?

17.3.2017    | EN | Official Journal of the European Union | L 72/2917.3.2017    | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 72/29
COMMISSION REGULATION (EU) 2017/460KOMISSION ASETUS (EU) 2017/460,
of 16 March 2017annettu 16 päivänä maaliskuuta 2017,
establishing a network code on harmonised transmission tariff structures for gaskaasun yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskevasta verkkosäännöstä
(Text with EEA relevance)(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
THE EUROPEAN COMMISSION,EUROOPAN KOMISSIO, joka
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
Having regard to Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005 (1), and in particular Article 6(11) thereof,ottaa huomioon maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 kumoamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2009 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 11 kohdan,
Whereas:sekä katsoo seuraavaa:
(1) | In line with Regulation (EC) No 715/2009, it is necessary to establish a network code on harmonised transmission tariff structures for gas, and set out the Union-wide rules which have the objectives of contributing to market integration, enhancing security of supply and promoting the interconnection between gas networks.(1) | Asetuksen (EY) N:o 715/2009 mukaisesti kaasulle on tarpeen vahvistaa yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskeva verkkosääntö ja määritellä koko unionia koskevat säännöt, joilla pyritään edistämään markkinoiden yhdentymistä, parantamaan toimitusvarmuutta ja lisäämään kaasuverkkojen liittämistä toisiinsa.
(2) | A crucial step in reaching these objectives is to increase the transparency of transmission tariff structures and procedures towards setting them. Therefore, it is necessary to set out the requirements for publishing the information related to the determination of the revenues of transmission system operators and to the derivation of different transmission and non-transmission tariffs. These requirements should enable network users to understand better the tariffs set for both transmission services and non-transmission services, as well as how such tariffs have changed, are set and may change. Additionally, network users should be able to understand the costs underlying transmission tariffs and to forecast transmission tariffs to a reasonable extent. The transparency requirements set out in this Regulation further harmonise the rule laid down in point 3.1.2(a) of Annex I to Regulation (EC) No 715/2009.(2) | Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta on ratkaisevan tärkeää parantaa siirtotariffirakenteiden ja niiden asettamiseksi käytettävien menettelyjen avoimuutta. Tästä syystä on tarpeen asettaa vaatimukset, jotka koskevat siirtoverkonhaltijoiden tulojen määrittelyyn sekä erilaisten siirtotariffien ja muiden kuin siirtotariffien johtamiseen liittyvien tietojen julkaisemista. Vaatimusten olisi oltava sellaisia, että verkonkäyttäjät voivat helpommin ymmärtää sekä siirtopalveluille että muille kuin siirtopalveluille asetettuja tariffeja sekä sitä, kuinka kyseiset tariffit ovat muuttuneet, kuinka ne asetetaan ja kuinka ne voivat muuttua. Lisäksi verkonkäyttäjien olisi voitava ymmärtää siirtotariffien perustana olevia kustannuksia ja voitava ennakoida tulevia siirtotariffeja kohtuullisessa määrin. Tässä asetuksessa esitetyt avoimuusvaatimukset yhdenmukaistavat edelleen asetuksen (EY) N:o 715/2009 liitteessä I olevan 3.1.2 kohdan a alakohdassa vahvistettua sääntöä.
(3) | After the introduction of the concept of the entry-exit system by Regulation (EC) No 715/2009, transmission costs are no longer directly associated to one specific route as entry and exit capacity can be contracted separately, and network users can have gas transported from any entry to any exit point. Under this framework, the transmission system operator decides the most efficient way of flowing gas through the system. Hence, in order to achieve and ensure a reasonable level of cost reflectivity and predictability in such a system, transmission tariffs need to be based on a reference price methodology using specific cost drivers. The guiding principles in order to apply a consistent and transparent reference price methodology should be set out. The obligation to consult on the proposed reference price methodology should be laid down. Where the proposed reference price methodology is other than the capacity weighted distance reference price methodology, the latter should serve as a counterfactual for comparison with the proposed reference price methodology.(3) | Sen jälkeen, kun otto- ja syöttöjärjestelmän käsite otettiin käyttöön asetuksella (EY) N:o 715/2009, siirtokustannukset eivät ole enää liittyneet suoraan yhteen yksittäiseen reittiin, sillä otto- ja syöttökapasiteetin osalta sopimukset voidaan tehdä erikseen ja verkonkäyttäjiä varten kaasua voidaan siirtää mistä tahansa ottokohdasta mihin tahansa syöttökohtaan. Tässä kehyksessä siirtoverkonhaltija päättää, mikä on tehokkain tapa kaasun virtaukselle järjestelmän läpi. Sen vuoksi kyseisen järjestelmän kohtuullisen kustannusvastaavuuden ja kustannusten ennustettavuuden saavuttamiseksi ja varmistamiseksi on siirtotariffien määrittelyn perustana käytettävä viitehintamenetelmää, joka käsittää tietyt kustannustekijät. Olisi esitettävä pääperiaatteet yhtenäisen ja avoimen viitehintamenetelmän soveltamista varten. Ehdotettua viitehintamenetelmää koskevasta kuulemisvelvoitteesta olisi säädettävä. Jos ehdotettu viitehintamenetelmä ei ole kapasiteetin mukaan painotettu etäisyysperusteinen viitehintamenetelmä, viimeksi mainittua olisi käytettävä verrokkina ehdotetulle viitehintamenetelmälle.
(4) | In order to avoid double charging for transmission to and from storage facilities, this Regulation should set a minimum discount acknowledging the general contribution to system flexibility and security of supply of such infrastructure. Storage facilities with direct access to the transmission systems of two or more transmission system operators in directly connected entry-exit systems, or simultaneously to a transmission system and a distribution system allow for transporting gas between directly connected systems. Applying a discount at entry points from or exit points to storage facilities in cases where storage facilities are used to transport gas between directly connected systems would benefit these network users compared to other network users booking capacity products without a discount at interconnection points or using storage facilities to transport gas within the same system. This Regulation should introduce mechanisms to avoid such discrimination.(4) | Varastointilaitoksiin ja niistä pois suuntautuvan siirron päällekkäisen laskutuksen välttämiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä vähimmäisalennuksesta, joka kyseisen infrastruktuurin yleisenä piirteenä parantaa järjestelmän joustavuutta ja toimitusvarmuutta. Varastointilaitokset, jotka ovat suoraan yhteydessä kahden tai useamman siirtoverkonhaltijan siirtojärjestelmiin toisiinsa suoraan kytketyissä otto- ja syöttöjärjestelmissä tai samanaikaisesti yhteen siirtojärjestelmään ja yhteen jakelujärjestelmään, mahdollistavat kaasun siirron toisiinsa suoraan kytkettyjen järjestelmien välillä. Alennuksen soveltaminen varastointilaitoksiin yhteydessä olevissa otto- tai syöttökohdissa tapauksissa, joissa varastointilaitoksia käytetään kaasun siirtoon toisiinsa suoraan kytkettyjen järjestelmien välillä, hyödyttäisi asianomaisia verkonkäyttäjiä verrattaessa niitä muihin verkonkäyttäjiin, jotka varaavat kapasiteettituotteita ilman alennusta yhteenliitäntäpisteissä tai käyttävät varastointilaitoksia kaasun siirtoon saman järjestelmän sisällä. Tällä asetuksella olisi otettava käyttöön mekanismit tällaisen syrjinnän välttämiseksi.
(5) | In order to promote security of supply, the granting of discounts should be considered for entry points from LNG facilities, and at entry points from and exit points to infrastructure developed with the purpose of ending the isolation of Member States in respect of their gas transmission systems.(5) | Toimitusvarmuuden parantamiseksi olisi harkittava alennusten myöntämistä nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksiin yhteydessä olevien ottokohtien osalta sekä sellaiseen infrastruktuuriin yhteydessä olevien otto- ja syöttökohtien osalta, joka on kehitetty lopettamaan jäsenvaltioiden eristyneisyys kaasunsiirtojärjestelmiensä suhteen.
(6) | Transmission system operators in certain entry-exit systems transport significantly more gas into other systems than for consumption into their own entry-exit system. Consequently, reference price methodologies should include safeguards required to shelter such captive customers from risks related to large transit flows.(6) | Tietyissä otto- ja syöttöjärjestelmissä siirtoverkonhaltijat siirtävät kaasua merkittävästi enemmän muihin järjestelmiin kuin kulutusta varten omaan otto- ja syöttöjärjestelmäänsä. Näin ollen viitehintamenetelmiin olisi sisällyttävä mekanismit, jotka suojaavat kyseisiä sidoksissa olevia asiakkaita suuriin kauttakulkuvirtoihin liittyviltä riskeiltä.
(7) | In order to promote stability of transmission tariffs for network users, to foster financial stability and to avoid detrimental effects on the revenue and cash flow positions of transmission system operators, principles for revenue reconciliation should be set out.(7) | Verkonkäyttäjiltä veloitettavien siirtotariffien vakauden parantamiseksi, rahoitusvakauden edistämiseksi ja siirtoverkonhaltijoiden tuottoon ja kassavirtatilanteeseen kohdistuvien haitallisten vaikutusten välttämiseksi olisi määriteltävä periaatteet tuoton täsmäyttämistä varten.
(8) | In addition, rules should be set out on tariff principles for incremental capacity realised in a market-based manner according to the process set out in Articles 26 to 30 of Commission Regulation (EU) 2017/459 (2). In case realisation of incremental capacity leads to a level of cross-subsidisation that cannot be justified, as captive costumers would be exposed to a large share of the volume risk, this Regulation should introduce mechanisms to alleviate such risks.(8) | Lisäksi olisi esitettävä hinnoitteluperiaatteita koskevat säännöt komission asetuksen (EU) 2017/459 (2) 26–30 artiklassa esitetyn menettelyn mukaisesti markkinapohjaisella tavalla toteutettua kapasiteetin laajennusta varten. Niitä tapauksia varten, joissa kapasiteetin laajennus johtaa ristiintukemiseen tasolla, joka ei ole perusteltu, koska sidoksissa olevat asiakkaat olisivat alttiina suurelle osalle volyymiriskiä, tällä asetuksella olisi otettava käyttöön mekanismit kyseisten riskien lieventämiseksi.
(9) | This Regulation should be applicable to the non-exempted part of major new infrastructures which have received an exemption pursuant to Article 36 of Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council (3) from Article 41(6), (8) and (10) of that Directive. In cases where the specific nature of interconnectors has been acknowledged at European level by an exemption in accordance with Article 36 of Directive 2009/73/EC or by other means, national regulatory authorities should have the power to grant a derogation from requirements of this Regulation which would jeopardise the efficient operation of such interconnectors.(9) | Tätä asetusta olisi sovellettava vapautuksen piiriin kuulumattomiin osiin niissä merkittävissä uusissa infrastruktuureissa, jotka ovat saaneet Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY (3) 36 artiklan nojalla vapautuksen mainitun direktiivin 41 artiklan 6, 8 ja 10 kohdan soveltamisesta. Tapauksissa, joissa yhdysputkien erityinen luonne on tunnustettu Euroopan tasolla direktiivin 2009/73/EY 36 artiklan mukaisella vapautuksella tai muulla tavalla, kansallisilla sääntelyviranomaisilla olisi oltava valtuudet myöntää poikkeus sellaisista tämän asetuksen vaatimuksista, jotka vaarantaisivat kyseisten yhdysputkien tehokkaan toiminnan.
(10) | This Regulation should be without prejudice to application of Union and national competition rules, in particular the prohibitions of restrictive agreements (Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union) and of abuse of a dominant position (Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union). The harmonised transmission tariff structures put in place should be designed in such a way as to avoid foreclosure of downstream supply markets.(10) | Tämä asetus ei rajoita EU:n kilpailusääntöjen eikä kansallisten kilpailusääntöjen soveltamista, etenkään rajoittavia sopimuksia koskevan kiellon (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artikla) ja määräävän aseman väärinkäyttöä koskevan kiellon (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artikla) soveltamista. Yhdenmukaistetut siirtotariffirakenteet olisi suunniteltava siten, että vältetään toimitusketjun loppupään markkinoiden sulkeminen.
(11) | National regulatory authorities and transmission system operators should have regard to best practices and endeavours to harmonise processes for the implementation of this Regulation. Acting in accordance with Article 7 of Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council (4), the Agency for the Cooperation of Energy Regulators and the national regulatory authorities should ensure that rules on harmonised transmission tariff structures for gas are implemented across the Union in the most effective way.(11) | Tämän asetuksen täytäntöönpanomenettelyjen yhdenmukaistamiseksi kansallisten sääntelyviranomaisten ja siirtoverkonhaltijoiden olisi otettava huomioon parhaat käytännöt ja pyrkimykset. Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston ja kansallisten sääntelyviranomaisten olisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 713/2009 (4) 7 artiklan mukaisesti varmistettava, että kaasun yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskevat säännöt otetaan käyttöön mahdollisimman toimivalla tavalla koko unionissa.
(12) | The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee established in accordance with Article 51 of Directive 2009/73/EC,(12) | Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2009/73/EY 51 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:
CHAPTER II LUKU
GENERAL PROVISIONSYLEISET SÄÄNNÖKSET
Article 11 artikla
Subject matterKohde
This Regulation establishes a network code setting out the rules on harmonised transmission tariff structures for gas, including rules on the application of a reference price methodology, the associated consultation and publication requirements as well as the calculation of reserve prices for standard capacity products.Tässä asetuksessa vahvistetaan verkkosääntö, jossa esitetään kaasun yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskevat säännöt, mukaan luettuina viitehintamenetelmän soveltamista, siihen liittyviä kuulemis- ja julkaisuvaatimuksia sekä rajahinnan laskemista vakioiduille kapasiteettituotteille koskevat säännöt.
Article 22 artikla
ScopeSoveltamisala
1.   This Regulation shall apply to all entry points and all exit points of gas transmission networks with the exception of Chapters III, V, VI, Article 28, Article 31(2) and (3) and Chapter IX which shall apply only to interconnection points. Chapters III, V, VI, Article 28 and Chapter IX shall apply to entry points from third countries or exit points to third countries, or both, where the national regulatory authority takes a decision to apply Regulation (EU) 2017/459 at those points.1.   Tätä asetusta sovelletaan kaasunsiirtoverkkojen kaikkiin ottokohtiin ja kaikkiin syöttökohtiin lukuun ottamatta III, V ja VI lukua, 28 artiklaa ja 31 artiklan 2 ja 3 kohtaa ja IX lukua, joita sovelletaan ainoastaan yhteenliitäntäpisteisiin. Asetuksen III, V ja VI lukua, 28 artiklaa ja IX lukua sovelletaan kolmansista maista tulevan siirron ottokohtiin tai kolmansiin maihin suuntautuvan siirron syöttökohtiin, tai molempiin, jos kansallinen sääntelyviranomainen päättää soveltaa kyseisissä kohdissa asetusta (EU) 2017/459.
2.   This Regulation shall not apply in Member States which have been granted a derogation under Article 49 of Directive 2009/73/EC, for the duration of that derogation.2.   Tätä asetusta ei sovelleta jäsenvaltioissa, joille on myönnetty poikkeus direktiivin 2009/73/EY 49 artiklan nojalla, kyseisen poikkeuksen soveltamisaikana.
Article 33 artikla
DefinitionsMääritelmät
For the purposes of this Regulation, the definitions in Article 2 of Regulation (EC) No 715/2009, Article 3 of Regulation (EU) 2017/459, Article 3 of Commission Regulation (EU) No 312/2014 (5), Article 2 of Commission Regulation (EU) 2015/703 (6) as well as Article 2 of Directive 2009/73/EC shall apply. In addition, the following definitions shall apply:Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 715/2009 2 artiklan, asetuksen (EU) 2017/459 3 artiklan, komission asetuksen (EU) N:o 312/2014 (5) 3 artiklan, komission asetuksen (EU) 2015/703 (6) 2 artiklan sekä direktiivin 2009/73/EY 2 artiklan määritelmiä. Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan
(1) | ‘reference price’ means the price for a capacity product for firm capacity with a duration of one year, which is applicable at entry and exit points and which is used to set capacity-based transmission tariffs;1. | ’viitehinnalla’ otto- ja syöttökohdissa sovellettavaa ja kapasiteettiin perustuvia siirtotariffeja asetettaessa käytettävää kiinteän kapasiteetin kapasiteettituotteen hintaa, joka on voimassa yhden vuoden;
(2) | ‘reference price methodology’ means the methodology applied to the part of the transmission services revenue to be recovered from capacity-based transmission tariffs with the aim of deriving reference prices;2. | ’viitehintamenetelmällä’ viitehintojen johtamiseksi käytettävää menetelmää, jota sovelletaan siihen osaan siirtopalvelujen tuottoa, joka on tarkoitus kattaa kapasiteettiin perustuvilla siirtotariffeilla;
(3) | ‘non-price cap regime’ means a regulatory regime, such as the revenue cap, rate of return and cost plus regime, under which the allowed revenue for the transmission system operator is set in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC;3. | ’järjestelmällä, jossa ei ole hintakattoa’ sääntelyjärjestelmää, jonka puitteissa määritellään siirtoverkonhaltijalle sallittu tuotto direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti, kuten tuoton ylärajaa, tuottoastetta ja kustannusvoittolisää (cost plus) koskeva järjestelmä;
(4) | ‘non-transmission services revenue’ means the part of the allowed or target revenue which is recovered by non-transmission tariffs;4. | ’muiden kuin siirtopalvelujen tuotolla’ sitä osaa sallitusta tai tavoitetuotosta, joka katetaan muilla kuin siirtotariffeilla;
(5) | ‘regulatory period’ means the time period for which the general rules for the allowed or target revenue are set in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC;5. | ’sääntelykaudella’ ajanjaksoa, jonka osalta määritellään sallittua tai tavoitetuottoa koskevat yleiset säännöt direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti;
(6) | ‘transmission services revenue’ means the part of the allowed or target revenue which is recovered by transmission tariffs;6. | ’siirtopalvelujen tuotolla’ sitä osaa sallitusta tai tavoitetuotosta, joka katetaan siirtotariffeilla;
(7) | ‘transmission tariffs’ means the charges payable by network users for transmission services provided to them;7. | ’siirtotariffeilla’ maksuja, jotka verkonkäyttäjät maksavat niille tarjotuista siirtopalveluista;
(8) | ‘intra-system network use’ means transporting gas within an entry-exit system to customers connected to that same entry-exit system;8. | ’järjestelmän sisäisellä verkon käytöllä’ kaasun siirtoa otto- ja syöttöjärjestelmän sisällä samaan järjestelmään yhteydessä oleville asiakkaille;
(9) | ‘cross-system network use’ means transporting gas within an entry-exit system to customers connected to another entry-exit system;9. | ’järjestelmien välisellä verkon käytöllä’ kaasun siirtoa otto- ja syöttöjärjestelmän sisällä toiseen järjestelmään yhteydessä oleville asiakkaille;
(10) | ‘homogeneous group of points’ means a group of one of the following types of points: entry interconnection points, exit interconnection points, domestic entry points, domestic exit points, entry points from storage facilities, exit points to storage facilities, entry points from liquefied natural gas facilities (hereinafter, referred to as ‘LNG facilities’), exit points to LNG facilities and entry points from production facilities;10. | ’homogeenisella kohtien ryhmällä’ ryhmää, joka muodostuu yhdentyyppisistä seuraavassa luetelluista kohdista: otto–yhteenliitäntäkohdat, syöttö–yhteenliitäntäkohdat, kotimaan ottokohdat, kotimaan syöttökohdat, varastointilaitoksiin yhteydessä olevat ottokohdat, varastointilaitoksiin yhteydessä olevat syöttökohdat, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksiin yhteydessä olevat ottokohdat, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksiin yhteydessä olevat syöttökohdat ja tuotantolaitoksiin yhteydessä olevat ottokohdat;
(11) | ‘allowed revenue’ means the sum of transmission services revenue and non-transmission services revenue for the provision of services by the transmission system operator for a specific time period within a given regulatory period which such transmission system operator is entitled to obtain under a non-price cap regime and which is set in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC;11. | ’sallitulla tuotolla’ sellaista siirtoverkonhaltijan tiettynä ajanjaksona tietyn sääntelykauden aikana tarjoamien siirtopalvelujen ja muiden kuin siirtopalvelujen kokonaistuottoa, jonka kyseinen siirtoverkonhaltija on järjestelmän, jossa ei ole hintakattoa, puitteissa oikeutettu saamaan ja joka määritellään direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti;
(12) | ‘transmission services’ means the regulated services that are provided by the transmission system operator within the entry-exit system for the purpose of transmission;12. | ’siirtopalveluilla’ säänneltyjä palveluja, joita siirtoverkonhaltija tarjoaa otto- ja syöttöjärjestelmän sisällä tapahtuvaa siirtoa varten;
(13) | ‘non-transmission tariffs’ means the charges payable by network users for non-transmission services provided to them;13. | ’muilla kuin siirtotariffeilla’ maksuja, jotka verkonkäyttäjät maksavat niille tarjotuista muista kuin siirtopalveluista;
(14) | ‘target revenue’ means the sum of expected transmission services revenue calculated in accordance with the principles set out in Article 13(1) of Regulation (EC) No 715/2009 and expected non-transmission services revenue for the provision of services by the transmission system operator for a specific time period within a given regulatory period under a price cap regime;14. | ’tavoitetuotolla’ asetuksen (EY) N:o 715/2009 13 artiklan 1 kohdassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti lasketun siirtopalvelujen odotetun tuoton ja siirtoverkonhaltijan tiettynä ajanjaksona tietyn sääntelykauden aikana hintakattojärjestelmän puitteissa tarjoamille palveluille odotetun muiden kuin siirtopalvelujen tuoton summaa;
(15) | ‘non-transmission services’ means the regulated services other than transmission services and other than services regulated by Regulation (EU) No 312/2014 that are provided by the transmission system operator;15. | ’muilla kuin siirtopalveluilla’ säänneltyjä palveluja, jotka eivät ole siirtopalveluja eivätkä asetuksella (EU) N:o 312/2014 säänneltyjä palveluja ja joita siirtoverkonhaltija tarjoaa;
(16) | ‘multiplier’ means the factor applied to the respective proportion of the reference price in order to calculate the reserve price for a non-yearly standard capacity product;16. | ’kertoimella’ tekijää, jota sovelletaan kulloinkin kyseessä olevaan osaan viitehinnasta vakioidun muun kuin vuosikapasiteettituotteen rajahinnan laskemiseksi;
(17) | ‘price cap regime’ means a regulatory regime under which a maximum transmission tariff based on the target revenue is set in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC;17. | ’hintakattojärjestelmällä’ sääntelyjärjestelmää, jonka puitteissa vahvistetaan tavoitetuottoon perustuva siirtotariffin enimmäismäärä direktiivin 2009/EY/73 41 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti;
(18) | ‘cost driver’ means a key determinant of the transmission system operator's activity which is correlated to the costs of that transmission system operator, such as distance or technical capacity;18. | ’kustannustekijällä’ siirtoverkonhaltijan toiminnan kustannuksiin keskeisesti vaikuttavaa tekijää, kuten etäisyyttä tai teknistä kapasiteettia;
(19) | ‘cluster of entry or exit points’ means a homogeneous group of points or group of entry points or of exit points located within the vicinity of each other and which are considered as, respectively, one entry point or one exit point for the application of the reference price methodology;19. | ’otto- tai syöttökohtien ryppäällä’ homogeenista kohtien ryhmää tai otto- tai syöttökohtien ryhmää, jossa kohdat sijaitsevat lähellä toisiaan ja joka katsotaan viitehintamenetelmää sovellettaessa yhdeksi otto- tai syöttökohdaksi;
(20) | ‘flow scenario’ means a combination of an entry point and an exit point which reflects the use of the transmission system according to likely supply and demand patterns and for which there is at least one pipeline route allowing to flow gas into the transmission network at that entry point and out of the transmission network at that exit point, irrespective of whether the capacity is contracted at that entry point and that exit point;20. | ’virtausskenaariolla’ ottokohdan ja syöttökohdan yhdistelmää, joka kuvastaa todennäköisten tarjonta- ja kysyntämallien mukaista siirtoverkon käyttöä ja johon liittyy vähintään yksi putkireitti mahdollistaen kaasun virtauksen siirtoverkkoon ottokohdassa ja ulos siirtoverkosta syöttökohdassa riippumatta siitä, onko kapasiteetista tehty sopimukset kyseisissä otto- ja syöttökohdissa;
(21) | ‘seasonal factor’ means the factor reflecting the variation of demand within the year which may be applied in combination with the relevant multiplier;21. | ’kausitekijällä’ kysynnän vaihtelua vuoden aikana kuvaavaa tekijää, jota voidaan soveltaa yhdessä asiaankuuluvan kertoimen kanssa;
(22) | ‘fixed payable price’ means a price calculated in accordance with Article 24(b) where the reserve price is not subject to any adjustments;22. | ’kiinteällä maksettavalla hinnalla’ 24 artiklan b alakohdan mukaisesti laskettua hintaa, jossa rajahintaan ei tehdä mukautuksia;
(23) | ‘tariff period’ means the time period during which a particular level of reference price is applicable, which minimum duration is one year and maximum duration is the duration of the regulatory period;23. | ’tariffikaudella’ ajanjaksoa, jonka aikana sovelletaan tietyntasoista viitehintaa; sen vähimmäispituus on yksi vuosi ja enimmäispituus on sääntelykauden pituus;
(24) | ‘regulatory account’ means the account aggregating at least under- and over-recovery of the transmission services revenue under a non-price cap regime;24. | ’sääntelytilillä’ tiliä, jolla järjestelmässä, jossa ei ole hintakattoa, yhdistetään vähintään ali- ja ylijäämäinen siirtopalvelujen tuotto;
(25) | ‘auction premium’ means the difference between the clearing price and the reserve price in an auction;25. | ’huutokauppapreemiolla’ selvityshinnan ja rajahinnan välistä eroa huutokaupassa;
(26) | ‘floating payable price’ means a price calculated in accordance with Article 24(a) where the reserve price is subject to adjustments such as revenue reconciliation, adjustment of the allowed revenue or adjustment of the forecasted contracted capacity.26. | ’vaihtelevalla maksettavalla hinnalla’ 24 artiklan a kohdan mukaisesti laskettua hintaa, jossa rajahintaan voidaan tehdä mukautuksia esimerkiksi täsmäyttämällä tuottoa, mukauttamalla sallittua tuottoa tai mukauttamalla ennakoitua sovittua kapasiteettia.
Article 44 artikla
Transmission and non-transmission services and tariffsSiirtopalvelut ja muut kuin siirtopalvelut ja tariffit
1.   A given service shall be considered a transmission services where both of the following criteria are met:1.   Tiettyä palvelua pidetään siirtopalveluna, jos molemmat seuraavista kriteereistä täyttyvät:
(a) | the costs of such service are caused by the cost drivers of both technical or forecasted contracted capacity and distance;a) | palvelun kustannuksia aiheuttavia kustannustekijöitä ovat tekninen tai ennakoitu sovittu kapasiteetti ja etäisyys;
(b) | the costs of such service are related to the investment in and operation of the infrastructure which is part of the regulated asset base for the provision of transmission services.b) | palvelun kustannukset liittyvät sääntelyviranomaisen laskeman pääomapohjan (regulated asset base) osana olevaan infrastruktuuriin tehtäviin investointeihin ja infrastruktuurin toimintaan.
Where any of the criteria set out in points (a) and (b) are not complied with, a given service may be attributed to either transmission or non-transmission services subject to the findings of the periodic consultation by the transmission system operator(s) or the national regulatory authority and decision by the national regulatory authority, as set out in Articles 26 and 27.Jos kumpi tahansa a tai b kohdassa esitetyistä kriteereistä ei täyty, palvelua voidaan pitää joko siirtopalveluna tai muuna kuin siirtopalveluna yhden tai useamman siirtoverkonhaltijan tai kansallisen sääntelyviranomaisen määräajoin järjestämän kuulemisen tuloksista ja kansallisen sääntelyviranomaisen päätöksestä riippuen, kuten 26 ja 27 artiklassa esitetään.
2.   Transmission tariffs may be set in a manner as to take into account the conditions for firm capacity products.2.   Siirtotariffit voidaan asettaa siten, että otetaan huomioon kiinteän kapasiteetin tuotteita koskevat ehdot.
3.   The transmission services revenue shall be recovered by capacity-based transmission tariffs.3.   Siirtopalvelujen tuotto katetaan kapasiteettiin perustuvilla siirtotariffeilla.
As an exception, subject to the approval of the national regulatory authority, a part of the transmission services revenue may be recovered only by the following commodity-based transmission tariffs which are set separately from each other:Poikkeuksena ja edellyttäen, että kansallinen sääntelyviranomainen sen hyväksyy, osa siirtopalvelujen tuotosta voidaan kattaa ainoastaan seuraavilla hyödykkeeseen perustuvilla siirtotariffeilla, jotka asetetaan toisistaan erillään:
(a) | a flow-based charge, which shall comply with all of the following criteria: | (i) | levied for the purpose of covering the costs mainly driven by the quantity of the gas flow; | (ii) | calculated on the basis of forecasted or historical flows, or both, and set in such a way that it is the same at all entry points and the same at all exit points; | (iii) | expressed in monetary terms or in kind.a) | virtaukseen perustuva maksu, jonka on täytettävä kaikki seuraavat kriteerit: | i) | maksu peritään kattamaan kustannukset, jotka riippuvat pääasiassa kaasuvirran määrästä; | ii) | maksu lasketaan ennakoitujen tai toteutuneiden virtojen tai niiden molempien perusteella ja asetetaan siten, että se on sama kaikissa ottokohdissa ja sama kaikissa syöttökohdissa; | iii) | maksu ilmaistaan rahamääräisenä tai luontoissuorituksena;
(b) | a complementary revenue recovery charge, which shall comply with all of the following criteria: | (i) | levied for the purpose of managing revenue under- and over-recovery; | (ii) | calculated on the basis of forecasted or historical capacity allocations and flows, or both; | (iii) | applied at points other than interconnection points; | (iv) | applied after the national regulatory authority has made an assessment of its cost-reflectivity and its impact on cross-subsidisation between interconnection points and points other than interconnection points.b) | täydentävä maksu tuoton kattamiseksi, jonka on täytettävä kaikki seuraavat kriteerit: | i) | maksu peritään ali- ja ylijäämäisen tuoton hallinnoimiseksi; | ii) | maksu lasketaan ennakoitujen tai toteutuneiden kapasiteetinjakojen ja virtojen tai niiden molempien perusteella; | iii) | maksua sovelletaan muissa kohdissa kuin yhteenliitäntäpisteissä; | iv) | maksua sovelletaan sen jälkeen, kun kansallinen sääntelyviranomainen on arvioinut sen kustannusvastaavuuden ja sen vaikutukset ristiintukemiseen yhteenliitäntäpisteiden ja muiden kohtien välillä.
4.   The non-transmission services revenue shall be recovered by non-transmission tariffs applicable for a given non-transmission service. Such tariffs shall be as follows:4.   Muiden kuin siirtopalvelujen tuotto katetaan tiettyyn muuhun kuin siirtopalveluun sovellettavilla muilla kuin siirtotariffeilla. Kyseisten tariffien on täytettävät seuraavat vaatimukset:
(a) | cost-reflective, non-discriminatory, objective and transparent;a) | ne vastaavat kustannuksia ja ovat syrjimättömiä, puolueettomia ja läpinäkyviä;
(b) | charged to the beneficiaries of a given non-transmission service with the aim of minimising cross-subsidisation between network users within or outside a Member State, or both.b) | ne veloitetaan tietystä muusta kuin siirtopalvelusta hyötyä saavilta tavoitteena minimoida ristiintukeminen verkonkäyttäjien välillä jäsenvaltiossa ja/tai jäsenvaltion ulkopuolella.
Where according to the national regulatory authority a given non-transmission service benefits all network users, the costs for such service shall be recovered from all network users.Jos kansallisen sääntelyviranomaisen mukaan tietty muu kuin siirtopalvelu hyödyttää kaikkia verkonkäyttäjiä, palvelun kustannusten kattamiseen osallistuvat kaikki verkonkäyttäjät.
Article 55 artikla
Cost allocation assessmentsKustannusten jakoa koskevat arviot
1.   The national regulatory authority or the transmission system operator, as decided by the national regulatory authority, shall perform the following assessments and shall publish them as part of the final consultation referred to in Article 26:1.   Kansallisen sääntelyviranomaisen tai, jos kansallinen sääntelyviranomainen niin päättää, siirtoverkonhaltijan on suoritettava seuraavat arvioinnit ja julkaistava ne osana 26 artiklassa tarkoitettua lopullista kuulemista:
(a) | a cost allocation assessment relating to the transmission services revenue to be recovered by capacity-based transmission tariffs and based exclusively on the cost drivers of | (i) | technical capacity; or | (ii) | forecasted contracted capacity; or | (iii) | technical capacity and distance; or | (iv) | forecasted contracted capacity and distance;a) | kustannusten jakoa koskeva arvio siirtopalvelujen tuotosta, joka on tarkoitus kattaa kapasiteettiin perustuvilla siirtotariffeilla; arvio perustuu yksinomaan seuraaviin kustannustekijöihin: | i) | tekninen kapasiteetti; tai | ii) | ennakoitu sovittu kapasiteetti; tai | iii) | tekninen kapasiteetti ja etäisyys; tai | iv) | ennakoitu sovittu kapasiteetti ja etäisyys;
(b) | a cost allocation assessment relating to the transmission services revenue to be recovered by commodity-based transmission tariffs, if any, and based exclusively on the cost drivers of: | (i) | the amount of gas flows; or | (ii) | the amount of gas flows and distance.b) | kustannusten jakoa koskeva arvio siirtopalvelujen tuotosta, joka on tarkoitus kattaa mahdollisilla hyödykkeeseen perustuvilla siirtotariffeilla; arvio perustuu yksinomaan seuraaviin kustannustekijöihin: | i) | kaasuvirtojen määrä; tai | ii) | kaasuvirtojen määrä ja etäisyys.
2.   The cost allocation assessments shall indicate the degree of cross-subsidisation between intra-system and cross-system network use based on the proposed reference price methodology.2.   Kustannusten jakoa koskevissa arvioissa on ilmoitettava ehdotettuun viitehintamenetelmään perustuen ristiintukemisen aste järjestelmän sisäisen ja järjestelmien välisen verkonkäytön välillä.
3.   The cost allocation assessment referred to in paragraph 1(a) shall be carried out as follows:3.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kustannusten jakoa koskeva arvio suoritetaan seuraavasti:
(a) | the transmission services capacity revenue to be obtained from intra-system network use at both all entry points and all exit points shall be divided by the value of the relevant capacity cost driver(s) for intra-system network use in order to calculate the intra-system capacity ratio, which is defined as a monetary unit per measurement unit, such as in euro per MWh/day, in accordance with the following formula: | Where: |   | is the revenue, defined in a monetary unit such as the euro, which is obtained from capacity tariffs and charged for intra-system network use; |   | is the value of capacity-related cost driver(s) for intra-system network use, such as the sum of the average daily forecasted capacities contracted at each intra-system entry point and intra-system exit point, or cluster of points, and is defined in a measurement unit such as MWh/day.a) | Lasketaan järjestelmän sisäinen kapasiteettisuhde, joka ilmaistaan rahayksikkönä mittayksikköä kohden, kuten euroa per MWh/päivä, jakamalla siirtopalvelujen kapasiteettituotto, joka on tarkoitus saada järjestelmän sisäisestä verkon käytöstä kaikissa ottokohdissa ja kaikissa syöttökohdissa, asiaankuuluvan yhden tai useamman järjestelmän sisäistä verkon käyttöä koskevan kapasiteettiin liittyvän kustannustekijän arvolla seuraavan kaavan mukaisesti: | jossa: |   | on rahayksikkönä, kuten euroina, ilmaistu tuotto, joka saadaan kapasiteettiin perustuvien tariffien kautta ja joka veloitetaan järjestelmän sisäisestä verkon käytöstä; |   | on mittayksikkönä, kuten MWh/päivä, ilmaistu järjestelmän sisäistä verkon käyttöä koskevan yhden tai useamman kapasiteettiin liittyvän kustannustekijän arvo, kuten kussakin järjestelmän sisäisessä ottokohdassa ja kussakin järjestelmän sisäisessä syöttökohdassa tai niiden ryppäässä sovittujen ennakoitujen keskimääräisten vuorokausikapasiteettien summa.
(b) | the transmission services capacity revenue to be obtained from cross-system network use at both all entry points and all exit points shall be divided by the value of the relevant capacity cost driver(s) for cross-system network use in order to calculate the cross-system capacity ratio, which is defined as a monetary unit per measurement unit, such as in euro per MWh/day, in accordance with the following formula: | Where: |   | is the revenue, defined in a monetary unit such as the euro, which is obtained from capacity tariffs and charged for cross-system network use; |   | is the value of capacity-related cost driver(s) for cross-system network use, such as the sum of the average daily forecasted capacities contracted at each cross-system entry and exit point, or cluster of points, and is defined in a measurement unit such as MWh/day.b) | Lasketaan järjestelmien välinen kapasiteettisuhde, joka ilmaistaan rahayksikkönä mittayksikköä kohden, kuten euroa per MWh/päivä, jakamalla siirtopalvelujen kapasiteettituotto, joka on tarkoitus saada järjestelmien välisestä verkon käytöstä kaikissa ottokohdissa ja kaikissa syöttökohdissa, asiaankuuluvan yhden tai useamman järjestelmien välistä verkon käyttöä koskevan kapasiteettiin liittyvän kustannustekijän arvolla seuraavan kaavan mukaisesti: | jossa: |   | on rahayksikkönä, kuten euroina, ilmaistu tuotto, joka saadaan kapasiteettiin perustuvien tariffien kautta ja joka veloitetaan järjestelmien välisestä verkon käytöstä; |   | on mittayksikkönä, kuten MWh/päivä, ilmaistu järjestelmien välistä verkon käyttöä koskevan yhden tai useamman kapasiteettiin liittyvän kustannustekijän arvo, kuten kussakin järjestelmien välisessä otto- ja syöttökohdassa tai niiden ryppäässä sovittujen ennakoitujen keskimääräisten vuorokausikapasiteettien summa.
(c) | the capacity cost allocation comparison index between the ratios referred to in points (a) and (b), which is defined in percentage, shall be calculated in accordance with the following formula:c) | Lasketaan prosenttilukuna ilmaistu a ja b alakohdassa tarkoitettujen suhteiden välinen kapasiteetin kustannusten jakoa koskeva vertailuindeksi seuraavan kaavan mukaisesti:
4.   The cost allocation assessment referred to in paragraph 1(b) shall be carried out as follows:4.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kustannusten jakoa koskeva arvio suoritetaan seuraavasti:
(a) | the transmission services commodity revenue to be obtained from intra-system network use at both all entry points and all exit points shall be divided by the value of the relevant commodity cost driver(s) for intra-system network use in order to calculate the intra-system commodity ratio, which is defined as a monetary unit per measurement unit, such as in euro per MWh, in accordance with the following formula: | Where: |   | is the revenue, defined in a monetary unit such as the euro, which is obtained from commodity tariffs and charged for intra-system network use; |   | is the value of commodity-related cost driver(s) for intra-system network use, such as the sum of the average daily forecasted flows at each intra-system entry and exit point, or cluster of points, and is defined in a measurement unit such as MWh.a) | Lasketaan järjestelmän sisäinen hyödykesuhde, joka ilmaistaan rahayksikkönä mittayksikköä kohden, kuten euroa per MWh, jakamalla siirtopalvelujen hyödyketuotto, joka on tarkoitus saada järjestelmän sisäisestä verkon käytöstä kaikissa ottokohdissa ja kaikissa syöttökohdissa, asiaankuuluvan yhden tai useamman järjestelmän sisäistä verkon käyttöä koskevan hyödykkeeseen liittyvän kustannustekijän arvolla seuraavan kaavan mukaisesti: | jossa: |   | on rahayksikkönä, kuten euroina, ilmaistu tuotto, joka saadaan hyödykkeeseen perustuvien tariffien kautta ja joka veloitetaan järjestelmän sisäisestä verkon käytöstä; |   | on mittayksikkönä, kuten MWh, ilmaistu järjestelmän sisäistä verkon käyttöä koskevan yhden tai useamman hyödykkeeseen liittyvän kustannustekijän arvo, kuten kussakin järjestelmän sisäisessä otto- ja syöttökohdassa tai niiden ryppäässä ennakoitujen keskimääräisten vuorokausivirtausten summa.
(b) | the transmission services commodity revenue to be obtained from cross-system network use at both all entry points and all exit points shall be divided by the value of the relevant commodity cost driver(s) for cross-system network use in order to calculate the cross-system commodity ratio, which is defined as a monetary unit per measurement unit, such as in euro per MWh, in accordance with the following formula: | Where: |   | is the revenue, defined in a monetary unit such as the euro, which is obtained from commodity tariffs and charged on cross-system network use; |   | is the value of commodity-related cost driver(s) for cross-system network use, such as the sum of the average daily forecasted flows at each cross-system entry and exit point, or cluster of points, and is defined in a measurement unit such as MWh.b) | Lasketaan järjestelmien välinen hyödykesuhde, joka ilmaistaan rahayksikkönä mittayksikköä kohden, kuten euroa per MWh, jakamalla siirtopalvelujen hyödyketuotto, joka on tarkoitus saada järjestelmien välisestä verkon käytöstä kaikissa ottokohdissa ja kaikissa syöttökohdissa, asiaankuuluvan yhden tai useamman järjestelmien välistä verkon käyttöä koskevan hyödykkeeseen liittyvän kustannustekijän arvolla seuraavan kaavan mukaisesti: | jossa: |   | on rahayksikkönä, kuten euroina, ilmaistu tuotto, joka saadaan hyödykkeeseen perustuvien tariffien kautta ja joka veloitetaan järjestelmien välisestä verkon käytöstä; |   | on mittayksikkönä, kuten MWh, ilmaistu järjestelmien välistä verkon käyttöä koskevan yhden tai useamman hyödykkeeseen liittyvän kustannustekijän arvo, kuten kussakin järjestelmien välisessä otto- ja syöttökohdassa tai niiden ryppäässä ennakoitujen keskimääräisten vuorokausivirtausten summa.
(c) | the commodity cost allocation comparison index between the ratios referred to in points (a) and (b), which is defined in percentage, shall be calculated in accordance with the following formula:c) | Lasketaan prosenttilukuna ilmaistu a ja b alakohdassa tarkoitettujen suhteiden välinen hyödykkeen kustannusten jakoa koskeva vertailuindeksi seuraavan kaavan mukaisesti:
5.   The transmission services revenue to be obtained from intra-system network use at entry points referred to in paragraphs 3(a) and 4(a) shall be calculated as follows:5.   Järjestelmän sisäisestä verkon käytöstä 3 kohdan a alakohdassa ja 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa ottokohdissa saatava siirtopalvelujen tuotto lasketaan seuraavasti:
(a) | the amount of allocated capacity or, respectively, flows attributed to the provision of transmission services for cross-system network use at all entry points shall be deemed equal to the amount of capacity or, respectively, flows attributed to the provision of transmission services for cross-system network use at all exit points;a) | kapasiteetin tai virtauksen määrä, joka on jaettu siirtopalvelujen tarjoamiseksi järjestelmien välistä verkon käyttöä varten kaikissa ottokohdissa, katsotaan samaksi kuin kapasiteetin tai virtauksen määrä, joka on jaettu siirtopalvelujen tarjoamiseksi järjestelmien välistä verkon käyttöä varten kaikissa syöttökohdissa;
(b) | the capacity and, respectively, flows, determined as set out in point (a) of this paragraph shall be used to calculate the transmission services revenue to be obtained from cross-system network use at entry points;b) | tämän kohdan a alakohdan mukaisesti määriteltyä kapasiteettia tai virtausta käytetään laskettaessa siirtopalvelujen tuottoa, joka on tarkoitus saada järjestelmien välisestä verkon käytöstä ottokohdissa;
(c) | the difference between the overall transmission services revenue to be obtained at entry points and the resulting value referred to in point (b) of this paragraph shall be equal to the transmission services revenue to be obtained from intra-system network use at entry points.c) | siirtopalvelujen kokonaistuoton, joka ottokohdissa on tarkoitus saada, ja tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetun tulokseksi saatavan arvon erotuksen on oltava sama kuin siirtopalvelujen tuotto, joka on tarkoitus saada järjestelmän sisäisestä verkon käytöstä ottokohdissa.
6.   Where distance is used as a cost driver in combination with technical or forecasted contracted capacity or flows, the capacity weighted average distance or, respectively, commodity weighted average distance shall be used. Where the results of the capacity, or respectively commodity cost allocation comparison indexes referred to in paragraph 3(c) or, respectively paragraph 4(c), exceed 10 percent, the national regulatory authority shall provide the justification for such results in the decision referred to in Article 27(4).6.   Jos kustannustekijänä käytetään etäisyyttä yhdessä teknisen tai ennakoidun sovitun kapasiteetin tai virtauksen kanssa, on käytettävä kapasiteetin tai hyödykkeen mukaisesti painotettua etäisyyden keskiarvoa. Jos kustannusten jakoa koskevien, 3 kohdan c alakohdassa kapasiteetin osalta ja 4 kohdan c alakohdassa hyödykkeen osalta tarkoitettujen vertailuindeksien tulokset ylittävät 10 prosenttia, kansallisen sääntelyviranomaisen on perusteltava kyseiset tulokset 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa päätöksessä.
CHAPTER IIII LUKU
REFERENCE PRICE METHODOLOGIESVIITEHINTAMENETELMÄT
Article 66 artikla
Reference price methodology applicationViitehintamenetelmän soveltaminen
1.   The reference price methodology shall be set or approved by the national regulatory authority as set out in Article 27. The reference price methodology to be applied shall be subject to the findings of the periodic consultations carried out in accordance with Article 26 by the transmission system operator(s) or the national regulatory authority, as decided by the national regulatory authority.1.   Viitehintamenetelmän määrää tai hyväksyy kansallinen sääntelyviranomainen 27 artiklan mukaisesti. Sovellettavassa viitehintamenetelmässä on otettava huomioon tulokset määräajoin toteutettavista kuulemisista, jotka 26 artiklan mukaisesti järjestää kansallisen sääntelyviranomaisen päätöksestä riippuen yksi tai useampi siirtoverkonhaltija tai kansallinen sääntelyviranomainen.
2.   The application of the reference price methodology shall provide a reference price.2.   Viitehinta saadaan viitehintamenetelmää soveltamalla.
3.   The same reference price methodology shall be applied to all entry and exit points in a given entry-exit system subject to the exceptions set out in Articles 10 and 11.3.   Samaa viitehintamenetelmää on sovellettava tietyssä otto- ja syöttöjärjestelmässä kaikkiin otto- ja syöttökohtiin 10 ja 11 artiklassa esitettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.
4.   Adjustments to the application of the reference price methodology to all entry and exit points may only be made in accordance with Article 9 or as a result of one or more of the following:4.   Viitehintamenetelmän soveltamista kaikkiin otto- ja syöttökohtiin voidaan mukauttaa ainoastaan 9 artiklan mukaisesti tai seuraavin perustein:
(a) | benchmarking by the national regulatory authority, whereby reference prices at a given entry or exit point are adjusted so that the resulting values meet the competitive level of reference prices;a) | kansallisen sääntelyviranomaisen tekemä vertailu, jonka yhteydessä viitehinnat tietyssä otto- tai syöttökohdassa mukautetaan kilpailukykyiselle tasolle;
(b) | equalisation by the transmission system operator(s) or the national regulatory authority, as decided by the national regulatory authority, whereby the same reference price is applied to some or all points within a homogeneous group of points;b) | tasaus, jonka tekee kansallisen sääntelyviranomaisen päätöksestä riippuen yksi tai useampi siirtoverkonhaltija tai kansallinen sääntelyviranomainen saman viitehinnan soveltamiseksi joihinkin tai kaikkiin kohtiin homogeenisen kohtien ryhmän sisällä;
(c) | rescaling by the transmission system operator(s) or the national regulatory authority, as decided by the national regulatory authority, whereby the reference prices at all entry or all exit points, or both, are adjusted either by multiplying their values by a constant or by adding to or subtracting from their values a constant.c) | uudelleenporrastus, jonka tekee kansallisen sääntelyviranomaisen päätöksestä riippuen yksi tai useampi siirtoverkonhaltija tai kansallinen sääntelyviranomainen ja jonka yhteydessä viitehintoja kaikissa otto- ja/tai syöttökohdissa mukautetaan kertomalla niiden arvo vakiolla tai korottamalla tai alentamalla niiden arvoa vakiolla.
Article 77 artikla
Choice of a reference price methodologyViitehintamenetelmän valinta
The reference price methodology shall comply with Article 13 of Regulation (EC) No 715/2009 and with the following requirements. It shall aim at:Viitehintamenetelmän on oltava asetuksen (EY) N:o 715/2009 13 artiklan mukainen sekä täytettävä seuraavat vaatimukset. Sillä on pyrittävä
(a) | enabling network users to reproduce the calculation of reference prices and their accurate forecast;a) | tarjoamaan verkonkäyttäjille mahdollisuus toistaa sen avulla viitehintoja ja niiden tarkkoja ennusteita koskeva laskelma;
(b) | taking into account the actual costs incurred for the provision of transmission services considering the level of complexity of the transmission network;b) | ottamaan huomioon siirtopalvelujen tarjoamisesta tosiasiallisesti aiheutuvat kustannukset siirtoverkon monimutkaisuusasteen mukaan;
(c) | ensuring non-discrimination and prevent undue cross-subsidisation including by taking into account the cost allocation assessments set out in Article 5;c) | takaamaan syrjimättömyys ja estämään aiheeton ristiintukeminen ottamalla muun muassa huomioon 5 artiklassa esitetyt kustannusten jakoa koskevat arviot;
(d) | ensuring that significant volume risk related particularly to transports across an entry-exit system is not assigned to final customers within that entry-exit system;d) | varmistamaan, ettei erityisesti otto- ja syöttöjärjestelmän kautta tapahtuviin siirtoihin liittyvää merkittävää volyymiriskiä siirretä kyseisen otto- ja syöttöjärjestelmän sisällä loppukäyttäjille;
(e) | ensuring that the resulting reference prices do not distort cross-border trade.e) | varmistamaan, etteivät tuloksena saatavat viitehinnat vääristä rajat ylittävää kauppaa.
Article 88 artikla
Capacity weighted distance reference price methodologyKapasiteetin mukaan painotettu etäisyysperusteinen viitehintamenetelmä
1.   The parameters for the capacity weighted distance reference price methodology shall be as follows:1.   Kapasiteetin mukaan painotetun etäisyysperusteisen viitehintamenetelmän muuttujia ovat
(a) | the part of the transmission services revenue to be recovered from capacity-based transmission tariffs;a) | siirtopalvelujen tuoton osa, joka on tarkoitus kattaa kapasiteettiin perustuvilla siirtotariffeilla;
(b) | the forecasted contracted capacity at each entry point or a cluster of entry points and at each exit point or a cluster of exit points;b) | ennakoitu sovittu kapasiteetti kussakin ottokohdassa tai ottokohtien ryppäässä ja kussakin syöttökohdassa tai syöttökohtien ryppäässä;
(c) | where entry points and exit points can be combined in a relevant flow scenario, the shortest distance of the pipeline routes between an entry point or a cluster of entry points and an exit point or a cluster of exit points;c) | jos ottokohdat ja syöttökohdat voidaan yhdistää asiaankuuluvassa virtausskenaariossa, putkireittien lyhin etäisyys ottokohdan tai ottokohtien ryppään ja syöttökohdan tai syöttökohtien ryppään välillä;
(d) | the combinations of entry points and exit points, where some entry points and some exit points can be combined in a relevant flow scenario;d) | ottokohtien ja syöttökohtien yhdistelmät, kun jotkin ottokohdat ja jotkin syöttökohdat voidaan yhdistää asiaankuuluvassa virtausskenaariossa;
(e) | the entry-exit split referred to in Article 30(1)(b)(v)(2) shall be 50/50.e) | 30 artiklan 1 kohdan b alakohdan v alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetun otto–syöttösuhteen on oltava 50/50.
Where entry points and exit points cannot be combined in a flow scenario, this combination of entry and exit points shall not be taken into account.Jos ottokohtia ja syöttökohtia ei voida yhdistää virtausskenaariossa, kyseistä otto- ja syöttökohtien yhdistelmää ei oteta huomioon.
2.   The reference prices shall be derived in the following sequential steps:2.   Viitehinnat johdetaan seuraavien peräkkäisten vaiheiden mukaisesti:
(a) | the weighted average distance for each entry point or each cluster of entry points and for each exit point or each cluster of exit points shall be calculated, taking into account, where relevant, the combinations referred to in paragraph 1(d), in accordance with the following respective formulas: | (i) | for an entry point or cluster of entry points, as the sum of the products of capacity at each exit point or cluster of exit points and the distance from this entry point or cluster of entry points to each exit point or cluster of exit points, divided by the sum of capacities at each exit point or cluster of exit points: | Where: |   | ADEn is the weighted average distance for an entry point or a cluster of entry points; |   | CAPEx is the forecasted contracted capacity at an exit point or a cluster of exit points; |   | DEn,Ex is the distance between a given entry point or a cluster of entry points and a given exit point or a cluster of exit points referred to in paragraph 1(c). | (ii) | for an exit point or cluster of exit points, as the sum of the products of capacity at each entry point or cluster of entry points and the distance to this exit point or cluster of exit points from each entry point or cluster of entry points, divided by the sum of capacities at each entry point or cluster of entry points: | Where: |   | ADEx is the weighted average distance for an exit point or a cluster of exit points; |   | CAPEn is the forecasted contracted capacity at an entry point or a cluster of entry points; |   | DEn,Ex is the distance between a given entry point or a cluster of entry points and a given exit point or a cluster of exit points referred to in paragraph 1(c).a) | Lasketaan painotettu keskimääräinen etäisyys kullekin ottokohdalle tai kullekin ottokohtien ryppäälle ja kullekin syöttökohdalle tai kullekin syöttökohtien ryppäälle ottaen huomioon, tapauksen mukaan, 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut yhdistelmät seuraavien kaavojen mukaisesti: | i) | ottokohdalle tai ottokohtien ryppäälle: kunkin syöttökohdan tai syöttökohtien ryppään kapasiteetin ja kyseisen ottokohdan tai ottokohtien ryppään ja kunkin syöttökohdan tai syöttökohtien ryppään välisen etäisyyden tulojen summa jaettuna kunkin syöttökohdan tai syöttökohtien ryppään kapasiteettien summalla: | jossa: |   | ADEn on ottokohdan tai ottokohtien ryppään painotettu keskimääräinen etäisyys; |   | CAPEx on ennakoitu sovittu kapasiteetti syöttökohdassa tai syöttökohtien ryppäässä; |   | DEn,Ex on 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu tietyn ottokohdan tai ottokohtien ryppään ja tietyn syöttökohdan tai syöttökohtien ryppään välinen etäisyys; | ii) | syöttökohdalle tai syöttökohtien ryppäälle: kunkin ottokohdan tai ottokohtien ryppään kapasiteetin ja kyseisen syöttökohdan tai syöttökohtien ryppään ja kunkin ottokohdan tai ottokohtien ryppään välisen etäisyyden tulojen summa jaettuna kaikkien ottokohtien tai ottokohtien ryppään kapasiteettien summalla: | jossa: |   | ADEx on syöttökohdan tai syöttökohtien ryppään painotettu keskimääräinen etäisyys; |   | CAPEn on ennakoitu sovittu kapasiteetti ottokohdassa tai ottokohtien ryppäässä; |   | DEn,Ex on 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu tietyn ottokohdan tai ottokohtien ryppään ja tietyn syöttökohdan tai syöttökohtien ryppään välinen etäisyys;
(b) | the weight of cost for each entry point or each cluster of entry points and for each exit point or each cluster of exit points shall be calculated in accordance with the following respective formulas: |   |   | Where: |   | Wc,En is the weight of cost for a given entry point or a cluster of entry points; |   | Wc,Ex is the weight of cost for a given exit point or a cluster of exit points; |   | ADEn is the weighted average distance for an entry point or a cluster of entry points; |   | ADEx is the weighted average distance for an exit point or a cluster of exit points; |   | CAPEn is the forecasted contracted capacity at an entry point or a cluster of entry points; |   | CAPEx is the forecasted contracted capacity at an exit point or a cluster of exit points.b) | kustannuspaino kullekin ottokohdalle tai kullekin ottokohtien ryppäälle ja kullekin syöttökohdalle tai kullekin syöttökohtien ryppäälle lasketaan seuraavien kaavojen mukaisesti: |   |   | joissa: |   | Wc,En on kustannuspaino tietyn ottokohdan tai ottokohtien ryppään osalta; |   | Wc,Ex on kustannuspaino tietyn syöttökohdan tai syöttökohtien ryppään osalta; |   | ADEn on ottokohdan tai ottokohtien ryppään painotettu keskimääräinen etäisyys; |   | ADEx on syöttökohdan tai syöttökohtien ryppään painotettu keskimääräinen etäisyys; |   | CAPEn on ennakoitu sovittu kapasiteetti ottokohdassa tai ottokohtien ryppäässä; |   | CAPEx on ennakoitu sovittu kapasiteetti syöttökohdassa tai syöttökohtien ryppäässä;
(c) | the part of the transmission services revenue to be recovered from capacity-based transmission tariffs at all entry points and the part of the transmission services revenue to be recovered from capacity-based transmission tariffs at all exit points shall be identified by applying the entry-exit split;c) | kapasiteettiin perustuvilla siirtotariffeilla katettava siirtopalvelujen tuoton osa kaikissa ottokohdissa sekä kapasiteettiin perustuvilla siirtotariffeilla katettava siirtopalvelujen tuoton osa kaikissa syöttökohdissa määritellään käyttäen otto–syöttösuhdetta.
(d) | the part of the transmission services revenue to be recovered from capacity-based transmission tariffs at each entry point or each cluster of entry points and for each exit point or each cluster of exit points shall be calculated in accordance with the following respective formulas: |   | REn = Wc,En × RΣEn |   | REx = Wc,Ex × RΣEx | Where: |   | Wc,En is the weight of cost for a given entry point or a cluster of entry points; |   | Wc,Ex is the weight of cost for a given exit point or a cluster of exit points; |   | REn is the part of the transmission services revenue to be recovered from capacity-based transmission tariffs at an entry point or a cluster of entry points; |   | REx is the part of the transmission services revenue to be recovered from capacity-based transmission tariffs at an exit point or a cluster of exit points; |   | RΣEn is the part of the transmission services revenue to be recovered from capacity-based transmission tariffs at all entry points; |   | RΣEx is the part of the transmission services revenue to be recovered from capacity-based transmission tariffs at all exit points.d) | kapasiteettiin perustuvilla siirtotariffeilla katettava siirtopalvelujen tuoton osa kussakin ottokohdassa tai kussakin ottokohtien ryppäässä ja kussakin syöttökohdassa tai kussakin syöttökohtien ryppäässä lasketaan seuraavien kaavojen mukaisesti: |   | REn = Wc,En × RΣEn |   | REx = Wc,Ex × RΣEx | joissa: |   | Wc,En on kustannuspaino tietyn ottokohdan tai ottokohtien ryppään osalta; |   | Wc,Ex on kustannuspaino tietyn syöttökohdan tai syöttökohtien ryppään osalta; |   | REn on kapasiteettiin perustuvilla siirtotariffeilla katettava siirtopalvelujen tuoton osa ottokohdassa tai ottokohtien ryppäässä; |   | REx on kapasiteettiin perustuvilla siirtotariffeilla katettava siirtopalvelujen tuoton osa syöttökohdassa tai syöttökohtien ryppäässä; |   | RΣEn on kapasiteettiin perustuvilla siirtotariffeilla katettava siirtopalvelujen tuoton osa kaikissa ottokohdissa; |   | RΣEx on kapasiteettiin perustuvilla siirtotariffeilla katettava siirtopalvelujen tuoton osa kaikissa syöttökohdissa.
(e) | the resulting values referred to in point (d) shall be divided by the forecasted contracted capacity at each entry point or each cluster of entry points and at each exit point or each cluster of exit points in accordance with the following respective formulas: |   |   | Where: |   | TEn is the reference price at an entry point or each entry point within a cluster of entry points; |   | TEx is the reference price at an exit point or each exit point within a cluster of exit points; |   | CAPEn is the forecasted contracted capacity at an entry point or a cluster of entry points; |   | CAPEx is the forecasted contracted capacity at an exit point or a cluster of exit points.e) | edellä d alakohdassa tarkoitetut tulokseksi saatavat arvot jaetaan kunkin ottokohdan tai kunkin ottokohtien ryppään ja kunkin syöttökohdan tai kunkin syöttökohtien ryppään osalta ennakoidun sovitun kapasiteetin määrällä seuraavien kaavojen mukaisesti: |   |   | joissa: |   | TEn on viitehinta ottokohdassa tai kussakin ottokohtien ryppääseen sisältyvässä ottokohdassa; |   | TEx on viitehinta syöttökohdassa tai kussakin syöttökohtien ryppääseen sisältyvässä syöttökohdassa; |   | CAPEn on ennakoitu sovittu kapasiteetti ottokohdassa tai ottokohtien ryppäässä; |   | CAPEx on ennakoitu sovittu kapasiteetti syöttökohdassa tai syöttökohtien ryppäässä.
Article 99 artikla
Adjustments of tariffs at entry points from and exit points to storage facilities and at entry points from LNG facilities and infrastructure ending isolationTariffien mukautukset varastointilaitoksiin yhteydessä olevissa otto- ja syöttökohdissa sekä nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksiin ja eristyneisyyden päättävään infrastruktuuriin yhteydessä olevissa ottokohdissa
1.   A discount of at least 50 % shall be applied to capacity-based transmission tariffs at entry points from and exit points to storage facilities, unless and to the extent a storage facility which is connected to more than one transmission or distribution network is used to compete with an interconnection point.1.   Kapasiteettiin perustuviin siirtotariffeihin sovelletaan varastointilaitoksiin yhteydessä olevissa otto- ja syöttökohdissa vähintään 50 prosentin alennusta sikäli ja siinä laajuudessa, kun useampaan kuin yhteen siirto- tai jakeluverkkoon yhteydessä olevaa varastointilaitosta ei käytetä vaihtoehtona yhteenliitäntäpisteelle.
2.   At entry points from LNG facilities, and at entry points from and exit points to infrastructure developed with the purpose of ending the isolation of Member States in respect of their gas transmission systems, a discount may be applied to the respective capacity-based transmission tariffs for the purposes of increasing security of supply.2.   Nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksiin yhteydessä olevissa ottokohdissa sekä jäsenvaltioiden eristyneisyyden päättämiseksi kaasuverkkojen osalta kehitettyyn infrastruktuuriin yhteydessä olevissa otto- ja syöttökohdissa voidaan asianomaisiin kapasiteettiin perustuviin siirtotariffeihin soveltaa alennusta toimitusvarmuuden parantamiseksi.
Article 1010 artikla
Rules for entry-exit systems within a Member State where more than one transmission system operator is activeSäännöt jäsenvaltiossa oleville otto- ja syöttöjärjestelmille, joissa toimii useampia kuin yksi siirtoverkonhaltija
1.   In accordance with Article 6(3), the same reference price methodology shall be applied jointly by all transmission system operators within an entry-exit system within a Member State.1.   Edellä olevan 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on sovellettava jäsenvaltiossa olevassa otto- ja syöttöjärjestelmässä yhteisesti samaa viitehintamenetelmää.
2.   As an exception to paragraph 1 and subject to paragraph 3, the national regulatory authority may decide:2.   Poikkeuksena 1 kohdasta ja jollei 3 kohdasta muuta johdu, kansallinen sääntelyviranomainen voi päättää
(a) | that the same reference price methodology is applied separately by each transmission system operator within an entry-exit system;a) | että jokainen siirtoverkonhaltija soveltaa otto- ja syöttöjärjestelmän sisällä erikseen samaa viitehintamenetelmää;
(b) | as an exception to Article 6(3), when planning entry-exit system mergers, on intermediate steps allowing for different reference price methodologies to be applied separately by each transmission system operator within the entry-exit systems concerned. Such a decision shall set out the time period for the application of the intermediate steps. The national regulatory authority or the transmission system operators, as decided by the national regulatory authority, shall carry out an impact assessment and a cost benefit analysis prior to implementing such intermediate steps.b) | 6 artiklan 3 kohdasta poiketen, otto- ja syöttöjärjestelmien yhdistämisiä suunnitellessaan välivaiheista, joissa jokainen siirtoverkonhaltija voi soveltaa kyseessä olevien otto- ja syöttöjärjestelmien sisällä erikseen erilaisia viitehintamenetelmiä. Kyseisessä päätöksessä on esitettävä välivaiheiden soveltamisaika. Ennen välivaiheiden alkamista on kansallisen sääntelyviranomaisen päätöksestä riippuen kansallisen sääntelyviranomaisen tai siirtoverkonhaltijoiden laadittava vaikutustenarviointi sekä kustannus–hyötyanalyysi.
As a result of applying different reference price methodologies separately, the transmission services revenue of the transmission system operators involved shall be adjusted accordingly.Jos sovelletaan erikseen erilaisia viitehintamenetelmiä, asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden siirtopalvelujen tuottoa on mukautettava vastaavasti.
3.   In order to allow for the proper application of the same reference price methodology jointly, an effective inter-transmission system operator compensation mechanism shall be established.3.   Jotta olisi mahdollista soveltaa samaa viitehintamenetelmää yhteisesti asianmukaisella tavalla, olisi perustettava toimiva siirtoverkonhaltijoiden välinen korvausmekanismi.
The decision referred to in paragraph 2(a) or, respectively, paragraph 2(b) may be taken where the following conditions are complied with:Edellä 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettu päätös voidaan tehdä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) | an effective inter-transmission system operator compensation mechanism is established with the aim to: | (i) | prevent detrimental effects on the transmission services revenue of the transmission system operators involved; | (ii) | avoid cross-subsidisation between intra-system and cross-system network use;a) | on perustettu toimiva siirtoverkonhaltijoiden välinen korvausmekanismi tavoitteena | i) | estää asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden siirtopalvelujen tuottoon kohdistuvat haitalliset vaikutukset; | ii) | välttää ristiintukeminen järjestelmän sisäisen käytön ja järjestelmien välisen käytön välillä;
(b) | such separate application ensures that the costs correspond to those of an efficient transmission system operator.b) | erikseen soveltamisen yhteydessä varmistetaan, että kustannukset vastaavat tehokkaan siirtoverkonhaltijan kustannuksia.
4.   The maximum time period set out in the decision referred to in paragraph 2(a) or, respectively, paragraph 2(b) shall be no later than five years as from the date referred to in Article 38(2). Sufficiently in advance of the date set out in that decision, the national regulatory authority may decide to postpone this date.4.   Edellä 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetussa päätöksessä ilmoitettu ajanjakso saa olla enimmillään viisi vuotta 38 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä. Kansallinen sääntelyviranomainen voi riittävän ajoissa ennen mainitussa päätöksessä ilmoitettua päivää päättää pidentää kyseistä ajanjaksoa.
5.   At the same time as the final consultation in accordance with Article 26, the national regulatory authority shall conduct a consultation on the principles of an effective inter-transmission system operator compensation mechanism referred to in paragraph 3 and its consequences on the tariff levels. The inter-transmission system operator compensation mechanism shall be applied in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC and published together with the consultation responses received.5.   Samanaikaisesti 26 artiklan mukaisen lopullisen kuulemisen kanssa kansallisen sääntelyviranomaisen on järjestettävä kuuleminen 3 kohdassa tarkoitetun toimivan siirtoverkonhaltijoiden välisen korvausmekanismin periaatteista ja siitä, kuinka mekanismi vaikuttaa tariffitasoihin. Siirtoverkonhaltijoiden välistä korvausmekanismia on sovellettava direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti, ja se on julkaistava yhdessä kuulemiseen saatujen vastausten kanssa.
6.   The reserve price referred to in Article 22(1) shall be calculated as set out therein. Where paragraph 2 is applied, the following two calculations shall be carried out:6.   Jäljempänä 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rajahinta lasketaan kyseisessä kohdassa esitetyllä tavalla. Jos 2 kohtaa sovelletaan, on laadittava seuraavat kaksi laskelmaa:
(a) | the calculation set out in Article 22(1) shall be carried out by each transmission system operator involved;a) | jokaisen asianomaisen siirtoverkonhaltijan on laadittava 22 artiklan 1 kohdassa esitetty laskelma;
(b) | the weighted average of the resulting values referred to in point (a) shall be calculated in accordance with the formula set out in Article 22(1)(b), mutatis mutandis.b) | a alakohdassa tarkoitettujen tulokseksi saatavien arvojen painotettu keskiarvo on soveltuvin osin laskettava 22 artiklan 1 kohdan b alakohdassa annetun kaavan mukaisesti.
7.   The final consultation referred to in Article 26 shall be conducted by all transmission system operators jointly or by the national regulatory authority. Where paragraph 2 is applied, such consultation shall be conducted by each transmission system operator separately or by the national regulatory authority, as decided by the national regulatory authority.7.   Jäljempänä 26 artiklassa tarkoitetun lopullisen kuulemisen järjestävät kaikki siirtoverkonhaltijat yhteisesti tai sen järjestää kansallinen sääntelyviranomainen. Jos 2 kohtaa sovelletaan, kuulemisen järjestää kansallisen sääntelyviranomaisen päätöksestä riippuen kukin siirtoverkonhaltija erikseen tai kansallinen sääntelyviranomainen.
8.   The information referred to in Articles 29 and 30 shall be published on an aggregated level for all transmission system operators involved. Where paragraph 2 is applied, the following two actions shall be carried out:8.   Jäljempänä 29 ja 30 artiklassa tarkoitetut tiedot on julkaistava koosteena kaikkien asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden osalta. Jos 2 kohtaa sovelletaan, on toteutettava seuraavat kaksi toimenpidettä:
(a) | such information shall be published individually for each transmission system operator involved;a) | kyseiset tiedot on julkaistava erikseen kunkin asianomaisen siirtoverkonhaltijan osalta;
(b) | the information on the entry-exit split referred to in Article 30(1)(b)(v)(2) for the entry-exit system shall be published by the national regulatory authority.b) | tiedot, jotka koskevat 30 artiklan 1 kohdan b alakohdan v alakohdan 2 alakohdassa tarkoitettua otto- ja syöttöjärjestelmän otto–syöttösuhdetta, on julkaistava kansallisen sääntelyviranomaisen toimesta.
Article 1111 artikla
Rules for entry-exit systems covering more than one Member State where more than one transmission system operator is activeSäännöt useampia kuin yhden jäsenvaltion käsittäville otto- ja syöttöjärjestelmille, joissa toimii useampia kuin yksi siirtoverkonhaltija
The same reference price methodology may be applied jointly or separately or different reference price methodologies may be applied separately where more than one transmission system operator is active in an entry-exit system covering more than one Member State.Silloin, kun useampia kuin yhden jäsenvaltion käsittävässä otto- ja syöttöjärjestelmässä toimii useampia kuin yksi siirtoverkonhaltija, voidaan soveltaa samaa viitehintamenetelmää yhteisesti tai erikseen tai voidaan soveltaa erilaisia viitehintamenetelmiä erikseen.
CHAPTER IIIIII LUKU
RESERVE PRICESRAJAHINNAT
Article 1212 artikla
General provisionsYleiset säännökset
1.   For yearly standard capacity products for firm capacity, the reference prices shall be used as reserve prices. For non-yearly standard capacity products for firm capacity, the reserve prices shall be calculated as set out in this Chapter. For both yearly and non-yearly standard capacity products for interruptible capacity, the reserve prices shall be calculated as set out in this Chapter. The level of multipliers and of seasonal factors, set out in accordance with Article 13, and the level of discounts for the standard capacity products for interruptible capacity, set out in accordance with Article 16, may be different at interconnection points.1.   Kiinteän kapasiteetin vakioiduille vuosikapasiteettituotteille rajahintoina käytetään viitehintoja. Kiinteän kapasiteetin vakioiduille muille kuin vuosikapasiteettituotteille rajahinnat lasketaan tämän luvun mukaisesti. Keskeytyvän kapasiteetin vakioiduille vuosikapasiteettituotteille ja vakioiduille muille kuin vuosikapasiteettituotteille rajahinnat lasketaan tämän luvun mukaisesti. Jäljempänä olevan 13 artiklan mukaisesti esitetty kertoimien ja kausitekijöiden taso sekä 16 artiklan mukaisesti esitetty keskeytyvän kapasiteetin vakioituihin kapasiteettituotteisiin sovellettavien alennusten taso voivat olla erilaiset yhteenliitäntäpisteissä.
2.   Where the tariff period and gas year do not coincide, separate reserve prices may be applied respectively:2.   Jos tariffikausi ja maakaasuvuosi eivät ole yhtenevät, voidaan soveltaa erillisiä rajahintoja seuraavasti:
(a) | for the time period from 1 October to the end of the prevailing tariff period; anda) | ajanjaksolle, joka kestää 1 päivästä lokakuuta kuluvan tariffikauden loppuun; ja
(b) | for the time period from the beginning of the tariff period following the prevailing tariff period to 30 September.b) | ajanjaksolle, joka kestää kuluvaa tariffikautta seuraavan tariffikauden alusta 30 päivään syyskuuta.
3.   The respective reserve prices published according to Article 29 shall be binding for the subsequent gas year or beyond the subsequent gas year in case of fixed payable price, beginning after the annual yearly capacity auction, unless:3.   Jäljempänä olevan 29 artiklan mukaisesti julkaistut rajahinnat ovat sitovia seuraavana kerran vuodessa pidettävän vuosikapasiteettihuutokaupan jälkeen alkavana maakaasuvuotena tai, jos kyse on kiinteästä maksettavasta hinnasta, myös seuraavan maakaasuvuoden jälkeen, jollei
(a) | the discounts for monthly and daily standard capacity products for interruptible capacity are recalculated within the tariff period if the probability of interruption referred to in Article 16 changes by more than twenty percent;a) | keskeytyvän kapasiteetin vakioitujen kuukausi- ja vuorokausikapasiteettituotteiden alennuksia lasketa uudelleen tariffikauden aikana, jos 16 artiklassa tarkoitettu keskeytyksen todennäköisyys muuttuu yli 20 prosentilla;
(b) | the reference price is recalculated within the tariff period due to exceptional circumstances under which the non-adjustment of tariff levels would jeopardise the operation of the transmission system operator.b) | viitehintaa lasketa uudelleen tariffikauden aikana poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa tariffien mukauttamatta jättäminen vaarantaisi siirtoverkonhaltijan toiminnan.
Article 1313 artikla
Level of multipliers and seasonal factorsKertoimien ja kausitekijöiden taso
1.   The level of multipliers shall fall within the following ranges:1.   Kertoimien on sijoituttava seuraaville vaihteluväleille:
(a) | for quarterly standard capacity products and for monthly standard capacity products, the level of the respective multiplier shall be no less than 1 and no more than 1,5;a) | vakioiduilla neljännesvuosikapasiteettituotteilla ja vakioiduilla kuukausikapasiteettituotteilla kertoimen on oltava vähintään 1 mutta enintään 1,5;
(b) | for daily standard capacity products and for within-day standard capacity products, the level of the respective multiplier shall be no less than 1 and no more than 3. In duly justified cases, the level of the respective multipliers may be less than 1, but higher than 0, or higher than 3.b) | vakioiduilla vuorokausikapasiteettituotteilla ja vakioiduilla päivänsisäistä kapasiteettia koskevilla tuotteilla kertoimen on oltava vähintään 1 mutta enintään 3. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa kerroin voi olla pienempi kuin 1 mutta kuitenkin suurempi kuin 0 tai se voi olla suurempi kuin 3.
2.   Where seasonal factors are applied, the arithmetic mean over the gas year of the product of the multiplier applicable for the respective standard capacity product and the relevant seasonal factors shall be within the same range as for the level of the respective multipliers set out in paragraph 1.2.   Jos sovelletaan kausitekijöitä, asianomaiseen vakioituun kapasiteettituotteeseen sovellettavan kertoimen ja asiaankuuluvien kausitekijöiden tulon maakaasuvuoden osalta lasketun aritmeettisen keskiarvon on oltava 1 kohdassa asianomaisille kertoimille annetulla vaihteluvälillä.
3.   By 1 April 2023, the maximum level of multipliers for daily standard capacity products and for within-day standard capacity products shall be no more than 1,5, if by 1 April 2021 the Agency issues a recommendation in accordance with Regulation (EC) No 713/2009 that the maximum level of multipliers should be reduced to this level. This recommendation shall take into account the following aspects related to the use of multipliers and seasonal factors before and as from 31 May 2019:3.   Vakioituihin vuorokausikapasiteettituotteisiin ja vakioituihin päivänsisäistä kapasiteettia koskeviin tuotteisiin ennen 1 päivää huhtikuuta 2023 sovellettavien kertoimien arvo saa olla enintään 1,5, jos virasto antaa ennen 1 päivää huhtikuuta 2021 asetuksen (EY) N:o 713/2009 mukaisesti suosituksen, jonka mukaan kertoimien enimmäistaso pitäisi laskea mainitulle tasolle. Suosituksessa on otettava huomioon seuraavat, kertoimien ja kausitekijöiden käyttöön ennen 31 päivää toukokuuta 2019 ja mainitusta päivästä alkaen liittyvät seikat:
(a) | changes in booking behaviour;a) | muutokset varauskäyttäytymisessä;
(b) | impact on the transmission services revenue and its recovery;b) | vaikutukset siirtopalvelujen tuottoon ja sen kattamiseen;
(c) | differences between the level of transmission tariffs applicable for two consecutive tariff periods;c) | kahden peräkkäisen tariffikauden siirtotariffien väliset erot;
(d) | cross-subsidisation between network users having contracted yearly and non-yearly standard capacity products;d) | ristiintukeminen vakioiduista vuosikapasiteettituotteista ja vakioiduista muista kuin vuosikapasiteettituotteista sopineiden verkonkäyttäjien välillä;
(e) | impact on cross-border flows.e) | vaikutukset rajat ylittäviin virtoihin.
Article 1414 artikla
Calculation of reserve prices for non-yearly standard capacity products for firm capacity in absence of seasonal factorsRajahintojen laskeminen kiinteän kapasiteetin vakioiduille muille kuin vuosikapasiteettituotteille, kun kausitekijöitä ei käytetä
The reserve prices for non-yearly standard capacity products for firm capacity shall be calculated as follows:Rajahinnat kiinteän kapasiteetin vakioiduille muille kuin vuosikapasiteettituotteille lasketaan seuraavasti:
(a) | for quarterly standard capacity products, for monthly standard capacity products and for daily standard capacity products, in accordance with the following formula: | Pst = (M × T / 365) × D | Where: |   | Pst is the reserve price for the respective standard capacity product; |   | M is the level of the multiplier corresponding to the respective standard capacity product; |   | T is the reference price; |   | D is the duration of the respective standard capacity product expressed in gas days. | For leap years, the formula shall be adjusted so that the figure 365 is substituted with the figure 366.a) | vakioiduille neljännesvuosikapasiteettituotteille, vakioiduille kuukausikapasiteettituotteille ja vakioiduille vuorokausikapasiteettituotteille seuraavan kaavan mukaisesti: | Pst = (M × T / 365) × D | jossa: |   | Pst on asianomaisen vakioidun kapasiteettituotteen rajahinta; |   | M on asianomaista vakioitua kapasiteettituotetta vastaava kerroin; |   | T on viitehinta; |   | D on asianomaisen vakioidun kapasiteettituotteen kesto kaasutoimituspäivinä ilmaistuna. | Karkausvuosina kaavaa on mukautettava siten, että luku 365 korvataan luvulla 366.
(b) | for within-day standard capacity products, in accordance with the following formula: | Pst = (M × T / 8760) × H | Where: |   | Pst is the reserve price for the within-day standard capacity product; |   | M is the level of the corresponding multiplier; |   | T is the reference price; |   | H is the duration of the within-day standard capacity product expressed in hours. | For leap years, the formula shall be adjusted so that the figure 8760 is substituted with the figure 8784.b) | vakioiduille päivänsisäistä kapasiteettia koskeville tuotteille seuraavan kaavan mukaisesti: | Pst = (M × T / 8760) × H | jossa: |   | Pst on vakioidun päivänsisäistä kapasiteettia koskevan tuotteen rajahinta; |   | M on vastaava kerroin; |   | T on viitehinta; |   | H on vakioidun päivänsisäistä kapasiteettia koskevan tuotteen kesto tunteina. | Karkausvuosina kaavaa on mukautettava siten, että luku 8760 korvataan luvulla 8784.
Article 1515 artikla
Calculation of reserve prices for non-yearly standard capacity products for firm capacity with seasonal factorsRajahintojen laskeminen kiinteän kapasiteetin vakioiduille muille kuin vuosikapasiteettituotteille, kun kausitekijöitä käytetään
1.   Where seasonal factors are applied, the reserve prices for non-yearly standard capacity products for firm capacity shall be calculated in accordance with the relevant formulas set out in Article 14 which shall be then multiplied by the respective seasonal factor calculated as set out in paragraphs 2 to 6.1.   Jos kausitekijöitä sovelletaan, rajahinnat kiinteän kapasiteetin vakioiduille muille kuin vuosikapasiteettituotteille lasketaan asianomaisten 14 artiklassa esitettyjen kaavojen mukaisesti ja näin saatu tulos kerrotaan asiaankuuluvalla kausitekijällä, joka lasketaan 2–6 kohdan mukaisesti.
2.   The methodology set out in paragraph 3 shall be based on the forecasted flows, unless the quantity of the gas flow at least for one month is equal to 0. In such case, the methodology shall be based on the forecasted contracted capacity.2.   Jäljempänä 3 kohdassa esitetyn menetelmän on perustuttava ennakoituihin virtoihin, jollei kaasuvirta ole vähintään yhden kuukauden osalta 0. Tällaisessa tapauksessa menetelmän on perustuttava ennakoituun sovittuun kapasiteettiin.
3.   For monthly standard capacity products for firm capacity, the seasonal factors shall be calculated in the following sequential steps:3.   Kiinteän kapasiteetin vakioiduille kuukausikapasiteettituotteille kausitekijät lasketaan seuraavien peräkkäisten vaiheiden mukaisesti:
(a) | for each month within a given gas year the usage of the transmission system shall be calculated on the basis of forecasted flows or forecasted contracted capacity using: | (i) | the data for the individual interconnection point, where the seasonal factors are calculated for each interconnection point; | (ii) | the average data on the forecasted flows or the forecasted contracted capacity, where the seasonal factors are calculated for some or all of the interconnection points.a) | lasketaan kullekin tietyn maakaasuvuoden kuukaudelle siirtojärjestelmän käyttö ennakoitujen virtojen tai ennakoidun sovitun kapasiteetin perusteella käyttäen | i) | yksittäistä yhteenliitäntäpistettä koskevia tietoja; tällöin kausitekijät lasketaan kullekin yhteenliitäntäpisteelle; | ii) | keskiarvotietoja ennakoiduista virroista tai ennakoidusta sovitusta kapasiteetista; tällöin kausitekijät lasketaan joillekin tai kaikille yhteenliitäntäpisteille;
(b) | the resulting values referred to in point (a) shall be summed up;b) | lasketaan yhteen a alakohdassa tarkoitetut tulokseksi saatavat arvot;
(c) | the usage rate shall be calculated by dividing each of the resulting values referred to in point (a) by the resulting value referred to in point (b);c) | lasketaan käyttöaste jakamalla jokainen a alakohdassa tarkoitetuista tulokseksi saatavista arvoista b alakohdassa tarkoitetulla tulokseksi saatavalla arvolla;
(d) | each of the resulting values referred to in point (c) shall be multiplied by 12. Where the resulting values are equal to 0, these values shall be adjusted to whichever of the following is the lower: 0,1 or the lowest of the resulting values other than 0;d) | jokainen c alakohdassa tarkoitettu tulokseksi saatava arvo kerrotaan luvulla 12. Jos tulokseksi saatavat arvot ovat 0, ne mukautetaan sille tasolle, joka seuraavista on alempi: 0,1 tai alin tulokseksi saatu arvo, joka ei ole 0;
(e) | the initial level of the respective seasonal factors shall be calculated by raising each of the resulting values referred to in point (d) to the same power which is no less than 0 and no more than 2;e) | lasketaan asianomaisten kausitekijöiden lähtötaso korottamalla jokainen d alakohdassa tarkoitettu tulokseksi saatava arvo samaan potenssiin, joka on vähintään 0 ja enintään 2;
(f) | the arithmetic mean of the products of the resulting values referred to in point (e) and the multiplier for monthly standard capacity products shall be calculated;f) | lasketaan e alakohdassa tarkoitettujen tulokseksi saatavien arvojen ja vakioitujen kuukausikapasiteettituotteiden kertoimen tulojen aritmeettinen keskiarvo;
(g) | the resulting value referred to in point (f) shall be compared with the range referred to in Article 13(1), as follows: | (i) | if this value falls within this range then the level of seasonal factors shall be equal to with the respective resulting values referred to in point (e); | (ii) | if this value falls outside of this range then point (h) shall apply.g) | verrataan f alakohdassa tarkoitettua tulokseksi saatavaa arvoa 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun vaihteluväliin seuraavasti: | i) | jos arvo sijoittuu vaihteluvälille, kausitekijöiden arvon on oltava yhtä suuri kuin asianomaiset e alakohdassa tarkoitetut tulokseksi saadut arvot; | ii) | jos arvo sijoittuu vaihteluvälin ulkopuolelle, sovelletaan h alakohtaa;
(h) | the level of seasonal factors shall be calculated as the product of the respective resulting values referred to in point (e) and the correction factor calculated as follows: | (i) | where the resulting value referred to in point (f) is more than 1,5, the correction factor shall be calculated as 1,5 divided by this value; | (ii) | where the resulting value referred to in point (f) is less than 1, the correction factor shall be calculated as 1 divided by this value.h) | lasketaan kausitekijöiden taso asianomaisten e alakohdassa tarkoitettujen tulokseksi saatavien arvojen ja korjauskertoimen tulona; korjauskerroin lasketaan seuraavasti: | i) | jos f alakohdassa tarkoitettu tulokseksi saatava arvo on yli 1,5, korjauskerroin lasketaan jakamalla 1,5 kyseisellä arvolla; | ii) | jos f alakohdassa tarkoitettu tulokseksi saatava arvo on alle 1, korjauskerroin lasketaan jakamalla 1 kyseisellä arvolla.
4.   For daily standard capacity products for firm capacity and within-day standard capacity products for firm capacity, the seasonal factors shall be calculated by carrying out the steps set out in paragraph 3(f) to (h), mutatis mutandis.4.   Kiinteän kapasiteetin vakioiduille vuorokausikapasiteettituotteille ja vakioiduille päivänsisäistä kapasiteettia koskeville tuotteille kausitekijät lasketaan soveltuvin osin 3 kohdan f–h alakohdassa esitettyjen vaiheiden mukaisesti.
5.   For quarterly standard capacity products for firm capacity, the seasonal factors shall be calculated in sequential steps as follows:5.   Kiinteän kapasiteetin vakioiduille neljännesvuosikapasiteettituotteille kausitekijät lasketaan seuraavien peräkkäisten vaiheiden mukaisesti:
(a) | the initial level of the respective seasonal factors shall be calculated as either of the following: | (i) | equal to the arithmetic mean of the respective seasonal factors applicable for the three relevant months; | (ii) | no less than the lowest and no more than the highest level of the respective seasonal factors applicable for the three relevant months.a) | asianomaisten kausitekijöiden lähtötaso lasketaan joko | i) | kolmen kyseeseen tulevan kuukauden osalta sovellettavien kausitekijöiden aritmeettisena keskiarvona, tai | ii) | arvona, joka on vähintään alin ja enintään ylin kolmen kyseeseen tulevan kuukauden osalta sovellettavien asianomaisten kausitekijöiden arvoista;
(b) | the steps set out in paragraph 3(f) to (h) shall be carried out, using the resulting values referred to in point (a), mutatis mutandis.b) | 3 kohdan f–h alakohdassa mainitut vaiheet toteutetaan soveltuvin osin käyttäen a alakohdassa tarkoitettuja tulokseksi saatavia arvoja.
6.   For all non-yearly standard capacity products for firm capacity, the values resulting from the calculation referred to in paragraphs 3 to 5 may be rounded up or down.6.   Kaikkien kiinteän kapasiteetin vakioitujen muiden kuin vuosikapasiteettituotteiden osalta voidaan 3–5 kohdassa tarkoitetuissa laskelmissa tulokseksi saadut arvot pyöristää ylös- tai alaspäin.
Article 1616 artikla
Calculation of reserve prices for standard capacity products for interruptible capacityRajahintojen laskeminen keskeytyvän kapasiteetin vakioiduille kapasiteettituotteille
1.   The reserve prices for standard capacity products for interruptible capacity shall be calculated by multiplying the reserve prices for the respective standard capacity products for firm capacity calculated as set out in Articles 14 or 15, as relevant, by the difference between 100 % and the level of an ex-ante discount calculated as set out in paragraphs 2 and 3.1.   Rajahinnat keskeytyvän kapasiteetin vakioiduille kapasiteettituotteille lasketaan kertomalla asianomaisten kiinteän kapasiteetin vakioitujen kapasiteettituotteiden, tapauksen mukaan 14 tai 15 artiklan mukaisesti lasketut rajahinnat 100 prosentin ja 2 ja 3 kohdassa esitetyn mukaisesti lasketun ennakkoalennuksen välisellä erolla.
2.   An ex-ante discount shall be calculated in accordance with the following formula:2.   Ennakkoalennus lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:
  | Diex-ante = Pro × A × 100 %  | Diex-ante = Pro × A × 100 %
Where:jossa:
  | Diex-ante is the level of an ex-ante discount;  | Diex-ante on ennakkoalennuksen suuruus;
  | Pro factor is the probability of interruption which is set or approved in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC pursuant to Article 28, and which refers to the type of standard capacity product for interruptible capacity;  | Pro-tekijä on keskeytymistodennäköisyys, joka määrätään tai hyväksytään 28 artiklan nojalla direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti ja joka viittaa keskeytyvän kapasiteetin vakioidun kapasiteettituotteen lajiin;
  | A is the adjustment factor which is set or approved in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC pursuant to Article 28, applied to reflect the estimated economic value of the type of standard capacity product for interruptible capacity, calculated for each, some or all interconnection points, which shall be no less than 1.  | A on 28 artiklan nojalla direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti määrätty tai hyväksytty mukautustekijä, jota sovelletaan keskeytyvän kapasiteetin vakioidun kapasiteettituotteen lajin arvioidun taloudellisen arvon huomioon ottamiseksi, joka lasketaan jokaiselle yhteenliitäntäpisteelle tai joillekin tai kaikille yhteenliitäntäpisteille ja jonka on oltava vähintään 1.
3.   The Pro factor referred to in paragraph 2 shall be calculated for each, some or all interconnection points per type of standard capacity product for interruptible capacity offered in accordance with the following formula on the basis of forecasted information related to the components of this formula:3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettu Pro-tekijä lasketaan jokaisen yhteenliitäntäpisteen tai joidenkin tai kaikkien yhteenliitäntäpisteiden osalta kullekin tarjolle asetetun keskeytyvän kapasiteetin vakioidun kapasiteettituotteen lajille seuraavan kaavan mukaisesti sen osatekijöitä koskevan ennusteen perusteella:
  
Where:jossa:
  | N is the expectation of the number of interruptions over D;  | N on keskeytysten odotettu määrä D:n aikana;
  | Dint is the average duration of the expected interruptions expressed in hours;  | Dint on odotettujen keskeytysten keskimääräinen kesto tunteina;
  | D is the total duration of the respective type of standard capacity product for interruptible capacity expressed in hours;  | D on keskeytyvän kapasiteetin asianomaisen vakioidun kapasiteettituotelajin kokonaiskesto tunteina;
  | CAPav. int is the expected average amount of interrupted capacity for each interruption where such amount is related to the respective type of standard capacity product for interruptible capacity;  | CAPav. int on odotettu keskimääräinen keskeytyvän kapasiteetin määrä kunkin keskeytyksen osalta; kyseinen määrä liittyy asianomaiseen keskeytyvän kapasiteetin vakioidun kapasiteettituotteen lajiin;
  | CAP is the total amount of interruptible capacity for the respective type of standard capacity product for interruptible capacity.  | CAP on keskeytyvän kapasiteetin kokonaismäärä keskeytyvän kapasiteetin asianomaisen vakioidun kapasiteettituotelajin osalta.
4.   As an alternative to applying ex-ante discounts in accordance with paragraph 1, the national regulatory authority may decide to apply an ex-post discount, whereby network users are compensated after the actual interruptions incurred. Such ex-post discount may only be used at interconnection points where there was no interruption of capacity due to physical congestion in the preceding gas year.4.   Vaihtoehtona 1 kohdan mukaiselle ennakkoalennusten soveltamiselle kansallinen sääntelyviranomainen voi päättää soveltaa jälkialennusta, jolloin verkonkäyttäjille maksetaan korvaus sen jälkeen, kun keskeytykset ovat todella tapahtuneet. Kyseistä jälkialennusta voidaan käyttää vain sellaisissa yhteenliitäntäpisteissä, joissa ei ole ollut edellisen maakaasuvuoden aikana fyysisestä ylikuormituksesta johtuvia kapasiteetin keskeytyksiä.
The ex-post compensation paid for each day on which an interruption occurred shall be equal to three times the reserve price for daily standard capacity products for firm capacity.Jokaiselta päivältä, jona keskeytys ilmeni, jälkikäteen maksettava korvaus on kolme kertaa niin suuri kuin kiinteän kapasiteetin vakioituihin vuorokausikapasiteettituotteisiin sovellettava rajahinta.
CHAPTER IVIV LUKU
RECONCILIATION OF REVENUETUOTON TÄSMÄYTTÄMINEN
Article 1717 artikla
General provisionsYleiset säännökset
1.   Where and to the extent that the transmission system operator functions under a non-price cap regime, the following principles shall apply:1.   Silloin ja siinä laajuudessa, kun siirtoverkonhaltija toimii järjestelmässä, jossa ei ole hintakattoa, sovelletaan seuraavia periaatteita:
(a) | the under- or over-recovery of the transmission services revenue shall be minimised having due regard to necessary investments;a) | siirtopalvelujen yli- tai alijäämäinen tuotto minimoidaan kiinnittäen asianmukaista huomiota tarvittaviin investointeihin;
(b) | the level of transmission tariffs shall ensure that the transmission services revenue is recovered by the transmission system operator in a timely manner;b) | siirtotariffien tason on turvattava se, että siirtoverkonhaltija kattaa siirtopalvelujen tuoton riittävän nopeasti;
(c) | significant differences between the levels of transmission tariffs applicable for two consecutive tariff periods shall be avoided to the extent possible.c) | merkittävät tasoerot kahden peräkkäisen tariffikauden siirtotariffien välillä on vältettävä mahdollisuuksien mukaan.
2.   Where and to the extent that the transmission system operator functions under a price cap regime or applies a fixed payable price approach set out in Article 24(b), no revenue reconciliation shall occur and all risks related to under- or over-recovery shall be covered exclusively by the risk premium. In such case Articles 18, 19(1) to (4) and 20 shall not apply.2.   Silloin ja siinä laajuudessa, kun siirtoverkonhaltija toimii hintakattojärjestelmässä tai soveltaa 24 artiklan b alakohdassa esitettyä kiinteän maksettavan hinnan mallia, tuoton täsmäyttämistä ei saa esiintyä ja kaikki yli- tai alijäämäiseen tuottoon liittyvät riskit katetaan yksinomaan riskipreemiolla. Tällaisessa tapauksessa ei sovelleta 18 artiklaa, 19 artiklan 1–4 kohtaa ja 20 artiklaa.
3.   Subject to the requirements of periodic consultations pursuant to Article 26 and subject to approval in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC, non-transmission services revenue may be reconciled as set out in this Chapter, mutatis mutandis.3.   Jos 26 artiklan mukaisen määräajoin järjestettävien kuulemisten vaatimuksista ei muuta johdu, muiden kuin siirtopalvelujen tuotto voidaan täsmäyttää soveltuvin osin tässä luvussa esitetyn mukaisesti edellyttäen, että tähän on direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukainen hyväksyntä.
Article 1818 artikla
Under- and over-recoveryYli- tai alijäämäinen tuotto
1.   The under- or over-recovery of the transmission services revenue shall be equal to:1.   Siirtopalvelujen yli- tai alijäämäinen tuotto on
  | RA – R  | RA – R
Where:jossa:
  | RA is the actually obtained revenue related to the provision of transmission services;  | RA on tosiasiallisesti saatu siirtopalvelujen tarjontaan liittyvä tuotto;
  | R is the transmission services revenue.  | R on siirtopalvelujen tuotto.
The values of RA and R shall be attributed to the same tariff period and, where an effective inter-transmission system operator compensation mechanism referred to in Article 10(3) is established, shall take such mechanism into account.Arvojen RA ja R on liityttävä samaan tariffikauteen ja, jos 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu toimiva siirtoverkonhaltijoiden välinen korvausmekanismi on perustettu, mekanismi on otettava niissä huomioon.
2.   Where the difference calculated in accordance with paragraph 1 is positive, it shall indicate an over-recovery of the transmission services revenue. Where such difference is negative, it shall indicate an under-recovery of the transmission services revenue.2.   Jos 1 kohdan mukaisesti laskettu erotus on positiivinen, siirtopalvelujen tuotto on ylijäämäinen. Jos erotus on negatiivinen, siirtopalvelujen tuotto on alijäämäinen.
Article 1919 artikla
Regulatory accountSääntelytili
1.   The regulatory account shall indicate the information referred to in Article 18(1) for a given tariff period and may include other information, such as the difference between the anticipated and the actual cost components.1.   Sääntelytilillä ilmoitetaan 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot tietyltä tariffikaudelta, ja siihen voi sisältyä muita tietoja, esimerkiksi ennakoitujen ja tosiasiallisten kustannuserien erosta.
2.   The transmission system operator's under- or over-recovered transmission services revenue shall be attributed to the regulatory account, unless other rules have been enacted in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC.2.   Siirtoverkonhaltijan yli- tai alijäämäistä siirtopalvelujen tuottoa hallinnoidaan sääntelytilillä, jollei muita sääntöjä ole annettu direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti.
3.   Where incentive mechanisms for capacity sales are implemented, subject to a decision in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC, only a part of the transmission system operator's under- or over-recovery shall be attributed to the regulatory account. In such case, the residual part thereof shall be kept or paid, as relevant, by the transmission system operator.3.   Jos käytössä on kapasiteetin myyntiin sovellettava kannustinjärjestelmä, joka edellyttää direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaista päätöstä, ainoastaan osaa siirtoverkonhaltijan yli- tai alijäämäisestä tuotosta hallinnoidaan sääntelytilillä. Tällaisessa tapauksessa siirtoverkonhaltija tapauksen mukaan pitää itsellään tai maksaa jäljelle jäävän osan.
4.   Each transmission system operator shall use one regulatory account.4.   Jokaisen siirtoverkonhaltijan on käytettävä yhtä sääntelytiliä.
5.   Subject to a decision in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC, the earned auction premium, if any, may be attributed to a specific account separate from the regulatory account referred to in paragraph 4. The national regulatory authority may decide to use this auction premium for reducing physical congestion or, where the transmission system operator functions only under a non-price cap regime, to decrease the transmission tariffs for the next tariff period(s) as set out in Article 20.5.   Jollei direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesta päätöksestä muuta johdu, mahdollinen ansaittu huutokauppapreemio voidaan osoittaa 4 kohdassa tarkoitetusta sääntelytilistä erilliselle tilille. Kansallinen sääntelyviranomainen voi päättää käyttää kyseistä huutokauppapreemiota fyysisen ylikuormituksen vähentämiseen tai, jos siirtoverkonhaltija toimii ainoastaan järjestelmässä, jossa ei ole hintakattoa, siirtotariffien alentamiseen seuraavalla tariffikaudella 20 artiklan mukaisesti.
Article 2020 artikla
Reconciliation of regulatory accountSääntelytilin täsmäyttäminen
1.   The full or partial reconciliation of the regulatory account shall be carried out in accordance with the applied reference price methodology and, in addition, by using the charge referred to in Article 4(3)(b), if applied.1.   On suoritettava sääntelytilin kattava tai osittainen täsmäytys sovellettavan viitehintamenetelmän mukaisesti ja käyttäen lisäksi 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettua maksua, jos sellaista sovelletaan.
2.   The reconciliation of the regulatory account shall be carried out pursuant to the rules enacted in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC over a given reconciliation period, meaning the time period over which the regulatory account referred to in Article 19 shall be reconciled.2.   Sääntelytilin täsmäytys on tehtävä direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti annettuja sääntöjä noudattaen tietyltä täsmäytyskaudelta eli ajalta, jonka osalta 19 artiklassa tarkoitettu sääntelytili on täsmäytettävä.
3.   The regulatory account shall be reconciled with the aim of reimbursing to the transmission system operator the under-recovery and of returning to the network users the over-recovery.3.   Sääntelytilin täsmäytyksen tarkoituksena on korvata tuoton alijäämä siirtoverkonhaltijalle ja palauttaa ylijäämä verkonkäyttäjille.
CHAPTER VV LUKU
PRICING OF BUNDLED CAPACITY AND CAPACITY AT VIRTUAL INTERCONNECTION POINTSERIYTTÄMÄTTÖMÄN KAPASITEETIN JA VIRTUAALISISSA YHTEENLIITÄNTÄPISTEISSÄ OLEVAN KAPASITEETIN HINNOITTELU
Article 2121 artikla
Pricing of bundled capacityEriyttämättömän kapasiteetin hinnoittelu
1.   The reserve price for a bundled capacity product shall be equal to the sum of the reserve prices for the capacities contributing to such product. The reserve prices for corresponding entry and exit capacities shall be made available when the bundled capacity product is offered and allocated by means of a joint booking platform referred to in Article 37 of Regulation (EU) 2017/459.1.   Eriyttämättömien kapasiteettituotteiden rajahinnan on oltava sama kuin kyseiseen tuotteeseen sisältyvien kapasiteettien rajahintojen summa. Vastaavien otto- ja syöttökapasiteettien rajahinnat on julkistettava, kun eriyttämätön kapasiteettituote asetetaan tarjolle ja jaetaan asetuksen (EU) 2017/459 37 artiklassa tarkoitetun yhteisen varausjärjestelmän kautta.
2.   The revenue originating from the bundled capacity product sales corresponding to the reserve price for such product shall be attributed to the respective transmission system operators as follows:2.   Eriyttämättömien kapasiteettituotteiden myynnistä saatava ja kyseisten tuotteiden rajahintaa vastaava tuotto jaetaan asianomaisille siirtoverkonhaltijoille seuraavasti:
(a) | after each transaction for a bundled capacity product;a) | jokaisen eriyttämätöntä kapasiteettituotetta koskevan liiketoimen jälkeen;
(b) | in proportion to the reserve prices for the capacities contributing to such product.b) | suhteutettuna kyseiseen tuotteeseen sisältyvien kapasiteettien rajahintoihin.
3.   The auction premium originating from the bundled capacity product sales shall be attributed in accordance with the agreement between the respective transmission system operators which is subject to the approval by the national regulatory authority or authorities to be granted no later than three months before the start of the annual yearly capacity auctions. In absence of such approval by all national regulatory authorities involved, the auction premium shall be attributed to the respective transmission system operators equally.3.   Eriyttämättömien kapasiteettituotteiden myyntiin perustuva huutokauppapreemio jaetaan asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden välisen sopimuksen mukaisesti, joka kansallis(t)en sääntelyviranomais(t)en on hyväksyttävä viimeistään kolme kuukautta ennen kerran vuodessa pidettävän vuosikapasiteettihuutokaupan alkamista. Jos kyseinen kaikkien asiaankuuluvien kansallisten sääntelyviranomaisten antama hyväksyntä puuttuu, huutokauppapreemio jaetaan tasan asianomaisille siirtoverkonhaltijoille.
4.   Where the interconnection point concerned connects adjacent entry-exit systems of two Member States, the respective national regulatory authorities shall submit the agreement referred to in paragraph 3 to the Agency for information.4.   Jos kyseessä oleva yhteenliitäntäpiste yhdistää kahden jäsenvaltion vierekkäisiä otto- ja syöttöjärjestelmiä, asianomaisten kansallisten sääntelyviranomaisten on toimitettava 3 kohdassa tarkoitettu sopimus virastolle tiedoksi.
Article 2222 artikla
Pricing of capacity at a virtual interconnection pointKapasiteetin hinnoittelu virtuaalisessa yhteenliitäntäpisteessä
1.   The reserve price for an unbundled standard capacity product offered at a virtual interconnection point shall be calculated in accordance with either of the following approaches:1.   Virtuaalisessa yhteenliitäntäpisteessä tarjolle asetetun eriytetyn vakioidun kapasiteettituotteen rajahinta lasketaan jommankumman seuraavan menetelmän mukaisesti:
(a) | calculated on the basis of the reference price, where the applied reference price methodology allows for taking into account the established virtual interconnection point;a) | rajahinta lasketaan viitehinnan perusteella, jos perustettu virtuaalinen yhteenliitäntäpiste voidaan sisällyttää sovellettavaan viitehintamenetelmään;
(b) | equal to the weighted average of the reserve prices, where such average is calculated on the basis of the reference prices for each interconnection point contributing to such virtual interconnection point, where the applied reference price methodology does not allow for taking into account the established virtual interconnection point, in accordance with the following formula: | Where: |   | Pst, VIP is the reserve price for a given unbundled standard capacity product at the virtual interconnection point; |   | i is an interconnection point contributing to the virtual interconnection point; |   | n is the number of interconnection points contributing to the virtual interconnection point; |   | Pst, i is the reserve price for a given unbundled standard capacity product at interconnection point i; |   | CAPi is technical capacity or forecasted contracted capacity, as relevant, at interconnection point i.b) | rajahinta on sama kuin rajahintojen painotettu keskiarvo, joka lasketaan kunkin kyseiseen virtuaaliseen yhteenliitäntäpisteeseen sisältyvän yhteenliitäntäpisteen viitehintojen perusteella, jos perustettua virtuaalista yhteenliitäntäpistettä ei voida sisällyttää sovellettavaan viitehintamenetelmään, seuraavan kaavan mukaisesti: | jossa: |   | Pst, VIP on tietyn eriytetyn vakioidun kapasiteettituotteen rajahinta virtuaalisessa yhteenliitäntäpisteessä; |   | i on virtuaaliseen yhteenliitäntäpisteeseen sisältyvä yhteenliitäntäpiste; |   | n on virtuaaliseen yhteenliitäntäpisteeseen sisältyvien yhteenliitäntäpisteiden lukumäärä; |   | Pst, i on tietyn eriytetyn vakioidun kapasiteettituotteen rajahinta yhteenliitäntäpisteessä i; |   | CAPi on tapauksen mukaan tekninen kapasiteetti tai ennakoitu sovittu kapasiteetti yhteenliitäntäpisteessä i.
2.   The reserve price for a bundled standard capacity product offered at a virtual interconnection point shall be calculated as set out in Article 21(1).2.   Virtuaalisessa yhteenliitäntäpisteessä tarjolle asetetun eriyttämättömän vakioidun kapasiteettituotteen rajahinta lasketaan 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
CHAPTER VIVI LUKU
CLEARING PRICE AND PAYABLE PRICESELVITYSHINTA JA MAKSETTAVA HINTA
Article 2323 artikla
Calculation of clearing price at interconnection pointsSelvityshinnan laskeminen yhteenliitäntäpisteissä
The clearing price for a given standard capacity product at an interconnection point shall be calculated in accordance with the following formula:Selvityshinta tietylle vakioidulle kapasiteettituotteelle yhteenliitäntäpisteessä lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:
  | Pcl = PR,au + AP  | Pcl = PR,au + AP
Where:jossa:
  | Pcl is the clearing price;  | Pcl on selvityshinta;
  | PR,au is the applicable reserve price for a standard capacity product which is published at the time when this product is auctioned;  | PR,au on vakioidulle kapasiteettituotteelle sovellettava rajahinta, joka julkaistaan silloin, kun tuote huutokaupataan;
  | AP is the auction premium, if any.  | AP on mahdollinen huutokauppapreemio.
Article 2424 artikla
Calculation of payable price at interconnection pointsMaksettavan hinnan laskeminen yhteenliitäntäpisteissä
The payable price for a given standard capacity product at an interconnection point shall be calculated in accordance with either of the following formulas:Tietylle vakioidulle kapasiteettituotteelle yhteenliitäntäpisteessä maksettava hinta lasketaan jommankumman seuraavan kaavan mukaisesti:
(a) | where the floating payable price approach is applied: | Pflo = PR,flo + AP | Where: |   | Pflo is the floating payable price; |   | PR,flo is the reserve price for a standard capacity product applicable at the time when this product may be used; |   | AP is the auction premium, if any.a) | jos sovelletaan vaihtelevan maksettavan hinnan mallia: | Pflo = PR,flo + AP | jossa: |   | Pflo on vaihteleva maksettava hinta; |   | PR,flo on rajahinta vakioidulle kapasiteettituotteelle ajankohtana, jona kyseinen tuote voidaan käyttää; |   | AP on mahdollinen huutokauppapreemio;
(b) | where the fixed payable price approach is applied: | Pfix = (PR,y × IND) + RP + AP | Where: |   | Pfix is the fixed payable price; |   | PR,y is the applicable reserve price for a yearly standard capacity product which is published at the time when this product is auctioned; |   | IND is the ratio between the chosen index at the time of use and the same index at the time the product was auctioned; |   | RP is the risk premium reflecting the benefits of certainty regarding the level of transmission tariff, where such premium shall be no less than 0; |   | AP is the auction premium, if any.b) | jos sovelletaan kiinteän maksettavan hinnan mallia: | Pfix = (PR,y × IND) + RP + AP | jossa: |   | Pfix on kiinteä maksettava hinta; |   | PR,y on vakioidulle vuosikapasiteettituotteelle sovellettava rajahinta, joka julkaistaan silloin, kun tuote huutokaupataan; |   | IND on seuraava suhdeluku: valitun indeksin arvo käyttöajankohtana / saman indeksin arvo huutokaupan ajankohtana; |   | RP on riskipreemio, joka kuvastaa siirtotariffin tasoon liittyvän varmuuden etuja ja jonka on oltava vähintään 0; |   | AP on mahdollinen huutokauppapreemio.
Article 2525 artikla
Conditions for offering payable price approachesMaksettavan hinnan mallien tarjoamista koskevat edellytykset
1.   Where and to the extent that the transmission system operator functions under a non-price cap regime, the conditions for offering payable price approaches shall be as follows:1.   Silloin ja siinä laajuudessa, kun siirtoverkonhaltija toimii järjestelmässä, jossa ei ole hintakattoa, maksettavan hinnan mallien tarjoamista koskevat edellytykset ovat seuraavat:
(a) | for cases where only existing capacity is offered: | (i) | the floating payable price approach shall be offered; | (ii) | the fixed payable price approach shall not be allowed.a) | tapaukset, joissa tarjolle asetetaan ainoastaan olemassa olevaa kapasiteettia: | i) | vaihtelevan maksettavan hinnan mallia on tarjottava; | ii) | kiinteän maksettavan hinnan mallia ei sallita;
(b) | for incremental capacity and existing capacity offered in the same auction or same alternative allocation mechanism: | (i) | the floating payable price approach may be offered; | (ii) | the fixed payable price approach may be offered where one of the following conditions is met: | (1) | an alternative allocation mechanism set out in Article 30 of Regulation (EU) 2017/459 is used; | (2) | a project is included in the Union list of projects of common interest as set out in Article 3 of Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council (7).b) | samassa huutokaupassa tai samassa vaihtoehtoisessa kapasiteetinjakomekanismissa tarjottava kapasiteetin laajennus ja olemassa oleva kapasiteetti: | i) | vaihtelevan maksettavan hinnan mallia voidaan tarjota; | ii) | kiinteän maksettavan hinnan mallia voidaan tarjota, jos jompikumpi seuraavista edellytyksistä täyttyy: | 1) | käytössä on asetuksen (EU) 2017/459 30 artiklan mukainen vaihtoehtoinen kapasiteetinjakomekanismi; | 2) | unionin luetteloon yhteistä etua koskevista hankkeista on lisätty hanke Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013 (7) 3 artiklan mukaisesti.
2.   Where and to the extent that the transmission system operator functions under a price cap regime, the floating payable price approach or the fixed payable price approach, or both, may be offered.2.   Silloin ja siinä laajuudessa, kun siirtoverkonhaltija toimii hintakattojärjestelmässä, voidaan tarjota vaihtelevan maksettavan hinnan mallia tai kiinteän maksettavan hinnan mallia tai molempia.
CHAPTER VIIVII LUKU
CONSULTATION REQUIREMENTSKUULEMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET
Article 2626 artikla
Periodic consultationMääräajoin järjestettävä kuuleminen
1.   One or more consultations shall be carried out by the national regulatory authority or the transmission system operator(s), as decided by the national regulatory authority. To the extent possible and in order to render more effective the consultation process, the consultation document should be published in the English language. The final consultation prior to the decision referred to in Article 27(4) shall comply with the requirements set out in this Article and Article 27, and shall include the following information:1.   Kansallisen sääntelyviranomaisen tai, jos kansallinen sääntelyviranomainen niin päättää, yhden tai useamman siirtoverkonhaltijan on järjestettävä yksi tai useampia kuulemisia. Kuulemisprosessin vaikuttavuuden lisäämiseksi kuulemisasiakirja olisi mahdollisuuksien mukaan julkaistava englannin kielellä. Ennen 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua päätöstä järjestettävän lopullisen kuulemisen on täytettävä tässä artiklassa ja 27 artiklassa esitetyt vaatimukset, ja siinä on tarkasteltava seuraavia tietoja:
(a) | the description of the proposed reference price methodology as well as the following items: | (i) | the indicative information set out in Article 30(1)(a), including: | (1) | the justification of the parameters used that are related to the technical characteristics of the system; | (2) | the corresponding information on the respective values of such parameters and the assumptions applied. | (ii) | the value of the proposed adjustments for capacity-based transmission tariffs pursuant to Article 9; | (iii) | the indicative reference prices subject to consultation; | (iv) | the results, the components and the details of these components for the cost allocation assessments set out in Article 5; | (v) | the assessment of the proposed reference price methodology in accordance with Article 7; | (vi) | where the proposed reference price methodology is other than the capacity weighted distance reference price methodology detailed in Article 8, its comparison against the latter accompanied by the information set out in point (iii);a) | ehdotetun viitehintamenetelmän kuvaus sekä seuraavat asiat: | i) | alustavat 30 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiset tiedot, muun muassa | 1) | perustelut järjestelmän teknisiin piirteisiin liittyville muuttujille; | 2) | vastaavat tiedot kyseisten muuttujien asianomaisista arvoista ja käytetyistä oletuksista; | ii) | ehdotettujen kapasiteettiin perustuviin siirtotariffeihin 9 artiklan nojalla tehtävien mukautusten arvo; | iii) | alustavat viitehinnat, jotka edellyttävät kuulemista; | iv) | 5 artiklan mukaisten kustannusten jakoa koskevien arvioiden tulokset, osatekijät ja osatekijöitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot; | v) | ehdotetun viitehintamenetelmän arviointi 7 artiklan mukaisesti; | vi) | jos ehdotettu viitehintamenetelmä on muu kuin 8 artiklassa yksityiskohtaisesti kuvattu kapasiteetin mukaan painotettu etäisyysperusteinen viitehintamenetelmä, sen vertailu viimeksi mainittuun sekä iii alakohdassa mainitut tiedot;
(b) | the indicative information set out in Article 30(1)(b)(i), (iv), (v);b) | alustavat 30 artiklan 1 kohdan b alakohdan i, iv ja v alakohdan mukaiset tiedot;
(c) | the following information on transmission and non-transmission tariffs: | (i) | where commodity-based transmission tariffs referred to in Article 4(3) are proposed: | (1) | the manner in which they are set; | (2) | the share of the allowed or target revenue forecasted to be recovered from such tariffs; | (3) | the indicative commodity-based transmission tariffs; | (ii) | where non-transmission services provided to network users are proposed: | (1) | the non-transmission service tariff methodology therefor; | (2) | the share of the allowed or target revenue forecasted to be recovered from such tariffs; | (3) | the manner in which the associated non-transmission services revenue is reconciled as referred to in Article 17(3); | (4) | the indicative non-transmission tariffs for non-transmission services provided to network users;c) | seuraavat siirtotariffeja ja muita kuin siirtotariffeja koskevat tiedot: | i) | jos ehdotetaan 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja hyödykkeeseen perustuvia siirtotariffeja: | 1) | tapa, jolla ne asetetaan; | 2) | sallitun tai tavoitetuoton osuus, joka ennakoidaan katettavan kyseisillä tariffeilla; | 3) | alustavat hyödykkeeseen perustuvat siirtotariffit; | ii) | jos ehdotetaan verkonkäyttäjille tarjottavia muita kuin siirtopalveluja: | 1) | muita kuin siirtopalveluja koskeva hinnoittelumenetelmä; | 2) | sallitun tai tavoitetuoton osuus, joka ennakoidaan katettavan kyseisillä tariffeilla; | 3) | tapa, jolla muiden kuin siirtopalvelujen tuotto täsmäytetään 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti; | 4) | verkonkäyttäjille tarjottavia muita kuin siirtopalveluja koskevat alustavat muut kuin siirtotariffit;
(d) | the indicative information set out in Article 30(2);d) | alustavat 30 artiklan 2 kohdan mukaiset tiedot;
(e) | where the fixed payable price approach referred to in Article 24(b) is considered to be offered under a price cap regime for existing capacity: | (i) | the proposed index; | (ii) | the proposed calculation and how the revenue derived from the risk premium is used; | (iii) | at which interconnection point(s) and for which tariff period(s) such approach is proposed; | (iv) | the process of offering capacity at an interconnection point where both fixed and floating payable price approaches referred to in Article 24 are proposed.e) | jos olemassa olevan kapasiteetin osalta on tarkoitus tarjota hintakattojärjestelmän puitteissa 24 artiklan b alakohdassa tarkoitettua kiinteän maksettavan hinnan mallia: | i) | ehdotettu indeksi; | ii) | ehdotettu laskelma ja riskipreemioon perustuvan tuoton käyttötapa; | iii | yhteenliitäntäpisteet ja tariffikaudet, joille mallia ehdotetaan; | iv) | kapasiteetin tarjolle asettamista yhteenliitäntäpisteessä koskeva prosessi, kun ehdotetaan 24 artiklassa tarkoitettuja sekä kiinteän että vaihtelevan maksettavan hinnan malleja.
2.   The final consultation prior to the decision referred to in Article 27(4) shall be open for at least two months. Consultation documents for any of the consultations referred to in paragraph 1 may require that replies submitted in response to the consultation shall include a non-confidential version suitable for publication.2.   Ennen 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua päätöstä järjestettävän lopullisen kuulemisen on kestettävä vähintään kaksi kuukautta. Mitä tahansa 1 kohdassa tarkoitettua kuulemista koskevissa kuulemisasiakirjoissa voidaan edellyttää, että toimitettuun kuulemisvastaukseen sisältyy julkaistavaksi soveltuva ei-luottamuksellinen versio.
3.   Within one month following the end of the consultation, the transmission system operator(s) or the national regulatory authority, depending on the entity that publishes the consultation document referred to in paragraph 1, shall publish the consultation responses received and their summary. To the extent possible and in order to render more effective the consultation process, the summary should be provided in the English language.3.   Sen mukaan, mikä yhteisö julkaisee 1 kohdassa tarkoitetun kuulemisasiakirjan, kansallisen sääntelyviranomaisen tai yhden tai useamman siirtoverkonhaltijan on julkaistava kuulemiseen saadut vastaukset ja niiden tiivistelmä yhden kuukauden kuluessa kuulemisen päättymisestä. Kuulemisprosessin vaikuttavuuden lisäämiseksi tiivistelmä olisi mahdollisuuksien mukaan laadittava englannin kielellä.
4.   The subsequent periodic consultations shall be conducted in accordance with Article 27(5).4.   Seuraavat määräajoin pidettävät kuulemiset järjestetään 27 artiklan 5 kohdan mukaisesti.
5.   After consulting the European Network of Transmission System Operators for Gas (hereinafter ‘ENTSOG’), the Agency shall develop a template for the consultation document referred to in paragraph 1. The template shall be made available to national regulatory authorities and transmission system operators before 5 July 2017.5.   Virasto laatii kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista verkostoa, jäljempänä ’Kaasu-ENTSO’, kuultuaan mallin 1 kohdassa tarkoitettua kuulemisasiakirjaa varten. Malli on saatettava kansallisten sääntelyviranomaisten ja siirtoverkonhaltijoiden käyttöön ennen 5 päivää heinäkuuta 2017.
Article 2727 artikla
Periodic national regulatory authority decision-makingKansallisen sääntelyviranomaisen jaksottainen päätöksenteko
1.   Upon launching the final consultation pursuant to Article 26 prior to the decision referred to in Article 27(4), the national regulatory authority or the transmission system operator(s), as decided by the national regulatory authority, shall forward the consultation documents to the Agency.1.   Avatessaan 26 artiklan mukaisen lopullisen kuulemisen ennen 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua päätöstä kansallisen sääntelyviranomaisen tai, jos kansallinen sääntelyviranomainen niin päättää, yhden tai useamman siirtoverkonhaltijan on toimitettava kuulemisasiakirjat virastolle.
2.   The Agency shall analyse the following aspects of the consultation document:2.   Virasto analysoi kuulemisasiakirjasta seuraavat seikat:
(a) | whether all the information referred to in Article 26(1) has been published;a) | onko kaikki 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot julkaistu;
(b) | whether the elements consulted on in accordance with Article 26 comply with the following requirements: | (1) | whether the proposed reference price methodology complies with the requirements set out in Article 7; | (2) | whether the criteria for setting commodity-based transmission tariffs as set out in Article 4(3) are met; | (3) | whether the criteria for setting non-transmission tariffs as set out in Article 4(4) are met.b) | täyttävätkö kuulemisessa 26 artiklan mukaisesti tarkastellut seikat seuraavat vaatimukset: | 1) | täyttääkö ehdotettu viitehintamenetelmä 7 artiklassa esitetyt vaatimukset; | 2) | täyttyvätkö 4 artiklan 3 kohdassa esitetyt hyödykkeeseen perustuvien siirtotariffien asettamista koskevat kriteerit; | 3) | täyttyvätkö 4 artiklan 4 kohdassa esitetyt muiden kuin siirtotariffien asettamista koskevat kriteerit.
3.   Within two months following the end of the consultation referred to in paragraph 1, the Agency shall publish and send to the national regulatory authority or transmission system operator, depending on which entity published the consultation document, and the Commission the conclusion of its analysis in accordance with paragraph 2 in English.3.   Kahden kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun kuulemisen päättymisestä virasto julkaisee ja lähettää kansalliselle sääntelyviranomaiselle tai siirtoverkonhaltijalle sen mukaan, mikä yhteisö julkaisi kuulemisasiakirjan, sekä komissiolle päätelmät 2 kohdan mukaisesta analyysistään englannin kielellä.
The Agency shall preserve the confidentiality of any commercially sensitive information.Viraston on säilytettävä kaupallisesti arkaluonteisten tietojen luottamuksellisuus.
4.   Within five months following the end of the final consultation, the national regulatory authority, acting in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC, shall take and publish a motivated decision on all items set out in Article 26(1). Upon publication, the national regulatory authority shall send to the Agency and the Commission its decision.4.   Viiden kuukauden kuluessa lopullisen kuulemisen päättymisestä kansallisen sääntelyviranomaisen, joka toimii direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti, on tehtävä ja julkaistava perusteltu päätös kaikista 26 artiklan 1 kohdassa mainituista seikoista. Kansallisen sääntelyviranomaisen on lähetettävä kyseinen päätös virastolle ja komissiolle, kun se julkaistaan.
5.   The procedure consisting of the final consultation on the reference price methodology in accordance with Article 26, the decision by the national regulatory authority in accordance with paragraph 4, the calculation of tariffs on the basis of this decision, and the publication of the tariffs in accordance with Chapter VIII may be initiated as from the entry into force of this Regulation and shall be concluded no later than 31 May 2019. The requirements set out in Chapters II, III and IV shall be taken into account in this procedure. The tariffs applicable for the prevailing tariff period at 31 May 2019 will be applicable until the end thereof. This procedure shall be repeated at least every five years starting from 31 May 2019.5.   Menettely, joka käsittää viitehintamenetelmää koskevan lopullisen kuulemisen 26 artiklan mukaisesti, kansallisen sääntelyviranomaisen 4 kohdan mukaisesti tekemän päätöksen, tariffien laskemisen kyseisen päätöksen pohjalta ja tariffien julkaisemisen VIII luvun mukaisesti, voidaan käynnistää tämän asetuksen voimaantulosta alkaen, ja se on päätettävä viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2019. Menettelyssä on otettava huomioon II, III ja IV luvussa esitetyt vaatimukset. Kuluvalla tariffikaudella 31 päivänä toukokuuta 2019 sovellettavia tariffeja sovelletaan kauden päättymiseen asti. Menettely toistetaan vähintään joka viides vuosi 31 päivästä toukokuuta 2019 lähtien.
Article 2828 artikla
Consultation on discounts, multipliers and seasonal factorsAlennuksia, kertoimia ja kausitekijöitä koskeva kuuleminen
1.   At the same time as the final consultation carried out in accordance with Article 26(1), the national regulatory authority shall conduct a consultation with the national regulatory authorities of all directly connected Member States and the relevant stakeholders on the following:1.   Samaan aikaan 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti järjestettävän lopullisen kuulemisen kanssa kansallisen sääntelyviranomaisen on järjestettävä kuuleminen kaikille toisiinsa suoraan yhteydessä olevien jäsenvaltioiden kansallisille sääntelyviranomaisille ja asiaankuuluville sidosryhmille seuraavista seikoista:
(a) | the level of multipliers;a) | kerrointen taso;
(b) | if applicable, the level of seasonal factors and the calculations set out in Article 15;b) | kausitekijöitä sovellettaessa kausitekijöiden taso ja laskeminen 15 artiklan mukaisesti;
(c) | the levels of discounts set out in Articles 9(2) and 16.c) | 9 artiklan 2 kohdan ja 16 artiklan mukaisten alennusten taso.
After the end of the consultation a motivated decision shall be taken in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC on the aspects referred to in points (a) to (c) of this paragraph. Each national regulatory authority shall consider the positions of national regulatory authorities of directly connected Member States.Kuulemisen päätyttyä on tehtävä perusteltu päätös direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti tämän kohdan a–c alakohdassa tarkoitetuista seikoista. Jokaisen kansallisen viranomaisen on otettava huomioon toisiinsa suoraan yhteydessä olevien jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten kannat.
2.   The subsequent consultations shall be conducted every tariff period as from the date of the decision referred to in paragraph 1. After each consultation and as set out in Article 32(a), the national regulatory authority shall take and publish a motivated decision on the aspects referred to in paragraph 1(a), (b) and (c).2.   Seuraavat kuulemiset on järjestettävä jokaisena tariffikautena 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen päivämäärästä lähtien. Jokaisen kuulemisen jälkeen ja kuten 32 artiklan a alakohdassa esitetään, kansallisen sääntelyviranomaisen on tehtävä ja julkaistava perusteltu päätös 1 kohdan a, b ja c lakohdassa tarkoitetuista seikoista.
3.   When adopting the decision referred to in paragraphs 1 and 2, the national regulatory authority shall take into account the consultation responses received and the following aspects:3.   Tehdessään 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen kansallisen sääntelyviranomaisen on otettava huomioon kuulemiseen saadut vastaukset sekä seuraavat seikat:
(a) | for multipliers: | (i) | the balance between facilitating short-term gas trade and providing long-term signals for efficient investment in the transmission system; | (ii) | the impact on the transmission services revenue and its recovery; | (iii) | the need to avoid cross-subsidisation between network users and to enhance cost-reflectivity of reserve prices; | (iv) | situations of physical and contractual congestion; | (v) | the impact on cross-border flows;a) | kertoimet: | i) | tasapaino yhtäältä lyhyen aikavälin kaasukaupan helpottamisen ja toisaalta siirtojärjestelmään tehtäviä tehokkaita investointeja varten annettavien pitkän aikavälin signaalien välillä; | ii) | vaikutukset siirtopalvelujen tuottoon ja sen kattamiseen; | iii | tarve välttää ristiintukemista verkonkäyttäjien välillä ja parantaa rajahintojen kustannusvastaavuutta; | iv) | fyysiseen ja sopimuksista johtuvaan ylikuormitukseen liittyvät tilanteet; | v) | vaikutukset rajat ylittäviin virtoihin;
(b) | for seasonal factors: | (i) | the impact on facilitating the economic and efficient utilisation of the infrastructure; | (ii) | the need to improve the cost-reflectivity of reserve prices.b) | kausitekijät: | i) | vaikutukset infrastruktuurin taloudellisen ja tehokkaan käytön helpottamiseen; | ii) | tarve parantaa rajahintojen kustannusvastaavuutta.
CHAPTER VIIIVIII LUKU
PUBLICATION REQUIREMENTSJULKAISUVAATIMUKSET
Article 2929 artikla
Information to be published before the annual yearly capacity auctionEnnen kerran vuodessa pidettävää vuosikapasiteettihuutokauppaa julkaistavat tiedot
For interconnection points and, where the national regulatory authority takes a decision to apply Regulation (EU) 2017/459, points other than interconnection points, the following information shall be published before the annual yearly capacity auction in accordance with the requirements set out in Articles 31 and 32 by the national regulatory authority or the transmission system operator(s), as decided by the national regulatory authority:Ennen kerran vuodessa pidettävää vuosikapasiteettihuutokauppaa kansallisen sääntelyviranomaisen tai, jos kansallinen sääntelyviranomainen niin päättää, yhden tai useamman siirtoverkonhaltijan on julkaistava yhteenliitäntäpisteiden ja, jos kansallinen sääntelyviranomainen päättää soveltaa asetusta (EU) 2017/459, muiden kohtien kuin yhteenliitäntäpisteiden osalta 31 ja 32 artiklassa annettujen vaatimusten mukaisesti seuraavat tiedot:
(a) | for standard capacity products for firm capacity: | (i) | the reserve prices applicable until at least the end of the gas year beginning after the annual yearly capacity auction; | (ii) | the multipliers and seasonal factors applied to reserve prices for non-yearly standard capacity products; | (iii) | the justification of the national regulatory authority for the level of multipliers; | (iv) | where seasonal factors are applied, the justification for their application.a) | kiinteän kapasiteetin vakioidut kapasiteettituotteet: | i) | rajahinnat, joita vähimmäistapauksessa sovelletaan kerran vuodessa pidettävän vuosikapasiteettihuutokaupan jälkeen alkavan maakaasuvuoden loppuun; | ii) | kertoimet ja kausitekijät, joita on sovellettu vakioitujen muiden kuin vuosikapasiteettituotteiden rajahintoihin; | iii) | kansallisen sääntelyviranomaisen perustelut kertoimien tasolle; | iv) | jos kausitekijöitä sovelletaan, perustelut niiden soveltamiselle;
(b) | for standard capacity products for interruptible capacity: | (i) | the reserve prices applicable until at least the end of the gas year beginning after the annual yearly capacity auction; | (ii) | an assessment of the probability of interruption including: | (1) | the list of all types of standard capacity products for interruptible capacity offered including the respective probability of interruption and the level of discount applied; | (2) | the explanation of how the probability of interruption is calculated for each type of product referred to in point (1); | (3) | the historical or forecasted data, or both, used for the estimation of the probability of interruption referred to in point (2).b) | keskeytyvän kapasiteetin vakioidut kapasiteettituotteet: | i) | rajahinnat, joita vähimmäistapauksessa sovelletaan kerran vuodessa pidettävän vuosikapasiteettihuutokaupan jälkeen alkavan maakaasuvuoden loppuun; | ii) | keskeytyksen todennäköisyyttä koskeva arvio, johon sisältyvät | 1) | kaikki tarjolle asetetut keskeytyvän kapasiteetin vakioitujen kapasiteettituotteiden lajit käsittävä luettelo, johon myös sisältyy kunkin lajin osalta keskeytyksen todennäköisyys ja sovellettu alennus; | 2) | selvitys siitä, kuinka keskeytyksen todennäköisyys on laskettu kullekin 1 alakohdassa tarkoitetulle tuotelajille; | 3) | aiemmat tiedot tai ennusteet, tai molemmat, joita on käytetty 2 alakohdassa tarkoitetun keskeytyksen todennäköisyyden arvioimiseen.
Article 3030 artikla
Information to be published before the tariff periodEnnen tariffikautta julkaistavat tiedot
1.   The following information shall be published before the tariff period in accordance with the requirements set out in Articles 31 and 32 by the national regulatory authority or the transmission system operator(s), as decided by the national regulatory authority:1.   Ennen tariffikautta kansallisen sääntelyviranomaisen tai, jos kansallinen sääntelyviranomainen niin päättää, yhden tai useamman siirtoverkonhaltijan on julkaistava 31 ja 32 artiklassa annettujen vaatimusten mukaisesti seuraavat tiedot:
(a) | information on parameters used in the applied reference price methodology that are related to the technical characteristics of the transmission system, such as: | (i) | technical capacity at entry and exit points and associated assumptions; | (ii) | forecasted contracted capacity at entry and exit points and associated assumptions; | (iii) | the quantity and the direction of the gas flow for entry and exit points and associated assumptions, such as demand and supply scenarios for the gas flow under peak conditions; | (iv) | the structural representation of the transmission network with an appropriate level of detail; | (v) | additional technical information about the transmission network, such as the length and the diameter of pipelines and the power of compressor stations.a) | tiedot käytettyyn viitehintamenetelmään sisältyvistä, siirtojärjestelmän teknisiin ominaisuuksiin liittyvistä muuttujista, joita ovat muun muassa | i) | tekninen kapasiteetti otto- ja syöttökohdissa ja siihen liittyvät oletukset; | ii) | ennakoitu sovittu kapasiteetti otto- ja syöttökohdissa ja siihen liittyvät oletukset; | iii) | kaasuvirran määrä ja suunta otto- ja syöttökohdissa ja niihin liittyvät oletukset, kuten kaasuvirran kysyntä- ja tarjontaskenaariot kysyntä- tai tarjontahuipun aikana; | iv) | siirtoverkon rakenteen riittävän yksityiskohtainen kuvaus; | v) | muut siirtoverkkoa koskevat tekniset tiedot, kuten putkijohtojen pituus ja halkaisija ja kompressoriasemien teho;
(b) | the following information: | (i) | the allowed or target revenue, or both, of the transmission system operator; | (ii) | the information related to changes in the revenue referred to in point (i) from one year to the next year; | (iii) | the following parameters: | (1) | types of assets included in the regulated asset base and their aggregated value; | (2) | cost of capital and its calculation methodology; | (3) | capital expenditures, including: | (a) | methodologies to determine the initial value of the assets; | (b) | methodologies to re-evaluate the assets; | (c) | explanations of the evolution of the value of the assets; | (d) | depreciation periods and amounts per asset type. | (4) | operational expenditures; | (5) | incentive mechanisms and efficiency targets; | (6) | inflation indices. | (iv) | the transmission services revenue; | (v) | the following ratios for the revenue referred to in point (iv): | (1) | capacity-commodity split, meaning the breakdown between the revenue from capacity-based transmission tariffs and the revenue from commodity-based transmission tariffs; | (2) | entry-exit split, meaning the breakdown between the revenue from capacity-based transmission tariffs at all entry points and the revenue from capacity-based transmission tariffs at all exit points; | (3) | intra-system/cross-system split, meaning the breakdown between the revenue from intra-system network use at both entry points and exit points and the revenue from cross-system network use at both entry points and exit points calculated as set out in Article 5. | (vi) | where and to the extent that the transmission system operator functions under a non-price cap regime, the following information related to the previous tariff period on regarding the reconciliation of the regulatory account: | (1) | the actually obtained revenue, the under- or over-recovery of the allowed revenue and the part thereof attributed to the regulatory account and, if applicable, sub-accounts within such regulatory account; | (2) | the reconciliation period and the incentive mechanisms implemented. | (vii) | the intended use of the auction premium.b) | seuraavat tiedot: | i) | siirtoverkonhaltijan sallittu tai tavoitetuotto tai molemmat; | ii) | tiedot i alakohdassa tarkoitetun tuoton muutoksista edelliseen vuoteen verrattuna; | iii) | seuraavat muuttujat: | 1) | sääntelyviranomaisen laskemaan pääomapohjaan (regulated asset base) sisältyvät omaisuuserät ja niiden kokonaisarvo; | 2) | pääomakustannus ja sen laskentamenetelmä; | 3) | pääomamenot, muun muassa | a) | menetelmät omaisuuserien alkuperäisen arvon määrittämistä varten; | b) | menetelmät omaisuuserien uudelleen arvioimista varten; | c) | selvitykset omaisuuserien arvon kehittymisestä; | d) | poistoajat ja poistojen määrät omaisuuserien mukaan eriteltynä; | 4) | toimintamenot; | 5) | kannustinjärjestelmät ja tehokkuustavoitteet; | 6) | inflaatioindeksit; | iv) | siirtopalvelujen tuotto; | v) | seuraavat suhteet iv alakohdassa tarkoitetulle tuotolle: | 1) | kapasiteetti–hyödykesuhde, joka tarkoittaa erittelyä kapasiteettiin perustuvilla siirtotariffeilla saatuun tuottoon ja hyödykkeeseen perustuvilla siirtotariffeilla saatuun tuottoon; | 2) | otto–syöttösuhde, joka tarkoittaa erittelyä kapasiteettiin perustuvilla siirtotariffeilla kaikkien ottokohtien osalta saatuun tuottoon ja kapasiteettiin perustuvilla siirtotariffeilla kaikkien syöttökohtien osalta saatuun tuottoon; | 3) | järjestelmän sisäisen ja järjestelmien välisen suhde, joka tarkoittaa 5 artiklan mukaisesti laskettua erittelyä järjestelmän sisäisestä verkon käytöstä otto- ja syöttökohdissa saatuun tuottoon ja järjestelmien välisestä verkon käytöstä otto- ja syöttökohdissa saatuun tuottoon; | vi) | silloin ja siinä laajuudessa, kun siirtoverkonhaltija toimii järjestelmässä, jossa ei ole hintakattoa, seuraavat edelliseen tariffikauteen liittyvän sääntelytilin täsmäyttämistä koskevat tiedot: | 1) | tosiasiassa saatu tuotto, yli- tai alijäämäinen sallittu tuotto ja siitä sääntelytilille ja, tapauksen mukaan, sääntelytilin alatileille osoitettu osa; | 2) | täsmäytyskausi ja käytetyt kannustinjärjestelmät; | vii) | suunniteltu huutokauppapreemion käyttö;
(c) | the following information on transmission and non-transmission tariffs, accompanied by the relevant information related to their derivation: | (i) | where applied, commodity-based transmission tariffs referred to in Article 4(3); | (ii) | where applied, non-transmission tariffs for non-transmission services referred to in Article 4(4); | (iii) | the reference prices and other prices applicable at points other than those referred to in Article 29.c) | seuraavat siirtotariffeja ja muita kuin siirtotariffeja koskevat tiedot sekä kyseisten tariffien johtamiseen liittyvät olennaiset tiedot: | i) | 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut hyödykkeeseen perustuvat siirtotariffit, jos käytetty; | ii) | 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut muihin kuin siirtopalveluihin sovellettavat muut kuin siirtotariffit, jos käytetty; | iii) | viitehinnat ja muut hinnat, joita sovelletaan muissa kuin 29 artiklassa tarkoitetuissa kohdissa.
2.   In addition, the following information shall be published with regard to transmission tariffs:2.   Lisäksi siirtotariffien osalta on julkaistava seuraavat tiedot:
(a) | explanation of the following: | (i) | the difference in the level of transmission tariffs for the same type of transmission service applicable for the prevailing tariff period and for the tariff period for which the information is published; | (ii) | the estimated difference in the level of transmission tariffs for the same type of transmission service applicable for the tariff period for which the information is published and for each tariff period within the remainder of the regulatory period.a) | selvitys seuraavista: | i) | saman lajin siirtopalveluun kuluvalla tariffikaudella sovellettavien siirtotariffien ja sillä tariffikaudella, jolta tiedot julkaistaan, sovellettavien siirtotariffien ero; | ii) | saman lajin siirtopalveluun sillä tariffikaudella, jolta tiedot julkaistaan, sovellettavien siirtotariffien ja sääntelykauden kullakin jäljellä olevalla tariffikaudella sovellettavien siirtotariffien arvioitu ero;
(b) | at least a simplified tariff model, updated regularly, accompanied by the explanation of how to use it, enabling network users to calculate the transmission tariffs applicable for the prevailing tariff period and to estimate their possible evolution beyond such tariff period.b) | vähintään yksinkertaistettu säännöllisesti päivitettävä tariffimalli käyttöohjeineen, jonka avulla verkonkäyttäjät voivat laskea kuluvaan tariffikauteen sovellettavat siirtotariffit ja arvioida niiden mahdollista kehitystä kyseisen tariffikauden jälkeen.
3.   For the points excluded from the definition of relevant points referred to in point 3.2(1)(a) of Annex I to Regulation (EC) No 715/2009, the information on the amount of forecasted contracted capacity and the forecasted quantity of the gas flow shall be published as set out in point 3.2(2) of Annex I to Regulation (EC) No 715/2009.3.   Niiden kohtien osalta, jotka on suljettu asetuksen (EY) N:o 715/2009 liitteessä I olevan 3.2 kohdan 1 alakohdan a alakohdassa tarkoitetun olennaisten kohtien määritelmän ulkopuolelle, tiedot ennakoidun sovitun kapasiteetin määrästä ja kaasuvirran ennakoidusta määrästä julkaistaan asetuksen (EY) N:o 715/2009 liitteessä I olevan 3.2 kohdan 2 alakohdan mukaisesti.
Article 3131 artikla
Form of publicationJulkaisutapa
1.   The information referred to in Articles 29 and 30 shall be published as set out in Article 32 via a link on the platform referred to in point 3.1.1(1)(h) of Annex I to Regulation (EC) No 715/2009 to the website of the respective entity.1.   Tiedot, joita tarkoitetaan 29 ja 30 artiklassa, on julkaistava 32 artiklan mukaisesti asianomaisen yhteisön verkkosivustolla, johon on pääsy asetuksen (EY) N:o 715/2009 liitteessä I olevan 3.1.1 kohdan 1 alakohdan h alakohdassa tarkoitetulla jakelualustalla olevan linkin kautta.
Such information shall be accessible to the public, free of charge and of any limitations as to its use. It shall be published:Yleisöllä on oltava pääsy kyseisiin tietoihin, maksutta ja ilman käyttörajoituksia. Tiedot on julkaistava
(a) | in a user-friendly manner;a) | helposti ymmärrettävällä tavalla;
(b) | in a clear, easily accessible way and on a non-discriminatory basis;b) | selkeässä ja helppokäyttöisessä muodossa ja ketään syrjimättä;
(c) | in a downloadable format;c) | ladattavassa muodossa;
(d) | in one or more of the official languages of the Member State and, unless one of the official languages of the Member State is English, to the extent possible, in English.d) | yhdellä tai useammalla jäsenvaltion virallisella kielellä ja, jollei yksi jäsenvaltion virallisista kielistä ole englanti, mahdollisuuksien mukaan englannin kielellä.
2.   The following information shall be published for interconnection points on the platform referred to in point 3.1.1(1)(h) of Annex I to Regulation (EC) No 715/2009:2.   Yhteenliitäntäpisteistä on asetuksen (EY) N:o 715/2009 liitteessä I olevan 3.1.1 kohdan 1 alakohdan h alakohdassa tarkoitetulla jakelualustalla julkaistava seuraavat tiedot:
(a) | at the same time as set out in Article 29, the reserve prices for standard capacity products for firm capacity and for standard capacity products for interruptible capacity;a) | 29 artiklassa mainittuna ajankohtana rajahinnat kiinteän kapasiteetin vakioitujen kapasiteettituotteiden ja keskeytyvän kapasiteetin vakioitujen kapasiteettituotteiden osalta;
(b) | at the same time as set out in Article 30, a flow-based charge referred to in Article 4(3)(a), where applied.b) | 30 artiklassa mainittuna ajankohtana 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu virtaukseen perustuva maksu, jos sitä sovelletaan.
3.   The information referred to in paragraph 2 shall be published in the following manner:3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on julkaistava seuraavasti:
(a) | as set out in paragraph 1(a) to (c);a) | 1 kohdan a–c alakohdassa esitetyn mukaisesti;
(b) | in English;b) | englannin kielellä;
(c) | in a standardised table which shall include at least the following information: | (i) | the interconnection point; | (ii) | the direction of the gas flow; | (iii) | the names of the relevant transmission system operators; | (iv) | the start and the end time of the product; | (v) | whether the capacity is firm or interruptible; | (vi) | the indication of the standard capacity product; | (vii) | the applicable tariff per kWh/h and per kWh/d in the local currency and in the euro taking into account the following: | (1) | where the applied capacity unit is kWh/h, the information on the applicable tariff per kWh/d shall be non-binding, and vice versa; | (2) | where the local currency is other than the euro, the information on the applicable tariff in euro shall be non-binding.c) | vakiomuotoisessa taulukossa, jossa on ilmoitettava vähintään seuraavat tiedot: | i) | yhteenliitäntäpiste; | ii) | kaasuvirran suunta; | iii) | asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden nimet; | iv) | tuotteen alkamis- ja päättymisajankohta; | v) | onko kyseessä kiinteä vai keskeytyvä kapasiteetti; | vi) | vakioitua kapasiteettituotetta koskeva maininta; | vii) | sovellettava tariffi per kWh/h ja kWh/d paikallisena valuuttana ja euroina ottaen huomioon seuraavat seikat: | 1) | jos sovellettava kapasiteetin yksikkö on kWh/h, sovellettavaa tariffia per kWh/d koskevat tiedot eivät ole sitovia, ja päinvastoin; | 2) | jos paikallinen valuutta on muu kuin euro, euroina ilmaistua sovellettavaa tariffia koskevat tiedot eivät ole sitovia.
In addition, at the same time as set out in Article 30, such standardised table shall include the simulation of all the costs for flowing 1 GWh/day/year for each interconnection point in the local currency and in the euro subject to point vii(2).Lisäksi, jollei vii alakohdan 2 alakohdasta muuta johdu, kyseisessä vakiomuotoisessa taulukossa on esitettävä 30 artiklassa mainittuna ajankohtana kaikkia kustannuksia koskeva simulaatio virtaukselle 1 GWh/päivä/vuosi kunkin yhteenliitäntäpisteen osalta paikallisena valuuttana ja euroina.
4.   Where the information referred to in paragraph 2 is different from the respective information referred to in paragraph 1, the respective information referred to in paragraph 1 shall prevail.4.   Jos 2 kohdassa tarkoitetut tiedot poikkeavat vastaavista 1 kohdassa tarkoitetuista tiedoista, vastaavat 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat ensisijaisia.
Article 3232 artikla
Publication notice periodJulkaisemisen määräaika
The deadline for the publication of the information set out in Articles 29 and 30 shall be as follows:Edellä 29 ja 30 artiklassa tarkoitetun tietojen julkaisemisen määräaika on seuraava:
(a) | for the information set out in Article 29, no later than thirty days before the annual yearly capacity auction;a) | 29 artiklassa tarkoitettujen tietojen osalta viimeistään 30 päivää ennen kerran vuodessa pidettävää vuosikapasiteettihuutokauppaa;
(b) | for the information set out in Article 30, no later than thirty days before the respective tariff period;b) | 30 artiklassa tarkoitettujen tietojen osalta viimeistään 30 päivää ennen asianomaista tariffikautta;
(c) | for the respective transmission tariffs updated within the tariff period as set out in Article 12(3), immediately after the approval in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC.c) | asianomaisten 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti tariffikauden aikana päivitettyjen siirtotariffien osalta välittömästi direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti myönnetyn hyväksynnän jälkeen.
Each update of the transmission tariffs shall be accompanied by information indicating the reasons for the changes in their level. Where Article 12(3)(b) is applied, it shall also be accompanied by the updated report referred to in Article 29(b) for the respective types of standard capacity products for interruptible capacity.Siirtotariffien jokaisen päivityksen yhteydessä on esitettävä tiedot, joista ilmenee syyt tariffin muutokseen. Jos 12 artiklan 3 kohdan b alakohtaa sovelletaan, päivitykseen on liitettävä myös 29 artiklan b alakohdassa tarkoitetun asianomaisia keskeytyvän kapasiteetin vakioitujen kapasiteettituotteiden lajeja koskevan raportin ajan tasalle saatettu versio.
CHAPTER IXIX LUKU
INCREMENTAL CAPACITYKAPASITEETIN LAAJENNUS
Article 3333 artikla
Tariff principles for incremental capacityKapasiteetin laajennukseen sovellettavat hinnoitteluperiaatteet
1.   The minimum price at which transmission system operators shall accept a request for incremental capacity is the reference price. For the calculation of the economic test, reference prices shall be derived by including into the reference price methodology the relevant assumptions related to the offer of incremental capacity.1.   Vähimmäishinta, jolla siirtoverkonhaltijat saavat hyväksyä kapasiteetin laajennusta koskevan pyynnön, on viitehinta. Taloudellisen testin laskelmaa varten viitehinnat johdetaan sisällyttämällä asianomaiset kapasiteetin laajennuksen tarjolle asettamiseen liittyvät oletukset viitehintamenetelmään.
2.   Where the fixed payable price approach set out in Article 24(b) is considered to be offered for incremental capacity, the reserve price referred to in Article 24(b) shall be based on projected investment and operating costs. Once the incremental capacity is commissioned, such reserve price shall be adjusted proportionally to the difference, irrespective whether positive or negative, between the projected investment costs and the actual investment costs.2.   Jos kapasiteetin laajennusta varten on tarkoitus tarjota 24 artiklan b alakohdan mukaista kiinteän maksettavan hinnan mallia, 24 artiklan b alakohdassa tarkoitetun rajahinnan on perustuttava ennakoituihin investointi- ja toimintakustannuksiin. Heti sen jälkeen, kun kapasiteetin laajennus on otettu käyttöön, kyseistä rajahintaa on mukautettava suhteessa ennakoitujen investointikustannusten ja tosiasiallisten investointikustannusten väliseen eroon riippumatta siitä, onko ero positiivinen vai negatiivinen.
3.   In case the allocation of all incremental capacity at the reference price would not generate sufficient revenues for a positive economic test outcome, a mandatory minimum premium may be applied in the first auction or alternative allocation mechanism in which the incremental capacity is offered. The mandatory minimum premium may also be applied in subsequent auctions when the capacity is offered that initially remained unsold or when capacity is offered that was initially set aside according to Article 8(8) and (9) of Regulation (EU) 2017/459. The decision on whether and in which auctions to apply a mandatory minimum premium shall be taken in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC.3.   Jos kapasiteetin koko laajennuksen jako viitehintaan ei tuottaisi riittävää tuottoa taloudellisen testin positiivista tulosta varten, voidaan ensimmäisessä huutokaupassa tai vaihtoehtoisessa jakomekanismissa, jossa kapasiteetin laajennus asetetaan tarjolle, soveltaa pakollista vähimmäispreemiota. Pakollista vähimmäispreemiota voidaan soveltaa myös seuraaviin huutokauppoihin, kun tarjolle asetetaan kapasiteettia, joka jäi aluksi myymättä, tai kapasiteettia, joka siirrettiin aluksi sivuun asetuksen (EU) 2017/459 8 artiklan 8 ja 9 kohdan mukaisesti. Päätös siitä, sovelletaanko pakollista vähimmäispreemiota ja missä huutokaupoissa sitä sovelletaan, on tehtävä direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti.
4.   The level of the mandatory minimum premium shall enable a positive economic test outcome with the revenues generated by the offered capacity in the first auction or alternative allocation mechanism in which the incremental capacity is on offer. The range of the level for the mandatory minimum premium, depending on the expected allocated capacity, shall be submitted to the relevant national regulatory authorities for approval in accordance with Article 25(1)(c) of Regulation (EU) 2017/459.4.   Pakollisen vähimmäispreemion määrän olisi mahdollistettava taloudellisen testin positiivinen tulos tuoton ansiosta, joka perustuu ensimmäisessä huutokaupassa tai vaihtoehtoisessa kapasiteetinjakomekanismissa, jossa kapasiteetin laajennusta on tarjolla, tarjottuun kapasiteettiin. Pakollisen vähimmäispreemion vaihteluvälille, joka määräytyy odotetun jaetun kapasiteetin mukaan, on saatava toimivaltaisten kansallisten viranomaisten hyväksyntä asetuksen (EU) 2017/459 25 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.
5.   A mandatory minimum premium approved by the national regulatory authority shall be added to the reference price for the bundled capacity products at the respective interconnection point and shall exclusively be attributed to the transmission system operators for which the mandatory minimum premium was approved by the respective national regulatory authority. This default principle for the attribution of a mandatory minimum premium is without prejudice to the split of a possible additional auction premium according to Article 21(3) or an alternative agreement between the involved national regulatory authorities.5.   Kansallisen sääntelyviranomaisen hyväksymä pakollinen vähimmäispreemio lisätään viitehintaan, jota sovelletaan eriyttämättömiin kapasiteettituotteisiin asianomaisessa yhteenliitäntäpisteessä, ja se jaetaan yksinomaan niille siirtoverkonhaltijoille, joita varten kyseinen kansallinen sääntelyviranomainen on pakollisen vähimmäispreemion hyväksynyt. Tämä pakollisen vähimmäispreemion jakoa koskeva perusperiaate ei rajoita mahdollisen lisähuutokauppapreemion jakamista 21 artiklan 3 kohdan tai asianomaisten kansallisten sääntelyviranomaisten välisen vaihtoehtoisen sopimuksen mukaisesti.
CHAPTER XX LUKU
FINAL AND TRANSITIONAL PROVISIONSLOPPU- JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET
Article 3434 artikla
Methodologies and parameters used to determine the allowed or target revenue of transmission system operatorsSiirtoverkonhaltijoiden sallitun tai tavoitetuoton määrittämiseen käytetyt menetelmät ja muuttujat
1.   Before 6 April 2019, the Agency shall publish a report on the methodologies and parameters used to determine the allowed or target revenue of transmission system operators. The report shall be based on at least the parameters referred to in Article 30(1)(b)(iii).1.   Ennen 6 päivää huhtikuuta 2019 viraston on julkaistava raportti siirtoverkonhaltijoiden sallitun tai tavoitetuoton määrittämiseen käytetyistä menetelmistä ja muuttujista. Raportin pohjana on käytettävä ainakin 30 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohdassa tarkoitettuja muuttujia.
2.   National regulatory authorities shall submit to the Agency, in accordance with the process defined by the Agency, all necessary information related to the methodologies and parameters used to determine the allowed or target revenue of transmission system operators.2.   Kansallisten sääntelyviranomaisten on toimitettava virastolle, viraston määrittelemän prosessin mukaisesti, kaikki tarpeelliset siirtoverkonhaltijoiden sallitun tai tavoitetuoton määrittämiseen käytettyihin menetelmiin ja muuttujiin liittyvät tiedot.
Article 3535 artikla
Existing contractsVoimassa olevat sopimukset
1.   This Regulation shall not affect the levels of transmission tariffs resulting from contracts or capacity bookings concluded before 6 April 2017 where such contracts or capacity bookings foresee no change in the levels of the capacity- and/or commodity-based transmission tariffs except for indexation, if any.1.   Tämä asetus ei vaikuta siirtotariffien tasoihin, jotka perustuvat ennen 6 päivää huhtikuuta 2017 tehtyihin sopimuksiin tai kapasiteetin varauksiin, jollei kyseisissä sopimuksissa tai kapasiteetin varauksissa ennakoida kapasiteettiin ja/tai hyödykkeeseen perustuvien siirtotariffien muutoksia mahdollisia indeksimuutoksia lukuun ottamatta.
2.   The contract provisions related to transmission tariffs and capacity bookings referred to in paragraph 1 shall not be renewed, prolonged or rolled over after their expiration date.2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin siirtotariffeihin ja kapasiteetin varauksiin liittyviä sopimusmääräyksiä ei voida uusia kertaalleen tai toistuvasti eikä niiden voimassaoloa voida jatkaa viimeisen voimassaolopäivän jälkeen.
3.   Before 6 May 2017, a transmission system operator shall send the contracts or the information on capacity bookings, if any, referred to in paragraph 1 to the national regulatory authority for information.3.   Ennen 6 päivää toukokuuta 2017 siirtoverkonhaltijan on lähetettävä mahdolliset 1 kohdassa tarkoitetut sopimukset tai mahdollisia kapasiteetin varauksia koskevat tiedot kansalliselle sääntelyviranomaiselle tiedoksi.
Article 3636 artikla
Implementation monitoringTäytäntöönpanon seuranta
1.   In order to assist the Agency in its monitoring duties pursuant to Article 9(1) of Regulation (EC) No 715/2009, ENTSOG shall monitor and analyse in accordance with Article 8(8) and (9) of Regulation (EC) No 715/2009 how transmission system operators have implemented this Regulation. In particular, ENTSOG shall ensure the completeness and correctness of all relevant information to be provided by transmission system operators. ENTSOG shall submit to the Agency that information in accordance with the following deadlines:1.   Avustaakseen virastoa asetuksen (EY) N:o 715/2009 9 artiklan 1 kohdan mukaisissa seurantatehtävissä Kaasu-ENTSOn on seurattava ja analysoitava asetuksen (EY) N:o 715/2009 8 artiklan 8 ja 9 kohdan mukaisesti, miten siirtoverkonhaltijat ovat panneet tämän asetuksen täytäntöön. Kaasu-ENTSOn on erityisesti varmistettava kaikkien niiden asiaankuuluvien tietojen kattavuus ja oikeellisuus, jotka siirtoverkonhaltijoiden on toimitettava. Kaasu-ENTSOn on toimitettava kyseiset tiedot virastolle seuraavien määräaikojen mukaisesti:
(a) | 31 March 2018 as regards the requirements under Chapter VIII;a) | 31 päivä maaliskuuta 2018 VIII luvun mukaisten vaatimusten osalta;
(b) | 31 March 2020 as regards all other provisions of this Regulation.b) | 31 päivä maaliskuuta 2020 kaikkien muiden tämän asetuksen säännösten osalta.
2.   Transmission system operators shall submit to ENTSOG all information required by ENTSOG to comply with its obligations pursuant to paragraph 1, in accordance with the following deadlines:2.   Siirtoverkonhaltijoiden on toimitettava Kaasu-ENTSOlle kaikki tiedot, joita Kaasu-ENTSO tarvitsee voidakseen täyttää 1 kohdan mukaiset velvoitteensa, seuraavien määräaikojen mukaisesti:
(a) | 31 December 2017 as regards the requirements under Chapter VIII;a) | 31 päivä joulukuuta 2017 VIII luvun mukaisten vaatimusten osalta;
(b) | 31 December 2019 as regards all other provisions of this Regulation.b) | 31 päivä joulukuuta 2019 kaikkien muiden tämän asetuksen säännösten osalta.
3.   The implementation monitoring cycle as set out in paragraphs 1 and 2 shall be repeated in forthcoming years subject to corresponding requests from the Commission.3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvattu täytäntöönpanon seurantasykli on komission pyynnöstä toistettava tulevina vuosina.
4.   The confidentiality of commercially sensitive information shall be preserved by ENTSOG and the Agency.4.   Kaasu-ENTSOn ja viraston on säilytettävä kaupallisesti arkaluonteisten tietojen luottamuksellisuus.
5.   Within three years as from the entry into force of this Regulation, the Agency shall publish a report on the application of reference price methodologies in Member States.5.   Kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta viraston on julkaistava kertomus viitehintamenetelmien soveltamisesta jäsenvaltioissa.
Article 3737 artikla
Power to grant derogationsPoikkeusten myöntämisvaltuudet
1.   National regulatory authorities may, at the request of an entity which operates an interconnector that has benefited from an exemption from Article 41(6), (8) and (10) of Directive 2009/73/EC in accordance with Article 36 of that Directive or a similar exemption, jointly grant such entity a derogation from the application of one or more Articles of this Regulation in accordance with paragraphs 2 to 6 of this Article where the application of those Articles to such entity would have one or several of the following negative consequences. It would:1.   Yhdysputkea, joka hyötyy direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 6, 8 ja 10 kohdan soveltamista koskevasta vapautuksesta mainitun direktiivin 36 artiklan mukaisesti tai vastaavasta vapautuksesta, operoivan yhteisön pyynnöstä kansalliset sääntelyviranomaiset voivat myöntää yhteisesti kyseiselle yhteisölle poikkeuksen tämän asetuksen yhden tai useamman artiklan soveltamisesta tämän artiklan 2–6 kohdan mukaisesti, jos mainittujen artiklojen soveltamisella kyseiseen yhteisöön olisi yksi tai useampia seuraavista kielteisistä seurauksista. Niiden soveltaminen
(a) | not facilitate efficient gas trade and competition;a) | ei edistäisi tehokasta kaasukauppaa ja kilpailua;
(b) | not provide incentives for investment for new capacity or to maintain existing levels of capacity;b) | ei kannustaisi investoimaan uuteen kapasiteettiin tai ylläpitämään olemassa olevia kapasiteettitasoja;
(c) | unreasonably distort cross-border trade;c) | vääristäisi rajat ylittävää kauppaa kohtuuttomasti;
(d) | distort competition with other infrastructure operators that offer services of a similar nature to those of the interconnector;d) | vääristäisi samanluonteisia palveluja tarjoavien muiden infrastruktuurin ylläpitäjien kanssa käytävää kilpailua;
(e) | not be implementable when taking into account the specific nature of interconnectors.e) | olisi mahdotonta panna täytäntöön, kun otetaan huomioon yhdysputkien erityisluonne.
2.   The entity requesting a derogation under paragraph 1 shall include in its request a detailed reasoning, with all supporting documents, including, where appropriate, a cost-benefit analysis, demonstrating that one or more of the conditions in paragraph 1(a) to (e) are complied with.2.   Poikkeusta 1 kohdan nojalla hakevan yhteisön on sisällytettävä pyyntöönsä yksityiskohtainen perustelu ja kaikki hakemusta tukevat asiakirjat, mukaan luettuna tapauksen mukaan kustannus–hyötyanalyysi, joista ilmenee, että yksi tai useampi 1 kohdan a–e alakohdassa mainituista edellytyksistä täyttyy.
3.   The national regulatory authorities concerned shall jointly assess the request for a derogation and deal with it in close cooperation. Where the relevant national regulatory authorities grant a derogation, they shall specify its duration in their decisions.3.   Asianomaisten kansallisten sääntelyviranomaisten on arvioitava poikkeusta koskeva pyyntö yhteisesti ja toimittava sitä käsitellessään tiiviissä yhteistyössä. Jos asianomaiset kansalliset sääntelyviranomaiset myöntävät poikkeuksen, niiden on tarkennettava päätöksissään sen kesto.
4.   The national regulatory authorities shall notify their decisions granting such derogations to the Agency and the Commission.4.   Kansallisten sääntelyviranomaisten on ilmoitettava virastolle ja komissiolle päätöksistään myöntää kyseinen poikkeus.
5.   The national regulatory authorities may revoke a derogation if the circumstances or underlying reasons, or both, no longer apply or upon a reasoned recommendation of the Agency or the Commission to revoke a derogation due to a lack of justification.5.   Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat peruuttaa poikkeuksen, jos olosuhteet ja/tai perustana olevat syyt eivät enää päde tai jos virasto tai komissio suosittavat peruuttamaan poikkeuksen, koska sille ei ole enää perusteita.
Article 3838 artikla
Entry into forceVoimaantulo
1.   This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
2.   It shall apply as from entry into force.2.   Sitä sovelletaan sen voimaantulosta alkaen.
3.   However, Chapters VI and VIII shall apply as from 1 October 2017. Chapters II, III and IV shall apply as from 31 May 2019.3.   Asetuksen VI ja VIII lukua sovelletaan kuitenkin 1 päivästä lokakuuta 2017. Asetuksen II, III ja IV lukua sovelletaan 31 päivästä toukokuuta 2019.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Done at Brussels, 16 March 2017.Tehty Brysselissä 16 päivänä maaliskuuta 2017.
For the CommissionKomission puolesta
The PresidentPuheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKERJean-Claude JUNCKER
(1)  OJ L 211, 14.8.2009, p. 36.(1)  EUVL L 211, 14.8.2009, s. 36.
(2)  Commission Regulation (EU) 2017/459 of 16 March 2017 establishing a Network Code on Capacity Allocation Mechanisms in Gas Transmission Systems and repealing Regulation (EU) No 984/2013 (see page 1 of this Official Journal).(2)  Komission asetus (EU) 2017/459, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2017, kaasunsiirtojärjestelmien kapasiteetinjakomekanismien verkkosäännön vahvistamisesta ja asetuksen (EY) N:o 984/2013 kumoamisesta (katso tämän virallisen lehden sivu 1).
(3)  Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC (OJ L 211, 14.8.2009, p. 94).(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta, (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 94).
(4)  Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators (OJ L 211, 14.8.2009, p. 1).(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 713/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 1).
(5)  Commission Regulation (EU) No 312/2014 of 26 March 2014 establishing a Network Code on Gas Balancing of Transmission Networks (OJ L 91, 27.3.2014, p. 15).(5)  Komission asetus (EU) N:o 312/2014, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2014, kaasunsiirtoverkkojen tasehallintaa koskevan verkkosäännön vahvistamisesta (EUVL L 91, 27.3.2014, s. 15).
(6)  Commission Regulation (EU) 2015/703 of 30 April 2015 establishing a network code on interoperability and data exchange rules (OJ L 113, 1.5.2015, p. 13).(6)  Komission asetus (EU) 2015/703, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2015, yhteentoimivuuteen ja tiedonvaihtoon liittyviä sääntöjä koskevan verkkosäännön vahvistamisesta (EUVL L 113, 1.5.2015, s. 13).
(7)  Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC and amending Regulations (EC) No 713/2009, (EC) No 714/2009 and (EC) No 715/2009 (OJ L 115, 25.4.2013, p. 39).(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 347/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39).