?

EUROPEAN COMMISSIONEURÓPAI BIZOTTSÁG
Brussels, 17.5.2018Brüsszel, 2018.5.17.
COM(2018) 293 finalCOM(2018) 293 final
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONSA BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
EUROPE ON THE MOVE Sustainable Mobility for Europe: safe, connected, and cleanEURÓPA MOZGÁSBAN Fenntartható mobilitás Európában: biztonságos, összekapcsolt és tiszta közlekedés
1.    INTRODUCTION1.    BEVEZETÉS
In his State of the European Union address of September 2017, President Juncker set out a goal for the EU and its industries to become a world leader in innovation, digitisation and decarbonisation. The Commission has adopted a comprehensive approach to ensure that the EU's mobility policies reflect these political priorities. Following the Low-Emission Mobility Strategy 1 , the Commission adopted two 'Mobility Packages' respectively in May and November 2017. 2 These set out a positive agenda and included legislative proposals and initiatives delivering on the low-emission mobility strategy and ensuring a smooth transition towards clean, competitive and connected mobility for all. The European Parliament and Council should ensure the rapid adoption of these proposals.Az Európai Unió helyzetéről szóló 2017. szeptemberi évértékelő beszédében Juncker elnök azt a célt tűzte ki az EU és iparágai számára, hogy a világ első számú szereplőivé váljanak az innováció, a digitalizáció és a dekarbonizáció terén. A Bizottság átfogó megközelítést fogadott el annak érdekében, hogy az uniós mobilitási szakpolitikák tükrözzék ezeket a politikai prioritásokat. Az alacsony kibocsátású mobilitásra vonatkozó stratégiát követően a Bizottság két mobilitáspolitikai kezdeményezéscsomagot 1 fogadott el: egyet 2017 májusában, egyet pedig 2017 novemberében 2 . Ezek pozitív menetrendet határoznak meg, és az alacsony kibocsátású mobilitásra vonatkozó stratégiát szolgáló jogalkotási javaslatokat és kezdeményezéseket tartalmaznak, valamint biztosítják a zökkenőmentes átmenetet a mindenkit megillető, tiszta, versenyképes és összekapcsolt mobilitás felé. Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak biztosítania kell e javaslatok gyors elfogadását.
This third and last "Europe on the Move" package delivers on the new industrial policy strategy of September 2017, and is designed to complete the process of enabling Europe to reap the full benefits of the modernisation of mobility. 3 To do so, it is essential that tomorrow's mobility system is safe, clean and efficient for all EU citizens. We must take advantage of the possibilities of new technology to pursue several goals at the same time – to make European mobility safer and more accessible, European industry more competitive, European jobs more secure, and to be cleaner and better adapted to the imperative of tackling climate change. This will require the full commitment of the EU, Member States and stakeholders.Ez a harmadik és egyben utolsó „Európa mozgásban” csomag a 2017. szeptemberi új iparpolitikai stratégia megvalósítását szolgálja, és célja, hogy lezárja azt a folyamatot, amely lehetővé teszi Európa számára a mobilitás modernizációja valamennyi előnyének kihasználását 3 . Ennek érdekében elengedhetetlen, hogy a jövő mobilitási rendszere minden uniós polgárt megillető, biztonságos, tiszta és hatékony legyen. Ki kell használnunk az új technológiában rejlő lehetőségeket, hogy számos célt egyidejűleg tudjunk megvalósítani: hogy biztonságosabbá és hozzáférhetőbbé tegyük az európai mobilitást, növeljük az európai ipar versenyképességét, biztosítsuk az európai munkákat, nagyobb tisztaságot teremtsünk, és jobban alkalmazkodjunk az éghajlatváltozással való szembenézés egyre sürgetőbb szükségességéhez. Ehhez az EU, a tagállamok és az érdekelt felek teljes körű elköteleződésére van szükség.
Technological change is touching all parts of society and the economy and transforming the lives of EU citizens. Transport is no exception to this trend. New technologies are radically changing the mobility landscape. They are disrupting conventional transport business models and industries, bringing new opportunities in the form of new mobility services and new players, but also challenges. The labour market and the required skills are quickly evolving, and the EU must remain competitive in the face of intense global competition. With the automotive and transport value chain accounting for 12 million jobs and an efficient transport system key to EU competitiveness, adapting to change is of critical importance for EU mobility policy.A technológiai változás társadalmunk és gazdaságunk valamennyi részét érinti, és átalakítja az uniós polgárok életét. Ez alól a közlekedés sem kivétel. Az új technológiák radikálisan megváltoztatják a mobilitás helyzetét. Felborítják a hagyományos közlekedési üzleti modelleket és iparágakat, és az új mobilitási szolgáltatásokkal és résztvevőkkel új lehetőségeket és kihívásokat hoznak. A munkaerőpiac és a szükséges készségek gyorsan változnak, és az EU-nak versenyképesnek kell maradnia a fokozott globális versenyben. A 12 millió munkahelyet biztosító autóipari és közlekedési értéklánc és az EU versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú, hatékony közlekedési rendszer mellett elengedhetetlen, hogy az EU mobilitási politikája képes legyen alkalmazkodni a változásokhoz.
The very concept of transport is being transformed and the traditional frontiers between vehicle, infrastructure and user are becoming increasingly blurred. No longer is the means of transport the focus; today, thanks largely to increased connectivity and automation, the user is more and more at the centre of a far more flexible and integrated mobility system.A közlekedés teljes koncepciója átalakulóban van, és a járművek, az infrastruktúra és a felhasználók közötti határok egyre inkább elmosódnak. Már nem a tömegközlekedési eszközön van fókuszban, hanem a megnövekedett összekapcsoltságnak és automatizálásnak köszönhetően sokkal inkább a felhasználó kerül a jóval rugalmasabb és integráltabb mobilitási rendszer középpontba.
The arrival on the market of increasingly automated and connected vehicles is the next frontier in transport and will revolutionise how citizens enjoy mobility in the future. This revolution has already begun and Europe must be prepared. Digital technologies are forcing change, but they can also help us to address many of the challenges facing today’s mobility system. Provided a robust regulatory framework is in place, automated vehicles and advanced connectivity systems will make vehicles safer, easier to share and more accessible for all citizens, including those who may be cut-off from mobility services today, such as the elderly and disabled. They can help reduce traffic congestion, thus increasing energy efficiency and improving air quality in addition to contributing to the fight against climate change. EU policies must be designed to harness these co-benefits and be properly coordinated.A közlekedés következő mérföldköve az egyre automatizáltabb és összekapcsoltabb járművek megjelenése a piacon, ami forradalmasítja, hogy a polgárok miként élvezik a mobilitást a jövőben. Ez a forradalom már elkezdődött, és Európának fel kell készülnie. A digitális technológiák kikényszerítik a változást, azonban segíthetnek is nekünk abban, hogy leküzdjük napjaink mobilitási rendszerének kihívásait. Feltéve, hogy szilárd szabályozási keret áll rendelkezésre, az automatizált járművek és a fejlett összekapcsoltsági rendszerek biztonságosabbá, könnyebben megoszthatóvá és valamennyi polgár számára elérhetővé teszik a járműveket, beleértve azokat a személyeket is, akik napjainkban el vannak zárva a mobilitási szolgáltatásoktól, például az időseket és a fogyatékossággal élőket. Segíthetik a közlekedési torlódások csökkentését, és ezáltal az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez való hozzájárulás mellett növelik az energiahatékonyságot, és javítják a levegő minőségét. Az uniós szakpolitikákat megfelelően kell koordinálni, és úgy kell kialakítani, hogy hasznosítsák ezeket az együttes előnyöket.
Europe must be a leader in this transformation of the mobility system and the EU must take action where it can make a real difference. The EU is best placed to ensure that these developments address the needs of the circular economy; that full account is taken of societal benefits such as safety and quality of life; to boost innovation, jobs, and competitiveness; and to maximise the benefits for citizens' mobility on a European scale.Európának vezető szerepet kell játszani a mobilitási rendszer átalakulásában, és ott kell lépéseket tennie, ahol valóban változást idézhet elő. Az EU a legalkalmasabb annak biztosítására, hogy ezek a fejlesztések kielégítsék a körforgásos gazdaság igényeit; hogy az olyan társadalmi előnyök, mint a biztonság és az életminőség, teljes mértékben figyelembe legyenek véve; hogy ösztönözni lehessen az innovációt, a munkahelyteremtést és a versenyképességet; és hogy európai szinten lehessen maximalizálni a polgárok mobilitásával kapcsolatos előnyöket.
2.    SAFE MOBILITY: Putting safety first2.    BIZTONSÁGOS MOBILITÁS: Első a biztonság
Safety is fundamental to any transport system; it must always be the top priority. As mobility continues to grow and is radically transformed by digitisation, decarbonisation and innovation, the opportunities to further improve safety performance must be seized.A biztonság minden közlekedési rendszer alapja; mindig prioritásként kell kezelni. Mivel a mobilitás egyre inkább növekszik, és a digitalizációnak, a dekarbonizációnak és az innovációnak köszönhetően radikálisan átalakul, ki kell aknázni a biztonsági teljesítmény további növelésére irányuló lehetőségeket.
The safety record on the EU's roads is very good and compares favourably to other parts of the world. However, with a high number of fatalities and serious injuries still occurring on a daily basis, the EU and its Member States cannot afford to be complacent and must continue to strive for fewer casualties. In the Valletta Declaration on road safety of March 2017, the national governments of the EU Member States committed to further reductions in road fatalities and serious injuries and requested the Commission to coordinate action at EU level. They called upon the Commission to "prepare a new road safety policy framework for the decade after 2020, including an assessment of road safety performance taking into account the targets and objectives set out in this declaration". They undertook to set a target of halving the number of serious injuries in the EU by 2030 from the 2020 baseline.  4Az uniós közutak biztonsági mutatói rendkívül jók, és a világ más részeihez képest igen kedvezők. A továbbra is napi szintű halálos kimenetelű és súlyos sérüléssel járó közúti balesetek magas száma mellett azonban az EU és tagállamai nem elégedhetnek meg, és továbbra is törekedniük kell arra, hogy kevesebb baleset történjen. A közúti közlekedés biztonságáról szóló, 2017. márciusi vallettai nyilatkozatban az uniós tagállamok nemzeti kormányai vállalták, hogy tovább csökkentik a halálos kimenetelű és a súlyos sérüléssel járó közúti balesetek számát, és arra kérték a Bizottságot, hogy uniós szinten koordinálja a fellépést. Felszólították a Bizottságot arra, hogy „készítsen új közúti közlekedésbiztonsági szakpolitikai keretet a 2020 utáni évtizedre, beleértve a közúti közlekedésbiztonság teljesítményének értékelését az e nyilatkozatban foglalt célok és számszerű célkitűzések figyelembevételével”. Vállalták, hogy 2030-ra a 2020-ban mért számokhoz képest felére csökkentik a súlyos balesetek számát az EU területén.  4
Road safety in the EU has greatly improved in recent decades, thanks to action at EU, national, regional and local levels. Between 2001 and 2010, the number of road fatalities in the EU decreased by 43 per cent, and between 2010 and 2017 by another 20 per cent. Nonetheless, 25,300 people still lost their lives on EU roads in 2017, equivalent to some 70 lives lost per day, and about 135,000 people were seriously injured, including a large percentage of pedestrians, cyclists and motorcyclists. These figures represent an unacceptable humanitarian and social cost. In monetary terms, the annual cost of road fatalities and serious injuries has been estimated to be more than EUR 120 billion, equivalent to approximately 1 per cent of GDP.Az uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű fellépésnek köszönhetően az elmúlt évtizedekben a közúti közlekedésbiztonság jelentős mértékben javult az EU-ban. Az EU-ban 2001–2010 között a halálos kimenetelű közúti balesetek száma 43 százalékkal, 2010–2017 között pedig további 20 százalékkal csökkent. Mindazonáltal 2017-ben 25 300 ember vesztette életét az uniós közutakon, ami naponta 70 életet jelent, és 135 000 ember sérült meg súlyosan, beleértve számos gyalogost, kerékpárost és motorkerékpárost. Ezek az adatok elfogadhatatlan humanitárius és társadalmi költséget jelentenek. Számokkal kifejezve a halálos kimenetelű és a súlyos sérüléssel járó közúti balesetek éves költsége a becslések szerint több mint 120 milliárd EUR, amely körülbelül a GDP 1%-ának felel meg.
In spite of some Member States still making considerable progress in reducing road fatality rates, progress in the EU as a whole has stagnated in recent years. Although there was a decrease in fatalities by around 2 per cent in 2016 and 2017, some Member States have even reported increases. Reaching the EU objective of halving the number of road fatalities between 2010 and 2020 will be a major challenge. 5  Bár egyes tagállamok jelentős előrehaladást mutatnak a halálos kimenetelű közúti balesetek számának csökkentése terén, az EU egészét tekintve az előrehaladás az elmúlt években stagnált. Annak ellenére, hogy 2016-ban és 2017-ben körülbelül 2 százalékkal csökkent a halálos kimenetelű közúti balesetek száma, egyes tagállamok növekedésről számoltak be. Rendkívül nagy kihívás lesz megvalósítani az EU célkitűzését, amely szerint 2010–2020 között felére kell csökkenteni a halálos kimenetelű közúti balesetek számát. 5  
Significant contributing factors to road accidents are speed, driving under the influence of alcohol or drugs, and the failure to wear seatbelts or helmets. In addition to these and alongside a growing phenomenon of distraction by mobile devices, new trends are emerging in a complex environment, calling for a flexible and dynamic approach. Special attention should be given to vulnerable road users, especially cyclists and pedestrians, because of the notable increase of their share in the number of deaths and serious injuries. The expected growth in these forms of sustainable mobility such as cycling underlines the urgency of specific measures to improve protection for these road users.A közúti balesetek jelentős előidéző tényezői között szerepel a sebesség, az alkohol vagy kábítószer hatása alatti vezetés, valamint a biztonsági öv vagy bukósisak használatának elmulasztása. A fentiek és a mobilkészülékek általi figyelemelterelés egyre növekvő jelensége mellett új tendenciák is megjelentek az összetett környezetben, ami rugalmas és dinamikus megközelítést igényel. Kiemelt figyelmet kell szentelni a veszélyeztetett úthasználóknak, különös tekintettel a kerékpárosokra és a gyalogosokra, mivel jelentősen megnövekedett az arányuk a halálesetek és súlyos balesetek számát tekintve. Az ilyen fenntartható mobilitási formák (például kerékpározás) várható növekedése hangsúlyozza az ezen úthasználók védelmének növelésére irányuló külön intézkedések szükségességét.
Technological advances, first and foremost in connectivity and automation, create new opportunities to eliminate or compensate for human error and a shift to driverless vehicles should bring more safety for citizens in the long run. However, new risks are emerging in the transition phase, some related to the functioning of highly automated vehicles in mixed traffic and the complex interaction between the driver and the vehicle (Human-Machine Interface), as well as cybersecurity issues. Other challenges will result from demographic change and different approaches to personal mobility.A technológiai fejlődés – mindenekelőtt az összekapcsoltság és az automatizálás terén – új lehetőségeket teremt az emberi tényező kiiktatására és ellensúlyozására, a vezető nélküli járművekre való átváltás pedig hosszú távon nagyobb biztonságot eredményez a polgárok számára. Az átmeneti időszakban azonban új kockázatok jelennek meg, amelyek részben a nagymértékben automatizált járművek vegyes forgalomban való működésével, részben pedig a vezető és a jármű közötti összetett interakcióval (ember-gép felület), valamint a kiberbiztonsági kérdésekkel kapcsolatosak. Más kihívások a demográfiai változásokból és a személyes mobilitás különböző megközelítéseiből erednek majd.
Synergies between safety and sustainability measures should also be exploited better. For example, encouraging the use of zero-emission modes of transport must go hand-in-hand with making the environment for pedestrians and cyclists safer. New and safer forms of mobility may also go hand-in-hand with improved access to mobility for all members of society, in particular for the disabled and the growing share of elderly people.A biztonsági és fenntarthatósági intézkedések közötti szinergiákat is jobban ki kellene használni. A kibocsátásmentes közlekedési eszközök használatának ösztönzése kéz a kézben kell hogy járjon a gyalogosok és a kerékpárosok számára a biztonságosabb környezet megteremtésével. Az új és biztonságosabb mobilitási formák szintén együtt járhatnak a mobilitáshoz való jobb hozzáféréssel a társadalom minden tagja számára, különös tekintettel a fogyatékossággal élőkre és az egyre nagyobb arányú idősekre.
This demonstrates that a reinforced approach to the implementation of EU road and vehicle safety policy is needed, with a strong focus on impact and results, being flexible enough for constant adaptation to changing circumstances and being inclusive.Ez mutatja, hogy az uniós közúti közlekedés- és járműbiztonsági politika végrehajtásának megerősített megközelítésére van szükség, amely határozottan a hatásokra és az eredményekre fókuszál, inkluzív és kellően rugalmas a változó körülményekhez való folyamatos alkalmazkodáshoz.
The EU's long-term goal will remain moving as close as possible to zero fatalities in road transport by 2050 ("Vision Zero"). The same should be achieved for serious injuries. The EU will also pursue new interim targets to reduce the number of road deaths by 50 per cent between 2020 and 2030 as well as to reduce the number of serious injuries by 50 per cent in the same period (using the new common definition of serious injury agreed with all Member States). 6Az EU hosszú távú célja továbbra is az, hogy 2050-re közel nullára csökkenjen a halálos kimenetelű balesetek száma („zéró elképzelés”). Ugyanezt kell elérni a súlyos sérülésekkel járó balesetek esetében is. Az EU továbbá új, időközi célul tűzi ki a súlyos sérüléssel járó balesetek és a halálos balesetek számának felére csökkentését 2030-ig a 2020-as adatokhoz képest (az EU valamennyi tagállama által elfogadott, közös fogalommeghatározást használva) 6 .
To help achieve these goals, the Commission is proposing a common framework for road safety over the 2021-2030 period, accompanied by an Action Plan (Annex 1), to be elaborated in more detail in cooperation with Member States by mid-2019. This common road safety framework should be implemented by applying a "Safe System" approach, recommended globally by the World Health Organisation and adopted increasingly in EU Member States, regions and municipalities. Its overriding objective is to address the causes of accidents in an integrated way, building layers of protection that ensure that, if one element fails, another will compensate.E célok megvalósításának segítése érdekében a Bizottság a 2021–2030 közötti időszakra egy közös közúti közlekedésbiztonsági keretet javasol, amelyet egy cselekvési terv egészít ki (1. melléklet), és amelyet a tagállamokkal együttműködve 2019 közepéig részletesebben is ki kell dolgozni. Ezt a közös közúti közlekedésbiztonsági keretet az Egészségügyi Világszervezet által világszinten javasolt és egyre több uniós tagállamban, régióban és településen már alkalmazott „biztonságos rendszer” megközelítés segítségével kell végrehajtani. A megközelítés elsődleges célkitűzése a balesetek okainak integrált kezelése olyan védelmi rétegek kialakításával, amelyek biztosítják, hogy ha az egyik elem kiesik, egy másik pótolja azt.
According to the "Safe System" approach, death and serious injury in road collisions are not an inevitable price to be paid for mobility. While collisions will continue to occur, death and serious injury are largely preventable. The "Safe System" accepts that people make mistakes and aims to ensure that such mistakes do not give rise to fatalities or serious injuries.A „biztonságos rendszer” megközelítés szerint a közúti ütközések során előforduló halálos kimenetelű és súlyos sérüléssel járó balesetek nem a mobilitás elkerülhetetlen velejárói. Bár ütközések továbbra is lesznek, a halálos kimenetelű és a súlyos sérüléssel járó balesetek javarészt megelőzhetők. A „biztonságos rendszer” elfogadja, hogy az emberek követnek el hibákat, és annak biztosítására törekszik, hogy ezek a hibák ne okozzanak halálos kimenetelű vagy súlyos sérüléssel járó baleseteket.
For example, better vehicle construction, improved road infrastructure, and lower speeds can all contribute to reducing the impact of accidents. The responsibility for the "Safe System" is shared in a coordinated manner across public and private sectors and its application is closely monitored to assess results and, if necessary, adapt measures taking into account experience, new data and new technologies.A gépjárművek jobb felépítése, a fejlettebb közúti infrastruktúra, valamint az alacsonyabb sebesség például mind hozzájárulhat a balesetek hatásának csökkentéséhez. A „biztonságos rendszerben” a felelősség koordinált módon oszlik meg a köz- és a magánszektor között, és alkalmazása szigorú ellenőrzés alatt áll az eredmények mérése és – szükség esetén – a tapasztalatokat, az új adatokat és az új technológiákat figyelembe vevő intézkedések meghozatala érdekében.
Concrete results can be achieved through better coordination between Member States and the adoption of a ‘management by objectives’ approach. Effective action to address the known causes of accidents should combine different instruments and measures. Legislation may thus be supported by applying explicit road safety-related eligibility criteria to EU and national funding, as well as through improved transfer of 'lessons learnt' and best practices, and campaigns to raise awareness. This will ensure that actions that have high impact for safety are supported more directly by EU funding. The Commission is also calling for voluntary commitments from all stakeholders to match the ambitious "Vision Zero" goal (see Action Plan in annex 1).A tagállamok közötti jobb koordináción és a „célkitűzéseken alapuló irányítás” szerinti megközelítés bevezetésén keresztül konkrét eredmények érhetők el. A balesetek ismert okainak kezelésére irányuló hatékony fellépésnek különböző eszközöket és intézkedéseket kell egyesítenie. A jogalkotást például alátámaszthatja az uniós és a nemzeti finanszírozás esetében a közúti közlekedésbiztonsággal kifejezetten kapcsolatban álló támogathatósági kritériumok alkalmazása, a levont tanulságok és a gyakorlati tapasztalatok hatékonyabb megosztása, valamint a tudatosság növelését célzó kampányok szervezése. Ez biztosítja, hogy az uniós finanszírozás még közvetlenebbül támogassa a biztonságra jelentőst hatást gyakorló fellépéseket. A Bizottság ezenkívül minden érdekelt felet arra szólít fel, hogy tegyen önkéntes vállalásokat a „zéró elképzelés” ambiciózus céljaihoz igazodva (lásd az 1. mellékletben található cselekvési tervet).
The Commission will support this approach by putting forward key performance indicators in close cooperation with Member States that are directly linked to reducing fatalities and serious injuries. They will be defined in consultation with experts from Member State authorities as well as with a broad range of stakeholders, and should involve a common measurement methodology and agreed baseline and (to the extent possible) be linked to outcome targets. The Commission will consider ways to support Member States in the joint work on the methodology and measurements.A Bizottság úgy támogatja ezt a megközelítést, hogy a tagállamokkal szoros együttműködésben olyan fő teljesítménymutatókat javasol, amelyek közvetlenül összefüggnek a halálos kimenetelű és a súlyos sérüléssel járó balesetek csökkentésével. A mutatókat a tagállami hatóságok szakértőivel és az érdekelt felek széles rétegeivel egyeztetve kell meghatározni úgy, hogy azok egységes mérési módszertant és közösen megállapított alapértékeket is magukban foglaljanak, és (a lehetséges mértékben) számszerű eredménycélokhoz kapcsolódjanak. A Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy miként támogathatja a tagállamokat a módszertannal és a mérésekkel kapcsolatos együttes munkában.
Legislation, including at EU level, will continue to play a key role within an integrated "safe system" approach. Since March 2018, the 'eCall' legislation came into force. 7 'eCall' automatically informs emergency services in the event of a serious accident and communicates the vehicle location. It is mandatory for passenger cars and light duty vehicles and a first series of vehicles equipped with the 'eCall' system are expected to be on EU roads by mid-2018. It can speed up emergency response times by up to 40 per cent in urban areas and 50 per cent in the countryside. Its extension to other vehicle categories is under consideration by the Commission.A jogalkotás (beleértve az uniós szintűt is) továbbra is kulcsfontosságú szerepet fog játszani az integrált „biztonságos rendszer” megközelítés érvényesítésében. 2018 márciusa óta hatályban van az e-segélyhívást szabályozó jogi aktus. 7 Az e-segélyhívás súlyos baleset esetén automatikusan tájékoztatja a sürgősségi segélyszolgálatokat, és közli a jármű helyét. A rendszer a személygépjárművekben és a könnyű haszongépjárművekbe kötelező, és az első „e-segélyhívó” rendszerrel felszerelt járművek várhatóan 2018 közepére jelennek meg az uniós közutakon. A rendszer városi környezetben akár 40%-kal, míg vidéken akár 50%-kal is felgyorsíthatja a segélyszolgálatok reakcióidejét. A Bizottság jelenleg vizsgálja a rendszer más járműtípusokra való kiterjesztésének lehetőségét.
As part of this 'Third Mobility Package', the Commission is adopting two proposals to further the goal of road safety. One aims to transform EU vehicle safety standards to include, for example, the latest safety features, and the other to improve safety management of road infrastructure.A „harmadik mobilitáspolitikai kezdeményezéscsomag” részeként a Bizottság két jogalkotási javaslatot fogad el a közúti közlekedésbiztonság céljainak előmozdítása érdekében. Az egyik célja az uniós járműbiztonsági előírások átalakítása úgy, hogy például magukban foglalják a legújabb biztonsági elemeket, a másik pedig a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelését kívánja fejleszteni.
The EU's automotive industry has been at the forefront of developing technologies enabling the introduction of increasingly affordable vehicle safety systems. Although these will all help to prevent accidents, more action is needed. Improved active and passive vehicle safety features to protect vehicle occupants, as well as pedestrians, cyclists and other vulnerable road users, are indispensable. That is why the Commission is proposing a comprehensive package of new mandatory vehicle safety measures that bundles the new accident avoidance systems with updated active and passive safety measures to improve the overall road casualty situation on EU roads. The new vehicle safety features are cost effective, feasible and show high potential for significantly reducing the number of fatalities and serious injuries for road users, both inside and outside the vehicle. They also pave the way for a broader roll-out of automated vehicles.Az uniós gépjárműipar élharcosa volt az olyan műszaki megoldások kifejlesztésének, amelyek lehetővé teszik az egyre inkább megfizethető járműbiztonsági rendszerek bevezetését. Bár ezek mind segítenek a balesetek megelőzésében, további fellépésre van szükség. A hatékonyabb aktív és passzív járműbiztonsági elemek elengedhetetlenek a járművekben utazók, a gyalogosok, a kerékpárosok, valamint az egyéb veszélyeztetett úthasználók védelme érdekében. A Bizottság ezért javasol egy új, kötelező járműbiztonsági intézkedéseket tartalmazó átfogó csomagot, amely az uniós közutak általános baleseti helyzetének javítása érdekében új balesetmegelőző rendszereket és továbbfejlesztett aktív és passzív biztonsági intézkedéseket egyaránt magában foglal. Az új járműbiztonsági elemek költséghatékonyak, megvalósíthatók, és nagy potenciállal rendelkeznek a járműveken belüli és kívüli úthasználókat érő halálos kimenetelű és súlyos sérüléssel járó balesetek számának csökkentése terén. Ezenkívül az automatizált járművek szélesebb körű elterjedésének is előkészítik a terepet.
Refined test protocols will require manufacturers to equip cars with more advanced restraint systems to better protect an ageing population. The ever-increasing number of pedestrians and cyclists that have to share the road with vehicles will also be better protected, with new collision detection capabilities and improved direct vision by truck drivers. Societal issues such as speeding or using smartphones behind the steering wheel will also be addressed through the new proposed measures. All in all, these new vehicle safety measures are a crucial contribution to improved road safety.A továbbfejlesztett vizsgálati előírások arra fogják kötelezni a gyártókat, hogy az idősödő lakosság védelme érdekében a járműveket még fejlettebb utasbiztonsági rendszerekkel szereljék fel. A közutakon a járművekkel osztozó gyalogosok és kerékpárosok egyre növekvő számát is jobban lehet védeni az új ütközésfelderítési képességekkel és a teherautó-vezetők jobb közvetlen látóterével. A javasolt új intézkedések választ adnak olyan társadalmi problémákra is, mint a gyorshajtás vagy az okostelefonok használata a kormánynál. Ezek az új járműbiztonsági intézkedések összességében elengedhetetlenek a közúti közlekedésbiztonság javításához.
The Commission's second legislative proposal aims to improve road infrastructure safety management, to reduce both the number of accidents and their severity. It improves the transparency and follow-up of road safety procedures (impact assessments, audits, inspections) and introduces a new procedure to map the risks of accidents across the entire network. This will make it possible to compare safety levels of roads across Europe and inform investment decisions, including for EU funding. In addition, the scope of legislation should be extended beyond the Trans-European Transport network to primary roads relevant to cross-EU transport, where a large percentage of severe accidents occur. This serves the interests of all EU citizens and businesses as they use the integrated road network and confirms the practice of a large number of Member States that have already extended the application of the EU legislation to include major roads outside the Trans-European Transport Network.A Bizottság második jogalkotási javaslata a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésének javítását, valamint a balesetek számának és súlyosságának csökkentését célozza. Fejleszti a közúti közlekedésbiztonsági eljárások átláthatóságát és nyomon követését (hatásvizsgálatok, ellenőrzések, vizsgálatok), és új eljárást vezet be, amelynek célja a balesetek kockázatainak feltérképezése a teljes hálózaton belül. Ez lehetővé teszi a közutak biztonsági szintjeinek összehasonlítását Európa-szerte, valamint a megalapozott befektetési döntések meghozatalát, beleértve az uniós finanszírozást. A jogalkotás alkalmazási körét továbbá ki kell bővíteni a transzeurópai közlekedési hálózaton túli, az Unión átnyúló közlekedés szempontjából releváns főútvonalakra, amelyeken a súlyos balesetek jelentős része történik. A jogalkotás minden uniós polgár és vállalkozás érdeke, mivel ők is használják az integrált közúti hálózatot, továbbá megerősíti számos olyan tagállam gyakorlatát, amelyek már kibővítették az uniós jogszabályok alkalmazási körét a transzeurópai közlekedési hálózaton kívüli főbb útvonalakra.
For the foreseeable future, advanced vehicle technology will have to rely on the current physical infrastructure. Therefore, the proposal will allow the future setting of infrastructure performance requirements (e.g. clear road markings and road signs) necessary for the introduction of new technological features such as lane departure avoidance systems. This will be a first example of the important contribution that infrastructure can make to the safe roll-out of connected and automated mobility systems.Az előrelátható jövőben a fejlett gépjármű-technológiának a jelenlegi fizikai infrastruktúrára kell alapoznia. A javaslat ezért lehetővé teszi az új technológiai jellemzők (például sávelhagyást megakadályozó rendszerek) bevezetéséhez szükséges, infrastrukturális teljesítményre vonatkozó követelmények jövőbeli meghatározását (például egyértelmű útburkolati jelek és közúti jelzések). Ez lesz az első példa arra, hogy milyen jelentős mértékben hozzá tud járulni az infrastruktúra az összekapcsolt és automatizált mobilitási rendszerek biztonságos bevezetése érdekében.
The Commission will continue to play a leadership role at a global level on road safety matters, working closely with international organisations, in particular the United Nations, sharing technical know-how and good practice and exploring possible ways to participate in international funding initiatives. A special dedicated cooperation will continue in particular with the EU's neighbours, specifically the countries of the Western Balkans and Turkey, the Eastern Partnership, as well as the Mediterranean region.A Bizottság globális szinten továbbra is vezető szerepet fog játszani a közúti közlekedésbiztonsági kérdésekben, és szorosan együttműködik a nemzetközi szervezetekkel, különösen az Egyesült Nemzetek Szövetségével, megosztja a műszaki know-how-t és a jó gyakorlatokat, és lehetséges utakat keres a nemzetközi finanszírozási kezdeményezésekben való részvételre. Folytatódni fog a kifejezett együttműködés különösen az EU szomszédaival, a nyugat-balkáni országokkal, Törökországgal és a keleti partnerséggel, valamint a mediterrán régióval.
Through the Action Plan and with the close cooperation of Member States and stakeholders, the Commission aims to ensure that as the mobility system is transformed over the coming years, safety continues to be put first. By implementing a "Safe System" approach', the measures put forward in this road safety framework should have a genuine impact and bring further significant and necessary improvements to the safety performance on the EU's roads and, most importantly, save lives.A cselekvési terven, valamint a tagállamokkal és az érdekelt felekkel való szoros együttműködésen keresztül a Bizottság célja biztosítani, hogy a mobilitási rendszer következő években bekövetkező átalakulásával továbbra is a biztonság legyen az első. A „biztonságos rendszer” megközelítés alkalmazásával a közúti közlekedésbiztonsági keretben előterjesztett intézkedések valós hatással bírnak, további jelentős és szükséges fejlesztéseket hoznak az uniós közutak biztonsági teljesítménye terén, és ami a legfontosabb, életeket mentenek.
3.    CONNECTED AND AUTOMATED MOBILITY: Building the road to the next frontier3.    ÖSSZEKAPCSOLT ÉS AUTOMATIZÁLT MOBILITÁS: Az út megépítése a következő mérföldkőig
3.1    A strategy for the roll-out of connected and automated vehicles in Europe3.1.    Az összekapcsolt és automatizált járművek európai bevezetésére irányuló stratégia
Driverless vehicles and advanced connectivity systems should make vehicles safer and easier to share, and open up access to mobility services for more users. These technologies can also help to address many of the major challenges facing today’s road transport system, such as road safety, traffic congestion, energy efficiency and air quality. They will significantly change mobility patterns and transform public transport and urban planning. Vehicles increasingly allowing the driver, at least in some driving conditions, to perform other tasks than driving should be available as commercial market products by 2020. These developments could change the entire automotive ecosystem. 8 Driverless mobility will also have far-reaching impacts on the EU economy as a whole, affecting its competitiveness and technological leadership, its growth potential (productivity and spill-over effects for other sectors including telecommunications or electronic commerce) and labour markets (redundancies but also new jobs and demand for new skills).A vezető nélküli járművek és a fejlett összekapcsoltsági rendszerek biztonságosabbá és könnyebben megoszthatóvá teszik a járműveket, és több felhasználó számára teszik elérhetővé a mobilitási szolgáltatásokat. Ezek a technológiák segíthetnek napjaink közúti közlekedési rendszert érő legfőbb kihívásainak leküzdésében, például a közúti közlekedésbiztonság, a közlekedési torlódások, az energiahatékonyság és a levegőminőség terén. Jelentősen módosítani fogják a mobilitási mintákat, és átalakítják a közösségi közlekedést és a várostervezést. A járművezetők számára bizonyos vezetési körülmények között egyéb tevékenységek végzését lehetővé tévő járművek 2020-ra kereskedelmi forgalomban kapható termékek lesznek. Ezek a fejlesztések a teljes autóipari ökoszisztémát megváltoztatják. 8 A vezető nélküli mobilitásnak az EU gazdaságának egészére is messzemenő hatásai lesznek, befolyásolja a versenyképességét és technológiai vezető szerepét, növekedési potenciálját (produktivitás és az egyéb ágazatokra, például a telekommunikációra vagy az elektronikus kereskedelemre gyakorolt továbbgyűrűző hatások), valamint a munkaerőpiacot (létszámcsökkentések, valamint új munkahelyek és új készségek iránti kereslet).
For Europe to remain in the global avant-garde of vehicle automation and connectivity and keep jobs in the EU, it is essential that key technologies are developed in Europe, that automated and autonomous driving is safe, and that the legal framework is modern and offers the right environment for technological progress.Annak érdekében, hogy Európa a gépjármű-automatizálás és összekapcsoltság nemzetközi élmezőnyében maradjon, és a munkahelyeket az EU-n belül tartsa, elengedhetetlen, hogy a kulcsfontosságú technológiák Európában fejlődjenek, hogy az automatizált és önvezetés biztonságos, a jogszabályi keret pedig korszerű legyen, és Európa megfelelő környezetet biztosítson a technológiai fejlődésnek.
European industry is well-positioned to compete globally. The EU car industry is one of the most competitive in the world, thanks to its technological innovations. The EU is a global leader in automation. Galileo satellite navigation services are also a clear asset offering better precision for positioning. Of course, as with every disruptive technology, the rollout of driverless vehicles will create risks as well as opportunities. Nevertheless, first estimates point to an overall encouraging economic effects, provided the EU seizes the opportunities and attracts related jobs on its territory. 9Az európai ipar a nemzetközi verseny tekintetében jó pozícióból indul. Az uniós gépjárműipar a technológiai innovációinak köszönhetően az egyik legversenyképesebb világszerte. Az EU világelső az automatizálás terén. A pontosabb helymeghatározást kínáló, Galileo műholdas rádiónavigációs szolgáltatások szintén egyértelmű előnyt jelentenek. Más forradalmi technológiákhoz hasonlóan természetesen a vezető nélküli járművek bevezetése is rejt magában kockázatokat és lehetőségeket. Mindazonáltal az első becslések összességében ösztönző gazdasági hatásokra utalnak, feltéve, hogy az EU kihasználja a lehetőségeket, és a vonatkozó munkahelyeket a területén belülre vonzza. 9
According to research, over ninety per cent of accidents are caused by human error. 10 By removing the need for a driver, autonomous vehicles should significantly improve road safety. For example, driverless vehicles will better respect traffic rules and will react quicker than humans. Connected and automated vehicles can also help to reduce congestion, since they will make it easier to share vehicles and will foster new and improved business models (i.e. mobility as a service), making car ownership in cities less attractive.A kutatások szerint a balesetek kilencven százalékát emberi hiba okozza 10 . Azzal, hogy nincs szükségük járművezetőre, az önvezető járművek jelentős mértékben hozzájárulhatnak a közúti közlekedésbiztonság fejlesztéséhez. A vezető nélküli járművek például jobban betartják a közlekedési szabályokat, és gyorsabb a reakcióidejük, mint az embereké. Az összekapcsolt és automatizált járművek segíthetnek a torlódások csökkentésében is, mivel megkönnyítik a közös járműhasználatot, valamint új és fejlettebb üzleti modelleket támogatnak (mobilitás mint szolgáltatás), aminek köszönhetően a városokban kevésbé lesz vonzó a járműbirtoklás.
The EU has already begun to prepare the ground, for example with the adoption of strategies on cooperative intelligent transport systems 11 , as well as on future 5G communications technology. 12 Unlike other parts of the world, much of the necessary legal framework is already in place in the EU. For example, the European vehicle type-approval framework was overhauled in 2018 introducing market surveillance rules, which ensure that a genuine EU internal market is in place for vehicles, including for driverless vehicles. This EU framework serves as a benchmark for international harmonisation with international partners in the United Nations Economic Commission for Europe. The EU is also well-advanced on data protection rules that will frame the future of the digital single market.Az EU már elkezdte előkészíteni a terepet, például az együttműködő intelligens közlekedési rendszerekről 11 és a jövőbeli 5G kommunikációs technológiáról 12 szóló stratégiák elfogadásával. A világ más részeivel ellentétben az EU-ban a szükséges jogszabályi keret jelentős része már rendelkezésre áll. Az európai járművekre vonatkozó típusjóváhagyási keret átalakítására például 2018-ban került sor, amelynek során olyan piacfelügyeleti szabályokat vezettek be, amelyek biztosítják, hogy a járműveknek, beleértve a vezető nélküli járműveket valós uniós belső piacuk legyen. Az uniós keret az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságában részt vevő nemzetközi partnerekkel való nemzetközi harmonizáció viszonyítási alapjaként szolgál. Az EU ezenkívül rendkívül fejlett az adatvédelmi szabályok terén is, amelyek meghatározzák a digitális egységes piac jövőjét.
However, more needs to be done. The EU needs a clear, forward-looking and determined agenda to maintain leadership in this highly competitive sector. Technology is moving fast and there is a strong need for a coordinated approach and priority setting for funding research, demonstration and deployment activities at European and national levels in order to make the most of the ongoing and future programmes, to maximise the concerted effort of public and private investment, and to fully exploit synergies between connectivity and automation. First steps have already been taking place on driverless vehicles at national level in the Member States (e.g. the United Kingdom, Germany, France, Sweden, Netherlands), especially when it comes to demonstrations and large-scale testing. Large-scale tests play an important role for developing and deploying the relevant technologies and fostering cooperation between the relevant actors, and the Commission supports cross-border coordination and large-scale cross-border trials of driverless vehicles with dedicated calls 13 .Azonban még ennél is többre van szükség. Az EU-nak egyértelmű, haladó szellemű és határozott programra van szüksége, hogy fenntartsa a vezető szerepét ebben az ágazatban, amelyet rendkívül nagy verseny jellemez. A technológia gyorsan változik, és a folyamatban lévő és leendő programok leghatékonyabb kihasználása, az állami és magánberuházások összehangolt erőfeszítéseinek maximalizálása, valamint az összekapcsoltság és az automatizálás közötti szinergiák teljes körű kiaknázása érdekében európai és nemzeti szinten elengedhetetlen a koordinált megközelítés és a kutatások finanszírozásával, valamint a demonstrációs és telepítési tevékenységekkel kapcsolatos prioritások meghatározása. A vezető nélküli járművek tekintetében az első lépések megtételére nemzeti szinten már sor került a tagállamokban (például az Egyesült Királyságban, Németországban, Franciaországban, Svédországban, Hollandiában), különösen a demonstrációk és a nagy léptékű tesztelések terén. A nagy léptékű tesztek fontos szerepet játszanak a vonatkozó technológiák fejlesztésében és telepítésében, és segítik az együttműködést az érintett szereplők között, a Bizottság pedig célzott felhívásokkal támogatja a határokon átnyúló koordinációt és a vezető nélküli járművekkel kapcsolatos, nagy léptékű, határokon átnyúló kísérleteket 13 .
Further enabling measures to guide the sector and the Member States are necessary to develop driverless vehicles and their interaction with future connectivity networks and other vehicles. They will include accelerating the deployment of services for cooperative intelligent transport systems. The Amsterdam Declaration called for clear EU guidance to avoid market fragmentation and make the right investment. 14 Some Member States have already adopted their own strategies and are starting to adopt national legislation. At EU level, an internal market approach is necessary to ensure minimum levels of harmonisation and interoperability, as well as legal certainty.Az ágazatnak és a tagállamoknak való iránymutatást lehetővé tévő további intézkedésekre van szükség a vezető nélküli járművek, valamint azoknak a leendő összekapcsoltsági hálózatokkal és egyéb járművekkel való interakciójának fejlesztése érdekében. Ezek magukban fogják foglalni az együttműködő intelligens közlekedési rendszerekre irányuló szolgáltatások bevezetésének felgyorsítását is. Az amszterdami nyilatkozat egyértelmű uniós iránymutatásra szólított fel a piac széttagoltságának elkerülése és a megfelelő befektetések meghozatala érdekében 14 . Egyes tagállamok már bevezették a saját stratégiájukat, és elkezdték a nemzeti jogszabályok elfogadását. Uniós szinten belső piaci megközelítésre van szükség a harmonizáció és interoperabilitás, valamint a jogbiztonság minimális szintjének biztosításához.
In response to these multifaceted challenges and to reap the full benefit of the new opportunities offered by these technological developments, the Commission is proposing an EU approach built on three interrelated strategic objectives:A sokrétű kihívásokra adott válaszként és a technológiai fejlődés nyújtotta új lehetőségek előnyeinek kiaknázása érdekében a Bizottság uniós megközelítést javasol, amely három egymással összefüggő stratégiai célon alapul:
-developing key technologies and infrastructure to strengthen EU's competitiveness;-a kulcsfontosságú technológiák és infrastruktúra fejlesztése az EU versenyképességének megerősítése érdekében;
-ensuring safe and secure deployment of connected and automated driving;-az összekapcsolt és automatizált vezetés biztonságos és biztos kialakításának biztosítása;
-addressing the socio-economic impacts of driverless mobility.-a vezető nélküli mobilitás társadalmi-gazdasági hatásainak kezelése.
EU action can help by setting out a common vision for the future development of the sector and ensuring that the EU legal and policy framework on key issues (e.g. road safety and cybersecurity) is ready for the market deployment of new products and services. It can also offer supporting actions for development and cross-border deployment of key technologies, services and infrastructure, including the establishment of a partnership under the next EU Multiannual Financial Framework, empowering and benefiting both European citizens and European industry. And most importantly, the EU can also help address and forge common European solutions to the related societal issues, which are likely to be decisive for social acceptance of those new technologies; in particular the protection of personal data, underlying ethical choices linked with development of autonomous systems, clear allocation of liability in case of accidents, and the impacts on jobs and skills. 15  Az uniós fellépés segíthet az ágazat jövőbeli fejlesztésére vonatkozó közös elképzelés kialakításával, valamint annak biztosításával, hogy a főbb kérdésekre (például közúti közlekedésbiztonság és kiberbiztonság) vonatkozó uniós jogszabályi és politikai keret készen álljon az új termékek és szolgáltatások piaci bevezetésére. Ezenkívül a kulcsfontosságú technológiák, szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésére és határokon átnyúló terjesztésére irányuló támogató fellépést is kínál, beleértve a következő uniós többéves pénzügyi keret szerinti partnerség kialakítását, amely mind az európai polgárokat, mind pedig az európai ipart segíti és támogatja. És ami a legfontosabb, az EU segíthet az új technológiák társadalmi elfogadása szempontjából döntő jelentőséggel bíró, kapcsolódó társadalmi problémák megoldásában és a közös európai megoldások kialakításában; különösen a személyes adatok védelme, az autonóm rendszerek fejlesztésével kapcsolatos etikai döntések, a balesetek esetén felmerülő felelősségek egyértelmű megosztása, valamint a munkahelyekre és készségekre gyakorolt hatás terén 15 . 
Specific and complementary actions to allow reaching those three overarching objectives are set out in the accompanying Communication on an EU strategy for connected and automated mobility. 16A három átfogó célkitűzés megvalósítását segítő, meghatározott és kiegészítő fellépések az összekapcsolt és automatizált mobilitásra vonatkozó uniós stratégiáról szóló kísérő közleményben 16 szerepelnek.
3.2.    Establishing a digital environment for information exchange in transport3.2.    A szállítás során megvalósuló információcsere digitális környezetének kialakítása
In addition to initiatives contributing to the EU strategy for connected and automated mobility, this Third Mobility Package also includes two proposals aimed at establishing a fully digital and harmonised environment for information exchanges between transport operators and authorities. The proposed Regulations on a European Maritime Single Window Environment and on Electronic Freight Transport Information complement each other and will allow electronic and simplified exchanges between businesses and authorities along the transport routes from the point of entry in the ports of the EU to the goods' final destination. 17 These two proposals will cut red tape and facilitate digital information flows for logistic operations, better connecting the different transport modes, thus contributing to multimodal solutions.Az összekapcsolt és automatizált mobilitásra irányuló uniós stratégiát támogató kezdeményezéseken kívül ez a harmadik mobilitáspolitikai kezdeményezéscsomag magában foglal két javaslatot is, amelyek célja a közlekedési szolgáltatók és hatóságok közötti információcsere teljesen digitális és harmonizált környezetének kialakítása. Az európai tengeri közlekedésre vonatkozó egyablakos rendszerről és az elektronikus áruszállítási információról szóló javasolt rendeletek kiegészítik egymást, és lehetővé teszik az elektronikus és egyszerűsített információcserét a vállalatok és a hatóságok között a teljes szállítási útvonalon, az uniós kikötőknél lévő beléptetési helyektől az áruk végső rendeltetési helyéig 17 . A két javaslat csökkenti a bürokráciát, és megkönnyíti a logisztikai műveletekkel kapcsolatos digitális információ áramlását, jobban összekapcsolja a különböző szállítási módokat, és ezáltal hozzájárul a multimodális megoldások kialakításához.
4.    CLEAN MOBILITY: Meeting the climate challenge whilst keeping EU industry competitive4.    TISZTA MOBILITÁS: Az éghajlati kihívások leküzdése az uniós ipar versenyképességének megőrzése mellett
4.1    Creating a competitive batteries 'ecosystem' in Europe – A strategic action plan4.1.    A versenyképes akkumulátorok „ökoszisztémájának” kialakítása Európában – Stratégai cselekvési terv
Batteries production and development is a strategic imperative for Europe in the context of the clean energy transition and a key component of the competitiveness of its automotive sector. As such, it is also an integral part of the Commission's goal set out in the New Industrial Policy Strategy to make the EU the world leader in innovation, digitisation and decarbonisation. 18  Az akkumulátorgyártás és -fejlesztés stratégiai szempontból elengedhetetlen Európa számára a tiszta energiaforrásokra való átállás tekintetében, és az autóipari ágazat versenyképességének kulcsfontosságú tényezője. Ezáltal elengedhetetlen része a Bizottság által az új iparpolitikai stratégiában meghatározott célnak is, amely arra irányul, hogy az EU az innováció, a digitalizáció és a dekarbonizáció terén világelső legyen 18 . 
The immediate challenge to create a competitive and sustainable battery manufacturing industry in Europe is immense, and Europe has to move fast in the global race, to prevent major technology dependence on our competitors, but also to exploit the huge jobs, growth and investment potential of batteries. According to some forecasts, from 2025 onwards Europe could capture a batteries market of up to EUR 250 billion a year, served by at least 10 to 20 Gigafactories (battery cells mass production facilities), to cover EU demand alone. 19  A versenyképes és fenntartható európai akkumulátorgyártó ipar kialakításának azonnali kihívása rendkívül jelentős, és Európának gyorsan kell cselekednie a globális versenyben, hogy elkerülje a versenytársainktól való nagyobb technológiai függést, és kiaknázza az akkumulátorokban rejlő munkahelyteremtési, növekedési és befektetési potenciált. Egyes előrejelzések szerint 2025-től Európa éves szinten akár 250 milliárd EUR-t termelő akkumulátorpiaccal rendelkezhet, amelyet legalább 10–20 óriásgyár láthat el (tömeges akkumulátorcella-gyártással foglalkozó létesítmények), és amely kizárólag az uniós igényeket fedi le 19 . 
Given the scale and speed of investment needed, this industrial challenge cannot be dealt with in a fragmented manner.A szükséges befektetés mértékét és sebességét figyelembe véve ezzel az ipari kihívással nem lehet széttagoltan foglalkozni.
In October 2017, the Commission launched a 'European Battery Alliance' 20 with key industrial stakeholders, active Member States and the European Investment Bank. This cooperative platform aims to facilitate the emergence of well-integrated and industry-led battery cell manufacturing projects bringing together EU strengths and supporting cooperation among the various players along the value chain, unlocking synergies and gaining in competitiveness and economies of scale. Since the launch of the 'European Battery Alliance', there have already been tangible developments with the announcements of industrial consortia or partnerships aiming at development of battery cell manufacturing and related ecosystems.2017 októberében a Bizottság a kulcsfontossági ipari érdekelt felekkel, az aktív tagállamokkal és az Európai Beruházási Bankkal közösen elindította az „Európai Akkumulátorszövetséget 20 ”. Az együttműködési platform célja a megfelelően integrált és az ipar által vezérelt akkumulátorcella-gyártásra vonatkozó projektek megjelenésének megkönnyítése, az EU erősségeinek egyesítése, az értéklánc különböző szereplői közötti együttműködés erősítése, a szinergiák felszabadítása, valamint a versenyképesség és a méretgazdaságosság növelése. Az „Európai Akkumulátorszövetség” elindítása óra számos kézzel fogható fejlemény történt az akkumulátorcella-gyártás és a kapcsolódó ökoszisztémák fejlesztését célzó ipari konzorciumok és partnerségek bejelentésével.
It is necessary to build on this momentum.Ezt a lendületet kell továbbvinni.
As part of the 'Europe on the Move' package, and following the consultation of and close cooperation with industry stakeholders (more than 120 actors) 21 under the 'European Battery Alliance', the Commission is putting forward a comprehensive Strategic Action Plan for batteries (Annex 2), setting out a set of concrete measures that will contribute to creating this innovative, sustainable and competitive battery "ecosystem" in Europe. Az „Európa mozgásban” csomag részeként és az „Európai Akkumulátorszövetségben” részt vevő ipari érdekelt felekkel (több mint 120 szereplő) 21 való konzultációt és szoros együttműködést követően a Bizottság az akkumulátorokra vonatkozó átfogó stratégiai cselekvési tervet (2. melléklet) terjeszt elő, amely meghatározza az innovatív, fenntartható és versenyképes európai akkumulátor-ökoszisztéma létrehozását segítő konkrét intézkedéseket.
Through this action plan, the Commission is not only promoting a cross-border and integrated European approach but also putting a major focus on sustainable batteries manufacturing throughout the value chain, starting with the extraction and processing of (primary and secondary) raw materials, the design and manufacturing phase of battery cells and battery packs, and their use, second use, recycling and disposal in a circular economy context. Such an approach will promote the production and use of high performing batteries and set sustainability benchmarks throughout the EU value chain.A cselekvési terven keresztül a Bizottság nem pusztán a határokon átnyúló és integrált európai megközelítést támogatja, hanem a körforgásos gazdasággal összhangban nagyobb hangsúlyt fektet a fenntartható akkumulátorgyártásra a teljes értékláncon át, az (elsődleges és másodlagos) nyersanyagok kitermelésétől és feldolgozásától az akkumulátorcellák és akkumulátorcsomagok tervezési és gyártási szakaszán keresztül egészen az akkumulátorok használatáig, újbóli használatáig, újrahasznosításáig és ártalmatlanításáig. Ez a megközelítés előmozdítja a jól teljesítő akkumulátorok gyártását és használatát, és az uniós értéklánc egészében fenntarthatósági teljesítménymutatókat határoz meg.
The action plan combines targeted measures at EU level including in raw materials, research and innovation, financing/investment, standardisation / regulatory, trade and skills development, in order to make Europe the global leader in sustainable battery production and use, in the context of the circular economy.A cselekvési terv uniós szinten egyesíti a célzott intézkedéseket, beleértve a nyersanyagokkal, kutatással és innovációval, finanszírozással/befektetéssel, szabványosítással/szabályozással, kereskedelemmel és készségfejlesztéssel kapcsolatosakat, annak érdekében, hogy a körforgásos gazdasággal összhangban világelsővé tegye Európát a fenntartható akkumulátorok gyártása és használata terén.
More specifically its aims to:A cselekvési terv konkrétabban az alábbiakat célozza:
·secure access to raw materials from resource-rich countries outside the EU, facilitate access to European sources of raw materials, as well as accessing secondary raw materials through recycling in a circular economy of batteries;·a nyersanyagokban gazdag, EU-n kívüli országokból származó nyersanyagokhoz való hozzáférés biztosítása, az európai nyersanyagforrásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, valamint a másodlagos nyersanyagokhoz való hozzáférés az akkumulátorok körforgásos gazdaságán belüli újrahasznosításon keresztül,
·support European battery cells manufacturing at scale and a full competitive value chain in Europe: bringing key industry players and national authorities together; working in partnership with Member States and the European Investment Bank to support innovative and integrated manufacturing projects at scale, with an important cross-border and sustainability dimension;·a méretgazdaságos európai akkumulátorcella-gyártás és a teljes mértékben versenyképes európai értéklánc támogatása: a kulcsfontosságú ipari szereplők és nemzeti hatóságok összehozása; partneri együttműködés a tagállamokkal és az Európai Beruházási Bankkal az innovatív és integrált, méretgazdaságos gyártási projektek támogatása érdekében, jelentős határokon átnyúló és fenntarthatósági dimenzióval,
·strengthen industrial leadership through stepped-up EU research and innovation support to advanced (e.g. Lithium-ion) and disruptive (e.g. solid state) technologies;·az ipari vezető szerep megerősítése a fejlett (például lítiumion) és forradalmi (például félvezető) technológiák számára nyújtott, fokozott uniós kutatási és innovációs támogatáson keresztül,
·develop and strengthen a highly skilled workforce in all parts of the battery value chain in order to close the skills gap through actions at EU and Member State level providing adequate training, re-skilling and upskilling, and making Europe an attractive location for world class experts in batteries development and production;·magasan képzett munkaerő kialakítása és megerősítése az akkumulátor-értéklánc valamennyi részén a készséghiány leküzdése érdekében megfelelő képzéseket, továbbképzéseket és átképzéseket biztosító, valamint Európát az akkumulátorfejlesztés és -gyártás szakértői számára vonzó helyszínné tévő uniós és tagállami szintű fellépésen keresztül,
·support the sustainability of EU battery cell manufacturing industry with the lowest environmental footprint possible. This objective should be notably implemented through setting out requirements for safe and sustainable batteries production in Europe;·az uniós akkumulátorcella-gyártó ipar fenntarthatóságának támogatása a lehető legkisebb ökológiai lábnyommal. Ezt a célkitűzést elsősorban a biztonságos és fenntartható európai akkumulátorgyártásra vonatkozó előírások meghatározásával kell megvalósítani,
·ensure consistency with the EU broader regulatory and enabling framework (Clean Energy Strategy and Mobility Packages, trade policy, etc.).·a konzisztencia biztosítása az EU szélesebb körű szabályozói és támogató keretrendszerével (a tiszta energiára vonatkozó stratégia és a mobilitáspolitikai kezdeményezéscsomagok, kereskedelempolitika stb.).
The identified actions have the potential to generate a short-to-medium term impact in particular on EU cells manufacturing as well as help to bring about longer term structural change that will contribute to the creation of a battery ecosystem in the EU covering the entire battery value chain and preparing the ground for the next generation of batteries technologies.Az azonosított fellépések képesek lehetnek arra, hogy rövid és középtávú hatást gyakoroljanak különösen az uniós cellagyártásra, valamint hogy segítsék a hosszabb távú strukturális változás megvalósítását, amely hozzájárul a teljes akkumulátor-értékláncot lefedő és az akkumulátortechnológia új generációit megalapozó uniós akkumulátor-ökoszisztéma létrehozásához.
This collaboration will need to be further reinforced for the successful implementation of the different actions and the Commission counts on the commitment and engagement of all stakeholders in meeting the European battery challenge. To this end, the Commission will continue to liaise closely with Member States and industry in the framework of the European Battery Alliance to keep up the momentum and ensure that the commitment and actions taken are rapidly translated into tangible results.Ezt az együttműködést a különböző fellépések sikeres végrehajtása érdekében tovább kell erősíteni, és a Bizottság minden érdekelt fél elköteleződésére és részvételére számít az európai akkumulátorkihívás leküzdése terén. Ennek érdekében a Bizottság az Európai Akkumulátorszövetség keretében továbbra is szorosan együttműködik a tagállamokkal és az ágazattal, hogy a lendületet kihasználva biztosítsa, hogy az elkötelezettség és a megtett intézkedések mihamarabb kézzelfogható eredménnyel járjanak.
With this action plan, the Commission wants to put Europe on a firm path towards leadership in a key industry for the future, supporting jobs and growth in a circular economy, whilst ensuring clean mobility and an improved environment and quality of life for EU citizens.A cselekvési tervvel a Bizottság szeretné elindítani Európát a kulcsfontosságú ágazatban betöltött vezető szerep felé vezető úton, támogatni a munkahelyteremtést és a körforgásos gazdaságon belüli növekedést, valamint biztosítani a tiszta mobilitást, a jobb környezetet és az uniós polgárok jobb életminőségét.
4.2    Completing the EU legislative framework on CO2 road transport emissions4.2.    A közúti közlekedési ágazat CO2-kibocsátására vonatkozó uniós jogszabályi keret kiegészítése
In the European Strategy for Low-Emission Mobility , the Commission made a political commitment to propose the first-ever EU legislation on the CO2 emissions from heavy duty vehicles. Under this third mobility package, the Commission is delivering on this commitment. 22 The proposal for CO2 emissions standards for lorries, buses and coaches is an important addition to the legislative framework to address greenhouse gas emissions from road transport. It follows on from the proposal for post-2020 CO2 emissions standards for cars and vans adopted in November 2017 as part of the Second Mobility Package.Az alacsony kibocsátású mobilitásra vonatkozó európai stratégiában a Bizottság politikai kötelezettségvállalást tett a nehézgépjárművek CO2-kibocsátására vonatkozó első uniós jogszabály javaslatára. A harmadik mobilitáspolitikai kezdeményezéscsomagban a Bizottság eleget tesz ennek a kötelezettségvállalásnak 22 . A tehergépjárművekre, buszokra és távolsági buszokra vonatkozó CO2-kibocsátási szabványokra irányuló javaslat az közúti közlekedés üvegházhatásúgáz-kibocsátását kezelő jogszabálykeret fontos kiegészítése. A javaslat a személygépkocsikra és teherautókra vonatkozó, 2017 novemberében a második mobilitáspolitikai kezdeményezéscsomag részeként elfogadott, 2020 utáni CO2-kibocsátási szabványok folytatásaként értékelhető.
This legislative proposal is necessary to help meet the EU commitments under the Paris Agreement and implement the 2030 climate and energy framework. In fact, CO2 emissions from the heavy-duty vehicle sector represent around one quarter of road transport emissions and these are set to increase further by 2030. Cost-effective achievement of EU's greenhouse gas emission reduction targets will not be possible without a contribution from the heavy-duty vehicle sector.Ez a jogalkotási javaslat elengedhetetlen a párizsi megállapodásban foglalt uniós kötelezettségvállalásoknak való megfelelés és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keret végrehajtása érdekében. A nehézgépjárművek CO2-kibocsátása a közúti közlekedésből származó kibocsátás negyedét teszi ki, és ez az arány 2030-ra tovább fog nőni. Az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentésére irányuló célok költséghatékony megvalósítása nem lehetséges a nehézgépjármű-ipar hozzájárulása nélkül.
Transport operators, most of which are small and medium-sized enterprises, can miss out on fuel savings. Although it would be in their long-term interest to reduce their exposure to fuel costs through purchasing the most efficient vehicles, market and regulatory barriers mean that cost-effective and innovative technologies are not widely spread in the market. The Commission now proposes to lift some of these barriers, together with other instruments such as the Eurovignette Directive, the Clean Vehicles Directive, and the Action Plan on Alternative Fuel Infrastructure, recently proposed by the Commission under the previous two Mobility Packages.A közúti fuvarozók, amelyek többsége kis- és középvállalkozó, üzemanyag-megtakarításról maradhatnak le. Bár hosszú távon az lenne az érdekük, hogy a leghatékonyabb jármű beszerzésével csökkentsék az üzemanyagáraknak való kitettségüket, a piaci és szabályozói akadályok miatt a költséghatékony és innovatív technológiák nem elég elterjedtek a piacon. A Bizottság ezen akadályok megszüntetését javasolja olyan eszközökkel, mint a Bizottság által az előző két mobilitáspolitikai kezdeményezéscsomagban javasolt euromatricáról szóló irányelv, a tiszta üzemű gépjárművekről szóló irányelv, valamint az alternatív üzemanyag-infrastruktúrára vonatkozó cselekvési terv.
EU manufacturers and component suppliers are at risk of losing their current leadership position on innovative technologies. Significant markets such as the United States, Canada, Japan, China and India have in recent years implemented fuel consumption and/or emission standards in order to stimulate innovation and rapidly improve vehicle efficiency. The Commission's proposal provides a concrete push for EU-led innovation and investments in low carbon technologies in this sector.Az uniós gyártókat és alkatrész-szállítókat az a veszély fenyegeti, hogy elveszítik az innovatív technológiák terén játszott vezető szerepüket. Az olyan jelentős piacok, mint az Egyesült Államok, Kanada, Japán, Kína és India az elmúlt években üzemanyag-fogyasztási és/vagy kibocsátási szabványokat vezettek be az innováció ösztönzése és a járművek hatékonyságának gyors fejlesztése érdekében. A Bizottság javaslata konkrét löketet ad az ágazaton belüli, karbonszegény technológiákkal kapcsolatos, EU által vezetett innovációknak és beruházásoknak.
The Commission considers it most appropriate to regulate CO2 emissions from heavy duty vehicles following a step-by-step approach with an early review clause. The legislation should aim at reaping the first available benefits, ensuring that the most cost-effective and already available technologies rapidly penetrate the market of new largest new lorries. The four main groups of the largest lorries are the first types of vehicles for which the EU will have reliable and certified emission data, from 2019 onwards. They represent about 65 to 70 per cent of total greenhouse gas emissions of heavy-duty vehicles.A Bizottság úgy véli, hogy a nehézgépjárművekből származó CO2-kibocsátást a fokozatos megközelítés alkalmazásával és korai felülvizsgálati záradékkal célszerű szabályozni. A jogszabályalkotásnak a rendelkezésre álló első előnyök kiaknázására kell törekednie, és biztosítania kell, hogy a leginkább költséghatékony és már elérhető technológiák gyorsan behatoljanak a legnagyobb tehergépjárművek piacára. A legnagyobb tehergépjárművek négy fő csoportja az első olyan járműtípusok, amelyek esetében az EU 2019-től megbízható és igazolt kibocsátási adatokkal fog rendelkezni. A nehézgépjárművek teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 65–70%-át teszik ki.
Following a review in 2022 on the basis of three years of official certification data, the effects of more advanced technologies should be progressively introduced. Furthermore, other types of vehicles, which are not yet covered by the necessary certification legislation, could be subject to CO2 emissions targets. This concerns buses and coaches, smaller lorries and trailers.A három évnyi hivatalos tanúsító adatok alapján végzendő, 2022. évi felülvizsgálatot követően a még fejlettebb technológiák hatásait fokozatosan kell bevezetni. A szükséges tanúsítási jogszabályok által még nem érintett, egyéb járműtípusok esetében is meg lehet határozni CO2-kibocsátásra vonatkozó célértékeket. Ez az autóbuszokat, a távolsági autóbuszokat, a kisebb tehergépjárműveket és az utánfutókat érinti.
Buses, for which low- and zero-emission powertrains are most widely available, are not subject to the emissions reduction targets set in this first proposal as legislation to collect and certify their greenhouse gas emission data needs to be developed. However, the revised Clean Vehicle Directive and the Action Plan on Alternative Fuels Infrastructure will directly support the deployment of low- and zero-emission buses in cities through public procurement already now. This is complemented by support measures aimed at accelerating the roll-out of alternative fuels infrastructure, as identified in the Action Plan adopted as part of the second Mobility Package. Furthermore, the Clean Bus Deployment Initiative launched by the Commission and supported by the Committee of the Regions offers a platform to accelerate the roll-out of clean buses. 23Azok az autóbuszok, amelyek esetében az alacsony kibocsátású és kibocsátásmentes erőátviteli rendszerek széles körben elérhetők, nem tartoznak az első fejezetben meghatározott, kibocsátáscsökkentésre irányuló célértékek hatálya alá, mivel ki kell alakítani az üvegházhatásúgáz-kibocsátásukra vonatkozó adatok gyűjtésére és tanúsítására irányuló jogszabályi keretet. A tiszta üzemű gépjárművekről szóló felülvizsgált irányelv és az alternatív üzemanyag-infrastruktúrára vonatkozó cselekvési terv azonban a közbeszerzések révén közvetlenül fogja támogatni az alacsony kibocsátású és kibocsátásmentes autóbuszok városi bevezetését. Ez olyan támogatási intézkedésekkel egészül ki, amelyek célja a második mobilitáspolitikai kezdeményezéscsomag részeként elfogadott cselekvési tervben meghatározott alternatívüzemanyag-infrastruktúra kialakításának felgyorsítása. A Bizottság által indított és a Régiók Bizottsága által támogatott „tiszta buszok bevezetése” kezdeményezés továbbá platformot biztosít a tiszta autóbuszok bevezetésének felgyorsítására 23 .
The Commission calls on the European Parliament and the Council to adopt this legislation without delay to avoid widening the emission gap between the heavy-duty vehicle sector and the rest of road transport, to allow transport companies to benefit from lower fuel costs and to secure long-term competitiveness of the EU manufacturers and component suppliers.A Bizottság felszólítja az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy késedelem nélkül fogadja el ezt a jogszabályt a nehézgépjármű-ágazat és a közúti szállítás többi része közötti kibocsátási szakadék mélyítésének elkerülése, a közlekedési vállalatoknak az alacsonyabb üzemanyag-költségekből való részesülése, valamint az uniós gyártók és alkatrész-szállítók hosszú távú versenyképességének biztosítása érdekében.
4.3    A new fuel price comparison methodology for consumers4.3.    Új üzemanyagár-összehasonlítási módszer a fogyasztók számára
With the rapid expansion of electro-mobility and vehicles using a range of different alternative fuels, the Commission is putting forward a methodology that will allow users to make a straightforward comparison of the pricing of these different fuels. 24 This will help to increase consumer awareness – including when making new vehicle purchases – and fuel price transparency and should contribute to a diversification of energy sources in transport and to a reduction of CO2 and other pollutant emissions in this area.Az elektromos közlekedés és a különböző alternatív üzemanyagokat használó járművek gyors elterjedésével a Bizottság olyan módszertant terjeszt elő, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a különböző üzemanyagok árának egyértelmű összehasonlítását 24 . Ez segít az üzemanyagárak átláthatóságának és a fogyasztók tudatosságának növelésében, beleértve az új járművek vásárlását, és hozzájárul az energiaforrások diverzifikációjához a közlekedési ágazatban, valamint a CO2 és egyéb szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentéséhez.
4.4    Improved tyre labelling4.4.    A gumiabroncsok hatékonyabb címkézése
The EU Regulation on the labelling of tyres promotes fuel efficient and safe tyres with low external rolling noise to ensure fuel savings, as well as safety of road transport. 25 It also aims to provide greater information to consumers, through a standard label, to influence purchasing decisions. As tyres can make a 20-30 per cent difference in a vehicle's fuel consumption, their performance has a significant impact on the fuel efficiency and emissions of vehicles.A gumiabroncsok címkézéséről szóló uniós rendelet az üzemanyag-megtakarítás, valamint a közúti közlekedés biztonságának biztosítása érdekében az üzemanyag-hatékony és biztonságos, alacsony külső gördülési zajkibocsátású gumiabroncsok használatát mozdítja elő 25 . A rendelet további célja, hogy a fogyasztók a bevezetésre kerülő szabványos címke révén bővebb tájékoztatásban részesüljenek, amely a vásárlási döntéseikre is kihat. Mivel a gumiabroncsok 20–30%-kal módosíthatják a jármű üzemanyag-fogyasztását, a teljesítményüknek jelentős hatása van a járművek üzemanyag-hatékonyságára és -kibocsátására.
The Commission's proposal aims to strengthen the Regulation and make it more effective. 26 In particular, it is meant to ensure clear visibility of the label to consumers when they buy a tyre. This also means for potential buyers to recognise the label or understand the performance markers, in terms of accuracy and reliability for instance. In addition, the Regulation aims to broaden the range of performance parameters on the label to include new elements, and eventually take more account of other EU policy priorities like the circular economy agenda. Finally, the Regulation strengthens the enforcement of market surveillance.A Bizottság javaslatának célja a rendelet megerősítése és hatékonyabbá tétele 26 . Célja különösen, hogy gumiabroncs-vásárláskor a címke egyértelmű láthatóságát biztosítsa a fogyasztó számára. Ez azt is jelenti, hogy a potenciális vásárlók fel tudják ismerni a címkét és meg tudják érteni például a pontosságra és megbízhatóságra vonatkozó teljesítménymutatókat. A rendelet ezenkívül szélesíteni kívánja a címkén szereplő teljesítménymutatók körét, új elemeket tervez bevezetni, és adott esetben jobban figyelembe veszi más uniós szakpolitikák prioritásait, mint például a körforgásos gazdaság menetrendjét. A rendelet végezetül megerősíti a piacfelügyeleti jogszabályok alkalmazását.
4.5    Design requirements for lorries to reduce CO2 emissions and improve safety4.5.    Tehergépjárművekre vonatkozó tervezési előírások a CO2-kibocsátás csökkentése és a biztonság növelése érdekében
The aerodynamic performance of vehicles has a direct impact on CO2 emissions. The Commission is therefore proposing to revise legislation on weights and dimensions of certain road vehicles to bring forward the date allowing manufacturers to put new heavy goods vehicles with more rounded and aerodynamic cabins on the market by three years to 2019. 27 Together with the Commission's proposal to introduce CO2 standards for heavy goods vehicles, the proposal is intended to contribute to the reduction of CO2 emissions from transport and benefit the environment. Another objective is to improve the safety of other road users and the visibility and comfort of drivers, while continuously facilitating intermodal transport.A járművek aerodinamikai teljesítménye közvetlen hatással van a CO2-kibocsátásra. A Bizottság ezért az egyes közúti járművek tömegére és méretére vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatát javasolja a dátum előrehozása érdekében, hogy a gyártók még inkább lekerekített és aerodinamikus kabinokkal rendelkező, új nehézgépjárműveket tudjanak piacra dobni 2019 után három évvel 27 . A nehézgépjárművekre vonatkozó CO2-szabványok bevezetésére irányuló bizottsági javaslattal együtt a javaslat célja, hogy hozzájáruljon a közlekedésből származó CO2-kibocsátás csökkentéséhez, és védje a környezetet. A másik cél az úthasználók biztonságának, valamint a vezetők láthatóságának és kényelmének növelése és az intermodális szállítás folyamatos megkönnyítése.
4.6    Revising the framework for energy taxation to promote electro-mobility4.6.    Az energiaadózás keretének felülvizsgálata az elektromos közlekedés előmozdítása érdekében
Although there will be no comprehensive overhaul of the Energy Taxation Directive as part of this package, the Commission will continue to explore options to promote electro-mobility in the context of a future revision of the Directive. Moreover, approach based on setting only minimum rates of taxation at EU level allows Member States already now, even without a need to change EU legislation, to adapt their rates to support low-emission mobility. In particular Member States should review existing preferential treatment for diesel fuel.Bár e csomag részeként nem kerül sor az energiaadózásról szóló irányelv átfogó felülvizsgálatára, a Bizottság továbbra is keresi a lehetőségeket az elektromos közlekedés előmozdítására az irányelv későbbi felülvizsgálata fényében. Továbbá a kizárólag a minimum adómérték meghatározásán alapuló uniós szintű megközelítés már most lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az uniós jogszabályok módosítása nélkül is az alacsony kibocsátású mobilitás támogatásának megfelelően alakítsák az adómértékeket. A tagállamoknak különösen a dízelolaj kedvezményes adóját kell felülvizsgálniuk.
4.7    Streamlining the implementation of the Trans-European Transport core network to achieve low-emission mobility4.7.    A transzeurópai közlekedési törzshálózat kialakításának észszerűsítése az alacsony kibocsátású mobilitás megvalósítása érdekében
Infrastructure is an indispensable tool for the deployment of clean, safe, digital and connected solutions in the transport system. The Trans-European Transport network is Europe's transport infrastructure backbone. The Commission's goal is to ensure that it is efficient, smart, safe and sustainable. It has a strong influence on the mobility patterns for freight and passengers by setting common requirements, generating quality infrastructure projects and triggering innovation. To this end, this 'Third Mobility Package' includes a proposal for a Regulation aiming at facilitating the implementation of the Trans-European Transport core network and promoting multi-modality. The proposed measures aim at simplifying permit-granting, public procurement and other administrative procedures to deliver a more efficient process, more transparency and greater public acceptance. This proposal will thus serve as a catalyst for cleaner, safer and more connected mobility by giving priority treatment for the authorisation of the related projects on the Trans-European Transport core network.  28  Az infrastruktúra a közlekedési rendszer tiszta, biztonságos, digitális és összekapcsolt megoldásai kialakításának elengedhetetlen eszköze. A transzeurópai közlekedési hálózat Európa közlekedési infrastruktúrájának gerince. A Bizottság célja, hogy biztosítsa annak hatékony, intelligens, biztonságos és fenntartható mivoltát. A közös előírások meghatározásával, a minőségi infrastruktúra-projektek létrehozásával és az innováció ösztönzésével jelentős hatással van a teher- és személyszállítás mobilitási mintáira. Ezért a „harmadik mobilitáspolitikai kezdeményezéscsomag” magában foglal egy rendeletre irányuló javaslatot, amelynek célja a transzeurópai közlekedési törzshálózat kialakításának megkönnyítése és a multimodalitás előmozdítása. A javasolt intézkedések célja az engedélyek megadásának, a közbeszerzések és egyéb közigazgatási eljárások egyszerűsítése a még hatékonyabb folyamat, még nagyobb átláthatóság és társadalmi elfogadottság biztosítása érdekében. Ez a javaslat ezért a tisztább, biztonságosabb és még összekapcsoltabb mobilitás katalizátoraként fog szolgálni azáltal, hogy előnyben részesíti a transzeurópai közlekedési törzshálózattal kapcsolatos projektek engedélyezését.  28  
In addition, the package will be supported by a call for proposals under the Connecting Europe Facility. EU grants worth EUR 450 million will be available for investments in projects directly contributing to road safety, digitisation and multi-modality in the transport sector.A csomagot továbbá az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében meghirdetett pályázati felhívás is támogatja. A közúti közlekedésbiztonsághoz, a digitalizációhoz és a közlekedési ágazat multimodalitásához közvetlenül kapcsolódó projektekbe való befektetésre 450 millió EUR értékű uniós támogatás fog rendelkezésre állni.
5.    CONCLUSIONS5.    KÖVETKEZTETÉSEK
With this third 'Europe on the Move' Package, the Commission is completing its broad range of legislative proposals and enabling measures, which form a comprehensive, integrated, and forward-looking approach to achieving clean, connected and competitive mobility for EU citizens. Digitisation, decarbonisation and innovation mean that mobility is at a turning point. The EU must seize upon the new opportunities they bring whilst being properly prepared to adjust to the multiple challenges during the transition. Mobility is the cornerstone of freedom of movement of people and goods, which is fundamental to the smooth functioning of the European Union. It is therefore essential that we get it right and that the EU, and in particular its important mobility industries, is able to maintain its leadership in this vital sector for the economy and society, remain competitive into the future, and ensure that mobility services are safe, clean and sustainable. The Commission therefore calls on the co-legislators to swiftly adopt the legislative proposals under this Parliament and thereby ensure that 'Europe is on the Move'.A harmadik „Európa mozgásban” csomaggal a Bizottság azokat a széles körű jogalkotási javaslatokat és támogatási intézkedéseket egészíti ki, amelyek átfogó, integrált és előretekintő megközelítést tesznek lehetővé a tiszta, összekapcsolt és versenyképes mobilitás uniós polgárok számára való biztosítása terén. A digitalizáció, a dekarbonizáció és az innováció azt jelenti, hogy a mobilitás fordulóponthoz érkezett. Az EU-nak ki kell használnia az ezekkel járó új lehetőségeket, és megfelelően fel kell készülnie az átmenet során felmerülő számos kihívásra. A mobilitás az áruk és személyek mozgásának sarokköve, amely az Európai Unió megfelelő működése szempontjából alapvető. Ezért elengedhetetlen, hogy megfelelően kezeljük, és hogy az EU és különösen a fontos mobilitási ágazatai képesek legyenek megőrizni vezető szerepüket ezen a gazdaság és a társadalom szempontjából létfontosságú területen, versenyképesek maradjanak a jövőben, és képesek legyenek biztosítani a mobilitási szolgáltatások biztonságát, tisztaságát és fenntarthatóságát. A Bizottság ezért felszólítja a társjogalkotókat a jogalkotási javaslatok ezen parlamenti ülésszak során történő mihamarabbi elfogadására, és ezáltal annak biztosítására, hogy „Európa mozgásban” maradjon.
(1)(1)
   COM(2016) 501.   COM(2016) 501.
(2)(2)
   COM(2017) 283, COM(2017) 675.   COM(2017) 283, COM(2017) 675.
(3)(3)
   COM(2017) 479.   COM(2017) 479.
(4)(4)
   Council conclusions on road safety, 8 June 2017, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9994-2017-INIT/en/pdf     A Tanács következtetései a közúti közlekedés biztonságáról, 2017. június 8., http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9994-2017-INIT/hu/pdf  
(5)(5)
   "Towards a European road safety area: policy orientations on road safety 2011-2020", COM(2010) 389 final. White Paper - Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system, COM(2011) 144.   „A közúti közlekedésbiztonság európai térsége felé: a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatás a 2011 és 2020 közötti időszakra”, COM(2010) 389 végleges. Fehér könyv: Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé, COM(2011) 144.
(6)(6)
   Council conclusions on road safety, 8 June 2017, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9994-2017-INIT/en/pdf     A Tanács következtetései a közúti közlekedés biztonságáról, 2017. június 8., http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9994-2017-INIT/hu/pdf  
(7)(7)
   Regulation (EU) 2015/758 and Decision No 585/2014/EU .   (EU) 2015/758 rendelet és 585/2014/EU határozat.
(8)(8)
   Automation impacts all transport modes (waterborne, air, rail and road), passengers and freight, public and individual transport, but arguably, for the general public, the automation of road transport will have the biggest impact.   Az automatizálás valamennyi közlekedési módra (vízi, légi, vasúti és közúti), a személy- és áruszállításra, valamint a közösségi és egyéni közlekedésre is kihat, azonban a nagyközönségre vitathatatlanul a közúti közlekedés automatizálása lesz a legnagyobb hatással.
(9)(9)
   Commission study (2018): https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/analysis-possible-socio-economic-effects-connected-cooperative-and-automated-mobility-CCAM-Europe   A Bizottság tanulmánya (2018): https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/analysis-possible-socio-economic-effects-connected-cooperative-and-automated-mobility-CCAM-Europe
(10)(10)
   Commission's report on Saving Lives: Boosting Car Safety in the EU, COM(2016) 787.   „A halálos kimenetelű közúti balesetek csökkentése: a gépjárműbiztonság javítása az Európai Unióban” című, COM(2016) 787 bizottsági jelentés.
(11)(11)
    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:52016DC0766    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=CELEX:52016DC0766
(12)(12)
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0588      https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0588  
(13)(13)
    http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-030417 .    http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-030417  
(14)(14)
    https://www.regjeringen.no/contentassets/ba7ab6e2a0e14e39baa77f5b76f59d14/2016-04-08-declaration-of-amsterdam---final1400661.pdf    https://www.regjeringen.no/contentassets/ba7ab6e2a0e14e39baa77f5b76f59d14/2016-04-08-declaration-of-amsterdam---final1400661.pdf
(15)(15)
   See also Communication on Artificial Intelligence for Europe (COM(2018) 237) and Staff Working Document on liability for emerging digital technologies (SWD(2018) 137).   Lásd továbbá a mesterséges intelligenciáról szóló közleményt (COM(2018) 237) és az új digitális technológiákkal kapcsolatos felelősségről szóló szolgálati munkadokumentumot (SWD(2018) 137).
(16)(16)
   COM(2018) 283.   COM(2018) 283.
(17)(17)
   COM(2018) 278 and COM(2018) 279.   COM(2018) 278 és COM(2018) 279.
(18)(18)
   They have also been identified as one of the priority intervention areas in the GEAR 2030 High-Level Group Report on the future of the automotive industry. https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26081/attachments/1/translations/en/renditions/native   A GEAR 2030 magas szintű munkacsoportnak a gépjárműipar jövőjéről szóló jelentése is az akkumulátorokat jelöli meg az egyik elsődleges beavatkozási területként. https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26081/attachments/1/translations/en/renditions/native
(19)(19)
   Source: European Institute of Innovation and Technology Inno-energy http://www.innoenergy.com/     Forrás: Európai Innovációs és Technológiai Intézet InnoEnergy http://www.innoenergy.com/  
(20)(20)
    https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en    https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
(21)(21)
   More than 120 industrial and innovation actors have participated in this exercise and collectively endorsed recommendations for priority actions, which are being implemented. http://www.innoenergy.com/eit-innoenergys-role-within-the-european-battery-alliance/   Az ipar és az innováció területén tevékenykedő több mint 120 szereplő vett részt ebben a munkában, és közösen fogalmaztak meg ajánlásokat a végrehajtás előtt álló kiemelt intézkedésekkel kapcsolatban. http://www.innoenergy.com/eit-innoenergys-role-within-the-european-battery-alliance/
(22)(22)
   COM(2016) 501.   COM(2016) 501.
(23)(23)
    https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cleanbus_en      https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cleanbus_en  
(24)(24)
   Under Article 7(3) of Directive 2014/94/EU, Commission Implementing Regulation on a common methodology for alternative fuels unit price comparison in accordance with Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council, C(2018)2751.   Az (EU) 2014/94 irányelv 7. cikkének (3) bekezdése, valamint az (EU) 2014/94 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően az alternatív üzemanyagok egységárának összehasonlítására vonatkozó közös módszertanról szóló bizottsági végrehajtási rendelet (C(2018(2751) szerint.
(25)(25)
   Regulation 1222/2009.   (EK) 1222/2009 rendelet.
(26)(26)
   COM(2018) 296.   COM(2018) 296.
(27)(27)
   Directive (EU) 2015/719. COM(2018) 275.   (EU) 2015/719 irányelv. COM(2018) 275.
(28)(28)
   COM(2018) 277.   COM(2018) 277.
EUROPEAN COMMISSIONEURÓPAI BIZOTTSÁG
Brussels, 17.5.2018Brüsszel,2018.5.17.
COM(2018) 293 finalCOM(2018) 293 final
ANNEXMELLÉKLET
to thea következőhöz:
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONSA BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
EUROPE ON THE MOVESustainable Mobility for Europe: safe, connected and cleanEURÓPA MOZGÁSBANFenntartható mobilitás Európában: biztonságos, összekapcsolt és tiszta közlekedés
Annex 1: Strategic Action Plan on Road Safety1. melléklet: Stratégiai cselekvési terv a közúti közlekedésbiztonságról
This Annex outlines specific actions envisaged under the current Commission mandate, i.e., until end Q3 2019. These actions are set out with a specific target time frame. It cannot of course prejudge action for the next Commission but instead sets out additional envisaged actions for the post 2019 period indicatively and without a specific target time frame.Ez a melléklet a Bizottság jelenlegi mandátuma alatt, azaz a 2019. 3. negyedévének végéig tervezett intézkedéseket tartalmazza. Az intézkedések meghatározása konkrét határidő megadásával történik. Természetesen nem tudja befolyásolni a következő Bizottság intézkedéseit, így ehelyett a 2019. utáni időszakra indikatív jelleggel és konkrét határidő nélkül határoz meg további intézkedéseket.
1. Enhanced road safety governance1.    A közúti közlekedésbiztonság fokozott szabályozása
To counter the trend of stagnating road safety figures in the EU and move closer to the long-term goal of zero road fatalities in the EU by 2050 ("Vision Zero"), a new approach is needed. The EU road safety policy framework 2021-2030, to be elaborated in detail by 2019, is based on the Safe System approach.This involves setting clear targets, monitoring progress with the help of a set of key performance indicators directly linked to preventing deaths and serious injuries for all road users. It requires coordinated action of all sectors and for all road users under an enhanced governance structure.A stagnáló uniós közúti közlekedésbiztonsági számok ellensúlyozása és a 2050-re a halálos kimenetelű uniós balesetek számának nullára csökkentését célzó hosszú távú elképzelés („zéró elképzelés”) megvalósítása érdekében új megközelítésre van szükség. Az 2021–2030 közötti uniós közlekedésbiztonsági szakpolitikai keret, amelynek részletes kidolgozására 2019-ben kerül sor, a „biztonságos rendszer” megközelítésen alapszik. Ez magában foglalja az egyértelmű célok meghatározását, valamint a közvetlenül a halálos kimenetelű balesetek és súlyos sérüléssel járó balesetek megakadályozásával összefüggő fő teljesítménymutatók segítségével az előrehaladás nyomon követését. Ehhez a fokozott szabályozási rendszer keretében minden ágazat és minden úthasználó koordinált fellépésére van szükség.
Key Actions on governanceFő szabályozói intézkedések
The Commission will flesh out the principles for an EU road safety policy framework 2021-2030 set out in the present Communication [Q2/2019], includingA Bizottság konkretizálja az ebben a közleményben meghatározott, 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó uniós közlekedésbiztonsági szakpolitikai keret elveit [2019. 2. negyedév], beleértve az alábbiakat:
·a list of key performance indicators to be connected to target outcomes, established in close cooperation with Member States;·a célzott eredményekkel összekapcsolandó, a tagállamokkal szoros együttműködésben meghatározott, fő teljesítménymutatók listája;
·an enhanced mandate of the High Level Group on Road Safety (made up of high ranking representatives of national administrations) to include strategic advice and frequent feedback; and·a (nemzeti közigazgatási szervek magas szintű képviselőiből álló) közúti közlekedésbiztonsággal foglalkozó magas szintű csoport hatáskörének bővítése a stratégiai tanácsadással és gyakori visszajelzéssel; valamint
·the new role of European Road Safety Ambassador, a well-known personality, to coordinate road safety efforts with Member States and spread good practice both inside the EU and internationally.·az európai közúti közlekedésbiztonsági nagykövet szerepének létrehozása, aki a tagállamok közúti közlekedésbiztonsági erőfeszítéseit koordináló és az EU-n belül és nemzetközi szinten a helyes gyakorlatokat terjesztő ismert személy.
Throughout the framework period, the Commission (steered by a cross-DG coordination group) will engage with Member States and stakeholders to monitor and accelerate progress, for example by organising biannual results conferences and by promoting voluntary commitments, in particular in the context of an enhanced European Road Safety Charter 1 .A keret időszaka alatt a Bizottság (a főigazgatóságokat átfogó koordinációs csoport irányítása alatt) együttműködik a tagállamokkal és az érdekelt felekkel az előrehaladás nyomon követésében és felgyorsításában, például az eredményekről szóló konferenciák kétévente történő megrendezése és az önkéntes kötelezettségvállalások előmozdítása révén, különösen a szigorúbb európai közúti közlekedésbiztonsági chartával 1 összefüggésben.
2. Stronger financial support for road safety2.    Nagyobb pénzügyi támogatás a közúti közlekedésbiztonság számára
An important lever at the EU's disposal to accelerate the delivery of results is to support road safety initiatives with various funding solutions. Infrastructure upgrades can be supported from regional funds in the current financial framework. Moreover, in today's call for the Connecting Europe Facility, 200 million Euro are being made available for road safety and digitalisation. In the longer run, it will be important to provide stability and coherence in funding solutions for infrastructure upgrades, other road safety actions as well as capacity building.Az EU rendelkezésére álló, az eredmények felgyorsítását célzó fontos eszköz a közúti közlekedésbiztonsági kezdemények támogatása a különböző finanszírozási megoldásokon keresztül. Az infrastrukturális fejlesztéseket a jelenlegi pénzügyi keret regionális alapjaiból lehet támogatni. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében ezenkívül jelenleg 200 millió EUR vált elérhetővé a közúti közlekedésbiztonságra és a digitalizációra. Hosszabb távon fontos lesz biztosítani az infrastrukturális fejlesztésekre, egyéb közúti közlekedésbiztonsági intézkedésekre, valamint kapacitásépítésre irányuló finanszírozási megoldások stabilitását és koherenciáját.
Key Actions on enabling and fundingA megvalósításra és finanszírozásra irányuló fő intézkedések
The Commission will:A Bizottság:
·encourage the use of EU financial support from the European Structural and Investment Funds for road safety upgrades of infrastructure, especially in Member States with comparatively poor road safety performance, and encourage the use of the Connecting Europe Facility [Q2/2018];·ösztönzi az európai strukturális és befektetési alapokból származó uniós pénzügyi támogatás használatát az infrastruktúra közúti közlekedésbiztonsági fejlesztésére, különösen azokban a tagállamokban, amelyek viszonylag gyengébben teljesítenek a közúti közlekedésbiztonság terén, és ösztönzi az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz használatát [2018. 2. negyedév];
·streamline and strengthen funding support for road safety actions in the next Multiannual Financial Framework bearing in mind the complementarity of the different funding instruments [Q2/2018];·a következő többéves pénzügyi keretben észszerűsíti és megerősíti a közúti közlekedésbiztonsági intézkedésekre szánt finanszírozási támogatást, figyelembe véve a különböző támogatási eszközök egymást kiegészítő jellegét [2018. 2. negyedév];
·investigate how to provide stability in funding support for road safety actions under the next Multiannual Financial Framework, such as joint cross-border road traffic enforcement operations organised in cooperation between police bodies [Q3/2018]; and·megvizsgálja, hogyan lehetne biztosítani az olyan közúti közlekedésbiztonsági intézkedésekre szánt finanszírozási támogatás stabilitását a következő többéves pénzügyi kereten belül, mint a rendőrségi szervekkel együttműködésben szervezett, közös, határokon átnyúló közlekedésrendészeti műveletek [2018. 3. negyedév]; valamint
·investigate possibilities to financially support capacity building at Member State level, for example related to Safe System strategies (eg Key Performance Indicators measurement methodology) [Q3/2019].·megvizsgálja a tagállami szintű kapacitásépítés pénzügyi támogatási lehetőségeit, például a „biztonságos rendszer” stratégiáival kapcsolatban (például a fő teljesítménymutatók mérésére vonatkozó módszertan) [2019. 3. negyedév].
In addition, the Commission will explore, in close cooperation with the European Investment Bank, how to facilitate public authorities' access to appropriate financial support for procuring safer fleets. One example could be a possible Safer Transport Facility or an extension of the existing Cleaner Transport Facility. 2 The Commission will also explore how to fund research and innovation needed for the development and implementation of Safe System strategies.A Bizottság ezenkívül az Európai Beruházási Bankkal szoros együttműködésben megvizsgálja, hogyan lehet megkönnyíteni az állami hatóságok hozzáférését a biztonságosabb gépjárműállomány beszerzéséhez szükséges, megfelelő pénzügyi támogatáshoz. Erre lehetne példa egy esetleges, biztonságosabb közlekedést támogató eszköz vagy a meglévő, tisztább közlekedést támogató eszköz 2 kibővítése. A Bizottság továbbá megvizsgálja, hogyan lehet támogatni a „biztonságos rendszer” stratégiáinak fejlesztéséhez és végrehajtásához szükséges kutatást és innovációt.
3.    Safe roads and roadsides3.    Biztonságos közutak és útszélek
The Safe System approach to road engineering involves matching road function, design, layout and speed limits to accommodate human error in a way that crashes do not lead to death and serious injury. The Commission is today proposing to revise the Road Infrastructure Safety Management Directive to mandate more transparency and network-wide risk mapping and to extend its scope beyond the Trans-European Networks to all primary roads.A „biztonságos rendszer” közlekedésmérnöki megközelítés magában foglalja a megfelelő útfunkciókat, tervezést, kivitelezést és sebességhatárokat annak érdekében, hogy az emberi hibát úgy lehessen kiküszöbölni, hogy az ne járjon halálesettel vagy súlyos sérüléssel. A Bizottság a nagyobb átláthatóság és a hálózat egészére kiterjedő kockázat-feltérképezés érdekében a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló irányelv felülvizsgálatát, valamint az irányelv hatókörének a transzeurópai közlekedési hálózaton kívüli valamennyi főútvonalra való kiterjesztését javasolja.
Key Actions for safe roads and roadsidesA biztonságos közutakra és útszélekre vonatkozó fő intézkedések
The Commission will:A Bizottság:
·carry out preparatory work and establish an expert group whose task will be to elaborate a framework for road classification that better matches speed limit to road design and layout in line with the Safe System approach [Q3/2019]; and·előkészítő munkát végez, és szakértői csoportot hoz létre, amelynek feladata a sebességhatárokat az út kialakításával és elrendezésével jobban összehangoló közútbesorolási keret kialakítása lesz a „biztonságos rendszer” megközelítéssel összhangban [2019. 3. negyedév]; valamint
·facilitate exchange of experience on Safe System methodologies between practitioners (eg in a Forum of European road safety auditors) [on adoption of the revised Road Infrastructure Safety Management Directive].·megkönnyíti a biztonságos rendszerrel kapcsolatos módszertanokról szóló tapasztalatcserét a szakemberek között (például az európai közúti közlekedésbiztonsági felügyelők fórumán keresztül) [a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló, felülvizsgált irányelv elfogadásakor].
Throughout the framework period, the Commission will seek to identify further EU action, such as defining specific safety objectives for Trans-European Networks roads in the next revision of the Trans-European Networks guidelines.A keret ideje alatt a Bizottság törekedni fog arra, hogy további uniós intézkedéseket azonosítson, például a transzeurópai hálózatokra vonatkozóan elfogadott iránymutatások következő felülvizsgálata során a transzeurópai hálózatok közútjaira vonatkozó konkrét biztonsági célkitűzések meghatározásával.
4.    Safe vehicles4.    Biztonságos járművek
The EU has been successful in reducing deaths and serious injuries by improving vehicle safety through successive iterations of the Vehicle General Safety Regulation and the Pedestrian Safety Regulation. The Commission is proposing to revise these Regulations to make some important safety features mandatory, such as Intelligent Speed Assistance, Autonomous Emergency Braking (including in relation to pedestrians and cyclists) or improved direct vision for trucks. As a follow-up, it will be important to prioritise the work of the EU and in the United Nations in developing new vehicle safety regulations (for example Autonomous Emergency Braking for trucks including pedestrian and cyclist detection and direct vision standards). Public procurement also presents an interesting opportunity to positively influence the pace of the uptake of safety technologies.A járművek biztonságának a gépjárművek általános biztonságáról szóló rendelet és a gyalogosbiztonságról szóló rendelet iterációin keresztüli növelésével az EU sikeresen csökkentette a halálesetek és súlyos balesetek számát. A Bizottság e rendeletek felülvizsgálatát javasolja annak érdekében, hogy néhány fontos biztonsági elem kötelező legyen, mint az intelligens sebességtámogató rendszer, az automatikus vészfékező rendszer (a gyalogosokkal és kerékpárosokkal kapcsolatban is) vagy tehergépjárművek esetén a közvetlen látótér javítása. Nyomon követésként ki kell alakítani a prioritásokat az EU és az ENSZ új járműbiztonsági rendeleteinek kialakítása terén végzett munkája során (például az automatikus vészfékező rendszer a tehergépjárműveknél, beleértve a gyalogos- és kerékpárészlelő rendszereket és a közvetlen látásra vonatkozó előírásokat). A közbeszerzés szintén érdekes lehetőség lehet a biztonsági technológiák terjedési sebességének növelésére.
In addition, the Commission is proposing to revise the Tyre Labelling Regulation to improve consumer information, in particular on the safety performance of tyres.A Bizottság ezenkívül a fogyasztói tájékoztatás javítása érdekében különösen a gumiabroncsok biztonsági teljesítménye tekintetében a gumiabroncsok címkézéséről szóló rendelet felülvizsgálatát javasolja.
Key Actions on safe vehiclesA biztonságos járművekre vonatkozó fő intézkedések
The Commission will:A Bizottság:
·start to assess whether retrofitting the existing fleet (particularly buses and trucks) with Advanced Driver Assistance Systems is feasible and cost-effective [Q4/2018]; and·megkezdi annak felmérését, hogy a meglévő flottának (különösen az autóbuszok és tehergépjárművek) a fejlett gépjárművezetés-támogató rendszerekkel való utólagos felszerelése megvalósítható és költséghatékony-e [2018. 4. negyedév]; valamint
·encourage Member States to consider, whilst preserving competition in the internal market, national incentives to fast-track proven technologies by a range of means including procurement, safe travel policies, tax and insurance incentives [Q2/2018].·ösztönzi a tagállamokat, hogy a belső piaci verseny megőrzése mellett vegyék fontolóra a bevált technológiáknak az olyan eszközökkel való felgyorsítására irányuló nemzeti kezdeményezéseket, mint a közbeszerzés, a biztonságos közlekedéspolitika, valamint az adózási és biztosítási kezdeményezések [2018. 2. negyedév].
The Commission will seek voluntary commitments, for example fromA Bizottság szorgalmazni fogja az önkéntes kötelezettségvállalásokat többek között az alábbiaktól:
·employers/associations of road hauliers (eg using vehicles with the latest safety features ahead of these being required by law),·árufuvarozással foglalkozó munkaadók/szövetségek (például a legmodernebb biztonsági elemekkel rendelkező járművek használata, mielőtt a jogszabályok kötelezővé tennék),
·public authorities (eg cities favouring the purchase of the safest, not only the cleanest, cars for their fleets in public procurement),·állami hatóságok (például a flottájuk közbeszerzés során történő bővítésekor a legbiztonságosabb és nem csupán a legtisztább gépjárművek beszerzését előnyben részesítő városok),
·manufacturers (eg rolling out safety features beyond the minimum requirements for all price segments),·gyártók (például a minimális követelményeken túlmutató biztonsági elemek bevezetése valamennyi árfekvésben).
·insurers (eg changing the structure of premiums in favour of safer vehicles),·biztosítók (például a biztosítási díjak struktúrájának módosítása a biztonságosabb járművek javára),
·the car renting & sharing sector (eg promoting safe cars in car rental and leasing activity, regular maintenance), and·gépjárműkölcsönző és -megosztó ágazat (például a biztonságosabb járművek népszerűsítése a gépjárműkölcsönzés és operatív lízing során, rendszeres karbantartás), valamint
·driving schools (eg training new and existing drivers and riders in how to use new vehicle safety features).·autósiskolák (az új és jelenlegi vezetők, kerékpárosok és motorkerékpárosok képzése az új járműbiztonsági elemek terén).
The Commission will evaluate the need for further action, including as regards tyre regulations to test grip performance on end-of-life tyres, as regards the legal framework for vehicle roadworthiness testing, including actions to tackle potential vehicle tampering by owners/holders, and as regards making safety considerations more prominent in EU public procurement legislation.A Bizottság megvizsgálja a további intézkedések szükségességét, beleértve a tovább nem használható gumiabroncsok tapadási teljesítményének vizsgálata érdekében a gumiabroncsokról szóló rendeleteket, a jármű közlekedési alkalmassági vizsgálatára vonatkozó jogszabályi keretet, a gépjárműveken a tulajdonosok/üzembentartók által esetlegesen végzett szakszerűtlen beavatkozások megakadályozására irányuló intézkedéseket, valamint a biztonsági megfontolások jelentősebb mértékű hangsúlyozását az uniós közbeszerzési jogszabályokban.
5.    Safe road use5.    Biztonságos közúthasználat
The safety behaviour of road users (speed, use of protective equipment like seatbelts and crash helmets, driving without alcohol and other drugs, driving, riding and walking without distraction) and its enforcement are also key in the prevention and mitigation of severe crashes. The proposal for a revised General Safety and Pedestrian Safety Regulation covers some features that promise high safety gains (Intelligent Speed Assistance, drowsiness recognition technology, standardised interfaces for alcohol interlocks).Az úthasználók biztonságos viselkedése (sebesség, védő felszerelés használata, például biztonsági öv és bukósisak, alkohol és egyéb kábítószerek használatának mellőzése vezetés során, a figyelemelterelő tényezők mellőzése vezetés, kerékpározás és gyaloglás során) és annak betartatása szintén elengedhetetlen a súlyos balesetek megelőzése és mérséklése szempontjából. Az általános biztonságról szóló és a gyalogosbiztonságról szóló rendelet felülvizsgálatára irányuló javaslat magában foglal néhány olyan jellemzőt, amely a biztonság jelentős növekedését eredményezheti (intelligens sebességtámogató rendszer, álmosságfelismerő technológia, szabványosított interfészek az indításgátló alkoholszondákhoz).
Key Actions on safe road useA biztonságos úthasználatra vonatkozó fő intézkedések
The Commission will:A Bizottság:
·start to assess options to improve the effectiveness of the directive on cross-border enforcement of traffic offences, on the basis of an evaluation carried out in 2016 [Q4/2018];·a 2016-ban végzett értékelés alapján megkezdi a közlekedési szabálysértések miatt kiszabott büntetések határokon átnyúló végrehajtásáról szóló irányelv hatékonyságának fejlesztésére irányuló lehetőségek vizsgálatát [2018. 4. negyedév];
·launch a study into the feasibility of a possible legislative initiative on the mutual recognition of driving disqualifications [Q1/2019];·tanulmányt készít a járművezetéstől való eltiltás kölcsönös elismerésére irányuló lehetséges jogalkotási kezdeményezések megvalósíthatóságáról [2019. 1. negyedév];
·transpose United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) regulation making seatbelt reminders mandatory for all seats [Q4/2018];·átülteti az ENSZ Európai Bizottságának a biztonsági öv bekapcsolására emlékeztető jelzést valamennyi ülés esetében kötelezővé tévő előírást [2018. 4. negyedév];
·work with Member States to enable necessary conditions for the functioning of overridable Intelligent Speed Assistance, including regarding the availability of speed limits in a digital format, and consider the feasibility and acceptability of non-overridable Intelligent Speed Assistance in the future [Q3/2019]; and·együttműködik a tagállamokkal a felülírható intelligens sebességtámogató rendszerek működéséhez szükséges feltételek megvalósítása érdekében, beleértve a sebességhatárok digitális formában való elérhetőségét, és megvizsgálja a nem felülírható intelligens sebességtámogató rendszerek megvalósíthatóságát és elfogadhatóságát [2019. 3. negyedév]; valamint
·start to assess how to strengthen the EU recommendation on permitted blood alcohol content, eg recommending stricter limits for professional drivers and/or novice drivers and giving guidance on the use of alcohol interlocks [Q3/2018].·megkezdi annak felmérését, hogy miként lehet megerősíteni a megengedett véralkoholszintre vonatkozó uniós ajánlást, például a hivatásos gépjárművezetők és/vagy kezdő gépjárművezető esetében szigorúbb határok ajánlása és az alkoholszondák használatára vonatkozó iránymutatás biztosítása [2018. 3. negyedév].
The Commission will seek voluntary commitments, for example fromA Bizottság szorgalmazni fogja az önkéntes kötelezettségvállalásokat többek között az alábbiaktól
·employers/associations of road hauliers (eg strengthened education and awareness raising among professional drivers, beyond the legal requirements for training for professional drivers),·árufuvarozással foglalkozó munkaadók/szövetségek (például a hivatásos járművezetők képzésére vonatkozó jogszabályi előírásokon túlmutató, megerősített oktatás és figyelemfelkeltés a hivatásos gépjárművezetők körében),
·the education sector (eg making road safety part of regular curricula) and user organisations (eg promoting safe behaviour, taking age and gender factors into account),·az oktatási ágazat (például a közúti közlekedésbiztonság beépítése a tantervbe) és az úthasználói szervezetek (például a biztonságos viselkedés előmozdítása a korra és nemre vonatkozó tényezők figyelembevételével),
·public authorities (eg requiring the fitting of alcohol interlocks in public procurement),·állami hatóságok (például a közbeszerzések során az alkoholszondák beszerelésének előírása),
·coach travel operators (eg awareness-raising campaigns on seatbelts), and·autóbusz-társaságok (például a biztonsági övek használatára irányuló figyelemfelkeltő kampányok), és
·taxi and ride-sharing companies (eg providing their fleet with child seats).·taxitársaságok és telekocsi-vállalatok (például a flottájuk gyermeküléssel való ellátása).
The Commission will also seek to encourage and support research under the future research and innovation programme on developing testing methods and cheaper tools for drug detection as well as on automatic assessment of fitness to drive and on avoiding inattention including distraction by electronic systems integrated in vehicles. It will assess whether to mandate individual electronic seatbelt reminders in coaches and to develop a code of good practice with industry to ensure that in-car information systems and phones are designed in a way to allow safe use. The Commission will identify the need for further action, for example in relation to the definition and implementation of the notion of "safe speed"; cyclist helmets and protective clothing for motorcyclists; and/or graduated licencing for novice drivers.A Bizottság továbbá törekedni fog arra, hogy a jövőbeli kutatási és innovációs programok keretében ösztönözze és támogassa a kábítószer-használat felderítésére irányuló vizsgálati módszerek és olcsóbb eszközök fejlesztésével, a vezetésre való alkalmasság automatikus felmérésével, valamint a figyelmetlenség (beleértve a járműbe szerelt elektronikus rendszerekből fakadó figyelmetlenséget) elkerülésével kapcsolatos kutatásokat. Meg fogja vizsgálni, hogy szükség van-e a biztonsági öv bekapcsolására emlékeztető egyedi jelzésre az autóbuszokon, és az ágazattal közösen kialakítja a helyes gyakorlatok kódexét, hogy az autós információs rendszerek és telefonok a biztonságos használatot biztosító módon legyenek kialakítva. A Bizottság megvizsgálja a további intézkedések szükségességét, például a „biztonságos sebesség” kifejezés meghatározásával és alkalmazásával; a kerékpáros bukósisakkal és a motorkerékpárosok védőruhájával; és/vagy a kezdő vezetők fokozatos vezetői engedélyével kapcsolatban.
6.    Fast and effective emergency response6.    Gyors és hatékony vészhelyzet-elhárítás
Effective post-crash care, including fast transport to the correct facility by qualified personnel, reduces the consequences of injury. In this context, the effects of the roll-out of eCall, the automated emergency call in the event of a crash, should be closely monitored.Az ütközés utáni hatékony ellátás, beleértve a megfelelő intézménybe történő, szakképzett személyzet általi szállítást, csökkenti a sérülések következményeit. E tekintetben az ütközés esetén automatikusan működő vészhívó, az e-segélyhívás bevezetésének hatásait szorosan nyomon kell követni.
Key Actions on emergency responseA vészhelyzet-elhárításra irányuló fő intézkedések
The Commission will:A Bizottság:
·start to assess the effect of eCall and evaluate the possible extension to other categories of vehicles (heavy goods vehicles, buses and coaches, motorcycles, and agricultural tractors) [Q3/2019,] and·megkezdi az e-segélyhívás hatásainak felmérését és az egyéb járművekre (nehézgépjárművekre, autóbuszokra, távolsági autóbuszokra, motorkerékpárokra és mezőgazdasági traktorokra) való esetleges kiterjesztésének értékelését [2019. 3. negyedév], valamint
·facilitate closer contacts between road safety authorities and the health sector to assess further practical and research needs (eg how to ensure matching injuries with qualified staff and appropriate medical facilities) [Q3/2018].·megkönnyíti a közúti közlekedésbiztonsági hatóságok és az egészségügyi ágazat közötti szorosabb kapcsolatot a további gyakorlati és kutatási igények felmérésének érdekében (például hogyan lehet a sérülésekhez igazítani a szakképzett személyzetet és a megfelelő egészségügyi intézményeket) [2018. 3. negyedév].
The Commission will seek voluntary commitments, for example fromA Bizottság szorgalmazni fogja az önkéntes kötelezettségvállalásokat többek között az alábbiaktól
·commercial and public transport operators (eg providing first responder training for drivers),·kereskedelmi és állami közlekedési szolgáltatók (például elsősegélynyújtó képzések a vezetőknek),
·manufacturers (eg installing eCall in new cars of existing types or retrofitting it),·gyártók (például az e-segélyhívás telepítése a meglévő típusok új járműveibe vagy utólagos beszerelés),
·insurers (eg reducing insurance premiums for cars that have eCall installed).·biztosítók (például a biztosítási díjak csökkentése azon járműveknél, amelyekben telepítve van az e-segélyhívás).
7.    Future-proofing road safety7.    A közúti közlekedésbiztonság időtállóságának biztosítása
Connectivity and automation have tremendous road safety potential in the long run, but their risks, for example related to cyber-security and the functioning of highly automated vehicles in mixed traffic, need to be addressed. As part of the mobility package, the Commission is therefore proposing a comprehensive strategy on connected and automated mobility.Az összekapcsoltságban és automatizálásban rengeteg közúti közlekedési potenciál rejlik hosszú távon, azonban kezelni kell a velük járó kockázatokat, amelyek például a kiberbiztonság és a nagymértékben automatizált járművek vegyes forgalomban való működése terén merülnek fel. A mobilitáspolitikai kezdeményezéscsomag részeként a Bizottság ezért az összekapcsolt és automatizált mobilitásra vonatkozó átfogó stratégiát javasol.
The collaborative economy (for example car and bike sharing schemes) and some environmental measures offer opportunities for mutual benefits when they are combined with road safety measures (eg safer and more attractive environments for walking and cycling), but also come with risks such as more unprotected users on the roads.A közösségi gazdaság (például az autó- és kerékpármegosztó rendszerek) és egyes környezetvédelmi intézkedések kölcsönös előnyöket kínálnak, ha közúti közlekedésbiztonsági intézkedésekkel egészülnek ki (például biztonságosabb és vonzóbb környezet a gyalogláshoz és kerékpározáshoz), azonban kockázatokat is rejtenek magukban (például még több védtelen úthasználó).
Any future initiative will have to take into account the specific needs of vulnerable road users and of different user groups (age, gender, disabilities). In addition, the field of occupational safety may need reinforced action.Minden jövőbeli kezdeményezésnek figyelembe kell vennie a veszélyeztetett úthasználók, valamint a különböző úthasználói csoportok (kor, nem, fogyatékosság) különleges igényeit. Ezenkívül a munkavédelem területén is meg kell erősíteni az intézkedéseket.
Key Actions on emerging challengesA felmerülő kihívásokkal kapcsolatos fő intézkedések
The Commission will:A Bizottság:
·adopt specifications on cooperative intelligent transport systems (delegated act under the Intelligent Transport Systems Directive), including vehicle-to-vehicle and vehicle-to-infrastructure communication 3 [Q4/2018];·az együttműködő intelligens közlekedési rendszerekre vonatkozó előírásokat (az intelligens közlekedési rendszerekre vonatkozó irányelv szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktus) fogad el, beleértve a járművek közötti, valamint a jármű és az infrastruktúra közötti kommunikációt 3 [2018. 4. negyedév];
·work closely with stakeholders to launch a process towards developing a code of conduct for the safe transition to the higher levels of automation, to make sure that requirements and procedures take road safety considerations (mixed traffic, interaction with other road users, platooning) fully into account, in particular ensuring coherence among national traffic rules and avoiding contradiction with EU vehicle rules [Q3/2019]; and·szorosan együttműködik az érdekelt felekkel annak érdekében, hogy elindítsa a nagyobb mértékű automatizálásra való biztonságos átállás esetén alkalmazandó magatartási kódex kialakítására irányuló folyamatot, biztosítja, hogy az előírások és eljárások teljes mértékben figyelembe vegyék a közúti közlekedésbiztonsági szempontokat (vegyes forgalom, interakció más úthasználókkal, szakaszokra osztás), különös tekintettel a nemzeti közlekedési szabályok közötti koherencia biztosítására és a járművekre vonatkozó uniós szabályoknak való ellentmondás elkerülésére [2019. 3. negyedév]; valamint
·set up a Safe City challenge or award [Q3/2019].·„biztonságos város” díj létrehozása [2019. 3. negyedév].
The Commission will seek voluntary commitments, for example fromA Bizottság szorgalmazni fogja az önkéntes kötelezettségvállalásokat többek között az alábbiaktól
·operators, fleet managers and hauliers (eg adopting a corporate road safety policy);·szolgáltatók, flottakezelők és árufuvarozók (például vállalati közúti közlekedésbiztonsági szabályzat elfogadása);
·trade associations (eg giving road safety guidance to SMEs, especially as regards safety of delivery vans in urban areas); and·szakmai szervezetek (például közúti közlekedésbiztonsági iránymutatás biztosítása kkv-knak, különös tekintettel a kisteherautók biztonságára városi területeken); valamint
·national authorities (eg following good practice examples in fighting and campaigning against vehicle tampering).·nemzeti hatóságok (például a helyes gyakorlatok alkalmazása a járműveken végzett szakszerűtlen beavatkozás elleni küzdelem és kampány során).
Throughout the framework period, the Commission will evaluate the need for further EU action, such as in promoting the harmonisation of human-machine interfaces fitted to vehicles to ensure all drivers and users can interact with vehicles without compromising safety and addressing access to in-vehicle data. The Commission will evaluate whether to review legislation on driving licences, roadworthiness, training of professional drivers and driving time to take developments in cooperative, connected and autonomous mobility into account. Furthermore, the Commission will explore road safety aspects of urban mobility planning, safety at work, fitness to drive and ride and new business models in personal transport.A keret ideje alatt a Bizottság felméri a további uniós intézkedések szükségességét, például a járművekhez igazított ember-gép felületek harmonizációjának előmozdítása terén a fedélzeti adatokhoz való hozzáférés kezelése, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a vezetők és az úthasználók a biztonság veszélyeztetése nélkül kapcsolatba tudjanak lépni a járművel. A Bizottság felméri, hogy szükség van-e a vezetői engedélyekre, a közlekedési alkalmasságra, a hivatásos járművezetők képzésére és a vezetési időre vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatára az együttműködő, összekapcsolt és automatizált mobilitás terén elért fejlődés figyelembevétele érdekében. A Bizottság továbbá megvizsgálja a városi mobilitás tervezésével, a munkahelyi biztonsággal, a vezetésre, kerékpározásra és motorkerékpározásra való alkalmassággal, valamint a személyszállítás új üzleti modelljeivel kapcsolatos közúti közlekedésbiztonsági szempontokat.
The Commission will also encourage and support research and innovation under the next framework programme with the aim of informing road safety policy, including as regards new mobility patterns and societal changes, the interaction between humans and technology, in particular human-machine interfaces and the safe transition towards automation, enforcement and security.A Bizottság ezenkívül a követező keretprogram során ösztönzi és támogatja a kutatást és innovációt annak érdekében, hogy információt szolgáltasson a közúti közlekedésbiztonsági politikához, különös tekintettel az új mobilitási mintákra és társadalmi változásokra, az emberek és a technológia közötti interakcióra, beleértve az ember-gép interfészeket, valamint az automatizálásra, a végrehajtásra, a biztonságra, való biztonságos átállásra.
8.    The EU's global role: exporting road safety8.    Az EU globális szerepe: a közúti közlekedésbiztonság exportálása
The Commission's road safety focus beyond the EU is on its immediate neighbours, in particular the countries of the Western Balkans and of the Eastern Partnership, who are preparing to sign road safety declarations in the course of 2018, as well as Turkey.A Bizottság az EU-n kívüli közúti közlekedésbiztonság terén a közvetlen szomszédaira helyezi a hangsúlyt, különösen a Nyugat-Balkán és a keleti partnerség országaira, amelyek 2018 során írják alá a közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó nyilatkozatokat, valamint Törökországra.
In addition, the EU's road safety role vis-à-vis the United Nations and in particular the United Nations Economic Commission for Europe, should be assessed.Továbbá fel kell mérni az EU közúti közlekedésbiztonsági szerepét az Egyesült Nemzetek Szövetségével és különösen az ENSZ Európai Bizottságával szemben.
Key Actions for improving road safety outside the EUA közúti közlekedésbiztonság EU-n kívüli fejlesztésére irányuló fő intézkedések
The Commission will:A Bizottság:
·further develop road safety cooperation with the EU's neighbours, in particular the Western Balkans and the Eastern Partnership, building on Road Safety Declarations being adopted in 2018, in particular by sharing best practice and supporting capacity building [Q3/2018].·a 2018 során elfogadásra kerülő, közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó nyilatkozatok alapján továbbfejleszti az EU szomszédaival való közúti közlekedésbiztonsági együttműködést, különös tekintettel a Nyugat-Balkán és a keleti partnerség országaira, különösen a legjobb gyakorlatok megosztása és a kapacitásépítés támogatása terén [2018. 3. negyedév].
The Commission will also evaluate how we might strengthen the coordination of traffic rules (UN Geneva and Vienna Conventions), including at the EU level, so that traffic rules can be adapted to cooperative, connected and autonomous mobility in a harmonised way. And the Commission will explore how to cooperate with international financing initiatives, such as the UN Road Safety Trust Fund.A Bizottság továbbá értékeli, hogyan lehet megerősíteni a közlekedési szabályok (az ENSZ genfi és bécsi egyezménye) terén az együttműködést, beleértve az uniós szintű megerősítést, hogy a közlekedési szabályok összehangolt módon alkalmazkodjanak az együttműködő, összekapcsolt és automatizált mobilitáshoz. A Bizottság továbbá megvizsgálja, hogyan lehet együttműködni a nemzetközi finanszírozási kezdeményezésekkel, például az ENSZ közúti közlekedésbiztonsági vagyonkezelői alapjával.
(1)(1)
   The European Road Safety Charter is a civil society platform for road safety, created by the European Commission, with more than 3500 members today.   Az európai közúti közlekedésbiztonsági charta az Európai Bizottság által a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatban létrehozott civil társadalmi platform, amely ma már több mint 3500 tagot számlál.
(2)(2)
    http://www.eib.org/projects/sectors/transport/cleaner-transport-facility      http://www.eib.org/projects/sectors/transport/cleaner-transport-facility
(3)(3)
   See COM(2018) 283 - Communication: "On the road to automated mobility: An EU strategy for mobility of the future"   Lásd az „Automatizált mobilitás felé vezető úton: A jövő mobilitására vonatkozó uniós stratégia” című COM(2018) 283 bizottsági közleményt.
EUROPEAN COMMISSIONEURÓPAI BIZOTTSÁG
Brussels, 17.5.2018Brüsszel,2018.5.17.
COM(2018) 293 finalCOM(2018) 293 final
ANNEXMELLÉKLET
to thea következőhöz:
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONSA BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
EUROPE ON THE MOVESustainable Mobility for Europe: safe, connected and cleanEURÓPA MOZGÁSBANFenntartható mobilitás Európában: biztonságos, összekapcsolt és tiszta közlekedés
ANNEX 2 – Strategic Action Plan on Batteries2. MELLÉKLET – Stratégiai cselekvési terv az akkumulátorokról
I. Policy contextI. Szakpolitikai háttér
Batteries development and production is a strategic imperative for Europe in the context of the clean energy transition and is a key component of the competitiveness of its automotive sector.Az akkumulátorfejlesztés és -gyártás stratégiai szempontból elengedhetetlen Európa számára a tiszta energiaforrásokra való átállás tekintetében, és az autóipari ágazat versenyképességének kulcsfontosságú tényezője.
In October 2017, the European Commission launched the 'European Battery Alliance' 1 cooperation platform with key industrial stakeholders, interested Member States and the European Investment Bank.2017 októberében az Európai Bizottság a kulcsfontossági ipari érdekelt felekkel, az aktív tagállamokkal és az Európai Beruházási Bankkal közösen elindította az „Európai Akkumulátorszövetség” 1 elnevezésű együttműködési platformot.
The immediate challenge to create a competitive and sustainable battery manufacturing industry in Europe is immense, and Europe has to move fast in this global race. According to some forecasts, from 2025 onwards Europe could capture a batteries market of up to EUR 250 billion a year, served by at least 10 to 20 Gigafactories (battery cells mass production facilities) 2 to cover EU demand. Given the scale and speed of investment needed, this strategic challenge cannot be dealt with in a fragmented manner.A versenyképes és fenntartható európai akkumulátorgyártó ipar kialakításának azonnali kihívása rendkívül jelentős, és Európának gyorsan kell cselekednie a globális versenyben. Egyes előrejelzések szerint 2025-től Európa éves szinten akár 250 milliárd EUR-t termelő akkumulátorpiaccal rendelkezhet, amelyet legalább 10–20 óriásgyár láthat el (tömeges akkumulátorcella-gyártással foglalkozó létesítmények) 2 , és amely kizárólag az uniós igényeket fedi le. A szükséges befektetés mértékét és sebességét figyelembe véve ezzel a stratégiai kihívással nem lehet széttagoltan foglalkozni.
With this Strategic Action Plan, the Commission aims to put Europe on a firm path towards leadership in a key industry for the future, supporting jobs and growth in a circular economy, whilst ensuring clean mobility and an improved environment and quality of life for EU citizens.A cselekvés tervvel a Bizottság szeretné pályára állítani Európát a kulcsfontosságú ágazatban betöltött vezető szerep felé vezető úton, támogatni a munkahelyteremtést és a körforgásos gazdaságon belüli növekedést, valamint biztosítani a tiszta mobilitást, a jobb környezetet és az uniós polgárok jobb életminőségét.
The Commission is promoting a cross-border and integrated European approach covering the whole value chain of the batteries ecosystem, and focusing on sustainability, starting with the extraction and processing of raw materials, the design and manufacturing phase of battery cells and battery packs, and their use, second use, recycling and disposal in a circular economy context..A Bizottság támogatja az akkumulátor-ökoszisztéma teljes értékláncát lefedő, határokon átnyúló és integrált európai megközelítést, és a fenntarthatóságra összpontosít a nyersanyagok kitermelésétől és feldolgozásától az akkumulátorcellák és akkumulátorcsomagok tervezési és gyártási szakaszán keresztül egészen az akkumulátorok használatáig, újbóli használatáig, újrahasznosításáig és ártalmatlanításáig.
Batteries Value ChainAkkumulátor-értéklánc
Such an approach will promote the production and use of high-performing batteries and set sustainability benchmarks throughout the value chain.Ez a megközelítés előmozdítja a jól teljesítő akkumulátorok gyártását és használatát, és az értéklánc egészében fenntarthatósági teljesítménymutatókat határoz meg.
This Strategic Action Plan has been developed in close consultation with stakeholders including industry and Member States in the framework of the 'European Battery Alliance', and builds on the industry-led approach whereby EU industry players have themselves adopted and are starting to implement targeted actions. 3  A stratégiai cselekvési terv kidolgozása az érdekelt felekkel való szoros együttműködésben történt, beleértve az „Európai Akkumulátorszövetség” keretében az ágazatot és a tagállamokat, és az ágazat által vezérelt megközelítésre épít, amely során az uniós ágazat szereplői maguk fogadják el és kezdik alkalmazni a célzott intézkedéseket 3 . 
This Strategic Action Plan combines targeted measures at EU level including in raw materials (primary and secondary), research and innovation, financing/investment, standardisation / regulatory, trade and skills development, in order to make Europe a global leader in sustainable battery production and use, in the context of the circular economy.A cselekvési terv uniós szinten egyesíti a célzott intézkedéseket, beleértve az (elsődleges és másodlagos) nyersanyagokkal, kutatással és innovációval, finanszírozással/befektetéssel, szabványosítással/szabályozással, kereskedelemmel és készségfejlesztéssel kapcsolatosakat, annak érdekében, hogy a körforgásos gazdasággal összefüggésben Európát világelsővé tegye a fenntartható akkumulátorok gyártása és használata terén.
More specifically its aims to:A cselekvési terv konkrétabban az alábbiakat célozza:
·secure access to raw materials from resource-rich countries outside the EU, facilitate access to European sources of raw materials, as well as accessing secondary raw materials through recycling in a circular economy of batteries;·a nyersanyagokban gazdag, EU-n kívüli országokból származó nyersanyagokhoz való hozzáférés biztosítása, az európai nyersanyagforrásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, valamint a másodlagos nyersanyagokhoz való hozzáférés az akkumulátorok körforgásos gazdaságán belüli újrahasznosításon keresztül;
·support European battery cells manufacturing at scale and a full competitive value chain in Europe: bringing key industry players and national and regional authorities together; working in partnership with Member States and the European Investment Bank to support innovative manufacturing projects with a important cross-border and sustainability dimensions throughout the battery value chain;·a méretgazdaságos európai akkumulátorcella-gyártás és a teljes mértékben versenyképes európai értéklánc támogatása: a kulcsfontosságú ipari szereplők, valamint a nemzeti és regionális hatóságok összehozása; partneri együttműködés a tagállamokkal és az Európai Beruházási Bankkal az akkumulátor-értéklánc során jelentős, határokon átnyúló és fenntarthatósági dimenzióval rendelkező, innovatív gyártási projektek támogatása érdekében;
·strengthen industrial leadership through stepped-up EU research and innovation support to advanced (e.g. Lithium-ion) and disruptive (e.g. solid state) technologies in the batteries sector. This should target support in all the steps of the value chain (advanced materials, new chemistries, manufacturing processes, battery management systems, recyling, business model innovations), be closely integrated with the industrial ecosystem and contribute to accelerating the deployment and industrialisation of innovations;·az ipari vezető szerep megerősítése az akkumulátorágazatban a fejlett (például lítiumion) és forradalmi (például félvezető) technológiák számára nyújtott, fokozott uniós kutatási és innovációs támogatáson keresztül. Ennek az értéklánc valamennyi részében (fejlett anyagok, új vegyi anyagok, gyártási folyamatok, akkumulátorkezelő rendszerek, újrahasznosítás, üzleti modellel kapcsolatos innovációk) a támogatást kell céloznia, szorosan kapcsolódnia kell az ipari ökoszisztémához, és hozzá kell járulnia az innovációk alkalmazásához és iparosításához;
·develop and strengthen a highly skilled workforce in all parts of the battery value chain in order to close the skills gap through actions at EU and Member State level providing adequate training, re-skilling and upskilling, and making Europe an attractive location for world class experts in batteries development and production;·magasan képzett munkaerő kialakítása és megerősítése az akkumulátor-értéklánc valamennyi részén a készséghiány leküzdése érdekében megfelelő képzéseket, továbbképzéseket és átképzéseket biztosító, valamint Európát az akkumulátorfejlesztés és -gyártás szakértői számára vonzó helyszínné tévő uniós és tagállami szintű fellépésen keresztül;
·support the sustainability of EU battery cell manufacturing industry with the lowest environmental footprint possible, for example by using renewable energy in the production process. This objective should be notably implemented through setting out requirements for safe and sustainable batteries production;·az uniós akkumulátorcella-gyártó ipar fenntarthatóságának támogatása a lehető legkisebb ökológiai lábnyommal, például megújuló energia használatával a gyártási folyamat során. Ezt a célkitűzést elsősorban a biztonságos és fenntartható akkumulátorgyártásra vonatkozó előírások meghatározásával kell megvalósítani;
·ensure consistency with the broader enabling and regulatory framework 4  (Clean Energy Strategy, Mobility Packages, EU Trade Policy, etc.) in support of batteries and storage deployment.·a szélesebb körű szabályozói és támogató keretrendszerrel 4 való konzisztencia biztosítása (a tiszta energiára vonatkozó stratégia és a mobilitáspolitikai kezdeményezéscsomagok, a kereskedelempolitika stb.) az akkumulátorokra és a tárolás bevezetésére nézve kedvező módon.
II.    Strategic Action AreasII.    Stratégiai cselekvési területek
1.Securing the sustainable supply of raw materials1.A fenntartható nyersanyagellátás biztosítása
The EU raw materials strategy aims at securing access to raw materials for the EU economy. 5 The policy which was given new impetus in 2012 with the launch of the European Innovation Partnership on Raw Materials is based on: (1) sustainable sourcing of raw materials from global markets: (2) sustainable domestic raw materials production; and (3) resource efficiency and supply of secondary raw materials. In September 2017, the Commission adopted a renewed EU industrial policy strategy which highlighted the importance of raw materials, particularly critical raw materials, for the competitiveness of all industrial value chains, for the EU economy. 6Az uniós nyersanyag-stratégia célja a nyersanyagokhoz való hozzáférés biztosítása az uniós gazdaság számára. 5 A 2012-ben a nyersanyagokkal foglalkozó európai innovációs partnerség elindításával új lendületet kapott szakpolitika az alábbiakon alapul: (1) a nyersanyagok fenntartható beszerzése a globális piacokról; (2) fenntartható helyi nyersanyagtermelés; (3) erőforrás-hatékonyság és a másodlagos nyersanyagok biztosítása. 2017 szeptemberében a Bizottság elfogadta a megújított uniós iparpolitikai stratégiát, amely rávilágított a nyersanyagok – és különösen a kritikus fontosságú nyersanyagok jelentőségére valamennyi ipari értéklánc versenyképessége és az uniós gazdaság szempontjából. 6
The EU must therefore secure access to the supply chains for batteries raw materials. Lithium-ion is currently the main chemistry of choice for electro-mobility and will dominate the market in the coming years. Various raw materials are required in lithium-ion batteries including lithium, cobalt, nickel, manganese, graphite, silicon, copper and aluminium. The supply of some of these materials, in particular cobalt, natural graphite and lithium, is of concern today and for the future in view of the large quantities needed and/or very concentrated supply sources. The sustainability of the extraction and exploitation of these resources is fundamental and recycling of materials will increasingly become important for diversifying the EU's supply and should be encouraged in the context of the transition to a circular economy. 7Az EU-nak ezért biztosítania kell az akkumulátorok nyersanyagainak ellátási láncaihoz való hozzáférést. Jelenleg a lítiumion a leggyakrabban választott vegyi anyag az elektromos közlekedés terén, és a következő években uralkodó lesz a piacon. A lítiumionos akkumulátorokhoz számos nyersanyagra van szükség, beleértve a lítiumot, a kobaltot, a nikkelt, a mangánt, a grafitot, a szilikont, a rezet és az alumíniumot. Ezek közül néhány anyag, különösen a kobalt, a természetes grafit és a lítium beszerzése a szükséges nagy mennyiségek és/vagy a rendkívül koncentrált ellátási források miatt jelenleg és a jövőben is aggályos lesz. Ezen erőforrások kiaknázásának és kinyerésének fenntarthatósága alapvető, az anyagok újrahasznosítása egyre fontosabb lesz az EU ellátásának diverzifikációja érdekében, és azt a körforgásos gazdaságra való átállással összefüggésben ösztönözni kell 7 .
The EU should therefore secure access to raw materials from resource-rich countries outside the EU, while boosting primary and secondary production from European sources. It should also promote eco-design, substitution and more efficient use of critical battery materials, their second use and recycling.Az EU-nak ezért biztosítania kell az EU-n kívüli, nyersanyagokban gazdag országokból származó nyersanyagokhoz való hozzáférést, és fel kell lendítenie az európai forrásokból származó nyersanyagok elsődleges és másodlagos előállítását. Ezenkívül elő kell mozdítania a környezetbarát tervezést, a kritikus akkumulátoranyagok helyettesítését és még hatékonyabb használatát, valamint azok újbóli használatát és újrahasznosítását.
Key ActionsFő intézkedések
The Commission will:A Bizottság:
·build on the EU list of Critical Raw Materials, established in 2017, to map the current and future primary raw materials availability for batteries; assess the potential within the EU for sourcing battery raw materials including Cobalt (Finland, France, Sweden, and Slovakia), Lithium (Austria, the Czech Republic, Finland, Ireland, Portugal, Spain, and Sweden), Natural Graphite (Austria, Czech Republic, Germany, Slovakia and Sweden), Nickel (Austria, Finland, France, Greece, Poland, Spain and the United Kingdom); assess the potential in the whole EU for sourcing of secondary raw materials; put forward recommendations aimed at optimalising the sourcing of batteries raw materials within the EU. [Q4 2018]·a 2017-ben létrehozott, kritikus fontosságú nyersanyagok uniós jegyzékére alapoz az elsődleges nyersanyagok akkumulátorok számára való jelenlegi és későbbi rendelkezésre állásának feltérképezése szempontjából; felméri az akkumulátorok nyersanyagainak beszerzésére vonatkozó, EU-n belüli potenciált, beleértve a kobalt (Finnország, Franciaország, Svédország és Szlovákia), a lítium (Ausztria, Cseh Köztársaság, Finnország, Írország, Portugália, Spanyolország és Svédország), a természetes grafit (Ausztria, Cseh Köztársaság, Németország, Szlovákia és Svédország) és a nikkel (Ausztria, Finnország, Franciaország, Görögország, Lengyelország, Spanyolország és az Egyesült Királyság) beszerzését; felméri az EU teljes területén a másodlagos nyersanyagok beszerzésére vonatkozó potenciált; az akkumulátorok nyersanyagai EU-n belüli beszerzésének optimalizálását célzó javaslatokat terjeszt elő. [2018. 4. negyedév]
·use all appropriate trade policy instruments (such as Free Trade Agreements) to ensure fair and sustainable access to raw materials in third countries and promote socially responsible mining. [ongoing]·valamennyi kereskedelempolitikai eszközt alkalmazza (például a szabadkereskedelmi megállapodásokat) a harmadik országokban található nyersanyagokhoz való tisztességes és fenntartható hozzáférés biztosítása, valamint a társadalmilag felelős bányászat előmozdítása érdekében. [folyamatban]
·support research and innovation aimed at cost-effective production, substitution and more efficient use of critical raw materials for batteries, with a view to develop standards (see strategic action area 5 below). [2018-2020]·támogatja az akkumulátorokhoz szükséges, kritikus fontosságú nyersanyagok költséghatékony termelését, helyettesítését és még hatékonyabb használatát célzó kutatásokat és innovációt a szabványok kidolgozása érdekében (lásd alább az 5. stratégiai cselekvési területet). [2018–2020]
·launch a dialogue with Member States, through the Raw Materials Supply Group and the High Level Steering Group of the European Innovation Partnership on Raw Materials (EIP Raw Materials), to determine the fitness of their raw materials policies, mining codes and incentives for exploration to address the strategic needs of materials for batteries. Present the results of this exercise at the High Level Conference of the EIP Raw Materials in November 2018. [Q4 2018]·a nyersanyagellátással foglalkozó szakértői csoporton és a nyersanyagokkal foglalkozó európai innovációs partnerség magas szintű irányítócsoportján keresztül párbeszédet indít a tagállamokkal azok nyersanyag-politikái, bányászati kódexei és az akkumulátorokhoz használt anyagok stratégiai szükségleteinek feltárására irányuló kezdeményezései megfelelőségének meghatározása érdekében. 2018 novemberében bemutatja e gyakorlat eredményeit a nyersanyagokkal foglalkozó európai innovációs partnerség magas szintű konferenciáján. [2018. 4. negyedév]
2.Supporting European projects covering different segments of the battery value chain, including cells manufacturing2.Az akkumulátor-értéklánc különböző szegmenseit (beleértve a cellagyártást) lefedő európai projektek támogatása
The 'European Battery Alliance' is moving fast. Since its launch in October 2017, there have already been tangible developments with the announcements of industrial consortia or partnerships aiming at development of battery cell manufacturing and related ecosystems. To remain the world leader for automotive manufacturing and innovation, action is needed – and is already taking place - to ramp up battery cells manufacturing in Europe, and to build on and reinforce the other segments of the battery value chain (e.g. materials, manufacturing machinery and processes, battery management systems, etc), as part of an integrated and competitive ecosystem.Az „Európai Akkumulátorszövetség” gyorsan halad. 2017. októberi elindítása óra számos kézzel fogható fejlemény történt az akkumulátorcella-gyártás és a kapcsolódó ökoszisztémák fejlesztését célzó ipari konzorciumok és partnerségek bejelentésével. Annak érdekében, hogy világelsők maradjunk a gépjárműgyártás és innováció terén, az európai akkumulátorcella-gyártás felfuttatása, valamint az integrált és versenyképes ökoszisztéma részeként az akkumulátor-értéklánc egyéb szegmenseinek (például anyagok, gyártógépek és eljárások, akkumulátorkezelő rendszerek stb.) megerősítése és az arra való alapozás érdekében cselekedni kell – és ez már folyamatban van.
Member States and the industry have called on the Commission to continue acting as a facilitator in bringing key industry players together and to support manufacturing projects with an important cross-border dimension and which integrate different elements of the batteries value chain.A tagállamok és az iparág felszólította a Bizottságot arra, hogy továbbra is segítse elő a kulcsfontosságú ágazati szereplők összehozását, valamint a jelentős, határokon átnyúló dimenzióval rendelkező és az akkumulátor-értéklánc különböző elemeit integráló gyártási projektek támogatását.
Key ActionsFő intézkedések
The Commission will:A Bizottság:
·pursue its partnership work with stakeholders across the battery value chain to promote and facilitate large-scale projects leading to manufacturing of the next generation of batteries, and to establish an innovative, integrated, sustainable and competitive battery value chain in Europe. [2018-2019]·együttműködik az akkumulátor-értéklánc érdekelt feleivel az akkumulátorok új generációjának gyártásához vezető, nagyszabású projektek előmozdítása és megkönnyítése, valamint az innovatív, integrált, fenntartható és versenyképes európai akkumulátor-értéklánc kialakítása érdekében. [2018–2019]
·engage in a regular dialogue with the relevant Member States to explore efficient ways to jointly support innovative manufacturing projects going beyond the state-of-the-art, and best pool EU and national resources to that end. This could for instance take the form of an Important Project of Common European Interest. 8 [Q4 2018]·rendszeres párbeszédet folytat az érintett tagállamokkal a technika jelenlegi állásán túlmutató, innovatív gyártási projektek együttes támogatása hatékony módjainak feltárása, valamint ebből a célból az uniós és nemzeti erőforrások leghatékonyabb kiaknázása érdekében. Ez akár közös európai érdeket szolgáló fontos projekt 8 formáját is öltheti. [2018. 4. negyedév]
·continue to work closely with interested Member States and the European Investment Bank to make public funding or financing for battery cells manufacturing projects available in order to incentivise, leverage and 'de-risk' private sector investment. For this purpose, the Commission will coordinate, raise awareness of and facilitate access to the various funding and financing instruments available (e.g. European Investment Bank 9 , InnovFin Energy Demo Projects 10 , Horizon 2020 11 , European Regional Development Fund 12 , European Fund for Strategic Investments 13 , Innovation Fund 14 ) in support of innovative battery-related deployment projects, including pilot lines and the deployment at scale of cutting-edge technologies. This will include transparent and inclusive information sessions on the eligibility criteria for these instruments to those companies and Member States with an established interest in the subject matter. [2018-2019]·továbbra is szorosan együttműködik a tagállamokkal és az Európai Beruházási Bankkal, hogy elérhetővé tegye az akkumulátorcellák gyártására irányuló projektek számára a köztámogatásokat vagy -finanszírozásokat a magánszektor befektetéseinek ösztönzése, fellendítése és „kockázatmentesítése” céljából. Ennek érdekében a Bizottság koordinálja a különböző elérhető támogatási és finanszírozási eszközöket (például Európai Beruházási Bank 9 , InnovFin energiademonstrációs projektek 10 , Horizont 2020 11 , Európai Regionális Fejlesztési Alap 12 , Európai Stratégiai Beruházási Alap 13 , Innovációs Alap 14 ), felhívja rájuk a figyelmet, és megkönnyíti az azokhoz való hozzáférést az akkumulátorral kapcsolatos innovatív projektek támogatása érdekében, beleértve a kísérleti projekteket és a csúcstechnológiák széleskörű bevezetését. Ebbe bele fognak tartozni a témában érdekelt vállalatok és tagállamok részére nyújtott, átlátható és inkluzív tájékoztató programok az ezen eszközök kritériumainak való megfelelésről. [2018–2019]
·at the request of interested regions and in cooperation with relevant Member States, facilitate the development of an "interregional partnership on batteries" in the framework of the existing Smart Specialisation thematic platforms on energy or industrial modernisation. 15 [Q1 2019]·az érdekelt régiók kérésére és az érintett tagállamokkal együttműködve megkönnyíti az akkumulátorokkal kapcsolatos interregionális partnerség kialakítását az energiáról vagy ipari modernizációról szóló, meglévő tematikus intelligens szakosodási platformok 15 keretén belül. [2019. 1. negyedév]
·work in close cooperation with the relevant Member States and regions to channel the available research and innovation funding under Cohesion Policy (2014-2020: EUR 44 billion) that may be used inter alia for batteries). 16 [2018-2020]·szorosan együttműködik az érintett tagállamokkal és régiókkal a kohéziós politika keretében elérhető, és többek között az akkumulátorokra használható kutatási és innovációs finanszírozás (2014–2020: 44 milliárd EUR) 16 elosztása érdekében. [2018–2020]
·establish, in close cooperation with the European Investment Bank, a dedicated batteries funding and financing portal (single investment hub) to facilitate stakeholders' access to appropriate financial support and assist in any blending of financial instruments. [Q4 2018]·az Európai Beruházási Bankkal szoros együttműködésben egy akkumulátorokat támogató és finanszírozó portált (egységes beruházási platform) hoz létre az érdekelt felek megfelelő pénzügyi támogatáshoz való hozzáférésének megkönnyítése, valamint a pénzügyi eszközök ötvözésének segítése érdekében. [2018. 4. negyedév]
·more generally, encourage private investors across the value chain to make full use of the possibilities available through sustainable finance as set out in the Commission's Action Plan on financing sustainable growth. 17 [2018-2019]·általánosabban az értéklánc egészén ösztönzi a magánbefektetőket, hogy a fenntartható növekedés finanszírozásáról szóló bizottsági cselekvési tervben foglalt fenntartható finanszírozáson keresztül teljes mértékben kiaknázzák a rendelkezésre álló lehetőségeket 17 . [2018–2019]
3.Strengthening industrial leadership through stepped-up EU research and innovation support covering the full value chain3.Az ipari vezető szerep megerősítése a teljes értékláncot lefedő, fokozott uniós kutatási és innovációs támogatáson keresztül
In order to drive European competitive advantage, significant resources should be targeted at supporting constant incremental (e.g. advanced lithium-ion) and disruptive (e.g. solid state) research and innovation. Research should be conducted in advanced (primary and secondary, i.e. recycled) materials, battery chemistries, advanced manufacturing processes, recycling, and second-use. This should be well-connected with the industrial ecosystem of the value chain in order to accelerate industrialisation of EU innovations.Az európai versenyelőny ösztönzése érdekében jelentős erőforrásokkal kell megcélozni a kiegészítő (például fejlett lítiumion) és a forradalmi (például félvezető) kutatások és innováció támogatását. Kutatásokat kell végezni a korszerű (elsődleges és másodlagos, azaz újrahasznosított) anyagok, az akkumulátorok vegyi anyagai, a fejlett gyártási eljárások, az újrahasznosítás és az újbóli használat terén. Ezt az uniós innovációk iparosításának felgyorsítása érdekében megfelelően össze kell kapcsolni az értéklánc ipari ökoszisztémájával.
Key ActionsFő intézkedések
The Commission will:A Bizottság:
·in collaboration with Member States make available, research and innovation funds (H2020 18 ) for battery-related innovation projects, according to pre-identified short- and longer-term research priorities across the batteries value chain. 19 This should comprise also innovative deployment projects, including pilot lines for batteries manufacturing and primary / secondary raw materials processing. [2018-2020]·a tagállamokkal közösen az akkumulátorokkal kapcsolatos innovációs projektek számára elérhetővé teszi a kutatási és innovációs alapokat (H2020 18 ) az akkumulátor-értéklánc előre azonosított rövid és hosszú távú kutatási prioritásainak 19 megfelelően. Ennek magában kell foglalnia a bevezetésre irányuló innovatív projekteket, beleértve az akkumulátorgyártásra és az elsődleges/másodlagos nyersanyagok feldolgozására vonatkozó kísérleti projekteket. [2018–2020]
·launch calls in 2018 and 2019 for proposals for an additional total amount of EUR 110 million for battery-related research and innovation projects (in addition to EUR 250 million already allocated to batteries under Horizon 2020; and EUR 270 million to be allocated in support of smart grids and energy storage projects as announced in the Clean Energy for all European package. 20 [2018-2019]·2018-ban és 2019-ben pályázati felhívásokat tesz közzé összesen további 110 millió EUR értékben az akkumulátorokkal kapcsolatos kutatási és innovációs projektekre (a Horizont 2020 keretében az akkumulátorok számára már korábban előirányzott 250 millió EUR, valamint a „Tiszta energia minden európainak” csomagban bejelentett, a villamos energia tárolásával és az intelligens hálózatokkal foglalkozó projektek támogatására előirányzott 270 millió EUR mellett 20 ). [2018–2019]
·support the creation of a new European Technology and Innovation Platform to advance on battery research priorities, define long-term visions, elaborate a strategic research agenda and road-maps. The leadership of the European Technology and Innovation Platform will be taken by the industrial stakeholders, research community and Member States, while Commission services will support the setting-up process and contribute in their respective areas of responsibility. [Q4 2018]·az akkumulátorokkal kapcsolatos kutatások prioritásainak előmozdítása, a hosszú távú elképzelések meghatározása, valamint a stratégiai kutatási program és menetrend kialakítása érdekében támogatja egy új európai technológiai és innovációs platform létrehozását. Az európai technológiai és innovációs platformot az iparág érdekelt felei, a kutatói közösség és a tagállamok fogják vezetni, míg a Bizottság szolgálatai a létrehozási folyamatot fogják segíteni, és a felelősségi területükön nyújtanak majd támogatást. [2018. 4. negyedév]
·prepare the launch of a large-scale Future Emerging Technologies Flagship research initiative, which could support long-term research in advanced battery technologies for the 2025+ timeframe. These Future Emerging Technologies Flagships run typically for a period of 10 years with an overall support of around EUR 1 billion, co- funded from the EU budget. 21 [Q4 2018]·a jövőbeli kialakuló technológiákra vonatkozó nagyszabású kiemelt kezdeményezést indít el, amely a 2025 utáni időszakban támogathatja a fejlett akkumulátortechnológiákkal kapcsolatos hosszú távú kutatásokat. Ezek a jövőbeli kialakuló technológiákra vonatkozó kiemelt kezdeményezések jellemzően 10 éves időtartamra szólnak, és az uniós költségvetésből társfinanszírozott, összesen körülbelül 1 milliárd EUR támogatást kapnak 21 . [2018. 4. negyedév]
·support breakthrough market-creating innovation in areas such as batteries through the pilot of the European Innovation Council.  22 A budget of EUR 2.7 billion is made available for 2018-2020 to support 1,000 potential breakthrough projects and 3,000 feasibility awards. This pilot scheme can be helpful for batteries breakthrough technology (expected to be part of projects for applications in transport, energy system, manufacturing etc.). [2018-2020] ·az Európai Innovációs Tanács kísérletein keresztül támogatja az áttörő, piacokat létrehozó innovációkat az olyan területeken, mint az akkumulátorgyártás. 22 A 2018–2020 közötti időszakra 2,7 milliárd EUR összegű költségvetés áll rendelkezésre 1 000 potenciális úttörő projekt támogatására és 3 000 megvalósíthatósági támogatásra. Ez a kísérleti projekt segíthet az áttörő akkumulátortechnológiában (és várhatóan a közlekedési, energiarendszerrel kapcsolatos, gyártási stb. alkalmazásokra vonatkozó projektek része lesz). [2018–2020] 
·optimise solutions for integration of stationary storage and electric vehicles in the grid within Horizon 2020 smart grid and storage projects 23 as well as Smart Cities and Communities’ projects. 24 Promote successful battery integration solutions with a clear replication potential becoming part of the match-making exercise being launched by the European Innovation Partnership on Smart Cities and communities (matchmaking between cities, businesses, banks, investors and project promoters). [2018-2019]·a Horizont 2020 intelligens hálózati és tárolási projektjei 23 , valamint az „Intelligens városok és közösségek” elnevezésű projektek 24 keretében optimalizálja a helyhez kötött tárolás és az elektromos járművek hálózati integrációjára irányuló megoldásokat. Előmozdítja az intelligens városok és közösségek európai innovációs partnersége által indított párosítási gyakorlat (városok, vállalkozások, bankok, befektetők és projektgazdák közötti párosítás) részévé váló, egyértelmű replikációs potenciállal rendelkező sikeres akkumulátorintegrációs megoldásokat. [2018–2019]
·build on the experience of Joint Technology Initiatives and the European Institute of Technology / Knowledge and Innovation Communitities to explore the feasibility and suitability of different forms of public-private partnerships, including for batteries development. 25 [2020-]·a közös technológiai kezdeményezések és az Európai Technológiai Intézet / tudás- és innovációs közösségek tapasztalatára épít a köz- és magánszféra közötti partnerségek különböző formái megvalósíthatóságának és megfelelőségének vizsgálata érdekében, beleértve az akkumulátorfejlesztést is. 25 [2020–]
4.Developing and strengthening a highly skilled workforce in all parts of the value-chain4.Magasan képzett munkaerő fejlesztése és megerősítése az értéklánc valamennyi részén
The EU labour force is higly qualified but sufficient specialised battery related skills are missing, especially on applied process design and cells manufacturing. Actions at EU and Member State level should be taken to close the skills gap.Az uniós munkaerő magasan képzett, azonban hiányoznak az akkumulátorral kapcsolatos szakkészségek, különösen az alkalmazott folyamattervezés és a cellagyártás terén. A készséghiány leküzdése érdekében uniós és tagállami szintű fellépésre van szükség.
Key ActionsFő intézkedések
The Commission will:A Bizottság:
·map out the skills needed along the value chain, identifying also means to fill the gap and relevant timeframe for implementation. [Q4 2018]·felméri az értéklánc során szükséges készségeket, valamint azonosítja a készséghiány leküzdésének eszközeit és a végrehajtáshoz szükséges határidőt. [2018 4. negyedév]
·open access to the EU's battery testing laboratories hosted by the Commission's Joint Research Centre for skills and capacity-building. 26 Other research centres will be encouraged to follow suit. [Q4 2018]·a készségfejlesztés és kapacitásépítés érdekében hozzáférést biztosít a Bizottság Közös Kutatóközpontja által üzemeltetett, uniós akkumulátortesztelő laboratóriumokhoz 26 . Egyéb kutatóközpontokat is erre fog ösztönözni. [2018. 4. negyedév]
·propose batteries as a key topic for funding in the framework of the Blueprint for Sectoral cooperation on skills in order to address short and medium term skills needs throughout the battery value chain. 27 [2018-2019]·az akkumulátor-értéklánc rövid és középtávú készségszükségletének kielégítése érdekében javasolja, hogy az akkumulátorok témája legyen a készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés tervének keretében megvalósuló finanszírozás egyik kiemelt témája 27 . [2018–2019]
·work with relevant stakeholders to make available to companies the pool of experts specialised in cell chemistries, manufacturing processes, battery management systems, etc. [2018-2019]·együttműködik az érdekelt felekkel annak érdekében, hogy a vállalatok rendelkezésére bocsássa a cellák vegyi anyagaira, gyártási folyamataira, akkumulátorkezelő rendszerekre stb. specializálódott szakértői csoportot. [2018–2019]
·work with relevant stakeholders to create links between the educational network and the European pilot line network to gain manufacturing experience and know-how. [2018-2019]·együttműködik az érdekelt felekkel annak érdekében, hogy a gyártási tapasztalat és know-how megszerzése érdekében kapcsolatot teremtsen az oktatási hálózat és az európai kísérleti projektek hálózata között. [2018–2019]
·encourage Member States to make use of the European Social Fund funds in addressing training needs for professionals in the area of batteries. [ongoing]·ösztönzi a tagállamokat, hogy használják ki az Európai Szociális Alapot a az akkumulátorok területén dolgozó szakemberek képzési igényeinek kielégítése érdekében. [folyamatban]
·help universities and other education / training institutions to build new degree courses in cooperation with industry. [2018-2019]·segíti az egyetemeket és egyéb oktatási / képzési intézményeket az új felsőfokú képzések ágazattal közös kialakításában. [2018–2019]
5.Supporting a sustainable battery value chain – ie requirements for safe and sustainable batteries production - as a key driver for EU competitiveness5.A fenntartható akkumulátor-értéklánc támogatása – a biztonságos és fenntartható akkumulátorgyártásra vonatkozó követelmények – az EU versenyképességének fő ösztönzőjeként
A sustainable battery value chain should be well-integrated into the circular economy and drive the competitiveness of European products. The EU must therefore support the growth of a high performing, safe and sustainable battery cells and battery packs/modules production with the lowest environmental footprint possible. Various instruments could be considered to drive robust environmental and safety requirements that could be a trend-setter in global markets. To this end, full advantage should notably be taken of the EU Batteries Directive, currently under review and the Eco-design Directive framework, where opportunities to design an innovative and future-proof regulation could be pursued.A fenntartható akkumulátor-értékláncnak megfelelő módon be kell épülnie a körforgásos gazdaságba, és ösztönöznie kell az európai termékek versenyképességét. Az EU-nak ezért támogatnia kell a jól teljesítő, biztonságos és fenntartható akkumulátorcellák és akkumulátorcsomagok/-modulok gyártásának a lehető legalacsonyabb ökológiai lábnyom melletti növekedését. Számos eszköz ösztönözheti a jelentős környezetvédelmi és biztonsági követelményeket, ami meghatározó lehet a globális piacokon. Ennek érdekében teljes mértékben ki kell használni az akkumulátorokról szóló, jelenleg felülvizsgálat alatt álló uniós irányelv és a környezetbarát tervezésről szóló irányelv előnyeit, amelyek keretében innovatív és időtálló szabályozás kialakítására van lehetőség.
A prerequisite to the sustainability of a European battery value chain, notably in the context of the circular economy, is to analyse in detail the key determinants for the production of safe and sustainable batteries.A körforgásos gazdasággal összefüggésben az európai akkumulátor-értéklánc fenntarthatóságának előfeltétele a biztonságos és fenntartható akkumulátorok gyártására vonatkozó fő tényezők részletes elemzése.
This should also cover the entire value chain, from sustainable and responsible supply of raw materials to production processes, system integration and recycling.Ennek a teljes értékláncot magában kell foglalnia, a fenntartható és felelős nyersanyagellátásról a gyártási folyamatokig, a rendszerek integrációjáig és az újrahasznosításig.
Key ActionsFő intézkedések
The Commission will:A Bizottság:
·assess current collection and recycling targets for batteries at the end of their life, in the context of the review of the EU Batteries Directive including the recovery of materials (evaluation expected to be completed in September 2018).  28 [Q4 2018]·az akkumulátorokra vonatkozó uniós irányelv felülvizsgálatával összefüggésben értékeli az akkumulátorokra vonatkozó élettartam végi gyűjtési és újrahasznosítási célokat, beleértve az anyagok visszanyerését (az értékelés várhatóan 2018 szeptemberében fejeződik be).  28 [2018. 4. negyedév]
·launch a study on the key determining factors for the production of safe and sustainable ('green') batteries. [Q4 2018]·tanulmányt készít a biztonságos és fenntartható („zöld”) akkumulátorok gyártására vonatkozó fő meghatározó tényezőkről. [2018. 4. negyedév]
On that basis:Ez alapján:
·identify the possibility of developing a standardised EU life cycle assessment scheme for batteries, in particular by taking into account the results of the "Product Environmental Footprint" pilot project in close cooperation with industry. 29·az iparral szoros együttműködésben megvizsgálja az akkumulátorokra vonatkozó egységes uniós életciklus-elemzési rendszer kialakításának lehetőségét, különös tekintettel a „termékek környezeti lábnyoma” elnevezésű kísérleti projektre 29 .
·put forward battery sustainability 'design and use' requirements for all batteries to comply with when placed on the EU market (this comprises an assessment and suitability of different regulatory instruments such as the Ecodesign Directive and the Energy Labelling Regulation and the EU Batteries Directive ). [Q4 2018]·az akkumulátor fenntarthatóságára vonatkozó tervezési és használati előírásokat terjeszt elő, amelyeknek minden akkumulátornak meg kell felelnie az uniós piacon való forgalomba hozatalkor (ebbe beletartozik a különböző szabályozói eszközök, például a környezetbarát tervezésről szóló irányelv, az energiacímkézésről szóló rendelet és az akkumulátorokról szóló irányelv értékelése és megfelelőségének vizsgálata). [2018. 4. negyedév]
·monitor the coherence of different regulatory instruments (e.g. REACH, Waste Framework Directive, etc) to ensure smooth functioning of the internal market for batteries, waste batteries and materials obtained from recycled batteries.·az akkumulátorok, hulladékakkumulátorok és az újrahasznosított akkumulátorokból származó anyagok belső piaca megfelelő működésének biztosítása érdekében ellenőrzi a különböző szabályozói eszközök közötti koherenciát (például REACH, hulladékokról szóló keretirányelv stb.).
·advance interaction with stakeholders and the European standardisation bodies in order to develop European standards for enabling the safe and sustainable production, (re-)use and recycling of batteries, amongst others through the use of prenormative research. [2018-2019]·ösztönzi az érdekelt felek és az európai szabványügyi testületek közötti interakciót az akkumulátorok biztonságos és fenntartható gyártását, (újbóli) használatát és újrahasznosítását lehetővé tévő európai szabványok kialakítása érdekében, többek között jogalkotást megelőző kutatás alkalmazásával. [2018–2019]
·analyse how best to promote the second-use of advanced batteries and the use of bi-directional batteries [Q4 2019]·elemzi, hogyan lehet a leginkább előmozdítani a fejlett akkumulátorok másodszori használatát és a kétirányú akkumulátorok alkalmazását [2019. 4. negyedév]
·promote ethical sourcing of raw materials for the batteries industry. [Q1 2019]·előmozdítja az akkumulátoriparon belüli etikus nyersanyagbeszerzést. [2019. 1. negyedév]
6.Ensuring consistency with the broader enabling and regulatory framework6.Konzisztencia biztosítása a szélesebb körű támogató és szabályozási kerettel
Due to the global value chains, batteries need to be an important element of the European Union relations with its global trading partners.A globális értékláncok miatt az akkumulátoroknak meghatározó szerepet kell betölteniük az Európai Uniónak a globális kereskedelmi partnereivel fenntartott kapcsolataiban.
Under the Energy Union, and most notably under the Clean Energy for all Europeans Strategy and the Low-Emission Mobility Strategy, the Commission has also adopted a wide range of proposals and enabling measures to accelerate the uptake of renewable and clean energy, notably with respect to energy storage and electro-mobility. The rapid finalisation at EU level and ambitious and swift implementation at national level of these supply- and demand-side measures can stimulate and remove obstacles for the establishment of an EU innovative, sustainable and competitive batteries 'ecosystem'.Az energiaunió, és különösen a „Tiszta energiát minden európainak” stratégia és az alacsony kibocsátású mobilitásra vonatkozó stratégia keretében a Bizottság számos javaslatot és támogató intézkedést fogadott el a megújuló energiaforrások és a tiszta energia elterjedésének felgyorsítása érdekében, különösen az energiatárolás és elektromos közlekedés terén. A kereslet- és a kínálatoldali intézkedések gyors uniós szintű véglegesítése és ambiciózus és gyors nemzeti szintű gyors végrehajtása ösztönözheti az innovatív, fenntartható és versenyképes akkumulátor-ökoszisztéma kialakítását, és elháríthatja az ennek útjában álló akadályokat.
The Commission will:A Bizottság:
·monitor and tackle unfair practices in third countries, such as the subsidisation of raw materials or other production inputs, through the application of EU Trade Defence Instruments measures. If the legal conditions are fulfilled, the Commission may launch anti-dumping and/or anti-subsidy investigations with a view to determining wheter the adoption of trade defence measures would be warranted. [ongoing]·az uniós piacvédelmi intézkedések alkalmazásával nyomon követi a harmadik országok által folytatott tisztességtelen gyakorlatot például a nyersanyagok vagy az egyéb gyártási inputok támogatását, és fellép ellene. Ha a jogi feltételek teljesülnek, a Bizottság dömpingellenes és/vagy szubvencióellenes vizsgálatokat indíthat annak meghatározása érdekében, hogy indokolt-e piacvédelmi intézkedéseket elfogadni, [folyamatban]
·monitor and tackle market access distortions/barriers by continuing – in line with the EU Market Access Strategy – to focus on and remove third country and investment barriers in the automotive and other sectors relevant to batteries. 30 [2018-2019]·nyomon követi a piacra jutás torzulásait/akadályait, és fellép ellenük azáltal, hogy – az uniós piacrajutási stratégiával összhangban – továbbra is összpontosít az autóiparban és az akkumulátorok szempontjából releváns egyéb ágazatokban a harmadik országokkal, illetőleg a beruházásokkal összefüggésben fennálló akadályokra koncentrál, 30 [2018–2019]
·ensure consistency between rules of origin for electric vehicles and battery cells in the framework of the EU's exernal trade policy by providing that Free Trade Agreement negotiations covering rules of origin for electric cars and/or batteries take full account of the development of the production and trade of electric cars and batteries. [2018-2019]·az uniós külkereskedelmi politika keretében biztosítja az elektromos járművekre és az akkumulátorcellákra vonatkozó származási szabályok közötti konzisztenciát annak biztosításával, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokra irányuló, az elektromos járművekre és/vagy az akkumulátorokra vonatkozó származási szabályokra is kiterjedő tárgyalások maradéktalanul figyelembe vegyék az elektromos járművek és az akkumulátorok gyártásának és kereskedelmének fejlődését, [2018–2019]
·ensure that the EU policy / broader regulatory framework coherently addresses emerging human, health and environmental concerns related to batteries and is conducive to the development and deployment of innovation in new battery technologies [ongoing].·biztosítja, hogy az uniós szakpolitikai keret, illetve a szélesebb körű szabályozási keret koherens módon foglalkozzék az akkumulátorokkal kapcsolatos újszerű emberi, egészségügyi és környezetvédelmi aggodalmakkal, és elősegítse az új akkumulátortechnológiákra irányuló innováció fejlődését és eredményeinek hasznosítását; [folyamatban]
and calls on the European Parliament and Council to swiftly adopt:felszólítja az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy mihamarabb fogadja el:
·the revised Clean Vehicles Directive·a tiszta üzemű gépjárművekről szóló felülvizsgált irányelvet,
·the new CO2 emission standards for cars and vans, and heavy duty vehicles·a személygépkocsikra és a könnyű haszon gépjárművekre, valamint a nehézgépjárművekre vonatkozó új CO2-kibocsátási előírásokat,
·the recast of the Renewable Energy Directive (RED II)·a megújulóenergia-irányelv átdolgozását (RED II),
·the recast of the Electricity Market Regulation and Directive·a villamosenergia-piaci rendelet és irányelv átdolgozását;
and will work closely with the Member States to:továbbá szorosan együttműködik a tagállamokkal:
·ensure timely transposition and effective implementation of this legislation and of the amended Directive on Energy Performance of Buildings·e jogszabály és az épületek energiahatékonyságáról szóló módosított irányelv időben történő átültetése és hatékony végrehajtása, valamint
·accelerate the deployment of Alternative Fuel Infrastructure as recommended in the Action Plan and supported by Connecting Europe Facility deployment·a cselekvési tervben javasolt és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz segítségével is támogatott alternatívüzemanyag-infrastruktúra kiépítésének felgyorsítása érdekében.
III. Conclusions and next stepsIII. Következtetések és a következő lépések
The Commission calls onA Bizottság felszólítja
EU industrial stakeholders participating in the 'European Battery Alliance' to:az Európai Akkumulátorszövetségben az uniós ipart képviselő érdekelt feleket:
·take forward and implement industry-led initiatives 31 and projects in order to establish a competitive battery value chain in Europe.·az ipar kezdeményezéseinek 31 és projektjeiek továbbvitelére és végrehajtására a versenyképes európai akkumulátor-értéklánc megteremtése érdekében;
the participating Member States to:a részt vevő tagállamokat:
·step up their support to industry-led projects related to battery cell manufacturing or other parts of the supply chain using national instruments and/or appropriate EU funding mechanisms for which they are responsible (i.e. structural funds), as appropriate.·az akkumulátorcellák gyártásával és az értéklánc egyéb elemeivel kapcsolatos ipari projektek támogatásának a nemzeti eszközökön és/vagy a felelősségi körükbe tartozó megfelelő uniós finanszírozási mechanizmusokon (például a strukturális alapokon) keresztüli növelésére,
·simplify and accelerate approval and permitting procedures (environmental, manufacturing, construction) for pilot lines and relevant industrial projects.·a kísérleti gyártósorok és a releváns iparági projektek megvalósításával kapcsolatos (környezetvédelmi, gyártási, építési) jóváhagyási és engedélyezési eljárások egyszerűsítésére és felgyorsítására.
The Commission will continue to work in partnership with both interested Member States and the industry in the framework of the European Battery Alliance to keep up the momentum and ensure that these actions are implemented in accordance with deadlines, and that tangible results are delivered as a result.A Bizottság az Európai Akkumulátorszövetség keretében továbbra is szorosan együttműködik mind a tagállamokkal, mind pedig az iparral annak érdekében, hogy a jelenlegi lendületet kihasználva biztosítsa a fenti intézkedések határidőre történő végrehajtását és gyakorlati eredményességét.
The Commission will issue a report on the implementation of this strategic action plan in 2019.A Bizottság 2019-ben jelentést készít a stratégiai cselekvési terv megvalósításáról.
(1)(1)
    https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en    https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
(2)(2)
   Source: European Institute of Innovation and Technology (EIT) Inno-energy http://www.innoenergy.com/     Forrás: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) InnoEnergy http://www.innoenergy.com/
(3)(3)
   More than 120 industrial and innovation actors have participated in this exercise and collectively endorsed recommendations for priority actions, which are being implemented. http://www.innoenergy.com/eit-innoenergys-role-within-the-european-battery-alliance/   Az ipar és az innováció területén tevékenykedő több mint 120 szereplő vett részt ebben a gyakorlatban, és közösen fogalmaztak meg ajánlásokat a végrehajtás alatt álló kiemelt intézkedésekkel kapcsolatban. http://www.innoenergy.com/eit-innoenergys-role-within-the-european-battery-alliance/
(4)(4)
   Clean Energy for All Europeans Strategy: COM(2016) 860; Low-Emission Mobility Strategy COM(2016) 501; Europe on the Move – Mobility Package I: COM(2017)283; Mobility Package II: COM(2017) 675.   „Tiszta energia minden európainak” stratégia: COM(2016) 860; az alacsony kibocsátású mobilitásra vonatkozó stratégia COM(2016) 501; Európa mozgásban – első mobilitáspolitikai kezdeményezéscsomag: COM(2017) 283; második mobilitáspolitikai kezdeményezéscsomag: COM(2017) 675.
(5)(5)
   COM(2008) 699. See also forthcoming Staff Working Document Report on Raw Materials for Battery Applications.   COM(2008) 699. Lásd továbbá a „Jelentés az akkumulátoralkalmazásokhoz használt nyersanyagokról” című, hamarosan megjelenő szolgálati munkadokumentumot.
(6)(6)
   A Renewed Industrial Policy Strategy: COM(2017) 479.   Megújított iparpolitikai stratégia: COM(2017) 479.
(7)(7)
   There is for example a risk reducing factor in the assessment of the supply risk of the criticality assessment methodology (JRC report, 2017, https://publications.europa.eu/s/gcBP ).   Ez például kockázatcsökkentő tényező a kritikusságértékelés módszertanának ellátásikockázat-értékelése során (KKK-jelentés, 2017, https://publications.europa.eu/s/gcBP ).
(8)(8)
   Important Projects of Common European Interest are projects involving more than one Member State contributing to the Union’s strategic objectives and producing positive spillovers on the European economy and society as a whole. In case of research, development and innovation projects, such projects must be of a major innovative nature, going beyond the state of the art in the sectors concerned – see Commission Communication 2014/C 188/02 of May 2014.   A közös európai érdeket szolgáló fontos projektek olyan projektek, amelyek egynél több tagállamot érintenek, az Unió stratégiai céljait szolgálják, és pozitív átgyűrűző hatásaik vannak az európai gazdaságra és a társadalom egészére. A kutatási, fejlesztési és innovációs projektek esetében a projekteknek jelentősen innovatív jellegűnek kell lenniük, és túl kell mutatniuk az érintett ágazatok technológiájának jelenlegi állásán – lásd a 2014. májusi 2014/C 188/02 bizottsági közleményt.
(9)(9)
    http://www.eib.org/      http://www.eib.org/  
(10)(10)
    http://www.eib.org/products/blending/innovfin/products/energy-demo-projects.htm      http://www.eib.org/products/blending/innovfin/products/energy-demo-projects.htm  
(11)(11)
    https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/      https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/  
(12)(12)
    http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/      http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/funding/erdf/  
(13)(13)
    http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/funding/efsi_en      http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/funding/efsi_hu  
(14)(14)
   The Innovation Fund established under the EU Emissions Trading Scheme aims at supporting innovative first-of-a-kind demonstration projects in the field of energy storage, innovation in low-carbon technologies in industrial sectors , environmentally-safe carbon capture and storage, and innovative renewables. It will be created through the sales of 450 million allowances under the EU Emissions Trading Scheme, which may represent EUR 4.5 billion at price of EUR 10 per allowance or EUR 11 billion at price of EUR 25 per allowance. The first call is planned for 2020.   Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerével összhangban létrehozott Innovációs Alap célja, hogy támogassa az adott típusban első, innovatív demonstrációs projekteket az energiatárolás, az ipari ágazatok alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiáinak innovációja, a környezetvédelmi szempontból biztonságos szén-dioxid-leválasztás és -tárolás, valamint az innovatív megújuló energiaforrások terén. Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszeréből származó 450 millió egység értékesítéséből fog létrejönni, ami egységenként 10 EUR-val számolva 4,5 milliárd EUR, egységenként 25 EUR-val számolva pedig 11 milliárd EUR. Az első felhívásra a tervek szerint 2020-ban kerül sor.
(15)(15)
    http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/    http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/  
(16)(16)
   121 Smart Specialisation Strategies have been developed in a bottom-up process based on broad stakeholders involvement. The EUR 44 billion that can be channelled through these Smart Specialisation Strategies complements an estimated EUR 70 billion from the European Regional Development Fund for supporting an energy-efficient and decarbonised transport sector. They assist in using European Regional Development Fund and generate pipeline of industrial projects through interregional cooperation, cluster participation and industry involvement. [Q1 2019].   121 Az intelligens szakosodási stratégiák kidolgozására egy alulról felfelé haladó folyamat során az érintettek széleskörű részvételével került sor. Az ezen intelligens szakosodási stratégiákon keresztül elosztható 44 milliárd EUR kiegészíti az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól származó, az energiahatékony és dekarbonizált közlekedési ágazat támogatására szánt 70 milliárd EUR-t. Ezek segítenek az Európai Regionális Fejlesztési Alap alkalmazásában, és az interregionális együttműködés, a klaszterekben való részvétel és az ipar bevonása révén ipari projektek sorát hozzák létre. [2019. 1. negyedév]
(17)(17)
    https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en      https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_hu  
(18)(18)
   An additional EUR 110 million has been made available specifically for batteries research and innovation under Horizon 2020. Around EUR 200 million will be allocated specifically to battery research and innovation between 2018-2020 in addition to almost EUR 150 million already spent under Horizon 2020. The Clean Energy for all Europeans package announced EUR 270 million to be allocated in support of smart grids and storage projects, which are also expected to contain substantial battery-related components.   A Horizont 2020 alatt további 110 millió EUR vált elérhetővé kifejezetten az akkumulátorokkal kapcsolatos kutatásra és innovációra. 2018–2020 között a Horizont 2020 keretében elköltött közel 150 millió EUR mellett körülbelül 200 millió EUR lesz elkülönítve az akkumulátorokkal kapcsolatos kutatásra és innovációra. A „Tiszta energia minden európainak” csomag 270 millió EUR-t irányoz elő a villamos energia tárolásával és az intelligens hálózatokkal foglalkozó, vélhetőleg akkumulátorokkal kapcsolatos kiegészítő alkotóelemeket is tartalmazó projektek támogatására.
(19)(19)
   As of today, they are based on the Strategic Energy Technology Plan Action 7 Implementation Plan https://setis.ec.europa.eu/batteries-implementation , the conclusions of the European Commission (DG Research and Innovation) European Battery Cell Research and Innovation Workshop held on 11-12 January 2018 focused on programming additional EU funding for batteries research and innovation under H2020, and the Strategic Transport Research and Innovation Agenda roadmap on transport electrification (SWD(2017) 223 of 31 May 2017).   Jelenleg ezek a prioritások a stratégiai energiatechnológiai terv 7. intézkedésének végrehajtási tervén ( https://setis.ec.europa.eu/batteries-implementation ), a Horizont 2020 keretében a további uniós források akkumulátorkutatásra és innovációra való elkülönítésére fókuszáló, 2018. január 11–12-én megrendezett, európai akkumulátorcella-kutatási és innovációs munkaértekezletről szóló európai bizottsági következtetéseken, valamint a közlekedés villamosításáról szóló stratégiai közlekedéskutatási és innovációs programon és menetrenden alapulnak (SWD(2017) 223, 2017. május 31.).
(20)(20)
   Smart grids and storage projects are expected to contain substantial battery-related components. In addition, the JRC has a dedicated project on batteries for energy storage primarily for transport applications.   A villamos energia tárolásával és az intelligens hálózatokkal foglalkozó projektek várhatóan akkumulátorokkal kapcsolatos alkotóelemeket is tartalmaznak majd. A Közös Kutatóközpontnak továbbá van egy kifejezetten a közlekedési alkalmazásra szánt, energiatárolásra szolgáló akkumulátorokkal foglalkozó projektje.
(21)(21)
    https://ec.europa.eu/digital-single-market/fet-flagships . The Flagship preparatory phase action should be completed by Q4/2018 and funding would start under the next research and innovation framework programme.    https://ec.europa.eu/digital-single-market/fet-flagships . A kiemelt kezdeményezés előkészítő szakaszának intézkedései 2018. 4. negyedévében fejeződnek be, és a finanszírozás a következő kutatási és innovációs keretprogrammal kezdődik.
(22)(22)
        https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-innovation-council-eic-pilot          https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-innovation-council-eic-pilot  
(23)(23)
   Approximately EUR 90 million per year; battery integration (including also second use and vehicle to grid solutions) traditionally attracts non-negligible part of this financing, even if calls are technology neutral. The cluster of smart grid and storage projects (BRIDGE) goes beyond technical innovation aspects and looks into improvements of business models, regulatory issues, data management and consumer acceptance.   Körülbelül 90 millió EUR évente; az akkumulátorintegráció (beleértve a másodszori használatot és járműhálózati megoldásokat) hagyományosan a finanszírozások nem elhanyagolható részét vonzza be, még akkor is, ha a felhívások technológiailag semlegesek. Az intelligens hálózatokra és energiatárolásra vonatkozó projektcsoport (BRIDGE) túlmutat a technikai innovációs szempontokon, és az üzleti modellek, a szabályozási kérdések, az adatkezelés és a fogyasztói támogatottság fejlesztését célozza.
(24)(24)
   Also approximately EUR 90 million per year, with many projects proposals including also (battery-based) storage elements, even if calls are technology neutral.   Szintén körülbelül 90 millió EUR évente, számos projektjavaslattal, beleértve az (akkumulátoralapú) tárolási elemeket, még akkor is, ha a felhívások technológiailag semlegesek.
(25)(25)
   The Joint Undertakings launched under Article 187 of the Treaty on the Functioning of the European Union, are a special legal instrument implementing Horizon 2020 through a public-private partnership (PPP) in key strategic areas. Their aim is to implement research and innovation activities to enhance competitiveness and to tackle the grand societal challenges with the active engagement of Europe's industry. The seven Joint Undertakings currently in operation implement specific parts of Horizon 2020 in the areas of transport (CleanSky2, Shift2Rail and SESAR), transport/energy (FCH2), health (IMI2), bio-economy (BBI) and electronic components and systems (ECSEL).   Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozások különleges jogi eszközök, amelyek a köz- és magánszféra közötti partnerségeken keresztül a kulcsfontosságú stratégiai területeken hajtják végre a Horizont 2020-at. Céljuk, hogy Európa iparának aktív bevonásával kutatási és innovációs tevékenységeket hajtsanak végre a versenyképesség növelése és a nagy társadalmi kihívások leküzdése érdekében. A jelenleg működő hét közös vállalkozás a Horizont 2020 egyes részeit hajtja végre a közlekedés (CleanSky2, Shift2Rail és SESAR), a közlekedés/energia (FCH2), az egészségügy (IMI2), a biogazdaság (BBI) és az elektronikai alkatrészek és rendszerek (ECSEL) terén.
(26)(26)
    https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access    https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access
(27)(27)
   The Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills is a framework for strategic cooperation to address short and medium-term skills needs in a given economic sector. The Blueprint currently focuses on five pilot sectors including: Automotive; Maritime Technology; Space (geo-information); Textile, Clothing, Leather & Footwear (TCLF); and Tourism. It will be extended to additional sectors in the future. It is funded under Erasmus Plus.   A készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés terve olyan stratégiai együttműködési keret, amely az adott gazdasági ágazat rövid és középtávú készségszükségleteinek kielégítését célozza. A terv jelenleg az alábbi öt kísérleti ágazatra fókuszál: gépjárműipar; tengerészeti technológia; űrkutatás (geoinformációk); textil-, ruha-, bőr- és cipőipar; és turizmus. A későbbiekben további ágazatokkal lesz kibővítve. A tervet az Erasmus Plus finanszírozza.
(28)(28)
   Directive 2006/66/EC, OJ L 266, 26.9.2006, p. 1.   2006/66/EK irányelv, HL L 266., 2006.9.26., 1. o.
(29)(29)
   i.e. capable of Grid-to-Vehicle and Vehicle-to-Grid operating mode.   Azaz „hálózatból járműbe” és „járműből hálózatba” működési módra képes.
(30)(30)
   This will be carried out using the main platforms of coordination that already exist such as the Market Access Advisory Committee (MAAC) and expert Working Groups (MAWG) in Brussels, as well as in the Market Access Teams (MATs) on the ground in third countries.   Erre a már meglévő fő koordinációs platformok, például a piacrajutási tanácsadó bizottság és a brüsszeli szakértői munkacsoportok, valamint a harmadik országokban jelen lévő piacrajutási csoportok segítségével kerül sor.
(31)(31)
   European Institute of Innovation and Technology (EIT) Inno-energy http://www.innoenergy.com/eit-innoenergys-role-within-the-european-battery-alliance/   Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) InnoEnergy http://www.innoenergy.com/eit-innoenergys-role-within-the-european-battery-alliance/