?

24.3.2022    | EN | Official Journal of the European Union | L 96/42022.3.24.    | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 96/4
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2022/467A BIZOTTSÁG (EU) 2022/467 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
of 23 March 2022(2022. március 23.)
providing for exceptional adjustment aid to producers in the agricultural sectorsa mezőgazdasági ágazatok termelőinek nyújtott kivételes alkalmazkodási támogatásról
THE EUROPEAN COMMISSION,AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
Having regard to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 (1), and in particular Article 219(1) in conjunction with Article 228 thereof,tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 219. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 228. cikkével,
Having regard to Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008 (2), and in particular Article 106(5) thereof,tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 106. cikke (5) bekezdésére,
Whereas:mivel:
(1) | Russia’s invasion of Ukraine on 24 February 2022 is impacting on farmers in the Union.(1) | Az Ukrajna elleni, 2022. február 24-i orosz invázió hatással van az uniós mezőgazdasági termelőkre.
(2) | The primary concern in trade between Ukraine and the Union is the availability of transport. Ukrainian airports were the first to suffer under the Russian attack and all commercial shipping operations in Ukrainian ports have been suspended.(2) | Az Ukrajna és az Európai Unió közötti kereskedelemben az elsődleges problémát a közlekedési lehetőségek rendelkezésre állása jelenti. Az orosz támadás elsőként az ukrán repülőtereket sújtotta, és az ukrán kikötőkben folytatott valamennyi kereskedelmi hajózási műveletet felfüggesztették.
(3) | The crisis is likely to have serious consequences on the supply of grain at global level, leading to a further increase in prices that adds to already soaring prices for energy and fertilisers, impacting farmers in the Union.(3) | A válság valószínűleg globális szintű, súlyos következményekkel fog járni a gabonaellátásra nézve, ami további áremelkedéshez vezet, és az uniós mezőgazdasági termelők jelenlegi helyzetét – melyet eleve a magas energia- és műtrágyaárak jellemzik – tovább súlyosbíthatja.
(4) | A second concern is the impossibility for the Union products to continue to flow to Ukraine and potentially also to Russia and Belarus for logistics and financial reasons, generating trade disruptions in some sectors that would translate in market imbalances in the internal market. This would affect mainly the sectors of wines and spirits, processed foods (including processed fruits and vegetables), infant formula, and pet food in the case of Russia, fruits and vegetables in the case of Belarus, animal products in the case of Ukraine.(4) | További aggályt jelent, hogy az uniós termékek logisztikai és pénzügyi okokból nem áramolhatnak a továbbiakban Ukrajnába, illetve potenciálisan Oroszországba és Belaruszba, ami az uniós belső piacon potenciális piaci egyensúlyhiányt eredményező kereskedelmi fennakadásokat okoz egyes ágazatokban. Ez főként a borok és szeszes italok, a feldolgozott élelmiszerek (beleértve a feldolgozott gyümölcsöket és zöldségeket), az anyatej-helyettesítő tápszerek és a hobbiállat-eledelek ágazatát érintené Oroszország tekintetében, a gyümölcs- és zöldségágazatot Belarusz tekintetében, és az állati eredetű termékek ágazatát Ukrajna tekintetében.
(5) | There is therefore an acute threat of market disturbance caused by significant cost rises and trade disruptions that requires effective and efficient action.(5) | Következésképpen a jelentős költségnövekedések és a kereskedelmi fennakadások miatt fennáll a piaci zavarok akut veszélye, melynek kezeléséhez hatékony és eredményes fellépésekre van szükség.
(6) | Market intervention measures available under Regulation (EU) No 1308/2013 in the form of public intervention, private storage aid or market withdrawals may be effective in restoring certain market balance by removing temporarily or permanently products from the market, but are not of a nature that can help counter the threat of market disturbance caused by cost rises. While the market needs to gradually adjust to new circumstances, support is needed for producers in sectors where input costs are rising to unsustainable levels and where products cannot find their normal market outlet.(6) | Az 1308/2013/EU rendelet alapján az állami intervenció, a magántárolási támogatás vagy a piacról történő árukivonás formájában rendelkezésre álló piaci intervenciós intézkedések a termékeknek a forgalomból való ideiglenes vagy végleges kivonása révén hatékonyak lehetnek bizonyos mértékű piaci egyensúly helyreállításában, de nem olyan jellegűek, amelyek segíthetnek a költségnövekedés által előidézett piaci zavarok jelentette veszély ellensúlyozásában. Míg a piacnak fokozatosan alkalmazkodnia kell az új körülményekhez, támogatásra van szükség az olyan ágazatokban működő termelők számára, ahol a termelési költségek fenntarthatatlan szintre emelkednek, és ahol a termékek nem találják meg a hagyományos felvevőpiacukat.
(7) | In order to react efficiently and effectively against the threat of a market disturbance, it is essential that aid is made available to producers in the agricultural sectors in the Union affected by such market disturbance. Member States should choose one or more of the sectors concerned, or part of them, to support producers who suffer the most from market disturbance.(7) | A piaci zavarok veszélyével szembeni hatékony és eredményes fellépés érdekében elengedhetetlen, hogy a szóban forgó piaci zavarok által érintett uniós mezőgazdasági ágazatokban működő termelők támogatásban részesüljenek. A tagállamoknak ki kell választaniuk egy vagy több érintett ágazatot vagy ezek egy részét azon termelők támogatása érdekében, akiket a piaci zavarok a leginkább sújtanak.
(8) | It is therefore appropriate to provide Member States with a financial grant to support producers engaging in activities fostering food security or addressing market imbalances, allowing for the necessary adjustment. The amount available to each Member State should be set out, taking into account the respective weight of each Member State in the Union’s agricultural sector, on the basis of the net ceilings for direct payments set out in Annex III to Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council (3).(8) | A fentiek fényében helyénvaló pénzügyi támogatást nyújtani a tagállamoknak, hogy a szükséges alkalmazkodás érdekében támogathassák az élelmezésbiztonságot előmozdító vagy a piaci egyensúlyhiányt kezelő tevékenységeket folytató termelőket. Az egyes tagállamok számára rendelkezésére álló összegeket a közvetlen kifizetésekre vonatkozóan az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) III. mellékletében meghatározott nettó felső összeghatárok alapján, az adott tagállamnak az uniós mezőgazdasági ágazatban betöltött súlya figyelembevételével kell megállapítani.
(9) | Member States should design measures which contribute to food security or address market imbalances. Farmers should be eligible to support under these measures provided that they engage in one or more of the following activities pursuing these goals: circular economy, nutrient management, efficient use of resources, and environmental and climate friendly production methods.(9) | A tagállamoknak olyan intézkedéseket kell kidolgozniuk, amelyek hozzájárulnak az élelmezésbiztonsághoz vagy kezelik a piaci egyensúlyhiányokat. A mezőgazdasági termelőknek jogosultaknak kell lenniük az ezen intézkedések keretében nyújtott támogatásra, ha legalább egy tevékenységet végeznek az említett célok elérése irányuló, következő tevékenységek közül: körforgásos gazdaság, tápanyag-gazdálkodás, az erőforrások hatékony felhasználása, valamint környezettudatos és éghajlatbarát termelési módszerek.
(10) | Member States should distribute the aid through the most effective channels on the basis of objective and non-discriminatory criteria that take account of the extent of the market disturbance in the different sectors, while ensuring that farmers are the ultimate beneficiaries of the aid, and avoiding any market and competition distortion.(10) | A tagállamoknak a támogatást a leghatékonyabb csatornákon keresztül kell elosztaniuk olyan objektív és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján, amelyek figyelembe veszik a különböző ágazatokban jelentkező piaci zavarok mértékét, ugyanakkor biztosítják, hogy a támogatás végső kedvezményezettjei a mezőgazdasági termelők legyenek, és megakadályozzák a piac és a verseny torzulását.
(11) | As the amount allocated to each Member State would compensate only part of the actual loss suffered by producers in the agricultural sectors, Member States should be allowed to grant additional national support to those producers, under the same conditions of objectiveness, non-discrimination and non-distortion of competition. Given the magnitude of the current crisis, this additional national support may exceptionally amount to a maximum of twice the respective amounts set out in the Annex to this Regulation.(11) | Mivel a tagállamoknak biztosított összeg a mezőgazdasági ágazatok termelői tényleges kárának csak részleges kompenzációjához lenne elegendő, lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy – ugyanazon objektív kritériumok alapján, megkülönböztetéstől mentes módon és elkerülve a verseny torzulását – további nemzeti támogatást nyújtsanak az említett termelőknek. Tekintettel a jelenlegi válság súlyosságára, ez a kiegészítő nemzeti támogatás kivételesen elérheti az e rendelet mellékletében meghatározott, vonatkozó összegek kétszeresét.
(12) | In order to give Member States the flexibility to distribute the aid as circumstances require coping with the market disturbance, Member States should be allowed to cumulate it with other support financed by the European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development.(12) | Annak érdekében, hogy a tagállamok a támogatást a piaci zavarok kezeléséhez szükséges rugalmassággal oszthassák ki, lehetővé kell tenni a számukra, hogy azt az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott más támogatással halmozzák.
(13) | The aid provided for in this Regulation should be granted as a measure supporting agricultural markets in accordance with Article 4(1), point (a), of Regulation (EU) No 1306/2013, following the transfer of funds from the reserve for crisis in the agricultural sector provided for in Article 25 of that Regulation.(13) | Az e rendeletben előírt támogatást az 1306/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti mezőgazdasági piacokat támogató intézkedésként kell nyújtani, az említett rendelet 25. cikkében előírt, a mezőgazdasági ágazatot érintő válságokra képzett tartalékból történő forrásátcsoportosítást követően.
(14) | As the Union aid is fixed in euro, it is necessary, in order to ensure a uniform and simultaneous application, to fix a date for the conversion of the amount allocated to Member States not having adopted the euro into their national currencies. It is therefore appropriate to determine the operative event for the exchange rate in accordance with Article 106 of Regulation (EU) No 1306/2013. In view of the principle referred to in paragraph 2, point (b), of that Article and the criteria laid down in paragraph 5, point (c), of that Article, the operative event should be the date of the entry into force of this Regulation.(14) | Mivel az uniós támogatás mértéke euróban kerül megállapításra, az egységes és egyidejű alkalmazás érdekében meg kell határozni az euroövezeten kívüli tagállamok számára az előirányzott támogatási összegek nemzeti valutára való átváltásának dátumát. Ezért az 1306/2013/EU rendelet 106. cikkével összhangban indokolt az árfolyamra vonatkozó meghatározó ügyleti tényt meghatározni. Tekintettel az említett cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett elvre és az (5) bekezdésének c) pontjában előírt feltételekre, célszerű, hogy az ügyleti tény e rendelet hatálybalépése legyen.
(15) | For budgetary reasons, the Union should finance the expenditure incurred by Member States only where such expenditure is made by a certain eligibility date.(15) | Költségvetési megfontolásokból az Unió az érintett tagállamok csak azon kiadásait fogja finanszírozni, amelyek az elszámolhatóságukra vonatkozóan meghatározott bizonyos határidőn belül merülnek fel.
(16) | In order to ensure transparency, monitoring and proper administration of the amounts available to them, Member States should inform the Commission of the concrete measures to be taken, the criteria used to establish them, the rationale for distributing the aid across the different sectors, the measures taken to avoid distortion of competition in the markets concerned, the intended impact of the measures and the methods to check that it is achieved.(16) | Az átláthatóság és a rendelkezésükre álló összegek megfelelő nyomon követése érdekében a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a foganatosítandó konkrét intézkedésekről, az intézkedések meghatározásához alkalmazott objektív kritériumokról, a támogatás különböző ágazatok közötti elosztásának indoklásáról, az érintett piacokon a verseny torzulásának elkerülése érdekében hozott intézkedésekről, az intézkedések tervezett hatásáról, valamint a tervezett hatás elérésének ellenőrzésére szolgáló módszerekről.
(17) | The difficulties to access inputs and the logistic problems derived from an abrupt stop of commercial shipments is an immediate market disturbance and consequently immediate action is necessary to efficiently and effectively address the situation.(17) | Az alapanyagokhoz való hozzáférés terén tapasztalt nehézségek és a kereskedelmi szállítmányok hirtelen leállításából eredő logisztikai problémák azonnali piaci zavarokat jelentenek, ezért azonnali fellépésre van szükség a helyzet hatékony és eredményes kezeléséhez.
(18) | In order to ensure that producers receive aid as soon as possible, Member States should be enabled to implement this Regulation without delay. Therefore, this Regulation should enter into force on the day following that of the publication in the Official Journal of the European Union. It should apply on condition that the transfer of EUR 350 000 000 from the reserve to the budget lines financing the necessary measure is made in accordance with Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council (4); from the day of the publication in the Official Journal of the European Union of a communication of the Commission stating that the transfer has been made,(18) | Annak érdekében, hogy a termelők mihamarabb megkaphassák a támogatást, a tagállamok számára indokolt lehetővé tenni e rendelet késedelem nélküli végrehajtását. Ezért ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendeletet – azzal a feltétellel, hogy az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) összhangban sor kerül 350 000 000 EUR átcsoportosítására a tartalékból a szükséges intézkedést finanszírozó költségvetési sorokba – a Bizottság azon közleményének az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele napjától kell alkalmazni, amely megállapítja, hogy az átcsoportosítás megtörtént,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
Article 11. cikk
1.   Union aid of a total amount of EUR 500 000 000 shall be available to Member States to provide exceptional adjustment aid to producers in the sectors listed in Article 1(2) of Regulation (EU) No 1308/2013 subject to the conditions set out in this Regulation.(1)   A tagállamok rendelkezésére kell bocsátani összesen 500 000 000 EUR összegű uniós támogatást annak érdekében, hogy kivételes alkalmazkodási támogatást nyújtsanak az 1308/2013/EU rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében felsorolt ágazatok termelőinek az e rendeletben meghatározott feltételek szerint.
2.   Member States shall use the amounts available to them as set out in the Annex for measures referred to in paragraph 3 in sectors affected by market disturbance due to increased input costs or trade restrictions. The measures shall be taken on the basis of objective and non-discriminatory criteria that take account of the extent of the market disturbance in the different sectors, provided that the resulting payments do not cause distortion of competition.(2)   A tagállamok a mellékletben meghatározott, rendelkezésükre bocsátott összegeket a megnövekedett termelési költségek vagy kereskedelmi korlátozások miatt piaci zavarok által érintett ágazatokra irányuló, a (3) bekezdésben említett intézkedésekre fordítják. Az intézkedéseket olyan objektív és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kell meghozni, amelyek figyelembe veszik a piaci zavarok mértékét a különböző ágazatokban, azzal a feltétellel, hogy az intézkedések révén biztosított kifizetések nem okozhatnak a versenytorzulást.
3.   The measures taken by the Member States shall contribute to food security or to address market imbalances and shall support farmers who engage in one or more of the following activities pursuing these goals:(3)   A tagállamok által hozott intézkedéseknek hozzá kell járulniuk az élelmezésbiztonsághoz vagy a piaci egyensúlyhiányok kezeléséhez, és támogatniuk kell azokat a mezőgazdasági termelőket, akik e célok elérése érdekében legalább egyet folytatnak a következő tevékenységek közül:
(a) | circular economy;a) | a körforgásos gazdaság;
(b) | nutrient management;b) | tápanyag-gazdálkodás;
(c) | efficient use of resources;c) | az erőforrások hatékony felhasználása;
(d) | environmental and climate friendly production methods.d) | környezettudatos és éghajlatbarát termelési módszerek.
4.   Member States shall ensure that, when farmers are not the direct beneficiaries of the payments of the Union aid, the economic benefit of the Union aid is passed on to them in full.(4)   A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben az uniós támogatásból finanszírozott kifizetések közvetlen kedvezményezettjei nem a mezőgazdasági termelők, az uniós támogatásból származó gazdasági előnyt teljes mértékben ők élvezzék.
5.   Member States' expenditure in relation to the payments for the measures referred to in paragraph 3 shall only be eligible for Union aid if those payments have been made by 30 September 2022.(5)   A tagállamoknak a (3) bekezdésben említett intézkedések keretében teljesített kifizetésekhez kapcsolódó kiadásai csak abban az esetben jogosultak uniós támogatásra, ha e kifizetésekre legkésőbb 2022. szeptember 30-ig sor kerül.
6.   In respect of Member States not having adopted the euro into their national currencies, the operative event for the exchange rate referred to in Article 106 of Regulation (EU) No 1306/2013 as regards the amounts set out in the Annex to this Regulation shall be the date of entry into force of this Regulation.(6)   Az euroövezeten kívüli tagállamok esetében az 1306/2013/EU rendelet 106. cikkében említett, az árfolyamra vonatkozó meghatározó ügyleti tény az e rendelet mellékletében meghatározott összegek tekintetében e rendelet hatálybalépésének időpontja.
7.   Measures under this Regulation may be cumulated with other support financed by the European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development.(7)   Az e rendelet szerinti intézkedések halmozhatók az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott más támogatással.
Article 22. cikk
Member States may grant additional national aid for the measures taken under Article 1 up to a maximum of 200 % of the corresponding amount set out for each Member State in the Annex, on the basis of objective and non-discriminatory criteria, provided that the resulting payments do not cause distortion of competition.A tagállamok a mellékletben az adott tagállamra vonatkozóan meghatározott összeg 200 %-ának megfelelő összeghatárig – objektív és megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján – az 1. cikk értelmében hozott intézkedéseket kiegészítő nemzeti támogatást nyújthatnak, feltéve, hogy a kapcsolódó kifizetések nem eredményezik a verseny torzulását.
Member States shall pay the additional support by 30 September 2022.A tagállamok legkésőbb 2022. szeptember 30-ig kifizetik a további támogatásokat.
Article 33. cikk
Member States shall notify the Commission of the following:A tagállamok értesítik a Bizottságot a következőkről:
(a) | without delay and no later than 30 June 2022: | (1) | a description of the measures to be taken; | (2) | the criteria used to determine the methods for granting the aid and the rationale for distributing the aid across the different sectors; | (3) | the intended impact of the measures in view of food security and stabilising the market; | (4) | the actions taken to check that the intended impact is reached; | (5) | the actions taken to avoid distortion of competition; | (6) | the level of additional support granted pursuant to Article 2;a) | haladéktalanul, de legkésőbb 2022. június 30-ig: | (1) | a foganatosítandó intézkedések leírása; | (2) | a támogatás megadására szolgáló módszerek meghatározásához használt objektív kritériumok, valamint a támogatás különböző ágazatok közötti elosztásának indoklása; | (3) | az intézkedések tervezett hatása az élelmezésbiztonságot és a piac stabilizálását tekintve; | (4) | a tervezett hatás elérésének ellenőrzésére szolgáló intézkedések; | (5) | a versenytorzulást megakadályozására szolgáló intézkedések; | (6) | a 2. cikk alapján nyújtott kiegészítő támogatás mértéke;
(b) | no later than 15 May 2023, the total amounts paid per measure, when applicable, broken down by Union aid and additional national aid, the number and type of beneficiaries and the assessment of the effectiveness of the measure.b) | legkésőbb 2023. május 15-ig az intézkedésenként kifizetett teljes összegek (adott esetben uniós támogatás és kiegészítő nemzeti támogatás szerinti bontásban), a kedvezményezettek száma és típusa, valamint az intézkedés eredményességének értékelése.
Article 44. cikk
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.
This Regulation shall apply on condition that the transfer of EUR 350 000 000 from the reserve to the budget line financing the exceptional measure is made in accordance with Regulation (EU, Euratom) 2018/1046. It shall apply from the day of publication in the Official Journal of the European Union of a communication of the Commission stating that the transfer has been made.Ez a rendeletet azzal a feltétellel alkalmazandó, hogy az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelettel összhangban sor kerül 350 000 000 EUR átcsoportosítására a tartalékból a rendkívüli intézkedést finanszírozó költségvetési sorba. Ezt a rendeletet a Bizottság azon közleményének az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele napjától kell alkalmazni, amely megállapítja, hogy az átcsoportosítás megtörtént.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Done at Brussels, 23 March 2022.Kelt Brüsszelben, 2022. március 23-án.
For the Commissiona Bizottság részéről
The Presidentaz elnök
Ursula VON DER LEYENUrsula VON DER LEYEN
(1)  OJ L 347, 20.12.2013, p. 671.(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.
(2)  OJ L 347, 20.12.2013, p. 549.(2)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.
(3)  Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009 (OJ L 347, 20.12.2013, p. 608).(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608. o.).
(4)  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 (OJ L 193, 30.7.2018, p. 1).(4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).
ANNEXMELLÉKLET
The amounts available to Member States referred to in Article 1(2)Az 1. cikk (2) bekezdésében említett, a tagállamok számára rendelkezésére álló összegek
Member State | EURTagállam | EUR
Belgium | 6 268 410Belgium | 6 268 410
Bulgaria | 10 611 143Bulgária | 10 611 143
Czechia | 11 249 937Csehország | 11 249 937
Denmark | 10 389 359Dánia | 10 389 359
Germany | 60 059 869Németország | 60 059 869
Estonia | 2 571 111Észtország | 2 571 111
Ireland | 15 754 693Írország | 15 754 693
Greece | 26 298 105Görögország | 26 298 105
Spain | 64 490 253Spanyolország | 64 490 253
France | 89 330 157Franciaország | 89 330 157
Croatia | 5 354 710Horvátország | 5 354 710
Italy | 48 116 688Olaszország | 48 116 688
Cyprus | 632 153Ciprus | 632 153
Latvia | 4 235 161Lettország | 4 235 161
Lithuania | 7 682 787Litvánia | 7 682 787
Luxembourg | 443 570Luxemburg | 443 570
Hungary | 16 939 316Magyarország | 16 939 316
Malta | 69 059Málta | 69 059
Netherlands | 8 097 139Hollandia | 8 097 139
Austria | 8 998 887Ausztria | 8 998 887
Poland | 44 844 365Lengyelország | 44 844 365
Portugal | 9 105 131Portugália | 9 105 131
Romania | 25 490 649Románia | 25 490 649
Slovenia | 1 746 390Szlovénia | 1 746 390
Slovakia | 5 239 169Szlovákia | 5 239 169
Finland | 6 872 674Finnország | 6 872 674
Sweden | 9 109 115Svédország | 9 109 115