?

Avis juridique important Fontos jogi nyilatkozat
||
31994L006231994L0062
European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste
 
Official Journal L 365 , 31/12/1994 P. 0010 - 0023Hivatalos Lap L 365 , 31/12/1994 o. 0010 - 0023
Finnish special edition: Chapter 15 Volume 13 P. 0266 finn különkiadás fejezet 15 kötet 13 o. 0266
Swedish special edition: Chapter 15 Volume 13 P. 0266 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 13 o. 0266
EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging wasteAz Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,(1994. december 20.)
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 100a thereof,a csomagolásról és a csomagolási hulladékról
Having regard to the proposal from the Commission (1),AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (2),tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,
Acting in accordance with the procedure laid down in Article 189b of the Treaty (3),tekintettel a Bizottság javaslatára [1],
Whereas the differing national measures concerning the management of packaging and packaging waste should be harmonized in order, on the one hand, to prevent any impact thereof on the environment or to reduce such impact, thus providing a high level of environmental protection, and, on the other hand, to ensure the functioning of the internal market and to avoid obstacles to trade and distortion and restriction of competition within the Community;tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],
Whereas the best means of preventing the creation of packaging waste is to reduce the overall volume of packaging;a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],
Whereas it is important, in relation of the objectives of this Directive, to respect the general principle that measures taken in one Member State to protect the environment should not adversely affect the ability of other Member States to achieve the objectives of the Directive;mivel a csomagolással és csomagolási hulladékkal való gazdálkodásra vonatkozó eltérő nemzeti intézkedéseket összhangba kell hozni egyfelől azok környezetre gyakorolt bármilyen hatásának megakadályozása vagy csökkentése érdekében, ezáltal biztosítva a környezetvédelem magas fokát, másfelől a belső piac működésének biztosítása végett, és a Közösségen belüli kereskedelmet gátló akadályok, valamint a verseny torzításának és korlátozásának elkerülése érdekében;
Whereas the reduction of waste is essential for the sustainable growth specifically called for by the Treaty on European Union;mivel a csomagolási hulladék keletkezésének megakadályozására legjobb eszköze a csomagolás összmennyiségének csökkentése;
Whereas this Directive should cover all types of packaging placed on the market and all packaging waste; whereas; therefore, Council Directive 85/339/EEC of 27 June 1985 on containers of liquids for human consumption (4) should be repealed;mivel az irányelv célkitűzéseinek kapcsán fontos tiszteletben tartani azt az általános elvet, hogy valamely tagállamnak a környezet védelmére irányuló intézkedései nem akadályozhatják a többi tagállamot ezen irányelv célkitűzéseinek megvalósításában;
Whereas packaging has a vital social and economic function and therefore measures provided for in this Directive should apply without prejudice to other relevant legislative requirements affecting quality and transport of packaging or packaged goods;mivel a hulladék csökkentése elengedhetetlen a fenntartható növekedés szempontjából, amelyet külön megemlít az Európai Unióról szóló szerződés;
Whereas, in line with the Community strategy for waste management set out in Council resolution of 7 May 1990 on waste policy (5) and Council Directive 75/442/EEC of 15 July 1975 on waste (6), the management of packaging and packaging waste should include as a first priority, prevention of packaging waste and, as additional fundamental principles, reuse of packaging, recycling and other forms of recovering packaging waste and, hence, reduction of the final disposal of such waste;mivel az irányelvnek ki kell terjednie a forgalomba hozott csomagolás minden típusára és minden csomagolási hulladékra; mivel éppen ezért az emberi fogyasztásra szolgáló folyadékok tartályairól szóló, 1985. június 27-i 85/339/EGK tanácsi irányelvet [4] hatályon kívül kell helyezni;
Whereas, until scientific and technological progress is made with regard to recovery processes, reuse and recycling should be considered preferable in terms of environmental impact; whereas this requires the setting up in the Member States of systems guaranteeing the return of used packaging and/or packaging waste; whereas life-cycle assessments should be completed as soon as possible to justify a clear hierarchy between reusable, recyclable and recoverable packaging;mivel a csomagolás lényeges társadalmi és gazdasági funkcióval rendelkezik, ezért az ezen irányelvbe foglalt rendelkezéseket a csomagolás vagy csomagolt áruk minőségét és fuvarozását érintő más meghatározó szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni;
Whereas prevention of packaging waste shall be carried out through appropriate measures, including initiatives taken within the Member States in accordance with the objectives of this Directive;mivel a Közösségnek a hulladékpolitikáról szóló 1990. május 7-i tanácsi állásfoglalásában [5] és a hulladékokról szóló 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelvben [6] foglalt hulladékgazdálkodási stratégiájával összhangban, a csomagolással és a csomagolási hulladékkal való gazdálkodásnak elsősorban a csomagolási hulladék keletkezésének megelőzésére kell irányulnia, kiegészülve a csomagolás újrahasználatát, az újrafeldolgozást és a csomagolási hulladék hasznosításának más formáit célzó alapelvekkel az ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentésére;
Whereas Member States may encourage, in accordance with the Treaty, reuse systems of packaging which can be reused in an environmentally sound manner, in order to take advantage of the contribution of such systems to environmental protection;mivel, amennyiben tudományos és technológiai eredmények állnak rendelkezésre, a hasznosítási eljárások tekintetében, az újrahasználatot és az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni tekintettel környezeti hatásaikra; mivel ez azt igényli, hogy a tagállamokban olyan rendszereket állítsanak fel, amelyek garantálják a használt csomagolás és/vagy csomagolási hulladék visszaváltását; mivel, amint lehetséges, életciklus-elemzést kell végezni annak érdekében, hogy világos hierarchiát lehessen felállítani az újrahasználható, újrafeldolgozható vagy egyébként újrahasznosítható csomagolások között;
Whereas from an environmental point of view recycling should be regarded as an important part of recovery with a particular view to reducing the consumption of energy and of primary raw materials and the final disposal of waste;mivel a csomagolási hulladék keletkezésének megelőzésére megfelelő intézkedéseket kell hozni, beleértve a tagállamok által ezen irányelv célkitűzéseivel összhangban hozott kezdeményezéseket is;
Whereas energy recovery is one effective means of packaging waste recovery;mivel a tagállamok a Szerződéssel összhangban bátoríthatják azon csomagolások újrahasználati rendszereit, amelyeket a környezetet kímélően lehet újra használni annak érdekében, hogy kihasználják e rendszereknek a környezet védelméhez való hozzájárulását;
Whereas targets set in Member States for the recovery and recycling of packaging waste should be confined within certain ranges so as to take account of the different situations in Member States and to avoid creating barriers to trade and distortion of competition;mivel környezetpolitikai szempontból az újrafeldolgozást a hasznosítás fontos részének kell tekinteni, különös figyelemmel az energia és az elsődleges nyersanyagok felhasználásának, valamint a végső ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyiségének a csökkentése érdekében;
Whereas, in order to achieve results in the medium term and to give economic operators, consumers and public authorities the necessary perspective for the longer term, a medium-term deadline should be set for attaining the aforementioned targets and a long-term deadline set for targets to be determined at a later stage with a view to substantially increasing those targets;mivel az energetikai hasznosítás a csomagolási hulladék hasznosításának egyik hatékony eszköze;
Whereas the European Parliament and the Council should, on the basis of reports by the Commission, examine the practical experience gained in Member States in working towards the aforementioned targets and the findings of scientific research and evaluation techniques such as eco-balances;mivel a tagállamok által a csomagolási hulladék újrahasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozóan kitűzött célokat bizonyos tartományokon belül úgy kell meghatározni, hogy azok figyelembe vegyék a tagállamok eltérő helyzetét, és elkerüljék azt, hogy a kereskedelem útjába akadályokat állítsanak, és torzítsák a versenyt;
Whereas Member States which have, or will set, programmes going beyond such target ranges should be permitted to pursue those targets in the interest of a high level of environmental protection on condition shat such measures avoid disturbances on the internal market and do not prevent other Member States from complying with this Directive; whereas the Commission should confirm such measures after appropriate verification;mivel annak érdekében, hogy középtávon eredményeket lehessen elérni, és a gazdasági szereplők, a fogyasztók és a hatóságok részére a szükséges hosszú távú perspektíva biztosítása érdekében, középtávú határidőt kell kitűzni a fent említett célok elérésére, és hosszabb távú határidőt kell kitűzni egy későbbi szakaszban e célkitűzések számottevő fokozására tekintettel meghatározandó célok számára;
Whereas, on the other hand, certain Member States may be allowed to adopt lower targets because of the specific circumstances in those Member States, on condition that they achieve a minimum target for recovery within the standard deadline, and the standard targets by a later deadline;mivel az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság jelentései alapján vizsgálni köteles a tagállamokban a fent említett célok elérésére irányuló munkában szerzett gyakorlati tapasztalatokat, valamint a tudományos kutatás és az értékelési eljárások eredményeit, mint amilyenek például az ökológiai mérlegek;
Whereas the management of packaging and packaging waste requires the Member States to set up return, collection and recovery systems; whereas such systems should be open to the participation of all interested parties and be designed to avoid discrimination against imported products and barriers to trade or distortions of competition and to guarantee the maximum possible return of packaging and packaging waste, in accordance with the Treaty;mivel azon tagállamok részére, amelyek programokat indítottak vagy fognak indítani e célkitűzés-tartományokon túlmenően, lehetővé kell tenni, hogy e célkitűzéseket kövessék a környezetvédelem magas szintje érdekében azzal a feltétellel, hogy az intézkedések nem eredményeznek zavarokat a belső piacon, és nem akadályoznak más tagállamokat abban, hogy eleget tegyenek az irányelvnek; mivel a Bizottságnak megfelelő vizsgálat után jóvá kell hagynia ezeket az intézkedéseket;
Whereas the issue of Community marking of packaging requires further study, but should be decided by the Community in the near future;mivel másfelől bizonyos tagállamok részére lehetővé lehet tenni, hogy alacsonyabb szintű célkitűzéseket fogadjanak el e tagállamok sajátos körülményei folytán, azzal a feltétellel, hogy az általános határidőn belül teljesítik a hasznosításra megszabott minimális célkitűzést, és az általános célkitűzéseket is teljesítik egy későbbi határidőig;
Whereas, in order to minimize the impact of packaging and packaging waste on the environment and to avoid barriers to trade and distortion of competition, it is also necessary to define the essential requirements governing the composition and the reusable and recoverable (including recyclable) nature of packaging;mivel a csomagolással és a csomagolási hulladékkal való gazdálkodás azt követeli meg a tagállamoktól, hogy a visszajuttatásra, összegyűjtésre és hasznosításra megfelelő rendszereket hozzanak létre; mivel e rendszereknek nyitva kell állniuk minden érdekelt fél részvétele előtt, és rendeltetésük szerint kerülniük kell az importált termékekkel szembeni hátrányos megkülönböztetést, valamint a kereskedelem útjába állított akadályokat vagy a verseny eltorzítását, és garantálniuk kell a csomagolás és csomagolási hulladék lehetséges legnagyobb mértékű visszajuttatását a Szerződéssel összhangban;
Whereas the presence of noxious metals and other substances in packaging should be limited in view of their environmental impact (in particular in the light of their likely presence in emissions or ash when packaging is incinerated, or in leachate when packaging is landfilled); whereas it is essential, as a first step towards reducing the toxicity of packaging waste, to prevent the addition of noxious heavy metals to packaging and ensure that such substances are not released into the environment, with appropriate exemptions which should be determined by the Commission in specific cases under a Committee procedure;mivel a csomagolás közösségi jelölésének kérdése további vizsgálatot igényel, de erről a Közösségnek a közeljövőben kell döntést hoznia;
Whereas, if a high level of recycling is to be attained and health and safety problems are to be avoided by those employed to collect and process packaging waste, it is essential for such waste to be sorted at source;mivel annak érdekében, hogy a minimumra lehessen csökkenteni a csomagolásnak és a csomagolási hulladéknak a környezetre gyakorolt hatását, és el lehessen kerülni a kereskedelem akadályozását és a verseny eltorzítását, arra is szükség van, hogy meghatározzuk a csomagolás összetételére, valamint újrahasználható és hasznosítható (ideértve az újrafeldolgozást) jellegére vonatkozó lényeges követelményeket;
Whereas the requirements for the manufacturing of packaging should not apply to packaging used for a given product before the date of entry into force of this Directive; whereas a transition period for the marketing of packaging is also required;mivel a káros fémek és más anyagoknak a csomagolásban való jelenlétét korlátozni kell, tekintettel azok környezetre gyakorolt hatására (különösen annak fényében, hogy azok a csomagolóanyagok égetésekor létrejövő füstgázba vagy a hamuba kerülnek, vagy lerakáskor a csurgalékvízbe jutnak); mivel a csomagolási hulladék mérgező jellege csökkentésének első lépéseként létfontosságú az ártalmas nehézfémeknek a csomagolásban való jelenlétét megakadályozni, vagy ellenőrizni azt, hogy ilyen anyagok ne kerülhessenek a környezetbe, a kivételeket a Bizottságnak kell egyes meghatározott esetekre vonatkozóan a bizottsági eljárás alapján meghatároznia;
Whereas the timing of the provision on the placing on the market of packaging which meets all essential requirements should take account of the fact that European standards are being prepared by the competent standardization body; whereas, however, the provisions on means of proof of conformity of national standards should apply without delay;mivel az újrafeldolgozásnak magas szintjét kell elérni, és az egészségügyi és biztonsági problémákat el kell kerülni azoknál a személyeknél, akik a csomagolási hulladék összegyűjtését és feldolgozását végzik, azért e hulladékoknál lényeges az, hogy ezeket már a forrásuknál különválasztva gyűjtsék;
Whereas the preparation of European standards for essential requirements and other related issues should be promoted;mivel a csomagolás gyártására előírt követelmények nem vonatkoznak ezen irányelv hatálybalépésének időpontja előtt egyes adott termékekhez használt csomagolásra, mivel ugyancsak szükséges az átmeneti időszak a csomagolás kereskedelme területén;
Whereas the measures provided for in this Directive imply the development of recovery and recycling capacities and market outlets for recycled packaging materials;mivel az összes lényeges követelményeknek eleget tevő csomagolás forgalomba hozataláról szóló rendelkezés időzítésénél figyelembe kell venni azt a tényt, hogy előkészületben vannak európai szabványok az illetékes szabványügyi szerv részéről; mivel azonban haladéktalanul alkalmazni kell a nemzeti szabványokkal való összhangot bizonyító rendelkezéseket;
Whereas the inclusion of recycled material in packaging should not contradict relevant provisions on hygiene, health and consumer safety;mivel a lényeges követelményekre és más kapcsolódó kérdésekre vonatkozó európai szabványok készítését támogatni kell;
Whereas Community-wide data on packaging and packaging waste are needed in order to monitor the implementation of the objectives of this Directive;mivel az irányelv által biztosított intézkedések magukban foglalják a hasznosító és az anyagában hasznosító kapacitások, valamint a hasznosított csomagolóanyag piaci értékesítésének fejlesztését;
Whereas it is essential that all those involved in the production, use, import and distribution of packaging and packaged products become more aware of the extent to which packaging becomes waste, and that in accordance with the polluter-pays principle they accept responsibility for such waste; whereas the development and implementation of the measures provided for in this Directive should involve and require the close cooperation of all the partners, where appropriate, within a spirit of shared responsibility;mivel a hasznosított csomagolóanyagnak a csomagolásban való felhasználása nem mondhat ellent a higiénia, az egészségügy és a fogyasztóvédelem vonatkozó rendelkezéseinek;
Whereas consumers play a key role in the management of packaging and packaging waste and thus have to be adequately informed in order to adapt their behaviour and attitudes;mivel a csomagolásra és a csomagolási hulladékra vonatkozó, az egész Közösségre kiterjedő adatokra van szükség annak figyelemmel kísérése érdekében, hogy hogyan valósulnak meg ezen irányelv célkitűzései;
Whereas the inclusion of a specific chapter on the management of packaging and packaging waste in the waste management plans required pursuant to Directive 75/442/EEC will contribute to the effective implementation of this Directive;mivel lényeges az, hogy mindazok, akik részt vesznek a csomagolás és a csomagolt termékek előállításában, felhasználásában, importjában és forgalmazásában, jobban tudatára ébredjenek, hogy milyen mértékben válik a csomagolóanyag hulladékká, és hogy a "szennyező fizet" elv alapján felelősséget vállaljanak e hulladékért; mivel az ezen irányelvben foglalt intézkedések kialakításának és megvalósításának magában kell foglalnia és meg kell követelnie minden résztvevő szoros együttműködését, ahol ennek helye van, a felelősség megosztott voltának szellemében;
Whereas, in order to facilitate the achievement of the objectives of this Directive, it may be appropriate for the Community and the Member States to use economic instruments in accordance with the provisions of the Treaty, so as to avoid new forms of protectionism;mivel a fogyasztók kulcsszerepet játszanak a csomagolással és a csomagolási hulladékkal való gazdálkodásában, és így megfelelően tájékoztatni kell őket annak érdekében, hogy ehhez igazítsák magatartásukat és hozzáállásukat;
Whereas Member States should, without prejudice to Council Directive 83/189/EEC of 28 March 1983 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations (1), notify the Commission of drafts of any measures they intend to adopt before adopting them, so that it can be established whether or not they comply with the Directive;mivel a 75/442/EGK irányelv szerinti hulladékgazdálkodási tervekbe a csomagolással és csomagolási hulladékkal való gazdálkodásról szóló külön fejezet beiktatása fog hozzájárulni az irányelv hatékony végrehajtásához;
Whereas the adaptation to scientific and technical progress of the packaging identification system and the formats relating to a database system should be ensured by the Commission under a committee procedure;mivel az irányelv célkitűzéseinek elérését megkönnyítendő helyénvaló lehet a Közösség és a tagállamok számára, hogy gazdasági eszközöket alkalmazzanak a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően azért, hogy elkerüljék a protekcionizmus új formáit;
Whereas it is necessary to provide for specific measures to be taken to deal with any difficulties encountered in the implementation of this Directive in accordance, where appropriate, with the same committee procedure,mivel a tagállamoknak, a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelv [7] sérelme nélkül, értesíteniük kell a Bizottságot minden megtenni kívánt intézkedés tervezetéről azok elfogadása előtt úgy, hogy meg lehessen állapítani, eleget tesznek-e az irányelvnek vagy sem;
HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:mivel a csomagolás azonosítási rendszerre és az adatbázis rendszerre vonatkozó adatlapok tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítását bizottsági eljárással kell biztosítania a Bizottságnak;
Article 1mivel szükség van konkrét intézkedések meghozatalára annak érdekében, hogy leküzdjük mindazokat a nehézségeket, amelyek az irányelv végrehajtásánál felmerülnek, ahol ez helyénvaló, ehhez ugyanazt a bizottsági eljárást kell alkalmazni,
Objectives 1. This Directive aims to harmonize national measures concerning the management of packaging and packaging waste in order, on the one hand, to prevent any impact thereof on the environment of all Member States as well as of third countries or to reduce such impact, thus providing a high level of environmental protection, and, on the other hand, to ensure the functioning of the internal market and to avoid obstacles to trade and distortion and restriction of competition within the Community.ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:
2. To this end this Directive lays down measures aimed, as a first priority, at preventing the production of packaging waste and, as additional fundamental principles, at reusing packaging, at recycling and other forms of recovering packaging waste and, hence, at reducing the final disposal of such waste.1. cikk
Article 2Célkitűzések
Scope 1. This Directive covers all packaging placed on the market in the Community and all packaging waste, whether it is used or released at industrial, commercial, office, shop, service, household or any other level, regardless of the material used.(1) Ezen irányelv célja, hogy összhangba hozza a csomagolással és csomagolási hulladékkal való gazdálkodásra vonatkozó nemzeti intézkedéseket, egyfelől annak érdekében, hogy megakadályozza azoknak a tagállamok és a harmadik országok környezetére gyakorolt hatását, vagy csökkentse e hatást, ilyen módon biztosítva a környezet védelmének magas szintjét, és másfelől hogy biztosítsa a belső piac zavartalan működését, valamint megakadályozza a kereskedelem útjába állított akadályokat, és a verseny torzítását és korlátozását a Közösségen belül.
2. This Directive shall apply without prejudice to existing quality requirements for packaging such as those regarding safety, the protection of health and the hygiene of the packed products or to existing transport requirements or to the provisions of Council Directive 91/689/EEC of 12 December 1991 on hazardous waste (2).(2) Ebből a célból az irányelv olyan intézkedéseket rögzít, amelyek elsősorban a csomagolási hulladék keletkezésének megelőzésére, további alapelvként pedig a csomagolóanyag újrahasználatára, vagy a csomagolási hulladék anyagában történő vagy más módon történő hasznosításának más formáira, és ilyen módon e hulladék végső ártalmatlanításának csökkentésére irányulnak.
Article 32. cikk
Definitions For the purposes of this Directive:Hatály
1. 'packaging` shall mean all products made of any materials of any nature to be used for the containment, protection, handling, delivery and presentation of goods, from raw materials to processed goods, from the producer to the user or the consumer. 'Non-returnable` items used for the same purposes shall also be considered to constitute packaging.(1) Ezen irányelv hatálya kiterjed valamennyi, a Közösségben forgalomba hozott csomagolásra, valamint csomagolási hulladékra, függetlenül attól, hogy az ipari, kereskedelmi, hivatali, üzleti, szolgáltatási, háztartási vagy bármilyen más szinten keletkezik, tekintet nélkül azok anyagára.
'Packaging` consists only of:(2) Az irányelvet a csomagolás meglévő minőségi követelményeinek, mint amilyenek például a csomagolt termékek biztonságára, egészségvédelmére és higiéniájára vonatkozó követelmények, a meglévő szállítási követelmények, illetve a veszélyes hulladékokról szóló, 1991. december 12-i 91/689/EGK tanácsi irányelv [8] sérelme nélkül kell alkalmazni.
(a) sales packaging or primary packaging, i. e. packaging conceived so as to constitute a sales unit to the final user or consumer at the point of purchase;3. cikk
(b) grouped packaging or secondary packaging, i. e. packaging conceived so as to constitute at the point of purchase a grouping of a certain number of sales units whether the latter is sold as such to the final user or consumer or whether it serves only as a means to replenish the shelves at the point of sale; it can be removed from the product without affecting its characteristics;Fogalommeghatározások
(c) transport packaging or tertiary packaging, i. e. packaging conceived so as to facilitate handling and transport of a number of sales units or grouped packagings in order to prevent physical handling and transport damage. Transport packaging does not include road, rail, ship and air containers;Ezen irányelv alkalmazásában:
2. 'packaging waste` shall mean any packaging or packaging material covered by the definition of waste in Directive 75/442/EEC, excluding production residues;1. csomagolás: valamennyi olyan, bármilyen tulajdonságú anyagból készült termék, amelyet áruk befogadására, megóvására, kezelésére, szállítására és bemutatására használnak, a nyersanyagoktól a feldolgozott cikkekig, a termelőtől a felhasználóig vagy a fogyasztóig. Az ugyanilyen célra használt, egyutas cikkeket ugyancsak csomagolásnak kell tekinteni.
3. 'packaging waste management` shall mean the management of waste as defined in Directive 75/442/EEC;A "csomagolás" csak az alábbiakból áll:
4. 'prevention` shall mean the reduction of the quantity and of the harmfulness for the environment of:a) fogyasztói vagy elsődleges csomagolás, amely értékesítési egységet képez a végső felhasználó vagy fogyasztó számára a vásárláskor;
- materials and substances contained in packaging and packaging waste,b) gyűjtő- vagy másodlagos csomagolás, amely a vásárlás helyén meghatározott értékesítési egységet foglal össze, amennyiben az egységeket ilyenként értékesítik a végső használó vagy fogyasztó részére, vagy amennyiben az csupán a polcok feltöltésének eszközéül szolgál az értékesítés helyén; azt a termékről a termék tulajdonságainak változtatása nélkül el lehet távolítani;
- packaging and packaging waste at production process level and at the marketing, distribution, utilization and elimination stages,c) szállítási vagy harmadlagos csomagolás, a fogyasztói vagy gyűjtőcsomagolás kezelését és szállítását, továbbá a fizikai kezelésnél és szállításnál történő károsodás elkerülését elősegítő csomagolás. A szállítási csomagolás nem foglalja magában a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedésben használatos konténereket;
in particular by developing 'clean` products and technology;2. csomagolási hulladék: minden csomagolás vagy csomagolóanyag, amelyre kiterjed a 75/442/EGK irányelv hulladékmeghatározása, kivéve a termelési maradványokat;
5. 'reuse` shall mean any operation by which packaging, which has been conceived and designed to accomplish within its life cycle a minimum number of trips or rotations, is refilled or used for the same purpose for which it was conceived, with or without the support of auxiliary products present on the market enabling the packaging to be refilled; such reused packaging will become packaging waste when no longer subject to reuse;3. csomagolási hulladék kezelése: a 75/442/EGK irányelv által meghatározott hulladékkezelés;
6. 'recovery` shall mean any of the applicable operations provided for in Annex II.B to Directive 75/442/EEC;4. keletkezés megelőzése: az alábbiak mennyiségének, valamint a környezetre gyakorolt ártalmas hatásának csökkentése:
7. 'recycling` shall mean the reprocessing in a production process of the waste materials for the original purpose or for other purposes including organic recycling but excluding energy recovery;- a csomagolásban és a csomagolási hulladékban lévő anyagok,
8. 'energy recovery` shall mean the use of combustible packaging waste as a means to generate energy through direct incineration with or without other waste but with recovery of the heat;- csomagolás és csomagolási hulladék a termelés, az értékesítés területén, forgalmazás, felhasználás és ártalmatlanítás szakaszaiban,
9. 'organic recycling` shall mean the aerobic (composting) or anaerobic (biomethanization) treatment, under controlled conditions and using micro-organisms, of the biodegradable parts of packaging waste, which produces stabilized organic residues or methane. Landfill shall not be considered a form of organic recycling;különösen a "tiszta" termékek és technológiák kifejlesztésének segítségével;
10. 'disposal` shall mean any of the applicable operations provided for in Annex II.A to Directive 75/442/EEC;5. újrahasználat: olyan művelet, amellyel a csomagolást, amelyet úgy terveztek és arra szántak, hogy életciklusa alatt egy minimális számú fordulót vagy visszatérést teljesítsen, az eredeti célra újratöltik vagy felhasználják, a piacon jelen lévő és a csomagolás újratöltését lehetővé tévő segédtermékek felhasználásával vagy azok nélkül; az újrahasznált csomagolás csomagolási hulladékká válik, amikor azt már tovább nem használják;
11. 'economic operators` in relation to packaging shall mean suppliers of packaging materials, packaging producers and converters, fillers and users, importers, traders and distributors, authorities and statutory organizations;6. hasznosítás: mindazok az alkalmazható műveletek, amelyekről a 75/442/EGK irányelv II.B. melléklete rendelkezik;
12. 'voluntary agreement` shall mean the formal agreement concluded between the competent public authorities of the Member State and the economic sectors concerned, which has to be open to all partners who wish to meet the conditions of the agreement with a view to working towards the objectives of this Directive.7. újrafeldolgozás: a hulladékká vált anyagoknak gyártási eljárások során történő újrafeldolgozása, azok eredeti használati céljára vagy más célokra, beleértve a szerves újrafeldolgozást, de kizárva az energetikai hasznosítást;
Article 48. energetikai hasznosítás: az éghető csomagolási hulladék felhasználása, közvetlen égetés útján energia termelésére, más hulladékkal együtt vagy anélkül, de a hő visszanyerésével;
Prevention 1. Member States shall ensure that, in addition to the measures to prevent the formation of packaging waste taken in accordance with Article 9, other preventive measures are implemented. Such other measures may consist of national programmes or similar actions adopted, if appropriate in consultation with economic operators, and designed to collect and take advantage of the many initiatives taken within Member States as regards prevention. They shall comply with the objectives of this Directive as defined in Article 1 (1).9. szerves újrafeldolgozás: a csomagolási hulladék biológiai úton lebontható részeinek aerob (komposztáló) vagy anaerob (biológiai úton metángázt termelő) kezelése ellenőrzött körülmények között, mikroorganizmusok segítségével, stabilizált szerves anyagmaradékot vagy metángázt eredményezve. A lerakás nem tekinthető szerves újrafeldolgozási formának;
2. The Commission shall help to promote prevention by encouraging the development of suitable European standards, in accordance with Article 10.10. ártalmatlanítás: mindazok az alkalmazható intézkedések, amelyeket a 75/442/EGK irányelv II.A. melléklete felsorol;
Article 511. gazdasági szereplők: a csomagolás vonatkozásában a csomagolóanyagok szállítói, a csomagolás előállítói és hasznosítói, töltői és felhasználói, importőrjei, kereskedői és forgalmazói, a hatóságok és a közjogi szervezetek;
Member States may encourage reuse systems of packaging, which can be reused in an environmentally sound manner, in conformity with the Treaty.12. önkéntes megállapodás: az a hivatalos megállapodás, amelyet a tagállam illetékes hatóságai és az érintett gazdasági ágazatok kötnek, melynek nyitva kell állnia minden olyan résztvevő előtt, aki teljesíteni kívánja a megállapodás feltételeit, az irányelv célkitűzéseinek elérése céljából.
Article 64. cikk
Recovery and recycling 1. In order to comply with the objectives of this Directive, Member States shall take the necessary measures to attain the following targets covering the whole of their territory;Megelőzés
(a) no later than five years from the date by which this Directive must be implemented in national law, between 50 % as a minimum and 65 % as a maximum by weight of the packaging waste will be recovered;(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 9. cikk szerint tett, a csomagolási hulladék keletkezésének megelőzését célzó intézkedéseken túlmenően más megelőző intézkedéseket is megvalósítanak. Ilyen egyéb intézkedéseket a nemzeti programok vagy hasonló intézkedések tartalmazhatnak, amelyeket, adott esetben, a gazdasági szereplőkkel való konzultáció alapján kell elfogadni, és azt célozzák, hogy összegyűjtsék és hasznosítsák azt a számos kezdeményezést, amelyeket a tagállamok a megelőzést illetően már megtettek. Ezen programoknak vagy intézkedéseknek eleget kell tenniük az irányelv 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott célkitűzéseknek.
(b) within this general target, and with the same time limit, between 25 % as a minimum and 45 % as a maximum by weight of the totality of packaging materials contained in packaging waste will be recycled with a minimum of 15 % by weight for each packaging material;(2) A Bizottság hozzájárul a megelőzés előmozdításához azáltal, hogy támogatja megfelelő európai szabványok kialakítását a 10. cikkel összhangban.
(c) no later than 10 years from the date by which this Directive must be implemented in national law, a percentage of packaging waste will be recovered and recycled, which will have to be determined by the Council in accordance with paragraph 3 (b) with a view to substantially increasing the targets mentioned in paragraphs (a) and (b).5. cikk
2. Member States shall, where appropriate, encourage the use of materials obtained from recycled packaging waste for the manufacturing of packaging and other products.Újrahasználat
3. (a) The European Parliament and the Council shall, on the basis of an interim report by the Commission, and four years from the date referred to in paragraph 1 (a) on the basis of a final report, examine the practical experience gained in the Member States in the pursuance of the targets and objective laid down in paragraphs 1 (a) and (b) and 2 and the findings of scientific research and evaluation techniques such as eco-balances.A tagállamok előmozdíthatják az olyan csomagolás újrahasználati rendszereit, amely csomagolást a Szerződésnek megfelelően környezetkímélő módon lehet újrahasználni.
(b) No later than six months before the end of the first five-year phase referred to in paragraph 1 (a) the Council shall, acting by qualified majority and on a proposal from the Commission, fix targets for the second five-year phase referred to in paragraph 1 (c). This process shall be repeated every five years thereafter.6. cikk
4. The measures and targets referred to in paragraph 1 (a) and (b) shall be published by the Member States and shall be the subject of an information campaign for the general public and economic operators.Hasznosítás és újrafeldolgozás
5. Greece, Ireland and Portugal may, because of their specific situation, i. e. respectively the large number of small islands, the presence of rural and mountain areas and the current low level of packaging consumption, decide to:(1) Annak érdekében, hogy eleget tegyenek ezen irányelv célkitűzéseinek, a tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket, hogy egész területükre kiterjedően elérjék az alábbi célokat:
(a) attain, no later than five years from the date of implementation of this Directive, lower targets than those fixed in paragraph 1 (a) and (b), but shall at least attain 25 % for recovery;a) ennek az irányelvnek a nemzeti jogszabályokba foglalására előírt határidő elteltét követő öt éven belül a csomagolási hulladéknak legalább 50 és legfeljebb 65 tömeg %-át hasznosítani kell;
(b) postpone at the same time the attainment of the targets in paragraph 1 (a) and (b) to a later deadline which, however, shall not exceed 31 December 2005.b) az általános célkitűzésen belül és ugyanezzel a határidővel a csomagolási hulladékban található csomagolóanyagoknak legalább 25 és legfeljebb 45 tömeg %-át szükséges újrafeldolgozni, úgy hogy az egyes csomagolóanyagokra vonatkoztatva az újrafeldolgozott anyag mennyisége legalább 15 tömeg %-ot érjen el;
6. Member States which have, or will, set programmes going beyond the targets of paragraph 1 (a) and (b) and which provide to this effect appropriate capacities for recycling and recovery, are permitted to pursue those targets in the interest of a high level of environmental protection, on condition that these measures avoid distortions of the internal market and do not hinder compliance by other Member States with the Directive. Member States shall inform the Commission thereof. The Commission shall confirm these measures, after having verified, in cooperation with the Member States, that they are consistent with the considerations above and do not constitute an arbitrary means of discrimination or a disguised restriction on trade between Member States.c) ezen irányelvnek a nemzeti jogszabályokba foglalására előírt határidő elteltét követő tíz éven belül a csomagolási hulladék hasznosításának, újrafeldolgozásának százalékos mértékét a Tanács a (3) bekezdés b) pontja szerint határozza meg azzal a céllal, hogy lényegesen növelje az a) és a b) pontban említett célkitűzéseket.
Article 7(2) A tagállamok, ahol ez lehetséges, előmozdítják az újrafeldolgozott csomagolási hulladékból nyert anyagok felhasználását csomagolás és más termékek előállítására.
Return, collection and recovery systems 1. Member States shall take the necessary measures to ensure that systems are set up to provide for:(3) a) Az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság közbenső jelentése alapján és az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időponttól számított négy éven belül elkészített végső jelentés alapján megvizsgálják a tagállamok által az (1) bekezdés a) és b) pontjában és a (2) bekezdésben rögzített célok és célkitűzés megvalósításai területén szerzett gyakorlati tapasztalatokat, valamint a tudományos kutatás eredményeit és az új értékelési eljárásokat, mint amilyenek például az ökológiai mérlegek.
(a) the return and/or collection of used packaging and/or packaging waste from the consumer, other final user, or from the waste stream in order to channel it to the most appropriate waste management alternatives;b) Legkésőbb az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt első ötéves időszak vége előtt hat hónappal a Tanács, minősített többséggel és a Bizottság javaslata alapján, rögzíti az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott második ötéves időszakra vonatkozó célokat. Ezt követően ezt az eljárást ötévenként meg kell ismételni.
(b) the reuse or recovery including recycling of the packaging and/or packaging waste collected,(4) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott intézkedéseket és célokat a tagállamok közzé teszik, és azokat egy tájékoztató kampány keretében a széles nyilvánosság és a piaci szereplők elé tárják.
in order to meet the objectives laid down in this Directive.(5) Sajátos helyzetükre, illetőleg a kis szigetek nagy számára, a kiterjedt mezőgazdasági területek és a hegyvidékek jelenlétére, valamint a csomagolóanyag fogyasztásának jelenlegi alacsony szintjére tekintettel Görögország, Írország és Portugália úgy határozhat, hogy:
These systems shall be open to the participation of the economic operators of the sectors concerned and to the participation of the competent public authorities. They shall also apply to imported products under non-discriminatory conditions, including the detailed arrangements and any tariffs imposed for access to the systems, and shall be designed so as to avoid barriers to trade or distortions of competition in conformity with the Treaty.a) az irányelv végrehajtására előírt időponttól számítva legkésőbb öt éven belül az (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzítetteknél kisebb célkitűzést valósít meg, de a hasznosításban legalább 25 %-ot érjenek el;
2. The measures referred to in paragraph 1 shall form part of a policy covering all packaging and packaging waste and shall take into account, in particular, requirements regarding the protection of environmental and consumer health, safety and hygiene; the protection of the quality,the authenticity and the technical characteristics of the packed goods and materials used; and the protection of industrial and commercial property rights.b) egyidejűleg későbbi határidőig halasztják el az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt célok elérését, amely azonban nem lehet későbbi, mint 2005. december 31.
Article 8(6) Azoknak a tagállamoknak, amelyek olyan programokat tűztek ki vagy kívánnak kitűzni, amelyek túlmutatnak az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott céloknál, és amelyek ennek érdekében megfelelő kapacitásokat biztosítanak a hasznosítás és az újrafeldolgozás céljára, megengedett, hogy e célokat a környezetvédelem magas szintje érdekében továbbra is kövessék, azzal a feltétellel, hogy az intézkedések nem okozzák a belső piac torzulását, és nem akadályoznak más tagállamokat abban, hogy eleget tegyenek ezen irányelv követelményeinek. A tagállamok erről tájékoztatják a Bizottságot. A Bizottság, miután a tagállamokkal együttműködve ellenőrizte, hogy az intézkedések összhangban állnak a fenti megfontolásokkal, és nem képezik a diszkrimináció önkényes eszközét vagy a tagállamok közötti kereskedelem rejtett korlátozását, megerősíti az intézkedéseket.
Marking and identification system 1. The Council shall, in accordance with the conditions laid down in the Treaty, decide no later than two years after the entry into force of this Directive on the marking of packaging.7. cikk
2. To facilitate collection, reuse and recovery including recycling, packaging shall indicate for purposes of its identification and classification by the industry concerned the nature of the packaging material(s) used.Visszaváltási, gyűjtési és hasznosítási rendszerek
To that end, the Commission shall, not later than 12 months after the entry into force of this Directive determine, on the basis of Annex I and in accordance with the procedure laid down in Article 21, the numbering and abbreviations on which the identification system is based and shall specify which materials shall be subject to the identification system in accordance with the same procedure.(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy olyan rendszereket állítsanak fel, melyek biztosítják a következőket:
3. Packaging shall bear the appropriate marking either on the packaging itself or on the label. It shall be clearly visible and easily legible. The marking shall be appropriately durable and lasting, including when the packaging is opened.a) a használt csomagolás és/vagy csomagolási hulladék visszaváltása és/vagy begyűjtése a fogyasztótól, más végfelhasználótól vagy a hulladékláncból annak érdekében, hogy azokra a legmegfelelőbb ártalmatlanítási megoldásokat alkalmazzák;
Article 9b) a begyűjtött csomagolóanyag és/vagy csomagolási hulladék újrahasználata vagy hasznosítása, beleértve az újrafeldolgozást is,
Essential requirements 1. Member States shall ensure that three years from the date of the entry into force of this Directive, packaging may be placed on the market only if it complies with all essential requirements defined by this Directive including Annex II.annak érdekében, hogy eleget tegyenek az ezen irányelvben megállapított célkitűzéseknek.
2. Member States shall, from the date set out in Article 22 (1), presume compliance with all essential requirements set out in this Directive including Annex II in the case of packaging which complies:E rendszerekben az érintett ágazatok piaci szereplői és az illetékes hatóságok részt vehetnek. Ezek – hátrányos megkülönböztetés nélkül – az importált termékekre is vonatkoznak, beleértve a részletes rendelkezéseket és a rendszerekbe való belépésre megállapított díjakat, amelyeket úgy kell kialakítani, hogy a Szerződéssel összhangban elkerüljék a kereskedelem akadályozását vagy a verseny torzulását.
(a) with the relevant harmonized standards, the reference numbers of which have been published in the Official Journal of the European Communities. Member States shall publish the reference numbers of national standards transposing these harmonized standards;(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedések a valamennyi csomagolásra és csomagolási hulladékra kiterjedő politika részét képezik, és figyelembe veszik különösen a környezetvédelemre, valamint a fogyasztóvédelmen belül az egészségére, biztonságára és a higiénére vonatkozó követelményeket; a csomagolt áruk és felhasznált anyagok minőségének, eredetiségének és műszaki jellemzőinek megóvását; valamint az ipari és kereskedelmi tulajdonjogok védelmét.
(b) with the relevant national standards referred to in paragraph 3 in so far as, in the areas covered by such standards, no harmonized standards exist.8. cikk
3. Member States shall communicate to the Commission the text of their national standards, as referred to in paragraph 2 (b), which they deem to comply with the requirements referred to in this Article. The Commission shall forward such texts forthwith to the other Member States.Jelölési és azonosítási rendszer
Member States shall publish the references of these standards. The Commission shall ensure that they are published in the Official Journal of the European Communities.(1) A Tanács a Szerződésben megállapított feltételekkel összhangban az irányelv hatálybalépését követő két éven belül határoz a csomagolások megjelölése tárgyában.
4. Where a Member State or the Commission considers that the standards referred to in paragraph 2 do not entirely meet the essential requirements referred to in paragraph 1, the Commission or the Member State concerned shall bring the matter before the Committee set up by Directive 83/189/EEC giving the reasons therefor. This Committee shall deliver an opinion without delay.(2) A begyűjtés, az újrahasználatot és az újrafeldolgozást is magában foglaló hasznosítás megkönnyítése érdekében a csomagoláson az érintett iparág, az azonosítás és osztályozás érdekében, feltünteti a felhasznált csomagolóanyag(ok) fajtáját.
In the light of the Committee's opinion, the Commission shall inform Member States whether or not it is necessary to withdraw those standards from the publications referred to in paragraphs 2 and 3.Ebből a célból a Bizottság az irányelv hatálybalépését követő 12 hónapon belül az I. melléklet alapján és a 21. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően meghatározza a számozást és a rövidítéseket, amelyeken az azonosítási rendszer alapul, és azonos eljárás keretében meghatározza, milyen anyagok esnek az azonosítási rendszer hatálya alá.
Article 10(3) A csomagolás vagy magán a csomagoláson, vagy ahhoz rögzített címkén hordozza a megfelelő jelölést. Ennek jól láthatónak és könnyen olvashatónak kell lennie. A jelölés legyen sérthetetlen, tartós, valamint a csomagolás felnyitása után is jól olvasható.
Standardization The Commission shall promote, as appropriate, the preparation of European standards relating to the essential requirements referred to in Annex II.9. cikk
The Commission shall promote, in particular, the preparation of European standards relating to:Lényeges követelmények
- criteria and methodologies for life-cycle analysis of packaging,(1) A tagállamok biztosítják, hogy az irányelv hatálybalépésétől számított három éven túl a csomagolást csak akkor lehessen forgalomba hozni, ha az eleget tesz az irányelvben, ideértve a II. mellékletet is, meghatározott lényeges követelményeknek.
- the methods for measuring and verifying the presence of heavy metals and other dangerous substances in the packaging and their release into the environment from packaging and packaging waste,(2) A tagállamok a 22. cikk (1) bekezdésében megjelölt időponttól vélelmezik, hogy az irányelvben, beleértve a II. mellékletet is, rögzített valamennyi lényeges követelménynek megfelel az olyan csomagolás, amely eleget tesz:
- criteria for a minimum content of recycled material in packaging for appropriate types of packaging,a) a vonatkozó, egymással összehangolt szabványoknak, amelyek hivatkozási számait az Európai Közösségek Hivatalos Lapja közzétette. A tagállamok közzéteszik azon nemzeti szabványaik hivatkozási számait, amelyekkel a harmonizált szabványokat átveszik;
- criteria for recycling methods,b) a (3) bekezdésben említett vonatkozó nemzeti szabványoknak, amennyiben az e szabványok hatálya alá tartozó területeken nem léteznek összehangolt szabványok.
- criteria for composting methods and produced compost,(3) A tagállamok közlik a Bizottsággal a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott nemzeti szabványaik szövegét, amelyek véleményük szerint eleget tesznek az e cikkben meghatározott alapvető követelményeknek. A Bizottság e szövegeket haladéktalanul továbbítja a többi tagállamnak.
- criteria for the marking of packaging.A tagállamok közzéteszik ezeket a hivatkozási számokat. A Bizottság gondoskodik arról, hogy ezeket az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétegyék.
Article 11(4) Ha valamely tagállam vagy a Bizottság úgy véli, hogy a (2) bekezdésben említett szabványok nem tesznek teljes mértékben eleget az (1) bekezdésben említett lényeges követelményeknek, a Bizottság vagy az érintett tagállam a 83/189/EGK irányelv által létrehozott bizottság elé terjesztik az ügyet, megadva ennek indokait. E bizottság késedelem nélkül állást foglal.
Concentration levels of heavy metals present in packaging 1. Member States shall ensure that the sum of concentration levels of lead, cadmium, mercury and hexavalent chromium present in packaging or packaging components shall not exceed the following:A bizottság véleményének figyelembevételével a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat, hogy vissza kell-e vonni e szabványokat a (2) és (3) bekezdésekben hivatkozott közleményekből vagy sem.
- 600 ppm by weight two years after the date referred to in Article 22 (i);10. cikk
- 250 ppm by weight three years after the date referred to in Article 22 (i);Szabványosítás
- 100 ppm by weight five years after the date referred to in Article 22 (i).A Bizottság adott esetben előmozdítja a II. mellékletben meghatározott lényeges követelményekre vonatkozó európai szabványok kidolgozását.
2. The concentration levels referred to in paragraph 1 shall not apply to packaging entirely made of lead crystal glass as defined in Directive 69/493/EEC (1).A Bizottság különösen az alábbiakra vonatkozó európai szabványok kidolgozását mozdítja elő:
3. The Commission shall, in accordance with the procedure laid down in Article 21, determine:- a csomagolás életciklus-elemzésének kritériumai és módszerei,
- the conditions under which the above concentration levels will not apply to recycled materials and to product loops which are in a closed and controlled chain,- a nehézfémek és más veszélyes anyagok csomagolásban való jelenlétének, valamint a csomagolásból és a csomagolási hulladékból a környezetbe való kibocsátásuknak a mérésére és ellenőrzésére szolgáló módszerek,
- the types of packaging which are exempted from the requirement referred to in paragraph 1, third indent.- a csomagolás újrafeldolgozott anyagtartalma minimumának követelményei az egyes csomagolási típusok esetén,
Article 12- az újrafeldolgozási módszerek kritériumai,
Information systems 1. Member States shall take the necessary measures to ensure that databases on packaging and packaging waste are established, where not already in place, on a harmonized basis in order to contribute to enabling Member States and the Commission to monitor the implementation of the objectives set out in this Directive.- a komposztálási módszerek és az előállított komposzt kritériumai,
2. To this effect, the databases shall provide in particular information on the magnitude, characteristics and evolution of the packaging and packaging waste flows (including information on the toxicity or danger of packaging materials and components used for their manufacture) at the level of individual Member States.- a csomagolás megjelölésének kritériumai.
3. In order to harmonize the characteristics and presentation of the data produced and to make the data of the Member States compatible, Member States shall provide the Commission with their available data by means of formats which shall be adopted by the Commission one year from the date of entry into force of this Directive on the basis of Annex III, in accordance with the procedure laid down in Article 21.11. cikk
4. Member States shall take into account the particular problems of small and medium-sized enterprises in providing detailed data.A csomagolásban jelen lévő nehézfémek koncentrációja
5. The data obtained shall be made available with the national reports referred to in Article 17 and shall be updated in subsequent reports.(1) A tagállamok biztosítják, hogy a csomagolásban vagy a csomagolás összetevőiben jelen lévő ólom, kadmium, higany és króm (VI) koncentrációinak összege ne haladja meg az alábbiakat:
6. Member States shall require all economic operators involved to provide competent authorities with reliable data on their sector as required in this Article.- 600 ppm a tömegre vetítve, két évvel a 22. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpont után,
Article 13- 250 ppm a tömegre vetítve, három évvel a 22. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpont után,
Information for users of packaging Member States shall take measures, within two years of the date referred to in Article 22 (1), to ensure that users of packaging, including in particular consumers, obtain the necessary information about:- 100 ppm a tömegre vetítve, öt évvel a 22. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpont után.
- the return, collection and recovery systems available to them,(2) Az (1) bekezdésben meghatározott koncentrációk nem vonatkoznak a teljes egészében ólomkristály üvegből a 69/493/EGK irányelv [9] értelmében készült csomagolásra.
- their role in contributing to reuse, recovery and recycling of packaging and packaging waste,(3) A Bizottság a 21. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően meghatározza:
- the meaning of markings on packaging existing on the market,- azokat a feltételeket, amelyek mellett a fenti koncentrációk nem vonatkoznak az újrafeldolgozott anyagokra és azokra a termékfolyamatokra, amelyek zárt és ellenőrzött láncot alkotnak,
- the appropriate elements of the management plans for packaging and packaging waste as referred to in Article 14.- azokat a csomagolástípusokat, amelyek mentesülnek az (1) bekezdés harmadik francia bekezdésében hivatkozott követelmény alól.
Article 1412. cikk
Management Plans In pursuance of the objectives and measures referred to in this Directive, Member States shall include in the waste management plans required pursuant to Article 17 of Directive 75/442/EEC, a specific chapter on the management of packaging and packaging waste, including measures taken pursuant to Articles 4 and 5.Információs rendszerek
Article 15(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy létrejöjjenek a csomagolással és csomagolási hulladékkal kapcsolatos adatbázisok, amennyiben ezek még nem találhatók meg egymással összehangoltan, annak érdekében, hogy hozzájáruljanak annak lehetővé tételéhez, hogy a tagállamok és a Bizottság ellenőrizhessék az irányelvben kitűzött célok megvalósítását.
Economic instruments Acting on the basis of the relevant provisions of the Treaty, the Council adopts economic instruments to promote the implementation of the objectives set by this Directive. In the absence of such measures, the Member States may, in accordance with the principles governing Community environmental policy, inter alia, the polluter-pays principle, and the obligations arising out of the Treaty, adopt measures to implement those objectives.(2) Ebből a célból az adatbázisok különösen a csomagolás és csomagolási hulladék áramlásának nagyságáról, jellemzőiről és alakulásáról szolgáltatnak információkat (beleértve a csomagolóanyagok és a gyártásukhoz felhasznált összetevők mérgező vagy veszélyes voltáról szóló információkat) az egyes tagállamok szintjén.
Article 16(3) Az előállított adatok jellemzőinek és bemutatásának összehangolása, valamint a tagállamok adatainak kompatibilissá tétele érdekében a tagállamok olyan táblázatok segítségével bocsátják a Bizottság rendelkezésére meglévő adataikat, amelyeket a Bizottság az irányelv hatálybalépési időpontját követően egy évvel határoz meg a III. melléklet alapján a 21. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően.
Notification 1. Without prejudice to Directive 83/189/EEC, before adopting such measures, Member States shall notify the drafts of measures which they intend to adopt within the framework of this Directive to the Commission, excluding measures of a fiscal nature, but including technical specifications linked to fiscal measures which encourage compliance with such technical specifications, in order to permit the latter to examine them in the light of existing provisions following in each case the procedure under the above Directive.(4) A tagállamok figyelembe veszik a kis- és középvállalkozások sajátos problémáit a részletes adatok szolgáltatása terén.
2. If the proposed measure is also a technical matter within the meaning of Directive 83/189/EEC, the Member State concerned may indicate, when following the notification procedures referred to in this Directive, that the notification is equally valid for Directive 83/189/EEC.(5) Az összegyűjtött adatokat a 17. cikkben meghatározott nemzeti jelentésekkel együtt rendelkezésre bocsátják, és azokat a további jelentésekben naprakésszé teszik.
Article 17(6) A tagállamok minden érintett piaci szereplőtől megkövetelik, hogy az illetékes hatóságokat az e cikkben előírt megbízható adatokkal lássák el az ágazataikat illetően.
Obligation to report Member States shall report to the Commission on the application of this Directive in accordance with Article 5 of Council Directive 91/692/EEC of 23 December 1991 standardizing and rationalizing reports on the implementation of certain Directives relating to the environment (1). The first report shall cover the period 1995 to 1997.13. cikk
Article 18A csomagolások felhasználóinak tájékoztatása
Freedom to place on the market Member States shall not impede the placing on the market of their territory of packaging which satisfies the provisions of this Directive.A tagállamok a 22. cikk (1) bekezdésében meghatározott időponttól számított két éven belül intézkedéseket tesznek annak biztosítása érdekében, hogy a csomagolások felhasználói, ideértve különösen a fogyasztókat, megszerezzék a szükséges információkat az alábbiakról:
Article 19- a számukra rendelkezésre álló visszaváltási, begyűjtési és hasznosítási rendszerekről,
Adaptation to scientific and technical progress The amendments necessary for adapting to scientific and technical progress the identification system - as referred to in Article 8 (2), Annex I and Article 10, last indent - and the formats relating to the database system - as referred to in Article 12 (3) and Annex III - shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 21.- a csomagolás és csomagolási hulladék újrafelhasználásához, hasznosításához és újrafeldolgozásához való hozzájárulásukról,
Article 20- a piacon jelen lévő csomagolásokon található jelölések jelentéséről,
Specific measures 1. The Commission, in accordance with the procedure laid down in Article 21, shall determine the technical measures necessary to deal with any difficulties encountered in applying the provisions of this Directive in particular to primary packaging for medical devices and pharmaceutical products, small packaging and luxury packaging.- a csomagolásra és csomagolási hulladékokkal való gazdálkodásra vonatkozó, a 14. cikkben meghatározott gazdálkodási tervek megfelelő elemeiről.
2. The Commission shall also present a report to the European Parliament and the Council on any other measure to be taken, if appropriate accompanied by a proposal.14. cikk
Article 21Gazdálkodási tervek
Committee procedure 1. The Commission shall be assisted by a committee composed of the representatives of the Member States and chaired by the representative of the Commission.Az irányelvben meghatározott célkitűzések és intézkedések alapján a tagállamok a 75/442/EGK irányelv 7. cikke értelmében megkövetelt hulladékgazdálkodási tervekbe külön fejezetet iktatnak be a csomagolással és csomagolási hulladékkal való gazdálkodásról, beleértve a 4. és 5. cikk értelmében meghozott intézkedéseket is.
2. The representative of the Commission shall submit to the committee a draft of the measures to be taken. The committee shall deliver its opinion on the draft within a time limit which the chairman may lay down according to the urgency of the matter. The opinion shall be delivered by the majority laid down in Article 148 (2) of the Treaty in the case of decisions which the Council is required to adopt on a proposal from the Commission. The votes of the representatives of the Member States within the committee shall be weighted in the manner set out in that Article. The chairman shall not vote.15. cikk
3. (a) The Commission shall adopt the measures envisaged if they are in accordance with the opinion of the committee.Gazdasági eszközök
(b) >If the measures envisaged are not in accordance with the opinion of the committee, or if no opinion is delivered, the Commission shall, without delay, submit to the Council a proposal relating to the measures to be taken. The Council shall act by a qualified majority.A Szerződés idevágó rendelkezései alapján eljárva, a Tanács gazdasági eszközöket fogad el az irányelvben meghatározott célkitűzések megvalósításának előmozdítására. Ilyen intézkedések hiányában a Közösség környezetvédelmi politikáját irányító elvek – többek között a "szennyező fizet" elve – és a Szerződésből eredő kötelezettségek betartásával a tagállamok fogadnak el intézkedéseket e célkitűzések megvalósítása érdekében.
If, on the expiry of a period which may in no case exceed three months from the date of referral to the Council, the Council has not acted, the proposed measures shall be adopted by the Commission.16. cikk
Article 22Értesítés
Implementation in national law 1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive before 30 June 1996. They shall immediately inform the Commission thereof.(1) A 83/189/EGK irányelv sérelme nélkül a tagállamok, mielőtt intézkedéseket hoznának, azon intézkedések tervezeteiről, amelyeket az irányelv keretében kívánnak elfogadni, kivéve az adópolitikai jellegű intézkedéseket, de beleértve azokat az adópolitikai intézkedésekhez kapcsolódó műszaki előírásokat, amelyek annak érdekében kapcsolódnak adópolitikai rendelkezésekhez, hogy előmozdítsák az e műszaki előírásoknak való megfelelést, értesítik a Bizottságot annak érdekében, hogy ez utóbbi számára lehetővé tegyék azoknak a fennálló rendelkezések figyelembevételével való vizsgálatát, minden esetben a fenti irányelv szerinti eljárást követve.
2. When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. the methods for making such reference shall be laid down by the Member States.(2) Ha a tervezett intézkedés a 83/189/EGK irányelv értelmében vett műszaki előírásra is kiterjed, az érintett tagállam az ezen irányelvben meghatározott értesítési eljárást követve utalhat arra, hogy az értesítés ugyancsak érvényes a 83/189/EGK irányelvre nézve is.
3. In addition, Member States shall communicate to the Commission all existing laws, regulations and administrative provisions adopted within the scope of this Directive.17. cikk
4. The requirements for the manufacturing of packaging shall in no case apply to packaging used for a given product before the date of entry into force of this Directive.Jelentési kötelezettség
5. Member States shall, for a period not exceeding five years from the date of the entry into force of the present Directive, allow the placing on the market of packaging manufactured before this date and which is in conformity with their existing national law.A tagállamok jelentést tesznek a Bizottságnak ezen irányelv alkalmazásáról, a környezetre vonatkozó egyes irányelvek végrehajtásáról szóló jelentések egységesítéséről és ésszerűsítéséről szóló, 1991. december 23-i 91/692/EGK tanácsi irányelv 5. cikke szerint [10]. Az első jelentés az 1995-től 1997-ig tartó időszakot öleli fel.
Article 2318. cikk
Directive 85/339/EEC is hereby repealed with effect from the date referred to in Article 22 (1).A forgalomba hozatal szabadsága
Article 24A tagállamok nem tilthatják meg olyan csomagolás forgalomba hozatalát területükön, amely eleget tesz ezen irányelv rendelkezéseinek.
This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Communities.19. cikk
Article 25Hozzáigazítás a tudományos és műszaki fejlődéshez
This Directive is addressed to the Member States.A 21. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kell elfogadni azokat a módosításokat, amelyek a 8. cikk (2) bekezdésében, az I. mellékletben és a 10. cikk utolsó bekezdésében meghatározott azonosítási rendszernek, valamint a 12. cikk (3) bekezdésében és a III. mellékletben meghatározott adatbázisrendszerre vonatkozó táblázatoknak a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításához szükségesek.
Done at Brussels, 20 December 1994.20. cikk
For the European Parliament The President K. HAENSCH For the Council The President K. KINKELKülönös intézkedések
(1) OJ No C 263, 12. 10. 1992, p. 1 and OJ No C 285, 21. 10. 1993, p. 1.(1) A Bizottság a 21. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően határozza meg azokat a műszaki intézkedéseket, amelyek az irányelv rendelkezéseinek alkalmazásával felmerülő nehézségek kezeléséhez szükségesek, különösen az orvosi eszközök és a gyógyszeripari termékek elsődleges csomagolása, a kisméretű kiszerelés és a luxuscsomagolás területén.
(2) OJ No C 129, 10. 5. 1993, p. 18.(2) A Bizottság ugyancsak jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak minden más meghozandó intézkedésről, adott esetben, egyben a javaslatait is mellékeli.
(3) Opinion of the European Parliament of 23 June 1993 (OJ No C 194, 19. 7. 1993, p. 177), common position of the Council of 4 March 1994 (OJ No C 137, 19. 5. 1994, p. 65) and Decision of the European Parliament of 4 May 1994 (OJ No C 205, 25. 7. 1994, p. 163). Confirmed on 2 December 1993 (OJ No C 342, 20. 12. 1993, p. 15). Joint text of the Conciliation Committee of 8 November 1994.21. cikk
(4) OJ No L 176, 6. 7. 1985, p. 18. Directive as amended by Directive 91/629/EEC (OJ No L 377, 31. 12. 1991, p. 48).Bizottsági eljárás
(5) OJ No C 122, 18. 5. 1990, p. 2.(1) A Bizottságot a tagállamok képviselőiből álló bizottság segíti, melynek elnöke a Bizottság képviselője.
(6) OJ No L 194, 25. 7. 1975, p. 39. Directive as last amended by Directive 91/156/EEC (OJ No L 78, 26. 3. 1991, p. 32).(2) A Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések tervezetét. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavaz.
(1) OJ No L 109, 26. 4. 1983, p. 8. Directive as last amended by Directive 92/400/EEC (OJ No L 221, 6. 8. 1992, p. 55).(3) a) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.
(2) OJ No L 377, 31. 12. 1991, p. 20.b) Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.
(1) OJ No L 326, 29. 12. 1969, p. 36.Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított legfeljebb 3 hónapon belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el.
(1) OJ No L 377, 31. 12. 1991, p. 48.22. cikk
ANNEX IÁtültetés a nemzeti jogba
IDENTIFICATION SYSTEM(1) A tagállamok meghozzák azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelvnek 1996. június 30-a előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.
The numbering used shall be from 1 to 19 for plastic, from 20 to 39 for paper and cardboard, from 40 to 49 for metal, from 50 to 59 for wood, from 60 to 69 for textiles and from 70 to 79 for glass.(2) Amikor a tagállamok elfogadják az első bekezdés szerinti rendelkezéseket, azokban hivatkozniuk kell ezen irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.
The identification system may also use the abbreviation for the relevant material(s) (e. g. HDPE: high density polyethylene). Materials may be identified by a numbering system and/or abbreviation. The identification marks shall appear in the centre of or below the graphical marking indicating the reusable or recoverable nature of the packaging.(3) Ezenkívül a tagállamok közlik a Bizottsággal valamennyi hatályos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezést, amelyet az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el.
ANNEX II(4) A csomagolás gyártására vonatkozó követelmények semmi esetben sem vonatkoznak az adott termékhez használt csomagolásra, ha az az irányelv hatálybalépési időpontja előtt készült.
ESSENTAIL REQUIREMENTS ON THE COMPOSITION AND THE REUSABLE AND RECOVERABLE, INCLUDING RECYCLABLE, NATURE OF PACKAGING(5) A tagállamok engedélyezik ezen irányelv hatálybalépése előtt előállított olyan csomagolás legfeljebb ugyanezen időponttól számított 5 éven belüli forgalomba hozatalát, amely megfelel a hatályos nemzeti jogszabályoknak.
1. Requirements specific to the manufacturing and composition of packaging - Packaging shall be so manufactured that the packaging volume and weight be limited to the minimum adequate amount to maintain the necessary level of safety, hygiene and acceptance for the packed product and for the consumer.23. cikk
- Packaging shall be designed, produced and commercialized in such a way as to permit its reuse or recovery, including recycling, and to minimize its impact on the environment when packaging waste or residues from packaging waste management operations are disposed of.A 85/339/EGK irányelv a 22. cikk (1) bekezdésében meghatározott időponttal kezdődően hatályát veszti.
- Packaging shall be so manufactured that the presence of noxious and other hazardous substances and materials as constituents of the packaging material or of any of the packaging components is minimized with regard to their presence in emissions, ash or leachate when packaging or residues from management operations or packaging waste are incinerated or landfilled.24. cikk
2. Requirements specific to the reusable nature of packaging The following requirements must be simultaneously satisfied:Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.
- the physical properties and characteristics of the packaging shall enable a number of trips or rotations in normally predictable conditions of use,25. cikk
- possiblity of processing the used packaging in order to meet health and safety requirements for the workforce,Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
- fulfil the requirements specific to recoverable packaging when the packaging is no longer reused and thus becomes waste.Kelt Brüsszelben, 1994. december 20-án.
3. Requirements specific to the recoverable nature of packaging (a) Packaging recoverable in the form of material recycling Packaging must be manufactured in such a way as to enable the recycling of a certain percentage by weight of the materials used into the manufacture of marketable products, in compliance with current standards in the Community. The establishment of this percentage may vary, depending on the type of material of which the packaging is composed.az Európai Parlament részéről
(b) Packaging recoverable in the form of energy recovery Packaging waste processed for the purpose of energy recovery shall have a minimum inferior calorific value to allow optimization of energy recovery.az elnök
(c) Packaging recoverable in the form of composting Packaging waste processed for the purpose of composting shall be of such a biodegradable nature that it should not hinder the separate collection and the composting process or activity into which it is introduced.K. Hänsch
(d) Biodegradable packaging Biodegradable packaging waste shall be of such a nature that it is capable of undergoing physical, chemical, thermal or biological decomposition such that most of the finished compost ultimately decomposes into carbon dioxide, biomass and water.a Tanács részéről
ANNEX IIIaz elnök
DATA TO BE INCLUDED BY MEMBER STATES IN THEIR DATABASES ON PACKAGING AND PACKAGING WASTE (IN ACCORDANCE WITH TABLES 1 TO 4)K. Kinkel
1. For primary, secondary and tertiary packaging:[1] HL C 263., 1992.10.12., 1. o. és HL C 285., 1993.10.21., 1. o.
(a) quantities, for each broad category of material, of packaging consumed within the country (produced + imported − exported) (Table 1);[2] HL C 129., 1993.5.10., 18. o.
(b) quantities reused (Table 2).[3] Az Európai Parlament 1993. június 23-i véleménye (HL C 194., 1993.7.19., 177. o.), a Tanács 1994. március 4-i közös álláspontja (HL C 137., 1994.5.19., 65. o.) és az Európai Parlament 1994. május 4-i határozata (HL C 205., 1994.7.25, 163. o.). Megerősítve 1993. december 2-án (HL C 342., 1993.12.20., 15. o.). Az Egyeztető Bizottság 1994. november 8-i együttes szövegtervezete.
2. For household and non-household packaging waste:[4] HL L 176., 1985.7.6., 18. o., a legutóbb a 91/629/EGK irányelvvel (HL L 377., 1991.12.31., 48. o.) módosított irányelv.
(a) quantities for each broad category of material, recovered and disposed of within the country (produced + imported − exported) (Table 3);[5] HL C 122., 1990.5.18., 2. o.
(b) quantities recycled and quantities recovered for each broad category of material (Table 4).[6] HL L 194., 1975.7.25, 39. o., a legutóbb a 91/156/EGK irányelvvel (HL L 78., 1991.3.26, 32. o.) módosított irányelv.
>TABLE>[7] HL L 109., 1983.4.26, 8. o., a legutóbb a 92/400/EGK irányelvvel (HL L 221., 1992.8.6, 55. o.) módosított irányelv.
>TABLE>[8] HL L 377., 1991.12.31., 20. o.
>TABLE>[9] HL L 326., 1969.12.29., 36. o.
>TABLE>[10] HL L 377., 1991.12.31., 48. o.
 --------------------------------------------------
 I. MELLÉKLET
 AZONOSÍTÁSI RENDSZER
 Az alkalmazott számozás 1-től 19-ig műanyagra, 20-ról 39-ig papírra és kartonra, 40-től 49-ig fémre, 50-től 59-ig fára, 60-tól 69-ig textilre és 70-től 79-ig üvegre vonatkozik.
 Az azonosítási rendszer az illető anyag(ok)ra rövidítést is használhat (pl. HDPE: high density polyethylene – nagy sűrűségű polietilén). Az anyagokat számozási rendszerrel és/vagy rövidítéssel lehet azonosítani. Az azonosítási jelek a csomagolás újrahasználható vagy hasznosítható jellegére utaló grafikus jel közepén vagy alatt jelennek meg.
 --------------------------------------------------
 II. MELLÉKLET
 A CSOMAGOLÁS ÖSSZETÉTELÉRE, VALAMINT ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ ÉS ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ (IDEÉRTVE AZ ÚJRAFELDOLGOZHATÓ) JELLEGÉRE VONATKOZÓ LÉNYEGI KÖVETELMÉNYEK
 1. A csomagolás gyártására és összetételére vonatkozó követelmények
 - A csomagolást úgy kell előállítani, hogy a csomagolás térfogata és tömege arra a minimálisan elégséges mennyiségre korlátozódjék, amely fenntartja a csomagolt termék és a fogyasztó számára a biztonságosság, a higiénia és az elfogadhatóság szükséges szintjét.
 - A csomagolást úgy kell megtervezni, előállítani és forgalmazni, hogy lehetővé tegyék annak újrahasználatát vagy hasznosítását (beleértve az újrafeldolgozást), és minimumra csökkentsék annak a környezetre gyakorolt hatását, amikor a csomagolási hulladékok vagy a csomagolási hulladékgazdálkodási műveletek anyagmaradékát ártalmatlanítják.
 - A csomagolást úgy kell előállítani, hogy minimumra csökkentsék az ártalmas és veszélyes anyagok jelenlétét bármilyen csomagolási összetevő vagy csomagolóanyag alkotóelemei között, tekintettel azoknak a levegőbe kibocsátott anyagban, a salakban vagy a csurgalékvízben való jelenlétére, amikor a csomagolást vagy a gazdálkodási műveletekből származó anyagmaradékokat vagy a csomagolási hulladékot elégetik vagy hulladék-lerakóhelyen ártalmatlanítják.
 2. A csomagolás újrahasználható jellegére vonatkozó követelmények
 Az alábbi követelményeket egyidejűleg kell kielégíteni:
 - a csomagolás fizikai tulajdonságainak és jellemzőinek lehetővé kell tenniük több fordulót vagy visszatérést a felhasználás rendes körülményei között előre látható feltételek mellett,
 - az elhasznált csomagolás feldolgozásánál lehetőséget kell biztosítani a munkát végzők egészségügyi és biztonsági követelményeinek betartására,
 - teljesíteniük kell az újrahasznosítható csomagolásra vonatkozó sajátos követelményeket, amikor már a csomagolás nem használható fel, és ezáltal hulladékká válik.
 3. A csomagolás hasznosítható jellegére vonatkozó követelmények
 a) Az újrafeldolgozás útján hasznosítható csomagolás
 A csomagolást úgy kell előállítani, hogy a piacképes termékek gyártása során felhasznált anyagok bizonyos tömegszázalékának újrafeldolgozását lehetővé tegyék, a Közösség jelenlegi szabványaival összhangban. E százalékos arány megállapítása a csomagolást alkotó anyagok fajtájától függően változhat.
 b) Az energetikai hasznosítás útján hasznosítható csomagolás
 Az energia visszanyerése céljából feldolgozott csomagolási hulladéknak rendelkeznie kell egy minimális alsó fűtőértékkel ahhoz, hogy lehetővé tegye az energetikai hasznosítás optimalizálását.
 c) A komposztálás formájában hasznosítható csomagolás
 A komposztálással feldolgozott csomagolási hulladéknak olyan biológiai úton lebontható jelleggel kell rendelkeznie, hogy az ne akadályozza az elkülönített begyűjtést és azt a komposztálási eljárást vagy tevékenységet, amelynek azt alávetik.
 d) Biológiai úton lebontható csomagolás
 A biológiai úton lebontható csomagolásnak olyan tulajdonsággal kell rendelkeznie, hogy képes legyen fizikai, kémiai, termikus vagy biológiai bomlásra úgy, hogy a kész komposzt végső soron szén-dioxiddá, biomasszává és vízzé bomoljon le.
 --------------------------------------------------
 III. MELLÉKLET
 ADATOK, AMELYEKET A TAGÁLLAMOKNAK FEL KELL TÜNTETNIÜK A CSOMAGOLÁSSAL ÉS CSOMAGOLÁSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS ADATBÁZISAIKBAN (AZ 1–4. TÁBLÁZAT SZERINT)
 1. Elsődleges, másodlagos és harmadlagos csomagolásnál:
 a) az országon belül felhasznált (előállított + importált – exportált) csomagolás anyagkategóriánkénti mennyiségei (1. táblázat);
 b) újrahasznált mennyiségek (2. táblázat).
 2. A háztartási és háztartáson kívüli csomagolási hulladéknál:
 a) az országon belül hasznosított és ártalmatlanított (előállított + importált – exportált), csomagolás anyagkategóriánkénti mennyiségei (3. táblázat);
 b) hasznosított – ideértve az újrafeldolgozott – anyagkategóriánkénti mennyiségek (4. táblázat).
 1. TÁBLÁZAT
 A tagállam területén felhasznált (elsődleges, másodlagos és harmadlagos) csomagolás mennyisége (tonnában)
 | Előállított | – Exportált | + Importált | = Összesen |
 Üveg | | | | |
 Műanyag | | | | |
 Papír és karton (ideértve a társított anyagokat (kompozitok) is) | | | | |
 Fém | | | | |
 Fa | | | | |
 Egyéb | | | | |
 Összesen | | | | |
 2. TÁBLÁZAT
 A nemzeti területen belül újrahasznált (elsődleges, másodlagos és harmadlagos) csomagolás mennyisége
 | A felhasznált csomagolás (tonna) | Újrahasznált csomagolás |
 (tonna) | (százalék) |
 Üveg | | |
 Műanyag | | | |
 Papír és karton (ideértve a társított anyagokat (kompozitok) is) | | | |
 Fém | | | |
 Fa | | | |
 Egyéb | | | |
 Összesen | | | |
 3. TÁBLÁZAT
 A tagállam területén a hasznosított és az ártalmatlanított csomagolási hulladék mennyisége (tonnában)
 | A keletkezett hulladék | – Exportált hulladék | + Importált hulladék | = Összesen |
 Háztartási hulladék | | | | |
 Üvegcsomagolás | | | | |
 Műanyag csomagolás | | | | |
 Papír és kartoncsomagolás | | | | |
 Társított karton csomagoló anyagok (karton kompozitok) | | | | |
 Fémcsomagolás | | | | |
 Facsomagolás | | | | |
 Összes háztartási csomagolási hulladék | | | | |
 Háztartáson kívüli hulladék | | | | |
 Üvegcsomagolás | | | | |
 Műanyag csomagolás | | | | |
 Papír és kartoncsomagolás | | | | |
 Társított karton csomagoló anyagok (karton kompozitok) | | | | |
 Fémcsomagolás | | | | |
 Facsomagolás | | | | |
 Összes háztartáson kívüli csomagolási hulladék | | | | |
 4. TÁBLÁZAT
 A tagállam területén újrafeldolgozott, illetve újrafeldolgozott csomagolási hulladék mennyisége
 | Hasznosított és ártalmatlanított összes tömeg tonna | Újrafeldolgozott mennyiség | Hasznosított mennyiség |
 (tonna) | (százalék) | (tonna) | (százalék) |
 Háztartási hulladék | | | | |
 Üvegcsomagolás | | | | | |
 Műanyag csomagolás | | | | | |
 Papír és kartoncsomagolás | | | | | |
 Társított karton csomagoló anyagok (karton kompozitok) | | | | | |
 Fémcsomagolás | | | | | |
 Facsomagolás | | | | | |
 Összes háztartási csomagolási hulladék | | | | | |
 Háztartáson kívüli hulladék | | | | | |
 Üvegcsomagolás | | | | | |
 Műanyag csomagolás | | | | | |
 Papír és kartoncsomagolás | | | | | |
 Társított karton csomagoló anyagok (karton kompozitok) | | | | | |
 Fémcsomagolás | | | | | |
 Facsomagolás | | | | | |
 Összes háztartáson kívüli csomagolási hulladék | | | | | |
 --------------------------------------------------