacijos nedelsdamos apie tai informuoja valstybės narės, priimančios olimpines ir parolimpines žaidynes organizacinį komitetą, kad būtų galima panaikinti iš sąrašo išbrauktų asmenų olimpinės akreditacijos kortelių galiojimą. Organizacinis komitetas apie tai praneša už vizų išdavimą atsakingoms tarnyboms ir nurodo joms atitinkamų vizų numerius.
— total of C visas not issued (including multiple-entry C visas),Už vizų išdavimą atsakingos tarnybos panaikina atitinkamų asmenų vizų galiojimą. Jos nedelsdamos apie tai informuoja už pasienio kontrolę atsakingas institucijas, o pastarosios nedelsdamos šią informaciją perduoda kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.
— total of LTV visas issued.9 straipsnis
General rules for the submission of data:Patikrinimai prie išorės sienų
— the data for the complete previous year shall be compiled in one single file,1.  Kai atvykstantys olimpiečiai, turintys pagal šį reglamentą išduotą vizą, kerta valstybių narių išorės sienas, tikrinama tik jų atitiktis 3 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.
— the data shall be provided using the common template provided by the Commission,2.  Olimpinių ir (arba) parolimpinių žaidynių metu:
— data shall be available for the individual locations where the Member State concerned issue visas and grouped by third country,a) atvykimo ir išvykimo spaudai dedami olimpiečių, kurių pasuose pagal Šengeno sienų kodekso 10 straipsnio 1 dalį turi būti dedamas toks spaudas, pirmame laisvame kelionės dokumento puslapyje Atvykstant pirmą kartą, tame pačiame puslapyje įrašomas vizos numeris;
— ‘Not issued’ covers data on refused visas and applications where the examination has been discontinued as provided for in Article 8(2).b) olimpiečiui tinkamai gavus akreditaciją, Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies c punkte numatytos atvykimo sąlygos laikomos įvykdytomis.
In the event of data being neither available nor relevant for one particular category and a third country, Member States shall leave the cell empty (and not enter ‘0’ (zero), ‘N.A.’ (non-applicable) or any other value).3.  2 dalies nuostatos taikomos olimpiečiams, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, neatsižvelgiant į tai, ar jiems taikomas vizų režimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 539/2001.
ANNEX XIIIXII PRIEDAS
CORRELATION TABLEVIENODŲ VIZŲ, RIBOTO TERITORINIO GALIOJIMO VIZŲ IR ORO UOSTO TRANZITINIŲ VIZŲ METINĖ STATISTIKA
Provision of this Regulation | Provision of the Schengen Convention (CSA), Common Consular Instructions (CCI) or of the Schengen Executive Committee (SCH/Com-ex) replacedKiekvienos vietos, kurioje atskiros valstybės narės išduoda vizas, duomenys, kurie Komisijai turi būti pateikti per 46 straipsnyje nurodytą terminą:
TITLE I— bendras pateiktų prašymų išduoti A vizas skaičius (įskaitant daugkartines A vizas),
— bendras išduotų A vizų skaičius (įskaitant daugkartines A vizas),
GENERAL PROVISIONS— bendras išduotų daugkartinių A vizų skaičius,
Article 1 | Objective and scope | CCI, Part I.1. Scope (CSA Articles 9 and 10)— bendras neišduotų A vizų skaičius (įskaitant daugkartines A vizas),
Article 2 | Definitions | (1)-(4) | CCI: Part I. 2. Definitions and types of visas | CCI: Part IV ‘Legal basis’ | CSA: Articles 11(2), 14(1), 15, 16— bendras pateiktų prašymų išduoti C vizas skaičius (įskaitant daugkartines C vizas),
TITLE II— bendras išduotų C vizų skaičius (įskaitant daugkartines C vizas),
— bendras išduotų daugkartinių C vizų skaičius,
AIRPORT TRANSIT VISA— bendras neišduotų C vizų skaičius (įskaitant daugkartines C vizas),
Article 3 | Third-country nationals required to hold an airport transit visa | Joint Action 96/197/JHA, CCI, Part I. 2.1.1— bendras išduotų RTG vizų skaičius.
TITLE IIIBendros duomenų pateikimo taisyklės:
— vsų praėjusių metų duomenys pateikiami vienoje rinkmenoje,
PROCEDURES AND CONDITIONS FOR ISSUING VISAS— domenys pateikiami naudojant bendrą modelį (pateiktą Komisijos),
CHAPTER I— domenys pateikiami nurodant atskiras vietas, kuriose atitinkama valstybė narė išduoda vizas, ir sugrupuojami pagal trečiąsias šalis,
— domenys apie neišduotas vizas apima duomenis apie vizas, kurias atsisakyta išduoti, ir prašymus, kurių nagrinėjimas buvo nutrauktas (kaip numatyta 8 straipsnio 2 dalyje).
Authorities taking part in the procedures relating to applicationsTuo atveju, jei duomenų nėra ir jie nėra svarbūs tam tikrai kategorijos ir trečiosios šalies atžvilgiu, valstybės narės laukelio nepildo (ir neįrašo 0 (nulio), „netaikoma“ arba jokių kitų įrašų).
Article 4 | Authorities competent for taking part in the procedures relating to applications | CCI Part II. 4., CSA, Art. 12(1), Regulation (EC) No 415/2003XIII PRIEDAS
Article 5 | Member State competent for examining and deciding on an application | CCI, Part II 1.1(a) (b), CSA Article 12(2)KORELIACIJOS LENTELĖ
Article 6 | Consular territorial competence | CCI, Part II, 1.1 and 3Šio reglamento nuostata | Keičiama Šengeno konvencijos (ŠK), Bendrųjų konsulinių instrukcijų (BKI) arba Šengeno vykdomojo komiteto (SCH/Com-ex) nuostata
Article 7 | Competence to issue visas to third-country nationals legally present within the territory of a Member State | —I  ANTRAŠTINĖ DALIS
Article 8 | Representation agreements | CCI, Part II, 1.2
CHAPTER IIBENDROSIOS NUOSTATOS
1 straipsnis | Tikslas ir taikymo sritis | BKI I dalies 1 punktas. Taikymo sritis (ŠK 9 ir 10 straipsniai)
Application2 straipsnis | Sąvokos | 1–4 | 1–4 dalys BKI I dalies 2 punktas. Vizų apibrėžtys ir rūšys | 1–4 dalys BKI IV dalis „Teisinis pagrindas“ | Teisinis pagrindas ŠK 11 straipsnio 2 dalis, 14 straipsnio 1 dalis, 15, 16 straipsniai
Article 9 | Practical modalities for lodging an application | CCI, Annex 13, note (Article 10(1))II  ANTRAŠTINĖ DALIS
Article 10 | General rules for lodging an application | —
Article 11 | Application form | CCI, Part III. 1.1.ORO UOSTO TRANZITINĖ VIZA
Article 12 | Travel document | CCI, Part III. 2. (a), CSA, Article 13(1) and (2)3 straipsnis | Trečiųjų šalių piliečiai, kurie privalo turėti oro uosto tranzitinę vizą | Bendrieji veiksmai 96/197/TVR, BKI I dalies 2.1.1 papunktis
Article 13 | Biometric identifiers | CCI, Part III. 1.2 (a) and (b)III  ANTRAŠTINĖ DALIS
Article 14 | Supporting documents | CCI, Part III.2(b) and Part V.1.4, Com-ex (98) 57
Article 15 | Travel medical insurance | CCI, Part V, 1.4VIZŲ IŠDAVIMO PROCEDŪROS IR SĄLYGOS
Article 16 | Visa fee | CCI Part VII. 4. and Annex 12I  SKYRIUS
Article 17 | Service fee | CCI, Part VII, 1.7
CHAPTER IIISu prašymais susijusiose procedūrose dalyvaujančios valdžios institucijos
4 straipsnis | Valdžios institucijos, kompetentingos dalyvauti procedūrose, susijusiose su prašymais | BKI II dalies 4 punktas, ŠK 12 straipsnio 1 dalis, Reglamentas 415/2003
Examination of and decision on an application5 straipsnis | Valstybė narė, kompetentinga nagrinėti prašymą ir priimti sprendimą dėl jo | BKI II dalies 1.1 punkto a ir b papunkčiai, ŠK 12 straipsnio 2 dalis
Article 18 | Verification of consular competence | —6 straipsnis | Konsulatų teritorinė kompetencija | BKI II dalies 1.1 ir 3 punktai
Article 19 | Admissibility | —7 straipsnis | Kompetencija išduoti vizas teisėtai valstybės narės teritorijoje esantiems trečiųjų šalių piliečiams | —
Article 20 | Stamp indicating that an application is admissible | CCI, Part VIII, 28 straipsnis | Atstovavimo tvarka | BKI II dalies 1.2 punktas
Article 21 | Verification of entry conditions and risk assessment | CCI, Part III.4 and Part V.1.II  SKYRIUS
Article 22 | Prior consultation of central authorities of other Member States | CCI, Part II, 2.3 and Part V, 2.3(a)-(d)
Article 23 | Decision on the application | CCI, Part V. 2.1 (second indent), 2.2, CCIPrašymas
CHAPTER IV9 straipsnis | Praktiniai prašymo pateikimo aspektai | BKI 13 priedas, pranešimas (10 straipsnio 1 dalis)
10 straipsnis | Bendrosios prašymo pateikimo taisyklės | —
Issuing of the visa11 straipsnis | Prašymo forma | BKI III dalies 1,1 punkto a ir b papunkčiai, ŠK 13 straipsnio 1 ir 2 dalys
Article 24 | Issuing of a uniform visa | CCI, Part V, 2.112 straipsnis | Kelionės dokumentas | BKI III dalies 2 punkto a ir b papunkčiai, ŠK 13 straipsnio 1 ir 2 dalys Šio reglamento nuostata
Article 25 | Issuing of a visa with limited territorial validity | CCI, Part V, 3, Annex 14, CSA 11(2), 14(1) and 1613 straipsnis | Biometriniai identifikatoriai | BKI III dalies 1.2 punkto a ir b papunkčiai
Article 26 | Issuing of an airport transit visa | CCI, Part I, 2.1.1 — Joint Action 96/197/JHA14 straipsnis | Patvirtinamieji dokumentai | BKI III dalies 2 punkto b papunktis ir V dalies 1.4 punktas, Com-ex (98) 57
Article 27 | Filling in the visa sticker | CCI, Part VI.1-2-3-415 straipsnis | Sveikatos draudimas kelionės metu | BKI V dalies 1.4 punktas
Article 28 | Invalidation of a completed visa sticker | CCI, Part VI, 5.216 straipsnis | Vizos mokestis | BKI VII dalies 4 punktas ir12 priedas
Article 29 | Affixing a visa sticker | CCI, Part VI, 5.317 straipsnis | Aptarnavimo mokestis | BKI VII dalies 1.7 punktas
Article 30 | Rights derived from an issued visa | CCI, Part I, 2.1, last sentenceIII  SKYRIUS
Article 31 | Information of central authorities of other Member States | —
Article 32 | Refusal of a visa | —Prašymo nagrinėjimas ir sprendimas dėl jo
CHAPTER V18 straipsnis | Konsulinės kompetencijos patikrinimas | —
19 straipsnis | Priimtinumas | —
Modification of an issued visa20 straipsnis | Spaudas, rodantis, kad prašymas yra priimtinas | BKI VIII dalies 2 punktas
Article 33 | Extension | Com-ex (93) 2121 straipsnis | Patikrinimas, ar tenkinamos atvykimo sąlygos, ir rizikos įvertinimas | BKI III dalies 4 punktas ir V dalies 1 punktas
Article 34 | Annulment and revocation | Com-ex (93) 24 and Annex 14 to the CCI22 straipsnis | Išankstinės konsultacijos su kitų valstybių narių centrinėmis valdžios institucijomis | BKI II dalies 2.3 punktas ir V dalies 2.3 punkto a–d papunkčiai
CHAPTER VI23 straipsnis | Sprendimas dėl prašymo | BKI V dalies 2.1 punktas (2 įtrauka), 2.2 punktas
IV  SKYRIUS
Visas issued at the external borders
Article 35 | Visas applied for at the external border | Regulation (EC) No 415/2003Vizos išdavimas
Article 36 | Visas issued to seafarers in transit at the external border24 straipsnis | Vienodos vizos išdavimas | BKI V dalies 2,1 punktas
TITLE IV25 straipsnis | Riboto teritorinio galiojimo vizos išdavimas | BKI V dalies 3 punktas 14 priedas, ŠK 11 straipsnio 2 dalis, 14 straipsnio 1 dalis ir 16 straipsnis.
26 straipsnis | Oro uosto tranzitinės vizos išdavimas | BKI I dalies 2.1.1 papunktis, Bendrieji veiksmai 96/197/TVR
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND ORGANISATION27 straipsnis | Vizos įklijos pildymas | BKI VI dalies 1, 2, 3 ir 4 punktai
Article 37 | Organisation of visa sections | CCI, VII, 1-2-328 straipsnis | Užpildytų vizų įklijų pripažinimas negaliojančiomis | BKI VI dalies 5.2 punktas
Article 38 | Resources for examining applications and monitoring of consulates | —29 straipsnis | Vizų įklijų klijavimas | BKI VI dalies 5.3 punktas
  | CCI, Part VII, 1A30 straipsnis | Išduotos vizos suteikiamos teisės | BKI I dalies 2.1 punkto paskutinis sakinys
Article 39 | Conduct of staff | CCI, Part III.531 straipsnis | Kitų valstybių narių centrinių valdžios institucijų informavimas | —
Article 40 | Forms of cooperation | CCI, Part VII, 1AA32 straipsnis | Atsisakymas išduoti vizą | —
Article 41 | Cooperation between Member StatesV  SKYRIUS
Article 42 | Recourse to honorary consuls | CCI, Part VII, AB
Article 43 | Cooperation with external service providers | CCI, Part VII, 1BIšduotos vizos keitimas
Article 44 | Encryption and secure transfer of data | CCI, Part II, 1.2, PART VII, 1.6, sixth, seventh, eighth and ninth subparagraphs33 straipsnis | Pratęsimas | Com-ex (93) 21
Article 45 | Member States’ cooperation with commercial intermediaries | CCI, VIII, 5.234 straipsnis | Vizos panaikinimas ir atšaukimas | Com-ex (93) 24 ir BKI 14 priedas
Article 46 | Compilation of statistics | SCH Com-ex (94) 25 and (98) 12VI  SKYRIUS
Article 47 | Information to the general public | —
TITLE VPrie išorės sienų išduodamos vizos
35 straipsnis | Vizos, dėl kurių išdavimo prašymai pateikti prie išorės sienos | Reglamentas (EB) Nr. 415/2003
LOCAL SCHENGEN COOPERATION36 straipsnis | Vizų išdavimas prie išorės sienų, tranzitu vykstantiems jūrininkams
Article 48 | Local Schengen cooperation between Member States’ consulates | CCI, VIII, 1-3-4IV  ANTRAŠTINĖ DALIS
TITLE VI
ADMINISTRACINIS VALDYMAS IR ORGANIZAVIMAS
FINAL PROVISIONS37 straipsnis | Vizų skyrių darbo organizavimas | BKI VII dalies 1–3 punktai
Article 49 | Arrangements in relation to the Olympic Games and Paralympic Games | —38 straipsnis | Prašymų nagrinėjimui ir konsulatų stebėsenai skirti ištekliai | —
Articles 50 | Amendments to the Annexes | —  | BKI VII dalies 1.A punktas
Article 51 | Instructions on the practical application of the Visa Code | —39 straipsnis | Darbuotojų elgesys | BKI III dalies 5 punktas
Article 52 | Committee procedure | —40 straipsnis | Bendradarbiavimo formos | BKI VII dalies 1.AA punktas
Article 53 | Notification | —41 straipsnis | Valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimas
Article 54 | Amendments to Regulation (EC) No 767/2008 | —42 straipsnis | Naudojimasis garbės konsulų paslaugomis | BKI VII dalies AB punktas
Article 55 | Amendments to Regulation (EC) No 562/2006 | —43 straipsnis | Bendradarbiavimas su išorės paslaugų teikėjais | BKI VII dalies 1.B punktas
Article 56 | Repeals | —44 straipsnis | Duomenų šifravimas ir saugus perdavimas | BKI II dalies 1.2 punktas, VII dalies 1.6 punktas, 6, 7, 8 ir 9 papunkčiai
Article 57 | Monitoring and evaluation | —45 straipsnis | Valstybių narių bendradarbiavimas su komerciniais tarpininkais | BKI VIII dalies 5.2 punktas
Article 58 | Entry into force | —46 straipsnis | Statistinių duomenų rinkimas | SCH Com-ex (94) 25 ir (98) 12
ANNEXES47 straipsnis | Plačiosios visuomenės informavimas | —
Annex I | Harmonised application form | CCI, Annex 16V  ANTRAŠTINĖ DALIS
Annex II | Non-exhaustive list of supporting documents | Partially CCI, V, 1.4.
Annex III | Uniform format and use of the stamp indicating that a visa application is admissible | CCI, VIII, 2BENDRADARBIAVIMAS ŠENGENO KLAUSIMAIS VIETOS LYGIU
Annex IV | Common list of third countries, listed in Annex I to Regulation (EC) No 539/2001whose nationals are required to be in possession of an airport transit visa when passing through the international transit area of airports situated on the territory of the Member States | CCI, Annex 3, Part I48 straipsnis | Valstybių narių konsulatų bendradarbiavimas Šengeno klausimais vietos lygiu | BKI VIII dalies 1, 3, 4 punktai
Annex V | List of residence permits entitling their holders to transit through the airports of Member States without being required to hold an airport transit visa | CCI, Annex 3, Part IIIIV  ANTRAŠTINĖ DALIS
Annex VI | Standard form for notifying and motivating refusal, annulment or revocation of a visa | —
Annex VII | Filling in the visa sticker | CCI, Part VI, 1-4, Annex 10BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Annex VIII | Affixing the visa sticker | CCI, Part VI, 5.349 straipsnis | Tvarka, taikoma olimpinių ir parolimpinių žaidynių atveju | —
Annex IX | Rules for issuing visas at the border to seafarers in transit subject to visa requirements | Regulation (EC) No 415/2003, Annexes I and II50 straipsnis | Priedų pakeitimai | —
Annex X | List of minimum requirements to be included in the legal instrument in the case of cooperation with external service providers | CCI, Annex 1951 straipsnis | Vizų kodekso praktinio taikymo instrukcijos | —
Annex XI | Specific procedures and conditions facilitating the issuing of visas to members of the Olympic Family participating in the Olympic Games and Paralympic Games | —52 straipsnis | Komiteto procedūra | —
Annex XII | Annual statistics on uniform visas, visas with limited territorial validity and airport transit visas | —53 straipsnis | Pranešimas | —
( 1 ) OJ L 81, 21.3.2001, p. 1.54 straipsnis | Reglamento (EB) Nr. 767/2008 pakeitimai | —
( 2 ) OJ L 164, 14.7.1995, p. 1.55 straipsnis | Reglamento (EB) Nr. 562/2008 pakeitimai | —
( 3 ) OJ L 53, 23.2.2002, p. 4.56 straipsnis | Panaikinimas | —
( 4 ) OJ L 267, 27.9.2006, p. 41.57 straipsnis | Stebėsena ir įvertinimas | —
( 5 ) OJ L 289, 3.11.2005, p. 23.58 straipsnis | Įsigaliojimas | —
( *1 ) OJ L 243, 15.9.2009, p. 1.’;PRIEDAI
( 6 ) OJ L 63, 13.3.1996, p. 8.I priedas | Suderinta prašymo forma | BKI 16 priedas
( 7 ) OJ L 116, 26.4.2001, p. 2.II priedas | Neišsamus patvirtinamųjų dokumentų sąrašas | Iš dalies BKI V dalies 1.4 punktas
( 8 ) OJ L 150, 6.6.2001, p. 4.III priedas | Vienoda spaudo, rodančio, kad prašymas išduoti vizą yra priimtinas, forma ir naudojimas | BKI VIII dalies 2 punktas
( 9 ) OJ L 64, 7.3.2003, p. 1.IV priedas | Bendras trečiųjų šalių, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 539/2001 I priede, kurių piliečiai turi turėti oro uosto tranzitinę vizą kirsdami oro uostų, esančių valstybių narių teritorijoje, tarptautinę tranzitinę zoną, sąrašas | BKI 3 priedo I dalis
( 10 ) OJ L 131, 28.5.2009, p. 1.V priedas | Leidimų gyventi, suteikiančių teisę juos turintiems asmenims vykti tranzitu per valstybių narių oro uostus be oro uosto tranzitinės vizos, sąrašas | BKI 3 priedo III dalis
( 11 ) OJ L 158, 30.4.2004, p. 77.VI priedas | Standartinė pranešimo apie atsisakymą išduoti vizą, vizos panaikinimą ar atšaukimą ir jo pagrindimo forma | —
( 12 ) Reference to the ISO code of the organising Member State.VII priedas | Vizos įklijos pildymas | BKI VI dalies 1–4 punktai, 10 priedas
 VIII priedas | Vizos įklijos įklijavimas | BKI VI dalies 5.3 punktas
 IX priedas | Vizų išdavimo pasienyje tranzitu vykstantiems jūrininkams, kuriems taikomas vizų režimas, taisyklės | Reglamento (EB) Nr. 415/2003 I ir II priedai
 X priedas | Būtiniausių reikalavimų, įtrauktinų į teisinį dokumentą bendradarbiavimo su išorės paslaugų teikėjais atvejais, sąrašas | —
 XI priedas | Specialios procedūros ir sąlygos, supaprastinančios visų išdavimą olimpiečiams, dalyvaujantiems olimpinėse ir parolimpinėse žaidynėse | —
 XII priedas | Vienodų vizų, riboto teritorinio galiojimo vizų ir oro uosto tranzitinių vizų metinė statistika | —
 ( 1 ) OL L 81, 2001 3 21, p. 1.
 ( 2 ) OL L 164, 1995 7 14, p. 1.
 ( 3 ) OL L 53, 2002 2 23, p. 4.
 ( 4 ) OL L 267, 2006 9 27, p. 41.
 ( 5 ) OL L 289, 2005 11 3, p. 23.
 ( *1 ) OL L 243, 2009 9 15, p. 1“;
 ( 6 ) OL L 63, 1996 3 13, p. 8.
 ( 7 ) OL L 116, 2001 4 26, p. 2.
 ( 8 ) OL L 150, 2001 6 6, p. 4.
 ( 9 ) OL L 64, 2003 3 7, p. 1.
 ( 10 ) OL L 131, 2009 5 28, p. 1.
 ( 11 ) OL L 158, 2004 4 30, p. 77.
 ( 12 ) Nurodomas rengiančios valstybės narės ISO kodas.