?

27.6.2013    | EN | Official Journal of the European Union | L 176/127.6.2013    | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 176/1
REGULATION (EU) No 575/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILEUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 575/2013,
of 26 June 2013annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013,
on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta
(Text with EEA relevance)(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 114 thereof,ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,
Having regard to the proposal from the European Commission,ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,
Having regard to the opinion of the European Central Bank (1),ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),
Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (2),ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),
Acting in accordance with the ordinary legislative procedure,noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,
Whereas:sekä katsovat seuraavaa:
(1) | The G-20 Declaration of 2 April 2009 on Strengthening of the Financial System called for internationally consistent efforts that are aimed at strengthening transparency, accountability and regulation by improving the quantity and quality of capital in the banking system once the economic recovery is assured. That declaration also called for introduction of a supplementary non-risk based measure to contain the build-up of leverage in the banking system, and the development of a framework for stronger liquidity buffers. In response to the mandate given by the G-20, in September 2009 the Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision (GHOS), agreed on a number of measures to strengthen the regulation of the banking sector. Those measures were endorsed by the G-20 leaders at their Pittsburgh Summit of 24-25 September 2009 and were set out in detail in December 2009. In July and September 2010, GHOS issued two further announcements on design and calibration of those new measures, and in December 2010, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) published the final measures, that are referred to as the Basel III framework.(1) | Rahoitusjärjestelmän vahvistamisesta 2 päivänä huhtikuuta 2009 annetussa G-20-ryhmän julkilausumassa kehotettiin toteuttamaan kansainvälisesti yhdenmukaisia toimia, joiden tavoitteena olisi vahvistaa läpinäkyvyyttä, vastuuvelvollisuutta ja sääntelyä parantamalla pankkijärjestelmässä olevan pääoman määrää ja laatua sen jälkeen, kun talouden elpyminen olisi varmistettu. Julkilausumassa kehotettiin myös ottamaan käyttöön ei-riskiperusteinen täydentävä toimenpide, jolla rajoitettaisiin velkaantumisen lisääntymistä pankkijärjestelmässä, sekä kehittämään puitteet vahvempia maksuvalmiuspuskureita varten. Keskuspankkien pääjohtajien ja valvontaviranomaisten johtajien ryhmä (Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision, GHOS) sopi syyskuussa 2009 G-20-ryhmän antaman toimeksiannon mukaisesti useista toimenpiteistä, joiden tavoitteena oli lujittaa pankkialan sääntelyä. G-20-maiden johtajat hyväksyivät nämä toimenpiteet Pittsburghissa 24 ja 25 päivänä syyskuuta 2009 pitämässään huippukokouksessa, ja ne muotoiltiin tarkemmin joulukuussa 2009. Heinäkuussa ja syyskuussa 2010 GHOS antoi kaksi lisäilmoitusta näiden uusien toimenpiteiden suunnittelusta ja kalibroinnista, ja joulukuussa 2010 Baselin pankkivalvontakomitea (BCBS) julkisti lopulliset toimenpiteet, joista käytetään nimitystä Basel III -järjestelmä.
(2) | The High Level Group on Financial Supervision in the EU chaired by Jacques de Larosière (the "de Larosière group") invited the Union to develop a more harmonised set of financial regulations. In the context of the future European supervisory architecture, the European Council of 18 and 19 June 2009 also stressed the need to establish a ‧European Single Rule Book‧ applicable to all credit institutions and investment firms in the internal market.(2) | EU:n finanssivalvontaa Jacques de Larosièren johdolla käsittelevä korkean tason työryhmä, jäljempänä ‧de Larosièren ryhmä‧, kehotti unionia yhdenmukaistamaan finanssialan sääntelyä. Tulevaa eurooppalaista valvontarakennetta 18 ja 19 päivänä kesäkuuta 2009 pohtinut Eurooppa-neuvosto painotti myös tarvetta laatia "yhteinen eurooppalainen sääntökirja", jota sovellettaisiin kaikkiin luottolaitoksiin ja sijoituspalveluyrityksiin sisämarkkinoilla.
(3) | As stated in the de Larosière group's report of 25 February 2009 (the "de Larosière report"), "a Member State should be able to adopt more stringent national regulatory measures considered to be domestically appropriate for safeguarding financial stability as long as the principles of the internal market and agreed minimum core standards are respected".(3) | Kuten 25 päivänä helmikuuta 2009 annetussa de Larosièren ryhmän raportissa, jäljempänä ‧de Larosièren raportti‧, todetaan, jäsenvaltion olisi voitava toteuttaa rahoitusvakauden turvaamisen kannalta kotimaassa asianmukaisina pidettyjä tiukempia kansallisia sääntelytoimenpiteitä edellyttäen, että sisämarkkinoiden periaatteita ja keskeisiä vähimmäisvaatimuksia noudatetaan.
(4) | Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (3) and Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions (4) have been significantly amended on several occasions. Many provisions of Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC are applicable to both credit institutions and investment firms. For the sake of clarity and in order to ensure a coherent application of those provisions, they should be merged into new legislative acts that are applicable to both credit institutions and investment firms, namely this Regulation and Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council (5). For greater accessibility, the provisions of the Annexes to Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC should be integrated into the enacting terms of Directive 2013/36/EU and this Regulation.(4) | Luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2006/48/EY (3) sekä sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä 14 päivänä kesäkuuta 2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2006/49/EY (4) on muutettu useita kertoja huomattavilta osin. Monia direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY säännöksiä sovelletaan sekä luottolaitoksiin että sijoituspalveluyrityksiin. Selkeyden vuoksi ja näiden säännösten yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi kyseiset säännökset olisi yhdistettävä uusiksi säädöksiksi, joita sovellettaisiin sekä luottolaitoksiin että sijoituspalveluyrityksiin, nimittäin täksi asetukseksi ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 2013/36/EU (5). Paremman luettavuuden vuoksi direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY liitteiden säännökset olisi yhdistettävä direktiivin 2013/36/EU ja tämän asetuksen artiklaosaan.
(5) | Together, this Regulation and Directive 2013/36/EU should form the legal framework governing the access to the activity, the supervisory framework and the prudential rules for credit institutions and investment firms (referred to collectively as "institutions"). This Regulation should therefore be read together with that Directive(5) | Tämän asetuksen ja direktiivin 2013/36/EU olisi muodostettava yhdessä oikeudellinen kehys, jolla säännellään oikeutta harjoittaa luottolaitos- ja sijoituspalveluyritystoimintaa sekä luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä, jäljempänä yhdessä ‧laitokset‧, koskeva valvontakehys ja niitä koskevat vakavaraisuussäännöt. Tätä asetusta olisi sen vuoksi luettava yhdessä mainitun direktiivin kanssa.
(6) | Directive 2013/36/EU, based on Article 53(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), should, inter alia, contain the provisions concerning the access to the activity of institutions, the modalities for their governance, and their supervisory framework, such as provisions governing the authorisation of the business, the acquisition of qualifying holdings, the exercise of the freedom of establishment and of the freedom to provide services, the powers of the competent authorities of the home and the host Member States in this regard and the provisions governing the initial capital and the supervisory review of institutions.(6) | Direktiivissä 2013/36/EU, joka perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaan, olisi muun muassa oltava säännökset, jotka koskevat oikeutta harjoittaa laitosten toimintaa, niiden ohjausta ja hallintoa koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä sekä näiden laitosten valvontakehystä, kuten säännökset, joilla säännellään liiketoimintaan tarvittavan toimiluvan myöntämistä, huomattavien omistusosuuksien hankkimista, sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttöä, kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten valtuuksia tässä yhteydessä sekä laitosten perustamispääomaa ja vakavaraisuuden kokonaisarvioita.
(7) | This Regulation should, inter alia, contain the prudential requirements for institutions that relate strictly to the functioning of banking and financial services markets and are meant to ensure the financial stability of the operators on those markets as well as a high level of protection of investors and depositors. This Regulation aims at contributing in a determined manner to the smooth functioning of the internal market and should, consequently, be based on the provisions of Article 114 TFEU, as interpreted in accordance with the consistent case-law of the Court of Justice of the European Union.(7) | Asetuksen olisi muun muassa sisällettävä laitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä koskevat vakavaraisuusvaatimukset, jotka liittyvät tiukasti pankki- ja rahoituspalvelumarkkinoiden toimintaan ja joilla pyritään varmistamaan toimijoiden taloudellinen vakaus näillä markkinoilla sekä korkeatasoinen sijoittajien ja tallettajien suoja. Tällä asetuksella pyritään edistämään määrätietoisesti sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa, minkä vuoksi sen olisi perustuttava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan säännöksiin, sellaisina kuin niitä tulkitaan Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti.
(8) | Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, although having harmonised the rules of Member States in the area of prudential supervision to a certain degree, include a significant number of options and possibilities for Member States to impose stricter rules than those laid down by those Directives. This results in divergences between national rules, which might hamper the cross-border provision of services and the freedom of establishment and so create obstacles to the smooth functioning of the internal market.(8) | Vaikka direktiiveillä 2006/48/EY ja 2006/49/EY on jossain määrin yhdenmukaistettu vakavaraisuusvalvontaa koskevia jäsenvaltioiden sääntöjä, ne sisältävät kuitenkin huomattavan määrän vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, jotta jäsenvaltiot voivat asettaa tiukempia sääntöjä kuin direktiiveissä säädetään. Tämä johtaa kansallisten sääntöjen välisiin eroihin, jotka voivat haitata palvelujen tarjoamista yli rajojen sekä laitosten sijoittautumisvapautta ja siten aiheuttaa esteitä sisämarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle.
(9) | For reasons of legal certainty and because of the need for a level playing field within the Union, a single set of regulations for all market participants is a key element for the functioning of the internal market. In order to avoid market distortions and regulatory arbitrage, prudential minimum requirements should therefore ensure maximum harmonisation. As a consequence, the transitional periods provided for in this Regulation are essential for the smooth implementation of this Regulation and to avoid uncertainty for the markets.(9) | Oikeusvarmuuden vuoksi ja koska on tarpeen luoda tasapuoliset toimintaedellytykset unionissa, yhdenmukaisten sääntöjen asettaminen kaikille markkinatoimijoille on avaintekijä sisämarkkinoiden toiminnassa. Markkinavääristymien ja sääntelyn katvealueiden välttämiseksi vakavaraisuutta koskevilla vähimmäisvaatimuksilla olisi sen vuoksi varmistettava maksimaalinen yhdenmukaistaminen. Näin ollen tässä asetuksessa säädetyt siirtymäkaudet ovat tärkeitä, jotta tämä asetus pannaan joustavasti täytäntöön ja jotta vältetään epävarmuutta markkinoilla.
(10) | Having regard to work of the BCBS' Standards Implementation Group in monitoring and reviewing member countries' implementation of the Basel III framework, the Commission should provide update reports on an ongoing basis, and at least following the publication of each Progress Report by BCBS, on the implementation and domestic adoption of the Basel III framework in other major jurisdictions, including an assessment of the consistency of other countries' legislation or regulations with the international minimum standards, in order to identify differences that could raise level playing field concerns.(10) | Ottaen huomioon BCBS:n täytäntöönpanosta vastaavan ryhmän työn, joka liittyy Baseli III- järjestelmän täytäntöönpanon valvontaan ja tarkasteluun jäsenvaltioissa, komission olisi laadittava ajan tasalla olevia kertomuksia jatkuvasti ja ainakin aina sen jälkeen, kun BCBS julkaisee tilannekatsauksen, Basel III -järjestelmän täytäntöönpanosta ja kansallisesta käyttöönotosta muilla keskeisillä lainkäyttöalueilla, mukaan luettuna arvio siitä, miten muiden maiden lait tai asetukset noudattavat kansainvälisiä vähimmäisvaatimuksia, jotta voidaan yksilöidä erot, jotka voivat herättää huolta tasapuolisista kilpailuedellytyksistä.
(11) | In order to remove obstacles to trade and distortions of competition resulting from divergences between national laws and to prevent further likely obstacles to trade and significant distortions of competition from arising, it is therefore necessary to adopt a regulation establishing uniform rules applicable in all Member States.(11) | Jotta voitaisiin poistaa kaupan esteet ja kilpailun vääristymät, jotka johtuvat kansallisten lainsäädäntöjen välisistä eroista, sekä estää muiden mahdollisten kaupan esteiden ja merkittävien kilpailun vääristymien ilmaantuminen, on tarpeen antaa asetus, jossa vahvistetaan kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavat yhdenmukaiset säännöt.
(12) | Shaping prudential requirements in the form of a regulation would ensure that those requirements will be directly applicable. This would ensure uniform conditions by preventing diverging national requirements as a result of the transposition of a directive. This Regulation would entail that all institutions follow the same rules in all the Union, which would also boost confidence in the stability of institutions, especially in times of stress. A regulation would also reduce regulatory complexity and firms' compliance costs, especially for institutions operating on a cross-border basis, and contribute to eliminating competitive distortions. With regard to the peculiarity of immovable property markets which are characterised by economic developments and jurisdictional differences that are specific to Member States, regions or local areas, competent authorities should be allowed to set higher risks weights or to apply stricter criteria based on default experience and expected market developments to exposures secured by mortgages on immovable property in specific areas.(12) | Antamalla vakavaraisuusvaatimukset asetuksen muodossa varmistettaisiin, että niitä sovelletaan suoraan. Näin taattaisiin yhdenmukaiset edellytykset ja ehkäistäisiin toisistaan poikkeavat kansalliset vaatimukset, joita syntyisi, jos vaatimukset saatettaisiin direktiivillä osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämän asetuksen antaminen merkitsisi sitä, että kaikki laitokset noudattaisivat samoja sääntöjä koko unionissa, mikä lisäisi luottamusta laitosten vakauteen erityisesti kriisikausina. Asetuksella vähennettäisiin myös sääntelyn monimutkaisuutta ja sen noudattamisesta yrityksille ja erityisesti rajat ylittävää toimintaa harjoittaville laitoksille aiheutuvia kuluja sekä edistettäisiin kilpailun vääristymien poistamista. Erityistapauksena ovat kiinteistömarkkinat, joille on luonteenomaista kansallisesti, alueellisesti tai paikallisesti määräytyvät taloudelliset muutokset ja lainkäytölliset erot ja joilla olisi sallittava, että toimivaltaiset viranomaiset asettavat suurempia riskipainoja tai soveltavat tiukempia kriteerejä kiinteistövakuudellisiin saamisiin tietyillä alueilla maksukyvyttömyydestä saatujen kokemusten ja ennakoidun markkinakehityksen perusteella.
(13) | In areas not covered by this Regulation, such as dynamic provisioning, provisions on national covered bonds schemes not related to the treatment of covered bonds under the rules established by this Regulation, acquisition and holding of participations in both the financial and non-financial sector for purposes not related to prudential requirements specified in this Regulation, competent authorities or Member States should be able to impose national rules, provided that they are not inconsistent with this Regulation.(13) | Toimivaltaisten viranomaisten tai jäsenvaltioiden olisi voitava asettaa kansallisia sääntöjä edellyttäen, että nämä säännöt eivät ole ristiriidassa tämän asetuksen kanssa, aloilla, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, kuten dynaamiset varaukset ja sellaiset säännökset, jotka koskevat kansallisten järjestelmien mukaisia katettuja joukkolainoja ja jotka eivät liity tällä asetuksella vahvistettujen sääntöjen mukaiseen katettujen joukkolainojen kohteluun, sekä osuuksien hankkiminen ja hallussapito niin rahoitusalalla kuin sen ulkopuolisillakin aloilla sellaisia tarkoituksia varten, jotka eivät liity tämän asetuksen mukaisiin vakavaraisuusvaatimuksiin.
(14) | The most important recommendations advocated in the de Larosière report and later implemented in the Union were the establishment of a singlerulebook and a European framework for macroprudential supervision where both elements in combination were aimed at ensuring financial stability. The single rulebook ensures a robust and uniform regulatory framework facilitating the functioning of the internal market and prevents regulatory arbitrage opportunities. Within the internal market for financial services, macroprudential risks may however differ in a number of ways with a range of national specificities resulting in variances being observed for example with regard to the structure and size of the banking sector compared to the wider economy and the credit cycle.(14) | Tärkeimmät Larosièren raportissa suositellut ja myöhemmin unionissa täytäntöönpannut suositukset olivat yhteisen sääntökirjan ja makrovakauden valvonnan eurooppalaisen kehyksen vahvistaminen, joilla molemmilla osatekijöillä pyritään yhdessä rahoitusvakauden varmistamiseen. Yhteisessä sääntökirjassa varmistetaan vankka ja yhdenmukainen sääntelykehys, jolla helpotetaan sisämarkkinoiden toimintaa ja ehkäistään sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttöä. Rahoituspalvelujen sisämarkkinoilla makrovakausriskit voivat kuitenkin erota toisistaan useilla tavoin kansallisten erityispiirteiden puitteissa, mikä johtaa siihen, että vaihtelua havaitaan esimerkiksi pankkialan rakenteessa ja koossa verrattuna laajempaan talouteen ja luottosykliin.
(15) | A number of tools to prevent and mitigate macroprudential and systemic risks have been built into this Regulation and Directive 2013/36/EU ensuring flexibility while at the same time ensuring that the use of those tools are subject to appropriate control in order not to harm the function of the internal market while also ensuring that the use of such tools is transparent and consistent.(15) | Tähän asetukseen ja direktiiviin 2013/36/EU ja on sisällytetty useita makrovakausriskien ja järjestelmäriskien ehkäisemiseen ja vähentämiseen tarkoitettuja välineitä joustavuuden varmistamiseksi; samalla varmistetaan näiden välineiden käytön asianmukainen valvonta, jotta ei haitata sisämarkkinoiden toimintaa ja varmistetaan myös se, että tällaisten välineiden käyttö on läpinäkyvää ja johdonmukaista.
(16) | Beyond the systemic risk buffer tool included in Directive 2013/36/EU, where macroprudential or systemic risks concern a Member State, the competent or designated authorities of the relevant Member State should have the possibility to address those risks by certain specific national macroprudential measures, when this is considered more effective to tackle those risks. The European Systemic Risk Board ("ESRB") established by Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 (6) and the European Supervisory Authority (European Banking Authority) ("EBA") established by Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 (7) should have the opportunity to provide their opinions on whether the conditions for such national macroprudential measures are met and there should be a Union mechanism to prevent national measures from proceeding, where there is very strong evidence that the relevant conditions are not satisfied. Whilst this Regulation establishes uniform microprudential rules for institutions, Member States retain a leading role in macroprudential oversight because of their expertise and their existing responsibilities in relation to financial stability. In that specific case, since the decision to adopt any national macroprudential measures includes certain assessments in relation to risks which may ultimately affect the macroeconomic, fiscal and budgetary situation of the relevant Member State, it is necessary that the power to reject the proposed national macroprudential measures is conferred on the Council in accordance with Article 291 TFEU, acting on a proposal by the Commission.(16) | Kun makrovakausriskit tai järjestelmäriskit koskevat yhtä jäsenvaltiota, asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten tai nimettyjen viranomaisten olisi direktiiviin 2013/36/EU sisältyvän järjestelmäriskipuskurivälineen ohella voitava pyrkiä vähentämään kyseisiä riskejä tiettyjen makrovakautta koskevien kansallisten erityistoimenpiteiden avulla, kun tämä katsotaan tehokkaammaksi tavaksi torjua riski. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella N:o 1092/2010 (6) perustetun Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) ja 24 päivänä marraskuuta 2010 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/2010 (7) perustetun Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) (EPV) tulisi voida antaa lausuntoja siitä, täyttyvätkö tällaisten makrovakautta koskevien kansallisten toimenpiteiden edellytykset ja tulisiko unionilla olla mekanismi, jolla estetään kansallisten toimenpiteiden toteuttaminen, jos on hyvin vahvaa näyttöä siitä, että asiaankuuluvat edellytykset eivät täyty. Vaikka tässä asetuksessa vahvistetaan laitosten mikrovakautta koskevat yhtenäiset säännöt, on jäsenvaltioilla johtava asema makrovakauden valvonnassa asiantuntemuksensa ja rahoitusvakautta koskevien nykyisten vastuualueidensa perusteella. Koska päätös makrovakautta koskevien kansallisten toimenpiteiden hyväksymisestä sisältää tiettyjä arvioita riskeistä, jotka voivat viime kädessä vaikuttaa asianomaisen jäsenvaltion makrotaloudelliseen sekä finanssipoliittiseen ja talousarviota koskevaan tilanteeseen, on tässä nimenomaisessa tapauksessa neuvostolle siirrettävä valtuudet komission ehdotuksesta hylätä ehdotetut makrovakautta koskevat kansalliset toimenpiteet Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaisesti.
(17) | Where the Commission has submitted to the Council a proposal to reject national macroprudential measures, the Council should examine that proposal without delay and decide whether or not to reject the national measures. A vote could be taken in accordance with the Rules of Procedure of the Council (8) at the request of a Member State or of the Commission. In accordance with Article 296 TFEU, the Council should state the reasons for its decision with respect to the conditions laid down in this Regulation for its intervention. Considering the importance of the macroprudential and systemic risk for the financial market of the Member State concerned and therefore the need for rapid reaction, it is important that the time limit for such a Council decision is set to one month. If the Council, after having examined the proposal by the Commission to reject the proposed national measures in depth, comes to the conclusion that the conditions laid down in this Regulation for the rejection of the national measures were not fulfilled, it should always provide its reasons in a clear and unambiguous manner.(17) | Jos komissio on toimittanut neuvostolle makrovakautta koskevien kansallisten toimenpiteiden hylkäämistä koskevan ehdotuksen, neuvoston tulisi käsitellä kyseinen ehdotus viipymättä ja päättää, hylätäänkö kansalliset toimenpiteet vai ei. Asiasta voidaan äänestää neuvoston työjärjestyksen (8) mukaisesti jäsenvaltion tai komission pyynnöstä. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 296 artiklan mukaisesti neuvoston tulisi perustella päätöksensä siltä osin kuin on kyse toimenpiteelle tässä asetuksessa säädetyistä edellytyksistä. Ottaen huomioon makrovakausriskien tai järjestelmäriskien merkityksen asianomaisen jäsenvaltion rahoitusmarkkinoille, minkä vuoksi on toimittava nopeasti, on tärkeää, että tällaisen neuvoston päätöksen määräajaksi asetetaan yksi kuukausi. Jos neuvosto ehdotetun kansallisen toimenpiteen hylkäämistä koskevaa komission ehdotusta perusteellisesti tarkasteltuaan tulee siihen johtopäätökseen, että tässä asetuksessa kansallisten toimenpiteiden hylkäämiselle vahvistetut edellytykset eivät täyty, sen tulisi aina perustella näkemyksensä selvästi ja yksiselitteisesti.
(18) | Until the harmonisation of liquidity requirements in 2015 and the harmonisation of a leverage ratio in 2018, Member States should be able to apply such measures as they consider appropriate, including measures to mitigate macroprudential or systemic risk in a specific Member State.(18) | Siihen saakka, kunnes maksuvalmiusvaatimukset vuonna 2015 ja vähimmäisomavaraisuusaste vuonna 2018 yhdenmukaistetaan, jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa asianmukaisiksi katsomiaan toimenpiteitä, mukaan lukien makrovakausriskien tai järjestelmäriskien vähentäminen tietyssä jäsenvaltiossa.
(19) | It should be possible to apply systemic risk buffers or individual measures taken by Member States to address systemic risks concerning those Member States, to the banking sector in general or to one or more subsets of the sector, meaning subsets of institutions that exhibit similar risk profiles in their business activities, or to the exposures to one or several domestic economic or geographic sectors across the banking sector.(19) | Järjestelmäriskipuskureita tai jäsenvaltioiden kyseisiä jäsenvaltioita koskevien järjestelmäriskien hallitsemiseksi toteuttamia yksittäisiä toimenpiteitä pitäisi voida soveltaa pankkialaan yleensä tai yhteen tai useampaan pankkitoiminnan osa-alueeseen eli niiden laitosten osa-alueeseen, joilla on liiketoiminnassaan samankaltainen riskiprofiili, tai yhteen tai useampaan kyseisen jäsenvaltion taloudelliseen tai maantieteelliseen sektoriin liittyviin vastuisiin koko pankkialalla.
(20) | If two or more Member States' designated authorities identify the same changes in the intensity of systemic or macroprudential risk posing a risk to financial stability at the national level in each Member State which the designated authorities consider would better be addressed by means of national measures, the Member States may submit a joint notification to the Council, the Commission, the ESRB and EBA. When notifying the Council, the Commission, the ESRB and EBA Member States should submit relevant evidence, including a justification of the joint notification.(20) | Jos kahden tai useamman jäsenvaltion nimetyt viranomaiset havaitsevat järjestelmäriskin tai makrovakausriskin intensiteetissä samoja muutoksia, jotka aiheuttavat kussakin jäsenvaltiossa kansallisella tasolla rahoitusvakaudelle riskin, jota nimettyjen viranomaisten mukaan olisi parempi pyrkiä vähentämään kansallisten toimenpiteiden avulla, jäsenvaltiot voivat toimittaa yhteisen ilmoituksen neuvostolle, komissiolle, EJRK:lle ja EPV:lle. Niiden on neuvostolle, komissiolle, EJRK:lle ja EPV:lle annettavan ilmoituksen yhteydessä toimitettava asiaankuuluva näyttö, mukaan lukien yhteisen ilmoituksen perustelut.
(21) | The Commission should furthermore be empowered to adopt a delegated act temporarily increasing the level of own funds requirements, requirements for large exposures and public disclosure requirements. Such provisions should be applicable for a period of one year, unless the European Parliament or the Council has objected to the delegated act within a period of three months. The Commission should state the reasons for the use of such a procedure. The Commission should only be empowered to impose stricter prudential requirements for exposures which arise from market developments in the Union or outside the Union affecting all Member States.(21) | Komissiolle olisi lisäksi siirrettävä valta hyväksyä delegoitu säädös, jolla korotetaan väliaikaisesti omia varoja, riskipainoja sekä suuria asiakasriskejä ja julkistamista koskevien vaatimusten taso. Tällaisia säännöksiä olisi sovellettava vuoden ajan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole vastustanut delegoitua säädöstä kolmen kuukauden kuluessa. Komission olisi perusteltava tällaisen menettelyn käyttö. Komissiolle siirrettäisiin valta asettaa tiukemmat vakavaraisuusvaatimukset ainoastaan sellaisten vastuiden osalta, jotka johtuvat unionissa tai unionin ulkopuolella tapahtuvasta, kaikkiin jäsenvaltioihin vaikuttavasta markkinakehityksestä.
(22) | A review of the macroprudential rules is justified in order for the Commission to assess, among other things, whether the macroprudential tools in this Regulation or Directive 2013/36/EU are effective, efficient and transparent, whether new instruments should be proposed, whether the coverage and the possible degrees of overlap of the macroprudential tools for targeting similar risks in this Regulation or Directive 2013/36/EU are appropriate and how internationally agreed standards for systemically important institutions interacts with this Regulation or Directive 2013/36/EU.(22) | Makrovakaussääntöjen uudelleentarkastelu on aiheellinen, jotta komissio voi arvioida muun muassa sitä, ovatko tämän asetuksen tai direktiivin 2013/36/EU mukaiset makrovakausvälineet tehokkaita, toimivia ja läpinäkyviä, olisiko ehdotettava uusia välineitä, ovatko tämän asetuksen tai direktiivin 2013/36/EU mukaiset samankaltaisiin riskeihin kohdennettavat makrovakausvälineet kattavuudeltaan ja mahdolliselta päällekkäisyysasteeltaan asianmukaisia sekä millainen vuorovaikutus järjestelmän kannalta merkittäviä laitoksia koskevilla kansainvälisesti sovituilla standardeilla on tämän asetuksen tai direktiivin 2013/36/EU kanssa.
(23) | Where Member States adopt guidelines of general scope, in particular in areas where the adoption by the Commission of draft technical standards is pending, those guidelines shall neither contradict Union law nor undermine its application.(23) | Jos jäsenvaltiot antavat yleisluonteisia ohjeita erityisesti sellaisilla aloilla, joilla komission odotetaan hyväksyvän teknisten standardien luonnokset, niiden antamat ohjeet eivät saa olla ristiriidassa unionin oikeuden kanssa eivätkä heikentää sen soveltamista.
(24) | This Regulation does not prevent Member States from imposing, where appropriate, equivalent requirements on undertakings that do not fall within its scope.(24) | Tämä asetus ei estä jäsenvaltioita asettamasta tarvittaessa vastaavia vaatimuksia yrityksille, jotka eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan.
(25) | The general prudential requirements set out in this Regulation are supplemented by individual arrangements that are decided by the competent authorities as a result of their ongoing supervisory review of individual institutions. The range of such supervisory arrangements should, inter alia, be set out in Directive 2013/36/EU since the competent authorities should be able to exert their judgment as to which arrangements should be imposed.(25) | Tässä asetuksessa vahvistettuja yleisiä vakavaraisuusvaatimuksia täydennetään yksittäisillä järjestelyillä, joista toimivaltaiset viranomaiset päättävät yksittäisestä laitoksesta tekemänsä vakavaraisuuden jatkuvan kokonaisarvion perusteella. Direktiivissä 2013/36/EU olisi muun muassa vahvistettava se, millaisia valvontajärjestelyjä voidaan käyttää, koska toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava päättää määrättävistä järjestelyistä oman harkintansa mukaisesti.
(26) | This Regulation should not affect the ability of competent authorities to impose specific requirements under the supervisory review and evaluation process set out in Directive 2013/36/EU that should be tailored to the specific risk profile of institutions.(26) | Tämä asetus ei saisi vaikuttaa toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuteen asettaa direktiivissä 2013/36/EU säädetyn vakavaraisuuden arviointiprosessin yhteydessä erityisiä vaatimuksia, jotka olisi räätälöitävä laitosten erityisen riskiprofiilin mukaisiksi.
(27) | Regulation (EU) No 1093/2010 aims at upgrading the quality and consistency of national supervision and strengthening oversight of cross-border groups.(27) | Asetuksella (EU) N:o 1093/2010 pyritään parantamaan kansallisen valvonnan laatua ja yhdenmukaisuutta sekä tehostamaan rajojen yli toimivien ryhmien valvontaa.
(28) | Given the increase in the number of tasks conferred on EBA by this Regulation and by Directive 2013/36/EU, the European Parliament, the Council and the Commission should ensure that adequate human and financial resources are made available without delay.(28) | Kun otetaan huomioon tästä asetuksesta ja direktiivistä 2013/36/EU aiheutuva EPV:n tehtävien määrän lisääntyminen, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission olisi varmistettava, että saatavilla on riittävät henkilöstöresurssit ja taloudelliset resurssit.
(29) | Regulation (EU) No 1093/2010 requires EBA to act within the scope of Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC. EBA is also required to act in the field of activities of institutions in relation to issues not directly covered in those Directives, provided that such actions are necessary to ensure the effective and consistent application of those Directives. This Regulation should take into account the role and function of EBA and facilitate the exercise of EBA's powers set out in Regulation (EU) No 1093/2010.(29) | Asetuksessa (EU) N:o 1093/2010 edellytetään EPV:n toimivan direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY soveltamisalalla. EPV:n edellytetään myös toimivan laitosten toimialoilla sellaisissa asioissa, jotka eivät suoranaisesti kuulu mainittujen direktiivien soveltamisalaan, jos tällaiset toimet ovat tarpeen kyseisten direktiivien tehokkaan ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi. Tässä asetuksessa olisi otettava huomioon EPV:n asema ja tehtävä sekä helpotettava asetuksessa (EU) N:o 1093/2010 vahvistettujen EPV:n valtuuksien käyttöä.
(30) | After the observation period and the full implementation of a liquidity coverage requirement in accordance with this Regulation, the Commission should assess whether granting EBA a power of initiative to intervene with binding mediation in relation to the reaching of joint decisions by the competent authorities under Articles 20 and 21 of this Regulation would facilitate the practical formation and operation of single liquidity sub-groups as well as the determination of whether criteria for a specific intragroup treatment for cross-border institutions are met. Therefore, at that time, as part of one of the regular reports on the operation of EBA under Article 81 of Regulation (EU) No 1093/2010, the Commission should specifically examine the need to grant EBA such powers and include the results of this examination in its report, which should be accompanied by appropriate legislative proposals, where appropriate.(30) | Tarkastelujakson päätyttyä ja sen jälkeen kun maksuvalmiusvaatimus on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön tämän asetuksen mukaisesti, komission olisi arvioitava, helpottaisiko EPV:n valtuuttaminen käyttämään oma-aloitteisesti sitovaa sovittelua toimivaltaisten viranomaisten yhteisten päätösten tekemiseksi tämän asetuksen 20 ja 21 artiklan mukaisesti erityisten maksuvalmiusalaryhmien käytännön muodostamista ja toimintaa sekä sen määrittämistä, täyttyvätkö erityistä ryhmänsisäistä kohtelua koskevat kriteerit rajojen yli toimivien laitosten osalta. Komission olisikin tuolloin nimenomaisesti tarkasteltava jonkin asetuksen (EU) N:o 1093/2010 81 artiklan nojalla EPV:n toiminnasta säännöllisesti julkaisemansa kertomuksen osana, olisiko EPV:lle myönnettävä tällaisia valtuuksia, ja sisällytettävä kertomukseensa tämän tarkastelun tulokset, tarvittaessa aiheellisine lainsäädäntöehdotuksineen.
(31) | The de Larosière report stated that microprudential supervision cannot effectively safeguard financial stability without adequately taking account of developments at macro level, while macroprudential oversight is not meaningful unless it can somehow impact on supervision at the micro level. Close cooperation between EBA and the ESRB is essential to give full effectiveness to the functioning of the ESRB and follow up to its warnings and recommendations. In particular, EBA should be able to transmit to the ESRB all relevant information gathered by competent authorities in accordance with the reporting obligations set out in this Regulation.(31) | de Larosièren raportissa todetaan, että mikrovakauden valvonnalla ei voida tehokkaasti varmistaa rahoitusvakautta ottamatta makrotason kehitystä asianmukaisesti huomioon, kun taas makrovakauden valvonta ei ole mielekästä, ellei sillä voida jollakin tavoin vaikuttaa mikrotason valvontaan. On olennaisen tärkeää, että EPV ja EJRK tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta EJRK:n toiminta ja sen varoitusten ja suositusten jälkeiset jatkotoimet olisivat täysitehoisia. EPV:n olisi erityisesti voitava välittää EJRK:lle kaikki toimivaltaisten viranomaisten tässä asetuksessa säädettyjen raportointivelvoitteiden mukaisesti keräämät asianmukaiset tiedot.
(32) | Considering the devastating effects of the latest financial crisis the overall objectives of this Regulation are to encourage economically useful banking activities that serve the general interest and to discourage unsustainable financial speculation without real added value. This implies a comprehensive reform of the ways savings are channelled into productive investments. In order to safeguard a sustainable and diverse banking environment in the Union, competent authorities should be empowered to impose higher capital requirements for systemically important institutions that are able, due to their business activities, to pose a threat to the global economy.(32) | Viimeisimmän rahoituskriisin tuhoisat vaikutukset huomioon ottaen tämän asetuksen yleisenä tavoitteena on edistää taloudellisesti hyödyllisiä pankkitoimia, jotka palvelevat yleistä etua, ja hillitä kestämätöntä rahoituskeinottelua, jolla ei ole todellista lisäarvoa. Tämä edellyttää sitä, että uudistetaan kattavasti menetelmiä, joilla säästöjä kanavoidaan tuottaviin sijoituksiin. Jotta turvataan kestävä ja monipuolinen pankkialan toimintaympäristö unionissa, toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava valtuudet asettaa suurempia pääomavaatimuksia järjestelmän kannalta tärkeille laitoksille, jotka voivat liiketoimintansa vuoksi aiheuttaa uhan maailmantaloudelle.
(33) | Equivalent financial requirements for institutions holding money or securities belonging to their clients are necessary to ensure similar safeguards for savers and fair conditions of competition between comparable groups of institutions.(33) | Asiakkaittensa varoja tai arvopapereita hallussaan pitäville laitoksille on asetettava samankaltaiset taloudelliset vaatimukset, jotta säästäjille voidaan taata samanlainen suoja ja jotta voidaan varmistaa tasapuoliset kilpailuedellytykset toisiinsa verrattavissa olevien laitosten välillä.
(34) | Since institutions in the internal market are engaged in direct competition, monitoring requirements should be equivalent throughout the Union taking into account the different risk profiles of the institutions.(34) | Koska sisämarkkinoilla toimivat laitokset kilpailevat suoraan toistensa kanssa, valvontavaatimusten olisi oltava samanlaiset koko unionissa ottaen huomioon laitosten erilaiset riskiprofiilit.
(35) | Whenever in the course of supervision it is necessary to determine the amount of the consolidated own funds of a group of institutions, the calculation should be effected in accordance with this Regulation.(35) | Kun valvonnan yhteydessä on tarpeen määrittää laitosryhmän konsolidoitujen omien varojen määrä, laskelma olisi tehtävä tämän asetuksen mukaisesti.
(36) | According to this Regulation own funds requirements apply on an individual and consolidated basis, unless competent authorities do not apply supervision on an individual basis where they deem this appropriate. Individual, consolidated and cross-border consolidated supervision are useful tools in overseeing institutions.(36) | Omien varojen vaatimuksia sovelletaan tämän asetuksen mukaisesti yksittäisiin laitoksiin tai konsolidoidusti, jolleivät toimivaltaiset viranomaiset pidä tarkoituksenmukaisena luopua erillisestä valvonnasta. Erillinen, konsolidoitu ja rajatylittävä konsolidoitu valvonta ovat käyttökelpoisia välineitä laitosten valvonnassa.
(37) | In order to ensure adequate solvency of institutions within a group it is essential that the capital requirements apply on the basis of the consolidated situation of those institutions within the group. In order to ensure that own funds are appropriately distributed within the group and available to protect savings where needed, the capital requirements should apply to individual institutions within a group, unless this objective can be effectively achieved otherwise.(37) | Samaan ryhmään kuuluvien laitosten riittävän vakavaraisuuden varmistamiseksi on olennaisen tärkeää, että pääomavaatimuksia sovelletaan ryhmään kuuluvien laitosten konsolidoidun aseman perusteella. Sen varmistamiseksi, että omat varat jakautuvat asianmukaisesti ryhmän sisällä ja ovat tarvittaessa käytettävissä talletusten suojaamiseen, pääomavaatimuksia olisi sovellettava ryhmän yksittäisiin laitoksiin, jollei tätä tavoitetta voida muuten saavuttaa tehokkaasti.
(38) | The minority interests arising from intermediate financial holding companies that are subject to the requirements of this Regulation on a sub-consolidated basis may also be eligible, within the relevant limits, as Common Equity Tier 1 capital of the group on a consolidated basis, as the Common Equity Tier 1 capital of an intermediate financial holding company attributable to minority interests and the part of that same capital attributable to the parent company support both pari passu the losses of their subsidiaries when they occur.(38) | Tämän asetuksen vaatimusten alaisina osittain konsolidoiduin perustein oleviin välittäjänä toimiviin rahoitusalan holdingyhtiöihin liittyvät vähemmistöosuudet voidaan myös hyväksyä, asianmukaisin rajoituksin, ryhmän ydinpääomaan (Common Equity Tier 1, CET1) konsolidoiduin perustein, koska vähemmistöosuudet välittäjänä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön ydinpääomasta (CET1) ja emoyrityksen osa samasta pääomasta kattavat tasavertaisesti tytäryritysten tappioita, kun niitä syntyy.
(39) | The precise accounting technique to be used for the calculation of own funds, their adequacy for the risk to which an institution is exposed, and for the assessment of the concentration of exposures should take account of the provisions of Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions (9), which incorporates certain adaptations of the provisions of Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 on consolidated accounts (10) or of Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards (11), whichever governs the accounting of the institutions under national law.(39) | Täsmällisessä laskentatekniikassa, jota käytetään laskettaessa omia varoja ja niiden riittävyyttä kattamaan laitokseen kohdistuvat riskit sekä arvioitaessa riskien keskittymistä, olisi otettava huomioon pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä 8 päivänä joulukuuta 1986 annettu neuvoston direktiivi 86/635/ETY (9), joka sisältää tiettyjä muutoksia konsolidoiduista tilinpäätöksistä 13 päivänä kesäkuuta 1983 annettuun seitsemänteen neuvoston direktiiviin 83/349/ETY (10), tai kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 (11) riippuen siitä, kumpaa sovelletaan kansallisen lainsäädännön mukaan laitosten tilinpäätöksiin.
(40) | For the purposes of ensuring adequate solvency it is important to lay down capital requirements which weight assets and off-balance sheet items according to the degree of risk.(40) | Riittävän vakavaraisuuden varmistamiseksi on tärkeää vahvistaa pääomavaatimukset, joissa varoja ja taseen ulkopuolisia eriä painotetaan niiden riskialttiuden perusteella.
(41) | On 26 June 2004 the BCBS adopted a framework agreement on the international convergence of capital measurement and capital requirements (‧Basel II framework‧). The provisions in Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC that this Regulation has taken over form an equivalent to the provisions of the Basel II framework. Consequently, by incorporating the supplementary elements of the Basel III framework this Regulation forms an equivalent to the provisions of the Basel II and III frameworks.(41) | Baselin pankkivalvontakomitea hyväksyi 26 päivänä kesäkuuta 2004 vakavaraisuusvaatimusten kansainvälistä lähentymistä koskevan puitesopimuksen, jäljempänä ‧Basel II -järjestelmä‧. Direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY säännökset, jotka on sisällytetty tähän asetukseen, vastaavat Basel II -järjestelmän määräyksiä. Koska tähän asetukseen on sisällytetty myös Basel III -järjestelmän täydentävät osatekijät, asetus vastaa Basel II- ja Basel III -järjestelmien määräyksiä.
(42) | It is essential to take account of the diversity of institutions in the Union by providing alternative approaches to the calculation of capital requirements for credit risk incorporating different levels of risk-sensitivity and requiring different degrees of sophistication. Use of external ratings and institutions' own estimates of individual credit risk parameters represents a significant enhancement in the risk-sensitivity and prudential soundness of the credit risk rules. Institutions should be encouraged to move towards the more risk-sensitive approaches. In producing the estimates needed to apply the approaches to credit risk of this Regulation, institutions should enhance their credit risk measurement and management processes to make available methods for determining regulatory own funds requirements that reflect the nature, scale, and complexity of individual institutions' processes. In this regard, the processing of data in connection with the incurring and management of exposures to customers should be considered to include the development and validation of credit risk management and measurement systems. That serves not only to fulfil the legitimate interests of institutions but also the purpose of this Regulation, to use better methods for risk measurement and management and also use them for regulatory own funds purposes. Notwithstanding this, the more risk-sensitive approaches require considerable expertise and resources as well as data of high quality and sufficient volume. Institutions should therefore comply with high standards before applying those approaches for regulatory own funds purposes. Given the ongoing work on ensuring appropriate backstops to internal models, the Commission should prepare a report on the possibility of extending the Basel I floor together with a legislative proposal, if appropriate.(42) | On olennaisen tärkeää ottaa huomioon unionissa toimivien laitosten moninaisuus ja ottaa luottoriskiin liittyvien pääomavaatimusten laskemiseksi käyttöön vaihtoehtoisia menetelmiä, joiden riskiherkkyystasossa ja kehittyneisyysasteessa on eroja. Ulkoisten luottoluokitusten sekä laitosten omien estimaattien käyttö yksittäisten luottoriskiparametrien osalta merkitsee huomattavaa parannusta luottoriskisääntöjen riskiherkkyyteen ja varovaisuustasoon. Laitoksia olisi kannustettava siirtymään soveltamaan riskiherkempiä menetelmiä. Laatiessaan arvioita, joita tarvitaan tämän asetuksen mukaisten menetelmien soveltamiseksi luottoriskiin, laitosten olisi tehostettava luottoriskin mittaus- ja valvontamenettelyjään, jotta omien varojenvaatimusten säädösperusteiseksi määrittelemiseksi voidaan luoda menetelmiä, jotka vastaavat yksittäisten laitosten menettelyjen luonnetta, laajuutta ja monimuotoisuutta. Tältä osin asiakasvastuiden syntymistä ja niiden hallintaa koskevien tietojen käsittelyyn olisi sisällytettävä luottoriskin valvonta- ja mittausjärjestelmien kehittäminen ja validointi. Tämä on laitosten oikeutettujen etujen mukaista ja vastaa myös tämän asetuksen tavoitetta parantaa riskien mittaamiseen ja valvontaan sovellettavia menetelmiä ja niiden käyttöä vaatimusten mukaisessa omien varojen laskennassa. Tästä huolimatta riskiherkemmät menetelmät edellyttävät huomattavaa asiantuntemusta ja huomattavia resursseja sekä korkealaatuisia tietoja riittävässä määrin. Laitosten olisi sen vuoksi täytettävä korkeatasoiset vaatimukset ennen kuin ne soveltavat näitä menetelmiä vaatimusten mukaisten omien varojen laskemiseen. Kun otetaan huomioon meneillään oleva työskentely sisäisiin malleihin sovellettavien asianmukaisten pysäytysmekanismien varmistamiseksi, komission tulisi laatia kertomus mahdollisuudesta laajentaa Basel I-lattiaa ja liittää kertomukseen tarvittaessa erillinen lainsäädäntöehdotus.
(43) | The capital requirements should be proportionate to the risks addressed. In particular the reduction in risk levels deriving from having a large number of relatively small exposures should be reflected in the requirements.(43) | Pääomavaatimukset olisi suhteutettava katettaviin riskeihin. Vaatimuksissa olisi erityisesti otettava huomioon riskitasojen aleneminen, jos laitoksella on paljon suhteellisen pieniä vastuita.
(44) | Small and medium-sized enterprises (SMEs) are one of the pillars of the Union economy given their fundamental role in creating economic growth and providing employment. The recovery and future growth of the Union economy depends largely on the availability of capital and funding to SMEs established in the Union to carry out the necessary investments to adopt new technologies and equipment to increase their competitiveness. The limited amount of alternative sources of funding has made SMEs established in the Union even more sensitive to the impact of the banking crisis. It is therefore important to fill the existing funding gap for SMEs and ensure an appropriate flow of bank credit to SMEs in the current context. Capital charges for exposures to SMEs should be reduced through the application of a supporting factor equal to 0,7619 to allow credit institutions to increase lending to SMEs. To achieve this objective, credit institutions should effectively use the capital relief produced through the application of the supporting factor for the exclusive purpose of providing an adequate flow of credit to SMEs established in the Union. Competent authorities should monitor periodically the total amount of exposures to SMEs of credit institutions and the total amount of capital deduction.(44) | Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) ovat unionin talouden selkäranka, kun otetaan huomioon niiden keskeinen merkitys talouskasvun luomisessa ja työllisyyden edistämisessä. Unionin talouden elpyminen ja tuleva kasvu riippuu pitkälti unioniin sijoittautuneiden pk- yritysten saatavilla olevasta pääomasta ja rahoituksesta, jotta ne voivat tehdä tarvittavia investointeja kilpailukykyään lisäävään uuteen teknologiaan ja laitteistoon. Vaihtoehtoisten rahoituslähteiden rajallinen määrä on tehnyt unioniin sijoittautuneista pk-yrityksistä entistäkin herkempiä pankkikriisin vaikutuksille. Tästä syystä on tärkeää täyttää olemassa oleva pk-yritysten rajoitusvaje ja varmistaa pankkiluottojen asianmukainen saatavuus pk-yrityksille nykytilanteessa. Pk-yrityksiin liittyvien vastuiden pääomavaatimuksia tulisi vähentää soveltamalla 0,7619 suuruista tukikerrointa, jotta luottolaitokset voivat lisätä lainanantoa pk-yrityksille. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi luottolaitosten tulisi käyttää tehokkaasti tukikertoimen soveltamisen tuottamia pääomahelpotuksia yksinomaan asianmukaisten luottovirtojen tarjoamiseksi unioniin sijoittautuneille pk-yrityksille. Valvontaviranomaisten tulisi määräajoin valvoa luottolaitosten pk-yrityksiin liittyvien vastuiden yhteismäärää ja pääomavähennysten yhteismäärää.
(45) | In line with the decision of the BCBS, as endorsed by the GHOS on 10 January 2011, all additional Tier 1 and Tier 2 instruments of an institution should be capable of being fully and permanently written down or converted fully into Common Equity Tier 1 capital at the point of non-viability of the institution. Necessary legislation to ensure that own funds instruments are subject to the additional loss absorption mechanism should be incorporated into Union law as part of the requirements in relation to the recovery and resolution of institutions. If by 31 December 2015, Union law governing the requirement that capital instruments should be capable of being fully and permanently written down to zero or converted into Common Equity Tier 1 instruments in the event that an institution is no longer considered viable has not been adopted, the Commission should review and report on whether such a provision should be included in this Regulation and, in light of that review, submit appropriate legislative proposals.(45) | BCBS:n päätöksen mukaisesti, sellaisena kuin GHOS sen hyväksyi 10 päivänä tammikuuta 2011, kaikkien laitoksen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien kirjanpitoarvoa olisi voitava alentaa kokonaisuudessaan tai kyseiset instrumentit olisi muunnettava kokonaan ydinpääomaksi (CET1) siinä vaiheessa, kun laitos todetaan elinkelvottomaksi. Tarvittava lainsäädäntö sen varmistamiseksi, että omien varojen instrumentteihin sovelletaan ylimääräistä tappioiden kattamismekanismia, olisi sisällytettävä unionin oikeuteen osana laitosten elvytykseen ja kriisinratkaisuun liittyviä vaatimuksia. Jos 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä ei ole annettu unionin lainsäädäntöä, jossa säädetään vaatimuksesta, jonka mukaan laitoksen pääomainstrumenttien kirjanpitoarvo olisi voitava alentaa kokonaisuudessaan ja pysyvästi nollaan tai muuntaa kyseiset instrumentit ydinpääoman (CET1) instrumenteiksi siinä tapauksessa, että laitos todetaan elinkelvottomaksi, komission olisi arvioitava ja ilmoitettava, olisiko tällainen säännös syytä sisällyttää tähän asetukseen, ja arviointinsa perusteella tehtävä asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia.
(46) | The provisions of this Regulation respect the principle of proportionality, having regard in particular to the diversity in size and scale of operations and to the range of activities of institutions. Respect for the principle of proportionality also means that the simplest possible rating procedures, even in the Internal Ratings Based Approach (‧IRB Approach‧), are recognised for retail exposures. Member States should ensure that the requirements laid down in this Regulation apply in a manner proportionate to the nature, scale and complexity of the risks associated with an institution's business model and activities. The Commission should ensure that delegated and implementing acts, regulatory technical standards and implementing technical standards are consistent with the principle of proportionality, so as to guarantee that this Regulation is applied in a proportionate manner. EBA should therefore ensure that all regulatory and implementing technical standards are drafted in such a way that they are consistent with and uphold the principle of proportionality.(46) | Tämän asetuksen säännöksissä noudatetaan suhteellisuusperiaatetta ottaen erityisesti huomioon, että laitosten toiminnan suuruudessa ja laajuudessa sekä niiden toimialoissa on paljon eroja. Suhteellisuusperiaatteen noudattaminen merkitsee myös sitä, että vähittäisvastuiden osalta hyväksytään mahdollisimman yksinkertaiset luokitusmenettelyt myös sisäisten luottoluokitusten menetelmässä (IRB-menetelmä). Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tässä asetuksessa säädettyjä edellytyksiä sovelletaan tavalla, joka on oikeassa suhteessa laitoksen liiketoimintamalliin ja toimintaan liittyvien riskien luonteeseen, laajuuteen ja monimuotoisuuteen. Komission olisi varmistettava, että delegoiduissa ja täytäntöönpanosäädöksissä, teknisissä sääntelystandardeissa ja teknisissä täytäntöönpanostandardeissa otetaan huomioon suhteellisuusperiaate, jotta varmistetaan tämän asetuksen oikeasuhteinen soveltaminen. Siksi EPV:n olisi varmistettava, että kaikki tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit on muotoiltu niin, että suhteellisuusperiaate otetaan huomioon ja sitä noudatetaan.
(47) | Competent authorities should pay appropriate attention to cases where they suspect that information is regarded as proprietary or confidential in order to avoid disclosure of such information. Although an institution may opt not to disclose information as the information is regarded as proprietary or confidential, the fact that information is being regarded as proprietary or confidential should not discharge liability arising from non-disclosure of that information when such non-disclosure is found to have material effect.(47) | Toimivaltaisten viranomaisten tulisi kiinnittää asianmukaista huomiota tapauksiin, joissa ne epäilevät, että tietoja pidetään liikesalaisuutena tai luottamuksellisina jotta voitaisiin välttää niiden julkistaminen. Vaikka laitos voi valita jättää julkistamatta tietoja, joiden katsotaan olevan liikesalaisuuksia tai luottamuksellisia, sen, että tietojen katsotaan olevan liikesalaisuuksia tai luottamuksellisia, ei tulisi vapauttaa vastuusta, joka aiheutuu kyseisten tietojen ilmoittamatta jättämisestä siinä tapauksessa, että kyseisten tietojen ilmoittamatta jättämisellä todetaan olleen olennainen vaikutus.
(48) | The ‧evolutionary‧ nature of this Regulation enables institutions to choose amongst three approaches to credit risk of varying complexity. In order to allow especially small institutions to opt for the more risk-sensitive IRB Approach, the relevant provisions should be read so that exposure classes include all exposures that are, directly or indirectly, put on a par with them throughout this Regulation. As a general rule, the competent authorities should not discriminate between the three approaches with regard to the Supervisory Review Process, i.e. institutions operating according to the provisions of the Standardised Approach should not for that reason alone be supervised on a stricter basis.(48) | Tämän asetuksen "kehittyvä" luonne mahdollistaa sen, että laitokset voivat valita kolmesta monimutkaisuudeltaan erilaisesta luottoriskiä koskevasta menetelmästä. Jotta erityisesti pienet laitokset voisivat valita riskiherkemmän IRB-menetelmän, asiaa koskevia säännöksiä olisi tulkittava siten, että vastuuryhmät sisältävät kaikki vastuut, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti samalla tasolla koko tässä asetuksessa. Yleisenä sääntönä olisi oltava, että toimivaltaiset viranomaiset eivät saa tehdä eroa kolmen menetelmän välillä vakavaraisuuden arviointiprosessin yhteydessä, eli laitoksia, jotka käyttävät standardimenetelmää, ei saisi valvoa tiukemmin vain siitä syystä.
(49) | Increased recognition should be given to techniques of credit risk mitigation within a framework of rules designed to ensure that solvency is not undermined by undue recognition. The relevant Member States' current customary banking collateral for mitigating credit risks should wherever possible be recognised in the Standardised Approach, but also in the other approaches.(49) | Luottoriskin vähentämistekniikat olisi hyväksyttävä laajemmin osana sääntökehystä, jolla varmistetaan, että vakavaraisuutta ei vaaranneta perusteettomalla hyväksymisellä. Jäsenvaltioissa jo käytössä olevat pankkien tavalliset vakuudet, joilla pyritään vähentämään luottoriskejä, olisi mahdollisuuksien mukaan hyväksyttävä standardimenetelmässä ja myös muissa menetelmissä.
(50) | In order to ensure that the risks and risk reductions arising from institutions' securitisation activities and investments are appropriately reflected in the capital requirements of institutions it is necessary to include rules providing for a risk-sensitive and prudentially sound treatment of such activities and investments. To this end, a clear and encompassing definition of securitisation is needed that captures any transaction or scheme whereby the credit risk associated with an exposure or pool of exposures is tranched. An exposure that creates a direct payment obligation for a transaction or scheme used to finance or operate physical assets should not be considered an exposure to a securitisation, even if the transaction or scheme has payment obligations of different seniority.(50) | Sen varmistamiseksi, että laitosten arvopaperistamis- ja sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit ja riskien vähentäminen otetaan asianmukaisesti huomioon laitosten pääomavaatimuksissa, on tarpeen antaa sääntöjä, joissa edellytetään riskiherkän ja vakavaraisuuden kannalta kestävän kohtelun soveltamista tällaiseen toimintaan ja sijoituksiin. Tätä varten tarvitaan selkeä ja kattava arvopaperistamisen määritelmä, joka sisältää kaikki liiketoimet tai järjestelmät, joilla vastuuseen tai määritettyyn vastuujoukkoon liittyvä luottoriski jaetaan etuoikeusluokkiin. Vastuuta, joka aiheuttaa sellaiseen liiketoimeen tai järjestelmään liittyvän suoran maksuvelvoitteen, jota on käytetty aineellisten omaisuuserien rahoitusta tai hallinnointia varten, ei tulisi pitää arvopaperistettuna vastuuna, vaikka liiketoimella tai järjestelmällä olisi etuoikeudeltaan erilaisia maksuvelvoitteita.
(51) | Alongside surveillance aimed at ensuring financial stability, there is a need for mechanisms designed to enhance and develop an effective surveillance and prevention of potential bubbles in order to ensure optimum allocation of capital in the light of the macroeconomic challenges and objectives, in particular with respect to long term investment in the real economy.(51) | Rahoitusvakauden varmistamiseen tarkoitetun valvonnan seurannan ohella tarvitaan mekanismeja, joiden tarkoituksena on tehokkaan seurannan vahvistaminen ja kehittäminen sekä mahdollisten kuplien ehkäiseminen, jotta varmistetaan optimaalinen pääoman kohdentaminen ottaen huomioon makrotaloudelliset haasteet ja tavoitteet erityisesti reaalitalouteen tehtävissä pitkän aikavälin investoinneissa.
(52) | Operational risk is a significant risk faced by institutions requiring coverage by own funds. It is essential to take account of the diversity of institutions in the Union by providing alternative approaches to the calculation of operational risk requirements incorporating different levels of risk-sensitivity and requiring different degrees of sophistication. There should be appropriate incentives for institutions to move towards the more risk-sensitive approaches. In view of the emerging state of the art for the measurement and management of operational risk the rules should be kept under review and updated as appropriate including in relation to the charges for different business lines and the recognition of risk mitigation techniques. Particular attention should be paid in this regard to taking insurance into account in the simple approaches to calculating capital requirements for operational risk.(52) | Operatiivinen riski on laitoksiin liittyvä merkittävä riski, joka on katettava omin varoin. On olennaisen tärkeää ottaa huomioon unionissa toimivien laitosten moninaisuus ja ottaa operatiiviseen riskiin liittyvien vaatimusten laskemiseksi käyttöön vaihtoehtoisia menetelmiä, joiden riskiherkkyystasossa ja kehittyneisyysasteessa on eroja. Laitoksille olisi tarjottava asianmukaisia kannustimia, jotta ne siirtyisivät soveltamaan riskiherkempiä menetelmiä. Jotta voitaisiin ottaa huomioon operatiivisen riskin mittaus- ja valvontamenetelmien kehitys, sääntöjä olisi tarkistettava ja ajantasaistettava tarpeen mukaan myös eri liiketoiminta-alueita koskevien vaatimusten sekä riskienvähentämismenetelmien hyväksymisen osalta. Tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että vakuutukset otetaan huomioon yksinkertaisissa menetelmissä, joilla lasketaan operatiiviseen riskiin liittyvät pääomavaatimukset.
(53) | The monitoring and control of an institution's exposures should be an integral part of its supervision. Therefore, excessive concentration of exposures to a single client or group of connected clients may result in an unacceptable risk of loss. Such a situation can be considered prejudicial to the solvency of an institution.(53) | Laitoksen riskien seurannan ja valvonnan olisi oltava olennainen osa laitoksen valvontaa. Sen vuoksi riskien liiallinen keskittyminen yhteen asiakkaaseen tai keskenään sidossuhteessa oleviin asiakkaisiin voi johtaa tappioriskiin, jota ei voida hyväksyä. Tällaisen tilanteen voidaan katsoa olevan haitallinen laitoksen vakavaraisuudelle.
(54) | In determining the existence of a group of connected clients and thus exposures constituting a single risk, it is also important to take into account risks arising from a common source of significant funding provided by the institution itself, its financial group or its connected parties.(54) | Määritettäessä asiakaskokonaisuuden olemassaoloa ja siten yhden riskikokonaisuuden muodostavia vastuita, on tärkeää ottaa huomioon myös ne riskit, jotka johtuvat huomattavasta yhteisestä rahoituslähteestä, jonka tarjoaa itse laitos, sen rahoitusryhmittymä tai siihen sidossuhteessa olevat osapuolet.
(55) | While it is desirable to base the calculation of the exposure value on that provided for the purposes of own funds requirements, it is appropriate to adopt rules for the monitoring of large exposures without applying risk weightings or degrees of risk. Moreover, the credit risk mitigation techniques applied in the solvency regime were designed with the assumption of a well-diversified credit risk. In the case of large exposures dealing with single name concentration risk, credit risk is not well-diversified. The effects of those techniques should therefore be subject to prudential safeguards. In this context, it is necessary to provide for an effective recovery of credit protection for the purposes of large exposures.(55) | Vaikka on suotavaa, että vastuuarvon laskenta perustuu omien varojen vaatimuksia varten laadittuun vastuuarvoon, on aiheellista ottaa käyttöön suurten asiakasriskien valvontaa koskevat säännöt vastuuarvon laskennassa soveltamatta riskipainoja tai riskitasoja. Lisäksi on otettava huomioon, että vakavaraisuusjärjestelmässä sovellettavien luottoriskin vähentämismenetelmien kehittelyssä on oletettu, että luottoriski on hyvin hajautunut. Luottoriski ei kuitenkaan ole hyvin hajautunut, kun on kyse suurista asiakasriskeistä ja näin ollen yhteen riskikohteeseen perustuvasta keskittymäriskistä. Sen vuoksi olisi varmistettava vakavaraisuusvaatimuksen täyttyminen näiden menetelmien vaikutusten osalta. Tässä yhteydessä on tarpeen säätää luottosuojan tehokkaasta toteuttamisesta, kun on kyse suurista asiakasriskeistä.
(56) | Since a loss arising from an exposure to an institution can be as severe as a loss from any other exposure, such exposures should be treated and reported in the same manner as any other exposures. An alternative quantitative limit has been introduced to alleviate the disproportionate impact of such an approach on smaller institutions. In addition, very short-term exposures related to money transmission including the execution of payment services, clearing, settlement and custody services to clients are exempt to facilitate the smooth functioning of financial markets and of the related infrastructure. Those services cover, for example, the execution of cash clearing and settlement and similar activities to facilitate settlement. The related exposures include exposures which might not be foreseeable and are therefore not under the full control of a credit institution, inter alia, balances on inter-bank accounts resulting from client payments, including credited or debited fees and interest, and other payments for client services, as well as collateral given or received.(53) | Koska laitokselta olevan saamisen aiheuttama tappio voi olla yhtä huomattava kuin mistä tahansa muusta saamisesta aiheutuva tappio, tällaisia saamisia olisi kohdeltava kuin mitä tahansa muita saamisia, ja niistä olisi ilmoitettava samalla tavoin. Vaihtoehtoinen määrällinen rajoitus on otettu käyttöön, jotta tällä lähestymistavalla ei olisi suhteetonta vaikutusta pienempiin laitoksiin. Finanssimarkkinoiden ja niihin liittyvän infrastruktuurin sujuvan toiminnan mahdollistamiseksi ulkopuolelle jätetään myös hyvin lyhytaikaiset saamiset, jotka liittyvät maksujen välitykseen, mukaan luettuina asiakkaille tarjotut maksu-, selvitys-, toimitus- ja säilytyspalvelut. Nämä palvelut kattavat muun muassa käteismaksujen selvityksen ja toimituksen sekä vastaavat toimituksen mahdollistavat toimenpiteet. Tähän liittyviä saamisia ovat muun muassa saamiset, jotka eivät ehkä ole ennustettavissa eivätkä siten ole luottolaitoksen täydessä hallinnassa, muun muassa pankkien välisillä tileillä olevat saldot, jotka aiheutuvat asiakkaiden maksuista, mukaan luettuina hyvitetyt tai veloitetut maksut ja korot, sekä muista asiakkaiden palveluihin liittyvistä maksuista, samoin kuin annetut tai vastaanotetut vakuudet.
(57) | It is important that the interests of undertakings that ‧re-package‧ loans into tradable securities and other financial instruments (originators or sponsors) and undertakings that invest in these securities or instruments (investors) are aligned. To achieve this, the originator or sponsor should retain a significant interest in the underlying assets. It is therefore important for the originators or the sponsors to retain exposure to the risk of the loans in question. More generally, securitisation transactions should not be structured in such a way as to avoid the application of the retention requirement, in particular through any fee or premium structure or both. Such retention should be applicable in all situations where the economic substance of a securitisation is applicable, whatever legal structures or instruments are used to obtain this economic substance. In particular where credit risk is transferred by securitisation, investors should make their decisions only after conducting thorough due diligence, for which they need adequate information about the securitisations.(57) | On tärkeää, että lainoja vaihdantakelpoisiksi arvopapereiksi ja muiksi rahoitusvälineiksi uudelleenjärjestelevien yritysten (alullepanijat tai järjestäjät) ja näihin arvopapereihin tai instrumentteihin sijoittavien yritysten (sijoittajat) edut sovitetaan yhteen. Tämän saavuttamiseksi alullepanijalla tai järjestäjällä olisi säilyttävä merkittävä osuus kohde-etuudesta. Sen vuoksi on tärkeää, että alullepanijat tai järjestäjät kantavat kyseisiin lainoihin liittyvistä riskeistä aiheutuvan vastuun. Yleisesti ottaen arvopaperistamistransaktioita ei pitäisi strukturoida siten, että pyritään välttämään säilyttämisvaatimuksen soveltaminen, eritoten palkkio- tai preemiorakenteen tai molempien avulla. Kyseistä riskin säilyttämistä olisi voitava soveltaa kaikissa tilanteissa, joissa voidaan soveltaa arvopaperistamisen taloudellista sisältöä, riippumatta siitä, mitä oikeudellisia rakenteita tai välineitä tämän taloudellisen sisällön saavuttamiseksi käytetään. Erityisesti jos luottoriski siirretään arvopaperistamisella, sijoittajien olisi tehtävä päätöksensä vasta asianmukaisen huolellisen tarkastelun jälkeen, mihin ne tarvitsevat riittävät arvopaperistamista koskevat tiedot.
(58) | This Regulation also provides that there be no multiple applications of the retention requirement. For any given securitisation it suffices that only the originator, the sponsor or the original lender is subject to the requirement. Similarly, where securitisation transactions contain other securitisations as an underlying, the retention requirement should be applied only to the securitisation which is subject to the investment. Purchased receivables should not be subject to the retention requirement if they arise from corporate activity where they are transferred or sold at a discount to finance such activity. Competent authorities should apply the risk weight in relation to non-compliance with due diligence and risk management obligations in relation to securitisation for non-trivial breaches of policies and procedures which are relevant to the analysis of the underlying risks. The Commission should also review whether avoidance of multiple applications of the retention requirement could be conducive to practices circumventing the retention requirement and whether the rules on securitisations are enforced effectively by the competent authorities.(58) | Tässä asetuksessa säädetään myös, että säilyttämisvaatimuksia ei sovelleta moninkertaisesti. Mihin tahansa arvopaperistamiseen riittää, että ainoastaan joko alullepanijaan, järjestäjään tai alkuperäiseen luotonantajaan sovelletaan säilyttämisvaatimusta. Samoin, jos arvopaperistamisen kohteena on jo aiemmin arvopaperistettuja eriä, säilyttämisvaatimusta olisi sovellettava ainoastaan investoinnin kohteena olevaan arvopaperistamiseen. Vastaavasti säilyttämisvaatimusta ei saisi soveltaa ostettuihin saamisiin, jos ne ovat peräisin yritystoiminnasta, jossa ne siirretään tai myydään alikurssiin kyseisen toiminnan rahoittamiseksi. Toimivaltaisten viranomaisten olisi suhteutettava riskipainoa arvopaperistamiseen liittyvien asianmukaista huolellisuutta ja riskienhallintaa koskevien velvoitteiden noudattamatta jättämiseen sellaisten toimintatapojen ja menettelyjen olennaisten rikkomisten osalta, joilla on merkitystä arvopaperistamiseen liittyvien riskien analysoinnissa. Komission olisi myös tarkasteltava sitä, voisiko säilyttämisvaatimuksen moninkertaisen soveltamisen välttäminen edistää käytäntöjä, joilla säilyttämisvaatimusta kierretään, ja sitä, huolehtivatko toimivaltaiset viranomaiset arvopaperistamista koskevien sääntöjen tehokkaasta täytäntöönpanosta.
(59) | Due diligence should be used in order to properly assess the risks arising from securitisation exposures for both the trading book and the non-trading book. In addition, due diligence obligations need to be proportionate. Due diligence procedures should contribute to building greater confidence between originators, sponsors and investors. It is therefore desirable that relevant information concerning the due diligence procedures is properly disclosed.(59) | Olisi noudatettava asianmukaista huolellisuutta, jotta riskejä, joita aiheutuu arvopaperistetuista vastuista sekä kaupankäyntivarastossa että sen ulkopuolella, voitaisiin arvioida asianmukaisesti. Asianmukaista huolellisuutta koskevien velvoitteiden olisi myös oltava oikeasuhteisia. Asianmukaista huolellisuutta koskevien menettelyjen olisi omalta osaltaan lisättävä luottamusta alullepanijoiden, järjestäjien ja sijoittajien välillä. Näin ollen on suotavaa, että asianmukaista huolellisuutta koskeviin menettelyihin liittyvät tiedot julkistetaan asiaankuuluvasti.
(60) | When an institution incurs an exposure to its own parent undertaking or to other subsidiaries of its parent undertaking, particular prudence is necessary. The management of such exposures incurred by institutions should be carried out in a fully autonomous manner, in accordance with the principles of sound management, without regard to any other considerations. This is especially important in the case of large exposures and in cases not simply related to intragroup administration or usual intragroup transactions. Competent authorities should pay particular attention to such intragroup exposures. Such standards need not, however be applied where the parent undertaking is a financial holding company or a credit institution or where the other subsidiaries are either credit or financial institutions or undertakings offering ancillary services, provided that all such undertakings are covered by the supervision of the credit institution on a consolidated basis.(60) | On noudatettava erityistä varovaisuutta, kun laitoksella on vastuu suhteessa sen emoyritykseen tai sen emoyrityksen muihin tytäryrityksiin. Tällaisten laitoksen vastuiden hallinta olisi suoritettava täysin itsenäisesti noudattamalla kestävän liikkeenjohdon periaatteita ja kiinnittämättä huomiota mihinkään muihin seikkoihin. Tämä on erityisen tärkeää suurten asiakasriskien osalta ja tapauksissa, jotka eivät liity pelkästään ryhmän sisäiseen hallinnointiin tai tavanomaisiin ryhmän sisäisiin liiketoimiin. Toimivaltaisten viranomaisten olisi kiinnitettävä erityistä huomiota tällaisiin ryhmän sisäisiin vastuisiin. Tällaisia säännöksiä ei kuitenkaan pidä soveltaa silloin, kun emoyritys on rahoitusalan holdingyhtiö tai luottolaitos tai kun muut tytäryritykset ovat luottolaitoksia, rahoituslaitoksia tai oheispalveluyrityksiä, jos kaikki nämä yritykset ovat luottolaitoksen konsolidoidun valvonnan kohteena.
(61) | In view of the risk-sensitivity of the rules relating to capital requirements, it is desirable to keep under review whether these have significant effects on the economic cycle. The Commission, taking into account the contribution of the European Central Bank (ECB), should report on these aspects to the European Parliament and to the Council.(61) | Pääomavaatimuksia koskevien sääntöjen riskiherkkyyden vuoksi olisi suotavaa seurata, onko niillä tuntuvia vaikutuksia suhdannekiertoon. Komission olisi otettava huomioon Euroopan keskuspankin (EKP) näkemykset ja annettava näistä kysymyksistä kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
(62) | The capital requirements for commodity dealers, including those dealers currently exempt from the requirements of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments (12), should be reviewed.(62) | Olisi tarkasteltava uudelleen pääomavaatimuksia, jotka koskevat hyödykemarkkinoilla toimivia välittäjiä, mukaan luettuina välittäjät, jotka on nykyään vapautettu rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (12) vaatimuksista.
(63) | The goal of liberalisation of gas and electricity markets is both economically and politically important for the Union. With this in mind, the capital requirements and other prudential rules to be applied to firms active in those markets should be proportionate and should not unduly interfere with achievement of the goal of liberalisation. This goal should, in particular, be kept in mind when reviews of this Regulation are carried out.(63) | Kaasu- ja sähkömarkkinoiden vapauttaminen on unionille sekä taloudellisesti että poliittisesti tärkeä tavoite. Näin ollen kyseisillä markkinoilla toimiviin yrityksiin sovellettavien pääomavaatimusten ja muiden vakavaraisuussääntöjen olisi oltava oikeasuhteisia, eivätkä ne saisi haitata tarpeettomasti vapauttamistavoitteen toteutumista. Tämä tavoite olisi otettava huomioon erityisesti tämän asetuksen uudelleentarkasteluissa.
(64) | Institutions investing in re-securitisations should exercise due diligence also with regard to the underlying securitisations and the non-securitisation exposures ultimately underlying the former. Institutions should assess whether exposures in the context of asset-backed commercial paper programmes constitute re-securitisation exposures, including those in the context of programmes which acquire senior tranches of separate pools of whole loans where none of those loans is a securitisation or re-securitisation exposure, and where the first-loss protection for each investment is provided by the seller of the loans. In the latter situation, a pool- specific liquidity facility should generally not be considered a re-securitisation exposure because it represents a tranche of a single asset pool (that is, the applicable pool of whole loans) which contains no securitisation exposures. By contrast, a programme-wide credit enhancement covering only some of the losses above the seller-provided protection across the various pools generally would constitute a tranching of the risk of a pool of multiple assets containing at least one securitisation exposure, and would therefore be a re-securitisation exposure. Nevertheless, if such a programme funds itself entirely with a single class of commercial paper, and if either the programme-wide credit enhancement is not a re-securitisation or the commercial paper is fully supported by the sponsoring institution, leaving the commercial paper investor effectively exposed to the default risk of the sponsor instead of the underlying pools or assets, then that commercial paper generally should not be considered a re-securitisation exposure.(64) | Laitosten, jotka sijoittavat uudelleenarvopaperistamisiin, olisi noudatettava asianmukaista huolellisuutta myös uudelleenarvopaperistettujen vastuiden ja näiden perustana olevien arvopaperistamattomien vastuiden osalta. Laitosten olisi arvioitava, muodostavatko vakuudellisiin yritystodistusohjelmiin liittyvät saamiset uudelleenarvopaperistettuja vastuita, mukaan lukien sellaisiin ohjelmiin liittyvät saamiset, joissa hankitaan ylimpään etuoikeusluokkaan kuuluvia erillisiä kokonaisten lainojen ryhmiä, joissa yksikään näistä lainoista ei ole arvopaperistettu tai uudelleenarvopaperistettu vastuu ja joissa lainojen myyjä tarjoaa kunkin sijoituksen osalta suojan suuririskisimmälle osalle. Jälkimmäisessä tilanteessa poolikohtaista likviditeettisopimusta ei olisi yleensä pidettävä uudelleenarvopaperistettuna vastuuna, koska se edustaa yhden omaisuuserien muodostaman poolin etuoikeusluokkaa (eli sovellettavaa kokonaisten lainojen ryhmää), joka ei sisällä arvopaperistettuja vastuita. Ohjelmanlaajuinen erillinen takaus, joka kattaa vain jotkin tappiot myyjän tarjoaman eri ryhmiä koskevan suojan ulkopuolelta, merkitsisi sen sijaan yleensä sitä, että riski, joka liittyy useiden omaisuuserien muodostamaan, vähintään yhden arvopaperistetun vastuun sisältävään ryhmään, olisi etuoikeusluokkiin jaettu ja siten uudelleenarvopaperistettu vastuu. Jos tällainen ohjelma rahoittaa kuitenkin itsensä kokonaan yhtä lajia edustavilla yritystodistuksilla ja jos joko ohjelmanlaajuinen erillinen takaus ei ole uudelleenarvopaperistettu tai yritystodistus on täysin järjestävän laitoksen tukema niin, että yritystodistuksiin sijoittaja on altis järjestäjän maksukyvyttömyysriskille eikä kohteena oleviin vastuuryhmiin tai omaisuuseriin liittyvälle riskille, tätä yritystodistusta ei yleensä olisi pidettävä uudelleenarvopaperistettuna vastuuna.
(65) | The provisions on prudent valuation for the trading book should apply to all instruments measured at fair value, whether in the trading book or non- trading book of institutions. It should be clarified that, where the application of prudent valuation would lead to a lower carrying value than actually recognised in the accounting, the absolute value of the difference should be deducted from own funds.(65) | Kaupankäyntivarastoon sovellettavia varovaista arvostamista koskevia säännöksiä olisi sovellettava kaikkiin käypään arvoon arvostettaviin instrumentteihin riippumatta siitä, ovatko ne kyseisten laitosten kaupankäyntivarastossa vai sen ulkopuolisia instrumentteja. Olisi täsmennettävä, että jos varovaista arvostamista soveltamalla saadaan kirjanpitoon tosiasiallisesti merkittyä arvoa pienempi kirjanpitoarvo, omista varoista olisi vähennettävä kyseisen erotuksen absoluuttinen arvo.
(66) | Institutions should have a choice whether to apply a capital requirement to or deduct from Common Equity Tier 1 items those securitisation positions that receive a 1 250 % risk weight under this Regulation, irrespective of whether the positions are in the trading or the non-trading book.(66) | Laitoksilla olisi oltava mahdollisuus valita, sovelletaanko arvopaperistettuihin omaisuuseriin, joiden riskipaino on tämän asetuksen mukaan laskettuna 1 250 prosenttia, pääomavaatimusta vai vähennetäänkö ne ydinpääoman (CET1) eristä, riippumatta siitä, ovatko kyseiset omaisuuserät kaupankäyntivarastossa vai sen ulkopuolella.
(67) | Originator or sponsor institutions should not be able to circumvent the prohibition of implicit support by using their trading books in order to provide such support.(67) | Alullepanevilla tai järjestävillä laitoksilla ei saisi olla mahdollisuutta kiertää ylimääräistä tukea koskevaa kieltoa käyttämällä kaupankäyntivarastojaan tällaisen tuen tarjoamiseen.
(68) | Without prejudice to the disclosures explicitly required by this Regulation, the aim of the disclosure requirements should be to provide market participants with accurate and comprehensive information regarding the risk profile of individual institutions. Institutions should therefore be required to disclose additional information not explicitly listed in this Regulation where such disclosure is necessary to meet that aim. At the same time, competent authorities should pay appropriate attention to cases where they suspect that information is regarded as proprietary or confidential by an institution in order to avoid disclosure of such information.(68) | Rajoittamatta tässä asetuksessa nimenomaisesti vaadittujen tietojen julkistamista, julkistamisvaatimuksilla olisi pyrittävä siihen, että markkinaosapuolet saavat tarkat ja kattavat tiedot kunkin laitoksen riskiprofiilista. Sen vuoksi laitoksia olisi vaadittava julkistamaan lisätietoja, joita ei nimenomaisesti mainita tässä asetuksessa, kun niiden julkistaminen on tarpeen edellä mainitun tavoitteen saavuttamiseksi. Samanaikaisesti toimivaltaisten viranomaisten tulisi kiinnittää asianmukaista huomiota tapauksiin, joissa ne epäilevät, että laitos pitää tietoja liikesalaisuutena tai luottamuksellisina, jotta niiden julkistaminen voitaisiin välttää.
(69) | Where an external credit assessment for a securitisation position incorporates the effect of credit protection provided by the investing institution itself, the institution should not be able to benefit from the lower risk weight resulting from that protection. The securitisation position should not be deducted from capital if there are other ways to determine a risk weight in line with the actual risk of the position which does not take that credit protection into account.(69) | Jos arvopaperistamisposition ulkoisessa luottoluokituksessa on otettu huomioon sijoittavan laitoksen itsensä tarjoaman luottosuojan vaikutus, kyseisellä laitoksella ei saisi olla mahdollisuutta hyötyä tähän suojaan perustuvasta pienemmästä riskipainosta. Arvopaperistamispositiota ei saisi vähentää pääomasta, jos riskipaino voidaan määrittää muilla keinoin position todellisen riskin mukaisesti ottamatta tällaista luottosuojaa huomioon.
(70) | Given their recent weak performance, the standards for internal models to calculate market risk capital requirements should be strengthened. In particular, their capture of risks should be completed regarding credit risks in the trading book. Furthermore, capital charges should include a component adequate to stress conditions to strengthen capital requirements in view of deteriorating market conditions and in order to reduce the potential for pro-cyclicality. Institutions should also carry out reverse stress tests to examine what scenarios could challenge the viability of the institution unless they can prove that such a test is dispensable. Given the recent particular difficulties of treating securitisation positions using approaches based on internal models, the recognition of institutions' modelling of securitisation risks to calculate capital requirements in the trading book should be limited and a standardised capital charge for securitisation positions in the trading book should be required by default.(70) | Markkinariskiin liittyvien pääomavaatimusten laskemiseen käytettäviä sisäisiä malleja koskevia vaatimuksia olisi tiukennettava, koska kyseisten mallien suorituskyky on ollut heikko viime aikoina. Niiden olisi erityisesti katettava paremmin kaupankäyntivarastoon sisältyvät luottoriskit. Lisäksi omien varojen vaatimuksiin olisi sisällyttävä stressitilanteisiin sovitettu osa, jolla tiukennetaan pääomavaatimuksia markkinaolosuhteiden vaikeutuessa ja pienennetään myötäsyklisyyspotentiaalia. Laitosten olisi myös suoritettava käänteisiä stressitestejä selvittääkseen, mitkä skenaariot saattavat uhata laitoksen elinkelpoisuutta, jolleivät ne voi osoittaa tällaista testiä turhaksi. Koska arvopaperistamispositioita on viime aikoina ollut erityisen vaikea käsitellä sisäisiin malleihin perustuvilla menetelmillä, olisi rajoitettava sen tunnustamista, että laitokset mallintavat arvopaperistamiseen liittyviä pääomavaatimusten laskemista koskevia riskejä, jotka sisältyvät kaupankäyntivarastoon, ja edellytettävä lähtökohtaisesti, että kaupankäyntivarastoon kuuluville arvopaperistamispositioille asetetaan standardimenetelmän mukainen omien varojen vaatimus.
(71) | This Regulation lays down limited exceptions for certain correlation trading activities, in accordance with which an institution may be permitted by its supervisor to calculate a comprehensive risk capital charge subject to strict requirements. In such cases the institution should be required to subject those activities to a capital charge equal to the higher of the capital charge in accordance with that internally developed approach and 8 % of the capital charge for specific risk in accordance with the standardised measurement method. It should not be required to subject those exposures to the incremental risk charge but they should be incorporated into both the value-at-risk measures and the stressed value-at-risk measures.(71) | Tässä asetuksessa säädetään rajoitetuista poikkeuksista tiettyjen korrelaatiokaupankäyntitoimien suhteen, joiden mukaisesti laitoksen valvoja voi antaa laitoksen laskea tiukkoihin vaatimuksiin perustuvan kokonaisriskiin liittyvän omien varojen vaatimuksen. Tällaisissa tapauksissa laitoksen olisi sovellettava näihin toimiin omien varojen vaatimusta, joka on yhtä suuri kuin tämän sisäisesti kehitetyn lähestymistavan mukaisista omien varojen vaatimuksista suurempi ja on vähintään 8 prosenttia standardimenetelmän mukaisesta erityisriskiin liittyvästä omien varojen vaatimuksesta. Laitokselta ei saisi vaatia, että se soveltaa näihin vastuisiin "riskin kasvusta johtuvaa omien varojen vaatimusta", mutta ne olisi kuitenkin sisällytettävä sekä todennäköisiin tappiolukuihin että stressitestattuihin todennäköisiin tappiolukuihin.
(72) | In light of the nature and magnitude of unexpected losses experienced by institutions during the financial and economic crisis, it is necessary to improve further the quality and harmonisation of own funds that institutions are required to hold. This should include the introduction of a new definition of the core elements of capital available to absorb unexpected losses as they arise, enhancements to the definition of hybrid capital and uniform prudential adjustments to own funds. It is also necessary to raise significantly the level of own funds, including new capital ratios focusing on the core elements of own funds available to absorb losses as they arise. It is expected that institutions whose shares are admitted to trading on a regulated market should meet their capital requirements regarding the core elements of capital with such shares that meet a strict set of criteria for the core capital instruments and the disclosed reserves of the institution only. In order to adequately take into account the diversity of legal forms institutions within the Union are operating under, the strict set of criteria for the core capital instruments should ensure that core capital instruments for institutions whose shares are not admitted to trading on a regulated market are of the highest quality. This should not prevent institutions from paying, on shares that have differentiated or no voting rights, distributions that are a multiple of those paid on shares which have relatively higher levels of voting rights, provided that, irrespective of the level of voting rights, the strict criteria for Common Equity Tier 1 instruments are met, including those relating to the flexibility of payments, and provided that where a distribution is paid it is to be paid on all shares issued by the institution concerned.(72) | Ottaen huomioon laitoksille finanssi- ja talouskriisin aikana koituvien odottamattomien tappioiden luonne ja suuruus on tarpeen parantaa edelleen sellaisten omien varojen laatua, joita laitoksilla edellytetään olevan, ja jatkaa niiden yhdenmukaistamista. Tässä yhteydessä olisi otettava käyttöön sellaisen pääoman keskeisten osatekijöiden uusi määritelmä, jota voidaan käyttää odottamattomien tappioiden kattamiseen niiden syntyessä, sekä parannettava hybridipääoman määritelmää ja tehtävä omiin varoihin yhdenmukaisia arvonoikaisuja. On myös tarpeen lisätä merkittävästi omien varojen määrää muun muassa uusilla pääomasuhteilla, jotka painottuvat sellaisten omien varojen keskeisiin osatekijöihin, joita voidaan käyttää odottamattomien tappioiden kattamiseen niiden syntyessä. Laitosten, joiden osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, odotetaan täyttävän pääoman keskeisiä osatekijöitä koskevat pääomavaatimuksensa tällaisilla osakkeilla, jotka täyttävät keskeisiä pääomainstrumentteja ja pelkästään laitoksen ilmoitettuja rahastoja koskevat tiukat kriteerit. Jotta unionissa toimivien laitostenmoninaiset yhtiömuodot otettaisiin asianmukaisesti huomioon, keskeisiä pääomainstrumentteja koskevilla tiukoilla kriteereillä olisi varmistettavan että keskeiset pääomainstrumentit ovat mahdollisimman korkealaatuisia niiden laitosten osalta, joiden osakkeita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla. Tämä ei saisi estää laitoksia maksamasta osakkeille, joilla on eriytetyt äänioikeudet tai joilla ei ole äänioikeuksia, osinkoa, joka on sellaisille osakkeille maksettujen osinkojen kerrannainen, joilla on suhteellisesti korkeammat äänioikeudet edellyttäen, että äänioikeuksista riippumatta ydinpääoman (CET1) instrumentteja koskevat tiukat vaatimukset, myös maksujen joustavuuteen liittyvät vaatimukset, täyttyvät ja että osinkoa maksettaessa sitä maksetaan kaikille osakkeille, jotka kyseinen laitos on laskenut liikkeeseen.
(73) | Trade finance exposures are diverse in nature but share characteristics such as being small in value and short in duration and having an identifiable source of repayment. They are underpinned by movements of goods and services that support the real economy and in most cases help small companies in their day-to-day needs, thereby creating economic growth and job opportunities. Inflows and outflows are usually matched and liquidity risk is therefore limited.(73) | Kaupan rahoitukseen liittyviä vastuita on monenlaisia, mutta niille on yhteistä muun muassa se ominaispiirre, että ne ovat vähäarvoisia ja lyhytkestoisia ja niillä on tunnistettavissa oleva takaisinmaksulähde. Niiden perustana ovat tavaroiden ja palvelujen liikkeet, jotka tukevat reaalitaloutta ja useimmissa tapauksissa auttavat pieniä yrityksiä niiden päivittäisten tarpeiden täyttämisessä sekä luovat näin talouskasvua ja työllistymismahdollisuuksia. Sisään- ja ulosvirtaukset vastaavat tavallisesti toisiaan, ja likviditeettiriski on sen vuoksi rajallinen
(74) | It is appropriate that EBA keeps an up-to-date list of all of the forms of capital instruments in each Member State that qualify as Common Equity Tier 1 instruments. EBA should remove from that list non-State aid instruments issued after the date of entry into force of this Regulation not meeting the criteria specified in this Regulation and should publicly announce such removal. Where instruments removed by EBA from the list continue to be recognised after EBA's announcement, EBA should fully exercise its powers, in particular those conferred by Article 17 of Regulation (EU) No 1093/2010 concerning breaches of Union law. It is recalled that a three-step mechanism applies for a proportionate response to instances of incorrect or insufficient application of Union law, whereby, as a first step, EBA is empowered to investigate alleged incorrect or insufficient application of Union law obligations by national authorities in their supervisory practice, concluded by a recommendation. Second, where the competent national authority does not follow the recommendation, the Commission is empowered to issue a formal opinion taking into account the EBA's recommendation, requiring the competent authority to take the actions necessary to ensure compliance with Union law. Third, to overcome exceptional situations of persistent inaction by the competent authority concerned, the EBA is empowered, as a last resort, to adopt decisions addressed to individual financial institutions. Moreover, it is recalled that, under Article 258 TFEU, where the Commission considers that a Member State has failed to fulfil an obligation under the Treaties, it has the power to bring the matter before the Court of Justice of the European Union.(74) | EPV:n on tarkoituksenmukaista pitää yllä ajantasaista luetteloa kaikenlajisista ydinpääoman (CET1) instrumenteiksi katsotuista jäsenvaltioiden pääomainstrumenteista. EPV:n tulisi poistaa luettelosta sellaiset muut kuin valtiontuki-instrumentit, jotka on laskettu liikkeeseen tämän asetuksen voimaantulon jälkeen ja jotka eivät täytä tässä asetuksessa vahvistettuja kriteereitä, ja ilmoitettava poistosta julkisesti. Jos EPV:n luettelosta poistamat instrumentit hyväksytään edelleen EPV:n ilmoituksen jälkeen, EPV:n tulisi käyttää täysimääräisesti valtuuksiaan, etenkin asetuksen (EU) N:o 1093/2010 17 artiklalla sille annettuja valtuuksia, jotka koskevat unionin oikeuden rikkomista. Palautetaan mieleen, että oikeasuhteista reagointia varten tapauksiin, joissa unionin oikeutta ei ole sovellettu asianmukaisesti tai kaikilta osin, sovelletaan kolmivaiheista mekanismia, jolloin ensi vaiheessa EPV:llä on toimivalta tutkia tapausta, jossa kansallisten viranomaisten väitetään soveltaneen valvontakäytännössään unionin oikeudessa asetettuja velvoitteita epäasianmukaisella tai riittämättömällä tavalla, ja antaa sen jälkeen suositus. Toiseksi, jos toimivaltainen kansallinen viranomainen ei noudata suositusta, komissiolla on toimivalta antaa virallinen lausunto, jossa se ottaa huomioon EPV:n suosituksen ja jossa vaaditaan toimivaltaista viranomaista toteuttamaan tarvittavat toimet, joilla varmistetaan unionin oikeuden noudattaminen. Kolmanneksi, jotta voitaisiin ratkaista poikkeukselliset tilanteet, joissa asianomainen toimivaltainen viranomainen jättää itsepintaisesti toimet toteuttamatta, EPV:lle annetaan valtuudet tehdä viimeisenä keinona päätöksiä, jotka osoitetaan yksittäisille rahoituslaitoksille. Lisäksi muistutetaan, että jos komissio katsoo, että jäsenvaltio on jättänyt täyttämättä sille perussopimusten mukaan kuuluvan velvollisuuden, komissio voi SEUT-sopimuksen 258 artiklan nojalla saattaa asian Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.
(75) | This Regulation should not affect the ability of competent authorities to maintain pre-approval processes regarding the contracts governing Additional Tier 1 and Tier 2 capital instruments. In those cases such capital instruments should only be computed towards the institution's Additional Tier 1 capital or Tier 2 capital once they have successfully completed these approval processes.(75) | Tämä asetuksen ei olisi vaikutettava toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuteen soveltaa edelleen ennakkohyväksyntämenettelyjä, jotka koskevat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista tehtyjä sopimuksia. Näissä tapauksissa tällaiset pääomainstrumentit olisi laskettava laitoksen ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) tai toissijaiseen pääomaan (T2) vasta sitten, kun niitä koskevat kyseiset hyväksyntämenettelyt on saatu menestyksellisesti päätökseen.
(76) | For the purposes of strengthening market discipline and enhancing financial stability it is necessary to introduce more detailed requirements for disclosure of the form and nature of regulatory capital and prudential adjustments made in order to ensure that investors and depositors are sufficiently well informed about the solvency of institutions.(76) | Markkinakurin tiukentamiseksi ja rahoitusvakauden parantamiseksi on tarpeen asettaa tarkempia vaatimuksia sellaisten tietojen julkistamiselle, jotka koskevat lakisääteisen pääoman ja tehtyjen arvonoikaisujen muotoa ja luonnetta, jotta sijoittajat ja tallettajat saisivat riittävästi tietoja laitosten vakavaraisuudesta.
(77) | It is further necessary for competent authorities to have knowledge of the level, at least in aggregate terms, of repurchase agreements, securities lending and all forms of encumbrance of assets. Such information should be reported to the competent authorities. For the purposes of strengthening market discipline, there should be more detailed requirements for disclosure of repurchase agreements and secured funding.(77) | Lisäksi valvontaviranomaisten on saatava ainakin yhteismääriä koskevia tietoja laitosten takaisinostosopimuksista, arvopaperilainauksesta ja kaikentyyppisten taseen sitoutumisten tasosta. Tällaiset tiedot olisi ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille. Markkinakurin tiukentamiseksi on tarpeen asettaa tarkempia vaatimuksia takaisinostosopimuksia ja vakuudellista rahoitusta koskevien tietojen julkistamiselle.
(78) | The new definition of capital and regulatory capital requirements should be introduced in a manner that takes account of the fact that there are different national starting points and circumstances, with initial variance around the new standards reducing over the transition period. In order to ensure the appropriate continuity in the level of own funds, instruments issued within the context of a recapitalisation measure pursuant to State aid rules and issued prior to the date of application of this Regulation will be grandfathered for the extent of the transition period. Reliance on State aid should be reduced as much as possible in the future. However, to the extent that State aid proves necessary in certain situations, this Regulation should provide for a framework to deal with such situations. In particular, this Regulation should specify what should be the treatment for own funds instruments issued within the context of a recapitalisation measure pursuant to State aid rules. The possibility for institutions to benefit from such treatment should be subject to strict conditions. Furthermore, to the extent that such treatment allows for deviations from the new criteria on the quality of own funds instruments those deviations should be limited to the largest extent possible. The treatment for existing capital instruments issued within the context of a recapitalisation measure pursuant to State aid- rules, should clearly distinguish between those capital instruments that comply with the requirements of this Regulation and those that do not. Appropriate transitional provisions for the latter case should therefore be laid down in this Regulation.(78) | Uusi pääoman määritelmä ja lakisääteiset pääomavaatimukset olisi otettava käyttöön ottamalla huomioon kansallisten lähtökohtien ja olosuhteiden erilaisuus sekä se, että erot suhteessa uusiin standardeihin vähenevät siirtymäkauden aikana. Valtiontukisääntöjen mukaisen pääomapohjan vahvistamistoimenpiteen yhteydessä ennen asetuksen soveltamispäivää liikkeeseenlasketut rahoitusinstrumentit vapautetaan uusista säännöksistä määräaikaisesti siirtymäkauden ajan, jotta omat varat säilyisivät asianmukaisella tasolla. Valtiontuen käyttöön olisi tulevaisuudessa turvauduttava mahdollisimman vähän. Mikäli valtiontuki on kuitenkin tietyissä tilanteissa tarpeen, tässä asetuksessa tulisi säätää kehys tällaisia tilanteita varten. Tässä asetuksessa olisi erityisesti säädettävä, miten valtiontukisääntöjen mukaisen pääomapohjan vahvistamistoimenpiteen yhteydessä liikkeeseenlaskettuja omien varojen instrumentteja tulisi kohdella. Laitosten mahdollisuuteen hyötyä tällaisesta kohtelusta olisi sovellettava tiukkoja ehtoja. Lisäksi siinä määrin kuin tällainen kohtelu sallii poikkeamisen omien varojen instrumenttien laatua koskevista uusista kriteereistä, kyseisiä poikkeamia olisi rajoitettava mahdollisimman pitkälle. Valtiontukisääntöjen mukaisen pääomapohjan vahvistamistoimenpiteen yhteydessä liikkeeseenlaskettujen nykyisten pääomainstrumenttien kohtelussa olisi selvästi erotettava toisistaan tämän asetuksen vaatimukset täyttävät pääomainstrumentit ja ne, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava asianmukaiset siirtymäsäännökset viimeksi mainittua tapausta varten.
(79) | Directive 2006/48/EC required credit institutions to provide own funds that are at least equal to specified minimum amounts until 31 December 2011. In the light of the continuing effects of the financial crisis in the banking sector and the extension of the transitional arrangements for capital requirements adopted by the BCBS, it is appropriate to reintroduce a lower limit for a limited period of time until sufficient amounts of own funds have been established in accordance with the transitional arrangements for own funds provided for in this Regulation that will be progressively phased in from the date of application of this Regulation to 2019.(79) | Direktiivissä 2006/48/EY on edellytetty, että luottolaitoksilla on vähintään tiettyjä mainittuja vähimmäismääriä vastaavat omat varat 31 päivään joulukuuta 2011 saakka. Ottaen huomioon, että finanssikriisi vaikuttaa yhä pankkialaan ja että BCBS on hyväksynyt pääomavaatimuksia koskevien siirtymäjärjestelyjen jatkamisen, on asianmukaista ottaa rajoitetuksi ajaksi uudelleen käyttöön alhaisempi raja, kunnes omien varojen määrät saadaan riittäviksi tässä asetuksessa säädettyjen omien varojen siirtymäjärjestelyjen mukaisesti, jotka otetaan asteittain käyttöön tämän asetuksen soveltamispäivästä vuoteen 2019 saakka.
(80) | For groups which include significant banking or investment business and insurance business, Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate (13), provides specific rules to address such ‧double counting‧ of capital. Directive 2002/87/EC is based on internationally agreed principles for dealing with risk across sectors. This Regulation strengthens the way those financial conglomerates rules shall apply to bank and investment firm groups, ensuring their robust and consistent application. Any further changes that are necessary will be addressed in the review of Directive 2002/87/EC, which is expected in 2015.(80) | Finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta 16 päivänä joulukuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/87/EY (13) vahvistetaan erityissäännöt pääomien kaksinkertaisen huomioon ottamisen estämiseksi sellaisia ryhmittymiä varten, joihin kuuluu merkittävää pankki- tai sijoitustoimintaa sekä vakuutustoimintaa. Direktiivi 2002/87/EY perustuu kansainvälisesti sovittuihin periaatteisiin, jotka koskevat riskien käsittelyä yli sektorirajojen. Tällä asetuksella lujitetaan näiden finanssiryhmittymiä koskevien sääntöjen soveltamista pankki- ja sijoituspalveluyritysryhmittymiin ja varmistetaan sääntöjen tiukka ja johdonmukainen soveltaminen. Muita tarpeellisia muutoksia käsitellään direktiivin 2002/87/EY uudelleentarkastelun yhteydessä, joka on määrä toteuttaa vuonna 2015.
(81) | The financial crisis highlighted that institutions greatly underestimated the level of counterparty credit risk associated with over-the-counter (OTC) derivatives. This prompted the G-20, in September 2009, to call for more OTC derivatives to be cleared through a central counterparty (CCP). Furthermore, they asked for those OTC derivatives that could not be cleared centrally to be subject to higher own funds requirements in order to properly reflect the higher risks associated with them.(81) | Finanssikriisi osoitti sen, että laitokset olivat arvioineet OTC-johdannaisiin liittyvät vastapuoliriskit aivan liian pieniksi. Sen vuoksi G-20-maat esittivät syyskuussa 2009, että suurempi osa OTC-johdannaisista selvitettäisiin keskusvastapuolen välityksellä. Ne esittivät myös, että OTC-johdannaisille, joille ei voida tehdä keskusvastapuoliselvitystä, asetettaisiin korkeammat omien varojen vaatimukset, joissa otettaisiin asianmukaisesti huomioon tällaisiin johdannaisiin liittyvät suuremmat riskit.
(82) | Following the G-20 call, the BCBS, as part of the Basel III framework, materially changed the counterparty credit risk regime. The Basel III framework is expected to significantly increase the own fund requirements associated with institutions' OTC derivatives and securities financing transactions and to create important incentives for institutions to use CCPs. The Basel III framework is also expected to provide further incentives to strengthen the risk management of counterparty credit exposures and to revise the current regime for the treatment of counterparty credit risk exposures to CCPs.(82) | G-20-maiden esittämien muutosten jälkeen BCBS muutti olennaisesti vastapuoliriskin käsittelyä Basel III-järjestelmän yhteydessä. Basel III-järjestelmän odotetaan lisäävän merkittävästi omien varojen vaatimuksia, jotka liittyvät laitosten OTC-johdannaiskauppoihin ja arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin, sekä tarjoavan laitoksille vahvat kannustimet keskusvastapuolten käyttöön. Basel III-järjestelmän odotetaan myös tarjoavan lisäkannustimia vastapuoliriskien hallinnan lujittamiseen ja keskusvastapuoliin liittyvien vastapuoliriskien käsittelyn nykyisen järjestelmän tarkistamiseen.
(83) | Institutions should hold additional own funds due to credit valuation adjustment risk arising from OTC derivatives. Institutions should also apply a higher asset value correlation in the calculation of the own fund requirements for counterparty credit risk exposures arising from OTC derivatives and securities-financing transactions to certain financial institutions. Institutions should also be required to considerably improve measurement and management of counterparty credit risk by better addressing wrong-way risk, highly leveraged counterparties and collateral, accompanied by the corresponding enhancements in the areas of back-testing and stress testing.(83) | Laitoksilla olisi oltava lisää omia varoja OTC-johdannaisista aiheutuvaa vastuun arvonoikaisuun liittyvää riskiä varten. Niiden olisi myös sovellettava suurempaa vastapuolten välistä korrelaatiota laskiessaan omien varojen vaatimuksia sellaisia vastapuoliriskejä varten, jotka aiheutuvat OTC-johdannaiskaupoista ja arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista, jotka tehdään tiettyjen rahoituslaitosten kanssa. Lisäksi laitoksia olisi vaadittava parantamaan merkittävästi vastapuoliriskin mittaamista ja hallintaa sellaisilla menettelyillä, joilla käsitellään paremmin wrong-way-riskiä, erittäin velkaantuneita vastapuolia ja vakuuksia ja joiden yhteydessä tehdään vastaavat parannukset toteutuma- ja stressitestaukseen.
(84) | Trade exposures to CCPs usually benefit from the multilateral netting and loss-sharing mechanism provided by CCPs. As a consequence, they involve a very low counterparty credit risk and should therefore be subject to a very low own funds requirement. At the same time, this requirement should be positive in order to ensure that institutions track and monitor their exposures to CCPs as part of good risk management and to reflect that even trade exposures to CCPs are not risk-free.(84) | Keskusvastapuoliin liittyvissä kaupankäyntivastuissa hyödytään yleensä keskusvastapuolten tarjoamista monenvälisistä nettoutus- ja tappionjakomekanismeista. Näin ollen niihin liittyy hyvin pieni vastapuoliriski, minkä vuoksi niihin liittyvän omien varojen vaatimuksen olisi myös oltava hyvin pieni. Vaatimuksen olisi samalla oltava positiivinen, jotta voitaisiin varmistaa, että laitokset voivat seurata ja valvoa keskusvastapuoliin liittyviä vastuitaan osana hyvää riskienhallintaa, ja jotta tulisi esiin, että myöskään keskusvastapuoliin liittyvät kaupankäyntivastuut eivät ole riskittömiä.
(85) | A CCP's default fund is a mechanism that allows the sharing (mutualisation) of losses among the CCP's clearing members. It is used where the losses incurred by the CCP following the default of a clearing member are greater than the margins and default fund contributions provided by that clearing member and any other defence the CCP may use before recurring to the default fund contributions of the remaining clearing members. In view of this, the risk of loss associated with exposures from default fund contributions is higher than that associated with trade exposures. Therefore, this type of exposures should be subject to a higher own funds requirement.(85) | Keskusvastapuolen maksukyvyttömyysrahasto on mekanismi, jolla tappiot voidaan jakaa keskusvastapuolen määritysosapuolten kesken. Rahastoa käytetään silloin, kun keskusvastapuolelle määritysosapuolen maksukyvyttömyydestä aiheutuvat tappiot ovat suurempia kuin kyseisen määritysosapuolen asettamat marginaalit ja maksukyvyttömyysrahastoon maksamat osuudet tai muut suojaukset, joita keskusvastapuoli voi käyttää ennen kuin se turvautuu muiden määritysosapuolten maksukyvyttömyysrahastoon maksamiin osuuksiin. Tappioriski, joka kytkeytyy maksukyvyttömyysrahastoon maksettuihin osuuksiin liittyviin vastuisiin, on näin ollen suurempi kuin kaupankäyntivastuisiin liittyvä riski. Sen vuoksi tämäntyyppisiin vastuisiin liittyvän omien varojen vaatimuksen olisi myös oltava suurempi.
(86) | The "hypothetical capital" of a CCP should be a variable needed to determine the own funds requirement for a clearing member's exposures from its contributions to a CCP's default fund. It should not be understood as anything else. In particular, it should not be understood as the amount of capital that a CCP is required to hold by its competent authority.(86) | Keskusvastapuolen "oletetun pääoman" olisi oltava muuttuja, jota tarvitaan omien varojen vaatimuksen määrittämiseksi niitä määritysosapuolen vastuita varten, jotka liittyvät sen keskusvastapuolen maksukyvyttömyysrahastoon maksamiin osuuksiin. Sille ei saisi antaa mitään muuta merkitystä. Sitä ei saisi varsinkaan lukea sellaisen pääoman määräksi, jota keskusvastapuolen on pidettävä toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksesta.
(87) | The review of the treatment of counterparty credit risk, and in particular putting in place higher own funds requirements for bilateral derivative contracts in order to reflect the higher risk that such contracts pose to the financial system, forms an integral part of the Commission's efforts to ensure efficient, safe and sound derivatives markets. Consequently, this Regulation complements Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (14).(87) | Olennaisena osana komission pyrkimyksiä varmistaa tehokkaat, turvalliset ja vakaat johdannaismarkkinat on tarkastella uudelleen vastapuoliriskin käsittelyä ja erityisesti asettaa suuremmat omien varojen vaatimukset kahdenvälisille johdannaissopimuksille, jotta tällaisten sopimusten rahoitusjärjestelmälle aiheuttamat suuremmat riskit voitaisiin ottaa huomioon. Näin ollen tällä asetuksella täydennetään OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 648/2012 (14).
(88) | The Commission should review the relevant exemptions for large exposures by 31 December 2015. Pending the outcome of that review, Member States should continue being allowed to decide on the exemption of certain large exposures from those rules for a sufficiently long transitional period. Building on the work done in the context of the preparation and negotiation of Directive 2009/111/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Directives 2006/48/EC, 2006/49/EC and 2007/64/EC as regards banks affiliated to central institutions, certain own funds items, large exposures, supervisory arrangements, and crisis management (15) and taking into account international and Union developments on those issues, the Commission should review whether those exemptions should continue to be applied in a discretionary or in a more general way and on whether the risks related to those exposures are addressed by other effective means laid down in this Regulation.(88) | Komission olisi tarkasteltava suuria asiakasriskejä koskevia vapautuksia 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä. Uudelleentarkastelun tuloksia odotettaessa jäsenvaltioiden olisi saatava edelleen päättää tiettyjen suurten asiakasriskien vapauttamisesta kyseisistä säännöistä riittävän pitkän siirtymäkauden ajan. Komission olisi laadittava direktiivien 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2007/64/EY muuttamisesta keskuslaitoksiin kuuluvien pankkien, tiettyjen omien varojen erien, suurten riskikeskittymien, valvontajärjestelyjen ja kriisinhallinnan osalta 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/111/EY (15) valmistelun ja siitä käytyjen neuvottelujen yhteydessä tehtyyn työhön tukeutuen ja näitä kysymyksiä koskevan kansainvälisen ja unionin kehityksen huomioon ottaen uudelleentarkastelun siitä, olisiko kyseisten vapautuksien soveltamista jatkettava harkinnanvaraisella vai yleisemmällä tavalla, ja siitä, käsitelläänkö näihin vastuisiin liittyviä riskejä muita tämän asetuksen mukaisia tehokkaita keinoja käyttäen.
(89) | In order to ensure that exemptions of exposures by competent authorities do not jeopardise the coherence of the uniform rules established by this Regulation on a permanent basis, after a transitional period, and in the absence of any outcome of that review, the competent authorities should consult EBA on whether or not it is appropriate to continue making use of the possibility to exempt certain exposures.(89) | Sen varmistamiseksi, että vastuita koskevat toimivaltaisten viranomaisten myöntämät vapautukset eivät vaaranna tässä asetuksessa vahvistettuja yhdenmukaisia sääntöjä siirtymäkauden jälkeen pysyvällä tavalla, ja asianomaisen uudelleentarkastelun tulosten mahdollisesti puuttuessa toimivaltaisten viranomaisten olisi kuultava EPV:tä siitä, onko asianmukaista jatkaa tiettyjen asiakasriskejä koskevien vapautuksien mahdollisuuden hyödyntämistä.
(90) | The years preceding the financial crisis were characterised by an excessive build up in institutions' exposures in relation to their own funds (leverage). During the financial crisis, losses and the shortage of funding forced institutions to reduce significantly their leverage over a short period of time. This amplified downward pressures on asset prices, causing further losses for institutions which in turn led to further declines in their own funds. The ultimate results of this negative spiral were a reduction in the availability of credit to the real economy and a deeper and longer crisis.(90) | Finanssikriisiä edeltäville vuosille oli luonteenomaista se, että laitosten vastuut kasvoivat liikaa suhteessa niiden omiin varoihin (velkaantuminen). Finanssikriisin aikana laitokset joutuivat tappioiden ja rahoituksen puutteen vuoksi lyhyen ajan kuluessa vähentämään merkittävästi velkaantumistaan. Tämä vahvisti varallisuushintoihin kohdistuvia laskupaineita ja aiheutti laitoksille lisätappioita, jotka vähensivät niiden omia varoja entisestään. Tämä syöksykierre johti lopulta reaalitalouden saatavilla olleen luoton vähenemiseen sekä kriisin syvenemiseen ja pidentymiseen.
(91) | Risk-based own funds requirements are essential to ensure sufficient own funds to cover unexpected losses. However, the crisis has shown that those requirements alone are not sufficient to prevent institutions from taking on excessive and unsustainable leverage risk.(91) | Riskiperusteiset omien varojen vaatimukset ovat olennainen keino varmistaa, että omat varat riittävät odottamattomien tappioiden kattamiseen. Kriisi on kuitenkin osoittanut, että nämä vaatimukset eivät yksinään riitä estämään laitoksia ottamasta liiallisia ja hallitsemattomia velkaantumisriskejä.
(92) | In September 2009, the G-20 leaders committed to developing internationally-agreed rules to discourage an excessive leverage. To that end, they supported the introduction of a leverage ratio as a supplementary measure to the Basel II framework.(92) | G-20-maiden johtajat sitoutuivat syyskuussa 2009 kehittämään kansainvälisesti sovitut säännöt, joilla hillittäisiin ylivelkaantumista. Tätä varten johtajat tukivat vähimmäisomavaraisuusasteen käyttöönottoa Basel II -järjestelmää täydentävänä toimenpiteenä.
(93) | In December 2010, the BCBS published guidelines defining the methodology for calculating the leverage ratio. Those rules provide for an observation period that will run from 1 January 2013 until 1 January 2017 during which the leverage ratio, its components and its behaviour relative to the risk-based requirement will be monitored. Based on the results of the observation period the BCBS intends to make any final adjustments to the definition and calibration of the leverage ratio in the first half of 2017, with a view to migrating to a binding requirement on 1 January 2018 based on appropriate review and calibration. The BCBS guidelines also provide for disclosure of the leverage ratio and its components starting from 1 January 2015.(93) | BCBS julkisti joulukuussa 2010 ohjeet, joissa määritellään vähimmäisomavaraisuusasteen laskentamenetelmä. Säännöissä säädetään 1 päivänä tammikuuta 2013 alkavasta ja 1 päivänä tammikuuta 2017 päättyvästä tarkastelujaksosta, jonka aikana seurataan vähimmäisomavaraisuusastetta sekä sen osatekijöitä ja käyttäytymistä suhteessa riskiperusteiseen vaatimukseen. Tarkastelujakson tulosten perusteella BCBS aikoo tehdä mahdolliset lopulliset tarkennukset vähimmäisomavaraisuusasteen määrittelyyn ja kalibrointiin vuoden 2017 alkupuoliskolla, jotta asiamukaisen tarkastelun ja kalibroinnin pohjalta olisi mahdollista siirtyä sitovaan vaatimukseen 1 päivänä tammikuuta 2018. BCBS:n ohjeissa säädetään myös, että vähimmäisomavaraisuusaste ja sen osatekijät olisi julkistettava 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen.
(94) | A leverage ratio is a new regulatory and supervisory tool for the Union. In line with international agreements, it should be introduced first as an additional feature that can be applied on individual institutions at the discretion of supervisory authorities. Reporting obligations for institutions would allow appropriate review and calibration, with a view to migrating to a binding measure in 2018.(94) | Vähimmäisomavaraisuusaste on uusi sääntely- ja valvontaväline unionille. Kansainvälisten sopimusten mukaisesti se olisi aluksi otettava käyttöön lisäkeinona, jota sovellettaisiin yksittäisiin laitoksiin valvontaviranomaisten harkinnan perusteella. Laitoksia koskevat raportointivelvoitteet mahdollistaisivat asianmukaisen tarkastelun ja kalibroinnin, jotta sitovaan toimenpiteeseen voitaisiin siirtyä vuonna 2018.
(95) | When reviewing the impact of the leverage ratio on different business models, particular attention should be paid to business models which are considered to entail low risk, such as mortgage lending and specialised lending with regional governments, local authorities or public sector entities. EBA, on the basis of data received and the findings of the supervisory review during an observation period, should in cooperation with competent authorities develop a classification of business models and risks. Based on appropriate analysis, and also taking into account historical data or stress scenarios, there should be an assessment of the appropriate levels of the leverage ratio that safeguard the resilience of the respective business models and whether the levels of the leverage ratio should be set as thresholds or ranges. After the observation period and the calibration of the respective levels of the leverage ratio, and on the basis of the assessment, EBA can publish an appropriate statistical review, including averages and standard deviations, of the leverage ratio. After adoption of the leverage ratio requirements, EBA should publish an appropriate statistical review, including averages and standard deviations, of the leverage ratio in relation to the identified categories of institutions.(95) | Tarkasteltaessa vähimmäisomavaraisuusasteen vaikutusta erilaisiin liiketoimintamalleihin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisiin liiketoimintamalleihin, joihin liittyvä riski katsotaan pieneksi, kuten kiinnitysluottojen myöntäminen sekä erityinen luotonanto aluehallinnoille, paikallisviranomaisille tai julkisyhteisöille ja julkisoikeudellisille laitoksille. Saatujen tietojen ja tarkastelujakson aikana toteutetun vakavaraisuuden arvioinnista saatujen tulosten perusteella EPV:n tulisi laatia yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa liiketoimintamallien ja riskien luokitus. Aiempia ajanjaksoja koskevien tietojen asianmukaisen analysoinnin tai stressiskenaarioiden pohjalta arvioidaan, ovatko vähimmäisomavaraisuusasteen tasot riittäviä varmistamaan vastaavan liiketoimintamallin kestävyyden, ja olisiko vähimmäisomavaraisuusasteen tasot määritettävä kynnysarvoina vai vaihteluväleinä. Tarkastelujakson ja vähimmäisomavaraisuusasteen tasojen kalibroinnin jälkeen sekä arvioinnin perusteella EPV:n voi julkaista vähimmäisomavaraisuusastetta koskeva asianmukainen tilastokatsaus, keskiarvot ja standardipoikkeamat mukaan lukien. Vähimmäisomavaraisuusastetta koskevien vaatimusten hyväksymisen jälkeen EPV:n tulisi julkaista yksilöityjen laitosluokkien vähimmäisomavaraisuusastetta koskeva asianmukainen tilastokatsaus, keskiarvot ja standardipoikkeamat mukaan lukien.
(96) | Institutions should monitor the level and changes in the leverage ratio as well as leverage risk as part of the internal capital adequacy assessment process (ICAAP). Such monitoring should be included in the supervisory review process. In particular, after the entry into force of the leverage ratio requirements, competent authorities should monitor the developments in the business model and corresponding risk profile in order to ensure up to date and proper classification of institutions.(96) | Laitosten olisi seurattava vähimmäisomavaraisuusasteen tasoa ja muutoksia sekä velkaantumisriskiä osana vakavaraisuuden hallintaprosessia (ICAAP). Tällainen seuranta olisi sisällytettävä vakavaraisuuden arviointiprosessiin. Toimivaltaisten viranomaisten tulisi erityisesti vähimmäisomavaraisuusastetta koskevien vaatimusten voimaantulon jälkeen valvoa liiketoimintamallin ja vastaavan riskiprofiilin kehitystä, jotta varmistetaan laitosten ajantasainen ja asianmukainen luokittelu.
(97) | Good governance structures, transparency and disclosure are essential for sound remuneration policies. In order to ensure adequate transparency to the market of their remuneration structures and the associated risk, institutions should disclose detailed information on their remuneration policies, practices and, for reasons of confidentiality, aggregated amounts for those members of staff whose professional activities have a material impact on the risk profile of the institution. That information should be made available to all stakeholders. Those particular requirements should be without prejudice to more general disclosure requirements concerning remuneration policies applicable horizontally across sectors. Moreover, Member States should be allowed to require institutions to make available more detailed information on remuneration.(97) | Hyvät hallintorakenteet, läpinäkyvyys ja tietojen julkistaminen ovat olennaisia hyvän palkitsemisjärjestelmän kannalta. Sen varmistamiseksi, että laitosten palkitsemisrakenteet ja niihin liittyvä riski ovat markkinoiden kannalta riittävän läpinäkyviä, laitosten olisi julkistettava yksityiskohtaiset tiedot palkitsemisjärjestelmistään ja -käytännöistään sekä luottamuksellisuussyistä niiden henkilöiden yhteenlasketut palkkiomäärät, joiden ammatillisella toiminnalla on merkittävä vaikutus luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen riskiprofiiliin. Näiden tietojen tulisi olla kaikkien sidosryhmien saatavilla. Nämä erityiset vaatimukset eivät kuitenkaan vaikuta yleisempiin julkistamisvaatimuksiin, jotka koskevat aloittain horisontaalisesti sovellettavia palkitsemisjärjestelmiä. Lisäksi jäsenvaltioiden tulisi voida vaatia laitoksilta yksityiskohtaisempia tietoja palkoista ja palkkioista.
(98) | The recognition of a credit rating agency as an external credit assessment institution (ECAI) should not increase the foreclosure of a market already dominated by three main undertakings. EBA and ESCB central banks, without making the process easier or less demanding, should provide for the recognition of more credit rating agencies as ECAIs as a way to open the market to other undertakings.(98) | Luottoluokituslaitoksen tunnustaminen ulkoiseksi luottoluokituslaitokseksi ei saisi lisätä sulkeutumista markkinoilla, joita jo hallitsee kolme yritystä. EPV:n ja Euroopan keskuspankkijärjestelmään (EKPJ) kuuluvien keskuspankkien olisi prosessia helpottamatta tai sen vaatimustasoa laskematta edistettävä luottoluokituslaitosten tunnustamista ulkoisiksi luottoluokituslaitoksiksi, jotta markkinat avautuisivat muille yrityksille.
(99) | Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (16) and Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data (17), should be fully applicable to the processing of personal data for the purposes of this Regulation.(99) | Tässä asetuksessa tarkoitettuun henkilötietojen käsittelyyn olisi kaikilta osin sovellettava yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (16) ja yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) No 45/2001 (17).
(100) | Institutions should hold a diversified buffer of liquid assets that they can use to cover liquidity needs in a short term liquidity stress. As it is not possible to know ex ante with certainty which specific assets within each asset class might be subject to shocks ex post, it is appropriate to promote a diversified and high-quality liquidity buffer consisting of different asset categories. A concentration of assets and overreliance on market liquidity creates systemic risk to the financial sector and should be avoided. A broad set of quality assets should therefore be taken into consideration during an initial observation period which will be used for the development of a definition of a liquidity coverage requirement. When making a uniform definition of liquid assets at least government bonds, and covered bonds traded on transparent markets with an ongoing turnover would be expected to be considered assets of extremely high liquidity and credit quality. It would also be appropriate that assets corresponding to Article 416(1)(a) to (c) should be included in the buffer without limitations. When institutions use the liquidity stock, they should put in place a plan to restore their holdings of liquid assets and competent authorities should ensure the adequacy of the plan and its implementation.(100) | Laitosten olisi pidettävä monipuolista likvidien varojen varantoa, jota ne voisivat käyttää maksuvalmiustarpeisiin vastaamiseen lyhytaikaisen maksuvalmiuskriisin aikana. Koska ennakolta ei ole mahdollista varmuudella tietää, mihin kunkin omaisuuslajin omaisuuseriin voi kohdistua häiriöitä jälkikäteen, on asianmukaista edistää monipuolista ja korkealaatuista maksuvalmiuspuskuria, joka koostuu varojen eri luokista. Varojen keskittyminen ja liiallinen riippuvuus markkinoiden maksuvalmiudesta aiheuttaa finanssialalle järjestelmäriskin, mitä olisi vältettävä. Ensimmäisen tarkastelujakson aikana olisi siitä syystä otettava huomioon laaja joukko korkealaatuisia varoja, joita käytetään maksuvalmiusvaatimusta koskevan määritelmän kehittämisessä. Kun laaditaan likvidien varojen yhtenäistä määritelmää, ainakin valtion joukkovelkakirjalainoja ja katettuja joukkolainoja, joilla käydään kauppaa avoimilla markkinoilla ja joiden vaihto on jatkuvaa, olisi voitava pitää varoina, joilla on erittäin korkea likvidiys ja luottoluokka. Olisi myös asianmukaista sisällyttää puskuriin 416 artiklan 1 kohdan a–c alakohtaa vastaavat varat rajoituksetta. Likvidiä varantoa käyttäessään laitosten olisi otettava käyttöön suunnitelma likvidien varojensa palauttamiseksi vaaditulle tasolle, ja toimivaltaisten viranomaisten olisi varmistettava kyseisen suunnitelman ja sen täytäntöönpanon riittävyys.
(101) | The stock of liquid assets should be available at any time to meet the liquidity outflows. The level of liquidity needs in a short term liquidity stress should be determined in a standardised manner so as to ensure a uniform soundness standard and a level playing field. It should be ensured that such a standardised determination has no unintended consequences for financial markets, credit extension and economic growth, also taking into account different business and investment models and funding environments of institutions across the Union. To this end, the liquidity coverage requirement should be subject to an observation period. Based on the observations and supported by reports from EBA, the Commission should be empowered to adopt a delegated act to introduce in a timely manner a detailed and harmonised liquidity coverage requirement for the Union. In order to ensure global harmonisation in the area of regulation of liquidity any delegated act to introduce the liquidity coverage requirement should be comparable to the liquidity coverage ratio set out in the final international framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring of the BCBS taking into account Union and national specificities.(101) | Likvidien varojen varannon olisi aina oltava käytettävissä likviditeetin ulosvirtausten kompensoimiseksi. Lyhytaikaisen maksuvalmiuskriisin aikaiset maksuvalmiustarpeet olisi määritettävä standardoidulla tavalla, joka varmistaa terveen käytännön ja tasapuoliset toimintaedellytykset. Olisi huolehdittava siitä, että standardoitu määritys ei aiheuta tahattomia seurauksia rahoitusmarkkinoille, luotonannolle eikä talouskasvulle, minkä lisäksi olisi otettava huomioon laitosten erilaiset liiketoiminta- ja sijoitusmallit ja rahoitusympäristöt unionissa. Tätä varten maksuvalmiusvaatimusta olisi seurattava tarkastelujakson aikana. Tehtyjen havaintojen perusteella ja EPV:n antamiin kertomuksiin tukeutuen komissiolla tulisi olla valta antaa delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisen ja yhdenmukaistetun maksuvalmiusvaatimuksen käyttöön ottamiseksi kohtuullisessa ajassa unionissa. Maksuvalmiuden sääntelyn maailmanlaajuisen yhdenmukaistamisen varmistamiseksi maksuvalmiusvaatimuksen käyttöönottoa koskevan mahdollisen delegoidun säädöksen olisi oltava vertailtavissa maksuvalmiusvaatimuksen kanssa sellaisena kuin se on esitetty BCBS:n likviditeettiriskin mittaamista, standardeja ja valvontaa koskevassa lopullisessa kansainvälisessä kehyksessä, unionin ja kansalliset erityispiirteet huomioon ottaen.
(102) | To that end, during the observation period, EBA should review and assess, inter alia the appropriateness of a threshold of 60 % on level 1 liquid assets, a cap of 75 % of inflows to outflows and the phase-in of the liquidity coverage requirement from 60 % from 1 January 2015 increasing on a graduated basis to 100 %. When assessing and reporting on the uniform definitions of the stock of liquid assets, EBA should have regard to the BCBS definition of high quality liquid assets (HQLA) for the basis of its analysis, taking Union and national specificities into account. While EBA should identify those currencies where the needs of institutions established in the Union for liquid assets exceeds the availability of those liquid assets in that currency, EBA should also annually examine whether derogations, including those identified in this Regulation, should be applied. In addition, EBA should assess annually whether in relation to any such derogation as well as derogations already identified in this Regulation, any additional conditions should be attached to their use by institutions established in the Union or whether existing conditions should be revised. EBA should submit the results of its analysis in an annual report to the Commission.(102) | Tätä varten EPV:n tulisi tarkastelujakson aikana tarkastella uudelleen ja arvioida muun muassa sitä, onko 60 prosentin kynnysarvo likvidien varojen tasolla 1 asianmukainen, onko 75 prosenttia sisäänvirtauksen ylärajana ulosvirtauksista asianmukainen ja onko asianmukaista ottaa käyttöön 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen 60 prosentin maksuvalmiusvaatimus, joka nousee asteittain 100 prosenttiin. EPV:n tulisi likvidien varojen varannon yhdenmukaisia määritelmiä arvioidessaan ja niistä raportoidessaan ottaa analyysinsä pohjaksi huomioon laadukkaita likvidejä varoja (high quality liquid assets, HQLA) koskeva Baselin pankkivalvontakomitean määritelmä unioni ja kansalliset erityispiirteet huomioon ottaen. EPV:n tulisi määritellä ne valuutat, joiden likvidejä varoja Unioniin sijoittautuneet laitokset tarvitsevat enemmän kuin niitä on saatavilla kyseisessä valuutassa, ja sen tulisi myös vuosittain tarkastella, olisiko sovellettava muun muassa tässä asetuksessa määriteltyjä poikkeuksia. Lisäksi EPV:n tulisi arvioida vuosittain, olisiko tällaisten poikkeusten ja tässä asetuksessa jo määriteltyjen poikkeusten käyttöön Unioniin sijoittautuneissa laitoksissa liitettävä lisäehtoja tai olisiko nykyisiä ehtoja tarkistettava. EPV:n tulisi toimittaa analyysinsä tulokset vuotuisessa kertomuksessa komissiolle.
(103) | With a view to increasing efficiency and reducing the administrative burden, EBA should set up a coherent reporting framework on the basis of a harmonised set of standards for liquidity requirements that should be applied across the Union. To this end, EBA should develop uniform reporting formats and IT solutions that take into account the provisions of this Regulation and Directive 2013/36/EU. Until the date of application of the full liquidity requirements, institutions should continue to meet their national reporting requirements.(103) | EPV:n olisi tehokkuuden lisäämiseksi ja hallinnollisten rasitteiden vähentämiseksi laadittava johdonmukainen raportointikehys ottaen huomioon maksuvalmiusvaatimuksia koskevat yhdenmukaiset vaatimukset, joita olisi sovellettava koko unionissa. Tätä varten EPV:n olisi laadittava ilmoitusten yhdenmukaisia muotoja ja kehitettävä tietoteknisiä ratkaisuja, joissa otetaan huomioon tämän asetuksen sekä direktiivin 2013/36/EU säännökset. Laitosten olisi noudatettava kansallisia raportointivaatimuksia, kunnes maksuvalmiusvaatimuksia sovelletaan kokonaisuudessaan.
(104) | EBA, in cooperation with the ESRB, should issue guidance on the principles for use of liquid stock in a stress situation.(104) | EPV:n olisi yhdessä EJRK:n kanssa annettava ohjeita likvidien varojen käytön periaatteista stressitilanteessa.
(105) | It should not be taken for granted that institutions will receive liquidity support from other institutions belonging to the same group when they experience difficulties in meeting their payment obligations. However, subject to stringent conditions and the individual agreement of all competent authorities involved, competent authorities should be able to waive the application of the liquidity requirement for individual institutions and subject those institutions to a consolidated requirement, in order to allow them to manage their liquidity centrally at group or sub-group level.(105) | Laitokset eivät aina saa maksuvalmiustukea muilta samaan ryhmään kuuluvilta laitoksilta, kun niillä on vaikeuksia maksuvelvoitteidensa täyttämisessä. Toimivaltaisten viranomaisten pitäisi kuitenkin tiukoin edellytyksin ja kaikkien asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten tapauskohtaisella sopimuksella voida vapauttaa yksittäiset laitokset maksuvalmiusvaatimuksen soveltamisesta ja asettaa niille konsolidointiin perustuva vaatimus, jotta ne voivat hallita maksuvalmiuttaan keskitetysti ryhmän tai alaryhmän tasolla.
(106) | In the same vein, where no waiver is granted, liquidity flows between two institutions belonging to the same group and which are subject to consolidated supervision, should, when the liquidity requirement becomes a binding measure, receive preferential inflow and outflow rates only in those cases where all the necessary safeguards are in place. Such specific preferential treatments should be narrowly defined and linked to the fulfilment of a number of stringent and objective conditions. The specific treatment applicable to a given intragroup flow should be obtained through a methodology using objective criteria and parameters in order to determine specific levels of inflows and outflows between the institution and the counterparty. Based on the observations and supported by the EBA report, the Commission should, as appropriate and as part of the delegated act which it adopts pursuant to this Regulation to specify the liquidity coverage requirement, be empowered to adopt delegated acts to lay down those specific intragroup treatments, the methodology and the objective criteria to which they are linked as well as joint decision modalities for the assessment of those criteria.(106) | Vastaavasti kun vapautusta ei myönnetä, kahden samaan ryhmään kuuluvan ja konsolidoidun valvonnan alaisen laitoksen välisille likviditeetin virtauksille olisi maksuvalmiusvaatimusten ollessa sitovia annettava sisään- ja ulosvirtauksia koskevat etuoikeutetut luokitukset ainoastaan tapauksissa, joissa kaikki tarvittavat suojatoimet ovat käytössä. Tällaiset erityiset etuuskohtelut olisi määriteltävä kapeasti ja niiden olisi oltava sidoksissa joukkoon tiukkoja ja objektiivisia edellytyksiä. Tiettyyn ryhmän sisäiseen virtaukseen sovellettava erityiskohtelu olisi saatava aikaan menetelmillä, joissa käytetään objektiivisia kriteereitä ja parametreja, jotta voidaan määrittää laitoksen ja vastapuolen välisten sisään- ja ulosvirtausten erityiset tasot. Tehtyjen havaintojen perusteella ja EPV:n kertomukseen tukeutuen komissiolla olisi, tarvittaessa ja tämän asetuksen mukaisesti antamansa delegoidun säädöksen osana, oltava valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan nämä erityiset ryhmän sisäiset kohtelut, menetelmät ja niihin liittyvät objektiiviset kriteerit sekä kyseisten kriteerien arviointia koskevat yhteiset päätösmenettelyt.
(107) | Bonds issued by the National Asset Management Agency (NAMA) in Ireland are of particular importance to the Irish banking recovery and their issue has been granted prior approval by the Member States, and approved as a State aid by the Commission as a support measure introduced to remove impaired assets from the balance sheets of certain credit institutions. The issuance of such bonds, a transitional measure supported by the Commission and the ECB, is an integral part in the restructuring of the Irish banking system. Such bonds are guaranteed by the Irish government and are eligible collateral with monetary authorities. The Commission should address specific grandfathering mechanisms of transferable assets issued or guaranteed by entities with Union State aid approval, as part of the delegated act which it adopts pursuant to this Regulation to specify the liquidity coverage requirement. In that regard the Commission should take into account the fact that institutions calculating the liquidity coverage requirements in accordance with this Regulation should be permitted to include NAMA senior bonds as assets of extremely high liquidity and credit quality until December 2019.(107) | Irlannissa kansallisen omaisuudenhoitoviraston (National Asset Management Agency, NAMA) liikkeeseen laskemilla joukkovelkakirjalainoilla on erityinen merkitys Irlannin pankkisektorin elpymiselle ja jäsenvaltiot ovat antaneet niiden liikkeeseen laskemiselle etukäteisen luvan, samoin komissio on hyväksynyt ne valtionavuksi, jolla tuetaan arvoltaan alentuneiden varojen poistamista tiettyjen luottolaitosten taseista. Tällaisten joukkovelkakirjojen liikkeeseenlasku, jota komissio ja EKP tukevat siirtymävaiheen toimenpiteenä, on Irlannin pankkisektorin rakennemuutoksen erottamaton osa. Irlannin hallitus takaa joukkovelkakirjat, jotka rahapoliittiset viranomaiset ovat hyväksyneet vakuudeksi. Komission olisi tämän asetuksen nojalla hyväksymänsä maksuvalmiusvaatimuksen määrittämistä koskevan delegoidun säädöksen osana tarkasteltava siirtymämekanismeja sellaisten yhteisöjen, joilla on unionin hyväksyntä valtiontuelle, liikkeeseenlaskemille tai takaamille siirtokelpoisille varoille. Komission olisi otettava huomioon, että maksuvalmiusvaatimukset tämän asetuksen mukaisesti laskevien laitosten tulisi saada sisällyttää NAMAn etuoikeusasemaltaan parhaat joukkovelkakirjat joulukuuhun 2019 saakka varoina, joiden likvidiys ja luottoluokka on erittäin korkea.
(108) | Similarly, the bonds issued by the Spanish Asset Management Company are of particular importance to the Spanish banking recovery and are a transitional measure supported by the Commission and the ECB, as an integral part in the restructuring of the Spanish banking system. Since their issuance is provided for in the Memorandum of Understanding on Financial Sector Policy Conditionality signed by the Commission and the Spanish Authorities on 23 July 2012, and the transfer of assets requires approval by the Commission as a State aid measure introduced to remove impaired assets from the balance sheets of certain credit institutions, and to the extent they are guaranteed by the Spanish government and are eligible collateral with monetary authorities. The Commission should address specific grandfathering mechanisms of transferable assets issued or guaranteed by entities with Union State aid approval as part of the delegated act which it adopts pursuant to this Regulation to specify the liquidity coverage requirement. In that regard the Commission should take into account the fact that institutions calculating the liquidity coverage requirements in accordance with this Regulation should be permitted to include Spanish Asset Management Company senior bonds as assets of extremely high liquidity and credit quality until at least December 2023.(108) | Vastaavasti Spanish Asset Management Companyn liikkeeseenlaskemilla velkakirjoilla on erityinen merkitys Espanjan pankkisektorin elpymiselle. Ne ovat komission ja EKP:n tukema siirtymävaiheen toimenpide ja erottamaton osa Espanjan pankkisektorin rakennemuutosta. Koska niiden liikkeeseenlasku on otettu huomioon rahoitusalan politiikan ehdoista komission ja Espanjan viranomaisten välillä 23 päivänä heinäkuuta 2012 tehdyssä yhteisymmärryspöytäkirjassa ja varojen siirto vaatii komission hyväksynnän valtiontukitoimenpiteeksi, jolla tuetaan arvoltaan alentuneiden varojen poistamista tiettyjen luottolaitosten taseista, ja sikäli kuin Espanjan valtio takaa ne ja rahapoliittiset viranomaiset ovat hyväksyneet ne vakuudeksi, komission olisi tämän asetuksen nojalla hyväksymänsä maksuvalmiusvaatimuksen määrittämistä koskevan delegoidun säädöksen osana tarkasteltava siirtymämekanismeja sellaisten yhteisöjen, joilla on unionin hyväksyntä valtiontuelle, liikkeeseen laskemille tai takaamille siirtokelpoisille varoille. Komission olisi otettava huomioon, että maksuvalmiusvaatimukset tämän asetuksen mukaisesti laskevien laitosten olisi saatava sisällyttää Spanish Asset Management Companyn etuoikeusasemaltaan parhaat joukkovelkakirjat vähintään joulukuuhun 2023 saakka varoina, joiden likvidiys ja luottoluokka on erittäin korkea.
(109) | On the basis of the reports which EBA is required to submit and when preparing the proposal for a delegated act on liquidity requirements, the Commission should also consider if senior bonds issued by legal entities similar to NAMA in Ireland or the Spanish Asset Management Company, established for the same purpose and of particular importance for bank recovery in any other Member State, should be granted such treatment, to the extent they are guaranteed by the central government of the relevant Member State and are eligible collateral with monetary authorities.(109) | Komission olisi niiden kertomusten perusteella, jotka EPV on velvollinen antamaan, ja laatiessaan maksuvalmiusvaatimuksia koskevaa ehdotusta delegoiduksi säädökseksi tarkasteltava myös, tulisiko Irlannin NAMAa tai Spanish Asset Management Companya vastaavien oikeushenkilöiden liikkeeseenlaskemille, etuoikeusasemaltaan parhaille joukkovelkakirjoille, jotka on laadittu samaa tarkoitusta varten ja joilla on erityinen merkitys jonkin muun jäsenvaltion pankkisektorin elpymiselle, myöntää tällainen kohtelu, sikäli kuin asianomaisen jäsenvaltion keskushallinto takaa ne ja rahapoliittiset viranomaiset ovat hyväksyneet ne vakuudeksi.
(110) | In developing draft regulatory technical standards to determine methods for the measurement of additional outflow, EBA should consider a historical look back standardised approach as a method of such measurement.(110) | Kun EPV laatii lisäulosvirtauksen mittausmenetelmää koskevien teknisten sääntelystandardien luonnoksia, sen olisi tarkasteltava aiempien ajanjaksojen tietoja koskevaa standardimenetelmää osana sellaista mittausmenetelmää.
(111) | Pending the introduction of the net stable funding ratio (NSFR) as a binding minimum standard, institutions should observe a general funding obligation. The general funding obligation should not be a ratio requirement. If, pending the introduction of the NSFR, a stable funding ratio is introduced as a minimum standard by way of a national provision, institutions should comply with this minimum standard accordingly.(111) | Siihen asti, kunnes pysyvän varainhankinnan vaatimus (NSFR) otetaan käyttöön sitovana vähimmäisvaatimuksena, laitosten olisi noudatettava yleistä varainhankintavelvoitetta. Yleinen varainhankintavelvoite ei saisi olla tietynlaista suhdelukua koskeva vaatimus. Jos ennen pysyvän varainhankinnan vaatimuksen käyttöönottoa otetaan kansallisen säännöksen muodossa vähimmäisvaatimuksena käyttöön pysyvän varainhankinnan vaatimus, laitosten olisi noudatettava tätä vähimmäisvaatimusta vastaavasti.
(112) | Apart from short-term liquidity needs, institutions should also adopt funding structures that are stable over a longer term horizon. In December 2010, the BCBS agreed that the NSFR will move to a minimum standard by 1 January 2018 and that the BCBS will put in place rigorous reporting processes to monitor the ratio during a transition period and will continue to review the implications of these standards for financial markets, credit extension and economic growth, addressing unintended consequences as necessary. The BCBS thus agreed that the NSFR will be subject to an observation period and will include a review clause. In that context, EBA should, based on reporting required by this Regulation, evaluate how a stable funding requirement should be designed. Based on this evaluation, the Commission should report to the European Parliament and the Council together with any appropriate proposals in order to introduce such a requirement by 2018.(112) | Sen lisäksi, että laitosten olisi vastattava lyhtyaikaisiin maksuvalmiustarpeisiin, niiden olisi myös otettava käyttöön rahoitusrakenteet, jotka ovat vakaat pidemmällä aikavälillä. BCBS sopi joulukuussa 2010 siitä, että pysyvän varainhankinnan vaatimuksesta (NSFR) tulee vähimmäisvaatimus 1 päivään tammikuuta 2018 mennessä ja että se ottaa käyttöön tiukat raportointimenettelyt tämän vaatimuksen kehityksen seuraamiseksi siirtymäkauden aikana sekä tarkastelee edelleen näiden vaatimusten vaikutuksia rahoitusmarkkinoihin, luotonantoon ja talouskasvuun ja puuttuu tahattomiin seurauksiin, jos se on tarpeen. Näin ollen BCBS sopi, että pysyvän varainhankinnan vaatimusta seurataan tarkastelujakson aikana ja että siihen sisällytetään uudelleentarkastelulauseke. Tässä yhteydessä EPV:n olisi tässä asetuksessa edellytetyn raportoinnin pohjalta arvioitava, millä tavoin pysyvän varainhankinnan vaatimus olisi suunniteltava. EPV:n tekemän arvioinnin perusteella komission olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus ja asianmukaiset ehdotukset, jotta tällainen vaatimus voitaisiin ottaa käyttöön vuoteen 2018 mennessä.
(113) | Weaknesses in corporate governance in a number of institutions have contributed to excessive and imprudent risk-taking in the banking sector which led to the failure of individual institutions and systemic problems.(113) | Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien heikkoudet monissa laitoksissa ovat omalta osaltaan lisänneet liiallista ja varomatonta riskinottoa pankkialalla, mikä on johtanut yksittäisten laitosten konkursseihin ja järjestelmäongelmiin.
(114) | In order to facilitate the monitoring of institutions' corporate governance practices and improve market discipline, institutions should publicly disclose their corporate governance arrangements. Their management bodies should approve and publicly disclose a statement providing assurance to the public that these arrangements are adequate and efficient.(114) | Jotta voitaisiin helpottaa laitosten hallinnointi- ja ohjauskäytäntöjen seurantaa ja parantaa markkinakuria, laitosten olisi julkistettava hallinnointi- ja ohjausjärjestelmänsä. Niiden ylinten hallintoelinten olisi hyväksyttävä ja julkistettava lausuma, jossa taataan yleisölle, että kyseiset järjestelmät ovat riittäviä ja tehokkaita.
(115) | In order to take account of the diversity of business models of institutions in the internal market certain long-term structural requirements such as the NSFR and the leverage ratio should be examined closely with a view of promoting a variety of sound banking structures which have been and should continue to of service to the Union's economy.(115) | Jotta otetaan huomioon sisämarkkinoilla toimivien laitosten liiketoimintamallien moninaisuus, tiettyjä pitkän aikavälin rakenteellisia vaatimuksia, kuten pysyvän varainhankinnan vaatimusta ja vähimmäisomavaraisuusastetta, olisi tutkittava tarkasti, jotta voidaan edistää erilaisia hyviä pankkitoiminnan rakenteita, jotka ovat hyödyttäneet ja joiden pitäisi edelleen hyödyttää unionin taloutta.
(116) | For the continuous provision of financial services to households and firms a stable funding structure is necessary. Long-term funding flows in bank-based financial systems in many Member States may generally possess different characteristics than those found in other international markets. In addition, specific funding structures may have developed in Member States to provide stable financing for long-term investment, including decentralised banking structures to channel liquidity or specialised mortgage securities which trade on highly liquid markets or are a welcome investment for long-term investors. Those structural factors should be carefully considered. It is essential to that purpose that, once international standards are finalised, EBA and the ESRB, based on reporting required by this Regulation, evaluate how a stable funding requirement should be designed fully taking into account the diversity of funding structures in the banking market in the Union.(116) | Kotitalouksille ja yrityksille tarkoitettujen rahoituspalvelujen jatkuva tarjoaminen edellyttää vakaata rahoitusrakennetta. Monissa jäsenvaltioissa pankkiperustaisten rahoitusjärjestelmien pitkäaikaisen rahoituksen virrat voivat yleisesti olla ominaispiirteiltään erilaisia kuin vastaavat rahoitusvirrat muilla kansainvälisillä markkinoilla. Lisäksi jäsenvaltioissa on voinut kehittyä erityisiä rahoitusrakenteita, jotka tarjoavat vakaata rahoitusta pitkän aikavälin investointeihin, muun muassa likviditeettiä kanavoivia hajautettuja pankkitoiminnan rakenteita tai erityisiä kiinnitysvakuudellisia arvopapereita, joilla käydään kauppaa korkean likviditeetin markkinoilla tai jotka ovat pitkän aikavälin sijoittajien suosima sijoituskohde. Näitä rakenteellisia tekijöitä olisi tarkasteltava huolellisesti. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että kansainvälisten vaatimusten viimeistelyn jälkeen EPV ja EJRK arvioivat tässä asetuksessa edellytetyn raportoinnin pohjalta, millä tavoin pysyvän varainhankinnan vaatimus olisi suunniteltava, kun otetaan täysin huomioon rahoitusrakenteiden moninaisuus unionin pankkimarkkinoilla.
(117) | In order to ensure progressive convergence between the level of own funds and the prudential adjustments applied to the definition of own funds across the Union and to the definition of own funds laid down in this Regulation during a transition period, the phasing in of the own funds requirements of this Regulation should occur gradually. It is vital to ensure that this phasing in is consistent with the recent enhancements made by Member States to the required levels of own funds and to the definition of own funds in place in the Member States. To that end, during the transition period the competent authorities should determine within defined lower and upper limits how rapidly to introduce the required level of own funds and prudential adjustments laid down in this Regulation.(117) | Jotta voitaisiin varmistaa, että omien varojen määrä ja arvonoikaisut, joita sovelletaan omien varojen määritelmään kaikkialla unionissa sekä tässä asetuksessa vahvistettuun omien varojen määritelmään, lähentyvät vähitellen siirtymäkauden aikana, tässä asetuksessa asetettujen omien varojen vaatimusten käyttöönoton olisi oltava asteittaista. On ensisijaisen tärkeää varmistaa, että asteittainen käyttöönotto sopii yhteen niiden parannusten kanssa, joita jäsenvaltiot ovat äskettäin tehneet vaadittuihin omien varojen määriin ja käyttämäänsä omien varojen määritelmään. Tätä varten toimivaltaisten viranomaisten olisi siirtymäkauden aikana päätettävä määritettyjä ala- ja ylärajoja noudattaen, kuinka nopeasti tässä asetuksessa edellytetty omien varojen määrä ja arvonoikaisut olisi otettava käyttöön.
(118) | In order to facilitate smooth transition from divergent prudential adjustments currently applied in Member States to the set of prudential adjustments laid down in this Regulation, competent authorities should be able during a transition period to continue to require institutions, to a limited extent, to make prudential adjustments to own funds that are a derogation from this Regulation.(118) | Jotta voitaisiin sujuvoittaa siirtymistä jäsenvaltioissa nykyään sovelletuista erilaisista arvonoikaisuista tässä asetuksessa vahvistettuihin arvonoikaisuihin, toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava siirtymäkauden aikana vaatia edelleen, että laitokset tekevät rajoitetussa määrin omiin varoihin arvonoikaisuja, jotka poikkeavat tästä asetuksesta.
(119) | In order to ensure that institutions have sufficient time to meet the new required levels and definition of own funds, certain capital instruments that do not comply with the definition of own funds laid down in this Regulation should be phased out between 1 January 2013 and 31 December 2021. In addition, certain state-injected instruments should be recognised fully in own funds for a limited period. Furthermore, share premium accounts related to items that qualified as own funds under national transposition measures for Directive 2006/48/EC should under certain circumstances qualify as Common Equity Tier 1.(119) | Sen varmistamiseksi, että laitoksilla on riittävästi aikaa mukautua uusiin vaadittuihin omien varojen määriin ja uuteen omien varojen määritelmään, tietyt pääomainstrumentit, jotka eivät vastaa tässä asetuksessa vahvistettua omien varojen määritelmää, olisi poistettava asteittain käytöstä 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisenä aikana. Lisäksi tietyt valtioiden tuki-instrumentit olisi hyväksyttävä kokonaan omiin varoihin määräajaksi. Myös direktiivin 2006/48/EY kansallisten täytäntöönpanosäännösten nojalla omiksi varoiksi katsottuihin eriin liittyvät ylikurssirahastot olisi tietyissä olosuhteissa katsottava ydinpääomaksi (CET1).
(120) | In order to ensure progressive convergence towards uniform rules on disclosure by institutions to provide market participants with accurate and comprehensive information regarding the risk profile of individual institutions, disclosure requirements should be phased in gradually.(120) | Julkistamisvaatimukset olisi otettava asteittain käyttöön, jotta säännöt, joissa laitosten edellytetään antavan markkinatoimijoille tarkat ja kattavat tiedot kunkin laitoksen riskiprofiilista, yhtenäistyisivät vähitellen.
(121) | In order to take account of market developments and experience in the application of this Regulation, the Commission should be required to submit reports to the European Parliament and to the Council, together with legislative proposals, where appropriate, on the possible effect of capital requirements on the economic cycle of minimum, own funds requirements for exposures in the form of covered bonds, large exposures, liquidity requirements, leverage, exposures to transferred credit risk, counterparty credit risk and the original exposure method, retail exposures, on the definition of eligible capital, and the level of application of this Regulation.(121) | Jotta voitaisiin ottaa huomioon markkinakehitys ja tämän asetuksen soveltamisesta saatu kokemus, komission olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomukset ja tarvittaessa lainsäädäntöehdotukset, joissa käsitellään pääomavaatimusten mahdollisia vaikutuksia suhdannekiertoon, omien varojen vaatimuksia, jotka liittyvät katettuihin joukkolainoihin, sekä suuria asiakasriskejä, maksuvalmiusvaatimuksia, velkaantumista, siirrettyyn luottoriskiin liittyviä vastuita, vastapuoliriskiä ja alkuperäisen hankintahinnan menetelmää, vähittäisvastuita, hyväksyttävien omien varojen määritelmää ja tämän asetuksen soveltamistasoa.
(122) | The primary purpose of the legal framework for credit institutions should be to ensure the operation of vital services to the real economy while limiting the risk of moral hazard. The structural separation of retail and investment banking activities within a banking group could be one of the key tools to support this objective. No provision in the current regulatory framework should therefore prevent the introduction of measures to effect such a separation. The Commission should be required to analyse the issue of structural separation in the Union and submit a report, together with legislative proposals, if appropriate, to the European Parliament and the Council.(122) | Luottolaitoksia koskevien oikeudellisten puitteiden ensisijaisena tarkoituksena olisi oltava reaalitaloudelle elintärkeiden palvelujen toiminnan varmistaminen ja moraalin heikkenemisen vaaran rajoittaminen. Vähittäis- ja investointipankkitoiminnan rakenteellinen erottaminen pankkiryhmän sisällä voisi olla yksi keskeinen väline tämän tavoitteen tukemiseen. Millään nykyisen sääntelykehyksen säännöksellä ei saisi siksi estää ryhtymästä toimenpiteisiin, joilla tällainen erottaminen toteutetaan. Komissiota olisi vaadittava analysoimaan rakenteellista erottamista unionissa ja antamaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus, johon liittyy tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.
(123) | Similarly, with a view to protecting depositors and preserving financial stability, Member States should also be permitted to adopt structural measures that require credit institutions authorised in that Member State to reduce their exposures to different legal entities depending on their activities, irrespective of where those activities are located. However, because such measures could have a negative impact by fragmenting the internal market, they should only be approved subject to strict conditions pending the entry into force of a future legal act explicitly harmonising such measures.(123) | Vastaavasti tallettajien suojelemiseksi ja rahoitusvakauden säilyttämiseksi jäsenvaltioiden tulisi myös voida toteuttaa rakennetoimenpiteitä, joilla asianomaisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneet luottolaitokset velvoitetaan vähentämään erilaisiin oikeushenkilöihin liittyviä vastuitaan toimintojensa mukaan mutta riippumatta siitä, missä kyseiset toiminnot sijaitsevat. Koska tällaisilla toimenpiteillä voi kuitenkin olla sisämarkkinoita pirstaloivia negatiivisia vaikutuksia, niitä olisi hyväksyttävä vain tiukoin edellytyksin, kunnes tuleva säädös, jolla yhdenmukaistetaan selkeästi tällaiset menettelyt, tulee voimaan.
(124) | In order to specify the requirements set out in this Regulation, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of technical adjustments to this Regulation to clarify definitions to ensure uniform application of this Regulation or to take account of developments on financial markets, to align terminology on, and frame definitions in accordance with, subsequent relevant acts, to adjust the provisions of this Regulation on own funds to reflect developments in accounting standards or Union law, or with regard to the convergence of supervisory practices, to expand the lists of exposure classes for the purposes of the Standardised Approach or the IRB Approach to take account of developments on financial markets, to adjust certain amounts relevant to those exposure classes to take into account the effects of inflation; to adjust the list and classification of off- balance sheet items and to adjust specific provisions and technical criteria on the treatment of counterparty credit risk, the Standardised Approach and the IRB Approach, credit risk mitigation, securitisation, operational risk, market risk, liquidity, leverage and disclosure in order to take account of developments on financial markets or in accounting standards or Union law, or with regard to the convergence of supervisory practices and risk measurement and to take account of the outcome of the review of various matters relating to the scope of Directive 2004/39/EC.(124) | Tässä asetuksessa asetettujen vaatimusten täsmentämiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan nojalla säädöksiä tähän asetukseen tehtävistä teknisistä mukautuksista, joilla selvennetään määritelmiä tämän asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi tai joilla otetaan huomioon rahoitusmarkkinoiden kehitys, joilla yhtenäistetään terminologiaa ja puitemääritelmiä asiaa koskevien myöhempien säädösten kanssa; joilla mukautetaan omia varoja koskevia asetuksen säännöksiä vastaamaan tilinpäätösstandardien tai unionin lainsäädännön kehitystä tai valvontakäytäntöjen lähentymistä, joilla laajennetaan vastuuryhmiä koskevaa luetteloa, jotta standardimenetelmässä ja IRB-menetelmässä voitaisiin ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden kehitys, joilla mukautetaan tiettyjä näiden vastuuryhmien kannalta olennaisia määriä inflaation vaikutusten huomioon ottamiseksi; joilla mukautetaan taseen ulkopuolisten erien luetteloa ja luokittelua, sekä mukautetaan erityissäännöksiä ja teknisiä vaatimuksia, jotka koskevat vastapuoliriskin käsittelyä, standardimenetelmää ja IRB-menetelmää, luottoriskin vähentämistä, arvopaperistamista, operatiivista riskiä, markkinariskiä, maksuvalmiutta, velkaantumista ja julkistamista, jotta voitaisiin ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden, tilinpäätösstandardien tai unionin oikeuden kehitys taikka valvontakäytäntöjen ja riskienmittauksen lähentyminen sekä direktiivin 2004/39/EY soveltamisalaan liittyvien erilaisten kysymysten uudelleentarkastelun tulokset.
(125) | The power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should also be delegated to the Commission in respect of prescribing a temporary reduction in the level of own funds or risk weights specified under this Regulation in order to take account of specific circumstances, to clarify the exemption of certain exposures from the application of provisions of this Regulation on large exposures, to specify amounts relevant to the calculation of capital requirements for the trading book to take account of developments in the economic and monetary field, to adjust the categories of investment firms eligible for certain derogations to required levels of own funds to take account of developments on financial markets, to clarify the requirement that investment firms hold own funds equivalent to one quarter of their fixed overheads of the preceding year to ensure uniform application of this Regulation, to determine the elements of own funds from which deductions of an institution's holdings of the instruments of relevant entities should be made, to introduce additional transitional provisions relating to the treatment of actuarial gains and losses in measuring defined benefit pension liabilities of institutions. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level. The Commission, when preparing and drawing up delegated acts, should ensure a simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and to the Council.(125) | Komissiolle olisi myös siirrettävä valta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan nojalla säädöksiä, joissa säädetään tämän asetuksen mukaisen omien varojen määrän tai riskipainojen tilapäisestä pienentämisestä erityisolosuhteiden ottamiseksi huomioon; joilla selvennetään tiettyjen vastuiden rajaamista tässä asetuksessa annettujen suuria asiakasriskejä koskevien säännösten soveltamisalan ulkopuolelle; joilla täsmennetään määrät, joita käytetään laskettaessa kaupankäyntivarastoon liittyviä pääomavaatimuksia, jotta voidaan ottaa huomioon talous- ja rahoitusalan kehitys; joilla mukautetaan sellaisten sijoituspalveluyritysten luokkia, joilla on oikeus tiettyihin vaadittuja omien varojen määriä koskeviin poikkeuksiin, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden kehitys; joilla selvennetään vaatimusta, jonka mukaan sijoituspalveluyrityksillä on oltava omia varoja yksi neljäsosa edellisen vuoden kiinteistä yleiskustannuksista, jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen soveltaminen; joilla määritetään omien varojen osatekijät, joista olisi tehtävä vähennyksiä, jotka koskevat laitoksen omistusosuuksia asianomaisten yhteisöjen instrumenteista; joilla otetaan käyttöön uusia siirtymäsäännöksiä, jotka koskevat vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden käsittelyä mitattaessa laitosten etuuspohjaisia eläkevelkoja. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että Euroopan parlamentti ja neuvosto saavat tarvittavat asiakirjat samanaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
(126) | In accordance with Declaration No 39 on Article 290 TFEU, the Commission should continue to consult experts appointed by the Member States in the preparation of draft delegated acts in the financial services area, in accordance with its established practice.(126) | Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaa koskevan julistuksen N:o 39 mukaisesti komission tulisi vakiintuneen käytännön mukaisesti jatkaa jäsenvaltioiden nimeämien asiantuntijoiden kuulemista valmistellessaan sellaisia rahoituspalvelualaa koskevia säädöksiä, jotka annetaan säädösvallan siirron nojalla.
(127) | Technical standards in financial services should ensure harmonisation, uniform conditions and adequate protection of depositors, investors and consumers across the Union. As a body with highly specialised expertise, it would be efficient and appropriate to entrust EBA with the elaboration of draft regulatory and implementing technical standards which do not involve policy choices, for submission to the Commission. EBA should ensure efficient administrative and reporting processes when drafting technical standards. The reporting formats should be proportionate to the nature, scale and complexity of the activities of the institutions.(127) | Rahoituspalvelujen teknisillä standardeilla olisi varmistettava yhdenmukaistaminen, yhtenäiset edellytykset sekä tallettajien, sijoittajien ja kuluttajien asianmukainen suoja koko unionissa. Koska EPV:llä on pitkälle menevää erityisasiantuntemusta, olisi tehokasta ja asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia komissiolle toimitettavat luonnokset sääntelystandardeiksi ja teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joihin ei liity toimintapoliittisia valintoja. EPV:n olisi varmistettava tehokkaat hallinto- ja raportointiprosessit teknisiä standardeja laatiessaan. Ilmoitusten muotojen olisi oltava oikeassa suhteessa laitosten toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimuotoisuuteen.
(128) | The Commission should adopt draft regulatory technical standards developed by EBA in the areas of mutuals, cooperative societies, savings institutions or similar institutions, certain own funds instruments, prudential adjustments, deductions from own funds, additional own funds instruments, minority interests, services ancillary to banking, the treatment of credit risk adjustment, probability of default, loss given default, approaches to risk-weighting of assets, convergence of supervisory practices, liquidity, and transitional arrangements for own funds, by means of delegated acts pursuant to Article 290 TFEU and in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level. The Commission and EBA should ensure that those standards and requirements can be applied by all institutions concerned in a manner that is proportionate to the nature, scale and complexity of those institutions and their activities.(128) | Komission olisi hyväksyttävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti EPV:n laatimat teknisten sääntelystandardien luonnokset, jotka koskevat keskinäisiä yhtiöitä, osuuskuntia, säästöpankkeja tai vastaavia laitoksia, tiettyjä omien varojen instrumentteja, arvonoikaisuja, omista varoista tehtäviä vähennyksiä, toissijaisten omien varojen instrumentteja, vähemmistöosuuksia, pankkitoiminnan oheispalveluja, luottoriskioikaisun käsittelyä, maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä, tappio-osuutta, omaisuuserien riskipainotuksen menetelmiä, valvontakäytäntöjen lähentymistä, maksuvalmiutta sekä omia varoja koskevia siirtymäjärjestelyjä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission ja EPV:n olisi varmistettava, että kaikki kyseiset laitokset voivat soveltaa näitä standardeja ja vaatimuksia oikeassa suhteessa laitosten toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimuotoisuuteen nähden.
(129) | The implementation of some delegated acts provided for in this Regulation, such as the delegated act concerning the liquidity coverage requirement, may potentially have a substantial impact on supervised institutions and the real economy. The Commission should ensure that the European Parliament and the Council are always well informed about relevant developments at international level and current thinking within the Commission well before the publication of delegated acts.(129) | Joidenkin tässä asetuksessa säädettyjen delegoitujen säädösten, kuten maksuvalmiusvaatimusta koskevan delegoidun säädöksen, täytäntöönpanolla voi olla potentiaalisesti merkittävä vaikutus valvottuihin laitoksiin ja reaalitalouteen. Komission olisi varmistettava, että Euroopan parlamentille ja neuvostolle tiedotetaan aina asianmukaisesti tärkeistä kansainvälisen tason tapahtumista ja ajankohtaisista komission näkökannoista jo ennen delegoitujen säädösten julkaisemista.
(130) | The Commission should also be empowered to adopt implementing technical standards developed by EBA with regard to consolidation, joint decisions, reporting, disclosure, exposures secured by mortgages, risk assessment, approaches to risk-weighting of assets, risk-weights and specification of certain exposures, the treatment of options and warrants, positions in equity instruments and foreign exchange, the use of internal models, leverage, and off-balance sheet items by means of implementing acts pursuant to Article 291 TFEU and in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1093/2010.(130) | Lisäksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaisilla täytäntöönpanosäädöksillä sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti teknisiä EPV:n kehittämiä täytäntöönpanostandardeja, jotka koskevat konsolidointia, yhteisiä päätöksiä, raportointia, julkistamista, kiinteistövakuudellisia saamisia, riskienarviointia, omaisuuserien riskipainotuksen menetelmiä, riskipainoja ja tiettyjen vastuiden määrittelyä, optioiden ja warranttien käsittelyä, oman pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä ja ulkomaanvaluuttoja koskevia positioita, sisäisten mallien käyttöä, velkaantumista ja taseen ulkopuolisia eriä.
(131) | Given the detail and number of regulatory technical standards that are to be adopted pursuant to this Regulation, where the Commission adopts a regulatory technical standard which is the same as the draft regulatory technical standard submitted by EBA, the period within which the European Parliament or the Council may object to a regulatory technical standard, should, where appropriate, be further extended by one month. Moreover, the Commission should aim to adopt the regulatory technical standards in good time to permit the European Parliament and the Council to exercise full scrutiny, taking account of the volume and complexity of regulatory technical standards and the details of the European Parliament's and the Council's rules of procedure, calendar of work and composition.(131) | Ottaen huomioon niiden tämän asetuksen nojalla hyväksyttävien teknisten sääntelystandardien yksityiskohdat ja lukumäärän, jotka hyväksytään tämän asetuksen nojalla, määräaikaa, jonka kuluessa Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa teknistä sääntelystandardia, jos komissio hyväksyy teknisen sääntelystandardin, joka on sama kuin EPV:n toimittama luonnos, olisi tarvittaessa jatkettava yhdellä kuukaudella. Lisäksi komission tulisi pyrkiä hyväksymään tekniset sääntelystandardit hyvissä ajoin, jotta Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat toteuttaa täysimääräisen tarkastelun, ottaen huomioon teknisten sääntelystandardien määrän ja monimutkaisuuden sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston työjärjestysten yksityiskohdat, työskentelyaikataulun ja kokoonpanon.
(132) | In order to ensure a high degree of transparency, EBA should launch consultations relating to the draft technical standards referred to in this Regulation. EBA and the Commission should start preparing their reports on liquidity requirements and leverage, as provided for in this Regulation, as soon as possible.(132) | Läpinäkyvyyden korkean tason varmistamiseksi EPV:n olisi pantava toimeen kuulemisia, jotka liittyvät tässä asetuksessa tarkoitettujen teknisten standardien luonnoksiin. EPV:n ja komission olisi ryhdyttävä laatimaan tässä asetuksessa tarkoitettuja, maksuvalmiusvaatimuksia ja velkaantumista koskevia kertomuksiaan mahdollisimman pian.
(133) | In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission. Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by the Member States of the Commission's exercise of implementing powers (18).(133) | Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (18) mukaisesti,
(134) | In accordance with Article 345 TFEU, which provides that the Treaties are in no way to prejudice the rules in Member States governing the system of property ownership, this Regulation neither favours nor discriminates against types of ownership which are within its scope.(134) | Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 345 artiklan, jossa määrätään, että perussopimuksilla ei puututa jäsenvaltioiden omistusoikeusjärjestelmiin, mukaisesti tämä asetus ei suosi eikä syrji sen soveltamisalaan kuuluvia omistusoikeuden muotoja.
(135) | The European Data Protection Supervisor has been consulted in accordance with Article 28(2) of Regulation (EC) No 45/2001 and has adopted an opinion (19).(135) | Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja hän on antanut lausunnon (19).
(136) | Regulation (EU) No 648/2012 should be amended accordingly,(136) | Asetus (EU) N:o 648/2012 olisi sen vuoksi muutettava,
HAVE ADOPTED THIS REGULATION:OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:
PART ONEENSIMMÄINEN OSA
GENERAL PROVISIONSYLEISET SÄÄNNÖKSET
TITLE II   OSASTO
SUBJECT MATTER, SCOPE AND DEFINITIONSKOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT
Article 11 artikla
ScopeSoveltamisala
This Regulation lays down uniform rules concerning general prudential requirements that institutions supervised under Directive 2013/36/EU shall comply with in relation to the following items:Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt yleisistä vakavaraisuusvaatimuksista, jotka direktiivin 2013/36/EU nojalla valvottavien laitosten on täytettävä seuraavien seikkojen osalta:
(a) | own funds requirements relating to entirely quantifiable, uniform and standardised elements of credit risk, market risk, operational risk and settlement risk;a) | omien varojen vaatimukset, jotka liittyvät luottoriskin, markkinariskin, operatiivisen riskin ja toimitusriskin täysin kvantifioitaviin, yhdenmukaisiin ja standardoituihin osatekijöihin;
(b) | requirements limiting large exposures;b) | vaatimukset, joilla rajoitetaan suuria asiakasriskejä;
(c) | after the delegated act referred to in Article 460 has entered into force, liquidity requirements relating to entirely quantifiable, uniform and standardised elements of liquidity risk;c) | 460 artiklassa tarkoitetun delegoidun säädöksen tultua voimaan maksuvalmiusvaatimukset, jotka liittyvät likviditeettiriskin täysin kvantifioitaviin, yhdenmukaisiin ja standardoituihin osatekijöihin;
(d) | reporting requirements related to points (a), (b) and (c) and to leverage;d) | a, b ja c alakohtaan ja velkaantumiseen liittyvät raportointivaatimukset;
(e) | public disclosure requirements.e) | julkistamisvaatimukset.
This Regulation does not govern publication requirements for competent authorities in the field of prudential regulation and supervision of institutions as set out in Directive 2013/36/EU.Tällä asetuksella ei säännellä julkistamisvaatimuksia, joita toimivaltaiset viranomaiset soveltavat laitosten vakavaraisuuden sääntelyn ja valvonnan alalla direktiivin 2013/36/EU mukaisesti.
Article 22 artikla
Supervisory powersValvontavaltuudet
For the purposes of ensuring compliance with this Regulation, competent authorities shall have the powers and shall follow the procedures set out in Directive 2013/36/EU.Tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava direktiivissä 2013/36/EU säädetyt valtuudet ja niiden on noudatettava mainitussa direktiivissä säädettyjä menettelyjä.
Article 33 artikla
Application of stricter requirements by institutionsLaitosten soveltamat tiukemmat vaatimukset
This Regulation shall not prevent institutions from holding own funds and their components in excess of, or applying measures that are stricter than those required by this Regulation.Tämä asetus ei estä laitoksia pitämästä hallussaan omia varoja ja niiden komponentteja enemmän kuin tässä asetuksessa edellytetään tai soveltamasta tiukempia toimenpiteitä kuin tässä asetuksessa edellytetään.
Article 44 artikla
DefinitionsMääritelmät
1.   For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply:1.   Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
(1) | ‧credit institution‧ means an undertaking the business of which is to take deposits or other repayable funds from the public and to grant credits for its own account;1) | ‧luottolaitoksella‧ yritystä, joka liiketoimintanaan vastaanottaa yleisöltä talletuksia tai muita takaisinmaksettavia varoja ja myöntää luottoja omaan lukuunsa;
(2) | ‧investment firm‧ means a person as defined in point (1) of Article 4(1) of Directive 2004/39/EC, which is subject to the requirements imposed by that Directive, excluding the following: | (a) | credit institutions; | (b) | local firms; | (c) | firms which are not authorised to provide the ancillary service referred to in point (1) of Section B of Annex I to Directive 2004/39/EC, which provide only one or more of the investment services and activities listed in points 1, 2, 4 and 5 of Section A of Annex I to that Directive, and which are not permitted to hold money or securities belonging to their clients and which for that reason may not at any time place themselves in debt with those clients;2) | ‧sijoituspalveluyrityksellä‧ direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä henkilöä, jota koskee mainitussa direktiivissä asetetut vaatimukset, lukuun ottamatta kuitenkaan | a) | luottolaitoksia; | b) | paikallisia yrityksiä; | c) | yrityksiä, joilla ei ole toimilupaa tarjota direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan B osan 1 alakohdassa tarkoitettua oheispalvelua ja jotka tarjoavat ainoastaan yhtä tai useampaa mainitun direktiivin liitteessä I olevan A osan 1, 2, 4 ja 5 alakohdassa lueteltua sijoituspalvelua tai -toimintaa ja joilla ei ole lupaa pitää hallussaan asiakkaidensa varoja tai arvopapereita ja joilla ei sen vuoksi voi koskaan olla velkaa kyseisille asiakkailleen;'
(3) | "institution" means a credit institution or an investment firm;.3) | ‧laitoksella‧ luottolaitosta tai sijoituspalveluyritystä;
(4) | ‧local firm‧ means a firm dealing for its own account on markets in financial futures or options or other derivatives and on cash markets for the sole purpose of hedging positions on derivatives markets, or dealing for the accounts of other members of those markets and being guaranteed by clearing members of the same markets, where responsibility for ensuring the performance of contracts entered into by such a firm is assumed by clearing members of the same markets;4) | ‧paikallisella yrityksellä‧ yritystä, joka käy kauppaa omaan lukuunsa futuuri-, optio- tai muilla johdannaismarkkinoilla ja käteismarkkinoilla ainoana tarkoituksenaan positioiden suojaaminen johdannaismarkkinoilla tai joka käy kauppaa toisten kyseisillä markkinoilla toimivien jäsenten lukuun ja jonka samojen markkinoiden määritysosapuolet ovat taanneet, kyseisten markkinoiden määritysosapuolten ollessa vastuussa tällaisen yrityksen tekemien sopimusten täytäntöönpanosta;
(5) | ‧insurance undertaking‧ means insurance undertaking as defined in point (1) of Article 13 of Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (20);5) | ‧vakuutusyrityksellä‧ vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) (20) 13 artiklan 1 alakohdassa määriteltyä vakuutusyritystä;
(6) | ‧reinsurance undertaking‧ means reinsurance undertaking as defined in point (4) of Article 13 of Directive 2009/138/EC;6) | ‧jälleenvakuutusyrityksellä‧ direktiivin 2009/138/EY 13 artiklan 4 alakohdassa määriteltyä jälleenvakuutusyritystä;
(7) | ‧collective investment undertaking‧ or ‧CIU‧ means a UCITS as defined in Article 1(2) of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (21), including, unless otherwise provided, third-country entities which carry out similar activities, which are subject to supervision pursuant to Union law or to the law of a third country which applies supervisory and regulatory requirements at least equivalent to those applied in the Union, an AIF as defined in Article 4(1)(a) of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers (22), or a non-EU AIF as defined in Article 4(1)(aa) of that Directive;7) | ‧yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavalla yrityksellä‧ (collective investment undertaking, CIU) siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä (yhteissijoitusyritys), joka on määritelty siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY (21) 1 artiklan 2 kohdassa, mukaan lukien jollei toisin säädetä kolmansien maiden yhteisöt, jotka harjoittavat samankaltaista toimintaa, joiden vakavaraisuutta valvotaan unionin oikeuden tai sellaisen kolmannen maan oikeuden mukaisesti, jonka soveltamat vakavaraisuusvalvonta- ja sääntelyvaatimukset vastaavat vähintään unionin soveltamia vaatimuksia, tai vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joka on määritelty vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU (22) 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, taikka unionin ulkopuolelle sijoittautunutta vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joka on määritelty mainitun direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa;
(8) | ‧public sector entity‧ means a non-commercial administrative body responsible to central governments, regional governments or local authorities, or to authorities that exercise the same responsibilities as regional governments and local authorities, or a non-commercial undertaking that is owned by or set up and sponsored by central governments, regional governments or local authorities, and that has explicit guarantee arrangements, and may include self-administered bodies governed by law that are under public supervision;8) | ‧julkisyhteisöllä ja julkisoikeudellisella laitoksella‧ yleishyödyllistä hallintoelintä, joka vastaa toiminnastaan keskushallinnolle, aluehallinnolle tai paikallisviranomaisille, tai viranomaisille, jotka hoitavat samoja tehtäviä kuin aluehallinto ja paikallisviranomaiset, tai keskushallinnon, aluehallinnon tai paikallisviranomaisten omistamaa tai perustamaa ja järjestämää yleishyödyllistä yritystä, jolla on erilliset takuujärjestelyt, ja niihin voivat kuulua myös julkisesti valvotut lainmukaiset itsehallintoelimet;
(9) | ‧management body‧ means management body as defined in point (7) of Article 3(1) of Directive 2013/36/EU;9) | ‧ylimmällä hallintoelimellä‧ direktiivin 2013/36/EU 3 artiklan 1 kohdan 7 alakohdassa määriteltyä ylintä hallintoelintä;
(10) | ‧senior management‧ means senior management as defined in point (9) of Article 3(1) of Directive 2013/36/EU;10) | ‧toimivalla johdolla‧ direktiivin 2013/36/EU 3 artiklan 1 kohdan 9 alakohdassa määriteltyä toimivaa johtoa;
(11) | "systemic risk" means systemic risk as defined in point (10) of Article 3(1) of Directive 2013/36/EU;11) | ‧järjestelmäriskillä‧ direktiivin 2013/36/EU 3 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määriteltyä järjestelmäriskiä;
(12) | "model risk" means model risk as defined in point (11) of Article 3(1) of Directive 2013/36/EU;12) | ‧malliriskillä‧ direktiivin 2013/36/EU 3 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määriteltyä malliriskiä;
(13) | ‧originator‧ means an entity which: | (a) | itself or through related entities, directly or indirectly, was involved in the original agreement which created the obligations or potential obligations of the debtor or potential debtor giving rise to the exposure being securitised; or | (b) | purchases a third party's exposures for its own account and then securitises them;13) | ‧alullepanijalla‧ yhteisöä, joka: | a) | on osallistunut joko itse tai suoraan tai välillisesti siihen etuyhteydessä olevien yhteisöjen kautta alkuperäiseen sopimukseen, jonka perusteella velallisen tai mahdollisen velallisen sellaiset velvoitteet tai mahdolliset velvoitteet, joihin liittyvä omaisuuserä arvopaperistetaan, ovat syntyneet; tai | b) | hankkii kolmannen osapuolen omaisuuserät omaan lukuunsa ja arvopaperistaa ne;
(14) | ‧sponsor‧ means an institution other than an originator institution that establishes and manages an asset-backed commercial paper programme or other securitisation scheme that purchases exposures from third-party entities;14) | ‧järjestäjällä‧ sellaista muuta laitosta kuin alullepanevaa laitosta, joka järjestää omaisuusvakuudellisen yritystodistusohjelman tai muun arvopaperistamisjärjestelmän, jonka kautta kolmansilta yksiköiltä hankitaan omaisuuseriä, ja hoitaa sitä;
(15) | ‧parent undertaking‧ means: | (a) | a parent undertaking within the meaning of Articles 1 and 2 of Directive 83/349/EEC; | (b) | for the purposes of Section II of Chapters 3 and 4 of Title VII and Title VIII of Directive 2013/36/EU and Part Five of this Regulation, a parent undertaking within the meaning of Article 1(1) of Directive 83/349/EEC and any undertaking which effectively exercises a dominant influence over another undertaking;15) | ‧emoyrityksellä‧ | a) | direktiivin 83/349/ETY 1 ja 2 artiklassa tarkoitettua emoyritystä; | b) | direktiivin 2013/36/EU VII osaston 3 ja 4 luvun II jaksoa sekä VIII osastoa ja tämän asetuksen viidettä osaa sovellettaessa direktiivin 83/349/ETY 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yritystä ja kaikkia yrityksiä, joilla on tosiasiassa määräävä vaikutusvalta toiseen yritykseen;
(16) | ‧subsidiary‧ means: | (a) | a subsidiary undertaking within the meaning of Articles 1 and 2 of Directive 83/349/EEC; | (b) | a subsidiary undertaking within the meaning of Article 1(1) of Directive 83/349/EEC and any undertaking over which a parent undertaking effectively exercises a dominant influence. | Subsidiaries of subsidiaries shall also be considered to be subsidiaries of the undertaking that is their original parent undertaking;16) | ‧tytäryrityksellä‧ | a) | direktiivin 83/349/ETY 1 ja 2 artiklassa tarkoitettua tytäryritystä; | b) | direktiivin 83/349/ETY 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tytäryritystä ja kaikkia yrityksiä, joihin emoyrityksellä on tosiasiassa määräävä vaikutusvalta. | Tytäryritysten kaikkien tytäryritysten katsotaan myös olevan sen yrityksen tytäryrityksiä, joka on niiden alkuperäinen emoyritys;
(17) | ‧branch‧ means a place of business which forms a legally dependent part of an institution and which carries out directly all or some of the transactions inherent in the business of institutions;17) | ‧sivuliikkeellä‧ liiketoimipaikkaa, joka on laitoksesta oikeudellisesti riippuvainen osa ja jossa harjoitetaan suoraan kaikkia tai joitain laitosten liiketoimintaan olennaisesti kuuluvia toimia;
(18) | ‧ancillary services undertaking‧ means an undertaking the principal activity of which consists of owning or managing property, managing data-processing services, or a similar activity which is ancillary to the principal activity of one or more institutions;18) | ‧oheispalveluyrityksellä‧ yritystä, jonka pääasiallisessa liiketoiminnassa on kyse kiinteistöjen hallinnasta tai hoidosta, tietopalvelujen hoidosta tai muusta vastaavasta toiminnasta, jonka ominaispiirteenä on, että se on yhden tai useamman laitoksen toimintaa avustavaa;
(19) | ‧asset management company‧ means an asset management company as defined in point (5) of Article 2 of Directive 2002/87/EC and an AIFM as defined in Article 4(1)(b) of Directive 2011/61/EU, including, unless otherwise provided, third country entities, that carry out similar activities, that are subject to the laws of a third country which applies supervisory and regulatory requirements at least equivalent to those applied in the Union;19) | ‧omaisuudenhoitoyhtiöllä‧ direktiivin 2002/87/EY 2 artiklan 5 kohdassa määriteltyä omaisuudenhoitoyhtiötä ja direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajaa, mukaan lukien ellei toisin säädetä kolmansien maiden yhteisöt, jotka harjoittavat samankaltaista toimintaa ja jotka ovat sellaisen kolmannen maan lakien alaisia, jonka soveltamat valvonta- ja sääntelyvaatimukset vastaavat vähintään unionin soveltamia vaatimuksia;
(20) | ‧financial holding company‧ means a financial institution, the subsidiaries of which are exclusively or mainly institutions or financial institutions, at least one of such subsidiaries being an institution, and which is not a mixed financial holding company;20) | ‧rahoitusalan holdingyhtiöllä‧ rahoituslaitosta, jonka tytäryritykset ovat yksinomaan tai pääasiallisesti laitoksia tai rahoituslaitoksia, jolloin vähintään yhden tällaisista tytäryrityksistä on oltava laitos, ja joka ei ole rahoitusalan sekaholdingyhtiö;
(21) | ‧mixed financial holding company‧ means mixed financial holding company as defined in point (15) of Article 2 of Directive 2002/87/EC;21) | ‧rahoitusalan sekaholdingyhtiöllä‧ direktiivin 2002/87/EY 2 artiklan 15 kohdassa määriteltyä rahoitusalan sekaholdingyhtiötä;
(22) | ‧mixed activity holding company‧ means a parent undertaking, other than a financial holding company or an institution or a mixed financial holding company, the subsidiaries of which include at least one institution;22) | ‧monialan holdingyhtiöllä‧ emoyritystä, joka on muu kuin rahoitusalan holdingyhtiö, laitos tai rahoitusalan sekaholdingyhtiö ja jonka tytäryrityksistä vähintään yksi on laitos;
(23) | ‧third-country insurance undertaking‧ means third-country insurance undertaking as defined in point (3) of Article 13 of Directive 2009/138/EC;23) | ‧kolmannen maan vakuutusyrityksellä‧ direktiivin 2009/138/EY 13 artiklan 3 alakohdassa määriteltyä kolmannen maan vakuutusyritystä;
(24) | ‧third-country reinsurance undertaking‧ means third-country reinsurance undertaking as defined in point (6) of Article 13 of Directive 2009/138/EC;24) | ‧kolmannen maan jälleenvakuutusyrityksellä‧ direktiivin 2009/138/EY 13 artiklan 6 alakohdassa määriteltyä kolmannen maan jälleenvakuutusyritystä;
(25) | ‧recognised third-country investment firm‧ means a firm meeting all of the following conditions: | (a) | if it were established within the Union, it would be covered by the definition of an investment firm; | (b) | it is authorised in a third country; | (c) | it is subject to and complies with prudential rules considered by the competent authorities as at least as stringent as those laid down in this Regulation or in Directive 2013/36/EU;25) | ‧kolmannen maan tunnustetulla sijoituspalveluyrityksellä‧ yritystä, joka täyttää kaikki seuraavat edellytykset: | a) | se kuuluisi sijoituspalveluyrityksen määritelmän piiriin, jos se olisi sijoittautunut unioniin; | b) | sillä on toimilupa kolmannessa maassa; | c) | siihen sovelletaan ja se noudattaa vakavaraisuussääntöjä, joita toimivaltaiset viranomaiset pitävät vähintään yhtä ankarina kuin tässä asetuksessa tai direktiivissä 2013/36/EU vahvistettuja sääntöjä;
(26) | ‧financial institution‧ means an undertaking other than an institution, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in points 2 to 12 and point 15 of Annex I to Directive 2013/36/EU, including a financial holding company, a mixed financial holding company, a payment institution within the meaning of Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on payment services in the internal market (23), and an asset management company, but excluding insurance holding companies and mixed-activity insurance holding companies as defined in point (g) of Article 212(1) of Directive 2009/138/E;26) | ‧rahoituslaitoksella‧ yritystä, joka ei ole laitos ja jonka pääasiallisena toimintana on hankkia omistusosuuksia tai harjoittaa yhtä tai useampaa direktiivin 2013/36/EU liitteessä I olevassa 2–12 ja 15 kohdassa lueteltua toimintaa, mukaan lukien maksupalveluista sisämarkkinoilla (23)13 päivänä marraskuuta 2007 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/64/EY tarkoitetut rahoitusalan holdingyhtiöt, rahoitusalan sekaholdingyhtiöt ja maksulaitokset sekä omaisuudenhoitoyhtiöt mutta poislukien vakuutusholdingyhtiöt ja direktiivin 2009/138 212 artiklan 1 kohdan g alakohdassa määritellyt sekavakuutushallintayhtiöt;
(27) | ‧financial sector entity‧ means any of the following: | (a) | an institution; | (b) | a financial institution; | (c) | an ancillary services undertaking included in the consolidated financial situation of an institution; | (d) | an insurance undertaking; | (e) | a third-country insurance undertaking; | (f) | a reinsurance undertaking; | (g) | a third-country reinsurance undertaking; | (h) | an insurance holding company; | (i) | a mixed-activity holding company | (j) | a mixed-activity insurance holding company as defined in point (g) of Article 212(1) of Directive 2009/138/EC; | (k) | an undertaking excluded from the scope of Directive 2009/138/EC in accordance with Article 4 of that Directive; | (l) | a third-country undertaking with a main business comparable to any of the entities referred to in points (a) to (k);27) | ‧finanssialan yhteisöllä‧ mitä tahansa seuraavista: | a) | laitosta; | b) | rahoituslaitosta; | c) | oheispalveluyritystä, joka on sisällytetty laitoksen konsolidoituun rahoitusasemaan; | d) | vakuutusyritystä; | e) | kolmannen maan vakuutusyritystä; | f) | jälleenvakuutusyritystä; | g) | kolmannen maan jälleenvakuutusyritystä; | h) | vakuutusholdingyhtiötä; | i) | monialan holdingyhtiötä; | j) | sekavakuutushallintayhtiötä, siten se on määritelty direktiivin 2009/138 212 artiklan 1 kohdan g alakohdassa; | k) | yritystä, joka jätetään direktiivin 2009/138/EY soveltamisalan ulkopuolelle mainitun direktiivin 4 artiklan mukaisesti; | l) | kolmannen maan yritystä, jonka päätoimiala on verrattavissa a–k alakohdassa tarkoitettujen yhteisöjen toimialaan;
(28) | ‧parent institution in a Member State‧ means an institution in a Member State which has a institution or a financial institution as a subsidiary or which holds a participation in such an institution or financial institution, and which is not itself a subsidiary of another institution authorised in the same Member State, or of a financial holding company or mixed financial holding company set up in the same Member State;28) | ‧jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivalla laitoksella‧ jäsenvaltiossa toimivaa laitosta, jolla on tytäryrityksenä laitos tai rahoituslaitos, tai jolla on omistusyhteys tällaiseen laitokseen tai rahoituslaitokseen, ja joka ei ole itse toisen samassa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen laitoksen tytäryritys tai samassa jäsenvaltiossa perustetun rahoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryritys;
(29) | ‧EU parent institution‧ means a parent institution in a Member State which is not a subsidiary of another institution authorised in any Member State, or of a financial holding company or mixed financial holding company set up in any Member State;29) | ‧EU:ssa emoyrityksenä toimivalla laitoksella‧ jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivaa laitosta, joka ei ole minkään toisen jossakin jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen laitoksen tytäryritys eikä minkään jossakin jäsenvaltiossa perustetun rahoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryritys;
(30) | ‧parent financial holding company in a Member State‧ means a financial holding company which is not itself a subsidiary of an institution authorised in the same Member State, or of a financial holding company or mixed financial holding company set up in the same Member State;30) | ‧jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivalla rahoitusalan holdingyhtiöllä‧ rahoitusalan holdingyhtiötä, joka ei ole itse minkään samassa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen laitoksen tytäryritys tai samassa jäsenvaltiossa perustetun rahoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryritys;
(31) | ‧EU parent financial holding company‧ means a parent financial holding company in a Member State which is not a subsidiary of an institution authorised in any Member State or of another financial holding company or mixed financial holding company set up in any Member State;31) | ‧EU:ssa emoyrityksenä toimivalla rahoitusalan holdingyhtiöllä‧ jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivaa rahoitusalan holdingyhtiötä, joka ei ole minkään jossakin jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen laitoksen tytäryritys eikä minkään jossakin jäsenvaltiossa perustetun rahoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryritys;
(32) | ‧parent mixed financial holding company in a Member State‧ means a mixed financial holding company which is not itself a subsidiary of an institution authorised in the same Member State, or of a financial holding company or mixed financial holding company set up in that same Member State;32) | ‧jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivalla rahoitusalan sekaholdingyhtiöllä‧ rahoitusalan sekaholdingyhtiötä, joka ei ole itse minkään samassa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen laitoksen tytäryritys tai samassa jäsenvaltiossa perustetun rahoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryritys;
(33) | ‧EU parent mixed financial holding company‧ means a parent mixed financial holding company in a Member State which is not a subsidiary of an institution authorised in any Member State or of another financial holding company or mixed financial holding company set up in any Member State;33) | ‧EU:ssa emoyrityksenä toimivalla rahoitusalan sekaholdingyhtiöllä‧ jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivaa rahoitusalan sekaholdingyhtiötä, joka ei ole minkään jossakin jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen laitoksen tytäryritys tai minkään jossakin jäsenvaltiossa perustetun rahoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryritys;
(34) | ‧central counterparty‧ or ‧CCP‧ means a CCP as defined in point (1) of Article 2 of Regulation (EU) No 648/2012;34) | ‧keskusvastapuolella‧ asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 artiklan 1 alakohdassa määriteltyä keskusvastapuolta;
(35) | ‧participation‧ means participation within the meaning of the first sentence of Article 17 of Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 on the annual accounts of certain types of companies (24), or the ownership, direct or indirect, of 20 % or more of the voting rights or capital of an undertaking;35) | ‧omistusyhteydellä‧ yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä 25 päivänä heinäkuuta 1978 annetun neljännen neuvoston direktiivin 78/660/ETY (24) 17 artiklan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettua omistusyhteyttä tai suoraa tai välillistä vähintään 20 prosentin omistusosuutta yrityksen äänioikeudesta tai pääomasta;
(36) | ‧qualifying holding‧ means a direct or indirect holding in an undertaking which represents 10 % or more of the capital or of the voting rights or which makes it possible to exercise a significant influence over the management of that undertaking;36 | ‧huomattavalla omistusosuudella‧ suoraa tai välillistä omistusosuutta yrityksessä, kun tämä osuus on vähintään 10 prosenttia pääomasta tai äänioikeuksista tai kun sen nojalla on mahdollista vaikuttaa huomattavasti kyseisen yrityksen johtamiseen;
(37) | ‧control‧ means the relationship between a parent undertaking and a subsidiary, as defined in Article 1 of Directive 83/349/EEC, or the accounting standards to which an institution is subject under Regulation (EC) No 1606/2002, or a similar relationship between any natural or legal person and an undertaking;37) | ‧määräysvallalla‧ emoyrityksen ja tytäryrityksen välistä sidosta, siten kuin se on määritelty direktiivin 83/349/ETY 1 artiklassa tai tilinpäätösstandardeissa, joita laitokseen sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla, taikka samankaltaista luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön ja yrityksen välistä sidosta;
(38) | ‧close links‧ means a situation in which two or more natural or legal persons are linked in any of the following ways: | (a) | participation in the form of ownership, direct or by way of control, of 20 % or more of the voting rights or capital of an undertaking; | (b) | control; | (c) | a permanent link of both or all of them to the same third person by a control relationship;38) | ‧läheisellä sidonnaisuudella‧ tilannetta, jossa kahden tai useamman luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön välillä on jokin seuraavista sidossuhteista: | a) | omistusyhteys, kun hallussa pidetään suoraan tai välillisesti määräysvallan kautta vähintään 20 prosenttia yrityksen äänioikeuksista tai pääomasta; | b) | määräysvalta; | c) | molemmat tai kaikki ovat määräysvallan kautta pysyvästi sidoksissa samaan kolmanteen henkilöön;
(39) | ‧group of connected clients‧ means any of the following: | (a) | two or more natural or legal persons who, unless it is shown otherwise, constitute a single risk because one of them, directly or indirectly, has control over the other or others; | (b) | two or more natural or legal persons between whom there is no relationship of control as described in point (a) but who are to be regarded as constituting a single risk because they are so interconnected that, if one of them were to experience financial problems, in particular funding or repayment difficulties, the other or all of the others would also be likely to encounter funding or repayment difficulties. | Notwithstanding points (a) and (b), where a central government has direct control over or is directly interconnected with more than one natural or legal person, the set consisting of the central government and all of the natural or legal persons directly or indirectly controlled by it in accordance with point (a), or interconnected with it in accordance with point (b), may be considered as not constituting a group of connected clients. Instead the existence of a group of connected clients formed by the central government and other natural or legal persons may be assessed separately for each of the persons directly controlled by it in accordance with point (a), or directly interconnected with it in accordance with point (b), and all of the natural and legal persons which are controlled by that person according to point (a) or interconnected with that person in accordance with point (b), including the central government. The same applies in cases of regional governments or local authorities to which Article 115(2) applies39) | ‧asiakaskokonaisuudella‧ seuraavia: | a) | kahta tai useampaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jotka, jollei toisin osoiteta, muodostavat yhden riskikokonaisuuden, koska yhdellä niistä on suoraan tai välillisesti määräysvalta toiseen tai toisiin nähden; | b) | kahta tai useampaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joilla ei ole toisiinsa nähden mitään määräysvaltaa a alakohdan mukaisesti, mutta joita on pidettävä riskin kannalta kokonaisuutena sen vuoksi, että niiden välillä on sellainen sidossuhde, että on todennäköistä, että jos yhdellä niistä on taloudellisia ongelmia, erityisesti rahoitus- tai maksuvaikeuksia, niin toisella tai kaikilla muilla on todennäköisesti myös rahoitus- tai maksuvaikeuksia. | Sen estämättä mitä a ja b alakohdassa säädetään, jos keskushallinnolla on suora määräysvalta tai suora keskinäinen sidossuhde yhteen tai useampaan luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön, kokonaisuuden, joka muodostuu keskushallinnosta ja kaikista niistä luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä, joihin keskushallinnolla on suora tai välillinen määräysvalta a alakohdan mukaisesti tai joihin sillä on keskinäinen sidossuhde b alakohdan mukaisesti, voidaan katsoa olevan muu kuin asiakaskokonaisuus. Sen sijaan keskushallinnosta ja muista luonnollista henkilöistä tai oikeushenkilöistä muodostuvan asiakaskokonaisuuden olemassaoloa voidaan arvioida erikseen kunkin sellaisen henkilön osalta, johon keskushallinnolla on suora määräysvalta a alakohdan mukaisesti tai jolla on sen kanssa suora keskinäinen sidossuhde b alakohdan mukaisesti, ja kaikkien sellaisten luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden osalta, joihin kyseisellä henkilöllä on määräysvalta a alakohdan mukaisesti tai jotka ovat sidossuhteessa kyseiseen henkilöön b alakohdan mukaisesti, keskushallinto mukaan lukien. Sama pätee aluehallintoihin tai paikallisviranomaisiin, joihin sovelletaan 115 artiklan 2 kohtaa;
(40) | ‧competent authority‧ means a public authority or body officially recognised by national law, which is empowered by national law to supervise institutions as part of the supervisory system in operation in the Member State concerned;40) | ‧toimivaltaisella viranomaisella‧ viranomaista tai elintä, joka virallisesti tunnustetaan kansallisessa lainsäädännössä ja jolle annetaan kansallisessa lainsäädännössä toimivalta valvoa laitoksia kyseisessä jäsenvaltiossa toimivan valvontajärjestelmän osana;
(41) | ‧consolidating supervisor‧ means a competent authority responsible for the exercise of supervision on a consolidated basis of EU parent institutions and of institutions controlled by EU parent financial holding companies or EU parent mixed financial holding companies;41) | ‧konsolidointiryhmän valvojalla‧ toimivaltaista viranomaista, joka vastaa EU:ssa emoyrityksenä toimivien laitosten konsolidoidusta valvonnasta sekä EU:ssa emoyrityksenä toimivien rahoitusalan holdingyhtiöiden tai EU:ssa emoyrityksenä toimivien rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden määräysvallassa olevien laitosten konsolidoidusta valvonnasta;
(42) | ‧authorisation‧ means an instrument issued in any form by the authorities by which the right to carry out the business is granted;42) | ‧toimiluvalla‧ viranomaisten missä tahansa muodossa antamaa asiakirjaa, jolla annetaan lupa liiketoiminnan harjoittamiseen;
(43) | ‧home Member State‧ means the Member State in which an institution has been granted authorisation;43) | ‧kotijäsenvaltiolla‧ jäsenvaltiota, jossa laitokselle on myönnetty toimilupa;
(44) | ‧host Member State‧ means the Member State in which an institution has a branch or in which it provides services;44) | ‧vastaanottavalla jäsenvaltiolla‧ jäsenvaltiota, jossa laitoksella on sivuliike tai jossa se tarjoaa palveluja;
(45) | ‧ESCB central banks‧ means the national central banks that are members of the European System of Central Banks (ESCB), and the European Central Bank (ECB);45) | ‧EKPJ:n keskuspankeilla‧ Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) jäseninä olevia kansallisia keskuspankkeja ja Euroopan keskuspankkia (EKP);
(46) | ‧central banks‧ means the ESCB central banks and the central banks of third countries;46) | ‧keskuspankeilla‧ EKPJ:n keskuspankkeja ja kolmansien maiden keskuspankkeja;
(47) | ‧consolidated situation‧ means the situation that results from applying the requirements of this Regulation in accordance with Part One, Title II, Chapter 2 to an institution as if that institution formed, together with one or more other entities, a single institution;47) | ‧konsolidoidulla asemalla‧ asemaa, joka syntyy soveltamalla tämän asetuksen vaatimuksia ensimmäisen osan II osaston 2 luvun mukaisesti yhteen laitokseen siten kuin kyseinen laitos muodostaisi yhdessä yhden tai useamman yhteisön kanssa yhden ainoan laitoksen;
(48) | ‧consolidated basis‧ means on the basis of the consolidated situation;48) | ilmauksella ‧konsolidoinnin perusteella‧ ilmausta konsolidoidun aseman perusteella;
(49) | ‧sub-consolidated basis‧ means on the basis of the consolidated situation of a parent institution, financial holding company or mixed financial holding company, excluding a sub-group of entities, or on the basis of the consolidated situation of a parent institution, financial holding company or mixed financial holding company that is not the ultimate parent institution, financial holding company or mixed financial holding company;49) | ilmauksella ‧alakonsolidointiryhmän tasolla‧ ilmausta emoyrityksenä toimivan laitoksen, rahoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön konsolidoidun aseman perusteella, lukuun ottamatta yhteisöjen alaryhmää, tai sellaisen emoyrityksenä toimivan laitoksen, rahoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön konsolidoidun aseman perusteella, joka ei ole perimmäinen emoyrityksenä toimiva laitos, rahoitusalan holdingyhtiö tai rahoitusalan sekaholdingyhtiö;
(50) | ‧financial instrument‧ means any of the following: | (a) | a contract that gives rise to both a financial asset of one party and a financial liability or equity instrument of another party; | (b) | an instrument specified in Section C of Annex I to Directive 2004/39/EC; | (c) | a derivative financial instrument; | (d) | a primary financial instrument; | (e) | a cash instrument. | The instruments referred to in points (a), (b) and (c) are only financial instruments if their value is derived from the price of an underlying financial instrument or another underlying item, a rate, or an index;50) | ‧rahoitusvälineellä‧ | a) | sopimusta, joka synnyttää yhdelle osapuolelle rahoitusvaroihin kuuluvan erän ja samalla toiselle osapuolelle rahoitusvelan tai oman pääoman ehtoisen rahoitusvälineen; | b) | direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevassa C osassa mainittua rahoitusvälinettä; | c) | johdannaissopimusta; | d) | primaaria rahoitusvälinettä; | e) | käteisinstrumenttia. | Edellä a, b ja c alakohdassa tarkoitetut välineet ovat rahoitusvälineitä vain, jos niiden arvo johdetaan niiden kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen tai muun kohde-etuutena olevan erän hinnasta tai kohde-etuutena olevasta korosta tai indeksistä;
(51) | ‧initial capital‧ means the amount and types of own funds specified in Article 12 of Directive 2013/36/EU for credit institutions and in Title IV of that Directive for investment firms;51) | ‧perustamispääomalla‧ omien varojen määrää ja tyyppejä, jotka vahvistetaan luottolaitosten osalta direktiivin 2013/36/EU 12 artiklassa ja sijoituspalveluyritysten osalta kyseisen direktiivin IV osastossa;
(52) | ‧operational risk‧ means the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events, and includes legal risk;52) | ‧operatiivisella riskillä‧ riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä ja järjestelmistä tai ulkoisista tapahtumista aiheutuvan tappion riskiä, mukaan luettuna oikeudellinen riski;
(53) | ‧dilution risk‧ means the risk that an amount receivable is reduced through cash or non-cash credits to the obligor;53) | ‧laimentumisriskillä‧ sitä riskiä, että saamisen määrä supistuu velalliselle myönnettävien käteisluottojen tai muiden kuin käteisluottojen kautta;
(54) | ‧probability of default‧ or ‧PD‧ means the probability of default of a counterparty over a one year period;54) | ‧maksukyvyttömyyden todennäköisyydellä (probability of default, PD)‧ vastapuolen maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä yhden vuoden aikana;
(55) | ‧loss given default‧ or ‧LGD‧ means the ratio of the loss on an exposure due to the default of a counterparty to the amount outstanding at default;55) | ‧tappio-osuudella (loss given default, LGD)‧ vastapuolen maksukyvyttömyyden aiheuttaman tappion suhdetta vastuun määrään maksukyvyttömyyshetkellä;
(56) | ‧conversion factor‧ means the ratio of the currently undrawn amount of a commitment that could be drawn and that would therefore be outstanding at default to the currently undrawn amount of the commitment, the extent of the commitment being determined by the advised limit, unless the unadvised limit is higher;56) | ‧luottovasta-arvokertoimella (conversion factor, CF)‧ laskentahetkellä nostettavissa olevan luottolimiitin ja siitä maksukyvyttömyyshetkellä nostettuna olevan määrän suhdetta, jossa sovittu limiitti määrää luottolimiitin määrän, paitsi jos ei-sovittu limiitti on sitä korkeampi;
(57) | ‧credit risk mitigation‧ means a technique used by an institution to reduce the credit risk associated with an exposure or exposures which that institution continues to hold;57) | ‧luottoriskin vähentämisellä‧ tekniikkaa, jota laitos soveltaa vastuiden tai vastuista sille aiheutuvan luottoriskin vähentämiseksi;
(58) | ‧funded credit protection‧ means a technique of credit risk mitigation where the reduction of the credit risk on the exposure of an institution derives from the right of that institution, in the event of the default of the counterparty or on the occurrence of other specified credit events relating to the counterparty, to liquidate, or to obtain transfer or appropriation of, or to retain certain assets or amounts, or to reduce the amount of the exposure to, or to replace it with, the amount of the difference between the amount of the exposure and the amount of a claim on the institution;58) | ‧vastikkeellisella luottosuojalla‧ luottoriskin vähentämistekniikkaa, jossa vastuusta laitokselle aiheutuvan luottoriskin vähentäminen perustuu laitoksen oikeuteen – vastapuolen maksukyvyttömyyden tai muiden vastapuoleen liittyvien erityisten luottotapahtumien vuoksi – realisoida, saada luovutuksena tai siirtona tai pitää hallussaan tiettyjä omaisuuseriä tai määriä tai vähentää vastuuta määrään tai korvata se määrällä, joka saadaan laitoksella olevan vastuun ja laitosta koskevan vaateen määrän välisestä erotuksesta;
(59) | ‧unfunded credit protection‧ means a technique of credit risk mitigation where the reduction of the credit risk on the exposure of an institution derives from the obligation of a third party to pay an amount in the event of the default of the borrower or the occurrence of other specified credit events;59) | ‧takauksen luonteisella luottosuojalla‧ luottoriskin vähentämistekniikkaa, jossa vastuusta laitokselle aiheutuvan luottoriskin vähentäminen perustuu kolmannen osapuolen velvoitteeseen maksaa määrä luotonsaajan maksukyvyttömyyden tapauksessa tai muissa erityisissä luottotapahtumissa;
(60) | ‧cash assimilated instrument‧ means a certificate of deposit, a bond, including a covered bond, or any other non-subordinated instrument, which has been issued by an institution, for which the institution has already received full payment and which shall be unconditionally reimbursed by the institution at its nominal value;60) | käteiseen verrattavalla välineellä' talletustodistusta, joukkovelkakirjaa, katetut joukkolainat mukaan luettuina, tai muuta laitoksen liikkeeseenlaskemaa etuoikeudeltaan parempaa välinettä, josta laitos on jo saanut täyden maksun ja joka laitoksen on maksettava ehdoitta takaisin kyseisen välineen nimellisarvon mukaisesti;
(61) | ‧securitisation‧ means a transaction or scheme, whereby the credit risk associated with an exposure or pool of exposures is tranched, having both of the following characteristics: | (a) | payments in the transaction or scheme are dependent upon the performance of the exposure or pool of exposures; | (b) | the subordination of tranches determines the distribution of losses during the ongoing life of the transaction or scheme;61) | ‧arvopaperistamisella‧ liiketointa tai järjestelmää, jolla vastuuseen tai määritettyyn vastuujoukkoon liittyvä luottoriski jaetaan etuoikeusluokkiin ja jolla on kummatkin seuraavat ominaisuudet: | a) | liiketoimen tai järjestelmän maksut riippuvat vastuun tai määritetyn vastuujoukon suorituskyvystä; | b) | etuoikeusluokkien järjestys määrittää tappioiden jakautumisen liiketoimen tai järjestelmän voimassaoloaikana;
(62) | ‧securitisation position‧ means an exposure to a securitisation;62) | ‧arvopaperistamispositiolla‧ arvopaperistettua omaisuuserää;
(63) | ‧re-securitisation‧ means securitisation where the risk associated with an underlying pool of exposures is tranched and at least one of the underlying exposures is a securitisation position;63) | ‧uudelleenarvopaperistamisella‧ arvopaperistamista, jossa arvopaperistettaviin omaisuuseriin liittyvä riski jaetaan etuoikeusluokkiin ja jossa vähintään yksi arvopaperistettavista omaisuuseristä on arvopaperistamispositio;
(64) | ‧re-securitisation position‧ means an exposure to a re-securitisation;64) | ‧uudelleenarvopaperistamispositiolla‧ uudelleenarvopaperistamisesta johtuvaa vastuuta;
(65) | ‧credit enhancement‧ means a contractual arrangement whereby the credit quality of a position in a securitisation is improved in relation to what it would have been if the enhancement had not been provided, including the enhancement provided by more junior tranches in the securitisation and other types of credit protection;65) | ‧erillisellä takauksella‧ sopimusjärjestelyä, jolla parannetaan arvopaperistettavan position luottoluokitusta verrattuna tilanteeseen ilman erillistä takausta, mukaan luettuina takaukset, joissa heikompia etuoikeusluokkia käytetään suojaamaan korkeamman luottoriskiluokituksen arvopapereita, sekä muut luottosuojan muodot;
(66) | ‧securitisation special purpose entity‧ or ‧SSPE‧ means a corporation trust or other entity, other than an institution, organised for carrying out a securitisation or securitisations, the activities of which are limited to those appropriate to accomplishing that objective, the structure of which is intended to isolate the obligations of the SSPE from those of the originator institution, and in which the holders of the beneficial interests have the right to pledge or exchange those interests without restriction;66) | ‧arvopaperistamista varten perustetulla erillisyhtiöllä (securitisation special purpose entity, SSPE)‧ sellaista trustia tai muuntyyppistä yhteisöä kuin laitosta, joka on perustettu arvopaperistamisen tai arvopaperistamisten toteuttamiseksi, jonka toiminta on rajattu tämän tavoitteen saavuttamisen edellyttämiin tehtäviin, jonka rakenteen tarkoituksena on erottaa SSPE:n velvoitteet alullepanevan laitoksen velvoitteista ja johon liittyvän etuyhteyden haltijoilla on rajoitukseton oikeus antaa vakuudeksi tai luovuttaa kyseiset etuyhteydet;
(67) | ‧tranche‧ means a contractually established segment of the credit risk associated with an exposure or a number of exposures, where a position in the segment entails a risk of credit loss greater than or less than a position of the same amount in each other such segment, without taking account of credit protection provided by third parties directly to the holders of positions in the segment or in other segments;67) | ‧etuoikeusluokalla‧ sopimusperusteisesti muodostettua, yhteen tai useampaan vastuuseen liittyvää luottoriskisegmenttiä, kun positioon segmentissä liittyy suurempi tai pienempi luottotappioriski kuin samansuuruiseen positioon kussakin muussa segmentissä, ottamatta huomioon luottosuojaa, jonka kolmas osapuoli tarjoaa suoraan position haltijoille kyseisessä segmentissä tai muissa segmenteissä;
(68) | ‧marking to market‧ means the valuation of positions at readily available close out prices that are sourced independently, including exchange prices, screen prices or quotes from several independent reputable brokers;68) | ‧arvostamisella markkinahintaan‧ positioiden arvostamista saatavilla oleviin, riippumattomista lähteistä peräisin oleviin päätöshintoihin, mukaan lukien pörssihintoihin, näytöllä julkistettaviin hintoihin tai useiden riippumattomien tunnettujen arvopaperinvälittäjien antamiin hintatarjouksiin;
(69) | ‧marking to model‧ means any valuation which has to be benchmarked, extrapolated or otherwise calculated from one or more market inputs;69) | ‧malliin perustuvalla arvostamisella‧ arvostamista, joka edellyttää vertailuanalyysia, ekstrapolointia tai muuta yhteen tai useampaan markkinatietoon perustuvaa laskentaa;
(70) | ‧independent price verification‧ means a process by which market prices or marking to model inputs are regularly verified for accuracy and independence;70) | ‧riippumattomalla hintojen varmentamisella‧ menettelyä, jolla todennetaan säännöllisesti markkinahintojen tai malliin perustuvan arvostamisen syöttötietojen paikkansapitävyys ja riippumattomuus;
(71) | ‧eligible capital‧ means the sum of the following: | (a) | Tier 1 capital as referred to in Article 25; | (b) | Tier 2 capital as referred to in Article 71 that is equal to or less than one third of Tier 1 capital;71) | ‧hyväksyttävällä pääomalla‧ seuraavien varojen summaa: | a) | 25 artiklassa tarkoitettu ensisijainen pääoma (T1); | b) | 71 artiklassa tarkoitettu toissijainen pääoma (T2), jonka määrä on enintään yksi kolmasosa ensisijaisesta pääomasta (T1);
(72) | ‧recognised exchange‧ means an exchange which meets all of the following conditions: | (a) | it is a regulated market; | (b) | it has a clearing mechanism whereby contracts listed in Annex II are subject to daily margin requirements which, in the opinion of the competent authorities, provide appropriate protection;72) | ‧virallisesti hyväksytyllä pörssillä‧ pörssiä, joka täyttää kaikki seuraavat edellytykset: | a) | se on säännelty markkina; | b) | sillä on selvitysjärjestelmä, jonka nojalla liitteessä II luetelluilla sopimuksilla on sellainen päivittäinen vakuusvaatimus, jonka toimivaltaiset viranomaiset katsovat antavan riittävän suojan;
(73) | ‧discretionary pension benefits‧ means enhanced pension benefits granted on a discretionary basis by an institution to an employee as part of that employee's variable remuneration package, which do not include accrued benefits granted to an employee under the terms of the company pension scheme;73) | ‧lisäeläke-etuuksilla‧ ylimääräisiä eläke-etuuksia, jotka laitos myöntää harkinnanvaraisesti työntekijälle osana kyseisen työntekijän muuttuvaa palkitsemista ja joihin eivät sisälly kertyneet etuudet, jotka työntekijä saa yrityksen yleisen eläkejärjestelmän ehtojen mukaan;
(74) | ‧mortgage lending value‧ means the value of immovable property as determined by a prudent assessment of the future marketability of the property taking into account long-term sustainable aspects of the property, the normal and local market conditions, the current use and alternative appropriate uses of the property;74) | ‧kiinnitysluottoarvolla‧ sitä kiinteän omaisuuden arvoa, joka on määritetty arvioimalla huolellisesti kyseisen omaisuuden tulevaa myytävyyttä ottaen huomioon omaisuuden pitkän aikavälin kestävät ominaisuudet, normaalit paikalliset markkinaolosuhteet, omaisuuden senhetkinen käyttö ja asianmukaiset vaihtoehtoiset käyttötavat;
(75) | ‧residential property‧ means a residence which is occupied by the owner or the lessee of the residence, including the right to inhabit an apartment in housing cooperatives located in Sweden;75) | ‧asuinkiinteistöllä‧ asuntoa, jota käyttää asunnon omistaja tai vuokraaja, mukaan lukien asumisoikeus asunto-osuuskuntien, kuten Ruotsissa sijaitsevien asunto-osuuskuntien, asunnossa;
(76) | ‧market value‧ means, for the purposes of immovable property, the estimated amount for which the property should exchange on the date of valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm's-length transaction after proper marketing wherein the parties had each acted knowledgeably, prudently and without being under compulsion;76) | ‧markkina-arvolla‧ rahamäärää, jolla kiinteä omaisuus arviointipäivänä vaihtaisi omistajaa liiketoimeen halukkaiden ja toisistaan riippumattomien myyjän ja ostajan välillä asianmukaisen markkinoinnin jälkeen osapuolten toimittua asiantuntevasti, huolellisesti ja omasta tahdostaan;
(77) | ‧applicable accounting framework‧ means the accounting standards to which the institution is subject under Regulation (EC) No 1606/2002 or Directive 86/635/EEC;77) | ‧sovellettavalla tilinpäätössäännöstöllä‧ tilinpäätösstandardeja, joita sovelletaan laitokseen asetuksen (EY) N:o 1606/2002 tai direktiivin 86/635/ETY mukaisesti;
(78) | ‧one-year default rate‧ means the ratio between the number of defaults occurred during a period that starts from one year prior to a date T and the number of obligors assigned to this grade or pool one year prior to that date;78) | ‧yhden vuoden maksukyvyttömyysasteella‧ vuotta ennen päivämäärää T alkaneen ajanjakson aikana tapahtuneiden maksukyvyttömyystapausten ja kyseiseen luokkaan tai joukkoon vuotta ennen kyseistä päivämäärää luokiteltujen velallisten määrän välistä suhdetta;
(79) | ‧speculative immovable property financing‧ means loans for the purposes of the acquisition of or development or construction on land in relation to immovable property, or of and in relation to such property, with the intention of reselling for profit;79) | ‧spekulatiivisella kiinteän omaisuuden rahoituksella‧ lainoja, joilla rahoitetaan kiinteän omaisuuden hankintaa, kunnostamista tai rakentamista voitolla tapahtuvaa jälleenmyyntiä varten;
(80) | ‧trade finance‧ means financing, including guarantees, connected to the exchange of goods and services through financial products of fixed short-term maturity, generally of less than one year, without automatic rollover;80) | ‧ulkomaankaupan rahoituksella‧ rahoitusta, takaukset mukaan lukien, joka liittyy tavaroiden ja palvelujen vaihtoon lyhyen maturiteetin (yleensä alle vuoden pituisten) kiinteiden rahoitustuotteiden avulla ilman automaattista rollover-riskiä;
(81) | ‧officially supported export credits‧ means loans or credits to finance the export of goods and services for which an official export credit agency provides guarantees, insurance or direct financing;81) | ‧julkisesti tuetuilla vientiluotoilla‧ lainoja tai luottoja, joilla rahoitetaan tavaroiden ja palvelujen vienti ja joille virallinen vientiluottolaitos tarjoaa takauksia, vakuutuksia tai suoraa rahoitusta;
(82) | ‧repurchase agreement‧ and ‧reverse repurchase agreement‧ mean any agreement in which an institution or its counterparty transfers securities or commodities or guaranteed rights relating to either of the following: | (a) | title to securities or commodities where that guarantee is issued by a recognised exchange which holds the rights to the securities or commodities and the agreement does not allow an institution to transfer or pledge a particular security or commodity to more than one counterparty at one time, subject to a commitment to repurchase them; | (b) | substituted securities or commodities of the same description at a specified price on a future date specified, or to be specified, by the transferor, being a repurchase agreement for the institution selling the securities or commodities and a reverse repurchase agreement for the institution buying them;82) | ‧takaisinostosopimuksella‧ ja ‧takaisinmyyntisopimuksella‧ sopimusta, jolla laitos tai sen vastapuoli luovuttaa arvopapereita tai hyödykkeitä tai taattuja oikeuksia, jotka liittyvät jompaankumpaan seuraavista kohdista: | a) | arvopapereiden tai hyödykkeiden omistusoikeuteen ja jotka arvopapereihin tai hyödykkeisiin liittyvien oikeuksien haltijana oleva virallisesti hyväksytty pörssi on taannut, edellyttäen, että laitoksella ei sopimuksen mukaan ole oikeutta luovuttaa tai pantata tiettyä arvopaperia tai hyödykettä samanaikaisesti useammalle kuin yhdelle vastapuolelle ja että laitos tai sen vastapuoli sitoutuu ostamaan arvopaperit tai hyödykkeet takaisin; | b) | sopimuksessa yksilöityjä arvopapereita tai hyödykkeitä vastaaviin arvopapereihin, jotka laitos tai sen vastapuoli sitoutuu ostamaan takaisin sovittuun hintaan ajankohtana, jonka myyjä on määrännyt tai määrää myöhemmin; tällainen sopimus on takaisinostosopimus, jos laitos on sopimuksessa arvopapereiden tai hyödykkeiden myyjänä, ja takaisinmyyntisopimus, jos laitos on sopimuksessa ostajana;
(83) | ‧repurchase transaction‧ means any transaction governed by a repurchase agreement or a reverse repurchase agreement;83) | ‧takaisinostotransaktiolla‧ kaikkia liiketoimia, jotka kuuluvat ‧takaisinostosopimuksen‧ tai ‧takaisinmyyntisopimuksen‧ soveltamisalaan;
(84) | ‧simple repurchase agreement‧ means a repurchase transaction of a single asset, or of similar, non-complex assets, as opposed to a basket of assets;84) | ‧yksinkertaisella takaisinostosopimuksella‧ yksittäisten tai vastaavien yhdestä osasta muodostuvien varojen takaisinostoa vastakohtana varoista koostuvalle korille;
(85) | ‧positions held with trading intent‧ means any of the following: | (a) | proprietary positions and positions arising from client servicing and market making; | (b) | positions intended to be resold short term; | (c) | positions intended to benefit from actual or expected short term price differences between buying and selling prices or from other price or interest rate variations;85) | ‧kaupankäyntitarkoituksessa otetuilla positioilla‧ seuraavia positioita: | a) | omaan lukuun tapahtuvaa kaupankäyntiä, asiakkaan lukuun tapahtuvaa kaupankäyntiä ja markkinatakausta varten otetut positiot; | b) | lyhytaikaista kauppaa varten otetut positiot; | c) | positiot, joilla pyritään hyötymään tosiasiallisista tai odotetuista osto- ja myyntihinnan välisistä erotuksista lyhyellä aikavälillä tai muista hinnan tai koron vaihteluista;
(86) | ‧trading book‧ means all positions in financial instruments and commodities held by an institution either with trading intent, or in order to hedge positions held with trading intent;86) | ‧kaupankäyntivarastolla‧ kaikkia positioita, jotka laitos on ottanut rahoitusvälineissä ja hyödykkeissä käydäkseen kauppaa tai suojatakseen positioita, jotka on otettu kaupankäyntitarkoituksessa;
(87) | ‧multilateral trading facility‧ means multilateral trading facility as defined in point 15 of Article 4 of Directive 2004/39/EC;87) | ‧monenkeskisellä kaupankäyntijärjestelmällä‧ direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa määriteltyä monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää;
(88) | ‧qualifying central counterparty‧ means a central counterparty that has been either authorised in accordance with Article 14 of Regulation (EU) No 648/2012 or recognised in accordance with Article 25 of that Regulation;88) | ‧ehdot täyttävällä keskusvastapuolella‧ keskusvastapuolta, jolle on joko myönnetty toimilupa asetuksen (EU) N:o 648/2012 14 artiklan mukaisesti tai joka on tunnustettu mainitun asetuksen 25 artiklan mukaisesti;
(89) | ‧default fund‧ means a fund established by a CCP in accordance with Article 42 of Regulation (EU) No 648/2012 and used in accordance with Article 45 of that Regulation;89) | ‧maksukyvyttömyysrahastolla‧ keskusvastapuolen asetuksen (EU) N:o 648/2012 42 artiklan mukaisesti perustamaa ja mainitun asetuksen 45 artiklan mukaisesti käytettyä rahastoa;
(90) | ‧pre-funded contribution to the default fund of a CCP‧ means a contribution to the default fund of a CCP that is paid in by an institution;90) | ‧ennakkoon rahastoidulla osuudella keskusvastapuolen maksukyvyttömyysrahastoon‧ osuutta, jonka laitos maksaa keskusvastapuolen maksukyvyttömyysrahastoon;
(91) | ‧trade exposure‧ means a current exposure, including a variation margin due to the clearing member but not yet received, and any potential future exposure of a clearing member or a client, to a CCP arising from contracts and transactions listed in points (a) to (e) of Article 301(1), as well as initial margin;91) | ‧kaupankäyntivastuulla‧ keskusvastapuolen määritysosapuolen tai asiakkaan nykyhetken vastapuoliriskiä, mukaan lukien määritysosapuolesta johtuvan vakuusmarginaalin, jota ei ole vielä saatu, ja määritysosapuolen tai asiakkaan mahdollista tulevaa vastapuoliriskiä, joka johtuu 301 artiklan 1 kohdan a–e alakohdassa luetelluista sopimuksista ja liiketoimista, sekä alkumarginaalia;
(92) | ‧regulated market‧ means regulated market as defined in point (14) of Article 4 of Directive 2004/39/EC;92) | ‧säännellyllä markkinalla‧ direktiivin 2004/39/EY 47 artiklassa määriteltyä säänneltyä markkinaa;
(93) | ‧leverage‧ means the relative size of an institution's assets, off-balance sheet obligations and contingent obligations to pay or to deliver or to provide collateral, including obligations from received funding, made commitments, derivates or repurchase agreements, but excluding obligations which can only be enforced during the liquidation of an institution, compared to that institution's own funds;93) | ‧velkaantuneisuudella‧ laitoksen varojen, taseen ulkopuolisten velvoitteiden ja sellaisten ehdollisten velvoitteiden suhteellista suuruutta laitoksen omiin varoihin verrattuna, jotka velvoittavat maksamaan tai luovuttamaan tai asettamaan vakuuksia, mukaan luettuina saadusta rahoituksesta, tehdyistä sitoumuksista, johdannaisista tai takaisinostosopimuksista johtuvat velvoitteet, mutta lukuun ottamatta velvoitteita, jotka voidaan panna täytäntöön ainoastaan laitoksen likvidaation aikana;
(94) | ‧risk of excessive leverage‧ means the risk resulting from an institution's vulnerability due to leverage or contingent leverage that may require unintended corrective measures to its business plan, including distressed selling of assets which might result in losses or in valuation adjustments to its remaining assets;94) | ‧ylivelkaantumisriskillä‧ riskiä, joka aiheutuu velkaantuneisuusasteen tai ehdollisen velkaantuneisuusasteen aiheuttamasta laitoksen haavoittuvuudesta ja joka voi edellyttää ennakoimattomien oikaisutoimenpiteiden sisällyttämistä laitoksen liiketoimintasuunnitelmaan, mukaan luettuina omaisuuden kiireellinen myynti, joka voi johtaa tappioihin tai laitoksen jäljellä olevien omaisuuserien arvonoikaisuihin;
(95) | ‧credit risk adjustment‧ means the amount of specific and general loan loss provision for credit risks that has been recognised in the financial statements of the institution in accordance with the applicable accounting framework;95) | ‧luottoriskioikaisulla‧ yleisiä tai erityisiä lainatappioita koskevien varausten määrää niiden luottoriskien osalta, jotka on tunnustettu laitoksen tilinpäätösasiakirjoissa sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti;
(96) | ‧internal hedge‧ means a position that materially offsets the component risk elements between a trading book and a non-trading book position or sets of positions;96) | ‧sisäisellä suojauksella‧ positiota, jolla kaupankäyntivaraston ja kaupankäyntivaraston ulkopuoliseen positioon tai positioyhdistelmään liittyvät riskitekijät katetaan suurelta osin;
(97) | ‧reference obligation‧ means an obligation used for the purposes of determining the cash settlement value of a credit derivative;97) | ‧referenssiomaisuudella‧ luottojohdannaisen käteismaksun arvoa määritettäessä käytettävää omaisuutta;
(98) | external credit assessment institution' or ‧ECAI‧ means a credit rating agency that is registered or certified in accordance with Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies (25) or a central bank issuing credit ratings which are exempt from the application of Regulation (EC) No 1060/2009;98) | ‧ulkoisella luottoluokituslaitoksella‧ luottoluokituslaitosta, joka on rekisteröity tai sertifioitu luottoluokituslaitoksista 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 (25) mukaisesti, tai luottoluokituksia antavaa keskuspankkia, joka on vapautettu asetuksen (EY) N:o 1060/2009 soveltamisesta.
(99) | ‧nominated ECAI‧ means an ECAI nominated by an institution;99) | ‧valitulla ulkoisella luottoluokituslaitoksella‧ tarkoitetaan laitoksen valitsemaa luottoluokituslaitosta;
(100) | ‧accumulated other comprehensive income‧ has the same meaning as under International Accounting Standard (IAS) 1, as applicable under Regulation (EC) No 1606/2002;100) | ‧kertyneillä muun laajan tuloksen erillä‧ tarkoitetaan samaa kuin kansainvälisessä tilinpäätösstandardissa (IAS) 1, sellaisena kuin sitä sovelletaan asetuksen (EY) No 1606/2002 nojalla;
(101) | ‧basic own funds‧ means basic own funds within the meaning of Article 88 of Directive 2009/138/EC;101) | ‧omilla perusvaroilla‧ direktiivin 2009/138/EY 88 artiklassa tarkoitettua omaa perusvarallisuutta;
(102) | ‧Tier 1 own-fund insurance items‧ means basic own-fund items of undertakings subject to the requirements of Directive 2009/138/EC where those items are classified in Tier 1 within the meaning of Directive 2009/138/EC in accordance with Article 94(1) of that Directive;102) | ‧luokkaan 1 sijoitettavilla vakuutussektorin omilla varoilla‧ direktiivin 2009/138/EY vaatimusten soveltamisalaan kuuluvien yritysten omia perusvaroja, kun kyseiset erät sijoitetaan direktiivissä 2009/138/EY tarkoitettuun luokkaan 1 mainitun direktiivin 94 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
(103) | ‧additional Tier 1 own-fund insurance items‧ means basic own-fund items of undertakings subject to the requirements of Directive 2009/138/EC where those items are classified in Tier 1 within the meaning of Directive 2009/138/EC in accordance with Article 94(1) of that Directive and the inclusion of those items is limited by the delegated acts adopted in accordance with Article 99 of that Directive;103) | ‧luokkaan 1 sijoitettavilla vakuutussektorin täydentävillä omilla varoilla‧ direktiivin 2009/138/EY vaatimusten soveltamisalaan kuuluvien yritysten omia perusvaroja, kun kyseiset erät sijoitetaan direktiivissä 2009/138/EY tarkoitettuun luokkaan 1 mainitun direktiivin 94 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja kyseisten erien sisällyttämistä rajoitetaan mainitun direktiivin 99 artiklan mukaisesti annettavilla delegoiduilla säädöksillä;
(104) | ‧Tier 2 own-fund insurance items‧ means basic own-fund items of undertakings subject to the requirements of Directive 2009/138/EC where those items are classified in Tier 2 within the meaning of Directive 2009/138/EC in accordance with Article 94(2) of that Directive;104) | ‧luokkaan 2 sijoitettavilla vakuutussektorin omilla varoilla‧ direktiivin 2009/138/EY vaatimusten soveltamisalaan kuuluvien yritysten omia perusvaroja, kun kyseiset erät sijoitetaan direktiivissä 2009/138/EY tarkoitettuun luokkaan 2 mainitun direktiivin 94 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
(105) | ‧Tier 3 own-fund insurance items‧ means basic own-fund insurance items of undertakings subject to the requirements of Directive 2009/138/EC where those items are classified in Tier 3 within the meaning of Directive 2009/138/EC in accordance with Article 94(3) of that Directive;105) | ‧luokkaan 3 sijoitettavilla vakuutussektorin omilla varoilla‧ direktiivin 2009/138/EY vaatimusten soveltamisalaan kuuluvien yritysten omia perusvaroja, kun kyseiset erät sijoitetaan direktiivissä 2009/138/EY tarkoitettuun luokkaan 3 mainitun direktiivin 94 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
(106) | ‧deferred tax assets‧ has the same meaning as under the applicable accounting framework;106) | ‧laskennallisilla verosaamisilla‧ sovellettavassa tilinpäätössäännöstössä tarkoitettuja laskennallisia verosaamisia;
(107) | ‧deferred tax assets that rely on future profitability‧ means deferred tax assets the future value of which may be realised only in the event the institution generates taxable profit in the future;107) | ‧tulevista veronalaisista voitoista riippuvilla laskennallisilla verosaamisilla‧ laskennallisia verosaamisia, joiden tuleva arvo voidaan realisoida vain, jos laitos tuottaa verotettavaa tuloa tulevaisuudessa;
(108) | ‧deferred tax liabilities‧ has the same meaning as under the applicable accounting framework;108) | ‧laskennallisilla veroveloilla‧ sovellettavassa tilinpäätössäännöstössä tarkoitettuja laskennallisia verovelkoja;
(109) | ‧defined benefit pension fund assets‧ means the assets of a defined pension fund or plan, as applicable, calculated after they have been reduced by the amount of obligations under the same fund or plan;109) | ‧etuuspohjaisen eläkerahaston varoilla‧ tapauksen mukaan etuuspohjaisen eläkerahaston tai -järjestelyn varoja, jotka lasketaan sen jälkeen, kun niistä on vähennetty samaan rahastoon tai järjestelyyn liittyvät velvoitteet;
(110) | ‧distributions‧ means the payment of dividends or interest in any form;110) | ‧voitonjaolla‧ osinkojen tai korkojen maksamista missä tahansa muodossa;
(111) | ‧financial undertaking‧ has the same meaning as under points (25)(b) and (d) of Article 13 of Directive 2009/138/EC;111) | ‧rahoitusalan yrityksellä‧ direktiivin 2009/138/EY 13 artiklan 25 alakohdan b ja d alakohdassa tarkoitettua yritystä;
(112) | ‧funds for general banking risk‧ has the same meaning as under Article 38 of Directive 86/635/EEC;112) | ‧yleisten pankkiriskien rahastoilla‧ direktiivin 86/635/ETY 38 artiklassa tarkoitettuja rahastoja;
(113) | ‧goodwill‧ has the same meaning as under the applicable accounting framework;113) | ‧liikearvolla‧ samaa kuin sovellettavassa tilinpäätössäännöstössä;
(114) | ‧indirect holding‧ means any exposure to an intermediate entity that has an exposure to capital instruments issued by a financial sector entity where, in the event the capital instruments issued by the financial sector entity were permanently written off, the loss that the institution would incur as a result would not be materially different from the loss the institution would incur from a direct holding of those capital instruments issued by the financial sector entity;114) | ‧välillisellä omistusosuudella‧ vastuita välittäjäyhteisölle, jolla on finanssialan yhteisön liikkeeseen laskemiin pääomainstrumentteihin liittyvä vastuu, jolloin siinä tapauksessa, että finanssialan yhteisön liikkeeseen laskemat pääomainstrumentit lopullisesti kirjataan kuluiksi, laitokselle tästä aiheutuva arvonmenetys ei olisi olennaisesti erilainen kuin menetys, joka aiheutuisi laitokselle kyseisten finanssialan yhteisön liikkeeseen laskemien pääomainstrumenttien suorasta omistusosuudesta;
(115) | ‧intangible assets‧ has the same meaning as under the applicable accounting framework and includes goodwill;115) | ‧aineettomilla hyödykkeillä‧ samaa kuin sovellettavassa tilinpäätössäännöstössä; tähän sisältyy liikearvo;
(116) | ‧other capital instruments‧ means capital instruments issued by financial sector entities that do not qualify as Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 or Tier 2 instruments or Tier 1 own-fund insurance items, additional Tier 1 own-fund insurance items, Tier 2 own-fund insurance items or Tier 3 own-fund insurance items;116) | ‧muilla pääomainstrumenteilla‧ finanssialan yhteisöjen liikkeeseenlaskemia muita pääomainstrumentteja, joita ei katsota ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai toissijaisen pääoman (T2) instrumenteiksi tai luokkaan 1 sijoitettaviksi vakuutussektorin omiksi varoiksi, luokkaan 1 sijoitettaviksi vakuutussektorin täydentäviksi omiksi varoiksi, luokkaan 2 sijoitettaviksi vakuutussektorin omiksi varoiksi tai luokkaan 3 sijoitettaviksi vakuutussektorin omiksi varoiksi;
(117) | ‧other reserves‧ means reserves within the meaning of the applicable accounting framework that are required to be disclosed under the applicable accounting standard, excluding any amounts already included in accumulated other comprehensive income or retained earnings;117) | ‧muilla rahastoilla‧ sovellettavassa tilinpäätössäännöstössä tarkoitettuja rahastoja, jotka on esitettävä sovellettavan tilinpäätösstandardin mukaisesti, lukuun ottamatta kuitenkaan eriä, jotka on jo sisällytetty kertyneisiin muun laajan tuloksen eriin tai kertyneisiin voittovaroihin;
(118) | ‧own funds‧ means the sum of Tier 1 capital and Tier 2 capital;118) | ‧omilla varoilla‧ ensisijaisen pääoman (T1) ja toissijaisen pääoman (T2) summaa;
(119) | ‧own funds instruments‧ means capital instruments issued by the institution that qualify as Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 or Tier 2 instruments;119) | ‧omien varojen instrumenteilla‧ laitoksen liikkeeseenlaskemia pääomainstrumentteja, jotka katsotaan ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai toissijaisen pääoman (T2) instrumenteiksi;
(120) | ‧minority interest‧ means the amount of Common Equity Tier 1 capital of a subsidiary of an institution that is attributable to natural or legal persons other than those included in the prudential scope of consolidation of the institution;120) | ‧vähemmistöosuuksilla‧ laitoksen tytäryrityksen ydinpääoman (CET1) määrää, joka liittyy muihin luonnollisiin tai oikeushenkilöihin kuin niihin, jotka kuuluvat laitoksen vakavaraisuuteen kohdistuvan konsolidoinnin piiriin.
(121) | ‧profit‧ has the same meaning as under the applicable accounting framework;121) | ‧voitolla‧ sovellettavassa tilinpäätössäännöstössä tarkoitettua voittoa;
(122) | ‧reciprocal cross holding‧ means a holding by an institution of the own funds instruments or other capital instruments issued by financial sector entities where those entities also hold own funds instruments issued by the institution;122) | ‧keskinäisellä ristiinomistuksella‧ laitoksen omistusosuutta finanssialan yhteisöjen liikkeeseenlaskemista omien varojen instrumenteista tai muista pääomainstrumenteista, kun kyseisillä yhteisöillä on myös kyseisen laitoksen liikkeeseenlaskemia omien varojen instrumentteja;
(123) | ‧retained earnings‧ means profits and losses brought forward as a result of the final application of profit or loss under the applicable accounting framework;123) | ‧kertyneillä voittovaroilla‧ edellisten tilikausien lopullisen tuloksen käsittelyn yhteydessä syntyneitä voittoja ja tappioita sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti;
(124) | ‧share premium account‧ has the same meaning as under the applicable accounting framework;124) | ‧ylikurssirahastolla‧ samaa kuin sovellettavassa tilinpäätössäännöstössä;
(125) | ‧temporary differences‧ has the same meaning as under the applicable accounting framework;125) | ‧väliaikaisilla eroilla‧ samaa kuin sovellettavassa tilinpäätössäännöstössä;
(126) | ‧synthetic holding‧ means an investment by an institution in a financial instrument the value of which is directly linked to the value of the capital instruments issued by a financial sector entity;126) | ‧synteettisellä omistusosuudella‧ laitoksen sijoitusta rahoitusvälineessä, jonka arvo on suoraan yhteydessä finanssialan yhteisön liikkeeseen laskemien pääomainstrumenttien arvoon.
(127) | ‧cross-guarantee scheme‧ means a scheme that meets all the following conditions: | (a) | the institutions fall within the same institutional protection scheme as referred to in Article 113(7); | (b) | the institutions are fully consolidated in accordance with Article 1(1)(b), (c) or (d) or Article 1(2) of Directive 83/349/EEC and are included in the supervision on a consolidated basis of an institution which is a parent institution in a Member State in accordance with Part One, Title II, Chapter 2 of this Regulation and subject to own funds requirements; | (c) | the parent institution in a Member State and the subsidiaries are established in the same Member State and are subject to authorisation and supervision by the same competent authority; | (d) | the parent institution in a Member State and the subsidiaries have entered into a contractual or statutory liability arrangement which protects those institutions and in particular ensures their liquidity and solvency, in order to avoid bankruptcy in the case that it becomes necessary; | (e) | arrangements are in place to ensure the prompt provision of financial means in terms of capital and liquidity if required under the contractual or statutory liability arrangement referred to in point (d); | (f) | the adequacy of the arrangements referred to in points (d) and (e) is monitored on a regular basis by the competent authority; | (g) | the minimum period of notice for a voluntary exit of a subsidiary from the liability arrangement is 10 years; | (h) | the competent authority is empowered to prohibit a voluntary exit of a subsidiary from the liability arrangement;127) | ‧vastatakausjärjestelmällä‧ järjestelmää, joka täyttää kaikki seuraavat edellytykset: | a) | laitokset kuuluvat samaan 113 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuun laitosten suojajärjestelmään; | b) | laitokset ovat direktiivin 83/349/ETY 1 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan tai 2 kohdan mukaisesti täysin konsolidoituja, ja ne on sisällytetty sen laitoksen konsolidoituun valvontaan, joka on tämän asetuksen ensimmäisen osan II osaston 2 luvussa tarkoitettu jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimiva laitos ja johon sovelletaan omien varojen vaatimusta; | c) | jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimiva laitos ja tytäryritykset ovat sijoittautuneet samaan jäsenvaltioon, saaneet toimiluvan samalta toimivaltaiselta viranomaiselta ja ovat saman toimivaltaisen viranomaisen valvomia; | d) | jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimiva laitos ja tytäryritykset ovat liittyneet sellaiseen sopimus- tai säädösperusteiseen suojajärjestelmään, joka suojelee laitoksia ja tarvittaessa varmistaa ennen kaikkea niiden likviditeetin ja vakavaraisuuden konkurssin välttämiseksi; | e) | on otettu käyttöön järjestelyt, joilla varmistetaan taloudellisten resurssien pikainen toimittaminen pääomana ja maksuvalmiutena, jos sitä edellytetään d alakohdassa tarkoitetun sopimus- tai säädösperusteisen suojajärjestelmän mukaisesti; | f) | toimivaltainen viranomainen valvoo d ja e alakohdassa tarkoitettujen järjestelmien riittävyyttä säännöllisesti; | g) | tytäryrityksen vapaaehtoiseen eroamiseen suojajärjestelmästä liittyvä irtisanomisaika on vähintään 10 vuotta; | h) | toimivaltaisella viranomaisella on valtuudet kieltää tytäryrityksen vapaaehtoinen eroaminen suojajärjestelmästä;
(128) | ‧distributable items‧ means the amount of the profits at the end of the last financial year plus any profits brought forward and reserves available for that purpose before distributions to holders of own funds instruments less any losses brought forward, profits which are non-distributable pursuant to provisions in legislation or the institution's bye-laws and sums placed to non-distributable reserves in accordance with applicable national law or the statutes of the institution, those losses and reserves being determined on the basis of the individual accounts of the institution and not on the basis of the consolidated accounts.128) | ‧jakokelpoisilla erillä‧ viimeksi päättyneen tilikauden voittoa lisättynä siirtyvillä voitoilla ja varoilla rahastoista, jotka saadaan käyttää tähän tarkoitukseen ennen voitonjakoa omien varojen instrumenttien haltijoille ja vähennettynä siirtyvillä tappioilla, voitoilla, joita ei voida jakaa lainsäädännön tai laitoksen yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaisesti sekä varoilla, jotka on siirretty rahastoon, jota ei saa jakaa sovellettavan kansallisen lainsäädännön tai laitoksen yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaisesti, jolloin kyseiset tappiot ja rahastot määritellään laitoksen yksittäisen tilinpäätöksen perusteella eikä konsolidoidun tilinpäätöksen perusteella.
2.   Where reference in this Regulation is made to real estate or residential or commercial immovable property or a mortgage on such property, it shall include shares in Finnish residential housing companies operating in accordance with the Finnish Housing Company Act of 1991 or subsequent equivalent legislation. Member States or their competent authorities may allow shares constituting an equivalent indirect holding of real estate to be treated as a direct holding of real estate provided that such an indirect holding is specifically regulated in the national law of the Member State concerned and that, when pledged as collateral, it provides equivalent protection to creditors.2.   Kun tässä asetuksessa viitataan kiinteistöä tai asuin- tai liikekiinteistöä tai tällaista omaisuutta koskevaan kiinnitysluottoon, viittaus kattaa sellaisen suomalaisen asunto-osakeyhtiön osakkeet, joka toimii Suomen vuoden 1991 asunto-osakeyhtiölain tai vastaavan myöhemmän lainsäädännön mukaisesti. Jäsenvaltiot tai niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia vastaavan välillisen omistusosuuden kiinteistössä muodostavat osakkeet edellyttäen, että tällaisesta välillisestä omistusosuudesta on nimenomaisesti säädetty kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä ja että vakuudeksi pantattuna se antaa vastaavan suojan velkojalle.
3.   Trade finance as referred to in point (80) of paragraph 1 is generally uncommitted and requires satisfactory supporting transactional documentation for each drawdown request enabling refusal of the finance in the event of any doubt about credit-worthiness or the supporting transactional documentation. Repayment of trade finance exposures is usually independent of the borrower, the funds instead coming from cash received from importers or resulting from proceeds of the sales of the underlying goods.3.   Tämän artiklan 1 kohdan 80 alakohdassa tarkoitettu ulkomaankaupan rahoitus on yleensä sitomatonta ja edellyttää kunkin nostopyynnön suhteen tyydyttävää liiketoimintaa tukevaa dokumentointia, joka mahdollistaa rahoituksesta kieltäytymisen luottokelpoisuutta tai liiketoimintaa tukevaa dokumentointia koskevien epäilyjen herätessä. Ulkomaankaupan rahoitusvastuiden takaisinmaksu on yleensä lainanottajasta riippumatonta, varat tulevat sen sijaan viejiltä saaduista käteisvaroista tai vastaavien tavaroiden myyntituotoista.
Article 55 artikla
Definitions specific to capital requirements for credit riskErityisesti luottoriskiin liittyviä pääomavaatimuksia koskevat määritelmät
For the purposes of Part Three, Title II, the following definitions shall apply:Kolmannen osan II osastoa sovellettaessa tarkoitetaan
(1) | ‧exposure‧ means an asset or off-balance sheet item;1) | ‧vastuulla‧ (tai ‧saamisella‧) taseen omaisuuserää tai taseen ulkopuolista erää;
(2) | ‧loss‧ means economic loss, including material discount effects, and material direct and indirect costs associated with collecting on the instrument;2) | ‧tappiolla‧ taloudellista tappiota, mukaan luettuina olennaiset diskonttausvaikutukset, sekä olennaisia suoria ja välillisiä menoja, jotka liittyvät maksun perintään;
(3) | ‧expected loss‧ or ‧EL‧ means the ratio of the amount expected to be lost on an exposure from a potential default of a counterparty or dilution over a one year period to the amount outstanding at default.3) | ‧odotetulla tappiolla (expected loss, EL)‧ sen määrän, joka odotetaan menetettäväksi laimentumisen tai vastapuolen mahdollisen maksukyvyttömyyden johdosta yhden vuoden aikana, ja maksukyvyttömyyshetkellä jäljellä olevan määrän välistä suhdetta.
TITLE IIII   OSASTO
LEVEL OF APPLICATION OF REQUIREMENTSVAATIMUSTEN SOVELTAMISALA
CHAPTER 11   LUKU
Application of requirements on an individual basisVaatimusten soveltaminen yksittäiseen laitokseen
Article 66 artikla
General principlesYleiset periaatteet
1.   Institutions shall comply with the obligations laid down in Parts Two to Five and Eight on an individual basis.1.   Jokaisen laitoksen on täytettävä yksittäisenä yrityksenä toisessa, kolmannessa, neljännessä, viidennessä ja kahdeksannessa osassa säädetyt velvoitteet.
2.   Every institution which is either a subsidiary in the Member State where it is authorised and supervised, or a parent undertaking, and every institution included in the consolidation pursuant to Article 19, shall not be required to comply with the obligations laid down in Articles 89, 90 and 91 on an individual basis.2.   Jokaisen laitoksen, joka on joko tytäryritys siinä jäsenvaltiossa, jossa se on saanut toimiluvan ja jossa sen toimintaa valvotaan, tai emoyritys, ja jokaisen laitoksen, joka on sisällytetty 19 artiklan mukaiseen konsolidointiin, ei tarvitse yksittäisenä yrityksenä täyttää 89–91 artiklassa säädettyjä velvoitteita.
3.   Every institution which is either a parent undertaking, or a subsidiary, and every institution included in the consolidation pursuant to Article 19, shall not be required to comply with the obligations laid down in Part Eight on an individual basis.3.   Jokaisen laitoksen, joka on joko emoyritys tai tytäryritys, ja jokaisen laitoksen, joka on sisällytetty 19 artiklan mukaiseen konsolidointiin, ei tarvitse yksittäisenä yrityksenä täyttää kahdeksannessa osassa säädettyjä velvoitteita.
4.   Credit institutions and investment firms that are authorised to provide the investment services and activities listed in points (3) and (6) of Section A of Annex I to Directive 2004/39/EC shall comply with the obligations laid down in Part Six on an individual basis. Pending the report from the Commission in accordance with Article 508(3), competent authorities may exempt investment firms from compliance with the obligations laid down in Part Six taking into account the nature, scale and complexity of the investment firms' activities.4.   Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten, jotka ovat saaneet luvan tarjota direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan A osan 3 ja 6 kohdassa lueteltuja sijoituspalveluja ja -toimintaa, on täytettävä yksittäisenä yrityksenä kuudennessa osassa säädetyt velvoitteet. Toimivaltaiset viranomaiset voivat, siihen saakka kun komission 508 artiklan 3 kohdan mukaisesti antama kertomus on saatu, olla soveltamatta sijoituspalveluyrityksiin kuudennessa osassa säädettyjä velvoitteita ottaen huomioon sijoituspalveluyritysten toiminnan luonteen, laajuuden ja monimuotoisuuden.
5.   Institutions, except for investment firms referred to in Article 95(1) and Article 96(1) and institutions for which competent authorities have exercised the derogation specified in Article 7(1) or (3), shall comply with the obligations laid down in Part Seven on an individual basis.5.   Laitosten, lukuun ottamatta 95 artiklan 1 kohdassa ja 96 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja sijoituspalveluyrityksiä ja laitoksia, joihin toimivaltaiset viranomaiset ovat soveltaneet 7 artiklan 1 tai 3 kohdassa mainittua poikkeusta, on täytettävä yksittäisenä yrityksenä seitsemännessä osassa säädetyt velvoitteet.
Article 77 artikla
Derogation to the application of prudential requirements on an individual basisPoikkeus vakavaraisuusvaatimusten soveltamisesta yksittäiseen laitokseen
1.   Competent authorities may waive the application of Article 6(1) to any subsidiary of an institution, where both the subsidiary and the institution are subject to authorisation and supervision by the Member State concerned, and the subsidiary is included in the supervision on a consolidated basis of the institution which is the parent undertaking, and all of the following conditions are satisfied, in order to ensure that own funds are distributed adequately between the parent undertaking and the subsidiary:1.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat, pyrkiessään varmistumaan siitä, että omat varat jakaantuvat asianmukaisesti emoyrityksen ja tytäryrityksen välillä, olla soveltamatta 5 artiklan 1 kohtaa laitoksen tytäryritykseen, kun sekä tytäryritys että laitos ovat saaneet toimiluvan ja niiden toimintaa valvotaan kyseisessä jäsenvaltiossa ja tytäryritys on sisällytetty emoyrityksenä toimivan luottolaitoksen konsolidoituun valvontaan ja kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) | there is no current or foreseen material practical or legal impediment to the prompt transfer of own funds or repayment of liabilities by its parent undertaking;a) | emoyrityksen nopealle omien varojen siirrolle tai velkojen takaisinmaksulle ei ole sillä hetkellä tai ennakoitavissa olennaisia käytännön tai oikeudellisia esteitä;
(b) | either the parent undertaking satisfies the competent authority regarding the prudent management of the subsidiary and has declared, with the permission of the competent authority, that it guarantees the commitments entered into by the subsidiary, or the risks in the subsidiary are of negligible interest;b) | joko emoyritys pystyy osoittamaan toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä tavalla, että tytäryrityksiä johdetaan vakaasti, ja on toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella esittänyt ilmoituksen, että se takaa tytäryrityksensä sitoumukset, tai että tytäryritykseen liittyvät riskit ovat merkitykseltään vähäisiä;
(c) | the risk evaluation, measurement and control procedures of the parent undertaking cover the subsidiary;c) | tytäryritys kuuluu emoyrityksen riskien arviointi-, mittaamis- ja valvontamenettelyjen piiriin;
(d) | the parent undertaking holds more than 50 % of the voting rights attached to shares in the capital of the subsidiary or has the right to appoint or remove a majority of the members of the management body of the subsidiary.d) | emoyrityksellä on yli 50 prosenttia tytäryrityksen osuuksiin tai osakkeisiin kuuluvista äänioikeuksista tai oikeus nimittää tai erottaa enemmistö tytäryrityksen ylimmän hallintoelimen jäsenistä.
2.   Competent authorities may exercise the option provided for in paragraph 1 where the parent undertaking is a financial holding company or a mixed financial holding company set up in the same Member State as the institution, provided that it is subject to the same supervision as that exercised over institutions, and in particular to the standards laid down in Article 11(1).2.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat soveltaa 1 kohdan mukaista vaihtoehtoa, kun emoyritys on laitoksen kanssa samassa jäsenvaltiossa perustettu rahoitusalan holdingyhtiö tai rahoitusalan sekaholdingyhtiö, edellyttäen, että emoyritykseen sovelletaan samanlaista valvontaa kuin laitoksiin ja varsinkin 11 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia.
3.   Competent authorities may waive the application of Article 6(1) to a parent institution in a Member State where that institution is subject to authorisation and supervision by the Member State concerned, and it is included in the supervision on a consolidated basis, and all the following conditions are satisfied, in order to ensure that own funds are distributed adequately among the parent undertaking and the subsidiaries:3.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat, pyrkiessään varmistumaan siitä, että omat varat jakaantuvat asianmukaisesti emoyrityksen ja tytäryritysten välillä, olla soveltamatta 6 artiklan 1 kohtaa jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivaan laitokseen siinä jäsenvaltiossa, jossa laitos on saanut toimiluvan, jossa sen toimintaa valvotaan ja jossa se on sisällytetty konsolidoituun valvontaan, edellyttäen, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) | there is no current or foreseen material practical or legal impediment to the prompt transfer of own funds or repayment of liabilities to the parent institution in a Member State;a) | nopealle omien varojen siirrolle tai velkojen takaisinmaksulle jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivalle laitokselle ei ole sillä hetkellä tai ennakoitavissa olevia olennaisia käytännön esteitä tai oikeudellisia esteitä;
(b) | the risk evaluation, measurement and control procedures relevant for consolidated supervision cover the parent institution in a Member State.b) | emoyritys kuuluu jäsenvaltiossa sellaisten konsolidoidun valvonnan kannalta relevanttien menettelyjen piiriin, joilla arvioidaan, mitataan ja valvotaan riskejä.
The competent authority which makes use of this paragraph shall inform the competent authorities of all other Member States.Toimivaltaisen viranomaisen, joka soveltaa tämän kohdan säännöksiä, on ilmoitettava siitä kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.
Article 88 artikla
Derogation to the application of liquidity requirements on an individual basisPoikkeus maksuvalmiusvaatimusten soveltamisesta yksittäiseen laitokseen
1.   The competent authorities may waive in full or in part the application of Part Six to an institution and to all or some of its subsidiaries in the Union and supervise them as a single liquidity sub-group so long as they fulfil all of the following conditions:1.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain vapauttaa laitoksen ja kaikki tai jotkin sen tytäryrityksistä unionissa kuudennen osan soveltamisesta ja valvoa niitä yhtenä maksuvalmiusalaryhmänä, jos ne täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:
(a) | the parent institution on a consolidated basis or a subsidiary institution on a sub-consolidated basis complies with the obligations laid down in Part Six;a) | emoyrityksenä toimiva laitos konsolidoinnin perusteella tai tytäryrityksenä toimiva laitos alakonsolidointiryhmän tasolla täyttää kuudennessa osassa säädetyt velvoitteet;
(b) | the parent institution on a consolidated basis or the subsidiary institution on a sub-consolidated basis monitors and has oversight at all times over the liquidity positions of all institutions within the group or sub-group, that are subject to the waiver and ensures a sufficient level of liquidity for all of these institutions;b) | emoyrityksenä toimiva laitos konsolidoinnin perusteella tai tytäryrityksenä toimiva laitos alakonsolidointiryhmän tasolla seuraa ja valvoo jatkuvasti ryhmän tai alaryhmän kaikkien tämän vapautuksen kohteina olevien laitosten kassatilanteita ja varmistaa riittävän maksuvalmiustason kaikkien näiden laitosten osalta;
(c) | the institutions have entered into contracts that, to the satisfaction of the competent authorities, provide for the free movement of funds between them to enable them to meet their individual and joint obligations as they come due;c) | laitokset ovat tehneet toimivaltaisten viranomaisten hyväksymät sopimukset, jotka mahdollistavat varojen vapaan liikkuvuuden niiden välillä, jotta kyseiset laitokset voivat täyttää laitoskohtaiset ja yhteiset velvoitteensa niiden erääntyessä;
(d) | there is no current or foreseen material practical or legal impediment to the fulfilment of the contracts referred to in (c).d) | c alakohdassa tarkoitettujen sopimusten täyttämiselle ei ole sillä hetkellä tai ennakoitavissa olevia olennaisia käytännön esteitä tai oikeudellisia esteitä.
By 1 January 2014 the Commission shall report to the European Parliament and the Council on any legal obstacles which are capable of rendering impossible the application of point (c) of the first subparagraph and is invited to make a legislative proposal, if appropriate, by 31 December 2015 on which of those obstacles should be removed.Komissio laatii 1 päivään tammikuuta 2014 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen kaikista oikeudellisista esteistä, jotka voivat tehdä ensimmäisen alakohdan c alakohdan soveltamisen mahdottomaksi, ja esittää tarvittaessa 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia näiden esteiden poistamiseksi.
2.   The competent authorities may waive in full or in part the application of Part Six to an institution and to all or some of its subsidiaries where all institutions of the single liquidity sub-group are authorised in the same Member State and provided that the conditions in paragraph 1 are fulfilled.2.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat kokonaan tai osittain vapauttaa laitoksen ja kaikki tai jotkin sen tytäryrityksistä kuudennen osan soveltamisesta, jos kaikille erityiseen maksuvalmiusalaryhmään kuuluville laitoksille on myönnetty toimiluvat samassa jäsenvaltiossa ja jos ne täyttävät 1 kohdassa säädetyt edellytykset.
3.   Where institutions of the single liquidity sub-group are authorised in several Member States, paragraph 1 shall only be applied after following the procedure laid down in Article 21 and only to the institutions whose competent authorities agree about the following elements:3.   Jos yhteen maksuvalmiusalaryhmään kuuluville laitoksille on myönnetty toimiluvat useissa jäsenvaltioissa, 1 kohtaa saa soveltaa vasta 19 artiklassa säädetyn menettelyn jälkeen ja vain niihin laitoksiin, joiden toimivaltaiset viranomaiset sopivat seuraavista seikoista:
(a) | their assessment of the compliance of the organisation and of the treatment of liquidity risk with the conditions set out in Article 86 of Directive 2013/36/EU across the single liquidity sub-group;a) | niiden arvio siitä, miten likviditeettiriskin hallinta ja järjestäminen täyttävät direktiivin 2013/36/EU 86 artiklassa säädetyt vaatimukset yhdessä maksuvalmiusalaryhmässä;
(b) | the distribution of amounts, location and ownership of the required liquid assets to be held within the single liquidity sub-group;b) | yhden maksuvalmiusalaryhmän hallinnassa oleviksi vaadittujen likvidien varojen määrien jakautuminen ja näiden varojen sijainti ja omistus;
(c) | the determination of minimum amounts of liquid assets to be held by institutions for which the application of Part Six will be waived;c) | niiden likvidien varojen vähimmäismäärien määrittäminen, joita kuudennen osan soveltamisesta vapautettavien laitosten on pidettävä hallinnassaan;
(d) | the need for stricter parameters than those set out in Part Six;d) | tarve käyttää tiukempia parametreja kuin kuudennen osassa säädetään;
(e) | unrestricted sharing of complete information between the competent authorities;e) | kaikkien tietojen rajoittamaton vaihtaminen toimivaltaisten viranomaisten välillä;
(f) | a full understanding of the implications of such a waiver.f) | tällaisen poikkeuksen vaikutusten ymmärtäminen kokonaisuudessaan.
4.   Competent authorities may also apply paragraphs 1, 2 and 3 to institutions which are members of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7)(b), provided that they meet all the conditions laid down in Article 113(7), and to other institutions linked by a relationship referred to in Article 113(6) provided that they meet all the conditions laid down therein. Competent authorities shall in that case determine one of the institutions subject to the waiver to meet Part Six on the basis of the consolidated situation of all institutions of the single liquidity sub-group.4.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat soveltaa 1, 2 ja 3 kohtaa myös sellaisiin laitoksiin, jotka ovat saman 113 artiklan 7 kohdan b alakohdassa tarkoitetun laitosten suojajärjestelmän jäseniä, jos laitokset täyttävät kaikki 113 artiklan 7 kohdassa säädetyt edellytykset, ja muihin laitoksiin, joita sitoo toisiinsa 113 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu suhde, jos ne täyttävät kaikki kyseisessä kohdassa säädetyt edellytykset. Siinä tapauksessa toimivaltaisten viranomaisten on nimettävä yksi laitos vapautetuksi kuudennen osan soveltamisesta kaikkien yhteen maksuvalmiusalaryhmään kuuluvien laitosten konsolidoidun aseman perusteella.
5.   Where a waiver has been granted under paragraph 1 or paragraph 2, the competent authorities may also apply Article 86 of Directive 2013/36/EU, or parts thereof, at the level of the single liquidity sub-group and waive the application of Article 86 of Directive 2013/36/EU, or parts thereof, on an individual basis.5.   Jos vapautus on myönnetty 1 tai 2 kohdan nojalla, toimivaltaiset viranomaiset voivat myös soveltaa direktiivin 2013/36/EU 86 artiklaa tai sen osia erityisen maksuvalmiusalaryhmän tasolla ja olla soveltamatta direktiivin 2013/36/EU 86 artiklaa tai sen osia yksittäiseen laitokseen.
Article 99 artikla
Individual consolidation methodYksilöllinen konsolidointimenetelmä
1.   Subject to paragraphs 2 and 3 of this Article and to Article 144(3) of Directive 2013/36/EU, the competent authorities may permit on a case by case basis parent institutions to incorporate in the calculation of their requirement under Article 6(1) subsidiaries which meet the conditions laid down in points (c) and (d) of Article 7(1), and whose material exposures or material liabilities are to that parent institution.1.   Jollei tämän artiklan 2 ja 3 kohdasta ja direktiivin 2013/36/EU 144 artiklan 3 kohdasta muuta johdu, toimivaltaiset viranomaiset voivat tapauskohtaisesti sallia, että emoyrityksenä toimiva laitos sisällyttää 6 artiklan 1 kohdan mukaisen vaatimuksensa laskemiseen tytäryrityksensä, jotka täyttävät 7 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa säädetyt edellytykset ja joiden olennaiset vastuut tai olennaiset velat ovat kyseiselle emoyrityksenä toimivalle laitokselle.
2.   The treatment set out in paragraph 1 shall be permitted only where the parent institution demonstrates fully to the competent authorities the circumstances and arrangements, including legal arrangements, by virtue of which there is no material practical or legal impediment, and none are foreseen, to the prompt transfer of own funds, or repayment of liabilities when due by the subsidiary to its parent undertaking.2.   Edellä 1 kohdassa säädetty käsittely voidaan sallia vain sellaisissa tapauksissa, joissa emoyrityksenä toimiva laitos osoittaa toimivaltaisille viranomaisille aukottomasti olosuhteet ja järjestelyt, myös oikeudelliset järjestelyt, joiden perusteella ei ole olemassa olennaisia käytännön esteitä tai oikeudellisia esteitä sille, että tytäryritys siirtää nopeasti omia varoja tai maksaa eräpäivänä velkoja takaisin emoyritykselle, eikä tällaisia esteitä ole myöskään ennakoitavissa.
3.   Where a competent authority exercises the discretion laid down in paragraph 1, it shall on a regular basis and not less than once a year inform the competent authorities of all the other Member States of the use made of paragraph 1 and of the circumstances and arrangements referred to in paragraph 2. Where the subsidiary is in a third country, the competent authorities shall provide the same information to the competent authorities of that third country as well.3.   Jos toimivaltainen viranomainen käyttää 1 kohdassa säädettyä harkintavaltaa, sen on säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa ilmoitettava kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille 1 kohdan soveltamisesta sekä 2 kohdassa tarkoitetuista olosuhteista ja järjestelyistä. Jos tytäryritys sijaitsee kolmannessa maassa, toimivaltaisten viranomaisten on annettava nämä tiedot myös kyseisen kolmannen maan toimivaltaisille viranomaisille.
Article 1010 artikla
Waiver for credit institutions permanently affiliated to a central bodyPysyvästi keskuslaitokseen liittyneitä luottolaitoksia koskeva vapautus
1.   Competent authorities may, in accordance with national law, partially or fully waive the application of the requirements set out in Parts Two to Eight to one or more credit institutions situated in the same Member State and which are permanently affiliated to a central body which supervises them and which is established in the same Member State, if the following conditions are met:1.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat kansallisen lainsäädännön mukaisesti vapauttaa kokonaan tai osittain yhden tai useamman luottolaitoksen, joka sijaitsee samassa jäsenvaltiossa ja joka on pysyvästi liittynyt niitä valvovaan ja samaan jäsenvaltioon sijoittautuneeseen keskuslaitokseen, toisen, kolmannen, neljännen, viidennen, kuudennen, seitsemännen ja kahdeksannen osan vaatimuksista, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) | the commitments of the central body and affiliated institutions are joint and several liabilities or the commitments of its affiliated institutions are entirely guaranteed by the central body;a) | keskuslaitoksen ja siihen liittyneiden laitosten sitoumukset ovat yhteisvastuullisia tai keskuslaitos takaa siihen liittyneiden laitosten sitoumukset kokonaan;
(b) | the solvency and liquidity of the central body and of all the affiliated institutions are monitored as a whole on the basis of consolidated accounts of these institutions;b) | keskuslaitoksen ja kaikkien siihen liittyneiden laitosten vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta valvotaan kokonaisuutena näiden laitosten konsolidoitujen tilinpäätösten perusteella;
(c) | the management of the central body is empowered to issue instructions to the management of the affiliated institutions.c) | keskuslaitoksen johdolla on valtuudet antaa ohjeistusta siihen liittyneiden laitosten johdolle.
Member States may maintain and make use of existing national legislation regarding the application of the waiver referred to in the first subparagraph as long as it does not conflict with this Regulation and Directive 2013/36/EU.Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa ja käyttää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun poikkeuksen soveltamista koskevaa olemassa olevaa kansallista lainsäädäntöä, kunhan se ei ole ristiriidassa tämän asetuksen ja direktiivin 2013/36/EU kanssa.
2.   Where the competent authorities are satisfied that the conditions set out in paragraph 1 are met, and where the liabilities or commitments of the central body are entirely guaranteed by the affiliated institutions, the competent authorities may waive the application of Parts Two to Eight to the central body on an individual basis.2.   Jos toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja jos liittyneet laitokset takaavat kokonaisuudessaan keskuslaitoksen sitoumukset, ne voivat vapauttaa keskuslaitoksen yksilöllisesti toisen, kolmannen, neljännen, viidennen, kuudennen, seitsemännen ja kahdeksannen osan soveltamisesta.
CHAPTER 22   LUKU
Prudential consolidationVarovaisuusperiaatteen mukainen konsolidointi
Section 11   Jakso
Application of requirements on a consolidated basisVaatimusten soveltaminen konsolidoinnin perusteella
Article 1111 artikla
General treatmentYleinen kohtelu
1.   Parent institutions in a Member State shall comply, to the extent and in the manner prescribed in Article 18, with the obligations laid down in Parts Two to Four and Part Seven on the basis of their consolidated situation. The parent undertakings and their subsidiaries subject to this Regulation shall set up a proper organisational structure and appropriate internal control mechanisms in order to ensure that the data required for consolidation are duly processed and forwarded. In particular, they shall ensure that subsidiaries not subject to this Regulation implement arrangements, processes and mechanisms to ensure a proper consolidation.1.   Jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivien laitosten on täytettävä konsolidoidun asemansa perusteella toisessa, kolmannessa, neljännessä ja seitsemännessä osassa säädetyt velvoitteet 18 artiklassa tarkoitetussa laajuudessa ja siinä tarkoitetulla tavalla. Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien emoyritysten ja niiden tytäryritysten on perustettava asianmukainen organisaatiorakenne ja asiaankuuluvat sisäiset valvontajärjestelyt sen varmistamiseksi, että konsolidointia varten vaaditut tiedot käsitellään ja toimitetaan eteenpäin asianmukaisesti. Niiden on erityisesti varmistettava, että tytäryrityksillä, joihin tätä asetusta ei sovelleta, on käytössään järjestelmät, menettelyt ja mekanismit, joilla varmistetaan asianmukainen konsolidointi.
2.   Institutions controlled by a parent financial holding company or a parent mixed financial holding company in a Member State shall comply, to the extent and in the manner prescribed in Article 18, with the obligations laid down in Parts Two to Four and Part Seven on the basis of the consolidated situation of that financial holding company or mixed financial holding company.2.   Jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön määräysvallassa olevien laitosten on täytettävä kyseisen rahoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön konsolidoidun aseman perusteella toisessa, kolmannessa, neljännessä ja seitsemännessä osassa säädetyt velvoitteet 18 artiklassa tarkoitetussa laajuudessa ja siinä tarkoitetulla tavalla.
Where more than one institution is controlled by a parent financial holding company or by a parent mixed financial holding company in a Member State, the first subparagraph shall apply only to the institution to which supervision on a consolidated basis applies in accordance with Article 111 of Directive 2013/36/EU.Kun jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön määräysvallassa on useampi kuin yksi laitos, ensimmäistä alakohtaa sovelletaan ainoastaan siihen laitokseen, johon sovelletaan konsolidoitua valvontaa direktiivin 2013/36/EU 111 artiklan mukaisesti.
3.   EU parent institutions and institutions controlled by an EU parent financial holding company and institutions controlled by an EU parent mixed financial holding company shall comply with the obligations laid down in Part Six on the basis of the consolidated situation of that parent institution, financial holding company or mixed financial holding company, if the group comprises one or more credit institutions or investment firms that are authorised to provide the investment services and activities listed in points (3) and (6) of Section A of Annex I to Directive 2004/39/EC. Pending the report from the Commission in accordance with Article 508(2), and if the group comprises only investment firms, competent authorities may exempt investment firms from compliance with the obligations laid down in Part Six on a consolidated basis, taking into account the nature, scale and complexity of the investment firm's activities.3.   EU:ssa emoyrityksenä toimivien laitosten sekä EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön määräysvallassa olevien laitosten ja EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön määräysvallassa olevien laitosten on täytettävä kuudennessa osassa säädetyt velvoitteet kyseisen emoyrityksenä toimivan laitoksen, rahoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön konsolidoidun aseman perusteella, jos ryhmään kuuluu yksi tai useampia luottolaitoksia tai sijoituspalveluyrityksiä, joilla on toimilupa direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan A osan 3 ja 6 kohdassa lueteltujen sijoituspalvelujen ja –toiminnan harjoittamiseen. Toimivaltaiset viranomaiset voivat, siihen saakka kunnes komission 508 artiklan 2 kohdan mukaisesti antama kertomus on saatu ja jos ryhmään kuuluu ainoastaan sijoituspalveluyrityksiä, olla soveltamatta sijoituspalveluyrityksiin kuudennessa osassa säädettyjä velvoitteita konsolidoidusti ottaen huomioon sijoituspalveluyritysten toiminnan luonteen, laajuuden ja monimuotoisuuden.
4.   Where Article 10 is applied, the central body referred to in that Article shall comply with the requirements of Parts Two to Eight on the basis of the consolidated situation of the whole as constituted by the central body together with its affiliated institutions.4.   Sovellettaessa 10 artiklaa siinä tarkoitetun keskuslaitoksen on täytettävä toisen, kolmannen, neljännen, viidennen, kuudennen, seitsemännen ja kahdeksannen osan vaatimukset keskuslaitoksen ja siihen liittyneiden laitosten muodostaman kokonaisuuden konsolidoidun aseman perusteella.
5.   In addition to the requirements in paragraphs 1 to 4, and without prejudice to other provisions of this Regulation and Directive 2013/36/EU, when it is justified for supervisory purposes by the specificities of the risk or of the capital structure of an institution or where Member States adopt national laws requiring the structural separation of activities within a banking group, competent authorities may require the structurally separated institutions to comply with the obligations laid down in Parts Two to Four and Parts Six to Eight of this Regulation and in Title VII of Directive 2013/36/EU on a sub-consolidated basis.5.   Edellä 1–4 kohdan vaatimusten lisäksi ja tämän asetuksen muita säännöksiä ja direktiivin 2013/36/EU säännöksiä rajoittamatta toimivaltaiset viranomaiset voivat edellyttää, silloin kun se on perusteltua riskin erityisominaisuuksista tai laitoksen pääomarakenteesta johtuvia valvontatarkoituksia varten tai jos jäsenvaltio säätää kansallisia lakeja, jotka edellyttävät toiminnan rakenteellista erottamista pankkiryhmän sisällä, että rakenteellisesti erotetut laitokset noudattavat tämän asetuksen toisessa, kolmannessa ja neljännessä osassa sekä kuudennessa, seitsemännessä ja kahdeksannessa osassa sekä direktiivin 2013/36/EU VII osastossa säädettyjä velvoitteita alakonsolidointiryhmän tasolla.
Applying the approach set out in the first subparagraph shall be without prejudice to effective supervision on a consolidated basis and shall neither entail disproportionate adverse effects on the whole or parts of the financial system in other Member States or in the Union as a whole nor form or create an obstacle to the functioning of the internal market.Ensimmäisessä alakohdassa säädetyn lähestymistavan soveltaminen ei saa rajoittaa tehokasta konsolidoitua valvontaa eikä aiheuttaa suhteettomia kielteisiä vaikutuksia muiden jäsenvaltioiden tai koko unionin rahoitusjärjestelmään kokonaisuudessaan tai osittain, muodostaen tai luoden täten esteen sisämarkkinoiden toiminnalle.
Article 1212 artikla
Financial holding company or mixed financial holding company with both a subsidiary credit institution and a subsidiary investment firmRahoitusalan holdingyhtiö tai rahoitusalan sekaholdingyhtiö, jolla on sekä luottolaitos että sijoituspalveluyritys tytäryrityksinään
Where a financial holding company or a mixed financial holding company has at least one credit institution and one investment firm as subsidiaries, the requirements that apply on the basis of the consolidated situation of the financial holding company or of the mixed financial holding company shall apply to the credit institution.Jos rahoitusalan holdingyhtiöllä tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöllä on vähintään yksi luottolaitos ja yksi sijoituspalveluyritys tytäryrityksinään, kyseiseen luottolaitokseen on sovellettava vaatimuksia, joita sovelletaan kyseisen rahoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön konsolidoidun aseman perusteella.
Article 1313 artikla
Application of disclosure requirements on a consolidated basisJulkistamisvaatimusten soveltaminen konsolidoinnin perusteella
1.   EU parent institutions shall comply with the obligations laid down in Part Eight on the basis of their consolidated situation.1.   EU:ssa emoyrityksenä toimivien laitosten on täytettävä kahdeksannessa osassa säädetyt velvoitteet konsolidoidun asemansa perusteella.
Significant subsidiaries of EU parent institutions and those subsidiaries which are of material significance for their local market shall disclose the information specified in Articles 437, 438, 440, 442, 450, 451 and 453, on an individual or sub-consolidated basis.EU:ssa emoyrityksenä toimivien laitosten merkittävien tytäryritysten ja tytäryritysten, joilla on olennaista merkitystä paikallisten markkinoidensa kannalta, on julkistettava 437, 438, 440, 442, 450, 451 ja 453 artiklassa tarkoitetut tiedot yksittäisinä yrityksinä tai alakonsolidointiryhmän tasolla.
2.   Institutions controlled by an EU parent financial holding company or EU parent mixed financial holding company shall comply with the obligations laid down in Part Eight on the basis of the consolidated situation of that financial holding company or mixed financial holding company.2.   EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön määräysvallassa olevien laitosten on täytettävä kahdeksannessa osassa säädetyt velvoitteet kyseisen rahoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön konsolidoidun aseman perusteella.
Significant subsidiaries of EU parent financial holding companies or EU parent mixed holding companies and those subsidiaries which are of material significance for their local market shall disclose the information specified in Articles 437, 438, 440, 442, 450, 451 and 453 on an individual or sub-consolidated basis.EU:ssa emoyrityksenä toimivien laitosten merkittävien tytäryritysten ja tytäryritysten, joilla on olennaista merkitystä paikallisten markkinoidensa kannalta, on julkistettava 437, 438, 440, 442, 450, 451 ja 453 artiklassa tarkoitetut tiedot yksittäisinä yrityksinä tai alakonsolidointiryhmän tasolla.
3.   Paragraphs 1 and 2 shall not apply in full or in part to EU parent institutions, institutions controlled by an EU parent financial holding company or EU parent mixed financial holding company, to the extent that they are included within equivalent disclosures provided on a consolidated basis by a parent undertaking established in a third country.3.   Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa sovelletaan EU:ssa emoyrityksenä toimiviin laitoksiin tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön määräysvallassa oleviin laitoksiin ainoastaan niiltä osin kuin niitä koskevat tiedot eivät sisälly kolmanteen maahan sijoittautuneen emoyrityksen konsolidoinnin perusteella julkistamiin vastaaviin tietoihin.
4.   Where Article 10 is applied, the central body referred to in that Article shall comply with the requirements of Part Eight on the basis of the consolidated situation of the central body. Article 18(1) shall apply to the central body and the affiliated institutions shall be treated as the subsidiaries of the central body.4.   Sovellettaessa 10 artiklaa siinä tarkoitetun keskuslaitoksen on täytettävä kahdeksannen osan vaatimukset konsolidoidun asemansa perusteella. Keskuslaitokseen sovelletaan 18 artiklan 1 kohtaa, ja siihen liittyneet laitokset katsotaan sen tytäryrityksiksi.
Article 1414 artikla
Application of requirements of Part Five on a consolidated basisViidennen osan vaatimusten soveltaminen konsolidoinnin perusteella
1.   Parent undertakings and their subsidiaries subject to this Regulation shall meet the obligations laid down in Part Five on a consolidated or sub-consolidated basis, to ensure that their arrangements, processes and mechanisms required by those provisions are consistent and well-integrated and that any data and information relevant to the purpose of supervision can be produced. In particular, they shall ensure that subsidiaries not subject to this Regulation implement arrangements, processes and mechanisms to ensure compliance with those provisions.1.   Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien emoyritysten ja niiden tytäryritysten on täytettävä viidennessä osassa säädetyt velvoitteet konsolidoinnin perusteella tai alakonsolidointiryhmän tasolla sen varmistamiseksi, että niiden järjestelyt, menettelyt ja mekanismit, jotka näissä säännöksissä vaaditaan, ovat johdonmukaisia ja yhteensovitettuja ja että kaikki valvonnan kannalta relevantit aineistot voidaan tuottaa. Niiden on erityisesti varmistettava, että tytäryrityksillä, joihin tätä asetusta ei sovelleta, on käytössään järjestelyt, menettelyt ja mekanismit, joilla varmistetaan säännösten noudattaminen.
2.   Institutions shall apply an additional risk weight in accordance with Article 407 when applying Article 92 on a consolidated or sub-consolidated basis if the requirements of Articles 405 or 406 are breached at the level of an entity established in a third country included in the consolidation in accordance with Article 18 if the breach is material in relation to the overall risk profile of the group.2.   Soveltaessaan 92 artiklaa konsolidoinnin perusteella tai alakonsolidointiryhmän tasolla laitosten on sovellettava 407 artiklan mukaista ylimääräistä riskipainoa, jos 405 tai 406 artiklan vaatimuksia rikotaan kolmanteen maahan sijoittautuneen yhteisön tasolla, yhteisö on sisällytetty 18 artiklan mukaiseen konsolidointiin ja rikkominen on olennaista suhteessa ryhmän kokonaisriskiprofiiliin.
3.   Obligations resulting from Part Five concerning subsidiaries, not themselves subject to this Regulation, shall not apply if the EU parent institution or institutions controlled by an EU parent financial holding company or EU parent mixed financial holding company, can demonstrate to the competent authorities that the application of Part Five is unlawful under the laws of the third country where the subsidiary is established.3.   Viidennestä osasta johtuvia velvoitteita, jotka koskevat niitä tytäryrityksiä, joihin ei itseensä sovelleta tätä asetusta, ei sovelleta, jos EU:ssa emoyrityksenä toimiva laitos tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön määräysvallassa olevat laitokset pystyvät osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, että viidennen osan soveltaminen on laitonta sen kolmannen maan lainsäädännön mukaan, johon tytäryritys on sijoittautunut.
Article 1515 artikla
Derogation to the application of own funds requirements on a consolidated basis for groups of investment firmsSijoituspalveluyritysryhmiä koskeva poikkeus omien varojen vaatimusten soveltamisesta konsolidoinnin perusteella
1.   The consolidating supervisor may waive, on a case-by-case basis, the application of Part Three of this Regulation and Title VII, Chapter 4 of Directive 2013/36/EU on a consolidated basis provided that the following conditions exist:1.   Konsolidointiryhmän valvoja voi tapauskohtaisesti olla soveltamatta tämän asetuksen kolmatta osaa ja direktiivin 2013/36/EU VII osaston 4 lukua konsolidoinnin perusteella, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) | each EU investment firm in the group uses the alternative calculation of total risk exposure amount referred to in Article 95(2);a) | jokainen ryhmään kuuluva EU:ssa toimiva sijoituspalveluyritys käyttää 95 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kokonaisriskin määrän vaihtoehtoista laskentatapaa;
(b) | all investment firms in the group fall within the categories in Articles 95(1) and 96(1);b) | kaikki ryhmän sijoituspalveluyritykset kuuluvat 95 artiklan 1 kohdassa ja 96 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin luokkiin;
(c) | each EU investment firm in the group meets the requirements imposed in Article 95 on an individual basis and at the same time deducts from its Common Equity Tier 1 items any contingent liability in favour of investment firms, financial institutions, asset management companies and ancillary services undertakings, which would otherwise be consolidated;c) | jokainen ryhmään kuuluva EU:ssa toimiva sijoituspalveluyritys täyttää yksittäisenä yrityksenä 95 artiklassa asetetut vaatimukset ja vähentää samalla ydinpääomaeristään kaikki sellaisten sijoituspalveluyritysten, rahoituslaitosten, omaisuudenhoitoyhtiöiden ja oheispalveluyritysten hyväksi luettavat ehdolliset velat, jotka kuuluisivat muuten konsolidoinnin piiriin;
(d) | any financial holding company which is the parent financial holding company in a Member State of any investment firm in the group holds at least as much capital, defined here as the sum of the items referred to in Articles 26(1), 51(1) and 62(1), as to cover the sum of the following: | (i) | the sum of the full book value of any holdings, subordinated claims and instruments referred to in Article 36(1)(h) and (i), Article 56(1)(c) and (d), and Article 66(1)(c) and (d) in investment firms, financial institutions, asset management companies and ancillary services undertakings which would otherwise be consolidated; and | (ii) | the total amount of any contingent liability in favour of investment firms, financial institutions, asset management companies and ancillary services undertakings which would otherwise be consolidated;d) | jokaisella rahoitusalan holdingyhtiöllä, joka on jonkin ryhmään kuuluvan sijoituspalveluyrityksen jäsenvaltiossa toimiva emoyritys, on hallussaan vähintään yhtä paljon pääomaa kuin 26 artiklan 1 kohdassa, 51 artiklan 1 kohdassa ja 62 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut erät, joilla katetaan seuraavien summa: | i) | 36 artiklan 1 kohdan h ja i alakohdassa, 56 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa ja 66 artiklan 1 kohdan c ja d artiklassa tarkoitettujen, muutoin konsolidoinnin piiriin kuuluvissa sijoituspalveluyrityksissä, rahoituslaitoksissa, omaisuudenhoitoyhtiöissä ja oheispalveluyrityksissä olevien omistusosuuksien, kyseisiltä yrityksiltä olevien etuoikeusasemaltaan huonompien saamisten ja kyseisiin yrityksiin liittyvien instrumenttien täysimääräisen kirjanpitoarvon summa; ja | ii) | muutoin konsolidoinnin piiriin kuuluvien sijoituspalveluyritysten, rahoituslaitosten, omaisuudenhoitoyhtiöiden ja oheispalveluyritysten hyväksi luettavien ehdollisten velkojen kokonaismäärä;
(e) | the group does not include credit institutions.e) | ryhmään ei kuulu luottolaitoksia.
Where the criteria in the first subparagraph are met, each EU investment firm shall have in place systems to monitor and control the sources of capital and funding of all financial holding companies, investment firms, financial institutions, asset management companies and ancillary services undertakings within the group.Jos ensimmäisessä alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, jokaisella EU:ssa toimivalla sijoituspalveluyrityksellä on oltava järjestelmät, joilla seurataan ja valvotaan kaikkien ryhmään kuuluvien rahoitusalan holdingyhtiöiden, sijoituspalveluyritysten, rahoituslaitosten, omaisuudenhoitoyhtiöiden ja oheispalveluyritysten pääoma- ja rahoituslähteitä.
2.   The competent authorities may also apply the waiver if the financial holding companies holds a lower amount of own funds than the amount calculated under paragraph 1(d), but no lower than the sum of the own funds requirements imposed on an individual basis to investment firms, financial institutions, asset management companies and ancillary services undertakings which would otherwise be consolidated and the total amount of any contingent liability in favour of investment firms, financial institutions, asset management companies and ancillary services undertakings which would otherwise be consolidated. For the purposes of this paragraph, the own funds requirement for investment undertakings of third countries, financial institutions, asset management companies and ancillary services undertakings is a notional own funds requirement.2.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat soveltaa tätä poikkeusta myös silloin, kun rahoitusalan holdingyhtiöllä on pienempi määrä omia varoja kuin 1 kohdan d alakohdan mukaisesti laskettu määrä, mutta niiden määrä ei ole kuitenkaan pienempi kuin erillisille, muutoin konsolidoinnin piiriin kuuluville sijoituspalveluyrityksille, rahoituslaitoksille, omaisuudenhoitoyhtiöille ja oheispalveluyrityksille asetettujen omien varojen vaatimusten sekä muutoin konsolidointiin kuuluvien sijoituspalveluyritysten, rahoituslaitosten, omaisuudenhoitoyhtiöiden ja oheispalveluyritysten hyväksi luettavien ehdollisten velkojen kokonaismäärä. Sovellettaessa tätä kohtaa kolmansien maiden sijoituspalveluyritysten, rahoituslaitosten, omaisuudenhoitoyhtiöiden ja oheispalveluyritysten omien varojen vaatimuksilla tarkoitetaan nimellistä omien varojen vaatimusta.
Article 1616 artikla
Derogation to the application of the leverage ratio requirements on a consolidated basis for groups of investment firmsPoikkeus konsolidoidusti sovellettaviin vähimmäisomavaraisuusastetta koskeviin vaatimuksiin sijoituspalveluyritysten ryhmien osalta
Where all entities in a group of investment firms, including the parent entity, are investment firms that are exempt from the application of the requirements laid down in Part Seven on an individual basis in accordance with Article 6(5), the parent investment firm may choose not to apply the requirements laid down in Part Seven on a consolidated basis.Jos kaikki sijoituspalveluyritysten ryhmään kuuluvat yhteisöt, emoyhteisö mukaan lukien, ovat sijoituspalveluyrityksiä, jotka on vapautettu seitsemännessä osassa säädettyjen vaatimusten soveltamisesta yrityskohtaisesti 6 artiklan 5 kohdan mukaisesti, emoyrityksenä toimiva sijoituspalveluyritys voi päättää olla soveltamatta seitsemännessä osassa säädettyjä vaatimuksia konsolidoidusti.
Article 1717 artikla
Supervision of investment firms waived from the application of own funds requirements on a consolidated basisNiiden sijoituspalveluyritysten valvonta, joihin ei sovelleta omien varojen vaatimuksia konsolidoinnin perusteella
1.   Investment firms in a group which has been granted the waiver provided for in Article 15 shall notify the competent authorities of the risks which could undermine their financial positions, including those associated with the composition and sources of their own funds, internal capital and funding.1.   Jos sijoituspalveluyritykset kuuluvat ryhmään, jolle on myönnetty 15 artiklassa säädetty poikkeus, näiden yritysten on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille riskeistä, jotka voivat vaarantaa niiden taloudellisen tilanteen, mukaan luettuina kyseisten yritysten omien varojen, sisäisen pääoman ja rahoituksen koostumukseen ja alkuperään liittyvät riskit.
2.   Where the competent authorities responsible for the prudential supervision of the investment firm waive the obligation of supervision on a consolidated basis as provided for in Article 15, they shall take other appropriate measures to monitor the risks, notably large exposures, of the whole group, including any undertakings not located in a Member State.2.   Jos sijoituspalveluyrityksen vakavaraisuusvalvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset eivät 15 artiklan mukaisesti sovella konsolidoidun valvonnan velvoitetta, niiden on toteutettava muut asianmukaiset toimenpiteet valvoakseen riskejä ja erityisesti suuria asiakasriskejä koko ryhmässä, myös niissä yrityksissä, jotka eivät ole sijoittautuneet mihinkään jäsenvaltioon.
3.   Where the competent authorities responsible for the prudential supervision of the investment firm waive the application of own funds requirements on a consolidated basis as provided for in Article 15, the requirements of Part Eight shall apply on an individual basis.3.   Jos sijoituspalveluyrityksen vakavaraisuusvalvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset eivät 15 artiklan mukaisesti sovella omien varojen vaatimuksia konsolidoinnin perusteella, kahdeksannen osan vaatimuksia on sovellettava yrityskohtaisesti.
Section 22   Jakso
Methods for prudential consolidationVarovaisuusperiaatteen mukaisen konsolidoinnin menetelmät
Article 1818 artikla
Methods for prudential consolidationVarovaisuusperiaatteen mukaisen konsolidoinnin menetelmät
1.   The institutions that are required to comply with the requirements referred to in Section 1 on the basis of their consolidated situation shall carry out a full consolidation of all institutions and financial institutions that are its subsidiaries or, where relevant, the subsidiaries of the same parent financial holding company or mixed parent financial holding company. Paragraphs 2 to 8 of this Article shall not apply where Part Six applies on the basis of an institution's consolidated situation.1.   Laitoksen, jonka edellytetään noudattavan 1 jaksossa tarkoitettuja vaatimuksia konsolidoidun asemansa perusteella, on konsolidoitava kokonaan kaikki laitokset ja rahoituslaitokset, jotka ovat sen tytäryrityksiä tai tarvittaessa saman emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryrityksiä. Tämän artiklan 2–8 kohtaa ei sovelleta silloin, kun kuudetta osaa sovelletaan laitoksen konsolidoidun aseman perusteella.
2.   However, the competent authorities may on a case-by-case basis permit proportional consolidation according to the share of capital that the parent undertaking holds in the subsidiary. Proportional consolidation may only be permitted where all of the following conditions are fulfilled:2.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin tapauskohtaisesti sallia suhteellisen konsolidoinnin, joka tehdään sen osuuden mukaisesti, jonka emoyritys omistaa tytäryrityksen pääomasta. Suhteellinen konsolidointi voidaan sallia vain, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) | the liability of the parent undertaking is limited to the share of capital that the parent undertaking holds in the subsidiary in view of the liability of the other shareholders or members;a) | emoyrityksen vastuu rajoittuu osuuteen, jonka se omistaa tytäryrityksen pääomasta, ottaen huomioon muiden osakkeenomistajien tai jäsenten vastuu;
(b) | the solvency of those other shareholders or members is satisfactory;b) | muiden osakkeenomistajien tai jäsenten vakavaraisuus on tyydyttävä;
(c) | the liability of the other shareholders and members is clearly established in a legally binding way.c) | muiden osakkeenomistajien ja jäsenten vastuu on vahvistettu selvästi oikeudellisesti sitovalla tavalla.
3.   Where undertakings are linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC, the competent authorities shall determine how consolidation is to be carried out.3.   Jos yritykset ovat sidoksissa toisiinsa direktiivin 83/349/ETY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten on päätettävä, miten konsolidointi on suoritettava.
4.   The consolidating supervisor shall require the proportional consolidation according to the share of capital held of participations in institutions and financial institutions managed by an undertaking included in the consolidation together with one or more undertakings not included in the consolidation, where those undertakings' liability is limited to the share of the capital they hold.4.   Konsolidointiryhmän valvojan on vaadittava niiden luotto- tai rahoituslaitosten omistusyhteyksien suhteellista konsolidointia, joiden johdossa on konsolidointiin sisältyvä yritys yhdessä yhden tai useamman konsolidoinnin ulkopuolella olevan yrityksen kanssa, kun kyseisten yritysten vastuu rajoittuu niiden omistamaan pääomaosuuteen.
5.   In the case of participations or capital ties other than those referred to in paragraphs 1 and 2, the competent authorities shall determine whether and how consolidation is to be carried out. In particular, they may permit or require use of the equity method. That method shall not, however, constitute inclusion of the undertakings concerned in supervision on a consolidated basis.5.   Kun on kyse omistusyhteyksistä tai muista kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista pääomayhteyksistä, toimivaltaisten viranomaisten on päätettävä, onko konsolidointi suoritettava ja millä tavoin se on suoritettava. Ne voivat erityisesti sallia pääomaosuusmenetelmän käytön tai edellyttää sitä. Tämä menetelmä ei kuitenkaan tarkoita kyseisten yritysten sisällyttämistä konsolidoituun valvontaan.
6.   The competent authorities shall determine whether and how consolidation is to be carried out in the following cases:6.   Toimivaltaisten viranomaisten on seuraavissa tapauksissa päätettävä, onko konsolidointi suoritettava ja millä tavoin se on suoritettava:
(a) | where, in the opinion of the competent authorities, an institution exercises a significant influence over one or more institutions or financial institutions, but without holding a participation or other capital ties in these institutions; anda) | kun laitoksella on toimivaltaisten viranomaisten mielestä huomattava vaikutusvalta yhdessä tai useammassa laitoksessa tai rahoituslaitoksessa, mutta sillä ei ole omistus- tai muita pääomayhteyksiä näissä laitoksissa; ja
(b) | where two or more institutions or financial institutions are placed under single management other than pursuant to a contract or clauses of their memoranda or Articles of association.b) | kun kaksi tai useampi laitos tai rahoituslaitos on yhteisen johdon alaisia siten, että tämä ei perustu sopimukseen, sääntöihin tai yhtiöjärjestykseen.
In particular, the competent authorities may permit, or require use of, the method provided for in Article 12 of Directive 83/349/EEC. That method shall not, however, constitute inclusion of the undertakings concerned in consolidated supervision.Toimivaltaiset viranomaiset voivat erityisesti sallia direktiivin 83/349/ETY 12 artiklassa säädetyn menetelmän käytön tai edellyttää sitä. Menetelmä ei kuitenkaan merkitse asianomaisten yritysten sisällyttämistä konsolidoituun valvontaan.
7.   EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify conditions according to which consolidation shall be carried out in the cases referred to in paragraphs 2 to 6 of this Article.7.   EPV laatii sääntelystandardien luonnokset, joissa määritetään, millä edellytyksillä konsolidointi on suoritettava tämän artiklan 2–6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 31 December 2016.EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016.
Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10-14 artiklan mukaisesti.
8.   Where consolidated supervision is required pursuant to Article 111 of Directive 2013/36/EU, ancillary services undertakings and asset management companies as defined in point (5) of Article 2 of Directive 2002/87/EC shall be included in consolidations in the cases, and in accordance with the methods, laid down in this Article.8.   Jos direktiivin 2013/36/EU 111 artiklassa edellytetään konsolidoitua valvontaa, oheispalveluyritykset ja direktiivin 2002/87/EY 2 artiklan 5 alakohdassa määritellyt omaisuudenhoitoyhtiöt on sisällytettävä konsolidointiin samoissa tapauksissa ja samoin menetelmin kuin tässä artiklassa säädetään.
Section 33   Jakso
Scope of prudential consolidationVarovaisuusperiaatteen mukaisen konsolidoinnin soveltamisala
Article 1919 artikla
Entities excluded from the scope of prudential consolidationYhteisöt, jotka jätetään varovaisuusperiaatteen mukaisen konsolidoinnin soveltamisalan ulkopuolelle
1.   An institution, financial institution or an ancillary services undertaking which is a subsidiary or an undertaking in which a participation is held, need not to be included in the consolidation where the total amount of assets and off-balance sheet items of the undertaking concerned is less than the smaller of the following two amounts:1.   Laitosta, rahoituslaitosta tai oheispalveluyritystä, joka on tytäryritys tai jossa on omistusyhteys, ei tarvitse sisällyttää konsolidointiin, jos yrityksen varojen ja taseen ulkopuolisten erien kokonaismäärä on vähemmän kuin pienempi kahdesta seuraavasta määrästä:
(a) | EUR 10 million;a) | 10 miljoonaa euroa;
(b) | 1 % of the total amount of assets and off-balance sheet items of the parent undertaking or the undertaking that holds the participation.b) | 1 prosentti emoyrityksen tai sen yrityksen varojen ja taseen ulkopuolisten erien kokonaismäärästä, jolla on omistusyhteys.
2.   The competent authorities responsible for exercising supervision on a consolidated basis pursuant to Article 111 of Directive 2013/36/EU may on a case-by-case basis decide in the following cases that an institution, financial institution or ancillary services undertaking which is a subsidiary or in which a participation is held need not be included in the consolidation:2.   Toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat direktiivin 2013/36/EU 111 artiklan mukaisesta konsolidoidusta valvonnasta, voivat seuraavissa tapauksissa päättää olla sisällyttämättä konsolidointiin sellaista laitosta, rahoituslaitosta tai oheispalveluyritystä, joka on tytäryritys tai jossa on omistusyhteys:
(a) | where the undertaking concerned is situated in a third country where there are legal impediments to the transfer of the necessary information;a) | kun yritys sijaitsee kolmannessa maassa, jossa on oikeudellisia esteitä tarvittavien tietojen siirtämiselle;
(b) | where the undertaking concerned is of negligible interest only with respect to the objectives of monitoring credit institutions;b) | kun yrityksellä on ainoastaan vähäinen merkitys luottolaitosten valvonnan tavoitteiden kannalta;
(c) | where, in the opinion of the competent authorities responsible for exercising supervision on a consolidated basis, the consolidation of the financial situation of the undertaking concerned would be inappropriate or misleading as far as the objectives of the supervision of credit institutions are concerned.c) | kun yrityksen taloudellisen aseman konsolidointi olisi konsolidoidusta valvonnasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten mielestä luottolaitosten valvonnan tavoitteiden kannalta epäasianmukainen tai harhaanjohtava.
3.   Where, in the cases referred to in paragraph 1 and point (b) of paragraph 2, several undertakings meet the criteria set out therein, they shall nevertheless be included in the consolidation where collectively they are of non-negligible interest with respect to the specified objectives.3.   Jos 1 kohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa useampi yritys täyttää mainituissa säännöksissä asetetut vaatimukset, ne on kuitenkin sisällytettävä konsolidointiin, jos niiden yhteinen merkitys ei ole mainittujen tavoitteiden kannalta vähäinen.
Article 2020 artikla
Joint decisions on prudential requirementsVakavaraisuusvaatimuksia koskevat yhteiset päätökset
1.   The competent authorities shall work together, in full consultation:1.   Toimivaltaisten viranomaisten on toisiaan kuullen tehtävä yhteistyötä
(a) | in the case of applications for the permissions referred to in Article 143(1), Article 151(4) and (9), Article 283, Article 312(2) and Article363 respectively submitted by an EU parent institution and its subsidiaries, or jointly by the subsidiaries of an EU parent financial holding company or EU parent mixed financial holding company, to decide whether or not to grant the permission sought and to determine the terms and conditions, if any, to which such permission should be subject;a) | päättääkseen, voidaanko haettu lupa myöntää sekä määrittääkseen mahdolliset lupaehdot, kun EU:ssa emoyrityksenä toimiva laitos ja sen tytäryritykset esittävät tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryritykset yhdessä esittävät 143 artiklan 1 kohdassa, 151 artiklan 4 ja 9 kohdassa, 283 artiklassa, 312 artiklan 2 kohdassa tai 363 artiklassa tarkoitettua lupaa koskevan hakemuksen;
(b) | for the purposes of determining whether the criteria for a specific intragroup treatment as referred to in Article 422(9) and Article 425(5) complemented by the EBA regulatory technical standards referred to in Article 422(10) and Article 425(6) are met.b) | määrittääkseen, täyttyvätkö 422 artiklan 9 kohdassa ja 425 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut erityistä ryhmänsisäistä kohtelua koskevat kriteerit täydennettyinä 422 artiklan 10 kohdassa ja 425 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuilla EPV:n teknisillä sääntelystandardeilla.
Applications shall be submitted only to the consolidating supervisor.Hakemukset on toimitettava ainoastaan konsolidointiryhmän valvojalle.
The application referred to in Article 312(2), shall include a description of the methodology used for allocating operational risk capital between the different entities of the group. The application shall indicate whether and how diversification effects are intended to be factored in the risk measurement system.Jäljempänä 312 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa hakemuksessa on oltava kuvaus menetelmistä, joilla operatiiviselle riskille varattu pääoma jaetaan ryhmän eri yhtiöiden kesken. Hakemuksesta on käytävä ilmi, otetaanko hajautusvaikutukset huomioon riskien mittausjärjestelmässä ja millä tavoin ne otetaan huomioon.
2.   The competent authorities shall do everything within their power to reach a joint decision within six months on:2.   Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä kaikkensa saadakseen aikaan yhteisen päätöksen kuuden kuukauden kuluessa
(a) | the application referred to in point (a) of paragraph 1;a) | 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta hakemuksesta;
(b) | the assessment of the criteria and the determination of the specific treatment referred to in point (b) of paragraph 1.b) | edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta kriteereiden arvioinnista ja erityiskohtelun määrittelystä.
This joint decision shall be set out in a document containing the fully reasoned decision which shall be provided to the applicant by the competent authority referred to in paragraph 1.Yhteinen päätös on ilmoitettava asiakirjassa, joka sisältää kaikilta osin perustellun päätöksen, ja 1 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava päätös hakijalle.
3.   The period referred to in paragraph 2 shall begin:3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettu ajanjakso alkaa
(a) | on the date of receipt of the complete application referred to in point (a) of paragraph 1 by the consolidating supervisor. The consolidating supervisor shall forward the complete application to the other competent authorities without delay;a) | päivänä, jona konsolidointiryhmän valvoja vastaanottaa 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun täydellisen hakemuksen. Konsolidointiryhmän valvojan on viipymättä toimitettava täydellinen hakemus muille toimivaltaisille viranomaisille;
(b) | on the date of receipt by competent authorities of a report prepared by the consolidating supervisor analysing intragroup commitments within the group.b) | päivänä, jona toimivaltaiset viranomaiset vastaanottavat konsolidointiryhmän valvojan laatiman raportin, jossa analysoidaan kyseisen ryhmän sisäisiä sitoumuksia.
4.   In the absence of a joint decision between the competent authorities within six months, the consolidating supervisor shall make its own decision on point (a) of paragraph 1. The decision of the consolidating supervisor shall not limit the powers of the competent authorities under Article 105 of Directive 2013/36/EU.4.   Jos toimivaltaisten viranomaisten yhteistä päätöstä ei ole tehty kuuden kuukauden kuluessa, konsolidointiryhmän valvojan on tehtävä oma 1 kohdan a alakohtaa koskeva päätöksensä. Konsolidointiryhmän valvojan päätös ei saa rajoittaa direktiivin 2013/36/EU 105 artiklan mukaista toimivaltaisten viranomaisten toimivaltaa.
The decision shall be set out in a document containing the fully reasoned decision and shall take into account the views and reservations of the other competent authorities expressed during the six months period.Päätös on ilmoitettava asiakirjassa, joka sisältää kaikilta osin perustellun päätöksen, ja siinä on otettava huomioon muiden toimivaltaisten viranomaisten kuuden kuukauden määräajan kuluessa ilmaisemat näkemykset ja varaumat.
The decision shall be provided to the EU parent institution, the EU parent financial holding company or to the EU parent mixed financial holding company and the other competent authorities by the consolidating supervisor.Konsolidointiryhmän valvojan on toimitettava päätös EU:ssa emoyrityksenä toimivalle laitokselle, EU:ssa emoyrityksenä toimivalle rahoitusalan holdingyhtiölle tai EU:ssa emoyrityksenä toimivalle rahoitusalan sekaholdingyhtiölle sekä muille toimivaltaisille viranomaisille.
If, at the end of the six month period, any of the competent authorities concerned has referred the matter to EBA in accordance with Article 19 of Regulation (EU) No 1093/2010, the consolidating supervisor shall defer its decision on point (a) of paragraph 1 of this Article and await any decision that EBA may take in accordance with Article 19(3) of that Regulation on its decision, and shall take its decision in conformity with the decision of EBA. The six-month period shall be deemed the conciliation period within the meaning of that Regulation. EBA shall take its decision within one month. The matter shall not be referred to EBA after the end of the six month period or after a joint decision has been reached.Jos jokin asianomaisista toimivaltaisista viranomaisista on kuuden kuukauden määräajan kuluessa saattanut asian EPV:n käsiteltäväksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklan mukaisesti, konsolidointiryhmän valvojan on lykättävä tämän artiklan 1 kohdan a alakohtaa koskevaa omaa päätöstään ja odotettava päätöstä, jonka EPV voi tehdä mainitun asetuksen 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja tehtävä oma päätöksensä EPV:n tekemän päätöksen mukaisesti. Kuuden kuukauden määräaikaa pidetään mainitussa asetuksessa tarkoitettuna sovitteluaikana. EPV:n on tehtävä päätöksensä yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa saattaa EPV:n käsiteltäväksi sen jälkeen, kun kuuden kuukauden määräaika on päättynyt tai on tehty yhteinen päätös.
5.   In the absence of a joint decision between the competent authorities within six months, the competent authority responsible for the supervision of the subsidiary on an individual basis shall make its own decision on point (b) of paragraph 1.5.   Jos toimivaltaisten viranomaisten yhteistä päätöstä ei ole tehty kuuden kuukauden kuluessa, tytäryrityksen yksilöllisestä valvonnasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä oma 1 kohdan b alakohtaa koskeva päätöksensä.
The decision shall be set out in a document containing the fully reasoned decision and shall take into account the views and reservations of the other competent authorities expressed during the six months period.Päätös on ilmoitettava asiakirjassa, joka sisältää kaikilta osin perustellun päätöksen, ja siinä on otettava huomioon muiden toimivaltaisten viranomaisten kuuden kuukauden määräajan kuluessa ilmaisemat näkemykset ja varaumat.
The decision shall be provided to the consolidating supervisor that informs the EU parent institution, the EU parent financial holding company or the EU parent mixed financial holding company.Päätös on toimitettava konsolidointiryhmän valvojalle, joka ilmoittaa siitä EU:ssa emoyrityksenä toimivalle laitokselle, EU:ssa emoyrityksenä toimivalle rahoitusalan holdingyhtiölle tai EU:ssa emoyrityksenä toimivalle rahoitusalan sekaholdingyhtiölle.
If, at the end of the six month period, the consolidating supervisor has referred the matter to EBA in accordance with Article 19 of Regulation (EU) No 1093/2010, the competent authority responsible for the supervision of the subsidiary on an individual basis shall defer its decision on point (b) of paragraph 1 of this Article and await any decision that EBA may take in accordance with Article 19(3) of that Regulation on its decision, and shall take its decision in conformity with the decision of EBA. The six-month period shall be deemed the conciliation period within the meaning of that Regulation. EBA shall take its decision within one month. The matter shall not be referred to EBA after the end of the six month period or after a joint decision has been reached.Jos konsolidointiryhmän valvoja on kuuden kuukauden määräajan kuluessa saattanut asian EPV:n käsiteltäväksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklan mukaisesti, tytäryrityksen yksilöllisestä valvonnasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on lykättävä tämän artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevaa päätöstään ja odotettava päätöstä, jonka EPV voi tehdä mainitun asetuksen 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja tehtävä oma päätöksensä EPV:n tekemän päätöksen mukaisesti. Kuuden kuukauden määräaikaa pidetään mainitussa asetuksessa tarkoitettuna sovitteluaikana. EPV:n on tehtävä päätöksensä yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa saattaa EPV:n käsiteltäväksi sen jälkeen, kun kuuden kuukauden määräaika on päättynyt tai on tehty yhteinen päätös.
6.   Where an EU parent institution and its subsidiaries, the subsidiaries of an EU parent financial holding company or an EU parent mixed financial holding company use an Advanced Measurement Approach referred to in Article 312(2) or an IRB Approach referred to in Article 143 on a unified basis, the competent authorities shall allow the qualifying criteria set out in Articles 321 and 322 or in Part Three, Title II, Chapter 3, Section 6 respectively to be met by the parent and its subsidiaries considered together, in a way that is consistent with the structure of the group and its risk management systems, processes and methodologies.6.   Kun EU:ssa emoyrityksenä toimiva laitos ja sen tytäryritykset, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryritykset käyttävät 312 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kehittynyttä mittaamismenetelmää (AMA) tai 143 artiklassa tarkoitettua sisäisen luottoluokituksen menetelmää (IRB) yhtenäisellä tavalla, toimivaltaisten viranomaisten on sallittava, että emoyritys ja tytäryritykset yhdessä tarkasteltuina täyttävät edellisessä tapauksessa 321 ja 322 artiklassa asetetut ehdot tai jälkimmäisessä tapauksessa kolmannen osan II osaston 3 luvun 6 jaksossa asetetut ehdot tavalla, joka on yhdenmukainen ryhmän rakenteen ja sen riskienhallintajärjestelmien, -prosessien ja -menetelmien kanssa.
7.   The decisions referred to in paragraphs 2, 4 and 5 shall be recognised as determinative and applied by the competent authorities in the Member States concerned.7.   Edellä 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä on pidettävä lopullisina, ja toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava niitä asianomaisissa jäsenvaltioissa.
8.   EBA shall develop draft implementing technical standards to specify the joint decision process referred to in point (a) of paragraph 1, with regard to the applications for permissions referred to in Article 143(1), Article 151(4) and (9), Article 283, Article 312(2), and Article 363 with a view to facilitating joint decisions.8.   EPV:n on laadittava teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset, joissa määritetään 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu yhteistä päätöstä koskeva menettely 143 artiklan 1 kohdassa, 151 artiklan 4 ja 9 kohdassa, 283 artiklassa, 312 artiklan 2 kohdassa ja 363 artiklassa tarkoitettuja lupia koskevien hakemusten osalta, jotta voidaan helpottaa yhteisten päätösten tekoa.
EBA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 31 December 2014.EPV:n on toimitettava nämä teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.
Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1093/2010.Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklaa noudattaen.
Article 2121 artikla
Joint decisions on the level of application of liquidity requirementsMaksuvalmiusvaatimusten soveltamistasoa koskevat yhteiset päätökset
1.   Upon application of an EU parent institution or an EU parent financial holding company or EU parent mixed financial holding company or a sub-consolidating subsidiary of an EU parent institution or an EU parent financial holding company or EU parent mixed financial holding company, the consolidating supervisor and the competent authorities responsible for the supervision of subsidiaries of an EU parent institution or an EU parent financial holding company or EU parent mixed financial holding company in a Member State shall do everything within their power to reach a joint decision on whether the conditions in points (a) to (d) of Article 8(1) are met and identifying a single liquidity sub-group for the application of Article 8.1.   Konsolidointiryhmän valvojan ja toimivaltaisten viranomaisten, jotka vastaavat EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryritysten valvonnasta jäsenvaltiossa, on EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön alakonsolidoidun tytäryrityksen tehtyä sitä koskevan hakemuksen, tehtävä kaikkensa saadakseen aikaan yhteisen päätöksen siitä, täyttyvätkö 8 artiklan 1 kohdan a–d alakohdan edellytykset ja erityisen maksuvalmiusalaryhmän määrittämiseksi 8 artiklan soveltamista varten.
The joint decision shall be reached within six months after submission by the consolidating supervisor of a report identifying single liquidity sub-groups on the basis of the criteria laid down in Article 8. In the event of disagreement during the six months period, the consolidating supervisor shall consult EBA at the request of any of the other competent authorities concerned. The consolidating supervisor may consult EBA on its own initiative.Yhteinen päätös on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun konsolidointiryhmän valvoja on toimittanut kertomuksen, jossa erityiset maksuvalmiusalaryhmät määritetään 8 artiklassa säädettyjen perusteiden pohjalta. Jos asiasta ei päästä kuuden kuukauden kuluessa yhteisymmärrykseen, konsolidointiryhmän valvojan on minkä tahansa toisen asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä kuultava EPV:tä. Konsolidointiryhmän valvoja voi kuulla EPV:tä myös omasta aloitteestaan.
The joint decision may also impose constraints on the location and ownership of liquid assets and require minimum amounts of liquid assets to be held by institutions that are exempt from the application of Part Six.Yhteisessä päätöksessä voidaan myös asettaa rajoituksia likvidien varojen sijainnille ja omistukselle sekä edellyttää, että kuudennen osan soveltamisesta vapautettujen laitosten on säilytettävä vähimmäismäärät likvidejä varoja.
The joint decision shall be set out in a document containing the fully reasoned decision which shall be submitted to the parent institution of the liquidity subgroup by the consolidating supervisor.Tämä yhteinen päätös ilmoitetaan asiakirjassa, joka sisältää kaikilta osin perustellun päätöksen, jonka konsolidointiryhmän valvojan on toimitettava maksuvalmiusalaryhmän emoyrityksenä toimivalle laitokselle.
2.   In the absence of a joint decision within six months, each competent authority responsible for supervision on an individual basis shall take its own decision.2.   Jos yhteistä päätöstä ei ole tehty kuuden kuukauden määräajan kuluessa, kunkin yksilöllisestä valvonnasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä oma päätöksensä.
However, any competent authority may during the six months period refer to EBA the question whether the conditions in points (a) to (d) of Article 8(1) are met. In that case, EBA may carry out its non-binding mediation in accordance with Article 31(c) of Regulation (EU) No 1093/2010 and all the competent authorities involved shall defer their decisions pending the conclusion of the non-binding mediation. Where, during the mediation, no agreement has been reached by the competent authorities within three months, each competent authority responsible for supervision on an individual basis shall take its own decision taking into account the proportionality of benefits and risks at the level of the Member State of the parent institution and the proportionality of benefits and risks at the level of the Member State of the subsidiary. The matter shall not be referred to EBA after the end of the six month period or after a joint decision has been reached.Mikä tahansa toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin kuuden kuukauden määräajan kuluessa kuulla EPV:tä siitä, täyttyvätkö 8 artiklan 1 kohdan a–d alakohdan edellytykset. Tällöin EPV voi toimia neuvoa-antavana sovittelijana asetuksen (EU) N:o 1093/2010 31 artiklan c alakohdan mukaisesti ja kaikkien asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on lykättävä omia päätöksiään ja odotettava neuvoa-antavan sovittelun tulosta. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät ole sovittelun aikana päässeet sopimukseen kolmen kuukauden kuluessa, kunkin yksilöllisestä valvonnasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä oma päätöksensä ottaen huomioon suhteelliset edut ja riskit emoyrityksenä toimivan laitoksen jäsenvaltion tasolla ja suhteelliset edut ja riskit tytäryrityksen jäsenvaltion tasolla. Asiaa ei saa saattaa EPV:n käsiteltäväksi sen jälkeen, kun kuuden kuukauden määräaika on päättynyt tai on tehty yhteinen päätös.
The joint decision referred to in paragraph 1 and the decisions referred to in the second subparagraph of this paragraph shall be binding.Edellä 1 kohdassa tarkoitettu yhteinen päätös ja tämän kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut päätökset ovat sitovia.
3.   Any relevant competent authority may also during the six months period consult EBA in the event of a disagreement on the conditions in points (a) to (d) of Article 8(3). In that case, EBA may carry out its non-binding mediation in accordance with Article 31(c) of Regulation (EU) No 1093/2010, and all the competent authorities involved shall defer their decisions pending the conclusion of the non-binding mediation. Where, during the mediation, no agreement has been reached by the competent authorities within three months, each competent authority responsible for supervision on an individual basis shall take its own decision.3.   Asianomainen toimivaltainen viranomainen voi myös kuuden kuukauden määräajan kuluessa kuulla EPV:tä, jos 8 artiklan 3 kohdan a–d alakohdan edellytyksistä on erimielisyyttä. Tällöin EPV voi toimia neuvoa-antavana sovittelijana asetuksen (EU) N:o 1093/2010 31 artiklan c alakohdan mukaisesti ja kaikkien asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on lykättävä omia päätöksiään ja odotettava neuvoa-antavan sovittelun tulosta. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät ole sovittelun aikana päässeet sopimukseen kolmen kuukauden kuluessa, kunkin yksilöllisestä valvonnasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä oma päätöksensä.
Article 2222 artikla
Sub-consolidation in cases of entities in third countriesKolmansissa maissa toimivia yhteisöjä koskeva alakonsolidointi
Subsidiary institutions shall apply the requirements laid down in Articles 89 to 91 and Parts Three and Five on the basis of their sub-consolidated situation if those institutions, or the parent undertaking where it is a financial holding company or mixed financial holding company, have an institution or a financial institution as a subsidiary in a third country, or hold a participation in such an undertaking.Tytäryrityksinä toimivien laitosten on sovellettava 89–91 artiklassa sekä kolmannessa ja viidennessä osassa säädettyjä vaatimuksia alakonsolidointiryhmän tasolla, jos kyseisillä laitoksilla tai emoyrityksenä toimivalla rahoitusalan holdingyhtiöllä tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöllä on laitos tai rahoituslaitos tytäryrityksenä kolmannessa maassa tai omistusyhteys tällaisessa yrityksessä.
Article 2323 artikla
Undertakings in third countriesKolmansiin maihin sijoittautuneet yritykset
For the purposes of applying supervision on a consolidated basis in accordance with this Chapter, the terms ‧investment firm‧, ‧credit institution‧, financial institution', and ‧institution‧ shall also apply to undertakings established in third countries, which, were they established in the Union, would fulfil the definitions of those terms in Article 4.Sovellettaessa konsolidoitua valvontaa tämän luvun mukaisesti ilmaisuilla ‧sijoituspalveluyritys‧, ‧luottolaitos‧, ‧rahoituslaitos‧ ja ‧laitos‧ tarkoitetaan myös sellaisia kolmansiin maihin sijoittautuneita yrityksiä, jotka olisivat 4 artiklan määritelmien mukaisia, jos ne olisivat sijoittautuneet unioniin. Ilmaisulla ‧laitos‧ tarkoitetaan myös sellaisia kolmansiin maihin sijoittautuneita yrityksiä, jotka olisivat määritelmien ‧luottolaitos‧ tai ‧sijoituspalveluyritys‧ mukaisia, jos ne olisivat sijoittautuneet unioniin.
Article 2424 artikla
Valuation of assets and off-balance sheet itemsOmaisuuserät ja taseen ulkopuoliset erät
1.   The valuation of assets and off-balance sheet items shall be effected in accordance with the applicable accounting framework.1.   Omaisuuserät ja taseen ulkopuoliset erät on arvostettava sovellettavan tilinpitojärjestelmän mukaisesti.
2.   By way of derogation from paragraph 1, competent authorities may require that institutions effect the valuation of assets and off-balance sheet items and the determination of own funds in accordance with International Accounting Standards as applicable under Regulation (EC) No 1606/2002.2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia, että laitokset arvostavat omaisuuserät ja taseen ulkopuoliset erät sekä määrittävät omat varat kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, sellaisina kuin niitä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla.
PART TWOTOINEN OSA
OWN FUNDSOMAT VARAT
TITLE II   OSASTO
ELEMENTS OF OWN FUNDSOMIEN VAROJEN OSATEKIJÄT
CHAPTER 11   LUKU
Tier 1 capitalEnsisijainen pääoma (T1)
Article 2525 artikla
Tier 1 capitalEnsisijainen pääoma (T1)
The Tier 1 capital of an institution consists of the sum of the Common Equity Tier 1 capital and Additional Tier 1 capital of the institution.Laitoksen ensisijainen pääoma (T1) koostuu laitoksen ydinpääoman (CET1) ja ensisijaisen lisäpääoman (AT1) summasta.
CHAPTER 22   LUKU
Common Equity Tier 1 capitalYdinpääoma (CET1)
Section 11   Jakso
Common equity tier 1 items and instrumentsYdinpääoman erät ja instrumentit
Article 2626 artikla
Common Equity Tier 1 itemsYdinpääomaerät
1.   Common Equity Tier 1 items of institutions consist of the following:1.   Laitosten ydinpääomaerät koostuvat seuraavista:
(a) | capital instruments, provided the conditions laid down in Article 28 or, where applicable, Article 29 are met;a) | pääomainstrumentit, jos 28 artiklassa tai tarvittaessa 29 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät;
(b) | share premium accounts related to the instruments referred to in point (a);b) | a alakohdassa tarkoitettuihin instrumentteihin liittyvät ylikurssirahastot;
(c) | retained earnings;c) | kertyneet voittovarat;
(d) | accumulated other comprehensive income;d) | kertyneet muun laajan tuloksen erät;
(e) | other reserves;e) | muut rahastot
(f) | funds for general banking risk.f) | yleisten pankkiriskien rahastot.
The items referred to in points (c) to (f) shall be recognised as Common Equity Tier 1 only where they are available to the institution for unrestricted and immediate use to cover risks or losses as soon as these occur.Edellä c–f kohdassa tarkoitetut erät katsotaan ydinpääomaksi (CET1) vain silloin, kun ne ovat laitoksen käytettävissä välittömästi ja rajoittamattomasti riskien tai tappioiden kattamiseksi heti niiden synnyttyä.
2.   For the purposes of point (c) of paragraph 1, institutions may include interim or year-end profits in Common Equity Tier 1 capital before the institution has taken a formal decision confirming the final profit or loss of the institution for the year only with the prior permission of the competent authority. The competent authority shall grant permission where the following conditions are met:2.   Sovellettaessa 1 kohdan c alakohtaa laitos voi ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen etukäteisellä luvalla sisällyttää kesken tilikauden ja tilikauden päätteeksi kertyneet voitot ydinpääomaan ennen kuin kyseinen laitos on muodollisella päätöksellä vahvistanut tilikauden lopullisen voiton tai tappion. Toimivaltainen viranomainen saa myöntää luvan vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät:
(a) | those profits have been verified by persons independent of the institution that are responsible for the auditing of the accounts of that institution;a) | laitoksesta riippumattomat henkilöt, jotka vastaavat sen tilintarkastuksesta, ovat todentaneet voitot;
(b) | the institution has demonstrated to the satisfaction of the competent authority that any foreseeable charge or dividend has been deducted from the amount of those profits.b) | laitos on osoittanut toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla, että voitoista on vähennetty kaikki ennakoitavissa olevat kulut tai osingot.
A verification of the interim or year-end profits of the institution shall provide an adequate level of assurance that those profits have been evaluated in accordance with the principles set out in the applicable accounting framework.Laitoksen kesken tilikauden tai tilikauden päätteeksi kertyneiden voittojen tarkastamisen on annettava riittävä varmuus siitä, että voitot on arvioitu sovellettavassa tilinpäätössäännöstössä vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
3.   Competent authorities shall evaluate whether issuances of Common Equity Tier 1 instruments meet the criteria set out in Article 28 or, where applicable, Article 29. With respect to issuances after 31 December 2014, institutions shall classify capital instruments as Common Equity Tier 1 instruments only after permission is granted by the competent authorities, which may consult EBA.3.   Toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava, täyttävätkö ydinpääomainstrumenttien (CET1) liikkeeseenlaskut 28 artiklassa tai tarvittaessa 29 artiklassa säädetyt edellytykset. 31 päivänä joulukuuta 2014 jälkeen tapahtuvien liikkeeseenlaskujen osalta laitokset saavat luokitella pääomainstrumentit ydinpääomainstrumenteiksi (CET1) vain saatuaan siihen luvan toimivaltaisilta viranomaisilta, jotka voivat kuulla EPV:tä.
For capital instruments, with the exception of State aid, that are approved as eligible for classification as Common Equity Tier 1 instruments by the competent authority but where, in the opinion of EBA, the compliance with the criteria in Article 28 or, where applicable, Article 29, is materially complex to ascertain, the competent authorities shall explain their reasoning to EBA.Kun on kyse valtiontukea lukuun ottamatta sellaisista pääomainstrumenteista, jotka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt luokiteltaviksi ydinpääomainstrumenteiksi (CET1) mutta joiden osalta EPV katsoo olevan huomattavan vaikea varmistua 28 artiklan tai tarvittaessa 29 artiklanedellytysten täyttymisestä, toimivaltaisten viranomaisten on perusteltava näkemyksensä EPV:lle.
On the basis of information from each competent authority, EBA shall establish, maintain and publish a list of all the forms of capital instruments in each Member State that qualify as Common Equity Tier 1 instruments. EBA shall establish that list and publish it by 1 February 2015 for the first time.EPV laatii kunkin toimivaltaisen viranomaisen toimittamien tietojen perusteella luettelon kaikenlajisista pääomainstrumenteista, jotka kussakin jäsenvaltiossa katsotaan ydinpääomainstrumenteiksi (CET1). EPV laatii ja julkaisee luettelon ensimmäisen kerran 1 päivänä helmikuuta 2015 mennessä.
EBA may, after the review process set out in Article 80 and, where there is significant evidence of those instruments not meeting the criteria set out in Article 28 or, where applicable, Article 29, decide to remove non-State aid capital instruments issued after 31 December 2014 from the list and may make an announcement to that effect.EPV voi 80 artiklassa säädetyn arviointiprosessin jälkeen ja jos on riittävästi näyttöä siitä, että kyseiset instrumentit eivät täytä 28 artiklan ja tarvittaessa 29 artiklan edellytyksiä, päättää poistaa luettelosta 31 päivänä joulukuuta 2014 jälkeen liikkeeseen lasketut muut kuin valtiontukipääomainstrumentit ja antaa asiasta ilmoituksen.
4.   EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the meaning of foreseeable when determining whether any foreseeable charge or dividend has been deducted.4.   EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään, mitä ilmaisulla ‧ennakoitavissa oleva‧ tarkoitetaan määritettäessä sitä, ovatko kaikki ennakoitavissa olevat kulut tai osingot vähennetty.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 1 February 2015.EPV toimittaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle 1 päivänä helmikuuta 2015 mennessä.
Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
Article 2727 artikla
Capital instruments of mutuals, cooperative societies, savings institutions or similar institutions in Common Equity Tier 1 itemsYdinpääomaeriin (CET1) sisältyvät keskinäisten yhtiöiden, osuuskuntien, säästöpankkien tai vastaavien laitosten pääomainstrumentit
1.   Common Equity Tier 1 items shall include any capital instrument issued by an institution under its statutory terms provided the following conditions are met:1.   Ydinpääomaeriin (CET1) sisältyvät kaikki laitoksen säädösperusteisten ehtojensa mukaisesti liikkeeseenlaskemat pääomainstrumentit, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) | the institution is of a type that is defined under applicable national law and which competent authorities consider to qualify as any of the following: | (i) | a mutual; | (ii) | a cooperative society; | (iii) | a savings institution; | (iv) | a similar institution; | (v) | a credit institution which is wholly owned by one of the institutions referred to in points (i) to (iv) and has approval from the relevant competent authority to make use of the provisions in this Article, provided that, and for as long as, 100 % of the ordinary shares in issue in the credit institution are held directly or indirectly by an institution referred to in those points;a) | laitos on määritelty sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä, ja toimivaltaiset viranomaiset pitävät sitä jonakin seuraavista: | i) | keskinäinen yhtiö; | ii) | osuuskunta; | iii) | säästöpankki; | iv) | vastaava laitos; | v) | luottolaitos, joka on kokonaan edellä i–iv alakohdassa tarkoitetun laitoksen omistuksessa ja sillä on asiaankuuluvan toimivaltaisten viranomaisten lupa soveltaa tämän artiklan säännöksiä edellyttäen, että 100 prosenttia luottolaitoksen liikkeessä olevista osakkeista on suoraan tai välillisesti mainituissa alakohdissa tarkoitetun laitoksen hallussa;
(b) | the conditions laid down in Articles 28 or, where applicable, Article 29, are met.b) | 28 artiklassa säädetyt edellytykset ja 29 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät;
Those mutuals, cooperative societies or savings institutions recognised as such under applicable national law prior to 31 December 2012 shall continue to be classified as such for the purposes of this Part, provided that they continue to meet the criteria that determined such recognition.Keskinäiset yhtiöt, osuuskunnat tai säästöpankit, jotka on sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti tunnustettu ennen 31 päivää joulukuuta 2012, luokitellaan sellaisiksi edelleen tätä osaa sovellettaessa edellyttäen, että ne täyttävät edelleen tunnustamisen perusteena olevat edellytykset.
2.   EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions according to which competent authorities may determine that a type of undertaking recognised under applicable national law qualifies as a mutual, cooperative society, savings institution or similar institution for the purposes of this Part.2.   EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksen, jossa määritetään edellytykset, joiden mukaisesti toimivaltaiset viranomaiset voivat tätä osaa sovellettaessa hyväksyä kansallisessa lainsäädännössä tunnustetun yritystyypin keskinäiseksi yhtiöksi, osuuskunnaksi, säästöpankiksi tai vastaavaksi laitokseksi.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 1 February 2015.EPV toimittaa asianomaisen teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksen komissiolle 1 päivänä helmikuuta 2015 mennessä.
Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
Article 2828 artikla
Common Equity Tier 1 instrumentsYdinpääomainstrumentit (CET1)
1.   Capital instruments shall qualify as Common Equity Tier 1 instruments only if all the following conditions are met:1.   Pääomainstrumentit katsotaan ydinpääomainstrumenteiksi (CET1) vain, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) | the instruments are issued directly by the institution with the prior approval of the owners of the institution or, where permitted under applicable national law, the management body of the institution;a) | laitos laskee instrumentit suoraan liikkeeseen laitoksen omistajien etukäteisellä luvalla tai, jos se on sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan sallittua, laitoksen ylimmän hallintoelimen etukäteisellä luvalla;
(b) | the instruments are paid up and their purchase is not funded directly or indirectly by the institution;b) | instrumentit ovat maksettuja, eikä laitos ole rahoittanut suoraan tai välillisesti niiden ostoa;
(c) | the instruments meet all the following conditions as regards their classification: | (i) | they qualify as capital within the meaning of Article 22 of Directive 86/635/EEC; | (ii) | they are classified as equity within the meaning of the applicable accounting framework; | (iii) | they are classified as equity capital for the purposes of determining balance sheet insolvency, where applicable under national insolvency law;c) | instrumentit täyttävät luokitukseltaan kaikki seuraavat edellytykset: | i) | ne katsotaan direktiivin 86/635/ETY 22 artiklassa tarkoitetuksi pääomaksi; | ii) | ne luokitellaan sovellettavassa tilinpäätössäännöstössä tarkoitetuksi omaksi pääomaksi; | iii) | ne luokitellaan omaksi pääomaksi taseen mukaisen maksukyvyttömyyden määrittämiseksi kansallisen maksukyvyttömyyslainsäädännön niin vaatiessa;
(d) | the instruments are clearly and separately disclosed on the balance sheet in the financial statements of the institution;d) | instrumentit esitetään selkeästi ja erikseen laitoksen tilinpäätöksen taseessa;
(e) | the instruments are perpetual;e) | instrumentit ovat eräpäivättömiä;
(f) | the principal amount of the instruments may not be reduced or repaid, except in either of the following cases: | (i) | the liquidation of the institution; | (ii) | discretionary repurchases of the instruments or other discretionary means of reducing capital, where the institution has received the prior permission of the competent authority in accordance with Article 77;f) | instrumenttien pääoman määrää ei voida vähentää tai maksaa takaisin, jollei ole kyseessä joko | i) | laitoksen selvitystila- ja konkurssimenettely; tai | ii) | instrumenttien harkinnanvaraiset takaisinostot tai muut harkinnanvaraiset pääoman vähentämiskeinot, jolloin laitoksen on täytynyt saada toimivaltaiselta viranomaiselta etukäteinen lupa 77 artiklan mukaisesti;
(g) | the provisions governing the instruments do not indicate expressly or implicitly that the principal amount of the instruments would or might be reduced or repaid other than in the liquidation of the institution, and the institution does not otherwise provide such an indication prior to or at issuance of the instruments, except in the case of instruments referred to in Article 27 where the refusal by the institution to redeem such instruments is prohibited under applicable national law;g) | instrumentteja koskevissa säännöksissä ei ilmaista nimenomaisesti tai epäsuorasti, että instrumenttien pääomamäärää mahdollisesti tai tosiasiallisesti vähennetään tai että se mahdollisesti tai tosiasiallisesti maksetaan takaisin muussa tapauksessa kuin laitoksen selvitystila- ja konkurssimenettelyssä, eikä laitos esitä tällaista mainintaa muulla tavoin ennen instrumenttien liikkeeseenlaskua tai sen yhteydessä, lukuun ottamatta kuitenkaan 27 artiklassa tarkoitettuja instrumentteja, kun laitos sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan ei saa kieltäytyä lunastamasta niitä takaisin;
(h) | the instruments meet the following conditions as regards distributions: | (i) | there is no preferential distribution treatment regarding the order of distribution payments, including in relation to other Common Equity Tier 1 instruments, and the terms governing the instruments do not provide preferential rights to payment of distributions; | (ii) | distributions to holders of the instruments may be paid only out of distributable items; | (iii) | the conditions governing the instruments do not include a cap or other restriction on the maximum level of distributions, except in the case of the instruments referred to in Article 27; | (iv) | the level of distributions is not determined on the basis of the amount for which the instruments were purchased at issuance, except in the case of the instruments referred to in Article 27; | (v) | the conditions governing the instruments do not include any obligation for the institution to make distributions to their holders and the institution is not otherwise subject to such an obligation; | (vi) | non-payment of distributions does not constitute an event of default of the institution; | (vii) | the cancellation of distributions imposes no restrictions on the institution;h) | instrumentit täyttävät voitonjaon osalta kaikki seuraavat edellytykset: | i) | voitonjaon maksamisjärjestykseen liittyvää etuoikeutettua voitonjakoa ei suoriteta, mikä koskee myös muita ydinpääomainstrumentteja (CET1), ja instrumentteja koskevissa ehdoissa ei määrätä etuoikeuksista voitonjakoon; | ii) | instrumenttien haltijoille suoritettava voitonjako voidaan maksaa ainoastaan jakokelpoisista eristä; | iii) | instrumentteja koskevissa ehdoissa ei aseteta ylärajaa tai muita rajoituksia voitonjaon enimmäismäärälle, lukuun ottamatta kuitenkaan 27 artiklassa tarkoitettuja instrumentteja; | iv) | voitonjaon määrä ei millään tavoin perustu hintaan, jolla instrumentit on ostettu liikkeeseenlaskun yhteydessä, lukuun ottamatta kuitenkaan 27 artiklassa tarkoitettuja instrumentteja; | v) | instrumentteja koskevissa ehdoissa laitosta ei velvoiteta jakamaan voittoa instrumenttien haltijoille eikä laitos ole siihen muutenkaan velvoitettu; | vi) | voitonjaon maksamatta jättäminen ei aiheuta laitoksen maksukyvyttömyystapahtumaa; | vii) | laitokselle ei aseteta rajoituksia voitonjaon peruuttamisen vuoksi;
(i) | compared to all the capital instruments issued by the institution, the instruments absorb the first and proportionately greatest share of losses as they occur, and each instrument absorbs losses to the same degree as all other Common Equity Tier 1 instruments;i) | instrumenteilla katetaan ensimmäinen ja suhteellisesti suurin osa tappioista niiden syntyessä, kun otetaan huomioon kaikki laitoksen liikkeeseenlaskemat pääomainstrumentit, ja kullakin instrumentilla katetaan tappioita samassa määrin kuin kaikilla muilla ydinpääomainstrumenteilla;
(j) | the instruments rank below all other claims in the event of insolvency or liquidation of the institution;j) | instrumentit sijoittuvat laitoksen maksukyvyttömyyden tai selvitystila- ja konkurssimenettelyn yhteydessä kaikkien muiden vaateiden jälkeen;
(k) | the instruments entitle their owners to a claim on the residual assets of the institution, which, in the event of its liquidation and after the payment of all senior claims, is proportionate to the amount of such instruments issued and is not fixed or subject to a cap, except in the case of the capital instruments referred to in Article 27;k) | instrumenttien omistajilla on laitoksen jäännösvaroihin kohdistuva oikeus, joka suhteutetaan selvitystila- ja konkurssimenettelyn yhteydessä kaikkien etuoikeudeltaan parempien vaateiden maksamisen jälkeen tällaisten liikkeeseenlaskettujen instrumenttien määrään ja joka ei ole kiinteämääräinen tai jolle ei ole asetettu ylärajaa, lukuun ottamatta kuitenkaan 27 artiklassa tarkoitettuja instrumentteja;
(l) | the instruments are not secured, or subject to a guarantee that enhances the seniority of the claim by any of the following: | (i) | the institution or its subsidiaries; | (ii) | the parent undertaking of the institution or its subsidiaries; | (iii) | the parent financial holding company or its subsidiaries; | (iv) | the mixed activity holding company or its subsidiaries; | (v) | the mixed financial holding company and its subsidiaries; | (vi) | any undertaking that has close links with the entities referred to in points (i) to (v);l) | instrumenteille ei ole mikään seuraavista tahoista antanut sellaista vakuutta tai takausta, joka parantaa vaateen etuoikeusasemaa: | i) | laitos tai sen tytäryritykset; | ii) | laitoksen emoyritys tai sen tytäryritykset; | iii) | emoyrityksenä toimiva rahoitusalan holdingyhtiö tai sen tytäryritykset; | iv) | monialan holdingyhtiö tai sen tytäryritykset; | v) | rahoitusalan sekaholdingyhtiö ja sen tytäryritykset; | vi) | yritys, jolla on läheiset sidokset i–v alakohdassa tarkoitettuihin yhteisöihin;
(m) | the instruments are not subject to any arrangement, contractual or otherwise, that enhances the seniority of claims under the instruments in insolvency or liquidation.m) | instrumentteihin ei kohdistu sopimus- tai muita järjestelyjä, jotka parantaisivat kyseisiin instrumentteihin perustuvien vaateiden etuoikeusasemaa maksukyvyttömyyden tai selvitystila- ja konkurssimenettelyn yhteydessä.
The condition set out in point (j) of the first subparagraph shall be deemed to be met, notwithstanding the instruments are included in Additional Tier 1 or Tier 2 by virtue of Article 484(3), provided that they rank pari passu.Ensimmäisen alakohdan j alakohdassa säädetyn edellytyksen katsotaan täyttyvän huolimatta siitä, että instrumentit sisältyvät 484 artiklan 3 kohdan nojalla ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) tai toissijaiseen pääomaan (T2) edellyttäen, että niiden etuoikeusasema on sama.
2.   The conditions laid down in point (i) of paragraph 1 shall be deemed to be met notwithstanding a write down on a permanent basis of the principal amount of Additional Tier 1 or Tier 2 instruments.2.   Edellä 1 kohdan i alakohdassa säädettyjen edellytysten on katsottava täyttyvän myös siinä tapauksessa, että ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien pääoman määrän arvoa alennetaan pysyvästi.
The condition laid down in point (f) of paragraph 1 shall be deemed to be met notwithstanding the reduction of the principal amount of the capital instrument within a resolution procedure or as a consequence of a write down of capital instruments required by the resolution authority responsible for the institution.Edellä 1 kohdan f alakohdassa säädetyn edellytyksen katsotaan täyttyvän riippumatta pääomainstrumentin pääomamäärän arvon alentamisesta kriisinratkaisumenettelyssä tai laitoksesta vastaavan kriisinratkaisuviranomaisen vaatiman pääomainstrumenttien alaskirjauksen seurauksena.
The condition laid down in point (g) of paragraph 1 shall be deemed to be met notwithstanding the provisions governing the capital instrument indicating expressly or implicitly that the principal amount of the instrument would or might be reduced within a resolution procedure or as a consequence of a write down of capital instruments required by the resolution authority responsible for the institution.Edellä 1 kohdan g alakohdassa säädetyn edellytyksen katsotaan täyttyvän riippumatta pääomainstrumenttia koskevista säännöksistä, joissa ilmaistaan nimenomaisesti tai epäsuorasti, että pääomainstrumentin pääomamäärän arvoa alennetaan tai voidaan alentaa kriisinratkaisumenettelyssä tai laitoksesta vastaavan kriisinratkaisuviranomaisen vaatiman pääomainstrumenttien alaskirjauksen seurauksena.
3.   The condition laid down in point (h)(iii) of paragraph 1 shall be deemed to be met notwithstanding the instrument paying a dividend multiple, provided that such a dividend multiple does not result in a distribution that causes a disproportionate drag on own funds.3.   Edellä 1 kohdan h alakohdan iii alakohdassa säädetyn edellytyksen katsotaan täyttyvän riippumatta instrumentille maksettavasta osingon kerrannaisesta edellyttäen, että tällainen osingon kerrannainen ei johda omiin varoihin kohdistuvaan suhteettoman suureen vaikutukseen.
4.   For the purposes of point (h)(i) of paragraph 1, differentiated distributions shall only reflect differentiated voting rights. In this respect, higher distributions shall only apply to Common Equity Tier 1 instruments with fewer or no voting rights.4.   Edellä 1 kohdan h alakohdan i alakohtaa sovellettaessa eriytetyssä voitonjaossa on otettava huomioon ainoastaan eriytetyt äänioikeudet. Tässä suhteessa voittoa jaetaan enemmän ainoastaan ydinpääomainstrumenteille, joilla on vähemmän äänioikeuksia tai joilla ei ole niitä ollenkaan.
5.   EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the following:5.   EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa määritetään seuraavat:
(a) | the applicable forms and nature of indirect funding of own funds instruments;a) | oman pääoman instrumenttien epäsuoran rahoituksen luonne ja siinä sovellettavat rahoitusmuodot;
(b) | Whether and when multiple distributions would constitute a disproportionate drag on own funds;b) | se, aiheuttavatko useat voitonjaot omiin varoihin kohdistuvan liian suuren vaikutuksen ja milloin näin tapahtuu;
(c) | the meaning of preferential distributions.c) | etuoikeutetun voitonjaon merkitys;
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 1 February 2015.EPV toimittaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle 1 päivänä helmikuuta 2015 mennessä.
Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
Article 2929 artikla
Capital instruments issued by mutuals, cooperative societies, savings institutions and similar institutionsKeskinäisten yhtiöiden, osuuskuntien, säästöpankkien ja vastaavien laitosten liikkeeseenlaskemat pääomainstrumentit
1.   Capital instruments issued by mutuals, cooperative societies, savings institutions and similar institutions shall qualify as Common Equity Tier 1 instruments only if the conditions laid down in Article 28 with modifications resulting from the application of this Article are met.1.   Keskinäisten yhtiöiden, osuuskuntien, säästöpankkien ja vastaavien laitosten liikkeeseenlaskemat pääomainstrumentit katsotaan ydinpääomainstrumenteiksi (CET1) vain, jos 28 artiklassa, sellaisena kuin se on tämän artiklan soveltamisesta johtuvin muutoksin, säädetyt edellytykset täyttyvät.
2.   The following conditions shall be met as regards redemption of the capital instruments:2.   Pääomainstrumenttien lunastamisen osalta on täytettävä seuraavat edellytykset:
(a) | except where prohibited under applicable national law, the institution shall be able to refuse the redemption of the instruments;a) | laitoksen on voitava kieltäytyä instrumenttien lunastamisesta, paitsi jos kieltäytyminen ei ole mahdollista sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan;
(b) | where the refusal by the institution of the redemption of instruments is prohibited under applicable national law, the provisions governing the instruments shall give the institution the ability to limit their redemption;b) | jos laitos sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan ei saa kieltäytyä lunastamasta instrumentteja, instrumentteja koskevissa säännöksissä on annettava laitokselle mahdollisuus rajoittaa niiden lunastamista;
(c) | refusal to redeem the instruments, or the limitation of the redemption of the instruments where applicable, may not constitute an event of default of the institution.c) | kieltäytymistä instrumenttien lunastamisesta tai tapauksen mukaan niiden lunastamisen rajoittamista ei saa pitää laitoksen maksukyvyttömyytenä.
3.   The capital instruments may include a cap or restriction on the maximum level of distributions only where that cap or restriction is set out under applicable national law or the statute of the institution.3.   Pääomainstrumentteihin liittyvän voitonjaon enimmäismäärälle saa asettaa ylärajan tai rajoituksen vain, jos se asetetaan sovellettavan kansallisen lainsäädännön tai laitoksen yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaisesti.
4.   Where the capital instruments provide the owner with rights to the reserves of the institution in the event of insolvency or liquidation that are limited to the nominal value of the instruments, such a limitation shall apply to the same degree to the holders of all other Common Equity Tier 1 instruments issued by that institution.4.   Jos pääomainstrumentit antavat omistajalleen maksukyvyttömyyden tai selvitystila- ja konkurssimenettelyn yhteydessä instrumenttien nimellisarvoon rajoittuvat oikeudet laitoksen rahastoihin, rajoitus koskee samassa laajuudessa kaikkien muiden laitoksen liikkeeseenlaskemien ydinpääomainstrumenttien haltijoita.
The condition laid down in the first subparagraph is without prejudice to the possibility for a mutual, cooperative society, savings institution or a similar institution to recognize within Common Equity Tier 1 instruments that do not afford voting rights to the holder and that meet all the following conditions:Ensimmäisessä alakohdassa säädetty edellytys ei rajoita keskinäisen yhtiön, osuuskunnan, säästöpankin tai vastaavan laitoksen mahdollisuutta hyväksyä ydinpääomainstrumentteja (CET1), jotka eivät anna haltijalle äänioikeuksia ja jotka täyttävät kaikki seuraavista edellytyksistä:
(a) | the claim of the holders of the non-voting instruments in the insolvency or liquidation of the institution is proportionate to the share of the total Common Equity Tier 1 instruments that those non-voting instruments represent;a) | äänioikeudettomien instrumenttien haltijoiden vaade laitoksen maksukyvyttömyyden tai selvitystila- ja konkurssimenettelyn yhteydessä on oikeassa suhteessa kaikkien niiden ydinpääomainstrumenttien (CET1) osuuteen, joita kyseiset äänioikeudettomat instrumentit edustavat;
(b) | the instruments otherwise qualify as Common Equity Tier 1 instruments.b) | instrumentit katsotaan muuten ydinpääomainstrumenteiksi (CET1).
5.   Where the capital instruments entitle their owners to a claim on the assets of the institution in the event of its insolvency or liquidation that is fixed or subject to a cap, such a limitation shall apply to the same degree to all holders of all Common Equity Tier 1 instruments issued by the institution.5.   Jos pääomainstrumentit antavat omistajalleen maksukyvyttömyyden tai selvitystila- ja konkurssimenettelyn yhteydessä laitoksen varoihin kohdistuvan oikeuden, joka on kiinteämääräinen tai jolle on asetettu yläraja, rajoitus koskee samassa laajuudessa kaikkien muiden laitoksen liikkeeseenlaskemien ydinpääomainstrumenttien haltijoita.
6.   EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the nature of the limitations on redemption necessary where the refusal by the institution of the redemption of own funds instruments is prohibited under applicable national law.6.   EPV laatii tekniset sääntelystandardien luonnokset, joissa määritetään sellaisten lunastamista koskevien rajoitusten luonne, joita tarvitaan, kun laitos sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan ei saa kieltäytyä lunastamasta omien varojen instrumentteja.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 1 February 2015.EPV toimittaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle 1 päivänä helmikuuta 2015 mennessä.
Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
Article 3030 artikla
Consequences of the conditions for Common Equity Tier 1 instruments ceasing to be metSen seuraukset, että ydinpääomainstrumentteja (CET1) koskevat edellytykset eivät enää täyty
The following shall apply where, in the case of a Common Equity Tier 1 instrument, the conditions laid down in Article 28 or, where applicable, Article 29 cease to be met:Jos 28 artiklassa ja soveltuvin osin 29 artiklassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty ydinpääomainstrumentin (CET1) osalta, sovelletaan seuraavia säännöksiä:
(a) | that instrument shall immediately cease to qualify as a Common Equity Tier 1 instrument;a) | instrumentti lakkaa välittömästi olemasta ydinpääomainstrumentti (CET1);
(b) | the share premium accounts that relate to that instrument shall immediately cease to qualify as Common Equity Tier 1 items.b) | instrumenttiin liittyvät ylikurssirahastot lakkaavat välittömästi olemasta ydinpääomaeriä (CET1).
Article 3131 artikla
Capital instruments subscribed by public authorities in emergency situationsViranomaisten kriisitilanteissa merkitsemät pääomainstrumentit
1.   In emergency situations, competent authorities may permit institutions to include in Common Equity Tier 1 capital instruments that comply at least with the conditions laid down in points (b) to (e) of Article 28(1) where all the following conditions are met:1.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat kriisitilanteissa antaa laitoksille luvan sisällyttää ydinpääomaan (CET1) pääomainstrumentteja, jotka täyttävät vähintään 28 artiklan 1 kohdan b–e alakohdassa säädetyt edellytykset, jos kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät:
(a) | the capital instruments are issued after 1 January 2014;a) | pääomainstrumentit on laskettu liikkeeseen 1 päivään tammikuuta 2014 jälkeen;
(b) | the capital instruments are considered State aid by the Commission;b) | komissio pitää pääomainstrumentteja valtiontukena;
(c) | the capital instruments are issued within the context of recapitalisation measures pursuant to State aid- rules existing at the time;c) | pääomainstrumentit on laskettu liikkeeseen pääomapohjan vahvistamistoimenpiteen yhteydessä tuolloin voimassa olleiden valtiontukisääntöjen nojalla;
(d) | the capital instruments are fully subscribed and held by the State or a relevant public authority or public-owned entity;d) | valtio tai asiaankuuluva viranomainen tai julkisyhteisö ovat merkinneet kokonaisuudessaan pääomainstrumentit ja pitävät niitä hallussa;
(e) | the capital instruments are able to absorb losses;e) | pääomainstrumentit kykenevät kattamaan tappioita;
(f) | except for the capital instruments referred to in Article 27, in the event of liquidation, the capital instruments entitle their owners to a claim on the residual assets of the institution after the payment of all senior claims;f) | lukuun ottamatta 27 artiklassa tarkoitettuja pääomainstrumentteja, pääomainstrumenttien omistajilla on selvitystila- ja konkurssimenettelyn yhteydessä laitoksen jäännösvaroihin kohdistuva oikeus kaikkien etuoikeudeltaan parempien vaateiden maksamisen jälkeen;
(g) | there are adequate exit mechanisms of the State or, where applicable, a relevant public authority or public-owned entity;g) | valtion tai tarvittaessa asiaankuuluvan viranomaisen tai julkisyhteisön käytettävissä on asianmukaisia irtautumismekanismeja;
(h) | the competent authority has granted its prior permission and has published its decision together with an explanation of that decision.h) | toimivaltainen viranomainen on antanut etukäteisen luvan ja julkaissut päätöksensä perusteluineen.
2.   Upon reasoned request by and in cooperation with the relevant competent authority, EBA shall consider the capital instruments referred to in paragraph 1 as equivalent to Common Equity Tier 1 instruments for the purposes of this Regulation.2.   EPV katsoo asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä ja yhteistyössä tämän kanssa, että 1 kohdassa tarkoitetut pääomainstrumentit vastaavat tässä asetuksessa tarkoitettuja ydinpääomainstrumentteja (CET1).
Section 22   Jakso
Prudential filtersOmiin varoihin sovellettavat suodattimet
Article 3232 artikla
Securitised assetsArvopaperistetut omaisuuserät
1.   An institution shall exclude from any element of own funds any increase in its equity under the applicable accounting framework that results from securitised assets, including the following:1.   Laitoksen on jätettävä pois kaikista omien varojen osatekijöistä kaikki sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaiset laitoksen oman pääoman lisäykset, jotka johtuvat arvopaperistetuista omaisuuseristä, mukaan luettuina seuraavat:
(a) | such an increase associated with future margin income that results in a gain on sale for the institution;a) | sellaiseen tulevaan marginaalituloon liittyvä lisäys, joka tuottaa laitokselle myyntivoittoa;
(b) | where the institution is the originator of a securitisation, net gains that arise from the capitalisation of future income from the securitised assets that provide credit enhancement to positions in the securitisation.b) | jos laitos on ollut arvopaperistamisen alullepanijana, arvopaperistettujen omaisuuserien ennakoitujen tulojen aktivoinnista saadut nettovoitot, jotka tarjoavat erillisen turvan arvopaperistetuille omaisuuserille.
2.   EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify further the concept of a gain on sale referred to in point (a) of paragraph 1.2.   EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa määritellään tarkemmin 1 kohdan a alakohdassa mainittu myyntivoiton käsite.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 1 February 2015.EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.
Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
Article 3333 artikla
Cash flow hedges and changes in the value of own liabilitiesRahavirtojen suojaukset ja omien velkojen arvonmuutokset
1.   Institutions shall not include the following items in any element of own funds:1.   Laitokset eivät saa sisällyttää omien varojen osatekijöihin seuraavia eriä:
(a) | the fair value reserves related to gains or losses on cash flow hedges of financial instruments that are not valued at fair value, including projected cash flows;a) | käyvän arvon rahastoon sisältyvät erät, jotka liittyvät sellaisten rahoitusvälineiden rahavirtojen suojauksista saatuihin voittoihin tai tappioihin, joita ei ole arvostettu käypään arvoon, ennakoidut rahavirrat mukaan lukien;
(b) | gains or losses on liabilities of the institution that are valued at fair value that result from changes in the own credit standing of the institution;b) | käypään arvoon arvostettuihin laitoksen velkoihin liittyvät voitot tai tappiot, jotka aiheutuvat laitoksen oman luottokelpoisuuden muutoksesta.
(c) | all fair value gains and losses arising from the institution's own credit risk related to derivative liabilities.c) | kaikki käypään arvoon arvostetut voitot ja tappiot, jotka aiheutuvat johdannaisvelkoihin liittyvästä laitoksen omasta luottoriskistä;
2.   For the purposes of point (c) of paragraph 1, institutions shall not offset the fair value gains and losses arising from the institution's own credit risk with those arising from its counterparty credit risk.2.   Edellä olevan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa laitokset eivät saa kuitata käypään arvoon arvostettuja voittoja ja tappioita, jotka johtuvat laitoksen omasta luottoriskistä, sen vastapuoliriskistä johtuvalla luottoriskillä.
3.   Without prejudice to point (b) of paragraph 1, institutions may include the amount of gains and losses on their liabilities in own funds where all the following conditions are met:3.   Rajoittamatta 1 kohdan b alakohdassa säädettyä, laitokset voivat sisällyttää velkoihinsa liittyvien voittojen ja tappioiden määrän omiin varoihinsa, jos kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät:
(a) | the liabilities are in the form of bonds as referred to in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC;a) | velat ovat direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen joukkolainojen muodossa;
(b) | the changes in the value of the institution's assets and liabilities are due to the same changes in the institution's own credit standing;b) | laitoksen varojen ja velkojen arvon muutokset johtuvat laitoksen oman luottoluokituksen vastaavista muutoksista;
(c) | there is a close correspondence between the value of the bonds referred to in point (a) and the value of the institution's assets;c) | edellä a alakohdassa tarkoitettujen joukkolainojen arvo ja laitoksen varojen arvo vastaavat suurelta osin toisiaan;
(d) | it is possible to redeem the mortgage loans by buying back the bonds financing the mortgage loans at market or nominal value.d) | kiinnitysluotot on mahdollista lunastaa ostamalla takaisin niiden rahoitukseen käytetyt joukkolainat markkina- tai nimellisarvoon.
4.   EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify what constitutes close correspondence between the value of the bonds and the value of the assets, as referred to in point (c) of paragraph 3.4.   EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset sen määrittämiseksi, mitä tarkoitetaan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla joukkolainojen arvon ja varojen arvon suurella vastaavuudella.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 30 September 2013.EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2013.
Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
Article 3434 artikla
Additional value adjustmentsMuut arvonoikaisut
Institutions shall apply the requirements of Article 105 to all their assets measured at fair value when calculating the amount of their own funds and shall deduct from Common Equity Tier 1 capital the amount of any additional value adjustments necessary.Laitosten on sovellettava 105 artiklan vaatimuksia kaikkiin käypään arvoon arvostettuihin omaisuuseriinsä laskiessaan omien varojensa määrää ja vähennettävä ydinpääomasta (CET1) mahdollisten muiden tarvittavien arvonoikaisujen määrä.
Article 3535 artikla
Unrealised gains and losses measured at fair valueKäypään arvoon arvostetut realisoitumattomat voitot ja tappiot
Except in the case of the items referred to in Article 33, institutions shall not make adjustments to remove from their own funds unrealised gains or losses on their assets or liabilities measured at fair value.Laitokset eivät saa tehdä oikaisuja poistaakseen omista varoistaan realisoitumattomia voittoja tai tappioita, jotka liittyvät niiden käypään arvoon arvostettaviin varoihin ja velkoihin, jollei ole kyse 33 artiklassa tarkoitetuista eristä.
Section 33   Jakso
Deductions from common equity tier 1 items, exemptions and alternativesVähennykset ydinpääoman (CET1) eristä sekä poikkeukset ja vaihtoehdot
Sub-Section 11   Alajakso
Deductions from Common Equity Tier 1 itemsVähennykset ydinpääoman (CET1) eristä
Article 3636 artikla
Deductions from Common Equity Tier 1 itemsVähennykset ydinpääoman (CET1) eristä
1.   Institutions shall deduct the following from Common Equity Tier 1 items:1.   Laitosten on vähennettävä ydinpääoman (CET1) eristä
(a) | losses for the current financial year;a) | kuluvan tilikauden tappiot;
(b) | intangible assets;b) | aineettomat hyödykkeet;
(c) | deferred tax assets that rely on future profitability;c) | tulevista veronalaisista voitoista riippuvat laskennalliset verosaamiset;
(d) | for institutions calculating risk-weighted exposure amounts using the Internal Ratings Based Approach (the IRB Approach), negative amounts resulting from the calculation of expected loss amounts laid down in Articles 158 and 159;d) | niiden laitosten osalta, jotka laskevat riskipainotetut vastuuerät käyttämällä sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-mentelmä), negatiiviset määrät, jotka saadaan laskemalla 158 ja 159 artiklan mukaan laskettujen odotettujen tappioiden yhteismäärä;
(e) | defined benefit pension fund assets on the balance sheet of the institution;e) | laitoksen taseeseen merkityt etuuspohjaisen eläkerahaston varat;
(f) | direct, indirect and synthetic holdings by an institution of own Common Equity Tier 1 instruments, including own Common Equity Tier 1 instruments that an institution is under an actual or contingent obligation to purchase by virtue of an existing contractual obligation;f) | laitoksen suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet omista ydinpääoman (CET1) instrumenteista, mukaan luettuina sellaiset omat ydinpääoman instrumentit, jotka laitos on tosiasiallisesti tai ehdollisesti velvollinen ostamaan olemassa olevan sopimusvelvoitteen mukaisesti;
(g) | direct, indirect and synthetic holdings of the Common Equity Tier 1 instruments of financial sector entities where those entities have a reciprocal cross holding with the institution that the competent authority considers to have been designed to inflate artificially the own funds of the institution;g) | suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumenteista, kun näillä yhteisöillä on laitoksen kanssa keskinäinen ristiinomistus, jolla toimivaltaisen viranomaisen mielestä pyritään lisäämään keinotekoisesti laitoksen omia varoja;
(h) | the applicable amount of direct, indirect and synthetic holdings by the institution of Common Equity Tier 1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment in those entities;h) | niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien sovellettava määrä, jotka laitoksella on finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumenteista, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä;
(i) | the applicable amount of direct, indirect and synthetic holdings by the institution of the Common Equity Tier 1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment in those entities;i) | niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien sovellettava määrä, jotka laitoksella on finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumenteista, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä;
(j) | the amount of items required to be deducted from Additional Tier 1 items pursuant to Article 56 that exceeds the Additional Tier 1 capital of the institution;j) | niiden erien määrä, jotka on 53 artiklan mukaan vähennettävä ensisijaisen lisäpääoman (AT1) eristä ja joka ylittää laitoksen ensisijaisen lisäpääoman (AT1);
(k) | the exposure amount of the following items which qualify for a risk weight of 1 250 %, where the institution deducts that exposure amount from the amount of Common Equity Tier 1 items as an alternative to applying a risk weight of 1 250 %: | (i) | qualifying holdings outside the financial sector; | (ii) | securitisation positions, in accordance with Article 243(1)(b), Article 244(1)(b) and Article 258; | (iii) | free deliveries, in accordance with Article 379(3); | (iv) | positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB Approach, in accordance with Article 153(8); | (v) | equity exposures under an internal models approach, in accordance with Article 155(4).k) | vastuiden määrä, joka liittyy seuraaviin eriin, joihin voidaan soveltaa 1 250 prosentin riskipainoa, jos laitos 1 250 prosentin riskipainon soveltamisen sijasta vähentää kyseisen vastuuerän ydinpääoman (CET1) erien määrästä: | i) | finanssialan ulkopuoliset huomattavat omistusosuudet; | ii) | arvopaperistamispositiot 243 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 244 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 258 artiklan mukaisesti; | iii) | luottokauppa 379 artiklan 3 kohdan mukaisesti; | iv) | positiot korissa, jolle laitos ei voi määrittää riskipainoa IRB-menetelmää käyttäen 153 artiklan 8 kohdan mukaisesti; | v) | oman pääoman ehtoiset sijoitukset sisäisen mallin menetelmää käyttäen 155 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
(l) | any tax charge relating to Common Equity Tier 1 items foreseeable at the moment of its calculation, except where the institution suitably adjusts the amount of Common Equity Tier 1 items insofar as such tax charges reduce the amount up to which those items may be used to cover risks or losses.l) | laskentahetkellä odotettavissa olevat ydinpääoman (CET1) eriin liittyvät verot paitsi silloin, kun laitos asianmukaisesti mukauttaa ydinpääoman (CET1) erien määrää siinä määrin, kuin verot pienentävät riskien tai tappioiden kattamiseen käytettävissä olevaa määrää.
2.   EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the application of the deductions referred to in points (a), (c), (e), (f), (h), (i) and (l) of paragraph 1 of this Article and related deductions referred to in points (a), (c), (d) and (f) of Article 56 and points (a), (c) and (d) of Article 66.2.   EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa määritetään tämän artiklan 1 kohdan a, c, e, f, h, i ja l alakohdassa tarkoitettujen vähennysten sekä 56 artiklan a, c, d ja f alakohdassa samoin kuin 66 artiklan a, c ja d alakohdassa tarkoitettujen, niihin liittyvien vähennysten tarkemmat soveltamissäännöt:
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 1 February 2015.EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.
Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
3.   EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the types of capital instruments of financial institutions and, in consultation with the European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority) (EIOPA) established by Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 (26), of third country insurance and reinsurance undertakings, and of undertakings excluded from the scope of Directive 2009/138/EC in accordance with Article 4 of that Directive that shall be deducted from the following elements of own funds:3.   EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset määrittääkseen kolmansien maiden rahoituslaitosten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1094/2010 24 päivänä marraskuuta 2010 (26) perustettua Euroopan valvontaviranomaista (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen), jäljempänä ‧EVLEV‧, kuultuaan vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten sekä direktiivin 2009/138/EY soveltamisalan ulkopuolelle mainitun direktiivin 4 artiklan mukaisesti jäävien yritysten pääomainstrumenttityypit, jotka on vähennettävä seuraavista omien varojen osatekijöistä:
(a) | Common Equity Tier 1 items;a) | ydinpääoman (CET1) erät;
(b) | Additional Tier 1 items;b) | ensisijaisen lisäpääoman (AT1) erät;
(c) | Tier 2 items.c) | toissijaisen pääoman (T2) erät.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 1 February 2015.EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.
Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
Article 3737 artikla
Deduction of intangible assetsAineettomien hyödykkeiden vähentäminen
Institutions shall determine the amount of intangible assets to be deducted in accordance with the following:Laitosten on määritettävä vähennettävien aineettomien hyödykkeiden määrä seuraavasti:
(a) | the amount to be deducted shall be reduced by the amount of associated deferred tax liabilities that would be extinguished if the intangible assets became impaired or were derecognised under the applicable accounting framework;a) | vähennettävää määrää on pienennettävä sellaisten aineettomiin hyödykkeisiin liittyvien laskennallisten verovelkojen määrällä, jotka mitätöityisivät, jos aineettomien hyödykkeiden arvo alenisi tai nämä hyödykkeet kirjattaisiin pois taseesta sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti;
(b) | the amount to be deducted shall include goodwill included in the valuation of significant investments of the institution.b) | vähennettävään määrään on sisällyttävä liikearvo, joka sisältyy laitoksen huomattavien sijoitusten arvostukseen.
Article 3838 artikla
Deduction of deferred tax assets that rely on future profitabilityTulevista veronalaisista voitoista riippuvien laskennallisten verosaamisten vähentäminen
1.   Institutions shall determine the amount of deferred tax assets that rely on future profitability that require deduction in accordance with this Article.1.   Laitosten on määritettävä tulevista veronalaisista voitoista riippuvien laskennallisten verosaamisten määrä, joka vähennetään tämän artiklan mukaisesti.
2.   Except where the conditions laid down in paragraph 3 are met, the amount of deferred tax assets that rely on future profitability shall be calculated without reducing it by the amount of the associated deferred tax liabilities of the institution.2.   Tulevista veronalaisista voitoista riippuvien laskennallisten verosaamisten määrä on laskettava vähentämättä siitä näihin saamisiin liittyvien laitoksen laskennallisten verovelkojen määrää, paitsi jos 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.
3.   The amount of deferred tax assets that rely on future profitability may be reduced by the amount of the associated deferred tax liabilities of the institution, provided the following conditions are met:3.   Tulevista veronalaisista voitoista riippuvien laskennallisten verosaamisten määrästä voidaan vähentää näihin saamisiin liittyvien laitoksen laskennallisten verovelkojen määrä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) | the entity has a legally enforceable right under applicable national law to set off those current tax assets against current tax liabilities;a) | yhteisöllä on kansallisen lainsäädännön nojalla laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata kyseiset kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset ja -velat keskenään;
(b) | the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to taxes levied by the same taxation authority and on the same taxable entity.b) | kyseiset laskennalliset verosaamiset ja -velat liittyvät saman veroviranomaisen samalta verovelvolliselta yhteisöltä perimiin veroihin.
4.   Associated deferred tax liabilities of the institution used for the purposes of paragraph 3 may not include deferred tax liabilities that reduce the amount of intangible assets or defined benefit pension fund assets required to be deducted.4.   Edellä olevaa 3 kohtaa sovellettaessa käytettävät laskennallisiin verosaamisiin liittyvät laitoksen laskennalliset verovelat eivät saa sisältää laskennallisia verovelkoja, jotka pienentävät vähennettävää aineettomien hyödykkeiden tai etuuspohjaisen eläkerahaston varojen määrää.
5.   The amount of associated deferred tax liabilities referred to in paragraph 4 shall be allocated between the following:5.   Edellä 4 kohdassa tarkoitetut laskennallisiin verosaamisiin liittyvät laskennalliset verovelat on jaettava seuraavien kesken:
(a) | deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences that are not deducted in accordance with Article 48(1);a) | tulevista veronalaisista voitoista riippuvat ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset, joita ei vähennetä 48 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
(b) | all other deferred tax assets that rely on future profitability.b) | kaikki muut tulevista veronalaisista voitoista riippuvat laskennalliset verosaamiset.
Institutions shall allocate the associated deferred tax liabilities according to the proportion of deferred tax assets that rely on future profitability that the items referred to in points (a) and (b) represent.Laitosten on jaettava laskennallisiin verosaamisiin liittyvät laskennalliset verovelat niiden tulevista veronalaisista voitoista riippuvien laskennallisten verosaamisten osuuksien mukaisesti, joita a ja b alakohdassa tarkoitetut erät edustavat.
Article 3939 artikla
Tax overpayments, tax loss carry backs and deferred tax assets that do not rely on future profitabilityTulevista veronalaisista voitoista riippumattomat liikaa maksetut verot, verotuksellisten tappioiden hyvitykset ja laskennalliset verosaamiset
1.   The following items shall not be deducted from own funds and shall be subject to a risk weight in accordance with Chapter 2 or 3 of Title II of Part Three, as applicable:1.   Seuraavia eriä ei saa vähentää omista varoista, ja niihin on tarvittaessa sovellettava kolmannen osan II osaston 2 tai 3 luvun mukaisia riskipainoja:
(a) | overpayments of tax by the institution for the current year;a) | laitoksen kuluvalta kaudelta liikaa maksamat verot;
(b) | current year tax losses of the institution carried back to previous years that give rise to a claim on, or a receivable from, a central government, regional government or local tax authority.b) | laitoksen kuluvan kauden verotukselliset tappiot, jotka hyvitetään aiempien vuosien perusteella ja joiden seurauksena syntyy keskushallintoon, aluehallintoon tai paikalliseen veroviranomaiseen kohdistuva vaade tai joltakin näistä oleva saaminen.
2.   Deferred tax assets that do not rely on future profitability shall be limited to deferred tax assets arising from temporary differences, where all the following conditions are met:2.   Tulevista veronalaisista voitoista riippumattomiin laskennallisiin verosaamisiin kuuluvat vain väliaikaisten erojen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) | they are automatically and mandatorily replaced without delay with a tax credit in the event that the institution reports a loss when the annual financial statements of the institution are formally approved, or in the event of liquidation or insolvency of the institution;a) | ne korvataan viipymättä automaattisesti ja pakollisesti veronhyvityksellä silloin, kun laitoksen tappio ilmoitetaan sen vuotuisen tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä, tai laitoksen selvitystilan taikka maksukyvyttömyyden yhteydessä;
(b) | an institution shall be able under the applicable national tax law to offset a tax credit referred to in point (a) against any tax liability of the institution or any other undertaking included in the same consolidation as the institution for tax purposes under that law or any other undertaking subject to the supervision on a consolidated basis in accordance with Chapter 2 of Title II of Part One;b) | laitos voi sovellettavan kansallisen verolainsäädännön nojalla vähentää a alakohdassa tarkoitetun veronhyvityksen kaikista veroveloista, joita laitoksella tai mainitun lainsäädännön nojalla verotuksellisesti samaan konsolidointiin sisältyvällä muulla yrityksellä tai ensimmäisen osan II osaston 2 luvun mukaisesti konsolidoidun valvonnan kohteena olevalla muulla yrityksellä on;
(c) | where the amount of tax credits referred to in point (b) exceeds the tax liabilities referred to in that point, any such excess is replaced without delay with a direct claim on the central government of the Member State in which the institution is incorporated.c) | jos b alakohdassa tarkoitettujen veronhyvitysten määrä ylittää mainitussa kohdassa tarkoitettujen verovelkojen määrän, ylijäämämäärästä tulee välittömästi laitoksen sijoittautumisjäsenvaltion keskushallintoon kohdistuva vaade.
Institutions shall apply a risk weight of 100 % to deferred tax assets where the conditions laid down in points (a), (b) and c) are met.Laitosten on sovellettava 100 prosentin riskipainoa laskennallisiin verosaamisiin, jos a, b ja c alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.
Article 4040 artikla
Deduction of negative amounts resulting from the calculation of expected loss amountsOdotettujen tappioiden yhteismäärän laskennasta saatavien negatiivisten määrien vähentäminen
The amount to be deducted in accordance with point (d) of Article 36(1) shall not be reduced by a rise in the level of deferred tax assets that rely on future profitability, or other additional tax effects, that could occur if provisions were to rise to the level of expected losses referred to in Section 3 of Chapter 3 of Title I.Edellä olevan 36 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti vähennettävää määrää ei saa pienentää tulevista veronalaisista voitoista riippuvien laskennallisten verosaamisten määrän lisäyksellä tai muiden ylimääräisten verovaikutusten perusteella, joita voi esiintyä, jos varaukset nousevat samalle tasolle kuin II osaston 3 luvun 3 jaksossa tarkoitetut odotetut tappiot.
Article 4141 artikla
Deduction of defined benefit pension fund assetsEtuuspohjaisen eläkerahaston varojen vähentäminen
1.   For the purposes of point (e) of Article 36(1), the amount of defined benefit pension fund assets to be deducted shall be reduced by the following:1.   Sovellettaessa 36 artiklan 1 kohdan e alakohtaa on etuuspohjaisen eläkerahaston varojen määrää, joka on vähennettävä, pienennettävä seuraavilla määrillä:
(a) | the amount of any associated deferred tax liability which could be extinguished if the assets became impaired or were derecognised under the applicable accounting framework;a) | kaikkien sellaisten varoihin liittyvien laskennallisten verovelkojen määrä, jotka voivat mitätöityä, jos varojen arvo alenee tai varat kirjataan pois taseesta sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti;
(b) | the amount of assets in the defined benefit pension fund which the institution has an unrestricted ability to use, provided the institution has received the prior permission of the competent authority. Those assets used to reduce the amount to be deducted shall receive a risk weight in accordance with Chapter 2 or 3 of Title II of Part Three, as applicable.b) | niiden etuuspohjaisessa eläkerahastossa olevien varojen määrä, joita laitos voi käyttää rajoituksettomasti, jos laitos on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta etukäteisen luvan. Varoille, joilla vähennettävää määrää pienennetään, on tarvittaessa annettava riskipaino kolmannen osan II osaston 2 tai 3 luvun mukaisesti.
2.   EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the criteria according to which a competent authority shall permit an institution to reduce the amount of assets in the defined benefit pension fund as specified in point (b) of paragraph 1.2.   EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset niiden perusteiden määrittämiseksi, joilla toimivaltainen viranomainen antaa laitoksen pienentää etuuspohjaisen eläkerahaston varojen määrää 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 1 February 2015.EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.
Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
Article 4242 artikla
Deduction of holdings of own Common Equity Tier 1 instrumentsOmista ydinpääoman (CET1) instrumenteista olevien omistusosuuksien vähentäminen
For the purposes of point (f) of Article 36(1), institutions shall calculate holdings of own Common Equity Tier 1 instruments on the basis of gross long positions subject to the following exceptions:Sovellettaessa 36 artiklan 1 kohdan f alakohtaa laitosten on laskettava omistusosuudet omista ydinpääoman (CET1) instrumenteista pitkien bruttopositioiden perusteella seuraavin poikkeuksin:
(a) | institutions may calculate the amount of holdings of own Common Equity Tier 1 instruments on the basis of the net long position provided that both the following conditions are met: | (i) | the long and short positions are in the same underlying exposure and the short positions involve no counterparty risk; | (ii) | either both the long and the short positions are held in the trading book or both are held in the non-trading book;a) | laitokset voivat laskea omista ydinpääoman (CET1) instrumenteista olevien omistusosuuksien määrän pitkän nettoposition perusteella, jos molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät: | i) | lyhyet ja pitkät positiot ovat samassa kohteena olevassa vastuussa eikä lyhyisiin positioihin liity vastapuoliriskiä; | ii) | sekä lyhyet että pitkät positiot ovat molemmat kaupankäyntivarastossa tai molemmat sen ulkopuolella;
(b) | institutions shall determine the amount to be deducted for direct, indirect and synthetic holdings of index securities by calculating the underlying exposure to own Common Equity Tier 1 instruments included in those indices;b) | laitosten on määritettävä indeksiarvopapereista olevien suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien osalta vähennettävä määrä laskemalla kohteena oleva vastuu, joka liittyy kyseisiin indekseihin sisältyviin ydinpääoman (CET1) instrumentteihin;
(c) | institutions may net gross long positions in own Common Equity Tier 1 instruments resulting from holdings of index securities against short positions in own Common Equity Tier 1 instruments resulting from short positions in the underlying indices, including where those short positions involve counterparty risk, provided that both the following conditions are met: | (i) | the long and short positions are in the same underlying indices; | (ii) | either both the long and the short positions are held in the trading book or both are held in the non-trading book.c) | laitokset voivat nettouttaa pitkät bruttopositiot, jotka ovat omissa ydinpääoma (CET1) instrumenteissa ja jotka on saatu indeksiarvopapereista olevista omistusosuuksista, niiden lyhyiden positioiden kanssa, jotka ovat omissa ydinpääoman (CET1) instrumenteissa ja jotka on saatu kohde-etuutena olevissa indekseissä olevista lyhyistä positioista, myös silloin, kun lyhyisiin positioihin liittyy vastapuoliriski, jos molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät: | i) | lyhyet ja pitkät positiot ovat samoissa kohde-etuutena olevissa indekseissä; | ii) | sekä lyhyet että pitkät positiot ovat joko kaupankäyntivarastossa tai sen ulkopuolella.
Article 4343 artikla
Significant investment in a financial sector entityMerkittävä sijoitus finanssialan yhteisössä
For the purposes of deduction, a significant investment of an institution in a financial sector entity shall arise where any of the following conditions is met:Laitoksella on vähentämisen kannalta 36 artiklan mukaisesti merkittävä sijoitus finanssialan yhteisössä, kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
(a) | the institution owns more than 10 % of the Common Equity Tier 1 instruments issued by that entity;a) | laitos omistaa yli 10 prosenttia finanssialan yhteisön liikkeeseenlaskemista ydinpääoman (CET1) instrumenteista;
(b) | the institution has close links with that entity and owns Common Equity Tier 1 instruments issued by that entity;b) | laitoksella on läheinen sidonnaisuus finanssialan yhteisöön, ja se omistaa kyseisen yhteisön liikkeeseenlaskemia ydinpääoman (CET1) instrumentteja;
(c) | the institution owns Common Equity Tier 1 instruments issued by that entity and the entity is not included in consolidation pursuant to Chapter 2 of Title II of Part One but is included in the same accounting consolidation as the institution for the purposes of financial reporting under the applicable accounting framework.c) | laitos omistaa finanssialan yhteisön liikkeeseenlaskemia ydinpääoman (CET1) instrumentteja, eikä finanssialan yhteisö sisälly konsolidointiin ensimmäisen osan II osaston 2 luvun nojalla, mutta se sisältyy samaan tilinpäätösten konsolidointiin kuin kyseinen laitos sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisen taloudellisen raportoinnin yhteydessä.
Article 4444 artikla
Deduction of holdings of Common Equity Tier 1 instruments of financial sector entities and where an institution has a reciprocal cross holding designed artificially to inflate own fundsFinanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumenteista olevien omistusosuuksien vähentäminen, kun laitoksella on keskinäinen ristiinomistus, jonka tavoitteena on omien varojen keinotekoinen lisääminen
Institutions shall make the deductions referred to in points (g), (h) and (i) of Article 36(1) in accordance with the following:Laitosten on tehtävä 36 artiklan 1 kohdan g, h ja i alakohdassa tarkoitetut vähennykset seuraavasti:
(a) | holdings of Common Equity Tier 1 instruments and other capital instruments of financial sector entities shall be calculated on the basis of the gross long positions;a) | omistusosuudet finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumenteista ja muista pääomainstrumenteista on laskettava pitkien bruttopositioiden perusteella;
(b) | Tier 1 own-fund insurance items shall be treated as holdings of Common Equity Tier 1 instruments for the purposes of deduction.b) | luokkaan 1 sijoitettavia vakuutussektorin omia varoja on vähentämisen yhteydessä käsiteltävä omistusosuuksina ydinpääoman (CET1) instrumenteista.
Article 4545 artikla
Deduction of holdings of Common Equity Tier 1 instruments of financial sector entitiesFinanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumenteista olevien omistusosuuksien vähentäminen
Institutions shall make the deductions required by points (h) and (i) of Article 36(1) in accordance with the following provisions:Laitosten on tehtävä 36 artiklan 1 kohdan h ja i alakohdassa edellytetyt vähennykset seuraavasti:
(a) | they may calculate direct, indirect and synthetic holdings of Common Equity Tier 1 instruments of the financial sector entities on the basis of the net long position in the same underlying exposure provided that both the following conditions are met: | (i) | the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year; | (ii) | either both the long position and the short position are held in the trading book or both are held in the non-trading book;a) | ne voivat laskea finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumenteista olevat suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet samassa kohteena olevassa vastuussa olevan pitkän nettoposition perusteella, jos molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät: | i) | lyhyen position maturiteetti vastaa pitkän position maturiteettia tai lyhyen position jäljellä oleva maturiteetti on vähintään yksi vuosi; | ii) | sekä pitkä positio että lyhyt positio ovat molemmat kaupankäyntivarastossa tai molemmat sen ulkopuolella;
(b) | they shall determine the amount to be deducted for direct, indirect and synthetic holdings of index securities by calculating the underlying exposure to the capital instruments of the financial sector entities in those indices.b) | niiden on määritettävä indeksiarvopapereista olevien suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien osalta vähennettävä määrä laskemalla kohteena oleva vastuu, joka liittyy finanssialan yhteisöjen pääomainstrumentteihin kyseisissä indekseissä.
Article 4646 artikla
Deduction of holdings of Common Equity Tier 1 instruments where an institution does not have a significant investment in a financial sector entityYdinpääomainstrumenttien omistusosuuksien vähentäminen, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta finanssialan yhteisössä
1.   For the purposes of point (h) of Article 36(1), institutions shall calculate the applicable amount to be deducted by multiplying the amount referred to in point (a) of this paragraph by the factor derived from the calculation referred to in point (b) of this paragraph:1.   Sovellettaessa 36 artiklan 1 kohdan h alakohtaa laitosten on laskettava sovellettava määrä, joka on vähennettävä, kertomalla tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetusta laskutoimituksesta saatavalla kertoimella:
(a) | the aggregate amount by which the direct, indirect and synthetic holdings by the institution of the Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 and Tier 2 instruments of financial sector entities in which the institution does not have a significant investment exceeds 10 % of the aggregate amount of Common Equity Tier 1 items of the institution calculated after applying the following to Common Equity Tier 1 items: | (i) | Articles 32 to 35; | (ii) | the deductions referred to in points (a) to (g), points (k)(ii) to (v) and point (l) of Article 36(1), excluding the amount to be deducted for deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences; | (iii) | Articles 44 and 45;a) | kokonaismäärä, jolla laitoksen suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista ylittävät 10 prosenttia laitoksen ydinpääoman (CET1) erien kokonaismäärästä laskettuna sen jälkeen, kun viimeksi mainittuihin on sovellettu seuraavia säännöksiä: | i) | 32–35 artikla; | ii) | 36 artiklan 1 kohdan a–g alakohdassa, k alakohdan ii–v alakohdassa ja l alakohdassa tarkoitetut vähennykset, lukuun ottamatta määrää, joka on vähennettävä tulevista veronalaisista voitoista riippuvien ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvien laskennallisten verosaamisten osalta; | iii) | 44 ja 45 artikla;
(b) | the amount of direct, indirect and synthetic holdings by the institution of the Common Equity Tier 1 instruments of those financial sector entities in which the institution does not have a significant investment divided by the aggregate amount of direct, indirect and synthetic holdings by the institution of the own funds instruments of those financial sector entities.b) | laitoksen suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien määrä niiden finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, ydinpääoman (CET1) instrumenteista jaettuna kaikkien niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien kokonaismäärällä, jotka laitoksella on kyseisten finanssialan yhteisöjen omien varojen instrumenteista.
2.   Institutions shall exclude underwriting positions held for five working days or fewer from the amount referred to in point (a) of paragraph 1 and from the calculation of the factor referred to in point (b) of paragraph 1.2.   Laitosten on jätettävä pois 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta määrästä ja 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kertoimen laskennasta merkintäsitoumuksia koskevat positiot, joita pidetään enintään viisi työpäivää.
3.   The amount to be deducted pursuant to paragraph 1 shall be apportioned across all Common Equity Tier 1 instruments held. Institutions shall determine the portion of holdings of Common Equity Tier 1 instruments that is deducted pursuant to paragraph 1 by multiplying the amount specified in point (a) of this paragraph by the proportion specified in point (b) of this paragraph:3.   Edellä 1 kohdan mukaisesti vähennettävä määrä on kohdistettava kaikkiin hallussa oleviin ydinpääoman (CET1) instrumentteihin. Laitosten on määritettävä ydinpääoman (CET1) instrumenteista olevien omistusosuuksien osuus, joka on vähennettävä 1 kohdan mukaisesti, kertomalla tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetulla osuudella:
(a) | the amount of holdings required to be deducted pursuant to paragraph 1;a) | 1 kohdan mukaisesti vähennettävien omistusosuuksien määrä;
(b) | the proportion of the aggregate amount of direct, indirect and synthetic holdings by the institution of the Common Equity Tier 1 instruments of financial sector entities in which the institution does not have a significant investment represented by each Common Equity Tier 1 instrument held.b) | kunkin hallussa olevan ydinpääoman (CET1) instrumentin osuus niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien kokonaismäärästä, jotka laitoksella on niiden finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumenteista, joissa sillä ei ole merkittävää sijoitusta.
4.   The amount of holdings referred to in point (h) of Article 36(1) that is equal to or less than 10 % of the Common Equity Tier 1 items of the institution after applying the provisions laid down in points (a)(i) to (iii) of paragraph 1 shall not be deducted and shall be subject to the applicable risk weights in accordance with Chapter 2 or 3 of Title II of Part Three and the requirements laid down in Title IV of Part Three, as applicable.4.   Edellä 36 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitettujen omistusosuuksien määrää, joka on enintään 10 prosenttia laitoksen ydinpääoman (CET1) eristä 1 kohdan a alakohdan i–iii alakohdan säännösten soveltamisen jälkeen, ei saa vähentää, ja siihen on tarvittaessa sovellettava kolmannen osan II osaston 2 tai 3 luvun mukaisia riskipainoja ja kolmannen osan IV osaston vaatimuksia.
5.   Institutions shall determine the portion of holdings of own funds instruments that is risk weighted by dividing the amount specified in point (a) by the amount specified in point (b):5.   Laitosten on määritettävä omien varojen instrumenteista olevien omistusosuuksien riskipainotettava osuus jakamalla a alakohdassa tarkoitettu määrä b alakohdassa tarkoitetulla määrällä:
(a) | the amount of holdings required to be risk weighted pursuant to paragraph 4;a) | 4 kohdan mukaisesti riskipainotettavien omistusosuuksien määrä;
(b) | the amount specified in point (i) divided by the amount specified in point (ii): | (i) | the total amount of the Common Equity Tier 1 instruments; | (ii) | the aggregate amount of direct, indirect and synthetic holdings by the institution of the Common Equity Tier 1 instruments of financial sector entities in which the institution does not have a significant investment.b) | i alakohdassa tarkoitettu määrä jaettuna ii alakohdassa tarkoitetulla määrällä: | i) | ydinpääoman (CET1) instrumenttien kokonaismäärä; | ii) | niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien kokonaismäärä, jotka laitoksella on niiden finanssialan yhteisöjen ydinpääomainstrumenteista (CET1), joissa sillä ei ole merkittävää sijoitusta (b).
Article 4747 artikla
Deduction of holdings of Common Equity Tier 1 instruments where an institution has a significant investment in a financial sector entityYdinpääoman (CET1) instrumenteista olevien omistusosuuksien vähentäminen, kun laitoksella on merkittävä sijoitus finanssialan yhteisössä
For the purposes of point (i) of Article 36(1), the applicable amount to be deducted from Common Equity Tier 1 items shall exclude underwriting positions held for five working days or fewer and shall be determined in accordance with Articles 44 and 45 and Sub-section 2.Sovellettaessa 36 artiklan 1 kohdan i alakohtaa sovellettavasta määrästä, joka on vähennettävä ydinpääoman (CET1) eristä, on jätettävä pois merkintäsitoumuksia koskevat positiot, joita pidetään enintään viisi työpäivää, ja kyseinen määrä on määritettävä 44 ja 45 artiklan ja 2 alajakson mukaisesti.
Sub-Section 22   Alajakso
Exemptions from and alternatives to deduction from Common Equity Tier 1 itemsYdinpääoman (CET1) eristä tehtäviä vähennyksiä koskevat poikkeukset ja vaihtoehdot
Article 4848 artikla
Threshold exemptions from deduction from Common Equity Tier 1 itemsKynnysarvoihin perustuvat poikkeukset ydinpääoman (CET1) eristä tehtävistä vähennyksistä
1.   In making the deductions required pursuant to points (c) and (i) of Article 36(1), institutions are not required to deduct the amounts of the items listed in points (a) and (b) of this paragraph which in aggregate are equal to or less than the threshold amount referred to in paragraph 2:1.   Tehdessään 36 artiklan 1 kohdan c ja i alakohdassa edellytettyjä vähennyksiä laitoksia ei vaadita vähentämään tämän kohdan a ja b alakohdassa lueteltujen erien määriä, jotka ovat yhteensä enintään 2 kohdassa tarkoitettu enimmäismäärä:
(a) | deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences, and in aggregate are equal to or less than 10 % of the Common Equity Tier 1 items of the institution calculated after applying the following: | (i) | Articles 32 to 35; | (ii) | points (a) to (h), points (k)(ii) to (v) and point (l) of Article 36(1), excluding deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences.a) | tulevista veronalaisista voitoista riippuvat ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset, jotka ovat yhteensä enintään 10 prosenttia laitoksen ydinpääoman (CET1) eristä laskettuna sen jälkeen, kun viimeksi mainittuihin on sovellettu seuraavia säännöksiä: | i) | 32–35 artikla; | ii) | 36 artiklan 1 kohdan a–h alakohta, k alakohdan ii–v alakohta ja l alakohta, lukuun ottamatta tulevista veronalaisista voitoista riippuvia ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyviä laskennallisia verosaamisia.
(b) | where an institution has a significant investment in a financial sector entity, the direct, indirect and synthetic holdings of that institution of the Common Equity Tier 1 instruments of those entities that in aggregate are equal to or less than 10 % of the Common Equity Tier 1 items of the institution calculated after applying the following: | (i) | Article 32 to 35; | (ii) | points (a) to (h), points (k)(ii) to (v) and point (l), of Article 36(1) excluding deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences.b) | kun laitoksella on huomattava sijoitus finanssialan yhteisössä, suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet, jotka laitoksella on finanssialan yhteisön ydinpääoma (CET1) instrumenteista ja jotka ovat yhteensä enintään 10 prosenttia laitoksen ydinpääoman (CET1) eristä laskettuna sen jälkeen, kun viimeksi mainittuihin on sovellettu seuraavia säännöksiä: | i) | 32–35 artikla; | ii) | 36 artiklan 1 kohdan a–h alakohta, k alakohdan ii–v alakohta ja l alakohta, lukuun ottamatta laskennallisia verosaamisia, jotka riippuvat tulevista veronalaisista voitoista ja syntyvät väliaikaisten erojen seurauksena.
2.   For the purposes of paragraph 1, the threshold amount shall be equal to the amount referred to in point (a) of this paragraph multiplied by the percentage referred to in point (b) of this paragraph:2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa enimmäismäärä on yhtä suuri kuin tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä kerrottuna tämän kohdan b alakohdassa olevalla prosentilla:
(a) | the residual amount of Common Equity Tier 1 items after applying the adjustments and deductions in Articles 32 to 36 in full and without applying the threshold exemptions specified in this Article;a) | ydinpääoman (CET1) erien jäljelle jäävä määrä kaikkien 32–36 artiklassa tarkoitettujen oikaisujen ja vähennysten soveltamisen jälkeen ja soveltamatta tässä artiklassa määritettyjä kynnysarvoja koskevia poikkeuksia;
(b) | 17,65 %.b) | 17,65 prosenttia.
3.   For the purposes of paragraph 1, an institution shall determine the portion of deferred tax assets in the total amount of items that is not required to be deducted by dividing the amount specified in point (a) of this paragraph by the amount specified in point (b) of this paragraph:3.   Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi laitoksen on määritettävä se laskennallisten verosaamisten osuus ydinpääoman (CET1) erien kokonaismäärästä, jota ei edellytetä vähennettävän, jakamalla tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetulla määrällä:
(a) | the amount of deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences, and in aggregate are equal to or less than 10 % of the Common Equity Tier 1 items of the institution;a) | niiden tulevista veronalaisista voitoista riippuvien ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvien laskennallisten verosaamisten määrä, jotka ovat yhteensä enintään 10 prosenttia laitoksen ydinpääoman (CET1) eristä;
(b) | the sum of the following: | (i) | the amount referred to in point (a); | (ii) | the amount of direct, indirect and synthetic holdings by the institution of the own funds instruments of financial sector entities in which the institution has a significant investment, and in aggregate are equal to or less than 10 % of the Common Equity Tier 1 items of the institution.b) | seuraavien summa: | i) | a alakohdassa tarkoitettu määrä; | ii) | niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien määrä, jotka laitoksella on niiden finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumenteista, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus ja jotka ovat yhteensä enintään 10 prosenttia laitoksen ydinpääoman (CET1) eristä.
The proportion of significant investments in the total amount of items that is not required to be deducted is equal to one minus the proportion referred to in the first subparagraph.Se merkittävien sijoitusten osuus erien kokonaismäärästä, jota ei edellytetä vähennettävän, on 1 miinus ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu osuus.
4.   The amounts of the items that are not deducted pursuant to paragraph 1 shall be risk weighted at 250 %.4.   Niiden erien määriin, joita ei vähennetä 1 kohdan mukaisesti, on sovellettava 250 prosentin riskipainoa.
Article 4949 artikla
Requirement for deduction where consolidation, supplementary supervision or institutional protection schemes are appliedVähennyksiä koskevat vaatimukset konsolidointia, lisävalvontaa tai laitosten suojajärjestelmää sovellettaessa
1.   For the purposes of calculating own funds on an individual basis, a sub-consolidated basis and a consolidated basis, where the competent authorities require or permit institutions to apply method 1, 2 or 3 of Annex I to Directive 2002/87/EC, the competent authorities may permit institutions not to deduct the holdings of own funds instruments of a financial sector entity in which the parent institution, parent financial holding company or parent mixed financial holding company or institution has a significant investment, provided that the conditions laid down in points (a) to (e) of this paragraph are met:1.   Laskettaessa omia varoja yksittäisen laitoksen tasolla, alakonsolidointiryhmän tasolla tai konsolidoidulla tasolla, jos toimivaltaiset viranomaiset vaativat laitoksia soveltamaan tai antavat luvan soveltaa direktiivin 2002/87/EY liitteeseen I sisältyviä menetelmiä 1, 2 tai 32, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa laitoksille luvan olla vähentämättä omistusosuuksia sellaisen finanssialan yhteisön omien varojen instrumenteista, jossa emoyrityksenä toimivalla laitoksella, emoyrityksenä toimivalla rahoitusalan holdingyhtiöllä tai emoyrityksenä toimivalla rahoitusalan sekaholdingyhtiöllä tai laitoksella on huomattava sijoitus, edellyttäen että tämän kohdan a–e alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät:
(a) | the financial sector entity is an insurance undertaking, a re-insurance undertaking or an insurance holding company;a) | finanssialan yhteisö on vakuutus- tai jälleenvakuutusyritys tai vakuutusholdingyhtiö;
(b) | that insurance undertaking, re-insurance undertaking or insurance holding company is included in the same supplementary supervision under Directive 2002/87/EC as the parent institution, parent financial holding company or parent mixed financial holding company or institution that has the holding;b) | vakuutusyritys, jälleenvakuutusyritys tai vakuutusholdingyhtiö kuuluu direktiivin 2002/87/EY mukaisen saman lisävalvonnan alaisuuteen kuin emoyritys, emoyrityksenä toimiva rahoitusalan holdingyhtiö tai emoyrityksenä toimiva rahoitusalan sekaholdingyhtiö;
(c) | the institution has received the prior permission of the competent authorities;c) | laitos on saanut toimivaltaisilta viranomaisilta etukäteisen luvan;
(d) | prior to granting the permission referred to in point (c), and on a continuing basis, the competent authorities are satisfied that the level of integrated management, risk management and internal control regarding the entities that would be included in the scope of consolidation under method 1, 2 or 3 is adequate;d) | toimivaltaiset viranomaiset ovat ennen c alakohdassa tarkoitetun luvan myöntämistä ja sen jälkeen jatkuvasti vakuuttuneet menetelmän 1, 2 tai 3 mukaisesti konsolidoitavien yhteisöjen yhtenäisen johtamisen, riskinhallinnan ja sisäisen valvonnan riittävästä tasosta;
(e) | the holdings in the entity belong to one of the following: | (i) | the parent credit institution; | (ii) | the parent financial holding company; | (iii) | the parent mixed financial holding company; | (iv) | the institution; | (v) | a subsidiary of one of the entities referred to in points (i) to (iv) that is included in the scope of consolidation pursuant to Chapter 2 of Title II of Part One.e) | omistusosuudet yhteisössä kuuluvat yhdelle seuraavista: | i) | emoyrityksenä toimiva luottolaitos; | ii) | emoyrityksenä toimiva rahoitusalan holdingyhtiö; | iii) | emoyrityksenä toimiva rahoitusalan sekaholdingyhtiö; | iv) | laitos; | v) | jonkin i–iv alakohdassa mainitun yhteisön tytäryritys, joka sisältyy konsolidoinnin soveltamisalaan ensimmäisen osan II osaston 2 luvun nojalla.
The method chosen shall be applied in a consistent manner over time.Valittua menetelmää sovelletaan eri aikoina johdonmukaisella tavalla.
2.   For the purposes of calculating own funds on an individual basis and a sub-consolidated basis, institutions subject to supervision on a consolidated basis in accordance with Chapter 2 of Title II of Part One shall not deduct holdings of own funds instruments issued by financial sector entities included in the scope of consolidated supervision, unless the competent authorities determine those deductions to be required for specific purposes, in particular structural separation of banking activities and resolution planning.2.   Laskettaessa omia varoja yksittäisen laitoksen tasolla ja alakonsolidointiryhmän tasolla laitokset, jotka ovat konsolidoidun valvonnan kohteina ensimmäisen osan II osaston 2 luvun mukaisesti, eivät saa vähentää omistusosuuksia, jotka niillä on konsolidoidun valvonnan piiriin kuuluvien finanssialan yhteisöjen liikkeeseen laskemissa omien varojen instrumenteissa, elleivät toimivaltaiset viranomaiset katso, että nämä vähennykset ovat tarpeen erityisiä tarkoituksia varten, erityisesti pankkitoiminnan rakenteellista erottamista ja kriisinratkaisun suunnittelua varten.
Applying the approach referred to in the first subparagraph shall not entail disproportionate adverse effects on the whole or parts of the financial system in other Member States or in the Union as a whole forming or creating an obstacle to the functioning of the internal market.Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun menetelmän soveltaminen ei saa aiheuttaa suhteettomia kielteisiä vaikutuksia muiden jäsenvaltioiden tai koko unionin rahoitusjärjestelmään kokonaisuudessaan tai osaan siitä muodostamalla tai luomalla esteen sisämarkkinoiden toiminnalle.
3.   Competent authorities may, for the purposes of calculating own funds on an individual or sub-consolidated basis permit institutions not to deduct holdings of own funds instruments in the following cases:3.   Laskettaessa omia varoja yksittäisen laitoksen tasolla ja alakonsolidointiryhmän tasolla toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa laitoksille luvan olla vähentämättä omistusosuuksia omien varojen instrumenteista seuraavissa tapauksissa:
(a) | where an institution has a holding in another institution and the conditions referred to in points (i) to (v) are met: | (i) | the institutions fall within the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7); | (ii) | the competent authorities have granted the permission referred to in Article 113(7); | (iii) | the conditions laid down in Article 113(7) are satisfied; | (iv) | the institutional protection scheme draws up a consolidated balance sheet referred to in point (e) of Article 113(7) or, where it is not required to draw up consolidated accounts, an extended aggregated calculation that is, to the satisfaction of the competent authorities, equivalent to the provisions of Directive 86/635/EEC, which incorporates certain adaptations of the provisions of Directive 83/349/EEC or of Regulation (EC) No 1606/2002, governing the consolidated accounts of groups of credit institutions. The equivalence of that extended aggregated calculation shall be verified by an external auditor and in particular that the multiple use of elements eligible for the calculation of own funds as well as any inappropriate creation of own funds between the members of the institutional protection scheme is eliminated in the calculation. The consolidated balance sheet or the extended aggregated calculation shall be reported to the competent authorities no less frequently than the frequency laid down in Article 99; | (v) | the institutions included in an institutional protection scheme meet together on a consolidated or extended aggregated basis the requirements laid down in Article 92 and carry out reporting of compliance with those requirements in accordance with Article 99. Within an institutional protection scheme the deduction of the interest owned by co-operative members or legal entities, which are not members of the institutional protection scheme, is not required, provided that the multiple use of elements eligible for the calculation of own funds as well as any inappropriate creation of own funds between the members of the institutional protection scheme and the minority shareholder, when it is an institution, is eliminated.a) | laitoksella on omistusosuus toisessa laitoksessa ja i–v alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät; | i) | laitokset kuuluvat samaan 113 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuun laitosten suojajärjestelmään; | ii) | toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet 113 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun luvan; | iii) | 113 artiklan 7 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät; | iv) | laitosten suojajärjestelmä laatii 113 artiklan 7 kohdan e alakohdassa tarkoitetun konsolidoidun taseen tai, jos sen ei tarvitse laatia konsolidoitua tilinpäätöstä, laajennetun yhteenlasketun laskelman, jonka toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät ja joka vastaa direktiiviä 86/635/ETY, joka sisältää tiettyjä mukautuksia direktiiviin 83/349/ETY tai asetukseen (EY) N:o 1606/2002, jolla säännellään luottolaitosryhmien konsolidoituja tilinpäätöksiä. Ulkopuolisen tilintarkastajan on tarkastettava tämän laajennetun yhteenlasketun laskelman vastaavuus ja erityisesti se, että omien varojen laskentaan soveltuvien osuuksien moninkertainen käyttö ja omien varojen epäasianmukainen hankinta laitosten suojajärjestelmän jäsenten välillä on estetty laskelmassa. Konsolidoitu tase tai laajennettu yhteenlaskettu laskelma on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille vähintään 99 artiklassa vahvistetuin määräajoin. | v) | laitosten suojajärjestelmien piiriin kuuluvat laitokset täyttävät yhdessä konsolidoidulla tasolla tai laajennetulla yhteenlasketulla tasolla 92 artiklan mukaiset vaatimukset, ja ilmoittavat vaatimusten täyttämisestä 99 artiklan mukaisesti. Laitosten suojajärjestelmässä ei vaadita sellaisille osuuskunnan jäsenille tai oikeushenkilöille kuuluvan osuuden vähentämistä, jotka eivät ole laitosten suojajärjestelmän jäseniä, edellyttäen, että omien varojen laskentaan soveltuvien osuuksien moninkertainen käyttö ja omien varojen epäasianmukainen hankinta laitosten suojajärjestelmän jäsenten ja vähemmistöosakkaan, jos se on laitos, välillä on estetty.
(b) | where a regional credit institution has a holding in its central or another regional credit institution and the conditions laid down in points (a)(i) to (v) are met.b) | alueellisella luottolaitoksella on omistusosuus keskusluottolaitoksessaan tai muussa alueellisessa luottolaitoksessa, ja a alakohdan i–v alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.
4.   The holdings in respect of which deduction is not made in accordance with paragraph 1, 2 or 3 shall qualify as exposures and shall be risk weighted in accordance with Chapter 2 or 3 of Title II of Part Three, as applicable.4.   Omistusosuudet, joiden osalta ei tehdä 1, 2 tai 3 kohdan mukaista vähennystä, katsotaan vastuiksi, ja ne riskipainotetaan soveltuvin osin kolmannen osan II osaston 2 tai 3 luvun mukaisesti.
5.   Where an institution applies methods 1 or 2 of Annex I to Directive 2002/87/EC, the institution shall disclose the supplementary own funds requirement and capital adequacy ratio of the financial conglomerate as calculated in accordance with Article 6 of and Annex I to that Directive.5.   Jos laitos soveltaa direktiivin 2002/87/EY liitteessä I olevia menetelmiä 1 tai 2, sen on julkistettava finanssiryhmittymän täydentävien omien varojen vaatimus ja mainitun direktiivin 6 artiklan ja liitteen I mukaisesti laskettu vakavaraisuussuhde.
6.   EBA, EIOPA and the European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) (ESMA) established by Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 (27) shall, through the Joint Committee, develop draft regulatory technical standards to specify for the purposes of this Article the conditions of application of the calculation methods listed in Annex I, Part II of Directive 2002/87/EC for the purposes of the alternatives to deduction referred to in paragraph 1 of this Article.6.   EPV, EVLEV ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010 24 päivänä marraskuuta 2010 (27) perustettu Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen), jäljempänä ‧EAMV‧, laativat sekakomitean välityksellä teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa määritetään tämän artiklan soveltamiseksi direktiivin 2002/87/EY liitteessä I olevassa II osassa ja 228 artiklan 1 kohdassa lueteltujen laskentamenetelmien soveltamisedellytykset 1 kohdassa ja 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja vähentämistä koskevia vaihtoehtoja varten.
EBA, EIOPA and ESMA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 1 February 2015.EPV, EVLEV ja EAMV toimittavat teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.
Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010, of Regulation (EU) No 1094/2010 and of Regulation (EU) No 1095/2010 respectively.Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
Section 44   Jakso
Common equity tier 1 capitalYdinpääoma (CET1)
Article 5050 artikla
Common Equity Tier 1 capitalYdinpääoma (CET1)
The Common Equity Tier 1 capital of an institution shall consist of Common Equity Tier 1 items after the application of the adjustments required by Articles 32 to 35, the deductions pursuant to Article 36 and the exemptions and alternatives laid down in Articles 48, 49 and 79.Laitoksen ydinpääoma (CET1) koostuu ydinpääoman (CET1) eristä sen jälkeen, kun on sovellettu 32–35 artiklassa edellytettyjä oikaisuja, 36 artiklan mukaisia vähennyksiä sekä 48, 49 ja 79 artiklassa säädettyjä poikkeuksia ja vaihtoehtoja.
CHAPTER 33   LUKU
Additional Tier 1 capitalEnsisijainen lisäpääoma (AT1)
Section 11   Jakso
Additional tier 1 items and instrumentsEnsisijaisen lisäpääoman (AT1) erät ja instrumentit
Article 5151 artikla
Additional Tier 1 itemsEnsisijaisen lisäpääoman (AT1) erät
Additional Tier 1 items shall consist of the following:Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) erät koostuvat seuraavista:
(a) | capital instruments, where the conditions laid down in Article 52(1) are met;a) | pääomainstrumentit, jos 52 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät;
(b) | the share premium accounts related to the instruments referred to in point (a).b) | edellä a alakohdassa tarkoitettuihin instrumentteihin liittyvät ylikurssirahastot.
Instruments included under point (a) shall not qualify as Common Equity Tier 1 or Tier 2 items.Edellä olevaan a alakohtaan sisältyviä instrumentteja ei katsota ydinpääoman (CET1) tai toissijaisen pääoman (T2) eriksi.
Article 5252 artikla
Additional Tier 1 instrumentsEnsisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit
1.   Capital instruments shall qualify as Additional Tier 1 instruments only if the following conditions are met:1.   Pääomainstrumentit katsotaan ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteiksi vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) | the instruments are issued and paid up;a) | instrumentit on laskettu liikkeeseen, ja ne ovat maksettuja;
(b) | the instruments are not purchased by any of the following: | (i) | the institution or its subsidiaries; | (ii) | an undertaking in which the institution has a participation in the form of ownership, direct or by way of control, of 20 % or more of the voting rights or capital of that undertaking;b) | mikään seuraavista ei ole ostanut instrumentteja: | i) | laitos tai sen tytäryritykset; | ii) | yritys, johon laitoksella on omistusyhteys, kun laitos pitää hallussaan suoraan tai välillisesti määräysvallan kautta vähintään 20:tä prosenttia yrityksen äänioikeuksista tai pääomasta;
(c) | the purchase of the instruments is not funded directly or indirectly by the institution;c) | laitos ei ole rahoittanut suoraan tai välillisesti instrumenttien ostoa;
(d) | the instruments rank below Tier 2 instruments in the event of the insolvency of the institution;d) | instrumentit sijoittuvat laitoksen maksukyvyttömyyden yhteydessä toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien jälkeen;
(e) | the instruments are not secured, or subject to a guarantee that enhances the seniority of the claims by any of the following: | (i) | the institution or its subsidiaries; | (ii) | the parent undertaking of the institution or its subsidiaries; | (iii) | the parent financial holding company or its subsidiaries; | (iv) | the mixed activity holding company or its subsidiaries; | (v) | the mixed financial holding company or its subsidiaries; | (vi) | any undertaking that has close links with entities referred to in points (i) to (v);e) | mikään seuraavista tahoista ei ole antanut instrumenteille vakuutta tai takausta, joka parantaa vaateiden etuoikeusasemaa: | i) | laitos tai sen tytäryritykset; | ii) | laitoksen emoyritys tai sen tytäryritykset; | iii) | emoyrityksenä toimiva rahoitusalan holdingyhtiö tai sen tytäryritykset; | iv) | monialan holdingyhtiö tai sen tytäryritykset; | v) | rahoitusalan sekaholdingyhtiö tai sen tytäryritykset; | vi) | yritys, jolla on läheinen sidonnaisuus i–v alakohdassa tarkoitettuihin yhteisöihin;
(f) | the instruments are not subject to any arrangement, contractual or otherwise, that enhances the seniority of the claim under the instruments in insolvency or liquidation;f) | instrumentteihin ei kohdistu sopimus- tai muita järjestelyjä, jotka parantaisivat kyseisiin instrumentteihin perustuvien vaateiden etuoikeusasemaa maksukyvyttömyyden tai selvitystila- ja konkurssimenettelyn yhteydessä.
(g) | the instruments are perpetual and the provisions governing them include no incentive for the institution to redeem them;g) | instrumentit ovat eräpäivättömiä, eikä niitä koskevissa säännöksissä ole kannustimia siihen, että laitos lunastaisi ne takaisin;
(h) | where the provisions governing the instruments include one or more call options, the option to call may be exercised at the sole discretion of the issuer;h) | kun instrumentteja koskevat säännökset sisältävät yhden tai useamman osto-option, osto-option toteuttaminen voi perustua yksinomaan liikkeeseenlaskijan harkintavaltaan;
(i) | the instruments may be called, redeemed or repurchased only where the conditions laid down in Article 77 are met, and not before five years after the date of issuance except where the conditions laid down in Article 78(4) are met;i) | instrumenttien osto-optio voidaan toteuttaa tai instrumentit voidaan lunastaa tai ostaa takaisin vain, jos 77 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät, ja aikaisintaan viiden vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä muulloin kuin 78 artiklan 4 kohdassa säädettyjen edellytysten täyttyessä;
(j) | the provisions governing the instruments do not indicate explicitly or implicitly that the instruments would or might be called, redeemed or repurchased and the institution does not otherwise provide such an indication, except in the following cases: | (i) | the liquidation of the institution; | (ii) | discretionary repurchases of the instruments or other discretionary means of reducing the amount of Additional Tier 1 capital, where the institution has received the prior permission of the competent authority in accordance with Article 77;j) | instrumentteja koskevissa säännöksissä ei ilmaista nimenomaisesti tai epäsuorasti, että instrumenttien osto-optio voidaan mahdollisesti tai tosiasiallisesti toteuttaa tai instrumentit mahdollisesti tai tosiasiallisesti lunastetaan tai ostetaan takaisin, eikä laitos ilmaise tätä muulla tavoin, paitsi seuraavissa tapauksissa: | i) | laitoksen selvitystila- ja konkurssimenettelyn jälkeen; | ii) | instrumenttien harkinnanvaraisissa takaisinostoissa tai muissa harkinnanvaraisissa ensisijaiseen lisäpääoman (AT1) vähentämiskeinoissa, jolloin laitoksen on täytynyt saada toimivaltaiselta viranomaiselta etukäteinen lupa 7 artiklan mukaisesti;
(k) | the institution does not indicate explicitly or implicitly that the competent authority would consent to a request to call, redeem or repurchase the instruments;k) | laitos ei ilmaise nimenomaisesti tai epäsuorasti, että toimivaltainen viranomainen suostuisi instrumenttien osto-option toteuttamista tai instrumenttien lunastusta tai takaisinostoa koskevaan pyyntöön;
(l) | distributions under the instruments meet the following conditions: | (i) | they are paid out of distributable items; | (ii) | the level of distributions made on the instruments will not be amended on the basis of the credit standing of the institution or its parent undertaking; | (iii) | the provisions governing the instruments give the institution full discretion at all times to cancel the distributions on the instruments for an unlimited period and on a non-cumulative basis, and the institution may use such cancelled payments without restriction to meet its obligations as they fall due; | (iv) | cancellation of distributions does not constitute an event of default of the institution; | (v) | the cancellation of distributions imposes no restrictions on the institution;l) | instrumentteihin liittyvä voitonjako täyttää seuraavat edellytykset: | i) | se maksetaan jakokelpoisista eristä; | ii) | instrumentteihin liittyvän voitonjaon määrää ei muuteta laitoksen tai sen emoyrityksenä toimivan yrityksen luottoluokituksen perusteella; | iii) | instrumentteja koskevissa säännöksissä annetaan laitokselle täysi harkintavalta peruuttaa instrumentteihin liittyvä voitonjako milloin tahansa rajoittamattomaksi ajaksi kumuloitumattomalta perustalta, ja laitos saa käyttää näitä peruutettuja maksuja rajoituksetta velvoitteidensa täyttämiseen niiden erääntyessä; | iv) | voitonjaon peruuttamista ei pidetä laitoksen maksukyvyttömyytenä; | v) | laitokselle ei aseteta rajoituksia voitonjaon peruuttamisen vuoksi;
(m) | the instruments do not contribute to a determination that the liabilities of an institution exceed its assets, where such a determination constitutes a test of insolvency under applicable national law;m) | instrumentit eivät vaikuta sen määrittämiseen, että laitoksen velat ovat suurempia kuin sen varat, kun tällaisella määrityksellä testataan sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti maksukyvyttömyyttä;
(n) | the provisions governing the instruments require that, upon the occurrence of a trigger event, the principal amount of the instruments be written down on a permanent or temporary basis or the instruments be converted to Common Equity Tier 1 instruments;n) | instrumentteja koskevissa säännöksissä edellytetään, että laukaisevan tapahtuman toteutuessa instrumenttien pääoman määrän kirjanpitoarvoa alennetaan pysyvästi tai väliaikaisesti tai instrumentit muunnetaan ydinpääoman (CET1) instrumenteiksi;
(o) | the provisions governing the instruments include no feature that could hinder the recapitalisation of the institution;o) | instrumentteja koskevissa säännöksissä ei ole sellaisia ominaisuuksia, jotka voisivat estää laitoksen pääomapohjan vahvistamisen;
(p) | where the instruments are not issued directly by an institution, both the following conditions shall be met: | (i) | the instruments are issued through an entity within the consolidation pursuant to Chapter 2 of Title II of Part One; | (ii) | the proceeds are immediately available to the institution without limitation and in a form that satisfies the conditions laid down in this paragraph.p) | kun laitos ei laske instrumentteja suoraan liikkeeseen, kummankin seuraavista edellytyksistä on täytyttävä: | i) | instrumentit laskee liikkeeseen yhteisö, joka kuuluu ensimmäisen osan II osaston 2 luvun nojalla konsolidoinnin piiriin; | ii) | tulot ovat kyseiselle laitokselle välittömästi ja rajoituksetta saatavilla sellaisessa muodossa, joka täyttää tässä kohdassa säädetyt edellytykset.
The condition set out in point (d) of the first subparagraph shall be deemed to be met notwithstanding the instruments are included in Additional Tier 1 or Tier 2 by virtue of Article 484(3), provided that they rank pari passu.Ensimmäisen alakohdan d alakohdassa säädetyn edellytyksen katsotaan täyttyvän huolimatta siitä, että instrumentit sisältyvät 484 artiklan 3 kohdan nojalla ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) tai toissijaiseen pääomaan (T2) edellyttäen, että niiden etuoikeusasema on sama.
2.   EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify all the following:2.   EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa määritetään seuraavat seikat:
(a) | the form and nature of incentives to redeem;a) | lunastusta koskevien kannustimien muoto ja luonne;
(b) | the nature of any write up of the principal amount of an Additional Tier 1 instrument following a write down of its principal amount on a temporary basis;b) | ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentin pääoman määrän kirjanpitoarvon korotuksen luonne pääoman määrän kirjanpitoarvon väliaikaisen alentamisen johdosta;
(c) | the procedures and timing for the following: | (i) | determining that a trigger event has occurred; | (ii) | writing up the principal amount of an Additional Tier 1 instrument following a write down of its principal amount on a temporary basis;c) | menettelyt ja ajoitus, joita noudatetaan, kun | i) | vahvistetaan, että laukaiseva tapahtuma on toteutunut; | ii) | ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentin pääoman määrän kirjanpitoarvoa korotetaan pääoman määrän kirjanpitoarvon väliaikaisen alentamisen johdosta;
(d) | features of instruments that could hinder the recapitalisation of the institution;d) | instrumenttien ominaisuudet, jotka voivat estää laitoksen pääomapohjan vahvistamisen;
(e) | the use of special purposes entities for indirect issuance of own funds instruments.e) | erillisyhtiöiden käyttö omien varojen instrumenttien välilliseen liikkeeseenlaskuun.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 1 February 2015.EPV toimittaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.
Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
Article 5353 artikla
Restrictions on the cancellation of distributions on Additional Tier 1 instruments and features that could hinder the recapitalisation of the institutionEnsisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentteihin liittyvän voitonjaon peruuttamista koskevat rajoitukset sekä ominaisuudet, jotka voivat estää laitoksen pääomapohjan vahvistamisen
For the purposes of points (l)(v) and (o) of Article 52(1), the provisions governing Additional Tier 1 instruments shall, in particular, not include the following:Sovellettaessa 52 artiklan 1 kohdan l alakohdan v alakohtaa ja o alakohtaa ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentteja koskeviin säännöksiin ei saa sisällyttää
(a) | a requirement for distributions on the instruments to be made in the event of a distribution being made on an instrument issued by the institution that ranks to the same degree as, or more junior than, an Additional Tier 1 instrument, including a Common Equity Tier 1 instrument;a) | vaatimusta, jonka mukaan instrumentteihin liittyvä voitonjako on suoritettava, jos voitonjako suoritetaan laitoksen liikkeeseen laskemasta instrumentista, jonka etuoikeusasema on sama tai huonompi kuin ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentti, mukaan luettuna ydinpääoman (CET1) instrumentti;
(b) | a requirement for the payment of distributions on Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 or Tier 2 instruments to be cancelled in the event that distributions are not made on those Additional Tier 1 instruments;b) | vaatimusta, jonka mukaan ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai toissijaisen pääoman (T2) instrumentteihin liittyvän voitonjaon maksaminen on peruttava, jos kyseisiin ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentteihin liittyvää voitonjakoa ei suoriteta;
(c) | an obligation to substitute the payment of interest or dividend by a payment in any other form. The institution shall not otherwise be subject to such an obligation.c) | velvollisuutta korvata koron- tai osingonmaksu muussa muodossa olevalla maksulla. Laitokselle ei saa asettaa tällaista velvollisuutta muullakaan tavoin.
Article 5454 artikla
Write down or conversion of Additional Tier 1 instrumentsEnsisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien kirjanpitoarvon alentaminen tai niiden muuntaminen
1.   For the purposes of point (n) of Article 52(1), the following provisions shall apply to Additional Tier 1 instruments:1.   Sovellettaessa 52 artiklan 1 kohdan n alakohtaa ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentteihin sovelletaan seuraavia säännöksiä:
(a) | a trigger event occurs when the Common Equity Tier 1 capital ratio of the institution referred to in point (a) of Article 92(1) falls below either of the following: | (i) | 5,125 %; | (ii) | a level higher than 5,125 %, where determined by the institution and specified in the provisions governing the instrument;a) | laukaiseva tapahtuma toteutuu, kun 92 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu laitoksen ydinpääoman (CET1) osuus on pienempi kuin jompikumpi seuraavista: | i) | 5,125 prosenttia; | ii) | 5,125:tä prosenttia suurempi prosenttimäärä, jonka laitos on vahvistanut ja täsmentänyt instrumenttia koskevissa säännöksissä;
(b) | institutions may specify in the provisions governing the instrument one or more trigger events in addition to that referred to in point (a);b) | laitokset voivat a alakohdassa tarkoitetun lisäksi määrittää instrumenttia koskevissa säännöksissä yhden tai useamman laukaisevan tapahtuman;
(c) | where the provisions governing the instruments require them to be converted into Common Equity Tier 1 instruments upon the occurrence of a trigger event, those provisions shall specify either of the following: | (i) | the rate of such conversion and a limit on the permitted amount of conversion; | (ii) | a range within which the instruments will convert into Common Equity Tier 1 instruments;c) | kun instrumentteja koskevissa säännöksissä edellytetään, että instrumentit muunnetaan ydinpääoman (CET1) instrumenteiksi laukaisevan tapahtuman toteutuessa, kyseissä säännöksissä on määritettävä jompikumpi seuraavista: | i) | muuntokerroin ja sallitun muunnettavan määrän yläraja; | ii) | ylä- ja alaraja instrumenttien muuntamiselle ydinpääoman (CET1) instrumenteiksi;
(d) | where the provisions governing the instruments require their principal amount to be written down upon the occurrence of a trigger event, the write down shall reduce all the following: | (i) | the claim of the holder of the instrument in the insolvency or liquidation of the institution; | (ii) | the amount required to be paid in the event of the call or redemption of the instrument; | (iii) | the distributions made on the instrument.d) | kun instrumentteja koskevissa säännöksissä edellytetään, että pääoman määrän kirjanpitoarvoa alennetaan laukaisevan tapahtuman toteutuessa, arvon alentamisessa on pienennettävä kaikkia seuraavia: | i) | instrumentin haltijan vaadetta laitoksen maksukyvyttömyyden tai selvitystila- ja konkurssimenettelyn yhteydessä; | ii) | määrää, joka on maksettava, jos instrumentin osto-optio toteutetaan tai instrumentti lunastetaan; | iii) | instrumenttiin liittyvää voitonjakoa.
2.   Write down or conversion of an Additional Tier 1 instrument shall, under the applicable accounting framework, generate items that qualify as Common Equity Tier 1 items.2.   Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentin kirjanpitoarvon alentaminen tai kyseisen instrumentin muuntaminen synnyttää sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti eriä, jotka katsotaan ydinpääomaeriksi (CET1).
3.   The amount of Additional Tier 1 instruments recognised in Additional Tier 1 items is limited to the minimum amount Common Equity Tier 1 items that would be generated if the principal amount of the Additional Tier 1 instruments were fully written down or converted into Common Equity Tier 1 instruments.3.   Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) eriksi hyväksyttyjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien määrä rajoittuu niiden ydinpääoman (CET1) erien vähimmäismäärään, jotka syntyisivät, jos ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien pääoman määrän kirjanpitoarvo alennettaisiin täysimääräisesti tai jos kyseiset instrumentit muunnettaisiin ydinpääomainstrumenteiksi.
4.   The aggregate amount of Additional Tier 1 instruments that is required to be written down or converted upon the occurrence of a trigger event shall be no less than the lower of the following:4.   Niiden ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien kokonaismäärä, joiden kirjanpitoarvoa on alennettava tai jotka on muunnettava laukaisevan tapahtuman toteutuessa, ei saa olla alempi kuin alin seuraavista:
(a) | the amount required to restore fully the Common Equity Tier 1 ratio of the institution to 5,125 %;a) | määrä, joka vaaditaan laitoksen ydinpääoman (CET1) osuuden palauttamiseksi kokonaisuudessaan 5,125 prosenttiin;
(b) | the full principal amount of the instrument.b) | instrumentin koko pääoman määrä.
5.   When a trigger event occurs institutions shall do the following:5.   Laukaisevan tapahtuman toteutuessa laitosten on:
(a) | immediately inform the competent authorities;a) | ilmoitettava asiasta välittömästi toimivaltaisille viranomaisille;
(b) | inform the holders of the Additional Tier 1 instruments;b) | ilmoitettava asiasta ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien haltijoille;
(c) | write down the principal amount of the instruments, or convert the instruments into Common Equity Tier 1 instruments without delay, but no later than in one month, in accordance with the requirement laid down in this Article.c) | alennettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa instrumenttien pääoman määrän kirjanpitoarvoa tai muunnettava instrumentit ydinpääoman (CET1) instrumenteiksi tässä artiklassa säädetyn vaatimuksen mukaisesti.
6.   An institution issuing Additional Tier 1 instruments that convert to Common Equity Tier 1 on the occurrence of a trigger event shall ensure that its authorised share capital is at all times sufficient, for converting all such convertible Additional Tier 1 instruments into shares if a trigger event occurs. All necessary authorisations shall be obtained at the date of issuance of such convertible Additional Tier 1 instruments. The institution shall maintain at all times the necessary prior authorisation to issue the Common Equity Tier 1 instruments into which such Additional Tier 1 instruments would convert upon occurrence of a trigger event.6.   Laitoksen, joka laskee liikkeeseen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentteja, jotka laukaisevan tapahtuman toteutuessa muuntuvat ydinpääomaksi (CET1), on varmistettava, että sen sallittu osakepääoma on aina riittävä kaikkien muunnettavien ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien muuntamiseksi osakkeiksi, jos laukaiseva tapahtuma toteutuu. Kaikki tarvittavat luvat on oltava hankittuina muunnettavien ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien liikkeeseenlaskupäivänä. Laitoksella on aina oltava tarvittava etukäteinen lupa laskea liikkeeseen ydinpääoman (CET1) instrumentteja, joiksi ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit muunnettaisiin laukaisevan tapahtuman toteutuessa.
7.   An institution issuing Additional Tier 1 instruments that convert to Common Equity Tier 1 on the occurrence of a trigger event shall ensure that there are no procedural impediments to that conversion by virtue of its incorporation or statutes or contractual arrangements.7.   Laitoksen, joka laskee liikkeeseen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentteja, jotka laukaisevan tapahtuman toteutuessa muuntuvat ydinpääomaksi (CET1), on varmistettava, ettei muuntamiselle ole menettelyllisiä esteitä perustamisasiakirjan tai yhtiöjärjestyksen tai sopimusluonteisten järjestelyjen nojalla.
Article 5555 artikla
Consequences of the conditions for Additional Tier 1 instruments ceasing to be metSen seuraukset, että ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentteja koskevat edellytykset eivät enää täyty
The following shall apply where, in the case of an Additional Tier 1 instrument, the conditions laid down in Article 52(1) cease to be met:Jos 52 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentin osalta, sovelletaan seuraavia säännöksiä:
(a) | that instrument shall immediately cease to qualify as an Additional Tier 1 instrument;a) | instrumentti lakkaa välittömästi olemasta ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentti;
(b) | the part of the share premium accounts that relates to that instrument shall immediately cease to qualify as an Additional Tier 1 item.b) | instrumenttiin liittyvä ylikurssirahastojen osa lakkaa välittömästi olemasta ensisijaisen lisäpääoman (AT1) erä.
Section 22   Jakso
Deductions from additional tier 1 itemsEnsisijaisen lisäpääoman (AT1) eristä tehtävät vähennykset
Article 5656 artikla
Deductions from Additional Tier 1 itemsEnsisijaisen lisäpääoman (AT1) eristä tehtävät vähennykset
Institutions shall deduct the following from Additional Tier 1 items:Laitosten on vähennettävä ensisijaisen lisäpääoman (AT1) eristä
(a) | direct, indirect and synthetic holdings by an institution of own Additional Tier 1 instruments, including own Additional Tier 1 instruments that an institution could be obliged to purchase as a result of existing contractual obligations;a) | laitoksen suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet omista ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista, mukaan luettuina omat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit, jotka laitos voi joutua ostamaan voimassa olevien sopimusvelvoitteiden vuoksi;
(b) | direct, indirect and synthetic holdings of the Additional Tier 1 instruments of financial sector entities with which the institution has reciprocal cross holdings that the competent authority considers to have been designed to inflate artificially the own funds of the institution;b) | suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista, kun laitoksella on näiden yhteisöjen kanssa keskinäiset ristiinomistukset, joilla toimivaltaisen viranomaisen mielestä pyritään keinotekoisesti lisäämään laitoksen omia varoja;
(c) | the applicable amount determined in accordance with Article 60 of direct, indirect and synthetic holdings of the Additional Tier 1 instruments of financial sector entities, where an institution does not have a significant investment in those entities;c) | 60 artiklan mukaisesti määritetty sovellettava määrä suoria, välillisiä ja synteettisiä omistusosuuksia finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista, kun laitoksella ei ole huomattavaa sijoitusta näissä yhteisöissä;
(d) | direct, indirect and synthetic holdings by the institution of the Additional Tier 1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment in those entities, excluding underwriting positions held for five working days or fewer;d) | laitoksen suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista, kun laitoksella on huomattava sijoitus näissä yhteisöissä, lukuun ottamatta kuitenkaan merkintäsitoumuksia koskevia positioita, joita pidetään enintään viisi työpäivää;
(e) | the amount of items required to be deducted from Tier 2 items pursuant to Article 66 that exceed the Tier 2 capital of the institution;e) | niiden erien määrä, jotka on 66 artiklan mukaan vähennettävä toissijaisen pääoman (T2) eristä, jotka ylittävät laitoksen toissijaisen pääoman (T2);
(f) | any tax charge relating to Additional Tier 1 items foreseeable at the moment of its calculation, except where the institution suitably adjusts the amount of Additional Tier 1 items insofar as such tax charges reduce the amount up to which those items may be applied to cover risks or losses.f) | laskentahetkellä odotettavissa olevat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) eriin liittyvät verot paitsi silloin, kun laitos asianmukaisesti mukauttaa ensisijaisen lisäpääoman (AT1) erien määrää siinä määrin kuin verot pienentävät riskien tai tappioiden kattamiseen käytettävissä olevaa määrää.
Article 5757 artikla
Deductions of holdings of own Additional Tier 1 instrumentsOmista ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista olevien omistusosuuksien vähentäminen
For the purposes of point (a) of Article 56, institutions shall calculate holdings of own Additional Tier 1 instruments on the basis of gross long positions subject to the following exceptions:Sovellettaessa 56 artiklan a alakohtaa laitosten on laskettava omistusosuudet omista ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista pitkien bruttopositioiden perusteella seuraavin poikkeuksin:
(a) | institutions may calculate the amount of holdings of own Additional Tier 1 instruments on the basis of the net long position provided that both the following conditions are met: | (i) | the long and short positions are in the same underlying exposure and the short positions involve no counterparty risk; | (ii) | either both the long and the short positions are held in the trading book or both are held in the non-trading book;a) | laitokset voivat laskea omista ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteistaan olevien omistusosuuksien määrän pitkän nettoposition perusteella, jos kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy: | i) | lyhyet ja pitkät positiot ovat samassa kohteena olevassa vastuussa eikä lyhyisiin positioihin liity vastapuoliriskiä; | ii) | sekä lyhyet että pitkät positiot ovat molemmat kaupankäyntivarastossa tai molemmat sen ulkopuolella;
(b) | institutions shall determine the amount to be deducted for direct, indirect or synthetic holdings of index securities by calculating the underlying exposure to own Additional Tier 1 instruments in those indices;b) | laitosten on määritettävä indeksiarvopapereista olevien suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien osalta vähennettävä määrä laskemalla kohteena oleva vastuu, joka liittyy kyseisiin indekseihin sisältyviin, ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentteihin;
(c) | institutions may net gross long positions in own Additional Tier 1 instruments resulting from holdings of index securities against short positions in own Additional Tier 1 instruments resulting from short positions in the underlying indices, including where those short positions involve counterparty risk, provided that both the following conditions are met: | (i) | the long and short positions are in the same underlying indices; | (ii) | either both the long and the short positions are held in the trading book or both are held in the non-trading book;c) | laitokset voivat nettouttaa pitkät bruttopositiot, jotka ovat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteissa ja jotka on saatu indeksiarvopapereista olevista omistusosuuksista, niiden lyhyiden positioiden kanssa, jotka ovat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteissa ja jotka on saatu kohde-etuutena olevissa indekseissä olevista lyhyistä positioista, myös silloin, kun lyhyisiin positioihin liittyy vastapuoliriski, jos kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy: | i) | lyhyet ja pitkät positiot ovat samoissa kohde-etuutena olevissa indekseissä; | ii) | sekä lyhyet että pitkät positiot ovat joko kaupankäyntivarastossa tai sen ulkopuolella.
Article 5858 artikla
Deduction of holdings of Additional Tier 1 instruments of financial sector entities and where an institution has a reciprocal cross holding designed artificially to inflate own fundsFinanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista olevien omistusosuuksien vähentäminen, kun laitoksella on keskinäinen ristiinomistus, jonka tavoitteena on omien varojen keinotekoinen lisääminen
Institutions shall make the deductions required by points (b), (c) and (d) of Article 56 in accordance with the following:Laitosten on tehtävä 56 artiklan b, c ja d alakohdassa edellytetyt vähennykset seuraavasti:
(a) | holdings of Additional Tier 1 instruments shall be calculated on the basis of the gross long positions;a) | omistusosuudet ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista on laskettava pitkien bruttopositioiden perusteella;
(b) | Additional Tier 1 own-fund insurance items shall be treated as holdings of Additional Tier 1 instruments for the purposes of deduction.b) | luokkaan 1 sijoitettavia omia lisävaroja on vähentämisen yhteydessä käsiteltävä omistusosuuksina ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista.
Article 5959 artikla
Deduction of holdings of Additional Tier 1 instruments of financial sector entitiesFinanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista olevien omistusosuuksien vähentäminen
Institutions shall make the deductions required by points (c) and (d) of Article 56 in accordance with the following:Laitosten on tehtävä 56 artiklan c ja d alakohdassa edellytetyt vähennykset seuraavasti:
(a) | they may calculate direct, indirect and synthetic holdings of Additional Tier 1 instruments of the financial sector entities on the basis of the net long position in the same underlying exposure provided that both the following conditions are met: | (i) | the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year; | (ii) | either both the short position and the long position are held in the trading book or both are held in the non-trading book.a) | ne voivat laskea finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista olevat suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet samassa kohteena olevassa vastuussa olevan pitkän nettoposition perusteella, jos kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy: | i) | lyhyen position maturiteetti vastaa pitkän position maturiteettia tai lyhyen position jäljellä oleva maturiteetti on vähintään yksi vuosi; | ii) | sekä lyhyt positio että pitkä positio ovat molemmat kaupankäyntivarastossa tai molemmat sen ulkopuolella;
(b) | they shall determine the amount to be deducted for direct, indirect and synthetic holdings of index securities by calculating the underlying exposure to the capital instruments of the financial sector entities in those indices.b) | niiden on määritettävä indeksiarvopapereista olevien suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien osalta vähennettävä määrä laskemalla kohteena oleva vastuu, joka liittyy finanssialan yhteisöjen pääomainstrumentteihin kyseisissä indekseissä.
Article 6060 artikla
Deduction of holdings of Additional Tier 1 instruments where an institution does not have a significant investment in a financial sector entityEnsisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista olevien omistusosuuksien vähentäminen, kun laitoksella ei ole huomattavaa sijoitusta finanssialan yhteisössä
1.   For the purposes of point (c) of Article 56, institutions shall calculate the applicable amount to be deducted by multiplying the amount referred to in point (a) of this paragraph by the factor derived from the calculation referred to in point (b) of this paragraph:1.   Sovellettaessa 56 artiklan c alakohtaa laitosten on laskettava sovellettava määrä, joka on vähennettävä, kertomalla tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetusta laskutoimituksesta saatavalla kertoimella:
(a) | the aggregate amount by which the direct, indirect and synthetic holdings by the institution of the Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 and Tier 2 instruments of financial sector entities exceeds 10 % of the Common Equity Tier 1 items of the institution calculated after applying the following: | (i) | Article 32 to 35; | (ii) | points (a) to (g), points (k)(ii) to (v) and point (l) of Article 36(1), excluding deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences; | (iii) | Articles 44 and 45;a) | kokonaismäärä, jolla laitoksen suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista ylittävät 10 prosenttia laitoksen ydinpääoman (CET1) eristä ja joka on laskettu seuraavien säännösten soveltamisen jälkeen: | i) | 32–35 artikla; | ii) | 36 artiklan 1 kohdan a–g alakohta, k alakohdan ii–v alakohta ja l alakohta, lukuun ottamatta tulevista veronalaisista voitoista riippuvia ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyviä laskennallisia verosaamisia; | iii) | 44 ja 45 artikla;
(b) | the amount of direct, indirect and synthetic holdings by the institution of the Additional Tier 1 instruments of those financial sector entities in which the institution does not have a significant investment divided by the aggregate amount of all direct, indirect and synthetic holdings by the institution of the Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 and Tier 2 instruments of those financial sector entities.b) | laitoksen suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien määrä niiden finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista jaettuna kaikkien niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien kokonaismäärällä, jotka laitoksella on kyseisten finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista.
2.   Institutions shall exclude underwriting positions held for five working days or fewer from the amount referred to in point (a) of paragraph 1 and from the calculation of the factor referred to in point (b) of paragraph 1.2.   Laitosten on jätettävä pois 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta määrästä ja 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kertoimen laskennasta merkintäsitoumuksia koskevat positiot, joita pidetään enintään viisi työpäivää.
3.   The amount to be deducted pursuant to paragraph 1 shall be apportioned across all Additional Tier 1 instruments held. The amount to be deducted from each Additional Tier 1 instrument pursuant to paragraph 1 shall be calculated by multiplying the amount specified in point (a) of this paragraph by the proportion specified in point (b) of this paragraph:3.   Edellä 1 kohdan mukaisesti vähennettävä määrä on jaettava kaikkiin hallussa oleviin ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentteihin. Kustakin ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentista 1 kohdan mukaisesti vähennettävä määrä lasketaan kertomalla tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetulla suhteella:
(a) | the amount of holdings required to be deducted pursuant to paragraph 1;a) | 1 kohdan mukaisesti vähennettävien omistusosuuksien määrä;
(b) | the amount specified in point (i) divided by the amount specified in point (ii): | (i) | the total amount of the Additional Tier 1 instrument; | (ii) | the aggregate amount of direct, indirect and synthetic holdings by the institution of the Additional Tier 1 instruments of financial sector entities in which the institution does not have a significant investment.b) | i alakohdassa tarkoitettu määrä jaettuna ii alakohdassa tarkoitetulla määrällä: | i) | ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentin kokonaismäärä; | ii) | niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien kokonaismäärä, jotka laitoksella on niiden finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista, joissa sillä ei ole merkittävää sijoitusta.
4.   The amount of holdings referred to in point (c) of Article 56 that is equal to or less than 10 % of the Common Equity Tier 1 items of the institution after applying the provisions laid down in points (a)(i), (ii) and (iii) of paragraph 1 shall not be deducted and shall be subject to the applicable risk weights in accordance with Chapter 2 or 3 of Title II of Part Three and the requirements laid down in Title IV of Part Three, as applicable.4.   Edellä 56 artiklan c alakohdassa tarkoitettujen omistusosuuksien määrää, joka on enintään 10 prosenttia laitoksen ydinpääoman (CET1) eristä 1 kohdan a alakohdan i, ii ja iii alakohdan säännösten soveltamisen jälkeen, ei saa vähentää, ja siihen on tarvittaessa sovellettava kolmannen osan II osaston 2 tai 3 luvun mukaisia riskipainoja ja kolmannen osan IV osaston vaatimuksia.
5.   Institutions shall determine the portion of holdings of own funds instruments that is risk weighted by dividing the amount specified in point (a) by the amount specified in point (b):5.   Laitosten on määritettävä omien varojen instrumenteista olevien omistusosuuksien riskipainotettava osuus jakamalla a alakohdassa tarkoitettu määrä b alakohdassa tarkoitetulla määrällä:
(a) | the amount of holdings required to be risk weighted pursuant to paragraph 4;a) | 4 kohdan mukaisesti riskipainotettavien omistusosuuksien määrä;
(b) | the amount specified in point (i) divided by the amount specified in point (ii): | (i) | the total amount of the Common Equity Tier 1 instruments; | (ii) | the aggregate amount of direct, indirect and synthetic holdings by the institution of the Common Equity Tier 1 instruments of financial sector entities in which the institution does not have a significant investment.b) | i alakohdassa tarkoitettu määrä jaettuna ii alakohdassa tarkoitetulla määrällä: | i) | ydinpääoman (CET1) instrumenttien kokonaismäärä; | ii) | niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien kokonaismäärä, jotka laitoksella on niiden finanssialan yhteisöjen ydinpääomainstrumenteista (CET1), joissa sillä ei ole merkittävää sijoitusta (b).
Section 33   Jakso
Additional Tier 1 capitalEnsisijainen lisäpääoma (AT1)
Article 6161 artikla
Additional Tier 1 capitalEnsisijainen lisäpääoma (AT1)
The Additional Tier 1 capital of an institution shall consist of Additional Tier 1 items after the deduction of the items referred to in Article 56 and the application of Article 79.Laitoksen ensisijainen lisäpääoma (AT1) koostuu ensisijaisen lisäpääoman (AT1) eristä 56 artiklassa tarkoitettujen erien vähentämisen ja 79 artiklan soveltamisen jälkeen.
CHAPTER 44   LUKU
Tier 2 capitalToissijainen pääoma (T2)
Section 11   Jakso
Tier 2 items and instrumentsToissijaisen pääoman (T2) erät ja instrumentit
Article 6262 artikla
Tier 2 itemsToissijaisen pääoman (T2) erät
Tier 2 items shall consist of the following:Toissijaisen pääoman (T2) erät koostuvat seuraavista:
(a) | capital instruments and subordinated loans where the conditions laid down in Article 63 are met;a) | pääomainstrumentit ja etuoikeudeltaan huonommat lainat, jos 63 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät;
(b) | the share premium accounts related to instruments referred to in point (a);b) | a alakohdassa tarkoitettuihin instrumentteihin liittyvät ylikurssirahastot;
(c) | for institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with Chapter 2 of Title II of Part Three, general credit risk adjustments, gross of tax effects, of up to 1,25 % of risk-weighted exposure amounts calculated in accordance with Chapter 2 of Title II of Part Three;c) | niiden laitosten osalta, jotka laskevat riskipainotetut vastuuerät kolmannen osan II osaston 2 luvun mukaisesti, yleiset luottoriskioikaisut, joissa ei ole otettu huomioon verovaikutuksia ja jotka ovat enintään 1,25 prosenttia kolmannen osan II osaston 2 luvun mukaisesti lasketuista riskipainotetuista vastuueristä;
(d) | for institutions calculating risk-weighted exposure amounts under Chapter 3 of Title II of Part Three, positive amounts, gross of tax effects, resulting from the calculation laid down in Articles 158 and 159 up to 0,6 % of risk weighted exposure amounts calculated under Chapter 3 of Title II of Part Three.d) | niiden laitosten osalta, jotka laskevat riskipainotetut vastuuerät kolmannen osan II osaston 3 luvun mukaisesti, 158 ja 159 artiklan mukaisesti lasketut positiiviset määrät, joissa ei ole otettu huomioon verovaikutuksia ja jotka ovat enintään 0,6 prosenttia kolmannen osan II osaston 3 luvun mukaisesti lasketuista riskipainotetuista vastuueristä.
Items included under point (a) shall not qualify as Common Equity Tier 1 or Additional Tier 1 items.Edellä a alakohtaan sisältyviä eriä ei hyväksytä ydinpääoman (CET1) eikä ensisijaisen lisäpääoman (AT1) eriksi.
Article 6363 artikla
Tier 2 instrumentsToissijaisen pääoman (T2) instrumentit
Capital instruments and subordinated loans shall qualify as Tier 2 instruments provided the following conditions are met:Pääomainstrumentit ja etuoikeudeltaan huonommat lainat katsotaan toissijaisen pääoman (T2) instrumenteiksi, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) | the instruments are issued or the subordinated loans are raised, as applicable, and fully paid-up;a) | instrumentit on laskettu liikkeeseen tai etuoikeudeltaan huonommat lainat on nostettu, ja ne ovat kokonaan maksettuja;
(b) | the instruments are not purchased or the subordinated loans are not granted, as applicable, by any of the following: | (i) | the institution or its subsidiaries; | (ii) | an undertaking in which the institution has participation in the form of ownership, direct or by way of control, of 20 % or more of the voting rights or capital of that undertaking;b) | mikään seuraavista ei ole ostanut instrumentteja tai myöntänyt etuoikeudeltaan huonompia lainoja: | i) | laitos tai sen tytäryritykset; | ii) | yritys, johon laitoksella on omistusyhteys, kun laitos pitää hallussaan suoraan tai välillisesti määräysvallan kautta vähintään 20:tä prosenttia yrityksen äänioikeuksista tai pääomasta;
(c) | the purchase of the instruments or the granting of the subordinated loans, as applicable, is not funded directly or indirectly by the institution;c) | laitos ei ole rahoittanut suoraan tai välillisesti instrumenttien ostoa tai etuoikeudeltaan huonompien lainojen myöntämistä;
(d) | the claim on the principal amount of the instruments under the provisions governing the instruments or the claim of the principal amount of the subordinated loans under the provisions governing the subordinated loans, as applicable, is wholly subordinated to claims of all non-subordinated creditors;d) | instrumenttien pääomamäärää koskeva vaade on instrumentteja koskevien säännösten mukaan tai etuoikeudeltaan huonompien lainojen pääomamäärää koskeva vaade on etuoikeudeltaan huonompia lainoja koskevien säännösten mukaan kokonaan muiden velkojien vaateita huonommassa asemassa;
(e) | the instruments or subordinated loans, as applicable, are not secured, or subject to a guarantee that enhances the seniority of the claim by any of the following: | (i) | the institution or its subsidiaries; | (ii) | the parent undertaking of the institution or its subsidiaries; | (iii) | the parent financial holding company or its subsidiaries; | (iv) | the mixed activity holding company or its subsidiaries; | (v) | the mixed financial holding company or its subsidiaries; | (vi) | any undertaking that has close links with entities referred to in points (i) to (v);e) | instrumenteille tai etuoikeudeltaan huonommille lainoille ei ole annettu vakuutta tai takausta, joka tehostaa seuraavien yritysten esittämien vaateiden etuoikeusasemaa: | i) | laitos tai sen tytäryritykset; | ii) | laitoksen tai sen tytäryritysten emoyrityksenä toimiva yritys; | iii) | emoyrityksenä toimiva rahoitusalan holdingyhtiö tai sen tytäryritykset; | iv) | monialan holdingyhtiö tai sen tytäryritykset; | v) | rahoitusalan sekaholdingyhtiö ja sen tytäryritykset; | vi) | yritys, jolla on läheinen sidonnaisuus i–v alakohdassa tarkoitettuihin yhteisöihin;
(f) | the instruments or subordinated loans, as applicable, are not subject to any arrangement that otherwise enhances the seniority of the claim under the instruments or subordinated loans respectively;f) | instrumentteihin tai etuoikeudeltaan huonompiin lainoihin ei kohdistu järjestelyjä, jotka parantaisivat instrumentteihin tai etuoikeudeltaan huonompiin lainoihin perustuvan vaateen etuoikeusasemaa;
(g) | the instruments or subordinated loans, as applicable, have an original maturity of at least five years;g) | instrumenttien tai etuoikeudeltaan huonompien lainojen alkuperäinen maturiteetti on vähintään viisi vuotta;
(h) | the provisions governing the instruments or subordinated loans, as applicable, do not include any incentive for their principal amount to be redeemed or repaid, as applicable by the institution prior to their maturity;h) | instrumentteja tai etuoikeudeltaan huonompia lainoja koskevissa säännöksissä ei ole kannustimia siihen, että laitos lunastaisi tai maksaisi takaisin niiden pääomamäärän ennen niiden erääntymistä;
(i) | where the instruments or subordinated loans, as applicable, include one or more call options or early repayment options, as applicable, the options are exercisable at the sole discretion of the issuer or debtor, as applicable;i) | jos instrumentteihin tai etuoikeudeltaan huonompiin lainoihin sisältyy yksi tai useampi osto-optio tai varhaisen takaisinmaksun optio, optioiden käyttö on yksinomaan liikkeeseenlaskijan tai velallisen harkintavallassa;
(j) | the instruments or subordinated loans, as applicable, may be called, redeemed or repurchased or repaid early only where the conditions laid down in Article 77 are met, and not before five years after the date of issuance or raising, as applicable, except where the conditions laid down in Article 78(4) are met;j) | instrumenttien tai etuoikeudeltaan huonompien lainojen osto-optio voidaan toteuttaa tai ne voidaan lunastaa, ostaa takaisin tai maksaa varhain takaisin vain, jos 77 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät, ja aikaisintaan viiden vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä tai nostamisesta, paitsi jos 78 artiklan 4 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät;
(k) | the provisions governing the instruments or subordinated loans, as applicable, do not indicate explicitly or implicitly that the instruments or subordinated loans, as applicable, would or might be called, redeemed, repurchased or repaid early, as applicable by the institution other than in the insolvency or liquidation of the institution and the institution does not otherwise provide such an indication;k) | instrumentteja tai etuoikeudeltaan huonompia lainoja koskevissa säännöksissä ei ilmaista nimenomaisesti tai epäsuorasti, että instrumenttien tai etuoikeudeltaan huonompien lainojen osto-optio voidaan mahdollisesti tai tosiasiallisesti toteuttaa tai ne mahdollisesti tai tosiasiallisesti lunastetaan, ostetaan takaisin tai maksetaan varhain takaisin laitoksen toimesta muutoin kuin laitoksen maksukyvyttömyyden tai selvitystila- ja konkurssimenettelyn yhteydessä, eikä laitos ilmaise tätä muulla tavoin;
(l) | the provisions governing the instruments or subordinated loans, as applicable, do not give the holder the right to accelerate the future scheduled payment of interest or principal, other than in the insolvency or liquidation of the institution;l) | instrumentteja tai etuoikeudeltaan huonompia lainoja koskevissa säännöksissä ei anneta haltijalle oikeutta nopeuttaa tulevaa suunniteltua koron tai pääoman maksua muuten kuin laitoksen maksukyvyttömyyden tai selvitystila- ja konkurssimenettelyn yhteydessä;
(m) | the level of interest or dividend payments, as applicable, due on the instruments or subordinated loans, as applicable, will not be amended on the basis of the credit standing of the institution or its parent undertaking;m) | instrumentteihin tai etuoikeudeltaan huonompiin lainoihin liittyvien koron- tai osingonmaksujen määrää ei muuteta laitoksen tai sen emoyrityksenä toimivan yrityksen luottoluokituksen perusteella;
(n) | where the instruments are not issued directly by an institution, or where the subordinated loans are not raised directly by an institution, as applicable, both of the following conditions shall be met: | (i) | the instruments are issued or subordinated loans are raised, as applicable, through an entity, which is part of the consolidation pursuant to Chapter 2 of Title II of Part One; | (ii) | the proceeds are immediately available to the institution without limitation in a form that satisfies the conditions laid down in this paragraph.n) | kun laitos ei laske instrumentteja suoraan liikkeeseen tai ei suoraan nosta etuoikeudeltaan huonompia lainoja, molempien seuraavien ehtojen on täytyttävä: | i) | instrumentit laskee liikkeeseen tai etuoikeudeltaan huonommat lainat nostaa yhteisö, joka kuuluu ensimmäisen osan II osaston 2 luvun nojalla konsolidoinnin piiriin; | ii) | tulot ovat välittömästi ja rajoituksetta laitoksen saatavilla sellaisessa muodossa, joka täyttää tässä kohdassa säädetyt edellytykset.
Article 6464 artikla
Amortisation of Tier 2 instrumentsToissijaisen pääoman (T2) instrumenttien lyhennys
The extent to which Tier 2 instruments qualify as Tier 2 items during the final five years of maturity of the instruments is calculated by multiplying the result derived from the calculation in point (a) by the amount referred to in point (b) as follows:Se, missä määrin toissijaisen pääoman (T2) instrumentit katsotaan toissijaisiksi eriksi instrumenttien maturiteetin viimeisten viiden vuoden aikana, lasketaan kertomalla a alakohdan laskutoimituksesta saatu tulos b alakohdassa tarkoitetulla määrällä seuraavasti:
(a) | the nominal amount of the instruments or subordinated loans on the first day of the final five year period of their contractual maturity divided by the number of calendar days in that period;a) | instrumenttien tai etuoikeudeltaan huonompien lainojen nimellisarvo niiden sopimuksenmukaisen maturiteetin viimeisen viisivuotiskauden ensimmäisenä päivänä jaettuna kyseisen kauden kalenteripäivien lukumäärällä;
(b) | the number of remaining calendar days of contractual maturity of the instruments or subordinated loans.b) | instrumenttien tai etuoikeudeltaan huonompien lainojen sopimuksenmukaisesta maturiteetista jäljellä olevien kalenteripäivien lukumäärä.
Article 6565 artikla
Consequences of the conditions for Tier 2 instruments ceasing to be metSen seuraukset, että toissijaisen pääoman (T2) instrumentteja koskevat edellytykset eivät enää täyty
Where in the case of a Tier 2 instrument the conditions laid down in Article 63 cease to be met, the following shall apply:Jos 63 artiklassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty toissijaisen pääoman (T2) instrumentin osalta, sovelletaan seuraavia säännöksiä:
(a) | that instrument shall immediately cease to qualify as a Tier 2 instrument;a) | instrumentti lakkaa välittömästi olemasta toissijaisen pääoman (T2) instrumentti;
(b) | the part of the share premium accounts that relate to that instrument shall immediately cease to qualify as Tier 2 items.b) | instrumenttiin liittyvä ylikurssirahastojen osa lakkaa välittömästi olemasta toissijaisen pääoman (T2) erä.
Section 22   Jakso
Deductions from tier 2 itemsToissijaisen pääoman (T2) eristä tehtävät vähennykset
Article 6666 artikla
Deductions from Tier 2 itemsToissijaisen pääoman (T2) eristä tehtävät vähennykset
The following shall be deducted from Tier 2 items:Toissijaisen pääoman (T2) eristä on vähennettävä seuraavat:
(a) | direct, indirect and synthetic holdings by an institution of own Tier 2 instruments, including own Tier 2 instruments that an institution could be obliged to purchase as a result of existing contractual obligations;a) | laitoksen suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet omista toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista, mukaan luettuina omat toissijaisen pääoman (T2) instrumentit, jotka laitos voi joutua ostamaan voimassa olevien sopimusvelvoitteiden vuoksi;
(b) | direct, indirect and synthetic holdings of the Tier 2 instruments of financial sector entities with which the institution has reciprocal cross holdings that the competent authority considers to have been designed to inflate artificially the own funds of the institution;b) | suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista, kun laitoksella on näiden yhteisöjen kanssa keskinäiset ristiinomistukset, joilla toimivaltaisen viranomaisen mielestä pyritään lisäämään keinotekoisesti laitoksen omia varoja;
(c) | the applicable amount determined in accordance with Article 70 of direct, indirect and synthetic holdings of the Tier 2 instruments of financial sector entities, where an institution does not have a significant investment in those entities;c) | 70 artiklan mukaisesti määritetty sovellettava määrä suoria, välillisiä ja synteettisiä omistusosuuksia finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä;
(d) | direct, indirect and synthetic holdings by the institution of the Tier 2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment in those entities, excluding underwriting positions held for fewer than five working days.d) | laitoksen suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä, lukuun ottamatta kuitenkaan merkintäsitoumuksia koskevia positioita, joita pidetään enintään viisi työpäivää;
Article 6767 artikla
Deductions of holdings of own Tier 2 instrumentsOmista toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista olevien omistusosuuksien vähentäminen
For the purposes of point (a) of Article 66, institutions shall calculate holdings on the basis of the gross long positions subject to the following exceptions:Sovellettaessa 66 artiklan a alakohtaa laitosten on laskettava omistusosuudet pitkien bruttopositioiden perusteella seuraavin poikkeuksin:
(a) | institutions may calculate the amount of holdings on the basis of the net long position provided that both the following conditions are met: | (i) | the long and short positions are in the same underlying exposure and the short positions involve no counterparty risk; | (ii) | either both the long and the short positions are held in the trading book or both are held in the non-trading book;a) | laitokset voivat laskea omistusosuuksien määrän pitkän nettoposition perusteella, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: | i) | lyhyet ja pitkät positiot ovat samassa kohteena olevassa vastuussa eikä lyhyisiin positioihin liity vastapuoliriskiä; | ii) | sekä lyhyet että pitkät positiot ovat molemmat kaupankäyntivarastossa tai molemmat sen ulkopuolella;
(b) | institutions shall determine the amount to be deducted for direct, indirect and synthetic holdings of index securities by calculating the underlying exposure to own Tier 2 instruments in those indices;b) | laitosten on määritettävä indeksiarvopapereista olevien suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien osalta vähennettävä määrä laskemalla kohteena oleva vastuu, joka liittyy kyseisiin indekseihin sisältyviin, toissijaisen pääoman (T2) instrumentteihin;
(c) | institutions may net gross long positions in own Tier 2 instruments resulting from holdings of index securities against short positions in own Tier 2 instruments resulting from short positions in the underlying indices, including where those short positions involve counterparty risk, provided that both the following conditions are met: | (i) | the long and short positions are in the same underlying indices; | (ii) | either both the long and the short positions are held in the trading book or both are held in the non-trading book.c) | laitokset voivat nettouttaa pitkät bruttopositiot, jotka ovat omissa toissijaisen pääoman (T2) instrumenteissa ja jotka on saatu indeksiarvopapereista olevista omistusosuuksista, niiden lyhyiden positioiden kanssa, jotka ovat omissa toissijaisen pääoman instrumenteissa ja jotka on saatu kohde-etuutena olevissa indekseissä olevista lyhyistä positioista, myös silloin, kun kyseisiin lyhyisiin positioihin liittyy vastapuoliriski, jos kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy: | i) | lyhyet ja pitkät positiot ovat samoissa kohde-etuutena olevissa indekseissä; | ii) | sekä lyhyet että pitkät positiot ovat molemmat kaupankäyntivarastossa tai molemmat sen ulkopuolella.
Article 6868 artikla
Deduction of holdings of Tier 2 instruments of financial sector entities and where an institution has a reciprocal cross holding designed artificially to inflate own fundsFinanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista olevien omistusosuuksien vähentäminen, kun laitoksella on keskinäinen ristiinomistus, jonka tavoitteena on omien varojen keinotekoinen lisääminen
Institutions shall make the deductions required by points (b), (c) and (d) of Article 66 in accordance with the following provisions:Laitosten on tehtävä 66 artiklan b, c ja d alakohdassa edellytetyt vähennykset seuraavien säännösten mukaisesti:
(a) | holdings of Tier 2 instruments shall be calculated on the basis of the gross long positions;a) | omistusosuudet toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista on laskettava pitkien bruttopositioiden perusteella;
(b) | holdings of Tier 2 own-fund insurance items and Tier 3 own-fund insurance items shall be treated as holdings of Tier 2 instruments for the purposes of deduction.b) | omistusosuuksia luokkaan 2 sijoitettavista omista varoista ja luokkaan 3 sijoitettavista omista varoista on vähentämisen yhteydessä käsiteltävä omistusosuuksina toissijaisen pääoman (T2) instrumenteissa.
Article 6969 artikla
Deduction of holdings of Tier 2 instruments of financial sector entitiesFinanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista olevien omistusosuuksien vähentäminen
Institutions shall make the deductions required by points (c) and (d) of Article 66 in accordance with the following:Laitosten on tehtävä 66 artiklan c ja d alakohdassa edellytetyt vähennykset seuraavasti:
(a) | they may calculate direct, indirect and synthetic holdings of Tier 2 instruments of the financial sector entities on the basis of the net long position in the same underlying exposure provided that both the following conditions are met: | (i) | the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year; | (ii) | either both the long position and the short position are held in the trading book or both are held in the non-trading book;a) | ne voivat laskea finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista olevat suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet samassa kohteena olevassa vastuussa olevan pitkän nettoposition perusteella, jos kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy: | i) | lyhyen position maturiteetti vastaa pitkän position maturiteettia tai lyhyen position jäljellä oleva maturiteetti on vähintään yksi vuosi; | ii) | sekä pitkä positio että lyhyt positio ovat molemmat kaupankäyntivarastossa tai molemmat sen ulkopuolella;
(b) | they shall determine the amount to be deducted for direct, indirect and synthetic holdings of index securities by looking through to the underlying exposure to the capital instruments of the financial sector entities in those indices.b) | niiden on määritettävä indeksiarvopapereista olevien suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien osalta vähennettävä katsomalla läpi allaolevaan vastuuseen, joka liittyy finanssialan yhteisöjen pääomainstrumentteihin kyseisissä indekseissä.
Article 7070 artikla
Deduction of Tier 2 instruments where an institution does not have a significant investment in a relevant entityToissijaisen pääoman (T2) instrumenttien vähentäminen, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta asianomaisessa yhteisössä
1.   For the purposes of point (c) of Article 66, institutions shall calculate the applicable amount to be deducted by multiplying the amount referred to in point (a) of this paragraph by the factor derived from the calculation referred to in point (b) of this paragraph:1.   Sovellettaessa 66 artiklan c alakohtaa laitosten on laskettava sovellettava määrä, joka on vähennettävä, kertomalla tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetusta laskutoimituksesta saatavalla kertoimella:
(a) | the aggregate amount by which the direct, indirect and synthetic holdings by the institution of the Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 and Tier 2 instruments of financial sector entities exceeds 10 % of the Common Equity Tier 1 items of the institution calculated after applying the following: | (i) | Article 32 to 35; | (ii) | points (a) to (g), points (k)(ii) to (v) and point (l) of Article 36(1), excluding the amount to be deducted for deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences; | (iii) | Articles 44 and 45;a) | kokonaismäärä, jolla laitoksen suorat, välilliset ja synteettiset omistusosuudet finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista ylittävät 10 prosenttia laitoksen ydinpääoman (CET1) eristä ja joka on laskettu seuraavien säännösten soveltamisen jälkeen: | i) | 32–35 artikla; | ii) | 36 artiklan 1 kohdan a–g alakohta, k alakohdan ii–v alakohta ja l alakohta, lukuun ottamatta määrää, joka on vähennettävä tulevista veronalaisista voitoista riippuvien ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvien laskennallisten verosaamisten osalta; | iii) | 44 ja 45 artikla;
(b) | the amount of direct, indirect and synthetic holdings by the institution of the Tier 2 instruments of financial sector entities divided by the aggregate amount of all direct, indirect and synthetic holdings by the institution of the Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 and Tier 2 instruments of those financial sector entities.b) | finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista olevien laitoksen suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien määrä jaettuna kaikkien niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien kokonaismäärällä, jotka laitoksella on kyseisten finanssialan yhteisöjen ensisijaisen oman ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista.
2.   Institutions shall exclude underwriting positions held for five working days or fewer from the amount referred to in point (a) of paragraph 1 and from the calculation of the factor referred to in point (b) of paragraph 1.2.   Laitosten on jätettävä pois 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta määrästä ja 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kertoimen laskennasta merkintäsitoumuksia koskevat positiot, joita pidetään enintään viisi työpäivää.
3.   The amount to be deducted pursuant to paragraph 1 shall be apportioned across each Tier 2 instrument held. Institutions shall determine the portion of holdings of Tier 2 instruments that is deducted by multiplying the amount specified in point (a) of this paragraph by the proportion specified in point (b) of this paragraph:3.   Edellä 1 kohdan mukaisesti vähennettävä määrä on kohdistettava kuhunkin toissijaisen pääoman (T2) instrumenttiin. Laitosten on määritettävä toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista olevien omistusosuuksien osuus, joka on vähennettävä, kertomalla tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetulla osuudella:
(a) | the total amount of holdings required to be deducted pursuant to paragraph 1;a) | 1 kohdan mukaisesti vähennettävien omistusosuuksien kokonaismäärä;
(b) | the amount specified in point (i) divided by the amount specified in point (ii): | (i) | the total amount of the Tier 2 instrument; | (ii) | the aggregate amount of direct, indirect and synthetic holdings by the institution of the Tier 2 instruments of financial sector entities in which the institution does not have a significant investment.b) | i alakohdassa tarkoitettu määrä jaettuna ii alakohdassa tarkoitetulla määrällä: | i) | toissijaisen pääoman (T2) instrumentin kokonaismäärä; | ii) | niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien kokonaismäärä, jotka laitoksella on niiden finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista, joissa sillä ei ole merkittävää sijoitusta.
4.   The amount of holdings referred to in point (c) of Article 66(1) that is equal to or less than 10 % of the Common Equity Tier 1 items of the institution after applying the provisions laid down in points (a)(i) to (iii) of paragraph 1 shall not be deducted and shall be subject to the applicable risk weights in accordance with Chapter 2 or 3 of Title II of Part Three and the requirements laid down in Title IV of Part Three, as applicable.4.   Edellä 66 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen omistusosuuksien määrää, joka on enintään 10 prosenttia laitoksen ydinpääoman (CET1) eristä 1 kohdan a alakohdan i–iii alakohdan säännösten soveltamisen jälkeen, ei saa vähentää, ja siihen on tarvittaessa sovellettava kolmannen osan II osaston 2 tai 3 luvun mukaisia riskipainoja ja kolmannen osan IV osaston vaatimuksia.
5.   Institutions shall determine the portion of holdings of own funds instruments that is risk weighted by dividing the amount specified in point (a) by the amount specified in point (b):5.   Laitosten on määritettävä omien varojen instrumenteista olevien omistusosuuksien riskipainotettava osuus jakamalla a alakohdassa tarkoitettu määrä b alakohdassa tarkoitetulla määrällä:
(a) | the amount of holdings required to be risk weighted pursuant to paragraph 4;a) | 4 kohdan mukaisesti riskipainotettavien omistusosuuksien määrä;
(b) | the amount specified in point (i) divided by the amount specified in point (ii): | (i) | the total amount of the Common Equity Tier 1 instruments; | (ii) | the aggregate amount of direct, indirect and synthetic holdings by the institution of the Common Equity Tier 1 instruments of financial sector entities in which the institution does not have a significant investment.b) | i alakohdassa tarkoitettu määrä jaettuna ii alakohdassa tarkoitetulla määrällä: | i) | ydinpääoman (CET1) instrumenttien kokonaismäärä; | ii) | niiden suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien kokonaismäärä, jotka laitoksella on niiden finanssialan yhteisöjen ydinpääomainstrumenteista (CET1), joissa sillä ei ole merkittävää sijoitusta (b).
Section 33   Jakso
Tier 2 capitalToissijainen pääoma (T2)
Article 7171 artikla
Tier 2 capitalToissijainen pääoma (T2)
The Tier 2 capital of an institution shall consist of the Tier 2 items of the institution after the deductions referred to in Article 66 and the application of Article 79.Laitoksen toissijainen pääoma (T2) koostuu toissijaisen pääoman (T2) eristä 66 artiklassa tarkoitettujen vähennysten ja 79 artiklan soveltamisen jälkeen.
CHAPTER 55   LUKU
Own fundsOmat varat
Article 7272 artikla
Own fundsOmat varat
The own funds of an institution shall consist of the sum of its Tier 1 capital and Tier 2 capital.Laitoksen omat varat koostuvat sen ensisijaisen pääoman (T1) ja toissijaisen pääoman (T2) summasta.
CHAPTER 66   LUKU
General requirementsYleiset vaatimukset
Article 7373 artikla
Distributions on own funds instrumentsOmien varojen instrumentteihin liittyvä voitonjako
1.   Capital instruments for which an institution has the sole discretion to decide to pay distributions in a form other than cash or an own funds instrument shall not be capable of qualifying as Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 or Tier 2 instruments unless the institution has received the prior permission of the competent authorities.1.   Pääomainstrumentteja, joiden osalta laitoksella on yksinomainen harkintavalta päättää voitonjaon maksamisesta muussa muodossa kuin käteisenä tai omien varojen instrumenttina, ei katsota ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai toissijaisen pääoman (T2) instrumenteiksi, paitsi jos laitos on saanut etukäteisen luvan toimivaltaisilta viranomaisilta.
2.   Competent authorities shall grant the permission referred to in paragraph 1 only where they consider all the following conditions to be met:2.   Toimivaltaisten viranomaisten on annettava 1 kohdassa tarkoitettu lupa vain, jos ne katsovat, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) | the ability of the institution to cancel payments under the instrument would not be adversely affected by the discretion referred to in paragraph 1, or by the form in which distributions could be made;a) | edellä 1 kohdassa tarkoitettu mahdollisuus tai voitonjaon mahdollinen muoto ei vaikuttaisi haitallisesti laitoksen kykyyn peruuttaa instrumenttiin liittyviä maksuja;
(b) | the ability of the instrument to absorb losses would not be adversely affected by the discretion referred to in paragraph 1, or by the form in which distributions could be made;b) | edellä 1 kohdassa tarkoitettu mahdollisuus tai voitonjaon mahdollinen muoto ei vaikuttaisi haitallisesti instrumentin kykyyn kattaa tappioita;
(c) | the quality of the capital instrument would not otherwise be reduced by the discretion referred to in paragraph 1, or by the form in which distributions could be made.c) | edellä 1 kohdassa tarkoitettu mahdollisuus tai voitonjaon mahdollinen muoto ei muutoin alentaisi pääomainstrumentin laatua.
3.   Capital instruments for which a legal person other than the institution issuing them has the discretion to decide or require that the payment of distributions on the instrument shall be made in a form other than cash or an own funds instrument shall not be capable of qualifying as Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 or Tier 2 instruments.3.   Pääomainstrumentteja, joiden osalta muulla oikeushenkilöllä kuin ne liikkeeseen laskeneella laitoksella on harkintavalta päättää tai vaatia, että instrumenttiin liittyvä voitonjako maksetaan muussa muodossa kuin käteisenä tai omien varojen instrumenttina, ei katsota ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai toissijaisen pääoman (T2) instrumenteiksi.
4.   Institutions may use a broad market index as one of the bases for determining the level of distributions on Additional Tier 1 and Tier 2 instruments.4.   Laitokset voivat käyttää yleistä markkinaindeksiä yhtenä perustana määritettäessä ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai toissijaisen pääoman (T2) instrumentteihin liittyvän voitonjaon tasoa.
5.   Paragraph 4 shall not apply where the institution is a reference entity in that broad market index unless both the following conditions are met:5.   Edellä 4 kohtaa ei sovelleta, jos laitos on kyseisen yleisen markkinaindeksin referenssiomaisuuserä, paitsi jos molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:
(a) | the institution considers movements in that broad market index not to be significantly correlated to the credit standing of the institution, its parent institution or parent financial holding company or parent mixed financial holding company or parent mixed activity holding company;a) | laitos katsoo, että kyseisen yleisen markkinaindeksin muutokset eivät merkittävästi korreloi laitoksen, sen emoyrityksenä toimivan laitoksen, emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön, emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön taikka emoyrityksenä toimivan monialan holdingyhtiön luottokelpoisuuteen;
(b) | the competent authority has not reached a different determination from that referred to in point (a).b) | toimivaltainen viranomainen ei ole päätynyt a alakohdassa tarkoitetusta eriävään määritykseen.
6.   Institutions shall report and disclose the broad market indices on which their capital instruments rely.6   Laitosten on ilmoitettava ja julkistettava yleiset markkinaindeksit, joista niiden pääomainstrumentit ovat riippuvaisia.
7.   EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions according to which indices shall be deemed to qualify as broad market indices for the purposes of paragraph 4.7.   EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset niiden edellytysten määrittelemiseksi, joiden täyttyessä markkinaindeksit katsotaan yleisindekseiksi 4 kohtaa sovellettaessa.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 1 February 2015.EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.
Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
Article 7474 artikla
Holdings of capital instruments issued by regulated financial sector entities that do not qualify as regulatory capitalOmistusosuus säänneltyjen finanssialan yhteisöjen liikkeeseenlaskemista pääomainstrumenteista, joita ei katsota lakisääteiseksi pääomaksi
Institutions shall not deduct from any element of own funds direct, indirect or synthetic holdings of capital instruments issued by a regulated financial sector entity that do not qualify as regulatory capital of that entity. Institutions shall apply risk weights to such holdings in accordance with Chapter 2 or 3 of Title II of Part Three, as applicable.Laitokset eivät saa vähentää mistään omien varojen osatekijöistä säännellyn finanssialan yhteisön liikkeeseenlaskemien pääomainstrumenttien suoria, välillisiä tai synteettisiä omistusosuuksia, joita ei katsota kyseisen yhteisön lakisääteiseksi pääomaksi. Laitosten on tarvittaessa sovellettava tällaisiin omistusosuuksiin riskipainoja kolmannen osan II osaston 2 tai 3 luvun mukaisesti.
Article 7575 artikla
Deduction and maturity requirements for short positionsLyhyiden positioiden vähentämistä ja maturiteettia koskevat vaatimukset
The maturity requirements for short positions referred to in point (a) of Article 45, point (a) of Article 59 and point (a) of Article 69 shall be deemed to be met in respect of positions held where the following conditions are met:Edellä 45 artiklan a alakohdassa, 59 artiklan a alakohdassa ja 69 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen lyhyiden positioiden maturiteettia koskevat vaatimukset katsotaan täytetyiksi hallussa olevien positioiden osalta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) | the institution has the contractual right to sell on a specific future date to the counterparty providing the hedge the long position that is being hedged;a) | laitoksella on sopimukseen perustuva oikeus myydä sovittuna tulevana ajankohtana vastapuolelle, joka tarjoaa suojan suojattavalle pitkälle positiolle;
(b) | the counterparty providing the hedge to the institution is contractually obliged to purchase from the institution on that specific future date the long position referred to in point (a).b) | laitokselle suojan tarjoavalla vastapuolella on sopimukseen perustuva velvoite ostaa laitokselta kyseisenä sovittuna tulevana ajankohtana a alakohdassa tarkoitettu pitkä positio.
Article 7676 artikla
Index holdings of capital instrumentsPääomainstrumenteista olevat indeksiomistusosuudet
1.   For the purposes of point (a) of Article 42, point (a) of Article 45, point (a) of Article 57, point (a) of Article 59, point (a) of Article 67 and point (a) of Article 69, institutions may reduce the amount of a long position in a capital instrument by the portion of an index that is made up of the same underlying exposure that is being hedged, provided the following conditions are met:1.   Laitokset voivat 42 artiklan a kohtaa, 45 artiklan a kohtaa, 57 artiklan a kohtaa, 59 artiklan a kohtaa, 67 artiklan a kohtaa ja 69 artiklan a kohtaa sovellettaessa vähentää pääomainstrumentissa olevan pitkän position määrää sen indeksin osuudella, joka on muodostettu samasta kohdevastuusta, jota suojataan edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) | either both the long position being hedged and the short position in an index used to hedge that long position are held in the trading book or both are held in the non-trading book;a) | suojattava pitkä positio ja sen suojauksessa käytettävässä indeksissä oleva lyhyt positio ovat molemmat kaupankäyntivarastossa tai molemmat sen ulkopuolella;
(b) | the positions referred to in point (a) are held at fair value on the balance sheet of the institution;b) | edellä a alakohdassa tarkoitetut positiot arvostetaan käypään arvoon laitoksen taseessa;
(c) | the short position referred to in point (a) qualifies as an effective hedge under the internal control processes of the institution;c) | edellä a alakohdassa tarkoitettu lyhyt positio katsotaan laitoksen sisäisten valvontamenettelyjen mukaiseksi todelliseksi suojaksi;
(d) | the competent authorities assess the adequacy of the control processes referred to in point (c) on at least an annual basis and are satisfied with their continuing appropriateness.d) | toimivaltaiset viranomaiset arvioivat c alakohdassa tarkoitettujen valvontamenettelyjen riittävyyttä vähintään vuosittain ja ovat vakuuttuneita niiden jatkuvasta asianmukaisuudesta.
2.   Where the competent authority has given its prior permission, an institution may use a conservative estimate of the underlying exposure of the institution to capital instruments included in indices as an alternative to an institution calculating its exposure to the items referred to in either or both of points (a) and (b):2.   Vaihtoehtona sille, että laitos laskee vastuunsa, joka liittyy joko a tai b alakohdassa tai molemmissa mainittuihin eriin, laitos voi käyttää toimivaltaisen viranomaisen etukäteisellä luvalla varovaista arviota suojattavasta vastuustaan, joka liittyy indekseihin sisältyviin pääomainstrumentteihin:
(a) | own Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 and Tier 2 instruments included in indices;a) | indekseihin sisältyvät ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumentit;
(b) | Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 and Tier 2 instruments of financial sector entities, included in indices.b) | indekseihin sisältyvät finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumentit;
3.   Competent authorities shall grant the permission referred to in paragraph 2 only where the institution has demonstrated to their satisfaction that it would be operationally burdensome for the institution to monitor its underlying exposure to the items referred to in one or both of point (a) or (b) of paragraph 2, as applicable.3.   Toimivaltaiset viranomaiset saavat antaa 2 kohdassa tarkoitetun luvan vain, jos laitos on osoittanut niiden hyväksymällä tavalla, että laitoksen olisi toiminnallisesti raskasta valvoa suojattavaa vastuutaan, joka liittyy tapauksen mukaan joko 2 kohdan a tai b alakohdassa tai molemmissa mainittuihin eriin.
4.   EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify:4.   EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa määritetään
(a) | when an estimate used as an alternative to the calculation of underlying exposure referred to in paragraph 2 is sufficiently conservative;a) | milloin 2 kohdassa tarkoitetussa arviossa, jota käytetään vaihtoehtona suojattavan vastuun laskemiselle, on noudatettu riittävää varovaisuutta;
(b) | the meaning of operationally burdensome for the purposes of paragraph 3.b) | mitä ilmaisulla "toiminnallisesti raskasta" tarkoitetaan 3 kohtaa sovellettaessa.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 1 February 2015.EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.
Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
Article 7777 artikla
Conditions for reducing own fundsOmien varojen vähentämisen edellytykset
An institution shall require the prior permission of the competent authority to do either or both of the following:Laitoksen on pyydettävä toimivaltaiselta viranomaiselta etukäteistä lupaa jompaan kumpaan tai molempiin seuraavista toimista:
(a) | reduce, redeem or repurchase Common Equity Tier 1 instruments issued by the institution in a manner that is permitted under applicable national law;a) | laitoksen liikkeeseen laskemien ydinpääoman (CET1) instrumenttien vähentäminen, lunastaminen tai takaisinosto sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä sallitulla tavalla;
(b) | effect the call, redemption, repayment or repurchase of Additional Tier 1 instruments or Tier 2 instruments as applicable, prior to the date of their contractual maturity.b) | tapauksen mukaan ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien tai toissijaisten (T2) instrumenttien osto-option, lunastuksen, maksun tai takaisinoston toteuttaminen ennen sopimuksenmukaista maturiteettia.
Article 7878 artikla
Supervisory permission for reducing own fundsValvontaviranomaisen lupa omien varojen vähentämiseen
1.   The competent authority shall grant permission for an institution to reduce, repurchase, call or redeem Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 or Tier 2 instruments where any of the following conditions is met:1.   Toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä laitokselle lupa vähentää, ostaa takaisin tai lunastaa ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai toissijaisia (T2) instrumentteja, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
(a) | earlier than or at the same time as the action referred to in Article 77, the institution replaces the instruments referred to in Article 77 with own funds instruments of equal or higher quality at terms that are sustainable for the income capacity of the institution;a) | laitos korvaa ennen 77 artiklassa tarkoitettua toimea tai samanaikaisesti sen kanssa 77 artiklassa tarkoitetut instrumentit vähintään yhtä laadukkailla tai laadukkaammilla omien varojen instrumenteilla laitoksen tuloksen tuottamiskyvyn kannalta kestävillä ehdoilla;
(b) | the institution has demonstrated to the satisfaction of the competent authority that the own funds of the institution would, following the action in question, exceed the requirements laid down in Article 92(1) of this Regulation and the combined buffer requirement as defined in point (6) of Article 128 of Directive 2013/36/EU by a margin that the competent authority may consider necessary on the basis of Article 104(3) of Directive 2013/36/EU.b) | laitos on osoittanut toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla, että laitoksen omat varat ylittäisivät kyseisen toimen jälkeen tämän asetuksen 92 artiklan 1 kohdan vaatimukset ja direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 6 kohdassa määritellyn yhteenlasketun puskurivaatimuksen marginaalilla, jota toimivaltainen viranomainen voi pitää tarpeellisena direktiivin 2013/36/EU 104 artiklan 3 kohdan perusteella.
2.   When assessing under point (a) of paragraph 1 the sustainability of the replacement instruments for the income capacity of the institution, competent authorities shall consider the extent to which those replacement capital instruments would be more costly for the institution than those they would replace.2.   Arvioidessaan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen korvaavien instrumenttien kestävyyttä laitoksen tuloksen tuottamiskyvyn kannalta toimivaltaisten viranomaisten on tarkasteltava, missä määrin kyseiset korvaavat pääomainstrumentit olisivat laitoksen kannalta kalliimpia kuin ne, jotka niiden on määrä korvata.
3.   Where an institution takes an action referred to in point (a) of Article 77 and the refusal of redemption of Common Equity Tier 1 instruments referred to in Article 27 is prohibited by applicable national law, the competent authority may waive the conditions laid down in paragraph 1 of this Article provided the competent authority requires the institution to limit the redemption of such instruments on an appropriate basis.3.   Kun laitos toteuttaa 77 artiklan a kohdassa tarkoitetun toimen ja 27 artiklassa tarkoitettujen ydinpääoman (CET1) instrumenttien lunastamisesta ei saa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan kieltäytyä, toimivaltainen viranomainen voi poiketa tämän artiklan 1 kohdassa säädetyistä edellytyksistä sillä ehdolla, että se vaatii laitosta rajoittamaan tällaisten instrumenttien lunastamista asianmukaisin perustein.
4.   The competent authorities may permit institutions to redeem Additional Tier 1 or Tier 2 instruments before five years of the date of issue only where the conditions laid down in paragraph 1 and point (a) or (b) of this paragraph are met:4.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa laitoksille luvan lunastaa ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai toissijaisen pääoman (T2) instrumentteja ennen kuin liikkeeseenlaskusta on kulunut viisi vuotta vain, jos 1 kohdan ja tämän kohdan a tai b alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät:
(a) | there is a change in the regulatory classification of those instruments that would be likely to result in their exclusion from own funds or reclassification as a lower quality form of own funds, and both the following conditions are met: | (i) | the competent authority considers such a change to be sufficiently certain; | (ii) | the institution demonstrates to the satisfaction of the competent authorities that the regulatory reclassification of those instruments was not reasonably foreseeable at the time of their issuance;a) | kyseisten instrumenttien luokitusta koskevissa säännöksissä on tapahtunut muutos, jonka johdosta ne todennäköisesti suljettaisiin omien varojen ulkopuolelle tai luokiteltaisiin uudelleen laadultaan alempiarvoisiksi omiksi varoiksi, ja kummatkin seuraavista edellytyksistä täyttyvät: | i) | toimivaltainen viranomainen katsoo kyseisen muutoksen olevan riittävän varma; | ii) | laitos osoittaa toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä tavalla, että kyseisten instrumenttien sääntöjen mukaista uudelleenluokitusta ei voitu kohtuudella ennakoida ajankohtana, jona ne laskettiin liikkeeseen.
(b) | there is a change in the applicable tax treatment of those instruments which the institution demonstrates to the satisfaction of the competent authorities is material and was not reasonably foreseeable at the time of their issuance.b) | kyseisiin instrumentteihin sovellettavassa verotuskohtelussa on tapahtunut muutos, jonka laitos osoittaa toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä tavalla olevan olennainen ja joka ei ollut kohtuudella ennakoitavissa ajankohtana, jona ne laskettiin liikkeeseen.
5.   EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the following:5.   EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa määritetään seuraavat seikat:
(a) | the meaning of sustainable for the income capacity of the institution;a) | ilmaisun "laitoksen tuloksen tuottamiskyvyn kannalta kestävä" merkitys;
(b) | the appropriate bases of limitation of redemption referred to in paragraph 3;b) | 3 kohdassa tarkoitetut asianmukaiset perusteet rajoittaa lunastamista;
(c) | the process and data requirements for an application by an institution for the permission of the competent authority to carry out an action listed in Article 77, including the process to be applied in the case of redemption of shares issued to members of cooperative societies, and the time period for processing such an application.c) | menettely- ja tietovaatimukset, jotka laitoksen on täytettävä hakiessaan toimivaltaiselta viranomaiselta lupaa toteuttaa 77 artiklassa mainittu toimi, mukaan luettuina menettely, jota sovelletaan lunastettaessa osuuskuntien jäsenille liikkeeseen laskettuja osakkeita, ja hakemuksen käsittelyn määräaika.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 1 February 2015.EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.
Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
Article 7979 artikla
Temporary waiver from deduction from own fundsVäliaikainen poikkeus omista varoista tehtävistä vähennyksistä
1.   Where an institution holds capital instruments or has granted subordinated loans, as applicable, that qualify as Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 or Tier 2 instruments in a financial sector entity temporarily and the competent authority deems those holdings to be for the purposes of a financial assistance operation designed to reorganise and save that entity, the competent authority may waive on a temporary basis the provisions on deduction that would otherwise apply to those instruments.1.   Kun laitoksella on tilapäisesti hallussaan finanssialan yhteisön pääomainstrumentteja tai tapauksen mukaan kun laitos on myöntänyt etuoikeudeltaan huonompia lainoja, jotka katsotaan ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai toissijaisen pääoman (T2) instrumenteiksi, ja toimivaltainen viranomainen arvioi, että kyseisiä omistusosuuksia pidetään hallussa rahoitustuen antamiseksi, minkä tavoitteena on kyseisen yhteisön uudelleenorganisointi tai pelastaminen, toimivaltainen viranomainen voi väliaikaisesti olla soveltamatta vähentämissäännöksiä, joita sovellettaisiin muutoin näihin instrumentteihin.
2.   EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the concept of temporary for the purposes of paragraph 1 and the conditions according to which a competent authority may deem those temporary holdings to be for the purposes of a financial assistance operation designed to reorganise and save a relevant entity.2.   EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään väliaikaisuuden käsitettä 1 kohdan soveltamiseksi ja määritetään edellytykset, joilla toimivaltainen viranomainen voi katsoa, että kyseisiä osakkeita pidetään väliaikaisesti hallussa rahoitustuen antamiseksi, minkä tavoitteena on asianomaisen yhteisön uudelleenorganisointi tai pelastaminen.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 1 February 2015.EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.
Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
Article 8080 artikla
Continuing review of quality of own fundsOmien varojen laadun jatkuva valvonta
1.   EBA shall monitor the quality of own funds instruments issued by institutions across the Union and shall notify the Commission immediately where there is significant evidence of those instruments not meeting the criteria set out in Article 28 or, where applicable, Article 29.1.   EPV valvoo laitosten unionissa liikkeeseen laskemien omien varojen instrumenttien laatua ja, jos on huomattavaa näyttöä siitä, etteivät kyseiset instrumentit täytä 28 artiklassa tai soveltuvin osin 29 artiklassa säädettyjä kriteerejä, ilmoittaa siitä välittömästi komissiolle.
Competent authorities shall, without delay, upon request by EBA, forward all information that EBA deems relevant concerning new capital instruments issued in order to enable EBA to monitor the quality of own funds instruments issued by institutions across the Union.Toimivaltaisten viranomaisten on EPV:n pyynnöstä toimitettava viipymättä kaikki EPV:n relevanteiksi katsomat tiedot, jotta EPV voi valvoa laitosten unionissa liikkeeseen laskemien omien varojen instrumenttien laatua.
2.   A notification shall include the following:2.   Ilmoitukseen on sisällyttävä:
(a) | a detailed explanation of the nature and extent of the shortfall identified;a) | yksityiskohtainen selvitys havaittujen puutteiden luonteesta ja laajuudesta;
(b) | technical advice on the action by the Commission that EBA considers to be necessary;b) | EPV:n tarpeellisina pitämiä komission toimia koskeva tekninen neuvonta;
(c) | significant developments in the methodology of EBA for stress testing the solvency of institutions.c) | niiden EPV:n menetelmien merkittävät muutokset, joita käytetään laitosten vakavaraisuuden stressitestauksessa.
3.   EBA shall provide technical advice to the Commission on any significant changes it considers to be required to the definition of own funds as a result of any of the following:3.   EPV antaa komissiolle teknistä neuvontaa merkittävistä muutoksista, joita se katsoo tarvittavan omien varojen määritelmään seuraavien seikkojen vuoksi:
(a) | relevant developments in market standards or practice;a) | markkinastandardien ja -käytäntöjen asiaankuuluvat muutokset;
(b) | changes in relevant legal or accounting standards;b) | asiaankuuluvien oikeudellisten normien ja tilinpäätösstandardien muutokset;
(c) | significant developments in the methodology of EBA for stress testing the solvency of institutions.c) | niiden EPV:n menetelmien merkittävät muutokset, joita käytetään laitosten vakavaraisuuden stressitestauksessa.
4.   EBA shall provide technical advice to the Commission by 1 January 2014 on possible treatments of unrealised gains measured at fair value other than including them in Common Equity Tier 1 without adjustment. Such recommendations shall take into account relevant developments in international accounting standards and in international agreements on prudential standards for banks.4.   EPV antaa komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014 teknistä neuvontaa siitä, miten käypään arvoon arvostettuja realisoitumattomia voittoja voidaan käsitellä muulla tavoin kuin sisällyttämällä ne ydinpääomaan (CET1) ilman oikaisua. Tällaisissa suosituksissa on otettava huomioon kansainvälisten tilinpäätösstandardien ja pankkeihin sovellettavia vakavaraisuusstandardeja koskevien kansainvälisten sopimusten asiaa koskevat muutokset.
TITLE IIII   OSASTO
MINORITY INTEREST AND ADDITIONAL TIER 1 AND TIER 2 INSTRUMENTS ISSUED BY SUBSIDIARIESVÄHEMMISTÖOSUUDET JA TYTÄRYRITYSTEN LIIKKEESEENLASKEMAT ENSISIJAISEN LISÄPÄÄOMAN (AT1) JA TOISSIJAISEN PÄÄOMAN (T2) INSTRUMENTIT
Article 8181 artikla
Minority interests that qualify for inclusion in consolidated Common Equity Tier 1 capitalVähemmistöosuudet, jotka voidaan sisällyttää konsolidoituun ydinpääomaan (CET1)
1.   Minority interests shall comprise the sum of Common Equity Tier 1 instruments, the share premium accounts related to those instruments, retained earnings and other reserves of a subsidiary where the following conditions are met:1.   Vähemmistöosuuksiin kuuluvat yhteenlasketut tytäryrityksen ydinpääoman (CET1) instrumentit sekä näihin instrumentteihin liittyvät ylikurssirahastot, kertyneet voittovarat, ja muut rahastot, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) | the subsidiary is one of the following: | (i) | an institution; | (ii) | an undertaking that is subject by virtue of applicable national law to the requirements of this Regulation and Directive 2013/36/EU;a) | tytäryritys on jompikumpi seuraavista: | i) | laitos; | ii) | yritys, johon sovelletaan tämän asetuksen ja direktiivin 2013/36/EU vaatimuksia sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla;
(b) | the subsidiary is included fully in the consolidation pursuant to Chapter 2 of Title II of Part One;b) | tytäryritys kuuluu ensimmäisen osan II osaston 2 luvun nojalla kokonaan konsolidoinnin piiriin;
(c) | the Common Equity Tier 1 items, referred to in the introductory part of this paragraph are owned by persons other than the undertakings included in the consolidation pursuant to Chapter 2 of Title II of Part One.c) | muut henkilöt kuin ensimmäisen osan II osaston 2 luvun nojalla konsolidoinnin piiriin kuuluvat yritykset omistavat tämän kohdan johdantokappaleessa tarkoitetut ydinpääoman (CET1) instrumentit.
2.   Minority interests that are funded directly or indirectly, through a special purpose entity or otherwise, by the parent undertaking of the institution, or its subsidiaries shall not qualify as consolidated Common Equity Tier 1 capital.2.   Vähemmistöosuuksia, jotka laitoksen emoyrityksenä toimiva yritys tai sen tytäryritykset rahoittavat suoraan tai välillisesti erillisyhtiön kautta tai muulla tavoin, ei katsota konsolidoiduksi ydinpääomaksi (CET1).
Article 8282 artikla
Qualifying Additional Tier 1, Tier 1, Tier 2 capital and qualifying own fundsEhdot täyttävät ensisijainen lisäpääoma (AT1), ensisijainen pääoma (T1) ja toissijainen pääoma (T2) ja ehdot täyttävät omat varat
Qualifying Additional Tier 1, Tier 1, Tier 2 capital and qualifying own funds shall comprise the minority interest, Additional Tier 1 or Tier 2 instruments, as applicable, plus the related retained earnings and share premium accounts, of a subsidiary where the following conditions are met:Ehdot täyttäviin ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1), ensisijaiseen pääomaan (T1) ja toissijaiseen pääomaan (T2) ja ehdot täyttäviin omiin varoihin kuuluvat tapauksen mukaan tytäryrityksen vähemmistöosuuksien, ensisijaisen lisäpääoman (AT1), ensisijaisen pääoman (T1) tai toissijaisen pääoman (T2) instrumentit sekä niihin liittyvät kertyneet voittovarat ja ylikurssirahastot, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) | the subsidiary is either of the following: | (i) | an institution; | (ii) | an undertaking that is subject by virtue of applicable national law to the requirements of this Regulation and Directive 2013/36/EU;a) | tytäryritys on jompikumpi seuraavista: | i) | laitos; | ii) | yritys, johon sovelletaan tämän asetuksen ja direktiivin 2013/36/EU vaatimuksia sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla;
(b) | the subsidiary is included fully in the scope of consolidation pursuant to Chapter 2 of Title II of Part One;b) | tytäryritys kuuluu ensimmäisen osan II osaston 2 luvun nojalla kokonaan konsolidoinnin piiriin;
(c) | those instruments are owned by persons other than the undertakings included in the consolidation pursuant to Chapter 2 of Title II of Part One.c) | muut henkilöt kuin ensimmäisen osan II osaston 2 luvun nojalla konsolidoinnin piiriin kuuluvat yritykset omistavat kyseiset instrumentit.
Article 8383 artikla
Qualifying Additional Tier 1 and Tier 2 capital issued by a special purpose entityEhdot täyttävät erillisyhtiön liikkeeseenlaskema ensisijainen lisäpääoma (AT1) ja toissijainen pääoma (T2)
1.   Additional Tier 1 and Tier 2 instruments issued by special purpose entity, and the related share premium accounts are included in qualifying Additional Tier 1, Tier 1 or Tier 2 capital or qualifying own funds, as applicable, only where the following conditions are met:1.   Erillisyhtiön liikkeeseenlaskemat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumentit sekä niihin liittyvät ylikurssirahastot sisällytetään, tapauksen mukaan, ehdot täyttäviin ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1), ensisijaiseen pääomaan (T1) tai toissijaiseen pääomaan (T2) tai ehdot täyttäviin omiin varoihin vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) | the special purpose entity issuing those instruments is included fully in the consolidation pursuant to Chapter 2 of Title II of Part One;a) | erillisyhtiö, joka laskee instrumentit liikkeeseen, kuuluu ensimmäisen osan II osaston 2 luvun nojalla kokonaan konsolidoinnin piiriin;
(b) | the instruments, and the related share premium accounts, are included in qualifying Additional Tier 1 capital only where the conditions laid down in Article 52(1) are satisfied;b) | instrumentit sekä niihin liittyvät ylikurssirahastot sisällytetään ehdot täyttävään ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) vain, jos 52 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät;
(c) | the instruments, and the related share premium accounts, are included in qualifying Tier 2 capital only where the conditions laid down in Article 63 are satisfied;c) | instrumentit sekä niihin liittyvät ylikurssirahastot sisällytetään ehdot täyttävään toissijaiseen pääomaan (T2) vain, jos 63 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät;
(d) | the only asset of the special purpose entity is its investment in the own funds of the parent undertaking or a subsidiary thereof that is included fully in the consolidation pursuant to Chapter 2 of Title II of Part One, the form of which satisfies the relevant conditions laid down in Articles 52(1) or 63, as applicable.d) | erillisyhtiön ainoa omaisuuserä on emoyrityksen tai sen tytäryrityksen omissa varoissa oleva sijoitus, joka kuuluu ensimmäisen osan II osaston 2 luvun nojalla kokonaan konsolidoinnin piiriin ja joka muodoltaan täyttää tapauksen mukaan 52 artiklan 1 kohdassa tai 63 artiklassa säädetyt tätä koskevat edellytykset.
Where the competent authority considers the assets of a special purpose entity other than its investment in the own funds of the parent undertaking or a subsidiary thereof that is included in the scope of consolidation pursuant to Chapter 2 of Title II of Part One, to be minimal and insignificant for such an entity, the competent authority may waive the condition specified in point (d) of the first subparagraph.Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että erillisyhtiön muut varat kuin emoyrityksen tai sen tytäryrityksen, joka kuuluu ensimmäisen osan 2 osaston 2 luvun nojalla konsolidoinnin piiriin, omissa varoissa oleva sijoitus, ovat tällaisen yhtiön varoiksi minimaaliset ja merkityksettömät, se voi tehdä poikkeuksen ensimmäisen kohdan d alakohdassa säädetystä edellytyksestä.
2.   EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the types of assets that can relate to the operation of special purpose entities and the concepts of minimal and insignificant referred to in the second subparagraph of paragraph 1.2.   EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään erillisyhtiöiden toimintaan mahdollisesti liittyvien varojen lajit sekä 1 kohdan toisessa alakohdassa mainittuja käsitteitä "minimaalinen" ja "merkityksetön".
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 1 February 2015.EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.
Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
Article 8484 artikla
Minority interests included in consolidated Common Equity Tier 1 capitalVähemmistöosuudet, jotka sisällytetään konsolidoituun ydinpääomaan (CET1)
1.   Institutions shall determine the amount of minority interests of a subsidiary that is included in consolidated Common Equity Tier 1 capital by subtracting from the minority interests of that undertaking the result of multiplying the amount referred to in point (a) by the percentage referred to in point (b):1.   Laitosten on määritettävä tytäryrityksen sellaisten vähemmistöosuuksien määrä, jotka sisältyvät konsolidoituun ydinpääomaan (CET1), vähentämällä kyseisen yrityksen vähemmistöosuuksista tulos, joka saadaan kertomalla a alakohdassa tarkoitettu määrä b alakohdassa tarkoitetulla prosenttiosuudella:
(a) | the Common Equity Tier 1 capital of the subsidiary minus the lower of the following: | (i) | the amount of Common Equity Tier 1 capital of that subsidiary required to meet the sum of the requirement laid down in point (a) of Article 92(1), the requirements referred to in Articles 458 and 459, the specific own funds requirements referred to in Article 104 of Directive 2013/36/EU the combined buffer requirement defined in point (6) of Article 128 of Directive 2013/36/EU, the requirements referred to in Article 500 and any additional local supervisory regulations in third countries insofar as those requirements are to be met by Common Equity Tier 1 capital; | (ii) | the amount of consolidated Common Equity Tier 1 capital that relates to that subsidiary that is required on a consolidated basis to meet the sum of the requirement laid down in point (a) of Article 92(1), the requirements referred to in Articles 458 and 459, the specific own funds requirements referred to in Article 104 of Directive 2013/36/EU, the combined buffer requirement defined in point (6) of Article 128 of Directive 2013/36/EU, the requirements referred to in Article 500 and any additional local supervisory regulations in third countries insofar as those requirements are to be met by Common Equity Tier 1 capital.a) | tytäryrityksen ydinpääoma (CET1), josta vähennetään pienempi seuraavista: | i) | tytäryrityksen ydinpääoman määrä, jonka on vastattava tämän asetuksen 92 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn vaatimuksen, 458 ja 459 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 104 artiklassa tarkoitettujen erityisten omien varojen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 6 alakohdassa määritellyn yhteenlasketun puskurivaatimuksen, tämän asetuksen 500 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten sekä kolmansien maiden kaikkien paikallisten valvontasäännösten edellyttämää summaa siltä osin kuin nämä vaatimukset on katettava ydinpääomalla (CET1); | ii) | tytäryritykseen liittyvä konsolidoidun ydinpääoman (CET1) määrä, jonka on konsolidoinnin perusteella vastattava tämän asetuksen 87 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn vaatimuksen, 458 ja 459 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 104 artiklassa tarkoitettujen erityisten omien varojen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 6 alakohdassa määritellyn yhteenlasketun puskurivaatimuksen, tämän asetuksen 500 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten sekä kolmansien maiden kaikkien paikallisten valvontasäännösten edellyttämää summaa siltä osin kuin nämä vaatimukset on katettava ydinpääomalla (CET1);
(b) | the minority interests of the subsidiary expressed as a percentage of all Common Equity Tier 1 instruments of that undertaking plus the related share premium accounts, retained earnings and other reserves.b) | tytäryrityksen vähemmistöosuudet, jotka ilmaistaan prosenttiosuutena kaikista kyseisen yrityksen ydinpääoman (CET1) instrumenteista, sekä niihin liittyvät ylikurssirahastot, kertyneet voittovarat ja muut rahastot.
2.   The calculation referred to in paragraph 1 shall be undertaken on a sub-consolidated basis for each subsidiary referred to in Article 81(1).2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä on laskettava alakonsolidointiryhmän tasolla kunkin 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tytäryrityksen osalta.
An institution may choose not to undertake this calculation for a subsidiary referred to in Article 81(1). Where an institution takes such a decision, the minority interest of that subsidiary may not be included in consolidated Common Equity Tier 1 capital.Laitos voi halutessaan olla toteuttamatta laskentaa 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tytäryritykselle. Jos laitos tekee tällaisen päätöksen, kyseisen tytäryrityksen vähemmistöosuutta ei saa sisällyttää konsolidoituun ydinpääomaan (CET1).
3.   Where a competent authority derogates from the application of prudential requirements on an individual basis, as laid down in Article 7, minority interest within the subsidiaries to which the waiver is applied shall not be recognised in own funds at the sub-consolidated or at the consolidated level, as applicable.3.   Jos toimivaltainen viranomainen poikkeaa vakavaraisuusvaatimusten soveltamisesta yksittäiseen laitokseen 7 artiklassa säädetyn mukaisesti, niiden tytäryritysten vähemmistöjen osuutta, joihin sovelletaan poikkeusta, ei sisällytetä omiin varoihin alakonsolidointiryhmän tasolla tai tapauksen mukaan konsolidoidusti.
4.   EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the sub-consolidation calculation required in accordance with paragraph 2 of this Article, Articles 85 and 87.4.   EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa määritetään, miten tämän artiklan 2 kohdan, 85 artiklan ja 87 artiklan mukainen määrä lasketaan alakonsolidointiryhmän tasolla.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 1 February 2015.EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.
Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
5.   Competent authorities may grant a waiver from the application of this Article to a parent financial holding company that satisfies all the following conditions:5   Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää vapautuksen tämän artiklan soveltamisesta emoyrityksenä toimivalle rahoitusalan holdingyhtiölle, joka täyttää kaikki seuraavat edellytykset:
(a) | its principal activity is to acquire holdings;a) | sen pääasiallisena toimintana on hankkia omistusosuuksia;
(b) | it is subject to prudential supervision on a consolidated basis;b) | siihen sovelletaan vakavaraisuusvalvontaa konsolidoidusti;
(c) | it consolidates a subsidiary institution in which it has only a minority holding by virtue of the control relationship defined in Article 1 of Directive 83/349/EEC;c) | se konsolidoi tytäryrityksenä toimivan laitoksen, jossa sillä on ainoastaan vähemmistöomistus direktiivin 83/349/ETY 1 artiklassa määritellyn määräysvaltaan perustuvan sidoksen nojalla;
(d) | more than 90 % of the consolidated required Common Equity Tier 1 capital arises from the subsidiary institution referred to in point c) calculated on a sub-consolidated basis.d) | vähintään 90 prosenttia konsolidoidusta vaaditusta ydinpääomasta (CET1) on peräisin c alakohdassa mainitusta tytäryrityksenä toimivasta laitoksesta alakonsolidointiryhmän tasolla laskettuna.
Where, after 31 December 2014, a parent financial holding company that meets the conditions laid down in the first subparagraph becomes a parent mixed financial holding company, competent authorities may grant the waiver referred to in the first subparagraph to that parent mixed financial holding company provided that it meets the conditions laid down in that subparagraph.Jos ensimmäisessä alakohdassa säädetyt edellytykset täyttävästä emoyrityksenä toimivasta rahoitusalan holdingyhtiöstä tulee 31 päivään joulukuuta 2014 emoyrityksenä toimiva rahoitusalan sekaholdingyhtiö, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tälle emoyrityksenä toimivalle rahoitusalan sekaholdingyhtiölle ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun vapautuksen edellyttäen, että se täyttää kyseisessä alakohdassa säädetyt edellytykset.
6.   Where credit institutions permanently affiliated in a network to a central body and institutions established within an institutional protection scheme subject to the conditions laid down in Article 113(7) have set up a cross-guarantee scheme that provides that there is no current or foreseen material, practical or legal impediment to the transfer of the amount of own funds above the regulatory requirements from the counterparty to the credit institution, these institutions are exempted from the provisions of this Article regarding deductions and may recognise any minority interest arising within the cross-guarantee scheme in full.6.   Jos luottolaitokset, jotka ovat pysyvästi verkostona liittyneet keskuslaitokseen, ja 113 artiklan 7 kohdassa säädettyjen edellytysten alaisen suojajärjestelmän puitteissa perustetut laitokset ovat perustaneet vastatakausjärjestelmän, jonka ansiosta sääntelyvaatimukset ylittävän omien varojen määrän siirrolle vastapuolelta luottolaitokselle ei ole sillä hetkellä tai ennakoitavissa olennaisia käytännöllisiä tai oikeudellisia esteitä, nämä laitokset vapautetaan tämän artiklan säännösten mukaisten vähennysten soveltamisesta ja ne voivat ottaa huomioon kaikki vastatakausjärjestelmään liittyvät vähemmistöosuudet täysimääräisinä.
Article 8585 artikla
Qualifying Tier 1 instruments included in consolidated Tier 1 capitalEhdot täyttävän ensisijaisen pääoman (T1) instrumentit, jotka sisältyvät konsolidoituun ensisijaiseen pääomaan (T1)
1.   Institutions shall determine the amount of qualifying Tier 1 capital of a subsidiary that is included in consolidated own funds by subtracting from the own funds of that undertaking the result of multiplying the amount referred to in point (a) by the percentage referred to in point (b):1.   Laitosten on määritettävä se tytäryrityksen ehdot täyttävän ensisijaisen pääoman määrä, joka sisältyy konsolidoituihin omiin varoihin, vähentämällä ehdot täyttävistä tytäryrityksen omista varoista tulos, joka saadaan kertomalla a alakohdassa tarkoitettu määrä b alakohdassa tarkoitetulla prosenttiosuudella.
(a) | the Tier 1 capital of the subsidiary minus the lower of the following: | (i) | the amount of Tier 1 capital of the subsidiary required to meet the sum of the requirement laid down in point (b) of Article 92(1), the requirements referred to in Articles 458 and 459, the specific own funds requirements referred to in Article 104 of Directive 2013/36/EU, the combined buffer requirement defined in point (6) of Article 128 of Directive 2013/36/EU, the requirements referred to in Article 500 and any additional local supervisory regulations in third countries insofar as those requirements are to be met by Tier 1 Capital; | (ii) | the amount of consolidated Tier 1 capital that relates to the subsidiary that is required on a consolidated basis to meet the sum of the requirement laid down in point (b) of Article 92(1), the requirements referred to in Articles 458 and 459, the specific own funds requirements referred to in Article 104 of Directive 2013/36/EU, the combined buffer requirement defined in point (6) of Article 128 of Directive 2013/36/EU, the requirements referred to in Article 500 and any additional local supervisory regulations in third countries insofar as those requirements are to be met by Tier 1 Capital;a) | tytäryrityksen ensisijainen pääoma (T1) josta vähennetään pienempi seuraavista määristä: | i) | tytäryrityksen ensisijaisen pääoman (T1) määrä, jonka on vastattava tämän asetuksen 92 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn vaatimuksen, 458 ja 459 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 104 artiklassa tarkoitettujen erityisten omien varojen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 6 alakohdassa tarkoitetun yhteenlasketun puskurivaatimuksen, tämän asetuksen 500 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten sekä kolmansien maiden kaikkien paikallisten valvontasäännösten edellyttämää summaa siltä osin kuin nämä vaatimukset on katettava ensisijaisella pääomalla (T1); | ii) | tytäryritykseen liittyvä konsolidoidun ensisijaisen pääoman (T1) määrä, jonka on konsolidoinnin perusteella vastattava tämän asetuksen 92 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn vaatimuksen, 458 ja 459 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 104 artiklassa tarkoitettujen erityisten omien varojen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 6 kohdassa määritellyn yhteenlasketun puskurivaatimuksen, tämän asetuksen 500 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten sekä kolmansien maiden kaikkien paikallisten valvontasäännösten edellyttämää summaa siltä osin kuin nämä vaatimukset on katettava ensisijaisella pääomalla (T1);
(b) | the qualifying Tier 1 capital of the subsidiary expressed as a percentage of all Tier 1 instruments of that undertaking plus the related share premium accounts, retained earnings and other reserves.b) | tytäryrityksen ehdot täyttävä ensisijainen pääoma (T1), joka ilmaistaan prosenttiosuutena kaikista kyseisen yrityksen ensisijaisen pääoman (T1) instrumenteista, sekä niihin liittyvät ylikurssirahastot, kertyneet voittovarat ja muut rahastot.
2.   The calculation referred to in paragraph 1 shall be undertaken on a sub-consolidated basis for each subsidiary referred to in Article 81(1).2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä on laskettava alakonsolidointiryhmän tasolla kunkin 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tytäryrityksen osalta.
An institution may choose not to undertake this calculation for a subsidiary referred to in Article 81(1). Where an institution takes such a decision, the qualifying Tier 1 capital of that subsidiary may not be included in consolidated Tier 1 capital.Laitos voi halutessaan olla toteuttamatta laskentaa 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tytäryritykselle. Jos laitos tekee tällaisen päätöksen, kyseisen tytäryrityksen ehdot täyttävää ensisijaista pääomaa (T1) ei saa sisällyttää konsolidoituun ensisijaiseen pääomaan.
3.   Where a competent authority derogates from the application of prudential requirements on an individual basis, as laid down in Article 7, Tier 1 instruments within the subsidiaries to which the waiver is applied shall not be recognised in own funds at the sub-consolidated or at the consolidated level, as applicable.3.   Jos toimivaltainen viranomainen poikkeaa vakavaraisuusvaatimusten soveltamisesta yksittäiseen laitokseen 7 artiklassa säädetyn mukaisesti, niiden tytäryritysten ensisijaisen pääoman (T1) instrumentteja, joihin sovelletaan poikkeusta, ei sisällytetä omiin varoihin alakonsolidointiryhmän tasolla tai tapauksen mukaan konsolidoidusti.
Article 8686 artikla
Qualifying Tier 1 capital included in consolidated Additional Tier 1 capitalEhdot täyttävä ensisijainen pääoma (T1), joka sisältyy konsolidoituun ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1)
Without prejudice to Article 84 (5) and (6)), institutions shall determine the amount of qualifying Tier 1 capital of a subsidiary that is included in consolidated Additional Tier 1 capital by subtracting from the qualifying Tier 1 capital of that undertaking included in consolidated Tier 1 capital the minority interests of that undertaking that are included in consolidated Common Equity Tier 1 capital.Laitosten on määritettävä sellaisen tytäryrityksen ehdot täyttävän ensisijaisen pääoman (T1) määrä, joka sisältyy konsolidoituun ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1), vähentämällä tytäryrityksen ehdot täyttävästä ensisijaisesta pääomasta (T1), joka sisältyy konsolidoituun ensisijaiseen pääomaan (T1), kyseisen yrityksen vähemmistöosuudet, jotka sisältyvät konsolidoituun ydinpääomaan (CET1), sanotun kuitenkaan rajoittamatta 84 artiklan 5 ja 6 kohdan soveltamista.
Article 8787 artikla
Qualifying own funds included in consolidated own fundsEhdot täyttävät omat varat, jotka sisältyvät konsolidoituihin omiin varoihin
1.   Institutions shall determine the amount of qualifying own funds of a subsidiary that is included in consolidated own funds by subtracting from the qualifying own funds of that undertaking the result of multiplying the amount referred to in point (a) by the percentage referred to in point (b):1.   Laitosten on määritettävä sellaisten ehdot täyttävien tytäryrityksen omien varojen määrä, joka sisältyy konsolidoituihin omiin varoihin, vähentämällä ehdot täyttävistä tytäryrityksen omista varoista tulos, joka saadaan kertomalla a alakohdassa tarkoitettu määrä b alakohdassa tarkoitetulla prosenttiosuudella:
(a) | the own funds of the subsidiary minus the lower of the following: | (i) | the amount of own funds of the subsidiary required to meet the sum of the requirement laid down in point (c) of Article 92(1), the requirements referred to in Articles 458 and 459, the specific own funds requirements referred to in Article 104 of Directive 2013/36/EU, the combined buffer requirement defined in point (6) of Article 128 of Directive 2013/36/EU, the requirements referred to in Article 500 and any additional local supervisory regulations in third countries; | (ii) | the amount of own funds that relates to the subsidiary that is required on a consolidated basis to meet the sum of the requirement laid down in point (c) of Article 92(1), the requirements referred to in Articles 458 and 459, the specific own funds requirements referred to in Article 104 of Directive 2013/36/EU, the combined buffer requirement defined in point (6) of Article 128 of Directive 2013/36/EU, the requirements referred to in Article 500 and any additional local supervisory own funds requirement in third countries;a) | tytäryrityksen omat varat, joista vähennetään pienempi seuraavista: | i) | tytäryrityksen omien varojen määrä, jonka on vastattava tämän asetuksen 92 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn vaatimuksen, 458 ja 459 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 104 artiklassa tarkoitettujen erityisten omien varojen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 6 alakohdassa määritellyn yhteenlasketun puskurivaatimuksen, tämän asetuksen 500 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten sekä kolmansien maiden kaikkien paikallisten valvontasäännösten edellyttämää summaa; | ii) | tytäryritykseen liittyvä omien varojen määrä, jonka on konsolidoinnin perusteella vastattava tämän asetuksen 92 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn vaatimuksen, 458 ja 459 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 104 artiklassa tarkoitettujen erityisten omien varojen vaatimusten, direktiivin 2013/36/EU 128 artiklan 6 alakohdassa määritellyn yhteenlasketun puskurivaatimuksen, tämän asetuksen 500 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten sekä kolmansien maiden kaikkien paikallisten valvontasäännösten edellyttämää summaa;
(b) | the qualifying own funds of the undertaking, expressed as a percentage of all own funds instruments of the subsidiary that are included in Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 and Tier 2 items and the related share premium accounts, the retained earnings and other reserves.b) | ehdot täyttävät yrityksen omat varat, jotka ilmaistaan prosenttiosuutena kaikista tytäryrityksen omien varojen instrumenteista, jotka sisältyvät ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) eriin, sekä niihin liittyvät ylikurssirahastot, kertyneet voittovarat ja muut rahastot.
2.   The calculation referred to in paragraph 1 shall be undertaken on a sub-consolidated basis for each subsidiary referred to in Article 81(1).2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä on laskettava alakonsolidointiryhmän tasolla kunkin 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tytäryrityksen osalta.
An institution may choose not to undertake this calculation for a subsidiary referred to in Article 81(1). Where an institution takes such a decision, the qualifying own funds of that subsidiary may not be included in consolidated own funds.Laitos voi halutessaan olla toteuttamatta laskentaa 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tytäryritykselle. Jos laitos tekee tällaisen päätöksen, kyseisen tytäryrityksen ehdot täyttäviä omia varoja ei saa sisällyttää konsolidoituihin omiin varoihin.
3.   Where a competent authority derogates from the application of prudential requirements on an individual basis, as laid down in Article 7, own funds instruments within the subsidiaries to which the waiver is applied shall not be recognised in own funds at the sub-consolidated or at the consolidated level, as applicable.3.   Jos toimivaltainen viranomainen poikkeaa vakavaraisuusvaatimusten soveltamisesta yksittäiseen laitokseen 7 artiklassa säädetyn mukaisesti, niiden tytäryritysten omien varojen instrumentteja, joihin sovelletaan poikkeusta, ei sisällytetä omiin varoihin alakonsolidointiryhmän tasolla tai tapauksen mukaan konsolidoidusti.
Article 8888 artikla
Qualifying own funds instruments included in consolidated Tier 2 capitalEhdot täyttävät omien varojen instrumentit, jotka sisältyvät konsolidoituun toissijaiseen pääomaan (T2)
Without prejudice to Article 84(5) and (6), institutions shall determine the amount of qualifying own funds of a subsidiary that is included in consolidated Tier 2 capital by subtracting from the qualifying own funds of that undertaking that are included in consolidated own funds the qualifying Tier 1 capital of that undertaking that is included in consolidated Tier 1 capital.Uusien laitosten on määritettävä sellaisten ehdot täyttävien tytäryrityksen omien varojen määrä, joka sisältyy konsolidoituun toissijaiseen pääomaan (T2), vähentämällä ehdot täyttävistä tytäryrityksen omista varoista, jotka sisältyvät konsolidoituihin omiin varoihin, ehdot täyttävä kyseisen yrityksen ensisijainen pääoma (T1), joka sisältyy konsolidoituun ensisijaiseen pääomaan (T1), sanotun kuitenkaan rajoittamatta 84 artiklan 5 ja 6 kohdan soveltamista.
TITLE IIIIII   OSASTO
QUALIFYING HOLDINGS OUTSIDE THE FINANCIAL SECTORRAHOITUSALAN ULKOPUOLISET HUOMATTAVAT OMISTUSOSUUDET
Article 8989 artikla
Risk weighting and prohibition of qualifying holdings outside the financial sectorRahoitusalan ulkopuolisten huomattavien omistusosuuksien riskipainottaminen ja kieltäminen
1.   A qualifying holding, the amount of which exceeds 15 % of the eligible capital of the institution, in an undertaking which is not one of the following shall be subject to the provisions laid down in paragraph 3:1.   Alla olevan 3 kohdan säännöksiä sovelletaan huomattavaan omistusosuuteen, jonka määrä on yli 15 prosenttia laitoksen hyväksyttävästä pääomasta ja joka on yrityksessä, joka ei kuulu seuraaviin:
(a) | a financial sector entity;a) | finanssialan yhteisö;
(b) | an undertaking, that is not a financial sector entity, carrying on activities which the competent authority considers to be any of the following: | (i) | a direct extension of banking; | (ii) | ancillary to banking; | (iii) | leasing, factoring, the management of unit trusts, the management of data processing services or any other similar activity.b) | yritys, joka ei ole finanssialan yhteisö ja jonka harjoittamaa toimintaa toimivaltainen viranomainen pitää jonakin seuraavista: | i) | pankkitoiminnan suorana jatkeena | ii) | pankkitoiminnan oheistoimintana, | iii) | esinevuokraus- ja myyntilaskurahoitustoimintana, sijoitusrahastojen hoitona, tietojenkäsittelypalvelujen hoitona tai muuna vastaavana liiketoimintana.
2.   The total amount of the qualifying holdings of an institution in undertakings other than those referred to in points (a) and (b) of paragraph 1 that exceeds 60 % of its eligible capital shall be subject to the provisions laid down in paragraph 3.2.   Niiden huomattavien omistusosuuksien kokonaismäärään, jotka laitoksella on muissa kuin 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa yrityksissä ja jotka ovat yli 60 prosenttia sen hyväksyttävästä pääomasta, sovelletaan 3 kohdan säännöksiä.
3.   Competent authorities shall apply the requirements laid down in point (a) or (b) to qualifying holdings of institutions referred to in paragraphs 1 and 2:3.   Toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava a ja b alakohdan vaatimuksia 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin laitosten huomattaviin omistusosuuksiin:
(a) | for the purpose of calculating the capital requirement in accordance with Part Three, institutions shall apply a risk weight of 1 250 % to the greater of the following: | (i) | the amount of qualifying holdings referred to in paragraph 1 in excess of 15 % of eligible capital; | (ii) | the total amount of qualifying holdings referred to in paragraph 2 that exceed 60 % of the eligible capital of the institution;a) | laskettaessa pääomavaatimusta kolmannen osan mukaisesti laitosten on sovellettava 1 250 prosentin riskipainoa suurempaan seuraavista: | i) | sellaisten 1 kohdassa tarkoitettujen huomattavien omistusosuuksien määrään, joka on yli 15 prosenttia hyväksyttävästä pääomasta; | ii) | sellaisten 2 kohdassa tarkoitettujen huomattavien omistusosuuksien kokonaismäärään, joka on yli 60 prosenttia laitoksen hyväksyttävästä pääomasta;
(b) | the competent authorities shall prohibit institutions from having qualifying holdings referred to in paragraphs 1 and 2 the amount of which exceeds the percentages of eligible capital laid down in those paragraphs.b) | toimivaltaisten viranomaisten on kiellettävä laitoksia pitämästä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja huomattavia omistusosuuksia, joiden määrä ylittää mainituissa kohdissa säädetyt prosenttiosuudet hyväksyttävästä pääomasta.
Competent authorities shall publish their choice of (a) or (b).Toimivaltaisten viranomaisten on julkistettava a tai b alakohdan mukainen valintansa.
4.   For the purposes of point (b) of paragraph 1, EBA shall issue guidelines specifying the following concepts:4.   EPV antaa 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi ohjeita, joissa määritetään seuraavat käsitteet:
(a) | activities that are a direct extension of banking;a) | pankkitoiminnan suorana jatkeena oleva toiminta;
(b) | activities ancillary to banking;b) | toiminnat, joissa on kyse pankkitoiminnan oheispalveluista,
(c) | similar activities.c) | vastaava toiminta.
Those guidelines shall be adopted in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010.Ohjeet annetaan asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti.
Article 9090 artikla
Alternative to 1 250 % risk weightVaihtoehto 1 250 prosentin soveltamiselle
As an alternative to applying a 1 250 % risk weight to the amounts in excess of the limits specified in Article 89(1) and (2), institutions may deduct those amounts from Common Equity Tier 1 items in accordance with point (k) of Article 36(1).Laitokset voivat sen sijaan, että ne soveltavat 89 artiklan 1 ja 2 kohdassa määritetyt raja-arvot ylittäviin määriin 1 250 prosentin riskipainoa, vähentää kyseiset määrät ydinpääoman (CET1) eristä 36 artiklan 1 kohdan k alakohdan mukaisesti.
Article 9191 artikla
ExceptionsPoikkeukset
1.   Shares of undertakings not referred to in points (a) and (b) of Article 89(1) shall not be included in calculating the eligible capital limits specified in that Article where any of the following conditions is met:1.   Muita kuin 89 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja yritysten osakkeita ei saa ottaa huomioon laskettaessa mainitussa artiklassa määritettyjä hyväksyttävän pääoman rajoja, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
(a) | those shares are held temporarily during a financial assistance operation as referred to in Article 79;a) | osakkeet ovat 79 artiklassa tarkoitetussa väliaikaisessa omistuksessa taloudellisen avustusoperaation aikana;
(b) | the holding of those shares is an underwriting position held for five working days or fewer;b) | kyseisten osakkeiden hallussapito on merkintäsitoumuksia koskeva positio, jota pidetään enintään viisi työpäivää;
(c) | those shares are held in the own name of the institution and on behalf of others.c) | osakkeet ovat laitoksen omissa nimissä toisten lukuun.
2.   Shares which are not financial fixed assets as referred to in Article 35(2) of Directive 86/635/EEC shall not be included in the calculation specified in Article 89.2.   Osakkeita ja osuuksia, jotka eivät ole direktiivin 86/635/ETY 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua arvonsa säilyttävää käyttöomaisuutta, ei saa sisällyttää 89 artiklassa määritettyyn laskelmaan.
PART THREEKOLMAS OSA
CAPITAL REQUIREMENTSPÄÄOMAVAATIMUKSET
TITLE II   OSASTO
GENERAL REQUIREMENTS, VALUATION AND REPORTINGYLEISET VAATIMUKSET, ARVOSTAMINEN JA ILMOITTAMINEN
CHAPTER 11   LUKU
Required level of own fundsVaadittu omien varojen määrä
Section 11   Jakso
Own funds requirements for institutionsLaitoksia koskevat omien varojen vaatimukset
Article 9292 artikla
Own funds requirementsOmien varojen vaatimukset
1.   Subject to Articles 93 and 94, institutions shall at all times satisfy the following own funds requirements:1.   Jollei 93 ja 94 artiklasta muuta johdu, laitosten on aina täytettävä seuraavat omien varojen vaatimukset:
(a) | a Common Equity Tier 1 capital ratio of 4,5 %;a) | ydinpääoman (CET1) osuus 4,5 prosenttia;
(b) | a Tier 1 capital ratio of 6 %;b) | ensisijaisen pääoman (T1) osuus 6 prosenttia;
(c) | a total capital ratio of 8 %.c) | kokonaispääomaosuus 8 prosenttia.
2.   Institutions shall calculate their capital ratios as follows:2.   Laitosten on laskettava vakavaraisuussuhteensa seuraavasti:
(a) | the Common Equity Tier 1 capital ratio is the Common Equity Tier 1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount;a) | ydinpääoman (CET1) osuudeksi lasketaan laitoksen ydinpääoma (CET1) ilmaistuna prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä;
(b) | the Tier 1 capital ratio is the Tier 1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount;b) | ensisijaisen pääoman (T1) osuudeksi lasketaan laitoksen ensisijainen pääoma (T1) ilmaistuna prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä;
(c) | the total capital ratio is the own funds of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.c) | kokonaispääoman osuudeksi lasketaan laitoksen omat varat ilmaistuna prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä.
3.   Total risk exposure amount shall be calculated as the sum of points (a) to (f) of this paragraph after taking into account the provisions laid down in paragraph 4:3.   Kokonaisriskin määrä on laskettava tämän kohdan a–f alakohdan yhteismääränä sen jälkeen, kun 4 kohdan säännökset on otettu huomioon:
(a) | the risk weighted exposure amounts for credit risk and dilution risk, calculated in accordance with Title II and Article 379, in respect of all the business activities of an institution, excluding risk weighted exposure amounts from the trading book business of the institution;a) | II osaston ja 379 artiklan mukaisesti laskettu riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä luottoriskille ja laimentumisriskille laitoksen koko liiketoiminnan osalta, lukuun ottamatta laitoksen kaupankäyntivarastoon liittyvään liiketoimintaan sisältyvää riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää;
(b) | the own funds requirements, determined in accordance with Title IV of this Part or Part Four, as applicable, for the trading-book business of an institution, for the following: | (i) | position risk; | (ii) | large exposures exceeding the limits specified in Articles 395 to 401, to the extent an institution is permitted to exceed those limits;b) | tapauksen mukaan tämän osan IV osaston tai neljännen osan mukaisesti määritetyt laitoksen kaupankäyntivarastoon liittyvää liiketoimintaa koskevat omien varojen vaatimukset seuraavien riskien osalta: | i) | positioriski; | ii) | suuret asiakasriskit, jotka ylittävät 395–401 artiklassa määritetyt raja-arvot, siltä osin kuin laitoksella on lupa ylittää kyseiset rajat;
(c) | the own funds requirements determined in accordance with Title IV or Title V with the exception of Article 379, as applicable, for the following: | (i) | foreign-exchange risk; | (ii) | settlement risk; | (iii) | commodities risk;c) | tapauksen mukaan 379 artiklaa lukuun ottamatta IV tai V osaston mukaisesti määritetyt omien varojen vaatimukset seuraavien riskien osalta: | i) | valuuttakurssiriski; | ii) | toimitusriski; | iii) | hyödykeriski;
(d) | the own funds requirements calculated in accordance with Title VI for credit valuation adjustment risk of OTC derivative instruments other than credit derivatives recognised to reduce risk-weighted exposure amounts for credit risk;d) | VI osaston mukaisesti lasketut omien varojen vaatimukset muiden sellaisten pörssin ulkopuolisten OTC-johdannaissopimusten kuin luottojohdannaissopimusten vastuun arvonoikaisuriskille, joiden katsotaan pienentävän riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää luottoriskille;
(e) | the own funds requirements determined in accordance with Title III for operational risk;e) | III osaston mukaisesti määritetyt omien varojen vaatimukset operatiivisen riskin osalta;
(f) | the risk weighted exposure amounts determined in accordance with Title II for counterparty risk arising from the trading book business of the institution for the following types of transactions and agreements: | (i) | contracts listed in Annex II and credit derivatives; | (ii) | repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions based on securities or commodities; | (iii) | margin lending transactions based on securities or commodities; | (iv) | long settlement transactions.f) | II osaston mukaisesti määritetty riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä laitoksen kaupankäyntivarastoon liittyvään liiketoimintaan sisältyvälle vastapuoliriskille seuraavien liiketoimi- ja sopimustyyppien osalta: | i) | pörssin ulkopuoliset OTC-johdannaissopimukset ja luottojohdannaiset; | ii) | liitteessä II lueteltuihin sopimuksiin sekä arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi antamiseen tai lainaksi ottamiseen liittyvät sopimukset; | iii) | kaupankäyntivarastoon luettaviin arvopapereihin ja hyödykkeisiin perustuvat vakuudelliset limiittiluotonantoliiketoimet (margin lending transactions); | iv) | pitkän selvitysajan liiketoimet.
4.   The following provisions shall apply in the calculation of the total exposure amount referred to in paragraph 3:4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetun kokonaisriskin määrän laskennassa on sovellettava seuraavia säännöksiä:
(a) | the own funds requirements referred to in points (c), (d) and (e) of that paragraph shall include those arising from all the business activities of an institution;a) | kyseisen kohdan c, d ja e alakohdassa tarkoitettuihin omien varojen vaatimuksiin on sisällytettävä laitoksen koko liiketoiminnasta johtuvat vaatimukset;
(b) | institutions shall multiply the own funds requirements set out in points (b) to (e) of that paragraph by 12,5.b) | laitosten on kerrottava kyseisen kohdan b–e alakohdan mukaiset omien varojen vaatimukset kertoimella 12,5;
Article 9393 artikla
Initial capital requirement on going concernPerustamispääoman vaatimus toiminnan jatkuvuutta koskevissa tilanteissa
1.   The own funds of an institution may not fall below the amount of initial capital required at the time of its authorisation.1.   Laitoksen omien varojen määrä ei saa supistua pienemmäksi kuin sen toimiluvan myöntämisen aikaan vaaditun perustamispääoman määrä.
2.   Credit institutions that were already in existence on 1 January 1993, the amount of own funds of which do not attain the amount of initial capital required may continue to carry out their activities. In that event, the amount of own funds of those institutions may not fall below the highest level reached with effect from 22 December 1989.2.   Luottolaitokset, jotka olivat olemassa jo 1 päivänä tammikuuta 1993 ja joiden omien varojen määrä ei täytä perustamispääoman vaatimusta, voivat jatkaa toimintaansa. Siinä tapauksessa kyseisten laitosten omien varojen määrä ei saa supistua pienemmäksi kuin suurin määrä, jonka ne ovat saavuttaneet 22 päivän joulukuuta 1989 jälkeen.
3.   Authorised investment firms and firms that were covered by Article 6 of Directive 2006/49/EC which were in existence before 31 December 1995, the amount of own funds of which do not attain the amount of initial capital required may continue to carry out their activities. The own funds of such firms or investment firms shall not fall below the highest reference level calculated after the date of notification contained in Council Directive 93/6/EEC of 15 March 1993 on the capital adequacy of investments firms and credit institutions (28). That reference level shall be the average daily level of own funds calculated over a six month period preceding the date of calculation. It shall be calculated every six months in respect of the corresponding preceding period.3.   Sellaiset toimiluvan saaneet sijoituspalveluyritykset ja direktiivin 2006/49/EY 6 artiklassa tarkoitetut yritykset, jotka olivat olemassa 31 päivänä joulukuuta 1995 ja joiden omien varojen määrä ei enää täytä toiminnan jatkamisen edellyttämää perustamispääomavaatimusta, voivat jatkaa toimintaansa. Tällaisten yritysten tai sijoituspalveluyritysten omat varat eivät saa laskea alhaisemmalle tasolle kuin korkein viitetaso, joka on laskettu sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä 15 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/6/ETY (28) mukaisen tiedoksiantamispäivän jälkeen. Viitetaso on omien varojen päivittäinen keskiarvo, joka lasketaan laskentapäivää edeltävältä kuuden kuukauden jaksolta. Tämä viitetaso on laskettava kyseiseltä jaksolta joka kuudes kuukausi.
4.   Where control of an institution falling within the category referred to in paragraph 2 or 3 is taken by a natural or legal person other than the person who controlled the institution previously, the amount of own funds of that institution shall attain the amount of initial capital required.4.   Jos määräysvalta 2 tai 3 kohdassa tarkoitettuun ryhmään kuuluvaan laitokseen siirtyy muulle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle kuin sille, jolla se oli aikaisemmin, kyseisen laitoksen omien varojen määrän on vastattava vähintään vaaditun perustamispääoman määrää.
5.   Where there is a merger of two or more institutions falling within the category referred to in paragraph 2 or 3, the amount of own funds of the institution resulting from the merger shall not fall below the total own funds of the merged institutions at the time of the merger, as long as the amount of initial capital required has not been attained.5.   Jos kaksi tai useampia 2 tai 3 kohdassa tarkoitettuun ryhmään kuuluvaa laitosta sulautuu, sulautumisen tuloksena syntyvän laitoksen omien varojen määrä ei saa supistua pienemmäksi kuin sulautuneiden laitosten omien varojen kokonaismäärä sulautumisen aikaan jaksolla, jolla perustamispääoman vaatimusta ei ole täytetty.
6.   Where competent authorities consider it necessary to ensure the solvency of an institution that the requirement laid down in paragraph 1 is met, the provisions laid down in paragraphs 2 to 5 shall not apply.6.   Jos toimivaltaiset viranomaiset katsovat tarpeelliseksi varmistaa laitoksen vakavaraisuuden huolehtimalla siitä, että 1 kohdassa säädetty vaatimus täyttyy, 2–5 kohdan säännöksiä ei sovelleta.
Article 9494 artikla
Derogation for small trading book businessPientä kaupankäyntivarastoon liittyvää liiketoimintaa koskeva poikkeus
1.   Institutions may replace the capital requirement referred to in point (b) of Article 92(3) by a capital requirement calculated in accordance with point (a) of that paragraph in respect of their trading-book business, provided that the size of their on- and off-balance sheet trading-book business meets both the following conditions:1.   Laitokset voivat korvata 92 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetun omien varojen vaatimuksen kaupankäyntivarastoon liittyvän liiketoimintansa osalta kyseisen kohdan a alakohdan mukaisesti lasketulla omien varojen vaatimuksella edellyttäen, että niiden tase-eriin ja taseen ulkopuolisiin eriin sisältyvä kaupankäyntivarastoon liittyvä liiketoiminta täyttää seuraavat edellytykset:
(a) | is normally less than 5 % of the total assets and EUR 15 million;a) | sen määrä on yleensä alle 5 prosenttia suhteessa kokonaisvaroihin ja alle 15 miljoonaa euroa;
(b) | never exceeds 6 % of total assets and EUR 20 million.b) | sen määrä on aina enintään 6 prosenttia suhteessa kokonaisvaroihin ja enintään 20 miljoonaa euroa.
2.   In calculating the size of on- and off-balance sheet business, institutions shall apply the following:2.   Laskettaessa tase-erien ja taseen ulkopuolisten erien loppusummaa laitosten on noudatettava seuraavaa:
(a) | debt instruments shall be valued at their market prices or their nominal values, equities at their market prices and derivatives according to the nominal or market values of the instruments underlying them;a) | vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvälineet on arvostettava niiden markkinahintaan tai nimellisarvoon, osakkeet markkinahintaan ja johdannaissopimukset niiden kohde-etuutena olevien rahoitusvälineiden nimellis- tai markkina-arvoon;
(b) | the absolute value of long positions shall be summed with the absolute value of short positions.b) | pitkien positioiden absoluuttinen arvo on laskettava yhteen lyhyiden positioiden absoluuttisen arvon kanssa.
3.   Where an institution fails to meet the condition in point (b) of paragraph 1 it shall immediately notify the competent authority. If, following assessment by the competent authority, the competent authority determines and notifies the institution that the requirement in point (a) of paragraph 1 is not met, the institution shall cease to make use of paragraph 1 from the next reporting date.3.   Jos laitos ei täytä 1 kohdan b alakohdassa olevaa edellytystä, sen on ilmoitettava siitä välittömästi toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos toimivaltainen viranomainen määrittää laatimansa arvioinnin jälkeen, että 1 kohdan a alakohdan vaatimus ei täyty ja ilmoittaa siitä laitokselle, kyseisen laitoksen on lopettava 1 kohdan soveltaminen seuraavasta tilinpäätöspäivästä.
Section 22   Jakso
Own funds requirements for investment firms with limited authorisation to provide investment servicesNiihin sijoituspalveluyrityksiin sovellettavat omien varojen vaatimukset, joilla on rajoitettu toimilupa sijoituspalveluiden tarjoamiseen
Article 9595 artikla
Own funds requirements for investment firms with limited authorisation to provide investment servicesNiihin sijoituspalveluyrityksiin sovellettavat omien varojen vaatimukset, joilla on rajoitettu toimilupa sijoituspalveluiden tarjoamiseen
1.   For the purposes of Article 92(3), investment firms that are not authorised to provide the investment services and activities listed in points (3) and (6) of Section A of Annex I to Directive 2004/39/EC shall use the calculation of the total risk exposure amount specified in paragraph 2.1.   Sovellettaessa 92 artiklan 3 kohtaa sijoituspalveluyritysten, joiden toimilupa ei kata direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan A jakson 3 ja 6 kohdassa lueteltujen sijoituspalveluiden ja –toimintojen tarjoamista, on käytettävä 2 kohdassa määritettyä kokonaisriskin määrän laskentatapaa.
2.   Investment firms referred to in paragraph 1 of this Article and firms referred to in point (2)(c) of Article 4(1) that provide the investment services and activities listed in points (2) and (4) of Section A of Annex I to Directive 2004/39/EC shall calculate the total risk exposure amount as the higher of the following:2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sijoituspalveluyritysten ja 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan c alakohdassa tarkoitettujen yritysten, jotka tarjoavat direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevassa A osan 2 ja 4 kohdassa lueteltuja sijoituspalveluja tai -toimintoja, on laskettava kokonaisriskin määrä suurempana seuraavista:
(a) | the sum of the items referred to in points (a) to (d) and (f) of Article 92(3) after applying Article 92(4);a) | 92 artiklan 3 kohdan a–d ja f alakohdassa tarkoitettujen erien yhteismääränä 92 artiklan 4 kohdan soveltamisen jälkeen;
(b) | 12,5 multiplied by the amount specified in Article 97.b) | 12,5 kerrottuna 97 artiklan mukaisella määrällä.
Firms referred to in point (2)(c) of Article 4(1) that provide the investment services and activities listed in points (2) and (4) of Section A of Annex I to Directive 2004/39/EC shall meet the requirements in Article 92(1) and (2) based on the total risk exposure amount referred to in the first subparagraph.Edellä 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan c alakohdassa tarkoitettujen yritysten, jotka tarjoavat direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevassa A osan 2 ja 4 kohdassa lueteltuja sijoituspalveluja tai -toimintoja, on täytettävä 92 artiklan 1 ja 2 kohdan vaatimukset ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kokonaisriskin määrän pohjalta.
Competent authorities may set the own fund requirements for firms referred to in point (2)(c) of Article 4(1) that provide the investment services and activities listed in points (2) and (4) of Section A of Annex I to Directive 2004/39/EC as the own fund requirements that would be binding on those firms according to the national transposition measures in force on 31 December 2013 for Directives 2006/49/EC and 2006/48/EC.Toimivaltaiset viranomaiset voivat säätää, että 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan c alakohdassa tarkoitettuihin yrityksiin, jotka tarjoavat direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevassa A osan 2 ja 4 kohdassa lueteltuja sijoituspalveluja tai -toimintoja, sovellettavat omien varojen vaatimukset sitovat kyseisiä yrityksiä direktiivin 2006/49/EY ja 2006/48/EY osalta 31 päivänä joulukuuta 2013 voimassa olevien kansallisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti.
3.   Investment firms referred to in paragraph 1 are subject to all other provisions regarding operational risk laid down in Title VII, Chapter 3, Section II, Sub-section 1 of Directive 2013/36/EU.3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin sijoituspalveluyrityksiin sovelletaan kaikkia muita direktiivin 2013/36/EU VII osaston 3 luvun II jakson 1 alajaksossa säädettyjä operatiivista riskiä koskevia säännöksiä.
Article 9696 artikla
Own funds requirements for investment firms which hold initial capital as laid down in Article 28(2) of Directive 2013/36/EUNiihin sijoituspalveluyrityksiin sovellettavat omien varojen vaatimukset, joilla on direktiivin 2013/36/EU 28 artiklan 2 kohdan mukainen perustamispääoma
1.   For the purposes of Article 92(3), the following categories of investment firm which hold initial capital in accordance with Article 28(2) of Directive 2013/36/EU shall use the calculation of the total risk exposure amount specified in paragraph 2 of this Article:1.   Sovellettaessa 92 artiklan 3 kohtaa seuraavanlaisten sijoituspalveluyritysten, joilla on direktiivin 2013/36/EU 28 artiklan 2 kohdan mukainen perustamispääoma, on käytettävä tämän artiklan 2 kohdassa määritettyä kokonaisriskin määrän laskentatapaa:
(a) | investment firms that deal on own account only for the purpose of fulfilling or executing a client order or for the purpose of gaining entrance to a clearing and settlement system or a recognised exchange when acting in an agency capacity or executing a client order;a) | sijoituspalveluyritykset, jotka käyvät kauppaa omaan lukuunsa vain asiakkaan toimeksiannon toteuttamiseksi tai suorittamiseksi tai päästäkseen arvopaperien selvitys- ja toimitusjärjestelmään tai virallisesti hyväksyttyyn pörssiin toimiessaan asiamiehenä tai toteuttaessaan asiakkaan toimeksiantoa;
(b) | investment firms that meet all the following conditions: | (i) | that do not hold client money or securities; | (ii) | that undertake only dealing on own account; | (iii) | that have no external customers; | (iv) | for which the execution and settlement whose transactions takes place under the responsibility of a clearing institution and are guaranteed by that clearing institution.b) | sijoituspalveluyritykset, jotka täyttävät kaikki seuraavat edellytykset: | i) | joilla ei ole hallussaan asiakkaidensa varoja tai arvopapereita; | ii) | jotka käyvät kauppaa vain omaan lukuunsa; | iii) | joilla ei ole ulkopuolisia asiakkaita; | iv) | joiden liiketoimien toteuttaminen ja selvitys on selvitysyhteisön vastuulla ja sen takaamaa.
2.   For investment firms referred to in paragraph 1, total risk exposure amount shall be calculated as the sum of the following:2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen sijoituspalveluyritysten on laskettava kokonaisriskin määrä seuraavien yhteismääränä:
(a) | points (a) to (d) and (f) of Article 92(3) after applying Article 92(4);a) | 92 artiklan 3 kohdan a–d ja f alakohta 92 artiklan 4 kohdan soveltamisen jälkeen;
(b) | the amount referred to in Article 97 multiplied by 12,5.b) | 97 artiklassa tarkoitettu määrä kerrottuna kertoimella 12,5.
3.   Investment firms referred to in paragraph 1 are subject to all other provisions regarding operational risk laid down in Title VII, Chapter 3, Section II, Sub-section 1 of Directive 2013/36/EU.3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin sijoituspalveluyrityksiin sovelletaan kaikkia muita direktiivin 2013/36/EU VII osaston 3 luvun II jakson 1 alajaksossa säädettyjä operatiivista riskiä koskevia säännöksiä.
Article 9797 artikla
Own Funds based on Fixed OverheadsKiinteisiin yleiskustannuksiin perustuvat omat varat
1.   In accordance with Articles 95 and 96, an investment firm and firms referred to in point (2)(c) of Article 4(1) that provide the investment services and activities listed in points (2) and (4) of Section A of Annex I to Directive 2004/39/EC shall hold eligible capital of at least one quarter of the fixed overheads of the preceding year.1.   Edellä olevien 95 ja 96 artiklan mukaisesti sijoituspalveluyrityksellä ja 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan c alakohdassa tarkoitetuilla yrityksillä, jotka tarjoavat direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevassa A osan 2 ja 4 kohdassa lueteltuja sijoituspalveluja tai -toimintoja, on oltava hyväksyttävää pääomaa vähintään yksi neljäsosa edellisen vuoden kiinteistä yleiskustannuksista.
2.   Where there is a change in the business of an investment firm since the preceding year that the competent authority considers to be material, the competent authority may adjust the requirement laid down in paragraph 1.2.   Jos sijoituspalveluyrityksen liiketoiminnassa on tapahtunut edellisen vuoden jälkeen muutos, jonka toimivaltainen viranomainen katsoo olennaiseksi, toimivaltainen viranomainen voi mukauttaa 1 kohdassa säädettyä vaatimusta.
3.   Where an investment firm has not completed business for one year, starting from the day it starts up, an investment firm shall hold eligible capital of at least one quarter of the fixed overheads projected in its business plan, except where the competent authority requires the business plan to be adjusted.3.   Jos sijoituspalveluyritys ei ole harjoittanut liiketoimintaa yhteen vuoteen alkaen toimintansa aloituspäivästä, sillä on oltava hyväksyttävää pääomaa vähintään yksi neljäsosa liiketoimintasuunnitelmansa mukaisista kiinteistä yleiskustannuksista, jollei toimivaltainen viranomainen vaadi liiketoimintasuunnitelman mukauttamista.
4.   EBA in consultation with ESMA shall develop draft regulatory technical standards to specify in greater detail the following:4.   EPV laatii EAMV:tä kuultuaan teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa määritetään yksityiskohtaisemmin seuraavat seikat:
(a) | the calculation of the requirement to hold eligible capital of at least one quarter of the fixed overheads of the previous year;a) | sen vaatimuksen laskenta, jonka mukaan sijoituspalveluyrityksellä on oltava hyväksyttävää pääomaa vähintään määrä, joka vastaa yhtä neljäsosaa edellisen vuoden kiinteistä yleiskustannuksista;
(b) | the conditions for the adjustment by the competent authority of the requirement to hold eligible capital of at least one quarter of the fixed overheads of the previous year;b) | edellytykset, joiden mukaan toimivaltainen viranomainen voi mukauttaa vaatimusta, jonka mukaan sijoituspalveluyrityksellä on oltava hyväksyttävää pääomaa vähintään määrä, joka vastaa yhtä neljäsosaa edellisen vuoden kiinteistä yleiskustannuksista;
(c) | the calculation of projected fixed overheads in the case of an investment firm that has not completed business for one year.c) | sellaisen sijoituspalveluyrityksen ennakoitujen kiinteiden yleiskustannusten laskenta, joka ei ole harjoittanut liiketoimintaa yhteen vuoteen.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 1 March 2014.EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2014.
Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
Article 9898 artikla
Own funds for investment firms on a consolidated basisSijoituspalveluyritysten omat varat konsolidoinnin perusteella
1.   In the case of the investment firms referred to in Article 95(1) in a group, where that group does not include credit institutions, a parent investment firm in a Member State shall apply Article 92 at a consolidated level as follows:1.   Siinä tapauksessa, että 95 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut sijoituspalveluyritykset kuuluvat ryhmään, johon ei kuulu luottolaitoksia, jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivan sijoituspalveluyrityksen on sovellettava 92 artiklaa konsolidoidusti seuraavalla tavalla:
(a) | using the calculation of total risk exposure amount specified in Article 95(2);a) | käyttäen 95 artiklan 2 kohdassa määritettyä kokonaisriskin määrän laskentaa;
(b) | own funds calculated on the basis of the consolidated situation of the parent investment firm or that of the financial holding company or mixed financial holding company, as applicable.b) | omat varat lasketaan emoyrityksenä toimivan sijoituspalveluyrityksen tai tilanteen mukaan rahoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön konsolidoidun aseman perusteella.
2.   In the case of investment firms referred to in Article 96(1) in a group, where that group does not include credit institutions, a parent investment firm in a Member State and an investment firm controlled by a financial holding company or mixed financial holding company shall apply Article 92 on a consolidated basis as follows:2.   Siinä tapauksessa, että 96 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut sijoituspalveluyritykset kuuluvat ryhmään, johon ei kuulu luottolaitoksia, jäsenvaltiossa emoyrityksenä toimivan sijoituspalveluyrityksen ja rahoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön määräysvallassa olevan sijoituspalveluyrityksen on sovellettava 92 artiklaa konsolidoidusti seuraavalla tavalla:
(a) | it shall use the calculation of total risk exposure amount specified in Article 96(2);a) | sen on käytettävä 96 artiklan 2 kohdassa määritettyä kokonaisriskin määrän laskentaa;
(b) | it shall use own funds calculated on the basis of the consolidated situation of the parent investment firm or that of the financial holding company or mixed financial holding company, as applicable, and in compliance with Chapter 2 of Title II of Part One.b) | sen on käytettävä omia varoja, jotka lasketaan emoyrityksenä toimivan sijoituspalveluyrityksen konsolidoidun aseman perusteella tai tilanteen mukaan rahoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön omia varoja ensimmäisen osan II osaston 2 luvun mukaisesti.
CHAPTER 22   LUKU
Calculation and reporting requirementsLaskenta- ja ilmoittamisvaatimukset
Article 9999 artikla
Reporting on own funds requirements and financial informationOmien varojen vaatimuksista annettavat ilmoitukset ja rahoitustiedot
1.   Reporting by institutions to the competent authorities on the obligations laid down in Article 92 shall be carried out at least on a semi-annual basis.1.   Laitosten on annettava toimivaltaisille viranomaisille vähintään puolivuosittain ilmoitus 92 artiklassa säädetyistä velvoitteista.
2.   Institutions subject to Article 4 of Regulation (EC) No 1606/2002 and credit institutions other than those referred to in Article 4 of that Regulation that prepare their consolidated accounts in conformity with the international accounting standards adopted in accordance with the procedure laid down in Article 6(2) of that Regulation, shall also report financial information.2.   Laitosten, joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1606/2002 4 artiklaa, ja muiden kuin kyseisen asetuksen 4 artiklassa tarkoitettujen luottolaitosten, jotka laativat konsolidoidut tilinpäätöksensä kyseisen asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa vahvistetun menettelyn mukaisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen, on ilmoitettava myös rahoitustiedot.
3.   Competent authorities may require those credit institutions applying international accounting standards as applicable under Regulation (EC) No 1606/2002 for the reporting of own funds on a consolidated basis pursuant to Article 24(2) of this Regulation to also report financial information as laid down in paragraph 2 of this Article.3.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia luottolaitoksia, jotka soveltavat kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja, sellaisina kuin niitä sovelletaan asetuksen (EY) No 1606/2002 nojalla, omien varojen ilmoittamiseen konsolidoidusti tämän asetuksen 23 artiklan 2 kohdan nojalla, ilmoittamaan myös rahoitustiedot tämän artiklan 2 kohdassa säädetyn mukaisesti.
4.   The financial information referred to in paragraph 2 and in the first subparagraph of paragraph 3 shall be reported to the extent this is necessary to obtain a comprehensive view of the risk profile of an institution's activities and a view on the systemic risks posed by institutions to the financial sector or the real economy in accordance with Regulation (EU) No 1093/2010.4.   Edellä 2 kohdassa ja 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut rahoitustiedot on annettava siltä osin kuin se on tarpeen, jotta saadaan kattava kuva laitoksen toiminnan riskiprofiilista sekä käsitys laitosten rahoitusalalle tai reaalitaloudelle aiheuttamista järjestelmäriskeistä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 mukaisesti.
5.   EBA shall develop draft implementing technical standards to specify the uniform formats, frequencies, dates of reporting, definitions and the IT solutions to be applied in the Union for the reporting referred to in paragraphs 1 to 4.5.   EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset, joissa määritetään 1-4 kohdassa tarkoitettujen unionissa annettavien ilmoitusten yhtenäiset muodot ja niissä sovellettava jaksotus sekä sovellettavat määräpäivät, määritelmät ja tietotekniikkaratkaisut.
The reporting requirements shall be proportionate to the nature, scale and complexity of the activities of the institutions.Ilmoituksia koskevien vaatimusten on oltava oikeassa suhteessa laitosten toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimuotoisuuteen.
EBA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 1 February 2015.EPV toimittaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle … päivään …kuuta 1 päivänä helmikuuta 2015 mennessä.
Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1093/2010.Komissiolle siirretään valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.
6.   Where a competent authority considers that the financial information required by paragraph 2 is necessary to obtain a comprehensive view of the risk profile of the activities of, and a view of the systemic risks to the financial sector or the real economy posed by, institutions other than those referred to in paragraphs2 and 3 that are subject to an accounting framework based on Directive 86/635/EEC, the competent authority shall consult EBA on the extension of the reporting requirements of financial information on a consolidated basis to those institutions, provided that they are not already reporting on such a basis.6.   Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että 2 kohdassa vaaditut rahoitustiedot ovat tarpeellisia, jotta saadaan kattava kuva sellaisten muiden kuin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen laitosten toiminnan riskiprofiilista, joihin sovelletaan direktiiviin 86/635/ETY perustuvaa tilinpäätössäännöstöä, sekä käsitys niiden rahoitusalalle tai reaalitaloudelle aiheuttamista järjestelmäriskeistä, toimivaltaisten viranomaisten on kuultava EPV:tä rahoitustietojen ilmoittamista konsolidoinnin perusteella koskevien vaatimusten soveltamisalan laajentamisesta tällaisiin laitoksiin, jos ne eivät jo ilmoita tietoja tältä pohjalta.
EBA shall develop draft implementing technical standards to specify the formats to be used by institutions to which the competent authorities may extend the reporting requirements in accordance with the first subparagraph.EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset, joissa määritetään ne ilmoitusten muodot, joita laitosten on käytettävä ja joiden perustella toimivaltaiset viranomaiset voivat laajentaa rahoitustietojen ilmoittamista koskevia vaatimuksia ensimmäisen alakohdan mukaisesti.
EBA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 1 February 2015.EPV toimittaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle 1 päivänä helmikuuta 2015 mennessä.
Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the second subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1093/2010.Komissiolle siirretään valta hyväksyä toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.
7.   Where a competent authority considers information not covered by the implementing technical standards referred to in paragraph 5 to be necessary for the purposes set out in paragraph 4, it shall notify EBA and the ESRB about the additional information it deems necessary to include in the implementing technical standards referred to in paragraph 5.7.   Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että 5 kohdassa tarkoitettujen teknisten täytäntöönpanostandardien kattamien tietojen lisäksi tarvitaan muita tietoja 4 kohdassa säädettyjä tarkoituksia varten, sen on ilmoitettava EPV:lle ja EJRK:lle ne lisätiedot, jotka se katsoo tarpeelliseksi sisällyttää 5 kohdassa tarkoitettuihin teknisiin täytäntöönpanostandardeihin.
Article 100100 artikla
Additional reporting requirementsLisäraportointivaatimukset
Institutions shall report to the competent authorities the level, at least in aggregate terms, of their repurchase agreements, securities lending and all forms of encumbrance of assets.Laitosten on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille ainakin yhteismäärinä takaisinostosopimusten, arvopaperilainauksen ja kaikentyyppisten taseen sitoutumisten taso.
EBA shall include this information in the implementing technical standards on reporting referred to in Article 99(5).EPV:n on sisällytettävä nämä tiedot 99 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun ilmoittamista koskevaan tekniseen täytäntöönpanostandardiin.
Article 101101 artikla
Specific reporting obligationsErityiset ilmoittamisvelvoitteet
1.   Institutions shall report on a semi-annual basis the following data to the competent authorities for each national property market to which they are exposed:1.   Laitosten on ilmoitettava puolivuosittain seuraavat tiedot toimivaltaisille viranomaisille kustakin sellaisesta kansallisesta kiinteistömarkkinasta, jolla niillä on vastuita:
(a) | losses stemming from exposures for which an institution has recognised immovable residential property as collateral, up to the lower of the pledged amount and 80 % of the market value or 80 % of the mortgage lending value unless otherwise decided under Article 124(2);a) | tappiot vastuista, joiden vakuudeksi laitos on hyväksynyt asuinkiinteistön kiinnityksen alimpaan määrään saakka ja 80 prosenttia markkina-arvosta tai 80 prosenttia kiinnitysluottoarvosta, ellei toisin päätetä 124 artiklan 2 kohdan nojalla;
(b) | overall losses stemming from exposures for which an institution has recognised immovable residential property as collateral, up to the part of the exposure treated as fully secured by immovable residential property in accordance with Article 124(1);b) | kokonaistappiot vastuista, joiden vakuudeksi laitos on hyväksynyt asuinkiinteistön, enintään siihen osaan vastuusta, jolla katsotaan olevan täysimääräinen asuinkiinteistön muodostama vakuus 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
(c) | the exposure value of all outstanding exposures for which an institution has recognised immovable residential property as collateral limited to the part treated as fully secured by immovable residential property in accordance with Article 124(1);c) | kaikkien niiden jäljellä olevien vastuiden vastuuarvo, joiden vakuudeksi laitos on hyväksynyt asuinkiinteistön, siihen osaan vastuusta, jolla katsotaan olevan täysimääräinen asuinkiinteistövakuus 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
(d) | losses stemming from exposures for which an institution has recognised immovable commercial property as collateral, up to the lower of the pledged amount and 50 % of the market value or 60 % of the mortgage lending value unless otherwise decided under Article 124(2);d) | tappiot vastuista, joiden vakuudeksi laitos on hyväksynyt liikekiinteistön kiinnityksen alimpaan määrään saakka ja 50 prosenttia markkina-arvosta tai 60 prosenttia kiinnitysluottoarvosta, ellei toisin päätetä 124 artiklan 2 kohdan nojalla;
(e) | overall losses stemming from exposures for which an institution has recognised immovable commercial property as collateral, up to the part of the exposure treated as fully secured by immovable commercial property in accordance with Article 124(1).e) | kokonaistappiot vastuista, joiden vakuudeksi laitos on hyväksynyt liikekiinteistön, enintään siihen osaan vastuusta, jolla katsotaan olevan täysimääräinen liikekiinteistön muodostama vakuus 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
(f) | the exposure value of all outstanding exposures for which an institution has recognised immovable commercial property as collateral limited to the part treated as fully secured by immovable commercial property in accordance with Article 124(1).f) | kaikkien niiden jäljellä olevien vastuiden vastuuarvo, joiden vakuudeksi laitos on hyväksynyt liikekiinteistön, siihen osaan vastuusta, jolla katsotaan olevan täysimääräinen liikekiinteistön muodostama vakuus 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
2.   The data referred to in paragraph 1 shall be reported to the competent authority of the home Member State of the relevant institution. Where an institution has a branch in another Member State, the data relating to that branch shall also be reported to the competent authorities of the host Member State. The data shall be reported separately for each property market within the Union to which the relevant institution is exposed.2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava asianomaisen laitoksen kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos laitoksella on sivuliike toisessa jäsenvaltiossa, kyseistä sivuliikettä koskevat tiedot on toimitettava myös vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Tiedot on ilmoitettava erikseen kustakin unionin kiinteistömarkkinasta, jolla asianomaisella laitoksella on vastuita.
3.   The competent authorities shall publish annually on an aggregated basis the data specified in points (a) to (f) of paragraph 1, together with historical data, where available. A competent authority shall, upon the request of another competent authority in a Member State or EBA provide to that competent authority or EBA more detailed information on the condition of the residential or commercial immovable property markets in that Member State.3.   Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava vuosittain koostetusti 1 kohdan a–f alakohdassa määritetyt tiedot sekä aiemmat tiedot, jos niitä on saatavilla. Toimivaltaisen viranomaisen on jäsenvaltion toisen toimivaltaisen viranomaisen tai EPV:n pyynnöstä annettava kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai EPV:lle yksityiskohtaisempia tietoja asuin- tai liikekiinteistömarkkinoiden tilasta kyseisessä jäsenvaltiossa.
4.   EBA shall develop draft implementing technical standards to specify the following:4.   EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset, joissa määritetään seuraavat:
(a) | uniform formats, definitions, frequencies and dates of reporting, as well as the IT solutions, of the items referred to in paragraph 1;a) | edellä 1 kohdassa tarkoitettuja eriä koskevien tietojen yhtenäiset ilmoittamismuodot, määritelmät, ilmoitusten jaksotus ja määräpäivät sekä tietotekniikkaratkaisut;
(b) | uniform formats, definitions, frequencies and dates of reporting, as well as IT solutions, of the aggregate data referred to in paragraph 2.b) | edellä 2 kohdassa tarkoitettujen koostettujen tietojen yhtenäiset ilmoittamismuodot, määritelmät, ilmoitusten jaksotus ja määräpäivät sekä tietotekniikkaratkaisut;
EBA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 1 February 2015.EPV toimittaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle 1 päivänä helmikuuta 2015 mennessä.
Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1093/2010.Komissiolle siirretään valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.
CHAPTER 33   LUKU
Trading bookKaupankäyntivarasto
Article 102102 artikla
Requirements for the Trading BookKaupankäyntivarastoa koskevat vaatimukset
1.   Positions in the trading book shall be either free of restrictions on their tradability or able to be hedged.1.   Kaupankäyntivaraston positioihin ei joko saa liittyä niiden jälkimarkkinakelpoisuutta koskevia rajoituksia tai niiden on oltava suojattavissa.
2.   Trading intent shall be evidenced on the basis of the strategies, policies and procedures set up by the institution to manage the position or portfolio in accordance with Article 103.2.   Kaupankäyntitarkoitus on voitava osoittaa sellaisten strategioiden, toimintatapojen ja menettelyiden perusteella, jotka laitos on luonut hoitaakseen positiota tai sijoitussalkkua 103 artiklan mukaisesti.
3.   Institutions shall establish and maintain systems and controls to manage their trading book in accordance with Articles 104 and 105.3.   Laitosten on luotava ja pidettävä yllä kaupankäyntivaraston hallinta- ja valvontajärjestelmiä 104 ja 105 artiklan mukaisesti.
4.   Institutions may include internal hedges in the calculation of capital requirements for position risk provided that they are held with trading intent and that the requirements of Articles 103 to 106 are met.4.   Laitokset voivat sisällyttää sisäisiä suojauksia positioriskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskentaan edellyttäen, että ne on otettu kaupankäyntitarkoituksessa ja 103–106 artiklan vaatimukset täyttyvät.
Article 103103 artikla
Management of the trading bookKaupankäyntivaraston hoito
In managing its positions or sets of positions in the trading book the institution shall comply with all of the following requirements:Hallinnoidessaan kaupankäyntivaraston positioitaan tai positioyhdistelmiään laitoksen on noudatettava kaikkia seuraavia vaatimuksia:
(a) | the institution shall have in place a clearly documented trading strategy for the position/instrument or portfolios, approved by senior management, which shall include the expected holding period;a) | laitoksella on oltava positiota ja/tai rahoitusvälinettä tai salkkuja varten toimivan johdon hyväksymä selkeästi dokumentoitu kaupankäyntistrategia, johon sisältyy myös odotettu hallussapitoaika;
(b) | the institution shall have in place clearly defined policies and procedures for the active management of positions entered into on a trading desk. Those policies and procedures shall include the following: | (i) | which positions may be entered into by which trading desk; | (ii) | position limits are set and monitored for appropriateness; | (iii) | dealers have the autonomy to enter into and manage the position within agreed limits and according to the approved strategy; | (iv) | positions are reported to senior management as an integral part of the institution's risk management process; | (v) | positions are actively monitored with reference to market information sources and an assessment made of the marketability or hedge-ability of the position or its component risks, including the assessment, the quality and availability of market inputs to the valuation process, level of market turnover, sizes of positions traded in the market; | (vi) | active anti fraud procedures and controls.b) | laitoksella on oltava positioiden aktiivista hallinnointia varten selkeästi määritellyt toiminta- ja menettelytavat. Toiminta- ja menettelytavoissa on määritettävä seuraavat: | i) | mitkä positiot voidaan ottaa kussakin kaupankäyntiyksikössä; | ii) | positioille asetetaan limiitit ja limiittejä seurataan riittävästi; | iii) | kaupankäyntitoimintaa hoitavat henkilöt voivat itsenäisesti ottaa ja hallinnoida positioita edellyttäen, että hyväksyttyjä limiittejä ja strategioita noudatetaan; | iv) | positioista annetaan ilmoitukset toimivalle johdolle kiinteänä osana laitoksen riskienhallintaprosessia; | v) | positioita seurataan markkinatietolähteiden perusteella aktiivisesti ja position tai sen sisältämien riskilajien jälkimarkkinakelpoisuus ja suojattavuus arvioidaan, mukaan lukien arvostuksessa käytettävien markkinatietojen laadun ja saatavuuden, markkinoiden kokonaisvaihdon ja markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien positioiden koon arviointi; | vi) | aktiiviset petostentorjuntamenettelyt ja valvontatoimet.
(c) | the institution shall have in place clearly defined policies and procedures to monitor the positions against the institution's trading strategy including the monitoring of turnover and positions for which the originally intended holding period has been exceeded.c) | laitoksella on oltava selkeästi määritellyt toiminta- ja menettelytavat, joilla voidaan seurata positioita suhteessa laitoksen kaupankäyntistrategiaan, mukaan lukien liikevaihdon ja sellaisten positioiden seuranta, joiden alun perin suunniteltu hallussapitoaika on ylittynyt.
Article 104104 artikla
Inclusion in the Trading BookKaupankäyntivarastoon lukeminen
1.   Institutions shall have in place clearly defined policies and procedures for determining which position to include in the trading book for the purposes of calculating their capital requirements, in accordance with the requirements set out in Article 102 and the definition of trading book in accordance with point (86) of Article 4(1), taking into account the institution's risk management capabilities and practices. The institution shall fully document its compliance with these policies and procedures and shall subject them to periodic internal audit.1.   Laitoksilla on oltava selkeästi määritellyt toiminta- ja menettelytavat sen määrittämiseksi, mitkä positiot luetaan kaupankäyntivarastoon laitosten omien varojen vaatimusten laskemiseksi 102 artiklan vaatimusten ja 4 artiklan 1 kohdan 86 alakohdassa olevan kaupankäyntivaraston määritelmän mukaisesti ottaen huomioon laitoksen riskinhallintakyky ja -käytäntö. Laitoksen on pidettävä kirjaa kyseisten toiminta- ja menettelytapojen noudattamisesta, ja ne on alistettava säännöllisesti sisäiseen tarkastukseen.
2.   Institutions shall have in place clearly defined policies and procedures for the overall management of the trading book. These policies and procedures shall at least address:2.   Laitoksilla on oltava selkeästi määritellyt toiminta- ja menettelytavat kaupankäyntivaraston hoitoa varten. Toiminta- ja menettelytavoissa on otettava huomioon ainakin seuraavat:
(a) | the activities the institution considers to be trading and as constituting part of the trading book for own funds requirement purposes;a) | toiminta, jonka laitos katsoo kaupankäynniksi ja jonka se katsoo muodostavan osan kaupankäyntivarastosta sovellettaessa omien varojen vaatimuksia;
(b) | the extent to which a position can be marked-to-market daily by reference to an active, liquid two-way market;b) | missä määrin positioiden arvo voidaan määrittää päivittäin suhteessa aktiivisiin likvideihin kahdensuuntaisiin markkinoihin;
(c) | for positions that are marked-to-model, the extent to which the institution can: | (i) | identify all material risks of the position; | (ii) | hedge all material risks of the position with instruments for which an active, liquid two-way market exists; | (iii) | derive reliable estimates for the key assumptions and parameters used in the model;c) | mallin avulla arvostettujen positioiden osalta, missä määrin laitos voi | i) | tunnistaa position kaikki olennaiset riskit, | ii) | suojata position kaikki olennaiset riskit välineillä, joille on olemassa aktiiviset likvidit kahdensuuntaiset markkinat, | iii) | tehdä luotettavia arvioita tärkeimmistä olettamista ja mallissa käytetyistä parametreista;
(d) | the extent to which the institution can, and is required to, generate valuations for the position that can be validated externally in a consistent manner;d) | missä määrin laitos voi tehdä ja on velvollinen tekemään arvostuksia positioista, jotka voidaan validoida ulkoisesti johdonmukaisella tavalla;
(e) | the extent to which legal restrictions or other operational requirements would impede the institution's ability to effect a liquidation or hedge of the position in the short term;e) | missä määrin oikeudelliset rajoitukset tai muut toiminnalliset rajoitukset estävät laitosta realisoimasta tai suojaamasta positiota lyhyellä aikavälillä;
(f) | the extent to which the institution can, and is required to, actively manage the risks of positions within its trading operation;f) | missä määrin laitos voi harjoittaa ja on velvollinen harjoittamaan positioiden aktiivista riskinvalvontaa kaupankäyntitoimissaan;
(g) | the extent to which the institution may transfer risk or positions between the non-trading and trading books and the criteria for such transfers.g) | missä määrin laitos voi siirtää riskejä tai positioita kirjaamalla ne joko kaupankäyntivarastoon tai sen ulkopuolelle sekä tällaisten siirtojen ehdot.
Article 105105 artikla
Requirements for Prudent ValuationVarovaista arvostamista koskevat vaatimukset
1.   All trading book positions shall be subject to the standards for prudent valuation specified in this Article. Institutions shall in particular ensure that the prudent valuation of their trading book positions achieves an appropriate degree of certainty having regard to the dynamic nature of trading book positions, the demands of prudential soundness and the mode of operation and purpose of capital requirements in respect of trading book positions.1.   Kaikkiin kaupankäyntivaraston positioihin on sovellettava tässä artiklassa määritettyjä varovaista arvostamista koskevia vaatimuksia. Laitosten on erityisesti varmistettava, että niiden kaupankäyntivaraston positioiden varovaisen arvostamisen varmuusaste on asianmukainen, kun otetaan huomioon kaupankäyntivaraston positioiden dynaaminen luonne, erityiseen varovaisuuteen liittyvät vaatimukset sekä kaupankäyntivaraston positioita koskevien omien varojen vaatimusten soveltamistapa ja tarkoitus.
2.   Institutions shall establish and maintain systems and controls sufficient to provide prudent and reliable valuation estimates. Those systems and controls shall include at least the following elements:2.   Laitosten on luotava ja ylläpidettävä järjestelmiä ja valvontatoimia, jotka ovat riittävät varovaisten ja luotettavien arvostusarvioiden tuottamiseksi. Kyseisten järjestelmien ja valvontatoimien on sisällettävä vähintään seuraavat osatekijät:
(a) | documented policies and procedures for the process of valuation, including clearly defined responsibilities of the various areas involved in the determination of the valuation, sources of market information and review of their appropriateness, guidelines for the use of unobservable inputs reflecting the institution's assumptions of what market participants would use in pricing the position, frequency of independent valuation, timing of closing prices, procedures for adjusting valuations, month end and ad-hoc verification procedures;a) | dokumentoidut toiminta- ja menettelytavat arvostusmenettelyä varten, mukaan lukien arvostuksen eri osa-alueisiin liittyvien vastuiden selkeä määrittely, markkinatietojen lähteet ja niiden asianmukaisuuden arviointi, ohjeet sellaisten piilevien tietojen käytöstä, jotka vastaavat laitoksen oletuksia siitä, mitä tietoja markkinatoimijat käyttäisivät positiota hinnoitellessaan, riippumattoman arvostuksen toteutusvälit, päätöshintojen määräytymisajankohta, arvonoikaisumenettelyt, kuukauden lopussa ja satunnaisesti käytettävät todentamismenettelyt;
(b) | reporting lines for the department accountable for the valuation process that are clear and independent of the front office.b) | ilmoituskanavat arvostusmenettelystä vastuussa olevaa osastoa varten ovat selkeät ja front office -toiminnoista riippumattomat.
The reporting line shall ultimately be to the management body.Ilmoituskanavan päätepisteenä on oltava ylin hallintoelin.
3.   Institutions shall revalue trading book positions at least daily.3.   Laitosten on arvostettava kaupankäyntivaraston positiot uudelleen vähintään päivittäin.
4.   Institutions shall mark their positions to market whenever possible, including when applying trading book capital treatment.4.   Laitosten on mahdollisuuksien mukaan arvostettava positionsa aina markkinahintaan, myös silloin, kun ne soveltavat kaupankäyntivaraston eriin sovellettavaa pääomakohtelua.
5.   When marking to market, an institution shall use the more prudent side of bid and offer unless the institution can close out at mid market. Where institutions make use of this derogation, they shall every six months inform their competent authorities of the positions concerned and furnish evidence that they can close out at mid-market.5.   Arvostaessaan markkinahintaan laitoksen on käytettävä osto- ja myyntitarjouksesta varovaisemmin arvostettua tarjousta, ellei laitos voi sulkea positiota osto- ja myyntitarjouksen keskihintaan. Jos laitokset hyödyntävät tätä poikkeusta, niiden on kuuden kuukauden välein ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisilleen kyseisistä positioista ja toimitettava todisteet siitä, että ne voivat sulkea keskihintaan.
6.   Where marking to market is not possible, institutions shall conservatively mark to model their positions and portfolios, including when calculating own funds requirements for positions in the trading book.6.   Kun arvostusta markkinahintaan ei voida suorittaa, laitosten on varovaisesti arvostettava positionsa ja salkkunsa mallin avulla, myös laskiessaan kaupankäyntivaraston positioiden omien varojen vaatimuksia.
7.   Institutions shall comply with the following requirements when marking to model:7.   Laitosten on noudatettava seuraavia vaatimuksia arvostaessaan mallin avulla:
(a) | senior management shall be aware of the elements of the trading book or of other fair-valued positions which are subject to mark to model and shall understand the materiality of the uncertainty thereby created in the reporting of the risk/performance of the business;a) | toimivalla johdolla on oltava tieto siitä, mitkä kaupankäyntivaraston eristä tai muista käypään arvoon arvostetuista positioista arvostetaan mallin avulla, ja sen on ymmärrettävä, kuinka olennaisesti tästä aiheutuva epävarmuus vaikuttaa liiketoiminnan riski- ja tulosraportointiin;
(b) | institutions shall source market inputs, where possible, in line with market prices, and shall assess the appropriateness of the market inputs of the particular position being valued and the parameters of the model on a frequent basis;b) | laitosten on hankittava mallissa syöttötietoina käytettävät markkinatiedot mahdollisuuksien mukaan samoista lähteistä kuin markkinahinnat ja arvioitava säännöllisesti kunkin position arvostuksessa syöttötietoina käytettävien markkinatietojen ja mallin parametrien asianmukaisuutta;
(c) | where available, institutions shall use valuation methodologies which are accepted market practice for particular financial instruments or commodities;c) | laitosten on käytettävä markkinoilla yleisesti tiettyjen rahoitusvälineiden tai hyödykkeiden arvostamiseksi hyväksyttyjä menetelmiä, kun niitä on saatavilla;
(d) | where the model is developed by the institution itself, it shall be based on appropriate assumptions, which have been assessed and challenged by suitably qualified parties independent of the development process;d) | mallien, jotka laitos on itse kehittänyt, on perustuttava asianmukaisiin oletuksiin, jotka soveltuvan pätevyyden omaavat kehitysprosessista riippumattomat tahot ovat arvioineet kriittisesti;
(e) | institutions shall have in place formal change control procedures and shall hold a secure copy of the model and use it periodically to check valuations;e) | laitoksilla on oltava virallinen menettely malliin tehtävien muutosten valvontaa varten ja mallista on säilytettävä suojattu kopio, jota käytetään säännöllisesti arvostustulosten tarkistamiseen;
(f) | risk management shall be aware of the weaknesses of the models used and how best to reflect those in the valuation output; andf) | riskienhallinnassa on tunnettava käytettävien mallien heikkoudet sekä tiedettävä, miten ne voidaan parhaiten ottaa huomioon arvostustuloksissa; sekä
(g) | institutions' models shall be subject to periodic review to determine the accuracy of their performance, which shall include assessing the continued appropriateness of assumptions, analysis of profit and loss versus risk factors, and comparison of actual close out values to model outputs.g) | laitosten mallit on tarkastettava säännöllisesti sen määrittämiseksi, miten tarkkoja niiden tuottamat tulokset ovat, ja myös sen arvioimiseksi, ovatko oletukset edelleen asianmukaisia, tuloslaskelman analysoimiseksi suhteessa riskitekijöihin ja todellisten päätöshintojen ja mallilla tuotettujen tulosten vertailemiseksi.
For the purposes of point (d), the model shall be developed or approved independently of the trading desk and shall be independently tested, including validation of the mathematics, assumptions and software implementation.Sovellettaessa d alakohtaa kaupankäyntiyksikkö ei saa osallistua mallin kehittämiseen tai hyväksymiseen ja malli on testattava riippumattomasti, mukaan lukien mallin matemaattisen perustan, käytettyjen oletusten ja ohjelmistototeutuksen validointi.
8.   Institutions shall perform independent price verification in addition to daily marking to market or marking to model. Verification of market prices and model inputs shall be performed by a person or unit independent from persons or units that benefit from the trading book, at least monthly, or more frequently depending on the nature of the market or trading activity. Where independent pricing sources are not available or pricing sources are more subjective, prudent measures such as valuation adjustments may be appropriate.8.   Laitosten on suoritettava päivittäisen markkinahintaan arvostamisen tai mallin avulla arvostamisen lisäksi riippumaton hintojen varmentaminen. Markkinahintojen ja mallin syöttötietojen varmentajana on oltava kaupankäyntivarastosta hyötyvistä henkilöistä tai yksiköistä riippumaton henkilö tai yksikkö, joka suorittaa varmennuksen vähintään kuukausittain tai useammin, jos markkina- tai kaupankäyntitoiminnan luonne sitä edellyttää. Jos riippumattomia hintatietolähteitä ei ole käytettävissä tai jos hintatietolähteet ovat subjektiivisia, voidaan tarvita varovaisuustoimenpiteitä kuten arvonoikaisuja.
9.   Institutions shall establish and maintain procedures for considering valuation adjustments.9.   Laitosten on luotava ja ylläpidettävä menettelyjä arvonoikaisujen tekemiseksi.
10.   Institutions shall formally consider the following valuation adjustments: unearned credit spreads, close-out costs, operational risks, market price uncertainty, early termination, investing and funding costs, future administrative costs and, where relevant, model risk.10.   Laitosten on otettava virallisesti huomioon seuraavat arvonoikaisut: tulevaisuuden luottoriskimarginaali, positioiden sulkemiskustannukset, operatiiviset riskit, markkinahintojen epävarmuus, sopimusten ennenaikainen päättäminen, sijoitus- ja rahoituskustannukset, tulevat hallintokustannukset ja tarvittaessa malliriski.
11.   Institutions shall establish and maintain procedures for calculating an adjustment to the current valuation of any less liquid positions, which can in particular arise from market events or institution-related situations such as concentrated positions and/or positions for which the originally intended holding period has been exceeded. Institutions shall, where necessary, make such adjustments in addition to any changes to the value of the position required for financial reporting purposes and shall design such adjustments to reflect the illiquidity of the position. Under those procedures, institutions shall consider several factors when determining whether a valuation adjustment is necessary for less liquid positions. Those factors include the following:11.   Laitosten on luotava ja ylläpidettävä menettelyjä, joilla lasketaan oikaisuja vähemmän likvidien positioiden arvoon; vähemmän likvidejä positioita voi syntyä erityisesti markkinoihin tai laitokseen liittyvien tilanteiden seurauksena, kuten keskittyneiden positioiden ja/tai sellaisten positioiden seurauksena, joiden alun perin suunniteltu sijoitusjakso on ylitetty. Laitosten on tarvittaessa tehtävä kyseisenkaltaisia oikaisuja muiden tilinpäätösraportoinnin position arvoon mahdollisesti edellyttämien muutosten lisäksi ja suunniteltava oikaisut siten, että niissä otetaan huomioon position epälikvidiys. Kyseisten menettelyjen mukaisesti laitosten on tarkasteltava useita tekijöitä päättäessään, onko vähemmän likvidien positioiden arvoa oikaistava. Näitä tekijöitä ovat seuraavat:
(a) | the amount of time it would take to hedge out the position or the risks within the position;a) | aika, joka tarvittaisiin position suojaamiseksi tai siihen sisältyviltä riskeiltä suojautumiseksi;
(b) | the volatility and average of bid/offer spreads;b) | osto- ja myyntitarjousten erojen volatiliteetti ja keskiarvo;
(c) | the availability of market quotes (number and identity of market makers) and the volatility and average of trading volumes including trading volumes during periods of market stress;c) | hintatarjousten saatavuus markkinoilla (markkinatakaajat ja niiden lukumäärä) sekä kaupankäyntivolyymien volatiliteetti ja keskiarvo mukaan lukien kaupankäyntivolyymi markkinoiden stressikausien aikana;
(d) | market concentrations;d) | markkinakeskittymät;
(e) | the ageing of positions;e) | positioiden vanhentuminen;
(f) | the extent to which valuation relies on marking-to-model;f) | se, missä määrin arvostaminen perustuu arvostamiseen mallin avulla;
(g) | the impact of other model risks.g) | muiden malliriskien vaikutukset.
12.   When using third party valuations or marking to model, institutions shall consider whether to apply a valuation adjustment. In addition, institutions shall consider the need for establishing adjustments for less liquid positions and on an ongoing basis review their continued suitability. Institutions shall also explicitly assess the need for valuation adjustments relating to the uncertainty of parameter inputs used by models.12.   Laitosten on kolmansien suorittamaa tai mallin avulla suoritettavaa arvostamista käyttäessään harkittava arvonoikaisujen tekemistä. Laitosten on lisäksi harkittava, onko likviditeetiltään heikompien positioiden arvon oikaiseminen tarpeen, ja jatkuvasti arvioitava kyseisten oikaisujen asianmukaisuutta. Laitosten on myös nimenomaisesti arvioitava arvonoikaisujen tarvetta ottaen huomioon malleissa käytettyjen parametrien syöttötietojen epävarmuus.
13.   With regard to complex products, including securitisation exposures and n-th-to-default credit derivatives, institutions shall explicitly assess the need for valuation adjustments to reflect the model risk associated with using a possibly incorrect valuation methodology and the model risk associated with using unobservable (and possibly incorrect) calibration parameters in the valuation model.13.   Monimutkaisten tuotteiden osalta, mukaan lukien arvopaperistamisvastuut ja n:nnen tappion luottojohdannaiset, laitosten on nimenomaisesti arvioitava arvonoikaisujen tarvetta ottaakseen huomioon malliriskin, joka liittyy mahdollisesti epäasianmukaisen arvostusmenetelmän käyttöön, ja malliriskin, joka liittyy piilevien (ja mahdollisesti epäasianmukaisten) luokittelumuuttujien käyttöön arvostusmallissa.
14.   EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions according to which the requirements of Article 105 shall be applied for the purposes of paragraph 1 of this Article.14.   EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset niiden edellytysten määrittelemiseksi, joiden täyttyessä on sovellettava 105 artiklan vaatimuksia tämän artiklan 1 kohtaa sovellettaessa.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 1 February 2015.EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2015.
Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
Article 106106 artikla
Internal HedgesSisäiset suojaukset
1.   An internal hedge shall in particular meet the following requirements:1.   Sisäisen suojauksen on täytettävä erityisesti seuraavat vaatimukset:
(a) | it shall not be primarily intended to avoid or reduce own funds requirements;a) | sen ensisijaisena tarkoituksena ei saa olla omien varojen vaatimusten välttäminen tai alentaminen;
(b) | it shall be properly documented and subject to particular internal approval and audit procedures;b) | se on dokumentoitava asianmukaisesti, ja siihen on sovellettava erityisiä sisäisiä hyväksymis- ja tarkastusmenettelyjä;
(c) | it shall be dealt with at market conditions;c) | siihen on sovellettava markkinaehtoja;
(d) | the market risk that is generated by the internal hedge shall be dynamically managed in the trading book within the authorised limits;d) | sisäisen suojauksen aiheuttamaa markkinariskiä on hallinnoitava dynaamisesti kaupankäyntivarastossa sallittujen limiittien puitteissa;
(e) | it shall be carefully monitored.e) | sitä on seurattava tarkkaan.
Monitoring shall be ensured by adequate procedures.Seuranta on varmistettava riittävin menettelyin.
2.   The requirements of paragraph 1 apply without prejudice to the requirements applicable to the hedged position in the non-trading book.2.   Edellä olevan 1 kohdan vaatimuksia sovelletaan rajoittamatta kaupankäyntivarastoon kuulumattomaan suojattuun positioon sovellettavia vaatimuksia.
3.   By way of derogation from paragraphs 1 and 2, when an institution hedges a non-trading book credit risk exposure or counterparty risk exposure using a credit derivative booked in its trading book using an internal hedge, the non-trading book exposure or counterparty risk exposure shall not be deemed to be hedged for the purposes of calculating risk weighted exposure amounts unless the institution purchases from an eligible third party protection provider a corresponding credit derivative meeting the requirements for unfunded credit protection in the non-trading book. Without prejudice to point (h) of Article 299(2), where such third party protection is purchased and recognised as a hedge of a non-trading book exposure for the purposes of calculating capital requirements, neither the internal nor external credit derivative hedge shall be included in the trading book for the purposes of calculating capital requirements.3.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jos laitos suojaa kaupankäyntivaraston ulkopuoliseen luottoriskiin tai vastapuoliriskiin liittyvän vastuun käyttämällä kaupankäyntivarastoonsa kirjattua luottojohdannaista sisäisen suojauksen avulla, kaupankäyntivaraston ulkopuoliseen luottoriskiin tai vastapuoliriskiin liittyvää vastuuta ei saa katsoa suojatuksi riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskennassa, jollei laitos osta hyväksytyltä kolmannelta luottosuojan tarjoajalta vastaavaa luottojohdannaista, joka täyttää kaupankäyntivaraston kuulumattoman takauksen luonteista luottosuojaa koskevat vaatimukset. Jos tällainen kolmannen tarjoama suoja on ostettu ja hyväksytty suojaukseksi kaupankäyntivarastoon kuulumattomalle vastuulle laskettaessa omien varojen vaatimuksia, kaupankäyntivarastoon ei sisällytetä sisäistä eikä ulkoista luottojohdannaissuojausta laskettaessa omien varojen vaatimuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 299 artiklan h alakohdan soveltamista.
TITLE IIII   OSASTO
CAPITAL REQUIREMENTS FOR CREDIT RISKLUOTTORISKIÄ KOSKEVAT PÄÄOMAVAATIMUKSET
CHAPTER 11   LUKU
General principlesYleiset periaatteet
Article 107107 artikla
Approaches to credit riskLuottoriskiin sovellettavat menetelmät
1.   Institutions shall apply either the Standardised Approach provided for in Chapter 2 or, if permitted by the competent authorities in accordance with Article 143, the Internal Ratings Based Approach provided for in Chapter 3 to calculate their risk-weighted exposure amounts for the purposes of points (a) and (f) of Article 92(3).1.   Laitosten on sovellettava riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskemiseen 92 artiklan 3 kohdan a ja f alakohtaa sovellettaessa joko 2 luvussa tarkoitettua standardimenetelmää tai, jos toimivaltaiset viranomaiset sen 143 artiklan nojalla sallivat, 3 luvussa tarkoitettua sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmää).
2.   For trade exposures and for default fund contributions to a central counterparty, institutions shall apply the treatment set out in Chapter 6, Section 9 to calculate their risk-weighted exposure amounts for the purposes of points (a) and (f) of Article 92(3). For all other types of exposures to a central counterparty, institutions shall treat those exposures as follows:2.   Laitosten on sovellettava keskusvastapuoleen liittyviin kaupankäyntivastuisiin ja keskusvastapuolen maksukyvyttömyysrahastoon maksettaviin osuuksiin 6 luvun 9 jaksossa säädettyä käsittelytapaa riskipainotettujen vastuueriensä yhteismäärän laskemiseksi 92 artiklan 3 kohdan a ja f alakohtaa sovellettaessa. Laitosten on käsiteltävä kaiken muun tyyppisiä keskusvastapuoleen liittyviä vastuita seuraavasti:
(a) | as exposures to an institution for other types of exposures to a qualifying CCP;a) | muun tyyppisiä ehdot täyttävään keskusvastapuoleen liittyviä vastuita saamisina laitoksilta.
(b) | as exposures to a corporate for other types of exposures to a non-qualifying CCP.b) | muun tyyppisiä muuhun kuin ehdot täyttävään keskusvastapuoleen liittyviä vastuita saamisina yrityksiltä.
3.   For the purposes of this Regulation, exposures to third-country investment firms and exposures to third country credit institutions and exposures to third country clearing houses and exchanges shall be treated as exposures to an institution only if the third country applies prudential and supervisory requirements to that entity that are at least equivalent to those applied in the Union.3.   Tässä asetuksessa kolmansien maiden sijoituspalveluyrityksiin ja kolmansien maiden luottolaitoksiin liittyviä vastuita kohdellaan samoin kuin saamisia laitoksilta vain, jos kolmannen maan kyseiseen sijoituspalveluyritykseen tai luottolaitokseen soveltamat vakavaraisuuden valvonta- ja sääntelyvaatimukset vastaavat vähintään unionin soveltamia vaatimuksia.
4.   For the purposes of paragraph 3, the Commission may adopt, by way of implementing acts, and subject to the examination procedure referred to in Article 464(2), a decision as to whether a third country applies prudential supervisory and regulatory requirements at least equivalent to those applied in the Union. In the absence of such a decision, until 1 January 2015, institutions may continue to treat exposures to the entities referred to in paragraph 3 as exposures to institutions provided that the relevant competent authorities had approved the third country as eligible for that treatment before 1 January 2014.4.   Sovellettaessa 3 kohtaa komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksinä ja 464 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti päätöksen siitä, soveltaako kolmas maa vakavaraisuuden valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä, jotka vähintään vastaavat unionissa sovellettavia järjestelyjä. Jos tällaista päätöstä ei ole annettu, laitokset voivat jatkaa 1 päivään tammikuuta 2015 saakka 3 kohdassa tarkoitettuihin tahoihin liittyvien vastuiden kohtelemista samoin kuin saamisia laitoksilta edellyttäen, että asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset olivat ennen 1 päivää tammikuuta 2014 hyväksyneet tällaisen kohtelun soveltamisen kyseisen kolmannen maan osalta.
Article 108108 artikla
Use of credit risk mitigation technique under the Standardised Approach and the IRB ApproachLuottoriskin vähentämismenetelmän käyttö standardimenetelmän ja IRB-menetelmän mukaisesti
1.   For an exposure to which an institution applies the Standardised Approach under Chapter 2 or applies the IRB Approach under Chapter 3 but without using its own estimates of loss given default (LGD) and conversion factors under Article 151, the institution may use credit risk mitigation in accordance with Chapter 4 in the calculation of risk-weighted exposure amounts for the purposes of points (a) and (f) of Article 92(3) or, as relevant, expected loss amounts for the purposes of the calculation referred to in point (d) of Article 36(1) and point (c) of Article 62.1.   Sellaisen vastuun osalta, johon laitos soveltaa 2 luvun nojalla standardimenetelmää tai 3 luvun nojalla IRB-menetelmää käyttämättä 151 artiklan nojalla omia tappio-osuusestimaatteja (loss given defaults estimates), jäljempänä ‧LGD-estimaatit‧, ja omia luottovasta-arvokerroinestimaattejaan (conversion factor estimates), jäljempänä ‧CF-estimaatit‧, laitos voi käyttää 4 luvun mukaisesti luottoriskin vähentämistä laskiessaan 92 artiklan 3 kohdan a ja f alakohdassa tarkoitettua riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää tai tarvittaessa oletetun tappion yhteismäärää 36 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja 62 artiklan c alakohdassa tarkoitetussa laskennassa.
2.   For an exposure to which an institution applies the IRB Approach by using their own estimates of LGD and conversion factors under Article 151, the institution may use credit risk mitigation in accordance with Chapter 3.2.   Sellaisen vastuun osalta, johon laitos soveltaa IRB-menetelmää käyttämällä 151 artiklan nojalla omia LGD- ja CF-estimaattejaan, laitos voi käyttää 3 luvun mukaisesti luottoriskin vähentämistä.
Article 109109 artikla
Treatment of securitised exposures under the Standardised Approach and the IRB ApproachArvopaperistettujen vastuiden käsittely standardimenetelmän ja IRB-menetelmän mukaisesti
1.   Where an institution uses the Standardised Approach under Chapter 2 for the calculation of risk-weighted exposure amounts for the exposure class to which the securitised exposures would be assigned under Article 112, it shall calculate the risk-weighted exposure amount for a securitisation position in accordance with Articles 245, 246 and 251 to 258. Institutions using the Standardised Approach may also use the Internal Assessment Approach where this has been permitted under Article 259(3).1.   Kun laitos käyttää 2 luvussa kuvailtua standardimenetelmää laskiessaan riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän sen vastuuryhmän osalta, johon arvopaperistetut vastuut on luokiteltava 112 artiklan nojalla, sen on laskettava riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä arvopaperistamisposition osalta 245, 246 ja 251–258 artiklan mukaisesti. Standardimenetelmää käyttävät laitokset voivat käyttää myös sisäistä arviointimenetelmää, kun se on sallittu 259 artiklan 3 kohdan nojalla.
2.   Where an institution uses the IRB Approach under Chapter 3 for the calculation of risk-weighted exposures amounts for the exposure class to which the securitised exposure would be assigned under Article 147 it shall calculate the risk-weighted exposure amount in accordance with Articles 245, 246 and 259 to 266.2.   Kun laitos käyttää 3 luvussa kuvailtua IRB-menetelmää laskiessaan riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän sen vastuuryhmän osalta, johon arvopaperistetut vastuut on luokiteltava 147 artiklan nojalla, sen on laskettava riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä 245, 246 ja 259–266 artiklan mukaisesti.
Except for the Internal Assessment Approach, where the IRB Approach is used only for a part of the securitised exposures underlying a securitisation, the institution shall use the approach corresponding to the predominant share of securitised exposures underlying this securitisation.Kun IRB-menetelmää sovelletaan vain osaan arvopaperistamisen perustana olevista arvopaperistetuista vastuista lukuun ottamatta sisäistä arviointimenetelmää, laitoksen on käytettävä menetelmää, joka vastaa valtaosaa kyseisen arvopaperistamisen perustan muodostavista arvopaperistetuista vastuista.
Article 110110 artikla
Treatment of credit risk adjustmentLuottoriskioikaisun käsittely
1.   Institutions applying the Standardised Approach shall treat general credit risk adjustments in accordance with Article 62(c).1.   Standardimenetelmää soveltavien laitosten on käsiteltävä yleisiä luottoriskioikaisuja 62 artiklan c alakohdan mukaisesti.
2.   Institutions applying the IRB Approach shall treat general credit risk adjustments in accordance with Article 159, Article 62(d) and Article 36(1)(d).2.   IRB-menetelmää soveltavien laitosten on käsiteltävä yleisiä luottoriskioikaisuja 159 artiklan, 62 artiklan d alakohdan ja 36 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti.
For the purposes of this Article and Chapters 2 and 3, general and specific credit risk adjustments shall exclude funds for general banking risk.Sovellettaessa tätä artiklaa sekä 2 ja 3 lukua yleisten pankkiriskien rahastot on jätettävä yleisten ja erityisten luottoriskioikaisujen ulkopuolelle.
3.   Institutions using the IRB Approach that apply the Standardised Approach for a part of their exposures on consolidated or individual basis, in accordance with Articles 148 and 150 shall determine the part of general credit risk adjustment that shall be assigned to the treatment of general credit risk adjustment under the Standardised Approach and to the treatment of general credit risk adjustment under the IRB Approach as follows:3.   IRB-menetelmää käyttävien laitosten, jotka soveltavat standardimenetelmää osaan vastuistaan konsolidoidusti tai yksittäisen laitoksen tasolla, on määritettävä 148 ja 150 artiklan mukaisesti se osa yleisestä luottoriskioikaisusta, joka on luokiteltava standardimenetelmän mukaisen yleisen luottoriskioikaisun mukaan, ja se osa, joka on luokiteltava IRB-menetelmän mukaisen yleisen luottoriskioikaisun mukaan, seuraavasti:
(a) | where applicable when an institution included in the consolidation exclusively applies the IRB Approach, general credit risk adjustments of this institution shall be assigned to the treatment set out in paragraph 2;a) | kun konsolidointiryhmään kuuluva laitos soveltaa yksinomaan IRB-menetelmää, sen yleiset luottoriskioikaisut on tarvittaessa luokiteltava 2 kohdassa säädetyn käsittelyn mukaan;
(b) | where applicable, when an institution included in the consolidation exclusively applies the Standardised Approach, general credit risk adjustment of this institution shall be assigned to the treatment set out in paragraph 1;b) | kun konsolidointiryhmään kuuluva laitos soveltaa yksinomaan standardimenetelmää, sen yleiset luottoriskioikaisut on tarvittaessa luokiteltava 1 kohdassa säädetyn käsittelyn mukaan;
(c) | The remainder of credit risk adjustment shall be assigned on a pro rata basis according to the proportion of risk weighted exposure amounts subject to the Standardised Approach and subject to the IRB Approach.c) | luottoriskioikaisun loppuosa on luokiteltava riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän määräsuhteen perusteella standardimenetelmän ja IRB-menetelmän mukaisesti.
4.   EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the calculation of specific credit risk adjustments and general credit risk adjustments under the applicable accounting framework for the following:4.   EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään erityisten luottoriskioikaisujen ja yleisten luottoriskioikaisujen laskenta sovellettavan tilinpäätössäännöstön nojalla seuraavien seikkojen osalta:
(a) | exposure value under the Standardised Approach referred to in Article 111;a) | 111 artiklassa tarkoitettu standardimenetelmän mukainen vastuuarvo;
(b) | exposure value under the IRB Approach referred to in Articles 166 to 168;b) | 166–168 artiklassa tarkoitettu IRB-menetelmän mukainen vastuuarvo;
(c) | treatment of expected loss amounts referred to in Article 159;c) | 159 artiklassa tarkoitettujen odotettujen tappioiden yhteismäärien käsittely;
(d) | exposure value for the calculation of the risk-weighted exposure amounts for securitisation position referred to in Articles 246 and 266;d) | riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskennassa käytettävä vastuuarvo 246 ja 266 artiklassa tarkoitetun arvopaperistamisposition osalta;
(e) | the determination of default under Article 178.e) | maksukyvyttömyyden määritys 178 artiklan nojalla;
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 1 February 2015.EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle 1 päivänä helmikuuta 2015 mennessä.
Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
CHAPTER 22   LUKU
Standardised ApproachStandardimenetelmä
Section 11   Jakso
General principlesYleiset periaatteet
Article 111111 artikla
Exposure valueVastuuarvo
1.   The exposure value of an asset item shall be its accounting value remaining after specific credit risk adjustments, additional value adjustments in accordance with Articles 34 and 110 and other own funds reductions related to the asset item have been applied. The exposure value of an off-balance sheet item listed in Annex I shall be the following percentage of its nominal value after reduction of specific credit risk adjustments:1.   Omaisuuserän vastuuarvo on sen kirjanpitoarvo, joka jää jäljelle erityisten luottoriskioikaisujen, muiden 34 ja 110 artiklan mukaisten arvonoikaisujen ja omaisuuserään liittyvien muiden omien varojen vähennysten soveltamisen jälkeen. Liitteessä I olevassa luettelossa mainitun taseen ulkopuolisen erän vastuuarvo on seuraava prosenttiosuus nimellisarvosta, kun erityiset luottoriskioikaisut on vähennetty:
(a) | 100 % if it is a full-risk item;a) | 100 prosenttia, jos erään liittyy korkea riski;
(b) | 50 % if it is a medium-risk item;b) | 50 prosenttia, jos erään liittyy keskimääräinen riski;
(c) | 20 % if it is a medium/low-risk item;c) | 20 prosenttia, jos erään liittyy keskimääräinen/alhainen riski;
(d) | 0 % if it is a low-risk item.d) | 0 prosenttia, jos erään liittyy alhainen riski.
The off-balance sheet items referred to in the second sentence of the first subparagraph shall be assigned to risk categories as indicated in Annex I.Ensimmäisen alakohdan toisessa virkkeessä tarkoitetut taseen ulkopuoliset erät on jaettava riskiluokkiin liitteen I mukaisesti.
When an institution is using the Financial Collateral Comprehensive Method under Article 223, the exposure value of securities or commodities sold, posted or lent under a repurchase transaction or under a securities or commodities lending or borrowing transaction, and margin lending transactions shall be increased by the volatility adjustment appropriate to such securities or commodities as prescribed in Articles 223 to 225.Kun laitos soveltaa 223 artiklan mukaisesti rahoitusvakuuksia koskevaa kattavaa menetelmää, takaisinostotransaktion taikka arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi antamisen tai lainaksi ottamisen perusteella myytyjen, asetettujen tai lainattujen arvopapereiden tai hyödykkeiden ja vakuudellisen limiittiluotonannon vastuuarvoa on korotettava tällaisiin arvopapereihin tai hyödykkeisiin sovellettavalla volatiliteettikorjauksella 223–225 artiklassa kuvatulla tavalla.
2.   The exposure value of a derivative instrument listed in Annex II shall be determined in accordance with Chapter 6 with the effects of contracts of novation and other netting agreements taken into account for the purposes of those methods in accordance with Chapter 6. The exposure value of repurchase transaction, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions may be determined either in accordance with Chapter 6 or Chapter 4.2.   Liitteessä II lueteltujen johdannaissopimusten vastuuarvo määritetään 6 luvun mukaisesti, ja uudistamissopimusten ja muiden nettoutusjärjestelyjen vaikutukset on otettava huomioon sovellettaessa kyseisiä menetelmiä 6 luvun mukaisesti. Takaisinostotransaktion, arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi antamisen tai lainaksi ottamisen, pitkän selvitysajan liiketoimien ja vakuudellisen limiittiluotonannon vastuuarvo voidaan määrittää joko 6 luvun tai 4 luvun mukaisesti.
3.   Where an exposure is subject to funded credit protection, the exposure value applicable to that item may be amended in accordance with Chapter 4.3.   Kun vastuuseen liittyy vastikkeellinen luottosuoja, kyseiseen erään sovellettavaa vastuuarvoa voidaan muuttaa 4 luvun mukaisesti.
Article 112112 artikla
Exposure classesVastuuryhmät
Each exposure shall be assigned to one of the following exposure classes:Jokainen vastuu on luokiteltava johonkin seuraavista vastuuryhmistä:
(a) | exposures to central governments or central banks;a) | saamiset valtioilta ja keskuspankeilta
(b) | exposures to regional governments or local authorities;b) | saamiset aluehallinnoilta tai paikallisviranomaisilta
(c) | exposures to public sector entities;c) | saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta
(d) | exposures to multilateral development banks;d) | saamiset kansainvälisiltä kehityspankeilta
(e) | exposures to international organisations;e) | saamiset kansainvälisiltä organisaatioilta
(f) | exposures to institutions;f) | saamiset laitoksilta
(g) | exposures to corporates;g) | saamiset yrityksiltä
(h) | retail exposures;h) | vähittäissaamiset
(i) | exposures secured by mortgages on immovable property;i) | kiinteistövakuudelliset vastuut
(j) | exposures in default;j) | maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut
(k) | exposures associated with particularly high risk;k) | erityisen suureen riskiin liittyvät vastuut
(l) | exposures in the form of covered bonds;l) | vastuut katettujen joukkolainojen muodossa
(m) | items representing securitisation positions;m) | arvopaperistamispositiot
(n) | exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment;n) | saamiset laitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä lyhyen aikavälin luottoluokitus
(o) | exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (‧CIUs‧);o) | yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä (CIU) oleviin osuuksiin tai osakkeisiin liittyvät saamiset
(p) | equity exposures;p) | oman pääoman ehtoiset vastuut
(q) | other items.q) | muut erät.
Article 113113 artikla
Calculation of risk weighted exposure amountsRiskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskeminen
1.   To calculate risk-weighted exposure amounts, risk weights shall be applied to all exposures, unless deducted from own funds, in accordance with the provisions of Section 2. The application of risk weights shall be based on the exposure class to which the exposure is assigned and, to the extent specified in Section 2, its credit quality. Credit quality may be determined by reference to the credit assessments of ECAIs or the credit assessments of Export Credit Agencies in accordance with Section 3.1.   Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskemiseksi kaikkiin vastuisiin on sovellettava riskipainoja 2 jakson mukaisesti, lukuun ottamatta omista varoista vähennettäviä vastuita. Sovellettavan riskipainon on perustuttava vastuuryhmään, johon vastuu on luokiteltu, ja vastuun luottoluokitukseen 2 jaksossa täsmennetyssä laajuudessa. Luottokelpoisuus voidaan määritellä viittaamalla ulkoisten luottoluokituslaitosten antamaan luottoluokitukseen tai vientitakuulaitosten luottoluokitukseen 3 jakson mukaisesti.
2.   For the purposes of applying a risk weight, as referred to in paragraph 1, the exposure value shall be multiplied by the risk weight specified or determined in accordance with Section 2.2.   Sovellettaessa 1 kohdassa tarkoitettua riskipainoa vastuuarvo on kerrottava 2 jakson mukaisesti täsmennetyllä tai määritetyllä riskipainolla.
3.   Where an exposure is subject to credit protection the risk weight applicable to that item may be amended in accordance with Chapter 4.3.   Kun vastuuseen liittyy luottosuoja, kyseiseen erään sovellettavaa riskipainoa voidaan muuttaa 4 luvun mukaisesti.
4.   Risk-weighted exposure amounts for securitised exposures shall be calculated in accordance with Chapter 5.4.   Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä on laskettava arvopaperistettujen vastuiden osalta 5 luvun mukaisesti.
5.   Exposures for which no calculation is provided in Section 2 shall be assigned a risk-weight of 100 %.5.   Vastuisiin, joiden laskennasta ei säädetä 2 jaksossa, on sovellettava 100 prosentin riskipainoa.
6.   With the exception of exposures giving rise to Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 or Tier 2 items, an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC. Competent authorities are empowered to grant approval if the following conditions are fulfilled:6.   Lukuun ottamatta eriä, jotka luetaan ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai toissijaisen pääoman (T2) eriin, laitos voi päättää toimivaltaisten viranomaisten etukäteisellä luvalla olla soveltamatta tämän artiklan 1 kohdan vaatimuksia kyseisen laitoksen vastuisiin, kun vastapuolena on sen emoyritys, tytäryritys tai emoyrityksen tytäryritys taikka yritys, jolla on luottolaitokseen direktiivin 83/349/ETY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu suhde. Toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet myöntää lupa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) | the counterparty is an institution, a financial holding company or a mixed financial holding company, financial institution, asset management company or ancillary services undertaking subject to appropriate prudential requirements;a) | vastapuoli on laitos, rahoitusalan holdingyhtiö tai rahoitusalan sekaholdingyhtiö, rahoituslaitos, omaisuudenhoitoyhtiö tai oheispalveluyritys, johon sovelletaan asianmukaisia vakavaraisuusvaatimuksia;
(b) | the counterparty is included in the same consolidation as the institution on a full basis;b) | vastapuoli kuuluu kokonaisuudessaan samaan konsolidointiryhmään kuin laitos;
(c) | the counterparty is subject to the same risk evaluation, measurement and control procedures as the institution;c) | vastapuoleen sovelletaan samoja riskien arviointi-, mittaamis- ja valvontamenettelyjä kuin laitokseen;
(d) | the counterparty is established in the same Member State as the institution;d) | vastapuoli on sijoittautunut samaan jäsenvaltioon kuin laitos.
(e) | there is no current or foreseen material practical or legal impediment to the prompt transfer of own funds or repayment of liabilities from the counterparty to the institution.e) | vastapuolen nopealle omien varojen siirrolle tai velkojen takaisinmaksulle laitokselle ei ole senhetkisiä tai ennakoitavissa olevia olennaisia, käytännöllisiä tai oikeudellisia esteitä.
Where the institution, in accordance with this paragraph, is authorised not to apply the requirements of paragraph 1, it may assign a risk weight of 0 %.Kun laitos saa luvan tämän kohdan mukaisesti olla soveltamatta 1 kohdan vaatimuksia, siihen voidaan soveltaa 0 prosentin riskipainoa.
7.   With the exception of exposures giving rise to Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 and Tier 2 items, institutions may, subject to the prior permission of the competent authorities, not apply the requirements of paragraph 1 of this Article to exposures to counterparties with which the institution has entered into an institutional protection scheme that is a contractual or statutory liability arrangement which protects those institutions and in particular ensures their liquidity and solvency to avoid bankruptcy where necessary. Competent authorities are empowered to grant permission if the following conditions are fulfilled:7.   Lukuun ottamatta eriä, jotka luetaan ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) eriin, laitokset voivat päättää toimivaltaisten viranomaisten etukäteen antamalla luvalla olla soveltamatta tämän artiklan 1 kohdan vaatimuksia kyseisen laitoksen vastuisiin, kun laitos ja vastapuoli kuuluvat sellaiseen sopimusperusteiseen tai lakisääteiseen suojajärjestelmään, joka suojelee laitoksia ja tarvittaessa varmistaa ennen kaikkea niiden likviditeetin ja vakavaraisuuden konkurssin välttämiseksi. Toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet myöntää lupa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) | the requirements set out in points (a), (d) and (e) of paragraph 6 are met;a) | edellä 6 kohdan a, d ja e alakohdassa asetetut vaatimukset täyttyvät;
(b) | the arrangements ensure that the institutional protection scheme is able to grant support necessary under its commitment from funds readily available to it;b) | järjestelyt takaavat, että laitosten suojajärjestelmä voi myöntää tarvittaessa tukea sen saatavilla olevista sitoumuksista;
(c) | the institutional protection scheme disposes of suitable and uniformly stipulated systems for the monitoring and classification of risk, which gives a complete overview of the risk situations of all the individual members and the institutional protection scheme as a whole, with corresponding possibilities to take influence; those systems shall suitably monitor defaulted exposures in accordance with Article 178(1);c) | laitosten suojajärjestelmään kuuluu yhdenmukaisesti määriteltyjä ja siihen soveltuvia järjestelmiä riskien valvomiseksi ja luokittelemiseksi (antaen täydellisen kuvan järjestelmän kaikkien yksittäisten osapuolten riskitilanteesta ja laitosten suojajärjestelmästä kokonaisuudessaan) sekä vastaavat vaikutusmahdollisuudet; kyseisillä järjestelmillä valvotaan maksukyvyttömiä vastuita 178 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
(d) | the institutional protection scheme conducts its own risk review which is communicated to the individual members;d) | laitosten suojajärjestelmä suorittaa omaa riskiarviointia ja välittää sen tulokset järjestelmän yksittäisille osapuolille;
(e) | the institutional protection scheme draws up and publishes on an annual basis, a consolidated report comprising the balance sheet, the profit-and-loss account, the situation report and the risk report, concerning the institutional protection scheme as a whole, or a report comprising the aggregated balance sheet, the aggregated profit-and-loss account, the situation report and the risk report, concerning the institutional protection scheme as a whole;e) | laitosten suojajärjestelmä laatii ja julkaisee vähintään kerran vuodessa konsolidointitason raportin, joka sisältää aseen, tuloslaskelman, tilannekatsauksen ja riskiraportin laitosten suojajärjestelmästä kokonaisuudessaan, tai raportin, joka kattaa kokonaistaseen, kokonaistuloslaskelman, tilannekatsauksen ja riskiraportin, joka kattaa laitosten suojajärjestelmän kokonaisuudessaan;
(f) | members of the institutional protection scheme are obliged to give advance notice of at least 24 months if they wish to end the institutional protection scheme;f) | laitosten suojajärjestelmän osapuolten on ilmoitettava vähintään 24 kuukautta aikaisemmin, jos ne haluavat lakkauttaa laitosten suojajärjestelmän;
(g) | the multiple use of elements eligible for the calculation of own funds (hereinafter referred to as ‧multiple gearing‧) as well as any inappropriate creation of own funds between the members of the institutional protection scheme shall be eliminated;g) | omien varojen laskentaan soveltuvien osuuksien moninkertainen käyttö, jäljempänä ‧pääoman moninkertainen hyväksikäyttö‧, sekä omien varojen epäasianmukainen hankinta laitosten suojajärjestelmän jäsenten välillä on estettävä;
(h) | The institutional protection scheme shall be based on a broad membership of credit institutions of a predominantly homogeneous business profile;h) | laitosten suojajärjestelmän on perustuttava liiketoimintaprofiililtaan suurelta osin samankaltaisten luottolaitosten laajaan jäsenyyteen;
(i) | the adequacy of the systems referred to in points (c) and (d) is approved and monitored at regular intervals by the relevant competent authorities.i) | asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät c ja d alakohdassa tarkoitetun järjestelmän ja valvovat sitä säännöllisesti.
Where the institution, in accordance with this paragraph, decides not to apply the requirements of paragraph 1, it may assign a risk weight of 0 %.Kun laitos päättää tämän kohdan mukaisesti olla soveltamatta 1 kohdan vaatimuksia, siihen voidaan soveltaa 0 prosentin riskipainoa.
Section 22   Jakso
Risk weightsRiskipainot
Article 114114 artikla
Exposures to central governments or central banksSaamiset valtioilta ja keskuspankeilta
1.   Exposures to central governments and central banks shall be assigned a 100 % risk weight, unless the treatments set out in paragraphs 2 to 7 apply.1.   Saamisiin valtioilta ja keskuspankeilta on sovellettava 100 prosentin riskipainoa, jollei 2–7 kohdassa määritettyjä käsittelytapoja voida soveltaa.
2.   Exposures to central governments and central banks for which a credit assessment by a nominated ECAI is available shall be assigned a risk weight according to Table 1 which corresponds to the credit assessment of the ECAI in accordance with Article 136.2.   Valtioilta ja keskuspankeilta oleviin saamisiin, joista on käytettävissä valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus, on sovellettava taulukon 1 mukaista riskipainoa, joka vastaa ulkoisen luottoluokituslaitoksen 136 artiklan mukaisesti antamaa luottoluokitusta.
Table 1Taulukko 1
Credit quality step | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Luottoluokka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Risk weight | 0 % | 20 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 %Riskipaino | 0 % | 20 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 %
3.   Exposures to the ECB shall be assigned a 0 % risk weight.3.   Saamisiin EKP:ltä on sovellettava 0 prosentin riskipainoa.
4.   Exposures to Member States' central governments, and central banks denominated and funded in the domestic currency of that central government and central bank shall be assigned a risk weight of 0 %.4.   Jäsenvaltioilta ja keskuspankeilta oleviin saamisiin, jotka ovat kyseisen valtion ja keskuspankin kotimaan valuutan määräisiä ja kotimaan valuutassa rahoitettuja, on sovellettava nollariskipainoa.
5.   Until 31 December 2017, the same risk weight shall be assigned in relation to exposures to the central governments or central banks of Member States denominated and funded in the domestic currency of any Member State as would be applied to such exposures denominated and funded in their domestic currency.5.   Sellaisiin jäsenvaltioiden tai keskuspankkien vastuisiin, jotka ovat jonkin jäsenvaltion valuutan määräisiä ja rahoitettu tämän jäsenvaltion valuutassa, on 31 päivään joulukuuta 2017 asti sovellettava samoja riskipainoja kuin jos ne olisivat kotimaan valuutan määräisiä ja rahoitettu kotimaan valuutassa.
6.   For exposures indicated in paragraph 5:6.   Edellä 5 kohdassa tarkoitettujen vastuiden osalta:
(a) | in 2018 the calculated risk weighted exposure amounts shall be 20 % of the risk weight assigned to these exposures in accordance with Article 114(2);a) | laskettujen riskipainotettujen vastuuerien määrän on vuonna 2018 oltava 20 prosenttia riskipainosta, jota sovelletaan kyseisiin vastuisiin 114 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
(b) | in 2019 the calculated risk weighted exposure amounts shall be 50 % of the risk weight assigned to these exposures in accordance with Article 114(2);b) | laskettujen riskipainotettujen vastuuerien määrään on vuonna 2019 oltava 50 prosenttia riskipainosta, jota sovelletaan kyseisiin vastuisiin 114 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
(c) | in 2020 and onwards the calculated risk weighted exposure amounts shall be 100 % of the risk weight assigned to these exposures in accordance with Article 114(2).c) | laskettujen riskipainotettujen vastuuerien määrä on vuonna 2020 ja sen jälkeen oltava 100 prosenttia riskipainosta, jota sovelletaan kyseisiin vastuisiin 114 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
7.   When the competent authorities of a third country which apply supervisory and regulatory arrangements at least equivalent to those applied in the Union assign a risk weight which is lower than that indicated in paragraphs 1 to 2 to exposures to their central government and central bank denominated and funded in the domestic currency, institutions may risk weight such exposures in the same manner.7.   Kun kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset, joiden soveltamat valvonta- ja sääntelyjärjestelyt vastaavat vähintään unionissa sovellettavia järjestelyjä, antavat omalta valtioltaan ja keskuspankiltaan oleville saamisille, jotka ovat kotimaan valuutan määräisiä ja rahoitettu kotimaan valuutassa, riskipainon joka on 1 ja 2 kohdan mukaista riskipainoa alhaisempi, laitokset voivat riskipainottaa kyseiset vastuut samalla tavalla.
For the purposes of this paragraph, the Commission may adopt, by way of implementing acts, and subject to the examination procedure referred to in Article 464(2), a decision as to whether a third country applies supervisory and regulatory arrangements at least equivalent to those applied in the Union. In the absence of such a decision, until 1 January 2015, institutions may continue to apply the treatment set out in this paragraph to the exposures to the central government or central bank of the third country where the relevant competent authorities had approved the third country as eligible for that treatment before 1 January 2014.Sovellettaessa tätä kohtaa komissio voi tehdä täytäntöönpanosäädöksinä ja 464 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti päätöksen siitä, soveltaako kolmas maa valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä, jotka vähintään vastaavat unionissa sovellettavia järjestelyjä. Jos tällaista päätöstä ei ole tehty 1 päivään tammikuuta 2015 mennessä, laitokset voivat jatkaa tässä kohdassa säädetyn kohtelun soveltamista kolmannelta maalta tai kolmannen maan keskuspankilta oleviin saamisiin, jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset olivat ennen 1 päivää tammikuuta 2014 hyväksyneet tällaisen kohtelun soveltamisen kyseisen kolmannen maan osalta.
Article 115115 artikla
Exposures to regional governments or local authoritiesSaamiset aluehallinnoilta tai paikallisviranomaisilta
1.   Exposures to regional governments or local authorities shall be risk-weighted as exposures to institutions unless they are treated as exposures to central governments under paragraphs 2 or 4 or receive a risk weight as specified in paragraph 5. The preferential treatment for short-term exposures specified in Article 119(2) and Article 120(2) shall not be applied.1.   Saamiset aluehallinnoilta tai paikallisviranomaisilta on riskipainotettava kuten saamiset laitoksilta, jollei niitä käsitellä kuten saamisia valtioilta 2 tai 4 kohdan nojalla tai jollei niillä ole 5 kohdassa tarkoitettua riskipainotusta. Jäljempänä 119 artiklan 2 kohdassa ja 120 artiklan 2 kohdassa määritettyä lyhytaikaisten saamisten etuuskohtelua ei sovelleta.
2.   Exposures to regional governments or local authorities shall be treated as exposures to the central government in whose jurisdiction they are established where there is no difference in risk between such exposures because of the specific revenue-raising powers of the former, and the existence of specific institutional arrangements the effect of which is to reduce their risk of default.2.   Saamisia alue- ja paikallisviranomaisilta on käsiteltävä kuten saamisia valtiolta siinä maassa, jonka lainkäyttövallan piirissä ne toimivat, mikäli saamiset eivät eroa toisistaan viranomaisen veronkanto-oikeuden ja erityisten institutionaalisten järjestelyjen vuoksi, jotka vähentävät maksukyvyttömyysriskiä.
EBA shall maintain a publicly available database of all regional governments and local authorities within the Union which relevant competent authorities treat as exposures to their central governments.EPV ylläpitää julkisesti saatavilla olevaa tietokantaa kaikista unionin alue- ja paikallishallinnon viranomaisista, joiden saamisia toimivaltaiset viranomaiset käsittelevät kuten saamisia valtioilta.
3.   Exposures to churches or religious communities constituted in the form of a legal person under public law shall, in so far as they raise taxes in accordance with legislation conferring on them the right to do so, be treated as exposures to regional governments and local authorities. In this case, paragraph 2 shall not apply and, for the purposes of Article 150(1)(a), permission to apply the Standardised Approach shall not be excluded.3.   Saamisia seurakunnilta ja oikeushenkilön muodossa perustetuilta julkisoikeuden alaisilta uskonnollisilta yhteisöiltä on käsiteltävä kuten saamisia aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta, jos kyseisillä seurakunnilla ja uskonnollisilla yhteisöillä on lainsäädäntöön perustuva oikeus veronkantoon. Tässä tapauksessa 2 kohtaa ei sovelleta eikä 150 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua lupaa soveltaa standardimenettelyä suljeta pois.
4.   When competent authorities of a third country jurisdiction which applies supervisory and regulatory arrangements at least equivalent to those applied in the Union treat exposures to regional governments or local authorities as exposures to their central government and there is no difference in risk between such exposures because of the specific revenue-raising powers of regional government or local authorities and to specific institutional arrangements to reduce the risk of default, institutions may risk weight exposures to such regional governments and local authorities in the same manner.4.   Kun toimivaltaiset viranomaiset soveltavat kolmannen maan alueella valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä, jotka vähintään vastaavat unionin alueella sovellettavia järjestelyjä, ja käsittelevät saamisia aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta kuten saamisia omalta valtioltaan eivätkä saamiset eroa niihin liittyvän riskin osalta toisistaan alue- tai paikallisviranomaisen veronkanto-oikeuden ja erityisten institutionaalisten järjestelyjen vuoksi, jotka vähentävät maksukyvyttömyysriskiä, laitokset voivat määrittää vastaavalla tavalla riskipainon saamisille kyseisiltä alue- ja paikallisviranomaisilta.
For the purposes of this paragraph, the Commission may adopt, by way of implementing acts, and subject to the examination procedure referred to in Article 464(2), a decision as to whether a third country applies supervisory and regulatory arrangements at least equivalent to those applied in the Union. In the absence of such a decision, until 1 January 2015, institutions may continue to apply the treatment set out in this paragraph to the third country where the relevant competent authorities had approved the third country as eligible for that treatment before 1 January 2014.Sovellettaessa tätä kohtaa komissio voi tehdä täytäntöönpanosäädöksinä ja 464 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti päätöksen siitä, soveltaako kolmas maa valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä, jotka vähintään vastaavat unionissa sovellettavia järjestelyjä. Jos tällaista päätöstä ei ole tehty 1 päivään tammikuuta 2015 mennessä, laitokset voivat jatkaa tässä kohdassa säädetyn kohtelun soveltamista kolmanteen maahan, jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset olivat ennen 1 päivää tammikuuta 2014 hyväksyneet tällaisen kohtelun soveltamisen kyseisen kolmannen maan osalta.
5.   Exposures to regional governments or local authorities of the Member States that are not referred to in paragraphs 2 to 4 and are denominated and funded in the domestic currency of that regional government and local authority shall be assigned a risk weight of 20 %.5.   Muihin kuin sellaisiin 2–4 kohdassa tarkoitettuihin saamisiin jäsenvaltioiden aluehallinnoilta tai paikallisviranomaisilta, jotka ovat kyseisen aluehallinnon ja paikallisviranomaisen kotivaltion valuutan määräisiä ja rahoitettu kyseisen valtion valuutassa, on sovellettava 20 prosentin riskipainoa.
Article 116116 artikla
Exposures to public sector entitiesSaamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta
1.   Exposures to public sector entities for which a credit assessment by a nominated ECAI is not available shall be assigned a risk weight according to the credit quality step to which exposures to the central government of the jurisdiction in which the public sector entity is incorporated are assigned in accordance with the following Table 2:1.   Saamisiin julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta, joista ei ole käytettävissä valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen antamaa luottoluokitusta, on sovellettava sen luottoluokan mukaista riskipainoa, jota sovelletaan saamisiin valtiolta, jonka lainkäyttöalueelle kyseinen julkisyhteisö tai julkisoikeudellinen laitos on sijoittautunut, seuraavan taulukon 2 mukaisesti:
Table 2Taulukko 2
Credit quality step to which central government is assigned | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Luottoluokka, johon valtio on sijoitettu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Risk weight | 20 % | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 150 %Riskipaino | 20 % | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 150 %
For exposures to public sector entities incorporated in countries where the central government is unrated, the risk weight shall be 100 %.Saamisiin sellaisilta julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta, jotka ovat sijoittautuneet valtioihin, joita ei ole luokiteltu, on sovellettava 100 prosentin riskipainoa.
2.   Exposures to public sector entities for which a credit assessment by a nominated ECAI is available shall be treated in accordance with Article 120. The preferential treatment for short-term exposures specified in Articles 119(2) and 120(2), shall not be applied to those entities.2.   Saamisia julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta, joista on käytettävissä valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus, on käsiteltävä 120 artiklan mukaisesti. Jäljempänä 119 artiklan 2 kohdassa ja 120 artiklan 2 kohdassa määritettyä lyhytaikaisten saamisten etuuskohtelua ei sovelleta kyseisiin yhteisöihin ja laitoksiin.
3.   For exposures to public sector entities with an original maturity of three months or less, the risk weight shall be 20 %.3.   Alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään kolmen kuukauden saamisiin julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta on sovellettava 20 prosentin riskipainoa.
4.   In exceptional circumstances, exposures to public-sector entities may be treated as exposures to the central government, regional government or local authority in whose jurisdiction they are established where in the opinion of the competent authorities of this jurisdiction there is no difference in risk between such exposures because of the existence of an appropriate guarantee by the central government, regional government or local authority.4.   Saamisia julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta voidaan poikkeustapauksissa käsitellä kuten saamisia siltä valtiolta tai niiltä aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta, joiden lainkäyttöalueella ne toimivat, mikäli kyseisen lainkäyttöalueen toimivaltaisten viranomaisten näkemyksen mukaan saamiset eivät eroa toisistaan riskin osalta valtion tai aluehallinnon ja paikallisviranomaisten antaman asianmukaisen takauksen vuoksi.
5.   When competent authorities of a third country jurisdiction, which apply supervisory and regulatory arrangements at least equivalent to those applied in the Union, treat exposures to public sector entities in accordance with paragraph 1 or 2, institutions may risk weight exposures to such public sector entities in the same manner. Otherwise the institutions shall apply a risk weight of 100 %.5.   Kun toimivaltaiset viranomaiset soveltavat kolmannen maan alueella valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä, jotka vähintään vastaavat unionin alueella sovellettavia järjestelyjä, ja käsittelevät saamisia julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta 1 tai 2 kohdan mukaisesti, laitokset voivat määrittää vastaavalla tavalla riskipainon saamisille kyseisiltä julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta. Muussa tapauksessa laitosten on sovellettava 100 prosentin riskipainoa.
For the purposes of this paragraph, the Commission may adopt, by way of implementing acts, and subject to the examination procedure referred to in Article 464(2), a decision as to whether a third country applies supervisory and regulatory arrangements at least equivalent to those applied in the Union. In the absence of such a decision, until 1 January 2015, institutions may continue to apply the treatment set out in this paragraph to the third country where the relevant competent authorities had approved the third country as eligible for that treatment before 1 January 2014.Sovellettaessa tätä kohtaa komissio voi tehdä täytäntöönpanosäädöksinä ja 464 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti päätöksen siitä, soveltaako kolmas maa valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä, jotka vähintään vastaavat unionissa sovellettavia järjestelyjä. Jos tällaista päätöstä ei ole tehty 1 päivään tammikuuta 2015 mennessä, laitokset voivat jatkaa tässä kohdassa säädetyn kohtelun soveltamista kolmanteen maahan, jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset olivat ennen 1 päivää tammikuuta 2014 hyväksyneet tällaisen kohtelun soveltamisen kyseisen kolmannen maan osalta.
Article 117117 artikla
Exposures to multilateral development banksSaamiset kansainvälisiltä kehityspankeilta
1.   Exposures to multilateral development banks that are not referred to in paragraph 2 shall be treated in the same manner as exposures to institutions. The preferential treatment for short-term exposures as specified in Articles 119(2), 120(2) and 121(3) shall not be applied.1.   Muita kuin 2 kohdassa tarkoitettuja saamisia kansainvälisiltä kehityspankeilta on käsiteltävä samalla tavalla kuin saamisia laitoksilta. Jäljempänä 119 artiklan 2 kohdassa, 120 artiklan 2 kohdassa ja 121 artiklan 3 kohdassa määritettyä lyhytaikaisten saamisten etuuskohtelua ei sovelleta.
The Inter-American Investment Corporation, the Black Sea Trade and Development Bank, the Central American Bank for Economic Integration and the CAF-Development Bank of Latin America shall be considered multilateral development banks.Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiö, Mustanmeren kauppa- ja kehityspankki, Keski-Amerikan alueellinen kehityspankki ja Latinalaisen Amerikan kehityspankki CAF katsotaan kansainvälisiksi kehityspankeiksi.
2.   Exposures to the following multilateral development banks shall be assigned a 0 % risk weight:2.   Saamisiin seuraavilta kansainvälisiltä kehityspankeilta on sovellettava 0 prosentin riskipainoa:
(a) | the International Bank for Reconstruction and Development;a) | Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankki
(b) | the International Finance Corporation;b) | Kansainvälinen rahoitusyhtiö
(c) | the Inter-American Development Bank;c) | Latinalaisen Amerikan kehityspankki
(d) | the Asian Development Bank;d) | Aasian kehityspankki
(e) | the African Development Bank;e) | Afrikan kehityspankki
(f) | the Council of Europe Development Bank;f) | Euroopan neuvoston kehityspankki
(g) | the Nordic Investment Bank;g) | Pohjoismaiden investointipankki
(h) | the Caribbean Development Bank;h) | Karibian alueen kehityspankki
(i) | the European Bank for Reconstruction and Development;i) | Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki
(j) | the European Investment Bank;j) | Euroopan investointipankki
(k) | the European Investment Fund;k) | Euroopan investointirahasto
(l) | the Multilateral Investment Guarantee Agency;l) | Monenkeskinen investointitakuulaitos
(m) | the International Finance Facility for Immunisation;m) | Rokotusohjelmien rahoittamiseksi perustettu kansainvälinen rahoitusväline
(n) | the Islamic Development Bank.n) | Islamilainen kehityspankki.
3.   A risk weight of 20 % shall be assigned to the portion of unpaid capital subscribed to the European Investment Fund.3.   Euroopan investointirahaston pääoman merkittyyn mutta maksamattomaan osaan on sovellettava 20 prosentin riskipainoa.
Article 118118 artikla
Exposures to international organisationsSaamiset kansainvälisiltä organisaatioilta
Exposures to the following international organisations shall be assigned a 0 % risk weight:Saamisiin seuraavilta kansainvälisiltä organisaatioilta on sovellettava 0 prosentin riskipainoa:
(a) | the Union;a) | unioni
(b) | the International Monetary Fund;b) | Kansainvälinen valuuttarahasto
(c) | the Bank for International Settlements;c) | Kansainvälinen järjestelypankki
(d) | the European Financial Stability Facility;d) | Euroopan rahoitusvakausväline
(e) | the European Stability Mechanism;e) | Euroopan vakautusmekanismi
(f) | an international financial institution established by two or more Member States, which has the purpose to mobilise funding and provide financial assistance to the benefit of its members that are experiencing or threatened by severe financing problems.f) | kahden tai useamman jäsenvaltion perustama kansainvälinen rahoituslaitos, jonka tarkoituksena on hankkia rahoitusta ja antaa rahoitustukea niille jäsenilleen, joilla on tai joille uhkaa tulla vakavia rahoitusongelmia.
Article 119119 artikla
Exposures to institutionsSaamiset laitoksilta
1.   Exposures to institutions for which a credit assessment by a nominated ECAI is available shall be risk-weighted in accordance with Article 120. Exposures to institutions for which a credit assessment by a nominated ECAI is not available shall be risk-weighted in accordance with Article 121.1.   Saamisia laitoksilta, joista on käytettävissä valitun luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus, on riskipainotettava 120 artiklan mukaisesti. Saamisia laitoksilta, joista ei ole käytettävissä valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen antamaa luottoluokitusta, on riskipainotettava 121 artiklan mukaisesti.
2.   Exposures to institutions of a residual maturity of three months or less denominated and funded in the national currency of the borrower shall be assigned a risk weight that is one category less favourable than the preferential risk weight, as described in Article 114(4) to (7), assigned to exposures to the central government in which the institution is incorporated.2.   Sellaisiin jäljellä olevalta maturiteetiltaan enintään kolmen kuukauden saamisiin laitoksilta, jotka ovat velallisen kotimaan valuutan määräisiä ja velallisen kotimaan valuutassa rahoitettuja, on sovellettava riskipainoa, joka on yhtä luokkaa epäedullisempi kuin 114 artiklan 4–7 kohdassa kuvattu etuoikeuskohtelun mukainen riskipaino, jota sovelletaan saamisiin valtiolta, johon laitos on sijoittautunut.
3.   No exposures with a residual maturity of three months or less denominated and funded in the national currency of the borrower shall be assigned a risk weight less than 20 %.3.   Saamisiin, joiden jäljellä oleva maturiteetti on enintään kolme kuukautta ja jotka ovat velallisen kotimaan valuutan määräisiä ja velallisen kotimaan valuutassa rahoitettuja, on sovellettava vähintään 20 prosentin riskipainoa.
4.   Exposure to an institution in the form of minimum reserves required by the ECB or by the central bank of a Member State to be held by an institution may be risk-weighted as exposures to the central bank of the Member State in question provided:4.   EKP:n tai jäsenvaltion keskuspankin laitokselta edellyttämien vähimmäisvarantojen muodossa olevaan saamiseen voidaan soveltaa samaa riskipainoa kuin saamisiin kyseisen jäsenvaltion keskuspankilta edellyttäen, että
(a) | the reserves are held in accordance with Regulation (EC) No 1745/2003 of the European Central Bank of 12 September 2003 on the application of minimum reserves (29) or in accordance with national requirements in all material respects equivalent to that Regulation;a) | varannot pidetään sen mukaisesti, mitä säädetään vähimmäisvarantojen soveltamisesta 12 päivänä syyskuuta 2003 annetussa Euroopan keskuspankin asetuksessa (EY) N:o 1745/2003 (29), tai kyseistä asetusta kaikin olennaisin tavoin vastaavien kansallisten vaatimusten mukaisesti,
(b) | in the event of the bankruptcy or insolvency of the institution where the reserves are held, the reserves are fully repaid to the institution in a timely manner and are not made available to meet other liabilities of the institution.b) | laitoksen, jossa varantoja pidetään, joutuessa konkurssiin tai maksukyvyttömäksi varannot maksetaan kokonaisuudessaan takaisin laitokselle hyvissä ajoin eivätkä ne ole käytettävissä laitoksen muiden vastuiden kattamiseen.
5.   Exposures to financial institutions authorised and supervised by the competent authorities and subject to prudential requirements comparable to those applied to institutions in terms of robustness shall be treated as exposures to institutions.5.   Saamisia toimivaltaisilta viranomaisilta toimiluvan saaneilta ja niiden valvomilta rahoituslaitoksilta, joihin sovelletaan vakavaraisuusvaatimuksia, jotka vastaavat perusteellisuutensa puolesta laitoksiin sovellettavia vakavaraisuusvaatimuksia, on käsiteltävä kuten saamisia laitoksilta.
Article 120120 artikla
Exposures to rated institutionsSaamiset luokitelluilta laitoksilta
1.   Exposures to institutions with a residual maturity of more than three months for which a credit assessment by a nominated ECAI is available shall be assigned a risk weight according to Table 3 which corresponds to the credit assessment of the ECAI in accordance with Article 136.1.   Jäljellä olevalta maturiteetiltaan yli kolmen kuukauden saamisiin laitoksilta, joista on käytettävissä nimetyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus, on sovellettava taulukon 3 mukaista riskipainoa, joka vastaa ulkoisen luottoluokituslaitoksen 136 artiklan mukaisesti antamaa luottoluokitusta.
Table 3Taulukko 3
Credit quality step | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Luottoluokka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Risk weight | 20 % | 50 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 %Riskipaino | 20 % | 50 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 %
2.   Exposures to an institution of up to three months residual maturity for which a credit assessment by a nominated ECAI is available shall be assigned a risk-weight according to Table 4 which corresponds to the credit assessment of the ECAI in accordance with Article 136:2.   Jäljellä olevalta maturiteetiltaan enintään kolmen kuukauden saamisiin laitoksilta, joista on käytettävissä valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus, on sovellettava taulukon 4 mukaista riskipainoa, joka vastaa ulkoisen luottoluokituslaitoksen 136 artiklan mukaisesti antamaa luottoluokitusta:
Table 4Taulukko 4
Credit quality step | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Luottoluokka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Risk weight | 20 % | 20 % | 20 % | 50 % | 50 % | 150 %Riskipaino | 20 % | 20 % | 20 % | 50 % | 50 % | 150 %
3.   The interaction between the treatment of short term credit assessment under Article 131 and the general preferential treatment for short term exposures set out in paragraph 2 shall be as follows:3.   Vuorovaikutus 131 artiklan nojalla laadittavan lyhyen aikavälin luottoluokituksen ja 2 kohdassa säädetyn lyhytaikaisten saamisten yleisen etuuskohtelun välillä tapahtuu seuraavasti:
(a) | If there is no short-term exposure assessment, the general preferential treatment for short-term exposures as specified in paragraph 2 shall apply to all exposures to institutions of up to three months residual maturity;a) | Jos lyhytaikaista luottoluokitusta ei ole, kaikkiin jäljellä olevalta maturiteetiltaan enintään kolmen kuukauden saamisiin laitoksilta sovelletaan 2 kohdassa määritettyä lyhytaikaisten saamisten yleistä etuuskohtelua.
(b) | If there is a short-term assessment and such an assessment determines the application of a more favourable or identical risk weight than the use of the general preferential treatment for short-term exposures, as specified in paragraph 2, then the short-term assessment shall be used for that specific exposure only. Other short-term exposures shall follow the general preferential treatment for short-term exposures, as specified in paragraph 2;b) | Jos lyhytaikainen luottoluokitus on käytettävissä ja kyseisen luokituksen mukaan on sovellettava riskipainoa, joka on vastaava tai edullisempi kuin 2 kohdassa määritetty lyhytaikaisten saamisten yleinen etuuskohtelu, lyhytaikaista luottoluokitusta sovelletaan ainoastaan kyseiseen saamiseen. Muihin lyhytaikaisiin saamisiin on sovellettava 2 kohdassa määritettyä lyhytaikaisten saamisten yleistä etuuskohtelua.
(c) | If there is a short-term assessment and such an assessment determines a less favourable risk weight than the use of the general preferential treatment for short-term exposures, as specified in paragraph 2, then the general preferential treatment for short-term exposures shall not be used and all unrated short-term claims shall be assigned the same risk weight as that applied by the specific short-term assessment.c) | Jos lyhytaikainen luottoluokitus on käytettävissä ja kyseisen luokituksen mukaan on sovellettava riskipainoa, joka on epäedullisempi kuin 2 kohdassa määritetty lyhytaikaisten saamisten yleinen etuuskohtelu, lyhytaikaisten saamisten yleistä etuuskohtelua ei sovelleta, vaan kaikille lyhytaikaisille saamisille, joita ei ole luokiteltu, on annettava sama riskipaino, jota käytetään kyseisessä lyhytaikaisessa luottoluokituksessa.
Article 121121 artikla
Exposures to unrated institutionsSaamiset luokittelemattomilta laitoksilta
1.   Exposures to institutions for which a credit assessment by a nominated ECAI is not available shall be assigned a risk weight according to the credit quality step to which exposures to the central government of the jurisdiction in which the institution is incorporated are assigned in accordance with Table 5.1.   Saamisiin laitoksilta, joista ei ole käytettävissä valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen antamaa luottoluokitusta, on sovellettava sen luottoluokan mukaista riskipainoa, jota sovelletaan saamisiin valtiolta, jonka lainkäyttöalueelle kyseinen laitos on sijoittautunut, seuraavan taulukon 5 mukaisesti:
Table 5Taulukko 5
Credit quality step to which central government is assigned | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Luottoluokka, johon valtio on sijoitettu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Risk weight of exposure | 20 % | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 150 %Saamisen riskipaino | 20 % | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 150 %
2.   For exposures to unrated institutions incorporated in countries where the central government is unrated, the risk weight shall be 100 %.2.   Saamisiin luokittelemattomilta laitoksilta, jotka ovat sijoittautuneet valtioihin, joita ei ole luokiteltu, on sovellettava 100 prosentin riskipainoa.
3.   For exposures to unrated institutions with an original effective maturity of three months or less, the risk weight shall be 20 %.3.   Alkuperäiseltä tosiasialliselta maturiteetiltaan enintään kolmen kuukauden saamisiin luokittelemattomilta laitoksilta on sovellettava 20 prosentin riskipainoa.
4.   Notwithstanding paragraphs 2 and 3, for trade finance exposures referred to in point (b) of the second subparagraph of Article 162(3) to unrated institutions, the risk weight shall be 50 % and where the residual maturity of these trade finance exposures to unrated institutions is three months or less, the risk weight shall be 20 %.4.   Sen estämättä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, 162 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuihin ulkomaankaupan rahoitukseen liittyviin saamisiin luokittelemattomilta laitoksilta on sovellettava 50 prosentin riskipainoa, ja jos näiden saamisten jäljellä oleva maturiteetti on enintään kolme kuukautta, 20 prosentin riskipainoa.
Article 122122 artikla
Exposures to corporatesSaamiset yrityksiltä
1.   Exposures for which a credit assessment by a nominated ECAI is available shall be assigned a risk weight according to Table 6 which corresponds to the credit assessment of the ECAI in accordance with Article 136.1.   Saamisiin, joista on käytettävissä nimetyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus, on sovellettava taulukon 6 mukaista riskipainoa, joka vastaa ulkoisen luottoluokituslaitoksen 136 artiklan mukaisesti antamaa luottoluokitusta.
Table 6Taulukko 6
Credit quality step | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Luottoluokka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Risk weight | 20 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 % | 150 %Riskipaino | 20 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 % | 150 %
2.   Exposures for which such a credit assessment is not available shall be assigned a 100 % risk weight or the risk weight of exposures to the central government of the jurisdiction in which the corporate is incorporated, whichever is the higher.2.   Saamisiin, joista ei ole käytettävissä kyseistä luottoluokitusta, on sovellettava 100 prosentin riskipainoa tai siltä valtiolta olevien saamisten riskipainoa, jonka lainkäyttöalueelle yhtiö on sijoittautunut, sen mukaan, kumpi on korkeampi.
Article 123123 artikla
Retail exposuresVähittäisvastuut
Exposures that comply with the following criteria shall be assigned a risk weight of 75 %:Vastuisiin, jotka ovat seuraavien kriteerien mukaisia, on sovellettava 75 prosentin riskipainoa:
(a) | the exposure shall be either to an natural person or persons, or to a small or medium-sized enterprise (SME);a) | vastuun on liityttävä joko luonnolliseen henkilöön tai henkilöihin taikka pieneen tai keskisuureen yritykseen (pk-yritys);
(b) | the exposure shall be one of a significant number of exposures with similar characteristics such that the risks associated with such lending are substantially reduced;b) | vastuun on oltava yksi monista ominaispiirteiltään samantyyppisistä vastuista siten, että tämäntyyppisen antolainaustoimintaan liittyvät riskit vähenevät tuntuvasti;
(c) | the total amount owed to the institution and parent undertakings and its subsidiaries, including any exposure in default, by the obligor client or group of connected clients, but excluding exposures fully and completely secured on residential property collateral that have been assigned to the exposure class laid down in point (i) of Article 112, shall not, to the knowledge of the institution, exceed EUR 1 million. The institution shall take reasonable steps to acquire this knowledge.c) | määrä, jonka velallinen asiakas tai keskenään sidossuhteessa olevat asiakkaat ovat yhteensä velkaa laitokselle tai emoyrityksille ja sen tytäryrityksille, mukaan lukien maksukyvyttömät vastuut, mutta lukuun ottamatta sellaisia vastuita, joiden täydeksi vakuudeksi on asetettu asuinkiinteistöjä, jotka on luokiteltu 112 artiklan i alakohdassa säädettyyn vastuuryhmään, ei saa laitoksen hallussa olevien tietojen mukaan olla yli miljoona euroa. Laitoksen on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet näiden tietojen saamiseksi.
Securities shall not be eligible for the retail exposure class.Arvopapereita ei saa hyväksyä vähittäisvastuiden ryhmään.
Exposures that do not comply with the criteria referred to in points (a) to (c) of the first subparagraph shall not be eligible for the retail exposures class.Vastuita, jotka eivät ole ensimmäisen alakohdan a–c alakohdassa tarkoitettujen kriteereiden mukaisia, ei saa luokitella vähittäisvastuiden ryhmään.
The present value of retail minimum lease payments is eligible for the retail exposure class.Vähittäisleasingin vähimmäismaksujen nykyarvo voidaan luokitella kuuluvaksi vähittäisvastuiden ryhmään.
Article 124124 artikla
Exposures secured by mortgages on immovable propertyKiinteistövakuudelliset vastuut
1.   An exposure or any part of an exposure fully secured by mortgage on immovable property shall be assigned a risk weight of 100 %, where the conditions under Article 125 and Article 126 are not met, except for any part of the exposure which is assigned to another exposure class. The part of the exposure that exceeds the mortgage value of the property shall be assigned the risk weight applicable to the unsecured exposures of the counterparty involved.1.   Vastuuseen tai osaan vastuuta, jolla on täysimääräinen kiinteistövakuus, on sovellettava 100 prosentin riskipainoa, jos 125 ja 126 artiklan mukaiset edellytykset eivät täyty, lukuun ottamatta sitä osaa vastuusta, joka on luokiteltu toiseen vastuuryhmään. Siihen osaan vastuusta, jonka arvo ylittää kiinteistön arvon, on sovellettava samaa riskipainoa, jota sovelletaan asianomaisen vastapuolen vakuudettomaan vastuuseen.
The part of an exposure treated as fully secured by immovable property shall not be higher than the pledged amount of the market value or in those Member States that have laid down rigorous criteria for the assessment of the mortgage lending value in statutory or regulatory provisions, the mortgage lending value of the property in question.Se osa vastuusta, jolla katsotaan olevan täysimääräinen kiinteistövakuus, ei saa olla suurempi kuin markkina-arvon kiinnitetty määrä tai niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat säätäneet säädösperusteisesti tiukoista kiinnitysluottojen arvon arviointiperusteista, kyseisen kiinteistön kiinnitysluottoarvo.
2.   Based on the data collected under Article 101, and any other relevant indicators, the competent authorities shall periodically, and at least annually, assess whether the risk-weight of 35 % for exposures secured by mortgages on residential property referred to in Article 125 and the risk weight of 50 % for exposures secured on commercial immovable property referred to in Article 126 located in their territory are appropriately based on:2.   Toimivaltaisten viranomaisten on 101 artiklan nojalla koottujen tietojen ja muiden merkityksellisten tietojen perusteella arvioitava säännöllisin väliajoin ja vähintään kerran vuodessa, perustuvatko 125 artiklassa tarkoitettuihin asuinkiinteistövakuudellisiin vastuisiin sovellettava 35 prosentin riskipaino ja 126 artiklassa tarkoitettuihin, niiden alueella sijaitseviin liikekiinteistövakuudellisiin vastuisiin sovellettava 50 prosentin riskipaino asianmukaisesti seuraaviin:
(a) | the loss experience of exposures secured by immovable property;a) | kiinteistövakuudellisiin vastuisiin liittyvistä tappioista saatu kokemus,
(b) | forward-looking immovable property markets developments;b) | kiinteistömarkkinoiden tulevat kehitysnäkymät.
Competent authorities may set a higher risk weight or stricter criteria than those set out in Article 125(2) and Article 126(2), where appropriate, on the basis of financial stability considerations.Toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa vahvistaa 125 artiklan 2 kohdassa ja 126 artiklan 2 kohdassa säädettyä korkeamman riskipainon tai kyseisissä kohdissa säädettyjä tiukempia kriteereitä rahoitusvakauteen liittyvien näkökohtien perusteella.
For exposures secured by mortgages on residential property, the competent authority shall set the risk weight at a percentage from 35 % through 150 %,Toimivaltaisten viranomaisten on asetettava asuinkiinteistövakuudellisten vastuiden riskipaino 35–150 prosentin välille.
For exposures secured on commercial immovable property, the competent authority shall set the risk weight at a percentage from 50 % through 150 %,Toimivaltaisten viranomaisten on asetettava liikekiinteistövakuudellisten vastuiden riskipaino 50–150 prosentin välille.
Within these ranges, the higher risk weight shall be set based on loss experience and taking into account forward-looking markets developments and financial stability considerations. Where the assessment demonstrates that the risk weights set out in Article 125(2) and Article 126(2) do not reflect the actual risks related to one or more property segments of such exposures, fully secured by mortgages on residential property or on commercial immovable property located in one or more parts of its territory, the competent authorities shall set, for those property segments of exposures, a higher risk weight corresponding to the actual risks.Näiden vaihteluvälien puitteissa asetetaan suurempi riskipaino tappioista saadun kokemuksen perusteella ja ottaen huomioon kiinteistömarkkinoiden tulevat kehitysnäkymät ja rahoitusvakauteen liittyvät näkökohdat. Jos arviointi osoittaa, että 125 artiklan 1 kohdan ja 126 artiklan 2 kohdan mukaiset riskipainot eivät vastaa tällaisten vastuiden, joiden täytenä vakuutena on jäsenvaltion alueen yhdessä tai useammassa osassa sijaitseva asuin- tai liikekiinteistö, yhteen tai useampaan kiinteistösegmenttiin liittyviä todellisia riskejä, toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava kyseisten vastuiden kiinteistösegmenttien osalta todellisia riskejä vastaava suurempi riskipaino.
The competent authorities shall consult EBA on the adjustments to the risk weights and criteria applied, which will be calculated in accordance with the criteria set out in this paragraph as specified by the regulatory technical standards referred to in paragraph 4 of this Article. EBA shall publish the risk weights and criteria that the competent authorities set for exposures referred to in Articles 125, 126 and 199.Toimivaltaisten viranomaisten on kuultava EPV:tä mukautuksista sovellettuihin riskipainoihin ja kriteereihin, jotka lasketaan tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa teknisissä sääntelystandardeissa määriteltyjen, tässä kohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti. EPV julkaisee riskipainot ja kriteerit, jotka toimivaltaiset viranomaiset vahvistavat 125, 126 ja 199 artiklassa tarkoitetuille vastuille.
3.   When competent authorities set a higher risk weight or stricter criteria, institutions shall have a 6-month transitional period to apply the new risk weight.3.   Kun toimivaltaiset viranomaiset vahvistavat korkeamman riskipainon tai tiukemmat kriteerit, laitoksilla on oltava 6 kuukauden siirtymäkausi uuden riskipainon soveltamiseksi.
4.   EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify:4.   EPV laatii tekniset sääntelystandardiluonnokset, joissa määritetään
(a) | the rigorous criteria for the assessment of the mortgage lending value referred to in paragraph 1;a) | edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiukat kiinnitysluottojen arvon arviointiperusteet;
(b) | the conditions referred to in paragraph 2 that competent authorities shall take into account when determining higher risk-weights, in particular the term of "financial stability considerations".b) | edellä 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset, jotka toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon määritettäessä suurempia riskipainoja, erityisesti ilmaisu "rahoitusvakauteen liittyvät näkökohdat".
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 31 December 2014.EPV toimittaa kyseiset tekniset sääntelystandardiluonnokset komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.
Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
5.   The institutions of one Member State shall apply the risk-weights and criteria that have been determined by the competent authorities of another Member State to exposures secured by mortgages on commercial and residential immovable property located in that Member State.5.   Jäsenvaltion laitosten on sovellettava riskipainoja ja kriteereitä, jotka toisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat määrittäneet alueellaan sijaitseville liike- ja asuinkiinteistövakuudellisille vastuille.
Article 125125 artikla
Exposures fully and completely secured by mortgages on residential propertyVastuut, joiden täytenä vakuutena on asuinkiinteistö
1.   Unless otherwise decided by the competent authorities in accordance with Article 124(2), exposures fully and completely secured by mortgages on residential property shall be treated as follows:1.   Elleivät toimivaltaiset viranomaiset toisin päätä 124 artiklan 2 kohdan mukaisesti, vastuita, joiden täytenä vakuutena on asuinkiinteistö, on käsiteltävä seuraavasti:
(a) | exposures or any part of an exposure fully and completely secured by mortgages on residential property which is or shall be occupied or let by the owner, or the beneficial owner in the case of personal investment companies, shall be assigned a risk weight of 35 %;a) | vastuisiin tai vastuiden osiin, joiden täytenä vakuutena on asuinkiinteistö, joka on tai tulee olemaan omistajan tai henkilökohtaisten sijoitusyhtiöiden tapauksessa edunsaajaomistajan käytössä tai vuokralle antama, on sovellettava 35 prosentin riskipainoa;
(b) | exposures to a tenant under a property leasing transaction concerning residential property under which the institution is the lessor and the tenant has an option to purchase, shall be assigned a risk weight of 35 % provided that the exposure of the institution is fully and completely secured by its ownership of the property.b) | sellaisia asuinkiinteistöjä koskevien kiinteistöleasingliiketoimien mukaisiin vastuisiin vuokralle ottajalle, joissa laitos on vuokralle antaja ja vuokralle ottajalla on osto-oikeus, on sovellettava 35 prosentin riskipainoa edellyttäen, että laitoksen vastuulla on täytenä vakuutena kiinteistön omistusoikeus.
2.   Institutions shall consider an exposure or any part of an exposure as fully and completely secured for the purposes of paragraph 1 only if the following conditions are met:2.   Laitokset voivat katsoa, että vastuulla tai sen osalla on 1 kohdan mukainen täysi vakuus vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) | the value of the property shall not materially depend upon the credit quality of the borrower. Institutions may exclude situations where purely macro-economic factors affect both the value of the property and the performance of the borrower from their determination of the materiality of such dependence;a) | kiinteistön arvo ei riipu olennaisesti velallisen luottokelpoisuudesta. Laitokset voivat jättää tällaisen olennaisen riippuvuuden määrittelyn ulkopuolelle tilanteet, joissa ainoastaan makrotaloudelliset tekijät vaikuttavat sekä kiinteistön arvoon että velallisen kykyyn selvitä velvoitteistaan;
(b) | the risk of the borrower shall not materially depend upon the performance of the underlying property or project, but on the underlying capacity of the borrower to repay the debt from other sources, and as a consequence, the repayment of the facility shall not materially depend on any cash flow generated by the underlying property serving as collateral. For those other sources, institutions shall determine maximum loan-to-income ratios as part of their lending policy and obtain suitable evidence of the relevant income when granting the loan.b) | velalliseen liittyvä luottoriski ei riipu olennaisesti kiinteistön tai hankkeen arvon kehityksestä vaan velallisen kyvystä maksaa velka muista lähteistä saaduilla tuloilla, ja sen vuoksi velan takaisinmaksu ei saa riippua olennaisesti vakuutena olevan kiinteistön tuottamasta mahdollisesta kassavirrasta. Laitosten on määritettävä kyseisille muille lähteille lainojen ja tulojen enimmäissuhteet osana luottopolitiikkaansa ja saatava tarkoituksenmukaiset todisteet asianomaisen tuloista myöntäessään lainan;
(c) | the requirements set out in Article 208 and the valuation rules set out in Article 229(1) are met;c) | jäljempänä 208 artiklassa asetetut vaatimukset täyttyvät ja 229 artiklan 1 kohdassa asetettuja arvostussääntöjä noudatetaan;
(d) | unless otherwise determined under Article 124(2), the part of the loan to which the 35 % risk weight is assigned does not exceed 80 % of the market value of the property in question or 80 % of the mortgage lending value of the property in question in those Member States that have laid down rigorous criteria for the assessment of the mortgage lending value in statutory or regulatory provisions.d) | jollei 124 artiklan 2 kohdan nojalla toisin määritetä, se osa lainasta, johon sovelletaan 35 prosentin riskipainoa, saa olla enintään 80 prosenttia kyseisen omaisuuden markkina-arvosta tai 80 prosenttia kyseisen omaisuuden kiinnitysluottoarvosta niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat säätäneet säädösperusteisesti tiukoista kiinnitysluottoarvon arviointiperusteista.
3.   Institutions may derogate from point (b) of paragraph 2 for exposures fully and completely secured by mortgages on residential property which is situated within the territory of a Member State, where the competent authority of that Member State has published evidence showing that a well-developed and long-established residential property market is present in that territory with loss rates which do not exceed the following limits:3.   Laitokset voivat poiketa 2 kohdan b alakohdasta sellaisten vastuiden osalta, joiden täytenä vakuutena on jäsenvaltion alueella sijaitseva asuinkiinteistö, jos kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on julkaissut todisteita, jotka osoittavat, että kyseisellä alueella on hyvin kehittyneet ja vakiintuneet asuntomarkkinat, joilla tappioiden määrät eivät ylitä seuraavia rajoja:
(a) | losses stemming from lending collateralised by residential property up to 80 % of the market value or 80 % of the mortgage lending value unless otherwise decided under Article 124(2) do not exceed 0,3 % of the outstanding loans collateralised by residential property in any given year;a) | 0,3 prosenttia siitä asuinkiinteistövakuudellisesta luotonannosta, joka on enintään 80 prosenttia vakuuden markkina-arvosta tai 80 prosenttia vakuuden kiinnitysluottoarvosta, jollei vakuuden arvostusprosentista ole 124 artiklan 2 kohdan nojalla toisin päätetty;
(b) | overall losses stemming from lending collateralised by residential property do not exceed 0,5 % of the outstanding loans collateralised by residential property in any given year.b) | asuinkiinteistövakuudellisesta luotonannosta aiheutuvat kokonaistappiot ovat enintään 0,5 prosenttia asuinkiinteistövakuudellisten luottojen kokonaismäärästä vuoden aikana.
4.   If either of the limits referred to in paragraph 3 is not satisfied in a given year, the eligibility to use paragraph 3 shall cease and the condition contained in point (b) of paragraph 2 shall apply until the conditions in paragraph 3 are satisfied in a subsequent year.4.   Jos jompikumpi 3 kohdassa tarkoitetuista raja-arvoista ylittyy vuoden aikana, 3 kohtaa ei sovelleta ja 2 kohdan b alakohdan mukaista edellytystä on sovellettava, kunnes 3 kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät jonakin myöhempänä vuotena.
Article 126126 artikla
Exposures fully and completely secured by mortgages on commercial immovable propertyVastuut, joiden täytenä vakuutena on liikekiinteistö
1.   Unless otherwise decided by the competent authorities in accordance with Article 124(2), exposures fully and completely secured by mortgages on commercial immovable property shall be treated as follows:1.   Elleivät toimivaltaiset viranomaiset toisin päätä 124 artiklan 2 kohdan mukai