?

Avis juridique important Avis juridique important
||
32000R134832000R1348
Council regulation (EC) No 1348/2000 of 29 May 2000 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial mattersNeuvoston asetus (EY) N:o 1348/2000, annettu 29 päivänä toukokuuta 2000, oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa
Official Journal L 160 , 30/06/2000 P. 0037 - 0052Virallinen lehti nro L 160 , 30/06/2000 s. 0037 - 0052
Council regulation (EC) No 1348/2000Neuvoston asetus (EY) N:o 1348/2000,
of 29 May 2000annettu 29 päivänä toukokuuta 2000,
on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial mattersoikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 61(c) and Article 67(1) thereof,ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 61 artiklan c alakohdan ja 67 artiklan 1 kohdan,
Having regard to the proposal from the Commission(1),ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),
Having regard to the opinion of the European Parliament(2),ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),
Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee(3),ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),
Whereas:sekä katsoo seuraavaa:
(1) The Union has set itself the objective of maintaining and developing the Union as an area of freedom, security and justice, in which the free movement of persons is assured. To establish such an area, the Community is to adopt, among others, the measures relating to judicial cooperation in civil matters needed for the proper functioning of the internal market.(1) Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää unionia vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvana alueena, jossa taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus. Tällaisen alueen asteittaista toteuttamista varten yhteisö toteuttaa muun muassa yksityisoikeudellisia asioita koskevan oikeudellisen yhteistyön alalla toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta.
(2) The proper functioning of the internal market entails the need to improve and expedite the transmission of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters for service between the Member States.(2) Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa jäsenvaltioiden välillä lähetettävien oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannon parantamista ja nopeuttamista.
(3) This is a subject now falling within the ambit of Article 65 of the Treaty.(3) Tämä kuuluu perustamissopimuksen 65 artiklan soveltamisalaan.
(4) In accordance with the principles of subsidiarity and proportionality as set out in Article 5 of the Treaty, the objectives of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved by the Community. This Regulation does not go beyond what is necessary to achieve those objectives.(4) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitteita vaan ne voidaan siten paremmin toteuttaa yhteisön tasolla, perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistettujen toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
(5) The Council, by an Act dated 26 May 1997(4), drew up a Convention on the service in the Member States of the European Union of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters and recommended it for adoption by the Member States in accordance with their respective constitutional rules. That Convention has not entered into force. Continuity in the results of the negotiations for conclusion of the Convention should be ensured. The main content of this Regulation is substantially taken over from it.(5) Neuvosto vahvisti 26 päivänä toukokuuta 1997 antamallaan säädöksellä(4) yleissopimuksen oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta Euroopan unionin jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa ja suositti, että jäsenvaltiot hyväksyvät sen valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti. Kyseinen yleissopimus ei ole tullut voimaan. Olisi varmistettava yleissopimusta tehtäessä saavutettujen tulosten jatkuvuus. Sen vuoksi yleissopimuksen sisältö toistetaan olennaisilta osiltaan tässä asetuksessa.
(6) Efficiency and speed in judicial procedures in civil matters means that the transmission of judicial and extrajudicial documents is to be made direct and by rapid means between local bodies designated by the Member States. However, the Member States may indicate their intention of designating only one transmitting or receiving agency or one agency to perform both functions for a period of five years. This designation may, however, be renewed every five years.(6) Yksityisoikeudellisia asioita koskevien tuomioistuinmenettelyjen tehokkuus ja nopeus edellyttää, että oikeudenkäynti- ja muita asiakirjoja voidaan lähettää suoraan jäsenvaltioiden nimeämien paikallisten yksiköiden välillä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin ilmoittaa aikomuksestaan nimetä ainoastaan yksi lähettävä tai vastaanottava viranomainen tai yksi viranomainen suorittamaan molempia tehtäviä viiden vuoden ajaksi; nimeäminen voidaan kuitenkin uusia joka viides vuosi.
(7) Speed in transmission warrants the use of all appropriate means, provided that certain conditions as to the legibility and reliability of the document received are observed. Security in transmission requires that the document to be transmitted be accompanied by a pre-printed form, to be completed in the language of the place where service is to be effected, or in another language accepted by the Member State in question.(7) Nopean tiedoksiannon tavoite oikeuttaa käyttämään mitä tahansa asianmukaisia keinoja edellyttäen, että tiettyjä, saadun asiakirjan luettavuuteen ja tarkkuuteen liittyviä edellytyksiä noudatetaan. Asiakirjojen siirron varmuus edellyttää, että asiakirjan mukana lähetetään lomake, joka on täytettävä sen maan kielellä, jossa tiedoksianto on tapahtunut, tai jollakin toisella kielellä, jonka vastaanottava valtio on ilmoittanut hyväksyvänsä.
(8) To secure the effectiveness of this Regulation, the possibility of refusing service of documents is confined to exceptional situations.(8) Asetuksen tehokkuuden varmistamiseksi mahdollisuus kieltäytyä asiakirjojen tiedoksiannosta rajoitetaan poikkeuksellisiin tilanteisiin.
(9) Speed of transmission warrants documents being served within days of reception of the document. However, if service has not been effected after one month has elapsed, the receiving agency should inform the transmitting agency. The expiry of this period should not imply that the request be returned to the transmitting agency where it is clear that service is feasible within a reasonable period.(9) Lähetyksen nopeus edellyttää, että asiakirja on annettava tiedoksi sen vastaanottamista seuraavien päivien aikana. Jos tiedoksiantoa ei ole kuitenkaan voitu toimittaa yhden kuukauden kuluessa, vastaanottavan viranomaisen on tarpeen ilmoittaa asiasta lähettävälle viranomaiselle. Kyseisen määräajan päättyminen ei merkitse, että pyyntö on palautettava lähettävälle viranomaiselle, jos tiedoksianto ilmeisesti voidaan toimittaa kohtuullisessa ajassa.
(10) For the protection of the addressee's interests, service should be effected in the official language or one of the official languages of the place where it is to be effected or in another language of the originating Member State which the addressee understands.(10) Vastaanottajan etujen turvaamiseksi tiedoksianto olisi tehtävä asiakirjan tiedoksiantopaikan virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä taikka muulla sellaisella lähettävän jäsenvaltion kielellä, jota vastaanottaja ymmärtää.
(11) Given the differences between the Member States as regards their rules of procedure, the material date for the purposes of service varies from one Member State to another. Having regard to such situations and the possible difficulties that may arise, this Regulation should provide for a system where it is the law of the receiving Member State which determines the date of service. However, if the relevant documents in the context of proceedings to be brought or pending in the Member State of origin are to be served within a specified period, the date to be taken into consideration with respect to the applicant shall be that determined according to the law of the Member State of origin. A Member State is, however, authorised to derogate from the aforementioned provisions for a transitional period of five years, for appropriate reasons. Such a derogation may be renewed by a Member State at five-year intervals due to reasons related to its legal system.(11) Koska eri jäsenvaltioissa sovellettavat menettelysäännöt eroavat toisistaan, tiedoksiantopäiväksi katsottu päivä vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Tällaisissa tilanteissa, ottaen huomioon vaikeudet, joita saattaa aiheutua, tässä asetuksessa olisi säädettävä järjestelmästä, jonka mukaan tiedoksiantopäivämäärä määräytyy vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan. Jos asiakirja on annettava tiedoksi määrätyssä ajassa pyynnön lähettäneessä jäsenvaltiossa vireille pantavaa tai vireillä olevaa oikeudenkäyntiä varten, määräytyy hakijaan nähden noudatettava tiedoksiantopäivä kuitenkin pyynnön lähettäneen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin perustellusta syystä poiketa edellä mainituista säännöksistä viiden vuoden siirtymäkauden ajan. Jäsenvaltiot voivat uusia poikkeuksen voimassaolon joka viides vuosi oikeusjärjestelmäänsä liittyvistä syistä.
(12) This Regulation prevails over the provisions contained in bilateral or multilateral agreements or arrangements having the same scope, concluded by the Member States, and in particular the Protocol annexed to the Brussels Convention of 27 September 1968(5) and the Hague Convention of 15 November 1965 in relations between the Member States party thereto. This Regulation does not preclude Member States from maintaining or concluding agreements or arrangements to expedite or simplify the transmission of documents, provided that they are compatible with the Regulation.(12) Tällä asetuksella on etusija suhteessa sen soveltamisalaa koskeviin jäsenvaltioiden tekemiin kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin tai järjestelyihin, erityisesti tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevaan vuoden 1968 Brysselin yleissopimukseen(5) liitettyyn pöytäkirjaan ja oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskevaan 15 päivänä marraskuuta 1965 tehtyyn Haagin yleissopimukseen näihin sopimuksiin liittyneiden jäsenvaltioiden välillä. Tämä asetus ei estä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai tekemästä tämän asetuksen mukaisia sopimuksia tai järjestelyjä, joiden tavoitteena on nopeuttaa tai yksinkertaistaa asiakirjojen tiedoksiantamista.
(13) The information transmitted pursuant to this Regulation should enjoy suitable protection. This matter falls within the scope of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data(6), and of Directive 97/66/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the telecommunications sector(7).(13) Tämän asetuksen mukaisesti lähetettyihin tietoihin olisi sovellettava suojelujärjestelmää; asia kuuluu yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY(6) ja henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta televiestinnän alalla 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/66/EY(7) soveltamisalaan.
(14) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission(8).(14) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti(8)
(15) These measures also include drawing up and updating the manual using appropriate modern means.(15) Näihin toimenpiteisiin kuuluu myös käsikirjan laatiminen ja ajantasaistaminen käyttäen asianmukaisia nykyaikaisia välineitä.
(16) No later than three years after the date of entry into force of this Regulation, the Commission should review its application and propose such amendments as may appear necessary.(16) Komission olisi tarkasteltava tämän asetuksen soveltamista viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta tehdäkseen tarvittaessa ehdotuksia tarpeellisista muutoksista.
(17) The United Kingdom and Ireland, in accordance with Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, have given notice of their wish to take part in the adoption and application of this Regulation.(17) Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua tämän asetuksen antamiseen ja soveltamiseen.
(18) Denmark, in accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of Denmark annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, is not participating in the adoption of this Regulation, and is therefore not bound by it nor subject to its application,(18) Tanskan asemaa koskevan, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti tämä jäsenvaltio ei osallistu tämän asetuksen antamiseen eikä tämä asetus siten sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
CHAPTER II LUKU
GENERAL PROVISIONSYLEISET SÄÄNNÖKSET
Article 11 artikla
ScopeSoveltamisala
1. This Regulation shall apply in civil and commercial matters where a judicial or extrajudicial document has to be transmitted from one Member State to another for service there.1. Tätä asetusta sovelletaan siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, joissa oikeudenkäynti- tai muu asiakirja on lähetettävä tiedoksiantoa varten jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon.
2. This Regulation shall not apply where the address of the person to be served with the document is not known.2. Tätä asetusta ei sovelleta, ellei asiakirjan vastaanottajan osoite ole tiedossa.
Article 22 artikla
Transmitting and receiving agenciesLähettävät ja vastaanottavat viranomaiset
1. Each Member State shall designate the public officers, authorities or other persons, hereinafter referred to as "transmitting agencies", competent for the transmission of judicial or extrajudicial documents to be served in another Member State.1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä ne virkamiehet, viranomaiset tai muut henkilöt, jäljempänä "lähettävät viranomaiset", joiden tehtävänä on lähettää toiseen jäsenvaltioon tiedoksiantoa varten oikeudenkäynti- tai muita asiakirjoja.
2. Each Member State shall designate the public officers, authorities or other persons, hereinafter referred to as "receiving agencies", competent for the receipt of judicial or extrajudicial documents from another Member State.2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä ne virkamiehet, viranomaiset tai muut henkilöt, jäljempänä "vastaanottavat viranomaiset", joiden tehtävänä on vastaanottaa toisesta jäsenvaltiosta lähetettyjä oikeudenkäynti- tai muita asiakirjoja.
3. A Member State may designate one transmitting agency and one receiving agency or one agency to perform both functions. A federal State, a State in which several legal systems apply or a State with autonomous territorial units shall be free to designate more than one such agency. The designation shall have effect for a period of five years and may be renewed at five-year intervals.3. Kukin jäsenvaltio voi nimetä yhden lähettävän viranomaisen ja yhden vastaanottavan viranomaisen tai yhden viranomaisen suorittamaan molempia tehtäviä. Liittovaltio tai valtio, jossa on voimassa useita oikeusjärjestelmiä, taikka valtio, jossa on alueellisia itsehallintoyksiköitä, voi nimetä useamman kuin yhden tällaisen viranomaisen. Nimeäminen on voimassa viisi vuotta ja se voidaan uusia joka viides vuosi.
4. Each Member State shall provide the Commission with the following information:4. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot:
(a) the names and addresses of the receiving agencies referred to in paragraphs 2 and 3;a) edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen vastaanottavien viranomaisten nimet ja osoitteet;
(b) the geographical areas in which they have jurisdiction;b) viranomaisten alueellinen toimivalta;
(c) the means of receipt of documents available to them; andc) niiden käytettävissä olevat asiakirjojen vastaanottotavat; ja
(d) the languages that may be used for the completion of the standard form in the Annex.d) kielet, joita voidaan käyttää liitteenä olevan vakiolomakkeen täyttämiseen.
Member States shall notify the Commission of any subsequent modification of such information.Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näihin tietoihin mahdollisesti tulevat muutokset.
Article 33 artikla
Central bodyKeskusyksikkö
Each Member State shall designate a central body responsible for:Kunkin jäsenvaltion on nimettävä keskusyksikkö, jonka tehtävänä on:
(a) supplying information to the transmitting agencies;a) toimittaa tietoja lähettäville viranomaisille;
(b) seeking solutions to any difficulties which may arise during transmission of documents for service;b) etsiä ratkaisuja ongelmiin, joita saattaa syntyä lähetettäessä asiakirjoja tiedoksiantoa varten;
(c) forwarding, in exceptional cases, at the request of a transmitting agency, a request for service to the competent receiving agency.c) lähettää poikkeustapauksissa tiedoksiantopyyntö toimivaltaiselle vastaanottavalle viranomaiselle lähettävän viranomaisen pyynnöstä.
A federal State, a State in which several legal systems apply or a State with autonomous territorial units shall be free to designate more than one central body.Liittovaltio tai valtio, jossa on voimassa useita eri oikeusjärjestelmiä, taikka valtio, jossa on alueellisia itsehallintoyksiköitä, voi nimetä useamman kuin yhden keskusyksikön.
CHAPTER IIII LUKU
JUDICIAL DOCUMENTSOIKEUDENKÄYNTIASIAKIRJAT
Section 11 JAKSO
Transmission and service of judicial documentsOikeudenkäyntiasiakirjojen lähettäminen ja tiedoksianto
Article 44 artikla
Transmission of documentsAsiakirjojen lähettäminen
1. Judicial documents shall be transmitted directly and as soon as possible between the agencies designated on the basis of Article 2.1. Oikeudenkäyntiasiakirjat on lähetettävä suoraan ja viipymättä 2 artiklan mukaisesti nimetyltä viranomaiselta toiselle.
2. The transmission of documents, requests, confirmations, receipts, certificates and any other papers between transmitting agencies and receiving agencies may be carried out by any appropriate means, provided that the content of the document received is true and faithful to that of the document forwarded and that all information in it is easily legible.2. Asiakirjat, pyynnöt, vahvistukset, vastaanotto- ja muut todistukset sekä muut asiapaperit voidaan lähettää vastaanottaville viranomaisille millä tahansa sopivalla tavalla edellyttäen, että vastaanotetun asiakirjan sisältö vastaa täysin lähetetyn asiakirjan sisältöä ja että kaikki sen sisältämä tieto on helposti luettavissa.
3. The document to be transmitted shall be accompanied by a request drawn up using the standard form in the Annex. The form shall be completed in the official language of the Member State addressed or, if there are several official languages in that Member State, the official language or one of the official languages of the place where service is to be effected, or in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate the official language or languages of the European Union other than its own which is or are acceptable to it for completion of the form.3. Toimitettavan asiakirjan mukana lähetetään liitteenä olevalle vakiolomakkeelle laadittu pyyntö. Lomake täytetään vastaanottavan jäsenvaltion virallisella kielellä, tai jos jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, tiedoksiantopaikkakunnan virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä, tai jollakin muulla sellaisella kielellä, jonka jäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava yksi tai useampi Euroopan unionin virallinen kieli, joka ei ole sen oma virallinen kieli ja jonka se hyväksyy lomakkeiden täyttämisessä.
4. The documents and all papers that are transmitted shall be exempted from legalisation or any equivalent formality.4. Asiakirjat voidaan lähettää ilman laillistamista tai muuta vastaavaa muodollisuutta.
5. When the transmitting agency wishes a copy of the document to be returned together with the certificate referred to in Article 10, it shall send the document in duplicate.5. Jos lähettävä viranomainen haluaa jäljennöksen asiakirjasta palautettavaksi 10 artiklassa tarkoitetun todistuksen mukana, sen on lähetettävä asiakirja kahtena kappaleena.
Article 55 artikla
Translation of documentsAsiakirjojen kääntäminen
1. The applicant shall be advised by the transmitting agency to which he or she forwards the document for transmission that the addressee may refuse to accept it if it is not in one of the languages provided for in Article 8.1. Lähettävän viranomaisen, jolle hakija antaa asiakirjan lähettämistä varten, on selostettava hakijalle, että vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa, jollei se ole jollakin 8 artiklassa tarkoitetuista kielistä.
2. The applicant shall bear any costs of translation prior to the transmission of the document, without prejudice to any possible subsequent decision by the court or competent authority on liability for such costs.2. Hakija vastaa kaikista ennen asiakirjan lähettämistä aiheutuvista kääntämiskustannuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisen myöhempää päätöstä velvollisuudesta vastata tällaisista kustannuksista.
Article 66 artikla
Receipt of documents by receiving agencyTodistus asiakirjojen vastaanottamisesta
1. On receipt of a document, a receiving agency shall, as soon as possible and in any event within seven days of receipt, send a receipt to the transmitting agency by the swiftest possible means of transmission using the standard form in the Annex.1. Vastaanotettuaan asiakirjan vastaanottavan viranomaisen on lähetettävä lähettävälle viranomaiselle viipymättä vastaanottotodistus nopeinta mahdollista lähetystapaa käyttäen, kuitenkin seitsemän päivän kuluessa asiakirjan vastaanottamisesta, liitteenä olevaa vakiolomaketta käyttäen.
2. Where the request for service cannot be fulfilled on the basis of the information or documents transmitted, the receiving agency shall contact the transmitting agency by the swiftest possible means in order to secure the missing information or documents.2. Jos tiedoksiantopyyntöä ei voida täyttää lähetettyjen tietojen tai asiakirjojen perusteella, vastaanottavan viranomaisen on otettava yhteys lähettävään viranomaiseen nopeinta mahdollista tapaa käyttäen puuttuvan tiedon tai puuttuvien asiakirjojen saamiseksi.
3. If the request for service is manifestly outside the scope of this Regulation or if non-compliance with the formal conditions required makes service impossible, the request and the documents transmitted shall be returned, on receipt, to the transmitting agency, together with the notice of return in the standard form in the Annex.3. Jos on ilmeistä, että tiedoksiantopyyntö ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan tai tiedoksiantoa ei voida toimittaa, koska pyyntö ei täytä muotoa koskevia vaatimuksia, pyyntö ja lähetetyt asiakirjat yhdessä on palautettava heti, kun ne on vastaanotettu lähettävälle viranomaiselle liitteenä olevalle vakiolomakkeelle laaditun palautusilmoituksen kanssa.
4. A receiving agency receiving a document for service but not having territorial jurisdiction to serve it shall forward it, as well as the request, to the receiving agency having territorial jurisdiction in the same Member State if the request complies with the conditions laid down in Article 4(3) and shall inform the transmitting agency accordingly, using the standard form in the Annex. That receiving agency shall inform the transmitting agency when it receives the document, in the manner provided for in paragraph 1.4. Vastaanottavan viranomaisen, joka on vastaanottanut tiedoksi annettavan asiakirjan mutta jolla ei ole alueellista toimivaltaa toimittaa tiedoksiantoa, on lähetettävä asiakirja ja tiedoksiantopyyntö oman valtionsa alueellisesti toimivaltaiselle vastaanottavalle viranomaiselle, jos pyyntö täyttää 4 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset, ja ilmoitettava tästä lähettävälle viranomaiselle käyttäen liitteenä olevaa vakiolomaketta. Vastaanotettuaan asiakirjan kyseisen vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava siitä lähettävälle viranomaiselle 1 kohdan määräysten mukaisesti.
Article 77 artikla
Service of documentsAsiakirjojen tiedoksianto
1. The receiving agency shall itself serve the document or have it served, either in accordance with the law of the Member State addressed or by a particular form requested by the transmitting agency, unless such a method is incompatible with the law of that Member State.1. Vastaanottavan viranomaisen on toimitettava asiakirjan tiedoksianto tai huolehdittava sen toimittamisesta joko vastaanottavan jäsenvaltion lain mukaisesti tai noudattaen lähettävän viranomaisen pyytämää erityistä menettelyä, jollei tämä ole vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön vastaista.
2. All steps required for service of the document shall be effected as soon as possible. In any event, if it has not been possible to effect service within one month of receipt, the receiving agency shall inform the transmitting agency by means of the certificate in the standard form in the Annex, which shall be drawn up under the conditions referred to in Article 10(2). The period shall be calculated in accordance with the law of the Member State addressed.2. Kaikki asiakirjan tiedoksiantamiseksi vaadittavat toimet on suoritettava viipymättä. Jollei tiedoksiantoa kuitenkaan ole voitu toimittaa kuukauden kuluessa asiakirjan vastaanottamisesta, vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava siitä lähettävälle viranomaiselle liitteenä olevassa vakiolomakkeessa olevalla todistuksella, joka on laadittava 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti. Määräaika lasketaan vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.
Article 88 artikla
Refusal to accept a documentAsiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen
1. The receiving agency shall inform the addressee that he or she may refuse to accept the document to be served if it is in a language other than either of the following languages:1. Vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava vastaanottajalle, että tämä voi kieltäytyä vastaanottamasta tiedoksiannettavaa asiakirjaa, jollei se ole jollakin seuraavista kielistä:
(a) the official language of the Member State addressed or, if there are several official languages in that Member State, the official language or one of the official languages of the place where service is to be effected; ora) vastaanottavan jäsenvaltion virallinen kieli tai, jos jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, sen paikkakunnan virallinen kieli tai jokin sen paikkakunnan virallisista kielistä, missä tiedoksianto tapahtuu; tai
(b) a language of the Member State of transmission which the addressee understands.b) asiakirjan lähettäneen jäsenvaltion kieli, jota vastaanottaja ymmärtää.
2. Where the receiving agency is informed that the addressee refuses to accept the document in accordance with paragraph 1, it shall immediately inform the transmitting agency by means of the certificate provided for in Article 10 and return the request and the documents of which a translation is requested.2. Kun vastaanottava viranomainen saa tiedon siitä, että vastaanottaja kieltäytyy vastaanottamasta asiakirjaa 1 kohdan nojalla, sen on ilmoitettava siitä välittömästi lähettävälle viranomaiselle 10 artiklassa tarkoitettua todistusta käyttäen sekä palautettava pyyntö ja asiakirjat, joista pyydetään käännöstä.
Article 99 artikla
Date of serviceTiedoksiantopäivä
1. Without prejudice to Article 8, the date of service of a document pursuant to Article 7 shall be the date on which it is served in accordance with the law of the Member State addressed.1. Tiedoksiannettavan asiakirjan tiedoksiantopäivä on 7 artiklan mukaisesti päivä, jona tiedoksianto tapahtuu vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan soveltamista.
2. However, where a document shall be served within a particular period in the context of proceedings to be brought or pending in the Member State of origin, the date to be taken into account with respect to the applicant shall be that fixed by the law of that Member State.2. Jos asiakirja on kuitenkin annettava tiedoksi tietyn ajan kuluessa pyynnön lähettäneessä jäsenvaltiossa vireille pantavaa tai vireillä olevaa oikeudenkäyntiä varten, määräytyy hakijaan nähden noudatettava tiedoksiantopäivä kuitenkin tuon jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.
3. A Member State shall be authorised to derogate from the provisions of paragraphs 1 and 2 for a transitional period of five years, for appropriate reasons.3. Jäsenvaltio on aiheellisesta syystä oikeutettu poikkeamaan 1 ja 2 kohdan säännöksistä viiden vuoden siirtymäkauden ajan.
This transitional period may be renewed by a Member State at five-yearly intervals due to reasons related to its legal system. That Member State shall inform the Commission of the content of such a derogation and the circumstances of the case.Jäsenvaltiot saavat uusia tämän siirtymäkauden joka viides vuosi oikeusjärjestelmäänsä liittyvistä syistä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle poikkeuksensa sisältö ja tapaukseen liittyvät tekijät.
Article 1010 artikla
Certificate of service and copy of the document servedTodistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös
1. When the formalities concerning the service of the document have been completed, a certificate of completion of those formalities shall be drawn up in the standard form in the Annex and addressed to the transmitting agency, together with, where Article 4(5) applies, a copy of the document served.1. Kun toimenpiteet asiakirjan tiedoksiannossa on suoritettu, tästä on laadittava lähettävälle viranomaiselle osoitettu todistus liitteenä olevaa vakiolomaketta käyttäen. Jos 4 artiklan 5 kohtaa sovelletaan, mukana lähetetään tiedoksiannetun asiakirjan jäljennös.
2. The certificate shall be completed in the official language or one of the official languages of the Member State of origin or in another language which the Member State of origin has indicated that it can accept. Each Member State shall indicate the official language or languages of the European Union other than its own which is or are acceptable to it for completion of the form.2. Todistus on laadittava pyynnön lähettäneen jäsenvaltion virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä taikka muulla sellaisella kielellä, jonka pyynnön lähettänyt jäsenvaltio on ilmoittanut voivansa hyväksyä. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava yksi tai useampi Euroopan unionin virallinen kieli, joka ei ole sen oma virallinen kieli, mutta jonka se hyväksyy lomakkeen täyttämisessä.
Article 1111 artikla
Costs of serviceTiedoksiantokulut
1. The service of judicial documents coming from a Member State shall not give rise to any payment or reimbursement of taxes or costs for services rendered by the Member State addressed.1. Toisesta jäsenvaltiosta tulevien oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantaminen ei oikeuta perimään maksuja tai korvauksia verosta tai kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion suorittamista toimenpiteistä.
2. The applicant shall pay or reimburse the costs occasioned by:2. Hakijan on maksettava tai korvattava kulut, jotka aiheutuvat
(a) the employment of a judicial officer or of a person competent under the law of the Member State addressed;a) viranomaisen tai vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan toimivaltaisen muun henkilön käyttämisestä;
(b) the use of a particular method of service.b) erityisen tiedoksiantomenettelyn käyttämisestä.
Section 22 JAKSO
Other means of transmission and service of judicial documentsMuut oikeudenkäyntiasiakirjojen toimitus- ja tiedoksiantotavat
Article 1212 artikla
Transmission by consular or diplomatic channelsAsiakirjojen lähettäminen konsuliviranomaisten tai diplomaattisten edustajien välityksellä
Each Member State shall be free, in exceptional circumstances, to use consular or diplomatic channels to forward judicial documents, for the purpose of service, to those agencies of another Member State which are designated pursuant to Article 2 or 3.Jäsenvaltio saa poikkeuksellisissa olosuhteissa käyttää konsuliviranomaisia tai diplomaattisia edustajia oikeudenkäyntiasiakirjojen lähettämiseen tiedoksiantoa varten 2 tai 3 artiklan mukaisesti nimetyille toisen jäsenvaltion viranomaisille.
Article 1313 artikla
Service by diplomatic or consular agentsDiplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen
1. Each Member State shall be free to effect service of judicial documents on persons residing in another Member State, without application of any compulsion, directly through its diplomatic or consular agents.1. Jäsenvaltio saa pakkokeinoja käyttämättä toimittaa oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantamisen toisessa jäsenvaltiossa asuville henkilöille suoraan diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten välityksellä.
2. Any Member State may make it known, in accordance with Article 23(1), that it is opposed to such service within its territory, unless the documents are to be served on nationals of the Member State in which the documents originate.2. Jäsenvaltio voi 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoittaa, että se vastustaa tällaista tiedoksiantamista alueellaan, paitsi jos asiakirjat on annettava tiedoksi sen jäsenvaltion kansalaisille, josta asiakirjat ovat peräisin.
Article 1414 artikla
Service by postPostitiedoksiannot
1. Each Member State shall be free to effect service of judicial documents directly by post to persons residing in another Member State.1. Jäsenvaltio saa toimittaa oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantoja lähettämällä ne suoraan postitse toisessa jäsenvaltiossa asuville henkilöille.
2. Any Member State may specify, in accordance with Article 23(1), the conditions under which it will accept service of judicial documents by post.2. Jäsenvaltio voi 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritellä ne edellytykset, joilla se hyväksyy oikeudenkäyntiasiakirjojen postitiedoksiannon.
Article 1515 artikla
Direct serviceSuora tiedoksiantopyyntö
1. This Regulation shall not interfere with the freedom of any person interested in a judicial proceeding to effect service of judicial documents directly through the judicial officers, officials or other competent persons of the Member State addressed.1. Tämä asetus ei estä henkilöä, jonka etua oikeudenkäynti koskee, toimituttamasta oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantoa suoraan vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisten, virkamiesten tai muiden toimivaltaisten henkilöiden välityksellä.
2. Any Member State may make it known, in accordance with Article 23(1), that it is opposed to the service of judicial documents in its territory pursuant to paragraph 1.2. Jäsenvaltio voi 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoittaa vastustavansa oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantoa alueellaan 1 kohdan mukaisesti.
CHAPTER IIIIII LUKU
EXTRAJUDICIAL DOCUMENTSMUUT ASIAKIRJAT
Article 1616 artikla
TransmissionLähettäminen
Extrajudicial documents may be transmitted for service in another Member State in accordance with the provisions of this Regulation.Muut kuin oikeudenkäyntiin liittyvät oikeudelliset asiakirjat voidaan lähettää tiedoksiantamista varten toiseen jäsenvaltioon tämän asetuksen säännösten mukaisesti.
CHAPTER IVIV LUKU
FINAL PROVISIONSLOPPUMÄÄRÄYKSET
Article 1717 artikla
Implementing rulesSoveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt
The measures necessary for the implementation of this Regulation relating to the matters referred to below shall be adopted in accordance with the advisory procedure referred to in Article 18(2):Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista, jäljempänä mainittuja seikkoja koskevista toimenpiteistä päätetään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen:
(a) drawing up and annually updating a manual containing the information provided by Member States in accordance with Article 2(4);a) jäsenvaltioiden 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamat tiedot sisältävän käsikirjan laatiminen ja sen saattaminen vuosittain ajan tasalle;
(b) drawing up a glossary in the official languages of the European Union of documents which may be served under this Regulation;b) luettelon laatiminen tämän asetuksen mukaisesti tiedoksiannettavissa olevista asiakirjoista Euroopan unionin virallisilla kielillä;
(c) updating or making technical amendments to the standard form set out in the Annex.c) liitteenä olevien vakiolomakkeiden ajantasaistaminen tai tekninen muuttaminen.
Article 1818 artikla
CommitteeKomitea
1. The Commission shall be assisted by a committee.1. Komissiota avustaa komitea.
2. Where reference is made to this paragraph, Articles 3 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply.2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.
3. The Committee shall adopt its rules of procedure.3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.
Article 1919 artikla
Defendant not entering an appearanceOikeuteen saapumatta jättävä vastaaja
1. Where a writ of summons or an equivalent document has had to be transmitted to another Member State for the purpose of service, under the provisions of this Regulation, and the defendant has not appeared, judgment shall not be given until it is established that:1. Jos haaste tai vastaavanlainen asiakirja on ollut lähetettävä toiseen jäsenvaltioon tiedoksiantoa varten tämän asetuksen säännösten mukaisesti eikä vastaaja ole tullut saapuville, tuomioistuin ei saa tehdä päätöstä asiassa ennen kuin on selvitetty, että
(a) the document was served by a method prescribed by the internal law of the Member State addressed for the service of documents in domestic actions upon persons who are within its territory; ora) asiakirja on tiedoksiannettu sillä tavalla kuin vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään siellä laadittujen asiakirjojen tiedoksiantamisesta sen alueella oleville henkilöille, tai
(b) the document was actually delivered to the defendant or to his residence by another method provided for by this Regulation;b) asiakirja on tosiasiallisesti toimitettu vastaajalle tai hänen asuntoonsa muulla tämän asetuksen mukaisella tavalla,
and that in either of these cases the service or the delivery was effected in sufficient time to enable the defendant to defend.ja että kummassakin näistä tapauksista tiedoksianto tai asiakirjan toimittaminen on tapahtunut riittävän ajoissa, jotta vastaaja on voinut ryhtyä vastaamaan.
2. Each Member State shall be free to make it known, in accordance with Article 23(1), that the judge, notwithstanding the provisions of paragraph 1, may give judgment even if no certificate of service or delivery has been received, if all the following conditions are fulfilled:2. Jäsenvaltio voi 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoittaa, että tuomioistuin voi 1 kohdan säännöksistä huolimatta ratkaista asian, vaikka todistusta tiedoksiannosta tai asiakirjan toimittamisesta ei ole saatu, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) the document was transmitted by one of the methods provided for in this Regulation;a) asiakirja on lähetetty jollakin tämän asetuksen mukaisella tavalla;
(b) a period of time of not less than six months, considered adequate by the judge in the particular case, has elapsed since the date of the transmission of the document;b) tuomioistuimen kussakin yksittäistapauksessa riittäväksi katsoma määräaika, jonka on oltava vähintään kuusi kuukautta, on kulunut asiakirjan lähettämisestä;
(c) no certificate of any kind has been received, even though every reasonable effort has been made to obtain it through the competent authorities or bodies of the Member State addressed.c) todistusta ei ole saatu, huolimatta kaikista toteutetuista kohtuullisina pidettävistä toimenpiteistä sen hankkimiseksi vastaanottajavaltion toimivaltaisten viranomaisten tai elinten välityksellä.
3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, the judge may order, in case of urgency, any provisional or protective measures.3. Sen estämättä mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, tuomioistuin voi kiireellisessä tapauksessa antaa väliaikaisia määräyksiä tai päättää turvaamistoimista.
4. When a writ of summons or an equivalent document has had to be transmitted to another Member State for the purpose of service, under the provisions of this Regulation, and a judgment has been entered against a defendant who has not appeared, the judge shall have the power to relieve the defendant from the effects of the expiration of the time for appeal from the judgment if the following conditions are fulfilled:4. Jos haaste tai vastaava asiakirja on ollut toimitettava toiseen jäsenvaltioon tiedoksiantoa varten tämän asetuksen säännösten mukaisesti ja päätös on annettu sellaista vastaajaa vastaan, joka ei ole tullut saapuville, tuomioistuin voi vapauttaa vastaajan muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) the defendant, without any fault on his part, did not have knowledge of the document in sufficient time to defend, or knowledge of the judgment in sufficient time to appeal; anda) vastaaja ei ollut hänestä itsestään riippumattomista syistä saanut riittävän ajoissa tietoa asiakirjasta voidakseen ryhtyä vastaamaan tai tietoa päätöksestä voidakseen hakea muutosta; ja
(b) the defendant has disclosed a prima facie defence to the action on the merits.b) vastaajan väitteet kannetta vastaan eivät ole ilmeisen perusteettomia.
An application for relief may be filed only within a reasonable time after the defendant has knowledge of the judgment.Hakemus muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista vapauttamiseksi voidaan esittää vain kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun vastaaja on saanut tiedon päätöksestä.
Each Member State may make it known, in accordance with Article 23(1), that such application will not be entertained if it is filed after the expiration of a time to be stated by it in that communication, but which shall in no case be less than one year following the date of the judgment.Jäsenvaltio voi 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoittaa, että pyyntöä ei tutkita, jos se on tehty kyseisessä ilmoituksessa mainitun määräajan jälkeen, jonka on oltava vähintään vuosi päätöksen antamispäivästä.
5. Paragraph 4 shall not apply to judgments concerning status or capacity of persons.5. Mitä 4 kohdassa säädetään, ei sovelleta henkilön oikeusasemaa tai oikeuskelpoisuutta koskeviin päätöksiin.
Article 2020 artikla
Relationship with agreements or arrangements to which Member States are PartiesSuhde sopimuksiin tai järjestelyihin, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat
1. This Regulation shall, in relation to matters to which it applies, prevail over other provisions contained in bilateral or multilateral agreements or arrangements concluded by the Member States, and in particular Article IV of the Protocol to the Brussels Convention of 1968 and the Hague Convention of 15 November 1965.1. Tällä asetuksella on sen soveltamisalalla etusija suhteessa määräyksiin, jotka sisältyvät jäsenvaltioiden tekemiin kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin tai järjestelyihin, erityisesti vuoden 1968 Brysselin yleissopimukseen liitetyn pöytäkirjan IV artiklaan ja 15 päivänä marraskuuta 1965 tehtyyn Haagin yleissopimukseen.
2. This Regulation shall not preclude individual Member States from maintaining or concluding agreements or arrangements to expedite further or simplify the transmission of documents, provided that they are compatible with this Regulation.2. Tämä asetus ei estä yksittäisiä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai tekemästä tämän asetuksen mukaisia sopimuksia tai järjestelyjä, joiden tavoitteena on edelleen nopeuttaa tai yksinkertaistaa asiakirjojen tiedoksiantamista.
3. Member States shall send to the Commission:3. Jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle
(a) a copy of the agreements or arrangements referred to in paragraph 2 concluded between the Member States as well as drafts of such agreements or arrangements which they intend to adopt;a) jäljennös 2 kohdassa tarkoitetuista jäsenvaltioiden välisistä sopimuksista tai järjestelyistä ja luonnokset sellaisista sopimuksista tai järjestelyistä, jotka ne aikovat tehdä; ja
andb) tieto näiden sopimusten tai järjestelyjen irtisanomisesta tai niihin tehdyistä muutoksista.
(b) any denunciation of, or amendments to, these agreements or arrangements.21 artikla
Article 21Oikeusapu
Legal aidTämä asetus ei vaikuta riita-asiain oikeudenkäyntiä koskevan, 17 päivänä heinäkuuta 1905 tehdyn yleissopimuksen 23 artiklan, riita-asiain oikeudenkäyntiä koskevan, 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehdyn yleissopimuksen 24 artiklan tai kansainvälisluonteisten oikeudenkäyntien helpottamisesta 25 päivänä lokakuuta 1980 tehdyn yleissopimuksen 13 artiklan soveltamiseen näiden yleissopimusten osapuolina olevien jäsenvaltioiden välillä.
This Regulation shall not affect the application of Article 23 of the Convention on Civil Procedure of 17 July 1905, Article 24 of the Convention on Civil Procedure of 1 March 1954 or Article 13 of the Convention on International Access to Justice of 25 October 1980 between the Member States Parties to these Conventions.22 artikla
Article 22Tietosuoja
Protection of information transmitted1. Vastaanottava viranomainen saa käyttää tämän asetuksen mukaisesti lähetettyjä tietoja, erityisesti henkilötietoja, ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on lähetetty.
1. Information, including in particular personal data, transmitted under this Regulation shall be used by the receiving agency only for the purpose for which it was transmitted.2. Vastaanottavien viranomaisten on varmistettava tällainen luottamuksellisuus vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.
2. Receiving agencies shall ensure the confidentiality of such information, in accordance with their national law.3. Mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, ei vaikuta kansalliseen lainsäädäntöön, jonka perusteella niillä henkilöillä, joita tiedot koskevat, on oikeus saada tietoja tämän asetuksen perusteella lähetetyn tiedon käytöstä.
3. Paragraphs 1 and 2 shall not affect national laws enabling data subjects to be informed of the use made of information transmitted under this Regulation.4. Tämä asetus ei rajoita direktiivin 95/46/EY eikä direktiivin 97/66/EY soveltamista.
4. This Regulation shall be without prejudice to Directives 95/46/EC and 97/66/EC.23 artikla
Article 23Ilmoitukset ja julkaiseminen
Communication and publication1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15 artiklassa, 17 artiklan a kohdassa ja 19 artiklassa tarkoitetut tiedot.
1. Member States shall communicate to the Commission the information referred to in Articles 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 17(a) and 19.2. Komissio julkaisee 1 kohdassa tarkoitetut tiedot Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
2. The Commission shall publish in the Official Journal of the European Communities the information referred to in paragraph 1.24 artikla
Article 24Uudelleentarkastelu
ReviewViimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2004 ja sen jälkeen viiden vuoden välein komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta, jossa käsitellään erityisesti 2 artiklan mukaisesti nimettyjen viranomaisten tehokkuutta ja 3 artiklan c kohdan sekä 9 artiklan soveltamista käytännössä. Tähän kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotuksia, joilla pyritään mukauttamaan tämä asetus tiedoksiantojärjestelmien kehittymiseen.
No later than 1 June 2004, and every five years thereafter, the Commission shall present to the European Parliament, the Council and the Economic and Social Committee a report on the application of this Regulation, paying special attention to the effectiveness of the bodies designated pursuant to Article 2 and to the practical application of point (c) of Article 3 and Article 9. The report shall be accompanied if need be by proposals for adaptations of this Regulation in line with the evolution of notification systems.25 artikla
Article 25Voimaantulo
Entry into forceTämä asetus tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 2001.
This Regulation shall enter into force on 31 May 2001.Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member States in accordance with the Treaty establishing the European Community.Tehty Brysselissä 29 päivänä toukokuuta 2000.
Done at Brussels, 29 May 2000.Neuvoston puolesta
For the CouncilPuheenjohtaja
The PresidentA. Costa
A. Costa(1) EYVL C 247 E, 31.8.1999, s. 11.
(1) OJ C 247 E, 31.8.1999, p. 11.(2) Lausunto annettu 17. marraskuuta 1999 (ei viela julkaistu virallisessa lehdessä).
(2) Opinion of 17 November 1999 (not yet published in the Official Journal).(3) EYVL C 368, 20.12.1999, s. 47.
(3) OJ C 368, 20.12.1999, p. 47.(4) EYVL C 261, 27.8.1997, s. 1. Samana päivänä, jolloin yleissopimus tehtiin, neuvosto merkitsi tiedoksi yleissopimuksesta laaditun selitysmuistion, joka on kyseisen EYVL:n sivulla 26.
(4) OJ C 261, 27.8.1997, p. 1. On the same day as the Convention was drawn up the Council took note of the explanatory report on the Convention which is set out on page 26 of the aforementioned Official Journal.(5) Tuomioistuimen toimivallasta ja tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla 27 päivänä syyskuuta 1968 tehty Brysselin yleissopimus (EYVL L 299, 31.12.1972, s. 32; konsolidoitu toisinto, EYVL C 27, 26.1.1998, s. 1).
(5) Brussels Convention of 27 September 1968 on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (OJ L 299, 13.12.1972, p. 32; consolidated version, OJ C 27, 26.1.1998, p. 1).(6) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
(6) OJ L 281, 23.11.1995, p. 31.(7) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 1.
(7) OJ L 24, 30.1.1998, p. 1.(8) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
(8) OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.LIITE
ANNEX>PIC FILE= "L_2000160FI.004402.EPS">
>PIC FILE= "L_2000160EN.004402.EPS">>PIC FILE= "L_2000160FI.004501.EPS">
>PIC FILE= "L_2000160EN.004501.EPS">>PIC FILE= "L_2000160FI.004601.EPS">
>PIC FILE= "L_2000160EN.004601.EPS">>PIC FILE= "L_2000160FI.004701.EPS">
>PIC FILE= "L_2000160EN.004701.EPS">>PIC FILE= "L_2000160FI.004801.EPS">
>PIC FILE= "L_2000160EN.004801.EPS">>PIC FILE= "L_2000160FI.004901.EPS">
>PIC FILE= "L_2000160EN.004901.EPS">>PIC FILE= "L_2000160FI.005001.EPS">
>PIC FILE= "L_2000160EN.005001.EPS">>PIC FILE= "L_2000160FI.005101.EPS">
>PIC FILE= "L_2000160EN.005101.EPS">>PIC FILE= "L_2000160FI.005201.EPS">
>PIC FILE= "L_2000160EN.005201.EPS">