?

17.3.2017    | EN | Official Journal of the European Union | L 72/117.3.2017    | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 72/1
COMMISSION REGULATION (EU) 2017/459KOMISSION ASETUS (EU) 2017/459,
of 16 March 2017annettu 16 päivänä maaliskuuta 2017,
establishing a network code on capacity allocation mechanisms in gas transmission systems and repealing Regulation (EU) No 984/2013kaasunsiirtojärjestelmien kapasiteetinjakomekanismien verkkosäännön vahvistamisesta ja asetuksen (EU) N:o 984/2013 kumoamisesta
(Text with EEA relevance)(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
THE EUROPEAN COMMISSION,EUROOPAN KOMISSIO, joka
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
Having regard to Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005 (1), and in particular Article 6(11) and 7(3) thereof,ottaa huomioon maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2009 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 11 kohdan ja 7 artiklan 3 kohdan,
Whereas:sekä katsoo seuraavaa:
(1) | Regulation (EC) No 715/2009 sets non-discriminatory rules for access conditions to natural gas transmission systems with a view to ensuring the proper functioning of the internal market in gas.(1) | Asetuksessa (EY) N:o 715/2009 vahvistetaan syrjimättömät säännöt maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskeville edellytyksille tarkoituksena varmistaa kaasun sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta.
(2) | Duplication of gas transmission systems is in most cases neither economic nor efficient. Competition in natural gas markets therefore requires a transparent and non-discriminatory access to gas infrastructure for all network users. However, in large parts of the Union the lack of equal and transparent access to transmission capacity remains a major obstacle for achieving effective competition on the wholesale market. Furthermore, the fact that national rules differ from one Member State to another hampers the creation of a well-functioning internal market for gas.(2) | Päällekkäiset kaasunsiirtojärjestelmät eivät ole useimmissa tapauksissa taloudellisia eivätkä tehokkaita. Kilpailun toteutumiseksi maakaasumarkkinoilla on kaikilla verkon käyttäjillä oltava sen vuoksi avoin ja syrjimätön pääsy kaasuinfrastruktuuriin. Suurissa osissa unionia ei kuitenkaan ole tasavertaista ja avointa pääsyä siirtokapasiteettiin, mikä on merkittävä este tehokkaan kilpailun muodostumiselle tukkumarkkinoilla. Lisäksi hyvin toimivien kaasun sisämarkkinoiden muodostumista vaikeuttaa se, että jäsenvaltioiden kansalliset säännöt ovat erilaiset.
(3) | Inefficient use of and limited access to the Union's high-pressure gas pipelines lead to suboptimal market conditions. A more transparent, efficient and non-discriminatory system of allocation of scarce transmission capacities needs to be implemented for the Union's gas transmission systems, so that cross-border competition can further develop and market integration can progress. Developing such rules has been consistently supported by stakeholders.(3) | Unionin korkeapainekaasuputkiston tehoton käyttö ja putkistoon pääsyn rajoitukset heikentävät tilannetta markkinoilla. Unionin kaasunsiirtojärjestelmien yhteydessä on otettava niukan siirtokapasiteetin jakamisessa käyttöön aiempaa avoimempi, tehokkaampi ja syrjimättömämpi järjestelmä, jotta rajojen yli ulottuva kilpailu voi kehittyä edelleen ja markkinoiden yhdentyminen voi jatkua. Sidosryhmät ovat tukeneet johdonmukaisesti tällaisten sääntöjen kehittämistä.
(4) | Bringing about effective competition between suppliers from inside and outside the Union requires that they are able to flexibly use the existing transmission systems to ship their gas according to price signals. Only a well-functioning network of interconnected transmission grids, offering equal access conditions to all, allows gas to flow freely across the Union. That in turn attracts more suppliers, increasing liquidity at the trading hubs and contributing to efficient price discovery mechanisms and consequently fair gas prices that are based on the principle of demand and supply.(4) | Jotta unionissa toimivien ja unionin ulkopuolella toimivien kaasuntoimittajien välillä saataisiin aikaan tehokas kilpailu, näiden on voitava käyttää joustavasti olemassa olevia siirtojärjestelmiä kaasunsa siirtämiseen hintasignaalien mukaisesti. Ainoastaan hyvin toimiva yhteen liitettyjen kaasunsiirtoverkkojen järjestelmä, jonka pääsyedellytykset ovat kaikille samat, mahdollistaa kaasun vapaan virtauksen koko unionissa. Tällainen tilanne puolestaan houkuttelee lisää kaasuntoimittajia, mikä kasvattaa likviditeettiä kaupankäynnin keskuksissa ja tukee tehokkaita hinnoittelumekanismeja ja sitä kautta oikeudenmukaisia, kysynnän ja tarjonnan periaatteeseen perustuvia kaasun hintoja.
(5) | Commission Regulation (EU) No 984/2013 (2) establishing a network code on capacity allocation mechanism in gas transmission systems aimed to achieve the necessary degree of harmonisation across the Union. The effective implementation of that Regulation furthermore relied on the introduction of tariff systems which are consistent with the capacity allocation mechanisms proposed in this Regulation, to ensure the implementation without detrimental effect on the revenues and cash flow positions of transmission system operators.(5) | Kaasunsiirtojärjestelmien kapasiteetinjakomekanismien verkkosäännön vahvistamisesta annetun komission asetuksen (EU) N:o 984/2013 (2) tavoitteena oli tarvittava yhdenmukaisuusaste koko unionissa. Lisäksi kyseisen asetuksen tehokas täytäntöönpano edellytti, että käyttöön otetaan kyseisessä asetuksessa esitettyjen kapasiteetinjakomekanismien kanssa yhteensopivat tariffijärjestelmät, jotta voidaan varmistaa, ettei täytäntöönpano vaikuta epäedullisesti siirtoverkonhaltijoiden tuloihin ja kassavirtatilanteeseen.
(6) | This Regulation has wider scope than Regulation (EU) No 984/2013 principally in terms of the rules for the offer of incremental capacity and clarifies certain provisions related to the definition and offer of firm and interruptible capacities and to improving the alignment of contractual terms and conditions of respective transmission system operators for the offer of bundled capacity. Provisions in this Regulation relative to the coordination of maintenance and the standardisation of communication should be interpreted in the context of Commission Regulation (EU) 2015/703 (3).(6) | Tämän asetuksen soveltamisalaa on laajennettu verrattuna asetukseen (EU) N:o 984/2013 erityisesti säännöillä, jotka koskevat kapasiteetin laajennuksen tarjolle asettamista, ja asetuksessa selvennetään joitakin säännöksiä, jotka liittyvät kiinteän kapasiteetin ja keskeytyvän kapasiteetin määrittelyyn ja tarjoamiseen sekä sopimusehtojen ja -edellytysten parempaan yhdenmukaistamiseen asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden välillä eriyttämättömän kapasiteetin tarjolle asettamisessa. Ylläpidon koordinointia ja viestinnän vakioimista koskevia tämän asetuksen säännöksiä olisi tulkittava komission asetuksen (EU) 2015/703 (3) yhteydessä.
(7) | In order to allow network users to benefit from capacity allocation mechanisms harmonised to the widest extent in an integrated market, this Regulation should apply to non-exempted capacities in major new infrastructures which have received an exemption from Article 32 of Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council (4), to the extent the application of this Regulation does not undermine such an exemption and taking into account the specific nature of interconnectors when bundling capacity.(7) | Jotta verkonkäyttäjät hyötyisivät mahdollisimman laajalti yhdenmukaistetuista kapasiteetinjakomekanismeista yhdennetyillä markkinoilla, tätä asetusta olisi sovellettava vapautuksen piiriin kuulumattomiin kapasiteetteihin sellaisissa merkittävissä uusissa infrastruktuureissa, jotka ovat saaneet vapautuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY (4) 32 artiklan soveltamisesta, siinä määrin kuin tämän asetuksen soveltaminen ei vaikuta kyseisen vapautuksen kannalta epäedullisella tavalla ja ottaen huomioon yhdysputkien erityisluonne kapasiteetin yhdistämisessä.
(8) | This Regulation should be without prejudice to application of Union and national competition rules, in particular the prohibitions of restrictive agreements (Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union) and of abuse of a dominant position (Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union). The capacity allocation mechanisms put in place should be designed in such a way as to avoid foreclosure of downstream supply markets.(8) | Tämä asetus ei rajoita EU:n kilpailusääntöjen eikä kansallisten kilpailusääntöjen soveltamista, etenkään rajoittavia sopimuksia koskevan kiellon (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artikla) ja määräävän aseman väärinkäyttöä koskevan kiellon (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artikla) soveltamista. Kapasiteetinjakomekanismi olisi suunniteltava siten, että vältetään toimitusketjun loppupään markkinoiden sulkeminen.
(9) | In order to ensure that the offer of firm capacity is maximised by transmission system operators, a hierarchy of products should be observed by which yearly, quarterly and monthly interruptible capacity is only offered if firm capacity is not available.(9) | Sen varmistamiseksi, että siirtoverkonhaltijat pitävät tarjolla mahdollisimman paljon kiinteää kapasiteettia, olisi noudatettava tuotehierarkiaa, jonka mukaan keskeytyvää vuosi-, neljännesvuosi- ja kuukausikapasiteettia tarjotaan vasta silloin kun kiinteää kapasiteettia ei ole käytettävissä.
(10) | Where the respective terms and conditions applicable to the offer of bundled capacity products by transmission system operators on two sides of an interconnection point differ substantially, the value and usefulness for network users of booking bundled capacity may be limited. A process should therefore be launched, guided by the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (‘the Agency’) and the European Network of Transmission System Operators for Gas (‘ENTSOG’), by which such terms and conditions of transmission system operators across the Union for bundled capacity products should be assessed and aligned to the extent possible, with a view to creating a common template of terms and conditions.(10) | Jos siirtoverkonhaltijoiden eriyttämätöntä kapasiteettia koskevien tuotteiden tarjolle asettamiseen soveltamat ehdot ja edellytykset poikkeavat merkittävästi toisistaan yhteenliitäntäpisteen kahdella puolella, eriyttämättömän kapasiteetin varaamisen arvo ja käyttökelpoisuus saattavat vähetä verkon käyttäjien kannalta. Sen vuoksi olisi käynnistettävä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston, jäljempänä ’virasto’, ja kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston, jäljempänä ’Kaasu-ENTSO’, ohjaama prosessi, jossa tällaisia siirtoverkonhaltijoiden eriyttämätöntä kapasiteettia koskeviin tuotteisiin unionissa soveltamia ehtoja ja edellytyksiä arvioidaan ja mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaistetaan, jotta voitaisiin luoda yhteinen malli ehdoille ja edellytyksille.
(11) | A streamlined and harmonised Union-wide process for the offer of incremental capacity is necessary to react to possible market demand for such capacity. Such a process should consist of regular demand assessments followed by a structured phase of design and allocation, based on effective cooperation between transmission system operators and national regulatory authorities across Union borders. Any investment decision to be taken further to the assessment of market demand for capacity should be subject to an economic test to determine the economic viability. This economic test should in turn ensure that network users demanding capacity assume the corresponding risks associated with their demand to avoid captive customers from being exposed to the risk of such investments.(11) | Tarvitaan yksinkertaistettu ja yhdenmukaistettu unionin laajuinen menettely kapasiteetin laajennuksen tarjolle asettamista varten, jotta voidaan reagoida tällaisen kapasiteetin mahdolliseen markkinakysyntään. Tällaisessa menettelyssä olisi säännöllisesti arvioitava kysyntää, mitä seuraa jäsennelty suunnittelu- ja kapasiteetinjakovaihe, ja sen olisi perustuttava siirtoverkonhaltijoiden ja kansallisten sääntelyviranomaisten tehokkaaseen yhteistyöhön unionin rajojen yli. Kapasiteetin markkinakysynnän arvioinnin pohjalta tehtävien investointipäätösten edellytyksenä olisi oltava taloudellinen testi taloudellisen kannattavuuden määrittämiseksi. Tämän taloudellisen testin olisi puolestaan varmistettava, että verkonkäyttäjät, joilla on kysyntää kapasiteetille, ottavat kantaakseen vastaavat kysyntäänsä liittyvät riskit, jotta vältettäisiin tällaisiin investointeihin liittyvän riskin kohdistuminen sidoksissa oleviin asiakkaisiin.
(12) | Capacity allocation in the context of standard incremental projects should be undertaken in the form of the standard auction allocation process in order to guarantee the highest level of transparency and non-discrimination. In the case of large and complex projects affecting several Member States, transmission system operators should however be allowed to use alternative allocation mechanisms. Those mechanisms should provide the necessary flexibility to enable the investment in case there is genuine market demand, but they should still be aligned across borders. In case an alternative allocation mechanism is allowed, market foreclosure must be prevented by requiring a higher quota of capacity to be set aside for short-term bookings.(12) | Kapasiteetinjaosta olisi vakioitujen kapasiteetin laajennushankkeiden yhteydessä huolehdittava vakioidulla huutokauppaprosessilla, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman suuri avoimuus ja syrjimättömyys. Jos on kyse suurista ja monimutkaisista hankkeista, jotka vaikuttavat useisiin jäsenvaltioihin, siirtoverkonhaltijoilla olisi kuitenkin oltava mahdollisuus turvautua vaihtoehtoisiin kapasiteetinjakomekanismeihin. Näiden mekanismien olisi oltava tarpeeksi joustavia, jotta mahdollistetaan investoinnit todellisen markkinakysynnän tapauksessa, mutta niitä olisi silti yhdenmukaistettava rajojen yli. Jos vaihtoehtoisen kapasiteetinjakomekanismin käyttö on sallittua, markkinoiden sulkeutuminen on estettävä vaatimalla suuremman kapasiteettikiintiön siirtämistä sivuun lyhyen aikavälin varauksia varten.
(13) | In implementing complex entry-exit regimes, particularly with physical gas flows — destined for other markets — across those zones, transmission system operators have implemented and national regulatory authorities have approved different contractual approaches to firm capacity products the effect of which should be assessed in an Union-wide context.(13) | Toteutettaessa monimutkaisia otto- ja syöttöjärjestelmiä – erityisesti alueiden kautta muille markkinoille suunnattujen fyysisten kaasuvirtojen tapauksessa – siirtoverkonhaltijat ovat ottaneet käyttöön ja kansalliset sääntelyviranomaiset ovat hyväksyneet kiinteän kapasiteetin tuotteita koskeviin sopimuksiin erilaisia lähestymistapoja, joiden vaikutusta olisi arvioitava unionin laajuisesti.
(14) | National regulatory authorities and transmission system operators should have regard to best practices and endeavours to harmonise processes for the implementation of this Regulation. Acting in accordance with Article 7 of Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council (5), the Agency and the national regulatory authorities should ensure that capacity allocation mechanisms are implemented at the applicable interconnection points across the Union in the most effective way.(14) | Kansallisten sääntelyviranomaisten ja siirtoverkonhaltijoiden olisi otettava huomioon parhaat käytännöt ja pyrkimykset, joilla voidaan yhdenmukaistaa tämän asetuksen täytäntöönpanomenettelyjä. Viraston ja kansallisten sääntelyviranomaisten olisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 713/2009 (5) 7 artiklan mukaisesti varmistettava, että kapasiteetinjakomekanismit otetaan käyttöön soveltuvissa yhteenliitäntäpisteissä mahdollisimman tehokkaasti koko unionissa.
(15) | The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee established pursuant to Article 51 of Directive 2009/73/EC,(15) | Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2009/73/EY 51 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:
CHAPTER II LUKU
GENERAL PROVISIONSYLEISET SÄÄNNÖKSET
Article 11 artikla
Subject matterKohde
This Regulation establishes a network code setting up capacity allocation mechanisms in gas transmission systems for existing and incremental capacity. This Regulation shall set out how adjacent transmission system operators cooperate in order to facilitate capacity sales, having regard to general commercial as well as technical rules related to capacity allocation mechanisms.Tällä asetuksella vahvistetaan verkkosääntö kaasunsiirtojärjestelmissä käytettävän kapasiteetinjakomekanismin perustamiseksi olemassa olevaa kapasiteettia ja kapasiteetin laajennusta varten. Tässä asetuksessa esitetään, kuinka vierekkäisten siirtoverkonhaltijoiden olisi toimittava yhteistyössä kapasiteetin myynnin helpottamiseksi, ottaen huomioon kapasiteetinjakomekanismeja koskevat kaupankäynnin yleiset säännöt sekä tekniset säännöt.
Article 22 artikla
ScopeSoveltamisala
1.   This Regulation shall apply to interconnection points. It may also apply to entry points from and exit points to third countries, subject to the decision of the relevant national regulatory authority. This Regulation shall not apply to exit points to end consumers and distribution networks, entry points from ‘liquefied natural gas’ (LNG) terminals and production facilities, and entry points from or exit points to storage facilities.1.   Tätä asetusta sovelletaan yhteenliitäntäpisteisiin. Sitä voidaan soveltaa myös kolmansiin maihin yhteydessä oleviin otto- ja syöttökohtiin, jos asianomainen kansallinen sääntelyviranomainen on niin päättänyt. Tätä asetusta ei sovelleta syöttökohtiin, jotka ovat yhteydessä loppukäyttäjiin tai jakeluverkkoihin, ottokohtiin, jotka ovat yhteydessä nesteytetyn maakaasun vastaanottoasemiin tai tuotantolaitoksiin, eikä varastointilaitoksiin yhteydessä oleviin otto- ja syöttökohtiin.
2.   The standardised capacity allocation mechanisms set up in accordance with this Regulation shall include an auction procedure for relevant interconnection points within the Union and the standard capacity products to be offered and allocated. Where incremental capacity is offered, alternative allocation mechanisms may also be used, subject to the conditions set out in Article 30(2).2.   Tämän asetuksen mukaisesti perustetut standardoidut kapasiteetinjakomekanismit käsittävät huutokauppamenettelyn asianomaisia unionissa olevia yhteenliitäntäpisteitä varten sekä tarjolle asetettavat ja jaettavat standardoidut kapasiteettituotteet. Jos tarjolle asetetaan kapasiteetin laajennusta, voidaan käyttää myös vaihtoehtoisia kapasiteetinjakomekanismeja 30 artiklan 2 kohdassa asetetuin ehdoin.
3.   This Regulation shall apply to all technical and interruptible capacity at interconnection points as well as to additional capacity in the meaning of point 2.2.1 of Annex I of Regulation (EC) No 715/2009 and to incremental capacity. This Regulation shall not apply to interconnection points between Member States where one of these Member States holds a derogation on the basis of Article 49 of Directive 2009/73/EC.3.   Tätä asetusta sovelletaan kaikkeen tekniseen ja keskeytyvään kapasiteettiin yhteenliitäntäpisteissä sekä asetuksen (EY) N:o 715/2009 liitteessä I olevassa 2.2.1 kohdassa tarkoitettuun lisäkapasiteettiin sekä kapasiteetin laajennukseen. Tätä asetusta ei sovelleta jäsenvaltioiden välisiin yhteenliitäntäpisteisiin, jos yhteen kyseisistä jäsenvaltioista sovelletaan vapautusta direktiivin 2009/73/EY 49 artiklan nojalla.
4.   Where an alternative capacity allocation mechanism according to Article 30 is applied, Article 8(1) to (7), Articles 11 to 18, Article 19(2) and Article 37 shall not be applicable to the offer levels, unless decided otherwise by the relevant national regulatory authorities.4.   Jos sovelletaan vaihtoehtoista kapasiteetinjakomekanismia 30 artiklan mukaisesti, 8 artiklan 1–7 kohtaa, 11–18 artiklaa, 19 artiklan 2 kohtaa ja 37 artiklaa ei sovelleta tarjontamääriin, jolleivät asianomaiset kansalliset sääntelyviranomaiset päätä toisin.
5.   Where implicit capacity allocation methods are applied, national regulatory authorities may decide not to apply Articles 8 to 37.5.   Sovellettaessa implisiittisiä kapasiteetinjakomenettelyjä kansalliset sääntelyviranomaiset voivat päättää olla soveltamatta 8–37 artiklaa.
6.   In order to prevent foreclosure of downstream supply markets, national regulatory authorities may, after consulting network users, decide to take proportionate measures to limit up-front bidding for capacity by any single network user at interconnection points within a Member State.6.   Toimitusketjun loppupään markkinoiden sulkemisen estämiseksi kansalliset sääntelyviranomaiset voivat verkon käyttäjiä kuultuaan päättää toteuttaa oikeasuhteisia toimenpiteitä, joilla rajoitetaan etukäteen yksittäisen verkonkäyttäjän toimesta tapahtuvaa tarjousten tekoa kapasiteetista yhteenliitäntäpisteissä jäsenvaltion sisällä.
Article 33 artikla
DefinitionsMääritelmät
For the purposes of this Regulation, the definitions in Article 2 of Regulation (EC) No 715/2009, Article 3 of Commission Regulation (EU) 2017/460 (6) and Article 2 Directive 2009/73/EC shall apply. In addition, the following definitions shall apply:Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 715/2009 2 artiklassa, komission asetuksen (EU) 2017/460 (6) 3 artiklassa ja direktiivin 2009/73/EY 2 artiklassa säädettyjä määritelmiä. Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan
1. | ‘incremental capacity’ means a possible future increase via market-based procedures in technical capacity or possible new capacity created where none currently exists that may be offered based on investment in physical infrastructure or long-term capacity optimisation and subsequently allocated subject to the positive outcome of an economic test, in the following cases: | (a) | at existing interconnection points; | (b) | by establishing a new interconnection point or points; | (c) | as physical reverse flow capacity at an interconnection point or points, which has not been offered before;1) | ’kapasiteetin laajennuksella’ teknisen kapasiteetin mahdollista tulevaa markkinapohjaisilla menettelyillä saatavaa laajennusta tai, jos kapasiteettia ei vielä ole, mahdollista uutta luotua kapasiteettia, jota voidaan tarjota fyysiseen infrastruktuuriin tehtävien investointien tai pitkän aikavälin kapasiteetin optimoinnin pohjalta ja tämän jälkeen jakaa edellyttäen, että taloudellisen testin tulos on positiivinen, seuraavissa tapauksissa: | a) | olemassa olevissa yhteenliitäntäpisteissä, | b) | perustamalla uusi yhteenliitäntäpiste tai uusia yhteenliitäntäpisteitä; | c) | sellaisena fyysisenä vastakkaisvirtauskapasiteettina yhteenliitäntäpisteessä tai -pisteissä, jota ei ole asetettu tarjolle aikaisemmin.
2. | ‘interconnection point’ means a physical or virtual point connecting adjacent entry-exit systems or connecting an entry-exit system with an interconnector, in so far as these points are subject to booking procedures by network users;2) | ’yhteenliitäntäpisteellä’ fyysistä tai virtuaalista pistettä, joka liittää yhteen vierekkäiset otto- ja syöttöjärjestelmät tai liittää yhteen otto- ja syöttöjärjestelmän ja yhdysputken edellyttäen, että kyseisessä pisteessä on käytössä verkonkäyttäjien varausjärjestelmä;
3. | ‘alternative allocation mechanism’ means an allocation mechanism for offer level or incremental capacity designed on a case-by-case basis by the transmission system operators, and approved by the national regulatory authorities, to accommodate conditional demand requests;3) | ’vaihtoehtoisella kapasiteetinjakomekanismilla’ kansallisten sääntelyviranomaisten hyväksymää tarjontamäärän tai kapasiteetin laajennuksen jakomekanismia, jonka siirtoverkonhaltijat suunnittelevat tapauskohtaisesti ehdollisten kysynnänilmaisujen huomioon ottamiseksi;
4. | ‘standard capacity product’ means a certain amount of transport capacity over a given period of time, at a specified interconnection point;4) | ’vakioidulla kapasiteettituotteella’ tiettyä siirtokapasiteetin määrää tietyn ajan kuluessa tietyssä yhteenliitäntäpisteessä;
5. | ‘offer level’ means the sum of the available capacity and the respective level of incremental capacity offered for each of the yearly standard capacity products at an interconnection point;5) | ’tarjontamäärällä’ käytettävissä olevan kapasiteetin ja vastaavan kapasiteetin laajennuksen yhteenlaskettua määrää, joka asetetaan tarjolle kunkin vakioidun vuosikapasiteettituotteen osalta yhteenliitäntäpisteessä;
6. | ‘implicit allocation method’ means a capacity allocation method where, possibly by means of an auction, both transmission capacity and a corresponding quantity of gas are allocated at the same time;6) | ’implisiittisellä jakomenetelmällä’ kapasiteetinjakomenetelmää, jossa sekä siirtokapasiteetti että vastaava kaasumäärä jaetaan samanaikaisesti, mahdollisesti huutokaupalla;
7. | ‘bidding round’ means the period of time during which network users can submit, amend and withdraw bids;7) | ’tarjouskierroksella’ aikaa, jonka kuluessa verkonkäyttäjät voivat jättää, muuttaa ja vetää takaisin tarjouksia;
8. | ‘large price step’ means a fixed or variable amount that is defined per interconnection point and standard capacity product;8) | ’suurella hintaportaalla’ kullekin yhteenliitäntäpisteelle ja vakioidulle kapasiteettituotteelle määriteltyä kiinteää tai vaihtelevaa määrää;
9. | ‘incremental capacity project’ means a project to increase the amount of technical capacity at an existing interconnection point or to establish a new interconnection point based on capacity allocation in the preceding incremental capacity process;9) | ’kapasiteetin laajennushankkeella’ hanketta teknisen kapasiteetin lisäämiseksi olemassa olevassa yhteenliitäntäpisteessä tai uuden yhteenliitäntäpisteen perustamiseksi edellisessä kapasiteetin laajennusmenettelyssä suoritetun kapasiteetinjaon perusteella;
10. | ‘economic test’ means a test applied to assess the economic viability of incremental capacity projects;10) | ’taloudellisella testillä’ testiä kapasiteetin laajennushankkeiden taloudellisen kannattavuuden arvioimiseksi;
11. | ‘incremental capacity process’ means a process to assess the market demand for incremental capacity that includes a non-binding phase, in which network users express and quantify their demand for incremental capacity, and a binding phase, in which binding commitments for contracting capacity are requested from network users by one or more transmission system operators;11) | ’kapasiteetin laajennusmenettelyllä’ menettelyä, jossa arvioidaan kapasiteetin laajennukseen kohdistuva kysyntä markkinoilla ja johon kuuluu ei-sitova vaihe, jonka aikana verkonkäyttäjät ilmaisevat kapasiteetin laajennukseen kohdistuvan kysyntänsä ja sen määrän, ja sitova vaihe, jonka aikana yksi tai useampi siirtoverkonhaltija pyytää verkon käyttäjiltä sitovia sitoumuksia kapasiteetista sopimiseksi;
12. | ‘bundled capacity’ means a standard capacity product offered on a firm basis which consists of corresponding entry and exit capacity at both sides of every interconnection point;12) | ’eriyttämättömällä kapasiteetilla’ vakioitua kapasiteettituotetta, joka koostuu kunkin yhteenliitäntäpisteen kummankin puolen kiinteästä otto- ja syöttökapasiteetista;
13. | ‘interconnection agreement’ means an agreement entered into by adjacent transmission system operators, whose systems are connected at a particular interconnection point, which specifies terms and conditions, operating procedures and provisions, in respect of delivery and/or withdrawal of gas at the interconnection point with the purpose of facilitating efficient interoperability of the interconnected transmission networks, as set out in Chapter II of Regulation (EU) 2015/703;13) | ’yhteenliittämissopimuksella’ vierekkäisten siirtoverkonhaltijoiden, joiden järjestelmät on liitetty yhteen tietyssä yhteenliitäntäpisteessä, tekemää sopimusta, jossa tarkennetaan yhteenliitäntäpisteessä tapahtuvaa kaasun toimitusta ja/tai ottamista koskevat ehdot ja edellytykset sekä toimintamenettelyt ja -säännöt, tavoitteena yhteen liitettyjen siirtoverkkojen tehokas yhteentoimivuus siten kuin asetuksen (EU) 2015/703 II luvussa esitetään;
14. | ‘competing capacities’ means capacities for which the available capacity at one point of the network cannot be allocated without fully or partly reducing the available capacity at another point of the network;14) | ’kilpailevilla kapasiteeteilla’ kapasiteetteja, joita varten yhdessä verkon pisteessä käytettävissä olevaa kapasiteettia ei voida jakaa vähentämättä toisessa verkon pisteessä käytettävissä olevaa kapasiteettia joko kokonaan tai osittain;
15. | ‘auction calendar’ means a table displaying information relating to specific auctions which is published by ENTSOG by January of every calendar year for auctions taking place during the period of March until February of the following calendar year and consisting of all relevant timings for auctions, including starting dates and standard capacity products to which they apply;15) | ’huutokauppakalenterilla’ taulukkoa, jossa esitetään yksittäisiin huutokauppoihin liittyvät tiedot ja jonka Kaasu-ENTSO julkaisee viimeistään kunkin kalenterivuoden tammikuussa maaliskuun ja seuraavan vuoden helmikuun välisenä aikana pidettäville huutokaupoille ja jossa ilmoitetaan kaikki huutokauppoihin liittyvät merkitykselliset aikatiedot, kuten alkamispäivämäärät ja vakioidut kapasiteettituotteet, joihin niitä sovelletaan;
16. | ‘gas day’ means the period from 5.00 to 5.00 UTC the following day for winter time and from 4.00 to 4.00 UTC the following day when daylight saving is applied;16) | ’kaasutoimituspäivällä’ ajanjaksoa talviaikana seuraavan päivän klo 5.00:sta 5.00:aan UTC ja kesäaikana seuraavan päivän klo 4.00:sta 4.00:aan UTC;
17. | ‘within-day capacity’ means capacity offered and allocated after the closure of the day-ahead capacity auctions with respect to that day;17) | ’päivänsisäisellä kapasiteetilla’ kapasiteettia, joka asetetaan tarjolle ja jaetaan kyseistä päivää varten pidettävän seuraavan vuorokauden kapasiteettia koskevan huutokaupan sulkemisen jälkeen.
18. | ‘ascending clock auction’ means an auction in which a network user places requested quantities against defined price steps, which are announced sequentially;18) | ’ascending clock -huutokaupalla’ huutokauppaa, jossa verkonkäyttäjä tekee tarjouksen pyydetyistä määristä vahvistetuilla, taso kerrallaan ilmoitettavan hintaporrastuksen mukaisilla hinnoilla;
19. | ‘uniform-price auction’ means an auction in which the network user in a single bidding round bids price as well as quantity and all network users, who are successful in gaining capacity, pay the price of the lowest successful bid;19) | ’yhtenäisen hinnan huutokaupalla’ huutokauppaa, jossa verkonkäyttäjä tekee yhden ainoan tarjouskierroksen aikana tarjouksen hinnasta ja määrästä ja kaikki kapasiteettia saaneet verkonkäyttäjät maksavat alinta hyväksyttyä tarjousta vastaavan hinnan;
20. | ‘reserve price’ means the eligible floor price in the auction;20) | ’rajahinnalla’ huutokaupassa hyväksyttävää pohjahintaa;
21. | ‘small price step’ means a fixed or variable amount that is defined per interconnection point and standard capacity product which is smaller than the large price step;21) | ’pienellä hintaportaalla’ kullekin yhteenliitäntäpisteelle ja vakioidulle kapasiteettituotteelle määriteltyä kiinteää tai vaihtelevaa määrää, joka on pienempi kuin suuri hintaporras;
22. | ‘first-time undersell’ means an occurrence where the aggregate demand across all network users is less than the capacity offered at the end of the second bidding round or a subsequent bidding round;22) | ’ensimmäisellä hinnanalituksella’ tapahtumaa, jossa kaikkien verkonkäyttäjien yhteenlaskettu kysyntä on pienempi kuin toisen tarjouskierroksen tai jonkin myöhemmän tarjouskierroksen lopussa tarjolle asetettu kapasiteetti;
23. | ‘virtual interconnection point’ means two or more interconnection points which connect the same two adjacent entry-exit systems, integrated together for the purposes of providing a single capacity service;23) | ’virtuaalisella yhteenliitäntäpisteellä’ kahta tai useampaa yhteenliitäntäpistettä, jolla liitetään yhteen samat kaksi vierekkäistä otto- ja syöttöjärjestelmää yhdistelmäksi yksittäisen kapasiteettipalvelun tarjontaa varten;
24. | ‘f-factor’ means the share of the present value of the estimated increase in the allowed or target revenue of the transmission system operator associated with the incremental capacity included in the respective offer level as set out in Article 22(1)(b) to be covered by the present value of binding commitments of network users for contracting capacity calculated as set out in Article 22(1)(a);24) | ’f-tekijällä’ sitä osuutta 22 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta nykyarvona ilmaistusta siirtoverkonhaltijan sallitun tai tavoitetuoton arvioidusta kasvusta, joka liittyy asianomaiseen tarjontamäärään sisältyvään kapasiteetin laajennukseen ja joka katetaan 22 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla verkonkäyttäjien kapasiteetista sopimiseksi antamien sitovien sitoumusten nykyarvolla;
25. | ‘over-nomination’ means the entitlement of network users who fulfil minimum requirements for submitting nominations to request interruptible capacity at any time within-day by submitting a nomination which increases the total of their nominations to a level higher than their contracted capacity.25) | ’yli-ilmoituksella’ ilmoitusten jättämisen vähimmäisvaatimukset täyttävien verkonkäyttäjien oikeutta pyytää keskeytyvää kapasiteettia mihin aikaan päivästä tahansa jättämällä ilmoitus, joka kasvattaa niiden ilmoitusten kokonaismäärän niiden sovittua kapasiteettia suuremmaksi.
CHAPTER IIII LUKU
PRINCIPLES OF COOPERATIONYHTEISTYÖPERIAATTEET
Article 44 artikla
Coordination of maintenanceYlläpidon koordinointi
Where maintenance of a pipeline or part of a transmission network has an impact on the amount of transmission capacity which can be offered at interconnection points, the transmission system operator(s) shall fully cooperate with their adjacent transmission system operator(s) regarding their respective maintenance plans in order to minimise the impact on potential gas flows and capacity at an interconnection point.Jos putkiston taikka siirtoverkon osan ylläpito vaikuttaa siihen, kuinka paljon siirtokapasiteettia voidaan asettaa tarjolle yhteenliitäntäpisteissä, siirtoverkonhaltijan (-haltijoiden) on tehtävä vierekkäisen siirtoverkonhaltijan (-haltijoiden) kanssa kaikilta osin yhteistyötä osapuolten ylläpitosuunnitelmien suhteen, jotta potentiaalisiin kaasuvirtoihin ja potentiaaliseen kapasiteettiin kohdistuisi yhteenliitäntäpisteessä mahdollisimman pieni vaikutus.
Article 55 artikla
Standardisation of communicationViestinnän vakioiminen
1.   Transmission system operators shall coordinate the implementation of standard communication procedures, coordinated information systems and compatible electronic on-line communications, such as shared data exchange formats and protocols, as well as agree principles as to how this data is treated.1.   Siirtoverkonhaltijoiden on koordinoitava sitä, kuinka pannaan täytäntöön vakioidut viestintämenettelyt, koordinoidut tietojärjestelmät sekä yhteensopiva sähköinen online-tiedonvaihto, kuten yhteiset tietojen vaihdon formaatit ja protokollat, sekä sovittava kyseisten tietojen käsittelyyn sovellettavista periaatteista.
2.   Standard communication procedures shall include, in particular, those relating to network users' access to the transmission system operators' auction system or a relevant booking platform and the review of auction information provided. The timing and content of the data to be exchanged shall be compliant with the provisions set out in Chapter III.2.   Vakioituihin viestintämenettelyihin kuuluvat erityisesti menettelyt, jotka liittyvät verkonkäyttäjien pääsyyn siirtoverkonhaltijoiden huutokauppajärjestelmään tai vastaavaan varausjärjestelmään, sekä toimitettujen huutokauppatietojen tarkastelu. Tietojen vaihdon ajankohdan ja vaihdettavien tietojen sisällön on oltava III luvun säännösten mukaisia.
3.   The standard communication procedures adopted by transmission systems operators shall include an implementation plan and duration of applicability, which shall be in line with the development of booking platform(s) as set out in Article 37. Transmission systems operators shall ensure confidentiality of commercially sensitive information.3.   Siirtoverkonhaltijoiden hyväksymiin vakioituihin viestintämenettelyihin on sisällyttävä täytäntöönpanosuunnitelma ja sen soveltamisaika, joiden on oltava linjassa 37 artiklassa kuvattujen varausjärjestelmien kehittämisen kanssa. Siirtoverkonhaltijoiden on varmistettava kaupallisesti arkaluonteisten tietojen luottamuksellisuus.
Article 66 artikla
Capacity calculation and maximisationKapasiteetin laskeminen ja maksimointi
1.   The maximum technical capacity shall be made available to network users, taking into account system integrity, safety and efficient network operation.1.   Verkonkäyttäjien saataville on asetettava mahdollisimman suuri tekninen kapasiteetti ottaen huomioon järjestelmän eheys ja turvallisuus ja sen verkkotoimintojen tehokkuus.
(a) | In order to maximise the offer of bundled capacity through the optimisation of the technical capacity transmission system operators shall take the following measures at interconnection points, giving priority to those interconnection points where there is contractual congestion pursuant to point 2.2.3(1) of Annex I to Regulation (EC) No 715/2009: the transmission system operators shall establish and apply a joint method, setting out the specific steps to be taken by the respective transmission system operators to achieve the required optimisation: | (1) | the joint method shall include an in-depth analysis of the technical capacities, including any discrepancies therein on both sides of an interconnection point, as well as the specific actions and detailed timetable — including possible implications and containing the regulatory approvals required to recover costs and adjust the regulatory regime — necessary to maximise the offer of bundled capacity. Such specific actions shall not be detrimental to the offer of capacity at other relevant points of the concerned systems and points to distribution networks relevant for security of supply to final customers, such as those to storage facilities, LNG terminals and protected customers as defined in Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council (7); | (2) | the calculation methodology and the rules of making available the capacity, adopted by the transmission system operators, shall address specific situations where competing capacities across systems involve interconnection points and exit points to storage facilities; | (3) | this in-depth analysis shall take into account assumptions made in the Union-wide 10-year network development plan pursuant to Article 8 of Regulation (EC) No 715/2009, national investment plans, relevant obligations under the applicable national laws and any relevant contractual obligations; | (4) | the relevant transmission system operators shall apply a dynamic approach to re-calculating technical capacity, where appropriate in conjunction with the dynamic calculation applied for additional capacity on the basis of point 2.2.2.2 of Annex I to Regulation (EC) No 715/2009, jointly identifying the appropriate frequency for re-calculation per interconnection point and having regard to the particular specificities thereof; | (5) | in the joint method, adjacent transmission system operators shall consult other transmission system operators specifically affected by the interconnection point; | (6) | transmission system operators shall have regard to information that network users may provide with regard to expected future flows when re-calculating the technical capacity.a) | Tarjolle asetettavan eriyttämättömän kapasiteetin maksimoimiseksi teknisen kapasiteetin optimoinnin kautta siirtoverkonhaltijoiden on toteutettava yhteenliitäntäpisteissä seuraavat toimenpiteet, asettaen etusijalle ne yhteenliitäntäpisteet, joissa on asetuksen (EY) N:o 715/2009 liitteessä I olevan 2.2.3 kohdan 1 alakohdan nojalla sopimusperusteista ylikuormitusta: siirtoverkonhaltijoiden on laadittava yhteinen menetelmä ja esitettävä siinä yksittäiset toimenpiteet, jotka asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden on toteutettava vaaditun optimoinnin saavuttamiseksi, sekä sovellettava kyseistä menetelmää: | 1) | yhteiseen menetelmään on sisällyttävä teknisiä kapasiteetteja koskeva perusteellinen analyysi, joka kattaa myös mahdolliset tekniseen kapasiteettiin liittyvät ristiriitaisuudet yhteenliitäntäpisteen eri puolten välillä, sekä eriyttämättömän kapasiteetin tarjolle asetettavan määrän maksimoimiseksi tarvittavat erityistoimet ja niiden yksityiskohtainen aikataulu – mukaan luettuina mahdolliset vaikutukset sekä kustannusten kattamiseksi ja sääntelyjärjestelmän mukauttamiseksi tarvittavat viranomaisluvat. Kyseiset erityistoimet eivät saa vaikuttaa haitallisesti tarjolle asetetun kapasiteetin määrään asianomaisten järjestelmien muissa tärkeissä kohdissa tai sellaisiin jakeluverkostoihin yhteydessä olevissa kohdissa, jotka ovat tärkeitä loppukäyttäjiä koskevan toimitusvarmuuden kannalta, kuten niissä, jotka ovat yhteydessä varastointilaitoksiin, nesteytetyn maakaasun vastaanottoasemiin tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 994/2010 (7) määriteltyihin suojattuihin asiakkaisiin. | 2) | Laskentamenetelmässä ja kapasiteetin käyttöön asettamista koskevissa säännöissä, jotka siirtoverkonhaltijat ovat hyväksyneet, on otettava huomioon erityiset tilanteet, joissa järjestelmien väliset kilpailevat kapasiteetit käsittävät yhteenliitäntäpisteitä ja syöttökohtia, jotka ovat yhteydessä varastointilaitoksiin. | 3) | Tässä perusteellisessa analyysissä on otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 715/2009 8 artiklan mukaisessa unionin laajuisessa kymmenvuotisessa verkon kehittämissuunnitelmassa, kansallisissa investointisuunnitelmissa, sovellettaviin kansallisiin lakeihin perustuvissa velvoitteissa ja mahdollisissa muissa asiaa koskevissa sopimusperusteisissa velvoitteissa tehdyt oletukset; | 4) | asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden on sovellettava teknisen kapasiteetin uudelleenlaskennassa dynaamista lähestymistapaa, tarvittaessa yhdessä asetuksen (EY) N:o 715/2009 liitteessä I olevan 2.2.2 kohdan 2 alakohdan perusteella lisäkapasiteettiin sovellettavan dynaamisen laskentatavan kanssa, ja määriteltävä tällöin yhteisesti, mikä on kullekin yhteenliitäntäpisteelle uudelleenlaskennan tarkoituksenmukainen suoritustiheys, ja otettava huomioon sen erityispiirteet; | 5) | vierekkäisten siirtoverkonhaltijoiden on kuultava yhteisen menetelmän puitteissa muita siirtoverkonhaltijoita, joihin yhteenliitäntäpiste erityisesti vaikuttaa; | 6) | siirtoverkonhaltijoiden on teknistä kapasiteettia uudelleen laskiessaan otettava huomioon mahdolliset tiedot, joita verkon käyttäjät toimittavat odotettavissa olevista tulevista kaasuvirroista.
(b) | the transmission system operators shall jointly assess at least the following parameters and where appropriate adjust them: | (1) | pressure commitments; | (2) | all relevant demand and supply scenarios, including details on reference climatic conditions and network configurations associated with extreme scenarios; | (3) | calorific value.b) | Siirtoverkonhaltijoiden on arvioitava yhteisesti ainakin seuraavat parametrit ja tarvittaessa mukautettava niitä: | 1) | painesitoumukset; | 2) | kaikki asiaan liittyvät kysyntä- ja tarjontaskenaariot, mukaan luettuina yksityiskohtaiset tiedot ilmastoa koskevista vertailuolosuhteista ja ääriskenaarioihin liittyvistä verkkokonfiguraatioista; | 3) | lämpöarvo.
2.   Where the optimisation of technical capacity causes costs to the transmission system operators, particularly costs that unevenly impact transmission system operators on either side of an interconnection point, transmission system operators shall be allowed to recover such efficiently incurred costs via the regulatory framework established by the relevant regulatory authorities in accordance with Article 13 of Regulation (EC) No 715/2009 and Article 42 of Directive 2009/73/EC. Article 8(1) of the Regulation (EC) No 713/2009 shall apply.2.   Jos teknisen kapasiteetin optimoinnista aiheutuu kustannuksia siirtoverkonhaltijoille, erityisesti siirtoverkonhaltijoihin epätasaisesti yhteenliitäntäpisteen jommallakummalla puolella vaikuttavia kustannuksia, siirtoverkonhaltijoiden on voitava veloittaa korvaus kyseisistä tosiasiallisesti aiheutuneista kustannuksista asianomaisten sääntelyviranomaisten asetuksen (EY) N:o 715/2009 13 artiklan ja direktiivin 2009/73/EY 42 artiklan mukaisesti vahvistaman sääntelykehyksen kautta. Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 713/2009 8 artiklan 1 kohtaa.
3.   Where appropriate, national regulatory authorities shall consult network users on the applied calculation method and joint approach.3.   Kansallisten sääntelyviranomaisten on tarvittaessa kuultava verkonkäyttäjiä käytetystä laskentamenetelmästä ja yhteisestä toimintamallista.
4.   Changes in the amount of bundled capacity offered at interconnection points as a result of the process pursuant to paragraph 1 shall be included in the report of the Agency published pursuant to point 2.2.1(2) of Annex I to Regulation (EC) No 715/2009.4.   Yhteenliitäntäpisteissä 1 kohdan mukaisen prosessin tuloksena tarjolle asetetussa eriyttämättömän kapasiteetin määrässä tapahtuneet muutokset on ilmoitettava asetuksen (EY) N:o 715/2009 liitteessä I olevan 2.2.1 kohdan 2 alakohdan mukaisesti julkaistavassa viraston raportissa.
Article 77 artikla
Exchange of information between adjacent transmission system operatorsTietojen vaihto vierekkäisten siirtoverkonhaltijoiden välillä
1.   Adjacent transmission system operators shall exchange nomination, re-nomination, matching and confirmation information at relevant interconnection points on a regular basis.1.   Vierekkäisten siirtoverkonhaltijoiden on vaihdettava keskenään säännöllisesti tietoja asianomaisten yhteenliitäntäpisteiden osalta tehdyistä ilmoituksista, uudelleenilmoituksista, täsmäytyksistä ja vahvistuksista.
2.   Adjacent transmission system operators shall exchange information about the maintenance of their individual transmission network in order to contribute to the decision making process with regard to the technical use of interconnection points. The procedures to exchange data between transmission system operators shall be integrated in their respective interconnection agreement.2.   Vierekkäisten siirtoverkonhaltijoiden on vaihdettava tietoja omien siirtoverkkojensa ylläpidosta edesauttaakseen yhteenliitäntäpisteiden teknistä käyttöä koskevaa päätöksentekoprosessia. Siirtoverkonhaltijoiden välisen tietojen vaihdon menettelyistä on määrättävä asianomaisessa yhteenliittämissopimuksessa.
CHAPTER IIIIII LUKU
ALLOCATION OF FIRM CAPACITY PRODUCTSKIINTEÄKAPASITEETTITUOTTEIDEN JAKAMINEN
Article 88 artikla
Allocation methodologyJakomenetelmä
1.   Auctions shall be used for the allocation of capacity at interconnection points, except where the alternative allocation methodology pursuant to Article 30 is applied.1.   Kapasiteetin jakamiseen yhteenliitäntäpisteissä on käytettävä huutokauppoja, paitsi jos sovelletaan vaihtoehtoista jakomenetelmää 30 artiklan mukaisesti.
2.   At all interconnection points the same auction design shall apply. The relevant auction processes shall start simultaneously for all concerned interconnection points. Each auction process, relating to a single standard capacity product, shall allocate capacity independently of every other auction process except where incremental capacity is offered or where, subject to the agreement of the directly involved transmission system operators and the approval of relevant national regulatory authorities, competing capacity is allocated. The national regulatory authority of any adjacent and affected Member State may provide a position which shall be considered by the relevant national regulatory authority. In case incremental capacity is offered, the independent allocation shall not apply to the simultaneous auction processes for the respective offer levels, since these are dependent on each other, as only one offer level can be allocated.2.   Kaikissa yhteenliitäntäpisteissä on sovellettava samaa huutokauppamallia. Huutokauppaprosessit on käynnistettävä kaikkien asiaan liittyvien yhteenliitäntäpisteiden osalta samanaikaisesti. Kapasiteetti on jaettava jokaisessa yksittäiseen vakioituun kapasiteettituotteeseen liittyvässä huutokauppaprosessissa riippumattomasti kaikista muista huutokauppaprosesseista lukuun ottamatta tapauksia, joissa tarjolla on kapasiteetin laajennusta tai joissa suoraan osallisina olevien siirtoverkonhaltijoiden suostumuksella ja toimivaltaisen kansallisen sääntelyviranomaisen hyväksynnällä jaetaan kilpailevaa kapasiteettia. Jos tilanne vaikuttaa naapurijäsenvaltioon, sen kansallinen sääntelyviranomainen voi ilmaista kannan, joka asianomaisen kansallisen sääntelyviranomaisen on otettava tarkasteltavaksi. Jos tarjolle asetetaan kapasiteetin laajennusta, riippumatonta kapasiteetinjakoa ei sovelleta sen tarjontamääriä koskeviin samanaikaisiin huutokauppaprosesseihin, koska ne ovat riippuvaisia toisistaan, sillä jakamisen kohteena voi olla vain yksi tarjontamäärä.
3.   The standard capacity products shall follow a logical order by which products covering yearly capacity shall be offered first, followed by the product with the next shortest duration for use during the same period. The timing of the auctions provided for in Articles 11 to 15 shall be consistent with this principle.3.   Vakioitujen kapasiteettituotteiden on noudatettava loogista järjestystä, jonka mukaan ensimmäiseksi asetetaan tarjolle vuosikapasiteettia koskevat tuotteet ja sen jälkeen seuraavaksi pisimmän ajan tuotteet saman ajanjakson kuluessa tapahtuvaa käyttöä varten. Tämän asetuksen 11–15 artiklassa säädetyt huutokaupat on porrastettava edellä mainitun periaatteen mukaisesti.
4.   The rules on standard capacity products as set out in Article 9 and auctions as set out in Articles 11 to 15 shall apply to bundled capacity and unbundled capacity at an interconnection point.4.   Jäljempänä 9 artiklassa annettuja vakioituja kapasiteettituotteita koskevia sääntöjä ja 11–15 artiklassa annettuja huutokauppasääntöjä sovelletaan eriyttämättömään kapasiteettiin ja eriytettyyn kapasiteettiin yhteenliitäntäpisteessä.
5.   For a given auction, the availability of the relevant standard capacity products shall be communicated in accordance with Articles 11 to 15 and according to the auction calendar.5.   Tietyn yksittäisen huutokaupan osalta kyseeseen tulevien vakioitujen kapasiteettituotteiden saatavuudesta on ilmoitettava 11–15 artiklan ja huutokauppakalenterin mukaisesti.
6.   An amount at least equal to 20 % of the existing technical capacity at each interconnection point shall be set aside and offered in accordance with paragraph 7. If the available capacity is less than the proportion of technical capacity to be set aside, the whole of any available capacity shall be set aside. This capacity shall be offered in accordance with point (b) of paragraph 7, while any remaining capacity set aside shall be offered in accordance with point (a) of paragraph 7.6.   Kussakin yhteenliitäntäpisteessä on siirrettävä olemassa olevasta teknisestä kapasiteetista sivuun vähintään 20 prosenttia ja asetettava se tarjolle 7 kohdan mukaisesti. Jos käytettävissä olevaa kapasiteettia on vähemmän kuin sivuun siirretyn teknisen kapasiteetin määrä, käytettävissä oleva kapasiteetti on siirrettävä sivuun kokonaisuudessaan. Tämä kapasiteetti on asetettava tarjolle 7 kohdan b alakohdan mukaisesti, kun taas mahdollinen muu sivuun siirretty kapasiteetti on asetettava tarjolle 7 kohdan a alakohdan mukaisesti.
7.   Any capacity set aside pursuant to paragraph 6 shall be offered, subject to the following provisions:7.   Kaikki 6 kohdan nojalla sivuun siirretty kapasiteetti on asetettava tarjolle, ja tällöin on noudatettava seuraavia säännöksiä:
(a) | an amount at least equal to 10 % of the existing technical capacity at each interconnection point shall be offered no earlier than in the annual yearly capacity auction as provided for in Article 11 held in accordance with the auction calendar during the fifth gas year preceding the start of the relevant gas year; anda) | kussakin yhteenliitäntäpisteessä asetetaan tarjolle vähintään 10 prosenttia olemassa olevasta teknisestä kapasiteetista aikaisintaan sellaisen 11 artiklassa säädetyn, kerran vuodessa pidettävän vuosikapasiteettihuutokaupan ajankohtana, joka pidetään huutokauppakalenterin mukaisesti asianomaisen maakaasuvuoden alkua edeltävän viidennen maakaasuvuoden aikana; ja
(b) | a further amount at least equal to 10 % of the existing technical capacity at each interconnection point shall first be offered no earlier than the annual quarterly capacity auction as provided for in Article 12, held in accordance with the auction calendar during the gas year preceding the start of the relevant gas year.b) | kussakin yhteenliitäntäpisteessä asetetaan tarjolle toiset vähintään 10 prosenttia olemassa olevasta teknisestä kapasiteetista ensimmäisen kerran aikaisintaan sellaisen 12 artiklassa säädetyn neljännesvuosikapasiteettihuutokaupan ajankohtana, joka pidetään huutokauppakalenterin mukaisesti asianomaisen maakaasuvuoden alkua edeltävän maakaasuvuoden aikana.
8.   In the case of incremental capacity, an amount at least equal to 10 % of the incremental technical capacity at the concerned interconnection point shall be set aside and offered no earlier than the annual quarterly capacity auction as provided for in Article 12, held in accordance with the auction calendar during the gas year preceding the start of the relevant gas year.8.   Kun kyse on kapasiteetin laajennuksesta, asianomaisessa yhteenliitäntäpisteessä on siirrettävä teknisen kapasiteetin laajennuksesta sivuun vähintään 10 prosenttia ja asetettava se tarjolle aikaisintaan sellaisen 12 artiklassa säädetyn neljännesvuosikapasiteettihuutokaupan ajankohtana, joka pidetään huutokauppakalenterin mukaisesti asianomaisen maakaasuvuoden alkua edeltävän maakaasuvuoden aikana.
9.   The exact proportion of capacity to be set aside pursuant to paragraphs 6 and 8 shall be subject to a stakeholder consultation, alignment between transmission system operators and approval by national regulatory authorities at each interconnection point. National regulatory authorities shall in particular consider setting aside higher shares of capacity with a shorter duration to avoid foreclosure of downstream supply markets.9.   Edellä 6 ja 8 kohdassa tarkoitetun sivuun siirrettävän kapasiteetin tarkan määrän vahvistaminen edellyttää kunkin yhteenliitäntäpisteen osalta sidosryhmien kuulemista, siirtoverkonhaltijoiden välistä yhdenmukaistamista ja kansallisten sääntelyviranomaisten antamaa hyväksyntää. Kansallisten sääntelyviranomaisten on pohdittava erityisesti suurempien kapasiteettiosuuksien siirtämistä sivuun lyhyemmäksi ajaksi toimitusketjun loppupään markkinoiden sulkemisen estämiseksi.
10.   Capacity created via non-market based procedures and for which the final investment decision has been taken without prior commitments from network users shall be offered and allocated as available standard capacity products as set out in this Regulation.10.   Muiden kuin markkinapohjaisten menettelyjen kautta luotu kapasiteetti, jonka osalta on tehty lopullinen investointipäätös ilman etukäteissitoumuksia verkonkäyttäjiltä, on asetettava tarjolle ja jaettava saatavilla olevina vakioituina kapasiteettituotteina tässä asetuksessa säädetyllä tavalla.
Article 99 artikla
Standard capacity productsVakioidut kapasiteettituotteet
1.   Transmission system operators shall offer yearly, quarterly, monthly, daily and within-day standard capacity products.1.   Siirtoverkonhaltijoiden on asetettava tarjolle vuotuisia, neljännesvuotuisia, kuukausittaisia, vuorokautisia ja päivänsisäisiä vakioituja kapasiteettituotteita.
2.   Yearly standard capacity products shall be the capacity which may be applied for, in a given amount, by a network user for all gas days in a particular gas year (starting on 1 October).2.   Vakioidut vuosikapasiteettituotteet muodostuvat kapasiteetista, jota verkonkäyttäjä voi hakea tietyn määrän kaikille tietyn maakaasuvuoden (alkaa 1 päivänä lokakuuta) kaasutoimituspäiville.
3.   Quarterly standard capacity products shall be the capacity which may be applied for, in a given amount, by a network user for all gas days in a particular quarter (starting on 1 October, 1 January, 1 April or 1 July respectively).3.   Vakioidut neljännesvuosikapasiteettituotteet muodostuvat kapasiteetista, jota verkonkäyttäjä voi hakea tietyn määrän kaikille tietyn neljännesvuoden (alkaen 1 päivästä lokakuuta, 1 päivästä tammikuuta, 1 päivästä huhtikuuta ja 1 päivästä heinäkuuta) kaasutoimituspäiville.
4.   Monthly standard capacity products shall be the capacity which may be applied for, in a given amount, by a network user for all gas days in a particular calendar month (starting on the first day of each month).4.   Vakioidut kuukausikapasiteettituotteet muodostuvat kapasiteetista, jota verkonkäyttäjä voi hakea tietyn määrän kaikille tietyn kalenterikuukauden (alkaen kunkin kuukauden ensimmäisestä päivästä) kaasutoimituspäiville.
5.   Daily standard capacity products shall be the capacity which may be applied for, in a given amount, by a network user for a single gas day.5.   Vakioidut vuorokausikapasiteettituotteet muodostuvat kapasiteetista, jota verkonkäyttäjä voi hakea tietyn määrän yhdelle kaasutoimituspäivälle.
6.   Within-day standard capacity products shall be the capacity which may be applied for, in a given amount, by a network user from a start time within a particular gas day until the end of the same gas day.6.   Vakioidut päivänsisäistä kapasiteettia koskevat tuotteet muodostuvat kapasiteetista, jota verkonkäyttäjä voi hakea tietyn määrän tietyn kaasutoimituspäivän sisällä olevasta alkamisajankohdasta saman kaasutoimituspäivän loppuun asti ulottuvalle ajalle.
Article 1010 artikla
Applied capacity unitKäytettävä kapasiteettiyksikkö
The capacity offered shall be expressed in energy units per unit of time. The following units shall be used: kWh/h or kWh/d. In case of kWh/d a flat flow rate over the gas day is assumed.Tarjolle asetettu kapasiteetti on ilmaistava energiayksikköinä aikayksikköä kohden. Käytetään seuraavia yksikköjä: kWH/h ja kWh/d. Käytettäessä yksikkönä kWh/d oletetaan, että virtausnopeus on sama koko kaasutoimituspäivän ajan.
Article 1111 artikla
Annual yearly capacity auctionsKerran vuodessa pidettävät vuosikapasiteettihuutokaupat
1.   The yearly capacity auctions shall be held once a year.1.   Vuosikapasiteettihuutokaupat pidetään kerran vuodessa.
2.   Capacity for each yearly standard capacity product shall be auctioned through the annual yearly capacity auction using an ascending-clock auction algorithm in accordance with Article 17.2.   Kapasiteetti kutakin vakioitua vuosikapasiteettituotetta varten on huutokaupattava kerran vuodessa pidettävällä vuosikapasiteettihuutokaupalla käyttäen ascending clock -huutokaupan algoritmia 17 artiklan mukaisesti.
3.   The auction process shall offer capacity at least for the upcoming 5 gas years and for no longer than the upcoming 15 gas years for existing capacity. When offering incremental capacity, the offer levels may be offered in yearly capacity auctions for a maximum of 15 years after the start of operational use.3.   Olemassa oleva kapasiteetti asetetaan huutokauppaprosessissa tarjolle vähintään seuraaviksi viideksi maakaasuvuodeksi mutta enintään seuraaviksi 15 maakaasuvuodeksi. Jos tarjolle asetetaan kapasiteetin laajennusta, tarjontamäärät voidaan asettaa tarjolle vuosikapasiteettihuutokaupoissa enintään 15 vuodeksi operatiivisen käytön alusta lähtien.
4.   As from 2018, annual yearly capacity auctions shall start on the first Monday of July each year unless otherwise specified in the auction calendar.4.   Kerran vuodessa pidettävien vuosikapasiteettihuutokauppojen on vuodesta 2018 alkaen alettava kunkin vuoden heinäkuun ensimmäisenä maanantaina, jollei huutokauppakalenterissa muuta ilmoiteta.
5.   During the annual yearly capacity auction network users shall be able to participate in one or several concurrent auctions in relation to each interconnection point in order to apply for standard capacity products.5.   Kerran vuodessa pidettävän vuosikapasiteettihuutokaupan aikana verkonkäyttäjien on vakioitujen kapasiteettituotteiden hakemiseksi voitava osallistua kunkin yhteenliitäntäpisteen osalta yhteen tai useampaan kilpailevaan huutokauppaan.
6.   The capacity to be offered during the annual yearly capacity auction shall be equal to:6.   Kerran vuodessa pidettävän vuosikapasiteettihuutokaupan aikana tarjolle asetettavan kapasiteetin on oltava
  | A – B C + D + E – F  | A – B – C + D + E – F
  | Where: | A is the transmission system operator's technical capacity for each of the standard capacity products; | B for annual yearly auctions offering capacity for the next 5 years, is the amount of technical capacity (A) set aside in accordance with Article 8(7); for annual yearly auctions for capacity beyond the first 5 years, is the amount of technical capacity (A) set aside in accordance with Article 8(7); | C is the previously sold technical capacity, adjusted by the capacity which is re-offered in accordance with applicable congestion management procedures; | D is additional capacity, for such year, if any. | E is the incremental capacity for such year included in a respective offer level, if any; | F is the amount of incremental capacity (E), if any, set aside in accordance with Article 8(8) and (9).  | jossa | A on siirtoverkonhaltijan tekninen kapasiteetti kultakin vakioidulta kapasiteettituotteelta; | B on kerran vuodessa pidettävillä huutokaupoilla, joissa asetetaan tarjolle kapasiteetti seuraaviksi viideksi vuodeksi, 8 artiklan 7 kohdan mukaisesti sivuun siirretty teknisen kapasiteetin (A) määrä; ja kerran vuodessa pidettävillä huutokaupoilla, jotka koskevat seuraavien viiden vuoden jälkeisen ajan kapasiteettia, 8 artiklan 7 kohdan mukaisesti sivuun siirretty teknisen kapasiteetin (A) määrä; | C on aikaisemmin myyty tekninen kapasiteetti mukautettuna kapasiteetilla, joka asetetaan uudelleen tarjolle sovellettavien ylikuormituksen hallintamenettelyjen mukaisesti; | D on mahdollinen kyseisen vuoden lisäkapasiteetti; | E on mahdollinen tarjontamäärään sisältyvä kapasiteetin laajennus kyseiselle vuodelle; | F on mahdollinen 8 artiklan 8 ja 9 kohdan mukaisesti sivuun siirretty kapasiteetin laajennuksen (E) määrä.
7.   The capacity to be offered may be either bundled capacity or unbundled capacity in accordance with Article 19. This also applies to all other auctions as set out in Articles 12 to 15.7.   Tarjolle asetettava kapasiteetti voi olla joko eriyttämätöntä kapasiteettia tai eriytettyä kapasiteettia 19 artiklan mukaisesti. Tätä sovelletaan myös 12–15 kohdassa kuvattuihin kaikkiin muihin huutokauppoihin.
8.   At least 1 month before the auction starts, transmission system operators shall notify network users about the amount of firm capacity to be offered for each year for the upcoming annual yearly capacity auction.8.   Siirtoverkonhaltijoiden on ilmoitettava verkonkäyttäjille kullekin vuodelle tarjolle asetettavan kiinteän kapasiteetin määrä vähintään kuukautta ennen kerran vuodessa pidettävän vuosikapasiteettihuutokaupan alkua.
9.   The bidding rounds of each auction shall take place between 8.00 UTC to 17.00 UTC (winter time) or 7.00 UTC to 16.00 UTC (daylight saving) on all relevant gas days. Bidding rounds shall be opened and closed within each gas day, as specified in Article 17(2).9.   Kunkin huutokaupan tarjouskierrokset on järjestettävä klo 8.00 ja 17.00 UTC välillä (talviaika) tai klo 7.00 ja 16.00 UTC välillä (kesäaika) kaikkina asianomaisina kaasutoimituspäivinä. Tarjouskierrokset on avattava ja suljettava saman kaasutoimituspäivän aikana, kuten 17 artiklan 2 kohdassa tarkennetaan.
10.   The allocation results of the auction shall be made available, as soon as reasonably possible, and no later than the next business day after the closing of the bidding round, simultaneously to individual network users participating in the respective auction.10.   Huutokaupan jakotulos on julkistettava niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista ja viimeistään seuraavana työpäivänä tarjouskierroksen sulkemisen jälkeen samanaikaisesti kaikille huutokauppaan osallistuville yksittäisille verkonkäyttäjille.
In case of incremental capacity, the binding commitments of network users for contracting capacity, including whether the conditions for a repeated auction pursuant to Article 29(3) are met, shall be made available no later than the next business day after the closing of the bidding round, simultaneously to individual network users participating in the respective auction. The results of the economic tests shall be made available no later than 2 business days after the closing of the bidding round, simultaneously to individual network users participating in the respective auction.Jos kyse on kapasiteetin laajennuksesta, verkonkäyttäjien kapasiteetista sopimiseksi antamat sitovat sitoumukset, mukaan lukien edellytysten täyttyminen huutokaupan toistamiselle 29 artiklan 3 kohdan nojalla, on julkistettava viimeistään seuraavana työpäivänä tarjouskierroksen sulkemisen jälkeen samanaikaisesti kaikille huutokauppaan osallistuville yksittäisille verkonkäyttäjille. Taloudellisten testien tulokset on julkistettava kahden työpäivän kuluessa tarjouskierroksen sulkemisesta samanaikaisesti kaikille huutokauppaan osallistuville yksittäisille verkonkäyttäjille.
11.   Aggregated information on auction results shall be published to the market.11.   Markkinoilla on julkaistava kootusti tiedot huutokaupan tuloksista.
Article 1212 artikla
Annual quarterly capacity auctionsNeljännesvuosikapasiteettihuutokaupat
1.   Four annual quarterly capacity auctions shall be held during each gas year.1.   Kunakin maakaasuvuonna pidetään neljä neljännesvuosikapasiteettihuutokauppaa.
2.   Capacity for each quarterly standard capacity product shall be auctioned through the annual quarterly capacity auctions using an ascending-clock auction algorithm in accordance with Article 17.2.   Kapasiteetti kutakin vakioitua neljännesvuosikapasiteettituotetta varten on huutokaupattava neljännesvuosikapasiteettihuutokaupoilla käyttäen ascending clock -huutokaupan algoritmia 17 artiklan mukaisesti.
3.   Capacity for quarters of the upcoming gas year shall be auctioned via concurrent auctions for each quarter and in relation to each interconnection point as follows:3.   Seuraavan maakaasuvuoden vuosineljännesten kapasiteetti huutokaupataan samanaikaisilla huutokaupoilla kullekin vuosineljännekselle ja kunkin yhteenliitäntäpisteen osalta seuraavasti:
(a) | for quarters one (October-December) through four (July-September) in the first annual quarterly capacity auction;a) | vuosineljänneksille yksi (loka–joulukuu) – neljä (heinä–syyskuu) ensimmäisessä neljännesvuosikapasiteettihuutokaupassa;
(b) | for quarters two (January-March) through four (July-September) in the second annual quarterly capacity auction;b) | vuosineljänneksille kaksi (tammi–maaliskuu) – neljä (heinä–syyskuu) toisessa neljännesvuosikapasiteettihuutokaupassa;
(c) | for quarters three (April-June) through four (July-September) in the third annual quarterly capacity auction;c) | vuosineljänneksille kolme (huhti–kesäkuu) – neljä (heinä–syyskuu) kolmannessa neljännesvuosikapasiteettihuutokaupassa;
(d) | for the last quarter (July-September) in the fourth annual quarterly capacity auction.d) | viimeiselle vuosineljännekselle (heinä–syyskuu) neljännessä neljännesvuosikapasiteettihuutokaupassa.
For each annual quarterly auction network users shall be able to participate in all of the concurrent auctions.Verkonkäyttäjien on voitava osallistua kaikkiin samanaikaisiin huutokauppoihin kunkin neljännesvuosihuutokaupan osalta.
4.   Each gas year the annual quarterly capacity auctions shall start on the following days, unless otherwise specified in the auction calendar:4.   Neljännesvuosikapasiteettihuutokauppojen on kunakin maakaasuvuonna alettava seuraavassa mainittuina päivinä, jollei huutokauppakalenterissa muuta ilmoiteta:
(a) | the first annual quarterly capacity auctions shall start on the first Monday of August;a) | ensimmäisen neljännesvuosikapasiteettihuutokaupan on alettava elokuun ensimmäisenä maanantaina;
(b) | the second annual quarterly capacity auctions shall start on the first Monday of November;b) | toisen neljännesvuosikapasiteettihuutokaupan on alettava marraskuun ensimmäisenä maanantaina;
(c) | the third annual quarterly capacity auctions shall start on the first Monday of February;c) | kolmannen neljännesvuosikapasiteettihuutokaupan on alettava helmikuun ensimmäisenä maanantaina;
(d) | the fourth annual quarterly capacity auction shall start on the first Monday of May.d) | neljännen neljännesvuosikapasiteettihuutokaupan on alettava toukokuun ensimmäisenä maanantaina.
5.   The capacity to be offered in all annual quarterly capacity auctions shall be equal to:5.   Neljännesvuosikapasiteettihuutokaupoissa tarjolle asetettavan kapasiteetin on oltava
  | A – C + D  | A – C + D
  | Where: | A is the transmission system operator's technical capacity for each of the standard capacity products; | C is the previously sold technical capacity, adjusted by the capacity which is re-offered in accordance with applicable congestion management procedures; | D is additional capacity, for such quarter, if any.  | jossa | A on siirtoverkonhaltijan tekninen kapasiteetti kultakin vakioidulta kapasiteettituotteelta; | C on aikaisemmin myyty tekninen kapasiteetti mukautettuna kapasiteetilla, joka asetetaan uudelleen tarjolle sovellettavien ylikuormituksen hallintamenettelyjen mukaisesti; | D on mahdollinen kyseisen vuosineljänneksen lisäkapasiteetti.
6.   Two weeks before the auctions start, transmission system operators shall notify network users about the amount of capacity to be offered for each quarter for the upcoming annual quarterly capacity auction.6.   Siirtoverkonhaltijoiden on ilmoitettava verkonkäyttäjille kullekin vuosineljännekselle tarjolle asetettavan kapasiteetin määrä kaksi viikkoa ennen kyseisen neljännesvuosikapasiteettihuutokaupan alkua.
7.   The bidding rounds of each auction, shall take place between 8.00 UTC to 17.00 UTC (winter time) or 7.00 UTC to 16.00 UTC (daylight saving) on all relevant gas days. Bidding rounds shall be opened and closed within each gas day, as specified in Article 17(2).7.   Kunkin huutokaupan tarjouskierrokset on järjestettävä klo 8.00 ja 17.00 UTC välillä (talviaika) tai klo 7.00 ja 16.00 UTC välillä (kesäaika) kaikkina asianomaisina kaasutoimituspäivinä. Tarjouskierrokset on avattava ja suljettava saman kaasutoimituspäivän aikana, kuten 17 artiklan 2 kohdassa tarkennetaan.
8.   The allocation results of the auction shall be published, as soon as reasonably possible, and no later than the next business day after the closing of the bidding round, simultaneously to individual network users participating in the respective auction.8.   Huutokaupan jakotulos on julkaistava niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista ja viimeistään seuraavana työpäivänä tarjouskierroksen sulkemisen jälkeen samanaikaisesti kaikille huutokauppaan osallistuville yksittäisille verkonkäyttäjille.
9.   Aggregated information on the auction results shall be published to the market.9.   Markkinoilla on julkaistava kootusti tiedot huutokaupan tuloksista.
Article 1313 artikla
Rolling monthly capacity auctionsKuukausikapasiteettihuutokaupat
1.   The rolling monthly capacity auction shall be held once a month.1.   Kuukausikapasiteettihuutokaupat pidetään kerran kuukaudessa.
2.   Capacity for each monthly standard capacity product shall be auctioned through the rolling monthly capacity auction using an ascending-clock auction algorithm according to Article 17. Each month, the monthly standard capacity product for the following calendar month shall be auctioned.2.   Kapasiteetti kutakin vakioitua kuukausikapasiteettituotetta varten on huutokaupattava kuukausikapasiteettihuutokaupalla käyttäen ascending clock -huutokaupan algoritmia 17 artiklan mukaisesti. Joka kuukausi on huutokaupattava vakioitu kuukausikapasiteettituote seuraavaa kalenterikuukautta varten.
3.   During the rolling monthly capacity auction network users shall be able to apply for one monthly standard capacity product.3.   Kuukausikapasiteettihuutokaupan aikana verkonkäyttäjien on voitava hakea yhtä vakioitua kuukausikapasiteettituotetta.
4.   Rolling monthly capacity auctions shall start on the third Monday of each month for the following monthly standard capacity product unless otherwise specified in the auction calendar.4.   Seuraavaa vakioitua kuukausikapasiteettituotetta varten pidettävien kuukausikapasiteettihuutokauppojen alkamispäivän on oltava aina kuukauden kolmas maanantai, jollei huutokauppakalenterissa toisin ilmoiteta.
5.   The capacity to be offered in the rolling monthly capacity auction shall be, each month, equal to:5.   Kuukausikapasiteettihuutokaupassa tarjolle asetettavan kapasiteetin on oltava kunakin kuukautena
  | A – C + D  | A – C + D
  | Where: | A is the transmission system operator's technical capacity for each of the standard capacity products; | C is the previously sold technical capacity, adjusted by the capacity which is re-offered in accordance with applicable congestion management procedures; | D is additional capacity, for such month, if any.  | jossa | A on siirtoverkonhaltijan tekninen kapasiteetti kultakin vakioidulta kapasiteettituotteelta; | C on aikaisemmin myyty tekninen kapasiteetti mukautettuna kapasiteetilla, joka asetetaan uudelleen tarjolle sovellettavien ylikuormituksen hallintamenettelyjen mukaisesti; | D on mahdollinen kyseisen kuukauden lisäkapasiteetti.
6.   One week before the auction starts, transmission system operators shall notify network users about the amount of capacity to be offered for the upcoming rolling monthly capacity auction.6.   Siirtoverkonhaltijoiden on ilmoitettava verkonkäyttäjille seuraavassa kuukausikapasiteettihuutokaupassa tarjolle asetettavan kapasiteetin määrä viikkoa ennen huutokaupan alkua.
7.   The bidding rounds of each auction shall take place between 8.00 UTC to 17.00 UTC (winter time) or 7.00 UTC to 16.00 UTC (daylight saving) on all relevant gas days. Bidding rounds shall be opened and closed within each gas day, as specified in Article 17(2).7.   Kunkin huutokaupan tarjouskierrokset on järjestettävä klo 8.00 ja 17.00 UTC välillä (talviaika) tai klo 7.00 ja 16.00 UTC välillä (kesäaika) kaikkina asianomaisina kaasutoimituspäivinä. Tarjouskierrokset on avattava ja suljettava saman kaasutoimituspäivän aikana, kuten 17 artiklan 2 kohdassa tarkennetaan.
8.   The allocation results of the auction shall be published, as soon as reasonably possible, and no later than the next business day after the closing of the bidding round, simultaneously to individual network users participating in the respective auction.8.   Huutokaupan jakotulos on julkaistava niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista ja viimeistään seuraavana työpäivänä tarjouskierroksen sulkemisen jälkeen samanaikaisesti kaikille huutokauppaan osallistuville yksittäisille verkonkäyttäjille.
9.   Aggregated information on the auction results shall be published to the market.9.   Markkinoilla on julkaistava kootusti tiedot huutokaupan tuloksista.
Article 1414 artikla
Rolling day-ahead capacity auctionsSeuraavan vuorokauden kapasiteettia koskevat huutokaupat
1.   The rolling day-ahead capacity auction shall be held once a day.1.   Seuraavan vuorokauden kapasiteettia koskevat huutokaupat pidetään kerran päivässä.
2.   Every day, a standard capacity product for the following gas day shall be auctioned through the rolling day-ahead capacity auction.2.   Joka päivä on huutokaupattava seuraavaa kaasutoimituspäivää varten vakioitu kapasiteettituote seuraavan vuorokauden kapasiteettia koskevalla huutokaupalla.
3.   Capacity for each daily standard capacity product shall be auctioned through the rolling day-ahead capacity auction using a uniform price auction algorithm according to Article 18. Each day, the daily standard capacity product for the following gas day shall be auctioned.3.   Kapasiteetti kutakin vakioitua vuorokausikapasiteettituotetta varten on huutokaupattava seuraavan vuorokauden kapasiteettia koskevalla huutokaupalla käyttäen yhtenäisen hinnan huutokaupan algoritmia 18 artiklan mukaisesti. Jokaisena päivänä on huutokaupattava vakioitu vuorokausikapasiteettituote seuraavaa kaasutoimituspäivää varten.
4.   During the rolling day-ahead capacity auction network users shall be able to apply for capacity for one daily standard capacity product.4.   Seuraavan vuorokauden kapasiteettia koskevan huutokaupan aikana verkonkäyttäjien on voitava hakea kapasiteettia yhden vakioidun vuorokausikapasiteettituotteen osalta.
5.   The bidding round shall open every day at 15.30 UTC (winter time) or 14.30 UTC (daylight saving).5.   Tarjouskierrokset on avattava joka päivä klo 15.30 UTC (talviaika) tai klo 14.30 UTC (kesäaika).
6.   A capacity bid for the daily standard capacity product for the rolling day-ahead capacity auction shall be handled as follows: submission, withdrawal or amendment from 15.30 UTC to 16.00 UTC (winter time) or 14.30 UTC to 15.00 UTC (daylight saving).6.   Vakioitua vuorokausikapasiteettituotetta koskeva kapasiteettitarjous seuraavan vuorokauden kapasiteettia koskevaa huutokauppaa varten on käsiteltävä seuraavasti: jättäminen, takaisin vetäminen tai muuttaminen klo 15.30–16.00 UTC (talviaika) tai klo 14.30–15.00 UTC (kesäaika).
7.   The capacity to be offered in the rolling day-ahead capacity auction shall be, each day, equal to:7.   Seuraavan vuorokauden kapasiteettia koskevassa huutokaupassa tarjolle asetettavan kapasiteetin on oltava kunakin päivänä
  | A – C + D  | A – C + D
  | Where: | A is the transmission system operator's technical capacity for each of the standard capacity products; | C is the previously sold technical capacity, adjusted by the capacity which is re-offered in accordance with applicable congestion management procedures; | D is additional capacity, for such day, if any.  | jossa | A on siirtoverkonhaltijan tekninen kapasiteetti kultakin vakioidulta kapasiteettituotteelta; | C on aikaisemmin myyty tekninen kapasiteetti mukautettuna kapasiteetilla, joka asetetaan uudelleen tarjolle sovellettavien ylikuormituksen hallintamenettelyjen mukaisesti; | D on mahdollinen kyseisen vuorokauden lisäkapasiteetti.
8.   At the time the bidding round opens, transmission system operators shall notify network users about the amount of capacity to be offered for the upcoming rolling day-ahead capacity auction.8.   Siirtoverkonhaltijoiden on ilmoitettava verkonkäyttäjille seuraavassa seuraavan vuorokauden kapasiteettia koskevassa huutokaupassa tarjolle asetettavan kapasiteetin määrä samaan aikaan kuin tarjouskierros avataan.
9.   The allocation results of the auction shall be published, no later than 30 minutes after the closing of the bidding round, simultaneously to individual network users participating in the respective auction.9.   Huutokaupan jakotulos on julkaistava viimeistään 30 minuutin kuluttua tarjouskierroksen sulkemisesta samanaikaisesti kaikille huutokauppaan osallistuville yksittäisille verkonkäyttäjille.
10.   Aggregated information on the auction results shall be published to the market.10.   Markkinoilla on julkaistava kootusti tiedot huutokaupan tuloksista.
Article 1515 artikla
Within-day capacity auctionsPäivänsisäistä kapasiteettia koskevat huutokaupat
1.   Subject to capacity being made available, a within-day capacity auction shall be held every hour during gas day using a uniform price auction algorithm in accordance with Article 18.1.   Jos kapasiteettia asetetaan tarjolle, päivänsisäistä kapasiteettia koskeva huutokauppa on pidettävä tunnin välein kaasutoimituspäivänä käyttäen yhtenäisen hinnan huutokaupan algoritmia 18 artiklan mukaisesti.
2.   The first bidding round shall open directly on the next hour bar following the publication of results of the last day-ahead auction (including interruptible capacity if offered) in accordance with Article 14. The first bidding round closes at 1.30 UTC (winter time) or 0.30 UTC (daylight saving) before the gas day. The allocation of successful bids shall be effective from 5.00 UTC (winter time) or 4.00 UTC (daylight saving) on the relevant gas day.2.   Ensimmäinen tarjouskierros on avattava välittömästi ensimmäisen tunnin kuluessa viimeisimmän seuraavan vuorokauden kapasiteettia koskevan huutokaupan tulosten julkaisemisesta (mukaan luettuna keskeytyvä kapasiteetti, jos asetettu tarjolle) 14 artiklan mukaisesti. Ensimmäinen tarjouskierros suljetaan klo 1.30 UTC (talviaika) tai klo 0.30 UTC (kesäaika) ennen kyseessä olevaa kaasutoimituspäivää. Menestyneitä tarjouksia koskevan jaon on oltava voimassa klo 5.00:sta UTC (talviaika) tai klo 4.00:sta UTC (kesäaika) alkaen kyseessä olevana kaasutoimituspäivänä.
3.   The last bidding round shall close at 0.30 UTC (winter time) or 23.30 UTC (daylight saving) on the relevant gas day.3.   Viimeinen tarjouskierros on suljettava klo 0.30 UTC (talviaika) tai klo 23.30 UTC (kesäaika) kyseessä olevana kaasutoimituspäivänä.
4.   Network users shall be entitled to place, withdraw or amend bids from the opening of each bidding round until closure of that bidding round.4.   Verkonkäyttäjillä on oltava oikeus tehdä, vetää takaisin tai muuttaa tarjouksia kunkin tarjouskierroksen avaamisesta saman tarjouskierroksen sulkemiseen.
5.   Each hour on the relevant gas day, capacity effective from the hour + 4 shall be auctioned as within-day capacity.5.   Asianomaisen kaasutoimituspäivän kunakin tuntina kapasiteetti, joka on tehollista kyseisenä tuntina + 4, on huutokaupattava päivänsisäisenä kapasiteettina.
6.   Each bidding round shall open at the start of every hour on the relevant gas day.6.   Jokainen tarjouskierros on avattava aina kunkin tunnin alkaessa kyseessä olevana kaasutoimituspäivänä.
7.   The duration of each bidding round shall be 30 minutes as of the opening of the bidding round.7.   Kunkin tarjouskierroksen on kestettävä 30 minuuttia tarjouskierroksen avaamisesta.
8.   The capacity to be offered in the within-day capacity auction shall be, each hour, equal to:8.   Päivänsisäistä kapasiteettia koskevassa huutokaupassa tarjolle asetettavan kapasiteetin on oltava kunakin tuntina
  | A – C + D  | A – C + D
  | Where: | A is the transmission system operator's technical capacity for each of the standard capacity products; | C is the previously sold technical capacity, adjusted by the capacity which is re-offered in accordance with applicable congestion management procedures; | D is additional capacity, if any.  | jossa | A on siirtoverkonhaltijan tekninen kapasiteetti kultakin vakioidulta kapasiteettituotteelta; | C on aikaisemmin myyty tekninen kapasiteetti mukautettuna kapasiteetilla, joka asetetaan uudelleen tarjolle sovellettavien ylikuormituksen hallintamenettelyjen mukaisesti; | D on mahdollinen lisäkapasiteetti.
9.   Transmission system operators shall publish the available amount of within-day firm capacity on offer, after closure of the last day-ahead auction and in accordance with Article 32(9).9.   Siirtoverkonhaltijoiden on julkaistava tarjolla oleva päivänsisäisen kiinteän kapasiteetin käytettävissä oleva määrä viimeisimmän seuraavan vuorokauden kapasiteettia koskevan huutokaupan sulkemisen jälkeen ja 32 artiklan 9 kohdan mukaisesti.
10.   Transmission system operators shall provide network users who bid in the day-ahead auctions with the option to have valid unsuccessful bids automatically entered into the subsequent within-day auction.10.   Siirtoverkonhaltijoiden on taattava seuraavan vuorokauden kapasiteettia koskevassa huutokaupassa tarjouksen tekeville verkonkäyttäjille mahdollisuus, että näiden asianmukaiset mutta hylätyt tarjoukset siirretään automaattisesti seuraavaan päivänsisäistä kapasiteettia koskevaan huutokauppaan.
11.   The capacity shall be allocated within 30 minutes of the closure of the bidding round provided that the bids are accepted and the transmission system operator runs the allocation process.11.   Kapasiteetti on jaettava 30 minuutin kuluessa tarjouskierroksen sulkemisesta edellyttäen, että tarjoukset on hyväksytty ja että siirtoverkonhaltija hoitaa jakoprosessin.
12.   The results of the auction shall be made available simultaneously to individual network users.12.   Huutokaupan tulokset on asetettava samanaikaisesti kaikkien yksittäisten verkonkäyttäjien saataville.
13.   Aggregated information on the auction results shall be published at least at the end of each day.13.   Markkinoilla on julkaistava kootusti tiedot huutokaupan tuloksista ainakin jokaisen vuorokauden lopussa.
Article 1616 artikla
Auction algorithmsHuutokauppa-algoritmit
1.   If several standard capacity products are offered during an auction, the respective allocation algorithm shall be applied separately for each standard capacity product when it is being allocated. Bids for the different standard capacity products shall be considered independently from each other in the application of the auction algorithm.1.   Jos huutokaupan aikana asetetaan tarjolle useita vakioituja kapasiteettituotteita, asianomaista jaon algoritmia sovelletaan erikseen kuhunkin vakioituun kapasiteettituotteeseen sitä jaettaessa. Huutokauppa-algoritmia sovellettaessa on eri vakioituihin kapasiteettituotteisiin liittyviä tarjouksia tarkasteltava toisistaan riippumattomasti.
2.   For annual yearly, annual quarterly and rolling monthly capacity auctions, an ascending clock auction algorithm, with multiple bidding rounds, as provided for in Article 17, shall be applied.2.   Kerran vuodessa pidettävissä vuosikapasiteettia koskevissa huutokaupoissa, neljännesvuosikapasiteettia koskevissa huutokaupoissa ja kuukausikapasiteettia koskevissa huutokaupoissa on sovellettava ascending clock -huutokaupan algoritmia, joka käsittää monta tarjouskierrosta siten kuin 17 artiklassa säädetään.
3.   For rolling day-ahead capacity auctions and within-day capacity auctions, a uniform-price auction algorithm, with a single bidding round, shall be applied in accordance with Article 18.3.   Seuraavan vuorokauden kapasiteettia koskevissa huutokaupoissa ja päivänsisäistä kapasiteettia koskevissa huutokaupoissa on sovellettava yhtenäisen hinnan huutokaupan algoritmia, joka käsittää yhden tarjouskierroksen, 18 artiklan mukaisesti
Article 1717 artikla
Ascending clock auction algorithmAscending clock -huutokaupan algoritmi
1.   Ascending clock auctions shall enable network users to place volume bids against escalating prices announced in consecutive bidding rounds, starting at the reserve price P0.1.   Ascending clock -huutokaupoissa verkonkäyttäjien on voitava tehdä tarjouksia määrästä nousevilla hinnoilla, jotka ilmoitetaan peräkkäisillä tarjouskierroksilla, alkaen rajahinnasta P0.
2.   The first bidding round, with an associated price equal to the reserve price P0, shall have a duration of 3 hours. Subsequent bidding rounds shall have a duration of 1 hour. There shall be a period of 1 hour between bidding rounds.2.   Ensimmäisen tarjouskierroksen, johon liittyvä hinta on yhtä suuri kuin rajahinta P0, on kestettävä kolme tuntia. Sitä seuraavien tarjouskierrosten on kestettävä yksi tunti. Tarjouskierrosten välillä on oltava aikaa yksi tunti.
3.   A bid shall specify:3.   Tarjouksessa on ilmoitettava
(a) | the identity of the network user applying;a) | kapasiteettia hakevan verkonkäyttäjän tunnistetiedot;
(b) | the concerned interconnection point and direction of the flow;b) | asianomainen yhteenliitäntäpiste ja virtauksen suunta;
(c) | the standard capacity product for which the capacity is applied for;c) | vakioitu kapasiteettituote, jonka osalta kapasiteettia haetaan;
(d) | per price step, the amount of capacity for the respective standard capacity product applied for;d) | vakioitua kapasiteettituotetta vastaava kapasiteettimäärä, jota haetaan, kutakin hintaporrasta kohden;
(e) | where incremental capacity is offered, the concerned offer level.e) | jos tarjolle asetetaan kapasiteetin laajennusta, kyseinen tarjontamäärä.
4.   A bid shall be considered valid if it is submitted by a network user and complies with all provisions of this Article.4.   Tarjousta on pidettävä asianmukaisena, jos sen on jättänyt verkonkäyttäjä ja jos se on kaikkien tämän artiklan säännösten mukainen.
5.   In order for network users to participate in an auction, it shall be mandatory for network users to place a volume bid in the first bidding round.5.   Verkonkäyttäjien huutokauppaan osallistumisen edellytyksenä on, että verkonkäyttäjät tekevät määrää koskevan tarjouksen ensimmäisellä tarjouskierroksella.
6.   Transmission system operators shall provide network users with the option to enter bids automatically against any price step.6.   Siirtoverkonhaltijoiden on taattava verkonkäyttäjille mahdollisuus tehdä tarjous automaattisesti millä tahansa hintaportaalla.
7.   Once the relevant bidding round closes, no modification, withdrawal or variation to valid bids shall be accepted. All valid bids shall become binding commitments of a network user to book capacity to the amount requested per announced price, provided the clearing price of the auction is that which is announced in the relevant bidding round.7.   Kun tarjouskierros on suljettu, asianmukaisten tarjousten muutoksia, takaisin vetämisiä tai variaatioita ei saa hyväksyä. Kaikista asianmukaisista tarjouksista tulee sitoumuksia, joiden perusteella verkonkäyttäjän on varattava kapasiteettia kullakin ilmoitetulla hinnalla pyytämänsä määrä edellyttäen, että huutokaupan selvityshinta on asianomaisella tarjouskierroksella ilmoitettu hinta.
8.   The volume bid in any bidding round per network user shall be equal or smaller to the capacity offered in a specific auction. The volume bid per network user at a specific price shall be equal to or less than the volume bid placed by this network user in the previous round, except where paragraph 16 applies.8.   Verkonkäyttäjän millä tahansa tarjouskierroksella tarjoaman määrän on oltava yhtä suuri tai pienempi kuin kyseisessä huutokaupassa tarjolle asetetun kapasiteetin määrä. Verkonkäyttäjän tiettyyn hintaan tarjoaman määrän on oltava yhtä suuri tai pienempi kuin kyseisen verkonkäyttäjän edellisellä kierroksella tarjoama määrä lukuun ottamatta tilanteita, joissa sovelletaan 16 kohtaa.
9.   Bids may be freely entered, modified and withdrawn during a bidding round, providing all bids comply with paragraph 8. Valid bids shall remain valid until modified or withdrawn.9.   Tarjouksia voidaan jättää, muuttaa ja vetää takaisin vapaasti tarjouskierroksen aikana edellyttäen, että tarjoukset ovat 8 kohdan mukaisia. Asianmukaiset tarjoukset pysyvät voimassa, kunnes niitä muutetaan tai ne vedetään takaisin.
10.   A large price step and a small price step shall be defined per interconnection point and per standard capacity product and shall be published in advance of the relevant auction. The small price step shall be set such that an increase by an integer number of small price steps is equal to an increase by a large price step.10.   Kullekin yhteenliitäntäpisteelle ja kullekin vakioidulle kapasiteettituotteelle on määriteltävä suuri hintaporras ja pieni hintaporras, ja ne on julkaistava ennen kyseistä huutokauppaa. Pieni hintaporras on asetettava sellaiseksi, että korotus jollakin pienen hintaportaan kerrannaisella on yhtä suuri kuin korotus suurella hintaportaalla.
11.   The determination of the large price step shall seek to minimise, as far as reasonably possible, the length of the auction process. The determination of the small price step shall seek to minimise, as far as reasonably possible, the level of unsold capacity where the auction closes at a price higher than the reserve price.11.   Suurta hintaporrasta määriteltäessä on huutokauppaprosessi pyrittävä saamaan niin lyhytaikaiseksi kuin se kohtuudella on mahdollista. Pientä hintaporrasta määriteltäessä on myymättä olevan kapasiteetin määrä pyrittävä saamaan niin pieneksi kuin kohtuudella on mahdollista tilanteessa, jossa huutokauppa suljetaan rajahintaa korkeammalla hinnalla.
12.   If the aggregate demand across all network users is less than or equal to the capacity offered at the end of the first bidding round, the auction shall close.12.   Jos kaikkien verkonkäyttäjien yhteenlaskettu kysyntä on pienempi tai yhtä suuri kuin ensimmäisen tarjouskierroksen lopussa tarjolla olevan kapasiteetin määrä, huutokauppa on suljettava.
13.   If the aggregate demand across all network users is greater than the capacity offered at the end of the first bidding round or a subsequent bidding round, a further bidding round shall be opened with a price equal to the price in the previous bidding round, plus the large price step.13.   Jos kaikkien verkonkäyttäjien yhteenlaskettu kysyntä on suurempi kuin ensimmäisen tarjouskierroksen tai jonkin myöhemmän tarjouskierroksen lopussa tarjolla olevan kapasiteetin määrä, on avattava uusi tarjouskierros, jolla hinta on yhtä suuri kuin edellisellä tarjouskierroksella sovellettu hinta korotettuna suurella hintaportaalla.
14.   If the aggregate demand across all network users is equal to the capacity offered at the end of the second bidding round or a subsequent bidding round, the auction shall close.14.   Jos kaikkien verkonkäyttäjien yhteenlaskettu kysyntä on yhtä suuri kuin toisen tarjouskierroksen tai jonkin myöhemmän tarjouskierroksen lopussa tarjolla olevan kapasiteetin määrä, huutokauppa on suljettava.
15.   If a first-time undersell occurs, a price reduction shall take place and a further bidding round shall be opened. The further bidding round will have a price equal to the price applicable in the bidding round preceding the first-time undersell, plus the small price step. Further bidding rounds with increments of the small price step shall then be opened until the aggregate demand across all network users is less than or equal to the capacity offered, at which point the auction shall close.15.   Jos ilmenee ensimmäinen hinnanalitus, hintaa on alennettava ja on avattava uusi tarjouskierros. Uudella tarjouskierroksella hinnan on oltava yhtä suuri kuin ensimmäistä hinnanalitusta edeltävällä tarjouskierroksella sovellettu hinta korotettuna pienellä hintaportaalla. Tämän jälkeen on avattava uusia tarjouskierroksia, joilla hintaa korotetaan pienen hintaportaan verran, kunnes kaikkien verkonkäyttäjien yhteenlaskettu kysyntä on pienempi tai yhtä suuri kuin tarjolle asetettu kapasiteetti, ja tällöin huutokauppa on suljettava.
16.   The volume bid per network user in all bidding rounds where small price steps are applied shall be equal to or less than the volume bid placed by this network user in the bidding round which preceded the first-time undersell. The volume bid per network user for a specific small price step shall be equal to or smaller than the volume bid placed by this network user in the previous bidding round of small price steps. The volume bid per network user in all bidding rounds where small price steps are applied shall be equal to or greater than the volume bid placed by this network user during the bidding round in which the first-time undersell occurred.16.   Verkonkäyttäjän kaikilla pientä hintaporrasta soveltavilla tarjouskierroksilla tarjoaman määrän on oltava yhtä suuri tai pienempi kuin määrä, jonka kyseinen verkonkäyttäjä tarjosi ensimmäistä hinnanalitusta edeltävällä tarjouskierroksella. Verkonkäyttäjän tietyllä pienellä hintaportaalla tarjoaman määrän on oltava yhtä suuri tai pienempi kuin kyseisen verkonkäyttäjän edellisellä pientä hintaporrasta soveltavalla kierroksella tarjoama määrä. Verkonkäyttäjän kaikilla pientä hintaporrasta soveltavilla tarjouskierroksilla tarjoaman määrän on oltava yhtä suuri tai suurempi kuin määrä, jonka kyseinen verkonkäyttäjä tarjosi sillä tarjouskierroksella, jolla ensimmäinen hinnanalitus tapahtui.
17.   If the aggregate demand across all network users is greater than the capacity offered in the bidding round with a price equal to that which led to the first-time undersell, minus one small price step, the auction shall close. The clearing price shall be the price that led to the first-time undersell and the successful bids shall be those submitted during the original bidding round in which the first-time undersell occurred.17.   Jos kaikkien verkonkäyttäjien yhteenlaskettu kysyntä on suurempi kuin tarjolle asetetun kapasiteetin määrä sellaisella tarjouskierroksella, jolla hinta on sama kuin ensimmäiseen hinnanalitukseen johtanut hinta vähennettynä yhdellä pienellä hintaportaalla, huutokauppa on suljettava. Selvityshinnan on oltava ensimmäiseen hinnanalitukseen johtanut hinta ja hyväksyttyjen tarjousten on oltava niitä, jotka jätettiin sillä alkuperäisellä tarjouskierroksella, jolla ensimmäinen hinnanalitus tapahtui.
18.   After each bidding round, the demand of all network users in a specific auction shall be published as soon as reasonably possible in an aggregated form.18.   Kaikkien verkonkäyttäjien tietyssä huutokaupassa ilmaisema kysyntä on julkaistava yhdistetyssä muodossa niin pian kunkin tarjouskierroksen jälkeen kuin se on kohtuudella mahdollista.
19.   The price announced for the last bidding round in which the auction closes shall be considered as the clearing price of the specific auction, except cases where paragraph 17 applies.19.   Huutokaupan selvityshinnaksi on katsottava viimeiselle tarjouskierrokselle, jolla huutokauppa suljetaan, ilmoitettu hinta lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovelletaan 17 kohtaa.
20.   All network users who have placed valid volume bids at the clearing price shall be allocated the capacity according to their volume bids at the clearing price. Where incremental capacity is offered, the allocation of incremental capacity shall be subject to the outcome of the economic test according to Article 22. Successful network users shall pay the clearing price of the specific auction, which may be a fixed or a floating payable price approach set out in Article 24 of Regulation (EU) 2017/460, and any other possible charges applicable at the time when the capacity allocated to them can be used.20.   Kaikille verkonkäyttäjille, jotka ovat tehneet asianmukaisen määrää koskevan tarjouksen selvityshintaan, on jaettava kapasiteettia selvityshintaan heidän tarjoamansa määrän mukaisesti. Jos tarjolle asetetaan kapasiteetin laajennusta, kapasiteetin laajennuksen jakaminen riippuu taloudellisen testin tuloksista 22 artiklan mukaisesti. Menestyneiden verkonkäyttäjien on maksettava asianomaisen huutokaupan selvityshinta, joka voi olla kiinteä tai vaihteleva maksettava hinta, kuten asetuksen (EU) 2017/460 24 artiklassa säädetään, sekä kaikki muut mahdolliset maksut, joita sovelletaan ajankohtana, jona niille jaettu kapasiteetti voidaan käyttää.
21.   Following every closed auction, the final auction result including the aggregation of allocated capacities and the clearing price shall be published. Successful network users shall be informed about the amount of capacities they are allocated, individual information shall be communicated only to concerned parties. Where incremental capacity is allocated, this paragraph shall only apply to the auction results of the offer level offering the largest amount of capacity that resulted in a positive economic test according to Article 22(3).21.   Jokaisen huutokaupan sulkemisen jälkeen on julkaistava huutokaupan lopulliset tulokset, mukaan luettuina jaettujen kapasiteettien yhteismäärä ja selvityshinta. Menestyksekkäille verkonkäyttäjille on ilmoitettava niille jaetuista kapasiteettimääristä; käyttäjäkohtaiset tiedot ilmoitetaan ainoastaan asianomaisille. Jos jaetaan kapasiteetin laajennusta, tätä kohtaa sovelletaan ainoastaan sen tarjontamäärän huutokaupan tuloksiin, joka tarjoaa suurimman määrän sellaista kapasiteettia, jonka osalta taloudellisen testin tulos oli 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti positiivinen.
22.   If an ascending clock auction has not ended by the scheduled starting point (according to the auction calendar) of the next auction for capacity covering the same period, the first auction shall close and no capacity shall be allocated. The capacity shall be offered in the next relevant auction.22.   Jos ascending clock -huutokauppa ei ole päättynyt ennen seuraavan, samaa ajanjaksoa koskevan kapasiteettihuutokaupan suunniteltua alkua (huutokauppakalenterin mukaan), ensiksi mainittu huutokauppa on suljettava eikä kapasiteettia jaeta lainkaan. Kapasiteetti on asetettava tarjolle seuraavassa vastaavassa huutokaupassa.
Article 1818 artikla
Uniform-price auction algorithmYhtenäisen hinnan huutokaupan algoritmi
1.   In a uniform-price auction, there is a single bidding round in which the network user bids price as well as quantity.1.   Yhtenäisen hinnan huutokaupassa on yksi ainoa tarjouskierros, jolla verkonkäyttäjä tekee tarjouksen hinnasta sekä määrästä.
2.   During the bidding round of a given auction, network users may submit up to 10 bids. Each bid shall be treated independently from other bids. After the closure of the bidding round, remaining bids may not be modified or withdrawn.2.   Tietyn huutokaupan tarjouskierroksen aikana verkonkäyttäjät voivat jättää enintään 10 tarjousta. Kutakin tarjousta on käsiteltävä riippumattomasti erillään muista tarjouksista. Tarjouskierroksen sulkemisen jälkeen jäljelle jääneitä tarjouksia ei voi muuttaa eikä vetää takaisin.
3.   A bid shall specify:3.   Tarjouksessa on ilmoitettava
(a) | the identity of the network user applying;a) | kapasiteettia hakevan verkonkäyttäjän tunnistetiedot;
(b) | the concerned interconnection point and direction of the flow;b) | asianomainen yhteenliitäntäpiste ja virtauksen suunta;
(c) | the standard capacity product for which the capacity is applied for;c) | vakioitu kapasiteettituote, jonka osalta kapasiteettia haetaan;
(d) | the amount of capacity for the respective standard capacity product applied for, which shall be equal to or smaller than the capacity offered in a specific auction;d) | vakioitua kapasiteettituotetta vastaava kapasiteettimäärä, jota haetaan; määrän on oltava yhtä suuri tai pienempi kuin kyseisessä huutokaupassa tarjolle asetetun kapasiteetin määrä;
(e) | the minimum amount of capacity for the respective standard capacity product which the network user is willing to be allocated according to the relevant algorithm in case the network user is not allocated the amount requested in accordance with point (d);e) | vakioitua kapasiteettituotetta vastaavan kapasiteetin vähimmäismäärä, jonka verkonkäyttäjä hyväksyy jaettavan itselleen kyseessä olevan algoritmin mukaisesti, jos verkonkäyttäjälle ei jaeta d alakohdan mukaisesti haettua määrää;
(f) | the bid prices, which shall not be less than the reserve price applicable for the relevant standard capacity product, which the network user is willing to pay in respect of the capacity applied for. Bids with a bid price below the reserve price shall not be accepted.f) | tarjoushinnat, jotka eivät saa olla alhaisempia kuin asianomaiseen vakioituun kapasiteettituotteeseen sovellettava rajahinta ja jotka verkonkäyttäjä on halukas maksamaan hakemastaan kapasiteetista. Tarjouksia, joissa hinta on rajahintaa alempi, ei hyväksytä.
4.   The transmission system operator shall rank all bids relating to a given standard capacity product according to their bid price, the highest price ranking first.4.   Siirtoverkonhaltijan on asetettava kaikki tiettyyn vakioituun kapasiteettituotteeseen liittyvät tarjoukset tarjoushinnan mukaiseen järjestykseen siten, että korkein hinta sijoitetaan ensimmäiseksi.
5.   All remaining bids at bidding round closing time shall be considered as binding on those network users that are allocated at least the minimum amount of capacity requested in accordance with point (e) of paragraph 3.5.   Kaikkien tarjouskierroksen sulkemisaikana jäljellä olevien tarjousten katsotaan sitovan niitä verkonkäyttäjiä, joille on jaettu ainakin 3 kohdan e alakohdan mukainen vähimmäismäärä pyydettyä kapasiteettia.
6.   Following the ranking of the bids in accordance with paragraph 4, and subject to paragraphs 7 to 10, capacity shall be allocated to the bids in function of their price ranking. All bids for which capacity is allocated shall be considered as successful. After the allocation of capacity, the remaining unallocated capacity shall be reduced by such quantity.6.   Sen jälkeen, kun tarjoukset on asetettu järjestykseen 4 kohdan mukaisesti, ja jollei 7–10 kohdasta muuta johdu, kapasiteetti on jaettava tarjouksille niiden hintaan perustuvan järjestyksen mukaan. Kaikki tarjoukset, joille kapasiteettia jaetaan, katsotaan menestyneiksi. Kapasiteetin jakamisen jälkeen vastaava määrä on vähennettävä jäljellä olevasta jakamattomasta kapasiteetista.
7.   Following the application of paragraph 6 and subject to paragraph 9, where the amount of capacity bid for by a network user exceeds the remaining unallocated capacity (after capacity has been allocated to network users placing higher bids), this network user shall be allocated capacity equal to the remaining unallocated capacity.7.   Edellä olevan 6 kohdan soveltamisen jälkeen ja jollei 9 kohdasta muuta johdu, jos verkonkäyttäjä on tehnyt tarjouksen kapasiteettimäärästä, joka on suurempi kuin jäljellä oleva jakamaton kapasiteetti (sen jälkeen, kun kapasiteettia on jaettu korkeamman hinnan tarjouksen tehneille verkonkäyttäjille), kyseiselle verkonkäyttäjälle on jaettava kapasiteettia jäljellä olevaa jakamatonta kapasiteettia vastaava määrä.
8.   Following the application of paragraph 7 and subject to paragraph 9, where each of two or more bids specifies the same bid price, and the amount of relevant capacity remaining applied for in aggregate under such bids exceeds the remaining unallocated amount, the remaining unallocated amount shall be allocated pro rata to the amounts applied for in each such bid.8.   Edellä olevan 7 kohdan soveltamisen jälkeen ja jollei 9 kohdasta muuta johdu, jos kahdella tai useammalla tarjouksella on sama tarjoushinta ja jos kyseisissä tarjouksissa on haettu jäljellä olevaa kapasiteettia yhteensä enemmän kuin jakamatonta kapasiteettia on jäljellä, jäljellä oleva jakamaton määrä on jaettava kyseisille tarjouksille suhteessa kussakin tarjouksessa haettuun kapasiteettimäärään.
9.   Where the amount to be allocated in respect of a bid pursuant to paragraphs 6, 7 or 8 is less than the minimum amount of capacity according to point (e) of paragraph 3, the bid shall be considered unsuccessful, and a revised allocation shall be made between remaining equal price bid(s) under paragraph 8, or an allocation shall be made in respect of the next priced bid, pursuant to paragraph 6.9.   Jos tarjoukselle 6, 7 tai 8 kohdan mukaisesti jaettava määrä on pienempi kuin 3 kohdan e alakohdan mukainen kapasiteetin vähimmäismäärä, tarjous katsotaan hylätyksi ja suoritetaan tarkistettu jako 8 kohdan mukaisesti jäljellä olevien saman hinnan sisältävien tarjousten välillä tai kapasiteetti jaetaan seuraavaksi korkeamman hinnan tarjoukselle 6 kohdan mukaisesti.
10.   Where the remaining amount to be allocated in respect of any bid pursuant to paragraphs 6, 7, 8 or 9 is equal to zero, no further capacity shall be allocated to the remaining bids. Those bids shall be considered unsuccessful.10.   Jos mille tahansa tarjoukselle 6, 7, 8 tai 9 kohdan mukaisesti jaettava jäljellä oleva määrä on nolla, jäljellä oleville tarjouksille ei jaeta enää lisää kapasiteettia. Kyseiset tarjoukset katsotaan hylätyiksi.
11.   The clearing price shall be defined as the price of the lowest successful bid, if the demand exceeds the offer at the reserve price. In all other cases, the clearing price shall be equal to the reserve price. Successful network users shall pay the clearing price of the specific auction, which may be a fixed or floating payable price approach as set out in Article 24 of Regulation (EU) 2017/460 and any other possible charges applicable at the time when the capacity allocated to them can be used.11.   Selvityshinta on alhaisimmalla hinnalla menestyneen tarjouksen hinta, jos kysyntä ylittää tarjonnan rajahinnalla. Kaikissa muissa tapauksissa selvityshinta on sama kuin rajahinta. Menestyneiden verkonkäyttäjien on maksettava asianomaisen huutokaupan selvityshinta, joka voi olla kiinteä tai vaihteleva maksettava hinta, kuten asetuksen (EU) 2017/460 24 artiklassa säädetään, sekä kaikki muut mahdolliset maksut, joita sovelletaan ajankohtana, jona niille jaettu kapasiteetti voidaan käyttää.
CHAPTER IVIV LUKU
BUNDLING OF CAPACITY AT INTERCONNECTION POINTSKAPASITEETIN YHDISTÄMINEN YHTEENLIITÄNTÄPISTEISSÄ
Article 1919 artikla
Bundled capacity productsEriyttämätöntä kapasiteettia koskevat tuotteet
Adjacent transmission system operators shall jointly offer bundled capacity products, according to the following principles:Vierekkäisten siirtoverkonhaltijoiden on asetettava yhteisesti tarjolle eriyttämätöntä kapasiteettia koskevia tuotteita seuraavien periaatteiden mukaisesti:
1. | on both sides of an interconnection point all firm capacity shall be offered as bundled capacity, in so far as there is available firm or incremental capacity on both sides of the interconnection point;1. | Kaikki kiinteä kapasiteetti on yhteenliitäntäpisteen molemmilla puolilla asetettava tarjolle eriyttämättömänä kapasiteettina, jos yhteenliitäntäpisteen molemmilla puolilla on käytettävissä kiinteää kapasiteettia tai kapasiteetin laajennusta.
2. | transmission system operators shall offer capacity for the relevant standard capacity product on a booking platform, in accordance with Article 37 and in accordance with the applicable allocation procedure, as set out in Chapter III;2. | Siirtoverkonhaltijoiden on asetettava kapasiteetti tarjolle kyseessä olevaa vakioitua kapasiteettituotetta varten varausjärjestelmässä 37 artiklan mukaisesti sekä sovellettavaa III luvussa kuvattua jakomenettelyä noudattaen.
3. | the bundled capacity to be offered by the transmission system operators concerned at an interconnection point shall be contracted through a single allocation procedure;3. | Eriyttämättömästä kapasiteetista, jonka kyseessä olevat siirtoverkonhaltijat asettavat tarjolle yhteenliitäntäpisteessä, on tehtävä sopimukset yhdellä jakomenettelyllä.
4. | network users shall comply with applicable terms and conditions of the transport contract(s) of the transmission system operators concerned as from the time the transport capacity is contracted;4. | Verkonkäyttäjien on täytettävä sovellettavat kyseessä olevien siirtoverkonhaltijoiden siirtosopimusten ehdot ja edellytykset siitä alkaen, kun siirtokapasiteettia koskevat sopimukset tehdään.
5. | where there is more available firm capacity on one side of an interconnection point than on the other side for any period considered, the transmission system operator with the most available firm capacity may offer such extra capacity to the network users as an unbundled product in accordance with the auction calendar and the following rules: | (a) | where there is an existing unbundled transport contract at the other side of the interconnection point, capacity may be offered on an unbundled basis not exceeding the amount and duration of the existing transport contract at the other side; | (b) | where such extra capacity does not fall under point (a) of paragraph 5, it may be offered for a maximum period of 1 year;5. | Jos yhteenliitäntäpisteen toisella puolella on käytettävissä enemmän kiinteää kapasiteettia kuin toisella puolella, suuremmalla määrällä kiinteää kapasiteettia varustettu siirtoverkonhaltija voi asettaa kyseisen ylimäärän kiinteää kapasiteettia tarjolle verkonkäyttäjille eriytettynä tuotteena huutokauppakalenterin ja seuraavien sääntöjen mukaisesti: | a) | jos yhteenliitäntäpisteen toisella puolella on eriytetty siirtosopimus, kapasiteettia voidaan asettaa tarjolle eriytettynä, kuitenkin niin, etteivät toisella puolella voimassa olevan siirtosopimuksen määrä ja kesto ylity; | b) | jos mainittuun kapasiteetin ylimäärään ei voida soveltaa 5 kohdan a alakohtaa, se voidaan asettaa tarjolle enintään vuodeksi.
6. | any unbundled capacity allocated in accordance with paragraph 5 may be used and nominated as such. It may also be traded on the secondary market;6. | Kaikki 5 kohdan mukaisesti jaettu eriytetty kapasiteetti voidaan käyttää ja ilmoittaa sellaisena. Sillä voidaan myös käydä kauppaa jälkimarkkinoilla.
7. | adjacent transmission system operators shall establish a joint nomination procedure for bundled capacity, providing network users with the means to nominate the flows of their bundled capacity via a single nomination;7. | Vierekkäisten siirtoverkonhaltijoiden on vahvistettava eriyttämätöntä kapasiteettia varten yhteinen ilmoitusmenettely, jossa verkonkäyttäjät voivat ilmoittaa eriyttämättömän kapasiteettinsa virrat yhdellä ilmoituksella.
8. | the obligations to offer bundled capacity also apply, to the extent that they are relevant, to secondary capacity markets. Without prejudice to paragraph 1, capacity originally allocated as bundled capacity can only be resold as bundled capacity on the secondary market;8. | Velvoitteita asettaa tarjolle eriyttämätöntä kapasiteettia sovelletaan myös kapasiteetin jälkimarkkinoihin siltä osin kuin niillä on merkitystä. Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista alun perin eriyttämättömänä jaettu kapasiteetti voidaan myydä jälkimarkkinoilla uudelleen vain eriyttämättömänä kapasiteettina.
9. | where two or more interconnection points connect the same two adjacent entry-exit systems, the adjacent transmission system operators concerned shall offer the available capacities at the interconnection points at one virtual interconnection point. In case more than two transmission system operators are involved because capacity in one or both entry-exit systems is marketed by more than one transmission system operator, the virtual interconnection point shall include all of these transmission system operators, to the extent possible. In all cases a virtual interconnection point shall be established only if the following conditions are met: | (a) | the total technical capacity at the virtual interconnection points shall be equal to or higher than the sum of the technical capacities at each of the interconnection points contributing to the virtual interconnection points; | (b) | they facilitate the economic and efficient use of the system including but not limited to rules set out in Article 16 of Regulation (EC) No 715/2009.9. | Jos samaa kahta vierekkäistä otto- ja syöttöjärjestelmää yhdistää vähintään kaksi yhteenliitäntäpistettä, asianomaisten vierekkäisten siirtoverkonhaltijoiden on asetettava yhteenliitäntäpisteissä käytettävissä olevat kapasiteetit tarjolle yhdessä virtuaalisessa yhteenliitäntäpisteessä. Jos siirtoverkonhaltijoita on enemmän kuin kaksi, koska toisessa tai kummassakin otto- ja syöttöjärjestelmässä olevaa kapasiteettia markkinoi useampi kuin yksi siirtoverkonhaltija, kaikkien kyseisten siirtoverkonhaltijoiden on oltava mukana virtuaalisessa yhteenliitäntäpisteessä siltä osin kuin se on mahdollista. Kaikissa tapauksissa virtuaalinen yhteenliitäntäpiste voidaan perustaa vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: | a) | virtuaalisessa yhteenliitäntäpisteessä olevan teknisen kapasiteetin kokonaismäärä on yhtä suuri tai suurempi kuin kaikissa virtuaaliseen yhteenliitäntäpisteeseen sisältyvissä yhteenliitäntäpisteissä olevien teknisten kapasiteettien yhteenlaskettu määrä; | b) | ne helpottavat järjestelmän taloudellista ja tehokasta käyttöä, mukaan luettuina asetuksen (EY) N:o 715/2009 16 artiklassa esitetyt säännöt niihin kuitenkaan rajoittumatta.
Adjacent transmission system operators shall start the necessary analysis and shall establish functional virtual interconnection points no later than 1 November 2018.Vierekkäisten siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä tarvittava arviointi ja perustettava toimiva virtuaalinen yhteenliitäntäpiste viimeistään 1 päivänä marraskuuta 2018.
Article 2020 artikla
Alignment of main terms and conditions for bundled capacity productsEriyttämätöntä kapasiteettia koskeviin tuotteisiin sovellettavien pääasiallisten ehtojen ja edellytysten yhdenmukaistaminen
1.   Before 6 January 2018 ENTSOG shall, after consulting stakeholders, create a catalogue of the main terms and conditions in the transport contract(s) of the transmission system operators for bundled capacity products. ENTSOG shall analyse existing transport contracts, identifying and categorising differences in relation to the main terms and conditions and the reasons for such differences and publish its findings in a report.1.   Kaasu-ENTSOn on ennen 6 päivää tammikuuta 2018 laadittava sidosryhmiä kuultuaan luettelo pääasiallisista ehdoista ja edellytyksistä, joita siirtoverkonhaltijoiden siirtosopimuksissa sovelletaan eriyttämätöntä kapasiteettia koskeviin tuotteisiin. Kaasu-ENTSOn on analysoitava voimassa olevat siirtosopimukset sekä määriteltävä ja luokiteltava pääasiallisiin ehtoihin ja edellytyksiin liittyvät eroavuudet syineen ja julkaistava löydöksensä raportissa.
2.   On the basis of the report referred to in paragraph 1, ENTSOG, after consulting stakeholders, shall within 6 months after the publication of the report develop and publish a template for the main terms and conditions covering contractual provisions which are not affected by fundamental differences in principles of national law or jurisprudence, for the offer of bundled capacity products.2.   Kaasu-ENTSOn on 1 kohdassa tarkoitetun raportin perusteella sidosryhmiä kuultuaan ja kuuden kuukauden kuluessa raportin julkaisemisesta laadittava ja julkaistava pääasiallisille ehdoille ja edellytyksille malli, joka kattaa eriyttämätöntä kapasiteettia koskevien tuotteiden tarjolle asettamiseen sovellettavat sopimusehdot, joihin perusluonteiset erot kansallisen oikeuden tai juridiikan periaatteissa eivät vaikuta.
3.   The Agency, having due regard to the opinions of the national regulatory authorities, shall provide an opinion on the template for the main terms and conditions within a further 3 months. Taking into account the opinion provided by the Agency, ENTSOG shall publish on its website the final template for the main terms and conditions no later than 3 months after receiving the Agency's opinion.3.   Ottaen asianmukaisesti huomioon kansallisten sääntelyviranomaisten lausunnot viraston on annettava lausunto pääasiallisten ehtojen ja edellytysten mallista kolmen kuukauden kuluessa. Ottaen huomioon viraston lausunto Kaasu-ENTSOn on julkaistava lopullinen malli pääasiallisista ehdoista ja edellytyksistä verkkosivustollaan kolmen kuukauden kuluessa viraston lausunnon vastaanottamisesta.
4.   After the publication of the final template for the main terms and conditions, transmission system operators, subject to the approval of national regulatory authority, may apply the terms and conditions set out in the template in the case of newly contracted bundled capacity products.4.   Siirtoverkonhaltijat voivat pääasiallisten ehtojen ja edellytysten lopullisen mallin julkaisemisen jälkeen ja edellyttäen, että kansallinen sääntelyviranomainen hyväksyy mallin, soveltaa siinä esitettyjä ehtoja ja edellytyksiä, kun eriyttämätöntä kapasiteettia koskevista tuotteista tehdään uusia sopimuksia.
Article 2121 artikla
Bundling in case of existing transport contractsYhdistäminen olemassa olevien siirtosopimusten tapauksessa
1.   The network users who are parties to unbundled transport contracts at respective interconnection points, shall aim to reach an agreement on the bundling of the capacity via contractual arrangements (‘bundling arrangement’), in compliance with the provisions set out in Article 19. These network users and transmission system operators shall report to the relevant national regulatory authorities of all bundling arrangements reached by all parties to existing transport contracts.1.   Verkonkäyttäjien, jotka ovat tietyssä yhteenliitäntäpisteessä voimassa olevien eriytettyjen siirtosopimusten osapuolia, olisi pyrittävä pääsemään sopimukseen kapasiteetin yhdistämisestä sopimusjärjestelyin, jäljempänä ’yhdistämisjärjestely’, noudattaen tämän asetuksen 19 artiklan säännöksiä. Näiden verkonkäyttäjien ja siirtoverkonhaltijoiden on raportoitava toimivaltaisille kansallisille sääntelyviranomaisille kaikista yhdistämisjärjestelyistä olemassa olevien siirtosopimusten kaikkien sopimuspuolten kesken.
2.   The transmission system operators who are parties to the existing transport contracts may participate in the discussions regarding the bundling arrangement at any time, upon invitation of the network users who are parties to the existing transport contracts.2.   Voimassa olevien siirtosopimusten osapuolina olevat siirtoverkonhaltijat voivat osallistua yhdistämisjärjestelyistä käytäviin keskusteluihin milloin tahansa voimassa olevien siirtosopimusten osapuolina olevien verkonkäyttäjien pyynnöstä.
3.   As from 1 January 2018, transmission system operators shall offer network users holding mismatched unbundled capacity at one side of an interconnection point a free-of-charge capacity conversion service. Such a capacity conversion service shall apply to annual, quarterly or monthly capacity products for bundled firm capacity at that interconnection point which the network user had to acquire because insufficient unbundled capacity on the other side of the interconnection point was offered by an adjacent transmission system operator. This service shall be offered on a non-discriminatory basis and shall prevent additional charges from being applied to network users for capacity they already hold. In particular, payments for the part of the contracted bundled capacity which network users already hold as mismatched unbundled capacity shall be limited to a possible auction premium. This service shall be based on the conversion model under development by ENTSOG and to be finalised at the latest by 1 October 2017 after consulting stakeholders and the Agency. The implementation may be facilitated by the capacity booking platform(s) referred to in Article 37. The use of this service shall be reported annually to the respective national regulatory authorities.3.   Siirtoverkonhaltijoiden on 1 päivästä tammikuuta 2018 alkaen tarjottava verkonkäyttäjille maksutta käyttöön kapasiteetinmuuntopalvelu, joiden hallinnassa on vastaamatonta eriytettyä kapasiteettia yhteenliitäntäpisteen yhdellä puolella. Kyseistä kapasiteetinmuuntopalvelua on sovellettava kyseisessä yhteenliitäntäpisteessä sellaisiin eriyttämättömän kiinteän kapasiteetin vuotuisiin, neljännesvuotuisiin ja kuukausittaisiin kapasiteettituotteisiin, jotka verkonkäyttäjän oli hankittava, koska vierekkäinen siirtoverkonhaltija ei asettanut tarjolle riittävästi eriytettyä kapasiteettia yhteenliitäntäpisteen toisella puolella. Tämä palvelu on tarjottava syrjimättömästi ja siten, että vältetään verkonkäyttäjiltä perittävät lisämaksut kapasiteetista, joka on jo niiden hallinnassa. Vastaamattomana eriytettynä kapasiteettina verkonkäyttäjien hallinnassa jo olevasta sovitun eriyttämättömän kapasiteetin osasta perittävät maksut on rajattava mahdolliseen huutokauppapreemioon. Kyseisen palvelun on perustuttava Kaasu-ENTSOn parhaillaan laatimaan muuntamismalliin, joka on määrä vahvistaa viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2017 sen jälkeen, kun siitä on kuultu sidosryhmiä ja virastoa. Palvelun toteutusta voidaan helpottaa 37 artiklassa tarkoitetuilla kapasiteetin varausjärjestelmillä. Tämän palvelun käytöstä on raportoitava vuosittain toimivaltaisille kansallisille sääntelyviranomaisille.
4.   Where a bundling arrangement is agreed upon between respective network users, the transmission system operators involved at the interconnection point shall be informed by the parties of such intended bundling arrangement without undue delay and the transfer of the concerned capacity shall be implemented. In any case, the bundling arrangement shall be implemented subject to the applicable terms and conditions of existing related transport contracts. Once the bundling arrangement is implemented, the relevant capacity shall be treated as bundled capacity.4.   Jos verkonkäyttäjät sopivat yhdistämisjärjestelystä, järjestelyn osapuolten on ilmoitettava asiasta asianomaisessa yhteenliitäntäpisteessä toimiville siirtoverkonhaltijoille viipymättä ja kyseessä olevan kapasiteetin siirto on toteutettava. Kaikissa tapauksissa yhdistämisjärjestely on toteutettava siten, että noudatetaan sovellettavia voimassa olevien siirtosopimusten ehtoja ja edellytyksiä. Kun yhdistämisjärjestely on pantu täytäntöön, kyseessä olevaa kapasiteettia kohdellaan eriyttämättömänä kapasiteettina.
5.   In any case, the duration of the bundling arrangements regarding the capacity bundled under the amendment of the existing contracts shall not exceed the duration of the original transport contracts.5.   Missään tapauksessa voimassa olevien sopimusten muutoksen nojalla yhdistettyä kapasiteettia koskevien yhdistämisjärjestelyjen kesto ei saa olla pidempi kuin alkuperäisten siirtosopimusten kesto.
6.   All capacity shall be bundled at the earliest opportunity. Existing transport contracts for unbundled capacity cannot be renewed, prolonged or rolled over after their expiration date. Such capacity shall become available capacity as of the expiration date of the transport contracts.6.   Kaikki kapasiteetti on yhdistettävä niin varhain kuin se on mahdollista. Voimassa olevia eriytettyä kapasiteettia koskevia siirtosopimuksia ei voida uusia kertaalleen tai toistuvasti eikä jatkaa niiden viimeisen voimassaolopäivän jälkeen. Kyseisestä kapasiteetista tulee käytettävissä olevaa kapasiteettia siirtosopimusten viimeisestä voimassaolopäivästä alkaen.
CHAPTER VV LUKU
INCREMENTAL CAPACITY PROCESSKAPASITEETIN LAAJENNUSMENETTELY
Article 2222 artikla
Economic testTaloudellinen testi
1.   The economic test set out in this Article shall be carried out by the transmission system operator(s) or by the national regulatory authority, as decided by the national regulatory authority, for each offer level of an incremental capacity project after binding commitments of network users for contracting capacity have been obtained by the involved transmission system operators and shall consist of the following parameters:1.   Kansallisen sääntelyviranomaisen päätöksen mukaisesti joko siirtoverkonhaltijan (-haltijoiden) tai kansallisen sääntelyviranomaisen on suoritettava tässä artiklassa esitetty taloudellinen testi kustakin kapasiteetin laajennushankkeen tarjontamäärästä sen jälkeen, kun asianomaiset siirtoverkonhaltijat ovat saaneet verkonkäyttäjiltä sitovat sitoumukset kapasiteetista sopimiseksi, seuraavia parametreja käyttäen:
(a) | the present value of binding commitments of network users for contracting capacity, which is calculated as the discounted sum of the following parameters: | (i) | the sum of the respective estimated reference prices and a potential auction premium and a potential mandatory minimum premium multiplied by the amount of contracted incremental capacity; | (ii) | the sum of a potential auction premium and a potential mandatory minimum premium multiplied by the amount of available capacity that was contracted in combination with the incremental capacity;a) | verkonkäyttäjien kapasiteetista sopimiseksi antamien sitovien sitoumusten nykyarvo, joka lasketaan seuraavien parametrien diskontattuna summana: | i) | kyseessä olevien arvioitujen viitehintojen, mahdollisen huutokauppapreemion ja mahdollisen pakollisen vähimmäispreemion summa kerrottuna sovitun kapasiteettilaajennuksen määrällä; | ii) | mahdollisen huutokauppapreemion ja mahdollisen pakollisen vähimmäispreemion summa kerrottuna käytettävissä olevan kapasiteetin määrällä, josta sovittiin yhdessä kapasiteetin laajennuksen kanssa;
(b) | the present value of the estimated increase in the allowed or target revenue of the transmission system operator associated with the incremental capacity included in the respective offer level, as approved by the relevant national regulatory authority in accordance with Article 28(2);b) | nykyarvona ilmaistu siirtoverkonhaltijan sallitun tai tavoitetuoton arvioitu kasvu, joka liittyy asianomaiseen tarjontamäärään sisältyvään kapasiteetin laajennukseen, jonka toimivaltainen kansallinen sääntelyviranomainen on hyväksynyt 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
(c) | the f-factor.c) | f-tekijä.
2.   The outcome of the economic test application shall be:2.   Taloudellisen testin tulos on
(a) | positive, where the value of the parameter set out in paragraph 1(a) is at least equal to the share of the parameter set out in paragraph 1(b) as defined by the f-factor;a) | positiivinen, jos 1 kohdan a alakohdassa esitetyn parametrin arvo on vähintään yhtä suuri kuin f-tekijäksi määritetty osuus 1 kohdan b alakohdassa esitetystä parametrista;
(b) | negative, where the value of the parameter set out in paragraph 1(a) is lower than the share of the parameter set out in paragraph 1(b) as defined by the f-factor.b) | negatiivinen, jos 1 kohdan a alakohdassa esitetyn parametrin arvo on pienempi kuin f-tekijäksi määritetty osuus 1 kohdan b alakohdassa esitetystä parametrista.
3.   An incremental capacity project shall be initiated if the economic test has a positive outcome on both sides of an interconnection point for at least one offer level that includes incremental capacity. In case more than one offer level results in a positive outcome of the economic test, the offer level with the largest amount of capacity that resulted in a positive outcome shall be used for proceeding with the incremental capacity project towards commissioning. In case no offer level results in a positive outcome, the specific incremental capacity process shall be terminated.3.   Kapasiteetin laajennushanke on aloitettava, jos taloudellisen testin tulos on positiivinen yhteenliitäntäpisteen molemmilla puolilla vähintään yhdelle tarjontamäärälle, joka sisältää kapasiteetin laajennuksen. Jos taloudellisen testin tulos on positiivinen useammalle kuin yhdelle tarjontamäärälle, kapasiteetin laajennushanke on otettava käyttöön sillä tarjontamäärällä, joka sisältää eniten sellaista kapasiteettia, jonka osalta tulos oli positiivinen. Jos tulos ei ole positiivinen yhdellekään tarjontamäärälle, kyseinen kapasiteetin laajennusmenettely on lopetettava.
Article 2323 artikla
The f-factorF-tekijä.
1.   When applying the economic test referred to in Article 22, the national regulatory authority shall set the level of the f-factor for a given offer level, taking into account the following:1.   Soveltaessaan 22 artiklassa tarkoitettua taloudellista testiä kansallisen sääntelyviranomaisen on määritettävä f-tekijän taso kulloisellekin tarjontamäärälle ottaen huomioon seuraavat tekijät:
(a) | the amount of technical capacity set aside in accordance with Article 8(8) and (9);a) | 8 artiklan 8 ja 9 kohdan mukaisesti sivuun siirretty teknisen kapasiteetin määrä;
(b) | positive externalities of the incremental capacity project on the market or the transmission network, or both;b) | kapasiteetin laajennushankkeen positiiviset ulkoisvaikutukset markkinoilla tai siirtoverkossa tai molemmissa;
(c) | the duration of binding commitments of network users for contracting capacity compared to the economic life of the asset;c) | verkonkäyttäjien kapasiteetista sopimiseksi antamien sitovien sitoumusten kesto verrattuna käyttöomaisuuden taloudelliseen käyttöikään;
(d) | the extent to which the demand for the capacity established in the incremental capacity project can be expected to continue after the end of the time horizon used in the economic test.d) | se, missä määrin kapasiteetin laajennushankkeen käsittämän kapasiteetin kysynnän voidaan odottaa jatkuvan taloudellisessa testissä käytetyn aikahorisontin jälkeen.
2.   If the economic test has a positive outcome then the investment costs associated with the incremental capacity shall be reflected in an increase in the allowed or target revenue in accordance with the applicable national rules.2.   Jos taloudellisen testin tulos positiivinen, kapasiteetin laajennukseen liittyvät investointikustannukset on otettava huomioon korottamalla sallittua tai tavoitetuottoa sovellettavien kansallisten sääntöjen mukaisesti.
Article 2424 artikla
Combination into single economic testYhdistäminen yhdeksi taloudelliseksi testiksi
1.   In order to facilitate the offer of bundled capacity products, individual economic test parameters of the involved transmission system operators for a given offer level shall be combined into a single economic test.1.   Jotta voidaan helpottaa eriyttämätöntä kapasiteettia koskevien tuotteiden asettamista tarjolle, asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden yksittäiset taloudellisen testin parametrit tietylle tarjontamäärälle on yhdistettävä yhdeksi taloudelliseksi testiksi.
2.   The single economic test shall consist of the following parameters:2.   Yhdistetyn taloudellisen testin on sisällettävä seuraavat parametrit:
(a) | the present value of binding commitments of network users for contracting bundled capacity, which is the sum of the values according to Article 22(1)(a) of the involved transmission system operators;a) | verkonkäyttäjien eriyttämättömästä kapasiteetista sopimiseksi antamien sitovien sitoumusten nykyarvo, joka on asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden 22 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen arvojen summa;
(b) | the sum of the individual present values of the estimated increase in the allowed or target revenue of the involved transmission system operators that is attributable to the incremental capacity of a respective offer level;b) | asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden sallitun tai tavoitetuoton kasvu, jonka arvioidaan aiheutuvan vastaavaan tarjontamäärään sisältyvästä kapasiteetin laajennuksesta, ilmaistuna yksittäisten nykyarvojen summana;
(c) | the f-factor that defines the share of the parameter set out in point (b) that needs to be covered by the parameter set out in point (a) and allows all the involved transmission system operators individually to cover their upfront defined respective shares.c) | f-tekijä, joka määrittää sen osuuden b alakohdassa esitetystä parametrista, joka on tarpeen kattaa a alakohdassa esitetyllä parametrilla ja jonka puitteissa kaikki asianomaiset siirtoverkonhaltijat voivat yksittäin kattaa etukäteen määritellyt osuutensa.
3.   The outcome of the single economic test application shall be positive where all underlying economic tests result in positive outcomes as set out in Article 22(2)(a) taking into account a possible redistribution of revenues according to paragraphs 4 and 5. Otherwise, the outcome of the single economic test application shall be negative.3.   Yhdistetystä taloudellisesta testistä saatava tulos on positiivinen, jos kaikki testin muodostavat taloudelliset testit antavat positiivisen tuloksen 22 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti ottaen huomioon mahdollinen tulojen uudelleenjako 4 ja 5 kohdan mukaisesti. Muussa tapauksessa taloudellisen testin tulos on negatiivinen.
4.   In case a redistribution of revenues could potentially lead to a decrease in the level of binding commitments of network users for contracting capacity required for a positive single economic test outcome, transmission system operators may submit to the relevant national regulatory authorities for coordinated approvals the mechanisms for a redistribution of revenues from incremental capacity.4.   Jos tulojen uudelleenjako voi alentaa kapasiteetista sopimiseksi annettavien sitovien sitoumusten tasoa, joka verkonkäyttäjiltä vaaditaan positiivisen tuloksen saamiseksi yhdistetyssä taloudellisessa testissä, siirtoverkonhaltijat voivat ehdottaa kapasiteetin laajennuksesta saatavien tulojen uudelleenjakoa varten mekanismeja, joille tarvitaan koordinoidut hyväksynnät toimivaltaisilta kansallisilta sääntelyviranomaisilta.
5.   A redistribution of revenues may be carried out as follows:5.   Tulojen uudelleenjako voidaan suorittaa seuraavasti:
(a) | during the process of integrating the individual economic test parameters into a single economic test;a) | yhdistämällä yksittäiset taloudellisen testin parametrit yhdeksi taloudelliseksi testiksi;
(b) | in case the single economic test has a negative outcome while at the same time the level of binding commitment of network users for contracting capacity exceeds the minimum required to cover the individual present value of the increase in the allowed or target revenue for at least one of the involved transmission system operators.b) | jos yhdistetyn taloudellisen testin tulos on negatiivinen samalla kun verkonkäyttäjien kapasiteetista sopimiseksi antamien sitovien sitoumusten taso ylittää vähimmäistason, joka vaaditaan ainakin yhden asianomaisen siirtoverkonhaltijan sallitun tai tavoitetuoton kasvun yksittäisen nykyarvon kattamiseksi.
Article 2525 artikla
Publication requirements relating to the economic testTaloudelliseen testiin liittyvät julkaisuvaatimukset
1.   For a given incremental capacity project, the transmission system operator(s) shall submit to the relevant national regulatory authority(-ies) for approval the following information for each offer level:1.   Siirtoverkonhaltijan (-haltijoiden) on yksittäisen kapasiteetin laajennushankkeen osalta toimitettava toimivaltais(t)en kansallis(t)en viranomais(t)en hyväksyttäviksi seuraavat tiedot kustakin tarjontamäärästä:
(a) | the reference prices estimated for the time horizon of the initial offer of incremental capacity that are used for the calculation of the parameter set out in Article 22(1)(a) and 24(2)(a), respectively in case separate or a single economic test is applied;a) | kapasiteetin laajennuksen alkuperäisen tarjolle asettamisen aikahorisontille arvioidut viitehinnat, joita käytetään erillisen taloudellisen testin tapauksessa 22 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja yhdistetyn taloudellisen testin tapauksessa 24 artiklan 2 kohdan a alakohdassa esitetyn parametrin laskennassa;
(b) | the parameters set out in Article 22(1)(b) to (c) and 24(2)(b) to (c), respectively in case separate or a single economic test is applied;b) | parametrit, jotka esitetään erillisen taloudellisen testin tapauksessa 22 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja yhdistetyn taloudellisen testin tapauksessa 24 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa;
(c) | if applicable, the range of the level for the mandatory minimum premium referred to in Article 33(4) of Regulation (EU) 2017/460 for each offer level and interconnection point applied in the first auction and possibly in subsequent auctions in which the incremental capacity is offered as defined in Article 33(3) of Regulation (EU) 2017/460.c) | tapauksen mukaan asetuksen (EU) 2017/460 33 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu pakollisen vähimmäispreemion vaihteluväli, jota asetuksen (EU) 2017/460 33 artiklan 3 kohdassa määritellyllä tavalla sovelletaan kuhunkin tarjontamäärään ja yhteenliitäntäpisteeseen ensimmäisessä huutokaupassa ja mahdollisesti myöhemmissä huutokaupoissa, joissa asetetaan tarjolle kapasiteetin laajennusta.
2.   Following the approval by the relevant national regulatory authority(-ies), the information set out in paragraph 1 shall be published by the involved transmission system operator(s) as set out in Article 28(3).2.   Toimivaltais(t)en kansallis(t)en sääntelyviranomais(t)en hyväksyttyä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot asianomaisen siirtoverkonhaltijan (-haltijoiden) on julkaistava ne 28 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Article 2626 artikla
Market demand assessmentMarkkinakysynnän arviointi
1.   Immediately after the start of the annual yearly capacity auction at least in each odd-numbered year, transmission system operators shall cooperate in the processes of assessing market demand for incremental capacity and of conducting technical studies for incremental capacity projects for their joint interconnection points. The first demand assessment shall be conducted in 2017 as from the entry into force of this Regulation.1.   Siirtoverkonhaltijoiden on välittömästi kerran vuodessa pidettävän vuosikapasiteettihuutokaupan alkamisen jälkeen ainakin kunakin parittomana vuonna osallistuttava yhteistyössä kapasiteetin laajennuksen markkinakysynnän arvioimiseen ja teknisten selvitysten tekemiseen kapasiteetin laajennushankkeista yhteisten yhteenliitäntäpisteidensä osalta. Ensimmäinen kysynnän arviointi suoritetaan vuonna 2017 tämän asetuksen voimaantulosta alkaen.
2.   No later than 8 weeks after the start of the annual yearly capacity auction at least in each odd-numbered year, the concerned transmission system operators on each side of an entry-exit system border shall produce common market demand assessment reports, each covering all interconnection points of at least one entry-exit system border. The market assessment report shall evaluate the prospective demand for incremental capacity of all network users pursuant to paragraph 8 and shall state whether an incremental capacity project is initiated.2.   Asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden on viimeistään 8 viikon kuluttua kerran vuodessa pidettävän vuosikapasiteettihuutokaupan alkamisesta ainakin kunakin parittomana vuonna kummallakin puolella otto- ja syöttöjärjestelmän rajaa laadittava yhteiset markkinakysynnän arviointiraportit, joista kukin kattaa kaikki yhteenliitäntäpisteet ainakin yhden syöttö- ja ottojärjestelmän rajalla. Markkinakysynnän arviointiraportissa on arvioitava tulevaa kapasiteetin laajennuksen kysyntää kaikkien verkonkäyttäjien keskuudessa 8 kohdan mukaisesti ja mainittava kapasiteetin laajennushankkeen käynnistymisestä.
3.   The market demand assessment report shall be published in one or more official languages of the Member State and to the extent possible in English on the websites of the concerned transmission system operators no later than 16 weeks after the start of the annual yearly capacity auction at least in each odd-numbered year.3.   Markkinakysynnän arviointiraportti on julkaistava yhdellä tai useammalla jäsenvaltion virallisella kielellä ja mahdollisuuksien mukaan englanniksi asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden verkkosivustoilla viimeistään 16 viikon kuluttua kerran vuodessa pidettävän vuosikapasiteettihuutokaupan alkamisesta ainakin kunakin parittomana vuonna.
4.   ENTSOG shall coordinate and assist the completion of the demand assessment reports including by providing a standard template and publishing the reports on ENTSOG's website.4.   Kaasu-ENTSOn on koordinoitava ja tuettava markkinakysynnän arviointiraporttien laatimista muun muassa antamalla käyttöön vakiomalli ja julkaisemalla raportit Kaasu-ENTSOn verkkosivustolla.
5.   If demand for incremental capacity is expressed by network users no later than 8 weeks after the start of the annual yearly auction in even-numbered years, the concerned transmission system operators may agree to conduct a market demand assessment also in an even-numbered year, provided that:5.   Jos verkkokäyttäjät ilmaisevat kysyntää kapasiteetin laajennukselle 8 viikon kuluessa kerran vuodessa pidettävän vuosikapasiteettihuutokaupan alkamisesta parillisina vuosina, asianomaiset siirtoverkonhaltijat voivat sopia markkinakysynnän arvioinnin tekemisestä myös parillisena vuonna edellyttäen, että
(a) | the process set out in Articles 26-30 can be concluded before the start of the next demand assessment cycle referred to in paragraph 1; anda) | 26–30 artiklassa esitetty prosessi voidaan saattaa päätökseen ennen 1 kohdassa tarkoitetun seuraavan kysynnänarviointikierroksen alkamista ja
(b) | the auction calendar is respected.b) | huutokauppakalenteria noudatetaan.
6.   Transmission system operators shall consider non-binding demand indications submitted no later than 8 weeks after the start of the annual yearly auction in the ongoing market demand assessment.6.   Siirtoverkonhaltijoiden on otettava ei-sitovat kysynnänilmaukset, jotka tehdään 8 viikon kuluessa kerran vuodessa pidettävän vuosikapasiteettihuutokaupan alkamisesta, tarkasteltaviksi meneillään olevassa markkinakysynnän arvioinnissa.
7.   Transmission system operators may consider non-binding demand indications submitted after the deadline set out in paragraph 6 in the ongoing market demand assessment, or introduce them into the next market demand assessment.7.   Siirtoverkonhaltijat voivat ottaa 6 kohdassa asetetun määräajan jälkeen tehdyt ei-sitovat kysynnänilmaukset tarkasteltaviksi meneillään olevassa markkinakysynnän arvioinnissa tai seuraavassa markkinakysynnän arvioinnissa.
8.   The non-binding demand indications referred to in paragraphs 6 and 7 shall contain at least the following information:8.   Edellä 6 ja 7 kohdassa tarkoitetuissa ei-sitovissa kysynnänilmauksissa on oltava vähintään seuraavat tiedot:
(a) | the two or more adjacent entry-exit systems between which demand for incremental capacity — on one or both sides of an interconnection point — is expressed and the requested direction;a) | ne vähintään kaksi vierekkäistä otto- ja syöttöjärjestelmää, joiden välillä kapasiteetin laajennukselle ilmaistaan kysyntää – yhteenliitäntäpisteen toisella tai kummallakin puolella – ja pyydetty suunta;
(b) | the gas year(s) for which a demand for incremental capacity is expressed;b) | maakaasuvuodet, joiden osalta kapasiteetin laajennukselle ilmaistaan kysyntää;
(c) | the amount of capacity demanded between the respective entry-exit systems;c) | kysynnän kohteena oleva kapasiteetin määrä kyseisten otto- ja syöttöjärjestelmien välillä;
(d) | information on non-binding demand indications which were or will be submitted to other transmission system operators, in case such indications are linked to each other, such as demand for capacities at several related interconnection points;d) | tiedot muille siirtoverkonhaltijoille tehdyistä tai tehtävistä ei-sitovista kysynnänilmauksista, jos ne kytkeytyvät toisiinsa esimerkiksi tapauksissa, joissa kysyntä kohdistuu kapasiteetteihin useissa toisiinsa liittyvissä yhteenliitäntäpisteissä.
9.   Network users shall indicate whether their demand is subject to any conditions in relation to points (a) to (d) of paragraph 8.9.   Verkonkäyttäjien on ilmoitettava, sovelletaanko niiden kysyntään ehtoja liittyen 8 kohdan a–d alakohtaan.
10.   Transmission system operators shall respond to non-binding demand indications within 16 weeks after the start of the annual yearly auctions, or within 8 weeks of receipt of demand indications in accordance with paragraph 7. The response shall provide at least the following:10.   Siirtoverkonhaltijoiden on vastattava ei-sitoviin kysynnänilmauksiin 16 viikon kuluessa kerran vuodessa pidettävien vuosikapasiteettihuutokauppojen alkamisesta tai 8 viikon kuluessa 7 kohdan mukaisten kysynnänilmauksien vastaanottamisesta. Vastauksessa on ilmoitettava ainakin
(a) | whether the demand indicated can be considered by the transmission system operator in the ongoing process; ora) | voiko siirtoverkonhaltija ottaa ilmaistun kysynnän tarkasteltavaksi meneillään olevassa prosessissa; tai
(b) | whether, in the case of demand indications in accordance with paragraph 7, they are sufficient to consider the initiation of an incremental capacity process according to paragraph 5; orb) | jos on kyse 7 kohdassa tarkoitetuista kysynnänilmauksista, ovatko ne riittäviä, jotta voidaan harkita kapasiteetin laajennusmenettelyn käynnistämistä 5 kohdan mukaisesti; tai
(c) | in which market demand assessment report, according to paragraph 3, the indicated demand will be assessed, provided that the demand indicated cannot be considered under points (a) or (b), which is to be justified.c) | missä markkinakysyntää koskevassa arviointiraportissa kyseinen ilmaistu kysyntä arvioidaan 3 kohdan mukaisesti, jos sitä ei voida tarkastella a tai b alakohdan mukaisesti, mikä on perusteltava.
11.   A transmission system operator may charge fees for activities resulting from the submission of non-binding demand indications. Such fees shall reflect the administrative costs for submitting demand indications, and shall be subject to approval by the relevant national regulatory authority and published on the transmission system operator's website. Such fees shall be reimbursed to the respective network user if the economic test for at least one offer level that includes incremental capacity at the respective interconnection point is positive.11.   Siirtoverkonhaltija voi periä maksuja toimista, jotka aiheutuvat ei-sitovien kysynnänilmauksien tekemisestä. Kyseisten maksujen on heijastettava kysynnänilmauksien tekemiseen liittyviä hallinnollisia kustannuksia, ja toimivaltaisen kansallisen sääntelyviranomaisen on hyväksyttävä ne ja siirtoverkonhaltijan on julkaistava ne verkkosivustollaan. Kyseiset maksut on korvattava asianomaiselle verkonkäyttäjälle, jos taloudellinen testi on positiivinen vähintään yhden sellaisen tarjontamäärän osalta, johon sisältyy kapasiteetin laajennusta vastaavassa yhteenliitäntäpisteessä.
12.   The market demand assessment report shall take into account all of the following criteria:12.   Markkinakysynnän arviointiraportissa on otettava huomioon kaikki seuraavat perusteet:
(a) | whether the Union-wide 10-year network development plan identifies a physical capacity gap whereby a specific region is undersupplied in a reasonable peak scenario and where offering incremental capacity at the interconnection point in question could close the gap; or a national network development plan identifies a concrete and sustained physical transport requirement;a) | onko unionin laajuisessa kymmenvuotisessa verkonkehittämissuunnitelmassa yksilöity fyysisen kapasiteetin vajaus, jonka vuoksi toimitukset eivät tietyllä alueella riitä huippukysynnän kattamiseksi todennäköisessä skenaariossa tai joka voitaisiin korjata asettamalla tarjolle kapasiteetin laajennusta yhteenliitäntäpisteessä; onko kansallisessa verkon kehittämissuunnitelmassa yksilöity konkreettinen ja kestävä fyysistä siirtoa koskeva vaatimus;
(b) | whether no yearly standard capacity product linking two adjacent entry-exit systems is available in the annual yearly capacity auction for the year in which incremental capacity could be offered for the first time and in the 3 subsequent years, because all the capacity has been contracted;b) | eikö kerran vuodessa pidettävässä vuosikapasiteettihuutokaupassa ole saatavilla kaksi vierekkäistä otto- ja syöttöjärjestelmää yhteenkytkevää vakioitua vuosikapasiteettituotetta sinä vuonna, jona kapasiteetin laajennusta voidaan tarjota ensimmäistä kertaa, ja kolmena sitä seuraavana vuonna, koska kaikesta kapasiteetista on tehty sopimukset;
(c) | whether network users submitted non-binding demand indications requesting incremental capacity for a sustained number of years and all other economically efficient means for maximising the availability of existing capacity are exhausted.c) | ovatko verkonkäyttäjät tehneet ei-sitovia kysynnänilmauksia, joissa pyydetään kapasiteetin laajennusta jatkuvasti useiden vuosien ajan, ja kaikki muut taloudellisesti tehokkaat keinot maksimoida olemassa olevan kapasiteetin saatavuus on käytetty.
13.   The market demand assessment report shall include at least the following:13.   Markkinakysynnän arviointiraporttiin on sisällytettävä vähintään seuraavat:
(a) | a conclusion on whether to initiate an incremental capacity project;a) | päätelmä siitä, onko käynnistettävä kapasiteetin laajennushanke;
(b) | the aggregated non-binding demand indications received no later than 8 weeks after the start of the annual yearly capacity auction in the year of the publication of the respective demand assessment report;b) | kootut tiedot ei-sitovista kysynnänilmauksista, jotka on saatu 8 viikon kuluessa kerran vuodessa pidettävän vuosikapasiteettihuutokaupan alkamisesta vastaavan markkinakysynnän arviointiraportin julkaisuvuonna;
(c) | the aggregated non-binding demand indications submitted after the deadline referred to in paragraph 6 during the previous incremental capacity process in case these demand indications were not considered for the previous demand assessment;c) | kootut tiedot ei-sitovista kysynnänilmauksista, jotka on tehty 6 kohdassa tarkoitetun määräajan jälkeen edellisen kapasiteetin laajennusmenettelyn aikana, jos kyseisiä kysynnänilmauksia ei otettu tarkasteltaviksi edellisessä markkinakysynnän arvioinnissa;
(d) | the aggregated non-binding demand indications submitted in accordance with paragraph 7 where the transmission system operators has decide to consider them in the ongoing market demand assessment;d) | kootut tiedot 7 kohdan mukaisesti tehdyistä ei-sitovista kysynnänilmauksista, jos siirtoverkonhaltija on päättänyt ottaa ne tarkasteltaviksi meneillään olevassa markkinakysynnän arvioinnissa;
(e) | an assessment of the expected amount, direction and duration of demand for incremental capacity at the interconnection points with each adjacent entry-exit system or interconnectors;e) | arvio odotetusta kapasiteetin laajennuksen kysynnän määrästä, suunnasta ja kestosta yhteenliitäntäpisteissä, jotka ovat yhteydessä kuhunkin vierekkäiseen otto- ja syöttöjärjestelmään tai yhdysputkiin;
(f) | a conclusion on whether technical studies for incremental capacity projects will be conducted, specifying for which interconnection points and for which expected demand level;f) | päätelmä siitä, tehdäänkö kapasiteetin laajennushankkeista teknisiä selvityksiä ja mitkä yhteenliitäntäpisteet sisältyvät selvityksiin ja millä ennakoidulla kysyntätasolla;
(g) | provisional timelines for the incremental capacity project, technical studies and the consultation referred to in Article 27(3);g) | alustavat aikataulut kapasiteetin laajennushankkeelle, teknisille selvityksille ja 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulle kuulemiselle;
(h) | a conclusion on what fees, if any, will be introduced, according to paragraph 10;h) | päätelmä siitä, mitkä ovat mahdolliset 10 kohdan mukaisesti perittävät maksut;
(i) | the types and, where available the aggregated size of conditional demand indications according to point paragraph 9;i) | 9 kohdan mukaisten ehdollisten kysynnänilmausten lajit ja yhteenlaskettu volyymi, jos se on tiedossa;
(j) | how transmission system operators intend to apply Article 11(3) with regards to limitation of the number of years being offered in the annual yearly capacity auctions during the incremental process.j) | se, miten siirtoverkonhaltijat aikovat soveltaa 11 artiklan 3 kohtaa liittyen niiden vuosien määrän rajoittamiseen, jotka asetetaan tarjolle kerran vuodessa pidettävissä vuosikapasiteettihuutokaupoissa kapasiteetin laajennusmenettelyn aikana.
14.   Transmission system operators and the relevant national regulatory authorities shall publish respective points of contact for incremental capacity projects initiated at the publication of the market demand assessment report and update this information on a regular basis throughout the project.14.   Siirtoverkonhaltijoiden ja toimivaltaisten kansallisten sääntelyviranomaisten on julkaistava kulloisetkin yhteyspisteet käynnistetyille kapasiteetin laajennushankkeille markkinakysynnän arviointiraportin julkaisemisen yhteydessä ja päivitettävä kyseiset tiedot säännöllisesti hankkeen keston ajan.
Article 2727 artikla
Design phaseSuunnitteluvaihe
1.   The day after the publication of the market demand assessment report, the design phase shall start, if the demand assessment report identifies demand for incremental capacity projects.1.   Suunnitteluvaihe alkaa seuraavana päivänä markkinakysynnän arviointiraportin julkaisemisesta, jos markkinakysynnän arviointiraportissa todetaan kapasiteetin laajennushankkeille olevan kysyntää.
2.   Transmission system operators active at the respective interconnection point shall conduct technical studies for incremental capacity projects in order to design the incremental capacity project and coordinated offer levels based on technical feasibility and the market demand assessment reports.2.   Asianomaisessa yhteenliitäntäpisteessä toimivien siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä teknisiä selvityksiä kapasiteetin laajennushankkeista, jotta kapasiteetin laajennushanke ja yhteensovitetut tarjontamäärät voidaan suunnitella teknisen toteutuskelpoisuuden ja markkinakysynnän arviointiraporttien perusteella.
3.   No later than 12 weeks after the start of the design phase, the concerned transmission system operators shall conduct a joint public consultation on the draft project proposal in one or more official languages of the Member State and to the extent possible in English for a minimum of 1 month and no longer than 2 months. These operators shall take all reasonable steps to ensure cross-border coordination.3.   Asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden on 12 viikon kuluessa suunnitteluvaiheen alkamisesta järjestettävä hanke-ehdotuksen luonnoksesta yhdellä tai useammalla jäsenvaltion virallisella kielellä ja mahdollisuuksien mukaan englanniksi yhteinen julkinen kuuleminen, joka kestää vähintään kuukauden ja enintään kaksi kuukautta. Kyseisten siirtoverkonhaltijoiden on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet koordinoinnin varmistamiseksi rajojen yli.
The consultation shall cover at least the following elements:Kuulemisen on katettava ainakin seuraavat seikat:
(a) | a description of the incremental capacity project, including a cost estimate;a) | kuvaus kapasiteetin laajennushankkeesta, mukaan lukien kustannusarvio;
(b) | the offer levels for bundled capacity products at the interconnection point;b) | eriyttämätöntä kapasiteettia koskevien tuotteiden tarjontamäärät yhteenliitäntäpisteessä;
(c) | where relevant, based on conditional demand indications received, the transmission system operators' proposed alternative allocation mechanism including its justification;c) | saatujen ehdollisten kysynnänilmausten perusteella tarvittaessa siirtoverkonhaltijoiden ehdottama vaihtoehtoinen kapasiteetinjakomekanismi perusteluineen;
(d) | provisional timelines of the incremental capacity project;d) | alustava aikataulu kapasiteetin laajennushankkeelle;
(e) | general rules and conditions that a network users must accept to participate and access capacity in the binding capacity allocation phase of the incremental capacity process, including any collateral to be provided by network users and how possible delays in the provision of capacity or the event of a disruption to the project are dealt with contractually;e) | yleiset säännöt ja ehdot, jotka verkonkäyttäjien on hyväksyttävä osallistuakseen kapasiteetin jakoon kapasiteetin laajennusmenettelyn sitovassa kapasiteetinjakovaiheessa, mukaan lukien mahdolliset verkonkäyttäjiltä vaadittavat vakuudet sekä se, miten sopimusta sovelletaan mahdollisiin viiveisiin kapasiteetin tarjoamisessa tai hankkeen keskeytymisen tapauksessa;
(f) | where a fixed price approach is followed for the incremental capacity project, the elements IND and RP described in Article 24(b) of Regulation (EU) 2017/460;f) | jos kapasiteetin laajennushankkeessa noudatetaan kiinteän hinnan mallia, asetuksen (EU) 2017/460 24 artiklan b alakohdassa kuvatut muuttujat IND ja RP;
(g) | the level of user commitments, expressed as an estimate of the f-factor as applied in accordance with Article 23, which, after having consulted with the transmission system operators, is proposed and subsequently approved by the concerned national regulatory authorities;g) | käyttäjien sitoutumisen aste ilmaistuna arviona 23 artiklan mukaisesti sovellettavasta f-tekijästä, jota asianomaiset kansalliset sääntelyviranomaiset ehdottavat siirtoverkonhaltijoiden kuulemisen jälkeen ja jonka ne sen jälkeen hyväksyvät;
(h) | any additional demand indications received in accordance with Article 26(7);h) | mahdolliset 26 artiklan 7 kohdan mukaisesti saadut kysynnänilmaukset;
(i) | whether the incremental capacity is likely to result in a sustained, significant decrease in the utilisation of other non-depreciated gas infrastructure in the same and adjacent entry-exit systems or along the same gas transport route.i) | se, johtaako kapasiteetin laajennus todennäköisesti kestävään ja merkittävään laskuun sellaisen muun kaasuinfrastruktuurin käytössä, jonka osalta ei ole tehty poistoja, samoissa ja vierekkäisissä otto- ja syöttöjärjestelmissä tai saman kaasunsiirtoreitin varrella.
4.   In the process of designing coordinated offer levels, the transmission system operators shall closely cooperate with the involved national regulatory authorities and coordinate across borders in order to enable offers of incremental capacity as bundled products. The project proposal and design of coordinated offer levels shall take into account the results of the consultation provided for in paragraph 3.4.   Yhteensovitettujen tarjontamäärien suunnittelussa siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä tiivistä yhteistyötä asianomaisten kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa ja huolehdittava koordinoinnista rajojen yli, jotta kapasiteetin laajennusta voidaan asettaa tarjolle eriyttämättöminä tuotteina. Hanke-ehdotuksessa ja yhteensovitettujen tarjontamäärien suunnittelussa on otettava huomioon 3 kohdassa säädetyn kuulemisen tulokset.
Article 2828 artikla
Approval and publicationHyväksyminen ja julkaiseminen
1.   Following the consultation and finalisation of the design phase for an incremental capacity project in accordance with Article 27, the involved transmission system operators shall submit the project proposal for an incremental capacity project to the relevant national regulatory authorities for coordinated approvals. The project proposal shall also be published by the involved transmission system operators in one or more official languages of the Member State and to the extent possible in English and shall include at least the following information:1.   Kun kapasiteetin laajennushankkeesta on järjestetty kuuleminen ja sen suunnitteluvaihe on saatu päätökseen 27 artiklan mukaisesti, asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden on toimitettava kapasiteetin laajennushanketta koskeva hanke-ehdotus toimivaltaisille kansallisille sääntelyviranomaisille hyväksyttäväksi koordinoidusti. Asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden on myös julkaistava hanke-ehdotus yhdellä tai useammalla jäsenvaltion virallisella kielellä ja mahdollisuuksien mukaan englanniksi, ja siinä on oltava vähintään seuraavat tiedot:
(a) | all offer levels, reflecting the range of expected demand for incremental capacity at the relevant interconnection points as a result of the processes provided for in paragraph 3 of Article 27 and Article 26;a) | kaikki tarjontamäärät ottaen huomioon kapasiteetin laajennukseen kohdistuva koko ennakoitu kysyntä asianomaisissa yhteenliitäntäpisteissä 27 artiklan 3 kohdassa ja 26 artiklassa säädettyjen menettelyjen tulosten perusteella;
(b) | the general rules and conditions that a network user must accept to participate and access capacity in the binding capacity allocation phase of the incremental capacity process, including any collaterals to be provided by network users and how possible delays in the provision of capacity or the event of a disruption to the project are dealt with contractually;b) | yleiset säännöt ja ehdot, jotka verkon käyttäjien on hyväksyttävä osallistuakseen kapasiteetin jakoon kapasiteetin laajennusmenettelyn sitovassa kapasiteetinjakovaiheessa, mukaan lukien mahdolliset verkonkäyttäjiltä saatavat vakuudet sekä se, miten sopimusta sovelletaan mahdollisiin viiveisiin kapasiteetin tarjoamisessa tai hankkeen keskeytymisen tapauksessa;
(c) | timelines of the incremental capacity project, including any changes since the consultation described in paragraph 3 of Article 27, and measures to prevent delays and minimise the impact of delays;c) | kapasiteetin laajennushankkeen aikataulu, mukaan lukien mahdolliset 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kuulemisen jälkeen tehdyt muutokset, sekä toimenpiteet viiveiden välttämiseksi ja viiveiden vaikutuksen minimoimiseksi;
(d) | the parameters defined in Article 22(1);d) | 22 artiklan 1 kohdassa määritellyt parametrit;
(e) | whether an exceptionally extended time horizon for contracting capacity for an additional period of up to 5 years beyond the allocation of up to 15 years after the start of the operational use may be required, in accordance with Article 30;e) | voidaanko 30 artiklan mukaisesti joutua pidentämään poikkeuksellisesti aikahorisonttia kapasiteetista sopimiseksi enintään viiden vuoden lisäjaksolla kapasiteetinjaon 15 vuoden enimmäisajan kuluttua operatiivisen käytön alkamisesta;
(f) | where applicable, the proposed alternative allocation mechanism including its justification pursuant to Article 30(2) as well as the conditions approved by the transmission system operator for the binding phase pursuant to Article 30(3);f) | tarvittaessa ehdotettu vaihtoehtoinen kapasiteetinjakomekanismi perusteluineen 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti sekä ehdot, jotka siirtoverkonhaltija on hyväksynyt sitovalle vaiheelle 30 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
(g) | where a fixed price approach is followed for the incremental capacity project, the elements described in Article 24(b) of Regulation (EU) 2017/460.g) | jos kapasiteetin laajennushankkeessa noudatetaan kiinteän hinnan mallia, asetuksen (EU) 2017/460 24 artiklan b alakohdassa kuvatut muuttujat.
2.   Within 6 months of receipt of the complete project proposal by the last of the relevant regulatory authorities, those national regulatory authorities shall publish coordinated decisions on the project proposal defined in paragraph 1 in one or more official languages of the Member State and to the extent possible in English. The decisions shall include justifications. National regulatory authorities shall inform each other of the receipt of the project proposal and its completeness in order to determine the start of the 6 months period.2.   Toimivaltaisten kansallisten sääntelyviranomaisten on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun viimeinen asianomaisista sääntelyviranomaisista on vastaanottanut täydellisen hanke-ehdotuksen, julkaistava 1 kohdassa määritellystä hanke-ehdotuksesta tehdyt koordinoidut päätökset yhdellä tai useammalla jäsenvaltion virallisella kielellä ja mahdollisuuksien mukaan englanniksi. Päätökset on julkaistava perusteluineen. Kuuden kuukauden jakson alkamisajankohdan määrittämiseksi kansallisten sääntelyviranomaisten on ilmoitettava toisilleen hanke-ehdotuksen vastaanottamisesta ja siitä, onko se täydellinen.
When preparing the national regulatory authority's decision, each national regulatory authority shall consider the views of the other national regulatory authorities involved. In any case national regulatory authorities shall take into account any detrimental effects on competition or the effective functioning of the internal gas market associated with the incremental capacity projects concerned.Kansallisen sääntelyviranomaisen päätöstä valmistellessaan kunkin kansallisen sääntelyviranomaisen on otettava tarkasteltavaksi näkemykset muilta asianomaisilta kansallisilta sääntelyviranomaisilta, joita asia koskee. Kansallisten sääntelyviranomaisten on kaikissa tapauksissa otettava huomioon mahdolliset kilpailuun tai kaasun sisämarkkinoiden tehokkaaseen toimintaan kohdistuvat haitalliset vaikutukset, joita kyseessä oleviin kapasiteetin laajennushankkeisiin voi liittyä.
If a relevant national regulatory authority objects to the submitted project proposal, it shall inform the other involved national regulatory authorities as soon as possible. In such a situation, all the national regulatory authorities involved shall take all reasonable steps to work together and reach a common agreement.Jos toimivaltainen kansallinen sääntelyviranomainen vastustaa jätettyä hanke-ehdotusta, sen on ilmoitettava tästä muille asianomaisille kansallisille sääntelyviranomaisille mahdollisimman pian. Tällöin kaikkien asianomaisten kansallisten sääntelyviranomaisten on toteuttava kaikki kohtuulliset toimenpiteet tehdäkseen yhteistyötä ja päästäkseen yhteiseen sopimukseen.
Where the relevant national regulatory authorities cannot reach an agreement on the proposed alternative allocation mechanism within the 6 months period referred to in the first subparagraph, the Agency shall decide on the alternative allocation mechanism to be implemented, following the process set out in Article 8(1) of Regulation (EC) No 713/2009.Jos toimivaltaiset kansalliset sääntelyviranomaiset eivät pääse yhteisymmärrykseen ehdotetusta vaihtoehtoisesta kapasiteetinjakomekanismista ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kuuden kuukauden ajanjakson kuluessa, virasto tekee päätöksen toteutettavasta vaihtoehtoisesta kapasiteetinjakomekanismista noudattaen asetuksen (EY) N:o 713/2009 8 artiklan 1 kohdan mukaista menettelyä.
3.   Upon the publication of the decisions of the relevant national regulatory authorities pursuant to paragraph 2 and no later than 2 months before the offer of incremental capacity in the annual yearly capacity auction, the transmission system operators shall publish jointly a notice in one or more official languages of the Member State and to the extent possible in English including the following minimum information3.   Siirtoverkonhaltijoiden on 2 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisten kansallisten sääntelyviranomaisten päätösten julkaisemisen yhteydessä ja viimeistään kaksi kuukautta ennen kuin kapasiteetin laajennusta asetetaan tarjolle kerran vuodessa pidettävässä vuosikapasiteettihuutokaupassa yhdessä julkaistava yhdellä tai useammalla jäsenvaltion virallisella kielellä ja mahdollisuuksien mukaan englanniksi ilmoitus, jossa on vähintään seuraavat tiedot:
(a) | the information defined in paragraph 1 as approved by the national regulatory authorities;a) | 1 kohdassa määritellyt kansallisten sääntelyviranomaisten hyväksymät tiedot;
(b) | a template of the contract(s) related to the capacity offered.b) | tarjolle asetettavaan kapasiteettiin liittyvien sopimusten malli.
Article 2929 artikla
Auctioning of incremental capacityKapasiteetin laajennuksen huutokauppaaminen
1.   Subject to the completion of the steps provided for in Article 27, the involved transmission system operators shall offer the incremental capacity together with the respective available capacity in the annual yearly capacity auction as standard bundled products in ascending clock auctions according to Article 17 as a default and in accordance with Article 8(8) and (9) and Article 19.1.   Edellyttäen, että 27 artiklassa säädetyt toimenpiteet on saatettu päätökseen, asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden on asetettava kapasiteetin laajennus tarjolle yhdessä vastaavan saatavilla olevan kapasiteetin kanssa kerran vuodessa pidettävässä vuosikapasiteettihuutokaupassa vakioituina eriyttämättöminä tuotteina oletusarvoisesti ascending clock -huutokaupoissa 17 artiklan mukaisesti sekä 8 artiklan 8 ja 9 kohdan ja 19 artiklan mukaisesti.
2.   The auctions for the respective offer levels shall be conducted in parallel and independently from each other in accordance with Article 17 and subject to Article 8(2). Only coordinated offer levels shall be auctioned.2.   Kutakin tarjontamäärää koskevat huutokaupat on toteutettava rinnakkain ja toisistaan riippumatta 17 artiklan mukaisesti, jollei 8 artiklan 2 kohdasta muuta johdu. Ainostaan yhteensovitettuja tarjontamääriä voidaan huutokaupata.
3.   In order to minimise potential auction premia and to achieve a positive economic test outcome for the highest possible offer level, a new auction may be initiated once and only if:3.   Jotta voidaan minimoida mahdolliset huutokauppapreemiot ja saada taloudellisesta testistä positiivinen tulos suurimmalle mahdolliselle tarjontamäärälle, uusi huutokauppa voidaan käynnistää kerran ja ainoastaan, jos
(a) | there were at least two offer levels set by the transmission system operators before the start of the auctions described in paragraph 2; anda) | siirtoverkonhaltijat olivat asettaneet vähintään kaksi tarjontamäärää ennen 2 kohdassa tarkoitettujen huutokauppojen alkamista; ja
(b) | at least one offer level was unsuccessful and resulted in a negative economic test; andb) | ainakin yksi tarjousmäärä hylättiin ja sai taloudellisessa testissä negatiivisen tuloksen; ja
(c) | the next smaller offer level of the lowest unsuccessful offer level resulted in a positive economic test, and cleared with an auction premium for at least one yearly standard capacity product.c) | pienimpään hylättyyn tarjontamäärään verrattuna seuraavaksi pienin tarjontamäärä sai taloudellisessa testissä positiivisen tuloksen ja myytiin huutokauppapreemiolla vähintään yhden vakioidun vuosikapasiteettituotteen osalta.
If these conditions are met, the new auction may be initiated for the lowest unsuccessful offer level referred in point (b).Jos nämä ehdot täyttyvät, uusi huutokauppa voidaan käynnistää b alakohdassa tarkoitetulle pienimmälle hylätylle tarjontamäärälle.
4.   If the new auction does not result in a positive economic test outcome, the allocation results of the original auction referred to in point (c) shall prevail in accordance with Articles 17(20) and (21).4.   Jos uusi huutokauppa ei johda positiiviseen tulokseen taloudellisessa testissä, sovelletaan c alakohdassa tarkoitetun alkuperäisen huutokaupan jakotuloksia 17 artiklan 20 ja 21 kohdan mukaisesti.
Article 3030 artikla
Principles for alternative allocation mechanismsVaihtoehtoisten kapasiteetinjakomekanismien periaatteet
1.   An alternative allocation mechanism covers a maximum of 15 years after the start of operational use. If the economic test could not be passed based on the 15 years' bookings, national regulatory authorities may exceptionally extend the time horizon by up to 5 additional years.1.   Vaihtoehtoinen kapasiteetinjakomekanismi kattaa enintään 15 vuotta operatiivisen käytön alusta. Jos taloudellista testiä ei voitu läpäistä 15 vuoden varausten perusteella, kansalliset sääntelyviranomaiset voivat poikkeuksellisesti pidentää aikahorisonttia enintään viidellä lisävuodella.
2.   An alternative capacity allocation mechanism can be used, subject to national regulatory authorities' approval, where it is reasonable to conclude from the market demand assessment pursuant to Article 26 or the consultation defined in Article 27(3) that the ascending clock auction is not suitable and that the incremental capacity project fulfils both of the following conditions:2.   Vaihtoehtoista kapasiteetinjakomekanismia voidaan käyttää kansallisten sääntelyviranomaisten suostumuksella, jos 26 artiklan mukaisen markkinakysynnän arvioinnin tai 27 artiklan 3 kohdassa määritellyn kuulemisen pohjalta on perusteltua päätellä, ettei ascending clock -huutokauppa sovellu käytettäväksi ja että kapasiteetin laajennushanke täyttää kummankin seuraavista ehdoista:
(a) | it involves more than two entry-exit systems and bids are requested along several interconnection points during the allocation procedure;a) | se käsittää useamman kuin kaksi otto- ja syöttöjärjestelmää ja tarjouksia pyydetään useissa yhteenliitäntäpisteissä kapasiteetinjakomenettelyn aikana;
(b) | bids with a duration of more than 1 year are requested.b) | pyydettyihin tarjouksiin kuuluu yli yhden vuoden kestoisia tarjouksia.
3.   In an alternative allocation mechanism network users may submit binding conditional bids for contracting capacity subject to one or more of the following conditions specified by the transmission system operators in the approved project proposal pursuant to Article 28(1):3.   Vaihtoehtoisessa kapasiteetinjakomekanismissa verkonkäyttäjät voivat tehdä sitovia ehdollisia tarjouksia kapasiteetista sopimiseksi, jolloin sovelletaan yhtä tai useampaa seuraavista ehdoista, jotka siirtoverkonhaltija määrittää hyväksytyssä 28 artiklan 1 kohdan mukaisessa hanke-ehdotuksessa:
(a) | commitments linking or excluding commitments at other interconnection points;a) | sitoumuksiin kytkeytyy tai sitoumukset sulkevat pois sitoumuksia muissa yhteenliitäntäpisteissä;
(b) | commitments across a number of different yearly standard capacity products at an interconnection point;b) | sitoumukset koskevat useita erilaisia vakioituja vuosikapasiteettituotteita yhteenliitäntäpisteessä;
(c) | commitments conditional on the allocation of a specific or minimum amount of capacity.c) | sitoumusten ehtona on tietynsuuruisen tai vähimmäismääräisen kapasiteetin jakaminen.
4.   The alternative allocation mechanism is subject to approvals by the concerned national regulatory authorities according to Article 28(2). The mechanism shall be transparent and non-discriminatory but may allow for the prioritisation of booking duration or bids for higher amounts of capacity for a yearly standard capacity product.4.   Vaihtoehtoiselle kapasiteetinjakomekanismille tarvitaan asianomaisten kansallisten sääntelyviranomaisten hyväksynnät 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Mekanismin on oltava avoin ja syrjimätön, mutta siinä voidaan sallia varauksen keston tai suuremmasta kapasiteettimäärästä tehtyjen tarjousten asettaminen etusijalle yksittäisen vakioidun vuosikapasiteettituotteen osalta.
5.   If either booking duration or bids for higher amounts of capacity are prioritised, national regulatory authorities shall decide on setting aside an amount of at least 10 % and up to 20 % of the technical capacity at each interconnection point when applying Article 8(8). Capacity set aside in this manner shall be offered in accordance with Article 8(7).5.   Jos joko varauksen kesto tai suuremmasta kapasiteettimäärästä tehdyt tarjoukset asetetaan etusijalle, kansallisten sääntelyviranomaisten on päätettävä siirtää teknisestä kapasiteetista sivuun vähintään 10 ja enintään 20 prosenttia kussakin yhteenliitäntäpisteessä 8 artiklan 8 kohtaa sovellettaessa. Tällä tavoin sivuun siirretty kapasiteetti on asetettava tarjolle 8 artiklan 7 kohdan mukaisesti.
Article 3131 artikla
Transitional arrangementsSiirtymäjärjestelyt
In the case of incremental capacity projects initiated before the entry into force of this Regulation, Articles 26 to 30 shall apply unless such projects have been granted the applicable approvals for capacity allocation by the respective national regulatory authorities before 1 August 2017.Ennen tämän asetuksen voimaantuloa käynnistettyjen kapasiteetin laajennushankkeiden tapauksessa sovelletaan 26–30 artiklaa, jolleivät toimivaltaiset kansalliset sääntelyviranomaiset ole antaneet kyseisille hankkeille kapasiteetinjakoon sovellettavia hyväksyntöjä ennen 1 päivää elokuuta 2017.
CHAPTER VIVI LUKU
INTERRUPTIBLE CAPACITYKESKEYTYVÄ KAPASITEETTI
Article 3232 artikla
Allocation of interruptible servicesKeskeytyvien palvelujen jakaminen
1.   As from 1 January 2018, transmission system operators may only offer standard capacity products for interruptible capacity of a duration longer than one day if the corresponding monthly, quarterly or yearly standard capacity product for firm capacity was sold at an auction premium, was sold out, or was not offered.1.   Siirtoverkonhaltijat voivat 1 päivästä tammikuuta 2018 tarjota sellaisia keskeytyvän kapasiteetin vakioituja kapasiteettituotteita, joiden kesto on yhtä vuorokautta pitempi, ainoastaan jos vastaava kuukausittainen, neljännesvuotuinen tai vuotuinen kiinteän kapasiteetin vakioitu kapasiteettituote on myyty huutokauppapreemiolla, on myyty loppuun tai ei ollut asetettu tarjolle.
2.   Transmission system operators shall offer a daily capacity product for interruptible capacity in both directions at interconnection points where the respective standard capacity product for firm capacity was sold out day-ahead or was not offered. At unidirectional interconnection points where firm capacity is offered only in one direction, transmission system operators shall offer at least a daily product for interruptible capacity in the other direction.2.   Siirtoverkonhaltijoiden on asetettava yhteenliitäntäpisteissä molempiin suuntiin tarjolle keskeytyvän kapasiteetin vuorokausikapasiteettituote, jos vastaava kiinteän kapasiteetin vakioitu kapasiteettituote on myyty loppuun seuraavaksi vuorokaudeksi tai ei ollut asetettu tarjolle. Yksisuuntaisissa yhteenliitäntäpisteissä, joissa kiinteää kapasiteettia asetetaan tarjolle ainoastaan yhteen suuntaan, siirtoverkonhaltijoiden on asetettava tarjolle toiseen suuntaan ainakin keskeytyvän kapasiteetin vuorokausituote.
3.   If interruptible capacity is offered, this shall not be detrimental to the amount of firm capacity on offer. Transmission system operators shall not set aside capacity that can be offered as firm capacity in order to offer it as interruptible capacity.3.   Jos keskeytyvää kapasiteettia asetetaan tarjolle, se ei saa vaikuttaa haitallisesti tarjolle asetettavan kiinteän kapasiteetin määrään. Siirtoverkonhaltijat eivät saa siirtää kapasiteettia sivuun keskeytyvänä kapasiteettina tarjottavaksi, jos se voidaan asettaa tarjolle kiinteänä kapasiteettina.
4.   To the extent interruptible capacity products other than daily products are offered, the same standard capacity products for firm capacity shall also apply for interruptible capacity, in terms of duration of the products.4.   Jos tarjolle asetetaan muita keskeytyvän kapasiteetin tuotteita kuin vuorokausituotteita, keskeytyvään kapasiteettiin on sovellettava samankestoisia vakioituja kapasiteettituotteita kuin kiinteään kapasiteettiin.
5.   To the extent interruptible capacity is offered, it shall be allocated via an auction process with the exception of within-day interruptible capacity.5.   Tarjolle asetettu keskeytyvä kapasiteetti on päivänsisäistä keskeytyvää kapasiteettia lukuun ottamatta jaettava huutokauppaprosessin kautta.
6.   Within-day interruptible capacity shall be allocated by means of an over-nomination procedure.6.   Päivänsisäinen keskeytyvä kapasiteetti on jaettava yli-ilmoitusmenettelyllä.
7.   Within-day interruptible capacity shall only be allocated when firm capacity, whether technical capacity or additional capacity, is sold out.7.   Päivänsisäistä keskeytyvää kapasiteettia voidaan jakaa vasta sitten, kun kaikki kiinteä kapasiteetti, joka voi olla teknistä kapasiteettia tai lisäkapasiteettia, on myyty.
8.   Where auctions are held for any interruptible products longer than within-day transmission system operators shall, if known, publish the amounts of interruptible capacity on offer before the start of the auction process.8.   Pidettäessä mihin tahansa päivänsisäistä pitkäaikaisempiin keskeytyviin tuotteisiin liittyviä huutokauppoja, siirtoverkonhaltijoiden on julkaistava tiedossaan olevat tarjolle asetetut keskeytyvän kapasiteetin määrät ennen huutokauppaprosessin alkua.
9.   If offered, interruptible capacity shall be allocated by means of a separate auction after firm capacity of equal duration has been allocated, but before the auction of firm capacity with a shorter duration starts, with the exception of within-day interruptible capacity.9.   Tarjolle asetettu keskeytyvä kapasiteetti on päivänsisäistä keskeytyvää kapasiteettia lukuun ottamatta jaettava erillisellä huutokaupalla sen jälkeen, kun samankestoinen kiinteä kapasiteetti on jaettu, mutta ennen kuin lyhyempikestoista kiinteää kapasiteettia koskeva huutokauppa alkaa.
10.   If offered, interruptible capacity auctions shall be conducted in accordance with the same design principles and timescales as applied for firm capacity. The exact auction dates to be used for the interruptible capacity auctions shall be detailed within the auction calendar with the exception of within-day interruptible capacity. For the annual yearly, all annual quarterly and all rolling monthly capacity auctions, the transmission system operators shall notify network users about the amount of interruptible capacity to be offered one week before the auction starts. Where an auction of firm capacity has not closed on the scheduled start day for the interruptible auctions, the interruptible auctions shall open no later than the next business day after the closing of the respective auctions of firm capacity. In such cases, any change in the offered amounts shall be notified at least 12 hours before the start of the respective interruptible capacity auction.10.   Tarjolle asetettua keskeytyvää kapasiteettia koskevat huutokaupat on pidettävä samojen perusperiaatteiden ja aikataulujen mukaisesti kuin kiinteää kapasiteettia koskevat huutokaupat. Keskeytyvää kapasiteettia koskevien huutokauppojen tarkat päivämäärät on ilmoitettava huutokauppakalenterissa, päivänsisäistä keskeytyvää kapasiteettia lukuun ottamatta. Siirtoverkonhaltijoiden on ilmoitettava verkonkäyttäjille kerran vuodessa pidettävissä vuosikapasiteettia koskevissa huutokaupoissa, kaikissa neljännesvuosikapasiteettia koskevissa huutokaupoissa ja kaikissa kuukausikapasiteettia koskevissa huutokaupoissa tarjolle asetettavan keskeytyvän kapasiteetin määrä vähintään viikkoa ennen huutokaupan alkua. Jos kiinteää kapasiteettia koskeva huutokauppa ei ole sulkeutunut keskeytyvää kapasiteettia koskevien huutokauppojen aikataulunmukaisena alkamispäivänä, keskeytyvää kapasiteettia koskevien huutokauppojen on alettava viimeistään seuraavana työpäivänä vastaavien kiinteää kapasiteettia koskevien huutokauppojen sulkemisesta. Mahdollisista muutoksista tarjolle asetettavissa määrissä on tällaisissa tapauksissa ilmoitettava viimeistään 12 tuntia ennen vastaavan keskeytyvää kapasiteettia koskevan huutokaupan alkamista.
Article 3333 artikla
Minimum interruption lead timesVähimmäisaika keskeytyksen aloittamiseen
1.   Interruptible capacities shall have minimum interruption lead times, which shall be decided jointly by adjacent transmission system operators.1.   Kapasiteetin keskeytyksen aloittamiselle on asetettava vähimmäisaika, josta vierekkäisten siirtoverkonhaltijoiden on päätettävä yhteisesti.
2.   The default minimum interruption lead time for a given gas hour shall be 45 minutes after the start of the re-nomination cycle for that gas hour. Where two transmission system operators wish to shorten the lead time for interruptions, any related agreement entered into between the transmission system operators shall be subject to competent national regulatory authority approval.2.   Oletusarvoinen keskeytyksen aloittamisen vähimmäisaika tietyn kaasutoimitustunnin osalta on neljäkymmentäviisi minuuttia kyseistä kaasutoimitustuntia koskevan uudelleenilmoituskierroksen alkamisen jälkeen. Jos kaksi siirtoverkonhaltijaa haluaa lyhentää keskeytyksen aloittamisen vähimmäisaikaa, siirtoverkonhaltijoiden tätä varten mahdollisesti tekemille sopimuksille on saatava toimivaltaisen kansallisen sääntelyviranomaisen hyväksyntä.
Article 3434 artikla
Coordination of interruption processKeskeytysprosessin koordinointi
The transmission system operator that initiates the interruption shall notify the relevant adjacent transmission system operator. Adjacent transmission system operators shall notify their respective affected network users as soon as possible, but with due regard to the reliability of the information.Siirtoverkonhaltijan, joka aloittaa keskeytyksen, on ilmoitettava tästä vierekkäiselle siirtoverkonhaltijalle. Vierekkäisten siirtoverkonhaltijoiden on ilmoitettava keskeytyksestä mahdollisimman pian omille verkonkäyttäjilleen, joita asia koskee, kiinnittäen kuitenkin asianmukaisesti huomiota tietojen luotettavuuteen.
Article 3535 artikla
Defined sequence of interruptionsMääritelty keskeytysten järjestys
1.   The order in which interruptions shall be performed, if the total of nominations exceeds the quantity of gas that can flow at a certain interconnection point, shall be determined based on the contractual time stamp of the respective transport contracts on an interruptible basis. In case of an interruption, transport contract coming into force earlier shall prevail over transport contract coming into force later.1.   Järjestys, jossa keskeytykset on toteutettava, jos ilmoitusten mukainen kokonaismäärä on suurempi kuin kaasumäärä, joka tietyssä yhteenliitäntäpisteessä voi virrata, on vahvistettava kyseessä olevien keskeytyvää kapasiteettia koskevien siirtosopimusten aikaleimojen perusteella. Keskeytystilanteessa ovat aikaisemmin voimaan tulevat siirtosopimukset etusijalla myöhemmin voimaan tuleviin siirtosopimuksiin nähden.
2.   If, after applying the procedure provided for in paragraph 1, two or more nominations are ranked at the same position within the interruption order and the transmission system operator does not interrupt all of them, a pro rata reduction of these specific nominations shall apply.2.   Jos 1 kohdassa säädetyn menettelyn soveltamisen jälkeen kaksi tai useampia ilmoituksia asetetaan keskeytysjärjestyksessä samalle sijalle ja jos siirtoverkonhaltija ei keskeytä niitä kaikkia, kyseisiin ilmoituksiin on sovellettava suhteutettua vähennystä.
3.   To accommodate the differences between the various interruptible capacity services within the Union, the adjacent transmission system operators shall implement and coordinate the joint procedures provided for in this Article on an interconnection point by interconnection point basis.3.   Unionissa tarjottavien keskeytyvään kapasiteettiin liittyvien eri palvelujen välisten erojen ottamiseksi huomioon vierekkäisten siirtoverkonhaltijoiden on otettava kunkin yhteenliitäntäpisteen osalta käyttöön tässä artiklassa säädetyt yhteiset menettelyt ja koordinoitava niitä.
Article 3636 artikla
Reasons for interruptionsKeskeytysten syyt
Transmission system operators shall include reasons for interruptions either directly in their interruptible transport contracts or in the general terms and conditions that govern these contracts. Reasons for interruptions can include but are not limited to gas quality, pressure, temperature, flow patterns, use of firm contracts, maintenance, up- or downstream constraints, public service obligations and capacity management deriving from congestion management procedures.Siirtoverkonhaltijoiden on sisällytettävä keskeytysten syyt joko suoraan keskeytyviin siirtosopimuksiinsa tai kyseisiä sopimuksia sääteleviin yleisiin ehtoihin ja edellytyksiin. Keskeytysten syitä voivat olla muun muassa kaasun laatu, paine, lämpötila, virtausmallit, kiinteiden sopimusten käyttö, ylläpito, toimitusketjun alku- tai loppupään rajoitukset, julkisen palvelun velvoitteet ja ylikuormituksen hallintamenettelyistä johtuva kapasiteetinhallinta.
CHAPTER VIIVII LUKU
CAPACITY BOOKING PLATFORMSKAPASITEETINVARAUSJÄRJESTELMÄT
Article 3737 artikla
Capacity booking platformsKapasiteetinvarausjärjestelmät
1.   Transmission system operators shall apply this Regulation by offering capacity by means of one or a limited number of joint web-based booking platforms. Transmission system operators can operate such platforms themselves or via an agreed party that, where necessary, acts on behalf of them towards the network users.1.   Siirtoverkonhaltijoiden on sovellettava tätä asetusta asettamalla kapasiteettia tarjolle käyttäen verkossa toimivaa yhteistä varausjärjestelmää, joita voi olla yksi tai rajoitettu määrä. Siirtoverkonhaltijat voivat käyttää kyseisiä järjestelmiä itse tai jonkin hyväksytyn osapuolen kautta, joka tarvittaessa toimii niiden puolesta verkonkäyttäjiin päin.
2.   Joint booking platforms shall apply the following rules:2.   Yhteisissä varausjärjestelmissä sovelletaan seuraavia sääntöjä:
(a) | the rules and procedures for the offer and allocation of all capacity in accordance with Chapter III shall apply;a) | kaiken kapasiteetin tarjolle asettamisessa ja jakamisessa sovelletaan III luvun mukaisia sääntöjä ja menettelyjä;
(b) | the establishment of a process to offer firm bundled capacity in accordance with Chapter IV shall have priority;b) | prosessin vahvistaminen kiinteän eriyttämättömän kapasiteetin tarjolle asettamiseksi IV luvun mukaisesti on etusijalla;
(c) | functionalities for network users to offer and obtain secondary capacity shall be provided;c) | järjestetään toiminnot, joiden avulla verkonkäyttäjät voivat asettaa tarjolle ja saada kapasiteettia jälkimarkkinoilla;
(d) | in order to use the services of the booking platforms network users shall accede to and be compliant with all applicable legal and contractual requirements that enable them to book and use capacity on the relevant transmission system operators' network under a transport contract;d) | voidakseen käyttää varausjärjestelmien palveluja verkonkäyttäjien on hyväksyttävä ja täytettävä kaikki sovellettavat lainsäädäntöön ja sopimuksiin perustuvat vaatimukset, joiden ansiosta ne voivat siirtosopimuksen nojalla varata ja käyttää kapasiteettia kyseessä olevien siirtoverkonhaltijoiden verkossa;
(e) | capacity at any single interconnection point or virtual interconnection point shall be offered at not more than one booking platform but a transmission system operator may offer capacity at different interconnection or virtual interconnection points through different booking platforms.e) | yhdessä yhteenliitäntäpisteessä tai virtuaalisessa yhteenliitäntäpisteessä oleva kapasiteetti on asetettava tarjolle vain yhdessä varausjärjestelmässä, mutta siirtoverkonhaltija voi asettaa tarjolle kapasiteettia eri yhteenliitäntäpisteissä tai virtuaalisissa yhteenliitäntäpisteissä eri varausjärjestelmien kautta.
3.   Within 6 months from entry into force of this Regulation all transmission system operators shall reach a contractual agreement to use a single booking platform to offer capacity on the two sides of their respective interconnection points or virtual interconnection points. If no agreement is reached by the transmission system operators within that period, the matter shall be referred immediately by the transmission system operators to the respective national regulatory authorities. The national regulatory authorities shall then, within a period of a further 6 months from the date of referral, jointly select the single booking platform for a period not longer than 3 years. If the national regulatory authorities are not able to jointly select a single booking platform within 6 months from the date of referral, Article 8(1) of the Regulation (EC) No 713/2009 shall apply. The Agency shall decide on the booking platform to be used, for a period not longer than 3 years, at the specific interconnection point or virtual interconnection point.3.   Kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta tehtävä sopimus yhden varausjärjestelmän käyttämisestä kapasiteetin asettamiseksi tarjolle omien yhteenliitäntäpisteidensä tai virtuaalisten yhteenliitäntäpisteidensä kummallakin puolella. Jos siirtoverkonhaltijat eivät pääse sopimukseen kyseisessä määräajassa, siirtoverkonhaltijoiden on saatettava asia välittömästi toimivaltaisten kansallisten sääntelyviranomaisten käsiteltäväksi. Kansallisten sääntelyviranomaisten on tämän jälkeen kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona asia saatettiin niiden käsiteltäväksi, yhdessä valittava käytettävä yksi varausjärjestelmä enintään kolmen vuoden ajaksi. Jos kansalliset sääntelyviranomaiset eivät pysty yhdessä valitsemaan yhtä varausjärjestelmää kuuden kuukauden kuluessa päivästä, jona asia saatettiin niiden käsiteltäväksi, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 713/2009 8 artiklan 1 kohtaa. Viraston on päätettävä varausjärjestelmästä, jota käytetään enintään kolmen vuoden ajan tietylle yhteenliitäntäpisteelle tai virtuaaliselle yhteenliitäntäpisteelle.
4.   In case the selection of the booking platform at an interconnection point or virtual interconnection point was made either by the national regulatory authorities or by the Agency, the transmission system operators shall reach a contractual agreement on the use of a booking platform at the latest by the end of the period referred to in the last sentence of paragraph 3, for which the selection was made by the national regulatory authorities or the Agency. If no contractual agreement is reached, the procedure set out in paragraph 3 shall be resumed.4.   Jos joko kansalliset sääntelyviranomaiset tai virasto valitsee varausjärjestelmän yhteenliitäntäpisteelle tai virtuaaliselle yhteenliitäntäpisteelle, siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä sopimus varausjärjestelmän käytöstä viimeistään silloin, kun 3 kohdan viimeisessä virkkeessä tarkoitettu ajanjakso, jota varten kansalliset sääntelyviranomaiset tai virasto valitsivat varausjärjestelmän, on päättynyt. Jos sopimukseen ei päästä, jatketaan 3 kohdassa esitettyä menettelyä.
5.   The establishment of one or a limited number of joint booking platforms shall facilitate and simplify capacity booking at interconnection points across the Union for the benefit of network users. Where appropriate, ENTSOG and the Agency shall facilitate this process.5.   Perustamalla yksi tai rajoitettu määrä yhteisiä varausjärjestelmiä on tarkoitus helpottaa ja yksinkertaistaa kapasiteetin varaamista yhteenliitäntäpisteissä verkonkäyttäjien kannalta koko unionissa. Tarvittaessa Kaasu-ENTSO ja virasto avustavat prosessissa.
6.   For increases in technical capacity, the allocation results shall be published on the booking platform which is used for auctioning existing capacity, and for new capacity created where none currently exists, on a joint booking platform agreed by the relevant transmission system operators.6.   Jos on kyse teknisen kapasiteetin laajennuksesta, jakotulos on julkaistava siinä varausjärjestelmässä, jota käytetään olemassa olevan kapasiteetin huutokauppaamiseen, ja jos on kyse uudesta luodusta kapasiteetista tapauksissa, joissa kapasiteettia ei vielä ole, yhteisessä varausjärjestelmässä, josta on sovittu asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden kanssa.
CHAPTER VIIIVIII LUKU
FINAL PROVISIONSLOPPUSÄÄNNÖKSET
Article 3838 artikla
Implementation monitoringTäytäntöönpanon seuranta
1.   In order to assist the Agency in its monitoring duties pursuant to Article 9(1) of Regulation (EC) No 715/2009, ENTSOG shall monitor and analyse how transmission system operators have implemented this Regulation in accordance with Article 8(8) and (9) of Regulation (EC) No 715/2009. In particular, ENTSOG shall ensure the completeness and correctness of all relevant information from transmission system operators. ENTSOG shall submit to the Agency that information by 31 March 2019.1.   Avustaakseen virastoa asetuksen (EY) N:o 715/2009 9 artiklan 1 kohdan mukaisissa seurantatehtävissä Kaasu-ENTSOn on seurattava ja analysoitava asetuksen (EY) N:o 715/2009 8 artiklan 8 ja 9 kohdan mukaisesti, miten siirtoverkonhaltijat ovat panneet tämän asetuksen täytäntöön. Kaasu-ENTSOn on erityisesti varmistettava kaikkien asiaankuuluvien siirtoverkonhaltijoilta saatavien tietojen kattavuus ja oikeellisuus. Kaasu-ENTSOn on toimitettava kyseiset tiedot virastolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2019.
2.   Transmission system operators shall submit to ENTSOG all information required by ENTSOG to comply with its obligations pursuant to paragraph 1 by 31 December 2018.2.   Siirtoverkonhaltijoiden on toimitettava Kaasu-ENTSOlle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018 kaikki tarvittavat tiedot, jotta Kaasu-ENTSO voi noudattaa 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan.
3.   The confidentiality of commercially sensitive information shall be preserved by ENTSOG and the Agency.3.   Kaasu-ENTSOn ja viraston on säilytettävä kaupallisesti arkaluonteisten tietojen luottamuksellisuus.
4.   Before 6 April 2019, the Agency shall, in the framework of its monitoring tasks, report on the conditionalities stipulated in contracts for standard capacity products for firm capacity, having regard to their effect on efficient network use and the integration of the Union gas markets. The Agency shall be supported in its assessment by the relevant national regulatory authorities and transmission system operators.4.   Viraston on ennen 6 päivää huhtikuuta 2019 raportoitava seurantatehtäviensä puitteissa ehdoista, joita sopimuksiin sisältyy vakioiduille kapasiteettituotteille kiinteän kapasiteetin osalta, ottaen huomioon niiden vaikutus verkon tehokkaaseen käyttöön ja unionin kaasumarkkinoiden yhdentymiseen. Toimivaltaisten kansallisten sääntelyviranomaisten ja siirtoverkonhaltijoiden on tuettava virastoa sen tekemässä arvioinnissa.
Article 3939 artikla
RepealKumoaminen
Regulation (EU) No 984/2013 is repealed.Kumotaan asetus (EU) N:o 984/2013.
References made to the repealed Regulation shall be construed as references to this Regulation.Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.
Article 4040 artikla
Entry into forceVoimaantulo
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
It shall apply as from entry into force.Sitä sovelletaan sen voimaantulosta alkaen.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Done at Brussels, 16 March 2017.Tehty Brysselissä 16 päivänä maaliskuuta 2017.
For the CommissionKomission puolesta
The PresidentPuheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKERJean-Claude JUNCKER
(1)  OJ L 211, 14.8.2009, p. 36.(1)  EUVL L 211, 14.8.2009, s. 36.
(2)  Commission Regulation (EC) No 984/2013 of 14 October 2013 establishing a Network Code on Capacity Allocation Mechanisms in Gas Transmission Systems and supplementing Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council (OJ L 273, 15.10.2013, p. 5).(2)  Komission asetus (EU) N:o 984/2013, annettu 14 päivänä lokakuuta 2013, kaasunsiirtojärjestelmien kapasiteetinjakomekanismien verkkosäännön vahvistamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2009 täydentämisestä (EUVL L 273, 15.10.2013, s. 5).
(3)  Commission Regulation (EU) 2015/703 of 30 April 2015 establishing a network code on interoperability and data exchange rules (OJ L 113, 1.5.2015, p. 13).(3)  Komission asetus (EU) 2015/703, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2015, yhteentoimivuuteen ja tiedonvaihtoon liittyviä sääntöjä koskevan verkkosäännön vahvistamisesta (EUVL L 113, 1.5.2015, s. 13).
(4)  Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC (OJ L 211, 14.8.2009, p. 94).(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 94).
(5)  Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators (OJ L 211, 14.8.2009, p. 1).(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 713/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 1).
(6)  Commission Regulation (EU) 2017/460 of 16 March 2017 establishing a network code on harmonised transmission tariff structures for gas (see page 29 of this Official Journal).(6)  Komission asetus (EU) 2017/460, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2017, kaasun yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskevasta verkkosäännöstä (katso tämän virallisen lehden sivu 29).
(7)  Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC (OJ L 295, 12.11.2010, p. 1).(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 994/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja neuvoston direktiivin 2004/67/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 12.11.2010, s. 1).