?

Title and reference

Naslov i referenca

Commission Regulation (EU) No 601/2012 of 21 June 2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance

OJ L 181, 12.7.2012, p. 30–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 308 - 382

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; Repealed by 32018R2066 . Latest consolidated version: 01/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/601/oj

Uredba Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. lipnja 2012. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP

SL L 181, 12.7.2012., str. 30–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku: Poglavlje 15 Svezak 009 Str. 308 - 382

Više nije na snazi, Datum isteka: 31/12/2020; stavljeno izvan snage 32018R2066 . Zadnja pročišćena verzija: 01/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/601/oj

Dates

Datumi

Miscellaneous information

Razne informacije

Classifications

Klasifikacije

Text

Tekst

12.7.2012    | EN | Official Journal of the European Union | L 181/3015/Sv. 9 | HR | Službeni list Europske unije | 308
COMMISSION REGULATION (EU) No 601/201232012R0601
of 21 June 2012L 181/30 | SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE
on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the CouncilUREDBA KOMISIJE (EU) br. 601/2012
(Text with EEA relevance)od 21. lipnja 2012.
THE EUROPEAN COMMISSION,o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća
Having regard to the Treaty of the Functioning of the European Union,(Tekst značajan za EGP)
Having regard to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC (1) and in particular Article 14(1) thereof,EUROPSKA KOMISIJA,
Whereas:uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,
(1) | The complete, consistent, transparent and accurate monitoring and reporting of greenhouse gas emissions, in accordance with the harmonised requirements laid down in this Regulation, are fundamental for the effective operation of the greenhouse gas emission allowance trading scheme established pursuant to Directive 2003/87/EC. During the second compliance cycle of the greenhouse gas emissions trading scheme, covering the years 2008 to 2012, industrial operators, aviation operators, verifiers and competent authorities have gained experience with monitoring and reporting pursuant to Commission Decision 2007/589/EC of 18 July 2007 establishing guidelines for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (2). The rules for the third trading period of the Union’s greenhouse gas emission allowance trading scheme which begins on 1 January 2013 and for the following trading periods should build on that experience.uzimajući u obzir Direktivu 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1,
(2) | The definition of biomass in this Regulation should be consistent with the definition of the terms ‘biomass’, ‘bioliquids’ and ‘biofuels’ set out in Article 2 of Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC (3), in particular since preferential treatment with regard to allowance surrender obligations under the Union’s greenhouse gas emission allowance trading scheme pursuant to Directive 2003/87/EC constitutes a ‘support scheme’ within the meaning of Article 2(k) and consequently financial support within the meaning of Article 17(1)(c) of Directive 2009/28/EC.budući da:
(3) | For reasons of consistency, definitions laid down in Commission Decision 2009/450/EC of 8 June 2009 on the detailed interpretation of the aviation activities listed in Annex I to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (4) and Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the geological storage of carbon dioxide and amending Council Directive 85/337/EEC, European Parliament and Council Directives 2000/60/EC, 2001/80/EC, 2004/35/EC, 2006/12/EC, 2008/1/EC and Regulation (EC) No 1013/2006 (5) should apply to this Regulation.(1) | Potpuno, dosljedno, transparentno i točno praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova, u skladu s usklađenim zahtjevima koji su utvrđeni ovom Uredbom, neophodno je za učinkovito funkcioniranje sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova koji je uspostavljen u skladu s Direktivom 2003/87/EZ. U drugom razdoblju usklađenosti sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, koje obuhvaća razdoblje od 2008. do 2012. godine, industrijski operatori, operatori zrakoplova, verifikatori i nadležna tijela stekli su iskustvo u praćenju i izvješćivanju u skladu s Odlukom Komisije 2007/589/EZ od 18. srpnja 2007. o utvrđivanju smjernica za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2). Pravila za treće razdoblje trgovanja u okviru sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova Zajednice, koje započinje 1. siječnja 2013., i za naredna razdoblja trgovanja moraju se zasnivati na tim iskustvima.
(4) | To make the operation of the monitoring and reporting system optimal, the Member States which designate more than one competent authority should ensure that those competent authorities coordinate their work in line with the principles set out in this Regulation.(2) | Definicija biomase u ovoj Uredbi trebala bi biti dosljedna definiciji izraza „biomasa”, „biotekućine” i „biogoriva” iz članka 2. Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora energije te o izmjeni i naknadnom stavljaju izvan snage Direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (3), posebno stoga što preferencijalni tretman u pogledu obveza predaje emisijskih jedinica u okviru sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova Unije u skladu s Direktivom 2003/87/EZ predstavlja „program potpore” u smislu članka 2. točke (k) i slijedom toga financijsku potporu u smislu članka 17. stavka 1. točke (c) Direktive 2009/28/EZ.
(5) | The monitoring plan, setting out detailed, complete and transparent documentation concerning the methodology of a specific installation or aircraft operator should be a core element of the system established by this Regulation. Regular updates of the plan should be required, both to respond to the verifier’s findings and on the basis of the operator’s or aircraft operator’s own initiative. The main responsibility for the implementation of the monitoring methodology, parts of which are specified by procedures required by this Regulation, should remain with the operator or the aircraft operator.(3) | Radi dosljednosti u ovoj bi se Uredbi trebale primjenjivati definicije iz Odluke Komisije 2009/450/EZ o detaljnoj interpretaciji zrakoplovne djelatnosti navedene u Prilogu I. Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) i Direktivi 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o geološkom skladištenju ugljikovog dioksida i o izmjeni Direktive Vijeća 85/337/EEZ, Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2006/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ, 2008/1/EZ i Uredbe (EZ) br. 1013/2006 (5).
(6) | It is necessary to establish basic monitoring methodologies to minimise the burden on operators and aircraft operators and facilitate the effective monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC. Those methodologies should include basic calculation and measurement methodologies. The calculation methodologies should be further differentiated into a standard methodology and a mass balance methodology. Flexibility should be provided to allow a combination of measurement methodologies, standard calculation methodology and mass balance within the same installation, provided the operator ensures that omissions or double counting do not occur.(4) | Radi optimizacije rada sustava praćenja i izvješćivanja, države članice koje imenuju više nadležnih tijela moraju osigurati da ta nadležna tijela koordiniraju svoje aktivnosti uz poštovanje načela iz ove Uredbe.
(7) | To further minimise the burden on operators and aircraft operators, simplification with regard to the uncertainty assessment requirement, without reducing accuracy, should be introduced. Considerably reduced requirements with regard to uncertainty assessment should be applied where measuring instruments are used under type-conform conditions, in particular where measuring instruments are under national legal metrological control.(5) | Plan praćenja kojim se utvrđuje detaljna, potpuna i transparentna dokumentacija o metodologiji pojedinog postrojenja ili operatora zrakoplova trebao bi biti temeljni element sustava koji se uspostavlja ovom Uredbom. Trebalo bi zahtijevati redovito obnavljanje plana, kao odgovor na komentare verifikatora, kao i na vlastitu inicijativu operatora ili operatora zrakoplova. Za provedbu metodologije praćenja, čiji su pojedini dijelovi utvrđeni postupcima koji se zahtijevaju u skladu s ovom Uredbom, glavnu odgovornost snosi operator ili operator zrakoplova.
(8) | It is necessary to define calculation factors which can be either default factors or determined by analysis. Requirements for analysis should retain the preference for use of laboratories accredited in accordance with the harmonised standard General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (EN ISO/IEC 17025) for the relevant analytical methods, and introduce more pragmatic requirements for demonstrating robust equivalence in the case of non-accredited laboratories, including in conformity with the harmonised standard Quality management systems – Requirements (EN ISO/IEC 9001) or other relevant certified quality management systems.(6) | Potrebno je utvrditi osnovne metodologije praćenja kako bi se što više smanjilo opterećenje za operatore i operatore zrakoplova i kako bi se olakšalo učinkovito praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ. Te metodologije moraju uključivati osnovne metodologije izračuna i mjerenja. Metodologije mjerenja trebalo bi nadalje razdijeliti na standardnu metodologiju i metodologiju bilance mase. Trebalo bi osigurati fleksibilnost kako bi se omogućilo kombiniranje metodologija mjerenja, standardne metodologije izračuna i bilance mase unutar istog postrojenja, pod uvjetom da operator spriječi pojavu propusta ili dvostrukog računanja.
(9) | A more transparent and consistent manner of determining unreasonable costs should be laid down.(7) | Kako bi se nadalje smanjilo opterećenje za operatore i operatore zrakoplova, trebalo bi uvesti mjere pojednostavljenja s obzirom na zahtjeve o procjeni nesigurnosti, pri čemu se ne smije smanjiti točnost. Potrebno je primijeniti znatno manje zahtjeve s obzirom na procjenu nesigurnosti kada se mjerni instrumenti koriste u prilagođenim uvjetima, posebno kada su mjerni instrumenti pod nacionalnim zakonskim mjeriteljskim nadzorom.
(10) | The measurement-based methodology should be set on a more equal footing with the calculation-based methodology in order to recognise the increased confidence in continuous emissions monitoring systems and underpinning quality assurance. That requires more proportional requirements concerning cross-checks with calculations as well as the clarification of data handling and other quality assurance requirements.(8) | Trebalo bi utvrditi faktore za izračun, koji mogu biti zadani faktori ili faktori utvrđeni analizom. Zahtjevi u pogledu analize trebali bi i dalje davati prednost korištenju laboratorija koji su akreditirani u skladu s usklađenim standardom Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (EN ISO/IEC 17025) za relevantne metode analize te uvesti praktičnije zahtjeve u pogledu dokazivanja pouzdane istovrijednosti u slučaju neakreditiranih laboratorija, uključujući u skladu s usklađenim standardom Sustava upravljanja kvalitetom – Zahtjevi (EN ISO/IEC 9001) ili drugim odgovarajućim certificiranim sustavima upravljanja kvalitetom.
(11) | Imposing a disproportionate monitoring effort on installations with lower, less consequential annual emissions should be avoided, while ensuring that an acceptable level of accuracy is maintained. In that regard, special conditions for installations considered having low emissions and for aircraft operators considered small emitters should be set out.(9) | Trebalo bi utvrditi transparentniji i dosljedniji način utvrđivanja neopravdano visokih troškova.
(12) | Article 27 of Directive 2003/87/EC allows Member States to exclude small installations, subject to equivalent measures, from the Union’s greenhouse gas emission allowance trading scheme provided that the conditions contained in that Article are met. This Regulation should not apply directly to those installations excluded pursuant to Article 27 of Directive 2003/87/EC unless the Member State decides that this Regulation should apply.(10) | Metodologiju zasnovanu na mjerenju trebalo bi dovesti u ujednačeniji položaj s metodologijom koja se temelji na izračunu, kako bi se priznalo veće povjerenje u sustave kontinuiranog praćenja emisija i osiguranje kvalitete koje ih podupire. U tu svrhu su potrebni proporcionalniji zahtjevi u pogledu provjera s izračunima, kao i jasnije rukovanje podacima i drugi zahtjevi u pogledu osiguranja kvalitete.
(13) | To close potential loopholes connected to the transfer of inherent or pure CO2, such transfers should only be allowed subject to very specific conditions. Those conditions are that the transfer of inherent CO2 should only be to other EU-ETS installations and the transfer of pure CO2 should only occur for the purposes of storage in a geological storage site pursuant to the Union’s greenhouse gas emission allowance trading scheme, which is at present the only form of permanent storage of CO2 accepted under the Union’s greenhouse gas emission trading scheme. Those conditions should not, nevertheless, exclude the possibility of future innovations.(11) | Kod postrojenja s nižim godišnjim emisijama trebalo bi izbjegavati nametanje nerazmjernih napora praćenja, pri čemu bi trebalo osigurati primjerenu razinu točnosti. S tim u vezi trebalo bi utvrditi posebne uvjete za postrojenja za koje se smatra da imaju niske emisije i za operatore zrakoplova koji se smatraju malim onečišćivačima.
(14) | Specific aviation-related provisions on monitoring plans and monitoring of greenhouse gas emissions should be laid down. One provision should be the determination of density by onboard measurement and by fuel invoices as equivalent options. Another provision should be the raising of the threshold for consideration of an aircraft operator as a small emitter from 10 000 tonnes of CO2 emissions per year to 25 000 tonnes of CO2 per year.(12) | Na temelju članka 27. Direktive 2003/87/EZ države članice smiju iz sheme za trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova Zajednice isključiti mala postrojenja, na koje se primjenjuju istovrijedne mjere, ako su ispunjeni uvjeti iz tog članka. Ova se Uredba ne smije neposredno primjenjivati na postrojenja koja su isključena u skladu s člankom 27. Direktive 2003/87/EZ, osim ako država članica ne odluči suprotno.
(15) | The estimation of missing data should be made more consistent, by requiring the use of conservative estimation procedures recognised in the monitoring plan or, where this is not possible, through the approval by the competent authority and the inclusion of an appropriate procedure in the monitoring plan.(13) | Kako bi se spriječili mogući propusti u pogledu prijenosa inherentnog ili čistog CO2, takve bi prijenose trebalo dopustiti samo pod točno utvrđenim uvjetima. Ti su uvjeti da se inherentni CO2 smije prenositi samo u druga postrojenja u okviru sheme te da se čisti CO2 smije prenositi samo u svrhu odlaganja u geološkom odlagalištu u skladu sa shemom za trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova Zajednice, što trenutačno predstavlja jedini oblik trajnog odlaganja CO2 koji je prihvaćen u okviru sheme za trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova Zajednice. Međutim, ti uvjeti ne smiju isključivati mogućnost budućih inovacija.
(16) | The implementation of the improvement principle requiring operators to regularly review their monitoring methodology for improvement and to consider recommendations made by verifiers as part of the verification process should be strengthened. Where a methodology is used, which is not based on tiers, or where the highest tier methodologies are not met, operators should regularly report on the steps being taken to meet a monitoring methodology based on the tier system and to reach the highest tier required.(14) | Trebalo bi utvrditi posebne odredbe za planove praćenja i praćenje emisija stakleničkih plinova u pogledu zrakoplovstva. Jedna se odnosi na istovrijednost utvrđivanja gustoće mjerenjem u zrakoplovu i provjerom računa za gorivo. Druga je podizanje praga prema kojem se operator zrakoplova smatra malim onečišćivačem s 10 000 tona emisija CO2 godišnje na 25 000 tona emisija CO2 godišnje.
(17) | Aircraft operators may, pursuant to Article 3e(1) of Directive 2003/87/EC, apply for an allocation of emission allowances free of charge, in respect of activities listed in Annex I to that Directive, based on verified tonne-kilometre data. However, in the light of the principle of proportionality, where an aircraft operator is objectively unable to provide verified tonne-kilometre data by the relevant deadline because of serious and unforeseeable circumstances outside of its control, that aircraft operator should be able to submit the best tonne-kilometre data available, provided the necessary safeguards are in place.(15) | Trebalo bi utvrditi dosljedniju procjenu podataka koji nisu dostupni, tako da se zahtijeva korištenje konzervativnih postupaka procjene iz plana praćenja, ili ako to nije moguće, odobrenjem nadležnog tijela i uključenjem primjerenog postupka u plan praćenja.
(18) | The use of information technology, including requirements for data exchange formats and the use of automated systems, should be promoted and the Member States should be therefore allowed to require the economic operators to use such systems. The Member States should be also allowed to elaborate electronic templates and file format specifications which should, however, conform to minimum standards published by the Commission.(16) | Trebalo bi ojačati provedbu načela poboljšanja u skladu s kojim operatori moraju redovito provjeravati i prema potrebi poboljšavati svoju metodologiju praćenja te uzimati u obzir preporuke verifikatora kao dio postupka provjere. Ako se koristi metodologija koja se ne temelji na razinama, ili ako se ne koriste metodologije najviše razine, operatori bi trebali redovito izvješćivati o koracima koje poduzimaju kako bi postigli metodologiju koja se ne temelji na razinama i kako bi dosegli najvišu traženu razinu.
(19) | Decision 2007/589/EC should be repealed. However, the effects of its provisions should be maintained for the monitoring, reporting and verification of the emissions and activity data occurring during the first and second trading periods of the Union’s greenhouse gas emission allowance trading scheme.(17) | U skladu s člankom 3.e stavkom 1. Direktive 2003/87/EZ, operatori zrakoplova mogu tražiti besplatnu dodjelu emisijskih jedinica u pogledu djelatnosti iz Priloga I. navedenoj Direktivi na temelju provjerenih podataka o tonskim kilometrima. Međutim, ako operator zrakoplova zbog ozbiljnih i nepredvidivih okolnosti izvan njegove kontrole objektivno nije sposoban dostaviti provjerene podatke o tonskim kilometrima do traženog roka, taj bi operator zrakoplova u skladu s načelom proporcionalnosti trebao biti sposoban dostaviti najbolje dostupne podatke o tonskim kilometrima, pod uvjetom da su uspostavljeni potrebni zaštitni mehanizmi.
(20) | Member States should be provided sufficient time to adopt the necessary measures and establish the appropriate national institutional framework to ensure the effective application of this Regulation. This Regulation should therefore apply from the date of the beginning of the third trading period.(18) | Trebalo bi promicati korištenje informacijske tehnologije, uključujući zahtjeve u pogledu formata za razmjenu podataka i uporabu automatiziranih sustava, a državama članicama bi trebalo stoga dozvoliti da od gospodarskih operatora zahtijevaju korištenje takvih sustava. Državama članicama također bi treba dozvoliti da pripreme elektronske formulare i specifikacije formata datoteka koji moraju biti u skladu s minimalnim zahtjevima Komisije.
(21) | The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Climate Change Committee,(19) | Odluku 2007/589/EZ trebalo bi staviti izvan snage. Međutim, učinke njenih odredaba trebalo bi zadržati za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija i podataka o djelatnostima tijekom prvog i drugog razdoblja trgovanja u okviru sheme za trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova Zajednice.
HAS ADOPTED THIS REGULATION:(20) | Državama članicama trebalo bi dati dovoljno vremena za prilagodbu potrebnih mjera i uspostavljanje primjerenog nacionalnog institucionalnog okvira kako bi se osigurala učinkovita primjena ove Uredbe. Ova bi se Uredba stoga trebala primjenjivati od datuma početka trećeg razdoblja trgovanja.
CHAPTER I(21) | Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za klimatske promjene,
GENERAL PROVISIONSDONIJELA JE OVU UREDBU:
SECTION 1POGLAVLJE I.
Subject matter and definitionsOPĆE ODREDBE
Article 1ODJELJAK 1.
Subject matterPredmet i definicije
This Regulation lays down rules for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions and activity data pursuant to Directive 2003/87/EC in the trading period of the Union emissions trading scheme commencing on 1 January 2013 and subsequent trading periods.Članak 1.
Article 2Predmet
ScopeOvom Uredbom utvrđuju se pravila za praćenje emisija stakleničkih plinova i podataka o djelatnostima i izvješćivanje o njima u skladu s Direktivom 2003/87/EZ u razdoblju trgovanja prema sustavu trgovanja emisijama Zajednice koje započinje 1. siječnja 2013. i u narednim razdobljima trgovanja.
This Regulation shall apply to the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions specified in relation to the activities listed in Annex I to Directive 2003/87/EC and activity data from stationary installations, from aviation activities and to the monitoring and reporting of tonne-kilometre data from aviation activities.Članak 2.
It shall apply to emissions and activity data occurring from 1 January 2013.Područje primjene
Article 3Ova se Uredba primjenjuje na praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova koje su utvrđene u odnosu na djelatnosti iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ, praćenje i izvješćivanje podataka o djelatnostima za nepomična postrojenja i zrakoplovne djelatnosti te na praćenje i izvješćivanje podataka o tonskim kilometrima iz zrakoplovnih djelatnosti.
DefinitionsPrimjenjuje se na emisije i podatke o djelatnostima od 1. siječnja 2013.
For the purposes of this Regulation, the following definitions apply:Članak 3.
(1) | ‘activity data’ means the data on the amount of fuels or materials consumed or produced by a process as relevant for the calculation-based monitoring methodology, expressed in terajoules, mass in tonnes, or for gases as volume in normal cubic metres, as appropriate;Definicije
(2) | ‘trading period’ means an eight-year period referred to in Article 13(1) of Directive 2003/87/EC;Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:
(3) | ‘tonne-kilometre’ means a tonne of payload carried a distance of one kilometre;1. | „podaci o djelatnostima” znači podaci o količini goriva i materijala koji su potrošeni ili proizvedeni u postupku koji je bitan za metodologiju praćenja na temelju izračuna, izraženi u terajoulima, masa u tonama, ili plinovi kao volumen u normalnim kubičnim metrima, kako je prikladno;
(4) | ‘source stream’ means any of the following: | (a) | a specific fuel type, raw material or product giving rise to emissions of relevant greenhouse gases at one or more emission sources as a result of its consumption or production; | (b) | a specific fuel type, raw material or product containing carbon and included in the calculation of greenhouse gas emissions using a mass balance methodology;2. | „razdoblje trgovanja” znači osmogodišnje razdoblje iz članka 13. stavka 1. Direktive 2003/87/EZ;
(5) | ‘emission source’ means a separately identifiable part of an installation or a process within an installation, from which relevant greenhouse gases are emitted or, for aviation activities, an individual aircraft;3. | „tonski kilometar” znači prijevoz jedne tone robe na udaljenosti od jednog kilometra;
(6) | ‘uncertainty’ means a parameter, associated with the result of the determination of a quantity, that characterises the dispersion of the values that could reasonably be attributed to the particular quantity, including the effects of systematic as well as of random factors, expressed in per cent, and describes a confidence interval around the mean value comprising 95 % of inferred values taking into account any asymmetry of the distribution of values;4. | „tok izvora” znači bilo koje od sljedećeg: | (a) | specifična vrsta goriva, sirovine ili proizvoda koja kao rezultat potrošnje ili proizvodnje uzrokuje emisije relevantnih stakleničkih plinova na jednom ili više izvora emisije; | (b) | specifična vrsta goriva, sirovine ili proizvoda koja sadrži ugljik i uključena je u izračun emisija stakleničkih plinova primjenom metodologije bilance mase;
(7) | ‘calculation factors’ means net calorific value, emission factor, preliminary emission factor, oxidation factor, conversion factor, carbon content or biomass fraction;5. | „izvor emisije” znači dio postrojenja ili postupak unutar postrojenja koji se može zasebno identificirati, a iz kojeg se ispuštaju relevantni staklenički plinovi, ili pojedini zrakoplov u slučaju zrakoplovnih djelatnosti;
(8) | ‘tier’ means a set requirement used for determining activity data, calculation factors, annual emission and annual average hourly emission, as well as for payload;6. | „nesigurnost” znači parametar povezan s rezultatom utvrđivanja količine, koji označava raspršenost vrijednosti koje bi se opravdano mogle pripisati mjerenoj količini, uključujući učinke sustavnih kao i nasumičnih faktora, koji je izražen u postocima i koji opisuje interval pouzdanosti oko srednje vrijednosti koji obuhvaća 95 % zaključenih vrijednosti uzimajući u obzir moguću asimetričnu raspodjelu vrijednosti;
(9) | ‘inherent risk’ means the susceptibility of a parameter in the annual emissions report or tonne-kilometre data report to misstatements that could be material, individually or when aggregated with other misstatements, before taking into consideration the effect of any related control activities;7. | „faktori izračuna” znači neto kalorična vrijednost, emisijski faktor, preliminarni emisijski faktor, oksidacijski faktor, konverzijski faktor, sadržaj ugljika ili udio biomase;
(10) | ‘control risk’ means the susceptibility of a parameter in the annual emissions report or tonne-kilometre report to misstatements that could be material, individually or when aggregated with other misstatements, and not prevented or detected and corrected on a timely basis by the control system;8. | „razina” znači poseban element metodologije za utvrđivanje podataka o djelatnostima, faktora izračuna, godišnjih emisija, prosječne godišnje emisije po satu, kao i korisnog tereta;
(11) | ‘combustion emissions’ means greenhouse gas emissions occurring during the exothermic reaction of a fuel with oxygen;9. | „inherentni rizik” znači podložnost pojedinog parametra u izvješću o godišnjim emisijama ili izvješću o tonskim kilometrima pogrešno prikazanim podacima koji mogu biti važni bilo zasebno ili u kombinaciji s drugim pogrešno prikazanim podacima, prije uzimanja u obzir učinka bilo kojih nadzornih aktivnosti povezanih s time;
(12) | ‘reporting period’ means one calendar year during which emissions have to be monitored and reported, or the monitoring year as referred to in Articles 3e and 3f of Directive 2003/87/EC for tonne-kilometre data;10. | „rizik pri nadzoru” znači podložnost pojedinog parametra u izvješću o godišnjim emisijama ili izvješću o tonskim kilometrima pogrešno prikazanim podacima koji mogu biti važni bilo zasebno ili u kombinaciji s drugim pogrešno prikazanim podacima, a koje nadzorni sustav nije spriječio ili ispravio na vrijeme;
(13) | ‘emission factor’ means the average emission rate of a greenhouse gas relative to the activity data of a source stream assuming complete oxidation for combustion and complete conversion for all other chemical reactions;11. | „emisije zbog izgaranja” znači emisije stakleničkih plinova koje nastaju prilikom egzotermne reakcije goriva s kisikom;
(14) | ‘oxidation factor’ means the ratio of carbon oxidised to CO2 as a consequence of combustion to the total carbon contained in the fuel, expressed as a fraction, considering CO emitted to the atmosphere as the molar equivalent amount of CO2;12. | „izvještajno razdoblje” znači jedna kalendarska godina tijekom koje se prate emisije i izvješćuje o njima, ili godina praćenja iz članaka 3.e i 3.f Direktive 2003/87/EZ za podatke o tonskim kilometrima;
(15) | ‘conversion factor’ means the ratio of carbon emitted as CO2 to the total carbon contained in the source stream before the emitting process takes place, expressed as a fraction, considering carbon monoxide (CO) emitted to the atmosphere as the molar equivalent amount of CO2;13. | „emisijski faktor” znači prosječni stupanj emisije stakleničkog plina u odnosu na podatke o djelatnosti toka izvora, pod pretpostavkom potpune oksidacije pri izgaranju i potpune konverzije pri svim ostalim kemijskim reakcijama;
(16) | ‘accuracy’ means the closeness of the agreement between the result of a measurement and the true value of the particular quantity or a reference value determined empirically using internationally accepted and traceable calibration materials and standard methods, taking into account both random and systematic factors;14. | „oksidacijski faktor” znači omjer ugljika koji oksidira u CO2 kao posljedica izgaranja u odnosu na ukupni sadržaj ugljika u gorivu, izražen kao udio, pri čemu se CO ispušten u atmosferu uzima kao molarno istovrijedna količina CO2;
(17) | ‘calibration’ means the set of operations, which establishes, under specified conditions, the relations between values indicated by a measuring instrument or measuring system, or values represented by a material measure or a reference material and the corresponding values of a quantity realised by a reference standard;15. | „konverzijski faktor” znači omjer ugljika ispuštenog kao CO2 u odnosu na ukupni sadržaj ugljika u toku izvora prije procesa emisije, izražen kao udio, pri čemu se ugljikov monoksid (CO) ispušten u atmosferu uzima kao molarno istovrijedna količina CO2;
(18) | ‘passengers’ means the persons onboard the aircraft during a flight excluding its on duty crew members;16. | „točnost” znači stupanj podudaranja rezultata mjerenja i stvarnih vrijednosti određene količine ili referentne vrijednosti utvrđene empirijskim putem, koristeći međunarodno prihvaćene i sljedive materijale za umjeravanje i standardne metode, uzimajući u obzir i nasumične i sustavne faktore;
(19) | ‘conservative’ means that a set of assumptions is defined in order to ensure that no under-estimation of annual emissions or over-estimation of tonne-kilometres occurs;17. | „umjeravanje” znači skup radnji koje u određenim uvjetima uspostavljaju odnose među vrijednostima i pokazuju mjerni sustav ili vrijednosti koje predstavljaju materijaliziranu mjeru ili referentni materijal, i pripadajuće vrijednosti neke količine iz referentnih standarda;
(20) | ‘biomass’ means the biodegradable fraction of products, waste and residues from biological origin from agriculture (including vegetal and animal substances), forestry and related industries including fisheries and aquaculture, as well as the biodegradable fraction of industrial and municipal waste; it includes bioliquids and biofuels;18. | „putnici” znači osobe u zrakoplovu tijekom leta, osim aktivnih članova posade;
(21) | ‘bioliquids’ means liquid fuel for energy purposes other than for transport, including electricity and heating and cooling, produced from biomass;19. | „konzervativno” znači skupina pretpostavki koje su definirane kako bi osigurale da ne dođe do podcjenjivanja godišnjih emisija ili precjenjivanja tonskih kilometara;
(22) | ‘biofuels’ means liquid or gaseous fuel for transport produced from biomass;20. | „biomasa” znači biorazgradivi dio proizvoda, otpada i ostataka biološkog porijekla iz poljoprivrede (uključujući biljne i životinjske sastojke), šumarske i srodnih industrija, uključujući ribarstvo i akvakulturu, kao i biorazgradivi dio industrijskog i komunalnog otpada; uključuje i biotekućine i biogoriva;
(23) | ‘legal metrological control’ means the control of the measurement tasks intended for the field of application of a measuring instrument, for reasons of public interest, public health, public safety, public order, protection of the environment, levying of taxes and duties, protection of the consumers and fair trading;21. | „biotekućine” znači tekuće gorivo za energetske namjene osim transporta, uključujući električnu energiju i grijanje i hlađenje, proizvedene iz biomase;
(24) | ‘maximum permissible error’ means the error of measurement allowed as specified in Annex I and instrument-specific Annexes to Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council (6), or national rules on legal metrological control, as appropriate;22. | „biogoriva” znači tekuća ili plinovita goriva za prijevoz, proizvedena iz biomase;
(25) | ‘data flow activities’ mean activities related to the acquisition, processing and handling of data that are needed to draft an emissions report from primary source data;23. | „zakonski mjeriteljski nadzor” znači nadzor mjernih zadaća u području primjene mjerila zbog zaštite javnog interesa, javnog zdravlja, javne sigurnosti, javnog reda, zaštite okoliša, ubiranja poreza i doprinosa, zaštite potrošača te poštene trgovine;
(26) | ‘tonnes of CO2(e)’ means metric tonnes of CO2 or CO2(e);24. | „najveća dopuštena pogreška” znači dozvoljena pogreška u mjerenju kako je određeno u Prilogu I. te prilozima Direktivi 2004/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) koji se odnose na pojedine instrumente, ili prema potrebi u nacionalnim propisima o zakonskom mjeriteljskom nadzoru;
(27) | ‘CO2(e)’ means any greenhouse gas, other than CO2 listed in Annex II to Directive 2003/87/EC with an equivalent global-warming potential as CO2;25. | „aktivnosti toka podataka” znači aktivnosti povezane s nabavom, obradom i rukovanjem podacima koji su potrebni za pripremanje izvješća o emisijama iz podataka primarnog izvora;
(28) | ‘measurement system’ means a complete set of measuring instruments and other equipment, such as sampling and data processing equipment, used for the determination of variables like the activity data, the carbon content, the calorific value or the emission factor of the CO2 emissions;26. | „tone CO2(e)” znači metričke tone CO2 ili CO2(e);
(29) | ‘net calorific value’ (NCV) means the specific amount of energy released as heat when a fuel or material undergoes complete combustion with oxygen under standard conditions less the heat of vaporisation of any water formed;27. | „CO2(e)” znači bilo koji staklenički plin osim CO2 koji je naveden u Prilogu II. Direktivi 2003/87/EZ i ima istovrijedan potencijal globalnog zagrijavanja kao CO2;
(30) | ‘process emissions’ means greenhouse gas emissions other than combustion emissions occurring as a result of intentional and unintentional reactions between substances or their transformation, including the chemical or electrolytic reduction of metal ores, the thermal decomposition of substances, and the formation of substances for use as product or feedstock;28. | „mjerni sustav” znači cjelovit skup mjernih instrumenata i druge opreme, kao što je oprema za uzorkovanje i obradu podataka, koji se koriste za utvrđivanje varijabli kao što su podaci o djelatnosti, sadržaj ugljika, kalorična vrijednost ili faktor emisije za emisije CO2;
(31) | ‘commercial standard fuel’ means the internationally standardised commercial fuels which exhibit a 95 % confidence interval of not more than 1 % for their specified calorific value, including gas oil, light fuel oil, gasoline, lamp oil, kerosene, ethane, propane, butane, jet kerosene (jet A1 or jet A), jet gasoline (Jet B) and aviation gasoline (AvGas);29. | „neto kalorična vrijednost” (NKV) znači određena količina energije koja se ispušta u obliku topline pri potpunom izgaranju goriva ili materijala s kisikom u standardnim uvjetima, umanjena za toplinu isparavanja eventualno nastale vode;
(32) | ‘batch’ means an amount of fuel or material representatively sampled and characterised and transferred as one shipment or continuously over a specific period of time;30. | „emisije iz proizvodnih procesa” znači emisije stakleničkih plinova, osim emisija zbog izgaranja, koje nastaju kao rezultat namjernih ili nenamjernih reakcija između tvari ili njihovih pretvorbi, uključujući kemijsku ili elektrolitičku redukciju metalnih ruda, toplotnu razgradnju tvari i oblikovanje tvari za uporabu kao proizvoda ili sirovina;
(33) | ‘mixed fuel’ means a fuel which contains both biomass and fossil carbon;31. | „komercijalno standardno gorivo” znači međunarodno standardizirana goriva koja imaju interval pouzdanosti 95 % uz najviše 1 % za svoju specifičnu kaloričnu vrijednost, uključujući plinsko ulje, lako loživo ulje, benzin, ulje za svjetiljke, kerozin, etan, propan, butan, kerozin za mlazne motore (Jet A1 ili Jet A), benzin za mlazne motore (Jet B) i avionski benzin (AvGas);
(34) | ‘mixed material’ means a material which contains both biomass and fossil carbon;32. | „šarža” znači količina goriva ili materijala koji su reprezentativno uzorkovani i označeni te isporučeni kao jedna pošiljka, ili kontinuirano tijekom određenog vremenskog razdoblja;
(35) | ‘preliminary emission factor’ means the assumed total emission factor of a mixed fuel or material based on the total carbon content composed of biomass fraction and fossil fraction before multiplying it with the fossil fraction to result in the emission factor;33. | „miješano gorivo” znači gorivo koje sadrži i biomasu i fosilni ugljik;
(36) | ‘fossil fraction’ means the ratio of fossil carbon to the total carbon content of a fuel or material, expressed as a fraction;34. | „miješani materijal” znači materijal koje sadrži i biomasu i fosilni ugljik;
(37) | ‘biomass fraction’ means the ratio of carbon stemming from biomass to the total carbon content of a fuel or material, expressed as a fraction;35. | „preliminarni emisijski faktor” znači procijenjeni ukupni faktor emisije miješanoga goriva ili materijala na temelju ukupnog sadržaja ugljika koji se sastoji od udjela biomase i fosilnog udjela prije nego se pomnoži s fosilnim udjelom kako bi se dobio emisijski faktor;
(38) | ‘energy balance method’ means a method to estimate the amount of energy used as fuel in a boiler, calculated as sum of utilisable heat and all relevant losses of energy by radiation, transmission and via the flue gas;36. | „fosilni udio” znači omjer fosilnog ugljika u odnosu na ukupni sadržaj ugljika u gorivu ili materijalu, izražen kao udio;
(39) | ‘continuous emission measurement’ means a set of operations having the objective of determining the value of a quantity by means of periodic measurements, applying either measurements in the stack or extractive procedures with a measuring instrument located close to the stack, whilst excluding measurement methodologies based on the collection of individual samples from the stack;37. | „udio biomase” znači omjer ugljika koji potječe iz biomase u odnosu na ukupni sadržaj ugljika u gorivu ili materijalu, izražen kao udio;
(40) | ‘inherent CO2’ means CO2 which is part of a fuel;38. | „metoda bilance energije” znači metoda procjene količine energije koja se koristi kao gorivo u kotlu, koja se računa kao zbroj iskoristive topline i svih relevantnih gubitaka energije putem zračenja, prijenosa i dimnih plinova;
(41) | ‘fossil carbon’ means inorganic and organic carbon that is not biomass;39. | „kontinuirano mjerenje emisija” znači niz postupaka koji imaju za cilj utvrđivanje vrijednosti količine pomoću periodičnih mjerenja, bilo pomoću mjerenja u dimnjaku ili pomoću ekstrakcijskih postupaka gdje su mjerni instrumenti smješteni u blizini dimnjaka, pri čemu nisu uključene mjerne metodologije na temelju prikupljanja pojedinačnih uzoraka iz dimnjaka;
(42) | ‘measurement point’ means the emission source for which continuous emission measurement systems (CEMS) are used for emission measurement, or the cross-section of a pipeline system for which the CO2 flow is determined using continuous measurement systems;40. | „inherentni CO2” znači CO2 koji je dio goriva;
(43) | ‘mass and balance documentation’ means the documentation as specified in international or national implementation of the Standards and Recommended Practices (SARPs), as laid down in Annex 6 to the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944, and as specified in Subpart J Annex III to Council Regulation (EEC) No 3922/91 (7), or equivalent applicable international rules;41. | „fosilni ugljik” znači anorganski i organski ugljik koji nije biomasa;
(44) | ‘distance’ means the Great Circle Distance between the aerodrome of departure and the aerodrome of arrival, in addition to a fixed factor of 95 km;42. | „mjerna točka” znači izvor emisije kod kojeg se mjerenje emisije provodi putem sustava kontinuiranog mjerenja emisije (CEMS), odnosno presjek cjevovodnog sustava kod kojeg se protok CO2 određuje putem sustava za kontinuirano mjerenje;
(45) | ‘aerodrome of departure’ means the aerodrome at which a flight constituting an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC begins;43. | „dokumentacija o masi i ravnoteži” znači dokumentacija koja je navedena u međunarodnoj ili nacionalnoj primjeni Normi i preporučenih praksi (SARP) iz Priloga 6. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, potpisane u Chicagu 7. prosinca 1944. te koja je navedena u Prilogu III. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (7), poddijelu J, ili u primjenjivim međunarodnim pravilima;
(46) | ‘aerodrome of arrival’ means the aerodrome at which a flight constituting an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC ends;44. | „udaljenost” znači ortodromska udaljenost između odlaznog i dolaznog aerodroma, uz dodatni fiksni faktor od 95 km;
(47) | ‘payload’ means the total mass of freight, mail, passengers and baggage carried onboard the aircraft during a flight;45. | „odlazni aerodrom” znači aerodrom na kojem započinje let koji predstavlja zrakoplovnu djelatnost iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ;
(48) | ‘fugitive emissions’ means irregular or unintended emissions from sources which are not localised, or too diverse or too small to be monitored individually;46. | „dolazni aerodrom” znači aerodrom na kojem završava let koji predstavlja zrakoplovnu djelatnost iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ;
(49) | ‘aerodrome pair’ means a pair constituted by the aerodrome of departure and the aerodrome of arrival;47. | „korisni teret” znači ukupna masa tereta, pošte, putnika i prtljage koja se nalazi u zrakoplovu tijekom leta;
(50) | ‘standard conditions’ means temperature of 273,15 K and pressure conditions of 101 325 Pa defining normal cubic metres (Nm3);48. | „fugitivne emisije” znači nepravilne ili nenamjeravane emisije iz izvora koji nisu lokalizirani odnosno koji su previše neujednačeni ili premaleni da bi se pojedinačno pratili;
(51) | ‘CO2 capture’ means the activity of capturing from gas streams carbon dioxide (CO2), which would otherwise be emitted, for the purposes of transport and geological storage in a storage site permitted under Directive 2009/31/EC;49. | „par aerodroma” znači par koji se sastoji od odlaznog aerodroma i dolaznog aerodroma;
(52) | ‘CO2 transport’ means the transport of CO2 by pipelines for geological storage in a storage site permitted under Directive 2009/31/EC;50. | „standardni uvjeti” znači temperatura od 273,15 K i pritisak od 101 325 Pa, koji definiraju normalne kubične metre (Nm3);
(53) | ‘vented emissions’ means emissions deliberately released from the installation by provision of a defined point of emission;51. | „hvatanje CO2” znači djelatnost hvatanja iz plinskih tokova ugljikovog dioksida (CO2), koji bi inače bio emitiran, u svrhu prijevoza i geološkog skladištenja na lokaciji za skladištenje za koju je izdana dozvola na temelju Direktive 2009/31/EZ;
(54) | ‘enhanced hydrocarbon recovery’ means the recovery of hydrocarbons in addition to those extracted by water injection or other means;52. | „prijevoz CO2” znači prijevoz CO2 cjevovodima radi geološkog skladištenja na lokaciji za skladištenje za koju je izdana dozvola na temelju Direktive 2009/31/EZ;
(55) | ‘proxy data’ means annual values which are empirically substantiated or derived from accepted sources and which an operator uses to substitute the activity data or the calculation factors for the purpose of ensuring complete reporting when it is not possible to generate all the required activity data or calculation factors in the applicable monitoring methodology.53. | „ispuštene emisije” znači emisije koje su namjerno ispuštene iz postrojenja putem definirane točke emisije;
In addition, the definitions of ‘flight’ and ‘aerodrome’ laid down in the Annex to Decision 2009/450/EC and the definitions laid down in points (1), (2), (3), (5), (6) and (22) of Article 3 of Directive 2009/31/EC shall apply to this Regulation.54. | „poboljšano crpljenje ugljikovodika” znači crpljenje ugljikovodika pored onih koji se ekstrahiraju utiskivanjem vode ili drugim metodama;
SECTION 255. | „posredni podaci” znači godišnje vrijednosti koje su empirijski potvrđene ili su izvedene iz prihvaćenih izvora, a koje operator koristi umjesto podataka o djelatnosti ili faktora izračuna kako bi osigurao potpuno izvješćivanje u slučaju kada nije moguće proizvesti sve potrebne podatke o djelatnosti ili faktore izračuna u okviru odgovarajuće metodologije praćenja.
General principlesPored toga, u ovoj se Uredbi primjenjuju definicije „leta” i „aerodroma” utvrđene u Prilogu Odluci 2009/450/EZ i definicije utvrđene u članku 3. točkama 1., 2., 3., 5., 6. i 22. Direktive 2009/31/EZ.
Article 4ODJELJAK 2.
General obligationOpća načela
Operators and aircraft operators shall carry out their obligations related to monitoring and reporting of greenhouse gas emissions under Directive 2003/87/EC in accordance with the principles laid down in Articles 5 to 9.Članak 4.
Article 5Opća obveza
CompletenessOperatori i operatori zrakoplova izvršavaju svoje obveze u pogledu praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova iz Direktive 2003/87/EZ u skladu s načelima iz članaka 5. do 9.
Monitoring and reporting shall be complete and cover all process and combustion emissions from all emission sources and source streams belonging to activities listed in Annex I to Directive 2003/87/EC and other relevant activities included pursuant to Article 24 of that Directive, and of all greenhouse gases specified in relation to those activities while avoiding double-counting.Članak 5.
Operators and aircraft operators shall apply appropriate measures to prevent any data gaps within the reporting period.Potpunost
Article 6Praćenje i izvješćivanje je potpuno i obuhvaća sve emisije iz proizvodnih procesa i emisije zbog izgaranja iz svih izvora emisija i tokova izvora vezanih uz djelatnosti iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ i ostalih djelatnosti koje su obuhvaćene u skladu s člankom 24. navedene Direktive, kao i sve stakleničke plinove koji su utvrđeni u odnosu na te djelatnosti, izbjegavajući dvostruko računanje.
Consistency, comparability and transparencyOperatori i operatori zrakoplova primjenjuju odgovarajuće mjere kako bi spriječili potencijalne nedostajuće podatke tijekom izvještajnog razdoblja.
1.   Monitoring and reporting shall be consistent and comparable over time. To that end, operators and aircraft operators shall use the same monitoring methodologies and data sets subject to changes and derogations approved by the competent authority.Članak 6.
2.   Operators and aircraft operators shall obtain, record, compile, analyse and document monitoring data, including assumptions, references, activity data, emission factors, oxidation factors and conversion factors, in a transparent manner that enables the reproduction of the determination of emissions by the verifier and the competent authority.Dosljednost, usporedivost i transparentnost
Article 71.   Praćenje i izvješćivanje je dosljedno i usporedivo tijekom vremena. U tu svrhu operatori i operatori zrakoplova primjenjuju iste metodologije praćenja i skupine podataka, a promjene i odstupanja moraju biti odobreni od strane nadležnog tijela.
Accuracy2.   Operatori i operatori zrakoplova dobavljaju, evidentiraju, sakupljaju, analiziraju i dokumentiraju podatke vezane uz praćenje emisija, uključujući pretpostavke, referentne vrijednosti, podatke o djelatnosti, emisijske faktore, oksidacijske i konverzijske faktore, na transparentan način koji verifikatoru i nadležnom tijelu omogućuje da ponove postupak određivanja emisija.
Operators and aircraft operators shall ensure that emission determination is neither systematically nor knowingly inaccurate.Članak 7.
They shall identify and reduce any source of inaccuracies as far as possible.Točnost
They shall exercise due diligence to ensure that the calculation and measurement of emissions exhibit the highest achievable accuracy.Operatori i operatori zrakoplova osiguravaju da u utvrđivanju emisija ne dolazi do sustavnih niti svjesnih pogrešaka.
Article 8Oni izvore nesigurnosti identificiraju i svode na najmanju moguću mjeru.
Integrity of methodologyProračun i mjerenje emisija obavljaju s dužnom pažnjom kako bi se postigla što veća moguća točnost.
The operator or aircraft operator shall enable reasonable assurance of the integrity of emission data to be reported. They shall determine emissions using the appropriate monitoring methodologies set out in this Regulation.Članak 8.
Reported emission data and related disclosures shall be free from material misstatement, avoid bias in the selection and presentation of information, and provide a credible and balanced account of an installation’s or aircraft operator’s emissions.Cjelovitost metodologije
In selecting a monitoring methodology, the improvements from greater accuracy shall be balanced against the additional costs. Monitoring and reporting of emissions shall aim for the highest achievable accuracy, unless this is technically not feasible or incurs unreasonable costs.Operator ili operator zrakoplova moraju pružiti razumno osiguranje cjelovitosti podataka o emisijama o kojima izvješćuju. Emisije utvrđuju primjenom odgovarajućih metodologija praćenja navedenih u ovoj Uredbi.
Article 9Prijavljene emisije i odgovarajuće objave ne smiju sadržavati značajne pogrešno prikazane podatke, moraju biti nepristrane s obzirom na izbor i način prikazivanja podataka te dati vjerodostojan i uravnotežen prikaz emisija postrojenja ili emisija operatora zrakoplova.
Continuous improvementKod odabira metodologije praćenja treba postići ravnotežu između poboljšanja koja proizlaze iz veće točnosti i dodatnih troškova. Pri praćenju emisija i izvješćivanju nastoji se postići najveća moguću točnost, osim ako je to tehnički neizvedivo ili dovodi do neopravdano visokih troškova.
Operators and aircraft operators shall take account of the recommendations included in the verification reports issued pursuant to Article 15 of Directive 2003/87/EC in their consequent monitoring and reporting.Članak 9.
Article 10Kontinuirano poboljšavanje
CoordinationOperatori i operatori zrakoplova uzimaju u obzir preporuke iz izvješća o verifikaciji koja se izdaju u skladu s člankom 15. Direktive 2003/87/EZ u svom daljnjem praćenju i izvješćivanju.
Where a Member State designates more than one competent authority pursuant to Article 18 of Directive 2003/87/EC, it shall coordinate the work of those authorities undertaken pursuant to this Regulation.Članak 10.
CHAPTER IIKoordinacija
MONITORING PLANDržave članice koje imenuju više nadležnih tijela u skladu s člankom 18. Direktive 2003/87/EZ moraju koordinirati aktivnosti tih tijela u skladu s ovom Uredbom.
SECTION 1POGLAVLJE II.
General rulesPLAN PRAĆENJA
Article 11ODJELJAK 1.
General obligationOpća pravila
1.   Each operator or aircraft operator shall monitor greenhouse gas emissions, based on a monitoring plan approved by the competent authority in accordance with Article 12, taking into account the nature and functioning of the installation or aviation activity to which it applies.Članak 11.
The monitoring plan shall be supplemented by written procedures which the operator or aircraft operator establishes, documents, implements and maintains for activities under the monitoring plan, as appropriate.Opća obveza
2.   The monitoring plan referred to in paragraph 1 shall describe the instructions to the operator or aircraft operator in a logical and simple manner, avoiding duplication of effort and taking into account the existing systems in place at the installation or used by the operator or aircraft operator.1.   Svaki operator ili operator zrakoplova prati emisije stakleničkih plinova na temelju plana praćenja koji je odobrilo nadležno tijelo u skladu s člankom 12., uzimajući u obzir prirodu i način rada postrojenja ili zrakoplovne djelatnosti na koju se odnosi.
Article 12Plan praćenja dopunjen je pisanim postupcima koje operator ili operator zrakoplova utvrđuje, dokumentira, primjenjuje i održava za djelatnosti u okviru plana praćenja prema potrebi.
Content and submission of the monitoring plan2.   U planu praćenja iz stavka 1. na logičan i jednostavan način su opisane upute operatoru ili operatoru zrakoplova, pri čemu se sprečava udvostručavanje napora i uzimaju u obzir postojeći sustavi u postrojenju ili sustavi koje koriste operator ili operator zrakoplova.
1.   An operator or an aircraft operator shall submit a monitoring plan to the competent authority for approval.Članak 12.
The monitoring plan shall consist of a detailed, complete and transparent documentation of the monitoring methodology of a specific installation or aircraft operator and shall contain at least the elements laid down in Annex I.Sadržaj i podnošenje plana praćenja
Together with the monitoring plan, the operator or aircraft operator shall submit all of the following supporting documents:1.   Operator ili operator zrakoplova dostavljaju plan praćenja na odobrenje nadležnom tijelu.
(a) | evidence for each source stream and emission source demonstrating compliance with the uncertainty thresholds for activity data and calculation factors, where applicable, for the applied tiers as defined in Annex II and Annex III;Plan praćenja sastoji se od detaljne, potpune i transparentne dokumentacije o metodologiji praćenja pojedinog postrojenja ili operatora zrakoplova te sadrži barem elemente iz Priloga I.
(b) | the results of a risk assessment providing evidence that the proposed control activities and procedures for control activities are commensurate with the inherent risks and control risks identified.Uz plan praćenja operator ili operator zrakoplova dostavljaju svu prateću dokumentaciju kako slijedi:
2.   Where Annex I makes a reference to a procedure, an operator or an aircraft operator shall establish, document, implement and maintain such a procedure separately from the monitoring plan.(a) | dokaze o usklađenosti s pragovima nesigurnosti za podatke o djelatnosti i faktore izračuna (gdje je primjenjivo) za primijenjene razine utvrđene u Prilogu II. i Prilogu III., za svaki tok izvora i izvor emisije;
The operator or the aircraft operator shall summarise the procedures in the monitoring plan providing the following information:(b) | rezultate procjene rizika kojom se dokazuje da su predložene nadzorne aktivnosti i postupci za nadzorne aktivnosti razmjerni utvrđenim inherentnim rizicima i rizicima pri nadzoru.
(a) | the title of the procedure;2.   Ako se u Prilogu I. upućuje na postupak, operator ili operator zrakoplova utvrđuje, dokumentira, primjenjuje i održava takav postupak odvojeno od plana praćenja.
(b) | a traceable and verifiable reference for identification of the procedure;Operator ili operator zrakoplova u planu praćenja daje sažeti pregled postupaka, navodeći sljedeće informacije:
(c) | identification of the post or department responsible for implementing the procedure and for the data generated from or managed by the procedure;(a) | naziv postupka;
(d) | a brief description of the procedure allowing the operator or aircraft operator, the competent authority and the verifier to understand the essential parameters and operations performed;(b) | referenca za identifikaciju postupka, koja omogućava sljedivost i provjeru;
(e) | the location of relevant records and information;(c) | identifikacija pozicije ili odjela koji je odgovoran za primjenu postupka i za podatke koji se pripremaju ili provjeravaju u okviru postupka;
(f) | the name of the computerised system used, where applicable;(d) | kratak opis postupka iz kojeg operator ili operator zrakoplova, nadležno tijelo i verifikator mogu razumjeti osnovne parametre i radnje koje se poduzimaju;
(g) | a list of EN standards or other standards applied, where relevant.(e) | mjesto gdje se nalaze odgovarajuće evidencije i informacije;
The operator or aircraft operator shall make any written documentation of the procedures available to the competent authority upon request. They shall also make them available for the purposes of verification pursuant to Commission Regulation (EU) No 600/2012 (8).(f) | ako je primjenjivo, naziv računalnog sustava koji se koristi;
3.   In addition to the elements referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article, Member States may require further elements to be included in the monitoring plan of installations to meet the requirements of Article 24(1) of Commission Decision 2011/278/EU of 27 April 2011 determining transitional Union-wide rules for harmonised free allocation of emission allowances pursuant to Article 10a of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (9), including a summary of a procedure ensuring the following:(g) | popis EN normi ili drugih primijenjenih normi prema potrebi.
(a) | the operator regularly checks if information regarding any planned or effective changes to the capacity, activity level and operation of an installation is relevant under that Decision;Operator ili operator zrakoplova moraju na zahtjev nadležnog tijela staviti na raspolaganje svu pisanu dokumentaciju o postupcima. Također ih moraju staviti na raspolaganje u svrhu verifikacije u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 600/2012 (8).
(b) | the information referred to in point (a) is submitted by the operator to the competent authority by 31 December of each year.3.   Pored elemenata iz stavaka 1. i 2. ovog članka, države članice mogu zahtijevati da se u planove praćenja postrojenja uključe dodatni elementi kako bi se ispunili zahtjevi iz članka 24. stavka 1. Odluke Komisije 2011/278/EU od 27. travnja 2011. o utvrđivanju prijelaznih propisa Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9), što uključuje sažetak postupka kojim se osigurava sljedeće:
Article 13(a) | operator redovito provjerava jesu li informacije o planiranim ili provedenim promjenama u kapacitetu, razini aktivnosti ili radu postrojenja važne u skladu s tom Odlukom;
Standardised and simplified monitoring plans(b) | operator dostavlja informacije iz točke (a) nadležnom tijelu do 31. prosinca svake godine.
1.   Member States may allow operators and aircraft operators to use standardised or simplified monitoring plans, without prejudice to Article 12(3).Članak 13.
For that purpose, Member States may publish templates for those monitoring plans, including the description of data flow and control procedures referred to in Article 57 and Article 58, based on the templates and guidelines published by the Commission.Standardizirani i pojednostavljeni planovi praćenja
2.   Before the approval of any simplified monitoring plan referred to in paragraph 1, the competent authority shall carry out a simplified risk assessment as to whether the proposed control activities and procedures for control activities are commensurate with the inherent risks and control risks identified, and justify the use of such a simplified monitoring plan.1.   Države članice mogu operatorima ili operatorima zrakoplova dozvoliti da koriste standardizirane ili pojednostavljene planove praćenja, ne dovodeći u pitanje članak 12. stavak 3.
Member States may require the operator or aircraft operator to carry out the risk assessment pursuant to the previous subparagraph itself, where appropriate.Za tu namjenu države članice mogu objaviti predloške za takve planove praćenja, koji uključuju opis toka podataka i postupaka nadzora iz članka 57. i članka 58., na temelju predložaka i smjernica koje objavljuje Komisija.
Article 142.   Prije nego što odobri bilo koji pojednostavljeni plan praćenja iz stavka 1., nadležno tijelo provodi pojednostavljenu procjenu rizika kako bi utvrdilo jesu li predložene nadzorne aktivnosti i postupci za nadzorne aktivnosti razmjerni utvrđenim inherentnim rizicima i rizicima pri nadzoru te opravdavaju korištenje takvog pojednostavljenog plana praćenja.
Modifications of the monitoring planAko je primjereno, države članice mogu od operatora ili operatora zrakoplova zahtijevati da sami izvrše procjenu rizika u skladu s prethodnim stavkom.
1.   Each operator or aircraft operator shall regularly check if the monitoring plan reflects the nature and functioning of the installation or aviation activity in accordance with Article 7 of Directive 2003/87/EC, and whether the monitoring methodology can be improved.Članak 14.
2.   The operator or aircraft operator shall modify the monitoring plan in any of the following situations:Izmjene plana praćenja
(a) | new emissions occur due to new activities carried out or due to the use of new fuels or materials not yet contained in the monitoring plan;1.   Svaki operator ili operator zrakoplova redovito provjerava održava li plan praćenja prirodu i način rada postrojenja ili zrakoplovne djelatnosti u skladu s člankom 7. Direktive 2003/87/EZ i može li se metodologija praćenja poboljšati.
(b) | the change of availability of data, due to the use of new measuring instrument types, sampling methods or analysis methods, or for other reasons, leads to higher accuracy in the determination of emissions;2.   Operator ili operator zrakoplova mijenjaju plan praćenja u bilo kojem od sljedećih slučaja:
(c) | data resulting from the previously applied monitoring methodology has been found incorrect;(a) | ako nastaju nove emisije zbog izvođenja novih djelatnosti ili zbog korištenja novih goriva ili materijala koji nisu obuhvaćeni planom praćenja;
(d) | changing the monitoring plan improves the accuracy of the reported data, unless this is technically not feasible or incurs unreasonable costs;(b) | ako se zbog korištenja novih vrsta mjernih instrumenata, metoda uzorkovanja ili metoda analize, ili iz drugih razloga, promijeni raspoloživost podataka, što za posljedicu ima veću točnost u određivanju emisija;
(e) | the monitoring plan is not in conformity with the requirements of this Regulation and the competent authority requests the operator or aircraft operator to modify it;(c) | ako se utvrdi da su podaci koji su dobiveni prethodno primijenjenom metodologijom praćenja netočni;
(f) | it is necessary to respond to the suggestions for improvement of the monitoring plan contained in a verification report.(d) | ako se izmjenom plana praćenja poboljšava točnost prijavljenih podataka, osim ako je to tehnički neizvedivo ili dovodi do neopravdano visokih troškova;
Article 15(e) | ako plan praćenja nije u skladu sa zahtjevima ove Uredbe i nadležno tijelo zatraži da ga operator ili operator zrakoplova izmijene;
Approval of modifications of the monitoring plan(f) | ako je potrebno uzeti u obzir preporuke za poboljšanje plana praćenja iz izvješća o verifikaciji.
1.   The operator or aircraft operator shall notify any proposals for modification of the monitoring plan to the competent authority without undue delay.Članak 15.
However, the competent authority may allow the operator or aircraft operator to notify, by 31 December of the same year, modifications of the monitoring plan that are not significant within the meaning of paragraph 3.Odobrenje izmjena plana praćenja
2.   Any significant modification of the monitoring plan within the meaning of paragraphs 3 and 4 shall be subject to approval by the competent authority.1.   Operator ili operator zrakoplova o prijedlozima za izmjenu plana praćenja bez nepotrebnog odlaganja obavješćuju nadležno tijelo.
Where the competent authority considers a modification not significant, it shall inform the operator or aircraft operator thereof without undue delay.Međutim, nadležno tijelo može operatoru ili operatoru zrakoplova dozvoliti da ga o izmjenama plana praćenja koje nisu značajne u smislu stavka 3. obavijesti do 31. prosinca iste godine.
3.   Significant modifications to the monitoring plan of an installation shall include the following:2.   Za sve značajne izmjene plana praćenja u smislu stavaka 3. i 4. potrebno je odobrenje nadležnog tijela.
(a) | changes of the category of the installation;Ako nadležno tijelo smatra da izmjena nije značajna, o istome bez nepotrebnog odlaganja obavještava operatora ili operatora zrakoplova.
(b) | notwithstanding Article 47(8), changes regarding whether the installation is considered an installation with low emissions;3.   Značajne izmjene plana praćenja postrojenja uključuju sljedeće:
(c) | changes to emission sources;(a) | promjena kategorije postrojenja;
(d) | a change from calculation-based to measurement-based methodologies, or vice versa, used to determine emissions;(b) | ne dovodeći u pitanje članak 47. stavak 8., promjene u pogledu toga jeli se postrojenje smatra postrojenjem s niskim emisijama;
(e) | a change in the tier level applied;(c) | promjene izvora emisije;
(f) | the introduction of new source streams;(d) | prijelaz s metodologije na temelju izračuna na metodologiju na temelju mjerenja za utvrđivanje emisija, ili obrnuto;
(g) | a change in the categorisation of source streams — between major, minor or de-minimis source streams;(e) | promjena korištene razine;
(h) | a change of the default value for a calculation factor, where the value is to be laid down in the monitoring plan;(f) | uvođenje novih tokova izvora;
(i) | the introduction of new procedures related to sampling, analysis or calibration, where the changes of those procedures have a direct impact on the accuracy of emissions data;(g) | promjena kategorizacije tokova izvora — između glavnih, manjih i de-minimis tokova izvora;
(j) | the implementation or adaption of a quantification methodology for emissions from leakage at storage sites.(h) | promjena zadane vrijednosti faktora izračuna, ako se vrijednost utvrđuje planom praćenja;
4.   Significant changes to the monitoring plans of an aircraft operator shall include:(i) | uvođenje novih postupaka u pogledu uzorkovanja, analize ili umjeravanja, ako izmjene tih postupaka izravno utječu na točnost podataka o emisijama;
(a) | with regard to the emission monitoring plan: | (i) | a change of tiers related to fuel consumption; | (ii) | a change of emission factor values laid down in the monitoring plan; | (iii) | a change between calculation methods as laid down in Annex III; | (iv) | the introduction of new source streams; | (v) | a change in the categorisation of source streams where a minor source stream changes to a major source stream; | (vi) | changes in the status of the aircraft operator as a small emitter within the meaning of Article 54(1);(j) | uporaba ili prilagodba metodologije za kvantifikaciju emisija koje nastaju kod propuštanja iz mjesta skladištenja.
(b) | with regard to the tonne-kilometre data monitoring plan: | (i) | a change between a non-commercial and commercial status of the air transport service provided; | (ii) | a change in the object of the air-transport service, the object being passengers, freight or mail.4.   Značajne izmjene plana praćenja operatora zrakoplova uključuju sljedeće:
Article 16(a) | u pogledu plana praćenja emisija: | i. | promjena korištene razine u pogledu potrošnje goriva; | ii. | promjena vrijednosti emisijskih faktora koje su utvrđene u planu praćenja; | iii. | prijelaz s jedne na drugu metodologiju izračuna iz Priloga III.; | iv. | uvođenje novih tokova izvora; | v. | promjena kategorizacije tokova izvora pri čemu manji tok izvora postaje glavni tok izvora; | vi. | promjena statusa operatora zrakoplova kao malog onečišćivača u smislu članka 54. stavka 1.;
Implementation and recordkeeping of modifications(b) | u pogledu plana praćenja podataka o tonskim kilometrima: | i. | promjena između nekomercijalnog i komercijalnog statusa pružane usluge zračnog prijevoza; | ii. | promjena predmeta usluge zračnog prijevoza između putnika, tereta ili pošte.
1.   Prior to receiving the approval or information in accordance with Article 15(2), the operator or aircraft operator may carry out monitoring and reporting using the modified monitoring plan where they can reasonably assume that the proposed modifications are not significant, or where monitoring in accordance with the original monitoring plan would lead to incomplete emission data.Članak 16.
In case of doubt, the operator or aircraft operator shall carry out all monitoring and reporting, and in the interim documentation, in parallel, using both the modified and the original monitoring plan.Uvođenje izmjena i zapisi o izmjenama
2.   Upon the receipt of the approval or information in accordance with Article 15(2), the operator or aircraft operator shall only use the data relating to the modified monitoring plan and carry out all monitoring and reporting using only the modified monitoring plan.1.   Operator ili operator zrakoplova smiju izvoditi praćenje i izvješćivanje u skladu s izmijenjenim planom praćenja prije nego što dobiju odobrenje ili obavijest u skladu s člankom 15. stavkom 2. ako mogu opravdano pretpostaviti da predložene izmjene nisu značajne, ili bi se praćenjem u skladu s izvornim planom praćenja dobili nepotpuni podaci o emisijama.
3.   The operator or aircraft operator shall keep records of all modifications of the monitoring plan. In each record, the following shall be specified:U slučaju nedoumice, operator ili operator zrakoplova provode praćenje i izvješćivanje te pripremaju privremenu dokumentaciju koristeći usporedno i izmijenjeni i izvorni plan praćenja.
(a) | transparent description of the modification;2.   Nakon dobivanja odobrenja ili obavijesti u skladu s člankom 15. stavkom 2., operator ili operator zrakoplova koriste samo one podatke koji se odnose na izmijenjeni plan praćenja, i provode praćenje i izvješćivanje koristeći samo izmijenjeni plan praćenja.
(b) | a justification for the modification;3.   Operator ili operator zrakoplova vode zapise o svim izmjenama plana praćenja. U svakom zapisu navodi se sljedeće:
(c) | the date of notification of the modification to the competent authority;(a) | pregledan opis izmjene;
(d) | the date of acknowledgement, by the competent authority, of the receipt of the notification referred to in Article 15(1), where available, and the date of the approval or information referred to in Article 15(2);(b) | razlog izmjene;
(e) | the starting date of implementation of the modified monitoring plan in accordance with paragraph 2 of this Article.(c) | datum obavijesti nadležnom tijelu;
SECTION 2(d) | datum kada je nadležno tijelo potvrdilo primitak obavijesti iz članka 15. stavka 1., ako je dostupan, i datum odobrenja ili obavijesti iz članka 15. stavka 2.;
Technical feasibility and unreasonable costs(e) | datum početka primjene izmijenjenog plana praćenja u skladu sa stavkom 2. ovog članka.
Article 17ODJELJAK 2.
Technical feasibilityTehnička izvedivost i neopravdano visoki troškovi
Where an operator or aircraft operator claims that applying a specific monitoring methodology is technically not feasible, the competent authority shall assess the technical feasibility taking the operator’s or aircraft operator’s justification into account. That justification shall be based on the operator or aircraft operator having technical resources capable of meeting the needs of a proposed system or requirement that can be implemented in the required time for the purposes of this Regulation. Those technical resources shall include availability of required techniques and technology.Članak 17.
Article 18Tehnička izvedivost
Unreasonable costsAko operator ili operator zrakoplova tvrde da primjena određene metodologije praćenja nije tehnički izvediva, nadležno tijelo procjenjuje tehničku izvedivost uzimajući u obzir opravdanje operatora ili operatora zrakoplova. To se opravdanje temelji na tome imaju li operator ili operator zrakoplova tehničke kapacitete koji su dovoljni za potrebe predloženog sustava ili zahtjeva koji se može primijeniti u traženom roku za potrebe ove Uredbe. Ti tehnički kapaciteti uključuju dostupnost potrebnih metoda i tehnologije.
1.   Where an operator or aircraft operator claims that applying a specific monitoring methodology incurs unreasonable costs, the competent authority shall assess the unreasonable nature of the costs, taking into account the operator’s justification.Članak 18.
The competent authority shall consider costs unreasonable where the cost estimation exceeds the benefit. To that end, the benefit shall be calculated by multiplying an improvement factor with a reference price of EUR 20 per allowance and costs shall include an appropriate depreciation period based on the economic lifetime of the equipment.Neopravdano visoki troškovi
2.   When assessing the unreasonable nature of the costs with regard to the choice of tier levels for activity data, the competent authority shall use as the improvement factor referred to in paragraph 1 the difference between the uncertainty currently achieved and the uncertainty threshold of the tier which would be achieved by the improvement multiplied by the average annual emissions caused by that source stream over the three most recent years.1.   Ako operator ili operator zrakoplova tvrde kako primjena određene metodologije praćenja dovodi do neopravdano visokih troškova, nadležno tijelo procjenjuje neopravdanost troškova uzimajući u obzir opravdanje operatora ili operatora zrakoplova.
In the absence of the average annual emissions caused by that source stream over the three most recent years, the operator or aircraft operator shall provide a conservative estimate of the annual average emissions, with the exclusion of CO2 stemming from biomass and before subtraction of transferred CO2. For measuring instruments under national legal metrological control, the uncertainty currently achieved may be substituted by the maximum permissible error in service allowed by the relevant national legislation.Nadležno tijelo će troškove smatrati neopravdanima ako su procijenjeni troškovi veći od koristi. Korist se u tu svrhu računa množenjem faktora poboljšanja s referentnom cijenom od 20 EUR po dodjeli, a troškovi uključuju odgovarajuće razdoblje amortizacije koje se temelji na ekonomskom životnom vijeku opreme.
3.   When assessing the unreasonable nature of the costs with regard to measures increasing the quality of reported emissions but without direct impact on the accuracy of activity data, the competent authority shall use an improvement factor of 1 % of the average annual emissions of the respective source streams of the three most recent reporting periods. Those measures may include:2.   Pri procjeni neopravdanosti troškova u odnosu na izbor razina za podatke o djelatnosti, nadležno tijelo za faktor poboljšanja iz stavka 1. koristi razliku između nesigurnosti koja se trenutačno postiže i praga nesigurnosti razine koja bi se postigla nakon poboljšanja pomnoženog s prosječnim godišnjim emisijama iz tog toka izvora tijekom zadnje tri godine.
(a) | a switch from default values to analyses for the determination of calculation factors;Ako nisu dostupni podaci o prosječnim godišnjim emisijama iz tog toka izvora tijekom zadnje tri godine, operator ili operator zrakoplova daju konzervativnu procjenu prosječnih godišnjih emisija, uz iznimku CO2 iz biomase i prije oduzimanja prenesenog CO2. Za mjerne instrumente koji su predmet nacionalnog zakonskog mjeriteljskog nadzora, umjesto nesigurnosti koja se trenutačno postiže može se koristiti najveća dopuštena pogreška u uporabi koja je dozvoljena u skladu s odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvom.
(b) | an increase of the number of analyses per source stream;3.   Pri procjeni neopravdanosti troškova u odnosu na mjere kojima se poboljšava kvaliteta ali ne utječe izravno na točnost podataka o djelatnosti, nadležno tijelo koristi faktor poboljšanja od 1 % prosječnih godišnjih emisija odgovarajućih tokova izvora tijekom tri zadnja izvještajna razdoblja. Te mjere mogu uključivati:
(c) | where the specific measuring task does not fall under national legal metrological control, the substitution of measuring instruments with instruments complying with relevant requirements of legal metrological control of the Member State in similar applications, or to measuring instruments meeting national rules adopted pursuant to Directive 2004/22/EC or Directive 2009/23/EC of the European Parliament and of the Council (10);(a) | prijelaz sa zadanih vrijednosti na analize pri utvrđivanju faktora izračuna;
(d) | shortening of calibration and maintenance intervals of measuring instruments;(b) | povećanje broja analiza po toku izvora;
(e) | improvements of data flow activities and control activities reducing the inherent or control risk significantly.(c) | ako određeni zadatak mjerenja nije predmet nacionalnog zakonskog mjeriteljskog nadzora, zamjena mjernih instrumenata instrumentima koji su usklađeni s odgovarajućim zahtjevima zakonskog mjeriteljskog nadzora države članice u sličnim primjenama, ili mjernim instrumentima koji ispunjavaju nacionalna pravila usvojena u skladu s Direktivom 2004/22/EZ ili Direktivom 2009/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (10);
4.   Measures relating to the improvement of an installation’s monitoring methodology in accordance with Article 69 shall not be deemed to incur unreasonable costs up to an accumulated amount of EUR 2 000 per reporting period. For installations with low emissions that threshold shall be EUR 500 per reporting period.(d) | skraćivanje intervala umjeravanja i održavanja mjernih instrumenata;
CHAPTER III(e) | poboljšanje aktivnosti toka podataka i nadzornih aktivnosti, čime se značajno smanjuje inherentni rizik ili rizik pri nadzoru.
MONITORING OF EMISSIONS OF STATIONARY INSTALLATIONS4.   Za mjere vezane uz poboljšanje metodologije praćenja postrojenja u skladu s člankom 69. ne smatra se da dovode do neopravdano visokih troškova ako ne prelaze ukupni iznos od 2 000 EUR po izvještajnom razdoblju. Za postrojenja s niskim emisijama taj prag iznosi 500 EUR po izvještajnom razdoblju.
SECTION 1POGLAVLJE III.
General provisionsPRAĆENJE EMISIJA IZ STACIONARNIH POSTROJENJA
Article 19ODJELJAK 1.
Categorisation of installations and source streamsOpće odredbe
1.   Each operator shall determine the category of its installation pursuant to paragraph 2, and, where relevant, of each source stream pursuant to paragraph 3 for the purpose of monitoring emissions and determining the minimum requirements for tiers.Članak 19.
2.   The operator shall classify each installation in one of the following categories:Kategorizacija postrojenja i tokova izvora
(a) | a category A installation, where average verified annual emissions of the trading period immediately preceding the current trading period, with the exclusion of CO2 stemming from biomass and before subtraction of transferred CO2, are equal to or less than 50 000 tonnes of CO2(e);1.   Svaki operator određuje kategoriju svog postrojenja u skladu sa stavkom 2. i, ako je primjenjivo, svakog toka izvora u skladu sa stavkom 3. u svrhu praćenja emisija i utvrđivanja najmanjih zahtjeva za razine.
(b) | a category B installation, where the average verified annual emissions of the trading period immediately preceding the current trading period, with the exclusion of CO2 stemming from biomass and before subtraction of transferred CO2, are more than 50 000 tonnes of CO2(e) and equal to or less than 500 000 tonnes of CO2(e);2.   Operator razvrstava svako postrojenje u jednu od sljedećih kategorija:
(c) | a category C installation, where the average verified annual emissions of the trading period immediately preceding the current trading period, with the exclusion of CO2 stemming from biomass and before subtraction of transferred CO2, are more than 500 000 tonnes of CO2(e).(a) | postrojenja A kategorije, u kojima su prosječne verificirane godišnje emisije u razdoblju trgovanja koje prethodi trenutačnom razdoblju trgovanja, uz iznimku CO2 iz biomase i prije oduzimanja prenesenog CO2, jednake ili manje od 50 000 tona CO2(e);
3.   The operator shall classify each source stream, comparing the source stream against the sum of all absolute values of fossil CO2 and CO2(e) corresponding to all source streams included in calculation-based methodologies and of all emissions of emission sources monitored using measurement-based methodologies, before subtraction of transferred CO2, in one of the following categories:(b) | postrojenja B kategorije, u kojima su prosječne verificirane godišnje emisije u razdoblju trgovanja koje prethodi trenutačnom razdoblju trgovanja, uz iznimku CO2 iz biomase i prije oduzimanja prenesenog CO2, veće od 50 000 tona CO2(e) i jednake ili manje od 500 000 tona CO2(e);
(a) | minor source streams, where the source streams selected by the operator jointly correspond to less than 5 000 tonnes of fossil CO2 per year or to less than 10 %, up to a total maximum contribution of 100 000 tonnes of fossil CO2 per year, whichever is the highest in terms of absolute value;(c) | postrojenja C kategorije, u kojima su prosječne verificirane godišnje emisije u razdoblju trgovanja koje prethodi trenutačnom razdoblju trgovanja, uz iznimku CO2 iz biomase i prije oduzimanja prenesenog CO2, veće od 500 000 tona CO2(e).
(b) | de-minimis source streams, where the source streams selected by the operator jointly correspond to less than 1 000 tonnes of fossil CO2 per year or to less than 2 %, up to a total maximum contribution of 20 000 tonnes of fossil CO2 per year, whichever is the highest in terms of absolute value;3.   Operator razvrstava svaki tok podataka, pri čemu uspoređuje tok podataka sa zbrojem apsolutnih vrijednosti fosilnog CO2 i CO2(e) koje odgovaraju svim tokovima izvora koji su uključeni u metodologije na temelju izračuna i svih emisija iz izvora emisija koji se prate koristeći metodologije na temelju mjerenja, prije oduzimanja prenesenog CO2, u jednu od sljedećih kategorija:
(c) | major source streams, where the source streams do not classify in any category referred to in points (a) and (b).(a) | manji tokovi izvora, ako tokovi izvora koje je operator odabrao zajednički ispuste manje od 5 000 tona fosilnog CO2 godišnje, ili doprinesu manje od 10 %, do ukupnog maksimalnog doprinosa od 100 000 tona fosilnog CO2 godišnje, ovisno o tome koja je vrijednost veća u smislu apsolutnih vrijednosti;
4.   Where the average annual verified emissions of the trading period immediately preceding the current trading period for the installation are not available or inaccurate, the operator shall use a conservative estimate of annual average emissions, with the exclusion of CO2 stemming from biomass and before subtraction of transferred CO2, to determine the category of the installation.(b) | tokovi izvora de-minimis, ako tokovi izvora koje je operator odabrao zajednički ispuste manje od 1 000 tona fosilnog CO2 godišnje, ili doprinesu manje od 2 %, do ukupnog maksimalnog doprinosa od 20 000 tona fosilnog CO2 godišnje, ovisno o tome koja je vrijednost veća u smislu apsolutnih vrijednosti;
Article 20(c) | glavni tokovi izvora, ako se tokovi izvora ne mogu svrstati ni u jednu od kategorija iz točaka (a) i (b).
Monitoring boundaries4.   Ako prosječne verificirane godišnje emisije iz postrojenja u razdoblju trgovanja koje prethodi trenutačnom razdoblju trgovanja nisu dostupne ili su netočne, operator za utvrđivanje kategorije postrojenja koristi konzervativnu procjenu prosječnih godišnjih emisija, uz iznimku CO2 iz biomase i prije oduzimanja prenesenog CO2.
1.   An operator shall define the monitoring boundaries for each installation.Članak 20.
Within those boundaries, the operator shall include all relevant greenhouse gas emissions from all emission sources and source streams belonging to activities carried out at the installation and listed in Annex I to Directive 2003/87/EC, as well as from activities and greenhouse gases included by a Member State pursuant to Article 24 of Directive 2003/87/EC.Granice praćenja
The operator shall also include emissions from regular operations and abnormal events including start-up and shut-down and emergency situations over the reporting period, with the exception of emissions from mobile machinery for transportation purposes.1.   Operator utvrđuje granice praćenja za svako postrojenje.
2.   When defining the monitoring and reporting process, the operator shall include the sector specific requirements laid down in Annex IV.Unutar tih granica, operator obuhvaća sve emisije relevantnih stakleničkih plinova iz svih izvora emisija i tokova izvora koji su vezani uz djelatnosti koje se obavljaju u postrojenju, a navedene su u Prilogu I. Direktivi 2003/87/EZ kao emisije iz djelatnosti i stakleničke plinove koje je uključila država članica u skladu s člankom 24. Direktive 2003/87/EZ.
3.   Where leakages from a storage complex pursuant to Directive 2009/31/EC are identified and lead to emissions, or release of CO2 to the water column, they shall be considered as emission sources for the respective installation and shall be monitored in accordance with section 23 of Annex IV to this Regulation.Operator također uključuje emisije koje proizlaze iz redovnog rada postrojenja kao i izvanrednih događaja, uključujući pokretanje i zaustavljanje te krizne situacije u izvještajnom razdoblju, uz iznimku emisija iz pokretnih strojeva koji se koriste za potrebe prijevoza.
The competent authority may allow the exclusion of a leakage emission source from the monitoring and reporting process, once corrective measures pursuant to Article 16 of Directive 2009/31/EC have been taken and emissions or release into the water column from that leakage can no longer be detected.2.   Pri definiranju postupka praćenja i izvješćivanja operator uključuje posebne zahtjeve za odgovarajući sektor iz Priloga IV.
Article 213.   Ako se utvrde propuštanja iz skladišnog kompleksa u skladu s Direktivom 2009/31/EZ koja dovode do nastanka emisija ili oslobađanja CO2 u vodeni stupac, ona se smatraju izvorima emisije predmetnog postrojenja i prate se u skladu s odjeljkom 23. Priloga IV. ovoj Uredbi.
Choice of the monitoring methodologyNadležno tijelo može dozvoliti da se izvor emisije u obliku propuštanja isključi iz postupka praćenja i izvješćivanja nakon što se poduzmu korektivne mjere u skladu s člankom 16. Direktive 2009/31/EZ te se više ne bilježe emisije ili oslobađanje u vodeni stupac zbog tog propuštanja.
1.   For the monitoring of the emissions of an installation, the operator shall choose to apply either a calculation-based methodology or a measurement-based methodology, subject to specific provisions of this Regulation.Članak 21.
A calculation-based methodology shall consist in determining emissions from source streams based on activity data obtained by means of measurement systems and additional parameters from laboratory analyses or default values. The calculation-based methodology may be implemented through the standard methodology set out in Article 24 or the mass balance methodology set out in Article 25.Izbor metodologije praćenja
A measurement-based methodology shall consist in determining emissions from emission sources by means of continuous measurement of the concentration of the relevant greenhouse gas in the flue gas and of the flue gas flow, including the monitoring of CO2 transfers between installations where the CO2 concentration and the flow of the transferred gas are measured.1.   Za praćenje emisija iz postrojenja operator se može odlučiti za primjenu metodologije na temelju izračuna ili metodologije na temelju mjerenja, uz poštivanje posebnih odredbi ove Uredbe.
Where the calculation-based methodology is applied, the operator shall for each source stream define, in the monitoring plan, whether the standard methodology or the mass balance methodology is used, including the relevant tiers in accordance with Annex II.Metodologija koja se temelji na izračunu sastoji se od utvrđivanja emisija iz tokova izvora na temelju podataka o djelatnosti dobivenih putem mjernih sustava i dodatnih parametara iz laboratorijskih analiza ili zadanih vrijednosti. Metodologija na temelju izračuna može se primjenjivati kroz standardnu metodologiju iz članka 24. ili metodologiju bilance mase iz članka 25.
2.   An operator may combine, subject to approval by the competent authority, standard methodology, mass balance and measurement-based methodologies for different emission sources and source streams belonging to one installation, provided that neither gaps nor double counting concerning emissions occur.Metodologija koja se temelji na mjerenju sastoji se od utvrđivanja emisija iz tokova izvora pomoću kontinuiranog mjerenja koncentracije odgovarajućeg stakleničkog plina u dimnom plinu i toka dimnog plina, što obuhvaća mjerenje prijenosa CO2 između postrojenja pri čemu se mjeri koncentracija CO2 i tok prenesenog plina.
3.   Where the operator does not choose a measurement-based methodology, the operator shall choose the methodology required by the relevant section of Annex IV, unless he provides evidence to the competent authorities that the use of such methodology is technically not feasible or incurs unreasonable costs, or that another methodology leads to a higher overall accuracy of emissions data.Ako se primjenjuje metodologija na temelju izračuna, operator u planu praćenja za svaki tok izvora utvrđuje jeli se koristi standardna metodologija ili metodologija bilance mase, uključujući odgovarajuće razine u skladu s Prilogom II.
Article 222.   Operator može uz odobrenje nadležnog tijela kombinirati standardnu metodologiju, metodologiju bilance mase i metodologije na temelju mjerenja za različite izvore emisije i tokove izvora istog postrojenja, pod uvjetom da ne dolazi do izostavljanja niti do dvostrukog računanja emisija.
Monitoring methodology not based on tiers3.   Ako operator ne odabere metodologiju na temelju mjerenja, mora odabrati traženu metodologiju iz odgovarajućeg odjeljka Priloga IV., osim ako može nadležnim tijelima pružiti dokaz da je korištenje takve metodologije tehnički neizvedivo, ili da se nekom drugom metodologijom postiže veća točnost podataka o emisijama.
By way of derogation from Article 21(1), the operator may use a monitoring methodology that is not based on tiers (hereinafter ‘the fall-back methodology’) for selected source streams or emission sources, provided that all of the following conditions are met:Članak 22.
(a) | applying at least tier 1 under the calculation-based methodology for one or more major source streams or minor source streams and a measurement-based methodology for at least one emission source related to the same source streams is technically not feasible or would incur unreasonable costs;Metodologija praćenja koja se ne temelji na razinama
(b) | the operator assesses and quantifies each year the uncertainties of all parameters used for the determination of the annual emissions in accordance with the ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (JCGM 100:2008), or another equivalent internationally accepted standard, and includes the results in the annual emissions report;Odstupajući od članka 21. stavka 1., operator može za određene tokove izvora ili izvore emisija koristiti metodologiju praćenja koja se ne temelji na razinama (dalje u tekstu „nadomjesna metodologija”), pod uvjetom da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
(c) | the operator demonstrates to the satisfaction of the competent authority that by applying such a fall-back monitoring methodology, the overall uncertainty thresholds for the annual level of greenhouse gas emissions for the whole installation do not exceed 7,5 % for category A installations, 5,0 % for category B installations and 2,5 % for category C installations.(a) | primjena minimalno razine 1 u okviru metodologije na temelju izračuna za jedan ili više glavnih tokova izvora ili manjih tokova izvora i metodologije na temelju mjerenja za barem jedan izvor emisije koji je povezan s predmetnim tokovima izvora nije tehnički izvediva ili bi dovela do neopravdano visokih troškova;
Article 23(b) | operator svake godine procjenjuje i kvantificira nesigurnosti svih parametara koji se koriste za utvrđivanje godišnjih emisija u skladu s ISO Uputama za iskazivanje mjerne nesigurnosti (JCGM 100:2008), ili drugom istovrijednom međunarodno prihvaćenom normom te rezultate navodi u godišnjem izvješću o emisijama;
Temporary changes to the monitoring methodology(c) | operator nadležnom tijelu na zadovoljavajući način dokaže kako primjenom takve nadomjesne metodologije praćenja ukupni pragovi nesigurnosti za godišnju razinu emisija stakleničkih plinova za cijelo postrojenje ne prelaze 7,5 % za postrojenja A kategorije, 5,0 % za postrojenja B kategorije i 2,5 % za postrojenja C kategorije.
1.   Where it is for technical reasons temporarily not feasible to apply the tier in the monitoring plan for the activity data or each calculation factor of a fuel or material stream as approved by the competent authority, the operator concerned shall apply the highest achievable tier until the conditions for application of the tier approved in the monitoring plan have been restored.Članak 23.
The operator shall take all necessary measures to allow the prompt restoration of the tier in the monitoring plan as approved by the competent authority.Privremene izmjene metodologije praćenja
2.   The operator concerned shall notify the temporary change referred to in paragraph 1 to the monitoring methodology without undue delay to the competent authority, specifying:1.   Ako zbog tehničkih razloga za podatke o djelatnosti ili pojedini faktor izračuna toka goriva ili materijala privremeno nije moguće primijeniti razinu koju je prema planu praćenja odobrilo nadležno tijelo, dotični operator primjenjuje najvišu razinu koju je moguće postići, dok se ponovno ne uspostave uvjeti za primjenu razine koja je odobrena u planu praćenja.
(a) | the reasons for the deviation from the tier;Operator poduzima sve potrebne radnje kako bi omogućio pravodobno vraćanje na razinu iz plana praćenja koji je odobrilo nadležno tijelo.
(b) | in detail the interim monitoring methodology that the operator uses to determine the emissions until the conditions for the application of the tier in the monitoring plan have been restored;2.   Dotični operator bez nepotrebnog odlaganja obavještava nadležno tijelo o privremenoj izmjeni metodologije praćenja iz stavka 1., pri čemu navodi:
(c) | the measures the operator is taking to restore the conditions for the application of the tier in the monitoring plan approved by the competent authority;(a) | razloge za odstupanje od razine;
(d) | the anticipated point in time when application of the tier as approved by the competent authority will be resumed.(b) | detaljan opis privremene metodologije praćenja kojom operator utvrđuje emisije dok se ponovno ne uspostave uvjeti za primjenu razine iz plana praćenja;
SECTION 2(c) | radnje koje operator poduzima kako bi se ponovno uspostavili uvjeti za primjenu razine iz plana praćenja kojeg je odobrilo nadležno tijelo;
Calculation-based methodology(d) | očekivan trenutak nastavka primjene razine koju je odobrilo nadležno tijelo.
Subsection 1ODJELJAK 2.
GeneralMetodologija na temelju izračuna
Article 24Pododjeljak 1.
Calculation of emissions under the standard methodologyOpćenito
1.   Under the standard methodology, the operator shall calculate combustion emissions per source stream by multiplying the activity data related to the amount of fuel combusted, expressed as terajoules based on net calorific value (NCV), with the corresponding emission factor, expressed as tonnes CO2 per terajoule (t CO2/TJ) consistent with the use of NCV, and with the corresponding oxidation factor.Članak 24.
The competent authority may allow the use of emission factors for fuels, expressed as t CO2/t or t CO2/Nm3. In that case, the operator shall determine combustion emissions by multiplying the activity data related to the amount of fuel combusted, expressed as tonnes or normal cubic metres, with the corresponding emission factor and the corresponding oxidation factor.Izračun emisija standardnom metodologijom
2.   The operator shall determine process emissions per source stream by multiplying the activity data related to the material consumption, throughput or production output, expressed in tonnes or normal cubic metres with the corresponding emission factor, expressed in t CO2/t or t CO2/Nm3, and the corresponding conversion factor.1.   Prema standardnoj metodologiji, operator računa emisije zbog izgaranja za svaki tok izvora množenjem podataka o djelatnosti koji se odnose na količinu potrošenoga goriva, izraženu u terajoulima na temelju neto kalorične vrijednosti (NKV), s odgovarajućim emisijskim faktorom, izraženim u tonama CO2 po terajoulu (t CO2/TJ) u skladu s uporabom NKV i s odgovarajućim oksidacijskim faktorom.
3.   Where a tier 1 or tier 2 emission factor already includes the effect of incomplete chemical reactions, the oxidation factor or conversion factor shall be set to 1.Nadležno tijelo može dozvoliti korištenje emisijskih faktora za goriva izraženih u t CO2/t ili t CO2/Nm3. U tom slučaju operator računa emisije zbog izgaranja množenjem podataka o djelatnosti koji se odnose na količinu potrošenoga goriva, izraženu u tonama ili normalnim kubičnim metrima, s odgovarajućim emisijskim faktorom i s odgovarajućim oksidacijskim faktorom.
Article 252.   Operator računa emisije iz proizvodnih procesa za svaki tok izvora množenjem podataka o djelatnosti koji se odnose na potrošnju materijala, protok ili obujam proizvodnje, izraženu u tonama ili normalnim kubičnim metrima, s odgovarajućim emisijskim faktorom, izraženim u t CO2/t ili t CO2/Nm3, i s odgovarajućim konverzijskim faktorom.
Calculation of emissions under the mass balance methodology3.   Ako emisijski faktor razine 1 ili razine 2 već uključuje učinak nepotpunih kemijskih reakcija, oksidacijski faktor ili konverzijski faktor iznosi 1.
1.   Under the mass balance methodology, the operator shall calculate the CO2 quantity corresponding to each source stream included in the mass balance by multiplying the activity data related to the amount of material entering or leaving the boundaries of the mass balance, with the material’s carbon content multiplied by 3 664 t CO2/t C, applying section 3 of Annex II.Članak 25.
2.   Notwithstanding Article 49, the emissions of the total process covered by the mass balance shall be the sum of the CO2 quantities corresponding to all source streams covered by the mass balance. CO emitted to the atmosphere shall be calculated in the mass balance as emission of the molar equivalent amount of CO2.Izračun emisija metodologijom bilance mase
Article 261.   Prema metodologiji bilance mase, operator računa količinu CO2 koja odgovara pojedinom toku izvora uključenom u bilancu mase množenjem podataka o djelatnosti koji se odnose na količinu materijala koji ulazi ili izlazi iz granica bilance mase, sa sadržajem ugljika u materijalu koji se množi s 3 664 t CO2/t C, pri čemu se primjenjuje odjeljak 3. Priloga II.
Applicable tiers2.   Neovisno o članku 49., emisije iz ukupnog procesa koji obuhvaća bilanca mase jednake su zbroju količina CO2 koje odgovaraju svim tokovima izvora koje obuhvaća bilanca mase. CO ispušten u okoliš u bilanci mase se računa kao ispuštanje istovrijedne molarne količine CO2.
1.   When defining the relevant tiers in accordance with Article 21(1), to determine the activity data and each calculation factor, each operator shall apply the following:Članak 26.
(a) | at least the tiers listed in Annex V, in the case of an installation that is a category A installation, or where a calculation factor is required for a source stream that is a commercial standard fuel;Primjenjive razine
(b) | in other cases than those referred to in point (a), the highest tier as defined in Annex II.1.   Pri određivanju odgovarajućih razina za utvrđivanje podataka o djelatnosti i svakog pojedinog faktora izračuna u skladu s člankom 21. stavkom 1., operatori primjenjuju sljedeće:
However, the operator may apply a tier one level lower than required in accordance with the first subparagraph for category C installations and up to two levels lower for category A and B installations, with a minimum of tier 1, where it shows to the satisfaction of the competent authority that the tier required in accordance with the first subparagraph is technically not feasible or incurs unreasonable costs.(a) | barem razine iz Priloga V., u slučaju postrojenja A kategorije, ili ako se traži faktor izračuna za tok izvora koji je komercijalno standardno gorivo;
The competent authority may, for a transitional period of up to three years, allow an operator to apply lower tiers than those referred to in the second subparagraph, with a minimum of tier 1, provided that both of the following conditions are met:(b) | u slučajevima koji nisu navedeni u točki (a), najvišu razinu iz Priloga II.
(a) | the operator shows to the satisfaction of the competent authority that the tier required pursuant to the second subparagraph is technically not feasible or incurs unreasonable costs;Međutim, operator može primijeniti jednu razinu ispod one koja je tražena u skladu s prvim podstavkom za postrojenja C kategorije i do dvije razine ispod tražene za postrojenja A i B kategorije, ali minimalno razinu 1, ako nadležnom tijelu pruži zadovoljavajući dokaz da razina koja je tražena u skladu s prvim podstavkom tehnički nije izvediva ili dovodi do neopravdano visokih troškova.
(b) | the operator provides an improvement plan indicating how and by when at least the tier required pursuant to the second subparagraph will be reached.Nadležno tijelo može operatoru dozvoliti da tijekom prijelaznog razdoblja u trajanju do tri godine primjenjuje niže razine od onih iz drugog podstavka, ali minimalno razinu 1, ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:
2.   For activity data and each calculation factor for minor source streams, the operator shall apply the highest tier which is technically feasible and does not incur unreasonable costs, with a minimum of tier 1.(a) | operator nadležnom tijelu pruži zadovoljavajući dokaz da razina koja je tražena u skladu s drugim podstavkom tehnički nije izvediva ili dovodi do neopravdano visokih troškova;
3.   For activity data and each calculation factor for de-minimis source streams, the operator may determine activity data and each calculation factor by using conservative estimations instead of using tiers, unless a defined tier is achievable without additional effort.(b) | operator dostavi plan za poboljšanje u kojem navodi kako će se i u kojem roku postići barem razina koja je tražena u skladu s drugim podstavkom.
4.   For the oxidation factor and conversion factor, the operator shall, as a minimum, apply the lowest tiers listed in Annex II.2.   Kod podataka o djelatnosti i svih faktora izračuna za manje tokove izvora operator primjenjuje najvišu razinu koja je tehnički izvediva i koja ne dovodi do neopravdano visokih troškova, a minimalno razinu 1.
5.   Where the competent authority has allowed the use of emission factors expressed as t CO2/t or t CO2/Nm3 for fuels, and for fuels used as process input or in mass balances in accordance with Article 25, the net calorific value may be monitored using lower tiers than the highest tier as defined in Annex II.3.   Kod podataka o djelatnosti i svih faktora izračuna za tokove izvora de-minimis operator može utvrđivati podatke o djelatnosti i sve faktore izračuna koristeći konzervativne procjene umjesto primjene razina, osim ako može postići neku od utvrđenih razina bez dodatnih napora.
Subsection 24.   Kod oksidacijskog faktora i konverzijskog faktora operator kao minimum primjenjuje najniže razine iz Priloga II.
Activity data5.   Ako nadležno tijelo dozvoli korištenje emisijskih faktora izraženih u t CO2/t ili t CO2/Nm3 za goriva i za goriva koja se koriste kao ulazni materijal procesa ili u bilancama mase u skladu s člankom 25., neto kalorična vrijednost može se pratiti primjenom nižih razina od najviše razine iz Priloga II.
Article 27Pododjeljak 2.
Determination of activity dataPodaci o djelatnosti
1.   The operator shall determine the activity data of a source stream in one of the following ways:Članak 27.
(a) | based on continual metering at the process which causes the emissions;Utvrđivanje podataka o djelatnosti
(b) | based on aggregation of metering of quantities separately delivered taking into account relevant stock changes.1.   Operator utvrđuje podatke o djelatnosti za tok izvora na jedan od sljedećih načina:
2.   For the purposes of point (b) of paragraph 1, the quantity of fuel or material processed during the reporting period shall be calculated as the quantity of fuel or material purchased during the reporting period, minus the quantity of fuel or material exported from the installation, plus the quantity of fuel or material in stock at the beginning of the reporting period, minus the quantity of fuel or material in stock at the end of the reporting period.(a) | na temelju kontinuiranog mjerenja na lokaciji procesa zbog kojeg nastaju emisije;
Where it is technically not feasible or would incur unreasonable costs to determine quantities in stock by direct measurement, the operator may estimate those quantities based on one of the following:(b) | na temelju sabranih izmjerenih količina koje su zasebno dostavljene, uzimajući u obzir promjene zaliha.
(a) | data from previous years and correlated with output for the reporting period;2.   Za potrebe točke (b) stavka 1., količina obrađenoga goriva ili materijala računa se kao količina goriva ili materijala kupljenog tijekom izvještajnog razdoblja, minus količina goriva ili materijala izvezenog iz postrojenja, plus količina goriva ili materijala na zalihi na početku izvještajnog razdoblja, minus količina goriva ili materijala na zalihi na kraju izvještajnog razdoblja.
(b) | documented procedures and respective data in audited financial statements for the reporting period.Ako utvrđivanje količina na zalihama izravnim mjerenjem nije tehnički izvedivo ili bi dovelo do neopravdano visokih troškova, operator može procijeniti te količine na temelju jednog od sljedećeg:
Where the determination of activity data for the entire calendar year is technically not feasible or would incur unreasonable costs, the operator may choose the next most appropriate day to separate a reporting year from the following one, and reconcile accordingly to the calendar year required. The deviations involved for one or more source streams shall be clearly recorded, form the basis of a value representative for the calendar year, and be considered consistently in relation to the next year.(a) | podataka iz prethodnih godina i njihove korelacije s proizvodnjom u izvještajnom razdoblju;
Article 28(b) | dokumentiranim postupcima i odgovarajućim podacima u revidiranim financijskim izvješćima za izvještajno razdoblje.
Measurement systems under the operator’s controlAko tehnički nije izvedivo utvrditi podatke o djelatnosti za čitavu kalendarsku godinu, ili bi to dovelo do neopravdano visokih troškova, upravitelj može odabrati sljedeći najprikladniji dan za odvajanje izvještajne godine od sljedeće te odgovarajuće prilagoditi traženoj kalendarskoj godini. Povezana odstupanja za jedan ili više tokova izvora jasno se bilježe, čine temelj reprezentativne vrijednosti za kalendarsku godinu i dosljedno se uzimaju u obzir u odnosu na sljedeću godinu.
1.   For determining the activity data in accordance with Article 27, the operator shall use metering results based on measurement systems under its own control at the installation, provided that all of the following conditions are complied with:Članak 28.
(a) | the operator must carry out an uncertainty assessment and ensures that the uncertainty threshold of the relevant tier level is met;Mjerni sustavi pod nadzorom operatora
(b) | the operator must ensure at least once per year, and after each calibration of measuring instruments, that the calibration results multiplied by a conservative adjustment factor based on an appropriate time series of previous calibrations of that or similar measuring instruments for taking into account the effect of uncertainty in service, are compared with the relevant uncertainty thresholds.1.   Za utvrđivanje podataka o djelatnosti u skladu s člankom 27., operator koristi rezultate mjerenja pomoću mjernih sustava pod vlastitim nadzorom u postrojenju, ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:
Where tier thresholds approved in accordance with Article 12 are exceeded or equipment found not to conform to other requirements, the operator shall take corrective action without undue delay and notify the competent authority thereof.(a) | operator mora izvesti procjenu nesigurnosti i osigurati da je ispunjen prag nesigurnosti odgovarajuće razine;
2.   The operator shall provide the uncertainty assessment referred to in point (a) of paragraph 1 to the competent authority when notifying a new monitoring plan or when it is relevant for a change to the approved monitoring plan.(b) | operator mora barem jednom godišnje te nakon svakog umjeravanja mjernih instrumenata osigurati da se rezultati umjeravanja, pomnoženi s konzervativnim faktorom korekcije na temelju primjerenog vremenskog niza prethodnih umjeravanja tog ili sličnog mjernog instrumenta, kako bi se uzeo u obzir učinak nesigurnosti prilikom korištenja, usporede s odgovarajućim pragovima nesigurnosti.
The assessment shall comprise the specified uncertainty of the applied measuring instruments, uncertainty associated with the calibration, and any additional uncertainty connected to how the measuring instruments are used in practice. Uncertainty related to stock changes shall be included in the uncertainty assessment where the storage facilities are capable of containing at least 5 % of the annual used quantity of the fuel or material considered. When carrying out the assessment, the operator shall take into account the fact that the stated values used to define tier uncertainty thresholds in Annex II refer to the uncertainty over the full reporting period.Ako se prekorače pragovi razina odobreni u skladu s člankom 12. ili se ustanovi da oprema ne zadovoljava druge zahtjeve, operator bez nepotrebnog odlaganja poduzima korektivne radnje i o tome obavješćuje nadležno tijelo.
The operator may simplify the uncertainty assessment by assuming that the maximum permissible errors specified for the measuring instrument in service, or where lower, the uncertainty obtained by calibration, multiplied by a conservative adjustment factor for taking into account the effect of uncertainty in service, is to be regarded as the uncertainty over the whole reporting period as required by the tier definitions in Annex II, provided that measuring instruments are installed in an environment appropriate for their use specifications.2.   Operator dostavlja procjenu nesigurnosti iz točke (a) stavka 1. nadležnom tijelu prilikom obavijesti o novom planu praćenja ili kada je to potrebno s ciljem promjene odobrenog plana praćenja.
3.   Notwithstanding paragraph 2, the competent authority may allow the operator to use metering results based on measurement systems under its own control at the installation, where the operator provides evidence that the measuring instruments applied are subject to relevant national legal metrological control.Procjena obuhvaća utvrđenu nesigurnost upotrijebljenih mjernih instrumenata, nesigurnost povezanu s umjeravanjem i bilo koju dodatnu nesigurnost koja je povezana s korištenjem mjernih instrumenata u praksi. Nesigurnost povezana s promjenama zaliha uključuje se u procjenu nesigurnosti ako se u skladišnim objektima može pohraniti najmanje 5 % godišnje korištenih količina goriva i materijala. Prilikom procjene nesigurnosti operator vodi računa o tome da se navedene vrijednosti kojima su određeni pragovi nesigurnosti razina u Prilogu II. odnose na nesigurnost tijekom čitavog izvještajnog razdoblja.
For that purpose, the maximum permissible error in service allowed by the relevant national legislation on legal metrological control for the relevant measuring task may be used as the uncertainty value without providing further evidence.Operator može pojednostaviti procjenu nesigurnosti pretpostavkom da se kao nesigurnost tijekom čitavog izvještajnog razdoblja u skladu s definicijama razina iz Priloga II. uzima najveća dopuštena pogreška koja je određena za korišteni mjerni instrument, ili nesigurnost dobivena umjeravanjem pomnožena s konzervativnim faktorom korekcije kako bi se uzeo u obzir učinak nesigurnosti prilikom korištenja, ovisno o tome koja je vrijednost manja, pod uvjetom da su mjerni instrumenti postavljeni u okružju koje je primjereno njihovim specifikacijama za uporabu.
Article 293.   Neovisno o stavku 2., nadležno tijelo može operatoru dozvoliti korištenje rezultata mjerenja pomoću mjernih sustava pod vlastitim nadzorom u postrojenju ako operator dokaže da su korišteni mjerni instrumenti predmet odgovarajućeg nacionalnog zakonskog mjeriteljskog nadzora.
Measurement systems outside the operator’s own controlZa tu se namjenu kao vrijednost nesigurnosti može koristiti vrijednost najveće dopuštene pogreške prilikom korištenja u skladu s odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvom o zakonskom mjeriteljskom nadzoru za predmetni zadatak mjerenja, pri čemu nije potrebno dostavljati dodatne dokaze.
1.   Where, based on a simplified uncertainty assessment, the use of measurement systems outside the operator’s own control, compared to the use of those within the operator’s own control pursuant to Article 28, allows the operator to comply with at least as high a tier, gives more reliable results and is less prone to control risks, the operator shall determine the activity data from measurement systems outside its own control.Članak 29.
To that end, the operator may revert to one of the following data sources:Mjerni sustavi koji nisu pod nadzorom operatora
(a) | amounts from invoices issued by a trade partner, provided that a commercial transaction between two independent trade partners takes place;1.   Ako na temelju pojednostavljene procjene nesigurnosti korištenje mjernih sustava koji nisu pod nadzorom operatora, a koji su usporedivi sa sustavima pod vlastitim nadzorom operatora u skladu s člankom 28., omogućuje operatoru zadovoljiti najmanje jednako visoku razinu, daje pouzdanije rezultate i smanjuje mogućnost rizika pri nadzoru, operator utvrđuje podatke o djelatnosti pomoću mjernih sustava koji nisu pod njegovim nadzorom.
(b) | direct readings from the measurement systems.U tu svrhu operator može koristiti jedan od sljedećih izvora podataka:
2.   The operator shall ensure compliance with the applicable tier pursuant to Article 26.(a) | iznosi na fakturama koje izdaje trgovinski partner, ako je riječ o komercijalnoj transakciji između dva neovisna trgovinska partnera;
To that end, the maximum permissible error in service allowed by relevant legislation for national legal metrological control for the relevant commercial transaction may be used as uncertainty without providing further evidence.(b) | izravna očitanja iz mjernih sustava.
Where the applicable requirements under national legal metrological control are less stringent than the applicable tier pursuant to Article 26, the operator shall obtain evidence on the applicable uncertainty from the trade partner responsible for the measurement system.2.   Operator osigurava usklađenost s odgovarajućom razinom u skladu s člankom 26.
Subsection 3U tu svrhu se kao vrijednost nesigurnosti može koristiti vrijednost najveće dopuštene pogreške prilikom korištenja u skladu s odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvom o zakonskom mjeriteljskom nadzoru za predmetnu komercijalnu transakciju, pri čemu nije potrebno dostavljati dodatne dokaze.
Calculation factorsAko su mjerodavni zahtjevi u okviru nacionalnog zakonskog mjeriteljskog nadzora manje strogi od primjenjive razine u skladu s člankom 26., operator od trgovinskog partnera koji je odgovoran za mjerni sustav dobavlja dokaz o primjenjivoj nesigurnosti.
Article 30Pododjeljak 3.
Determination of calculation factorsFaktori izračuna
1.   The operator shall determine calculation factors either as default values or values based on analysis depending on the applicable tier.Članak 30.
2.   The operator shall determine and report calculation factors consistently with the state used for related activity data, referring to the fuel’s or material’s state in which the fuel or material is purchased or used in the emission causing process, before it is dried or otherwise treated for laboratory analysis.Utvrđivanje faktora izračuna
Where such an approach incurs unreasonable costs, or where higher accuracy can be achieved, the operator may consistently report activity data and calculation factors referring to the state in which laboratory analyses are carried out.1.   Operator utvrđuje faktore izračuna kao zadane vrijednosti ili vrijednosti koje se temelje na analizi ovisno o primjenjivoj razini.
Article 312.   Operator utvrđuje i izvješćuje o faktorima izračuna u skladu sa stanjem koje se koristi za povezane podatke o djelatnosti, koji se odnose na stanja goriva ili materijala u kojem su gorivo ili materijal kupljeni ili uporabljeni u procesu koji prouzrokuje emisije, prije nego se isuši ili na drugi način obradi za laboratorijsku analizu.
Default values for calculation factorsAko takav pristup dovodi do neopravdano visokih troškova, ili ako se može postići veća točnost, operator može izvješćivati o podacima o djelatnosti i faktorima izračuna u skladu sa stanjem u kojem se izvode laboratorijske analize.
1.   Where the operator determines calculation factors as default values, it shall, in accordance with the requirement of the applicable tier, as set out in Annexes II and VI, use one of the following values:Članak 31.
(a) | standard factors and stoichiometric factors listed in Annex VI;Zadane vrijednosti za faktore izračuna
(b) | standard factors used by the Member State for its national inventory submission to the Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change;1.   Ako operator utvrđuje faktore izračuna kroz zadane vrijednosti, koristi jednu od sljedećih skupina vrijednosti u skladu sa zahtjevima primjenjive razine iz priloga II. i VI.:
(c) | literature values agreed with the competent authority, including standard factors published by the competent authority, which are compatible with factors referred to in point (b), but they are representative of more disaggregated sources of fuel streams;(a) | standardne faktore i stehiometrijske faktore koji su navedeni u Prilogu VI.;
(d) | values specified and guaranteed by the supplier of a material where the operator can demonstrate to the satisfaction of the competent authority that the carbon content exhibits a 95 % confidence interval of not more than 1 %;(b) | standardne faktore koje država članica koristi za dostavu nacionalnog inventara Tajništvu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime;
(e) | values based on analyses carried out in the past, where the operator can demonstrate to the satisfaction of the competent authority that those values are representative for future batches of the same material.(c) | vrijednosti iz literature dogovorene s nadležnim tijelom, uključujući standardne faktore koje je objavilo nadležno tijelo, a koji su usklađeni s faktorima iz točke (b), ali su reprezentativni za razdvojenije tokove izvora goriva;
2.   The operator shall specify all default values used in the monitoring plan.(d) | vrijednosti koje utvrđuje i za koje jamči dobavljač materijala, ako operator može pružiti zadovoljavajući dokaz nadležnom tijelu da sadržaj ugljika ima interval pouzdanosti 95 % uz najviše 1 %;
Where the default values change on an annual basis, the operator shall specify the authoritative applicable source of that value in the monitoring plan.(e) | vrijednosti koje su utemeljene na analizama u prošlosti, ako operator može pružiti zadovoljavajući dokaz nadležnom tijelu da su te vrijednosti reprezentativne za buduće šarže istog materijala.
3.   The competent authority may only approve a change of default values for a calculation factor in the monitoring plan pursuant to Article 15(2), where the operator provides evidence that the new default value leads to a more accurate determination of emissions.2.   Operator u planu praćenja utvrđuje sve zadane vrijednosti koje koristi.
4.   Upon application by the operator, the competent authority may allow that the net calorific value and emission factors of fuels are determined using the same tiers as required for commercial standard fuels provided that the operator submits, at least every three years, evidence that the 1 % interval for the specified calorific value has been met during the last three years.Ako se zadane vrijednosti mijenjaju na godišnjoj osnovi, operator u planu praćenja navodi mjerodavan izvor te vrijednosti.
Article 323.   Nadležno tijelo može odobriti promjenu zadanih vrijednosti za faktor izračuna u planu praćenja u skladu s člankom 15. stavkom 2. jedino ako operator pruži dokaz da nove zadane vrijednosti omogućuju veću točnost u utvrđivanju emisija.
Calculation factors based on analyses4.   Na zahtjev operatora, nadležno tijelo može dozvoliti utvrđivanje neto kalorične vrijednosti i emisijskih faktora goriva primjenom istih razina koje se zahtijevaju za komercijalna standardna goriva, pod uvjetom da operator najmanje svake tri godine dostavi dokaz da je u zadnje tri godine postignut interval od 1 % za utvrđenu kaloričnu vrijednost.
1.   The operator shall ensure that any analyses, sampling, calibrations and validations for the determination of calculation factors are carried out by applying methods based on corresponding EN standards.Članak 32.
Where such standards are not available, the methods shall be based on suitable ISO standards or national standards. Where no applicable published standards exist, suitable draft standards, industry best practice guidelines or other scientifically proven methodologies shall be used, limiting sampling and measurement bias.Faktori izračuna koji se temelje na analizi
2.   Where online gas chromatographs or extractive or non-extractive gas analysers are used for emission determination, the operator shall obtain approval from the competent authority for the use of such equipment. The equipment shall be used only with regard to composition data of gaseous fuels and materials. As minimum quality assurance measures, the operator shall ensure that an initial validation and annually repeated validations of the instrument are performed.1.   Operator osigurava da se sve analize, uzorkovanje, umjeravanja i provjere u svrhu utvrđivanja faktora izračuna izvode koristeći metode koje se temelje na odgovarajućim EN normama.
3.   The result of any analysis shall be used only for the delivery period or batch of fuel or material for which the samples have been taken, and for which the samples were intended to be representative.Ako takve norme nisu dostupne, metode se temelje na odgovarajućim ISO normama ili nacionalnim normama. Ako ne postoje primjenjive objavljene norme, koriste se odgovarajući nacrti normi, smjernice za najbolju industrijsku praksu, ili druge znanstveno dokazane metodologije kojima se ograničavaju odstupanja pri uzorkovanju i mjerenju.
For the determination of a specific parameter the operator shall use the results of all analyses made with regards to that parameter.2.   Ako se za utvrđivanje emisija koriste kontinuirani plinski kromatografi ili ekstraktivni ili neekstraktivni analizatori plina, operator od nadležnog tijela treba dobiti odobrenje za uporabu takve opreme. Oprema se koristi samo u pogledu podataka o sastavu plinovitih goriva i materijala. U smislu minimalnog osiguranja kvalitete, operator osigurava izvođenje početnog potvrđivanja instrumenta, koje se ponavlja svake godine.
Article 333.   Rezultat analize koristi se samo za razdoblje dostave ili šaržu goriva ili materijala za koje su uzeti uzorci, i za koje su uzorci bili namijenjeni kao reprezentativni.
Sampling planZa utvrđivanje specifičnog parametra operator koristi rezultate svih analiza koje su obavljene u pogledu tog parametra.
1.   Where calculation factors are determined by analyses, the operator shall submit to the competent authority for approval for each fuel or material a sampling plan in the form of a written procedure, which contains information on methodologies for the preparation of samples, including information on responsibilities, locations, frequencies and quantities, and methodologies for the storage and transport of samples.Članak 33.
The operator shall ensure that the derived samples are representative for the relevant batch or delivery period and free of bias. Relevant elements of the sampling plan shall be agreed with the laboratory carrying out the analysis for the respective fuel or material, and evidence of that agreement shall be included in the plan. The operator shall make the plan available for the purposes of verification pursuant to Regulation (EU) No 600/2012.Plan uzorkovanja
2.   The operator shall, in agreement with the laboratory carrying out the analysis for the respective fuel or material and subject to the approval of the competent authority, adapt the elements of the sampling plan where analytical results indicate that the heterogeneity of the fuel or material significantly differs from the information on heterogeneity on which the original sampling plan for that specific fuel or material was based.1.   Ako se faktori izračuna utvrđuju analizama, operator nadležnom tijelu dostavlja na odobrenje plan uzorkovanja za svako gorivo ili materijal u obliku pisanog postupka, koji sadrži informacije o metodologijama pripreme uzoraka, uključujući informacije o nadležnostima, mjestima, učestalosti i količinama te metodologijama koje se koriste za skladištenje i prijevoz uzoraka.
Article 34Upravitelj osigurava da su dobiveni uzorci reprezentativni za predmetnu šaržu ili razdoblje dostave i bez odstupanja. Relevantni elementi plana uzorkovanja utvrđuju se u dogovoru s laboratorijem koji je akreditiran za analizu predmetnoga goriva ili materijala, a plan mora sadržavati dokaz o tom dogovoru. Operator stavlja plan na raspolaganje u smislu verifikacije u skladu s Uredbom (EU) br. 600/2012.
Use of laboratories2.   Operator u dogovoru s laboratorijem koji analizira predmetno gorivo ili materijal i podložno odobrenju nadležnog tijela prilagođava elemente plana uzorkovanja ako rezultati analize pokažu da se heterogenost goriva ili materijala značajno razlikuje od informacija o heterogenosti na kojem se temelji izvorni plan uzorkovanja za to pojedino gorivo ili materijal.
1.   The operator shall ensure that laboratories used to carry out analyses for the determination of calculation factors are accredited in accordance with EN ISO/IEC 17025, for the relevant analytical methods.Članak 34.
2.   Laboratories not accredited in accordance with EN ISO/IEC 17025 may only be used for the determination of calculation factors where the operator can demonstrate to the satisfaction of the competent authority that access to laboratories referred to in paragraph 1 is technically not feasible or would incur unreasonable costs and that the non-accredited laboratory meets requirements equivalent to EN ISO/IEC 17025.Korištenje laboratorija
3.   The competent authority shall deem a laboratory to meet the requirements equivalent to EN ISO/IEC 17025 within the meaning of paragraph 2 where the operator provides, to the extent feasible, in the form of and to a similar level of detail required for procedures pursuant to Article 12(2), evidence in accordance with the second and the third subparagraph of this paragraph.1.   Operator osigurava da su laboratoriji koje koristi za analize prilikom utvrđivanja faktora izračuna akreditirani za odgovarajuće metode analize u skladu s EN ISO/IEC 17025.
With respect to quality management, the operator shall produce an accredited certification of the laboratory in conformity with EN ISO/IEC 9001, or other certified quality management systems that cover the laboratory. In the absence of such certified quality management systems, the operator shall provide other appropriate evidence that the laboratory is capable of managing its personnel, procedures, documents and tasks in a reliable manner.2.   Laboratoriji koji nisu akreditirani u skladu s EN ISO/IEC 17025 smiju se koristiti za utvrđivanje faktora izračuna samo ako operator može nadležnom tijelu na zadovoljavajući način dokazati da korištenje laboratorija iz stavka 1. nije tehnički izvedivo ili bi dovelo do neopravdano visokih troškova, te da neakreditirani laboratorij zadovoljava zahtjeve koji su istovrijedni zahtjevima norme EN ISO/IEC 17025.
With respect to technical competence, the operator shall provide evidence that the laboratory is competent and able to generate technically valid results using the relevant analytical procedures. Such evidence shall cover at least the following elements:3.   Nadležno tijelo smatra da laboratorij zadovoljava zahtjeve koji su istovrijedni zahtjevima norme EN ISO/IEC 17025 u smislu stavka 2. ako operator u najvećem mogućem opsegu dostavi dokaze u skladu s drugim i trećim podstavkom ovog stavka u obliku i sa sličnom razinom detalja koji se zahtijevaju za postupke u skladu s člankom 12. stavkom 2.
(a) | management of the personnel’s competence for the specific tasks assigned;U pogledu upravljanja kvalitetom, operator dostavlja akreditirani certifikat laboratorija prema EN ISO/IEC 9001 ili prema drugim certificiranim sustavima upravljanja kvalitetom koji su mjerodavni za laboratorij. Ako ne postoje takvi certificirani sustavi upravljanja kvalitetom, operator dostavlja druge odgovarajuće dokaze da je laboratorij sposoban pouzdano upravljati osobljem, postupcima i zadacima.
(b) | suitability of accommodation and environmental conditions;U pogledu tehničke osposobljenosti, operator dostavlja dokaze da je laboratorij osposobljen i u mogućnosti dati tehnički valjane rezultate pomoću relevantnih analitičkih postupaka. Ti dokazi obuhvaćaju barem sljedeće elemente:
(c) | selection of analytical methods and relevant standards;(a) | upravljanje osposobljenostima osoblja za pojedine zadatke koji su im dodijeljeni;
(d) | where applicable, management of sampling and sample preparation, including control of sample integrity;(b) | prikladnost smještaja i uvjeta okoliša;
(e) | where applicable, development and validation of new analytical methods or application of methods not covered by international or national standards;(c) | odabir analitičkih metoda i odgovarajućih normi;
(f) | uncertainty estimation;(d) | ako je primjenjivo, upravljanje uzorkovanjem i pripremom uzoraka, uključujući nadzor nad integritetom uzoraka;
(g) | management of equipment, including procedures for calibration, adjustment, maintenance and repair of equipment, and record keeping thereof;(e) | ako je primjenjivo, razvoj i provjera novih analitičkih metoda ili primjena metoda koje nisu obuhvaćene međunarodnim ili nacionalnim normama;
(h) | management and control of data, documents and software;(f) | procjena nesigurnosti;
(i) | management of calibration items and reference materials;(g) | upravljanje opremom, uključujući postupke za umjeravanje, korekciju, održavanje i popravak opreme, te vođenje evidencije o istom;
(j) | quality assurance for calibration and test results, including regular participation in proficiency testing schemes, applying analytical methods to certified reference materials, or inter-comparison with an accredited laboratory;(h) | upravljanje i nadzor nad podacima, dokumentima i programskom podrškom;
(k) | management of outsourced processes;(i) | upravljanje elementima umjeravanja i referentnim materijalima;
(l) | management of assignments, customer complaints, and ensuring timely corrective action.(j) | osiguranje kvalitete za rezultate umjeravanja i ispitivanja, uključujući redovito sudjelovanje u programima ispitivanja stručnosti, primjenu analitičkih metoda na certificiranim referentnim materijalima, ili međuusporedbu s akreditiranim laboratorijem;
Article 35(k) | upravljanje procesima koji su dodijeljeni vanjskim izvođačima;
Frequencies for analyses(l) | upravljanje zadacima i pritužbama korisnika te osiguranje pravodobnih korektivnih radnji.
1.   The operator shall apply the minimum frequencies for analyses for relevant fuels and materials listed in Annex VII. Annex VII will be reviewed on a regular basis and in the first instance not more than two years from this Regulation entering into force.Članak 35.
2.   The competent authority may allow the operator to use a different frequency than those referred to in paragraph 1, where minimum frequencies are not available or where the operator demonstrates one of the following:Učestalost analiza
(a) | based on historical data, including analytical values for the respective fuels or materials in the reporting period immediately preceding the current reporting period, any variation in the analytical values for the respective fuel or material does not exceed 1/3 of the uncertainty value to which the operator has to adhere with regard to the activity data determination of the relevant fuel or material;1.   Operator izvodi analize relevantnih goriva i materijala u skladu s minimalnom učestalošću iz Priloga VII. Prilog VII. se pregledava redovito, a prvi put najkasnije dvije godine od stupanja na snagu ove Uredbe.
(b) | using the required frequency would incur unreasonable costs.2.   Nadležno tijelo može operatoru dozvoliti primjenu učestalosti koja se razlikuje od one iz stavka 1., ako nisu dostupne minimalne učestalosti ili ako operator dokaže jedno od sljedećeg:
Subsection 4(a) | na temelju povijesnih podataka, uključujući analitičke vrijednosti za odgovarajuća goriva ili materijale u izvještajnom razdoblju koje neposredno prethodi trenutačnom izvještajnog razdoblju, oscilacije u analitičkim vrijednostima za odgovarajuća goriva ili materijale ne prelaze jednu trećinu vrijednosti nesigurnosti koju operator mora poštovati u pogledu utvrđivanja podataka o djelatnostima za predmetno gorivo ili materijal;
Specific calculation factors(b) | primjena tražene učestalosti dovela bi do neopravdano visokih troškova.
Article 36Pododjeljak 4.
Emission factors for CO2Specifični faktori izračuna
1.   The operator shall determine activity-specific emission factors for CO2 emissions.Članak 36.
2.   Emission factors of fuels, including when used as process input, shall be expressed as t CO2/TJ.Emisijski faktori za CO2
The competent authority may allow the operator to use an emission factor for a fuel expressed as t CO2/t or t CO2/Nm3 for combustion emissions, where the use of an emission factor expressed as t CO2/TJ incurs unreasonable costs or where at least equivalent accuracy of the calculated emissions can be achieved by using such an emission factor.1.   Operator utvrđuje emisijske faktore specifične za pojedinu djelatnost za emisije CO2.
3.   For the conversion of the carbon content into the respective value of a CO2 related emission factor or vice versa, the operator shall use the factor 3 664 t CO2/t C.2.   Emisijski faktori za goriva, uključujući kada se koriste kao ulazni materijal procesa, izražavaju se u t CO2/TJ.
Article 37Nadležno tijelo može operatoru dozvoliti korištenje emisijskog faktora za gorivo koji je izražen u t CO2/t ili t CO2/Nm3 za emisije zbog izgaranja, ako korištenje emisijskog faktora izraženog u t CO2/TJ dovodi do neopravdano visokih troškova ili ako se korištenjem takvog emisijskog faktora može postići barem jednaka točnost izračunanih emisija.
Oxidation and conversion factors3.   Za pretvaranje sadržaja ugljika u odgovarajuću vrijednost emisijskog faktora koji se odnosi na CO2 ili obrnuto primjenjuje se faktor 3 664 t CO2/t C.
1.   The operator shall use as a minimum tier 1 to determine oxidation or conversion factors. The operator shall use a value of 1 for oxidation or for a conversion factor where the emission factor includes the effect of incomplete oxidation or conversion.Članak 37.
However, the competent authority may require operators to always use tier 1.Oksidacijski i konverzijski faktori
2.   Where several fuels are used within an installation and tier 3 is to be used for the specific oxidation factor, the operator may ask for the approval of the competent authority for one or both of the following:1.   Operator za utvrđivanje oksidacijskih ili konverzijskih faktora koristi najmanje razinu 1. Ako emisijski uključuje učinak nepotpune oksidacije ili konverzije, operator za oksidacijski faktor ili konverzijski faktor uzima vrijednost 1.
(a) | the determination of one aggregate oxidation factor for the whole combustion process and to apply it to all fuels;Međutim, nadležno tijelo može od operatora zahtijevati da uvijek koriste razinu 1.
(b) | the attribution of the incomplete oxidation to one major source stream and use of a value of 1 for the oxidation factor of the other source streams.2.   Ako se u jednom postrojenju koristi više goriva i za specifični oksidacijski faktor se treba koristiti razina 3, operator može od nadležnog tijela tražiti da odobri jednu ili obje sljedeće mogućnosti:
Where biomass or mixed fuels are used, the operator shall provide evidence that application of points (a) or (b) of the first subparagraph does not lead to an underestimation of emissions.(a) | operator utvrđuje jedan ukupni oksidacijski faktor za cijeli proces izgaranja i primjenjuje ga na sva goriva;
Subsection 5(b) | operator pripisuje nepotpunu oksidaciju jednom velikom toku izvora i koristi vrijednost 1 za oksidacijski faktor za sve ostale tokove izvora.
Treatment of biomassAko se koristi biomasa ili miješana goriva, operator mora dokazati da primjena točaka (a) i (b) prvog podstavka ne dovodi do podcjenjivanja emisija.
Article 38Pododjeljak 5.
Biomass source streamsPostupanje s biomasom
1.   The operator may determine the activity data of biomass source streams without using tiers and providing analytical evidence regarding the biomass content, where that source stream consists exclusively of biomass and the operator can ensure that it is not contaminated with other materials or fuels.Članak 38.
2.   The emission factor of biomass shall be zero.Tokovi izvora biomase
The emission factor of a mixed fuel or material shall be calculated and reported as the preliminary emission factor determined in accordance with Article 30 multiplied by the fossil fraction of the fuel or material.1.   Operator može utvrditi podatke o djelatnosti tokova izvora biomase bez korištenja razina i osiguranja analitičkih dokaza u pogledu sadržaja biomase, ako se taj tok izvora sastoji isključivo od biomase i operator može osigurati da nije kontaminiran drugim materijalima ili gorivima.
3.   Peat, xylite and fossil fractions of mixed fuels or materials shall not be considered biomass.2.   Emisijski faktor za biomasu iznosi nula.
4.   Where the biomass fraction of mixed fuels or materials is equal or higher than 97 %, or where due to the amount of the emissions associated with the fossil fraction of the fuel or material it qualifies as a de-minimis source stream, the competent authority may allow the operator to apply no-tier methodologies, including the energy balance method, for determining activity data and relevant calculation factors, unless the respective value is to be used for the subtraction of biomass derived CO2 from emissions determined by means of continuous emission measurement.Emisijski faktor za miješano gorivo ili materijal računa se i izvješćuje kao preliminarni emisijski faktor koji se utvrđuje u skladu s člankom 30., pomnožen s fosilnim udjelom goriva ili materijala.
Article 393.   Udjeli treseta, ksilita i fosilne tvari u miješanim gorivima ili materijalima ne smatraju se biomasom.
Determination of biomass and fossil fraction4.   Ako je udio biomase u miješanim gorivima ili materijalima jednak ili veći od 97 %, ili ako se zbog količina emisija povezanih s fosilnim udjelom u gorivu ili materijalu može svrstati u tokove izvora de-minimis, nadležno tijelo može operatoru dozvoliti da za utvrđivanje podataka o djelatnosti i odgovarajućih faktora izračuna koristi metodologije koje nisu utemeljene na razinama, uključujuću metodu energetske bilance, osim ako se odgovarajuća vrijednost koristi za oduzimanje CO2 koji potječe iz biomase od emisija koje se utvrđuju kontinuiranim mjerenjem.
1.   Where subject to the tier level required and to the availability of appropriate default values as referred to in Article 31(1), the biomass fraction of a specific fuel or material are determined using analyses, the operator shall determine that biomass fraction on the basis of a relevant standard and the analytical methods therein, and apply that standard only if approved by the competent authority.Članak 39.
2.   Where the determination of the biomass fraction of a mixed fuel or material by analysis in accordance with paragraph 1 is technically not feasible or would incur unreasonable costs, the operator shall base its calculation on standard emission factors and biomass fraction values for mixed fuels and materials and estimation methods published by the Commission.Utvrđivanje udjela biomase i fosilne tvari
In the absence of such standard factors and values, the operator shall either assume the absence of a biomass share or submit an estimation method to determine the biomass fraction to the competent authority for approval. For fuels or materials originating from a production process with defined and traceable input streams, the operator may base such estimation on a mass balance of fossil and biomass carbon entering and leaving the process.1.   Ako se u skladu sa zahtijevanom razinom i raspoloživošću odgovarajućih zadanih vrijednosti iz članka 31. stavka 1. udio biomase u pojedinom gorivu ili materijalu utvrđuje analizama, operator utvrđuje taj udio biomase na temelju odgovarajuće norme i analitičkih metoda iz te norme, pri čemu normu primjenjuje jedino uz odobrenje nadležnog tijela.
3.   By way of derogation from paragraphs 1 and 2 and Article 30, where the guarantee of origin has been established in accordance with Articles 2(j) and 15 of Directive 2009/28/EC for biogas injected into and subsequently removed from a gas network, the operator shall not use analyses for the determination of the biomass fraction.2.   Ako utvrđivanje udjela biomase u pojedinom gorivu ili materijalu analizom u skladu sa stavkom 1. tehnički nije izvedivo ili bi dovelo do neopravdano visokih troškova, operator temelji svoj izračun na standardnim emisijskim faktorima i vrijednostima udjela biomase u miješanim gorivima i materijalima te metodama procjene koje objavljuje Komisija.
SECTION 3Ako ne postoje takvi standardni faktori i vrijednosti, operator može pretpostaviti da udio biomase nije prisutan ili može nadležnom tijelu dostaviti na odobrenje metodu procjene za utvrđivanje udjela biomase. Za goriva ili materijale koji potječu iz proizvodnog procesa u kojem su tokovi ulaznih materijala utvrđeni i sljedivi, operator može takvu procjenu utemeljiti na bilanci mase fosilnog ugljika i ugljika iz biomase koji ulazi u proces i izlazi iz njega.
Measurement-based methodology3.   Odstupajući od stavaka 1. i 2. i članka 30., ako je za bioplin koji se ubacuje i kasnije uklanja iz plinske mreže utvrđeno jamstvo porijekla u skladu s člankom 2. točkom (j) i člankom 15. Direktive 2009/28/EZ, operator ne koristi analize za utvrđivanje udjela biomase.
Article 40ODJELJAK 3.
Use of the measurement-based monitoring methodologyMetodologija na temelju mjerenja
The operator shall use measurement-based methodologies for all emissions of nitrous oxide (N2O) as laid down in Annex IV, and for quantifying CO2 transferred pursuant to Article 49.Članak 40.
In addition, the operator may use measurement-based methodologies for CO2 emission sources where it can provide evidence that for each emission source the tiers required in accordance with Article 41 are complied with.Uporaba metodologije praćenja na temelju mjerenja
Article 41Operator koristi metodologije na temelju mjerenja za sve emisije dušikovog oksida (N2O) u skladu s Prilogom IV., te za utvrđivanje količine prenesenog CO2 u skladu s člankom 49.
Tier requirementsPored toga, operator može koristiti metodologije na temelju mjerenja za izvore emisija CO2 ako može dokazati da su za svaki izvor emisije poštovane razine koje se zahtijevaju u skladu s člankom 41.
1.   For each emission source which emits more than 5 000 tonnes of CO2(e) per year, or which contributes more than 10 % of the total annual emissions of the installation, whichever is higher in terms of absolute emissions, the operator shall apply the highest tier listed in section 1 of Annex VIII. For all other emission sources, the operator shall apply at least one tier lower than the highest tier.Članak 41.
2.   Only where the operator can demonstrate to the satisfaction of the competent authority that application of the tier required under paragraph 1 is technically not feasible or incurs unreasonable costs and application of a calculation methodology using the tier levels required by Article 26 is technically not feasible or incurs unreasonable costs, may a next lower tier be used for the relevant emission source, with a minimum of tier 1.Zahtjevi u skladu s razinama
Article 421.   Za svaki izvor emisije koji godišnje ispusti više od 5 000 tona CO2(e), ili doprinese više od 10 % od ukupnih godišnjih emisija iz postrojenja, ovisno o tome koja je vrijednost veća u smislu apsolutnih emisija, operator koristi najvišu razinu iz odjeljka 1. Priloga VIII. Za sve ostale izvore emisija operator koristi najmanje jednu razinu nižu od najviše.
Measurement standards and laboratories2.   Sljedeća niža razina, ali minimalno razina 1, smije se koristiti samo ako operator može na zadovoljavajući način dokazati nadležnom tijelu da korištenje razine koja se zahtijeva u skladu sa stavkom 1. nije tehnički izvedivo ili dovodi do neopravdano visokih troškova, te da primjena metodologije na temelju izračuna uz korištenje razina iz članka 26. nije tehnički izvediva ili dovodi do neopravdano visokih troškova.
1.   All measurements shall be carried out applying methods based on EN 14181 Stationary source emissions — Quality assurance of automated measuring systems, EN 15259 Air quality — Measurement of stationary source emissions — Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report, and other corresponding EN standards.Članak 42.
Where such standards are not available, the methods shall be based on suitable ISO standards, standards published by the Commission or national standards. Where no applicable published standards exist, suitable draft standards, industry best practice guidelines or other scientifically proven methodologies shall be used, limiting sampling and measurement bias.Mjerni standardi i laboratoriji
The operator shall consider all relevant aspects of the continuous measurement system, including the location of the equipment, calibration, measurement, quality assurance and quality control.1.   Sva se mjerenja izvode primjenom metoda koje se temelje na normi EN 14181 Emisije iz stacionarnih izvora — Osiguranje kvalitete rada automatskih mjernih sustava, EN 15259 Kvaliteta zraka — Mjerenje emisija iz stacionarnih izvora — Zahtjevi za mjerne presjeke i mjesta te za mjerni cilj, plan i izvješće, te na drugim odgovarajućim EN normama.
2.   The operator shall ensure that laboratories carrying out measurements, calibrations and relevant equipment assessments for continuous emission measurement systems (CEMS) shall be accredited in accordance with EN ISO/IEC 17025 for the relevant analytical methods or calibration activities.Ako takve norme nisu dostupne, metode se temelje na odgovarajućim ISO normama, normama koje objavljuje Komisija ili nacionalnim normama. Ako ne postoje primjenjive objavljene norme, koriste se odgovarajući nacrti normi, smjernice za najbolju industrijsku praksu, ili druge znanstveno dokazane metodologije kojima se ograničavaju odstupanja pri uzorkovanju i mjerenju.
Where the laboratory does not have such accreditation, the operator shall ensure that equivalent requirements of Article 34(2) and (3) are met.Operator uzima u obzir sve važne aspekte sustava kontinuiranog mjerenja, uključujući lokaciju opreme, umjeravanje, mjerenje, osiguranje kvalitete i nadzor kvalitete.
Article 432.   Operator osigurava da su laboratoriji koji izvode mjerenje, umjeravanje i procjenu odgovarajuće opreme za sustave kontinuiranog mjerenja emisija (CEMS) akreditirani u skladu s EN ISO/IEC 17025 za predmetne metode analize ili aktivnosti umjeravanja.
Determination of emissionsAko laboratorij nema takvu akreditaciju, operator osigurava da su ispunjeni istovrijedni zahtjevi iz članka 34. stavka 2. i članka 3.
1.   The operator shall determine the annual emissions from an emission source over the reporting period by summing up over the reporting period all hourly values of the measured greenhouse gas concentration multiplied by the hourly values of the flue gas flow, where the hourly values shall be averages over all individual measurement results of the respective operating hour.Članak 43.
In the case of CO2 emissions, the operator shall determine annual emission on the basis of equation 1 in Annex VIII. CO emitted to the atmosphere shall be treated as the molar equivalent amount of CO2.Utvrđivanje emisija
In the case of nitrous oxide (N2O), the operator shall determine annual emissions on the basis of the equation in subsection B.1 of section 16 of Annex IV.1.   Operator utvrđuje godišnje emisije iz izvora emisije tijekom izvještajnog razdoblja zbrajanjem svih satnih vrijednosti izmjerenih koncentracija stakleničkih plinova pomnoženih sa satnim vrijednostima toka dimnog plina, pri čemu se za satne vrijednosti uzima prosjek svih pojedinačnih rezultata mjerenja za predmetni sat rada.
2.   Where several emission sources exist in one installation and cannot be measured as one emission source, the operator shall measure emissions from those sources separately and add the results to obtain the total emissions of the specific gas over the reporting period.U slučaju emisija CO2, operator utvrđuje godišnje emisije na temelju jednadžbe 1. iz stavka VII. CO ispušten u atmosferu uzima se kao molarno istovrijedna količina CO2.
3.   The operator shall determine the greenhouse gas concentration in the flue gas by continuous measurement at a representative point through one of the following:U slučaju dušikovog oksida (N2O), operator utvrđuje godišnje emisije na temelju jednadžbe iz pododjeljka B.1. odjeljka 16. Priloga IV.
(a) | direct measurement;2.   Ako je u jednom postrojenju više izvora emisija koji se ne mogu mjeriti kao jedan izvor emisije, operator mjeri emisije iz tih izvora zasebno te zbraja rezultate kako bi dobio ukupne emisije pojedinog plina tijekom izvještajnog razdoblja.
(b) | in the case of a high concentration in the flue gas, calculation of the concentration using an indirect concentration measurement applying Equation 3 of Annex VIII and taking into account the measured concentration values of all other components of the gas stream as laid down in the operator’s monitoring plan.3.   Operator utvrđuje koncentracije stakleničkih plinova u dimnom plinu kontinuiranim mjerenjem na reprezentativnoj točki koristeći jedno od sljedećeg:
4.   Where relevant, the operator shall determine separately any CO2 amount stemming from biomass using calculation-based monitoring methodologies and subtract it from the total measured CO2 emissions.(a) | neposredno mjerenje;
5.   The operator shall determine the flue gas flow for the calculation in accordance with paragraph 1 by one of the following methods:(b) | u slučaju visoke koncentracije dimnog plina, izračun koncentracije koristeći neizravno mjerenje koncentracije primjenom jednadžbe 3. iz Priloga VIII. i uzimajući u obzir izmjerene vrijednosti koncentracija svih ostalih komponenti toka plina kako je utvrđeno u operatorovom planu praćenja.
(a) | calculation by means of a suitable mass balance, taking into account all significant parameters on the input side, including for CO2 emissions at least input material loads, input airflow and process efficiency, as well as on the output side including at least the product output, the O2, SO2 and NOx concentration;4.   Ako je primjereno, operator zasebno utvrđuje količinu CO2 koja potječe iz biomase koristeći metodologije koje se temelje na izračunu, te oduzima tu vrijednost od ukupnih izmjerenih emisija CO2.
(b) | determination by continuous flow measurement at a representative point.5.   Operator utvrđuje tok dimnog plina za izračun u skladu sa stavkom 1. koristeći jednu od sljedećih metoda:
Article 44(a) | izračun pomoću odgovarajuće bilance mase, uzimajući u obzir sve značajne parametre na ulaznoj strani, uključujući barem ulazne materijale, protok ulaznog zraka i učinkovitost procesa, kao i na izlaznoj strani, uključujući barem izlaz proizvoda, koncentraciju O2, SO2 i NOx;
Data aggregation(b) | utvrđivanje kontinuiranim mjerenjem toka na reprezentativnoj točki.
1.   The operator shall calculate hourly averages for each parameter, including concentrations and flue gas flow, relevant for determining emissions using a measurement-based methodology by using all data points available for that specific hour.Članak 44.
Where an operator can generate data for shorter reference periods without additional cost, he shall use those periods for the determination of the annual emissions in accordance with Article 43(1).Sabiranje podataka
2.   Where the continuous measurement equipment for a parameter is out of control, out of range or out of operation for part of the hour or reference period referred to in paragraph 1, the operator shall calculate the related hourly average pro rata to the remaining data points for that specific hour or shorter reference period provided that at least 80 % of the maximum number of data points for a parameter are available. Article 45(2) to (4) shall apply where less than 80 % of the maximum number of data points for a parameter are available.1.   Operator računa prosječne satne vrijednosti svih parametara koji su relevantni za utvrđivanje emisija, uključujući koncentracije i tok dimnog plina, pomoću metodologije koja se temelji na mjerenju, koristeći sve podatkovne točke koje su dostupne za pojedini sat.
Article 45Ako operator može osigurati podatke za kraća vremenska razdoblja bez dodatnih troškova, koristi ta razdoblja pri utvrđivanju godišnjih emisija u skladu s člankom 43. stavkom 1.
Missing data2.   Ako oprema za kontinuirano mjerenje pojedinog parametra u jednom dijelu sata ili referentnog razdoblja iz stavka 1. nije bila pod nadzorom, nije bila dostupna ili nije bila u upotrebi, operator računa odgovarajuću prosječnu satnu vrijednost razmjerno preostalim podatkovnim točkama za taj sat ili kraće referentno razdoblje, pod uvjetom da je dostupno najmanje 80 % najvećeg mogućeg broja podatkovnih točaka za pojedini parametar. Ako je dostupno manje od 80 % najvećeg mogućeg broja podatkovnih točaka za pojedini parametar, primjenjuje se članak 45. stavci 2. do 4.
1.   Where a piece of measurement equipment within the continuous emissions monitoring system is out of operation for more than five consecutive days in any calendar year, the operator shall inform the competent authority without undue delay and propose adequate measures to improve the quality of the continuous emissions monitoring system affected.Članak 45.
2.   Where a valid hour or shorter reference period in accordance with Article 44(1) of data cannot be provided for one or more parameters of the measurement-based methodology due to the equipment being out of control, out of range or out of operation, the operator shall determine values for substitution of each missing hour of data.Nedostajući podaci
3.   Where a valid hour or shorter reference period of data cannot be provided for a parameter directly measured as concentration, the operator shall calculate a substitution value as the sum of an average concentration and twice the standard deviation associated with that average, using Equation 4 in Annex VIII.1.   Ako je komad mjerne opreme u okviru sustava kontinuiranog mjerenja emisija izvan upotrebe više od pet uzastopnih dana u bilo kojoj kalendarskoj godini, operator bez nepotrebnog odlaganja obavještava nadležno tijelo i predlaže odgovarajuće radnje kojima će se poboljšati kvaliteta predmetnog sustava kontinuiranog mjerenja emisija.
Where the reporting period is not applicable for determining such substitution values due to significant technical changes at the installation, the operator shall agree with the competent authority a representative timeframe for determining the average and standard deviation, where possible with the duration of one year.2.   Ako se za jedan ili više parametara metodologije koja se temelji na mjerenju ne može osigurati valjani sat podataka ili kraće referentno razdoblje podataka u skladu s člankom 44. stavkom 1. radi toga što je oprema bila izvan nadzora, nedostupna ili izvan uporabe, operator utvrđuje zamjenske vrijednosti za svaki sat podataka koji nedostaje.
4.   Where a valid hour of data cannot be provided for a parameter other than concentration, the operator shall obtain substitute values of that parameter through a suitable mass balance model or an energy balance of the process. The operator shall validate the results by using the remaining measured parameters of the measurement-based methodology and data at regular working conditions considering a time period of the same duration as the data gap.3.   Ako se za jedan ili više parametara koji se neposredno mjeri kao koncentracija ne može osigurati valjani sat podataka ili kraće referentno razdoblje podataka, operator računa zamjensku vrijednost kao zbroj prosječne koncentracije i dvostruke standardne devijacije povezane s tim prosjekom, koristeći jednadžbu 4. iz Priloga VIII.
Article 46Ako za utvrđivanje takvih zamjenskih vrijednosti izvještajno razdoblje nije primjenjivo zbog značajnih tehničkih izmjena na postrojenju, operator s nadležnim tijelom dogovara reprezentativni vremenski okvir za utvrđivanje prosjeka i standardne devijacije, po mogućnosti u trajanju od jedne godine.
Corroborating with calculation of emissions4.   Ako se ne može osigurati valjani sat podataka za parametar koji nije koncentracija, operator dobiva zamjensku vrijednost tog parametra pomoću odgovarajućeg modela bilance mase ili energetske bilance procesa. Operator potvrđuje rezultate koristeći preostale izmjerene parametre metodologije koja se temelji na mjerenju i podatke pri normalnim uvjetima rada, uzimajući u obzir vremensko razdoblje istog trajanja kao i razdoblje za koje podaci nedostaju.
The operator shall corroborate emissions determined by a measurement-based methodology, with the exception of nitrous oxide (N2O) emissions from nitric acid production and greenhouse gases transferred to a transport network or a storage site, by calculating the annual emissions of each considered greenhouse gas for the same emission sources and source streams.Članak 46.
The use of tier methodologies shall not be required.Potvrda emisija kroz izračun
SECTION 4Operator potvrđuje vrijednosti emisija koje je utvrdio metodologijom koja se temelji na mjerenju, uz iznimku emisija dušikovog oksida (NO2) iz proizvodnje dušične kiseline i stakleničkih plinova koji su preneseni do prijevozne mreže ili mjesta skladištenja, tako da izračuna godišnje emisije svakog pojedinog stakleničkog plina za iste izvore emisija i tokove izvora.
Special provisionsNije potrebno koristiti razine.
Article 47ODJELJAK 4.
Installations with low emissionsPosebne odredbe
1.   The competent authority may allow the operator to submit a simplified monitoring plan in accordance with Article 13, provided that it operates an installation with low emissions.Članak 47.
The first subparagraph shall not apply to installations carrying out activities for which N2O is included pursuant to Annex I to Directive 2003/87/EC.Postrojenja s niskim emisijama
2.   For the purposes of the first subparagraph of paragraph 1, an installation shall be considered an installation with low emissions where at least one of the following conditions is met:1.   Nadležno tijelo može operatoru dozvoliti da dostavi pojednostavljeni plan praćenja u skladu s člankom 13., pod uvjetom da upravlja postrojenjem s niskim emisijama.
(a) | the average annual emissions of that installation reported in the verified emission reports during the trading period immediately preceding the current trading period, with the exclusion of CO2 stemming from biomass and before subtraction of transferred CO2, were less than 25 000 tonnes of CO2(e) per year;Prvi se stavak ne primjenjuje na postrojenja koja izvode djelatnosti pri kojima je uključen N2O u skladu s Prilogom I. Direktive 2003/87/EZ.
(b) | the average annual emissions referred to in point (a) are not available or are no longer applicable because of changes in the installation’s boundaries or changes to the operating conditions of the installation, but the annual emissions of that installation for the next five years, with the exclusion of CO2 stemming from biomass and before subtraction of transferred CO2, will be, based on a conservative estimation method, less than 25 000 tonnes of CO2(e) per year.2.   Za potrebe prvog podstavka stavka 1., postrojenje se smatra postrojenjem s niskim emisijama ako je zadovoljen barem jedan od sljedećih zahtjeva:
3.   The operator of an installation with low emissions shall not be required to submit the supporting documents referred to in the third subparagraph of Article 12(1), and shall be exempt from the requirement of reporting on improvement referred to in Article 69(4).(a) | prosječne godišnje emisije tog postrojenja iz provjerenih izvješća o emisijama tijekom razdoblja trgovanja koje neposredno prethodi trenutačnom razdoblju trgovanja, uz iznimku CO2 koji potječe iz biomase i prije oduzimanja prenesenog CO2, iznosile su manje od 25 000 tona CO2(e) godišnje;
4.   By way of derogation from Article 27, the operator of an installation with low emissions may determine the amount of fuel or material by using available and documented purchasing records and estimated stock changes. The operator shall also be exempt from the requirement to provide the uncertainty assessment referred to in Article 28(2) to the competent authority.(b) | prosječne godišnje emisije iz točke (a) nisu dostupne ili više nisu primjenjive radi promjene granica postrojenja ili uvjeta rada postrojenja, ali će prosječne godišnje emisije tog postrojenja u narednih pet godina, uz iznimku CO2 koji potječe iz biomase i prije oduzimanja prenesenog CO2, na temelju metode konzervativne procjene, iznositi manje od 25 000 tona CO2(e) godišnje.
5.   The operator of an installation with low emissions shall be exempt from the requirement of Article 28(2) to determine stock data at the beginning and the end of the reporting period, where the storage facilities are capable of containing at least 5 % of the annual consumption of fuel or material during the reporting period, in order to include related uncertainty in an uncertainty assessment.3.   Operator postrojenja s niskim emisijama ne mora dostavljati popratnu dokumentaciju iz trećeg podstavka članka 12. stavka 1., i izuzet je od obveze izvješćivanja o poboljšanjima iz članka 69. stavka 4.
6.   By way of derogation from Article 26(1) the operator of an installation with low emissions may apply as a minimum tier 1 for the purposes of determining activity data and calculation factors for all source streams, unless higher accuracy is achievable without additional effort for the operator, without providing evidence that applying higher tiers is technically not feasible or would incur unreasonable costs.4.   Odstupajući od članka 27., operator postrojenja s niskim emisijama može utvrditi količinu goriva ili materijala koristeći raspoložive i dokumentirane podatke o kupovini i procijenjene promjene zaliha. Operator je također izuzet od obveze da nadležnom tijelu dostavi procjenu nesigurnosti iz članka 28. stavka 2.
7.   For the purpose of determining calculation factors on the basis of analyses in accordance with Article 32, the operator of an installation with low emissions may use any laboratory that is technically competent and able to generate technically valid results using the relevant analytical procedures, and provides evidence for quality assurance measures as referred to in Article 34(3).5.   Operator postrojenja s niskim emisijama izuzet je od obveze utvrđivanja podataka o zalihama na početku i na kraju izvještajnog razdoblja ako se u skladišnim objektima može pohraniti najmanje 5 % godišnje utrošenih količina goriva i materijala tijekom izvještajnog razdoblja, kako bi s time povezanu nesigurnost uključio u procjenu nesigurnosti.
8.   Where an installation with low emissions subject to simplified monitoring exceeds the threshold referred to in paragraph 2 in any calendar year, its operator shall notify the competent authority thereof without undue delay.6.   Odstupajući od članka 26. stavka 1., operator postrojenja s niskim emisijama može koristiti minimalno razinu 1 za utvrđivanje podataka o djelatnostima i faktora izračuna za sve tokove izvora, osim ako može postići veću točnost bez dodatnih napora, pri čemu ne mora pružiti dokaz da korištenje viših razina nije tehnički izvedivo ili bi dovelo do neopravdano visokih troškova.
The operator shall, without undue delay, submit a significant modification of the monitoring plan within the meaning of point (b) of Article 15(3), to the competent authority for approval.7.   S ciljem utvrđivanja faktora izračuna na temelju analiza u skladu s člankom 32., operator postrojenja s niskim emisijama može koristiti bilo koji laboratorij koji je tehnički osposobljen i u mogućnosti dati tehnički valjane rezultate pomoću relevantnih analitičkih postupaka, te pruža dokaze o mjerama osiguranja kvalitete iz članka 34. stavka 3.
However, the competent authority shall allow that the operator continues simplified monitoring provided that that operator demonstrates to the satisfaction of the competent authority that the threshold referred to in paragraph 2 has not already been exceeded within the past five reporting periods and will not be exceeded again from the following reporting period onwards.8.   Ako postrojenje s niskim emisijama koje je predmet pojednostavljenog praćenja tijekom bilo koje kalendarske godine prekorači prag iz stavka 2., operator bez nepotrebnog odlaganja o tome obavještava nadležno tijelo.
Article 48Operator bez nepotrebnog odlaganja dostavlja značajnu izmjenu plana praćenja u smislu članka 15. stavka 3. točke (b) nadležnom tijelu na odobrenje.
Inherent CO2Međutim, nadležno tijelo može dozvoliti operatoru da nastavi s pojednostavljenim praćenjem ako operator na zadovoljavajući način dokaže nadležnom tijelu da prag iz stavka 2. nije bio prethodno prekoračen tijekom posljednjih pet izvještajnih razdoblja i neće biti prekoračen od sljedećeg izvještajnog razdoblja nadalje.
1.   Inherent CO2 which is transferred into an installation, including that contained in natural gas or a waste gas including blast furnace gas or coke oven gas, shall be included in the emission factor for that fuel.Članak 48.
2.   Where inherent CO2 originates from activities covered by Annex I to Directive 2003/87/EC or included pursuant to Article 24 of that Directive and is subsequently transferred out of the installation as part of a fuel to another installation and activity covered by that Directive, it shall not be counted as emissions of the installation where it originates.Inherentni CO2
However, where inherent CO2 is emitted, or transferred out of the installation to entities not covered by that Directive, it shall be counted as emissions of the installation where it originates.1.   Inherentni CO2 koji je prenesen u postrojenje, uključujući inherentni CO2 sadržan u prirodnom plinu ili otpadnom plinu što uključuje plin iz visokih peći i plin iz koksara, uključen je u emisijski faktor za to gorivo.
3.   The operators may determine quantities of inherent CO2 transferred out of the installation both at the transferring and at the receiving installation. In that case, the quantities of respectively transferred and received inherent CO2 shall be identical.2.   Ako inherentni CO2 potječe iz djelatnosti obuhvaćenih Prilogom I. Direktivi 2003/87/EZ i ostalih djelatnosti koje su obuhvaćene u skladu s člankom 24. navedene Direktive, ali je kasnije prenesen izvan postrojenja kao dio goriva u drugo postrojenje i djelatnost obuhvaćenu navedenom Direktivom, ne ubraja se u emisije iz postrojenja u kojemu nastaje.
Where the quantities of transferred and received inherent CO2 are not identical, the arithmetic average of both measured values shall be used in both the transferring and receiving installations’ emission reports, where the deviation between the values can be explained by the uncertainty of the measurement systems. In such case, the emission report shall refer to the alignment of that value.Međutim, ako je inherentni CO2 ispušten ili prenesen izvan postrojenja u objekte koji nisu obuhvaćeni navedenom Direktivom, ubraja se u emisije iz postrojenja u kojemu nastaje.
Where the deviation between the values cannot be explained by the approved uncertainty range of the measurement systems, the operators of the transferring and receiving installations shall align the values by applying conservative adjustments approved by the competent authority.3.   Operatori mogu utvrditi količine inherentnog CO2 koji je prenesen izvan postrojenja i u postrojenju iz kojeg se prenosi i u postrojenju koje zaprima inherentni CO2. U tom slučaju količine prenesenog i primljenog inherentnog CO2 moraju biti identične.
Article 49Ako količine prenesenog i primljenog inherentnog CO2 nisu identične, u izvješćima o emisijama postrojenja iz kojeg se prenosi i postrojenja koje zaprima koristi se aritmetička sredina obje izmjerene vrijednosti, ako se odstupanje između dvije vrijednosti može objasniti nesigurnošću mjernih sustava. U tom se slučaju izvješće o emisijama poziva na usklađenje te vrijednosti.
Transferred CO2Ako se odstupanje između dvije vrijednosti ne može objasniti odobrenim rasponom nesigurnosti mjernih sustava, operatori postrojenja iz kojeg se prenosi i postrojenja koje zaprima usklađuju vrijednosti primjenom konzervativnih korekcija koje odobrava nadležno tijelo.
1.   The operator shall subtract from the emissions of the installation any amount of CO2 originating from fossil carbon in activities covered by Annex I to Directive 2003/87/EC, which is not emitted from the installation, but transferred out of the installation to any of the following:Članak 49.
(a) | a capture installation for the purpose of transport and long-term geological storage in a storage site permitted under Directive 2009/31/EC;Preneseni CO2
(b) | a transport network with the purpose of long-term geological storage in a storage site permitted under Directive 2009/31/EC;1.   Operator od emisija iz postrojenja oduzima svaku količinu CO2 koja potječe iz fosilnog ugljika pri djelatnostima iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ koja se ne emitira iz postrojenja, već se prenosi izvan postrojenja u neko od sljedećeg:
(c) | a storage site permitted under Directive 2009/31/EC for the purpose of long-term geological storage.(a) | postrojenje za hvatanje s ciljem prijevoza i dugoročnoga geološkog skladištenja na lokaciji za skladištenje za koju je izdana dozvola na temelju Direktive 2009/31/EZ;
For any other transfer of CO2 out of the installation, no subtraction of CO2 from the installation’s emissions shall be allowed.(b) | prijevoznu mrežu s ciljem dugoročnoga geološkog skladištenja na lokaciji za skladištenje za koju je izdana dozvola na temelju Direktive 2009/31/EZ;
2.   The operator of the installation out of which the CO2 transferred shall provide in its annual emission report the receiving installation’s installation identification code recognised in accordance with Commission Regulation (EU) No 1193/2011 of 18 November 2011 establishing a Union Registry for the trading period commencing on 1 January 2013, and subsequent trading periods, of the Union emissions trading scheme pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council and amending Regulations (EC) No 2216/2004 and (EU) No 920/2010 (11).(c) | lokaciju za skladištenje za koju je izdana dozvola na temelju Direktive 2009/31/EZ s ciljem dugoročnoga geološkog skladištenja.
The first subparagraph shall also apply to the receiving installation with respect to the transferring installation’s installation identification code.Za bilo kakve druge prijenose CO2 izvan postrojenja ne dozvoljava se oduzimanje CO2 od emisija iz postrojenja.
3.   For the determination of the quantity of CO2 transferred from one installation to another, the operator shall apply a measurement-based methodology including in accordance with Articles 43, 44 and 45. The emission source shall correspond to the measurement point and the emissions shall be expressed as the quantity of CO2 transferred.2.   Operator postrojenja iz kojeg se CO2 prenosi u svom godišnjem izvješću navodi identifikacijsku oznaku postrojenja koje prima CO2 u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1193/2011 o uspostavi registra Zajednice za razdoblje trgovanja koje započinje 1. siječnja 2013. i za naredna razdoblja, u okviru sustava trgovanja emisijskim jedinicama Zajednice u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Odlukom br. 280/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2216/2004 i (EU) br. 920/2010 (11).
4.   For determining the quantity of CO2 transferred from one installation to another, the operator shall apply tier 4 as defined in section 1 of Annex VIII.Prvi podstavak se također primjenjuje na postrojenje koje zaprima CO2 u pogledu identifikacijskog koda postrojenja koje prenosi CO2.
However, the operator may apply the next lower tier provided that it establishes that applying tier 4 as defined in section 1 of Annex VIII is technically not feasible or incurs unreasonable costs.3.   Pri utvrđivanju količine CO2 koja se prenosi iz jednog postrojenja u drugo, operator koristi metodologiju na temelju mjerenja, u skladu s člancima 43., 44. i 45. Izvor emisije odgovara točki mjerenja, a emisije se izražavaju kao količina prenesenog CO2.
5.   The operators may determine quantities of CO2 transferred out of the installation both at the transferring and at the receiving installation. In that case, Article 48(3) shall apply.4.   Pri utvrđivanju količine CO2 koja se prenosi iz jednog postrojenja u drugo, operator koristi razinu 4 kako je utvrđena u odjeljku 1. Priloga VIII.
CHAPTER IVMeđutim, operator može koristiti sljedeću nižu razinu ako dokaže da korištenje razine 4 kako je utvrđena u odjeljku 1. Priloga VIII. nije tehnički izvedivo ili dovodi do neopravdano visokih troškova.
MONITORING OF EMISSIONS AND TONNE-KILOMETRE DATA FROM AVIATION5.   Operatori mogu utvrditi količine CO2 koji je prenesen izvan postrojenja i u postrojenju iz kojeg se prenosi i u postrojenju koje zaprima CO2. U tom slučaju primjenjuje se članak 48. stavak 3.
Article 50POGLAVLJE IV.
General provisionsPRAĆENJE EMISIJA I PODATAKA O TONSKIM KILOMETRIMA IZ ZRAKOPLOVSTVA
1.   Each aircraft operator shall monitor and report emissions from aviation activities for all flights included in Annex I to Directive 2003/87/EC that are performed by that aircraft operator during the reporting period and for which the aircraft operator is responsible.Članak 50.
To that end, the aircraft operator shall attribute all flights to the calendar year according to the time of departure measured in Coordinated Universal Time.Opće odredbe
2.   The aircraft operator intending to apply for an allocation of allowances free of charge pursuant to Articles 3e or 3f of Directive 2003/87/EC shall also monitor tonne-kilometre data for the same flights during the respective monitoring years.1.   Svaki operator zrakoplova prati i izvješćuje o emisijama iz zrakoplovnih djelatnosti za sve letove uključene u Prilog I. Direktivi 2003/87/EZ koje operator zrakoplova obavi tijekom izvještajnog razdoblja i za koje je operator zrakoplova odgovoran.
3.   For the purpose of identifying the unique aircraft operator referred to in point (o) of Article 3 of Directive 2003/87/EC that is responsible for a flight, the call sign used for air traffic control purposes, shall be used. The call sign shall be one of the following:U tu svrhu operator zrakoplova sve letove svrstava u kalendarsku godinu u skladu s vremenom odlaska koje se mjeri prema koordiniranom svjetskim vremenu.
(a) | the ICAO designator laid down in box 7 of the flight plan;2.   Operator zrakoplova koji namjerava tražiti besplatnu dodjelu emisijskih jedinica u skladu s člancima 3.e i 3.f Direktive 2003/87/EZ prati i podatke o tonskim kilometrima za navedene letove tijekom odgovarajućih godina praćenja.
(b) | where the ICAO designator of the aircraft operator is not available, the registration markings of the aircraft.3.   Za namjenu identifikacije jedinstvenog operatora zrakoplova iz točke (o) članka 3. Direktive 2003/87/EZ koji je odgovoran za pojedini let, koristi se pozivni znak koji se koristi u svrhe kontrole leta. Pozivni je znak jedno od sljedećeg:
4.   Where the identity of the aircraft operator is not known, the competent authority shall consider the owner of the aircraft as aircraft operator unless it proves the identity the aircraft operator responsible.(a) | oznaka Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) koja je utvrđena u polju 7. plana leta;
Article 51(b) | ako nije dostupna oznaka ICAO operatora zrakoplova, registarska oznaka zrakoplova.
Submission of monitoring plans4.   Ako identitet operatora zrakoplova nije poznat, nadležno tijelo vlasnika zrakoplova smatra operatorom zrakoplova, osim ako vlasnik zrakoplova dokaže identitet odgovornog operatora zrakoplova.
1.   At the latest four months before an aircraft operator commences aviation activities covered by Annex I to Directive 2003/87/EC, it shall submit to the competent authority a monitoring plan for the monitoring and reporting of emissions in accordance with Article 12.Članak 51.
By way of derogation from the first subparagraph, an aircraft operator that performs an aviation activity covered by Annex I to Directive 2003/87/EC for the first time that could not be foreseen four months in advance of the activity, shall submit a monitoring plan to the competent authority without undue delay, but no later than six weeks after performance of that activity. The aircraft operator shall provide adequate justification to the competent authority why a monitoring plan could not be submitted four months in advance of the activity.Podnošenje planova praćenja
Where the administering Member State referred to in Article 18a of Directive 2003/87/EC is not known in advance, the aircraft operator shall without undue delay submit the monitoring plan when information on the competent authority of the administering Member State becomes available.1.   Najkasnije četiri mjeseca prije nego što započne zrakoplovne djelatnosti iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ, operator zrakoplova nadležnom tijelu dostavlja plan praćenja za praćenje i izvješćivanje o emisijama u skladu s člankom 12.
2.   Where the aircraft operator is intending to apply for an allocation of allowances free of charge pursuant to Articles 3e or 3f of Directive 2003/87/EC, it shall also submit a monitoring plan for the monitoring and reporting of tonne-kilometre data. That monitoring plan shall be submitted at the latest four months prior to the start of one of the following:Iznimno od prvog podstavka, operator zrakoplova koji po prvi put obavlja zrakoplovnu djelatnost iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ koja se nije mogla predvidjeti četiri mjeseca prije obavljanja aktivnosti, nadležnom tijelu dostavlja plan praćenja bez nepotrebnog odlaganja, ali najkasnije šest tjedana nakon obavljanja navedene djelatnosti. Operator zrakoplova nadležnom tijelu na zadovoljavajući način opravdava zašto se plan praćenja nije mogao dostaviti četiri mjeseca prije obavljanja aktivnosti.
(a) | the monitoring year mentioned in Article 3e(1) of Directive 2003/87/EC for applications pursuant to that Article;Ako država članica koja upravlja iz članka 18.a Direktive 2003/87/EZ nije unaprijed poznata, operator zrakoplova dostavlja plan praćenja bez nepotrebnog odlaganja kada postanu dostupne informacije o nadležnom tijelu države članica koja upravlja.
(b) | the second calendar year of the period referred to in Article 3c(2) of Directive 2003/87/EC for applications pursuant to Article 3f of that Directive.2.   Ako operator zrakoplova namjerava tražiti besplatnu dodjelu emisijskih jedinica u skladu s člancima 3.e i 3.f Direktive 2003/87/EZ, dostavlja i plan praćenja za praćenje i izvješćivanje podataka o tonskim kilometrima. Taj se plan praćenja dostavlja najkasnije četiri mjeseca prije početka jednog od sljedećeg:
Article 52(a) | godine praćenja iz članka 3.e stavka 1. Direktive 2003/87/EZ za zahtjeve u skladu s tim člankom;
Monitoring methodology for emissions from aviation activities(b) | druge kalendarske godine razdoblja iz članka 3.c stavka 2. Direktive 2003/87/EZ za zahtjeve u skladu s člankom 3.f navedene Direktive.
1.   Each aircraft operator shall determine the annual CO2 emissions from aviation activities by multiplying the annual consumption of each fuel expressed in tonnes by the respective emission factor.Članak 52.
2.   Each aircraft operator shall determine the fuel consumption for each flight and for each fuel, including fuel consumed by the auxiliary power unit. For that purpose, the aircraft operator shall use one of the methods laid down in section 1 of Annex III. The aircraft operator shall choose the method which provides for the most complete and timely data combined with the lowest uncertainty without incurring unreasonable costs.Metodologija praćenja emisija iz zrakoplovnih djelatnosti
3.   Each aircraft operator shall determine the fuel uplift referred to in section 1 of Annex III based on one of the following:1.   Svaki operator zrakoplova utvrđuje godišnje emisije CO2 iz zrakoplovnih djelatnosti tako da godišnju potrošnju pojedinoga goriva izraženu u tonama pomnoži s odgovarajućim emisijskim faktorom.
(a) | the measurement by the fuel supplier, as documented in the fuel delivery notes or invoices for each flight;2.   Svaki operator zrakoplova utvrđuje potrošnju goriva za pojedini let i za pojedino gorivo, uključujući i gorivo koje utroši pomoćni generator. Za tu namjenu operator zrakoplova koristi jednu od metoda iz odjeljka 1. Priloga III. Operator zrakoplova odabire metodu kojom se dobivaju najpotpuniji i pravovremeni podaci uz najnižu nesigurnost, a pritom ne dovodi do neopravdano visokih troškova.
(b) | data from aircraft onboard measurement systems recorded in the mass and balance documentation, in the aircraft technical log or transmitted electronically from the aircraft to the aircraft operator.3.   Svaki operator zrakoplova utvrđuje podatke o punjenju gorivom iz odjeljka 1. Priloga III. na temelju jednoga od sljedećeg:
4.   The aircraft operator shall determine fuel contained in the tank using data from aircraft onboard measurement systems and recorded in the mass and balance documentation, in the aircraft technical log or transmit it electronically from the aircraft to the aircraft operator.(a) | mjerenja od strane dobavljača goriva, koje je dokumentirano dostavnicom goriva ili računima za svaki let;
5.   Aircraft operators shall apply tier 2 as set out in section 2 of Annex III.(b) | podataka iz mjernih sustava u zrakoplovu koji se bilježe u evidenciji o masi i ravnoteži, u tehničkom dnevniku zrakoplova, ili se prenose elektroničkim putem od zrakoplova do operatora zrakoplova.
However, aircraft operators having reported average annual emissions over the trading period immediately preceding the current trading period, which were equal to or less than 50 000 tonnes of fossil CO2 may apply as a minimum tier 1 as defined in section 2 of Annex III. All aircraft operators may apply as a minimum tier 1 as defined in section 2 of Annex III for source streams jointly corresponding to less than 5 000 tonnes of fossil CO2 per year or less than 10 %, up to a maximum contribution of 100 000 tonnes of fossil CO2 per year, whichever is highest in terms of absolute value. Where, for the purposes of this subparagraph reported emissions are not available or no longer applicable, the aircraft operator may use a conservative estimate or projection to determine the average annual emissions.4.   Operator zrakoplova utvrđuje stanje goriva koje se nalazi u spremniku pomoću podataka iz mjernih sustava u zrakoplovu i koji se bilježe u evidenciji o masi i ravnoteži, u tehničkom dnevniku zrakoplova, ili se prenose elektroničkim putem od zrakoplova do operatora zrakoplova.
6.   Where the amount of fuel uplift or the amount of fuel remaining in the tanks is determined in units of volume, expressed in litres, the aircraft operator shall convert that amount from volume to mass by using actual density values. The aircraft operator shall determine the actual density by using one of the following:5.   Operatori zrakoplova koriste razinu 2 kako je utvrđena u odjeljku 2. Priloga III.
(a) | on-board measurement systems;Međutim, operatori zrakoplova čije su prosječne godišnje prijavljene emisije tijekom razdoblja trgovanja koje neposredno prethodi trenutačnom razdoblju bile jednake ili veće od 50 000 tona fosilnog CO2 mogu koristiti minimalno razinu 1 kako je utvrđena u odjeljku 2. Priloga III. Svi operatori zrakoplova mogu koristiti minimalno razinu 1 kako je utvrđena u odjeljku 2. Priloga III. za tokove izvora koji zajednički ispuste manje od 5 000 tona fosilnog CO2 godišnje, ili doprinesu manje od 10 %, do ukupnog maksimalnog doprinosa od 100 000 tona fosilnog CO2 godišnje, ovisno o tome koja je vrijednost veća u smislu apsolutnih vrijednosti. Ako prijavljene emisije u smislu ovog podstavka nisu raspoložive ili više nisu primjenjive, operator zrakoplova može utvrditi prosječne godišnje emisije koristeći konzervativnu procjenu ili projekciju.
(b) | the density measured by the fuel supplier at fuel uplift and recorded on the fuel invoice or delivery note.6.   Ako se količina punjenja goriva ili količina goriva koja je preostala u spremnicima utvrđuje u jedinicama volumena, izraženo u litrama, operator zrakoplova pretvara tu količinu iz volumena u masu pomoću vrijednosti stvarne gustoće. Zračni operator utvrđuje stvarnu gustoću koristeći jedno od sljedećeg:
The actual density shall be expressed in kg/litre and determined for the applicable temperature for a specific measurement.(a) | mjerne sustave u zrakoplovu;
In cases for which actual density values are not available, a standard density factor of 0,8 kg/litre shall be applied upon approval by the competent authority.(b) | gustoću koju mjeri dobavljač goriva prilikom punjenja goriva i koja je zabilježena na računu za gorivo ili dostavnici.
7.   For the purposes of the calculation referred to in paragraph 1, the aircraft operator shall use the default emission factors set out in Table 2 in Annex III.Stvarna gustoća izražava se u kg/litri i utvrđuje se za primjenjivu temperaturu za pojedino mjerenje.
For reporting purposes, that approach shall be considered as tier 1. For fuels not listed in that table, the aircraft operator shall determine the emission factor in accordance with Article 32, considered as tier 2. For such fuels, the net calorific value shall be determined and reported as a memo-item.Ako vrijednosti stvarne gustoće nisu raspoložive, podložno odobrenju nadležnog tijela koristi se standardni faktor gustoće od 0,8 kg/litri.
8.   By way of derogation from paragraph 7, the aircraft operator may, upon approval by the competent authority, derive the emission factor or the carbon content, on which it is based, or the net calorific value for commercially traded fuels from the purchasing records for the respective fuel provided by the fuel supplier, provided that those have been derived based on internationally accepted standards and the emission factors listed in Table 2 in Annex III cannot be applied.7.   Za potrebe izračuna iz stavka 1. operator zrakoplova koristi zadane emisijske faktore iz tablice 2. u Prilogu III.
Article 53Za potrebe izvješćivanja ovaj se pristup smatra razinom 1. Za goriva koja nisu navedena u toj tablici, operator zrakoplova utvrđuje emisijski faktor u skladu s člankom 32., koji se smatra razinom 2. Za takva se goriva utvrđuje neto kalorična vrijednost i izvješćuje u obliku napomene.
Specific provisions for biomass8.   Odstupajući od stavka 7., operator zrakoplova može uz odobrenje nadležnog tijela izvesti emisijski faktor ili sadržaj ugljika na kojem se temelji ili neto kaloričnu vrijednost za komercijalna goriva iz evidencije o kupovini predmetnoga goriva koju dostavlja dobavljač goriva, pod uvjetom da su izvedeni na temelju međunarodno prihvaćenih normi i da se ne mogu primijeniti emisijski faktori iz tablice 2. u Prilogu III.
Article 39 shall apply accordingly to the determination of the biomass fraction of a mixed fuel.Članak 53.
Notwithstanding Article 39(2), the competent authority shall allow the use of a methodology uniformly applicable in all Member States for the determination of the biomass fraction, as appropriate.Posebne odredbe za biomasu
Under that methodology, the biomass fraction, net calorific value and emission factor or carbon content of the fuel used in an EU ETS aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC shall be determined using fuel purchase records.Članak 39. se na odgovarajući način primjenjuje na utvrđivanje udjela biomase u miješanom gorivu.
The methodology shall be based on the guidelines provided by the Commission to facilitate its consistent application in all Member States.Neovisno o članku 39. stavku 2., nadležno tijelo prema potrebi dozvoljava korištenje metodologije za utvrđivanje udjela biomase koja se može jedinstveno primijeniti u svim državama članicama.
The use of biofuels for aviation shall be assessed in accordance with Article 18 of Directive 2009/28/EC.U okviru te metodologije, za gorivo koje se koristi u zrakoplovnoj djelatnosti u okviru sustava trgovanja emisijskim jedinicama Zajednice iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ, udio biomase, neto kalorična vrijednost i emisijski faktor ili sadržaj ugljika utvrđuje se iz evidencije o kupovini goriva.
Article 54Metodologija se temelji na smjernicama Komisije kojima se omogućuje dosljedna primjena u svim državama članicama.
Small emittersKorištenje biogoriva za zrakoplovne djelatnosti procjenjuje se u skladu s člankom 18. Direktive 2009/28/EZ.
1.   Aircraft operators operating fewer than 243 flights per period for three consecutive four-month periods and aircraft operators operating flights with total annual emissions lower than 25 000 tonnes CO2 per year shall be considered small emitters.Članak 54.
2.   By way of derogation from Article 52, small emitters may estimate the fuel consumption using tools implemented by Eurocontrol or another relevant organisation, which can process all relevant air traffic information corresponding to that available to Eurocontrol and avoid any underestimations of emissions.Mali onečišćivači
The applicable tools may only be used if they are approved by the Commission including the application of correction factors to compensate for any inaccuracies in the modelling methods.1.   Operatori zrakoplova koji obavljaju manje od 243 leta po razdoblju tijekom tri uzastopna četveromjesečna razdoblja i operatori zrakoplova koji obavljaju letove s ukupnim godišnjim emisijama manjim od 25 000 tona CO2 godišnje smatraju se malim onečišćivačima.
3.   By way of derogation from Article 12, a small emitter who intends to make use of any of the tools referred to in paragraph 2 of this Article may submit only the following information in the monitoring plan for emissions:2.   Odstupajući od članka 52., mali onečišćivači mogu procijeniti potrošnju goriva pomoću alata koje koristi Eurocontrol ili druga odgovarajuća organizacija, kojima se mogu obraditi sve odgovarajuće informacije o zračnom prometu u skladu s podacima koji su dostupni Eurocontrolu, pri čemu se sprečava moguće podcjenjivanje emisija.
(a) | information required pursuant to point 1 of section 2 of Annex I;Primjenjivi alati koriste se samo ako ih je odobrila Komisija, uključujući i primjenu faktora korekcije kako bi se kompenzirale moguće netočnosti u metodama modeliranja.
(b) | evidence that the thresholds for small emitters set out in paragraph 1 of this Article are met;3.   Odstupajući od članka 12., mali onečišćivač koji namjerava koristiti neki od alata iz stavka 2. ovog članka u planu praćenja emisija može navesti samo sljedeće informacije:
(c) | the name of or reference to the tool as referred to in paragraph 2 of this Article that will be used for estimating the fuel consumption.(a) | informacije koje se zahtijevaju u skladu s Prilogom I. odjeljkom 2. točkom 1.;
A small emitter shall be exempted from the requirement to submit the supporting documents referred to in the third subparagraph of Article 12(1).(b) | dokaz o ispunjenju uvjeta za male onečišćivače iz stavka 1. ovog članka;
4.   Where an aircraft operator uses any of the tools referred to in paragraph 2 and exceeds the thresholds referred to in paragraph 1 during a reporting year, the aircraft operator shall notify the competent authority thereof without undue delay.(c) | naziv ili uputu na alat iz stavka 2. ovog članka koji će se koristiti za procjenu potrošnje goriva.
The aircraft operator shall, without undue delay, submit a significant modification of the monitoring plan within the meaning of point (vi) of Article 15(4)(a) to the competent authority for approval.Mali su onečišćivači oslobođeni od obveze dostavljanja prateće dokumentacije iz članka 12. stavka 1. trećeg podstavka
However, the competent authority shall allow that the aircraft operator continues to use a tool referred to in paragraph 2 provided that that aircraft operator demonstrates to the satisfaction of the competent authority that the thresholds referred to in paragraph 1 have not already been exceeded within the past five reporting periods and will not be exceeded again from the following reporting period onwards.4.   Ako operator zrakoplova koristi neki od alata iz stavka 2. i tijekom izvještajne godine prijeđe pragove iz stavka 1., operator zrakoplova bez nepotrebnog odlaganja o tome obavještava nadležno tijelo.
Article 55Zračni operator bez nepotrebnog odlaganja dostavlja značajnu izmjenu plana praćenja u smislu članka 15. stavka 4. podstavka (a) točke vi. nadležnom tijelu na odobrenje
Sources of uncertaintyMeđutim, nadležno tijelo može dozvoliti operatoru zrakoplova da nastavi koristiti alat iz stavka 2. ako operator na zadovoljavajući način dokaže nadležnom tijelu da pragovi iz stavka 1. nisu bili prethodno prekoračeni tijekom posljednjih pet izvještajnih razdoblja i neće biti ponovno prekoračeni od sljedećeg izvještajnog razdoblja nadalje.
1.   The aircraft operator shall identify sources of uncertainty and their associated levels of uncertainty. The aircraft operator shall consider that information when selecting the monitoring methodology pursuant to Article 52(2).Članak 55.
2.   Where the aircraft operator determines fuel uplifts in accordance with point (a) of Article 52(3), it shall not be required to provide further proof of the associated uncertainty level.Izvori nesigurnosti
3.   Where on-board systems are used for measuring fuel uplift or fuel contained in tanks in accordance with point (b) of Article 52(3), the level of uncertainty associated with fuel measurements shall be supported by all of the following:1.   Zračni operator utvrđuje izvore nesigurnosti i njima pridružene razine nesigurnosti. Zračni operator te informacije uzima u obzir kod odabira metodologije praćenja u skladu s člankom 52. stavkom 2.
(a) | the aircraft manufacturer’s specifications determining uncertainty levels of on-board fuel measurement systems;2.   Ako operator zrakoplova utvrdi podatke o punjenju goriva u skladu s člankom 52. stavkom 3. točkom (a), nije potreban nikakav dodatni dokaz pridružene razine nesigurnosti.
(b) | evidence of carrying out routine checks of the satisfactory operation of the fuel measurement systems.3.   Ako se za mjerenje punjenja goriva ili količine goriva koja je preostala u spremnicima u skladu s člankom 52. stavkom 3. točkom (b) koriste sustavi u zrakoplovu, razina nesigurnosti povezana s mjerenjem goriva podupire se sljedećim:
4.   Notwithstanding paragraphs 2 and 3, the aircraft operator may base uncertainties for all other components of the monitoring methodology on conservative expert judgement taking into account the estimated number of flights within the reporting period.(a) | specifikacijom proizvođača zrakoplova kojom se utvrđuju razine nesigurnosti sustava za mjerenje goriva u zrakoplovu;
5.   The aircraft operator shall regularly perform suitable control activities, including cross-checks between the fuel uplift quantity as provided by invoices and the fuel uplift quantity indicated by on-board measurement, and take corrective action if notable deviations are observed.(b) | dokazom o provođenju rutinskih provjera zadovoljavajućeg rada sustava za mjerenje goriva.
Article 564.   Neovisno o stavcima 2. i 3., operator zrakoplova može temeljiti nesigurnost u pogledu svih ostalih komponenti metodologije praćenja na konzervativnoj procjeni stručnjaka, uzimajući u obzir procijenjeni broj letova tijekom izvještajnog razdoblja.
Determination of tonne-kilometre data5.   Operator zrakoplova redovno provodi primjerene nadzorne aktivnosti, uključujući unakrsnu provjeru između količine napunjenoga goriva koja je navedena u računima i količine napunjenoga goriva koja je dobivena mjerenjem u zrakoplovu, te poduzima korektivne radnje ako se uoče značajna odstupanja.
1.   The aircraft operator intending to apply for an allocation of allowances free of charge pursuant to Articles 3e or 3f of Directive 2003/87/EC shall monitor tonne-kilometre data for all flights covered by Annex I to Directive 2003/87/EC in the monitoring years relevant for such applications.Članak 56.
2.   The aircraft operator shall calculate tonne-kilometre data by multiplying the distance, calculated in accordance with section 4 of Annex III and expressed in kilometres (km), with the payload, calculated as the sum of the mass of freight, mail, passengers and checked baggage expressed in tonnes (t).Utvrđivanje podataka o tonskim kilometrima
3.   The aircraft operator shall determine the mass of freight and mail on the basis of the actual or standard mass contained in the mass and balance documentation for the relevant flights.1.   Operator zrakoplova koji namjerava tražiti besplatnu dodjelu emisijskih jedinica u skladu s člancima 3.e ili 3.f Direktive 2003/87/EZ prati podatke o tonskim kilometrima za sve letove obuhvaćene Prilogom I. Direktivi 2003/87/EZ tijekom odgovarajućih godina praćenja.
Aircraft operators not required to have a mass and balance documentation shall propose in the monitoring plan a suitable methodology for determining the mass of freight and mail, while excluding the tare weight of all pallets and containers that are not payload and the service weight.2.   Operator zrakoplova računa podatke o tonskim kilometrima množenjem udaljenosti, koja se računa u skladu s odjeljkom 4. Priloga III. i izražava u kilometrima (km), s korisnim teretom, koji se računa kao zbroj mase tereta, pošte, putnika i prijavljene prtljage i izražava u tonama (t).
4.   The aircraft operator shall determine the mass of passengers using one of the following tiers:3.   Operator zrakoplova utvrđuje masu tereta i pošte na temelju stvarne ili standardne mase iz dokumentacije o masi i ravnoteži za predmetne letove.
(a) | Tier 1: consisting in a default value of 100 kg for each passenger including their checked baggage;Operatori zrakoplova koji ne moraju imati dokumentaciju o masi i ravnoteži u planu praćenja predlažu odgovarajuću metodologiju za utvrđivanje mase tereta i pošte, pri čemu je isključena tara težina svih paleta i kontejnera koji nisu korisni teret te radno opterećenje.
(b) | Tier 2: consisting in the mass for passengers and checked baggage contained in the mass and balance documentation for each flight.4.   Operator zrakoplova utvrđuje masu putnika i prijavljene prtljage koristeći jednu od sljedećih razina:
However, the tier selected shall apply to all flights in the monitoring years relevant for applications pursuant to Articles 3e or 3f of Directive 2003/87/EC.(a) | Razina 1: uzima se zadana vrijednost od 100 kg po svakom putniku i njegovoj prijavljenoj prtljazi;
CHAPTER V(b) | Razina 2: uzima se masa putnika i prijavljene prtljage iz dokumentacije o masi i ravnoteži za svaki let.
DATA MANAGEMENT AND CONTROLMeđutim, odabrana razina primjenjuje se za sve letove u godinama praćenja koje se odnose na zahtjeve u skladu s člankom 3.e ili 3.f Direktive 2003/87/EZ.
Article 57POGLAVLJE V.
Data flow activitiesUPRAVLJANJE I NADZOR NAD PODACIMA
1.   The operator or aircraft operator shall establish, document, implement and maintain written procedures for data flow activities for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions and ensure that the annual emission report resulting from data flow activities, does not contain misstatements and is in conformance with the monitoring plan, those written procedures and this Regulation.Članak 57.
Where the aircraft operator intends to apply for an allocation of allowances free of charge pursuant to Articles 3e or 3f of Directive 2003/87/EC, the first subparagraph shall also apply to the monitoring and reporting of tonne-kilometre data.Aktivnosti protoka podataka
2.   Descriptions of written procedures for data flow activities in the monitoring plan shall at least cover the following elements:1.   Operator ili operator zrakoplova uspostavlja, dokumentira, provodi i održava pisane postupke za aktivnosti protoka podataka pri praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova te osigurava da godišnja izvješća o emisijama, nastala na temelju aktivnosti protoka podataka, ne sadrže pogrešno prikazane podatke i da su usklađena s planom praćenja, tim pisanim postupcima i ovom Uredbom.
(a) | the items of information listed in Article 12(2);Ako operator zrakoplova namjerava tražiti besplatnu dodjelu emisijskih jedinica u skladu s člancima 3.e ili 3.f Direktive 2003/87/EZ, prvi se stavak primjenjuje i na praćenje podataka i izvješćivanje o tonskim kilometrima.
(b) | identification of the primary data sources;2.   Opis pisanih postupaka za aktivnosti protoka podataka u planu praćenja obuhvaća barem sljedeće elemente:
(c) | each step in the data flow from primary data to annual emissions or tonne-kilometre data which shall reflect the sequence and interaction between the data flow activities;(a) | informacije iz članka 12. stavka 2.;
(d) | the relevant processing steps related to each specific data flow activity including the formulas and data used to determine the emissions or tonne-kilometre data;(b) | identificirane primarne izvore podataka;
(e) | relevant electronic data processing and storage systems used as well as the interaction between such systems and other inputs including manual input;(c) | sve korake protoka podataka od primarnih podataka do podataka o godišnjim emisijama ili tonskim kilometrima, koji odražavaju slijed i međudjelovanje aktivnosti protoka podataka;
(f) | the way outputs of data flow activities are recorded.(d) | odgovarajuće korake obrade povezane sa svakom pojedinom aktivnošću protoka podataka, uključujući formule i podatke koji se koriste za utvrđivanje emisija ili podataka o tonskim kilometrima;
Article 58(e) | odgovarajuće sustave za elektroničku obradu i skladištenje podataka te međudjelovanje tih sustava i drugih metoda unosa, uključujući ručni unos podataka;
Control system(f) | način bilježenja rezultata aktivnosti protoka podataka.
1.   The operator or aircraft operator shall establish, document, implement and maintain an effective control system to ensure that the annual emission report and, where applicable, the tonne-kilometre report resulting from data flow activities does not contain misstatements and is in conformity with the monitoring plan and this Regulation.Članak 58.
2.   The control system referred to in paragraph 1 shall consist of the following:Nadzorni sustav
(a) | an operator’s or aircraft operator’s assessment of inherent risks and control risks;1.   Operator ili operator zrakoplova uspostavlja, dokumentira, provodi i održava učinkovit nadzorni sustav kojim osigurava da godišnje izvješće o emisijama te, ako je primjenjivo, izvješće o tonskim kilometrima koji su nastali na temelju aktivnosti protoka podataka ne sadrže pogrešno prikazane podatke i da su usklađeni s planom praćenja i ovom Uredbom.
(b) | written procedures related to control activities that are to mitigate the risks identified.2.   Nadzorni sustav iz stavka 1. sastoji se od sljedećeg:
3.   Written procedures related to control activities as referred to in point (b) of paragraph 2 shall at least include:(a) | procjene inherentnih rizika i rizika pri nadzoru koju provodi operator ili operator zrakoplova;
(a) | quality assurance of the measurement equipment;(b) | pisanih postupaka vezanih za nadzorne djelatnosti kojima se umanjuju identificirani rizici.
(b) | quality assurance of the information technology system used for data flow activities, including process control computer technology;3.   Pisani postupci vezani za nadzorne djelatnosti iz točke (b) stavka 2. uključuju najmanje sljedeće:
(c) | segregation of duties in the data flow activities and control activities as well as management of necessary competencies;(a) | osiguranje kvalitete mjerne opreme;
(d) | internal reviews and validation of data;(b) | osiguranje kvalitete sustava informacijske tehnologije koji se koristi za aktivnosti protoka podataka, uključujući informatičku tehnologiju nadzora nad procesima;
(e) | corrections and corrective action;(c) | razdvajanje dužnosti u aktivnostima protoka podataka i nadzornim aktivnostima te upravljanje potrebnim sposobnostima;
(f) | control of out-sourced processes;(d) | interni pregled i potvrđivanje podataka;
(g) | keeping records and documentation including the management of document versions.(e) | ispravci i korektivne radnje;
4.   The operator or aircraft operator shall monitor the effectiveness of the control system, including by carrying out internal reviews and taking into account the findings of the verifier during the verification of annual emission reports and, where applicable, tonne-kilometre data reports, carried out pursuant to Regulation (EU) No 600/2012.(f) | nadzor nad procesima koje obavljaju vanjski izvođači;
Whenever the control system is found to be ineffective or not commensurate with the risks identified, the operator or aircraft operator shall seek to improve the control system and update the monitoring plan or the underlying written procedures for data flow activities, risk assessments and control activities as appropriate.(g) | vođenje evidencije i dokumentacije, uključujući upravljanje različitim inačicama dokumenata.
Article 594.   Operator ili operator zrakoplova prate učinkovitost nadzornog sustava, što uključuje interne provjere i uzimanje u obzir preporuka verifikatora prilikom verifikacije godišnjih izvješća o emisijama te, ako je primjenjivo, izvješća o tonskim kilometrima, koja se izvode u skladu s Uredbom (EU) br. 600/2012.
Quality assuranceAko se utvrdi da je nadzorni sustav neučinkovit ili nerazmjeran uočenim rizicima, operator ili operator zrakoplova nastoje poboljšati nadzorni sustav i prema potrebi prilagoditi plan praćenja ili temeljne pisane postupke za aktivnosti protoka podataka, procjenu rizika i nadzorne aktivnosti.
1.   For the purposes of point (a) of Article 58(3), the operator or aircraft operator shall ensure that all relevant measuring equipment is calibrated, adjusted and checked at regular intervals including prior to use, and checked against measurement standards traceable to international measurement standards, where available, in accordance with the requirements of this Regulation and proportionate to the risks identified.Članak 59.
Where components of the measuring systems cannot be calibrated, the operator or aircraft operator shall identify those in the monitoring plan and propose alternative control activities.Osiguranje kvalitete
When the equipment is found not to comply with required performance, the operator or aircraft operator shall promptly take necessary corrective action.1.   Za potrebe članka 58. stavka 3. točke (a), operator ili operator zrakoplova osiguravaju da se sva odgovarajuća mjerna oprema redovito te prije korištenja umjerava, prilagođava i provjerava u odnosu na mjerne norme sljedive do međunarodnih mjernih normi, ako su dostupne, u skladu sa zahtjevima ove Uredbe i razmjerno uočenim rizicima.
2.   With regard to continuous emission measurement systems, the operator shall apply quality assurance based on the standard Quality assurance of automated measuring systems (EN 14181), including parallel measurements with standard reference methods at least once per year, performed by competent staff.Ako se komponente mjernog sustava ne mogu umjeriti, operator ili operator zrakoplova takve komponente naznačuju u planu praćenja i predlažu alternativne nadzorne aktivnosti.
Where such quality assurance requires emission limit values (ELVs) as necessary parameters for the basis of calibration and performance checks, the annual average hourly concentration of the greenhouse gas shall be used as a substitute for such ELVs. Where the operator finds a non-compliance with the quality assurance requirements, including that recalibration has to be performed, it shall report that circumstance to the competent authority and take corrective action without undue delay.Ako se utvrdi da oprema ne zadovoljava traženu razinu učinkovitosti, operator ili operator zrakoplova bez odlaganja poduzimaju potrebne korektivne radnje.
Article 602.   U pogledu sustava za kontinuirano mjerenje emisija, operator provodi osiguranje kvalitete na temelju norme Osiguranje kvalitete rada automatskih mjernih sustava (EN 14181), uključujući usporedna mjerenja sa standardnim referentnim metodama najmanje jednom godišnje, koje izvodi odgovarajuće osoblje.
Quality assurance of information technologyAko takvo osiguranje kvalitete kao potrebne parametre za umjeravanje i provjeru učinkovitosti zahtijeva granične vrijednosti emisija (ELV), kao nadomjesna vrijednost koristi se godišnja prosječna satna koncentracija tog stakleničkog plina. Ako operator utvrdi neusklađenost sa zahtjevima osiguranja kvalitete, uključujući potrebu za ponovnim umjeravanjem, o tome obavještava nadležno tijelo i bez odlaganja poduzima korektivne radnje.
For the purposes of point (b) of Article 58(3), the operator or aircraft operator shall ensure that the information technology system is designed, documented, tested, implemented, controlled and maintained in a way to process reliable, accurate and timely data in accordance with the risks identified in accordance with point (a) of Article 58(2).Članak 60.
The control of the information technology system shall include access control, control of back up, recovery, continuity planning and security.Osiguranje kvalitete informacijske tehnologije
Article 61Za potrebe članka 58. stavka 3. točke (b), operator ili operator zrakoplova osiguravaju da se sustav informacijske tehnologije oblikuje, dokumentira, provjerava, primjenjuje, nadzire i održava tako da osigura pouzdanu, točnu i pravovremenu obradu podataka u skladu s rizicima koji su uočeni u skladu s člankom 58. stavkom 2. točkom (a).
Segregation of dutiesNadzor nad sustavom informacijske tehnologije uključuje nadzor pristupa, pohranjivanja, obnavljanja, planiranja kontinuiteta i sigurnosti.
For the purposes of point (c) of Article 58(3), the operator or aircraft operator shall assign responsible persons for all data flow activities and for all control activities in a way to segregate conflicting duties. In the absence of other control activities, it shall ensure for all data flow activities commensurate with the identified inherent risks that all relevant information and data shall be confirmed by at least one person who has not been involved in the determination and recording of that information or data.Članak 61.
The operator or aircraft operator shall manage the necessary competencies for the responsibilities involved, including the appropriate assignment of responsibilities, training, and performance reviews.Razdvajanje dužnosti
Article 62U smislu članka 58. stavka 3. točke (c), operator ili operator zrakoplova imenuju odgovorne osobe za sve aktivnosti protoka podataka i za sve nadzorne aktivnosti tako da razdvoje suprotstavljene aktivnosti. U odsustvu drugih nadzornih aktivnosti, osiguravaju da za sve aktivnosti protoka podataka, razmjerno uočenim inherentnim rizicima, sve važne informacije i podatke potvrdi barem jedna osoba koja nije sudjelovala u utvrđivanju i evidentiranju tih podataka.
Internal reviews and validation of dataOperator ili operator zrakoplova upravljaju potrebnim sposobnostima za pojedine odgovornosti, što uključuje primjerenu dodjelu odgovornosti, osposobljavanje i provjere učinkovitosti.
1.   For the purposes of point (d) of Article 58(3) and based on the inherent risks and control risks identified in the risk assessment referred to in point (a) of Article 58(2), the operator or aircraft operator shall review and validate data resulting from the data flow activities referred to in Article 57.Članak 62.
Such review and validation of the data shall at least include:Interni pregled i potvrđivanje podataka
(a) | a check as to whether the data are complete;1.   U smislu članka 58. stavka 3. točke (d) i na temelju inherentnih rizika i rizika pri nadzoru koji su identificirani prilikom procjene rizika iz članka 58. stavka 3. točke (a), operator ili operator zrakoplova pregledavaju i potvrđuju podatke nastale na temelju aktivnosti protoka podataka iz članka 57.
(b) | a comparison of the data that the operator or aircraft operator has obtained, monitored and reported over several years;Takav pregled i potvrđivanje podataka uključuje barem sljedeće:
(c) | a comparison of data and values resulting from different operational data collection systems, including the following comparisons, where applicable: | (i) | a comparison of fuel or material purchasing data with data on stock changes and data on consumption for the applicable source streams; | (ii) | a comparison of calculation factors that have been determined by analysis, calculated or obtained from the supplier of the fuel or material, with national or international reference factors of comparable fuels or materials; | (iii) | a comparison of emissions obtained from measurement-based methodologies and the results of the corroborating calculation pursuant to Article 46; | (iv) | a comparison of aggregated data and raw data.(a) | provjeru potpunosti podataka;
2.   The operator or aircraft operator shall, to the extent possible, ensure the criteria for rejecting data as part of the review and validation are known in advance. For that purpose the criteria for rejecting data shall be laid down in the documentation of the relevant written procedures.(b) | usporedbu podataka koje su operator ili operator zrakoplova nabavili, pratili i prijavili tijekom nekoliko godina;
Article 63(c) | usporedbu podataka i vrijednosti nastalih na temelju različitih sustava prikupljanja podataka, uključujući sljedeće usporedbe, ako je primjenjivo: | i. | usporedba podataka o kupovini goriva ili materijala s podacima o promjeni zaliha i podacima o potrošnji za odgovarajuće tokove izvora; | ii. | usporedba faktora izračuna koji su utvrđeni analizom, izračunani ili dobiveni od dobavljača goriva ili materijala s nacionalnim ili međunarodnim referentnim faktorima za usporediva goriva ili materijale; | iii. | usporedba emisija koje su utvrđene metodologijom na temelju mjerenja s rezultatima potvrde emisija kroz izračun u skladu s člankom 46.; | iv. | usporedba sabranih podataka s neobrađenim podacima.
Corrections and corrective action2.   Operator ili operator zrakoplova u najvećoj mogućoj mjeri osiguravaju da su kriteriji za odbijanje podataka prilikom pregleda i potvrđivanja unaprijed poznati. S tim ciljem se kriteriji za odbijanje podataka utvrđuju u dokumentaciji odgovarajućih pisanih postupaka.
1.   Where any part of the data flow activities referred to in Article 57 or control activities referred to in Article 58 is found not to function effectively, or to function outside boundaries that are set in documentation of procedures for those data flow activities and control activities, the operator or aircraft operator shall make appropriate corrections and correct rejected data whilst avoiding underestimation of emissions.Članak 63.
2.   For the purpose of paragraph 1, the operator or aircraft operator shall at least proceed to all of the following:Ispravci i korektivne radnje
(a) | assessment of the validity of the outputs of the applicable steps in the data flow activities referred to in Article 57 or control activities referred to in Article 58;1.   Ako se utvrdi da bilo koji dio aktivnosti protoka podataka iz članka 57. ili nadzornih aktivnosti iz članka 58. ne funkcionira učinkovito ili funkcionira izvan granica koje su zadane u dokumentaciji postupaka za te aktivnosti protoka podataka i nadzorne aktivnosti, operator ili operator zrakoplova vrše odgovarajuće ispravke i ispravljaju odbijene podatke pri čemu izbjegavaju podcjenjivanje emisija.
(b) | determination of the cause of the malfunctioning or error concerned;2.   Za potrebe stavka 1., operator ili operator zrakoplova provode barem sljedeće radnje:
(c) | implementation of appropriate corrective action, including correcting any affected data in the emission report or tonne-kilometre report, as appropriate.(a) | procjenu valjanosti rezultata odgovarajućih koraka u aktivnostima protoka podataka iz članka 57. ili nadzornim aktivnostima iz članka 58.;
3.   The operator or aircraft operator shall carry out the corrections and corrective actions pursuant to paragraph 1 of this Article such that they are responsive to the inherent risks and control risks identified in the risk assessment referred to in Article 58.(b) | utvrđivanje uzroka neispravnog funkcioniranja ili greške;
Article 64(c) | provedbu primjerene korektivne radnje, uključujući prema potrebi ispravak eventualnih povezanih podataka u izvješću o emisijama ili izvješću o tonskim kilometrima.
Out-sourced processes3.   Operator ili operator zrakoplova provode ispravke i korektivne radnje u skladu sa stavkom 1. ovog članka tako da uzimaju u obzir inherentne rizike i rizike pri nadzoru koji su identificirani prilikom procjene rizika iz članka 58.
Where the operator or aircraft operator outsources one or more data flow activities referred to in Article 57 or control activities referred to in Article 58, the operator or aircraft operator shall proceed to all of the following:Članak 64.
(a) | check the quality of the outsourced data flow activities and control activities in accordance with this Regulation;Procesi dodijeljeni vanjskim izvođačima
(b) | define appropriate requirements for the outputs of the outsourced processes as well as the methods used in those processes;Ako operator ili operator zrakoplova jednu ili više aktivnosti protoka podataka 57. ili nadzornih aktivnosti iz članka 58. dodijeli vanjskim izvođačima, operator ili operator zrakoplova provode sljedeće radnje:
(c) | check the quality of the outputs and methods referred to in point (b) of this Article;(a) | provjeravaju kvalitetu aktivnosti protoka podataka i nadzornih aktivnosti koje izvode vanjski izvođači u skladu s ovom Uredbom;
(d) | ensure that outsourced activities are carried out such that those are responsive to the inherent risks and control risks identified in the risk assessment referred to in Article 58.(b) | utvrđuju primjerene zahtjeve za rezultate procesa koje izvode vanjski izvođači kao i metoda koje se koriste u tim procesima;
Article 65(c) | provjeravaju kvalitetu rezultata i metoda iz točke (b) ovog članka;
Treatment of data gaps(d) | osiguravaju da se pri provedbi aktivnosti koje izvode vanjski izvođači uzimaju u obzir inherentni rizici i rizici pri nadzoru iz članka 58.
1.   Where data relevant for the determination of the emissions of an installation are missing, the operator shall use an appropriate estimation method for determining conservative surrogate data for the respective time period and missing parameter.Članak 65.
Where the operator has not laid down the estimation method in a written procedure, it shall establish such written procedure and submit to the competent authority an appropriate modification of the monitoring plan in accordance with Article 15 for approval.Postupak s nedostajućim podacima
2.   Where data relevant for the determination of an aircraft operator’s emissions for one flight or more flights are missing, the aircraft operator shall use surrogate data for the respective time period calculated in accordance with the alternative method defined in the monitoring plan.1.   Ako nedostaju podaci potrebni za utvrđivanje emisija iz postrojenja, operator koristi primjerenu metodu procjene za utvrđivanje konzervativnih zamjenskih podataka za dotično vremensko razdoblje i parametar koji nedostaje.
Where surrogate data cannot be determined in accordance with the first subparagraph of this paragraph, the emissions for that flight or those flights may be estimated by the aircraft operator from the fuel consumption determined by using a tool referred to in Article 54(2).Ako operator nije u pisanom postupku utvrdio metodu procjene, utvrđuje takav pisani postupak i nadležnom tijelu dostavlja na odobrenje primjerenu izmjenu plana praćenja u skladu s člankom 15.
Article 662.   Ako nedostaju podaci potrebni za utvrđivanje emisija operatora zrakoplova za jedan ili više letova, operator zrakoplova koristi zamjenske podatke za dotično vremensko razdoblje u skladu s alternativnom metodom koja je utvrđena u planu praćenja.
Records and documentationAko se zamjenski podaci ne mogu utvrditi u skladu s prvim podstavkom ovog stavka, operator zrakoplova može procijeniti emisije za taj let ili te letove na temelju potrošnje goriva, koristeći alat iz članka 54. stavka 2.
1.   The operator or aircraft operator shall keep records of all relevant data and information, including information as listed in Annex IX, for at least 10 years.Članak 66.
The documented and archived monitoring data shall allow for the verification of the annual emissions report or tonne-kilometre data in accordance with Regulation (EU) No 600/2012. Data reported by the operator or aircraft operator contained in an electronic reporting and data management system set up by the competent authority may be considered to be retained by the operator or aircraft operator, if they can access those data.Evidencija i dokumentacija
2.   The operator or aircraft operator shall ensure that relevant documents are available when and where they are needed to perform the data flow activities as well as control activities.1.   Operator ili operator zrakoplova čuvaju zapise o svim relevantnim podacima i informacijama, uključujući informacije iz Priloga IX., tijekom najmanje 10 godina.
The operator or aircraft operator shall, upon request, make those documents available to the competent authority as well as to the verifier verifying the emissions report or tonne-kilometre data report in accordance with Regulation (EU) No 600/2012.Dokumentirani i arhivirani podaci o praćenju omogućuju verifikaciju izvješća o godišnjim emisijama ili podataka o tonskim kilometrima u skladu s Uredbom (EU) br. 600/2012. Podaci koje prijavljuju operator ili operator zrakoplova, a koji su sadržani u sustavu za elektroničko izvješćivanje i upravljanje podacima koji uspostavlja nadležno tijelo, mogu se smatrati podacima koje čuva operator ili operator zrakoplova, ako oni imaju pristup tim podacima.
CHAPTER VI2.   Operator ili operator zrakoplova osiguravaju da su odgovarajući dokumenti dostupni kada i gdje su potrebni radi aktivnosti protoka podataka te nadzornih aktivnosti.
REPORTING REQUIREMENTSOperator ili operator zrakoplova na zahtjev stavljaju te dokumente na raspolaganje nadležnom tijelu kao i verifikatoru koji verificira izvješće o godišnjim emisijama ili izvješće o tonskim kilometrima u skladu s Uredbom (EU) br. 600/2012.
Article 67POGLAVLJE VI.
Timing and obligations for reportingZAHTJEVI U POGLEDU IZVJEŠĆIVANJA
1.   The operator or aircraft operator shall submit to the competent authority by 31 March of each year an emission report that covers the annual emissions of the reporting period and that is verified in accordance with Regulation (EU) No 600/2012.Članak 67.
However, competent authorities may require operators or aircraft operators to submit the verified annual emission report earlier than by 31 March, but by 28 February at the earliest.Vremenski rokovi i obveze izvješćivanja
2.   Where the aircraft operator chooses to apply for the allocation of emission allowances free of charge pursuant to Article 3e or 3f of Directive 2003/87/EC, the aircraft operator shall submit to the competent authority by 31 March of the year following the monitoring year referred to in Article 3e or 3f of that Directive a tonne-kilometre data report that covers the tonne-kilometre data of the monitoring year and that is verified in accordance with Regulation (EU) No 600/2012.1.   Operator ili operator zrakoplova do 31. ožujka svake godine dostavlja nadležnom tijelu izvješće o emisijama koje obuhvaća godišnje emisije tijekom izvještajnog razdoblja i koje je verificirano u skladu s Uredbom (EU) br. 600/2012.
3.   The annual emission reports and tonne-kilometre data reports shall at least contain the information listed in Annex X.Međutim, nadležna tijela mogu od operatora ili operatora zrakoplova zahtijevati da dostave verificirano godišnje izvješće o emisijama u ranijem roku od 31. ožujka, ali najranije do 28. veljače.
Article 682.   Ako operator zrakoplova namjerava tražiti besplatnu dodjelu emisijskih jedinica u skladu s člancima 3.e ili 3.f Direktive 2003/87/EZ, operator zrakoplova do 31. ožujka godine koja slijedi nakon godine praćenja iz članka 3.e ili 3.f navedene Direktive dostavlja nadležnom tijelu izvješće o podacima tonskih kilometara koje obuhvaća podatke o tonskim kilometrima za godinu praćenja i koje je verificirano u skladu s Uredbom (EU) br. 600/2012.
Force majeure3.   Godišnja izvješća o emisijama i izvješća o podacima tonskih kilometara sadrže barem informacije iz Priloga X.
1.   Where an aircraft operator cannot provide verified tonne-kilometre data to the competent authority by the relevant deadline pursuant to Article 3e(1) of Directive 2003/87/EC because of serious and unforeseeable circumstances outside of its control, that aircraft operator shall submit to the competent authority, for the purposes of that provision, the best tonne-kilometre data that can be made available given the circumstances, including data based, where necessary, on credible estimates.Članak 68.
2.   Where the conditions set out in paragraph 1 are met, the Member State shall, for the purposes of the application referred to in Article 3e(1) of Directive 2003/87/EC and in accordance with paragraph 2 of that Article, submit the data received in respect of the aircraft operator concerned, together with an explanation of the circumstances that led to the absence of a report verified in accordance with Regulation (EU) No 600/2012, to the Commission.Viša sila
The Commission and the Member States shall use those data for the purposes of Article 3e(3) and (4) of Directive 2003/87/EC.1.   Ako operator zrakoplova zbog ozbiljnih i nepredvidivih okolnosti izvan njegove kontrole nije u mogućnosti dostaviti nadležnom tijelu verificirane podatke o tonskim kilometrima do traženog roka u skladu s člankom 3.e stavkom 1. Direktive 2003/87/EZ, taj operator zrakoplova nadležnom tijelu u smislu te odredbe dostavlja najbolje podatke o tonskim kilometrima koje je moguće dostaviti u tim okolnostima, uključujući prema potrebi podatke koji se temelje na pouzdanim procjenama.
3.   Where the Member State submits data received in respect of an aircraft operator to the Commission pursuant to paragraph 2 of this Article, the aircraft operator concerned shall ensure a verification of the submitted tonne-kilometre data in accordance with Regulation (EU) No 600/2012 as soon as possible and, in any case, upon termination of the circumstances referred to in paragraph 1 of this Article.2.   Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1., država članica za potrebe zahtjeva iz članka 3.e stavka 1. Direktive 2003/87/EZ i u skladu sa stavkom 2. tog članka dostavlja Komisiji primljene podatke u pogledu predmetnog operatora zrakoplova uz pojašnjenje okolnosti zbog kojih nije dostupno izvješće verificirano u skladu s Uredbom (EU) br. 600/2012.
The aircraft operator shall, without undue delay, submit the verified data to the competent authority.Komisija i države članice koriste te podatke za potrebe članka 3.e stavaka 3. i 4. Direktive 2003/87/EZ.
The competent authority concerned shall reduce and publish the revised allocation of free allowances for the aircraft operator pursuant to Article 3e(4) of Directive 2003/87/EC as appropriate. The relevant allocation shall not be increased. Where applicable, the aircraft operator shall return any excess allowances received pursuant to Article 3e(5) of that Directive.3.   Ako država članica dostavi Komisiji primljene podatke u pogledu operatora zrakoplova u skladu sa stavkom 2. ovog članka, predmetni operator zrakoplova osigurava verifikaciju prijavljenih podataka o tonskim kilometrima u skladu s Uredbom (EU) br. 600/2012 što je prije moguće, a u svakom slučaju nakon prestanka okolnosti iz stavka 1. ovog članka.
4.   The competent authority shall put into place effective measures to ensure that the aircraft operator concerned complies with its obligations pursuant to paragraph 3.Operator zrakoplova bez nepotrebnog odlaganja dostavlja nadležnom tijelu verificirane podatke.
Article 69Predmetno nadležno tijelo prema potrebi smanjuje i objavljuje izmijenjenu dodjelu emisijskih jedinica za operatora zrakoplova u skladu s člankom 3.e stavkom 4. Direktive 2003/87/EZ. Predmetna dodjela emisijskih jedinica se ne povećava. Ako je primjenjivo, operator zrakoplova vraća eventualni višak dodijeljenih emisijskih jedinica koje je primio u skladu s 3.e stavkom 5. navedene Direktive.
Reporting on improvements to the monitoring methodology4.   Nadležno tijelo uspostavlja učinkovite mjere kojima osigurava da predmetni operator zrakoplova izvršava svoje obveze u skladu sa stavkom 3.
1.   Each operator or aircraft operator shall regularly check whether the monitoring methodology applied can be improved.Članak 69.
An operator of an installation shall submit to the competent authority for approval a report containing the information referred to in paragraph 2 or 3, where appropriate, by the following deadlines:Izvješćivanje o poboljšanjima metodologije praćenja
(a) | for a category A installation, by 30 June every four years;1.   Svaki operator ili operator zrakoplova redovito provjerava da li se odabrana metodologija praćenja može poboljšati.
(b) | for a category B installation, by 30 June every two years;Operator postrojenja dostavlja nadležnom tijelu na odobrenje izvješće koje sadrži informacije iz stavaka 2. ili 3., prema potrebi, unutar sljedećih rokova:
(c) | for a category C installation, by 30 June every year.(a) | za postrojenja A kategorije, do 30. lipnja svake četiri godine;
However, the competent authority may set an alternative date for submission of the report, but no later date than 30 September of the same year.(b) | za postrojenja B kategorije, do 30. lipnja svake dvije godine;
2.   Where the operator does not apply at least the tiers required pursuant to the first subparagraph of Article 26(1) and to Article 41(1), the operator shall provide a justification as to why it is technically not feasible or would incur unreasonable costs to apply the required tiers.(c) | za postrojenja C kategorije, do 30. lipnja svake godine.
However, where evidence is found that measures needed for reaching those tiers have become technically feasible and do not any more incur unreasonable costs, the operator shall notify the competent authority of appropriate modifications of the monitoring plan in accordance with Article 15, and submit proposals for implementing the related measures and its timing.Međutim, nadležno tijelo može odrediti alternativni rok za podnošenje izvješća, ali nikako kasnije od 30. rujna iste godine.
3.   Where the operator applies a fall-back monitoring methodology referred to in Article 22, the operator shall provide: a justification as to why it is technically not feasible or would incur unreasonable costs to apply at least tier 1 for one or more major or minor source streams.2.   Ako operator ne primjenjuje barem razine koje se zahtijevaju u skladu s člankom 26. stavkom 1. prvim podstavkom i s člankom 41. stavkom 1., operator mora dati razloge zašto primjena traženih razina nije tehnički izvediva ili bi dovela do neopravdano visokih troškova.
However, where evidence is found that measures needed for reaching at least tier 1 for those source streams have become technically feasible and do not any more incur unreasonable costs, the operator shall notify the competent authority of appropriate modifications of the monitoring plan in accordance with Article 15 and submit proposals for implementing the related measures and its timing.Međutim, ako se utvrde dokazi da su mjere koje su potrebne za postizanje tih razina postale tehnički izvedive i više ne dovode do neopravdano visokih troškova, operator obavještava nadležno tijelo o odgovarajućim izmjenama plana praćenja u skladu s člankom 15., te dostavlja prijedlog za provedbu tih mjera i njihov vremenski okvir.
4.   Where the verification report established in accordance with Regulation (EU) No 600/2012 states outstanding non-conformities or recommendations for improvements, in accordance with Articles 27, 29 and 30 of that Regulation, the operator or aircraft operator shall submit to the competent authority for approval a report by 30 June of the year in which that verification report is issued by the verifier. That report shall describe how and when the operator or aircraft operator has rectified or plans to rectify the non-conformities identified by the verifier and to implement recommended improvements.3.   Ako operator koristi nadomjesnu metodologiju praćenja iz članka 22., operator dostavlja razloge zašto primjena barem razine 1 za jedan ili više glavnih ili manjih tokova izvora nije tehnički izvediva ili bi dovela do neopravdano visokih troškova
Where applicable, such report may be combined with the report referred to in paragraph 1 of this Article.Međutim, ako se utvrde dokazi da su mjere koje su potrebne za postizanje barem razine 1 za te tokove izvora postale tehnički izvedive i više ne dovode do neopravdano visokih troškova, operator obavještava nadležno tijelo o odgovarajućim izmjenama plana praćenja u skladu s člankom 15., te dostavlja prijedlog za provedbu tih mjera i njihov vremenski okvir.
Where recommended improvements would not lead to an improvement of the monitoring methodology, the operator or aircraft operator shall provide a justification of why that is the case. Where the recommended improvements would incur unreasonable costs, the operator or aircraft operator shall provide evidence of the unreasonable nature of the costs.4.   Ako su u izvješću o verifikaciji, sastavljenom u skladu s Uredbom (EU) br. 600/2012., navedene neispravljene neusklađenosti ili preporuke za poboljšanje u skladu s člancima 27., 29. i 30. te Uredbe, operator ili operator zrakoplova nadležnom tijelu dostavljaju na odobrenje izvješće do 30. lipnja godine u kojoj je verifikator izdao izvješće o verifikaciji. U tom izvješću operator ili operator zrakoplova opisuju kako su i kada ispravili ili planiraju ispraviti neusklađenosti koje je utvrdio verifikator te provesti preporučena poboljšanja.
Article 70Ako je primjenjivo, takvo se izvješće može pripojiti izvješću iz stavka 1. ovog članka.
Determination of emissions by the competent authorityAko preporučena poboljšanja ne bi dovela do poboljšanja metodologije praćenja, operator ili operator zrakoplova daju razloge zašto je to slučaj. Ako bi preporučena poboljšanja dovela do neopravdano visokih troškova, operator ili operator zrakoplova pružaju dokaze o neopravdanosti troškova.
1.   The competent authority shall make a conservative estimate of the emissions of an installation or aircraft operator in any of the following situations:Članak 70.
(a) | no verified annual emission report has been submitted by the operator or aircraft operator by the deadline required pursuant to Article 67(1);Utvrđivanje emisija od strane nadležnog tijela
(b) | the verified annual emission report referred to in Article 67(1) is not in compliance with this Regulation;1.   Nadležno tijelo izvodi konzervativnu procjenu emisija iz postrojenja ili emisija operatora zrakoplova u bilo kojoj od sljedećih situacija:
(c) | the emission report of an operator or aircraft operator has not been verified in accordance with Regulation (EU) No 600/2012.(a) | ako operator ili operator zrakoplova nisu dostavili verificirano izvješće o godišnjim emisijama do roka iz članka 67. stavka 1.;
2.   Where a verifier has stated, in the verification report pursuant to Regulation (EU) No 600/2012, the existence of non-material misstatements which have not been corrected by the operator or aircraft operator before issuing the verification statement, the competent authority shall assess those misstatements, and make a conservative estimate of the emissions of the installation or aircraft operator where appropriate. The competent authority shall inform the operator or aircraft operator whether and which corrections are required to the emissions report. The operator or aircraft operator shall make that information available to the verifier.(b) | ako verificirano izvješće o godišnjim emisijama iz članka 67. stavka 1. nije u skladu s ovom Uredbom;
3.   Member States shall establish an efficient exchange of information between competent authorities responsible for approval of monitoring plans and competent authorities responsible for acceptance of annual emission reports.(c) | ako izvješće o godišnjim emisijama operatora ili operatora zrakoplova nije verificirano u skladu s Uredbom (EU) br. 600/2012.
Article 712.   Ako je u izvješću o verifikaciji u skladu s Uredbom (EU) br. 600/2012 verifikator naveo da postoje neesencijalni pogrešno prikazani podaci koje operator ili operator zrakoplova nije ispravio prije izdavanja izjave o verifikaciji, nadležno tijelo procjenjuje te pogrešno prikazane podatke i prema potrebi izvodi konzervativnu procjenu emisija iz postrojenja ili emisija operatora zrakoplova. Nadležno tijelo obavještava operatora ili operatora zrakoplova da li i kako treba ispraviti izvješće o emisijama. Operator ili operator zrakoplova te informacije stavlja na raspolaganje verifikatoru.
Access to information3.   Države članice uspostavljaju učinkovit način razmjene informacija između nadležnih tijela koja su odgovorna za odobravanje planova praćenja i nadležnih tijela koja su odgovorna za prihvaćanje godišnjih izvješća o emisijama.
Emission reports held by the competent authority shall be made available to the public by that authority subject to national rules adopted pursuant to Directive 2003/4/EC. With regard to the application of the exception, as specified in Article 4(2)(d) of that Directive, operators or aircraft operators may indicate in their report which information they consider commercially sensitive.Članak 71.
Article 72Pristup informacijama
Rounding of dataNadležno tijelo stavlja na raspolaganje javnosti izvješća o emisijama koja su u posjedu nadležnog tijela uz poštovanje nacionalnih propisa usvojenih u skladu s Direktivom 2003/4/EZ. U pogledu primjene odstupanja iz članka 4. stavka 2. točke (d) navedene Direktive, operator ili operator zrakoplova u izvješću mogu navesti koje informacije smatraju komercijalno osjetljivima.
1.   Total annual emissions shall be reported as rounded tonnes of CO2 or CO2(e).Članak 72.
Tonne-kilometres shall be reported as rounded values of tonne-kilometres.Zaokruživanje podataka
2.   All variables used to calculate the emissions shall be rounded to include all significant digits for the purpose of calculating and reporting emissions.1.   Ukupne godišnje emisije se u izvješću izražavaju kao zaokružene tone CO2 ili CO2(e).
3.   All data per flights shall be rounded to include all significant digits for the purpose of calculating the distance and payload pursuant to Article 56 as well as reporting the tonne-kilometre data.Tonski kilometri za izražavaju kao zaokružene vrijednosti tonskih kilometara.
Article 732.   Sve varijable koje se koriste za izračun emisija zaokružuju se tako da uključuju sve važne znamenke za potrebe izračuna i izvješćivanja o emisijama.
Ensuring consistency with other reporting3.   Svi podaci o letovima zaokružuju se tako da uključuju sve važne znamenke za potrebe izračuna udaljenosti i korisnog tereta u skladu s člankom 56. kao i za potrebe izvješćivanja podataka o tonskim kilometrima.
Each activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC that is carried out by an operator or aircraft operator shall be labelled using the codes, where applicable, from the following reporting schemes:Članak 73.
(a) | the Common Reporting Format for national greenhouse gas inventory systems as approved by the respective bodies of the United Nations Framework Convention on Climate Change;Osiguravanje dosljednosti s drugim izvješćima
(b) | the installation’s identification number in the European Pollutant Release and Transfer Register in accordance with Regulation (EC) No 166/2006 of the European Parliament and of the Council (12);Svaka djelatnost iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ koju izvodi operator ili operator zrakoplova označava se kodovima iz sljedećih sustava izvješćivanja, ako je primjenjivo:
(c) | the IPPC activity of Annex I to Regulation (EC) No 166/2006;(a) | zajednički format za izvješćivanje za nacionalne sustave inventara stakleničkih plinova, koji su odobrila odgovarajuća tijela Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime;
(d) | the NACE code in accordance with Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council (13).(b) | identifikacijski broj postrojenja iz Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 166/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (12);
CHAPTER VII(c) | djelatnost prema IPPC (Objedinjenim uvjetima zaštite okoliša) iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 166/2006;
INFORMATION TECHNOLOGY REQUIREMENTS(d) | šifra NACE (statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (13).
Article 74POGLAVLJE VII.
Electronic data exchange formatsZAHTJEVI U POGLEDU INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
1.   Member States may require the operator and aircraft operator to use electronic templates or specific file formats for submission of monitoring plans and changes to the monitoring plan, as well as for submission of annual emissions reports, tonne-kilometre data reports, verification reports and improvement reports.Članak 74.
Those templates or file format specifications established by the Member States shall, at least, contain the information contained in electronic templates or file format specifications published by the Commission.Formati za razmjenu podataka elektroničkim putem
2.   When establishing the templates or file format specifications referred to in paragraph 1, the Member States may choose one or both of the following options:1.   Države članice mogu od operatora i operatora zrakoplova zahtijevati da koriste elektroničke obrasce ili specifične oblike datoteka za dostavljanje planova praćenja i izmjena plana praćenja, kao i za dostavljanje godišnjih izvješća o emisijama, izvješća o podacima tonskih kilometara, izvješća o verifikaciji i izvješća o poboljšanjima.
(a) | file format specifications using a standardised electronic reporting language (hereinafter the ‘EU ETS reporting language’) based on XML for the use in connection with advanced automated systems;Ti obrasci ili specifikacije oblika datoteka koje utvrđuju države članice sadržavaju barem informacije koje su obuhvaćene u obrascima ili specifikacijama oblika datoteka koje objavljuje Komisija.
(b) | templates published in a form usable by standard office software, including spreadsheets and word processor files.2.   Pri utvrđivanju obrazaca ili specifikacija oblika datoteka iz stavka 1., države članice odabiru jednu ili obje sljedeće mogućnosti:
Article 75(a) | specifikacije oblika datoteka uz uporabu standardiziranog jezika za elektroničko izvješćivanje (dalje u tekstu: jezik za izvješćivanje u okviru sustava za trgovanje emisijama Zajednice) koji se temelji na XML jeziku za korištenje u vezi s naprednim automatiziranim sustavima;
Use of automated systems(b) | obrasci objavljeni u obliku čitljivom uz pomoć standardnih uredskih računalnih programa, uključujući tablice i datoteke programa za obradu teksta.
1.   Where a Member State chooses to use automated systems for electronic data exchange based on the EU ETS reporting language in accordance with point (a) of Article 74(2), those systems shall ensure in a cost efficient way, through the implementation of technological measures in accordance with the current state of technology:Članak 75.
(a) | integrity of data, preventing modification of electronic messages during transmission;Uporaba automatiziranih sustava
(b) | confidentiality of data, through the use of security techniques, including encryption techniques, such that the data is only accessible to the party for which it was intended and that no data can be intercepted by unauthorised parties;1.   Ako se država članica odluči za korištenje automatiziranih sustava za razmjenu podataka elektroničkim putem na temelju jezika za izvješćivanje u okviru sustava Zajednice za trgovanje emisijama u skladu s člankom 74. stavkom 2. točkom (a), takvi sustavi kroz primjenu tehnoloških mjera u skladu s trenutnim stanjem tehnologije na troškovno učinkovit način osiguravaju:
(c) | authenticity of data, such that the identity of both the sender and receiver of data is known and verified;(a) | integritet podataka, čime se sprečavaju izmjene elektronskih poruka prilikom prijenosa;
(d) | non-repudiation of data, such that one party of a transaction cannot deny having received a transaction nor can the other party deny having sent a transaction, by applying methods such as signing techniques, or independent auditing of system safeguards.(b) | tajnost podataka uporabom sigurnosnih tehnika, uključujući tehnike šifriranja podataka, kako bi se osiguralo da su podaci dostupni samo osobi kojoj su namijenjeni te da neovlaštene osobe ne mogu presresti podatke;
2.   Any automated systems used by Member States based on the EU ETS reporting language for communication between the competent authority, operator and aircraft operator, as well as verifier and accreditation body within the meaning of Regulation (EU) No 600/2012, shall meet the following non-functional requirements, through implementation of technological measures in accordance with the current state of technology:(c) | vjerodostojnost podataka, kako bi se osiguralo da je identitet pošiljatelja i primatelja podataka poznat i potvrđen;
(a) | access control, such that the system is only accessible to authorised parties and no data can be read, written or updated by unauthorised parties, through implementation of technological measures in order to achieve the following: | (i) | restriction of physical access to the hardware on which automated systems run through physical barriers; | (ii) | restriction of logical access to the automated systems through the use of technology for identification, authentication and authorisation;(d) | nemogućnost odbijanja podataka, kako bi se osiguralo da jedna strana u prijenosu podataka ne može tvrditi da nije primila podatke niti druga strana može tvrditi da nije poslala podatke, korištenjem metoda kao što su tehnike potpisivanja ili neovisnog nadzora nad zaštitom sustava.
(b) | availability, such that data accessibility is ensured, even after significant time and the introduction of possible new software;2.   Svaki automatizirani sustav koji koristi država članica te koji se temelji na jeziku za izvješćivanje u okviru sustava za trgovanje emisijama Zajednice, za komunikaciju između nadležnog tijela, operatora i operatora zrakoplova, kao i verifikatora i akreditacijskog tijela u smislu Uredbe (EU) br. 600/2012., mora kroz primjenu tehnoloških mjera u skladu s trenutačnim stanjem tehnologije zadovoljavati sljedeće nefunkcionalne zahtjeve:
(c) | audit trail, such that it is ensured that changes to data can always be found and analysed in retrospect.(a) | nadzor pristupa, kako bi se osiguralo da samo ovlaštene osobe imaju pristup i da neovlaštene osobe ne mogu čitati, upisivati ili mijenjati podatke, kroz primjenu tehnoloških mjera kako bi se osiguralo sljedeće: | i. | ograničenje fizičkog pristupa strojnoj opremi koja pokreće automatizirane sustave, pomoću fizičkih ograda; | ii. | ograničenje logičkog pristupa automatiziranim sustavima, uporabom tehnologije za identifikaciju, provjeru i odobrenje;
CHAPTER VIII(b) | dostupnost, kako bi se osigurala dostupnost podataka, čak i nakon duljeg vremenskog razdoblja i mogućeg uvođenja novih računalnih programa;
FINAL PROVISIONS(c) | revizijski trag, kako bi se osiguralo da se izmjene podataka mogu u bilo kojem trenutku naknadno pronaći i analizirati.
Article 76POGLAVLJE VIII.
Repeal of Decision 2007/589/EC and transitional provisionsZAVRŠNE ODREDBE
1.   Decision 2007/589/EC is repealed.Članak 76.
2.   The provisions of Decision 2007/589/EC shall continue to apply to the monitoring, reporting and verification of emissions and, where applicable, activity data occurring prior to 1 January 2013.Stavljanje izvan snage Odluke 2007/589/EZ i prijelazne odredbe
Article 771.   Odluka 2007/589/EZ stavlja se izvan snage.
Entry into force2.   Odredbe Odluke 2007/589/EZ i dalje se primjenjuju na praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija te, ako je primjenjivo, na podatke o djelatnostima koje se izvodi do 1. siječnja 2013.
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.Članak 77.
It shall apply from 1 January 2013.Stupanje na snagu
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
Done at Brussels, 21 June 2012.Primjenjuje se od 1. siječnja 2013.
For the CommissionOva je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
The PresidentSastavljeno u Bruxellesu 21. lipnja 2012.
José Manuel BARROSOZa Komisiju
(1)  OJ L 275, 25.10.2003, p. 32.Predsjednik
(2)  OJ L 229, 31.8.2007, p. 1.José Manuel BARROSO
(3)  OJ L 140, 5.6.2009, p. 16.(1)  SL L 275, 25.10.2003., str. 32.
(4)  OJ L 149, 12.6.2009, p. 69.(2)  SL L 229, 31.8.2007., str. 1.
(5)  OJ L 140, 5.6.2009, p. 114.(3)  SL L 140, 5.6.2009., str. 16.
(6)  OJ L 135, 30.4.2004, p. 1.(4)  SL L 149, 12.6.2009., str. 69.
(7)  OJ L 373, 31.12.1991, p. 4.(5)  SL L 140, 5.6.2009., str. 114.
(8)  See page 1 of this Official Journal.(6)  SL L 135, 30.4.2004., str. 1.
(9)  OJ L 130, 17.5.2011, p. 1.(7)  SL L 373, 31.12.1991., str. 4.
(10)  OJ L 122, 16.5.2009, p. 6.(8)  SL L 181, 12.7.2012., str. 1.
(11)  OJ L 315, 29.11.2011, p. 1.(9)  SL L 130, 17.5.2011., str. 1.
(12)  OJ L 33, 4.2.2006, p. 1.(10)  SL L 122, 16.5.2009., str. 6.
(13)  OJ L 393, 30.12.2006, p. 1.(11)  SL L 315, 29.11.2011., str. 1.
ANNEX I(12)  SL L 33, 4.2.2006., str. 1.
Minimum content of the monitoring plan (Article 12(1))(13)  SL L 393, 30.12.2006., str. 1.
1.   Minimum content of the monitoring plan for installationsPRILOG I.
The monitoring plan for an installation shall contain at least the following information:Minimalni sadržaj plana praćenja (članak 12. stavak 1.)
(1) | general information on the installation: | (a) | a description of the installation and activities carried out by the installation to be monitored, containing a list of emissions sources and source streams to be monitored for each activity carried out within the installation and meeting the following criteria: | (i) | the description must be sufficient for demonstrating that neither data gaps nor double counting of emissions occur; | (ii) | a simple diagram of the emission sources, source streams, sampling points and metering equipment must be added where requested by the competent authority or where such diagram simplifies describing the installation or referencing emission sources, source streams, measuring instruments and any other parts of the installation relevant for the monitoring methodology including data flow activities and control activities; | (b) | a description of the procedure for managing the assignment of responsibilities for monitoring and reporting within the installation, and for managing the competences of responsible personnel; | (c) | a description of the procedure for regular evaluation of the monitoring plan’s appropriateness, covering at least the following: | (i) | checking the list of emissions sources and source streams, ensuring completeness of the emission sources and source streams and that all relevant changes in the nature and functioning of the installation will be included in the monitoring plan; | (ii) | assessing compliance with the uncertainty thresholds for activity data and other parameters, where applicable, for the applied tiers for each source stream and emission source; | (iii) | assessing potential measures for improvement of the monitoring methodology applied; | (d) | a description of the written procedures of the data flow activities pursuant to Article 57, including a diagram where appropriate for clarification; | (e) | a description of the written procedures for the control activities established pursuant to Article 58; | (f) | where applicable, information on relevant links with activities undertaken in the framework of the Community eco-management and audit scheme (EMAS) established pursuant to Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council (1), systems covered by harmonised standard ISO 14001:2004 and other environmental management systems including information on procedures and controls with relevance to greenhouse gas emissions monitoring and reporting; | (g) | the version number of the monitoring plan;1.   Minimalni sadržaj plana praćenja za postrojenja
(2) | a detailed description of the calculation-based methodologies where applied, consisting of the following: | (a) | a detailed description of the calculation-based methodology applied, including a list of input data and calculation formulae used, a list of the tiers applied for activity data and all relevant calculation factors for each of the source streams to be monitored; | (b) | where applicable and where the operator intends to make use of simplification for minor and de-minimis source streams, a categorisation of the source streams into major, minor and de-minimis source streams; | (c) | a description of the measurement systems used, and their measurement range, specified uncertainty and exact location of the measuring instruments to be used for each of the source streams to be monitored; | (d) | where applicable, the default values used for calculation factors indicating the source of the factor, or the relevant source, from which the default factor will be retrieved periodically, for each of the source streams; | (e) | where applicable, a list of the analysis methods to be used for the determination of all relevant calculation factors for each of the source streams, and a description of the written procedures for those analyses; | (f) | where applicable, a description of the procedure underpinning the sampling plan for the sampling of fuel and materials to be analysed, and the procedure used to revise the appropriateness of the sampling plan; | (g) | where applicable, a list of laboratories engaged in carrying out relevant analytical procedures and, where the laboratory is not accredited as referred to in Article 34(1) a description of the procedure used for demonstrating the compliance with equivalent requirements in accordance with Article 34(2) and (3);Plan praćenja za postrojenja sadržava barem sljedeće informacije:
(3) | where a fall-back monitoring methodology is applied in accordance with Article 22, a detailed description of the monitoring methodology applied for all source streams or emission sources, for which no tier methodology is used, and a description of the written procedure used for the associated uncertainty analysis to be carried out;1. | opće informacije o postrojenju: | (a) | opis postrojenja i djelatnosti koje se obavljaju u postrojenju koje će se pratiti, uključujući popis izvora emisija i tokova izvora koje će se pratiti za svaku djelatnost koja se obavlja unutar postrojenja, koji zadovoljava sljedeće zahtjeve: | i. | opis mora biti dostatan za dokaz da ne dolazi do izostavljanja niti dvostrukog računanja emisija; | ii. | ako to zahtijeva nadležno tijelo ili ako se time pojednostavljuje opis postrojenja ili navođenje izvora emisije, tokova izvora, mjernih instrumenata ili drugih dijelova postrojenja relevantnih za metodologiju praćenja, uključujući aktivnosti protoka podataka i nadzorne aktivnosti, mora se dodati jednostavna shema izvora emisije, tokova izvora, mjesta uzorkovanja i mjerne opreme; | (b) | opis postupka za upravljanje dodjelom odgovornosti za praćenje i izvješćivanje unutar postrojenja te za upravljanje sposobnostima odgovornog osoblja; | (c) | opis postupka za redovito ocjenjivanje primjerenosti plana praćenja, koji obuhvaća barem sljedeće: | i. | provjeru popisa izvora emisija i tokova izvora, osiguranje potpunosti izvora emisija i tokova izvora i osiguranje da su sve važne promjene u prirodi i načinu rada postrojenja uključene u plan praćenja; | ii. | procjenu usklađenosti s pragovima nesigurnosti za podatke o djelatnosti i druge parametre, ako je primjenjivo, za korištene razine za svaki tok izvora i izvor emisije; | iii. | procjenu mogućih mjera za poboljšanje korištene metodologije praćenja; | (d) | opis pisanih postupaka za aktivnosti protoka podataka u skladu s člankom 57., uključujući prema potrebi shemu radi veće jasnoće; | (e) | opis pisanih postupaka za nadzorne aktivnosti u skladu s člankom 58.; | (f) | ako je primjenjivo, informacije o odgovarajućim vezama s aktivnostima koje se izvode u okviru programa gospodarenja okolišem i revizije okoliša Zajednice (EMAS) koji je uspostavljen u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (1), sustava obuhvaćenih usklađenom normom ISO 14001:2004 i ostalih sustava gospodarenja okolišem, uključujući informacije o postupcima i kontrolama koje se odnose na praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova; | (g) | broj inačice plana praćenja;
(4) | a detailed description of the measurement-based methodologies, where applied, including the following: | (a) | a description of the measurement method including descriptions of all written procedures relevant for the measurement and the following: | (i) | any calculation formulae used for data aggregation and used to determine the annual emissions of each emission source; | (ii) | the method for determining whether valid hours or shorter reference periods for each parameter can be calculated, and for substitution of missing data in accordance with Article 45; | (b) | a list of all relevant emission points during typical operation, and during restrictive and transition phases, including breakdown periods or commissioning phases, supplemented by a process diagram where requested by the competent authority; | (c) | where flue gas flow is derived by calculation, a description of the written procedure for that calculation for each emission source monitored using a measurement-based methodology; | (d) | a list of all relevant equipment, indicating its measurement frequency, operating range and uncertainty; | (e) | a list of applied standards and of any deviations from those standards; | (f) | a description of the written procedure for carrying out the corroborating calculations in accordance with Article 46, where applicable; | (g) | a description of the method, how CO2 stemming from biomass is to be determined and subtracted from the measured CO2 emissions, and of the written procedure used for that purpose, where applicable;2. | detaljan opis metodologije na temelju izračuna ako se primjenjuje, koji sadržava sljedeće: | (a) | detaljan opis korištene metodologije na temelju izračuna, uključujući popis svih ulaznih podataka i računskih formula, popis korištenih razina za podatke o djelatnostima i sve relevantne faktore izračuna za svaki tok izvora koji će se pratiti; | (b) | ako je primjenjivo i ako operator namjerava koristiti pojednostavljenje za manje tokove izvora i tokove izvora de minimis, kategorizaciju tokova izvora u glavne, manje i tokove izvora de minimis; | (c) | opis korištenih mjernih sustava, njihovo mjerno područje, utvrđenu nesigurnost i točnu lokaciju mjernih uređaja koji će se koristiti za svaki tok izvora koji će se pratiti; | (d) | ako je primjenjivo, zadane vrijednosti koje se koriste za faktore izračuna uz navođenje izvora faktora, ili relevantnog izvora, iz kojeg će se zadani faktor povremeno preuzimati, za svaki tok izvora; | (e) | ako je primjenjivo, popis analitičkih metoda koje se koriste za utvrđivanje svih relevantnih faktora izračuna za svaki tok izvora uz opis pisanih postupaka za te analize; | (f) | ako je primjenjivo, opis postupka na kojem se temelji plan uzorkovanja za uzorkovanje goriva i materijala za analizu, te postupka koji se primjenjuje za reviziju primjerenosti plana uzorkovanja; | (g) | ako je primjenjivo, popis laboratorija koji izvode relevantne analitičke postupke te, ako laboratorij nije akreditiran u skladu s člankom 34. stavkom 1., opis postupka koji se koristi za dokazivanje usklađenosti s istovrijednim zahtjevima u skladu s člankom 34. stavcima 2. i 3.;
(5) | in addition to elements listed in point 4, a detailed description of the monitoring methodology where N2O emissions are monitored, where appropriate in the form of description of the written procedures applied, including a description of the following: | (a) | the method and parameters used to determine the quantity of materials used in the production process and the maximum quantity of material used at full capacity; | (b) | the method and parameters used to determine the quantity of product produced as an hourly output, expressed as nitric acid (100 %), adipic acid (100 %), caprolactam, glyoxal and glyoxylic acid per hour respectively; | (c) | the method and parameters used to determine the N2O concentration in the flue gas from each emission source, its operating range, and its uncertainty, and details of any alternative methods to be applied where concentrations fall outside the operating range and the situations when this may occur; | (d) | the calculation method used to determine N2O emissions from periodic, unabated sources in nitric acid, adipic acid, caprolactam, glyoxal and glyoxylic acid production; | (e) | the way in which or the extent to which the installation operates with variable loads, and the manner in which the operational management is carried out; | (f) | the method and any calculation formulae used to determine the annual N2O emissions and the corresponding CO2(e) values of each emission source; | (g) | information on process conditions that deviate from normal operations, an indication of the potential frequency and the duration of such conditions, as well as an indication of the volume of the N2O emissions during the deviating process conditions such as abatement equipment malfunction;3. | ako se primjenjuje nadomjesna metodologija praćenja u skladu s člankom 22., detaljan opis metodologije praćenja koja se primjenjuje za sve tokove izvora ili izvore emisije za koje se ne koristi metodologija na temelju razina, te opis pisanog postupka koji će se koristiti za povezanu analizu nesigurnosti;
(6) | a detailed description of the monitoring methodology as far as perfluorocarbons from primary aluminium production are monitored, where appropriate in the form of a description of the written procedures applied, including the following: | (a) | where applicable, the dates of measurement for the determination of the installation-specific emission factors SEFCF4 or OVC, and FC2F6, and a schedule for future repetitions of that determination; | (b) | where applicable, the protocol describing the procedure used to determine the installation-specific emission factors for CF4 and C2F6, showing also that the measurements have been and will be carried out for a sufficiently long time for measured values to converge, but at least for 72 hours; | (c) | where applicable, the methodology for determining the collection efficiency for fugitive emissions at installations for primary aluminium production; | (d) | a description of cell type and type of anode;4. | detaljan opis metodologije na temelju mjerenja, ako se primjenjuje, koji sadržava sljedeće: | (a) | detaljan opis metode mjerenja, koji uključuje opise svih pisanih postupaka koji se odnose na mjerenje te sljedeće: | i. | sve računske formule koje se koriste za sabiranje podataka i za utvrđivanje godišnjih emisija svakog izvora emisije; | ii. | metoda utvrđivanja da li se mogu izračunani valjani sati ili kraće referentno razdoblje podataka za svaki parametar, i metoda nadomještanja podataka koji nedostaju u skladu s člankom 45.; | (b) | popis svih relevantnih točaka emisija tijekom tipične operacije i tijekom faza restrikcije i tranzicije, uključujući razdoblja prekida proizvodnje ili faze puštanja u pogon, uz koji se dostavlja shema procesa ako to zahtijeva nadležno tijelo; | (c) | ako se protok dimnog plina izvodi računski, opis pisanog postupka za taj izračun za svaki izvor emisije koji se prati koristeći metodologiju na temelju mjerenja; | (d) | popis relevantne opreme, uključujući učestalost mjerenja, mjerno područje i nesigurnost; | (e) | popis primijenjenih normi i eventualnih odstupanja od tih normi; | (f) | ako je primjenjivo, opis pisanog postupka za potvrdu emisija kroz izračun u skladu s člankom 46.; | (g) | ako je primjenjivo, opis metode kojom će se utvrditi emisije CO2 koje potječu iz biomase i oduzeti ih od izmjerenih emisija CO2, te opis pisanog postupka koji se koristi za tu namjenu;
(7) | a detailed description of the monitoring methodology where transfer of inherent CO2 as part of a fuel in accordance with Article 48 or transfer of CO2 in accordance with Article 49 are carried out, where appropriate in the form of a description of the written procedures applied, including the following: | (a) | where applicable, the location of equipment for temperature and pressure measurement in a transport network; | (b) | where applicable, procedures for preventing, detecting and quantification of leakage events from transport networks; | (c) | in the case of transport networks, procedures effectively ensuring that CO2 is transferred only to installations which have a valid greenhouse gas emission permit, or where any emitted CO2 is effectively monitored and accounted for in accordance with Article 49; | (d) | identification of the receiving and transferring installations according to the installation identification code recognised in accordance with Regulation (EU) No 1193/2011; | (e) | where applicable, a description of continuous measurement systems used at the points of transfer of CO2 between installations transferring CO2 in accordance with Articles 48 or 49; | (f) | where applicable, a description of the conservative estimation method used for determining the biomass fraction of transferred CO2 in accordance with Article 48 or 49; | (g) | where applicable, quantification methodologies for emissions or CO2 released to the water column from potential leakages as well as the applied and possibly adapted quantification methodologies for actual emissions or CO2 released to the water column from leakages, as specified in section 23 of Annex IV.5. | pored elemenata iz točke 4., detaljan opis metodologije praćenja ako se prate emisije N2O, prema potrebi u obliku opisa pisanih postupaka koji se koriste, uključujući sljedeće: | (a) | metode i parametri koji se koriste za određivanje količine materijala koja se koristi u proizvodnom procesu i maksimalne količine materijala koja se koristi kod punog kapaciteta; | (b) | metode i parametri koji se koriste za određivanje količine proizvedenog proizvoda kao satnog opterećenja, izražene kao dušična kiselina (100 %), adipinska kiselina (100 %), glioksal i gliokilna kiselina odnosno kaprilaktam na sat; | (c) | metode i parametri koji se koriste za određivanje koncentracije N2O u dimnom plinu iz svakog izvora emisije, mjerno područje metode, njezinu nesigurnost i detalje eventualnih alternativnih metoda koje treba primijeniti ako koncentracije padaju izvan mjernog područja i situacije u kojima do toga može doći; | (d) | metoda izračuna koja se koristi za određivanje emisija N2O iz periodičnih, neublaženih izvora u proizvodnji adipinske kiseline, kaprilaktama, glioksala i glioksilne kiseline; | (e) | kako i do koje mjere postrojenje radi kod promjenjivog opterećenja i način na koji se provodi operativno upravljanje; | (f) | metode i sve računske formule koje se koriste za određivanje godišnjih emisija N2O i odgovarajućih vrijednosti CO2(e) svakog izvora emisije; | (g) | informacije o uvjetima procesa koji odstupaju od standardnih operacija, naznaka potencijalne učestalosti i trajanja takvih uvjeta, te naznaka količine emisija N2O tijekom nestandardnih tehničkih uvjeta, kao što je kvar na opremi za ublažavanje;
2.   Minimum content of monitoring plans for aviation emissions6. | detaljan opis metodologije praćenja ako se prate perfluorougljici iz proizvodnje primarnog aluminija, prema potrebi u obliku opisa pisanih postupaka koji se koriste, uključujući sljedeće: | (a) | ako je primjenjivo, datumi mjerenja za utvrđivanje faktora emisije SEFCF4 ili OVC, i FC2F6 za pojedina postrojenja, te vremenski raspored ponovnih utvrđivanja u budućnosti; | (b) | ako je primjenjivo, protokol koji opisuje postupak utvrđivanja faktora emisije SEFCF4 ili OVC, i FC2F6 za pojedina postrojenja, te pokazuje da su se mjerenja izvodila i izvodit će se tijekom dovoljno dugo vremena da bi izmjerene vrijednosti konvergirale, ali najmanje 72 sata; | (c) | ako je primjenjivo, metodologija utvrđivanja učinkovitosti skupljanja fugitivnih emisija u postrojenjima za proizvodnju primarnog aluminija; | (d) | opis vrste ćelije i vrste anode;
1. | The monitoring plan shall contain the following information for all aircraft operators: | (a) | the identification of the aircraft operator, call sign or other unique designator used for air traffic control purposes, contact details of the aircraft operator and of a responsible person at the aircraft operator, contact address, the administering Member State, the administering competent authority; | (b) | an initial list of aircraft types in its fleet operated at the time of the submission of the monitoring plan and the number of aircraft per type, and an indicative list of additional aircraft types expected to be used including, where available, an estimated number of aircraft per type as well as the source streams (fuel types) associated with each aircraft type; | (c) | a description of procedures, systems and responsibilities used to update the completeness of the list of emission sources over the monitoring year for the purpose of ensuring the completeness of monitoring and reporting of the emissions of owned aircraft as well as leased-in aircraft; | (d) | a description of the procedures used to monitor the completeness of the list of flights operated under the unique designator by aerodrome pair, and the procedures used for determining whether flights are covered by Annex I to Directive 2003/87/EC for the purpose of ensuring completeness of flights and avoiding double-counting; | (e) | a description of the procedure for managing and assigning responsibilities for monitoring and reporting, and for managing the competences of responsible personnel; | (f) | a description of the procedure for regular evaluation of the monitoring plan’s appropriateness, including any potential measures for the improvement of the monitoring methodology and related procedures applied; | (g) | a description of the written procedures of the data flow activities as required by Article 57, including a diagram, where appropriate, for clarification; | (h) | a description of the written procedures for the control activities established under Article 58; | (i) | where applicable, information on relevant links with activities undertaken in the framework of EMAS, systems covered by harmonised standard ISO 14001:2004 and other environmental management systems, including information on procedures and controls with relevance to greenhouse gas emissions monitoring and reporting; | (j) | the version number of the monitoring plan.7. | detaljan opis metodologije praćenja ako se izvodi prijenos inherentnog CO2 kao dio goriva u skladu s člankom 48. ili prijenos CO2 u skladu s člankom 49., prema potrebi u obliku opisa pisanih postupaka koji se koriste, uključujući sljedeće: | (a) | ako je primjenjivo, lokaciju opreme za mjerenje temperature i tlaka u prijevoznoj mreži; | (b) | ako je primjenjivo, postupke za sprečavanje, otkrivanje i količinsko određivanje propuštanja iz prijevoznih mreža; | (c) | za prijevozne mreže, postupke kojima se učinkovito osigurava da se CO2 prenosi samo u postrojenja koja imaju valjanu dozvolu za emisije stakleničkih plinova, ili u kojima se sve emisije CO2 učinkovito prate i uzimaju u obzir u skladu s člankom 49.; | (d) | oznaku postrojenja iz kojeg se CO2 prenosi i postrojenja koje zaprima CO2 u skladu s identifikacijskom oznakom postrojenja koja je priznata u skladu s Uredbom (EU) br. 1193/2011; | (e) | ako je primjenjivo, opis sustava kontinuiranog mjerenja koji se koriste na mjestima prijenosa CO2 između postrojenja koja prenose CO2 u skladu s člancima 48. ili 49.; | (f) | ako je primjenjivo, opis metode konzervativne procjene koja se koristi za utvrđivanje udjela biomase u prenesenom CO2 u skladu s člancima 48. ili 49.; | (g) | ako je primjenjivo, metodologije za utvrđivanje količine emisija ili CO2 ispuštenog u vodeni stupac zbog mogućih propuštanja, kao i primijenjene i eventualno prilagođene metodologije za utvrđivanje količine stvarnih emisija ili CO2 ispuštenog u vodeni stupac zbog propuštanja, kako je utvrđeno u odjeljku 23. Priloga IV.
2. | The monitoring plan shall contain the following information for aircraft operators which are not small emitters in accordance with Article 54(1) or which do not intend to use a small emitter tool in accordance with Article 54(2): | (a) | a description of the written procedure to be used for defining the monitoring methodology for additional aircraft types which an aircraft operator expects to use; | (b) | a description of the written procedures for monitoring fuel consumption in every aircraft, including: | (i) | the chosen methodology (Method A or Method B) for calculating the fuel consumption; and where the same method is not applied for all aircraft types, a justification for that methodology, as well as a list specifying which method is used under which conditions; | (ii) | procedures for the measurement of fuel uplifts and fuel in tanks, including the selected tiers, a description of the measuring instruments involved and the procedures for recording, retrieving, transmitting and storing information regarding measurements, as applicable; | (iii) | the chosen method for the determination of density, where applicable; | (iv) | a procedure to ensure that the total uncertainty of fuel measurements is consistent with the requirements of the required tier, where possible referring to national laws, clauses in customer contracts or fuel supplier accuracy standards; | (c) | a list of deviations for specific aerodromes from the general monitoring methodology as described in point (b) where it is not possible for the aircraft operator due to special circumstances to provide all the required data for the required monitoring methodology; | (d) | where relevant, the procedures for the measurement of the density used for fuel uplifts and fuel in tanks, including a description of the measuring instruments involved, or where measurement is not feasible, the standard value used and a justification for that methodology; | (e) | emission factors used for each fuel type, or in the case of alternative fuels, the methodologies for determining the emission factors, including the methodology for sampling, methods of analysis, a description of the laboratories used and of their accreditation and/or of their quality assurance procedures; | (f) | a description of the method to be used to determine surrogate data for closing data gaps pursuant to Article 65(2).2.   Minimalni sadržaj plana praćenja za emisije iz zrakoplovnih djelatnosti
3.   Minimum content of monitoring plans for tonne-kilometre data1. | Plan praćenja sadrži sljedeće informacije za sve operatore zrakoplova: | (a) | identifikaciju operatora zrakoplova, pozivni znak ili drugu jedinstvenu oznaku koja se koristi u svrhu kontrole zračnog prometa, kontakt podatke operatora zrakoplova i odgovorne osobe operatora zrakoplova, kontakt adresu, državu članicu koja upravlja, nadležno tijelo koje upravlja; | (b) | početni popis vrsta zrakoplova u floti koji su prometovali u vrijeme dostavljanja plana praćenja i broj zrakoplova po vrsti, te indikativni popis dodatnih vrsta zrakoplova za koje se očekuje da će se koristiti, uključujući, ako je dostupno, procijenjeni broj zrakoplova po vrsti kao i tokove goriva (vrste goriva) povezane sa svakom vrstom zrakoplova; | (c) | opis postupaka, sustava i odgovornosti koji se koriste za obnavljanje potpunosti popisa izvora emisija tijekom godine praćenja radi osiguranja potpunosti praćenja i izvješćivanja o emisijama vlastitih i unajmljenih zrakoplova; | (d) | opis postupaka koji se koriste za praćenje potpunosti popisa letova, upravljanih pod jedinstvenom oznakom para aerodroma, te postupaka koji se koriste za utvrđivanje da li su letovi obuhvaćeni Prilogom I. Direktivi 2003/87/EZ radi osiguranja potpunosti letova i sprečavanja dvostrukog računanja; | (e) | opis postupka za upravljanje i dodjeljivanje odgovornosti za praćenje i izvješćivanje, te za upravljanje sposobnostima odgovornog osoblja; | (f) | opis postupka za redovito ocjenjivanje primjerenosti plana praćenja, uključujući moguće mjere za poboljšanje korištene metodologije praćenja i povezanih postupaka; | (g) | opis pisanih postupaka za aktivnosti protoka podataka u skladu s člankom 57., uključujući prema potrebi shemu radi veće jasnoće; | (h) | opis pisanih postupaka za nadzorne aktivnosti u skladu s člankom 58.; | (i) | ako je primjenjivo, informacije o odgovarajućim vezama s aktivnostima koje se izvode u okviru programa EMAS, sustava obuhvaćenih usklađenom normom ISO 14001:2004 i ostalih sustava gospodarenja okolišem, uključujući informacije o postupcima i kontrolama koje se odnose na praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova; | (j) | broj inačice plana praćenja.
The monitoring plan for tonne-kilometre data shall contain the following information:2. | Plan praćenja sadrži sljedeće informacije za operatore zrakoplova koji nisu mali onečišćivači u skladu s člankom 54. stavkom 1. ili koji ne namjeravaju koristiti alat za male onečišćivače u skladu s člankom 54. stavkom 2.: | (a) | opis pisanog postupka koji se koristi za utvrđivanje metodologije praćenja za dodatne vrste zrakoplova koje operator zrakoplova očekuje da će koristiti; | (b) | opis pisanih postupaka za praćenje potrošnje goriva u svakom zrakoplovu, uključujući: | i. | odabranu metodologiju (metoda A ili metoda B) za izračunavanje potrošnje goriva; ako se ista metoda ne koristi za sve vrste zrakoplova, opravdanje takve metodologije i popis u kojem se navodi koja se metoda koristi pod kojim uvjetima; | ii. | postupke za mjerenje punjenja goriva i goriva u spremnicima, uključujući odabrane razine, opis mjernih instrumenata koji se koriste i postupaka za bilježenje, dohvat, prijenos i pohranjivanje podataka o mjerenjima, kako je primjenjivo; | iii. | odabranu metodu za utvrđivanje gustoće, ako je primjenjivo; | iv. | postupak kojim se osigurava da ukupna nesigurnost mjerenja goriva odgovara zahtjevima odabrane razine, ako je moguće u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, odredbama u ugovorima s klijentima ili normama točnosti dobavljača goriva; | (c) | popis odstupanja od opće metodologije praćenja kako je opisana u točki (b) za pojedine aerodrome ako operator zrakoplova zbog posebnih okolnosti nije u mogućnosti dostaviti sve potrebne podatke za traženu metodologiju praćenja; | (d) | ako je primjenjivo, postupci za mjerenje gustoće koja se koristi za punjenje goriva ili gorivo u spremnicima, uključujući i opis mjernih instrumenata koji se koriste, ili, ako mjerenje nije izvedivo, upotrijebljenu standardnu vrijednost i opravdanje za takvu metodologiju; | (e) | emisijski faktori koji se koriste za svaku vrstu goriva, ili, ako se radi o alternativnim gorivima, metodologije za utvrđivanje emisijskih faktor, uključujući metodologiju za uzorkovanje, metode analize, opis laboratorija koji se koriste i njihove akreditacije i/ili njihovi postupci osiguranja kvalitete; | (f) | opis metode koja se koristi za utvrđivanje zamjenskih podataka kod nedostajućih podataka u skladu s člankom 65. stavkom 2.
(a) | the elements listed in point 1 of section 2 of this Annex;3.   Minimalni sadržaj plana praćenja za podatke o tonskim kilometrima
(b) | a description of the written procedures used for determining tonne-kilometre data per flight, including: | (i) | the procedures, responsibilities, data sources and calculation formulae for determining and recording the distance per aerodrome pair; | (ii) | the tier used for determining the mass of passengers including the checked in baggage; in the case of tier 2, a description of the procedure for obtaining the mass of passengers and baggage is to be provided; | (iii) | a description of the procedures used to determine the mass of freight and mail, where applicable; | (iv) | a description of the measurement devices used for measuring the mass of passengers, freight and mail as applicable.Plan praćenja za podatke o tonskim kilometrima sadrži sljedeće informacije:
(1)  OJ L 342, 22.12.2009, p. 1.(a) | elemente iz točke 1. odjeljka 2. ovog Priloga;
ANNEX II(b) | opis pisanih postupaka za utvrđivanje podataka o tonskim kilometrima po letu, uključujući: | i. | postupke, odgovornosti, izvore podataka i računske formule za utvrđivanje i bilježenje udaljenosti po paru aerodroma; | ii. | razinu koja je korištena za utvrđivanje mase putnika i prijavljene prtljage; u slučaju razine 2 treba navesti opis postupka za dobivanje mase putnika i prijavljene prtljage; | iii. | opis postupaka koji su korišteni za utvrđivanje mase tereta i pošte, ako je primjenjivo; | iv. | opis mjernih uređaja koji su korišteni za mjerenje mase putnika, tereta i pošte, ako je primjenjivo.
Tier thresholds for calculation-based methodologies related to installations (Article 12(1))(1)  SL L 342, 22.12.2009., str. 1.
1.   Definition of tiers for activity dataPRILOG II.
The uncertainty thresholds in Table 1 shall apply to tiers relevant to activity data requirements in accordance with point (a) of Article 28(1) and the first subparagraph of Article 29(2), and Annex IV, of this Regulation. The uncertainty thresholds shall be interpreted as maximum permissible uncertainties for the determination of source streams over a reporting period.Pragovi razina za metodologije na temelju izračuna za postrojenja (članak 12. stavak 1.)
Where Table 1 does not include activities listed in Annex I to Directive 2003/87/EC and the mass balance is not applied, the operator shall use the tiers listed in Table 1 under ‘Combustion of fuels and fuels used as process input’ for those activities.1.   Definicija razina za podatke o djelatnostima
Table 1Pragovi nesigurnosti iz tablice 1. primjenjuju se na razine koje se odnose na zahtjeve u pogledu podataka o djelatnostima u skladu s člankom 28. stavkom 1. točkom (a) i člankom 29. stavkom 2. prvim podstavkom te Prilogom IV. ovoj Uredbi. Pragovi nesigurnosti tumače se kao najviše dopuštene nesigurnosti kod utvrđivanja tokova izvora tijekom izvještajnog razdoblja.
Tiers for activity data (maximum permissible uncertainty for each tier)Ako tablica 1. ne uključuje djelatnosti iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ i ne primjenjuje se bilanca mase, operator koristi razine iz tablice 1. pod stavkom „Izgaranje goriva i goriva koja se koriste kao ulazni materijal procesa” za te djelatnosti.
Activity/source stream type | Parameter to which the uncertainty is applied | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4Tablica 1.
Combustion of fuels and fuels used as process inputRazine za podatke o djelatnostima (najviša dopuštena nesigurnost za svaku razinu)
Commercial standard fuels | Amount of fuel [t] or [Nm3] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %Vrsta djelatnosti/toka izvora | Parametar na koji se nesigurnost odnosi | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4
Other gaseous and liquid fuels | Amount of fuel [t] or [Nm3] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %Izgaranje goriva i goriva koja se koriste kao ulazni materijal procesa
Solid fuels | Amount of fuel [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %Komercijalna standardna goriva | Količina goriva [t] ili [Nm3] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %
Flaring | Amount of flare gas [Nm3] | ± 17,5 % | ± 12,5 % | ± 7,5 % |  Ostala plinovita i tekuća goriva | Količina goriva [t] ili [Nm3] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %
Scrubbing: carbonate (Method A) | Amount carbonate consumed [t] | ± 7,5 % |   |   |  Kruta goriva | Količina goriva [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %
Scrubbing: gypsum (Method B) | Amount gypsum produced [t] | ± 7,5 % |   |   |  Baklje za spaljivanje plinova | Količina spaljenog plina [Nm3] | ± 17,5 % | ± 12,5 % | ± 7,5 % |  
Refining of mineral oilČišćenje mokrim postupkom: karbonat (metoda A) | Količina utrošenog karbonata [t] | ± 7,5 % |   |   |  
Catalytic cracker regeneration (1) | Uncertainty requirements apply separately for each emission source | ± 10 % | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 %Čišćenje mokrim postupkom: gips (metoda B) | Količina proizvedenoga gipsa [t] | ± 7,5 % |   |   |  
Hydrogen production | Hydrocarbon feed [t] | ± 7,5 % | ± 2,5 % |   |  Rafiniranje mineralnog ulja
Production of cokeRegeneriranje katalizatora iz procesa krekiranja (*) | Zahtjevi nesigurnosti primjenjuju se zasebno za svaki izvor emisije | ± 10 % | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 %
Mass balance methodology | Each input and output material [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %Proizvodnja vodika | Punjenje ugljikovodika [t] | ± 7,5 % | ± 2,5 % |   |  
Metal ore roasting and sinteringProizvodnja koksa
Carbonate input | Carbonate input material and process residues [t] | ± 5 % | ± 2,5 % |   |  Metodologija bilance mase | Svaki ulazni i proizvedeni materijal [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %
Mass balance methodology | Each input and output material [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %Pečenje i sinteriranje metalnih ruda
Production of iron and steelUlaz karbonata | Karbonat kao ulazni materijal i procesni ostaci [t] | ± 5 % | ± 2,5 % |   |  
Fuel as process input | Each mass flow into and from the installation [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %Metodologija bilance mase | Svaki ulazni i proizvedeni materijal [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %
Mass balance methodology | Each input and output material [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %Proizvodnja željeza i čelika
Production of cement clinkerGorivo kao ulazni materijal | Svaki protok mase u postrojenje i iz postrojenja [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %
Kiln input based (Method A) | Each relevant kiln input [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % |  Metodologija bilance mase | Svaki ulazni i proizvedeni materijal [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %
Clinker output (Method B) | Clinker produced [t] | ± 5 % | ± 2,5 % |   |  Proizvodnja cementnog klinkera
CKD | CKD or bypass dust [t] | n.a. (2) | ± 7,5 % |   |  Na temelju ulaza u cementnu peć (metoda A) | Svaki odgovarajući ulaz u peć [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % |  
Non-carbonate carbon | Each raw material [t] | ± 15 % | ± 7,5 % |   |  Proizvodnja klinkera (metoda B) | Količina proizvedenog klinkera [t] | ± 5 % | ± 2,5 % |   |  
Production of lime and calcination of dolomite and magnesitePrašine iz cementne peći (CKD) | Prašina iz cementne peći (CKD) ili prašina iz mimovoda [t] | n.p. (**) | ± 7,5 % |   |  
Carbonates (Method A) | Each relevant kiln input [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % |  Nekarbonatni ugljik | Svaka odgovarajuća sirovina [t] | ± 15 % | ± 7,5 % |   |  
Alkali earth oxide (Method B) | Lime produced [t] | ± 5 % | ± 2,5 % |   |  Proizvodnja vapna i kalciniranje dolomita i magnezita
Kiln dust (Method B) | Kiln dust [t] | n.a. (2) | ± 7,5 % |   |  Karbonati (metoda A) | Svaki odgovarajući ulaz u peć [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % |  
Manufacture of glass and mineral woolOksidi zemnoalkalijskih metala (metoda B) | Količina proizvedenog vapna [t] | ± 5 % | ± 2,5 % |   |  
Carbonates (input) | Each carbonate raw material or additives associated with CO2 emissions [t] | ± 2,5 % | ± 1,5 % |   |  Prašina iz peći (metoda B) | Prašina iz peći [t] | n.str. 1 (**) | ± 7,5 % |   |  
Manufacture of ceramic productsProizvodnja stakla i mineralne vune
Carbon inputs (Method A) | Each carbonate raw material or additive associated with CO2 emissions [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % |  Karbonati (ulaz) | Svaka karbonatna sirovina ili dodatak povezan s emisijama CO2 [t] | ± 2,5 % | ± 1,5 % |   |  
Alkali oxide (Method B) | Gross production including rejected products and cullet from the kilns and shipment [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % |  Proizvodnja keramičkih proizvoda
Scrubbing | Dry CaCO3 consumed [t] | ± 7,5 % |   |   |  Ugljik kao ulazni materijal (metoda A) | Svaka karbonatna sirovina ili dodatak povezan s emisijama CO2 [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % |  
Production of pulp and paperOksidi alkalijskih metala (metoda B) | Bruto proizvodnja, uključujući i odbačene proizvode te reciklažno staklo iz peći i pošiljki [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % |  
Make up chemicals | Amount of CaCO3 and Na2CO3 [t] | ± 2,5 % | ± 1,5 % |   |  Čišćenje mokrim postupkom | Utrošena količina suhog CaCO3 [t] | ± 7,5 % |   |   |  
Production of carbon blackProizvodnja celuloze i papira
Mass balance methodology | Each input and output material [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %Dodatne kemikalije | Količina CaCO3 i Na2CO3 [t] | ± 2,5 % | ± 1,5 % |   |  
Production of ammoniaProizvodnja crnog ugljika
Fuel as process input | Amount fuel used as process input [t] or [Nm3] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %Metodologija bilance mase | Svaki ulazni i proizvedeni materijal [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %
Production of hydrogen and synthesis gasProizvodnja amonijaka
Fuel as process input | Amount fuel used as process input for hydrogen production [t] or [Nm3] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %Gorivo kao ulazni materijal procesa | Količina goriva korištenog kao ulazni materijal procesa [t] ili [Nm3] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %
Mass balance methodology | Each input and output material [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %Proizvodnja vodika i sintetskog plina
Production of bulk organic chemicalsGorivo kao ulazni materijal procesa | Količina goriva korištenog kao ulazni materijal procesa proizvodnje vodika [t] ili [Nm3] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %
Mass balance methodology | Each input and output material [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %Metodologija bilance mase | Svaki ulazni i proizvedeni materijal [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %
Production or processing of ferrous and non-ferrous metals, including secondary aluminiumProizvodnja visokotonažnih organskih kemikalija
Process emissions | Each input material or process residue used as input material in the process [t] | ± 5 % | ± 2,5 % |   |  Metodologija bilance mase | Svaki ulazni i proizvedeni materijal [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %
Mass balance methodology | Each input and output material [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %Proizvodnja i prerada obojenih i neobojenih metala, uključujući sekundarni aluminij
Primary aluminium productionEmisije iz procesa | Svaki ulazni materijal ili procesni ostatak korišten kao ulazni materijal procesa [t] | ± 5 % | ± 2,5 % |   |  
Mass balance methodology | Each input and output material [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %Metodologija bilance mase | Svaki ulazni i proizvedeni materijal [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %
PFC emissions (slope method) | primary aluminium production in [t], anode effect minutes in [number anode effects/cell day] and [anode effect minutes/occurrence] | ± 2,5 % | ± 1,5 % |   |  Proizvodnja primarnog aluminija
PFC emissions (overvoltage method) | primary aluminium production in [t], anode effect overvoltage [mV] and current efficiency [-] | ± 2,5 % | ± 1,5 % |   |  Metodologija bilance mase | Svaki ulazni i proizvedeni materijal [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %
2.   Definition of tiers for calculation factors for combustion emissionsEmisije PFC (nagibna metoda) | Proizvodnja primarnog aluminija u [t], minute anodnih efekata u [broj anodnih efekata/ćelija-dan] i [minute anodnih efekata/pojavi] | ± 2,5 % | ± 1,5 % |   |  
Operators shall monitor CO2 emissions from all types of combustion processes taking place under all activities as listed in Annex I to Directive 2003/87/EC or included in the Union Scheme under Article 24 of that Directive using the tier definitions laid down in this section. Where fuels are used as a process input, the same rules as for combustion emissions shall apply. Where fuels form part of a mass balance in accordance with Article 25(1) of this Regulation, the tier definitions for mass balances in section 3 of this Annex apply.Emisije PFC (metoda prenapona) | Proizvodnja primarnog aluminija u [t], prenapon anodnih efekata [mV] i učinkovitost struje [-] | ± 2,5 % | ± 1,5 % |   |  
Process emissions from related exhaust gas scrubbing shall be monitored in accordance with subsection C of section 1 of Annex IV.2.   Definicije razina za faktore izračuna za emisije zbog izgaranja
2.1.   Tiers for emission factorsOperator prati emisije CO2 iz svih vrsta procesa izgaranja koji se odvijaju u okviru djelatnosti iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ ili djelatnosti koje su uključene u shemu Zajednice u skladu s člankom 24. te Direktive koristeći definicije razina koje su utvrđene u ovom odjeljku. Ako se goriva koriste kao ulazni materijal procesa, primjenjuju se ista pravila kao i za emisije zbog izgaranja. Ako goriva čine dio bilance mase u skladu s člankom 25. stavkom 1. ove Uredbe, primjenjuju se definicije razina za bilance mase iz odjeljka 3. ovog Priloga.
Where a biomass fraction is determined for a mixed fuel or material, the tiers defined shall relate to the preliminary emission factor. For fossil fuels and materials the tiers shall relate to the emission factor.Emisije iz procesa čišćenja ispušnih plinova mokrim postupkom prate se u skladu s Prilogom IV. odjeljkom 1. pododjeljkom C.
Tier 1 | : | The operator shall apply one of the following: | (a) | the standard factors listed in section 1 of Annex VI; | (b) | other constant values in accordance with points (d) or (e) of Article 31(1), where no applicable value is contained in section 1 of Annex VI.2.1.   Razine za emisijske faktore
Tier 2a | : | The operator shall apply country specific emission factors for the respective fuel or material in accordance with points (b) and (c) of Article 31(1).Ako se utvrđuje udio biomase u miješanom gorivu ili materijalu, definirane razine odnose se na preliminarni emisijski faktor. Za fosilna goriva i materijale razine odnose se na emisijski faktor.
Tier 2b | : | The operator shall derive emission factors for the fuel based on one of the following established proxies, in combination with an empirical correlation as determined at least once per year in accordance with Articles 32 to 35 and 39: | (a) | density measurement of specific oils or gases, including those common to the refinery or steel industry; | (b) | net calorific value for specific coal types. | The operator shall ensure that the correlation satisfies the requirements of good engineering practice and that it is applied only to values of the proxy which fall into the range for which it was established.Razina 1 | : | Operator primjenjuje jedno od sljedećeg: | (a) | standardne faktore iz odjeljka 1. Priloga VI.; | (b) | druge konstantne vrijednosti u skladu s člankom 31. stavkom 1. točkama (d) ili (e), ako u odjeljku 1. Priloga VI. nema odgovarajuće vrijednosti.
Tier 3 | : | The operator shall determine the emission factor in accordance with the relevant provisions of Articles 32 to 35.Razina 2a | : | Operator za pojedino gorivo ili materijal primjenjuje nacionalne emisijske faktore u skladu s člankom 31. stavkom 1. točkama (b) i (c).
2.2.   Tiers for net calorific value (NCV)Razina 2b | : | Operator izvodi emisijske faktore za gorivo na temelju jednog od sljedećih utvrđenih posrednih faktora, u kombinaciji s empirijskom korelacijom koja se utvrđuje najmanje jednom godišnje u skladu s člancima 32. do 35. i 39.: | (a) | mjerenje gustoće pojedinih ulja ili plinova, uključujući one koji su karakteristični za rafinerije ili industriju čelika; | (b) | neto kalorična vrijednost pojedinačnih vrsta ugljena. | Operator osigurava da korelacija zadovoljava zahtjeve dobre inženjerske prakse i da se primjenjuje samo na one vrijednosti posrednog faktora koje su unutar raspona za koji je on utvrđen.
Tier 1 | : | The operator shall apply one of the following: | (a) | the standard factors listed in section 1 of Annex VI; | (b) | other constant values in accordance with points (d) or (e) of Article 31(1), where no applicable value is contained in section 1 of Annex VI.Razina 3 | : | Operator utvrđuje emisijski faktor u skladu s odgovarajućim odredbama članaka 32. do 35.
Tier 2a | : | The operator shall apply country specific factors for the respective fuel in accordance with points (b) or (c) of Article 31(1).2.2.   Razine za neto kaloričnu vrijednost (NKV)
Tier 2b | : | For commercially traded fuels the net calorific value as derived from the purchasing records for the respective fuel provided by the fuel supplier shall be used provided it has been derived based on accepted national or international standards.Razina 1 | : | Operator primjenjuje jedno od sljedećeg: | (a) | standardne faktore navedene u odjeljku 1. Priloga VI.; | (b) | druge konstantne vrijednosti u skladu s člankom 31. stavkom 1. točkom (d) ili (e), ako u odjeljku 1. Priloga VI. nema odgovarajuće vrijednosti.
Tier 3 | : | The operator shall determine the net calorific value in accordance with Article 32 to 35.Razina 2a | : | Operator za pojedino gorivo primjenjuje nacionalne faktore u skladu s člankom 31. stavkom 1. točkom (b) ili (c).
2.3.   Tiers for oxidation factorsRazina 2b | : | Za komercijalna goriva koristi se neto kalorična vrijednost izvedena iz evidencije o kupovini predmetnoga goriva koju dostavlja dobavljač goriva, pod uvjetom da je izvedena na temelju prihvaćenih nacionalnih ili međunarodnih normi.
Tier 1 | : | The operator shall apply an oxidation factor of 1.Razina 3 | : | Operator utvrđuje neto kaloričnu vrijednost u skladu s člankom 32. do 35.
Tier 2 | : | The operator shall apply oxidation factors for the respective fuel in accordance with points (b) or (c) of Article 31(1).2.3.   Razine za oksidacijske faktore
Tier 3 | : | For fuels, the operator shall derive activity-specific factors based on the relevant carbon contents of ashes, effluents and other wastes and by-products, and other relevant incompletely oxidised gaseous forms of carbon emitted except CO. Composition data shall be determined in accordance with Article 32 to 35.Razina 1 | : | Operator primjenjuje oksidacijski faktor vrijednosti 1.
2.4.   Tiers for biomass fractionRazina 2 | : | Operator primjenjuje oksidacijske faktore za pojedina goriva u skladu s člankom 31. stavkom 1. točkom (b) ili (c).
Tier 1 | : | The operator shall apply a value from those published in accordance with the first subparagraph of Article 39(2) or a value determined in accordance with the second subparagraph of Article 39(2) or Article 39(3).Razina 3 | : | Operator izvodi faktore za goriva koji su specifični za svaku djelatnost na temelju relevantnog sadržaja ugljika u pepelu, otpadnim vodama i drugim otpadom i nusproizodima, te u drugim relevantnim nepotpuno oksidiranim plinovitom oblicima ispuštenog ugljika, osim CO. Podaci o sastavu utvrđuju se u skladu s člancima 32. do 35.
Tier 2 | : | The operator shall determine specific factors in accordance with Article 39(1).2.4.   Razine za udio biomase
3.   Definition of tiers for calculation factors for mass balancesRazina 1 | : | Operator primjenjuje jednu od vrijednosti koje su objavljene u skladu s člankom 39. stavkom 2. prvim podstavkom ili vrijednost utvrđenu u skladu s člankom 39. stavkom 2. drugim podstavkom ili člankom 39. stavkom 3.
Where an operator uses a mass balance in accordance with Article 25, it shall use the tier definitions of this section.Razina 2 | : | Operator utvrđuje specifične faktore u skladu s člankom 39. stavkom 1.
3.1.   Tiers for carbon content3.   Definicije razina za računske faktore za bilance mase
The operator shall apply one of the tiers listed in this point. For deriving the carbon content from an emission factor, the operator shall use the following equations:Ako operator koristi bilancu mase u skladu s člankom 25., pritom koristi definicije razina iz ovog odjeljka.
(a) | : | for emission factors expressed as t CO2/TJ | : | C = (EF × NCV) / f3.1.   Razine za sadržaj ugljika
(b) | : | for emission factors expressed as t CO2/t | : | C = EF / fOperator primjenjuje jednu od razina iz ove točke. Za izvođenje sadržaja ugljika iz faktora emisije operator koristi sljedeće jednadžbe:
In those formulae, C is the carbon content expressed as fraction (tonne carbon per tonne product), EF is the emission factor, NCV is the net calorific value, and f is the factor laid down in Article 36(3).(a) | : | za emisije izražene u t CO2/TJ | : | C = (EF × NKV)/f
Where a biomass fraction is determined for a mixed fuel or material, the tiers defined shall relate to the total carbon content. The biomass fraction of the carbon shall be determined using the tiers defined in section 2.4 of this Annex.(b) | : | za emisije izražene u t CO2/t | : | C = EF/f
Tier 1 | : | The operator shall apply one of the following: | (a) | the carbon content derived from standard factors listed in Annex VI sections 1 and 2; | (b) | other constant values in accordance with points (d) or (e) of Article 31(1), where no applicable value is contained in Annex VI sections 1 and 2.U tim formulama C predstavlja sadržaj ugljika izražen kao udio (tona ugljika po toni proizvoda), EF je emisijski faktor, NKV je neto kalorična vrijednost, a f je faktor utvrđen u članku 36. stavku 3.
Tier 2a | : | The operator shall derive the carbon content from country specific emission factors for the respective fuel or material in accordance with points (b) or (c) of Article 31(1).Ako se utvrđuje udio biomase u miješanom gorivu ili materijalu, definirane razine se odnose na ukupni sadržaj ugljika. Udio biomase u ugljiku utvrđuje se koristeći razine koje su definirane u odjeljku 2.4 ovog Priloga.
Tier 2b | : | The operator shall derive the carbon content from emission factors for the fuel based on one of the following established proxies in combination with an empirical correlation as determined at least once per year in accordance with Articles 32 to 35: | (a) | density measurement of specific oils or gases common, for example, to the refinery or steel industry; | (b) | net calorific value for specific coals types. | The operator shall ensure that the correlation satisfies the requirements of good engineering practice and that it is applied only to values of the proxy which fall into the range for which it was established.Razina 1 | : | Operator primjenjuje jedno od sljedećeg: | (a) | sadržaj ugljika izveden iz standardnih faktora iz odjeljaka 1. i 2. Priloga VI.; | (b) | druge konstantne vrijednosti u skladu s člankom 31. stavkom 1. točkom (d) ili (e), ako u odjeljcima 1. i 2. Priloga VI. nema odgovarajuće vrijednosti.
Tier 3 | : | The operator shall determine the carbon content in accordance with the relevant provisions of Articles 32 to 35.Razina 2a | : | Operator izvodi sadržaj ugljika iz nacionalnih emisijskih faktora za pojedino gorivo ili u skladu s člankom 31. stavkom 1. točkom (b) ili (c).
3.2.   Tiers for net calorific valuesRazina 2b | : | Operator izvodi sadržaj ugljika iz emisijskih faktora za gorivo na temelju jednog od sljedećih utvrđenih posrednih faktora, u kombinaciji s empirijskom korelacijom koja se utvrđuje najmanje jednom godišnje u skladu s člancima 32. do 35.: | (a) | mjerenje gustoće pojedinih ulja ili plinova, uključujući one koji su karakteristični primjerice za rafinerije ili industriju čelika; | (b) | neto kalorična vrijednost pojedinačnih vrsta ugljena. | Operator osigurava da korelacija zadovoljava zahtjeve dobre inženjerske prakse i da se primjenjuje samo na one vrijednosti posrednog faktora koje su unutar raspona za koji je on utvrđen.
The tiers defined in section 2.2 of this Annex shall be used.Razina 3 | : | Operator utvrđuje sadržaj ugljika u skladu s odgovarajućim odredbama članaka 32. do 35.
4.   Definition of tiers for the calculation factors for process emissions from carbonate decomposition3.2.   Razine za neto kalorične vrijednosti
For all process emissions, where they are monitored using the standard methodology in accordance with Article 24(2), the following tier definitions for the emission factor shall be applied in the case of:Koriste se razine utvrđene u odjeljku 2.2. ovog Priloga.
(a)   Method A: Input based, the emission factor and activity data related to the amount of material input into the process.4.   Definicije razina za računske faktore za emisije iz proizvodnih procesa razgradnje karbonata
(b)   Method B: Output based, the emission factor and activity data related to the amount of output from the process.Za sve emisije iz proizvodnih procesa, ako se prate uz korištenje standardne metodologije u skladu s člankom 24. stavkom 2., primjenjuju se sljedeće definicije razina za emisijske faktore:
4.1.   Tiers for the emission factor using Method A(a)   metoda A: na temelju ulaza, emisijski faktor i podaci o djelatnosti odnose se na količinu materijala koji ulazi u proces.
Tier 1 | : | The determination of the amount of relevant carbonates in each relevant input material shall be carried out according Articles 32 to 35. Stoichiometric ratios as listed in section 2 of Annex VI shall be used to convert composition data into emission factors.(b)   metoda B: na temelju proizvodnje, emisijski faktor i podaci o djelatnosti odnose se na količinu materijala koji je proizveden u procesu.
4.2.   Tiers for the conversion factor using Method A4.1.   Razine za emisijski faktor koristeći metodu A
Tier 1 | : | A conversion factor of 1 shall be used.Razina 1 | : | Količina relevantnih karbonata u svakom relevantnom ulaznom materijalu utvrđuje se u skladu s člancima 32. do 35. Za pretvaranje podataka o sastavu u emisijske faktore koriste se stehiometrijski omjeri navedeni u odjeljku 2. Priloga VI.
Tier 2 | : | Carbonates and other carbon leaving the process shall be considered by means of a conversion factor with a value between 0 and 1. The operator may assume complete conversion for one or several inputs and attribute unconverted materials or other carbon to the remaining inputs. The additional determination of relevant chemical parameters of the products shall be carried out in accordance with Articles 32 to 35.4.2.   Razine za konverzijski faktor koristeći metodu A
4.3.   Tiers for the emission factor using Method BRazina 1 | : | Primjenjuje se konverzijski faktor vrijednosti 1.
Tier 1 | : | The operator shall apply the standard factors listed in Annex VI, section 2, Table 3.Razina 2 | : | Za karbonate i drugi ugljik koji izlazi iz procesa uzima se konverzijski faktor vrijednosti između 0 i 1. Operator može za jedan ili više ulaznih materijala pretpostaviti potpunu konverziju i pripisati nepretvorene karbonate ili druge ugljike preostalim ulaznim materijalima. Dodatno utvrđivanje odgovarajućih kemijskih parametara proizvoda izvodi se u skladu s člancima 32. do 35.
Tier 2 | : | The operator shall apply a country specific emission factor in accordance with points (b) or (c) of Article 31(1).4.3.   Razine za emisijski faktor koristeći metodu B
Tier 3 | : | The determination of the amount of relevant metal oxides stemming from the decomposition of carbonates in the product shall be carried out in accordance with Articles 32 to 35. Stoichiometric ratios referred to in Annex VI, section 2, Table 3 shall be used to convert composition data into emission factors assuming that all of the relevant metal oxides have been derived from respective carbonates.Razina 1 | : | Operator primjenjuje standardne faktore navedene u Prilogu VI. odjeljku 2. tablici 3.
4.4.   Tiers for the conversion factor using Method BRazina 2 | : | Operator primjenjuje nacionalni emisijski faktor u skladu s člankom 31. stavkom 1. točkom (b) ili (c).
Tier 1 | : | A conversion factor of 1 shall be used.Razina 3 | : | Količina relevantnih oksida metala koji nastaju zbog razgradnje karbonata u proizvodu utvrđuje se u skladu s člancima 32. do 35. Za pretvaranje podataka o sastavu u emisijske faktore koriste se stehiometrijski omjeri iz Priloga VI. odjeljka 2. tablice 3., pod pretpostavkom da su svi relevantni oksidi metala nastali iz odgovarajućih karbonata.
Tier 2 | : | The amount of non-carbonate compounds of the relevant metals in the raw materials, including return dust or fly ash or other already calcined materials, shall be reflected by means of conversion factors with a value between 0 and 1 with a value of 1 corresponding to a full conversion of raw material carbonates into oxides. The additional determination of relevant chemical parameters of the process inputs shall be carried out in accordance with Articles 32 to 35.4.4.   Razine za konverzijski faktor koristeći metodu B
(1)  For monitoring emissions from catalytic cracker regeneration (other catalyst regeneration and flexi-cokers) in mineral oil refineries, the required uncertainty is related to the total uncertainty of all emissions from that source.Razina 1 | : | Primjenjuje se konverzijski faktor vrijednosti 1.
(2)  Amount [t] of CKD or bypass dust (where relevant) leaving the kiln system over a reporting period estimated using industry best practice guidelines.Razina 2 | : | Količina nekarbonatnih spojeva relevantnih metala u sirovinama, uključujući prašinu iz kotla, lebdeći pepeo ili druge materijale koji su već kalcinirani, izražava se pomoću konverzijskih faktora čija je vrijednost između 0 i 1, gdje vrijednost 1 odgovara potpunoj pretvorbi karbonatnih sirovina u okside. Dodatno utvrđivanje odgovarajućih kemijskih parametara sirovina provodi se u skladu s člancima 32. do 35.
ANNEX III(*)  Za praćenje emisija uslijed regeneriranja katalizatora iz procesa krekiranja (drugih katalitičkih regeneriranja i fleksi-koksiranja) u rafinerijama mineralnih ulja, tražena se nesigurnost odnosi na ukupnu nesigurnost svih emisija iz tog izvora.
Monitoring methodologies for aviation (Article 52 and Article 56)(**)  Količina [t] prašine iz cementne peći ili prašine iz mimovoda (ako je primjenjivo) koja napušta sustav peći tijekom izvještajnog razdoblja, procijenjena u skladu sa smjernicama najbolje prakse.
1.   Calculation methodologies for the determination of GHGs in the aviation sectorPRILOG III.
Method AMetodologije praćenja za zrakoplovne djelatnosti (članak 52. i članak 56.)
The operator shall use the following formula:1.   Metodologije izračuna za utvrđivanje emisija stakleničkih plinova u zrakoplovnom sektoru
Actual fuel consumption for each flight [t] = Amount of fuel contained in aircraft tanks once fuel uplift for the flight is complete [t] – Amount of fuel contained in aircraft tanks once fuel uplift for subsequent flight is complete [t] + Fuel uplift for that subsequent flight [t]Metoda A
Where there is no fuel uplift for the flight or subsequent flight, the amount of fuel contained in aircraft tanks shall be determined at block-off for the flight or subsequent flight. In the exceptional case that an aircraft performs activities other than a flight, including undergoing major maintenance involving the emptying of the tanks, after the flight for which fuel consumption is being monitored, the aircraft operator may substitute the quantity ‘Amount of fuel contained in aircraft tanks once fuel uplift for subsequent flight is complete + Fuel uplift for that subsequent flight’ with the ‘Amount of fuel remaining in tanks at the start of the subsequent activity of the aircraft’, as recorded by technical logs.Operator koristi sljedeću formulu:
Method BStvarna potrošnja goriva za svaki let [t] = Količina goriva koje se nalazi u spremnicima zrakoplova nakon što je završeno punjenje goriva za let [t] – Količina goriva koja se nalazi u spremnicima zrakoplova nakon što je završeno punjenje goriva za sljedeći let [t] + Punjenje goriva za taj sljedeći let [t]
The operator shall use the following formula:Ako nema punjenja goriva za let ili za sljedeći let, količina goriva koje se nalazi u spremnicima zrakoplova utvrđuje se prilikom blokiranja za let ili za sljedeći let. U iznimnom slučaju kada zrakoplov obavlja druge djelatnosti osim letenja, uključujući veće održavanje kod kojeg se prazne spremnici, nakon leta na kojem se pratila potrošnja goriva operator zrakoplova može zamijeniti podatke „Količina goriva koja se nalazi u spremnicima zrakoplova nakon što je završeno punjenje goriva za sljedeći let + punjenje goriva za taj sljedeći let” s podacima „Količina goriva koje je ostalo u spremnicima na početku sljedeće aktivnosti zrakoplova”, koji su evidentirani u tehničkim dnevnicima.
Actual fuel consumption for each flight [t] = Amount of fuel remaining in aircraft tanks at block-on at the end of the previous flight [t] + Fuel uplift for the flight [t] - Amount of fuel contained in tanks at block-on at the end of the flight [t]Metoda B
The moment of block-on may be considered equivalent to the moment of engine shut down. Where an aircraft does not perform a flight previous to the flight for which fuel consumption is being monitored, the aircraft operator may substitute the quantity ‘Amount of fuel remaining in aircraft tanks at block-on at the end of the previous flight’ with the ‘Amount of fuel remaining in aircraft tanks at the end of the previous activity of the aircraft’, as recorded by technical logs.Operator koristi sljedeću formulu:
2.   Tier levels for fuel consumptionStvarna potrošnja goriva za svaki let [t] = Količina goriva koje je ostalo u spremnicima zrakoplova kod blokiranja na kraju prethodnog leta [t] + Punjenje goriva za let [t] – Količina goriva koje se nalazi u spremnicima kod blokiranja na kraju leta [t]
Table 1Trenutak blokiranja može se smatrati jednakim trenutku gašenja motora. Ako zrakoplov nije obavio let prije leta na kojem se mjerila potrošnja goriva, operator zrakoplova zamijeniti podatke „Količina goriva koje je ostalo u spremnicima zrakoplova kod blokiranja na kraju prethodnog leta” s podacima „Količina goriva koje je ostalo u spremnicima zrakoplova na kraju prethodne aktivnosti zrakoplova”, koji su evidentirani u tehničkim dnevnicima.
Tier levels for activity data for aviation emissions2.   Razine za potrošnju goriva
  | Tier levelTablica 1.
Tier 1 | Tier 2Razine za podatke o djelatnostima za emisije iz zrakoplovnih djelatnosti
Maximum uncertainty regarding the overall amount of fuel in tonnes consumed by an aircraft operator over the reporting period | ± 5,0 %. | ± 2,5 %.  | Razina
3.   Emission factors for standard fuelsRazina 1 | Razina 2
Table 2Maksimalna nesigurnost u pogledu ukupne količine goriva u tonama koju operator zrakoplova utroši tijekom izvještajnog razdoblja | ± 5,0 % | ± 2,5 %
Aviation fuel CO2 emission factors3.   Emisijski faktori za standardna goriva
Fuel | Emission factor (t CO2/t fuel)Tablica 2.
Aviation gasoline (AvGas) | 3,10Emisijski faktori CO2 za zrakoplovna goriva
Jet gasoline (Jet B) | 3,10Gorivo | Emisijski faktor (t CO2/t goriva)
Jet kerosene (Jet A1 or Jet A) | 3,15Zrakoplovni benzin (AvGas) | 3,10
4.   Calculation of Great Circle DistanceBenzin za mlazne motore (Jet B) | 3,10
Distance [km] = Great Circle Distance [km] + 95 kmKerozin za mlazne motore (Jet A1 ili Jet A) | 3,15
The Great Circle Distance shall be the shortest distance between any two points on the surface of the Earth, which shall be approximated using the system referred to in Article 3.7.1.1 of Annex 15 to the Chicago Convention (WGS 84).4.   Izračun ortodromske udaljenosti
The latitude and longitude of aerodromes shall be taken either from aerodrome location data published in Aeronautical Information Publications (AIP) in compliance with Annex 15 to the Chicago Convention or from a source using AIP data.Udaljenost [km] = ortodromska udaljenost [km] + 95 km
Distances calculated by software or by a third party may also be used, provided that the calculation methodology is based on the formula set out in this section, AIP data and WGS 84 requirements.Ortodromska udaljenost označava najkraću udaljenost između bilo koje dvije točke na površini Zemlje, koja se približno izračunava pomoću sustava iz članka 3.7.1.1. Priloga 15. Čikaškoj konvenciji (WGS 84).
ANNEX IVPodaci o zemljopisnoj širini i dužini aerodroma uzimaju se ili iz podataka o lokaciji aerodroma koji su objavljeni u Zborniku zrakoplovnih informacija (dalje u tekstu AIP) u skladu s Prilogom 15. Čikaškoj konvenciji, ili iz izvora koji koristi podatke iz AIP-a.
Activity-specific monitoring methodologies related to installations (Article 20(2))Mogu se koristiti i udaljenosti koje su izračunane pomoću računalnog programa ili ih je izračunala treća strana, pod uvjetom da se metodologija računanja temelji formuli iz ovog odjeljka, podacima iz AIP-a i zahtjevima WGS 84.
1.   Specific monitoring rules for emissions from combustion processesPRILOG IV.
A.   ScopeMetodologije praćenja specifične za djelatnosti u postrojenjima (članak 20. stavak 2.)
Operators shall monitor CO2 emissions from all types of combustion processes taking place under all activities as listed in Annex I to Directive 2003/87/EC or included in the Union Scheme under Article 24 of that Directive including the related scrubbing processes using the rules laid down in this Annex. Any emissions from fuels used as process input shall be treated like combustion emissions with regard to monitoring and reporting methodologies, without prejudice to other classifications applied to emissions.1.   Specifična pravila praćenja za emisije nastale zbog procesa izgaranja
The operator shall not monitor and report emissions from internal combustion engines for transportation purposes. The operator shall assign all emissions from the combustion of fuels at the installation to the installation, regardless of exports of heat or electricity to other installations. The operator shall not assign emissions associated with the production of heat or electricity that is imported from other installations to the importing installation.A.   Područje primjene
The operator shall include at least the following emission sources: boilers, burners, turbines, heaters, furnaces, incinerators, kilns, ovens, dryers, engines, flares, scrubbers (process emissions) and any other equipment or machinery that uses fuel, excluding equipment or machinery with combustion engines that are used for transportation purposes.Operatori prate prati emisije CO2 iz svih vrsta procesa izgaranja koji se odvijaju u okviru djelatnosti iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ ili djelatnosti koje su uključene u sustav Zajednice u skladu s člankom 24. te Direktive, uključujući i s time povezane procese čišćenja mokrim postupkom, u skladu s pravilima koja su utvrđena u ovom Prilogu. Za emisije koje nastaju iz goriva kao ulaznog materijala procesa vrijede ista pravila u pogledu metodologije praćenja i izvješćivanja kao i za emisije zbog izgaranja, ne dovodeći pritom u pitanje ostale klasifikacije emisija.
B.   Specific monitoring rulesOperator ne prati niti izvješćuje o emisijama iz motora s unutarnjim izgaranjem koji se koriste za potrebe prijevoza. Operator pripisuje sve emisije koje nastaju izgaranjem goriva u postrojenju tom postrojenju, bez obzira na toplinsku odnosno električnu energiju predanu drugim postrojenjima. Operator ne pripisuje emisije povezane s proizvodnjom toplinske ili električne energije koju postrojenje preuzima iz drugih postrojenja onom postrojenju koje preuzima emisije.
The emissions from combustion processes shall be calculated in accordance with Article 24(1), unless the fuels are included in a mass balance in accordance with Article 25. The tiers defined in section 2 of Annex II shall apply. In addition, process emissions from flue gas scrubbing shall be monitored using the provisions laid down in subsection C.Operator uključuje barem sljedeće izvore emisija: kotlove, plamenike, turbine, grijače, pećnice, spalionice, peći, štednjake, sušilice, motore, baklje za spaljivanje plinova, praonike (emisije iz proizvodnih procesa) i svu ostalu opremu ili strojeve koji koriste gorivo, osim opreme ili strojeva s motorima s unutarnjim izgaranjem koji se koriste za potrebe prijevoza.
For emissions from flares special requirements shall apply, as laid down in subsection D of this section.B.   Specifična pravila praćenja
Combustion processes taking place in gas processing terminals may be monitored using a mass balance in accordance with Article 25.Emisije iz procesa izgaranja računaju se u skladu s člankom 24. stavkom 1., osim ako su goriva uključena u bilancu mase u skladu s člankom 25. Primjenjuju se razine koje su definirane u odjeljku 2. Priloga II. Pored toga, emisije iz procesa čišćenja dimnih plinova prate se u skladu s odredbama iz pododjeljka C.
C.   Flue gas scrubbingZa emisije iz baklji za spaljivanje plinova primjenjuju se posebni zahtjevi utvrđeni u pododjeljku D ovog odjeljka.
Process CO2 emissions from the use of carbonate for acid gas scrubbing from the flue gas stream shall be calculated in accordance with Article 24(2) on the basis of carbonate consumed, Method A as follows, or gypsum produced, Method B as follows.Procesi izgaranja koji se odvijaju u terminalima za preradu plina mogu se pratiti pomoću bilance mase u skladu s člankom 25.
Method A:     Emission factorC.   Čišćenje dimnih plinova
Tier 1 | : | The emission factor shall be determined from stoichiometric ratios as laid down in section 2 of Annex VI. The determination of the amount of CaCO3 and MgCO3 in the relevant input material shall be carried out using best industry practice guidelines.Emisije CO2 koje nastaju zbog korištenja karbonata za čišćenje kiselih plinova iz toka dimnog plina računaju se u člankom 24. stavkom 2. na temelju utrošenog karbonata, metoda A kako slijedi, ili na temelju proizvedenoga gipsa, metoda B kako slijedi.
Method B:     Emission factorMetoda A:     Emisijski faktor
Tier 1 | : | The emission factor shall be the stoichiometric ratio of dry gypsum (CaSO4 × 2H2O) to CO2 emitted: 0,2558 t CO2/t gypsum.Razina 1 | : | Emisijski faktor se utvrđuje iz stehiometrijskih omjera koji su utvrđeni u odjeljku 2. Priloga VI. Količina CaCO3 i MgCO3 u relevantnom ulaznom materijalu utvrđuje se u skladu sa smjernicama najbolje industrijske prakse.
D.   FlaresMetoda B:     Emisijski faktor
When calculating emissions from flares the operator shall include routine flaring and operational flaring (trips, start-up and shutdown as well as emergency relieves). The operator shall also include inherent CO2 in accordance with Article 48.Razina 1 | : | Emisijski faktor je stehiometrijski omjer suhoga gipsa (CaSO4 × 2H2O) naspram emitiranog CO2: 0,2558 t CO2/t gipsa.
By way of derogation from section 2.1 of Annex II, tiers 1 and 2b for the emission factor shall be defined as follows:D.   Baklje za spaljivanje plinova
Tier 1 | : | The operator shall use a reference emission factor of 0,00393 t CO2/Nm3 derived from the combustion of pure ethane used as a conservative proxy for flare gases.Pri izračunu emisija iz baklji za spaljivanje plinova operator uključuje rutinsko spaljivanje i operativno spaljivanje (prekidi, pokretanje, zaustavljanje i krizne situacije). Operator također uključuje inherentni CO2 u skladu s člankom 48.
Tier 2b | : | Installation-specific emission factors shall be derived from an estimate of the molecular weight of the flare stream, using process modelling based on industry standard models. By considering the relative proportions and the molecular weights of each of the contributing streams, a weighted annual average figure shall be derived for the molecular weight of the flare gas.Odstupajući od odjeljka 2.1. Priloga II., razine 1 i 2b za emisijski faktor definirane su kako slijedi:
By way of derogation from section 2.3 of Annex II, only tiers 1 and 2 shall be applied for the oxidation factor in the case of flares.Razina 1 | : | Operator koristi referentni emisijski faktor od 0,00393 t CO2/Nm3, izveden iz izgaranja čistoga etana koji se koristi kao konzervativna posredna vrijednost za spaljene plinove.
2.   Refining of Mineral Oil as Listed in Annex I to Directive 2003/87/ECRazina 2b | : | Emisijski faktori specifični za postrojenje izvode se iz procjene molekularne težine toka baklje, koristeći modeliranje procesa na temelju standardnih industrijskih modela. Vodeći računa o relativnim omjerima i molekularnim težinama svakog od tokova koji sudjeluju, dobiva se ponderirani godišnji prosječni iznos za molekularnu težinu spaljenog plina.
A.   ScopeOdstupajući od odjeljka 2.3. Priloga II., za oksidacijski faktor kod baklji za spaljivanje plinova koristi se samo razina 1 i 2.
The operator shall monitor and report all CO2 emissions from combustion and production processes as occurring in refineries.2.   Rafiniranje mineralnog ulja iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ
The operator shall include at least the following potential sources of CO2 emissions: boilers, process heaters/treaters, internal combustion engines/turbines, catalytic and thermal oxidisers, coke calcining kilns, firewater pumps, emergency/standby generators, flares, incinerators, crackers, hydrogen production units, Claus process units, catalyst regeneration (from catalytic cracking and other catalytic processes) and cokers (flexi-coking, delayed coking).A.   Područje primjene
B.   Specific monitoring rulesOperator prati i prijavljuje sve emisije CO2 iz procesa izgaranja i proizvodnih procesa koji se odvijaju u rafinerijama.
The monitoring of mineral oil refining activities shall be carried out in accordance with section 1 of this Annex for combustion emissions including flue gas scrubbing. The operator may choose to use the mass balance methodology in accordance with Article 25 for the whole refinery or individual process units such as heavy oil gasification or calcinations plants. Where combinations of standard methodology and mass balance are used, the operator shall provide evidence to the competent authority demonstrating the completeness of emissions covered, and that no double counting of emissions occurs.Operator uključuje barem sljedeće potencijalne izvore emisija CO2: kotlove, procesne grijače, motore s unutarnjim izgaranjem/turbine, katalitičke i termalne oksidatore, peći za kalciniranje koksa, pumpe za gašenje, generatore za nužno napajanje/pričuvne generatore, baklje za spaljivanje plinova, spalionice, postrojenja za krekiranje, postrojenja za proizvodnju vodika, postrojenja za izdvajanje sumpora (Claus postrojenja), regeneriranje katalizatora (iz procesa katalitičkog krekiranja i drugih katalitičkih procesa) i postrojenja za koksiranje (fleksi-koksiranje, komorno koksiranje).
By way of derogation from Article 24 and 25, emissions from catalytic cracker regeneration, other catalyst regeneration and flexi-cokers shall be monitored using a mass balance, taking into account the state of the input air and the flue gas. All CO in the flue gas shall be accounted for as CO2, applying the mass relation: t CO2 = t CO * 1,571. The analysis of input air and flue gases and the choice of tiers shall be in accordance with the provisions of Articles 32 to 35. The specific calculation methodology shall be approved by the competent authority.B.   Specifična pravila praćenja
By way of derogation from Article 24, emissions from hydrogen production shall be calculated as activity data (expressed as tonnes of hydrocarbon feed) multiplied by the emission factor (expressed as t CO2/t feed). The following tiers are defined for the emission factor:Djelatnosti rafiniranja mineralnih ulja prate se u skladu s odjeljkom 1. ovog Priloga za emisije zbog izgaranja, uključujući čišćenje dimnih plinova. Operator se može odlučiti za metodologiju bilance mase u skladu s člankom 25. za cijelu rafineriju ili pojedine procesne jedinice kao što su postrojenja za uplinjavanje teških ulja ili kalciniranje. Ako se koristi kombinacija standardne metodologije i bilance mase, operator mora nadležnom tijelu pružiti dokaz da je praćenje emisija potpuno i da ne dolazi do dvostrukog računanja emisija.
Tier 1 | : | The operator shall use a reference value of 2,9 t CO2 per tonne feed processed, conservatively based on ethane.Odstupajući od članaka 24. i 25., emisije zbog regeneriranja katalizatora iz procesa krekiranja, drugih katalitičkih regeneriranja i fleksi-koksiranja prate se pomoću bilance mase, vodeći računa o stanju ulaznog zraka i dimnog plina. Sav CO u dimnom plinu računa se kao CO2, primjenom masenog odnosa t CO2 = t CO * 1,571. Analiza ulaznog zraka i dimnih plinova te odabir razina izvode se u skladu s odredbama članaka 32. do 35. Nadležno tijelo odobrava posebnu metodologiju izračuna.
Tier 2 | : | The operator shall use an activity-specific emission factor calculated from the carbon content of the feed gas determined in accordance with Articles 32 to 35.Odstupajući od članka 24., emisije iz proizvodnje vodika računaju se kao podaci o djelatnostima (izraženi u tonama punjenja ugljikovodika) pomnoženi s emisijskim faktorom (izraženim u t CO2/t punjenja). Za emisijski faktor su utvrđene sljedeće razine:
3.   Production of coke as listed in Annex I to Directive 2003/87/ECRazina 1 | : | Operator koristi referentnu vrijednost od 2,9 t CO2 po toni prerađenog punjenja, koja se konzervativno temelji na etanu.
A.   ScopeRazina 2 | : | Operator koristi poseban emisijski faktor za djelatnost koji se izračunava iz sadržaja ugljika u ulaznom plinu u skladu s člancima 32. do 35.
The operator shall include at least the following potential sources of CO2 emissions: raw materials (including coal or petroleum coke), conventional fuels (including natural gas), process gases (including blast furnace gas — BFG), other fuels and waste gas scrubbing.3.   Proizvodnja koksa iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ
B.   Specific monitoring rulesA.   Područje primjene
For the monitoring of emissions from the production of coke, the operator may choose to use a mass balance in accordance with Article 25 and section 3 of Annex II, or the standard methodology in accordance with Article 24 and sections 2 and 4 of Annex II.Operator uključuje barem sljedeće potencijalne izvore emisija CO2: sirovine (uključujući ugljen ili petrol-koks), konvencionalna goriva (uključujući prirodni plin), procesne plinove (uključujući visokopećni plin — BFG), ostala goriva i čišćenje dimnog plina mokrim postupkom.
4.   Metal ore roasting and sintering as listed in Annex I to Directive 2003/87/ECB.   Specifična pravila praćenja
A.   ScopeKod praćenja emisija iz proizvodnje koksa, operator se može odlučiti za bilancu mase u skladu s člankom 25. i odjeljkom 3. Priloga II. ili za standardnu metodologiju u skladu s člankom 24. i odjeljcima 2. i 4. Priloga II.
The operator shall include at least the following potential sources of CO2 emissions: raw materials (calcination of limestone, dolomite and carbonatic iron ores, including FeCO3), conventional fuels (including natural gas and coke/coke breeze), process gases (including coke oven gas — COG, and blast furnace gas — BFG), process residues used as input material including filtered dust from the sintering plant, the converter and the blast furnace, other fuels and flue gas scrubbing.4.   Pečenje i sinteriranje metalnih ruda iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ
B.   Specific monitoring rulesA.   Područje primjene
For the monitoring of emissions from metal ore roasting, sintering or pelletisation, the operator may choose to use a mass balance in accordance with Article 25 and section 3 of Annex II or the standard methodology in accordance with Article 24 and sections 2 and 4 of Annex II.Operator uključuje barem sljedeće potencijalne izvore emisija CO2: sirovine (kalciniranje vapnenca, dolomita i karbonatnih željeznih rudača, uključujući FeCO3), konvencionalna goriva (uključujući prirodni plin i koks/koksnu šljaku), procesne plinove (uključujući koksni plin — COG i visokopećni plin — BFG), procesne ostatke koji se koriste kao ulazni materijal, uključujući filtriranu prašinu iz pogona za sinteriranje, konvertera i visoke peći, ostala goriva i čišćenje dimnog plina mokrim postupkom.
5.   Production of pig iron and steel as listed in Annex I to Directive 2003/87/ECB.   Specifična pravila praćenja
A.   ScopeKod praćenja emisija iz pečenja, sinteriranja ili peletiziranja metalnih ruda, operator se može odlučiti za bilancu mase u skladu s člankom 25. i odjeljkom 3. Priloga II. ili za standardnu metodologiju u skladu s člankom 24. i odjeljcima 2. i 4. Priloga II.
The operator shall include at least the following potential sources of CO2 emissions: raw materials (calcination of limestone, dolomite and carbonatic iron ores, including FeCO3), conventional fuels (natural gas, coal and coke), reducing agents (including coke, coal and plastics), process gases (coke oven gas — COG, blast furnace gas — BFG and basic oxygen furnace gas — BOFG), consumption of graphite electrodes, other fuels and waste gas scrubbing.5.   Proizvodnja sirovog željeza i čelika iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ
B.   Specific monitoring rulesA.   Područje primjene
For the monitoring of emissions from production of pig iron and steel, the operator may choose to use a mass balance in accordance with Article 25 and section 3 of Annex II, or the standard methodology in accordance with Article 24 and sections 2 and 4 of Annex II, at least for a part of the source streams, avoiding any gaps or double counting of emissions.Operator uključuje barem sljedeće potencijalne izvore emisija CO2: sirovine (kalciniranje vapnenca, dolomita i karbonatnih željeznih rudača, uključujući FeCO3), konvencionalna goriva (prirodni plin, ugljen i koks), reducente (uključujući koks, ugljen i plastiku), procesne plinove (koksni plin — COG, visokopećni plin — BFG i konvertorski plin — BOFG), trošenje grafitnih elektroda, ostala goriva i čišćenje dimnog plina mokrim postupkom.
By way of derogation from section 3.1 of Annex II, tier 3 for the carbon content is defined as follows:B.   Specifična pravila praćenja
Tier 3 | : | The operator shall derive the carbon content of input or output stream following Articles 32 to 35 in respect to the representative sampling of fuels, products and by-products, the determination of their carbon contents and biomass fraction. The operator shall base the carbon content of products or semi-finished products on annual analyses following Articles 32 to 35 or derive the carbon content from mid-range composition values as specified by relevant international or national standards.Kod praćenja emisija iz proizvodnje sirovog željeza i čelika, operator se može odlučiti za bilancu mase u skladu s člankom 25. i odjeljkom 3. Priloga II. ili za standardnu metodologiju skladu s člankom 24. i odjeljcima 2. i 4. Priloga II, barem za dio tokova izvora, pri čemu treba sprečavati izostavljanje ili dvostruko računanje emisija.
6.   Production or processing of ferrous and non-ferrous metals as listed in Annex I to Directive 2003/87/ECOdstupajući od odjeljka 3.1. Priloga II., razina 3 za sadržaj ugljika definirana je kako slijedi:
A.   ScopeRazina 3 | : | Operator izvodi sadržaj ugljika u ulaznim ili izlaznom toku izvora izvodi se u skladu s člancima 32. do 35. u odnosu na reprezentativni uzorak goriva, proizvoda i nusproizvoda, utvrđivanje njihovog sadržaja ugljika i udjela biomase. Operator utvrđuje sadržaj ugljika u proizvodima ili poluproizvodima na temelju godišnjih analiza u skladu s člancima 32. do 35., ili izvodi sadržaj ugljika iz srednjih vrijednosti sastava koje su utvrđene odgovarajućim međunarodnim ili nacionalnim normama.
The operator shall not apply the provisions in this section for the monitoring and reporting of CO2 emissions from the production of pig iron and steel and primary aluminium.6.   Proizvodnja ili prerada obojenih i neobojenih metala iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ
The operator shall consider at least the following potential emission sources for CO2 emissions: conventional fuels; alternative fuels including plastics granulated material from post shredder plants; reducing agents including coke, graphite electrodes; raw materials including limestone and dolomite; carbon containing metal ores and concentrates; and secondary feed materials.A.   Područje primjene
B.   Specific monitoring rulesOperator ne primjenjuje odredbe iz ovog odjeljka na praćenje i izvješćivanje o emisijama CO2 iz proizvodnje sirovog željeza i čelika te primarnog aluminija.
Where carbon stemming from fuels or input materials used at this installation remains in the products or other outputs of the production, the operator shall use a mass balance in accordance with Article 25 and section 3 of Annex II. Where this is not the case the operator shall calculate combustion and process emission separately using the standard methodology in accordance with Article 24 and sections 2 and 4 of Annex II.Operator uzima u obzir barem sljedeće potencijalne izvore emisija CO2: konvencionalna goriva; alternativna goriva uključujući plastiku, granulirani materijal iz pogona za obradu nakon prešanja; reducente, uključujući koks, grafitne elektrode; sirovine, uključujući vapnenac i dolomit; metalne rude i koncentrate koji sadrže ugljik; te sekundarne sirovine.
Where a mass balance is used, the operator may choose to include emissions from combustion processes in the mass balance or to use the standard methodology in accordance with Article 24 and section 1 of this Annex for a part of the source streams, avoiding any gaps or double counting of emissions.B.   Specifična pravila praćenja
7.   CO2 Emissions from production or processing of primary aluminium as listed in Annex I to Directive 2003/87/ECAko ugljik koji nastaje iz goriva ili ulaznih materijala koji se koriste u ovom postrojenju ostaje u proizvodu ili drugim izlazima iz proizvodnje, operator koristi bilancu mase u skladu s člankom 25. i odjeljkom 3. Priloga II. Ako to nije slučaj, operator računa emisije iz izgaranja i proizvodnih procesa zasebno koristeći standardnu metodologiju skladu s člankom 24. i odjeljcima 2. i 4. Priloga II.
A.   ScopeAko se koristi bilanca mase, operator može uključiti emisije iz procesa izgaranja u bilancu mase ili može koristiti standardnu metodologiju skladu s člankom 24. i odjeljkom 1. ovog Priloga za dio tokova izvora, pri čemu treba sprečavati izostavljanje ili dvostruko računanje emisija.
The operator shall apply the provisions of this section to the monitoring and reporting of CO2 emissions from the production of electrodes for primary aluminium smelting, including stand-alone plants for the production of such electrodes.7.   Emisije CO2 iz proizvodnje ili prerade primarnog aluminija iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ
The operator shall consider at least the following potential sources for CO2 emissions: fuels for the production of heat or steam, electrode production, reduction of Al2O3 during electrolysis which is related to electrode consumption, and use of soda ash or other carbonates for waste gas scrubbing.A.   Područje primjene
The associated emissions of perfluorocarbons — PFCs, resulting from anode effects, including fugitive emissions, shall be monitored in accordance with section 8 of this Annex.Operator primjenjuje odredbe iz ovog odjeljka na praćenje i izvješćivanje o emisijama CO2 iz proizvodnje elektroda za taljenje primarnog aluminija, uključujući samostalne pogone za proizvodnju tih elektroda.
B.   Specific monitoring rulesOperator uzima u obzir barem sljedeće potencijalne izvore emisija CO2: goriva za proizvodnju topline ili pare, proizvodnja elektroda, redukcija Al2O3 tijekom elektrolize povezane s trošenjem elektroda, te korištenje kalcinirane sode ili drugih karbonata za čišćenje dimnog plina mokrim postupkom.
The operator shall determine CO2 emissions from the production or processing of primary aluminium using the mass balance methodology in accordance with Article 25. The mass balance methodology shall consider all carbon in inputs, stocks, products and other exports from the mixing, forming, baking and recycling of electrodes as well as from electrode consumption in electrolysis. Where pre-baked anodes are used, either separate mass balances for production and consumption may be applied, or one common mass balance taking into account both production and consumption of electrodes. In the case of Søderberg cells, the operator shall use one common mass balance.Povezane emisije perfluorokarbona (PFC) koje nastaju zbog anodnih efekata, uključujući fugitivne emisije, prate se u skladu s odjeljkom 8. ovog Priloga.
For emissions from combustion processes the operator may choose to include them in the mass balance or to use the standard methodology in accordance with Article 24 and section 1 of this Annex at least for a part of the source streams, avoiding any gaps or double counting of emissions.B.   Specifična pravila praćenja
8.   PFC emissions from production or processing of primary aluminium as listed in Annex I to Directive 2003/87/ECOperator utvrđuje emisije CO2 iz proizvodnje ili prerade primarnog aluminija koristeći metodologiju bilance mase u skladu s člankom 25. Metodologija bilance mase uzima u obzir ukupni ugljik u ulaznim materijalima, zalihama, proizvodima i drugim izlazima iz miješanja, oblikovanja, pečenja i recikliranja elektroda kao i iz uporabe elektroda pri elektrolizi. Ako se koriste prethodno pečene elektrode, primjenjuju se zasebne bilance mase za proizvodnju i uporabu, ili jedna zajednička bilanca mase koja uzima u obzir i proizvodnju i uporabu elektroda. Ako se koriste Søderbergove ćelije, operator primjenjuje zajedničku bilancu mase.
A.   ScopeOperator može uključiti emisije iz procesa izgaranja u bilancu mase ili može koristiti standardnu metodologiju skladu s člankom 24. i odjeljkom 1. ovog Priloga barem za dio tokova izvora, pri čemu treba sprečavati izostavljanje ili dvostruko računanje emisija.
The operator shall apply the following for emissions of perfluorocarbons (PFCs) resulting from anode effects including fugitive emissions of PFCs. For associated CO2 emissions, including emissions from electrode production, the operator shall apply section 7 of this Annex.8.   Emisije PFC iz proizvodnje ili prerade primarnog aluminija iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ
B.   Determination of PFC emissionsA.   Područje primjene
PFC emissions shall be calculated from the emissions measurable in a duct or stack (‘point source emissions’) as well as fugitive emissions using the collection efficiency of the duct:Operator primjenjuje sljedeća pravila pri praćenju emisija perfluorokarbona (PFC) koje nastaju zbog anodnih efekata, uključujući fugitivne emisije. Za povezane emisije CO2, uključujući emisije iz proizvodnje elektroda, operator primjenjuje odjeljak 7. ovog Priloga.
PFC emissions (total) = PFC emissions (duct)/collection efficiencyB.   Utvrđivanje emisija PFC
The collection efficiency shall be measured when the installation-specific emission factors are determined. For its determination the most recent version of the guidance mentioned under Tier 3 of section 4.4.2.4 of the 2006 IPCC Guidelines shall be used.Emisije PFC računaju se na temelju emisija koje se mjere u odvodu ili dimnjaku („emisije iz točkastog izvora”) kao i fugitivnih emisija, koristeći učinkovitost skupljanja odvoda:
The operator shall calculate emissions of CF4 and C2F6 emitted through a duct or stack using one of the following methods:PFC emisije (ukupne) = PFC emisije (odvoda)/učinkovitost skupljanja
(a) | Method A where the anode effect minutes per cell-day are recorded;Učinkovitost skupljanja mjeri se pri utvrđivanju emisijskih faktora specifičnih za postrojenje. Za utvrđivanje se koristi najnovija inačica smjernica navedenih u okviru Razine 3 u odjeljku 4.4.2.4. Smjernica IPCC 2006.
(b) | Method B where the anode effect overvoltage is recorded.Operator računa emisije CF4 i C2F6 kroz odvod ili dimnjak koristeći jednu od sljedećih metoda:
Calculation Method A —    Slope Method(a) | metoda A koja bilježi minute anodnih efekata po ćeliji-dan;
The operator shall use the following equations for determining PFC emissions:(b) | metoda B koja bilježi prenapone anodnih efekata.
CF4 emissions [t] = AEM × (SEFCF4/1 000) × PrAlMetoda izračuna A —    nagibna metoda
C2F6 emissions [t] = CF4 emissions * FC2F6Operator utvrđuje emisije PFC koristeći sljedeće jednadžbe:
Where:Emisije CF4 [t] = AEM × (SEFCF4/1 000) × PrAl
AEM= Anode effect minutes/cell-day;Emisije C2F6 [t] = emisije CF4 * FC2F6
SEFCF4= Slope emission factor [(kg CF4/t Al produced)/(anode effect minutes/cell-day)]. Where different cell-types are used, different SEF may be applied as appropriate;pri čemu je:
PrAl= Annual production of primary Aluminium [t];AEM= minute anodnih efekata/ćelija-dan;
FC2F6= Weight fraction of C2F6 (t C2F6/t CF4).SEFCF4= nagibni emisijski faktor [(kg CF4/t proizvedenog Al)/(minute anodnih efekata/ćelija-dan)]. Ako se koriste različite vrste ćelija, prema potrebi se primjenjuju različiti SEF faktori;
The anode effect minutes per cell-day shall express the frequency of anode effects (number anode effects/cell-day) multiplied by the average duration of anode effects (anode effect minutes/occurrence):PrAl= godišnja proizvodnja primarnog aluminija [t];
AEM = frequency × average durationFC2F6= maseni udio C2F6 (t C2F6/t CF4).
Emission factor | : | The emission factor for CF4 (slope emission factor, SEFCF4) expresses the amount [kg] of CF4 emitted per tonne of aluminium produced per anode effect minute/cell-day. The emission factor (weight fraction FC2F6) of C2F6 expresses the amount [t] of C2F6 emitted proportionate to the amount [t] of CF4 emitted.Minute anodnih efekata po ćeliji-dan izražavaju učestalost anodnih efekata (broj anodnih efekata/ćelija-dan) pomnoženu s prosječnim trajanjem anodnih efekata (minute anodnih efekata/pojavi):
Tier 1 | : | The operator shall use technology-specific emission factors from Table 1 of this section of Annex IV.AEM = učestalost × prosječno trajanje
Tier 2 | : | The operator shall use installation-specific emission factors for CF4 and C2F6 established through continuous or intermittent field measurements. For the determination of those emission factors the operator shall use the most recent version of the guidance mentioned under tier 3 of section 4.4.2.4 of the 2006 IPCC Guidelines (1). The operator shall determine each emission factor with a maximum uncertainty of ± 15 %.Emisijski faktor | : | Emisijski faktor za CF4 (nagibni emisijski faktor, SEFCF4) izražava količinu [kg] emisija CF4 po toni proizvedenog aluminija po minutama anodnih efekata/ćelija-dan. Emisijski faktor C2F6 (maseni udio FC2F6) izražava količinu [t] emisija C2F6 razmjerno količini [t] emisija CF4.
The operator shall determine the emission factors at least every three years or earlier where necessary due to relevant changes at the installation. Relevant changes shall include a change in the distribution of anode effect duration, or a change in the control algorithm affecting the mix of the types of anode effects or the nature of the anode effect termination routine.Razina 1 | : | Operator koristi emisijske faktore specifične za pojedinu tehnologiju iz tablice 1. ovog odjeljka Priloga IV.
Table 1:   Technology-specific emission factors related to activity data for the slope methodRazina 2 | : | Operator koristi emisijske faktore specifične za postrojenje za CF4 i C2F6 koji se utvrđuju kontinuiranim ili povremenim mjerenjem na terenu. Za utvrđivanje tih emisijskih faktora operator koristi najnoviju inačicu smjernica navedenih u okviru Razine 3 u odjeljku 4.4.2.4. Smjernica IPCC 2006 (1). Operator utvrđuje svaki emisijski faktor s maksimalnom nesigurnošću od ± 15 %.
Technology | Emission factor for CF4 (SEFCF4) | [(kg CF4/t Al)/(AE-Mins/cell-day)] | Emission factor for C2F6 (FC2F6) | [t C2F6/t CF4]Operator utvrđuje emisijske faktore najmanje svake tri godine ili češće ako je to potrebno radi relevantnih izmjena u postrojenju. Relevantne izmjene obuhvaćaju promjenu raspodjele trajanja anodnih efekata i promjenu u nadzornom algoritmu koja utječe na vrste anodnih efekata ili prirodu operacije obaranja anodnog efekta.
Centre Worked Prebake (CWPB) | 0,143 | 0,121Tablica 1.:   Emisijski faktori specifični za pojedinu tehnologiju vezano za podatke o djelatnostima kod nagibne metode
Vertical Stud Søderberg (VSS) | 0,092 | 0,053Tehnologija | Emisijski faktor za CF4 (SEFCF4) | [(kg CF4/t Al)/(AE-Min/ćelija-dan)] | Emisijski faktor za C2F6 (FC2F6) | [t C2F6/t CF4]
Calculation Method B —    Overvoltage MethodPretpečene anode s centralnim doziranjem (CWPB) | 0,143 | 0,121
Where the anode effect overvoltage is measured, the operator shall use the following equations for the determination of PFC emissions:Søderberg anode s vertikalnim klinovima (VSS) | 0,092 | 0,053
CF4 emissions [t] = OVC × (AEO/CE) × PrAl × 0,001Metoda izračuna B —    metoda prenapona
C2F6 emissions [t] = CF4 emissions × FC2F6Kod mjerenja prenapona anodnih efekata, operator koristi sljedeće jednadžbe za utvrđivanje emisija PFC:
Where:Emisije CF4 [t] = OVC × (AEO/CE) × PrAl × 0,001
OVC= Overvoltage coefficient (‘emission factor’) expressed as kg CF4 per tonne of aluminium produced per mV overvoltage;Emisije C2F6 [t] = emisije CF4 × FC2F6
AEO= Anode effect overvoltage per cell [mV] determined as the integral of (time × voltage above the target voltage) divided by the time (duration) of data collection;pri čemu je:
CE= Average current efficiency of aluminium production [%];OVC= koeficijent prenapona („emisijski faktor”) izražen kao kg CF4 po toni proizvedenog aluminija po mV prenapona;
PrAl= Annual production of primary Aluminium [t];AEO= prenapon anodnih efekata po ćeliji [mV] koji se utvrđuje kao integral (vrijeme × napon iznad ciljnog napona) podijeljen s vremenom (trajanjem) prikupljanja podataka;
FC2F6= Weight fraction of C2F6 (t C2F6/t CF4);CE= prosječna učinkovitost struje kod proizvodnje aluminija [%];
The term AEO/CE (Anode effect overvoltage/current efficiency) expresses the time-integrated average anode effect overvoltage [mV overvoltage] per average current efficiency [%].PrAl= godišnja proizvodnja primarnog aluminija [t];
Emission factor | : | The emission factor for CF4 (‘overvoltage coefficient’ OVC) shall express the amount [kg] of CF4 emitted per tonne of aluminium produced per millivolt overvoltage [mV]. The emission factor of C2F6 (weight fraction FC2F6) shall express the amount [t] of C2F6 emitted proportionate to the amount [t] of CF4 emitted.FC2F6= maseni udio C2F6 (t C2F6/t CF4);
Tier 1 | : | The operator shall apply technology-specific emission factors from Table 2 of this section of Annex IV.Izraz AEO/CE (prenapon anodnih efekata/učinkovitost struje) izražava vremenski integrirani prosječni prenapon anodnih efekata [mV prenapona] po prosječnoj učinkovitosti struje [%].
Tier 2 | : | The operator shall use installation-specific emission factors for CF4 [(kg CF4/t Al)/(mV)] and C2F6 [t C2F6/t CF4] established through continuous or intermittent field measurements. For the determination of those emission factors, the operator shall use the most recent version of the guidance mentioned under tier 3 of section 4.4.2.4 of the 2006 IPCC Guidelines. The operator shall determine the emission factors with a maximum uncertainty of ± 15 % each.Emisijski faktor | : | Emisijski faktor za CF4 („koeficijent prenapona”, OVC) izražava količinu [kg] emisija CF4 po toni proizvedenog aluminija po milivoltima prenapona [mV]. Emisijski faktor C2F6 (maseni udio FC2F6) izražava količinu [t] emisija C2F6 razmjerno količini [t] emisija CF4.
The operator shall determine the emission factors at least every three years or earlier where necessary due to relevant changes at the installation. Relevant changes shall include a change in the distribution of anode effect duration or a change in the control algorithm affecting the mix of the types of anode effects or the nature of the anode effect termination routine.Razina 1 | : | Operator koristi emisijske faktore specifične za pojedinu tehnologiju iz tablice 2. ovog odjeljka Priloga IV.
Table 2:   Technology-specific emission factors related to overvoltage activity dataRazina 2 | : | Operator koristi emisijske faktore specifične za postrojenje za CF4 [(kg CF4/t Al(mV)] i C2F6 [t C2F6/t CF4] koji se utvrđuju kontinuiranim ili povremenim mjerenjem na terenu. Za utvrđivanje tih emisijskih faktora operator koristi najnoviju inačicu smjernica navedenih u okviru Razine 3 u odjeljku 4.4.2.4. Smjernica IPCC 2006. Operator utvrđuje svaki emisijski faktor s maksimalnom nesigurnošću od ± 15 %.
Technology | Emission factor for CF4 | [(kg CF4/t Al)/mV] | Emission factor for C2F6 | [t C2F6/t CF4]Operator utvrđuje emisijske faktore najmanje svake tri godine ili češće ako je to potrebno radi relevantnih izmjena u postrojenju. Relevantne izmjene obuhvaćaju promjenu raspodjele trajanja anodnih efekata i promjenu u nadzornom algoritmu koja utječe na vrste anodnih efekata ili prirodu operacije obaranja anodnog efekta.
Centre Worked Prebake (CWPB) | 1,16 | 0,121Tablica 2.:   Emisijski faktori specifični za pojedinu tehnologiju vezano za podatke o djelatnostima kod prenapona
Vertical Stud Søderberg (VSS) | N.A. | 0,053Tehnologija | Emisijski faktor za CF4 | [(kg CF4/t Al)/mV] | Emisijski faktor za C2F6 (FC2F6) | [t C2F6/t CF4]
C.   Determination of CO2(e) emissionsPretpečene anode s centralnim doziranjem (CWPB) | 1,16 | 0,121
The operator shall calculate CO2(e) emissions from CF4 and C2F6 emissions as follows, using the global warming potentials listed in Annex VI, section 3, Table 6:Søderberg anode s vertikalnim klinovima (VSS) | n.p. | 0,053
PFC emissions [t CO2(e)] = CF4 emissions [t] * GWPCF4 + C2F6 emissions [t] * GWPC2F6C.   Utvrđivanje emisija CO2(e)
9.   Production of cement clinker as listed in Annex I to Directive 2003/87/ECOperator računa emisije CO2(e) iz emisija CF4 i C2F6 kako slijedi, koristeći potencijale globalnog zagrijavanja (GWP) iz Priloga VI. odjeljka 3. tablice 6.:
A.   ScopeEmisije PFC [t CO2(e)] = emisije CF4 [t] * GWPCF4 + emisije C2F6 [t] * GWPC2F6
The operator shall include at least the following potential sources of CO2 emissions: calcination of limestone in the raw materials, conventional fossil kiln fuels, alternative fossil-based kiln fuels and raw materials, biomass kiln fuels (biomass wastes), non-kiln fuels, organic carbon content of limestone and shales and raw materials used for waste gas scrubbing.9.   Proizvodnja cementnog klinkera iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ
B.   Specific monitoring rulesA.   Područje primjene
Emissions from combustion shall be monitored in accordance with section 1 of this Annex. Process emissions from raw meal components shall be monitored in accordance with section 4 of Annex II based on the carbonate content of the process input (calculation Method A) or on the amount of clinker produced (calculation Method B). Carbonates to be taken into account shall at least include CaCO3, MgCO3 and FeCO3.Operator uključuje barem sljedeće potencijalne izvore emisija CO2: kalciniranje vapnenca u sirovinama, konvencionalna fosilna goriva za peći, alternativna fosilna goriva za peći i sirovine, goriva za peći od biomase (otpad od biomase), goriva koja se ne koriste u pećima, sadržaj organskog ugljika u vapnencu i škriljevcu, sirovine koje se koriste za čišćenje dimnog plina mokrim postupkom.
CO2 emissions related to dust removed from the process and organic carbon in the raw materials shall be added in accordance with subsections C and D of this section of Annex IV.B.   Specifična pravila praćenja
Calculation Method A:     Kiln Input BasedEmisije zbog izgaranja prate se u skladu s odjeljkom 1. ovog Priloga. Emisije iz proizvodnih procesa iz komponenti sirovinskog brašna prate se u skladu s odjeljkom 4. Priloga II. na temelju sadržaja karbonata u ulaznom materijalu procesa (metoda izračuna A) ili na temelju količine proizvedenog klinkera (metoda izračuna B). Od karbonata se uzimaju u obzir barem CaCO3, MgCO3 i FeCO3.
Where cement kiln dust (CKD) and bypass dust leave the kiln system the operator shall not consider the related raw material as process input, but calculate emissions from CKD in accordance with subsection C.Emisije CO2 povezane s prašinom koja je uklonjena iz procesa i organskim ugljikom u sirovinama dodaju se u skladu s pododjeljcima C i D ovog odjeljka Priloga IV.
Unless the raw meal is characterised, the operator shall apply the uncertainty requirements for activity data separately to each of the relevant carbon-bearing kiln inputs, avoiding double counting or omissions from returned or by-passed materials. Where activity data is determined based on the clinker produced, the net amount of raw meal may be determined by means of a site-specific empirical raw meal/clinker ratio. That ratio shall be updated at least once per year applying industry best practice guidelines.Metoda izračuna A:     na temelju ulaza u peć
Calculation Method B:     Clinker Output BasedAko prašina iz cementne peći (CKD) i prašina iz mimovoda izlaze iz sustava peći, operator ne uzima s tim povezane sirovine kao ulazni materijal procesa, već računa emisije na temelju CKD u skladu s pododjeljkom C.
The operator shall determine activity data as the clinker production [t] over the reporting period in one of the following ways:Osim ako je sirovinsko brašno okarakterizirano kao takvo, operator primjenjuje zahtjeve u pogledu nesigurnosti podataka o djelatnostima zasebno za svaki od odgovarajućih ulaza materijala koji sadrže ugljik, pri čemu sprečava dvostruko računanje ili izostavljanje vraćenih ili zaobiđenih materijala. Ako se podaci o djelatnosti utvrđuju na temelju proizvedenog klinkera, neto količina sirovinskog brašna može se odrediti pomoću empirijskog omjera sirovinskog brašna/klinkera, specifičnog za tu lokaciju. Taj se omjer mora ažurirati najmanje jednom godišnje, u skladu sa smjernicama najbolje industrijske prakse.
(a) | by direct weighing of clinker;Metoda izračuna B:     na temelju proizvodnje klinkera
(b) | based on cement deliveries, by material balance taking into account dispatch of clinker, clinker supplies as well as clinker stock variation, using the following formula: | clinker produced [t] = ((cement deliveries [t] – cement stock variation [t]) * clinker/cement ratio [t clinker/t cement]) – (clinker supplied [t]) + (clinker dispatched [t]) – (clinker stock variation [t]).Operator utvrđuje podatke o djelatnosti kao količina klinkera [t] proizvedenu tijekom izvještajnog razdoblja na jedan od sljedećih načina:
The operator shall either derive the cement/clinker ratio for each of the different cement products based on the provisions of Articles 32 to 35 or calculate the ratio from the difference of cement deliveries and stock changes and all materials used as additives to the cement including by-pass dust and cement kiln dust.(a) | izravnim vaganjem klinkera;
By way of derogation from section 4 of Annex II, tier 1 for the emission factor shall be defined as follows:(b) | na temelju isporuka cementa, prema bilanci materijala uzimajući u obzir otpremanje klinkera, zalihe klinkera, kao i odstupanja u zalihama klinkera, koristeći sljedeću formulu: | proizvedeni klinker [t] = ((isporuke cementa [t] – odstupanja u zalihama cementa [t]) * omjer klinkera/cementa [t klinker/t cement]) – (dostavljeni klinker [t]) + (otpremljeni klinker [t]) – (odstupanja u zalihama klinkera [t]).
Tier 1 | : | The operator shall apply an emission factor of 0,525 t CO2/t clinker.Operator izvodi omjer cementa/klinkera za svaki od različitih proizvoda iz cementa na temelju odredaba članaka 32. do 35., ili izračunava omjer iz razlike u isporukama cementa i promjenama zaliha i svih materijala koji su korišteni kao dodaci cementu, uključujući i prašinu iz mimovoda i prašinu iz cementne peći.
C.   Emissions related to discarded dustOdstupajući od odjeljka 4. Priloga II., razina 1 za emisijski faktor definirana je kako slijedi:
The operator shall add CO2 emissions, from bypass dust or cement kiln dust (CKD) leaving the kiln system, corrected for a partial calcination ratio of CKD calculated as process emissions in accordance with Article 24(2). By way of derogation from section 4 of Annex II, tiers 1 and 2 for the emission factor shall be defined as follows:Razina 1 | : | Operator primjenjuje emisijski faktor od 0,525 t CO2/t klinkera.
Tier 1: The operator shall apply an emission factor of 0,525 t CO2/t dust.C.   Emisije povezane s ispuštenom prašinom
Tier 2: The operator shall determine the emission factor (EF) at least once annually following Articles 32 to 35 and using the following formula:Operator emisijama dodaje emisije CO2 iz prašine iz mimovoda ili prašine iz cementne peći (CKD) koja napušta sustav peći, ispravljene za udio djelomične kalcinacije prašine iz cementne peći, koji se računa kao emisije iz proizvodnog procesa u skladu s člankom 24. stavkom 2. Odstupajući od odjeljka 4. Priloga II., razine 1 i 2 za emisijski faktor definirane su kako slijedi:
Where:Razina 1: Operator primjenjuje emisijski faktor od 0,525 t CO2/t prašine.
EFCKD= Emission factor of partially calcined cement kiln dust [t CO2/t CKD];Razina 2: Operator utvrđuje emisijski faktor (EF) barem jednom godišnje u skladu s člancima 32. do 35. i koristeći sljedeću formulu:
EFCli= Installation-specific emission factor of clinker [t CO2/t clinker];pri čemu je:
d= Degree of CKD calcination (released CO2 as % of total carbonate CO2 in the raw mix).EFCKD= emisijski faktor djelomično kalcinirane prašine iz cementne peći [t CO2/t CKD];
Tier 3 for the emission factor is not applicable.EFCli= emisijski faktor klinkera [t CO2/t klinkera], specifičan za postrojenje;
D.   Emissions from non-carbonate carbon in raw meald= stupanj kalcinacije prašine iz cementne peći (ispušteni CO2 kao % ukupnog karbonatnog CO2 u smjesi sirovine).
The operator shall determine the emissions from non-carbonate carbon at least from limestone, shale or alternative raw materials (for example, fly ash) used in the raw meal in the kiln in accordance with Article 24(2).Razina 3 se ne primjenjuje za emisijski faktor.
The following tier definitions for the emission factor shall apply:D.   Emisije iz nekarbonatnog ugljika u sirovinskom brašnu
Tier 1 | : | The content of non-carbonate carbon in the relevant raw material shall be estimated using industry best practice guidelines.Operator utvrđuje emisije iz nekarbonatnog ugljika barem za vapnenac, škriljevac ili alternativne sirovine (primjerice lebdeći pepeo) koje se koriste u sirovinskom brašnu u peći, u skladu s člankom 24. stavkom 2.
Tier 2 | : | The content of non-carbonate carbon in the relevant raw material shall be determined at least annually following the provisions of Article 32 to 35.Za emisijske faktore se primjenjuju sljedeće razine:
The following tier definitions for the conversion factor shall apply:Razina 1 | : | Sadržaj nekarbonatnog ugljika u odgovarajućoj sirovini procjenjuje se na temelju smjernica najbolje industrijske prakse.
Tier 1 | : | A conversion factor of 1 shall be applied.Razina 2 | : | Sadržaj nekarbonatnog ugljika u odgovarajućoj sirovini utvrđuje se najmanje jednom godišnje u skladu s odredbama članaka 32. do 35.
Tier 2 | : | The conversion factor shall be calculated applying best industry practice.Za konverzijski faktor se primjenjuju sljedeće razine:
10.   Production of lime or calcination of dolomite or magnesite as listed in Annex I to Directive 2003/87/ECRazina 1 | : | Primjenjuje se konverzijski faktor vrijednosti 1.
A.   ScopeRazina 2 | : | Konverzijski faktor se izračunava na temelju najbolje industrijske prakse.
The operator shall include at least the following potential sources of CO2 emissions: calcination of limestone, dolomite or magnesite in the raw materials, conventional fossil kiln fuels, alternative fossil-based kiln fuels and raw materials, biomass kiln fuels (biomass wastes) and other fuels.10.   Proizvodnja vapna ili kalciniranje dolomita ili magnezita iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ
Where the burnt lime and the CO2 stemming from the limestone are used for purification processes, such that approximately the same amount of CO2 is bound again, the decomposition of carbonates as well as the purification process shall not be required to be included separately in the monitoring plan of the installation.A.   Područje primjene
B.   Specific monitoring rulesOperator uključuje barem sljedeće potencijalne izvore emisija CO2: kalciniranje vapnenca, dolomita ili magnezita u sirovinama, konvencionalna fosilna goriva za peći, alternativna fosilna goriva za peći i sirovine, goriva za peći od biomase (otpad od biomase) i ostala goriva.
Emissions from combustion shall be monitored in accordance with section 1 of this Annex. Process emissions from raw materials shall be monitored in accordance with section 4 of Annex II. Carbonates of calcium and magnesium shall be always taken into account. Other carbonates and organic carbon in the raw material shall be taken into account, where relevant.Ako se živo vapno i CO2 koji nastaju iz vapnenca koriste za proces pročišćavanja, pri čemu se ponovno veže približno ista količina CO2, razgradnju karbonata i proces pročišćavanja ne treba zasebno uključivati u plan praćenja postrojenja.
For the input based methodology, carbonate content values shall be adjusted for the respective moisture and gangue content of the material. In the case of magnesia production, other magnesium bearing minerals than carbonates must be taken into account, as appropriate.B.   Specifična pravila praćenja
Double counting or omissions resulting from returned or by-pass material must be avoided. When applying Method B, lime kiln dust shall be considered a separate source stream where relevant.Emisije zbog izgaranja prate se u skladu s odjeljkom 1. ovog Priloga. Emisije iz proizvodnih procesa iz sirovina prate se u skladu s odjeljkom 4. Priloga II. Karbonati kalcija i magnezija uvijek se uzimaju u obzir. Ostali karbonati i organski ugljik u sirovinama uzimaju se u obzir prema potrebi.
Where CO2 is used in the plant or transferred to another plant for the production of PCC (precipitated calcium carbonate), that amount of CO2 shall be considered emitted by the installation producing the CO2.Kod metodologije na temelju ulaza, vrijednosti sadržaja ugljika prilagođavaju se u skladu sa sadržajem vlage i minerala jalovine u materijalu. U slučaju proizvodnje magnezija u obzir se uzimaju i drugi minerali koji sadrže magnezij osim karbonata, kad je primjereno.
11.   Manufacture of glass, glass fibre or mineral wool insulation material as listed in Annex I to Directive 2003/87/ECTreba sprečavati dvostruko računanje ili izostavljanje vraćenih ili zaobiđenih materijala. Ako se primjenjuje metoda B, prašina iz vapnene peći smatra se zasebnim tokom izvora prema potrebi.
A.   ScopeAko se CO2 koristi u pogonu ili se prenosi u drugi pogon radi proizvodnje PCC (precipitiranog kalcijevog karbonata), ta se količina CO2 smatra emisijom postrojenja koje proizvodi CO2.
The operator shall apply the provisions in this section also to installations for the production of water glass and stone/rock wool.11.   Proizvodnja stakla, staklenih vlakana ili izolacijskog materijala od mineralne vune iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ
The operator shall include at least the following potential sources of CO2 emissions: decomposition of alkali- and alkali earth carbonates as the result of melting the raw material, conventional fossil fuels, alternative fossil-based fuels and raw materials, biomass fuels (biomass wastes), other fuels, carbon containing additives including coke, coal dust and graphite, post-combustion of flue gases and flue gas scrubbing.A.   Područje primjene
B.   Specific monitoring rulesOperator primjenjuje odredbe iz ovog odjeljka i na postrojenja za proizvodnju vodenog stakla i kamene vune.
Emissions from combustion, including flue gas scrubbing, and from process materials including coke, graphite and coal dust shall be monitored in accordance with section 1 of this Annex. Process emissions from raw materials shall be monitored in accordance with section 4 of Annex II. Carbonates to be taken into account include at least CaCO3, MgCO3, Na2CO3, NaHCO3, BaCO3, Li2CO3, K2CO3, and SrCO3. Only Method A shall be used.Operator uključuje barem sljedeće potencijalne izvore emisija CO2: razgradnju karbonata alkalijskih i zemnoalkalijskih metala tijekom taljenja sirovine, konvencionalna fosilna goriva, alternativna fosilna goriva i sirovine, goriva od biomase (otpad od biomase), ostala goriva, dodatke koji sadrže ugljik, uključujući koks, ugljenu prašinu i grafit, obradu dimnih plinova nakon izgaranja te čišćenje dimnog plina mokrim postupkom.
The following tier definitions for the emission factor shall apply:B.   Specifična pravila praćenja
Tier 1 | : | Stoichiometric ratios as listed in section 2 of Annex VI shall be used. The purity of relevant input materials shall be determined by means of industry best practice.Emisije zbog izgaranja, uključujući čišćenje dimnog plina, i emisije iz materijala u proizvodnom procesu, uključujući koks, ugljenu prašinu i grafit, prate se u skladu s odjeljkom 1. ovog Priloga. Emisije iz proizvodnih procesa iz sirovina prate se u skladu s odjeljkom 4. Priloga II. Karbonati koji se uzimaju u obzir uključuju barem CaCO3, MgCO3, Na2CO3, NaHCO3, BaCO3, Li2CO3, K2CO3 i SrCO3. Koristi se samo metoda A.
Tier 2 | : | The determination of the amount of relevant carbonates in each relevant input material shall be carried out in accordance with Articles 32 to 35.Za emisijski faktor se primjenjuju sljedeće definicije razina:
For the conversion factor, only tier 1 shall be applicable.Razina 1 | : | Koriste se stehiometrijski omjeri iz odjeljka 2. Priloga VI. Čistoća odgovarajućih ulaznih materijala utvrđuje se na temelju najbolje industrijske prakse.
12.   Manufacture of ceramic products as listed in Annex I to Directive 2003/87/ECRazina 2 | : | Količina odgovarajućih karbonata u svakom odgovarajućem ulaznom materijalu utvrđuje se u skladu s člancima 32. do 35.
A.   ScopeZa konverzijski se faktor primjenjuje samo razina 1.
The operator shall include at least the following potential sources of CO2 emissions: kiln fuels, calcination of limestone/dolomite and other carbonates in the raw material, limestone and other carbonates for reducing air pollutants and other flue gas cleaning, fossil/biomass additives used to induce porosity including polystyrol, residues from paper production or sawdust, fossil organic material in the clay and other raw materials.12.   Proizvodnja keramičkih proizvoda iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ
B.   Specific monitoring rulesA.   Područje primjene
Emissions from combustion including flue gas scrubbing shall be monitored in accordance with section 1 of this Annex. Process emissions from raw meal components shall be monitored in accordance with section 4 of Annex II. For ceramics based on purified or synthetic clays the operator may use either Method A or Method B. For ceramic products based on unprocessed clays and whenever clays or additives with significant organic content are used, the operator shall use Method A. Carbonates of calcium shall be always taken into account. Other carbonates and organic carbon in the raw material shall be taken into account, where relevant.Operator uključuje barem sljedeće potencijalne izvore emisija CO2: goriva za peći, kalciniranje vapnenca/dolomita i ostalih karbonata u sirovini, vapnenac i ostale karbonate za redukciju onečišćivača zraka i ostalo čišćenje dimnih plinova, fosilni dodaci i dodaci biomase koji se koriste za postizanje poroznosti uključujući polistirol, ostatke iz proizvodnje papira ili piljevinu, fosilni organski materijali u glini i ostalim sirovinama.
By way of derogation from section 4 of Annex II, the following tier definitions for emission factors for process emissions shall apply:B.   Specifična pravila praćenja
Method A (Input based)Emisije zbog izgaranja, uključujući čišćenje dimnog plina, prate se u skladu s odjeljkom 1. ovog Priloga. Emisije iz proizvodnih procesa iz komponenti sirovinskog brašna prate se u skladu s odjeljkom 4. Priloga II. Za keramiku od pročišćene ili sintetičke gline operator može koristiti ili metodu A ili metodu B. Za keramiku od neobrađene gline ili ako glina ili dodaci imaju značajan sadržaj organskih tvari, operator koristi metodu A. Karbonati kalcija se uvijek uzimaju u obzir. Ostali karbonati i organski ugljik u sirovinama uzimaju se u obzir prema potrebi.
Tier 1 | : | A conservative value of 0,2 tonnes CaCO3 (corresponding to 0,08794 tonnes of CO2) per tonne of dry clay shall be applied for the calculation of the emission factor instead of results of analyses.Odstupajući od odjeljka 4. Priloga II., za emisije iz proizvodnih procesa primjenjuju se sljedeće definicije razina za emisijske faktore:
Tier 2 | : | An emission factor for each source stream shall be derived and updated at least once per year using best industry practice reflecting site-specific conditions and the product mix of the installation.Metoda A (na temelju ulaza)
Tier 3 | : | The determination of the composition of the relevant raw materials shall be carried out in accordance with Articles 32 to 35.Razina 1 | : | Umjesto rezultata analiza za izračun emisijskog faktora primjenjuje se konzervativna vrijednost od 0,2 tone CaCO3 (što odgovara 0,08794 toni CO2) po toni suhe gline.
Method B (Output based)Razina 2 | : | Emisijski faktor za svaki tok izvora se izvodi i ažurira najmanje jednom godišnje na temelju najbolje industrijske prakse koja odražava specifične uvjete lokacije i mješavinu proizvoda u postrojenju.
Tier 1 | : | A conservative value of 0,123 tonnes of CaO (corresponding to 0,09642 tonnes of CO2) per tonne of product shall be applied for the calculation of the emission factor instead of the results of analyses.Razina 3 | : | Sastav odgovarajućih sirovina utvrđuje se u skladu s člancima 32. do 35.
Tier 2 | : | An emission factor shall be derived and updated at least once per year using best industry practice reflecting site-specific conditions and the product mix of the installation.Metoda B (na temelju proizvoda)
Tier 3 | : | The determination of the composition of the products shall be carried out in accordance with Articles 32 to 35.Razina 1 | : | Umjesto rezultata analiza za izračun emisijskog faktora se primjenjuje konzervativna vrijednost od 0,123 tone CaO (što odgovara 0,09642 toni CO2) po toni proizvoda.
By way of derogation from section 1 of this Annex, for the scrubbing of flue gases the following tier for the emission factor shall apply:Razina 2 | : | Emisijski faktor za svaki tok izvora se izvodi i ažurira najmanje jednom godišnje na temelju najbolje industrijske prakse koja odražava specifične uvjete lokacije i mješavinu proizvoda u postrojenju.
Tier 1 | : | The operator shall apply the stoichiometric ratio of CaCO3 as shown in section 2 of Annex VI.Razina 3 | : | Sastav proizvoda utvrđuje se u skladu s člancima 32. do 35.
For scrubbing, no other tier and no conversion factor shall be used. Double counting from used limestone recycled as raw material in the same installation shall be avoided.Odstupajući od odjeljka 1. ovog Priloga, za emisijski faktor za čišćenje dimnih plinova mokrim postupkom primjenjuje se sljedeća razina:
13.   Production of gypsum products and plaster boards as listed in Annex I to Directive 2003/87/ECRazina 1 | : | Operator primjenjuje stehiometrijski omjer CaCO3 iz odjeljka 2. Priloga VI.
A.   ScopeZa čišćenje dimnih plinova ne koriste se druge razine niti konverzijski faktori. Treba sprečavati dvostruko računanje upotrijebljenog vapnenca koji je recikliran kao sirovina u istom postrojenju.
The operator shall include at least CO2 emissions from all types of combustion activities.13.   Proizvodnja proizvoda od gipsa i gips-kartonskih ploča iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ
B.   Specific monitoring rulesA.   Područje primjene
Emissions from combustion shall be monitored in accordance with section 1 of this Annex.Operator uključuje barem emisije CO2 iz svih vrsta djelatnosti koje uključuju izgaranje.
14.   Pulp and paper production as listed in Annex I to Directive 2003/87/ECB.   Specifična pravila praćenja
A.   ScopeEmisije zbog izgaranja prate se u skladu s odjeljkom 1. ovog Priloga.
The operator shall include at least the following potential sources of CO2 emissions: boilers, gas turbines, and other combustion devices producing steam or power, recovery boilers and other devices burning spent pulping liquors, incinerators, lime kilns and calciners, waste gas scrubbing and fuel-fired dryers (such as infrared dryers).14.   Proizvodnja celuloze i papira iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ
B.   Specific monitoring rulesA.   Područje primjene
The monitoring of emissions from combustion including flue gas scrubbing shall be carried out in accordance with section 1 of this Annex.Operator uključuje barem sljedeće potencijalne izvore emisija CO2: kotlove, plinske turbine i druge uređaje s izgaranjem koji proizvode paru ili energiju, regeneracijske kotlove i druge uređaje u kojima se spaljuju otpadne tekućine iz postupka dobivanja celuloze, spalionice, vapnene peći i peći za kalciniranje, čišćenje dimnog plina mokrim postupkom i sušilice na fosilno gorivo (kao što su infracrvene sušilice).
Process emissions from raw materials used as make-up chemicals, including at least limestone or soda ash, shall be monitored by Method A in accordance with section 4 of Annex II. CO2 emissions from the recovery of limestone sludge in pulp production shall be assumed to be recycled biomass CO2. Only the amount of CO2 proportional to the input from make-up chemicals shall be assumed to give rise to fossil CO2 emissions.B.   Specifična pravila praćenja
Where CO2 is used in the plant or transferred to another plant for the production of PCC (precipitated calcium carbonate), that amount of CO2 shall be considered as emitted by the installation producing the CO2.Emisije zbog izgaranja, uključujući čišćenje dimnog plina, prate se u skladu s odjeljkom 1. ovog Priloga.
For emissions from make-up chemicals, the following tier definitions for the emission factor shall apply:Emisije iz proizvodnih procesa iz sirovina koje se koriste kao dodatne kemikalije, uključujući barem vapnenac ili kalciniranu sodu, prate se koristeći metodu A u skladu s odjeljkom 4. Priloga II. Emisije CO2 iz regeneracije vapnenog mulja u proizvodnji celuloze smatraju se emisijama CO2 iz reciklirane biomase. Jedino se za količinu CO2 koja je razmjerna ulazu dodatnih kemikalija smatra da uzrokuje fosilne emisije CO2.
Tier 1 | : | Stoichiometric ratios as listed in section 2 of Annex VI shall be used. The purity of relevant input materials shall be determined by means of best industry practice. The derived values shall be adjusted in accordance with the moisture and gangue content of the applied carbonate materials.Ako se CO2 koristi u pogonu ili se prenosi u drugi pogon radi proizvodnje PCC (precipitiranog kalcijevog karbonata), ta se količina CO2 smatra emisijom postrojenja koje proizvodi CO2.
Tier 2 | : | The determination of the amount of relevant carbonates in each relevant input material shall be carried out in accordance with Articles 32 to 35.Za emisije iz dodatnih kemikalija primjenjuju se sljedeće definicije razina za emisijski faktor:
For the conversion factor, only tier 1 shall be applicable.Razina 1 | : | Koriste se stehiometrijski omjeri iz odjeljka 2. Priloga VI. Čistoća odgovarajućih ulaznih materijala utvrđuje se na temelju najbolje industrijske prakse.
15.   Production of carbon black as listed in Annex I to Directive 2003/87/ECRazina 2 | : | Količina odgovarajućih karbonata u svakom odgovarajućem ulaznom materijalu utvrđuje se u skladu s člancima 32. do 35.
A.   ScopeZa konverzijski se faktor primjenjuje samo razina 1.
The operator shall include at least all fuels for combustion and all fuels used as process material as sources for CO2 emissions.15.   Proizvodnja crnog ugljika iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ
B.   Specific monitoring rulesA.   Područje primjene
The monitoring of emissions from carbon black production may be monitored either as a combustion process, including flue gas scrubbing, in accordance with section 1 of this Annex or using a mass balance in accordance with Article 25 and section 3 of Annex II.Operator kao izvore emisija CO2 uključuje barem sva goriva za izgaranje i sva goriva koja se koriste kao ulazni materijal procesa.
16.   Determination of nitrous oxide (N2O) emissions from nitric acid, adipic acid, caprolactam, glyoxal and glyoxylic acid production as listed in Annex I to Directive 2003/87/ECB.   Specifična pravila praćenja
A.   ScopeEmisije iz proizvodnje crnog ugljika mogu se pratiti ili kao proces izgaranja, uključujući čišćenje dimnog plina, u skladu s odjeljkom 1. ovog Priloga, ili koristeći bilancu mase u skladu s člankom 25. i odjeljkom 3. Priloga II.
Each operator shall consider for each activity from which N2O emissions result, all sources emitting N2O from production processes, including where N2O emissions from production are channelled through any abatement equipment. This includes any of the following:16.   Utvrđivanje emisija dušikovog oksida (N2O) iz proizvodnje dušične kiseline, adipinske kiseline, kaprilaktama, glioksala i glioksilne kiseline iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ
(a)   nitric acid production— N2O emissions from the catalytic oxidation of ammonia and/or from the NOx/N2O abatement units;A.   Područje primjene
(b)   adipic acid production— N2O emissions including from the oxidation reaction, any direct process venting and/or any emissions control equipment;Operatori uzimaju u obzir svaku djelatnost koja ima za posljedicu emisije N2O, sve izvore koji emitiraju N2O iz proizvodnih procesa, uključujući i one kod kojih se emisije N2O iz proizvodnje usmjeravaju preko opreme za ublažavanje. To uključuje bilo koje od sljedećeg:
(c)   glyoxal and glyoxylic acid production— N2O emissions including from the process reactions, any direct process venting and/or any emissions control equipment;(a)   proizvodnju dušične kiseline— emisije N2O iz katalitičke oksidacije amonijaka i/ili iz blokova za ublažavanje emisija NOx/N2O;
(d)   caprolactam production— N2O emissions including from the process reactions, any direct process venting and/or any emissions control equipment.(b)   proizvodnju adipinske kiseline— emisije N2O, uključujući iz reakcije oksidacije, iz bilo kojeg izravnog odzračivanja u procesu proizvodnje i/ili iz opreme za nadzor emisija;
These provisions shall not apply to any N2O emissions from the combustion of fuels.(c)   proizvodnja glioksala i glioksilne kiseline— emisije N2O, uključujući iz reakcija u proizvodnom procesu, iz bilo kojeg izravnog odzračivanja u procesu proizvodnje i/ili iz opreme za nadzor emisija;
B.   Determination of N2O emissions(d)   proizvodnju kaprolaktama— emisije N2O, uključujući iz reakcija u proizvodnom procesu, iz bilo kojeg izravnog odzračivanja u procesu proizvodnje i/ili iz opreme za nadzor emisija.
B.1.   Annual N2O emissionsOve se odredbe ne primjenjuju na emisije N2O iz izgaranja goriva.
The operator shall monitor emissions of N2O from nitric acid production using continuous emissions measurement. The operator shall monitor emissions of N2O from adipic acid, caprolactam, glyoxal and glyoxylic acid production using a measurement-based methodology for abated emissions and a calculation-based method (based on a mass balance methodology) for temporary occurrences of unabated emissions.B.   Utvrđivanje emisija N2O
For each emission source where continuous emissions measurement is applied, the operator shall consider the total annual emissions to be the sum of all hourly emissions using the following formula:B.1.   Godišnje emisije N2O
N2O emissionsannual [t] = Σ [N2O conchourly [mg/Nm3] * flue gas flowhourly [Nm3/h]] * 10–9Operator prati emisije N2O iz proizvodnje dušične kiseline pomoću kontinuiranog mjerenja emisija. Operator prati emisije N2O iz proizvodnje adipinske kiseline, kaprilaktama, glioksala i glioksilne kiseline pomoću metodologije na temelju mjerenja za ublažene emisije i pomoću metode na temelju izračuna (koja se temelji na bilanci mase) za privremene pojave neublaženih emisija.
Where:Za svaki izvor emisije kod kojeg se primjenjuje kontinuirano mjerenje emisije, operator za ukupne godišnje emisije uzima zbroj svih satnih emisija prema sljedećoj formuli:
N2O emissionsannual= total annual emissions of N2O from the emission source in tonnes N2OEmisije N2Ogodišnje[t] = Σ[Konc. N2Osatna[mg/Nm3] × protoku dimnog plinasatni [Nm3/h]) × 10–9
N2O conchourly= hourly concentrations of N2O in mg/Nm3 in the flue gas flow measured during operationpri čemu je:
Flue gas flow= flue gas flow determined in Nm3/h for each hourly concentrationEmisije N2Ogodišnje= ukupne godišnje emisije N2O iz izvora emisija u tonama N2O
B.2.   Hourly N2O emissionsKonc. N2Osatna= satne koncentracije N2O u mg/Nm3 u protoku dimnog plina mjerene tijekom rada
The operator shall calculate annual average hourly N2O emissions for each source where continuous emission measurement is applied using the following equation:Protok dimnog plina= protok dimnog plina utvrđen u Nm3/h za svaku satnu koncentraciju
Where:B.2.   Satne emisije N2O
N2O emissionsav hourly= annual average hourly N2O emissions in kg/h from the source;Operator računa godišnje prosječne satne emisije N2O za svaki izvor, ako se primjenjuje kontinuirano mjerenje emisija, pomoću sljedeće jednadžbe:
N2O conchourly= hourly concentrations of N2O in mg/Nm3 in the flue gas flow measured during operation;pri čemu je:
Flue gas flow= flue gas flow determined in Nm3/h for each hourly concentration.Emisije N2Osatni prosjek= godišnje prosječne satne emisije N2O iz izvora, u kg/h;
The operator shall determine hourly N2O concentrations [mg/Nm3] in the flue gas from each emission source using a measurement-based methodology at a representative point, after the NOx/N2O abatement equipment, where abatement is used. The operator shall apply techniques capable of measuring N2O concentrations of all emission sources during both abated and unabated conditions. Where uncertainties increase during such periods, the operator shall take them into account in the uncertainty assessment.Konc. N2Osatna= satne koncentracije N2O u mg/Nm3 u protoku dimnog plina mjerene tijekom rada
The operator shall adjust all measurements to a dry gas basis where required and report them consistently.Protok dimnog plina= protok dimnog plina utvrđen u mg/Nm3 za svaku satnu koncentraciju
B.3.   Determination of flue gas flowOperator utvrđuje satne koncentracije N2O [mg/Nm3] u dimnom plinu iz svakog izvora emisije pomoću metodologije na temelju mjerenja na reprezentativnoj točki, nakon opreme za ublažavanje emisija NOx/N2O, ako se oprema za ublažavanje koristi. Operator koristi tehnike koje su u mogućnosti mjeriti koncentracije N2O svih izvora emisija u ublaženim kao i u neublaženim uvjetima. Ako nesigurnosti u takvim razdobljima porastu, operator ih uzima u obzir u procjeni nesigurnosti.
The operator shall use the methods for monitoring flue gas flow set out in Article 43(5) of this Regulation for measuring the flue gas flow for N2O emissions monitoring. For nitric acid production, the operator shall apply the method in accordance with point (a) of Article 43(5) unless it is technically not feasible. In that case and upon approval by the competent authority, the operator shall apply an alternative method, including by a mass balance methodology based on significant parameters such as ammonia input load, or determination of flow by continuous emissions flow measurement.Operator prema potrebi podešava sva mjerenja na temelju suhog plina i o njima dosljedno izvješćuje.
The flue gas flow shall be calculated in accordance with the following formula:B.3.   Utvrđivanje protoka dimnog plina
Vflue gas flow [Nm3/h] = Vair * (1 – O2,air)/(1 – O2,flue gas)Za mjerenje protoka dimnog plina u svrhu praćenja emisija N2O operator koristi metode praćenja protoka dimnog plina iz članka 43. stavka 5. ove Uredbe. Za proizvodnju dušične kiseline operator primjenjuje metodu u skladu s člankom 43. stavkom 5. točkom (a), osim ako tehnički nije izvediva. U tom slučaju i nakon što to odobri nadležno tijelo operator koristi alternativnu metodu, uključujući primjenu metodologije bilance mase na temelju značajnih parametara, kao što je ulazno punjenje amonijakom, ili utvrđivanje protoka pomoću kontinuiranog mjerenja protoka emisija.
Where:Protok dimnih plinova izračunava se prema sljedećoj formuli:
Vair= Total input air flow in Nm3/h at standard conditions;Vprotok dimnog plina [Nm3/h] = Vzrak × (1 – O2, zrak)/(1 _ O2, dimni plin)
O2,air= Volume fraction of O2 in dry air [= 0,2095];pri čemu je:
O2,flue gas= Volume fraction of O2 in the flue gas.Vzrak= ukupni protok ulaznog zraka u Nm3/h kod standardnih uvjeta;
The Vair shall be calculated as the sum of all air flows entering the nitric acid production unit.O2 zrak= udio volumena O2 u suhom zraku [= 0,2095];
The operator shall apply the following formula, unless stated otherwise in its monitoring plan:O2 dimni plin= udio volumena O2 u dimnom plinu.
Vair = Vprim + Vsec + VsealVrijednost Vzrak izračunava se kao zbroj svih protoka zraka koji ulaze u jedinicu za proizvodnju dušične kiseline.
Where:Operator primjenjuje sljedeću formulu osim ako nije drukčije navedeno u planu praćenja:
Vprim= Primary input air flow in Nm3/h at standard conditions;Vzrak = Vprim + Vsek + Vzapt
Vsec= Secondary input air flow in Nm3/h at standard conditions;pri čemu je:
Vseal= Seal input air flow in Nm3/h at standard conditions.Vprim= primarni protok ulaznog zraka u Nm3/h kod standardnih uvjeta;
The operator shall determine Vprim by continuous flow measurement before the mixing with ammonia takes place. The operator shall determine Vsec by continuous flow measurement, including where the measurement is before the heat recovery unit. For Vseal the operator shall consider the purged airflow within the nitric acid production process.Vsek= sekundarni protok ulaznog zraka u Nm3/h kod standardnih uvjeta
For input air streams accounting for cumulatively less than 2,5 % of the total air flow, the competent authority may accept estimation methods for the determination of that air flow rate proposed by the operator based on industry best practices.Vzapt= zaptivni protok ulaznog zraka u Nm3/h kod standardnih uvjeta.
The operator shall provide evidence through measurements under normal operating conditions that the flue gas flow measured is sufficiently homogeneous to allow for the proposed measurement method. Where non-homogeneous flow is confirmed through these measurements, the operator shall take that into account when determining appropriate monitoring methods and when calculating the uncertainty in the N2O emissions.Operator utvrđuje Vprim kontinuiranim mjerenjem protoka prije nego što dođe do miješanja s amonijakom. Operator utvrđuje Vsek kontinuiranim mjerenjem protoka, uključujući ispred jedinice za regeneraciju topline. Za Vzapt operator uzima protok pročišćenog zraka u okviru procesa proizvodnje dušične kiseline.
The operator shall adjust all measurements to a dry gas basis and report them consistently.Za tokove ulaznog zraka na koje kumulativno otpada manje od 2,5 % ukupnog protoka zraka, nadležno tijelo može za utvrđivanje brzine protoka zraka prihvatiti metode procjene koje predloži operator na temelju najbolje industrijske prakse.
B.4.   Oxygen (O2) concentrationsMjerenjima pod normalnim uvjetima upravitelj dokazuje da je izmjereni protok dimnog plina dovoljno homogen da omogući predloženu metodu mjerenja. Ako se tim mjerenjima potvrdi da je protok nehomogen, operator to treba uzeti u obzir kod određivanja primjerenih metoda praćenja i kod izračuna nesigurnosti emisija N2O.
The operator shall measure the oxygen concentrations in the flue gas where necessary for calculating the flue gas flow in accordance with subsection B.3 of this section of Annex IV. In doing so, the operator shall comply with the requirements for concentration measurements within Article 41(1) and (2). In determining the uncertainty of N2O emissions, the operator shall take the uncertainty of O2 concentration measurements into account.Operator podešava sva mjerenja na temelju suhog plina i o njima dosljedno izvješćuje
The operator shall adjust all measurements to a dry gas basis where required and report them consistently.B.4.   Koncentracije kisika (O2)
B.5.   Calculation of N2O emissionsOperator mjeri koncentracije kisika u dimnom plinu ako je to potrebno za izračun protoka dimnog plina u skladu s pododjeljkom B.3. ovog odjeljka Priloga IV. Pritom operator mora ispunjavati zahtjeve u pogledu mjerenja koncentracije iz članka 41. stavaka 1. i 2. Kod određivanja nesigurnosti emisija N2O operator uzima u obzir nesigurnost mjerenja koncentracija O2.
For specific periods of unabated emissions of N2O from adipic acid, caprolactam, glyoxal and glyoxylic acid production, including unabated emissions from venting for safety reasons and when abatement plant fails, and where continuous emissions monitoring of N2O is technically not feasible, the operator shall subject to the approval of the specific methodology by the competent authority calculate N2O emissions using a mass balance methodology. For this purpose the overall uncertainty shall be similar to the result of applying the tier requirements of Article 41(1) and (2). The operator shall base the calculation method on the maximum potential emission rate of N2O from the chemical reaction taking place at the time and the period of the emission.Operator prema potrebi podešava sva mjerenja na temelju suhog plina i o njima dosljedno izvješćuje.
The operator shall take the uncertainty in any calculated emissions for a specific emission source into account in determining the annual average hourly uncertainty for the emission source.B.5.   Izračun emisija N2O
B.6.   Determination of activity production ratesZa specifična razdoblja neublaženih emisija N2O iz proizvodnje adipinske kiseline, kaprolaktama, glioksala i glioksilne kiseline, uključujući neublažene emisije koje nastaju kod odzračivanja iz sigurnosnih razloga i kad postrojenje za ublažavanje zakaže, i kada kontinuirano praćenje emisija N2O nije tehnički izvedivo, operator nakon što nadležno tijelo odobri tu specifičnu metodologiju izračunava emisije N2O pomoću metodologije bilance mase. Ukupna nesigurnost je za tu namjenu slična rezultatu primjene zahtjeva u pogledu razina iz članka 41. stavaka 1. i 2. Operator temelji računsku metodu na maksimalnoj potencijalnoj količini emisije N2O iz kemijske reakcije do koje dolazi u trenutku i tijekom razdoblja emisije.
Production rates shall be calculated using daily production reports and hours of operation.Kod određivanja godišnje prosječne satne nesigurnosti za specifični izvor emisije, operator uzima u obzir nesigurnost pri izračunu emisija za taj izvor.
B.7.   Sampling ratesB.6.   Utvrđivanje količina proizvodnje za djelatnosti
Valid hourly averages or averages for shorter reference periods shall be calculated in accordance with Article 44 for:Količine proizvodnje izračunavaju se na temelju dnevnih izvješća o proizvodnji i satima rada.
(a) | concentration of N2O in the flue gas;B.7.   Učestalost uzorkovanja
(b) | total flue gas flow where this is measured directly and where required;Valjani satni prosjeci ili prosjeci kraćih referentnih razdoblja računaju se u skladu s člankom 44. za:
(c) | all gas flows and oxygen concentrations necessary to determine the total flue gas flow indirectly.(a) | koncentraciju N2O u dimnom plinu;
C.   Determination of annual CO2 equivalent — CO2(e)(b) | ukupni protok dimnog plina ako je mjeren izravno i ako je potrebno;
The operator shall convert the total annual N2O emissions from all emissions sources, measured in tonnes to three decimal places, to annual CO2(e) in rounded tonnes, using the following formula and the GWP values in Annex VI, section 3:(c) | sve protoke plina i koncentracije kisika koji su potrebne za neizravno utvrđivanje ukupnog protoka dimnog plina.
CO2(e) [t] = N2Oannual[t] * GWPN2OC.   Utvrđivanje godišnjeg ekvivalenta CO2 — CO2(e)
The total annual CO2(e) generated by all emission sources and any direct CO2 emissions from other emission sources included under the greenhouse gas permit shall be added to the total annual CO2 emissions generated by the installation and shall be used for reporting and surrendering allowances.Operator pretvara ukupne godišnje emisije N2O iz svih izvora emisija, izražene u tonama do tri decimalna mjesta, u godišnji CO2(e) u zaokruženim tonama, koristeći sljedeću formulu i vrijednosti potencijala globalnog zagrijavanja (GWP) iz Priloga VI. odjeljka 3.:
Total annual emissions of N2O shall be reported in tonnes to three decimal places and as CO2(e) in rounded tonnes.CO2(e) [t] = N2Ogodišnji [t] * GWPN2O
17.   Production of ammonia as listed in Annex I to Directive 2003/87/ECUkupni godišnji CO2(e) koji nastaje iz svih izvora emisija i svih izravnih emisija CO2 iz ostalih izvora emisija koji su obuhvaćeni dozvolom za stakleničke plinove dodaje se ukupnim godišnjim emisijama CO2 iz postrojenja i koristi se kod izvješćivanja i predaje emisijskih jedinica.
A.   ScopeUkupne godišnje emisije N2O izvješćuju se u tonama do tri decimalna mjesta i u CO2(e) u zaokruženim tonama.
The operator shall include at least the following potential emission sources for CO2 emissions: combustion of fuels supplying the heat for reforming or partial oxidation, fuels used as process input in the ammonia production process (reforming or partial oxidation), fuels used for other combustion processes including for the purpose of producing hot water or steam.17.   Proizvodnja amonijaka iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ
B.   Specific monitoring rulesA.   Područje primjene
For monitoring of emissions from combustion processes and from fuels used as process inputs, the standard methodology in accordance with Article 24 and section 1 of this Annex shall be applied.Operator uključuje barem sljedeće potencijalne izvore emisija CO2: izgaranje goriva za proizvodnju topline kod reformiranja ili djelomične oksidacije, goriva koja se koriste kao ulazni materijal procesa u postupku proizvodnje amonijaka (reformiranje ili djelomična oksidacija), goriva koja se koriste u drugim procesima koji uključuju izgaranje, uključujući radi proizvodnje vruće vode ili pare.
Where CO2 from ammonia production is used as feedstock for the production of urea or other chemicals, or transferred out of the installation for any use not covered by Article 49(1), the related amount of CO2 shall be considered as emitted by the installation producing the CO2.B.   Specifična pravila praćenja
18.   Production of bulk organic chemicals as listed in Annex I to Directive 2003/87/ECEmisije is procesa izgaranja i iz goriva koja se koriste kao ulazni materijal procesa prate se pomoću standardne metodologije u skladu s člankom 24. i odjeljkom 1. ovog Priloga.
A.   ScopeAko se CO2 iz proizvodnje amonijaka koristi kao sirovina za proizvodnju uree ili drugih kemikalija, ili se prenosi izvan postrojenja za namjene koje nisu obuhvaćene člankom 49. stavkom 1., povezana količina CO2 smatra se emisijama postrojenja koje proizvodi CO2.
The operator shall take into account at least the following sources of CO2 emissions: cracking (catalytic and non-catalytic), reforming, partial or full oxidation, similar processes which lead to CO2 emissions from carbon contained in hydrocarbon based feedstock, combustion of waste gases and flaring, and the burning of fuel in other combustion processes.18.   Proizvodnja visokotonažnih organskih kemikalija iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ
B.   Specific monitoring rulesA.   Područje primjene
Where the production of bulk organic chemicals is technically integrated in a mineral oil refinery, the operator of that installation shall apply the relevant provisions of section 2 of this Annex.Operator uzima u obzir barem sljedeće izvore emisija CO2: krekiranje (katalitičko i nekatalitičko), reformiranje, djelomičnu ili potpunu oksidaciju, slične procese koji dovode do emisija CO2 iz ugljika sadržanog u sirovinama koje se temelje na ugljikovodicima, izgaranje otpadnih plinova i spaljivanje plinova, te gorenje goriva u drugim procesima koji uključuju izgaranje.
Notwithstanding the first subparagraph, the operator shall monitor emissions from combustion processes where the fuels used do not take part in or stem from chemical reactions for the production of bulk organic chemicals using the standard methodology in accordance with Article 24 and section 1 of this Annex. In all other cases, the operator may choose to monitor the emissions from bulk organic chemicals production by mass balance methodology in accordance with Article 25 or the standard methodology in accordance with Article 24. Where using the standard methodology, the operator shall provide evidence to the competent authority that the chosen methodology covers all relevant emissions that would also be covered by a mass-balance methodology.B.   Specifična pravila praćenja
For the determination of the carbon content under Tier 1, the reference emission factors as listed in Table 5 in Annex VI shall be applied. For substances not listed in Table 5 of Annex VI or other provisions of this Regulation, the operator shall calculate the carbon content from the stoichiometric carbon content in the pure substance and the concentration of the substance in the input or output stream.Ako je proizvodnja visokotonažnih organskih kemikalija tehnički integrirana u rafineriju mineralnog ulja, operator tog postrojenja primjenjuje odgovarajuće odredbe odjeljka 2. ovog Priloga.
19.   Production of hydrogen and synthesis gas as listed in Annex I to Directive 2003/87/ECNe dovodeći u pitanje prvi podstavak, operator prati emisije iz procesa izgaranja pri čemu korištena goriva ne sudjeluju i ne nastaju iz kemijskih reakcija za proizvodnju visokotonažnih organskih kemikalija pomoću standardne metodologije u skladu s člankom 24. i odjeljkom 1. ovog Priloga. U svim drugim slučajevima operator se može odlučiti za praćenje emisija iz proizvodnje visokotonažnih organskih kemikalija koristeći metodologiju bilance mase u skladu s člankom 25. ili koristeći standardnu metodologiju u skladu s člankom 24. Ako se koristi standardna metodologija, operator nadležnom tijelu pruža dokaz da odabrana metodologija obuhvaća sve relevantne emisije koje bi bile obuhvaćene metodologijom bilance mase.
A.   ScopeZa utvrđivanje sadržaja ugljika u okviru razine 1, primjenjuju se referentni emisijski faktori iz tablice 5. Priloga VI. U slučaju tvari koje nisu navedene u tablici 5. Priloga VI. ili drugim odredbama ove Uredbe, operator računa sadržaj ugljika iz stehiometrijskog sadržaja ugljika u čistoj tvari i koncentracije tvari u toku ulaza ili izlaza.
The operator shall include at least the following potential emission sources for CO2 emissions: fuels used in the hydrogen or synthesis gas production process (reforming or partial oxidation), and fuels used for other combustion processes including for the purpose of producing hot water or steam. Synthesis gas produced shall be considered as source stream under the mass balance methodology.19.   Proizvodnja vodika i sintetskog plina iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ
B.   Specific monitoring rulesA.   Područje primjene
For monitoring of emissions from combustion processes and from fuels used as process inputs in hydrogen production, the standard methodology in accordance with Article 24 and section 1 of this Annex shall be used.Operator uključuje barem sljedeće potencijalne izvore emisija CO2: goriva koja se koriste u procesu proizvodnje vodika ili sintetskog plina (reformiranje ili djelomična oksidacija) i goriva koja se koriste u drugim procesima koji uključuju izgaranje, uključujući radi proizvodnje vruće vode ili pare. Proizvedeni sintetski plin smatra se tokom izvora u okviru metodologije bilance mase.
For the monitoring of emissions from the production of synthesis gas, a mass balance in accordance with Article 25 shall be used. For emissions from separate combustion processes, the operator may choose to include them in the mass balance or to use the standard methodology in accordance with Article 24 at least for a part of the source streams, avoiding any gaps or double counting of emissions.B.   Specifična pravila praćenja
Where hydrogen and synthesis gas are produced at the same installation, the operator shall calculate CO2 emissions using either separate methodologies for hydrogen and for synthesis gas as outlined in the first two paragraphs of this subsection, or using one common mass balance.Emisije is procesa izgaranja i iz goriva koja se koriste kao ulazni materijal procesa proizvodnje vodika prate se pomoću standardne metodologije u skladu s člankom 24. i odjeljkom 1. ovog Priloga.
20.   Production of soda ash and sodium bicarbonate as listed in Annex I to Directive 2003/87/ECEmisije iz proizvodnje sintetskog plina prate se koristeći metodologiju bilance mase u skladu s člankom 25. Operator može uključiti emisije iz zasebnih procesa izgaranja u bilancu mase ili može koristiti standardnu metodologiju u skladu s člankom 24. barem za dio tokova izvora, pri čemu treba sprečavati izostavljanje ili dvostruko računanje emisija.
A.   ScopeAko se u istom postrojenju proizvodi vodik i sintetski plin, operator računa emisije CO2 koristeći zasebnu metodologiju za vodik i za sintetski plin kako je opisano u prva dva stavka ovog odjeljka, ili koristeći jednu zajedničku bilancu mase.
The emission sources and source streams for CO2 emissions from installations for the production of soda ash and sodium bicarbonate shall include:20.   Proizvodnja kalcinirane sode i natrij bikarbonata iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ
(a) | fuels used for combustion processes, including fuels used for the purpose of producing hot water or steam;A.   Područje primjene
(b) | raw materials, including vent gas from calcination of limestone, to the extent it is not used for carbonation;Izvori emisija i tokovi izvora za emisije CO2 iz postrojenja za proizvodnju kalcinirane sode i natrij bikarbonata uključuju:
(c) | waste gases from washing or filtration steps after carbonation, to the extent it is not used for carbonation.(a) | goriva koja se koriste u procesima izgaranja, uključujući radi proizvodnje vruće vode ili pare;
B.   Specific monitoring rules(b) | sirovine, uključujući ispušni plin iz pečenja vapnenca, ako se ne koristi za karbonizaciju;
For the monitoring of emissions from the production of soda ash and sodium bicarbonate, the operator shall use a mass balance in accordance with Article 25. For emissions from combustion processes, the operator may choose to include them in the mass balance or to use the standard methodology in accordance with Article 24 at least for a part of the source streams, avoiding any gaps or double counting of emissions.(c) | otpadni plin iz čišćenja ili filtriranja nakon karbonizacije, ako se ne koristi za karbonizaciju.
Where CO2 from the production of soda ash is used for the production of sodium bicarbonate, the amount of CO2 used for producing sodium bicarbonate from soda ash shall be considered as emitted by the installation producing the CO2.B.   Specifična pravila praćenja
21.   Determination of greenhouse gas emissions from CO2 capture activities for the purposes of transport and geological storage in a storage site permitted under Directive 2009/31/ECEmisije iz proizvodnje kalcinirane sode i natrij bikarbonata prate se koristeći metodologiju bilance mase u skladu s člankom 25. Operator može uključiti emisije iz procesa izgaranja u bilancu mase ili može koristiti standardnu metodologiju u skladu s člankom 24. barem za dio tokova izvora, pri čemu treba sprečavati izostavljanje ili dvostruko računanje emisija.
A.   ScopeAko se CO2 iz proizvodnje kalcinirane sode koristi za proizvodnju natrij bikarbonata, količina CO2 koja se koristi za proizvodnju natrij bikarbonata iz kalcinirane sode smatra se emisijama postrojenja koje proizvodi CO2.
CO2 capture shall be performed either by a dedicated installation receiving CO2 by transfer from one or more other installations, or by the same installation carrying out the activities producing the captured CO2 under the same greenhouse gas emissions permit. All parts of the installation related to CO2 capture, intermediate storage, transfer to a CO2 transport network or to a site for geological storage of CO2 greenhouse gas emissions shall be included in the greenhouse gas emissions permit and accounted for in the associated monitoring plan. In the case of the installation carrying out other activities covered by Directive 2003/87/EC, the emissions of those activities shall be monitored in accordance with the other relevant sections of this Annex.21.   Utvrđivanje emisija stakleničkih plinova od djelatnosti hvatanja CO2 radi prijevoza i geološkog skladištenja na lokaciji za skladištenje za koju je izdana dozvola na temelju Direktive 2009/31/EZ
The operator of a CO2 capture activity shall at least include the following potential sources of CO2 emission:A.   Područje primjene
(a) | CO2 transferred to the capture installation;Hvatanje CO2 može se provesti u namjenskom postrojenju za hvatanje koje prima CO2 prijenosom iz jednog ili više drugih postrojenja, ili u istom postrojenju koje obavlja djelatnosti u kojima se proizvodi CO2 koji se hvata na temelju iste emisijske dozvole. Svi dijelovi postrojenja koji su povezani s hvatanjem CO2, međuskladištenjem i prijenosom u mrežu za prijevoz CO2 odnosno do lokacije za geološko skladištenje emisija stakleničkih plinova CO2 moraju biti obuhvaćeni emisijskom dozvolom i uzeti u obzir u povezanom planu praćenja. U slučaju da postrojenje obavlja druge djelatnosti obuhvaćene Direktivom 2003/87/EZ, emisije iz tih djelatnosti prate se u skladu s odgovarajućim odjeljcima ovog Priloga.
(b) | combustion and other associated activities at the installation that are related to the capture activity, including fuel and input material use.Operator djelatnosti za hvatanje CO2 uključuje barem sljedeće potencijalne izvore emisija CO2:
B.   Quantification of transferred and emitted CO2 amounts(a) | CO2 koji se prenosi u postrojenje za hvatanje;
B.1.   Installation level quantification(b) | izgaranje i druge povezane djelatnosti u postrojenju u vezi s djelatnošću hvatanja, uključujući korištenje goriva i ulaznog materijala.
Each operator shall calculate the emissions by taking into account the potential CO2 emissions from all emission relevant processes at the installation, as well as the amount of CO2 captured and transferred to the transport network, using the following formula:B.   Kvantificiranje prenesenih i emitiranih količina CO2
Ecapture installation = Tinput + Ewithout capture – Tfor storageB.1.   Kvantificiranje na razini postrojenja
Where:Svaki operator računa emisije uzimajući u obzir potencijalne emisije CO2 iz svih relevantnih procesa u kojima nastaju emisije u postrojenju, kao i količinu CO2 koja se hvata i prenosi u prijevoznu mrežu, koristeći sljedeću formulu:
Ecapture installation= Total greenhouse gas emissions of the capture installation;Epostrojenje za hvatanje = Tulaz + Ebez hvatanja – Tza skladištenje
Tinput= Amount of CO2 transferred to the capture installation, determined in accordance with Article 40 to 46 and Article 49.pri čemu je:
Ewithout capture= Emissions of the installation assuming the CO2 were not captured, meaning the sum of the emissions from all other activities at the installation, monitored in accordance with relevant sections of Annex IV;Epostrojenje za hvatanje= ukupne emisije stakleničkih plinova postrojenja za hvatanje;
Tfor storage= Amount of CO2 transferred to a transport network or a storage site, determined in accordance with Article 40 to 46 and Article 49.Tulaz= količina CO2 prenesena u postrojenje za hvatanje, određena u skladu s člancima 40. do 46. i člankom 49.
In cases where CO2 capture is carried out by the same installation as the one from which the captured CO2 originates, the operator shall use zero for Tinput.Ebez hvatanja= emisije iz postrojenja pod pretpostavkom da se CO2 ne hvata, što znači zbroj emisija iz svih drugih djelatnosti postrojenja, koje se prate u skladu s odgovarajućim odjeljcima Priloga IV.;
In cases of stand-alone capture installations, the operator shall consider Ewithout capture to represent the amount of emissions that occur from other sources than the CO2 transferred to the installation for capture. The operator shall determine those emissions in accordance with this Regulation.Tza skladištenje= količina CO2 prenesena u prijevoznu mrežu odnosno na lokaciju za skladištenje, utvrđena u skladu s člancima 40. do 46. i člankom 49.
In the case of stand-alone capture installations, the operator of the installation transferring CO2 to the capture installation shall deduct the amount Tinput from the emissions of its installation in accordance with Article 49.U slučajevima kad se hvatanje CO2 provodi u istom postrojenju koje emitira CO2, operator za Tulaz uzima vrijednost nula.
B.2.   Determination of transferred CO2U slučaju čistih postrojenja za hvatanje, operator za Ebez hvatanja uzima količinu emisija iz izvora različitih od CO2 koji se prenosi u postrojenje za hvatanje. Operator utvrđuje te emisije mogu u skladu s ovom Uredbom.
Each operator shall determine the amount of CO2 transferred from and to the capture installation in accordance with Article 49 by means of measurement methodologies carried out in accordance with Articles 40 to 46.U slučaju čistih postrojenja za hvatanje, operator postrojenja koje prenosi CO2 u postrojenje za hvatanje oduzet će iznos Tulaz od emisija vlastitog postrojenja u skladu s člankom 49.
Only where the operator of the installation transferring CO2 to the capture installation demonstrates to the satisfaction of the competent authority that CO2 transferred to the capture installation is transferred in total and to at least equivalent accuracy, may the competent authority allow that operator to use a calculation-based methodology in accordance with Article 24 or 25 to determine the amount Tinput instead of a measurement-based methodology in accordance with Article 40 to 46 and Article 49.B.2.   Utvrđivanje prenesenog CO2
22.   Determination of greenhouse gas emissions from the transport of CO2 by pipelines for geological storage in a storage site permitted under Directive 2009/31/ECSvaki operator utvrđuje količinu CO2 koja se prenosi iz postrojenja za hvatanje i u postrojenje za hvatanje u skladu s člankom 49. koristeći metodologije mjerenja koje se izvode u skladu s člancima 40. do 46.
A.   ScopeSamo ako operator postrojenja koje prenosi CO2 u postrojenje za hvatanje na zadovoljavajući način dokaže nadležnom tijelu da je CO2 prenesen u postrojenje za hvatanje u potpunosti i s barem istovrijednom točnošću, nadležno tijelo može dozvoliti operatoru da za utvrđivanje iznosa Tulaz umjesto metodologije na temelju mjerenja u skladu s člancima 40. do 46. i člankom 49. koristi metodologiju na temelju izračuna u skladu s člankom 24. ili 25.
The boundaries for monitoring and reporting emissions from CO2 transport by pipeline shall be laid down in the transport network’s greenhouse gas emissions permit, including all ancillary plant functionally connected to the transport network, including booster stations and heaters. Each transport network shall have a minimum of one start point and one end point, each connected to other installations carrying out one or more of the activities: capture, transport or geological storage of CO2. Start and end points may include bifurcations of the transport network and cross national borders. Start and end points as well as the installations they are connecting to, shall be laid down in the greenhouse gas emissions permit.22.   Utvrđivanje emisija stakleničkih plinova od djelatnosti prijevoza CO2 cjevovodom radi geološkog skladištenja na lokaciji za skladištenje za koju je izdana dozvola na temelju Direktive 2009/31/EZ
Each operator shall consider at least the following potential emission sources for CO2 emissions: combustion and other processes at installations functionally connected to the transport network including booster stations; fugitive emissions from the transport network; vented emissions from the transport network; and emissions from leakage incidents in the transport network.A.   Područje primjene
B.   Quantification methodologies for CO2Granice za praćenje i izvješćivanje o emisijama iz prijevoza CO2 cjevovodom utvrđene su u emisijskoj dozvoli prijevozne mreže, koja obuhvaća sve pomoćne pogone koji su funkcionalni povezani s prijevoznom mrežom, uključujući kompresorske stanice i grijanje. Svaka prijevozna mreža ima najmanje jednu početnu točku i jednu krajnju točku, od kojih je svaka povezana s drugim postrojenjima koja provode barem jednu od djelatnosti: hvatanja, prijevoza ili geološkog skladištenja CO2. Početna i krajnja točka mogu obuhvaćati odvojke prijevozne mreže i nacionalne granice. Početna i krajnja točka te postrojenja s kojima su spojene utvrđene su u emisijskoj dozvoli.
The operator of transport networks shall determine emissions using one of the following methods:Svaki operator uzima u obzir barem sljedeće potencijalne izvore emisija CO2: izgaranje i drugi procese u postrojenjima koja su funkcionalno povezana s prijevoznom mrežom, uključujući kompresorske stanice, fugitivne emisije iz prijevozne mreže; ispuštene emisije iz prijevozne mreže; te emisije zbog propuštanja u prijevoznoj mreži.
(a) | Method A (overall mass balance of all input and output streams) set out in subsection B.1;B.   Metodologije kvantificiranja CO2
(b) | Method B (monitoring of emission sources individually) set out in subsection B.2.Operator prijevozne mreže utvrđuje emisije koristeći jednu od sljedećih metoda:
In choosing either Method A or Method B, each operator shall demonstrate to the competent authority that the chosen methodology will lead to more reliable results with lower uncertainty of the overall emissions, using best available technology and knowledge at the time of the application for the greenhouse gas emissions permit and approval of the monitoring plan, without incurring unreasonable costs. Where Method B is chosen each operator shall demonstrate to the satisfaction of the competent authority that the overall uncertainty for the annual level of greenhouse gas emissions for the operator’s transport network does not exceed 7,5 %.(a) | metoda A (ukupna bilanca mase svih ulaznih i izlaznih tokova) utvrđena u pododjeljku B.1.;
The operator of a transport network using Method B shall not add CO2 received from another installation permitted in accordance with Directive 2003/87/EC to its calculated level of emissions, and shall not subtract from its calculated level of emissions any CO2 transferred to another installation permitted in accordance with Directive 2003/87/EC.(b) | metoda B (zasebno praćenje izvora emisija) utvrđena u pododjeljku B.2.
Each operator of a transport network shall use Method A for the validation of the results of Method B at least once annually. For that validation, the operator may use lower tiers for the application of Method A.Kod odabira metode A ili metode B, svaki operator na zadovoljavajući način dokazuje nadležnom tijelu da će odabranom metodologijom dobiti pouzdanije rezultate uz manju nesigurnost ukupnih emisija, uz primjenu najbolje raspoložive tehnologije i znanja u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje emisijske dozvole i odobrenje plana praćenja, te da pritom neće nastati neopravdano visoki troškovi. Ako je odabrana metoda B, operator na zadovoljavajući način dokazuje nadležnom tijelu da ukupna godišnja nesigurnost emisija stakleničkih plinova operatorove prijevozne mreže ne prelazi 7,5 %.
B.1.   Method AOperator prijevozne mreže koji koristi metodu B ne dodaje svojoj izračunanoj razini emisija CO2 primljen iz drugog postrojenja na temelju dozvole u skladu s Direktivom 2003/87/EZ, niti od svoje izračunane razine emisija oduzima CO2 koji se prenosi u drugo postrojenje na temelju dozvole u skladu s Direktivom 2003/87/EZ.
Each operator shall determine emissions in accordance with the following formula:Svaki operator prijevozne mreže koristi metodu A za provjeru rezultata metode B barem jednom godišnje. U svrhu te provjere operator može koristiti niže razine za primjenu metode A.
Where:B.1.   Metoda A
Emissions= Total CO2 emissions of the transport network [t CO2];Svaki operator utvrđuje emisije u skladu sa sljedećom formulom:
Eown activity= Emissions from the transport network’s own activity, meaning not emissions stemming from the CO2 transported, but including emissions from fuel used in booster stations, monitored in accordance with the relevant sections of Annex IV;pri čemu je:
TIN,i= Amount of CO2 transferred to the transport network at entry point i, determined in accordance with Articles 40 to 46 and Article 49.Emisije= ukupne emisije CO2 iz prijevozne mreže [t CO2];
TOUT,j= Amount of CO2 transferred out of the transport network at exit point j, determined in accordance with Articles 40 to 46 and Article 49.Evlastitadjelatnost= emisije iz vlastite djelatnosti prijevozne mreže, što znači emisije koje ne potječu od prevezenog CO2, uključujući emisije iz goriva korištenog u kompresorskim stanicama, koje se prate u skladu s odgovarajućim odjeljcima Priloga IV.;
B.2.   Method BTIN,i= količina CO2 prenesena u prijevoznu mrežu na ulaznoj točki i, utvrđena u skladu s člancima 40. do 46. i člankom 49.
Each operator shall determine emissions considering all processes relevant to emissions at the installation as well as the amount of CO2 captured and transferred to the transport facility using the following formula:TOUT,j= količina CO2 prenesena iz prijevozne mreže na izlaznoj točki j, utvrđena u skladu s člancima 40. do 46. i člankom 49.
Emissions [t CO2] = CO2 fugitive + CO2 vented + CO2 leakage events + CO2 installationsB.2.   Metoda B
Where:Svaki operator utvrđuje emisije uzimajući u obzir potencijalne emisije CO2 iz svih relevantnih procesa u kojima nastaju emisije u postrojenju kao i količinu CO2 koja je uhvaćena i prenesena u prijevoznu mrežu pomoću sljedeće formule:
Emissions= Total CO2 emissions of the transport network [t CO2];Emisije [t CO2] = CO2 fugitivni + CO2 ispušteni + CO2 propuštanja + CO2 postrojenja
CO2 fugitive= Amount of fugitive emissions [t CO2] from CO2 transported in the transport network, including from seals, valves, intermediate compressor stations and intermediate storage facilities;pri čemu je:
CO2 vented= Amount of vented emissions [t CO2] from CO2 transported in the transport network;Emisije= ukupne emisije CO2 prijevozne mreže [t CO2];
CO2 leakage events= Amount of CO2 [t CO2] transported in the transport network, which is emitted as the result of the failure of one or more components of the transport network;CO2 fugitivni= količina fugitivnih emisija [t CO2] od CO2 koji se prevozi u prijevoznoj mreži, uključujući emisije iz brtvi, ventila, srednjih kompresorskih stanica i objekata za međuskladištenje;
CO2 installations= Amount of CO2 [t CO2] being emitted from combustion or other processes functionally connected to the pipeline transport in the transport network, monitored in accordance with the relevant sections of Annex IV.CO2 ispušteni= količina ispuštenih emisija [t CO2] od CO2 koji se prevozi u prijevoznoj mreži;
B.2.1.   Fugitive emissions from the transport networkCO2 propuštanja= količina CO2 [t CO2] koja se prevozi u prijevoznoj mreži i koja se emitira kao posljedica zakazivanja jedne ili više komponenti prijevozne mreže;
The operator shall consider fugitive emissions from any of the following types of equipment:CO2 postrojenja= količina CO2 [t CO2] od izgaranja i drugih procesa koji su funkcionalno povezani s prijevozom cjevovodom u prijevoznoj mreži i koji se prate u skladu s odgovarajućim odjeljcima Priloga IV.
(a) | seals;B.2.1.   Fugitivne emisije iz prijevozne mreže
(b) | measurement devices;Operator uzima u obzir fugitivne emisije iz bilo koje od sljedećih vrsta opreme:
(c) | valves;(a) | brtve;
(d) | intermediate compressor stations;(b) | mjerni uređaji;
(e) | intermediate storage facilities.(c) | ventili;
The operator shall determine average emission factors EF (expressed in g CO2/unit time) per piece of equipment per occurrence where fugitive emissions can be anticipated at the beginning of operation, and by the end of the first reporting year in which the transport network is in operation at the latest. The operator shall review those factors at least every 5 years in the light of the best available techniques and knowledge.(d) | srednje kompresorske stanice;
The operator shall calculate fugitive emissions by multiplying the number of pieces of equipment in each category by the emission factor and adding up the results for the single categories as shown in the following equation:(e) | objekti za međuskladištenje.
The number of occurrences shall be the number of pieces of the given equipment per category, multiplied by the number of time units per year.Operator na početku rada, a najkasnije do kraja prve izvještajne godine od početka rada prijevozne mreže, utvrđuje prosječne emisijske faktore EF (izraženo u g CO2/jedinica vremena) po komadu opreme po događaju ako se mogu očekivati fugitivne emisije. Operator te faktore preispituje barem svakih 5 godina u svjetlu najboljih raspoloživih tehnika i znanja.
B.2.2.   Emissions from leakage eventsOperator računa fugitivne emisije množenjem broja komada opreme u svakoj kategoriji emisijskim faktorom i zbrajanjem dobivenih rezultata po kategorijama, kako je prikazano u sljedećoj jednadžbi:
The operator of a transport network shall provide evidence of the network integrity by using representative (spatial and time-related) temperature and pressure data. Where the data indicates that a leakage has occurred, the operator shall calculate the amount of CO2 leaked with a suitable methodology documented in the monitoring plan, based on industry best practice guidelines, including by use of the differences in temperature and pressure data compared to integrity related average pressure and temperature values.Broj događaja je broj komada dane opreme po kategoriji, pomnožen s brojem vremenskih jedinica godišnje.
B.2.3.   Vented emissionsB.2.2.   Emisije zbog propuštanja
Each operator shall provide in the monitoring plan an analysis regarding potential situations of venting emissions, including for maintenance or emergency reasons, and provide a suitable documented methodology for calculating the amount of CO2 vented, based on industry best practice guidelines.Operator prijevozne mreže pruža dokaz o cjelovitosti mreže putem reprezentativnih (prostornih i vremenskih) podataka o temperaturi i tlaku. Ako podaci ukazuju na to da je došlo do propuštanja, operator izračunava količinu CO2 koja je istekla koristeći prikladnu metodologiju dokumentiranu u planu praćenja, na temelju smjernica najbolje industrijske prakse, uključujući na temelju razlika temperature i tlaka u odnosu na prosječne vrijednosti tlaka i temperature za cjelovitu mrežu.
23.   Geological storage of CO2 in a storage site permitted under Directive 2009/31/ECB.2.3.   Ispuštene emisije
A.   ScopeSvaki operator u planu praćenja daje analizu mogućih slučajeva emisija, uključujući i za potrebe održavanja i izvanrednih stanja, te navodi prikladnu dokumentiranu metodologiju za izračunavanje ispuštene količine CO2 na temelju smjernica najbolje industrijske prakse.
The competent authority shall base the boundaries for monitoring and reporting of emissions from geological storage of CO2 on the delimitation of the storage site and storage complex as specified in the permit pursuant Directive 2009/31/EC. Where leakages from the storage complex are identified and lead to emissions or release of CO2 into the water column, the operator shall immediately carry out all of the following:23.   Geološko skladištenje CO2 na lokaciji za skladištenje za koju je izdana dozvola na temelju Direktive 2009/31/EZ
(a) | notify the competent authority;A.   Područje primjene
(b) | include the leakage as an emission source for the respective installation;Nadležno tijelo utvrđuje granice praćenja i izvješćivanja o emisijama iz geološkog skladištenja CO2 na temelju razgraničenja lokacije za skladištenje i skladišnog kompleksa, kako je utvrđeno u dozvoli na temelju Direktive 2009/31/EZ. Ako se utvrde propuštanja iz skladišnog kompleksa koja dovode do emisija odnosno oslobađanja CO2 u vodeni stupac, operator bez odlaganja poduzima sljedeće:
(c) | monitor and report the emissions.(a) | obavještava nadležno tijelo;
Only when corrective measures in accordance with Article 16 of Directive 2009/31/EC have been taken and emissions or release into the water column from that leakage can no longer be detected shall the operator delete the respective leakage as emission source from the monitoring plan and no longer monitor and report those emissions.(b) | uključuje propuštanje kao izvor emisije predmetnog postrojenja;
Each operator of a geological storage activity shall consider at least the following potential emission sources for CO2 overall: fuel use by associated booster stations and other combustion activities including on-site power plants; venting from injection or enhanced hydrocarbon recovery operations; fugitive emissions from injection; breakthrough CO2 from enhanced hydrocarbon recovery operations; and leakages.(c) | prati i izvješćuje o emisijama.
B.   Quantification of CO2 emissionsOperator uklanja predmetno ispuštanje kao izvor emisije iz plana praćenja te prestaje pratiti i izvješćivati o tim emisijama tek nakon što se poduzmu korektivne mjere u skladu s člankom 16. Direktive 2009/31/EZ te se više ne bilježe emisije ili oslobađanje u vodeni stupac zbog tog propuštanja.
The operator of the geological storage activity shall not add CO2 received from another installation to its calculated level of emissions, and shall not subtract from its calculated level of emissions any CO2 which is geologically stored in the storage site or which is transferred to another installation.Svaki operator djelatnosti geološkog skladištenja uzima u obzir barem sljedeće potencijalne izvore emisija CO2: korištenje goriva u kompresorskim stanicama i druge djelatnosti koje uključuju izgaranje, npr. vlastite energane; ispuštanje iz utiskivanja i postupaka poboljšanog crpljenja ugljikovodika; fugitivne emisije iz utiskivanja; CO2 koji istječe kod postupaka poboljšanog crpljenja ugljikovodika; te propuštanja.
B.1.   Vented and fugitive emissions from injectionB.   Kvantifikacija emisija CO2
The operator shall determine emissions from venting and fugitive emissions as follows:Operator djelatnosti geološkog skladištenja ne dodaje svojoj izračunanoj razini emisija CO2 primljen iz drugog postrojenja niti od svoje izračunane razine emisija oduzima CO2 koji se geološki skladišti na lokaciji za skladištenje ili koji se prenosi u drugo postrojenje.
CO2 emitted [t CO2] = V CO2 [t CO2] + F CO2 [t CO2]B.1.   Ispuštene emisije i fugitivne emisije iz utiskivanja
Where:Operator utvrđuje ispuštene emisije i fugitivne emisije na sljedeći način:
V CO2= amount of CO2 vented;CO2 emitirani [t CO2] = V CO2 [t CO2] + F CO2 [t CO2]
F CO2= amount of CO2 from fugitive emissions.pri čemu je:
Each operator shall determine V CO2 using measurement-based methodologies in accordance with Articles 41 to 46 of this Regulation. By way of derogation from the first sentence and upon approval by the competent authority, the operator may include in the monitoring plan an appropriate methodology for determining V CO2 based on industry best practice, where the application of measurement-based methodologies would incur unreasonable costs.V CO2= ispuštena količina CO2;
The operator shall consider F CO2 as one source, meaning that the uncertainty requirements associated with the tiers in accordance with section 1 of Annex VIII are applied to the total value instead of the individual emission points. Each operator shall provide in the monitoring plan an analysis regarding potential sources of fugitive emissions, and provide a suitable documented methodology to calculate or measure the amount of F CO2, based on industry best practice guidelines. For the determination of F CO2 the operator may use data collected in accordance with Article 32 to 35 and Annex II(1.1)(e) to (h) of Directive 2009/31/EC for the injection facility, where they comply with the requirements of this Regulation.F CO2= količina CO2 iz fugitivnih emisija.
B.2.   Vented and fugitive emissions from enhanced hydrocarbon recovery operationsSvaki operator utvrđuje V CO2 koristeći metodologije na temelju mjerenja u skladu s člancima 41. do 46. ove Uredbe. Odstupajući od prve rečenice i nakon odobrenja nadležnog tijela, operator može u plan praćenja uključiti odgovarajuću metodologiju za utvrđivanje V CO2 na temelju najbolje industrijske prakse, ako bi primjena metodologija na temelju mjerenja dovela do neopravdano visokih troškova.
Each operator shall consider the following potential additional emission sources from enhanced hydrocarbon recovery (EHR):Operator smatra F CO2 jednim izvorom, što znači da se zahtjevi za nesigurnost povezani s razinama iz odjeljka 1. Priloga VIII. primjenjuju na ukupnu vrijednost umjesto na pojedinačne točke emisije. Svaki operator u planu praćenja daje analizu mogućih izvora fugitivnih emisija te navodi prikladnu dokumentiranu metodologiju za izračunavanje odnosno mjerenje količine F CO2 na temelju smjernica najbolje industrijske prakse. Za utvrđivanje F CO2 operator može koristiti podatke za postrojenje za utiskivanje koji su prikupljeni u skladu s člankom 32. do 35. i Prilogom II. odjeljkom 1.1. točkama (e) do (h) Direktive 2009/31/EZ, ako su oni u skladu sa zahtjevima ove Uredbe.
(a) | the oil-gas separation units and gas recycling plant, where fugitive emissions of CO2 could occur;B.2.   Ispuštene emisije i fugitivne emisije iz postupaka poboljšanog crpljenja ugljikovodika
(b) | the flare stack, where emissions might occur due to the application of continuous positive purge systems and during depressurisation of the hydrocarbon production installation;Svaki operator uzima u obzir sljedeće potencijalne dodatne izvore emisija iz postupaka poboljšanog crpljenja ugljikovodika:
(c) | the CO2 purge system, to avoid high concentrations of CO2 extinguishing the flare.(a) | jedinice za odvajanje nafte i plina i postrojenja za recikliranje plina, gdje mogu nastati fugitivne emisije CO2;
Each operator shall determine fugitive emissions or vented CO2 in accordance with subsection B.1 of this section of Annex IV.(b) | vršni dio baklje, gdje mogu nastati emisije zbog primjene sustava kontinuiranog pročišćavanja te tijekom otpuštanja tlaka postrojenja za proizvodnju ugljikovodika;
Each operator shall determine emissions from the flare stack in accordance with subsection D of section 1 of this Annex, taking into account potential inherent CO2 in the flare gas in accordance with Article 48.(c) | sustav za izdvajanje CO2, koji se koristi kako visoke koncentracije CO2 ne bi ugasile baklju.
B.3.   Leakage from the storage complexSvaki operator utvrđuje fugitivne emisije ili ispušteni CO2 u skladu s pododjeljkom B.1. ovog odjeljka Priloga IV.
Emissions and release to the water column shall be quantified as follows:Svaki operator utvrđuje emisije iz vršnog dijela baklje utvrđuju se u skladu s pododjeljkom D. ovog odjeljka Priloga IV., uzimajući u obzir CO2 koji može biti sadržan u plinu koji se spaljuje u skladu s člankom 48.
Where:B.3.   Propuštanje iz skladišnog kompleksa
L CO2= the mass of CO2 emitted or released per calendar day due to the leakage in accordance with all of the following:Emisije i oslobađanje u vodeni stupac kvantificiraju se na sljedeći način:
Tstart= the latest of:pri čemu je:
Tend= the date by which corrective measures in accordance with Article 16 of Directive 2009/31/EC have been taken and emissions or release of CO2 into the water column can no longer be detected.L CO2= masa CO2 koja se emitira odnosno oslobađa po kalendarskom danu zbog propuštanja u skladu sa sljedećim:
The competent authority shall approve and allow the use of other methods for the quantification of emissions or release of CO2 into the water column from leakages where the operator can show to the satisfaction of the competent authority that such methods lead to a higher accuracy than the methodology set out in this subsection.Tstart= najkasniji od sljedećih datuma:
The operator shall quantify the amount of emissions leaked from the storage complex for each of the leakage events with a maximum overall uncertainty over the reporting period of 7,5 %. Where the overall uncertainty of the applied quantification methodology exceeds 7,5 %, each operator shall apply an adjustment, as follows:Tend= datum do kojega su poduzete korektivne mjere na temelju članka 16. Direktive 2009/31/EZ te se više ne bilježe emisije odnosno oslobađanje CO2 u vodeni stupac.
CO2,Reported [t CO2] = CO2,Quantified [t CO2] * (1 + (UncertaintySystem [%]/100) – 0,075)Nadležno tijelo može odobriti i dozvoliti korištenje drugih metoda za kvantificiranje emisija odnosno oslobađanja CO2 u vodeni stupac kod propuštanja ako operator na zadovoljavajući način dokaže nadležnom tijelu da takve metode osiguravaju veću točnost od metodologije utvrđene u ovom pododjeljku.
Where:Operator kvantificira količinu emisija koje su istekle iz skladišnog kompleksa kod svakog slučaja propuštanja tako da najviša ukupna nesigurnost tijekom izvještajnog razdoblja iznosi 7,5 %. Ako ukupna nesigurnost primijenjene metodologije kvantificiranja prelazi 7,5 %, svaki operator primjenjuje usklađivanje kako slijedi:
CO2,Reported= the amount of CO2 to be included in the annual emission report with regards to the leakage event in question;CO2, prijavljeni [t CO2] = CO2, kvantificirani [t CO2] × (1 + (nesigurnostsustav [%]/100) – 0,075)
CO2,Quantified= the amount of CO2 determined through the used quantification methodology for the leakage event in question;pri čemu je:
UncertaintySystem= the level of uncertainty associated with the quantification methodology used for the leakage event in question.CO2, prijavljeni= količina CO2 koja se navodi u godišnjem izvješću o emisijama za predmetni slučaj propuštanja;
(1)  International Aluminium Institute; The Aluminium Sector Greenhouse Gas Protocol; October 2006; US Environmental Protection Agency and International Aluminium Institute; Protocol for Measurement of Tetrafluoromethane (CF4) and Hexafluoroethane (C2F6) Emissions from Primary Aluminum Production; April 2008.CO2, kvantificirani= količina CO2 utvrđena primijenjenom metodologijom kvantificiranja za predmetni slučaj propuštanja;
ANNEX Vnesigurnostsustav= razina nesigurnosti povezana s primijenjenom metodologijom kvantificiranja za predmetni slučaj propuštanja.
Minimum tier requirements for calculation-based methodologies involving Category A installations and calculation factors for commercial standard fuels used by Category B and C installations (Article 26(1))(1)  Međunarodni institut za aluminij; Protokol za stakleničke plinove aluminijskog sektora; listopad 2006.; Američka agencija za zaštitu okoliša i Međunarodni institut za aluminij; Protokol za mjerenje emisija tetrafluormetana (CF4) i heksaflouretana (C2F6) iz primarne proizvodnje aluminija; travanj 2008.
Table 1PRILOG V.
Minimum tiers to be applied for calculation-based methodologies in the case of category A installations and in the case of calculation factors for commercial standard fuels for all installations in accordance with point (a) of Article 26(1); (‘n.a.’ means ‘not applicable’)Minimalni zahtjevi razina za metodologije na temelju izračuna kod postrojenja A kategorije i faktori izračuna za komercijalna standardna goriva koja se koriste u postrojenjima B i C kategorije (članak 26. stavak 1.)
Activity/Source stream type | Activity data | Emission factor | Composition data (Carbon content) | Oxidation factor | Conversion factorTablica 1.
Amount of fuel or material | Net calorific valueMinimalne razine koje se koriste za metodologije na temelju izračuna u slučaju postrojenja A kategorije i u slučaju faktora izračuna za komercijalna standardna goriva za sva postrojenja u skladu s člankom 26. stavkom 1. točkom (a); („n.p.” znači „nije primjenjivo”)
Combustion of fuelsVrsta djelatnosti/toka izvora | Podaci o djelatnosti | Emisijski faktor | Podaci o sastavu (sadržaj ugljika) | Oksidacijski faktor | Konverzijski faktor
Commercial standard fuels | 2 | 2a/2b | 2a/2b | n.a. | 1 | n.a.Protok goriva | Neto kalorična vrijednost
Other gaseous and liquid fuels | 2 | 2a/2b | 2a/2b | n.a. | 1 | n.a.Izgaranje goriva
Solid fuels | 1 | 2a/2b | 2a/2b | n.a. | 1 | n.a.Komercijalna standardna goriva | 2 | 2a/2b | 2a/2b | n.p. | 1 | n.p.
Mass balance methodology for Gas Processing Terminals | 1 | n.a. | n.a. | 1 | n.a. | n.a.Ostala plinovita i tekuća goriva | 2 | 2a/2b | 2a/2b | n.p. | 1 | n.p.
Flares | 1 | n.a. | 1 | n.a. | 1 | n.a.Kruta goriva | 1 | 2a/2b | 2a/2b | n.p. | 1 | n.p.
Scrubbing (carbonate) | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | n.a.Metodologija bilance mase za terminale za preradu plina | 1 | n.p. | n.p. | 1 | n.p. | n.p.
Scrubbing (gypsum) | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | n.a.Baklje za spaljivanje plinova | 1 | n.p. | 1 | n.p. | 1 | n.p.
Refining of mineral oilČišćenje mokrim postupkom (karbonat) | 1 | n.p. | 1 | n.p. | n.p. | n.p.
Catalytic cracker regeneration | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.Čišćenje mokrim postupkom (gips) | 1 | n.p. | 1 | n.p. | n.p. | n.p.
Hydrogen production | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | n.a.Rafiniranje mineralnog ulja
Production of cokeRegeneriranje katalizatora iz procesa krekiranja | 1 | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p.
Mass balance | 1 | n.a. | n.a. | 2 | n.a. | n.a.Proizvodnja vodika | 1 | n.p. | 1 | n.p. | n.p. | n.p.
Fuel as process input | 1 | 2 | 2 | n.a. | n.a. | n.a.Proizvodnja koksa
Metal ore roasting and sinteringBilanca mase | 1 | n.p. | n.p. | 2 | n.p. | n.p.
Mass balance | 1 | n.a. | n.a. | 2 | n.a. | n.a.Gorivo kao ulazni materijal | 1 | 2 | 2 | n.p. | n.p. | n.p.
Carbonate input | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | 1Pečenje i sinteriranje metalnih ruda
Production of iron and steelBilanca mase | 1 | n.p. | n.p. | 2 | n.p. | n.p.
Mass balance | 1 | n.a. | n.a. | 2 | n.a. | n.a.Ulaz karbonata | 1 | n.p. | 1 | n.p. | n.p. | 1
Fuel as process input | 1 | 2a/2b | 2 | n.a. | n.a. | n.a.Proizvodnja željeza i čelika
Production or processing of ferrous and non-ferrous metals, including secondary aluminiumBilanca mase | 1 | n.p. | n.p. | 2 | n.p. | n.p.
Mass balance | 1 | n.a. | n.a. | 2 | n.a. | n.a.Gorivo kao ulazni materijal | 1 | 2 | 2 | n.p. | n.p. | n.p.
Process emissions | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | 1Proizvodnja i prerada obojenih i neobojenih metala, uključujući sekundarni aluminij
Primary aluminium productionBilanca mase | 1 | n.p. | n.p. | 2 | n.p. | n.p.
Mass balance for CO2 emissions | 1 | n.a. | n.a. | 2 | n.a. | n.a.Emisije iz procesa | 1 | n.p. | 1 | n.p. | n.p. | 1
PFC emissions (slope method) | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | n.a.Proizvodnja primarnog aluminija
PFC emissions (overvoltage method) | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | n.a.Bilanca mase za emisije CO2 | 1 | n.p. | n.p. | 2 | n.p. | n.p.
Production of cement clinkerEmisije PFC (nagibna metoda) | 1 | n.p | 1 | n.p. | n.p. | n.p.
Kiln input based | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | 1Emisije PFC (metoda prenapona) | 1 | n.p | 1 | n.p. | n.p. | n.p.
Clinker output | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | 1Proizvodnja cementnog klinkera
CKD | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | n.a.Na temelju ulaza u cementnu peć | 1 | n.p. | 1 | n.p. | n.p. | 1
Non-carbonate carbon | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | 1Proizvodnja klinkera | 1 | n.p. | 1 | n.p. | n.p. | 1
Production of lime and calcination of dolomite and magnesitePrašine iz cementne peći (CKD) | 1 | n.p. | 1 | n.p. | n.p. | n.p.
Carbonates | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | 1Nekarbonatni ugljik | 1 | n.p. | 1 | n.p. | n.p. | 1
Alkali earth oxide | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | 1Proizvodnja vapna i kalciniranje dolomita i magnezita
Manufacture of glass and mineral woolKarbonati | 1 | n.p. | 1 | n.p. | n.p. | 1
Carbonates | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | n.a.Oksidi zemnoalkalijskih metala | 1 | n.p. | 1 | n.p. | n.p. | 1
Manufacture of ceramic productsProizvodnja stakla i mineralne vune
Carbon inputs | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | 1Karbonati | 1 | n.p. | 1 | n.p. | n.p. | n.p.
Alkali oxide | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | 1Proizvodnja keramičkih proizvoda
Scrubbing | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | n.a.Ulaz ugljika | 1 | n.p. | 1 | n.p. | n.p. | 1
Production of gypsum and plasterboard: see Combustion of fuelsOksidi alkalijskih metala | 1 | n.p. | 1 | n.p. | n.p. | 1
Production of pulp and paperČišćenje mokrim postupkom | 1 | n.p. | 1 | n.p. | n.p. | n.p.
Make up chemicals | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | n.a.Proizvodnja gipsa i gips-kartonskih ploča: vidjeti Izgaranje goriva
Production of carbon blackProizvodnja celuloze i papira
Mass balance methodology | 1 | n.a. | n.a. | 1 | n.a. | n.a.Dodatne kemikalije | 1 | n.p. | 1 | n.p. | n.p. | n.p.
Production of ammoniaProizvodnja crnog ugljika
Fuel as process input | 2 | 2a/2b | 2a/2b | n.a. | n.a. | n.a.Metodologija bilance mase | 1 | n.p. | n.p. | 1 | n.p. | n.p.
Production of bulk organic chemicalsProizvodnja amonijaka
Mass balance | 1 | n.a. | n.a. | 2 | n.a. | n.a.Gorivo kao ulazni materijal procesa | 2 | 2a/2b | 2a/2b | n.p. | n.p. | n.p.
Production of hydrogen and synthesis gasProizvodnja visokotonažnih organskih kemikalija
Fuel as process input | 2 | 2a/2b | 2a/2b | n.a. | n.a. | n.a.Bilanca mase | 1 | n.p. | n.p. | 2 | n.p. | n.p.
Mass balance | 1 | n.a. | n.a. | 2 | n.a. | n.a.Proizvodnja vodika i sintetskog plina
Soda ash and sodium bicarbonateGorivo kao ulazni materijal procesa | 2 | 2a/2b | 2a/2b | n.p. | n.p. | n.p.
Mass balance | 1 | n.a. | n.a. | 2 | n.a. | n.a.Bilanca mase | 1 | n.p. | n.p. | 2 | n.p. | n.p.
ANNEX VIKalcinirana soda i natrij bikarbonat
Reference values for calculation factors (Article 31(1)(a))Bilanca mase | 1 | n.p. | n.p. | 2 | n.p. | n.p.
1.   Fuel emission factors related to net calorific values (NCV)PRILOG VI.
Table 1:   Fuel emission factors related to net calorific value (NCV) and net calorific values per mass of fuelReferentne vrijednosti za faktore izračuna (članak 31. stavak 1. točka (a))
Fuel type description | Emission factor | (t CO2/TJ) | Net calorific value | (TJ/Gg) | Source1.   Emisijski faktori goriva povezani s neto kaloričnim vrijednostima (NKV)
Crude oil | 73,3 | 42,3 | IPCC 2006 GLTablica 1.:   Emisijski faktori goriva povezani s neto kaloričnom vrijednosti (NKV) i neto kaloričnom vrijednosti po masi goriva
Orimulsion | 77,0 | 27,5 | IPCC 2006 GLOpis vrste goriva | Emisijski faktor | (t CO2/TJ) | Neto kalorična vrijednost | (TJ/Gg) | Izvor
Natural gas Liquids | 64,2 | 44,2 | IPCC 2006 GLSirova nafta | 73,3 | 42,3 | Smjernice IPCC iz 2006.
Motor gasoline | 69,3 | 44,3 | IPCC 2006 GLOrimulzija | 77,0 | 27,5 | Smjernice IPCC iz 2006.
Kerosene (other than jet kerosene) | 71,9 | 43,8 | IPCC 2006 GLPrirodni tekući plin | 64,2 | 44,2 | Smjernice IPCC iz 2006.
Shale oil | 73,3 | 38,1 | IPCC 2006 GLMotorni benzin | 69,3 | 44,3 | Smjernice IPCC iz 2006.
Gas/Diesel oil | 74,1 | 43,0 | IPCC 2006 GLKerozin (osim kerozina za mlazne motore) | 71,9 | 43,8 | Smjernice IPCC iz 2006.
Residual fuel oil | 77,4 | 40,4 | IPCC 2006 GLNafta iz škriljevca | 73,3 | 38,1 | Smjernice IPCC iz 2006.
Liquefied petroleum gases | 63,1 | 47,3 | IPCC 2006 GLPlinsko/dizelsko gorivo | 74,1 | 43,0 | Smjernice IPCC iz 2006.
Ethane | 61,6 | 46,4 | IPCC 2006 GLOstatak tekućeg goriva | 77,4 | 40,4 | Smjernice IPCC iz 2006.
Naphtha | 73,3 | 44,5 | IPCC 2006 GLTekući naftni plinovi | 63,1 | 47,3 | Smjernice IPCC iz 2006.
Bitumen | 80,7 | 40,2 | IPCC 2006 GLEtan | 61,6 | 46,4 | Smjernice IPCC iz 2006.
Lubricants | 73,3 | 40,2 | IPCC 2006 GLNafta | 73,3 | 44,5 | Smjernice IPCC iz 2006.
Petroleum coke | 97,5 | 32,5 | IPCC 2006 GLBitumen | 80,7 | 40,2 | Smjernice IPCC iz 2006.
Refinery feedstocks | 73,3 | 43,0 | IPCC 2006 GLMaziva ulja | 73,3 | 40,2 | Smjernice IPCC iz 2006.
Refinery gas | 57,6 | 49,5 | IPCC 2006 GLPetrol-koks | 97,5 | 32,5 | Smjernice IPCC iz 2006.
Paraffin waxes | 73,3 | 40,2 | IPCC 2006 GLRafinerijske sirovine | 73,3 | 43,0 | Smjernice IPCC iz 2006.
White spirit and SBP | 73,3 | 40,2 | IPCC 2006 GLRafinerijski plin | 57,6 | 49,5 | Smjernice IPCC iz 2006.
Other petroleum products | 73,3 | 40,2 | IPCC 2006 GLParafinski voskovi | 73,3 | 40,2 | Smjernice IPCC iz 2006.
Anthracite | 98,3 | 26,7 | IPCC 2006 GLBijeli špirit i SBP | 73,3 | 40,2 | Smjernice IPCC iz 2006.
Coking coal | 94,6 | 28,2 | IPCC 2006 GLOstali naftni derivati | 73,3 | 40,2 | Smjernice IPCC iz 2006.
Other bituminous coal | 94,6 | 25,8 | IPCC 2006 GLAntracit | 98,3 | 26,7 | Smjernice IPCC iz 2006.
Sub-bituminous coal | 96,1 | 18,9 | IPCC 2006 GLKoksni ugljen | 94,6 | 28,2 | Smjernice IPCC iz 2006.
Lignite | 101,0 | 11,9 | IPCC 2006 GLDrugi bitumenski ugljen | 94,6 | 25,8 | Smjernice IPCC iz 2006.
Oil shale and tar sands | 107,0 | 8,9 | IPCC 2006 GLSub-bitumenski ugljen | 96,1 | 18,9 | Smjernice IPCC iz 2006.
Patent fuel | 97,5 | 20,7 | IPCC 2006 GLLignit | 101,0 | 11,9 | Smjernice IPCC iz 2006.
Coke oven coke and lignite coke | 107,0 | 28,2 | IPCC 2006 GLNaftni škriljevac i katranski pijesci | 107,0 | 8,9 | Smjernice IPCC iz 2006.
Gas coke | 107,0 | 28,2 | IPCC 2006 GLBriketi | 97,5 | 20,7 | Smjernice IPCC iz 2006.
Coal tar | 80,7 | 28,0 | IPCC 2006 GLMetalurški koks i lignit | 107,0 | 28,2 | Smjernice IPCC iz 2006.
Gas works gas | 44,4 | 38,7 | IPCC 2006 GLPlinski koks | 107,0 | 28,2 | Smjernice IPCC iz 2006.
Coke oven gas | 44,4 | 38,7 | IPCC 2006 GLKatranska smola | 80,7 | 28,0 | Smjernice IPCC iz 2006.
Blast furnace gas | 260 | 2,47 | IPCC 2006 GLPlin iz plinara | 44,4 | 38,7 | Smjernice IPCC iz 2006.
Oxygen steel furnace gas | 182 | 7,06 | IPCC 2006 GLKoksni plin | 44,4 | 38,7 | Smjernice IPCC iz 2006.
Natural gas | 56,1 | 48,0 | IPCC 2006 GLVisokopećni plin | 260 | 2,47 | Smjernice IPCC iz 2006.
Industrial wastes | 143 | n.a. | IPCC 2006 GLPlin iz oksidacijskih peći za taljenje | 182 | 7,06 | Smjernice IPCC iz 2006.
Waste oils | 73,3 | 40,2 | IPCC 2006 GLPrirodni plin | 56,1 | 48,0 | Smjernice IPCC iz 2006.
Peat | 106,0 | 9,76 | IPCC 2006 GLIndustrijski otpadi | 143 | n.p. | Smjernice IPCC iz 2006.
Wood/Wood waste | — | 15,6 | IPCC 2006 GLOtpadna ulja | 73,3 | 40,2 | Smjernice IPCC iz 2006.
Other primary solid biomass | — | 11,6 | IPCC 2006 GL | (only NCV)Treset | 106,0 | 9,76 | Smjernice IPCC iz 2006.
Charcoal | — | 29,5 | IPCC 2006 GL | (only NCV)Drvo/drveni otpad | — | 15,6 | Smjernice IPCC iz 2006.
Biogasoline | — | 27,0 | IPCC 2006 GL | (only NCV)Ostale primarne krute biomase | — | 11,6 | Smjernice IPCC iz 2006. | (samo NKV)
Biodiesels | — | 27,0 | IPCC 2006 GL | (only NCV)Drveni ugljen | — | 29,5 | Smjernice IPCC iz 2006. | (samo NKV)
Other liquid biofuels | — | 27,4 | IPCC 2006 GL | (only NCV)Bio benzin | — | 27,0 | Smjernice IPCC iz 2006. | (samo NKV)
Landfill gas | — | 50,4 | IPCC 2006 GL | (only NCV)Bio dizeli | — | 27,0 | Smjernice IPCC iz 2006. | (samo NKV)
Sludge gas | — | 50,4 | IPCC 2006 GL | (only NCV)Ostala tekuća bio goriva | — | 27,4 | Smjernice IPCC iz 2006. | (samo NKV)
Other biogas | — | 50,4 | IPCC 2006 GL | (only NCV)Deponijski plin | — | 50,4 | Smjernice IPCC iz 2006. | (samo NKV)
Waste tyres | 85,0 | n.a. | WBCSD CSIPlin iz mulja | — | 50,4 | Smjernice IPCC iz 2006. | (samo NKV)
Carbon monoxide | 155,2 (1) | 10,1 | J. Falbe and M. Regitz, Römpp Chemie Lexikon, Stuttgart, 1995Ostali bio plinovi | — | 50,4 | Smjernice IPCC iz 2006. | (samo NKV)
Methane | 54,9 (2) | 50,0 | J. Falbe and M. Regitz, Römpp Chemie Lexikon, Stuttgart, 1995Otpadne gume | 85,0 | n.p. | Inicijativa cementne industrije za održivi razvoj (WBCSD CSI)
2.   Emission factors related to process emissionsUgljični monoksid | 155,2  (1) | 10,1 | J. Falbe i M. Regitz, Römpp Chemie Lexikon, Stuttgart, 1995.
Table 2:   Stoichiometric emission factor for process emissions from carbonate decomposition (Method A)Metan | 54,9  (2) | 50,0 | J. Falbe i M. Regitz, Römpp Chemie Lexikon, Stuttgart, 1995.
Carbonate | Emission factor [t CO2/t Carbonate]2.   Emisijski faktori povezani s emisijama iz proizvodnih procesa
CaCO3 | 0,440Tablica 2.:   Stehiometrijski emisijski faktor za emisije iz procesa razgradnje karbonata (metoda A)
MgCO3 | 0,522Karbonat | Emisijski faktor (t CO2/t karbonata)
Na2CO3 | 0,415CaCO3 | 0,440
BaCO3 | 0,223MgCO3 | 0,522
Li2CO3 | 0,596Na2CO3 | 0,415
K2CO3 | 0,318BaCO3 | 0,223
SrCO3 | 0,298Li2CO3 | 0,596
NaHCO3 | 0,524K2CO3 | 0,318
FeCO3 | 0,380SrCO3 | 0,298
General | Emission factor = [M(CO2)]/{Y * [M(x)] + Z *[M(CO3 2-)]} | X= metal | M(x)= molecular weight of X in [g/mol] | M(CO2)= molecular weight of CO2 in [g/mol] | M(CO3 2-)= molecular weight of CO3 2- in [g/mol] | Y= stoichiometric number of X | Z= stoichiometric number of CO3 2-NaHCO3 | 0,524
Table 3:   Stoichiometric emission factor for process emissions from carbonate decomposition based on alkali earth oxides (Method B)FeCO3 | 0,380
Oxide | Emission factor [t CO2/t Oxide]Općenito | Emisijski faktor = [M(CO2)]/{Y * [M(x)] + Z *[M(CO3 2-)]} | X= metal | M(x)= molekularna težina X u [g/mol] | M(CO2)= molekularna težina CO2 u [g/mol] | M(CO3 2-)= molekularna težina CO3 2- u [g/mol] | Y= stehiometrijski broj X | Z= stehiometrijski broj CO3 2-
CaO | 0,785Tablica 3.:   Stehiometrijski emisijski faktor za emisije iz procesa razgradnje karbonata na temelju zemnoalkalijskih oksida (metoda B)
MgO | 1,092Oksid | Emisijski faktor (t CO2/t oksida)
BaO | 0,287CaO | 0,785
general: XYOZ | Emission factor = [M(CO2)]/{Y * [M(x)] + Z * [M(O)]} | X= alkali earth or alkali metal | M(x)= molecular weight of X in [g/mol] | M(CO2)= molecular weight of CO2 [g/mol] | M(O)= molecular weight of O [g/mol] | Y= stoichiometric number of X | = 1 (for alkali earth metals) | = 2 (for alkali metals) | Z= stoichiometric number of O = 1MgO | 1,092
Table 4:   Stoichiometric emission factors for process emissions from other process materials (production of iron and steel, and processing of ferrous metals) (3)BaO | 0,287
Input or output material | Carbon content | (t C/t) | Emission factor | (t CO2/t)Općenito: XYOZ | Emisijski faktor = [M(CO2)]/{Y * [M(x)] + Z * [M(O)]} | X= zemnoalkalijski ili alkalijski metal | M(x)= molekularna težina X u [g/mol] | M(CO2)= molekularna težina CO2 [g/mol] | M(O)= molekularna težina O [g/mol] | Y= stehiometrijski broj X | = 1 (za zemnoalkalijske metale) | = 2 (za alkalijske metale) | Z= stehiometrijski broj O = 1
Direct reduced iron (DRI) | 0,0191 | 0,07Tablica 4.:   Stehiometrijski emisijski faktor za emisije iz procesa iz drugih materijala (proizvodnja željeza i čelika te prerada obojenih metala) (3)
EAF carbon electrodes | 0,8188 | 3,00Ulazni ili izlazni materijal | Sadržaj ugljika | (t C/t) | Emisijski faktor | (t CO2/t)
EAF charge carbon | 0,8297 | 3,04Neposredno reducirano željezo (DRI) | 0,0191 | 0,07
Hot briquetted iron | 0,0191 | 0,07Ugljene elektrode EAF | 0,8188 | 3,00
Oxygen steel furnace gas | 0,3493 | 1,28EAF dodatak ugljika u peć | 0,8297 | 3,04
Petroleum coke | 0,8706 | 3,19Željezni briketi, dobiveni iz vrućeg željeza | 0,0191 | 0,07
Purchased pig iron | 0,0409 | 0,15Plin iz oksidacijskih visokih peći | 0,3493 | 1,28
Scrap iron | 0,0409 | 0,15Petrol-koks | 0,8706 | 3,19
Steel | 0,0109 | 0,04Kupljeno sirovo željezo | 0,0409 | 0,15
Table 5:   Stoichiometric emission factors for process emissions from other process materials (Bulk organic chemicals) (4)Otpadno željezo | 0,0409 | 0,15
Substance | Carbon content | (t C/t) | Emission factor | (t CO2/t)Čelik | 0,0109 | 0,04
Acetonitril | 0,5852 | 2,144Tablica 5.:   Stehiometrijski emisijski faktor za emisije iz procesa iz drugih materijala (visokotonažne organske kemikalije) (4)
Acrylonitrile | 0,6664 | 2,442Tvar | Sadržaj ugljika | (t C/t) | Emisijski faktor | (t CO2/t)
Butadiene | 0,888 | 3,254Acetonitril | 0,5852 | 2,144
Carbon black | 0,97 | 3,554Akrilonitril | 0,6664 | 2,442
Ethylene | 0,856 | 3,136Butadien | 0,888 | 3,254
Ethylene dichloride | 0,245 | 0,898Crni ugljik | 0,97 | 3,554
Ethylene glycol | 0,387 | 1,418Etilen | 0,856 | 3,136
Ethylene oxide | 0,545 | 1,997Etilen diklorid | 0,245 | 0,898
Hydrogen cyanide | 0,4444 | 1,628Etilen glikol | 0,387 | 1,418
Methanol | 0,375 | 1,374Etilen oksid | 0,545 | 1,997
Methane | 0,749 | 2,744Vodikov cijanid | 0,4444 | 1,628
Propane | 0,817 | 2,993Metanol | 0,375 | 1,374
Propylene | 0,8563 | 3,137Metan | 0,749 | 2,744
Vinyl chloride monomer | 0,384 | 1,407Propan | 0,817 | 2,993
3.   Global warming potentials for non-CO2 greenhouse gasesPropilen | 0,8563 | 3,137
Table 6:   Global warming potentialsVinil klorid monomer | 0,384 | 1,407
Gas | Global warming potential3.   Potencijal globalnog zagrijavanja stakleničkih plinova koji nisu CO2
N2O | 310 t CO2(e)/t N2OTablica 6.:   Potencijali globalnog zagrijavanja
CF4 | 6 500 t CO2(e)/t CF4Plin | Potencijal globalnog zagrijavanja
C2F6 | 9 200 t CO2(e)/t C2F6N2O | 310 t CO2(e)/t N2O
(1)  Based on NCV of 10,12 TJ/t.CF4 | 6 500 t CO2(e)/t CF4
(2)  Based on NCV of 50,01 TJ/t.C2F6 | 9 200 t CO2(e)/t C2F6
(3)  IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.(1)  Na temelju NKV od 10,12 TJ/t.
(4)  IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.(2)  Na temelju NKV od 50,01 TJ/t.
ANNEX VII(3)  Smjernice IPCC za nacionalni inventar stakleničkih plinova iz 2006.
Minimum frequency of analyses (Article 35)(4)  Smjernice IPCC za nacionalni inventar stakleničkih plinova iz 2006.
Fuel/material | Minimum frequency of analysesPRILOG VII.
Natural gas | At least weeklyMinimalna učestalost analiza (članak 35.)
Process gas (refinery mixed gas, coke oven gas, blast-furnace gas and convertor gas) | At least daily — using appropriate procedures at different parts of the dayGorivo/materijal | Minimalna učestalost analiza
Fuel oil | Every 20 000 tonnes and at least six times a yearPrirodni plin | Najmanje jednom tjedno
Coal, coking coal, petroleum coke | Every 20 000 tonnes and at least six times a yearProcesni plin (rafinerijski miješani plin, koksni plin, plin iz visokih peći i konvertorski plin) | Najmanje jednom dnevno – pomoću odgovarajućih postupaka u različitim dijelovima dana
Solid waste (pure fossil or mixed biomass fossil) | Every 5 000 tonnes and at least four times a yearLoživo ulje | Svakih 20 000 tona i najmanje šest puta godišnje
Liquid waste | Every 10 000 tonnes and at least four times a yearUgljen, koksni ugljen, petrol-koks | Svakih 20 000 tona i najmanje šest puta godišnje
Carbonate minerals (including limestone and dolomite) | Every 50 000 tonnes and at least four times a yearKruti otpad (čisti fosilni ili miješani fosilni s biomasom) | Svakih 5 000 tona i najmanje četiri puta godišnje
Clays and shales | Amounts of material corresponding to 50 000 tonnes of CO2 and at least four times a yearTekući otpad | Svakih 10 000 tona i najmanje četiri puta godišnje
Other input and output streams in the mass balance (not applicable for fuels or reducing agents) | Every 20 000 tonnes and at least once every monthKarbonatni minerali (uključujući vapnenac i dolomiti) | Svakih 50 000 tona i najmanje četiri puta godišnje
Other materials | Depending on the type of material and the variation, amounts of material corresponding to 50 000 tonnes of CO2 and at least four times a yearGline i škriljevci | Količina materijala koja odgovara 50 000 tona CO2 i najmanje četiri puta godišnje
ANNEX VIIIOstali ulazni i izlazni tokovi izvora u bilanci mase (nije primjenjivo za goriva ili reducente) | Svakih 20 000 tona i najmanje jednom mjesečno
Measurement-based methodologies (Article 41)Ostali materijali | Ovisno o vrsti materijala i varijacijama, količina materijala koja odgovara 50 000 tona CO2 i najmanje četiri puta godišnje
1.   Tier definitions for measurement-based methodologiesPRILOG VIII.
Measurement-based methodologies shall be approved in accordance with tiers with the following maximum permissible uncertainties for the annual average hourly emissions calculated in accordance with Equation 2 set out in section 3 of this Annex.Metodologije na temelju mjerenja (članak 41.)
Table 11.   Definicije razina za metodologije na temelju mjerenja
Tiers for CEMS (maximum permissible uncertainty for each tier)Metodologije na temelju mjerenja odobravaju se u skladu s razinama uz sljedeće najveće dopuštene nesigurnosti godišnjih prosječnih satnih emisija koje se računaju u skladu s jednadžbom 2. iz odjeljka 3. ovog Priloga.
  | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4Tablica 1.
CO2 emission sources | ± 10 % | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 %Razine za sustave kontinuiranog mjerenja emisija (najveća dopuštena nesigurnost za svaku razinu)
N2O emission sources | ± 10 % | ± 7,5 % | ± 5 % | N.A.  | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4
CO2 transfer | ± 10 % | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 %Izvori emisija CO2 | ± 10 % | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 %
2.   Minimum requirementsIzvori emisija N2O | ± 10 % | ± 7,5 % | ± 5 % | N.P.
Table 2Prijenos CO2 | ± 10 % | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 %
Minimum requirements for measurement-based methodologies2.   Minimalni zahtjevi
Greenhouse gas | Minimum tier level requiredTablica 2.
  | Category A | Category B | Category CMinimalni zahtjevi za metodologije na temelju mjerenja
CO2 | 2 | 2 | 3Staklenički plin | Minimalna tražena razina
N2O | 2 | 2 | 3  | A kategorija | B kategorija | C kategorija
3.   Determination of GHGs using measurement-based methodologiesCO2 | 2 | 2 | 3
Equation 1:   Calculation of Annual EmissionsN2O | 2 | 2 | 3
Where:3.   Utvrđivanje emisija stakleničkih plinova (GHG) pomoću metodologija na temelju mjerenja
GHG conchourly= hourly concentrations of emissions in g/Nm3 in the flue gas flow measured during operation;Jednadžba 1.:   Izračun godišnjih emisija
Flue gas flow= flue gas flow in Nm3 for each hour.pri čemu je:
Equation 2:   Determination of average hourly concentrationsKonc. GHGsatna= satne koncentracije emisija u g/Nm3 u protoku dimnog plina mjerene tijekom rada;
Where:Protok dimnog plina= protok dimnog plina u Nm3 po satu.
GHG emissionsav hourly= annual average hourly emissions in kg/h from the source;Jednadžba 2.:   Utvrđivanje prosječnih satnih koncentracija
GHG conchourly= hourly concentrations of emissions in g/Nm3 in the flue gas flow measured during operation;pri čemu je:
Flue gas flow= flue gas flow in Nm3 for each hour.Emisije GHGsatni prosjek= godišnje prosječne satne emisije iz izvora u kg/h;
4.   Calculation of the concentration using indirect concentration measurementKonc. GHGsatna= satne koncentracije emisija u g/Nm3 u protoku dimnog plina izmjerene tijekom rada;
Equation 3:   Calculation of the concentrationProtok dimnog plina= protok dimnog plina u Nm3 po satu.
5.   Substitution for missing concentration data for measurement-based methodologies4.   Izračun koncentracije pomoću neizravnog mjerenja koncentracije
Equation 4:   Substitution for missing data for measurement-based methodologiesJednadžba 3.:   Izračun koncentracije
Where:5.   Nadomještanje podataka o koncentracijama koji nedostaju u metodologijama na temelju mjerenja
= | the arithmetic mean of the concentration of the specific parameter over the whole reporting period or, where specific circumstances applied when data loss occurred, an appropriate period reflecting the specific circumstances;Jednadžba 4.:   Nadomještanje podataka koji nedostaju u metodologijama na temelju mjerenja
σ C_ | = | the best estimate of the standard deviation of the concentration of the specific parameter over the whole reporting or, where specific circumstances applied when data loss occurred, an appropriate period reflecting the specific circumstances.pri čemu je:
ANNEX IX= | aritmetička sredina koncentracije određenog parametra tijekom cijelog izvještajnog razdoblja ili, u slučaju posebnih okolnosti u trenutku gubitka podataka, tijekom odgovarajućeg razdoblja koje odražava te posebne okolnosti;
Minimum data and information to be retained in accordance with Article 66(1)σC_ | = | najbolja procjena standardne devijacije koncentracije određenog parametra tijekom cijelog izvještajnog razdoblja ili, u slučaju posebnih okolnosti u trenutku gubitka podataka, tijekom odgovarajućeg razdoblja koje odražava te posebne okolnosti.
Operators and aircraft operators shall retain at least the following:PRILOG IX.
1.   Common elements for installations and aircraft operatorsMinimalni podaci i informacije koje se čuvaju u skladu s člankom 66. stavkom 1.
(1) | The monitoring plan approved by the competent authority;Operatori i operatori zrakoplova čuvaju barem sljedeće:
(2) | Documents justifying the selection of the monitoring methodology and the documents justifying temporal or non-temporal changes of monitoring methodologies and tiers approved by the competent authority;1.   Zajednički elementi za postrojenja i operatore zrakoplova
(3) | All relevant updates of monitoring plans notified to the competent authority in accordance with Article 15, and the competent authority’s replies;1. | Plan praćenja odobren od nadležnog tijela;
(4) | All written procedures referred to in the monitoring plan, including the sampling plan where relevant, the procedures for data flow activities and the procedures for control activities;2. | Dokumentacija kojom se opravdava odabir metodologije praćenja i dokumentacija kojom se opravdavaju privremene ili trajne izmjene metodologija praćenja i razina koje je odobrilo nadležno tijelo;
(5) | A list of all versions used of the monitoring plan and all related procedures;3. | Sve relevantne izmjene plana praćenja o kojima je nadležno tijelo obaviješteno u skladu s člankom 15. te odgovori nadležnog tijela;
(6) | Documentation of the responsibilities in connection to the monitoring and reporting;4. | Svi pisani postupci na koje upućuje plan praćenja, uključujući prema potrebi plan uzorkovanja, postupci za aktivnosti toka podataka i postupci za nadzorne aktivnosti;
(7) | The risk assessment performed by the operator or aircraft operator, where applicable;5. | Popis svih korištenih inačica plana praćenja i svih povezanih postupaka;
(8) | The improvement reports in accordance with Article 69;6. | Dokumentacija o odgovornostima u pogledu praćenja i izvješćivanja;
(9) | The verified annual emission report;7. | Procjena rizika koju izvodi operator ili operator zrakoplova, gdje je primjenjivo;
(10) | The verification report;8. | Izvješća o poboljšanjima u skladu s člankom 69.;
(11) | Any other information that is identified as required for the verification of the annual emissions report.9. | Verificirano godišnje izvješće o emisijama;
2.   Specific elements for stationary source installations10. | Izvješće o verifikaciji;
(1) | The greenhouse gas emissions permit, and any updates thereof;11. | Bilo koje druge informacije za koje se utvrdi da su potrebne radi verifikacije godišnjeg izvješća o emisijama.
(2) | Any uncertainty assessments, where applicable;2.   Specifični elementi za postrojenja stacionarne izvore
(3) | For calculation-based methodologies applied in installations: | (a) | the activity data used for any calculation of the emissions for each source stream, categorised according to process and fuel or material type; | (b) | a list of all default values used as calculation factors, where applicable; | (c) | the full set of sampling and analysis results for the determination of calculation factors; | (d) | documentation about all ineffective procedures corrected and correction action taken in accordance with Article 63; | (e) | any results of calibration and maintenance of measuring instruments;1. | Dozvola za emisiju stakleničkih plinova i njezine eventualne izmjene;
(4) | For measurement-based methodologies in installations, the following additional elements: | (a) | documentation justifying the selection of a measurement-based methodology; | (b) | the data used for the uncertainty analysis of emissions from each emission source, categorised according to process; | (c) | the data used for the corroborating calculations and results of the calculations; | (d) | a detailed technical description of the continuous measurement system including the documentation of the approval from the competent authority; | (e) | raw and aggregated data from the continuous measurement system, including documentation of changes over time, the log-book on tests, down-times, calibrations, servicing and maintenance; | (f) | documentation of any changes to the continuous measurement system; | (g) | any results of the calibration and maintenance of measuring instruments; | (h) | where applicable, the mass or energy balance model used for the purpose of determining surrogate data in accordance with Article 45(4) and underlying assumptions;2. | Eventualne procjene nesigurnosti, gdje je primjenjivo;
(5) | Where a fall-back methodology as referred to in Article 22 is applied, all data necessary for determining the emissions for the emission sources and source streams for which that methodology is applied, as well as proxy data for activity data, calculation factors and other parameters which would be reported under a tier methodology;3. | Za metodologije na temelju izračuna koje se koriste u postrojenjima: | (a) | podaci o djelatnostima koji su korišteni za izračun emisija za svaki tok izvora, razvrstani prema procesu i vrsti goriva ili materijala; | (b) | popis svih zadanih vrijednosti koje su korištene kao faktori izračuna, gdje je primjenjivo; | (c) | cjelovit skup rezultata uzorkovanja i analiza radi utvrđivanja faktora izračuna; | (d) | dokumentacija o svim neučinkovitim postupcima koji su ispravljeni i o korektivnim radnjama koje su poduzete u skladu s člankom 63.; | (e) | eventualni rezultati umjeravanja i održavanja mjernih instrumenata;
(6) | For primary aluminium production, the following additional elements: | (a) | documentation of results from measurement campaigns for the determination of the installation specific emission factors for CF4 and C2F6; | (b) | documentation of the results of the determination of the collection efficiency for fugitive emissions; | (c) | all relevant data on primary aluminium production, anode effect frequency and duration or overvoltage data;4. | Za metodologije na temelju mjerenja koje se koriste u postrojenjima, sljedeći dodatni elementi: | (a) | dokumentacija kojom se opravdava odabir metodologije na temelju mjerenja; | (b) | podaci korišteni za analizu nesigurnosti emisija iz svakog izvora emisije, razvrstani prema procesu; | (c) | podaci korišteni u potvrdi emisija kroz izračun i rezultati izračuna; | (d) | detaljan tehnički opis sustava kontinuiranog mjerenja, uključujući dokumentaciju o odobrenju od strane nadležnog tijela; | (e) | neobrađeni i sabrani podaci iz sustava kontinuiranog mjerenja, uključujući dokumentaciju o promjenama tijekom vremena, dnevnik ispitivanja, prekida rada, umjeravanja, popravaka i održavanja; | (f) | dokumentacija o eventualnim izmjenama sustava kontinuiranog mjerenja; | (g) | eventualni rezultati umjeravanja i održavanja mjernih instrumenata; | (h) | gdje je primjenjivo, model bilance mase ili energije korišten radi utvrđivanja nadomjesnih podataka u skladu s člankom 45. stavkom 4. te pretpostavke na kojima se temelji;
(7) | For CO2 capture, transport and geological storage activities, where applicable, the following additional elements: | (a) | documentation of the amount of CO2 injected into the storage complex by installations carrying out geological storage of CO2; | (b) | representatively aggregated pressure and temperature data from a transport network; | (c) | a copy of the storage permit, including the approved monitoring plan, pursuant to Article 9 of Directive 2009/31/EC; | (d) | the reports submitted in accordance with Article 14 of Directive 2009/31/EC; | (e) | reports on the results of the inspections carried out in accordance with Article 15 of Directive 2009/31/EC; | (f) | documentation on corrective measures taken in accordance with Article 16 of Directive 2009/31/EC.5. | Ako se koristi nadomjesna metodologija iz članka 22., svi podaci potrebni za utvrđivanje emisija za izvore emisija i tokove izvora za koje se ta metodologija koristi, kao i posredni podaci za podatke o djelatnostima, faktore izračuna i ostale parametre koji bi bili prijavljeni u okviru metodologije koja se temelji na razinama;
3.   Specific elements for aviation activities6. | Za proizvodnju primarnog aluminija, sljedeći dodatni elementi: | (a) | dokumentacija o rezultatima mjerenja radi utvrđivanja emisijskih faktora CF4 i C2F6 specifičnih za postrojenje; | (b) | dokumentacija o rezultatima utvrđivanja učinkovitosti prikupljanja fugitivnih emisija; | (c) | svi relevantni podaci o proizvodnji primarnog aluminija, podaci o učestalosti i trajanju anodnog efekta ili podaci o prenaponu;
(1) | A list of aircraft owned, leased-in and leased-out, and necessary evidence for the completeness of that list; for each aircraft the date when it is added to or removed from the aircraft operator’s fleet;7. | Za djelatnosti hvatanja, prijevoza i geološkog skladištenja CO2, gdje je primjenjivo, sljedeći dodatni elementi: | (a) | dokumentacija o količini CO2 koju su postrojenja koja izvode geološko skladištenje CO2 ubacila u skladišni kompleks; | (b) | reprezentativno zbrojeni podaci o temperaturi i tlaku iz prijevozne mreže; | (c) | primjerak dozvole za skladištenje, uključujući odobren plan praćenja, u skladu s člankom 9. Direktive 2009/31/EZ; | (d) | izvješća dostavljena u skladu s člankom 14. Direktive 2009/31/EZ; | (e) | izvješća o rezultatima nadzora provedenog u skladu s člankom 15. Direktive 2009/31/EZ; | (f) | dokumentacija o korektivnim mjerama koje su poduzete u skladu s člankom 16. Direktive 2009/31/EZ.
(2) | A list of flights covered in each reporting period, and necessary evidence for the completeness of that list;3.   Specifični elementi za zrakoplovne djelatnosti
(3) | Relevant data used for determining the fuel consumption and emissions;1. | Popis zrakoplova u vlasništvu i najmu te potrebni dokazi o potpunosti tog popisa; za svaki zrakoplov, datum kada je dodan u ili uklonjen iz flote operatora zrakoplova;
(4) | Data used for determining the payload and distance relevant for the years for which tonne-kilometre data are reported;2. | Popis letova koji su obuhvaćeni u svakom izvještajnom razdoblju te potrebni dokazi o potpunosti tog popisa;
(5) | Documentation on the methodology for data gaps where applicable, and the data used for closing the data gaps where they have occurred.3. | Relevantni podaci korišteni za utvrđivanje potrošnje goriva i emisija;
ANNEX X4. | Podaci korišteni za utvrđivanje korisnog tereta i udaljenosti, relevantni za godine za koje se izvješćuju podaci o tonskim kilometrima;
Minimum content of Annual Reports (Article 67(3))5. | Dokumentacija o metodologiji za nedostajuće podatke, ako je primjenjivo, i o podacima koji se koriste za popunjavanje nedostajućih podataka kada se pojave.
1.   Annual emission reports of stationary source installationsPRILOG X.
The annual emission report of an installation shall at least contain the following information:Minimalni sadržaj godišnjih izvješća (članak 67. stavak 3.)
(1) | Data identifying the installation, as specified in Annex IV to Directive 2003/87/EC, and its unique permit number;1.   Godišnja izvješća o emisijama iz postrojenja stacionarnih izvora
(2) | Name and address of the verifier of the report;Godišnje izvješće o emisijama iz postrojenja sadrži barem sljedeće informacije:
(3) | The reporting year;1. | Identifikacijski podaci o postrojenju, kako je utvrđeno u Prilogu IV. Direktivi 2003/87/EZ i jedinstveni broj dozvole;
(4) | Reference to and version number of the relevant approved monitoring plan;2. | Ime i adresa verifikatora izvješća;
(5) | Relevant changes in the operations of an installation and changes as well as temporary deviations that occurred during the reporting period to the monitoring plan approved by the competent authority; including temporal or permanent changes of tiers, reasons for those changes, starting date for the changes, and starting and ending dates of temporal changes;3. | Izvještajna godina;
(6) | Information for all emissions sources and source streams consisting of at least: | (a) | the total emissions expressed as t CO2(e); | (b) | where greenhouse gases other than CO2 are emitted, the total emissions expressed as t; | (c) | whether the measurement or the calculation methodology referred to in Article 21 is applied; | (d) | the tiers applied; | (e) | activity data: | (i) | in the case of fuels the amount of fuel (expressed as tonnes or Nm3) and the net calorific value (GJ/t or GJ/Nm3) reported separately; | (ii) | for all other source streams the amount expressed as tonnes or Nm3; | (f) | emission factors, expressed in accordance with the requirements set out in Article 36(2); biomass fraction, oxidation and conversion factors, expressed as dimensionless fractions; | (g) | where emission factors for fuels are related to mass instead of energy, proxy data for the net calorific value of the respective source stream;4. | Uputa na i broj inačice relevantnog odobrenog plana praćenja;
(7) | Where a mass balance methodology is applied, the mass flow, and carbon content for each source stream into and out of the installation; biomass fraction and net calorific value, where relevant;5. | Relevantne promjene u radu postrojenja i promjene kao i privremena odstupanja od plana praćenja koji je odobrilo nadležno tijelo tijekom izvještajnog razdoblja, uključujući privremene ili trajne promjene razina, razlozi za te promjene, datumi početka promjena te datumi početka i kraja privremenih promjena;
(8) | Information to be reported as memo items, consisting of at least: | (a) | amounts of biomass combusted, expressed in TJ, or employed in processes, expressed in t or Nm3; | (b) | CO2 emissions from biomass, expressed in t CO2, where measurement-based methodology is used to determine emissions; | (c) | a proxy for the net calorific value of the biomass source streams used as fuel, where relevant; | (d) | amounts and energy content of bioliquids and biofuels combusted, expressed in t and TJ; | (e) | CO2 transferred to an installation or received from an installation, where Article 49 is applicable, expressed in t CO2; | (f) | inherent CO2 transferred to an installation or received from an installation, where Article 48 is applicable, expressed in t CO2; | (g) | where applicable, the name of the installation and its identification code as recognised in accordance with Regulation (EU) No 1193/2011: | (i) | of the installation(s) to which CO2 is transferred in accordance with points (e) and (f) of this point (8); | (ii) | of the installation(s) from which CO2 is received in accordance with points (e) and (f) of this point (8); | (h) | transferred CO2 from biomass, expressed in t CO2;6. | Informacije za sve izvore emisija i tokove izvora koji obuhvaćaju barem: | (a) | ukupne emisije, izražene u t CO2(e); | (b) | ako se ispuštaju drugi staklenički plinovi osim CO2, ukupne emisije izražene u tonama; | (c) | koristi li se metodologija na temelju mjerenja ili izračuna iz članka 21.; | (d) | razine koje se koriste; | (e) | podatke o djelatnostima: | i. | u slučaju goriva, količinu goriva (izraženu u tonama ili Nm3) i neto kaloričnu vrijednost (GJ/t ili GJ/Nm3) o kojoj se izvješćuje zasebno; | ii. | za sve druge tokove izvora, količinu izraženu u tonama ili Nm3; | (f) | emisijske faktore, izražene u skladu sa zahtjevima iz članka 36. stavka 2.; udio biomase, oksidacijske i konverzijske faktore, izražene kao udjeli bez dimenzija; | (g) | ako se emisijski faktori goriva odnose na masu umjesto energije, posredne podatke za neto kaloričnu vrijednost odgovarajućeg toka izvora;
(9) | Where a measurement methodology is applied: | (a) | where CO2 is measured as the annual fossil CO2-emissions and the annual CO2-emissions from biomass use; | (b) | the measured greenhouse gas concentrations and the flue gas flow expressed as an annual hourly average, and as an annual total value;7. | Ako se koristi metodologija bilance mase, tok mase i sadržaj ugljika za svaki tok izvora u postrojenje i izvan postrojenja; udio biomase i neto kalorična vrijednost, gdje je primjenjivo;
(10) | Where a methodology referred to in Article 22 is applied, all data necessary for determining the emissions for the emission sources and source streams for which that methodology is applied, as well as proxy data for activity data, calculation factors and other parameters which would be reported under a tier methodology;8. | Informacije o kojima se izvješćuje u obliku napomene, koje obuhvaćaju barem: | (a) | količine biomase koje su sagorene, izraženo u TJ, ili uporabljene u procesima, izraženo u t ili Nm3; | (b) | emisije CO2 iz biomase, izražene u t CO2, ako se za mjerenje emisija koristi metodologija na temelju mjerenja; | (c) | posredna vrijednost za neto kaloričnu vrijednost toka izvora biomase koji se koristi kao gorivo, prema potrebi; | (d) | količine i sadržaj energije biotekućina i biogoriva koja su sagorena, izraženo u t i TJ; | (e) | CO2 prenesen u postrojenje ili primljen iz postrojenja, ako se primjenjuje članak 49., izražen u t CO2; | (f) | inherentni CO2 prenesen u postrojenje ili primljen iz postrojenja, ako se primjenjuje članak 48., izražen u t CO2; | (g) | gdje je primjenjivo, naziv postrojenja i identifikacijska oznaka priznata u skladu s Uredbom (EU) br. 1193/2011: | i. | jednog ili više postrojenja u koje je CO2 prenesen u skladu s točkama (e) i (f) ove točke 8.; | ii. | jednog ili više postrojenja iz kojih je CO2 primljen u skladu s točkama (e) i (f) ove točke 8.; | (h) | preneseni CO2 iz biomase, izražen u t CO2;
(11) | Where data gaps have occurred and have been closed by surrogate data in accordance with Article 65(1): | (a) | the source stream or emission source to which each data gap applies; | (b) | the reasons for each data gap; | (c) | the starting and ending date and time of each data gap; | (d) | the emissions calculated based on surrogate data; | (e) | where the estimation method for surrogate data has not yet been included in the monitoring plan, a detailed description of the estimation method including evidence that the methodology used does not lead to an underestimation of emissions for the respective time period;9. | Ako se koristi metodologija na temelju mjerenja: | (a) | ako se CO2 mjeri kao godišnji fosilni CO2 – emisije, a ako se mjeri kao godišnji CO2 – emisije iz uporabe biomase; | (b) | izmjerene koncentracije stakleničkih plinova i protok dimnog plina, izraženo kao godišnji satni prosjek i kao ukupna godišnja vrijednost;
(12) | Any other changes in the installation during the reporting period with relevance for that installation’s greenhouse gas emissions during the reporting year;10. | Ako se koristi metodologija iz članka 22., svi podaci potrebni za utvrđivanje emisija za izvore emisija i tokove izvora za koje se ta metodologija koristi, kao i posredni podaci za podatke o djelatnostima, faktore izračuna i ostale parametre koji bi bili prijavljeni u okviru metodologije koja se temelji na razinama;
(13) | Where applicable, the production level of primary aluminium, the frequency and average duration of anode effects during the reporting period, or the anode effect overvoltage data during the reporting period, as well as the results of the most recent determination of the installation-specific emission factors for CF4 and C2F6 as outlined in Annex IV, and of the most recent determination of the collection efficiency of the ducts;11. | Ako je došlo do nedostajućih podataka koji su nadomješteni zamjenskim podacima u skladu s člankom 65. stavkom 1.: | (a) | tok izvora ili izvor emisije na koji se odnose nedostajući podaci; | (b) | razlozi nedostajanja podataka; | (c) | datum i vrijeme početka i kraja svake pojave nedostajućih podataka; | (d) | emisije izračunane na temelju zamjenskih podataka; | (e) | ako metoda procjene zamjenskih podataka još nije uključena u plan praćenja, detaljan opis metode procjene, uključujući dokaz da ta metodologija ne dovodi do podcjenjivanja emisija za odgovarajuće vremensko razdoblje;
(14) | Waste types used within the installation and emissions resulting from their use as fuels or input materials shall be reported using the classification of the Community list of wastes specified in Commission Decision 2000/532/EC of 3 May 2000 replacing Decision 94/3/EC establishing a list of wastes pursuant to Article 1(a) of Council Directive 75/442/EEC on waste and Council Decision 94/904/EC establishing a list of hazardous waste pursuant to Article 1(4) of Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste (1). For those purposes the respective six digit codes shall be added to the names of the relevant waste types used in the installation.12. | Bilo koje druge promjene u postrojenju tijekom izvještajnog razdoblja od važnosti za emisije stakleničkih plinova iz tog postrojenja tijekom izvještajne godine;
Emissions occurring from different emission sources, or source streams of the same type of a single installation belonging to the same type of activity may be reported in an aggregate manner for the type of activity.13. | Gdje je primjenjivo, količina proizvodnje primarnog aluminija, učestalost i prosječno trajanje anodnih efekata tijekom izvještajnog razdoblja, ili podaci o prenaponu anodnog efekta tijekom izvještajnog razdoblja, kao i najnoviji rezultati utvrđivanja emisijskih faktora CF4 i C2F6 koji su specifični za to postrojenje kako je opisano u Prilogu IV. te najnoviji rezultati utvrđivanja učinkovitosti prikupljanja u vodovima;
Where tiers have been changed within a reporting period, the operator shall calculate and report emission as separate sections of the annual report for the respective parts of the reporting period.14. | Vrste otpada koje se koriste unutar postrojenja i emisije koje nastaju zbog njihove uporabe kao goriva ili ulaznih materijala izvješćuju se koristeći klasifikaciju otpada iz Odluke Komisije 2000/532/EZ od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o popisu opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (1). Za tu se namjenu uz nazive relevantnih vrsta otpada koje se koriste u postrojenju dodaju odgovarajuće šesteroznamenkaste oznake.
Operators of CO2 storage sites may use simplified emission reports after closure of the storage site in accordance with Article 17 of Directive 2009/31/EC containing at least the elements listed under points 1 to 5, provided the greenhouse gas emissions permit contains no emission sources.Emisije iz različitih izvora emisija ili tokova izvora iste vrste postrojenja koje izvodi istu vrstu djelatnosti mogu se izvješćivati zbrojno za vrstu djelatnosti.
2.   Annual emission reports of aircraft operatorsAko je došlo do promjene razina tijekom izvještajnog razdoblja, operator računa i izvješćuje o emisijama u zasebnim dijelovima godišnjeg izvješća za odgovarajuće dijelove izvještajnog razdoblja.
The emission report for an aircraft operator shall at least contain the following information:Operatori lokacija za skladištenje CO2 mogu koristiti pojednostavljena izvješća o emisijama nakon zatvaranja lokacije za skladištenje u skladu s člankom 17. Direktive 2009/31/EZ koja moraju sadržavati barem elemente iz točaka 1. do 5., pod uvjetom da dozvola za emisiju stakleničkih plinova ne sadrži izvore emisija.
(1) | Data identifying the aircraft operator as set out by Annex IV to Directive 2003/87/EC, and the call sign or other unique designators used for air traffic control purposes, as well as relevant contact details;2.   Godišnja izvješća o emisijama operatora zrakoplova
(2) | Name and address of the verifier of the report;Godišnje izvješće o emisijama operatora zrakoplova sadrži barem sljedeće informacije:
(3) | The reporting year;1. | Identifikacijski podaci o operatoru zrakoplova, kako je utvrđeno u Prilogu IV. Direktivi 2003/87/EZ te pozivni znak ili drugu jedinstvenu oznaku koja se koristi u svrhu kontrole zračnog prometa, kao i relevantni kontakt podaci;
(4) | Reference to and version number of the relevant approved monitoring plan;2. | Ime i adresa verifikatora izvješća;
(5) | Relevant changes in the operations and deviations from the approved monitoring plan during the reporting period;3. | Izvještajna godina;
(6) | The aircraft registration numbers and types of aircraft used in the period covered by the report to perform the aviation activities covered by Annex I to Directive 2003/87/EC carried out by the aircraft operator;4. | Uputa na i broj inačice relevantnog odobrenog plana praćenja;
(7) | The total number of flights covered by the report;5. | Relevantne promjene u radu i odstupanja od relevantnog odobrenog plana praćenja tijekom izvještajnog razdoblja;
(8) | Total CO2 emissions in tonnes of CO2 disaggregated by the Member State of departure and arrival;6. | Registarske oznake i vrste zrakoplova koji se koriste u razdoblju obuhvaćenom izvješćem za zrakoplovne djelatnosti uključene u Prilog I. Direktivi 2003/87/EZ koje izvede operator zrakoplova;
(9) | Where emissions are calculated using an emission factor or carbon content related to mass or volume, proxy data for the net calorific value of the fuel;7. | Ukupan broj letova obuhvaćenih izvješćem;
(10) | Where data gaps have occurred and have been closed by surrogate data in accordance with Article 65(2): | (a) | the circumstances and reasons for data gaps that apply; | (b) | the estimation method for surrogate data applied; | (c) | the emissions calculated based on surrogate data;8. | Ukupne emisije CO2 u tonama CO2, razdijeljeno prema odlaznoj i dolaznoj državi članici;
(11) | Memo-items: | (a) | amount of biomass used as fuel during the reporting year (in tonnes or m3) listed per fuel type; | (b) | the net calorific value of alternative fuels;9. | Ako se emisije računaju koristeći emisijski faktor ili sadržaj ugljika koji se odnose na masu ili zapreminu, posredni podaci za neto kaloričnu vrijednost goriva;
(12) | As an annex to the annual emission report, the operator shall include annual emissions and annual numbers of flights per aerodrome pair. Upon request of the operator the competent authority shall treat that information as confidential.10. | Ako je došlo do nedostajućih podataka koji su nadomješteni zamjenskim podacima u skladu s člankom 65. stavkom 2.: | (a) | okolnosti i razlozi nedostajanja podataka; | (b) | korištena metoda procjene za zamjenske podatke; | (c) | emisije izračunane na temelju zamjenskih podataka;
3.   Tonne-kilometre data reports of aircraft operators11. | Napomene: | (a) | količina biomase koja je korištena kao gorivo tijekom izvještajne godine (u tonama ili m3), prikazana po vrsti goriva; | (b) | neto kalorična vrijednost alternativnih goriva;
The tonne-kilometre data report for an aircraft operator shall at least contain the following information:12. | U prilogu godišnjem izvješću, operator dostavlja godišnje emisije i broj letova godišnje po paru aerodroma. Na zahtjev operatora, nadležno će tijelo te podatke smatrati povjerljivima.
(1) | Data identifying the aircraft operator as set out by Annex IV to Directive 2003/87/EC, and the call sign or other unique designator used for air traffic control purposes, as well as relevant contact details;3.   Izvješća o tonskim kilometrima operatora zrakoplova
(2) | Name and address of the verifier of the report;Izvješće o tonskim kilometrima operatora zrakoplova sadrži barem sljedeće informacije:
(3) | The reporting year;1. | Identifikacijske podatke o operatoru zrakoplova, kako je utvrđeno u Prilogu IV. Direktivi 2003/87/EZ te pozivni znak ili drugu jedinstvenu oznaku koja se koristi u svrhu kontrole zračnog prometa, kao i relevantne kontakt podatke;
(4) | Reference to and version number of the relevant approved monitoring plan;2. | Ime i adresu verifikatora izvješća;
(5) | Relevant changes in the operations and deviations from the approved monitoring plan during the reporting period;3. | Izvještajnu godinu;
(6) | The aircraft registration numbers and types of aircraft used in the period covered by the report to perform the aviation activities covered by Annex I to Directive 2003/87/EC carried out by the aircraft operator;4. | Uputu na i broj inačice relevantnog odobrenog plana praćenja;
(7) | Chosen method for calculating the mass of passengers and checked baggage, as well as freight and mail;5. | Relevantne promjene u radu i odstupanja od relevantnog odobrenog plana praćenja tijekom izvještajnog razdoblja;
(8) | Total number of passenger-kilometres and tonne-kilometres for all flights performed during the year to which the report relates falling within the aviation activities listed in Annex I to Directive 2003/87/EC;6. | Registarske oznake i vrste zrakoplova koji se koriste u razdoblju obuhvaćenom izvješćem za zrakoplovne djelatnosti uključene u Prilog I. Direktivi 2003/87/EZ koje izvede operator zrakoplova;
(9) | For each aerodrome pair, the: ICAO designator of the two aerodromes; distance (great circle distance + 95 km) in km; total number of flights per aerodrome pair in the reporting period; total mass of passengers and checked baggage (tonnes) during the reporting period per aerodrome pair; total number of passengers during the reporting period; total number of passenger multiplied by kilometres per aerodrome pair; total mass of freight and mail (tonnes) during the reporting period per aerodrome pair; total tonne-kilometres per aerodrome pair (t km).7. | Odabranu metodu izračuna mase putnika i prijavljene prtljage te tereta i pošte;
(1)  OJ L 226, 6.9.2000, p. 3.8. | Ukupni broj putničkih kilometara i tonskih kilometara za sve letove koji su obavljeni tijekom godine na koju se izvješće odnosi, a koji su obuhvaćeni zrakoplovnim djelatnostima iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ;
 9. | Za svaki par aerodroma: ICAO oznaku oba aerodroma, udaljenost (ortodromska udaljenost + 95 km) u kilometrima; ukupan broj letova po paru aerodroma tijekom izvještajnog razdoblja; ukupnu masu putnika i prijavljene prtljage (u tonama) tijekom izvještajnog razdoblja po paru aerodroma; ukupan broj putnika tijekom izvještajnog razdoblja; ukupan broj putnika pomnožen s kilometrima po paru aerodroma; ukupnu masu tereta i pošte (u tonama) tijekom izvještajnog razdoblja po paru aerodroma; ukupne tonske kilometre po paru aerodroma (t km).
 (1)  SL L 226, 6.9.2000., str. 3.