?

28.3.2014    | EN | Official Journal of the European Union | L 94/128.3.2014    | HR | Službeni list Europske unije | L 94/1
DIRECTIVE 2014/23/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILDIREKTIVA 2014/23/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
of 26 February 2014od 26. veljače 2014.
on the award of concession contractso dodjeli ugovorâ o koncesiji
(Text with EEA relevance)(Tekst značajan za EGP)
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 53(1) and Articles 62 and 114 thereof,uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 53. stavak 1. te članak 62. i članak114.,
Having regard to the proposal from the European Commission,uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,
After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,
Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (1),uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (1),
Having regard to the opinion of the Committee of the Regions (2),uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (2),
Acting in accordance with the ordinary legislative procedure (3),u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (3),
Whereas:budući da:
(1) | The absence of clear rules at Union level governing the award of concession contracts gives rise to legal uncertainty and to obstacles to the free provision of services and causes distortions in the functioning of the internal market. As a result, economic operators, in particular small and medium-sized enterprises (SMEs), are being deprived of their rights within the internal market and miss out on important business opportunities, while public authorities may not find the best use of public money so that Union citizens benefit from quality services at best prices. An adequate, balanced and flexible legal framework for the award of concessions would ensure effective and non-discriminatory access to the market to all Union economic operators and legal certainty, favouring public investments in infrastructures and strategic services to the citizen. Such a legal framework would also afford greater legal certainty to economic operators and could be a basis for and means of further opening up international public procurement markets and boosting world trade. Particular importance should be given to improving the access opportunities of SMEs throughout the Union concession markets.(1) | Nepostojanje jasnih pravila na razini Unije koja bi uređivala dodjelu ugovora o koncesiji dovodi do pravne nesigurnosti i do prepreka slobodnoj nabavi usluga te uzrokuje narušavanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Rezultat toga je da su gospodarski subjekti, posebice mala i srednja poduzeća (MSP-ovi), lišeni svojih prava unutar unutarnjeg tržišta i propuštaju važne poslovne prilike, a javne vlasti možda ne iskorištavaju najbolje javne financije kako bi građani Unije imali koristi od kvalitetnih usluga po najboljim cijenama. Odgovarajući, uravnotežen i fleksibilan pravni okvir za dodjelu koncesija osigurao bi učinkovit i nediskriminirajući pristup tržištu svim gospodarskim subjektima Unije, kao i pravnu sigurnost koja daje prednost javnim ulaganjima u infrastrukture i strateške usluge za građane. Takav pravni okvir omogućio bi i veću pravnu sigurnost gospodarskim subjektima i mogao bi biti temelj i sredstvo za daljnje otvaranje međunarodnih tržišta javne nabave i poticanje svjetske trgovine. Posebna važnost treba se dati poboljšanju mogućnosti pristupa malih i srednjih poduzetnika tržištima koncesija Unije.
(2) | The rules of the legislative framework applicable to the award of concessions should be clear and simple. They should duly reflect the specificity of concessions as compared to public contracts and should not create an excessive amount of bureaucracy.(2) | Pravila pravnog okvira primjenjivog na dodjelu koncesija trebala bi biti jasna i jednostavna. Ona bi trebala na pravi način odražavati posebnost koncesija u odnosu na javne ugovore i ne bi trebala dovoditi do prekomjernih birokratskih postupaka.
(3) | Public procurement plays a key role in the Europe 2020 strategy, set out in the Commission Communication of 3 March 2010 entitled ‘Europe 2020, a strategy for smart, sustainable and inclusive growth’ (the ‘Europe 2020 strategy’), as one of the market-based instruments to be used to achieve smart, sustainable and inclusive growth while ensuring the most efficient use of public funds. In this context, concession contracts represent important instruments in the long-term structural development of infrastructure and strategic services, contributing to the progress of competition within the internal market, making it possible to benefit from private sector expertise and helping to achieve efficiency and innovation.(3) | Javna nabava od ključne je važnosti u strategiji Europa 2020, utvrđenoj u Komunikaciji Komisije od 3. ožujka 2010.„Europa 2020, strategija za pametan, održiv i uključiv rast” („strategija Europa 2020”) jer se radi o jednom od instrumenata utemeljenih na tržištu koji se koriste za postizanje pametnog, održivog i uključivog rasta, a kojima se osigurava najučinkovitije korištenje javnih sredstava. U ovom kontekstu ugovori o koncesiji predstavljaju važne instrumente u dugoročnom strukturnom razvoju infrastrukture i strateških usluga, doprinoseći napretku tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu, omogućavajući korist od stručnog znanja iz privatnog sektora i pomažući postizanje učinkovitosti i ostvarivanje inovacija.
(4) | The award of public works concessions is presently subject to the basic rules of Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council (4); while the award of services concessions with a cross-border interest is subject to the principles of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), and in particular the principles of free movement of goods, freedom of establishment and freedom to provide services, as well as to the principles deriving therefrom such as equal treatment, non-discrimination, mutual recognition, proportionality and transparency. There is a risk of legal uncertainty related to divergent interpretations of the principles of the Treaty by national legislators and of wide disparities among the legislations of various Member States. Such risk has been confirmed by the extensive case law of the Court of Justice of the European Union which has, nevertheless, only partially addressed certain aspects of the award of concession contracts. | A uniform application of the principles of the TFEU across all Member States and the elimination of discrepancies in the understanding of those principles is necessary at Union level in order to eliminate persisting distortions of the internal market. That would also favour the efficiency of public spending, facilitate equal access and fair participation of SMEs in the award of concession contracts, both at local and Union level, and support the achievement of sustainable public policy objectives.(4) | Dodjela koncesija za javne radove trenutno podliježe temeljnim pravilima Direktive 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, dok dodjela koncesija za usluge s prekograničnim interesom podliježe načelima Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), posebice načelu slobodnog kretanja robe, slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, kao i načelima koja iz toga proizlaze, poput načela jednakog postupanja, nediskriminacije, međusobnog priznavanja, proporcionalnosti i transparentnosti. Postoji rizik od pravne nesigurnosti povezane s divergentnim tumačenjima načela Ugovora od strane nacionalnih zakonodavaca te rizik od velikih neujednačenosti među zakonodavstvima raznih država članica. | Ovaj je rizik potvrdila široka sudska praksa Suda Europske unije, ali koja je ipak samo djelomično obuhvatila određene aspekte dodjele ugovora o koncesijama. Stoga je na razini Unije potrebna jedinstvena primjena načela UFEU-a u svim državama članicama i uklanjanje razlika u razumijevanju tih načela kako bi se uklonilo kontinuirano narušavanje unutarnjeg tržišta. To bi također doprinijelo učinkovitosti javne potrošnje, olakšalo pristup i pravedno sudjelovanje malih i srednjih poduzeća u dodjeli ugovora o koncesiji, kako na lokalnoj razini tako i na razini Unije, te poduprlo postizanje održivih ciljeva javnog poretka.
(5) | This Directive recognises and reaffirms the right of Member States and public authorities to decide the means of administration they judge to be most appropriate for performing works and providing services. In particular, this Directive should not in any way affect the freedom of Member States and public authorities to perform works or provide services directly to the public or to outsource such provision by delegating it to third parties. Member States or public authorities should remain free to define and specify the characteristics of the services to be provided, including any conditions regarding the quality or price of the services, in accordance with Union law, in order to pursue their public policy objectives.(5) | Ova Direktiva priznaje i potvrđuje pravo država članica i javnih vlasti na odlučivanje o administrativnim sredstvima koja smatraju najprikladnijima za izvođenje radova i pružanje usluga. Ova Direktiva posebno ne bi trebala ni na koji način utjecati na slobodu država članica i javnih vlasti da obavljaju radove ili pružaju usluge građanima izravno ili da ih povjere vanjskim ugovarateljima, odnosno trećim stranama. Države članice ili javne vlasti trebale bi i dalje slobodno definirati i utvrditi obilježja usluga koje će se pružati, uključujući sve uvjete vezane uz kvalitetu ili cijenu usluga, u skladu s pravom Unije, kako bi se postigli njihovi ciljevi javnog poretka.
(6) | It should be recalled that Member States are free to decide, in compliance with the principles of the TFEU on equal treatment, non-discrimination, transparency and the free movement of persons to organise the provision of services either as services of general economic interest or as non-economic services of general interest or as a mixture thereof. It should also be recalled that this Directive is without prejudice to the freedom of national, regional and local authorities to define, in conformity with Union law, services of general economic interest, their scope and the characteristics of the service to be provided, including any conditions regarding the quality of the service, in order to pursue their public policy objectives. It should also be without prejudice to the power of national, regional and local authorities to provide, commission and finance services of general economic interest in accordance with Article 14 TFEU and Protocol No 26 annexed to the TFEU and to the Treaty on European Union (TEU). In addition, this Directive does not deal with the funding of services of general economic interest or with systems of aid granted by Member States, in particular in the social field, in accordance with Union rules on competition. It is appropriate to clarify that non-economic services of general interest should not fall within the scope of this Directive.(6) | Također bi trebalo ponoviti da države članice imaju slobodu odlučivati, u skladu s načelima UFEU-a o jednakom postupanju, nediskriminaciji, transparentnosti i slobodnom kretanju osoba o organizaciji pružanja usluga, bez obzira radi li se o uslugama od općeg gospodarskog interesa, negospodarskim uslugama od općeg interesa ili njihovoj kombinaciji. Trebalo bi također tako ponoviti da ova Direktiva ne dovodi u pitanje slobodu nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti da definiraju, sukladno pravu Unije, usluge od općeg gospodarskog interesa, njihov opseg i obilježja usluga koje će se pružati, uključujući bilo kakve uvjete vezano uz kvalitetu usluge, kako bi se postigli njihovi ciljevi javnog poretka. Ne bi trebalo dovoditi u pitanje ni ovlasti nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti da omoguće, puste u rad i financiraju usluge od općeg gospodarskog interesa u skladu s člankom 14. UFEU-a i Protokolom br. 26 priloženom UFEU-u i Ugovoru o Europskoj uniji (UEU). Osim toga, ova se Direktiva ne bavi financiranjem usluga od općeg gospodarskog interesa ili sustavima potpore koje dodjeljuju države članice, posebno na socijalnom području, u skladu s pravilima Unije o tržišnom natjecanju. Prikladno je pojasniti da negospodarske usluge od općeg interesa ne bi trebale biti obuhvaćene područjem primjene ove Direktive.
(7) | It is also appropriate to recall that this Directive should not affect the social security legislation of the Member States. Nor should it entail the liberalisation of services of general economic interest, reserved to public or private entities, or the privatisation of public entities providing services.(7) | Također je prikladno ponoviti da ova Direktiva ne bi trebala utjecati na zakonodavstvo država članica vezano uz socijalnu sigurnost niti bi trebala utjecati na pitanje liberalizacije usluga od općeg gospodarskog interesa, ograničenih na javne ili privatne subjekte, ili pitanje privatizacije javnih subjekata koji pružaju usluge.
(8) | For concessions equal to or above a certain value, it is appropriate to provide for a minimum coordination of national procedures for the award of such contracts based on the principles of the TFEU so as to guarantee the opening-up of concessions to competition and adequate legal certainty. Those coordinating provisions should not go beyond what is necessary in order to achieve the aforementioned objectives and to ensure a certain degree of flexibility. Member States should be allowed to complete and develop further those provisions if they find it appropriate, in particular to better ensure compliance with the principles set out above.(8) | Za koncesije čija je vrijednost jednaka ili veća od određene vrijednosti, prikladno je osigurati minimalnu razinu koordinacije nacionalnih postupaka za dodjelu takvih ugovora na temelju načela UFEU-a kako bi se zajamčilo otvaranje koncesija za natječaje i odgovarajuća pravna sigurnost. Ove koordinirajuće odredbe trebale bi se ograničiti na ono što je nužno za postizanje prethodno spomenutih ciljeva i osigurati određeni stupanj fleksibilnosti. Državama članicama trebalo bi omogućiti da dovrše i još bolje oblikuju ove odredbe ako smatraju da je to prikladno, posebice kako bi se bolje osigurala usklađenost s gore utvrđenim načelima.
(9) | It should be clarified that groups of economic operators, including where they have come together in the form of a temporary association, may participate in award procedures without it being necessary for them to take on a specific legal form. To the extent that that is necessary, for instance where joint and several liability is required, a specific form may be required when such groups are awarded the concession. It should also be clarified that contracting authorities or contracting entities should be able to set out explicitly how groups of economic operators are to meet the requirements concerning economic and financial standing, or the criteria relating to technical and professional ability which are required of economic operators participating on their own. The performance of concession contracts by groups of economic operators may necessitate setting conditions which are not imposed on individual participants. Such conditions, which should be justified by objective reasons and be proportionate, could for instance include requiring the appointment of a joint representation or a lead partner for the purposes of the concession award procedure or requiring information on their constitution.(9) | Trebalo bi pojasniti i da skupine gospodarskih subjekata, uključujući i ako su se grupirale u obliku privremenog udruženja, mogu sudjelovati u postupku dodjele bez potrebe da preuzmu poseban pravni oblik. U mjeri u kojoj je to potrebno, na primjer ako se traži solidarna i pojedinačna odgovornost, poseban oblik može se zahtijevati ako se takvim skupinama dodijeli koncesija. Trebalo bi pojasniti i da bi javni naručitelji ili naručitelji trebali moći izričito navesti na koji bi način skupine gospodarskih subjekata ispunile zahtjeve vezano uz gospodarski i financijski položaj ili kriterije koji se odnose na tehničku ili profesionalnu sposobnost koja se zahtjeva od gospodarskih subjekata koji sudjeluju samostalno. Provedba ugovora o koncesijama od strane skupina gospodarskih subjekata može zahtijevati postavljanje uvjeta koji se ne propisuju pojedinačnim sudionicima. Takvi uvjeti, koji bi trebali biti razmjerni i opravdani objektivnim razlozima, mogu, na primjer, uključivati zahtjev za imenovanjem zajedničkog predstavnika ili glavnog partnera za potrebe postupka dodjele koncesije ili tražiti od njih podatke o njihovu sastavu.
(10) | Certain coordination provisions should also be introduced for the award of works and services concessions in the energy, transport and postal services sectors, given that national authorities may influence the behaviour of entities operating in those sectors, and taking into account the closed nature of the markets in which they operate, due to the existence of special or exclusive rights granted by the Member States concerning the supply to, provision or operation of networks for providing the services concerned.(10) | Određene odredbe koordinacije također bi trebalo uvesti za dodjelu koncesija za radove i usluge u sektorima energetike, prometa i poštanskih usluga uzimajući u obzir da nacionalne vlasti mogu utjecati na rad subjekata koji djeluju u tim sektorima, kao i zatvorenu prirodu tržišta na kojima djeluju, zbog postojanja posebnih ili isključivih prava koja dodjeljuju države članice u vezi s opskrbom i omogućavanjem mreža za pružanje dotičnih usluga i upravljanjem njima.
(11) | Concessions are contracts for pecuniary interest by means of which one or more contracting authorities or contracting entities entrusts the execution of works, or the provision and the management of services, to one or more economic operators. The object of such contracts is the procurement of works or services by means of a concession, the consideration of which consists in the right to exploit the works or services or in that right together with payment. Such contracts may, but do not necessarily, involve a transfer of ownership to contracting authorities or contracting entities, but contracting authorities or contracting entities always obtain the benefits of the works or services in question.(11) | Koncesije su ugovori kojima se ostvaruje novčani interes posredstvom kojih jedan javni naručitelj ili naručitelj ili više njih izvođenje radova ili omogućavanje usluga i upravljanje njima povjerava jednom ili više gospodarskih subjekata. Cilj takvih ugovora nabava je radova ili usluga koncesijom, čija se naknada sastoji od prava na iskorištavanje radova ili usluga ili tog prava zajedno s plaćanjem. Takvi ugovori mogu uključivati, ali ne uključuju nužno, prijenos vlasništva na javne naručitelje ili naručitelje, ali javni naručitelji ili naručitelji uvijek ostvaruju korist od dotičnih radova ili usluga.
(12) | For the purpose of this Directive, it should be clarified that the mere financing, in particular through grants, of an activity, which is frequently linked to the obligation to reimburse the amounts received where they are not used for the purposes intended, does not fall under the scope of this Directive.(12) | Za potrebe ove Direktive trebalo bi pojasniti da samo financiranje djelatnosti, posebno dodjelom bespovratnih sredstava, koje je često povezano s obvezom vraćanja dodijeljenih sredstava ako ta sredstva nisu korištena u svrhe kojima su namijenjena, nije obuhvaćeno područjem djelovanja ove Direktive.
(13) | Furthermore, arrangements where all operators fulfilling certain conditions are entitled to perform a given task, without any selectivity, such as customer choice and service voucher systems, should not qualify as concessions, including those based on legal agreements between the public authority and the economic operators. Such systems are typically based on a decision by a public authority defining the transparent and non-discriminatory conditions on the continuous access of economic operators to the provision of specific services, such as social services, allowing customers to choose between such operators.(13) | Nadalje, aranžmani u kojima su svi subjekti koji ispunjavaju određene uvjete ovlašteni za izvršavanje određenog zadatka, bez mogućnosti odabira, poput odabira potrošača i sustava vaučera za usluge, ne bi se trebali nazivati koncesijama, uključujući one koji se temelje na pravnim aranžmanima između javnih vlasti i gospodarskih subjekata. Takvi se sustavi obično temelje na odluci koju je donijelo tijelo javne vlasti definirajući transparentne i nediskriminirajuće uvjete o neprekidnom pristupu za gospodarske subjekte pružanju specifičnih usluga, kao što su socijalne usluge, te omogućujući potrošačima izbor između takvih subjekata.
(14) | In addition, certain Member State acts such as authorisations or licences, whereby the Member State or a public authority thereof establishes the conditions for the exercise of an economic activity, including a condition to carry out a given operation, granted, normally, on request of the economic operator and not on the initiative of the contracting authority or the contracting entity and where the economic operator remains free to withdraw from the provision of works or services, should not qualify as concessions. In the case of those Member State acts, the specific provisions of Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council (5) apply. In contrast to those Member State acts, concession contracts provide for mutually binding obligations where the execution of the works or services are subject to specific requirements defined by the contracting authority or the contracting entity, which are legally enforceable.(14) | Osim toga, određeni akti država članica kao što su ovlaštenja ili licence kojima država članica ili njezino tijelo javne vlasti postavlja uvjete za izvršavanje gospodarske djelatnosti, uključujući uvjet za provedbu određene djelatnosti koja je obično dopuštena na zahtjev gospodarskog subjekta, a ne na inicijativu javnog naručitelja ili naručitelja te kada je gospodarski subjekt slobodan povući pružanje radova ili usluga, ne bi se trebali nazivati koncesijama. U slučajevima tih akata država članica primjenjuju se posebne odredbe Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4). Za razliku od tih državnih akata, ugovori o koncesijama predviđaju uzajamno obvezujuće dužnosti pri čemu izvršenje radova ili usluga podliježe posebnim zahtjevima koje je definirao javni naručitelj ili naručitelj, a koji su pravno provedivi.
(15) | In addition, certain agreements having as their object the right of an economic operator to exploit certain public domains or resources under private or public law, such as land or any public property, in particular in the maritime, inland ports or airports sector, whereby the State or contracting authority or contracting entity establishes only general conditions for their use without procuring specific works or services, should not qualify as concessions within the meaning of this Directive. This is normally the case with public domain or land lease contracts which generally contain terms concerning entry into possession by the tenant, the use to which the property is to be put, the obligations of the landlord and tenant regarding the maintenance of the property, the duration of the lease and the giving up of possession to the landlord, the rent and the incidental charges to be paid by the tenant.(15) | Osim toga, u smislu ove Direktive, ne bi se trebali nazivati koncesijama određeni sporazumi koji za cilj imaju pravo gospodarskog subjekta da iskorištava određena javna dobra ili resurse, u okviru privatnog ili javnog prava, kao što su zemljište ili državna imovina posebno u pomorskom, kopnenom, lučkom sektoru ili sektoru zračnih luka pri čemu država ili javni naručitelj ili naručitelj postavlja samo opće uvjete za njihovo korištenje bez nabave posebnih radova ili usluga. Obično je to slučaj za ugovore o zakupu javnog dobra ili zemljišta koji općenito sadrže uvjete o ulasku u posjed od strane najmoprimca, namjeni koju će imovina imati, obvezama najmodavca i najmoprimca vezane uz održavanje imovine, trajanje zakupa i prepuštanje posjeda najmodavcu, najamnini i nepredviđenim troškovima koje najmoprimac treba platiti.
(16) | In addition, agreements that grant rights of way covering the utilisation of public immovable property for the provision or operation of fixed lines or networks intended to provide a service to the public should also not be considered to be concessions within the meaning of this Directive, in so far as those agreements neither impose an obligation of supply nor involve any acquisition of services by a contracting authority or contracting entity to itself or to end users.(16) | Osim toga, u smislu ove Direktive, ne bi se trebali smatrati koncesijama sporazumi o dodjeli prava prednosti prolaza za korištenje javne nepokretne imovine za opskrbu ili upravljanje fiksnim linijama ili mrežama s namjerom pružanja usluga javnosti u onoj mjeri u kojoj ovi sporazumi ne nameću obvezu opskrbe niti uključuju bilo kakvo stjecanje usluga od strane javnog naručitelja ili naručitelja za sebe ili za krajnje korisnike.
(17) | Contracts not involving payments to the contractor and where the contractor is remunerated on the basis of the regulated tariffs, calculated so as to cover all costs and investments borne by the contractor for providing the service, should not be covered by this Directive.(17) | Ugovori koji ne uključuju plaćanja prema ugovaratelju i kada je ugovaratelj primio naknadu na temelju utvrđenih tarifa, izračunatih na način da pokrivaju sve troškove i ulaganja koja snosi ugovaratelj kako bi pružio uslugu, ne bi trebali biti obuhvaćeni ovom Direktivom.
(18) | Difficulties related to the interpretation of the concepts of concession and public contract have generated continued legal uncertainty among stakeholders and have given rise to numerous judgments of the Court of Justice of the European Union. Therefore, the definition of concession should be clarified, in particular by referring to the concept of operating risk. The main feature of a concession, the right to exploit the works or services, always implies the transfer to the concessionaire of an operating risk of economic nature involving the possibility that it will not recoup the investments made and the costs incurred in operating the works or services awarded under normal operating conditions even if a part of the risk remains with the contracting authority or contracting entity. The application of specific rules governing the award of concessions would not be justified if the contracting authority or contracting entity relieved the economic operator of any potential loss, by guaranteeing a minimal revenue, equal or higher to the investments made and the costs that the economic operator has to incur in relation with the performance of the contract. At the same time it should be made clear that certain arrangements which are exclusively remunerated by a contracting authority or a contracting entity should qualify as concessions where the recoupment of the investments and costs incurred by the operator for executing the work or providing the service depends on the actual demand for or the supply of the service or asset.(18) | Poteškoće koje se odnose na tumačenje koncepata koncesije i javnog ugovora uzrokuju neprekidne pravne nesigurnosti među zainteresiranim stranama te su potaknule brojne presude Suda Europske unije. Stoga bi trebalo pojasniti definiciju koncesije, posebice upućujući na koncept operativnog rizika. Osnovno obilježje koncesije, prava na iskorištavanje radova ili usluga, uvijek podrazumijeva prijenos operativnog rizika gospodarske prirode na koncesionara koji uključuje mogućnost da se ulaganja možda neće nadoknaditi, kao ni troškovi nastali u dodijeljenom izvođenju radova ili pružanju usluga u normalnim radnim uvjetima, čak i ako dio rizika snosi javni naručitelj ili naručitelj. Primjena posebnih pravila koja uređuju dodjelu koncesija ne bi bila opravdana u slučaju da javni naručitelj ili naručitelj oslobodi gospodarski subjekt od svakog potencijalnog gubitka jamčeći minimalni prihod, jednak ili viši od uloženih sredstava i troškova koje gospodarski subjekt ima u odnosu na izvršenje ugovora. Istodobno, trebalo bi pojasniti da bi se određeni aranžmani koji su u isključivo plaćeni od strane javnog naručitelja ili naručitelja trebali nazivati koncesijama u slučajevima kada nadoknada uloženih sredstava ili troškova koje je imao subjekt pri izvršenju radova ili pružanju usluga ovisi o stvarnoj potražnji za uslugom ili imovinom ili ponudi usluge ili imovine.
(19) | Where sector-specific regulation eliminates the risk by providing for a guarantee to the concessionaire on breaking even on investments and costs incurred for operating the contract, such contract should not qualify as a concession within the meaning of this Directive. The fact that the risk is limited from the outset should not preclude the qualification of the contract as a concession. This can be the case for instance in sectors with regulated tariffs or where the operating risk is limited by means of contractual arrangements providing for partial compensation including compensation in the event of early termination of the concession for reasons attributable to the contracting authority or contracting entity or for reasons of force majeure.(19) | Kada propis specifičan za određeni sektor uklanja rizik jamčeći koncesionaru pokriće vezano uz ulaganja i troškove koji nastaju pri izvršenju ugovora, takav se ugovor ne bi trebao nazivati koncesijom u smislu ove Direktive. Činjenica da je rizik od početka ograničen ne bi trebala isključivati kvalifikaciju ugovora kao koncesije. To može biti slučaj, na primjer, u sektorima s utvrđenim tarifama ili kada je operativni rizik ograničen sredstvima ugovornih aranžmana kojima se osigurava djelomična nadoknada uključujući nadoknadu u slučaju prijevremenog raskida koncesije iz razloga koji se odnose na javnog naručitelja ili zbog više sile.
(20) | An operating risk should stem from factors which are outside the control of the parties. Risks such as those linked to bad management, contractual defaults by the economic operator or to instances of force majeure are not decisive for the purpose of classification as a concession, since those risks are inherent in every contract, whether it be a public procurement contract or a concession. An operating risk should be understood as the risk of exposure to the vagaries of the market, which may consist of either a demand risk or a supply risk, or both a demand and supply risk. Demand risk is to be understood as the risk on actual demand for the works or services which are the object of the contract. Supply risk is to be understood as the risk on the provision of the works or services which are the object of the contract, in particular the risk that the provision of the services will not match demand. For the purpose of assessment of the operating risk the net present value of all the investment, costs and revenues of the concessionaire should be taken into account in a consistent and uniform manner.(20) | Operativni rizik trebao bi proizlaziti iz čimbenika koji su izvan kontrole stranaka. Rizici poput onih koji su povezani s lošim upravljanjem, neispunjavanjem ugovornih obveza od strane gospodarskih subjekata ili s razlozima više sile nisu presudni u klasifikaciji za koncesiju, jer su ti rizici sastavni dio svakog ugovora, bilo da se radi o ugovoru o javnoj nabavi ili o koncesiji. Operativni rizik trebalo bi se shvatiti kao rizik od izlaganja nepredvidivim promjenama tržišta, koji se mogu sastojati od rizika potražnje ili rizika ponude, ili i rizika potražnje i rizika ponude. Rizik potražnje tumači se kao rizik koji je povezan sa stvarnom potražnjom za radovima i uslugama koji su predmet ugovora. Rizik ponude tumači se kao rizik povezan s pružanjem radova ili usluga koji su predmet ugovora, posebice rizik da pružanje usluga ne odgovara potražnji. U svrhu ocjenjivanja operativnog rizika, neto sadašnja vrijednost svih ulaganja, troškova i prihoda koncesionara trebala bi se uzeti u obzir na dosljedan i ujednačen način.
(21) | The notion of ‘bodies governed by public law’ has been examined repeatedly in the case-law of the Court of Justice of the European Union. A number of clarifications are key to the full understanding of this concept. It should therefore be clarified that a body which operates in normal market conditions, aims to make a profit, and bears the losses resulting from the exercise of its activity should not be considered to be a ‘body governed by public law’, since the needs in the general interest, that it has been set up to meet or been given the task of meeting, can be deemed to have an industrial or commercial character. Similarly, the condition relating to the origin of the funding of the body considered, has also been examined by the Court, which has clarified that financed for ‘the most part’ means for more than half and that such financing may include payments from users which are imposed, calculated and collected in accordance with rules of public law.(21) | Sud Europske unije više je puta razmatrao pojam „javnopravna tijela”. Postoji niz pojašnjenja ključnih za potpuno razumijevanje tog koncepta. Stoga bi trebalo pojasniti da se tijelo koje posluje pod uobičajenim tržišnim uvjetima, čija je namjera ostvarenje prihoda te koje snosi gubitke koji proizlaze iz njegove djelatnosti ne bi trebalo smatrati „javnopravnim tijelom” jer se za potrebe u općem interesu, koje su za njega određene ili koje treba ispuniti, može smatrati da su industrijske ili trgovačke naravi. Slično tome, uvjet vezan uz podrijetlo financiranja dotičnog tijela također je preispitan od strane Suda u sklopu koje je pojašnjeno da financiranje „većim dijelom” podrazumijeva više od polovice te da takvo financiranje može obuhvaćati plaćanja od strane korisnika koja se primjenjuju, izračunavaju i prikupljaju u skladu s propisima javnog prava.
(22) | It is appropriate to define ‘exclusive rights’ and ‘special rights’ as these notions are crucial to the scope of this Directive and the notion of contracting entities. It should be clarified that entities which are neither contracting entities pursuant to point (a) of Article 7(1) nor public undertakings are subject to its provisions only to the extent that they exercise one of the activities covered on the basis of such rights. However, they will not be considered to be contracting entities if such rights have been granted by means of a procedure based on objective criteria, in particular pursuant to Union legislation, and for which adequate publicity has been ensured. That legislation should include Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council (6), Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council (7), Directive 97/67/EC of the European Parliament and of the Council (8), Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council (9) and Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council (10). It should also be clarified that that listing of legislation is not exhaustive and that rights in any form, which have been granted by means of other procedures based on objective criteria and for which adequate publicity has been ensured are not relevant for the purposes of determining the contracting entities covered by this Directive.(22) | Primjereno je definirati „isključiva prava” i „posebna prava” s obzirom da su ti pojmovi ključni za područje djelovanja ove Direktive i pojma naručitelja. Trebalo bi pojasniti da subjekti koji nisu niti naručitelji iz članka 7. stavka 1. točke (a) niti javna poduzeća, podliježu njenim odredbama samo ako izvršavaju jednu od djelatnosti obuhvaćenih na temelju tih prava. Međutim, neće se smatrati javim naručiteljima ako su im ta prava dodijeljena postupkom temeljenim na objektivnim kriterijima, posebno u skladu sa zakonodavstvom Unije, i za koje je osigurano odgovarajuće oglašavanje. To zakonodavstvo trebalo bi obuhvaćati Direktivu 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5), Direktivu 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6), Direktivu 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7), Direktivu 94/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8) te Uredbu (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća (9). Trebalo bi pojasniti i da taj popis zakonodavstva nije konačan te da prava u bilo kojem obliku, koja su dodijeljena putem drugih postupaka na temelju objektivnih kriterija te za koje je osigurana odgovarajuća objava u javnosti, nisu relevantna za potrebe određivanja naručitelja na koje se odnosi ova Direktiva.
(23) | This Directive should apply only to concession contracts whose value is equal to or greater than a certain threshold, which should reflect the clear cross-border interest of concessions to economic operators located in Member States other than that of the contracting authority or contracting entity. Consequently, the method of calculating the estimated value of a concession needs to be set out, and should be identical for works and services concessions, as both contracts often cover elements of works and services. The calculation should refer to the total turnover of the concessionaire in consideration of the works and services being the object of the concession, as estimated by the contracting authority or the contracting entity, excluding VAT, over the duration of the contract.(23) | Ova Direktiva trebala bi se primjenjivati samo na ugovore o koncesiji čija je vrijednost jednaka ili viša od određenog praga koji bi trebao odražavati jasan prekogranični interes koncesija za gospodarske subjekte koji su smješteni u državama članicama koje država članica javnog naručitelja ni naručitelja. Stoga je potrebno utvrditi način izračuna procijenjene vrijednosti koncesije koji bi trebao biti jednak za koncesije radova i usluga s obzirom da oba ugovora često uključuju elemente radova i usluga. Izračun bi se trebao odnositi na ukupni promet koncesionara s obzirom na radove i usluge koji su predmet koncesije, kako ga procijeni javni naručitelj ili naručitelj, bez PDV-a, tijekom trajanja ugovora.
(24) | To ensure a real opening up of the market and a fair balance in the application of concession award rules in the energy, transport and postal services sectors, it is necessary for the entities covered to be identified on a basis other than their legal status. It should be ensured, therefore, that the equal treatment of contracting entities operating in the public sector and those operating in the private sector is not jeopardised. It is also necessary to ensure, in keeping with Article 345 TFEU, that the rules governing the system of property ownership in Member States are not prejudiced. For this reason, specific and uniform rules should apply to concessions awarded by entities exercising one of the abovementioned activities for purposes of pursuing such activities, independently of whether they are state, local or regional authorities, bodies governed by public law, public undertakings or other entities enjoying special or exclusive rights. Entities which are responsible, under national law, for the provision of services related to one of the activities referred to in Annex II, should be presumed to pursue such activities.(24) | Kako bi se osiguralo stvarno otvaranje tržišta i pravedna ravnoteža u primjeni pravila o dodjeli koncesija u energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga, potrebno je identificirati obuhvaćene subjekte na osnovi koja nije njihov pravni status. Stoga treba osigurati da se ne dovodi u opasnost jednak tretman naručitelja koji djeluju u javnom i onih koji djeluju u privatnom sektoru. Također je potrebno, uz pridržavanje odredaba članka 345. UFEU-a, osigurati da se ne dovode u pitanje pravila kojima se uređuje sustav vlasništva u državama članicama. Iz tog razloga trebalo bi primjenjivati specifična i ujednačena pravila na koncesije dodijeljene od strane subjekata koji izvršavaju jednu od gore spomenutih djelatnosti s ciljem provođenja takvih djelatnosti neovisno o tome jesu li to državna, lokalna ili regionalna tijela, tijela kojima se upravlja temeljem javnog prava, javna poduzeća ili drugi subjekti koji koriste posebna ili isključiva prava. Za subjekte koji su nadležni, u okviru nacionalnog prava, za pružanje usluga povezanih s jednom od djelatnosti navedenih u Prilogu II., trebalo bi se pretpostaviti da provode takve djelatnosti.
(25) | It should be clarified that the relevant activity in the field of airports also covers services provided to passengers which contribute to the smooth functioning of the airport facilities and which are expected of a well-functioning modern airport, such as retailing, public catering and car parking.(25) | Trebalo bi pojasniti da relevantne djelatnosti na području zračnih luka uključuju i usluge koje se pružaju putnicima koje doprinose neometanom funkcioniranju objekata u zračnim lukama i koje se podrazumijevaju u dobro uređenim, suvremenim zračnim lukama, kao što su maloprodaja, priprema hrane i parkiralište.
(26) | Certain entities are active in the fields of production, transmission or distribution of both heat and cooling. There may be some uncertainty as to which rules apply to respectively heat and cooling related activities. It should therefore be clarified that the transmission and/or distribution of heat is an activity covered by Annex II and thus entities which are active in the heating sector are subject to the rules of this Directive applicable to contracting entities in so far as they qualify as such. On the other hand, entities operating in the cooling field are subject to the rules of this Directive applicable to contracting authorities in so far as they qualify as such. It should finally be clarified that concessions awarded for the pursuit of both heating and cooling contracts should be examined under the provisions on contracts for the pursuit of several activities to determine which procurement rules, if any, will govern their award.(26) | Određeni subjekti aktivni su na području proizvodnje, prijenosa ili distribucije i grijanja i hlađenja. Mogu postojati nedoumice vezano uz to koja se pravila primjenjuju na djelatnosti vezane uz grijanje, odnosno hlađenje. Stoga je potrebno pojasniti da je djelatnost prijenosa i/ili distribucije grijanja obuhvaćena Prilogom II. pa tako subjekti koji su aktivni u sektoru grijanja podliježu pravilima ove Direktive koja su primjenjiva na naručitelje u onoj mjeri u kojoj su oni definirani kao takvi. S druge strane, subjekti koji posluju na području hlađenja podliježu pravilima ove Direktive koja su primjenjiva na javne naručitelje u onoj mjeri u kojoj su oni definirani kao takvi. Naposljetku, potrebno je pojasniti da bi koncesije dodijeljene za izvođenje i ugovora o grijanju i ugovora o hlađenju trebalo ispitivati u skladu s odredbama o ugovorima za izvođenje nekoliko djelatnosti kako bi se ustanovilo koja će pravila o nabavi, ako ikoja, odlučivati o njihovoj dodijeli.
(27) | Before envisaging any change to the scope of this Directive for the cooling sector, the situation of that sector should be examined in order to obtain sufficient information, in particular in respect of the competitive situation, the degree of cross-border procurement and the views of stakeholders. Given that the application of this Directive to the sector could have a substantial impact in terms of market-opening, that examination should be conducted when assessing the impact of this Directive.(27) | Prije predviđanja bilo kakve promjene u području primjene ove Direktive u sektoru hlađenja, potrebno je ispitati stanje u tom sektoru kako bi se prikupilo dovoljno informacija, posebno u odnosu na tržišno natjecanje, razinu prekogranične nabave i stajališta zainteresiranih strana. S obzirom da bi primjena ove Direktive na taj sektor mogla imati značajan utjecaj u smislu otvaranja tržišta, to ispitivanje trebalo bi se provoditi prilikom procjene učinka ove Direktive.
(28) | It should be clarified that for the purposes of paragraphs 1 and 2 of Annex II, ‘supply’ includes generation/production, wholesale and retail sale. However, production of gas in the form of extraction falls within the scope of paragraph 6 of that Annex.(28) | Trebalo bi pojasniti da u svrhe stavaka 1. i 2. Priloga II. „ponuda” uključuje stvaranje, proizvodnju, veleprodaju i maloprodaju. Međutim, proizvodnja plina u obliku vađenja obuhvaćena je područjem primjene stavka 6. tog priloga.
(29) | In the case of mixed contracts, the applicable rules should be determined with respect to the main subject of the contract, if the different parts which constitute the contract are objectively not separable. It should therefore be clarified how contracting authorities and contracting entities should determine whether the different parts are separable or not. Such clarification should be based on the relevant case-law of the Court of Justice of the European Union. The determination should be carried out on a case-by-case basis, in which the expressed or presumed intentions of the contracting authority or a contracting entity to regard the various aspects making up a mixed contract as indivisible should not be sufficient, but should be supported by objective evidence capable of justifying them and of establishing the need to conclude a single contract. Such a justified need to conclude a single contract could for instance be present in the case of the construction of one single building, a part of which is to be used directly by the contracting authority concerned and another part to be operated on a concession basis, for instance to provide parking facilities to the public. It should be clarified that the need to conclude a single contract may be due to reasons both of a technical nature and of an economic nature.(29) | U slučaju mješovitih ugovora primjenjiva pravila trebala bi biti utvrđena s obzirom na glavni predmet ugovora ako se razni dijelovi koji čine ugovor objektivno ne mogu razdijeliti. Stoga bi trebalo pojasniti način na koji bi javi naručitelji i naručitelji trebali utvrditi mogu li se razni dijelovi razdijeliti ili ne. Takvo pojašnjenje trebalo bi se temeljiti na relevantnoj sudskoj praksi Suda Europske unije. Utvrđivanje bi trebalo izvršiti na osnovi pojedinačnih slučajeva u kojima izražene ili pretpostavljene namjere javnog naručitelja ili naručitelja da smatra različite aspekte koji čine mješoviti ugovor nerazdjeljivima ne bi trebale biti dovoljne, već bi trebale biti poduprte objektivnim dokazima koji opravdavaju te namjere te na temelju kojih se utvrđuje potreba sklapanja jedinstvenoga ugovora. Takva opravdana potreba za sklapanjem jedinstvenog ugovora mogla bi, na primjer, biti prisutna u slučaju izgradnje jedne zgrade, čiji jedan dio treba izravno koristiti javni naručitelj, a čijim drugim dijelom treba upravljati na osnovi koncesije, na primjer, za potrebe izgradnje javnog parkirališta. Trebalo bi pojasniti da potreba za zaključivanjem jedinstvenog ugovora može biti uzrokovana razlozima tehničke prirode i gospodarske prirode.
(30) | In the case of mixed contracts which can be separated, contracting authorities and contracting entities are always free to award separate contracts for the separate parts of the mixed contract, in which case the provisions applicable to each separate part should be determined exclusively with respect to the characteristics of that specific contract. On the other hand, where contracting authorities and contracting entities choose to award a contract including both elements of a concession and other elements, whatever their value and whatever the legal regime these elements would otherwise have been subject to, the rules applicable to such cases should be indicated. Special provision should be made for mixed contracts involving defence or security aspects or certain parts not falling within the scope of the TFEU.(30) | U slučaju mješovitih ugovora koje je moguće razdijeliti, javni naručitelji i naručitelji uvijek imaju slobodu dodjele zasebnih ugovora za zasebne dijelove u okviru mješovitog ugovora. U tom bi slučaju trebalo odrediti odredbe koje se primjenjuju na svaki zasebni dio isključivo s obzirom na obilježja tog određenog ugovora. S druge strane, ako javni naručitelji i naručitelji odluče dodijeliti ugovor koji uključuje i elemente koncesije i druge elemente, bez obzira na njihovu vrijednost i bez obzira na pravni režim kojemu bi ovi elementi inače bili podložni, trebalo bi navesti pravila koja se primjenjuju na takve slučajeve. Trebalo bi utvrditi posebne odredbe za mješovite ugovore koji obuhvaćaju obrambene ili sigurnosne aspekte ili određene dijelove koji nisu u okviru područja primjene UFEU-a.
(31) | Concessions might be awarded by contracting entities for the purpose of meeting the requirements of several activities, possibly subject to different legal regimes. It should be clarified that the legal regime applicable to a single concession intended to cover several activities should be subject to the rules applicable to the activity for which it is principally intended. Determination of the activity for which the concession is principally intended can be based on an analysis of the requirements which the specific concession must meet, carried out by the contracting entity for the purposes of estimating the concession value and drawing up the concession award documents. In certain cases, it might be objectively impossible to determine for which activity the concession is principally intended. The rules applicable to such cases should be indicated.(31) | Koncesije bi mogli dodijeliti naručitelji u svrhu ispunjavanja uvjeta nekoliko djelatnosti, eventualno podložno različitim pravnim režimima. Trebalo bi pojasniti da bi onaj pravni režim koji se primjenjuje na jedinstvenu koncesiju koja obuhvaća nekoliko djelatnosti trebao biti podložan pravilima koja se primjenjuju na djelatnost kojoj je ugovor prvenstveno namijenjen. Određivanje djelatnosti kojoj je koncesija prvenstveno namijenjena može se temeljiti na analizi zahtjeva kojima određena koncesija mora udovoljiti, a koju izvršava naručitelj u svrhu procjene vrijednosti koncesije i izrade dokumentacije dodjeli koncesije. U određenim slučajevima, može biti objektivno nemoguće odrediti kojoj je djelatnosti koncesija prvenstveno namijenjena. Trebaju se navesti pravila koja se primjenjuju na takve slučajeve.
(32) | In certain cases, a given contracting authority or contracting entity which is a State, regional or local authority or body governed by public law or a given association thereof might be the sole source for a given service, for the provision of which it enjoys an exclusive right pursuant to national laws, regulations or published administrative provisions which are compatible with the TFEU. It should be clarified that in those situations a contracting authority or contracting entity as referred to in this recital or association thereof may award concessions to such bodies without this Directive being applied.(32) | U određenim slučajevima, određeni javni naručitelj ili naručitelj koji je državno, regionalno ili lokalno tijelo ili organ kojime se upravlja na temelju javnog prava ili njegovo udruženje moglo bi biti jedini pružatelj određene usluge te za njezino pružanje ima isključivo pravo u skladu s nacionalnim zakonima, propisima ili objavljenim upravnim odredbama koji su usklađeni s UFEU-a. Trebalo bi pojasniti da u takvim situacijama javni naručitelj ili naručitelj navedeni u ovoj uvodnoj izjavi ili njihovo udruženje mogu dodjeljivati koncesije takvim tijelima bez primjene ove Direktive.
(33) | It is also appropriate to exclude from the scope of this Directive certain services concessions awarded to economic operators, where they are awarded on the basis of an exclusive right which that operator enjoys under national laws, regulations or published administrative provisions and which has been granted in accordance with the TFEU and Union acts laying down common rules on access to the market applicable to activities referred to in Annex II, since such exclusive right makes it impossible to follow a competitive procedure for the award. By way of derogation and without prejudice to the legal consequences of the general exclusion from the scope of this Directive, concessions as referred to in the second subparagraph of Article 10(1) should be subject to the obligation to publish a concession award notice in view of ensuring basic transparency unless the conditions of such transparency are provided for in sectoral legislation. In order to reinforce transparency, where a Member State grants an exclusive right to an economic operator for the exercise of one of the activities referred to in Annex II, it should inform the Commission thereof.(33) | Također je primjereno isključiti iz područja primjene ove Direktive koncesije određenih usluga koje su dodijeljene gospodarskim subjektima kada su one dodijeljene na temelju isključivog prava koje taj subjekt koristi sukladno nacionalnim zakonima, propisima ili objavljenim upravnim odredbama te koje je dano u skladu s UFEU-om i s aktima Unije o zajedničkim pravilima o pristupu tržištu primjenjivima na djelatnosti navedene u Prilogu II., s obzirom da je zbog takvih isključivih prava nemoguće pratiti natječajni postupak za dodjelu ugovora. Odstupajući od i ne dovodeći u pitanje pravne posljedice općeg isključivanja iz područja primjene ove Direktive, koncesije iz članka 10. stavka 1. drugog podstavka trebale bi podlijegati obvezi objavljivanja obavijesti o dodjeli koncesije s ciljem osiguranja osnovne transparentnosti osim ako uvjeti takve transparentnosti nisu predviđeni u sektorskom zakonodavstvu. Kako bi se pojačala transparentnost, ako država članice gospodarskom subjektu daje isključivo pravo za izvršavanje jedne ili više djelatnosti navedenih u Prilogu II., o tome bi trebala izvijestiti Komisiju.
(34) | For the purposes of this Directive, the notions of essential security interests, military equipment, sensitive equipment, sensitive works and sensitive services should be understood within the meaning of Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council (11).(34) | U svrhu ove Direktive, pojmovi osnovnih sigurnosnih interesa, vojne opreme, osjetljive opreme, osjetljivih radova i osjetljivih usluga trebali bi se tumačiti u smislu Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (10).
(35) | This Directive should not affect the freedom of Member States to choose, in accordance with Union law, methods for organising and controlling the operation of gambling and betting, including by means of authorisations. It is appropriate to exclude from the scope of this Directive concessions relating to the operation of lotteries awarded by a Member State to an economic operator on the basis of an exclusive right granted by means of a procedure without publicity pursuant to applicable national laws, regulations or published administrative provisions in accordance with the TFEU. That exclusion is justified by the granting of an exclusive right to an economic operator, making a competitive procedure inapplicable, as well as by the need to retain the possibility for Member States to regulate the gambling sector at national level in view of their obligations in terms of protecting public and social order.(35) | Ova Direktiva ne bi trebala utjecati na slobodu država članica prilikom odabira, u skladu s pravom Unije, metoda za organizaciju i kontrolu aktivnosti kockanja i klađenja, uključujući putem ovlaštenja. Primjereno je iz područja primjene ove Direktive isključiti koncesije koje se odnose na aktivnosti lutrija dodijeljene gospodarskom subjektu od strane države članice na temelju isključivog prava dodijeljenog postupkom bez objave u javnosti u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom, propisima ili objavljenim upravnim odredbama u skladu s UFEU-om. To isključenje opravdano je dodjelom isključivog prava gospodarskom subjektu čime natječajni postupak postaje neprimjenjiv, kao i potrebom za zadržavanje mogućnosti da države članice reguliraju sektor kockanja na nacionalnoj razini vezano uz njihove obveze u smislu zaštite javnog reda i društvenog poretka.
(36) | This Directive should not apply to certain emergency services where they are performed by non-profit organisations or associations, since the particular nature of those organisations would be difficult to preserve if the service providers had to be chosen in accordance with the procedures set out in this Directive. However, the exclusion should not be extended beyond that strictly necessary. It should therefore be set out explicitly that patient transport ambulance services should not be excluded. In that context it is furthermore necessary to clarify that CPV Group 601 ‘Land Transport Services’ does not cover ambulance services, to be found in CPV class 8514. It should therefore be clarified that services which are covered by CPV code 85143000-3, consisting exclusively of patient transport ambulance services should be subject to the special regime set out for social and other specific services (the ‘light regime’). Consequently, mixed concession contracts for the provision of ambulance services in general would also be subject to the light regime if the value of the patient transport ambulance services were greater than the value of other ambulance services.(36) | Ova Direktiva ne bi se trebala primjenjivati na određene hitne usluge ako ih pružaju neprofitne organizacije ili udruge, a budući da bi posebnu prirodu tih organizacija bilo teško sačuvati ako bi pružatelji usluga morali biti odabrani u skladu s postupcima navedenima u ovoj Direktivi. Međutim, iznimku ne bi trebalo širiti više nego je nužno potrebno. Stoga je potrebno izričito navesti da usluga vozila hitne pomoći za prijevoz pacijenata ne bi trebala biti isključena. U tom je kontekstu nadalje nužno pojasniti da CPV skupina 601 „Usluge cestovnog prijevoza” ne obuhvaća usluge vozila hitne pomoći koje se nalaze u CPV razredu 8514. Stoga je potrebno pojasniti da bi usluge obuhvaćene CPV oznakom 85143000-3 koje se sastoje isključivo od usluga vozila hitne pomoći za prijevoz pacijenata trebale podlijegati posebnom režimu utvrđenom za socijalne i druge posebne usluge („blagi propisi”). Sukladno tome, ugovori o miješanim koncesijama za općenito pružanje usluga vozila hitne pomoći trebali bi također podlijegati blagim propisima ako je vrijednost usluga vozila hitne pomoći za prijevoz pacijenata veća od vrijednosti usluga vozila hitne pomoći.
(37) | It is appropriate to recall that this Directive applies only to contracting authorities and contracting entities of Member States. Consequently, political parties, not being contracting authorities or contracting entities are not subject to its provisions. However, political parties in some Member States might fall within the notion of bodies governed by public law. However, certain services (such as propaganda film production and propaganda video-tape production) are so inextricably connected to the political views of the service provider when provided in the context of an election campaign, that the service providers are normally selected in a manner which cannot be governed by concession rules. Finally it should be recalled that the statute and funding of European political parties and European Political foundations are subject to rules other than those laid down in this Directive.(37) | Prikladno je ponoviti da se ova Direktiva primjenjuje samo na javne naručitelje i naručitelje država članica. Sukladno tome, političke stranke, s obzirom da nisu javni naručitelji ni naručitelji, nisu podložne njezinim odredbama. Međutim, u nekim državama članicama političke stranke mogle bi potpasti pod pojam javnopravnih tijela. Međutim, određene usluge (kao što su produkcija propagandnih i produkcija propagandnih videofilmova) neodvojive su od političkih stavova pružatelja usluga kada se pružaju u okviru izborne kampanje pa se pružatelji usluga obično odabiru na način koji nije moguće urediti pravilima o koncesiji. Naposljetku, potrebno je ponoviti da statut i financiranje europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada podliježu pravilima različitima od onih utvrđenih u ovoj Direktivi.
(38) | Many contracting entities are organised as an economic group which may comprise a series of separate undertakings; often each of those undertakings has a specialised role in the overall context of the economic group. It is therefore appropriate to exclude certain service and works concessions awarded to an affiliated undertaking having as its principal activity the provision of such services or works to the group of which it is part, rather than offering them on the market. It is also appropriate to exclude certain service and works concessions awarded by a contracting entity to a joint venture which is formed by a number of contracting entities for the purpose of carrying out activities covered by this Directive and of which that entity is part. However, it is also appropriate to ensure that this exclusion does not give rise to distortions of competition to the benefit of the undertakings or joint ventures that are affiliated with the contracting entities; it is appropriate to provide a suitable set of rules, in particular as regards the maximum limits within which the undertakings may obtain a part of their turnover from the market and above which they would lose the possibility of being awarded concessions without calls for competition, the composition of joint ventures and the stability of links between those joint ventures and the contracting entities of which they are composed.(38) | Mnogi su naručitelji organizirani kao gospodarska skupina koja može obuhvaćati niz zasebnih poduzeća; svako od tih poduzeća često ima specijaliziranu ulogu u cjelokupnom kontekstu gospodarske skupine. Stoga je potrebno isključiti određene koncesije o uslugama i radovima koje se sklapaju s povezanim poduzećem čija je glavna djelatnost pružanje takvih usluga ili izvođenje takvih radova skupini u čijem je sastavu, a ne njihovo nuđenje na tržištu. Također je prikladno isključiti određene koncesije o uslugama i radovima koje je naručitelj dodijelio zajedničkom pothvatu kojega je osnovalo više naručitelja u svrhu obavljanja djelatnosti obuhvaćenih ovom Direktivom i u čijem je sastavu taj subjekt. Međutim, primjereno je također osigurati da ovo isključenje ne dovede do narušavanja tržišnog natjecanja koje bi išlo u prilog poduzećima ili zajedničkim pothvatima povezanima s tim naručiteljima; potrebno je osigurati odgovarajući paket pravila, posebno u vezi s gornjim granicama u okviru kojih poduzeća mogu ostvariti dio svoga prometa na tržištu i iznad kojega bi izgubili mogućnost da im se dodijele koncesije bez poziva za nadmetanje, kao i u vezi sa sastavom zajedničkih pothvata i stabilnošću veza između tih zajedničkih pothvata i naručitelja od kojih se ti pothvati sastoje.
(39) | Undertakings should be considered to be affiliated where a direct or indirect dominant influence exists between the contracting entity and the undertaking concerned or where both are subject to the dominant influence of another undertaking; in this context, private participation should, per se, not be relevant. The verification of whether an undertaking is affiliated to a given contracting entity should be as easy to perform as possible. Consequently, and given that the possible existence of such direct or indirect dominant influence would already have had to be verified for the purposes of deciding whether the annual accounts of the undertakings and entities concerned should be consolidated, undertakings should be considered to be affiliated where their annual accounts are consolidated. However, Union rules on consolidated accounts are not applicable in a certain number of cases, for instance because of the size of the undertakings involved or because certain conditions relating to their legal form are not met. In such cases, where Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council (12) is not applicable, it will be necessary to examine whether a direct or indirect dominant influence is present taking into account ownership, financial participation or the rules governing the undertakings.(39) | Poduzeća bi se trebala smatrati povezanima ako postoji izravan ili neizravan prevladavajući utjecaj između naručitelja i dotičnog poduzeća ili ako oboje podliježu prevladavajućem utjecaju drugog poduzeća: u ovom kontekstu, privatno sudjelovanje, samo po sebi, ne bi trebalo biti relevantno. Provjera je li poduzeće povezano ili nije povezano s određenim naručiteljem trebala bi se obavljati što je jednostavnije moguće. Sukladno tome, i pod uvjetom da bi moguće postojanje takvog izravnog ili neizravnog prevladavajućeg utjecaja već moralo biti provjereno kako bi se odredilo je li godišnje financijske izvještaje dotičnih poduzeća i subjekata potrebno konsolidirati, poduzeća bi trebalo smatrati povezanima ako su njihovi godišnji financijski izvještaji konsolidirani. Međutim, pravila Unije o konsolidiranim financijskim izvještajima u određenom broju slučajeva nisu primjenjiva, na primjer, zbog veličine dotičnih poduzeća ili zato jer određeni uvjeti u odnosu na njihov pravni oblik nisu ispunjeni. U takvim slučajevima, u kojima Direktiva Vijeća 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća (11) nije primjenjiva bit će potrebno ispitati je prisutan izravan ili neizravan prevladavajući utjecaj na temelju vlasništva, financijskog udjela ili pravila koja se odnose na ta poduzeća.
(40) | Concessions in the water sector are often subject to specific and complex arrangements which require a particular consideration given the importance of water as a public good of fundamental value to all Union citizens. The special features of those arrangements justify exclusions in the field of water from the scope of this Directive. The exclusion covers works and services concessions to provide or operate fixed networks intended to provide a service to the public in connection with the production, transport or distribution of drinking water or the supply of drinking water to such networks. Concessions for the disposal or treatment of sewage and for hydraulic engineering projects, irrigation or land drainage (provided that the volume of water to be used for the supply of drinking water represents more than 20 % of the total volume of water made available by such projects or irrigation or drainage installations) should also be excluded in so far as they are connected with an excluded activity.(40) | Koncesije u sektoru vodnoga gospodarstva često podliježu posebnim i složenim aranžmanima koji zahtijevaju posebnu pažnju s obzirom na važnost vode kao javnog dobra temeljne vrijednosti za sve građane Unije. Posebne značajke tih aranžmana opravdavaju izuzimanja u području vodnog gospodarstva iz područja primjene ove Direktive. Izuzimanje se odnosi na koncesije za radove i usluge za omogućavanje fiksnih mreža ili upravljanje njima s namjerom pružanja usluge javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom pitke vode ili isporuke pitke vode takvim mrežama. Koncesije za odlaganje ili preradu otpadnih voda i za projekte hidrauličkog inženjerstva, navodnjavanje ili isušivanje zemljišta (pod uvjetom da količina vode koja će se koristiti za isporuku pitke vode predstavlja više od 20 % ukupne količine vode koja se dobiva takvim projektima odnosno instalacijama za navodnjavanje ili isušivanje) također bi trebale biti izuzete, u onoj mjeri u kojoj su povezane s izuzetom djelatnosti.
(41) | This Directive should not apply to concessions awarded by contracting entities and intended to permit the performance of an activity referred to in Annex II if, in the Member State in which that activity is carried out, it is directly exposed to competition on markets to which access is not limited, as established following a procedure provided for to this purpose in Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council (13). It is therefore appropriate to maintain the procedure, applicable to all sectors, or parts thereof, covered by this Directive that will enable the effects of current or future opening up to competition to be taken into account. Such a procedure should provide legal certainty for the entities concerned, as well as an appropriate decision-making process, ensuring, within short time limits, the uniform application of Union law in this area. For the sake of legal certainty, it should be clarified that all Decisions adopted prior to the entry into force of this Directive adopted on the basis of Article 30 of Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council (14) will continue to apply.(41) | Ova se Direktiva ne bi trebala primjenjivati na koncesije koje dodjeljuju naručitelji i čija je namjera omogućiti izvršavanje djelatnosti iz Priloga II. ako je, u državi članici u kojoj se ta djelatnost obavlja, ona izravno izložena natjecanju na tržištima kojima pristup nije ograničen, kako je uspostavljeno prema postupku predviđenom za ovu svrhu u Direktivi 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća (12). Stoga je prikladno zadržati postupak, primjenjiv na sve sektore, kao njegove dijelove, obuhvaćen ovom Direktivom koji će omogućiti uzimanje u obzir učinaka trenutnog ili budućeg otvaranja tržišnom natjecanju. Takav bi postupak trebao osigurati pravnu sigurnost za dotične subjekte, kao i odgovarajući postupak donošenja odluka koji bi u kratkim rokovima osigurao ujednačenu primjenu prava Unije u ovom području. Za potrebe pravne sigurnosti trebalo bi pojasniti da će se nastaviti primjenjivati sve odluke donesene prije stupanja na snagu ove Direktive donesene na temelju članka 30. Direktive 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (13).
(42) | Being addressed to Member States, this Directive does not apply to the award of concessions by international organisations on their own behalf and for their own account. There is, however, a need to clarify to what extent this Directive should be applied to concession awards governed by specific international rules.(42) | Budući da je upućena državama članicama, ova Direktiva ne primjenjuje se na dodjelu koncesija od stane međunarodnih organizacija u svoje ime i za svoj račun. Međutim, postoji potreba za pojašnjenjem u kojoj mjeri bi se ova Direktiva trebala primjenjivati na dodjele koncesije uređenu posebnim međunarodnim pravilima.
(43) | The awarding of concessions for certain audiovisual and radio media services by media providers should allow aspects of cultural or social significance to be taken into account, which renders the application of rules on the award of concessions inappropriate. For those reasons, an exception should therefore be made for service concessions, awarded by the media service providers themselves, for the purchase, development, production or co-production of off-the-shelf programmes and other preparatory services, such as those relating to scripts or artistic performances necessary for the production of the programme. It should also be clarified that that exclusion should apply equally to broadcast media services and on-demand services (non-linear services). However, that exclusion should not apply to the supply of technical equipment necessary for the production, co-production and broadcasting of such programmes.(43) | Pri dodjeli koncesija za određene audiovizualne i radijske usluge koje pružaju pružatelji medijskih usluga trebalo bi biti moguće uzeti u obzir aspekte od kulturnog ili društvenog značaja koji čine primjenu pravila o dodjeli koncesija neprikladnom. Zbog toga bi trebalo uvesti iznimku za koncesije o pružanju usluga koje dodjeljuju sami pružatelji medijskih usluga za kupnju, razvoj, produkciju i koprodukciju programa iz redovite proizvodnje i drugih pripremnih usluga poput onih koji se odnose na scenarije i umjetničke izvedbe nužne za produkciju programa. Trebalo bi također pojasniti da bi se ta iznimka trebala jednako primjenjivati na medijske usluge emitiranja i na usluge na zahtjev (nelinearne usluge). Međutim, ta se iznimka ne bi trebala primjenjivati na opskrbu tehničkom opremom nužnom za produkciju, koprodukciju i emitiranje takvih programa.
(44) | This Directive is without prejudice to the Member States’ competence to provide for the funding of public service broadcasting in so far as such funding is granted to broadcasting organisations for the fulfilment of the public service remit as conferred, defined and organised by each Member State in accordance with Protocol No 29 on the system of public broadcasting in Member States annexed to the TFEU and the TEU.(44) | Ova Direktiva ne dovodi u pitanje nadležnost država članica da osiguraju financiranje javne radiodifuzije ako je to financiranje radiodifuzijskim organizacijama odobreno radi ostvarenja odgovornosti i ovlasti iz područja javne usluge, kako je definirana, utvrđena i ustrojena u svakoj državi članici u skladu s Protokolom br. 29 o sustavu javne radiodifuzije u državama članicama priloženim UFEU-u i UEU-u.
(45) | There is considerable legal uncertainty as to how far contracts concluded between entities within the public sector should be covered by the rules on concessions. The relevant case-law of the Court of Justice of the European Union is interpreted differently between Member States and even between contracting authorities or contracting entities. It is therefore necessary to clarify in which cases contracts concluded within the public sector are not subject to the application of the rules laid down in this Directive. Such clarification should be guided by the principles set out in the relevant case-law of the Court of Justice of the European Union. The sole fact that both parties to an agreement are themselves public authorities does not as such rule out the application of the rules laid down in this Directive. However, the application of the rules laid down in this Directive should not interfere with the freedom of public authorities to perform the public service tasks conferred on them by using their own resources, which includes the possibility of cooperation with other public authorities. It should be ensured that any exempted public-public cooperation does not result in a distortion of competition in relation to private economic operators in so far as it places a private provider of services in a position of advantage vis-à-vis its competitors.(45) | Postoji znatna pravna nesigurnost po pitanju mjere u kojoj bi ugovori sklopljeni među subjektima u javnom sektoru trebali biti obuhvaćeni pravilima o koncesiji. Relevantna sudska praksa Suda Europske unije različito se tumači u pojedinim državama članicama te čak među javnim naručiteljima ili naručiteljima. Stoga je potrebno pojasniti u kojim slučajevima ugovori sklopljeni u javnom sektoru nisu podložni primjeni pravila navedenih u ovoj Direktivi. Takvo pojašnjenje trebalo bi biti u skladu s načelima određenima u relevantnoj sudskoj praksi Suda Europske unije. Sama činjenica da su obje stranke sporazuma tijela javne vlasti ne isključuje primjenu pravila navedenih u ovoj Direktivi. Međutim, primjena pravila navedenih u ovoj Direktivi ne bi trebala utjecati na slobodu koju tijela javne vlasti imaju u pružanju javnih usluga za koje su zadužena korištenjem vlastitih resursa, što uključuje mogućnost suradnje s drugim tijelima javne vlasti. Trebalo bi osigurati da izuzeta javno-javna suradnja ne narušava tržišno natjecanje s obzirom na privatne gospodarske subjekte, u onoj mjeri u kojoj daje prednost privatnim pružateljima usluga u odnosu na njihove konkurente.
(46) | Concessions awarded to controlled legal persons should not be subject to the application of the procedures provided for by this Directive if the contracting authority or contracting entity as referred to point (a) of Article 7(1) exercises a control over the legal person concerned which is similar to that which it exercises over its own departments provided that the controlled legal person carries out more than 80 % of its activities in the performance of tasks entrusted to it by the controlling contracting authority or contracting entity or by other legal persons controlled by that contracting authority or contracting entity, regardless of the beneficiary of the contract performance. The exemption should not extend to situations where there is direct participation by a private economic operator in the capital of the controlled legal person since, in such circumstances, the award of a concession without a competitive procedure would provide the private economic operator with a capital participation in the controlled legal person an undue advantage over its competitors. However, in view of the particular characteristics of public bodies with compulsory membership, such as organisations responsible for the management or exercise of certain public services, this should not apply in cases where the participation of specific private economic operators in the capital of the controlled legal person is made compulsory by a national legislative provision in conformity with the Treaties, provided that such participation is non-controlling and non-blocking and does not confer a decisive influence on the decisions of the controlled legal person. It should further be clarified that the decisive element is only the direct private participation in the controlled legal person. | Therefore, where there is private capital participation in the controlling contracting authority or contracting entity or in the controlling contracting authorities or contracting entities, this does not preclude the award of public contracts to the controlled legal person, without applying the procedures provided for by this Directive, as such participations do not adversely affect competition between private economic operators. It should also be clarified that contracting authorities or contracting entities such as bodies governed by public law, that may have private capital participation, should be in a position to avail themselves of the exemption for horizontal cooperation. Consequently, where all other conditions in relation to horizontal cooperation are met, the horizontal cooperation exemption should extend to such contracting authorities or contracting entities where the contract is concluded exclusively between contracting authorities or contracting entities.(46) | Koncesije dodijeljene pravnim osobama pod kontrolom ne bi trebale podlijegati primjeni postupaka iz ove Direktive ako javni naručitelj ili naručitelj iz članka 4. stavka 1. točke (a) nad dotičnom pravnom osobom provodi kontrolu sličnu onome kojeg provodi nad vlastitim odjelima, pod uvjetom da pravna osoba pod kontrolom ulaže više od 80 % svojih djelatnosti u izvršavanje zadataka koje joj je povjerio javni naručitelj ili naručitelj koji nad njom provodi kontrolu ili koje su joj povjerile druge pravne osobe nad kojima taj javni naručitelj ili naručitelj provodi kontrolu, bez obzira na korisnike izvršitelja ugovora. Izuzimanje se ne bi trebalo proširiti na situacije u kojima privatni gospodarski subjekt izravno sudjeluje u kapitalu pravne osobe pod kontrolom s obzirom da bi, u takvim okolnostima, dodjela koncesije bez natječajnog postupka pružila privatnom gospodarskom subjektu s kapitalom u pravnoj osobi pod kontrolom nepoštenu prednost pred njegovim konkurentima. Međutim, u odnosu na posebna obilježja javnih tijela s obaveznim sudjelovanjem, kao što su organizacije odgovorne za izvođenje određenih javnih usluga ili upravljanje njima, to se ne bi trebalo primjenjivati u slučajevima u kojima je sudjelovanje posebnih privatnih gospodarskih subjekata u kapitalu pravne osobe pod kontrolom postalo obvezno prema nacionalnim zakonodavnim odredbama sukladnim Ugovorima, pod uvjetom da takvo sudjelovanje nema značajke kontrole i blokiranja te ne omogućuje odlučujući utjecaj na odluke pravne osobe pod kontrolom. | Nadalje bi trebalo pojasniti da je odlučujući element samo izravno privatno sudjelovanje u kontroliranoj pravnoj osobi. Dakle, kada postoji udio privatnog kapitala u javnom naručitelju ili naručitelju ili javnim naručiteljima ili naručiteljima koji je kontroliraju, to ne isključuje dodjelu javnih ugovora pravnoj osobi pod kontrolom, bez primjene postupaka koje predviđa ova Direktiva budući da takvi udjeli ne utječu negativno na tržišno natjecanje među privatnim gospodarskim subjektima. Također bi trebalo pojasniti da bi javni naručitelji ili naručitelji poput javnopravnih tijela koji bi mogli imati udio privatnog kapitala trebali biti u situaciji korištenja izuzeća za horizontalnu suradnju. Zbog toga, ako su ispunjeni svi drugi zahtjevi u odnosu na horizontalnu suradnju, trebalo bi proširiti izuzeće horizontalne suradnje na takve javne naručitelje ili naručitelje kada se ugovor sklapa isključivo između javnih naručitelja ili naručitelja.
(47) | Contracting authorities or contracting entities as referred to in point (a) of Article 7(1) should be able to choose to provide their public services jointly by way of cooperation without being obliged to use any particular legal form. Such cooperation might cover all types of activities related to the performance of services and responsibilities assigned to or assumed by the participating authorities, such as mandatory or voluntary tasks of local or regional authorities or services conferred upon specific bodies by public law. The services provided by the various participating authorities or entities need not necessarily be identical; they might also be complementary. Contracts for the joint provision of public services should not be subject to this Directive provided that they are concluded exclusively between contracting authorities or contracting entities, that the implementation of that cooperation is governed solely by considerations relating to the public interest and that no private service provider is placed in a position of advantage vis-à-vis its competitors. | In order to fulfil those conditions, the cooperation should be based on a cooperative concept. Such cooperation does not require all participating authorities to assume the performance of main contractual obligations, provided there are commitments to contribute towards the cooperative performance of the public service in question. In addition, the implementation of the cooperation, including any financial transfers between the participating contracting authorities, should be governed solely by considerations relating to the public interest.(47) | Javni naručitelji ili naručitelji iz članka 4. stavka 1. točke (a) trebali bi moći odlučiti pružati svoje javne usluge zajednički putem suradnje bez obveze korištenja bilo kakvog pravnog oblika. Takva suradnja mogla bi obuhvaćati sve vrste djelatnosti vezane uz izvršavanje usluga i odgovornosti koje su dodijeljene sudjelujućim tijelima ili koje su ona preuzela, poput obvezujućih ili dobrovoljnih zadataka lokalnih ili regionalnih tijela ili usluga čije je izvršavanje dodijeljeno određenim tijelima u skladu s javnim pravom. Usluge koje pružaju razna sudjelujuća tijela ili subjekti ne trebaju nužno biti istovjetne; one se također mogu nadopunjavati. Ugovori za zajedničko pružanje javnih usluga ne bi trebali biti podložni ovoj Direktivi pod uvjetom da su sklopljeni isključivo između javnih naručitelja ili naručitelja, da se provođenjem te suradnje upravlja isključivo na temelju potreba vezanih uz javni interes te da niti jedan privatni pružatelj usluga nije u boljem položaju od svojih konkurenata. | Kako bi se ispunili ti uvjeti, suradnja bi se trebala temeljiti na suradničkom konceptu. Takva suradnja ne zahtijeva da sva sudjelujuća tijela preuzmu izvršavanje glavnih ugovornih obveza sve dok postoje obveze koje doprinose suradničkom izvršavanju određene javne usluge. Dodatno, provođenje suradnje, uključujući financijske prijenose između sudjelujućih javnih naručitelja, trebalo bi urediti isključivo na temelju potreba vezanih uz javni interes.
(48) | Certain cases exist where a legal entity acts, under the relevant provisions of national law, as an instrument or technical service to determined contracting authorities or contracting entities, and is obliged to carry out orders given to it by those contracting authorities or contracting entities and has no influence on the remuneration for its performance. In view of its non-contractual nature, such a purely administrative relationship should not fall within the scope of concession award procedures.(48) | U određenim slučajevima pravna osoba djeluje, na temelju relevantnih odredaba nacionalnog prava, u svojstvu instrumenta ili tehničke službe za utvrđene javne naručitelje ili naručitelje te je obvezna izvršavati naredbe koje je primila od tih javnih naručitelja ili naručitelja i nema utjecaja na kompenzaciju za izvršene usluge. S obzirom na prirodu takvog odnosa koja se ne temelji na ugovoru, takav isključivo administrativni odnos ne bi trebao biti obuhvaćen područjem primjene postupaka dodjele koncesija.
(49) | It should be clarified that the notion of ‘economic operators’ should be interpreted in a broad manner so as to include any persons and/or entities which offer the execution of works, the supply of products or the provision of services on the market, irrespective of the legal form under which they have chosen to operate. Thus, firms, branches, subsidiaries, partnerships, cooperative societies, limited companies, universities, public or private, and other forms of entities should all fall within the notion of economic operator, whether or not they are ‘legal persons’ in all circumstances.(49) | Trebalo bi pojasniti da bi se pojam „gospodarski subjekti” trebao tumačiti u širem smislu kako bi obuhvaćao sve osobe i/ili tijela koja nude izvođenje radova, nabavu proizvoda ili pružanje usluga na tržištu, bez obzira na pravni oblik u kojem su izabrali djelovati. Stoga bi poduzeća, podružnice, podređena društva, partnerstva, zadruge, trgovačka društva s ograničenom odgovornošću, sveučilišta, javna ili privatna, te ostali oblici subjekata trebali biti obuhvaćeni pojmom gospodarskog subjekta, bez obzira na to jesu li ili ne „pravne osobe” u svim okolnostima.
(50) | In order to ensure adequate advertising of works and services concessions equal to or above a certain threshold awarded by contracting entities and by the contracting authorities the award of such concessions should be preceded by the compulsory publication of a concession notice in the Official Journal of the European Union.(50) | Kako bi se osiguralo adekvatno oglašavanje koncesija za radove i usluge jednako pragu koji dodjeljuju naručitelji i javni naručitelji ili više od njega, dodjeli takvih koncesija trebala bi prethoditi obavezna objava obavijesti o koncesiji u Službenom listu Europske unije.
(51) | In view of the detrimental effects on competition, the award of concessions without prior publication should only be permitted in very exceptional circumstances. This exception should be limited to cases in which it is clear from the outset that a publication would not trigger more competition, in particular because there is objectively only one economic operator who can perform the concession. The impossibility of awarding the concession to any other economic operator should not have been created by the contracting authority or contracting entity itself in view of the future award procedure. Furthermore, the availability of adequate substitutes should be assessed thoroughly.(51) | S obzirom na štetne učinke na tržišno natjecanje, dodjela koncesija bez prethodne objave obavijesti trebali bi se koristiti samo u vrlo iznimnim okolnostima. Te iznimke trebale bi biti ograničene na slučajeve u kojima je od početka jasno kako objava ne bi dalje potakla tržišno natjecanje zato što objektivno postoji samo jedan gospodarski subjekt koji može izvršiti koncesiju. Nemogućnost dodjele koncesije bilo kojem drugom gospodarskom subjektu ne bi trebao stvoriti sam javni naručitelj ili naručitelj s ciljem budućeg postupka dodjele. Nadalje, dostupnost odgovarajućih zamjena trebala bi se detaljno procijeniti.
(52) | The duration of a concession should be limited in order to avoid market foreclosure and restriction of competition. In addition, concessions of a very long duration are likely to result in the foreclosure of the market, and may thereby hinder the free movement of services and the freedom of establishment. However, such a duration may be justified if it is indispensable to enable the concessionaire to recoup investments planned to perform the concession, as well as to obtain a return on the invested capital. Consequently, for concessions with a duration greater than five years the duration should be limited to the period in which the concessionaire could reasonably be expected to recoup the investment made for operating the works and services together with a return on invested capital under normal operating conditions, taking into account specific contractual objectives undertaken by the concessionaire in order to deliver requirements relating to, for example, quality or price for users. The estimation should be valid at the moment of the award of the concession. It should be possible to include initial and further investments deemed necessary for the operating of the concession in particular expenditure on infrastructure, copyrights, patents, equipment, logistics, hiring, training of personnel and initial expenses. The maximum duration of the concession should be indicated in the concession documents unless duration is used as an award criterion of the contract. Contracting authorities and contracting entities should always be able to award a concession for a period shorter than the time necessary to recoup the investments, provided that the related compensation does not eliminate the operating risk.(52) | Trajanje koncesije trebalo bi biti ograničeno kako bi se izbjeglo sprječavanje pristupa tržištu i ograničavanje tržišnog natjecanja. Osim toga, koncesije izuzetno dugog trajanja vjerojatno će rezultirati zatvaranjem pristupa tržištu čime se ugrožava slobodno kretanje usluga i sloboda poslovnog nastana. Međutim, takvo se trajanje može opravdati ako je neophodno da se koncesionaru omogući nadoknada ulaganja planiranih za izvršenje koncesije, kao i povrat uloženog kapitala. Sukladno tome, za koncesije koje traju dulje od pet godina trajanje bi trebalo ograničiti na razdoblje u kojem se očekuje da bi, u normalnim uvjetima rada, koncesionar mogao nadoknaditi ulaganja u izvođenje radova i usluga te ostvariti povrat uloženog kapitala, uzimajući u obzir posebne ciljeve ugovora koje je koncesionar postigao kako bi ispunio uvjete vezano uz, na primjer, kvalitetu ili cijenu za korisnike. Procjena bi trebala biti valjana u trenutku dodjele koncesije. Trebalo bi biti moguće uključiti početna i daljnja ulaganja koja se smatraju nužnima za upravljanje koncesijom, posebno rashode za infrastrukturu, autorska prava, patente, opremu, logistiku, najam, obuku osoblja i početne izdatke. Najdulje trajanje koncesije trebalo bi biti naznačeno u dokumentima o koncesiji osim ako se trajanje ne koristi kao kriterij dodjele ugovora. Javni naručitelji i naručitelji trebali bi uvijek moći dodijeliti koncesiju za razdoblje kraće od onog potrebnog za nadoknadu ulaganja, uz uvjet da s njima povezna naknada ne isključuje operativni rizik.
(53) | It is appropriate to exclude from the full application of this Directive only those services which have a limited cross-border dimension, such as certain social, health, or educational services. Those services are provided within a particular context that varies widely amongst Member States, due to different cultural traditions. A specific regime should therefore be established for concessions for these services, which takes into account the fact that they are newly regulated. An obligation to publish a prior information notice and a concession award notice of any concession with a value equal to or greater than the threshold established in this Directive is an adequate way to provide information to potential tenderers on business opportunities, as well as to provide information to all interested parties on the number and type of contracts awarded. Furthermore, Member States should put in place appropriate measures with reference to the award of concession contracts for those services, aimed at ensuring compliance with the principles of transparency and equal treatment of economic operators, while allowing contracting authorities and contracting entities to take into account the specificities of the services in question. Member States should ensure that contracting authorities and contracting entities are allowed to take into account the need to ensure innovation and, in accordance with Article 14 TFEU and Protocol No 26, a high level of quality, safety and affordability, equal treatment and the promotion of universal access and of users’ rights.(53) | Prikladno je iz pune primjene ove Direktive isključiti samo one usluge koje imaju ograničenu prekograničnu dimenziju, kao što su određene socijalne, zdravstvene ili obrazovne usluge. Te usluge pružaju se u određenom kontekstu koji se znatno razlikuje među pojedinim državama članicama zbog različitih tradicija u kulturama. Trebalo bi stoga uspostaviti poseban režim koji se odnosi na koncesije za ove usluge, a koji uzima u obzir činjenicu da su one nedavno regulirane. Obveza objave prethodne informativne obavijesti i obavijesti o dodjeli koncesije za svaku koncesiju čija je vrijednost jednaka ili veća od praga uspostavljenog u ovoj Direktivi predstavlja adekvatan način pružanja informacija potencijalnim ponuditeljima o poslovnim mogućnostima kao i pružanja informacija svim zainteresiranim stranama o broju i vrsti dodijeljenih ugovora. Nadalje, države članice trebale bi uspostaviti prikladne mjere s upućivanjem na dodjelu ugovora o koncesiji za te usluge čiji je cilj osigurati usklađenost s načelima transparentnosti i jednakog postupanja za sve gospodarske subjekte, a istodobno omogućujući javnim naručiteljima i naručiteljima da uzmu u obzir specifičnosti dotičnih usluga. Države članice trebale bi osigurati da javni naručitelji i naručitelji smiju uzeti u obzir potrebu za osiguranjem inovacije i, u skladu s člankom 14. UFEU-a i Protokolom br. 26, visoke razine kvalitete, sigurnosti i cjenovne pristupačnosti, jednakog postupanja i promicanja univerzalnog pristupa i korisničkih prava.
(54) | Given the importance of the cultural context and the sensitivity of those services, Member States should be given wide discretion to organise the choice of the service providers in the way they consider most appropriate. This Directive does not prevent Member States from applying specific quality criteria for the choice of service providers, such as the criteria set out in the voluntary European Quality Framework for Social Services of the European Union’s Social Protection Committee. Member States and/or public authorities remain free to provide these services themselves or to organise social services in a way that does not entail the conclusion of concessions, for example through the mere financing of such services or by granting licences or authorisations to all economic operators meeting the conditions established beforehand by the contracting authority or contracting entity, without any limits or quotas, provided such systems ensure sufficient advertising and complies with the principles of transparency and non-discrimination.(54) | S obzirom na važnost kulturološkog konteksta te osjetljivost tih usluga, državama članicama trebala bi se omogućiti diskrecija po pitanju organizacije izbora pružatelja usluge na način koji one smatraju najprikladnijim. Ova Direktive ne sprečava države članice u primjeni posebnih kriterija kvalitete pri odabiru pružatelja usluga, poput kriterija određenih u Dobrovoljnom europskom okviru za kvalitetu društvenih usluga Odbora Europske unije za socijalnu zaštitu. Države članice i/ili tijela javne vlasti slobodni su sami pružati te usluge ili organizirati društvene usluge na način koji ne podrazumijeva davanje koncesija, na primjer financiranjem takvih usluga ili izdavanjem dozvola ili dodjelom ovlaštenja svim gospodarskim subjektima koji ispunjavaju uvjete koje je unaprijed odredio javni naručitelj ili naručitelj, bez ograničenja ili kvota, pod uvjetom da takvi sustavi osiguravaju dovoljnu mjeru oglašavanja i da je u skladu s načelima transparentnosti i nediskriminacije.
(55) | With a view to the appropriate integration of environmental, social and labour requirements into concession award procedures, it is of particular importance that Member States and contracting authorities or contracting entities take relevant measures to ensure compliance with obligations in the fields of environmental, social and labour law that apply at the place where the works are executed or the services provided and result from laws, regulations or administrative provisions, at national and Union level, as well as from collective agreements, provided that such rules, and their application, comply with Union law. Equally, obligations stemming from international agreements ratified by all Member States and listed in this Directive should apply during concession performance. However, this should in no way prevent the application of terms and conditions of employment which are more favourable to workers. The relevant measures should be applied in conformity with the basic principles of Union law, in particular with a view to ensuring equal treatment. Such relevant measures should be applied in accordance with Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council (15), and in a way that ensures equal treatment and does not discriminate directly or indirectly against economic operators and workers from other Member States.(55) | U svrhu odgovarajuće integracije okolišnih, socijalnih i radnih zahtjeva u postupke dodjele koncesije, od osobite je važnosti da države članice i javni naručitelji ili naručitelji poduzmu odgovarajuće mjere za osiguravanje poštivanja obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava koje se odnose na mjesto na kojemu se izvode radovi ili pružaju usluge i temelje se na zakonima i drugim propisima nacionalnog prava i prava Unije, kao i na kolektivnim sporazumima, pod uvjetom da su takva pravila, kao i njihova primjena u skladu s pravom Unije. Jednako tako, obveze koje proizlaze iz međunarodnih sporazuma koje su ratificirale sve države članice i koje su navedene u ovoj Direktivi trebale bi se primjenjivati tijekom izvršenja koncesije. Međutim, to ne bi smjelo ni na koji način spriječiti primjenu uvjeta zapošljavanja koji su povoljniji za radnike. Odgovarajuće mjere trebale bi se primjenjivati u skladu s temeljnim načelima prava Unije, osobito s ciljem osiguravanja jednakog postupanja. Takve odgovarajuće mjere trebale bi se primjenjivati u skladu s Direktivom 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (14) i na način koji osigurava jednako postupanje i ne diskriminira gospodarske subjekte i radnike iz drugih država članica.
(56) | Services should be considered to be provided at the place where the characteristic performances are executed. When services are provided at a distance, for example services provided by call centres, those services should be considered to be provided at the place where the services are executed, irrespective of the places and Member States to which the services are directed.(56) | Trebalo bi se smatrati da se usluge pružaju na mjestu na kojem se izvodi značajan rad. Kada se usluge pružaju na daljinu, na primjer usluge pozivnih centara, trebali bi se smatrati da se usluge pružaju na mjestu na kojem se izvode, neovisno o mjestima i državama članica na koje su te usluge usmjerene.
(57) | The relevant obligations could be mirrored in concession clauses. It should also be possible to include clauses ensuring compliance with collective agreements in compliance with Union law in concessions. Non-compliance with the relevant obligations could be considered to be grave misconduct on the part of the economic operator concerned, liable to exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a concession.(57) | Relevantne obveze mogle bi se odražavati u klauzulama ugovora. Također bi trebalo biti moguće u koncesije uključiti klauzule kojima se osigurava sukladnost s kolektivnim ugovorima u skladu s pravom Unije. Nepoštivanje relevantnih obveza moglo bi se smatrati teškim prekršajem određenog gospodarskog subjekta kojim je taj gospodarski subjekt podložan isključivanju iz postupka dodjele koncesije.
(58) | Control of the observance of the environmental, social and labour law provisions should be performed at the relevant stages of the concession award procedure, when applying the general principles governing the choice of participants and the award of contracts, and when applying the exclusion criteria.(58) | Kontrola nad poštivanjem odredbi prava okoliša, socijalnog i radnog prava trebao bi se provoditi u svim relevantnim fazama dodjele koncesije, kod primjene općih načela o izboru sudionika i dodjele ugovora te kod primjene kriterija za isključenje.
(59) | Nothing in this Directive should prevent the imposition or enforcement of measures necessary to protect public policy, public morality, public security, health, human and animal life, the preservation of plant life or other environmental measures, in particular with a view to sustainable development, provided that those measures are in conformity with the TFEU.(59) | Ništa u ovoj Direktivi ne bi trebalo spriječiti nametanje ili provedbu mjera nužnih za zaštitu javnog poretka, javnog morala, javne sigurnosti, zdravlja, ljudskog života i životinjskog svijeta, očuvanje biljnog svijeta ili drugih okolišnih mjera, posebno kako bi se osigurao održivi razvoj, pod uvjetom da su te mjere u skladu s UFEU-om.
(60) | In order to ensure confidentiality during the procedure, contracting authorities and contracting entities, as well as economic operators should not disclose information that has been designated as confidential. Non-compliance with this obligation should trigger the application of adequate sanctions, as and where provided for under the civil or administrative law of the Member States.(60) | Kako bi se osigurala povjerljivost tijekom postupka, javni naručitelji i naručitelji, kao i gospodarski subjekti ne bi trebali otkrivati informacije koje su označene kao povjerljive. Neusklađenost s tom obvezom trebala bi potaknuti primjenu odgovarajućih sankcija, ako je i na način na koji je predviđeno u okviru građanskog ili upravnog prava država članica.
(61) | In order to combat fraud, favouritism and corruption and prevent conflicts of interest, Member States should take appropriate measures to ensure the transparency of the award procedure and the equal treatment of all candidates and tenderers. Such measures should in particular aim at eliminating conflicts of interest and other serious irregularities.(61) | Kako bi se suzbila prijevara, favoriziranje i korupcija te spriječio sukob interesa, države članice trebale bi poduzeti odgovarajuće mjere za osiguravanje transparentnosti postupka dodjele i jednako postupanje prema svim natjecateljima i ponuditeljima. Takve mjere trebale bi prije svega za cilj imati uklanjanje sukoba interesa i drugih ozbiljnih nepravilnosti.
(62) | In order to make it possible for all interested operators to submit applications and tenders, contracting authorities and contracting entities should be obliged to respect a minimum time limit for the receipt of such applications and tenders.(62) | Kako bi se svim zainteresiranim subjektima omogućilo podnošenje zahtjeva i ponuda, javni naručitelji i naručitelji trebali bi biti dužni poštivati najmanje vremensko razdoblje potrebno za zaprimanje takvih zahtjeva i ponuda.
(63) | The choice of proportionate, non-discriminatory and fair selection criteria, and their application to economic operators is crucial for the operators’ effective access to the economic opportunities related to concessions. In particular, the possibility for a candidate to rely on the capacities of other entities can be decisive to enable the participation of SMEs. Therefore, it is appropriate to provide that the selection criteria should relate exclusively to the professional and technical ability and the financial and economic standing of operators, and be linked to the subject-matter of the contract, should be announced in the concession notice and cannot preclude an economic operator, save in exceptional circumstances, from relying on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of its links with those entities, if the latter proves to the contracting authority or contracting entity that it will have at its disposal the necessary resources.(63) | Izbor proporcionalnih, nediskriminirajućih i poštenih kriterija odabira te njihova primjena na gospodarske subjekte od ključne je važnosti za učinkovit pristup subjekata gospodarskim mogućnostima povezanima s koncesijama. Posebno odlučujuću ulogu može imati mogućnost za natjecatelja da se osloni na kapacitete drugih subjekata kako bi se omogućilo sudjelovanje malim i srednjim poduzećima. Stoga je potrebno osigurati da se kriteriji odabira odnose isključivo na profesionalne i tehničke mogućnosti te financijsku i gospodarsku sposobnost subjekata, da budu vezani uz predmet ugovora i objavljeni u obavijesti o koncesiji i da ne isključuju bilo kojeg gospodarskog subjekta, osim u iznimnim okolnostima, od oslanjanja na kapacitete drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njegovih poveznica s tim subjektima ako dotični subjekt dokaže javnom naručitelju ili naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse.
(64) | Furthermore, with a view to the better integration of social and environmental considerations in the concession award procedures, contracting authorities or contracting entities should be allowed to use award criteria or concession performance conditions relating to the works or services to be provided under the concession contract in any respect and at any stage of their life cycles from extraction of raw materials for the product to the stage of disposal of the product, including factors involved in the specific process of production, provision or trading of those works or services or a specific process during a later stage of their life cycle, even where such factors do not form part of their material substance. Criteria and conditions referring to such a production or provision process are for example that services being the object of the concession are provided using energy-efficient machines. In accordance with the case-law of the Court of Justice of the European Union, this also includes award criteria or concession performance conditions relating to the utilisation of fair trade products in the course of the performance of the concession to be awarded. Criteria and conditions relating to trading and its conditions can for instance refer the requirement to pay a minimum price and price premium to subcontractors. Concession performance conditions pertaining to environmental considerations might include, for example, waste minimisation or resource efficiency.(64) | Nadalje, u svrhu bolje integracije društvenih i okolišnih pitanja u postupke dodjele koncesije, javni naručitelji ili naručitelji trebali bi biti u mogućnosti koristiti kriterije za dodjelu ili uvjete izvršenja koncesije vezane uz radove ili usluge koje će se pružati u sklopu koncesije u bilo kojem aspektu i u bilo kojoj fazi njezinog životnog vijeka, od eksploatacije sirovina za proizvod do faze odlaganja proizvoda, uključujući čimbenike obuhvaćene određenim postupkom proizvodnje, pružanja ili trgovine tih radova ili usluga ili obuhvaćene određenim postupkom tijekom kasnije faze njihovog životnog vijeka, čak ako ti čimbenici nisu dio njihovog materijalnog sadržaja. Kriteriji i uvjeti vezani uz takav postupak proizvodnje ili pružanja, na primjer, su da se usluge koje su predmet koncesije pružaju korištenjem energetski učinkovitih strojeva. U skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije, to također uključuje kriterije za dodjelu ili uvjete izvršenja koncesije vezane uz korištenje proizvoda u okviru pravedne trgovine tijekom izvršavanja koncesije koja će se dodijeliti. Kriteriji i uvjeti koji se odnose na trgovinu i njene uvjete mogu se na primjer odnositi na zahtjev za plaćanje minimalne cijene i premijske cijene podugovarateljima. Uvjeti izvršenja koncesije vezani uz pitanja okoliša mogli bi, na primjer, obuhvaćati smanjenje otpada i učinkovitost resursa.
(65) | Award criteria or concession performance conditions concerning social aspects of the production process should be applied in accordance with Directive 96/71/EC, as interpreted by the Court of Justice of the European Union, and should not be chosen or applied in a way that discriminates directly or indirectly against economic operators from other Member States or from third countries parties to the World Trade Organisation Agreement on Government Procurement (the ‘GPA’) or to Free Trade Agreements to which the Union is party. Thus, requirements concerning the basic working conditions regulated in Directive 96/71/EC, such as minimum rates of pay, should remain at the level set by national legislation or by collective agreements applied in accordance with Union law in the context of that Directive. Concession performance conditions might also be intended to favour the implementation of measures for the promotion of equality of women and men at work, the increased participation of women in the labour market and the reconciliation of work and private life, the protection of the environment or animal welfare and to comply in substance with fundamental International Labour Organisation (ILO) Conventions, and to recruit more disadvantaged persons than are required under national legislation.(65) | Kriteriji dodjele ili uvjeti izvršenja koncesije koji se odnose na društvene aspekte postupka proizvodnje trebali bi se primjenjivati sukladno Direktivi 96/71/EZ u skladu s tumačenjem Suda Europske unije te ne bi trebali biti odabrani ili se ne bi trebali primjenjivati na način kojim se izravno ili neizravno diskriminira gospodarske subjekte iz drugih država članica ili trećih zemalja koje su stranke Sporazuma Svjetske trgovinske organizacije o javnoj nabavi („GPA”) ili sporazuma o slobodnoj trgovini čijih je stranka Unija. Stoga bi zahtjevi vezani uz osnovne radne uvjete utvrđeni u Direktivi 96/71/EZ, poput onih o minimalnim plaćama, trebali ostati u okviru nacionalnog zakonodavstva ili u okviru kolektivnih ugovora koji se primjenjuju sukladno pravu Unije u kontekstu te Direktive. Uvjeti izvršenja koncesije mogli bi također biti namijenjeni poticanju uvođenja mjera za promicanje jednakosti žena i muškaraca na radnom mjestu, povećanom sudjelovanju žena na tržištu rada i usklađivanju rada i privatnog života, zaštiti okoliša ili dobrobiti životinja te u suštini biti u skladu s temeljnim konvencijama Međunarodne organizacije rada (MOR) i poticati angažiranje više osoba u nepovoljnom položaju nego što se zahtijeva na temelju nacionalnog zakonodavstva.
(66) | Measures aiming at the protection of health of the staff involved in the process of performance of the concession, the favouring of social integration of disadvantaged persons or members of vulnerable groups amongst the persons assigned to performing the concession or training in the skills needed for the concession in question can also be the subject of award criteria or concession performance conditions provided that they relate to the works or services to be provided under the concession. For instance, such criteria or conditions might refer, amongst other things, to the employment of long-term job-seekers, the implementation of training measures for the unemployed or young persons in the course of the performance of the concession to be awarded. In technical specifications contracting authorities can provide such social requirements which directly characterise the product or service in question, such as accessibility for persons with disabilities or design for all users.(66) | Mjere usmjerene na zaštitu zdravlja osoblja angažiranog u postupku izvršenja koncesije, davanje prednosti društvenoj integraciji osoba u nepovoljnom položaju ili pripadnika ranjivih skupina među osobama angažiranima za izvršenje koncesije ili osposobljavanje za vještine potrebne u okviru određene koncesije također može biti predmetom kriterija za dodjelu ili uvjeta izvršenja koncesije pod uvjetom da su te mjere vezane uz radove ili usluge koje se pružaju u okviru koncesije. Na primjer, ti bi se kriteriji ili uvjeti mogli odnositi, između ostalog, na zapošljavanje osoba koje duže vrijeme traže posao, na provedbu mjera osposobljavanja nezaposlenih osoba ili mladih osoba tijekom izvršavanja koncesije koja će se dodijeliti. U tehničkim specifikacijama javni naručitelji mogu odrediti takve društvene zahtjeve koji izravno obilježavaju određeni proizvod ili uslugu, poput dostupnosti za osobe s invaliditetom ili izvedbe prilagođene svim korisnicima.
(67) | The technical and functional requirements drawn up by contracting authorities and contracting entities need to allow concession award to be opened up to competition. Those requirements should define the characteristics required of works and/or services covered by the concession, and might refer to the specific process of production or provision of the requested works or services, provided that they are linked to the subject-matter of the concession and proportionate to its value and objectives. The specific process of production might include requirements concerning accessibility for people with disabilities, or environmental performance levels. Those technical and functional requirements should be included in the concession documents and should comply with the principles of equal treatment and transparency. They should be drafted such as to avoid artificially narrowing down competition, in particular through requirements that favour a specific economic operator by mirroring key characteristics of the supplies, services or works habitually offered by that economic operator. In any case, tenders comprising works and/or services, including supplies which are incidental to such works and services, complying in an equivalent manner with the characteristics required should be considered by contracting authorities or contracting entities.(67) | Tehnički i funkcionalni zahtjevi koje sastavljaju javni naručitelji i naručitelji trebaju omogućiti otvorenost dodjele koncesija za tržišno natjecanje. Ti zahtjevi trebali bi odrediti značajke koje bi radovi i/ili usluge obuhvaćene koncesijom trebali imati i mogli bi se odnositi na posebne postupke proizvodnje ili izvršenje zatraženih radova ili usluga, uz uvjet da su povezani s predmetom koncesije i razmjerni njezinoj vrijednosti i njezinim ciljevima. Određeni postupak proizvodnje mogao bi obuhvaćati zahtjeve vezane za pristupačnost osobama s invaliditetom ili razine utjecaja na okoliš. Ti tehnički i funkcionalni zahtjevi trebali bi biti uključeni u dokumentaciji o koncesiji i trebali bi biti sukladni načelima jednakog postupanja i transparentnosti. Trebali bi biti sastavljeni na način kojim se izbjegava prijetvorno sužavanje nadmetanja, prije svega uvođenjem zahtjeva kojima se prednost daje određenom gospodarskom subjektu na način da ti zahtjevi odražavaju ključne značajke robe, usluga ili radova koje obično nudi taj gospodarski subjekt. U svakom slučaju, javni naručitelji ili naručitelji trebali bi razmotriti ponude koje uključuju radove i/ili usluge, uključujući robu koja je vezana uz te poslove i usluge, koje su na jednak način u skladu s traženim obilježjima.
(68) | Concessions are usually long-term, complex arrangements where the concessionaire assumes responsibilities and risks traditionally borne by the contracting authorities and contracting entities and normally falling within their remit. For that reason, subject to compliance with this Directive and with the principles of transparency and equal treatment, contracting authorities and contracting entities should be allowed considerable flexibility to define and organise the procedure leading to the choice of concessionaire. However, in order to ensure equal treatment and transparency throughout the awarding process, it is appropriate to provide for basic guarantees as to the awarding process, including information on the nature and scope of the concession, limitation of the number of candidates, the dissemination of information to candidates and tenderers and the availability of appropriate records. It is also necessary to provide that the initial terms of the concession notice should not be deviated from, in order to prevent unfair treatment of any potential candidates.(68) | Koncesije su obično dugoročni, složeni aranžmani u kojima koncesionar preuzima odgovornosti i rizike koje su tradicionalno imali javni naručitelji i naručitelji i koji su bili u njihovom djelokrugu. Iz tog razloga, podložno sukladnosti s ovom Direktivom i s načelima transparentnosti i jednakog postupanja, javnim naručiteljima i naručiteljima trebala bi se omogućiti znatna fleksibilnost za određivanje i organizaciju postupka koji vodi do izbora koncesionara. Međutim, kako bi se osiguralo jednako postupanje i transparentnost kroz cjelokupni postupak dodjele, potrebno je predvidjeti osnovna jamstva koja se odnose na postupak dodjele, uključujući informacije o prirodi i području primjene koncesije, ograničenju broja natjecatelja, distribuciji informacija natjecateljima i ponuditeljima te dostupnost odgovarajućih podataka. Također je potrebno osigurati da se ne odstupa od početnih uvjeta u obavijesti o koncesiji kako bi se spriječilo nepošteno postupanje prema bilo kojem potencijalnom natjecatelju.
(69) | Concessions should not be awarded to economic operators that have participated in a criminal organisation or have been found guilty of corruption, fraud to the detriment of the Union’s financial interests, terrorist offences, money laundering, terrorist financing or trafficking in human beings. Member States should, however, be able to provide for a derogation from these mandatory exclusions in exceptional situations where overriding requirements in the general interest make a contract award indispensable. Non-payment of taxes or social security contributions should also be sanctioned by mandatory exclusion at the level of the Union.(69) | Koncesije se ne bi trebale dodjeljivati gospodarskim subjektima koji su sudjelovali u aktivnostima zločinačke organizacije ili koji su bili proglašeni krivima za korupciju, prijevaru na štetu financijskih interesa Unije, kaznena djela terorizma, pranje novca i financiranje terorizma te trgovanje ljudima. Države članice trebale bi, međutim, omogućiti odstupanje od tih obvezujućih isključenja u iznimnim situacijama u kojima je zbog bitnih zahtjeva u općem interesu dodjela ugovora nužna. Izbjegavanje plaćanja poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje također bi trebalo kazniti obvezujućim isključenjem na razini Unije.
(70) | Furthermore, contracting authorities and contracting entities should be given the possibility to exclude economic operators which have proven unreliable, for instance because of serious or repeated violations of environmental or social obligations, including rules on accessibility for disabled persons or other forms of grave professional misconduct, such as violations of competition rules or of intellectual property rights. It should be clarified that grave professional misconduct can render an economic operator’s integrity questionable and thus render the economic operator unsuitable to receive the award of a concession contract irrespective of whether the economic operator would otherwise have the technical and economical capacity to perform the contract. Bearing in mind that the contracting authority or contracting entity is responsible for the consequences of possible erroneous decisions, contracting authorities and contracting entities should also remain free to consider that there has been grave professional misconduct, where, before a final and binding decision on the presence of mandatory exclusion grounds has been rendered, they can demonstrate by any appropriate means that an economic operator has violated its obligations, including obligations relating to the payment of taxes or social security contributions, unless otherwise provided by national law. Contracting authorities and contracting entities should also be able to exclude candidates or tenderers whose performance in earlier concessions or other contracts with contracting authorities or contracting entities has shown major deficiencies with regard to substantive requirements, for instance failure to deliver or perform, significant shortcomings of the product or service delivered, making it unusable for the intended purpose, or misbehaviour that casts serious doubts as to the reliability of the economic operator. National law should provide for a maximum duration for such exclusions.(70) | Nadalje, javnim naručiteljima i naručiteljima trebala bi se pružiti mogućnost isključenja gospodarskih subjekata koji su dokazano nepouzdani jer su, primjerice, ozbiljno ili višekratno prekršili okolišne ili društvene obveze, uključujući pravila o dostupnosti za osobe s invaliditetom, ili su počinili ostale oblike teških poslovnih prekršaja, poput kršenja pravila o tržišnom natjecanju ili prava intelektualnog vlasništva. Trebalo bi razjasniti da teški poslovni prekršaji mogu dovesti u pitanje integritet gospodarskog subjekta i tako ga isključiti iz dodjele ugovora o koncesiji neovisno o tome ima li inače tehničke i gospodarske sposobnosti za izvršenje ugovora. Uzimajući u obzir činjenicu da će javni naručitelj ili naručitelj biti odgovoran za posljedice svojih mogućih pogrešnih odluka, javni naručitelji ili naručitelji također bi trebali biti slobodni razmotriti slučaj postojanja teškog poslovnog prekršaja, u kojem, prije donošenja konačne i obvezujuće odluke o postojanju obvezujućih osnova za isključenje, mogu na bilo koji odgovarajući način dokazati da je neki gospodarski subjekt prekršio svoje obveze, uključujući obveze vezane uz plaćanje poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje, osim ako je drugačije predviđeno nacionalnim pravom. Javni naručitelji i naručitelji također bi trebali biti u mogućnosti isključiti natjecatelje ili ponuditelje čija je izvedba u prethodnim koncesijama s javnim naručiteljima ili naručiteljima imala velike nedostatke vezane uz bitne zahtjeve, primjerice, ako natjecatelji ili ponuditelji nisu izvršili isporuku ili svoje obveze, ako su isporučeni proizvod ili pružena usluga imali znatne nedostatke zbog kojih su bili neiskoristivi za potrebe kojima su namijenjeni ili ako su se ponašali na neprimjeren način koji dovodi u pitanje pouzdanost gospodarskog subjekta. U nacionalnom pravu trebalo bi predvidjeti maksimalno trajanje takvih isključenja.
(71) | Allowance should, however, be made for the possibility that economic operators can adopt compliance measures aimed at remedying the consequences of any criminal offences or misconduct and at effectively preventing further occurrences of the misbehaviour. Those measures might consist in particular of personnel and organisational measures such as the severance of all links with persons or organisations involved in the misbehaviour, appropriate staff reorganisation measures, the implementation of reporting and control systems, the creation of an internal audit structure to monitor compliance and the adoption of internal liability and compensation rules. Where such measures offer sufficient guarantees, the economic operator in question should no longer be excluded on those grounds alone. Economic operators should have the possibility to request that compliance measures taken with a view to possible admission to the concession award procedure be examined. However, it should be left to Member States to determine the exact procedural and substantive conditions applicable in such cases. They should, in particular, be free to decide whether to allow the individual contracting authorities or contracting entities to carry out the relevant assessments or to entrust other authorities on a central or decentralised level with that task.(71) | Trebalo bi se, međutim, dopustiti da gospodarski subjekti imaju mogućost donošenja mjera sukladnosti usmjerenih na ispravljanje posljedica kaznenih djela ili neprimjerena ponašanja te usmjerenih na učinkovito sprečavanje budućeg neprimjerenog ponašanja. Te mjere mogle bi posebno obuhvaćati mjere vezane uz osoblje ili organizaciju poput raskidanja svih veza s osobama ili organizacijama koje su sudjelovale u neprimjerenom ponašanju, odgovarajućih mjera reorganizacije osoblja, uvođenja sustava izvještavanja i kontrole, stvaranja strukture interne revizije kako bi se pratila sukladnost i donošenja pravila o internoj odgovornosti i naknadama. Ako takve mjere ne nude dovoljna jamstva, određeni gospodarski subjekt ne bi se više trebao isključivati samo na tim osnovama. Gospodarski subjekti trebali bi imati mogućnost zatražiti da se preispitaju mjere sukladnosti poduzete u svrhu mogućeg uključivanja u postupak dodjele koncesije. Međutim, države članice same bi trebale utvrditi točne postupovne i materijalne uvjete primjenjive u takvim slučajevima. Države članice posebno bi trebale biti slobodne odlučiti žele li izvršavanje relevantnih procjena dopustiti pojedinim javnim naručiteljima ili naručiteljima provjeriti taj zadatak drugim tijelima na središnjoj ili decentraliziranoj razini.
(72) | It is important that the observance by subcontractors of applicable obligations in the fields of environmental, social and labour law, established by Union law, national law, collective agreements or by the international environmental, social and labour law provisions listed in this Directive provided that such rules, and their application, comply with Union law, be ensured through appropriate actions by the competent national authorities within the scope of their responsibilities and remit, such as labour inspection agencies or environmental protection agencies. It is also necessary to ensure some transparency in the subcontracting chain, as this gives contracting authorities and contracting entities information on who is present at building sites on which works are being performed for them, or on which undertakings are providing services in or at buildings, infrastructures or areas, such as town halls, municipal schools, sports facilities, ports or motorways, for which the contracting authorities are responsible or over which they have an oversight. It should be clarified that the obligation to deliver the required information is in any case incumbent upon the concessionaire, either on the basis of specific clauses, that each contracting authority or contracting entity would have to include in all award procedures, or on the basis of obligations which Member States would impose on the concessionaire by means of generally applicable provisions. | It should also be clarified that the conditions relating to the enforcement of observance of applicable obligations in the fields of environmental, social and labour law, established by Union law, national law, collective agreements or by the international environmental, social and labour law provisions listed in this Directive, provided that such rules and their application comply with Union law, should be applied whenever the national law of a Member State provides for a mechanism of joint liability between subcontractors and the concessionaire. Furthermore, it should be stated explicitly that Member States should be able to go further, for instance by extending the transparency obligations or by enabling or requiring contracting authorities or contracting entities to verify that subcontractors are not in any of the situations in which exclusion of economic operators would be warranted. Where such measures are applied to subcontractors, coherence with the provisions applicable to the concessionaire should be ensured so that existence of compulsory exclusion grounds would be followed by a requirement that the concessionaire replace the subcontractor concerned. Where such verification shows the presence of non-compulsory grounds for exclusion, it should be clarified that contracting authorities or contracting entities are able to require the replacement. It should, however, also be set out explicitly that contracting authorities or contracting entities may be obliged to require the replacement of the subcontractor concerned where exclusion of the concessionaire would be obligatory in such cases. It should also be set out explicitly that Member States remain free to provide for more stringent liability rules under national law.(72) | Važno je da poštivanje primjenjivih obveza od strane podugovarateljâ u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava utvrđenih pravom Unije, nacionalnim pravom, kolektivnim ugovorima ili međunarodnim odredbama prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenima u ovoj Direktivi. pod uvjetom da su takva pravila, i njihova primjena u skladu s pravom Unije, bude osigurana kroz odgovarajuće djelovanje nadležnih nacionalnih tijela u okviru njihovih odgovornosti i nadležnosti, kao što su agencije za inspekciju rada ili agencije za zaštitu okoliša. Također je važno osiguravanje određene transparentnosti u podugovarateljskom lancu, jer to javnim naručiteljima i naručiteljima pruža informacije o tome tko je prisutan na gradilištima na kojima se izvode radovi za njih ili koja poduzeća pružaju usluge unutar zgrada ili na zgradama, infrastrukturama ili područjima kao što su gradske vijećnice, općinske škole, sportski objekti, luke ili autoceste, za koje su javni naručitelji odgovorni ili nad kojima imaju nadzor. Trebalo bi pojasniti da se obveza dostavljanja traženih podataka u svakom slučaju odnosi na koncesionara, ili na temelju posebnih klauzula koje će svaki javni naručitelj ili naručitelj trebati uključiti u sve postupke dodjele ili na temelju obveza koje bi države članice propisale glavnom koncesionaru kroz opće primjenjive odredbe. Također bi trebalo pojasniti da bi se uvjeti koji se odnose na provedbu poštovanja primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava utvrđenih pravom Unije, nacionalnim pravom, kolektivnim ugovorima ili međunarodnim odredbama prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenima u ovoj Direktivi, pod uvjetom da su takva pravila i njihova primjena u skladu s pravom Unije, trebali primjenjivati uvijek kad zakon države članice predviđa mehanizam zajedničke odgovornosti između podugovaratelja i koncesionara. Nadalje, trebalo bi izričito navesti da bi države članice trebale moći ići dalje, na primjer proširujući obveze u vezi transparentnosti ili omogućujući javnim naručiteljima ili naručiteljima da provjere da podugovaratelji nisu u nekoj od situacija u kojoj bi isključenje gospodarskog subjekta bilo opravdano ili zahtijevajući tu provjeru od njih. Kada se te mjere primjenjuju na podugovaratelje, trebalo bi osigurati usklađenost s odredbama koje se primjenjuju na koncesionare kako bi postojanje obvezujuće osnove za isključenje rezultiralo zahtjevom da koncesionar zamjeni dotičnog podugovaratelja. Kada takva provjera pokaže da se radi o neobvezujućoj osnovi za isključenje, trebalo bi pojasniti da javni naručitelji ili naručitelji budu u mogućnosti zatražiti zamjenu. Ipak, trebalo bi izričito navesti da javni naručitelji ili naručitelji mogu biti prisiljeni zatražiti zamjenu dotičnog podugovaratelja kada bi isključenje koncesionara u takvim slučajevima bilo obvezujuće. Trebalo bi također izričito navesti da države članice i dalje mogu propisati stroža pravila o odgovornosti u okviru nacionalnog prava.
(73) | Contracting authorities or contracting entities should assess tenders on the basis of one or several award criteria. In order to ensure transparency and equal treatment, criteria for the award of concessions should always comply with some general standards. Those standards may refer to factors which are not purely economic, but influence the value of a tender from the point of view of the contracting authority or contracting entity and permit it to identify an overall economic advantage to the contracting authority or the contracting entity. The criteria should be disclosed in advance to all potential candidates or tenderers, be related to the subject-matter of the contract and should not offer to the contracting authority or contracting entity an unrestricted freedom of choice. They should permit effective competition and be accompanied by requirements that allow the information provided by the tenderers to be effectively verified. It should be possible to include in award criteria, inter alia, environmental, social or innovation-related criteria. Contracting authorities or contracting entities should also indicate award criteria in descending order of importance so as to ensure the equal treatment of potential tenderers by allowing them to be aware of all the elements to be taken into account when they prepare their tenders. | In exceptional cases where the contracting authority or contracting entity receives a tender which proposes an innovative solution with an exceptional level of functional performance which could not have foreseen by a diligent contracting authority or contracting entity, the contracting authority or contracting entity should, exceptionally, be able to modify the order of the award criteria to take into account the new possibilities brought about by that innovative solution, provided such a modification ensures equal treatment of all actual or potential tenderers by issuing a new invitation to tender or, where appropriate, publishing a new concession notice.(73) | Javni naručitelji ili naručitelji ocjenjuju ponude na temelju jednog ili više kriterija za dodjelu. Kako bi se osigurala transparentnost i jednako postupanje, kriteriji za dodjelu koncesija trebali bi uvijek biti usklađeni s određenim općim standardima. Ti se standardi mogu odnositi na čimbenike koji nisu isključivo gospodarski, ali utječu na vrijednost ponude sa stajališta javnog naručitelja ili naručitelja i omogućuju mu utvrđivanje sveobuhvatne gospodarske prednosti za javnog naručitelja ili naručitelja. Kriteriji bi trebali unaprijed biti dostupni svim potencijalnim natjecateljima ili ponuditeljima, zatim bi trebali biti povezani s predmetom ugovora i ne bi trebali javnim naručiteljima ili naručiteljima davati neograničenu slobodu izbora. Trebali bi dopuštati učinkovito tržišno natjecanje i biti popraćeni zahtjevima koji omogućuju da informacije koje pružaju ponuditelji budu učinkovito provjerene. Trebalo bi biti moguće uključiti u kriterije dodjele, između ostalog, okolišne ili društvene kriterije ili one povezane s inovacijama. Javni naručitelji ili naručitelji trebali bi i navesti kriterije dodjele, počevši od najvažnijeg, kako bi se osiguralo jednako postupanje prema potencijalnim ponuditeljima na način da im se tijekom pripreme ponuda omogući uvid u sve elemente koji će se uzimati u obzir. | U iznimnim slučajevima u kojima javni naručitelj ili naručitelj primi ponudu koja predlaže inovativno rješenje uz iznimnu razinu funkcionalnog izvođenja koje pažljivi javni naručitelj ili naručitelj nije mogao predvidjeti, javni naručitelj ili naručitelj trebao bi, iznimno, moći izmijeniti redoslijed kriterija dodjele kako bi u obzir uzeo nove mogućnosti koje nudi to inovativno rješenje, uz uvjet da takva izmjena osigurava jednako postupanje prema svim stvarnim ili potencijalnim ponuditeljima, tako što će izdati novi poziv na dostavu ponuda ili, ako je prikladno, objaviti novu obavijest o koncesiji.
(74) | Electronic means of information and communication can greatly simplify the publication of concessions and increase the efficiency, speed and transparency of concession award processes. They could become the standard means of communication and information exchange in concession award procedures, as they greatly enhance the possibilities of economic operators to participate in concession award procedures across the internal market.(74) | Elektronički oblici informiranja i komunikacije mogu uvelike pojednostaviti objavu koncesija te povećati djelotvornost, brzinu i transparentnost postupaka dodjele koncesije. Ti bi oblici mogli postati standardni oblici komunikacije i razmjene informacija u postupcima dodjele koncesije jer uvelike povećavaju mogućnosti gospodarskih subjekata da sudjeluju u postupcima dodjele koncesije diljem unutarnjeg tržišta.
(75) | Concession contracts typically involve long-term and complex technical and financial arrangements which are often subject to changing circumstances. It is therefore necessary to clarify the conditions under which modifications of a concession during its performance require a new concession award procedure, taking into account the relevant case-law of the Court of Justice of the European Union. A new concession procedure is required in the case of material changes to the initial concession, in particular to the scope and content of the mutual rights and obligations of the parties, including the distribution of intellectual property rights. Such changes demonstrate the parties’ intention to renegotiate essential terms or conditions of that concession. This is the case in particular if the amended conditions would have had an influence on the outcome of the procedure, had they been part of the initial procedure. Modifications of the concession resulting in a minor change of the contract value up to a certain level value should always be possible without the need to carry out a new concession procedure. To that effect and in order to ensure legal certainty, this Directive should provide for de minimis thresholds, below which a new award procedure is not required. Modifications of the concession above those thresholds should be possible without the need to carry out a new award procedure, to the extent that such modifications comply with certain conditions. That might be, for instance, the case of modifications which have become necessary following the need to accommodate requests from contracting authorities or contracting entities, with regard to security requirements and taking into account specificities of such activities as, for instance, operation of mountain sport and touristic facilities, where legislation might evolve to address the related hazards, to the extent such modifications comply with the relevant conditions laid down in this Directive.(75) | Ugovori o koncesijama uglavnom uključuju dugoročne i složene tehničke i financijske aranžmane koji su često podložni promjenjivim okolnostima. Stoga je potrebno je pojasniti uvjete u kojima izmjene koncesije tijekom njezinog izvršavanja zahtijevaju pokretanje novog postupka dodjele koncesije, uzimajući u obzir relevantnu sudsku praksu Suda Europske unije. Pokretanje novog postupka koncesije potrebno je u slučaju materijalnih izmjena prvotne koncesije, pogotovo u slučaju izmjena opsega i sadržaja uzajamnih prava i obveza stranaka, uključujući raspodjelu prava intelektualnog vlasništva. Takve izmjene ukazuju na namjeru stranaka da ponovno pregovaraju o ključnim uvjetima te koncesije. To posebno može biti slučaj ako bi izmijenjeni uvjeti utjecali na rezultate postupka da su bili dio prvotnog postupka. Izmjene koncesije čiji su rezultat neznatne izmjene vrijednosti ugovora do određene razine uvijek bi trebale biti moguće bez potrebe provođenja novog postupka koncesije. S tim ciljem te kako bi se osigurala pravna sigurnost, ova bi Direktiva trebala predvidjeti pragove „de minimis” ispod kojih se ne zahtijeva postupak nabave. Izmjene koncesije iznad tih pragova trebale bi biti moguće bez potrebe provođenja novog postupka dodjele u onoj mjeri u kojoj su te promjene u skladu s određenim uvjetima. To bi, na primjer, mogao biti slučaj izmjena koje su postale potrebne zbog želje da se ispune zahtjevi javnih naručitelja ili naručitelja, uzimajući u obzir sigurnosne zahtjeve i posebnosti takvih djelatnosti, na primjer, rad sportskih i turističkih planinskih objekata, za koje bi se zakonodavstvo moglo proširiti i na pitanja povezanih opasnosti, u onoj mjeri u kojoj su takve izmjene sukladne s relevantnim uvjetima.
(76) | Contracting authorities and contracting entities can be faced with external circumstances that they could not foresee when they awarded the concession, in particular when the performance of the concession covers a long period. In those cases, a certain degree of flexibility is needed to adapt the concession to the circumstances without a new award procedure. The notion of unforeseeable circumstances refers to circumstances that could not have been predicted despite reasonably diligent preparation of the initial award by the contracting authority or contracting entity, taking into account its available means, the nature and characteristics of the specific project, good practices in the field in question and the need to ensure an appropriate relationship between the resources spent in preparing the award and its foreseeable value. However, this cannot apply in cases where a modification results in an alteration of the nature of the overall concession, for instance by replacing the works to be executed or the services to be provided by something different or by fundamentally changing the type of concession since, in such a situation, a hypothetical influence on the outcome may be assumed. For concessions awarded for purposes of pursuing an activity other than those referred to in Annex II, any increase in value not requiring a new award procedure should not be higher than 50 % of the value of the original concession. Where several successive modifications are made, that limitation should apply to the value of each modification. Such consecutive modifications should not be aimed at circumventing this Directive.(76) | Javni naručitelji i naručitelji mogu biti suočeni s vanjskim okolnostima koje nisu mogli predvidjeti u trenutku dodjele koncesije, posebno ako će za izvršenje koncesije biti potrebno dugo razdoblje. U tim slučajevima potreban je određeni stupanj fleksibilnosti kako bi se koncesija prilagodila okolnostima bez provođenja novog postupka dodjele. Pojam nepredvidivih okolnosti podrazumijeva okolnosti koje nisu mogle biti predviđene usprkos temeljitoj pripremi prvotne dodjele od strane javnog naručitelja ili naručitelja, uzimajući u obzir sva dostupna sredstva, narav i obilježja određenog projekta, dobru praksu u dotičnom području te potrebu osiguranja prikladnog odnosa između sredstava potrošenih na pripremu dodjele i njezine predviđene vrijednosti. Međutim, to se ne može primjenjivati u slučajevima u kojima izmjena uzrokuje promjenu naravi cjelokupne koncesije, primjerice, zamjenom radova koje je potrebno izvršiti ili usluga koje je potrebno omogućiti nečim različitim ili temeljnom promjenom vrste koncesije, jer se u takvim slučajevima može pretpostaviti mogući utjecaj na rezultate. Za koncesije dodijeljene s ciljem provođenja djelatnosti koja nije navedena u Prilogu II., bilo koje povećanje vrijednosti koje ne zahtijeva novi postupak dodjele, ne bi trebalo biti veće od 50 % vrijednosti prvotne koncesije. Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, to bi se ograničenje trebalo primjenjivati na vrijednost svake izmjene. Takve uzastopne izmjene ne bi trebale za cilj imati zaobilaženje ove Direktive.
(77) | In line with the principles of equal treatment and transparency, the successful tenderer should not, for instance where a concession is terminated because of deficiencies in the performance, be replaced by another economic operator without reopening the concession to competition. However, the successful tenderer performing the concession should be able, in particular where the concession has been awarded to a group of economic operators, to undergo certain structural changes during the performance of the concession, such as purely internal reorganisations, takeovers, mergers and acquisitions or insolvency. Such structural changes should not automatically require new award procedures for the concession performed by that tenderer.(77) | U skladu s načelima jednakog postupanja i transparentnosti, uspješan ponuditelj ne bi trebao, primjerice, ako je koncesija raskinuta zbog nedostataka u izvedbi, biti zamijenjen drugim gospodarskim subjektom bez ponovnog nadmetanja. Međutim, uspješan ponuditelj koji izvršava koncesiju trebao bi moći, posebno ako je koncesija dodijeljena skupini gospodarskih subjekata, poduzeti određene strukturne promjene tijekom izvršavanja koncesije, poput isključivo internih reorganizacija, preuzimanja, spajanja i kupnji ili insolventnosti. Takve strukturne promjene ne bi trebale automatski podrazumijevati potrebu za provedbom novih postupaka dodjele za koncesije koje taj ponuditelj izvršava.
(78) | Contracting authorities and contracting entities should have the possibility to provide for modifications to a concession by way of review or option clauses, but such clauses should not give them unlimited discretion. This Directive should therefore set out to what extent modifications may be provided for in the initial concession. It should consequently be clarified that sufficiently clearly drafted review or option clauses may for instance provide for price indexations or ensure that, for example, communication equipment to be delivered over a given period continues to be suitable, also in the case of changing communications protocols or other technological changes. It should also be possible under sufficiently clear clauses to provide for adaptations of the concession which are rendered necessary by technical difficulties which have appeared during operation or maintenance. It should also be recalled that concessions could, for instance, include both ordinary maintenance as well as provide for extraordinary maintenance interventions that might become necessary in order to ensure continuation of a public service.(78) | Javni naručitelji i naručitelji trebali bi imati mogućnost izmjena koncesije u obliku revizijskih ili opcijskih klauzula, no takve klauzule ne bi im trebale omogućiti neograničeno diskrecijsko pravo. U ovoj Direktivi trebalo bi stoga odrediti mjeru u kojoj je moguće mijenjati prvotnu koncesiju. Stoga bi trebalo pojasniti da dovoljno jasno sastavljene revizijske ili opcijske klauzule mogu na primjer predvidjeti indeksaciju cijena ili osigurati da, na primjer komunikacijska oprema koja se isporučuje tijekom određenog razdoblja bude prikladna i u slučaju izmjene komunikacijskih protokola ili drugih tehnoloških izmjena. Također bi trebalo biti moguće predvidjeti u okviru dovoljno jasnih klauzula prilagodbe koncesije izazvane tehničkim poteškoćama koje su se pojavile tijekom izvođenja ili održavanja. Trebalo bi također podsjetiti da bi koncesije mogle, na primjer, uključivati i standardno održavanje, kao i predvidjeti djelatnosti izvanrednog održavanja koje bi mogle biti potrebne za osiguravanje kontinuiteta javnih usluga.
(79) | Contracting authorities and contracting entities might be faced with situations where additional works or services become necessary. In such cases, provided that the conditions set out in this Directive are fulfilled, a modification of the initial concession without a new concession award procedure should be considered to be justified.(79) | Javni naručitelji i naručitelji mogli bi se naći u situacijama kada su potrebni dodatni radovi ili usluge. U takvim slučajevima, ako su uvjeti navedeni u ovoj Direktivi ispunjeni, izmjena prvotne koncesije bez novog postupka dodjele koncesije trebala bi se smatrati opravdanom.
(80) | Contracting authorities and contracting entities are sometimes faced with circumstances that require the early termination of the concession in order to comply with obligations under Union law in the field of concessions. Member States should therefore ensure that contracting authorities and contracting entities have the possibility, under the conditions determined by national law, to terminate a concession during its term if so required by Union law.(80) | Javni naručitelji i naručitelji ponekad su suočeni s okolnostima koje zahtijevaju rani raskid koncesije kako bi bili sukladni obvezama iz prava Unije u području koncesije. Države članice stoga bi trebale osigurati da javni naručitelji ili naručitelji mogu, pod uvjetima koji su određeni nacionalnim pravom, raskinuti koncesiju tijekom njezina trajanja ako je tako propisano pravom Unije.
(81) | In order to ensure adequate judicial protection of candidates and tenderers in the concession award procedures, as well as to make effective the enforcement of this Directive and of the principles of the TFEU, Council Directive 89/665/EEC (16) and Council Directive 92/13/EEC (17) should also apply to services concessions and to works concessions awarded by both contracting authorities and contracting entities. Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC should, therefore, be amended accordingly.(81) | Kako bi se osigurala adekvatna sudska zaštita natjecatelja i ponuditelja u postupcima dodjele koncesije te kako bi provedba ove Direktive i načela UFEU-a bila učinkovita, Direktiva Vijeća 89/665/EEZ (15), i Direktiva Vijeća 92/13/EEZ (16) također se trebaju primjenjivati na koncesije o uslugama i koncesije o radovima koje su dodijelili i javni naručitelji i naručitelji. Direktive 89/665/EEZ i 92/13/EEZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.
(82) | The processing of personal data pursuant to this Directive should be governed by Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council (18).(82) | Svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Direktive trebala bi se vršiti u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. (17).
(83) | Member States are required to consistently and systematically monitor the implementation and functioning of rules on the award of concession contracts in order to ensure the efficient and uniform application of Union law.(83) | Od država članica zahtijeva se da neprekidno i sustavno prate provedbu i funkcioniranje pravila o dodjeli ugovora o koncesiji kako bi se osigurala učinkovita i ujednačena primjena prava Unije.
(84) | The Commission should assess the economic effects on the internal market, in particular in terms of factors such as the cross-border award of contracts, SME participation and transaction costs, resulting from the application of the thresholds set out in this Directive, and from the exclusion set out in Article 12 taking into account the specific structures of the water sector. The Commission should report thereon to the European Parliament and the Council by 18 April 2019. In accordance with Article XXIV(7) of the GPA, the GPA will be the subject of further negotiations three years after its entry into force and periodically thereafter. In that context, the appropriateness of the level of thresholds should be examined in the context of negotiations under the GPA bearing in mind the impact of inflation and transaction costs. The Commission should, where possible and appropriate, consider suggesting an increase of the thresholds applicable under the GPA during the next round of negotiations. In the event of any change to those thresholds, the report made by the Commission should, where appropriate, be followed by a legislative proposal modifying the threshold set out in this Directive.(84) | Komisija bi trebala procijeniti gospodarske učinke na unutarnje tržište, osobito u vezi s čimbenicima kao što su prekogranična dodjela ugovora, sudjelovanje malih i srednjih poduzeća i transakcijski troškovi, a koji su posljedica primjene pragova koji su utvrđeni u ovoj Direktivi i izuzeća navedenih u članku 12 koja u obzir uzimaju posebne strukture sektora vodnog gospodarstva. Komisija bi o tome trebala izvijestiti Europski parlament i Vijeće do 18. travnja 2019. U skladu s člankom XXIV. stavkom 7. GPA-a, GPA podliježe daljnjim pregovorima tri godine nakon stupanja na snagu te povremeno nakon toga. U tom kontekstu trebalo bi preispitati prikladnost razine pragova u kontekstu pregovora u okviru GPA-a, imajući na umu utjecaj inflacije i transakcijskih troškova. Komisija bi, ako je to moguće i primjereno, trebala razmotriti predlaganje povećanja pragova koji se primjenjuju prema GPA-u tijekom sljedećeg kruga pregovora. U slučaju bilo kakve promjene tih pragova, izvješće koje sastavlja Komisija trebao bi, prema potrebi, pratiti zakonodavni prijedlog kojim se mijenja prag određen u ovoj Direktivi.
(85) | In order to adapt to rapid technical, economic and regulatory developments, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of reviewing the list of acts set out in Annex III, reviewing the technical procedures for the calculation methods concerning the threshold as well as to periodically revise the threshold itself, amending references to the CPV nomenclature and adapting the list of acts set out in Annex X. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level. The Commission, when preparing and drawing up delegated acts, should ensure a simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and to the Council.(85) | Kako bi se prilagodilo brzom tehničkom, gospodarskom i regulatornom razvoju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u vezi s preispitivanjem liste akata navedenih u Prilogu III., preispitivanjem tehničkih postupaka za metode izračuna vezane uz prag te bi također trebala biti ovlaštena za povremeno revidiranje tog praga, izmjene uputa na nomenklaturu CPV-a i prilagodbe liste akata navedene u Prilogu X. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.
(86) | In order to ensure uniform conditions concerning the procedure for drawing up and transmission of notices and for sending and publishing data referred to in Annexes V, VII and VIII, implementing powers should be conferred on the Commission. Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (19). The advisory procedure should be used for the adoption of implementing acts, which have an impact neither on the financial situation nor on the nature and scope of the obligations stemming from this Directive. On the contrary, those acts are characterised by a mere administrative purpose and serve to facilitate the application of this Directive.(86) | Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta u pogledu; postupaka sastavljanja i prosljeđivanja obavijesti te slanja i objavljivanja podataka navedenih u prilozima V., VII. i VIII. provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi ovlasti trebalo primjenjivati u skladu s Uredbom (EU) 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (18). Savjetodavni postupak trebao bi se koristiti za donošenje provedbenih akata, koji ne utječu ni na financijsku situaciju niti na prirodu i područje primjene obveza koje proizlaze iz ove Direktive. Naprotiv, ti akti imaju isključivo administrativnu svrhu i namijenjeni su olakšavanju primjene ove Direktive.
(87) | Since the objective of this Directive, namely the coordination of laws, regulations and administrative provisions of the Member States applying to certain concession procedures cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TEU. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.(87) | Budući da se cilj ove Direktive, odnosno koordinacija zakona i drugih propisa država članica koje se primjenjuju na neke postupke koncesije, ne može u dovoljnoj mjeri postići na razini država članica te se može učinkovitije, zbog svojeg mjerila i učinaka, postići na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je određeno u članku 5. TEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti kako je utvrđeno tim člankom, ova Direktiva ne prelazi zadani okvir koji je potreban za ostvarenje toga cilja.
(88) | In accordance with the Joint Political Declaration of Member States and the Commission on explanatory documents of 28 September 2011, Member States have undertaken to accompany, in justified cases, the notification of their transposition measures with one or more documents explaining the relationship between the components of a Directive and the corresponding parts of national transposition instruments. With regard to this Directive, the legislator considers the transmission of such documents to be justified,(88) | U skladu sa Zajedničkom političkom deklaracijom država članica i Komisije o obrazloženjima od 28. rujna 2011., u opravdanim se slučajevima države članice pridružuju obavješćivanju o svojim mjerama za prijenos pomoću jednog ili više dokumenata kojima se objašnjava odnos između sastavnih dijelova Direktive i odgovarajućih dijelova nacionalnih instrumenata za prijenos. Uzimajući u obzir ovu Direktivu zakonodavac drži da je prosljeđivanje takvih dokumenata opravdano,
HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:
TITLE I: | SUBJECT MATTER, SCOPE, PRINCIPLES AND DEFINITIONSGLAVA I.: | PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE, NAČELA I DEFINICIJE
CHAPTER I: | Scope, general principles and definitionsPOGLAVLJE I.: | Područje primjene, opća načela i definicije
SECTION I: | SUBJECT-MATTER, SCOPE, GENERAL PRINCIPLES, DEFINITIONS AND THRESHOLDODJELJAK I.: | PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE, OPĆA NAČELA, DEFINICIJE I PRAG
Article 1: | Subject-matter and scopeČlanak 1.: | Predmet i područje primjene
Article 2: | Principle of free administration by public authoritiesČlanak 2.: | Načelo slobodnog upravljanja javnih vlasti
Article 3: | Principle of equal treatment, non-discrimination and transparencyČlanak 3.: | Načelo jednakog postupanja, nediskriminacije i transparentnosti
Article 4: | Freedom to define services of general economic interestČlanak 4.: | Sloboda određivanja usluga od općeg gospodarskog interesa
Article 5: | DefinitionsČlanak 5.: | Definicije
Article 6: | Contracting authoritiesČlanak 6.: | Javni naručitelji
Article 7: | Contracting entitiesČlanak 7.: | Naručitelji
Article 8: | Threshold and methods for calculating the estimated value of concessionsČlanak 8.: | Prag i metode izračunavanja procijenjene vrijednosti koncesija
Article 9: | Revision of the thresholdČlanak 9.: | Revizija praga
SECTION II: | EXCLUSIONSODJELJAK II.: | IZUZEĆA
Article 10: | Exclusions applicable to concessions awarded by contracting authorities and contracting entitiesČlanak 10.: | Izuzeća primjenjiva na koncesije koje dodjeljuju javni naručitelji i naručitelji
Article 11: | Specific exclusions in the field of electronic communicationsČlanak 11.: | Posebna izuzeća u području elektroničkih komunikacija
Article 12: | Specific exclusions in the field of waterČlanak 12.: | Posebna izuzeća u području vodnog gospodarstva
Article 13: | Concessions awarded to an affiliated undertakingČlanak 13.: | Koncesije dodijeljene povezanom društvu
Article 14: | Concessions awarded to a joint venture or to a contracting entity forming part of a joint ventureČlanak 14.: | Koncesije dodijeljene zajedničkom pothvatu ili naručitelju koji je sastavni dio zajedničkog pothvata
Article 15: | Notification of information by contracting entitiesČlanak 15.: | Priopćavanje informacija od strane naručitelja
Article 16: | Exclusion of activities which are directly exposed to competitionČlanak 16.: | Isključivanje djelatnosti koje su izravno izložene tržišnom natjecanju
Article 17: | Concessions between entities within the public sectorČlanak 17.: | Koncesije između subjekata u javnom sektoru
SECTION III: | GENERAL PROVISIONSODJELJAK III.: | OPĆE ODREDBE
Article 18: | Duration of the concessionČlanak 18.: | Trajanje koncesije
Article 19: | Social and other specific servicesČlanak 19.: | Društvene i druge posebne usluge
Article 20: | Mixed contractsČlanak 20.: | Mješoviti ugovori
Article 21: | Mixed procurement contracts involving defence or security aspectsČlanak 21.: | Mješoviti ugovori o nabavi koji uključuju obrambene ili sigurnosne aspekte
Article 22: | Contracts covering both activities referred to in Annex II and other activitiesČlanak 22.: | Ugovori koji obuhvaćaju obje djelatnosti navedene u Prilogu II. i druge djelatnosti
Article 23: | Concessions covering both activities referred to in Annex II and activities involving defence or security aspectsČlanak 23.: | Koncesije koje obuhvaćaju djelatnosti navedene u Prilogu II. i djelatnosti koje uključuju obrambene ili sigurnosne aspekte
SECTION IV: | SPECIFIC SITUATIONSODJELJAK IV.: | POSEBNE SITUACIJE
Article 24: | Reserved concessionsČlanak 24.: | Rezervirane koncesije
Article 25: | Research and development servicesČlanak 25.: | Usluge istraživanja i razvoja
CHAPTER II: | PrinciplesPOGLAVLJE II.: | Načela
Article 26: | Economic operatorsČlanak 26.: | Gospodarski subjekti
Article 27: | NomenclaturesČlanak 27.: | Nomenklature
Article 28: | ConfidentialityČlanak 28.: | Povjerljivost
Article 29: | Rules applicable to communicationČlanak 29.: | Pravila koja se primjenjuju na komunikaciju
TITLE II: | RULES ON THE AWARD OF CONCESSIONS: GENERAL PRINCIPLES AND PROCEDURAL GUARANTEESGLAVA II.: | PRAVILA O DODJELI KONCESIJA: OPĆA NAČELA I POSTUPOVNA JAMSTVA
CHAPTER I: | General principlesPOGLAVLJE I.: | Opća načela
Article 30: | General principlesČlanak 30.: | Opća načela
Article 31: | Concession noticesČlanak 31.: | Obavijest o koncesiji
Article 32: | Concession award noticesČlanak 32.: | Obavijest o dodjeli koncesije
Article 33: | Form and manner of publication of noticesČlanak 33.: | Oblik i način objavljivanja obavijesti
Article 34: | Electronic availability of concession documentsČlanak 34.: | Elektronička dostupnost dokumentacije o koncesiji
Article 35: | Combating corruption and preventing conflicts of interestČlanak 35.: | Suzbijanje korupcije i sprečavanje sukoba interesa
CHAPTER II: | Procedural guaranteesPOGLAVLJE II.: | Postupovna jamstva
Article 36: | Technical and functional requirementsČlanak 36.: | Tehnički i funkcionalni zahtjevi
Article 37: | Procedural guaranteesČlanak 37.: | Postupovna jamstva
Article 38: | Selection of and qualitative assessment of candidatesČlanak 38.: | Odabir natjecatelja i kvalitativna ocjena natjecatelja
Article 39: | Time limits for receipt of applications and tenders for the concessionČlanak 39.: | Rokovi za zaprimanje zahtjeva i ponuda za koncesiju
Article 40: | Provision of information to candidates and tenderersČlanak 40.: | Pružanje informacija natjecateljima i ponuditeljima
Article 41: | Award criteriaČlanak 41.: | Kriteriji za odabir
TITLE III: | RULES ON PERFORMANCE OF CONCESSIONSGLAVA III.: | PRAVILA O IZVRŠENJU KONCESIJA
Article 42: | SubcontractingČlanak 42.: | Podugovaranje
Article 43: | Modification of contracts during their termČlanak 43.: | Izmjena ugovora tijekom njihova trajanja
Article 44: | Termination of concessionsČlanak 44.: | Raskid koncesije
Article 45: | Monitoring and ReportingČlanak 45.: | Praćenje i izvještavanje
TITLE IV: | AMENDMENTS OF DIRECTIVES 89/665/EEC AND 92/13/EECGLAVA IV.: | IZMJENE DIREKTIVA 89/665/EEZ I 92/13/EEZ
Article 46: | Amendments to Directive 89/665/EECČlanak 46.: | Izmjene Direktive 89/665/EEZ
Article 47: | Amendments to Directive 92/13/EECČlanak 47.: | Izmjene Direktive 92/13/EEZ
TITLE V: | DELEGATED POWERS, IMPLEMENTING POWERS AND FINAL PROVISIONSGLAVA V.: | DELEGIRANE OVLASTI, PROVEDBENE OVLASTI I ZAVRŠNE ODREDBE
Article 48: | Exercise of the delegationČlanak 48.: | Delegiranje
Article 49: | Urgency procedureČlanak 49.: | Žurni postupak
Article 50: | Committee ProcedureČlanak 50.: | Postupak odbora
Article 51: | TranspositionČlanak 51.: | Prenošenje
Article 52: | Transitional provisionsČlanak 52.: | Prijelazne odredbe
Article 53: | Monitoring and reportingČlanak 53.: | Praćenje i izvješćivanje
Article 54: | Entry into forceČlanak 54.: | Stupanje na snagu
Article 55: | AddresseesČlanak 55.: | Adresati
ANNEXES: |  PRILOZI: |  
ANNEX I: | LIST OF THE ACTIVITIES REFERRED TO IN POINT (7) OF ARTICLE 5PRILOG I.: | POPIS DJELATNOSTI NAVEDENIH U ČLANKU 5. TOČKI (7)
ANNEX II: | ACTIVITIES EXERCISED BY CONTRACTING ENTITIES AS REFERRED TO IN ARTICLE 7PRILOG II.: | DJELATNOSTI KOJE IZVRŠAVAJU NARUČITELJI KAKO JE NAVEDENO U ČLANKU 7.
ANNEX III: | LIST OF LEGAL ACTS OF THE UNION REFERRED TO IN POINT (B) OF ARTICLE 7(2)PRILOG III.: | POPIS PRAVNIH AKATA UNIJE IZ ČLANKA 7. STAVKA 2. TOČKE (B)
ANNEX IV: | SERVICES REFERRED TO IN ARTICLE 19PRILOG IV.: | USLUGE IZ ČLANKA 19.
ANNEX V: | INFORMATION TO BE INCLUDED IN CONCESSION NOTICES REFERRED TO IN ARTICLE 31PRILOG V.: | PODACI KOJE TREBAJU SADRŽAVATI OBAVIJESTI O KONCESIJAMA IZ ČLANKA 31.
ANNEX VI: | INFORMATION TO BE INCLUDED IN PRIOR INFORMATION NOTICES CONCERNING CONCESSIONS FOR SOCIAL AND OTHER SPECIFIC SERVICES, AS REFERRED TO IN ARTICLE 31(3)PRILOG VI.: | PODACI KOJE TREBAJU SADRŽAVATI PRETHODNE INFORMATIVNE OBAVIJESTI VEZANE UZ KONCESIJE ZA DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE, KAKO JE NAVEDENO U ČLANKU 31. STAVKU 3.
ANNEX VII: | INFORMATION TO BE INCLUDED IN CONCESSION AWARD NOTICES, AS REFERRED TO IN ARTICLE 32PRILOG VII.: | PODACI KOJE TREBAJU SADRŽAVATI OBAVIJESTI O DODJELI KONCESIJA IZ ČLANKA 32.
ANNEX VIII: | INFORMATION TO BE INCLUDED IN CONCESSION AWARD NOTICES CONCERNING CONCESSIONS FOR SOCIAL AND OTHER SPECIFIC SERVICES, AS REFERRED TO IN ARTICLE 32PRILOG VIII.: | PODACI KOJE TREBAJU SADRŽAVATI OBAVIJESTI O DODJELI KONCESIJA O DRUŠTVENIM I DRUGIM POSEBNIM USLUGAMA, KAKO JE NAVEDENO U ČLANKU 32.
ANNEX IX: | FEATURES CONCERNING PUBLICATIONPRILOG IX.: | OBILJEŽJA KOJA SE ODNOSE NA OBJAVU
ANNEX X: | LIST OF INTERNATIONAL SOCIAL AND ENVIRONMENTAL CONVENTIONS REFERRED TO IN ARTICLE 30(3)PRILOG X.: | POPIS MEĐUNARODNIH SOCIJALNIH I OKOLIŠNIH KONVENCIJA IZ ČLANKA 30. STAVKA 3.
ANNEX XI: | INFORMATION TO BE INCLUDED IN NOTICES OF MODIFICATIONS OF A CONCESSION DURING ITS TERM ACCORDING TO ARTICLE 43PRILOG XI.: | PODACI KOJE TREBAJU SADRŽAVATI OBAVIJESTI O IZMJENAMA KONCESIJE TIJEKOM NJEZINOG TRAJANJA U SKLADU S ČLANKOM 43.
TITLE IGLAVA I.
SUBJECT-MATTER, SCOPE, PRINCIPLES AND DEFINITIONSPREDMET, PODRUČJE PRIMJENE, NAČELA I DEFINICIJE
CHAPTER IPOGLAVLJE I.
Scope, general principles and definitionsPodručje primjene, opća načela i definicije
Section IOdjeljak I.
Subject-matter, scope, general principles, definitions and thresholdPredmet, područje primjene, opća načela, definicije i prag
Article 1Članak 1.
Subject-matter and scopePredmet i područje primjene
1.   This Directive establishes rules on the procedures for procurement by contracting authorities and contracting entities by means of a concession, whose value is estimated to be not less than the threshold laid down in Article 8.1.   Ovom se Direktivom utvrđuju pravila o postupcima nabave koju provode javni naručitelji i naručitelji putem koncesije, čija procijenjena vrijednost nije manja od praga navedenog u članku 8.
2.   This Directive applies to the award of works or services concessions, to economic operators by:2.   Ova se Direktiva primjenjuje na dodjelu koncesija za radove ili usluge gospodarskim subjektima od strane:
(a) | Contracting authorities; or(a) | javnih naručitelja; ili
(b) | Contracting entities, provided that the works or services are intended for the pursuit of one of the activities referred to in Annex II.(b) | naručitelja, pod uvjetom da su radovi ili usluge namijenjeni provedbi jedne od djelatnosti navedenih u Prilogu II.
3.   The application of this Directive is subject to Article 346 TFEU.3.   Primjena ove Direktive podložna je članku 346. UFEU-a.
4.   Agreements, decisions or other legal instruments that organise the transfer of powers and responsibilities for the performance of public tasks between contracting authorities or contracting entities or groupings of contracting authorities or contracting entities, and which do not provide for remuneration to be given for contractual performance, are considered to be a matter of internal organisation of the Member State concerned and, as such, are not affected in any way by this Directive.4.   Sporazumi, odluke ili drugi pravni instrumenti kojima se uređuje prijenos ovlasti i odgovornosti za izvršavanje javnih zadaća među javnim naručiteljima ili naručiteljima ili udruženjima javnih naručitelja ili naručitelja te kojima nije predviđeno izvršavanje ugovornih obveza uz novčanu naknadu smatraju se pitanjima interne organizacije u dotičnoj državi članici te stoga ova Direktiva ni na koji način ne utječe na njih.
Article 2Članak 2.
Principle of free administration by public authoritiesNačelo slobodnog upravljanja javnih vlasti
1.   This Directive recognises the principle of free administration by national, regional and local authorities in conformity with national and Union law. Those authorities are free to decide how best to manage the execution of works or the provision of services, to ensure in particular a high level of quality, safety and affordability, equal treatment and the promotion of universal access and of user rights in public services.1.   Ova Direktiva podržava načelo slobodnog upravljanja nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti u skladu s nacionalnim pravom i pravom Unije. Te su vlasti slobodne odlučiti kako najbolje upravljati izvršenjem radova ili pružanjem usluga, posebno kako bi osigurale visok stupanj kvalitete, sigurnosti i cjenovne pristupačnosti, jednako postupanje te promicanje univerzalnog pristupa i korisničkih prava u javnim službama.
Those authorities may choose to perform their public interest tasks with their own resources, or in cooperation with other authorities or to confer them upon economic operators.Te vlasti mogu odabrati izvršavati svoje zadatke od javnog interesa vlastitim sredstvima ili u suradnji s drugim vlastima, ili ih povjeriti gospodarskim subjektima.
2.   This Directive does not affect Member States’ systems of property ownership. In particular it does not require the privatisation of public enterprises providing services to the public.2.   Ova Direktiva ne utječe na sustave vlasništva nad imovinom država članica. Posebno ne zahtijeva privatizaciju javnih poduzeća koja javnosti pružaju usluge.
Article 3Članak 3.
Principle of equal treatment, non-discrimination and transparencyNačelo jednakog postupanja, nediskriminacije i transparentnosti
1.   Contracting authorities and contracting entities shall treat economic operators equally and without discrimination and shall act in a transparent and proportionate manner.1.   Javni naručitelji i naručitelji se prema gospodarskim subjektima ponašaju jednako i bez diskriminacije te djeluju na transparentan i razmjeran način.
The design of the concession award procedure, including the estimate of the value, shall not be made with the intention of excluding it from the scope of this Directive or of unduly favouring or disadvantaging certain economic operators or certain works, supplies or services.Koncept postupka dodjele koncesije, uključujući procjenu vrijednosti, nije osmišljen s namjerom da ga se isključi iz područja primjene ove Direktive ili da se određenim gospodarskim subjektima ili određenim radovima, robi ili uslugama nepravedno daje prednost ili da ih se stavlja u nepovoljan položaj.
2.   Contracting authorities and contracting entities shall aim at ensuring the transparency of the award procedure and of the performance of the contract, while complying with Article 28.2.   Javni naručitelji i naručitelji za cilj imaju osiguravanje transparentnosti postupka dodjele i izvršavanja ugovora, pridržavajući se pritom članka 28.
Article 4Članak 4.
Freedom to define services of general economic interestSloboda određivanja usluga od općeg gospodarskog interesa
1.   This Directive does not affect the freedom of Member States to define, in conformity with Union law, what they consider to be services of general economic interest, how those services should be organised and financed, in compliance with the State aid rules, and what specific obligations they should be subject to. Equally, this Directive does not affect the way in which the Member States organise their social security systems.1.   Ova Direktiva ne utječe na slobodu država članica da u skladu s pravom Unije same odrede usluge koje smatraju uslugama od općeg gospodarskog interesa, načine na koje bi se one trebale organizirati i financirati, sukladno propisima o državnoj potpori, te specifične obveze kojima podliježu. Isto tako, ova Direktiva ne utječe na način na koji države članice organiziraju svoje sustave socijalne sigurnosti.
2.   Non-economic services of general interest shall fall outside the scope of this Directive.2.   Negospodarske usluge od općeg interesa izvan su područja primjene ove Direktive.
Article 5Članak5.
DefinitionsDefinicije
For the purposes of this Directive the following definitions apply:Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:
(1) | ‘concessions’ means works or services concessions, as defined in points (a) and (b): | (a) | ‘works concession’ means a contract for pecuniary interest concluded in writing by means of which one or more contracting authorities or contracting entities entrust the execution of works to one or more economic operators the consideration for which consists either solely in the right to exploit the works that are the subject of the contract or in that right together with payment; | (b) | ‘services concession’ means a contract for pecuniary interest concluded in writing by means of which one or more contracting authorities or contracting entities entrust the provision and the management of services other than the execution of works referred to in point (a) to one or more economic operators, the consideration of which consists either solely in the right to exploit the services that are the subject of the contract or in that right together with payment. | The award of a works or services concession shall involve the transfer to the concessionaire of an operating risk in exploiting those works or services encompassing demand or supply risk or both. The concessionaire shall be deemed to assume operating risk where, under normal operating conditions, it is not guaranteed to recoup the investments made or the costs incurred in operating the works or the services which are the subject-matter of the concession. The part of the risk transferred to the concessionaire shall involve real exposure to the vagaries of the market, such that any potential estimated loss incurred by the concessionaire shall not be merely nominal or negligible;1. | „koncesije” znači koncesije radova ili koncesije usluga, kako je definirano u točkama (a) i (b): | (a) | „koncesija radova” znači ugovor kojim se ostvaruje novčani interes, a sklapa se u pisanom obliku posredstvom kojeg jedan javni naručitelj ili naručitelj ili više njih povjeravaju izvođenje radova jednom gospodarskom subjektu ili više njih čija se naknada sastoji isključivo od prava na iskorištavanje radova koji su predmet ugovora ili od tog prava i plaćanja; | (b) | „koncesija usluga” znači ugovor kojim se ostvaruje novčani interes, a sklapa se u pisanom obliku posredstvom kojeg jedan javni naručitelj ili naručitelj ili više njih povjeravaju pružanje usluga ili upravljanje uslugama koje nisu izvođenje radova iz točke (a) jednom gospodarskom subjektu ili više njih čija se naknada sastoji isključivo od prava na iskorištavanje usluga koje su predmet ugovora ili od tog prava i plaćanja. | Dodjela koncesije radova ili usluga uključuje prijenos na koncesionara operativnog rizika u iskorištavanju tih radova ili usluga koji obuhvaća rizik potražnje ili rizik ponude ili oboje. Smatra se da koncesionar preuzima operativni rizik kada se, u normalnim uvjetima rada, ne jamči nadoknada ulaganja ili troškova nastalih u izvođenju radova ili pružanju usluga koje su predmet koncesije. Dio rizika prenesen na koncesionara uključuje stvarno izlaganje nepredvidivim promjenama tržišta, tako da bilo kakav potencijalni procijenjeni gubitak koji je pretrpio koncesionar nije tek nominalan i zanemariv.
(2) | ‘economic operator’ means any natural or legal person, or public entity, or a group of such persons or entities, including temporary associations of undertakings, which offers the execution of works and/or a work, the supply of products or the provision of services on the market;2. | „gospodarski subjekt” znači fizička ili pravna osoba ili javno tijelo ili skupina tih osoba ili tijela, uključujući privremena udruženja poduzeća, koja na tržištu nudi izvođenje radova i/ili posla, nabavu robe ili pružanje usluga;
(3) | ‘candidate’ means an economic operator that has sought an invitation or has been invited to take part in a concession award procedure;3. | „natjecatelj” znači gospodarski subjekt koji traži poziv ili je pozvan na sudjelovanje u postupku dodjele koncesije;
(4) | ‘tenderer’ means an economic operator which has submitted a tender;4. | „ponuditelj” znači gospodarski subjekt koji je dostavio ponudu;
(5) | ‘concessionaire’ means an economic operator which has been awarded a concession;5. | „koncesionar” znači gospodarski subjekt kojem je dodijeljena koncesija;
(6) | ‘written’ or ‘in writing’ means any expression consisting of words or figures which can be read, reproduced and subsequently communicated, including information which is transmitted and stored by electronic means;6. | „pisan” ili „u pisanom obliku” znači svaki iskaz koji se sastoji od riječi ili brojeva koji se mogu čitati, umnožavati i naknadno slati, uključujući podatke koji se prenose i pohranjuju elektroničkim putem;
(7) | ‘execution of works’ means the execution, or both the design and execution, of works related to one of the activities referred to in Annex I or of a work, or the realisation, by whatever means, of a work corresponding to the requirements specified by the contracting authority or contracting entity exercising a decisive influence on the type or design of the work;7. | „izvršenje radova” znači izvršenje ili oblikovanje i izvršenje radova koji se odnose na jednu od djelatnosti iz Priloga I. ili posla ili realizacije, bez obzira kojim sredstvom, posla koji odgovara zahtjevima koje je naveo javni naručitelj ili naručitelj koji ima odlučujući utjecaj na vrstu ili oblikovanje posla;
(8) | ‘a work’ means the outcome of building or civil engineering works taken as a whole which is sufficient in itself to fulfil an economic or technical function;8. | „posao” znači rezultat visokogradnje ili niskogradnje uzet u cjelini koji je sam po sebi dovoljan da ispuni gospodarsku ili tehničku funkciju;
(9) | ‘electronic means’ means electronic equipment for the processing (including digital compression) and storage of data which is transmitted, conveyed and received by wire, by radio, by optical means or by other electromagnetic means;9. | „elektronička sredstva” znači elektronička oprema za obradu (uključujući digitalno sažimanje) i pohranu podataka koji se šalju, prenose i primaju žičanom vezom, radiovezom, optičkim ili drugim elektromagnetskim sredstvima;
(10) | ‘exclusive right’ means a right granted by a competent authority of a Member State by means of any law, regulation or published administrative provision which is compatible with the Treaties the effect of which is to limit the exercise of an activity to a single economic operator and which substantially affects the ability of other economic operators to carry out such an activity;10. | „isključivo pravo” znači pravo koje dodjeljuje nadležno tijelo države članice pomoću bilo koje odredbe zakona, propisa ili objavljenog upravnog akta koji su u skladu s Ugovorima, čiji je učinak ograničavanje izvršavanja djelatnosti na jednog gospodarskog subjekta i koji ima znatan utjecaj na mogućnost drugih gospodarskih subjekata da obavljaju takvu djelatnost;
(11) | ‘special right’ means a right granted by a competent authority of a Member State by means of any law, regulation or published administrative provision which is compatible with the Treaties the effect of which is to limit the exercise of an activity to two or more economic operators and which substantially affects the ability of other economic operators to carry out such an activity;11. | „posebno pravo” znači pravo koje dodjeljuje nadležno tijelo države članice pomoću bilo koje odredbe zakona, propisa ili objavljenog upravnog akta koji su u skladu s Ugovorima čiji je učinak ograničavanje izvršavanja djelatnosti na dva gospodarska subjekta ili više njih i koji ima znatan utjecaj na mogućnost drugih gospodarskih subjekata da obavljaju takvu djelatnost;
(12) | ‘concession document’ means any document produced or referred to by the contracting authority or contracting entity to describe or determine elements of the concession or the procedure, including the concession notice, the technical and functional requirements, proposed conditions of concession, formats for the presentation of documents by candidates and tenderers, information on generally applicable obligations and any additional documents;12. | „dokumentacija o koncesiji” znači bilo koji dokument koji je sastavljen ili na koji javni naručitelj ili naručitelj upućuje, a u kojemu se opisuju ili određuju elementi koncesije ili postupka, uključujući obavijest o koncesiji, tehničke i funkcionalne zahtjeve, predložene uvjete koncesije, formate dokumenata koje podnose natjecatelji ili ponuditelji, informacije o općim primjenjivim obvezama te svu dodatnu dokumentaciju;
(13) | ‘innovation’ means the implementation of a new or significantly improved product, service or process, including but not limited to production, building or construction processes a new marketing method, or a new organisational method in business practices, workplace organisation or external relations, inter alia, with the purpose of helping to solve societal challenges or to support the Europe 2020 strategy.13. | „inovacija” znači provedba novog ili značajno poboljšanog proizvoda, usluge ili postupka, uključujući, ali ne ograničavajući se na postupke proizvodnje, građenja ili izgradnje, nova metoda stavljanja na tržište ili nova metoda organizacije u poslovnoj praksi, organizacije radnog mjesta ili vanjskih odnosa između ostalog s ciljem pomaganja rješavanja društvenih izazova ili kao potpora strategiji Europa 2020.
Article 6Članak 6.
Contracting authoritiesJavni naručitelji
1.   For the purposes of this Directive, ‘contracting authorities’ means State, regional or local authorities, bodies governed by public law or associations formed by one or more such authorities or one or more such bodies governed by public law other than those authorities, bodies or associations which pursue one of the activities referred to in Annex II and award a concession for the pursuit of one of those activities.1.   Za potrebe ove Direktive „javni naručitelji” znači tijela državne, regionalne ili lokalne vlasti, javnopravna tijela ili udruženja koja je osnovalo jedno ili više takvih tijela vlasti ili jedno ili više takvih javnopravnih tijela, a koja nisu tijela vlasti, tijela ili udruženja koja obavljaju jednu od djelatnosti iz Priloga II. i dodjeljuju koncesiju s ciljem provođenja jedne od tih djelatnosti.
2.   ‘Regional authorities’ includes all authorities of the administrative units listed non-exhaustively in NUTS 1 and 2, as referred to in Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council (20).2.   „Regionalna tijela” uključuje sva tijela administrativnih jedinica navedena na popisu koji nije konačan u NUTS-u 1 i 2, kako je navedeno u Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (19).
3.   ‘Local authorities’ includes all authorities of the administrative units falling under NUTS 3 and smaller administrative units, as referred to in Regulation (EC) No 1059/2003.3.   „Lokalna tijela” uključuju sva tijela administrativnih jedinica obuhvaćenih NUTS-om 3 te manjih administrativnih jedinica, kako je navedeno u Uredbi (EZ) br. 1059/2003.
4.    ‘Bodies governed by public law’ means bodies that have all of the following characteristics:4.   „Javnopravna tijela” znači tijela koja posjeduju sve od sljedećih značajki:
(a) | they are established for the specific purpose of meeting needs in the general interest, not having an industrial or commercial character;(a) | uspostavljena su posebno u svrhu zadovoljavanja potreba u općem interesu, a nisu industrijske ili komercijalne naravi;
(b) | they have legal personality; and(b) | imaju pravnu osobnost; i
(c) | they are financed, for the most part, by the State, regional or local authorities, or by other bodies governed by public law; or are subject to management supervision by those bodies or authorities; or have an administrative, managerial or supervisory board, more than half of whose members are appointed by the State, regional or local authorities, or by other bodies governed by public law.(c) | većim dijelom financiraju ih tijela državne, regionalne ili lokalne vlasti ili druga javnopravna tijela; ili su podložna upravljačkom nadzoru od strane tih tijela ili tijela vlasti; ili imaju upravni, upraviteljski ili nadzorni odbor, a više od polovice članova tih odbora imenovala je država, regionalna ili lokalna tijela ili druga javnopravna tijela.
Article 7Članak 7.
Contracting entitiesNaručitelji
1.   For the purposes of this Directive, ‘contracting entities’ means entities which pursue one of the activities referred to in Annex II and award a concession for the pursuit of one of those activities, and which are one of the following:1.   Za potrebe ove Direktive, „naručitelji” znači subjekti koji obavljaju jednu od djelatnosti iz Priloga II. i dodjeljuju koncesiju za provođenje jedne od tih djelatnosti i koji su jedno od sljedećeg:
(a) | State, regional or local authorities, bodies governed by public law or associations formed by one or more such authorities or one or more such bodies governed by public law;(a) | tijela državne, regionalne ili lokalne vlasti, javnopravna tijela ili udruženja koja je osnovalo jedno ili nekoliko takvih tijela vlasti ili jedno ili nekoliko takvih javnopravnih tijela;
(b) | public undertakings as defined in paragraph 4 of this Article;(b) | javna poduzeća kako su definirana u ovom članku, stavku 4;
(c) | entities other than those referred to in points (a) and (b) of this paragraph, but which operate on the basis of special or exclusive rights, granted for the exercise of one of the activities referred to in Annex II.(c) | subjekti koji nisu navedeni u točkama (a) i (b) ovog stavka, ali koji djeluju na temelju posebnih ili isključivih prava, kojima je odobreno izvršavanje jedne od djelatnosti navedenih u Prilogu II.
2.   Entities which have been granted special or exclusive rights by means of a procedure in which adequate publicity has been ensured and where the granting of those rights was based on objective criteria shall not constitute ‘contracting entities’ within the meaning of point (c) of paragraph 1. Such procedures shall include:2.   Subjekti kojima su odobrena posebna ili isključiva prava putem postupka na temelju objektivnih kriterija i pri čemu je osigurano odgovarajuće oglašavanje ne čine „naručitelje” u smislu stavka 1. točke (c). Takvi postupci uključuju:
(a) | procurement procedures with a prior call for competition in conformity with Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council (21) and Directive 2014/25/EU, Directive 2009/81/EC or this Directive;(a) | postupke nabave s prethodnim pozivom na nadmetanje u skladu s Direktivom 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća (20) i Direktivom 2014/25/EU, Direktivom 2009/81/EZ ili ovom Direktivom;
(b) | procedures pursuant to other legal acts of the Union listed in Annex III, ensuring adequate prior transparency for granting authorisations on the basis of objective criteria.(b) | postupke koji se temelje na drugim pravnim aktima Unije koji su navedeni u Prilogu III. i osiguravaju adekvatnu prethodnu transparentnost za dodjelu ovlaštenja temeljem objektivnih kriterija.
3.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 48 concerning amendments to the list of the Union legal acts set out in Annex III where necessary because of the repeal or amendment of those acts, or because of the adoption of new acts.3.   Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 48. u pogledu izmjena popisa pravnih akata Unije navedenih u Prilogu III. kada je potrebno zbog stavljanja izvan snage ili izmjene tih akata ili zbog donošenja novih akata.
4.   ‘Public undertaking’ means any undertaking over which the contracting authorities may exercise, directly or indirectly, a dominant influence by virtue of their ownership thereof, their financial participation therein, or the rules which govern it.4.   „Javno poduzeće” znači svako poduzeće u kojem javni naručitelji mogu imati, izravno ili neizravno, prevladavajući utjecaj na temelju svojeg vlasništva u njemu, svojeg financijskog sudjelovanja u njemu, ili na temelju pravila kojima je ono uređeno.
A dominant influence on the part of the contracting authorities shall be presumed in any of the following cases, in which those authorities, directly or indirectly:Prevladavajući utjecaj javnih naručitelja pretpostavlja se u bilo kojem od sljedećih slučajeva u kojima ta tijela izravno ili neizravno:
(a) | hold the majority of the undertaking’s subscribed capital;(a) | drže većinu upisanog kapitala društva;
(b) | control the majority of the votes attaching to shares issued by the undertaking;(b) | kontroliraju većinu glasova koji se odnose na dionice koje je društvo izdalo;
(c) | can appoint more than half of the undertaking’s administrative, management or supervisory body.(c) | mogu imenovati više od polovice članova upravnog, upraviteljskog ili nadzornog tijela poduzeća.
Article 8Članak 8.
Threshold and methods for calculating the estimated value of concessionsPrag i metode izračunavanja procijenjene vrijednosti koncesija
1.   This Directive shall apply to concessions the value of which is equal to or greater than EUR 5 186 000.1.   Ova se Direktiva primjenjuje na koncesije čija je vrijednost jednaka ili veća od 5 186 000 EUR.
2.   The value of a concession shall be the total turnover of the concessionaire generated over the duration of the contract, net of VAT, as estimated by the contracting authority or the contracting entity, in consideration for the works and services being the object of the concession, as well as for the supplies incidental to such works and services.2.   Vrijednost koncesije je ukupni promet koncesionara ostvaren tijekom trajanja ugovora, bez PDV-a, kako ga je procijenio javni naručitelj ili naručitelj, s obzirom na radove i usluge koji su predmet koncesije, kao i robu koja je vezana uz te poslove i usluge.
That estimate shall be valid at the moment at which the concession notice is sent or, in cases where such notice is not provided for, at the moment at which the contracting authority or the contracting entity commences the concession award procedure, for instance by contacting economic operators in relation to the concessions.Ta procjena je valjana u trenutku slanja obavijesti o koncesiji ili, ako obavijest nije predviđena, u trenutku u kojem javni naručitelj ili naručitelj započne s postupkom dodjele koncesije, na primjer, ako je primjenjivo, stupanjem u kontakt s gospodarskim subjektima u vezi s koncesijom.
For the purpose of paragraph 1, if the value of the concession at the time of the award is more than 20 % higher than its estimated value, the valid estimate shall be the value of the concession at the time of the award.Za potrebe stavka 1., ako je vrijednost koncesije u vrijeme dodjele više od 20 % veća od njezine procijenjene vrijednosti, valjana procjena bit će vrijednost koncesije u vrijeme dodjele.
3.   The estimated value of the concession shall be calculated using an objective method specified in the concession documents. When calculating the estimated value of the concession, contracting authorities and contracting entities shall, where applicable, take into account in particular:3.   Procijenjena vrijednost koncesije izračunava se objektivnom metodom utvrđenom u dokumentaciji o koncesiji. Prilikom izračunavanja procjene vrijednosti koncesije, javni naručitelji i naručitelji, ako je moguće, posebno uzimaju u obzir:
(a) | the value of any form of option and any extension of the duration of the concession;(a) | vrijednost bilo kojeg oblika opcije i bilo koje produljenje trajanja koncesije;
(b) | revenue from the payment of fees and fines by the users of the works or services other than those collected on behalf of the contracting authority or contracting entity;(b) | prihod prikupljen kada korisnik radova ili usluga plaća naknade i kazne, a koji nije prihod prikupljen u ime javnog naručitelja ili naručitelja;
(c) | payments or any financial advantage in any form whatsoever made by the contracting authority or contracting entity or any other public authority to the concessionaire, including compensation for compliance with a public service obligation and public investment subsidies;(c) | plaćanja od javnog naručitelja ili naručitelja ili bilo kojeg tijela javne vlasti odnosno bilo kakva financijska prednost u bilo kojem obliku koju je jedno od navedenih tijela dodijelilo koncesionaru uključujući naknadu za usklađivanje s obvezom javne usluge i subvencioniranje javnog ulaganja;
(d) | the value of grants or any other financial advantages, in any form, from third parties for the performance of the concession;(d) | vrijednost dodijeljenih sredstava ili bilo koju drugu financijsku prednost, u bilo kojem obliku, od trećih strana za izvršenje koncesije;
(e) | revenue from sales of any assets which are part of the concession;(e) | prihod od prodaje bilo kakve imovine koja je dio koncesije;
(f) | the value of all the supplies and services that are made available to the concessionaire by the contracting authorities or contracting entities, provided that they are necessary for executing the works or providing the services;(f) | vrijednost cjelokupne robe i usluga koje su javni naručitelji ili naručitelji stavili na raspolaganje koncesionaru pod uvjetom da su nužne za izvođenje radova ili pružanje usluga;
(g) | any prizes or payments to candidates or tenderers.(g) | nagrade ili plaćanja natjecateljima ili ponuditeljima;
4.   The choice of the method used to calculate the estimated value of a concession shall not be made with the intention of excluding it from the scope of this Directive. A concession shall not be subdivided with the effect of preventing it from falling within the scope of this Directive, unless justified by objective reasons.4.   Metoda koja se koristi za izračunavanje procijenjene vrijednosti koncesije ne smije biti odabrana s namjerom izuzimanja nabave iz područja primjene ove Direktive. Koncesija ne smije biti razdijeljena na način da ne spada u područje primjene ove Direktive ako za to ne postoje objektivni razlozi.
5.   Where a proposed work or service may result in concessions being awarded in the form of separate lots, account shall be taken of the total estimated value of all such lots.5.   Ako predloženi posao ili usluga mogu rezultirati dodjelom koncesije u obliku zasebnih grupa, u obzir se uzima ukupna procijenjena vrijednost svih tih grupa.
6.   Where the aggregate value of the lots is equal to or exceeds the threshold laid down in this Article, this Directive shall apply to the awarding of each lot.6.   Ako je zbrojena vrijednost grupa jednaka ili veća od praga utvrđenog u ovom članku, ova se Direktiva primjenjuje na dodjelu ugovora za svaku grupu.
Article 9Članak 9.
Revision of the thresholdRevizija praga
1.   Every two years from 30 June 2013, the Commission shall verify that the threshold set out in Article 8(1) corresponds to the threshold established in the World Trade Organisation Agreement on Government Procurement (the ‘GPA’) for works concessions and shall, where necessary, revise that threshold in accordance with this Article.1.   Svake dvije godine, počevši od 30. lipnja 2013., Komisija provjerava odgovara li prag određen u članku 8. stavku 1. pragu utvrđenom u Sporazumu Svjetske trgovinske organizacije o javnoj nabavi („GPA”) za koncesije radova i po potrebi revidira taj prag u skladu s ovim člankom.
In accordance with the calculation method set out in the GPA, the Commission shall calculate the value of the threshold on the basis of the average daily value of the euro in terms of the special drawing rights (SDRs), over a period of 24 months terminating on 31 August preceding the revision with effect from 1 January. The value of the threshold thus revised shall, where necessary, be rounded down to the nearest thousand euros so as to ensure that the threshold in force provided for by the GPA, expressed in SDRs, is observed.U skladu s metodom izračuna utvrđenom u GPA-u o javnoj nabavi Komisija računa vrijednost tog praga na osnovi prosječne dnevne vrijednosti eura u smislu posebnih prava vučenja (PPV) tijekom razdoblja od 24 mjeseca koje završava 31. kolovoza koji prethodi reviziji s učinkom od 1. siječnja. Vrijednost tako revidiranog praga zaokružuje se prema potrebi na najbližu nižu vrijednost u tisućama eura kako bi se osiguralo da se poštuje važeći prag predviđen GPA-om, a koji je iskazan u PPV-ima.
2.   Every two years from 1 January 2014, the Commission shall determine the values, in the national currencies of the Member States whose currency is not the euro, of the threshold referred to in Article 8(1), revised pursuant to paragraph 1 of this Article.2.   Svake dvije godine, počevši od 1. siječnja 2014., Komisija određuje vrijednosti, u nacionalnim valutama država članica čija valuta nije euro, praga navedenog u članku 8. stavku 1., revidiranih u skladu s ovim člankom stavkom 1.
In accordance with the calculation method set out in the GPA, the determination of such values shall be based on the average daily values of those currencies corresponding to the applicable threshold expressed in euro over the 24 months terminating on 31 August preceding the revision with effect from 1 January.U skladu s metodom izračuna utvrđenoj u GPA-u utvrđivanje tih vrijednosti temelji se na prosječnoj dnevnoj vrijednosti ovih valuta s obzirom na prag koji se primjenjuje izražen u eurima tijekom razdoblja od 24 mjeseca koje završava 31. kolovoza koji prethodi reviziji s učinkom od 1. siječnja.
3.   The Commission shall publish the revised threshold referred to in paragraph 1, its corresponding value in the national currencies referred to in the first subparagraph of paragraph 2, and the value determined in accordance with the second subparagraph of paragraph 2, in the Official Journal of the European Union at the beginning of the month of November following their revision.3.   Komisija objavljuje revidirani prag naveden u stavku 1. i njegova odgovarajuća vrijednost u nacionalnim valutama navedenima u stavku 2. prvom podstavku te vrijednost utvrđenu u skladu sa stavkom 2. drugim podstavkom u Službenom listu Europske unije početkom mjeseca studenog koji slijedi nakon revizije.
4.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 48 to adapt the methodology set out in the second subparagraph of paragraph 1 of this Article to any change in the methodology provided in the GPA for the revision of the threshold referred to in Article 8(1) and for the determination of the corresponding values in the national currencies of the Member States whose currency is not the euro, as referred to in paragraph 2 of this Article.4.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 48. da metodologiju utvrđenu u stavku 1. drugom podstavku prilagodi svim izmjenama metodologije iz GPA-a za reviziju pragova iz članka 8. stavka 1. te za određivanje odgovarajućih vrijednosti u nacionalnim valutama država članica čija valuta nije euro, kako je navedeno u stavku 2. ovog članka.
The Commission shall also be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 48 to revise the threshold referred to in Article 8(1) pursuant to paragraph 1 of this Article.Komisiji se također dodjeljuje ovlast za usvajanje delegiranih akata u skladu s člankom 48. da revidira prag iz članka 8. stavka 1. u skladu sa stavkom 1. ovog članka.
5.   Where it is necessary to revise that threshold and time constraints prevent use of the procedure set out in Article 48 and therefore imperative grounds of urgency so require, the procedure provided for in Article 49 shall apply to delegated acts adopted pursuant to the second subparagraph of paragraph 4 of this Article.5.   Ako je potrebno revidirati taj prag a vremenska ograničenja onemogućuju korištenje postupka određenog u članku 48. te tako nalažu razlozi hitnosti, na delegirane akte donesene na temelju stavka 4. drugog podstavka ovog članka primjenjuje se postupak iz članka 49.
Section IIOdjeljak II.
ExclusionsIzuzeća
Article 10Članak 10.
Exclusions applicable to concessions awarded by contracting authorities and contracting entitiesIzuzeća primjenjiva na koncesije koje dodjeljuju javni naručitelji i naručitelji
1.   This Directive shall not apply to services concessions awarded to a contracting authority or to a contracting entity as referred to in point (a) of Article 7(1) or to an association thereof on the basis of an exclusive right.1.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na koncesije za usluge koje su dodijeljene javnom naručitelju ili naručitelju kako je navedeno u članku 7. stavku 1. točki a. ili njihovom udruženju na temelju isključivog prava.
This Directive shall not apply to services concessions awarded to an economic operator on the basis of an exclusive right which has been granted in accordance with the TFEU and Union legal acts laying down common rules on access to the market applicable to activities referred to in Annex II.Direktiva se ne primjenjuje na koncesije usluga dodijeljene gospodarskom subjektu na temelju isključivog prava koje mu je dodijeljeno u skladu s UFEU-om i pravnim aktima Unije kojima se utvrđuju zajednička pravila o pristupu tržištu primjenjivim na djelatnosti navedene u Prilogu II.
2.   By way of derogation from the second subparagraph of paragraph 1 of this Article, where Union sectoral legislation referred to in that subparagraph does not provide for sector-specific transparency obligations, Article 32 shall apply.2.   Odstupajući od ovog članka prvog stavka drugog podstavka, kada sektorsko zakonodavstvo Unije iz tog podstavka ne predviđa obveze transparentnosti specifične za određeni sektor, primjenjuje se članak 32.
Where a Member State grants an exclusive right to an economic operator for the exercise of one of the activities referred to in Annex II, it shall inform the Commission thereof within one month after the award of that exclusive right.Ako država članica gospodarskom subjektu daje isključivo pravo za izvršavanje jedne ili više djelatnosti navedenih u Prilogu II., o tome obavještava Komisiju u roku od jednog mjeseca nakon dodjele tog isključivog prava.
3.   This Directive shall not apply to concessions for air transport services based on the granting of an operating licence within the meaning of Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council (22) or to concessions for public passenger transport services within the meaning of Regulation (EC) No 1370/2007.3.   Ova Direktiva ne primjenjuje se na koncesije usluga zračnog prometa koje se temelje na dodjeli dozvole za upravljanje u smislu Uredbe (EZ) 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (21) ili za usluge javnog prijevoza putnika u smislu Uredbe (EZ) br. 1370/2007.
4.   This Directive shall not apply to concessions which the contracting authority or contracting entity is obliged to award or organise in accordance with procedures different from those laid down in this Directive established by any of the following:4.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na koncesije koje javni naručitelj ili naručitelj mora dodijeliti ili organizirati u skladu s postupcima koji se razlikuju od onih utvrđenih u ovoj Direktivi, a koje je utvrdio jedan od sljedećih:
(a) | a legal instrument creating international law obligations, such as an international agreement concluded in conformity with the TFEU between a Member State and one or more third countries or subdivisions thereof and covering works, supplies or services intended for the joint implementation or exploitation of a project by their signatories;(a) | pravni instrument koji stvara međunarodne pravne obaveze, poput međunarodnog sporazuma sklopljenog u skladu s UFEU-om između države članice i jedne ili više trećih zemalja ili njihovih dijelova, a koji obuhvaća radove, robu ili usluge namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju projekta od strane država potpisnica;
(b) | an international organisation.(b) | međunarodna organizacija.
This Directive shall not apply to concessions which the contracting authority or contracting entity awards in accordance with procurement rules provided by an international organisation or international financing institution, where the concessions concerned are fully financed by that organisation or institution. In the case of concessions co-financed for the most part by an international organisation or international financing institution, the parties shall agree on applicable procurement procedures.Ova se Direktiva ne primjenjuje na koncesije koje javni naručitelj ili naručitelj dodjeljuje u skladu s pravilima o nabavi koje određuju međunarodna organizacija ili međunarodna financijska institucija, ako ta organizacija ili institucija u cijelosti financira dotične koncesije. U slučaju koncesija koje većim dijelom sufinancira međunarodna organizacija ili međunarodna financijska institucija, strane se usuglašavaju o primjenjivim postupcima nabave.
The Member States shall communicate all legal instruments referred to in point (a) of the first subparagraph of this paragraph to the Commission, which may consult the Advisory Committee on Public Procurement referred to in Article 50.Države članice priopćavaju sve pravne instrumente iz ovog stavka prvog podstavka točke (a) Komisiji, koja može tražiti savjet od Savjetodavnog odbora za javnu nabavu iz članka 48.
This paragraph shall not apply to concessions in the fields of defence and security as referred to in Directive 2009/81/EC.Ovaj stavak ne primjenjuje se na koncesije u područjima obrane i sigurnosti kako su navedena u Direktivi 2009/81/EC.
5.   This Directive shall not apply to concessions in the fields of defence and security as referred to in Directive 2009/81/EC, which are governed by:5.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na koncesije u područjima obrane i sigurnosti kako su navedena u Direktivi 2009/81/EC, i koje su uređene:
(a) | specific procedural rules pursuant to an international agreement or arrangement concluded between one or more Member States and one or more third countries;(a) | posebnim postupovnim pravilima na temelju međunarodnog sporazuma ili dogovora sklopljenog između jedne ili više država članica i jedne ili više trećih zemalja;
(b) | specific procedural rules pursuant to a concluded international agreement or arrangement relating to the stationing of troops and concerning the undertakings of a Member State or a third country;(b) | posebnim postupovnim pravilima na temelju sklopljenog međunarodnog sporazuma ili dogovora koji se odnosi na razmještaj postrojbi i tiče se pothvata države članice ili treće zemlje;
(c) | specific procedural rules of an international organisation purchasing for its purposes, or to concessions which must be awarded by a Member State in accordance with those rules.(c) | posebnim postupovnim pravilima međunarodne organizacije koja nabavlja za svoje potrebe ili na koncesije koje država članica mora sklopiti u skladu s tim pravilima.
6.   This Directive shall apply to the awarding of concessions in the fields of defence and security as referred to in Directive 2009/81/EC with the exception of the following:6.   Ova se Direktiva primjenjuje na dodjelu koncesija na područjima obrane i sigurnosti kako su navedena u Direktivi 2009/81/EZ, uz sljedeće iznimke:
(a) | concessions for which the application of this Directive would oblige a Member State to supply information the disclosure of which it considers contrary to the essential interests of its security; or where the procurement and performance of the concession are declared to be secret or must be accompanied by special security measures in accordance with the laws, regulations or administrative provisions in force in a Member State provided that the Member State has determined that the essential interests concerned cannot be guaranteed by less intrusive measures, such as those referred to in paragraph 7;(a) | koncesije za koje bi primjena ove Direktive države članice obvezala na dostavljanje informacija čije se odavanje smatra protivnom osnovnim interesima za njenu sigurnost, ili kod kojih su nabava i izvršenje koncesije proglašene tajnom ili moraju biti popraćeni posebnim sigurnosnim mjerama u skladu sa zakonima ili drugim propisima na snazi u državi članici, pod uvjetom da je država članica utvrdila da bitne interese nije moguće zajamčiti manje drastičnim mjerama, poput onih iz stavka 7.;
(b) | concessions awarded in the framework of a cooperative programme referred to in point (c) of Article 13 of Directive 2009/81/EC;(b) | koncesije dodijeljene u okviru programa suradnje iz članka 13. točke (c) Direktive 2009/81/EZ;
(c) | concessions awarded by a government to another government relating to works and services directly linked to military equipment or sensitive equipment, or works and services specifically for military purposes, or sensitive works and sensitive services;(c) | koncesije koje jedna vlada dodjeljuje drugoj vladi, a odnose se na radove i usluge izravno povezane s vojnom opremom ili osjetljivom opremom, ili na radove i usluge isključivo za vojne svrhe, ili osjetljive radove i osjetljive usluge;
(d) | concessions awarded in a third country, carried out when forces are deployed outside the territory of the Union where operational needs require those concessions to be concluded with economic operators located in the area of operations; and(d) | koncesije koje se dodjeljuju u trećoj zemlji i koje se provode kada su snage razmještene izvan teritorija Unije, ako operativne potrebe zahtijevaju da te koncesije budu sklopljene s gospodarskim subjektima smještenima u području operacija; i
(e) | concessions otherwise exempted under this Directive.(e) | koncesije koje su na drugi način izuzete u smislu ove Direktive.
7.   This Directive shall not apply to concessions not otherwise exempted under paragraph 6 to the extent that the protection of the essential security interests of a Member State cannot be guaranteed by less intrusive measures, for instance by imposing requirements aimed at protecting the confidential nature of information which the contracting authority or contracting entity makes available in a concession award procedure as provided for in this Directive.7.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na koncesije koje nisu na drugi način izuzete sukladno stavku 6. u mjeri u kojoj se zaštita osnovnih sigurnosnih interesa države članice ne može jamčiti s manje drastičnim mjerama, na primjer, nametanjem zahtjeva s ciljem zaštite povjerljive naravi podataka koje javni naručitelj ili naručitelj stavlja na raspolaganje, u okviru postupka dodjele koncesije kako je predviđeno ovom Direktivom.
8.   This Directive shall not apply to service concessions for:8.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na koncesije usluga za:
(a) | the acquisition or rental, by whatever financial means, of land, existing buildings or other immovable property or concerning rights thereon;(a) | stjecanje ili najam, bilo kakvim financijskim sredstvima, zemljišta, postojećih građevinskih objekata ili druge nepokretne imovine ili prava koja se njih tiču;
(b) | the acquisition, development, production or co-production of programme material intended for audiovisual media services or radio media services, that are awarded by audiovisual or radio media service providers, or concessions for broadcasting time or programme provision, that are awarded to audiovisual or radio media service providers. For the purposes of this point, ‘audiovisual media services’ and ‘media service providers’ shall, respectively, have the same meaning as in points (a) and (d) of Article 1(1) of Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council (23). ‘Programme’ shall have the same meaning as in point (b) Article 1(1) of that Directive, but shall also include radio programmes and radio programme materials. Furthermore, for the purposes of this provision, ‘programme material’ shall have the same meaning as ‘programme’;(b) | stjecanje, razvoj, produkciju ili koprodukciju programskog materijala namijenjenog za audiovizualne usluge ili radijske usluge, koje su dodijelili pružatelji audiovizualnih ili radijskih usluga, ili na koncesije za pružanje usluga radiotelevizijskog ili programskog emitiranja koji su dodijeljeni pružateljima audiovizualnih ili radijskih usluga. Za potrebe ovog članka, „audiovizualna medijska usluga” i „pružatelj medijske usluge” imaju isto značenje kao u članku 1. stavku 1. točkama (a) i (d) Direktive 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća (22). „Program” ima značenje kao u članku 1. stavku 1. točki (b) te Direktive, ali uključuje i radijske programe te materijale za radijske programe. Nadalje, za potrebe ove odredbe, „programski materijal” ima isto značenje kao i „program”.
(c) | arbitration and conciliation services;(c) | usluge arbitraže i mirenja;
(d) | any of the following legal services: | (i) | legal representation of a client by a lawyer within the meaning of Article 1 of Council Directive 77/249/EEC (24) in: | — | an arbitration or conciliation held in a Member State, a third country or before an international arbitration or conciliation instance, or | — | judicial proceedings before the courts, tribunals or public authorities of a Member State or a third country or before international courts, tribunals or institutions; | (ii) | legal advice given in preparation of any of the proceedings referred to in point (i) of this point or where there is a tangible indication and high probability that the matter to which the advice relates will become the subject of such proceedings, provided that the advice is given by a lawyer within the meaning of Article 1 of Directive 77/249/EEC; | (iii) | document certification and authentication services which must be provided by notaries; | (iv) | legal services provided by trustees or appointed guardians or other legal services the providers of which are designated by a court or tribunal in the Member State concerned or are designated by law to carry out specific tasks under the supervision of such tribunals or courts; | (v) | other legal services which in the Member State concerned are connected, even occasionally, with the exercise of official authority;(d) | za bilo koju od sljedećih pravnih usluga: | i. | pravno zastupanje stranke od strane odvjetnika u smislu članka 1. Direktive Vijeća 77/249/EEZ (23) u: | — | arbitraži ili mirenju u državi članici, trećoj zemlji ili pred instancom međunarodne arbitraže ili instancom za mirenje; ili | — | sudskom postupku pred sudovima ili tijelima javne vlasti u državi članici ili trećoj zemlji ili pred međunarodnim sudovima ili institucijama; | ii. | pravno savjetovanje koje odvjetnik pruža tijekom pripreme bilo kojeg od postupaka iz podtočke i ove točke ili ako postoji konkretna naznaka i velika vjerojatnost da će predmet na koji se savjet odnosi postati tema takvih postupaka, pod uvjetom da je savjet pružio odvjetnik u smislu članka 1. Direktive 77/249/EEZ; | iii. | usluge ovjeravanja i certificiranja dokumenata koje moraju pružiti javni bilježnici; | iv. | pravne usluge koje pružaju skrbnici ili zakonski zastupnici maloljetnika ili druge pravne usluge čije je pružatelje imenovao sud dotične države članice ili su imenovani za izvođenje određenih zadataka pod nadzorom tih sudova; | v. | druge pravne usluge koje su u državi članici povezane, čak i povremeno, s izvršavanjem službenih ovlasti;
(e) | financial services in connection with the issue, sale, purchase or transfer of securities or other financial instruments within the meaning of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council (25), central bank services and operations conducted with the European Financial Stability Facility and the European Stability Mechanism;(e) | financijske usluge u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata u smislu Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (24), usluge središnje banke i operacije koje se provode u okviru Europskog fonda za financijsku stabilnost i Europskog mehanizma za stabilnost;
(f) | loans, whether or not in connection with the issue, sale, purchase or transfer of securities or other financial instruments;(f) | zajmove, bez obzira na to jesu li povezani s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata;
(g) | civil defence, civil protection, and danger prevention services that are provided by non-profit organisations or associations, and which are covered by CPV codes: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 and 85143000-3 except patient transport ambulance services;(g) | civilna obrana, civilna zaštita i usluge sprečavanja opasnosti koje pružaju neprofitne organizacije ili udruženja, i koje su obuhvaćene sljedećim CPV oznakama: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 i 85143000-3 osim usluga kola hitne pomoći za prijevoz pacijenata;
(h) | political campaign services, which are covered by CPV codes 79341400-0, 92111230-3 and 92111240-6, when awarded by a political party in the context of an election campaign.(h) | usluge političkih kampanji, obuhvaćene CPV oznakama 79341400-0, 92111230-3 i 92111240-6, ako ih je dodijelila politička stranka u okviru izborne kampanje;
9.   This Directive shall not apply to service concessions for lottery services, which are covered by CPV code 92351100-7, awarded by a Member State to an economic operator on the basis of an exclusive right. For the purpose of this paragraph, the notion of exclusive right does not cover exclusive rights as referred to in Article 7(2).9.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na koncesije za usluge lutrije koje su obuhvaćene CPV oznakom 92351100-7 i koje je država članica dodijelila gospodarskom subjektu na temelju isključivog prava. Za potrebe ovog stavka, pojam isključivog prava ne odnosi se na isključiva prava iz članka 7. stavka 2. ove Direktive.
The grant of such an exclusive right shall be subject to publication in the Official Journal of the European Union.Dodjela takvog isključivog prava podložna je objavi u Službenom listu Europske unije.
10.   This Directive shall not apply to concessions awarded by contracting entities for the pursuit of their activities in a third country, in conditions not involving the physical use of a network or geographical area within the Union.10.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na koncesije koje dodjeljuju naručitelji za obavljanje njihovih djelatnosti u trećoj zemlji, u uvjetima koji ne uključuju fizičku uporabu mreže ili zemljopisnog područja unutar Unije.
Article 11Članak 11.
Specific exclusions in the field of electronic communicationsPosebna izuzeća u području elektroničkih komunikacija
This Directive shall not apply to concessions for the principal purpose of permitting the contracting authorities to provide or exploit public communications networks, or to provide to the public one or more electronic communications services.Ova Direktiva ne primjenjuje se na koncesije kojima je glavna namjena da se javnim naručiteljima omogući pružanje ili iskorištavanje javnih telekomunikacijskih mreža ili da se javnosti pruži jedna ili više usluga elektroničke komunikacije, kako je definirano u članku 2. točki (c) te Direktive.
For the purposes of this Article, ‘public communications network’ and ‘electronic communications service’ shall have the same meaning as in Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council (26).Za potrebe ovog članka „javna komunikacijska mreža” i „elektronička komunikacijska usluga” imaju isto značenje kao i u Direktivi 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (25).
Article 12Članak 12.
Specific exclusions in the field of waterPosebna izuzeća u području vodnog gospodarstva
1.   This Directive shall not apply to concessions awarded to:1.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na koncesije dodijeljene za:
(a) | provide or operate fixed networks intended to provide a service to the public in connection with the production, transport or distribution of drinking water;(a) | pružanje fiksnih mreža ili upravljanje fiksnim mrežama s namjerom pružanja usluge javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom pitke vode;
(b) | supply drinking water to such networks.(b) | isporuku pitke vode takvim mrežama.
2.   This Directive shall also not apply to concessions with one, or both of the following subject-matters when they are connected with an activity referred to in paragraph 1:2.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na koncesije s jednim, ili oboje, od sljedećih predmeta ako su povezane s djelatnostima iz stavka 1:
(a) | hydraulic engineering projects, irrigation or land drainage, provided that the volume of water to be used for the supply of drinking water represents more than 20 % of the total volume of water made available by such projects or irrigation or drainage installations; or(a) | projekti hidrauličkog inženjerstva, s navodnjavanjem ili isušivanjem zemljišta, pod uvjetom da količina vode koja će se koristiti za isporuku pitke vode predstavlja više od 20 % ukupne količine vode koja se dobiva takvim projektima odnosno instalacijama za navodnjavanje ili isušivanje; ili
(b) | the disposal or treatment of sewage.(b) | odlaganje ili obrada otpadnih voda.
Article 13Članak 13.
Concessions awarded to an affiliated undertakingKoncesije dodijeljene povezanom društvu
1.   For the purposes of this Article, ‘affiliated undertaking’ means any undertaking the annual accounts of which are consolidated with those of the contracting entity in accordance with the requirements of the Directive 2013/34/EU.1.   Za potrebe ovog članka, „povezano društvo” znači svako društvo čiji se godišnji izvještaji konsolidiraju s izvještajima naručitelja u skladu sa zahtjevima Direktive 2013/34/EU.
2.   In the case of entities, which are not subject to Directive 2013/34/EU, ‘affiliated undertaking’ shall mean any undertaking that:2.   U slučaju subjekata koji nisu podložni Direktivi 2013/34/EU, „povezano poduzeće” znači bilo koje poduzeće koje:
(a) | may be, directly or indirectly, subject to a dominant influence by the contracting entity;(a) | može, izravno ili neizravno, biti podložno prevladavajućem utjecaju naručitelja;
(b) | may exercise a dominant influence over the contracting entity; or(b) | može imati prevladavajući utjecaj na naručitelja; ili
(c) | in common with the contracting entity, is subject to the dominant influence of another undertaking by virtue of ownership, financial participation, or the rules which govern it.(c) | zajedno s naručiteljem, podliježe prevladavajućem utjecaju drugog društva na temelju vlasništva, financijskog udjela ili pravila prema kojima djeluje.
For the purposes of this paragraph, ‘dominant influence’ shall have the same meaning as in the second subparagraph of Article 7(4).Za potrebe ovog stavka, pojam „prevladavajući utjecaj” ima isto značenje kao u članku 7. stavku 4. drugom podstavku ove Direktive.
3.   Notwithstanding Article 17 and provided that the conditions in paragraph 4 of this Article are met, this Directive shall not apply to concessions awarded:3.   Neovisno o članku 17. i pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti iz stavka 4. ovog članka, ova se Direktiva ne primjenjuje na koncesije dodijeljene:
(a) | by a contracting entity to an affiliated undertaking; or(a) | povezanom poduzeću od strane naručitelja; ili
(b) | by a joint venture, formed exclusively by a number of contracting entities for the purpose of carrying out activities referred to in Annex II, to an undertaking which is affiliated with one of those contracting entities.(b) | društvu koje je povezano s jednim od naručitelja od strane zajedničkog pothvata koji se isključivo sastoji od više naručitelja u svrhu obavljanja djelatnosti iz Priloga II.
4.   Paragraph 3 shall apply to:4.   Stavak 3. primjenjuje se na:
(a) | service concessions provided that at least 80 % of the average total turnover of the affiliated undertaking over the preceding three years, taking into account all services provided by that undertaking, derives from the provision of services to the contracting entity or other undertakings with which it is affiliated;(a) | koncesije za usluge pod uvjetom da najmanje 80 % prosječnog ukupnog prometa povezanog poduzeća u prethodne tri godine, uzimajući u obzir sve usluge koje je to poduzeće pružilo, potječe od pružanja usluga naručitelju ili drugim poduzećima s kojima je povezano;
(b) | works concessions provided that at least 80 % of the average total turnover of the affiliated undertaking over the preceding three years taking into account all works provided by that undertaking, derives from the provision of works to the contracting entity or other undertakings with which it is affiliated.(b) | koncesije za radove pod uvjetom da najmanje 80 % prosječnog ukupnog prometa povezanog poduzeća u prethodne tri godine, uzimajući u obzir sve radove koje je to poduzeće izvršilo, potječe od izvršavanja radova naručitelju ili drugim poduzećima s kojima je povezano.
5.   Where, because of the date on which an affiliated undertaking was created or commenced activities, the turnover is not available for the preceding three years, it shall be sufficient for that undertaking to show that the turnover referred to in points (a) or (b) of paragraph 4 is credible, in particular by means of business projections.5.   Ako, zbog datuma kada je povezano društvo osnovano ili počelo obavljati djelatnosti, ne postoje podaci o prometu za prethodne tri godine, bit će dovoljno da to društvo učini vjerojatnim postizanje prometa iz stavka 4. točaka (a) ili (b), posebno pomoću poslovnih projekcija.
6.   Where more than one undertaking affiliated with the contracting entity with which they form an economic group provides the same or similar services or works, the percentages referred to in paragraph 4 shall be calculated taking into account the total turnover deriving respectively from the provision of services or works by those affiliated undertakings.6.   Ako više od jednog poduzeća povezanog s naručiteljem s kojim čini gospodarsku skupinu pruža iste ili slične usluge ili radove, postoci iz stavka 4. izračunavaju se uzimajući u obzir ukupni promet koji potječe od pružanja usluga ili izvođenja radova tih povezanih društava.
Article 14Članak 14.
Concessions awarded to a joint venture or to a contracting entity forming part of a joint ventureKoncesije dodijeljene zajedničkom pothvatu ili naručitelju koji je sastavni dio zajedničkog pothvata
Notwithstanding Article 17, and provided that the joint venture has been set up in order to carry out the activity concerned over a period of at least three years and that the instrument setting up the joint venture stipulates that the contracting entities, which form it, will be part thereof for at least the same period, this Directive shall not apply to concessions awarded by any of the following:Neovisno o članku 17. i pod uvjetom da je zajednički pothvat u pitanju osnovan s ciljem obavljanja predmetne djelatnosti tijekom razdoblja od najmanje tri godine i da akt kojim je zajednički pothvat osnovan uvjetuje da naručitelji od kojih se on sastoji budu u njegovu sastavu najmanje isto toliko vremena, ova se Direktiva ne primjenjuje na koncesije koje je dodijelio:
(a) | a joint venture, formed exclusively by a number of contracting entities for the purpose of carrying out activities referred to in Annex II, to one of these contracting entities; or(a) | zajednički pothvat, osnovan isključivo od više naručitelja u svrhu obavljanja djelatnosti iz Priloga II., jednom od tih naručitelja; ili
(b) | a contracting entity to such a joint venture of which it forms part.(b) | naručitelj takvom zajedničkom pothvatu čiji je on sastavni dio.
Article 15Članak 15.
Notification of information by contracting entitiesPriopćavanje informacija od strane naručitelja
Contracting entities shall notify to the Commission, if so requested, the following information regarding the application of Article 13(2) and (3) and Article 14:Naručitelji Komisiji, na njezin zahtjev, dostavljaju sljedeće informacije u vezi s primjenom članka 12. stavaka 2. i 3. i članka 14.:
(a) | the names of the undertakings or joint ventures concerned;(a) | nazivi dotičnih društava ili zajedničkih pothvata;
(b) | the nature and value of the concessions involved;(b) | vrsta i vrijednost dotičnih koncesija;
(c) | proof, deemed necessary by the Commission, that the relationship between the undertaking or joint venture to which the concessions are awarded and the contracting entity complies with the requirements of Article 13 or Article 14.(c) | dokaz koji Komisija smatra nužnim da je odnos između društva ili zajedničkog pothvata kojima se dodjeljuju koncesije i naručitelja u skladu sa zahtjevima iz članka 13. ili članka 14.
Article 16Članak 16.
Exclusion of activities which are directly exposed to competitionIsključivanje djelatnosti koje su izravno izložene tržišnom natjecanju
This Directive shall not apply to concessions awarded by contracting entities where, for the Member State in which such concessions are to be performed, it has been established pursuant to Article 35 of Directive 2014/25/EU that the activity is directly exposed to competition in accordance with Article 34 of that Directive.Ova se Direktiva ne primjenjuje na koncesije koje dodjeljuju naručitelji kada je, za državu članicu u kojoj će se takva koncesija izvršavati, utvrđeno temeljem članka 35. Direktive 2014/25/EU da je djelatnost izravno izložena tržišnom natjecanju u skladu s člankom 34. te Direktive.
Article 17Članak 17.
Concessions between entities within the public sectorKoncesije između subjekata u javnom sektoru
1.   A concession awarded by a contracting authority or a contracting entity as referred to in point (a) of Article 7(1) to a legal person governed by private or public law shall fall outside the scope of this Directive where all of the following conditions are fulfilled:1.   Koncesija koju javni naručitelj ili naručitelj dodijeli kako je navedeno u članku 7. stavku 1. točki (a) drugoj pravnoj osobi na temelju privatnog ili javnog prava ne spada u područje primjene ove Direktive ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
(a) | the contracting authority or contracting entity exercises over the legal person concerned a control which is similar to that which it exercises over its own departments;(a) | nad tom pravnom osobom javni naručitelj ili naručitelj izvršava kontrolu sličnu onoj koju provodi nad svojim poslovnim jedinicama;
(b) | more than 80 % of the activities of the controlled legal person are carried out in the performance of tasks entrusted to it by the controlling contracting authority or contracting entity or by other legal persons controlled by that contracting authority or contracting entity; and(b) | kontrolirana pravna osoba ulaže više od 80 % svojih djelatnosti u izvršavanje zadataka koje joj je povjerio javni naručitelj ili naručitelj koji nad njom provodi kontrolu ili koje su joj povjerile druge pravne osobe nad kojima taj javni naručitelj ili naručitelj provodi kontrolu; i
(c) | there is no direct private capital participation in the controlled legal person with the exception of non-controlling and non-blocking forms of private capital participation required by national legislative provisions, in conformity with the Treaties, which do not exert a decisive influence on the controlled legal person.(c) | nema izravnog učešća privatnog kapitala u pravnoj osobi pod kontrolom osim sudjelovanja privatnog kapitala koji nema značajke kontroliranja i blokiranja, a koji se zahtijeva nacionalnim zakonodavnim odredbama, u skladu u Ugovorima, i koji ne vrši odlučujući utjecaj na pravnu osobu pod kontrolom.
A contracting authority or contracting entity as referred to in point (a) of Article 7(1) shall be deemed to exercise over a legal person a control similar to that which it exercises over its own departments within the meaning of point (a) of the first subparagraph of this paragraph, where it exercises a decisive influence over both strategic objectives and significant decisions of the controlled legal person. That control may also be exercised by another legal person, which is itself controlled in the same way by the contracting authority or contracting entity.Smatra se da javni naručitelj ili naručitelj kako je navedeno u članku 7. stavku 1. točki (a) nad pravnom osobom provodi kontrolu sličnu onoj koju provodi nad svojim poslovnim jedinicama u smislu ovog stavka prvog podstavka točke (a), ako ima presudan utjecaj i na strateške ciljeve i na važne odluke pravne osobe nad kojom se provodi kontrola. Tu kontrolu također može provoditi i druga pravna osoba nad kojom javni naručitelj ili naručitelj na isti način provodi kontrolu.
2.   Paragraph 1 also applies where a controlled legal person which is a contracting authority or contracting entity as referred to in point (a) of Article 7(1) awards a concession to its controlling contracting authority or contracting entity, or to another legal person controlled by the same contracting authority or contracting entity, provided that there is no direct private capital participation in the legal person being awarded the concession with the exception of non-controlling and non-blocking forms of private capital participation required by national legislative provisions, in conformity with the Treaties, which do not exert a decisive influence on the controlled legal person.2.   Stavak 1. također se primjenjuje ako pravna osoba pod kontrolom koja je javni naručitelj ili naručitelj iz članka 7. stavka 1. točke (a) dodijeli koncesiju svom javnom naručitelju ili naručitelju koji nad njim provodi kontrolu ili drugoj pravnoj osobi nad kojom isti javni naručitelj ili naručitelj provodi kontrolu, pod uvjetom da u pravnoj osobi kojoj se dodjeljuje koncesija nema izravnog učešća privatnog kapitala osim sudjelovanja privatnog kapitala koji nema značajke kontroliranja i blokiranja, a koji se zahtijeva primjenjivim nacionalnim zakonodavnim odredbama, u skladu u Ugovorima, i koji ne vrši odlučujući utjecaj na pravnu osobu pod kontrolom.
3.   A contracting authority or a contracting entity as referred to in point (a) of Article 7(1), which does not exercise over a legal person governed by private or public law control within the meaning of paragraph 1 of this Article, may nevertheless award a concession to that legal person without applying this Directive where all of the following conditions are fulfilled:3.   Javni naručitelj ili naručitelj iz članka 7. stavka 1. točke (a) koji ne provodi kontrolu nad pravnom osobom na temelju privatnog ili javnog prava u smislu stavka 1. ovog članka ipak može dodijeliti koncesiju toj pravnoj osobi bez primjene ove Direktive, ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
(a) | the contracting authority or contracting entity as referred to in point (a) of Article 7(1) exercises jointly with other contracting authorities or contracting entities a control over that legal person which is similar to that which they exercise over their own departments;(a) | javni naručitelj ili naručitelj kako je navedeno u članku 7. stavku 1. točki (a) zajednički s drugim javnim naručiteljima ili naručiteljima provode kontrolu nad pravnom osobom koja je slična onoj koju provode nad svojim poslovnim jedinicama;
(b) | more than 80 % of the activities of that legal person are carried out in the performance of tasks entrusted to it by the controlling contracting authorities or contracting entities or by other legal persons controlled by the same contracting authorities or contracting entities; and(b) | ta pravna osoba ulaže više od 80 % svojih djelatnosti u izvršavanje zadataka koje su joj povjerili javni naručitelji ili naručitelji koji nad njom provode kontrolu ili koje su joj povjerile druge pravne osobe nad kojima ti javni naručitelji ili naručitelji provode kontrolu; i
(c) | there is no direct private capital participation in the controlled legal person with the exception of non-controlling and non-blocking forms of private capital participation required by national legislative provisions, in conformity with the Treaties, which do not exert a decisive influence on the controlled legal person.(c) | nema izravnog učešća privatnog kapitala u pravnoj osobi pod kontrolom osim sudjelovanja privatnog kapitala koji nema značajke kontroliranja i blokiranja, a koji se zahtijeva nacionalnim zakonodavnim odredbama, u skladu u Ugovorima, i koji ne vrši odlučujući utjecaj na pravnu osobu pod kontrolom.
For the purposes of point (a) of the first subparagraph of this paragraph, contracting authorities or contracting entities as referred to in point (a) of Article 7(1) exercise joint control over a legal person where all of the following conditions are fulfilled:Za potrebe ovog stavka prvog podstavka točke (a), smatra se da javni naručitelji ili naručitelji kako je navedeno u članku 7. stavku 1. točki (a) provode zajedničku kontrolu nad pravnim osobama ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
(i) | the decision-making bodies of the controlled legal person are composed of representatives of all participating contracting authorities or contracting entities. Individual representatives may represent several or all of the participating contracting authorities or contracting entities;i. | tijela pravne osobe pod kontrolom nadležna za odlučivanje sastavljena su od predstavnika svih sudjelujućih javnih naručitelja ili naručitelja. Pojedinačni predstavnici mogu predstavljati nekoliko sudjelujućih javnih naručitelja ili naručitelja ili sve njih;
(ii) | those contracting authorities or contracting entities are able to jointly exert decisive influence over the strategic objectives and significant decisions of the controlled legal person; andii. | ti javni naručitelji ili naručitelji mogu zajedno imati presudan utjecaj nad strateškim ciljevima i važnim odlukama pravne osobe pod kontrolom; i
(iii) | the controlled legal person does not pursue any interests which are contrary to those of the controlling contracting authorities or contracting entities.iii. | pravna osoba pod kontrolom nema interese različite od interesa javnih naručitelja ili naručitelja koji nad njom provode kontrolu.
4.   A contract concluded exclusively between two or more contracting authorities or contracting entities as referred to in point (a) of Article 7(1) shall fall outside the scope of this Directive where all of the following conditions are fulfilled:4.   Ugovor koji je sklopljen isključivo između dvaju ili više javnih naručitelja ili naručitelja kako je navedeno u članku 7. stavku 1. točki (a) ne spada u područje primjene ove Direktive ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
(a) | the contract establishes or implements a cooperation between the participating contracting authorities or contracting entities with the aim of ensuring that public services they have to perform are provided with a view to achieving objectives they have in common;(a) | ugovor utvrđuje ili uspostavlja suradnju između uključenih javnih naručitelja ili naručitelja s ciljem osiguravanja da se tražene javne usluge pružaju s ciljem ostvarivanja njihovih zajedničkih ciljeva;
(b) | the implementation of that cooperation is governed solely by considerations relating to the public interest; and(b) | ta je suradnja uspostavljena isključivo na temelju potreba vezanih uz javne interese; i
(c) | the participating contracting authorities or contracting entities perform on the open market less than 20 % of the activities concerned by the cooperation;(c) | sudjelujući javni naručitelji ili naručitelji na otvorenom tržištu izvršavaju manje od 20 % djelatnosti na koje se odnosi suradnja.
5.   For the determination of the percentage of activities referred to in point (b) of the first subparagraph of paragraph 1, point (b) of the first subparagraph of paragraph 3 and point (c) of paragraph 4, the average total turnover or an appropriate alternative activity based measure such as costs incurred by the relevant legal person, contracting authority or contracting entity as referred to point (a) of Article 7(1) with respect to services, supplies and works for the three years preceding the concession award shall be taken into consideration.5.   Za utvrđivanje postotnog udjela djelatnosti iz stavka 1. prvog podstavka točke (b), stavka 3. prvog podstavka točke (b) i stavka 4. točke (c) uzima se u obzir prosjek sveukupnog prometa ili drugo mjerilo koje se temelji na odgovarajućoj djelatnosti poput troškova koje su pravna osoba, javni naručitelj ili naručitelj iz članka 7. stavka 1. točke (a) imali za usluge, robu i radove za razdoblje od tri godine prije dodjele koncesije.
Where, because of the date on which the relevant legal person, contracting authority or contracting entity was created or commenced activities or because of a reorganisation of its activities, the turnover, or alternative activity based measure such as costs, are either not available for the preceding three years or no longer relevant, it shall be sufficient to show that the measurement of activity is credible, particularly by means of business projections.Ako, zbog datuma na koji su dotična pravna osoba, javni naručitelj ili naručitelj osnovani ili kada su počeli obavljati djelatnosti ili zbog reorganizacije njezinih djelatnosti, za promet ili drugo mjerilo koje se temelji na djelatnosti, poput troškova, nisu dostupni podaci za prethodne tri godine ili više nisu važeći, dovoljno je da ta pravna osoba poslovnim projekcijama pokaže da je mjerilo djelatnosti vjerodostojno.
Section IIIOdjeljak III.
General provisionsOpće odredbe
Article 18Članak 18.
Duration of the concessionTrajanje koncesije
1.   The duration of concessions shall be limited. The contracting authority or contracting entity shall estimate the duration on the basis of the works or services requested.1.   Trajanje koncesije je ograničeno. Javni naručitelj ili naručitelj procjenjuje trajanje na temelju traženih radova ili usluga.
2.   For concessions lasting more than five years, the maximum duration of the concession shall not exceed the time that a concessionaire could reasonably be expected to take to recoup the investments made in operating the works or services together with a return on invested capital taking into account the investments required to achieve the specific contractual objectives.2.   Za koncesije koje traju više od pet godina, najdulje trajanje koncesije neće prelaziti vrijeme u kojem se očekuje da bi koncesionar mogao nadoknaditi uložena sredstva za izvršenje radova ili pružanje usluga te ostvariti povrat uloženog kapitala uzimajući u obzir ulaganja potrebna za ostvarivanje posebnih ciljeva ugovora.
The investments taken into account for the purposes of the calculation shall include both initial investments and investments during the life of the concession.Ulaganja uzeta u obzir za potrebe izračuna uključuju i početna ulaganja i ulaganja tijekom trajanja koncesije.
Article 19Članak 19.
Social and other specific servicesDruštvene i druge posebne usluge
Concessions for social and other specific services listed in Annex IV falling within the scope of this Directive shall be subject only to the obligations arising from Article 31(3) and Articles 32, 46 and 47.Koncesije za društvene i druge posebne usluge navedene u Prilogu IV. koje spadaju u područje primjene ove Direktive podliježu samo obvezama iz članka 31. stavka 3. i članaka 32., 46. i 47.
Article 20Članak 20.
Mixed contractsMješoviti ugovori
1.   Concessions which have as their subject-matter both works and services shall be awarded in accordance with the provisions applicable to the type of concession that characterises the main subject-matter of the contract in question.1.   Koncesije čiji su predmet i radovi i usluge dodjeljuju se u skladu s odredbama primjenjivim na vrstu koncesije usluge koja karakterizira glavni predmet dotičnog ugovora.
In the case of mixed concessions consisting partly of social and other specific services listed in Annex IV and partly of other services, the main subject-matter shall be determined according to which of the estimated values of the respective services is the higher.U slučaju mješovitih koncesija koje se dijelom sastoje od socijalnih i drugih posebnih usluga nabrojenih u Prilogu IV. a dijelom od drugih usluga, glavni predmet odredit će se sukladno tome koja je od procijenjenih vrijednosti tih usluga viša.
2.   Where the different parts of a given contract are objectively separable, paragraphs 3 and 4 shall apply. Where the different parts of a given contract are objectively not separable, paragraph 5 shall apply.2.   Kada su razni dijelovi određenog ugovora objektivno odvojivi, primjenjuju se stavci 3. i 4.; kada razni dijelovi određenog ugovora objektivno nisu odvojivi, primjenjuje se stavak 5.
Where part of a given contract is covered by Article 346 TFEU or Directive 2009/81/EC, Article 21 of this Directive shall apply.Kada je dio određenog ugovora obuhvaćen člankom 346. UFEU-a ili Direktivom 2009/81/EZ, primjenjuje se članak 21. ove Direktive.
In the case of contracts intended to cover several activities, one of them being subject either to Annex II of this Directive or to Directive 2014/25/EU, the applicable provisions shall be established in accordance with Article 22 of this Directive and Article 6 of Directive 2014/25/EU, respectively.U slučaju ugovora čija je namjera obuhvatiti nekoliko djelatnosti, jedna od kojih podliježe ili Prilogu II. ovoj Direktivi ili Direktivi 2014/25/EU, primjenjive odredbe utvrđuju se u skladu s člankom 22. ove Direktive, odnosno člankom 6 Direktive 2014/25/EU.
3.   In the case of contracts which have as their subject-matter elements covered by this Directive as well as other elements, contracting authorities and contracting entities may choose to award separate contracts for the separate parts. Where contracting authorities or contracting entities choose to award separate contracts for separate parts, the decision as to which legal regime applies to any one of such separate contracts shall be taken on the basis of the characteristics of the separate part concerned.3.   U slučaju ugovora čiji su predmet elementi obuhvaćeni ovom Direktivom kao i drugi elementi, javni naručitelji i naručitelji mogu odlučiti dodijeliti zasebne ugovore za zasebne dijelove. Ako javni naručitelji ili naručitelji odluče dodijeliti zasebne ugovore za zasebne dijelove, odluka o tome koji pravni režim se odnosi na svaki od zasebnih ugovora donosi se na temelju značajki određenog zasebnog dijela.
Where contracting authorities or contracting entities choose to award a single contract, this Directive shall, unless otherwise provided in paragraph 4 of this Article or in Article 21, apply to the ensuing mixed contract, irrespective of the value of the parts that would otherwise fall under a different legal regime and irrespective of which legal regime those parts would otherwise have been subject to.Ako javni naručitelji ili naručitelji odluče dodijeliti jedinstveni ugovor, ova se Direktiva primjenjuje, osim ako je drugačije propisano stavkom 4. ovog članka ili člankom 21., na mješoviti ugovor koji je u tu svrhu sklopljen, neovisno o vrijednosti dijelova koji bi inače spadali pod različite pravne režime i neovisno o tome kojem pravnom režimu bi ti dijelovi inače podlijegali.
4.   In the case of mixed contracts containing elements of concessions as well as elements of public contracts covered by Directive 2014/24/EU or contracts covered by Directive 2014/25/EU, the mixed contract shall be awarded in accordance with Directive 2014/24/EU or Directive 2014/25/EU, respectively.4.   U slučaju mješovitih ugovora koji obuhvaćaju elemente koncesija, kao i elemente javnih ugovora obuhvaćenih Direktivom 2014/24/EU, ili ugovora obuhvaćenih Direktivom 2014/25/EU, mješoviti ugovor dodjeljuje se u skladu s Direktivom 2014/24/EU, odnosno Direktivom 2014/25/EU.
5.   Where the different parts of a given contract are objectively not separable, the applicable legal regime shall be determined on the basis of the main subject-matter of that contract.5.   Kada se razni dijelovi određenog ugovora objektivno ne mogu razdvojiti, određuje se primjenjivi pravni režim na temelju glavnog predmeta tog ugovora.
In the event such contracts involve both elements of a services concession and of a supply contract, the main subject-matter shall be determined according to which of the estimated values of the respective services or supplies is the higher.U slučaju da takvi ugovori uključuju i elemente koncesija usluga i ugovora o javnoj nabavi robe, glavni predmet određuje se sukladno tome koja je od procijenjenih vrijednosti tih usluga ili nabave viša.
Article 21Članak 21.
Mixed procurement contracts involving defence or security aspectsMješoviti ugovori o nabavi koji uključuju obrambene ili sigurnosne aspekte
1.   In the case of mixed contracts which have as their subject-matter elements of a concession covered by this Directive and procurement or other elements covered by Article 346 TFEU or Directive 2009/81/EC this Article shall apply.1.   U slučaju mješovitih ugovora čiji su predmet elementi koncesije obuhvaćeni ovom Direktivom i nabava ostalih elemenata obuhvaćena člankom 346. UFEU-a ili Direktivom 2009/81/EZ, primjenjuje se ovaj članak.
In the case of contracts intended to cover several activities, one of them being subject either to Annex II of this Directive or to Directive 2014/25/EU, and another being covered by Article 346 TFEU or Directive 2009/81/EC, the applicable provisions shall be established in accordance with, Article 23 of this Directive and Article 26 of 2014/25/EU, respectively.U slučaju ugovora čija je namjera obuhvatiti nekoliko djelatnosti, jedna od kojih podliježe ili Prilogu II. ovoj Direktivi ili Direktivi 2014/25/EU i druga koja je obuhvaćena člankom 346. UFEU-a ili Direktivom 2009/81/EZ, primjenjive odredbe utvrđuju se u skladu s člankom 23. ove Direktive, odnosno člankom 26. Direktive 2014/25/EU.
2.   Where the different parts of a given contract are objectively separable, contracting authorities or contracting entities may choose to award separate contracts for the separate parts or to award a single contract.2.   Kada je objektivno moguće razdijeliti razne dijelove određenog ugovora, javni naručitelji ili naručitelji mogu odlučiti dodijeliti zasebne ugovore za zasebne dijelove ili dodijeliti jedinstveni ugovor.
Where contracting authorities or contracting entities choose to award separate contracts for separate parts, the decision of the legal regime applicable to any one of such separate contracts shall be taken on the basis of the characteristics of the separate part concerned.Ako javni naručitelji ili naručitelji odluče dodijeliti zasebne ugovore za zasebne dijelove, odluka o tome koji je pravni režim primjenjiv na svaki od zasebnih ugovora donosi se na temelju značajki određenog zasebnog dijela.
Where contracting authorities or contracting entities choose to award a single contract, the following criteria shall apply to determine the applicable legal regime:Ako javni naručitelji ili naručitelji odluče dodijeliti jedinstveni ugovor, primjenjuju se sljedeći kriteriji za određivanje primjenjivog pravnog režima:
(a) | where part of a given contract is covered by Article 346 TFEU, or different parts are covered by Article 346 TFEU and Directive 2009/81/EC respectively, the contract may be awarded without applying this Directive, provided that the award of a single contract is justified for objective reasons;(a) | kada je dio dotičnog ugovora obuhvaćen člankom 346. UFEU-a ili su razni dijelovi obuhvaćeni člankom 346. UFEU-a, odnosno Direktivom 2009/81/EZ, ugovor se može dodijeliti bez primjene ove Direktive, pod uvjetom da je dodjela jedinstvenog ugovora opravdana objektivnim razlozima;
(b) | where part of a given contract is covered by Directive 2009/81/EC, the contract may be awarded in accordance with this Directive or in accordance with Directive 2009/81/EC, provided that the award of a single contract is justified for objective reasons.(b) | u slučaju kada je dio određenog ugovora obuhvaćen Direktivom 2009/81/EZ, ugovor može biti dodijeljen u skladu s ovom Direktivom ili u skladu s Direktivom 2009/81/EZ, pod uvjetom da je dodjela jedinstvenog ugovora opravdana objektivnim razlozima.
The decision to award a single contract shall not, however, be taken for the purpose of excluding contracts from the application of either this Directive or Directive 2009/81/EC.Odluka o dodjeli jedinstvenog ugovora ne smije se, međutim, donijeti radi izuzimanja ugovorâ od primjene ove Direktive ili Direktive 2009/81/EZ.
3.   Where the different parts of a given contract are objectively not separable, the contract may be awarded without applying this Directive where it includes elements to which Article 346 TFEU applies. Otherwise the contracting authority or contracting entity may choose to award a contract in accordance with this Directive or in accordance with this Directive or in accordance with Directive 2009/81/EC.3.   U slučaju kada se razni dijelovi određenog ugovora ne mogu objektivno razdijeliti, ugovor je moguće dodijeliti bez primjene ove Direktive ako ona uključuje elemente na koje se primjenjuje članak 346. UFEU-a. U suprotnom, javni naručitelj ili naručitelj može odlučiti dodijeliti ugovor u skladu s ovom Direktivom ili u skladu s Direktivom 2009/81/EZ.
Article 22Članak 22.
Contracts covering both activities referred to in Annex II and other activitiesUgovori koji obuhvaćaju obje djelatnosti navedene u Prilogu II. i druge djelatnosti
1.   By way of derogation from Article 20, in the case of contracts intended to cover several activities, contracting entities may choose to award separate contracts for the purposes of each separate activity or to award a single contract. Where contracting entities choose to award a separate contract, the decision of which rules apply to any one of such separate contracts shall be taken on the basis of the characteristics of the separate activity concerned.1.   Odstupajući od odredaba članka 20., u slučaju ugovora predviđenih da obuhvaćaju nekoliko djelatnosti, naručitelji mogu dodijeliti zasebne ugovore za potrebe svake pojedine djelatnosti ili mogu dodijeliti jedinstveni ugovor. Ako naručitelji dodijele zasebni ugovor, odluka o tome koja se pravila primjenjuju na bilo koji od tih zasebnih ugovora donosi se na temelju obilježja pojedine djelatnosti na koju se to odnosi.
Notwithstanding Article 20, where contracting entities choose to award a single contract, paragraphs 2 and 3 of this Article shall apply. However, where one of the activities concerned is covered by Article 346 TFEU or Directive 2009/81/EC, Article 23 of this Directive shall apply.Neovisno o članku 20., ako naručitelji dodijele jedinstveni ugovor, primjenjuju se stavci 2. i 3. ovog stavka. Međutim, ako je jedna od dotičnih djelatnosti obuhvaćena člankom 346. UFEU-a ili Direktivom 2009/81/EZ, primjenjuje se članak 23. ove Direktive.
The choice between awarding a single contract or awarding a number of separate contracts shall not be made with the objective of excluding the contract or contracts from the scope of this Directive or, where applicable, from the scope of Directive 2014/24/EU or 2014/25/EU.Izbor između dodjele jedinstvenog ugovora ili dodjele više zasebnih ugovora ne smije biti vođen ciljem izuzimanja ugovora ili ugovorâ iz područja primjene ove Direktive ili, ako je primjenjivo, Direktiva 2014/24/EU ili 2014/25/EU.
2.   A contract which is intended to cover several activities shall be subject to the rules applicable to the activity for which it is principally intended.2.   Na ugovor kojim se namjerava obuhvatiti nekoliko djelatnosti primjenjuju se pravila koja se primjenjuju na djelatnost za koju je on prvenstveno namijenjen.
3.   In the case of contracts for which it is objectively impossible to determine for which activity the contract is principally intended, the applicable rules shall be determined in accordance with the following:3.   U slučaju ugovora za koje je objektivno nemoguće utvrditi za koju je djelatnost ugovor prvenstveno namijenjen, primjenjiva pravila utvrđuju u skladu sa sljedećim:
(a) | the concession shall be awarded in accordance with the provisions of this Directive applicable to concessions awarded by contracting authorities, if one of the activities for which the contract is intended is subject to the provisions of this Directive applicable to concessions awarded by contracting authorities and the other is subject to the provisions of this Directive applicable to concessions awarded by contracting entities;(a) | koncesija se dodjeljuje u skladu s odredbama ove Direktive koje se primjenjuju na koncesije koje dodjeljuju javni naručitelji, ako jedna od djelatnosti za koju je koncesija namijenjena podliježe odredbama ove Direktive koje se primjenjuju na koncesije koje dodjeljuju javni naručitelji, a druga podliježe odredbama ove Direktive koje se primjenjuju na koncesije koje dodjeljuju naručitelji;
(b) | the contract shall be awarded in accordance with Directive 2014/24/EU, if one of the activities for which the contract is intended is subject to this Directive and the other to Directive 2014/24/EU;(b) | ugovor se dodjeljuje u skladu s Direktivom 2014/24/EU ako jedna od djelatnosti kojoj je ugovor namijenjen podliježe ovoj Direktivi te ako druga djelatnost podliježe Direktivi 2014/24/EU;
(c) | the contract shall be awarded in accordance with this Directive, if one of the activities for which the contract is intended is subject to this Directive and the other is not subject to either this Directive, Directive 2014/24/EU or Directive 2014/25/EU.(c) | ugovor se dodjeljuje u skladu s ovom Direktivom ako jedna od djelatnosti kojoj je ugovor namijenjen podliježe ovoj Direktivi te ako druga djelatnost ne podliježe ni ovoj Direktivi, ni Direktivi 2014/24/EU niti Direktivi 2014/25/EU.
Article 23Članak 23.
Concessions covering both activities referred to in Annex II and activities involving defence or security aspectsKoncesije koje obuhvaćaju djelatnosti navedene u Prilogu II. i djelatnosti koje uključuju obrambene ili sigurnosne aspekte
1.   In the case of contracts intended to cover several activities, contracting entities may choose to award separate contracts for the purposes of each separate activity or to award a single contract. Where contracting entities choose to award separate contracts for separate parts, the decision of which legal regime applies to any one of such separate contracts shall be taken on the basis of the characteristics of the separate activity concerned.1.   U slučaju ugovora čija je namjena obuhvatiti nekoliko djelatnosti, naručitelji mogu dodijeliti zasebne ugovore za potrebe svake pojedine djelatnosti ili mogu dodijeliti jedinstveni ugovor. Ako naručitelji dodijele zasebne ugovore, odluka o tome koji se pravni režim primjenjuje na bilo koji od tih zasebnih ugovora donosi se na temelju obilježja pojedine djelatnosti na koju se to odnosi.
Notwithstanding Article 21, where contracting entities choose to award a single contract, paragraph 2 of this Article shall apply.Neovisno o članku 21., ako naručitelji dodijele jedinstveni ugovor, primjenjuje se stavak 2. ovog članka.
The choice between awarding a single contract or awarding a number of separate contracts shall not, however, be made with the objective of excluding the contract or contracts from the scope of application either of this Directive or Directive 2009/81/EC.Izbor između dodjele jedinstvenog ugovora ili dodjele više zasebnih ugovora ne smije, međutim, biti vođen ciljem izuzimanja ugovora ili ugovorâ iz područja primjene bilo ove Direktive ili Direktive 2009/81/EZ.
2.   In the case of contracts intended to cover an activity which is subject to this Directive and another which is:2.   U slučaju ugovora čija je namjena obuhvatiti jednu djelatnost koja podliježe ovoj Direktivi i drugu djelatnosti koja je:
(a) | covered by Article 346 TFEU; or(a) | obuhvaćena člankom 346. UFEU-a; ili
(b) | subject to Directive 2009/81/EC,(b) | podložna Direktivi 2009/81/EZ,
the contracting entity may:naručitelj može:
(i) | award a contract without applying this Directive in the cases set out under point (a); ori. | dodijeliti ugovor bez primjene ove Direktive u slučajevima navedenima u točki (a); ili
(ii) | award a contract either in accordance with this Directive or in accordance with Directive 2009/81/EC, in the cases set out under point (b). The first subparagraph of this paragraph is without prejudice to the thresholds and exclusions provided for by Directive 2009/81/EC.ii. | dodijeliti ugovor bilo u skladu ovom Direktivom, bilo u skladu s Direktivom 2009/81/EZ, u slučajevima navedenima u točki (b). Prvi podstavak ovog stavka ne dovodi u pitanje pragove i izuzeća predviđene Direktivom 2009/81/EZ.
Contracts referred to in point (b), which also include procurement or other elements which are covered by Article 346 TFEU, may be awarded without applying this Directive.Ugovori navedeni u točki (b) koji također sadrže elemente nabave ili druge elemente obuhvaćene člankom 346. UFEU-a mogu se dodijeliti bez primjene ove Direktive.
However, it shall be a condition for the application of this paragraph that the award of a single contract is justified for objective reasons and the decision to award a single contract is not taken for the purpose of excluding contracts from the application of this Directive.Međutim, uvjet za primjenu ovog stavka jest da je dodjela jedinstvenog ugovora opravdana objektivnim razlozima te da odluka o dodjeli jedinstvenog ugovora nije donesena radi izuzimanja ugovorâ od primjene ove Direktive.
Section IVOdjeljak IV.
Specific situationsPosebne situacije
Article 24Članak 24.
Reserved concessionsRezervirane koncesije
Member States may reserve the right to participate in concession award procedures to sheltered workshops and economic operators whose main aim is the social and professional integration of disabled or disadvantaged persons or may provide for such concessions to be performed in the context of sheltered employment programmes, provided that at least 30 % of the employees of those workshops, economic operators or programmes are disabled or disadvantaged workers. The concession notice or, in the case of services concessions as defined in Article 19, prior information notice shall make reference to this Article.Države članice mogu rezervirati pravo sudjelovanja u postupcima dodjele koncesije zaštićenim radionicama i gospodarskim subjektima čiji je osnovni cilj društvena i profesionalna integracija osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju ili mogu za takve koncesije omogućiti izvršenje u kontekstu programa zaštićenih zaposlenja, ako najmanje 30 % zaposlenih osoba u tim radionicama, gospodarskim subjektima ili programima predstavljaju radnici s invaliditetom ili radnici u nepovoljnom položaju. Obavijesti o koncesiji ili u slučaju koncesija za usluge kako je određeno člankom 19., prethodna informativna obavijest mora sadržavati uputu na ovu odredbu.
Article 25Članak 25.
Research and development servicesUsluge istraživanja i razvoja
This Directive shall only apply to service concessions for research and development services which are covered by CPV codes 73000000-2 to 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 and 73430000-5 provided that both the following conditions are fulfilled:Ova se Direktiva primjenjuje samo na koncesije usluga istraživanja i razvoja koje su obuhvaćene CPV oznakamaod 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, pod uvjetom da su ispunjena oba sljedeća uvjeta:
(a) | the benefits accrue exclusively to the contracting authority or contracting entity for its use in the conduct of its own affairs; and(a) | korist ima isključivo javni naručitelj ili naručitelj za svoju upotrebu u obavljanju svojih vlastitih poslova; i
(b) | the service provided is wholly remunerated by the contracting authority or contracting entity.(b) | javni naručitelj ili naručitelj u potpunosti je platio pruženu uslugu.
CHAPTER IIPOGLAVLJE II.
PrinciplesNačela
Article 26Članak 26.
Economic operatorsGospodarski subjekti
1.   Economic operators that, under the law of the Member State in which they are established, are entitled to provide the relevant service, shall not be rejected solely on the ground that, under the law of the Member State in which the contract is awarded, they would be required to be either natural or legal persons.1.   Gospodarski subjekti koji, sukladno pravu države članice u kojoj imaju poslovni nastan, imaju pravo pružati odgovarajuće usluge, ne smiju se odbijati samo iz razloga što bi, sukladno zakonu države članice u kojoj se ugovor dodjeljuje, morali biti ili fizičke ili pravne osobe.
Legal persons may be required to indicate, in the tender or in the application, the names and relevant professional qualifications of the staff to be responsible for the performance of the contract in question.Od pravnih se osoba može tražiti da u ponudi ili u zahtjevu navedu imena i relevantne stručne kvalifikacije osoblja odgovornog za izvršenje predmetnog ugovora.
2.   Groups of economic operators, including temporary associations, may participate in concession award procedures. They shall not be required by contracting authorities or contracting entities to have a specific legal form in order to submit a tender or a request to participate.2.   Skupine gospodarskih subjekata, uključujući privremena udruženja, mogu sudjelovati u postupcima dodjele koncesije. Javni naručitelji ili naručitelji ne mogu od njih tražiti da za podnošenje ponude ili zahtjeva za sudjelovanje imaju određeni pravni oblik.
Where necessary, contracting authorities or contracting entities may clarify in the concession documents how groups of economic operators shall meet the requirements as to economic and financial standing or technical and professional ability referred to in Article 38 provided that this is justified by objective reasons and is proportionate. Member States may establish standard terms for how groups of economic operators are to meet those requirements. Any conditions for the performance of a concession by such groups of economic operators, which are different from those imposed on individual participants, shall also be justified by objective reasons and shall be proportionate.Kada je to potrebno, javni naručitelji ili naručitelji mogu u dokumentaciji o koncesiji pojasniti način na koji skupine gospodarskih subjekata moraju ispuniti zahtjeve vezane uz gospodarski i financijski položaj ili tehničku i stručnu sposobnost navedenu u članku 38. ako je to opravdano objektivnim razlozima i ako je razmjerno. Države članice mogu uspostaviti standardne uvjete za to kako skupine gospodarskih subjekata trebaju ispuniti te zahtjeve. Svaki uvjet za provedbu koncesije od strane takvih skupina gospodarskih subjekata koji je različit od onih propisanih za pojedinačne sudionike također mora biti opravdan objektivnim razlozima i mora biti razmjeran.
3.   Notwithstanding paragraphs 1 and 2, contracting authorities or contracting entities may require groups of economic operators to assume a specific legal form once they have been awarded the contract, to the extent that that change is necessary for the satisfactory performance of the contract.3.   Neovisno o stavcima1. i 2, javni naručitelj ili naručitelj može od skupina gospodarskih subjekata zahtijevati da uzmu određeni pravni oblik kada im se dodijeli ugovor, u mjeri u kojoj je ta promjena nužna za zadovoljavajuće izvršenje ugovora.
Article 27Članak 27.
NomenclaturesNomenklature
1.   Any references to nomenclatures in the context of the award of concessions shall be made using the ‘Common Procurement Vocabulary (CPV)’ as adopted by Regulation (EC) No 2195/2002 of the European Parliament and of the Council (27).1.   Pri svakom upućivanju na nomenklature u kontekstu dodjele koncesija koristi se „Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)” kako je doneseno Uredbom (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (26).
2.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 48 to adapt the CPV codes referred to in this Directive, where changes in the CPV nomenclature must be reflected in this Directive and they do not imply a modification of the scope of this Directive.2.   Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 48. za prilagodbu CPV oznaka navedenih u ovoj Direktivi ako se izmjene u nomenklaturi CPV-a moraju odraziti u ovoj Direktivi pod uvjetom da one ne podrazumijevaju promjenu područja primjene ove Direktive.
Article 28Članak 28.
ConfidentialityPovjerljivost
1.   Unless otherwise provided in this Directive or in the national law to which the contracting authority is subject, in particular legislation concerning access to information, and without prejudice to the obligations relating to the advertising of awarded concession contracts and to the information to candidates and tenderers set out in Articles 32 and 40, the contracting authority or contracting entity shall not disclose information forwarded to it by economic operators which they have designated as confidential, including but not limited to, technical or trade secrets and the confidential aspects of tenders.1.   Osim ako je ovom Direktivom ili nacionalnim pravom drukčije određeno, a kojem javni naručitelj podliježe, naročito zakonodavstvu koje se odnosi na pristup informacijama, i ne dovodeći u pitanje obveze koje se odnose na oglašavanje dodijeljene ugovore o koncesiji i na informacije za natjecatelje i ponuditelje navedene u člancima 32. i 40., javni naručitelj ili naručitelj ne otkriva informacije proslijeđene putem gospodarskih subjekata koje su označili kao povjerljive, uključujući tehničke ili trgovinske tajne i povjerljive aspekte ponuda, ali ne ograničavajući se na njih.
This Article shall not prevent public disclosure of non-confidential parts of concluded contracts, including any subsequent changes.Ovim se člankom ne sprečava javno objavljivanje dijelova zaključenih ugovora koji nisu povjerljivi, uključujući sve naknadne izmjene.
2.   The contracting authority or contracting entity may impose on economic operators requirements aimed at protecting the confidential nature of information which it makes available throughout the concession award procedure.2.   Javni naručitelj ili naručitelj može nametnuti gospodarskim subjektima zahtjeve s ciljem zaštite povjerljive naravi podataka koje javni naručitelj ili naručitelj stavlja na raspolaganje tijekom cijelog postupka dodjele koncesije.
Article 29Članak 29.
Rules applicable to communicationPravila koja se primjenjuju na komunikaciju
1.   Except where use of electronic means is mandatory pursuant to Article 33(2) and Article 34, Member States or contracting authorities and contracting entities may choose one or more of the following means of communication for all communication and information exchange:1.   Osim ako je korištenje elektroničkih sredstava obvezno sukladno članku 33. stavku 2. i članku 34., države članice ili javni naručitelji i naručitelji mogu odabrati jednu ili više sljedećih sredstava komunikacije za sve oblike komunikacije i razmjene informacija:
(a) | electronic means;(a) | elektronička sredstva;
(b) | post or fax;(b) | pošta ili telefaks;
(c) | oral communication, including telephone, in respect of communications other than the essential elements of a concession award procedure, and provided that the content of the oral communication is documented to a sufficient degree on a durable medium;(c) | usmena komunikacija, uključujući telefon, u pogledu komunikacija koje nisu osnovni elementi postupka dodjele koncesije i pod uvjetom da se sadržaj usmene komunikacije u dovoljnoj mjeri dokumentira na trajnom mediju;
(d) | hand delivery certified by an acknowledgement of receipt.(d) | osobna dostava ovjerena potvrdom o primitku.
Member States may make mandatory the use of electronic means of communication for concessions, going beyond the obligations established in Article 33(2) and Article 34.Države članice mogu propisati korištenje elektroničkih sredstava komunikacije za koncesije, što nadilazi obveze utvrđene u članku 32. stavku 2. i članku 34..
2.   The means of communication chosen shall be generally available and non-discriminatory, and shall not restrict economic operators’ access to the concession award procedure. The tools and devices to be used for communicating by electronic means, as well as their technical characteristics shall be interoperable with the information and communication technology products in general use.2.   Odabrana sredstva komunikacije moraju biti opće dostupna i nediskriminirajuća i ne smiju ograničavati pristup gospodarskih subjekta postupku dodjele koncesije. Sredstva i uređaji koji će se koristiti za komunikaciju elektroničkim sredstvima, kao i njihova tehnička obilježja, moraju biti interoperabilni s proizvodima informacijske i komunikacijske tehnologije u općoj uporabi.
In all communication, exchange and storage of information, contracting authorities and contracting entities shall ensure that the integrity of data and the confidentiality of applications and tenders are preserved. They shall examine the content of applications and tenders only after the time limit set for submitting them has expired.Javni naručitelji i naručitelji dužni su pri svakoj komunikaciji, razmjeni i pohranjivanju informacija osigurati očuvanje cjelovitosti podataka te povjerljivost zahtjeva za sudjelovanje i ponuda. Oni su dužni razmotriti sadržaj zahtjeva za sudjelovanje i ponuda tek nakon isteka vremenskog roka određenog za njihovo podnošenje.
TITLE IIGLAVA II.
RULES ON THE AWARD OF CONCESSIONS:PRAVILA O DODJELI KONCESIJA:
GENERAL PRINCIPLES AND PROCEDURAL GUARANTEESOPĆA NAČELA I POSTUPOVNA JAMSTVA
CHAPTER IPOGLAVLJE I.
General principlesOpća načela
Article 30Članak 30.
General principlesOpća načela
1.   The contracting authority or contracting entity shall have the freedom to organise the procedure leading to the choice of concessionaire subject to compliance with this Directive.1.   Javni naručitelj ili naručitelj imaju slobodu u organiziranju postupka koji prethodi izboru koncesionara, podložno sukladnosti s ovom Direktivom.
2.   The design of the concession award procedure shall respect the principles laid down in Article 3. In particular during the concession award procedure, the contracting authority or contracting entity shall not provide information in a discriminatory manner which may give some candidates or tenderers an advantage over others.2.   Oblik postupka dodjele koncesije mora poštivati načela utvrđena u članku 3. Posebno tijekom postupka dodjele koncesije, javni naručitelj ili naručitelj ne smije davati informacije na diskriminirajući način kojim bi se moglo pogodovati pojedinim natjecateljima ili ponuditeljima u odnosu na druge.
3.   Member States shall take appropriate measures to ensure that in the performance of concession contracts economic operators comply with applicable obligations in the fields of environmental, social and labour law established by Union law, national law, collective agreements or by the international environmental, social and labour law provisions listed in Annex X.3.   Države članice dužne su poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurale da gospodarski subjekti u izvršavanju ugovora o koncesiji poštuju važeće obveze u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava utvrđenih pravom Unije, nacionalnim pravom, kolektivnim ugovorima ili odredbama međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenima u Prilogu X.
4.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 48 to amend the list in Annex X, where necessary, to add new international agreements that have been ratified by all Member States or where the existing international agreements referred to are no longer ratified by all Member States or they are otherwise changed, for instance in respect of their scope, content or denomination.4.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 48. za izmjenu popisa iz Priloga X., kako bi, prema potrebi, dodala nove međunarodne sporazume koje su ratificirale sve države članice ili ako navedeni postojeći međunarodni sporazumi nisu više ratificirani od strane svih država članica ili su izmijenjeni na neki drugi način, primjerice s obzirom na njihovo područje primjene, sadržaj ili naziv.
Article 31Članak 31.
Concession noticesObavijest o koncesiji
1.   Contracting authorities and contracting entities wishing to award a concession shall make known their intention by means of a concession notice.1.   Javni naručitelji i naručitelji koji žele dodijeliti koncesiju moraju obznaniti svoju namjeru putem obavijesti o koncesiji.
2.   Concession notices shall contain the information referred to in Annex V and, where appropriate, any other information deemed useful by the contracting authority or entity, in accordance with the format of standard forms.2.   Obavijesti o koncesiji sadržavaju informacije iz Priloga V. i, ako je potrebno, sve druge informacije koje javni naručitelj ili naručitelj smatra korisnima, u skladu s oblikom standardnih obrazaca.
3.   Contracting authorities and contracting entities wishing to award a concession for social and other specific services listed in Annex IV shall make known their intention of planned concession award through the publication of a prior information notice. Those notices shall contain the information set out in Annex VI.3.   Javni naručitelji i naručitelji koji žele dodijeliti koncesiju za društvene ili druge posebne usluge navedene u Prilogu IV. obvezni su obznaniti svoju namjeru o planiranoj dodjeli koncesije objavljivanjem prethodne informacijske obavijesti. Te obavijesti sadrže podatke navedene u Prilogu VI.
4.   By way of derogation from paragraph 1, contracting authorities or contracting entities shall not be required to publish a concession notice where the works or services can be supplied only by a particular economic operator for any of the following reasons:4.   Iznimno od odredaba stavka 1., od javnih naručitelja ili naručitelja ne zahtijeva se objava obavijesti o koncesiji ako radove i usluge može isporučiti samo određeni gospodarski subjekt zbog bilo kojeg od navedenih razloga:
(a) | the aim of the concession is the creation or acquisition of a unique work of art or artistic performance;(a) | cilj koncesije jest stvaranje ili stjecanje jedinstvenog umjetničkog djela ili umjetničke izvedbe;
(b) | the absence of competition for technical reasons;(b) | nepostojanje tržišnog natjecanja zbog tehničkih razloga;
(c) | the existence of an exclusive right;(c) | postojanje isključivog prava;
(d) | the protection of intellectual property rights and exclusive rights other than those defined in point (10) of Article 5.(d) | zaštita prava intelektualnog vlasništva i isključivih prava osim onih definiranih u članku 2. točki 12.a.
The exceptions set out in points (b), (c) and (d) of the first subparagraph only apply when no reasonable alternative or substitute exists and the absence of competition is not the result of an artificial narrowing down of the parameters of the concession award.Izuzeća navedena u točkama (b), (c) i (d) prvog podstavka primjenjuju se samo ako ne postoji prihvatljiva alternativa ili zamjena, a nepostojanje tržišnog natjecanja nije rezultat umjetnog sužavanja parametara dodjele koncesije.
5.   By way of derogation from paragraph 1, the contracting authority or contracting entity shall not be required to publish a new concession notice where no applications, no tenders, no suitable tenders or no suitable applications have been submitted in response to a prior concession procedure, provided that the initial conditions of the concession contract are not substantially altered and that a report is sent to the Commission, where it so requests;5.   Iznimno od odredaba stavka 1., od javnog naručitelja ili naručitelja ne zahtijeva se objava nove obavijesti o koncesiji ako nije podnesen nijedan zahtjev ili nijedna ponuda ili nijedna odgovarajuća ponuda ili nijedan odgovarajući zahtjev kao odgovor na prethodni postupak koncesije, pod uvjetom da početni uvjeti ugovora o koncesiji nisu bitno izmijenjeni i da je Komisiji, ako to ona zatraži, poslano izvješće.
For the purposes of the first subparagraph, a tender shall be considered not to be suitable where it is irrelevant to the concession, being manifestly incapable, without substantial changes, of meeting the contracting authority or contracting entity’s needs and requirements as specified in the concession documents.Za potrebe prvog podstavka, smatra se da ponuda nije odgovarajuća ako nije relevantna za koncesiju i ako bez većih izmjena očito ne može odgovoriti na potrebe i zahtjeve javnog naručitelja ili naručitelja, kako je navedeno u dokumentaciji o koncesiji.
For the purposes of the first subparagraph, an application shall be considered not to be suitable:Za potrebe prvog podstavka, zahtjev za sudjelovanje smatra se neodgovarajućim:
(a) | where the applicant concerned shall or may be excluded pursuant to Article 38(5) to (9) or does not meet the selection criteria set out by the contracting authority or the contracting entity pursuant to Article 38(1);(a) | ako dotični podnositelj zahtjeva jest ili može biti isključen sukladno članku 38. stavcima od 5. do 9. ili ako ne zadovoljava kriterije odabira koje je odredio javni naručitelj ili naručitelj sukladno članku 38. stavku 1.;
(b) | where applications include tenders which are not suitable within the meaning of the second subparagraph.(b) | ako zahtjevi za sudjelovanje uključuju neodgovarajuće ponude u smislu drugog podstavka.
Article 32Članak 32.
Concession award noticesObavijest o dodjeli koncesije
1.   Not later than 48 days after the award of a concession, the contracting authorities and contracting entities shall, in accordance with the procedures laid down in Article 33, send a concession award notice on the results of the concession award procedure. For social and other specific services listed in Annex IV, such notices may however be grouped on a quarterly basis. In that case they shall send the grouped notices within 48 days of the end of each quarter.1.   Najkasnije 48 dana nakon dodjele koncesije, javni naručitelji i naručitelji u skladu s postupcima utvrđenima u članku 33. šalju obavijest o dodjeli koncesije i o rezultatima postupka dodjele koncesije. Međutim, za društvene i druge posebne usluge navedene u Prilogu IV. takve se obavijesti mogu rasporediti po tromjesečju. U tom slučaju, u roku 48 dana od završetka svakog tromjesečja šalju skupne obavijesti.
2.   Concession award notices shall contain the information set out in Annex VII, or in relation to concessions for social and other specific services listed in Annex IV, the information set out in Annex VIII, and shall be published in accordance with Article 33.2.   Obavijesti o dodjeli koncesije sadržavaju informacije određene u Prilogu VII. ili, u vezi s koncesijama navedenima u Prilogu IV. koje se odnose na koncesije za društvene i druge posebne usluge, podatke navedene u Prilogu VIII. i objavljuju se u skladu s člankom 33.
Article 33Članak 33.
Form and manner of publication of noticesOblik i način objavljivanja obavijesti
1.   Concession notices, concession award notices and the notice referred to in the second subparagraph of Article 43(1) shall include the information set out in Annexes V, VII and VIII and in the format of standard forms, including standard forms for corrigenda.1.   Obavijesti o koncesiji, obavijesti o dodjeli koncesije i obavijest iz članka 43. stavka 1. drugog podstavka obuhvaćaju informacije utvrđene u prilozima V., VII. i VIII. u obliku standardnih obrazaca, uključujući standardne obrasce za ispravke.
The Commission shall establish those standard forms by means of implementing acts. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the advisory procedure referred to in Article 50.Komisija utvrđuje te standardne obrasce putem provedbenih akata. Ti se provedbeni akti donose sukladno savjetodavnom postupku iz članka 50.
2.   The notices referred to in paragraph 1 shall be drawn up, transmitted by electronic means to the Publications Office of the European Union and published in accordance with Annex IX. The Publications Office of the European Union shall give the contracting authority or contracting entity confirmation of the receipt of the notice and of the publication of the information sent, indicating the date of publication which shall constitute proof of publication. Notices shall be published not later than five days after they are sent. The costs of publication of the notices by the Publications Office of the European Union shall be borne by the Union.2.   Obavijesti iz stavka 1. izrađuju se i prenose Uredu za publikacije Europske unije elektroničkim sredstvima te objavljuju u skladu s Prilogom IX. Ured za publikacije Europske unije javnom naručitelju ili naručitelju daje potvrdu o zaprimanju obavijesti i o objavi poslanih podataka, navodeći datum objave što predstavlja dokaz o objavi. Obavijesti se objavljuju najkasnije pet dana nakon što su poslane. Troškove Ureda za publikacije Europske unije za objavljivanje takvih obavijesti snosi Unija.
3.   Concession notices shall be published in full in one or more of the official languages of the institutions of the Union as chosen by the contracting authority or contracting entity. That language version or those language versions shall constitute the sole authentic text or texts. A summary of the important elements of each notice shall be published in the other official languages of the institutions of the Union.3.   Obavijesti o koncesiji objavljuju se u cijelosti na jednom ili više službenih jezika institucija Unije koje odabere javni naručitelj ili naručitelj. Ta jezična verzija ili te jezične verzije predstavljaju jedini vjerodostojan tekst ili tekstove. Sažetak važnih elemenata svake obavijesti objavljuje se na ostalim službenim jezicima institucija Unije.
4.   Concession notices and concession award notices shall not be published at national level before publication by the Publications Office of the European Union unless publication at Union level does not take place 48 hours after the Publications Office of the European Union confirms receipt by the contracting authority or the contracting entity of the notice as referred to in paragraph 2. Concession notices and concession award notices published at national level shall not contain information other than that contained in the notices dispatched to the Publications Office of the European Union but shall indicate the date of dispatch of the notice to the Publications Office of the European Union.4.   Obavijesti o koncesiji i obavijesti o dodjeli koncesije ne objavljuju se na nacionalnoj razini prije objave Ureda za publikacije Europske unije, osim ako se objava na razini Unije ne dogodi 48 sati nakon što Ured za publikacije Europske unije potvrdi primitak potvrde o obavijesti od strane javnog naručitelja ili naručitelja kako je navedeno u stavku 2. Obavijesti o koncesiji i obavijesti o dodjeli koncesije objavljene na nacionalnoj razini ne smiju sadržavati druge informacije osim onih sadržanih u obavijestima koje su poslane Uredu za publikacije Europske unije, ali moraju navesti datum slanja obavijesti Uredu za publikacije Europske unije.
Article 34Članak 34.
Electronic availability of concession documentsElektronička dostupnost dokumentacije o koncesiji
1.   Contracting authorities and contracting entities shall offer by electronic means unrestricted and full direct access free of charge to the concession documents from the date of publication of a concession notice or, where the concession notice does not include the invitation to submit tenders, from the date on which an invitation to submit tenders was sent. The text of the concession notice or of these invitations shall specify the internet address at which the concession documents are accessible.1.   Javni naručitelji i naručitelji putem elektroničkih sredstava omogućavaju neograničen, potpuno neposredan i besplatan pristup dokumentaciji o koncesiji od dana objave obavijesti o koncesiji ili, kada obavijest o koncesiji ne uključuje poziv na podnošenje ponuda, od dana kada je poslan poziv za podnošenje ponuda. U tekstu obavijesti o koncesiji ili tih poziva navodi se internetska adresa na kojoj je dokumentacija o koncesiji dostupna.
2.   Where, in duly justified circumstances, due to exceptional security, or technical reasons or due to the particularly sensitive nature of commercial information requiring a very high level of protection, unrestricted and full direct access free of charge by electronic means to certain concession documents cannot be offered, contracting authorities or contracting entities shall indicate in the notice or the invitation to submit a tender that the concession documents concerned will be transmitted by other means than electronic means and the time limit for the receipt of tenders shall be prolonged.2.   U slučaju da se, u opravdanim okolnostima, a zbog izuzetnih sigurnosnih ili tehničkih razloga ili zbog osobito osjetljive naravi poslovne informacije koja zahtijeva vrlo visoku razinu zaštite, ne može omogućiti neograničen, potpuno neposredan i besplatan pristup određenim dokumentima o koncesiji elektroničkim sredstvima, javni naručitelji ili naručitelji obvezni su u obavijesti ili u pozivu na podnošenje ponuda navesti da će se dotični dokumenti o koncesiji poslati drugim sredstvima osim elektroničkim sredstvima i da se rok za zaprimanje ponuda produljuje.
3.   Provided that it has been requested in good time, the contracting authorities and contracting entities or competent departments shall supply to all applicants or tenderers taking part in the concession award procedure additional information relating to the concession documents not later than six days before the deadline fixed for the receipt of tenders.3.   Pod uvjetom da je to pravodobno zatraženo, javni naručitelji i naručitelji ili nadležne službe svim podnositeljima zahtijeva za sudjelovanje ili ponuditeljima koji sudjeluju u postupku dodjele koncesije stavljaju na raspolaganje dodatne informacije u vezi s dokumentacijom o koncesiji najkasnije šest dana prije roka određenog za zaprimanje ponuda.
Article 35Članak 35.
Combating corruption and preventing conflicts of interestSuzbijanje korupcije i sprečavanje sukoba interesa
Member States shall require contracting authorities and contracting entities to take appropriate measures to combat fraud, favouritism and corruption and to effectively prevent, identify and remedy conflicts of interest arising in the conduct of concession award procedures, so as to avoid any distortion of competition and to ensure the transparency of the award procedure and the equal treatment of all candidates and tenderers.Države članice zahtijevaju od javnih naručitelja i naručitelja poduzimanje odgovarajućih mjera za suzbijanje prijevare, favoriziranja i korupcije i učinkovito sprečavanje, utvrđivanje i uklanjanje sukoba interesa koji proizlaze iz provedbe postupaka dodjele koncesije, kako bi se izbjeglo bilo kakvo narušavanje tržišnog natjecanja i osigurala transparentnost postupka dodjele i jednako postupanje prema svim natjecateljima i ponuditeljima.
The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or entity who are involved in the conduct of the concession award procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the concession award procedure.Koncept sukoba interesa obuhvaća barem one situacije kada članovi osoblja javnog naručitelja ili naručitelja koji su uključeni u provedbu postupka dodjele koncesije ili mogu utjecati na ishod tog postupka imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u kontekstu postupka dodjele koncesije.
With regard to conflicts of interest, the measures adopted shall not go beyond what is strictly necessary to prevent a potential conflict of interest or eliminate a conflict of interest that has been identified.U pogledu sukoba interesa, usvojene mjere moraju se ograničiti na ono što je strogo neophodno za sprečavanje eventualnog sukoba interesa ili otklanjanje utvrđenog sukoba interesa.
CHAPTER IIPOGLAVLJE II.
Procedural guaranteesPostupovna jamstva
Article 36Članak 36.
Technical and functional requirementsTehnički i funkcionalni zahtjevi
1.   Technical and functional requirements shall define the characteristics required of the works or services that are the subject-matter of the concession. They shall be set out in the concession documents.1.   Tehničkim i funkcionalnim zahtjevima definiraju se značajke potrebne za radove ili usluge koje su predmet koncesije. One se navode u dokumentaciji o koncesiji.
Those characteristics may also refer to the specific process of production or provision of the requested works or services provided that they are linked to the subject-matter of the contract and proportionate to its value and its objectives. The characteristics may for instance include quality levels, environmental and climate performance levels, design for all requirements (including accessibility for disabled persons) and conformity assessment, performance, safety or dimensions, terminology, symbols, testing and test methods, marking and labelling, or user instructions.Te se značajke također mogu odnositi na određeni proces proizvodnje ili izvedbe zatraženih radova ili usluga pod uvjetom da su povezane s predmetom ugovora i razmjerne njegovoj vrijednosti i ciljevima. Značajke mogu primjerice uključivati razine kvalitete, razine utjecaja na okoliš i klimu, rješenja za sve zahtjeve (uključujući pristup za osobe s invaliditetom) i ocjenu sukladnosti, izvedbu, sigurnost ili razmjere, nazivlje, simbole, ispitivanje i metode ispitivanja, obilježavanje i označavanje ili upute za korisnike.
2.   Unless justified by the subject-matter of the contract, technical and functional requirements shall not refer to a specific make or source, or a particular process which characterises the products or services provided by a specific economic operator, or to trade marks, patents, types or a specific production with the effect of favouring or eliminating certain undertakings or certain products. Such a reference shall be permitted, on an exceptional basis, where a sufficiently precise and intelligible description of the subject- matter of the contract is not possible. Such reference shall be accompanied by the words ‘or equivalent’.2.   Osim ako je to opravdano predmetom ugovora, tehnički i funkcionalni zahtjevi ne smiju upućivati na određenu marku ili izvor ili određeni proces koji karakterizira proizvode ili usluge koje pruža određeni gospodarski subjekt ili na zaštitne znakove, patente, vrste ili određenu proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključivanja određenih poduzeća ili određenih proizvoda. Takva je uputa dopuštena, u iznimnim slučajevima, kada nije moguć dovoljno precizan i razumljiv opis predmeta ugovora. Uz takvu uputu treba navesti riječi „ili jednakovrijedan”.
3.   A contracting authority or contracting entity shall not reject a tender on the grounds that the works and services tendered for do not comply with the technical and functional requirements to which it has referred, once the tenderer proves in its tender, by any appropriate means, that the solutions it has proposed satisfied in an equivalent manner the technical and functional requirements.3.   Javni naručitelj ili naručitelj ne smije odbiti ponudu na temelju toga što radovi i usluge za koje se prikupljaju ponude nisu usklađeni s tehničkim i funkcionalnim zahtjevima na koje je uputio, kad ponuditelj u svojoj ponudi bilo kojim prikladnim sredstvom dokaže da su rješenja koja je predložio na jednakovrijedan način udovoljila tehničkim i funkcionalnim zahtjevima.
Article 37Članak 37.
Procedural guaranteesPostupovna jamstva
1.   Concessions shall be awarded on the basis of the award criteria set out by the contracting authority or contracting entity in accordance with Article 41, provided that all of the following conditions are fulfilled:1.   Koncesije se dodjeljuju na osnovi kriterija dodjele koje utvrđuje javni naručitelj ili naručitelj u skladu s člankom 41., pod uvjetom da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
(a) | the tender complies with the minimum requirements set, where applicable, by the contracting authority or contracting entity;(a) | ponuda ispunjava minimalne zahtjeve koje, prema potrebi, propiše javni naručitelj ili naručitelj;
(b) | the tenderer complies with the conditions for participation as referred to in Article 38(1); and(b) | ponuditelj ispunjava uvjete za sudjelovanje prema članku 38. stavku 1.; i
(c) | the tenderer is not excluded from participating in the award procedure in accordance with Article 38(4) to (7), and subject to Article 38(9).(c) | ponuditelj se ne isključuje iz sudjelovanja u postupku dodjele u skladu s člankom 38. stavcima od 4. do 7. i prema članku 38. stavku 9.
The minimum requirements referred to in point (a) shall contain conditions and characteristics (particularly technical, physical, functional and legal) that any tender should meet or possess.Takvi minimalni zahtjevi sadržavaju uvjete i značajke (osobito tehničke, fizičke, funkcionalne i pravne) koje svaka ponuda treba ispunjavati i posjedovati.
2.   The contracting authority or contracting entity shall provide:2.   Javni naručitelj ili naručitelj dužan je pružiti:
(a) | in the concession notice, a description of the concession and of the conditions of participation;(a) | u obavijesti o koncesiji, opis koncesije i uvjeta sudjelovanja;
(b) | in the concession notice, in the invitation to submit a tender or in other concession documents, a description of the award criteria and, where applicable, the minimum requirements to be met.(b) | u obavijesti o koncesiji, poziv na podnošenje ponude ili u drugim dokumentima o koncesiji, opis kriterija dodjele i, prema potrebi, minimalne zahtjeve koje je potrebno ispuniti.
3.   The contracting authority or contracting entity may limit the number of candidates or tenderers to an appropriate level, on condition that this is done in a transparent manner and on the basis of objective criteria. The number of candidates or tenderers invited shall be sufficient to ensure genuine competition.3.   Javni naručitelj ili naručitelj može ograničiti broj natjecatelja ili ponuditelja na odgovarajuću razinu, pod uvjetom da se to učini na transparentan način i na osnovi objektivnih kriterija. Broj pozvanih natjecatelja ili ponuditelja mora biti dovoljan da osigura istinsko nadmetanje.
4.   The contracting authority or contracting entity shall communicate the description of the envisaged organisation of the procedure and an indicative completion deadline to all participants. Any modification shall be communicated to all participants and, to the extent that they concern elements disclosed in the concession notice, advertised to all economic operators.4.   Javni naručitelj ili naručitelj dužan je svim sudionicima dostaviti opis predviđene organizacije postupka i indikativni rok završetka. Svi sudionici obavještavaju se o svakoj izmjeni te se, u mjeri u kojoj se ona tiče elemenata objavljenih u obavijesti o koncesiji, o njoj informiraju svi gospodarski subjekti.
5.   The contracting authority or contracting entity shall provide for appropriate recording of the stages of the procedure using the means it judges appropriate, subject to compliance with Article 28(1).5.   Javni naručitelj ili naručitelj dužan je omogućiti odgovarajuće bilježenje faza postupka koristeći sredstva koja smatra prikladnima, podložno sukladnosti s člankom 28. stavkom 1.
6.   The contracting authority or contracting entity may hold negotiations with candidates and tenderers. The subject-matter of the concession, the award criteria and the minimum requirements shall not be changed during the course of the negotiations.6.   Javni naručitelj ili naručitelj može s natjecateljima i ponuditeljima voditi pregovore. Predmet koncesije, kriteriji dodjele i minimalni zahtjevi ne smiju se mijenjati za vrijeme trajanja pregovora.
Article 38Članak 38.
Selection and qualitative assessment of candidatesOdabir natjecatelja i kvalitativna ocjena natjecatelja
1.   Contracting authorities and contracting entities shall verify the conditions for participation relating to the professional and technical ability and the financial and economic standing of the candidates or tenderers, on the basis of self-declarations, reference or references to be submitted as proof in accordance with the requirements specified in the concession notice that shall be non-discriminatory and proportionate to the subject-matter of the concession. The conditions for participation shall be related and proportionate to the need to ensure the ability of the concessionaire to perform the concession, taking into account the subject-matter of the concession and the purpose of ensuring genuine competition.1.   Javni naručitelji i naručitelji dužni su potvrditi uvjete sudjelovanja koji se odnose na stručnu i tehničku sposobnost te na financijski i gospodarski položaj natjecatelja ili ponuditelja na osnovi osobnih izjava, preporuke ili preporuka koje se trebaju dostaviti kao dokaz u skladu sa zahtjevima navedenima u obavijesti o koncesiji, a koji su nediskriminirajući i razmjerni predmetu koncesije. Uvjeti za sudjelovanje moraju biti povezani i razmjerni potrebi za osiguranjem sposobnosti koncesionara da izvrši koncesiju, uzimajući u obzir predmet koncesije i svrhu osiguravanja istinskog nadmetanja.
2.   With a view to meeting the conditions for participation laid down in paragraph 1, an economic operator may, where appropriate and for a particular concession, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of its links with them. Where an economic operator wants to rely on the capacities of other entities, it shall prove to the contracting authority or the contracting entity that it will have at its disposal, throughout the period of the concession, the necessary resources, for example, by producing a commitment by those entities to that effect. With regard to financial standing, the contracting authority or the contracting entity may require that the economic operator and those entities are jointly liable for the execution of the contract.2.   S ciljem ispunjavanja uvjeta sudjelovanja utvrđenih u stavku 1., gospodarski se subjekt može, prema potrebi i za određenu koncesiju, osloniti na kapacitete drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu svojih veza s njima. Ako se gospodarski subjekt želi osloniti na sposobnosti drugih subjekata, mora javnom naručitelju ili naručitelju dokazati da će tijekom razdoblja koncesije na raspolaganju imati potrebne resurse, na primjer, dostavljanjem obveze tih subjekata u tu svrhu. S obzirom na financijski položaj, javni naručitelj ili naručitelj može zahtijevati da gospodarski subjekt i ti subjekti snose zajedničku odgovornost za izvršenje ugovora.
3.   Under the same conditions, a group of economic operators as referred to in Article 26 may rely on the capacities of participants in the group or of other entities.3.   Pod istim uvjetima, skupina gospodarskih subjekata iz članka 26. može se osloniti na sposobnost članova skupine ili drugih subjekata.
4.   Contracting authorities and contracting entities as referred to in point (a) of Article 7(1) shall exclude an economic operator from participation in a concession award procedure where they have established that that economic operator has been the subject of a conviction by final judgment for one of the following reasons:4.   Javni naručitelji i naručitelji iz članka 7. stavka 1. točke (a) dužni su isključiti gospodarski subjekt iz sudjelovanja u postupku dodjele koncesije ako uvide da je gospodarski subjekt bio osuđen pravomoćnom presudom zbog nekog od sljedećih razloga:
(a) | participation in a criminal organisation, as defined in Article 2 of Council Framework Decision 2008/841/JHA (28);(a) | sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, kako je određeno člankom 2. Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP (27);
(b) | corruption, as defined in Article 3 of the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union (29) and Article 2(1) of Council Framework Decision 2003/568/JHA (30), as well as corruption as defined in the national law of the contracting authority or entity or the economic operator;(b) | korupcije, kako je određeno člankom 3. Konvencije o borbi protiv korupcije koja uključuje dužnosnike Europskih zajednica ili dužnosnike država članica Europske unije (28) i člankom 2. stavkom 1. Okvirne odluke Vijeća 2003/568/PUP (29), kao i korupcije kako je određeno u nacionalnom pravu javnog naručitelja ili naručitelja ili gospodarskog subjekta;
(c) | fraud within the meaning of Article 1 of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests’ (31);(c) | prijevare u smislu članka 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa (30) Europskih zajednica;
(d) | terrorist offences or offences linked to terrorist activities, as defined in Articles 1 and 3 of Council Framework Decision 2002/475/JHA (32) respectively, or inciting, aiding or abetting or attempting to commit an offence, as referred to in Article 4 of that Framework Decision;(d) | kaznenih djela terorizma ili kaznenih djela povezanih s terorističkim aktivnostima, kako je utvrđeno člancima 1. i 3. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP (31) ili poticanja, pomaganja, potpore ili pokušaja počinjenja kaznenog djela, kako je navedeno u članku 4. te Okvirne odluke;
(e) | money laundering or terrorist financing, as defined in Article 1 of Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council (33);(e) | pranja novca ili financiranja terorizma, kako je definirano u članku 1. Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (32).
(f) | child labour and other forms of trafficking in human beings as defined in Article 2 of Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council (34).(f) | dječjeg rada i drugih oblika trgovanja ljudima kako je određeno člankom 2. Direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (33) od 5. travnja 2011. o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava
The obligation to exclude an economic operator shall also apply where the person convicted by final judgment is a member of the administrative, management or supervisory body of that economic operator or has powers of representation, decision or control therein.Obveza isključenja gospodarskog subjekta također se primjenjuje ako je osoba osuđena pravomoćnom presudom član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela tog gospodarskog subjekta ili ima ovlasti reprezentacije, donošenja odluka ili kontrole u njemu.
Contracting entities other than those referred to in point (a) of Article 7(1) may exclude an economic operator from participation in a concession award procedure where they are aware that that economic operator has been the subject of a conviction by a final judgment for any of the reasons listed in the first subparagraph of this paragraph.Javni naručitelji osim onih navedenih u članku 4. stavku 1. točki a. mogu isključiti gospodarski subjekt iz sudjelovanja u postupku dodjele koncesije ako uvide da je gospodarski subjekt bio osuđen pravomoćnom presudom zbog bilo kojeg od razloga navedenih u prvom podstavku ovog stavka.
5.   Contracting authorities and contracting entities as referred to in point (a) of Article 7(1) shall exclude the economic operator from participation in a concession award procedure where it is aware that the economic operator is in breach of its obligations relating to the payment of taxes or social security contributions and where this has been established by a judicial or administrative decision having final and binding effect in accordance with the legal provisions of the country in which it is established or with those of the Member State of the contracting authority or contracting entity.5.   Javni naručitelji ili naručitelji, kako je navedeno u članku 7. stavku 1. točki a., isključuju gospodarski subjekt iz sudjelovanja u postupku dodjele koncesije ako uvide da gospodarski subjekt krši svoje obveze koje se odnose na plaćanje poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje i ako je to utvrđeno obvezujućom sudskom ili upravnom odlukom, u skladu s pravnim odredbama države u kojoj ima sjedište ili s onim državama članicama javnog naručitelja ili naručitelja.
Furthermore, contracting authorities and contacting entities as referred to in point (a) of Article 7(1) may exclude or may be required by Member States to exclude from participation in a concession award procedure an economic operator where the contracting authority or entity can demonstrate by any appropriate means that the economic operator is in breach of its obligations relating to the payment of taxes or social security contributions.Nadalje, javni naručitelji ili naručitelji mogu, kako je navedeno u članku 7. stavku 1. točki a., isključiti ili države članice od njih mogu zatražiti isključenje gospodarskog subjekta iz sudjelovanja u postupku dodjele koncesije, ako javni naručitelj ili naručitelj dokaže bilo kojim prihvatljivim sredstvima da gospodarski subjekt krši svoje obveze koje se odnose na plaćanje poreza ili doprinosa socijalnog osiguranja.
This paragraph shall no longer apply when the economic operator has fulfilled its obligations by paying or entering into a binding arrangement with a view to paying the taxes or social security contributions due, including, where applicable, any interest accrued or fines.Ovaj se stavak više ne primjenjuje nakon što gospodarski subjekt ispuni svoje obveze plaćanja ili nakon što sklopi sporazumnu obvezu plaćanja poreza koji duguje ili doprinosa socijalnog osiguranja, uključujući, prema potrebi, sve nastale kamate ili kazne.
6.   Member States may provide for a derogation from the mandatory exclusion provided for in paragraphs 4 and 5, on an exceptional basis, for overriding reasons relating to the public interest such as public health or protection of the environment.6.   Države članice mogu predvidjeti odstupanje od obvezujućeg isključenja navedenog u stavcima 4. i 5., u iznimnim slučajevima, zbog bitnih razloga koji se odnose na javni interes, kao što je javno zdravlje ili zaštita okoliša.
Member States may also provide for a derogation from the mandatory exclusion provided for in paragraph 5, where an exclusion would be clearly disproportionate, in particular where only minor amounts of taxes or social security contributions are unpaid or where the economic operator was informed of the exact amount due following its breach of its obligations relating to the payment of taxes or social security contributions at such time that it did not have the possibility to take measures as provided for in the third subparagraph of paragraph 5 before expiration of the deadline for submitting its application.Države članice mogu također predvidjeti odstupanje od obvezujućeg isključenja iz stavka 5. ako bi isključenje bilo jasno nerazmjerno, osobito ako nisu plaćeni samo manji iznosi poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje ili ako je gospodarski subjekt bio obaviješten o točnom iznosu kojeg duguje nakon kršenja svojih obveza koje se odnose na plaćanje poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje u vrijeme u kojem nije mogao poduzeti mjere predviđene stavkom 5. trećim podstavkom prije isteka roka za podnošenje svog zahtjeva.
7.   Contracting authorities or contracting entities may exclude or may be required by Member State to exclude from participation in a concession award any economic operator if one of the following conditions is fulfilled:7.   Javni naručitelji ili naručitelji mogu isključiti ili država članica od njih može zatražiti da isključe iz sudjelovanja u postupku dodjele koncesije bilo koji gospodarski subjekt ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
(a) | where it can demonstrate by any appropriate means any violation of applicable obligations referred to in Article 30(3);(a) | ako mogu bilo kojim prihvatljivim sredstvima dokazati svako kršenje primjenjivih obveza iz članka 30. stavka 3.
(b) | where the economic operator is bankrupt or is the subject of insolvency or winding-up proceedings, where its assets are being administered by a liquidator or by the court, where it is in an arrangement with creditors, where its business activities are suspended or it is in any analogous situation arising from a similar procedure under national laws and regulations; the contracting authority or the contracting entity may, however, decide not to exclude or be required by the Member State not to so exclude an economic operator which is in one of the above situations where it has established that the economic operator in question will be able to perform the concession, taking into account the applicable national rules and measures on the continuation of business in the case of those situations;(b) | ako je gospodarski subjekt u stečaju ili je insolventan ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio svoje poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj sličnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima; javni naručitelj ili naručitelj, međutim, može odlučiti da ne isključi ili od njega država članica može zatražiti da ne isključi gospodarski subjekt koji se nalazi u jednoj od gore navedenih situacija ako se utvrdi da će dotični gospodarski subjekt biti sposoban izvršiti ugovor, uzimajući u obzir primjenjiva nacionalna pravila i mjere za nastavak poslovanja u slučaju tih situacija;
(c) | where the contracting authority can demonstrate by any appropriate means that the economic operator is guilty of a grave professional misconduct, which renders its integrity questionable;(c) | ako javni naručitelj može dokazati bilo kojim prihvatljivim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv zbog grubog nehaja u profesionalnoj djelatnosti koji dovodi u pitanje njegov integritet;
(d) | where a conflict of interest within the meaning of the second paragraph of Article 35, cannot be effectively remedied by any other less intrusive measure;(d) | ako se sukob interesa u smislu članka 35. drugog stavka ne može učinkovito ukloniti bilo kojim drugim, manje drastičnim mjerama;
(e) | where the contracting authority has sufficiently plausible indications to conclude that the economic operator has entered into agreements with other economic operators aimed at distorting competition;(e) | ako javni naručitelj posjeduje dovoljno vjerodostojne pokazatelje da zaključi da je gospodarski subjekt sklopio sporazume s drugim gospodarskim subjektima kojima je cilj narušavanje tržišnog natjecanja;
(f) | where the economic operator has shown significant or persistent deficiencies in the performance of a substantive requirement under a prior concession or a prior contract with a contracting authority or with a contracting entity as defined in this Directive or in Directive 2014/25/EU which led to early termination of that prior contract, damages or other comparable sanctions;(f) | ako gospodarski subjekt pokaže značajne ili postojane nedostatke tijekom provedbe ključnog zahtjeva iz prethodne koncesije ili prethodnog ugovora s javnim naručiteljem ili s naručiteljem, kako je utvrđeno u ovoj Direktivi ili u Direktivi 2014/25/EU čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog prethodnog ugovora, naknada štete ili slične sankcije;
(g) | where the economic operator has been guilty of serious misrepresentation in supplying the information required for the verification of the absence of grounds for exclusion or the fulfilment of the selection criteria, has withheld such information or is unable to submit the required documents supporting such information;(g) | ako je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno lažno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti razloga za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir, ako je prikrio takve podatke ili nije u stanju priložiti potrebne dokumente koji potkrepljuju takve podatke;
(h) | where the economic operator has undertaken to unduly influence the decision-making process of the contracting authority or contracting entity, to obtain confidential information that may confer upon it undue advantages in the concession award procedure or to negligently provide misleading information that may have a material influence on decisions concerning exclusion, selection or award;(h) | ako je gospodarski subjekt pokušao na nedoličan način utjecati na postupak odlučivanja javnog naručitelja ili naručitelja, doći do povjerljivih informacija koje bi mu mogle omogućiti nepoštenu prednost u postupku dodjele koncesije ili pružiti krivu informaciju koja može imati materijalni utjecaj na odluke koje se tiču isključenja, odabira ili dodjele;
(i) | in the case of concessions in the fields of defence and security as referred to in Directive 2009/81/EC, where the economic operator has been found, on the basis of any means of evidence, including protected data sources, not to possess the reliability necessary to exclude risks to the security of the Member State.(i) | u slučaju koncesija u području obrane i sigurnosti, kako je navedeno u Direktivi 2009/81/EZ, ako je za gospodarski subjekt utvrđeno, na osnovi svih dokaznih sredstava, uključujući zaštićene izvore podataka, da ne posjeduje odgovornost koja je nužna za isključivanje rizika sigurnosti države članice.
8.   Contracting authorities and contacting entities as referred to in point (a) of Article 7(1) shall at any time during the procedure exclude an economic operator where it turns out that the economic operator in question is, in view of acts committed or omitted either before or during the procedure, in one of the situations referred to in paragraph 4 of this Article and the first subparagraph of paragraph 5 of this Article.8.   Javni naručitelji ili naručitelji, kako je navedeno u članku 7. stavku 1. točki a., u bilo kojem trenutku tijekom postupka isključuju gospodarski subjekt ako se pokaže da se dotični gospodarski subjekt, s obzirom na djela počinjena ili propuštena bilo prije ili tijekom postupka, nalazi u jednoj od situacija iz stavka 4. ovog članka i prvog podstavka stavka 5. ovog članka.
At any time during the procedure, contracting authorities and contacting entities may exclude or may be required by Member States to exclude an economic operator where it turns out that the economic operator in question is, in view of acts committed or omitted either before or during procedure, in one of the situations referred to in the second subparagraph of paragraph 5 and in paragraph 7.U bilo kojem trenutku tijekom postupka, javni naručitelji i naručitelji mogu isključiti ili država članica od njih može zatražiti da isključi gospodarski subjekt ako se pokaže da se dotični gospodarski subjekt, s obzirom na djela počinjena ili propuštena bilo prije ili tijekom postupka, nalazi u jednoj od situacija iz drugog podstavka stavka 5. i stavka 7.
9.   Any economic operator that is in one of the situations referred to in paragraphs 4 and 7 may provide evidence to the effect that measures taken by the economic operator are sufficient to demonstrate its reliability despite the existence of the relevant ground for exclusion. If such evidence is considered to be sufficient, the economic operator concerned shall not be excluded from the procedure.9.   Svaki gospodarski subjekt koji se nalazi u nekoj od situacija iz stavaka od 4. do 7. može pružiti dokaze kako bi dokazao da su mjere koje je poduzeo dovoljne da pokažu njegovu pouzdanost bez obzira na postojanje nekog bitnog razloga za isključenje. Ako se takav dokaz smatra dovoljnim, dotični gospodarski subjekt ne isključuje se iz postupka.
For this purpose, the economic operator shall prove that it has paid or undertaken to pay compensation in respect of any damage caused by the criminal offence or misconduct, clarified the facts and circumstances in a comprehensive manner by actively collaborating with the investigating authorities and taken concrete technical, organisational and personnel measures that are appropriate to prevent further criminal offences or misconduct. The measures taken by the economic operators shall be evaluated taking into account the gravity and particular circumstances of the criminal offence or misconduct. Where the measures are considered to be insufficient, the economic operator concerned shall receive a statement of the reasons for that decision.U tu svrhu, gospodarski subjekt dokazuje da je platio ili preuzeo obvezu plaćanja naknade bilo kakve štete prouzročene kažnjivim djelom ili propustom, da je u potpunosti razjasnio činjenice i okolnosti uz aktivnu suradnju s istražnim tijelima i da je poduzeo konkretne mjere tehničke i organizacijske prirode te mjere za osoblje primjerene za sprječavanje daljnjih kriminalnih djela ili propusta. Mjere koje poduzimaju gospodarski subjekti ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kriminalnog djela ili propusta. Ako se smatra da su mjere nedostatne, dotični gospodarski subjekt prima obrazloženje takve odluke.
An economic operator which has been excluded by a final judgment from participating in procurement or concession award procedures shall not be entitled to make use of the possibility provided under this paragraph during the period of exclusion resulting from that judgment in the Member States where the judgment is effective.Gospodarski subjekt koji je pravomoćnom sudskom presudom isključen iz sudjelovanja u postupku nabave ili dodjele koncesije, nema pravo korištenja mogućnosti iz ovog stavka tijekom razdoblja isključenja koje je proizašlo iz takve presude u državi članici u kojoj je navedena presuda na snazi.
10.   By law, regulation or administrative provision and having regard for Union law, Member States shall specify, the implementing conditions for this Article. They shall in particular, determine the maximum period of exclusion if no measures as specified in paragraph 9 are taken by the economic operator to demonstrate its reliability. Where the period of exclusion has not been set by final judgment, that period shall not exceed five years from the date of the conviction by final judgment in the cases referred to in paragraph 4 and three years from the date of the relevant event in the cases referred to in paragraph 7.10.   Države članice, zakonom ili drugim propisom i uzimajući u obzir pravo Unije, navode provedbene uvjete za ovaj članak. One posebno utvrđuju maksimalno razdoblje isključenja ako gospodarski subjekt nije poduzeo nikakve mjere predviđene stavkom 9. kako bi dokazao svoju pouzdanost. Ako razdoblje isključenja nije utvrđeno pravomoćnom presudom, to razdoblje ne može trajati dulje od pet godina od datuma izricanja pravomoćne osuđujuće presude u slučajevima iz stavka 4. i tri godine od datuma dotičnog događaja u slučajevima iz stavka 7.
Article 39Članak 39.
Time limits for receipt of applications and tenders for the concessionRokovi za zaprimanje zahtjeva i ponuda za koncesiju
1.   When fixing the time limits for the receipt of applications or of tenders contracting authorities or contracting entities shall take account in particular of the complexity of the concession and the time required for drawing up tenders or applications without prejudice to the minimum time limits set out in this Article.1.   Prilikom određivanja rokova za zaprimanje zahtjeva ili ponuda, javni naručitelji ili naručitelji moraju posebno uzeti u obzir složenost koncesije i vrijeme potrebno za izradu ponuda ili zahtjeva, ne dovodeći u pitanje minimalne rokove utvrđene ovim člankom.
2.   Where applications or tenders can be made only after a visit to the site or after on-the-spot inspection of the documents supporting the concession award documents, the time limits for the receipt of applications for the concession or for the receipt of tenders, shall be fixed so that all economic operators concerned may be aware of all the information needed to produce applications or tenders and, in any event, shall be longer than the minimum time limits set out in paragraphs 3 and 4.2.   U slučaju da se zahtjevi ili ponude mogu izraditi samo nakon posjete lokaciji ili nakon pregleda na licu mjesta dokumenata koji potkrepljuju dokumente za dodjelu koncesije, rokovi za zaprimanje zahtjeva za koncesiju ili za zaprimanje ponuda određuju se tako da svi gospodarski subjekti na koje se to odnosi mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu zahtjeva ili ponuda i, u svakom slučaju, duži su od minimalnih rokova navedenih u stavcima 3. i 4.
3.   The minimum time limit for the receipt of applications whether or not including tenders for the concession shall be 30 days from the date on which the concession notice was sent.3.   Minimalni rok za zaprimanje zahtjeva za koncesiju, bez obzira uključuju li se ponude ili ne, je 30 dana od datuma slanja obavijesti o koncesiji.
4.   Where the procedure takes place in successive stages the minimum time limit for the receipt of initial tenders shall be 22 days from the date on which the invitation to tender is sent.4.   U slučaju da se postupak odvija u fazama, minimalni rok za zaprimanje inicijalnih ponuda je 22 dana od dana slanja poziva za podnošenje ponuda.
5.   The time limit for receipt of tenders may be reduced by five days where the contracting authority or contracting entity accepts that tenders may be submitted by electronic means in conformity with Article 29.5.   Minimalni rok za zaprimanje ponuda može se smanjiti za pet dana ako javni naručitelj ili naručitelj prihvati da se ponude mogu podnositi u elektroničkom obliku u skladu s člankom 29.
Article 40Članak 40.
Provision of information to candidates and tenderersPružanje informacija natjecateljima i ponuditeljima
1.   The contracting authority or contracting entity shall as soon as possible inform each candidate and tenderer of decisions taken concerning the award of a concession, including the name of the successful tenderer, the grounds for any decision to reject his application or tender and the grounds for any decision not to award a contract for which there has been publication of a concession notice or to recommence the procedure.1.   Javni naručitelj i naručitelj dužan je, čim je to moguće, obavijestiti svakog natjecatelja i ponuditelja o donesenim odlukama u vezi s dodjelom koncesije, uključujući i naziv izabranog ponuditelja, kao i o razlozima svake odluke o odbijanju zahtjeva ili ponude i o razlozima svake odluke o nedodjeljivanju ugovora za koji je postojala objava obavijesti o koncesiji ili o ponovnom pokretanju postupka.
Moreover, on request from the party concerned, the contracting authority or contracting entity shall as quickly as possible, and in any case within 15 days from receipt of a written request inform any tenderers that have made an admissible tender of the characteristics and relative advantages of the tender selected.Nadalje, na zahtjev zainteresirane strane, javni naručitelj ili naručitelj dužan je, što je prije moguće, a u svakom slučaju unutar 15 dana od dana primitka pisanog zahtjeva obavijestiti sve ponuditelje koji su podnijeli prihvatljivu ponudu o značajkama i relativnim prednostima izabrane ponude.
2.   The contracting authority or contracting entity may decide to withhold certain information referred to in paragraph 1, regarding the contract, where the release of such information would impede law enforcement, would otherwise be contrary to the public interest, would prejudice the legitimate commercial interests of economic operators, whether public or private, or might prejudice fair competition between such operators.2.   Javni naručitelj ili naručitelj može odlučiti uskratiti određene informacije navedene u stavku 1., a koje se tiču ugovora, ako bi objava takvih informacija ometala provedbu zakona na neki drugi način bila u suprotnosti s javnim interesom, štetila legitimnim tržišnim interesima gospodarskih subjekata, javnih ili privatnih, ili bi mogla dovesti u pitanje pošteno tržišno natjecanje među takvim subjektima.
Article 41Članak 41.
Award criteriaKriteriji za odabir
1.   Concessions shall be awarded on the basis of objective criteria which comply with the principles set out in Article 3 and which ensure that tenders are assessed in conditions of effective competition so as to identify an overall economic advantage for the contracting authority or the contracting entity.1.   Koncesije se dodjeljuju na temelju objektivnih kriterija koji su sukladni načelima određenima u članku 3. i koji jamče da su ponude ocijenjene u uvjetima učinkovitog tržišnog natjecanja kako bi se utvrdila sveobuhvatna gospodarska prednost za javnog naručitelja ili naručitelja.
2.   The award criteria shall be linked to the subject-matter of the concession, and shall not confer an unrestricted freedom of choice on the contracting authority or the contracting entity. They may include, inter alia, environmental, social or innovation-related criteria.2.   Kriteriji dodjele koncesije povezani su s predmetom koncesije i ne smiju javnom naručitelju ili naručitelju dati neograničenu slobodu izbora. Oni mogu uključivati, između ostalog, okolišne, društvene kriterije ili one povezane s inovacijama.
Those criteria shall be accompanied by requirements which allow the information provided by the tenderers to be effectively verified.Ti su kriteriji popraćeni zahtjevima koji omogućuju da informacije koje pružaju ponuditelji budu učinkovito provjerene.
The contracting authority or the contracting entity shall verify whether tenders properly meet the award criteria.Javni naručitelj ili naručitelj dužan je potvrditi ispunjavaju li ponude na adekvatan način kriterije dodjele.
3.   The contracting authority or the contracting entity shall list the criteria in descending order of importance.3.   Javni naručitelj ili naručitelj navodi kriterije prema redoslijedu važnosti.
Notwithstanding the first subparagraph, where the contracting authority or contracting entity receive a tender which proposes an innovative solution with an exceptional level of functional performance which could not have been foreseen by a diligent contracting authority or contracting entity, the contracting authority or contracting entity may, exceptionally, modify the ranking order of the award criteria to take into account that innovative solution. In that case, the contracting authority or the contracting entity shall inform all tenderers about the modification of the order of importance and shall issue a new invitation to submit tenders, in respect of the minimal time limits referred to in Article 39(4). Where the award criteria have been published at the moment of the publication of the concession notice, the contracting authority or entity shall publish a new concession notice, in respect of the minimum time limits referred to in Article 39(3).Ne uzimajući u obzir prvi podstavak, kada javni naručitelj ili naručitelj zaprimi ponudu koja predlaže inovativno rješenje uz iznimnu razinu funkcionalne učinkovitosti koju pažljivi javni naručitelj ili naručitelj nije mogao predvidjeti, javni naručitelj ili naručitelj može, iznimno, izmijeniti redoslijed kriterija dodjele kako bi u obzir uzeo to inovativno rješenje. U tom slučaju, javni naručitelj ili naručitelj dužan je obavijestiti sve ponuditelje o navedenoj izmjeni redoslijeda važnosti i dužan je izdati novi poziv za podnošenje ponuda, u vezi s minimalnim rokovima navedenima u članku 39. stavku 4. Kada su kriteriji dodjele objavljeni u trenutku objave obavijesti o koncesiji, javni naručitelj ili naručitelj dužan je objaviti novu obavijest o koncesiji, u vezi s minimalnim rokovima navedenima u članku 39. stavku 3.
The modification of the ranking order shall not result in discrimination.Izmjena redoslijeda ne dovodi do diskriminacije.
TITLE IIIGLAVA III.
RULES ON PERFORMANCE OF CONCESSIONSPRAVILA O IZVRŠENJU KONCESIJA
Article 42Članak 42.
SubcontractingPodugovaranje
1.   Observance of the obligations referred to in Article 30(3) by subcontractors shall be ensured through appropriate action by the competent national authorities acting within the scope of their responsibility and remit.1.   Poštivanje obveza iz članka 30. stavka 3. od strane podugovarateljâ osigurava se odgovarajućom mjerom nadležnih nacionalnih tijela koja djeluju u okviru svoje odgovornosti i nadležnosti.
2.   In the concession documents, the contracting authority or the contracting entity may ask or may be required by a Member State to ask the tenderer or the applicant to indicate in its tender any share of the concession it may intend to subcontract to third parties and any proposed subcontractors. This paragraph shall be without prejudice to the question of the main concessionaire’s liability.2.   U dokumentaciji o nabavi javni naručitelj ili naručitelj može tražiti ili država članica može od njega zahtijevati da od ponuditelja ili podnositelja zahtjeva traži da u svojoj ponudi navede svaki dio koncesije koji namjerava dati u podugovor trećim stranama i sve predložene podugovaratelje. Ovaj stavak ne utječe na pitanje odgovornosti glavnoga koncesionara.
3.   In the case of works concessions and in respect of services to be provided at the facility under the oversight of the contracting authority or the contracting entity, after the award of the concession and at the latest when the performance of the concession commences, the contracting authority or the contracting entity shall require the concessionaire to indicate to the contracting authority or the contracting entity the name, contact details and legal representatives of its subcontractors, involved in such works or services, insofar as known at that point in time. The contracting authority or the contracting entity shall require the concessionaire to notify it of any changes to that information during the course of the concession as well as of the required information for any new subcontractors which it subsequently involves in such works or services.3.   U slučaju koncesija za radove i s obzirom na usluge koje se trebaju pružati u prostoru pod nadzorom javnog naručitelja ili naručitelja, nakon dodjele koncesije i najkasnije nakon što započne izvršenje koncesije, javni naručitelj ili naručitelj traži od koncesionara da javnom naručitelju ili naručitelju naznači ime, podatke za kontakt i zakonske predstavnike podugovaratelja uključenih u te radove ili usluge, u mjeri u kojoj je to poznato u tom trenutku. Javni naručitelj ili naručitelj od koncesionara traži da ga obavijesti o svim promjenama u tim podacima za vrijeme trajanja koncesije, kao i o podacima koji se traže za sve nove podugovaratelje koje on naknadno uključi u takve radove ili usluge.
Notwithstanding the first subparagraph Member States may impose the obligation to deliver the required information directly on the concessionaire.Neovisno o prvom podstavku, države članice mogu propisati obvezu dostavljanja traženih podataka izravno koncesionaru.
The first and second subparagraphs shall not apply to suppliers.Prvi i drugi podstavak ne primjenjuje na dobavljače.
Contracting authorities and contracting entities may extend or may be required by Member States to extend the obligations provided for in the first subparagraph to for instance:Javni naručitelji i naručitelji mogu proširiti ili od njih države članice mogu zahtijevati da prošire obveze navedene u prvom podstavku, na primjerice:
(a) | services concessions other than those concerning services to be provided at the facilities under the oversight of the contracting authority or the contracting entity or to suppliers involved in works or services concessions;(a) | koncesije za usluge osim onih koji se odnose na usluge koje se trebaju pružati u objektima pod izravnim nadzorom javnog naručitelja ili naručitelja ili na dobavljače uključene u koncesije za radove ili usluge;
(b) | subcontractors of the concessionaire’s subcontractors or further down the subcontracting chain.(b) | podugovaratelje podugovaratelja koncesionara ili na subjekte koji se nalaze niže u podugovarateljskom lancu.
4.   With the aim of avoiding breaches of the obligations referred to in Article 30(3), appropriate measures may be taken, such as:4.   S ciljem izbjegavanja kršenja obveza iz članka 30. stavka 3., moguće je poduzeti odgovarajuće mjere, kao što su:
(a) | Where the national law of a Member State provides for a mechanism of joint liability between subcontractors and the concessionaire, the Member State concerned shall ensure that the relevant rules are applied in compliance with the conditions set out in Article 30(3).(a) | Ako nacionalno pravo države članice predviđa mehanizam zajedničke odgovornosti između podugovarateljâ i koncesionara, dotična država članica osigurava primjenu mjerodavnih pravila u skladu s uvjetima iz članka 30. stavka 3.
(b) | Contracting authorities and contracting entities may verify or may be required by Member States to verify whether there are grounds for exclusion of subcontractors pursuant to Article 38(4) to (10). In such cases, the contracting authority or the contracting entity shall require the economic operator to replace a subcontractor in respect of which the verification has shown that there are compulsory grounds for exclusion. The contracting authority or the contracting entity may require or may be required by a Member State to require that the economic operator replaces a subcontractor in respect of which the verification has shown that there are non-compulsory grounds for exclusion.(b) | Javni naručitelji i naručitelji mogu provjeriti ili država članica od njih može zatražiti da provjere postoje li razlozi za isključenje podugovaratelja sukladno članku 38. stavcima od 4. do 10. U takvim slučajevima, javni naručitelj ili naručitelj zahtijeva da gospodarski subjekt zamijeni podugovaratelja za kojega je provjera pokazala da postoji obvezujuća osnova za isključenje. Javni naručitelj ili naručitelj može zatražiti ili država članica od njega može zatražiti da gospodarski subjekt zamijeni podugovaratelja za kojega je provjera pokazala da postoji neobvezujuća osnova za isključenje.
5.   Member States may provide for more stringent liability rules under national law.5.   Države članice mogu predvidjeti stroža pravila o odgovornosti u okviru nacionalnog prava.
6.   Member States having chosen to provide for measures pursuant to paragraphs 1 and 3 shall, by law, regulation or administrative provisions and having regard to Union law, specify the implementing conditions for those measures. In so doing, Member States may limit their applicability, for instance in respect of certain types of contracts, certain categories of contracting authorities, contracting entities or economic operators or as of certain amounts.6.   Države članice koje odluče propisati mjere u skladu sa stavcima 1. i 3. određuju, zakonom ili drugim propisom te uzimajući u obzir pravo Unije, provedbene uvjete za te mjere. Pritom, države članice mogu ograničiti njihovu primjenjivost, na primjer u odnosu na određene vrste ugovora, određene kategorije javnih naručitelja, naručitelja ili gospodarskih subjekata ili na određene iznose.
Article 43Članak 43.
Modification of contracts during their termIzmjena ugovora tijekom njihova trajanja
1.   Concessions may be modified without a new concession award procedure in accordance with this Directive in any of the following cases:1.   Koncesije je moguće mijenjati bez novog postupka dodjele koncesije u skladu s ovom Direktivom u svim sljedećim slučajevima:
(a) | where the modifications, irrespective of their monetary value, have been provided for in the initial concession documents in clear, precise and unequivocal review clauses, which may include value revision clauses, or options. Such clauses shall state the scope and nature of possible modifications or options as well as the conditions under which they may be used. They shall not provide for modifications or options that would alter the overall nature of the concession;(a) | ako su izmjene, bez obzira na njihovu novčanu vrijednost, predviđene u prvotnoj dokumentaciji o koncesiji putem jasnih, preciznih i nedvosmislenih revizijskih klauzula, koje mogu uključivati klauzule o izmjeni cijene, ili putem opcija. Takve klauzule moraju navesti opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija, kao i uvjete u kojima se mogu upotrijebiti. Njima se ne smiju predviđati izmjene ili opcije koje bi izmijenile ukupnu prirodu koncesije;
(b) | for additional works or services by the original concessionaire that have become necessary and that were not included in the initial concession where a change of concessionaire: | (i) | cannot be made for economic or technical reasons such as requirements of interchangeability or interoperability with existing equipment, services or installations procured under the initial concession; and | (ii) | would cause significant inconvenience or substantial duplication of costs for the contracting authority or contracting entity. | However, in the case of concessions awarded by a contracting authority, for the purposes of pursuing an activity other than those referred to in Annex II, any increase in value shall not exceed 50 % of the value of the original concession. Where several successive modifications are made, that limitation shall apply to the value of each modification. Such consecutive modifications shall not be aimed at circumventing this Directive;(b) | za dodatne radove ili usluge prvog koncesionara koji su se pokazali potrebnima i koji nisu bili uključeni u prvotnu koncesiju, ako promjena koncesionara: | i. | nije moguća zbog gospodarskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za zamjenjivošću i interoperabilnošću s postojećom opremom, uslugama ili postrojenjima koji se nabavljaju u okviru prvotne koncesije; i | ii. | prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno udvostručavanje troškova za javnog naručitelja ili naručitelja. | Međutim, u slučaju koncesija koje je dodijelio javni naručitelj s ciljem provođenja djelatnosti koja nije navedena u Prilogu II., bilo koje povećanje vrijednosti ne smije premašivati 50 % vrijednosti prvotne koncesije. Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, to se ograničenje primjenjuje na vrijednost svake izmjene. Takve uzastopne izmjene ne smiju imati za cilj zaobilaženje Direktive;
(c) | where all of the following conditions are fulfilled: | (i) | the need for modification has been brought about by circumstances which a diligent contracting authority or contracting entity could not foresee; | (ii) | the modification does not alter the overall nature of the concession; | (iii) | in the case of concessions awarded by contracting authority, for the purposes of pursuing an activity other than those referred to in Annex II, any increase in value is not higher than 50 % of the value of the initial concession. Where several successive modifications are made, this limitation shall apply to the value of each modification. Such consecutive modifications shall not be aimed at circumventing this Directive;(c) | ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti: | i. | do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljivi javni naručitelj ili naručitelj nije mogao predvidjeti; | ii. | izmjenom se ne mijenja ukupna priroda koncesije; | iii. | u slučaju koncesija koje je dodijelio javni naručitelj s ciljem provođenja djelatnosti koja nije navedena u Prilogu II., bilo koje povećanje vrijednosti ne smije biti veće od 50 % vrijednosti prvotne koncesije. Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, to se ograničenje primjenjuje na vrijednost svake izmjene. Takve uzastopne izmjene ne smiju imati za cilj zaobilaženje ove Direktive;
(d) | where a new concessionaire replaces the one to which the contracting authority or the contracting entity had initially awarded the concession as a consequence of either: | (i) | an unequivocal review clause or option in conformity with point (a); | (ii) | universal or partial succession into the position of the initial concessionaire, following corporate restructuring, including takeover, merger, acquisition or insolvency, of another economic operator that fulfils the criteria for qualitative selection initially established provided that this does not entail other substantial modifications to the contract and is not aimed at circumventing the application of this Directive; or | (iii) | in the event that the contracting authority or contracting entity itself assumes the main concessionaire’s obligations towards its subcontractors where this possibility is provided for under national legislation;(d) | ako novi koncesionar zamjenjuje onoga kojemu je javni naručitelj ili naručitelj prvotno dodijelio koncesiju uslijed: | i. | nedvosmislene revizijske klauzule ili opcije u skladu s točkom (a); | ii. | općeg ili djelomičnog nasljeđivanja prvotnog koncesionara, nakon restrukturiranja poduzeća, uključujući preuzimanje, spajanje, kupnju ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije za kvalitativni odabir, pod uvjetom da to ne podrazumijeva druge značajne izmjene ugovora te da nema za cilj zaobilaženje primjene ove Direktive; ili | iii. | u slučaju da sam javni naručitelj ili naručitelj preuzme obveze glavnog koncesionara prema svojim podugovarateljima, ako je takva mogućnost predviđena u nacionalnom zakonodavstvu;
(e) | where the modifications, irrespective of their value, are not substantial within the meaning of paragraph 4.(e) | ako izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost, nisu značajne u smislu stavka 4.
Contracting authorities or contracting entities having modified a concession in the cases set out under points (b) and (c) of this paragraph shall publish a notice to that effect in the Official Journal of the European Union. Such notice shall contain the information set out in Annex XI and shall be published in accordance with Article 33.Javni naručitelji ili naručitelji koji su izmijenili koncesiju u slučajevima određenima u točkama (b) i (c) ovog stavka objavljuju obavijest o tome u Službenom listu Europske unije. Takva obavijest sadrži informacije navedene u Prilogu XI. i objavljuje se u skladu s člankom 33.
2.   Furthermore, and without any need to verify whether the conditions set out under points (a) to (d) of paragraph 4 are met, concessions may equally be modified without a new concession award procedure in accordance with this Directive being necessary where the value of the modification is below both of the following values:2.   Nadalje, bez bilo kakve potrebe za provjerom jesu li ispunjeni uvjeti iz stavka 4. točaka od (a) do (d), koncesije je jednako moguće izmijeniti bez potrebe za novim postupkom dodjele koncesije u skladu s ovom Direktivom, ako je vrijednost izmjene manja od obje navedene vrijednosti:
(i) | the threshold set out in Article 8; andi. | praga određenog u članku 8.; i
(ii) | 10 % of the value of the initial concession.ii. | 10 % vrijednosti prvotne koncesije.
However, the modification may not alter the overall nature of the concession. Where several successive modifications are made, the value shall be assessed on the basis of the net cumulative value of the successive modifications.Međutim, izmjenom se ne može mijenjati ukupna priroda koncesije. Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, vrijednost se procjenjuje na temelju neto kumulativne vrijednosti uzastopnih izmjena.
3.   For the purpose of the calculation of the value referred to in paragraph 2 and points (b) and (c) of paragraph 1, the updated value shall be the reference value when the concession includes an indexation clause. If the concession does not include an indexation clause, the updated value shall be calculated taking into account the average inflation in the Member State of the contracting authority or of the contracting entity.3.   U svrhu izračuna vrijednosti navedene u stavku 2. i stavku 1. točkama (b) i (c), ažurirana je vrijednost referentna vrijednost kada ugovor uključuje klauzulu o indeksaciji. Ako koncesija ne uključuje klauzulu o indeksaciji, ažurirana vrijednost izračunava se uzimajući u obzir prosječnu inflaciju u državi članici javnog naručitelja ili naručitelja.
4.   A modification of a concession during its term shall be considered to be substantial within the meaning of point (e) of paragraph 1, where it renders the concession materially different in character from the one initially concluded. In any event, without prejudice to paragraphs 1 and 2, a modification shall be considered to be substantial where one or more of the following conditions is met:4.   Izmjena koncesije tijekom njezina trajanja smatra se značajnom u smislu stavka 1. točke (e) ako njome koncesija postaje bitno različita po svojoj naravi od one prvotno zaključene. U svakom slučaju, ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 2, izmjena se smatra značajnom ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:
(a) | the modification introduces conditions which, had they been part of the initial concession award procedure, would have allowed for the admission of applicants other than those initially selected or for the acceptance of a tender other than that originally accepted or would have attracted additional participants in the concession award procedure;(a) | izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka dodjele koncesije, dopustili prihvaćanje podnositelja zahtjeva osim onih koji su prvotno odabrani ili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili bi privukli dodatne sudionike u postupak dodjele koncesije;
(b) | the modification changes the economic balance of the concession in favour of the concessionaire in a manner which was not provided for in the initial concession;(b) | izmjenom se mijenja gospodarska ravnoteža koncesije u prilog koncesionara na način koji nije bio predviđen u prvobitnoj koncesiji;
(c) | the modification extends the scope of the concession considerably;(c) | izmjenom se značajno proširuje opseg koncesije;
(d) | where a new concessionaire replaces the one to which the contracting authority or contracting entity had initially awarded the concession in other cases than those provided for under point (d) of paragraph 1.(d) | ako novi koncesionar zamijeni onoga kojemu je prvotno javni naručitelj ili naručitelj dodijelio koncesiju, osim u slučajevima navedenima u stavku 1. točki (d).
5.   A new concession award procedure in accordance with this Directive shall be required for other modifications of the provisions of a concession during its term than those provided for under paragraphs 1 and 2.5.   Novi postupak dodjele koncesije zahtijeva se u skladu s ovom Direktivom za druge izmjene odredaba koncesije za vrijeme njezina trajanja, osim onih navedenih u stavcima 1. i 2.
Article 44Članak 44.
Termination of concessionsRaskid koncesije
Member States shall ensure that contracting authorities and contracting entities have the possibility, under the conditions determined by the applicable national law, to terminate a concession during its term, where one or more of the following conditions is fulfilled:Države članice dužne su osigurati da javni naručitelji i naručitelji mogu, pod uvjetima koji su određeni primjenjivim nacionalnim pravom, raskinuti koncesiju tijekom njezina trajanja ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:
(a) | a modification of the concession has taken place, which would have required a new concession award procedure pursuant to Article 43;(a) | dogodila se izmjena koncesije koja bi zahtijevala novi postupak dodjele koncesije, na temelju članka 43.;
(b) | the concessionaire has been, at the time of concession award, in one of the situations referred to in Article 38(4) and should therefore have been excluded from the concession award procedure;(b) | u vrijeme dodjele koncesije, ugovaratelj je bio u jednoj od situacija iz članka 38. stavka 4. te je stoga trebao biti isključen iz postupka dodjele koncesije;
(c) | the Court of Justice of the European Union finds, in a procedure pursuant to Article 258 TFEU, that a Member State has failed to fulfil its obligations under the Treaties by the fact that a contracting authority or contracting entity belonging to that Member State has awarded the concession in question without complying with its obligations under the Treaties and this Directive.(c) | Sud Europske unije utvrdi, u postupku sukladno članku 258. UFEU-a, da država članica nije ispunila svoje obveze u skladu s Ugovorima time što je javni naručitelj ili naručitelj koji pripada toj državi članici dodijelio predmetnu koncesiju bez ispunjavanja svojih obveza u skladu s Ugovorima i ovom Direktivom.
Article 45Članak 45.
Monitoring and reportingPraćenje i izvještavanje
1.   In order to ensure correct and efficient implementation, Member States shall ensure that at least the tasks set out in this Article are performed by one or more authorities or structures. They shall indicate to the Commission all authorities, or structures competent for these tasks.1.   Kako bi se osigurala točna i učinkovita provedba, države članice moraju osigurati da barem zadatke koji su navedeni u ovom članku obavljaju jedno ili više tijela ili struktura. One će obavijestiti Komisiju o svim tijelima ili strukturama koje su nadležne za ove zadatke.
2.   Member States shall ensure that the application of rules for the award of concession contracts is monitored. Where monitoring authorities or structures identify specific violations, such as fraud, corruption, conflict of interest and other serious irregularities, or systemic problems, they shall be empowered to indicate those violations or problems to national auditing authorities, courts or tribunals or other appropriate authorities or structures, such as the ombudsman, national parliaments or committees thereof.2.   Države članice dužne su osigurati praćenje nad primjenom pravila o dodjeli ugovora o koncesiji. Ako tijela ili strukture za praćenje uoče određena kršenja, kao što su prijevara, korupcija, sukob interesa ili druge ozbiljne nepravilnosti ili sistemske probleme, oni su ovlašteni o tim nepravilnostima ili problemima obavijestiti nacionalna revizorska tijela, sudove ili druga odgovarajuća tijela ili strukture, kao što su javni pravobranitelj, nacionalni parlamenti ili odbori.
3.   The results of the monitoring activities pursuant to paragraph 2 shall be made available to the public through appropriate means of information.3.   Rezultati aktivnosti praćenja u skladu sa stavkom 2. dostupni su javnosti putem odgovarajućih sredstava obavješćivanja.
The Commission may, at the most every three years, request that Member States transmit to the Commission a monitoring report covering an overview of the most frequent causes of incorrect application of the rules for the award of concession contracts, including possible structural or recurring problems in the application of the rules, including possible cases of fraud and other illegal behaviour.Komisija može, najviše svake tri godine, tražiti od država članica da joj dostave izvješće o praćenju koje obuhvaća pregled najčešćih uzroka nepravilne primjene pravila za dodjelu ugovora o koncesijama, uključujući eventualne strukturne ili opetovane probleme u primjeni pravila, uključujući i eventualne slučajeve prijevare i drugih oblika nezakonitog ponašanja.
4.   Member States shall ensure that information and guidance on the interpretation and application of Union law for the award of concession contracts is available free of charge to assist contracting authorities and entities and economic operators in correctly applying the Union rules.4.   Države članice dužne su osigurati da su informacije i smjernice za tumačenje i primjenu prava Unije za dodjelu ugovora o koncesijama dostupne bez naknade kako bi pomogle javnim naručiteljima i naručiteljima te gospodarskim subjektima u pravilnoj primjeni prava Unije.
TITLE IVGLAVA IV.
AMENDMENTS TO DIRECTIVES 89/665/EEC AND 92/13/EECIZMJENE DIREKTIVA 89/665/EEZ I 92/13/EEZ
Article 46Članak 46.
Amendments to Directive 89/665/EECIzmjene Direktive 89/665/EEZ
Directive 89/665/EEC is amended as follows:Direktiva 89/665/EEZ mijenja se kako slijedi:
(1) | in Article 1, paragraph 1 is replaced by the following: | ‘1.   This Directive applies to contracts referred to in Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council (*1) unless such contracts are excluded in accordance with Articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 and 37 of that Directive. | This Directive also applies to concessions awarded by contracting authorities, referred to in Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council (*2) unless such concessions are excluded in accordance with Articles 10, 11, 12, 17 and 25 of that Directive. | Contracts within the meaning of this Directive include public contracts, framework agreements, works and services concessions and dynamic purchasing systems. | Member States shall take the measures necessary to ensure that, as regards contracts falling within the scope of Directive 2014/24/EU or Directive 2014/23/EU, decisions taken by the contracting authorities may be reviewed effectively and, in particular, as rapidly as possible in accordance with the conditions set out in Articles 2 to 2f of this Directive, on the grounds that such decisions have infringed Union law in the field of public procurement or national rules transposing that law. | (*1)  Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement (OJ L 94, 28.3.2014, p. 65)." | (*2)  Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the award of concession contract (OJ L 94, 28.3.2014, p. 1).’;"1. | U članku 1., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim: | „1.   Ova se Direktiva primjenjuje na ugovore iz Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća (34), osim ako su takvi ugovori isključeni u skladu s člancima 7., 8., 9., 10., 12., 15., 16., 17. i 37. te Direktive. | Ova se Direktiva također primjenjuje na koncesije koje su dodijelili javni naručitelji, navedeni u Direktivi 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća (35), osim ako su takve koncesije isključene u skladu s člancima 10., 11., 12., 17. i 25. te Direktive. | Ugovori u smislu ove Direktive uključuju javne ugovore, okvirne sporazume, koncesije radova i usluga, i dinamičke sustave nabave. | Države članice poduzimaju mjere neophodne kako bi osigurale da se, u pogledu ugovora obuhvaćenih područjem primjene Direktive 2014/24/EU ili Direktive 2014/23/EU, odluke javnih naručitelja mogu učinkovito razmatrati i, osobito, u najkraćem roku u skladu s uvjetima utvrđenima u člancima od 2. do 2.f ove Direktive, iz razloga što su takve odluke dovele do povrede prava Zajednice u području javne nabave ili povrede nacionalnih pravila koja prenose to pravo.
(2) | in Article 2a, paragraph 2 is amended as follows: | (a) | the first subparagraph is replaced by the following: | ‘A contract may not be concluded following the decision to award a contract falling within the scope of Directive 2014/24/EU or Directive 2014/23/EU before the expiry of a period of at least 10 calendar days with effect from the day following the date on which the contract award decision is sent to the tenderers and candidates concerned if fax or electronic means are used or, if other means of communication are used, before the expiry of a period of either at least 15 calendar days with effect from the day following the date on which the contract award decision is sent to the tenderers and candidates concerned or at least 10 calendar days with effect from the day following the date of the receipt of the contract award decision.’; | (b) | in the fourth subparagraph, the first indent is replaced by the following: | ‘— | a summary of the relevant reasons as set out in Article 55(2) of Directive 2014/24/EU, subject to Article 55(3) of that Directive, or in the second subparagraph of Article 40(1) of Directive 2014/23/EU, subject to Article 40(2) of that Directive, and’;2. | U članku 2.a stavak 2. mijenja se kako slijedi: | (a) | prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim: | „Ugovor se nakon donošenja odluke o dodjeli ugovora iz područja primjene Direktive 2014/24/EU ili Direktive 2014/23/EU ne može sklopiti prije isteka roka od najmanje 10 kalendarskih dana računajući od dana poslije datuma kad je odluka o dodjeli ugovora poslana zainteresiranim ponuditeljima i natjecateljima, ako se koristi telefaks ili elektronička sredstva priopćavanja, ili ako se koriste druga sredstva komunikacije, prije isteka roka od najmanje 15 kalendarskih dana računajući od dana poslije datuma kada je odluka o dodjeli ugovora poslana zainteresiranim ponuditeljima i natjecateljima, ili najmanje 10 kalendarskih dana računajući od dana poslije datuma primitka odluke o dodjeli ugovora.”; | (b) | u četvrtom podstavku, prva alineja zamjenjuje se sljedećim: | „— | sažetak bitnih razloga kako je utvrđeno u članku 55. stavku 2. Direktive 2014/24/EU, podložno članku 55. stavku 3. te Direktive, ili u članku 40. stavku 1. drugom podstavku Direktive 2014/23/EU, podložno odredbama članka 40. stavka 2. te Direktive i”.
(3) | Article 2b is amended as follows: | (a) | in the first paragraph: | (i) | point (a) is replaced by the following: | ‘(a) | if Directive 2014/24/EU or, where relevant, Directive 2014/23/EU does not require prior publication of a contract notice in the Official Journal of the European Union;’; | (ii) | point (c) is replaced by the following: | ‘(c) | in the case of a contract based on a framework agreement as provided for in Article 33 of Directive 2014/24/EU and in the case of a specific contract based on a dynamic purchasing system as provided for in Article 34 of that Directive.’; | (b) | in the second paragraph, the first and the second indent are replaced by the following: | ‘— | there is an infringement of point (c) of Article 33(4) or of Article 34(6) of Directive 2014/24/EU, and | — | the contract value is estimated to be equal to or to exceed the thresholds set out in Article 4 of Directive 2014/24/EU.’;3. | Članak 2.b mijenja se kako slijedi: | (a) | prvom stavku: | i. | točka (a) zamjenjuje se sljedećim: | „(a) | ako Direktiva 2014/24/EU ili, gdje je relevantno, Direktiva 2014/23/EU ne zahtijeva prethodnu objavu obavijesti o ugovoru u Službenom listu Europske unije;”; | ii. | točka (c) zamjenjuje se sljedećim: | „(c) | u slučaju ugovora na temelju okvirnog sporazuma kako je predviđeno u članku 33. Direktive 2014/24/EU i u slučaju posebnog ugovora na temelju dinamičkog sustava nabave, kako je predviđeno u članku 34. te Direktive.”; | (b) | u drugom stavku, prva i druga alineja zamjenjuju se sljedećim: | „— | je došlo do kršenja članka 33. stavka 4. točke (c) ili članka 34. stavka 6. Direktive 2014/24/EU, i | — | je procijenjena vrijednost jednaka ili prelazi pragove navedene u članku 4. Direktive 2014/23/EU.”
(4) | in Article 2c, the words ‘Directive 2004/18/EC’ are replaced by the words ‘Directive 2014/24/EU or Directive 2014/23/EU’;4. | U članku 2.c, riječi „Direktive 2004/18/EZ” zamjenjuju se riječima „Direktive 2014/24/EU ili Direktive 2014/23/EU”;
(5) | Article 2d is amended as follows: | (a) | in paragraph 1: | (i) | point (a) is replaced by the following: | ‘(a) | if the contracting authority has awarded a contract without prior publication of a contract notice in the Official Journal of the European Union without this being permissible in accordance with Directive 2014/24/EU or Directive 2014/23/EU’; | (ii) | in point (b) the words ‘Directive 2004/18/EC’ are replaced by the words ‘Directive 2014/24/EU or Directive 2014/23/EU’; | (b) | in paragraph 4, the first indent is replaced by the following: | ‘— | the contracting authority considers that the award of a contract without prior publication of a contract notice in the Official Journal of the European Union is permissible in accordance with Directive 2014/24/EU or Directive 2014/23/EU’; | (c) | in paragraph 5, the first indent is replaced by the following: | ‘— | the contracting authority considers that the award of a contract is in accordance with point (c) of Article 33(4) or with Article 34(6) of Directive 2014/24/EU,’;5. | Članak 2.d mijenja se kako slijedi: | (a) | u stavku 1.: | i. | točka (a) zamjenjuje se sljedećim: | „(a) | ako je javni naručitelj dodijelio ugovor bez prethodne objave obavijesti o ugovoru u Službenom listu Europske unije, kad to nije dopušteno u skladu s Direktivom 2014/24/EU ili Direktivom 2014/23/EU”; | ii. | u točki (b) „Direktive 2004/18/EZ” zamjenjuju se riječima „Direktive 2014/24/EU ili Direktive 2014/23/EU”; | (b) | u stavku 4., prva alineja zamjenjuje se sljedećim: | „— | javni naručitelj smatra da je dodjela ugovora bez prethodne objave obavijesti o ugovoru u Službenom listu Europske unije dopuštena u skladu s Direktivom 2014/24/EU ili Direktivom 2014/23/EU”; | (c) | u stavku 5., prva alineja zamjenjuje se sljedećim: | „— | javni naručitelj smatra da je sklapanje ugovora u skladu s člankom 33. stavkom 4. točkom (c) ili s člankom 34. stavkom 6. Direktive 2014/24/EU,”
(6) | in Article 2f(1), point (a) is replaced by the following: | ‘(a) | before the expiry of at least 30 calendar days with effect from the day following the date on which: | — | the contracting authority published a contract award notice in accordance with Articles 50 and 51 of Directive 2014/24/EU or with Articles 31 and 32 of Directive 2014/23/EU, provided that this notice includes justification of the decision of the contracting authority to award the contract without prior publication of a contract notice in the Official Journal of the European Union, or | — | the contracting authority informed the tenderers and candidates concerned of the conclusion of the contract, provided that this information contains a summary of the relevant reasons as set out in Article 55(2) of Directive 2014/24/EU, subject to Article 55(3) of that Directive or in the second subparagraph of Article 40(1) of Directive 2014/23/EU, subject to Article 40(2) of that Directive. This option also applies to the cases referred to in point (c) of the first paragraph of Article 2b of this Directive’;6. | U članku 2.f stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim: | „(a) | prije isteka najmanje 30 kalendarskih dana računajući od dana poslije dana kad je: | — | javni naručitelj objavio obavijest o dodjeli ugovora u skladu s člancima 50. i 51. Direktive 2014/24/EU ili u skladu s člancima 31. i 32. Direktive 2014/23/EU, uz uvjet da ta obavijest uključuje opravdanje odluke javnog naručitelja da dodjeli ugovor bez prethodne objave obavijesti o ugovoru u Službenom listu Europske unije ili; | — | javni naručitelj obavijestio ponuditelje ili natjecatelje na koje se to odnosi o sklapanju ugovora, uz uvjet da ta informacija sadržava sažetak bitnih razloga kako je utvrđeno u članku 55. stavku 2. Direktive 2014/24/EU, prema odredbama članka 55. stavka 3. te Direktive ili u članku 37.a stavku 1. Direktive 2014/23/EU, prema odredbama članka 40. stavka 2. te Direktive. Ova se mogućnost također primjenjuje na slučajeve iz članka 2.b prvog stavka točke (c) ove Direktive”;
(7) | in Article 3, paragraph 1 is replaced by the following: | ‘1.   The Commission may invoke the procedure provided for in paragraphs 2 to 5 when, prior to a contract being concluded, it considers that a serious infringement of Union law in the field of public procurement has been committed during a contract award procedure falling within the scope of Directive 2014/24/EU or Directive 2014/23/EU.’.7. | U članku 3., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim: | „1.   Komisija se može pozvati na postupak predviđen u stavcima od 2. do 5., ako je prije sklapanja ugovora procijenila da je došlo do ozbiljne povrede prava Unije u području javne nabave tijekom postupka dodjele ugovora koji je u području primjene Direktive 2014/24/EU ili Direktive 2014/23/EU.”
Article 47Članak 47.
Amendments to Directive 92/13/EECIzmjene Direktive 92/13/EEZ
Directive 92/13/EEC is amended as follows:Direktiva 92/13/EEZ mijenja se kako slijedi:
(1) | in Article 1, paragraph 1 is replaced by the following: | ‘1.   This Directive applies to contracts referred to in Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council (*3) unless such contracts are excluded in accordance with Articles 18 to 24, 27 to 30, 34 or 55 of that Directive. | Contracts within the meaning of this Directive include supply, works and service contracts, works and services concessions, framework agreements and dynamic purchasing systems. | This Directive also applies to concessions awarded by contracting entities, referred to in Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council (*4) unless such contracts are excluded in accordance with Articles 10, 12, 13, 14, 16, 17 and 25 of that Directive. | Member States shall take the measures necessary to ensure that, as regards contracts falling within the scope of Directive 2014/25/EU or Directive 2014/23/EU, decisions taken by contracting entities may be reviewed effectively and, in particular, as rapidly as possible in accordance with the conditions set out in Articles 2 to 2f of this Directive, on the grounds that such decisions have infringed Union law in the field of procurement or national rules transposing that law. | (*3)  Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors (OJ L 94, 28.3.2014, p. 243)." | (*4)  Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the award of concessions contract (OJ L 94, 28.3.2014, p. 1).’;"1. | U članku 1. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim: | „1.   Ova se Direktiva primjenjuje na ugovore iz Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća (36), osim ako su takvi ugovori isključeni u skladu s člancima od 18. do 24., od 27. do 30., 34. ili 59. te Direktive. | Ugovori u smislu značenja ove Direktive jesu ugovori o javnoj nabavi robe, ugovori o javnim radovima i uslugama, koncesije radova i usluga, okvirni sporazumi i dinamički sustavi nabave. | Ova se Direktiva također primjenjuje na koncesije koje su dodijelili naručitelji, navedeni u Direktivi 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća (37), osim ako su takve koncesije isključene u skladu s člancima 10.,12., 13., 14., 16., 17., i 21. te Direktive. | Države članice poduzimaju mjere neophodne kako bi osigurale da se, u pogledu ugovora obuhvaćenih područjem primjene Direktive 2014/25/EU ili Direktive 2014/23/EU, odluke javnih naručitelja mogu učinkovito razmatrati i, osobito, u najkraćem roku u skladu s uvjetima utvrđenima u člancima od 2. do 2.f ove Direktive, iz razloga što su takve odluke dovele do povrede prava Unije u području nabave ili povrede nacionalnih pravila koja prenose to pravo.
(2) | in Article 2a, paragraph 2 is amended as follows: | (a) | the first subparagraph is replaced by the following: | ‘A contract may not be concluded following the decision to award a contract falling within the scope of Directive 2014/25/EU or Directive 2014/23/EU before the expiry of a period of at least 10 calendar days with effect from the day following the date on which the contract award decision is sent to the tenderers and candidates concerned if fax or electronic means are used or, if other means of communication are used, before the expiry of a period of either at least 15 calendar days with effect from the day following the date on which the contract award decision is sent to the tenderers and candidates concerned or at least 10 calendar days with effect from the day following the date of the receipt of the contract award decision.’; | (b) | in the fourth subparagraph, the first indent is replaced by the following: | ‘— | a summary of the relevant reasons as set out in Article 75(2) of Directive 2014/25/EU, subject to the provisions of Article 75(3) of that Directive or in the second subparagraph of Article 40(1) of Directive 2014/23/EU, subject to the provisions of Article 40(2) of that Directive, and’;2. | Članak 2.a stavak 2. mijenja se kako slijedi: | (a) | prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim: | „Ugovor se nakon donošenja odluke o dodjeli ugovora iz područja primjene Direktive 2014/25/EU ili Direktive 2014/23/EU ne može sklopiti prije isteka roka od najmanje 10 kalendarskih dana računajući od dana poslije datuma kad je odluka o dodjeli ugovora poslana zainteresiranim ponuditeljima i natjecateljima, ako se koristi telefaks ili elektronička sredstva priopćavanja, ili ako se koriste druga sredstva komunikacije, prije isteka roka od najmanje 15 kalendarskih dana računajući od dana poslije datuma kada je odluka o dodjeli ugovora poslana zainteresiranim ponuditeljima i natjecateljima, ili najmanje 10 kalendarskih dana računajući od dana poslije datuma primitka odluke o dodjeli ugovora.”; | (b) | u četvrtom podstavku, prva alineja zamjenjuje se sljedećim: | „– | sažetak odgovarajućih razloga kako je utvrđeno u članku 75. stavku 2. Direktive 2014/25/EU, podložno odredbama članka 75. stavka 3. te Direktive ili u članku 40. stavku 1. Direktive 2014/23/EU, podložno odredbama članka 40. stavka 2. te Direktive i”
(3) | Article 2b is amended as follows: | (a) | in the first paragraph: | (i) | point (a) is replaced by the following: | ‘(a) | if Directive 2014/25/EU or, where relevant, Directive 2014/23/EU does not require prior publication of a notice in the Official Journal of the European Union;’; | (ii) | point (c) is replaced by the following: | ‘(c) | in the case of specific contracts based on a dynamic purchasing system as provided for in Article 52 of Directive 2014/25/EU.’; | (b) | in the second paragraph, the first and the second indent are replaced by the following: | ‘— | there is an infringement of Article 52(6) of Directive 2014/25/EU, and | — | the contract value is estimated to be equal to or to exceed the thresholds set out in Article 15 of Directive 2014/25/EU.’;3. | Članak 2.b. mijenja se kako slijedi: | (a) | u prvom stavku: | i. | točka (a) zamjenjuje se sljedećim: | „(a) | ako Direktiva 2014/25/EU ili, gdje je relevantno, Direktiva 2014/23/EU ne zahtijeva prethodnu objavu obavijesti u Službenom listu Europske unije;” | ii. | točka (c) zamjenjuje se sljedećim: | „(c) | u slučaju posebnih ugovora na temelju dinamičkog sustava nabave, kako je predviđeno u članku 52. Direktive 2014/25/EU.” | (b) | u drugom stavku, prva i druga alineja zamjenjuju se sljedećim: | „– | je došlo do kršenja članka 52. stavka 6. Direktive 2014/25/EU, i | — | je vrijednost ugovora jednaka ili prelazi pragove navedene u članku 15. Direktive 2014/25/EU.”
(4) | in Article 2c, the words ‘Directive 2004/17/EC’ are replaced by the words ‘Directive 2014/25/EU or Directive 2014/23/EU’;4. | U članku 2.c riječi „Direktive 2004/17/EZ” zamjenjuju se riječima „Direktive 2014/25/EU ili Direktive 2014/23/EU”:
(5) | Article 2d is amended as follows: | (a) | in paragraph 1, | (i) | point (a) is replaced by the following: | ‘(a) | if the contracting entity has awarded a contract without prior publication of a notice in the Official Journal of the European Union without this being permissible in accordance with Directive 2014/25/EU or Directive 2014/23/EU’; | (ii) | in point (b), the words ‘Directive 2004/17/EC’ are replaced by the words ‘Directive 2014/25/EU or Directive 2014/23/EU’; | (b) | in paragraph 4, the first indent is replaced by the following: | ‘— | the contracting entity considers that the award of a contract without prior publication of a notice in the Official Journal of the European Union is permissible in accordance with Directive 2014/25/EU or Directive 2014/23/EU,’; | (c) | in paragraph 5, the first indent is replaced by the following: | ‘— | the contracting entity considers that the award of a contract is in accordance with Article 52(6) of Directive 2014/25/EU,’;5. | Članak 2.d mijenja se kako slijedi: | (a) | u stavku 1. | i. | točka (a) zamjenjuje se sljedećim: | „(a) | ako je naručitelj dodijelio ugovor bez prethodne objave obavijesti u Službenom listu Europske unije, kad to nije dopušteno u skladu s Direktivom 2014/25/EU ili Direktivom 2014/23/EU”; | ii. | u točki (b) riječi „Direktive 2004/17/EZ” zamjenjuju se riječima „Direktive 2014/25/EU ili Direktive 2014/23/EU” | (b) | u stavku 4., prva alineja zamjenjuje se sljedećim: | „– | naručitelj smatra da je dodjela ugovora bez prethodne objave obavijesti u Službenom listu Europske unije dopuštena u skladu s 2014/25/EU ili Direktivom 2014/23/EU,”; | (c) | u stavku 5., prva alineja zamjenjuje se sljedećim: | „– | javni naručitelj smatra da je sklapanje ugovora u skladu s člankom 52. stavkom 6. Direktive 2014/25/EU,”.
(6) | in Article 2f(1), point (a) is replaced by the following: | ‘(a) | before the expiry of at least 30 calendar days with effect from the day following the date on which: | — | the contracting entity published a contract award notice in accordance with Articles 70 and 71 of Directive 2014/25/EU or with Articles 31 and 32 of Directive 2014/23/EU, provided that this notice includes the justification of the decision of the contracting entity to award the contract without prior publication of a notice in the Official Journal of the European Union, or | — | the contracting entity informed the tenderers and candidates concerned of the conclusion of the contract, provided that this information contains a summary of the relevant reasons as set out in Article 75(2) of 2014/25/EU subject to Article 75(3) of that Directive or in the second subparagraph of Article 40(1) of Directive 2014/23/EU, subject to Article 40(2) of that Directive. This option also applies to the cases referred to in point (c) of the first paragraph of Article 2b of this Directive;’;6. | U članku 2.f stavku 1., točka (a) zamjenjuje se sljedećim: | „(a) | prije isteka najmanje 30 kalendarskih dana računajući od dana poslije dana kad je: | — | naručitelj objavio obavijest o dodjeli ugovora u skladu s člancima 70. i 71. Direktive 2014/25/EU ili u skladu s člancima 31. i 32. Direktive 2014/23/EU, uz uvjet da ta obavijest uključuje opravdanje odluke javnog naručitelja da dodjeli ugovor bez prethodne objave obavijesti u Službenom listu Europske unije, ili | — | naručitelj je obavijestio ponuditelje ili natjecatelje na koje se to odnosi o sklapanju ugovora, uz uvjet da ta informacija sadržava sažetak bitnih razloga kako je utvrđeno u članku 75. stavku 2. Direktive 2014/25/EU, podložno odredbama članka 75. stavka 3. te Direktive ili u članku 40. stavku 1. Direktive 2014/23/EU, podložno članku 40. stavku 2. te Direktive. Ova se mogućnost također primjenjuje na slučajeve iz članka 2.b prvog stavka točke (c) ove Direktive;”
(7) | in Article 8, paragraph 1 is replaced by the following: | ‘1.   The Commission may invoke the procedure provided for in paragraphs 2 to 5 when, prior to a contract being concluded, it considers that a serious infringement of Union law in the field of procurement has been committed during a contract award procedure falling within the scope of Directive 2014/25/EU or Directive 2014/23/EU, or in relation to Article 26(1) of Directive 2014/25/EU in the case of contracting entities to which that provision applies’.7. | U članku 8., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim: | „1.   Komisija može primijeniti postupak predviđen u stavcima od 2. do 5., ako je prije sklapanja ugovora procijenila da je došlo do ozbiljne povrede prava Unije u području nabave tijekom postupka dodjele ugovora koji je u području primjene Direktive 2014/25/EU ili Direktive 2014/23/EU ili u odnosu na članak 26. stavak 1. Direktive 2014/25/EU u slučaju naručitelja na koje se ta odredba primjenjuje”.
TITLE VGLAVA V.
DELEGATED POWERS, IMPLEMENTING POWERS AND FINAL PROVISIONSDELEGIRANE OVLASTI, PROVEDBENE OVLASTI I ZAVRŠNE ODREDBE
Article 48Članak 48.
Exercise of the delegationDelegiranje ovlasti
1.   The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the conditions laid down in this Article.1.   Ovlasti za donošenje delegiranih akata dodjeljuju se Komisiji prema uvjetima utvrđenima u ovom članku.
2.   The power to adopt delegated acts referred to in Article 7(3), Article 9(4), Article 27(2) and Article 30(4) shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from 17 April 2014.2.   Delegiranje ovlasti iz članka 7. stavka 3., članka 9. stavka 4., članka 27. stavka 2. i članka 30. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od 17. travnja 2014.
3.   The delegation of power referred to in Article 7(3), Article 9(4), Article 27(2) and Article 30(4) may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council. A decision of to revoke shall put an end to the delegation of the power specified in that decision. It shall take effect the day following the publication of the decision in the Official Journal of the European Union or at a later date specified therein. It shall not affect the validity of any delegated acts already in force.3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 7. stavka 3., članka 9. stavka 4., članka 27. stavka 2. i članka 30. stavka 4. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
4.   As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultaneously to the European Parliament and to the Council.4.   Čim Komisija donese delegirani akt, ona ga istodobno dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.
5.   A delegated act adopted pursuant to Article 7(3), Article 9(4), Article 27(2) and Article 30(4) shall enter into force only where no objection has been expressed either by the European Parliament or by the Council within a period of two months of notification of the act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council.5.   Delegirani akt donesen u skladu s člankom 7. stavkom 3., člankom 9. stavkom 4., člankom 27. stavkom 2. i člankom 30. stavkom 4. stupa na snagu samo ako se tome ne usprotive ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od obavijesti Europskom parlamentu i Vijeću o tom aktu ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće izvijestili Komisiju da se ne protive. To se razdoblje produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
Article 49Članak 49.
Urgency procedureŽurni postupak
1.   Delegated acts adopted under this Article shall enter into force without delay and shall apply as long as no objection is expressed in accordance with paragraph 2. The notification of a delegated act to the European Parliament and to the Council shall state the reasons for the use of the urgency procedure.1.   Delegirani akti doneseni u skladu s ovim člankom stupaju na snagu bez odlaganja te se primjenjuju dok god nema protivljenja u skladu sa stavkom 2. U obavijesti o delegiranom aktu koja se dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.
2.   Either the European Parliament or the Council may object to a delegated act in accordance with the procedure referred to in Article 48(5). In such a case, the Commission shall repeal the act without delay following the notification of the decision to object by the European Parliament or by the Council.2.   Europski parlament ili Vijeće mogu uložiti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 48. stavka 5. U navedenom slučaju, Komisija nakon obavijesti o protivljenju odluci Europskog parlamenta ili Vijeća bez odgađanja stavlja akt izvan snage.
Article 50Članak 50.
Committee ProcedurePostupak odbora
1.   The Commission shall be assisted by the Advisory Committee for Public Procurement established by Council Decision 71/306/EEC (35). That committee shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011.1.   Komisiji pomaže Savjetodavni odbor za javnu nabavu osnovan Odlukom Vijeća 71/306/EEZ (38). Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) 182/2011.
2.   Where reference is made to this Article, Article 4 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply.2.   Kod upućivanja na ovaj članak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.
Article 51Članak 51.
TranspositionPrenošenje
1.   Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 18 April 2016. They shall forthwith communicate to the Commission the text thereof.1.   Države članice donose zakone, propise i upravne odredbe potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 18. travnja 2016. One Komisiji bez odlaganja dostavljaju tekst navedenih odredaba.
When Member States adopt those measures, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. Member States shall determine how such reference is to be made.Kada države članice donose ove mjere, prilikom njihove službene objave, te mjere sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.
2.   Member States shall communicate to the Commission the text of the main measures of national law which they adopt in the field covered by this Directive.2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst mjera odredaba nacionalnog prava koje donose u području na koje se odnosi ova Direktiva.
Article 52Članak 52.
Transitional provisionsPrijelazne odredbe
References to points (a) and (b) of Article 1(3) of Directive 2004/17/EC and to Article 1(3) and (4) and Title III of Directive 2004/18/EC Directive shall be construed as references to this Directive.Upućivanja na članak 1. stavak 3. točke (a) i (b) Direktive 2004/17/EZ i na članak 1. stavke 3. i 4. i glavu III. Direktive 2004/18/EZ smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu.
Article 53Članak 53.
Monitoring and reportingPraćenje i izvješćivanje
The Commission shall assess the economic effects on the internal market, in particular in terms of factors such as cross-border award of contracts and transaction costs, resulting from the application of the thresholds set out in Article 8, and report thereon to the European Parliament and the Council by 18 April 2019. The appropriateness of the level of thresholds shall be examined in the context of negotiations under the GPA taking into account the impact of inflation and transaction costs. The Commission shall, where possible and appropriate, consider suggesting an increase of the threshold amounts applicable under the GPA during the next round of negotiations.Komisija procjenjuje gospodarske učinke na unutarnje tržište, osobito u vezi s čimbenicima kao što su prekogranična dodjela ugovora i transakcijski troškovi, a koji su posljedica primjene pragova koji su utvrđeni člankom 8. i o njima izvješćuje Europski parlament i Vijeće do 18. travnja 2019. Preispitat će se prikladnost razine pragova u kontekstu pregovora u okviru GPA-a, uzimajući u račun utjecaj inflacije i transakcijskih troškova. Komisija, ako je to moguće i primjereno, razmatra predlaganje povećanja iznosa pragova koji se primjenjuju prema GPA-u tijekom sljedećeg kruga pregovora.
In the event of any change to the threshold amounts applicable under the GPA, the report shall, where appropriate, be followed by a legislative proposal amending the thresholds set out in this Directive.U slučaju bilo kakve promjene iznosa pragova koji se primjenjuju prema GPA-u, izvješće prema potrebi prati zakonodavni prijedlog kojim se mijenjaju pragovi određeni u ovoj Direktivi.
The Commission shall also assess the economic effects on the internal market of the exclusions set out in Article 12 taking into account the specific structures of the water sector, and report thereon to the European Parliament and the Council by 18 April 2019.Komisija također procjenjuje gospodarske učinke isključenja utvrđenih u članku 12. na unutarnje tržište, uzimajući u obzir određene strukture vodnog sektora, i o njima izvješćuje Europski parlament i Vijeće do 18. travnja 2019.
The Commission shall review the functioning of this Directive and shall report to the European Parliament and to the Council by 18 April 2021, and every five years thereafter, based on information that Member States shall provide in accordance with Article 45(3).Komisija preispituje funkcioniranje ove Direktive i o tome obavještava Europski parlament i Vijeće do 18. travnja 2021., a nakon toga svakih pet godina na osnovi informacija koje države članice dostavljaju u skladu s člankom 45. stavkom 3.
The Commission shall make the results of the review carried out in accordance with the fourth paragraph publicly available.Komisija objavljuje rezultate navedenog preispitivanja koje se provodi u skladu s četvrtim stavkom.
Article 54Članak 54.
Entry into forceStupanje na snagu
This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
This Directive shall not apply to the award of concessions tendered or awarded before 17 April 2014.Ova se Direktiva ne primjenjuje na dodjelu koncesija za koje se prikupljaju ponude ili su dodijeljene prije 17. travnja 2014.
Article 55Članak 55.
AddresseesAdresati
This Directive is addressed to the Member States.Ova je Direktiva upućena državama članicama.
Done at Strasbourg, 26 February 2014.Sastavljeno u Strasbourgu 26. veljače 2014.
For the European ParliamentZa Europski parlament
The PresidentPredsjednik
M. SCHULZM. SCHULZ
For the CouncilZa Vijeće
The PresidentPredsjednik
D. KOURKOULASD. KOURKOULAS
(1)   OJ C 191, 29.6.2012, p. 84.(1)  SL C 191, 29.6.2012., str. 84.
(2)   OJ C 391, 18.12.2012, p. 49.(2)  SL C 391, 18.12.2012., str. 49.
(3)  Position of the European Parliament of 15 January 2014 (not yet published in the Official Journal) and decision of the Council of 11 February 2014.(3)  Stajalište Europskog parlamenta od.15. siječnja 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 11. veljače 2014.
(4)  Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts (OJ L 134, 30.4.2004, p. 114).(4)  Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27.12.2006., str. 36.).
(5)  Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market (OJ L 376, 27.12.2006, p. 36).(5)  Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ (SL L 211, 14.8.2009., str. 94.).
(6)  Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC (OJ L 211, 14.8.2009, p. 94).(6)  Direktiva 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2003/54/EZ (SL L 211, 14.8.2009., str. 55.).
(7)  Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC (OJ L 211, 14.8.2009, p. 55).(7)  Direktiva 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 1997. o zajedničkim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici i poboljšanje kvalitete usluga (SL L 15, 21.1.1998., str. 14.).
(8)  Directive 97/67/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 on common rules for the development of the internal market of Community postal services and the improvement of quality of service (OJ L 15, 21.1.1998, p. 14).(8)  Direktiva 94/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 1994. o uvjetima za davanje i korištenje odobrenja za traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika (SL L 164, 30.6.1994., str. 3.).
(9)  Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on the conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons (OJ L 164, 30.6.1994, p. 3).(9)  Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL L 315, 3.12.2007., str. 1.).
(10)  Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on public passenger transport services by rail and by road and repealing Council Regulations (EEC) Nos 1191/69 and 1107/70 (OJ L 315, 3.12.2007, p. 1).(10)  Direktiva 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji u području obrane i sigurnosti te izmjeni direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ (SL L 216, 20.8.2009., str. 76.).
(11)  Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of procedures for the award of certain works contracts, supply contracts and service contracts by contracting authorities or entities in the fields of defence and security, and amending Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC (OJ L 216, 20.8.2009, p. 76).(11)  Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).
(12)  Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC (OJ L 182, 29.6.2013, p. 19).(12)  Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (vidjeti str. 243. ovog Službenog lista).
(13)  Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors (see page 243 of this Official Journal).(13)  Direktiva 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (SL L 134, 30.4.2004., str. 1.).
(14)  Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors (OJ L 134, 30.4.2004, p. 1).(14)  Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).
(15)  Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services (OJ L 18, 21.1.1997, p. 1).(15)  Direktiva Vijeća 89/665/EEZ od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na primjenu postupaka kontrole na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima (SL L 395, 30.12.1989., str. 33.).
(16)  Council Directive 89/665/EEC of 21 December 1989 on the coordination of the laws, regulations and administrative provisions relating to the application of review procedures to the award of public supply and public works contracts (OJ L 395, 30.12.1989, p. 33).(16)  Direktiva Vijeća 92/13/EEZ od 25. veljače 1992. o usklađivanju zakona i drugih propisa o primjeni pravila Zajednice u postupcima nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom, prometnom i telekomunikacijskom sektoru (SL L 76 23.3.1992., str. 14.).
(17)  Council Directive 92/13/EEC of 25 February 1992 coordinating the laws, regulations and administrative provisions relating to the application of Community rules on the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors (OJ L 76, 23.3.1992, p. 14).(17)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).
(18)  Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (OJ L 281, 23.11.1995, p. 31).(18)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
(19)  Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by the Member States of the Commission’s exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).(19)  Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).
(20)  Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS) (OJ L 154, 21.6.2003, p. 1).(20)  Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (vidjeti str. 243. ovog Službenog lista).
(21)  Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement (see page 65 of this Official Journal).(21)  Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (SL L 293, 31.10.2008., str. 3.).
(22)  Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on common rules for the operation of air services in the Community (OJ L 293, 31.10.2008, p. 3).(22)  Direktiva 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2010. o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) (SL L 95, 15.4.2010., str. 1.).
(23)  Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) (OJ L 95, 15.4.2010, p. 1).(23)  Direktiva Vijeća 77/249/EEZ od 22. ožujka 1977. o olakšavanju učinkovitog ostvarivanja slobode pružanja odvjetničkih usluga (SL L 78, 26.3.1977., str. 17.).
(24)  Council Directive 77/249/EEC of 22 March 1977 to facilitate the effective exercise by lawyers of freedom to provide services (OJ L 78, 26.3.1977, p. 17).(24)  Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata te o izmjeni direktiva Vijeća 85/611/EEZ i 93/6/EEZ i Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/22/EEZ (SL L 145, 30.4.2004., str. 1.).
(25)  Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC (OJ L 145, 30.4.2004, p. 1).(25)  Direktiva 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) (SL L 108, 24.4.2002., str. 33.).
(26)  Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive) (OJ L 108, 24.4.2002, p. 33).(26)  Uredba (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) (SL L 340, 16.12.2002., str. 1.).
(27)  Regulation (EC) No 2195/2002 of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 on the Common Procurement Vocabulary (CPV) (OJ L 340, 16.12.2002, p. 1).(27)  Okvirna odluka Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008., str. 42.).
(28)  Council Framework Decision 2008/841/JHA of 24 October 2008 on the fight against organised crime (OJ L 300, 11.11.2008, p. 42).(28)  SL C 195, 25.6.1997., str. 1.
(29)   OJ C 195, 25.6.1997, p. 1.(29)  Okvirna odluka Vijeća 2003/568/PUP od 22. srpnja 2003. o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru (SL L 192, 31.7.2003., str. 54.).
(30)  Council Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption in the private sector (OJ L 192, 31.7.2003, p. 54).(30)  SL C 316, 27.11.1995., str. 48.
(31)   OJ C 316, 27.11.1995, p. 48.(31)  Okvirna odluka Vijeća 2002/475/PUP od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma (SL L 164, 22.6.2002., str. 3.).
(32)  Council Framework Decision 2002/475/JHA of 13 June 2002 on combating terrorism (OJ L 164, 22.6.2002, p. 3).(32)  Direktiva 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (SL L 309, 25.11.2005., str. 15.).
(33)  Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (OJ L 309, 25.11.2005, p. 15).(33)  Direktiva 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njezinih žrtava te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/629/PUP (SL L 101, 15.4.2011., str. 1.).
(34)  Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA (OJ L 101, 15.4.2011, p. 1).(34)  Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).
(35)  Council Decision 71/306/EEC of 26 July 1971 setting up an Advisory Committee for Public Works Contracts (OJ L 185, 16.8.1971, p. 15).(35)  Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovora o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1.).”
ANNEX I(36)  Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZSL L 94, 28.3.2014., str. 243.).
LIST OF THE ACTIVITIES REFERRED TO IN POINT (7) OF ARTICLE 5  (1)(37)  Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1.).”;
NACE Rev. 1 (2) | CPV code(38)  Odluka Vijeća 71/306/EEZ od 26. srpnja 1971. o osnivanju Savjetodavnog odbora za ugovore o javnim radovima. (SL L 185, 16.8.1971., str. 15.).
SECTION F | CONSTRUCTIONPRILOG I.
Division | Group | Class | Subject | NotesPOPIS DJELATNOSTI NAVEDENIH U ČLANKU 5. TOČKI (7)  (1)
45 |   |   | Construction | This division includes: | construction of new buildings and works, restoring and common repairs. | 45000000NACE Rev. 1 (2) | CPV oznaka
  | 45.1 |   | Site preparation |   | 45100000ODJELJAK F | GRADNJA
  |   | 45.11 | Demolition and wrecking of buildings; earth moving | This class includes: | — | demolition of buildings and other structures, | — | clearing of building sites, | — | earth moving: excavation, landfill, levelling and grading of construction sites, trench digging, rock removal, blasting, etc., | — | site preparation for mining, | — | overburden removal and other development and preparation of mineral properties and sites. | This class also includes: | — | building site drainage, | — | drainage of agricultural or forestry land. | 45110000Odjeljak | Skupina | Razred | Predmet | Napomene
  |   | 45.12 | Test drilling and boring | This class includes: | — | test drilling, test boring and core sampling for construction, geophysical, geological or similar purposes. | This class excludes: | — | drilling of production oil or gas wells, see 11.20, | — | water well drilling, see 45.25, | — | shaft sinking, see 45.25, | — | oil and gas field exploration, geophysical, geological and seismic surveying, see 74.20. | 4512000045 |   |   | Gradnja | Ovaj odjeljak uključuje: | — gradnju novih zgrada i pogona, obnovu i uobičajene popravke | 45000000
  | 45.2 |   | Building of complete constructions or parts thereof; civil engineering |   | 45200000  | 45.1 |   | Priprema gradilišta |   | 45100000
  |   | 45.21 | General construction of buildings and civil engineering works | This class includes: | — | construction of all types of buildings construction of civil engineering constructions, | — | bridges, including those for elevated highways, viaducts, tunnels and subways, | — | long-distance pipelines, communication and power lines, | — | urban pipelines, urban communication and power lines, | — | ancillary urban works, | — | assembly and erection of prefabricated constructions on the site. | This class excludes: | — | service activities incidental to oil and gas extraction, see 11.20, | — | erection of complete prefabricated constructions from self-manufactured parts not of concrete, see divisions 20, 26 and 28, | — | construction work, other than buildings, for stadiums, swimming pools, gymnasiums, tennis courts, golf courses and other sports installations, see 45.23, | — | building installation, see 45.3, | — | building completion, see 45.4, | — | architectural and engineering activities, see 74.20, | — | project management for construction, see 74.20. | 45210000 | Except: | – 45213316 | 45220000 | 45231000 | 45232000  |   | 45.11 | Rušenje i razbijanje zgrada; zemljani radovi | Ovaj razred obuhvaća: | — | rušenje zgrada i drugih konstrukcija, | — | čišćenje gradilišta, | — | zemljane radove: iskope, odlaganje, poravnavanje i izravnavanje gradilišta, kopanje jarka, uklanjanje stijena, miniranje itd. | — | pripremu terena za kopanje rude | — | uklanjanje viška materijala i ostalo uređenje te pripremu zemljišta i terena bogatih mineralima. | Ovaj razred također obuhvaća: | — | drenažu gradilišta, | — | drenažu poljoprivrednog ili šumskog zemljišta. | 45110000
  |   | 45.22 | Erection of roof covering and frames | This class includes: | — | erection of roofs, | — | roof covering, | — | waterproofing. | 45261000  |   | 45.12 | Pokusno bušenje i sondiranje | Ovaj razred obuhvaća: | — | pokusno bušenje, sondiranje i uzimanje uzorka izvađenog geološkim bušenjem za građevinske, geofizičke, geološke ili slične svrhe. | Ovaj razred ne uključuje: | — | bušenje proizvodnih bušotina nafte ili plina, vidjeti 11.20, | — | bušenje izvora vode, vidjeti 45.25, | — | izgradnju okana, vidjeti 45.25, | — | istraživanje naftnih i plinskih polja, geofizička, geološka i seizmička mjerenja, vidjeti 74.20. | 45120000
  |   | 45.23 | Construction of highways, roads, airfields and sport facilities | This class includes: | — | construction of highways, streets, roads, other vehicular and pedestrian ways, | — | construction of railways, | — | construction of airfield runways, | — | construction work, other than buildings, for stadiums, swimming pools, gymnasiums, tennis courts, golf courses and other sports installations, | — | painting of markings on road surfaces and car parks. | This class excludes: | — | preliminary earth moving, see 45.11. | 45212212 and DA03 | 45230000 | except: | – 45231000 | – 45232000 | – 45234115  | 45.2 |   | Izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova; niskogradnja |   | 45200000
  |   | 45.24 | Construction of water projects | This class includes construction of: | — | waterways, harbour and river works, pleasure ports (marinas), locks, etc., | — | dams and dykes, | — | dredging, | — | subsurface work. | 45240000  |   | 45.21 | Opća visokogradnja i niskogradnja | Ovaj razred obuhvaća: | — | gradnju svih vrsta građevina niskogradnje, | — | mostove, uključujući i one za autoceste na stupovima, vijadukata, tunela i podzemnih željeznica, | — | cjevovode na velike udaljenosti, komunikacijske i energetske vodove, | — | gradske cjevovode, gradske komunikacijske i energetske vodove | — | prateću urbanu infrastrukturu, | — | sklapanje i postavljanje montažnih konstrukcija na licu mjesta. | Ovaj razred ne uključuje: | — | uslužne aktivnosti povezane sa crpljenjem nafte i plina, vidjeti 11.20, | — | postavljanje gotovih montažnih konstrukcije iz nebetonskih dijelova koje je izradio izvođač, vidjeti odjeljke 20., 26. i 28., | — | građevinske radove, osim na izgradnji zgrada, na stadionima, bazenima, sportskim dvoranama, teniskim igralištima, igralištima za golf i drugim sportskim objektima, vidjeti 45.23, | — | instalaterske radove na građevinama, vidjeti 45.3, | — | završne građevinske radove, vidjeti 45.4, | — | djelatnosti arhitekture i inženjeringa, vidjeti 74.20, | — | upravljanje građevinskim projektima, vidjeti 74.20. | 45210000 | Osim: | – 45213316 | 45220000 | 45231000 | 45232000
  |   | 45.25 | Other construction work involving special trades | This class includes: | — | construction activities specialising in one aspect common to different kinds of structures, requiring specialised skill or equipment, | — | construction of foundations, including pile driving, | — | water well drilling and construction, shaft sinking, | — | erection of non-self-manufactured steel elements, | — | steel bending, | — | bricklaying and stone setting, | — | scaffolds and work platform erecting and dismantling, including renting of scaffolds and work platforms, | — | erection of chimneys and industrial ovens. | This class excludes: | — | renting of scaffolds without erection and dismantling, see 71.32. | 45250000 | 45262000  |   | 45.22 | Krovovezački i krovopokrivački radovi | Ovaj razred obuhvaća: | — | krovovezačke radove, | — | krovopokrivačke radove, | — | hidroizolaciju. | 45261000
  | 45.3 |   | Building installation |   | 45300000  |   | 45.23 | Izgradnja autocesta, cesta, uzletišta i sportskih objekata | Ovaj razred obuhvaća: | — | izgradnju autocesta, ulica, cesta, ostalih kolnih i pješačkih putova, | — | izgradnju pruga, | — | izgradnju uzletno-sletnih staza, | — | građevinske radove, osim na izgradnji zgrada, na stadionima, bazenima, sportskim dvoranama, teniskim igralištima, igralištima za golf i drugim sportskim objektima, | — | ličenje oznaka na cestovnim površinama i parkiralištima. | Ovaj razred ne uključuje: | — | pripremne zemljane radove, vidjeti 45.11 | 45212212 i DA03 | 45230000 | osim: | – 45231000 | – 45232000 | – 45234115
  |   | 45.31 | Installation of electrical wiring and fittings | This class includes: | installation in buildings or other construction projects of: | — | electrical wiring and fittings, | — | telecommunications systems, | — | electrical heating systems, | — | residential antennas and aerials, | — | fire alarms, | — | burglar alarm systems, | — | lifts and escalators, | — | lightning conductors, etc. | 45213316 | 45310000 | Except: | – 45316000  |   | 45.24 | Izgradnja hidrograđevnih objekata | Ovaj razred obuhvaća: | — | izgradnju: — vodnih putova, pristaništa i riječnih građevina, turističkih pristaništa (marina), prevodnica itd., | — | brana i nasipa, | — | jaružarenje, | — | podvodne radove. | 45240000
  |   | 45.32 | Insulation work activities | This class includes: | — | installation in buildings or other construction projects of thermal, sound or vibration insulation. | This class excludes: | — | waterproofing, see 45.22. | 45320000  |   | 45.25 | Ostali građevinski radovi koji obuhvaćaju posebne zanate | Ovaj razred obuhvaća: | — | građevinske djelatnosti specijalizirane za jednu značajku zajedničku za različite vrste konstrukcija koje zahtijevaju specijalizirane vještine ili opremu, | — | izgradnju temelja, uključujući zabijanje pilona, | — | bušenje i izgradnju izvora vode, kopanje okana, | — | postavljanje čeličnih elemenata koje ne izrađuje sam izvođač, | — | savijanje čelika | — | zidanje opekom i kamenom, | — | podizanje i rastavljanje skela i radnih platformi, uključujući najam skela i radnih platformi, | — | gradnju dimnjaka i industrijskih peći. | Ovaj razred ne uključuje: | — | najam skela bez postavljanja i rastavljanja, vidjeti 71.32 | 45250000 | 45262000
  |   | 45.33 | Plumbing | This class includes: | — | installation in buildings or other construction projects of: | — | plumbing and sanitary equipment, | — | gas fittings, | — | heating, ventilation, refrigeration or air-conditioning equipment and ducts, | — | sprinkler systems. | This class excludes: | — | installation of electrical heating systems, see 45.31. | 45330000  | 45.3 |   | Građevinske instalacije |   | 45300000
  |   | 45.34 | Other building installation | This class includes: | — | installation of illumination and signalling systems for roads, railways, airports and harbours, | — | installation in buildings or other construction projects of fittings and fixtures n.e.c. | 45234115 | 45316000 | 45340000  |   | 45.31 | Električno ožičenje i elektromontažni radovi | Ovaj razred obuhvaća | ugradnju u zgrade i druge projekte izgradnje: | — | električnog ožičenja i elektromontažne radove, | — | sustava telekomunikacija, | — | sustava električnoga grijanja, | — | radijskih i televizijskih kućnih antena, | — | požarnih alarma, | — | protuprovalnih alarmnih sustava, | — | dizala i pokretnih stepenica, | — | gromobrana itd. | 45213316 | 45310000 | Osim: | – 45316000
  | 45.4 |   | Building completion |   | 45400000  |   | 45.32 | Izolacijski radovi | Ovaj razred obuhvaća: | — | ugradnju u zgrade i druge projekte izgradnje toplinske izolacije, zvučne izolacije i izolacije protiv vibracija. | Ovaj razred ne uključuje: | — | hidroizolaciju, vidjeti 45.22. | 45320000
  |   | 45.41 | Plastering | This class includes: | — | application in buildings or other construction projects of interior and exterior plaster or stucco, including related lathing materials. | 45410000  |   | 45.33 | Vodoinstalacijski radovi | Ovaj razred obuhvaća: | — | ugradnju u zgrade i druge projekte izgradnje: | — | vodoinstalacije i sanitarne opreme | — | plinske opreme, | — | opreme i vodova za grijanje, ventilaciju, hlađenje ili klimatizaciju | — | sustava raspršivača. | Ovaj razred ne uključuje: | — | ugradnju sustava električnoga grijanja, vidjeti 45.31. | 45330000
  |   | 45.42 | Joinery installation | This class includes: | — | installation of not self-manufactured doors, windows, door and window frames, fitted kitchens, staircases, shop fittings and the like, of wood or other materials, | — | interior completion such as ceilings, wooden wall coverings, movable partitions, etc. | This class excludes: | — | laying of parquet and other wood floor coverings, see 45.43. | 45420000  |   | 45.34 | Ostale građevinske instalacije | Ovaj razred obuhvaća: | — | ugradnju rasvjetnih i signalizacijskih sustava za ceste, pruge, uzletišta i luke, | — | ugradnju naprava i opreme koja nije drugdje opisana u zgrade ili druge projekte izgradnje | 45234115 | 45316000 | 45340000
  |   | 45.43 | Floor and wall covering | This class includes: | — | laying, tiling, hanging or fitting in buildings or other construction projects of: | — | ceramic, concrete or cut stone wall or floor tiles, | — | parquet and other wood floor coverings carpets and linoleum floor coverings, | — | including of rubber or plastic, | — | terrazzo, marble, granite or slate floor or wall coverings, | — | wallpaper. | 45430000  | 45.4 |   | Završni građevinski radovi |   | 45400000
  |   | 45.44 | Painting and glazing | This class includes: | — | interior and exterior painting of buildings, | — | painting of civil engineering structures, | — | installation of glass, mirrors, etc. | This class excludes: | — | installation of windows, see 45.42. | 45440000  |   | 45.41 | Žbukanje | Ovaj razred obuhvaća: | — | nanošenje u zgradama ili drugim projektima izgradnje unutarnje i vanjske žbuke ili zidarskoga gipsa, uključujući srodne podloge za žbuku. | 45410000
  |   | 45.45 | Other building completion | This class includes: | — | installation of private swimming pools, | — | steam cleaning, sand blasting and similar activities for building exteriors, | — | other building completion and finishing work n.e.c. | This class excludes: | — | interior cleaning of buildings and other structures, see 74.70. | 45212212 and DA04 | 45450000  |   | 45.42 | Ugradnja stolarije | Ovaj razred obuhvaća: | — | ugradnju vrata, prozora, okvira za vrata i prozore, ugradnih kuhinja, stuba, opreme za trgovine i slično, koje nije izradio sam izvoditelj, od drva ili drugih materijala, | — | unutarnje završne radove kao što su stropovi, drvene zidne obloge, pomične pregrade itd. | Ovaj razred ne uključuje: | — | postavljanje parketa i drugih drvenih podnih obloga, vidjeti 45.43. | 45420000
  | 45.5 |   | Renting of construction or demolition equipment with operator |   | 45500000  |   | 45.43 | Oblaganje podova i zidova | Ovaj razred obuhvaća: | — | polaganje, postavljanje, vješanje ili ugradnju u zgrade ili druge projekte izgradnje: | — | zidnih ili podnih pločica od keramike, betona ili rezanog kamena, | — | parketa i drugih podnih obloga, tepiha i linoleuma, | — | uključujući gumene ili plastične, | — | podne ili zidne teraco, mramorne, granitne obloge ili obloge od škriljevca, | — | zidnih tapeta. | 45430000
  |   | 45.50 | Renting of construction or demolition equipment with operator | This class excludes: | — | renting of construction or demolition machinery and equipment without operators, see 71.32. | 45500000  |   | 45.44 | Ličenje i ostakljivanje | Ovaj razred obuhvaća: | — | unutarnje i vanjsko ličenje zgrada, | — | ličenje objekata niskogradnje, | — | ugradnju stakla, ogledala itd. | Ovaj razred ne uključuje: | — | ugradnju prozora, vidjeti 45.42. | 45440000
(1)  In the event of any difference of interpretation between the CPV and the NACE, the CPV nomenclature will apply.  |   | 45.45 | Ostali završni građevinski radovi | Ovaj razred obuhvaća: | — | postavljanje privatnih bazena, | — | čišćenje parom, pjeskarenje i slične djelatnosti na vanjskim dijelovima zgrada, | — | ostale završne građevinske radove koji nisu drugdje opisani. | Ovaj razred ne uključuje: | — | čišćenje unutarnjeg dijela zgrade i drugih konstrukcija, vidjeti 74.70. | 45212212 i DA04 | 45450000
(2)  Council Regulation (EEC) No 3037/90 of 9 October 1990 on the statistical classification of economic activities in the European Community (OJ L 293, 24.10.1990, p. 1).  | 45.5 |   | Najam građevinske opreme ili opreme za rušenje s rukovateljem |   | 45500000
ANNEX II  |   | 45.50 | Najam građevinske opreme ili opreme za rušenje s rukovateljem | Ovaj razred ne uključuje: | — | najam građevinskih strojeva i opreme, te strojeva i opreme za rušenje bez rukovatelja, vidjeti 71.32. | 45500000
ACTIVITIES EXERCISED BY CONTRACTING ENTITIES AS REFERRED TO IN ARTICLE 7(1)  Ako postoji bilo kakva razlika u tumačenju između CPV-a i NACE-a, vrijedi nomenklatura CPV-a.
The provisions of this Directive governing concessions awarded by contracting entities shall apply to the following activities:(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 3037/90 od 9. listopada 1990. o statističkoj klasifikaciji gospodarskih djelatnosti u Europskoj zajednici (SL L 293, 24.10.1990., str. 1.).
1. | As far as gas and heat are concerned: | (a) | the provision or operation of fixed networks intended to provide a service to the public in connection with the production, transport or distribution of gas or heat; | (b) | the supply of gas or heat to such fixed networks. | The supply by a contracting entity referred to in points (b) and (c) of Article 7(1) of gas or heat to fixed networks which provide a service to the public shall not be considered to be a relevant activity within the meaning of paragraph 1 where all of the following conditions are met: | (i) | the production of gas or heat by that contracting entity is the unavoidable consequence of carrying out an activity other than those referred to in this paragraph or in paragraphs 2 and 3 of this Annex; | (ii) | the supply to the public network is aimed only at the economic exploitation of such production and amounts to not more than 20 % of that contracting entity’s turnover on the basis of the average for the preceding three years, including the current year. | For the purposes of this Directive, ‘supply’ includes the generation/production, wholesale and retail sale of gas. However, production of gas in the form of extraction falls within the scope of paragraph 4 of this Annex.PRILOG II.
2. | As far as electricity is concerned: | (a) | the provision or operation of fixed networks intended to provide a service to the public in connection with the production, transport or distribution of electricity; | (b) | the supply of electricity to such fixed networks. | For the purposes of this Directive, supply of electricity includes generation/production, wholesale and retail sale of electricity. | The supply by a contracting entity referred to in points (b) and (c) of Article 7(1) of electricity to networks which provide a service to the public shall not be considered to be a relevant activity within the meaning of paragraph 1 where all of the following conditions are met: | (a) | the production of electricity by that contracting entity takes place because its consumption is necessary for carrying out an activity other than those referred to in this paragraph or in paragraphs 1 and 3 of this Annex; | (b) | supply to the public network depends only on that contracting entity’s own consumption and has not exceeded 30 % of that contracting entity’s total production of energy, on the basis of the average for the preceding three years, including the current year.DJELATNOSTI KOJE IZVRŠAVAJU NARUČITELJI KAKO JE NAVEDENO U ČLANKU 7.
3. | Activities relating to the provision or operation of networks providing a service to the public in the field of transport by railway, automated systems, tramway, trolley bus, bus or cable. | As regards transport services, a network shall be considered to exist where the service is provided under operating conditions laid down by a competent authority of a Member State, such as conditions on the routes to be served, the capacity to be made available or the frequency of the service.Odredbe ove Direktive kojima se uređuju koncesije koje dodjeljuju naručitelji primjenjuju se na sljedeće djelatnosti:
4. | Activities relating to the exploitation of a geographical area for the purpose of the provision of airports and maritime or inland ports or other terminal facilities to carriers by air, sea or inland waterway.1. | Za plin i toplinsku energiju: | (a) | pružanje fiksnih mreža ili upravljanje fiksnim mrežama s namjerom pružanja usluge javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom plina ili toplinske energije; | (b) | isporuka plina ili toplinske energije takvim mrežama. | Isporuka plina ili toplinske energije od strane naručitelja navedenog u članku 7. stavku 1. točkama (b) i (c) fiksnim mrežama koje pružaju uslugu javnosti ne smatra se relevantnom djelatnošću u smislu stavka 1. ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti: | i. | proizvodnja plina ili toplinske energije od strane tog naručitelja neizbježna je posljedica obavljanja djelatnosti koja nije djelatnost iz ovog stavka niti iz stavaka od 2. i 3. ovog Priloga; | ii. | jedini cilj isporuke javnoj mreži je ekonomsko iskorištavanje takve proizvodnje i ne iznosi više od 20 % prometa tog naručitelja uzimajući u obzir prosjek prethodne tri godine, uključujući tekuću godinu. | Za potrebe ove Direktive, „isporuka” uključuje proizvodnju, veleprodaju i maloprodaju plina. Međutim, proizvodnja plina u obliku vađenja obuhvaćena je područjem primjene stavka 4. ovog Priloga.
5. | Activities relating to the provision of: | (a) | postal services; | (b) | other services than postal services, on condition that such services are provided by an entity which also provides postal services within the meaning of point (ii) of the second subparagraph of this paragraph and provided that the conditions set out in Article 34(1) of Directive 2014/25/EU are not satisfied in respect of the services falling within point (ii) of the second subparagraph. | For the purpose of this Directive and without prejudice to Directive 97/67/EC: | (i) | ‘postal item’ means an item addressed in the final form in which it is to be carried, irrespective of weight. In addition to items of correspondence, such items also include for instance books, catalogues, newspapers, periodicals and postal packages containing merchandise with or without commercial value, irrespective of weight; | (ii) | ‘postal services’: means services consisting of the clearance, sorting, routing and delivery of postal items. This shall include both services falling within as well as services falling outside the scope of the universal service set up in conformity with Directive 97/67/EC; | (iii) | ‘other services than postal services’: means services provided in the following areas: | — | mail service management services (services both preceding and subsequent to despatch, including ‘mailroom management services’), | — | services concerning postal items not included in point (a), such as direct mail bearing no address.2. | Za električnu energiju: | (a) | pružanje fiksnih mreža ili upravljanje fiksnim mrežama s namjerom pružanja usluge javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije; | (b) | isporuka električne energije takvim fiksnim mrežama. | Za potrebe ove Direktive isporuka električne energije uključuje proizvodnju, veleprodaju i maloprodaju električne energije. | Isporuka električne energije od strane naručitelja navedenog u članku 7. stavku 1. točkama (b) i (c) fiksnim mrežama koje pružaju uslugu javnosti ne smatra se relevantnom djelatnošću u smislu stavka 1. ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti: | (a) | proizvodnja električne energije od strane tog naručitelja obavlja se zbog toga što je njezina potrošnja potrebna za obavljanje djelatnosti koja nije djelatnost ovog iz stavka 1. niti iz stavaka 1. i 3. ovog Priloga; | (b) | isporuka javnoj mreži ovisi samo o vlastitoj potrošnji tog naručitelja i ne iznosi više od 30 % ukupne proizvodnje energije tog naručitelja uzimajući u obzir prosjek prethodne tri godine, uključujući tekuću godinu.
6. | Activities relating to the exploitation of a geographical area for the purpose of: | (a) | extracting oil or gas; | (b) | exploring for, or extracting, coal or other solid fuels.3. | Djelatnosti koje se odnose na pružanje mreža ili upravljanje mrežama koje pružaju uslugu javnosti u području prijevoza željeznicom, automatiziranim sustavima, tramvajem, trolejbusom, autobusom ili žičarom. | Što se tiče prijevoznih usluga, smatra se da mreža postoji ako se usluga pruža pod poslovnim uvjetima koje je utvrdilo nadležno tijelo države članice, kao što su uvjeti o održavanju linija, kapacitetu koji se treba staviti na raspolaganje ili učestalosti usluge.
ANNEX III4. | Djelatnosti povezane s iskorištavanjem zemljopisnog područja za potrebe opskrbe zračnih luka te morskih ili riječnih pristaništa, ili druge terminalne opreme prijevoznicima zračnom, pomorskom ili riječnom prometu.
LIST OF LEGAL ACTS OF THE UNION REFERRED TO IN POINT (B) OF ARTICLE 7(2)5. | Djelatnosti u vezi s opskrbom: | (a) | poštanskih usluga; | (b) | drugih usluga osim poštanskih usluga, pod uvjetom da takve usluge pruža subjekt koji, također pruža poštanske usluge u smislu ovog stavka drugog podstavka točke ii. i pod uvjetom da uvjeti navedeni u članku 34. stavku 1. Direktive 2014/25/EU nisu ispunjeni u odnosu na usluge iz drugog podstavka točke ii. | Za potrebe ove Direktive i ne dovodeći u pitanje Direktivu 97/67/EZ: | i. | „poštanska pošiljka” znači pošiljka adresirana u konačnom obliku u kojem se treba uručiti, bez obzira na težinu. Osim pismovnih pošiljaka, takve pošiljke uključuju i, primjerice, knjige, kataloge, novine, časopise i poštanske pakete koji sadrže robu s komercijalnom vrijednošću ili bez nje, bez obzira na težinu; | ii. | „poštanske usluge” znači usluge koje uključuju prijam, razvrstavanje, usmjeravanje i isporuku poštanskih pošiljaka. To obuhvaća usluge koje spadaju u područje primjene univerzalne usluge, ali i one koje su izvan tog područja primjene kako je utvrđeno u skladu s Direktivom 97/67/EZ; | iii. | „druge usluge osim poštanskih usluga” znači usluge koje se pružaju u sljedećim područjima: | — | usluge upravljanja poštanskom službom (usluge prije i poslije otpreme, kao što su „usluge upravljanja urudžbenim uredom”), | — | usluge koje se odnose na poštanske pošiljke koje nisu uključene u točku (a), poput neadresirane izravne pošte,
Rights which have been granted by means of a procedure in which adequate publicity has been ensured and where the granting of those rights was based on objective criteria shall not constitute ‘special or exclusive rights’ within the meaning of this Directive. The following lists procedures, ensuring adequate prior transparency, for granting authorisations on the basis of other legislative acts of the Union which do not constitute ‘special or exclusive rights’ within the meaning of this Directive:6. | Djelatnosti koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu: | (a) | vađenja nafte ili plina; | (b) | traženja ili vađenja ugljena ili drugih krutih goriva.
(a) | Granting authorisation to operate natural gas installations in accordance with the procedures laid down in Article 4 of Directive 2009/73/EC;PRILOG III.
(b) | Authorisation or an invitation to tender for the construction of new electricity production installations in accordance with Directive 2009/72/EC;POPIS PRAVNIH AKATA UNIJE IZ ČLANKA 7. STAVKA 2. TOČKE (B)
(c) | The granting in accordance with the procedures laid down in Article 9 of Directive 97/67/EC of authorisations in relation to a postal service which is not or shall not be reserved;Prava koja su dodijeljena postupkom u kojem je osigurano prikladno oglašavanje i ako se dodjela tih prava temelji na objektivnim kriterijima ne čine „posebna ili isključiva prava” u smislu ove Direktive. Niže se navode postupci, kojima se osigurava odgovarajuća prethodna transparentnost, za izdavanje odobrenja na temelju drugih zakonodavnih akata unije koji ne predstavljaju „posebna ili isključiva prava” u smislu ove Direktive:
(d) | A procedure for granting an authorisation to carry on an activity involving the exploitation of hydrocarbons in accordance with Directive 94/22/EC;(a) | Izdavanje odobrenja za rad na postrojenjima za prirodni plin u skladu s postupcima utvrđenima u članku 4. Direktive 2009/73/EZ.
(e) | Public service contracts within the meaning of Regulation (EC) No 1370/2007 for the provision of public passenger transport services by bus, tramway, rail or metro, which have been awarded on the basis of a competitive tendering procedure in accordance with its Article 5(3), provided that its length is in conformity with Article 4(3) or (4) of that Regulation.(b) | Odobrenje ili poziv na podnošenje ponuda za izgradnju novih postrojenja za proizvodnju električne energije u skladu s Direktivom 2009/72/EZ.
ANNEX IV(c) | Izdavanje odobrenja o poštanskoj usluzi koja nije ili ne smije biti rezervirana, u skladu s postupcima utvrđenima u članku 9. Direktive 97/67/EZ.
SERVICES REFERRED TO IN ARTICLE 19(d) | Postupak za izdavanje odobrenja za nastavak aktivnosti na iskorištavanju ugljikovodika u skladu s Direktivom 94/22/EZ.
Description | CPV Code(e) | Ugovori o javnim uslugama u smislu Uredbe (EZ) br. 1370/2007 za pružanje usluga javnog prijevoza putnika autobusom, tramvajem, željeznicom ili podzemnom željeznicom koji su dodijeljeni na temelju postupka konkurentnog nadmetanja u skladu s njenim člankom 5. stavkom 3., ako je njegovo trajanje sukladno članku 4. stavku 3. ili stavku 4. te Uredbe.
79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79622000-0 [Supply services of domestic help personnel]; 79624000-4 [Supply services of nursing personnel] and 79625000-1 [Supply services of medical personnel] from 85000000-9 to 85323000-9; 85143000-3, | 98133100-5, 98133000-4 and 98200000-5 and 98500000-8 [Private households with employed persons] and 98513000-2 to 98514000-9 [Manpower services for households, Agency staff services for households, Clerical staff services for households, Temporary staff for households, Home-help services and Domestic services], | Health, social and related servicesPRILOG IV.
85321000-5 and 85322000-2, 75000000-6 [Administration, defence and social security services], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; from 79995000-5 to 79995200-7; from 80000000-4 Education and training services to 80660000-8; from 92000000-1 to 92342200-2; from 92360000-2 to 92700000-8; | 79950000-8 [Exhibition, fair and congress organisation services], 79951000-5 [Seminar organisation services], 79952000-2 [Event services], 79952100-3 [Cultural event organisation services], 79953000-9 [Festival organisation services], 79954000-6 [Party organisation services], 79955000-3[Fashion shows organisation services], 79956000-0 [Fair and exhibition organisation services] | Administrative, social, educational, healthcare and cultural servicesUSLUGE IZ ČLANKA 19.
75300000-9 | Compulsory social security services (1)Opis | CPV kod
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, | 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, | 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 | Benefit services79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79622000-0 [usluge pribavljanja osoblja za pomoć u kućanstvu]; 79624000-4 [usluge pribavljanja osoblja za medicinsku njegu] i 79625000-1 [usluge pribavljanja medicinskog osoblja] od 85000000-9 do 85323000-9; 85143000-3 | 98133100-5, 98133000-4 i 98200000-5 i 98500000-8 [privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem] i 98513000-2 do 98514000-9 [usluge posredovanja za radnu snagu za kućanstva, usluge agencijskog osoblja za kućanstva, usluge uredskog osoblja za kućanstva, osoblje za rad na određeno vrijeme za kućanstva, usluge pomoći u kući i kućanske usluge], | Zdravstvene, društvene i povezane usluge
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 and 98130000-3 | Other community, social and personal services including services furnished by trade unions, political organisations, youth associations and other membership organisation services.85321000-5 i 85322000-2, 75000000-6 [usluge uprave, obrane i socijalnog osiguranja], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 79995000-5 do 79995200-7; od 80000000-4 usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja do 80660000-8; od 92000000- 1 do 92342200- 2; od 92360000- 2 do 92700000- 8; | 79950000-8 [usluge organiziranja izložbi, sajmova i kongresa], 79951000-5 [usluge organiziranja seminara], 79952000-2 [usluge organiziranja raznih događanja], 79952100-3 [usluge organiziranja kulturnih događanja], 79953000-9 [usluge organiziranja festivala], 79954000-6 [usluge organiziranja proslava], 79955000-3 [usluge organiziranja modnih revija], 79956000-0 [usluge organiziranja sajmova i izložbi] | Administrativne, društvene, obrazovne, zdravstvene usluge i usluge vezane uz kulturu
98131000-0 | Religious services75300000-9 | Usluge obaveznog socijalnog osiguranja (1)
55100000-1 to 55410000-7; 55521000-8 to 55521200-0 | [55521000-8 Catering services for private households, 55521100-9 | Meals-on-wheels services, 55521200-0 Meal delivery service]. | 55520000-1 Catering services, 55522000-5 Catering services for transport enterprises, 55523000-2 Catering services for other enterprises or other institutions, 55524000-9 School catering services | 55510000-8 Canteen services, 55511000-5 Canteen and other restricted-clientele cafeteria services, 55512000-2 Canteen management services, 55523100-3 School-meal services | Hotel and restaurant services75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, | 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, | 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 | Usluge vezane uz naknade
79100000-5 to 79140000-7; 75231100-5; | Legal services, to the extent not excluded pursuant to Article 10(8)(d)98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 i 98130000-3 | Druge usluge zajednice, društvene i osobne usluge, uključujući usluge sindikata, političkih organizacija, udruženja mladih i drugih organizacija s članstvom.
75100000-7 to 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 to 75131000-3 | Other administrative services and government services98131000-0 | Vjerske usluge
75200000-8 to 75231000-4 | Provision of services to the community55100000- 1 do 55410000-7; 55521000-8 do 55521200-0 | [55521000-8 usluge dostavljanja pripremljene hrane u privatna kućanstva, 55521100-9 | usluge redovnog dovoženja hrane, 55521200-0 usluge dostave hrane]. | 55520000-1 usluge dostavljanja pripremljene hrane, 55522000-5 usluge dostavljanja pripremljene hrane za prijevozna poduzeća, 55523000-2 usluge dostavljanja pripremljene hrane za ostala poduzeća ili ustanove, 55524000-9 usluge dostavljanja pripremljene hrane u škole | 55510000-8 usluge menze, 55511000-5 usluge menze i druge usluge restorana sa samoposluživanjem zatvorenog tipa, 55512000-2 usluge vođenja menze, 55523100-3 usluge školskih obroka | Hotelijerske i ugostiteljske usluge
75231210-9 to 75231230-5; 75240000-0 to 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9 | Prison related services, public security and rescue services, to the extent not excluded pursuant to point (g) of Article 10(8)79100000- 5 do 79140000-7; 75231100-5; | Pravne usluge, u mjeri u kojoj one nisu isključene u skladu s člankom 10. stavkom 8. točkom (d.)
79700000-1 to 79721000-4 [Investigation and security services, Security services, Alarm-monitoring services, Guard services, Surveillance services, Tracing system services, Absconder-tracing services, Patrol services, Identification badge release services, Investigation services and Detective agency services] | 79722000-1[Graphology services], 79723000-8 [Waste analysis services] | Investigation and security services75100000- 7 do 75120000- 3; 75123000-4; 75125000- 8 do75231230- 3; | Druge administrativne usluge i državne usluge
64000000-6 [Postal and telecommunications services], 64100000-7 [Post and courier services], 64110000-0 [Postal services], 64111000-7 [Postal services related to newspapers and periodicals], 64112000-4 [Postal services related to letters], 64113000-1 [Postal services related to parcels], 64114000-8 [Post office counter services], 64115000-5 [Mailbox rental], 64116000-2 [Post-restante services], 64122000-7 [Internal office mail and messenger services] | Postal Services75200000-8 do 75231000-4 | Pružanje usluga za zajednicu
50116510-9 [Tyre-remoulding services], 71550000-8 [Blacksmith services] | Miscellaneous services75231210-9 do75231230-5; 75240000- 0 do75231230- 7; 794300000-7; 98113100-9 | Zatvorske usluge, usluge javne sigurnosti i spasilačke usluge u mjeri u kojoj one nisu isključene u skladu s člankom 10. stavkom 8. točkom g.
98900000-2 [Services provided by extra-territorial organisations and bodies] and 98910000-5 [Services specific to international organisations and bodies] | International services79700000-1 do 79721000-4 [istražiteljske usluge i usluge u području sigurnosti, usluge u području sigurnosti, usluge nadzora alarmnih uređaja, čuvarske službe, usluge nadzora, usluge sustava praćenja, usluge potrage za bjeguncima, usluge patrolnih službi, usluge izdavanja identifikacijskih znački, istražiteljske usluge i usluge detektivskih agencija] | 79722000-1[grafološke usluge], 79723000-8 [usluge analize otpada] | Istražiteljske usluge i usluge u području sigurnosti
(1)  These services are not covered by the present Directive where they are organised as non-economic services of general interest. Member States are free to organise the provision of compulsory social services or of other services as services of general interest or as non-economic services of general interest.64000000-6 [poštanske i telekomunikacijske usluge], 64100000-7 [poštanske i kurirske usluge], 64110000-0 [poštanske usluge], 64111000-7 [poštanske usluge vezane uz dnevni tisak i časopise], 64112000-4 [poštanske usluge vezane uz pisma], 64113000-1 [poštanske usluge vezane uz pakete], 64114000-8 [poštanske šalterske usluge], 64115000-5 [iznajmljivanje poštanskog sandučića], 64116000-2 [usluge podizanja na pošti], 64122000-7 [unutarnje uredske poštanske i dostavljačke usluge] | Poštanske usluge
ANNEX V50116510-9 [usluge protektiranja guma], 71550000-8 [kovačke usluge] | Razne usluge
INFORMATION TO BE INCLUDED IN CONCESSION NOTICES REFERRED TO IN ARTICLE 3198900000-2 [usluge koje pružaju ekstrateritorijalne organizacije i tijela] i 98910000-5 [usluge koje su svojstvene međunarodnim organizacijama i tijelima] | Međunarodne usluge
1. | Name, identification number (where provided for in national legislation), address, including NUTS code, telephone, fax number, e-mail and internet address of the contracting authority or entity and, where different, of the service from which additional information may be obtained.(1)  Te usluge nisu obuhvaćene ovom Direktivom ako se radi o negospodarskim uslugama od općeg interesa. Države članice slobodne su organizirati pružanje obveznih društvenih usluga ili drugih usluga kao usluge od općeg interesa ili kao negospodarske usluge od općeg interesa.
2. | Type of contracting authority or entity and main activity exercised.PRILOG V.
3. | If the applications are to contain tenders, e-mail or internet address at which the concession documents will be available for unrestricted and full direct access, free of charge. Where unrestricted and full direct access, free of charge, is not available in the cases referred to in Article 34(2) an indication of how the procurement documents can be accessed.PODACI KOJE TREBAJU SADRŽAVATI OBAVIJESTI O KONCESIJAMA IZ ČLANKA 31.
4. | Description of the concession: nature and extent of works, nature and extent of services, order of magnitude or indicative value and, where possible, duration of the contract. Where the concession is divided into lots, this information shall be provided for each lot. Where appropriate, description of any options.1. | Ime, identifikacijski broj (ako je predviđen u nacionalnom zakonodavstvu), adresa, uključujući NUTS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa javnog naručitelja ili naručitelja te, ako se podaci razlikuju, službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.
5. | CPV codes. Where the concession is divided into lots, this information shall be provided for each lot.2. | Vrsta javnog naručitelja ili naručitelja i glavna djelatnost.
6. | NUTS code for the main location of works in case of works concessions or NUTS code for the main place of performance service concessions; where the concession is divided into lots, this information shall be provided for each lot.3. | Ako zahtjevi trebaju sadržavati ponude, adresa e-pošte ili internetska adresa na kojoj će biti dostupna dokumentacija o koncesiji, uz neograničen, izravan i besplatan pristup. Ako neograničen, izravan i besplatan pristup nije moguć iz razloga navedenih u članku 34. stavku 2., navesti na koji način je moguće pristupiti dokumentaciji o nabavi.
7. | Conditions for participation, including: | (a) | where appropriate, indication whether the concession is restricted to sheltered workshops, or whether its execution is restricted to the framework of protected job programmes; | (b) | where appropriate, indication whether the provision of the service is reserved by law, regulation or administrative provision to a particular profession; reference to the relevant law, regulation or administrative provision; | (c) | a list and brief description of selection criteria where applicable; minimum level(s) of standards possibly required; indication of required information (self-declarations, documentation).4. | Opis koncesije: priroda i raspon radova, priroda i raspon usluga, opseg ili naznaka vrijednosti i, ako je moguće, trajanje ugovora. Ako je koncesija razdijeljena u grupe, ti podaci moraju se navesti zasebno za svaku grupu. Prema potrebi, opis svih mogućnosti.
8. | Time limit for the submission of applications or receipt of tenders.5. | CPV oznaka. Ako je koncesija razdijeljena u grupe, ti podaci moraju se navesti zasebno za svaku grupu.
9. | Criteria which will be applied in the award of the concession where they do not appear in other concession documents.6. | NUTS kod za glavno mjesto izvođenja radova u slučaju koncesija za radove ili NUTS kod za glavno mjesto isporuke koncesija za usluge; ako je koncesija razdijeljena u grupe, ti podaci moraju se navesti zasebno za svaku grupu.
10. | Date of dispatch of the notice.7. | Uvjeti za sudjelovanje, uključujući: | (a) | prema potrebi, podatak o tome je li koncesija ograničena na zaštićene radionice ili je njezino izvršenje ograničeno na okvir programa zaštićenih radnih mjesta, | (b) | prema potrebi, podatak o tome je li pružanje usluge zakonom ili drugim propisom rezervirano za određenu struku; upućivanje na relevantni zakon ili propis, | (c) | prema potrebi, popis i kratki opis kriterija za odabir; minimalna razina ili minimalne razine standardâ koje se mogu zahtijevati; naznaka o traženim podacima (osobne izjave, dokumentacija).
11. | Name and address of the body responsible for appeal and, where appropriate, mediation procedures. Precise information concerning the deadline for lodging appeals or, if need be, the name, address, telephone number, fax number and e-mail address of the service from which this information may be obtained.8. | Rok za podnošenje zahtjeva ili zaprimanje ponuda.
12. | Where appropriate, particular conditions to which performance of the concession is subject.9. | Kriteriji koji će se primjenjivati u dodjeli koncesije ako nisu navedeni u ostaloj dokumentaciji o koncesiji.
13. | Address where applications or tenders shall be transmitted.10. | Datum slanja obavijesti.
14. | Where appropriate, indication of requirements and conditions related to the use of electronic means of communication.11. | Naziv i adresa tijela nadležnog za žalbe te, prema potrebi, za postupke mirenja. Točni podaci o rokovima za predaju žalbi i ako je potrebno naziv, adresa, telefonski broj, broj telefaksa i adresa elektroničke pošte službe od koje se ti podaci mogu dobiti.
15. | Information as to whether the concession is related to a project and/or programme financed by Union funds.12. | Ako je potrebno, posebni uvjeti za izvršenje koncesije.
16. | For works concessions, indication as to whether the concession is covered by the GPA.13. | Adresa na koju treba poslati zahtjeve ili ponude.
ANNEX VI14. | Ako je potrebno, naznaku zahtjevâ i uvjetâ u vezi korištenja elektroničkih sredstava komunikacije.
INFORMATION TO BE INCLUDED IN PRIOR INFORMATION NOTICES CONCERNING CONCESSIONS FOR SOCIAL AND OTHER SPECIFIC SERVICES, AS REFERRED TO IN ARTICLE 31(3)15. | Podatak o tome je li koncesija povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Unije.
1. | Name, identification number (where provided for in national legislation), address including NUTS code, telephone, fax number, e-mail and internet address of the contracting authority or contracting entity and, where different, of the service from which additional information may be obtained.16. | Za koncesije radova, podatak o tome je li koncesija obuhvaćena GPA-om.
2. | Where appropriate, e-mail or internet address at which the specifications and any supporting documents will be available.PRILOG VI.
3. | Type of contracting authority or contracting entity and main activity exercised.PODACI KOJE TREBAJU SADRŽAVATI PRETHODNE INFORMATIVNE OBAVIJESTI VEZANE UZ KONCESIJE ZA DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE, KAKO JE NAVEDENO U ČLANKU 31. STAVKU 3.
4. | CPV codes; where the contract is divided into lots, this information shall be provided for each lot.1. | Ime, identifikacijski broj (ako je predviđen u nacionalnom zakonodavstvu), adresa, uključujući NUTS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa javnog naručitelja te, ako su podaci različiti, službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.
5. | NUTS code for the main place of delivery or performance of service concessions.2. | Prema potrebi adresa e-pošte ili internetska adresa na kojoj su dostupne specifikacije i svi ostali popratni dokumenti.
6. | Description of the services, indicative order of magnitude or value.3. | Vrsta javnog naručitelja ili naručitelja i glavna djelatnost.
7. | Conditions for participation.4. | CPV oznake; ako je ugovor razdijeljen u grupe, ti podaci moraju se navesti zasebno za svaku grupu.
8. | Where applicable, time limit(s) for contacting the contracting authority or contracting entity in view of participation.5. | NUTS kod za glavno mjesto isporuke ili obavljanja koncesija za usluge.
9. | Where applicable, brief description of the main features of the award procedure to be applied.6. | Opis usluga, indikativni opseg ili vrijednost.
10. | Any other relevant information.7. | Uvjeti za sudjelovanje.
ANNEX VII8. | Prema potrebi, rok ili rokovi za stupanje u kontakt s javnim naručiteljem u svrhu sudjelovanja.
INFORMATION TO BE INCLUDED IN CONCESSION AWARD NOTICES, AS REFERRED TO IN ARTICLE 329. | Prema potrebi, kratki opis glavnih značajki postupka dodjele ugovora koji će se primjenjivati.
1. | Name, identification number (where provided for in national legislation), address including NUTS code and, where appropriate, telephone, fax number, e-mail and internet address of the contracting authority or entity and, where different, of the service from which additional information may be obtained.10. | Svi drugi relevantni podaci.
2. | Type of contracting authority or entity and main activity exercised.PRILOG VII.
3. | CPV codes.PODACI KOJE TREBAJU SADRŽAVATI OBAVIJESTI O DODJELI KONCESIJA IZ ČLANKA 32.
4. | NUTS code for the main location of works in case of works concessions or NUTS code for the main place of performance in case of service concessions;1. | Ime, identifikacijski broj (ako je predviđen u nacionalnom zakonodavstvu), adresa, uključujući NUTS kod, i prema potrebi, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa javnog naručitelja ili naručitelja te, ako se podaci razlikuju, službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.
5. | Description of the concession: nature and extent of works, nature and extent of services, duration of the contract. Where the concession is divided into lots, this information shall be provided for each lot. Where appropriate, description of any options.2. | Vrsta javnog naručitelja ili naručitelja i glavna djelatnost.
6. | Description of award procedure used, in the case of award without prior publication, justification.3. | CPV oznake.
7. | Criteria referred to in Article 41 which were used for award of the concession or concessions.4. | NUTS kod za glavno mjesto izvođenja radova u slučaju koncesija za radove ili NUTS kod za glavno mjesto isporuke koncesija za usluge;
8. | Date of concession award decision or decisions.5. | Opis koncesije: priroda i raspon radova, priroda i raspon usluga, trajanje ugovora. Ako je koncesija razdijeljena u grupe, ti podaci moraju se navesti zasebno za svaku grupu. Prema potrebi, opis svih mogućnosti.
9. | Number of tenders received with respect of each award, including: | (a) | number of tenders received from economic operators which are small and medium enterprises; | (b) | number of tenders received from abroad; | (c) | number of tenders received electronically.6. | Opis primijenjenog postupka dodjele, u slučaju dodjele bez prethodne objave, opravdanje.
10. | For each award, name, address including NUTS code and, where applicable, telephone, fax number, e-mail address and internet address of the successful tenderer(s) including: | (a) | information whether the successful tenderer is small and medium enterprise; | (b) | information whether the concession was awarded to a consortium.7. | Kriteriji iz članka 41. koji su se primjenjivali za dodjelu jedne ili više koncesija.
11. | Value and main financial terms of the awarded concession, including: | (a) | fees prices and fines if any; | (b) | prizes and payments if any; | (c) | any other details relevant to the value of the concession as laid down in Article 8(3).8. | Datum odluke ili odluka o dodjeli koncesije.
12. | Information whether the concession is related to a project and/or programme financed by Union funds.9. | Broj zaprimljenih ponuda u odnosu na svaku dodjelu, uključujući: | (a) | broj zaprimljenih ponuda gospodarskih subjekata koji su mala i srednja poduzeća; | (b) | broja ponuda iz inozemstva; | (c) | broj ponuda zaprimljenih elektroničkim putem.
13. | Name and address of the body responsible for review and, where appropriate, mediation procedures. Precise information concerning the deadline for review procedures, or if need be, the name, address, telephone number, fax number and e-mail address of the service from which this information may be obtained.10. | Za svaki dodijeljeni ugovor, adresa, uključujući NUTS kod, i prema potrebi, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa uspješnog ili uspješnih ponuditelja, uključujući: | (a) | podatak o tome je li uspješni ponuditelj malo ili srednje poduzeće; | (b) | podatak o tome je li koncesija dodijeljena konzorciju.
14. | Date(s) and reference(s) of previous publications in the Official Journal of the European Union relevant to the concession(s) advertised in this notice.11. | Vrijednost i glavni financijski uvjeti dodijeljene koncesije, uključujući: | (a) | cijene naknada i kazni, ako postoje; | (b) | nagrade i plaćanje, ako postoje: | (c) | svi drugi podaci koji su značajni za vrijednost koncesije kako je utvrđeno u članku 8. stavku 3.
15. | Date of dispatch of the notice.12. | Podatak o tome je li koncesija povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Unije.
16. | Method used to calculate the estimated value of the concession, if not specified in other concession documents in accordance with Article 8.13. | Naziv i adresa tijela nadležnog za postupke revizije i, prema potrebi, mirenja. Detaljni podaci o rokovima za postupke pravne zaštite i, prema potrebi, naziv, adresa, telefonski broj, broj telefaksa i adresa e-pošte službe u kojoj se ti podaci mogu dobiti.
17. | Any other relevant information.14. | Datum ili datumi te upućivanje ili upućivanja na prethodne objave u Službenom listu Europske unije od važnosti za koncesiju ili koncesije na koje se odnosi ova obavijest.
ANNEX VIII15. | Datum slanja obavijesti.
INFORMATION TO BE INCLUDED IN CONCESSION AWARD NOTICES CONCERNING CONCESSIONS FOR SOCIAL AND OTHER SPECIFIC SERVICES, AS REFERRED TO IN ARTICLE 3216. | Metoda koja se koristi za izračun procijenjene vrijednosti koncesije, ako nije navedena u drugoj dokumentaciji o koncesiji u skladu s člankom 5.
1. | Name, identification number (where provided for in national legislation), address including NUTS code, where applicable, telephone, fax number, e-mail and internet address of the contracting authority or entity and, where different, of the service from which additional information may be obtained.17. | Svi drugi relevantni podaci.
2. | Type of contracting authority or entity and main activity exercised.PRILOG VIII.
3. | CPV codes; where the contract is divided into lots, this information shall be provided for each lot.PODACI KOJE TREBAJU SADRŽAVATI OBAVIJESTI O DODJELI KONCESIJA O DRUŠTVENIM I DRUGIM POSEBNIM USLUGAMA KAKO JE NAVEDENO U ČLANKU 32.
4. | Summary indication of the subject of the concession.1. | Ime, identifikacijski broj (ako je predviđen u nacionalnom zakonodavstvu), adresa, uključujući NUTS kod, prema potrebi, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa javnog naručitelja ili naručitelja te, ako se podaci razlikuju, službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.
5. | Number of tenders received.2. | Vrsta javnog naručitelja ili naručitelja i glavna djelatnost.
6. | Value of the successful tender, including fees and prices.3. | CPV oznake; ako je ugovor razdijeljen u grupe, ti podaci moraju se navesti zasebno za svaku grupu.
7. | Name and address including NUTS code, telephone, fax number, e-mail address and internet address of the successful economic operator(s).4. | Kratki navod o predmetu koncesije.
8. | Any other relevant information.5. | Broj zaprimljenih ponuda.
ANNEX IX6. | Vrijednost uspješne ponude, uključujući naknade i cijene.
FEATURES CONCERNING PUBLICATION7. | Naziv, adresa, uključujući NUTS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa uspješnog ili uspješnih ponuditelja.
1.   Publication of notices8. | Svi drugi relevantni podaci.
The notices referred to in Articles 31 and 32 shall be sent by the contracting authorities or contracting entities to the Publications Office of the European Union and published in accordance with the following rules:PRILOG IX.
Notices referred to in Articles 31 and 32 shall be published by the Publications Office of the European UnionOBILJEŽJA KOJA SE ODNOSE NA OBJAVU
The Publications Office of the European Union shall give the contracting authority or entity the confirmation referred to in Article 33(2).1.   Objava obavijesti
2.   Format and procedures for sending notices electronicallyObavijesti navedene u člancima 31. i 32. javni naručitelji ili naručitelji šalju Uredu za publikacije Europske unije i one se moraju objaviti u skladu sa sljedećim pravilima:
The format and procedure for sending notices electronically as established by the Commission are made accessible at the internet address ‘http://simap.europa.eu’Obavijesti iz članaka 31. i 32. objavljuje Ured za publikacije Europske unije
ANNEX XUred za publikacije Europske unije javnom naručitelju ili naručitelju dostavlja potvrdu iz članka 33. stavka 2.
LIST OF INTERNATIONAL SOCIAL AND ENVIRONMENTAL CONVENTIONS REFERRED TO IN ARTICLE 30(3)2.   Format i postupci za elektroničko slanje obavijesti
  | ILO Convention 87 on Freedom of Association and the Protection of the Right to Organise;Format i postupci za elektroničko slanje obavijesti koje je odredila Komisija dostupni su na internetskoj adresi http://simap.europa.eu
  | ILO Convention 98 on the Right to Organise and Collective Bargaining;PRILOG X.
  | ILO Convention 29 on Forced Labour;POPIS MEĐUNARODNIH SOCIJALNIH I OKOLIŠNIH KONVENCIJA IZ ČLANKA 30. STAVKA 3.
  | ILO Convention 105 on the Abolition of Forced Labour;  | Konvencija MOR-a br. 87 o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje;
  | ILO Convention 138 on Minimum Age;  | Konvencija MOR-a br. 98 o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje;
  | ILO Convention 111 on Discrimination (Employment and Occupation);  | Konvencija MOR-a br. 29 o prisilnom radu;
  | ILO Convention 100 on Equal Remuneration;  | Konvencija MOR-a br. 105 o ukidanju prisilnog rada;
  | ILO Convention 182 on Worst Forms of Child Labour;  | Konvencija MOR-a br. 138 o minimalnoj dobi;
  | Vienna Convention for the protection of the Ozone Layer and its Montreal Protocol on substances that deplete the Ozone Layer;  | Konvencija MOR-a br. 111 o diskriminaciji (zapošljavanje i posao);
  | Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (Basel Convention);  | Konvencija MOR-a br. 100 o jednakim naknadama za rad;
  | Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Stockholm POPs Convention);  | Konvencija MOR-a br. 182 o najgorim oblicima dječjeg rada;
  | Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (UNEP/FAO) (PIC Convention) and its 3 regional Protocols.  | Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača i Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač;
ANNEX XI  | Baselska konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegova odlaganja (Baselska konvencija);
INFORMATION TO BE INCLUDED IN NOTICES OF MODIFICATIONS OF A CONCESSION DURING ITS TERM ACCORDING TO ARTICLE 43  | Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Stockholmska POPs konvencija);
1. | Name, identification number (where provided for in national legislation), address including NUTS code, telephone, fax number, e-mail and internet address of the contracting authority or entity and, where different, of the service from which additional information may be obtained.  | Konvencija o postupku prethodnog pristanka na određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini (UNEP/FAO) (PIC konvencija), i njezina tri regionalna protokola.
2. | CPV codes.PRILOG XI.
3. | NUTS code for the main location of works in case of works concessions or NUTS code for the main place of performance in service concessions.PODACI KOJE TREBAJU SADRŽAVATI OBAVIJESTI O IZMJENAMA KONCESIJE TIJEKOM NJEZINOG TRAJANJA U SKLADU S ČLANKOM 43.
4. | Description of the concession before and after the modification: nature and extent of the works, nature and extent of services.1. | Ime, identifikacijski broj (ako je predviđen u nacionalnom zakonodavstvu), adresa, uključujući NUTS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa javnog naručitelja ili naručitelja te, ako se podaci razlikuju, službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.
5. | Where applicable, modification of value of the concession, including increase in prices or fees caused by the modification.2. | CPV oznake.
6. | Description of the circumstances which have rendered necessary the modification.3. | NUTS kod za glavno mjesto izvođenja radova u slučaju koncesija za radove ili NUTS kod za glavno mjesto izvršenja koncesija za usluge.
7. | Date of concession award decision.4. | Opis koncesije prije i poslije izmjene: priroda i raspon radova, priroda i raspon usluga.
8. | Where applicable, the name, address including NUTS code telephone, fax number, e-mail address and internet address of the new economic operator or operators.5. | Prema potrebi, izmjena vrijednosti koncesije, uključujući povećanje cijena ili naknada prouzrokovano izmjenom.
9. | Information whether the concession is related to a project and/or programme financed by Union funds.6. | Opis okolnosti uslijed kojih je bilo potrebno uvesti izmjenu.
10. | Name and address of the body responsible for review and, where appropriate, mediation procedures. Precise information concerning the deadline for review procedures, or if need be, the name, address, telephone number, fax number and e-mail address of the service from which this information may be obtained.7. | Datum odluke o dodjeli koncesije.
11. | Date(s) and reference(s) of previous publications in the Official Journal of the European Union relevant to the contract(s) concerned by this notice.8. | Prema potrebi, adresa, uključujući NUTS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa novog gospodarskog subjekta ili novih gospodarskih subjekata.
12. | Date of dispatch of the notice.9. | Podatak o tome je li koncesija povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Unije.
13. | Any other relevant information.10. | Naziv i adresa tijela nadležnog za postupke revizije i, prema potrebi, mirenja. Detaljni podaci o rokovima za postupke pravne zaštite ili, prema potrebi, naziv, adresa, telefonski broj, broj telefaksa i adresa e-pošte službe u kojoj se ti podaci mogu dobiti.
 11. | Datum ili datumi te upućivanje ili upućivanja na prethodne objave u Službenom listu Europske unije od važnosti za ugovor ili ugovore na koje se odnosi ova obavijest.
 12. | Datum slanja obavijesti.
 13. | Svi drugi relevantni podaci.