?

28.6.2013    | EN | Official Journal of the European Union | L 178/2728.6.2013    | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 178/27
DIRECTIVE 2013/29/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILEUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/29/EU,
of 12 June 2013annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013,
on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pyrotechnic articles (recast)pyroteknisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu)
(Text with EEA relevance)(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 114 thereof,ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,
Having regard to the proposal from the European Commission,ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,
Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (1),ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),
Acting in accordance with the ordinary legislative procedure (2),noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),
Whereas:sekä katsovat seuraavaa:
(1) | Directive 2007/23/EC of the European Parliament and of the Council of 23 May 2007 on the placing on the market of pyrotechnic articles (3) has been substantially amended (4). Since further amendments are to be made, that Directive should be recast in the interests of clarity.(1) | Pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamisesta 23 päivänä toukokuuta 2007 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2007/23/EY (3) on muutettu huomattavilta osin (4). Koska mainittuun direktiiviin on tehtävä uusia muutoksia, se olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.
(2) | Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products (5) lays down rules on the accreditation of conformity assessment bodies, provides a framework for the market surveillance of products and for controls on products from third countries, and lays down the general principles of the CE marking.(2) | Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008 (5) vahvistetaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten akkreditointia koskevat säännöt, tuotteiden markkinavalvontaa ja kolmansista maista tuotavien tuotteiden tarkastuksia koskevat puitteet sekä CE-merkintää koskevat yleiset periaatteet.
(3) | Decision No 768/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on a common framework for the marketing of products (6) lays down common principles and reference provisions intended to apply across sectoral legislation in order to provide a coherent basis for revision or recasts of that legislation. Directive 2007/23/EC should be adapted to that Decision.(3) | Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista 9 päivänä heinäkuuta 2008 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 768/2008/EY (6) säädetään yhteisistä periaatteista ja viitesäännöksistä, joita on tarkoitus soveltaa kaikessa alakohtaisessa lainsäädännössä, jotta voidaan tarjota johdonmukainen perusta kyseisen lainsäädännön tarkistamista tai uudelleenlaatimista varten. Direktiivi 2007/23/EY olisi mukautettava kyseiseen päätökseen.
(4) | The laws, regulations and administrative provisions in force in the Member States with regard to the making available on the market of pyrotechnic articles are divergent, in particular as regards aspects such as safety and performance characteristics.(4) | Jäsenvaltioissa voimassa olevissa laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä, jotka koskevat pyroteknisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla, on eroja, jotka liittyvät erityisesti turvallisuus- ja toimintaominaisuuksien kaltaisiin seikkoihin.
(5) | The laws, regulations and administrative provisions of Member States, being liable to cause barriers to trade within the Union, need to be harmonised in order to guarantee the free movement of pyrotechnic articles within the internal market while ensuring a high level of protection of human health and safety and the protection of consumers and professional end-users. Such high level of protection should include the relevant age limits associated with users of pyrotechnic articles being adhered to.(5) | Jäsenvaltioiden lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, jotka ovat omiaan aiheuttamaan esteitä unionin sisäiselle kaupalle, on yhdenmukaistettava, jotta voidaan taata pyroteknisten tuotteiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla ja varmistaa samalla korkeatasoinen ihmisten terveyden ja turvallisuuden suoja sekä kuluttajien ja ammattimaisten loppukäyttäjien suoja. Tällaiseen korkeatasoiseen suojaan olisi sisällyttävä se, että pyroteknisten tuotteiden käyttäjiin liittyviä asiaankuuluvia ikärajoja noudatetaan.
(6) | Council Directive 93/15/EEC of 5 April 1993 on the harmonisation of the provisions relating to the placing on the market and supervision of explosives for civil uses (7) excludes pyrotechnic articles from its scope.(6) | Siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden markkinoille saattamista ja valvontaa koskevien säännösten yhdenmukaistamisesta 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa neuvoston direktiivissä 93/15/ETY (7) jätetään pyrotekniset tuotteet sen soveltamisalan ulkopuolelle.
(7) | Safety during storage is governed by Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances (8) which sets out safety requirements for establishments where explosives, including pyrotechnic substances, are present.(7) | Turvallisuutta varastoinnin aikana koskee vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta 9 päivänä joulukuuta 1996 annettu neuvoston direktiivi 96/82/EY (8), jossa säädetään turvallisuusvaatimuksista tuotantolaitoksille, joiden tiloissa on räjähtäviä aineita tai valmisteita, mukaan lukien pyrotekniset aineet.
(8) | As regards safety in transportation, the rules concerning the transport of pyrotechnic articles are covered by international conventions and agreements, including the United Nations recommendations on the transport of dangerous goods. Those aspects should therefore not fall within the scope of this Directive.(8) | Kuljetusten turvallisuuden osalta pyroteknisten tuotteiden kuljetusta koskevista säännöistä määrätään kansainvälisissä yleissopimuksissa ja sopimuksissa, mukaan lukien vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat Yhdistyneiden kansakuntien suositukset. Näiden seikkojen ei tämän vuoksi pitäisi kuulua tämän direktiivin soveltamisalaan.
(9) | This Directive should apply to all forms of supply, including distance selling.(9) | Tätä direktiiviä olisi sovellettava kaikkiin tarjonnan muotoihin, mukaan lukien etämyynti.
(10) | This Directive should not apply to pyrotechnic articles to which Council Directive 96/98/EC of 20 December 1996 on marine equipment (9) and the relevant international conventions referred to therein apply. It should also not apply to percussion caps intended for toys falling within the scope of Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys (10).(10) | Tätä direktiiviä ei olisi sovellettava pyroteknisiin tuotteisiin, joihin sovelletaan laivavarusteista 20 päivänä joulukuuta 1996 annettua neuvoston direktiiviä 96/98/EY (9) ja siinä tarkoitettuja asiaan liittyviä kansainvälisiä yleissopimuksia. Sitä ei pitäisi myöskään soveltaa leluihin tarkoitettuihin nalleihin, jotka kuuluvat lelujen turvallisuudesta 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY (10) soveltamisalaan.
(11) | Fireworks which are built by a manufacturer for his own use and approved for use exclusively on its territory by the Member State in which the manufacturer is established, and which remain on the territory of that Member State, should not be considered as having been made available on the market and should therefore not need to comply with this Directive.(11) | Valmistajan omaan käyttöön tarkoitettuja ilotulitusvälineitä, jotka jäsenvaltio, johon valmistaja on sijoittautunut, on hyväksynyt käytettäväksi yksinomaan omalla alueellaan ja jotka jäävät kyseisen jäsenvaltion alueelle, ei olisi katsottava markkinoilla saataville asetetuiksi eikä niiden siksi tarvitsisi olla tämän direktiivin mukaisia.
(12) | It should not be possible, where the requirements laid down in this Directive are satisfied, for Member States to prohibit, restrict or hinder the free movement of pyrotechnic articles. This Directive should apply without prejudice to national legislation on the licensing of manufacturers, distributors and importers by the Member States.(12) | Jos tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset täyttyvät, jäsenvaltioiden ei pitäisi voida kieltää, rajoittaa tai estää pyroteknisten tuotteiden vapaata liikkuvuutta. Tätä direktiiviä olisi sovellettava rajoittamatta jäsenvaltioiden valmistajille, jakelijoille ja maahantuojille myöntämiä toimilupia koskevan kansallisen lainsäädännön soveltamista.
(13) | Pyrotechnic articles should include fireworks, theatrical pyrotechnic articles and other pyrotechnic articles for technical purposes, such as gas generators used in airbags or in seatbelt pretensioners.(13) | Pyroteknisiin tuotteisiin olisi luettava ilotulitusvälineet, teattereissa käytettävät pyrotekniset tuotteet sekä muut teknisiin tarkoituksiin käytettävät pyrotekniset tuotteet kuten turvatyynyissä tai turvavöiden esikiristimissä käytettävät kaasunkehittimet.
(14) | In order to ensure appropriately high levels of protection, pyrotechnic articles should be categorised according to their level of hazard as regards their type of use, purpose or noise level.(14) | Riittäväntasoisen suojelun varmistamiseksi pyrotekniset tuotteet olisi luokiteltava niiden käytön, käyttötarkoituksen tai melutason perusteella määräytyvän vaarallisuuden mukaisesti.
(15) | Given the dangers inherent in the use of pyrotechnic articles, it is appropriate to lay down age limits for their being made available to persons, and to ensure that their labelling displays sufficient and appropriate information on safe use, in order to protect human health and safety and the environment. Certain pyrotechnic articles should be made available only to persons with the necessary knowledge, skills and experience. With regard to pyrotechnic articles for vehicles, labelling requirements should take into account current practice and the fact that those articles are supplied exclusively to professional users.(15) | Koska pyroteknisten tuotteiden käyttöön liittyy luonnostaan vaaroja, on ihmisten terveyden ja turvallisuuden sekä ympäristön suojelemiseksi tarkoituksenmukaista vahvistaa ikärajat, joita sovelletaan tuotteiden luovuttamiseen henkilöille, ja huolehtia siitä, että tuotemerkinnöissä annetaan riittävät ja asianmukaiset tiedot tuotteen turvallisesta käytöstä. Tiettyjä pyroteknisiä tuotteita olisi luovutettava ainoastaan henkilöille, joilla on tarvittavat tiedot, taidot ja kokemus. Ajoneuvoissa käytettävien pyroteknisten tuotteiden merkintöjä koskevissa vaatimuksissa olisi otettava huomioon nykyinen käytäntö sekä se, että näitä tuotteita toimitetaan ainoastaan ammattikäyttäjille.
(16) | The use of pyrotechnic articles and, in particular, the use of fireworks, is subject to markedly divergent cultural customs and traditions in the respective Member States. It is therefore necessary to allow Member States to take national measures to limit the use or sale of certain categories of pyrotechnic articles to the general public for reasons, inter alia, of public security or health and safety.(16) | Pyroteknisten tuotteiden ja erityisesti ilotulitusvälineiden käyttö vaihtelee huomattavasti eri jäsenvaltioiden kulttuuristen tapojen ja perinteiden mukaan. Tämän vuoksi on tarpeen antaa jäsenvaltioille mahdollisuus rajoittaa kansallisin toimenpitein tiettyihin luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käyttöä tai myyntiä yleisölle muun muassa yleisen turvallisuuden perusteella tai ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä.
(17) | Economic operators should be responsible for the compliance of pyrotechnic articles with the requirements of this Directive, in relation to their respective roles in the supply chain, so as to ensure a high level of protection of public interests, such as health and safety and the protection of consumers, and to guarantee fair competition on the Union market.(17) | Talouden toimijoiden olisi oltava toimitusketjuun liittyvien tehtäviensä mukaisesti vastuussa siitä, että pyrotekniset tuotteet ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaisia, jotta varmistetaan yleisten etujen suojelun korkea taso muun muassa terveyden ja turvallisuuden sekä kuluttajien suojelun osalta sekä taataan terve kilpailu unionin markkinoilla.
(18) | All economic operators intervening in the supply and distribution chain should take appropriate measures to ensure that they only make available on the market pyrotechnic articles which are in conformity with this Directive. It is necessary to provide for a clear and proportionate distribution of obligations which correspond to the role of each economic operator in the supply and distribution chain.(18) | Kaikkien talouden toimijoiden, jotka kuuluvat toimitus- ja jakeluketjuun, olisi toteutettava tarvittavia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että markkinoilla asetetaan saataville ainoastaan sellaisia pyroteknisiä tuotteita, jotka ovat tämän direktiivin mukaisia. On tarpeen säätää selkeästä ja oikeasuhteisesta velvollisuuksien jakautumisesta, joka vastaa kunkin talouden toimijan tehtävää toimitus- ja jakeluketjussa.
(19) | In order to facilitate communication between economic operators, market surveillance authorities and consumers, Member States should encourage economic operators to include a website address in addition to the postal address.(19) | Talouden toimijoiden, markkinavalvontaviranomaisten ja kuluttajien välisen yhteydenpidon helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi kannustettava talouden toimijoita ilmoittamaan verkkosivustonsa osoite postiosoitteen lisäksi.
(20) | The manufacturer, having detailed knowledge of the design and production process, is best placed to carry out the conformity assessment procedure. Conformity assessment should therefore remain solely the obligation of the manufacturer.(20) | Valmistajalla on parhaat mahdollisuudet suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, koska valmistajalla on yksityiskohtaiset tiedot suunnittelu- ja tuotantoprosessista. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin olisi sen vuoksi edelleen kuuluttava yksinomaan valmistajan velvollisuuksiin.
(21) | It is necessary to ensure that pyrotechnic articles from third countries entering the Union market comply with the requirements of this Directive, and in particular that appropriate conformity assessment procedures have been carried out by manufacturers with regard to those pyrotechnic articles. Provision should therefore be made for importers to make sure that the pyrotechnic articles they place on the market comply with the requirements of this Directive and that they do not place on the market pyrotechnic articles which do not comply with such requirements or present a risk. Provision should also be made for importers to make sure that conformity assessment procedures have been carried out and that marking of pyrotechnic articles and documentation drawn up by manufacturers are available for inspection by the competent national authorities.(21) | On tarpeen varmistaa, että kolmansista maista peräisin olevat pyrotekniset tuotteet, jotka tulevat unionin markkinoille, ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaisia ja etenkin että valmistajat ovat noudattaneet asianmukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyitä kyseisten pyroteknisten tuotteiden suhteen. Olisi säädettävä, että maahantuojat huolehtivat siitä, että pyrotekniset tuotteet, joita ne saattavat markkinoille, ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaisia ja että ne eivät saata markkinoille pyroteknisiä tuotteita, jotka eivät ole tällaisten vaatimusten mukaisia tai jotka aiheuttavat riskin. Olisi myös säädettävä, että maahantuojien on huolehdittava siitä, että vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevia menettelyjä on noudatettu ja että pyroteknisten tuotteiden merkinnät ja valmistajien laatimat asiakirjat ovat toimivaltaisten kansallisten viranomaisten saatavilla tarkastusta varten.
(22) | The distributor makes a pyrotechnic article available on the market after it has been placed on the market by the manufacturer or the importer and should act with due care to ensure that his handling of the pyrotechnic article does not adversely affect the compliance of the pyrotechnic article.(22) | Jakelija asettaa pyroteknisen tuotteen saataville markkinoilla sen jälkeen, kun valmistaja tai maahantuoja on saattanut sen markkinoille, ja jakelijan olisi toimittava asianmukaista huolellisuutta noudattaen varmistaakseen, että sen pyrotekniselle tuotteelle suorittama käsittely ei vaikuta kielteisesti pyroteknisen tuotteen vaatimustenmukaisuuteen.
(23) | Any economic operator who either places a pyrotechnic article on the market under his own name or trademark or modifies a pyrotechnic article in such a way that compliance with the requirements of this Directive may be affected should be considered to be the manufacturer and should assume the obligations of the manufacturer.(23) | Jos talouden toimija joko saattaa pyroteknisen tuotteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään tai muuttaa pyroteknistä tuotetta sellaisella tavalla, joka voi vaikuttaa tämän direktiivin vaatimusten täyttymiseen, kyseistä toimijaa olisi pidettävä valmistajana, ja sen olisi siksi hoidettava valmistajalle kuuluvat velvoitteet.
(24) | Distributors and importers, being close to the market place, should be involved in market surveillance tasks carried out by the competent national authorities, and should be prepared to participate actively, providing those authorities with all necessary information relating to the pyrotechnic article concerned.(24) | Koska jakelijat ja maahantuojat ovat lähellä markkinoita, niiden olisi oltava mukana toimivaltaisten kansallisten viranomaisten markkinavalvontatehtävissä ja oltava valmiita osallistumaan niihin aktiivisesti toimittamalla toimivaltaisille viranomaisille kaikki kyseiseen pyrotekniseen tuotteeseen liittyvät tarvittavat tiedot.
(25) | When keeping the information required under this Directive for the identification of other economic operators, economic operators should not be required to update such information in respect of other economic operators who have either supplied them with a pyrotechnic article or to whom they have supplied a pyrotechnic article.(25) | Talouden toimijoiden, jotka säilyttävät tämän direktiivin nojalla vaadittuja muiden talouden toimijoiden tunnistetietoja, ei pitäisi edellyttää saattavan tällaisia tietoja ajan tasalle muiden talouden toimijoiden osalta, jotka ovat joko toimittaneet niille pyroteknisen tuotteen tai joille ne ovat toimittaneet pyroteknisen tuotteen.
(26) | It is appropriate to establish essential safety requirements for pyrotechnic articles in order to protect consumers and to prevent accidents.(26) | On aiheellista vahvistaa pyroteknisille tuotteille olennaiset turvallisuusvaatimukset kuluttajien suojelemiseksi ja tapaturmien ehkäisemiseksi.
(27) | Some pyrotechnic articles, particularly pyrotechnic articles for vehicles such as air bag gas generators, contain small amounts of commercial blasting agents and military explosives. Following the adoption of Directive 2007/23/EC it has become obvious that it will not be possible to replace these substances as additives in strictly combustive compositions, where they are used to enhance the energetic balance. The essential safety requirement, which restricts the use of commercial blasting agents and military explosives, should therefore be modified.(27) | Jotkin pyrotekniset tuotteet, erityisesti ajoneuvoissa käytettävät pyrotekniset tuotteet, kuten turvatyynyjen kaasunkehittimet, sisältävät pieniä määriä kaupallisia räjähdysaineita ja sotilaskäyttöön tarkoitettuja räjähteitä. Direktiivin 2007/23/EY hyväksymisen jälkeen on käynyt ilmeiseksi, että näiden aineiden korvaaminen lisäaineina ei ole mahdollista pelkästään palavissa koostumuksissa, joissa niitä käytetään energiataseen tehostamiseen. Tämän vuoksi olisi muutettava olennaista turvallisuusvaatimusta, jolla rajoitetaan kaupallisten räjähdysaineiden ja sotilaskäyttöön tarkoitettujen räjähteiden käyttöä.
(28) | In order to facilitate conformity assessment with the essential safety requirements provided for in this Directive, it is necessary to provide for a presumption of conformity for pyrotechnic articles which are in conformity with harmonised standards that are adopted in accordance with Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on European Standardisation, amending Council Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 2007/23/EC, 2009/23/EC and 2009/105/EC of the European Parliament and of the Council (11) for the purpose of expressing detailed technical specifications of those requirements.(28) | Jotta vaatimustenmukaisuuden arviointi tässä direktiivissä säädettyjen olennaisten turvallisuusvaatimusten osalta olisi helpompaa, on tarpeen säätää vaatimustenmukaisuusolettamasta sellaisten pyroteknisten tuotteiden osalta, jotka ovat sellaisten yhdenmukaistettujen standardien mukaisia, jotka on vahvistettu eurooppalaisesta standardoinnista ja neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (11) mukaisesti kyseisiä vaatimuksia vastaavien yksityiskohtaisten teknisten eritelmien ilmaisemista varten.
(29) | Regulation (EU) No 1025/2012 provides for a procedure for objections to harmonised standards where those standards do not entirely satisfy the requirements of this Directive.(29) | Asetuksessa (EU) N:o 1025/2012 säädetään yhdenmukaistetuista standardeista esitettäviä vastalauseita koskevasta menettelystä tapauksissa, joissa kyseiset standardit eivät kokonaan täytä tämän direktiivin vaatimuksia.
(30) | In order to enable economic operators to demonstrate and the competent authorities to ensure that pyrotechnic articles made available on the market comply with the essential safety requirements, it is necessary to provide for conformity assessment procedures. Decision No 768/2008/EC establishes modules for conformity assessment procedures, which include procedures from the least to the most stringent, in proportion to the level of risk involved and the level of safety required. In order to ensure intersectoral coherence and to avoid ad-hoc variants, conformity assessment procedures should be chosen from among those modules.(30) | Jotta talouden toimijoilla olisi mahdollisuus osoittaa ja toimivaltaisilla viranomaisilla mahdollisuus varmistaa, että markkinoilla saataville asetettavat pyrotekniset tuotteet ovat olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisia, on tarpeen säätää vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä. Päätöksessä N:o 768/2008/EY säädetään vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyissä käytettävistä moduuleista, joihin sisältyy menettelyjä vähiten tiukoista tiukimpiin suhteutettuna kyseiseen riskitasoon ja vaadittuun turvallisuustasoon. Eri alojen välisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja tapauskohtaisten variaatioiden välttämiseksi vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt olisi valittava kyseisten moduulien joukosta.
(31) | Manufacturers should draw up an EU declaration of conformity to provide information required under this Directive on the conformity of a pyrotechnic article with the requirements of this Directive and of other relevant Union harmonisation legislation.(31) | Valmistajien olisi laadittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa annetaan tässä direktiivissä edellytetyt tiedot siitä, että pyrotekninen tuote on tämän direktiivin sekä unionin muun asiaankuuluvan yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen.
(32) | To ensure effective access to information for market surveillance purposes, the information required to identify all applicable Union acts should be available in a single EU declaration of conformity. In order to reduce the administrative burden on economic operators, that single EU declaration of conformity may be a dossier made up of relevant individual declarations of conformity.(32) | Jotta varmistetaan tosiasiallinen mahdollisuus saada tietoa markkinavalvontaa varten, kaikkien sovellettavien unionin säädösten yksilöimiseksi vaadittavien tietojen olisi oltava saatavilla yhdessä ainoassa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Talouden toimijoiden hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi tällainen yksi ainoa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus voi olla asiakirja, joka koostuu tuotetta koskevista yksittäisistä vaatimustenmukaisuusvakuutuksista.
(33) | The CE marking, indicating the conformity of a pyrotechnic article, is the visible consequence of a whole process comprising conformity assessment in a broad sense. General principles governing the CE marking are set out in Regulation (EC) No 765/2008. Rules governing the affixing of the CE marking should be laid down in this Directive.(33) | CE-merkintä osoittaa pyroteknisen tuotteen vaatimustenmukaisuuden ja on näkyvä seuraus vaatimustenmukaisuuden arvioinnin koko prosessista laajassa merkityksessä. CE-merkinnän yleisistä periaatteista säädetään asetuksessa (EY) N:o 765/2008. CE-merkinnän kiinnittämistä koskevat säännöt olisi annettava tässä direktiivissä.
(34) | The conformity assessment procedures set out in this Directive require the intervention of conformity assessment bodies, which are notified by the Member States to the Commission.(34) | Tässä direktiivissä säädetyt vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt edellyttävät jäsenvaltioiden komissiolle ilmoittamien vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten toimintaa.
(35) | Experience has shown that the criteria set out in Directive 2007/23/EC that conformity assessment bodies have to fulfil to be notified to the Commission are not sufficient to ensure a uniformly high level of performance of notified bodies throughout the Union. It is, however, essential that all notified bodies perform their functions to the same level and under conditions of fair competition. That requires the setting of obligatory requirements for conformity assessment bodies wishing to be notified in order to provide conformity assessment services.(35) | Kokemus on osoittanut, että direktiivissä 2007/23/EY asetetut ehdot, jotka vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on täytettävä, jotta ne voidaan ilmoittaa komissiolle, eivät ole riittäviä varmistamaan, että ilmoitettujen laitosten toiminta on kauttaaltaan korkeatasoista koko unionissa. On kuitenkin olennaista, että kaikki ilmoitetut laitokset suorittavat tehtävänsä samantasoisesti ja terveen kilpailun edellytysten mukaisesti. Tämä edellyttää pakollisten vaatimusten asettamista vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksille, jotka haluavat tulla ilmoitetuiksi vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen tarjoamista varten.
(36) | In order to ensure a consistent level of conformity assessment quality it is also necessary to set requirements for notifying authorities and other bodies involved in the assessment, notification and monitoring of notified bodies.(36) | Jotta varmistetaan vaatimustenmukaisuuden arvioinnin yhtenäinen laatutaso, on tarpeen vahvistaa myös ilmoittamisesta vastaavia viranomaisia sekä muita ilmoitettujen laitosten arvioinnissa, ilmoittamisessa ja valvonnassa mukana olevia elimiä koskevat vaatimukset.
(37) | The system set out in this Directive should be complemented by the accreditation system provided for in Regulation (EC) No 765/2008. Since accreditation is an essential means of verifying the competence of conformity assessment bodies, it should also be used for the purposes of notification.(37) | Tässä direktiivissä säädettyä järjestelmää täydentää akkreditointijärjestelmä, josta säädetään asetuksessa (EY) N:o 765/2008. Koska akkreditointi on olennainen keino tarkastaa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten pätevyys, sitä olisi käytettävä myös ilmoittamistarkoituksia varten.
(38) | Transparent accreditation as provided for in Regulation (EC) No 765/2008, ensuring the necessary level of confidence in certificates of conformity, should be considered by the national public authorities throughout the Union as the preferred means of demonstrating the technical competence of conformity assessment bodies. However, national authorities may consider that they possess the appropriate means of carrying out that evaluation themselves. In such cases, in order to ensure the appropriate level of credibility of evaluations carried out by other national authorities, they should provide the Commission and the other Member States with the necessary documentary evidence demonstrating the compliance of the conformity assessment bodies evaluated with the relevant regulatory requirements.(38) | Kansallisten viranomaisten olisi kaikkialla unionissa pidettävä asetuksen (EY) N:o 765/2008 säännösten mukaista avointa akkreditointia, jolla varmistetaan tarvittava luottamuksen taso vaatimustenmukaisuustodistuksissa, ensisijaisena keinona, jolla osoitetaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten tekninen pätevyys. Kansalliset viranomaiset voivat kuitenkin katsoa, että niillä on käytettävissään asianmukaiset keinot suorittaa tämä arviointi itse. Jotta varmistetaan muiden kansallisten viranomaisten tekemän arvioinnin riittävä uskottavuus, niiden olisi tällaisessa tapauksessa toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tarvittavat asiakirjatodisteet siitä, että arvioidut vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset ovat asiaa koskevien säädettyjen vaatimusten mukaisia.
(39) | Conformity assessment bodies frequently subcontract parts of their activities linked to the assessment of conformity or have recourse to a subsidiary. In order to safeguard the level of protection required for the pyrotechnic articles to be placed on the Union market, it is essential that conformity assessment subcontractors and subsidiaries fulfil the same requirements as notified bodies in relation to the performance of conformity assessment tasks. Therefore, it is important that the assessment of the competence and the performance of bodies to be notified and the monitoring of bodies already notified cover also activities carried out by subcontractors and subsidiaries.(39) | Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset teettävät usein alihankintana osia vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvistä toimistaan tai käyttävät tytäryhtiötä. Pyroteknisten tuotteiden saattaminen unionin markkinoille edellyttää suojan tasoa, jonka turvaamiseksi on olennaista, että vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamista varten alihankkijat ja tytäryhtiöt täyttävät samat vaatimukset kuin ilmoitetut laitokset. Sen vuoksi on tärkeää, että ilmoitettavien laitosten pätevyyden ja suoritusten arviointi ja jo ilmoitettujen laitosten valvonta kattavat myös alihankkijoiden ja tytäryhtiöiden suorittamat toimet.
(40) | It is necessary to increase the efficiency and transparency of the notification procedure and, in particular, to adapt it to new technologies so as to enable online notification.(40) | Ilmoitusmenettelyn tehokkuuden ja avoimuuden lisääminen ja erityisesti sen mukauttaminen uusiin tekniikoihin on tarpeen, jotta sähköinen ilmoittaminen on mahdollista.
(41) | Since notified bodies may offer their services throughout the Union, it is appropriate to give the other Member States and the Commission the opportunity to raise objections concerning a notified body. It is therefore important to provide for a period during which any doubts or concerns as to the competence of conformity assessment bodies can be clarified before they start operating as notified bodies.(41) | Koska ilmoitetut laitokset voivat tarjota palvelujaan unionin koko alueella, on tarkoituksenmukaista antaa muille jäsenvaltioille ja komissiolle mahdollisuus esittää vastalauseita ilmoitetun laitoksen osalta. Sen vuoksi on tärkeää säätää ajanjaksosta, jonka aikana voidaan selvittää mahdolliset epäilykset tai huolenaiheet vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten pätevyyden suhteen, ennen kuin ne alkavat toimia ilmoitettuina laitoksina.
(42) | In the interests of competitiveness, it is crucial that notified bodies apply the conformity assessment procedures without creating unnecessary burdens for economic operators. For the same reason, and to ensure equal treatment of economic operators, consistency in the technical application of the conformity assessment procedures needs to be ensured. That can best be achieved through appropriate coordination and cooperation between notified bodies.(42) | Kilpailukyvyn vuoksi on oleellista, että ilmoitetut laitokset soveltavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä aiheuttamatta kohtuutonta taakkaa talouden toimijoille. Samasta syystä ja talouden toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi on varmistettava vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyiden teknisen soveltamisen johdonmukaisuus. Tämä voidaan saavuttaa parhaiten asianmukaisella koordinoinnilla ja yhteistyöllä ilmoitettujen laitosten välillä.
(43) | Member States should take all appropriate measures to ensure that pyrotechnic articles may be placed on the market only if, when properly stored and used for their intended purpose, or under conditions of use which can be reasonably foreseen, they do not endanger the health and safety of persons. Pyrotechnic articles should be considered as non-compliant with the essential safety requirements laid down in this Directive only under conditions of use which can be reasonably foreseen, that is when such use could result from lawful and readily predictable human behaviour.(43) | Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että pyrotekniset tuotteet voidaan saattaa markkinoille ainoastaan siinä tapauksessa, etteivät ne asianmukaisesti varastoituina ja aiotun käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettyinä tai kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa käytettäessä vaaranna ihmisten terveyttä ja turvallisuutta. Pyrotekniset tuotteet olisi katsottava tässä direktiivissä säädettyjen olennaisten turvallisuusvaatimusten vastaisiksi ainoastaan kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa käytettäessä eli silloin, kun tällainen käyttö voisi olla seurausta ihmisten lainmukaisesta ja helposti ennustettavissa olevasta käyttäytymisestä.
(44) | In order to ensure legal certainty, it is necessary to clarify that the rules on Union market surveillance and control of products entering the Union market provided for in Regulation (EC) No 765/2008 apply to pyrotechnic articles. This Directive should not prevent Member States from choosing the competent authorities to carry out those tasks.(44) | Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen selventää, että pyroteknisiin tuotteisiin sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 765/2008 vahvistettuja sääntöjä, jotka koskevat unionin markkinavalvontaa ja unionin markkinoille tuleville tuotteille tehtäviä tarkastuksia. Tämä direktiivi ei saisi estää jäsenvaltioita valitsemasta toimivaltaisia viranomaisia, jotka suorittavat kyseiset tehtävät.
(45) | Groups of pyrotechnic articles that are similar in design, function or behaviour should be assessed by the notified bodies as product families.(45) | Ilmoitetun laitoksen olisi arvioitava suunnittelultaan, toiminnaltaan tai käyttäytymiseltään samanlaiset pyrotekniset tuotteet tuoteryhmänä.
(46) | A safeguard procedure is necessary to allow the possibility for contesting the conformity of a pyrotechnic article. In order to increase transparency and to reduce processing time, it is necessary to improve the existing safeguard procedure, with a view to making it more efficient and drawing on the expertise available in Member States.(46) | Suojamenettely on tarpeen, jotta on mahdollista riitauttaa pyroteknisen tuotteen vaatimustenmukaisuus. Avoimuuden lisäämiseksi ja käsittelyyn kuluvan ajan lyhentämiseksi on tarpeen parantaa nykyistä suojamenettelyä siten, että pyritään tehostamaan sitä ja hyödyntämään jäsenvaltioissa saatavilla olevaa asiantuntemusta.
(47) | The existing system should be supplemented by a procedure under which interested parties are informed of measures intended to be taken with regard to pyrotechnic articles presenting a risk to the health or safety of persons or to other aspects of public interest protection. It should also allow market surveillance authorities, in cooperation with the relevant economic operators, to act at an earlier stage in respect of such pyrotechnic articles.(47) | Nykyistä järjestelmää olisi täydennettävä menettelyllä, jonka avulla asianomaiset osapuolet voivat saada tiedon aiotuista toimenpiteistä sellaisten pyroteknisten tuotteiden osalta, jotka aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle tai muille yleisen edun vuoksi suojeltaville näkökohdille. Sen olisi myös annettava markkinavalvontaviranomaisille mahdollisuus ryhtyä aikaisemmassa vaiheessa toimiin tällaisten pyroteknisten tuotteiden suhteen yhteistyössä asiaan liittyvien talouden toimijoiden kanssa.
(48) | Where the Member States and the Commission agree as to the justification of a measure taken by a Member State, no further involvement of the Commission should be required, except where non-compliance can be attributed to shortcomings of a harmonised standard.(48) | Silloin kun jäsenvaltiot ja komissio ovat yhtä mieltä jäsenvaltion toteuttaman toimenpiteen oikeutuksesta, komissiolta ei pitäisi edellyttää jatkotoimia, paitsi jos vaatimustenvastaisuuden voidaan katsoa johtuvan yhdenmukaistetun standardin puutteista.
(49) | It is in the interests of the manufacturer and the importer to supply safe pyrotechnic articles in order to avoid liability costs for defective products causing damage to individuals and private property. In this regard, Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products (12) complements this Directive, since Directive 85/374/EEC imposes a strict liability regime on manufacturers and importers and ensures an adequate level of protection for consumers. Furthermore, Directive 85/374/EEC provides that notified bodies should be adequately insured in respect of their professional activities, unless their liability is assumed by the State in accordance with national law, or the Member State itself is directly responsible for the tests.(49) | Valmistajan ja maahantuojan etujen mukaista on toimittaa turvallisia pyroteknisiä tuotteita korvausvastuusta johtuvien kustannusten välttämiseksi sellaisten vahinkojen osalta, joita vialliset tuotteet aiheuttavat henkilöille ja omaisuudelle. Tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 25 päivänä heinäkuuta 1985 annettu neuvoston direktiivi 85/374/ETY (12) täydentää tätä direktiiviä tässä suhteessa, sillä direktiivissä 85/374/ETY säädetään valmistajia ja maahantuojia koskevasta ankaran vastuun järjestelmästä ja varmistetaan riittävä kuluttajien suojelun taso. Direktiivissä 85/374/ETY säädetään lisäksi, että ilmoitetuilla laitoksilla olisi oltava niiden ammatillista toimintaa koskeva asianmukainen vakuutus, ellei valtio ole niistä vastuussa kansallisen oikeuden mukaisesti tai ellei jäsenvaltio ole itse suoraan vastuussa testeistä.
(50) | In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Directive, implementing powers should be conferred on the Commission. Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers (13).(50) | Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (13) mukaisesti.
(51) | The advisory procedure should be used for the adoption of implementing acts requesting the notifying Member State to take the necessary corrective measures in respect of notified bodies that do not meet or no longer meet the requirements for their notification.(51) | Neuvoa-antavaa menettelyä olisi sovellettava hyväksyttäessä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa ilmoituksen tehnyttä jäsenvaltiota pyydetään ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin sellaisten ilmoitettujen laitosten osalta, jotka eivät täytä tai eivät enää täytä niiden ilmoittamiselle asetettuja vaatimuksia.
(52) | The examination procedure should be used for the adoption of implementing acts determining a uniform numbering system for identification of pyrotechnic articles and the practical arrangements for a register with registration numbers of pyrotechnic articles as well as for the regular collection and updating of data on accidents related to pyrotechnic articles.(52) | Tarkastelumenettelyä olisi sovellettava hyväksyttäessä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa määritetään yhtenäinen numerointijärjestelmä pyroteknisten tuotteiden tunnistamista varten ja käytännön järjestelyt pyroteknisten tuotteiden rekisteröintinumerot sisältävää rekisteriä sekä pyroteknisiin tuotteisiin liittyviä tapaturmia koskevien tietojen säännöllistä keruuta ja ajan tasalle saattamista varten.
(53) | The examination procedure should also be used for the adoption of implementing acts with respect to compliant pyrotechnic articles which present a risk to the health or safety of persons or to other aspects of public interest protection.(53) | Tarkastelumenettelyä olisi sovellettava myös täytäntöönpanosäädösten hyväksymiseen sellaisten vaatimustenmukaisten pyroteknisten tuotteiden osalta, jotka aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle tai muille yleisen edun vuoksi suojeltaville näkökohdille.
(54) | The Commission should adopt immediately applicable implementing acts where, in duly justified cases relating to compliant pyrotechnic articles which present a risk to the health or safety of persons, imperative grounds of urgency so require.(54) | Komission olisi hyväksyttävä välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, kun tämä on tarpeen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät vaatimustenmukaisiin pyroteknisiin tuotteisiin, jotka aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle.
(55) | In line with established practice, the committee set up by this Directive can play a useful role in examining matters concerning the application of this Directive raised either by its chair or by a representative of a Member State in accordance with its rules of procedure.(55) | Tällä direktiivillä perustettu komitea voi vakiintuneen käytännön mukaisesti olla hyödyksi tarkasteltaessa tämän direktiivin soveltamista koskevia asioita, jotka sen puheenjohtaja tai jäsenvaltion edustaja saattaa sen käsiteltäväksi komitean työjärjestyksen mukaisesti.
(56) | The Commission should, by means of implementing acts and, given their special nature, acting without the application of Regulation (EU) No 182/2011, determine whether measures taken by Member States in respect of non-compliant pyrotechnic articles are justified or not.(56) | Komission olisi täytäntöönpanosäädöksillä ja, näiden säädösten erityisluonne huomioon ottaen, soveltamatta asetusta (EU) No 182/2011 vahvistettava, ovatko jäsenvaltioiden vaatimustenvastaisten pyroteknisten tuotteiden osalta toteuttamat toimenpiteet perusteltuja vai eivät.
(57) | Member States should lay down rules on penalties applicable to infringements of the provisions of national law adopted pursuant to this Directive and ensure that those rules are enforced. The penalties provided for should be effective, proportionate and dissuasive.(57) | Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava säännöt tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja varmistettava näiden sääntöjen täytäntöönpanon valvonta. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
(58) | Manufacturers and importers need to be given time to exercise any rights under national rules in force before the date of application of national measures transposing this Directive in order, for example, to sell their stocks of manufactured products. It is therefore necessary to provide for reasonable transitional arrangements that allow the making available on the market without the need to comply with further product requirements of pyrotechnic articles that have already been placed on the market in accordance with Directive 2007/23/EC before the date of application of national measures transposing this Directive. Distributors should therefore be able to supply pyrotechnic articles that have been placed on the market, namely stock that is already in the distribution chain, before the date of application of national measures transposing this Directive.(58) | Valmistajille ja maahantuojille on annettava aikaa, jotta ne voivat käyttää kaikkia voimassa olevien kansallisten sääntöjen mukaisia oikeuksiaan ennen päivämäärää, jolloin niiden kansallisten toimenpiteiden, joilla tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, soveltaminen alkaa, esimerkiksi myydäkseen jo valmistettujen tuotteiden varastonsa. Siksi on tarpeen säätää kohtuullisista siirtymäkauden toimenpiteistä, jotka tekevät mahdolliseksi sellaisten pyroteknisten tuotteiden asettamisen saataville markkinoilla, jotka on jo saatettu markkinoille direktiivin 2007/23/EY mukaisesti ennen päivämäärää, jolloin niiden kansallisten toimenpiteiden, joilla tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, soveltaminen alkaa, ilman että niiden tarvitsee olla muiden tuotevaatimusten mukaisia. Jakelijoiden olisi siksi voitava toimittaa pyroteknisiä tuotteita, jotka on saatettu markkinoille, eli jakeluketjussa jo olevaa varastoa ennen päivämäärää, jolloin niiden kansallisten toimenpiteiden, joilla tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, soveltaminen alkaa.
(59) | Pyrotechnic articles for vehicles are designed for vehicle life cycles and therefore require special transitional arrangements. It is necessary for such a pyrotechnic article to comply with the requirements of the law applicable at the time it is first made available on the market and for the period of the lifetime of the vehicle in which it is installed.(59) | Ajoneuvoissa käytettävät pyrotekniset tuotteet on suunniteltu kestämään ajoneuvojen elinkaaren ajan, ja ne edellyttävät siksi erityisiä siirtymäkauden toimenpiteitä. Tällaisen pyroteknisen tuotteen on täytettävä kyseisen ajoneuvon elinkaaren ajan sen lainsäädännön vaatimukset, jota sovelletaan, kun tuote asetetaan ensimmäistä kertaa saataville markkinoilla.
(60) | In order to ensure the uninterrupted use of certain pyrotechnic articles, in particular in the automotive industry, it is necessary to apply point 4 of Annex I from 4 July 2013.(60) | Jotta varmistetaan tiettyjen pyroteknisten tuotteiden keskeytymätön käyttö etenkin autoteollisuudessa, liitteessä I olevaa 4 kohtaa on tarpeen soveltaa 4 päivästä heinäkuuta 2013.
(61) | Since the objective of this Directive, namely to ensure that pyrotechnic articles on the market fulfil the requirements providing a high level of protection of health and safety and other public interests while guaranteeing the functioning of the internal market, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.(61) | Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli varmistaa, että markkinoilla olevat pyrotekniset tuotteet täyttävät vaatimukset, joilla varmistetaan terveyden ja turvallisuuden sekä muiden yleisten etujen suojelun korkea taso ja taataan sisämarkkinoiden toiminta, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.
(62) | The obligation to transpose this Directive into national law should be confined to those provisions which represent a substantive amendment as compared to the earlier Directive. The obligation to transpose the provisions which are unchanged arose under Directive 2007/23/EC.(62) | Velvollisuus saattaa tämä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä olisi rajoitettava koskemaan ainoastaan niitä säännöksiä, joilla muutetaan aikaisemman direktiivin sisältöä. Velvollisuus saattaa sisällöltään muuttumattomat säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä perustuu direktiiviin 2007/23/EY.
(63) | This Directive should be without prejudice to the obligations of the Member States relating to the time-limits for transposition into national law and the dates of application of the Directive set out in Annex IV, Part B,(63) | Tällä direktiivillä ei ole vaikutusta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä IV olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainittu direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava sitä,
HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:
CHAPTER 11   LUKU
GENERAL PROVISIONSYLEISET SÄÄNNÖKSET
Article 11 artikla
Subject matterAihe
1.   This Directive establishes rules designed to achieve the free movement of pyrotechnic articles in the internal market while ensuring a high level of protection of human health and public security and the protection and safety of consumers and taking into account the relevant aspects related to environmental protection.1.   Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt, joilla pyritään luomaan edellytykset pyroteknisten tuotteiden vapaalle liikkuvuudelle sisämarkkinoilla varmistaen korkeatasoisen ihmisten terveyden suojan sekä korkean yleisen turvallisuustason ja kuluttajansuojan ja kuluttajien turvallisuuden sekä ottaen huomioon ympäristönsuojeluun liittyvät näkökohdat.
2.   This Directive establishes the essential safety requirements which pyrotechnic articles are to fulfil with a view to their being made available on the market. Those requirements are set out in Annex I.2.   Tässä direktiivissä vahvistetaan olennaiset turvallisuusvaatimukset, jotka pyroteknisten tuotteiden on täytettävä, jotta ne voidaan asettaa saataville markkinoilla. Nämä vaatimukset vahvistetaan liitteessä I.
Article 22 artikla
ScopeSoveltamisala
1.   This Directive shall apply to pyrotechnic articles.1.   Tätä direktiiviä sovelletaan pyroteknisiin tuotteisiin.
2.   This Directive shall not apply to:2.   Tätä direktiiviä ei sovelleta
(a) | pyrotechnic articles intended for non-commercial use, in accordance with national law, by the armed forces, the police or fire departments;a) | ei-kaupallisiin pyroteknisiin tuotteisiin, jotka kansallisen lainsäädännön mukaan on tarkoitettu asevoimien, poliisin tai palokunnan käyttöön;
(b) | equipment falling within the scope of Directive 96/98/EC;b) | direktiivin 96/98/EY soveltamisalaan kuuluviin varusteisiin;
(c) | pyrotechnic articles intended for use in the aerospace industry;c) | ilmailu- ja avaruusteollisuudessa käytettäviksi tarkoitettuihin pyroteknisiin tuotteisiin;
(d) | percussion caps intended specifically for toys falling within the scope of Directive 2009/48/EC;d) | nalleihin, jotka on erityisesti tarkoitettu käytettäväksi direktiivin 2009/48/EY soveltamisalaan kuuluvissa leluissa;
(e) | explosives falling within the scope of Directive 93/15/EEC;e) | direktiivin 93/15/ETY soveltamisalaan kuuluviin räjähdystarvikkeisiin;
(f) | ammunition;f) | ampumatarvikkeisiin;
(g) | fireworks which are built by a manufacturer for his own use and approved for use exclusively on its territory by the Member State in which the manufacturer is established, and which remain on the territory of that Member State.g) | valmistajan omaan käyttöönsä valmistamiin ilotulitusvälineisiin, jotka jäsenvaltio, johon valmistaja on sijoittautunut, on hyväksynyt käytettäväksi yksinomaan omalla alueellaan ja jotka jäävät kyseisen jäsenvaltion alueelle.
Article 33 artikla
DefinitionsMääritelmät
For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply:Tässä direktiivissä sovelletaan seuraavia määritelmiä:
(1) | ‘pyrotechnic article’ means any article containing explosive substances or an explosive mixture of substances designed to produce heat, light, sound, gas or smoke or a combination of such effects through self-sustained exothermic chemical reactions;1) | ’pyroteknisellä tuotteella’ tarkoitetaan tuotetta, joka sisältää räjähtävää ainetta tai aineseosta, joka on tarkoitettu muodostamaan lämpöä, valoa, ääntä, kaasua tai savua tai niiden yhdistelmiä itsestään jatkuvissa eksotermisissä kemiallisissa reaktioissa;
(2) | ‘firework’ means a pyrotechnic article intended for entertainment purposes;2) | ’ilotulitusvälineellä’ tarkoitetaan viihdekäyttöön tarkoitettua pyroteknistä tuotetta;
(3) | ‘theatrical pyrotechnic articles’ means pyrotechnic articles designed for indoor or outdoor stage use, including film and television productions or similar use;3) | ’teattereissa käytettävillä pyroteknisillä tuotteilla’ tarkoitetaan sisä- tai ulkoilmanäyttämöllä käytettäväksi tarkoitettua pyrotekniikkaa, mukaan lukien elokuva- ja televisiotuotanto ja vastaavat käyttötarkoitukset;
(4) | ‘pyrotechnic articles for vehicles’ means components of safety devices in vehicles which contain pyrotechnic substances used to activate these or other devices;4) | ’ajoneuvoissa käytettävillä pyroteknisillä tuotteilla’ tarkoitetaan ajoneuvojen turvalaitteissa olevia pyroteknisiä aineita sisältäviä komponentteja, joita käytetään kyseisten turvalaitteiden tai muiden laitteiden aktivoimiseen;
(5) | ‘ammunition’ means projectiles and propelling charges and blank ammunition used in portable firearms, other guns and artillery;5) | ’ampumatarvikkeilla’ tarkoitetaan kannettavissa ampuma-aseissa, muissa ampuma-aseissa ja tykistöaseissa käytettäviä ammuksia, ajopanoksia ja paukkupanoksia;
(6) | ‘person with specialist knowledge’ means a person authorised by a Member State to handle and/or use on its territory category F4 fireworks, category T2 theatrical pyrotechnic articles and/or category P2 other pyrotechnic articles;6) | ’asiantuntijalla’ tarkoitetaan henkilöä, jonka jäsenvaltio on hyväksynyt käsittelemään ja/tai käyttämään kyseisen jäsenvaltion alueella luokkaan F4 kuuluvia ilotulitusvälineitä, luokkaan T2 kuuluvia teattereissa käytettäviä pyroteknisiä tuotteita ja/tai luokkaan P2 kuuluvia muita pyroteknisiä tuotteita;
(7) | ‘making available on the market’ means any supply of a pyrotechnic article for distribution, consumption or use on the Union market in the course of a commercial activity, whether in return for payment or free of charge;7) | ’asettamisella saataville markkinoilla’ tarkoitetaan pyroteknisen tuotteen toimittamista unionin markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai veloituksetta;
(8) | ‘placing on the market’ means the first making available of a pyrotechnic article on the Union market;8) | ’markkinoille saattamisella’ tarkoitetaan pyroteknisen tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville unionin markkinoilla;
(9) | ‘manufacturer’ means a natural or legal person who manufactures a pyrotechnic article, or has such an article designed or manufactured, and markets that pyrotechnic article under his name or trademark;9) | ’valmistajalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa pyroteknistä tuotetta ja markkinoi kyseistä pyroteknistä tuotetta nimellään tai tavaramerkillään varustettuna;
(10) | ‘importer’ means any natural or legal person established within the Union who places a pyrotechnic article from a third country on the Union market;10) | ’maahantuojalla’ tarkoitetaan unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuodun pyroteknisen tuotteen unionin markkinoille;
(11) | ‘distributor’ means any natural or legal person in the supply chain, other than the manufacturer or the importer, who makes a pyrotechnic article available on the market;11) | ’jakelijalla’ tarkoitetaan muuta toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin valmistajaa tai maahantuojaa, joka asettaa pyroteknisen tuotteen saataville markkinoilla;
(12) | ‘economic operators’ means the manufacturer, the importer and the distributor;12) | ’talouden toimijoilla’ tarkoitetaan valmistajia, maahantuojia ja jakelijoita;
(13) | ‘technical specification’ means a document that prescribes technical requirements to be fulfilled by a pyrotechnic article;13) | ’teknisellä eritelmällä’ tarkoitetaan asiakirjaa, jossa määrätään tekniset vaatimukset, jotka pyroteknisen tuotteen on täytettävä;
(14) | ‘harmonised standard’ means harmonised standard as defined in point (c) of point 1 of Article 2 of Regulation (EU) No 1025/2012;14) | ’yhdenmukaistetulla standardilla’ tarkoitetaan asetuksen (EU) N:o 1025/2012 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määriteltyä yhdenmukaistettua standardia;
(15) | ‘accreditation’ means accreditation as defined in point 10 of Article 2 of Regulation (EC) No 765/2008;15) | ’akkreditoinnilla’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 2 artiklan 10 kohdassa määriteltyä akkreditointia;
(16) | ‘national accreditation body’ means national accreditation body as defined in point 11 of Article 2 of Regulation (EC) No 765/2008;16) | ’kansallisella akkreditointielimellä’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 2 artiklan 11 kohdassa määriteltyä kansallista akkreditointielintä;
(17) | ‘conformity assessment’ means the process demonstrating whether the essential safety requirements of this Directive relating to a pyrotechnic article have been fulfilled;17) | ’vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla’ tarkoitetaan prosessia, jossa selvitetään, ovatko pyrotekniseen tuotteeseen liittyvät tämän direktiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyneet;
(18) | ‘conformity assessment body’ means a body that performs conformity assessment activities including calibration, testing, certification and inspection;18) | ’vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella’ tarkoitetaan elintä, joka suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia kuten kalibrointia, testausta, sertifiointia ja tarkastuksia;
(19) | ‘recall’ means any measure aimed at achieving the return of a pyrotechnic article that has already been made available to the end-user;19) | ’palautusmenettelyllä’ tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada loppukäyttäjien saataville jo asetetut pyrotekniset tuotteet takaisin;
(20) | ‘withdrawal’ means any measure aimed at preventing a pyrotechnic article in the supply chain from being made available on the market;20) | ’markkinoilta poistamisella’ tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää toimitusketjussa olevan pyroteknisen tuotteen asettaminen saataville markkinoilla;
(21) | ‘Union harmonisation legislation’ means any Union legislation harmonising the conditions for the marketing of products;21) | ’unionin yhdenmukaistamislainsäädännöllä’ tarkoitetaan mitä tahansa unionin lainsäädäntöä, jolla yhdenmukaistetaan tuotteiden kaupan pitämisen ehtoja;
(22) | ‘CE marking’ means a marking by which the manufacturer indicates that the pyrotechnic article is in conformity with the applicable requirements set out in Union harmonisation legislation providing for its affixing.22) | ’CE-merkinnällä’ tarkoitetaan merkintää, jolla valmistaja osoittaa pyroteknisen tuotteen olevan merkinnän kiinnittämistä koskevassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen sovellettavien vaatimusten mukainen.
Article 44 artikla
Free movementVapaa liikkuvuus
1.   Member States shall not prohibit, restrict or hinder the making available on the market of pyrotechnic articles which satisfy the requirements of this Directive.1.   Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää tämän direktiivin vaatimukset täyttävien pyroteknisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla.
2.   This Directive shall not preclude measures taken by a Member State to prohibit or restrict the possession, use and/or the sale to the general public of category F2 and F3 fireworks, theatrical pyrotechnic articles and other pyrotechnic articles, which are justified on grounds of public order, security, health and safety, or environmental protection.2.   Tällä direktiivillä ei estetä jäsenvaltioiden toimenpiteitä, joilla yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen taikka ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristönsuojeluun liittyvistä syistä kielletään luokkien F2 ja F3 ilotulitusvälineiden, teattereissa käytettävien pyroteknisten tuotteiden ja muiden pyroteknisten tuotteiden hallussapito, käyttö ja/tai myynti yleisölle tai rajoitetaan sitä.
3.   At trade fairs, exhibitions and demonstrations for the marketing of pyrotechnic articles, Member States shall not prevent the showing and use of pyrotechnic articles not in conformity with this Directive, provided that a visible sign clearly indicates the name and date of the trade fair, exhibition or demonstration in question and the non-conformity and non-availability for sale of the pyrotechnic articles until brought into conformity. During such events, appropriate safety measures shall be taken in accordance with any requirements laid down by the competent authority of the Member State concerned.3.   Jäsenvaltiot eivät saa estää pyroteknisten tuotteiden markkinoimiseksi järjestettävillä messuilla tai järjestettävissä näyttelyissä ja esittelytilaisuuksissa sellaisten pyroteknisten tuotteiden näytteille asettamista ja käyttöä, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, edellyttäen, että niiden yhteydessä on näkyvä merkintä, josta selvästi ilmenee kyseessä olevien messujen tai kyseessä olevan näyttelyn tai esittelytilaisuuden nimi ja päivämäärä ja se, että pyrotekniset tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia eivätkä myytävinä, ennen kuin ne on saatettu vaatimusten mukaisiksi. Tällaisissa tilaisuuksissa on toteutettava asianmukaiset suojatoimenpiteet kyseessä olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen asettamien vaatimusten mukaisesti.
4.   Member States shall not prevent the free movement and use of pyrotechnic articles manufactured for the purpose of research, development and testing and which are not in conformity with this Directive, provided that a visible sign clearly indicates their non-conformity and non-availability for purposes other than research, development and testing.4.   Jäsenvaltiot eivät saa estää tutkimusta, kehittämistä ja testausta varten valmistettujen pyroteknisten tuotteiden vapaata liikkuvuutta tai käyttöä, vaikka tuotteet eivät olisikaan tämän direktiivin mukaisia, edellyttäen, että niiden yhteydessä on näkyvä merkintä, josta selvästi ilmenee, että tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia eivätkä saatavilla muuhun tarkoitukseen kuin kehittämiseen, testaukseen ja tutkimukseen.
Article 55 artikla
Making available on the marketMarkkinoilla saataville asettaminen
Member States shall take all appropriate measures to ensure that pyrotechnic articles may be made available on the market only if they satisfy the requirements of this Directive.Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että pyrotekniset tuotteet voidaan asettaa saataville markkinoilla vain siinä tapauksessa, että ne täyttävät tämän direktiivin vaatimukset.
Article 66 artikla
Categories of pyrotechnic articlesPyroteknisten tuotteiden luokat
1.   Pyrotechnic articles shall be categorised by the manufacturer according to their type of use, or their purpose and level of hazard, including their noise level. The notified bodies referred to in Article 21 shall confirm the categorisation as part of the conformity assessment procedures referred to in Article 17.1.   Pyroteknisten tuotteiden valmistajan on luokiteltava ne käytön taikka käyttötarkoituksen ja vaaratason mukaan, mukaan lukien melutaso. Jäljempänä 21 artiklassa tarkoitettujen ilmoitettujen laitosten on vahvistettava luokitus osana 17 artiklassa tarkoitettuja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä.
Categorisation shall be as follows:Luokituksen on oltava seuraavanlainen:
(a) | Fireworks: | (i) | category F1: fireworks which present a very low hazard and negligible noise level and which are intended for use in confined areas, including fireworks which are intended for use inside domestic buildings; | (ii) | category F2: fireworks which present a low hazard and low noise level and which are intended for outdoor use in confined areas; | (iii) | category F3: fireworks which present a medium hazard, which are intended for outdoor use in large open areas and whose noise level is not harmful to human health; | (iv) | category F4: fireworks which present a high hazard, which are intended for use only by persons with specialist knowledge (commonly known as fireworks for professional use) and whose noise level is not harmful to human health.a) | Ilotulitusvälineet: | i) | luokka F1: ilotulitusvälineet, jotka aiheuttavat erittäin vähäisen vaaran ja ovat melutasoltaan merkityksettömiä ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi rajatulla alueella, myös asuinrakennuksissa käytettäviksi tarkoitetut ilotulitusvälineet; | ii) | luokka F2: ilotulitusvälineet, jotka aiheuttavat vähäisen vaaran ja ovat melutasoltaan vähäisiä ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi ulkotiloissa rajatulla alueella; | iii) | luokka F3: ilotulitusvälineet, jotka aiheuttavat keskitasoisen vaaran, jotka on tarkoitettu käytettäviksi ulkotiloissa laajoilla avoimilla alueilla ja joiden melutaso ei haittaa ihmisten terveyttä; | iv) | luokka F4: ilotulitusvälineet, jotka aiheuttavat suuren vaaran, jotka on tarkoitettu pelkästään asiantuntijoiden käyttöön (ja joita yleisesti nimitetään ammattikäyttöön tarkoitetuiksi ilotulitusvälineiksi) ja joiden melutaso ei haittaa ihmisten terveyttä.
(b) | Theatrical pyrotechnic articles: | (i) | category T1: pyrotechnic articles for stage use which present a low hazard; | (ii) | category T2: pyrotechnic articles for stage use which are intended for use only by persons with specialist knowledge.b) | Teattereissa käytettävät pyrotekniset tuotteet: | i) | luokka T1: näyttämöllä käytettävät pyrotekniset tuotteet, jotka aiheuttavat vähäisen vaaran; | ii) | luokka T2: näyttämöllä käytettävät pyrotekniset tuotteet, jotka on tarkoitettu ainoastaan asiantuntijoiden käyttöön.
(c) | Other pyrotechnic articles: | (i) | category P1: pyrotechnic articles, other than fireworks and theatrical pyrotechnic articles, which present a low hazard; | (ii) | category P2: pyrotechnic articles, other than fireworks and theatrical pyrotechnic articles, which are intended for handling or use only by persons with specialist knowledge.c) | Muut pyrotekniset tuotteet: | i) | luokka P1: muut pyrotekniset tuotteet kuin ilotulitusvälineet ja teattereissa käytettävät pyrotekniset tuotteet, jotka aiheuttavat vähäisen vaaran; | ii) | luokka P2: muut pyrotekniset tuotteet kuin ilotulitusvälineet ja teattereissa käytettävät pyrotekniset tuotteet, jotka on tarkoitettu ainoastaan asiantuntijoiden käyttöön.
2.   Member States shall inform the Commission of the procedures whereby they identify and authorise persons with specialist knowledge.2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle menettelyt, joilla ne yksilöivät ja hyväksyvät asiantuntijat.
Article 77 artikla
Age limits and other limitationsIkärajat ja muut rajoitukset
1.   Pyrotechnic articles shall not be made available on the market to persons below the following age limits:1.   Pyroteknisiä tuotteita ei saa asettaa saataville markkinoilla seuraavia ikärajoja nuoremmille henkilöille:
(a) | fireworks: | (i) | category F1: 12 years; | (ii) | category F2: 16 years; | (iii) | category F3: 18 years;a) | ilotulitusvälineet | i) | luokka F1: 12 vuotta; | ii) | luokka F2: 16 vuotta; | iii) | luokka F3: 18 vuotta;
(b) | theatrical pyrotechnic articles of category T1 and other pyrotechnic articles of category P1: 18 years.b) | teattereissa käytettävät luokan T1 pyrotekniset tuotteet ja luokan P1 muut pyrotekniset tuotteet: 18 vuotta.
2.   Member States may increase the age limits set out in paragraph 1 where justified on grounds of public order, security or health and safety. Member States may also lower the age limits for persons vocationally trained or undergoing such training.2.   Jäsenvaltiot voivat korottaa 1 kohdassa vahvistettuja ikärajoja, jos se on perusteltua yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen taikka ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä. Jäsenvaltiot voivat myös alentaa ikärajoja ammatillisen koulutuksen saaneiden tai ammatillisessa koulutuksessa olevien osalta.
3.   Manufacturers, importers and distributors shall not make available on the market the following pyrotechnic articles except to persons with specialist knowledge:3.   Valmistajat, maahantuojat ja jakelijat eivät saa asettaa markkinoilla saataville seuraavia pyroteknisiä tuotteita muille kuin asiantuntijoille:
(a) | fireworks of category F4;a) | luokan F4 ilotulitusvälineet;
(b) | theatrical pyrotechnic articles of category T2 and other pyrotechnic articles of category P2.b) | teattereissa käytettävät luokan T2 pyrotekniset tuotteet ja luokan P2 muut pyrotekniset tuotteet.
4.   Other pyrotechnic articles of category P1 for vehicles, including airbag and seat belt pre-tensioner systems, shall not be made available to members of the general public unless those pyrotechnic articles for vehicles have been incorporated in a vehicle or a detachable vehicle part.4.   Ajoneuvoissa käytettäviä luokan P1 muita pyroteknisiä tuotteita, mukaan lukien turvatyynyjärjestelmät ja turvavöiden esikiristinjärjestelmät, saa asettaa yleisön edustajien saataville ainoastaan, jos nämä ajoneuvoissa käytettävät pyrotekniset tuotteet on asennettu osaksi ajoneuvoa tai irrotettavaa ajoneuvon osaa.
CHAPTER 22   LUKU
OBLIGATIONS OF ECONOMIC OPERATORSTALOUDEN TOIMIJOIDEN VELVOLLISUUDET
Article 88 artikla
Obligations of the manufacturersValmistajien velvollisuudet
1.   When placing their pyrotechnic articles on the market, manufacturers shall ensure that they have been designed and manufactured in accordance with the essential safety requirements set out in Annex I.1.   Saattaessaan pyroteknisiä tuotteita markkinoille valmistajien on varmistettava, että ne on suunniteltu ja valmistettu liitteessä I vahvistettujen olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti.
2.   Manufacturers shall draw up the technical documentation referred to in Annex II and have the relevant conformity assessment procedure referred to in Article 17 carried out.2.   Valmistajien on laadittava liitteessä II tarkoitetut tekniset asiakirjat ja suoritutettava 17 artiklassa tarkoitettu sovellettava vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely.
Where compliance of a pyrotechnic article with the applicable requirements has been demonstrated by that procedure, manufacturers shall draw up an EU declaration of conformity and affix the CE marking.Kun pyroteknisen tuotteen vaatimustenmukaisuus sovellettavien vaatimusten suhteen on osoitettu tällaisella menettelyllä, valmistajien on laadittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitettävä CE-merkintä.
3.   Manufacturers shall keep the technical documentation and the EU declaration of conformity for 10 years after the pyrotechnic article has been placed on the market.3.   Valmistajien on säilytettävä tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun pyrotekninen tuote on saatettu markkinoille.
4.   Manufacturers shall ensure that procedures are in place for series production to remain in conformity with this Directive. Changes in pyrotechnic article design or characteristics and changes in the harmonised standards or in other technical specifications by reference to which conformity of a pyrotechnic article is declared shall be adequately taken into account.4.   Valmistajien on varmistettava, että käytössä on menettelyt, joilla varmistetaan, että sarjatuotannossa noudatetaan tämän direktiivin vaatimuksia. Muutokset pyroteknisen tuotteen suunnittelussa tai ominaisuuksissa ja muutokset yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa teknisissä eritelmissä, joihin nähden pyroteknisen tuotteen vaatimustenmukaisuus ilmoitetaan, on otettava asianmukaisesti huomioon.
When deemed appropriate with regard to the risks presented by a pyrotechnic article, manufacturers shall, to protect the health and safety of consumers, upon a duly justified request of the competent authorities, carry out sample testing of pyrotechnic articles made available on the market, investigate, and, if necessary, keep a register of complaints, of non-conforming pyrotechnic articles and pyrotechnic article recalls, and shall keep distributors informed of any such monitoring.Silloin, kun se katsotaan pyrotekniseen tuotteeseen liittyvien riskien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, valmistajien on kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi suoritettava toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä näytteisiin perustuvia testejä markkinoilla saataville asetetuille pyroteknisille tuotteille ja tutkittava valitukset, vaatimustenvastaiset pyrotekniset tuotteet ja pyroteknisten tuotteiden palautukset ja tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta.
5.   Manufacturers shall ensure that pyrotechnic articles which they have placed on the market are labelled in accordance with Article 10 or Article 11.5.   Valmistajien on varmistettava, että pyroteknisissä tuotteissa, jotka ne ovat saattaneet markkinoille, on 10 tai 11 artiklan mukaiset merkinnät.
6.   Manufacturers shall indicate on the pyrotechnic article their name, registered trade name or registered trade mark and the postal address at which they can be contacted or, where that is not possible, on its packaging or in a document accompanying the pyrotechnic article. The address shall indicate a single point at which the manufacturer can be contacted. The contact details shall be in a language easily understood by end-users and market surveillance authorities.6.   Valmistajien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa, josta niihin saa yhteyden, pyroteknisessä tuotteessa tai, mikäli se ei ole mahdollista, pyroteknisen tuotteen pakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Osoitteessa on ilmoitettava yksi yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan saa yhteyden. Yhteystiedot on esitettävä loppukäyttäjien ja markkinavalvontaviranomaisten helposti ymmärtämällä kielellä.
7.   Manufacturers shall ensure that the pyrotechnic article is accompanied by instructions and safety information in a language which can be easily understood by consumers and other end-users, as determined by the Member State concerned. Such instructions and safety information, as well as any labelling, shall be clear, understandable and intelligible.7.   Valmistajien on varmistettava, että pyrotekniseen tuotteeseen liitetään ohjeet ja turvallisuustiedot, jotka annetaan kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion määrittämällä kielellä. Tällaisten ohjeiden ja turvallisuustietojen sekä merkintöjen on oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja helppotajuisia.
8.   Manufacturers who consider or have reason to believe that a pyrotechnic article which they have placed on the market is not in conformity with this Directive shall immediately take the corrective measures necessary to bring that pyrotechnic article into conformity, to withdraw it or recall it, if appropriate. Furthermore, where the pyrotechnic article presents a risk, manufacturers shall immediately inform the competent national authorities of the Member States in which they made the pyrotechnic article available on the market to that effect, giving details, in particular, of the non-compliance and of any corrective measures taken.8.   Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että pyrotekninen tuote, jonka ne ovat saattaneet markkinoille, ei ole tämän direktiivin vaatimusten mukainen, on välittömästi toteutettava tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen pyroteknisen tuotteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi mikäli pyrotekninen tuote aiheuttaa riskin, valmistajien on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa ne ovat asettaneet pyroteknisen tuotteen saataville markkinoilla, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.
9.   Manufacturers shall, further to a reasoned request from a competent national authority, provide it with all the information and documentation in paper or electronic form necessary to demonstrate the conformity of the pyrotechnic article with this Directive, in a language which can be easily understood by that authority. They shall cooperate with that authority, at its request, on any action taken to eliminate the risks posed by pyrotechnic articles which they have placed on the market.9.   Valmistajien on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle paperiversiona tai sähköisesti kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että pyrotekninen tuote on tämän direktiivin vaatimusten mukainen, kielellä, jota kyseinen kansallinen viranomainen helposti ymmärtää. Niiden on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan niiden markkinoille saattamien pyroteknisten tuotteiden aiheuttamat riskit.
Article 99 artikla
TraceabilityJäljitettävyys
1.   In order to facilitate the traceability of pyrotechnic articles, manufacturers shall label them with a registration number assigned by the notified body carrying out the conformity assessment pursuant to Article 17. The numbering shall be done in accordance with a uniform system determined by the Commission.1.   Pyroteknisten tuotteiden jäljitettävyyden mahdollistamiseksi valmistajien on merkittävä ne rekisteröintinumerolla, jonka antaa 17 artiklan mukaisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin suorittava ilmoitettu laitos. Numerointi toteutetaan komission määrittämän yhtenäisen järjestelmän mukaisesti.
2.   Manufacturers and importers shall maintain records of the registration numbers of the pyrotechnic articles they make available on the market and shall make this information available to the relevant authorities upon request.2.   Valmistajien ja maahantuojien on pidettävä kirjaa markkinoilla saataville asettamiensa pyroteknisten tuotteiden rekisteröintinumeroista ja annettava nämä tiedot pyynnöstä asiasta vastaavien viranomaisten saataville.
Article 1010 artikla
Labelling of pyrotechnic articles other than pyrotechnic articles for vehiclesMuiden kuin ajoneuvoissa käytettävien pyroteknisten tuotteiden merkinnät
1.   Manufacturers shall ensure that pyrotechnic articles other than pyrotechnic articles for vehicles are labelled visibly, legibly and indelibly in the official language(s) of the Member State in which the pyrotechnic article is made available to the consumer. Such labelling shall be clear, understandable and intelligible.1.   Valmistajien on varmistettava, että muut kuin ajoneuvoissa käytettävät pyrotekniset tuotteet merkitään näkyvästi, luettavasti ja pysyvästi sen jäsenvaltion virallisilla kielillä, jossa pyrotekninen tuote asetetaan kuluttajien saataville. Merkintöjen on oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja helppotajuisia.
2.   The labelling of pyrotechnic articles shall include as a minimum the information about the manufacturer set out in Article 8(6) and, where the manufacturer is not established in the Union, the information about the manufacturer and the importer set out in Article 8(6) and Article 12(3) respectively, the name and type of the pyrotechnic article, its registration number and its product, batch or serial number, the minimum age limits set out in Article 7(1) and (2), the relevant category and instructions for use, the year of production for category F3 and F4 fireworks and, where appropriate, a minimum safety distance. The labelling shall include the net explosive content (NEC).2.   Pyroteknisten tuotteiden merkintöihin on sisällytettävä vähintään 8 artiklan 6 kohdassa vahvistetut valmistajaa koskevat tiedot ja, jos tuotteen valmistaja ei ole sijoittautunut unioniin, 8 artiklan 6 kohdassa vahvistetut valmistajaa koskevat tiedot ja 12 artiklan 3 kohdassa vahvistetut maahantuojaa koskevat tiedot, pyroteknisen tuotteen nimi ja tyyppi, sen rekisteröintinumero sekä sen tuote-, erä- tai sarjanumero, 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistetut ikärajat, tuotteen luokka ja käyttöohjeet, luokkaan F3 tai F4 kuuluvan ilotulitusvälineen valmistusvuosi sekä tarvittaessa varoetäisyys. Merkintöihin on sisällytettävä räjähdysaineen nettomäärä.
3.   Fireworks shall also display the following minimum information:3.   Ilotulitusvälineissä on annettava myös vähintään seuraavat tiedot:
(a) | category F1: where appropriate: ‘for outdoor use only’ and a minimum safety distance;a) | luokka F1: tarvittaessa merkintä ”vain ulkokäyttöön” sekä vähimmäisvaroetäisyys;
(b) | category F2: ‘for outdoor use only’ and, where appropriate, minimum safety distance(s);b) | luokka F2: merkintä ”vain ulkokäyttöön” sekä tarvittaessa vähimmäisvaroetäisyys;
(c) | category F3: ‘for outdoor use only’ and minimum safety distance(s);c) | luokka F3: merkintä ”vain ulkokäyttöön” sekä vähimmäisvaroetäisyys;
(d) | category F4: ‘for use only by persons with specialist knowledge’ and minimum safety distance(s).d) | luokka F4: merkintä ”vain asiantuntijakäyttöön” sekä vähimmäisvaroetäisyys.
4.   Theatrical pyrotechnic articles shall also display the following minimum information:4.   Teattereissa käytettävissä pyroteknisissä tuotteissa on annettava myös vähintään seuraavat tiedot:
(a) | category T1: where appropriate: ‘for outdoor use only’ and minimum safety distance(s);a) | luokka T1: tarvittaessa merkintä ”vain ulkokäyttöön” sekä vähimmäisvaroetäisyys;
(b) | category T2: ‘for use only by persons with specialist knowledge’ and minimum safety distance(s).b) | luokka T2: merkintä ”vain asiantuntijakäyttöön” sekä vähimmäisvaroetäisyys.
5.   If the pyrotechnic article does not provide sufficient space for the labelling requirements referred to in paragraphs 2, 3 and 4, the information shall be provided on the smallest piece of packaging.5.   Ellei pyroteknisessä tuotteessa ole riittävästi tilaa 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaisille merkinnöille, tiedot on annettava pienimmässä tuotteen pakkauksessa.
Article 1111 artikla
Labelling of pyrotechnic articles for vehiclesAjoneuvoissa käytettävien pyroteknisten tuotteiden merkinnät
1.   The labelling of pyrotechnic articles for vehicles shall include the information about the manufacturer set out in Article 8(6), the name and type of the pyrotechnic article, its registration number and its product, batch or serial number and, where necessary, the safety instructions.1.   Ajoneuvoissa käytettävien pyroteknisten tuotteiden merkinnöissä on mainittava 8 artiklan 6 kohdassa vahvistetut valmistajaa koskevat tiedot, pyroteknisen tuotteen nimi ja tyyppi, sen rekisteröintinumero sekä sen tuote-, erä- tai sarjanumero ja tarvittaessa turvaohjeet.
2.   If the pyrotechnic article for vehicles does not provide sufficient space for the labelling requirements referred to in paragraph 1, the information shall be provided on the packaging.2.   Ellei ajoneuvoissa käytettävässä pyroteknisessä tuotteessa ole riittävästi tilaa 1 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaisille merkinnöille, tiedot on annettava tuotteen pakkauksessa.
3.   A safety data sheet for the pyrotechnic article for vehicles, compiled in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency (14) and which takes into account the specific needs of professional users, shall be supplied to those users in the language requested by them.3.   Ammattikäyttäjille on annettava kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) sekä Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (14) liitteen II mukaisesti laadittu ja ammattikäyttäjien erityistarpeet huomioon ottava käyttöturvallisuustiedote ajoneuvoissa käytettävästä pyroteknisestä tuotteesta heidän pyytämällään kielellä.
The safety data sheet may be supplied on paper or electronically, provided that the professional user has the necessary means of accessing it.Käyttöturvallisuustiedote voidaan antaa paperiversiona tai sähköisesti edellyttäen, että ammattikäyttäjällä on tarvittavat keinot tutustua siihen.
Article 1212 artikla
Obligations of importersMaahantuojien velvollisuudet
1.   Importers shall place only compliant pyrotechnic articles on the market.1.   Maahantuojien on saatettava markkinoille ainoastaan vaatimukset täyttäviä pyroteknisiä tuotteita.
2.   Before placing a pyrotechnic article on the market importers shall ensure that the appropriate conformity assessment procedure referred to in Article 17 has been carried out by the manufacturer. They shall ensure that the manufacturer has drawn up the technical documentation, that the pyrotechnic article bears the CE marking and is accompanied by the required documents, and that the manufacturer has complied with the requirements set out in Article 8(5) and (6).2.   Ennen pyroteknisen tuotteen saattamista markkinoille maahantuojien on varmistettava, että valmistaja on suorittanut 17 artiklassa tarkoitetun asianmukaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn. Niiden on varmistettava, että valmistaja on laatinut tekniset asiakirjat, että pyrotekniseen tuotteeseen on kiinnitetty CE-merkintä, että sen mukana on vaaditut asiakirjat ja että valmistaja on noudattanut 8 artiklan 5 ja 6 kohdassa olevia vaatimuksia.
Where an importer considers or has reason to believe that a pyrotechnic article is not in conformity with the essential safety requirements set out in Annex I, he shall not place the pyrotechnic article on the market until it has been brought into conformity. Furthermore, where the pyrotechnic article presents a risk, the importer shall inform the manufacturer and the market surveillance authorities to that effect.Jos maahantuoja katsoo tai sillä on syytä uskoa, että pyrotekninen tuote ei ole liitteessä I vahvistettujen olennaisten turvallisuusvaatimusten mukainen, maahantuoja ei saa saattaa pyroteknistä tuotetta markkinoille, ennen kuin se on saatettu sovellettavien vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi silloin, kun pyrotekniseen tuotteeseen liittyy riski, maahantuojan on ilmoitettava siitä valmistajalle ja markkinavalvontaviranomaisille.
3.   Importers shall indicate on the pyrotechnic article their name, registered trade name or registered trade mark and the postal address at which they can be contacted or, where that is not possible, on its packaging or in a document accompanying the pyrotechnic article. The contact details shall be in a language easily understood by end-users and market surveillance authorities.3.   Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa, josta niihin saa yhteyden, pyroteknisessä tuotteessa tai, mikäli se ei ole mahdollista, pyroteknisen tuotteen pakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Yhteystiedot on esitettävä loppukäyttäjien ja markkinavalvontaviranomaisten helposti ymmärtämällä kielellä.
4.   Importers shall ensure that the pyrotechnic article is accompanied by instructions and safety information in a language which can be easily understood by consumers and other end-users, as determined by the Member State concerned.4.   Maahantuojien on varmistettava, että pyrotekniseen tuotteeseen liitetään ohjeet ja turvallisuustiedot, jotka annetaan kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä.
5.   Importers shall ensure that, while a pyrotechnic article is under their responsibility, its storage or transport conditions do not jeopardise its compliance with the essential safety requirements set out in Annex I.5.   Maahantuojien on varmistettava, että sinä aikana, jona pyrotekninen tuote on niiden vastuulla, sen varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta niiden olennaisten turvallisuusvaatimusten suhteen, joista säädetään liitteessä I.
6.   When deemed appropriate with regard to the risks presented by a pyrotechnic article, importers shall, to protect the health and safety of consumers, upon a duly justified request of the competent authorities, carry out sample testing of pyrotechnic articles made available on the market, investigate, and, if necessary, keep a register of complaints, of non-conforming pyrotechnic articles and pyrotechnic articles recalls, and shall keep distributors informed of any such monitoring.6.   Silloin, kun se katsotaan pyrotekniseen tuotteeseen liittyvien riskien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, maahantuojien on kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi suoritettava toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä näytteisiin perustuvia testejä markkinoilla saataville asetetuille pyroteknisille tuotteille ja tutkittava valitukset, vaatimustenvastaiset pyrotekniset tuotteet ja pyroteknisten tuotteiden palautukset ja tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta.
7.   Importers who consider or have reason to believe that a pyrotechnic article which they have placed on the market is not in conformity with this Directive shall immediately take the corrective measures necessary to bring that pyrotechnic article into conformity, to withdraw it or recall it, if appropriate. Furthermore, where the pyrotechnic article presents a risk, importers shall immediately inform the competent national authorities of the Member States in which they made the pyrotechnic article available on the market to that effect, giving details, in particular, of the non-compliance and of any corrective measures taken.7.   Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että pyrotekninen tuote, jonka ne ovat saattaneet markkinoille, ei ole tämän direktiivin vaatimusten mukainen, on välittömästi toteutettava tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen pyroteknisen tuotteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi mikäli pyrotekninen tuote aiheuttaa riskin, maahantuojien on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa ne ovat asettaneet pyroteknisen tuotteen saataville markkinoilla, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.
8.   Importers shall, for 10 years after the pyrotechnic article has been placed on the market, keep a copy of the EU declaration of conformity at the disposal of the market surveillance authorities and ensure that the technical documentation can be made available to those authorities, upon request.8.   Maahantuojien on kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun pyrotekninen tuote on saatettu markkinoille, pidettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös markkinavalvontaviranomaisten saatavilla ja varmistettava, että tekniset asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä kyseisten viranomaisten saataville.
9.   Importers shall, further to a reasoned request from a competent national authority, provide it with all the information and documentation in paper or electronic form necessary to demonstrate the conformity of a pyrotechnic article in a language which can be easily understood by that authority. They shall cooperate with that authority, at its request, on any action taken to eliminate the risks posed by pyrotechnic articles which they have placed on the market.9.   Maahantuojien on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle paperiversiona tai sähköisessä muodossa kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen pyroteknisen tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, kielellä, jota kyseinen viranomainen helposti ymmärtää. Niiden on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan niiden markkinoille saattamien pyroteknisten tuotteiden aiheuttamat riskit.
Article 1313 artikla
Obligations of distributorsJakelijoiden velvollisuudet
1.   When making a pyrotechnic article available on the market distributors shall act with due care in relation to the requirements of this Directive.1.   Kun jakelijat asettavat pyroteknisen tuotteen saataville markkinoilla, niiden on noudatettava asiaankuuluvaa huolellisuutta tämän direktiivin vaatimusten osalta.
2.   Before making a pyrotechnic article available on the market distributors shall verify that the pyrotechnic article bears the CE marking, that it is accompanied by the required documents, and by instructions and safety information in a language which can be easily understood by consumers and other end-users in the Member State in which the pyrotechnic article is to be made available on the market, and that the manufacturer and the importer have complied with the requirements set out in Article 8(5) and (6) and Article 12(3) respectively.2.   Jakelijoiden on ennen pyroteknisen tuotteen asettamista saataville markkinoilla tarkastettava, että pyroteknisessä tuotteessa on CE-merkintä, että sen mukana on vaaditut asiakirjat ja ohjeet ja turvallisuustiedot kielellä, jota kuluttajat ja muut loppukäyttäjät helposti ymmärtävät siinä jäsenvaltiossa, jossa pyrotekninen tuote on määrä asettaa saataville markkinoilla, ja että valmistaja on noudattanut 8 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädettyjä vaatimuksia ja maahantuoja 12 artiklan 3 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.
Where a distributor considers or has reason to believe that a pyrotechnic article is not in conformity with the essential safety requirements set out in Annex I, he shall not make the pyrotechnic article available on the market until it has been brought into conformity. Furthermore, where the pyrotechnic article presents a risk, the distributor shall inform the manufacturer or the importer to that effect as well as the market surveillance authorities.Jos jakelija katsoo tai sillä on syytä uskoa, että pyrotekninen tuote ei ole liitteessä I vahvistettujen olennaisten turvallisuusvaatimusten mukainen, jakelija ei saa asettaa pyroteknistä tuotetta saataville markkinoilla ennen kuin se on saatettu sovellettavien vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi silloin, kun pyrotekniseen tuotteeseen liittyy riski, jakelijan on ilmoitettava siitä valmistajalle tai maahantuojalle ja markkinavalvontaviranomaisille.
3.   Distributors shall ensure that, while a pyrotechnic article is under their responsibility, its storage or transport conditions do not jeopardise its compliance with the essential safety requirements set out in Annex I.3.   Jakelijoiden on varmistettava, että sinä aikana, jona pyrotekninen tuote on niiden vastuulla, sen varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta niiden olennaisten turvallisuusvaatimusten suhteen, joista säädetään liitteessä I.
4.   Distributors who consider or have reason to believe that a pyrotechnic article which they have made available on the market is not in conformity with this Directive shall make sure that the corrective measures necessary to bring that pyrotechnic article into conformity, to withdraw it or recall it, if appropriate, are taken. Furthermore, where the pyrotechnic article presents a risk, distributors shall immediately inform the competent national authorities of the Member States in which they made the pyrotechnic article available on the market to that effect, giving details, in particular, of the non-compliance and of any corrective measures taken.4.   Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että pyrotekninen tuote, jonka ne ovat asettaneet saataville markkinoilla, ei ole tämän direktiivin vaatimusten mukainen, on varmistettava, että tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen pyroteknisen tuotteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi toteutetaan, jos se on tarpeen. Lisäksi mikäli pyrotekninen tuote aiheuttaa riskin, jakelijoiden on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa ne ovat asettaneet pyroteknisen tuotteen saataville markkinoilla, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.
5.   Distributors shall, further to a reasoned request from a competent national authority, provide it with all the information and documentation in paper or electronic form necessary to demonstrate the conformity of a pyrotechnic article. They shall cooperate with that authority, at its request, on any action taken to eliminate the risks posed by pyrotechnic articles which they have made available on the market.5.   Jakelijoiden on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle paperiversiona tai sähköisessä muodossa kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen pyroteknisen tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. Niiden on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan niiden markkinoilla saataville asettamien pyroteknisten tuotteiden aiheuttamat riskit.
Article 1414 artikla
Cases in which obligations of manufacturers apply to importers and distributorsTapaukset, joissa valmistajien velvollisuuksia sovelletaan maahantuojiin ja jakelijoihin
An importer or distributor shall be considered a manufacturer for the purposes of this Directive and he shall be subject to the obligations of the manufacturer under Article 8, where he places a pyrotechnic article on the market under his name or trademark or modifies a pyrotechnic article already placed on the market in such a way that compliance with the requirements of this Directive may be affected.Maahantuojaa tai jakelijaa on pidettävä tämän direktiivin mukaisesti valmistajana ja sitä koskevat samat velvollisuudet kuin valmistajaa 8 artiklan mukaisesti silloin, kun se saattaa pyroteknisen tuotteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään tai muuttaa jo markkinoille saatettua pyroteknistä tuotetta tavalla, joka voi vaikuttaa tämän direktiivin vaatimusten täyttymiseen.
Article 1515 artikla
Identification of economic operatorsTalouden toimijoiden tunnistetiedot
Economic operators shall, on request, identify the following to the market surveillance authorities:Talouden toimijoiden on pyynnöstä esitettävä markkinavalvontaviranomaisille seuraavien tunnistetiedot:
(a) | any economic operator who has supplied them with a pyrotechnic article;a) | kaikki talouden toimijat, jotka ovat toimittaneet niille pyroteknisen tuotteen;
(b) | any economic operator to whom they have supplied a pyrotechnic article.b) | kaikki talouden toimijat, joille ne ovat toimittaneet pyroteknisen tuotteen.
Economic operators shall be able to present the information referred to in the first paragraph for a period of 10 years after they have been supplied with the pyrotechnic article and for a period of 10 years after they have supplied the pyrotechnic article.Talouden toimijoiden on voitava esittää ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tiedot kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun niille on toimitettu pyrotekninen tuote, ja kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun ne ovat toimittaneet pyroteknisen tuotteen.
CHAPTER 33   LUKU
CONFORMITY OF THE PYROTECHNIC ARTICLEPYROTEKNISEN TUOTTEEN VAATIMUSTENMUKAISUUS
Article 1616 artikla
Presumption of conformity of pyrotechnic articlesPyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuusolettama
Pyrotechnic articles which are in conformity with harmonised standards or parts thereof the references of which have been published in the Official Journal of the European Union shall be presumed to be in conformity with the essential safety requirements set out in Annex I covered by those standards or parts thereof.Pyroteknisten tuotteiden, jotka ovat yhdenmukaistettujen standardien tai niiden osien, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, mukaisia, katsotaan olevan kyseisten standardien tai niiden osien kattamien, liitteessä I säädettyjen olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisia.
Article 1717 artikla
Conformity assessment proceduresVaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt
For the assessment of conformity of pyrotechnic articles the manufacturer shall follow one of the following procedures referred to in Annex II:Arvioidessaan pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden valmistajan on noudatettava yhtä seuraavista liitteessä II tarkoitetuista menettelyistä:
(a) | EU-type examination (Module B), and, at the choice of the manufacturer, one of the following procedures: | (i) | conformity to type based on internal production control plus supervised product checks at random intervals (Module C2); | (ii) | conformity to type based on quality assurance of the production process (Module D); | (iii) | conformity to type based on product quality assurance (Module E);a) | EU-tyyppitarkastus (moduuli B) sekä valmistajan valinnan mukaisesti yksi seuraavista menettelyistä: | i) | sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus ja satunnaisin väliajoin suoritettavat valvotut tuotetarkastukset (moduuli C2); | ii) | tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus (moduuli D); | iii) | tuotteiden laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus (moduuli E);
(b) | conformity based on unit verification (Module G);b) | yksikkökohtaiseen tarkastukseen perustuva vaatimustenmukaisuus (moduuli G);
(c) | conformity based on full quality assurance (Module H), insofar as it concerns fireworks of category F4.c) | tuotteiden täydelliseen laadunvarmistukseen perustuva vaatimustenmukaisuus (moduuli H) luokkaan F4 kuuluville ilotulitusvälineille.
Article 1818 artikla
EU declaration of conformityEU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
1.   The EU declaration of conformity shall state that the fulfilment of the essential safety requirements set out in Annex I has been demonstrated.1.   EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä I täsmennettyjen olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen on osoitettu.
2.   The EU declaration of conformity shall have the model structure set out in Annex III, shall contain the elements specified in the relevant modules set out in Annex II and shall be continuously updated. It shall be translated into the language or languages required by the Member State in which the pyrotechnic article is placed or made available on the market.2.   EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on noudatettava rakenteeltaan liitteessä III olevaa mallia, sen on sisällettävä liitteessä II olevissa asiaa koskevissa moduuleissa eritellyt tekijät, ja se on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Se on käännettävä sen jäsenvaltion vaatimalle kielelle tai vaatimille kielille, jonka markkinoille pyrotekninen tuote saatetaan tai asetetaan saataville.
3.   Where a pyrotechnic article is subject to more than one Union act requiring an EU declaration of conformity, a single EU declaration of conformity shall be drawn up in respect of all such Union acts. That declaration shall contain the identification of the Union acts concerned including their publication references.3.   Jos pyrotekniseen tuotteeseen sovelletaan useampia unionin säädöksiä, joissa edellytetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta, kaikkien kyseisten unionin säädösten osalta laaditaan yksi ainoa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Tällaisessa vakuutuksessa on mainittava kyseisten unionin säädösten tunnistetiedot, niiden julkaisuviitteet mukaan luettuina.
4.   By drawing up the EU declaration of conformity, the manufacturer shall assume responsibility for the compliance of the pyrotechnic article with the requirements laid down in this Directive.4.   Laatimalla EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen valmistaja ottaa vastuun siitä, että pyrotekninen tuote on tässä direktiivissä säädettyjen vaatimusten mukainen.
Article 1919 artikla
General principles of the CE markingCE-merkintää koskevat yleiset periaatteet
The CE marking shall be subject to the general principles set out in Article 30 of Regulation (EC) No 765/2008.CE-merkintää koskevat asetuksen (EY) N:o 765/2008 30 artiklassa säädetyt yleiset periaatteet.
Article 2020 artikla
Rules and conditions for affixing the CE marking and other markingsCE-merkinnän ja muiden merkintöjen kiinnittämistä koskevat säännöt ja edellytykset
1.   The CE marking shall be affixed visibly, legibly and indelibly to the pyrotechnic articles. Where that is not possible or not warranted on account of the nature of the pyrotechnic article, it shall be affixed to the packaging and to the accompanying documents.1.   CE-merkintä on kiinnitettävä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi pyrotekniseen tuotteeseen. Jos tämä ei pyroteknisen tuotteen luonteen vuoksi ole mahdollista tai perusteltua, se on kiinnitettävä pakkaukseen ja mukana oleviin asiakirjoihin.
2.   The CE marking shall be affixed before the pyrotechnic article is placed on the market.2.   CE-merkintä on kiinnitettävä ennen pyroteknisen tuotteen markkinoille saattamista.
3.   The CE marking shall be followed by the identification number of the notified body, where that body is involved in the production control phase.3.   CE-merkinnän jälkeen on merkittävä ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jos laitos on mukana tuotannon tarkastusvaiheessa.
The identification number of the notified body shall be affixed by the body itself or, under its instructions, by the manufacturer.Ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron kiinnittää laitos itse tai sen ohjeiden mukaisesti valmistaja.
4.   The CE marking and, where applicable, the identification number of the notified body may be followed by any other mark indicating a special risk or use.4.   CE-merkintään ja tapauksen mukaan ilmoitetun laitoksen tunnusnumeroon voidaan liittää muuta tietoa, joka liittyy erityisriskiin tai -käyttöön.
5.   Member States shall build upon existing mechanisms to ensure correct application of the regime governing the CE marking and shall take appropriate action in the event of improper use of that marking.5.   Jäsenvaltioiden on nykyisiä mekanismeja hyödyntämällä varmistettava CE-merkintää koskevan järjestelmän moitteeton soveltaminen ja ryhdyttävä tarkoituksenmukaisiin toimiin, jos tätä merkintää käytetään sääntöjenvastaisesti.
CHAPTER 44   LUKU
NOTIFICATION OF CONFORMITY ASSESSMENT BODIESVAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTILAITOSTEN ILMOITTAMINEN
Article 2121 artikla
NotificationIlmoittaminen
Member States shall notify the Commission and the other Member States of bodies authorised to carry out third-party conformity assessment tasks under this Directive.Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille laitokset, joille on annettu lupa suorittaa kolmantena osapuolena vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä tämän direktiivin mukaisesti.
Article 2222 artikla
Notifying authoritiesIlmoittamisesta vastaavat viranomaiset
1.   Member States shall designate a notifying authority that shall be responsible for setting up and carrying out the necessary procedures for the assessment and notification of conformity assessment bodies and the monitoring of notified bodies, including compliance with Article 27.1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä ilmoittamisesta vastaava viranomainen, joka on vastuussa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten arviointiin ja ilmoittamiseen ja ilmoitettujen laitosten valvontaan liittyvien tarvittavien menettelyjen perustamisesta ja suorittamisesta, mukaan luettuna 27 artiklan noudattaminen.
2.   Member States may decide that the assessment and monitoring referred to in paragraph 1 shall be carried out by a national accreditation body within the meaning of and in accordance with Regulation (EC) No 765/2008.2.   Jäsenvaltiot voivat päättää, että 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin ja valvonnan suorittaa asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti mainitussa asetuksessa tarkoitettu kansallinen akkreditointielin.
Article 2323 artikla
Requirements relating to notifying authoritiesIlmoittamisesta vastaavia viranomaisia koskevat vaatimukset
1.   A notifying authority shall be established in such a way that no conflict of interest with conformity assessment bodies occurs.1.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on oltava sillä tavoin perustettu, ettei synny eturistiriitaa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten kanssa.
2.   A notifying authority shall be organised and operated so as to safeguard the objectivity and impartiality of its activities.2.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on oltava organisaatioltaan ja toiminnaltaan sellainen, että sen toimien objektiivisuus ja puolueettomuus on turvattu.
3.   A notifying authority shall be organised in such a way that each decision relating to notification of a conformity assessment body is taken by competent persons different from those who carried out the assessment.3.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on oltava organisaatioltaan sellainen, että kunkin päätöksen, joka koskee vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ilmoittamista, tekevät eri toimivaltaiset henkilöt kuin ne, jotka suorittivat arvioinnin.
4.   A notifying authority shall not offer or provide any activities that conformity assessment bodies perform or consultancy services on a commercial or competitive basis.4.   Ilmoittamisesta vastaava viranomainen ei saa tarjota eikä suorittaa mitään toimintoja, joita vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset suorittavat, eikä konsultointipalveluja kaupallisin tai kilpailullisin perustein.
5.   A notifying authority shall safeguard the confidentiality of the information it obtains.5.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on turvattava saatujen tietojen luottamuksellisuus.
6.   A notifying authority shall have a sufficient number of competent personnel at its disposal for the proper performance of its tasks.6.   Ilmoittamisesta vastaavalla viranomaisella on oltava käytössään riittävä määrä pätevää henkilöstöä tehtäviensä asianmukaista hoitamista varten.
Article 2424 artikla
Information obligation on notifying authoritiesIlmoittamisesta vastaavia viranomaisia koskeva tiedotusvelvollisuus
Member States shall inform the Commission of their procedures for the assessment and notification of conformity assessment bodies and the monitoring of notified bodies, and of any changes thereto.Jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle kansallisista menettelyistään, jotka koskevat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten arviointia ja ilmoittamista sekä ilmoitettujen laitosten valvontaa, sekä mahdollisista muutoksista näihin tietoihin.
The Commission shall make that information publicly available.Komissio saattaa kyseiset tiedot julkisesti saataville.
Article 2525 artikla
Requirements relating to notified bodiesIlmoitettuja laitoksia koskevat vaatimukset
1.   For the purposes of notification, a conformity assessment body shall meet the requirements laid down in paragraphs 2 to 11.1.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on ilmoittamista varten täytettävä 2–11 kohdassa säädetyt vaatimukset.
2.   A conformity assessment body shall be established under national law of a Member State and have legal personality.2.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on oltava perustettu jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja sen on oltava oikeushenkilö.
3.   A conformity assessment body shall be a third-party body independent of the organisation or the pyrotechnic article it assesses.3.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on oltava arvioimastaan organisaatiosta tai pyroteknisestä tuotteesta riippumaton kolmas osapuoli.
4.   A conformity assessment body, its top level management and the personnel responsible for carrying out the conformity assessment tasks shall not be the designer, manufacturer, supplier, installer, purchaser, owner, user or maintainer of pyrotechnic articles and/or explosive substances nor the representative of any of those parties. This shall not preclude the use of pyrotechnic articles and/or explosive substances that are necessary for the operations of the conformity assessment body or the use of pyrotechnic articles for personal purposes.4.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, sen ylin johto ja vaatimustenarviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät saa olla pyroteknisten tuotteiden ja/tai räjähtävien aineiden suunnittelija, valmistaja, toimittaja, asentaja, ostaja, omistaja, käyttäjä tai ylläpitäjä eikä minkään tällaisen osapuolen edustaja. Tämä ei sulje pois sellaisten pyroteknisten tuotteiden ja/tai räjähtävien aineiden käyttöä, jotka ovat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen toimien kannalta tarpeellisia, tai pyroteknisten tuotteiden käyttöä henkilökohtaisiin tarkoituksiin.
A conformity assessment body, its top level management and the personnel responsible for carrying out the conformity assessment tasks shall not be directly involved in the design, manufacture or construction, the marketing, installation, use or maintenance of pyrotechnic articles and/or explosive substances, or represent the parties engaged in those activities. They shall not engage in any activity that may conflict with their independence of judgement or integrity in relation to conformity assessment activities for which they are notified. This shall in particular apply to consultancy services.Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, sen ylin johto ja vaatimustenarviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät myöskään saa olla suoranaisesti mukana pyroteknisten tuotteiden ja/tai räjähtävien aineiden suunnittelussa, valmistuksessa tai rakentamisessa, kaupan pitämisessä, asentamisessa, käytössä tai ylläpidossa eivätkä edustaa näissä toiminnoissa mukana olevia osapuolia. Ne eivät saa osallistua mihinkään toimintaan, joka voi olla ristiriidassa sen kanssa, että ne ovat arvioissaan riippumattomia, tai vaarantaa niiden riippumattomuuden, joka liittyy sellaisiin vaatimuksenmukaisuuden arviointitoimiin, joita varten ne on ilmoitettu. Tämä koskee erityisesti konsultointipalveluja.
Conformity assessment bodies shall ensure that the activities of their subsidiaries or subcontractors do not affect the confidentiality, objectivity or impartiality of their conformity assessment activities.Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on varmistettava, että niiden tytäryhtiöiden tai alihankkijoiden toimet eivät vaikuta niiden suorittamien vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien luottamuksellisuuteen, objektiivisuuteen ja puolueettomuuteen.
5.   Conformity assessment bodies and their personnel shall carry out the conformity assessment activities with the highest degree of professional integrity and the requisite technical competence in the specific field and shall be free from all pressures and inducements, particularly financial, which might influence their judgement or the results of their conformity assessment activities, especially as regards persons or groups of persons with an interest in the results of those activities.5.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten ja niiden henkilöstön on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet mahdollisimman suurta ammatillista luotettavuutta ja kyseisellä erityisalalla vaadittavaa teknistä pätevyyttä noudattaen ja oltava vapaat kaikesta, erityisesti taloudellisesta, painostuksesta ja houkuttelusta, joka saattaisi vaikuttaa niiden arviointiin tai vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien tuloksiin, erityisesti sellaisten henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joille näiden toimien tuloksilla on merkitystä.
6.   A conformity assessment body shall be capable of carrying out all the conformity assessment tasks assigned to it by Annex II and in relation to which it has been notified, whether those tasks are carried out by the conformity assessment body itself or on its behalf and under its responsibility.6.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on kyettävä suorittamaan kaikki vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävät, jotka tällaiselle laitokselle on osoitettu liitteessä II ja joita varten se on ilmoitettu, siitä riippumatta, suorittaako vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos kyseiset tehtävät itse vai suoritetaanko ne sen puolesta ja sen vastuulla.
At all times and for each conformity assessment procedure and each kind or category of pyrotechnic articles in relation to which it has been notified, a conformity assessment body shall have at its disposal the necessary:Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on kaikissa tapauksissa ja kunkin sellaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn ja pyroteknisen tuotteen tyypin tai luokan osalta, jota varten se on ilmoitettu, oltava käytössään
(a) | personnel with technical knowledge and sufficient and appropriate experience to perform the conformity assessment tasks;a) | tarpeellinen henkilöstö, jolla on tekninen tietämys ja riittävä ja soveltuva kokemus vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamiseksi;
(b) | descriptions of procedures in accordance with which conformity assessment is carried out, ensuring the transparency and the ability of reproduction of those procedures. It shall have appropriate policies and procedures in place that distinguish between tasks it carries out as a notified body and other activities;b) | tarpeelliset kuvaukset menettelyistä, joiden mukaisesti vaatimustenmukaisuuden arviointi suoritetaan, siten, että varmistetaan näiden menettelyiden avoimuus ja toistettavuus. Sen käytössä on oltava asianmukaiset toimintatavat ja menettelyt, joilla erotetaan toisistaan ilmoitettuna laitoksena suoritetut tehtävät ja muu toiminta;
(c) | procedures for the performance of activities which take due account of the size of an undertaking, the sector in which it operates, its structure, the degree of complexity of the product technology in question and the mass or serial nature of the production process.c) | tarpeelliset menettelyt, joiden mukaisesti se hoitaa tehtäviään siten, että yritysten koko, toimiala ja rakenne, tuotteissa käytettävän teknologian monimutkaisuus sekä tuotannon luonne massa- tai sarjatuotantona otetaan asianmukaisesti huomioon.
A conformity assessment body shall have the means necessary to perform the technical and administrative tasks connected with the conformity assessment activities in an appropriate manner and shall have access to all necessary equipment or facilities.Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on oltava käytössään tarvittavat keinot niiden teknisten ja hallinnollisten tehtävien suorittamiseen, joita vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien asianmukainen hoitaminen edellyttää, ja sillä on oltava mahdollisuus käyttää kaikkia tarvittavia laitteita tai välineitä.
7.   The personnel responsible for carrying out conformity assessment tasks shall have the following:7.   Vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaavalla henkilöstöllä on oltava
(a) | sound technical and vocational training covering all the conformity assessment activities in relation to which the conformity assessment body has been notified;a) | vankka tekninen ja ammatillinen koulutus, joka kattaa kaikki ne vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet, joita varten vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on ilmoitettu;
(b) | satisfactory knowledge of the requirements of the assessments they carry out and adequate authority to carry out those assessments;b) | riittävät tiedot suoritettavia arviointeja koskevista vaatimuksista ja riittävät valtuudet tällaisten arviointien suorittamiseen;
(c) | appropriate knowledge and understanding of the essential safety requirements set out in Annex I, of the applicable harmonised standards and of the relevant provisions of Union harmonisation legislation and of national legislation;c) | asianmukaiset tiedot ja ymmärrys liitteessä I vahvistetuista olennaisista turvallisuusvaatimuksista, sovellettavista yhdenmukaistetuista standardeista sekä asiaa koskevista unionin yhdenmukaistamislainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön säännöksistä;
(d) | the ability to draw up certificates, records and reports demonstrating that assessments have been carried out.d) | kyky laatia todistuksia, asiakirjoja ja selostuksia, joilla osoitetaan, että arvioinnit on suoritettu.
8.   The impartiality of the conformity assessment bodies, their top level management and of the personnel responsible for carrying out the conformity assessment tasksshall be guaranteed.8.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten, niiden ylimmän johdon ja vaatimustenarviointitehtävien suorittamisesta vastaavan henkilöstön puolueettomuus on taattava.
The remuneration of the top level management and personnel responsible for carrying out the conformity assessment tasks of a conformity assessment body shall not depend on the number of assessments carried out or on the results of those assessments.Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ylimmän johdon ja vaatimustenarviointitehtävien suorittamisesta vastaavan henkilöstön palkka ei saa olla riippuvainen suoritettujen arviointien määrästä eikä arviointien tuloksista.
9.   Conformity assessment bodies shall take out liability insurance unless liability is assumed by the State in accordance with national law, or the Member State itself is directly responsible for the conformity assessment.9.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on otettava vastuuvakuutus, jollei tällainen vastuu kuulu valtiolle kansallisen lainsäädännön perusteella tai jollei jäsenvaltio itse ole välittömästi vastuussa vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.
10.   The personnel of a conformity assessment body shall observe professional secrecy with regard to all information obtained in carrying out their tasks under Annex II or any provision of national law giving effect to it, except in relation to the competent authorities of the Member State in which its activities are carried out. Proprietary rights shall be protected.10.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus kaikkien niiden tietojen suhteen, jotka se saa suorittaessaan tehtäviään liitteen II tai sen täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön säännösten mukaisesti, paitsi sen jäsenvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin nähden, jossa laitosten toimet suoritetaan. Omistusoikeudet on suojattava.
11.   Conformity assessment bodies shall participate in, or ensure that their personnel responsible for carrying out the conformity assessment tasks are informed of, the relevant standardisation activities and the activities of the notified body coordination group established under the relevant Union harmonisation legislation and shall apply as general guidance the administrative decisions and documents produced as a result of the work of that group.11.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on osallistuttava asiaankuuluviin standardointitoimiin ja unionin yhdenmukaistamislainsäädännön nojalla perustetun ilmoitettujen laitosten koordinointiryhmän toimiin tai varmistettava, että niiden vaatimustenarviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö saa niistä tiedon, ja sovellettava yleisinä ohjeina kyseisen ryhmän työn tuloksena saatuja hallinnollisia päätöksiä ja asiakirjoja.
Article 2626 artikla
Presumption of conformity of notified bodiesIlmoitettujen laitosten vaatimustenmukaisuusolettama
Where a conformity assessment body demonstrates its conformity with the criteria laid down in the relevant harmonised standards or parts thereof the references of which have been published in the Official Journal of the European Union it shall be presumed to comply with the requirements set out in Article 25 in so far as the applicable harmonised standards cover those requirements.Jos vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos voi osoittaa olevansa sellaisissa olennaisissa yhdenmukaistetuissa standardeissa tai niiden osissa vahvistettujen edellytysten mukainen, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, sen oletetaan täyttävän 25 artiklassa säädetyt vaatimukset, mikäli sovellettavat yhdenmukaistetut standardit kattavat nämä vaatimukset.
Article 2727 artikla
Subsidiaries of and subcontracting by notified bodiesIlmoitettujen laitosten tytäryhtiöt ja alihankinta
1.   Where a notified body subcontracts specific tasks connected with conformity assessment or has recourse to a subsidiary, it shall ensure that the subcontractor or the subsidiary meets the requirements set out in Article 25 and shall inform the notifying authority accordingly.1.   Jos ilmoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos antaa alihankintaan tietyt vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät tehtävät tai käyttää tytäryhtiötä, sen on varmistettava, että alihankkija tai tytäryhtiö täyttää 25 artiklassa säädetyt vaatimukset, ja tiedotettava siitä ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle.
2.   Notified bodies shall take full responsibility for the tasks performed by subcontractors or subsidiaries wherever these are established.2.   Ilmoitettujen laitosten on otettava täysi vastuu alihankkijoiden tai tytäryhtiöiden suorittamista tehtävistä riippumatta siitä, mihin nämä ovat sijoittautuneet.
3.   Activities may be subcontracted or carried out by a subsidiary only with the agreement of the client.3.   Toimia voidaan antaa alihankintaan tai teettää tytäryhtiöllä ainoastaan, jos siitä on sovittu asiakkaan kanssa.
4.   Notified bodies shall keep at the disposal of the notifying authority the relevant documents concerning the assessment of the qualifications of the subcontractor or the subsidiary and the work carried out by them under Annex II.4.   Ilmoitettujen laitosten on pidettävä ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen saatavilla asiakirjat, jotka koskevat alihankkijan tai tytäryhtiön pätevyyden arviointia sekä työtä, jonka nämä ovat suorittaneet liitteen II nojalla.
Article 2828 artikla
Application for notificationIlmoittamista koskeva hakemus
1.   A conformity assessment body shall submit an application for notification to the notifying authority of the Member State in which it is established.1.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on toimitettava ilmoittamista koskeva hakemus sen jäsenvaltion ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle, johon se on sijoittautunut.
2.   The application for notification shall be accompanied by a description of the conformity assessment activities, the conformity assessment module or modules and the pyrotechnic article or articles for which that body claims to be competent, as well as by an accreditation certificate, where one exists, issued by a national accreditation body attesting that the conformity assessment body fulfils the requirements laid down in Article 25.2.   Ilmoittamista koskevaan hakemukseen on liitettävä kuvaus vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, vaatimustenmukaisuuden arviointimoduulista tai -moduuleista ja pyroteknisestä tuotteesta tai pyroteknisistä tuotteista, joiden osalta laitos katsoo olevansa pätevä, sekä mahdollinen akkreditointitodistus, jonka kansallinen akkreditointielin on antanut ja jossa todistetaan, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos täyttää 25 artiklassa säädetyt vaatimukset.
3.   Where the conformity assessment body concerned cannot provide an accreditation certificate, it shall provide the notifying authority with all the documentary evidence necessary for the verification, recognition and regular monitoring of its compliance with the requirements laid down in Article 25.3.   Jos asianomainen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos ei voi toimittaa akkreditointitodistusta, sen on toimitettava ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle kaikki tarpeelliset asiakirjatodisteet, joiden avulla voidaan tarkastaa, tunnustaa ja säännöllisesti valvoa, että se täyttää 25 artiklassa säädetyt vaatimukset.
Article 2929 artikla
Notification procedureIlmoitusmenettely
1.   Notifying authorities may notify only conformity assessment bodies which have satisfied the requirements laid down in Article 25.1.   Ilmoittamisesta vastaavat viranomaiset voivat ilmoittaa ainoastaan sellaiset vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka ovat täyttäneet 25 artiklassa säädetyt vaatimukset.
2.   They shall notify the Commission and the other Member States using the electronic notification tool developed and managed by the Commission.2.   Niiden on tehtävä ilmoitus komissiolle ja muille jäsenvaltioille käyttäen komission kehittämää ja hallinnoimaa sähköistä ilmoitusvälinettä.
3.   The notification shall include full details of the conformity assessment activities, the conformity assessment module or modules and pyrotechnic article or articles concerned and the relevant attestation of competence.3.   Ilmoituksen on sisällettävä täydelliset tiedot vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, vaatimustenmukaisuuden arviointimoduulista tai -moduuleista ja asianomaisesta pyroteknisestä tuotteesta tai tuotteista sekä asiaankuuluva todistus pätevyydestä.
4.   Where a notification is not based on an accreditation certificate as referred to in Article 28(2), the notifying authority shall provide the Commission and the other Member States with documentary evidence which attests to the conformity assessment body’s competence and the arrangements in place to ensure that that body will be monitored regularly and will continue to satisfy the requirements laid down in Article 25.4.   Jos ilmoitus ei perustu 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun akkreditointitodistukseen, ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille asiakirjatodisteet, joiden avulla voidaan todistaa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen pätevyys ja toteutetut järjestelyt, joilla varmistetaan, että laitosta valvotaan säännöllisesti ja että se täyttää edelleen 25 artiklassa säädetyt vaatimukset.
5.   The body concerned may perform the activities of a notified body only where no objections are raised by the Commission or the other Member States within two weeks of a notification where an accreditation certificate is used or within two months of a notification where accreditation is not used.5.   Asianomainen laitos voi suorittaa ilmoitetun laitoksen tehtäviä ainoastaan siinä tapauksessa, että komissio tai muut jäsenvaltiot eivät esitä vastalauseita kahden viikon kuluessa ilmoittamisesta siinä tapauksessa, että akkreditointitodistusta käytetään, ja kahden kuukauden kuluessa ilmoituksesta siinä tapauksessa, että akkreditointia ei käytetä.
Only such a body shall be considered a notified body for the purposes of this Directive.Ainoastaan tällaista laitosta pidetään tässä direktiivissä tarkoitettuna ilmoitettuna laitoksena.
6.   The notifying authority shall notify the Commission and the other Member States of any subsequent relevant changes to the notification.6.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille myöhemmistä asian kannalta merkityksellisistä muutoksista kyseiseen ilmoitukseen.
Article 3030 artikla
Identification numbers and lists of notified bodiesIlmoitettuja laitoksia koskevat tunnusnumerot ja luettelot
1.   The Commission shall assign an identification number to a notified body.1.   Komissio antaa ilmoitetulle laitokselle tunnusnumeron.
It shall assign a single such number even where the body is notified under several Union acts.Se antaa yhden ainoan tällaisen numeron myös silloin, kun laitos ilmoitetaan usean unionin säädöksen nojalla.
2.   The Commission shall make publicly available the list of the bodies notified under this Directive, including the identification numbers that have been assigned to them and the activities for which they have been notified.2.   Komissio julkaisee luettelon tämän direktiivin nojalla ilmoitetuista laitoksista, myös niille annetuista tunnusnumeroista sekä toimista, joita varten ne on ilmoitettu.
The Commission shall ensure that the list is kept up to date.Komissio huolehtii luettelon pitämisestä ajan tasalla.
Article 3131 artikla
Changes to notificationsMuutokset ilmoitukseen
1.   Where a notifying authority has ascertained or has been informed that a notified body no longer meets the requirements laid down in Article 25 or that it is failing to fulfil its obligations, the notifying authority shall restrict, suspend or withdraw notification as appropriate, depending on the seriousness of the failure to meet those requirements or fulfil those obligations. It shall immediately inform the Commission and the other Member States accordingly.1.   Jos ilmoittamisesta vastaava viranomainen on todennut tai saanut tietää, ettei ilmoitettu laitos enää täytä 25 artiklassa säädettyjä vaatimuksia tai ettei se täytä velvollisuuksiaan, ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on tarpeen mukaan rajoitettava ilmoitusta taikka peruutettava se toistaiseksi tai kokonaan, riippuen vaatimusten täyttämättä jättämisen tai velvollisuuksien noudattamatta jättämisen vakavuudesta. Sen on ilmoitettava tästä välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille.
2.   In the event of restriction, suspension or withdrawal of notification, or where the notified body has ceased its activity, the notifying Member State shall take appropriate steps to ensure that the files of that body are either processed by another notified body or kept available for the responsible notifying and market surveillance authorities at their request.2.   Jos ilmoitusta rajoitetaan tai se peruutetaan kokonaan tai toistaiseksi tai jos ilmoitettu laitos on lopettanut toimintansa, ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että kyseisen laitoksen asiakirja-aineistot joko käsittelee toinen ilmoitettu laitos tai ne pidetään ilmoittamisesta ja markkinavalvonnasta vastaavien viranomaisten pyynnöstä näiden viranomaisten saatavilla.
Article 3232 artikla
Challenge of the competence of notified bodiesIlmoitettujen laitosten pätevyyden riitauttaminen
1.   The Commission shall investigate all cases where it doubts, or doubt is brought to its attention regarding, the competence of a notified body or the continued fulfilment by a notified body of the requirements and responsibilities to which it is subject.1.   Komissio tutkii kaikki tapaukset, joissa se epäilee tai sen tietoon saatetaan epäilys ilmoitetun laitoksen pätevyydestä tai siitä, täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen sille asetetut vaatimukset ja velvollisuudet.
2.   The notifying Member State shall provide the Commission, on request, with all information relating to the basis for the notification or the maintenance of the competence of the notified body concerned.2.   Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on toimitettava pyynnöstä komissiolle kaikki tiedot, jotka liittyvät ilmoituksen perusteisiin tai asianomaisen ilmoitetun laitoksen pätevyyden ylläpitoon.
3.   The Commission shall ensure that all sensitive information obtained in the course of its investigations is treated confidentially.3.   Komissio varmistaa, että kaikkia sen tutkimusten yhteydessä saatuja arkaluontoisia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.
4.   Where the Commission ascertains that a notified body does not meet or no longer meets the requirements for its notification, it shall adopt an implementing act requesting the notifying Member State to take the necessary corrective measures, including withdrawal of notification if necessary.4.   Jos komissio toteaa, että ilmoitettu laitos ei täytä tai ei enää täytä sen ilmoittamiselle asetettuja vaatimuksia, se hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa se pyytää asiasta ilmoituksen tehnyttä jäsenvaltiota ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin, mukaan luettuna ilmoituksen peruuttaminen tarvittaessa.
That implementing act shall be adopted in accordance with the advisory procedure referred to in Article 44(2).Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.
Article 3333 artikla
Operational obligations of notified bodiesIlmoitettujen laitosten toimintaan liittyvät velvollisuudet
1.   Notified bodies shall carry out conformity assessments in accordance with the conformity assessment procedures provided for in Annex II.1.   Ilmoitettujen laitosten on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arvioinnit niiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen mukaisesti, joista säädetään liitteessä II.
2.   Conformity assessments shall be carried out in a proportionate manner, avoiding unnecessary burdens for economic operators. Conformity assessment bodies shall perform their activities taking due account of the size of an undertaking, the sector in which it operates, its structure, the degree of complexity of the product technology in question and the mass or serial nature of the production process.2.   Vaatimustenmukaisuuden arvioinnit on suoritettava oikeasuhteisesti siten, että vältetään tarpeettoman rasitteen aiheuttamista talouden toimijoille. Vaatimustenmukaisuuden arviointielinten on tehtäviään hoitaessaan otettava asianmukaisesti huomioon asianomaisten yritysten koko, toimiala ja rakenne, tuotteissa käytettävän teknologian monimutkaisuus sekä tuotannon luonne massa- tai sarjatuotantona.
In so doing they shall nevertheless respect the degree of rigour and the level of protection required for the compliance of the pyrotechnic article with the requirements of this Directive.Näin tehdessään niiden on kuitenkin noudatettava kurinalaisuutta ja suojelun tasoa, jota pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudelta edellytetään tämän direktiivin mukaisesti.
3.   Notified bodies carrying out conformity assessments shall assign registration numbers, identifying pyrotechnic articles which have been subject to a conformity assessment and their manufacturers, and shall maintain a register with the registration numbers of pyrotechnic articles for which they have issued certificates.3.   Vaatimustenmukaisuuden arviointia suorittavien ilmoitettujen laitosten on annettava rekisteröintinumeroja, joiden avulla voidaan tunnistaa pyrotekniset tuotteet, joille on suoritettu vaatimustenmukaisuuden arviointi, sekä niiden valmistajat, ja niiden on ylläpidettävä rekisteriä, jossa ovat niiden pyroteknisten tuotteiden rekisteröintinumerot, joille ne ovat antaneet todistuksia.
4.   Where a notified body finds that essential safety requirements set out in Annex I or corresponding harmonised standards or other technical specifications have not been met by a manufacturer, it shall require that manufacturer to take appropriate corrective measures and shall not issue a certificate of conformity.4.   Jos ilmoitettu laitos katsoo, että valmistaja ei ole täyttänyt olennaisia turvallisuusvaatimuksia, jotka vahvistetaan liitteessä I tai vastaavissa yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa teknisissä eritelmissä, sen on vaadittava valmistajaa ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin eikä se saa antaa todistusta vaatimustenmukaisuudesta.
5.   Where, in the course of the monitoring of conformity following the issue of a certificate, a notified body finds that a pyrotechnic article no longer complies, it shall require the manufacturer to take appropriate corrective measures and shall suspend or withdraw the certificate if necessary.5.   Jos ilmoitettu laitos katsoo todistuksen antamisen jälkeen suoritettavan vaatimustenmukaisuuden valvonnan yhteydessä, ettei pyrotekninen tuote ole enää vaatimusten mukainen, sen on vaadittava valmistajaa ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin ja tarvittaessa peruutettava todistus toistaiseksi tai kokonaan.
6.   Where corrective measures are not taken or do not have the required effect, the notified body shall restrict, suspend or withdraw any certificates, as appropriate.6.   Jos korjaavia toimenpiteitä ei suoriteta tai niillä ei ole vaadittua vaikutusta, ilmoitetun laitoksen on tarpeen mukaan rajoitettava todistuksia taikka peruutettava ne toistaiseksi tai kokonaan.
Article 3434 artikla
Appeal against decisions of notified bodiesMuutoksenhaku ilmoitettujen laitosten päätöksiin
Member States shall ensure that an appeal procedure against decisions of the notified bodies is available.Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoitetun laitoksen päätöksiin on mahdollista hakea muutosta.
Article 3535 artikla
Information obligation on notified bodiesIlmoitettuja laitoksia koskeva tiedotusvelvollisuus
1.   Notified bodies shall inform the notifying authority of the following:1.   Ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle seuraavista:
(a) | any refusal, restriction, suspension or withdrawal of a certificate;a) | todistusten epäämiset, rajoittamiset taikka peruuttamiset toistaiseksi tai kokonaan;
(b) | any circumstances affecting the scope of or conditions for notification;b) | olosuhteet, jotka vaikuttavat ilmoituksen soveltamisalaan tai ehtoihin;
(c) | any request for information which they have received from market surveillance authorities regarding conformity assessment activities;c) | vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia koskevat tietopyynnöt, jotka ne ovat saaneet markkinavalvontaviranomaisilta;
(d) | on request, conformity assessment activities performed within the scope of their notification and any other activity performed, including cross-border activities and subcontracting.d) | pyynnöstä vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet, jotka on suoritettu niitä koskevan ilmoituksen soveltamisalalla, ja mahdollisesti suoritetut muut toimet, mukaan luettuna rajat ylittävät toimet ja alihankinta.
2.   Notified bodies shall provide the other bodies notified under this Directive carrying out similar conformity assessment activities covering the same pyrotechnic articles with relevant information on issues relating to negative and, on request, positive conformity assessment results.2.   Ilmoitettujen laitosten on toimitettava tämän direktiivin nojalla ilmoitetuille muille laitoksille, jotka suorittavat samanlaisia, samat pyrotekniset tuotteet kattavia vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia, asiaankuuluvat tiedot kysymyksistä, jotka liittyvät vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kielteisiin tuloksiin ja pyynnöstä myös myönteisiin tuloksiin.
Article 3636 artikla
Exchange of experienceKokemusten vaihto
The Commission shall provide for the organisation of exchange of experience between the Member States’ national authorities responsible for notification policy.Komissio huolehtii kokemusten vaihdon järjestämisestä jäsenvaltioiden ilmoittamista koskevista toimintalinjoista vastaavien kansallisten viranomaisten välillä.
Article 3737 artikla
Coordination of notified bodiesIlmoitettujen laitosten koordinointi
The Commission shall ensure that appropriate coordination and cooperation between bodies notified under this Directive are put in place and properly operated in the form of a forum of notified bodies.Komissio varmistaa, että asianmukainen koordinointi ja yhteistyö järjestetään tämän direktiivin nojalla ilmoitettujen laitosten välillä ja että tätä koordinointia ja yhteistyötä harjoitetaan asianmukaisella tavalla ilmoitettujen laitosten foorumin muodossa.
Member States shall ensure that the bodies notified by them participate in the work of that forum, directly or by means of designated representatives.Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden ilmoittamat laitokset osallistuvat kyseisen foorumin työhön suoraan tai nimettyjen edustajien välityksellä.
CHAPTER 55   LUKU
UNION MARKET SURVEILLANCE, CONTROL OF PYROTECHNIC ARTICLES ENTERING THE UNION MARKET AND UNION SAFEGUARD PROCEDUREUNIONIN MARKKINAVALVONTA, UNIONIN MARKKINOILLE TULEVILLE PYROTEKNISILLE TUOTTEILLE TEHTÄVÄT TARKASTUKSET JA UNIONIN SUOJAMENETTELY
Article 3838 artikla
Union market surveillance and control of pyrotechnic articles entering the Union marketUnionin markkinavalvonta ja unionin markkinoille tuleville pyroteknisille tuotteille tehtävät tarkastukset
1.   Member States shall take all appropriate measures to ensure that pyrotechnic articles may be placed on the market only if, when properly stored and used for their intended purpose, they do not endanger the health and safety of persons.1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta pyroteknisiä tuotteita voidaan saattaa markkinoille ainoastaan siinä tapauksessa, etteivät ne asianmukaisesti varastoituina ja aiotun käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettyinä vaaranna ihmisten terveyttä ja turvallisuutta.
2.   Article 15(3) and Articles 16 to 29 of Regulation (EC) No 765/2008 shall apply to pyrotechnic articles.2.   Pyroteknisiin tuotteisiin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 15 artiklan 3 kohtaa ja 16–29 artiklaa.
3.   Member States shall inform the Commission annually about their market surveillance activities.3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle vuosittain markkinoiden valvontaa koskevista toimistaan.
Article 3939 artikla
Procedure for dealing with pyrotechnic articles presenting a risk at national levelMenettely sellaisten pyroteknisten tuotteiden käsittelemiseksi, jotka aiheuttavat riskin kansallisella tasolla
1.   Where the market surveillance authorities of one Member State have sufficient reasons to believe that a pyrotechnic article presents a risk to the health or safety of persons or to other aspects of public interest protection covered by this Directive, they shall carry out an evaluation in relation to the pyrotechnic article concerned covering all relevant requirements laid down in this Directive. The relevant economic operators shall cooperate as necessary with the market surveillance authorities for that purpose.1.   Kun jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla on riittävät perusteet uskoa, että pyrotekninen tuote aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle tai muille yleisen edun vuoksi suojeltaville näkökohdille, jotka tämä direktiivi kattaa, niiden on suoritettava asianomaista pyroteknistä tuotetta koskeva arviointi, joka kattaa kaikki tässä direktiivissä säädetyt asiaankuuluvat vaatimukset. Asianomaisten talouden toimijoiden on tätä varten tehtävä kaikin mahdollisin tavoin yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa.
Where, in the course of the evaluation referred to in the first subparagraph, the market surveillance authorities find that the pyrotechnic article does not comply with the requirements laid down in this Directive, they shall without delay require the relevant economic operator to take all appropriate corrective actions to bring the pyrotechnic article into compliance with those requirements, to withdraw the pyrotechnic article from the market, or to recall it within a reasonable period, commensurate with the nature of the risk, as they may prescribe.Kun markkinavalvontaviranomaiset havaitsevat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun arvioinnin yhteydessä, että pyrotekninen tuote ei täytä tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia, niiden on vaadittava viipymättä asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin pyroteknisen tuotteen saattamiseksi vastaamaan kyseisiä vaatimuksia tai sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi niiden asettamassa kohtuullisessa ajassa, joka on oikeassa suhteessa riskin luonteeseen.
The market surveillance authorities shall inform the relevant notified body accordingly.Markkinavalvontaviranomaisten on ilmoitettava tästä asianomaiselle ilmoitetulle laitokselle.
Article 21 of Regulation (EC) No 765/2008 shall apply to the measures referred to in the second subparagraph of this paragraph.Asetuksen (EY) N:o 765/2008 21 artiklaa sovelletaan tämän kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.
2.   Where the market surveillance authorities consider that non-compliance is not restricted to their national territory, they shall inform the Commission and the other Member States of the results of the evaluation and of the actions which they have required the economic operator to take.2.   Kun markkinavalvontaviranomaiset katsovat, että vaatimustenvastaisuus ei rajoitu kansalliselle alueelle, niiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille arvioinnin tuloksista ja toimenpiteistä, jotka ne ovat vaatineet talouden toimijaa toteuttamaan.
3.   The economic operator shall ensure that all appropriate corrective action is taken in respect of all the pyrotechnic articles concerned that it has made available on the market throughout the Union.3.   Talouden toimijan on varmistettava, että kaikki asianmukaiset korjaavat toimenpiteet toteutetaan kaikkien asianomaisten pyroteknisten tuotteiden osalta, jotka se on asettanut saataville markkinoilla eri puolilla unionia.
4.   Where the relevant economic operator does not take adequate corrective action within the period referred to in the second subparagraph of paragraph 1, the market surveillance authorities shall take all appropriate provisional measures to prohibit or restrict the pyrotechnic articles being made available on their national market, to withdraw the pyrotechnic article from that market or to recall it.4.   Jos asianomainen talouden toimija ei 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun ajan kuluessa toteuta riittäviä korjaavia toimenpiteitä, markkinavalvontaviranomaisten on ryhdyttävä tarvittaviin väliaikaisiin toimenpiteisiin, joilla kielletään pyroteknisen tuotteen asettaminen saataville kansallisilla markkinoilla tai rajoitetaan sitä tai poistetaan pyrotekninen tuote markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva palautusmenettely.
The market surveillance authorities shall inform the Commission and the other Member States, without delay, of those measures.Markkinavalvontaviranomaisten on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille näistä toimenpiteistä.
5.   The information referred to in the second subparagraph of paragraph 4 shall include all available details, in particular the data necessary for the identification of the non-compliant pyrotechnic article, the origin of the pyrotechnic article, the nature of the non-compliance alleged and the risk involved, the nature and duration of the national measures taken and the arguments put forward by the relevant economic operator. In particular, the market surveillance authorities shall indicate whether the non-compliance is due to either of the following:5.   Edellä 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen on sisällyttävä kaikki saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, erityisesti tiedot, jotka ovat tarpeen vaatimustenvastaisen pyroteknisen tuotteen tunnistamista varten, pyroteknisen tuotteen alkuperä, siihen liittyvän väitetyn vaatimustenvastaisuuden ja riskin luonne, toteutettujen kansallisten toimenpiteiden luonne ja kesto sekä asianomaisen talouden toimijan esittämät perustelut. Markkinavalvontaviranomaisten on erityisesti ilmoitettava, johtuuko vaatimustenvastaisuus jommastakummasta seuraavista:
(a) | failure of the pyrotechnic article to meet requirements relating to the health or safety of persons or to other aspects of public interest protection laid down in this Directive; ora) | pyrotekninen tuote ei täytä tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia, jotka liittyvät ihmisten terveyteen tai turvallisuuteen tai muihin yleisen edun vuoksi suojeltaviin näkökohtiin; tai
(b) | shortcomings in the harmonised standards referred to in Article 16 conferring a presumption of conformity.b) | 16 artiklassa tarkoitetuissa vaatimustenmukaisuusolettaman luovissa yhdenmukaistetuissa standardeissa on puutteita.
6.   Member States other than the Member State initiating the procedure under this Article shall without delay inform the Commission and the other Member States of any measures adopted and of any additional information at their disposal relating to the non-compliance of the pyrotechnic article concerned, and, in the event of disagreement with the adopted national measure, of their objections.6.   Muiden jäsenvaltioiden kuin tämän artiklan mukaisen menettelyn aloittaneen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki toteutetut toimenpiteet ja kaikki niiden hallussa olevat lisätiedot, jotka liittyvät asianomaisen pyroteknisen tuotteen vaatimustenvastaisuuteen, sekä vastalauseensa siinä tapauksessa, että toteutetusta kansallisesta toimenpiteestä on erimielisyyttä.
7.   Where, within three months of receipt of the information referred to in the second subparagraph of paragraph 4, no objection has been raised by either a Member State or the Commission in respect of a provisional measure taken by a Member State, that measure shall be deemed justified.7.   Jos kolmen kuukauden kuluessa 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta mikään jäsenvaltio tai komissio ei ole esittänyt vastalausetta yhden jäsenvaltion toteuttamasta väliaikaisesta toimenpiteestä, toimenpiteen katsotaan olevan oikeutettu.
8.   Member States shall ensure that appropriate restrictive measures, such as withdrawal of the pyrotechnic article from the market, are taken in respect of the pyrotechnic article concerned without delay.8.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että pyroteknistä tuotetta koskeviin asianmukaisiin rajoittaviin toimenpiteisiin, kuten asianomaisen pyroteknisen tuotteen poistamiseen markkinoilta, ryhdytään viipymättä.
Article 4040 artikla
Union safeguard procedureUnionin suojamenettely
1.   Where on completion of the procedure set out in Article 39(3) and (4), objections are raised against measures taken by a Member State, or where the Commission considers that such measures are contrary to Union legislation, the Commission shall without delay enter into consultation with the Member States and the relevant economic operator or operators and shall evaluate the national measure. On the basis of the results of that evaluation, the Commission shall adopt an implementing act determining whether the national measure is justified or not.1.   Jos 39 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyn menettelyn päätyttyä esitetään vastalauseita jonkin jäsenvaltion toteuttamia toimenpiteitä vastaan tai jos komissio katsoo, että tällaiset toimenpiteet ovat unionin lainsäädännön vastaisia, komissio ryhtyy viipymättä kuulemaan jäsenvaltioita ja asianomaista talouden toimijaa tai asianomaisia talouden toimijoita ja arvioi kansallisen toimenpiteen. Tämän arvioinnin tulosten perusteella komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa määritetään, onko kansallinen toimenpide oikeutettu vai ei.
The Commission shall address its decision to all Member States and shall immediately communicate it to them and the relevant economic operator or operators.Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja antaa sen välittömästi tiedoksi niille ja asianomaiselle talouden toimijalle tai asianomaisille talouden toimijoille.
2.   If the national measure is considered justified, all Member States shall take the necessary measures to ensure that the non-compliant pyrotechnic article is withdrawn from their national market and shall inform the Commission accordingly. If the national measure is considered unjustified, the Member State concerned shall withdraw that measure.2.   Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi, kaikkien jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että vaatimustenvastainen pyrotekninen tuote poistetaan niiden kansallisilta markkinoilta, ja niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle. Jos kansallista toimenpidettä ei katsota oikeutetuksi, kyseisen jäsenvaltion on peruutettava toimenpide.
3.   Where the national measure is considered justified and the non-compliance of the pyrotechnic article is attributed to a shortcoming in the harmonised standards referred to in point (b) of Article 39(5) of this Directive, the Commission shall apply the procedure provided for in Article 11 of Regulation (EU) No 1025/2012.3.   Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi ja pyroteknisen tuotteen vaatimustenvastaisuuden katsotaan johtuvan tämän direktiivin 39 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta puutteesta yhdenmukaistetuissa standardeissa, komissio soveltaa asetuksen (EU) N:o 1025/2012 11 artiklassa säädettyä menettelyä.
Article 4141 artikla
Compliant pyrotechnic articles which present a risk to health or safetyVaatimustenmukaiset pyrotekniset tuotteet, jotka aiheuttavat riskin terveydelle tai turvallisuudelle
1.   Where, having carried out an evaluation under Article 39(1), a Member State finds that although a pyrotechnic article is in compliance with this Directive, it presents a risk to the health or safety of persons or to other aspects of public interest protection, it shall require the relevant economic operator to take all appropriate measures to ensure that the pyrotechnic article concerned, when placed on the market, no longer presents that risk, to withdraw the pyrotechnic article from the market or to recall it within a reasonable period, commensurate with the nature of the risk, as it may prescribe.1.   Jos jäsenvaltio havaitsee 39 artiklan 1 kohdan mukaisesti suorittamansa arvioinnin jälkeen, että pyrotekninen tuote siitä huolimatta, että se on tämän direktiivin vaatimusten mukainen, aiheuttaa riskin, joka liittyy ihmisten terveyteen tai turvallisuuteen tai muihin yleisen edun vuoksi suojeltaviin näkökohtiin, sen on vaadittava asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että asianomainen pyrotekninen tuote ei markkinoille saatettaessa enää aiheuta kyseistä riskiä, tai pyroteknisen tuotteen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi jäsenvaltion asettamassa kohtuullisessa ajassa, joka on oikeassa suhteessa riskin luonteeseen.
2.   The economic operator shall ensure that corrective action is taken in respect of all the pyrotechnic articles concerned that he has made available on the market throughout the Union.2.   Talouden toimijan on varmistettava, että korjaavat toimenpiteet toteutetaan kaikkien asianomaisten pyroteknisten tuotteiden osalta, jotka talouden toimija on asettanut saataville markkinoilla eri puolilla unionia.
3.   The Member State shall immediately inform the Commission and the other Member States. That information shall include all available details, in particular the data necessary for the identification of the pyrotechnic article concerned, the origin and the supply chain of the pyrotechnic article, the nature of the risk involved and the nature and duration of the national measures taken.3.   Jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Ilmoitukseen on sisällyttävä kaikki saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, erityisesti tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisen pyroteknisen tuotteen tunnistamista varten, pyroteknisen tuotteen alkuperä ja toimitusketju, pyrotekniseen tuotteeseen liittyvän riskin luonne ja toteutettujen kansallisten toimenpiteiden luonne ja kesto.
4.   The Commission shall without delay enter into consultation with the Member States and the relevant economic operator or operators and shall evaluate the national measures taken. On the basis of the results of that evaluation, the Commission shall decide by means of implementing acts whether the national measure is justified or not, and where necessary, propose appropriate measures.4.   Komissio ryhtyy viipymättä kuulemaan jäsenvaltioita ja asianomaista talouden toimijaa tai asianomaisia talouden toimijoita ja arvioi kansalliset toimenpiteet. Komissio tekee tämän arvioinnin tulosten perusteella täytäntöönpanosäädöksin päätöksen siitä, onko kansallinen toimenpide oikeutettu, ja ehdottaa tarvittaessa soveltuvia toimenpiteitä.
The implementing acts referred to in the first subparagraph shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 44(3).Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 44 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
On duly justified imperative grounds of urgency relating to the protection of health and safety of persons, the Commission shall adopt immediately applicable implementing acts in accordance with the procedure referred to in Article 44(4).Komissio hyväksyy 44 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät ihmisten terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen, välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä.
5.   The Commission shall address its decision to all Member States and shall immediately communicate it to them and the relevant economic operator or operators.5.   Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja antaa sen välittömästi tiedoksi niille ja asianomaiselle talouden toimijalle tai asianomaisille talouden toimijoille.
Article 4242 artikla
Formal non-complianceMuodollinen vaatimustenvastaisuus
1.   Without prejudice to Article 39, where a Member State makes one of the following findings, it shall require the relevant economic operator to put an end to the non-compliance concerned:1.   Jäsenvaltion on jonkin seuraavista havainnoista tehdessään vaadittava asianomaista talouden toimijaa korjaamaan kyseinen vaatimustenvastaisuus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 39 artiklan soveltamista:
(a) | the CE marking has been affixed in violation of Article 30 of Regulation (EC) No 765/2008 or of Article 20 of this Directive;a) | CE-merkintä on kiinnitetty asetuksen (EY) N:o 765/2008 30 artiklan tai tämän direktiivin 20 artiklan vastaisesti;
(b) | the CE marking has not been affixed;b) | CE-merkintää ei ole kiinnitetty;
(c) | the identification number of the notified body, where that body is involved in the production control phase, has been affixed in violation of Article 20 or has not been affixed;c) | ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jos laitos on mukana tuotannon tarkastusvaiheessa, on kiinnitetty 20 artiklan vastaisesti tai sitä ei ole kiinnitetty;
(d) | the EU declaration of conformity has not been drawn up;d) | EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei ole laadittu;
(e) | the EU declaration of conformity has not been drawn up correctly;e) | EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei ole laadittu oikein;
(f) | technical documentation is either not available or not complete;f) | teknisiä asiakirjoja ei ole saatavilla tai ne eivät ole täydellisiä;
(g) | the information referred to in Article 8(6) or Article 12(3) is absent, false or incomplete;g) | 8 artiklan 6 kohdassa tai 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot puuttuvat tai ne ovat virheellisiä tai epätäydellisiä;
(h) | any other administrative requirement provided for in Article 8 or Article 12 is not fulfilled.h) | mitä tahansa muuta 8 artiklassa tai 12 artiklassa säädettyä hallinnollista vaatimusta ei ole täytetty.
2.   Where the non-compliance referred to in paragraph 1 persists, the Member State concerned shall take all appropriate measures to restrict or prohibit the pyrotechnic article being made available on the market or ensure that it is recalled or withdrawn from the market.2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettu vaatimustenvastaisuus jatkuu, asianomaisen jäsenvaltion on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin pyroteknisen tuotteen markkinoilla saataville asettamisen rajoittamiseksi tai kieltämiseksi tai sen varmistamiseksi, että sitä koskeva palautusmenettely järjestetään tai se poistetaan markkinoilta.
CHAPTER 66   LUKU
IMPLEMENTING POWERSTÄYTÄNTÖÖNPANOVALTA
Article 4343 artikla
Implementing actsTäytäntöönpanosäädökset
The Commission shall, by means of implementing acts, determine:Komissio määrittää täytäntöönpanosäädöksillä
(a) | the uniform numbering system referred to in Article 9(1) and the practical arrangements for the register referred to in Article 33(3);a) | edellä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhtenäisen numerointijärjestelmän sekä käytännön järjestelyt 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua rekisteriä varten;
(b) | the practical arrangements for the regular collection and updating of data on accidents related to pyrotechnic articles.b) | käytännön järjestelyt pyroteknisiin tuotteisiin liittyviä tapaturmia koskevien tietojen säännöllistä keruuta ja päivitystä varten.
Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 44(3).Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 44 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Article 4444 artikla
Committee procedureKomiteamenettely
1.   The Commission shall be assisted by the Committee on Pyrotechnic Articles. That committee shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011.1.   Komissiota avustaa pyroteknisiä tuotteita käsittelevä komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2.   Where reference is made to this paragraph, Article 4 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply.2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.
3.   Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply.3.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.
4.   Where reference is made to this paragraph, Article 8 of Regulation (EU) No 182/2011, in conjunction with Article 5 thereof, shall apply.4.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan kanssa.
5.   The committee shall be consulted by the Commission on any matter for which consultation of sectoral experts is required by Regulation (EU) No 1025/2012 or by any other Union legislation.5.   Komissio kuulee komiteaa kaikissa asioissa, joista on kuultava alakohtaisia asiantuntijoita asetuksen (EU) N:o 1025/2012 tai minkä tahansa muun unionin säädöksen nojalla.
The committee may furthermore examine any other matter concerning the application of this Directive raised either by its chair or by a representative of a Member State in accordance with its rules of procedure.Komitea voi myös tarkastella kaikkia muita tämän direktiivin soveltamista koskevia asioita, jotka sen puheenjohtaja tai jäsenvaltion edustaja voi saattaa sen käsiteltäväksi komitean työjärjestyksen mukaisesti.
CHAPTER 77   LUKU
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONSSIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET
Article 4545 artikla
PenaltiesSeuraamukset
Member States shall lay down rules on penalties applicable to infringements by economic operators of the provisions of national law adopted pursuant to this Directive and shall take all the measures necessary to ensure that they are enforced. Such rules may include criminal penalties for serious infringements.Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan talouden toimijoiden rikkoessa tämän direktiivin nojalla annettuja kansallisia säännöksiä, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta varmistetaan näiden seuraamusten täytäntöönpanon valvonta. Seuraamuksiin voi sisältyä vakavia rikkomistapauksia koskevia rikosoikeudellisia seuraamuksia.
The penalties provided for shall be effective, proportionate and dissuasive.Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
Article 4646 artikla
Transitional provisionsSiirtymäsäännökset
1.   Member States shall not impede the making available on the market of pyrotechnic articles which are in conformity with Directive 2007/23/EC and which were placed on the market before 1 July 2015.1.   Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten pyroteknisten tuotteiden asettamista saataville markkinoille, jotka ovat direktiivin 2007/23/EY mukaisia ja jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2015.
2.   National authorisations for fireworks of categories F1, F2 and F3 granted before 4 July 2010 shall continue to be valid on the territory of the Member State having granted the authorisation until their expiry date or until 4 July 2017, whichever is earlier.2.   Ennen 4 päivää heinäkuuta 2010 myönnetyt, luokkiin F1, F2 ja F3 kuuluvia ilotulitusvälineitä koskevat kansalliset luvat ovat voimassa luvan myöntäneen jäsenvaltion alueella voimassaolonsa loppuun saakka tai 4 päivään heinäkuuta 2017 sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi.
3.   National authorisations for other pyrotechnic articles, for fireworks of category F4 and for theatrical pyrotechnic articles granted before 4 July 2013 shall continue to be valid on the territory of the Member State having granted the authorisation until their expiry date or until 4 July 2017, whichever is earlier.3.   Ennen 4 päivää heinäkuuta 2013 myönnetyt, muita pyroteknisiä tuotteita, luokkaan F4 kuuluvia ilotulitusvälineitä ja teattereissa käytettäviä pyroteknisiä tuotteita koskevat kansalliset luvat ovat voimassa luvan myöntäneen jäsenvaltion alueella voimassaolonsa loppuun saakka tai 4 päivään heinäkuuta 2017 sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi.
4.   By way of derogation from paragraph 3, national authorisations for pyrotechnic articles for vehicles, including as spare parts, granted before 4 July 2013 shall continue to be valid until their expiry.4.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, ajoneuvoissa ja niiden varaosina käytettäviä pyroteknisiä tuotteita koskevat kansalliset luvat, jotka on myönnetty ennen 4 päivää heinäkuuta 2013, ovat voimassa voimassaolonsa loppuun saakka.
5.   Certificates issued under Directive 2007/23/EC shall be valid under this Directive.5.   Direktiivin 2007/23/EY nojalla myönnetyt todistukset ovat voimassa tämän direktiivin nojalla.
Article 4747 artikla
TranspositionSaattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
1.   Member States shall adopt and publish, by 30 June 2015, the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with points 7, 12, 13 and 15 to 22 of Article 3, Article 4(1), Article 5, Article 7(4), Article 8(2) to (9), Article 9, Article 10(2), Article 11(1) and (3), Articles 12 to 16, Articles 18 to 29, Articles 31 to 35, Article 37, Article 38(1) and (2), Articles 39 to 42, Article 45, Article 46 and Annexes I, II and III. They shall forthwith communicate the text of those measures to the Commission.1.   Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava 3 artiklan 7, 12, 13 ja 15–22 alakohdan, 4 artiklan 1 kohdan, 5 artiklan, 7 artiklan 4 kohdan, 8 artiklan 2–9 kohdan, 9 artiklan, 10 artiklan 2 kohdan, 11 artiklan 1 ja 3 kohdan, 12–16 artiklan, 18–29 artiklan, 31–35 artiklan, 37 artiklan, 38 artiklan 1 ja 2 kohdan, 39–42 artiklan, 45 artiklan, 46 artiklan sekä liitteiden I, II ja III noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2015. Niiden on toimitettava viipymättä nämä säännökset kirjallisina komissiolle.
They shall apply those measures from 1 July 2015.Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2015.
2.   By way of derogation from paragraph 1, Member States shall adopt and publish by 3 October 2013 the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with point 4 of Annex I. They shall forthwith communicate the text of those measures to the Commission. They shall apply those measures from 4 July 2013.2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava liitteessä I olevan 4 kohdan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 3 päivänä lokakuuta 2013. Niiden on toimitettava viipymättä nämä säännökset kirjallisina komissiolle. Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 4 päivästä heinäkuuta 2013.
3.   When Member States adopt the measures referred to in paragraphs 1 and 2, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. They shall also include a statement that references in existing laws, regulations and administrative provisions to the Directive repealed by this Directive shall be construed as references to this Directive. Member States shall determine how such reference is to be made and how that statement is formulated.3.   Jäsenvaltioiden antamissa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Niissä on oltava myös maininta, jossa tarkennetaan, että voimassa olevissa laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä olevat viittaukset tällä direktiivillä kumottuun direktiiviin on katsottava viittauksiksi tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset ja maininta tehdään.
4.   Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive.4.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.
Article 4848 artikla
RepealKumoaminen
Directive 2007/23/EC, as amended by the act listed in Annex IV, Part A, is repealed with effect from 1 July 2015, without prejudice to the obligations of the Member States relating to the time-limits for transposition into national law and the dates of application of the Directive set out in Annex IV, Part B.Kumotaan direktiivi 2007/23/EY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä IV olevassa A osassa tarkoitetulla säädöksellä, 1 päivästä heinäkuuta 2015, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä IV olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä tarkoitettu direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava sitä.
By way of derogation from the first paragraph of this Article, point 4 of Annex I to Directive 2007/23/EC is repealed with effect from 4 July 2013.Poiketen siitä, mitä tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa säädetään, direktiivin 2007/23/EY liitteessä I oleva 4 kohta kumotaan 4 päivästä heinäkuuta 2013.
References to the repealed Directive shall be construed as references to this Directive and shall be read in accordance with the correlation table in Annex V.Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä V olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.
Article 4949 artikla
Entry into force and applicationVoimaantulo ja soveltaminen
This Directive shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Article 1, Article 2, points 1 to 6, 8 to 11 and 14 of Article 3, Article 4(2), (3) and (4), Article 6, Article 7(1), (2) and (3), Article 8(1), Article 10(1), (3) and (4), Article 11(2), Articles 17, 30 and 36, Article 38(3), Articles 43 and 44 and Annexes IV and V shall apply from 1 July 2015.1 ja 2 artiklaa, 3 artiklan 1–6, 8–11 ja 14 alakohtaa, 4 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa, 6 artiklaa, 7 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa, 8 artiklan 1 kohtaa, 10 artiklan 1, 3 ja 4 kohtaa, 11 artiklan 2 kohtaa, 17, 30 ja 36 artiklaa, 38 artiklan 3 kohtaa ja 43 ja 44 artiklaa sekä liitteitä IV ja V sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2015.
Article 5050 artikla
AddresseesOsoitus
This Directive is addressed to the Member States.Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Done at Strasbourg, 12 June 2013.Tehty Strasbourgissa 12 päivänä kesäkuuta 2013.
For the European ParliamentEuroopan parlamentin puolesta
The PresidentPuhemies
M. SCHULZM. SCHULZ
For the CouncilNeuvoston puolesta
The PresidentPuheenjohtaja
L. CREIGHTONL. CREIGHTON
(1)   OJ C 181, 21.6.2012, p. 105.(1)  EUVL C 181, 21.6.2012, s. 105.
(2)  Position of the European Parliament of 22 May 2013 (not yet published in the Official Journal) and decision of the Council of 10 June 2013.(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 22. toukokuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 10. kesäkuuta 2013.
(3)   OJ L 154, 14.6.2007, p. 1.(3)  EUVL L 154, 14.6.2007, s. 1.
(4)  See Annex IV, Part A.(4)  Katso liitteessä IV oleva A osa.
(5)   OJ L 218, 13.8.2008, p. 30.(5)  EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.
(6)   OJ L 218, 13.8.2008, p. 82.(6)  EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82.
(7)   OJ L 121, 15.5.1993, p. 20.(7)  EYVL L 121, 15.5.1993, s. 20.
(8)   OJ L 10, 14.1.1997, p. 13.(8)  EYVL L 10, 14.1.1997, s. 13.
(9)   OJ L 46, 17.2.1997, p. 25.(9)  EYVL L 46, 17.2.1997, s. 25.
(10)   OJ L 170, 30.6.2009, p. 1.(10)  EUVL L 170, 30.6.2009, s. 1.
(11)   OJ L 316, 14.11.2012, p. 12.(11)  EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.
(12)   OJ L 210, 7.8.1985, p. 29.(12)  EYVL L 210, 7.8.1985, s. 29.
(13)   OJ L 55, 28.2.2011, p. 13.(13)  EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(14)   OJ L 396, 30.12.2006, p. 1.(14)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.
ANNEX ILIITE I
ESSENTIAL SAFETY REQUIREMENTSOLENNAISET TURVALLISUUSVAATIMUKSET
1.   Each pyrotechnic article must attain the performance characteristics specified by the manufacturer to the notified body in order to ensure maximum safety and reliability.1.   Kaikkien pyroteknisten tuotteiden on saavutettava niiden valmistajan ilmoitetulle laitokselle ilmoittamat suoritusarvot mahdollisimman hyvän turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.
2.   Each pyrotechnic article must be designed and manufactured in such a way that it can be disposed of safely by a suitable process with minimum effect on the environment.2.   Kaikki pyrotekniset tuotteet on suunniteltava ja valmistettava siten, että ne voidaan hävittää turvallisesti sopivalla prosessilla mahdollisimman vähin ympäristövaikutuksin.
3.   Each pyrotechnic article must function correctly when used for its intended purpose.3.   Kaikkien pyroteknisten tuotteiden on toimittava oikein, kun niitä käytetään aiottuun tarkoitukseensa.
Each pyrotechnic article must be tested under realistic conditions. If this is not possible in a laboratory, the tests must be carried out in the conditions in which the pyrotechnic article is to be used.Kukin pyrotekninen tuote on testattava todenmukaisissa olosuhteissa. Ellei tämä onnistu laboratoriossa, testit on tehtävä olosuhteissa, jotka vastaavat pyroteknisten tuotteiden aiottua käyttöä.
The following information and properties — where applicable — must be considered or tested:Seuraavat tiedot ja ominaisuudet – tapauksen mukaan – on otettava huomioon tai testattava:
(a) | design, construction and characteristic properties, including detailed chemical composition (mass and percentage of substances used) and dimensions;a) | suunnittelu, rakenne ja erityiset ominaisuudet, myös täsmällinen kemiallinen koostumus (käytettyjen aineiden massat ja prosenttiosuudet) ja mitat;
(b) | the physical and chemical stability of the pyrotechnic article in all normal, foreseeable environmental conditions;b) | pyroteknisen tuotteen fyysinen ja kemiallinen stabiilius kaikissa tavanomaisissa, ennakoitavissa ympäristöoloissa;
(c) | sensitivity to normal, foreseeable handling and transportation;c) | herkkyys tavanomaiselle, ennakoitavalle käsittelylle ja kuljetukselle;
(d) | compatibility of all components as regards their chemical stability;d) | kaikkien ainesosien yhteensopivuus niiden kemiallisen stabiiliuden suhteen;
(e) | resistance of the pyrotechnic article to moisture where it is intended to be used in humid or wet conditions and where its safety or reliability may be adversely affected by moisture;e) | pyroteknisen tuotteen kosteudenkestävyys, kun se on tarkoitettu käytettäväksi kosteissa tai märissä oloissa tai kun kosteus voi haitata sen turvallisuutta tai luotettavuutta;
(f) | resistance to low and high temperatures, where the pyrotechnic article is intended to be kept or used at such temperatures and its safety or reliability may be adversely affected by cooling or heating of a component or of the pyrotechnic article as a whole;f) | matalien ja korkeiden lämpötilojen kestävyys, kun pyrotekninen tuote on tarkoitus varastoida tai sitä on tarkoitus käyttää tällaisissa lämpötiloissa ja kun pyroteknisen tuotteen jonkin ainesosan tai koko tuotteen jäähtyminen tai kuumeneminen voi haitata sen turvallisuutta tai luotettavuutta;
(g) | safety features intended to prevent untimely or inadvertent initiation or ignition;g) | turvatekijät, joilla pyritään estämään tuotteen syttyminen ennenaikaisesti tai tahattomasti;
(h) | suitable instructions and, where necessary, markings in respect of safe handling, storage, use (including safety distances) and disposal;h) | asianmukaiset käyttöohjeet ja tarvittaessa merkinnät, joista selviää tuotteen turvallinen käsittely, varastointi, käyttö (myös varoetäisyys) ja hävittäminen;
(i) | the ability of the pyrotechnic article, its wrapping or other components to withstand deterioration under normal, foreseeable storage conditions;i) | pyroteknisen tuotteen sekä sen kääreen tai muiden osien kulumiskestävyys tavanomaisissa, ennakoitavissa varastointioloissa;
(j) | specification of all devices and accessories needed and operating instructions for safe functioning of the pyrotechnic article.j) | maininta kaikista pyroteknisen tuotteen varmaan toimintaan tarvittavista laitteista ja lisävarusteista sekä käyttöohjeet.
During transportation and normal handling, unless specified by the manufacturer’s instructions, the pyrotechnic articles should contain the pyrotechnic composition.Kuljetuksen ja normaalin käytön aikana pyroteknisen seoksen olisi oltava pyroteknisen tuotteen sisällä, ellei valmistajan ohjeissa muuta sanota.
4.   Pyrotechnic articles must not contain detonative explosives other than black powder and flash composition, except for pyrotechnic articles of categories P1, P2, T2 and fireworks of category F4 meeting the following conditions:4.   Pyrotekniset tuotteet eivät saa sisältää detonoivia räjähdysaineita paitsi mustaa ruutia tai välähtävää seosta, lukuun ottamatta luokkien P1, P2 ja T2 pyroteknisiä tuotteita sekä luokan F4 ilotulitusvälineitä, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:
(a) | the detonative explosive cannot be easily extracted from the pyrotechnic article;a) | detonoivaa räjähdysainetta ei voida helposti erottaa pyroteknisestä tuotteesta;
(b) | for category P1, the pyrotechnic article cannot function in a detonative manner, or cannot, as designed and manufactured, initiate secondary explosives;b) | luokan P1 osalta pyrotekninen tuote ei voi toimia detonoivana aineena tai se ei voi, sellaisena kuin se on suunniteltu ja valmistettu, sytyttää sekundaariräjähteitä;
(c) | for categories F4, T2 and P2, the pyrotechnic article is designed and intended not to function in a detonative manner, or, if designed to detonate, it cannot as designed and manufactured initiate secondary explosives.c) | luokkien F4, T2 ja P2 osalta pyrotekninen tuote on suunniteltu ja tarkoitettu toimimaan muutoin kuin detonoivana aineena tai, jos se on suunniteltu toimimaan detonoivana aineena, se ei voi, sellaisena kuin se on suunniteltu ja valmistettu, sytyttää sekundaariräjähteitä.
5.   The various groups of pyrotechnic articles must at least also comply with the following requirements:5.   Pyroteknisten tuotteiden eri ryhmien on lisäksi täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset:
A.   FireworksA.   Ilotulitusvälineet
1. | The manufacturer must assign fireworks to different categories according to Article 6 characterised by net explosive content, safety distances, noise level, or similar. The category must be clearly indicated on the label. | (a) | For category F1 fireworks, the following conditions must be met: | (i) | the safety distance must be at least 1 m. However, where appropriate the safety distance may be less, | (ii) | the maximum noise level must not exceed 120 dB (A, imp), or an equivalent noise level as measured by another appropriate method, at the safety distance, | (iii) | category F1 must not comprise bangers, banger batteries, flash bangers and flash banger batteries, | (iv) | throwdowns in category F1 must not contain more than 2,5 mg silver fulminate. | (b) | For category F2 fireworks, the following conditions must be met: | (i) | the safety distance must be at least 8 m. However, where appropriate the safety distance may be less, | (ii) | the maximum noise level must not exceed 120 dB (A, imp), or an equivalent noise level as measured by another appropriate method, at the safety distance. | (c) | For category F3 fireworks, the following conditions must be met: | (i) | the safety distance must be at least 15 m. However, where appropriate the safety distance may be less, | (ii) | the maximum noise level must not exceed 120 dB (A, imp), or an equivalent noise level as measured by another appropriate method, at the safety distance.1. | Valmistajan on luokiteltava ilotulitusvälineet eri luokkiin 6 artiklan mukaisesti käyttäen perusteena tuotteen sisältämän räjähdysaineen nettomäärää, varoetäisyyttä, melutasoa tai vastaavaa. Luokka on ilmoitettava selvästi tuotemerkinnöissä. | a) | Luokkaan F1 kuuluvien ilotulitusvälineiden on täytettävä seuraavat ehdot: | i) | varoetäisyys on ainakin vähintään 1 metri. Tarvittaessa varoetäisyys voi kuitenkin olla lyhyempi; | ii) | enimmäismelutaso varoetäisyydellä ei saa ylittää 120:tä desibeliä (A, imp) tai toisella asianmukaisella menetelmällä mitattua vastaavaa melutasoa; | iii) | luokkaan F1 eivät sisälly paukut (bangers), paukkupatatulitteet (banger batteries), välähtävät paukut (flash bangers) eivätkä välähtävät paukkupatatulitteet (flash banger batteries); | iv) | luokkaan F1 kuuluvat koiranpommit (throwdowns) eivät saa sisältää yli 2,5:tä milligrammaa hopeafulminaattia. | b) | Luokkaan F2 kuuluvien ilotulitusvälineiden on täytettävä seuraavat ehdot: | i) | varoetäisyys on ainakin vähintään 8 metriä. Tarvittaessa varoetäisyys voi kuitenkin olla lyhyempi; | ii) | enimmäismelutaso varoetäisyydellä ei saa ylittää 120:tä desibeliä (A, imp) tai toisella asianmukaisella menetelmällä mitattua vastaavaa melutasoa. | c) | Luokkaan F3 kuuluvien ilotulitusvälineiden on täytettävä seuraavat ehdot: | i) | varoetäisyys on ainakin vähintään 15 metriä. Tarvittaessa varoetäisyys voi kuitenkin olla lyhyempi; | ii) | enimmäismelutaso varoetäisyydellä ei saa ylittää 120:tä desibeliä (A, imp) tai toisella asianmukaisella menetelmällä mitattua vastaavaa melutasoa.
2. | Fireworks may only be constructed of materials which minimise risk to health, property and the environment from debris.2. | Ilotulitusvälineiden tulee koostua pelkästään sellaisista rakennemateriaaleista, joiden käytöllä niiden jäänteiden aiheuttama riski terveydelle, omaisuudelle ja ympäristölle jää mahdollisimman pieneksi.
3. | The method of ignition must be clearly visible or must be indicated by labelling or instructions.3. | Sytytysmenetelmän on oltava selvästi näkyvä, tai se on ilmoitettava tuotemerkinnöissä tai käyttöohjeissa.
4. | Fireworks must not move in an erratic and unforeseeable manner.4. | Ilotulitusvälineiden liike ei saa olla epämääräistä eikä arvaamatonta.
5. | Fireworks of categories F1, F2 and F3 must be protected against inadvertent ignition either by a protective cover, by the packaging, or by the construction of the pyrotechnic article. Fireworks of category F4 must be protected against inadvertent ignition by methods specified by the manufacturer.5. | Luokkien F1, F2 ja F3 ilotulitusvälineet on suojattava tahattomalta syttymiseltä joko suojakuorella, pakkauksella tai pyroteknisen tuotteen rakenneominaisuuksilla. Luokan F4 ilotulitusvälineet on suojattava tahattomalta syttymiseltä valmistajan yksilöimin menetelmin.
B.   Other pyrotechnic articlesB.   Muut pyrotekniset tuotteet
1. | Pyrotechnic articles must be designed in such a way as to minimise risk to health, property and the environment during normal use.1. | Pyrotekniset tuotteet on suunniteltava siten, että normaalikäytössä syntyvä riski terveydelle, omaisuudelle ja ympäristölle jää mahdollisimman pieneksi.
2. | The method of ignition must be clearly visible or must be indicated by labelling or instructions.2. | Sytytysmenetelmän on oltava selvästi näkyvä, tai se on ilmoitettava tuotemerkinnöissä tai käyttöohjeissa.
3. | The pyrotechnic article must be designed in such a way as to minimise risk to health, property and the environment from debris when initiated inadvertently.3. | Pyrotekniset tuotteet on suunniteltava siten, että niiden tahattomasta syttymisestä johtuva jäänteiden riski terveydelle, omaisuudelle ja ympäristölle jää mahdollisimman pieneksi.
4. | Where appropriate, the pyrotechnic article must function properly until the ‘use by’ date specified by the manufacturer.4. | Pyroteknisen tuotteen on soveltuvissa tapauksissa toimittava asianmukaisesti valmistajan ilmoittamaan viimeiseen käyttöpäivään saakka.
C.   Ignition devicesC.   Sytytysvälineet
1. | Ignition devices must be capable of being reliably initiated and be of sufficient initiation capability under all normal, foreseeable conditions of use.1. | Sytytysvälineet on pystyttävä sytyttämään luotettavasti, ja niillä on oltava riittävä sytytysteho kaikissa tavanomaisissa, ennakoitavissa käyttöoloissa.
2. | Ignition devices must be protected against electrostatic discharge under normal, foreseeable conditions of storage and use.2. | Sytytysvälineet on suojattava staattisen sähkön purkauksilta tavanomaisissa, ennakoitavissa varastointi- ja käyttöoloissa.
3. | Electric igniters must be protected against electromagnetic fields under normal, foreseeable conditions of storage and use.3. | Sähkösytyttimet on suojattava sähkömagneettisilta kentiltä tavanomaisissa, ennakoitavissa varastointi- ja käyttöoloissa.
4. | The covering of fuses must be of adequate mechanical strength and adequately protect the explosive filling when exposed to normal, foreseeable mechanical stress.4. | Tulilankojen päällyksen on oltava mekaanisesti riittävän luja ja suojattava räjähtävää sydäntä riittävästi tavanomaisissa olosuhteissa tapahtuvaa mekaanista rasitusta vastaan.
5. | The parameters for the burning times of fuses must be provided with the pyrotechnic article.5. | Pyroteknisen tuotteen mukana on annettava tiedot tulilankojen paloaikaan vaikuttavista tekijöistä.
6. | The electrical characteristics (e.g. no-fire current, resistance, etc.) of electric igniters must be provided with the pyrotechnic article.6. | Pyroteknisen tuotteen mukana on annettava tiedot sähkösytyttimien sähköisistä ominaisuuksista (esim. pienin toimintavirta, vastus).
7. | The wires of electric igniters must be sufficiently insulated and must be of sufficient mechanical strength, including the solidity of the link to the igniter, taking account of their intended use.7. | Sähkösytyttimien johdoissa ja myös niiden liitännässä sytyttimeen on oltava riittävä eristys ja mekaaninen lujuus, ottaen huomioon niiden ennakoitu käyttö.
ANNEX IILIITE II
CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURESVAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT
MODULE B:   EU-type examinationMODUULI B:   EU-tyyppitarkastus
1. | EU-type examination is the part of a conformity assessment procedure in which a notified body examines the technical design of a pyrotechnic article and verifies and attests that the technical design of the pyrotechnic article meets the requirements of this Directive that apply to it.1. | EU-tyyppitarkastus on se vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osa, jossa ilmoitettu laitos tutkii pyroteknisen tuotteen teknisen suunnittelun sekä varmistaa ja vakuuttaa, että pyroteknisen tuotteen tekninen suunnittelu täyttää siihen sovellettavat tämän direktiivin vaatimukset.
2. | EU-type examination shall be carried out as an assessment of the adequacy of the technical design of the pyrotechnic article through examination of the technical documentation and supporting evidence referred to in point 3, plus examination of a specimen, representative of the production envisaged, of the complete product (combination of production type and design type).2. | EU-tyyppitarkastus toteutetaan pyroteknisen tuotteen teknisen suunnittelun asianmukaisuuden arviointina 3 kohdassa tarkoitettujen teknisten asiakirjojen ja niitä tukevan aineiston tarkastelun perusteella sekä aiottua tuotantoa edustavan valmiin tuotteen näytteen tarkastuksena (tuotantotyypin ja suunnittelutyypin yhdistelmä).
3. | The manufacturer shall lodge an application for EU-type examination with a single notified body of his choice. | The application shall include: | (a) | the name and address of the manufacturer; | (b) | a written declaration that the same application has not been lodged with any other notified body; | (c) | the technical documentation. The technical documentation shall make it possible to assess the pyrotechnic article’s conformity with the applicable requirements of this Directive and shall include an adequate analysis and assessment of the risk(s). The technical documentation shall specify the applicable requirements and cover, as far as relevant for the assessment, the design, manufacture and operation of the pyrotechnic article. The technical documentation shall contain, wherever applicable, at least the following elements: | (i) | a general description of the pyrotechnic article; | (ii) | conceptual design and manufacturing drawings and schemes of components, sub-assemblies, circuits, etc.; | (iii) | descriptions and explanations necessary for the understanding of those drawings and schemes and the operation of the pyrotechnic article; | (iv) | a list of the harmonised standards applied in full or in part, the references of which have been published in the Official Journal of the European Union and, where those harmonised standards have not been applied, descriptions of the solutions adopted to meet the essential safety requirements of this Directive including a list of other relevant technical specifications applied. In the case of partly applied harmonised standards, the technical documentation shall specify the parts which have been applied; | (v) | results of design calculations made, examinations carried out, etc.; | (vi) | test reports; | (d) | the specimens representative of the production envisaged. The notified body may request further specimens if needed for carrying out the test programme; | (e) | the supporting evidence for the adequacy of the technical design solution. This supporting evidence shall mention any documents that have been used, in particular where the relevant harmonised standards have not been applied in full. The supporting evidence shall include, where necessary, the results of tests carried out in accordance with other relevant technical specifications by the appropriate laboratory of the manufacturer, or by another testing laboratory on his behalf and under his responsibility.3. | Valmistajan on tehtävä EU-tyyppitarkastusta koskeva hakemus yhdelle valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle. | Hakemuksessa on oltava: | a) | valmistajan nimi ja osoite; | b) | kirjallinen vakuutus siitä, ettei samaa hakemusta ole tehty toiselle ilmoitetulle laitokselle; | c) | tekniset asiakirjat. Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, onko pyrotekninen tuote tämän direktiivin sovellettavien vaatimusten mukainen, ja niihin on sisällyttävä asianmukainen analyysi ja arviointi riskistä tai riskeistä. Teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä sovellettavat vaatimukset, ja niiden on katettava pyroteknisen tuotteen suunnittelu, valmistus ja toiminta, siinä määrin kuin se on olennaista arvioinnin kannalta. Teknisten asiakirjojen on sisällettävä soveltuvin osin ainakin seuraavat osatekijät: | i) | pyroteknisen tuotteen yleinen kuvaus; | ii) | rakenne- ja valmistuspiirustukset sekä komponenttien, osakokoonpanojen, piirien jne. kaaviot; | iii) | kuvaukset ja selitykset, jotka selvittävät näitä piirustuksia ja kaavioita sekä pyroteknisen tuotteen toimintaa; | iv) | luettelo kokonaan tai osittain sovelletuista yhdenmukaistetuista standardeista, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja, jos näitä yhdenmukaistettuja standardeja ei ole sovellettu, kuvaukset ratkaisuista, jotka on valittu tämän direktiivin olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi, mukaan lukien luettelo sovelletuista muista asiaankuuluvista teknisistä eritelmistä. Osittain sovellettujen yhdenmukaistettujen standardien tapauksessa teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä osat, joita on sovellettu; | v) | suoritettujen suunnittelulaskelmien ja tarkastusten jne. tulokset; | vi) | testiraportit; | d) | aiottua tuotantoa edustavat näytteet. Ilmoitettu laitos voi pyytää lisänäytteitä, jos ne ovat tarpeen testausohjelman suorittamiseksi; | e) | teknisen suunnitteluratkaisun asianmukaisuutta tukeva aineisto. Tässä aineistossa on mainittava kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, joita on käytetty, erityisesti siinä tapauksessa, että asiaankuuluvia yhdenmukaistettuja standardeja ei ole sovellettu kokonaisuudessaan. Aineistoon on sisällytettävä tarvittaessa niiden testien tulokset, jotka valmistaja on tehnyt asianmukaisessa laboratoriossaan muiden asiaankuuluvien teknisten eritelmien mukaisesti tai jotka on teetetty valmistajan puolesta ja tämän vastuulla jossain toisessa testilaboratoriossa.
4. | The notified body shall: |   | For the pyrotechnic article: | 4.1. | Examine the technical documentation and supporting evidence to assess the adequacy of the technical design of the pyrotechnic article. |   | For the specimen(s): | 4.2. | Verify that the specimen(s) have been manufactured in conformity with the technical documentation, and identify the elements which have been designed in accordance with the applicable provisions of the relevant harmonised standards, as well as the elements which have been designed in accordance with other relevant technical specifications; | 4.3. | Carry out appropriate examinations and tests, or have them carried out, to check whether, where the manufacturer has chosen to apply the solutions in the relevant harmonised standards, these have been applied correctly; | 4.4. | Carry out appropriate examinations and tests, or have them carried out, to check whether, where the solutions in the relevant harmonised standards have not been applied, the solutions adopted by the manufacturer, including those in other relevant technical specifications applied, meet the corresponding essential safety requirements of this Directive; | 4.5. | Agree with the manufacturer on a location where the examinations and tests will be carried out.4. | Ilmoitetun laitoksen on |   | Pyroteknisen tuotteen osalta: | 4.1 | Tutkittava tekniset asiakirjat ja niitä tukeva aineisto pyroteknisen tuotteen teknisen suunnittelun asianmukaisuuden arvioimiseksi. |   | Näytteen (näytteiden) osalta: | 4.2 | Varmennettava, että näyte (näytteet) on valmistettu teknisten asiakirjojen mukaisesti, sekä yksilöitävä ne osat, jotka on suunniteltu asiaa koskevien yhdenmukaistettujen standardien sovellettavien säännösten mukaisesti, samoin kuin osat, jotka on suunniteltu muiden asiaankuuluvien teknisten eritelmien mukaisesti; | 4.3 | Tehtävä tai teetettävä asianmukaiset tarkastukset ja testit sen tarkastamiseksi, että kun valmistaja on päättänyt soveltaa asiaankuuluvissa yhdenmukaistetuissa standardeissa annettuja ratkaisuja, niitä on sovellettu oikein; | 4.4 | Tehtävä tai teetettävä asianmukaiset tarkastukset ja testit sen tarkastamiseksi, täyttävätkö valmistajan soveltamat ratkaisut, mukaan lukien sovellettuihin muihin asiaankuuluviin teknisiin eritelmiin sisältyvät ratkaisut, tämän direktiivin vastaavat olennaiset turvallisuusvaatimukset silloin, kun asiaa koskevissa yhdenmukaistetuissa standardeissa esitettyjä ratkaisuja ei ole sovellettu; | 4.5 | Sovittava valmistajan kanssa paikka, jossa tarkastukset ja testit tehdään.
5. | The notified body shall draw up an evaluation report that records the activities undertaken in accordance with point 4 and their outcomes. Without prejudice to its obligations vis-à vis the notifying authorities, the notified body shall release the content of that report, in full or in part, only with the agreement of the manufacturer.5. | Ilmoitetun laitoksen on laadittava arviointiraportti, johon kirjataan 4 kohdan mukaisesti toteutetut toimet ja niiden tulokset. Ilmoitettu laitos voi julkistaa raportin sisällön joko kokonaan tai osittain ainoastaan valmistajan suostumuksella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen velvoitteita ilmoittamisesta vastaavia viranomaisia kohtaan.
6. | Where the type meets the requirements of this Directive that apply to the pyrotechnic article concerned, the notified body shall issue an EU-type examination certificate to the manufacturer. That certificate shall contain the name and address of the manufacturer, the conclusions of the examination, the conditions (if any) for its validity and the necessary data for identification of the approved type. The EU-type examination certificate may have one or more annexes attached. | The EU-type examination certificate and its annexes shall contain all relevant information to allow the conformity of manufactured pyrotechnic articles with the examined type to be evaluated and to allow for in-service control. | Where the type does not satisfy the applicable requirements of this Directive, the notified body shall refuse to issue an EU-type examination certificate and shall inform the applicant accordingly, giving detailed reasons for its refusal.6. | Jos tyyppi täyttää tämän direktiivin vaatimukset, joita sovelletaan asianomaiseen pyrotekniseen tuotteeseen, ilmoitetun laitoksen on annettava valmistajalle EU-tyyppitarkastustodistus. Tässä todistuksessa on oltava valmistajan nimi ja osoite, tarkastuksessa tehdyt päätelmät, (mahdolliset) todistuksen voimassaoloa koskevat edellytykset ja hyväksytyn tyypin tunnistamiseen tarvittavat tiedot. EU-tyyppitarkastustodistukseen voidaan liittää yksi tai useampia liitteitä. | EU-tyyppitarkastustodistuksessa ja sen liitteissä on oltava kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotta voidaan arvioida, ovatko valmistetut pyrotekniset tuotteet tarkastetun tyypin mukaisia, ja jotta käytön aikainen valvonta on mahdollista. | Jos tyyppi ei täytä tämän direktiivin sovellettavia vaatimuksia, ilmoitetun laitoksen on kieltäydyttävä antamasta EU-tyyppitarkastustodistusta ja ilmoitettava siitä hakijalle sekä esitettävä yksityiskohtaiset perustelut todistuksen epäämiselle.
7. | The notified body shall keep itself apprised of any changes in the generally acknowledged state of the art which indicate that the approved type may no longer comply with the applicable requirements of this Directive, and shall determine whether such changes require further investigation. If so, the notified body shall inform the manufacturer accordingly. | The manufacturer shall inform the notified body that holds the technical documentation relating to the EU-type examination certificate of all modifications to the approved type that may affect the conformity of the pyrotechnic article with the essential safety requirements of this Directive or the conditions for validity of that certificate. Such modifications shall require additional approval in the form of an addition to the original EU-type examination certificate.7. | Ilmoitetun laitoksen on arvioinneissaan pysyttävä ajan tasalla yleisesti tunnustetussa kehityksen tasossa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista, jotka viittaavat siihen, että hyväksytty tyyppi ei ehkä enää vastaa tämän direktiivin sovellettavia vaatimuksia, ja määritettävä, edellyttävätkö tällaiset muutokset lisätutkimuksia. Jos näin on, ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava asiasta valmistajalle. | Valmistajan on ilmoitettava EU-tyyppitarkastustodistukseen liittyviä teknisiä asiakirjoja hallussaan pitävälle ilmoitetulle laitokselle kaikista hyväksyttyyn tyyppiin tehdyistä muutoksista, jotka voivat vaikuttaa siihen, onko pyrotekninen tuote tämän direktiivin olennaisten turvallisuusvaatimusten mukainen, tai kyseisen todistuksen voimassaoloa koskeviin edellytyksiin. Tällaiset muutokset vaativat lisähyväksynnän, joka annetaan alkuperäiseen EU-tyyppitarkastustodistukseen tehtävän lisäyksen muodossa.
8. | Each notified body shall inform its notifying authorities concerning the EU-type examination certificates and/or any additions thereto which it has issued or withdrawn, and shall, periodically or upon request, make available to its notifying authorities the list of such certificates and/or any additions thereto refused, suspended or otherwise restricted. | Each notified body shall inform the other notified bodies concerning the EU-type examination certificates and/or any additions thereto which it has refused, withdrawn, suspended or otherwise restricted, and, upon request, concerning such certificates and/or additions thereto which it has issued. | The Commission, the Member States and the other notified bodies may, on request, obtain a copy of the EU-type examination certificates and/or additions thereto. On request, the Commission and the Member States may obtain a copy of the technical documentation and the results of the examinations carried out by the notified body. The notified body shall keep a copy of the EU-type examination certificate, its annexes and additions, as well as the technical file including the documentation submitted by the manufacturer, until the expiry of the validity of that certificate.8. | Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava omille ilmoittamisesta vastaaville viranomaisilleen EU-tyyppitarkastustodistuksista ja/tai niiden lisäyksistä, jotka se on antanut tai peruuttanut, ja sen on annettava säännöllisesti tai pyynnöstä omien ilmoittamisesta vastaavien viranomaistensa saataville luettelo tällaisista todistuksista ja/tai niiden lisäyksistä, jotka on evätty tai peruutettu toistaiseksi tai joita on muutoin rajoitettu. | Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava muille ilmoitetuille laitoksille EU-tyyppitarkastustodistuksista ja/tai niiden lisäyksistä, jotka se on evännyt tai peruuttanut toistaiseksi tai kokonaan tai joita se on muutoin rajoittanut, ja pyynnöstä tällaisista todistuksista ja/tai niiden lisäyksistä, jotka se on antanut. | Komissio, jäsenvaltiot ja muut ilmoitetut laitokset voivat pyynnöstä saada jäljennöksen EU-tyyppitarkastustodistuksista ja/tai niiden lisäyksistä. Komissio ja jäsenvaltiot voivat pyynnöstä saada jäljennöksen teknisistä asiakirjoista ja ilmoitetun laitoksen suorittamien tarkastusten tuloksista. Ilmoitetun laitoksen on säilytettävä jäljennös EU-tyyppitarkastustodistuksesta, sen liitteistä ja lisäyksistä sekä teknisistä asiakirjoista, valmistajan toimittamat asiakirjat mukaan luettuina, kyseisen todistuksen voimassaolon päättymiseen saakka.
9. | The manufacturer shall keep a copy of the EU-type examination certificate, its annexes and additions together with the technical documentation at the disposal of the national authorities for 10 years after the pyrotechnic article has been placed on the market.9. | Valmistajan on pidettävä kansallisten viranomaisten saatavilla jäljennös EU-tyyppitarkastustodistuksesta, sen liitteistä ja lisäyksistä sekä teknisistä asiakirjoista kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun pyrotekninen tuote on saatettu markkinoille.
MODULE C2:   Conformity to type based on internal production control plus supervised product checks at random intervalsMODUULI C2:   Sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus ja satunnaisin väliajoin suoritettavat valvotut tuotetarkastukset
1.   Conformity to type based on internal production control plus supervised product checks at random intervals is the part of a conformity assessment procedure whereby the manufacturer fulfils the obligations laid down in points 2, 3 and 4, and ensures and declares on his sole responsibility that the pyrotechnic articles concerned are in conformity with the type described in the EU-type examination certificate and satisfy the requirements of this Directive that apply to them.1.   Sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus ja satunnaisin väliajoin suoritettavat valvotut tuotetarkastukset on se vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osa, jossa valmistaja täyttää 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyt velvoitteet sekä varmistaa ja vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että kyseiset pyrotekniset tuotteet ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät niihin sovellettavat tämän direktiivin vaatimukset.
2.   Manufacturing2.   Valmistus
The manufacturer shall take all measures necessary so that the manufacturing process and its monitoring ensure conformity of the manufactured pyrotechnic articles with the type described in the EU-type examination certificate and with the requirements of this Directive that apply to them.Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistusprosessilla ja sen valvonnalla taataan, että valmistetut pyrotekniset tuotteet ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin ja niihin sovellettavien tämän direktiivin vaatimusten mukaisia.
3.   Product checks3.   Tuotetarkastukset
A notified body, chosen by the manufacturer, shall carry out product checks or have them carried out at random intervals determined by the body, in order to verify the quality of the internal checks on the pyrotechnic article, taking into account, inter alia, the technological complexity of the pyrotechnic articles and the quantity of production. An adequate sample of the final products, taken on site by the notified body before the placing on the market, shall be examined and appropriate tests as identified by the relevant parts of the harmonised standards and/or equivalent tests set out in other relevant technical specifications, shall be carried out to check the conformity of the pyrotechnic article with the type described in the EU-type examination certificate and with the relevant requirements of this Directive. Where a sample does not conform to the acceptable quality level, the body shall take appropriate measures.Valmistajan valitseman ilmoitetun laitoksen on tehtävä tai teetettävä tuotetarkastukset määrittäminsä satunnaisin väliajoin pyroteknisen tuotteen sisäisen tarkastuksen laadun tarkistamiseksi ottaen huomioon muun muassa pyroteknisten tuotteiden teknisen monimutkaisuuden ja tuotannon määrän. Ilmoitetun laitoksen paikan päällä ennen tuotteen markkinoille saattamista ottamat riittävät näytteet lopullisista tuotteista on tutkittava ja niille on tehtävä yhdenmukaistettujen standardien asiaankuuluvissa osissa yksilöidyt testit ja/tai muiden asiaankuuluvien teknisten eritelmien mukaiset vastaavat testit sen tarkastamiseksi, että pyrotekninen tuote on EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin ja tämän direktiivin asian kannalta merkityksellisten vaatimusten mukainen. Jos näyte ei ole hyväksytyn laatutason mukainen, laitoksen on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin.
The acceptance sampling procedure to be applied is intended to determine whether the manufacturing process of the pyrotechnic article performs within acceptable limits, with a view to ensuring conformity of the pyrotechnic article.Sovellettavalla näytteenottomenettelyllä on tarkoituksena määrittää, toimiiko pyroteknisen tuotteen valmistusprosessi hyväksyttävissä rajoissa, ja tällä pyritään varmistamaan pyroteknisen tuotteen vaatimustenmukaisuus.
The manufacturer shall, under the responsibility of the notified body, affix the notified body’s identification number during the manufacturing process.Valmistajan on ilmoitetun laitoksen vastuulla kiinnitettävä ilmoitetun laitoksen tunnusnumero valmistusprosessin aikana.
4.   CE marking and EU declaration of conformity4.   CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
4.1. | The manufacturer shall affix the CE marking to each individual pyrotechnic article that is in conformity with the type described in the EU-type examination certificate and satisfies the applicable requirements of this Directive.4.1 | Valmistajan on kiinnitettävä CE-merkintä kuhunkin yksittäiseen pyrotekniseen tuotteeseen, joka on EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukainen ja täyttää tämän direktiivin sovellettavat vaatimukset.
4.2. | The manufacturer shall draw up a written EU declaration of conformity for each product model and keep it at the disposal of the national authorities for 10 years after the pyrotechnic article has been placed on the market. The EU declaration of conformity shall identify the pyrotechnic article for which it has been drawn up. | A copy of the EU declaration of conformity shall be made available to the relevant authorities upon request.4.2 | Valmistajan on laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin tuotemallille ja pidettävä se kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun pyrotekninen tuote on saatettu markkinoille. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on yksilöitävä pyrotekninen tuote, jota varten se on laadittu. | Jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on pyynnöstä toimitettava asiasta vastaaville viranomaisille.
MODULE D:   Conformity to type based on quality assurance of the production processMODUULI D:   Tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus
1.   Conformity to type based on quality assurance of the production process is the part of a conformity assessment procedure whereby the manufacturer fulfils the obligations laid down in points 2 and 5, and ensures and declares on his sole responsibility that the pyrotechnic articles concerned are in conformity with the type described in the EU-type examination certificate and satisfy the requirements of this Directive that apply to them.1.   Tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus on se vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osa, jossa valmistaja täyttää 2 ja 5 kohdassa säädetyt velvoitteet sekä varmistaa ja vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että kyseiset pyrotekniset tuotteet ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät niihin sovellettavat tämän direktiivin vaatimukset.
2.   Manufacturing2.   Valmistus
The manufacturer shall operate an approved quality system for production, final product inspection and testing of the pyrotechnic articles concerned as specified in point 3 and shall be subject to surveillance as specified in point 4.Valmistajan on sovellettava 3 kohdan mukaista hyväksyttyä laatujärjestelmää kyseisten pyroteknisten tuotteiden tuotannossa, tuotteen lopputarkastuksessa ja testauksessa, ja sen on oltava 4 kohdan mukaisen valvonnan alainen.
3.   Quality system3.   Laatujärjestelmä
3.1. | The manufacturer shall lodge an application for assessment of his quality system with the notified body of his choice for the pyrotechnic articles concerned. | The application shall include: | (a) | the name and address of the manufacturer; | (b) | a written declaration that the same application has not been lodged with any other notified body; | (c) | all relevant information for the pyrotechnic article category envisaged; | (d) | the documentation concerning the quality system; | (e) | the technical documentation of the approved type and a copy of the EU-type examination certificate.3.1 | Valmistajan on tehtävä kyseessä olevien pyroteknisten tuotteiden osalta käyttämänsä laatujärjestelmän arviointia koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle. | Hakemuksessa on oltava: | a) | valmistajan nimi ja osoite; | b) | kirjallinen vakuutus siitä, ettei samaa hakemusta ole tehty toiselle ilmoitetulle laitokselle; | c) | kaikki asiaankuuluvat tiedot kyseisestä pyroteknisten tuotteiden ryhmästä; | d) | laatujärjestelmää koskevat asiakirjat; | e) | hyväksyttyä tyyppiä koskevat tekniset asiakirjat sekä jäljennös EU-tyyppitarkastustodistuksesta.
3.2. | The quality system shall ensure that the pyrotechnic articles are in conformity with the type described in the EU-type examination certificate and comply with the requirements of this Directive that apply to them. | All the elements, requirements and provisions adopted by the manufacturer shall be documented in a systematic and orderly manner in the form of written policies, procedures and instructions. The quality system documentation shall permit a consistent interpretation of the quality programmes, plans, manuals and records. | It shall, in particular, contain an adequate description of: | (a) | the quality objectives and the organisational structure, responsibilities and powers of the management with regard to product quality; | (b) | the corresponding manufacturing, quality control and quality assurance techniques, processes and systematic actions that will be used; | (c) | the examinations and tests that will be carried out before, during and after manufacture, and the frequency with which they will be carried out; | (d) | the quality records, such as inspection reports and test data, calibration data, qualification reports on the personnel concerned, etc.; and | (e) | the means of monitoring the achievement of the required product quality and the effective operation of the quality system.3.2 | Laatujärjestelmän avulla on varmistettava, että pyrotekniset tuotteet ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin ja niihin sovellettavien tämän direktiivin vaatimusten mukaisia. | Kaikki valmistajan hyväksymät perusedellytykset, vaatimukset ja määräykset on kirjattava järjestelmällisesti ja täsmällisesti kirjallisiksi ohjelmiksi, menettelyiksi ja ohjeiksi. Laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen avulla on voitava tulkita yhdenmukaisesti laatuohjelmia, suunnitelmia, käsikirjoja ja tallenteita. | Niissä on erityisesti oltava riittävä kuvaus seuraavista: | a) | laatutavoitteista ja organisaation rakenteesta, johdon vastuualueista ja toimivallasta tuotteiden laadun osalta; | b) | vastaavista valmistusta, laadunvalvontaa ja laadunvarmistusta koskevista menetelmistä, prosesseista ja järjestelmällisistä toimista, joita aiotaan käyttää; | c) | ennen valmistusta, valmistuksen aikana ja sen jälkeen tehtävistä tarkastuksista ja testeistä sekä niiden suoritustiheydestä; | d) | laatupöytäkirjoista, kuten tarkastusselostuksista ja testaus- ja kalibrointitiedoista, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvistä selvityksistä jne.; ja | e) | keinoista, joilla valvotaan tuotteilta vaaditun laadun toteutumista sekä laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta.
3.3. | The notified body shall assess the quality system to determine whether it satisfies the requirements referred to in point 3.2. | It shall presume conformity with those requirements in respect of the elements of the quality system that comply with the corresponding specifications of the relevant harmonised standard. | In addition to experience in quality management systems, the auditing team shall have at least one member with experience of evaluation in the relevant product field and product technology concerned, and knowledge of the applicable requirements of this Directive. The audit shall include an assessment visit to the manufacturer’s premises. The auditing team shall review the technical documentation referred to in point 3.1(e) to verify the manufacturer’s ability to identify the relevant requirements of this Directive and to carry out the necessary examinations with a view to ensuring compliance of the pyrotechnic article with those requirements. | The decision shall be notified to the manufacturer. The notification shall contain the conclusions of the audit and the reasoned assessment decision.3.3 | Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laatujärjestelmä ratkaistakseen, täyttääkö se 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset. | Ilmoitetun laitoksen on oletettava, että laatujärjestelmän osat, joissa noudatetaan asiaa koskevan yhdenmukaistetun standardin vastaavia eritelmiä, ovat näiden vaatimusten mukaisia. | Sen lisäksi, että auditointiryhmällä on oltava kokemusta laadunhallintajärjestelmistä, ryhmässä on oltava vähintään yksi jäsen, jolla on kokemusta kyseisen tuotealan ja tuoteteknologian arvioimisesta ja joka tuntee tämän direktiivin sovellettavat vaatimukset. Auditointiin on sisällyttävä tarkastuskäynti valmistajan tiloihin. Auditointiryhmän on tarkastettava 3.1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat sen varmistamiseksi, että valmistaja kykenee yksilöimään tämän direktiivin asiaankuuluvat vaatimukset ja suorittamaan tarvittavat tutkimukset, joiden tarkoituksena on varmistaa, että pyrotekninen tuote on näiden vaatimusten mukainen. | Päätös on annettava valmistajalle tiedoksi. Tiedoksiantoon on sisällyttävä auditoinnin päätelmät ja arviointipäätös perusteluineen.
3.4. | The manufacturer shall undertake to fulfil the obligations arising out of the quality system as approved and to maintain it so that it remains adequate and efficient.3.4 | Valmistaja sitoutuu täyttämään laatujärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, johtuvat velvollisuudet ja ylläpitämään laatujärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.
3.5. | The manufacturer shall keep the notified body that has approved the quality system informed of any intended change to the quality system. | The notified body shall evaluate any proposed changes and decide whether the modified quality system will continue to satisfy the requirements referred to in point 3.2 or whether a reassessment is necessary. | It shall notify the manufacturer of its decision. The notification shall contain the conclusions of the examination and the reasoned assessment decision.3.5 | Valmistajan on ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle kaikista laatujärjestelmään suunnitelluista muutoksista. | Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, täyttääkö muutettu laatujärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi. | Sen on annettava päätös valmistajalle tiedoksi. Tiedoksiantoon on sisällyttävä tutkimuksen päätelmät ja arviointipäätös perusteluineen.
4.   Surveillance under the responsibility of the notified body.4.   Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta
4.1. | The purpose of surveillance is to make sure that the manufacturer duly fulfils the obligations arising out of the approved quality system.4.1 | Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä aiheutuvat velvoitteensa asianmukaisesti.
4.2. | The manufacturer shall, for assessment purposes, allow the notified body access to the manufacture, inspection, testing and storage sites and shall provide it with all necessary information, in particular: | (a) | the quality system documentation; | (b) | the quality records, such as inspection reports and test data, calibration data, qualification reports on the personnel concerned, etc.4.2 | Valmistajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle arviointitarkoituksia varten pääsy tuotanto-, tarkastus-, testaus- ja varastotiloihin sekä toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti: | a) | laatujärjestelmää koskevat asiakirjat; | b) | laatupöytäkirjat, kuten tarkastusselostukset ja testaus- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät selvitykset jne.
4.3. | The notified body shall carry out periodic audits to make sure that the manufacturer maintains and applies the quality system and shall provide the manufacturer with an audit report.4.3 | Ilmoitetun laitoksen on tehtävä määräajoin auditointeja varmistaakseen, että valmistaja ylläpitää ja noudattaa laatujärjestelmää, ja toimitettava auditointikertomus valmistajalle.
4.4. | In addition, the notified body may pay unexpected visits to the manufacturer. During such visits the notified body may, if necessary, carry out product tests, or have them carried out, in order to verify that the quality system is functioning correctly. The notified body shall provide the manufacturer with a visit report and, if tests have been carried out, with a test report.4.4 | Lisäksi ilmoitettu laitos voi tehdä ennalta ilmoittamatta käyntejä valmistajan luo. Näiden käyntien aikana ilmoitettu laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää tuotetestejä laatujärjestelmän asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Ilmoitetun laitoksen on toimitettava valmistajalle kertomus käynnistä sekä testiraportti, jos testejä on suoritettu.
5.   CE marking and EU declaration of conformity5.   CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
5.1. | The manufacturer shall affix the CE marking, and, under the responsibility of the notified body referred to in point 3.1, the latter’s identification number to each individual pyrotechnic article that is in conformity with the type described in the EU-type examination certificate and satisfies the applicable requirements of this Directive.5.1 | Valmistajan on kiinnitettävä CE-merkintä sekä 3.1 kohdassa tarkoitetun ilmoitetun laitoksen vastuulla kyseisen laitoksen tunnusnumero kuhunkin yksittäiseen pyrotekniseen tuotteeseen, joka on EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukainen ja joka täyttää tämän direktiivin sovellettavat vaatimukset.
5.2. | The manufacturer shall draw up a written EU declaration of conformity for each product model and keep it at the disposal of the national authorities for 10 years after the pyrotechnic article has been placed on the market. The EU declaration of conformity shall identify the pyrotechnic article for which it has been drawn up. | A copy of the EU declaration of conformity shall be made available to the relevant authorities upon request.5.2 | Valmistajan on laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin tuotemallille ja pidettävä se kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun pyrotekninen tuote on saatettu markkinoille. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on yksilöitävä pyrotekninen tuote, jota varten se on laadittu. | Jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on pyynnöstä toimitettava asiasta vastaaville viranomaisille.
6.   The manufacturer shall, for a period ending 10 years after the pyrotechnic article has been placed on the market, keep at the disposal of the national authorities:6.   Valmistajan on pidettävä kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun pyrotekninen tuote on saatettu markkinoille:
(a) | the documentation referred to in point 3.1;a) | 3.1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat;
(b) | the information relating to the change referred to in point 3.5, as approved;b) | tiedot 3.5 kohdassa tarkoitetuista muutoksista, sellaisina kuin ne on hyväksytty;
(c) | the decisions and reports of the notified body referred to in points 3.5, 4.3 and 4.4.c) | 3.5, 4.3 ja 4.4 kohdassa tarkoitetut ilmoitetun laitoksen päätökset ja kertomukset.
7.   Each notified body shall inform its notifying authorities of quality system approvals issued or withdrawn, and shall, periodically or upon request, make available to its notifying authorities the list of quality system approvals refused, suspended or otherwise restricted.7.   Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava omille ilmoittamisesta vastaaville viranomaisilleen myönnetyistä ja peruutetuista laatujärjestelmien hyväksynnöistä, ja sen on annettava säännöllisesti tai pyynnöstä omien ilmoittamisesta vastaavien viranomaistensa saataville luettelo laatujärjestelmien hyväksynnöistä, jotka on evätty tai peruutettu toistaiseksi tai joita on muutoin rajoitettu.
Each notified body shall inform the other notified bodies of quality system approvals which it has refused, suspended, withdrawn or otherwise restricted, and, upon request, of quality system approvals which it has issued.Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava muille ilmoitetuille laitoksille laatujärjestelmien hyväksynnöistä, jotka se on evännyt, peruuttanut toistaiseksi tai kokonaan tai muutoin rajoittanut, ja sen on pyynnöstä ilmoitettava laatujärjestelmien hyväksynnöistä, jotka se on antanut.
MODULE E:   Conformity to type based on product quality assuranceMODUULI E:   Tuotteiden laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus
1.   Conformity to type based on product quality assurance is that part of a conformity assessment procedure whereby the manufacturer fulfils the obligations laid down in points 2 and 5, and ensures and declares on his sole responsibility that the pyrotechnic articles concerned are in conformity with the type described in the EU-type examination certificate and satisfy the requirements of this Directive that apply to them.1.   Tuotteiden laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus on se vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osa, jossa valmistaja täyttää 2 ja 5 kohdassa säädetyt velvoitteet sekä varmistaa ja vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että kyseiset pyrotekniset tuotteet ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät niihin sovellettavat tämän direktiivin vaatimukset.
2.   Manufacturing2.   Valmistus
The manufacturer shall operate an approved quality system for final product inspection and testing of the pyrotechnic articles concerned as specified in point 3 and shall be subject to surveillance as specified in point 4.Valmistajan on sovellettava 3 kohdan mukaista hyväksyttyä laatujärjestelmää kyseisten pyroteknisten tuotteiden lopputarkastuksessa ja testauksessa, ja sen on oltava 4 kohdan mukaisen valvonnan alainen.
3.   Quality system3.   Laatujärjestelmä
3.1. | The manufacturer shall lodge an application for assessment of his quality system with the notified body of his choice for the pyrotechnic articles concerned. | The application shall include the following information: | (a) | the name and address of the manufacturer; | (b) | a written declaration that the same application has not been lodged with any other notified body; | (c) | all relevant information for the pyrotechnic article category envisaged; | (d) | the documentation concerning the quality system; | (e) | the technical documentation of the approved type and a copy of the EU-type examination certificate.3.1 | Valmistajan on tehtävä kyseessä olevien pyroteknisten tuotteiden osalta käyttämänsä laatujärjestelmän arviointia koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle. | Hakemuksessa on oltava: | a) | valmistajan nimi ja osoite; | b) | kirjallinen vakuutus siitä, ettei samaa hakemusta ole tehty toiselle ilmoitetulle laitokselle; | c) | kaikki asiaankuuluvat tiedot kyseisestä pyroteknisten tuotteiden ryhmästä; | d) | laatujärjestelmää koskevat asiakirjat; | e) | hyväksyttyä tyyppiä koskevat tekniset asiakirjat sekä jäljennös EU-tyyppitarkastustodistuksesta.
3.2. | The quality system shall ensure compliance of the pyrotechnic articles with the type described in the EU-type examination certificate and with the applicable requirements of this Directive. | All the elements, requirements and provisions adopted by the manufacturer shall be documented in a systematic and orderly manner in the form of written policies, procedures and instructions. The quality system documentation shall permit a consistent interpretation of the quality programmes, plans, manuals and records. | It shall, in particular, contain an adequate description of: | (a) | the quality objectives and the organisational structure, responsibilities and powers of the management with regard to product quality; | (b) | the examinations and tests that will be carried out after manufacture; | (c) | the quality records, such as inspection reports and test data, calibration data, qualification reports on the personnel concerned, etc.; | (d) | the means of monitoring the effective operation of the quality system.3.2 | Laatujärjestelmän avulla on varmistettava, että pyrotekniset tuotteet ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin ja tämän direktiivin sovellettavien vaatimusten mukaisia. | Kaikki valmistajan hyväksymät perusedellytykset, vaatimukset ja määräykset on kirjattava järjestelmällisesti ja täsmällisesti kirjallisiksi ohjelmiksi, menettelyiksi ja ohjeiksi. Laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen avulla on voitava tulkita yhdenmukaisesti laatuohjelmia, suunnitelmia, käsikirjoja ja tallenteita. | Niissä on erityisesti oltava riittävä kuvaus seuraavista: | a) | laatutavoitteista ja organisaation rakenteesta, johdon vastuualueista ja toimivallasta tuotteiden laadun osalta; | b) | valmistuksen jälkeen tehtävistä tarkastuksista ja testeistä; | c) | laatupöytäkirjoista, kuten tarkastusselostuksista ja testaus- ja kalibrointitiedoista, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvistä selvityksistä jne.; | d) | keinoista, joilla valvotaan laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta.
3.3. | The notified body shall assess the quality system to determine whether it satisfies the requirements referred to in point 3.2. | It shall presume conformity with those requirements in respect of the elements of the quality system that comply with the corresponding specifications of the relevant harmonised standard. | In addition to experience in quality management systems, the auditing team shall have at least one member with experience of evaluation in the relevant product field and product technology concerned, and knowledge of the applicable requirements of this Directive. The audit shall include an assessment visit to the manufacturer’s premises. The auditing team shall review the technical documentation referred to in point 3.1(e), in order to verify the manufacturer’s ability to identify the relevant requirements of this Directive and to carry out the necessary examinations with a view to ensuring compliance of the pyrotechnic article with those requirements. | The decision shall be notified to the manufacturer. The notification shall contain the conclusions of the audit and the reasoned assessment decision.3.3 | Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laatujärjestelmä ratkaistakseen, täyttääkö se 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset. | Ilmoitetun laitoksen on oletettava, että laatujärjestelmän osat, joissa noudatetaan asiaa koskevan yhdenmukaistetun standardin vastaavia eritelmiä, ovat näiden vaatimusten mukaisia. | Sen lisäksi, että auditointiryhmällä on oltava kokemusta laadunhallintajärjestelmistä, ryhmässä on oltava vähintään yksi jäsen, jolla on kokemusta kyseisen tuotealan ja tuoteteknologian arvioimisesta ja joka tuntee tämän direktiivin sovellettavat vaatimukset. Auditointiin on sisällyttävä tarkastuskäynti valmistajan tiloihin. Auditointiryhmän on tarkastettava 3.1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat sen varmistamiseksi, että valmistaja kykenee yksilöimään tämän direktiivin asiaankuuluvat vaatimukset ja suorittamaan tarvittavat tutkimukset, joiden tarkoituksena on varmistaa, että pyrotekninen tuote on näiden vaatimusten mukainen. | Päätös on annettava valmistajalle tiedoksi. Tiedoksiantoon on sisällyttävä auditoinnin päätelmät ja arviointipäätös perusteluineen.
3.4. | The manufacturer shall undertake to fulfil the obligations arising out of the quality system as approved and to maintain it so that it remains adequate and efficient.3.4 | Valmistaja sitoutuu täyttämään laatujärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, johtuvat velvollisuudet ja ylläpitämään laatujärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.
3.5. | The manufacturer shall keep the notified body that has approved the quality system informed of any intended change to the quality system. | The notified body shall evaluate any proposed changes and decide whether the modified quality system will continue to satisfy the requirements referred to in point 3.2 or whether a reassessment is necessary. | It shall notify the manufacturer of its decision. The notification shall contain the conclusions of the examination and the reasoned assessment decision.3.5 | Valmistajan on ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle kaikista laatujärjestelmään suunnitelluista muutoksista. | Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, täyttääkö muutettu laatujärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi. | Sen on annettava päätös valmistajalle tiedoksi. Tiedoksiantoon on sisällyttävä tutkimuksen päätelmät ja arviointipäätös perusteluineen.
4.   Surveillance under the responsibility of the notified body4.   Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta
4.1. | The purpose of surveillance is to make sure that the manufacturer duly fulfils the obligations arising out of the approved quality system.4.1 | Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä aiheutuvat velvoitteensa asianmukaisesti.
4.2. | The manufacturer shall, for assessment purposes, allow the notified body access to the manufacture, inspection, testing and storage sites and shall provide it with all necessary information, in particular: | (a) | the quality system documentation; | (b) | the quality records, such as inspection reports and test data, calibration data, qualification reports on the personnel concerned, etc.4.2 | Valmistajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle arviointitarkoituksia varten pääsy tuotanto-, tarkastus-, testaus- ja varastotiloihin sekä toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti: | a) | laatujärjestelmää koskevat asiakirjat; | b) | laatupöytäkirjat, kuten tarkastusselostukset ja testaus- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät selvitykset jne.
4.3. | The notified body shall carry out periodic audits to make sure that the manufacturer maintains and applies the quality system and shall provide the manufacturer with an audit report.4.3 | Ilmoitetun laitoksen on tehtävä määräajoin auditointeja varmistaakseen, että valmistaja ylläpitää ja noudattaa laatujärjestelmää, ja toimitettava auditointikertomus valmistajalle.
4.4. | In addition, the notified body may pay unexpected visits to the manufacturer. During such visits the notified body may, if necessary, carry out product tests, or have them carried out, in order to verify that the quality system is functioning correctly. The notified body shall provide the manufacturer with a visit report and, if tests have been carried out, with a test report.4.4 | Lisäksi ilmoitettu laitos voi tehdä ennalta ilmoittamatta käyntejä valmistajan luo. Näiden käyntien aikana ilmoitettu laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää tuotetestejä laatujärjestelmän asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Ilmoitetun laitoksen on toimitettava valmistajalle kertomus käynnistä sekä testiraportti, jos testejä on suoritettu.
5.   CE marking and EU declaration of conformity5.   CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
5.1. | The manufacturer shall affix the CE marking, and, under the responsibility of the notified body referred to in point 3.1, the latter’s identification number to each individual pyrotechnic article that is in conformity with the type described in the EU-type examination certificate and satisfies the applicable requirements of this Directive.5.1 | Valmistajan on kiinnitettävä CE-merkintä sekä 3.1 kohdassa tarkoitetun ilmoitetun laitoksen vastuulla kyseisen laitoksen tunnusnumero kuhunkin yksittäiseen pyrotekniseen tuotteeseen, joka on EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukainen ja joka täyttää tämän direktiivin sovellettavat vaatimukset.
5.2. | The manufacturer shall draw up a written EU declaration of conformity for each product model and keep it at the disposal of the national authorities for 10 years after the pyrotechnic article has been placed on the market. The EU declaration of conformity shall identify the pyrotechnic article for which it has been drawn up. | A copy of the EU declaration of conformity shall be made available to the relevant authorities upon request.5.2 | Valmistajan on laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin tuotemallille ja pidettävä se kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun pyrotekninen tuote on saatettu markkinoille. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on yksilöitävä pyrotekninen tuote, jota varten se on laadittu. | Jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on pyynnöstä toimitettava asiasta vastaaville viranomaisille.
6.   The manufacturer shall, for a period ending 10 years after the pyrotechnic article has been placed on the market, keep at the disposal of the national authorities:6.   Valmistajan on pidettävä kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun pyrotekninen tuote on saatettu markkinoille:
(a) | the documentation referred to in point 3.1;a) | 3.1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat;
(b) | the information relating to the change referred to in point 3.5, as approved;b) | tiedot 3.5 kohdassa tarkoitetuista muutoksista, sellaisina kuin ne on hyväksytty;
(c) | the decisions and reports of the notified body referred to in points 3.5, 4.3 and 4.4.c) | 3.5, 4.3 ja 4.4 kohdassa tarkoitetut ilmoitetun laitoksen päätökset ja kertomukset.
7.   Each notified body shall inform its notifying authorities of quality system approvals issued or withdrawn, and shall, periodically or upon request, make available to its notifying authorities the list of quality system approvals refused, suspended or otherwise restricted.7.   Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava omille ilmoittamisesta vastaaville viranomaisilleen myönnetyistä ja peruutetuista laatujärjestelmien hyväksynnöistä, ja sen on annettava säännöllisesti tai pyynnöstä omien ilmoittamisesta vastaavien viranomaistensa saataville luettelo laatujärjestelmien hyväksynnöistä, jotka on evätty tai peruutettu toistaiseksi tai joita on muutoin rajoitettu.
Each notified body shall inform the other notified bodies of quality system approvals which it has refused, suspended or withdrawn, and, upon request, of quality system approvals which it has issued.Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava muille ilmoitetuille laitoksille laatujärjestelmien hyväksynnöistä, jotka se on evännyt tai peruuttanut toistaiseksi tai kokonaan, ja sen on pyynnöstä ilmoitettava laatujärjestelmien hyväksynnöistä, jotka se on antanut.
MODULE G:   Conformity based on unit verificationMODUULI G:   Yksikkökohtaiseen tarkastukseen perustuva vaatimustenmukaisuus
1.   Conformity based on unit verification is the conformity assessment procedure whereby the manufacturer fulfils the obligations laid down in points 2, 3 and 5, and ensures and declares on his sole responsibility that the pyrotechnic article concerned, which has been subject to the provisions of point 4, is in conformity with the requirements of this Directive that apply to it.1.   Yksikkökohtaiseen tarkastukseen perustuva vaatimustenmukaisuus on vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, jossa valmistaja täyttää 2, 3 ja 5 kohdassa säädetyt velvoitteet sekä varmistaa ja vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että kyseinen pyrotekninen tuote, johon on sovellettu 4 kohdan säännöksiä, on siihen sovellettavien tämän direktiivin vaatimusten mukainen.
2.   Technical documentation2.   Tekniset asiakirjat
The manufacturer shall establish the technical documentation and make it available to the notified body referred to in point 4. The documentation shall make it possible to assess the pyrotechnic article’s conformity with the relevant requirements, and shall include an adequate analysis and assessment of the risk(s). The technical documentation shall specify the applicable requirements and cover, as far as relevant for the assessment, the design, manufacture and operation of the pyrotechnic article. The technical documentation shall, wherever applicable, contain at least the following elements:Valmistajan on laadittava tekniset asiakirjat ja annettava ne 4 kohdassa tarkoitetun ilmoitetun laitoksen saataville. Asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, onko pyrotekninen tuote asiaankuuluvien vaatimusten mukainen, ja niihin on sisällyttävä asianmukainen analyysi ja arviointi riskistä tai riskeistä. Teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä sovellettavat vaatimukset, ja niiden on katettava pyroteknisen tuotteen suunnittelu, valmistus ja toiminta, siinä määrin kuin se on olennaista arvioinnin kannalta. Teknisten asiakirjojen on sisällettävä soveltuvin osin ainakin seuraavat osatekijät:
(a) | a general description of the pyrotechnic article;a) | pyroteknisen tuotteen yleinen kuvaus;
(b) | conceptual design and manufacturing drawings and schemes of components, sub-assemblies, circuits, etc.;b) | rakenne- ja valmistuspiirustukset sekä komponenttien, osakokoonpanojen, piirien jne. kaaviot;
(c) | descriptions and explanations necessary for the understanding of those drawings and schemes and the operation of the pyrotechnic article;c) | kuvaukset ja selitykset, jotka selvittävät näitä piirustuksia ja kaavioita sekä pyroteknisen tuotteen toimintaa;
(d) | a list of the harmonised standards applied in full or in part, the references of which have been published in the Official Journal of the European Union, and, where those harmonised standards have not been applied, descriptions of the solutions adopted to meet the essential safety requirements of this Directive, including a list of other relevant technical specifications applied. In the case of partly applied harmonised standards, the technical documentation shall specify the parts which have been applied;d) | luettelo kokonaan tai osittain sovelletuista yhdenmukaistetuista standardeista, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja, jos näitä yhdenmukaistettuja standardeja ei ole sovellettu, kuvaukset ratkaisuista, jotka on valittu tämän direktiivin olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi, mukaan lukien luettelo sovelletuista muista asiaankuuluvista teknisistä eritelmistä. Osittain sovellettujen yhdenmukaistettujen standardien tapauksessa teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä osat, joita on sovellettu;
(e) | results of design calculations made, examinations carried out, etc.;e) | suoritettujen suunnittelulaskelmien ja tarkastusten jne. tulokset;
(f) | test reports.f) | testiraportit.
The manufacturer shall keep the technical documentation at the disposal of the relevant national authorities for 10 years after the pyrotechnic article has been placed on the market.Valmistajan on pidettävä tekniset asiakirjat asianomaisten kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun pyrotekninen tuote on saatettu markkinoille.
3.   Manufacturing3.   Valmistus
The manufacturer shall take all measures necessary so that the manufacturing process and its monitoring ensure conformity of the manufactured pyrotechnic article with the applicable requirements of this Directive.Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistusprosessilla ja sen valvonnalla taataan, että valmistettu pyrotekninen tuote on tämän direktiivin sovellettavien vaatimusten mukainen.
4.   Verification4.   Tarkastus
A notified body chosen by the manufacturer shall carry out appropriate examinations and tests, set out in the relevant harmonised standards and/or equivalent tests set out in other relevant technical specifications, to check the conformity of the pyrotechnic article with the applicable requirements of this Directive, or have them carried out. In the absence of such a harmonised standard the notified body concerned shall decide on the appropriate tests to be carried out.Valmistajan valitseman ilmoitetun laitoksen on tehtävä tai teetettävä asiaa koskevissa yhdenmukaistetuissa standardeissa yksilöidyt tarkastukset ja testit ja/tai muiden asiaankuuluvien teknisten eritelmien mukaiset vastaavat testit sen tarkastamiseksi, että pyrotekninen tuote on tämän direktiivin sovellettavien vaatimusten mukainen. Jos tällaista yhdenmukaistettua standardia ei ole, kyseisen ilmoitetun laitoksen on päätettävä toteutettavista tarkoituksenmukaisista testeistä.
The notified body shall issue a certificate of conformity in respect of the examinations and tests carried out and shall affix its identification number to the approved pyrotechnic article, or have it affixed under its responsibility.Ilmoitetun laitoksen on myönnettävä tehtyjen tarkastusten ja testien perusteella vaatimustenmukaisuustodistus ja kiinnitettävä tai kiinnitytettävä omalla vastuullaan tunnusnumeronsa hyväksyttyyn pyrotekniseen tuotteeseen.
The manufacturer shall keep the certificates of conformity at the disposal of the national authorities for 10 years after the pyrotechnic article has been placed on the market.Valmistajan on pidettävä vaatimustenmukaisuustodistukset kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun pyrotekninen tuote on saatettu markkinoille.
5.   CE marking and EU declaration of conformity5.   CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
5.1. | The manufacturer shall affix the CE marking and, under the responsibility of the notified body referred to in point 4, the latter’s identification number to each pyrotechnic article that satisfies the applicable requirements of this Directive.5.1 | Valmistajan on kiinnitettävä CE-merkintä sekä 4 kohdassa tarkoitetun ilmoitetun laitoksen vastuulla kyseisen laitoksen tunnusnumero kuhunkin pyrotekniseen tuotteeseen, joka täyttää tämän direktiivin sovellettavat vaatimukset.
5.2. | The manufacturer shall draw up a written EU declaration of conformity and keep it at the disposal of the national authorities for 10 years after the pyrotechnic article has been placed on the market. The EU declaration of conformity shall identify the pyrotechnic article for which it has been drawn up. | A copy of the EU declaration of conformity shall be made available to the relevant authorities upon request.5.2 | Valmistajan on laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja pidettävä se kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun pyrotekninen tuote on saatettu markkinoille. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on yksilöitävä pyrotekninen tuote, jota varten se on laadittu. | Jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on pyynnöstä toimitettava asiasta vastaaville viranomaisille.
MODULE H:   Conformity based on full quality assuranceMODUULI H:   Täydelliseen laadunvarmistukseen perustuva vaatimustenmukaisuus
1.   Conformity based on full quality assurance is the conformity assessment procedure whereby the manufacturer fulfils the obligations laid down in points 2 and 5, and ensures and declares on his sole responsibility that the pyrotechnic articles concerned satisfy the requirements of this Directive that apply to them.1.   Täydelliseen laadunvarmistukseen perustuva vaatimustenmukaisuus on vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, jossa valmistaja täyttää 2 ja 5 kohdassa säädetyt velvoitteet sekä varmistaa ja vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että kyseiset pyrotekniset tuotteet täyttävät niihin sovellettavat tämän direktiivin vaatimukset.
2.   Manufacturing2.   Valmistus
The manufacturer shall operate an approved quality system for design, manufacture and final product inspection and testing of the pyrotechnic articles concerned as specified in point 3 and shall be subject to surveillance as specified in point 4.Valmistajan on sovellettava 3 kohdan mukaista hyväksyttyä laatujärjestelmää kyseisten pyroteknisten tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa sekä tuotteen lopputarkastuksessa ja testauksessa, ja sen on oltava 4 kohdan mukaisen valvonnan alainen.
3.   Quality system3.   Laatujärjestelmä
3.1. | The manufacturer shall lodge an application for assessment of his quality system with the notified body of his choice for the pyrotechnic articles concerned. | The application shall include: | (a) | the name and address of the manufacturer; | (b) | the technical documentation for one model of each pyrotechnic article category intended to be manufactured. The technical documentation shall, wherever applicable, contain at least the following elements: | — | a general description of the pyrotechnic article; | — | conceptual design and manufacturing drawings and schemes of components, sub-assemblies, circuits, etc.; | — | descriptions and explanations necessary for the understanding of those drawings and schemes and the operation of the pyrotechnic article; | — | a list of the harmonised standards applied in full or in part, the references of which have been published in the Official Journal of the European Union, and, where those harmonised standards have not been applied, descriptions of the solutions adopted to meet the essential safety requirements of this Directive, including a list of other relevant technical specifications applied. In the event of partly applied harmonised standards, the technical documentation shall specify the parts which have been applied; | — | results of design calculations made, examinations carried out, etc.; | — | test reports; | (c) | the documentation concerning the quality system; | (d) | a written declaration that the same application has not been lodged with any other notified body.3.1 | Valmistajan on tehtävä kyseessä olevien pyroteknisten tuotteiden osalta käyttämänsä laatujärjestelmän arviointia koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle. | Hakemuksessa on oltava: | a) | valmistajan nimi ja osoite; | b) | tekniset asiakirjat yhdestä mallista kutakin valmistettavaksi tarkoitettua pyroteknisten tuotteiden ryhmää kohti. Teknisten asiakirjojen on sisällettävä soveltuvin osin ainakin seuraavat osatekijät: | — | pyroteknisen tuotteen yleinen kuvaus; | — | rakenne- ja valmistuspiirustukset sekä komponenttien, osakokoonpanojen, piirien jne. kaaviot; | — | kuvaukset ja selitykset, jotka selvittävät näitä piirustuksia ja kaavioita sekä pyroteknisen tuotteen toimintaa; | — | luettelo kokonaan tai osittain sovelletuista yhdenmukaistetuista standardeista, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja, jos näitä yhdenmukaistettuja standardeja ei ole sovellettu, kuvaukset ratkaisuista, jotka on valittu tämän direktiivin olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi, mukaan lukien luettelo sovelletuista muista asiaankuuluvista teknisistä eritelmistä. Osittain sovellettujen yhdenmukaistettujen standardien tapauksessa teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä osat, joita on sovellettu; | — | suoritettujen suunnittelulaskelmien ja tarkastusten jne. tulokset; | — | testiraportit; | c) | laatujärjestelmää koskevat asiakirjat; | d) | kirjallinen vakuutus siitä, ettei samaa hakemusta ole tehty toiselle ilmoitetulle laitokselle.
3.2. | The quality system shall ensure compliance of the pyrotechnic articles with the applicable requirements of this Directive. | All the elements, requirements and provisions adopted by the manufacturer shall be documented in a systematic and orderly manner in the form of written policies, procedures and instructions. That quality system documentation shall permit a consistent interpretation of the quality programmes, plans, manuals and records. | It shall, in particular, contain an adequate description of: | (a) | the quality objectives and the organisational structure, responsibilities and powers of the management with regard to design and product quality; | (b) | the technical design specifications, including standards that will be applied and, where the relevant harmonised standards will not be applied in full, the means that will be used to ensure that the essential safety requirements of this Directive will be met; | (c) | the design control and design verification techniques, processes and systematic actions that will be used when designing the pyrotechnic articles pertaining to the pyrotechnic article category covered; | (d) | the corresponding manufacturing, quality control and quality assurance techniques, processes and systematic actions that will be used; | (e) | the examinations and tests that will be carried out before, during and after manufacture, and the frequency with which they will be carried out; | (f) | the quality records, such as inspection reports and test data, calibration data, qualification reports on the personnel concerned, etc.; | (g) | the means of monitoring the achievement of the required design and product quality and the effective operation of the quality system.3.2 | Laatujärjestelmän avulla on varmistettava, että pyrotekniset tuotteet ovat niihin sovellettavien tämän direktiivin vaatimusten mukaisia. | Kaikki valmistajan hyväksymät perusedellytykset, vaatimukset ja määräykset on kirjattava järjestelmällisesti ja täsmällisesti kirjallisiksi ohjelmiksi, menettelyiksi ja ohjeiksi. Näiden laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen avulla on voitava tulkita yhdenmukaisesti laatuohjelmia, suunnitelmia, käsikirjoja ja tallenteita. | Niissä on erityisesti oltava riittävä kuvaus seuraavista: | a) | laatutavoitteista ja organisaation rakenteesta, johdon vastuualueista ja toimivallasta tuotteiden laadun osalta; | b) | sovellettavista teknisistä suunnittelueritelmistä, standardit mukaan lukien, ja jos asiaa koskevia yhdenmukaistettuja standardeja ei noudateta kaikilta osin, käytettävistä keinoista, joilla varmistetaan, että tämän direktiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät; | c) | suunnittelun valvonta- ja tarkastusmenetelmistä, prosesseista ja järjestelmällisistä toimista, joita aiotaan käyttää kyseiseen pyroteknisten tuotteiden ryhmään kuuluvien pyroteknisten tuotteiden suunnittelussa; | d) | vastaavista valmistusta, laadunvalvontaa ja laadunvarmistusta koskevista menetelmistä, prosesseista ja järjestelmällisistä toimista, joita aiotaan käyttää; | e) | ennen valmistusta, valmistuksen aikana ja sen jälkeen tehtävistä tarkastuksista ja testeistä sekä niiden suoritustiheydestä; | f) | laatupöytäkirjoista, kuten tarkastusselostuksista ja testaus- ja kalibrointitiedoista, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvistä selvityksistä jne.; | g) | keinoista, joilla valvotaan tuotteilta ja suunnittelulta vaaditun laadun toteutumista sekä laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta.
3.3. | The notified body shall assess the quality system to determine whether it satisfies the requirements referred to in point 3.2. | It shall presume conformity with those requirements in respect of the elements of the quality system that comply with the corresponding specifications of the relevant harmonised standard. | In addition to experience in quality management systems, the auditing team shall have at least one member experienced as an assessor in the relevant product field and product technology concerned, and knowledge of the applicable requirements of this Directive. The audit shall include an assessment visit to the manufacturer’s premises. The auditing team shall review the technical documentation referred to in point 3.1(b) to verify the manufacturer’s ability to identify the applicable requirements of this Directive and to carry out the necessary examinations with a view to ensuring compliance of the pyrotechnic article with those requirements. | The manufacturer shall be notified of the decision. | The notification shall contain the conclusions of the audit and the reasoned assessment decision.3.3 | Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laatujärjestelmä ratkaistakseen, täyttääkö se 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset. | Ilmoitetun laitoksen on oletettava, että laatujärjestelmän osat, joissa noudatetaan asiaa koskevan yhdenmukaistetun standardin vastaavia eritelmiä, ovat näiden vaatimusten mukaisia. | Sen lisäksi, että auditointiryhmällä on oltava kokemusta laadunhallintajärjestelmistä, ryhmässä on oltava vähintään yksi jäsen, jolla on kokemusta kyseisen tuotealan ja tuoteteknologian arvioimisesta ja joka tuntee tämän direktiivin sovellettavat vaatimukset. Auditointiin on sisällyttävä tarkastuskäynti valmistajan tiloihin. Auditointiryhmän on tarkastettava 3.1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat sen varmistamiseksi, että valmistaja kykenee yksilöimään tämän direktiivin asiaankuuluvat vaatimukset ja suorittamaan tarvittavat tutkimukset, joiden tarkoituksena on varmistaa, että pyrotekninen tuote on näiden vaatimusten mukainen. | Päätöksestä on ilmoitettava valmistajalle. | Ilmoitukseen on sisällyttävä auditoinnin päätelmät ja arviointipäätös perusteluineen.
3.4. | The manufacturer shall undertake to fulfil the obligations arising out of the quality system as approved and to maintain it so that it remains adequate and efficient.3.4 | Valmistaja sitoutuu täyttämään laatujärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, johtuvat velvollisuudet ja ylläpitämään laatujärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.
3.5. | The manufacturer shall keep the notified body that has approved the quality system informed of any intended change to the quality system. | The notified body shall evaluate any proposed changes and decide whether the modified quality system will continue to satisfy the requirements referred to in point 3.2 or whether a reassessment is necessary. | It shall notify the manufacturer of its decision. The notification shall contain the conclusions of the examination and the reasoned assessment decision.3.5 | Valmistajan on ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle kaikista laatujärjestelmään suunnitelluista muutoksista. | Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, täyttääkö muutettu laatujärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi. | Sen on ilmoitettava päätöksestään valmistajalle. Ilmoitukseen on sisällyttävä tutkimuksen päätelmät ja arviointipäätös perusteluineen.
4.   Surveillance under the responsibility of the notified body4.   Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta
4.1. | The purpose of surveillance is to make sure that the manufacturer duly fulfils the obligations arising out of the approved quality system.4.1 | Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä aiheutuvat velvoitteensa asianmukaisesti.
4.2. | The manufacturer shall, for assessment purposes, allow the notified body access to the design, manufacture, inspection, testing and storage sites and shall provide it with all necessary information, in particular: | (a) | the quality system documentation; | (b) | the quality records as provided for by the design part of the quality system such as the results of analyses, calculations, tests, etc.; | (c) | the quality records as provided for by the manufacturing part of the quality system such as inspection reports and test data, calibration data, qualification reports on the personnel concerned, etc.4.2 | Valmistajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle arviointitarkoituksia varten pääsy suunnittelu-, tuotanto-, tarkastus-, testaus- ja varastotiloihin sekä toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti: | a) | laatujärjestelmää koskevat asiakirjat; | b) | laatujärjestelmän suunnittelua koskevaan osaan liittyvät laatupöytäkirjat, kuten tutkimusten, laskelmien ja testien tulokset jne.; | c) | laatujärjestelmän valmistusta koskevaan osaan liittyvät laatupöytäkirjat, kuten tarkastusselostukset ja testaus- ja kalibrointitiedot sekä asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät selvitykset.
4.3. | The notified body shall carry out periodic audits to make sure that the manufacturer maintains and applies the quality system and shall provide the manufacturer with an audit report.4.3 | Ilmoitetun laitoksen on tehtävä määräajoin auditointeja varmistaakseen, että valmistaja ylläpitää ja noudattaa laatujärjestelmää, ja toimitettava auditointikertomus valmistajalle.
4.4. | In addition, the notified body may pay unexpected visits to the manufacturer. During such visits, the notified body may, if necessary, carry out product tests, or have them carried out, in order to check the proper functioning of the quality system. It shall provide the manufacturer with a visit report and, if tests have been carried out, with a test report.4.4 | Lisäksi ilmoitettu laitos voi tehdä ennalta ilmoittamatta käyntejä valmistajan luo. Näiden käyntien aikana ilmoitettu laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää tuotteiden testejä laatujärjestelmän asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Ilmoitetun laitoksen on toimitettava valmistajalle kertomus käynnistä sekä testiraportti, jos testejä on suoritettu.
5.   CE marking and EU declaration of conformity5.   CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
5.1. | The manufacturer shall affix the CE marking and, under the responsibility of the notified body referred to in point 3.1, the latter’s identification number to each individual pyrotechnic article that satisfies the applicable requirements of this Directive.5.1 | Valmistajan on kiinnitettävä CE-merkintä sekä 3.1 kohdassa tarkoitetun ilmoitetun laitoksen vastuulla kyseisen laitoksen tunnusnumero kuhunkin yksittäiseen pyrotekniseen tuotteeseen, joka täyttää tämän direktiivin sovellettavat vaatimukset.
5.2. | The manufacturer shall draw up a written EU declaration of conformity for each product model and keep it at the disposal of the national authorities for 10 years after the pyrotechnic article has been placed on the market. The EU declaration of conformity shall identify the pyrotechnic article for which it has been drawn up. | A copy of the EU declaration of conformity shall be made available to the relevant authorities upon request.5.2 | Valmistajan on laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin tuotemallille ja pidettävä se kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun pyrotekninen tuote on saatettu markkinoille. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on yksilöitävä pyrotekninen tuote, jota varten se on laadittu. | Jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on pyynnöstä toimitettava asiasta vastaaville viranomaisille.
6.   The manufacturer shall, for a period ending 10 years after the pyrotechnic article has been placed on the market, keep at the disposal of the national authorities:6.   Valmistajan on pidettävä kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun pyrotekninen tuote on saatettu markkinoille:
(a) | the technical documentation referred to in point 3.1;a) | 3.1 kohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat;
(b) | the documentation concerning the quality system referred to in point 3.1;b) | 3.1 kohdassa tarkoitetut laatujärjestelmää koskevat asiakirjat;
(c) | the information relating to the change referred to in point 3.5, as approved;c) | tiedot 3.5 kohdassa tarkoitetuista muutoksista, sellaisina kuin ne on hyväksytty;
(d) | the decisions and reports of the notified body referred to in points 3.5, 4.3 and 4.4.d) | 3.5, 4.3 ja 4.4 kohdassa tarkoitetut ilmoitetun laitoksen päätökset ja kertomukset.
7.   Each notified body shall inform its notifying authorities of quality system approvals issued or withdrawn and shall, periodically or upon request, make available to its notifying authorities the list of quality system approvals refused, suspended or otherwise restricted.7.   Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava omille ilmoittamisesta vastaaville viranomaisilleen myönnetyistä ja peruutetuista laatujärjestelmien hyväksynnöistä, ja sen on annettava säännöllisesti tai pyynnöstä omien ilmoittamisesta vastaavien viranomaistensa saataville luettelo laatujärjestelmien hyväksynnöistä, jotka on evätty tai peruutettu toistaiseksi tai joita on muutoin rajoitettu.
Each notified body shall inform the other notified bodies of quality system approvals which it has refused, suspended or withdrawn, and, upon request, of quality system approvals which it has issued.Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava muille ilmoitetuille laitoksille laatujärjestelmien hyväksynnöistä, jotka se on evännyt tai peruuttanut toistaiseksi tai kokonaan, ja sen on pyynnöstä ilmoitettava laatujärjestelmien hyväksynnöistä, jotka se on antanut.
ANNEX IIILIITE III
EU DECLARATION OF CONFORMITY (No XXXX)  (1)EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (nro XXXX)  (1)
1. | Registration number in accordance with Article 9:1. | 9 artiklan mukainen rekisteröintinumero:
2. | Product, batch or serial number:2. | Tuote-, erä- tai sarjanumero:
3. | Name and address of the manufacturer:3. | Valmistajan nimi ja osoite:
4. | This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.4. | Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.
5. | Object of the declaration (identification of product allowing traceability):5. | Vakuutuksen kohde (jäljitettävyyden mahdollistava tuotteen tunniste):
6. | The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:6. | Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen:
7. | References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:7. | Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:
8. | The notified body … (name, number) performed … (description of intervention) and issued the certificate:8. | Ilmoitettu laitos … (nimi, numero) suoritti … (toimenpiteen kuvaus) ja antoi todistuksen:
9. | Additional information: |   | Signed for and on behalf of: |   | (place and date of issue): |   | (name, function) (signature):9. | Lisätietoja: |   | … puolesta allekirjoittanut |   | (antamispaikka ja -päivämäärä): |   | (nimi, tehtävä) (allekirjoitus):
(1)  It is optional for the manufacturer to assign a number to the declaration of conformity.(1)  Valmistaja voi päättää, antaako se vaatimustenmukaisuusvakuutukselle numeron.
ANNEX IVLIITE IV
PART AA   OSA
Repealed Directive with the amendment theretoKumottu direktiivi muutoksineen
(referred to in Article 48)(48 artiklassa tarkoitetut)
Directive 2007/23/EC of the European Parliament and of the Council | (OJ L 154, 14.6.2007, p. 1). |  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/23/EY | (EUVL L 154, 14.6.2007, s. 1) |  
Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council | (OJ L 316, 14.11.2012, p. 12). | Only point (h) of Article 26(1)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012 | (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12) | Ainoastaan 26 artiklan 1 kohdan h alakohta
PART BB   OSA
Time-limits for transposition into national law and dates of applicationMääräajat direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamispäivät
(referred to in Article 48)(48 artiklassa tarkoitetut)
Directive | Time-limit for transposition | Date of applicationDirektiivi | Määräaika saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä | Soveltamispäivä
2007/23/EC | 4 January 2010 | 4 July 2010 (fireworks of categories F1, F2 and F3) | 4 July 2013 (fireworks of category F4, other pyrotechnic articles and theatrical pyrotechnic articles)2007/23/EY | 4. tammikuuta 2010 | 4. heinäkuuta 2010 (luokkien F1, F2 ja F3 ilotulitusvälineet) | 4. heinäkuuta 2013 (luokan F4 ilotulitusvälineet, muut pyrotekniset tuotteet ja teattereissa käytettävät pyrotekniset tuotteet)
ANNEX VLIITE V
CORRELATION TABLEVASTAAVUUSTAULUKKO
Directive 2007/23/EC | This DirectiveDirektiivi 2007/23/EY | Tämä direktiivi
Article 1(1) | Article 1(1)1 artiklan 1 kohta | 1 artiklan 1 kohta
Article 1(2) | Article 1(2)1 artiklan 2 kohta | 1 artiklan 2 kohta
Article 1(3) | Article 2(1)1 artiklan 3 kohta | 2 artiklan 1 kohta
Article 1(4)(a) | Article 2(2)(a)1 artiklan 4 kohdan a alakohta | 2 artiklan 2 kohdan a alakohta
Article 1(4)(b) | Article 2(2)(b)1 artiklan 4 kohdan b alakohta | 2 artiklan 2 kohdan b alakohta
Article 1(4)(c) | Article 2(2)(c)1 artiklan 4 kohdan c alakohta | 2 artiklan 2 kohdan c alakohta
Article 1(4)(d) | Article 2(2)(d)1 artiklan 4 kohdan d alakohta | 2 artiklan 2 kohdan d alakohta
Article 1(4)(e) | Article 2(2)(e)1 artiklan 4 kohdan e alakohta | 2 artiklan 2 kohdan e alakohta
Article 1(4)(f) | Article 2(2)(f) and Article 3(5)1 artiklan 4 kohdan f alakohta | 2 artiklan 2 kohdan f alakohta ja 3 artiklan 5 kohta
Article 2(1) | Article 3(1)2 artiklan 1 kohta | 3 artiklan 1 kohta
Article 2(2), first sentence | Article 3(8)2 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke | 3 artiklan 8 kohta
Article 2(2), second sentence | Article 2(2)(g)2 artiklan 2 kohdan toinen virke | 2 artiklan 2 kohdan g alakohta
Article 2(3) | Article 3(2)2 artiklan 3 kohta | 3 artiklan 2 kohta
Article 2(4) | Article 3(3)2 artiklan 4 kohta | 3 artiklan 3 kohta
Article 2(5) | Article 3(4)2 artiklan 5 kohta | 3 artiklan 4 kohta
Article 2(6) | Article 3(9)2 artiklan 6 kohta | 3 artiklan 9 kohta
Article 2(7) | Article 3(10)2 artiklan 7 kohta | 3 artiklan 10 kohta
Article 2(8) | Article 3(11)2 artiklan 8 kohta | 3 artiklan 11 kohta
Article 2(9) | Article 3(14)2 artiklan 9 kohta | 3 artiklan 14 kohta
Article 2(10) | Article 3(6)2 artiklan 10 kohta | 3 artiklan 6 kohta
— | Article 3(7)— | 3 artiklan 7 kohta
— | Article 3(12)— | 3 artiklan 12 kohta
— | Article 3(13)— | 3 artiklan 13 kohta
— | Article 3(15) to (22)— | 3 artiklan 15–22 kohta
Article 3(1) | Article 6(1)3 artiklan 1 kohta | 6 artiklan 1 kohta
Article 3(2) | Article 6(2)3 artiklan 2 kohta | 6 artiklan 2 kohta
Article 4(1) | Article 8(1)4 artiklan 1 kohta | 8 artiklan 1 kohta
Article 4(2), first subparagraph | Article 12(1) to (9) and Article 144 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta | 12 artiklan 1–9 kohta ja 14 artikla
Article 4(2), second subparagraph | Article 144 artiklan 2 kohdan toinen alakohta | 14 artikla
Article 4(3) | Article 13(1) and Article 13(2), first subparagraph4 artiklan 3 kohta | 13 artiklan 1 kohta ja 13 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta
— | Article 13(2), second subparagraph— | 13 artiklan 2 kohdan toinen alakohta
— | Article 13(3)— | 13 artiklan 3 kohta
— | Article 13(4)— | 13 artiklan 4 kohta
— | Article 13(5)— | 13 artiklan 5 kohta
Article 4(4)(a) | Article 8(2), first subparagraph4 artiklan 4 kohdan a alakohta | 8 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta
Article 4(4)(b) | Article 8(2), second subparagraph, and Article 8(5)4 artiklan 4 kohdan b alakohta | 8 artiklan 2 kohdan toinen alakohta ja 8 artiklan 5 kohta
— | Article 8(3), (4) and (6) to (9)— | 8 artiklan 3 ja 4 kohta sekä 6–9 kohta
— | Article 15— | 15 artikla
— | Article 9— | 9 artikla
Article 5(1) | Article 55 artiklan 1 kohta | 5 artikla
Article 5(2) | —5 artiklan 2 kohta | —
Article 6(1) | Article 4(1)6 artiklan 1 kohta | 4 artiklan 1 kohta
Article 6(2) | Article 4(2)6 artiklan 2 kohta | 4 artiklan 2 kohta
Article 6(3) | Article 4(3)6 artiklan 3 kohta | 4 artiklan 3 kohta
Article 6(4) | Article 4(4)6 artiklan 4 kohta | 4 artiklan 4 kohta
Article 7(1) | Article 7(1)7 artiklan 1 kohta | 7 artiklan 1 kohta
Article 7(2) | Article 7(2)7 artiklan 2 kohta | 7 artiklan 2 kohta
Article 7(3) | Article 7(3)7 artiklan 3 kohta | 7 artiklan 3 kohta
— | Article 7(4)— | 7 artiklan 4 kohta
Article 8(1) | —8 artiklan 1 kohta | —
Article 8(2) | —8 artiklan 2 kohta | —
Article 8(3), first sentence | —8 artiklan 3 kohdan ensimmäinen virke | —
Article 8(3), second sentence | Article 168 artiklan 3 kohdan toinen virke | 16 artikla
Article 8(3), third sentence | —8 artiklan 3 kohdan kolmas virke | —
Article 8(4) | —8 artiklan 4 kohta | —
Article 9 | Article 179 artikla | 17 artikla
— | Article 18— | 18 artikla
Article 10(1) | Article 21 and Article 30(1)10 artiklan 1 kohta | 21 artikla ja 30 artiklan 1 kohta
Article 10(2) | Article 30(2)10 artiklan 2 kohta | 30 artiklan 2 kohta
Article 10(3) | Articles 25 and 2610 artiklan 3 kohta | 25 ja 26 artikla
Article 10(4) | Article 31(1)10 artiklan 4 kohta | 31 artiklan 1 kohta
Article 10(5) | Article 31(2)10 artiklan 5 kohta | 31 artiklan 2 kohta
Article 10(6) | —10 artiklan 6 kohta | —
— | Articles 22 to 24— | 22–24 artikla
— | Articles 27 to 29— | 27–29 artikla
  | Articles 32 to 37  | 32–37 artikla
Article 11(1) | Article 20(1)11 artiklan 1 kohta | 20 artiklan 1 kohta
Article 11(2) | Article 1911 artiklan 2 kohta | 19 artikla
Article 11(3) | Article 1911 artiklan 3 kohta | 19 artikla
— | Article 20(2)— | 20 artiklan 2 kohta
  | Article 20(3)  | 20 artiklan 3 kohta
— | Article 20(4)— | 20 artiklan 4 kohta
— | Article 20(5)— | 20 artiklan 5 kohta
Article 12(1) | Article 10(1)12 artiklan 1 kohta | 10 artiklan 1 kohta
Article 12(2) | Article 10(2)12 artiklan 2 kohta | 10 artiklan 2 kohta
Article 12(3) | Article 10(3)12 artiklan 3 kohta | 10 artiklan 3 kohta
Article 12(4) | Article 10(4)12 artiklan 4 kohta | 10 artiklan 4 kohta
Article 12(5) | Article 10(5)12 artiklan 5 kohta | 10 artiklan 5 kohta
Article 12(6) | —12 artiklan 6 kohta | —
Article 13(1) | Article 11(1)13 artiklan 1 kohta | 11 artiklan 1 kohta
Article 13(2) | Article 11(2)13 artiklan 2 kohta | 11 artiklan 2 kohta
Article 13(3) | Article 11(3)13 artiklan 3 kohta | 11 artiklan 3 kohta
Article 14(1) | Article 38(1)14 artiklan 1 kohta | 38 artiklan 1 kohta
Article 14(2) | Article 38(2)14 artiklan 2 kohta | 38 artiklan 2 kohta
Article 14(3) | Article 38(2)14 artiklan 3 kohta | 38 artiklan 2 kohta
Article 14(4) | Article 38(2)14 artiklan 4 kohta | 38 artiklan 2 kohta
Article 14(5) | Article 38(3)14 artiklan 5 kohta | 38 artiklan 3 kohta
Article 14(6) | Article 38(2)14 artiklan 6 kohta | 38 artiklan 2 kohta
Article 14(7) | Article 38(2)14 artiklan 7 kohta | 38 artiklan 2 kohta
Article 15 | Article 39(1), first subparagraph15 artikla | 39 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta
— | Article 39(1), second, third and fourth subparagraphs— | 39 artiklan 1 kohdan toinen, kolmas ja neljäs alakohta
— | Article 39(2) to (8)— | 39 artiklan 2–8 kohta
Article 16(1) | Article 40(1), first subparagraph16 artiklan 1 kohta | 40 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta
Article 16(2) | Article 40(2) and (3)16 artiklan 2 kohta | 40 artiklan 2 ja 3 kohta
Article 16(3) | Article 42(1)(a)16 artiklan 3 kohta | 42 artiklan 1 kohdan a alakohta
— | Article 40(1), second subparagraph— | 40 artiklan 1 kohdan toinen alakohta
— | Article 41— | 41 artikla
— | Article 42(1)(b) to (h) and Article 42(2)— | 42 artiklan 1 kohdan b–h kohta ja 42 artiklan 2 kohta
Article 17(1) | Article 38(2)17 artiklan 1 kohta | 38 artiklan 2 kohta
Article 17(2) | Article 38(2)17 artiklan 2 kohta | 38 artiklan 2 kohta
Article 18(1) | —18 artiklan 1 kohta | —
Article 18(2) | Article 4318 artiklan 2 kohta | 43 artikla
Article 19 | Article 4419 artikla | 44 artikla
Article 20 | Article 4520 artikla | 45 artikla
— | Article 46(1)— | 46 artiklan 1 kohta
Article 21(1) | Article 47(1), first subparagraph21 artiklan 1 kohta | 47 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta
Article 21(2) | Article 47(1), second subparagraph21 artiklan 2 kohta | 47 artiklan 1 kohdan toinen alakohta
— | Article 47(2)— | 47 artiklan 2 kohta
Article 21(3) | Article 47(3)21 artiklan 3 kohta | 47 artiklan 3 kohta
Article 21(4) | Article 47(4)21 artiklan 4 kohta | 47 artiklan 4 kohta
Article 21(5) | Article 46(2) and (3)21 artiklan 5 kohta | 46 artiklan 2 ja 3 kohta
Article 21(6) | Article 46(4)21 artiklan 6 kohta | 46 artiklan 4 kohta
— | Article 46(5)— | 46 artiklan 5 kohta
— | Article 48— | 48 artikla
Article 22 | Article 4922 artikla | 49 artikla
Article 23 | Article 5023 artikla | 50 artikla
Annex I(1) | Annex I, point 1Liitteessä I oleva 1 kohta | Liitteessä I oleva 1 kohta
Annex I(2) | Annex I, point 2Liitteessä I oleva 2 kohta | Liitteessä I oleva 2 kohta
Annex I(3) | Annex I, point 3Liitteessä I oleva 3 kohta | Liitteessä I oleva 3 kohta
Annex I(4)(a) | Annex I, point 4Liitteessä I olevan 4 kohdan a alakohta | Liitteessä I oleva 4 kohta
Annex I(4)(b) | Annex I, point 4Liitteessä I olevan 4 kohdan b alakohta | Liitteessä I oleva 4 kohta
Annex I(5) | Annex I, point 5Liitteessä I oleva 5 kohta | Liitteessä I oleva 5 kohta
Annex II(1) | Annex II, Module BLiitteessä II oleva 1 kohta | Liitteessä II oleva moduuli B
Annex II(2) | Annex II, Module C2Liitteessä II oleva 2 kohta | Liitteessä II oleva moduuli C2
Annex II(3) | Annex II, Module DLiitteessä II oleva 3 kohta | Liitteessä II oleva moduuli D
Annex II(4) | Annex II, Module ELiitteessä II oleva 4 kohta | Liitteessä II oleva moduuli E
Annex II(5) | Annex II, Module GLiitteessä II oleva 5 kohta | Liitteessä II oleva moduuli G
Annex II(6) | Annex II, Module HLiitteessä II oleva 6 kohta | Liitteessä II oleva moduuli H
Annex III | Article 25Liite III | 25 artikla
Annex IV | Article 19Liite IV | 19 artikla
— | Annex III— | Liite III
— | Annex IV— | Liite IV
— | Annex V— | Liite V