?

20.12.2011    | EN | Official Journal of the European Union | C 372/120.12.2011    | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 372/1
Council Resolution on a renewed European agenda for adult learningA Tanács állásfoglalása a felnőttkori tanulásra vonatkozó megújított európai cselekvési programról
2011/C 372/012011/C 372/01
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
WHEREAS:MIVEL:
The Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth acknowledges lifelong learning and skills development as key elements in response to the current economic crisis, to demographic ageing and to the broader economic and social strategy of the European Union.az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó Európa 2020 stratégia leszögezte, hogy az egész életen tartó tanulás és készségfejlesztés kulcsfontosságú a jelenlegi gazdasági válság és a népesség idősödésének kezelése szempontjából, illetve az Európai Unió tágabb gazdasági és szociális stratégiájában,
The crisis has highlighted the major role which adult learning (1) can play in achieving the Europe 2020 goals, by enabling adults — in particular the low-skilled and older workers — to improve their ability to adapt to changes in the labour market and society. Adult learning provides a means of up-skilling or reskilling those affected by unemployment, restructuring and career transitions, as well as makes an important contribution to social inclusion, active citizenship and personal development.amint a válság rámutatott, a felnőttkori tanulás (1) fontos szerepet játszhat az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérésében és abban, hogy a felnőtt – különösen az alacsony képzettségű és az idősebb – munkavállalók jobban tudjanak alkalmazkodni a munkaerő-piaci és társadalmi változásokhoz. A felnőttkori tanulás révén tovább- vagy átképzésben részesülhetnek a munkanélküliek és a szerkezeti átalakítás vagy a pályafutásukhoz kapcsolódó változások által érintett személyek, valamint jelentősen hozzájárul a társadalmi befogadáshoz, az aktív polgári szerepvállaláshoz és a személyes fejlődéshez,
AND HAVING REGARD TO:ÉS TEKINTETTEL
1. | The European Parliament Resolution of 16 January 2008 on adult learning: It is never too late to learn, which urges Member States to promote the acquisition of knowledge and to develop a culture of lifelong learning, notably by implementing gender equal policies designed to make adult education more attractive, more accessible and more effective.1. | „A felnőttkori tanulás: tanulni sohasem késő” című, 2008. január 16-i európai parlamenti állásfoglalásra, amely arra ösztönzi a tagállamokat, hogy mozdítsák elő az ismeretszerzést, és teremtsék meg az egész életen át tartó tanulás kultúráját, különösen azáltal, hogy a nemek közötti egyenlőség elvével összhangban intézkedéseket hoznak a felnőttoktatás vonzerejének, hozzáférhetőségének és eredményességének növelése céljából;
2. | The Council conclusions of May 2008 (2) on adult learning, which established for the first time a set of common priorities to be addressed in the adult-learning sector, paved the way towards intensified European cooperation between the various stakeholders, and proposed a series of specific measures for the period 2008-10 (hereafter referred to as the ‘Action Plan’) aimed at increasing participation in, and raising the quality of, adult learning.2. | a felnőttkori tanulásról szóló, 2008. májusi tanácsi következtetésekre (2), amelyek elsőként határozták meg a felnőttoktatási ágazatra vonatkozó közös prioritásokat, megteremtették a különböző érdekelt felek közötti megerősített európai együttműködés alapjait, és egy sor olyan konkrét intézkedést javasoltak a 2008 és 2010 közötti időszakra (továbbiakban: cselekvési terv), amelyek a felnőttkori tanulásban való részvétel növelését és a felnőttkori tanulás minőségének javítását célozzák;
3. | The Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 21 November 2008 on better integrating lifelong guidance into lifelong-learning strategies, which highlighted the importance of guidance as a continuous process that enables citizens at any age and at any point in their lives to identify their capacities, competences and interests, to make educational, training and occupational decisions and to manage their life paths in learning, work and other settings.3. | a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által 2008. november 21-én elfogadott, a pályaorientációnak az egész életen át tartó tanulás stratégiáiba való fokozottabb integrálásáról szóló állásfoglalására, amely rámutat arra, hogy a pályaorientáció mint tartós folyamat lehetővé teszi a polgároknak, hogy bármely életkorban, életük bármely szakaszában felmérjék képességeiket, kompetenciáikat és érdeklődésüket, döntéseket hozzanak az oktatásukkal, képzésükkel és a szakmai pályafutásukkal kapcsolatban, és hogy alakítsák egyéni életpályájukat a tanulás és a munka terén, illetve más területeken is;
4. | The Council conclusions of 12 May 2009 (3), which established a strategic framework for European cooperation in education and training (‘ET 2020’) which is fully consistent with the Europe 2020 strategy and whose four objectives — relating to lifelong learning and mobility, quality and efficiency, equity, social cohesion and active citizenship, as well as creativity and innovation — are equally relevant for adult learning.4. | az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről („Oktatás és képzés 2020”) szóló, 2009. május 12-i tanácsi következtetésekre (3), amelyek az Európa 2020 stratégiával teljesen összhangban lévő és négy, a felnőttkori tanulás szempontjából egyformán releváns – az egész életen át tartó tanulásra és a mobilitásra, az oktatás és a képzés minőségére és hatékonyságára, a méltányosságra, a társadalmi kohézióra és az aktív polgári szerepvállalás előmozdítására, valamint az innováció és a kreativitás fejlesztésére vonatkozó – célkitűzést meghatározó stratégiai keretrendszert hoztak létre;
5. | The 2010 joint progress report of the Council and the Commission on the implementation of the ‘Education & Training 2010’ work programme (4), which stressed that in adult learning it is also important for provision to cover the full range of key competences, and noted that there is a major challenge to ensure that all learners benefit from innovative methodologies, including those in adult learning.5. | az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram megvalósításáról szóló, 2010. évi tanácsi és bizottsági közös időközi jelentésre (4), amely hangsúlyozta, hogy a felnőttkori tanulásban az is fontos, hogy a kulcskompetenciák teljes skálája le legyen fedve, és megállapította, hogy nagy kihívást jelent annak garantálása, hogy valamennyi tanuló, ideértve a felnőttoktatásban részt vevőket is, profitálhasson az innovatív módszerekből;
6. | The Europe 2020 flagship initiatives: | — | An Agenda for New Skills and Jobs, which calls on Member States to ensure that people acquire the skills needed for further learning and the labour market through general, vocational and higher education, as well as through adult learning, | — | The European Platform against Poverty, which proposes the development of innovative education for deprived communities in order to enable those experiencing poverty and social exclusion to live in dignity and to take an active part in society, | — | Innovation Union, which promotes excellence in education and skills development in order to ensure future growth from innovation in products, services and business models in a Europe faced with an ageing population and strong competitive pressures.6. | az Európa 2020 stratégia alábbi kiemelt kezdeményezéseire: | — | az Új készségek és munkahelyek menetrendje, amely felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy az állampolgárok – általános, szakmai és felsőoktatás, valamint felnőttkori tanulás keretében – elsajátítsák a további tanuláshoz és a munkaerő-piaci érvényesüléshez szükséges készségeket, | — | a Szegénység elleni európai platform, amely a hátrányos helyzetű közösségek számára innovatív oktatási formák kifejlesztését javasolja annak érdekében, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztettség által sújtott közösségek tagjai méltóságban és a társadalom aktív tagjaiként élhessenek, | — | az Innovatív Unió, amely előmozdítja a kiválóságot az oktatásban és a készségfejlesztésben annak biztosítására, hogy a termékek, szolgáltatások és üzleti modellek innovációja megalapozza a jövőbeli gazdasági növekedést az idősödő népesség és az erős gazdasági verseny kihívásával szembesülő Európában;
7. | The Council conclusions of 11 May 2010 on the social dimension of education and training (5), which noted that expanding access to adult education can create new possibilities for active inclusion and enhanced social participation.7. | az oktatás és a képzés szociális dimenziójáról szóló, 2010. május 11-i tanácsi következtetésekre (5), amelyek megállapították, hogy a felnőttoktatáshoz való hozzáférés kibővítése új lehetőségeket teremthet az aktív befogadás és a fokozott társadalmi szerepvállalás szempontjából;
8. | The Council Decision of 21 October 2010 on guidelines for the employment policies of the Member States (6), which seeks to promote effective incentives for lifelong learning of those within and outside employment, ‘ensuring every adult the chance to retrain or to move one step up in their qualification’.8. | a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2010. október 21-i tanácsi határozatra (6), amely hatékony ösztönzőkkel kívánja előmozdítani az egész életen át tartó tanulást a foglalkoztatottak és a nem foglalkoztatottak körében, „megadva ily módon az esélyt minden felnőtt számára, hogy tovább képezze magát, vagy szakmájában előrelépjen”;
9. | The Council conclusions of 18-19 November 2010 on enhanced European cooperation in vocational education and training (VET) (7), which actively encouraged greater individual participation in continuing VET, increased investment in human resources development, in-company training and work-based learning, and closer collaboration between training institutions and employers, particularly in the training of low-skilled workers.9. | a szakoktatás és -képzés területén való fokozott európai együttműködés prioritásairól szóló, 2010. november 18–19-i tanácsi következtetésekre (7), amelyek aktívan ösztönözték a szakmai továbbképzésben való nagyobb fokú részvételt, a humánerőforrás-fejlesztésbe való további beruházásokat, a vállalati képzést és a munkahelyi tanulást, valamint a képzési intézmények és a munkáltatók közötti szorosabb együttműködést, különösen az alacsony képzettségű munkavállalók képzése tekintetében;
WELCOMES THE FACT THATÜDVÖZLI, HOGY
Work has been initiated on all priority areas of the 2008-10 Action Plan, albeit at different speeds in each country:a 2008–2010-es időszakra vonatkozó cselekvési terv valamennyi kiemelt területén elkezdődött a munka, jóllehet az egyes országokban eltérő ütemben:
— | Adult-learning reforms are increasingly anchored in overall developments in education and training, notably the development of national qualifications frameworks and lifelong-learning strategies.— | a felnőttkori tanulás reformja egyre inkább az oktatás és a képzés terén végrehajtott átfogó fejlesztésekhez, különösen a nemzeti képesítési keretrendszerekhez és az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó stratégiákhoz kötődik,
— | Quality assurance has been raised as an important issue in adult learning and strides are being made in developing the professional profile and training of adult-learning professionals, the accreditation of adult-learning providers and improved guidance services for adults.— | a minőségbiztosítás egyre fontosabb szerepet játszik a felnőttkori tanulásban, és előrelépés figyelhető meg a felnőttoktatást végző szakemberek szakmai profiljának fejlesztése és képzése, valamint a felnőttoktatást nyújtó intézmények akkreditálása és a felnőtteknek nyújtott pályaorientációs szolgáltatások terén,
— | Outreach and learning opportunities are increasingly being targeted at those with the lowest levels of qualifications, thus giving them better prospects of integration into work and society.— | a tájékoztatási kampányok és a tanulási lehetőséget biztosító programok egyre inkább a legalacsonyabb képzettségű egyéneket célozzák, így növelik esélyeiket a munkaerőpiacon való elhelyezkedés és a társadalmi integráció terén,
— | Non-formal and informal learning, which represent much of adult learning, are increasingly being recognised and validated but take-up of validation opportunities is often still too low.— | a nem formális és az informális tanulást, mely a felnőttkori tanulás nagy részét teszi ki, egyre nagyobb mértékben ismerik el és érvényesítik, de az érvényesítési lehetőségek kihasználása még gyakran elmarad a kívánttól,
— | A start has been made on improving monitoring of the adult-learning sector.— | sor került az első lépésekre a felnőttoktatási ágazat figyelemmel kísérésének javítása terén.
NEVERTHELESS RECOGNISES THAT:MINDAZONÁLTAL ELISMERI, HOGY
In order to face both the short and long-term consequences of the economic crisis, there is a need for adults regularly to enhance their personal and professional skills and competences. Given the current instability in the labour market and the need to reduce the risk of social exclusion, this applies particularly to the low-skilled and the low-qualified. However, all adults — including the highly qualified — can benefit significantly from lifelong learning.a gazdasági válság mind rövid, mind hosszú távú következményeinek a kezelése céljából szükség van arra, hogy a felnőttek rendszeresen növeljék személyes és szakmai készségeiket, kompetenciáikat. A munkaerőpiac jelenlegi instabilitására és a társadalmi kirekesztettség csökkentésének szükségességére tekintettel ez különösen érvényes az alacsony képzettségű munkaerőre. Azonban minden felnőttnek – köztük a magasan képzetteknek is – jelentős előnye származhat az egész életen át tartó tanulásból,
Yet there is a growing consensus that adult learning is currently the weakest link in developing national lifelong-learning systems. Participation in adult learning has continued to fall, from 9,8 % of the 25-64 year-old population in 2005 to only 9,1 % in 2010, thus making the increased ‘ET2020’ target of 15 % by 2020 an even greater challenge. Obstacles such as low motivation and a lack of care facilities to help women and men combine family and work responsibilities with learning therefore need attention.ugyanakkor egyre szélesebb egyetértés van kialakulóban azt illetően, hogy a felnőttkori tanulás jelenleg a leggyengébb láncszem az egész életen át tartó tanulás nemzeti rendszereinek fejlesztése terén. A felnőttkori tanulásban való részvétel továbbra is csökken: a 25 és 64 év közötti lakosság egészéhez képest ez az arány 2005-ben 9,8 % volt, 2010-ben pedig mindössze 9,1 %, így a 2020-ra kitűzött, 15 %-os cél elérése még távolabbra került. Megfelelő figyelmet igényelnek tehát az ezzel kapcsolatos akadályok, így az alacsony motiváltság, valamint az olyan ellátó intézmények hiánya, amelyek mind a nők, mind a férfiak számára megkönnyítenék a családi és munkahelyi feladatok összeegyeztetését a tanulással,
As in other sectors, adult learning should embrace the shift to policy based on learning outcomes in which the autonomous learner is central, regardless of where he/she learns — at work, at home, in the local community, in voluntary activities, or in education and training institutions — and develop the multifaceted model of governance that this requires.más ágazatokhoz hasonlóan a felnőttkori tanulás területén is olyan, a tanulási eredményeken alapuló szakpolitikára kell áttérni, amely az önálló tanulást állítja a középpontba – függetlenül attól, hogy a tanulásra a munkahelyen vagy otthon, a helyi közösségben, önkéntes tevékenység keretében vagy oktatási/képzési intézményben kerül-e sor –, és ki kell fejleszteni egy ehhez szükséges többoldalú irányítási modellt,
In order to achieve an adult-learning sector capable of supporting the Europe 2020 strategy, much more remains to be done in relation to effective and efficient financing; in relation to the provision of second-chance opportunities and the acquisition of basic skills such as literacy and numeracy, but also digital skills; in relation to targeted learning for migrants, early school leavers and young people not in education, employment or training (NEETs), as well as for people with disabilities and older adults; and in relation to cooperation with employers, social partners and civil society.az Európa 2020 stratégia támogatására alkalmas felnőttoktatási ágazat megvalósítása érdekében nagyon sok még a tennivaló a hatékony és eredményes finanszírozás, a második esélyt kínáló lehetőségek biztosítása, az alapkészségek, köztük az írás-olvasási és számolási készségek, illetve a digitális jártasság elsajátítása, a migránsok, a korai iskolaelhagyók, illetve a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok, a fogyatékossággal élők és az időskorúak részére nyújtott célzott oktatás, valamint a munkáltatókkal, a szociális partnerekkel és a civil társadalommal való együttműködés terén,
Implementing the Action Plan has also highlighted the difficulty of adequately monitoring the adult-learning sector, due to a lack of sufficient statistical data and evaluation of policy measures. Evidence-based policy-making in the field of adult learning calls for comprehensive and comparable data on all key aspects of adult learning, for effective monitoring systems and cooperation between the different agencies, as well as for high-quality research activities.a cselekvési terv végrehajtása felfedte továbbá a felnőttoktatási ágazat megfelelő figyelemmel kísérése terén fennálló nehézségeket, amelyek a statisztikai adatok elégtelenségére és a szakpolitikai intézkedések értékelésének hiányára vezethetők vissza. A felnőttkori tanulásra vonatkozó, igazolt tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatalhoz a felnőttkori tanulás valamennyi kulcsfontosságú szempontjára vonatkozóan átfogó és összehasonlítható adatokra, eredményes nyomonkövetési rendszerekre, a különböző szervek közötti együttműködésre, valamint színvonalas kutatási tevékenységre van szükség,
CONSIDERS THAT:ÚGY VÉLI, HOGY
Lifelong learning covers learning from pre-school age to post-retirement (8). Adult learning is a vital component of the lifelong-learning continuum, covering the entire range of formal, non-formal and informal learning activities, general and vocational, undertaken by adults after leaving initial education and training.az egész életen át tartó tanulás magában foglalja az óvodáskortól a nyugdíjba vonulás utáni évekig tartó tanulást (8). A felnőttkori tanulás alapvető fontosságú alkotóeleme az egész életen át tartó tanulás folyamatának, és kiterjed minden olyan formális, nem formális és informális – akár általános, akár szakmai jellegű – tanulási tevékenységre, amelyet felnőttek végeznek eredeti tanulmányaik kiegészítése céljából,
In order to build on the achievements of the 2008-10 Action Plan, while complementing existing policy initiatives in the areas of school education, higher education (Bologna process) and VET (Copenhagen process), there is a need for a renewed ‘European Agenda for Adult Learning’ aimed at enabling all adults to develop and enhance their skills and competences throughout their lives.annak érdekében, hogy építeni lehessen a 2008–2010-es időszakra vonatkozó cselekvési terv eredményeire, és egyidejűleg ki lehessen egészíteni az iskolai oktatás és a felsőoktatás (bolognai folyamat), valamint a szakoktatás és -képzés (koppenhágai folyamat) terén már meglévő szakpolitikai kezdeményezéseket, egy, a felnőttkori tanulásra vonatkozó megújított európai cselekvési programra van szükség, amely arra hivatott, hogy lehetővé tegye minden felnőtt számára, hogy életük bármely szakaszában fejlesszék és növeljék készségeiket, kompetenciáikat,
Adult learning can make a significant contribution to meeting the Europe 2020 goals of reducing early leaving from education and training to below 10 %. Particular attention should accordingly be paid to improving provision for the high number of low-skilled Europeans targeted in Europe 2020, starting with literacy, numeracy and second-chance measures as a precursor to up-skilling for work and life in general. Acquiring basic skills as a foundation for developing key competences for lifelong learning (9), addressing the problem of early school leaving (10) and tackling issues such as the education and social inclusion of migrants, Roma and disadvantaged groups require concerted action in both school and adult education.a felnőttkori tanulás jelentősen hozzájárulhat az oktatást és a képzést korán elhagyók arányának 10 % alá szorításához, amely az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek egyike. Ennek megfelelően kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az Európa 2020 stratégia keretében célcsoportként meghatározott, jelentős számú alacsony képzettségű uniós polgár számára könnyebben elérhetők legyenek az oktatási és képzési rendszerek, kezdve – a munkaerőpiacon és az élet egyéb területein általánosságban hasznosítható magasabb képzettségi szint megszerzésének előfeltételeként – az írás-olvasási és számolási készségek elsajátítását célzó, illetve a második esélyt nyújtó intézkedésekkel. Az alapkészségek megszerzése – amely az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátításának alapja (9) –, a korai iskolaelhagyás problémájának kezelése (10), valamint a migránsok, a romák és az egyéb hátrányos helyzetű csoportok oktatása és társadalmi befogadása terén, és egyéb hasonló kérdésekben is – mind az iskolai, mind a felnőttkori oktatás keretein belül – összehangolt fellépésre van szükség,
At the same time, the substantial contribution which adult learning can make to economic development — by strengthening productivity, competitiveness, creativity, innovation and entrepreneurship — should be recognised and supported.ezzel egyidejűleg el kell ismerni és támogatni kell azt a jelentős hozzájárulást, amelyet – a termelékenység, a versenyképesség, a kreativitás, az innováció és a vállalkozói készség erősítése révén – a felnőttkori tanulás tud nyújtani a gazdasági fejlődéshez,
In this context, there is also a considerable need to step up efforts to achieve the target set within the Europe 2020 strategy of ensuring that at least 40 % of young adults complete tertiary or equivalent education. Meeting this challenge would contribute to developing a competitive economy based on knowledge and innovation which makes full use of its resources and human capital.e tekintetben nagy szükség van arra is, hogy fokozzuk erőfeszítéseinket az Európa 2020 stratégia keretében kitűzött azon cél elérése érdekében, mely szerint biztosítani kell, hogy a fiatalok legalább 40 %-a befejezze felsőoktatási vagy annak megfelelő tanulmányait. E cél teljesítése hozzájárulna ahhoz, hogy tudáson és innováción alapuló, a rendelkezésre álló erőforrásokat és humán tőkét teljes mértékben kihasználó versenyképes gazdaságot hozzunk létre,
THEREFORE CALLS FOR:EZÉRT FELSZÓLÍT
The adoption of a renewed European Agenda for Adult Learning which will continue, complement and consolidate work in the field of adult learning under the four strategic objectives identified by the Council in the ‘ET2020’ strategic framework. While initially focusing on the period 2012-14 (see the Annex hereto), this Agenda should be seen in the context of a longer term vision for adult learning which — in the period up to 2020 — will endeavour to raise the sector’s profile in general and, more specifically, to:a felnőttkori tanulásra vonatkozó megújított európai cselekvési programnak az elfogadására, mely a Tanács által az „Oktatás és képzés 2020” stratégiai keretben azonosított négy stratégiai célkitűzés megvalósítása érdekében folytatja, kiegészíti és megerősíti a felnőttkori tanulás terén végzett munkát. Jóllehet e cselekvési program elsősorban a 2012–2014-es időszakra összpontosít (lásd az e dokumentumhoz csatolt mellékletet), a felnőttkori tanulással kapcsolatos hosszabb távú elképzelések keretébe illeszkedik, amely – a 2020-ig terjedő időszakban – általánosságban az ágazat jelentőségének és presztízsének a növelését célozza, konkrétan pedig arra fog irányulni, hogy:
(i) | enhance the possibilities for adults, regardless of gender and their personal and family circumstances, to access high-quality learning opportunities at any time in their lives, in order to promote personal and professional development, empowerment, adaptability, employability and active participation in society;i. | nemre, illetve a személyes és családi körülményeikre való tekintet nélkül javítsa a felnőttek lehetőségét arra, hogy – személyes és szakmai fejlődésük, társadalmi szerepvállalásuk, alkalmazkodóképességük, foglalkoztathatóságuk és a társadalomban való aktív részvételük elősegítése érdekében – életük bármely szakaszában színvonalas oktatásban részesüljenek;
(ii) | develop a new approach to adult education and training which focuses on learning outcomes and learner responsibility and autonomy;ii. | a felnőttoktatásra és -képzésre vonatkozó új szemléletmódot alakítson ki, mely a tanulás eredményére, illetve a tanulói felelősségvállalásra és önállóságra helyezi a hangsúlyt;
(iii) | foster greater awareness among adults that learning is a lifelong endeavour which they should pursue at regular intervals during their lives, and particularly during periods of unemployment or career transition;iii. | ösztönözze, hogy a felnőtt lakosság körében nagyobb mértékben tudatosuljon, hogy a tanulás az egész életüket végigkíséri, és arra rendszeres időközönként, különösen munkanélküliség vagy a pályafutáshoz kapcsolódó változások idején sort kell keríteni;
(iv) | encourage the development of effective lifelong guidance systems, as well as integrated systems for the validation of non-formal and informal learning;iv. | elősegítse az egész életen át tartó, eredményes pályaorientációs rendszerek, valamint a nem formális és az informális tanulás elismerését célzó integrált rendszerek kifejlesztését;
(v) | ensure the comprehensive provision of high-quality formal and non-formal education and training for adults aimed at acquiring key competences or leading to qualifications at all levels of the European Qualifications Framework (EQF), supported by civil society and the social partners, as well as by local authorities;v. | biztosítsa – a civil társadalom és a szociális partnerek, valamint a helyi hatóságok támogatásával – olyan magas színvonalú, formális és nem formális felnőttkori oktatás és képzés átfogó nyújtását, amely kulcskompetenciák elsajátítására irányul, vagy az európai képesítési keretrendszer különböző szintjeinek megfelelő képesítéssel zárul;
(vi) | ensure flexible arrangements adapted to different training needs of adults, including in-company training and workplace-based learning;vi. | biztosítson a felnőttek képzési szükségleteihez igazított, rugalmas oktatási és képzési lehetőségeket, ideértve a vállalati képzéseket és a munkahelyi tanulást is;
(vii) | foster greater awareness among employers that adult learning contributes to promoting productivity, competitiveness, creativity, innovation and entrepreneurship, and is an important factor in enhancing the employability and labour market mobility of their employees;vii. | ösztönözze, hogy a munkáltatók körében nagyobb mértékben tudatosuljon, hogy a felnőttkori tanulás hozzájárul a termelékenység, a versenyképesség, a kreativitás, az innováció és a vállalkozói készség előmozdításához, és fontos tényező az alkalmazottaik foglalkoztathatóságának és munkaerő-piaci mobilitásának növelésében;
(viii) | encourage higher education institutions to embrace less traditional groups of learners, such as adult learners, as a means of displaying social responsibility and greater openness towards the community at large, as well as responding to demographic challenges and to the demands of an ageing society;viii. | ösztönözze a felsőoktatási intézményeket arra, hogy vegyenek fel kevésbé hagyományos profilú tanulókat is, például felnőtt tanulókat, hogy számot adjanak ezáltal társadalmi felelősségvállalásukról és a társadalom egésze iránt tanúsított nagyobb fokú nyitottságukról, valamint megfeleljenek a demográfiai kihívásoknak és az idősödő társadalom szükségleteinek;
(ix) | promote the role of social partners and civil society in articulating training needs and developing learning opportunities for adults, as well as optimise the involvement of central, regional and local authorities;ix. | ösztönözze a szociális partnerek és a civil társadalom szerepét a képzési igények azonosításában és a felnőttek előtt álló tanulási lehetőségek fejlesztésében, valamint optimalizálja a központi, regionális és helyi hatóságok közreműködését;
(x) | promote a balanced allocation of education and training resources throughout the life cycle on the basis of shared responsibilities and strong public commitment, particularly to second-chance opportunities and the development of basic skills;x. | előmozdítsa, hogy az oktatási és képzési források egyenletesen legyenek elosztva a különböző életszakaszokban, és hogy megosztott felelősségvállalás és határozott – különösen a második esélyek és az alapkészségek iránti – állami kötelezettségvállalás alapján biztosítsák azokat;
(xi) | involve social partners and raise their awareness of the benefits, also to them, of learning in the workplace, including basic skills provision;xi. | bevonja a szociális partnereket a munkahelyi tanulásra, köztük az alapkészségek megszerzésére irányuló programokba, és tudatosítsa bennük, hogy ez – rájuk nézve is – milyen előnyökkel jár;
(xii) | make well-developed learning provision for seniors, in order to promote active, autonomous, and healthy ageing, and which uses their knowledge, experience, social and cultural capital for the benefit of society as a whole;xii. | az aktív, önálló és egészséges időskor elősegítése érdekében nyújtson olyan jól átgondolt tanulási lehetőségeket az időskorúak számára, amelyek – a társadalom egészének a javát szolgálva – kiaknázzák az időskorúak ismereteit, tapasztalatát, valamint társadalmi és kulturális tőkéjét;
(xiii) | make a strong commitment to promoting adult learning as a means of fostering solidarity between different age groups (for example, by means of an ‘intergenerational pact’) and between cultures and people of all backgrounds.xiii. | határozott kötelezettségvállalást tegyen a felnőttkori tanulás előmozdítására, hiszen ez kiváló eszköz arra is, hogy elősegítse egyrészt a korcsoportok közötti szolidaritást (például egy „nemzedékek közötti paktum” révén), másrészt a különböző kultúrák és az eltérő háttérrel rendelkező emberek közötti szolidaritást;
ACCORDINGLY INVITES THE MEMBER STATES TO:ENNEK MEGFELELŐEN FELKÉRI A TAGÁLLAMOKAT, HOGY
1. | Focus their efforts over the period 2012-14 on the priority areas detailed in the Annex hereto, thereby contributing to implementation of the four priorities of the ‘ET 2020’ strategic framework, in accordance with national contexts and legislation.1. | erőfeszítéseiket a 2012–2014-es időszakban összpontosítsák az e dokumentum mellékletében meghatározott kiemelt területekre, amivel – saját nemzeti kereteikkel és jogszabályaikkal összhangban – hozzájárulnak az „Oktatás és képzés 2020” stratégiai keretrendszer négy stratégiai célkitűzésének a megvalósításához;
2. | Ensure effective liaison with the relevant ministries and stakeholders, the social partners, businesses, relevant non-governmental organisations and civil society organisations, with a view to improving coherence between policies on adult learning and broader socio-economic policies.2. | biztosítsák a hatékony kapcsolattartást az érintett minisztériumokkal és érdekelt felekkel, a szociális partnerekkel, a vállalkozásokkal, az érintett nem kormányzati és civil társadalmi szervezetekkel annak érdekében, hogy javuljon a koherencia a felnőttkori tanulásra vonatkozó szakpolitikák és a tágabb társadalmi-gazdasági szakpolitikák között;
3. | Actively cooperate at EU level in order to support the successful implementation of the abovementioned priority areas, notably by: | (i) | making full use of the lifelong-learning tools agreed at EU level to promote adult participation in learning; | (ii) | using the opportunities provided by the Lifelong Learning Programme — in particular under Grundtvig and Leonardo da Vinci — and its successor programme from 2014, as well as the structural funds and other instruments, where appropriate, in order to co-finance supporting initiatives; | (iii) | using the open method of coordination, with the support of the Commission and through the relevant European networks, to promote mutual learning and the exchange of good practices and experience in the field of adult learning; | (iv) | designating a national coordinator, in order to facilitate cooperation with the other Member States and the Commission in implementing the adult-learning agenda.3. | tevékenyen működjenek együtt európai uniós szinten a fent említett stratégiai célkitűzések eredményes megvalósítása érdekében, és ezzel összefüggésben mindenekelőtt: | i. | maradéktalanul használják ki az egész életen át tartó tanulást ösztönző, uniós szinten elfogadott eszközöket a felnőttek tanulásban való részvételének elősegítése céljából; | ii. | aknázzák ki az egész életen át tartó tanulás programja – különösen a Grundtvig és a Leonardo da Vinci program – és annak 2014-től életbe lépő utódprogramja, valamint a strukturális alapok és adott esetben egyéb eszközök által biztosított lehetőségeket az említett célok megvalósítását támogató kezdeményezések társfinanszírozására; | iii. | folyamodjanak a nyílt koordinációs módszerhez a felnőttkori tanulással kapcsolatos kölcsönös tanulás, illetve a jó gyakorlatok és tapasztalatok cseréjének előmozdítása érdekében, és ehhez vegyék igénybe a Bizottság támogatását és a releváns európai hálózatokat; | iv. | jelöljenek ki egy nemzeti koordinátort, aki megkönnyíti a többi tagállammal és az Európai Bizottsággal folytatott együttműködést a felnőttkori tanulásra vonatkozó cselekvési program megvalósítása során;
AND INVITES THE COMMISSION TO:ÉS FELKÉRI A BIZOTTSÁGOT, HOGY
Work with and support Member States in developing and implementing the renewed European Agenda for Adult Learning outlined above and, specifically, in carrying out the priorities for the period 2012-14 detailed in Annex I, notably by:működjön együtt a tagállamokkal és támogassa azokat a felnőttkori tanulásra vonatkozó, fent ismertetett megújított cselekvési program végrehajtása, és konkrétan a 2012–2014-es időszakra vonatkozóan meghatározott, az I. mellékletben leírt kiemelt területek megvalósítása során, és ennek keretében mindenekelőtt:
(i) | ensuring complementarity and coherence between the policy initiatives undertaken in accordance with this Resolution and those developed in the context of other relevant policy processes within the ‘ET2020’ strategic framework, the Copenhagen process, the Bologna process, the EU modernisation agenda for higher education, and initiatives such as those on literacy and early school-leaving which require a concerted approach involving school education and adult learning, and promoting the adult-learning dimension within each of these;i. | biztosítsa az egyrészt az ezen állásfoglalással összhangban, valamint az „Oktatás és képzés 2020” stratégiai kerethez tartozó egyéb releváns szakpolitikai folyamatok, a koppenhágai és a bolognai folyamat, illetve az EU felsőoktatási modernizációs programja keretében kidolgozott szakpolitikai intézkedések, másrészt az írás-olvasási készségekkel és a korai iskolaelhagyással kapcsolatos kezdeményezések komplementaritását és koherenciáját, hiszen az iskolai oktatásra és a felnőttkori tanulásra egyaránt kiterjedő, összehangolt megközelítésre van szükség, és a felnőttkori tanulás dimenzióját az említett folyamatok mindegyikének keretében elő kell mozdítani;
(ii) | establishing close ongoing liaison with the national coordinators designated in the Member States and the other participating countries;ii. | létesítsen szoros és folyamatos kapcsolatot a tagállamok és a többi részt vevő ország által kijelölt nemzeti koordinátorokkal;
(iii) | enabling Member States and organisations supporting adult learning to share information on their policies and practices, and on their evaluation of both, through the organisation of peer-learning activities and reviews, conferences, workshops and other appropriate instruments, and, within available resources, improving data collection on adult learning as part of the updated coherent framework of indicators and benchmarks scheduled for 2013;iii. | tegye lehetővé a tagállamoknak és a felnőttkori tanulást támogató szervezeteknek, hogy megosszák egymással információikat az általuk alkalmazott politikákról és gyakorlatokról, valamint azok kiértékeléséről, és ebből a célból szervezzen a társaktól való tanulásra irányuló tevékenységeket és kölcsönös felülvizsgálatokat, konferenciákat, műhelyeket és egyéb megfelelő eszközöket, továbbá – a rendelkezésre álló erőforrások korlátain belül – javítsa a felnőttkori tanulásra vonatkozó adatok gyűjtését a mutatók és referenciaértékek összefüggő, 2013-ra aktualizálandó keretrendszerének részeként;
(iv) | strengthening the knowledge base on adult learning in Europe by commissioning studies and reinforcing the capacity of existing research structures relevant for analysing adult-learning issues, including cooperation with Eurydice and Cedefop and other relevant institutions and making full use of their information and research capacities;iv. | erősítse meg az európai felnőttkori tanulásra vonatkozó tudásalapot, és e célból adjon megbízást tanulmányok készítésére, és szilárdítsa meg a felnőttkori tanulással összefüggő kérdések elemzése szempontjából jelentőséggel bíró kutatási struktúrákat, többek között az Eurydice hálózattal és a Cedefoppal, valamint más érintett intézményekkel folytatott együttműködést, és maradéktalanul használja ki ez utóbbiak információs és kutatási kapacitását;
(v) | pursuing and intensifying cooperation with relevant international organisations such as the OECD (in particular by exploiting the results of the Programme for the International Assessment of Adult Competences — PIAAC), the UN (in particular Unesco) and the Council of Europe, as well as other relevant regional or worldwide initiatives such as the Europe-Asia lifelong-learning ‘hub’ (ASEM);v. | folytassa és mélyítse el az együttműködést az érintett nemzetközi szervezetekkel, így az OECD-vel (különösen a felnőttek kompetenciáinak nemzetközi értékelésére vonatkozó program [PIAAC] eredményeinek felhasználása révén), az ENSZ-szel (különösen az UNESCO-val) és az Európa Tanáccsal, valamint egyéb jelentőséggel bíró regionális és globális kezdeményezések, így az Ázsia–Európa-találkozó keretébe illeszkedő, az egész életen át tartó tanulással foglalkozó műhelymunka (ASEM LLL) keretében;
(vi) | harnessing the funds available at European level to support the implementation of this agenda for adult learning;vi. | használja fel az európai szinten rendelkezésre álló pénzeszközöket a felnőttkori tanulásra vonatkozó ezen cselekvési program végrehajtásának támogatására;
(vii) | reporting on implementation of the agenda as part of the ‘ET 2020’ joint progress report.vii. | tegyen jelentést a cselekvési program megvalósításáról, az „Oktatás és képzés 2020” munkaprogram megvalósításáról szóló közös időközi jelentés részeként.
(1)  For the purposes of this text, the term adult learning covers the entire range of formal, non-formal and informal learning activities — both general and vocational — undertaken by adults after leaving initial education and training.(1)  E szöveg alkalmazásában a felnőttkori tanulás fogalma kiterjed minden olyan formális, nem formális és informális – akár általános, akár szakmai jellegű – tanulási tevékenységre, amelyet felnőttek végeznek az eredeti tanulmányaik kiegészítése céljából.
(2)  OJ C 140, 6.6.2008, p. 10.(2)  HL C 140., 2008.6.6., 10. o.
(3)  OJ C 119, 28.5.2009, p. 2.(3)  HL C 119., 2009.5.28., 2. o.
(4)  OJ C 117, 6.5.2010, p. 1.(4)  HL C 117., 2010.5.6., 1. o.
(5)  OJ C 135, 26.5.2010, p. 2.(5)  HL C 135., 2010.5.26., 2. o.
(6)  OJ L 308, 24.11.2010, p. 46.(6)  HL L 308., 2010.11.24., 46. o.
(7)  OJ C 324, 1.12.2010, p. 5.(7)  HL C 324., 2010.12.1., 5. o.
(8)  Council Resolution of 27 June 2002 on lifelong learning (OJ C 163, 9.7.2002, p. 1).(8)  A Tanács 2002. június 27-i állásfoglalása az egész életen tartó tanulásról (HL C 163., 2002.7.9., 1. o.).
(9)  OJ L 394, 30.12.2006, p. 10.(9)  HL L 394., 2006.12.30., 10. o.
(10)  As emphasised in the June 2011 Council Recommendation (OJ C 191, 1.7.2011, p. 1).(10)  Amint azt a Tanács 2011. júniusi ajánlása (HL C 191., 2011.7.1., 1. o.) is hangsúlyozza.
ANNEXMELLÉKLET
EUROPEAN AGENDA FOR ADULT LEARNINGEURÓPAI CSELEKVÉSI PROGRAM A FELNŐTTKORI TANULÁSRA
Priority areas for the period 2012-14– A 2012–2014-es időszakra vonatkozó kiemelt területek –
Taking into account the specific circumstances within each Member State, and in accordance with national priorities, Member States are invited, where appropriate with the support of the Commission, to focus on those areas outlined below which are most relevant to their particular needs.A tagállamok felkérést kapnak arra, hogy – adott esetben a Bizottság támogatásával – sajátos körülményeiket is szem előtt tartva, valamint a nemzeti prioritásaikkal összhangban összpontosítsanak az alább leírt területek közül azokra, amelyek saját igényeik szempontjából a legnagyobb jelentőséggel bírnak.
1.   Making lifelong learning and mobility a reality1.   Az egész életen át tartó tanulás és a mobilitás megvalósítása
In order to increase and widen the participation of adults in lifelong learning, in response to the agreed EU target of 15 % adult-learning participation, as well as to help boost to 40 % the proportion of young adults with tertiary and equivalent education qualifications, Member States are invited to focus on:A felnőttek egész életen át tartó tanulásban való részvételének – az erre vonatkozóan meghatározott 15 %-os uniós célnak való megfelelés érdekében történő – növelése és kiszélesítése, valamint a felsőfokú végzettséggel vagy azzal egyenértékű képesítéssel rendelkező fiatal felnőttek arányának 40 %-ra történő felemelése céljából a tagállamok felkérést kapnak arra, hogy mindenekelőtt:
— | Stimulating demand, and developing comprehensive and easily accessible information and guidance systems, complemented by effective outreach strategies aimed at raising awareness and motivation among potential learners, with specific focus on disadvantaged groups, early school leavers, young people not in education, employment or training (NEETs), low-qualified adults, particularly those with literacy difficulties, and followed up with second-chance opportunities leading to a recognised EQF level qualification.— | élénkítsék a felnőttkori tanulás iránti keresletet, valamint fejlesszenek ki átfogó és könnyen hozzáférhető információs és pályaorientációs rendszereket, melyeket a potenciális tanulók – elsősorban a hátrányos helyzetű csoportok, a korai iskolaelhagyók, a nem foglalkoztatott, oktatásban vagy képzésben nem részesülő fiatalok, az alacsony képzettségű, különösen az írni-olvasni nem tudó felnőttek – tudatosságának és motivációjának növelését célzó hatékony tájékoztató kampányok egészítenek ki, és amely az európai képesítési keretrendszernek megfelelő szintű, elismert képesítésre irányuló, második esélyt nyújtó tanulási lehetőségekkel párosul,
— | Promoting the engagement of employers in workplace-based learning, with a view to developing both job-specific skills and broader skills, including by means of more flexible work schedules.— | ösztönözzék a munkáltatókat, hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt a munkahelyi tanulásra, mind a munkavégzéshez szükséges, mind az általánosabb készségek növelése céljából, többek között rugalmasabb munkarend biztosítása révén,
— | Promoting flexible learning pathways for adults, including broader access to higher education for those lacking mainstream access qualifications and diversifying the spectrum of adult learning-opportunities offered by higher education institutions.— | segítsék elő, hogy a felnőttek rugalmas tanulási formákat vehessenek igénybe, és ennek keretében szélesebb körben biztosítsák a felsőoktatásban való részvétel lehetőségét azoknak, akik nem rendelkeznek a felvételre jogosító, elismert képesítéssel, továbbá szélesítsék a felsőoktatási intézmények által kínált felnőttoktatási programok spektrumát,
— | Putting in place fully functional systems for validating non-formal and informal learning and promoting their use by adults of all ages and at all qualification levels, as well as by enterprises and other organisations.— | léptessenek életbe olyan teljesen működőképes rendszereket, amelyek a nem formális és az informális tanulást érvényesítik, és ösztönözzék, hogy azokat a különböző korú és képesítési szintű felnőttek, valamint a vállalkozások és egyéb szervezetek is igénybe vegyék.
2.   Improving the quality and efficiency of education and training2.   Az oktatás és a képzés minőségének, illetve hatékonyságának javítása
In order to build a strong adult-learning sector, Member States are invited to focus on:A felnőttoktatási ágazat kiépítése és megszilárdítása céljából a tagállamok felkérést kapnak arra, hogy mindenekelőtt:
— | Developing quality assurance for adult-learning providers, for example by means of accreditation systems, taking into account already existing quality frameworks/standards in other sectors.— | dolgozzanak ki minőségbiztosítási rendszereket a felnőttoktatást nyújtó intézmények számára, például akkreditációs rendszerek bevezetése révén, figyelembe véve a más területeken már alkalmazott minőségi rendszereket/előírásokat,
— | Improving the quality of adult education staff, for instance by defining competence profiles, establishing effective systems for initial training and professional development, and facilitating the mobility of teachers, trainers and other adult education staff.— | javítsák a felnőttoktatást végző személyzet felkészültségét, többek között a kompetenciaprofilok meghatározása, az alapozó képzésre és a szakmai fejlődésre vonatkozó hatékony rendszerek létrehozása, valamint a tanárok, az oktatók és a felnőttoktatás területén dolgozó egyéb alkalmazottak mobilitásának előmozdítása révén,
— | Ensuring a viable and transparent system for the funding of adult learning, based on shared responsibility with a high level of public commitment to the sector and support for those who cannot pay, balanced distribution of funds across the lifelong-learning continuum, appropriate contribution to funding from all stakeholders and the exploration of innovative means for more effective and efficient financing.— | hozzanak létre olyan életképes és átlátható rendszert a felnőttkori tanulás finanszírozására, amely a felelősség megosztásán, a felnőttkori tanulás iránti magas fokú állami kötelezettségvállaláson, a fizetni nem tudók támogatásán, a pénzforrások kiegyensúlyozott, az egész életen át tartó tanulás folyamatát végigkísérő elosztásán, valamennyi érdekelt fél méltányos pénzügyi hozzájárulásán, továbbá a hatékonyabb és eredményesebb finanszírozás innovatív eszközeinek feltárásán alapul,
— | Developing mechanisms for ensuring that educational provision better reflects labour market needs and that it provides possibilities for acquiring qualifications and developing new skills which increase people’s capacity to adapt to the new requirements of a changing environment.— | dolgozzanak ki mechanizmusokat annak biztosítására, hogy az oktatási kínálat jobban tükrözze a munkaerő-piaci igényeket és lehetőséget nyújtson olyan képesítések megszerzésére és olyan új készségek elsajátítására, amelyek növelik az érintettek képességét a változó környezethez és az új követelményekhez való alkalmazkodásra,
— | Intensifying cooperation and partnership between all stakeholders relevant for adult learning, notably public authorities, the different providers of adult-learning opportunities, social partners and civil society organisations, especially at regional and local level in the context of developing ‘learning regions’ and local learning centres.— | mélyítsék el az együttműködést és a partnerséget a felnőttkori tanulásban érdekelt valamennyi féllel, különösen a közigazgatási szervekkel, a felnőttkori tanulási lehetőségeket kínáló szereplőkkel, a szociális partnerekkel és a civil társadalmi szervezetekkel, különösen regionális és helyi szinten, tanulási régiók és helyi tanulási központok létesítése révén.
3.   Promoting equity, social cohesion and active citizenship through adult learning3.   A méltányosság, a társadalmi kohézió és az aktív polgári szerepvállalás előmozdítása a felnőttkori tanulás révén
In order to develop the capacity of the adult-learning sector to promote social cohesion and to provide people who need it with a second-chance route to learning and life opportunities, as well as to contribute to reducing the share of early leavers from education and training to below 10 %, Member States are invited to focus on:Annak érdekében, hogy a felnőttoktatási ágazat képes legyen arra, hogy elősegítse a társadalmi kohéziót és második esélyt nyújtson a tanulás és az élet terén azoknak, akiknek erre szüksége van, valamint hogy a tagállamok hozzájáruljanak az oktatást és képzést korán elhagyók részarányának 10 % alá csökkentéséhez, a tagállamok felkérést kapnak arra, hogy mindenekelőtt:
— | Improving adult literacy and numeracy skills, developing digital literacy and providing opportunities for adults to develop the basic skills and forms of literacy needed for participating actively in modern society (such as economic and financial literacy, civic, cultural, political and environmental awareness, learning for healthy living, consumer and media awareness).— | javítsák a felnőttkori írás-olvasási és számolási készségeket, a digitális jártasságot, és nyújtsanak lehetőséget a felnőtteknek arra, hogy elsajátítsák a modern társadalomban való aktív részvételhez szükséges alapkészségeket és műveltséget (pl. gazdasági és pénzügyi műveltség, polgári, kulturális, politikai és környezettudatosság, az egészséges életvitellel kapcsolatos tájékozottság, valamint fogyasztói és médiatudatosság),
— | Increasing the supply of and encouraging individuals’ engagement in adult learning as a means of strengthening social inclusion and active participation in the community and society, and improving access to adult learning for migrants, Roma and disadvantaged groups, as well as learning provision for refugees and people seeking asylum, including host country-language learning, where appropriate.— | növeljék a felnőttoktatási kínálatot és ösztönözzék az egyének felnőttkori tanulásban való részvételét a társadalmi befogadás erősítése, valamint a közösségben és a társadalomban való aktív részvétel iránti lehetőségek fejlesztése céljából, továbbá növeljék a migráns lakosság, a romák és a hátrányos helyzetű csoportok esélyeit a felnőttkori tanulásban való részvételre, és adott esetben biztosítsák a menekültek és a menedékjogért folyamodók oktatását, ideértve adott esetben a fogadó állam nyelvének oktatását is,
— | Enhancing learning opportunities for older adults in the context of active ageing, including volunteering and the promotion of innovative forms of intergenerational learning and initiatives to exploit the knowledge, skills and competences of older people for the benefit of society as a whole.— | növeljék az időskorúak tanulási lehetőségeit az aktív időskorra vonatkozó célkitűzések keretében, ideértve az önkéntességet és a nemzedékek közötti tanulás innovatív formáinak előmozdítását, továbbá támogassák az időskorúak ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak az egész társadalom javára történő kiaknázására irányuló kezdeményezéseket,
— | Addressing the learning needs of people with disabilities and people in specific situations of exclusion from learning, such as those in hospitals, care homes and prisons, and providing them with adequate guidance support.— | foglalkozzanak a fogyatékossággal élők és a tanulásból valamilyen oknál fogva kiszorulók, például a kórházban, nevelőotthonban vagy büntetés-végrehajtási intézetben élők tanulási szükségleteivel, és nyújtsanak megfelelő útmutatást számukra.
4.   Enhancing the creativity and innovation of adults and their learning environments4.   A felnőttek kreativitásának és innovációs készségének fejlesztése és a tanulási környezetük javítása
In order to develop new pedagogies and creative learning environments in adult learning, as well as to promote adult learning as a means of enhancing the creativity and innovative capacity of citizens, Member States are invited to focus on:Az új pedagógiai módszereknek és kreatív tanulási környezeteknek a felnőttoktatásban való kialakítása érdekében, valamint a felnőttkori tanulásnak mint az állampolgárok kreativitását és innovációs képességét fejleszteni hivatott eszköznek az előmozdítása céljából a tagállamok felkérést kapnak arra, hogy mindenekelőtt:
— | Promoting the acquisition of transversal key competences, such as learning to learn, a sense of initiative and entrepreneurship, and cultural awareness and expression, in particular by applying the European Key Competence Framework within the adult-learning sector.— | mozdítsák elő olyan transzverzális kulcskompetenciák elsajátítását, mint a tanulás tanulása, a kezdeményezőkészség és a vállalkozói készség, a kulturális tudatosság és kifejezőkészség, különösen a kulcskompetenciák európai referenciakeretének a felnőttoktatási ágazatban való alkalmazása révén,
— | Enhancing the role of cultural organisations (such as museums, libraries, etc.), civil society, sporting organisations and other bodies as creative and innovative settings for non-formal and informal adult learning.— | növeljék a kulturális intézményeknek (például múzeumok, könyvtárak stb.), a civil társadalomnak, a sportszervezeteknek és egyéb testületeknek mint a nem formális és az informális tanulás kreatív és innovatív helyszíneinek a szerepét,
— | Making better use of ICT in the context of adult learning, as a means of widening access and improving the quality of provision, e.g. by exploiting new opportunities for distance learning and the creation of e-learning tools and platforms in order to reach new target groups, in particular those with special needs or who live in remote areas.— | használják ki jobban az információs és kommunikációs technológiákat a felnőttoktatás terén annak érdekében, hogy nőjön a felnőttkori tanulásban való részvétel lehetősége és javuljon az oktatás színvonala, például a távoktatásban rejlő új lehetőségek kiaknázása, illetve e-tanulási eszközök és platformok létesítése révén, mert ezáltal új célcsoportok érhetők el, különös tekintettel a speciális igényű vagy távol eső helyen élő tanulókra.
In order to underpin the above priority areas in line with the four strategic objectives of the ‘ET2020’ framework, Member States are further invited to contribute to improving the collection, comparability and analysis of information and data on adult learning at European, national, regional and local levels:Az „Oktatás és képzés 2020” négy stratégiai célkitűzésének megfelelő fenti kiemelt területeken való előrelépés érdekében a tagállamok felkérést kapnak továbbá arra, hogy javítsák a felnőttkori tanulásra vonatkozó, európai, nemzeti, regionális és helyi szintű adatok és információk gyűjtését, összehasonlítását és elemzését:
5.   Improving the knowledge base on adult learning and monitoring the adult-learning sector5.   A felnőttkori tanulással kapcsolatos tudásalap növelése és a felnőttoktatási ágazat figyelemmel kísérése
Member States are invited to focus on:A tagállamok felkérést kapnak arra, hogy mindenekelőtt:
— | Participating actively in and implementing key messages resulting from major international surveys and studies such as the Adult Education Survey (AES), the Continuing Vocational Training Survey (CVTS) and the Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC).— | aktívan vegyenek részt a fő nemzetközi felmérésekben és tanulmányokban, így például a felnőttoktatási felmérésben (Adult Education Survey – AES), a szakmai továbbképzési felmérésben (Continuing Vocational Training Survey – CVTS) és a felnőttek kompetenciáinak nemzetközi értékelésére vonatkozó programban (Programme for the International Assessment of Adult Competencies – PIAAC), és hozzák meg az azok alapján szükségesnek ítélt legfőbb intézkedéseket,
— | Stepping up efforts to collect sufficient baseline data on, for instance, participation, providers, financing, the outcomes and wider benefits of learning for adults and society, and extending the data coverage to the age-range beyond 64 in keeping with the prolongation of working life.— | fokozzák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy elegendő alapadatot gyűjtsenek többek között a tanulásban való részvételről, az oktatást nyújtó intézményekről, a finanszírozásról, a tanulás eredményességéről, valamint a felnőttek és a társadalom egésze szempontjából vett előnyeiről, és az adatgyűjtést terjesszék ki a 64 éven túli korosztályra, lépést tartva a munkával töltött életszakasz meghosszabbodásával,
— | Strengthening the monitoring and impact assessment of the development and performance of the adult-learning sector at European, national, regional and local level, making better use of existing instruments where possible.— | erősítsék a felnőttoktatási ágazat fejlődésének és teljesítményének figyelemmel kísérését és hatásvizsgálatát európai, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt, és ehhez – amennyiben lehetséges – használják fel jobban a már meglévő eszközöket,
— | Intensifying research and in-depth analysis of issues relating to adult learning, extending the range of research to include new fields and encouraging more inter-disciplinary and prospective analysis.— | növeljék a felnőttkori tanulással összefüggő kérdések kutatását és mélyreható elemzését, és a kutatást terjesszék ki új területekre, továbbá ösztönözzék a fokozottan interdisciplináris és előretekintőbb elemzések igénybevételét,
— | Reporting on adult-learning policies as part of the joint progress report on ‘ET2020’.— | az „Oktatás és képzés 2020” munkaprogram megvalósításáról szóló közös időközi jelentés részeként tegyenek jelentést a felnőttkori tanulásra vonatkozóan életbe léptetett intézkedésekről.