?

Avis juridique important Tähtis õiguslik teade
||
32003L001032003L0010
Directive 2003/10/EC of the European Parliament and of the Council of 6 February 2003 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise) (Seventeenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)
 
Official Journal L 042 , 15/02/2003 P. 0038 - 0044Euroopa Liidu Teataja L 042 , 15/02/2003 Lk 0038 - 0044
Directive 2003/10/EC of the European Parliament and of the CouncilEuroopa Parlamendi Ja Nõukogu direktiiv 2003/10/EÜ,
of 6 February 20036. veebruar 2003,
on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise)töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (müra) tulenevate riskidega
(Seventeenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)(seitsmeteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 137(2) thereof,võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 137 lõiget 2,
Having regard to the proposal from the Commission(1), submitted after consultation with the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work,võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1] mis esitati pärast tööohutuse, -hügieeni ja -tervishoiu nõuandekomiteega konsulteerimist,
Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee(2),võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]
Having consulted the Committee of the Regions,olles konsulteerinud regioonide komiteega,
Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty(3), in the light of the joint text approved by the Conciliation Committee on 8 November 2002,toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaselt [3] vastavalt lepituskomisjonis 8. novembril 2002 heakskiidetud ühistekstile
Whereas:ning arvestades järgmist:
(1) Under the Treaty, the Council may adopt, by means of directives, minimum requirements for encouraging improvements, especially in the working environment, to guarantee a better level of protection of the health and safety of workers. Such directives are to avoid imposing administrative, financial and legal constraints in a way which would hold back the creation and development of small and medium-sized undertakings.(1) Asutamislepingu kohaselt võib nõukogu direktiividega vastu võtta miinimumnõuded, et soodustada eelkõige töökeskkonna parandamist töötajate ohutuse ja tervise paremaks kaitsmiseks. Sellised direktiivid peavad hoiduma haldus-, finants- ja õiguslike piirangute kehtestamisest viisil, mis pidurdaks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete loomist ja arengut.
(2) While, in accordance with the Treaty, this Directive does not prevent any Member State from maintaining or introducing more stringent protective measures, its implementation should not serve to justify any regression in relation to the situation which already prevails in each Member State.(2) Kuigi käesolev direktiiv ei takista asutamislepingu kohaselt ühtki liikmesriiki säilitamast või kehtestamast rangemaid kaitsemeetmeid, ei tohiks tema rakendamist kasutada liikmesriigis juba olemasoleva olukorra halvenemise õigustamiseks.
(3) Council Directive 86/188/EEC of 12 May 1986 on the protection of workers from the risks related to exposure to noise at work(4) made provision for its re-examination by the Council on a proposal from the Commission and with a view to reducing the risks concerned, taking into account in particular progress made in scientific knowledge and technology.(3) Nõukogu 12. mail 1986. aasta direktiivis 86/188/EMÜ töötajate kaitse kohta müraga kokkupuutest tingitud ohtude eest tööl [4] on sätestatud, et nõukogu peab direktiivi uuesti läbi vaatama komisjoni ettepanekul ning selleks, et vähendada kõnealuseid ohte, arvestades seejuures eelkõige teaduse ja tehnika edusamme.
(4) The communication from the Commission on its programme concerning safety, hygiene and health at work(5) provides for the adoption of measures to promote safety at work, particularly with a view to extending the scope of Directive 86/188/EEC and the re-evaluation of the threshold values. The Council, in its resolution of 21 December 1987 on safety, hygiene and health at work(6), took note of this.(4) Komisjoni teatises töötervishoiu- ja tööohutusealase programmi kohta [5] on sätestatud, et vastu tuleb võtta meetmed tööohutuse suurendamiseks, eriti selleks, et laiendada direktiivi 86/188/EMÜ kohaldamisala ning vaadata uuesti läbi asjaomased künnisväärtused. Nõukogu märkis selle oma 21. detsembri 1987. aasta resolutsioonis töötervishoiu ja tööohutuse kohta [6] ära.
(5) The communication from the Commission concerning its action programme relating to the implementation of the Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers provides for the introduction of minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks caused by physical agents. In September 1990 the European Parliament adopted a resolution concerning this action programme(7), inviting the Commission in particular to draw up a specific directive on the risks caused by noise and vibration and by any other physical agent at the workplace.(5) Komisjon nägi oma teatisega ühenduse töötajate sotsiaalsete põhiõiguste harta rakendamise alase tegevusprogrammi kohta ette, et kehtestada tuleb töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuded seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest tulenevate riskidega. 1990. aasta septembris võttis Euroopa Parlament selle tegevusprogrammi kohta vastu resolutsiooni, [7] kutsudes komisjoni üles eelkõige koostama eridirektiivi töökohal mürast ja vibratsioonist ning muudest füüsikalistest mõjuritest tulenevate ohtude kohta.
(6) As a first step, the European Parliament and the Council adopted on 25 June 2002 Directive 2002/44/EC on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (vibration) (sixteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)(8).(6) Esimese sammuna võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu 25. juunil 2002 vastu direktiivi 2002/44/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (vibratsioon) tulenevate riskidega (kuueteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses). [8]
(7) As a second step, it is considered appropriate to introduce measures protecting workers from the risks arising from noise owing to its effects on the health and safety of workers, in particular damage to hearing. These measures are intended not only to ensure the health and safety of each worker on an individual basis, but also to create a minimum basis of protection for all Community workers in order to avoid possible distortions of competition.(7) Teise sammuna peetakse asjakohaseks kehtestada meetmed töötajate kaitseks mürast tulenevate ohtude eest seoses selle mõjuga töötajate tervisele ja ohutusele, eriti aga kuulmisele. Need meetmed ei ole mõeldud üksnes iga üksiku töötaja isikliku tervise ja ohutuse tagamiseks, vaid ka selleks, et luua kõikidele ühenduse töötajatele teatav minimaalne kaitsetase, hoidmaks ära võimalikke konkurentsimoonutusi.
(8) Current scientific knowledge of the effects which exposure to noise may have on health and safety is not sufficient to enable precise exposure levels covering all risks to health and safety, especially as regards the effects of noise other than those of an auditory nature, to be set.(8) Olemasolevaid teadusteadmisi mürast tervisele ja ohutusele tuleneva mõju kohta on liiga vähe, et määrata täpselt kindlaks kokkupuutemäärasid, mis hõlmaksid kõiki tervise- ja ohutuseohte; see kehtib eriti muu kui kuulmist mõjutava müra mõju kohta.
(9) A system of protection against noise must limit itself to a definition, free of excessive detail, of the objectives to be attained, the principles to be observed and the fundamental values to be used, in order to enable Member States to apply the minimum requirements in an equivalent manner.(9) Mürakaitsesüsteem peab piirduma taotletavate eesmärkide, järgitavate põhimõtete ning alusväärtuste määratlusega, mis ei lasku liigselt üksikasjadesse, et liikmesriikidel oleks võimalik kõnealuseid miinimumnõudeid kohaldada ühtselt.
(10) The level of exposure to noise can be more effectively reduced by incorporating preventive measures into the design of work stations and places of work and by selecting work equipment, procedures and methods so as to give priority to reducing the risks at source. Provisions relating to work equipment and methods thus contribute to the protection of the workers involved. In accordance with the general principles of prevention as laid down in Article 6(2) of Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work(9), collective protection measures have priority over individual protection measures.(10) Müraga kokkupuutumise määra on võimalik tõhusalt vähendada, kui võtta juba töökohtade loomisel ennetavaid meetmeid ning valida sellised töövahendid ja -meetodid, mille esmaseks eesmärgiks oleks ohtude vähendamine eos. Seega aitavad töövahendeid ja -meetodeid käsitlevad sätted kaasa asjaomaste töötajate kaitsmisele. Vastavalt nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ (töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta) [9] artikli 6 lõikes 2 sätestatud üldistele ennetuspõhimõtetele on kollektiivsed kaitsemeetmed tähtsamad individuaalsetest.
(11) The Code on noise levels on board ships of the International Maritime Organisation Resolution A 468(12) provides guidance for achieving a reduction of noise at source on board ships. Member States should be entitled to provide for a transitional period with regard to the personnel on board seagoing vessels.(11) Laevade pardal esineva müra vähendamisel on juhiseks Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni resolutsioonis A 468(12) sätestatud laevade pardal esineva müra tasemete koodeks. Liikmesriikidele tuleks anda õigus näha merelaevade laevaperede puhul ette üleminekuaeg.
(12) In order to correctly assess the exposure of workers to noise it is useful to apply an objective measuring method, and thus references to the generally recognised standard ISO 1999:1990 are made. The assessed or objectively measured values should be decisive for initiating the actions envisaged at the lower and upper exposure action values. Exposure limit values are needed to avoid irreversible damage to workers' hearing; the noise reaching the ear should be kept below the exposure limit values.(12) Töötajate müraga kokkupuute korrektseks hindamiseks on kasulik kasutada mõnda objektiivset mõõtmismeetodit ning sellega seoses olgu viidatud üldtunnustatud ISO standardile 1999:1990. Hindamise või objektiivse mõõtmise teel saadud tulemused peaksid olema aluseks meetmete rakendamisele, mis on ette nähtud võtmiseks mürataseme alumise ja ülemise piirmäära saavutamise korral. Kokkupuute piirväärtusi on vaja selleks, et hoida ära pöördumatut kahju töötajate kuulmisele; müra, mida inimkõrv registreerib, tuleks hoida kokkupuute piirväärtustest allapoole jääval tasemel.
(13) The particular characteristics of the music and entertainment sectors require practical guidance to allow for an effective application of the provisions laid down by this Directive. Member States should be entitled to make use of a transitional period for the development of a code of conduct providing for practical guidelines which would help workers and employers in those sectors to attain the levels of protection established in this Directive.(13) Muusika- ja meelelahutussektoril on oma eripärade tõttu käesoleva direktiivi sätete tõhusaks kohaldamiseks vaja praktilisi juhiseid. Liikmesriikidele tuleks anda õigus näha ette üleminekuaeg tegevusjuhendi koostamiseks, mis annaks praktilisi juhiseid selle kohta, kuidas nende sektorite töötajad ja tööandjad võivad saavutada käesoleva direktiiviga kehtestatud kaitsetasemeid.
(14) Employers should make adjustments in the light of technical progress and scientific knowledge regarding risks related to exposure to noise, with a view to improving the health and safety protection of workers.(14) Tööandjad peaksid tegema ümberkorraldusi kooskõlas teaduse ja tehnika edusammudega müraga kokkupuutest tulenevate riskide puhul, et parandada töötajate töötervishoidu ja tööohutust.
(15) Since this Directive is an individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC, that Directive applies to the exposure of workers to noise, without prejudice to more stringent and/or specific provisions contained in this Directive.(15) Kuna käesolev direktiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses üksikdirektiiv, kohaldatakse direktiivi 89/391/EMÜ töötajate müraga kokkupuute suhtes ilma, et see piiraks käesolevas direktiivis sisalduvaid rangemaid ja/või spetsiifilisemaid sätteid.
(16) This Directive constitutes a practical step towards creating the social dimension of the internal market.(16) Käesolev direktiiv on konkreetne samm siseturu sotsiaalse mõõtme väljaarendamisel.
(17) The measures necessary for the implementation of this Directive should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission(10),(17) Käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused, [10]
HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:
SECTION II JAOTIS
GENERAL PROVISIONSÜLDSÄTTED
Article 1Artikkel 1
Aim and scopeEesmärk ja reguleerimisala
1. This Directive, which is the 17th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC, lays down minimum requirements for the protection of workers from risks to their health and safety arising or likely to arise from exposure to noise and in particular the risk to hearing.1. Käesolev direktiiv, mis on seitsmeteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses, sätestab miinimumnõuded töötajate kaitseks nende tervisele ja ohutusele müraga kokkupuutest tulenevate või tuleneda võivate ohtude ja eriti kuulmisele tuleneva ohu eest.
2. The requirements of this Directive shall apply to activities in which workers are or are likely to be exposed to risks from noise as a result of their work.2. Käesoleva direktiivi nõudeid kohaldatakse tegevuse suhtes, milles töötajad oma tööga seoses puutuvad kokku või võivad kokku puutuda mürast tulenevate ohtudega.
3. Directive 89/391/EEC shall apply fully to the whole area referred to in paragraph 1, without prejudice to more stringent and/or specific provisions contained in this Directive.3. Direktiivi 89/391/EMÜ sätteid kohaldatakse tervikuna kogu lõikes 1 nimetatud valdkonnas, ilma et see piiraks käesolevas direktiivis sisalduvate rangemate ja/või spetsiifilisemate sätete kohaldamist.
Article 2Artikkel 2
DefinitionsMõisted
For the purposes of this Directive, the physical parameters used as risk predictors are defined as follows:Käesoleva direktiivi kohaldamiseks on määratletud järgmised füüsikalised parameetrid, mida käsitatakse ohunäitajatena:
(a) peak sound pressure (ppeak): maximum value of the "C"-frequency weighted instantaneous noise pressure;a) tipphelirõhk (ptipp): maksimaalne "C" — sagedusel kaalutud hetkeline mürarõhk;
(b) daily noise exposure level (LEX,8h) (dB(A) re. 20 μPa): time-weighted average of the noise exposure levels for a nominal eight-hour working day as defined by international standard ISO 1999: 1990, point 3.6. It covers all noises present at work, including impulsive noise;b) päevane müraga kokkupuute tase (LEX, 8h) (dB(A) re. 20 μPa): müraga kokkupuute tasemete ajaliselt kaalutud keskmine ühe kaheksatunnise tööpäeva kohta, mis vastab ISO standardi 1999:1990 punktile 3.6. See hõlmab igasugust töökohal esinevat müra, sealhulgas impulssmüra;
(c) weekly noise exposure level (LEX,8h ): time-weighted average of the daily noise exposure levels for a nominal week of five eight-hour working days as defined by international standard ISO 1999:1990, point 3.6 (note 2).c) nädala müraga kokkupuute tase (LEX, 8h): müraga kokkupuute tasemete ajaliselt kaalutud keskmine viie kaheksatunnise tööpäeva kohta, mis vastavad ISO standardi 1999:1990 punktile 3.6 (2. märkus).
Article 3Artikkel 3
Exposure limit values and exposure action valuesMüraga kokkupuute piirväärtused ja meetmete lähteväärtused
1. For the purposes of this Directive the exposure limit values and exposure action values in respect of the daily noise exposure levels and peak sound pressure are fixed at:1. Käesoleva direktiivi kohaldamiseks fikseeritakse päevaste müraga kokkupuute tasemete ja tipphelirõhu puhul järgmised piirväärtused ning meetmete lähteväärtused:
(a) exposure limit values: LEX,8h = 87 dB(A) and ppeak = 200 Pa(11) respectively;a) müraga kokkupuute piirväärtused: vastavalt LEX, 8h = 87 dB(A) ning ptipp = 200 Pa; [11]
(b) upper exposure action values: LEX,8h 85 dB(A) and ppeak = 140 Pa(12) respectively;b) meetmete ülemised lähteväärtused: vastavalt LEX, 8h = 85 dB(A) ning ptipp = 140 Pa; [12]
(c) lower exposure action values: LEX,8h = 80 dB(A) and ppeak = 112 Pa(13) respectively.c) meetmete alumised lähteväärtused: vastavalt LEX, 8h = 80 dB(A) ning ptipp = 112 Pa. [13]
2. When applying the exposure limit values, the determination of the worker's effective exposure shall take account of the attenuation provided by the individual hearing protectors worn by the worker. The exposure action values shall not take account of the effect of any such protectors.2. Neid müraga kokkupuute piirväärtusi kohaldades tuleb töötaja müraga tegeliku kokkupuute määramisel võtta arvesse töötaja individuaalsetest kuulmiskaitsevahenditest tingitud sumbumist. Meetmete lähteväärtuste puhul selliste vahendite mõju ei arvestata.
3. In duly justified circumstances, for activities where daily noise exposure varies markedly from one working day to the next, Member States may, for the purposes of applying the exposure limit values and the exposure action values, use the weekly noise exposure level in place of the daily noise exposure level to assess the levels of noise to which workers are exposed, on condition that:3. Kui see on olenevalt asjaoludest piisavalt õigustatud, võivad liikmesriigid tegevusaladel, kus päevane müraga kokkupuute tase erineb tööpäeviti oluliselt, kasutada müraga kokkupuute piirväärtuste ja meetmete lähteväärtuste kohaldamiseks päevase müraga kokkupuute taseme asemel nädalast, et hinnata mürataset, millega töötajad kokku puutuvad, järgmistel tingimustel:
(a) the weekly noise exposure level as shown by adequate monitoring does not exceed the exposure limit value of 87 dB(A); anda) kohaste seireseadmete näidatav nädalane müraga kokkupuute tase ei ületa 87 dB(A) ja
(b) appropriate measures are taken in order to reduce the risk associated with these activities to a minimum.b) kõnealuste tegevusaladega seostatavate riskide minimeerimiseks on võetud asjakohased meetmed.
SECTION IIII JAOTIS
OBLIGATIONS OF EMPLOYERSTÖÖANDJATE KOHUSTUSED
Article 4Artikkel 4
Determination and assessment of risksOhtude kindlaksmääramine ja hindamine
1. In carrying out the obligations laid down in Articles 6(3) and 9(1) of Directive 89/391/EEC, the employer shall assess and, if necessary, measure the levels of noise to which workers are exposed.1. Direktiivi 89/391/EMÜ artikli 6 lõikes 3 ja artikli 9 lõikes 1 sätestatud kohustuste täitmisel hindavad ja vajaduse korral mõõdavad tööandjad mürataset, millega töötajad kokku puutuvad.
2. The methods and apparatus used shall be adapted to the prevailing conditions particularly in the light of the characteristics of the noise to be measured, the length of exposure, ambient factors and the characteristics of the measuring apparatus.2. Kasutatavad meetodid ja seadmed peavad olema kohandatud olemasolevate tingimustega, eelkõige mõõdetava müra omaduste, kokkupuute pikkuse, ümbritsevate tegurite ja mõõtevahendite omadustega.
These methods and this apparatus shall make it possible to determine the parameters defined in Article 2 and to decide whether, in a given case, the values fixed in Article 3 have been exceeded.Kõnealused meetodid ja seadmed peavad võimaldama kindlaks määrata artiklis 2 määratletud parameetreid ning otsustada, kas asjaomasel juhul on ületatud artiklis 3 kehtestatud väärtusi.
3. The methods used may include sampling, which shall be representative of the personal exposure of a worker.3. Meetoditena võib kasutada proovide võtmist, mis peab esindama ühe töötaja isiklikku kokkupuudet müraga.
4. The assessment and measurement referred to in paragraph 1 shall be planned and carried out by competent services at suitable intervals, taking particular account of the provisions of Article 7 of Directive 89/391/EEC concerning the necessary competent services or persons. The data obtained from the assessment and/or measurement of the level of exposure to noise shall be preserved in a suitable form so as to permit consultation at a later stage.4. Lõikes 1 osutatud hindamist ja mõõtmist teevad pädevad teenistused kohase sagedusega, arvestades eelkõige direktiivi 89/391/EMÜ artikli 7 sätteid pädevate teenistuste või isikute kohta. Müraga kokkupuute taseme hindamisel ja/või mõõtmisel saadud andmeid säilitatakse sobival kujul nii, et nendega oleks hiljem võimalik tutvuda.
5. When applying this Article, the assessment of the measurement results shall take into account the measurement inaccuracies determined in accordance with metrological practice.5. Käesoleva artikli kohaldamisel tuleb mõõtmistulemuste analüüsimisel arvestada ebatäpsusi, mis määratakse kindlaks metroloogias levinud tava kohaselt.
6. Pursuant to Article 6(3) of Directive 89/391/EEC, the employer shall give particular attention, when carrying out the risk assessment, to the following:6. Vastavalt direktiivi 89/391/EMÜ artikli 6 lõikele 3 pöörab tööandja ohtude hindamisel eraldi tähelepanu järgmisele:
(a) the level, type and duration of exposure, including any exposure to impulsive noise;a) kokkupuute, kaasa arvatud impulssmüraga kokkupuute ulatus, liik ja kestus;
(b) the exposure limit values and the exposure action values laid down in Article 3 of this Directive;b) käesoleva direktiivi artiklis 3 sätestatud kokkupuute piirväärtused ja meetmete lähteväärtused;
(c) any effects concerning the health and safety of workers belonging to particularly sensitive risk groups;c) eriti tundlikesse riskirühmadesse kuuluvate töötajate tervisele ja ohutusele avalduv mis tahes mõju;
(d) as far as technically achievable, any effects on workers' health and safety resulting from interactions between noise and work-related ototoxic substances, and between noise and vibrations;d) kui see on tehniliselt teostatav, töötajate tervisele ja ohutusele müra ja tööga seotud ototoksiliste ainete ning müra ja vibratsiooni koostoimest tulenev mis tahes mõju;
(e) any indirect effects on workers' health and safety resulting from interactions between noise and warning signals or other sounds that need to be observed in order to reduce the risk of accidents;e) töötajate tervisele ja ohutusele müra ja hoiatussignaalide või muude õnnetusteohu vähendamiseks antavate helimärguannete koostoimest tulenev igasugune kaudne mõju;
(f) information on noise emission provided by manufacturers of work equipment in accordance with the relevant Community directives;f) tootjate poolt oma tööseadmete müratasemete kohta antud andmed, mis vastavad asjaomastele ühenduse direktiividele;
(g) the existence of alternative work equipment designed to reduce the noise emission;g) mürataseme alandamiseks mõeldud alternatiivsete tööseadmete olemasolu;
(h) the extension of exposure to noise beyond normal working hours under the employer's responsibility;h) tööandja vastutusel toimuv müraga kokkupuute tavalisest tööajast kauemaks pikenemine;
(i) appropriate information obtained following health surveillance, including published information, as far as possible;i) tervisekontrolli käigus saadavad asjakohased andmed, sealhulgas olemasolu korral avaldatud andmed;
(j) the availability of hearing protectors with adequate attenuation characteristics.j) küllaldaste summutamisomadustega kuulmiskaitsevahendite olemasolu.
7. The employer shall be in possession of an assessment of the risk in accordance with Article 9(1)(a) of Directive 89/391/EEC, and shall identify which measures must be taken in accordance with Articles 5, 6, 7 and 8 of this Directive. The risk assessment shall be recorded on a suitable medium, according to national law and practice. The risk assessment shall be kept up to date on a regular basis, particularly if there have been significant changes which could render it out of date, or when the results of health surveillance show it to be necessary.7. Tööandja valduses peab olema riski hindamine, mis vastab direktiivi 89/391/EMÜ artikli 9 lõike 1 punktile artikli, ning ta teeb kindlaks, milliseid meetmeid tuleb võtta kooskõlas käesoleva direktiivi artiklitega 5, 6, 7 ja 8. Riski hindamine kantakse vastavalt siseriiklikule õigusele ja tavale sobivale andmekandjale. Riski hindamist ajakohastatakse korrapäraselt, kuid eriti siis, kui on toimunud olulisi muudatusi, mis põhjustavad selle vananemist, või kui tervisekontrolli tulemused näitavad, et hindamine on vajalik.
Article 5Artikkel 5
Provisions aimed at avoiding or reducing exposureKokkupuute vältimisele või vähendamisele suunatud sätted
1. Taking account of technical progress and of the availability of measures to control the risk at source, the risks arising from exposure to noise shall be eliminated at their source or reduced to a minimum.1. Arvestades tehnika edusamme ja ohtude eos kontrollimise meetmete olemasolu, kõrvaldatakse müraga kokkupuutest tulenevad ohud eos või minimeeritakse.
The reduction of such risks shall be based on the general principles of prevention set out in Article 6(2) of Directive 89/391/EEC, and take into account in particular:Neid vähendatakse direktiivi 89/391/EMÜ artikli 6 lõikes 2 sätestatud üldiste ennetuspõhimõtete järgi, arvestades eelkõige järgmist:
(a) other working methods that require less exposure to noise;a) muud töömeetodid, mille puhul on müraga vaja vähem kokku puutuda;
(b) the choice of appropriate work equipment, taking account of the work to be done, emitting the least possible noise, including the possibility of making available to workers work equipment subject to Community provisions with the aim or effect of limiting exposure to noise;b) tehtavat tööd arvestades asjakohaste tööseadmete valik, mis tekitavad võimalikult vähe müra, sealhulgas võimalus teha töötajatele kättesaadavaks tööseadmeid, mis vastavad müraga kokkupuute vähendamiseks vastuvõetud ühenduse õigusnormidele;
(c) the design and layout of workplaces and work stations;c) töökohtade korraldus ja kujundus;
(d) adequate information and training to instruct workers to use work equipment correctly in order to reduce their exposure to noise to a minimum;d) asjakohane nõustamine ja koolitamine, mille käigus õpetatakse töötajaid kasutama tööseadmeid nõuetekohaselt nii, et minimeerida oma kokkupuudet nende seadmete tekitatava müraga;
(e) noise reduction by technical means:e) müra vähendamine tehniliste vahendite abil:
(i) reducing airborne noise, e.g. by shields, enclosures, sound-absorbent coverings;i) õhu teel leviva müra vähendamine näiteks kilpide, sirmide, piirete, kestade, helikindlate katete abil;
(ii) reducing structure-borne noise, e.g. by damping or isolation;ii) konstruktsiooni kaudu leviva müra vähendamine näiteks summutamise või isoleerimise teel;
(f) appropriate maintenance programmes for work equipment, the workplace and workplace systems;f) asjakohased hooldusgraafikud tööseadmete, töökoha ja töökoha süsteemide jaoks;
(g) organisation of work to reduce noise:g) töö korraldamine nii, et väheneb müraga kokkupuude:
(i) limitation of the duration and intensity of the exposure;i) kokkupuute kestuse ja intensiivsuse piiramine;
(ii) appropriate work schedules with adequate rest periods.ii) asjakohased töögraafikud piisavate puhkeaegadega.
2. On the basis of the risk assessment referred to in Article 4, if the upper exposure action values are exceeded, the employer shall establish and implement a programme of technical and/or organisational measures intended to reduce the exposure to noise, taking into account in particular the measures referred to in paragraph 1.2. Kui artiklis 4 osutatud riski hindamine näitab, et meetmete ülemised lähteväärtused on ületatud, loob ja rakendab tööandja tehniliste ja/või organisatsiooniliste meetmete programmi müraga kokkupuute vähendamiseks, arvestades seejuures eelkõige lõikes 1 osutatud meetmeid.
3. On the basis of the risk assessment referred to in Article 4, workplaces where workers are likely to be exposed to noise exceeding the upper exposure action values shall be marked with appropriate signs. The areas in question shall also be delimited and access to them restricted where this is technically feasible and the risk of exposure so justifies.3. Artiklis 4 osutatud riskihindamise põhjal tähistatakse töökohad, kus töötajad võivad kokku puutuda müraga, mis ületab meetmete ülemisi lähteväärtusi, asjakohaste märkidega. Need alad tuleb piiritleda ja juurdepääsu nendele piirata, kui see on tehniliselt teostatav ja kokkupuute ohu tõttu õigustatud.
4. Where, owing to the nature of the activity, a worker benefits from the use of rest facilities under the responsibility of the employer, noise in these facilities shall be reduced to a level compatible with their purpose and the conditions of use.4. Kui töötaja võib oma tööst tulenevalt kasutada tööandja puhkekohti, tuleb neis esinevat müra vähendada tasemeni, mis on kooskõlas nende kohtade kasutusotstarbe ja -tingimustega.
5. Pursuant to Article 15 of Directive 89/391/EEC, the employer shall adapt the measures referred to in this Article to the requirements of workers belonging to particularly sensitive risk groups.5. Vastavalt direktiivi 89/391/EMÜ artiklile 15 kohandab tööandja käesolevas artiklis osutatud meetmed eriti tundlikesse riskirühmadesse kuuluvate töötajate vajadustega.
Article 6Artikkel 6
Personal protectionIsiklik kaitse
1. If the risks arising from exposure to noise cannot be prevented by other means, appropriate, properly fitting individual hearing protectors shall be made available to workers and used by them in accordance with the provisions of Council Directive 89/656/EEC of 30 November 1989 on the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace (third individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)(14) and Article 13(2) of Directive 89/391/EEC and under the conditions set out below:1. Kui müraga kokkupuutest tulenevaid ohte ei ole võimalik vältida muul moel, tehakse töötajatele kättesaadavaks asjakohased, sobivad individuaalsed kuulmiskaitsevahendid, mida nad kasutavad kooskõlas nõukogu 30. novembri 1989. aasta direktiivi 89/656/EMÜ (töötajate isikukaitsevahendite kasutamisega seotud tervisekaitse ja ohutuse miinimumnõuete kohta (kolmas üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)) [14] sätetega ning direktiivi 89/391/EMÜ artikli 13 lõikega 2 järgmistel tingimustel:
(a) where noise exposure exceeds the lower exposure action values, the employer shall make individual hearing protectors available to workers;a) kui kokkupuude müraga ületab meetmete alumisi lähteväärtusi, teeb tööandja töötajatele kättesaadavaks individuaalsed kuulmiskaitsevahendid;
(b) where noise exposure matches or exceeds the upper exposure action values, individual hearing protectors shall be used;b) kui kokkupuude müraga vastab meetmete ülemistele lähteväärtustele või ületab neid, kasutatakse individuaalseid kuulmiskaitsevahendeid;
(c) the individual hearing protectors shall be so selected as to eliminate the risk to hearing or to reduce the risk to a minimum.c) valitakse sellised individuaalsed kuulmiskaitsevahendid, mis kõrvaldavad kuulmisele avalduva ohu või vähendavad selle miinimumini.
2. The employer shall make every effort to ensure the wearing of hearing protectors and shall be responsible for checking the effectiveness of the measures taken in compliance with this Article.2. Tööandja teeb kõik endast oleneva, tagamaks et kuulmiskaitsevahendeid kantakse, ning vastutab kooskõlas käesoleva artikliga võetud meetmete tõhususe kontrollimise eest.
Article 7Artikkel 7
Limitation of exposureKokkupuute piiramine
1. Under no circumstances shall the exposure of the worker as determined in accordance with Article 3(2) exceed the exposure limit values.1. Töötajate artikli 3 lõikes 2 määratletud kokkupuude müraga ei ületa mitte ühelgi juhul kokkupuute piirväärtusi.
2. If, despite the measures taken to implement this Directive, exposures above the exposure limit values are detected, the employer shall:2. Kui käesoleva direktiivi rakendamiseks võetud meetmetele vaatamata avastatakse kokkupuuteid, mis ületavad kokkupuute piirväärtusi, teeb tööandja järgmist:
(a) take immediate action to reduce the exposure to below the exposure limit values;a) võtab kohe meetmeid, et vähendada kokkupuudet kokkupuute piirväärtustest allapoole;
(b) identify the reasons why overexposure has occurred; andb) teeb kindlaks ülemäärase kokkupuute tinginud põhjused ja
(c) amend the protection and prevention measures in order to avoid any recurrence.c) muudab kaitse- ja ennetusmeetmeid, hoidmaks ära sama olukorra kordumist.
Article 8Artikkel 8
Worker information and trainingTöötajate nõustamine ja koolitamine
Without prejudice to Articles 10 and 12 of Directive 89/391/EEC the employer shall ensure that workers who are exposed to noise at work at or above the lower exposure action values, and/or their representatives, receive information and training relating to risks resulting from exposure to noise concerning, in particular:Ilma et see piiraks direktiivi 89/391/EMÜ artikleid 10 ja 12, tagab tööandja, et töötajad, kes puutuvad tööl kokku müraga meetmete alumiste lähteväärtuste tasemel või sellest kõrgemal, ja/või nende esindajad saavad müraga kokkupuutest tulenevate ohtude alast nõustamist ja koolitust, mis käsitleb eelkõige järgmist:
(a) the nature of such risks;a) selliste ohtude laadi;
(b) the measures taken to implement this Directive in order to eliminate or reduce to a minimum the risks from noise, including the circumstances in which the measures apply;b) käesoleva direktiivi rakendamiseks võetud meetmed, mis on suunatud mürast tulenevate ohtude kõrvaldamiseks või minimeerimiseks, kaasa arvatud asjaolud, mil neid meetmeid kohaldatakse;
(c) the exposure limit values and the exposure action values laid down in Article 3 of this Directive;c) käesoleva direktiivi artiklis 3 sätestatud kokkupuute piirväärtused ja meetmete lähteväärtused;
(d) the results of the assessment and measurement of the noise carried out in accordance with Article 4 of this Directive together with an explanation of their significance and potential risks;d) käesoleva direktiivi artikli 4 kohaselt tehtud müra hindamise ja mõõtmise tulemused koos nende tähenduse ja võimalike riskide selgitusega;
(e) the correct use of hearing protectors;e) kuulmiskaitsevahendite nõuetekohane kasutamine;
(f) why and how to detect and report signs of hearing damage;f) milleks ja kuidas avastada ja teatada märkidest kuulmiskahjustuste kohta;
(g) the circumstances in which workers are entitled to health surveillance and the purpose of health surveillance, in accordance with Article 10 of this Directive;g) tingimused, mil töötajatel on õigus tervisekontrollile, ning tervisekontrolli otstarve vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 10;
(h) safe working practices to minimise exposure to noise.h) ohutud töövõtted, mis vähendavad kokkupuute müraga miinimumini.
Article 9Artikkel 9
Consultation and participation of workersTöötajatega konsulteerimine ja nende osalemine
Consultation and participation of workers and/or of their representatives shall take place in accordance with Article 11 of Directive 89/391/EEC on the matters covered by this Directive, in particular:Töötajate ja/või nende esindajatega konsulteerimine ja nende osalemine käesoleva direktiiviga seotud ja eriti järgmistes küsimustes toimub direktiivi 89/391/EMÜ artikli 11 kohaselt:
- the assessment of risks and identification of measures to be taken, referred to in Article 4,- artiklis 4 osutatud riskide hindamine ja võetavate meetmete kindlaksmääramine,
- the actions aimed at eliminating or reducing risks arising from exposure to noise, referred to in Article 5,- artiklis 5 osutatud meetmed müraga kokkupuutest tulenevate ohtude kõrvaldamiseks või vähendamiseks,
- the choice of individual hearing protectors referred to in Article 6(1)(c).- artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud individuaalsete kuulmisekaitsevahendite valimine.
SECTION IIIIII JAOTIS
MISCELLANEOUS PROVISIONSMUUD SÄTTED
Article 10Artikkel 10
Health surveillanceTervisekontroll
1. Without prejudice to Article 14 of Directive 89/391/EEC, Member States shall adopt provisions to ensure the appropriate health surveillance of workers where the results of the assessment and measurement provided for in Article 4(1) of this Directive indicate a risk to their health. Those provisions, including the requirements specified for health records and their availability, shall be introduced in accordance with national law and/or practice.1. Ilma et see piiraks direktiivi 89/391/EMÜ artikli 14 kohaldamist, võtavad liikmesriigid vastu õigusnormid asjakohase tervisekontrolli tagamiseks töötajatele, kelle tervise suhtes käesoleva direktiivi artikli 4 lõikes 1 osutatud hindamise ja mõõtmise tulemuste põhjal ilmneb risk. Nimetatud õigusnormid, kaasa arvatud täpsustatud nõuded terviseandmeid sisaldavate toimikute ja nende kättesaadavuse kohta, kehtestatakse kooskõlas siseriikliku õiguse ja/või tavaga.
2. A worker whose exposure exceeds the upper exposure action values shall have the right to have his/her hearing checked by a doctor or by another suitably qualified person under the responsibility of a doctor, in accordance with national law and/or practice. Preventive audiometric testing shall also be available for workers whose exposure exceeds the lower exposure action values, where the assessment and measurement provided for in Article 4(1) indicate a risk to health.2. Töötajal, kelle kokkupuude müraga ületab meetmete ülemisi lähteväärtusi, on vastavalt siseriiklikule õigusele ja/või tavale õigus kuulmiskontrollile arsti või mõne muu kvalifitseeritud isiku poolt, kes tegutseb arsti vastutusel. Samuti on profülaktilisele audiomeetrilisele uuringule õigus töötajatele, kelle kokkupuude müraga ületab meetmete alumisi lähteväärtusi, kui artikli 4 lõikes 1 ettenähtud hindamine ja mõõtmine näitab ohtu nende tervisele.
The objectives of these checks are to provide early diagnosis of any loss of hearing due to noise, and to preserve the hearing function.Nende kontrollide ja uuringute eesmärgiks on diagnoosida varakult mürast tingitud mis tahes kuulmiskadu ning säilitada kuulmisvõimet.
3. Member States shall establish arrangements to ensure that, for each worker who undergoes surveillance in accordance with paragraphs 1 and 2, individual health records are made and kept up to date. Health records shall contain a summary of the results of the health surveillance carried out. They shall be kept in a suitable form so as to permit any consultation at a later date, taking into account any confidentiality.3. Liikmesriigid annavad korraldusi, et iga töötaja kohta, kes läbib lõigete 1 ja 2 nõuete kohaselt tervisekontrolli, koostatakse toimik tema tervise kohta, mida hoitakse ajakohastatuna. See toimik sisaldab läbitud tervisekontrollide kokkuvõtet. Toimikut peetakse sellisel kujul, et seda oleks võimalik kasutada ka hiljem, võttes arvesse konfidentsiaalsusnõuet.
Copies of the appropriate records shall be supplied to the competent authority on request. The individual worker shall, at his or her request, have access to the health records relating to him or her personally.Pädevale asutusele antakse taotluse korral asjakohaste toimikute koopiad. Töötajal on taotluse korral õigus tutvuda isiklikult temaga seotud toimikuga.
4. Where, as a result of surveillance of the hearing function, a worker is found to have identifiable hearing damage, a doctor, or a specialist if the doctor considers it necessary, shall assess whether the damage is likely to be the result of exposure to noise at work. If this is the case:4. Kui kuulmiskontrollis tuvastatakse töötajal kuulmiskadu, hindab arst või eriarst, kui arst seda vajalikuks peab, kas see võib olla tingitud kokkupuutest müraga tööl. Kui see on nii:
(a) the worker shall be informed by the doctor or other suitably qualified person of the result which relates to him or her personally;a) teatab arst või mõni muu piisavalt kvalifitseeritud isik töötajale isiklikult temaga seotud tulemusest;
(b) the employer shall:b) tööandja teeb järgmist:
(i) review the risk assessment carried out pursuant to Article 4;i) vaatab artikli 4 kohaselt tehtud riski hindamise läbi;
(ii) review the measures provided for to eliminate or reduce risks pursuant to Articles 5 and 6;ii) vaatab läbi meetmed, mis on artiklite 5 ja 6 kohaselt ette nähtud riski kõrvaldamiseks või vähendamiseks;
(iii) take into account the advice of the occupational healthcare professional or other suitably qualified person or the competent authority in implementing any measures required to eliminate or reduce risk in accordance with Articles 5 and 6, including the possibility of assigning the worker to alternative work where there is no risk of further exposure; andiii) võtab kooskõlas artiklitega 5 ja 6 riski kõrvaldamiseks või vähendamiseks nõutavaid meetmeid rakendades, kaasa arvatud võimalus paigutada töötaja teisele tööle, kus ei ole kokkupuute jätkumise riski, arvesse töötervishoiuspetsialisti või muu vastava kvalifikatsiooniga isiku või pädeva asutuse soovitusi ja
(iv) arrange systematic health surveillance and provide for a review of the health status of any other worker who has been similarly exposed.iv) korraldab süstemaatilist tervisekontrolli ja tagab teiste, sarnases kokkupuutes viibinud töötajate tervisliku seisundi kindlakstegemise.
Article 11Artikkel 11
DerogationsErandid
1. In exceptional situations where, because of the nature of the work, the full and proper use of individual hearing protectors would be likely to cause greater risk to health or safety than not using such protectors, Member States may grant derogations from the provisions of Articles 6(1)(a) and (b) and 7.1. Liikmesriigid võivad erandolukorras, kui töö laadist tulenevalt põhjustaks individuaalsete kuulmiskaitsevahendite täielik ja nõuetekohane kasutamine tervisele või ohutusele suuremat ohtu kui nende kasutamata jätmine, ette näha erandeid artikli 6 lõike 1 punktide a ja b ning artikli 7 sätetest.
2. The derogations referred to in paragraph 1 shall be granted by Member States following consultation with both sides of industry and, where appropriate, with the medical authorities responsible, in accordance with national laws and/or practice. Such derogations must be accompanied by conditions which guarantee, taking into account the special circumstances, that the resulting risks are reduced to a minimum and that the workers concerned are subject to increased health surveillance. Such derogations shall be reviewed every four years and withdrawn as soon as the justifying circumstances no longer obtain.2. Lõikes 1 osutatud erandeid näevad liikmesriigid vastavalt siseriiklikule õigusele ja/või tavale ette pärast konsultatsioone tööturu osapooltega ning vajaduse korral vastutavate meditsiiniasutustega. Erandite ettenägemisega koos tuleb määrata tingimused, mis eriasjaolusid arvestades tagavad, et erandite ettenägemisest tulenevad riskid vähendatakse miinimumini ning et asjaomaste töötajate suhtes rakendatakse tihendatud tervisekontrolli. Kõnealused erandid vaadatakse läbi iga nelja aasta järel ning tühistatakse kohe, kui neid õigustanud asjaolud lakkavad olemast.
3. Every four years Member States shall forward to the Commission a list of derogations referred to in paragraph 1, indicating the exact reasons and circumstances which made them decide to grant the derogations.3. Liikmesriigid saadavad komisjonile iga nelja aasta järel loetelu lõikes 1 osutatud eranditest koos täpsete põhjenduste ja asjaoludega, mis ajendasid neid erandeid ette nägema.
Article 12Artikkel 12
Technical amendmentsTehnilised muudatused
Amendments of a strictly technical nature shall be adopted in accordance with the regulatory procedure laid down in Article 13(2) and in line with:Rangelt tehnilist laadi muudatused võetakse vastu artikli 13 lõikes 2 sätestatud regulatiivkomitee korras ning arvestades järgmist:
(a) the adoption of directives in the field of technical harmonisation and standardisation with regard to the design, building, manufacture or construction of work equipment and/or workplaces; anda) tehnilise ühtlustamise ja standardimise valdkonna direktiivid, mis käsitlevad tööseadmete ja/või töökohtade kujundust, ehitust, tootmist või konstruktsiooni ja
(b) technical progress, changes in the most appropriate harmonised European standards or specifications and new findings concerning noise.b) tehnika edusammud, muudatused kõige asjakohasemates Euroopa standardites või spetsifikatsioonides ning uued avastused müra kohta.
Article 13Artikkel 13
CommitteeKomitee
1. The Commission shall be assisted by the Committee referred to in Article 17 of Directive 89/391/EEC.1. Komisjoni abistab direktiivi 89/391/EMÜ artiklis 17 osutatud komitee.
2. Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Council Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse nõukogu otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 8 sätestatut.
The period laid down in Article 5(6) of Decision 1999/468/EC shall be set at three months.Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.
3. The Committee shall adopt its Rules of Procedure.3. Komitee võtab vastu oma töökorra.
Article 14Artikkel 14
Code of conductTegevusjuhend
In the context of the application of this directive Member States shall draw up in consultation with the social partners, in accordance with national law and practice, a code of conduct providing for practical guidelines to help workers and employers in the music and entertainment sectors to meet their legal obligations as laid down in this Directive.Liikmesriigid koostavad käesoleva direktiivi kohaldamise raames konsultatsioonide teel tööturu osapooltega siseriiklikku õigust ja tava arvestades tegevusjuhendi, mis annab muusika- ja meelelahutussektori töötajatele ja tööandjatele praktilisi juhiseid käesoleva direktiiviga neile pandud õiguslike kohustuste täitmiseks.
Article 15Artikkel 15
RepealKehtetuks tunnistamine
Directive 86/188/EEC is hereby repealed with effect from the date set out in the first subparagraph of Article 17(1).Alates artikli 17 lõike 1 esimeses lõigus nimetatud kuupäevast tunnistatakse direktiiv 86/188/EMÜ kehtetuks.
SECTION IVIV JAOTIS
FINAL PROVISIONSLÕPPSÄTTED
Article 16Artikkel 16
ReportsAruanded
Every five years Member States shall provide a report to the Commission on the practical implementation of this Directive, indicating the points of view of both sides of industry. It shall contain a description of best practice for preventing noise with a harmful effect on health and of other forms of work organisation, together with the action taken by the Member States to impart knowledge of such best practice.Liikmesriigid esitavad komisjonile iga viie aasta järel aruande käesoleva direktiivi täitmise kohta praktikas, näidates selles ära tööturu osapoolte seisukohad. Aruandes kirjeldatakse tervist kahjustava müra vältimise parimat tava ja muid töökorraldusvorme ning samuti meetmeid, mida liikmesriigid on võtnud kõnealuse parima tava alaste teadmiste levitamiseks.
On the basis of those reports, the Commission shall carry out an overall assessment of the implementation of this Directive, including implementation in the light of research and scientific information, and, inter alia, taking into account the implications of this Directive for the music and entertainment sectors. The Commission shall inform the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work thereof and, if necessary, propose amendments.Komisjon hindab selliste aruannete põhjal käesoleva direktiivi üldist täitmist, arvestades sealhulgas teadusteavet ning käesoleva direktiivi mõju ja tähendust muusika- ja meelelahutussektori jaoks. Komisjon teavitab sellest Euroopa Parlamenti, nõukogu, majandus- ja sotsiaalkomiteed ning tööohutuse, -hügieeni ja -tervishoiu nõuandekomiteed ning teeb vajaduse korral ettepanekuid.
Article 17Artikkel 17
TranspositionÜlevõtmine
1. The Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive before 15 February 2006. They shall forthwith inform the Commission thereof.1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 15. veebruariks 2006. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.
When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by the Member States.Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.
2. In order to take account of particular conditions, Member States may, if necessary, have an additional period of five years from 15 February 2006, that is to say a total of eight years, to implement the provisions of Article 7 with regard to the personnel on board seagoing vessels.2. Et arvesse võtta eritingimusi, võivad liikmesriigid pärast 15. veebruari 2006 vajaduse korral saada viieaastase lisaaja, seega kokku kaheksa aastat, et rakendada käesoleva direktiivi artikli 7 sätteid laevade pardal viibivate laevapere liikmete kohta.
In order to allow for the drawing up of a code of conduct providing for practical guidelines for the implementation of the provisions of this Directive, Member States shall be entitled to make use of a maximum transitional period of two years from 15 February 2006, that is to say a total of five years from the entry into force of this Directive, to comply with this Directive, with regard to the music and entertainment sectors on the condition that during this period the levels of protection already achieved in individual Member States, with regard to the personnel in these sectors, are maintained.Et liikmesriikidel oleks võimalik koostada tegevusjuhend koos praktiliste juhistega käesoleva direktiivi sätete rakendamise kohta, on neil muusika- ja meelelahutussektori puhul õigus pärast 15. veebruari 2006 kuni kaheaastasele üleminekuajale, seega kokku viiele aastale alates käesoleva direktiivi jõustumisest, tingimusel et nad säilitavad sellel ajal oma riigis kõnealuste sektorite töötajate kaitsetaseme.
3. The Member States shall communicate to the Commission the text of the provisions of national law which they adopt or have already adopted in the field covered by this Directive.3. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud või vastuvõetavate siseriiklike õigusnormide teksti.
Article 18Artikkel 18
Entry into forceJõustumine
This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.
Article 19Artikkel 19
AddresseesAdressaadid
This Directive is addressed to the Member States.Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
Done at Brussels, 6 February 2003.Brüssel, 6. veebruar 2003
For the European ParliamentEuroopa Parlamendi nimel
The Presidentpresident
P. CoxP. Cox
For the CouncilNõukogu nimel
The Presidenteesistuja
G. EfthymiouG. Efthymiou
(1) OJ C 77, 18.3.1993, p. 12 and OJ C 230, 19.8.1994, p. 3.[1] EÜT C 77, 18.3.1993, lk 12 ja EÜT C 230, 19.8.1994, lk 3.
(2) OJ C 249, 13.9.1993, p. 28.[2] EÜT C 249, 13.9.1993, lk 28.
(3) Opinion of the European Parliament of 20 April 1994 (OJ C 128, 9.5.1994, p. 146), confirmed on 16 September 1999 (OJ C 54, 25.2.2000, p. 75), Council Common Position of 29 October 2001 (OJ C E 45, 19.2.2002, p. 41) and decision of the European Parliament of 13 March 2002 (not yet published in the Official Journal).[3] Euroopa Parlamendi 20. aprilli 1994. aasta arvamus (EÜT C 128, 9.5.1994, lk 146), kinnitatud 16. septembril 1999 (EÜT C 54, 25.2.2000, lk 75), nõukogu 29. oktoobri 2001. aasta ühine seisukoht (EÜT C 45, 19.2.2002, lk 41) ja Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2002. aasta otsus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).
(4) OJ L 137, 24.5.1986, p. 28. Directive as amended by Directive 98/24/EC (OJ L 131, 5.5.1998, p. 11).[4] EÜT L 137, 24.5.1986, lk 28. Direktiivi on muudetud direktiiviga 98/24/EÜ (EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11).
(5) OJ C 28, 3.2.1988, p. 3.[5] EÜT C 28, 3.2.1988, lk 3.
(6) OJ C 28, 3.2.1988, p. 1.[6] EÜT C 28, 3.2.1988, lk 1.
(7) OJ C 260, 15.10.1990, p. 167.[7] EÜT C 260, 15.10.1990, lk 167.
(8) OJ L 177, 6.7.2002, p. 13.[8] EÜT L 177, 6.7.2002, lk 13.
(9) OJ L 183, 29.6.1989, p. 1.[9] EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1.
(10) OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.[10] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
(11) 140 dB (C) in relation to 20 μPa.[11] 140 dB (C) 20 Pa suhtes.
(12) 137 dB (C) in relation to 20 μPa.[12] 137 dB (C) 20 Pa suhtes.
(13) 135 dB (C) in relation to 20 μPa.[13] 135 dB (C) 20 Pa suhtes.
(14) OJ L 393, 30.12.1989, p. 18.[14] EÜT L 393, 30.12.1989, lk 18.
 --------------------------------------------------