?

30.7.2018    | EN | Official Journal of the European Union | L 193/130.7.2018    | HR | Službeni list Europske unije | L 193/1
REGULATION (EU, Euratom) 2018/1046 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILUREDBA (EU, Euratom) 2018/1046 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
of 18 July 2018od 18. srpnja 2018.
on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular point (d) of Article 46, Article 149, point (a) of Article 153(2), Articles 164, 172, 175, 177 and 178, Articles 189(2), 212(2) and 322(1) and Article 349 thereof, in conjunction with the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and in particular Article 106a thereof,uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 46. točku (d), članak 149., članak 153. stavak 2. točku (a), članke 164., 172., 175., 177. i 178., članak 189. stavak 2., članak 212. stavak 2., članak 322. stavak 1. te članak 349., u vezi s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegovim člankom 106.a,
Having regard to the proposal from the European Commission,uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,
After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,
Having regard to the opinion of the Court of Auditors (1),uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda (1),
Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (2),uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),
Having regard to the opinion of the Committee of the Regions (3),uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (3),
Acting in accordance with the ordinary legislative procedure (4),u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (4),
Whereas:budući da:
(1) | Following three years of implementation, further amendments should be made to the financial rules applicable to the general budget of the Union (the ‘budget’) in order to remove bottlenecks in implementation by increasing flexibility, to simplify delivery for the stakeholders and the services, to focus more on results, and to improve accessibility, transparency and accountability. Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council (5) should therefore be repealed and replaced by this Regulation.(1) | Nakon tri godine provedbe trebalo bi dodatno izmijeniti financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije („proračun”) kako bi se povećala fleksibilnost i tako uklonili ograničavajući faktori u provedbi te pojednostavnilo osiguravanje rezultata za dionike i službe, više usmjerilo na rezultate te poboljšale pristupačnost, transparentnost i odgovornost. Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (5) trebalo bi stoga staviti izvan snage i zamijeniti ovom Uredbom.
(2) | In order to reduce the complexity of the financial rules applicable to the budget and to include the relevant rules in one single regulation, the Commission should repeal Delegated Regulation (EU) No 1268/2012 (6). In the interest of clarity, the main rules from Delegated Regulation (EU) No 1268/2012 should be included in this Regulation, while other rules should be included in guidance for services.(2) | Radi smanjenja složenosti financijskih pravila koja se primjenjuju na proračun i uvrštavanja relevantnih pravila u jedinstvenu uredbu, Komisija bi trebala staviti izvan snage Delegiranu uredbu (EU) br. 1268/2012 (6). Radi jasnoće, glavna pravila iz Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012 trebalo bi uvrstiti u ovu Uredbu, a ostala u smjernice za službe.
(3) | The fundamental budgetary principles should be maintained. Existing derogations from those principles for specific areas such as research, external actions and structural funds should be reviewed and simplified as far as possible, taking into account their continuing relevance, their added value for the budget, and the burden they impose on stakeholders.(3) | Trebalo bi zadržati temeljna proračunska načela. Postojeća odstupanja od tih načela za određena područja, kao što su istraživanje, vanjska djelovanja i strukturni fondovi, trebalo bi preispitati i što je moguće više pojednostavniti, uzimajući pritom u obzir jesu li ona još uvijek relevantna, koja je njihova dodana vrijednost za proračun i kakav teret nameću dionicima.
(4) | Rules on the carry-over of appropriations should be presented more clearly and a distinction should be made between automatic and non-automatic carry-overs. The Union institutions concerned should provide information to the European Parliament and to the Council on both automatic and non-automatic carry-overs.(4) | Pravila o prijenosu odobrenih sredstava trebalo bi jasnije izložiti te bi trebalo razlikovati automatske i neautomatske prijenose. Dotične institucije Unije trebale bi Europskom parlamentu i Vijeću pružati informacije i o automatskim i o neautomatskim prijenosima.
(5) | The carrying-over and use of external assigned revenue for the succeeding programme or action should be allowed with a view to using such funds efficiently. It should be possible to carry over internal assigned revenue only to the following financial year, except where this Regulation provides otherwise.(5) | Trebalo bi dopustiti prijenos i uporabu vanjskih namjenskih prihoda za program ili djelovanje koji mu slijede kako bi se takva sredstva učinkovito upotrebljavala. Prijenos unutarnjih namjenskih prihoda trebao bi biti moguć samo u sljedeću financijsku godinu, osim ako je u ovoj Uredbi propisano drukčije.
(6) | With regard to internal assigned revenue, the financing of new building projects with the revenue from lettings and the sale of buildings should be allowed. To that end, such revenue should be considered as internal assigned revenue which can be carried over until it is fully used.(6) | U pogledu unutarnjih namjenskih prihoda, trebalo bi dopustiti financiranje novih projekata u vezi s nekretninama s pomoću prihoda dobivenih od najma/zakupa i prodaje zgrada. S tim ciljem, takav bi se prihod trebao smatrati unutarnjim namjenskim prihodom koji se može prenositi dok ne bude u potpunosti iskorišten.
(7) | Union institutions should be able to accept any donation made to the Union.(7) | Institucije Unije trebale bi moći prihvatiti svaku donaciju u korist Unije.
(8) | A provision should be introduced to allow for in-kind sponsorship by a legal person of an event or activity for promotional or corporate social responsibility purposes.(8) | Trebalo bi uvesti odredbu kojom bi se pravnim osobama omogućilo sponzorstvo u naravi događaja ili aktivnosti u promotivne svrhe ili u svrhe društveno odgovornog poslovanja.
(9) | The concept of performance as regards the budget should be clarified. Performance should be linked to the direct application of the principle of sound financial management. The principle of sound financial management should also be defined, and a link should be established between objectives set and performance indicators, results and economy, efficiency and effectiveness in the use of appropriations. For reasons of legal certainty, while avoiding conflicts with existing performance frameworks of the different programmes, performance terminology, in particular output and results, should be defined.(9) | Potrebno je pojasniti pojam uspješnosti u kontekstu proračuna. Uspješnost bi trebalo povezati s izravnom primjenom načela dobrog financijskog upravljanja. Trebalo bi definirati i načelo dobrog financijskog upravljanja te bi trebalo utvrditi vezu između postavljenih ciljeva i uspješnosti, pokazatelja, rezultata te ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti uporabe odobrenih sredstava. Radi pravne sigurnosti i uz izbjegavanje proturječnosti s postojećim okvirima uspješnosti različitih programa, trebalo bi definirati termine koji se odnose na uspješnost, osobito ostvarenja i rezultate.
(10) | In accordance with the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making (7), Union legislation should be of high quality and should focus on areas where it has the greatest added value for citizens and is as efficient and effective as possible in delivering the common policy objectives of the Union. Making existing and new spending programmes and activities entailing significant spending subject to evaluation can help achieve those objectives.(10) | U skladu s Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (7), zakonodavstvo Unije trebalo bi biti kvalitetno i biti usmjereno na područja u kojima nosi najveću dodanu vrijednost za građane, što učinkovitije i djelotvornije u postizanju zajedničkih ciljeva politike Unije. Podvrgavanjem postojećih i novih programa i aktivnosti potrošnje koji su povezani sa znatnim izdacima evaluaciji može se doprinijeti postizanju tih ciljeva.
(11) | In accordance with the principle of transparency enshrined in Article 15 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), Union institutions are to conduct their work as openly as possible. With regard to budget implementation, the application of that principle implies that citizens should know where, and for what purpose, funds are spent by the Union. Such information fosters democratic debate, contributes to the participation of citizens in the Union’s decision-making process, reinforces institutional control and scrutiny over Union expenditure, and contributes to boosting its credibility. Communication should be more targeted and should aim to increase the visibility of the Union contribution for citizens. Such objectives should be achieved by the publication, preferably using modern communication tools, of relevant information concerning all recipients of funds financed from the budget which takes into account those recipients’ legitimate interests of confidentiality and security and, as far as natural persons are concerned, their right to privacy and the protection of their personal data. Union institutions should therefore adopt a selective approach in the publication of information, in accordance with the principle of proportionality. Decisions to publish should be based on relevant criteria in order to provide meaningful information.(11) | U skladu s načelom transparentnosti koje je sadržano u članku 15. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) od institucija Unije zahtijeva se da koliko je god to moguće primjenjuju otvorenost djelovanja. U pogledu izvršenja proračuna, primjena tog načela podrazumijeva da bi građani trebali znati gdje i u koje svrhe Unija troši sredstva. Takve informacije potiču demokratsku raspravu, doprinose sudjelovanju građana u postupku odlučivanja Unije, jačaju institucionalnu kontrolu i nadzor nad rashodima Unije te doprinose povećanju njezine vjerodostojnosti. Komunikacija bi trebala biti ciljanija te bi trebala nastojati povećati vidljivost doprinosa Unije za građane. Takve bi ciljeve trebalo postići objavom, po mogućnosti uz uporabu suvremenih komunikacijskih alata, relevantnih informacija o svim primateljima sredstava koja se financiraju iz proračuna, pri čemu se uzimaju u obzir legitimni interesi tih primatelja u pogledu povjerljivosti i sigurnosti te, ako je riječ o fizičkim osobama, njihovo pravo na privatnost i zaštitu osobnih podataka. Institucije Unije stoga bi pri objavi informacija trebale primijeniti selektivni pristup, u skladu s načelom proporcionalnosti. Odluke o objavi trebale bi se temeljiti na relevantnim kriterijima kako bi se pružile smislene informacije.
(12) | Without prejudice to the rules on the protection of personal data, the utmost transparency regarding information on recipients should be sought. The information on recipients of Union funds implemented under direct management should be published on a dedicated website of Union institutions, such as the Financial Transparency System, and should include at least the name and the locality of the recipient, the amount legally committed and the purpose of the measure. That information should take into account relevant criteria such as the periodicity, the type and the importance of the measure.(12) | Ne dovodeći u pitanje pravila o zaštiti osobnih podataka, trebalo bi težiti maksimalnoj transparentnosti u odnosu na informacije o primateljima. Informacije o primateljima sredstava Unije koja se izvršavaju u okviru izravnog upravljanja trebalo bi objaviti na internetskim stranicama institucija Unije namijenjim u tu svrhu, kao što je sustav financijske transparentnosti te bi one trebale uključivati barem ime i mjesto primatelja, iznos za koji je preuzeta pravna obveza i svrhu mjere. U tim bi informacijama trebalo uzeti u obzir relevantne kriterije kao što su periodičnost, vrsta i važnost mjere.
(13) | It should be possible for the Commission to implement the budget indirectly through Member State organisations. For reasons of legal certainty, it is therefore appropriate to define a Member State organisation as an entity established in a Member State as a public-law body, or as a body governed by private law entrusted with a public-service mission and provided with adequate financial guarantees by that Member State. Financial backing provided to such private-law bodies by a Member State in accordance with existing requirements set out in Union law, in a form decided by that Member State and not necessarily requiring a bank guarantee, should be considered as adequate financial guarantees.(13) | Trebalo bi biti moguće da Komisija izvršava proračun neizravno putem organizacija država članica. Zbog razloga pravne sigurnosti stoga je primjereno definirati organizaciju države članice kao subjekt osnovan u državi članici kao tijelo javnog prava ili kao tijelo privatnog prava kojemu je ta država članica povjerila zadaću pružanja javnih usluga i dala odgovarajuća financijska jamstva. Financijska potpora koju država članica u skladu sa zahtjevima utvrđenim u pravu Unije pruži takvim tijelima privatnog prava u obliku koji odredi ta država članica bez da nužno zahtijeva bankovno jamstvo trebalo bi se smatrati odgovarajućim financijskim jamstvom.
(14) | For prizes, grants and contracts awarded following the opening-up of a public procedure to competition, and in particular for contests, calls for proposals and calls for tenders, in order to respect the principles of the TFEU and in particular the principles of transparency, proportionality, equal treatment and non-discrimination, the name and locality of the recipients of Union funds should be published. Such publication should contribute to the control of the award procedures by the unsuccessful applicants in the competition.(14) | Ako je riječ o nagradama, bespovratnim sredstvima i ugovorima koji su dodijeljeni nakon otvaranja javnog postupka za nadmetanje, a posebice ako je riječ o natječajima, pozivima za podnošenje prijedloga i pozivima za podnošenje ponuda, trebalo bi radi poštovanja načela UFEU-a, a posebno načela transparentnosti, proporcionalnosti, jednakog postupanja i nediskriminacije, objaviti ime i mjesto primatelja sredstava Unije. Ta objava trebala bi doprinijeti kontroli postupaka dodjele od strane neuspješnih podnositelja zahtjeva u nadmetanju.
(15) | Personal data referring to natural persons should not be publicly available for longer than the period during which the funds are being used by the recipient and should therefore be removed after two years. The same should apply to personal data referring to legal persons whose official name identifies one or more natural persons.(15) | Osobni podaci koji se odnose na fizičke osobe ne bi smjeli biti javno dostupni u razdoblju dužem od onog tijekom kojega primatelj koristi sredstva te bi stoga te podatke trebalo ukloniti nakon dvije godine. Isto bi se trebalo primjenjivati i na osobne podatke koji se odnose na pravne osobe u čijem se službenom nazivu spominje jedna fizička osoba ili više njih.
(16) | In most of the cases covered by this Regulation, the publication concerns legal persons. Where natural persons are concerned, the publication of personal data should respect the principle of proportionality between the importance of the amount granted and the need to control the best use of the funds. In such cases, the publication of the region on level 2 of the common classification of territorial units for statistics (NUTS) is consistent with the objective of publication of information on recipients and ensures equal treatment between Member States of different sizes while respecting the recipients’ right to private life and, in particular, the protection of their personal data.(16) | U većini slučajeva obuhvaćenih ovom Uredbom objava se odnosi na pravne osobe. Ako je riječ o fizičkim osobama, pri objavi osobnih podataka trebalo bi poštovati načelo proporcionalnosti između važnosti odobrenog iznosa i potrebe za kontrolom najbolje uporabe sredstava. U takvim slučajevima, objava regije na razini 2 zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) u skladu je s ciljem objave informacija o primateljima te se njome osigurava jednako postupanje s državama članicama različite veličine uz istodobno poštovanje prava primatelja na privatni život, a posebno na zaštitu njihovih osobnih podataka.
(17) | For reasons of legal certainty and in accordance with the principle of proportionality, the situations in which publication should not take place should be specified. For example, information should not be published with regard to scholarships or other forms of direct support paid to natural persons most in need, to certain contracts with a very low value or to financial support below a certain threshold provided through financial instruments, or in cases where disclosure risks threatening the rights and freedoms of the individuals concerned as protected by the Charter of Fundamental Rights of the European Union or causing harm to the commercial interests of the recipients. For grants, however, there should be no special exemption from the obligation to publish information on the basis of a specific threshold, in order to maintain the current practice and to allow for transparency.(17) | Radi pravne sigurnosti i u skladu s načelom proporcionalnosti trebalo bi navesti u kojim se situacijama podaci ne bi smjeli objavljivati. Primjerice, ne bi se smjele objavljivati informacije o stipendijama ili drugim oblicima izravnih potpora koje se isplaćuju fizičkim osobama kojima je pomoć najpotrebnija, o posebnim ugovorima iznimno niske vrijednosti ili o financijskoj potpori čija je vrijednost ispod vrijednosti određenog praga predviđenog putem financijskih instrumenata ili u slučajevima u kojima bi se otkrivanjem podataka moglo ugroziti prava i slobode dotičnih pojedinaca, kako su zaštićeni Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, ili naštetiti komercijalnim interesima primatelja. Međutim, kako bi se nastavila postojeća praksa i omogućila transparentnost, za bespovratna sredstva ne bi smjelo postojati posebno izuzeće od obveze objave informacija na temelju posebnog praga.
(18) | Where personal data of recipients is published for the purposes of transparency in relation to the use of Union funds and the control of award procedures, those recipients should be informed of such publication, as well as of their rights and the procedures applicable for exercising those rights, in accordance with Regulations (EC) No 45/2001 (8) and (EU) 2016/679 (9) of the European Parliament and of the Council.(18) | Ako se osobni podaci primatelja objavljuju u svrhe transparentnosti u odnosu na uporabu sredstava Unije i kontrolu postupka dodjele, te bi primatelje u skladu s uredbama (EZ) br. 45/2001 (8) i (EU) 2016/679 (9) Europskog parlamenta i Vijeća trebalo obavijestiti o takvoj objavi, kao i o njihovim pravima i o postupcima dostupnima za ostvarivanje tih prava.
(19) | In order to ensure that the principle of equal treatment is respected for all recipients, the information related to natural persons should also be published, in line with the obligation for Member States to establish a large degree of transparency for contracts above the thresholds laid down in Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council (10).(19) | Kako bi se osiguralo poštovanje načela jednakog postupanja prema svim primateljima, informacije koje se odnose na fizičke osobe trebalo bi također objaviti, u skladu s obvezom država članica da uspostave visok stupanj transparentnosti ugovora čija vrijednost prelazi vrijednosti pragova utvrđenih u Direktivi 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća (10).
(20) | In the case of indirect and shared management, the persons, entities or designated bodies implementing Union funds should make available information on recipients and final recipients. In the case of shared management, the information should be published in accordance with sector-specific rules. The Commission should make available information about a single website, including a reference to its address, where the information on recipients and final recipients can be found.(20) | U slučaju izravnog i podijeljenog upravljanja, osobe, subjekti ili imenovana tijela koji izvršavaju sredstva Unije trebala bi staviti na raspolaganje informacije o primateljima i krajnjim primateljima. U slučaju podijeljenog upravljanja, informacije bi trebale biti objavljene u skladu s relevantnim sektorskim pravilima. Komisija bi trebala staviti na raspolaganje informacije o jedinstvenim internetskim stranicama, uključujući upućivanje na adresu, na kojima su dostupne informacije o primateljima i krajnjim primateljima.
(21) | In the interest of increased readability and transparency of data on financial instruments implemented under direct and indirect management, it is appropriate to merge all reporting requirements into one single working document to be attached to the draft budget.(21) | Radi veće čitkosti i transparentnosti podataka o financijskim instrumentima koji se provode u okviru izravnog i neizravnog upravljanja, primjereno je sve zahtjeve u pogledu izvješćivanja objediniti u jedinstveni radni dokument koji se treba priložiti nacrtu proračuna.
(22) | In order to promote best practices in the implementation of the European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF), the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), and the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), as well as the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF), the Commission should, for information purposes, be able to make available to bodies responsible for management and control activities a non-binding methodological guide setting out its own control strategy and approach, including checklists, and examples of best practice. That guide should be updated whenever necessary.(22) | Radi promicanja najbolje prakse pri provedbi Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF), Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), kao i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP), Komisija bi trebala moći u informativne svrhe tijelima koja su odgovorna za upravljanje i kontrolu staviti na raspolaganje neobvezujući metodološki priručnik s prikazom njezine strategije i pristupa za kontrolu, uključujući kontrolne popise i primjere najbolje prakse. Taj bi priručnik trebalo ažurirati kad god je to potrebno.
(23) | It is appropriate to provide for the possibility for Union institutions to conclude service-level agreements with each other in order to facilitate the implementation of their appropriations and also for the possibility to conclude such agreements between departments of Union institutions, Union bodies, European offices, bodies or persons entrusted with implementation of specific actions in the common foreign and security policy (CFSP) pursuant to Title V of the Treaty on European Union (TEU) and the Office of the Secretary-General of the Board of Governors of the European schools for the provision of services, supply of products or execution of works or of building contracts.(23) | Primjereno je institucijama Unije omogućiti da međusobno sklapaju sporazume na razini službi kako bi se olakšalo izvršavanje njihovih odobrenih sredstava te im omogućiti sklapanje takvih sporazuma između službi institucija Unije, tijela Unije, europskih ureda, tijela ili osoba kojima je povjerena provedba posebnih djelovanja u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) na temelju glave V. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i Ureda glavnog tajnika Odbora guvernera Europskih škola za pružanje usluga, nabavu proizvoda ili izvođenje radova ili izvršenje ugovorâ u vezi s nekretninama.
(24) | It is appropriate to lay down the procedure for setting up new European offices and to distinguish between obligatory and non-obligatory tasks of such offices. A possibility for Union institutions, Union bodies and other European offices to delegate the powers of the authorising officer to the director of a European office should be introduced. European offices should also have the possibility to conclude service-level agreements for the provision of services, supply of products or execution of works or of building contracts. It is appropriate to set out specific rules for the drawing-up of accounting records, provisions authorising the accounting officer of the Commission to delegate some of his or her tasks to staff in those offices and operating procedures for bank accounts which the Commission should be able to open in the name of a European office.(24) | Primjereno je utvrditi postupak za osnivanje novih europskih ureda te razlikovati obvezne i neobvezne zadaće takvih ureda. Trebalo bi uvesti mogućnost da institucije i tijela Unije i drugi europski uredi delegiraju ovlasti dužnosnika za ovjeravanje direktoru europskog ureda. Europski uredi trebali bi imati i mogućnost sklapanja sporazuma na razini službi za pružanje usluga, nabavu proizvoda ili izvođenje radova ili izvršenje ugovorâ u vezi s nekretninama. Primjereno je utvrditi posebna pravila za sastavljanje računovodstvenih evidencija, odredbe kojima se računovodstveni službenik Komisije ovlašćuje za delegiranje nekih svojih zadaća osoblju tih ureda i operativne postupke za bankovne račune koje bi Komisija trebala moći otvoriti u ime europskog ureda.
(25) | In order to improve the cost-effectiveness of executive agencies and in light of the practical experience gained with other Union bodies, it should be possible to entrust the accounting officer of the Commission with all or part of the tasks of the accounting officer of the executive agency concerned.(25) | Kako bi se povećala troškovna učinkovitost izvršnih agencija te s obzirom na praktično iskustvo u pogledu drugih tijela Unije, trebalo bi omogućiti da se računovodstvenom službeniku Komisije povjere sve ili neke zadaće računovodstvenog službenika dotične izvršne agencije.
(26) | For reasons of legal certainty, it is necessary to clarify that directors of executive agencies act as authorising officers by delegation when managing operational appropriations of programmes delegated to their agencies. To achieve the full effect of efficiency gains resulting from a global centralisation of certain support services, the possibility for executive agencies to implement administrative expenditure should be explicitly provided for.(26) | Radi pravne sigurnosti potrebno je pojasniti da direktori izvršnih agencija djeluju kao dužnosnici za ovjeravanje na osnovi delegiranja kada upravljaju odobrenim sredstvima za poslovanje za programe koji su delegirani njihovim agencijama. Radi ostvarenja punog učinka povećanja učinkovitosti koje proizlazi iz globalne centralizacije određenih pomoćnih službi trebalo bi izričito predvidjeti mogućnost da izvršne agencije izvršavaju administrativne rashode.
(27) | It is necessary to establish rules on the powers and responsibilities of financial actors, in particular authorising officers and accounting officers.(27) | Potrebno je utvrditi pravila o ovlastima i odgovornostima financijskih izvršitelja, posebno dužnosnika za ovjeravanje i računovodstvenih službenika.
(28) | The European Parliament, the Council, the Court of Auditors and the accounting officer of the Commission should be informed of the appointment or termination of the duties of an authorising officer by delegation, internal auditor and accounting officer within two weeks of such appointment or termination.(28) | Europski parlament, Vijeće i Revizorski sud te računovodstvenog službenika Komisije trebalo bi obavijestiti o imenovanju ili prestanku dužnosti dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja, unutarnjeg revizora i računovodstvenog službenika u roku od dva tjedna od takvog imenovanje ili prestanka dužnosti.
(29) | Authorising officers should be fully responsible for all revenue and expenditure operations executed under their authority, and for internal control systems, and should be held accountable for their actions, including, where necessary, through disciplinary proceedings.(29) | Dužnosnici za ovjeravanje trebali bi biti u potpunosti odgovorni za sve operacije prihoda i rashoda koje se izvršavaju pod njihovim nadzorom i za sustave unutarnje kontrole te bi trebali odgovarati za svoje postupke, prema potrebi i u stegovnim postupcima.
(30) | The tasks, responsibilities and principles of the procedures to be observed by the authorising officers should also be laid down. Authorising officers by delegation should ensure that the authorising officers by subdelegation and their staff receive information and training concerning the control standards and the respective methods and techniques and that measures are taken in order to ensure the functioning of the control system. The authorising officer by delegation should report to his or her Union institution on the performance of the duties in the form of an annual report. That report should include the required financial and management information to support that officer’s declaration of assurance on the performance of his or her duties, including the information on the overall performance of the operations carried out. The supporting documents relating to the operations carried out should be kept for at least five years. The various forms of negotiated procedure for the award of public contracts should be the subject of a special report from the authorising officer by delegation to the Union institution concerned and of a report from that Union institution to the European Parliament and to the Council, since those procedures represent derogations from the usual award procedures.(30) | Trebalo bi utvrditi zadaće, odgovornosti i načela postupaka koje dužnosnik za ovjeravanje treba poštovati. Dužnosnici za ovjeravanje na osnovi delegiranja trebali bi osigurati da dužnosnici za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja i njihovo osoblje primaju informacije i osposobljavanje o standardima kontrole i odgovarajućim metodama i tehnikama te da se poduzimaju mjere u svrhu osiguranja funkcioniranja sustava kontrole. Dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja trebao bi izvješćivati svoju instituciju Unije o izvršavanju dužnosti u obliku godišnjeg izvješća. To izvješće trebalo bi uključivati potrebne financijske informacije i informacije o upravljanju kojima se potvrđuje izjava o jamstvu tog dužnosnika u vezi s izvršavanjem njegovih dužnosti, uključujući informacije o općoj uspješnosti obavljenih operacija. Popratnu dokumentaciju koja se odnosi na obavljene operacije trebalo bi čuvati najmanje pet godina. Različiti oblici pregovaračkog postupka za dodjelu ugovora o javnoj nabavi trebali bi biti predmet posebnog izvješća dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja koje se upućuje dotičnoj instituciji Unije te predmet izvješća te institucije Unije Europskom parlamentu i Vijeću, budući ti postupci predstavljaju odstupanja od uobičajenih postupaka dodjele.
(31) | The double role of Heads of Union delegations, and of their deputies in their absence, as authorising officers by subdelegation for the European External Action Service (EEAS) and, as regards operational appropriations, for the Commission should be taken into account.(31) | Trebalo bi uzeti u obzir dvostruku ulogu šefova delegacija Unije i njihovih zamjenika u njihovoj odsutnosti kao dužnosnikâ za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja za Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i, u vezi s odobrenim sredstvima za poslovanje, za Komisiju.
(32) | The delegation of powers of budget implementation by the Commission concerning the operational appropriations of its own section of the budget to the deputy Heads of Union delegations should be restricted to situations where the performance of those tasks by the deputy Heads of Union delegations is strictly necessary in order to ensure business continuity during the absence of Heads of Union delegations. The deputy Heads of Union delegations should not be allowed to exercise those powers on a systematic basis or for reasons of internal work division.(32) | Mogućnost da Komisija zamjenicima voditeljâ delegacija Unije delegira svoje ovlasti za izvršenje proračuna u vezi s odobrenim sredstvima za poslovanje iz svojeg dijela proračuna trebala bi biti ograničena na situacije u kojima je nužno da zamjenici voditeljâ delegacija Unije izvrše te zadaće kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja za vrijeme odsutnosti voditeljâ delegacija Unije. Zamjenici voditeljâ delegacija Unije ne bi trebali moći te ovlasti izvršavati sustavno ni za potrebe unutarnje podjele posla.
(33) | The accounting officer should be responsible for the proper implementation of payments, the collection of revenue and the recovery of amounts receivable. The accounting officer should manage the treasury, bank accounts and third-party files, keep the accounts and be responsible for drawing up the financial statements of Union institutions. The accounting officer of the Commission should be the only person who is entitled to lay down the accounting rules and the harmonised charts of accounts, while the accounting officers of all other Union institutions should lay down accounting procedures applicable in their institutions.(33) | Računovodstveni službenik trebao bi biti odgovoran za pravilno izvršenje plaćanja, naplatu prihoda i naplatu potraživanja. Računovodstveni službenik trebao bi upravljati riznicom, bankovnim računima i dokumentacijom trećih strana, voditi računovodstvo te je odgovoran za izradu financijskih izvještaja institucije Unije. Računovodstveni službenik Komisije trebao bi biti jedina osoba koja ima pravo utvrditi računovodstvena pravila i usklađene računske planove, dok bi računovodstveni službenici svih drugih institucija Unije trebali utvrditi računovodstvene postupke koji se primjenjuju na njihove institucije.
(34) | The arrangements for the appointment and termination of the duties of the accounting officer should also be established.(34) | Trebalo bi utvrditi i načine imenovanja i prestanka dužnosti računovodstvenog službenika.
(35) | The accounting officer should set up procedures to ensure that the accounts opened for the requirements of treasury management and imprest accounts are not in debit.(35) | Računovodstveni službenik trebao bi uspostaviti postupke kojima će se osigurati da računi otvoreni za potrebe upravljanja riznicom i knjiga blagajne nemaju negativno stanje.
(36) | The conditions for the use of imprest accounts, a system of management which constitutes an exception to normal budgetary procedures and only concerns limited amounts, should be laid down, and the tasks and responsibilities of the imprest administrators, as well as those of the authorising officer and the accounting officer in connection with the control of imprest accounts, should be set out. The Court of Auditors should be informed of any appointment of an imprest administrator. For reasons of efficiency, imprest accounts should be set up in Union delegations for appropriations from both the sections of the budget relating to the Commission and to the EEAS. It is also appropriate to allow, under specific conditions, for the use of imprest accounts in the Union delegation for payments of limited amounts by budgetary procedures. As regards the appointment of imprest administrators, it should be possible to select them also from personnel employed by the Commission in the field of crisis-management aid and humanitarian aid operations whenever there is no available Commission staff covered by the Staff Regulations of Officials of the European Union and the Conditions of Employment of Other Servants of the Union, laid down in Council Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 (11) (‘Staff Regulations’).(36) | Trebalo bi odrediti uvjete uporabe knjige blagajne, sustava upravljanja koji predstavlja iznimku od uobičajenih proračunskih postupaka i odnosi se samo na ograničene iznose, te zadaće i odgovornosti blagajnika, kao i zadaće i odgovornosti dužnosnika za ovjeravanje i računovodstvenog službenika u vezi s kontrolom knjiga blagajne. Revizorski sud trebao bi biti obaviješten o svakom imenovanju blagajnika. Zbog učinkovitosti bi u delegacijama Unije trebalo uspostaviti knjige blagajne za odobrena sredstva i iz dijelova proračuna koji se odnose na Komisiju i na ESVD. Primjereno je i predvidjeti, pod posebnim uvjetima, uporabu knjige blagajne u delegaciji Unije za plaćanje ograničenih iznosa proračunskim postupcima. Kad je riječ o imenovanju blagajnika, trebalo bi omogućiti njihov odabir i među osobljem koje Komisija zapošljava u području upravljanja kriznim situacijama i operacija humanitarne pomoći ako nije dostupno osoblje Komisije obuhvaćeno Pravilnikom o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije iz Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (11) („Pravilnik o osoblju”).
(37) | In order to take into account the situation in the field of crisis-management aid and humanitarian aid operations whenever there are no Commission staff covered by the Staff Regulations available and the technical difficulties to have all legal commitments signed by the authorising officer responsible, it should be allowed for the personnel employed by the Commission in that field to enter into legal commitments of a very low value up to EUR 2 500 which are linked to the payments executed from imprest accounts, and for Heads of Union delegations or their deputies to enter into legal commitments on the instruction of the authorising officer responsible of the Commission.(37) | Kako bi se uzela u obzir situacija u području upravljanja kriznim situacijama i operacije humanitarne pomoći kada nije dostupno osoblje Komisije obuhvaćeno Pravilnikom o osoblju te tehničke poteškoće koje sprječavaju da odgovorni službenik za ovjeravanje potpiše sve pravne obveze, trebalo bi osoblju koje Komisija zapošljava u tom području omogućiti da preuzima pravne obveze vrlo niske vrijednosti, do 2 500 EUR, koje su povezane s plaćanjima izvršenima iz knjige blagajne te voditeljima delegacija Unije ili njihovim zamjenicima omogućiti da preuzimaju pravne obveze prema uputi odgovornog službenika za ovjeravanje Komisije.
(38) | Once the tasks and responsibilities of financial actors have been defined, it is only possible to hold them liable under the conditions laid down in the Staff Regulations. Specialised financial irregularities panels have been set up in Union institutions pursuant to Regulation (EU, Euratom) No 966/2012. However, due to the limited number of cases submitted to them and for reasons of efficiency, it is appropriate to transfer their functions to an interinstitutional panel established pursuant to this Regulation (‘the panel’). The panel should be set up to assess requests and issue recommendations on the need to take decisions on exclusion and imposition of financial penalties referred to it by the Commission or other Union institutions and bodies, without prejudice to their administrative autonomy in respect of members of their staff. That transfer also aims to avoid duplication and to mitigate the risks of contradictory recommendations or opinions, in cases where both an economic operator and a member of staff of a Union institution or body are involved. It is necessary to maintain the procedure by which it is possible for an authorising officer to seek confirmation of an instruction which that officer considers to be irregular or contrary to the principle of sound financial management, and thus be released from any liability. The composition of the panel should be modified when it fulfils this role. The panel should have no investigative powers.(38) | Nakon što se utvrde zadaće i odgovornosti financijskih izvršitelja, oni mogu snositi odgovornost samo prema uvjetima utvrđenima u Pravilniku o osoblju. Na temelju Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 u institucijama Unije osnovana su posebna povjerenstva za financijske nepravilnosti. Međutim, zbog ograničenog broja slučajeva koji im se upućuju te radi učinkovitosti primjereno je prenijeti njihove funkcije na međuinstitucijsko povjerenstvo osnovano na temelju ove Uredbe („povjerenstvo”). Povjerenstvo bi trebalo osnovati radi procjene zahtjeva i izdavanja preporuka o potrebi donošenja odluka o isključenjima i izricanju financijskih sankcija u pogledu slučajeva koje mu uputi Komisija ili druge institucije i tijela Unije, ne dovodeći u pitanje njihovu administrativnu neovisnost u odnosu na njihove zaposlenike. Cilj je tog prijenosa i izbjeći udvostručavanje posla i smanjiti rizik od proturječnih preporuka ili mišljenja, u slučajevima u kojima su uključeni i gospodarski subjekt i član osoblja institucije ili tijela Unije. Potrebno je zadržati postupak putem kojeg dužnosnik za ovjeravanje može tražiti potvrdu upute za koju smatra da je nepravilna ili protivna načelu dobrog financijskog upravljanja i tako biti razriješen od svake odgovornosti. Sastav povjerenstva trebalo bi izmijeniti nakon što ono ispuni svoju ulogu. Povjerenstvo ne bi smjelo imati istražne ovlasti.
(39) | As regards revenue, it is necessary to address negative adjustments of own resources covered by Council Regulation (EU, Euratom) No 609/2014 (12). Except in the case of own resources, it is necessary to maintain the existing tasks and controls falling within the responsibility of the authorising officers at the different stages of the procedure: establishment of the estimate of amounts receivable, issuing of recovery orders, dispatch of the debit note informing the debtor that the amount receivable has been established and the decision, where necessary, to waive an entitlement subject to criteria guaranteeing compliance with sound financial management in order to ensure an efficient collection of revenue.(39) | U pogledu prihoda potrebno je razmotriti negativna usklađenja vlastitih sredstava obuhvaćena Uredbom Vijeća (EU, Euratom) br. 609/2014 (12). Osim u slučaju vlastitih sredstava, potrebno je zadržati postojeće zadaće i kontrole za koje su odgovorni dužnosnici za ovjeravanje u različitim fazama postupka: procjena iznosa potraživanja, izdavanje nalogâ za povrat, slanje obavijesti o terećenju kojom se dužnika obavješćuje da je utvrđen iznos potraživanja, i odluka, prema potrebi, o odricanju od dodijeljenih prava uzimajući u obzir kriterije koji jamče usklađenost s načelom dobrog financijskog upravljanja kako bi se osigurala učinkovita naplata prihoda.
(40) | The authorising officer should be able to waive totally or partially the recovery of an established amount receivable when the debtor has entered into any of the insolvency proceedings as defined in Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council (13), in particular in cases of judicial arrangements, compositions and analogous proceedings.(40) | Službenik za ovjeravanje trebao bi se moći u cijelosti ili djelomično odreći povrata utvrđenog iznosa potraživanja ako je nad dužnikom pokrenut postupak u slučaju nesolventnosti kako je definiran u Uredbi (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća (13), posebno u slučaju sudskih nagodbi, stečajnih nagodbi i sličnih postupaka.
(41) | Specific provisions on procedures for the adjustment or the reduction to zero of an estimate of the amount receivable should be laid down.(41) | Trebalo bi utvrditi posebne odredbe za usklađenja ili smanjenja na nulu procjene iznosa potraživanja.
(42) | It is necessary to clarify the timing of the entry in the budget of amounts received by way of fines, other penalties and sanctions, and of any accrued interest or other income generated by them.(42) | Potrebno je pojasniti rokove unošenja u proračun primljenih iznosa od novčanih kazni, financijskih i drugih sankcija te svih pripadajućih kamata ili drugog prihoda koji su ostvarile.
(43) | Due to the recent developments on the financial markets and the interest rate applied by the European Central Bank (ECB) to its principal refinancing operations, it is necessary to review the provisions concerning the interest rate for fines or other penalties and to provide for rules in the case of a negative interest rate.(43) | S obzirom na nedavna kretanja na financijskim tržištima i kamatnu stopu koju Europska središnja banka (ESB) primjenjuje na svoje glavne operacije refinanciranja, potrebno je preispitati odredbe u vezi s kamatnom stopom za novčane kazne ili druge sankcije i predvidjeti pravila za slučaj negativne kamatne stope.
(44) | To reflect the specific nature of amounts receivable consisting in fines or other penalties imposed by Union institutions under the TFEU or the Treaty establishing the European Atomic Energy Community (the Euratom Treaty), it is necessary to introduce specific provisions on the interest rates applicable to amounts due but not yet paid, in the event that such amounts are increased by the Court of Justice of the European Union.(44) | Kako bi se uzela u obzir posebna priroda iznosa potraživanja koja se sastoje od novčanih kazni ili drugih sankcija koje izriču institucije Unije na temelju UFEU-a ili Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (Ugovor o Euratomu), potrebno je uvesti posebne odredbe o kamatnim stopama koje se primjenjuju na dospjele iznose koji nisu još plaćeni za slučaj da Sud Europske unije poveća te iznose.
(45) | The rules on recovery should be both clarified and strengthened. In particular, it should be specified that the accounting officer is to recover amounts by offsetting them also against amounts owed to the debtor by an executive agency when it implements the budget.(45) | Pravila o povratu trebalo bi pojasniti i ojačati. Konkretno, trebalo bi navesti da računovodstveni službenik treba osigurati povrat iznosa njihovim prijebojem s iznosima koje dužniku duguje izvršna agencija kad izvršava proračun.
(46) | In order to guarantee legal certainty and transparency, rules regarding the deadlines within which a debit note is to be sent should be laid down.(46) | Radi jamčenja pravne sigurnosti i transparentnosti trebalo bi utvrditi pravila o rokovima u kojima se obavijest o terećenju treba poslati.
(47) | In order to secure the management of assets whilst also aiming at yielding a positive return, it is necessary to have amounts relating to fines, other penalties or sanctions imposed under the TFEU or the Euratom Treaty, such as competition fines which are being contested, provisionally collected and invested in financial assets, and to determine the assignment of the return on them. Since the Commission is not the only Union institution which is entitled to impose fines, other penalties or sanctions, it is necessary to lay down provisions concerning such fines, other penalties or sanctions imposed by other Union institutions and to lay down rules for their recovery which should be equivalent to those applicable to the Commission.(47) | Kako bi se osiguralo upravljanje imovinom i istodobno nastojalo ostvariti pozitivan povrat, potrebno je da se iznosi koji se odnose na novčane kazne, financijske ili druge sankcije koje se izriču na temelju UFEU-a ili Ugovora o Euratomu, kao što su osporavane novčane kazne u području tržišnog natjecanja, privremeno naplate i ulože u financijsku imovinu i da se odredi kome pripada povrat na ta ulaganja. Budući da Komisija nije jedina institucija Unije ovlaštena za izricanje novčanih kazni, financijskih ili drugih sankcija, potrebno je utvrditi odredbe u pogledu takvih novčanih kazni, financijskih ili drugih sankcija koje izriču druge institucije Unije te utvrditi pravila za njihovu naplatu, koja bi trebala biti jednakovrijedna onima koje se primjenjuju na Komisiju.
(48) | In order to ensure that the Commission has all the necessary information for the adoption of financing decisions, it is necessary to lay down the minimum requirements for the contents of financing decisions on grants, procurement, Union trust funds for external actions (‘Union trust funds’), prizes, financial instruments, blending facilities or platforms and budgetary guarantees. At the same time, in order to give a longer-term perspective to the potential recipients, it is necessary to allow for financing decisions to be adopted for more than one financial year while specifying that the implementation is subject to the availability of budget appropriations for the respective financial years. Furthermore, it is necessary to reduce the number of the elements required for the financing decision. In line with the aim of simplification, the financing decision should at the same time constitute an annual or multiannual work programme. Since contributions to the Union bodies referred to in Articles 70 and 71 are already established in the budget, there should be no requirement to adopt a specific financing decision in that respect.(48) | Kako bi se osiguralo da Komisija ima sve potrebne informacije za donošenje financijskih odluka, potrebno je utvrditi minimalne zahtjeve za sadržaj odluka o financiranju u vezi s bespovratnim sredstvima, nabavom, skrbničkim fondovima Unije za vanjska djelovanja („skrbnički fondovi Unije”), nagradama, financijskim instrumentima, mehanizmima ili platformama mješovitog financiranja i proračunskim jamstvima. Istodobno, kako bi se potencijalnim primateljima pružila dugoročnija perspektiva, potrebno je omogućiti da se odluke o financiranju donose za razdoblje dulje od jedne financijske godine, istodobno navodeći da izvršenje ovisi o raspoloživosti odobrenih proračunskih sredstava za odgovarajuće financijske godine. Nadalje, potrebno je smanjiti broj elemenata potrebnih za donošenje odluke o financiranju. U skladu s ciljem pojednostavnjenja, odluka o financiranju trebala bi istodobno služiti kao godišnji ili višegodišnji program rada. Budući da su doprinosi tijelima Unije iz članaka 70. i 71. već utvrđeni u godišnjem proračunu, ne bi trebao postojati zahtjev za donošenjem posebne odluke o financiranju u tom pogledu.
(49) | As regards expenditure, the relationship between financing decisions, global budgetary commitments and individual budgetary commitments as well as the concepts of budgetary and legal commitment should be clarified in order to establish a clear framework for the different stages of budget implementation.(49) | U vezi s rashodima trebalo bi pojasniti odnos između odluka o financiranju, ukupnih proračunskih obveza i pojedinačnih proračunskih obveza, kao i pojmove preuzimanja proračunskih i pravnih obveza, kako bi se uspostavio jasan okvir za različite faze izvršenja proračuna.
(50) | In order to take into account in particular the number of legal commitments entered into by Union delegations and Union representations and the exchange-rate fluctuations experienced by them, provisional budgetary commitments should be possible also in cases where the final payee and the amount are known.(50) | Kako bi se posebno uzeo u obzir broj pravnih obveza koje preuzimaju delegacije Unije i predstavništva Unije te tečajne fluktuacije s kojima se suočavaju, okvirne proračunske obveze trebale bi biti moguće i u slučajevima u kojima su poznati krajnji primatelji plaćanja i iznosi.
(51) | As regards the typology of payments which it is possible for authorising officers to make, clarification of the various types of payments should be provided, in accordance with the principle of sound financial management. The rules for clearing of pre-financing payments should further be clarified, in particular for situations where no interim clearing is possible. To that effect, appropriate provisions should be included in legal commitments entered into.(51) | U pogledu vrsta plaćanja koja mogu izvršiti dužnosnici za ovjeravanje trebalo bi pojasniti različite vrste plaćanja u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja. Potrebno je dodatno pojasniti pravila o poravnanju plaćanja predfinanciranja, posebno za situacije kad nije moguće međuporavnanje. U tu svrhu trebalo bi u preuzete pravne obveze uključiti odgovarajuće odredbe.
(52) | This Regulation should stipulate that payments are to be made within specified time limits and that, in the event of failure to respect such time limits, creditors will be entitled to default interests to be charged to the budget, except in the case of Member States, the European Investment Bank (EIB) and the European Investment Fund (EIF).(52) | Ovom bi se Uredbom trebalo propisati da se plaćanja trebaju izvršiti u određenim rokovima te da će u slučaju nepoštovanja takvih rokova vjerovnici imati pravo na zatezne kamate kojima se tereti proračun, osim u slučaju država članica, Europske investicijske banke (EIB) i Europskog investicijskog fonda (EIF).
(53) | It is appropriate to integrate the provisions concerning validation and authorisation of expenditure in one article and to introduce a definition of ‘decommitments’. Since the transactions are carried out in computerised systems, the signing of a ‘passed for payment’ voucher in order to express the validation decision should be replaced by an electronically secured signature, except in a limited number of cases. It is also necessary to clarify that the validation of expenditure applies to all eligible costs, including, as is the case for the clearing of pre-financing, costs which are not associated with a payment request.(53) | Primjereno je objediniti u jednom članku odredbe koje se odnose na potvrđivanje i odobravanje rashoda te definirati „opoziv”. Budući da se transakcije izvršavaju u računalnim sustavima, potpisivanje potvrde „odobreno za plaćanje” kako bi se izrazila odluka o potvrđivanju trebalo bi zamijeniti pojmom „elektronički zaštićen potpis” osim u ograničenom broju slučajeva. Potrebno je i pojasniti da se potvrđivanje rashoda primjenjuje na sve prihvatljive troškove, među ostalim, kao što je slučaj s poravnanjem predfinanciranja, na troškove koji nisu povezani sa zahtjevom za plaćanje.
(54) | In order to reduce complexity, streamline existing rules and improve the readability of this Regulation, rules common to more than one budget implementation instrument should be established. For those reasons, certain provisions should be regrouped, the wording and scope of other provisions should be aligned and unnecessary repetitions and cross-referencing should be removed.(54) | Radi smanjenja složenosti, pojednostavnjenja postojećih pravila i poboljšanja čitkosti ove Uredbe trebalo bi utvrditi zajednička pravila za veći broj instrumenata za izvršenje proračuna. Zbog toga bi trebalo prerasporediti neke odredbe, prilagoditi formulacije i područje primjene drugih odredaba i ukloniti nepotrebna ponavljanja i unakrsna upućivanja.
(55) | Each Union institution should establish an internal audit progress committee tasked with ensuring the independence of the internal auditor, monitoring the quality of the internal audit work and ensuring that internal and external audit recommendations are properly taken into account and followed up by its services. The composition of that internal audit progress committee should be decided by each Union institution, taking into account its organisational autonomy and the importance of independent expert advice.(55) | Svaka institucija Unije trebala bi osnovati odbor za praćenje tijeka unutarnje revizije zadužen za osiguravanje neovisnosti unutarnjeg revizora, praćenje kvalitete unutarnjih revizija i propisno uzimanje u obzir i primjenu u njezinim službama preporuka danih u okviru unutarnje i vanjske revizije. Svaka institucija Unije trebala bi donositi odluku o sastavu tog odbora za praćenje tijeka unutarnje revizije pri čemu se uzima u obzir njezina organizacijska samostalnost i važnost neovisnih stručnih savjeta.
(56) | More emphasis should be put on performance and results of projects financed from the budget. It is thus appropriate to define an additional form of financing not linked to costs of the relevant operations in addition to the forms of Union contribution already well established (reimbursement of the eligible costs actually incurred, unit cost, lump sums and flat-rate financing). The additional form of financing should be based on the fulfilment of certain conditions ex ante or on the achievement of results measured by reference to previously set milestones or through performance indicators.(56) | Potrebno je staviti veći naglasak na uspješnost i rezultate projekata financiranih iz proračuna. Stoga je primjereno utvrditi dodatni oblik financiranja koji nije povezan s troškovima za relevantne operacije, uz ustaljene oblike doprinosa Unije (nadoknada prihvatljivih troškova koji su stvarno nastali, jedinični trošak, jednokratni iznosi i financiranje uz primjenu paušalne stope). Dodatni oblik financiranja trebao bi se temeljiti na ispunjenju određenih uvjeta ex ante ili na postizanju rezultata mjerenih u odnosu na prethodno utvrđene ključne etape ili s pomoću pokazatelja uspješnosti.
(57) | Where the Commission carries out assessments of the operational and financial capacity of recipients of Union funds or of their systems and procedures, it should be able to rely on the assessments already conducted by itself, other entities or donors such as national agencies and international organisations, in order to avoid duplicating assessments of the same recipients. The possibility for cross-reliance on assessments conducted by other entities should be used where such assessments were made in compliance with conditions equivalent to those set out in this Regulation for the applicable method of implementation. Therefore, in order to foster cross-reliance on assessments among donors, the Commission should promote the recognition of internationally accepted standards or international best practices.(57) | Pri provođenju procjena operativne i financijske sposobnosti primatelja sredstava Unije ili njihovih sustava i postupaka Komisija bi se trebala moći osloniti na svoje prethodne procjene ili procjene koje su već proveli drugi subjekti ili donatori, primjerice nacionalne agencije i međunarodne organizacije, kako bi se izbjeglo udvostručavanje procjena istih primatelja. Mogućnost međusobnog oslanjanja na procjene koje su proveli drugi subjekti trebalo bi upotrebljavati ako su takve procjene provedene u skladu s uvjetima jednakovrijednim onima utvrđenima u ovoj Uredbi za primjenjivi način izvršenja. Stoga bi, kako bi se potaknulo međusobno oslanjanje na procjene drugih donatora, Komisija trebala poticati priznavanje međunarodno prihvaćenih standarda ili međunarodnih najboljih praksi.
(58) | It is also important to avoid situations in which recipients of Union funds are audited several times by different entities on the use of those funds. It should therefore be possible to rely on audits already carried out by independent auditors provided that there is sufficient evidence of their competence and independence and provided that the audit work is based on internationally accepted audit standards providing reasonable assurance, and that they have been conducted on the financial statements and reports setting out the use of the Union contribution. Such audits should then form the basis of the overall assurance on the use of Union funds. To that end, it is important to ensure that the report of the independent auditor and the related audit documentation is made available on request to the European Parliament, the Commission, the Court of Auditors and the audit authorities of Member States.(58) | Važno je i izbjeći situacije u kojima su primatelji sredstava Unije podvrgnuti višestrukim revizijama od strane različitih subjekata u pogledu uporabe tih sredstava. Stoga bi se trebalo moći oslanjati na revizije koje su već izvršili neovisni revizori uz uvjet da postoje dovoljni dokazi njihove stručnosti i neovisnosti i uz uvjet da se revizije temelje na međunarodno prihvaćenim revizijskim standardima koji pružaju razumno jamstvo te su provedene na financijskim izvještajima i izvješćima u kojima se utvrđuje uporaba doprinosa Unije. Na takvim bi se revizijama trebalo temeljiti ukupno jamstvo u pogledu uporabe sredstava Unije. S tim je ciljem važno osigurati da izvješće neovisnog revizora i s njime povezana revizijska dokumentacija na zahtjev budu stavljeni na raspolaganje Europskom parlamentu, Komisiji, Revizorskom sudu i revizijskim tijelima država članica.
(59) | For the purpose of relying on assessments and audits and in order to reduce the administrative burden on persons and entities receiving Union funds, it is important to ensure that any information already available at Union institutions, managing authorities or other bodies and entities implementing Union funds, is reused to avoid multiple requests to recipients or beneficiaries.(59) | Za potrebe oslanjanja na procjene i revizije te kako bi se smanjilo administrativno opterećenje za osobe i subjekte koji primaju sredstva Unije, važno je osigurati da se sve informacije koje su već na raspolaganju institucijama Unije, upravljačkim tijelima ili drugim tijelima i subjektima koji izvršavaju sredstva Unije, ponovno upotrebljavaju kako bi se izbjegli višestruki zahtjevi za primatelje ili korisnike.
(60) | In order to provide for a long-term cooperation mechanism with recipients, the possibility of signing financial framework partnership agreements should be provided for. Financial framework partnerships should be implemented through grants or through contribution agreements with persons and entities implementing Union funds. For that purpose, the minimum content of such contribution agreements should be specified. Financial framework partnerships should not unduly restrict access to Union funding.(60) | Kako bi se osigurao dugoročan mehanizam suradnje s primateljima, trebalo bi predvidjeti mogućnost potpisivanja okvirnih sporazuma o financijskom partnerstvu. Okvirne sporazume o financijskom partnerstvu trebalo bi provoditi s pomoću bespovratnih sredstava ili sporazuma o doprinosu s osobama ili subjektima koji izvršavaju sredstva Unije. U tu bi svrhu trebalo utvrditi minimalni sadržaj takvih sporazuma o doprinosu. Okvirni sporazumi o financijskom partnerstvu ne bi smjeli neprimjereno ograničiti pristup sredstvima Unije.
(61) | The conditions and procedures for suspending, terminating or reducing a Union contribution should be harmonised across the different budget implementation instruments such as grants, procurement, indirect management, prizes, etc. The grounds for such suspension, termination or reduction should be defined.(61) | Trebalo bi uskladiti uvjete i postupke suspenzije, otkazivanja ili smanjenja doprinosa Unije za različite instrumente za izvršenje proračuna, kao što su bespovratna sredstva, nabava, neizravno upravljanje, nagrade itd. Trebalo bi utvrditi temelje za takvu suspenziju, otkazivanje ili smanjenje.
(62) | This Regulation should establish standard periods for which documents relating to Union contributions should be kept by recipients so as to avoid divergent or disproportionate contractual requirements while still providing the Commission, the Court of Auditors and the European Anti-Fraud Office (OLAF) with sufficient time to obtain access to such data and documents and perform the ex post checks and audits. In addition, any person or entity receiving Union funds should be obliged to cooperate in the protection of the financial interests of the Union.(62) | Ovom bi Uredbom trebalo utvrditi standardna razdoblja tijekom kojih bi primatelji trebali čuvati dokumente o doprinosima Unije kako bi se izbjegli različiti ili nerazmjerni ugovorni zahtjevi, a istodobno dalo dovoljno vremena Komisiji, Revizorskom sudu i Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) da dobiju pristup tim podacima i dokumentima te izvrše ex post provjere i revizije. Osim toga, svaka osoba ili subjekt koji prima sredstva Unije trebali bi biti obvezni surađivati u cilju zaštite financijskih interesa Unije.
(63) | In order to provide adequate information to participants and recipients and to ensure that they have the possibility to exercise their right of defence, participants and recipients should be allowed to submit their observations before adoption of any measure adversely affecting their rights and they should be informed of the means of redress available to them for challenging such a measure.(63) | Kako bi se sudionicima i primateljima pružile odgovarajuće informacije i osigurala mogućnost ostvarivanja prava na obranu, sudionicima i primateljima trebalo omogućiti da podnesu opažanja prije donošenja bilo kakve mjere koja negativno utječe na njihova prava te bi trebali biti obaviješteni o raspoloživim pravnim sredstvima koja im stoje na raspolaganju za osporavanje takve mjere.
(64) | In order to protect the financial interests of the Union, a single early-detection and exclusion system should be set up by the Commission.(64) | Kako bi se zaštitili financijski interesi Unije, Komisija bi trebala uspostaviti jedinstveni sustav ranog otkrivanja i isključivanja.
(65) | The early-detection and exclusion system should apply to participants, recipients, entities on whose capacity the candidate or tenderer intends to rely, subcontractors of a contractor, any person or entity receiving Union funds where the budget is implemented under indirect management, any person or entity receiving Union funds under financial instruments implemented under direct management, participants or recipients on which entities implementing the budget under shared management have provided information, and sponsors.(65) | Sustav ranog otkrivanja i isključivanja trebao bi se primjenjivati na sudionike, primatelje, subjekte na čiju se sposobnost natjecatelj ili ponuditelj namjerava osloniti, na podugovaratelje ugovaratelja, sve osobe ili subjekte koji primaju sredstva Unije ako se proračun izvršava u okviru neizravnog upravljanja, sve osobe ili subjekte koji primaju sredstva Unije u okviru financijskih instrumenata koji se izvršavaju u okviru izravnog upravljanja, sudionike ili primatelje o kojima su subjekti koji izvršavaju proračun u okviru podijeljenog upravljanja dostavili informacije, te sponzore.
(66) | It should be clarified that, where a decision to register a person or entity in the early-detection and exclusion system database is taken on the basis of an exclusion situation relating to a natural or legal person that is a member of the administrative, management or supervisory body of that person or entity, or that has powers of representation, decision or control with regard to that person or entity, or to a natural or legal person that assumes unlimited liability for the debts of that person or entity or to a natural person who is essential for the award or for the implementation of the legal commitment, the information registered in the database is to include the information concerning those persons.(66) | Treba pojasniti da ako se odluka o unošenju osobe ili subjekta u bazu podataka sustava ranog otkrivanja i isključivanja donosi na temelju situacije za isključenje koja se odnosi na fizičku ili pravnu osobu koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela te osobe ili subjekta ili koja ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili kontrole u odnosu na tu osobu ili subjekt, ili na fizičku ili pravnu osobu koja preuzima neograničenu odgovornost za dugove te osobe ili subjekta ili na fizičku osobu koja je ključna za dodjelu ili izvršenje pravne obveze, informacije unesene u bazu podataka trebaju uključivati informacije o tim osobama.
(67) | The decision on the exclusion of a person or entity from participation in award procedures or the imposition of a financial penalty on a person or entity and the decision on the publication of the related information should be taken by the authorising officers responsible, in light of their autonomy in administrative matters. In the absence of a final judgment or final administrative decision and in cases related to a serious breach of contract, the authorising officers responsible should take their decision on the basis of a preliminary classification in law, having regard to the recommendation of the panel. The panel should also assess the duration of an exclusion in cases where the duration has not been set by the final judgment or the final administrative decision.(67) | Odluku o isključivanju osobe ili subjekta iz sudjelovanja u postupcima dodjele ili o određivanju financijske sankcije osobi ili subjektu te odluku o objavi odgovarajućih informacija trebao bi donijeti odgovorni dužnosnik za ovjeravanje s obzirom na njegovu autonomiju u administrativnim stvarima. Ako ne postoji konačna presuda ili konačna upravna odluka te u slučajevima povezanima s teškim kršenjem ugovora, odgovorni dužnosnici za ovjeravanje trebali bi donijeti odluku uzimajući u obzir preporuku povjerenstva na temelju preliminarne zakonske ocjene. Povjerenstvo bi trebalo procijeniti i trajanje isključenja ako trajanje nije određeno konačnom presudom ili konačnom upravnom odlukom.
(68) | The role of the panel should be to ensure the coherent operation of the exclusion system. The panel should be composed of a standing chair, two representatives of the Commission and a representative of the requesting authorising officer.(68) | Uloga povjerenstva trebala bi biti osiguravanje usklađenog rada sustava isključivanja. Povjerenstvo bi trebalo biti sastavljeno od stalnog predsjedatelja, dva predstavnika Komisije i predstavnika dužnosnika za ovjeravanje koji podnosi zahtjev.
(69) | The preliminary classification in law does not prejudge the final assessment of the conduct of the person or entity concerned by the competent authorities of Member States under national law. The recommendation of the panel, as well as the decision of the authorising officer responsible, should therefore be reviewed following the notification of such a final assessment.(69) | Preliminarnom zakonskom ocjenom ne prejudicira se konačna procjena postupanja dotične osobe ili subjekta koju provode nadležna tijela država članica u skladu s nacionalnim pravom. Preporuka povjerenstva kao i odluka odgovornog dužnosnika za ovjeravanje trebale bi se stoga preispitati nakon dostave obavijesti o takvoj konačnoj procjeni.
(70) | A person or entity should be excluded by the authorising officer responsible where it has been established by a final judgment or a final administrative decision that the person or entity is guilty of grave professional misconduct, of non-compliance, whether intentional or not, with the obligations relating to the payment of social security contributions or taxes, of the creation of an entity in a different jurisdiction with the intent to circumvent fiscal, social or any other legal obligations, of fraud affecting the budget, of corruption, of conduct related to a criminal organisation, of money laundering or terrorist financing, of terrorist offences or offences linked to terrorist activities, of child labour or other offences concerning trafficking in human beings or of the commitment of an irregularity. A person or entity should also be excluded in the event of a serious breach of a legal commitment or of bankruptcy.(70) | Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje trebao bi isključiti osobu ili subjekt iz postupka ako je pravomoćnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno da su osoba ili subjekt krivi za tešku povredu dužnosti, nepoštovanje, s namjerom ili bez nje, obveza povezanih s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje ili plaćanjem poreza, osnivanje subjekta u drugoj jurisdikciji s namjerom zaobilaženja fiskalnih, socijalnih ili bilo kakvih drugih pravnih obveza, prijevaru kojom se šteti proračunu, korupciju, sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, pranje novca, financiranje terorizma, kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, dječji rad ili druga kaznena djela u vezi s trgovanjem ljudima ili za počinjenje nepravilnosti. Trebalo bi ih isključiti i osobu ili subjekt u slučaju teškog kršenja pravne obveze ili u slučaju stečaja.
(71) | When taking a decision on the exclusion of a person or entity, or the imposition of a financial penalty on a person or entity, and on the publication of the related information, the authorising officer responsible should ensure compliance with the principle of proportionality, in particular by taking into account the seriousness of the situation, its budgetary impact, the time which has elapsed since the relevant conduct, the duration of the conduct and its recurrence, whether the conduct was intentional or the degree of negligence shown and the degree of collaboration of the person or entity with the relevant competent authority and the contribution of that person or entity to the investigation.(71) | Pri odlučivanju o isključivanju osobe ili subjekta ili određivanju financijske sankcije osobi ili subjektu te o objavi povezanih informacija, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje trebao bi osigurati usklađenost s načelom proporcionalnosti, osobito uzimajući u obzir težinu situacije, njezin učinak na proračun, vrijeme koje je proteklo od relevantnog postupanja, njegovo trajanje i ponavljanje, je li ponašanje uključivalo namjeru ili stupanj nepažnje te stupanj suradnje osobe ili subjekta s relevantnim nadležnim tijelom i doprinos te osobe ili subjekta istrazi.
(72) | The authorising officer responsible should also be able to exclude a person or entity where a natural or legal person assuming unlimited liability for the debts of the economic operator is bankrupt or in a similar situation of insolvency or where that natural or legal person fails to comply with its obligations to pay social security contributions or taxes, where such situations have an impact on the financial situation of that economic operator.(72) | Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje trebao bi i moći isključiti osobu ili subjekt ako je fizička ili pravna osoba koja preuzima neograničenu odgovornost za dugove gospodarskog subjekta u stečaju ili u sličnoj situaciji nesolventnosti ili ako ta fizička ili pravna osoba ne ispuni svoje obveze u pogledu plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje ili poreza, ako takve situacije utječu na financijsko stanje tog gospodarskog subjekta.
(73) | A person or entity should not be subject to a decision on exclusion when it has taken remedial measures, thus demonstrating its reliability. That possibility should not apply in cases of the most severe criminal activities.(73) | Ako su osoba ili subjekt poduzeli korektivne mjere i tako dokazali svoju pouzdanost, ne bi trebali podlijegati odluci o isključenju. Ta mogućnosti ne bi smjela vrijediti u slučajevima najozbiljnijih kriminalnih aktivnosti.
(74) | In light of the principle of proportionality, a distinction should be made between cases where it is possible to impose a financial penalty as an alternative to exclusion, on the one hand, and cases where the gravity of the conduct of the recipient concerned in respect of attempting to unduly obtain Union funds justifies the imposition of a financial penalty in addition to the exclusion so as to ensure a deterrent effect, on the other. The maximum amount of the financial penalty which can be imposed by the contracting authority should also be defined.(74) | S obzirom na načelo proporcionalnosti trebalo bi razlikovati slučajeve u kojima se financijska sankcija može izreći kao alternativa isključivanju od slučajeva u kojima ozbiljnost postupanja dotičnoga primatelja u pogledu pokušaja nepropisnog stjecanja sredstava Unije opravdava određivanje financijske sankcije uz isključenje kako bi se osigurao odvraćajući učinak. Trebalo bi utvrditi i najveći iznos financijske sankcije koju javni naručitelj može izreći.
(75) | A financial penalty should only be imposed on a recipient and not on a participant given that the amount of the financial penalty to be imposed is calculated on the basis of the value of the legal commitment at stake.(75) | Financijsku sankciju trebalo bi izricati samo primatelju, a ne sudioniku, s obzirom na to da se iznos financijske sankcije koju treba izreći izračunava na temelju vrijednosti dotične pravne obveze.
(76) | The possibility to take decisions on exclusion or to impose financial penalties is independent from the possibility to apply contractual penalties, such as liquidated damages.(76) | Mogućnost donošenja odluka o isključenju ili izricanja financijskih sankcija neovisna je o mogućnosti primjene ugovornih sankcija, poput ugovorne kazne.
(77) | The duration of an exclusion should be limited in time, as is the case under Directive 2014/24/EU, and should be in accordance with the principle of proportionality.(77) | Trajanje isključenja trebalo bi biti vremenski ograničeno, kao što je slučaj na temelju Direktive 2014/24/EU te bi trebalo biti u skladu s načelom proporcionalnosti.
(78) | It is necessary to determine the commencement date and the duration of the limitation period for taking decisions on exclusion or imposing financial penalties.(78) | Potrebno je odrediti datum početka i trajanje zastare za donošenje odluka o isključenju ili o izricanju financijskih sankcija.
(79) | It is important to be able to reinforce the deterrent effect achieved by the exclusion and the financial penalty. In that regard, the deterrent effect should be reinforced by the possibility to publish the information related to the exclusion and/or to the financial penalty in a manner that satisfies the data-protection requirements set out in Regulations (EC) No 45/2001 and (EU) No 2016/679. Such publication should contribute to ensuring that the same conduct is not repeated. For reasons of legal certainty and in accordance with the principle of proportionality it should be specified in which situations a publication should not take place. In its assessment, the authorising officer responsible should have regard to any recommendation of the panel. As far as natural persons are concerned, personal data should only be published in exceptional circumstances justified by the seriousness of the conduct or its impact on the financial interests of the Union.(79) | Važno je da postoji mogućnost pojačavanja odvraćajućeg učinka koji se postiže isključenjem i financijskom sankcijom. U tom pogledu odvraćajući učinak trebalo bi pojačati mogućnošću objave informacija koje se odnose na isključenje i/ili financijsku sankciju, na način koji zadovoljava zahtjeve zaštite podataka utvrđene u uredbama (EZ) br. 45/2001 i (EU) 2016/679. Takvom bi se objavom trebalo doprinijeti tome da se isto postupanje ne ponovi. Zbog pravne sigurnosti i u skladu s načelom proporcionalnosti trebalo bi jasno navesti u kojim se situacijama podaci ne bi trebali objavljivati. Prilikom procjene odgovorni dužnosnik za ovjeravanje trebao bi uzeti u obzir svaku preporuku povjerenstva. Ako je riječ o fizičkim osobama, osobni podaci trebali bi se objavljivati samo u iznimnim okolnostima, opravdanima težinom postupanja ili njegovim učinkom na financijske interese Unije.
(80) | Information related to an exclusion or to a financial penalty should only be published in certain cases such as grave professional misconduct, fraud, a significant deficiency in complying with the main obligations of a legal commitment financed by the budget, or an irregularity, or where an entity is created in a different jurisdiction with the intent to circumvent fiscal, social or any other legal obligations.(80) | Informacije o isključenju ili o financijskoj sankciji trebale bi se objavljivati samo u određenim slučajevima, kao što je teška povreda dužnosti, prijevara, znatni nedostaci pri ispunjavanju glavnih obveza u okviru pravne obveze koja se financira iz proračuna ili nepravilnost, ili ako je subjekt osnovan u drugoj jurisdikciji s namjerom zaobilaženja fiskalnih, socijalnih ili bilo kakvih drugih pravnih obveza.
(81) | The criteria for exclusion should be clearly separated from the criteria leading to a possible rejection from an award procedure.(81) | Kriterije za isključivanje trebalo bi jasno odvojiti od kriterija koji mogu dovesti do odbijanja sudjelovanja u postupku dodjele.
(82) | The information on the early detection of risks and on decisions on exclusion and the imposition of financial penalties on a person or entity should be centralised. For that purpose, related information should be stored in a database set up and operated by the Commission as the owner of the centralised system. That system should operate in compliance with the right to privacy and the protection of personal data.(82) | Informacije o ranom otkrivanju rizika i o odlukama o isključenju i izricanju financijskih sankcija osobi ili subjektu trebale bi biti centralizirane. U tu svrhu odgovarajuće informacije trebale bi se pohranjivati u bazi podataka koju uspostavlja i kojom upravlja Komisija u svojstvu vlasnika centraliziranog sustava. Pri uporabi tog sustava trebalo bi se poštovati pravo na privatnost i zaštitu osobnih podataka.
(83) | While the setting-up and the operation of the early-detection and exclusion system should be the responsibility of the Commission, other Union institutions and bodies, as well as all persons and entities implementing Union funds under direct, shared and indirect management, should participate in that system by transmitting relevant information to the Commission. The authorising officer responsible and the panel should guarantee the right of defence of the person or entity. The same right should be given to a person or entity, in the context of an early detection, where an act envisaged by an authorising officer could adversely affect the rights of the person or entity concerned. In cases of fraud, corruption or any other illegal activity affecting the financial interests of the Union which are not yet subject to a final judgment, it should be possible for the authorising officer responsible to defer the notification of the person or entity and for the panel to defer the right of the person or entity to submit its observations. Such deferral should only be justified where there are compelling legitimate grounds to preserve the confidentiality of the investigation or of national judicial proceedings.(83) | Iako bi uspostava i rad sustava ranog otkrivanja i isključivanja trebali biti odgovornost Komisije, druge institucije i tijela Unije, kao i sve osobe i subjekti koji izvršavaju sredstva Unije u okviru izravnog, podijeljenog i neizravnog upravljanja, trebali bi sudjelovati u tom sustavu prosljeđivanjem relevantnih informacija Komisiji. Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje i povjerenstvo trebali bi osobi ili subjektu jamčiti pravo na obranu. Isto pravo trebalo bi dati osobi ili subjektu, u kontekstu ranog otkrivanja, ako dužnosnik za ovjeravanje planira poduzeti mjeru koja bi mogla negativno utjecati na prava dotične osobe ili subjekta. U slučajevima prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti koja utječe na financijske interese Unije, a o kojima još nije donesena pravomoćna presuda, trebalo bi biti omogućiti odgovornom dužnosniku za ovjeravanje da odgodi obavješćivanje osobe ili subjekta, a povjerenstvu da odgodi pravo osobe ili subjekta da podnese svoja opažanja. Takva odgoda trebala bi biti opravdana samo ako postoje uvjerljivi legitimni razlozi za očuvanje povjerljivosti istrage ili nacionalnog sudskog postupka.
(84) | The Court of Justice of the European Union should be given unlimited jurisdiction with regard to decisions on exclusion and financial penalties imposed pursuant to this Regulation, in accordance with Article 261 TFEU.(84) | Sud Europske unije trebao bi imati neograničenu nadležnost u pogledu odluka o isključenju i financijskim sankcijama koje se izriču na temelju ove Uredbe, u skladu s člankom 261. UFEU-a.
(85) | In order to facilitate the protection of the financial interests of the Union across all methods of budget implementation, it should be possible for the persons and entities involved in budget implementation under shared and indirect management to take into account, as appropriate, exclusions decided upon by the authorising officers at Union level.(85) | Kako bi se olakšala zaštita financijskih interesa Unije u svim metodama izvršenja proračuna, osobe i subjekti koji sudjeluju u izvršenju proračuna u okviru podijeljenog i neizravnog upravljanja trebali bi imati mogućnost prema potrebi uzeti u obzir isključenja o kojima su dužnosnici za ovjeravanje odlučili na razini Unije.
(86) | This Regulation should foster the objective of e-government, in particular the use of electronic data in the exchange of information between Union institutions and third parties.(86) | Ova bi Uredba trebala podupirati cilj e-uprave, a posebno uporabu elektroničkih podataka u razmjeni informacija između institucija Unije i trećih strana.
(87) | Progress towards the electronic exchange of information and the electronic submission of documents, including e-procurement, where appropriate, which constitute a major simplification measure, should be accompanied by clear conditions for the acceptance of the systems to be used, so as to establish a legally sound environment while preserving flexibility in the management of Union funds for the participants, recipients and the authorising officers as provided for in this Regulation.(87) | Napredak prema elektroničkoj razmjeni informacija i dostavi dokumenata u elektroničkom obliku, među ostalim, ako je to primjereno, e-nabavi, što je značajna mjera pojednostavnjenja, trebali bi pratiti jasni uvjeti za prihvaćanje sustava koji će se upotrebljavati kako bi se uspostavilo pravno utemeljeno okružje uz istodobno očuvanje fleksibilnosti upravljanja sredstvima Unije za sudionike, primatelje i dužnosnike za ovjeravanje, kako je predviđeno ovom Uredbom.
(88) | Rules on the composition and tasks of the committee in charge of evaluating application documents in procurement procedures, grant award procedures and in contests for prizes should be laid down. It should be possible for the committee to include external experts where that possibility is provided for in the basic act.(88) | Trebalo bi utvrditi pravila o sastavu i zadaćama odbora zaduženoga za evaluaciju dokumentacije zahtjeva u postupcima nabave, postupcima dodjele bespovratnih sredstava i natječajima za nagrade. Odbor bi trebao moći uključiti vanjske stručnjake ako je ta mogućnost predviđena u temeljnom aktu.
(89) | In line with the principle of good administration, the authorising officer should request clarifications or missing documents while respecting the principle of equality of treatment and without substantially changing the application documents. The authorising officer should have the possibility to decide not to do so only in duly justified cases. In addition, the authorising officer should be able to correct an obvious clerical error or request the participant to correct it.(89) | U skladu s načelom dobrog upravljanja dužnosnik za ovjeravanje trebao bi zatražiti pojašnjenja ili dokumente koji nedostaju uz istodobno poštovanje načela jednakog postupanja i bez bitnog mijenjanja dokumentacije zahtjeva. Dužnosnik za ovjeravanje trebao bi imati mogućnost samo u valjano opravdanim slučajevima odlučiti da neće to učiniti. Osim toga, dužnosnik za ovjeravanje trebao bi moći ispraviti očitu administrativnu pogrešku ili zatražiti od sudionika da je ispravi.
(90) | Sound financial management should require that the Commission protects itself by requesting guarantees at the time of paying pre-financing. The requirement for contractors and beneficiaries to lodge guarantees should not be automatic, but should be based on a risk analysis. Where, in the course of implementation, the authorising officer discovers that a guarantor is not or is no longer authorised to issue guarantees in accordance with the applicable national law, the authorising officer should be able to require replacement of the guarantee.(90) | U skladu s dobrim financijskim upravljanjem Komisija bi se trebala zaštititi tako što bi zahtijevala jamstva u fazi isplate predfinanciranja. Zahtjev da ugovaratelji i korisnici dostave jamstvo ne bi trebao biti automatski, već bi se trebao temeljiti na analizi rizika. Ako tijekom provedbe dužnosnik za ovjeravanje otkrije da jamac u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom nije ili više nije ovlašten za izdavanje jamstva, dužnosnik za ovjeravanje trebao bi moći zatražiti zamjenu jamstva.
(91) | The different sets of rules for direct and indirect management, in particular as regards the concept of ‘budget implementation tasks’, have created confusion and entailed risks of errors of qualification both for the Commission and for its partners and should thus be simplified and harmonised.(91) | Različiti skupovi pravila za izravno i neizravno upravljanje, posebno u pogledu pojma „zadaća izvršenja proračuna”, doveli su do zbrke i stvorili rizike od pogrešaka pri definiranju i za Komisiju i za njezine partnere te bi ih stoga trebalo pojednostavniti i uskladiti.
(92) | The provisions on the ex ante pillar assessment of persons and entities implementing Union funds under indirect management should be revised to enable the Commission to rely as much as possible on the systems, rules and procedures of those persons and entities which have been deemed equivalent to the ones used by the Commission. In addition, it is important to clarify that, where the assessment reveals areas in which the procedures in place are not sufficient to protect the financial interests of the Union, the Commission should be able to sign contribution agreements while taking appropriate supervisory measures. It is also important to clarify in which cases it is possible for the Commission to decide not to require an ex ante pillar assessment in order to sign contribution agreements.(92) | Trebalo bi revidirati odredbe o ex-ante ocjeni na temelju stupova osoba i subjekata koji izvršavaju sredstva Unije u okviru neizravnog upravljanja kako bi se Komisija mogla što više osloniti na sustave, pravila i postupke onih osoba i subjekata za koje se smatra da su jednakovrijedni onima koje upotrebljava Komisija. Osim toga, važno je pojasniti da ako u okviru ocjene otkriju područja u kojima uspostavljeni postupci nisu dostatni za zaštitu financijskih interesa Unije, Komisija bi trebala moći potpisati sporazume o doprinosu uz istodobno poduzimanje odgovarajućih mjera nadzora. Važno je i pojasniti u kojim bi slučajevima Komisija mogla odlučiti da ne zahtijeva ocjenu na temelju stupova kako bi potpisala ugovore o doprinosu.
(93) | Remuneration of persons and entities implementing the budget should, where relevant and possible, be performance-based.(93) | Naknada za osobe i subjekte koji izvršavaju proračun, trebala bi se, ako je to relevantno i moguće, temeljiti na uspješnosti.
(94) | The Commission enters into partnerships with third countries by means of financing agreements. It is important to clarify the content of such financing agreements, in particular for those parts of an action that are implemented by the third country under indirect management.(94) | Komisija sklapa partnerstva s trećim zemljama potpisivanjem sporazuma o financiranju. Važno je pojasniti sadržaj takvih sporazuma o financiranju, posebno za one dijelove djelovanja koje treća zemlja provodi u okviru neizravnog upravljanja.
(95) | It is important to recognise the specific nature of blending facilities or platforms where the Commission blends its contribution with that of finance institutions and to clarify the application of the provisions on financial instruments and budgetary guarantees.(95) | Važno je prepoznati posebnu prirodu mehanizama i platformi mješovitog financiranja, u okviru kojih Komisija kombinira svoj doprinos s doprinosom financijskih institucija, te pojasniti primjenu odredaba o financijskim instrumentima i proračunskim jamstvima.
(96) | Procurement rules and principles applicable to public contracts awarded by Union institutions on their own account should be based on the rules set out in Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council (14) and Directive 2014/24/EU.(96) | Pravila i načela o nabavi koja se primjenjuju na ugovore o javnoj nabavi koje institucije Unije dodjeljuju za svoj račun trebala bi se temeljiti na pravilima utvrđenima u Direktivi 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća (14) i Direktivi 2014/24/EU.
(97) | In the case of mixed contracts, the methodology of the contracting authorities for determining the applicable rules should be clarified.(97) | U slučaju mješovitih ugovora potrebno je pojasniti metodologiju kojom javni naručitelji određuju primjenjiva pravila.
(98) | The ex ante and ex post publicity measures necessary to launch a procurement procedure should be clarified for contracts equal to or greater than the thresholds set out in Directive 2014/24/EU, for contracts below those thresholds and for contracts falling outside the scope of that Directive.(98) | Za ugovore čija je vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti pragova utvrđenih u Direktivi 2014/24/EU, za ugovore čija je vrijednost manja od vrijednosti tih pragova i za ugovore koji nisu obuhvaćeni područjem primjene te direktive, trebalo bi pojasniti ex ante i ex post mjere objave potrebne za pokretanje postupka nabave.
(99) | This Regulation should include an exhaustive list of all the procurement procedures available to Union institutions regardless of the thresholds.(99) | U ovu bi Uredbu trebalo uvrstiti iscrpan popis svih postupaka nabave dostupnih institucijama Unije, neovisno o pragovima.
(100) | In the interests of administrative simplification and in order to encourage the participation of small and medium-sized enterprises (SMEs), negotiated procedures for middle-value contracts should be provided for.(100) | U interesu administrativnog pojednostavnjenja i kako bi se potaknulo sudjelovanje malih i srednjih poduzeća (MSP-ovi), trebalo bi predvidjeti pregovaračke postupke za ugovore srednje vrijednosti.
(101) | As is the case in Directive 2014/24/EU, this Regulation should allow for market consultation prior to the launch of a procurement procedure. In order to ensure that an innovation partnership is used only when the desired works, supplies and services do not exist on the market or as a near-to-market development activity, an obligation to carry out such preliminary market consultation before using an innovation partnership should be laid down in this Regulation.(101) | Kao i u slučaju Direktive 2014/24/EU ovom Uredbom trebala bi se omogućiti provjera tržišta prije pokretanja postupka nabave. Kako bi se osiguralo da se partnerstvo za inovacije upotrebljava samo kad željeni radovi, roba i usluge ne postoje na tržištu ni razvojna aktivnost koja je skoro spremna za tržište, ovom je Uredbom potrebno utvrditi obvezu provedbe takve prethodne provjere tržišta prije uporabe partnerstva za inovacije.
(102) | The contribution of contracting authorities to the protection of the environment and the promotion of sustainable development, while ensuring that they obtain the best value for money for their contracts, in particular through requiring specific labels or through the use of appropriate award methods, should be clarified.(102) | Trebalo bi pojasniti da javni naručitelji mogu doprinijeti zaštiti okoliša i promicanju održivoga razvoja, a u isto vrijeme osigurati da pribave najbolju vrijednost za novac za svoje ugovore, osobito zahtijevanjem posebnih oznaka i/ili uporabom odgovarajućih metoda dodjele.
(103) | In order to ensure that, when executing contracts, economic operators comply with the applicable environmental, social and labour law obligations established by Union law, national law, collective agreements or the international social and environmental conventions listed in Annex X to Directive 2014/24/EU, such obligations should be part of the minimum requirements defined by the contracting authority and should be integrated in the contracts signed by the contracting authority.(103) | Kako bi se osiguralo da se pri izvršenju ugovora gospodarski subjekti pridržavaju primjenjivih obveza iz prava okoliša te socijalnog prava i radnog prava koje su utvrđene pravom Unije, nacionalnim pravom, kolektivnim ugovorima ili međunarodnim društvenim konvencijama i konvencijama o zaštiti okoliša navedenima u Prilogu X. Direktivi 2014/24/EU, takve obveze trebale bi biti dio minimalnih zahtjeva koje utvrđuje javni naručitelj i trebale bi biti uključene u ugovore koje javni naručitelj potpisuje.
(104) | It is appropriate that different cases usually referred to as situations of conflict of interests be identified and treated distinctly. The notion of a ‘conflict of interests’ should be solely used for cases where a person or entity with responsibilities for budget implementation, audit or control, or an official or an agent of a Union institution or national authorities at any level, is in such a situation. Attempts to unduly influence an award procedure or obtain confidential information should be treated as grave professional misconduct which can lead to the rejection from the award procedure and/or exclusion from Union funds. In addition, economic operators might be in a situation where they should not be selected to implement a contract because of a professional conflicting interest. For instance, a company should not evaluate a project in which it has participated or an auditor should not be in a position to audit accounts it has previously certified.(104) | Primjereno je definirati različite slučajeve koji se obično označavaju kao sukob interesa te s njima različito postupati. Pojmom „sukob interesa” trebalo bi se služiti jedino u slučajevima u kojima se osoba ili subjekt s odgovornostima za izvršenje proračuna, reviziju ili kontrolu ili dužnosnik ili službenik institucije Unije ili nacionalnih tijela bilo koje razine nađu u takvoj situaciji. Pokušaje nepropisnog utjecaja na postupak dodjele ili dobivanja povjerljivih informacija trebalo bi tretirati kao tešku povredu dužnosti koja može rezultirati odbijanjem sudjelovanja u postupku dodjele i/ili isključenjem iz sredstava Unije. Osim toga, gospodarski subjekti bi mogli biti u situaciji u kojoj ne bi smjeli biti odabrani za provedbu ugovora zbog sukobljenih poslovnih interesa. Primjerice, trgovačko društvo ne bi smjelo evaluirati projekt u kojem je sudjelovalo, a revizor se ne bi smio naći u situaciji da provodi reviziju računovodstvene dokumentacije koju je prethodno potvrdio kao ispravnu.
(105) | In accordance with Directive 2014/24/EU, it should be possible to verify whether an economic operator is excluded, to apply selection and award criteria, as well as to verify compliance with the procurement documents in any order. As a result, it should be possible to reject tenders on the basis of award criteria without a prior check of the corresponding tenderer with regard to exclusion or selection criteria.(105) | U skladu s Direktivom 2014/24/EU trebalo bi biti moguće provjeriti je li neki gospodarski subjekt isključen, primijeniti kriterije za odabir i dodjelu te provjeriti usklađenost s dokumentacijom o nabavi, bez zadanog redoslijeda. Kao posljedica toga trebalo bi biti moguće odbiti ponude na temelju kriterija za dodjelu bez prethodne provjere odgovarajućeg ponuditelja u pogledu kriterija za isključivanje ili odabir.
(106) | Contracts should be awarded on the basis of the most economically advantageous tender in line with Article 67 of Directive 2014/24/EU.(106) | Ugovore bi trebalo dodjeljivati na osnovi ekonomski najpovoljnije ponude u skladu s člankom 67. Direktive 2014/24/EU.
(107) | In the interests of legal certainty, it is necessary to clarify that the selection criteria are strictly linked to the evaluation of candidates or tenderers and that the award criteria are strictly linked to the evaluation of the tenders. In particular, the qualifications and experience of staff assigned to perform the contract should only be used as a selection criterion and not as an award criterion, as this would introduce a risk of overlap and double evaluation of the same element. Furthermore, if such qualifications and experience were used as an award criterion, any change in the staff assigned to perform the contract, even where justified through illness or a change in position, would call into question the conditions under which the contract was awarded and thereby create legal uncertainty.(107) | Radi pravne sigurnosti potrebno je pojasniti da su kriteriji za odabir strogo povezani s evaluacijom natjecatelja ili ponuditelja i da su kriteriji za dodjelu strogo povezani s evaluacijom ponuda. Posebno bi se kvalifikacije i iskustvo osoblja određenog za izvršenje ugovora trebali upotrebljavati samo kao kriterij za odabir, a ne kao kriterij za dodjelu, s obzirom da bi se time riskiralo preklapanje i dvostruka evaluacija istog elementa. Nadalje, ako bi se takve kvalifikacije i iskustvo koristili kao kriterij za dodjelu, svakom promjenom osoblja određenog za izvršenje ugovora, čak i ako je opravdana zbog bolesti ili promjene radnog mjesta, doveli bi se u pitanje uvjeti pod kojima je ugovor dodijeljen i time bi se uzrokovala pravna nesigurnost.
(108) | Union procurement should ensure that Union funds are used in an effective, transparent and appropriate way, while reducing administrative burden on recipients of Union funds. In that regard, e-procurement should contribute to the better use of Union funds and enhance access to contracts for all economic operators. All Union institutions conducting procurement should publish clear rules on their websites regarding acquisition, expenditure and monitoring, as well as all contracts awarded, including the value thereof.(108) | Nabavom u Uniji trebalo bi se osigurati da se sredstva Unije upotrebljavaju na učinkovit, transparentan i odgovarajući način, uz istodobno smanjenje administrativnog opterećenja za primatelje sredstava Unije. U tom bi se pogledu e-nabavom trebalo doprinijeti boljoj uporabi sredstava Unije i povećati dostupnost ugovora svim gospodarskim subjektima. Sve institucije Unije koje provode postupak nabave trebale bi na svojim internetskim stranicama objaviti jasna pravila o stjecanju, rashodima i praćenju te sve dodijeljene ugovore, uključujući i njihovu vrijednost.
(109) | The existence of an opening phase and an evaluation for any procedure should be clarified. An award decision should always be the outcome of an evaluation.(109) | Trebalo bi pojasniti postojanje faze otvaranja i faze evaluacije za svaki postupak. Odluka o dodjeli uvijek bi trebao biti ishod evaluacije.
(110) | When notified of the outcome of a procedure, candidates and tenderers should be informed of the grounds on which the decision was taken and should receive a detailed statement of reasons based on the content of the evaluation report.(110) | Kada ih se obavješćuje o ishodu postupka, natjecatelje i ponuditelje trebalo bi obavijestiti o osnovi za donošenje odluke i dostaviti im detaljno obrazloženje na temelju sadržaja izvješća o evaluaciji.
(111) | Given that criteria are applied in no particular order, rejected tenderers who submitted compliant tenders should receive information on the characteristics and the relative advantages of the successful tender if they so request.(111) | Budući da se kriteriji primjenjuju bez zadanog redoslijeda, odbijenim ponuditeljima koji su podnijeli ponude koje su u skladu sa zahtjevima postupka nabave trebalo bi, ako to zatraže, dostaviti informacije o značajkama i relativnim prednostima uspješne ponude.
(112) | For framework contracts with reopening of competition, there should be no obligation to provide information on the characteristics and the relative advantages of the successful tender to an unsuccessful contractor, on the basis that the receipt of such information by parties to the same framework contract each time a competition is reopened might prejudice fair competition between them.(112) | U slučaju okvirnih ugovora koji uključuju ponovnu provedbu nadmetanja ne bi smjela postojati obveza da se neuspješnom ugovaratelju dostave informacije o značajkama i relativnim prednostima uspješne ponude s obzirom na to da bi se primitkom takvih informacija među strankama u istom okvirnom ugovoru moglo narušiti pošteno tržišno natjecanje među njima u svakoj ponovljenoj provedbi nadmetanja.
(113) | A contracting authority should be able to cancel a procurement procedure before the contract is signed, without the candidates or tenderers being entitled to claim compensation. This should be without prejudice to situations where the contracting authority has acted in such a way that it is possible to hold it liable for damages in accordance with the general principles of Union law.(113) | Javni naručitelj trebao bi moći poništiti postupak nabave prije potpisivanja ugovora, a da natjecatelji ili ponuditelji nemaju pravo potraživati naknadu. Time se ne bi trebale dovoditi u pitanje situacije u kojima je javni naručitelj postupio tako da ga se može smatrati odgovornim za štetu u skladu s općim načelima prava Unije.
(114) | As is the case in Directive 2014/24/EU, it is necessary to clarify the conditions under which it is possible to modify a contract during its performance without a new procurement procedure. In particular, a new procurement procedure should not be required in the event of administrative changes, universal succession and application of clear and unequivocal revision clauses or options that do not alter the minimum requirements of the initial procedure. A new procurement procedure should be required in the case of material modifications to the initial contract, in particular to the scope and content of the mutual rights and obligations of the parties, including as regards the distribution of intellectual property rights. Such modifications demonstrate the parties’ intention to renegotiate the essential terms or conditions of that contract, in particular if the modifications would have had an influence on the outcome of the procedure had the modified terms or conditions been part of the initial procedure.(114) | Kao što je slučaj u Direktivi 2014/24/EU, potrebno je pojasniti uvjete pod kojima se ugovor može izmijeniti tijekom njegova izvršavanja i bez novog postupka nabave. Osobito se ne bi trebalo zahtijevati provođenje novog postupka u slučaju administrativnih izmjena, univerzalne sukcesije i primjene jasnih i nedvosmislenih revizijskih klauzula ili opcija kojima se ne mijenjaju minimalni zahtjevi prvotnog postupka. Provođenje novog postupka nabave trebalo bi biti nužno u slučaju bitnih izmjena prvotnog ugovora, posebice u slučaju izmjena opsega i sadržaja uzajamnih prava i obveza stranaka, uključujući u pogledu raspodjele prava intelektualnog vlasništva. Takve izmjene ukazuju na namjeru stranaka da ponovno pregovaraju o ključnim uvjetima tog ugovora, posebno ako bi izmjene utjecale na rezultate postupka da su takvi izmijenjeni uvjeti bili dio prvotnog postupka.
(115) | It is necessary to provide for the option of requiring a performance guarantee in relation to works, supplies and complex services in order to guarantee compliance with substantial contractual obligations and to ensure proper performance throughout the duration of the contract. It is also necessary to provide for the option of requiring a retention money guarantee to cover the contract liability period, in line with customary practice in the sectors concerned.(115) | Nužno je predvidjeti mogućnost zahtijevanja jamstva za ispunjenje obveza u odnosu na radove, robu i složene usluge kako bi se zajamčila usklađenost s bitnim ugovornim obvezama i kako bi se osiguralo pravilno ispunjenje obveza za vrijeme trajanja ugovora. Potrebno je i predvidjeti mogućnost zahtijevanja jamstva za povrat zadržanog iznosa, za pokrivanje razdoblja odgovornosti za izvršenje ugovora, u skladu s uobičajenom praksom u dotičnim sektorima.
(116) | In order to determine the applicable thresholds and procedures, it is necessary to clarify whether Union institutions, executive agencies and Union bodies are deemed to be contracting authorities. They should not be deemed to be contracting authorities in cases where they purchase from a central purchasing body. In addition, Union institutions form a single legal entity and their departments cannot conclude contracts, but only service-level agreements, between themselves.(116) | Kako bi se odredili primjenjivi pragovi i postupci, potrebno je pojasniti smatraju li se institucije Unije, izvršne agencije i tijela Unije javnim naručiteljima. Oni se ne bi trebali smatrati javnim naručiteljima ako nabavu obavljaju preko središnjeg tijela za nabavu. Osim toga, institucije Unije čine jedinstveni pravni subjekt i njihove službe ne mogu sklapati ugovore, nego samo sporazume na razini službi, među sobom.
(117) | It is appropriate to include a reference in this Regulation to the two thresholds set out in Directive 2014/24/EU applicable to works and to supplies and services, respectively. Those thresholds should also be applicable to concession contracts for reasons of simplification, as well as sound financial management, considering the specificities of the contracting needs of Union institutions. The revision of those thresholds as provided for in Directive 2014/24/EU should therefore be directly applicable to procurement under this Regulation.(117) | Primjereno je u ovu Uredbu uvrstiti upućivanje na dva praga utvrđena u Direktivi 2014/24/EU koji se primjenjuju na radove odnosno na robu i usluge. Imajući u vidu posebnosti potreba institucija Unije u pogledu dodjele ugovorâ, ti bi pragovi radi pojednostavnjenja i dobrog financijskog upravljanja trebali biti primjenjivi i na ugovore o koncesiji. Revizija tih pragova kako je predviđeno u Direktivi 2014/24/EU trebala bi stoga biti izravno primjenjiva na nabavu na temelju ove Uredbe.
(118) | For harmonisation and simplification purposes, the standard procedures applicable to procurement should also be applied to purchases provided for under the light regime for contracts for social and other specific services referred to in Article 74 of Directive 2014/24/EU. Therefore, the threshold for light regime purchases should be aligned with the threshold for service contracts.(118) | Za potrebe usklađivanja i pojednostavnjenja, standardni postupci koji se primjenjuju na nabavu trebali bi se primjenjivati i na kupnje predviđene u skladu s blagim režimom za ugovore za društvene i druge posebne usluge iz članka 74. Direktive 2014/24/EU. Stoga bi prag za kupnje u okviru blagog režima trebao biti usklađen s pragom za ugovore o uslugama.
(119) | It is necessary to clarify the conditions of application of the standstill period to be observed before signing a contract or framework contract.(119) | Potrebno je pojasniti uvjete primjene roka mirovanja koji se treba poštovati prije potpisivanja ugovora ili okvirnog ugovora.
(120) | The rules applicable to procurement in the field of external actions should be consistent with the principles laid down in Directives 2014/23/EU and 2014/24/EU.(120) | Pravila koja se primjenjuju na nabavu u području vanjskih djelovanja trebala bi biti u skladu s načelima utvrđenima u direktivama 2014/23/EU i 2014/24/EU.
(121) | In order to reduce complexity, streamline existing rules and improve the readability of the procurement rules, it is necessary to regroup the general provisions on procurement and the specific provisions applicable to procurement in the field of external actions and to remove unnecessary repetitions and cross-referencing.(121) | Radi smanjenja složenosti, racionalizacije postojećih pravila i poboljšanja čitkosti pravila o nabavi potrebno je prerasporediti opće odredbe o nabavi i posebne odredbe primjenjive na nabavu u području vanjskih djelovanja te ukloniti nepotrebna ponavljanja i unakrsna upućivanja.
(122) | It is necessary to clarify which economic operators have access to procurement under this Regulation depending on their place of establishment and to provide explicitly for the possibility of such access also for international organisations.(122) | Potrebno je pojasniti koji gospodarski subjekti s obzirom na mjesto njihova poslovnog nastana imaju pristup nabavi na temelju ove Uredbe te izričito predvidjeti mogućnost takvog pristupa i za međunarodne organizacije.
(123) | In order to achieve a balance between the need for transparency and greater coherence of procurement rules on the one hand, and the need to provide flexibility on certain technical aspects of those rules on the other, the technical rules on procurement should be set out in an annex to this Regulation and the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of amendments to that Annex.(123) | Kako bi se postigla ravnoteža između potrebe za transparentnosti i veće dosljednosti pravila o nabavi, s jedne strane, te potrebe osiguravanja fleksibilnosti u pogledu određenih tehničkih aspekata tih pravila, s druge strane, tehnička pravila o nabavi trebalo bi utvrditi u prilogu ovoj Uredbi, a Komisiji bi trebalo delegirati ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u vezi s izmjenama tog priloga.
(124) | It is necessary to clarify the scope of the Title on grants, particularly with regard to the type of action or body eligible for a grant, as well as with regard to legal commitments that can be used to cover grants. In particular, grant decisions should be phased out due to their limited use and the progressive introduction of e-grants. The structure should be simplified by moving the provisions on instruments which are not grants to other parts of this Regulation. The nature of bodies which can receive operating grants should be clarified by no longer referring to bodies pursuing an aim of general Union interest since those bodies are covered by the notion of bodies having an objective forming part of and supporting a Union policy.(124) | Potrebno je pojasniti područje primjene glave o bespovratnim sredstvima, posebno u pogledu vrste djelovanja ili tijela prihvatljivih za bespovratna sredstva kao i s obzirom na pravne obveze koje se mogu upotrebljavati za pokrivanje bespovratnih sredstava. Konkretno, odluke o bespovratnim sredstvima trebalo bi postupno ukinuti zbog njihove ograničene uporabe i postupnog uvođenja elektroničkog upravljanja bespovratnim sredstvima. Strukturu bi trebalo pojednostavniti premještanjem odredaba o instrumentima koji nisu bespovratna sredstva u druge dijelove ove Uredbe. Vrstu tijela koja mogu primiti bespovratna sredstva za poslovanje trebalo bi pojasniti tako da se više ne upućuje na tijela koja nastoje ostvariti cilj koji je u općem interesu Unije, budući da su ta tijela obuhvaćena pojmom tijela koja imaju cilj koji je dio politike Unije i podupire je.
(125) | In order to simplify procedures and improve the readability of this Regulation, provisions related to the content of the grant application, of the call for proposals and of the grant agreement should be simplified and streamlined.(125) | Radi pojednostavnjenja postupaka i bolje čitkosti ove Uredbe potrebno je pojednostavniti i racionalizirati odredbe povezane sa sadržajem zahtjeva za bespovratna sredstva, poziva za podnošenje prijedloga i sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.
(126) | In order to facilitate the implementation of actions financed by multiple donors where the overall financing of the action is not known at the time of commitment of the Union contribution, it is necessary to clarify the way the Union contribution is defined and the method of verifying its use.(126) | Radi lakše provedbe djelovanja koje financira više donatora kada ukupno financiranje djelovanja nije poznato u trenutku preuzimanja obveze za doprinos Unije, potrebno je pojasniti način utvrđivanja doprinosa Unije i metodu provjeravanja njegove uporabe.
(127) | Experience gained in the use of lump sums, unit costs or flat-rate financing has shown that such forms of financing significantly simplify administrative procedures and substantially reduce the risk of error. Regardless of the field of Union intervention, lump sums, unit costs and flat rates are suitable forms of financing, in particular for standardised and recurrent actions, such as mobility or training activities. Moreover, as institutional cooperation between public administrations of Member States and of beneficiary or partner countries (institutional twinning) is implemented by Member State institutions, the use of simplified cost options is justified and should foster their engagement. In the interest of increased efficiency, Member States and other recipients of Union funds should be able to make more frequent use of simplified cost options. In this context, the conditions for using lump sums, unit costs and flat rates should be made more flexible. It is necessary to provide explicitly for the establishment of single lump sums covering the entire eligible costs of the action or the work programme. In addition, in order to foster focus on results, priority should be given to output-based funding. Input-based lump sums, unit costs and flat rates should remain an option where output-based ones are not possible or appropriate.(127) | Iskustvo s uporabom jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili financiranja uz primjenu paušalne stope pokazalo je da takvi oblici financiranja znatno pojednostavnjuju administrativne postupke i bitno smanjuju rizik od pogrešaka. Jednokratni iznosi, jedinični troškovi i paušalne stope prikladni su oblici financiranja neovisno o području intervencije Unije, a posebno za standardizirana djelovanja i opetovana djelovanja, kao što su mobilnost ili aktivnosti osposobljavanja. Nadalje, budući da međuinstitucijsku suradnju između javnih uprava država članica i zemalja korisnica ili partnerskih zemalja (institucijsko povezivanje) provode institucije država članica, uporaba pojednostavnjenih mogućnosti obračuna troškova opravdana je te bi institucije država članica trebala poticati na njihovo iskorištavanje. U interesu veće učinkovitosti, države članice i ostali primatelji sredstava Unije trebali bi moći češće se koristiti pojednostavnjenim mogućnostima obračuna troškova. U tom smislu uvjeti za uporabu jednokratnih iznosa, jediničnih troškova i paušalnih stopa trebali bi biti fleksibilniji. Potrebno je izričito predvidjeti određivanje jedinstvenih jednokratnih iznosa kojima će biti obuhvaćeni svi prihvatljivi troškovi djelovanja ili programa rada. Nadalje, kako bi se potaknulo stavljanje naglaska na rezultate, trebalo bi dati prednost financiranju na temelju ostvarenja. Jednokratni iznosi, jedinični troškovi i paušalne stope koji se temelje na uloženim sredstvima trebali bi biti opcija ako iznosi koji se temelje na ostvarenjima nisu mogući ili primjereni.
(128) | The administrative procedures for authorising lump sums, unit costs and flat rates should be simplified by vesting the power for such authorisation in the authorising officers responsible. Where appropriate, such authorisation can be given by the Commission in light of the nature of the activities or of the expenditure or in light of the number of authorising officers concerned.(128) | Administrativne postupke za odobravanje jednokratnih iznosa, jediničnih troškova i paušalnih stopa trebalo bi pojednostavniti prijenosom ovlasti za davanje takvih odobrenja na odgovorne dužnosnike za ovjeravanje. Ako je to primjereno, Komisija može dati takvo odobrenje uzimajući u obzir prirodu aktivnosti ili rashoda ili broj dotičnih dužnosnika za ovjeravanje.
(129) | In order to bridge the gap in the availability of data used to establish lump sums, unit costs and flat rates, the use of an expert judgement should be allowed.(129) | Kako bi se premostio jaz u raspoloživosti podataka koji se upotrebljavaju za utvrđivanje jednokratnih iznosa, jediničnih troškova i paušalnih stopa, trebalo bi dopustiti primjenu stručne prosudbe.
(130) | While the potential of more frequent use of simplified forms of financing should be realised, compliance with the principle of sound financial management, and in particular the principles of economy, efficiency and no double funding, should be ensured. For that purpose, simplified forms of financing should ensure that the resources employed are adequate to the objectives to be achieved, that the same costs are not financed more than once from the budget, that the co-financing principle is respected and that overall overcompensation of recipients is avoided. Therefore, simplified forms of financing should be based on statistical or accounting data, similar objective means or expert judgement. In addition, suitable checks, controls and periodic assessments should continue to apply.(130) | Iako bi trebalo ostvariti potencijal češće uporabe pojednostavnjenih oblika financiranja, trebalo bi osigurati poštovanje načela dobrog financijskog upravljanja te, posebice, načelâ ekonomičnosti, učinkovitosti i izbjegavanja dvostrukog financiranja. U tu svrhu pojednostavnjenim oblicima financiranja trebalo bi osigurati prikladnost upotrijebljenih sredstava s obzirom na ciljeve koji se žele ostvariti, izbjegavanje višestrukog financiranja istih troškova iz proračuna, poštovanje načela sufinanciranja te izbjegavanje prekomjerne kompenzacije primateljâ. Stoga bi se pojednostavnjeni oblici financiranja trebali temeljiti na statističkim ili računovodstvenim podacima, sličnim objektivnim sredstvima ili stručnoj prosudbi. Uz navedeno, trebalo bi nastaviti primjenjivati odgovarajuće provjere, kontrole i periodične procjene.
(131) | The scope of checks and controls as opposed to the periodic assessments of lump sums, unit costs or flat rates should be clarified. Those checks and controls should focus on the fulfilment of the conditions triggering the payment of lump sums, unit costs or flat-rates, including, where required, the achievement of outputs and/or results. Those conditions should not require reporting on the costs actually incurred by the beneficiary. Where the amounts of lump sums, unit costs or flat-rate financing have been determined ex ante by the authorising officer responsible or by the Commission they should not be challenged by ex post controls. This should not prevent the reduction of a grant in the event of poor, partial or late implementation or of irregularity, fraud or a breach of other obligations. In particular, a grant should be reduced where the conditions triggering the payment of lump sums, unit costs or flat rates have not been fulfilled. The frequency and scope of the periodic assessment should depend on the evolution and the nature of the costs, in particular taking into account substantial changes in market prices and other relevant circumstances. The periodic assessment could lead to adjustments of the lump sums, unit costs or flat rates applicable to future agreements, but should not be used for questioning the value of the lump sums, unit costs or flat rates already agreed upon. The periodic assessment of lump sums, unit costs or flat rates might require access to the accounts of the beneficiary for statistical and methodological purposes and such access is also necessary for fraud-prevention and detection purposes.(131) | Potrebno je pojasniti opseg provjera i kontrola u odnosu na periodične procjene jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili paušalnih stopa. Navedene provjere i kontrole trebale bi biti usmjerene na ispunjenje uvjeta na temelju kojih se pokreće isplata jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili paušalnih stopa, uključujući, prema potrebi, postizanje ostvarenja i/ili rezultata. Tim se uvjetima ne bi smjelo zahtijevati izvješćivanje o troškovima koje je korisnik stvarno imao. Ako su ih odgovorni dužnosnik za ovjeravanje ili Komisija ex ante utvrdili, iznose jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili financiranja uz primjenu paušalne stope ne bi se smjelo dovoditi u pitanje ex post kontrolama. Time se ne bi smjelo spriječiti mogućnost smanjenja bespovratnih sredstava u slučaju loše, djelomične ili zakašnjele provedbe ili nepravilnosti, prijevare ili kršenja drugih obveza. Bespovratna sredstva bi, posebice, trebalo smanjiti ako nisu ispunjeni uvjeti zbog kojih se pokreće isplata jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili paušalnih stopa. Učestalost i opseg periodične ocjene trebali bi ovisiti o kretanju i naravi troškova, pri čemu se osobito uzimaju u obzir znatne promjene tržišnih cijena i druge relevantne okolnosti. Periodična procjena mogla bi dovesti do usklađenjâ jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili paušalnih stopa, koji će se primjenjivati u budućim sporazumima, ali se ne bi trebala upotrebljavati za preispitivanje opravdanosti već dogovorene vrijednosti jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili paušalnih stopa. Za periodičnu ocjenu jednokratnih iznosa, jediničnih troškova ili paušalnih stopa može biti potreban pristup računovodstvenoj dokumentaciji korisnika za statističke i metodološke potrebe, a takav je pristup potreban radi sprečavanja i otkrivanja prijevara.
(132) | In order to facilitate the participation of small organisations in the implementation of the Union policies in an environment of limited availability of resources, it is necessary to recognise the value of the work provided by volunteers as eligible costs. As a result, such organisations should be able to rely to a greater extent on volunteers’ work for the sake of providing co-financing to the action or the work programme. Without prejudice to the maximum co-financing rate specified in the basic act, in such cases, the Union grant should be limited to the estimated eligible costs other than those covering volunteers’ work. As volunteers’ work is a work provided by third parties without a remuneration being paid to them by the beneficiary, the limitation avoids reimbursing costs which the beneficiary did not incur. In addition, the value of the volunteers’ work should not exceed 50 % of the in-kind contributions and any other co-financing.(132) | Radi olakšavanja sudjelovanja malih organizacija u provedbi politika Unije u okruženju ograničene dostupnosti resursa potrebno je vrijednost rada koji obavljaju volonteri priznati kao prihvatljive troškove. Na temelju toga bi se takve organizacije u većoj mjeri trebale moći oslanjati na volonterski rad za potrebe sufinanciranja djelovanja ili programa rada. Ne dovodeći u pitanje najveću stopu sufinanciranja utvrđenu temeljnim aktom, u takvim slučajevima bespovratna sredstva Unije trebala bi biti ograničena na procijenjene prihvatljive troškove koji ne obuhvaćaju volonterski rad. S obzirom na to da volonterski rad obavljaju treće strane, a korisnik im za to ne isplaćuje naknadu, ograničenjem se izbjegava nadoknada troškova koje korisnik nije imao. Uz navedeno, vrijednost volonterskog rada ne bi smjela prelaziti 50 % doprinosa u naravi i eventualnih drugih oblika sufinanciranja.
(133) | In order to protect one of the fundamental principles of public finances, the no-profit principle should be retained in this Regulation.(133) | U ovoj Uredbi trebalo bi zadržati načelo zabrane ostvarivanja dobiti kako bi se time zaštitilo jedno od temeljnih načela javnih financija.
(134) | In principle, grants should be awarded following a call for proposals. Where exceptions are allowed, they should be interpreted and applied restrictively in terms of scope and duration. The exceptional possibility to award grants without a call for proposals to bodies with a de facto or de jure monopoly should only be used where the bodies concerned are the only ones capable of implementing the relevant types of activities or have been vested with such a monopoly by law or by a public authority.(134) | Bespovratna sredstva trebala bi se u načelu dodjeljivati na temelju pozivâ za podnošenje prijedloga. Ako su iznimke dopuštene, trebalo bi ih tumačiti i primjenjivati restriktivno u smislu područja primjene i trajanja. Iznimnu mogućnost dodjele bespovratnih sredstava bez poziva za podnošenje prijedloga tijelima koja imaju de facto ili de jure monopol trebalo bi upotrebljavati samo ako su dotična tijela jedina koja su sposobna provoditi relevantne vrste aktivnosti ili im je takav monopol dan zakonom ili od strane tijela javne vlasti.
(135) | In the framework of moving towards e-grants and e-procurement, applicants and tenderers should be asked to provide a proof of their legal status and financial viability only once within a specific period and should not be required to resubmit supporting documents in each award procedure. It is therefore necessary to align the requirements for the number of years for which documents will be requested under grant award procedures and procurement procedures.(135) | U okviru prijelaza na elektroničko upravljanje bespovratnim sredstvima i e-nabave trebalo bi od podnositelja zahtjeva i ponuditelja u određenom vremenskom razdoblju samo jednom zatražiti da dostave dokaz o svojem pravnom statusu i financijskoj održivosti te se od njih ne bi trebala zahtijevati ponovna dostava popratnih dokumenata u svakom postupku dodjele. Stoga je potrebno uskladiti zahtjeve u pogledu broja godina za koje se zahtijevaju dokumenti u okviru postupaka dodjele bespovratnih sredstava i postupaka nabave.
(136) | As a valuable type of financial support not related to predictable costs, the use of prizes should be facilitated and the applicable rules should be clarified. Prizes should be seen as complementing, not substituting, other funding instruments such as grants.(136) | Uporabu nagrada kao dragocjene vrste financijske potpore koja nije povezana s predvidivim troškovima trebalo bi olakšati, a primjenjiva pravila pojasniti. Nagrade ne bi trebalo smatrati zamjenom, nego dopunom za druge instrumente financiranja kao što su bespovratna sredstva.
(137) | In order to allow for the more flexible implementation of prizes, the obligation under Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 to publish contests for prizes with a unit value of EUR 1 000 000 or more in the statements accompanying the draft budget should be replaced by an obligation to submit prior information to the European Parliament and to the Council and to explicitly mention such prizes in the financing decision.(137) | Kako bi se omogućilo fleksibilnije izvršavanje nagrada, obvezu na temelju Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 o objavi natječajâ za nagrade s jediničnom vrijednosti od 1 000 000 EUR ili više u izvještajima uz nacrt proračuna trebalo bi zamijeniti obvezom prethodnog obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća te izričitog navođenja takvih nagrada u odluci o financiranju.
(138) | Prizes should be awarded in accordance with the principles of transparency and equal treatment. In that context, the minimum characteristics of contests should be laid down, in particular the arrangements for paying the prize to the winners after its award, and the appropriate means of publication It is also necessary to establish a clearly defined award procedure, from submission of the applications to the provision of information to applicants and notification of the winning applicant, which mirrors the grant award procedure.(138) | Nagrade bi se trebale dodjeljivati u skladu s načelima transparentnosti i jednakog postupanja. S time u vezi trebalo bi utvrditi minimalne značajke natječajâ, posebice aranžmane za isplatu nagrade dobitnicima nakon njezine dodjele i odgovarajuća sredstva objave. Potrebno je ujedno utvrditi jasno određen postupak dodjele, od podnošenja prijava do pružanja informacija podnositeljima prijava i obavješćivanja pobjedničkog podnositelja prijave, u kojem se odražava postupak dodjele bespovratnih sredstava.
(139) | This Regulation should lay down the principles and conditions applicable to financial instruments, budgetary guarantees and financial assistance and the rules on the limitation of the financial liability of the Union, the fight against fraud and money laundering, the winding down of financial instruments and reporting.(139) | Ovom bi Uredbom trebalo propisati načela i uvjete primjenjive za financijske instrumente, proračunska jamstva i financijsku pomoć te pravila o ograničenju financijske odgovornosti Unije, borbi protiv prijevara i pranja novca, ukidanju financijskih instrumenata i izvješćivanju.
(140) | In recent years the Union has increasingly used financial instruments that allow a higher leverage of the budget to be achieved but, at the same time, they generate a financial risk for the budget. Those financial instruments include not only the financial instruments covered by Regulation (EU, Euratom) No 966/2012, but also other instruments, such as budgetary guarantees and financial assistance, that previously have been governed only by the rules established in their respective basic acts. It is important to establish a common framework to ensure the homogeneity of the principles applicable to that set of instruments and to regroup them under a new Title in this Regulation, comprising sections on budgetary guarantees and on financial assistance to Member States or third countries in addition to the existing rules applicable to financial instruments.(140) | Posljednjih godina Unija se sve više koristi financijskim instrumentima kojima se omogućuje postizanje većeg učinka financijske poluge proračuna, ali oni istodobno podrazumijevaju financijski rizik za proračun. Među tim financijskim instrumentima nisu samo financijski instrumenti obuhvaćeni Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012, nego i drugi instrumenti, kao što su proračunska jamstva i financijska pomoć, koji su prethodno bili uređeni samo pravilima utvrđenima u njihovim temeljnim aktima. Važno je uspostaviti zajednički okvir kako bi se osigurala homogenost načela koja se primjenjuju na taj skup instrumenata te ih preraspodijeliti u novu glavu u ovoj Uredbi, koja uz postojeća pravila primjenjiva na financijske instrumente uključuje dijelove o proračunskim jamstvima i o financijskoj pomoći državama članicama ili trećim zemljama.
(141) | Financial instruments and budgetary guarantees can be valuable in multiplying the effect of Union funds when those funds are pooled with other funds and include a leverage effect. Financial instruments and budgetary guarantees should only be implemented if there is no risk of distortion of competition in the internal market or inconsistency with State aid rules.(141) | Financijski instrumenti i proračunska jamstva mogu biti korisni pri multipliciranju učinka sredstava Unije kad se ta sredstva udruže s drugim sredstvima te uključuju učinak poluge. Financijski instrumenti i proračunska jamstva trebali bi se provoditi samo ako ne postoji rizik od narušavanja tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu ili neusklađenosti s pravilima o državnim potporama.
(142) | Within the framework of the annual appropriations authorised by the European Parliament and by the Council for a given programme, financial instruments and budgetary guarantees should be used on the basis of an ex ante evaluation demonstrating that they are effective for the achievement of the policy objectives of the Union.(142) | U okviru godišnjih odobrenih sredstava koja su odobrili Europski parlament i Vijeće za određeni program, financijski instrumenti i proračunska jamstva trebali bi se upotrebljavati na temelju ex ante evaluacije kojom se dokazuje njihova učinkovitost u smislu postizanja ciljeva politike Unije.
(143) | Financial instruments, budgetary guarantees and financial assistance should be authorised by means of a basic act. Where in duly justified cases financial instruments are established without a basic act, they should be authorised by the European Parliament and by the Council in the budget.(143) | Financijski instrumenti, proračunska jamstva i financijska pomoć trebali bi se odobravati temeljnim aktom. Ako su u valjano opravdanim slučajevima financijski instrumenti uspostavljeni bez temeljnog akta, Europski parlament i Vijeće trebali bi ih odobriti u proračunu.
(144) | The instruments that potentially fall under Title X, such as loans, guarantees, equity investments, quasi-equity investment and risk-sharing instruments, should be defined. The definition of ‘risk-sharing instruments’ should allow for the inclusion of credit enhancements for project bonds, covering the debt service risk of a project and mitigating the credit risk of bond holders through credit enhancements in the form of a loan or a guarantee.(144) | Trebalo bi definirati instrumente koji bi mogli biti obuhvaćeni glavom X., kao što su zajmovi, jamstva, vlasnička ulaganja, kvazivlasnička ulaganja i instrumenti podjele rizika. Definicijom instrumenata podjele rizika trebalo bi omogućiti uključivanje poboljšanja kreditne kvalitete za projektne obveznice, čime bi se obuhvatio rizik povezan sa servisiranjem duga projekta i ublažio kreditni rizik imatelja obveznica s pomoću poboljšanja kreditne kvalitete u obliku zajma ili jamstva.
(145) | Any repayment from a financial instrument or budgetary guarantee should be used for the instrument or guarantee which produced the repayment with a view to enhancing the efficiency of that instrument or guarantee, unless otherwise specified in the basic act, and should be taken into account when proposing future appropriations to that instrument or guarantee.(145) | Svako vraćanje iz financijskog instrumenta ili proračunskog jamstva trebalo bi upotrijebiti za instrument ili jamstvo iz kojeg je proizašlo vraćanje kako bi se unaprijedila učinkovitost tog instrumenta ili jamstva, osim ako je drukčije određeno u temeljnom aktu, te bi ga trebalo uvažiti pri predlaganju budućih odobrenih sredstava za isti instrument ili jamstvo.
(146) | It is appropriate to recognise the alignment of interests in pursuing policy objectives of the Union and, in particular, that the EIB and the EIF have the specific expertise to implement financial instruments and budgetary guarantees.(146) | Primjereno je priznati usklađivanje interesa u ostvarivanju ciljeva politike Unije i osobito ukazati na to da EIB i EIF imaju posebna stručna znanja za provedbu financijskih instrumenata i proračunskih jamstava.
(147) | The EIB and the EIF, acting as a group, should have the possibility to transfer part of the implementation to each other, where such transfer might benefit the implementation of a given action and as further defined in the relevant agreement with the Commission.(147) | EIB i EIF, djelujući kao skupina, trebali bi imati mogućnost međusobnog prijenosa dijela provedbe, ako bi se takvim prijenosom, kako je to pobliže utvrđeno u odgovarajućem sporazumu s Komisijom, moglo doprinijeti provedbi određenog djelovanja.
(148) | It should be clarified that, where financial instruments or budgetary guarantees are combined with ancillary forms of support from the budget, the rules on financial instruments and budgetary guarantees should apply to the whole measure. Such rules should be complemented, where applicable, by specific requirements set out in the sector-specific rules.(148) | Trebalo bi pojasniti da, ako se financijski instrumenti ili proračunska jamstva kombiniraju s dodatnim oblicima potpore iz proračuna, pravila o financijskim instrumentima i proračunskim jamstvima trebala bi se primjenjivati na cijelu mjeru. Takva pravila trebala bi biti dopunjena, ako je to primjenjivo, posebnim zahtjevima utvrđenim u sektorskim pravilima.
(149) | The implementation of financial instruments and budgetary guarantees financed by the budget should adhere to the Union policy on non-cooperative jurisdictions for tax purposes, and updates thereto, as laid down in relevant legal acts of the Union and in Council conclusions, in particular the Council conclusions of 8 November 2016 on the criteria for and process leading to the establishment of the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes (15) and the Annex thereto, as well as the Council conclusions of 5 December 2017 on the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes (16) and the Annexes thereto.(149) | Pri provedbi financijskih instrumenata i proračunskih jamstava financiranih iz proračuna trebalo bi uvažavati politiku Unije o nekooperativnim jurisdikcijama u porezne svrhe, i njezina ažuriranja, kao što je utvrđeno u relevantnim pravnim aktima Unije i zaključcima Vijeća, osobito u Zaključcima Vijeća od 8. studenoga 2016. o kriterijima i procesu za uspostavu EU-ova popisa nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe (15) i u njihovom prilogu, kao i Zaključcima Vijeća od 5. prosinca 2017. o EU-ovu popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe (16) i njihovim prilozima.
(150) | Budgetary guarantees and financial assistance to Member States or third countries are generally off-budget operations that have a significant impact on the balance sheet of the Union. While remaining generally off-budget operations, their inclusion in this Regulation provides a stronger protection of the financial interests of the Union and a clearer framework for their authorisation, management and accounting.(150) | Proračunska jamstva i financijska pomoć državama članicama ili trećim zemljama općenito su izvanproračunske operacije koje imaju znatan učinak na bilancu stanja Unije. Iako ostaju općenito izvanproračunske operacije, njihovim uključivanjem u ovu Uredbu jača se zaštita financijskih interesa Unije i osigurava jasniji okvir za odobravanje tih operacija, upravljanje njima i njihovo obračunavanje.
(151) | The Union has recently launched important initiatives based on budgetary guarantees such as the European Fund for Strategic Investments (EFSI) or the European Fund for Sustainable Development (EFSD). The characteristics of those instruments are that they generate a contingent liability for the Union and imply the provisioning of funds to make available a liquidity cushion that allows the budget to respond in an orderly manner to the payment obligations that might arise from those contingent liabilities. In order to guarantee the credit rating of the Union and, hence, its capacity to deliver effective financing, it is essential that the authorisation, provisioning and monitoring of contingent liabilities follow a robust set of rules that should be applied to all budgetary guarantees.(151) | Unija je nedavno pokrenula važne inicijative na temelju proračunskih jamstava, kao što su Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) ili Europski fond za održivi razvoj (EFOR). Značajka je tih instrumenata da se njima stvara nepredviđena obveza za Uniju te da podrazumijevaju rezervaciju sredstava radi osiguravanja likvidne rezerve, kojom se omogućuje da proračun uredno odgovara na obveze plaćanja koje bi mogle proizići iz tih nepredviđenih obveza. Kako bi se zajamčio kreditni rejting Unije, a time i njezina sposobnost osiguravanja učinkovitog financiranja, nužno je da se pri odobravanju, izdvajanju rezervacija i praćenju nepredviđenih obveza uvažava čvrsti skup pravila koji bi trebalo primjenjivati na sva proračunska jamstva.
(152) | The contingent liabilities arising from budgetary guarantees can cover a wide range of financing and investment operations. The possibility of a budgetary guarantee being called cannot be scheduled with full certainty on a yearly basis as in the case of loans that have a defined schedule for repayment. It is, therefore, indispensable to set up a framework for the authorisation and monitoring of contingent liabilities ensuring full respect, at any moment, for the ceiling for annual payment appropriations set out in Council Decision 2014/335/EU, Euratom (17).(152) | Nepredviđene obveze koje proizlaze iz proračunskih jamstava mogu obuhvaćati širok niz operacija financiranja i operacija ulaganja. Za razliku od zajmova koji imaju utvrđen raspored vraćanja nemoguće je s potpunom sigurnošću na godišnjoj osnovi planirati mogućnost aktivacije proračunskog jamstva. Stoga je neophodno uspostaviti okvir za odobravanje i praćenje nepredviđenih obveza kako bi se u svakom trenutku osiguralo potpuno poštovanje gornjih granica za godišnja plaćanja utvrđenih u Odluci Vijeća 2014/335/EU, Euratom (17).
(153) | That framework should also provide for management and control, including regular reporting on the financial exposure of the Union. The rate of provisioning of financial liabilities should be set on the basis of a proper risk assessment of the financial risks arising from the related instrument. The sustainability of the contingent liabilities should be assessed annually in the context of the budgetary procedure. An early warning mechanism should be established to avoid a shortage of provisions to cover financial liabilities.(153) | Tim bi okvirom ujedno trebalo osigurati upravljanje i kontrolu, uključujući redovito izvješćivanje o financijskoj izloženosti Unije. Stopu rezervacija financijskih obveza trebalo bi odrediti na temelju odgovarajuće procjene rizika za financijske rizike koji proizlaze iz povezanog instrumenta. Održivost nepredviđenih obveza trebalo bi procjenjivati jednom godišnje u okviru proračunskog postupka. Trebalo bi uspostaviti mehanizam ranog upozoravanja kako bi se izbjegao manjak rezervacija za pokrivanje financijskih obveza.
(154) | The increasing use of financial instruments, budgetary guarantees and financial assistance requires a significant volume of payment appropriations to be mobilised and provisioned. In order to deliver leverage while ensuring an adequate level of protection against financial liabilities, it is important to optimise the amount of provisioning required and to achieve efficiency gains by pooling those provisions into a common provisioning fund. In addition, the more flexible use of those pooled provisions permits an effective global provisioning rate that delivers the protection requested with an optimised amount of resources.(154) | S obzirom na sve veću uporabu financijskih instrumenata, proračunskih jamstava i financijske pomoći potrebna je znatna količina odobrenih sredstava za plaćanje koje treba mobilizirati i rezervirati. Radi postizanja učinka poluge i osiguravanja primjerene razine zaštite od financijskih obveza važno je optimizirati iznos potrebnih rezervacija te postići veću učinkovitost udruživanjem tih rezervacija u zajednički fond za rezervacije. Osim toga, fleksibilnijom uporabom tih udruženih rezervacija omogućuje se stvarna globalna stopa rezervacija koja uz optimiziran iznos sredstava pruža traženu zaštitu.
(155) | In order to ensure the proper functioning of the common provisioning fund for the post-2020 programming period, the Commission should, by 30 June 2019, submit an independent external evaluation of the advantages and disadvantages of entrusting the financial management of the assets of the common provisioning fund to the Commission, to the EIB, or to a combination of the two, taking into account the relevant technical and institutional criteria used in comparing asset management services, including the technical infrastructure, comparison of costs for the services given, institutional set-up, reporting, performance, accountability and expertise of each institution and the other asset management mandates for the budget. The evaluation should be accompanied, where appropriate, by a legislative proposal.(155) | Kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje zajedničkog fonda za rezervacije za programsko razdoblje nakon 2020. Komisija bi do 30. lipnja 2019. trebala podnijeti neovisnu vanjsku evaluaciju prednosti i nedostataka povjeravanja financijskog upravljanja imovinom zajedničkog fonda za rezervacije Komisiji, EIB-u ili njihovoj kombinaciji, uzimajući u obzir relevantne tehničke i institucionalne kriterije koji se upotrebljavaju pri usporedbi usluga upravljanja imovinom, uključujući tehničku infrastrukturu, usporedbu troškova pruženih usluga, institucionalni ustroj, izvješćivanje, uspješnost, odgovornost te stručna znanja svake institucije i druge mandate za upravljanje imovinom za proračun. Evaluacija bi, ako je to primjereno, trebala biti popraćena zakonodavnim prijedlogom.
(156) | The rules applicable to provisioning and to the common provisioning fund should provide a solid internal control framework. The guidelines applicable to the management of the resources in the common provisioning fund should be established by the Commission after having consulted the accounting officer of the Commission. The authorising officers of the financial instruments, budgetary guarantees or financial assistance should actively monitor the financial liabilities under their responsibility and the financial manager of the resources of the common provisioning fund should manage the cash and the assets in the fund following the rules and procedures set out by the accounting officer of the Commission.(156) | Pravilima koja se primjenjuju na rezervacije i zajednički fond za rezervacije trebao bi se osigurati čvrst okvir unutarnje kontrole. Nakon savjetovanja s računovodstvenim službenikom Komisije, Komisija bi trebala utvrditi smjernice primjenjive na upravljanje sredstvima zajedničkog fonda za rezervacije. Dužnosnici za ovjeravanje financijskih instrumenata, proračunskih jamstava ili financijske pomoći trebali bi aktivno pratiti financijske obveze u okviru svoje odgovornosti, a financijski upravitelj sredstvima zajedničkog fonda za rezervacije trebao bi upravljati gotovinskim sredstvima i imovinom fonda na temelju pravila i postupaka koje utvrđuje računovodstveni službenik Komisije.
(157) | Budgetary guarantees and financial assistance should follow the same set of principles established for financial instruments. Budgetary guarantees, in particular, should be irrevocable, unconditional and on demand. They should be implemented under indirect management or, only in exceptional cases, under direct management. They should only cover financing and investment operations and their counterparts should contribute their own resources to the operations covered.(157) | Proračunska jamstva i financijska pomoć trebali bi biti u skladu s istim skupom načela koji je već utvrđen za financijske instrumente. Proračunska jamstva trebala bi posebice biti neopoziva, bezuvjetna i davati se na zahtjev. Ona bi se trebala provoditi u okviru neizravnog upravljanja ili, samo u iznimnim slučajevima, u okviru izravnog upravljanja. Njima bi se trebale pokrivati samo operacije financiranja i operacije ulaganja, a partneri bi trebali tim operacijama doprinijeti vlastitim sredstvima.
(158) | Financial assistance to Member States or third countries should take the form of a loan, of a credit line or any other instrument deemed appropriate to ensure the effectiveness of the support. To that end, the Commission should be empowered in the relevant basic act to borrow the necessary funds on the capital markets or from financial institutions, avoiding the involvement of the Union in any transformation of maturities that would expose it to an interest risk or to any other commercial risk.(158) | Financijska pomoć državama članicama ili trećim zemljama trebala bi biti u obliku zajma, kreditne linije ili bilo kojeg drugog instrumenta koji se smatra primjerenim za osiguravanje djelotvornosti potpore. U tu svrhu Komisiju bi u relevantnom temeljnom aktu trebalo ovlastiti za uzimanje u zajam potrebnih sredstava na tržištima kapitala ili od financijskih institucija, izbjegavajući pritom uključivanje Unije u bilo kakvu promjenu dospijeća kojom bi se Unija izložila kamatnom ili bilo kakvom drugom komercijalnom riziku.
(159) | The provisions related to financial instruments should apply as soon as possible in order to achieve the simplification and effectiveness sought. The provisions related to the budgetary guarantees and to financial assistance, as well as to the common provisioning fund, should apply as from the post-2020 multiannual financial framework. That calendar will allow a thorough preparation of the new tools for managing contingent liabilities. It will also permit an alignment between the principles set out in Title X and, on the one hand, the proposal for the post-2020 multiannual financial framework and, on the other hand, the specific programmes related to that framework.(159) | Radi postizanja željenog pojednostavnjenja i djelotvornosti odredbe koje se odnose na financijske instrumente trebale bi se početi primjenjivati što je moguće prije. Odredbe u vezi s proračunskim jamstvima i financijskom pomoći te zajedničkim fondom za rezervacije trebale bi se primjenjivati od početka valjanosti višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje nakon 2020. Tim rasporedom omogućit će se temeljita priprema novih alata za upravljanje nepredviđenim obvezama. Omogućit će se i usklađivanje načela iz glave X. i, s jedne strane, prijedloga za višegodišnji financijski okvir nakon 2020. te, s druge strane, posebnih programa koji su povezani s tim okvirom.
(160) | Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council (18) lays down rules for, inter alia, the funding of political parties and political foundations at European level, in particular with regard to funding conditions, the award and distribution of funding, donations and contributions, financing of campaigns for elections to the European Parliament, reimbursable expenditure, the prohibition of certain funding, accounts, reporting and audit, implementation and control, penalties, cooperation between the Authority for European political parties and foundations, the Authorising Officer of the European Parliament and Member States, and transparency.(160) | Uredbom (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (18) utvrđuju se pravila, među ostalim, o financiranju političkih stranaka i političkih zaklada na europskoj razini, posebno u odnosu na uvjete financiranja, dodjelu i raspodjelu financiranja, donacije i doprinose, financiranje izbornih kampanja za Europski parlament, nadoknadive rashode, zabranu određenog financiranja, računovodstvenu dokumentaciju, izvješćivanje i reviziju, provedbu i kontrolu, sankcije, suradnju između tijela za europske političke stranke i zaklade, dužnosnika za ovjeravanje Europskog parlamenta i država članica te u odnosu na transparentnost.
(161) | Rules should be included in this Regulation on contributions from the budget to European political parties as envisaged by Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.(161) | U ovu bi Uredbu trebalo uključiti pravila o doprinosima iz proračuna Unije za europske političke stranke kako je predviđeno Uredbom (EU, Euratom) br. 1141/2014.
(162) | The financial support given to European political parties should take the form of a specific contribution, to match the specific needs of those parties.(162) | Financijska potpora europskim političkim strankama trebala bi se dodjeljivati u obliku posebnog doprinosa kako bi odgovarala posebnim potrebama tih stranaka.
(163) | Although financial support is awarded without an annual work programme being required, European political parties should justify ex post the sound use of Union funding. In particular, the authorising officer responsible should verify if the funding has been used to pay reimbursable expenditure as established in the call for contributions within the time limits laid down in this Regulation. Contributions to European political parties should be spent by the end of the financial year following that of their award, after which, any unspent funding should be recovered by the authorising officer responsible.(163) | Iako se za dodjelu financijske potpore ne zahtijeva godišnji program rada, europske političke stranke trebale bi ex post opravdati pravilnu uporabu financiranja Unije. Konkretno, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje trebao bi provjeriti jesu li sredstva upotrijebljena za plaćanje nadoknadivih rashoda kako je utvrđeno u pozivu na dodjelu doprinosa u okviru rokova predviđenih ovom Uredbom. Doprinosi europskim političkim strankama trebali bi se potrošiti do kraja financijske godine koja slijedi nakon one u kojoj su dodijeljeni, nakon čega bi odgovorni dužnosnik za ovjeravanje trebao osigurati povrat svih nepotrošenih sredstava.
(164) | Union funding awarded to finance the operating costs of European political parties should not be used for other purposes than those established in Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, in particular to directly or indirectly finance third parties such as national political parties. European political parties should use the contributions to pay a percentage of current and future expenditure and not expenditure or debts incurred before the submission of their applications for contributions.(164) | Sredstva Unije dodijeljena radi financiranja operativnih troškova europskih političkih stranaka ne bi se trebala upotrebljavati u svrhe koje su drukčije od onih utvrđenih Uredbom (EU, Euratom) br. 1141/2014, a osobito ne za izravno ili neizravno financiranje trećih strana, npr. nacionalnih političkih stranaka. Europske političke stranke trebale bi upotrebljavati doprinose za plaćanje određenog postotka tekućih i budućih rashoda, a ne rashoda ili dugova nastalih prije podnošenja zahtjeva za doprinose.
(165) | The award of contributions should also be simplified and adapted to the specificities of European political parties, in particular by the absence of selection criteria, the establishment of a single full pre-financing payment as a general rule, and by the possibility to use lump sums, flat-rate financing and unit costs.(165) | Dodjelu doprinosa također bi trebalo pojednostavniti i prilagoditi posebnostima europskih političkih stranaka, osobito uklanjanjem kriterija za odabir, uvođenjem jednokratnog plaćanja predfinanciranja u punom iznosu kao općeg pravila i mogućnošću uporabe jednokratnih iznosa, financiranja uz primjenu paušalne stope i jediničnih troškova.
(166) | The contributions from the budget should be suspended, reduced or terminated if European political parties infringe Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.(166) | Doprinosi iz proračuna trebali bi se suspendirati, smanjiti ili ukinuti ako europske političke stranke prekrše Uredbu (EU, Euratom) br. 1141/2014.
(167) | Penalties that are based both on this Regulation and on Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 should be imposed in a coherent way and should respect the principle of ne bis in idem. In accordance with Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, administrative and/or financial penalties provided for by this Regulation are not to be imposed in one of the cases for which penalties have already been imposed on the basis of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014.(167) | Sankcije koje se temelje na ovoj Uredbi i na Uredbi (EU, Euratom) br. 1141/2014 trebale bi se izricati dosljedno te bi se njima trebalo poštovati načelo ne bis in idem. U skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 1141/2014 administrativne i/ili financijske sankcije utvrđene u ovoj Uredbi ne bi se smjele izricati u jednom od slučajeva za koji su sankcije već izrečene na temelju Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014.
(168) | This Regulation should establish a general framework under which budget support can be used as an instrument in the field of external actions including the obligation for the third country to provide the Commission with adequate and timely information to evaluate the fulfilment of the agreed conditions and provisions ensuring the protection of the financial interests of the Union.(168) | Ovom bi se Uredbom trebao utvrditi opći okvir na temelju kojeg se proračunska potpora može upotrebljavati kao instrument u području vanjskih djelovanja uključujući obvezu za treće zemlje da Komisiji dostave odgovarajuće i pravodobne informacije kako bi se ocijenilo ispunjavanje dogovorenih uvjeta i odredaba kojima se osigurava zaštita financijskih interesa Unije.
(169) | In order to reinforce the role of the European Parliament and of the Council, the procedure for establishing Union trust funds should be clarified. It is also necessary to specify the principles applicable to the contributions to Union trust funds, in particular the importance of securing contributions from other donors which justify their establishment with regard to added value. It is also necessary to clarify the responsibilities of the financial actors and of the board of the Union trust fund and to define rules ensuring a fair representation of the participating donors on the board of the Union trust fund and a mandatory vote in favour by the Commission for the use of the funds. It is also important to set out in more detail the reporting requirements applicable to Union trust funds.(169) | Kako bi se ojačala uloga Europskog parlamenta i Vijeća trebalo bi pojasniti postupak za uspostavu skrbničkog fonda Unije. Ujedno je potrebno utvrditi načela koja se primjenjuju na doprinose skrbničkim fondovima Unije, a osobito važnost osiguravanja doprinosa drugih donatora kojima se opravdava njihova uspostava u pogledu dodane vrijednosti. Potrebno je i pojasniti odgovornosti financijskih izvršitelja i odbora skrbničkog fonda Unije te utvrditi pravila kojima se osigurava pravedna zastupljenost uključenih donatora u odboru skrbničkog fonda Unije i obvezan pozitivan glas Komisije za uporabu sredstava. Ujedno je važno detaljnije utvrditi zahtjeva za izvješćivanje primjenjivo na skrbničke fondove Unije.
(170) | In line with the streamlining of the existing rules and in order to avoid undue repetition, the special provisions set out in Part Two of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012, applicable to the EAGF, to research, to external actions and to specific Union funds, should only be introduced in the relevant parts of this Regulation, provided that the provisions are still used and relevant.(170) | U skladu s racionalizacijom postojećih pravila i radi izbjegavanja nepotrebnog ponavljanja, posebne odredbe utvrđene u dijelu dva Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, koje se primjenjuju na EFJP, istraživanje, vanjska djelovanja i posebne fondove Unije, trebale bi se unijeti u relevantne dijelove ove Uredbe samo ako se te odredbe još uvijek upotrebljavaju i relevantne su.
(171) | The provisions on the presentation of accounts and accounting should be simplified and clarified. It is therefore appropriate to group together all provisions on annual accounts and other financial reporting.(171) | Trebalo bi pojednostavniti i pojasniti odredbe o financijskom izvještavanju i računovodstvu. Stoga je primjereno obuhvatiti sve odredbe o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji i drugom financijskom izvješćivanju.
(172) | The manner in which Union institutions currently report on building projects to the European Parliament and to the Council should be improved. Union institutions should be allowed to finance new building projects with the revenue received for buildings already sold. Consequently, a reference to the provisions on internal assigned revenue should be introduced in the provisions on building projects. This would allow meeting the changing needs in the building policy of Union institutions, while saving costs and introducing more flexibility.(172) | Trebalo bi poboljšati način na koji institucije Unije trenutačno izvješćuju Europski parlament i Vijeće o projektima u vezi s nekretninama. Institucijama Unije trebalo bi dopustiti financiranje novih projekata u vezi s nekretninama s pomoću prihoda primljenih za već prodane zgrade. Stoga bi u odredbe o unutarnjim namjenskim prihodima trebalo unijeti upućivanje na projekte u vezi s nekretninama. Time bi se omogućilo ispunjavanje promjenjivih potreba u politici institucija Unije u vezi s nekretninama, kao i uštede na troškovima i uvođenje veće fleksibilnosti.
(173) | In order to adapt the rules applicable to certain Union bodies, the detailed rules on procurement and the detailed conditions and the minimum ratio for the effective provisioning rate, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of the framework financial regulation for bodies set up under the TFEU and the Euratom Treaty, the model financial regulation for public-private partnership bodies, amendments to Annex I to this Regulation, the detailed conditions and methodology for the calculation of the effective provisioning rate and the amendment of the defined minimum ratio of the effective provisioning rate, which should not be set at a level lower than 85 %. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level, and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making. In particular, to ensure equal participation in the preparation of delegated acts, the European Parliament and the Council receive all documents at the same time as Member States’ experts, and their experts systematically have access to meetings of Commission expert groups dealing with the preparation of delegated acts.(173) | Kako bi se prilagodili pravila koja se primjenjuju na određena tijela Unije, detaljna pravila o nabavi i detaljni uvjeti i minimalni omjer za stvarnu stopu rezervacija Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u vezi s okvirnom financijskom uredbom za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu, oglednom financijskom uredbom za tijela javno-privatnog partnerstva, izmjenama Priloga I. ove Uredbe, detaljnim uvjetima i metodologijom za izračun stvarne stope rezervacija i izmjenom utvrđenog minimalnog omjera stvarne stope rezervacija, koja ne bi smjela biti utvrđena na razini manjoj od 85 %. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće sve dokumente zaprimaju istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.
(174) | In order to ensure that the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI), established by Regulation (EU) No 1296/2013 of the European Parliament and of the Council (19), swiftly provides adequate resources to support changing political priorities, the indicative shares for each of the three axes and the minimum percentages for each of the thematic priorities within each axis should allow for a greater flexibility, while maintaining an ambitious deployment rate for EURES cross-border partnerships. This should improve the management of EaSI and allow for the focusing of budgetary resources on actions that produce better employment and social results.(174) | Kako bi se osiguralo da se u okviru Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1296/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (19), brzo osiguraju odgovarajuća sredstva za potporu promjenjivim političkim prioritetima, indikativnim udjelima za svaku od triju osi i minimalnim postotcima za svaki tematski prioritet u okviru pojedine osi trebalo bi omogućiti veću fleksibilnost, no istodobno zadržati ambicioznu stopu uvođenja prekograničnih partnerstava EURES-a. Time bi se trebalo poboljšati upravljanje EaSI-jem i omogućiti usmjeravanje proračunskih sredstava na djelovanja kojima se postižu bolji rezultati u području zapošljavanja te socijalni rezultati.
(175) | In order to facilitate investments in cultural and sustainable tourism infrastructure, without prejudice to the application of legal acts of the Union in the environmental field, in particular Directives 2001/42/EC (20) and 2011/92/EU (21) of the European Parliament and of the Council, as appropriate, certain restrictions as regards the scope of support under Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council (22) for such investments should be clarified. It is therefore necessary to introduce clear restrictions as regards limiting the scale of the contribution of the ERDF to such investments from 2 August 2018.(175) | Kako bi se olakšala ulaganja u infrastrukturu za kulturu i održivi turizam, ne dovodeći u pitanje potpunu primjenu pravnih akata Unije u području zaštite okoliša, posebice, ako je to primjereno, direktivâ 2001/42/EZ (20) i 2011/92/EU (21) Europskog parlamenta i Vijeća, trebalo bi pojasniti određena ograničenja u pogledu opsega potpore na temelju Uredbe (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (22) za takva ulaganja. Stoga je od 2. kolovoza 2018. potrebno uvesti jasne restrikcije u odnosu na ograničavanje ljestvice doprinosa EFRR-a takvim ulaganjima.
(176) | In order to respond to the challenges posed by increasing flows of migrants and refugees, the objectives to which the ERDF can contribute in its support of migrants and refugees should be spelled out with a view to enabling Member States to provide investments focusing on legally staying third-country nationals, including applicants for asylum and beneficiaries of international protection.(176) | Kako bi se odgovorilo na izazove koje predstavlja povećanje tokova migranata i izbjeglica, trebalo bi precizirati ciljeve kojima EFRR može doprinijeti u okviru potpore koju pruža migrantima i izbjeglicama kako bi se državama članicama omogućila ulaganja usmjerena na državljane trećih zemalja sa zakonitim boravkom, uključujući podnositelje zahtjeva za azil i korisnike međunarodne zaštite.
(177) | With a view to facilitating the implementation of operations under Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council (23), the scope of potential beneficiaries should be enlarged. Therefore, it should be allowed for managing authorities to consider natural persons as beneficiaries and a more flexible definition of beneficiaries in the context of State aid should be set out.(177) | Radi lakše provedbe operacija na temelju Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (23), trebalo bi povećati opseg potencijalnih korisnika. Stoga bi upravljačkim tijelima trebalo omogućiti da fizičke osobe smatraju korisnicima te bi trebalo utvrditi fleksibilniju definiciju korisnika u kontekstu državne potpore.
(178) | As a matter of practice, macroregional strategies are agreed upon the adoption of Council conclusions. As the case has been since the entry into force of Regulation (EU) No 1303/2013, such conclusions can, where appropriate, be endorsed by the European Council, taking into account the powers of that institution laid down in Article 15 TEU. The definition of ‘macroregional strategies’ set out in that Regulation should therefore be amended accordingly.(178) | U praksi je uobičajeno da se makroregionalne strategije dogovore nakon usvajanja zaključaka Vijeća. Kao što je to slučaj od stupanja na snagu Uredbe (EU) br. 1303/2013, Europsko vijeće, ako je to primjereno i uzimajući u obzir ovlasti te institucije utvrđene u članku 15. UEU-a, može potvrditi takve zaključke. Na odgovarajući način trebalo bi izmijeniti definiciju „makroregionalnih strategija” utvrđenu u toj Uredbi.
(179) | With a view to ensuring sound financial management of the ERDF, the ESF, the Cohesion Fund, the EAFRD and the EMFF (‘the European Structural and Investment Funds’ – ‘ESI Funds’) which are implemented under shared management, and to clarify Member States’ obligations, the general principles set out in Article 4 of Regulation (EU) No 1303/2013 should refer to the principles set out in this Regulation concerning internal control of budget implementation and avoidance of conflicts of interests.(179) | Kako bi se osiguralo dobro financijsko upravljanje EFRR-om, ESF-om, Kohezijskim fondom, EPFRR-om i EFPR-om („europski strukturni i investicijski fondovi” - „ESI fondovi”) koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja te pojasnile obveze država članica, u općim načelima utvrđenim u članku 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013 trebalo bi se izričito upućivati na načela utvrđena u ovoj Uredbi u pogledu unutarnje kontrole izvršenja proračuna i izbjegavanja sukoba interesa.
(180) | With a view to maximising the synergies between all Union funds to address the challenges of migration and asylum in an effective way, it should be ensured that, when the thematic objectives are translated into priorities in the Fund-specific rules, such priorities cover the appropriate use of each ESI Fund for those areas. Where appropriate, coordination with the Asylum, Migration and Integration Fund should be ensured.(180) | Kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri povećala sinergija među svim fondovima Unije radi djelotvornog rješavanja izazova povezanih s migracijama i azilom, trebalo bi osigurati da se pri pretvaranju tematskih ciljeva u prioritete u okviru posebnih pravilâ fonda, tim prioritetima obuhvaća odgovarajuća uporaba svakog ESI fonda za ta područja. Ako je to primjereno, trebalo bi osigurati koordinaciju s Fondom za azil, migracije i integraciju.
(181) | In order to ensure coherence of programming arrangements, an alignment between Partnership Agreements and the amendments of programmes approved by the Commission in the preceding calendar year should be carried out once per year.(181) | Kako bi se osigurala usklađenost mehanizama programiranja, jedanput godišnje trebalo bi uskladiti sporazume o partnerstvu i izmjene programâ koje je Komisija odobrila u prethodnoj kalendarskoj godini.
(182) | In order to facilitate the preparation and implementation of community-led local development strategies, the lead Fund should be allowed to cover preparatory, running and animation costs.(182) | Kako bi se olakšala priprema i provedba strategija lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice trebalo bi dopustiti da se iz glavnog fonda pokrivaju pripremni i tekući troškovi te troškovi vođenja.
(183) | In order to facilitate the implementation of community-led local development and integrated territorial investments, the roles and responsibilities of local action groups as regards community-led local development strategies, and of local authorities, regional development bodies or non-governmental organisations as regards integrated territorial investments (ITIs), in relation to other programme bodies should be clarified. Designation as an intermediate body in accordance with the Fund-specific rules should only be required in cases where the relevant bodies carry out additional tasks that fall under the responsibility of the managing or certifying authority or of the paying agency.(183) | Kako bi se olakšala provedba lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice i integriranih teritorijalnih ulaganja, trebalo bi pojasniti uloge i odgovornosti lokalnih akcijskih skupina u pogledu strategija lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice te lokalnih vlasti, tijela za regionalni razvoj ili nevladinih organizacija u pogledu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u odnosu na druga programska tijela. Imenovanje posredničkog tijela u skladu s posebnim pravilima fonda trebalo bi se zahtijevati samo u slučajevima u kojima relevantna tijela obavljaju dodatne zadaće koje potpadaju pod odgovornost upravljačkog tijela ili tijela za ovjeravanje ili agencije za plaćanje.
(184) | Managing authorities should have the possibility to implement financial instruments through a direct award of a contract to the EIB and to international financial institutions.(184) | Upravljačka tijela trebala bi imati mogućnost provedbe financijskih instrumenata izravnom dodjelom ugovora EIB-u i međunarodnim financijskim institucijama.
(185) | Many Member States have established publicly-owned banks or institutions that operate under a public policy mandate to promote economic development activities. Such publicly-owned banks or institutions have specific characteristics which differentiate them from private commercial banks in relation to their ownership, their development mandate and the fact that they do not primarily focus on maximising profits. The primary role of such publicly-owned banks or institutions is to mitigate market failures where in certain regions or for certain policy areas or sectors financial services are underprovided by commercial banks. Those publicly-owned banks or institutions are well-placed to promote access to the ESI Funds while maintaining competitive neutrality. Their specific role and characteristics can allow Member States to increase the use of financial instruments in order to maximise the impact of the ESI Funds in the real economy. Such an outcome would be in line with the Commission policy to facilitate the role of such publicly-owned banks or institutions as fund managers both in the implementation of ESI Funds as well as in the combination of the ESI Funds with EFSI financing, as set out in particular in the Investment Plan for Europe. Without prejudice to contracts already awarded for the implementation of financial instruments in compliance with applicable law, it is justified to clarify that it is possible for managing authorities to award contracts directly to such publicly-owned banks or institutions. Nevertheless, in order to ensure that the possibility of direct award remains consistent with the principles of the internal market, strict conditions to be fulfilled by publicly-owned banks or institutions should be laid down. | Such conditions should include that there is to be no direct private-capital participation, with the exception of non-controlling and non-blocking forms of private-capital participation in line with the requirements set out in Directive 2014/24/EU. Moreover, and strictly limited to the scope of application of Regulation (EU) No 1303/2013, a publicly-owned bank or institution should also be allowed to implement financial instruments where the private-capital participation confers no influence on decisions regarding the day-to-day management of the financial instrument supported by the ESI Funds.(185) | Mnoge države članice osnovale su banke ili institucije u javnom vlasništvu koje djeluju na temelju mandata u okviru javne politike za promicanje aktivnosti gospodarskog razvoja. Takve banke ili institucije u javnom vlasništvu imaju posebne značajke koje ih razlikuju od privatnih komercijalnih banaka s obzirom na njihovo vlasništvo, njihov mandat razvoja i činjenicu da nisu prvenstveno usmjerene na ostvarivanje najveće moguće dobiti. Takve banke ili institucije u javnom vlasništvu imaju primarnu ulogu ublažiti nedostatke na tržištu ako komercijalne banke u određenim regijama ili u određenim područjima politike ili sektorima ne pružaju dostatne financijske usluge. Te banke ili institucije u javnom vlasništvu u mogućnosti su promicati pristup ESI fondovima, pri čemu zadržavaju neutralnost u pogledu tržišnog natjecanja. Zahvaljujući njihovoj posebnoj ulozi i značajkama države članice mogu povećati uporabu financijskih instrumenata kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri povećao učinak ESI fondova u realnom gospodarstvu. Takav bi ishod bio u skladu s Komisijinom politikom olakšavanja uloge takvim bankama ili institucijama u javnom vlasništvu kao upraviteljima fondova u provedbi ESI fondova te kombiniranju ESI fondova s financiranjem EFSU-a, kako je posebno utvrđeno u Planu ulaganja za Europu. Ne dovodeći u pitanje već dodijeljene ugovore za provedbu financijskih instrumenata u skladu s primjenjivim pravom, opravdano je pojasniti da upravljačka tijela mogu izravno dodjeljivati ugovore takvim bankama ili institucijama u javnom vlasništvu. Međutim, kako bi se osiguralo da mogućnost izravne dodjele i dalje bude u skladu s načelima unutarnjeg tržišta, trebalo bi utvrditi stroge uvjete koje banke ili institucije u javnom vlasništvu trebaju ispuniti. | Takvim bi se uvjetima trebalo predvidjeti da ne treba biti izravnog sudjelovanja privatnog kapitala, uz iznimku sudjelovanja privatnog kapitala koji nema značajke kontroliranja i blokiranja u skladu sa zahtjevima utvrđenim u Direktivi 2014/24/EU. Nadalje, pri čemu se to strogo ograničava na područje primjene Uredbe (EU) br. 1303/2013, banci ili financijskoj instituciji u javnom vlasništvu trebalo bi dopustiti i provedbu financijskih instrumenata ako sudjelovanje privatnog kapitala ne podrazumijeva utjecaj na odluke u pogledu svakodnevnog upravljanja financijskim instrumentom koji podupiru ESI fondovi.
(186) | In order to maintain the possibility for the ERDF and EAFRD to contribute to joint uncapped guarantee and securitisation financial instruments in favour of SMEs, it is necessary to provide that it is possible for Member States to use the ERDF and EAFRD to contribute to such instruments during the entire programming period and to update relevant provisions relating to that option, such as those on ex ante assessments and evaluations and to introduce for the ERDF the possibility of programming at priority axis level.(186) | Kako bi se zadržala mogućnost doprinosa EFRR-a i EPFRR-a zajedničkim financijskim instrumentima za neograničena jamstva i sekuritizaciju u korist MSP-ova, potrebno je predvidjeti da se države članice mogu koristiti EFRR-om i EPFRR-om kako bi takvim instrumentima doprinosile tijekom cijelog programskog razdoblja te ažurirati relevantne odredbe koje se na tu mogućnost odnose, kao što su odredbe o ex ante ocjenama i evaluacijama i za EFRR uvesti mogućnost programiranja na razini prioritetne osi.
(187) | The adoption of Regulation (EU) 2015/1017 of the European Parliament and of the Council (24), was intended to enable Member States to use the ESI Funds to contribute to the financing of eligible projects supported under the EFSI. A specific provision should be inserted in Regulation (EU) No 1303/2013 setting out the terms and conditions to allow for better interaction and complementarity that will facilitate the possibility to combine the ESI Funds with EIB financial products under the EFSI’s EU Guarantee.(187) | Donošenjem Uredbe (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća (24) namjeravalo se državama članicama omogućiti uporabu ESI fondova kako bi doprinijele financiranju prihvatljivih projekata koji se podupiru u okviru EFSU-a. Trebalo bi umetnuti posebnu odredbu u Uredbu (EU) br. 1303/2013 kojom se utvrđuju uvjeti kojima se omogućuje bolja interakcija i komplementarnost, kojima se olakšava mogućnost kombiniranja ESI fondova s EIB-ovim financijskim proizvodima na temelju jamstva EU-a u okviru EFSU-a.
(188) | In carrying out their operations, the bodies implementing financial instruments should adhere to the Union policy on non-cooperative jurisdictions for tax purposes, and updates thereto, as laid down in relevant legal acts of the Union and in Council conclusions, in particular the Council conclusions of 8 November 2016 and the Annex thereto, as well as the Council conclusions of 5 December 2017 and the Annexes thereto.(188) | Pri izvršavanju svojih operacija tijela koja provode financijske instrumente trebala bi uvažavati politiku Unije o nekooperativnim jurisdikcijama u porezne svrhe, i njezina ažuriranja, kao što je utvrđeno u relevantnim pravnim aktima Unije i zaključcima Vijeća osobito u Zaključcima Vijeća od 8. studenoga 2016. i njihovom prilogu, kao i Zaključcima Vijeća od 5. prosinca 2017. i njihovim prilozima.
(189) | In order to simplify and harmonise the control and audit requirements and to improve the accountability of the financial instruments implemented by the EIB and other international financial institutions, it is necessary to amend the provisions on management and control of financial instruments to facilitate the assurance process. That amendment should not apply to financial instruments referred to in point (a) of Article 38(1) and Article 39 of Regulation (EU) No 1303/2013 which were established by a funding agreement signed before 2 August 2018. For such financial instruments, Article 40 of that Regulation as applicable at the moment of the signature of the funding agreement should continue to apply.(189) | Kako bi se pojednostavnili i uskladili zahtjevi u pogledu kontrole i revizije te povećala odgovornost financijskih instrumenata koje provode EIB i druge međunarodne financijske institucije, potrebno je izmijeniti odredbe o upravljanju i kontroli financijskih instrumenata radi olakšavanja jamstvenog postupka. Ta se izmjena ne bi trebala primjenjivati na financijske instrumente iz članka 38.stavka 1. točke (a) i članka 39. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koji su bili uspostavljeni sporazumom o financiranju potpisanom prije 2. kolovoza 2018. U pogledu takvih financijskih instrumenata nastavlja se primjenjivati članak 40. te uredbe kako je primjenjiv u trenutku potpisivanja sporazuma o financiranju.
(190) | In order to ensure uniform conditions for the implementation of Regulation (EU) No 1303/2013 in respect of the models for the control reports and the annual audit reports referred to in Article 40(1) of that Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission. Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (25).(190) | Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu predložaka izvješćâ o kontroli i godišnjih izvješća o reviziji iz članka 40. stavka 1. te uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (25).
(191) | In order to ensure consistency with the treatment of financial corrections during the 2007-2013 programming period, it is necessary to clarify that, in the case of financial instruments, it should be possible to allow for a contribution cancelled as a result of an individual irregularity to be reused for regular expenditure within the same operation so that the related financial correction will not have the consequence of a net loss for the financial instrument operation.(191) | Kako bi se osigurala usklađenost s tretmanom financijskih ispravaka tijekom programskog razdoblja 2007. –2013., potrebno je pojasniti da bi u slučaju financijskih instrumenata trebalo omogućiti da se doprinosi koji su ukinuti zbog pojedinačne nepravilnosti upotrijebe za regularne rashode u okviru iste operacije tako da povezani financijski ispravak za posljedicu nema neto gubitak za operaciju financijskog instrumenta.
(192) | In order to provide more time for the signature of funding agreements allowing for use of escrow accounts for payments for investments in final recipients after the end of the eligibility period for equity-based instruments, the deadline for signature of such funding agreements should be extended until 31 December 2018.(192) | Kako bi se osiguralo više vremena za potpisivanje sporazumâ o financiranju kojima je omogućena uporaba založnih računa za plaćanja za ulaganja u konačne primatelje nakon isteka razdoblja prihvatljivosti za instrumente koji se temelje na vlasničkom kapitalu, rok za potpisivanje takvih sporazuma o financiranju trebalo bi produljiti do 31. prosinca 2018.
(193) | In order to incentivise investors operating under the market economy principle to co-invest in public policy projects, the concept of differentiated treatment of investors, which allows under specific conditions for the ESI Funds to take a subordinated position to an investor operating under the market economy principle and to EIB financial products under the EFSI’s EU Guarantee, should be introduced. At the same time, the conditions for application of such a differentiated treatment when implementing the ESI Funds should be laid down.(193) | Kako bi se ulagatelji koji djeluju u skladu s načelom tržišnog gospodarstva potakli na zajedničko ulaganje u projekte javnih politika, trebalo bi uvesti koncept različitog tretmana ulagatelja, kojim se pod posebnim uvjetima ESI fondovima omogućuje da zauzmu podređeni položaj u odnosu na ulagatelja koji djeluje u skladu s načelom tržišnog gospodarstva i EIB-ove financijske proizvode na temelju jamstva EU-a u okviru EFSU-a. Istodobno bi trebalo utvrditi uvjete primjene tog različitog tretmana u provedbi ESI fondova.
(194) | Given the protracted low-interest environment and in order not to unduly penalise bodies implementing financial instruments, it is necessary, subject to active treasury management, to enable financing of negative interest generated as a result of investments of the ESI Funds pursuant to Article 43 of Regulation (EU) No 1303/2013 from resources paid back into the financial instrument.(194) | S obzirom na dugotrajno razdoblje niskih kamatnih stopa i kako bi se izbjeglo neopravdano kažnjavanje tijela koja provode financijske instrumente, potrebno je, uz aktivno upravljanje riznicom, omogućiti financiranje negativnih kamata nastalih kao posljedica ulaganja ESI fondova na temelju članka 43. Uredbe (EU) br. 1303/2013 iz sredstava vraćenih u financijski instrument.
(195) | In order to align reporting requirements with the new provisions on differentiated treatment of investors and to avoid duplication of certain requirements, Article 46(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 should be amended.(195) | Kako bi se zahtjevi u pogledu izvješćivanja uskladili s novim odredbama u pogledu različitog postupanja prema ulagateljima i kako bi se izbjeglo udvostručavanje nekih zahtjeva, trebalo bi izmijeniti članak 46. stavak 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013.
(196) | In order to facilitate the implementation of the ESI Funds, it is necessary to grant Member States the possibility to implement technical assistance actions through the direct award of a contract to the EIB, other international financial institutions and publicly-owned banks or institutions.(196) | Kako bi se olakšala provedba ESI fondova, potrebno je omogućiti državama članicama provedbu djelovanja tehničke pomoći putem izravne dodjele ugovora EIB-u, drugoj međunarodnoj financijskoj instituciji i banci ili financijskoj instituciji u javnom vlasništvu.
(197) | In order to further harmonise the conditions for operations generating net revenue after their completion, the relevant provisions of this Regulation should apply to already selected but still ongoing operations and to operations which are still to be selected under that programming period.(197) | Kako bi se dodatno uskladili uvjeti za operacije kojima se ostvaruje neto prihod nakon njihova dovršetka, relevantne odredbe ove Uredbe trebalo bi primjenjivati na već odabrane operacije koje su još u tijeku i na operacije koje treba tek odabrati u okviru tog programskog razdoblja.
(198) | In order to give a strong incentive for the implementation of energy-efficiency measures, cost-savings that result from improved energy efficiency by an operation should not be treated as net revenue.(198) | Kako bi se snažno potakla provedba mjera energetske učinkovitosti, uštede troškova koje su rezultat poboljšane energetske učinkovitosti i postignute su operacijom ne bi trebalo tretirati kao neto prihod.
(199) | With a view to facilitating the implementation of revenue-generating operations, the reduction of the co-financing rate should be allowed at any time during the implementation of the programme, and possibilities for the establishment of flat-rate net-revenue percentages at national level should be provided for.(199) | Radi olakšavanja provedbe operacija kojima se ostvaruje prihod, smanjenje stope sufinanciranja trebalo bi se dopustiti u bilo kojem trenutku tijekom provedbe programa te bi trebalo predvidjeti uspostavu paušalne stope postotka neto prihoda na nacionalnoj razini.
(200) | Due to the late adoption of Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council (26) and the fact that aid intensity levels have been established by that Regulation, it is necessary to set out certain exemptions in Regulation (EU) No 1303/2013 for the EMFF as regards revenue-generating operations. As those exemptions provide more favourable conditions for certain revenue-generating operations for which amounts or rates of support are defined in Regulation (EU) No 508/2014, it is necessary to establish a different date of application for those exemptions to ensure equal treatment of operations supported on the basis of Regulation (EU) No 1303/2013.(200) | Zbog kasnog donošenja Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (26) i činjenice da su tom Uredbom utvrđene razine intenziteta potpore, potrebno je utvrditi određene iznimke u Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća za EFPR u pogledu operacija kojima se ostvaruje prihod. Budući da se tim iznimkama osiguravaju povoljniji uvjeti za određene operacije kojima se ostvaruje prihod za koje su iznosi ili stope potpore definirani u Uredbi (EU) br. 508/2014, potrebno je utvrditi drugi datum početka primjene tih iznimaka kako bi se osiguralo jednako postupanje u pogledu operacija koje se podupiru na temelju Uredbe (EU) br. 1303/2013.
(201) | In order to reduce administrative burden for beneficiaries, the threshold which exempts certain operations from the requirement to calculate and take into account revenue generated during their implementation should be raised.(201) | Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje za korisnike, trebalo bi povećati prag na temelju kojeg se određene operacije izuzimaju od zahtjeva za izračunavanjem i uzimanjem u obzir prihoda ostvarenog tijekom njihove provedbe.
(202) | In order to facilitate synergies between the ESI Funds and other Union instruments, it should be possible for expenditure incurred to be reimbursed from different ESI Funds and Union instruments based on a proportion agreed in advance.(202) | Kako bi se pospješila sinergija između ESI fondova i drugih instrumenata Unije, nastali rashodi trebali bi se moći nadoknaditi iz različitih ESI fondova i instrumenata Unije na temelju unaprijed dogovorenog udjela.
(203) | In order to promote the use of lump sums, and given the fact that lump sums are to be based on a fair, equitable and verifiable calculation method which ensures sound financial management, the applicable upper limit for their use should be removed.(203) | Kako bi se promicala uporaba jednokratnih iznosa te zbog činjenice da se jednokratni iznosi trebaju temeljiti na pravednoj i nepristranoj metodi izračuna koja se može provjeriti i kojom se osigurava dobro financijsko upravljanje, trebalo bi ukloniti primjenjive gornje granice za njihovu uporabu.
(204) | In order to reduce the administrative burden of the implementation of projects by beneficiaries, a new simplified cost option for financing based on conditions others than the costs of the operations should be introduced.(204) | Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje korisnikâ povezanoga s provedbom projekata trebalo bi uvesti novu pojednostavnjenu mogućnost obračuna troškova za financiranje na temelju uvjeta koji se ne odnose na troškove operacija.
(205) | In order to simplify the rules governing the use of funds and to reduce the associated administrative burden, Member States should increasingly make use of simplified cost options.(205) | Kako bi se pojednostavnila pravila kojima se uređuje uporaba sredstava i smanjilo povezano administrativno opterećenje, države članice trebale bi se sve više koristiti pojednostavnjenim mogućnostima obračuna troškova.
(206) | Taking into account the fact that, in accordance with Article 71 of Regulation (EU) No 1303/2013, the obligation to ensure the durability of investment operations applies from the final payment to the beneficiary, and that, when the investment consists in the lease purchase of a new machinery and equipment, the final payment occurs at the end of the contract period, that obligation should not apply to that type of investment.(206) | Uzimajući u obzir činjenicu da se u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013 obveza osiguravanja trajnosti operacija ulaganja primjenjuje od završnog plaćanja korisniku te da se, ako se ulaganje sastoji od zakupa novih strojeva i opreme, završno plaćanje provodi na kraju ugovornog razdoblja, ta se obveza ne bi trebala primjenjivati na tu vrstu ulaganja.
(207) | In order to ensure a broad application of simplified cost options, an obligatory use of standard scales of unit costs, lump sums or flat rates should be set out for operations or projects forming part of an operation receiving support from the ERDF and the ESF below a certain threshold, subject to relevant transitional provisions. The managing authority, or the monitoring committee for the programmes under the European territorial cooperation goal, should be given the possibility to extend the transitional period for a period it considers appropriate if it considers that such obligation creates a disproportionate administrative burden. Such obligation should not apply to operations receiving support within the framework of State aid that does not constitute de minimis aid. For such operations, all forms of grants and repayable assistance should continue to be an option. At the same time, the use of draft budgets as an additional methodology for determining simplified costs should be introduced for all ESI Funds.(207) | Kako bi se osigurala široka primjena pojednostavnjenih mogućnosti obračuna troškova, trebalo bi uvesti obveznu uporabu standardnih ljestvica jediničnih troškova, jednokratnih iznosa ili paušalnih stopa za operacije ili projekte koji čine dio operacije koja prima potporu iz EFRR-a i ESF-a ispod određenog praga, podložno relevantnim prijelaznim odredbama. Upravljačkom tijelu, ili odboru za praćenje programâ u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja”, trebalo bi omogućiti da prijelazno razdoblje produlji do roka koji smatra odgovarajućim ako smatra da se takvom obvezom stvara nerazmjerno administrativno opterećenje. Takvu obvezu ne bi trebalo primjenjivati na operacije koje primaju potporu u okviru državne potpore koji ne predstavlja de minimis potporu. Za takve bi operacije i dalje trebala postojati mogućnost uporabe svih oblika bespovratnih sredstava i povratne pomoći. Istodobno bi za sve ESI fondove trebalo uvesti uporabu nacrtâ proračuna kao dodatne metodologije za utvrđivanje pojednostavnjenih troškova.
(208) | In order to facilitate earlier and more targeted application of simplified cost options, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of supplementing Regulation (EU) No 1303/2013 with additional specific rules on the role, liabilities and responsibility of bodies implementing financial instruments, related selection criteria and products that it is possible to deliver through financial instruments, supplementing the provisions of Regulation (EU) No 1303/2013 on the standard scales of unit costs or the flat-rate financing, the fair, equitable and verifiable calculation method on which they might be established, and by specifying detailed modalities concerning the financing based on the fulfilment of conditions related to the realisation of progress in implementation or the achievement of objectives of programmes rather than on costs and their application. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level, and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making. In particular, to ensure equal participation in the preparation of delegated acts, the European Parliament and the Council receive all documents at the same time as Member States’ experts, and their experts systematically have access to meetings of Commission expert groups dealing with the preparation of delegated acts.(208) | Kako bi se olakšala ranija i ciljanija primjena pojednostavnjenih mogućnosti obračuna troškova, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u vezi s dopunjavanjem Uredbe (EU) br. 1303/2013 dodatnim posebnim pravilima o ulozi, obvezama i nadležnosti tijela koja provode financijske instrumente, povezanim kriterijima za odabir i proizvodima koji se mogu pružiti putem financijskih instrumenata, dopunjavanjem Uredbe (EU) br. 1303/2013 o standardnim ljestvicama jediničnih troškova ili financiranja uz primjenu paušalne stope, pravedne i nepristrane metode izračuna koja se može provjeriti i kojom bi se one mogle utvrditi te određivanjem detaljnih načina u pogledu financiranja na temelju ispunjavanja uvjeta povezanih s postizanjem napretka u provedbi ili ostvarivanjem ciljeva programa, a ne na temelju troškova i njihove primjene. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.
(209) | In order to reduce the administrative burden, the use of flat rates which do not require a methodology to be established by Member States should be increased. Two additional flat rates should therefore be introduced: one for calculating direct staff costs and the other one for calculating the remaining eligible costs based on staff costs. In addition, further clarification should be provided on the methods to calculate staff costs.(209) | Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje trebalo bi povećati uporabu paušalnih stopa koje države članice određuju bez posebne metodologije. Trebalo bi stoga uvesti dvije dodatne paušalne stope: jednu za izračunavanje izravnih troškova osoblja i drugu za izračunavanje preostalih prihvatljivih troškova koji se temelje na troškovima osoblja. Nadalje, trebalo bi dodatno pojasniti metode izračunavanja troškova osoblja.
(210) | With a view to improving the effectiveness and impact of operations, implementation of operations which cover the whole territory of a Member State or operations covering different programme areas should be facilitated and possibilities for expenditure outside the Union for certain investments should be increased.(210) | Radi poboljšanja djelotvornosti i učinka operacija trebalo bi olakšati provedbu operacija koje pokrivaju cijelo državno područje države članice i ili operacija koje obuhvaćaju različita programska područja te bi trebalo povećati mogućnost rashoda izvan Unije za određena ulaganja.
(211) | In order to encourage Member States to make use of appraisals of major projects by independent experts, the declaration of expenditure relating to the major project to the Commission prior to the positive appraisal by the independent expert should be allowed once the Commission has been informed about the submission of the relevant information to the independent expert.(211) | Kako bi se potaknulo države članice na angažiranje neovisnih stručnjaka za ocjenjivanje velikih projekata, trebalo bi omogućiti podnošenje izjave o izdacima povezane s velikim projektom Komisiji prije pozitivne ocjene neovisnog stručnjaka, nakon što se Komisiju obavijesti o dostavljanju relevantnih informacija neovisnom stručnjaku.
(212) | In order to promote the use of joint action plans which will reduce administrative burden for beneficiaries, it is necessary to reduce regulatory requirements linked to the setting-up of a joint action plan while maintaining an appropriate focus on horizontal principles, including gender equality and sustainable development, which have generated important contributions to the effective implementation of the ESI Funds.(212) | Kako bi se promicala uporaba zajedničkih akcijskih planova kojima će se smanjiti administrativno opterećenje korisnika potrebno je smanjiti regulatorne zahtjeve povezane s uspostavom zajedničkog akcijskog plana, održavajući pritom odgovarajuće usmjerenje na horizontalna načela, uključujući rodnu ravnopravnost i održivi razvoj, kojima su ostvareni važni doprinosi djelotvornoj provedbi ESI fondova.
(213) | In order to avoid unnecessary administrative burden for beneficiaries, the rules on information, communication and visibility should respect the principle of proportionality. Accordingly, it is important to clarify the scope of application of those rules.(213) | Kako bi se izbjeglo nepotrebno administrativno opterećenje korisnika, pravila o informiranju, komunikaciji i vidljivosti trebala bi biti u skladu s načelom proporcionalnosti. Stoga je važno pojasniti područje primjene tih pravila.
(214) | With a view to reducing the administrative burden and ensuring the effective use of technical assistance across the ERDF, the ESF and the Cohesion Fund and across categories of regions, flexibility for the calculation and monitoring of the respective limits applicable to technical assistance of Member States should be increased.(214) | Radi smanjivanja administrativnog opterećenja i osiguravanja djelotvorne uporabe tehničke pomoći u okviru EFRR-a, ESF-a i Kohezijskog fonda i u svim kategorijama regija trebalo bi povećati fleksibilnost u izračunu i praćenju odgovarajućih ograničenja primjenjivih na tehničku pomoć država članica.
(215) | With a view to streamlining implementation structures, it should be clarified that the possibility for the managing authority, certifying authority and the audit authority to be part of the same public body is also available to programmes under the European territorial cooperation goal.(215) | Radi racionalizacije provedbenih struktura trebalo bi pojasniti da je mogućnost da upravljačko tijelo, tijelo za ovjeravanje i tijelo za reviziju budu dio istog javnog tijela dostupna i za programe u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja”.
(216) | The responsibilities of the managing authorities regarding the verification of expenditure when simplified cost options are being used should be specified in more detail.(216) | Trebalo bi detaljnije navesti odgovornosti upravljačkih tijela povezane s provjerom rashoda koji se odnose na uporabu pojednostavnjenih mogućnosti obračuna troškova.
(217) | In order to ensure that beneficiaries can fully benefit from the simplification potential of e-governance solutions in the implementation of the ESI Funds and the Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD), especially with a view to facilitating full electronic document management, it is necessary to clarify that a paper trail is not necessary if certain conditions are met.(217) | Kako bi se osiguralo da korisnici u potpunosti mogu iskoristiti potencijal rješenjâ elektroničkog upravljanja za pojednostavnjenje kada provode ESI fondove i Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), osobito radi olakšavanja potpunog elektroničkog upravljanja dokumentima, potrebno je pojasniti da papirnati trag nije potreban ako su ispunjeni određeni uvjeti.
(218) | In order to increase proportionality of controls and to ease the administrative burden resulting from overlapping controls, especially for small beneficiaries, without undermining the principle of sound financial management, the single audit principle for the ERDF, the ESF, the Cohesion Fund and the EMFF should prevail and the thresholds below which an operation is not to be subject to more than one audit should be doubled.(218) | Kako bi se povećala proporcionalnost kontrola te smanjilo administrativno opterećenje koje je posljedica kontrola koje se preklapaju, posebno za male korisnike, a bez dovođenja u pitanje načela dobrog financijskog upravljanja, načelo jedinstvene revizije za EFRR, ESF, Kohezijski fond i EFPR trebalo bi prevladati te bi trebalo udvostručiti pragove ispod kojih operacija podliježe samo jednoj reviziji.
(219) | It is important to enhance the visibility of the ESI Funds and to raise awareness of their results and achievements with the public. Information and communication activities and measures to enhance visibility for the public remain essential in publicising the achievements of the ESI Funds and in demonstrating how the Union’s financial resources are invested.(219) | Važno je povećati vidljivost ESI fondova i kod javnosti podići svijest o njihovim rezultatima i postignućima. Aktivnosti informiranja i komunikacije i mjere za povećanje vidljivosti u javnosti i dalje su od ključne važnosti za objavu postignuća ESI fondova te prikaz načina na koji se ulažu financijska sredstva Unije.
(220) | With a view to facilitating access of certain target groups to the ESF, the collection of data for certain indicators referred to in Annex I to Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliament and of the Council (27) should not be required.(220) | Kako bi se određenim ciljnim skupinama olakšao pristup ESF-u, ne bi se trebalo zahtijevati prikupljanje podataka za određene pokazatelje iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (27).
(221) | In order to ensure equal treatment of operations supported on the basis of this Regulation, it is necessary to establish the date of application of certain amendments to Regulation (EU) No 1303/2013.(221) | Kako bi se osiguralo jednako postupanje prema operacijama koje se podupiru na temelju ove Uredbe, potrebno je utvrditi datum početka primjene određenih izmjena Uredbe (EU) br. 1303/2013.
(222) | In order to ensure that the entire programming period for Regulations (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013 and Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council (28) is governed by a coherent set of rules, it is necessary for some of the amendments to those Regulations to apply from 1 January 2014. By providing for a retroactive application of those amendments, legitimate expectations are taken into account.(222) | Kako bi se osiguralo da se cijelo programsko razdoblje za uredbe (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013 i (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (28) uredi dosljednim nizom pravila, potrebno je da se neke izmjene tih uredaba primjenjuju od 1. siječnja 2014. Omogućavanjem retroaktivne primjene tih izmjena u obzir se uzimaju opravdana očekivanja.
(223) | In order to expedite implementation of financial instruments combining support from the ESI Funds with EIB financial products under the EFSI’s EU guarantee and to provide a continuous legal basis for the signature of funding agreements allowing for use of escrow accounts for equity-based instruments, it is necessary for some of the amendments to this Regulation to apply with effect from 1 January 2018. By providing for a retroactive application of those amendments, the advanced facilitation of the financing of projects through combined support from the ESI Funds and the EFSI is ensured and a legal gap between the expiry date of certain provisions in Regulation (EU) No 1303/2013 and the date of entry into force of their extension by virtue of this Regulation is avoided.(223) | Kako bi se ubrzala provedba financijskih instrumenata kojima se potpora iz ESI fondova kombinira s EIB-ovim financijskim proizvodima na temelju jamstva EU-a u okviru EFSU-a te kako bi se omogućila trajna pravna osnova za potpisivanje sporazumâ o financiranju kojima je omogućena uporaba založnih računa za instrumente koji se temelje na vlasničkom kapitalu, potrebno je da se neke od izmjena ove Uredbe primjenjuju s učinkom od 1. siječnja 2018. Omogućavanjem retroaktivne primjene tih izmjena, osigurava se napredno olakšavanje financiranja projekata kombiniranom potporom iz ESI fondova i iz EFSU-a te uklanja pravna praznina između datuma isteka određenih odredaba Uredbe (EU) br. 1303/2013 i datuma stupanja na snagu njihovih produljenja propisanih ovom Uredbom.
(224) | The simplifications and changes made to sector-specific rules should apply as soon as possible in order to facilitate an acceleration of implementation during the current programming period and should therefore apply from 2 August 2018.(224) | Pojednostavnjenja i izmjene napravljene u sektorskom zakonodavstvu trebalo bi primijeniti što je prije moguće kako bi se tijekom tekućeg programskog razdoblja olakšala brža provedba te bi se stoga trebali primjenjivati od 2. kolovoza 2018.
(225) | The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) should continue, after 31 December 2017, to temporarily provide assistance to young people not in employment, education or training (NEETs) who reside in regions disproportionately impacted by major redundancies. In order to allow for continued assistance to NEETs, the amendment to Regulation (EU) No 1309/2013 of the European Parliament and of the Council (29) ensuring such continued assistance should apply with effect from 1 January 2018.(225) | Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) trebao bi nakon 31. prosinca 2017. i dalje privremeno pružati potporu mladima koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju, a koji borave u regijama koje su nerazmjerno pogođene znatnim otpuštanjima. Kako bi se omogućila trajna pomoć mladima koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju, izmjena Uredbe (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (29) kojom se osigurava takva pomoć trebala bi se primjenjivati od 1. siječnja 2018.
(226) | It should be possible to establish blending facilities under Regulation (EU) No 1316/2013 of the European Parliament and of the Council (30) for one or more of the Connecting Europe Facility (CEF) sectors. Such blending facilities could finance blending operations which are actions combining non-reimbursable forms of support, such as support from Member States’ budgets, CEF grants, the ESI Funds and financial instruments from the Union budget, including combinations of CEF equity and CEF debt financial instruments and financing from the EIB Group, from national promotional banks, from development or other finance institutions, from investors and private financial support. Financing from the EIB Group should include EIB financing under the EFSI and private financial support should include both direct and indirect financial contributions as well as support received through public-private partnerships.(226) | Trebalo bi biti moguće uspostaviti mehanizme mješovitog financiranja na temelju Uredbe (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (30) za jedan ili više sektora Instrumenta za povezivanje Europe (CEF). Takvim mehanizmima mješovitog financiranja mogle bi se financirati operacije mješovitog financiranja, a koje su djelovanja u kojima se kombiniraju oblici bespovratne potpore, kao što je potpora iz proračunâ država članica, bespovratna sredstva CEF-a, ESI fondovi i financijski instrumenti iz proračuna Unije, uključujući kombinacije vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata CEF-a i financiranje iz grupe EIB-a, iz nacionalnih razvojnih banaka, iz institucija za razvoj ili drugih financijskih institucija, odulagatelja i privatne financijske potpore. Financiranje iz grupe EIB-a trebalo bi uključivati financiranje EIB-a u okviru EFSU-a, a privatne financijske potpore trebale bi uključivati izravne i neizravne financijske doprinose, kao i potporu primljenu putem javno-privatnih partnerstava.
(227) | The design and set up of blending facilities should be based on an ex ante assessment carried out in accordance with this Regulation and should reflect the results of lessons learned from the implementation of the CEF ‘Blending Call’ referred to in the Commission Implementing Decision of 20 January 2017 amending Commission Implementing Decision C(2014)1921 establishing a Multi-Annual Work Programme 2014-2020 for financial assistance in the field of Connecting Europe Facility (CEF) – Transport sector. CEF blending facilities should be established by the multiannual and/or annual work programmes and adopted in accordance with Articles 17 and 25 of Regulation (EU) No 1316/2013. The Commission should ensure transparent and timely reporting to the European Parliament and to the Council on the implementation of any CEF blending facility.(227) | Osmišljavanje i uspostava mehanizama mješovitog financiranja trebalo bi se temeljiti na ex ante ocjeni provedenoj u skladu s ovom Uredbom i trebalo bi biti u skladu s iskustvom stečenim u provedbi „poziva na mješovito financiranje” CEF-a iz Provedbene odluke Komisije od 20. siječnja 2017. o izmjeni Provedbene odluke Komisije C(2014)1921 o uspostavi višegodišnjeg programa rada od 2014. do 2020. za financijsku potporu u području Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) - sektor prometa. Mehanizme mješovitog financiranja CEF-a trebalo bi uspostaviti višegodišnjim i/ili godišnjim programima rada i donijeti u skladu s člancima 17. i 25. Uredbe (EU) br. 1316/2013. Komisija bi Europski parlament i Vijeće trebala transparentno i pravodobno izvješćivati o provedbi svakog mehanizma mješovitog financiranja CEF-a.
(228) | The objective of CEF blending facilities should be to facilitate and streamline one application for all forms of support, including Union grants from the CEF and private-sector finance. Such blending facilities should aim to optimise the application process for project promoters by providing a single evaluation process, from the technical and financial points of view.(228) | Cilj mehanizama mješovitog financiranja CEF-a trebao bi biti olakšavanje i racionaliziranje jedne prijave za sve oblike potpore, uključujući bespovratna sredstva Unije iz CEF-a i financiranje iz privatnog sektora. Takvim mehanizmima mješovitog financiranja trebalo bi nastojati optimizirati postupak prijave za promotore projekata osiguravanjem jedinstvenog postupka procjene, s tehničkog i financijskog gledišta.
(229) | CEF blending facilities should increase flexibility for submitting projects and simplify and streamline the process of project identification and financing. They should also increase the ownership and commitment of the financial institutions involved, thereby mitigating risks associated with the projects.(229) | Mehanizmima mješovitog financiranja CEF-a trebala bi se povećati fleksibilnost podnošenja projekata te pojednostavniti i racionalizirati postupak utvrđivanja i financiranja projekata. Njima bi se ujedno trebale povećati odgovornost i obveze uključenih financijskih institucija smanjujući time rizike povezane s projektima.
(230) | CEF blending facilities should result in enhanced coordination, exchange of information and cooperation between Member States, the Commission, the EIB, national promotional banks and private investors with the aim of generating and supporting a healthy pipeline of projects pursuing CEF policy objectives.(230) | Mehanizmi mješovitog financiranja CEF-a trebali bi rezultirati boljom koordinacijom, razmjenom informacija i suradnjom između država članica, Komisije, EIB-a, nacionalnih razvojnih banaka i privatnih ulagatelja s ciljem stvaranja i podupiranja primjerenog niza projekata kojima se ostvaruju ciljevi politike CEF-a.
(231) | CEF blending facilities should aim to enhance the multiplier effect of Union spending by attracting additional resources from private investors, thus ensuring a maximum degree of private investor involvement. In addition, they should ensure that the actions supported become economically and financially viable and help to avoid a lack of investment leverage. They should contribute to the achievement of the Union objectives on meeting the targets set at the Paris Climate Conference (COP 21), job creation and cross-border connectivity. It is important that, when the CEF and the EFSI are both used for financing actions, the Court of Auditors examine whether the financial management has been sound in accordance with Article 287 TFEU and with Article 24(2) of Regulation (EU) No 1316/2013.(231) | Cilj mehanizama mješovitog financiranja CEF-a trebao bi biti povećanje multiplikacijskog učinka potrošnje Unije privlačenjem dodatnih sredstava od privatnih ulagatelja, čime se jamči najveći mogući stupanj sudjelovanja privatnih ulagatelja. Uz navedeno, njima bi se trebalo osigurati da djelovanja koja se podupiru postanu ekonomski i financijski održiva te izbjeći izostanak učinka poluge ulaganja. Njima bi se trebalo doprinijeti postizanju ciljeva Unije u pogledu ostvarenja ciljeva utvrđenih na konferenciji o klimatskm promjenama (COP 21) u Parizu, stvaranja radnih mjesta i prekogranične povezanosti. Ako se i CEF i EFSU upotrebljavaju za financiranje djelovanja, važno je da Revizorski sud ispita je li financijsko upravljanje bilo ispravno u skladu s člankom 287. UFEU-a i člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1316/2013.
(232) | In most cases, grants in the transport sector are expected to remain the primary means of supporting policy objectives of the Union. The application of CEF blending facilities should therefore not reduce the availability of such grants.(232) | Očekuje se da će u sektoru prometa bespovratna sredstva u većini slučajeva i dalje biti glavni način potpore ciljevima politike Unije. Primjenom mehanizama mješovitog financiranja CEF-a stoga se ne bi smjela smanjiti raspoloživost takvih bespovratnih sredstava.
(233) | Participation of private co-investors in the transport projects could be facilitated by mitigating the financial risk. First-loss guarantees provided by the EIB under the joint financial mechanisms supported by the budget such as blending facilities can be appropriate to that end.(233) | Sudjelovanje suulagatelja iz privatnog sektora u projektima u vezi s prometom moglo bi se olakšati smanjenjem financijskog rizika. Jamstva za prvi gubitak koja EIB pruža u okviru zajedničkih financijskih mehanizama koje podupire proračun, kao što su mehanizmi mješovitog financiranja, mogu biti prikladna za postizanje tog cilja.
(234) | Funding from the CEF should be based on the selection and award criteria established in the multiannual and the annual work programmes pursuant to Article 17(5) of Regulation (EU) No 1316/2013 regardless of the form of funding used, or combination thereof.(234) | Financiranje u okviru CEF-a trebalo bi se temeljiti na kriterijima za odabir i kriterijima za dodjelu utvrđenima u višegodišnjem i godišnjem programu rada na temelju članka 17. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1316/2013, bez obzira na upotrijebljeni oblik financiranja ili kombinaciju više oblika financiranja.
(235) | The experience gained with blending facilities should be taken into consideration in the evaluations of Regulation (EU) No 1316/2013.(235) | Pri evaluacijama Uredbe (EU) br. 1316/2013 potrebno je uzeti u obzir stečeno iskustvo u vezi s mehanizmima mješovitog financiranja.
(236) | The introduction of CEF blending facilities by this Regulation should not be understood to prejudge the outcome of the negotiations on the post-2020 multiannual financial framework.(236) | Uvođenje mehanizama mješovitog financiranja CEF-a ovom Uredbom ne bi se smjelo tumačiti kao prejudiciranje rezultata pregovora o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje nakon 2020.
(237) | Taking into account the very high rate of execution of the CEF in the transport sector and in order to support the implementation of projects with most value added for the Trans-European Transport Network concerning the core network corridors, cross-border projects, projects on the other section of the core network and projects eligible under the horizontal priorities as listed in Annex I to Regulation (EU) No 1316/2013, it is necessary to exceptionally allow for additional flexibility in the use of the multiannual work programme allowing the amount of the financial envelope to reach up to 95 % of the financial budgetary resources referred to in Regulation (EU) No 1316/2013. It is, however, important that further support be provided in the remaining CEF implementing period to priorities covered by annual work programmes.(237) | Uzimajući u obzir vrlo visoku stopu izvršenja CEF-a u sektoru prometa i radi potpore provedbi projekata s najvećom dodanom vrijednosti za transeuropsku prometnu mrežu u pogledu koridorâ osnovne mreže, prekograničnih projekata, projekata na drugim dijelovima osnovne mreže i projekata prihvatljivih u okviru horizontalnih prioriteta kako su utvrđeni u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1316/2013, potrebno je iznimno omogućiti dodatnu fleksibilnost u uporabi višegodišnjeg programa rada, čime bi se omogućilo da iznos financijske omotnice dosegne do 95 % financijskih proračunskih sredstava iz Uredbe (EU) br. 1316/2013. Važno je, međutim, tijekom preostalog razdoblja provedbe CEF-a omogućiti dodatnu potporu prioritetima obuhvaćenima godišnjim programima rada.
(238) | Due to the different nature of the CEF telecom sector as compared to the CEF transport and CEF energy sectors, namely the smaller average size of grants and differences in the type of costs and the type of projects, unnecessary burden on beneficiaries and Member States participating in related actions should be avoided through a less burdensome certification obligation, without weakening the principle of sound financial management.(238) | Zbog drugačije prirode telekomunikacijskog sektora CEF-a u usporedbi sa sektorom prometa CEF-a i energetskim sektorom CEF-a, to jest manja prosječna visina bespovratnih potpora i razlike u vrstama troškova i projekata, nepotrebno opterećenje korisnika i država članica koji sudjeluju u povezanim djelovanjima trebalo bi se izbjeći manje opterećujućom obvezom potvrđivanja, a da se pritom ne oslabi načelo dobrog financijskog upravljanja.
(239) | Under Regulation (EU) No 283/2014 of the European Parliament and of the Council (31), it is currently only possible to use grants and procurement to support actions in the area of digital service infrastructures. In order to ensure that digital service infrastructures function as efficiently as possible, other financial instruments which are currently used under the CEF, including innovative financial instruments, should also be made available to support such actions.(239) | Na temelju Uredbe (EU) br. 283/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (31) trenutno je moguće koristiti samo bespovratna sredstva i nabavu za potporu djelovanja u području infrastruktura digitalnih usluga. Kako bi se osigurala najveća moguća učinkovitost infrastruktura digitalnih usluga, za potporu takvih djelovanja na raspolaganje bi se trebali staviti drugi financijski instrumenti koji se trenutačno upotrebljavaju u okviru CEF-a, uključujući inovativne financijske instrumente.
(240) | In order to avoid unnecessary administrative burden for managing authorities that could hinder efficient implementation of the FEAD, it is appropriate to simplify and facilitate the procedure for amendment of non-essential elements of operational programmes.(240) | Kako bi se izbjeglo nepotrebno administrativno opterećenje za upravljačka tijela koje bi moglo ometati učinkovitu provedbu FEAD-a, primjereno je pojednostavniti i olakšati postupak za izmjenu elemenata operativnih programa koji nisu ključni.
(241) | With a view to further simplifying the use of the FEAD, it is appropriate to establish additional provisions as regards eligibility of expenditure, in particular as regards the use of standard scales of unit costs, lump sums and flat rates.(241) | Radi daljnjeg pojednostavnjenja uporabe FEAD-a primjereno je utvrditi dodatne odredbe u pogledu prihvatljivosti rashoda, posebno u pogledu uporabe standardnih ljestvica jediničnih troškova, jednokratnih iznosa i paušalnih stopa.
(242) | In order to avoid unfair treatment of partner organisations, irregularities that are imputable only to the body in charge of purchasing the assistance should not affect the eligibility of expenditure of partner organisations.(242) | Kako bi se izbjeglo nepravedno postupanje prema partnerskim organizacijama, nepravilnosti koje se mogu pripisati samo tijelu zaduženom za nabavu pomoći ne bi smjele utjecati na prihvatljivost rashoda partnerskih organizacija.
(243) | In order to simplify the implementation of the ESI Funds and the FEAD and avoid legal uncertainty, certain responsibilities of Member States with regard to management and control should be clarified.(243) | Kako bi se pojednostavnila provedba ESI fondova i FEAD-a te izbjegle pravne nesigurnosti trebalo bi pojasniti određene odgovornosti država članica u pogledu upravljanja i kontrole.
(244) | Considering the need for the coherent application of the relevant financial rules within the financial year, it is in principle advisable that Part One of this Regulation (the Financial Regulation) starts applying at the beginning of a financial year. However, in order to ensure that important simplification provided for in this Regulation, both as regards the Financial Regulation and the amendments to sector-specific rules, benefit the recipients of Union funds as early as possible, it is appropriate to provide, exceptionally, for the application of this Regulation from its entry into force. At the same time, in order to allow additional time for adaptation to the new rules, Union institutions should continue to apply Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 until the end of the financial year 2018 with regard to the implementation of their respective administrative appropriations.(244) | Imajući u vidu potrebu za dosljednom primjenom relevantnih financijskih pravila unutar financijske godine, načelno se preporučuje da se dio prvi ove Uredbe (Financijska uredba) počne primjenjivati na početku financijske godine. Međutim, kako bi se osiguralo da primatelji sredstava Unije što prije počnu koristiti bitno pojednostavnjenje predviđeno ovom Uredbom, i u vezi s Financijskom uredbom i s izmjenama sektorskih pravila, primjereno je, iznimno, predvidjeti primjenu ove Uredbe od njezina stupanja na snagu. Kako bi se osiguralo dodatno vrijeme za prilagodbu novim pravilima, istodobno bi trebalo predvidjeti da institucije Unije nastave primjenjivati Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 do kraja financijske godine 2018. u odnosu na izvršavanje njihovih administrativnih odobrenih sredstava.
(245) | Some modifications regarding financial instruments, budgetary guarantees and financial assistance should only apply from the date of application of the post-2020 multiannual financial framework in order to allow sufficient time to adapt the applicable legal bases and programmes to the new rules.(245) | Određene izmjene u vezi s financijskim instrumentima, proračunskim jamstvima i financijskom pomoći trebale bi se primjenjivati tek od dana primjene višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje nakon 2020. kako bi se omogućio dostatan rok za prilagodbu primjenjivih pravnih osnova i programa novim pravilima.
(246) | The information on the annual average of full-time equivalents and on the estimated amount of assigned revenue carried over from preceding years should be provided for the first time together with the draft budget to be presented in 2021 in order to allow sufficient time for the Commission to adapt to the new obligation,(246) | Informacije o godišnjem prosjeku ekvivalenata punog radnog vremena i o procijenjenom iznosu namjenskih prihoda prenesenih iz prethodnih godina trebalo bi navesti prvi put uz nacrt proračuna koji će se predstaviti 2021. kako bi se Komisiji dalo dovoljno vremena za prilagodbu novoj obvezi,
HAVE ADOPTED THIS REGULATION:DONIJELI SU OVU UREDBU:
PART ONEDIO PRVI
FINANCIAL REGULATIONFINANCIJSKA UREDBA
TITLE IGLAVA I.
SUBJECT MATTER, DEFINITIONS AND GENERAL PRINCIPLESPREDMET, DEFINICIJE I OPĆA NAČELA
Article 1Članak 1.
Subject matterPredmet
This Regulation lays down the rules for the establishment and the implementation of the general budget of the European Union and of the European Atomic Energy Community (‘the budget’) and the presentation and auditing of their accounts.Ovom se Uredbom utvrđuju pravila za donošenje i izvršenje općeg proračuna Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju („proračun”) te za financijsko izvještavanje i reviziju njihove računovodstvene dokumentacije.
Article 2Članak 2.
DefinitionsDefinicije
For the purposes of this Regulation, the following definitions apply:Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:
(1) | ‘applicant’ means a natural person or an entity with or without legal personality who has submitted an application in a grant award procedure or in a contest for prizes;1. | „podnositelj zahtjeva” znači fizička osoba ili subjekt sa ili bez pravne osobnosti koji je podnio zahtjev u postupku dodjele bespovratnih sredstava ili u natječaju za nagrade;
(2) | ‘application document’ means a tender, a request to participate, a grant application or an application in a contest for prizes;2. | „dokumentacija zahtjeva” znači ponuda, zahtjev za sudjelovanje, zahtjev za bespovratna sredstva ili zahtjev u okviru natječaja za nagradu;
(3) | ‘award procedure’ means a procurement procedure, a grant award procedure, a contest for prizes, or a procedure for the selection of experts or persons or entities implementing the budget pursuant to point (c) of the first subparagraph of Article 62(1);3. | „postupak dodjele” znači postupak nabave, postupak dodjele bespovratnih sredstava, natječaj za nagrade ili postupak za odabir stručnjaka, osoba ili subjekata koji izvršavaju proračun u skladu s člankom 62. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c);
(4) | ‘basic act’ means a legal act, other than a recommendation or an opinion, which provides a legal basis for an action and for the implementation of the corresponding expenditure entered in the budget or of the budgetary guarantee or financial assistance backed by the budget, and which may take any of the following forms: | (a) | in implementation of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community (the Euratom Treaty), the form of a regulation, a directive or a decision within the meaning of Article 288 TFEU; or | (b) | in implementation of Title V of the Treaty on European Union (TEU), one of the forms specified in Articles 28(1) and 31(2), Article 33, and Articles 42(4) and 43(2) TEU;4. | „temeljni akt” znači pravni akt, koji nije preporuka ili mišljenje, koji predviđa pravnu osnovu za djelovanje i izvršenje odgovarajućih rashoda unesenih u proračun ili izvršenje proračunskog jamstva ili financijske pomoći potpomognutih iz proračuna i koji može biti: | (a) | u obliku uredbe, direktive ili odluke u smislu članka 288. UFEU-a, pri provedbi Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (Ugovor o Euratomu); ili | (b) | u jednom od oblika navedenih u članku 28. stavku 1., članku 31. stavku 2., članku 33., članku 42. stavku 4. i članku 43. stavku 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), pri provedbi glave V. UEU-a.
(5) | ‘beneficiary’ means a natural person or an entity with or without legal personality with whom a grant agreement has been signed;5. | „korisnik” znači fizička osoba ili subjekt sa ili bez pravne osobnosti s kojim je potpisan sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava;
(6) | ‘blending facility or platform’ means a cooperation framework established between the Commission and development or other public finance institutions with a view to combining non-repayable forms of support and/or financial instruments and/or budgetary guarantees from the budget and repayable forms of support from development or other public finance institutions, as well as from private-sector finance institutions and private-sector investors;6. | „mehanizam ili platforma mješovitog financiranja” znači okvir za suradnju uspostavljen između Komisije i razvojnih ili drugih javnih financijskih institucija s ciljem kombiniranja bespovratnih oblika potpore i/ili financijskih instrumenata i/ili proračunskih jamstava iz proračuna i povratnih oblika potpora razvojnih ili drugih javnih financijskih institucija te financijskih institucija privatnog sektora i ulagatelja privatnog sektora.;
(7) | ‘budget implementation’ means the carrying out of activities relating to the management, monitoring, control and auditing of budget appropriations in accordance with the methods provided for in Article 62;7. | „izvršenje proračuna” znači provođenje aktivnosti koje se odnose na upravljanje, praćenje, kontrolu i reviziju proračunskih odobrenih sredstava u skladu s načinima izvršenja proračuna iz članka 62.;
(8) | ‘budgetary commitment’ means the operation by which the authorising officer responsible reserves the budget appropriations necessary to cover subsequent payments to honour legal commitments;8. | „proračunska obveza” znači operacija kojom odgovorni dužnosnik za ovjeravanje rezervira proračunska odobrena sredstva potrebna za buduća plaćanja kako bi se ispunile pravne obveze;
(9) | ‘budgetary guarantee’ means a legal commitment of the Union to support a programme of actions by taking on the budget a financial obligation that can be called upon should a specified event materialise during the implementation of the programme, and that remains valid for the duration of the maturity of the commitments made under the supported programme;9. | „proračunsko jamstvo” znači pravna obveza Unije kojom se podupire program djelovanja preuzimanjem financijske obveze za proračun na koju se može pozvati u slučaju nastupanja određenog događaja za vrijeme provedbe programa i koja ostaje valjana tijekom trajanja obveza preuzetih u okviru poduprtog programa;
(10) | ‘building contract’ means a contract covering the purchase, exchange, long lease, usufruct, leasing, rental or hire purchase, with or without option to buy, of land, buildings or other immovable property. It covers both existing buildings and buildings before completion provided that the candidate has obtained a valid building permit for it. It does not cover buildings designed in accordance with the specifications of the contracting authority that are covered by works contracts;10. | „ugovori u vezi s nekretninama” znači ugovor koji obuhvaća kupoprodaju, razmjenu, dugoročni zakup, plodouživanje, leasing, najam ili najam s pravom kupnje, sa ili bez opcije otkupa, zemljišta, zgrada ili druge nepokretne imovine. Takvim su ugovorom obuhvaćene postojeće zgrade i zgrade prije dovršetka pod uvjetom da je natjecatelj za zgradu ishodio valjanu građevinsku dozvolu. Njime nisu obuhvaćene zgrade projektirane u skladu sa specifikacijama javnog naručitelja koje su obuhvaćene ugovorima o radovima;
(11) | ‘candidate’ means an economic operator that has sought an invitation or has been invited to take part in a restricted procedure, a competitive procedure with negotiation, a competitive dialogue, an innovation partnership, a design contest or a negotiated procedure;11. | „natjecatelj” znači gospodarski subjekt koji traži poziv ili je pozvan na sudjelovanje u ograničenom postupku, natjecateljskom postupku uz pregovore, natjecateljskom dijalogu, partnerstvu za inovacije, projektnom natječaju ili pregovaračkom postupku;
(12) | ‘central purchasing body’ means a contracting authority providing centralised purchasing activities and, where applicable, ancillary purchasing activities;12. | „središnje tijelo za nabavu” znači javni naručitelj koji obavlja aktivnosti središnje nabave i, ako je to primjenjivo, pomoćne aktivnosti nabave;
(13) | ‘check’ means the verification of a specific aspect of a revenue or expenditure operation;13. | „provjera” znači provjera određenih aspekata neke operacije prihoda ili rashoda;
(14) | ‘concession contract’ means a contract for pecuniary interest concluded in writing between one or more economic operators and one or more contracting authorities within the meaning of Articles 174 and 178, in order to entrust the execution of works or the provision and management of services to an economic operator (the ‘concession’), and where: | (a) | the remuneration consists either solely in the right to exploit the works or services or in that right together with payment; | (b) | the award of the concession contract involves the transfer to the concessionaire of an operating risk in exploiting those works or services encompassing demand risk or supply risk, or both. The concessionaire shall be deemed to assume an operating risk where, under normal operating conditions, there is no guarantee of recouping the investments made or the costs incurred in operating the works or the services concerned;14. | „ugovor o koncesiji” znači naplatni ugovor sklopljen u pisanom obliku između jednog ili više gospodarskih subjekata i jednog ili više javnih naručitelja u smislu članaka 174. i 178. radi povjeravanja izvođenja radova ili pružanja usluga i upravljanja uslugama gospodarskom subjektu („koncesija”), pri čemu: | (a) | naknada se sastoji isključivo od prava na iskorištavanje radova ili usluga ili od tog prava i plaćanja; | (b) | dodjela ugovora o koncesiji uključuje prijenos na koncesionara operativnog rizika pri iskorištavanju tih radova ili usluga koji obuhvaća rizik potražnje ili rizik ponude ili oboje. Smatra se da koncesionar preuzima operativni rizik ako u normalnim uvjetima poslovanja nije zajamčen povrat izvršenih ulaganja ili nastalih troškova pri izvođenju dotičnih radova ili pružanju dotičnih usluga;
(15) | ‘contingent liability’ means a potential financial obligation that could be incurred depending on the outcome of a future event;15. | „nepredviđena obveza” znači potencijalna financijska obveza koja može nastati ovisno o ishodu nekog budućeg događaja;
(16) | ‘contract’ means a public contract or a concession contract;16. | „ugovor” znači ugovor o javnoj nabavi ili ugovor o koncesiji;
(17) | ‘contractor’ means an economic operator with whom a public contract has been signed;17. | „ugovaratelj” znači gospodarski subjekt s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi;
(18) | ‘contribution agreement’ means an agreement concluded with persons or entities implementing Union funds pursuant to points (c)(ii) to (viii) of the first subparagraph of Article 62(1);18. | „sporazum o doprinosu” znači sporazum sklopljen s osobama ili subjektima koje izvršavaju sredstva Unije u skladu s člankom 62. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c) podtočkama od ii. do viii.;
(19) | ‘control’ means any measure taken to provide reasonable assurance regarding the effectiveness, efficiency and economy of operations, the reliability of reporting, the safeguarding of assets and information, the prevention and detection and correction of fraud and irregularities and their follow-up, and the adequate management of the risks relating to the legality and regularity of the underlying transactions, taking into account the multiannual character of programmes as well as the nature of the payments concerned. Controls may involve various checks, as well as the implementation of any policies and procedures to achieve the objectives referred to in the first sentence;19. | „kontrola” znači svaka mjera poduzeta u svrhu pružanja razumnog jamstva u pogledu djelotvornosti, učinkovitosti i ekonomičnosti operacija, pouzdanosti izvješćivanja, zaštite imovine i informacija, sprečavanja, otkrivanja i ispravljanja prijevara i nepravilnosti te daljnjeg postupanja u vezi s njima, te odgovarajućeg upravljanja rizicima u pogledu zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, uzimajući u obzir višegodišnju narav programâ kao i narav dotičnih plaćanja. Kontrole mogu uključivati razne provjere te provedbu bilo kojih politika i postupaka za postizanje ciljeva iz prve rečenice;
(20) | ‘counterpart’ means the party that is granted a budgetary guarantee;20. | „partner” znači stranka kojoj se odobrava proračunsko jamstvo;
(21) | ‘crisis’ means: | (a) | a situation of immediate or imminent danger threatening to escalate into an armed conflict or to destabilise a country or its neighbourhood; | (b) | a situation caused by natural disasters, man-made crisis such as wars and other conflicts or extraordinary circumstances having comparable effects related, inter alia, to climate change, environmental degradation, privation of access to energy and natural resources or extreme poverty;21. | „kriza” znači: | (a) | situacija neposredne ili izravne opasnosti koja može eskalirati u oružani sukob ili destabilizirati zemlju ili njezino susjedstvo; | (b) | situacija prouzročena prirodnim katastrofama, krizama koje uzrokuje čovjek, kao što su ratovi i drugi sukobi, ili izvanrednim okolnostima usporedivih učinaka povezanima, među ostalim, s klimatskim promjenama, degradacijom okoliša, ograničenim pristupom energiji i prirodnim resursima ili ekstremnim siromaštvom;
(22) | ‘decommitment’ means an operation whereby the authorising officer responsible cancels wholly or partly the reservation of appropriations previously made by means of a budgetary commitment;22. | „opoziv” znači operacija kojom odgovorni dužnosnik za ovjeravanje u potpunosti ili djelomično ukida rezervaciju odobrenih sredstava koja je prethodno izvršena putem proračunske obveze;
(23) | ‘dynamic purchasing system’ means a completely electronic process for making commonly used purchases of items generally available on the market;23. | „dinamički sustav nabave” znači potpuno elektronički postupak za uobičajene nabave artikala koji su općedostupni na tržištu;
(24) | ‘economic operator’ means any natural or legal person, including a public entity, or a group of such persons, who offers to supply products, execute works or provide services or supply immovable property;24. | „gospodarski subjekt” znači svaka fizička ili pravna osoba, uključujući javni subjekt, ili skupina takvih osoba, koja nudi nabavu robe, izvođenje radova ili pružanje usluga ili nabavu nepokretne imovine;
(25) | ‘equity investment’ means the provision of capital to a company, invested directly or indirectly in return for total or partial ownership of that company and where the equity investor may assume some management control of the company and may share the company’s profits;25. | „vlasničko ulaganje” znači pružanje kapitala trgovačkom društvu izravnim ili neizravnim ulaganjem radi stjecanja potpunog ili djelomičnog vlasništva nad tim trgovačkim društvom, pri čemu ulagatelj može preuzeti dio upravljačke kontrole nad trgovačkim društvom i imati pravo na udio u dobiti trgovačkog društva;
(26) | ‘European office’ means an administrative structure set up by the Commission, or by the Commission with one or more other Union institutions, to perform specific cross-cutting tasks;26. | „europski ured” znači administrativna struktura koju osniva Komisija ili Komisija zajedno s jednom ili više drugih institucija Unije radi obavljanja posebnih horizontalnih zadaća;
(27) | ‘final administrative decision’ means a decision of an administrative authority having final and binding effect in accordance with the applicable law;27. | „konačna upravna odluka” znači odluka upravnoga tijela koja ima konačni i obvezujući učinak u skladu s primjenjivim pravom;
(28) | ‘financial asset’ means any asset in the form of cash, an equity instrument of a publicly or privately held entity or a contractual right to receive cash or another financial asset from such entity;28. | „financijska imovina” znači svaka imovina u obliku novca, vlasničkog instrumenta drugog javnog ili privatnog subjekta ili ugovorno pravo na primitak novca ili druge financijske imovine od takvog subjekta;
(29) | ‘financial instrument’ means a Union measure of financial support provided from the budget to address one or more specific policy objectives of the Union which may take the form of equity or quasi-equity investments, loans or guarantees, or other risk-sharing instruments, and which may, where appropriate, be combined with other forms of financial support or with funds under shared management or funds of the European Development Fund (EDF);29. | „financijski instrumenti” znači mjere financijske potpore Unije koja se pruža iz proračuna kako bi se postigao jedan ili više određenih ciljeva politike Unije koje mogu biti u obliku vlasničkih ili kvazivlasničkih ulaganja, zajmova ili jamstava ili drugih instrumenata podjele rizika i koje se prema potrebi mogu kombinirati s drugim vrstama financijske potpore, sa sredstvima u okviru podijeljenog upravljanja ili sa sredstvima iz Europskog razvojnog fonda (ERF);
(30) | ‘financial liability’ means a contractual obligation to deliver cash or another financial asset to another entity;30. | „financijska obveza” znači ugovorna obveza isporuke novca ili druge financijske imovine drugom subjektu;
(31) | ‘framework contract’ means a public contract concluded between one or more economic operators and one or more contracting authorities, the purpose of which is to establish the terms governing specific contracts under it to be awarded during a given period, in particular with regard to price and, where appropriate, the quantity envisaged;31. | „okvirni ugovor” znači ugovor o javnoj nabavi sklopljen između jednog ili više gospodarskih subjekata i jednog ili više javnih naručitelja, čija je svrha utvrditi uvjete koji se primjenjuju na posebne ugovore koji se na njemu temelje, a koji se trebaju dodijeliti tijekom određenog razdoblja, osobito u pogledu cijene i, prema potrebi, predviđene količine;
(32) | ‘global provisioning’ means the total amount of resources deemed necessary over the entire lifetime of a budgetary guarantee as a result of applying the provisioning rate referred to in Article 211(1) to the amount of the budgetary guarantee authorised by the basic act referred to in point (b) of Article 210(1);32. | „ukupne rezervacije” znači ukupan iznos sredstava koji se smatra potrebnim tijekom cijelog razdoblja u kojem je proračunsko jamstvo valjano, kao rezultat primjene stope rezervacija iz članka 211. stavka 1. na iznos proračunskog jamstva odobrenog temeljnim aktom iz članka 210. stavka 1. točke (b);
(33) | ‘grant’ means a financial contribution by way of donation. Where such a contribution is provided under direct management, it shall be governed by Title VIII;33. | „bespovratna sredstva” znači financijski doprinos donacijom. Ako je takav doprinos omogućen u okviru izravnog upravljanja, uređuje se glavom VIII.;
(34) | ‘guarantee’ means a written commitment to assume responsibility for all or part of a third party’s debt or obligation or for the successful performance by that third party of its obligations if an event occurs which triggers such guarantee, such as a loan default;34. | „jamstvo” znači pisana obveza preuzimanja odgovornosti za cijeli dug ili obvezu ili dio duga ili obveze treće strane, ili za uspješno ispunjavanje obveza od strane te treće strane, ako nastupi događaj koji aktivira to jamstvo, kao što je neplaćanje zajma;
(35) | ‘guarantee on demand’ means a guarantee that must be honoured by the guarantor upon the counterpart’s demand, notwithstanding any deficiencies in the enforceability of the underlying obligation;35. | „jamstvo na poziv” znači jamstvo koje izdavatelj jamstva mora ispuniti na poziv druge strane neovisno o mogućim nedostacima pri izvršivosti temeljne obveze;
(36) | ‘in-kind contribution’ means non-financial resources made available free of charge by third parties to a beneficiary;36. | „doprinosi u naravi” znači nefinancijska sredstva koja treće strane besplatno stavljaju na raspolaganje korisniku;
(37) | ‘legal commitment’ means an act whereby the authorising officer responsible enters into or establishes an obligation which results in subsequent payment or payments and the recognition of expenditure charged to the budget, and which includes specific agreements and contracts concluded under financial framework partnership agreements and framework contracts;37. | „pravna obveza” znači radnja kojom odgovorni dužnosnik za ovjeravanje preuzima ili uspostavlja obvezu koja rezultira naknadnim plaćanjem ili plaćanjima te priznavanjem rashoda na teret proračuna, i koja uključuje posebne sporazume i ugovore sklopljene kao dio okvirnih sporazuma o financijskom partnerstvu i okvirnih ugovora;
(38) | ‘leverage effect’ means the amount of reimbursable financing provided to eligible final recipients divided by the amount of the Union contribution;38. | „učinak poluge” znači iznos nadoknadivog financiranja osiguran prihvatljivim krajnjim primateljima podijeljen s iznosom doprinosa Unije;
(39) | ‘liquidity risk’ means the risk that a financial asset held in the common provisioning fund might not be sold during a certain period of time without incurring a significant loss;39. | „likvidnosni rizik” znači rizik da se financijska imovina koja se drži u zajedničkom fondu za rezervacije ne bi mogla prodati tijekom određenog razdoblja bez da to rezultira znatnim gubitkom;
(40) | ‘loan’ means an agreement which obliges the lender to make available to the borrower an agreed amount of money for an agreed period and under which the borrower is obliged to repay that amount within the agreed period;40. | „zajam” znači sporazum koji obvezuje zajmodavca da zajmoprimcu učini dostupnim ugovoreni iznos novca na ugovoreno razdoblje i na temelju kojeg je zajmoprimac obvezan vratiti taj iznos u ugovorenom roku;
(41) | ‘low value grant’ means a grant lower than or equal to EUR 60 000;41. | „bespovratna sredstva male vrijednosti” znači bespovratna sredstva vrijednosti 60 000 EUR ili manje;
(42) | ‘Member State organisation’ means an entity established in a Member State as a public law body, or as a body governed by private law entrusted with a public service mission and provided with adequate financial guarantees from the Member State;42. | „organizacija države članice” znači subjekt osnovan u državi članici kao tijelo javnog prava ili kao tijelo koje se uređuje javnim pravom kojem je ta država članica povjerila zadaće pružanja javnih usluga i dala odgovarajuća financijska jamstva;
(43) | ‘method of implementation’ means any of the methods of budget implementation referred to in Article 62, that is direct management, indirect management and shared management;43. | „način izvršenja” znači bilo koji način izvršenja iz članka 62. tj. izravno upravljanje, neizravno upravljanje i podijeljeno upravljanje;
(44) | ‘multi-donor action’ means any action where Union funds are pooled with at least one other donor;44. | „djelovanje s više donatora” znači svako djelovanje u kojem se sredstva Unije udružuju sa sredstvima barem još jednog donatora;
(45) | ‘multiplier effect’ means the investment by eligible final recipients divided by the amount of the Union contribution;45. | „multiplikacijski učinak” znači ulaganje prihvatljivih krajnjih primatelja podijeljeno s iznosom doprinosa Unije;
(46) | ‘output’ means the deliverables generated by the action determined in accordance with sector-specific rules;46. | „ostvarenje” znači rezultati ostvareni djelovanjem utvrđeni u skladu sa sektorskim pravilima.
(47) | ‘participant’ means a candidate or tenderer in a procurement procedure, an applicant in a grant award procedure, an expert in a procedure for selection of experts, an applicant in a contest for prizes or a person or entity participating in a procedure for implementing Union funds pursuant to point (c) of the first subparagraph of Article 62(1);47. | „sudionik” znači natjecatelj ili ponuditelj u postupku nabave, podnositelj zahtjeva u postupku dodjele bespovratnih sredstava, stručnjak u postupku odabira stručnjaka, podnositelj zahtjeva u natječaju za nagrade ili osoba ili subjekt koja sudjeluje u postupku izvršenja sredstava Unije u skladu s člankom 62. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c);
(48) | ‘prize’ means a financial contribution given as a reward following a contest. Where such a contribution is provided under direct management, it shall be governed by Title IX;48. | „nagrada” znači financijski doprinos dat kao naknada nakon natjecanja. Ako je takav doprinos omogućen u okviru izravnog upravljanja, uređuje se odredbama glave IX.;
(49) | ‘procurement’ means the acquisition by means of a contract of works, supplies or services and the acquisition or rental of land, buildings or other immovable property, by one or more contracting authorities from economic operators chosen by those contracting authorities;49. | „nabava” znači stjecanje, na temelju ugovora, radova, robe ili usluga te stjecanje ili najam zemljišta, građevinskih objekata ili druge nepokretne imovine, koje jedan ili više javnih naručitelja nabavljaju od gospodarskih subjekata koje su ti javni naručitelji odabrali;
(50) | ‘procurement document’ means any document produced or referred to by the contracting authority to describe or determine elements of the procurement procedure, including: | (a) | the publicity measures set out in Article 163; | (b) | the invitation to tender; | (c) | the tender specifications, including the technical specifications and the relevant criteria, or the descriptive documents in the case of a competitive dialogue; | (d) | the draft contract;50. | „dokumentacija o nabavi” znači svaki dokument koji je javni naručitelj sastavio ili na koji upućuje kako bi opisao ili odredio elemente postupka nabave, uključujući: | (a) | mjere objave navedene u članku 163.; | (b) | poziv na dostavu ponuda; | (c) | natječajne specifikacije, uključujući tehničke specifikacije i odgovarajuće kriterije ili, u slučaju natjecateljskog dijaloga, opisnu dokumentacija; | (d) | nacrt ugovora;
(51) | ‘public contract’ means a contract for pecuniary interest concluded in writing between one or more economic operators and one or more contracting authorities within the meaning of Articles 174 and 178, in order to obtain, against payment of a price paid in whole or in part from the budget, the supply of movable or immovable assets, the execution of works or the provision of services, comprising: | (a) | building contracts; | (b) | supply contracts; | (c) | works contracts; | (d) | service contracts;51. | „ugovor o javnoj nabavi” znači naplatni ugovor sklopljen u pisanom obliku između jednog ili više gospodarskih subjekata i jednog ili više javnih naručitelja u smislu članaka 174. i 178. radi nabave, uz plaćanje cijene u cijelosti ili djelomično iz proračuna, pokretne ili nepokretne imovine, izvođenja radova ili pružanja usluga, koji obuhvaća: | (a) | ugovore u vezi s nekretninama; | (b) | ugovore o nabavi robe; | (c) | ugovore o radovima; | (d) | ugovore o uslugama;
(52) | ‘quasi-equity investment’ means a type of financing that ranks between equity and debt, having a higher risk than senior debt and a lower risk than common equity and which can be structured as debt, typically unsecured and subordinated and in some cases convertible into equity, or into preferred equity;52. | „kvazivlasničko ulaganje” znači vrsta financiranja rangirana između temeljnog kapitala i duga, s time da je rizičnija od nadređenog duga, a manje rizična od redovnog kapitala i koja se može strukturirati kao dug, koji uobičajeno nije osiguran te je podređen, a u nekim slučajevima može se pretvoriti u temeljni kapital ili u povlašteni kapital;
(53) | ‘recipient’ means a beneficiary, a contractor, a remunerated external expert or a person or entity receiving prizes or funds under a financial instrument or implementing Union funds pursuant to point (c) of the first subparagraph of Article 62(1);53. | „primatelj” znači korisnik, ugovaratelj, plaćeni vanjski stručnjak, ili osoba ili subjekt koji prima nagrade ili sredstva u okviru financijskog instrumenta ili izvršava sredstva Unije u skladu s člankom 62. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c);
(54) | ‘repurchase agreement’ means the sale of securities for cash with an agreement to repurchase them on a specified future date, or on demand;54. | „repo ugovor” znači prodaja vrijednosnih papira za gotovinu uz ugovor o njihovom ponovnom otkupu na utvrđeni budući datum ili na poziv;
(55) | ‘research and technological development appropriation’ means an appropriation entered either in one of the titles of the budget relating to the policy areas linked to ‘Indirect research’ or ‘Direct research’ or in a chapter relating to research activities in another title;55. | „odobrena sredstva za istraživanje i tehnološki razvoj” znači odobrena sredstva koja se unose u jednu od glava proračuna koje se odnose na područja politike povezana s „neizravnim istraživanjem” ili „izravnim istraživanjem” ili u poglavlje koje se odnosi na istraživačke aktivnosti u nekoj drugoj glavi proračuna;
(56) | ‘result’ means the effects of the implementation of an action determined in accordance with sector-specific rules;56. | „rezultat” znači učinci provedbe nekog djelovanja određeni u skladu sa sektorskim pravilima;
(57) | ‘risk-sharing instrument’ means a financial instrument which allows for the sharing of a defined risk between two or more entities, where appropriate in exchange for an agreed remuneration;57. | „instrument podjele rizika” znači financijski instrument koji omogućuje podjelu određenog rizika između dvaju ili više subjekata, prema potrebi u zamjenu za ugovorenu naknadu;
(58) | ‘service contract’ means a contract covering all intellectual and non-intellectual services other than those covered by supply contracts, works contracts and building contracts;58. | „ugovor o uslugama” znači ugovor kojim su obuhvaćene sve intelektualne i neintelektualne usluge, osim onih koje su obuhvaćene ugovorima o nabavi robe, ugovorima o radovima i ugovorima u vezi s nekretninama;
(59) | ‘sound financial management’ means implementation of the budget in accordance with the principles of economy, efficiency and effectiveness;59. | „dobro financijsko upravljanje” znači izvršenje proračuna u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti;
(60) | ‘Staff Regulations’ means the Staff Regulations of Officials of the European Union and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union laid down in Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68;60. | „Pravilnik o osoblju” znači Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije koji su utvrđeni u Uredbi (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68;
(61) | ‘subcontractor’ means an economic operator that is proposed by a candidate or tenderer or contractor to perform part of a contract or by a beneficiary to perform part of the tasks co-financed by a grant;61. | „podugovaratelj” znači gospodarski subjekt kojeg je natjecatelj, ponuditelj ili ugovaratelj predložio da izvrši dio ugovora ili kojeg je korisnik predložio da izvrši dio zadaća koje se sufinanciraju iz bespovratnih sredstava;
(62) | ‘subscription’ means sums paid to bodies of which the Union is member, in accordance with the budgetary decisions and the conditions of payment established by the body concerned;62. | „članarina” znači iznosi koji se plaćaju tijelima čija je Unija članica, u skladu s proračunskim odlukama i uvjetima plaćanja koje je odredilo dotično tijelo;
(63) | ‘supply contract’ means a contract covering the purchase, leasing, rental or hire purchase, with or without option to buy, of products, and which may include, as an incidental matter, siting and installation operations;63. | „ugovor o nabavi robe” znači ugovor kojim je obuhvaćena kupoprodaja, leasing, najam ili najam s pravom kupnje, sa ili bez opcije otkupa, proizvodâ, a koji kao sporedne poslove može obuhvaćati operacije postavljanja i instalacije;
(64) | ‘technical assistance’ means, without prejudice to sector-specific rules, support and capacity-building activities necessary for the implementation of a programme or an action, in particular preparatory, management, monitoring, evaluation, audit and control activities;64. | „tehnička pomoć” znači, ne dovodeći u pitanje sektorska pravila, aktivnosti potpore i izgradnje kapaciteta potrebne za provedbu programa ili djelovanja, a posebno pripremne aktivnosti i aktivnosti upravljanja, praćenja, evaluacije, revizije i kontrole;
(65) | ‘tenderer’ means an economic operator that has submitted a tender;65. | „ponuditelj” znači gospodarski subjekt koji je dostavio ponudu;
(66) | ‘Union’ means the European Union, the European Atomic Energy Community, or both, as the context may require;66. | „Unija” znači Europska unija, Europska zajednica za atomsku energiju ili obje, ovisno o kontekstu;
(67) | ‘Union institution’ means the European Parliament, the European Council, the Council, the Commission, the Court of Justice of the European Union, the Court of Auditors, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions, the European Ombudsman, the European Data Protection Supervisor or the European External Action Service (the ‘EEAS’); the European Central Bank shall not be considered to be a Union institution;67. | „institucija Unije” znači Europski parlament, Europsko vijeće, Vijeće, Komisija, Sud Europske unije, Revizorski sud, Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija, Europski ombudsman, Europski nadzornik za zaštitu podataka ili Europska služba za vanjsko djelovanje („ESVD”); Europska središnja banka ne smatra se institucijom Unije;
(68) | ‘vendor’ means an economic operator registered in a list of vendors to be invited to submit requests to participate in or submit tenders;68. | „dobavljač” znači gospodarski subjekt uvršten na popis dobavljača koji trebaju biti pozvani da dostavi zahtjeve za sudjelovanje ili ponude;
(69) | ‘volunteer’ means a person working on a non-compulsory basis for an organisation without being paid;69. | „volonter” znači osoba koja na neobvezujućoj osnovi radi za organizaciju bez da je za to plaćena;
(70) | ‘work’ means the outcome of building or civil engineering works taken as a whole that is sufficient in itself to fulfil an economic or technical function;70. | „posao” znači rezultat visokogradnje ili niskogradnje uzet u cjelini koji je sam po sebi dovoljan da ispuni gospodarsku ili tehničku funkciju;
(71) | ‘works contract’ means a contract covering either: | (a) | the execution or both the execution and design of a work; | (b) | the execution or both the execution and design of a work related to one of the activities referred to in Annex II to Directive 2014/24/EU; or | (c) | the realisation, by whatever means, of a work corresponding to the requirements specified by the contracting authority exercising a decisive influence on the type or design of the work.71. | „ugovor o radovima” znači ugovor kojim je obuhvaćeno: | (a) | izvođenje ili izvođenje i projektiranje posla; | (b) | izvođenje ili izvođenje i projektiranje posla u vezi s jednom od djelatnosti iz Priloga II. Direktivi 2014/24/EU; ili | (c) | realizacija, na bilo koji način, posla u skladu sa zahtjevima koje je odredio javni naručitelj koji ima odlučujući utjecaj na vrstu ili projektiranje posla.
Article 3Članak 3.
Compliance of secondary legislation with this RegulationUsklađenost sekundarnog zakonodavstva s ovom Uredbom
1.   Provisions concerning the implementation of the revenue and expenditure of the budget, and contained in a basic act, shall comply with the budgetary principles set out in Title II.1.   Odredbe o izvršenju prihoda i rashoda proračuna, koje se nalaze u temeljnom aktu, moraju biti u skladu s proračunskim načelima iz glave II.
2.   Without prejudice to paragraph 1, any proposal or amendment to a proposal submitted to the legislative authority containing derogations from the provisions of this Regulation other than those set out in Title II, or from delegated acts adopted pursuant to this Regulation, shall clearly indicate such derogations and shall state the specific reasons justifying them in the recitals and in the explanatory memorandum of such proposals or amendments.2.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1., u svakom prijedlogu ili izmjeni prijedloga koji se podnose zakonodavnom tijelu, koji sadržavaju odstupanja od odredaba ove Uredbe osim onih utvrđenih u glavi II. ili od delegiranih akata donesenih na temelju ove Uredbe, moraju se jasno navesti takva odstupanja te se u uvodnim izjavama i obrazloženjima tih prijedloga moraju navesti konkretni razlozi kojima se takva odstupanja ili izmjene opravdavaju.
Article 4Članak 4.
Periods, dates and time limitsRazdoblja, datumi i rokovi
Unless otherwise provided in this Regulation, Council Regulation (EEC, Euratom) No 1182/71 (32) shall apply to the deadlines set out in this Regulation.Osim ako je drukčije predviđeno ovom Uredbom, na rokove utvrđene u ovoj Uredbi primjenjuje se Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 (32).
Article 5Članak 5.
Protection of personal dataZaštita osobnih podataka
This Regulation is without prejudice to Regulations (EC) No 45/2001 and (EU) No 2016/679.Ovom se Uredbom ne dovode u pitanje uredbe (EZ) br. 45/2001 i (EU) 2016/679.
TITLE IIGLAVA II.
BUDGET AND BUDGETARY PRINCIPLESPRORAČUN I PRORAČUNSKA NAČELA
Article 6Članak 6.
Respect for budgetary principlesPoštovanje proračunskih načela
The budget shall be established and implemented in accordance with the principles of unity, budgetary accuracy, annuality, equilibrium, unit of account, universality, specification, sound financial management and transparency as set out in this Regulation.Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva, točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti, kako je utvrđeno u ovoj Uredbi.
CHAPTER 1POGLAVLJE 1.
Principles of unity and of budgetary accuracyNačela jedinstva i točnosti proračuna
Article 7Članak 7.
Scope of the budgetPodručje primjene proračuna
1.   For each financial year, the budget shall forecast and authorise all revenue and expenditure considered necessary for the Union. It shall comprise:1.   U proračunu se za svaku financijsku godinu predviđaju i odobravaju svi prihodi i rashodi koji se smatraju potrebnima za Uniju. Njime su obuhvaćeni:
(a) | the revenue and expenditure of the Union, including administrative expenditure resulting from the implementation of the provisions of the TEU relating to the common foreign and security policy (CFSP), and operational expenditure occasioned by implementation of those provisions where it is charged to the budget;(a) | prihodi i rashodi Unije, uključujući administrativne rashode koji proizlaze iz provedbe odredaba UEU-a u vezi sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom (ZVSP), te rashodi poslovanja koji nastaju provedbom tih odredaba ako su na teret proračuna;
(b) | the revenue and expenditure of the European Atomic Energy Community.(b) | prihodi i rashodi Europske zajednice za atomsku energiju.
2.   The budget shall contain differentiated appropriations, which consist of commitment appropriations and payment appropriations, and non-differentiated appropriations.2.   Proračun sadržava diferencirana odobrena sredstva, koja se sastoje od odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje, te nediferencirana odobrena sredstva.
The appropriations authorised for the financial year shall consist of:Odobrena sredstva za financijsku godinu sastoje se od:
(a) | appropriations provided in the budget, including by amending budgets;(a) | odobrenih sredstava predviđenih u proračunu, među ostalim u izmjenama proračuna;
(b) | appropriations carried over from preceding financial years;(b) | odobrenih sredstava prenesenih iz prethodnih financijskih godina;
(c) | appropriations made available again in accordance with Article 15;(c) | odobrenih sredstava ponovno stavljenih na raspolaganje u skladu s člankom 15.;
(d) | appropriations arising from pre-financing payments which have been repaid in accordance with point (b) of Article 12(4);(d) | odobrenih sredstava koja proizlaze iz plaćanja predfinanciranja koja su vraćena u skladu s člankom 12. stavkom 4. točkom (b);
(e) | appropriations provided following the receipt of revenue assigned during the financial year or carried over from preceding financial years.(e) | odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda zaprimljenih u financijskoj godini ili prenesenih iz prethodnih financijskih godina.
3.   Commitment appropriations shall cover the total cost of the legal commitments entered into during the financial year, subject to Article 114(2).3.   Podložno članku 114. stavku 2. odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza pokriva se ukupan trošak pravnih obveza preuzetih u financijskoj godini.
4.   Payment appropriations shall cover payments made to honour the legal commitments entered into in the financial year or preceding financial years.4.   Odobrenim sredstvima za plaćanje pokrivaju se plaćanja za pravne obveze preuzete u financijskoj godini ili prethodnim financijskim godinama.
5.   Paragraphs 2 and 3 of this Article shall not prevent appropriations being committed globally or budgetary commitments being made in annual instalments as respectively provided for in point (b) of the first subparagraph of Article 112(1) and in Article 112(2).5.   Stavcima 2. i 3. ovog članka ne sprečava se da se obveze za odobrena sredstva preuzimaju u cijelosti ili da se proračunske obveze preuzimaju u godišnjim obrocima kako je predviđeno u članku 112. stavku 1. prvom podstavku točki (b), odnosno u članku 112. stavku 2.
Article 8Članak 8.
Specific rules on the principles of unity and budgetary accuracyPosebna pravila o načelima jedinstva i točnosti proračuna
1.   All revenue and expenditure shall be booked to a budget line.1.   Svi prihodi i rashodi knjiže se u proračunsku liniju.
2.   Without prejudice to authorised expenditure arising from contingent liabilities as provided for in Article 210(2), no expenditure may be committed or authorised in excess of the authorised appropriations.2.   Ne dovodeći u pitanje odobrene rashode koji proizlaze iz nepredviđenih obveza iz članka 210. stavka 2., rashodi se smiju preuzimati ili odobravati samo u okviru odobrenih sredstava.
3.   An appropriation shall be entered in the budget only if it is for an item of expenditure considered necessary.3.   Odobrena sredstva unose se u proračun samo ako su namijenjena stavci rashoda koja se smatra potrebnom.
4.   Interest generated by pre-financing payments made from the budget shall not be due to the Union except as otherwise provided in the contribution agreements or the financing agreements concerned.4.   Kamate ostvarene plaćanjima predfinanciranja iz proračuna nisu plative Uniji, osim ako je drukčije predviđeno u dotičnim sporazumima o doprinosu ili sporazumima o financiranju.
CHAPTER 2POGLAVLJE 2.
Principle of annualityNačelo jedne godine
Article 9Članak 9.
DefinitionDefinicija
The appropriations entered in the budget shall be authorised for a financial year which shall run from 1 January to 31 December.Odobrena sredstva unesena u proračun odobravaju se za financijsku godinu koja traje od 1. siječnja do 31. prosinca.
Article 10Članak 10.
Budgetary accounting for revenue and appropriationsProračunsko računovodstvo prihoda i odobrenih sredstava
1.   The revenue of a financial year shall be entered in the accounts for that year on the basis of the amounts collected during it. However, the own resources for the month of January of the following financial year may be made available in advance pursuant to Regulation (EU, Euratom) No 609/2014.1.   Prihodi financijske godine knjiže se za tu godinu na temelju iznosa prikupljenih tijekom te godine. Međutim, vlastita sredstva za siječanj sljedeće financijske godine mogu se unaprijed staviti na raspolaganje na temelju Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014.
2.   The entries in respect of the Value Added Tax (VAT) and Gross National Income-based own resources may be adjusted in accordance with Regulation (EU, Euratom) No 609/2014.2.   Unosi u vezi s vlastitim sredstvima koja se temelje na porezu na dodanu vrijednost (PDV) i vlastitim sredstvima koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku mogu se uskladiti u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 609/2014.
3.   Commitments shall be entered in the accounts for a financial year on the basis of the legal commitments entered into up to 31 December of that year. However, the global budgetary commitments referred to in Article 112(4) shall be entered in the accounts for a financial year on the basis of the budgetary commitments up to 31 December of that year.3.   Obveze se knjiže za financijsku godinu na temelju pravnih obveza preuzetih do 31. prosinca te godine. Međutim, ukupne proračunske obveze iz članka 112. stavka 4. knjiže se za financijsku godinu na temelju proračunskih obveza do 31. prosinca te godine.
4.   Payments shall be entered in the accounts for a financial year on the basis of the payments made by the accounting officer by 31 December of that year.4.   Plaćanja se knjiže za financijsku godinu na temelju plaćanja koja je računovodstveni službenik izvršio najkasnije do 31. prosinca te godine.
5.   By way of derogation from paragraphs 3 and 4:5.   Odstupajući od stavaka 3. i 4.:
(a) | the expenditure of the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) shall be entered in the accounts for a financial year on the basis of the repayments made by the Commission to Member States by 31 December of that year, provided that the payment order has reached the accounting officer by 31 January of the following financial year;(a) | rashodi Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) knjiže se za financijsku godinu na temelju vraćanjâ Komisije državama članicama do 31. prosinca te godine, pod uvjetom da je računovodstveni službenik zaprimio nalog za plaćanje do 31. siječnja sljedeće financijske godine;
(b) | expenditure implemented under shared management with the exception of the EAGF shall be entered in the accounts for a financial year on the basis of the reimbursements made by the Commission to Member States by 31 December of that year, including the expenditure charged by 31 January of the following financial year as laid down in Articles 30 and 31.(b) | rashodi koji se izvršavaju u okviru podijeljenog upravljanja, uz iznimku EFJP-a, knjiže se za financijsku godinu na temelju vraćanjâ Komisije državama članicama do 31. prosinca te godine, uključujući rashode obračunate do 31. siječnja sljedeće financijske godine kako je utvrđeno u člancima 30. i 31.
Article 11Članak 11.
Commitment of appropriationsPreuzimanje obveza za odobrena sredstva
1.   The appropriations entered in the budget may be committed with effect from 1 January, once the budget has been definitively adopted.1.   Nakon konačnog donošenja proračuna obveze za odobrena sredstva unesena u proračun mogu se preuzimati s učinkom od 1. siječnja.
2.   As of 15 October of the financial year, the following expenditure may be committed in advance against the appropriations provided for the following financial year:2.   Sljedeći rashodi mogu se od 15. listopada financijske godine unaprijed preuzeti na teret odobrenih sredstava predviđenih za sljedeću financijsku godinu:
(a) | routine administrative expenditure, provided that such expenditure has been approved in the last budget duly adopted, and only up to a maximum of one quarter of the total corresponding appropriations decided upon by the European Parliament and by the Council for the current financial year;(a) | uobičajeni administrativni rashodi, pod uvjetom da su takvi rashodi odobreni u posljednjem propisno donesenom proračunu, i to najviše do jedne četvrtine ukupnih odgovarajućih odobrenih sredstava koja su Europski parlament i Vijeće odredili za tekuću financijsku godinu;
(b) | routine management expenditure for the EAGF, provided that the basis for such expenditure is laid down in an existing basic act, and only up to a maximum of three quarters of the total corresponding appropriations decided upon by the European Parliament and by the Council for the current financial year.(b) | uobičajeni rashodi za upravljanje u okviru EFJP-a pod uvjetom da je načelo tih rashoda utvrđeno u postojećem temeljnom aktu, i to najviše do tri četvrtine ukupnih odgovarajućih odobrenih sredstava koja su Europski parlament i Vijeće odredili za tekuću financijsku godinu.
Article 12Članak 12.
Cancellation and carry-over of appropriationsUkidanje i prijenos odobrenih sredstava
1.   Appropriations which have not been used by the end of the financial year for which they were entered shall be cancelled, unless they are carried over in accordance with paragraphs 2 to 8.1.   Odobrena sredstva koja nisu upotrijebljena do kraja financijske godine za koju su odobrena ukidaju se, osim ako su prenesena u skladu sa stavcima od 2. do 8.
2.   The following appropriations may be carried over by a decision taken pursuant to paragraph 3, but only to the following financial year:2.   Sljedeća odobrena sredstva mogu se prenijeti odlukom donesenom na temelju stavka 3., ali samo u sljedeću financijsku godinu:
(a) | commitment appropriations and non-differentiated appropriations, for which most of the preparatory stages of the commitment procedure have been completed by 31 December of the financial year. Such appropriations may be committed up to 31 March of the following financial year, with the exception of non-differentiated appropriations related to building projects which may be committed up to 31 December of the following financial year;(a) | odobrena sredstva za preuzimanje obveza i nediferencirana odobrena sredstva, za koje je većina pripremnih faza postupka preuzimanja obveza bila završena do 31. prosinca financijske godine. Za takva odobrena sredstava obveze se mogu preuzeti do 31. ožujka sljedeće financijske godine, uz iznimku nediferenciranih odobrenih sredstava koja se odnose na projekte u vezi s nekretninama u pogledu kojih se obveze mogu preuzeti do 31. prosinca sljedeće financijske godine;
(b) | appropriations which are necessary when the legislative authority has adopted a basic act in the final quarter of the financial year and the Commission has been unable to commit the appropriations provided for that purpose by 31 December of that year. Such appropriations may be committed up to 31 December of the following financial year;(b) | odobrena sredstva koja su potrebna ako je zakonodavno tijelo donijelo temeljni akt u zadnjem tromjesečju financijske godine, a Komisija nije mogla preuzeti obveze za odobrena sredstva predviđena u tu svrhu do 31. prosinca te godine. Za takva odobrena sredstva obveze se mogu preuzeti najkasnije do 31. prosinca sljedeće financijske godine;
(c) | payment appropriations which are needed to cover existing commitments or commitments linked to commitment appropriations carried over, where the payment appropriations provided for in the relevant budget lines for the following financial year are insufficient;(c) | odobrena sredstva za plaćanje koja su potrebna za pokrivanje postojećih obveza ili obveza povezanih s prenesenim odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza ako odobrena sredstva za plaćanje predviđena u relevantnim proračunskim linijama za sljedeću financijsku godinu nisu dostatna;
(d) | non-committed appropriations relating to the actions referred to in Article 4(1) of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council (33).(d) | odobrena sredstva za koja nije preuzeta obveza koja se odnose na djelovanja iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (33).
With regard to point (c) of the first subparagraph, the Union institution concerned shall first use the appropriations authorised for the current financial year and shall not use the appropriations carried over until the former are exhausted.U pogledu prvog podstavka točke (c), dotična institucija Unije najprije upotrebljava odobrena sredstva za tekuću financijsku godinu te tek nakon njihova iscrpljenja upotrebljava prenesena odobrena sredstva.
Carry-overs of non-committed appropriations as referred to in point (d) of the first subparagraph of this paragraph shall not exceed, within a limit of 2 % of the initial appropriations voted by the European Parliament and by the Council, the amount of the adjustment of direct payments applied in accordance with Article 26 of Regulation (EU) No 1306/2013 during the preceding financial year. Appropriations which are carried over shall be returned to the budget lines which cover the actions referred to in point (b) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 1306/2013.Prijenosi odobrenih sredstava za koja nije preuzeta obveza iz prvog podstavka točke (d) ovog stavka ne smiju prelaziti iznos usklađenja izravnih plaćanja provedenog u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) br. 1306/2013 tijekom prethodne financijske godine za više od 2 % prvotnih odobrenih sredstava koje su izglasovali Europski parlament i Vijeće. Prenesena odobrena sredstva vraćaju se u proračunske linije iz kojih se financiraju djelovanja iz članka 4. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1306/2013.
3.   The Union institution concerned shall take its decision on carry-overs as referred to in paragraph 2 by 15 February of the following financial year. It shall inform the European Parliament and the Council by 15 March of that year of the carry-over decision it has taken. It shall also state, for each budget line, how the criteria in points (a), (b) and (c) of the first subparagraph of paragraph 2 have been applied to each carry-over.3.   Dotična institucija Unije odluku o prijenosima iz stavka 2. donosi do 15. veljače sljedeće financijske godine. Ona do 15. ožujka te godine obavješćuje Europski parlament i Vijeće o donesenoj odluci o prijenosu. Ujedno za svaku proračunsku liniju navodi kako je za svaki prijenos primijenila kriterije iz stavka 2. prvog podstavka točaka od (a), (b) i (c).
4.   Appropriations shall be automatically carried over in respect of:4.   Odobrena sredstva automatski se prenose u pogledu:
(a) | commitment appropriations for the Emergency Aid Reserve and for the European Union Solidarity Fund. Such appropriations may be carried over only to the following financial year and may be committed up to 31 December of that year;(a) | odobrenih sredstava za preuzete obveze za pričuvu za pomoć u nuždi i Fond solidarnosti Europske unije. Takva odobrena sredstva mogu se prenijeti samo u sljedeću financijsku godinu te se obveze za njih mogu preuzeti do 31. prosinca te godine;
(b) | appropriations corresponding to internal assigned revenue. Such appropriations may be carried over only to the following financial year and may be committed up to 31 December of that year, with the exception of the internal assigned revenue from lettings and the sale of buildings and land which may be carried over until it is fully used. Commitment appropriations, as referred to in Regulation (EU) No 1303/2013 and in Regulation (EU) No 514/2014 of the European Parliament and of the Council (34), which are available on 31 December arising from repayments of pre-financing payments may be carried over until the closure of the programme and used when necessary, provided that other commitment appropriations are no longer available;(b) | odobrenih sredstava koja odgovaraju unutarnjim namjenskim prihodima. Takva odobrena sredstva mogu se prenijeti samo u sljedeću financijsku godinu, a obveza za njih može se preuzeti najkasnije do 31. prosinca te godine, uz iznimku unutarnjih namjenskih prihoda od davanja u zakup/najam i prodaje zgrada i zemljišta koji se mogu prenijeti dok ne budu u potpunosti iskorišteni. Odobrena sredstva za preuzimanje obveza iz Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (34) raspoloživa na dan 31. prosinca, koja proizlaze iz vraćanja plaćanja predfinanciranja, mogu se prenositi do zaključenja programa i koristiti prema potrebi pod uvjetom da ostala odobrena sredstva za preuzimanje obveza više nisu raspoloživa;
(c) | appropriations corresponding to external assigned revenue. Such appropriations shall be fully used by the time all the operations relating to the programme or action to which they are assigned have been carried out or they may be carried over and used for the succeeding programme or action. This shall not apply to the revenue referred to in point (iii) of Article 21(2)(g) for which appropriations not committed within five years shall be cancelled;(c) | odobrenih sredstava koja odgovaraju vanjskim namjenskim prihodima. Takva odobrena sredstva u potpunosti se upotrebljavaju do trenutka izvršenja svih operacija povezanih s programom ili djelovanjem za koje su namijenjena ili se mogu prenijeti i upotrijebiti za sljedeći program ili djelovanje. To se ne odnosi na prihode iz članka 21. stavka 2. točke (g) podtočke iii. u vezi s kojima se odobrena sredstva ukidaju ako za njih nije preuzeta obveza u roku od pet godina;
(d) | payment appropriations related to the EAGF resulting from suspensions in accordance with Article 41 of Regulation (EU) No 1306/2013.(d) | odobrenih sredstava za plaćanje u vezi s EFJP-om koja proizlaze iz suspenzija u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 1306/2013.
5.   The treatment of external assigned revenue as referred to in point (c) of paragraph 4 of this Article resulting from the participation of European Free Trade Association (EFTA) States in certain Union programmes in accordance with point (e) of Article 21(2) shall be in line with Protocol No 32 annexed to the Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement).5.   S vanjskim namjenskim prihodima iz stavka 4. točke (c) ovog članka koji proizlaze iz sudjelovanja država članica Europskog udruženja slobodne trgovine („EFTA”) u određenim programima Unije u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (e), postupa se u skladu s Protokolom br. 32. uz Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (Sporazum o EGP-u).
6.   In addition to the information provided for in paragraph 3, the Union institution concerned shall submit to the European Parliament and to the Council information on appropriations which were automatically carried over, including the amounts involved and the provision of this Article under which the appropriations were carried over.6.   Uz obavješćivanje iz stavka 3., dotična institucija Unije dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću informacije o odobrenim sredstvima koja su automatski prenesena, uključujući relevantne iznose i odredbu ovog članka na temelju koje su odobrena sredstva prenesena.
7.   Non-differentiated appropriations legally committed at the end of the financial year shall be paid until the end of the following financial year.7.   Nediferencirana odobrena sredstva za koje su preuzete pravne obveze na kraju financijske godine plaćaju se do kraja sljedeće financijske godine.
8.   Without prejudice to paragraph 4, appropriations placed in reserve and appropriations for staff expenditure shall not be carried over. For the purposes of this Article, staff expenditure comprises remuneration and allowances for members and for staff of Union institutions who are subject to the Staff Regulations.8.   Ne dovodeći u pitanje stavak 4., odobrena sredstva stavljena u pričuvu i odobrena sredstva za rashode za osoblje ne prenose se. Za potrebe ovog članka rashodi za osoblje obuhvaćaju primitke od rada i naknade za članove i osoblje institucija Unije na koje se primjenjuje Pravilnik o osoblju.
Article 13Članak 13.
Detailed provisions on cancellation and carry-over of appropriationsDetaljne odredbe o ukidanju i prijenosu odobrenih sredstava
1.   The commitment appropriations and the non-differentiated appropriations referred to in point (a) of the first subparagraph of Article 12(2) may be carried over only if the commitments could not be made before 31 December of the financial year for reasons not attributable to the authorising officer and if the preparatory stages are sufficiently advanced to make it reasonable to expect that the commitment will be made by 31 March of the following financial year, or, in relation to building projects, by 31 December of the following financial year.1.   Odobrena sredstva za preuzimanje obveza i nediferencirana odobrena sredstva iz članka 12. stavka 2. prvog podstavka točke (a) mogu se prenijeti samo ako obveze nije bilo moguće preuzeti do 31. prosinca financijske godine zbog razloga koji se ne mogu pripisati dužnosniku za ovjeravanje te ako su pripremne faze dostatno uznapredovale da je opravdano očekivati da će obveza biti preuzeta do 31. ožujka sljedeće financijske godine odnosno do 31. prosinca sljedeće financijske godine za projekte u vezi s nekretninama.
2.   The preparatory stages referred to in point (a) of the first subparagraph of Article 12(2), which shall be completed by 31 December of the financial year in order to allow a carry-over to the following financial year, are in particular:2.   Kako bi se omogućio prijenos u sljedeću godinu do 31. prosinca financijske godine, moraju se dovršiti osobito sljedeće pripremne faze iz članka 12. stavka 2. prvog podstavka točke (a):
(a) | for individual budgetary commitments within the meaning of point (a) of the first subparagraph of Article 112(1), the completion of the selection of potential contractors, beneficiaries, prize winners or delegates;(a) | u pogledu pojedinačnih proračunskih obveza u smislu članka 112. stavka 1. prvog podstavka točke (a): dovršetak odabira potencijalnih ugovaratelja, korisnika, dobitnika nagrada ili osoba kojima su delegirani poslovi;
(b) | for global budgetary commitments within the meaning of point (b) of the first subparagraph of Article 112(1), the adoption of a financing decision or the closing of the consultation of the departments concerned within each Union institution on the adoption of the financing decision.(b) | u pogledu ukupnih proračunskih obveza u smislu članka 112. stavka 1. prvog podstavka točke (b): donošenje odluke o financiranju ili dovršetak savjetovanja dotičnih službi u okviru svake institucije Unije o donošenju takve odluke o financiranju.
3.   Appropriations carried over in accordance with point (a) of the first subparagraph of Article 12(2) which have not been committed by 31 March of the following financial year, or by 31 December of the following financial year for amounts relating to building projects, shall be automatically cancelled.3.   Odobrena sredstva prenesena u skladu s člankom 12. stavkom 2. prvim podstavkom točkom (a) za koja nisu preuzete obveze do 31. ožujka sljedeće financijske godine odnosno do 31. prosinca sljedeće financijske godine za iznose koji se odnose na projekte u vezi s nekretninama, automatski se ukidaju.
The Commission shall inform the European Parliament and the Council of the appropriations cancelled in accordance with the first subparagraph within one month following the cancellation.Komisija obavješćuje Europski parlament i Vijeće o odobrenim sredstvima koja su ukinuta u skladu s prvim podstavkom u roku od mjesec dana od ukidanja.
Article 14Članak 14.
DecommitmentsOpozivi
1.   Where budgetary commitments are decommitted in any financial year after the year in which they were made as a result of the total or partial non-implementation of the actions for which they were earmarked, the appropriations corresponding to such decommitments shall be cancelled, unless otherwise provided in Regulations (EU) No 1303/2013 and (EU) No 514/2014 and without prejudice to Article 15 of this Regulation.1.   Ako se proračunske obveze opozivaju u financijskoj godini nakon godine u kojoj su preuzete jer djelovanja za koja su bile namijenjene nisu provedena ili su provedena djelomično, odobrena sredstva koja odgovaraju tim opozivima ukidaju se, osim ako je u uredbama (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 514/2014 predviđeno drukčije te ne dovodeći u pitanje članak 15. ove Uredbe.
2.   Commitment appropriations referred to in Regulations (EU) No 1303/2013 and (EU) No 514/2014 shall be decommitted automatically in accordance with those Regulations.2.   Odobrena sredstva za preuzimanje obveza iz uredaba (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 514/2014 automatski se opozivaju u skladu s tim uredbama.
3.   This Article does not apply to external assigned revenue referred to in Article 21(2).3.   Ovaj se članak ne primjenjuje na vanjske namjenske prihode iz članka 21. stavka 2.
Article 15Članak 15.
Making appropriations corresponding to decommitments available againPonovno stavljanje na raspolaganje odobrenih sredstava koja odgovaraju opozivima
1.   The appropriations corresponding to decommitments referred to in Regulations (EU) No 1303/2013, (EU) No 223/2014 and (EU) No 514/2014 may be made available again in the event of a manifest error attributable solely to the Commission.1.   Odobrena sredstva koja odgovaraju opozivima iz uredaba (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 223/2014 i (EU) br. 514/2014 mogu se ponovno staviti na raspolaganje u slučaju očite pogreške koja se može pripisati isključivo Komisiji.
To that end, the Commission shall examine decommitments made during the preceding financial year and shall decide, by 15 February of the current financial year, on the basis of requirements, whether it is necessary to make the corresponding appropriations available again.U tu svrhu Komisija ispituje opozive iz prethodne financijske godine i do 15. veljače tekuće financijske godine na temelju zahtjevâ odlučuje o tome treba li odgovarajuća odobrena sredstva ponovno staviti na raspolaganje.
2.   In addition to the case referred to in paragraph 1 of this Article, the appropriations corresponding to decommitments shall be made available again in the event of:2.   Uz slučaj naveden u stavku 1. ovog članka, odobrena sredstva koja odgovaraju opozivima ponovno se stavljaju na raspolaganje u slučaju:
(a) | the decommitment from a programme under the arrangements for the implementation of the performance reserve established in Article 20 of Regulation (EU) No 1303/2013;(a) | opoziva iz programa u okviru aranžmanâ za provedbu pričuve za ostvarenje postignuća uspostavljene u članku 20. Uredbe (EU) br. 1303/2013;
(b) | the decommitment from a programme dedicated to a specific financial instrument in favour of small and medium-sized enterprises (SMEs) following the discontinuance of the participation of a Member State in the financial instrument, as referred to in the seventh subparagraph of Article 39(2) of Regulation (EU) No 1303/2013.(b) | opoziva iz programa namijenjenog posebnom financijskom instrumentu u korist MSP-ova nakon prestanka sudjelovanja države članice u tom financijskom instrumentu, kako je navedeno u članku 39. stavku 2. sedmom podstavku Uredbe (EU) br. 1303/2013.
3.   Commitment appropriations corresponding to the amount of decommitments made as a result of total or partial non-implementation of corresponding research projects may also be made available again to the benefit of the research programme the projects belong to or its successor in the context of the budgetary procedure.3.   Odobrena sredstva za preuzimanje obveza koja odgovaraju iznosu opozivâ zbog potpunog ili djelomičnog neprovođenja odgovarajućih istraživačkih projekata ujedno se mogu ponovno staviti na raspolaganje istraživačkom programu u okviru kojeg se projekti izvršavaju ili sljedećem programu u okviru proračunskog postupka.
Article 16Članak 16.
Rules applicable in the event of late adoption of the budgetPravila koja se primjenjuju u slučaju kasnog donošenja proračuna
1.   If the budget has not been definitively adopted at the beginning of the financial year, the procedure set out in the first paragraph of Article 315 TFEU (the provisional twelfths regime) shall apply. Commitments and payments may be made within the limits laid down in paragraph 2 of this Article.1.   Ako proračun nije konačno donesen na početku financijske godine, primjenjuje se postupak propisan u članku 315. prvom stavku UFEU-a (režim privremenih dvanaestina). Obveze se mogu preuzimati i plaćanja izvršavati u okviru graničnih iznosa utvrđenih u stavku 2. ovog članka.
2.   Commitments may be made per chapter up to a maximum of one quarter of the total appropriations authorised in the relevant chapter of the budget for the preceding financial year plus one twelfth for each month which has elapsed.2.   Obveze se mogu preuzimati po poglavlju do najviše jedne četvrtine ukupnih odobrenih sredstava odobrenih za relevantno poglavlje proračuna za prethodnu financijsku godinu, uvećano za jednu dvanaestinu za svaki mjesec koji istekne.
The limit of the appropriations provided for in the draft budget shall not be exceeded.Granični iznos odobrenih sredstava predviđen u nacrtu proračuna ne smije se prekoračiti.
Payments may be made monthly per chapter up to a maximum of one twelfth of the appropriations authorised in the relevant chapter of the budget for the preceding financial year. That sum shall not, however, exceed one twelfth of the appropriations provided for in the same chapter of the draft budget.Plaćanja se mogu izvršavati mjesečno po poglavlju do najviše jedne dvanaestine odobrenih sredstava odobrenih u relevantnom poglavlju proračuna za prethodnu financijsku godinu. Taj zbroj, međutim, ne smije prekoračiti jednu dvanaestinu odobrenih sredstava predviđenih u istom poglavlju nacrta proračuna.
3.   The appropriations authorised in the relevant chapter of the budget for the preceding financial year, as referred to in paragraphs 1 and 2, shall be understood as referring to the appropriations voted in the budget, including by amending budgets, and after adjustment for the transfers made during that financial year.3.   Smatra se da se odobrena sredstva odobrena u relevantnom poglavlju proračuna za prethodnu financijsku godinu, kako je navedeno u stavcima 1. i 2., odnose na odobrena sredstva izglasovana u proračunu, uključujući izmjene proračuna, a nakon usklađenja za prijenose izvršene tijekom te financijske godine.
4.   If the continuity of Union action and management needs so require, the Council, acting by qualified majority on a proposal from the Commission, may authorise expenditure in excess of one provisional twelfth but not exceeding a total of four provisional twelfths, except in duly justified cases, both for commitments and for payments over and above those automatically made available in accordance with paragraphs 1 and 2. The Council shall without delay forward its decision on authorisation to the European Parliament.4.   Ako je to potrebno radi kontinuiteta djelovanja Unije i za potrebe upravljanja, Vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom na prijedlog Komisije, može odobriti rashode koji su veći od jedne privremene dvanaestine, ali koji ne prelaze ukupno četiri privremene dvanaestine, uz iznimku propisno opravdanih slučajeva, kako za preuzimanje obveza tako i za plaćanja iznad onih koji se automatski stavljaju na raspolaganje u skladu sa stavcima 1. i 2. Vijeće bez odlaganja prosljeđuje svoju odluku o odobravanju Europskom parlamentu.
The decision referred to in the first subparagraph shall enter into force 30 days after its adoption unless the European Parliament takes any of the following actions:Odluka iz prvog podstavka stupa na snagu 30 dana od dana donošenja, osim ako Europski parlament poduzme neku od sljedećih radnji:
(a) | acting by a majority of its component members, decides to reduce the expenditure before the expiry of the 30 days, in which case the Commission shall submit a new proposal;(a) | odlučujući većinom svojih članova, odluči smanjiti rashod prije isteka 30 dana u kojem slučaju Komisija podnosi novi prijedlog;
(b) | informs the Council and the Commission that it does not wish to reduce the expenditure, in which case the decision shall enter into force before the expiry of the 30 days.(b) | obavijesti Vijeće i Komisiju da ne želi smanjiti rashod te u tom slučaju odluka stupa na snagu prije isteka 30 dana.
The additional twelfths shall be authorised in full and shall not be divisible.Dodatne dvanaestine odobravaju se u cijelosti i nisu djeljive.
5.   If, for a given chapter, the authorisation of four provisional twelfths granted in accordance with paragraph 4 is not sufficient to cover the expenditure necessary to avoid a break in continuity of Union action in the area covered by the chapter in question, authorisation may exceptionally be given to exceed the amount of the appropriations entered in the corresponding chapter of the budget for the preceding financial year. The European Parliament and the Council shall act in accordance with the procedures provided for in paragraph 4. However, the overall total of the appropriations available in the budget of the preceding financial year or in the draft budget, as proposed, shall in no circumstances be exceeded.5.   Ako za dano poglavlje odobrenje četiriju privremenih dvanaestina dodijeljenih u skladu sa stavkom 4. nije dostatno za pokrivanje rashoda potrebnih za osiguravanje kontinuiteta djelovanja Unije u području na koje se odnosi dotično poglavlje, moguće je iznimno odobriti prekoračenje iznosa odobrenih sredstava unesenih u odgovarajuće poglavlje proračuna za prethodnu financijsku godinu. Europski parlament i Vijeće postupaju u skladu s postupcima predviđenima stavkom 4. Međutim, ni u kojem se slučaju ne smije prekoračiti ukupni iznos odobrenih sredstava raspoloživ u proračunu za prethodnu financijsku godinu ili u nacrtu proračuna, kako je predložen.
CHAPTER 3POGLAVLJE 3.
Principle of equilibriumNačelo uravnoteženosti
Article 17Članak 17.
Definition and scopeDefinicija i područje primjene
1.   Revenue and payment appropriations shall be in balance.1.   Prihodi i odobrena sredstva za plaćanje moraju biti uravnoteženi.
2.   The Union and the Union bodies referred to in Articles 70 and 71 shall not raise loans within the framework of the budget.2.   Unija i tijela Unije iz članaka 70. i 71. ne smiju uzimati zajmove u okviru proračuna.
Article 18Članak 18.
Balance from financial yearSaldo financijske godine
1.   The balance from each financial year shall be entered in the budget for the following financial year as revenue in the event of a surplus or as a payment appropriation in the event of a deficit.1.   Saldo svake financijske godine unosi se u proračun za sljedeću financijsku godinu kao prihod u slučaju viška ili kao odobrena sredstva za plaćanje u slučaju manjka.
2.   The estimates of the revenue or payment appropriations referred to in paragraph 1 of this Article shall be entered in the budget during the budgetary procedure and in a letter of amendment submitted pursuant to Article 42 of this Regulation. The estimates shall be drawn up in accordance with Article 1 of Council Regulation (EU, Euratom) No 608/2014 (35).2.   Procjene prihoda ili odobrenih sredstava za plaćanje iz stavka 1. ovog članka unose se u proračun tijekom proračunskog postupka te u pismu izmjene podnesenom u skladu s člankom 42. ove Uredbe. Procjene se izrađuju u skladu s člankom 1. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 608/2014. (35)
3.   After the presentation of the provisional accounts for each financial year, any discrepancy between those accounts and the estimates shall be entered in the budget for the following financial year through an amending budget devoted solely to that discrepancy. In such a case, the Commission shall submit the draft amending budget simultaneously to the European Parliament and to the Council within 15 days of submission of the provisional accounts.3.   Nakon podnošenja privremene računovodstvene dokumentacije za svaku financijsku godinu, svaka nepodudarnost između te računovodstvene dokumentacije i procjena unosi se u proračun za sljedeću financijsku godinu putem izmjene proračuna koja se odnosi samo na tu nepodudarnost. U takvom slučaju Komisija u roku 15 dana od podnošenja privremene računovodstvene dokumentacije dostavlja nacrt izmjene proračuna istodobno Europskom parlamentu i Vijeću.
CHAPTER 4POGLAVLJE 4.
Principle of unit of accountNačelo obračunske jedinice
Article 19Članak 19.
Use of euroUporaba eura
1.   The multiannual financial framework and the budget shall be drawn up and implemented in euro and the accounts shall be presented in euro. However, for the cash-flow purposes referred to in Article 77, the accounting officer and, in the case of imprest accounts, the imprest administrators, and, for the needs of the administrative management of the Commission and the EEAS, the authorising officer responsible, shall be authorised to carry out operations in other currencies.1.   Višegodišnji financijski okvir i proračun sastavljaju se i izvršavaju u eurima te se računovodstvena dokumentacija iskazuje u eurima. Međutim, za potrebe novčanog toka iz članka 77. računovodstveni službenik i, u slučaju knjiga blagajne, blagajnici te, za potrebe administrativnog upravljanja Komisije i ESVD-a, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje ovlašteni su izvršavati operacije u drugim valutama.
2.   Without prejudice to specific provisions laid down in sector-specific rules, or in specific contracts, grant agreements, contribution agreements and financing agreements, conversion by the authorising officer responsible shall be made using the daily euro exchange rate published in the C series of the Official Journal of the European Union of the day on which the payment order or recovery order is drawn up by the authorising department.2.   Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe koje su utvrđene sektorskim pravilima ili posebnim ugovorima, sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava, sporazumima o doprinosu i sporazumima o financiranju, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje konverziju obavlja primjenom dnevnog deviznog tečaja eura objavljenog u seriji C Službenog lista Europske unije na dan kada služba za ovjeravanje pripremi nalog za plaćanje ili nalog za povrat.
If no such daily rate is published, the authorising officer responsible shall use the one referred to in paragraph 3.Ako dnevni tečaj nije objavljen, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje primjenjuje tečaj iz stavka 3.
3.   For the purposes of the accounts provided for in Articles 82, 83 and 84, conversion between the euro and another currency shall be made using the monthly accounting exchange rate of the euro. That accounting exchange rate shall be established by the accounting officer of the Commission by means of any source of information regarded as reliable, on the basis of the exchange rate on the penultimate working day of the month preceding that for which the rate is established.3.   Za potrebe računovodstva iz članaka 82., 83. i 84., konverzija između eura i druge valute obavlja se na temelju mjesečnog računovodstvenog deviznog tečaja za euro. Taj računovodstveni devizni tečaj utvrđuje računovodstveni službenik Komisije na temelju izvora informacija koji se smatraju pouzdanima te na temelju deviznog tečaja na pretposljednji radni dan u mjesecu koji je prethodio onome za koji se tečaj utvrđuje.
4.   Currency conversion operations shall be carried out in such a way as to avoid having a significant impact on the level of the Union co-financing or a detrimental impact on the budget. Where appropriate, the rate of conversion between the euro and other currencies may be calculated using the average of the daily exchange rate in a given period.4.   Pri konverziji valute potrebno je osigurati da se njome ne utječe znatno na razinu sufinanciranja Unije odnosno da ona nema štetan utjecaj na proračun. Ako je to primjereno, tečaj konverzije između eura i drugih valuta može se izračunavati uporabom prosjeka dnevnog deviznog tečaja tijekom određenog razdoblja.
CHAPTER 5POGLAVLJE 5.
Principle of universalityNačelo univerzalnosti
Article 20Članak 20.
ScopePodručje primjene
Without prejudice to Article 21, total revenue shall cover total payment appropriations. Without prejudice to Article 27, all revenue and expenditure shall be entered in the budget in full without any adjustment against each other.Ne dovodeći u pitanje članak 21., ukupni prihodi pokrivaju ukupna odobrena sredstva za plaćanje. Ne dovodeći u pitanje članak 27., svi prihodi i rashodi unose se u proračun u cijelosti bez međusobnog usklađivanja.
Article 21Članak 21.
Assigned revenueNamjenski prihodi
1.   External assigned revenue and internal assigned revenue shall be used to finance specific items of expenditure.1.   Vanjski namjenski prihodi i unutarnji namjenski prihodi upotrebljavaju se za financiranje određenih stavki rashoda.
2.   The following shall constitute external assigned revenue:2.   Vanjske namjenske prihode čine:
(a) | specific additional financial contributions from Member States to the following types of actions and programmes: | (i) | certain supplementary research and technological development programmes; | (ii) | certain external aid actions or programmes financed by the Union and managed by the Commission;(a) | posebni dodatni financijski doprinosi država članica sljedećim vrstama djelovanja i programa: | i. | određenim dopunskim programima za istraživanje i tehnološki razvoj; | ii. | određenim djelovanjima ili programima u području vanjske pomoći koje financira Unija i kojima upravlja Komisija;
(b) | appropriations relating to the revenue generated by the Research Fund for Coal and Steel established by Protocol No 37 on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the Research Fund for Coal and Steel, annexed to the TEU and to the TFEU.(b) | odobrena sredstva koja se odnose na prihode koje je ostvario Istraživački fond za ugljen i čelik osnovan Protokolom br. 37 o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u te o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik, koji je priložen UEU-u i UFEU-u.
(c) | the interest on deposits and the fines provided for in Council Regulation (EC) No 1467/97 (36);(c) | kamate na depozite i novčane kazne predviđene Uredbom Vijeća (EZ) br. 1467/97 (36);
(d) | revenue earmarked for a specific purpose, such as income from foundations, subsidies, gifts and bequests, including the earmarked revenue specific to each Union institution;(d) | prihodi predviđeni za posebnu namjenu, kao što su prihodi od zaklada, subvencija, darova i legata, uključujući namjenske prihode specifične za svaku instituciju Unije;
(e) | financial contributions to Union activities from third countries or from bodies other than those set up under the TFEU or the Euratom Treaty;(e) | financijski doprinosi aktivnostima Unije od trećih zemalja ili od tijela koja nisu uspostavljena na temelju UFEU-a ili Ugovora o Euratomu;
(f) | internal assigned revenue referred to in paragraph 3, to the extent that it is ancillary to external assigned revenue referred to in this paragraph;(f) | unutarnji namjenski prihodi iz stavka 3., u mjeri u kojoj je riječ o dodatnim prihodima uz vanjske namjenske prihode iz ovog stavka;
(g) | revenue from the activities of a competitive nature conducted by the Joint Research Centre (JRC) which consist of any of the following: | (i) | grant and procurement procedures in which the JRC participates; | (ii) | activities of the JRC on behalf of third parties; | (iii) | activities undertaken under an administrative agreement with other Union institutions or other Commission departments, in accordance with Article 59, for the provision of technical-scientific services.(g) | prihod od aktivnosti konkurentske naravi koje provodi Zajednički istraživački centar (ZIC) koje uključuju neku od sljedećih aktivnosti: | i. | postupke dodjele bespovratnih sredstava i postupke nabave u kojima ZIC sudjeluje; | ii. | aktivnosti koje ZIC provodi u ime trećih strana; | iii. | aktivnosti poduzete u skladu s upravnim sporazumom s drugim institucijama Unije ili drugim službama Komisije, u skladu s člankom 59., za pružanje tehničko-znanstvenih usluga.
3.   The following shall constitute internal assigned revenue:3.   Unutarnje namjenske prihode čine:
(a) | revenue from third parties in respect of goods, services or work supplied at their request;(a) | prihodi od trećih osoba u vezi s robom, uslugama ili radovima isporučenima na njihov zahtjev;
(b) | revenue arising from the repayment, in accordance with Article 101, of amounts wrongly paid;(b) | prihodi od vraćanja, u skladu s člankom 101., nepropisno plaćenih iznosa;
(c) | proceeds from the supply of goods, services and works to other departments within an Union institution, or to other Union institutions or bodies, including refunds by other Union institutions or bodies of mission allowances paid on their behalf;(c) | primici od isporuke robe, usluga i radova drugim službama unutar institucije Unije ili drugim institucijama ili tijelima Unije, uključujući povrat troškova službenih putovanja od strane drugih institucija ili tijela Unije plaćenih u njihovo ime;
(d) | insurance payments received;(d) | primljeni iznosi osiguranja;
(e) | revenue from lettings and from the sale of buildings and land;(e) | prihodi od davanja u zakup/najam i prodaje zgrada i zemljišta;
(f) | repayments to financial instruments or budgetary guarantees pursuant to the second subparagraph of Article 209(3);(f) | vraćanja financijskim instrumentima ili proračunskim jamstvima na temelju članka 209. stavka 3. drugog podstavka;
(g) | revenue arising from subsequent reimbursement of taxes pursuant to point (b) of the first subparagraph of Article 27(3).(g) | prihodi od naknadnog vraćanja poreza na temelju članka 27. stavka 3. trećeg podstavka točke (b).
4.   Assigned revenue shall be carried over and transferred in accordance with points (b) and (c) of Article 12(4) and with Article 32.4.   Namjenski prihodi prenose se u skladu s člankom 12. stavkom 4. točkama (b) i (c) i u skladu s člankom 32.
5.   A basic act may assign the revenue for which it provides to specific items of expenditure. Unless otherwise specified in the basic act, such revenue shall constitute internal assigned revenue.5.   Temeljnim aktom mogu se njime predviđeni prihodi namijeniti posebnim stavkama rashoda. Osim ako je u temeljnom aktu utvrđeno drukčije, takvi prihodi čine unutarnje namjenske prihode.
6.   The budget shall include lines to accommodate external assigned revenue and internal assigned revenue and shall, wherever possible, indicate the amount.6.   U proračunu se obuhvaćaju linije koje uključuju vanjske namjenske prihode i unutarnje namjenske prihode te se, kadgod je to moguće, navode iznosi.
Article 22Članak 22.
Structure to accommodate assigned revenue and provision of corresponding appropriationsStruktura namjenskih prihoda i osiguravanje odgovarajućih odobrenih sredstava
1.   Without prejudice to point (c) of the first subparagraph of paragraph 2 of this Article and to Article 24, the structure to accommodate assigned revenue in the budget shall comprise:1.   Ne dovodeći u pitanje stavak 2.prvi podstavak točku (c) ovog članka i članak 24., struktura namjenskih prihoda u proračunu obuhvaća:
(a) | in the statement of revenue of each Union institution’s section, a budget line to receive the revenue;(a) | u računu prihoda u dijelu proračuna za svaku instituciju Unije, proračunsku liniju u kojoj se zaprima prihod;
(b) | in the statement of expenditure, the remarks, including general remarks, showing which budget lines may receive the appropriations corresponding to the assigned revenue which are made available.(b) | u računu rashoda, primjedbe, uključujući opće primjedbe, u kojima se navodi koje proračunske linije mogu primiti odobrena sredstva koja odgovaraju raspoloživim namjenskim prihodima.
In the case referred to in point (a) of the first subparagraph, a token entry pro memoria shall be made and the estimated revenue shall be shown for information in the remarks.U slučaju iz točke (a) prvog podstavka unosi se oznaka pro memoria te se procijenjeni prihodi u svrhu informiranja iskazuju u primjedbama.
2.   The appropriations corresponding to assigned revenue shall be made available automatically, both as commitment appropriations and as payment appropriations, when the revenue has been received by the Union institution, save in any of the following cases:2.   Odobrena sredstva u visini namjenskih prihoda automatski se stavljaju na raspolaganje kao odobrena sredstva za preuzimanje obveza i kao odobrena sredstva za plaćanje, ako je institucija Unije primila prihod, osim u sljedećim slučajevima:
(a) | in the case provided for in point (a) of Article 21(2) for financial contributions from Member States and where the contribution agreement is expressed in euro, commitment appropriations may be made available upon signature of the contribution agreement by the Member State;(a) | u slučaju predviđenom u članku 21. stavku 2. točki (a) za financijske doprinose država članica i ako je sporazum o doprinosu izražen u eurima, odobrena sredstva za preuzimanje obveza mogu se staviti na raspolaganje nakon što država članica potpiše sporazum o doprinosu;
(b) | in the cases provided for in point (b) of Article 21(2) and in points (i) and (iii) of Article 21(2)(g), the commitment appropriations shall be made available as soon as the amount receivable has been estimated;(b) | u slučajevima predviđenim u članku 21. stavku 2. točki (b) i članku 21. stavku 2. točki (g) podtočkama i. i iii., odobrena sredstva za preuzimanje obveza stavljaju se na raspolaganje čim se procijeni iznos potraživanja;
(c) | in the case provided for in point (c) of Article 21(2), the entry of the amounts in the statement of revenue shall give rise to the provision, in the statement of expenditure, of commitment and payment appropriations.(c) | u slučaju predviđenom u članku 21. stavku 2. točki (c), knjiženjem iznosa u račun prihoda istodobno se u računu rashoda iskazuju odobrena sredstva za preuzete obveze i odobrena sredstva za plaćanje.
Appropriations referred to in point (c) of the first subparagraph of this paragraph shall be implemented in accordance with Article 20.Odobrena sredstva iz prvog podstavka točke (c) ovog stavka izvršavaju se u skladu s člankom 20.
3.   The estimates of amounts receivable referred to in points (b) and (g) of Article 21(2) shall be sent to the accounting officer for registration.3.   Procjene iznosâ potraživanja iz članka 21. stavka 2. točaka (b) i (g) šalju se računovodstvenom službeniku radi evidentiranja.
Article 23Članak 23.
Contributions from Member States to research programmesDoprinosi država članica za istraživačke programe
1.   The contributions from Member States to the financing of certain supplementary research programmes, provided for in Article 5 of Regulation (EU, Euratom) No 609/2014, shall be paid as follows:1.   Doprinosi država članica za financiranje određenih dopunskih istraživačkih programa, kako je predviđeno člankom 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014, plaćaju se na sljedeći način:
(a) | seven twelfths of the sum entered in the budget shall be paid by 31 January of the current financial year;(a) | sedam dvanaestina zbroja unesenog u proračun plaća se do 31. siječnja tekuće financijske godine;
(b) | the remaining five twelfths shall be paid by 15 July of the current financial year.(b) | preostalih pet dvanaestina plaća se do 15. srpnja tekuće financijske godine.
2.   Where the budget has not been definitively adopted before the start of a financial year, the contributions provided for in paragraph 1 shall be based on the sum entered in the budget for the preceding financial year.2.   Ako proračun nije konačno donesen prije početka financijske godine, doprinosi iz stavka 1. temelje se na zbroju koji je unesen u proračun za prethodnu financijsku godinu.
3.   Any contribution or additional payment owed by Member States to the budget shall be entered in the Commission’s account or accounts within thirty calendar days of the call for funds.3.   Svaki doprinos ili dodatno plaćanje koje u proračun duguju države članice, knjiži se na računu ili računima Komisije u roku od trideset kalendarskih dana od poziva za sredstva.
4.   Payments made shall be entered in the account provided for in Regulation (EU, Euratom) No 609/2014 and shall be subject to the conditions laid down by that Regulation.4.   Plaćanja se knjiže na računu predviđenom u Uredbi (EU, Euratom) br. 609/2014 te podliježu uvjetima utvrđenima u toj uredbi.
Article 24Članak 24.
Assigned revenue resulting from the participation of EFTA States in certain Union programmesNamjenski prihodi koji proizlaze iz sudjelovanja država EFTA-e u određenim programima Unije
1.   The budget structure to accommodate the revenue from the participation of EFTA States in certain Union programmes shall be as follows:1.   Struktura proračuna za uključivanje prihoda na temelju sudjelovanja država EFTA-e u određenim programima Unije jest sljedeća:
(a) | in the statement of revenue, a budget line with a token entry pro memoria shall be entered to accommodate the full amount of each EFTA State’s contribution for the financial year;(a) | u račun prihoda unosi se proračunska linija s oznakom pro memoria u kojoj se iskazuje cjelokupni iznos doprinosa svake države EFTA-e za financijsku godinu;
(b) | in the statement of expenditure, an annex, forming an integral part of the budget, shall set out all the budget lines covering the Union activities in which EFTA States participate, and shall include information on the estimated amount of the participation of each EFTA State.(b) | u računu rashoda, u prilogu koji čini sastavni dio proračuna, navode se sve proračunske linije koje obuhvaćaju aktivnosti Unije u kojima sudjeluju države EFTA-e te se uključuju informacije o procijenjenom iznosu sudjelovanja svake države EFTA-e.
2.   Under Article 82 of the EEA Agreement, the amounts of the annual participation of EFTA States, as confirmed to the Commission by the Joint Committee of the European Economic Area in accordance with Article 1(5) of Protocol No 32 annexed to the EEA Agreement, shall give rise to the provision, at the start of the financial year, of the full amounts of the corresponding commitment appropriations and payment appropriations.2.   Na temelju članka 82. Sporazuma o EGP-u, za iznose godišnjeg sudjelovanja država EFTA-e, koje je Komisiji potvrdio Zajednički odbor Europskoga gospodarskog prostora u skladu s člankom 1. stavkom 5. Protokola br. 32. uz Sporazum o EGP-u, na početku financijske godine osiguravaju se cijeli iznosi odgovarajućih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje.
3.   The use of the revenue arising from the financial contribution of EFTA States shall be monitored separately.3.   Uporaba prihoda koji proizlaze iz financijskih doprinosa država EFTA-e nadzire se zasebno.
Article 25Članak 25.
DonationsDonacije
1.   Union institutions may accept any donation made to the Union, such as income from foundations, subsidies, gifts and bequests.1.   Institucije Unije mogu prihvatiti svaku donaciju u korist Unije, kao što su prihodi od zaklada, subvencija, darova i legata.
2.   Acceptance of a donation of a value of EUR 50 000 or more which involves a financial charge, including follow-up costs, exceeding 10 % of the value of the donation made, shall be subject to the authorisation of the European Parliament and of the Council. The European Parliament and the Council shall act on the matter within two months of receiving a request for such an authorisation from the Union institutions concerned. If no objection is made within that period, the Union institutions concerned shall take a final decision regarding the acceptance of the donation. The Union institutions concerned shall in their request to the European Parliament and to the Council explain the financial charges entailed by the acceptance of donations made to the Union.2.   Prihvaćanje donacije od 50 000 EUR ili više koja obuhvaća financijske troškove, uključujući naknadne troškove, koji prelaze 10 % vrijednosti donacije podliježe odobrenju Europskog parlamenta i Vijeća. Europski parlament i Vijeće o odobrenju odlučuju u roku od dva mjeseca od primitka zahtjeva dotičnih institucija Unije za takvo odobrenje. Ako tijekom tog razdoblja nije uložen nikakav prigovor, dotične institucije Unije donose konačnu odluku u vezi s prihvaćanjem donacije. U okviru zahtjeva koji upućuju Europskom parlamentu i Vijeću dotične institucije Unije objašnjavaju financijske troškove koji proizlaze iz prihvaćanja donacija Uniji.
Article 26Članak 26.
Corporate sponsorshipKorporativno sponzorstvo
1.   ‘Corporate sponsorship’ means an agreement by which a legal person supports in-kind an event or an activity for promotional or corporate social responsibility purposes.1.   „Korporativno sponzorstvo” znači sporazum na temelju kojega pravna osoba podupire u naravi neko događanje ili aktivnost u promotivne svrhe ili za potrebe društveno odgovornog poslovanja.
2.   On the basis of specific internal rules, which shall be published on their respective websites, Union institutions and bodies may exceptionally accept corporate sponsorship provided that:2.   Na temelju posebnih internih pravila, koja se objavljuju na njihovim internetskim stranicama, institucije i tijela Unije iznimno mogu prihvatiti korporativno sponzorstvo uz sljedeće uvjete:
(a) | there is due regard to the principles of non-discrimination, proportionality, equal treatment and transparency at all stages of the procedure for accepting corporate sponsorship;(a) | načela nediskriminacije, proporcionalnosti, jednakog postupanja i transparentnosti poštuju se u svim fazama postupka za prihvaćanje korporativnog sponzorstva;
(b) | it contributes to the positive image of the Union and is directly linked to the core objective of an event or of an activity;(b) | njime se doprinosi pozitivnoj slici Unije i izravno je povezano s glavnim ciljem nekog događanja ili aktivnosti;
(c) | it does neither generate conflict of interests nor concern exclusively social events;(c) | ono ne dovodi do sukoba interesa i ne odnosi se isključivo na društvena događanja;
(d) | the event or activity is not exclusively financed through corporate sponsorship;(d) | događaj ili aktivnost nije financirana isključivo korporativnim sponzorstvom;
(e) | the service in return for the corporate sponsorship is limited to the public visibility of the trademark or name of the sponsor;(e) | usluge u zamjenu za korporativno sponzorstvo ograničene su na javnu prepoznatljivost žiga ili naziva sponzora;
(f) | the sponsor is not, at the time of the sponsorship procedure, in one of the situations referred to in Articles 136(1) and 141(1) and is not registered as excluded in the database referred to in Article 142(1).(f) | sponzor se u trenutku postupka sponzorstva ne nalazi u jednoj od situacija iz članka 136. stavka 1. i članka 141. stavka 1. te nije upisan kao isključen u bazu podataka iz članka 142. stavka 1.
3.   Where the value of the corporate sponsorship exceeds EUR 5 000, the sponsor shall be listed in a public register that includes information on the type of event or activity being sponsored.3.   Ako vrijednost korporativnog sponzorstva premašuje 5 000 EUR, sponzora se upisuje u javni registar u kojem se navode informacije o vrsti događaja ili aktivnosti koja se sponzorira.
Article 27Članak 27.
Rules on deductions and exchange rate adjustmentsPravila o odbicima i usklađenjima deviznog tečaja
1.   The following deductions may be made from payment requests which shall then be passed for payment of the net amount:1.   Mogu se izvršiti sljedeći odbici od zahtjevâ za plaćanje koji se potom odobravaju za plaćanje u neto iznosu:
(a) | penalties imposed on parties to contracts or beneficiaries;(a) | sankcije izrečene strankama u ugovorima ili korisnicima;
(b) | discounts, refunds and rebates on individual invoices and cost statements;(b) | popusti, povrati i rabati na pojedinačne fakture i troškovnike;
(c) | interest generated by pre-financing payments;(c) | kamate ostvarene plaćanjima predfinanciranja;
(d) | adjustments for amounts unduly paid.(d) | usklađenja za nepropisno isplaćene iznose.
The adjustments referred to in point (d) of the first subparagraph may be made, by means of direct deduction, against a new interim payment or payment of a balance to the same payee under the chapter, article and financial year in respect of which the excess payment was made.Usklađenja iz točke (d) prvog podstavka mogu se izvršiti izravnim odbitkom od novog međuplaćanja ili plaćanja preostalog iznosa istom primatelju plaćanja u okviru poglavlja, članka i financijske godine u odnosu na koje je iznos preplaćen.
Union accounting rules shall apply to the deductions referred to in points (c) and (d) of the first subparagraph.Na odbitke iz točaka (c) i (d) prvog podstavka primjenjuju se računovodstvena pravila Unije.
2.   The cost of products or services, provided to the Union, incorporating taxes refunded by Member States pursuant to Protocol No 7 on the privileges and immunities of the European Union, annexed to the TEU and to the TFEU, shall be charged to the budget for the ex-tax amount.2.   Troškovi proizvoda ili usluga isporučenih Uniji, koji uključuju poreze koje države članice vraćaju na temelju Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije, priložen UEU-u i UFEU-u, terete proračun za iznos bez poreza.
3.   The cost of products or services, provided to the Union, incorporating taxes refunded by third countries on the basis of relevant agreements, may be charged to the budget for any of the following amounts:3.   Troškovi proizvoda ili usluga isporučenih Uniji, koji uključuju poreze koje vraćaju treće zemlje na temelju relevantnih sporazuma, mogu teretiti proračun za:
(a) | the ex-tax amount;(a) | iznos bez poreza;
(b) | the tax-inclusive amount.(b) | iznos s porezom.
In the case referred to in point (b) of the first subparagraph, subsequently reimbursed taxes shall be treated as internal assigned revenue.U slučaju iz prvog podstavka točke (b), s naknadno vraćenim porezima postupa se kao s unutarnjim namjenskim prihodima.
4.   Adjustments may be made in respect of exchange differences occurring in budget implementation. The final gain or loss shall be included in the balance for the financial year.4.   Moguća su usklađenja tečajnih razlika koje nastanu pri izvršenju proračuna. Konačna dobit ili gubitak uključuje se u saldo za financijsku godinu.
CHAPTER 6POGLAVLJE 6.
Principle of specificationNačelo specifikacije
Article 28Članak 28.
General provisionsOpće odredbe
1.   Appropriations shall be earmarked for specific purposes by title and chapter. The chapters shall be further subdivided into articles and items.1.   Odobrena sredstva određuju se za posebne namjene prema glavama i poglavljima. Poglavlja se dalje dijele na članke i stavke.
2.   The Commission and the other Union institutions may transfer appropriations within the budget subject to the specific conditions laid down in Articles 29 to 32.2.   Komisija i druge institucije Unije mogu prenositi odobrena sredstva unutar proračuna u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima u člancima od 29. do 32.
Appropriations may only be transferred to budget lines for which the budget has authorised appropriations or which carry a token entry pro memoria.Odobrena sredstva mogu se prenositi samo na proračunske linije za koje su u proračunu odobrena sredstva ili koje imaju oznaku pro memoria.
The limits referred to in Articles 29, 30 and 31 shall be calculated at the time the request for transfer is made and with reference to the appropriations provided in the budget, including amending budgets.Granični iznosi iz članaka 29., 30. i 31. izračunavaju se u trenutku podnošenja zahtjeva za prijenos te u odnosu na odobrena sredstva u proračunu, uključujući ona u izmjenama proračuna.
The amount to be taken into consideration for the purposes of calculating the limits referred to in Articles 29, 30 and 31 shall be the sum of the transfers to be made on the budget line from which transfers are being made, after adjustment for earlier transfers made. The amount corresponding to the transfers which are carried out autonomously by the Commission, or by any other Union institution concerned without a decision of the European Parliament and of the Council, shall not be taken into consideration.Iznos koji treba uzeti u obzir za potrebe izračuna graničnih iznosa iz članaka 29., 30. i 31. jest iznos koji je zbroj namjeravanih prijenosa na proračunskoj liniji s koje se izvršavaju prijenosi, nakon usklađenja za prethodno izvršene prijenose. Iznos koji odgovara prijenosima koje Komisija ili dotična druga institucija Unije izvršavaju samostalno, bez odluke Europskog parlamenta i Vijeća, ne uzima se u obzir.
Proposals for transfers and all information for the European Parliament and for the Council concerning transfers made under Articles 29, 30 and 31 shall be accompanied by appropriate and detailed supporting documents showing the most recent information available for the implementation of appropriations and estimates of requirements up to the end of the financial year, both for the budget lines to which the appropriations are to be transferred and for those from which they are to be taken.Prijedlozima za prijenose i svim informacijama za Europski parlament i Vijeće u vezi s prijenosima izvršenima na temelju članaka 29., 30. i 31. prilaže se odgovarajuća i detaljna popratna dokumentacija koja sadržava najnovije dostupne informacije o izvršenju odobrenih sredstava i procjene potreba do kraja financijske godine, za proračunske linije na koje se odobrena sredstva prenose i one s kojih se odobrena sredstva prenose.
Article 29Članak 29.
Transfers by Union institutions other than the CommissionPrijenosi od strane institucija Unije, osim Komisije
1.   Any Union institution other than the Commission may, within its own section of the budget, transfer appropriations:1.   Sve institucije Unije, osim Komisije, mogu u svojem dijelu proračuna prenositi odobrena sredstva:
(a) | from one title to another up to a maximum of 10 % of the appropriations for the financial year shown on the budget line from which the transfer is made;(a) | s jedne glave na drugu do iznosa od najviše 10 % odobrenih sredstava u financijskoj godini navedenoj u proračunskoj liniji iz koje se sredstva prenose;
(b) | from one chapter to another without limit.(b) | iz jednog poglavlja u drugo bez ograničenja.
2.   Without prejudice to paragraph 4 of this Article, three weeks before making a transfer, as referred to in paragraph 1, the Union institution shall inform the European Parliament and the Council of its intention to do so. In the event that duly justified objections are raised within that period by either the European Parliament or the Council, the procedure laid down in Article 31 shall apply.2.   Ne dovodeći u pitanje stavak 4. ovog članka, tri tjedna prije izvršenja prijenosa iz stavka 1., institucija Unije o svojoj namjeri obavješćuje Europski parlament i Vijeće. Ako u tom razdoblju Europski parlament ili Vijeće iznesu propisno opravdane prigovore, primjenjuje se postupak utvrđen u članku 31.
3.   Any Union institution other than the Commission may propose to the European Parliament and to the Council, within its own section of the budget, transfers from one title to another exceeding the limit referred to in point (a) of paragraph 1 of this Article. Those transfers shall be subject to the procedure laid down in Article 31.3.   Bilo koja institucija Unije, osim Komisije, može predložiti Europskom parlamentu i Vijeću, u vlastitom dijelu proračuna, prijenose s jedne glave na drugu koji prelaze granični iznos iz stavka 1. točke (a) ovog članka. Ti prijenosi podliježu postupku utvrđenom u članku 31.
4.   Any Union institution other than the Commission may, within its own section of the budget, make transfers within articles without informing the European Parliament and the Council beforehand.4.   Svaka institucija Unije osim Komisije može u svojem dijelu proračuna izvršiti prijenos između članaka bez prethodnog obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća.
Article 30Članak 30.
Transfers by the CommissionPrijenosi od strane Komisije
1.   The Commission may, within its own section of the budget, autonomously:1.   Komisija može unutar svojeg dijela proračuna, samostalno:
(a) | transfer appropriations within each chapter;(a) | prenositi odobrena sredstva unutar svakog poglavlja;
(b) | with regard to expenditure on staff and administration which is common to several titles, transfer appropriations from one title to another up to a maximum of 10 % of the appropriations for the financial year shown on the budget line from which the transfer is made, and up to a maximum of 30 % of the appropriations for the financial year shown on the budget line to which the transfer is made;(b) | u vezi s rashodima za osoblje i administrativnim rashodima koji se odnose na više glava, prenositi odobrena sredstva jedne glave na drugu do najviše 10 % odobrenih sredstava za financijsku godinu navedenu u proračunskoj liniji s koje su sredstva prenesena, i do najviše 30 % odobrenih sredstava za financijsku godinu navedenu u proračunskoj liniji na koju su sredstva prenesena;
(c) | with regard to operational expenditure, transfer appropriations between chapters within the same title up to a maximum of 10 % of the appropriations for the financial year shown on the budget line from which the transfer is made;(c) | u vezi s rashodima poslovanja, prenositi odobrena sredstva između poglavlja u okviru iste glave do najviše 10 % odobrenih sredstava za financijsku godinu navedenu u proračunskoj liniji s koje su sredstva prenesena;
(d) | with regard to research and technological development appropriations implemented by the JRC, within the title of the budget relating to the ‘Direct research’ policy area, transfer appropriations between chapters of up to a maximum of 15 % of the appropriations on the budget line from which the transfer is made;(d) | u vezi s odobrenim sredstvima za istraživanje i tehnološki razvoj koja izvršava ZIC, u okviru glave proračuna koja se odnosi na područje politike „izravno istraživanje” prenositi odobrena sredstva između poglavlja do najviše 15 % odobrenih sredstava u proračunskoj liniji s koje se obavlja prijenos;
(e) | with regard to research and technological development, transfer operational appropriations from one title to another, provided that the appropriations are used for the same purpose;(e) | u vezi s istraživanjem i tehnološkim razvojem, prenositi odobrena sredstva za poslovanje s jedne glave na drugu pod uvjetom da se dotična odobrena sredstva upotrebljavaju u istu svrhu;
(f) | with regard to operational expenditure of the funds implemented under shared management, with the exception of the EAGF, transfer appropriations from one title to another, provided that the appropriations concerned are for the same objective within the meaning of the Regulation establishing the fund concerned or constitute technical assistance expenditure;(f) | u vezi s rashodima poslovanja fondova koji se izvršavaju u okviru podijeljenog upravljanja, uz iznimku EFJP-a, prenositi odobrena sredstva s jedne glave na drugu pod uvjetom da se dotična odobrena sredstva upotrebljavaju za isti cilj u smislu uredbe kojom se osniva dotični fond ili je riječ o rashodima za tehničku pomoć;
(g) | transfer appropriations from the budgetary item of a budgetary guarantee to the budgetary item of another budgetary guarantee, in the exceptional cases when the provisioned resources in the common provisioning fund of the latter are insufficient to pay a guarantee call and subject to the subsequent restoring of the amount transferred in accordance with the procedure set out in Article 212(4).(g) | prenositi odobrena sredstva s proračunske stavke jednog proračunskog jamstva u proračunsku stavku drugog proračunskog jamstva u iznimnim slučajevima kada su sredstva rezervirana u zajedničkom fondu za rezervacije za to drugo proračunsko jamstvo nedostatna za plaćanje u slučaju aktiviranja jamstva i pod uvjetom da se iznos prenesen u skladu s postupkom utvrđenim u članku 212. stavku 4. naknadno vrati.
The expenditure referred to in point (b) of the first subparagraph of this paragraph shall cover, for each policy area, the items referred to in Article 47(4).Rashodi iz prvog podstavka točke (b) ovog stavka za svako područje politike pokrivaju stavke iz članka 47. stavka 4.
Where the Commission transfers EAGF appropriations pursuant to the first subparagraph after 31 December, it shall take its decision by 31 January of the following financial year. The Commission shall inform the European Parliament and the Council within two weeks after its decision on those transfers.Ako Komisija u skladu s prvim podstavkom obavlja prijenos odobrenih sredstava za EFJP nakon 31. prosinca, odluku donosi do 31. siječnja sljedeće financijske godine. Komisija obavješćuje Europski parlament i Vijeće u roku od dva tjedna od donošenja odluke o tim prijenosima.
Three weeks before making the transfers referred to in point (b) of the first subparagraph of this paragraph, the Commission shall inform the European Parliament and the Council of its intention to do so. In the event that duly justified objections are raised within that period by the European Parliament or by the Council, the procedure laid down in Article 31 shall apply.Tri tjedna prije izvršenja prijenosa iz prvog podstavka točke (b) ovog stavka, Komisija o svojoj namjeri obavješćuje Europski parlament i Vijeće. U slučaju da postoje propisno opravdani prigovori na koje u tom razdoblju ukaže Europski parlament ili Vijeće, primjenjuje se postupak utvrđen u članku 31.
By way of derogation from the fourth subparagraph, the Commission may, during the last two months of the financial year, autonomously transfer appropriations concerning expenditure on staff, external personnel and other agents from one title to another within the total limit of 5 % of the appropriations for that year. The Commission shall inform the European Parliament and the Council within two weeks after its decision on those transfers.Odstupajući od četvrtog podstavka, Komisija tijekom zadnja dva mjeseca financijske godine može samostalno prenijeti odobrena sredstva koja se odnose na rashode za osoblje, vanjsko osoblje i ostalo osoblje s jedne glave na drugu do ukupnog graničnog iznosa od 5 % odobrenih sredstava za tu godinu. Komisija obavješćuje Europski parlament i Vijeće u roku od dva tjedna od donošenja odluke o tim prijenosima.
2.   The Commission may, within its own section of the budget, decide on the following transfers of appropriations from one title to another, provided it immediately informs the European Parliament and the Council of its decision:2.   Komisija može, unutar svojeg dijela proračuna, odlučiti o sljedećim prijenosima odobrenih sredstava s jedne glave na drugu, pod uvjetom da o svojoj odluci odmah obavijesti Europski parlament i Vijeće:
(a) | transfer of appropriations from the ‘provisions’ title referred to in Article 49 of this Regulation, where the only condition for lifting the reserve is the adoption of a basic act pursuant to Article 294 TFEU;(a) | prijenosu odobrenih sredstava iz glave „rezervacije” iz članka 49. ove Uredbe, pri čemu je jedini uvjet za oslobođenje sredstava iz pričuve donošenje temeljnog akta u skladu s člankom 294. UFEU-a;
(b) | in duly justified exceptional cases such as international humanitarian disasters and crises occurring after 1 December of the financial year, transfer of unused appropriations for that year still available in the titles falling under the heading of the multiannual financial framework dedicated to Union external action to the titles concerning crisis management aid and humanitarian aid operations.(b) | u propisno opravdanim iznimnim slučajevima, kao što su međunarodne humanitarne katastrofe i krize, koji nastupe nakon 1. prosinca financijske godine, prijenosu neiskorištenih odobrenih sredstava za tu godinu koja su još uvijek na raspolaganju za glave koje su obuhvaćene naslovom višegodišnjeg financijskog okvira namijenjenog vanjskom djelovanju Unije u glave koje se odnose na pomoć za upravljanje kriznim situacijama i operacije humanitarne pomoći.
Article 31Članak 31.
Transfer proposals submitted to the European Parliament and to the Council by Union institutionsPrijedlozi prijenosa koje institucije Unije podnose Europskom parlamentu i Vijeću
1.   Each Union institution shall submit its transfer proposals simultaneously to the European Parliament and to the Council.1.   Svaka institucija Unije svoje prijedloge za prijenos istodobno podnosi Europskom parlamentu i Vijeću.
2.   The Commission may submit proposals for transfers of payment appropriations to the funds implemented under shared management with the exception of the EAGF to the European Parliament and to the Council by 10 January of the following financial year. The transfer of the payment appropriations may be made from any budgetary item. In such cases, the six-week period referred to in paragraph 4 shall be reduced to three weeks.2.   Prijedloge za prijenos odobrenih sredstava za plaćanje u fondove koji se izvršavaju u okviru podijeljenog upravljanja, uz iznimku EFJP-a, Komisija može dostaviti Europskom parlamentu i Vijeću do 10. siječnja sljedeće financijske godine. Prijenos odobrenih sredstava za plaćanje može se izvršiti iz bilo koje proračunske stavke. U takvim slučajevima šestotjedno razdoblje iz stavka 4. smanjuje se na tri tjedna.
If the transfer is not approved or only partially approved by the European Parliament and by the Council, the corresponding part of the expenditure referred to in point (b) of Article 10(5) shall be charged to the payment appropriations of the following financial year.Ako Europski parlament i Vijeće ne odobre prijenos ili ga odobre samo djelomično, za odgovarajući dio rashoda iz članka 10. stavka 5. točke (b) terete se odobrena sredstva za plaćanje iz sljedeće financijske godine.
3.   The European Parliament and the Council shall take decisions on transfers of appropriations in accordance with paragraphs 4 to 8.3.   Europski parlament i Vijeće donose odluke o prijenosima odobrenih sredstava u skladu sa stavcima od 4. do 8.
4.   Except in urgent circumstances, the European Parliament and the Council, the latter acting by qualified majority, shall deliberate upon each transfer proposal within six weeks of its receipt by both institutions. In urgent circumstances, the European Parliament and the Council shall deliberate within three weeks of receipt of the proposal.4.   Uz iznimku hitnih okolnosti, Europski parlament i Vijeće odlučuju, a potonje kvalificiranom većinom, o svakom prijedlogu za prijenos u roku od šest tjedana od trenutka kad obje institucije prime taj prijedlog. U hitnim okolnostima, Europski parlament i Vijeće odlučuju u roku tri tjedna od primitka prijedloga.
5.   Where the Commission intends to transfer EAGF appropriations in accordance with this Article, it shall submit transfer proposals to the European Parliament and to the Council by 10 January of the following financial year. In such cases, the six-week period referred to in paragraph 4 shall be reduced to three weeks.5.   Ako Komisija namjerava izvršiti prijenos odobrenih sredstava za EFJP u skladu s ovim člankom, Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja prijedloge za prijenos do 10. siječnja sljedeće financijske godine. U takvim slučajevima šestotjedno razdoblje iz stavka 4. smanjuje se na tri tjedna.
6.   A transfer proposal shall be approved or considered to be approved, if, within the six-week period, any of the following occurs:6.   Prijedlog za prijenos prihvaćen je ili se smatra prihvaćenim ako u roku od šest tjedana nastupi bilo što od sljedećeg:
(a) | the European Parliament and the Council approve it;(a) | Europski parlament i Vijeće ga prihvate;
(b) | either the European Parliament or the Council approves it and the other institution refrains from acting;(b) | prihvati ga ili Europski parlament ili Vijeće, a druga se institucija suzdrži od postupanja;
(c) | neither the European Parliament nor the Council takes a decision to amend or refuse the transfer proposal.(c) | ni Europski parlament ni Vijeće ne donesu odluku o izmjeni ili odbijanju prijedloga za prijenos.
7.   Unless either the European Parliament or the Council requests otherwise, the six-week period referred to in paragraph 4 shall be reduced to three weeks in the following cases:7.   Osim ako Europski parlament ili Vijeće zatraže suprotno, šestotjedno razdoblje iz stavka 4. smanjuje se na tri tjedna u sljedećim slučajevima:
(a) | the transfer represents less than 10 % of the appropriations of the budget line from which the transfer is made and does not exceed EUR 5 000 000;(a) | prijenos predstavlja manje od 10 % odobrenih sredstava u proračunskoj liniji s koje se prijenos izvršava i ne prelazi 5 000 000 EUR;
(b) | the transfer concerns only payment appropriations and the overall amount of the transfer does not exceed EUR 100 000 000.(b) | prijenos se odnosi samo na odobrena sredstva za plaćanje i sveukupni iznos prijenosa ne prelazi 100 000 000 EUR.
8.   If either the European Parliament or the Council has amended the amount of the transfer while the other institution has approved it or refrains from acting, or if the European Parliament and the Council have both amended the amount of the transfer, the lesser of the two amounts shall be deemed approved, unless the Union institution concerned withdraws its transfer proposal.8.   Ako Europski parlament ili Vijeće izmijene iznos prijenosa, a druga institucija ga odobri ili se suzdrži od postupanja, ili ako i Europski parlament i Vijeće izmijene iznos prijenosa, smatra se da je odobren manji od ta dva iznosa, osim ako dotična institucija Unije povuče svoj prijedlog prijenosa.
Article 32Članak 32.
Transfers subject to special provisionsPrijenosi na koje se primjenjuju posebne odredbe
1.   Appropriations corresponding to assigned revenue may be transferred only if such revenue is used for the purpose for which it is assigned.1.   Odobrena sredstva koja odgovaraju namjenskim prihodima mogu se prenijeti samo ako se ti prihodi upotrebljavaju u svrhe za koje su namijenjeni.
2.   Decisions on transfers to allow the use of the Emergency Aid Reserve shall be taken by the European Parliament and by the Council on a proposal from the Commission.2.   Odluke o prijenosima kojima se dopušta uporaba pričuve za pomoć u nuždi donose Europski parlament i Vijeće na prijedlog Komisije.
For the purposes of this paragraph, the procedure set out in Article 31(3) and (4) shall apply. If the European Parliament and the Council do not agree to the Commission proposal and cannot reach a common position on the use of the Emergency Aid Reserve, they shall refrain from acting on that proposal.Za potrebe ovog stavka primjenjuje se postupak utvrđen u članku 31. stavcima 3. i 4. Ako se Europski parlament i Vijeće ne slože s prijedlogom Komisije i ne mogu postići zajedničko stajalište o uporabi pričuve za pomoć u nuždi, suzdržavaju se od postupanja po tom prijedlogu.
Proposals for transfers from the Emergency Aid Reserve shall be accompanied by appropriate and detailed supporting documents demonstrating:Prijedlozima za prijenose iz pričuve za pomoć u nuždi prilaže se odgovarajuća i detaljna popratna dokumentacija koja sadržava:
(a) | the most recent information available for the implementation of appropriations and the estimate of requirements up to the end of the financial year for the budget line to which the transfer is to be made;(a) | najnovije dostupne informacije o izvršenju odobrenih sredstava i procjeni potreba do kraja financijske godine, za proračunsku liniju na koju se odobrena sredstva trebaju prenijeti;
(b) | an analysis of the possibilities of reallocating appropriations.(b) | analizu mogućnosti preraspodjele odobrenih sredstava.
CHAPTER 7POGLAVLJE 7.
Principle of sound financial management and performanceNačelo dobrog financijskog upravljanja i uspješnost
Article 33Članak 33.
Performance and principles of economy, efficiency and effectivenessUspješnost i načela ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti
1.   Appropriations shall be used in accordance with the principle of sound financial management, and thus be implemented respecting the following principles:1.   Odobrena sredstva upotrebljavaju se u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja te se stoga izvršavaju uz poštovanje sljedećih načela:
(a) | the principle of economy which requires that the resources used by the Union institution concerned in the pursuit of its activities shall be made available in due time, in appropriate quantity and quality, and at the best price;(a) | ekonomičnosti, koje zahtijeva da su sredstva koja dotična institucija Unije upotrebljava pri obavljanju svojih aktivnosti pravodobno dostupna, u primjerenoj količini i primjerene kvalitete te po najboljoj cijeni;
(b) | the principle of efficiency which concerns the best relationship between the resources employed, the activities undertaken and the achievement of objectives;(b) | učinkovitosti, koje se odnosi na postizanje najboljeg odnosa između upotrijebljenih sredstava, poduzetih aktivnosti i postignutih ciljeva;
(c) | the principle of effectiveness which concerns the extent to which the objectives pursued are achieved through the activities undertaken.(c) | djelotvornosti, koje se odnosi na mjeru u kojoj su željeni ciljevi postignuti s pomoću poduzetih aktivnosti.
2.   In line with the principle of sound financial management, the use of appropriations shall focus on performance and for that purpose:2.   U skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja, uporaba odobrenih sredstava usredotočuje se na uspješnost te se u tu svrhu:
(a) | objectives for programmes and activities shall be established ex ante;(a) | ciljevi programâ i aktivnosti utvrđuju ex ante;
(b) | progress in the achievement of objectives shall be monitored with performance indicators;(b) | napredak u postizanju ciljeva prati se s pomoću pokazatelja uspješnosti;
(c) | progress in, and problems with, the achievement of objectives shall be reported to the European Parliament and to the Council in accordance with point (h) of the first subparagraph of Article 41(3) and with point (e) of Article 247(1).(c) | o napretku i poteškoćama u pogledu postignuća ciljeva izvješćuje se Europski parlament i Vijeće u skladu s člankom 41. stavkom 3. prvim podstavkom točkom (h) i člankom 247. stavkom 1. točkom (e).
3.   Specific, measurable, attainable, relevant and time-bound objectives as referred to in paragraphs 1 and 2 and relevant, accepted, credible, easy and robust indicators shall be defined where relevant.3.   Ako je to relevantno, određuju se posebni, mjerljivi, dostižni, relevantni i vremenski ograničeni ciljevi iz stavaka 1. i 2. te relevantni, prihvaćeni, vjerodostojni, jednostavni i pouzdani pokazatelji.
Article 34Članak 34.
EvaluationsEvaluacije
1.   Programmes and activities which entail significant spending shall be subject to ex ante and retrospective evaluations, which shall be proportionate to the objectives and expenditure.1.   Programi i aktivnosti koji za sobom povlače znatnu potrošnju podliježu ex ante evaluacijama i retrospektivnim evaluacijama koje moraju biti razmjerne ciljevima i rashodima.
2.   Ex ante evaluations supporting the preparation of programmes and activities shall be based on evidence on the performance of related programmes or activities and shall identify and analyse the issues to be addressed, the added value of Union involvement, objectives, expected effects of different options and monitoring and evaluation arrangements.2.   Ex ante evaluacije, koje služe kao pomoć pri izradi programâ i aktivnosti, temelje se na dokazima o uspješnosti povezanih programa ili aktivnosti i u njima se utvrđuju i analiziraju problemi koje treba riješiti, dodana vrijednost uključivanja Unije, ciljevi, očekivani učinci različitih opcija te mehanizmi praćenja i evaluacije.
For major programmes or activities that are expected to have significant economic, environmental or social impacts, the ex ante evaluation may take the form of an impact assessment that, in addition to meeting the requirements set out in the first subparagraph, analyses the various options concerning the methods of implementation.Za velike projekte i aktivnosti od kojih se očekuju znatni gospodarski, okolišni ili društveni utjecaji ex ante evaluacija može se provoditi u obliku procjene učinka kojom se, uz ispunjavanje zahtjeva navedenih u prvom podstavku, analiziraju različite mogućnosti u pogledu načina izvršenja.
3.   Retrospective evaluations shall assess the performance of the programme or activity, including aspects such as effectiveness, efficiency, coherence, relevance and EU added value. Retrospective evaluations shall be based on the information generated by the monitoring arrangements and indicators established for the action concerned. They shall be undertaken at least once during the term of every multiannual financial framework and where possible in sufficient time for the findings to be taken into account in ex ante evaluations or impact assessments which support the preparation of related programmes and activities.3.   Retrospektivnim evaluacijama procjenjuje se uspješnost programa ili aktivnosti, uključujući aspekte kao što su djelotvornost, učinkovitost, usklađenost, relevantnost i dodana vrijednost EU-a. Retrospektivne evaluacije temelje se na informacijama prikupljenima u skladu s mehanizmima praćenja i pokazateljima utvrđenima za dotično djelovanje. Retrospektivne evaluacije provode se barem jednom tijekom trajanja svakog višegodišnjeg financijskog okvira i ako je to moguće dovoljno rano da se njihovi rezultati uzmu u obzir u ex ante evaluacijama ili procjenama učinka koje služe kao pomoć pri izradi povezanih programa i aktivnosti.
Article 35Članak 35.
Compulsory financial statementObvezni financijski izvještaj
1.   Any proposal or initiative submitted to the legislative authority by the Commission, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (the ‘High Representative’) or by a Member State, which may have an impact on the budget, including changes in the number of posts, shall be accompanied by a financial statement showing the estimates in terms of payment and commitment appropriations, by an assessment of the different financing options available, and by an ex ante evaluation or impact assessment as provided for in Article 34.1.   Uz svaki prijedlog ili inicijativu koje Komisija, visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („visoki predstavnik”) ili država članica podnose zakonodavnom tijelu, a koji mogu imati učinak na proračun, uključujući promjene broja radnih mjesta, prilažu se financijski izvještaj s prikazom procjena u pogledu odobrenih sredstava za plaćanja i odobrenih sredstava za preuzimanje obveza, procjena o različitim mogućnostima financiranja i ex ante evaluacija ili procjena učinka predviđena u članku 34.
Any amendment to a proposal or initiative submitted to the legislative authority which may have an appreciable impact on the budget, including changes in the number of posts, shall be accompanied by a financial statement prepared by the Union institution proposing the amendment.Uz svaku izmjenu prijedloga ili inicijative podnesenu zakonodavnom tijelu koja može imati znatan učinak na proračun, uključujući promjene broja radnih mjesta, prilaže se financijski izvještaj koji je pripremila institucija Unije koja predlaže izmjenu.
The financial statement shall contain the financial and economic data necessary for the assessment by the legislative authority of the need for Union action. It shall provide appropriate information as regards coherence with other activities of the Union and any possible synergy.Financijski izvještaj sadržava financijske i ekonomske podatke koji su zakonodavnom tijelu potrebni za procjenu potrebe za djelovanjem Unije. On sadržava odgovarajuće informacije o usklađenosti s drugim aktivnostima Unije i mogućoj sinergiji.
In the case of multiannual operations, the financial statement shall contain the foreseeable schedule of annual requirements in terms of commitment and payment appropriations and posts, including for external personnel, and an evaluation of their medium-term and, where possible, long-term financial impact.U slučaju višegodišnjih operacija, financijski izvještaj sadržava pregled predvidivih godišnjih potreba u smislu odobrenih sredstava za plaćanje i odobrenih sredstava za preuzete obveze i radnih mjesta, uključujući vanjsko osoblje, te evaluaciju njihova srednjoročnog i, ako je to moguće, dugoročnog financijskog učinka.
2.   During the budgetary procedure, the Commission shall provide the necessary information for a comparison between changes in the appropriations required and the initial forecasts made in the financial statement in the light of the progress of deliberations on the proposal or initiative submitted to the legislative authority.2.   Tijekom proračunskog postupka Komisija osigurava potrebne informacije za usporedbu promjena potrebnih odobrenih sredstava i prvotnih predviđanja iznesenih u financijskom izvještaju, s obzirom na napredak u razmatranju prijedloga ili inicijative koji su podneseni zakonodavnom tijelu.
3.   In order to reduce the risk of fraud, irregularities and non-achievement of objectives, the financial statement shall provide information on the internal control system set up, an estimate of the costs and benefits of the controls implied by such a system and an assessment of the expected level of risk of error, as well as information on existing and planned fraud prevention and protection measures.3.   Kako bi se smanjio rizik od prijevare, nepravilnosti i nepostizanja ciljeva, financijski izvještaj sadržava informacije o uspostavljenom sustavu unutarnje kontrole, procjenu troškova i koristi kontrola koje taj sustav podrazumijeva i procjenu očekivane razine rizika od pogreške te informacije o postojećim i planiranim mjerama za sprečavanje i zaštitu od prijevara.
Such assessment shall take into account the likely scale and type of errors, as well as the specific conditions of the policy area concerned and the rules applicable thereto.U takvoj se procjeni uzimaju u obzir mogući razmjer i vrstu pogrešaka te posebni uvjeti dotičnog područja politike te pravila koja se na njega primjenjuju.
4.   When presenting revised or new spending proposals, the Commission shall estimate the costs and benefits of control systems, as well as the expected level of risk of error as referred to in paragraph 3.4.   Pri podnošenju revidiranih ili novih prijedloga potrošnje Komisija procjenjuje troškove i koristi sustava kontrole te očekivanu razinu rizika od pogreške iz stavka 3.
Article 36Članak 36.
Internal control of budget implementationUnutarnja kontrola izvršenja proračuna
1.   Pursuant to the principle of sound financial management, the budget shall be implemented in compliance with the effective and efficient internal control appropriate to each method of implementation, and in accordance with the relevant sector-specific rules.1.   U skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja proračun se izvršava u skladu s djelotvornom i učinkovitom unutarnjom kontrolom primjerenom za svaki način izvršenja i u skladu s relevantnim sektorskim pravilima.
2.   For the purposes of budget implementation, internal control shall be applied at all levels of management and shall be designed to provide reasonable assurance of achieving the following objectives:2.   Za potrebe izvršenja proračuna unutarnja kontrola primjenjuje se na svim razinama upravljanja te je namijenjena pružanju razumnog jamstva u pogledu postizanja sljedećih ciljeva:
(a) | effectiveness, efficiency and economy of operations;(a) | djelotvornosti, učinkovitosti i ekonomičnosti operacija;
(b) | reliability of reporting;(b) | pouzdanosti izvješćivanja;
(c) | safeguarding of assets and information;(c) | zaštite imovine i informacija;
(d) | prevention, detection, correction and follow-up of fraud and irregularities;(d) | sprečavanja, otkrivanja i ispravljanja prijevara i nepravilnosti te daljnjeg postupanja u vezi s njima;
(e) | adequate management of the risks relating to the legality and regularity of the underlying transactions, taking into account the multiannual character of programmes as well as the nature of the payments concerned.(e) | odgovarajućeg upravljanja rizicima u pogledu zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, uzimajući u obzir višegodišnju narav programa kao i narav dotičnih plaćanja.
3.   Effective internal control shall be based on best international practices and include, in particular, the following elements:3.   Djelotvorna unutarnja kontrola temelji se na najboljoj međunarodnoj praksi i posebno obuhvaća sljedeće elemente:
(a) | segregation of tasks;(a) | razdvajanje zadaća;
(b) | an appropriate risk management and control strategy that includes control at recipient level;(b) | odgovarajuću strategiju kontrole i upravljanja rizikom koja uključuje kontrolu na razini primatelja;
(c) | avoidance of conflict of interests;(c) | izbjegavanje sukoba interesa;
(d) | adequate audit trails and data integrity in data systems;(d) | odgovarajući revizijski trag i cjelovitost podataka u podatkovnim sustavima;
(e) | procedures for monitoring effectiveness and efficiency;(e) | postupke za praćenje djelotvornosti i učinkovitosti;
(f) | procedures for follow-up of identified internal control weaknesses and exceptions;(f) | postupke za daljnje postupanje u pogledu utvrđenih nedostataka i iznimaka unutarnje kontrole;
(g) | periodic assessment of the sound functioning of the internal control system.(g) | periodičnu procjenu dobrog rada sustava unutarnje kontrole.
4.   Efficient internal control shall be based on the following elements:4.   Učinkovita unutarnja kontrola temelji se na sljedećim elementima:
(a) | the implementation of an appropriate risk management and control strategy coordinated among appropriate actors involved in the control chain;(a) | provedbi odgovarajuće strategije upravljanja rizikom i kontrole koju koordiniraju odgovarajući dionici kontrolnog lanca;
(b) | the accessibility for all appropriate actors in the control chain of the results of controls carried out;(b) | dostupnosti rezultata provedenih kontrola za sve odgovarajuće dionike u kontrolnom lancu;
(c) | reliance, where appropriate, on management declarations of implementation partners and on independent audit opinions, provided that the quality of the underlying work is adequate and acceptable and that it was performed in accordance with agreed standards;(c) | oslanjanju, ako je to primjereno, na izjave rukovodstva provedbenih partnera zaduženih za provedbu i na mišljenja neovisnih revizora, pod uvjetom da je kvaliteta temeljnog posla odgovarajuća i prihvatljiva te da je posao obavljen u skladu s ugovorenim standardima;
(d) | the timely application of corrective measures including, where appropriate, dissuasive penalties;(d) | pravodobnoj primjeni korektivnih mjera, uključujući, ako je to primjereno, odvraćajuće sankcije;
(e) | clear and unambiguous legislation underlying the policies concerned, including basic acts on the elements of the internal control;(e) | jasnim i nedvosmislenim zakonodavstvom na kojem se temelje politike, uključujući temeljne akte koji se odnose na elemente kojima se uređuju unutarnje kontrole;
(f) | the elimination of multiple controls;(f) | uklanjanju višestrukih kontrola;
(g) | the improvement of the cost benefit ratio of controls.(g) | poboljšanju omjera troškova i koristi kontrola.
5.   If, during implementation, the level of error is persistently high, the Commission shall identify the weaknesses in the control systems, analyse the costs and benefits of possible corrective measures and take or propose appropriate action, such as simplification of the applicable provisions, improvement of the control systems and redesign of the programme or delivery systems.5.   Ako je tijekom provedbe razina pogreške konstantno visoka, Komisija utvrđuje nedostatke sustavâ kontrole, analizira troškove i koristi mogućih korektivnih mjera i poduzima ili predlaže odgovarajuće djelovanje, kao što je pojednostavnjenje primjenjivih odredaba, poboljšanje sustava kontrole i preinačenje programa ili sustava isporuke.
CHAPTER 8POGLAVLJE 8.
Principle of transparencyNačelo transparentnosti
Article 37Članak 37.
Publication of accounts and budgetsObjava računovodstvene dokumentacije i proračuna
1.   The budget shall be established and implemented and the accounts presented in accordance with the principle of transparency.1.   Proračun se donosi i izvršava i računovodstvena dokumentacija predstavlja u skladu s načelom transparentnosti.
2.   The President of the European Parliament shall have the budget and any amending budget, as definitively adopted, published in the Official Journal of the European Union.2.   Na inicijativu predsjednika Europskog parlamenta proračun i svaka izmjena proračuna nakon konačnog donošenja objavljuju se u Službenom listu Europske unije.
The budgets shall be published within three months of the date on which they are declared definitively adopted.Proračuni se objavljuju u roku od tri mjeseca od datuma kada su proglašeni konačno donesenima.
Pending official publication in the Official Journal of the European Union, the final detailed budget figures shall be published in all languages on the website of Union institutions, on the Commission’s initiative, as soon as possible and no later than four weeks after the definitive adoption of the budget.Do službene objave u Službenom listu Europske unije konačni detaljni iznosi proračuna na inicijativu Komisije objavljuju se što prije, a najkasnije četiri tjedna nakon konačnog donošenja proračuna, na svim jezicima na internetskim stranicama institucija Unije.
The consolidated annual accounts shall be published in the Official Journal of the European Union and on the website of Union institutions.Konsolidirana godišnja računovodstvena dokumentacija objavljuje se u Službenom listu Europske unije i na internetskim stranicama institucija Unije.
Article 38Članak 38.
Publication of information on recipients and other informationObjava informacija o primateljima i drugih informacija
1.   The Commission shall make available, in an appropriate and timely manner, information on recipients of funds financed from the budget, where the budget is implemented by it in accordance with point (a) of the first subparagraph of Article 62(1).1.   Komisija stavlja na raspolaganje, na odgovarajući način i pravodobno, podatke o primateljima sredstava koja se financiraju iz proračuna, ako se on izvršava u skladu s člankom 62. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (a).
The first subparagraph of this paragraph shall also apply to other Union institutions when they implement the budget pursuant to Article 59(1).Prvi podstavak ovog stavka primjenjuje se i na druge institucije Unije ako izvršavaju proračun na temelju članka 59. stavka 1.
2.   Save in the cases referred to in paragraphs 3 and 4, the following information shall be published, having due regard for the requirements of confidentiality and security, in particular the protection of personal data:2.   Osim u slučajevima iz stavaka 3. i 4. sljedeće informacije objavljuju se uz poštovanje zahtjeva u pogledu povjerljivosti i sigurnosti, a posebno zaštite osobnih podataka:
(a) | the name of the recipient;(a) | ime i prezime odnosno naziv primatelja;
(b) | the locality of the recipient, namely: | (i) | the address of the recipient when the recipient is a legal person; | (ii) | the region on NUTS 2 level when the recipient is a natural person;(b) | mjesto primatelja, i to: | i. | adresa primatelja, ako je primatelj pravna osoba; | ii. | regija na razini NUTS 2, ako je primatelj fizička osoba;
(c) | the amount legally committed;(c) | iznos za koji je preuzeta pravna obveza;
(d) | the nature and purpose of the measure.(d) | narav i svrha mjere.
The information referred to in the first subparagraph of this paragraph shall only be published for prizes, grants and contracts which have been awarded as a result of contests, grant award procedures or procurement procedures, and for experts selected pursuant to Article 237(2).Informacije iz prvog podstavka ovog stavka objavljuju se samo za nagrade, bespovratna sredstva i ugovore koji su dodijeljeni nakon natječaja, postupaka dodjele bespovratnih sredstava odnosno postupaka nabave te za stručnjake odabrane u skladu s člankom 237. stavkom 2.
3.   The information referred to in the first subparagraph of paragraph 2 shall not be published for:3.   Informacije iz stavka 2. prvog podstavka ne objavljuju se za:
(a) | education supports paid to natural persons and other direct support paid to natural persons most in need as referred to in point (b) of Article 191(4);(a) | potpore za obrazovanje koje se isplaćuju fizičkim osobama i drugu izravnu potporu fizičkim osobama kojima je pomoć najpotrebnija iz članka 191. stavka 4. točke (b);
(b) | very low value contracts awarded to experts selected pursuant to Article 237(2) as well as very low value contracts below the amount referred to in point 14.4 of Annex I;(b) | ugovore vrlo male vrijednosti dodijeljene stručnjacima odabranima u skladu s člankom 237. stavkom 2. te ugovore vrlo male vrijednosti čiji je iznos manji od onoga navedenog u točki 14.4. Priloga I.;
(c) | financial support provided through financial instruments for an amount lower than EUR 500 000;(c) | financijsku potporu pruženu putem financijskih instrumenata u iznosu manjem od 500 000 EUR;
(d) | where disclosure risks threatening the rights and freedoms of the persons or entities concerned as protected by the Charter of Fundamental Rights of the European Union or harming the commercial interests of the recipients.(d) | ako se otkrivanjem podataka mogu ugroziti prava i slobode dotičnih osoba ili subjekata, koji su zaštićeni Poveljom Europske unije o temeljnim pravima ili se može naštetiti komercijalnim interesima primatelja.
In the cases referred to in point (c) of the first subparagraph, the information made available shall be limited to statistical data, aggregated in accordance with relevant criteria, such as geographical situation, economic typology of recipients, type of support received and the Union policy area under which such support was provided.U slučajevima iz prvog podstavka točke (c), informacije koje se stavljaju na raspolaganje ograničene su na statističke podatke, zbirno prikazane u skladu s relevantnim kriterijima, kao što su podaci o zemljopisnom položaju, ekonomskoj tipologiji primateljâ, vrsti primljene potpore i području politike Unije u okviru kojega se potpora daje.
Where natural persons are concerned, the disclosure of the information referred to in the first subparagraph of paragraph 2 shall be based on relevant criteria such as the frequency or the type of the measure and the amounts involved.Ako se radi o fizičkim osobama, objava informacija iz stavka 2. prvog podstavka temelji se na relevantnim kriterijima kao što su učestalost ili vrsta mjere i iznosi o kojima se radi.
4.   Persons or entities implementing Union funds pursuant to point (c) of the first subparagraph of Article 62(1) shall publish information on recipients in accordance with their rules and procedures, to the extent that those rules are deemed equivalent following the assessment carried out by the Commission pursuant to point (e) of the first subparagraph of Article 154(4), and provided that any publication of personal data is subject to safeguards equivalent to those set out in this Article.4.   Osobe ili subjekti koji izvršavaju sredstva Unije u skladu s člankom 62. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c) objavljuju informacije o primateljima u skladu sa svojim pravilima i postupcima u mjeri u kojoj se ta pravila smatraju jednakovrijednima procjeni koju je Komisija provela u skladu s člankom 154. stavkom 4. prvim podstavkom točkom (e) i pod uvjetom da svaka objava osobnih podataka podliježe zaštitnim mjerama koje su jednakovrijedne onima iz ovog članka.
Bodies designated pursuant to Article 63(3) shall publish information in accordance with sector-specific rules. Those sector-specific rules may, in accordance with the relevant legal basis, derogate from paragraphs 2 and 3 of this Article, in particular for the publication of personal data, where justified on the basis of the criteria referred to in the third subparagraph of paragraph 3 of this Article, and taking into account the specificities of the sector concerned.Tijela imenovana u skladu s člankom 63. stavkom 3. objavljuju informacije u skladu sa sektorskim pravilima. Ta sektorska pravila mogu, u skladu s relevantnom pravnom osnovom, odstupati od stavaka 2. i 3. ovog članka, osobito u pogledu objave osobnih podataka, ako je to opravdano na temelju kriterija iz stavka 3. trećeg podstavka ovog članka, pri čemu se u obzir uzimaju posebnosti dotičnog sektora.
5.   The information referred to in paragraph 1 shall be published on the websites of Union institutions, no later than 30 June of the year following the financial year in which the funds were legally committed.5.   Informacije iz stavka 1. objavljuju se na internetskim stranicama institucija Unije najkasnije do 30. lipnja godine koja slijedi nakon financijske godine u kojoj je za ta sredstva preuzeta pravna obveza.
The websites of Union institutions shall contain a reference to the address of the website where the information referred to in paragraph 1 can be found if it is not published directly on a dedicated website of Union institutions.Na internetskim stranicama institucija Unije navodi se upućivanje na adresu internetskih stranica na kojima se mogu pronaći informacije iz stavka 1., ako te informacije nisu izravno objavljene na za to predviđenim internetskim stranicama institucija Unije.
The Commission shall make available, in an appropriate and timely manner, information about a single website, including a reference to its address, where the information as provided by the persons, entities or bodies referred to in paragraph 4 can be found.Komisija na odgovarajući način i pravodobno stavlja na raspolaganje informacije o jedinstvenim internetskim stranicama, uključujući upućivanje na njihovu adresu, na kojima se mogu pronaći informacije koje su dostavile osobe, subjekti ili tijela iz stavka 4.
6.   Where personal data are published, the information shall be removed two years after the end of the financial year in which the funds were legally committed. This shall also apply to personal data referring to legal persons whose official name identifies one or more natural persons.6.   Ako su objavljeni osobni podaci, oni se uklanjaju dvije godine nakon završetka financijske godine u kojoj je preuzeta pravna obveza za sredstva. Isto se primjenjuje i na osobne podatke koji se odnose na pravne osobe u čijem se službenom nazivu spominje jedna ili više fizičkih osoba.
TITLE IIIGLAVA III.
ESTABLISHMENT AND STRUCTURE OF THE BUDGETDONOŠENJE I STRUKTURA PRORAČUNA
CHAPTER 1POGLAVLJE 1.
Establishment of the budgetDonošenje proračuna
Article 39Članak 39.
Estimates of revenue and expenditureProcjene prihoda i rashoda
1.   Each Union institution other than the Commission shall draw up an estimate of its revenue and expenditure, which it shall send to the Commission, and in parallel, for information, to the European Parliament and to the Council, before 1 July each year.1.   Svaka institucija Unije osim Komisije izrađuje procjenu svojih prihoda i rashoda, koju šalju Komisiji i istodobno je dostavlja na uvid Europskom parlamentu i Vijeću prije 1. srpnja svake godine.
2.   The High Representative shall hold consultations with the members of the Commission responsible for development policy, neighbourhood policy, international cooperation, humanitarian aid and crisis response, regarding their respective responsibilities.2.   Visoki predstavnik savjetuje se s članovima Komisije odgovornima za razvojnu politiku, politiku susjedstva, međunarodnu suradnju, humanitarnu pomoć i odgovor na krizne situacije, u pogledu njihovih odgovornosti.
3.   The Commission shall draw up its own estimates, which it shall send, directly after their adoption, to the European Parliament and to the Council. In preparing its estimates, the Commission shall use the information referred to in Article 40.3.   Komisija izrađuje svoje procjene, koje odmah nakon donošenja šalje Europskom parlamentu i Vijeću. Pri pripremi vlastitih procjena Komisija upotrebljava informacije iz članka 40.
Article 40Članak 40.
Estimated budget of the Union bodies referred to in Article 70Procijenjeni proračun tijelâ Unije iz članka 70.
By 31 January each year, each Union body referred to in Article 70 shall, in accordance with the instrument establishing it, send the Commission, the European Parliament and the Council its draft single programming document containing its annual and multi-annual programming with the corresponding planning for human and financial resources.Svako tijelo Unije iz članka 70., u skladu sa svojim aktom o osnivanju, do 31. siječnja svake godine Komisiji, Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja svoj nacrt jedinstvenog programskog dokumenta koji sadržava godišnje i višegodišnje programiranje uz odgovarajuće planiranje ljudskih i financijskih resursa.
Article 41Članak 41.
Draft budgetNacrt proračuna
1.   The Commission shall submit a proposal containing the draft budget to the European Parliament and to the Council by 1 September of the year preceding that in which the budget is to be implemented. It shall transmit that proposal, for information, to the national parliaments.1.   Komisija Europskom parlamentu i Vijeću do 1. rujna godine koja prethodi godini u kojoj se proračun izvršava dostavlja prijedlog koji sadržava nacrt proračuna. Taj se prijedlog dostavlja na uvid nacionalnim parlamentima.
The draft budget shall contain a summary general statement of the revenue and expenditure of the Union and shall consolidate the estimates referred to in Article 39. It may also contain different estimates from those drawn up by Union institutions.Nacrt proračuna sadržava zbirni opći račun prihoda i rashoda Unije te konsolidirane procjene iz članka 39. Može sadržavati i drukčije procjene od onih koje su izradile institucije Unije.
The draft budget shall follow the structure and presentation set out in Articles 47 to 52.Nacrt proračuna slijedi strukturu i prikaz utvrđene u člancima od 47. do 52.
Each section of the draft budget shall be preceded by an introduction drawn up by the Union institution concerned.Svakom dijelu nacrta proračuna prethodi uvod koji sastavlja dotična institucija Unije.
The Commission shall draw up the general introduction to the draft budget. The general introduction shall comprise financial tables covering the main data by titles and justifications for the changes in the appropriations from one financial year to the next by categories of expenditure of the multiannual financial framework.Komisija sastavlja opći uvod u nacrt proračuna. Opći uvod sadržava financijske tablice s glavnim podacima po glavama i obrazloženja promjena u odobrenim sredstvima od jedne financijske godine do druge po kategorijama rashoda višegodišnjeg financijskog okvira.
2.   In order to provide more precise and reliable forecasts of the budgetary implications of legislation in force and of pending legislative proposals, the Commission shall attach to the draft budget an indicative financial programming for the following years, structured by category of expenditure, policy area and budget line. The complete financial programming shall cover the categories of expenditure covered by point 30 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (37). Summary data shall be provided for the categories of expenditure not covered by point 30 of that Interinstitutional Agreement.2.   Kako bi pružila što točnija i pouzdanija predviđanja utjecaja na proračun zakonodavstva na snazi i zakonodavnih prijedloga u postupku, Komisija nacrtu proračuna prilaže indikativno financijsko programiranje za sljedeće godine prema kategorijama rashoda, područjima politike i proračunskim linijama. Ukupnim financijskim programiranjem obuhvaćaju su kategorije rashoda sadržane u točki 30. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (37). Kategorije rashoda koje nisu sadržane u točki 30. tog Međuinstitucionalnog sporazuma prikazuju se u sažetom obliku.
The indicative financial programming shall be updated after the adoption of the budget to incorporate the results of the budgetary procedure and any other relevant decisions.Indikativno financijsko programiranje ažurira se nakon donošenja proračuna kako bi se unijeli rezultati proračunskog postupka i drugih relevantnih odluka.
3.   The Commission shall attach to the draft budget:3.   Komisija nacrtu proračuna prilaže:
(a) | a comparative table including the draft budget for other Union institutions and the original estimates of other Union institutions as sent to the Commission and, where applicable, setting out the reasons for which the draft budget contains estimates different from those drawn up by other Union institutions;(a) | komparativnu tablicu koja uključuje nacrt proračuna za druge institucije Unije i prvotne procjene koje su te druge institucije Unije poslale Komisiji te, ako je to primjenjivo, razloge zbog kojih nacrt proračuna sadržava drukčije procjene od onih koje su izradile druge institucije Unije.
(b) | any working document it considers useful in connection with the establishment plans of Union institutions, showing the latest authorised establishment plan and presenting: | (i) | all staff employed by the Union, displayed by type of employment contract; | (ii) | a statement of the policy on posts and external personnel and on gender balance; | (iii) | the number of posts actually filled on the last day of the year preceding the year in which the draft budget is presented and the annual average of full-time equivalents actually in place for that preceding year, indicating their distribution by grade, by gender and by administrative unit; | (iv) | a list of posts broken down per policy area; | (v) | for each category of external personnel, the initial estimated number of full-time equivalents on the basis of the authorised appropriations, as well as the number of persons actually in place at the beginning of the year in which the draft budget is presented, indicating their distribution by function group and, as appropriate, by grade;(b) | sve radne dokumente koje smatra korisnima u vezi s planovima radnih mjesta institucija Unije sa zadnjim odobrenim planom radnih mjesta te uz navođenje: | i. | podataka o cjelokupnom osoblju koje zapošljava Unija, prikazano prema vrsti ugovora; | ii. | izjave o politici radnih mjesta i vanjskih suradnika te o rodnoj ravnoteži; | iii. | broja stvarno popunjenih radnih mjesta na posljednji dan godine koja prethodi godini u kojoj se predstavlja nacrt proračuna i godišnji prosjek ekvivalenata punog radnog vremena koji postoje u toj prethodnoj godini, pri čemu ih se razvrstava prema razredu, rodu i upravnoj jedinici; | iv. | popis radnih mjesta prema području politike; | v. | za svaku kategoriju vanjskog osoblja, prvotni procijenjeni broj ekvivalenata punog radnog vremena na temelju odobrenih sredstava te broj stvarno zaposlenih osoba na početku godine u kojoj se predstavlja nacrt proračuna, s razvrstavanjem prema funkcijskoj skupini i, prema potrebi, prema razredu;
(c) | for the Union bodies referred to in Articles 70 and 71, a working document presenting the revenue and expenditure, as well as all information on staff as referred to in point (b) of this subparagraph;(c) | za tijela Unije iz članaka 70. i 71., radni dokument s prikazom prihoda i rashoda te svim informacijama o osoblju iz točke (b) ovog podstavka.;
(d) | a working document on the planned implementation of appropriations for the financial year and on commitments outstanding;(d) | radni dokument o planiranom izvršenju odobrenih sredstava za financijsku godinu i o nepodmirenim obvezama;
(e) | as regards appropriations for administration, a working document presenting administrative expenditure to be implemented by the Commission under its section of the budget;(e) | u vezi s odobrenim sredstvima za administraciju, radni dokument koji prikazuje administrativne rashode koje Komisija treba izvršiti u okviru svojeg dijela proračuna;
(f) | a working document on pilot projects and preparatory actions which also contain an assessment of the results and the follow-up envisaged;(f) | radni dokument o pilot-projektima i pripremnim djelovanjima, koji ujedno sadržava procjenu rezultata i predviđeno daljnje postupanje;
(g) | as regards funding to international organisations, a working document containing: | (i) | a summary of all contributions, with a breakdown per Union programme or fund and per international organisation; | (ii) | a statement of reasons explaining why it is more efficient for the Union to fund those international organisations rather than to act directly;(g) | u vezi s financiranjem međunarodnih organizacija, radni dokument koji sadržava: | i. | sažetak svih doprinosa, s raščlambom prema programu Unije ili fondu i prema međunarodnoj organizaciji; | ii. | obrazloženje u kojem se objašnjava zašto je za Uniju učinkovitije financirati te međunarodne organizacije nego izravno djelovati;
(h) | programme statements or any other relevant document containing the following: | (i) | an indication of which Union policies and objectives the programme is to contribute to; | (ii) | a clear rationale for intervention at Union level in accordance, inter alia, with the principle of subsidiarity; | (iii) | progress in achieving programme objectives, as specified in Article 33; | (iv) | a full justification, including a cost-benefit analysis for proposed changes in the level of appropriations; | (v) | information on the implementation rates of the programme for the current and preceding financial year;(h) | programske izvještaje ili drugi relevantni dokument u kojima se navodi sljedeće: | i. | kojim politikama i ciljevima Unije program treba doprinijeti; | ii. | jasan razlog za intervenciju na razini Unije uz poštovanje, među ostalim, načela supsidijarnosti; | iii. | napredak u ostvarenju ciljeva programa, kako je navedeno u članku 33.; | iv. | cjelovito obrazloženje, uključujući analizu troškova i koristi predloženih promjena visine odobrenih sredstava; | v. | informacije o stopama izvršenja programa u tekućoj i prethodnoj financijskoj godini;
(i) | a summary statement of the schedule of payments summarising per programme and per heading payments due in subsequent financial years to meet budgetary commitments proposed in the draft budget entered into in preceding financial years.(i) | sažeti izvještaj o rasporedu plaćanja sa sažetim prikazom plaćanjâ po programima i po naslovima koja dospijevaju u sljedećim financijskim godinama za podmirivanje proračunskih obveza koja su preuzeta tijekom prethodnih financijskih godina i predložena u nacrtu proračuna.
Where public-private partnerships make use of financial instruments, the information relating to those instruments shall be included in the working document referred to in paragraph 4.Ako javno-privatna partnerstva upotrebljavaju financijske instrumente, informacije o tim instrumentima uključuju se u radni dokument iz stavka 4.
4.   Where the Commission makes use of financial instruments, it shall attach to the draft budget a working document presenting for each financial instrument the following:4.   Ako upotrebljava financijske instrumente, Komisija nacrtu proračuna prilaže radni dokument u kojem se za svaki financijski instrument navodi sljedeće:
(a) | a reference to the financial instrument and its basic act, together with a general description of the instrument, its impact on the budget, its duration and the added value of the Union contribution;(a) | upućivanje na financijski instrument i njegov temeljni akt te opći opis instrumenta, njegova učinka na proračun, njegova trajanja i dodane vrijednosti doprinosa Unije;
(b) | the financial institutions involved in implementation, including any issues relating to the application of Article 155(2);(b) | financijske institucije uključene u provedbu, uključujući sva pitanja povezana s primjenom članka 155. stavka 2.;
(c) | the contribution of the financial instrument to the achievement of the objectives of the programme concerned as measured by the indicators established including, where applicable, the geographical diversification;(c) | doprinos financijskog instrumenta postizanju ciljeva dotičnog programa koji se mjeri na temelju utvrđenih pokazatelja, uključujući, ako je to primjenjivo, zemljopisnu raznolikost;
(d) | the envisaged operations, including target volumes based on the target leverage and expected private capital to be mobilised or, when unavailable, on the leverage effect arising from the existing financial instruments;(d) | predviđene operacije, uključujući ciljne opsege na temelju ciljne poluge i očekivanog privatnog kapitala koji treba mobilizirati ili, ako oni nisu dostupni, na temelju učinka poluge koji proizlazi iz postojećih financijskih instrumenata;
(e) | budget lines corresponding to the relevant operations and the aggregate budgetary commitments and payments from the budget;(e) | proračunske linije koje odgovaraju relevantnim operacijama i zbirne proračunske obveze i plaćanja iz proračuna;
(f) | the average duration between the budgetary commitment to the financial instruments and the legal commitments for individual projects in the form of equity or debt, where that duration exceeds three years;(f) | prosječno razdoblje između preuzimanja proračunskih obveza za financijske instrumente i pravnih obveza za pojedinačne projekte u obliku vlasničkog kapitala ili duga, ako je to razdoblje dulje od tri godine;
(g) | revenue and repayments under Article 209(3), presented separately, including an evaluation of their use;(g) | prihodi i vraćanja iz članka 209. stavka 3., zasebno prikazani, uključujući evaluaciju njihove uporabe;
(h) | the value of equity investments, with respect to preceding years;(h) | vrijednost vlasničkih ulaganja u odnosu na prethodne godine;
(i) | the total amount of provisions for risks and liabilities, as well as any information on the financial risk exposure of the Union, including any contingent liability;(i) | ukupni iznos rezervacija za rizike i obveze te informacije o izloženosti Unije financijskom riziku, uključujući bilo kakve nepredviđene obveze;
(j) | impairments of assets and called guarantees both for the preceding year and the respective accumulated figures;(j) | smanjenje vrijednosti imovine te aktivirana jamstva za prethodnu godinu te odgovarajući kumulirani podaci;
(k) | the performance of the financial instrument, including the investments realised, the target and the achieved leverage and multiplier effects, and also the amount of private capital mobilised;(k) | uspješnost financijskog instrumenta, uključujući ostvarena ulaganja, ciljani i postignuti učinak poluge i multiplikacijski učinak te iznos mobiliziranog privatnog kapitala;
(l) | the provisioned resources in the common provisioning fund and, when applicable, the balance on the fiduciary account.(l) | sredstva rezervirana u zajedničkom fondu za rezervacije i, ako je to primjenjivo, saldo na fiducijarnom računu.
The working document referred to in the first subparagraph shall also include an overview of the administrative expenditure arising from management fees and other financial and operating charges paid for the management of financial instruments in total and per managing party and per financial instrument managed.Radni dokument iz prvog stavka sadržava i pregled administrativnih rashoda s osnove naknada za upravljanje i drugih financijskih troškova i troškova poslovanja plaćenih za upravljanje financijskim instrumentima, u ukupnom iznosu te prema upravitelju i financijskom instrumentu kojim se upravlja.
The Commission shall explain the reasons for the duration referred to in point (f) of the first subparagraph and shall, where appropriate, provide an action plan for the reduction of the duration in the framework of the annual discharge procedure.Komisija objašnjava razloge koji se odnose na trajanje razdoblja iz točke (f) prvog podstavka te, ako je to primjereno, osigurava akcijski plan za smanjenje trajanja tog razdoblja u okviru godišnjeg postupka davanja razrješnice.
The working document referred to in the first subparagraph shall summarise in a clear and concise table information per financial instrument.Radni dokument iz prvog podstavka sadržava tablicu u kojoj se jasno i sažeto prikazuju informacije po pojedinim financijskim instrumentima.
5.   Where the Union has granted a budgetary guarantee, the Commission shall attach to the draft budget a working document presenting for each budgetary guarantee and for the common provisioning fund the following:5.   Ako je Unija dodijelila proračunsko jamstvo, Komisija nacrtu proračuna prilaže radni dokument u kojem se za svako proračunsko jamstvo i za zajednički fond za rezervacije navodi sljedeće:
(a) | a reference to the budgetary guarantee and its basic act, together with a general description of the budgetary guarantee, its impact on the financial liabilities of the budget, its duration and the added value of the Union support;(a) | upućivanje na proračunsko jamstvo i njegov temeljni akt te opći opis proračunskog jamstva, njegova učinka na financijske obveze proračuna, njegova trajanja i dodane vrijednosti doprinosa Unije;
(b) | the counterparts for the budgetary guarantee, including any issues relating to the application of Article 155(2);(b) | partnere za proračunska jamstva, uključujući sva pitanja povezana s primjenom članka 155. stavka 2.;
(c) | the budgetary guarantee’s contribution to the achievement of the objectives of the budgetary guarantee as measured by the indicators established, including, where applicable, the geographical diversification and the mobilisation of private sector resources;(c) | doprinos proračunskog jamstva postizanju ciljeva proračunskog jamstva izmjeren na temelju utvrđenih pokazatelja, uključujući, ako je to primjenjivo, zemljopisnu raznolikost i mobilizaciju sredstava iz privatnog sektora;
(d) | information on operations covered by the budgetary guarantee on an aggregated basis by sectors, countries and instruments, including, where applicable, portfolios and support combined with other Union actions;(d) | informacije o operacijama koje su obuhvaćene proračunskim jamstvom, na zbirnoj osnovi prema sektorima, zemljama i instrumentima, uključujući, ako je to primjenjivo, portfelje i potporu kombiniranu s drugim djelovanjima Unije;
(e) | the amount transferred to recipients as well as an assessment of the leverage effect achieved by the projects supported under the budgetary guarantee;(e) | iznos prenesen primateljima te procjenu učinka poluge postignutoga projektima koje se podupire u okviru proračunskog jamstva;
(f) | information aggregated on the same basis as referred to in point (d) on calls on the budgetary guarantee, losses, returns, amounts recovered and any other payments received;(f) | informacije o aktiviranim proračunskom jamstvima, gubicima, povratima, vraćenim iznosima i drugim primljenim uplatama, zbirno prikazane na istoj osnovi kako je navedena u točki (d);
(g) | information about the financial management, the performance and the risk of the common provisioning fund at the end of the preceding calendar year;(g) | podaci o financijskom upravljanju, uspješnosti i riziku zajedničkog fonda za rezervacije na kraju prethodne kalendarske godine;
(h) | the effective provisioning rate of the common provisioning fund and, where applicable, the subsequent operations in accordance with Article 213(4);(h) | stvarnu stopu rezervacija zajedničkog fonda za rezervacije i, ako je to primjenjivo, naknadne operacije u skladu s člankom 213. stavkom 4.;
(i) | the financial flows in the common provisioning fund during the preceding calendar year as well as the significant transactions and any relevant information on the financial risk exposure of the Union;(i) | financijske tokove u zajedničkom fondu za rezervacije tijekom prethodne kalendarske godine te važne transakcije i sve relevantne informacije o izloženosti Unije financijskom riziku.
(j) | pursuant to Article 210(3), an assessment of the sustainability of the contingent liabilities borne by the budget arising from budgetary guarantees or financial assistance.(j) | u skladu s člankom 210. stavkom 3., procjenu održivosti nepredviđenih obveza koje se pokrivaju iz proračuna, a koje proizlaze iz proračunskih jamstava ili financijske pomoći.
6.   Where the Commission makes use of Union trust funds for external actions, it shall attach to the draft budget a detailed working document on the activities supported by those trust funds, including:6.   Ako upotrebljava skrbničke fondove Unije za vanjska djelovanja, Komisija nacrtu proračuna prilaže detaljan radni dokument o aktivnostima koje se podupiru iz tih skrbničkih fondova, među ostalim:
(a) | on their implementation, containing, inter alia, information on the monitoring arrangements with the entities implementing the trust funds;(a) | o njihovu izvršenju, koji sadržava, među ostalim, informacije o mehanizmima nadzora sa subjektima koji izvršavaju skrbničke fondove;
(b) | their management costs;(b) | o troškovima upravljanja njima;
(c) | the contributions from other donors than the Union;(c) | o doprinosima drugih donatora koji nisu Unija;
(d) | a preliminary assessment of their performance based on the conditions set out in Article 234(3);(d) | o preliminarnoj procjeni njihove uspješnosti na temelju uvjeta utvrđenih u članku 234. stavku 3.
(e) | a description on how their activities have contributed to the objectives laid down in the basic act of the instrument from which the Union contribution to the trust funds were provided.(e) | o opisu načina na koji su njihove aktivnosti doprinijele ciljevima navedenima u temeljnom aktu instrumenta u okviru kojeg je omogućen doprinos Unije skrbničkim fondovima.
7.   The Commission shall attach to the draft budget a list of its decisions imposing fines in the area of competition law and the amount of each fine imposed, together with information on whether the fines have become definitive or whether they are or could still become subject to an appeal before the Court of Justice of the European Union, as well as, where possible, information on when each fine is expected to become definitive.7.   Komisija nacrtu proračuna prilaže popis svojih odluka kojima se izriču novčane kazne u području prava tržišnog natjecanja i iznos svake izrečene novčane kazne, pri čemu navodi jesu li novčane kazne postale pravomoćne odnosno može li se protiv njih podnijeti žalba pred Sudom Europske unije, odnosno je li to već učinjeno, kao i, ako je to moguće, informacije o tome kada se očekuje da novčane kazne postanu pravomoćne.
8.   The Commission shall attach to the draft budget a working document indicating, for each budget line receiving internal or external assigned revenue:8.   Komisija nacrtu proračuna prilaže radni dokument u kojem se za svaku proračunsku liniju u okviru koje se zaprimaju unutarnji ili vanjski namjenski prihodi navodi:
(a) | the estimated amount of such revenue to be received;(a) | procijenjeni iznos takvih prihoda koje treba zaprimiti;
(b) | the estimated amount of such revenue carried over from preceding years.(b) | procijenjeni iznos takvih prihoda prenesenih iz prethodnih godina.
9.   The Commission shall also attach to the draft budget any further working document it considers useful for the European Parliament and for the Council to assess the budget requests.9.   Komisija nacrtu proračuna prilaže i druge radne dokumente koje smatra korisnima za procjenu Europskog parlamenta i Vijeća o proračunskim zahtjevima.
10.   In accordance with Article 8(5) of Council Decision 2010/427/EU (38), the Commission shall transmit to the European Parliament and to the Council, together with the draft budget, a working document presenting, in a comprehensive way:10.   U skladu s člankom 8. stavkom 5. Odluke Vijeća 2010/427/EU (38), Komisija zajedno s nacrtom proračuna Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja radni dokument u kojem se sveobuhvatno prikazuju:
(a) | all administrative and operational expenditure relating to the external actions of the Union, including CFSP and common security and defence policy tasks, and financed from the budget;(a) | svi administrativni rashodi i rashodi poslovanja povezani s vanjskim djelovanjima Unije, uključujući ZVSP i zadaće zajedničke sigurnosne i obrambene politike, koji se financiraju iz proračuna;
(b) | the EEAS’ overall administrative expenditure for the preceding year, broken down into expenditure per Union delegation and expenditure for the central administration of the EEAS, together with operational expenditure, broken down by geographic area (regions, countries), thematic areas, Union delegations and missions.(b) | ukupni administrativni rashodi ESVD-a za prethodnu godinu, raščlanjeni na rashode prema delegaciji Unije i rashode za središnju upravu ESVD-a, zajedno s rashodima poslovanja raščlanjenima prema zemljopisnom području (regije, zemlje), tematskim područjima, delegacijama i misijama Unije.
11.   The working document referred to in paragraph 10 shall also:11.   U radnom dokumentu iz stavka 10. navodi se i sljedeće:
(a) | show the number of posts for each grade in each category and the number of permanent and temporary posts, including contractual and local staff authorised within the limits of the appropriations in each Union delegation, as well as in the central administration of the EEAS;(a) | broj radnih mjesta za svaki razred u svakoj kategoriji i broj stalnih i privremenih radnih mjesta, uključujući ugovorno i lokalno osoblje odobrenih u okviru odobrenih sredstava u svakoj delegaciji Unije te u središnjoj upravi ESVD-a;
(b) | show any increase or reduction, compared to the preceding financial year, of posts by grade and category in the central administration of the EEAS, and in all Union delegations;(b) | svako povećanje ili smanjenje u usporedbi s prethodnom financijskom godinom broja radnih mjesta prema razredu i kategoriji u središnjoj upravi ESVD-a i u svim delegacijama Unije;
(c) | show the number of posts authorised for the financial year and for the preceding financial year, as well as the number of posts occupied by diplomats seconded from Member States, and by Union officials;(c) | broj radnih mjesta odobrenih za financijsku godinu i za prethodnu financijsku godinu, kao i broj radnih mjesta koja popunjavaju diplomati upućeni iz država članica i službenici Unije;
(d) | provide a detailed picture of all personnel in place in Union delegations at the time of presenting the draft budget, including a breakdown by geographic area, gender, individual country and mission, distinguishing between establishment plan posts, contract agents, local agents and seconded national experts, and of appropriations requested in the draft budget for such types of personnel with corresponding estimates of the number of full-time equivalents on the basis of the appropriations requested.(d) | detaljni prikaz cjelokupnog osoblja u delegacijama Unije u trenutku predstavljanja nacrta proračuna, uključujući raščlambu prema zemljopisnom području, rodu, pojedinoj zemlji i misiji, pri čemu se razlikuju radna mjesta utvrđena planom radnih mjesta, ugovorno osoblje, lokalno osoblje i upućeni nacionalni stručnjaci te odobrenih sredstava zatraženih u nacrtu proračuna za druge vrste osoblja s odgovarajućim procjenama broja ekvivalenata punog radnog vremena na temelju zatraženih odobrenih sredstava.
Article 42Članak 42.
Letter of amendment to the draft budgetPismo izmjene nacrta proračuna
On the basis of any new information which was not available at the time the draft budget was established, the Commission may, on its own initiative or if requested by another Union institutions in respect of its respective section, submit simultaneously to the European Parliament and to the Council one or more letters of amendment to the draft budget before the Conciliation Committee referred to in Article 314 TFEU is convened. Such letters may include a letter of amendment updating, in particular, expenditure estimates for agriculture.Na temelju novih informacija koje nisu bile dostupne u trenutku donošenja nacrta proračuna, Komisija može, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev druge institucije Unije u pogledu njihova dijela proračuna, istodobno dostaviti jedno ili više pisama izmjene nacrta proračuna Europskom parlamentu i Vijeću prije sazivanja Odbora za mirenje iz članka 314. UFEU-a. Takva pisma mogu sadržavati pismo izmjene kojim se ažuriraju posebice procjene rashoda za poljoprivredu.
Article 43Članak 43.
Obligations of Member States as a result of the adoption of the budgetObveze država članica kao rezultat donošenja proračuna
1.   The President of the European Parliament shall declare the budget definitively adopted in accordance with the procedure provided for in Article 314(9) TFEU and Article 106a of the Euratom Treaty.1.   Predsjednik Europskog parlamenta proglašava proračun konačno donesenim u skladu s postupkom iz članka 314. stavka 9. UFEU-a i članka 106.a Ugovora o Euratomu.
2.   Once the budget has been declared definitively adopted, each Member State shall, from 1 January of the following financial year or from the date of the declaration of definitive adoption of the budget if that occurs after 1 January, be bound to make the payments due to the Union, as specified in Regulation (EU, Euratom) No 609/2014.2.   Čim je proračun proglašen konačno donesenim svaka je država članica, od 1. siječnja sljedeće financijske godine ili od datuma proglašenja proračuna konačno donesenim ako se radi o datumu nakon 1. siječnja, obvezna Uniji podmiriti dospjela plaćanja kako je utvrđeno u Uredbi (EU, Euratom) br. 609/2014.
Article 44Članak 44.
Draft amending budgetsNacrti izmjene proračuna
1.   The Commission may present draft amending budgets which are primarily revenue-driven in the following circumstances:1.   Komisija može podnijeti nacrte izmjene proračuna koji su prvenstveno uvjetovani prihodima u sljedećim okolnostima:
(a) | to enter in the budget the balance of the preceding financial year, in accordance with the procedure laid down in Article 18;(a) | kako bi se u proračun unio saldo prethodne financijske godine, u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18.,
(b) | to revise the forecast of own resources on the basis of updated economic forecasts;(b) | kako bi se revidirala predviđanja vlastitih sredstava na temelju ažuriranih ekonomskih predviđanja;
(c) | to update the revised forecast of own resources and other revenue, as well as to review the availability of, and need for, payment appropriations.(c) | kako bi se ažurirala revidirana predviđanja vlastitih sredstava i drugih prihoda te preispitala raspoloživost odobrenih sredstava za plaćanje i potreba za njima.
If there are unavoidable, exceptional and unforeseen circumstances, in particular in view of the mobilisation of the European Union Solidarity Fund, the Commission may present draft amending budgets which are primarily expenditure-driven.Komisija može predstaviti nacrte izmjene proračuna koji se prvenstveno temelje na rashodima ako postoje neizbježne, iznimne ili nepredviđene okolnosti, posebno u pogledu mobilizacije Fonda solidarnosti Europske unije.
2.   Requests for amending budgets, in the same circumstances as referred to in paragraph 1, from Union institutions other than the Commission shall be sent to the Commission.2.   Institucije Unije osim Komisije šalju Komisiji zahtjeve za izmjenu proračuna pod uvjetima jednakima onima navedenima u stavku 1.
Before presenting a draft amending budget, the Commission and the other Union institutions concerned shall examine the scope for reallocation of the relevant appropriations, with particular reference to any expected under-implementation of appropriations.Prije predstavljanja nacrta izmjene proračuna, Komisija i ostale dotične institucije Unije ispituju mogućnosti preraspodjele relevantnih odobrenih sredstava, uzimajući posebice u obzir svako očekivano nedovoljno izvršenje odobrenih sredstava.
Article 43 shall apply to amending budgets. Amending budgets shall be substantiated by reference to the budget the estimates of which they are amending.Članak 43. primjenjuje se na izmjene proračuna. Izmjene proračuna moraju biti potkrijepljene upućivanjem na proračun čije se procjene mijenjaju.
3.   The Commission shall, except in duly justified exceptional circumstances or in the case of the mobilisation of the European Union Solidarity Fund for which a draft amending budget can be presented at any time of the year, submit its draft amending budgets simultaneously to the European Parliament and to the Council by 1 September of each financial year. It may attach an opinion to the requests for amending budgets from other Union institutions.3.   Komisija predstavlja svoje nacrte izmjene proračuna istodobno Europskom parlamentu i Vijeću do 1. rujna svake financijske godine, izuzev u propisno opravdanim iznimnim okolnostima ili u slučaju mobilizacije Fonda solidarnosti Europske unije za što se nacrt izmjene proračuna može dostaviti u bilo koje doba godine. Zahtjevima za izmjene proračuna Komisija može priložiti mišljenje drugih institucija Unije.
4.   Draft amending budgets shall be accompanied by statements of reasons and information on budget implementation for the preceding and current financial years available at the time of their establishment.4.   Uz nacrte izmjene proračuna prilažu se obrazloženja i informacije o izvršenju proračuna za prethodnu i tekuću financijsku godinu koje su dostupne u trenutku pripreme izmjena proračuna.
Article 45Članak 45.
Early transmission of estimates and draft budgetsPrijevremena dostava procjena i nacrta proračuna
The Commission, the European Parliament and the Council may agree to bring forward certain dates for the transmission of the estimates, and for the adoption and transmission of the draft budget. Such an arrangement shall not, however, have the effect of shortening or extending the periods for which provision is made for consideration of those texts under Article 314 TFEU and Article 106a of the Euratom Treaty.Komisija, Europski parlament i Vijeće mogu dogovoriti skraćivanje određenih rokova za dostavu procjena te za donošenje i prosljeđivanje nacrta proračuna. Takav dogovor, međutim, ne smije imati učinak skraćivanja ili produljivanja rokova predviđenih za razmatranje tih tekstova u skladu s člankom 314. UFEU-a i člankom 106.a Ugovora o Euratomu.
CHAPTER 2POGLAVLJE 2.
Structure and presentation of the budgetStruktura i prikaz proračuna
Article 46Članak 46.
Structure of the budgetStruktura proračuna
The budget shall consist of the following:Proračun se sastoji od:
(a) | a general statement of revenue and expenditure;(a) | općeg računa prihoda i rashoda;
(b) | separate sections for each Union institution, with the exception of the European Council and of the Council which shall share the same section, subdivided into statements of revenue and expenditure.(b) | zasebnih dijelova za svaku instituciju Unije, uz iznimku Europskog vijeća i Vijeća koji dijele isti dio, podijeljenih na račune prihoda i rashoda.
Article 47Članak 47.
Budget nomenclatureProračunska nomenklatura
1.   Commission revenue and the revenue and expenditure of the other Union institutions shall be classified by the European Parliament and by the Council according to their type or the use to which they are assigned under titles, chapters, articles and items.1.   Europski parlament i Vijeće razvrstavaju prihode Komisije te prihode i rashode ostalih institucija Unije prema vrsti ili namjeni u glave, poglavlja, članke i stavke.
2.   The statement of expenditure for the section of the budget relating to the Commission shall be set out on the basis of a nomenclature adopted by the European Parliament and by the Council and classified according to the purpose of the expenditure.2.   Račun rashoda za dio proračuna koji se odnosi na Komisiju priprema se na temelju nomenklature koju donose Europski parlament i Vijeće te koja se razvrstava prema namjeni rashoda.
Each title shall correspond to a policy area and each chapter shall, as a rule, correspond to a programme or an activity.Svaka glava odgovara jednom području politike, a svako poglavlje u pravilu odgovara pojedinom programu ili aktivnosti.
Each title may include operational appropriations and administrative appropriations. The administrative appropriations for a title shall be grouped in a single chapter.Svaka glava može sadržavati odobrena sredstva za poslovanje i administrativna odobrena sredstva. Administrativna odobrena sredstva u okviru glave grupiraju se u jedno poglavlje.
The budget nomenclature shall comply with the principles of specification, sound financial management and transparency. It shall provide the clarity and transparency necessary for the budgetary process, facilitating the identification of the main objectives as reflected in the relevant legal bases, making choices on political priorities possible and enabling efficient and effective implementation.Proračunska nomenklatura mora biti u skladu s načelima specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti. Njome se osigurava jasnoća i transparentnost koje su potrebne za proračunski postupak te olakšava utvrđivanje glavnih ciljeva koji proizlaze iz relevantnih pravnih osnova, omogućava odabir političkih prioriteta te učinkovito i djelotvorno izvršenje.
3.   The Commission may request the addition of a token entry pro memoria on an entry without authorised appropriations. Such a request shall be approved in accordance with the procedure laid down in Article 31.3.   Komisija može zahtijevati dodavanje oznake pro memoria unosu bez odobrenih sredstava. Takav se zahtjev odobrava u skladu s postupkom utvrđenim u članku 31.
4.   When presented by purpose, administrative appropriations for individual titles shall be classified as follows:4.   Kada se prikazuju prema namjeni, administrativna odobrena sredstva za pojedinačne glave razvrstavaju se kako slijedi:
(a) | expenditure on staff authorised in the establishment plan, which shall include an amount of appropriations and a number of establishment plan posts corresponding to that expenditure;(a) | rashodi za osoblje odobreni u planu radnih mjesta, koji uključuju iznos odobrenih sredstava i broj radnih mjesta utvrđenih u planu radnih mjesta koji odgovaraju tim rashodima;
(b) | expenditure on external personnel and other expenditure referred to in point (b) of the first subparagraph of Article 30(1) and financed under the ‘administration’ heading of the multiannual financial framework;(b) | rashodi za vanjsko osoblje i ostali rashodi iz članka 30. stavka 1. prvog podstavka točke (b) koji se financiraju pod naslovom „administracija” višegodišnjeg financijskog okvira;
(c) | expenditure on buildings and other related expenditure, including cleaning and maintenance, rental and hiring, telecommunications, water, gas and electricity;(c) | rashodi za zgrade i drugi povezani rashodi, uključujući čišćenje i održavanje, najam, telekomunikacije, vodu, plin i električnu energiju;
(d) | expenditure on external personnel and technical assistance directly linked to the implementation of programmes.(d) | rashodi za vanjsko osoblje i tehničku pomoć u izravnoj vezi s provedbom programâ.
Any administrative expenditure of the Commission of a type which is common to several titles shall be set out in a separate summary statement classified by type.Svi administrativni rashodi Komisije koji su zajednički nekolicini glava iskazuju se u zasebnom sažetom izvještaju razvrstani prema vrsti.
Article 48Članak 48.
Negative revenueNegativni prihod
1.   The budget shall not contain negative revenue, except where it results from negative remuneration of deposits in total.1.   Proračun ne smije sadržavati negativne prihode, osim ako nastaju na temelju ukupne negativne remuneracije depozita.
2.   The own resources paid under Decision 2014/335/EU, Euratom shall be net amounts and shall be shown as such in the summary statement of revenue in the budget.2.   Vlastita sredstva koja se plaćaju na temelju Odluke 2014/335/EU, Euratom jesu neto iznosi koji se kao takvi iskazuju u zbirnom računu prihoda proračuna.
Article 49Članak 49.
ProvisionsRezervacije
1.   Each section of the budget may include a ‘provisions’ title. Appropriations shall be entered in that title in any of the following cases:1.   Svaki dio proračuna može sadržavati glavu „rezervacije”. Odobrena sredstva unose se pod tu glavu ako:
(a) | no basic act exists for the action concerned when the budget is established;(a) | pri donošenju proračuna ne postoji temeljni akt za dotično djelovanje;
(b) | there are serious grounds for doubting the adequacy of the appropriations or the possibility of implementing, under conditions in accordance with the principle of sound financial management, the appropriations entered on the budget lines concerned.(b) | postoje ozbiljni razlozi za sumnju u dostatnost odobrenih sredstava ili mogućnost izvršenja odobrenih sredstava unesenih u dotične proračunske linije pod uvjetima koji su u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja.
The appropriations in that title may be used only after transfers in accordance with the procedure laid down in point (c) of the first subparagraph of Article 30(1) of this Regulation, where the adoption of the basic act is subject to the procedure laid down in Article 294 TFEU, and in accordance with the procedure laid down in Article 31 of this Regulation, for all other cases.Odobrena sredstva u okviru te glave mogu se upotrebljavati samo nakon prijenosâ u skladu s postupkom utvrđenim u članku 30. stavku 1. prvom podstavku točki (c) ove Uredbe, ako donošenje temeljnog akta podliježe postupku iz članka 294. UFEU-a, te u skladu s postupkom utvrđenim u članku 31. ove Uredbe u svim drugim slučajevima.
2.   In the event of serious implementation difficulties, the Commission may, in the course of a financial year, propose that appropriations be transferred to the ‘provisions’ title. The European Parliament and the Council shall take a decision on such transfers as provided for in Article 31.2.   U slučaju ozbiljnih poteškoća u izvršenju, Komisija može tijekom financijske godine predložiti da se odobrena sredstva prenesu u glavu „rezervacije”. Europski parlament i Vijeće donose odluku o takvim prijenosima kako je predviđeno člankom 31.
Article 50Članak 50.
Negative reserveNegativna pričuva
The section of the budget relating to the Commission may include a ‘negative reserve’ limited to a maximum amount of EUR 200 000 000. Such a reserve, which shall be entered in a separate title, shall comprise payment appropriations only.Dio proračuna koji se odnosi na Komisiju može sadržavati „negativnu pričuvu”, koja je ograničena na najviši iznos od 200 000 000 EUR. Takva pričuva, koja se unosi pod zasebnu glavu, obuhvaća samo odobrena sredstva za plaćanje.
That negative reserve shall be drawn upon before the end of the financial year by means of transfers in accordance with the procedure laid down in Articles 30 and 31.Negativna pričuva realizira se prije kraja financijske godine prijenosom u skladu s postupkom utvrđenim u člancima 30. i 31.
Article 51Članak 51.
Emergency Aid ReservePričuva za pomoć u nuždi
1.   The section of the budget relating to the Commission shall include a reserve for emergency aid for third countries.1.   Dio proračuna koji se odnosi na Komisiju uključuje pričuvu za pomoć u nuždi trećim zemljama.
2.   The reserve referred to in paragraph 1 shall be drawn upon before the end of the financial year by means of transfers in accordance with the procedure laid down in Articles 30 and 32.2.   Pričuva iz stavka 1. realizira se prije kraja financijske godine prijenosima u skladu s postupkom utvrđenim u člancima 30. i 32.
Article 52Članak 52.
Presentation of the budgetPrikaz proračuna
1.   The budget shall show:1.   U proračunu se iskazuju:
(a) | in the general statement of revenue and expenditure: | (i) | the estimated revenue of the Union for the current financial year concerned (‘year n’); | (ii) | the estimated revenue for the preceding financial year and the revenue for year n-2; | (iii) | the commitment and payment appropriations for year n; | (iv) | the commitment and payment appropriations for the preceding financial year; | (v) | the expenditure committed and the expenditure paid in year n–2, the latter also expressed as a percentage of the budget of year n; | (vi) | appropriate remarks on each subdivision, as set out in Article 47(1), including the references of the basic act, where one exists, as well as all appropriate explanations concerning the nature and purpose of the appropriations;(a) | u općem računu prihoda i rashoda: | i. | procijenjeni prihodi Unije za tekuću financijsku godinu („godina n”); | ii. | procijenjeni prihodi za prethodnu financijsku godinu i prihodi za godinu n-2; | iii. | odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanje za godinu n; | iv. | odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanje za prethodnu financijsku godinu; | v. | rashodi koji su preuzeti i rashodi plaćeni u godini n-2, pri čemu se potonji ujedno iskazuju u postotku proračuna za godinu n; | vi. | odgovarajuće primjedbe o svakoj potpodjeli, kako su navedene u članku 47. stavku 1., uključujući upućivanja na temeljni akt, ako postoji, te sva odgovarajuća obrazloženja u vezi s prirodom i svrhom odobrenih sredstava;
(b) | in each section, the revenue and expenditure following the same structure as set out in point (a);(b) | u svakom dijelu, prihodi i rashodi prema istoj strukturi kako je utvrđena u točki (a);
(c) | with regard to staff: | (i) | for each section, an establishment plan setting the number of posts for each grade in each category and in each service and the number of permanent and temporary posts authorised within the limits of the appropriations; | (ii) | an establishment plan for staff paid from the research and technological development appropriations for direct action and an establishment plan for staff paid from the same appropriations for indirect action; the establishment plans shall be classified by category and grade and shall distinguish between permanent and temporary posts, authorised within the limits of the appropriations; | (iii) | an establishment plan setting the number of posts by grade and by category for each Union body referred to in Article 70 which receives a contribution charged to the budget. The establishment plans shall show, next to the number of posts authorised for the financial year, the number authorised for the preceding year. The staff of the Euratom Supply Agency shall appear separately in the Commission establishment plan;(c) | u vezi s osobljem: | i. | za svaki dio, plan radnih mjesta u kojem se navodi broj radnih mjesta za svaki razred u svakoj kategoriji i u svakoj službi te broj stalnih i privremenih radnih mjesta odobrenih u okviru odobrenih sredstava; | ii. | plan radnih mjesta za osoblje koje se plaća iz odobrenih sredstava za istraživanje i tehnološki razvoj za izravno djelovanje te plan radnih mjesta za osoblje koje se plaća iz istih odobrenih sredstava za neizravno djelovanje; planovi radnih mjesta razvrstavaju se prema kategoriji i razredu te se u njima razlikuju stalna i privremena radna mjesta odobrena u okviru odobrenih sredstava; | iii. | plan radnih mjesta u kojem se navodi broj radnih mjesta prema razredu i kategoriji za svako tijelo Unije iz članka 70. koje prima doprinos kojim se tereti proračun. U planu radnih mjesta uz broj radnih mjesta odobrenih za financijsku godinu prikazuje se i broj radnih mjesta odobrenih za prethodnu financijsku godinu. Osoblje Agencije za opskrbu Euratoma prikazuje se zasebno u planu radnih mjesta Komisije;
(d) | with regard to financial assistance and budgetary guarantees: | (i) | in the general statement of revenue, the budget lines corresponding to the relevant operations and intended to record any reimbursements received from recipients who initially defaulted. Those lines shall carry a token entry pro memoria and be accompanied by appropriate remarks; | (ii) | in the section of the budget relating to the Commission: | — | the budget lines containing the budgetary guarantees in respect of the operations concerned. Those lines shall carry a token entry pro memoria, provided that no effective charge which has to be covered by definitive resources has arisen; | — | remarks giving the reference to the basic act and the volume of the operations envisaged, the duration and the financial guarantee provided by the Union in respect of such operations; | (iii) | in a document annexed to the section of the budget relating to the Commission, as an indication, also of the corresponding risks: | — | ongoing capital operations and debt management; | — | the capital operations and debt management for year n;(d) | u vezi s financijskom pomoći i proračunskim jamstvima: | i. | u općem računu prihoda, proračunske linije koje se odnose na relevantne operacije i koje su namijenjene evidentiranju eventualnih nadoknada primljenih od korisnika koji prvotno nisu ispunjavali obveze. Te linije nose oznaku pro memoria te se uz njih navode odgovarajuće napomene; | ii. | u dijelu proračuna koji se odnosi na Komisiju: | — | proračunske linije koje sadržavaju proračunska jamstva u vezi s dotičnim operacijama. Te linije nose oznaku pro memoria, pod uvjetom da ne dolazi do stvarnog terećenja koje se pokriva iz konačno određenih sredstava; | — | napomene u kojima se upućuje na temeljni akt i opseg predviđenih operacija, njihovo trajanje i financijsko jamstvo koje je Unija dala za te operacije; | iii. | u dokumentu priloženom dijelu proračuna koji se odnosi na Komisiju, kao naznaku, među ostalim i odgovarajućih rizika: | — | tekuće kapitalne operacije i upravljanje dugom; | — | kapitalne operacije i upravljanje dugom za godinu n;
(e) | with regard to financial instruments to be established without a basic act: | (i) | budget lines corresponding to the relevant operations; | (ii) | a general description of the financial instruments, including their duration and their impact on the budget; | (iii) | the envisaged operations, including target volumes based on the expected multiplier and leverage effect;(e) | u pogledu financijskih instrumenata koji se uspostavljaju bez temeljnog akta: | i. | proračunske linije koje odgovaraju relevantnim operacijama; | ii. | opći opis financijskih instrumenata, uključujući njihovo trajanje i učinak na proračun; | iii. | predviđene operacije, uključujući ciljne opsege na temelju očekivanog multiplikacijskog učinka i učinka poluge;
(f) | with regard to the funds implemented by persons or entities pursuant to point (c) of the first subparagraph of Article 62(1): | (i) | a reference to the basic act of the relevant programme; | (ii) | corresponding budget lines; | (iii) | a general description of the action, including its duration and its impact on the budget;(f) | u vezi sa sredstvima koja izvršavaju osobe ili subjekti na temelju članka 62. stavka 1. prvog podstavka točke (c): | i. | upućivanje na temeljni akt relevantnog programa; | ii. | pripadajuće proračunske linije; | iii. | opći opis djelovanja, uključujući njegovo trajanje i učinak na proračun;
(g) | the total amount of CFSP expenditure entered in a chapter, entitled ‘CFSP’, with specific articles covering CFSP expenditure and containing specific budget lines identifying at least the single major missions.(g) | ukupni iznos rashoda za ZVSP iskazan u poglavlju pod nazivom „ZVSP”, s posebnim člancima, koji obuhvaćaju rashode za ZVSP i sadržavaju posebne proračunske linije u kojima se navode barem pojedinačne glavne misije.
2.   In addition to the documents referred to in paragraph 1, the European Parliament and the Council may attach any other relevant documents to the budget.2.   Uz dokumente iz stavka 1., Europski parlament i Vijeće uz proračun mogu priložiti i druge relevantne dokumente.
Article 53Članak 53.
Rules on the establishment plans for staffPravila o planovima radnih mjesta za osoblje
1.   The establishment plans referred to in point (c) of Article 52(1) shall constitute an absolute limit for each Union institution or body. No appointment shall be made in excess of the limit set.1.   Planovi radnih mjesta iz članka 52. stavka 1. točke (c) predstavljaju apsolutno ograničenje za svaku instituciju ili tijelo Unije. Nikakvo imenovanje ne izvršava se izvan utvrđenog ograničenja.
However, save in the case of grades AD 14, AD 15 and AD 16, each Union institution or body may modify its establishment plans by up to 10 % of posts authorised, subject to the following conditions:Međutim, uz iznimku u pogledu razreda, AD 14, AD 15 i AD 16, svaka institucija ili tijelo Unije može izmijeniti svoje planove radnih mjesta do najviše 10 % odobrenih radnih mjesta, uz sljedeće uvjete:
(a) | the volume of staff appropriations corresponding to a full financial year is not affected;(a) | da to ne utječe na obujam odobrenih sredstava za osoblje za cijelu financijsku godinu;
(b) | the limit of the total number of posts authorised by each establishment plan is not exceeded;(b) | da se ne prekorači ograničenje ukupnog broja radnih mjesta odobrenih pojedinim planom radnih mjesta;
(c) | the Union institution or body has taken part in a benchmarking exercise with other Union institutions and bodies as initiated by the Commission’s staff screening exercise.(c) | da su institucija ili tijelo Unije sudjelovali u komparativnoj analizi s drugim institucijama i tijelima Unije, koja je započela analizom kadrovskih potreba Komisije.
Three weeks before making the modifications referred to in the second subparagraph, the Union institution shall inform the European Parliament and the Council of its intention to do so. In the event that duly justified objections are raised within this period by either the European Parliament or the Council, the Union institution shall refrain from making the modifications and the procedure laid down in Article 44 shall apply.Tri tjedna prije provedbe izmjena iz drugog podstavka, institucija Unije o svojoj namjeri obavješćuje Europski parlament i Vijeće. U slučaju da u tom razdoblju Europski parlament ili Vijeće podnesu propisno opravdane prigovore, institucija Unije suzdržava se od provedbe izmjena te se primjenjuje postupak utvrđen u članku 44.
2.   By way of derogation from the first subparagraph of paragraph 1, the effects of part-time work authorised by the appointing authority in accordance with the Staff Regulations may be offset by other appointments.2.   Odstupajući od stavka 1. prvog podstavka, učinci rada u nepunom radnom vremenu koji je odobrilo tijelo za imenovanje u skladu s Pravilnikom o osoblju mogu se kompenzirati drugim imenovanjima.
CHAPTER 3POGLAVLJE 3.
Budgetary disciplineProračunska disciplina
Article 54Članak 54.
Compliance with the multiannual financial framework and Decision 2014/335/EU, EuratomUsklađenost s višegodišnjim financijskim okvirom i Odlukom 2014/335/EU, Euratom
The budget shall comply with the multiannual financial framework and Decision 2014/335/EU, Euratom.Proračun mora biti usklađen s višegodišnjim financijskim okvirom i Odlukom 2014/335/EU, Euratom.
Article 55Članak 55.
Compliance of Union acts with the budgetUsklađenost akata Unije s proračunom
Where the implementation of a Union act exceeds the appropriations available in the budget, such an act shall not be implemented in financial terms until the budget has been amended accordingly.Akt Unije čijom se provedbom premašuju odobrena sredstva raspoloživa u proračunu provodi se u financijskom smislu tek nakon odgovarajuće izmjene proračuna.
TITLE IVGLAVA IV.
BUDGET IMPLEMENTATIONIZVRŠENJE PRORAČUNA
CHAPTER 1POGLAVLJE 1.
General provisionsOpće odredbe
Article 56Članak 56.
Budget implementation in accordance with the principle of sound financial managementIzvršenje proračuna u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja
1.   The Commission shall implement the revenue and expenditure of the budget in accordance with this Regulation, under its own responsibility and within the limits of the appropriations authorised.1.   Komisija izvršava prihode i rashode proračuna u skladu s ovom Uredbom na vlastitu odgovornost te u okviru odobrenih sredstava.
2.   The Member States shall cooperate with the Commission so that the appropriations are used in accordance with the principle of sound financial management.2.   Države članice surađuju s Komisijom kako bi se odobrena sredstva upotrebljavala u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja.
Article 57Članak 57.
Information on transfers of personal data for audit purposesInformacije o prijenosu osobnih podataka za potrebe revizije
In any call made in the context of grants, procurement or prizes implemented under direct management, potential beneficiaries, candidates, tenderers and participants shall, in accordance with Regulation (EC) No 45/2001 be informed that, for the purposes of safeguarding the financial interests of the Union, their personal data may be transferred to internal audit services, to the Court of Auditors or to the European Anti-Fraud Office (OLAF) and between authorising officers of the Commission, and the executive agencies referred to in Article 69 of this Regulation and the Union bodies referred to in Articles 70 and 71 of this Regulation.U svim pozivima u kontekstu bespovratnih sredstava, nabave ili nagrada koji se izvršavaju u okviru izravnog upravljanja, potencijalni korisnici, natjecatelji, ponuditelji i sudionici se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 obavješćuju da se u svrhu zaštite financijskih interesa Unije njihovi osobni podaci mogu prosljeđivati službama unutarnje revizije, Revizorskom sudu ili Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) te među dužnosnicima za ovjeravanje Komisije i izvršnih agencija iz članka 69. ove Uredbe te tijela Unije iz članaka 70. i 71.ove Uredbe.
Article 58Članak 58.
Basic act and exceptionsTemeljni akt i iznimke
1.   Appropriations entered in the budget for any Union action shall only be used if a basic act has been adopted.1.   Odobrena sredstva unesena u proračun za bilo koje djelovanje Unije upotrebljavaju se samo ako je prethodno donesen temeljni akt.
2.   By way of derogation from paragraph 1, and subject to the conditions set out in paragraphs 3, 4 and 5, the following appropriations may be implemented without a basic act provided the actions which they are intended to finance fall within the competences of the Union:2.   Odstupajući od stavka 1. i podložno uvjetima utvrđenima u stavcima 3., 4. i 5., sljedeća odobrena sredstva mogu se izvršavati bez temeljnog akta, pod uvjetom da djelovanja za čije se financiranje koriste potpadaju pod nadležnost Unije:
(a) | appropriations for pilot projects of an experimental nature designed to test the feasibility of an action and its usefulness;(a) | odobrena sredstva za pilot-projekte osmišljene za ispitivanje izvedivosti određenog djelovanja i njegove korisnosti;
(b) | appropriations for preparatory actions in the field of application of the TFEU and the Euratom Treaty, designed to prepare proposals with a view to the adoption of future actions;(b) | odobrena sredstva za pripremna djelovanja u području primjene UFEU-a i Ugovora o Euratomu kojima je svrha pripremanje prijedlogâ s ciljem donošenja budućih djelovanja;
(c) | appropriations for preparatory measures in the field of Title V of the TEU;(c) | odobrena sredstva za pripremne mjere u području glave V. UEU-a;
(d) | appropriations for one-off actions, or for actions for an indefinite duration, carried out by the Commission by virtue of tasks resulting from its prerogatives at institutional level pursuant to the TFEU and to the Euratom Treaty, other than its right of legislative initiative to submit proposals as referred to in point (b) of this paragraph, and under specific powers directly conferred on it by Articles 154, 156, 159 and 160 TFEU, Articles 168(2), 171(2) and 173(2) TFEU, the second paragraph of Article 175 TFEU, Article 181(2) TFEU, Article 190 TFEU and Articles 210(2) and 214(6) TFEU and Articles 70 and 77 to 85 of the Euratom Treaty;(d) | odobrena sredstva za jednokratna djelovanja, ili za djelovanja neograničenog trajanja, koja provodi Komisija na temelju zadaća koje proizlaze iz njezinih ovlasti na institucionalnoj razini na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu koje se ne odnose na njezino pravo na zakonodavnu inicijativu podnošenja prijedloga kako je navedeno u točki (b) ovog stavka, te u skladu s posebnim ovlastima koje su joj izravno dodijeljene člancima 154., 156., 159. i 160. UFEU-a, člankom 168. stavkom 2. UFEU-a, člankom 171. stavkom 2. UFEU-a, člankom 173. stavkom 2 UFEU-a, člankom 175. drugim podstavkom UFEU-a, člankom 181. stavkom 2. UFEU-a, člankom 190. UFEU-a, člankom 210. stavkom 2 UFEU-a i člankom 214. stavkom 6. UFEU-a te člankom 70. Ugovora o Euratomu i člancima od 77. do 85. Ugovora o Euratomu;
(e) | appropriations for the operation of each Union institution under its administrative autonomy.(e) | odobrena sredstva za rad svake institucije Unije u okviru njezine administrativne neovisnosti.
3.   With regard to appropriations referred to in point (a) of paragraph 2, the relevant commitment appropriations may be entered in the budget for not more than two consecutive financial years. The total amount of appropriations for pilot projects shall not exceed EUR 40 000 000 in any financial year.3.   U pogledu odobrenih sredstava iz stavka 2. točke (a) relevantna odobrena sredstva za preuzimanje obveza mogu se unijeti u proračun za najviše dvije uzastopne financijske godine. Ukupni iznos odobrenih sredstava za pilot-projekte ne prelazi 40 000 000 EUR po financijskoj godini.
4.   With regard to appropriations referred to in point (b) of paragraph 2, preparatory actions shall follow a coherent approach and may take various forms. The relevant commitment appropriations may be entered in the budget for not more than three consecutive financial years. The procedure for the adoption of the relevant basic act shall be concluded before the end of the third financial year. In the course of that procedure, the commitment of appropriations shall correspond to the particular features of the preparatory action with regard to the activities envisaged, the aims pursued and the recipients. As a result, the amount of the appropriations committed shall not correspond to the amount of those envisaged for financing the definitive action itself.4.   U pogledu odobrenih sredstava iz stavka 2. točke (b), pri pripremnim djelovanjima slijedi se dosljedan pristup te ona mogu poprimiti različite oblike. Relevantna odobrena sredstva za preuzimanje obveza mogu se unijeti u proračun za najviše tri uzastopne financijske godine. Postupak donošenja relevantnog temeljnog akta mora se dovršiti prije kraja treće financijske godine. Tijekom tog postupka preuzimanje obveza za odobrena sredstva mora biti u sklad s posebnim obilježjima pripremnog djelovanja u odnosu na predviđene aktivnosti, ciljeve koji se nastoje ostvariti te primatelje. Kao rezultat toga, iznos odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze ne odgovara iznosu sredstava predviđenih za financiranje konačnog djelovanja.
The total amount of appropriations for new preparatory actions referred to in point (b) of paragraph 2 shall not exceed EUR 50 000 000 in any financial year, and the total amount of appropriations actually committed for preparatory actions shall not exceed EUR 100 000 000.Ukupni iznos odobrenih sredstava za nova pripremna djelovanja iz stavka 2. točke (b) ne prelazi 50 000 000 EUR po financijskoj godini, a ukupni iznos odobrenih sredstava za koja su stvarno preuzete obveze za pripremna djelovanja ne prelazi 100 000 000 EUR.
5.   With regard to the appropriations referred to in point (c) of paragraph 2, preparatory measures shall be limited to a short period of time and shall be designed to establish the conditions for Union action in fulfilment of the objectives of the CFSP and for the adoption of the necessary legal instruments.5.   U pogledu odobrenih sredstava iz stavka 2. točke (c), pripremne mjere ograničavaju se na kratko vremensko razdoblje te su namijenjene uspostavljanju uvjetâ za djelovanje Unije u ispunjenju ciljeva ZVSP-a te za donošenje potrebnih pravnih instrumenata.
For the purpose of Union crisis management operations, preparatory measures shall be designed, inter alia, to assess the operational requirements, to provide for a rapid initial deployment of resources, or to establish the conditions on the ground for the launching of the operation. Preparatory measures shall be agreed by the Council, on a proposal by the High Representative.Za potrebe operacija Unije za upravljanje kriznim situacijama, pripremne mjere osmišljavaju se, među ostalim, za procjenu operativnih zahtjeva, brzu početnu uporabu sredstava ili uspostavu uvjeta na terenu za pokretanje operacije. Pripremne mjere odobrava Vijeće na prijedlog Visokog predstavnika.
In order to ensure the rapid implementation of preparatory measures, the High Representative shall inform the European Parliament and the Commission as early as possible of the Council’s intention to launch a preparatory measure and, in particular, of the estimated resources required for that purpose. The Commission shall take all the measures necessary to ensure a rapid disbursement of the funds.Kako bi se osigurala brza provedba pripremnih mjera, Visoki predstavnik što je prije moguće obavješćuje Europski parlament i Komisiju o namjeri Vijeća da pokrene pripremnu mjeru te osobito o procijenjenim sredstvima koja su za tu svrhu potrebna. Komisija poduzima sve potrebne mjere za osiguravanje brze isplate sredstava.
The financing of measures agreed by the Council for the preparation of Union crisis management operations under Title V TEU shall cover incremental costs directly arising from a specific field deployment of a mission or team involving, inter alia, personnel from Union institutions, including high-risk insurance, travel and accommodation costs and per diem payments.Financiranjem mjera koje je Vijeća odobrilo za pripremu operacija Unije za upravljanje kriznim situacijama u skladu s glavom V. UEU-a pokrivaju se dodatni troškovi koji izravno proizlaze iz posebnog razmještanja misije ili tima na terenu, uključujući, među ostalim, osoblje institucija Unije, a koji uključuju osiguranje od visokog rizika, putne troškove, troškove smještaja i dnevnica.
Article 59Članak 59.
Budget implementation by Union institutions other than the CommissionIzvršenje proračuna od strane institucija Unije, osim Komisije
1.   The Commission shall confer on the other Union institutions the requisite powers for the implementation of the sections of the budget relating to them.1.   Komisija dodjeljuje ostalim institucijama Unije potrebne ovlasti za izvršenje dijelova proračuna koji se na njih odnose.
2.   In order to facilitate the implementation of their appropriations, Union institutions may conclude service-level agreements with each other laying down the conditions governing the provision of services, supply of products, execution of works or of building contracts.2.   Kako bi olakšale izvršenje svojih odobrenih sredstava institucije Unije mogu jedna s drugom sklapati sporazume na razini službi u kojima utvrđuju uvjete za pružanje usluga, nabavu proizvoda, izvođenje radova ili izvršavanje ugovorâ u vezi s nekretninama.
Those agreements shall enable the transfer of appropriations or the recovery of costs, which result from their implementation.Tim se sporazumima omogućuje prijenos odobrenih sredstava ili povrat troškova koji proizlaze iz njihova izvršenja.
3.   Service-level agreements referred to in paragraph 2 may also be agreed upon between departments of Union institutions, Union bodies, European offices, bodies or persons entrusted with implementation of specific actions in the CFSP pursuant to Title V of the TEU and the Office of the Secretary-General of the Board of Governors of the European schools. The Commission and other Union institutions shall report regularly to the European Parliament and to the Council on the service-level agreements they conclude with other Union institutions.3.   Sporazumi na razini službi iz stavka 2. mogu se sklapati i između službi institucija Unije, tijela Unije, europskih ureda, tijela ili osoba kojima je povjerena provedba posebnih djelovanja u okviru ZVSP-a na temelju glave V. UEU-a i Ureda glavnog tajnika Odbora guvernera Europskih škola. Komisija i druge institucije Unije redovito izvješćuju Europski parlament i Vijeće o sporazumima na razini službi koje sklapaju s drugim institucijama Unije.
Article 60Članak 60.
Delegation of budget implementation powersDelegiranje ovlasti za izvršenje proračuna
1.   The Commission and each of the other Union institutions may, within their departments, delegate their powers of budget implementation in accordance with the conditions laid down in this Regulation and their internal rules and within the limits laid down in the instrument of delegation. Those so empowered shall act within the limits of the powers expressly conferred upon them.1.   Komisija i svaka druga institucija Unije mogu unutar svojih službi delegirati ovlasti za izvršenje proračuna, u skladu s uvjetima utvrđenima u ovoj Uredbi i u skladu sa svojim internim propisima te u skladu s ograničenjima utvrđenima u instrumentu o delegiranju ovlasti. Tako ovlaštene osobe djeluju samo u okviru ovlasti koje su im izričito dodijeljene.
2.   In addition to paragraph 1, the Commission may delegate its powers of budget implementation concerning the operational appropriations of its own section of the budget to Heads of Union delegations and, in order to ensure business continuity during their absence, to deputy Heads of Union delegations. Such delegation shall be without prejudice to the responsibility of Heads of Union delegations for budget implementation. Where the absence of a Head of Union delegation exceeds four weeks, the Commission shall revise its decision to delegate powers of budget implementation. When Heads of Union delegations, and their deputies in the absence of the former, act as authorising officers by subdelegation of the Commission, they shall apply the Commission rules for budget implementation and shall be subject to the same duties, obligations and accountability as any other authorising officer by subdelegation of the Commission.2.   Uz stavak 1., Komisija može delegirati svoje ovlasti za izvršenje proračuna u vezi s odobrenim sredstvima za poslovanje iz svojeg dijela proračuna voditeljima delegacija Unije i, kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja za vrijeme njihove odsutnosti, zamjenicima voditeljâ delegacija Unije. Takvim se delegiranjem ne dovodi u pitanje odgovornost voditelja delegacija Unije za izvršenje proračuna. Ako je voditelj delegacija Unije odsutan dulje od četiri tjedna, Komisija preispituje svoju odluku o delegiranju ovlasti za izvršenje proračuna. Ako voditelji delegacija Unije te, u slučaju njihove odsutnosti, zamjenici voditelja delegacija Unije djeluju kao dužnosnici za ovjeravanje Komisije na osnovi daljnjeg delegiranja, oni primjenjuju pravila Komisije za izvršenje proračuna i podliježu istim dužnostima, obvezama i odgovornostima kao i bilo koji drugi dužnosnik za ovjeravanje Komisije na osnovi daljnjeg delegiranja.
The Commission may withdraw the delegation of powers referred to in the first subparagraph in accordance with its own rules.Komisija može povući delegiranje ovlasti iz prvog podstavka u skladu sa svojim pravilima.
For the purposes of the first subparagraph, the High Representative shall take the measures necessary to facilitate cooperation between Union delegations and Commission departments.Za potrebe prvog podstavka, Visoki predstavnik poduzima mjere potrebne za olakšavanje suradnje delegacija Unije i službi Komisije.
3.   The EEAS may exceptionally delegate its powers of budget implementation concerning the administrative appropriations of its own section of the budget to Commission staff of Union delegations where this is necessary in order to ensure the continuity in the administration of such delegations in the absence of the EEAS competent authorising officer from the country where his or her delegation is based. In the exceptional cases where Commission staff of Union delegations act as authorising officers by subdelegation of the EEAS, they shall apply the EEAS internal rules for budget implementation and shall be subject to the same duties, obligations and accountability as any other authorising officer by subdelegation of the EEAS.3.   ESVD može iznimno delegirati svoje ovlasti za izvršenje proračuna u vezi s administrativnim odobrenim sredstvima iz svojeg dijela proračuna osoblju Komisije u delegacijama Unije ako je to potrebno kako bi se osigurao kontinuitet upravljanja takvim delegacijama u odsutnosti odgovornog dužnosnika za ovjeravanje ESVD-a iz zemlje u kojoj njegova delegacija ima sjedište. U iznimnim slučajevima kada osoblje Komisije u delegacijama Unije djeluje u ulozi dužnosnika ESVD-a za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja, dužno je primjenjivati interna pravila ESVD-a za izvršenje proračuna te podliježe istim dužnostima, obvezama i odgovornostima kao i svi drugi dužnosnici ESVD-a za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja.
The EEAS may withdraw the delegation of powers referred to in the first subparagraph in accordance with its own rules.ESVD može povući delegiranje ovlasti iz prvog podstavka u skladu sa svojim pravilima.
Article 61Članak 61.
Conflict of interestsSukob interesa
1.   Financial actors within the meaning of Chapter 4 of this Title and other persons, including national authorities at any level, involved in budget implementation under direct, indirect and shared management, including acts preparatory thereto, audit or control, shall not take any action which may bring their own interests into conflict with those of the Union. They shall also take appropriate measures to prevent a conflict of interests from arising in the functions under their responsibility and to address situations which may objectively be perceived as a conflict of interests.1.   Financijski izvršitelji u smislu poglavlja 4. ove glave i druge osobe, uključujući nacionalna tijela svih razina, uključeni u izvršenje proračuna u okviru izravnog, neizravnog i podijeljenog upravljanja, uključujući pripremne akte za navedeno, te revizije ili kontrole, ne smiju poduzimati radnje koje bi mogle dovesti do sukoba njihovih interesa i interesa Unije. Ujedno poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi spriječili sukob interesa pri obavljanju funkcija koje su u njihovoj odgovornosti te riješili situacije koje se objektivno mogu smatrati sukobom interesa.
2.   Where there is a risk of a conflict of interests involving a member of staff of a national authority, the person in question shall refer the matter to his or her hierarchical superior. Where such a risk exists for staff covered by the Staff Regulations, the person in question shall refer the matter to the relevant authorising officer by delegation. The relevant hierarchical superior or the authorising officer by delegation shall confirm in writing whether a conflict of interests is found to exist. Where a conflict of interests is found to exist, the appointing authority or the relevant national authority shall ensure that the person in question ceases all activity in the matter. The relevant authorising officer by delegation or the relevant national authority shall ensure that any further appropriate action is taken in accordance with the applicable law.2.   Ako postoji rizik od sukoba interesa koji uključuje člana osoblja nacionalnog tijela, dotična osoba predmet upućuje svojem nadređenom. Ako takav rizik postoji u pogledu člana osoblja obuhvaćenog Pravilnikom o osoblju, dotična osoba predmet upućuje relevantnom dužnosniku za ovjeravanje na osnovi delegiranja. Relevantna nadređena osoba ili dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja u pisanom obliku potvrđuju je li utvrđeno postojanje sukoba interesa. Ako je utvrđeno postojanje sukoba interesa, tijelo za imenovanja ili relevantno nacionalno tijelo osiguravaju da dotična osoba prestane sa svim aktivnostima u vezi s tim predmetom. Relevantni dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ili relevantno nacionalno tijelo osiguravaju poduzimanje odgovarajućih daljnjih djelovanja u skladu s primjenjivim pravom.
3.   For the purposes of paragraph 1, a conflict of interests exists where the impartial and objective exercise of the functions of a financial actor or other person, as referred to in paragraph 1, is compromised for reasons involving family, emotional life, political or national affinity, economic interest or any other direct or indirect personal interest.3.   Za potrebe stavka 1. sukob interesa postoji ako je ugroženo nepristrano i objektivno obnašanje funkcije financijskog izvršitelja ili druge osobe iz stavka 1. zbog obiteljskih, emotivnih, političkih ili nacionalnih razloga, ekonomskog interesa ili drugog izravnog ili neizravnog osobnog interesa.
CHAPTER 2POGLAVLJE 2.
Methods of implementationNačini izvršenja
Article 62Članak 62.
Methods of budget implementationNačini izvršenja proračuna
1.   The Commission shall implement the budget in any of the following ways:1.   Komisija izvršava proračun na jedan od sljedećih načina:
(a) | directly (‘direct management’) as set out in Articles 125 to 153, by its departments, including its staff in the Union delegations under the authority of their respective Head of delegation, in accordance with Article 60(2), or through executive agencies as referred to in Article 69;(a) | izravno („izravno upravljanje”) kako je utvrđeno u člancima od 125. do 153. putem svojih službi, uključujući osoblje u delegacijama Unije pod nadzorom voditelja delegacije, u skladu s člankom 60. stavkom 2., ili putem izvršnih agencija u skladu s člankom 69.;
(b) | under shared management with Member States (‘shared management’) as set out in Articles 63 and 125 to 129;(b) | u okviru podijeljenog upravljanja s državama članicama („podijeljeno upravljanje”) kako je utvrđeno u članku 63. i člancima od 125. do 129.;
(c) | indirectly (‘indirect management’) as set out in Articles 125 to 149 and 154 to 159, where this is provided for in the basic act or in the cases referred to in points (a) to (d) of Article 58(2), by entrusting budget implementation tasks to: | (i) | third countries or the bodies they have designated; | (ii) | international organisations or their agencies, within the meaning of Article 156; | (iii) | the European Investment Bank (‘the EIB’) or the European Investment Fund (‘the EIF’) or both of them acting as a group (‘the EIB group’); | (iv) | Union bodies referred to in Articles 70 and 71; | (v) | public law bodies, including Member State organisations; | (vi) | bodies governed by private law with a public service mission, including Member State organisations, to the extent that they are provided with adequate financial guarantees; | (vii) | bodies governed by the private law of a Member State that are entrusted with the implementation of a public-private partnership and that are provided with adequate financial guarantees; | (viii) | bodies or persons entrusted with the implementation of specific actions in the CFSP pursuant to Title V of the TEU, and identified in the relevant basic act.(c) | neizravno („neizravno upravljanje”), kako je utvrđeno u člancima od 125. do 149. i člancima od 154. do 159., ako je to predviđeno temeljnim aktom ili u slučajevima iz članka 58. stavka 2. točkama od (a) do (d) povjeravanjem zadaća izvršenja proračuna: | i. | trećim zemljama ili tijelima koje su one imenovale; | ii. | međunarodnim organizacijama ili njihovim agencijama, u smislu članka 156.; | iii. | Europskoj investicijskoj banci („EIB”) ili Europskom investicijskom fondu („EIF”) ili njihovu zajedničkom djelovanju („grupa EIB”); | iv. | tijelima Unije iz članaka 70. i 71.; | v. | tijelima javnog prava, uključujući organizacije država članica; | vi. | tijelima uređenima privatnim pravom koja pružaju javne usluge, uključujući organizacije država članica, u mjeri u kojoj su im dana odgovarajuća financijska jamstva; | vii. | tijelima uređenima privatnim pravom države članice kojima je povjerena provedba javno-privatnog partnerstva i koja daju odgovarajuća financijska jamstva; | viii. | tijelima ili osobama kojima je povjerena provedba posebnih djelovanja u ZVSP-u u skladu s glavom V. UEU-a i koji su navedeni u relevantnom temeljnom aktu.
With regard to point (c)(vi) of the first subparagraph, the amount of the financial guarantees required may be set out in the relevant basic act and may be limited to the maximum amount of the Union contribution to the body concerned. In the case of multiple guarantors, the repartition of the amount of the total liability to be covered by the guarantees shall be specified in the contribution agreement, which may provide for the liability of each guarantor to be proportionate to the share of their respective contribution to the body.U vezi s prvim podstavkom točkom (c) podtočkom vi., iznos zahtijevanih financijskih jamstava može se utvrditi u relevantnom temeljnom aktu te se može ograničiti na najveći iznos doprinosa Unije dotičnom tijelu. Ako postoji više izdavatelja jamstva, raspodjela iznosa ukupnih obveza koje treba pokriti jamstvima utvrđuje se sporazumom o doprinosu kojim se može predvidjeti da je odgovornost svakog izdavatelja jamstva razmjerna udjelu njegova dotičnog doprinosa tijelu.
2.   For the purposes of direct management, the Commission may use the instruments referred to in Titles VII, VIII, IX, X and XII.2.   Za potrebe izravnog upravljanja Komisija može upotrebljavati instrumente iz glava VII., VIII., IX., X. i XII.
For the purposes of shared management, the instruments for budget implementation shall be the ones provided for in sector-specific rules.Za potrebe podijeljenog upravljanja instrumenti za izvršenje proračuna jesu oni utvrđeni su sektorskim pravilima.
For the purposes of indirect management, the Commission shall apply Title VI and, in the case of financial instruments and budgetary guarantees, Titles VI and X. The implementing entities shall apply the instruments for budget implementation set out in the contribution agreement concerned.Za potrebe neizravnog upravljanja Komisija primjenjuje glavu VI. te, u slučaju financijskih instrumenata i proračunskih jamstava, glave VI. i X. Provedbeni subjekti primjenjuju instrumente za izvršenje proračuna navedene u dotičnom sporazumu o doprinosu.
3.   The Commission is responsible for budget implementation in accordance with Article 317 TFEU and shall not delegate those tasks to third parties, where such tasks involve a large measure of discretion implying political choices.3.   Komisija je odgovorna za izvršenje proračuna u skladu s člankom 317. UFEU-a i te zadaće ne delegira trećim stranama ako one uključuju široko diskrecijsko pravo koje podrazumijeva donošenje političkih odluka.
The Commission shall not, through contracts in accordance with Title VII of this Regulation, outsource tasks involving the exercise of public authority and discretionary powers of judgement.Komisija putem ugovorâ iz glave VII. ove Uredbe ne povjerava vanjskim izvoditeljima poslove koji uključuju izvršenje javnih ovlasti i ovlasti za odlučivanje na temelju diskrecijskog prava.
Article 63Članak 63.
Shared management with Member StatesPodijeljeno upravljanje s državama članicama
1.   Where the Commission implements the budget under shared management, tasks relating to budget implementation shall be delegated to Member States. The Commission and Member States shall respect the principles of sound financial management, transparency and non-discrimination and shall ensure the visibility of the Union action when they manage Union funds. To that end, the Commission and Member States shall fulfil their respective control and audit obligations and assume the resulting responsibilities laid down in this Regulation. Complementary provisions shall be laid down in sector-specific rules.1.   Ako Komisija izvršava proračun podijeljenim upravljanjem, zadaće koje se odnose na izvršenja proračuna prenose se na države članice. Komisija i države članice moraju poštovati načela dobrog financijskog upravljanja, transparentnosti i nediskriminacije te osiguravati vidljivost djelovanja Unije prilikom upravljanja sredstvima Unije. U tu svrhu Komisija i države članice moraju ispuniti svoje obveze kontrole i revizije te preuzeti s time povezane odgovornosti koje su utvrđene u ovoj Uredbi. Dodatne odredbe utvrđuju se u sektorskim pravilima.
2.   When executing tasks relating to budget implementation, Member States shall take all the necessary measures, including legislative, regulatory and administrative measures, to protect the financial interests of the Union, namely by:2.   Pri izvršenju zadaća vezanih uz izvršenje proračuna, države članice poduzimaju sve potrebne mjere, uključujući zakonodavne, regulatorne i administrativne mjere, za zaštitu financijskih interesa Unije, kako bi osobito:
(a) | ensuring that actions financed from the budget are implemented correctly and effectively and in accordance with the applicable sector-specific rules;(a) | osigurale da se djelovanja koja se financiraju iz proračuna provode na ispravan i djelotvoran način te u skladu s primjenjivim sektorskim pravilima;
(b) | designating bodies responsible for the management and control of Union funds in accordance with paragraph 3, and supervising such bodies;(b) | imenovale tijela odgovorna za upravljanje sredstvima Unije i njihovu kontrolu u skladu sa stavkom 3. i nadzirale takva tijela;
(c) | preventing, detecting and correcting irregularities and fraud;(c) | spriječile, otkrile i ispravile nedostatke i prijevare;
(d) | cooperating, in accordance with this Regulation and sector-specific rules, with the Commission, OLAF, the Court of Auditors and, for those Member States participating in enhanced cooperation pursuant to Council Regulation (EU) 2017/1939 (39), with the European Public Prosecutor’s Office (EPPO).(d) | surađivale, u skladu s ovom Uredbom i sektorskim pravilima, s Komisijom, OLAF-om, Revizorskim sudom i, za države članice koje sudjeluju u pojačanoj suradnji na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 (39), Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO).
In order to protect the financial interests of the Union, Member States shall, while respecting the principle of proportionality, and in compliance with this Article and the relevant sector-specific rules, carry out ex ante and ex post controls including, where appropriate, on-the-spot checks on representative and/or risk-based samples of transactions. They shall also recover funds unduly paid and bring legal proceedings where necessary in that regard.Kako bi zaštitile financijske interese Unije, države članice, istodobno poštujući načelo proporcionalnosti te postupajući u skladu s ovim člankom i relevantnim sektorskim pravilima, provode ex ante i ex post kontrole uključujući, ako je to primjereno, provjere na licu mjesta reprezentativnih uzoraka transakcija i/ili uzoraka transakcija koji se temelje na riziku. Osim toga, moraju osigurati povrat nepropisno isplaćenih sredstava i, kad je to potrebno, pokrenuti pravne postupke s tim u vezi.
Member States shall impose effective, dissuasive and proportionate penalties on recipients where provided for in sector-specific rules or in specific provisions in national law.Države članice izriču djelotvorne, odvraćajuće i proporcionalne sankcije primateljima ako su one predviđene sektorskim pravilima ili posebnim odredbama nacionalnog prava.
As part of its risk assessment and in accordance with sector-specific rules, the Commission shall monitor the management and control systems established in Member States. The Commission shall, in its audit work, respect the principle of proportionality and shall take into account the level of risk assessed in accordance with sector-specific rules.Kao dio procjene rizika te u skladu sa sektorskim pravilima, Komisija nadzire sustave upravljanja i kontrole uspostavljene u državama članicama. Komisija u svojem revizorskom radu poštuje načelo proporcionalnosti i uzima u obzir razinu procijenjenog rizika u skladu sa sektorskim pravilima.
3.   In accordance with the criteria and procedures laid down in sector-specific rules, Member States shall, at the appropriate level, designate bodies to be responsible for the management and control of Union funds. Such bodies may also carry out tasks not related to the management of Union funds and may entrust certain of their tasks to other bodies.3.   U skladu s kriterijima i postupcima utvrđenima u sektorskim pravilima, države članice, na odgovarajućoj razini, imenuju tijela odgovorna za upravljanje sredstvima Unije i njihovu kontrolu. Ta tijela mogu obavljati i zadaće koje nisu povezane s upravljanjem sredstvima Unije i mogu povjeriti drugim tijelima neke od svojih zadaća.
When deciding on the designation of bodies, Member States may base their decision on whether the management and control systems are essentially the same as those already in place for the previous period and whether they have functioned effectively.Države članice mogu svoju odluku o imenovanju tijela temeljiti na tome jesu li sustavi upravljanja i kontrole u biti istovjetni sustavima koji su već postojali u prethodnom razdoblju i funkcioniraju li djelotvorno.
If audit and control results show that the designated bodies no longer comply with the criteria set out in sector-specific rules, Member States shall take the measures necessary to ensure that deficiencies in the implementation of the tasks of those bodies are remedied, including by ending the designation in accordance with sector-specific rules.Ako rezultati revizije i kontrole pokažu da imenovana tijela više nisu u skladu s kriterijima utvrđenima u sektorskim pravilima, države članice poduzimaju mjere potrebne za uklanjanje nedostataka u provedbi zadaća tih tijela, uključujući okončanjem imenovanja u skladu sa sektorskim pravilima.
Sector-specific rules shall define the role of the Commission in the process set out in this paragraph.Uloga Komisije u postupku određenom u ovom stavku utvrđuje se u sektorskim pravilima.
4.   Bodies designated pursuant to paragraph 3 shall:4.   Tijela imenovana u skladu sa stavkom 3. dužna su:
(a) | set up and ensure the functioning of an effective and efficient internal control system;(a) | uspostaviti i osigurati funkcioniranje djelotvornog i učinkovitog sustava unutarnje kontrole;
(b) | use an accounting system that provides accurate, complete and reliable information in a timely manner;(b) | upotrebljavati računovodstveni sustav koji pravodobno pruža točne, potpune i pouzdane informacije;
(c) | provide the information required under paragraphs 5, 6 and 7;(c) | dostaviti informacije koje se zahtijevaju u skladu sa stavcima 5., 6. i 7.;
(d) | ensure ex post publication in accordance with Article 38(2) to (6).(d) | osigurati ex post objavu u skladu s člankom 38. stavcima od 2. do 6.
Any processing of personal data shall comply with Regulation (EU) 2016/679.Pri svakoj obradi osobnih podataka mora se poštovati Uredba (EU) 2016/679.
5.   Bodies designated pursuant to paragraph 3 shall, by 15 February of the following financial year, provide the Commission with:5.   Tijela imenovana na temelju stavka 3. dužna su do 15. veljače sljedeće financijske godine Komisiji dostaviti:
(a) | their accounts on the expenditure that was incurred, during the relevant reference period as defined in sector-specific rules, in the execution of their tasks and that was presented to the Commission for reimbursement;(a) | svoju računovodstvenu dokumentaciju o rashodima koji su nastali tijekom relevantnog referentnog razdoblja, utvrđenog u sektorskim pravilima, pri izvršenju njihovih zadaća i koji su podneseni Komisiji radi nadoknade;
(b) | an annual summary of the final audit reports and of controls carried out, including an analysis of the nature and extent of errors and weaknesses identified in systems, as well as corrective action taken or planned.(b) | godišnji sažetak završnih revizorskih izvješća i provedenih kontrola, uključujući analizu naravi i opsega utvrđenih pogrešaka i nedostataka sustavâ, te provedene ili planirane korektivne mjere.
6.   The accounts referred to in point (a) of paragraph 5 shall include pre-financing and sums for which recovery procedures are ongoing or have been completed. They shall be accompanied by a management declaration confirming that, in the opinion of those in charge of the management of the funds:6.   Računovodstvena dokumentacija iz stavka 5. točke (a) uključuje predfinanciranje i iznose za koje su u tijeku ili su završeni postupci povrata. Uz računovodstvenu dokumentaciju prilaže se izjava rukovodstva kojom se, prema mišljenju odgovornih za upravljanje sredstvima, potvrđuje sljedeće:
(a) | the information is properly presented, complete and accurate;(a) | informacije su na odgovarajući način prikazane, potpune su i točne;
(b) | the expenditure was used for its intended purpose, as defined in sector-specific rules;(b) | rashodi su upotrijebljeni u skladu s njihovom namjenom, kako je utvrđeno u sektorskim pravilima;
(c) | the control systems put in place ensure the legality and regularity of the underlying transactions.(c) | postojećim sustavima kontrole osiguravaju se zakonitost i pravilnost temeljnih transakcija.
7.   The accounts referred to in point (a) of paragraph 5 and the summary referred to in point (b) of that paragraph shall be accompanied by an opinion of an independent audit body, drawn up in accordance with internationally accepted audit standards. That opinion shall establish whether the accounts give a true and fair view, whether expenditure for which reimbursement has been requested from the Commission is legal and regular, and whether the control systems put in place function properly. The opinion shall also state whether the audit work puts in doubt the assertions made in the management declaration referred to in paragraph 6.7.   Uz računovodstvenu dokumentaciju iz stavka 5. točke (a) te sažetak iz točke (b) tog stavka prilaže se mišljenje neovisnog revizorskog tijela sastavljenog u skladu s međunarodno priznatim revizijskim standardima. U tom se mišljenju utvrđuje daje li računovodstvena dokumentacija istinit i vjeran prikaz, jesu li rashodi čija se nadoknada traži od Komisije zakoniti i pravilni te funkcioniraju li dobro uspostavljeni sustavi kontrole. U mišljenju se ujedno navodi jesu li se tijekom revizije pojavile dvojbe u vezi s navodima iz izjave rukovodstva iz stavka 6.
The deadline of 15 February set out in paragraph 5 may exceptionally be extended by the Commission to 1 March, upon communication by the Member State concerned.Rok iz stavka 5. Komisija može iznimno produljiti s 15. veljače na 1. ožujka slijedom priopćenja dotične države članice.
Member States may, at the appropriate level, publish the information referred to in paragraphs 5 and 6 and in this paragraph.Države članice mogu na odgovarajućoj razini objaviti informacije iz stavaka 5. i 6. te iz ovog stavka.
In addition, Member States may provide to the European Parliament, to the Council and to the Commission declarations signed at the appropriate level based on the information referred to in paragraphs 5 and 6 and in this paragraph.Osim toga, države članice Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji mogu dati izjave potpisane na odgovarajućoj razini koje se temelje na podacima iz stavaka 5. i 6. ovog stavka.
8.   In order to ensure that Union funds are used in accordance with the applicable rules, the Commission shall:8.   Kako bi osigurala da se sredstva Unije upotrebljavaju u skladu s primjenjivim pravilima, Komisija:
(a) | apply procedures for the examination and acceptance of the accounts of the designated bodies, ensuring that the accounts are complete, accurate and true;(a) | primjenjuje postupke za ispitivanje i prihvaćanje računovodstvene dokumentacije imenovanih tijela, osiguravajući pritom da je računovodstvena dokumentacija potpuna, točna i istinita;
(b) | exclude from Union financing expenditure for which disbursements have been made in breach of applicable law;(b) | isključuje iz financiranja Unije rashode čije isplate predstavljaju kršenje primjenjivog prava;
(c) | interrupt payment deadlines or suspend payments where provided for in sector-specific rules.(c) | prekida rokove plaćanja ili suspendira plaćanja ako je to predviđeno sektorskim pravilima.
The Commission shall end all or part of the interruption of payment deadlines or suspension of payments after a Member State has presented its observations and as soon as it has taken any necessary measures. The annual activity report referred to in Article 74(9) shall cover all the obligations under this paragraph.Komisija okončava, u cijelosti ili djelomično, prekid rokova plaćanja ili suspenziju plaćanja nakon što država članica dostavi svoje primjedbe i odmah po poduzimanju potrebnih mjera. Godišnje izvješće o radu iz članka 74. stavka 9. obuhvaća sve obveze iz ovog stavka.
9.   Sector-specific rules shall take account of the needs of European Territorial Cooperation programmes as regards, in particular, the content of the management declaration, the process set out in paragraph 3 and the audit function.9.   Sektorska pravila uzimaju u obzir potrebe programâ europske teritorijalne suradnje, posebno u pogledu sadržaja izjave rukovodstva, postupka utvrđenog u stavku 3. i revizijske funkcije.
10.   The Commission shall compile a register of bodies responsible for management, certification and audit activities under sector-specific rules.10.   Komisija sastavlja registar tijela odgovornih za aktivnosti upravljanja, ovjeravanja i revizije u okviru sektorskih pravila.
11.   Member States may use resources allocated to them under shared management in combination with operations and instruments carried out under Regulation (EU) 2015/1017 in accordance with the conditions set out in the relevant sector-specific rules.11.   Države članice mogu upotrebljavati resurse koji su im dodijeljeni u okviru podijeljenog upravljanja u kombinaciji s operacijama i instrumentima koji se provode u okviru Uredbe (EU) 2015/1017 u skladu s uvjetima utvrđenima u relevantnim sektorskim pravilima.
CHAPTER 3POGLAVLJE 3.
European offices and Union bodiesEuropski uredi i tijela Unije
Section 1Odjeljak 1.
European officesEuropski uredi
Article 64Članak 64.
Scope of competences of European officesOpseg nadležnosti europskih ureda
1.   Before setting up a new European office, the Commission shall make a cost-benefit study and an assessment of the associated risks, inform the European Parliament and the Council of the results thereof and propose to enter the necessary appropriations in an annex to the section of the budget relating to the Commission.1.   Prije uspostave novog europskog ureda Komisija izrađuje studiju troškova i koristi i procjenu povezanih rizika, obavješćuje Europski parlament i Vijeće o njihovim rezultatima te i predlaže da se potrebna odobrena sredstva unesu u prilog dijelu proračuna koji se odnosi na Komisiju.
2.   Within the scope of their competences, European offices:2.   U okviru svojih nadležnosti europski uredi:
(a) | shall perform obligatory tasks provided for in their act of establishment or in other legal acts of the Union;(a) | obavljaju obvezne zadaće predviđene u njihovu osnivačkom aktu ili u drugim pravnim aktima Unije;
(b) | may, in accordance with Article 66, perform non-obligatory tasks authorised by their Management Committees having considered the costs, benefits and associated risks for the parties involved.(b) | u skladu s člankom 66. mogu obavljati neobvezne zadaće koje je odobrio njihov upravljački odbor nakon što je razmotrio troškove i koristi te povezane rizike za uključene stranke.
3.   This Section shall apply to the operation of OLAF, with the exception of paragraph 4 of this Article, Article 66 and Article 67(1), (2) and (3).3.   Ovaj odjeljak primjenjuje se na rad OLAF-a, uz iznimku stavka 4. ovog članka, članka 66. i članka 67. stavaka 1., 2. i 3.
4.   The internal auditor of the Commission shall exercise all responsibilities laid down in Chapter 8 of this Title.4.   Unutarnji revizor Komisije izvršava sve odgovornosti utvrđene u poglavlju 8. ove glave.
Article 65Članak 65.
Appropriations regarding European officesOdobrena sredstva povezana s europskim uredima
1.   The appropriations authorised to implement obligatory tasks of each European office shall be entered in a specific budget line within the section of the budget relating to the Commission and shall be set out in detail in an annex to that section.1.   Odobrena sredstva za provedbu obveznih zadaća europskih ureda unose se u posebnu proračunsku liniju u dijelu proračuna koji se odnosi na Komisiju i detaljno se utvrđuju u prilogu tom dijelu.
The annex referred to in the first subparagraph shall take the form of a statement of revenue and expenditure, subdivided in the same way as the sections of the budget.Prilog iz prvog podstavka ima oblik računa prihoda i rashoda, koji je podijeljen na isti način kao i dijelovi proračuna.
The appropriations entered in that annex:Odobrenim sredstvima unesenima u taj prilog:
(a) | shall cover all the financial requirements of each European office in the performance of the obligatory tasks provided for in its act of establishment or in other legal acts of the Union;(a) | pokrivaju se sve financijske potrebe svakog europskog ureda pri obavljanju obveznih zadaća predviđenih u njegovu osnivačkom aktu ili u drugim pravnim aktima Unije;
(b) | may cover financial requirements of a European office in the performance of tasks requested by Union institutions, Union bodies, other European offices and agencies established by or under the Treaties and authorised in accordance with the act of establishment of the office.(b) | mogu se pokriti financijske potrebe europskog ureda pri obavljanju zadaća koje su zatražile institucije Unije, tijela Unije, ostali europski uredi i agencije koji su osnovani Ugovorima ili na temelju Ugovorâ te odobreni u skladu s osnivačkim aktom ureda.
2.   The Commission shall, in respect of the appropriations entered in the annex for each European office, delegate the powers of authorising officer to the Director of the European office concerned, in accordance with Article 73.2.   U vezi s odobrenim sredstvima unesenima u prilog za svaki europski ured Komisija direktoru dotičnog europskog ureda delegira ovlasti dužnosnika za ovjeravanje, u skladu s člankom 73.
3.   The establishment plan of each European office shall be annexed to that of the Commission.3.   Plan radnih mjesta svakog europskog ureda prilaže se planu radnih mjesta Komisije.
4.   The Director of each European office shall take decisions on transfers within the annex referred to in paragraph 1. The Commission shall inform the European Parliament and the Council of such transfers.4.   Direktor svakog europskog ureda donosi odluke o prijenosima unutar priloga iz stavka 1. Komisija o takvim prijenosima obavješćuje Europski parlament i Vijeće.
Article 66Članak 66.
Non-obligatory tasksNeobvezne zadaće
1.   For the non-obligatory tasks referred to in point (b) of Article 64(2), a European office may:1.   Za neobvezne zadaće iz članka 64. stavka 2. točke (b) europski ured može:
(a) | receive delegation to its Director from Union institutions, Union bodies and other European offices, together with a delegation of the powers of the authorising officer concerning appropriations entered in the section of the budget relating to the Union institution, Union body or other European office;(a) | od institucija Unije, tijela Unije i drugih europskih ureda primiti delegirane ovlasti za svojeg direktora, zajedno s delegiranim ovlastima dužnosnika za ovjeravanje u vezi s odobrenim sredstvima unesenima u dio proračuna koji se odnosi na instituciju Unije, tijelo Unije ili drugi europski ured;
(b) | conclude ad-hoc service-level agreements with Union institutions, Union bodies, other European offices or third parties.(b) | sklapati ad hoc sporazume na razini službi s institucijama Unije, tijelima Unije, drugim europskim uredima ili trećim stranama.
2.   In the cases referred to in point (a) of paragraph 1, Union institutions, Union bodies and other European offices concerned shall set the limits and conditions for the delegation of powers. Such delegation shall be agreed in accordance with the act of establishment of the European office, in particular as regards the conditions and modalities of the delegation.2.   U slučajevima iz stavka 1. točke (a) institucije Unije, tijela Unije i drugi dotični europski uredi određuju ograničenja i uvjete za delegiranje ovlasti. Delegiranje ovlasti utvrđuje se u skladu s osnivačkim aktom europskog ureda, posebice u pogledu uvjetâ i načina delegiranja ovlasti.
3.   In the cases referred to in point (b) of paragraph 1, the Director of the European office shall, in accordance with its act of establishment, adopt the specific provisions governing the implementation of the tasks, the recovery of costs incurred, and the keeping of the corresponding accounting records. The European office shall report the result of such accounting records to the Union institutions, Union bodies or other European offices concerned.3.   U slučajevima iz stavka 1. točke (b) direktor europskog ureda u skladu s osnivačkim aktom europskog ureda donosi posebne odredbe kojima se uređuje provedba zadaća, povrat nastalih troškova i vođenje odgovarajuće računovodstvene evidencije. Europski ured izvješćuje o rezultatu takvih računovodstvenih evidencija za institucije Unije, tijela Unije ili druge dotične europske urede.
Article 67Članak 67.
Accounting records of European officesRačunovodstvene evidencije europskih ureda
1.   Each European office shall draw up accounting records of its expenditure, enabling the proportion of its services supplied to each of Union institutions, Union bodies or other European offices to be determined. The Director of the European office concerned shall, after approval by its Management Committee, adopt the criteria upon which the accounting records shall be based.1.   Svaki europski ured sastavlja računovodstvene evidencije svojih rashoda, na temelju kojih se može utvrditi udio njegovih usluga pruženih svakoj instituciji Unije, tijelu Unije ili drugom europskom uredu. Direktor dotičnog europskog ureda donosi kriterije na kojima se temelji računovodstvena evidencija nakon što ih odobri upravljački odbor europskog ureda.
2.   The remarks concerning the specific budget line, in which the total appropriations for each European office to which the powers of authorising officer have been delegated in accordance with point (a) of Article 66(1) are entered, shall show an estimate of the costs of services supplied by that office to each of the Union institutions, Union bodies and other European offices concerned. This shall be based on the accounting records provided for in paragraph 1 of this Article.2.   U primjedbama koje se odnose na određenu proračunsku liniju u koju se unosi ukupni iznos odobrenih sredstava za svaki europski ured kojem su delegirane ovlasti dužnosnika za ovjeravanje u skladu s člankom 66. stavkom 1. točkom (a) navodi se procjena troškova usluga koje taj ured pruža svakoj instituciji Unije, tijelu Unije i drugim dotičnim europskim uredima. Procjena se temelji na računovodstvenim evidencijama iz stavka 1. ovog članka.
3.   Each European office to which authorising officer powers have been delegated in accordance with point (a) of Article 66(1) shall notify the Union institutions, Union bodies and other European offices concerned of the results of the accounting records provided for in paragraph 1 of this Article.3.   Svaki europski ured kojem su delegirane ovlasti dužnosnika za ovjeravanje u skladu s člankom 66. stavkom 1. točkom (a) o rezultatima računovodstvenih evidencija iz stavka 1. ovog članka obavješćuje institucije Unije, tijela Unije i druge dotične europske urede.
4.   Each European office’s accounting records shall form an integral part of the Union’s accounts in accordance with Article 241.4.   Računovodstvene evidencije svakog europskog ureda sastavni su dio računovodstvene dokumentacije Unije u skladu s člankom 241.
5.   The accounting officer of the Commission, acting on a proposal from the Management Committee of the European office concerned, may delegate to a member of staff of the European office some of the officer’s tasks relating to the collection of revenue and the payment of expenditure made directly by the European office concerned.5.   Računovodstveni službenik Komisije može na prijedlog upravljačkog odbora dotičnog europskog ureda članu osoblja europskog ureda delegirati neke od službenikovih zadaća u vezi s naplatom prihoda i plaćanjem rashoda koje izravno obavlja dotični europski ured.
6.   To meet the cash requirements of the European office, bank accounts or post office giro accounts may be opened in its name by the Commission, acting on a proposal from the Management Committee. The final cash position for each year shall be reconciled and adjusted between the European office concerned and the Commission at the end of the financial year.6.   Za pokrivanje potreba europskog ureda za novcem, Komisija može na prijedlog upravljačkog odbora u ime europskog ureda otvoriti bankovne ili poštanske žiro-račune. Konačno stanje blagajne za svaku godinu poravnava se i usklađuje između dotičnog europskog ureda i Komisije na kraju financijske godine.
Section 2Odjeljak 2.
Agencies and Union bodiesAgencije i tijela unije
Article 68Članak 68.
Applicability to the Euratom Supply AgencyPrimjenjivost na Agenciju za opskrbu Euratoma
This Regulation shall apply to the implementation of the budget for the Euratom Supply Agency.Ova se Uredba primjenjuje na izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma.
Article 69Članak 69.
Executive agenciesIzvršne agencije
1.   The Commission may delegate powers to executive agencies to implement all or part of a Union programme or project, including pilot projects and preparatory actions and the implementation of administrative expenditure, on its behalf and under its responsibility, in accordance with Council Regulation (EC) No 58/2003 (40). Executive agencies shall be created by means of a Commission decision and shall have legal personality under Union law. They shall receive an annual contribution.1.   Komisija izvršnim agencijama može delegirati ovlasti za provedbu cijelog ili dijela programa ili projekta Unije, uključujući pilot-projekte i pripremna djelovanja te izvršenje administrativnih rashoda, u svoje ime i pod svojom odgovornošću, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 58/2003 (40). Izvršne agencije osnivaju se odlukom Komisije i imaju pravnu osobnost u skladu s pravom Unije. Izvršne agencije primaju godišnji doprinos.
2.   The directors of executive agencies shall act as authorising officers by delegation as regards the implementation of the operational appropriations relating to the Union programmes which they manage in whole or in part.2.   Direktori izvršnih agencija djeluju kao dužnosnici za ovjeravanje na osnovi delegiranja u pogledu izvršenja odobrenih sredstava za poslovanje za programe Unije kojima u cijelosti ili djelomično upravljaju.
3.   The steering committee of an executive agency may agree with the Commission that the accounting officer of the Commission shall also act as the accounting officer of the executive agency concerned. The steering committee may also entrust the accounting officer of the Commission with part of the tasks of the accounting officer of the executive agency concerned, taking into account cost-benefit considerations. In both cases, the arrangements necessary to avoid any conflict of interests shall be made.3.   Upravljački odbor izvršne agencije može se dogovoriti s Komisijom da računovodstveni službenik Komisije ujedno djeluje i kao računovodstveni službenik dotične izvršne agencije. Upravljački odbor računovodstvenom službeniku Komisije može povjeriti i dio zadaća računovodstvenog službenika dotične izvršne agencije, uzimajući u obzir troškove i koristi. U oba se slučaja poduzimaju potrebni aranžmani kako bi se izbjegao bilo kakav sukob interesa.
Article 70Članak 70.
Bodies set up under the TFEU and the Euratom TreatyTijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu
1.   The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 269 of this Regulation to supplement this Regulation with a framework financial regulation for bodies which are set up under the TFEU and the Euratom Treaty and which have legal personality and receive contributions charged to the budget.1.   Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 269. ove Uredbe radi dopunjavanja ove Uredbe okvirnom financijskom uredbom za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu, a koja imaju pravnu osobnost te primaju doprinose na teret proračuna.
2.   The framework financial regulation shall be based on the principles and rules set out in this Regulation, taking into account the specificities of the bodies referred to in paragraph 1.2.   Okvirna financijska uredba temelji se na načelima i pravilima utvrđenima ovom Uredbom, pri čemu se u obzir uzimaju posebnosti tijelâ iz stavka 1.
3.   The financial rules of the bodies referred to in paragraph 1 shall not depart from the framework financial regulation except where their specific needs so require and subject to the Commission’s prior consent.3.   Financijskim pravilima tijelâ iz stavka 1. ne smije se odstupati od okvirne financijske uredbe, osim ako to zahtijevaju njihove posebne potrebe te podložno prethodnom pristanku Komisije.
4.   Discharge for the implementation of the budgets of the bodies referred to in paragraph 1 shall be given by the European Parliament on the recommendation of the Council. The bodies referred to in paragraph 1 shall fully cooperate with the Union institutions involved in the discharge procedure and provide, as appropriate, any additional necessary information, including through attendance at meetings of the relevant bodies.4.   Razrješnicu za izvršenje proračunâ tijelâ iz stavka 1. daje Europski parlament na preporuku Vijeća. Tijela iz stavka 1. u potpunosti surađuju s institucijama Unije uključenima u postupak davanja razrješnice i, ako je to primjereno, pružaju sve dodatne potrebne informacije, među ostalim sudjelovanjem na sastancima relevantnih tijela.
5.   The internal auditor of the Commission shall exercise the same powers over the bodies referred to in paragraph 1 as those exercised in respect of the Commission.5.   Unutarnji revizor Komisije ima jednake ovlasti nad tijelima iz stavka 1. kakve ima u odnosu na Komisiju.
6.   An independent external auditor shall verify that the annual accounts of each of the bodies referred to in paragraph 1 of this Article properly present the income, expenditure and financial position of the relevant body prior to the consolidation in the Commission’s final accounts. Unless otherwise provided in the relevant basic act, the Court of Auditors shall prepare a specific annual report on each body in line with the requirements of Article 287(1) TFEU. In preparing that report, the Court of Auditors shall consider the audit work performed by the independent external auditor and the action taken in response to the auditor’s findings.6.   Neovisni vanjski revizor provjerava jesu li u godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji svakog tijela iz stavka 1. ovog članka propisno iskazani prihodi, rashodi i financijsko stanje relevantnog tijela prije konsolidacije završne računovodstvene dokumentacije Komisije. Osim ako je drukčije propisano relevantnim temeljnim aktom, Revizorski sud priprema posebno godišnje izvješće o svakom tijelu u skladu sa zahtjevima članka 287. stavka 1. UFEU-a. Pri pripremi tog izvješća Revizorski sud u obzir uzima reviziju koju je proveo neovisni vanjski revizor te radnje poduzete kao odgovor na nalaze revizora.
7.   All aspects of the independent external audits referred to in paragraph 6, including the reported findings, shall remain under the full responsibility of the Court of Auditors.7.   Za sve aspekte neovisnih vanjskih revizija iz stavka 6., uključujući nalaze, Revizorski sud zadržava punu odgovornost.
Article 71Članak 71.
Public-private partnership bodiesTijela javno-privatnog partnerstva
Bodies having legal personality that are set up by a basic act and entrusted with the implementation of a public-private partnership shall adopt their own financial rules.Tijela koja imaju pravnu osobnost koja su osnovana temeljnim aktom i kojima je povjerena provedba javno-privatnog partnerstva donose vlastita financijska pravila.
Those rules shall include a set of principles necessary to ensure sound financial management of Union funds.Ta pravila uključuju skup načela koja su potrebna kako bi se osiguralo dobro financijsko upravljanje sredstvima Unije.
The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 269 to supplement this Regulation with a model financial regulation for public-private partnership bodies laying down the principles necessary to ensure sound financial management of Union funds and which shall be based on Article 154.Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 269. radi dopunjavanja ove Uredbe oglednom financijskom uredbom za tijela javno-privatnog partnerstva kojom se utvrđuju načela potrebna za osiguravanje dobrog financijskog upravljanja sredstvima Unije koja se temelje na članku 154.
The financial rules of the public-private partnership bodies shall not depart from the model financial regulation except where their specific needs so require and subject to the Commission’s prior consent.Financijska pravila tijela javno-privatnog partnerstva ne smiju odstupati od ogledne financijske uredbe, osim ako to zahtijevaju njihove posebne potrebe te podložno prethodnom pristanku Komisije.
Article 70(4) to (7) shall apply to public-private partnership bodies.Na tijela javno-privatnog partnerstva primjenjuje se članak 70. stavci od 4. do 7.
CHAPTER 4POGLAVLJE 4.
Financial actorsFinancijski izvršitelji
Section 1Odjeljak 1.
Principle of segregation of dutiesNačelo razdvajanja dužnosti
Article 72Članak 72.
Segregation of dutiesRazdvajanje dužnosti
1.   The duties of authorising officer and accounting officer shall be segregated and mutually exclusive.1.   Dužnosti dužnosnika za ovjeravanje i računovodstvenog službenika razdvajaju se i međusobno se isključuju.
2.   Each Union institution shall provide each financial actor with the resources required to perform his or her duties and a charter describing in detail his or her tasks, rights and obligations.2.   Svaka institucija Unije svakom financijskom izvršitelju osigurava potrebna sredstva za obavljanje njegovih dužnosti i dostavlja mu dokument u kojem se detaljno opisuju njegove zadaće, prava i obveze.
Section 2Odjeljak 2.
Authorising officerDužnosnik za ovjeravanje
Article 73Članak 73.
Authorising officerDužnosnik za ovjeravanje
1.   Each Union institution shall perform the duties of authorising officer.1.   Svaka institucija Unije izvršava dužnosti dužnosnika za ovjeravanje.
2.   For the purposes of this Title, ‘staff’ means persons covered by the Staff Regulations.2.   Za potrebe ove glave „osoblje” znači osobe obuhvaćene Pravilnikom o osoblju.
3.   Each Union institution shall, in compliance with the conditions in its rules of procedure, delegate the duties of authorising officer to staff at an appropriate level. It shall, in its internal administrative rules, indicate the staff to whom it delegates those duties, the scope of the powers delegated and whether the persons to whom those powers are delegated may subdelegate them.3.   Svaka institucija Unije u skladu s uvjetima iz svojeg poslovnika delegira dužnosti dužnosnika za ovjeravanje osoblju na odgovarajućoj razini. Ona u svojim internim administrativnim pravilima navodi osoblje kojem delegira te dužnosti, opseg delegiranih ovlasti te mogu li osobe kojima su ovlasti delegirane te ovlasti dalje delegirati na druge osobe.
4.   The powers of authorising officer shall be delegated or subdelegated only to staff.4.   Ovlasti dužnosnika za ovjeravanje delegiraju se ili dalje delegiraju samo osoblju.
5.   The authorising officer responsible shall act within the limits set by the instrument of delegation or subdelegation. The authorising officer responsible may be assisted by one or more members of staff entrusted, under his or her responsibility, with the carrying out of certain operations necessary for budget implementation and the production of the financial and management information.5.   Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje djeluje u okviru ograničenja utvrđenih instrumentom o delegiranju ili daljnjem delegiranju ovlasti. Odgovornom dužnosniku za ovjeravanje može pomagati jedan član osoblja ili više njih, pod njegovom odgovornosti, kojima je povjereno obavljanje određenih operacija potrebnih za izvršenje proračuna i izradu financijskih informacija i informacija o upravljanju.
6.   Each Union institution and each Union body referred to in Article 70 shall inform the European Parliament, the Council, the Court of Auditors and the accounting officer of the Commission within two weeks of the appointment and the termination of the duties of authorising officers by delegation, internal auditors and accounting officers, and of any internal rules it adopts in respect of financial matters.6.   Svaka institucija Unije i svako tijelo Unije iz članka 70. u roku od dva tjedna obavješćuje Europski parlament, Vijeće, Revizorski sud i računovodstvenog službenika Komisije o imenovanju i prestanku dužnosti dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja, unutarnjih revizora i računovodstvenih službenika te o svim internim pravilima koje donese u vezi s financijskim pitanjima.
7.   Each Union institution shall inform the Court of Auditors of delegation decisions and of the appointment of imprest administrators under Articles 79 and 88.7.   Svaka institucija Unije obavješćuje Revizorski sud o odlukama o delegiranju ovlasti i o imenovanju blagajnika na temelju članaka 79. i 88.
Article 74Članak 74.
Powers and duties of the authorising officerOvlasti i dužnosti dužnosnika za ovjeravanje
1.   The authorising officer shall be responsible in the Union institution concerned for implementing revenue and expenditure in accordance with the principle of sound financial management, including through ensuring reporting on performance, and for ensuring compliance with the requirements of legality and regularity and equal treatment of recipients.1.   Dužnosnik za ovjeravanje u dotičnoj instituciji Unije odgovoran je za izvršenje prihoda i rashoda u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja, među ostalim osiguravanjem izvješćivanja o uspješnosti, te za osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima zakonitosti i pravilnosti te jednakog postupanja prema primateljima.
2.   For the purposes of paragraph 1 of this Article, the authorising officer by delegation shall, in accordance with Article 36 and the minimum standards adopted by each Union institution and having due regard to the risks associated with the management environment and the nature of the actions financed, put in place the organisational structure and the internal control systems suited to the performance of his or her duties. The establishment of such structure and systems shall be supported by a comprehensive risk analysis, which takes into account their cost effectiveness and performance considerations.2.   Za potrebe stavka 1. ovog članka dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja uspostavlja, u skladu s člankom 36. i minimalnim standardima koje je donijela svaka institucija Unije i uzimajući u obzir rizike povezane s upravljačkim okružjem te naravi financiranih djelovanja, organizacijsku strukturu i sustave unutarnje kontrole prikladne za obavljanje njegovih dužnosti. Uspostava takve strukture i sustavâ temelji se na sveobuhvatnoj analizi rizika u kojoj se uzima u obzir njihova troškovna učinkovitost i uspješnost.
3.   To implement expenditure, the authorising officer responsible shall make budgetary and legal commitments, shall validate expenditure and authorise payments and shall undertake the preliminary steps for the implementation of appropriations.3.   Za izvršenje rashoda odgovorni dužnosnik za ovjeravanje preuzima proračunske i pravne obveze, potvrđuje rashode i odobrava plaćanja te poduzima pripremne radnje za izvršenje odobrenih sredstava.
4.   To implement revenue, the authorising officer responsible shall draw up estimates of amounts receivable, establish entitlements to be recovered and issue recovery orders. Where appropriate, the authorising officer responsible shall waive established entitlements.4.   Za izvršenje prihoda odgovorni dužnosnik za ovjeravanje sastavlja procjene iznosâ potraživanja, utvrđuje dodijeljena prava čiji je povrat potrebno osigurati i izdaje naloge za povrat. Ako je to primjereno, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje odriče se utvrđenih dodijeljenih prava.
5.   In order to prevent errors and irregularities before the authorisation of operations and to mitigate risks of non-achievement of objectives, each operation shall be subject at least to an ex ante control relating to the operational and financial aspects of the operation, on the basis of a multiannual control strategy which takes risk into account.5.   Kako bi se spriječile pogreške i nepravilnosti prije odobrenja operacija i smanjila mogućnost nepostizanja ciljeva, svaka operacija podliježe najmanje ex ante kontroli operativnih i financijskih aspekata operacije na temelju višegodišnje strategije kontrole kojom se uzima u obzir rizik.
The extent in terms of frequency and intensity of the ex ante controls shall be determined by the authorising officer responsible taking into account the results of prior controls as well as risk-based and cost-effectiveness considerations, on the basis of the authorising officer’s own risk analysis. In case of doubt, the authorising officer responsible for validating the relevant operations shall, as part of the ex ante control, request complementary information or perform an on-the-spot control in order to obtain reasonable assurance.Opseg ex ante kontrola u smislu učestalosti i temeljitosti određuje odgovorni dužnosnik za ovjeravanje uzimajući u obzir rezultate prijašnjih kontrola te pitanje rizika i troškovne učinkovitosti na temelju analize rizika dužnosnika za ovjeravanje. U slučaju sumnje dužnosnik za ovjeravanje koji je odgovoran za potvrđivanje relevantnih operacija, u okviru ex ante kontrole, traži dodatne informacije ili obavlja kontrolu na licu mjesta kako bi dobio razumno jamstvo.
For a given operation, the verification shall be carried out by staff other than those who initiated the operation. The staff who carry out the verification shall not be subordinate to the members of staff who initiated the operation.Provjeru dotične operacije ne provodi osoblje koje je tu operaciju pokrenulo. Osoblje koje provodi provjeru ne smije biti podređeno članovima osoblja koji su pokrenuli operaciju.
6.   The authorising officer by delegation may put in place ex post controls to detect and correct errors and irregularities of operations after they have been authorised. Such controls may be organised on a sample basis according to risk and shall take account of the results of prior controls as well as cost-effectiveness and performance considerations.6.   Dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti može uspostaviti ex post kontrole radi otkrivanja i ispravljanja pogreški i nepravilnosti u vezi s operacijama nakon njihova odobravanja. Takve se kontrole mogu organizirati na temelju uzorka s obzirom na rizik te moraju uzeti u obzir rezultate prijašnjih kontrola kao i troškovnu učinkovitost i uspješnost.
The ex post controls shall be carried out by staff other than those responsible for the ex ante controls. The staff responsible for the ex post controls shall not be subordinate to the members of staff responsible for the ex ante controls.Osoblje koje je odgovorno za ex ante kontrole ne provodi ex post kontrole. Osoblje odgovorno za ex post kontrole ne smije biti podređeno osoblju odgovornom za ex ante kontrole.
The rules and modalities, including timeframes, for carrying out audits of the beneficiaries shall be clear, consistent and transparent, and shall be made available to the beneficiaries when signing the grant agreement.Pravila i načini, uključujući vremenske okvire, za provođenje revizija korisnika moraju biti jasni, usklađeni i transparentni te dostupni korisnicima pri potpisivanju sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.
7.   Authorising officers responsible and staff responsible for budget implementation shall have the necessary professional skills.7.   Odgovorni dužnosnici za ovjeravanje i osoblje odgovorno za izvršenje proračuna moraju raspolagati potrebnim stručnim vještinama.
In each Union institution, the authorising officer by delegation shall ensure the following:U svakoj instituciji Unije dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja osigurava:
(a) | that the authorising officers by subdelegation and their staff receive regularly updated and appropriate information and training concerning the control standards and the methods and techniques available for that purpose;(a) | da dužnosnici za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja i njihovo osoblje primaju redovito ažurirane i odgovarajuće informacije i osposobljavanje o standardima kontrole te metodama i tehnikama koje su na raspolaganju u tu svrhu;
(b) | that measures are taken, where needed, to ensure the effective and efficient functioning of the control systems in accordance with paragraph 2.(b) | da se prema potrebi poduzimaju mjere za osiguravanje djelotvornog i učinkovitog funkcioniranja sustava kontrole u skladu sa stavkom 2.
8.   If a member of staff, involved in the financial management and control of transactions, considers that a decision he or she is required by his or her superior to apply or to agree to is irregular or contrary to the principle of sound financial management or the professional rules which that member of staff is required to observe, he or she shall inform his or her hierarchical superior accordingly. If the member of staff does so in writing, the hierarchical superior shall reply in writing. If the hierarchical superior fails to take action or confirms the initial decision or instruction and the member of staff believes that such confirmation does not constitute a reasonable response to his or her concern, the member of staff shall inform the authorising officer by delegation in writing. If that officer does not reply within a reasonable time given the circumstances of the case and in any event within a month, the member of staff shall inform the relevant panel referred to in Article 143.8.   Ako član osoblja koji je uključen u financijsko upravljanje i kontrolu transakcija smatra da je odluka koju mora na zahtjev nadređenoga izvršiti ili prihvatiti nepravilna ili u suprotnosti s načelom dobrog financijskog upravljanja ili pravilima struke koja taj član osoblja mora poštovati, o tome pisanim putem obavješćuje svojega nadređenoga. Ako taj član osoblja to učini u pisanom obliku, njegov nadređeni dužan je odgovoriti u pisanom obliku. Ako nadređeni ne poduzme nikakvu radnju ili potvrdi prvotnu odluku ili uputu, a član osoblja smatra da takva potvrda ne predstavlja zadovoljavajući odgovor na problem koji je iznio, član osoblja o tome pisanim putem obavješćuje dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja. Ako taj dužnosnik ne odgovori u razumnom roku s obzirom na okolnosti slučaja, a u svakom slučaju u roku od mjesec dana, član osoblja obavješćuje relevantno povjerenstvo iz članka 143.
In the event of any illegal activity, fraud or corruption which may harm the interests of the Union, the member of staff shall inform the authorities and bodies designated in the Staff Regulations and in the decisions of Union institutions concerning the terms and conditions for internal investigations in relation to the prevention of fraud, corruption and any other illegal activity detrimental to the interests of the Union. Contracts with external auditors carrying out audits of the financial management of the Union shall provide for an obligation of the external auditor to inform the authorising officer by delegation of any suspected illegal activity, fraud or corruption which may harm the interests of the Union.U slučaju nezakonitih radnji, prijevare ili korupcije koje mogu naštetiti interesima Unije član osoblja obavješćuje tijela imenovana u Pravilniku o osoblju i u odlukama institucija Unije u vezi s uvjetima i načinom obavljanja internih istraga u pogledu sprečavanja prijevare, korupcije te drugih nezakonitih radnji koje štete interesima Unije. U ugovorima s vanjskim revizorima koji provode revizije financijskog upravljanja Unije utvrđuje se obveza vanjskog revizora da dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja obavijesti o svakoj sumnji u nezakonite radnje, prijevaru ili korupciju koje mogu naštetiti interesima Unije.
9.   The authorising officer by delegation shall report to his or her Union institution on the performance of his or her duties in the form of an annual activity report containing financial and management information, including the results of controls, declaring that, except as otherwise specified in any reservations related to defined areas of revenue and expenditure, he or she has reasonable assurance that:9.   Dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja izvješćuje svoju instituciju Unije o obavljanju svojih dužnosti u obliku godišnjeg izvješća o radu koje sadržava financijske informacije i informacije o upravljanju, uključujući rezultate kontrola, u kojima izjavljuje da, osim ako je drukčije navedeno u bilo kakvim rezervama u vezi s određenim područjima prihoda i rashoda, može razumno jamčiti:
(a) | the information contained in the report presents a true and fair view;(a) | da informacije sadržane u izvješću daju istinit i točan prikaz;
(b) | the resources assigned to the activities described in the report have been used for their intended purpose and in accordance with the principle of sound financial management; and(b) | da su sredstva dodijeljena aktivnostima opisanima u izvješću upotrijebljena u svrhu za koju su namijenjena i u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja; i
(c) | the control procedures put in place give the necessary guarantees concerning the legality and regularity of the underlying transactions.(c) | da se uspostavljenim postupcima kontrole daju potrebna jamstva u pogledu zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija.
The annual activity report shall include information on the operations carried out, by reference to the objectives and performance considerations set in the strategic plans, the risks associated with those operations, the use made of the resources provided and the efficiency and effectiveness of internal control systems. The report shall include an overall assessment of the costs and benefits of controls and information on the extent to which the operational expenditure authorised contributes to the achievement of strategic objectives of the Union and generates EU added value. The Commission shall prepare a summary of the annual activity reports for the preceding year.Godišnje izvješće o radu sadržava informacije o provedenim operacijama s obzirom na ciljeve i pitanja uspješnosti utvrđene u strateškim planovima, rizicima s kojima su te operacije povezane, uporabi osiguranih sredstava te učinkovitosti i djelotvornosti sustavâ unutarnje kontrole. Izvješće uključuje sveukupnu procjenu troškova i koristi kontrola i informacije o tome u kojoj mjeri odobreni rashodi poslovanja doprinose ostvarenju strateških ciljeva Unije te stvaraju dodanu vrijednost EU-a. Komisija sastavlja sažetak godišnjih izvješća o radu za prethodnu godinu.
The annual activity reports for the financial year of the authorising officers and, where applicable, authorising officers by delegation of Union institutions, Union bodies, European offices and agencies shall be published by 1 July of the following financial year on the website of the respective Union institution, Union body, European office or agency in an easily accessible way, subject to duly justified confidentiality and security considerations.Godišnja izvješća o radu za financijsku godinu koja pripremaju dužnosnici za ovjeravanje i, ako je to primjenjivo, dužnosnici za ovjeravanje na osnovi delegiranja institucija Unije, tijela Unije, europskih ureda i agencija objavljuju se do 1. srpnja sljedeće financijske godine na internetskim stranicama dotične institucije Unije, tijela Unije, europskog ureda ili agencije na lako dostupan način, pri čemu se u obzir uzimaju propisno opravdana pitanja u pogledu povjerljivosti i sigurnosti.
10.   The authorising officer by delegation shall, for each financial year, record contracts concluded by negotiated procedures in accordance with points (a) to (f) of point 11.1 and point 39 of Annex I. If the proportion of negotiated procedures in relation to the number of contracts awarded by the same authorising officer by delegation increases significantly in relation to earlier years or if that proportion is distinctly higher than the average recorded for the Union institution, the authorising officer responsible shall report to the Union institution setting out any measures taken to reverse that trend. Each Union institution shall send a report on negotiated procedures to the European Parliament and to the Council. In the case of the Commission, that report shall be annexed to the summary of the annual activity reports referred to in paragraph 9 of this Article.10.   Dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja za svaku financijsku godinu evidentira ugovore sklopljene u pregovaračkim postupcima u skladu s točkom 11.1. podtočkama od (a) do (f) i točkom 39. Priloga I. Ako se udio pregovaračkih postupaka u odnosu na broj ugovora koje je dodijelio isti dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja znatno poveća u odnosu na prethodne godine ili ako je taj udio znatno veći od prosjeka institucije Unije, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje podnosi izvješće instituciji Unije navodeći sve mjere koje su poduzete kako bi se taj trend preokrenuo. Svaka institucija Unije šalje izvješće o pregovaračkim postupcima Europskom parlamentu i Vijeću. U slučaju Komisije to se izvješće prilaže sažetku godišnjih izvješća o radu iz stavka 9. ovog članka.
Article 75Članak 75.
Keeping of supporting documents by authorising officersPopratna dokumentacija koju čuvaju dužnosnici za ovjeravanje
The authorising officer shall set up paper-based or electronic systems for the keeping of original supporting documents relating to budget implementation. Such documents shall be kept for at least five years from the date on which the European Parliament gives discharge for the financial year to which the documents relate.Dužnosnik za ovjeravanje uspostavlja sustave u papirnatom obliku ili elektroničke sustave za čuvanje izvorne popratne dokumentacije koja se odnosi na izvršenje proračuna. Takvi se dokumenti čuvaju najmanje pet godina od datuma na koji je Europski parlament dao razrješnicu za financijsku godinu na koju se dokumenti odnose.
Without prejudice to the first paragraph, documents relating to operations shall in any case be kept until the end of the year following that in which those operations are definitively closed.Ne dovodeći u pitanje prvi podstavak, dokumentacija se u svakom slučaju čuva do kraja godine koja slijedi iza godine u kojoj su te operacije konačno zaključene.
Personal data contained in supporting documents shall, where possible, be deleted when those data are not necessary for budgetary discharge, control and audit purposes. Article 37(2) of Regulation (EC) No 45/2001 shall apply to the conservation of traffic data.Osobni podaci sadržani u popratnoj dokumentaciji po mogućnosti se brišu ako nisu potrebni za davanje razrješnice za proračun, za kontrolu ili reviziju. Članak 37. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 primjenjuje se na pohranu podataka o prometu.
Article 76Članak 76.
Powers and duties of Heads of Union DelegationsOvlasti i dužnosti voditelja delegacija Unije
1.   Where Heads of Union delegations act as authorising officers by subdelegation in accordance with Article 60(2), they shall be subject to the Commission as the Union institution responsible for the definition, exercise, monitoring and appraisal of their duties and responsibilities as authorising officers by subdelegation and shall cooperate closely with the Commission with regard to the proper implementation of the funds, in order to ensure, in particular, the legality and regularity of financial transactions, respect for the principle of sound financial management in the management of the funds and the effective protection of the financial interests of the Union. They shall be subject to the internal rules of the Commission and to the Commission Charter for the implementation of the financial management tasks subdelegated to them. They may be assisted in their duties by Commission staff of Union delegations.1.   Voditelji delegacija Unije koji djeluju kao dužnosnici za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja u skladu s člankom 60. stavkom 2. podređeni su Komisiji kao instituciji Unije odgovornoj za utvrđivanje, izvršenje, praćenje i procjenu njihovih dužnosti i odgovornosti kao dužnosnika za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja te blisko surađuju s Komisijom u vezi s pravilnim izvršenjem sredstava, osobito kako bi osigurali zakonitost i pravilnost financijskih transakcija, poštovanje načela dobrog financijskog upravljanja pri upravljanju sredstvima te djelotvornu zaštitu financijskih interesa Unije. Oni podliježu internim pravilima Komisije te povelji Komisije za provedbu zadaća financijskog upravljanja koje su im prenesene na osnovi daljnjeg delegiranja ovlasti. Pri obavljanju njihovih dužnosti može im pomagati osoblje Komisije u delegacijama Unije.
To this effect, Heads of Union delegations shall take the measures necessary to prevent any situation likely to put at risk the Commission’s capacity to fulfil its responsibility for budget implementation subdelegated to them, as well as any conflict of priorities which is likely to have an impact on the implementation of the financial management tasks subdelegated to them.U tu svrhu voditelji delegacija Unije poduzimaju mjere potrebne za sprečavanje svake situacije koja će vjerojatno dovesti u pitanje sposobnost Komisije da ispuni svoju odgovornost za izvršenje proračuna koja im je prenesena na temelju daljnjeg delegiranja te svakog sukoba prioriteta koji će vjerojatno imati učinak na provedbu zadaća financijskog upravljanja koje su im dalje delegirane.
Where a situation or conflict referred to in the second subparagraph arises, Heads of Union delegations shall without delay inform the Directors-General responsible of the Commission and of the EEAS thereof. Those Directors-General shall take appropriate steps to remedy the situation.Ako nastupi situacija ili sukob iz drugog podstavka, voditelji delegacija Unije bez odlaganja o tome obavješćuju odgovorne glavne direktore Komisije i ESVD-a. Ti glavni direktori poduzimaju odgovarajuće korake za rješavanje situacije.
2.   If Heads of Union delegations find themselves in a situation as referred to in Article 74(8), they shall refer the matter to the panel referred to in Article 143. In the event of any illegal activity, fraud or corruption which may harm the interests of the Union, they shall inform the authorities and bodies designated by the applicable legislation.2.   Ako se sami voditelji delegacija Unije nađu u situaciji iz članka 74. stavka 8., oni upućuju predmet povjerenstvu iz članka 143. U slučaju nezakonitih radnji, prijevare ili korupcije koje mogu naštetiti interesima Unije, oni obavješćuju tijela imenovana na temelju primjenjivog zakonodavstva.
3.   Heads of Union delegations acting as authorising officers by subdelegation in accordance with Article 60(2) shall report to their authorising officer by delegation so that the latter can integrate their reports in his or her annual activity report referred to in Article 74(9). The reports of Heads of Union delegations shall include information on the efficiency and effectiveness of internal control systems put in place in their delegation, as well as on the management of operations subdelegated to them, and provide the assurance referred to in the third subparagraph of Article 92(5). Those reports shall be annexed to the annual activity report of the authorising officer by delegation, and shall be made available to the European Parliament and to the Council having due regard, where appropriate, to their confidentiality.3.   Voditelji delegacija Unije koji djeluju kao dužnosnici za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja u skladu s člankom 60. stavkom 2. izvješćuju svojeg dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja kako bi potonji mogao uključiti njihova izvješća u svoje godišnje izvješće o radu iz članka 74. stavka 9. Izvješća voditelja delegacija Unije sadržavaju informacije o učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnje kontrole koji su uspostavljeni u njihovim delegacijama te o upravljanju operacijama koje su im dodijeljene na temelju daljnjeg delegiranja ovlasti te pružaju jamstva iz članka 92. stavka 5. trećeg podstavka. Ta se izvješća prilažu godišnjem izvješću o radu dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja i stavljaju na raspolaganje Europskom parlamentu i Vijeću uzimajući u obzir, ako je to primjereno, njihovu povjerljivost.
Heads of Union delegations shall fully cooperate with Union institutions involved in the discharge procedure and provide, as appropriate, any necessary additional information. In this context, they may be requested to attend meetings of the relevant bodies and assist the authorising officer by delegation responsible.Voditelji delegacija Unije u potpunosti surađuju s institucijama Unije koje su uključene u postupak davanja razrješnice te, ako je to primjereno, dostavljaju sve potrebne dodatne informacije. U tom se smislu od njih može tražiti da prisustvuju sastancima relevantnih tijela i pomažu odgovornom dužnosniku za ovjeravanje na osnovi delegiranja.
Heads of Union delegations acting as authorising officers by subdelegation in accordance with Article 60(2) shall reply to any request by the authorising officer by delegation of the Commission at the Commission’s own request or, in the context of discharge, at the request of the European Parliament.Voditelji delegacija Unije koji djeluju kao dužnosnici za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja u skladu s člankom 60. stavkom 2. odgovaraju na svaki zahtjev Komisijina dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja na zahtjev Komisije ili, u kontekstu razrješnice, na zahtjev Europskog parlamenta.
The Commission shall ensure that the subdelegating of powers to Heads of Union delegations is not detrimental to the discharge procedure under Article 319 TFEU.Komisija osigurava da se daljnjim delegiranjem ovlasti voditeljima delegacija Unije ne ugrožava postupak davanja razrješnice na temelju članka 319. UFEU-a.
4.   Paragraphs 1, 2 and 3 shall also apply to deputy Heads of Union delegations when they act as authorising officers by subdelegation in the absence of Heads of Union delegations.4.   Stavci 1., 2. i 3. primjenjuju se i na zamjenike voditelja delegacija Unije ako u odsutnosti voditelja delegacija Unije djeluju kao dužnosnici za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja.
Section 3Odjeljak 3.
Accounting officerRačunovodstveni službenik
Article 77Članak 77.
Powers and duties of the accounting officerOvlasti i dužnosti računovodstvenog službenika
1.   Each Union institution shall appoint an accounting officer who shall be responsible in that institution for the following:1.   Svaka institucija Unije imenuje računovodstvenog službenika koji je u toj instituciji odgovoran za:
(a) | properly implementing payments, collecting revenue and recovering amounts established as being receivable;(a) | ispravno izvršenje plaćanja, naplatu prihoda i povrat iznosa utvrđenih kao potraživanja;
(b) | preparing and presenting the accounts in accordance with Title XIII;(b) | pripremu i podnošenje računovodstvene dokumentacije u skladu s glavom XIII.;
(c) | keeping the accounts in accordance with Articles 82 and 84;(c) | vođenje računovodstva u skladu s člancima 82. i 84.;
(d) | laying down the accounting rules, procedures and the chart of accounts, in accordance with Articles 80 to 84;(d) | utvrđivanje računovodstvenih pravila, postupaka i računskog plana u skladu s člancima od 80. do 84.;
(e) | laying down and validating the accounting systems and, where appropriate, validating systems laid down by the authorising officer to supply or justify accounting information;(e) | utvrđivanje i potvrđivanje računovodstvenih sustava te, ako je to primjereno, potvrđivanje sustava koje je utvrdio dužnosnik za ovjeravanje radi pribavljanja ili opravdavanja računovodstvenih informacija;
(f) | treasury management.(f) | upravljanje riznicom.
With respect to the tasks referred to in point (e) of the first subparagraph, the accounting officer shall be empowered to verify at any time compliance with the validation criteria.S obzirom na zadaće iz prvog podstavka točke (e), računovodstveni službenik ovlašten je u svakom trenutku provjeriti usklađenost s kriterijima potvrđivanja.
2.   The responsibilities of the accounting officer of the EEAS shall concern only the section of the budget relating to the EEAS as implemented by the EEAS. The accounting officer of the Commission shall remain responsible for the entire section of the budget relating to the Commission, including accounting operations relating to appropriations subdelegated to Heads of Union delegations.2.   Odgovornosti računovodstvenog službenika ESVD-a odnose se samo na dio proračuna koji se odnosi na ESVD koji izvršava ESVD. Računovodstveni službenik Komisije ostaje odgovoran za cjelokupni dio proračuna koji se odnosi na Komisiju, uključujući računovodstvene operacije koji se odnose na odobrena sredstva za koja su ovlasti prenesene na temelju daljnjeg delegiranja voditeljima delegacija Unije.
The accounting officer of the Commission shall also act as the accounting officer of the EEAS in respect of the implementation of the section of the budget relating to the EEAS.Računovodstveni službenik Komisije djeluje i kao računovodstveni službenik ESVD-a u vezi s izvršenjem dijela proračuna koji se odnosi na ESVD.
Article 78Članak 78.
Appointment and termination of duties of the accounting officerImenovanje i prestanak dužnosti računovodstvenog službenika
1.   Each Union institution shall appoint an accounting officer from officials subject to the Staff Regulations.1.   Svaka institucija Unije imenuje računovodstvenog službenika među dužnosnicima na koje se primjenjuje Pravilnik o osoblju
The accounting officer shall be chosen by the Union institution on the grounds of his or her particular competence as evidenced by diplomas or by equivalent professional experience.Institucija Unije odabire računovodstvenog službenika na temelju njegove posebne osposobljenosti, koja se dokazuje diplomama ili jednakovrijednim stručnim iskustvom.
2.   Two or more Union institutions or bodies may appoint the same accounting officer.2.   Više institucija ili tijela Unije mogu imenovati istog računovodstvenog službenika.
In such case, they shall make the necessary arrangements in order to avoid any conflict of interests.U takvom slučaju oni poduzimaju potrebne mjere kako bi se izbjegao sukob interesa.
3.   A trial balance shall be drawn up without delay in the event of termination of the duties of the accounting officer.3.   U slučaju prestanka dužnosti računovodstvenog službenika bez odlaganja se sastavlja bruto bilanca.
4.   The trial balance accompanied by a hand-over report shall be transmitted to the new accounting officer by the accounting officer who is terminating his or her duties or, if it is not possible, by an official in his or her department.4.   Računovodstveni službenik kojem prestaju dužnosti ili, ako to nije moguće, službena osoba iz njegove službe novom računovodstvenom službeniku dostavlja bruto bilancu kojoj je priloženo izvješće o primopredaji.
The new accounting officer shall sign the trial balance in acceptance within one month from the date of transmission and may make reservations.Novi računovodstveni službenik potpisuje bruto bilancu u znak primitka u roku od jednog mjeseca od datuma slanja te može izraziti rezerve.
The hand-over report shall contain the result of the trial balance and any reservations made.Izvješće o primopredaji sadržava rezultat bruto bilance te sve izražene rezerve.
Article 79Članak 79.
Powers which may be delegated by the accounting officerOvlasti koje računovodstveni službenik može delegirati
The accounting officer may, in the performance of his or her duties, delegate certain tasks to subordinate staff and to imprest administrators appointed in accordance with Article 89(1).Pri obavljanju svojih dužnosti računovodstveni službenik može delegirati određene zadaće svojem podređenom osoblju te blagajnicima imenovanima u skladu s člankom 89. stavkom 1.
The instrument of delegation shall set out those tasks.Te se zadaće utvrđuju u instrumentu o delegiranju.
Article 80Članak 80.
Accounting rulesRačunovodstvena pravila
1.   The accounting rules to be applied by Union institutions, European offices and the agencies and Union bodies referred to in Section 2 of Chapter 3 of this Title shall be based on internationally accepted accounting standards for the public sector. Those rules shall be adopted by the accounting officer of the Commission following consultation with the accounting officers of other Union institutions, European offices and Union bodies.1.   Računovodstvena pravila koja trebaju primjenjivati institucije Unije, europski uredi te agencije i tijela Unije iz odjeljka 2. poglavlja 3. ove glave temelje se na međunarodno priznatim računovodstvenim standardima za javni sektor. Ta pravila donosi računovodstveni službenik Komisije nakon savjetovanja s računovodstvenim službenicima drugih institucija Unije, europskih ureda i tijela Unije.
2.   The accounting officer may deviate from the standards referred to in paragraph 1 if he or she considers this necessary in order to give a fair presentation of the assets and liabilities, charges, income and cash flow. Where an accounting rule diverges materially from those standards, the notes to the financial statements shall disclose that fact and the reasons for it.2.   Računovodstveni službenik može odstupiti od standarda iz stavka 1. ako to smatra potrebnim kako bi se pružio vjeran prikaz imovine i obveza, troškova, prihoda te novčanog toka. Ako računovodstveno pravilo bitno odstupa od tih standarda, ta se činjenica navodi i obrazlaže u bilješkama uz financijske izvještaje.
3.   The accounting rules referred to in paragraph 1 shall lay down the structure and content of the financial statements, as well as the accounting principles underlying the accounts.3.   Računovodstvenim pravilima iz stavka 1. utvrđuje se struktura i sadržaj financijskih izvještaja te računovodstvena načela na kojima se računovodstvena dokumentacija temelji.
4.   The budget implementation reports referred to in Article 241 shall respect the budgetary principles laid down in this Regulation. They shall provide a detailed record of budget implementation. They shall record all revenue and expenditure operations provided for in this Title and give a fair presentation thereon.4.   Izvješća o izvršenju proračuna iz članka 241. moraju biti u skladu s proračunskim načelima utvrđenima u ovoj Uredbi. Ona moraju pružiti detaljan prikaz izvršenja proračuna. U njima se iskazuju sve operacije prihoda i rashoda predviđene u ovoj glavi te se daje njihov vjeran prikaz.
Article 81Članak 81.
Organisation of the accountsOrganizacija računovodstva
1.   The accounting officer of each Union institution or body shall draw up and keep updated documents describing the organisation of the accounts and the accounting procedures of his or her Union institution or body.1.   Računovodstveni službenik svake institucije ili tijela Unije sastavlja i ažurira dokumente o organizaciji računovodstva i računovodstvenim postupcima svoje institucije ili tijela Unije.
2.   Revenue and expenditure shall be recorded in a computerised system according to the economic nature of the operation, as current revenue or expenditure or as capital.2.   Prihodi i rashodi bilježe se u računalnom sustavu prema ekonomskoj naravi operacije kao tekući prihod ili rashod, ili kao kapital.
Article 82Članak 82.
Keeping the accountsVođenje računovodstva
1.   The accounting officer of the Commission shall be responsible for laying down the harmonised charts of accounts to be applied by Union institutions, by European offices and by the agencies and Union bodies referred to in Section 2 of Chapter 3 of this Title.1.   Računovodstveni službenik Komisije odgovoran je za utvrđivanje usklađenih računskih planova koje trebaju primjenjivati institucije Unije, europski uredi te agencije tijela Unije iz odjeljka 2. poglavlja 3. ove glave.
2.   The accounting officers shall obtain from authorising officers all the information necessary for the production of accounts which give a fair presentation of the financial situation of Union institutions and of budget implementation. The authorising officers shall guarantee the reliability of that information.2.   Računovodstveni službenici pribavljaju od dužnosnikâ za ovjeravanje sve informacije potrebne za izradu računovodstvene dokumentacije u kojima je dan vjeran prikaz financijskog stanja institucija Unije i izvršenja proračuna. Dužnosnici za ovjeravanje jamče za pouzdanost tih informacija.
3.   Before the adoption of the accounts by the Union institution or the Union body referred to in Article 70, the accounting officer shall sign them off, thereby certifying that he or she has reasonable assurance that the accounts give a fair presentation of the financial situation of the Union institution or the Union body referred to in Article 70.3.   Prije nego što institucija Unije ili tijelo Unije iz članka 70. usvoji računovodstvenu dokumentaciju, potpisuje je računovodstveni službenik, čime potvrđuje da može pružiti razumno jamstvo da računovodstvena dokumentacija daje vjeran prikaz financijskog stanja institucije ili tijela Unije iz članka 70.
For that purpose, the accounting officer shall verify that the accounts have been prepared in accordance with the accounting rules referred to in Article 80, and the accounting procedures referred to in point (d) of the first subparagraph of Article 77(1), and that all revenue and expenditure is entered in the accounts.U tu svrhu računovodstveni službenik provjerava je li računovodstvena dokumentacija sastavljena u skladu s računovodstvenim pravilima iz članka 80. i računovodstvenim postupcima iz članka 77. stavka 1. prvog podstavka točke (d) te jesu li u računovodstvenu dokumentaciju uneseni svi prihodi i rashodi.
4.   The authorising officer by delegation shall, in accordance with the rules adopted by the accounting officer, send the accounting officer any financial and management information required for the performance of the accounting officer’s duties.4.   Dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja šalje računovodstvenom službeniku sve financijske informacije i informacije o upravljanju potrebne za obavljanje dužnosti računovodstvenog službenika, u skladu s pravilima koja je donio računovodstveni službenik.
The accounting officer shall be informed, regularly and at least for the closure of the accounts, by the authorising officer of the relevant financial data of the fiduciary bank accounts in order to allow the use of Union funds to be reflected in the accounts of the Union.Dužnosnik za ovjeravanje redovito, a barem prije zaključenja računovodstvene dokumentacije, obavješćuje računovodstvenog službenika o relevantnim financijskim informacijama o fiducijarnim bankovnim računima kako bi uporaba sredstava Unije bila odražena u računovodstvenoj dokumentaciji Unije.
The authorising officers shall remain fully responsible for the proper use of the funds they manage, the legality and regularity of the expenditure under their control and the completeness and accuracy of the information sent to the accounting officer.Dužnosnici za ovjeravanje ostaju u potpunosti odgovorni za pravilnu uporabu sredstava kojima upravljaju, za zakonitost i pravilnost rashoda koje nadziru te za cjelovitost i točnost informacija poslanih računovodstvenom službeniku.
5.   The authorising officer responsible shall notify the accounting officer of all developments or significant modifications of a financial management system, an inventory system or a system for the valuation of assets and liabilities, if it provides data for the accounts of the Union institution or is used to substantiate data thereof, so that the accounting officer can verify compliance with the validation criteria.5.   Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje obavješćuje računovodstvenog službenika o svim događajima ili znatnim izmjenama sustava financijskog upravljanja, sustava popisa imovine ili sustava za vrednovanje imovine i obveza ako taj sustav pruža podatke računovodstvu institucije Unije ili ako služi za obrazloženje podataka računovodstva institucije kako bi računovodstveni službenik mogao provjeriti usklađenost s kriterijima potvrđivanja.
At any time, the accounting officer may re-examine a financial management system already validated and may request that the authorising officer responsible establishes an action plan in order to correct, in due time, possible weaknesses.Računovodstveni službenik može u svakom trenutku ponovno ispitati prethodno potvrđeni sustav financijskog upravljanja te može zatražiti da odgovorni dužnosnik za ovjeravanje sastavi akcijski plan radi pravodobnog uklanjanja mogućih nedostataka.
The authorising officer shall be responsible for the completeness of information sent to the accounting officer.Dužnosnik za ovjeravanje odgovoran je za potpunost podataka koji se šalju računovodstvenom službeniku.
6.   The accounting officer shall be empowered to check the information received as well as to carry out any further checks he or she deems necessary in order to sign off the accounts.6.   Računovodstveni službenik ovlašten je provjeriti dobivene informacije te izvršiti sve daljnje provjere koje smatra potrebnima za potpisivanje računovodstvene dokumentacije.
The accounting officer shall, if necessary, make reservations, explaining exactly the nature and scope of such reservations.Računovodstveni službenik prema potrebi izražava rezerve, uz detaljno objašnjenje naravi i opsega tih rezervi.
7.   A Union institution’s accounting system shall serve to organise the budgetary and financial information in such a way that figures can be entered, filed and registered.7.   Računovodstveni sustav institucije Unije služi za organizaciju proračunskih i financijskih informacija tako da se omogući unošenje, pohranjivanje i evidentiranje iznosa.
8.   The accounting system shall consist of general accounts and budget accounts. The accounts shall be kept in euro and on the basis of the calendar year.8.   Računovodstveni sustav sastoji se od općeg računovodstva i proračunskog računovodstva. Računovodstvo se vodi u eurima i na temelju kalendarske godine.
9.   The authorising officer by delegation may also keep detailed management accounts.9.   Dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja može voditi i detaljno upravljačko računovodstvo.
10.   Supporting documents for the accounting system and for the preparation of the accounts referred to in Article 241 shall be kept for at least five years from the date on which the European Parliament gives discharge for the financial year to which the documents relate.10.   Popratna dokumentacija za računovodstveni sustav i sastavljanje računovodstvene dokumentacije iz članka 241. čuva se najmanje pet godina od datuma na koji je Europski parlament dao razrješnicu za financijsku godinu na koju se dokumentacija odnosi.
However, documents relating to operations not definitively closed shall be kept until the end of the year following that in which the operations are closed. Article 37(2) of Regulation (EC) No 45/2001 shall apply to the conservation of traffic data.Međutim, dokumenti koji se odnose na operacije koje nisu konačno zaključene čuvaju se do kraja godine koja slijedi nakon godine u kojoj su navedene operacije zaključene. Članak 37. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 primjenjuje se na pohranu podataka o prometu.
Each Union institution shall decide in which department the supporting documents are to be kept.Svaka institucija Unije odlučuje u kojoj se službi čuva popratna dokumentacija.
Article 83Članak 83.
Content and keeping of budget accountsSadržaj i vođenje proračunskog računovodstva
1.   The budget accounts shall for each subdivision of the budget show:1.   Proračunsko računovodstvo za svaku potpodjelu proračuna prikazuje:
(a) | in the case of expenditure: | (i) | the appropriations authorised in the budget, including the appropriations entered in amending budgets, the appropriations carried over, the appropriations available following collection of assigned revenue, transfers of appropriations and the total appropriations available; | (ii) | the commitment appropriations and payment appropriations in respect of the financial year;(a) | u slučaju rashoda: | i. | odobrena sredstva u proračunu, uključujući odobrena sredstva unesena u izmjene proračuna, prenesena odobrena sredstva, odobrena sredstva slijedom prikupljenih namjenskih prihoda, prijenose odobrenih sredstava i ukupna raspoloživa odobrena sredstva; | ii. | odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanja u odnosu na financijsku godinu;
(b) | in the case of revenue: | (i) | the estimates entered in the budget, including the estimates entered in amending budgets, assigned revenue and the total amount of estimated revenue; | (ii) | the entitlements established and the amounts recovered in respect of the financial year;(b) | u slučaju prihoda: | i. | procjene unesene u proračun, uključujući procjene unesene u izmjene proračuna, namjenske prihode i ukupan iznos procijenjenih prihoda; | ii. | dodijeljena prava i iznose čiji je povrat osiguran za financijsku godinu;
(c) | the commitments still to be paid and the revenue still to be recovered, carried forward from preceding financial years.(c) | preuzete obveze koje još treba platiti i prihode čiji povrat treba osigurati, a preneseni su iz prethodnih financijskih godina.
The commitment appropriations and payment appropriations referred to in point (a) of the first subparagraph shall be entered and shown separately.Odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanje iz točke (a) prvog podstavka knjiže se i prikazuju zasebno.
2.   The budget accounts shall show separately:2.   Proračunsko računovodstvo zasebno prikazuje:
(a) | the use of appropriations carried over and the appropriations for the financial year;(a) | uporabu prenesenih odobrenih sredstava i odobrenih sredstava za financijsku godinu;
(b) | the clearance of outstanding commitments.(b) | poravnanje nepodmirenih obveza.
On the revenue side, amounts still to be recovered from preceding financial years shall be shown separately.Na prihodovnoj strani zasebno se prikazuju iznosi iz prethodnih financijskih godina čiji povrat treba osigurati.
Article 84Članak 84.
General accountsOpće računovodstvo
1.   The general accounts shall, in chronological order using the double-entry method, record all events and operations which affect the economic and financial situation and the assets and liabilities of Union institutions and of the agencies and Union bodies referred to in Section 2 of Chapter 3 of this Title.1.   Općim računovodstvom bilježe se, kronološkim redom te primjenom metode dvojnog knjigovodstva, svi događaji i operacije koji utječu na ekonomsko i financijsko stanje te imovinu i obveze institucija Unije te agencija i tijela Unije iz odjeljka 2. poglavlja 3. ove glave.
2.   Balances and movements in the general accounts shall be entered in the accounting ledgers.2.   Salda i kretanja po općim računima knjiže se u računovodstvenim knjigama.
3.   All accounting entries, including adjustments to the accounts, shall be based on supporting documents, to which the entries shall refer.3.   Svi računovodstveni zapisi, uključujući usklađenja računovodstvene dokumentacije, temelje se na popratnoj dokumentaciji na koju se pozivaju.
4.   The accounting system shall be such as to leave a clear audit trail for all accounting entries.4.   Računovodstveni sustav mora biti takav da ostavlja jasan revizijski trag svih računovodstvenih zapisa.
Article 85Članak 85.
Bank accountsBankovni računi
1.   For the requirements of treasury management, the accounting officer may, in the name of his or her Union institution, open accounts with financial institutions or national central banks or request for such accounts to be opened. The accounting officer shall also be responsible for closing those accounts or for ensuring that they are closed.1.   Za potrebe upravljanja riznicom računovodstveni službenik može u ime svoje institucije Unije otvoriti račune kod financijskih institucija ili nacionalnih središnjih banaka, ili zatražiti da se takvi računi otvore. Računovodstveni službenik odgovoran je i za zatvaranje tih računa ili za osiguravanje njihova zatvaranja.
2.   The terms governing the opening, operation and use of bank accounts shall, depending on internal control requirements, provide that cheques, bank credit transfer orders or any other banking operations must be signed by one or more duly authorised members of staff. Manual instructions shall be signed by at least two duly authorised members of staff, or by the accounting officer.2.   Uvjetima za otvaranje, vođenje i uporabu bankovnih računa propisuje se, ovisno o zahtjevima unutarnje kontrole, da čekove, virmanske naloge banke i sve druge bankovne operacije mora potpisati jedan propisno ovlašteni član osoblja ili više njih. Ručno potpisane naloge potpisuju najmanje dva propisno ovlaštena člana osoblja ili računovodstveni službenik.
3.   Within the implementation of a programme or an action, fiduciary accounts may be opened on behalf of the Commission in order to allow for their management by an entity pursuant to point (c)(ii), (iii), (v) or (vi) of the first subparagraph of Article 62(1).3.   U okviru provođenja programa ili djelovanja mogu se otvoriti fiducijarni računi u ime Komisije kako bi se subjektu u skladu s člankom 62. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c) podtočkama ii., iii., v. ili vi. omogućilo upravljanje njima.
Such accounts shall be opened under the responsibility of the authorising officer in charge of the implementation of the programme or action in agreement with the accounting officer of the Commission.Takvi se računi otvaraju pod odgovornošću dužnosnika za ovjeravanje odgovornog za provedbu programa ili djelovanja, a u dogovoru s računovodstvenim službenikom Komisije.
Such accounts shall be managed under the responsibility of the authorising officer.Takvim računima upravlja se pod odgovornošću dužnosnika za ovjeravanje.
4.   The accounting officer of the Commission shall lay down rules for the opening, management and closure of fiduciary accounts and their use.4.   Računovodstveni službenik Komisije utvrđuje pravila o otvaranju fiducijarnih računa, upravljanju i zatvaranju fiducijarnih računa te o njihovu korištenju.
Article 86Članak 86.
Treasury managementUpravljanje riznicom
1.   Unless otherwise provided in this Regulation, only the accounting officer shall be empowered to manage cash and cash equivalents. The accounting officer shall be responsible for their safekeeping.1.   Osim ako je drukčije utvrđeno ovom Uredbom, za upravljanje novcem i novčanim ekvivalentima ovlašten je samo računovodstveni službenik. Računovodstveni službenik odgovoran je za njihovo čuvanje.
2.   The accounting officer shall ensure that his or her Union institution has at its disposal sufficient funds to cover the cash requirements arising from budget implementation within the applicable regulatory framework and shall set up procedures to ensure that none of the accounts opened in accordance with Articles 85(1) and 89(3) is in debit.2.   Računovodstveni službenik osigurava da njegova institucija Unije raspolaže dostatnim sredstvima za pokrivanje potreba za novcem koje nastaju pri izvršenju proračuna u okviru primjenjivog regulatornog okvira te uspostavlja postupke kojima se osigurava da nijedan račun koji je otvoren u skladu s člankom 85. stavkom 1. i člankom 89. stavkom 3. nema negativno stanje.
3.   Payments shall be made by bank credit transfer, by cheque or, from imprest accounts, or if specifically authorised by the accounting officer, by debit card, direct debit or other means of payment, in accordance with the rules laid down by the accounting officer.3.   Plaćanja se izvršavaju virmanskim nalozima banke, čekovima ili s knjiga blagajne ili, uz posebno odobrenje računovodstvenog službenika, debitnom karticom, izravnim terećenjem ili drugim sredstvima plaćanja u skladu s pravilima koje je utvrdio računovodstveni službenik.
Before entering into a commitment towards a third party, the authorising officer shall confirm the payee’s identity, establish the legal entity and payment details of the payee and enter them in the common file by the Union institution for which the accounting officer is responsible in order to ensure transparency, accountability and proper payment implementation.Prije preuzimanja obveze prema trećoj osobi dužnosnik za ovjeravanje potvrđuje identitet primatelja plaćanja, utvrđuje podatke o pravnoj osobi i bankovnom računu primatelja plaćanja i unosi ih u zajedničku datoteku prema instituciji Unije za koju je računovodstveni službenik odgovoran kako bi se osigurala transparentnost, odgovornost i pravilno izvršavanje plaćanja.
The accounting officer may only make payments if the payee’s legal entity and payment details have first been entered in a common file by the Union institution for which the accounting officer is responsible.Računovodstveni službenik može izvršiti plaćanje samo ako su u zajedničku datoteku prema instituciji Unije za koju je odgovoran prethodno uneseni podaci o pravnoj osobi i bankovnom računu primatelja plaćanja.
Authorising officers shall inform the accounting officer of any change in the legal entity and payment details communicated to them by the payee and shall check that those details are valid before they authorise any payment.Dužnosnici za ovjeravanje obavješćuju računovodstvenog službenika o svim promjenama pravne osobe i podataka o bankovnom računu koje im je priopćio primatelj plaćanja te prije odobravanja plaćanja provjeravaju jesu li ti podaci valjani.
Article 87Članak 87.
The inventory of assetsPopis imovine
1.   Union institutions and agencies or Union bodies referred to in Section 2 of Chapter 3 of this Title shall keep inventories showing the quantity and value of all their tangible, intangible and financial assets in accordance with a model drawn up by the accounting officer of the Commission.1.   Institucije Unije i agencije ili tijela Unije iz odjeljka 2. poglavlja 3. ove glave vode popis imovine u okviru kojeg se prikazuje količina i vrijednosti sve njihove materijalne, nematerijalne i financijske imovine u skladu s predloškom kojeg sastavlja računovodstveni službenik Komisije.
They shall also check that entries in their respective inventories correspond to the actual situation.Oni također provjeravaju odgovaraju li unosi u odgovarajućim popisima imovine stvarnom stanju.
All items acquired with a period of use greater than one year, which are not consumables, and whose purchase price or production cost is higher than that indicated by the accounting procedures referred to in Article 77 shall be entered in the inventory and recorded in the fixed assets accounts.Sva nabavljena sredstva s rokom uporabe duljim od jedne godine, a koja nisu potrošna roba te čija su nabavna cijena ili trošak proizvodnje viši od onih navedenih u računovodstvenim postupcima iz članka 77., unose se u popis imovine i bilježe u evidenciji stalne imovine.
2.   The sale of the Union’s tangible assets shall be suitably advertised.2.   Prodaja materijalne imovine Unije oglašava se na prikladan način.
3.   Union institutions and agencies or Union bodies referred to in Section 2 of Chapter 3 of this Title shall adopt provisions on safeguarding the assets included in their respective inventories and decide which administrative departments are responsible for the inventory system.3.   Institucije Unije i agencije ili tijela Unije iz odjeljka 2. poglavlja 3. ove glave donose odredbe o zaštiti imovine uključene u njihov popis imovine te odlučuju koje su administrativne službe odgovorne za sustav vođenja popisa imovine.
Section 4Odjeljak 4.
Imprest administratorBlagajnik
Article 88Članak 88.
Imprest accountsKnjige blagajne
1.   Imprest accounts may be set up for the payment of expenditure where, owing to the limited amounts involved, it is materially impossible or inefficient to carry out payment operations by budgetary procedures. Imprest accounts may also be set up for the collection of revenue other than own resources.1.   Za plaćanje rashoda može se uspostaviti knjiga blagajne ako je zbog ograničene visine iznosa koji se plaćaju fizički nemoguće ili neučinkovito izvršavati plaćanja proračunskim postupcima. Knjige blagajne mogu se ujedno uspostaviti za naplatu prihoda koji nisu vlastita sredstva.
In Union delegations, imprest accounts may also be used to execute payments of limited amounts by budgetary procedures, if such use is efficient and effective due to local requirements.U delegacijama Unije knjiga blagajne može se upotrebljavati i za izvršenje plaćanja ograničenih iznosa proračunskim postupcima ako je takva uporaba učinkovita i djelotvorna s obzirom na lokalne zahtjeve.
The maximum amount which may be paid by the imprest administrator where it is materially impossible or inefficient to carry out payment operations by budgetary procedures shall be established by the accounting officer and shall in any case not exceed EUR 60 000 for each item of expenditure.Najviši iznos koji može isplatiti blagajnik, kada je izvršenje plaćanja putem proračunskog postupka fizički nemoguće ili neučinkovito, utvrđuje računovodstveni službenik i taj iznos ni u kojem slučaju ne prelazi 60 000 EUR za svaku stavku rashoda.
However, in the field of crisis management aid and humanitarian aid operations, imprest accounts may be used without any limitation on the amount, while respecting the level of appropriations decided by the European Parliament and by the Council on the corresponding budget line for the current financial year and in accordance with the internal rules of the Commission.Međutim, u području pomoći za upravljanje kriznim situacijama i operacija humanitarne pomoći knjiga blagajne može se upotrebljavati bez ograničenja iznosa uz poštovanje visine odobrenih sredstava koja su za odgovarajuću proračunsku liniju za tekuću financijsku godinu odobrili Europski parlament i Vijeće te u skladu s internim pravilima Komisije.
2.   In Union delegations, imprest accounts shall be set up for the payment of expenditure from both the sections of the budget relating to the Commission and to the EEAS, ensuring full traceability of expenditure.2.   U delegacijama Unije knjiga blagajne uspostavlja se za plaćanja rashoda iz dijelova proračuna koji se odnose na Komisiju i na ESVD, pri čemu se osigurava potpuna sljedivost rashoda.
Article 89Članak 89.
Creation and administration of imprest accountsUspostava knjiga blagajne i upravljanje njima
1.   The creation of an imprest account and the appointment of an imprest administrator shall be the subject of a decision by the accounting officer of the Union institution, on the basis of a duly substantiated proposal from the authorising officer responsible. That decision shall set out the respective responsibilities and obligations of the imprest administrator and the authorising officer.1.   Uspostava knjige blagajne i imenovanje blagajnika podliježu odluci računovodstvenog službenika institucije Unije na temelju propisno obrazloženog prijedloga odgovornog dužnosnika za ovjeravanje. Tom se odlukom utvrđuju odgovornosti i obveze blagajnika i dužnosnika za ovjeravanje.
Imprest administrators shall be chosen from officials or, should the need arise and only in duly substantiated cases, from other members of staff or in accordance with the conditions established in the internal rules of the Commission from personnel employed by the Commission in the field of crisis management aid and humanitarian aid operations provided that their employment contracts guarantee equivalent level of protection in terms of liability as applicable to staff pursuant to Article 95. Imprest administrators shall be chosen on the grounds of their knowledge, skills and particular qualifications as evidenced by diplomas or by appropriate professional experience, or after an appropriate training programme.Blagajnici se odabiru među dužnosnicima ili, ako je to potrebno te samo u propisno obrazloženim slučajevima, među drugim osobljem ili u skladu s uvjetima utvrđenima internim propisima Komisije, među osobljem koje je Komisija zaposlila u području pomoći za upravljanje kriznim situacijama i operacija humanitarne pomoći uz uvjet da njihovi ugovori o radu jamče istovjetnu razinu zaštite u smislu odgovornosti kao što je ona koja se primjenjuje na osoblje na temelju članka 95. Blagajnici se odabiru na temelju njihova znanja, vještina i posebne stručne osposobljenosti koja se dokazuje diplomama ili odgovarajućim stručnim iskustvom, ili na temelju završetka odgovarajućeg programa za osposobljavanje.
2.   In proposals for decisions to create an imprest account, the authorising officer responsible shall ensure that:2.   U prijedlozima odluka o uspostavi knjige blagajne odgovorni dužnosnik za ovjeravanje osigurava:
(a) | priority is given to the use of budgetary procedures where there is access to the central computerised accounting system;(a) | da se prednost daje uporabi proračunskih postupaka ako postoji pristup središnjem računalnom računovodstvenom sustavu;
(b) | imprest accounts are used only in duly substantiated cases.(b) | da se knjige blagajne upotrebljavaju samo u propisno obrazloženim slučajevima.
In decisions to create an imprest account, the accounting officer shall specify the operating terms and the conditions for use of the imprest account.Pri donošenju odluka o uspostavi knjige blagajne računovodstveni službenik utvrđuje uvjete vođenja i korištenja knjige blagajne.
The amendment of the operating terms for an imprest account shall also be the subject of a decision by the accounting officer on a duly substantiated proposal from the authorising officer responsible.Izmjena uvjeta vođenja knjige blagajne ujedno podliježe odluci računovodstvenog službenika na temelju propisno obrazloženog prijedloga odgovornog dužnosnika za ovjeravanje.
3.   Bank accounts for the imprest shall be opened and monitored by the accounting officer, who shall also authorise delegated signatures on them on the basis of a duly substantiated proposal from the authorising officer responsible.3.   Računovodstveni službenik otvara i prati bankovne račune za blagajnu i odobrava ovlaštenja za njihovo potpisivanje na temelju propisno obrazloženog prijedloga odgovornog dužnosnika za ovjeravanje.
4.   Imprest accounts shall be endowed by the accounting officer of the Union institution and shall be placed under the responsibility of imprest administrators.4.   Sredstva za knjigu blagajne osigurava računovodstveni službenik institucije Unije, a za knjigu blagajne odgovorni su blagajnici.
5.   Payments made shall be followed by formal final validation decisions or payment orders signed by the authorising officer responsible.5.   Nakon izvršenih plaćanja izdaju se formalne konačne odluke o potvrđivanju plaćanja ili nalozi za plaćanje koje potpisuje odgovorni dužnosnik za ovjeravanje.
The imprest transactions shall be settled by the authorising officer by the end of the following month, so that the accounting balance and the bank balance can be reconciled.Dužnosnik za ovjeravanje obračunava blagajničke transakcije do završetka sljedećeg mjeseca kako bi se moglo uskladiti računovodstveno i bankovno stanje.
6.   The accounting officer shall carry out checks, or have them carried out by a staff member in his or her own department or in the authorising department specifically empowered for that purpose. Those checks shall as a general rule be effected on the spot and, where necessary, without warning, to verify the existence of the funds allocated to the imprest administrators and the bookkeeping and to check that imprest transactions are settled within the time limit set. The accounting officer shall communicate the findings of those checks to the authorising officer responsible.6.   Računovodstveni službenik obavlja provjere ili povjerava obavljanje tih provjera članu osoblja iz svoje službe ili službe za ovjeravanje koji je za to posebno ovlašten. Te se provjere u pravilu obavljaju na licu mjesta i, prema potrebi, bez prethodne najave kako bi se provjerilo postojanje sredstava dodijeljenih blagajnicima te pravilno vođenje knjigovodstva te kako bi se provjerilo jesu li blagajničke transakcije obračunate u za to predviđenom roku. Računovodstveni službenik o nalazima tih provjera obavješćuje odgovornog dužnosnika za ovjeravanje.
CHAPTER 5POGLAVLJE 5.
Liability of financial actorsOdgovornost financijskih izvršitelja
Section 1Odjeljak 1.
General rulesOpća pravila
Article 90Članak 90.
Withdrawal of delegation of powers to and suspension of duties of financial actorsOpoziv delegiranja ovlasti financijskim izvršiteljima i suspenzija dužnosti financijskih izvršitelja
1.   Authorising officers responsible may at any time have their delegation or subdelegation withdrawn temporarily or definitively by the authority which appointed them.1.   Tijelo koje je imenovalo odgovorne dužnosnike za ovjeravanje može u svakom trenutku opozvati, privremeno ili konačno, ovlasti koje su im prenesene delegiranjem ili daljnjim delegiranjem.
2.   Accounting officers or imprest administrators, or both, may at any time be suspended temporarily or definitively from their duties by the authority which appointed them.2.   Tijelo koje je imenovalo računovodstvene službenike ili blagajnike može ih u svakom trenutku, privremeno ili konačno, suspendirati s dužnosti.
3.   Paragraphs 1 and 2 shall be without prejudice to any disciplinary action taken in respect of the financial actors referred to in those paragraphs.3.   Stavcima 1. i 2. ne dovode se u pitanje stegovne mjere poduzete protiv financijskih izvršitelja iz tih stavaka.
Article 91Članak 91.
Liability of financial actors for illegal activity, fraud or corruptionOdgovornost financijskih izvršitelja za nezakonite radnje, prijevaru ili korupciju
1.   This Chapter is without prejudice to any liability under criminal law which the financial actors referred to in Article 90 may incur as provided for in applicable national law and in the provisions in force concerning the protection of the financial interests of the Union and the fight against corruption involving Union officials or officials of Member States.1.   Ovim poglavljem ne dovodi se u pitanje kaznenopravna odgovornost financijskih izvršitelja iz članka 90. prema primjenjivom nacionalnom pravu i važećim odredbama o zaštiti financijskih interesa Unije i borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju dužnosnici Unije ili dužnosnici država članica.
2.   Without prejudice to Articles 92, 94 and 95 of this Regulation, each authorising officer responsible, accounting officer or imprest administrator shall be liable to disciplinary action and payment of compensation as laid down in the Staff Regulations, or for the personnel employed by the Commission in the field of crisis management aid and humanitarian aid operations as referred to in Article 89(1) of this Regulation in their employment contracts. In the event of illegal activity, fraud or corruption which may harm the interests of the Union, the matter shall be referred to the authorities and bodies designated by the applicable legislation, in particular to OLAF.2.   Ne dovodeći u pitanje članke 92., 94. i 95. ove Uredbe, svaki odgovorni dužnosnik za ovjeravanje, računovodstveni službenik ili blagajnik podliježe stegovnim mjerama i plaćanju odštete kako je utvrđeno u Pravilniku o osoblju ili, u slučaju osoblja koje je Komisija zaposlila u području pomoći za upravljanje kriznim situacijama i operacija humanitarne pomoći, kako je navedeno u članku 89. stavku 1. ove Uredbe, u njihovim ugovorima o radu. U slučaju nezakonitih radnji, prijevare ili korupcije koje mogu naštetiti interesima Unije, predmet se upućuje tijelima imenovanima u skladu s primjenjivim zakonodavstvom, a posebno OLAF-u.
Section 2Odjeljak 2.
Rules applicable to authorising officers responsiblePravila koja se primjenjuju na odgovorne dužnosnike za ovjeravanje
Article 92Članak 92.
Rules applicable to authorising officersPravila koja se primjenjuju na dužnosnike za ovjeravanje
1.   The authorising officer responsible shall be liable for payment of compensation as laid down in the Staff Regulations.1.   Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje odgovoran je za plaćanje odštete utvrđene u Pravilniku o osoblju.
2.   The obligation to pay compensation shall apply in particular if the authorising officer responsible, whether intentionally or through gross negligence on his or her part:2.   Obveza plaćanja odštete primjenjuje se osobito ako odgovorni dužnosnik za ovjeravanje, namjerno ili iz krajnje nepažnje:
(a) | determines entitlements to be recovered or issues recovery orders, commits expenditure or signs a payment order without complying with this Regulation;(a) | utvrdi dodijeljena prava čiji povrat treba osigurati ili izda naloge za povrat, odobri rashode ili potpiše nalog za plaćanje ne pridržavajući se ove Uredbe;
(b) | omits to draw up a document establishing an amount receivable, neglects to issue a recovery order or is late in issuing it or is late in issuing a payment order, thereby rendering the Union institution liable to civil action by third parties.(b) | propusti sastaviti dokument o iznosu potraživanja, ne izda nalog za povrat ili kasni s njegovim izdavanjem ili kasni s izdavanjem naloga za plaćanje, dovodeći time do građanske odgovornosti institucije Unije prema trećim stranama.
3.   An authorising officer by delegation or sub-delegation who receives a binding instruction which he or she considers to be irregular or contrary to the principle of sound financial management, in particular because the instruction cannot be carried out with the resources allocated to him or her, shall inform the authority from which he or she received the delegation or subdelegation about that fact in writing. If the instruction is confirmed in writing and that confirmation is received in good time and is sufficiently clear, in that it refers explicitly to the points which the authorising officer by delegation or subdelegation has challenged, the authorising officer by delegation or subdelegation shall not be held liable. He or she shall carry out the instruction, unless it is manifestly illegal or constitutes a breach of the relevant safety standards.3.   Dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ili daljnjeg delegiranja koji primi obvezujuću uputu za koju smatra da je nepravilna ili da je u suprotnosti s načelom dobrog financijskog upravljanja, posebno jer se uputa ne može izvršiti sredstvima koja su mu dodijeljena, o toj činjenici u pisanom obliku obavješćuje nadležno tijelo koje mu je prenijelo ovlasti na osnovu delegiranja ili daljnjeg delegiranja. Ako je uputa potvrđena pisanim putem i potvrda je primljena pravodobno te je dostatno jasna u smislu da se u njoj izričito upućuje na točke koje je dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ili daljnjeg delegiranja doveo u pitanje, dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ili daljnjeg delegiranja ne smatra se odgovornim. On izvršava uputu, osim ako je ona očito nezakonita ili predstavlja kršenje relevantnih sigurnosnih standarda.
The same procedure shall apply in cases where an authorising officer considers that a decision, which is his or her responsibility to take, is irregular or contrary to the principle of sound financial management or where an authorising officer learns, in the course of acting on a binding instruction, that the circumstances of the case could give rise to such a situation.Isti se postupak primjenjuje u slučajevima u kojima dužnosnik za ovjeravanje smatra da je odluka za čije je donošenje odgovoran nepravilna ili u suprotnosti s načelom dobrog financijskog upravljanja ili ako dužnosnik za ovjeravanje tijekom izvršenja obvezujuće upute sazna da bi okolnosti slučaja mogle dovesti do takve situacije.
Any instructions confirmed in the circumstances referred to in this paragraph shall be recorded by the authorising officer by delegation responsible and mentioned in his or her annual activity report.Sve upute potvrđene u okolnostima iz ovog stavka evidentira odgovorni dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja te ih navodi u svojem godišnjem izvješću o radu.
4.   In the event of subdelegation within his or her service, the authorising officer by delegation shall continue to be responsible for the efficiency and effectiveness of the internal management and control systems put in place and for the choice of the authorising officer by subdelegation.4.   U slučaju daljnjeg delegiranja ovlasti unutar njegove službe, dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja i dalje je odgovoran za učinkovitost i djelotvornost uspostavljenih sustava unutarnjeg upravljanja i kontrole te za odabir dužnosnika za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja.
5.   In the event of subdelegation to Heads of Union delegations and their deputies, the authorising officer by delegation shall be responsible for the definition of the internal management and control systems put in place, as well as their efficiency and effectiveness. Heads of Union delegations shall be responsible for the adequate setting up and functioning of those systems, in accordance with the instructions of the authorising officer by delegation, and for the management of the funds and the operations they carry out within the Union delegation under their responsibility. Before taking up their duties, they shall complete specific training courses on the tasks and responsibilities of authorising officers and budget implementation.5.   U slučaju daljnjeg delegiranja ovlasti na voditelje delegacija Unije i njihove zamjenike dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja odgovoran je za utvrđivanje uspostavljenih sustava unutarnjeg upravljanja i kontrole te njihovu učinkovitost i djelotvornost. Voditelji delegacija Unije odgovorni su za odgovarajuću uspostavu i funkcioniranje tih sustava, u skladu s uputama dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja, te za upravljanje sredstvima i operacijama koje u okviru svoje odgovornosti obavljaju unutar delegacije Unije. Prije nego što preuzmu svoje dužnosti dužni su završiti posebne tečajeve za osposobljavanje o zadaćama i odgovornostima dužnosnikâ za ovjeravanje i izvršenju proračuna.
Heads of Union delegations shall in accordance with Article 76(3) report on their responsibilities pursuant to the first subparagraph of this paragraph.Voditelji delegacija Unije u skladu s člankom 76. stavkom 3.izvješćuju o svojim odgovornostima na temelju prvog podstavka ovog stavka.
Each year, Heads of Union delegations shall provide to the authorising officer by delegation of the Commission assurance on the internal management and control systems put in place in their delegation, as well as on the management of operations subdelegated to them, and the results thereof, in order to allow the authorising officer to make the statement of assurance provided for in Article 74(9).Svake godine voditelji delegacija Unije pružaju dužnosniku za ovjeravanje Komisije na osnovi delegiranja jamstvo o sustavima unutarnjeg upravljanja i kontrole koji su uspostavljeni u njihovoj delegaciji, kao i o upravljanju operacijama koje su im povjerene na osnovi daljnjeg delegiranja te o rezultatima tih operacija, kako bi se dužnosniku za ovjeravanje omogućilo da pripremi izjavu o jamstvu predviđenu člankom 74. stavkom 9.
This paragraph shall also apply to deputy Heads of Union delegations when they act as authorising officers by subdelegation in the absence of Heads of Union delegations.Ovaj se stavak primjenjuje i na zamjenike voditelja delegacija Unije ako u odsutnosti voditelja delegacija Unije djeluju kao dužnosnici za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja.
Article 93Članak 93.
Treatment of financial irregularities on the part of a member of staffPostupanje u slučaju financijskih nepravilnosti koje je počinio član osoblja
1.   Without prejudice to the powers of OLAF and to the administrative autonomy of Union institutions, Union bodies, European offices or bodies or persons entrusted with the implementation of specific actions in the CFSP pursuant to Title V of the TEU in respect of members of their staff and with due regard to the protection of whistle-blowers, any infringement of this Regulation, or of a provision relating to financial management or the checking of operations, resulting from an act or omission of a member of staff shall be referred for an opinion to the panel referred to in Article 143, by any of the following:1.   Ne dovodeći u pitanje ovlasti OLAF-a i administrativnu neovisnost institucija Unije, tijela Unije, europskih ureda ili tijela ili osoba kojima je povjerena provedba posebnih djelovanja u okviru ZVSP-a na temelju glave V. UEU-a. u pogledu članova njihova osoblja i uz dužno poštovanje zaštite zviždača, sva kršenja ove Uredbe, ili odredaba koje se odnose na financijsko upravljanje ili provjeru operacija, koja proizlaze iz radnje ili propusta člana osoblja, na mišljenje povjerenstvu iz članka 143. upućuje:
(a) | the appointing authority in charge of disciplinary matters;(a) | tijelo za imenovanje zaduženo za stegovne mjere;
(b) | the authorising officer responsible, including Heads of Union delegations and their deputies in their absence acting as authorising officers by subdelegation in accordance with Article 60(2).(b) | odgovorni dužnosnik za ovjeravanje, uključujući voditelje delegacija Unije i njihove zamjenike koji u njihovoj odsutnosti djeluju kao dužnosnici za ovjeravanje na osnovu daljnjeg delegiranja u skladu s člankom 60. stavkom 2.
Where the panel is directly informed of a matter by a member of staff, it shall transmit the file to the appointing authority of the Union institution, Union body, European office or body or person concerned and shall inform the member of staff accordingly. The appointing authority may request the panel’s opinion on the case.Ako je član osoblja izravno obavijestio povjerenstvo o pitanju, povjerenstvo prosljeđuje spis tijelu za imenovanja dotične institucije Unije, tijela Unije, europskog ureda ili tijela ili osobe te o tome obavješćuje člana osoblja. Tijelo za imenovanje može zatražiti mišljenje povjerenstva o predmetu.
2.   A request for an opinion of the panel pursuant to the first subparagraph of paragraph 1 shall be accompanied by a description of the facts and the act or omission which the panel is asked to assess, as well as by relevant supporting documents, including reports of any investigation which has taken place. Wherever possible, the information shall be produced in anonymised form.2.   Zahtjevu za mišljenje povjerenstva na temelju stavka 1. prvog podstavka prilaže se opis činjenica i radnje ili propusta u pogledu kojih se traži procjena povjerenstva, kao i relevantna popratna dokumentacija, uključujući izvješća o eventualno provedenim istragama. Informacije se pružaju u anonimiziranom obliku kad god je to moguće.
Before submitting a request or any additional information to the panel, the appointing authority or the authorising officer, as appropriate, shall give the member of staff involved the opportunity to submit its observations, after having notified to him or her the supporting documents referred to in the first subparagraph, insofar as that notification does not seriously undermine the pursuit of further investigations.Prije podnošenja zahtjeva ili bilo koje dodatne informacije povjerenstvu, tijelo za imenovanje ili dužnosnik za ovjeravanje, ako je to primjereno, omogućuje dotičnom članu osoblja da se očituje, nakon što ga je obavijestilo o popratnoj dokumentaciji iz prvog podstavka, u mjeri u kojoj se tom obavijesti ozbiljno ne ugrožava provedba daljnjih istraga.
3.   In the cases referred in paragraph 1 of this Article, the panel referred to in Article 143 shall be competent to assess whether, on the basis of the elements submitted to it pursuant to paragraph 2 of this Article and any additional information received, a financial irregularity has occurred. On the basis of the opinion of the panel, the Union institution, Union body, European office or body or person concerned shall decide on the appropriate follow-up actions in accordance with the Staff Regulations. If the panel detects systemic problems, it shall make a recommendation to the authorising officer and to the authorising officer by delegation, unless the latter is the member of staff involved, as well as to the internal auditor.3.   U slučajevima iz stavka 1. ovog članka povjerenstvo iz članka 143. nadležno je na temelju elemenata koji su mu podneseni na temelju stavka 2. ovog članka i svih zaprimljenih dodatnih informacija procijeniti je li došlo do financijske nepravilnosti. Na temelju mišljenja povjerenstva, dotična institucija Unije, tijelo Unije, europski ured ili tijelo ili osoba odlučuje o primjerenim popratnim djelovanjimâ u skladu s Pravilnikom o osoblju. Ako povjerenstvo utvrdi sistemske probleme, ono daje preporuku dužnosniku za ovjeravanje i dužnosniku za ovjeravanje na osnovi delegiranja, osim ako je potonji član osoblja uključen u predmet, te unutarnjem revizoru.
4.   Where the panel gives the opinion referred to in paragraph 1 of this Article, it shall be composed of the members referred to in Article 143(2) as well as the following three additional members, which shall be appointed taking into account the need for avoiding any conflicts of interests:4.   Ako daje mišljenje iz stavka 1. ovog članka, povjerenstvo mora biti sastavljeno od članova iz članka 143. stavka 2., kao i od sljedeća tri dodatna člana, pri čijem se imenovanju uzima u obzir potreba za izbjegavanjem svakog sukoba interesa:
(a) | a representative of the appointing authority in charge of disciplinary matters of the Union institution, Union body, European office or body or person concerned;(a) | predstavnika tijela za imenovanje zaduženoga za stegovne mjere dotične institucije Unije, tijela Unije, europskog ureda ili tijela ili osobe;
(b) | a member appointed by the staff committee of the Union institution, Union body, European office or body or person concerned;(b) | člana, kojeg imenuje odbor osoblja dotične institucije Unije, tijela Unije, europskog ureda ili tijela ili osobe;
(c) | a member of the legal service of the Union institution employing the member of staff concerned.(c) | člana pravne službe one institucije Unije koja zapošljava dotičnog člana osoblja.
Where the panel gives the opinion referred to in paragraph 1, it shall be addressed to the appointing authority of the Union institution, Union body, European office or body or person concerned.Mišljenje povjerenstva iz stavka 1. upućuje se tijelu za imenovanje dotične institucije Unije, tijela Unije, europskog ureda ili tijela ili osobe.
5.   The panel shall have no investigative powers. The Union institution, Union body, European office or body or person concerned shall cooperate with the panel with a view to ensuring that it has all the information necessary for giving its opinion.5.   Povjerenstvo nema istražne ovlasti. Institucije Unije, tijela Unije, europski ured ili tijelo ili osoba surađuju s povjerenstvom kako bi mu se osigurale sve informacije potrebne za davanje njegova mišljenja.
6.   Where the panel considers that the case is a matter for OLAF, it shall in accordance with paragraph 1 transmit the file to the relevant appointing authority without delay and inform OLAF immediately.6.   Ako povjerenstvo smatra da je dotični predmet u nadležnosti OLAF-a, ono u skladu sa stavkom 1. bez odgađanja prosljeđuje spis relevantnom tijelu za imenovanje i odmah obavješćuje OLAF.
7.   The Member States shall fully support the Union in the enforcement of any liability, under Article 22 of the Staff Regulations, of temporary staff to whom point (e) of Article 2 of the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union applies.7.   Države članice u potpunosti podupiru Uniju da od privremenog osoblja na koje se primjenjuje članak 2. točka (e) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije zahtijeva odgovornost predviđenu člankom 22. Pravilnika o osoblju.
Section 3Odjeljak 3.
Rules applicable to accounting officers and imprest administratorsPravila koja se primjenjuju na računovodstvene službenike i blagajnike
Article 94Članak 94.
Rules applicable to accounting officersPravila koja se primjenjuju na računovodstvene službenike
An accounting officer shall be liable to disciplinary action and payment of compensation, as laid down in, and in accordance with, the procedures in the Staff Regulations. An accounting officer may, in particular, become liable as a result of any of the following forms of misconduct on his or her part:Računovodstveni službenik podliježe stegovnim mjerama i plaćanju odštete kako je utvrđeno u Pravilniku o osoblju te u skladu s postupcima utvrđenima u njemu. Računovodstveni službenik može posebice odgovarati za bilo koji od sljedećih oblika neprimjerenog postupanja:
(a) | losing or damaging funds, assets or documents in his or her keeping;(a) | gubitak ili oštećenje sredstava, imovine ili dokumenata koji su mu dani na čuvanje;
(b) | wrongly altering bank accounts or postal giro accounts;(b) | nedopuštenu izmjenu bankovnih računa ili poštanskih žiro-računa;
(c) | recovering or paying amounts which are not in conformity with the corresponding recovery or payment orders;(c) | osiguravanje povrata iznosâ ili plaćanja iznosa koji nisu u skladu s odgovarajućim nalozima za povrat odnosno nalozima za plaćanje;
(d) | failing to collect revenue due.(d) | propuštanje naplate dospjelih prihoda.
Article 95Članak 95.
Rules applicable to imprest administratorsPravila koja se primjenjuju na blagajnike
An imprest administrator may in particular become liable as a result of any of the following forms of misconduct on his or her part:Blagajnik osobito može odgovarati ako je počinio jedan od sljedećih oblika neprimjerenog postupanja:
(a) | losing or damaging funds, assets or documents in his or her keeping;(a) | gubitak ili oštećenje sredstava, imovine ili dokumenata koji su mu dani na čuvanje;
(b) | not providing proper supporting documents for the payments he or she has made;(b) | nepružanje odgovarajuće popratne dokumentacije o plaćanjima koja je izvršio;
(c) | making payments to persons other than those entitled to such payments;(c) | plaćanje iznosa osobama koje na njih nemaju pravo;
(d) | failing to collect revenue due.(d) | propuštanje naplate dospjelih prihoda.
CHAPTER 6POGLAVLJE 6.
Revenue operationsPrihodi
Section 1Odjeljak 1.
Making own resources availableStavljanje na raspolaganje vlastitih sredstava
Article 96Članak 96.
Own resourcesVlastita sredstva
1.   An estimate of revenue constituted by own resources, as referred to in Decision 2014/335/EU, Euratom shall be entered in the budget in euro. The corresponding own resources shall be made available in accordance with Regulation (EU, Euratom) No 609/2014.1.   Procjena prihoda koji se sastoje od vlastitih sredstava, kako je navedeno u Odluci 2014/335/EU, Euratom unosi se u proračun u eurima. Odgovarajuća vlastita sredstva stavljaju se na raspolaganje u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 609/2014.
2.   The authorising officer shall draw up a schedule indicating when the own resources defined in Decision 2014/335/EU, Euratom will be made available to the Commission.2.   Dužnosnik za ovjeravanje izrađuje raspored stavljanja na raspolaganje Komisiji vlastitih sredstava utvrđenih u Odluci 2014/335/EU, Euratom.
Own resources shall be established and recovered in accordance with the rules adopted pursuant to that Decision.Vlastita sredstva utvrđuju se i njihov se povrat osigurava u skladu s pravilima donesenima na temelju te odluke.
For accounting purposes, the authorising officer shall issue a recovery order for credits and debits to the account for own resources referred to in Regulation (EU, Euratom) No 609/2014.Dužnosnik za ovjeravanje u računovodstvene svrhe izdaje nalog za povrat za knjiženja u korist i na teret računa za vlastita sredstva iz Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014.
Section 2Odjeljak 2.
Estimate of amounts receivableProcjena iznosa potraživanja
Article 97Članak 97.
Estimate of amounts receivableProcjena iznosa potraživanja
1.   When the authorising officer responsible has sufficient and reliable information in respect of any measure or situation which may give rise to an amount being owed to the Union, the authorising officer responsible shall make an estimate of the amount receivable.1.   Kad odgovorni dužnosnik za ovjeravanje ima dostatne i pouzdane informacije o bilo kojoj mjeri ili situaciji koja bi mogla prouzročiti dug prema Uniji, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje procjenjuje iznos tog potraživanja.
2.   The estimate of the amount receivable shall be adjusted by the authorising officer responsible as soon as he or she is aware of an event modifying the measure or the situation which gave rise to the estimate being made.2.   Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje usklađuje procijenjeni iznos potraživanja čim sazna za događaj koji mijenja mjeru ili situaciju koja je dovela do procjene.
When establishing the recovery order on a measure or situation that had previously given rise to an estimate of amounts receivable, that estimate shall be adjusted accordingly by the authorising officer responsible.Pri izdavanju naloga za povrat za mjeru ili situaciju koja je prethodno dovela do procjene iznosa potraživanja, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje u skladu s time usklađuje tu procjenu.
If the recovery order is drawn up for the same amount as the original estimate of amounts receivable, that estimate shall be reduced to zero.Ako je nalog za povrat sastavljen na isti iznos kao prvotna procjena iznosa potraživanja, ta se procjena smanjuje na nulu.
3.   By way of derogation from paragraph 1, no estimate of the amount receivable shall be made before Member States make available to the Commission the amounts of own resources defined in Decision 2014/335/EU, Euratom, which are paid at fixed intervals by Member States. The authorising officer responsible shall issue a recovery order in respect of those amounts.3.   Odstupajući od stavka 1., procjena iznosa potraživanja ne obavlja se prije nego što države članice stave na raspolaganje Komisiji iznose vlastitih sredstava utvrđenih u Odluci 2014/335/EU, Euratom, koje države članice plaćaju u utvrđenim vremenskim razmacima. Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje izdaje nalog za povrat za te iznose.
Section 3Odjeljak 3.
Establishment of amounts receivableUtvrđivanje iznosa potraživanja
Article 98Članak 98.
Establishment of amounts receivableUtvrđivanje iznosa potraživanja
1.   In order to establish an amount receivable, the authorising officer responsible shall:1.   Kako bi utvrdio iznos potraživanja, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje:
(a) | verify that the debt exists;(a) | provjerava postojanje duga;
(b) | determine or verify the reality and the amount of the debt; and(b) | utvrđuje ili provjerava ispravnost i iznos duga; i
(c) | verify the conditions according to which the debt is due.(c) | provjerava uvjete dospijeća duga.
The establishment of an amount receivable shall constitute recognition of the right of the Union in respect of a debtor and establishment of entitlement to demand that the debtor pay the debt.Utvrđivanje iznosa potraživanja predstavlja priznavanje prava Unije u odnosu na dužnika i utvrđivanje dodijeljenog prava da se od dužnika zahtijeva plaćanje duga.
2.   Any amount receivable that is identified as being certain, of a fixed amount and due shall be established by a recovery order by which the authorising officer responsible instructs the accounting officer to recover the amount. It shall be followed by a debit note sent to the debtor, except for the cases where a waiver procedure is carried out immediately in accordance with the second subparagraph of paragraph 4. Both the recovery order and the debit note shall be drawn up by the authorising officer responsible.2.   Svaki iznos potraživanja koji je potvrđen kao nesporan, u fiksnom iznosu i dospio utvrđuje se nalogom za povrat kojim odgovorni dužnosnik za ovjeravanje nalaže računovodstvenom službeniku da osigura povrat iznosa. Nakon toga dužniku se šalje obavijest o terećenju, izuzev slučajeva u kojima se postupak odricanja odmah provodi u skladu sa stavkom 4. drugim podstavkom. I nalog za povrat i obavijest o terećenju sastavlja odgovorni dužnosnik za ovjeravanje.
The authorising officer shall send the debit note immediately after establishing the amount receivable and at the latest within a period of five years from the time when the Union institution was, in normal circumstances, in a position to claim its debt. Such period shall not apply where the authorising officer responsible establishes that, despite the efforts which the Union institution has made, the delay in acting was caused by the debtor’s conduct.Dužnosnik za ovjeravanje obavijest o terećenju šalje odmah nakon utvrđivanja iznosa potraživanja, a najkasnije u roku od pet godina od trenutka kada je institucija Unije, u uobičajenim okolnostima, mogla potraživati svoj dug. Taj se rok ne primjenjuje ako odgovorni dužnosnik za ovjeravanje utvrdi da je, unatoč naporima koje je institucija Unije poduzela, kašnjenje u djelovanju posljedica postupanja dužnika.
3.   To establish an amount receivable the authorising officer responsible shall ensure that:3.   Kako bi utvrdio iznos potraživanja, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje osigurava:
(a) | the amount receivable is certain, meaning that it is not subject to any condition;(a) | da je iznos potraživanja nesporan, odnosno da ne podliježe nikakvom uvjetu;
(b) | the amount receivable is fixed, expressed precisely in cash terms;(b) | da je iznos potraživanja fiksan, točno izražen u novcu;
(c) | the amount receivable is due and is not subject to any payment time;(c) | da je iznos potraživanja dospio i da ne podliježe nikakvom roku plaćanja;
(d) | the particulars of the debtor are correct;(d) | da su podaci o dužniku točni;
(e) | the amount is booked to the correct budgetary item;(e) | da je iznos knjižen na točnu proračunsku stavku;
(f) | the supporting documents are in order; and(f) | da je popratna dokumentacija ispravna; i
(g) | the principle of sound financial management is complied with, in particular with regard to the criteria referred to in point (a) or (b) of the first subparagraph of Article 101(2).(g) | da se poštuje načelo dobrog financijskog upravljanja, posebno u pogledu kriterija iz članka 101. stavka 2. prvog podstavka točke (a) ili (b).
4.   The debit note shall be to inform the debtor that:4.   Obaviješću o terećenju dužnika se obavješćuje:
(a) | the Union has established the amount receivable;(a) | da je Unija utvrdila iznos potraživanja;
(b) | if payment of the debt is made within the deadline, as specified in the debit note, no default interest will be due;(b) | da se, ako je dug plaćen unutar roka navedenog u obavijesti o terećenju, ne obračunavaju zatezne kamate;
(c) | failing payment of the debt within the deadline referred to in point (b) of this subparagraph the debt shall bear interest at the rate referred to in Article 99, without any prejudice to any specific regulations applicable;(c) | da se, ako dug nije plaćen unutar roka iz točke (b) ovog podstavka, na dug obračunavaju kamate po stopi iz članka 99., ne dovodeći u pitanje eventualne primjenjive posebne propise;
(d) | failing payment of the debt by the deadline referred to in point (b) the Union institution will effect recovery either by offsetting or by enforcement of any guarantee lodged in advance;(d) | da će, ako dug nije plaćen unutar roka iz točke (b), institucija Unije osigurati povrat sredstava prijebojem ili naplatom bilo kojeg unaprijed podnesenog jamstva;
(e) | the accounting officer may in exceptional circumstances effect recovery by offsetting before the deadline referred to in point (b), where it is necessary to protect the financial interests of the Union when he or she has justified grounds to believe that the amount due to the Union would be lost, after the debtor has been informed of the reasons and date of the recovery by offsetting;(e) | da računovodstveni službenik u iznimnim okolnostima može osigurati povrat prijebojem prije roka iz točke (b) ako je to potrebno radi zaštite financijskih interesa Unije te ako opravdano smatra da bi iznos koji se duguje Uniji bio izgubljen, nakon što je dužnik obaviješten o razlozima i datumu osiguravanja povrata prijebojem;
(f) | if, after taking all the steps set out in points (a) to (e) of this subparagraph, the amount has not been recovered in full, the Union institution will effect recovery by enforcement of a decision secured either in accordance with Article 100(2) or by legal action.(f) | ako, nakon poduzimanja svih koraka iz točaka od (a) do (e) ovog podstavka, povrat iznosa nije u cijelosti osiguran, institucija Unije osigurat će povrat izvršenjem odluke osigurane u skladu s člankom 100. stavkom 2. ili u sudskom postupku.
Where following the verification of the particulars of the debtor or on the basis of other relevant information available at the time, it is clear that the debt falls under the cases referred to in point (a) or (b) of the first subparagraph of Article 101(2), or that the debit note has not been sent in accordance with paragraph 2 of this Article, the authorising officer shall, after having established the amount receivable, decide to directly waive recovery in accordance with Article 101 without sending a debit note, in agreement with the accounting officer.Ako nakon provjere podataka o dužniku ili na temelju drugih relevantnih informacija dostupnih u tom trenutku bude očito da se dug ubraja u slučajeve iz članka 101. stavka 2. prvog podstavka točke (a) ili (b), ili da obavijest o terećenju nije dostavljena u skladu sa stavkom 2. ovog članka, dužnosnik za ovjeravanje, uz suglasnost računovodstvenog službenika te nakon što je utvrdio iznos potraživanja, donosi odluku o izravnom odricanju od povrata u skladu s člankom 101. bez dostave obavijesti o terećenju.
In all other cases, the authorising officer shall print out the debit note and send it to the debtor. The accounting officer shall be informed of the dispatch of the debit note through the financial information system.U svim ostalim slučajevima dužnosnik za ovjeravanje tiska obavijest o terećenju i šalje je dužniku. Računovodstveni službenik obavješćuje se o slanju obavijesti o terećenju putem financijskog informacijskog sustava.
5.   Amounts wrongly paid shall be recovered.5.   Osigurava se povrat nepropisno plaćenih iznosa.
Article 99Članak 99.
Default interestZatezne kamate
1.   Without prejudice to any specific provisions deriving from the application of specific regulations, any amount receivable not repaid on the deadline referred to in point (b) of the first subparagraph of Article 98(4) shall bear interest in accordance with paragraphs 2 and 3 of this Article.1.   Ne dovodeći u pitanje eventualne posebne odredbe koje proizlaze iz primjene posebnih propisa, na svaki iznos potraživanja koji nije bio podmiren u roku iz članka 98. stavka 4. prvog podstavka točke (b) obračunavaju se kamate u skladu sa stavcima 2. i 3. ovog članka.
2.   Except in the case referred to in paragraph 4 of this Article, the interest rate for amounts receivable not repaid on the deadline referred to in point (b) of the first subparagraph of Article 98(4) shall be the rate applied by the European Central Bank to its principal refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Union, in force on the first calendar day of the month in which the deadline falls, increased by:2.   Osim u slučajevima iz stavka 4. ovog članka, kamatna stopa na iznose potraživanja koji nisu plaćeni u roku iz članka 98. stavka 4. prvog podstavka točke (b) jest stopa koju upotrebljava Europska središnja banka za svoje glavne operacije refinanciranja, objavljena u seriji C Službenog lista Europske unije, koja se primjenjuje prvog kalendarskog dana mjeseca u kojem iznos dospijeva, uvećana za:
(a) | eight percentage points where the obligating event is a supply contract or a service contract;(a) | osam postotnih bodova ako se obveza temelji na ugovoru o nabavi robe ili ugovoru o uslugama i;
(b) | three and a half percentage points in all other cases.(b) | tri i pol postotna boda u svim ostalim slučajevima.
3.   Interest shall be calculated from the calendar day following the deadline referred to in point (b) of the first subparagraph of Article 98(4) up to the calendar day on which the debt is repaid in full.3.   Kamate se obračunavaju od kalendarskog dana koji slijedi nakon roka iz članka 98. stavka 4. prvog podstavka točke (b) do kalendarskog dana kada je dug u cijelosti podmiren.
The recovery order corresponding to the amount of the default interest shall be issued when that interest is actually received.Nalog za povrat za iznos zateznih kamata izdaje se kada se te kamate stvarno prime.
4.   In the case of fines or other penalties, the interest rate for amounts receivable not paid within the deadline referred to in point (b) of the first subparagraph of Article 98(4) shall be the rate applied by the European Central Bank to its principal refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Union, in force on the first calendar day of the month in which the decision imposing a fine or other penalty has been adopted, increased by:4.   U slučaju novčanih kazni ili drugih sankcija, kamatna stopa na iznose potraživanja koji nisu podmireni unutar roka iz članka 98. stavka 4. prvog podstavka točke (b) jest stopa koju primjenjuje Europska središnja banka za svoje glavne operacije refinanciranja, objavljena u seriji C Službenog lista Europske unije, koja je na snazi prvog kalendarskog dana mjeseca u kojemu je donesena odluka o izricanju novčane kazne ili druge sankcije, uvećana za:
(a) | one and a half percentage points where the debtor provides a financial guarantee which is accepted by the accounting officer instead of payment;(a) | jedan i pol postotni bod ako dužnik dostavi financijsko jamstvo koje računovodstveni službenik prihvati umjesto plaćanja;
(b) | three and a half percentage points in all other cases.(b) | tri i pol postotna boda u svim ostalim slučajevima.
Where the Court of Justice of the European Union, in the exercise of its competence under Article 261 TFEU, increases the amount of a fine or other penalty, interest on the amount of the increase shall run from the date of the judgment of the Court.Ako Sud Europske unije u okviru svoje nadležnosti na temelju članka 261. UFEU-a poveća iznos novčane kazne ili druge sankcije, kamate na iznos povećanja obračunavaju se od datuma presude Suda.
5.   In cases where the overall interest rate would be negative it shall be set at zero percent.5.   U slučajevima u kojima bi ukupna kamatna stopa bila negativna, ona se utvrđuje na nula posto.
Section 4Odjeljak 4.
Authorisation of recoveryOdobravanje povrata
Article 100Članak 100.
Authorisation of recoveryOdobravanje povrata
1.   The authorising officer responsible shall, by issuing a recovery order, instruct the accounting officer to recover an amount receivable which that authorising officer responsible has established (‘the authorisation of recovery’).1.   Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje izdavanjem naloga za povrat daje uputu računovodstvenom službeniku da osigura povrat iznosa potraživanja koji je taj odgovorni dužnosnik za ovjeravanje utvrdio („odobravanje povrata”).
2.   A Union institution may formally establish an amount as being receivable from persons other than Member States by means of a decision which shall be enforceable within the meaning of Article 299 TFEU.2.   Institucija Unije može formalno utvrditi iznos potraživanja od osoba koji nisu države članice putem odluke izvršive u smislu članka 299. UFEU-a.
If the efficient and timely protection of the financial interests of the Union so requires, other Union institutions may, in exceptional circumstances, request the Commission to adopt such an enforceable decision for their benefit with respect to claims arising in relation to staff or in relation to members or former members of a Union institution, provided that those institutions have agreed with the Commission on the practical modalities for the application of this Article.Ako je to nužno za učinkovitu i pravodobnu zaštitu financijskih interesa Unije, druge institucije Unije u iznimnim okolnostima mogu od Komisije zahtijevati da donese takvu izvršivu odluku u njihovu korist u vezi s potraživanjima povezanima s osobljem ili s članovima ili bivšim članovima institucije Unije, pod uvjetom da su se te institucije dogovorile s Komisijom oko praktičnih načina primjene ovog članka.
Such exceptional circumstances shall be deemed to exist when there is no prospect of recovery of the debt by the Union institution concerned by means of a voluntary payment or by means of offsetting as provided for in Article 101(1) and the conditions for waiving the recovery under Article 101(2) and (3) are not met. In all cases, the enforceable decision shall specify that the amounts claimed shall be entered in the section of the budget relating to the Union institution concerned, which shall act as authorising officer. The revenue shall be entered as general revenue except if it constitutes assigned revenue as provided for in Article 21(3).Smatra se da takve iznimne okolnosti postoje ako nije izgledno da će dotična institucija Unije osigurati povrat duga dobrovoljnim plaćanjem ili prijebojem kako je predviđeno u članku 101. stavku 1. ove Uredbe te ako nisu ispunjeni uvjeti za odricanje od povrata iz članka 101. stavaka 2. i 3. U svim se slučajevima u izvršivim odlukama navodi da se iznosi potraživanja knjiže u dio proračuna koji se odnosi na dotičnu instituciju Unije, koja djeluje kao dužnosnik za ovjeravanje. Prihodi se knjiže kao opći prihodi, osim ako predstavljaju namjenske prihode kako je predviđeno u članku 21. stavku 3.
The requesting Union institution shall inform the Commission of any event likely to alter the recovery and shall intervene in support of the Commission in the event of an appeal against the enforceable decision.Institucija Unije koja traži donošenje izvršive odluke obavješćuje Komisiju o svakom događaju koji će vjerojatno utjecati na povrat te se uključuje u postupak u potporu Komisiji u slučaju žalbe protiv izvršive odluke.
Section 5Odjeljak 5.
RecoveryPovrat
Article 101Članak 101.
Rules on recoveryPravila o povratu
1.   The accounting officer shall act on recovery orders for amounts receivable duly established by the authorising officer responsible. The accounting officer shall exercise due diligence to ensure that the Union receives its revenue and shall ensure that the Union’s rights are safeguarded.1.   Računovodstveni službenik provodi naloge za povrat iznosa potraživanja koje je propisno utvrdio odgovorni dužnosnik za ovjeravanje. Računovodstveni službenik postupa s dužnom pažnjom kako bi osigurao da Unija primi svoje prihode te osigurava zaštitu pravâ Unije.
Partial reimbursement by a debtor who is subject to several recovery orders shall first be posted on the oldest entitlement unless otherwise specified by the debtor. Any partial payments shall first cover the interest.Djelomični povrat od strane dužnika kojemu je izdano više naloga za povrat najprije se knjiži u korist najstarijeg potraživanja, osim ako dužnik odredi drukčije. Kod svakog djelomičnog plaćanja najprije se pokriva kamata.
The accounting officer shall recover amounts due to the budget by offsetting them in accordance with Article 102.Računovodstveni službenik osigurava povrat iznosa koji pripadaju proračunu njihovim prijebojem u skladu s člankom 102.
2.   The authorising officer responsible may waive recovery of all or part of an established amount receivable only in the following cases:2.   Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje može se odreći povrata cijelog ili dijela utvrđenog iznosa potraživanja samo u sljedećim slučajevima:
(a) | where the foreseeable cost of recovery would exceed the amount to be recovered and the waiver would not harm the image of the Union;(a) | ako bi predviđeni trošak povrata bio viši od iznosa čiji povrat treba osigurati te odricanje ne bi naštetilo ugledu Unije;
(b) | where the amount receivable cannot be recovered in view of its age, of delay in the dispatch of the debit note in the terms defined in Article 98(2), of the insolvency of the debtor, or of any other insolvency proceedings;(b) | ako se ne može osigurati povrat iznosa potraživanja zbog starosti potraživanja, zbog kašnjenja s dostavom obavijesti o terećenju u odnosu na rokove utvrđene u članku 98. stavku 2., zbog nesolventnosti dužnika ili zbog bilo kakvog drugog postupka u slučaju nesolventnosti;
(c) | where recovery is inconsistent with the principle of proportionality.(c) | ako povrat nije u skladu s načelom proporcionalnosti.
Where the authorising officer responsible plans to waive or partially waive recovery of an established amount receivable, he or she shall ensure that the waiver is in order and is in accordance with the principles of sound financial management and proportionality. The decision to waive recovery shall be substantiated. The authorising officer may delegate the power to take that decision.Ako se planira u potpunosti ili djelomično odreći povrata utvrđenog iznosa potraživanja, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje osigurava da je to odricanje pravilno i da je u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja i proporcionalnosti. Odluka o odricanju od povrata mora biti obrazložena. Dužnosnik za ovjeravanje može delegirati ovlast za donošenje te odluke.
3.   In the case referred to in point (c) of the first subparagraph of paragraph 2, the authorising officer responsible shall act in accordance with predetermined procedures established within his or her Union institution and shall apply the following criteria which are compulsory and applicable in all circumstances:3.   U slučaju iz stavka 2. prvog podstavka točke (c) odgovorni dužnosnik za ovjeravanje djeluje u skladu s unaprijed utvrđenim postupcima utvrđenima u njegovoj instituciji Unije i primjenjuje sljedeće kriterije koji su obvezni i primjenjivi u svim okolnostima:
(a) | the facts, having regard to the gravity of the irregularity giving rise to the establishment of the amount receivable (fraud, repeated offence, intent, diligence, good faith, manifest error);(a) | činjenice, uzimajući u obzir težinu nepravilnosti zbog koje je utvrđen iznos potraživanja (prijevara, ponovljeno kršenje, namjera, pažnja, dobra vjera, očita pogreška);
(b) | the impact that waiving recovery would have on the operation of the Union and its financial interests (amount involved, risk of setting a precedent, undermining of the authority of the law).(b) | učinak koji bi odricanje od povrata imalo na funkcioniranje Unije i njezine financijske interese (iznos potraživanja, rizik od uspostavljanja presedana, umanjivanje značenja pravne obvezatnosti).
4.   Depending on the circumstances of the case, the authorising officer responsible shall, where appropriate, take the following additional criteria into account:4.   Ovisno o okolnostima slučaja, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje, ako je to primjereno, mora voditi računa i o sljedećim dodatnim kriterijima:
(a) | any distortion of competition that would be caused by the waiving of recovery;(a) | eventualnom narušavanju tržišnog natjecanja do kojeg bi došlo zbog odricanja od povrata;
(b) | the economic and social damage that would be caused were the debt to be recovered in full.(b) | gospodarskoj i socijalnoj šteti koja bi nastala ako bi se osigurao povrat duga u cijelosti.
5.   Each Union institution shall send to the European Parliament and to the Council each year a report on the waivers granted by it pursuant to paragraphs 2, 3 and 4 of this Article. Information on waivers below EUR 60 000 shall be provided as a total amount. In the case of the Commission, that report shall be annexed to the summary of the annual activity reports referred to in Article 74(9).5.   Svaka institucija Unije svake godine šalje Europskom parlamentu i Vijeću izvješća o odricanjima koje su odobrena u skladu sa stavcima od 2., 3. i4. ovog članka. Informacije o odricanjima u iznosu manjem od 60 000 EUR prikazuju se kao ukupan iznos. U slučaju Komisije to se izvješće prilaže sažetku godišnjih izvješća o radu iz članka 74. stavka 9.
6.   The authorising officer responsible may cancel an established amount receivable in full or in part. The partial cancellation of an established amount receivable does not imply the waiver of the remaining established Union entitlement.6.   Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje može u cijelosti ili djelomično ukinuti utvrđeni iznos potraživanja. Djelomično ukidanje utvrđenog iznosa potraživanja ne podrazumijeva odricanje od preostalog utvrđenog prava Unije.
In the event of a mistake, the authorising officer responsible shall cancel totally or partially the established amount receivable and include adequate reasons.U slučaju pogreške odgovorni dužnosnik za ovjeravanje u cijelosti ili djelomično poništava utvrđeni iznos potraživanja i navodi odgovarajuće razloge.
Each Union institution shall in its internal rules lay down the conditions and procedure for delegating the power to cancel an established amount receivable.Svaka institucija Unije u svojim internim pravilima utvrđuje uvjete i postupak za delegiranje ovlasti za ukidanje utvrđenog iznosa potraživanja.
7.   Member States shall have primary responsibility for carrying out controls and audits and for recovering amounts unduly spent, as provided for in sector-specific rules. To the extent that Member States detect and correct irregularities on their own account, they shall be exempt from financial corrections by the Commission concerning those irregularities.7.   Države članice imaju primarnu odgovornost za provođenje kontrola i revizija te za osiguravanje povrata nepropisno potrošenih iznosa, kako je predviđeno sektorskim pravilima. Nepravilnosti koje su države članice same utvrdile i ispravile Komisija izuzima pri provedbi financijskih ispravaka u pogledu tih nepravilnosti.
8.   The Commission shall make financial corrections on Member States in order to exclude expenditure incurred in breach of applicable law from Union financing. The Commission shall base its financial corrections on the identification of amounts unduly spent, and the financial implications for the budget. Where such amounts cannot be identified precisely, the Commission may apply extrapolated or flat-rate corrections in accordance with sector-specific rules.8.   Komisija izvršava financijske ispravke za države članice kako bi iz financiranja Unije isključila rashode nastale kršenjem primjenjivog prava. Komisija svoje financijske ispravke temelji na utvrđivanju nepropisno potrošenih iznosa i financijskim posljedicama za proračun. Ako te iznose nije moguće točno utvrditi, Komisija može primijeniti ekstrapolirane ispravke ili ispravke primjenom paušalne stope u skladu sa sektorskim pravilima.
The Commission shall, when deciding on the amount of a financial correction, take account of the nature and gravity of the breach of applicable law and the financial implications for the budget, including deficiencies in management and control systems.Ako odlučuje o iznosu financijskog ispravka, Komisija uzima u obzir narav i težinu povrede primjenjivog prava te financijske posljedice za proračun, uključujući manjkavosti sustavâ upravljanja i kontrole.
The criteria for establishing financial corrections and the procedure to be followed may be laid down in sector-specific rules.Kriteriji za utvrđivanje financijskih ispravaka i postupak koji treba slijediti mogu se utvrditi u sektorskim pravilima.
9.   The methodology for applying extrapolated or flat-rate corrections shall be laid down in accordance with sector-specific rules with a view to enabling the Commission to protect the financial interests of the Union.9.   Metodologija primjene ekstrapoliranih ispravaka ili ispravaka na temelju paušalne stope utvrđuje se u skladu sa sektorskim pravilima kako bi se Komisiji omogućilo da zaštiti financijske interese Unije.
Article 102Članak 102.
Recovery by offsettingPovrat prijebojem
1.   Where the debtor has a claim on the Union, or on an executive agency when it implements the budget, that is certain within the meaning of point (a) of Article 98(3), of a fixed amount and due relating to a sum established by a payment order, the accounting officer shall, after expiry of the deadline referred to in point (b) of the first subparagraph of Article 98(4), recover established amounts receivable by offsetting.1.   Ako dužnik ima potraživanja prema Uniji, ili prema izvršnoj agenciji ako ona izvršava proračun, koja su nesporna u smislu članka 98. stavka 3. točke (a), u fiksnom iznosu i dospjela u vezi s iznosom određenim nalogom za plaćanje, računovodstveni službenik po isteku roka iz članka 98. stavka 4. prvog podstavka točke (b) osigurava povrat utvrđenih iznosa potraživanja prijebojem.
In exceptional circumstances, where it is necessary to safeguard the financial interests of the Union and where the accounting officer has justified grounds to believe that the amount due to the Union would be lost, the accounting officer may recover by offsetting before the expiry of the deadline referred to in point (b) of the first subparagraph of Article 98(4).U iznimnim okolnostima, ako je potrebno zaštititi financijske interese Unije i ako računovodstveni službenik opravdano smatra da bi iznos koji se duguje Uniji bio izgubljen, računovodstveni službenik može osigurati povrat prijebojem prije isteka roka iz članka 98. stavka 4. prvog podstavka točke (b).
The accounting officer may also recover by offsetting before the expiry of the deadline referred to in point (b) of first subparagraph of Article 98(4) when the debtor agrees.Računovodstveni službenik može ujedno osigurati povrat prijebojem prije isteka roka iz članka 98. stavka 4. prvog podstavka točke (b) ako se s tim složi dužnik.
2.   Before proceeding with any recovery in accordance with paragraph 1 of this Article, the accounting officer shall consult the authorising officer responsible and inform the debtors concerned, including of the means of redress in accordance with Article 133.2.   Prije pokretanja postupka za povrat u skladu sa stavkom 1. ovog članka, računovodstveni službenik savjetuje se s odgovornim dužnosnikom za ovjeravanje i obavješćuje dotične dužnike, među ostalim o pravnim sredstvima u skladu s člankom 133.
Where the debtor is a national authority or one of its administrative entities, the accounting officer shall also inform the Member State concerned of his or her intention to resort to recovery by offsetting at least 10 working days in advance of proceeding with it. However, in agreement with the Member State or administrative entity concerned, the accounting officer may proceed with the recovery by offsetting before that deadline has passed.Ako je dužnik nacionalno tijelo ili neki od njegovih upravnih subjekata, računovodstveni službenik obavješćuje i dotičnu državu članicu o svojoj namjeri osiguravanja povrata prijebojem najmanje 10 radnih dana prije nego što s time započne. Međutim, u dogovoru s državom članicom ili dotičnim upravnim subjektom računovodstveni službenik može pokrenuti postupak povrata prijebojem prije isteka tog roka.
3.   The offsetting referred to in paragraph 1 shall have the same effect as a payment and discharge the Union for the amount of the debt and, where appropriate, of the interest due.3.   Prijeboj iz stavka 1. ima jednak učinak kao plaćanje i oslobađa Uniju iznosa duga te, ako je to primjereno, dospjelih kamata.
Article 103Članak 103.
Recovery procedure failing voluntary paymentPostupak povrata u slučaju neizvršenja dobrovoljnog plaćanja
1.   Without prejudice to Article 102, if the full amount has not been recovered by the deadline referred to in point (b) of the first subparagraph of Article 98(4), the accounting officer shall inform the authorising officer responsible and shall without delay launch the procedure for effecting recovery by any means offered by the law, including, where appropriate, by enforcement of any guarantee lodged in advance.1.   Ne dovodeći u pitanje članak 102., ako do isteka roka iz članka 98. stavka 4. prvog podstavka točke (b) i nije osiguran povrat cijelog iznosa, računovodstveni službenik obavješćuje odgovornog dužnosnika za ovjeravanje te bez odgađanja pokreće postupak za osiguravanje povrata u okviru zakonskih mogućnosti, uključujući, ako je to primjereno, naplatom bilo kakvog unaprijed dostavljenog jamstva.
2.   Without prejudice to Article 102, where the recovery method referred to in paragraph 1 of this Article cannot be used and the debtor has failed to pay in response to a letter of formal notice sent by the accounting officer, the accounting officer shall effect recovery by enforcement of a decision secured either in accordance with Article 100(2) or by legal action.2.   Ne dovodeći u pitanje članak 102., ako nije moguće primijeniti metodu osiguravanja povrata iz stavka 1. ovog članka, a dužnik ne plati dug unatoč formalnoj opomeni koju mu je poslao računovodstveni službenik, računovodstveni službenik osigurava povrat izvršenjem odluke koja je ishođena u skladu s člankom 100. stavkom 2. ili u sudskom postupku.
Article 104Članak 104.
Additional time for paymentProduljenje roka za plaćanje
The accounting officer may, in collaboration with the authorising officer responsible, allow additional time for payment only at the written request of the debtor, with due indication of the reasons, and provided that the following conditions are fulfilled:U suradnji s odgovornim dužnosnikom za ovjeravanje računovodstveni službenik može odobriti produljenje roka za plaćanje samo na pisani i propisno obrazloženi zahtjev dužnika i ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
(a) | the debtor undertakes to pay interest at the rate specified in Article 99 for the entire additional period allowed, starting from the deadline referred to in point (b) of the first subparagraph of Article 98(4);(a) | dužnik se obvezuje plaćati kamate po stopi utvrđenoj u članku 99. za cijelo odobreno dodatno razdoblje, počevši od roka utvrđenog u članku 98. stavku 4. prvom podstavku točki (b);
(b) | in order to safeguard the rights of the Union, the debtor lodges a financial guarantee covering the debt outstanding in both the principal sum and the interest, which is accepted by the accounting officer of the Union institution.(b) | kako bi se zaštitila prava Unije, dužnik dostavlja financijsko jamstvo kojim se pokriva nepodmireni dug po glavnici i kamati, koje prihvaća računovodstveni službenik institucije Unije.
The guarantee referred to in point (b) of the first paragraph may be replaced by a joint and several guarantee by a third party approved by the accounting officer of the Union institution.Jamstvo iz prvog stavka točke (b) može se zamijeniti solidarnim jamstvom treće strane koje je odobrio računovodstveni službenik institucije Unije.
In exceptional circumstances, following a request by the debtor, the accounting officer may waive the requirement of a guarantee referred to in point (b) of the first paragraph when, on the basis of his or her assessment, the debtor is willing and able to make the payment in the additional time period but is not able to lodge such guarantee and is in a situation of financial distress.U iznimnim okolnostima računovodstveni službenik može se na zahtjev dužnika odreći zahtjeva za dostavljanjem jamstva iz prvog stavka točke (b) ako je dužnik, na temelju procjene računovodstvenog službenika, spreman i sposoban izvršiti plaćanje u dodatnom razdoblju, ali ne može dostaviti takvo jamstvo te se nalazi u financijskim poteškoćama.
Article 105Članak 105.
Limitation periodZastara
1.   Without prejudice to the provisions of specific regulations and the application of Decision 2014/335/EU, Euratom, entitlements of the Union in respect of third parties and entitlements of third parties in respect of the Union shall be subject to a limitation period of five years.1.   Ne dovodeći u pitanje odredbe posebnih propisa te primjenu Odluke 2014/335/EU, Euratom, na dodijeljena prava Unije u odnosu na treće strane i na dodijeljena prava trećih strana u odnosu na Uniju, primjenjuje se rok zastare od pet godina.
2.   The limitation period for entitlements of the Union in respect of third parties shall begin to run on the expiry of the deadline referred to in point (b) of the first subparagraph of Article 98(4).2.   Zastara za dodijeljena prava Unije prema trećim stranama počinje teći od isteka roka iz članka 98. stavka 4. prvog podstavka točke (b).
The limitation period for entitlements of third parties in respect of the Union shall begin to run on the date on which the payment of the third party’s entitlement is due according to the corresponding legal commitment.Zastara za dodijeljena prava trećih strana prema Uniji počinje teći od datuma dospijeća potraživanja treće strane u skladu s odgovarajućom pravnom obvezom.
3.   The limitation period for entitlements of the Union in respect of third parties shall be interrupted by any act of a Union institution or a Member State acting at the request of a Union institution, notified to the third party and aiming at recovering the debt.3.   Zastara za dodijeljena prava Unije prema trećim stranama prekida se svakom radnjom institucije Unije ili države članice koja djeluje na zahtjev institucije Unije koja je priopćena trećoj strani i čiji je cilj vraćanje duga.
The limitation period for entitlements of third parties in respect of the Union shall be interrupted by any act notified to the Union by its creditors or on behalf of its creditors aiming at recovering the debt.Zastara za dodijeljena prava trećih strana prema Uniji prekida se svakom radnjom o kojoj su Uniju obavijestili njezini vjerovnici ili o kojoj je Unija obaviještena u njihovo ime i čiji je cilj vraćanje duga.
4.   A new limitation period of five years shall begin to run on the day following the interruptions referred to in paragraph 3.4.   Nova zastara u trajanju od pet godina počinje teći sljedećeg dana od dana prekidâ iz stavka 3.
5.   Any legal action relating to an entitlement as referred to in paragraph 2, including actions brought before a court which later declares itself not to have jurisdiction, shall interrupt the limitation period. A new limitation period of five years shall not begin to run until a judgment having the force of res judicata is given or there is an extrajudicial settlement between the same parties on the same action.5.   Svaki pravni postupak koji se odnosi na potraživanje iz stavka 2., uključujući postupke pred sudom koji se kasnije proglasi nenadležnim, prekida rok zastare. Nova zastara u trajanju od pet godina ne počinje teći dok nije donesena pravomoćna presuda ili dok se ne postigne izvansudska nagodba između istih stranaka u istom postupku.
6.   Where the accounting officer allows the debtor additional time for payment in accordance with Article 104, this shall be considered as an interruption of the limitation period. A new limitation period of five years shall begin to run on the day following the expiry of the extended time for payment.6.   Ako računovodstveni službenik dužniku odobri produljenje roka za plaćanje u skladu s člankom 104., to se smatra prekidom zastare. Nova zastara u trajanju od pet godina počinje teći sljedećeg dana od dana isteka produljenog roka za plaćanje.
7.   Entitlements of the Union shall not be recovered after the expiry of the limitation period, as provided for in paragraphs 2 to 6.7.   Povrat dodijeljenih prava Unije ne osigurava se nakon isteka zastare, kako je predviđeno stavcima od 2. do 6.
Article 106Članak 106.
National treatment for entitlements of the UnionNacionalni tretman dodijeljenih pravâ Unije
In the event of insolvency proceedings, entitlements of the Union shall be given the same preferential treatment as entitlements of the same nature due to public bodies in Member States where the recovery proceedings are being conducted.Kada je riječ o postupcima u slučaju nesolventnosti, na dodijeljena prava Unije primjenjuje se isti povlašteni tretman kao i na istovrsna dodijeljena prava javnih tijela u državama članicama u kojima se provodi postupak povrata.
Article 107Članak 107.
Fines, other penalties, sanctions and accrued interest imposed by Union institutionsNovčane kazne, financijske i druge sankcije te pripadajuće kamate koje izriču institucije Unije
1.   Amounts received by way of fines, other penalties and sanctions, and any accrued interest or other income generated by them, shall not be entered in the budget as long as the decisions imposing them are or could still become subject to an appeal before the Court of Justice of the European Union.1.   Primljeni iznosi od novčanih kazni, financijskih i drugih sankcija te sve pripadajuće kamate ili drugi na temelju njih ostvareni prihodi ne unose se u proračun dok god su odluke kojima se one izriču predmet žalbe pred Sudom Europske unije ili bi mogle biti predmetom takve žalbe.
2.   The amounts referred to in paragraph 1 shall be entered in the budget as soon as possible following the exhaustion of all legal remedies. Under duly justified exceptional circumstances or where the exhaustion of all legal remedies occurs after 1 September of the current financial year, the amounts may be entered in the budget in the following financial year.2.   Iznosi iz stavka 1. unose se u proračun što je prije moguće nakon što su iscrpljena sva pravna sredstva. U propisno opravdanim iznimnim okolnostima ili ako su sva pravna sredstva iscrpljena nakon 1. rujna tekuće financijske godine, iznosi se mogu unijeti u proračun u sljedećoj financijskoj godini.
Amounts that are to be returned to the entity that paid them, following a judgment of the Court of Justice of the European Union, shall not be entered in the budget.Iznosi koje u skladu s presudom Suda Europske unije treba vratiti subjektu koji ih je platio ne unose se u proračun.
3.   Paragraph 1 shall not apply to decisions on clearance of accounts or financial corrections.3.   Stavak 1. ne primjenjuje se na odluke o poravnavanju računa ili financijskim ispravcima.
Article 108Članak 108.
Recovery of fines, other penalties or sanctions imposed by Union institutionsOsiguravanje povrata novčanih kazni ili drugih sankcija koje izriču institucije Unije
1.   Where an action is brought before the Court of Justice of the European Union against a decision of a Union institution imposing a fine, other penalty or sanction under the TFEU or the Euratom Treaty and until such time as all legal remedies have been exhausted, the debtor shall either provisionally pay the amounts concerned on the bank account designated by the accounting officer of the Commission or lodge a financial guarantee acceptable to the accounting officer of the Commission. The guarantee shall be independent of the obligation to pay the fine, other penalty or sanction and shall be enforceable on demand. It shall cover the claim as to principal and the interest due as specified in Article 99(4).1.   Ako se pred Sudom Europske unije pokrene postupak protiv odluke institucije Unije o izricanju novčane kazne, financijske ili druge sankcije u skladu s UFEU-om ili Ugovorom o Euratomu i do trenutka kada se iscrpe sva pravna sredstva, dužnik ili privremeno plaća dotične iznose na bankovni račun koji odredi računovodstveni službenik Komisije ili dostavlja financijsko jamstvo koje je prihvatljivo računovodstvenom službeniku Komisije. Jamstvo je neovisno od obveze plaćanja novčane kazne ili druge sankcije te je naplativo na zahtjev. Njime je pokriveno potraživanje u vezi s glavnicom i pripadajućim kamatama kako je utvrđeno u članku 99. stavku 4.
2.   The Commission shall secure the provisionally collected amounts by having them invested in financial assets, thereby ensuring the security and liquidity of the monies whilst also aiming at yielding a positive return.2.   Komisija osigurava privremeno naplaćene iznose tako što ih ulaže u financijsku imovinu, čime osigurava sigurnost i likvidnost novčanih sredstava, istodobno nastojeći ostvariti pozitivan prinos.
3.   After the exhaustion of all legal remedies and where the fine, other penalty or sanction has been confirmed by the Court of Justice of the European Union, or where the decision imposing such a fine, other penalty or sanction may no longer become subject to an appeal before the Court of Justice of the European Union, one of the following measures shall be taken:3.   Nakon što su iscrpljena sva pravna sredstva te ako je Sud Europske unije potvrdio novčanu kaznu ili-drugu sankciju ili ako odluka kojom se izriče takva novčana kazna ili druga sankcija više ne može biti predmetom žalbe pred Sudom Europske Unije, poduzima se jedna od sljedećih mjera:
(a) | the provisionally collected amounts and the return on them shall be entered in the budget in accordance with Article 107(2);(a) | privremeno naplaćeni iznosi i ostvareni prinos unose se u proračun u skladu s člankom 107. stavkom 2.;
(b) | where a financial guarantee has been lodged, it shall be enforced and the corresponding amounts entered in the budget.(b) | ako je financijsko jamstvo bilo dostavljeno, ono se naplaćuje, a odgovarajući se iznosi unose u proračun.
Where the amount of the fine, other penalty or sanction has been increased by the Court of Justice of the European Union, points (a) and (b) of the first subparagraph of this paragraph shall apply up to the amounts of the original decision of the Union institution or, if applicable, to the amount laid down in a former judgment by the Court of Justice of the European Union in the same proceedings. The accounting officer of the Commission shall collect the amount corresponding to the increase and the interest due as specified in Article 99(4), which shall be entered in the budget.Ako je Sud Europske unije povećao iznos novčane kazne ili druge sankcije, točke (a) i (b) prvog podstavka ovog stavka primjenjuju se do iznosa utvrđenih prvotnom odlukom institucije Unije ili, ako je to primjenjivo, do iznosa koji je utvrđen prethodnom presudom Suda Europske unije u istom postupku. Računovodstveni službenik Komisije naplaćuje iznos koji odgovara povećanju i pripadajućim kamatama kako je utvrđeno u članku 99. stavku 4. te koji se unosi u proračun.
4.   After all legal remedies have been exhausted and where the fine, other penalty or sanction has been cancelled or the amount has been reduced, one of the following measures shall be taken:4.   Nakon što su iscrpljena sva pravna sredstva i ako je novčana kazna, ili druga sankcija ukinuta ili je njezin iznos smanjen, poduzima se jedna od sljedećih mjera:
(a) | the provisionally collected amounts or, in the event of a reduction, the relevant part thereof, including any return, shall be repaid to the third party concerned;(a) | privremeno naplaćeni iznosi ili, u slučaju smanjenja, njihov relevantan dio, uključujući eventualni prinos, vraćaju se dotičnoj trećoj strani;
(b) | where a financial guarantee has been lodged, it shall be released accordingly.(b) | ako je financijsko jamstvo bilo dostavljeno, ono se u skladu s time oslobađa.
In the cases referred to in point (a) of the first subparagraph, where the overall return on the provisionally collected amount is negative, the loss incurred shall be deducted from the amount to be repaid.U slučaju iz prvog podstavka točke (a), ako je ukupan prinos na privremeno naplaćeni iznos negativan, nastali gubitak oduzima se od iznosa koji treba vratiti.
Article 109Članak 109.
Compensatory interestsKompenzacijske kamate
Without prejudice to Articles 99(2) and 116(5), and for cases other than fines, other penalties and sanctions as referred to in Articles 107 and 108, when an amount is to be reimbursed following a judgment of the Court of Justice of the European Union or as a result of an amicable settlement, the interest rate shall be the rate applied by the European Central Bank to its principal refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Union on the first calendar day of each month. The interest rate shall not be negative. The interest shall run from the date of payment of the amount to be reimbursed until the date at which the reimbursement is due.Ne dovodeći u pitanje članak 99. stavak 2. i članak 116. stavak 5., a u slučajevima koji nisu novčane kazne i druge sankcije, kako je navedeno u člancima 107. i 108., kada se iznos treba nadoknaditi zbog presude Suda Europske unije ili kao rezultat sporazumnog rješavanja spora, primjenjuje se kamatna stopa koju primjenjuje Europska središnja banka za svoje glavne operacije refinanciranja, objavljena u seriji C Službenog lista Europske unije prvog kalendarskog dana svakog mjeseca. Kamatna stopa ne smije biti negativna. Kamate teku od datuma isplate iznosa koji treba nadoknaditi do datuma dospijeća naknade.
In cases where the overall interest rate would be negative it shall be set at zero percent.U slučajevima u kojima bi ukupna kamatna stopa bila negativna, ona se utvrđuje na nula posto.
CHAPTER 7POGLAVLJE 7.
Expenditure operationsRashodi
Article 110Članak 110.
Financing decisionsOdluke o financiranju
1.   A budgetary commitment shall be preceded by a financing decision adopted by the Union institution or by the authority to which powers have been delegated by the Union institution. The financing decisions shall be annual or multiannual.1.   Prije preuzimanja proračunske obveze, institucija Unije ili tijelo kojem je institucija Unije delegirala ovlasti donose odluku o financiranju. Odluke o financiranju jesu godišnje ili višegodišnje.
The first subparagraph of this paragraph shall not apply in the case of appropriations for the operations of each Union institution under its administrative autonomy that can be implemented without a basic act in accordance with point (e) of Article 58(2), of administrative support expenditure and of contributions to the Union bodies referred to in Articles 70 and 71.Prvi podstavak ovog stavka ne primjenjuje se u slučaju odobrenih sredstava za rad svake institucije Unije u okviru njezine administrativne neovisnosti koja se mogu izvršiti bez temeljnog akta u skladu s člankom 58. stavkom 2. točkom (e), rashoda za administrativnu potporu i doprinosa tijelima Unije iz članaka 70. i 71.
2.   The financing decision shall at the same time constitute the annual or multiannual work programme and shall be adopted, as appropriate, as soon as possible after the adoption of the draft budget and in principle no later than 31 March of the year of implementation. Where the relevant basic act provides for specific modalities for the adoption of a financing decision or a work programme or both, those modalities shall be applied to the part of the financing decision constituting the work programme, in compliance with the requirements of that basic act. The part which constitutes the work programme shall be published on the website of the Union institution concerned immediately after its adoption and prior to its implementation. The financing decision shall indicate the total amount it covers and shall contain a description of the actions to be financed. It shall specify:2.   Odluka o financiranju istodobno čini godišnji ili višegodišnji program rada i donosi se, ako je to primjereno, što je prije moguće nakon donošenja nacrta proračuna, a u načelu najkasnije 31. ožujka u godini izvršenja. Ako se relevantnim temeljnim aktom predviđaju posebni načini za donošenje odluke o financiranju ili programa rada ili oba takva akta, ti načini primjenjuju se na dotični dio odluke o financiranju koji čine program rada, uz poštovanje zahtjevâ iz tog temeljnog akta. Dio koji čini program rada objavljuje se na internetskim stranicama dotične institucije Unije odmah nakon njegova donošenja i prije njegova izvršenja. U odluci o financiranju navodi se ukupan iznos koji se odlukom pokriva, kao i opis djelovanja koja treba financirati. U njoj se navode:
(a) | the basic act and the budget line;(a) | temeljni akt i proračunska linija;
(b) | the objectives pursued and the expected results;(b) | zadani ciljevi i očekivani rezultati;
(c) | the methods of implementation;(c) | načini izvršavanja;
(d) | any additional information required by the basic act for the work programme.(d) | sve dodatne informacije koje su za potrebe programa rada propisane temeljnim aktom.
3.   In addition to the elements referred to in paragraph 2, the financing decision shall set out the following:3.   Uz elemente iz stavka 2., u odluci o financiranju utvrđuje se sljedeće:
(a) | for grants: the type of applicants targeted by the call for proposals or direct award and the global budgetary envelope reserved for the grants;(a) | za bespovratna sredstva: vrsta podnositeljâ zahtjeva na koje je usmjeren poziv za podnošenje prijedlogâ ili izravna dodjela te ukupna proračunska omotnica koja je namijenjena za bespovratna sredstva;
(b) | for procurement: the global budgetary envelope reserved for procurements;(b) | za nabavu: ukupan proračunski okvir koji je namijenjen za javne nabave;
(c) | for contributions to Union trust funds referred to in Article 234: the appropriations reserved for the trust fund for the year together with the amounts planned over its duration, from the budget as well as from other donors;(c) | za doprinose skrbničkim fondovima Unije iz članka 234.: odobrena sredstva namijenjena za skrbnički fond za određenu godinu zajedno s iznosima planiranima tijekom njegova trajanja iz proračuna kao i od drugih donatora;
(d) | for prizes: the type of participants targeted by the contest, the global budgetary envelope reserved for the contest and a specific reference to prizes with a unit value of EUR 1 000 000 or more;(d) | za nagrade: vrsta sudionika na koje je usmjeren natječaj, ukupan proračunski okvir koji je namijenjen za natječaj i posebno navođenje nagrada jedinične vrijednosti 1 000 000 EUR ili veće;
(e) | for financial instruments: the amount allocated to the financial instrument;(e) | za financijske instrumente: iznos dodijeljen financijskom instrumentu;
(f) | in the event of indirect management: the person or entity implementing Union funds pursuant to point (c) of the first subparagraph of Article 62(1) or the criteria to be used to select the person or entity;(f) | u slučaju neizravnog upravljanja: osoba ili subjekt koji izvršavaju sredstva Unije u skladu s člankom 62. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c) ili kriteriji koje treba primjenjivati pri odabiru osobe ili subjekta;
(g) | for contributions to blending facilities or platforms: the amount allocated to the blending facility or platform and the list of entities participating in the blending facility or platform;(g) | za doprinose mehanizmima ili platformama za mješovito financiranje: iznos dodijeljen mehanizmu ili platformi mješovitog financiranja i popis subjekata koji sudjeluju u mehanizmu ili platformi mješovitog financiranja;
(h) | for budgetary guarantees: the amount of annual provisioning and, where applicable, the amount of the budgetary guarantee to be released.(h) | za proračunska jamstva: iznos godišnjih rezervacija i, ako je to primjenjivo, iznos proračunskog jamstva koje treba osloboditi.
4.   The authorising officer by delegation may add any additional information considered appropriate either in the respective financing decision constituting the work programme or in any other document published on the website of the Union institution.4.   Dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja može uvrstiti sve dodatne informacije koje smatra primjerenima u odgovarajuću odluku o financiranju koja ujedno čini program rada ili u bilo koji drugi dokument objavljen na internetskim stranicama institucije Unije.
A multiannual financing decision shall be consistent with the financial programming referred to in Article 41(2) and shall specify that the implementation of the decision is subject to the availability of budget appropriations for the respective financial years after the adoption of the budget or as provided for in the system of provisional twelfths.Višegodišnja odluka o financiranju mora biti u skladu s financijskim programiranjem iz članka 41. stavka 2. i u njoj se navodi da provedba odluke ovisi o raspoloživosti proračunskih odobrenih sredstava za dotične financijske godine nakon donošenja proračuna ili kako je predviđeno u sustavu privremenih dvanaestina.
5.   Without prejudice to any specific provision of a basic act, any substantial change in a financing decision already adopted shall follow the same procedure as the initial decision.5.   Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe temeljnog akta, za svaku znatnu promjenu u već donesenoj odluci o financiranju primjenjuje se jednak postupak kao za prvotnu odluku.
Article 111Članak 111.
Expenditure operationsRashodi
1.   Every item of expenditure shall be committed, validated, authorised and paid.1.   Svaka stavka rashoda preuzima se kao obveza, potvrđuje, odobrava i plaća.
At the end of the periods referred to in Article 114, the unused balance of budgetary commitments shall be decommitted.Na kraju razdobljâ iz članka 114. opoziva se neupotrijebljeni saldo proračunskih obveza.
When executing operations, the authorising officer responsible shall ensure that the expenditure is in compliance with the Treaties, the budget, this Regulation, and other acts adopted pursuant to the Treaties as well as with the principle of sound financial management.Pri provedbi operacija odgovorni dužnosnik za ovjeravanje osigurava usklađenost rashoda s Ugovorima, proračunom, ovom Uredbom i drugim aktima donesenima u skladu s Ugovorima te s načelom dobrog financijskog upravljanja.
2.   Budgetary commitments shall be made and legal commitments entered into by the same authorising officer, except in duly justified cases. In particular, in the field of crisis management aid and humanitarian aid operations, legal commitments may be entered into by Heads of Union delegations, or in their absence by their deputies, on the instruction of the authorising officer responsible of the Commission who remains fully responsible, however, for the underlying transaction. The personnel employed by the Commission in the field of crisis management aid and humanitarian aid operations may sign legal commitments linked to payments executed from imprest accounts of a value not exceeding EUR 2 500.2.   Proračunske i pravne obveze preuzima isti dužnosnik za ovjeravanje, osim u propisno opravdanim slučajevima. Osobito u području pomoći za upravljanje kriznim situacijama i operacija humanitarne pomoći, pravne obveze mogu preuzeti voditelji delegacija Unije, ili njihovi zamjenici u njihovoj odsutnosti, prema uputi odgovornog dužnosnika za ovjeravanje Komisije koji, međutim, ostaje u potpunosti odgovoran za temeljnu transakciju. Osoblje koje Komisija zapošljava u području pomoći za upravljanje kriznim situacijama i operacija humanitarne pomoći može potpisivati pravne obveze povezane s plaćanjima izvršenima iz knjige blagajne vrijednosti do 2 500 EUR.
The authorising officer responsible shall make a budgetary commitment before entering into a legal commitment with third parties or transferring funds to a Union trust fund referred to in Article 234.Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje preuzima proračunsku obvezu prije nego što preuzme pravnu obvezu prema trećim stranama ili prenese sredstva u skrbnički fond Unije iz članka 234.
The second subparagraph of this paragraph shall not apply:Drugi podstavak ovog stavka ne primjenjuje se:
(a) | to legal commitments concluded following a declaration of a crisis situation in the framework of a business continuity plan, in accordance with the procedures adopted by the Commission or by any other Union institution under its administrative autonomy;(a) | na pravne obveze sklopljene nakon proglašenja krizne situacije u okviru plana kontinuiteta poslovanja, u skladu s postupcima koje su Komisija ili bilo koja druga institucija Unije donijele u okviru svoje administrativne neovisnosti;
(b) | in the case of humanitarian aid operations, civil protection operations and crisis management aid, if efficient delivery of the Union’s intervention requires that the Union enter into a legal commitment with third parties immediately and if prior booking of the individual budgetary commitment is not possible.(b) | u slučaju operacija humanitarne pomoći, operacija civilne zaštite i pomoći za upravljanje kriznim situacijama, ako je za učinkovitu intervenciju Unije potrebno da Unija odmah sklopi pravnu obvezu s trećim stranama i ako prethodno knjiženje pojedinačne proračunske obveze nije moguće.
In the cases referred to in point (b) of the third subparagraph, the budgetary commitment shall be booked without delay after entering into a legal commitment with third parties.U slučajevima iz trećeg podstavka točke (b), proračunske obveze knjiže se bez odgađanja nakon sklapanja pravne obveze s trećim stranama.
3.   The authorising officer responsible shall validate expenditure by accepting that an item of expenditure is charged to the budget, after having checked the supporting documents attesting the creditor’s entitlement as per the conditions set in the legal commitment when there is a legal commitment. For that purpose, the authorising officer responsible shall:3.   Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje potvrđuje rashode prihvaćanjem terećenja proračuna za stavku rashoda, nakon provjere popratne dokumentacije kojom se potvrđuje pravo vjerovnika u skladu s uvjetima utvrđenima u pravnoj obvezi ako pravna obveza postoji. U tu svrhu odgovorni dužnosnik za ovjeravanje:
(a) | verify the existence of the creditor’s entitlement;(a) | provjerava postojanje dodijeljenog prava vjerovnika;
(b) | determine or verify the reality and the amount of the claim through the endorsement ‘certified correct’;(b) | utvrđuje ili provjerava istinitost i iznos potraživanja potvrdom „potvrđeno kao ispravno”;
(c) | verify the conditions according to which payment is due.(c) | provjerava uvjete pod kojima plaćanje dospijeva.
Notwithstanding the first subparagraph, the validation of expenditure shall also apply to interim or final reports not associated with a payment request in which case the impact on the accounting system is limited to the general accounts.Neovisno o prvom podstavku, potvrđivanje rashoda primjenjuje se i na privremena ili završna izvješća koja nisu povezana sa zahtjevom za plaćanje te je u tom slučaju učinak na računovodstveni sustav ograničen na opće računovodstvo.
4.   The validation decision shall be expressed through electronically secured signature in accordance with Article 146 by the authorising officer, or by a technically competent member of staff duly empowered by a formal decision of the authorising officer, or, exceptionally, for paper workflow take the form of a stamp incorporating that signature.4.   Odluka o potvrdi izražava se elektronički zaštićenim potpisom u skladu s člankom 146. dužnosnika za ovjeravanje, ili drugog stručno osposobljenog člana osoblja, propisno ovlaštenog formalnom odlukom dužnosnika za ovjeravanje, ili se iznimno za dokumente na papiru sastoji od pečata s tim potpisom.
With the endorsement ‘certified correct’ the authorising officer responsible, or a technically competent member of staff duly empowered by the authorising officer responsible, shall certify:Potvrdom „potvrđeno kao ispravno” dužnosnik za ovjeravanje, ili drugi stručno osposobljeni član osoblja, kojega je propisno ovlastio odgovorni dužnosnik za ovjeravanje, potvrđuje:
(a) | for pre-financing: that the conditions required in the legal commitment for the payment of the pre-financing are met;(a) | za predfinanciranje: da su ispunjeni uvjeti iz pravne obveze za plaćanje predfinanciranja;
(b) | for interim and balance payments in contracts: that the services provided for in the contract have been properly provided, the supplies properly delivered or that the work has been properly carried out;(b) | za međuplaćanja i plaćanja preostalih iznosa u ugovorima: da su usluge iz ugovora pravilno pružene, da je roba pravilno isporučena ili da su radovi pravilno izvršeni;
(c) | for interim and balance payments in grants: that the action or work programme carried out by the beneficiary is in all respects in compliance with the grant agreement, including, where applicable that the costs declared by the beneficiary are eligible.(c) | za međuplaćanja i plaćanja preostalih iznosa u vezi s bespovratnim sredstvima: da je djelovanje ili program rada korisnika u svim aspektima u skladu sa sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava, uključujući, ako je to primjenjivo, da su troškovi koje korisnik prijavi prihvatljivi.
In the case referred to in point (c) of the second subparagraph, cost estimates shall not be deemed to comply with the eligibility conditions set out in Article 186(3). The same principle shall also apply to interim and final reports not associated to a payment request.U slučaju iz drugog podstavka točke (c), smatra se da procjena troškova nije u skladu s uvjetima prihvatljivosti utvrđenima u članku 186. stavku 3. Isto načelo primjenjuje se i za privremena i završna izvješća koja nisu povezana sa zahtjevom za plaćanje.
5.   In order to authorise the expenditure, the authorising officer responsible shall, after having verified that the appropriations are available, issue a payment order to instruct the accounting officer to pay the amount of expenditure which was previously validated.5.   Kako bi odobrio rashod, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje, nakon što provjeri raspoloživost odobrenih sredstava, izdaje nalog za plaćanje kako bi dao uputu računovodstvenom službeniku da izvrši plaćanje iznosa rashoda koji je prethodno potvrđen.
Where periodic payments are made with regard to services rendered, including rental services, or goods delivered, the authorising officer may, subject to that officer’s risk analysis, order the application of a direct debit system from an imprest account. The application of such a system may also be ordered if it is specifically authorised by the accounting officer in accordance with Article 86(3).Ako se obavljaju periodična plaćanja za pružene usluge, uključujući usluge najma, ili za dostavljenu robu, dužnosnik za ovjeravanje može na temelju svoje analize rizika naložiti primjenu sustava izravnog terećenja iz knjige blagajne. Primjena takvog sustava može se naložiti i ako to izričito odobri računovodstveni službenik, u skladu s člankom 86. stavkom 3.
Article 112Članak 112.
Types of budgetary commitmentsVrste proračunskih obveza
1.   Budgetary commitments shall fall into one of the following categories:1.   Proračunske obveze potpadaju pod jednu od sljedećih kategorija:
(a) | individual: when the recipient and the amount of the expenditure are known;(a) | individualne: ako su primatelj i iznos rashoda poznati;
(b) | global: when at least one of the elements necessary to identify the individual commitment is still not known;(b) | ukupne: ako barem jedan od elemenata potrebnih za utvrđivanje pojedinačne obveze još uvijek nije poznat;
(c) | provisional: to cover routine management expenditure for the EAGF as referred to in Article 11(2), and routine administrative expenditure where either the amount or the final payees are not definitively known.(c) | okvirne: ako im je svrha pokriti rashode redovnog upravljanja EFJP-a, kako je navedeno u članku 11. stavku 2., i redovne administrativne rashode čiji iznos ili krajnji primatelji plaćanja nisu konačno poznati.
Notwithstanding point (c) of the first subparagraph, routine administrative expenditure relating to Union delegations and Union representations may be covered by provisional budgetary commitments also when the amount and final payee are known.Neovisno o prvom podstavku točki (c), redovni administrativni rashodi koji se odnose na delegacije i predstavništva Unije mogu se pokriti okvirnim proračunskim obvezama čak i kada su iznos i krajnji primatelj plaćanja poznati.
2.   Budgetary commitments for actions extending over more than one financial year may be broken down over several years into annual instalments only where the basic act so provides or where they relate to administrative expenditure.2.   Proračunske obveze za djelovanja koja traju dulje od jedne financijske godine mogu se rasporediti na više godina u godišnje obroke samo ako je to određeno temeljnim aktom ili ako su povezane s administrativnim rashodima.
3.   A global budgetary commitment shall be made on the basis of a financing decision.3.   Ukupna proračunska obveza preuzima se na temelju odluke o financiranju.
The global budgetary commitment shall be made at the latest before the decision on the recipients and amounts is taken and, where implementation of the appropriations concerned involves the adoption of a work programme, at the earliest after that programme has been adopted.Ukupna proračunska obveza preuzima se najkasnije prije donošenja odluke o primateljima i iznosima i, ako izvršenje dotičnih odobrenih sredstava podrazumijeva donošenje programa rada, najranije nakon donošenja programa rada.
4.   A global budgetary commitment shall be implemented either by the conclusion of a financing agreement, itself providing for the subsequent entering into one or more legal commitments, or by entering into one or more legal commitments.4.   Ukupna proračunska obveza izvršava se sklapanjem sporazuma o financiranju, koji predviđa naknadno preuzimanje jedne ili više pravnih obveza, ili preuzimanjem jedne ili više pravnih obveza.
Financing agreements in the field of direct financial assistance to third countries, including budget support, which constitute legal commitments may give rise to payments without entering into other legal commitments.Sporazumi o financiranju u području izravne financijske pomoći trećim zemljama, uključujući proračunske potpore, koji čine pravnu obvezu, mogu biti osnova za plaćanje bez preuzimanja drugih pravnih obveza.
Where the global budgetary commitment is implemented by the conclusion of a financing agreement, the second subparagraph of paragraph 3 shall not apply.Ako se ukupna proračunska obveza izvršava sklapanjem sporazuma o financiranju, ne primjenjuje se stavak 3. drugi podstavak.
5.   Each individual legal commitment entered into following a global budgetary commitment shall, prior to signature, be registered by the authorising officer responsible in the central budgetary accounts and booked to the global budgetary commitment.5.   Svaku pojedinačnu pravnu obvezu preuzetu na temelju ukupne proračunske obveze odgovorni dužnosnik za ovjeravanje prije potpisivanja evidentira u središnje proračunske račune i knjiži kao ukupnu proračunsku obvezu.
6.   Provisional budgetary commitments shall be implemented by entering into one or more legal commitments giving rise to an entitlement to subsequent payments. However, in cases relating to expenditure on staff management, expenditure on members or former members of a Union institution or expenditure on communication engaged in by Union institutions for the coverage of Union events, or in the cases referred to in point 14.5 of Annex I, they may be implemented directly by payments without entering into prior legal commitments.6.   Okvirne proračunske obveze izvršavaju se preuzimanjem jedne pravne obveze ili više njih, na temelju kojih nastaje pravo na naknadna plaćanja. Međutim, u slučajevima koji se odnose na rashode za upravljanje osobljem, rashode za članove ili bivše članove institucije Unije ili na rashode za komunikaciju koje institucije Unije imaju za obavješćivanje javnosti o događajima Unije, ili u slučajevima iz točke 14.5. Priloga I., one se mogu izvršavati izravno putem plaćanja bez preuzimanja prethodnih pravnih obveza.
Article 113Članak 113.
Commitments for EAGF appropriationsPreuzimanje obveza za odobrena sredstva za EFJP
1.   For each financial year, the EAGF appropriations shall include non-differentiated appropriations for expenditure related to measures referred to in Article 4(1) of Regulation (EU) No 1306/2013. Expenditure related to the measures referred to in Article 4(2) and Article 6 of that Regulation, with the exception of measures financed under non-operational technical assistance and contributions to executive agencies, shall be covered by differentiated appropriations.1.   Za svaku financijsku godinu odobrena sredstva EFJP-a uključuju nediferencirana odobrena sredstva za rashode koji se odnose na mjere iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013. Rashodi povezani s mjerama iz članka 4. stavka 2. i članka 6. te uredbe, uz iznimku mjera koje se financiraju u okviru neoperativne tehničke pomoći i doprinosa izvršnim agencijama, pokrivaju se diferenciranim odobrenim sredstvima.
2.   The Commission decisions fixing the amount of reimbursement of expenditure related to the EAGF incurred by Member States shall constitute global provisional budgetary commitments, which shall not exceed the total appropriations entered in the budget for the EAGF.2.   Odluke Komisije kojima se utvrđuje iznos nadoknada rashoda povezanih s EFJP-om i nastalih na teret država članica čine ukupne okvirne proračunske obveze čiji iznos ne smije premašiti iznos ukupnih odobrenih sredstava unesenih u proračun za EFJP.
3.   Global provisional budgetary commitments for the EAGF which have been made for a financial year and which have not given rise to a commitment on specific budget lines by 1 February of the following financial year shall be decommitted in respect of the financial year concerned.3.   Ukupne okvirne proračunske obveze za EFJP preuzete u određenoj financijskoj godini, za koje, do 1. veljače sljedeće financijske godine, nisu preuzete obveze po konkretnim proračunskim linijama, opozivaju se u odnosu na dotičnu financijsku godinu.
4.   Expenditure effected by the authorities and bodies referred to in the rules relating to the EAGF shall, within two months of receipt of the statements sent by Member States, be the subject of a commitment by chapter, article and item. Such commitments may be made after the expiry of that two-month period where a procedure for a transfer of appropriations concerning the relevant budget lines is necessary. Except where payment has not yet been made by Member States or where eligibility is in doubt, the amounts shall be charged as payments within the same two-month period.4.   Za ostvarene rashode tijelâ navedene u pravilima koja se odnose na EFJP obveze se preuzimaju po poglavlju, članku i stavci u roku od dva mjeseca od primitka izvještaja koje su dostavile države članice. Takve obveze mogu se preuzeti nakon isteka roka od dva mjeseca ako je potrebno primijeniti postupak za prijenos odobrenih sredstava koja se odnose na relevantne proračunske linije. Uz iznimku slučaja kada države članice još nisu izvršile plaćanje ili ako postoji sumnja u prihvatljivost, iznosi se obračunavaju kao plaćanja u istom dvomjesečnom razdoblju.
The commitments referred to in the first subparagraph of this paragraph shall be deducted from the global provisional budgetary commitment referred to in paragraph 1.Obveze iz prvog podstavka ovog stavka odbijaju se od ukupne okvirne proračunske obveze iz stavka 1.
5.   Paragraphs 2 and 3 shall apply subject to the examination and acceptance of the accounts.5.   Stavci 2. i 3. primjenjuju se uz uvjet ispitivanja i prihvaćanja računovodstvene dokumentacije.
Article 114Članak 114.
Time limits for commitmentsRokovi za obveze
1.   Without prejudice to Articles 111(2) and 264(3), legal commitments relating to individual or provisional budgetary commitments shall be entered into by 31 December of year n, year n being the one in which the budgetary commitment was made.1.   Ne dovodeći u pitanje članak 111. stavak 2. i članak 264. stavak 3., pravne obveze koje se odnose na pojedinačne ili okvirne proračunske obveze preuzimaju se do 31. prosinca godine n, pri čemu je godina n ona godina u kojoj je proračunska obveza preuzeta.
2.   Global budgetary commitments shall cover the total cost of the corresponding legal commitments entered into up to 31 December of year n+1.2.   Ukupne proračunske obveze pokrivaju ukupne troškove odgovarajućih pravnih obveza preuzetih do 31. prosinca godine n+1.
Where the global budgetary commitment gives rise to the award of a prize referred to in Title IX, the legal commitment referred to in Article 207(4) shall be entered into by 31 December of year n+3.Ako se na temelju ukupne proračunske obveze dodjeljuje nagrada iz glave IX., pravna obveza iz članka 207. stavka 4. preuzima se do 31. prosinca godine n+3.
In external actions, where the global budgetary commitment gives rise to a financing agreement concluded with a third country, the financing agreement shall be concluded by 31 December of year n+1. In that case, the global budgetary commitment shall cover the total costs of legal commitments implementing the financing agreement entered into within a period of three years following the date of conclusion of the financing agreement.U okviru vanjskih djelovanja, ako se na temelju ukupne proračunske obveze sklapa sporazum o financiranju s trećom zemljom, sporazum o financiranju sklapa se do 31. prosinca godine n+1. U tom slučaju ukupna proračunska obveza pokriva ukupne troškove pravnih obveza za provedbu sporazuma o financiranju koje su preuzete unutar razdoblja od tri godine od datuma sklapanja sporazuma o financiranju.
However, in the following cases, the global budgetary commitment shall cover the total costs of legal commitments entered into until the end of the period of implementation of the financing agreement:Međutim, u sljedećim slučajevima ukupna proračunska obveza pokriva ukupne troškove pravnih obveza preuzetih do kraja razdoblja provedbe sporazuma o financiranju:
(a) | multi-donor actions;(a) | djelovanja s više donatora;
(b) | blending operations;(b) | operacije mješovitog financiranja;
(c) | legal commitments relating to audit and evaluation;(c) | pravne obveze u vezi s revizijom i evaluacijom;
(d) | the following exceptional circumstances: | (i) | modifications made to legal commitments which have already been entered into; | (ii) | legal commitments that are to be entered into after early termination of an existing legal commitment; | (iii) | changes of the implementing entity.(d) | u sljedeće iznimne okolnosti: | i. | promjene pravnih obveza koje su već preuzete; | ii. | pravne obveze koje treba preuzeti nakon prijevremenog prestanka postojeće pravne obveze; | iii. | promjene koje se odnose na provedbeni subjekt.
3.   The third and fourth subparagraphs of paragraph 2 shall not apply to the following multiannual programmes that are implemented through split commitments:3.   Stavak 2. treći i četvrti podstavak ne primjenjuju se na sljedeće višegodišnje programe koji se provode podjelom obveza:
(a) | the Instrument for Pre-accession Assistance established by Regulation (EU) No 231/2014 of the European Parliament and of the Council (41);(a) | Instrument pretpristupne pomoći uspostavljen Uredbom (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (41);
(b) | the European Neighbourhood Instrument established by Regulation (EU) No 232/2014 of the European Parliament and of the Council (42).(b) | Europski instrument za susjedstvo uspostavljen Uredbom (EU) br. 232/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (42).
In the cases referred to in the first subparagraph, the appropriations shall be automatically decommitted by the Commission in accordance with sector-specific rules.U slučajevima iz prvog podstavka Komisija automatski opoziva odobrena sredstva u skladu sa sektorskim pravilima.
4.   The individual and provisional budgetary commitments for actions extending over more than one financial year shall, except in the case of staff expenditure, have a final date for implementation set, in accordance with the conditions in the legal commitments to which they refer, and taking into account the principle of sound financial management.4.   Preuzete pojedinačne i okvirne proračunske obveze za djelovanja koja traju dulje od jedne financijske godine imaju, izuzev slučaja rashoda za osoblje, utvrđen konačan rok za izvršenje, u skladu s uvjetima iz pravnih obveza na koje se odnose, i uzimajući u obzir načelo dobrog financijskog upravljanja.
5.   Any parts of budgetary commitments which have not been implemented by payments six months after the final date for implementation shall be decommitted.5.   Svaki dio proračunskih obveza koji nije izvršen putem plaćanja šest mjeseci nakon roka za izvršenje opoziva se.
6.   The amount of a budgetary commitment for which no payment within the meaning of Article 115 has been made within two years of the entering into the legal commitment shall be decommitted, except where that amount relates to a case under litigation before judicial courts or arbitral bodies, where the legal commitment takes the form of a financing agreement with a third country or where there are special provisions laid down in sector-specific rules.6.   Iznos proračunske obveze za koju u roku od dvije godine od preuzimanja pravne obveze nisu izvršena plaćanja u smislu članka 115. opoziva se, osim ako se taj iznos odnosi na spor u tijeku pred sudom ili arbitražnim tijelom, ako je pravna obveza u obliku sporazuma o financiranju s trećom zemljom ili ako postoje posebne odredbe utvrđene u sektorskim pravilima.
Article 115Članak 115.
Types of paymentsVrste plaćanja
1.   Payment of expenditure shall be made by the accounting officer within the limits of the funds available.1.   Plaćanje rashoda obavlja računovodstveni službenik u okviru raspoloživih sredstava.
2.   Payment shall be made on production of proof that the relevant action is in accordance with the contract, the agreement or the basic act and shall cover one or more of the following operations:2.   Plaćanje se obavlja na osnovi predočenog dokaza da je relevantno djelovanje u skladu s ugovorom, sporazumom ili temeljnim aktom te obuhvaća jednu ili više sljedećih operacija:
(a) | payment of the entire amount due;(a) | plaćanje cjelokupnog dospjelog iznosa;
(b) | payment of the amount due in any of the following ways: | (i) | pre-financing providing a float, which may be divided into a number of payments in accordance with the principle of sound financial management; such pre-financing amount shall be paid either on the basis of the contract, the agreement or the basic act, or on the basis of supporting documents which make it possible to check that the terms of the contract or agreement in question are complied with; | (ii) | one or more interim payments as a counterpart of a partial execution of the action or partial performance of the contract or agreement, which may clear pre-financing in whole or in part, without prejudice to the basic act; | (iii) | one payment of the balance of the amounts due where the action is completely executed, or the contract or agreement is completely performed;(b) | plaćanje dospjelog iznosa na bilo koji od sljedećih načina: | i. | predfinanciranje kojim se osiguravaju likvidna sredstva, koje se može podijeliti na više plaćanja u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja; iznos takvog predfinanciranja plaća se na temelju ugovora, sporazuma ili temeljnog akta ili na temelju popratne dokumentacije s pomoću koje se može provjeriti usklađenost s uvjetima dotičnog ugovora ili sporazuma; | ii. | jedno ili više međuplaćanja za djelomično izvršenje djelovanja ili djelomično izvršenje ugovora ili sporazuma, kojim se može u cijelosti ili djelomično poravnati predfinanciranje ne dovodeći u pitanje temeljni akt; | iii. | jedno plaćanje preostalih dospjelih iznosa ako su djelovanje u cijelosti izvršeno ili su ugovor ili sporazum u cijelosti izvršeni;
(c) | payment of a provision into the common provisioning fund established pursuant to Article 212.(c) | plaćanje rezervacije u zajednički fond za rezervacije uspostavljen na temelju članka 212.
The payment of the balance shall clear all preceding expenditure. A recovery order shall be issued to recover unused amounts.Plaćanjem preostalog iznosa poravnavaju se svi prethodni rashodi. Za povrat neupotrebljenih iznosa izdaje se nalog za povrat.
3.   A distinction shall be made in budgetary accounting between the different types of payment referred to in paragraph 2 at the time each payment is made.3.   U proračunskom računovodstvu pri svakom plaćanju pravi se razlika među različitim vrstama plaćanja iz stavka 2.
4.   The accounting rules referred to in Article 80 shall include the rules for clearing the pre-financing in the accounts and for the acknowledgment of the eligibility of costs.4.   Računovodstvena pravila iz članka 80. uključuju pravila o poravnanju predfinanciranja u poslovnim knjigama i o priznavanju prihvatljivosti troškova.
5.   Pre-financing payments shall be cleared regularly by the authorising officer responsible, according to the economic nature of the project and, at the latest, at the end of the project. The clearing shall be performed on the basis of information on costs incurred or confirmation of the conditions for payment being fulfilled in accordance with Article 125 as validated by the authorising officer in accordance with Article 111(3).5.   Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje redovito, a najkasnije na kraju projekta, poravnava plaćanja predfinanciranja u skladu s gospodarskom naravi projekta. Poravnanje se provodi na temelju informacija o nastalim troškovima ili potvrde ispunjenja uvjeta za plaćanje u skladu s člankom 125., na temelju potvrde dužnosnika za ovjeravanje u skladu s člankom 111. stavkom 3.
For grant agreements, contracts or contribution agreements above EUR 5 000 000, the authorising officer shall obtain at each year-end at least the information needed to calculate a reasonable estimate of the costs. That information shall not be used for clearing the pre-financing, but may be used by the authorising officer and the accounting officer to comply with Article 82(2).Za sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava, ugovore ili sporazume o doprinosu vrijednosti veće od 5 000 000 EUR dužnosnik za ovjeravanje na kraju svake godine pribavlja barem informacije potrebne za izračunavanje razumne procjene tih troškova. Te se informacije ne smiju upotrebljavati se za poravnanje predfinanciranja, ali ih dužnosnik za ovjeravanje i računovodstveni službenik mogu upotrebljavati kako bi se udovoljilo članku 82. stavku 2.
For the purposes of the second subparagraph, appropriate provisions shall be included in the legal commitments entered into.Za potrebe drugog podstavka u preuzete pravne obveze uključuju se odgovarajuće odredbe.
Article 116Članak 116.
Time limits for paymentsRokovi plaćanja
1.   Payments shall be made within:1.   Plaćanja se izvršavaju u roku od:
(a) | 90 calendar days for contribution agreements, contracts and grant agreements involving technical services or actions which are particularly complex to evaluate and for which payment depends on the approval of a report or a certificate;(a) | 90 kalendarskih dana za sporazume o doprinosu, ugovore i sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava koji uključuju tehničke usluge ili djelovanja čija je evaluacija posebno složena i čije plaćanje ovisi o odobrenju izvješća ili potvrde;
(b) | 60 calendar days for all other contribution agreements, contracts and grant agreements for which payment depends on the approval of a report or a certificate;(b) | 60 kalendarskih dana za sve ostale sporazume o doprinosu, ugovore i sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava čije plaćanje ovisi o odobrenju izvješća ili potvrde;
(c) | 30 calendar days for all other contribution agreements, contracts and grant agreements.(c) | 30 kalendarskih dana za sve ostale sporazume o doprinosu, ugovore i sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava.
2.   The time allowed for making payments shall be understood to include validation, authorisation and the payment of expenditure.2.   Rok za izvršenje plaćanja uključuje potvrđivanje, odobravanje i plaćanje rashoda.
It shall begin to run from the date on which a payment request is received.Počinje teći od datuma na koji je primljen zahtjev za plaćanje.
3.   A payment request shall be registered by the authorised department of the authorising officer responsible as soon as possible and is deemed to be received on the date it is registered.3.   Zahtjev za plaćanje evidentira ovlaštena služba odgovornog dužnosnika za ovjeravanje što je prije moguće, a smatra se da je zaprimljen na datum kada je evidentiran.
The date of payment is deemed to be the date on which the Union institution’s account is debited.Smatra se da je datum plaćanja datum na koji se tereti račun institucije Unije.
A payment request shall include the following essential elements:Zahtjev za plaćanje uključuje sljedeće bitne elemente:
(a) | the creditor’s identification;(a) | identifikaciju vjerovnika;
(b) | the amount;(b) | iznos;
(c) | the currency;(c) | valutu;
(d) | the date.(d) | datum.
Where at least one essential element is missing, the payment request shall be rejected.Ako nedostaje samo jedan bitan element zahtjev za plaćanje se odbija.
The creditor shall be informed in writing of a rejection and the reasons for it as soon as possible and in any case within 30 calendar days from the date on which the payment request was received.Vjerovnik se obavješćuje u pisanom obliku o odbijanju i razlozima za odbijanje što je prije moguće, a u svakom slučaju u roku od 30 kalendarskih dana od datuma kada je primljen zahtjev za plaćanje.
4.   The authorising officer responsible may suspend the time limit for payment where:4.   Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje može suspendirati rok za plaćanje ako:
(a) | the amount of the payment request is not due; or(a) | iznos zahtjeva za plaćanje nije dospio; ili
(b) | the appropriate supporting documents have not been produced.(b) | nije dostavljena odgovarajuća popratna dokumentacija.
If information comes to the notice of the authorising officer responsible which puts in doubt the eligibility of expenditure in a payment request, he or she may suspend the time limit for payment for the purpose of verifying, including by means of on-the-spot-checks, that the expenditure is eligible. The remaining time allowed for payment shall begin to run from the date on which the requested information or revised documents are received or the necessary further verification, including on-the-spot checks, is carried out.Ako odgovorni dužnosnik za ovjeravanje primi na znanje informacije koje dovode u pitanje prihvatljivost rashoda iz zahtjeva za plaćanje, on može suspendirati rok za plaćanje kako bi se provjerilo, uključujući provjere na licu mjesta, da je rashod prihvatljiv. Preostali rok za plaćanje počinje teći od dana primitka traženih informacija ili revidiranih dokumenata odnosno nakon što se obavi potrebna dodatna provjera, uključujući provjeru na licu mjesta.
The creditors concerned shall be informed in writing of the reasons for a suspension.Dotične vjerovnike obavješćuje se u pisanom obliku o razlozima suspenzije.
5.   Except in the case of Member States, the EIB and the EIF, on the expiry of the time limits laid down in paragraph 1, the creditor shall be entitled to interest in accordance with the following conditions:5.   Osim u slučaju država članica, EIB-a i EIF-a, vjerovnik po isteku rokova iz stavka 1. ima pravo na kamate u skladu sa sljedećim uvjetima:
(a) | the interest rates shall be those referred to in Article 99(2);(a) | primjenjuju se kamatne stope iz članka 99. stavka 2.;
(b) | the interest shall be payable for the period elapsing from the calendar day following expiry of the time limit for payment laid down in paragraph 1 up to the day of payment.(b) | kamate se plaćaju za razdoblje koje protekne od sljedećeg kalendarskog dana od dana isteka roka za plaćanje utvrđenog u stavku 1. do dana plaćanja.
However, in the event that the interest calculated in accordance with the first subparagraph is lower than or equal to EUR 200, it shall be paid to the creditor only on a request submitted within two months of receiving late payment.Međutim, ako kamate obračunane u skladu s prvim podstavkom iznose 200 EUR ili manje, one se isplaćuju vjerovniku samo na zahtjev podnesen u roku od dva mjeseca od primitka zakašnjelog plaćanja.
6.   Each Union institution shall submit to the European Parliament and Council a report on the compliance with and the suspension of the time limits laid down in paragraphs 1 to 4 of this Article. The report of the Commission shall be annexed to the summary of the annual activity reports referred to in Article 74(9).6.   Svaka institucija Unije podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o poštovanju i suspenziji rokova utvrđenih u stavcima od 1. do 4. ovog članka. Izvješće Komisije prilaže se sažetku godišnjih izvješća o radu iz članka 74. stavka 9.
CHAPTER 8POGLAVLJE 8.
Internal auditorUnutarnji revizor
Article 117Članak 117.
Appointment of the internal auditorImenovanje unutarnjeg revizora
1.   Each Union institution shall establish an internal audit function which shall be performed in compliance with the relevant international standards. The internal auditor appointed by the Union institution concerned shall be accountable to the latter for verifying the proper operation of budget implementation systems and procedures. The internal auditor shall not be the authorising officer or the accounting officer.1.   Svaka institucija Unije uspostavlja funkciju unutarnje revizije koja se obavlja u skladu s relevantnim međunarodnim standardima. Unutarnji revizor kojeg je imenovala dotična institucija Unije odgovara toj instituciji za potvrđivanje pravilnog funkcioniranja sustavâ i postupaka izvršenja proračuna. Unutarnji revizor ne smije biti dužnosnik za ovjeravanje ni računovodstveni službenik.
2.   For the purposes of the internal auditing of the EEAS, Heads of Union delegations, acting as authorising officers by subdelegation in accordance with Article 60(2), shall be subject to the verifying powers of the internal auditor of the Commission for the financial management subdelegated to them.2.   Za potrebe unutarnje revizije ESVD-a, unutarnji revizor Komisije ima ovlasti provjere u odnosu na voditelje delegacija Unije, koji djeluju kao dužnosnici za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja u skladu s člankom 60. stavkom 2., u vezi s financijskim upravljanjem koje im je dodijeljeno na temelju daljnjeg delegiranja ovlasti.
The internal auditor of the Commission shall also act as the internal auditor of the EEAS in respect of the implementation of the section of the budget relating to the EEAS.Unutarnji revizor Komisije djeluje i kao unutarnji revizor ESVD-a u vezi s izvršenjem dijela proračuna koji se odnosi na ESVD.
3.   Each Union institution shall appoint its internal auditor in accordance with arrangements adapted to its specific features and requirements. Each Union institution shall inform the European Parliament and the Council of the appointment of its internal auditor.3.   Svaka institucija Unije imenuje svojeg unutarnjeg revizora u skladu s aranžmanima koje prilagođava svojim posebnim obilježjima i zahtjevima. Svaka institucija Unije obavješćuje Europski parlament i Vijeće o imenovanju svojeg unutarnjeg revizora.
4.   Each Union institution shall determine, in accordance with its specific features and its requirements, the scope of the mission of its internal auditor and shall lay down in detail the objectives and procedures for the exercise of the internal audit function with due respect for international internal audit standards.4.   Svaka institucija Unije u skladu sa svojim posebnim obilježjima i zahtjevima određuje opseg zadaća svojeg unutarnjeg revizora i detaljno utvrđuje ciljeve i postupke za izvršenje funkcije unutarnje revizije, uz dužno poštovanje međunarodnih standarda za unutarnje revizije.
5.   Each Union institution may appoint as internal auditor, by virtue of their particular competence, an official or other servant covered by the Staff Regulations selected from nationals of Member States.5.   Svaka institucija Unije može, na temelju svojih posebnih kompetencija, za unutarnjeg revizora imenovati dužnosnika ili drugog službenika na kojeg se primjenjuje Pravilnik o osoblju i koji je državljanin države članice.
6.   If two or more Union institutions appoint the same internal auditor they shall make the necessary arrangements for the internal auditor to be declared liable for his or her actions as laid down in Article 121.6.   Ako dvije ili više institucija Unije imenuju istog unutarnjeg revizora, one poduzimaju potrebne mjere kako bi se unutarnjeg revizora moglo pozvati na odgovornost za njegova djelovanja kako je utvrđeno u članku 121.
7.   Each Union institution shall inform the European Parliament and Council when the duties of its internal auditor are terminated.7.   Svaka institucija Unije obavješćuje Europski parlament i Vijeće kada njezin unutarnji revizor prestane obavljati svoje dužnosti.
Article 118Članak 118.
Powers and duties of the internal auditorOvlasti i dužnosti unutarnjeg revizora
1.   The internal auditor shall advise his or her Union institution on dealing with risks, by issuing independent opinions on the quality of management and control systems and by issuing recommendations for improving the conditions of implementation of operations and promoting sound financial management.1.   Unutarnji revizor savjetuje svoju instituciju Unije o prevladavanju rizika, izdavanjem neovisnih mišljenja o kvaliteti sustava upravljanja i kontrole te izdavanjem preporuka za poboljšanje uvjeta za provedbu operacija i promicanje dobrog financijskog upravljanja.
The internal auditor shall in particular be responsible for:Unutarnji revizor odgovoran je posebice za:
(a) | assessing the suitability and effectiveness of internal management systems and the performance of departments in implementing policies, programmes and actions by reference to the risks associated with them;(a) | procjenu prikladnosti i djelotvornosti sustavâ unutarnjeg upravljanja te za uspješnost službi u provedbi politika, programâ i djelovanjâ, upozoravanjem na rizike koji su s njima povezani;
(b) | assessing the efficiency and effectiveness of the internal control and audit systems applicable to each budget implementation operation.(b) | procjenu učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnje kontrole i revizije koji se primjenjuju na svaku operaciju izvršenja proračuna.
2.   The internal auditor shall perform his or her duties in relation to all the activities and departments of the Union institution concerned. He or she shall enjoy full and unlimited access to all information required to perform his or her duties, if necessary also on-the-spot access, including in Member States and in third countries.2.   Unutarnji revizor obavlja svoje dužnosti u vezi sa svim aktivnostima i službama dotične institucije Unije. Unutarnji revizor mora imati potpun i neograničen pristup svim informacijama potrebnima za izvršenje njegovih dužnosti, prema potrebi i na licu mjesta, uključujući u državama članicama i u trećim zemljama.
The internal auditor shall take note of the annual report of the authorising officers and any other pieces of information identified.Unutarnji revizor dužan je uzeti u obzir godišnje izvješće dužnosnikâ za ovjeravanje i sve druge utvrđene informacije.
3.   The internal auditor shall report to the Union institution concerned on his or her findings and recommendations. The Union institution concerned shall ensure that action is taken with regard to recommendations resulting from audits.3.   Unutarnji revizor izvješćuje dotičnu instituciju Unije o svojim nalazima i preporukama. Dotična institucija Unije osigurava poduzimanje mjera na temelju preporuka koje proizlaze iz revizija.
Each Union institution shall consider whether the recommendations made in the reports of its internal auditor are suitable for an exchange of best practices with other Union institutions.Svaka institucija Unije razmatra jesu li preporuke dane u izvješćima unutarnjeg revizora prikladne za razmjenu najboljih praksi s drugim institucijama Unije.
4.   The internal auditor shall submit to the Union institution concerned an annual internal audit report indicating the number and type of internal audits carried out, the principal recommendations made and the action taken with regard to those recommendations.4.   Unutarnji revizor podnosi dotičnoj instituciji Unije godišnje izvješće o unutarnjoj reviziji u kojem se navodi broj i vrsta provedenih unutarnjih revizija, glavne izdane preporuke i djelovanja poduzeta na temelju tih preporuka.
That annual internal audit report shall mention any systemic problems detected by the panel set up pursuant to Article 143 where it gives the opinion referred to in Article 93.U tom se godišnjem izvješću o unutarnjoj reviziji navode svi sistemski problemi koje je utvrdilo povjerenstvo uspostavljeno na temelju članka 143., ako izdaje mišljenje iz članka 93.
5.   The internal auditor shall, during the elaboration of the report, particularly focus on the overall compliance with the principles of sound financial management and performance, and shall ensure that appropriate measures have been taken in order to steadily improve and enhance their application.5.   Unutarnji revizor se prilikom sastavljanja izvješća posebno usredotočuje na opće poštovanje načela dobrog financijskog upravljanja i uspješnosti te osigurava poduzimanje odgovarajućih mjera s ciljem kontinuiranog poboljšavanja i osnaživanja njihove primjene.
6.   Each year, the Commission shall, in the context of the discharge procedure and in accordance with Article 319 TFEU, forward on request its annual internal audit report with due regard to confidentiality requirements.6.   Komisija svake godine u okviru postupka davanja razrješnice i u skladu s člankom 319. UFEU-a na zahtjev prosljeđuje svoje godišnje izvješće o unutarnjoj reviziji uz dužno poštovanje zahtjevâ u pogledu povjerljivosti.
7.   Each Union institution shall make available the contact details of its internal auditor to any natural or legal person involved in expenditure operations, for the purposes of confidentially contacting the internal auditor.7.   Svaka institucija Unije daje kontaktne podatke svojeg unutarnjeg revizora svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja sudjeluje u operacijama rashoda kako bi mu se ta osoba mogla obratiti na povjerljiv način.
8.   Each year each Union institution shall draft a report containing a summary of the number and type of internal audits carried out, a synthesis of the recommendations made and the action taken on those recommendations and forward it to the European Parliament and to the Council as provided for in Article 247.8.   Svaka institucija Unije svake godine sastavlja izvješće sa sažetkom u kojem su navedeni broj i vrsta provedenih unutarnjih revizija, sažetak izdanih preporuka i mjera poduzetih na temelju tih preporuka i prosljeđuje ga Europskom parlamentu i Vijeću, kako je propisano u članku 247.
9.   The reports and findings of the internal auditor, as well as the report of the Union institution concerned, shall be accessible to the public only after validation by the internal auditor of the action taken for their implementation.9.   Izvješća i nalazi unutarnjeg revizora, kao i izvješće dotične institucije Unije, dostupni su javnosti tek nakon što unutarnji revizor potvrdi mjere poduzete za njihovu provedbu.
10.   Each Union institution shall provide its internal auditor with the resources required for the proper performance of the internal audit function and a mission charter detailing the tasks, rights and obligations of its internal auditor.10.   Svaka institucija Unije svojem unutarnjem revizoru osigurava potrebne resurse kako bi mogao pravilno obavljati funkciju unutarnje revizije i dokument koji sadržava detaljan opis zadaća, prava i obveza unutarnjeg revizora.
Article 119Članak 119.
Work programme of the internal auditorProgram rada unutarnjeg revizora
1.   The internal auditor shall adopt the work programme and shall submit it to the Union institution concerned.1.   Unutarnji revizor donosi program rada te ga podnosi dotičnoj instituciji Unije.
2.   Each Union institution may ask its internal auditor to carry out audits not included in the work programme referred to in paragraph 1.2.   Svaka institucija Unije može od svojeg unutarnjeg revizora zatražiti provođenje revizija koje nisu uključene u program rada iz stavka 1.
Article 120Članak 120.
Independence of the internal auditorNeovisnost unutarnjeg revizora
1.   The internal auditor shall enjoy complete independence in the conduct of the audits. Special rules applicable to the internal auditor shall be laid down by the Union institution concerned and shall be such as to guarantee that the internal auditor is totally independent in the performance of his or her duties, and to establish the internal auditor’s responsibility.1.   Unutarnji revizor potpuno je neovisan u izvršenju svojih revizorskih zadaća. Dotična institucija Unije utvrđuje posebna pravila koja se primjenjuju na unutarnjeg revizora i kojima se jamči potpuna neovisnost unutarnjeg revizora u obavljanju njegovih dužnosti i utvrđuje njegova odgovornost.
2.   The internal auditor shall not be given any instructions nor be restricted in any way as regards the performance of the functions which, by virtue of his or her appointment, are assigned to him or her under this Regulation.2.   Unutarnjem revizoru ne smiju se davati nikakve upute niti ga se smije na bilo koji način ograničavati u obavljanju dužnosti koje su mu na temelju njegova imenovanja dodijeljene u skladu s ovom Uredbom.
3.   If the internal auditor is a member of staff, he or she shall exercise exclusive audit functions in full independence and shall assume responsibility as laid down in the Staff Regulations.3.   Ako je unutarnji revizor član osoblja, on mora potpuno neovisno obavljati svoje isključive revizorske funkcije i preuzimati odgovornost kako je utvrđeno u Pravilniku o osoblju.
Article 121Članak 121.
Liability of the internal auditorOdgovornost unutarnjeg revizora
Each Union institution alone, proceeding in accordance with this Article, may act to have its internal auditor, as a member of staff, declared liable for his or her actions.Svojeg unutarnjeg revizora, koji je član osoblja, na odgovornost za njegove radnje može pozvati samo institucija Unije, postupajući u skladu s ovim člankom.
Each Union institution shall take a reasoned decision to open an investigation. That decision shall be communicated to the interested party. The Union institution concerned may put in charge of the investigation, under its direct responsibility, one or more officials of a grade equal to or higher than that of the member of staff concerned. In the course of the investigation, the views of the interested party shall be heard.Svaka institucija Unije donosi obrazloženu odluku o otvaranju istrage. Ta se odluka priopćava zainteresiranoj strani. Dotična institucija Unije može, pod svojom izravnom odgovornošću, zadužiti za istragu jednog ili više dužnosnika istog ili višeg razreda od dotičnog člana osoblja. Tijekom istrage saslušava se zainteresirana strana.
The investigation report shall be communicated to the interested party, who shall then be heard by the Union institution concerned on the subject of that report.Izvješće o istrazi priopćava se zainteresiranoj strani, koju zatim saslušava dotična institucija Unije o predmetu tog izvješća.
On the basis of the report and the hearing, the Union institution concerned shall adopt either a reasoned decision terminating the proceedings or a reasoned decision in accordance with Articles 22 and 86 of and Annex IX to the Staff Regulations. Decisions imposing disciplinary measures or financial penalties shall be notified to the interested party and communicated, for information purposes, to other Union institutions and the Court of Auditors.Na temelju izvješća i saslušanja, dotična institucija Unije donosi obrazloženu odluku kojom se okončava postupak ili obrazloženu odluku u skladu s člancima 22. i 86. Pravilnika o osoblju te Prilogom IX. tom pravilniku. Odluke kojima se izriču stegovne mjere ili financijske sankcije dostavljaju se zainteresiranoj strani i, u svrhe informiranja, priopćavaju drugim institucijama Unije i Revizorskom sudu.
The interested party may bring an action in respect of such decisions before the Court of Justice of the European Union, as provided for in the Staff Regulations.U vezi s takvim odlukama zainteresirana strana može, u skladu s Pravilnikom o osoblju, pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije.
Article 122Članak 122.
Action before the Court of Justice of the European UnionPostupak pred Sudom Europske unije
Without prejudice to the remedies allowed by the Staff Regulations, the internal auditor may bring an action directly before the Court of Justice of the European Union in respect of any act relating to the performance of his or her duties as internal auditor. He or she shall lodge such an action within three months running from the calendar day on which the act in question came to his or her knowledgeNe dovodeći u pitanje sredstva dopuštena Pravilnikom o osoblju, unutarnji revizor može pokrenuti postupak izravno pred Sudom Europske unije u vezi s bilo kojom radnjom koja se odnosi na obavljanje njegovih dužnosti unutarnjeg revizora. On takav postupak mora pokrenuti u roku od tri mjeseca koji počinje teći od kalendarskog dana njegova saznanja o dotičnoj radnji.
Such actions shall be investigated and heard in accordance with Article 91(5) of the Staff Regulations.Istrage i saslušanja u takvom postupku provode se u skladu s člankom 91. stavkom 5. Pravilnika o osoblju.
Article 123Članak 123.
Internal audit progress committeesOdbori za praćenje tijeka unutarnje revizije
1.   Each Union institution shall establish an internal audit progress committee tasked with ensuring the independence of the internal auditor, monitoring the quality of the internal audit work and ensuring that internal and external audit recommendations are properly taken into account and followed up by its services.1.   Svaka institucija Unije uspostavlja odbor za praćenje tijeka unutarnje revizije zadužen za osiguravanje neovisnosti unutarnjeg revizora, praćenje kvalitete unutarnjih revizija i propisno uzimanje u obzir i primjenu u njezinim službama preporuka danih u okviru unutarnje i vanjske revizije.
2.   The composition of the internal audit progress committee shall be decided by each Union institution taking into account its organisational autonomy and the importance of independent expert advice.2.   Svaka institucija Unije odlučuje o sastavu odbora za praćenje tijeka unutarnje revizije pri čemu se uzima u obzir njezina organizacijska samostalnost i važnost savjeta neovisnih stručnjaka.
TITLE VGLAVA V.
COMMON RULESZAJEDNIČKA PRAVILA
CHAPTER 1POGLAVLJE 1.
Rules applicable to direct, indirect and shared managementPravila koja se primjenjuju na izravno, neizravno i podijeljeno upravljanje
Article 124Članak 124.
ScopePodručje primjene
With the exception of Article 138, references in this Title to legal commitments shall be construed as references to legal commitments, framework contracts and financial framework partnership agreements.Uz iznimku članka 138., upućivanja na pravne obveze iz ove glave tumače se kao upućivanja na pravne obveze, okvirne ugovore i okvirne sporazume o financijskom partnerstvu.
Article 125Članak 125.
Forms of Union contributionOblici doprinosa Unije
1.   Union contributions under direct, shared and indirect management shall help achieve a Union policy objective and the results specified and may take any of the following forms:1.   Doprinosi Unije u okviru izravnog, podijeljenog i neizravnog upravljanja doprinose postizanju utvrđenih ciljeva i rezultata politika Unije i mogu imati bilo koji od sljedećih oblika:
(a) | financing not linked to the costs of the relevant operations based on: | (i) | the fulfilment of conditions set out in sector-specific rules or Commission decisions; or | (ii) | the achievement of results measured by reference to previously set milestones or through performance indicators;(a) | financiranje koje nije povezano s troškovima relevantnih operacija, a temelji se na: | i. | ispunjavanju uvjeta utvrđenih u sektorskim pravilima ili odlukama Komisije; ili | ii. | postizanju rezultata, koji se mjere s obzirom na prethodno zadane ključne etape ili na temelju pokazatelja uspješnosti;
(b) | reimbursement of eligible costs actually incurred;(b) | naknade za stvarno nastale prihvatljive troškove;
(c) | unit costs, which cover all or certain specific categories of eligible costs which are clearly identified in advance by reference to an amount per unit;(c) | jedinični troškovi, koji obuhvaćaju sve ili određene posebne kategorije prihvatljivih troškova koje su unaprijed jasno utvrđene upućivanjem na iznos po jedinici;
(d) | lump sums, which cover in global terms all or certain specific categories of eligible costs which are clearly identified in advance;(d) | jednokratni iznosi, koji općenito obuhvaćaju sve ili određene posebne kategorije prihvatljivih troškova koje su unaprijed jasno utvrđene;
(e) | flat-rate financing, which covers specific categories of eligible costs, which are clearly identified in advance, by applying a percentage;(e) | financiranje uz primjenu paušalne stope, koje obuhvaća posebne kategorije prihvatljivih troškova koje su unaprijed jasno utvrđene primjenom postotka;
(f) | a combination of the forms referred to in points (a) to (e).(f) | kombinacija oblika iz točaka od (a) do (e).
Union contributions under point (a) of the first subparagraph of this paragraph shall, in direct and indirect management, be established in accordance with Article 181, sector-specific rules or a Commission decision and, in shared management, in accordance with sector-specific rules. Union contributions under points (c), (d) and (e) of the first subparagraph of this paragraph shall, in direct and indirect management, be established in accordance with Article 181 or sector-specific rules and, in shared management, in accordance with sector-specific rules.Doprinosi Unije iz prvog podstavka točke (a) ovog stavka utvrđuju se, u okviru izravnog i neizravnog upravljanja, u skladu s člankom 181., sektorskim pravilima ili odlukom Komisije, a u okviru podijeljenog upravljanja, u skladu sa sektorskim pravilima. Doprinosi Unije iz prvog podstavka točaka(c), (d) i (e) ovog stavka utvrđuju se, u okviru izravnog i neizravnog upravljanja, u skladu s člankom 181. ili sektorskim pravilima, a u okviru podijeljenog upravljanja u skladu sa sektorskim pravilima.
2.   When determining the appropriate form of a contribution, the potential recipients’ interests and accounting methods shall be taken into account to the greatest extent possible.2.   Pri određivanju prikladnog oblika doprinosa, u najvećoj se mogućoj mjeri uzimaju u obzir interesi potencijalnih primatelja i računovodstvene metode.
3.   The authorising officer responsible shall report on financing not linked to costs pursuant to points (a) and (f) of the first subparagraph of paragraph 1 of this Article in the annual activity report referred to in Article 74(9).3.   Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje u godišnjem izvješću o radu iz članka 74. stavka 9. izvješćuje o financiranju koje nije povezano s troškovima na temelju ovoga članka stavka 1. prvog podstavka točaka (a) i (f).
Article 126Članak 126.
Cross-reliance on assessmentsMeđusobno oslanjanje na ocjene
The Commission may rely in full or in part on assessments made by itself or other entities, including donors, insofar as such assessments were made on the compliance with conditions equivalent to those set out in this Regulation for the applicable method of implementation. To that end, the Commission shall promote the recognition of internationally accepted standards or international best practices.Komisija se može u potpunosti ili djelomično oslanjati na ocjene koje je provela sama ili koje su proveli drugi subjekti, uključujući donatore, ako su takve ocjene provedene u pogledu usklađenosti s jednakovrijednim uvjetima utvrđenima u ovoj Uredbi za primjenjivi način izvršenja. U tu svrhu, Komisija promiče priznavanje međunarodno prihvaćenih standarda ili međunarodnih najboljih praksi.
Article 127Članak 127.
Cross-reliance on auditsMeđusobno oslanjanje na revizije
Without prejudice to existing possibilities for carrying out further audits, where an audit based on internationally accepted audit standards providing reasonable assurance has been conducted by an independent auditor on the financial statements and reports setting out the use of a Union contribution, that audit shall form the basis of the overall assurance, as further specified, where appropriate, in sector-specific rules, provided that there is sufficient evidence of the independence and competence of the auditor. To that end, the report of the independent auditor and the related audit documentation shall be made available on request to the European Parliament, the Commission, the Court of Auditors and the audit authorities of Member States.Ne dovodeći u pitanje postojeće mogućnosti za provođenje dodatnih revizija, ako je neovisni revizor proveo reviziju financijskih izvještaja i izvješća u kojima je opisana uporaba doprinosa Unije i koja se temelji na međunarodno prihvaćenim revizijskim standardima kojima se osigurava razumno jamstvo, ta je revizija osnova za opće jamstvo, kako je detaljnije navedeno, ako je to primjereno, u sektorskim pravilima, pod uvjetom da postoje dostatni dokazi o neovisnosti i stručnosti revizora. U tu se svrhu izvješće neovisnog revizora i s njime povezana revizijska dokumentacija na zahtjev stavljaju na raspolaganje Europskom parlamentu, Komisiji, Revizorskom sudu i revizijskim tijelima država članica.
Article 128Članak 128.
Use of already available informationUporaba već dostupnih informacija
In order to avoid asking persons and entities receiving Union funds for the same information more than once, information already available at Union institutions, managing authorities or other bodies and entities implementing the budget shall be used to the extent possible.Kako bi se izbjegla situacija u kojoj se od osoba i subjekata koji primaju sredstva Unije više puta traže iste informacije, informacije koje su već dostupne institucijama Unije, upravljačkim tijelima ili drugim tijelima i subjektima koji izvršavaju proračun upotrebljavaju se u što većoj mogućoj mjeri.
Article 129Članak 129.
Cooperation for protection of the financial interests of the UnionSuradnja s ciljem zaštite financijskih interesa Unije
1.   Any person or entity receiving Union funds shall fully cooperate in the protection of the financial interests of the Union and shall, as a condition for receiving the funds, grant the necessary rights and access required for the authorising officer responsible, for EPPO in respect of those Member States participating in enhanced cooperation pursuant to Regulation (EU) 2017/1939, for OLAF, for the Court of Auditors, and, where appropriate, for the relevant national authorities, to comprehensively exert their respective competences. In the case of OLAF, such rights shall include the right to carry out investigations, including on-the-spot checks and inspections, in accordance with Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council (43).1.   Svaka osoba ili subjekt koji prima sredstva Unije u postupnosti mora surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije te, kao uvjet za dobivanje sredstava, dodjeljuje potrebna prava i potrebni pristup odgovornom dužnosniku za ovjeravanje, EPPO-u u pogledu onih država članica koje sudjeluju u pojačanoj suradnji na temelju Uredbe (EU) 2017/1939, OLAF-u, Revizorskom sudu te, ako je to primjereno, odgovarajućim nacionalnim tijelima, za sveobuhvatno izvršavanje njihovih ovlasti. U slučaju OLAF-a takva prava uključuju pravo provođenja istraga, uključujući provjere i inspekcije na licu mjesta, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (43).
2.   Any person or entity receiving Union funds under direct and indirect management shall agree in writing to grant the necessary rights as referred to in paragraph 1 and shall ensure that any third parties involved in the implementation of Union funds grant equivalent rights.2.   Svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije u okviru izravnog i neizravnog upravljanja u pisanom obliku izjavljuju da su suglasni dodijeliti potrebna prava iz stavka 1. i osiguravaju da svaka treća strana koja je uključena u izvršenje sredstava Unije dodijeli jednakovrijedna prava.
CHAPTER 2POGLAVLJE 2.
Rules applicable to direct and indirect managementPravila koja se primjenjuju na izravno i neizravno upravljanje
Section 1Odjeljak 1.
Rules on procedures and managementPravila o postupcima i upravljanju
Article 130Članak 130.
Financial framework partnershipsOkvirni sporazumi o financijskom partnerstvu
1.   The Commission may establish financial framework partnership agreements for a long-term cooperation with persons and entities implementing Union funds pursuant to point (c) of the first subparagraph of Article 62(1) or with beneficiaries. Without prejudice to point (c) of paragraph 4 of this Article, financial framework partnership agreements shall be reviewed at least once during the term of every multiannual financial framework. Contribution agreements or grant agreements may be signed under such agreements.1.   Komisija može sklopiti okvirne sporazume o financijskom partnerstvu za dugoročnu suradnju s osobama i subjektima koji izvršavaju sredstva Unije u skladu s člankom 62. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c) ili s korisnicima. Ne dovodeći u pitanje stavak 4. točku (c) ovog članka, okvirni sporazumi o financijskom partnerstvu preispituju se najmanje jednom tijekom trajanja svakog višegodišnjeg financijskog okvira. U okviru tih sporazuma mogu se potpisivati sporazumi o doprinosu ili sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava.
2.   The purpose of a financial framework partnership agreement shall be to facilitate the achievement of policy objectives of the Union by stabilising the contractual terms of the cooperation. The financial framework partnership agreement shall specify the forms of financial cooperation and shall include an obligation to set out, in the specific agreements signed under the financial framework partnership agreement, arrangements for monitoring the achievement of specific objectives. Those agreements shall also, on the basis of the results of an ex ante assessment, indicate whether the Commission may rely on the systems and the procedures of the persons or entities implementing Union funds pursuant to point (c) of the first subparagraph of Article 62(1) or of beneficiaries, including audit procedures.2.   Svrha okvirnog sporazuma o financijskom partnerstvu jest olakšati ostvarenje ciljeva politike Unije stabiliziranjem ugovornih uvjeta suradnje. Okvirnim sporazumom o financijskom partnerstvu utvrđuju se oblici financijske suradnje i obuhvaća obveza da se, u posebnim sporazumima potpisanim u okviru okvirnog sporazuma o financijskom partnerstvu, utvrde mehanizmi praćenja ostvarenja posebnih ciljeva. U tim sporazumima, na temelju rezultata ex -ante procjene, navodi se i može li se Komisija osloniti na sustave i postupke osoba ili subjekata koji izvršavaju sredstva Unije u skladu s člankom 61. stavkom 1.prvim podstavkom točkom (c) ili korisnika, uključujući postupke revizije.
3.   With a view to optimising costs and benefits of audits and facilitate coordination, audit or verification agreements may be concluded with persons and entities implementing Union funds pursuant to point (c) of the first subparagraph of Article 62(1) or with beneficiaries. Such agreements shall be without prejudice to Articles 127 and 129.3.   S ciljem optimiziranja troškova i koristi revizija i lakše koordinacije, sporazumi o reviziji ili provjeri mogu se sklapati s osobama ili subjektima koji izvršavaju sredstva Unije u skladu s člankom 62. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c) ili s korisnicima. Takvim sporazumima ne dovode se u pitanje članci 127. i 129.
4.   In the case of financial framework partnerships implemented through specific grants:4.   U slučaju da se okvirni sporazumi o financijskom partnerstvu provode s pomoću posebnih bespovratnih sredstava:
(a) | the financial framework partnership agreement shall, in addition to paragraph 2, specify: | (i) | the nature of the actions or work programmes foreseen; | (ii) | the procedure for awarding specific grants, in compliance with the principles and procedural rules in Title VIII;(a) | u okvirnom sporazumu o financijskom partnerstvu, uz stavak 2., navode se: | i. | narav predviđenih djelovanja ili programâ rada; | ii. | postupak dodjele posebnih bespovratnih sredstava u skladu s načelima i postupovnim pravilima iz glave VIII.;
(b) | the financial framework partnership agreement and the specific grant agreement taken as a whole shall comply with the requirements of Article 201;(b) | okvirni sporazum o financijskom partnerstvu i sporazum o dodjeli posebnih bespovratnih sredstava, uzimajući ih kao cjelinu, moraju ispunjavati zahtjeve iz članka 201.;
(c) | the duration of the financial framework partnership shall not exceed four years save in duly justified cases which are clearly indicated in the annual activity report referred to in Article 74(9);(c) | okvirno financijsko partnerstvo ne smije trajati duže od četiri godine osim u valjano opravdanim slučajevima, što se jasno naznačuje u godišnjem izvješću o radu iz članka 74. stavka 9.;
(d) | the financial framework partnership shall be implemented in compliance with the principles of transparency and equal treatment of applicants;(d) | okvirni sporazum o financijskom partnerstvu provodi se u skladu s načelima transparentnosti i jednakog postupanja prema podnositeljima zahtjeva;
(e) | the financial framework partnership shall be treated as a grant with regard to programming, ex ante publication and award;(e) | u pogledu programiranja, ex ante objave i dodjele okvirni sporazum o financijskom partnerstvu tretira se kao bespovratna sredstva;
(f) | specific grants based on the financial framework partnership shall be subject to the ex post publication procedures set out in Article 38.(f) | posebna bespovratna sredstva koja se temelje na okvirnom financijskom partnerstvu podliježu postupcima ex post objave utvrđenima u članku 38.
5.   A financial framework partnership agreement implemented through specific grants may provide for the reliance on the systems and the procedures of the beneficiary in accordance with paragraph 2 of this Article, where those systems and procedures have been assessed in accordance with Article 154(2), (3) and (4). In such a case, point (d) of Article 196(1) shall not apply. Where the procedures of the beneficiary for providing financing to third parties referred to in point (d) of the first subparagraph of Article 154(4) were positively assessed by the Commission, Articles 204 and 205 shall not apply.5.   U okvirnom sporazumu o financijskom partnerstvu koji se provodi s pomoću posebnih bespovratnih sredstava može se predvidjeti oslanjanje na sustave i postupke korisnika u skladu sa stavkom 2. ovog članka, ako su ti sustavi i postupci procijenjeni u skladu s člankom 154. stavcima 2., 3. i 4. U takvom se slučaju ne primjenjuje članak 196. stavak 1. točka (d). Ako je Komisija pozitivno procijenila korisnikove postupke za osiguravanje financiranja trećim stranama iz članka 154. stavka 4. prvog podstavka točke (d), ne primjenjuju se članci 204. i 205.
6.   In the case of financial framework partnership agreement implemented through specific grants the verification of the financial and operational capacity referred to in Article 198 shall be performed before signature of the financial framework partnership agreement. The Commission may rely on an equivalent verification of the financial and operational capacity carried out by other donors.6.   U slučaju okvirnog sporazuma o financijskom partnerstvu koji se provodi s pomoću posebnih bespovratnih sredstava, prije potpisivanja okvirnog sporazuma o financijskom partnerstvu provodi se provjera financijske i operativne sposobnosti iz članka 198. Komisija se može osloniti na jednakovrijednu provjeru financijske i operativne sposobnosti koju su proveli drugi donatori.
7.   In the case of financial framework partnerships implemented through contribution agreements, the financial framework partnership agreement and the contribution agreement taken as a whole shall comply with Article 129 and Article 155(6).7.   U slučaju okvirnog sporazuma o financijskom partnerstvu koji se provodi s pomoću sporazumâ o doprinosu, odredbe okvirnog sporazuma o financijskom partnerstvu i sporazuma o doprinosu, uzimajući ih kao cjelinu, moraju ispunjavati zahtjeve iz članka 129. i članka 155. stavka 6.
Article 131Članak 131.
Suspension, termination and reductionSuspenzija, prekid i smanjenje
1.   Where an award procedure has been subject to irregularities or fraud, the authorising officer responsible shall suspend the procedure and may take any necessary measures, including the cancellation of the procedure. The authorising officer responsible shall inform OLAF immediately of suspected cases of fraud.1.   Ako se u postupku dodjele utvrde nepravilnosti ili prijevara, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje suspendira postupak te može poduzeti sve potrebne mjere, uključujući poništenje postupka. Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje odmah obavješćuje OLAF o slučajevima u kojima se sumnja na prijevaru.
2.   Where, after the award, the award procedure proves to have been subject to irregularities or fraud, the authorising officer responsible may:2.   Ako se nakon dodjele utvrdi da je u postupku dodjele bilo nepravilnosti ili da je počinjena prijevara, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje može:
(a) | refuse to enter into the legal commitment or cancel the award of a prize;(a) | odbiti preuzeti pravnu obvezu ili poništiti dodjelu nagrade;
(b) | suspend payments;(b) | suspendirati plaćanja;
(c) | suspend the implementation of the legal commitment;(c) | suspendirati izvršenje pravne obveze;
(d) | where appropriate, terminate the legal commitment in whole or with regard to one or more recipients.(d) | ako je to primjereno, raskinuti pravnu obvezu u cijelosti ili u odnosu na jednog ili više primatelja.
3.   The authorising officer responsible may suspend payments or the implementation of the legal commitment where:3.   Nadalje, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje može suspendirati plaćanja ili izvršenje pravne obveze u sljedećim slučajevima:
(a) | the implementation of the legal commitment proves to have been subject to irregularities, fraud or breach of obligations;(a) | ako se utvrdi da je u postupku izvršenja pravne obveze bilo nepravilnosti, ako je počinjena prijevara ili su prekršene obveze;
(b) | it is necessary to verify whether presumed irregularities, fraud or breach of obligations have actually occurred;(b) | ako je potrebno provjeriti je li doista došlo do navodnih nepravilnosti, prijevare ili kršenja obveza;
(c) | irregularities, fraud or breach of obligations call into question the reliability or effectiveness of the internal control systems of a person or entity implementing Union funds pursuant to point (c) of the first subparagraph of Article 62(1) or the legality and regularity of the underlying transactions.(c) | ako je zbog nepravilnosti, prijevare ili kršenja obveza dovedena u pitanje pouzdanost ili djelotvornost sustava unutarnje kontrole osobe ili subjekta koji izvršavaju sredstva Unije u skladu s člankom 62. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c) ili zakonitost i pravilnost temeljnih transakcija.
Where the presumed irregularities, fraud or breach of obligations referred to in point (b) of the first subparagraph are not confirmed, the implementation or payments shall resume as soon as possible.Ako se postojanje navodnih nepravilnosti, prijevare ili kršenja obveza iz prvog podstavka točke (b) ne potvrdi, izvršenje plaćanja nastavlja se što je prije moguće.
The authorising officer responsible may terminate the legal commitment in whole or with regard to one or more recipients in the cases referred to in points (a) and (c) of the first subparagraph.Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje može raskinuti pravnu obvezu u cijelosti ili u odnosu na jednog ili više primatelja u slučajevima iz prvog podstavka točaka (a) i (c).
4.   In addition to measures referred to in paragraph 2 or 3, the authorising officer responsible may reduce the grant, the prize, the contribution under the contribution agreement or the price due under a contract in proportion to the seriousness of the irregularities, fraud or of the breach of obligations, including where the activities concerned were not implemented or were implemented poorly, partially or late.4.   Uz poduzimanje mjera iz stavaka 2. ili 3. odgovorni dužnosnik za ovjeravanje može smanjiti iznos bespovratnih sredstava, nagrade, doprinosa iz sporazuma o doprinosu ili cijene koja se treba platiti prema ugovoru razmjerno težini nepravilnosti, prijevara ili kršenja obveza, uključujući slučajeve u kojima dotične aktivnosti nisu provedene ili su provedene loše, djelomično ili sa zakašnjenjem.
In the case of financing referred to in point (a) of the first subparagraph of Article 125(1) the authorising officer responsible may reduce the contribution proportionally if the results have been achieved poorly, partially or late or the conditions have not been fulfilled.U slučaju financiranja iz članka 125. stavka 1. prvog podstavka točke (a) odgovorni dužnosnik za ovjeravanje može razmjerno smanjiti iznos doprinosa ako su rezultati bili loši, ako su ostvareni samo djelomično ili sa zakašnjenjem ili ako uvjeti nisu isp