?

26.10.2012    | EN | Official Journal of the European Union | C 326/39126.10.2012    | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 326/391
CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNIONEUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA
2012/C 326/022012/C 326/02
PREAMBLEPREAMBUL
TITLE I | DIGNITYI JAOTIS | VÄÄRIKUS
TITLE II | FREEDOMSII JAOTIS | VABADUSED
TITLE III | EQUALITYIII JAOTIS | VÕRDSUS
TITLE IV | SOLIDARITYIV JAOTIS | SOLIDAARSUS
TITLE V | CITIZENS' RIGHTSV JAOTIS | KODANIKE ÕIGUSED
TITLE VI | JUSTICEVI JAOTIS | ÕIGUSEMÕISTMINE
TITLE VII | GENERAL PROVISIONS GOVERNING THE INTERPRETATION AND APPLICATION OF THE CHARTERVII JAOTIS | HARTA TÕLGENDAMIST JA KOHALDAMIST REGULEERIVAD ÜLDSÄTTED
CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNIONEUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA
The European Parliament, the Council and the Commission solemnly proclaim the following text as the Charter of Fundamental Rights of the European Union.Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kuulutavad Euroopa Liidu põhiõiguste hartana pidulikult välja järgmise teksti:
CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNIONEUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA
The peoples of Europe, in creating an ever closer union among them, are resolved to share a peaceful future based on common values.Euroopa rahvad on üha tihedamat omavahelist liitu luues otsustanud jagada rahulikku, ühistele väärtustele rajatud tulevikku.
Conscious of its spiritual and moral heritage, the Union is founded on the indivisible, universal values of human dignity, freedom, equality and solidarity; it is based on the principles of democracy and the rule of law. It places the individual at the heart of its activities, by establishing the citizenship of the Union and by creating an area of freedom, security and justice.Liit teadvustab oma vaimset ja moraalset pärandit ning rajaneb inimväärikuse, vabaduse, võrdsuse ja solidaarsuse jagamatutel ja universaalsetel põhiväärtustel; liidu aluseks on demokraatia ning õigusriigi põhimõte. Liidu kodakondsuse kehtestamise ning vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomisega seab liit üksikisiku oma tegevuse keskmesse.
The Union contributes to the preservation and to the development of these common values while respecting the diversity of the cultures and traditions of the peoples of Europe as well as the national identities of the Member States and the organisation of their public authorities at national, regional and local levels; it seeks to promote balanced and sustainable development and ensures free movement of persons, services, goods and capital, and the freedom of establishment.Liit toetab nende ühiste väärtuste säilitamist ja arendamist, austades samal ajal Euroopa rahvaste kultuuride ja tavade mitmekesisust, samuti liikmesriikide riiklikku identiteeti ning nende riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi asutuste korraldust; liit püüab edendada tasakaalustatud ja säästvat arengut ning tagada inimeste, teenuste, kaupade ja kapitali vaba liikumise ja asutamisvabaduse.
To this end, it is necessary to strengthen the protection of fundamental rights in the light of changes in society, social progress and scientific and technological developments by making those rights more visible in a Charter.Selleks on ühiskonna muutust, sotsiaalset progressi ning teaduse ja tehnika arengut silmas pidades vaja tugevdada põhiõiguste kaitset, tuues need hartas selgemini esile.
This Charter reaffirms, with due regard for the powers and tasks of the Union and for the principle of subsidiarity, the rights as they result, in particular, from the constitutional traditions and international obligations common to the Member States, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Social Charters adopted by the Union and by the Council of Europe and the case-law of the Court of Justice of the European Union and of the European Court of Human Rights. In this context the Charter will be interpreted by the courts of the Union and the Member States with due regard to the explanations prepared under the authority of the Praesidium of the Convention which drafted the Charter and updated under the responsibility of the Praesidium of the European Convention.Käesoleva hartaga kinnitatakse liidu pädevuse ja ülesannete ning subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt õigusi, mis tulenevad eelkõige liikmesriikide ühistest põhiseaduslikest tavadest ja rahvusvahelistest kohustustest, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist, liidu ja Euroopa Nõukogu poolt vastuvõetud sotsiaalhartadest ning Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikast. Seoses sellega võtavad liidu ja liikmesriikide kohtud harta tõlgendamisel asjakohaselt arvesse selgitusi, mis valmistati ette harta eelnõu koostanud konvendi presiidiumi järelevalve all ning mida uuendati Euroopa Konvendi presiidiumi vastutusel.
Enjoyment of these rights entails responsibilities and duties with regard to other persons, to the human community and to future generations.Nende õigustega kaasnevad vastutus ning kohustused teiste inimeste, inimühiskonna ja tulevaste põlvkondade ees.
The Union therefore recognises the rights, freedoms and principles set out hereafter.Seepärast tunnustab liit järgmisena esitatud õigusi, vabadusi ja põhimõtteid.
TITLE II   JAOTIS
DIGNITYVÄÄRIKUS
Article 1Artikkel 1
Human dignityInimväärikus
Human dignity is inviolable. It must be respected and protected.Inimväärikus on puutumatu. Seda tuleb austada ja kaitsta.
Article 2Artikkel 2
Right to lifeÕigus elule
1.   Everyone has the right to life.1.   Igaühel on õigus elule.
2.   No one shall be condemned to the death penalty, or executed.2.   Kedagi ei tohi surma mõista ega hukata.
Article 3Artikkel 3
Right to the integrity of the personÕigus isikupuutumatusele
1.   Everyone has the right to respect for his or her physical and mental integrity.1.   Igaühel on õigus kehalisele ja vaimsele puutumatusele.
2.   In the fields of medicine and biology, the following must be respected in particular:2.   Meditsiini ja bioloogia valdkonnas tuleb eelkõige austada järgmisi nõudeid ja keelde:
(a) | the free and informed consent of the person concerned, according to the procedures laid down by law;a) | asjaomase isiku vaba ja teadliku nõusoleku, mis on antud seaduses ettenähtud korra kohaselt, nõue,
(b) | the prohibition of eugenic practices, in particular those aiming at the selection of persons;b) | eugeeniliste, eelkõige isikute valikuga seotud toimingute keeld,
(c) | the prohibition on making the human body and its parts as such a source of financial gain;c) | inimkehast või selle osast kui sellisest rahalise tulu saamise keeld,
(d) | the prohibition of the reproductive cloning of human beings.d) | inimeste reproduktiivse kloonimise keeld.
Article 4Artikkel 4
Prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishmentPiinamise ning ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise keeld
No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.Kedagi ei tohi piinata ega ebainimlikult või alandavalt kohelda ega karistada.
Article 5Artikkel 5
Prohibition of slavery and forced labourOrjapidamise ja sunniviisilise töö keeld
1.   No one shall be held in slavery or servitude.1.   Kedagi ei tohi pidada orjuses ega sunduses.
2.   No one shall be required to perform forced or compulsory labour.2.   Kelleltki ei tohi nõuda sunniviisilist või kohustuslikku töötamist.
3.   Trafficking in human beings is prohibited.3.   Inimkaubandus on keelatud.
TITLE IIII   JAOTIS
FREEDOMSVABADUSED
Article 6Artikkel 6
Right to liberty and securityÕigus vabadusele ja turvalisusele
Everyone has the right to liberty and security of person.Igaühel on õigus isikuvabadusele ja turvalisusele.
Article 7Artikkel 7
Respect for private and family lifeEra- ja perekonnaelu austamine
Everyone has the right to respect for his or her private and family life, home and communications.Igaühel on õigus sellele, et austataks tema era- ja perekonnaelu, kodu ja edastatavate sõnumite saladust.
Article 8Artikkel 8
Protection of personal dataIsikuandmete kaitse
1.   Everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.1.   Igaühel on õigus oma isikuandmete kaitsele.
2.   Such data must be processed fairly for specified purposes and on the basis of the consent of the person concerned or some other legitimate basis laid down by law. Everyone has the right of access to data which has been collected concerning him or her, and the right to have it rectified.2.   Selliseid andmeid tuleb töödelda asjakohaselt ning kindlaksmääratud eesmärkidel ja asjaomase isiku nõusolekul või muul seaduses ettenähtud õiguslikul alusel. Igaühel on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega ja nõuda nende parandamist.
3.   Compliance with these rules shall be subject to control by an independent authority.3.   Nende sätete täitmist kontrollib sõltumatu asutus.
Article 9Artikkel 9
Right to marry and right to found a familyÕigus abielluda ja õigus luua perekond
The right to marry and the right to found a family shall be guaranteed in accordance with the national laws governing the exercise of these rights.Õigus abielluda ja õigus luua perekond tagatakse nende õiguste kasutamist reguleerivate siseriiklike õigusaktide kohaselt.
Article 10Artikkel 10
Freedom of thought, conscience and religionMõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadus
1.   Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right includes freedom to change religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or in private, to manifest religion or belief, in worship, teaching, practice and observance.1.   Igaühel on õigus mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusele. See õigus kätkeb vabadust muuta usku või veendumusi, samuti vabadust kuulutada usku või veendumusi nii üksi kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt kultuse, õpetamise, tava ja kombetalituse kaudu.
2.   The right to conscientious objection is recognised, in accordance with the national laws governing the exercise of this right.2.   Õigust keelduda sõjaväeteenistusest oma veendumuste tõttu tunnustatakse selle õiguse kasutamist reguleerivate siseriiklike õigusaktide kohaselt.
Article 11Artikkel 11
Freedom of expression and informationSõna- ja teabevabadus
1.   Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers.1.   Igaühel on õigus sõnavabadusele. See õigus kätkeb arvamusvabadust ning vabadust saada ja levitada teavet ja ideid avaliku võimu sekkumiseta ning sõltumata riigipiiridest.
2.   The freedom and pluralism of the media shall be respected.2.   Massiteabevahendite vabadust ja mitmekesisust austatakse.
Article 12Artikkel 12
Freedom of assembly and of associationKogunemis- ja ühinemisvabadus
1.   Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association at all levels, in particular in political, trade union and civic matters, which implies the right of everyone to form and to join trade unions for the protection of his or her interests.1.   Igaühel on õigus rahumeelselt koguneda ning moodustada ühinguid kõigil tasanditel, eelkõige poliitika, ametiühingute ja kodanikuühiskonna valdkonnas; see kätkeb igaühe õigust oma huvide kaitseks ametiühinguid luua ja neisse astuda.
2.   Political parties at Union level contribute to expressing the political will of the citizens of the Union.2.   Liidu tasandi poliitilised erakonnad toetavad liidu kodanike poliitilise tahte väljendamist.
Article 13Artikkel 13
Freedom of the arts and sciencesKunsti ja teaduse vabadus
The arts and scientific research shall be free of constraint. Academic freedom shall be respected.Kunsti ja teadusuuringuid ei piirata. Akadeemilist vabadust austatakse.
Article 14Artikkel 14
Right to educationÕigus haridusele
1.   Everyone has the right to education and to have access to vocational and continuing training.1.   Igaühel on õigus haridusele ning õigus saada kutse- ja täiendusõpet.
2.   This right includes the possibility to receive free compulsory education.2.   See õigus kätkeb võimalust saada tasuta kohustuslikku haridust.
3.   The freedom to found educational establishments with due respect for democratic principles and the right of parents to ensure the education and teaching of their children in conformity with their religious, philosophical and pedagogical convictions shall be respected, in accordance with the national laws governing the exercise of such freedom and right.3.   Vabadust asutada demokraatia põhimõtetest lähtudes haridusasutusi ja vanemate õigust tagada lastele oma usuliste, filosoofiliste ja pedagoogiliste veendumuste kohane haridus ja õpetamine austatakse nimetatud vabaduse ja õiguse kasutamist reguleerivate siseriiklike õigusaktide kohaselt.
Article 15Artikkel 15
Freedom to choose an occupation and right to engage in workKutsevabadus ja õigus teha tööd
1.   Everyone has the right to engage in work and to pursue a freely chosen or accepted occupation.1.   Igaühel on õigus teha tööd ja tegutseda vabalt valitud või vastuvõetaval kutsealal.
2.   Every citizen of the Union has the freedom to seek employment, to work, to exercise the right of establishment and to provide services in any Member State.2.   Igal liidu kodanikul on vabadus otsida tööd, töötada, teostada asutamisõigust ning pakkuda teenuseid kõikides liikmesriikides.
3.   Nationals of third countries who are authorised to work in the territories of the Member States are entitled to working conditions equivalent to those of citizens of the Union.3.   Kolmandate riikide kodanikel, kellel on luba töötada liikmesriikide territooriumil, on õigus liidu kodanikega võrdsetele töötingimustele.
Article 16Artikkel 16
Freedom to conduct a businessEttevõtlusvabadus
The freedom to conduct a business in accordance with Union law and national laws and practices is recognised.Ettevõtlusvabadust tunnustatakse liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavade kohaselt.
Article 17Artikkel 17
Right to propertyÕigus omandile
1.   Everyone has the right to own, use, dispose of and bequeath his or her lawfully acquired possessions. No one may be deprived of his or her possessions, except in the public interest and in the cases and under the conditions provided for by law, subject to fair compensation being paid in good time for their loss. The use of property may be regulated by law in so far as is necessary for the general interest.1.   Igaühel on õigus vallata, kasutada, käsutada ja pärandada oma seaduslikul teel saadud omandit. Kelleltki ei tohi tema omandit ära võtta muidu kui üldistes huvides ja seaduses ettenähtud juhtudel ja tingimustel ning õigeaegse ja õiglase hüvituse eest. Omandi kasutamist võib reguleerida seadusega niivõrd, kui see on vajalik üldistes huvides.
2.   Intellectual property shall be protected.2.   Intellektuaalomandit kaitstakse.
Article 18Artikkel 18
Right to asylumVarjupaigaõigus
The right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees and in accordance with the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union (hereinafter referred to as ‘the Treaties’).Varjupaigaõigus tagatakse 28. juuli 1951. aasta Genfi konventsiooni ja 31. jaanuari 1967. aasta pagulasseisundi protokolli sätete ning Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „aluslepingud”) kohaselt.
Article 19Artikkel 19
Protection in the event of removal, expulsion or extraditionKaitse tagasisaatmise, väljasaatmise või väljaandmise korral
1.   Collective expulsions are prohibited.1.   Kollektiivne väljasaatmine on keelatud.
2.   No one may be removed, expelled or extradited to a State where there is a serious risk that he or she would be subjected to the death penalty, torture or other inhuman or degrading treatment or punishment.2.   Kedagi ei tohi tagasi saata, välja saata või välja anda riiki, kus teda tõsiselt ohustab surmanuhtlus, piinamine või muu ebainimlik või alandav kohtlemine või karistus.
TITLE IIIIII   JAOTIS
EQUALITYVÕRDSUS
Article 20Artikkel 20
Equality before the lawVõrdsus seaduse ees
Everyone is equal before the law.Kõik on seaduse ees võrdsed.
Article 21Artikkel 21
Non-discriminationDiskrimineerimiskeeld
1.   Any discrimination based on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation shall be prohibited.1.   Keelatud on igasugune diskrimineerimine, sealhulgas diskrimineerimine soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu.
2.   Within the scope of application of the Treaties and without prejudice to any of their specific provisions, any discrimination on grounds of nationality shall be prohibited.2.   Igasugune kodakondsuse alusel diskrimineerimine on aluslepingute reguleerimisalas keelatud, ilma et eelöeldu piiraks nende erisätete kohaldamist.
Article 22Artikkel 22
Cultural, religious and linguistic diversityKultuuriline, usuline ja keeleline mitmekesisus
The Union shall respect cultural, religious and linguistic diversity.Liit austab kultuurilist, usulist ja keelelist mitmekesisust.
Article 23Artikkel 23
Equality between women and menNaiste ja meeste võrdõiguslikkus
Equality between women and men must be ensured in all areas, including employment, work and pay.Naiste ja meeste võrdõiguslikkus tuleb tagada kõikides valdkondades, kaasa arvatud tööhõive, töö ja palk.
The principle of equality shall not prevent the maintenance or adoption of measures providing for specific advantages in favour of the under-represented sex.Võrdõiguslikkuse põhimõte ei takista säilitamast või võtmast meetmeid, mis annavad alaesindatud soole erilisi eeliseid.
Article 24Artikkel 24
The rights of the childLapse õigused
1.   Children shall have the right to such protection and care as is necessary for their well-being. They may express their views freely. Such views shall be taken into consideration on matters which concern them in accordance with their age and maturity.1.   Lastel on õigus heaoluks vajalikule kaitsele ja hoolitsusele. Lapsed võivad vabalt väljendada oma seisukohti. Neid seisukohti võetakse arvesse lapsega seotud küsimustes vastavalt tema vanusele ja küpsusele.
2.   In all actions relating to children, whether taken by public authorities or private institutions, the child's best interests must be a primary consideration.2.   Kõikides lastega seotud toimingutes, mida teevad avalik-õiguslikud asutused või eraõiguslikud institutsioonid, tuleb esikohale seada lapse huvid.
3.   Every child shall have the right to maintain on a regular basis a personal relationship and direct contact with both his or her parents, unless that is contrary to his or her interests.3.   Igal lapsel on õigus säilitada regulaarsed isiklikud suhted ja otsene kontakt oma mõlema vanemaga, kui see ei ole lapse huvidega vastuolus.
Article 25Artikkel 25
The rights of the elderlyEakate õigused
The Union recognises and respects the rights of the elderly to lead a life of dignity and independence and to participate in social and cultural life.Liit tunnustab ja austab eakate õigust elada inimväärset ja iseseisvat elu ning osaleda sotsiaal- ja kultuurielus.
Article 26Artikkel 26
Integration of persons with disabilitiesPuuetega inimeste integreerimine ühiskonda
The Union recognises and respects the right of persons with disabilities to benefit from measures designed to ensure their independence, social and occupational integration and participation in the life of the community.Liit tunnustab ja austab puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus.
TITLE IVIV   JAOTIS
SOLIDARITYSOLIDAARSUS
Article 27Artikkel 27
Workers' right to information and consultation within the undertakingTöötajate õigus olla ettevõttes informeeritud ja ära kuulatud
Workers or their representatives must, at the appropriate levels, be guaranteed information and consultation in good time in the cases and under the conditions provided for by Union law and national laws and practices.Töötajatele või nende esindajatele tuleb asjakohasel tasandil tagada, et nad saaksid õigel ajal informatsiooni ja et nendega konsulteeritaks liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavadega ettenähtud juhtudel ja tingimustel.
Article 28Artikkel 28
Right of collective bargaining and actionKollektiivläbirääkimiste ja kollektiivse tegutsemise õigus
Workers and employers, or their respective organisations, have, in accordance with Union law and national laws and practices, the right to negotiate and conclude collective agreements at the appropriate levels and, in cases of conflicts of interest, to take collective action to defend their interests, including strike action.Töötajatel ja tööandjatel või nende organisatsioonidel on liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavade kohaselt õigus pidada asjakohasel tasandil läbirääkimisi kollektiivlepingute üle ja neid sõlmida ning huvide konflikti korral kollektiivselt oma õigusi kaitsta, sealhulgas streikida.
Article 29Artikkel 29
Right of access to placement servicesÕigus kasutada tööhõiveteenuseid
Everyone has the right of access to a free placement service.Igaühel on õigus kasutada tasuta tööhõiveteenuseid.
Article 30Artikkel 30
Protection in the event of unjustified dismissalKaitse põhjendamatu vallandamise korral
Every worker has the right to protection against unjustified dismissal, in accordance with Union law and national laws and practices.Igal töötajal on õigus kaitsele põhjendamatu vallandamise eest liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavade kohaselt.
Article 31Artikkel 31
Fair and just working conditionsHead ja õiglased töötingimused
1.   Every worker has the right to working conditions which respect his or her health, safety and dignity.1.   Igal töötajal on õigus töötingimustele, mis on tema tervise, ohutuse ja väärikuse kohased.
2.   Every worker has the right to limitation of maximum working hours, to daily and weekly rest periods and to an annual period of paid leave.2.   Igal töötajal on õigus maksimaalse tööaja piirangule ning igapäevastele ja -nädalastele puhkeaegadele ja iga-aastasele tasulisele puhkusele.
Article 32Artikkel 32
Prohibition of child labour and protection of young people at workKeeld kasutada laste tööjõudu ja noorte töötajate kaitse
The employment of children is prohibited. The minimum age of admission to employment may not be lower than the minimum school-leaving age, without prejudice to such rules as may be more favourable to young people and except for limited derogations.Laste töölevõtmine on keelatud. Töölevõtmisel ei või vanuse alammäär olla madalam kui iga, mil lõpeb koolikohustus, ilma et eelöeldu mõjutaks noortele soodsamate eeskirjade kohaldamist ja piiratud erandeid.
Young people admitted to work must have working conditions appropriate to their age and be protected against economic exploitation and any work likely to harm their safety, health or physical, mental, moral or social development or to interfere with their education.Töölevõetud noorte töötingimused peavad olema eakohased ning noori tuleb kaitsta majandusliku ekspluateerimise ja töö eest, mis võiks kahjustada nende ohutust, tervist või kehalist, vaimset, kõlbelist või sotsiaalset arengut või takistada hariduse omandamist.
Article 33Artikkel 33
Family and professional lifePerekonna- ja tööelu
1.   The family shall enjoy legal, economic and social protection.1.   Perekond on õigusliku, majandusliku ja sotsiaalse kaitse all.
2.   To reconcile family and professional life, everyone shall have the right to protection from dismissal for a reason connected with maternity and the right to paid maternity leave and to parental leave following the birth or adoption of a child.2.   Selleks et oleks võimalik perekonna- ja tööelu kokku sobitada, on igaühel õigus kaitsele vallandamise eest raseduse ja sünnituse tõttu, õigus tasulisele rasedus- ja sünnituspuhkusele ning lapsehoolduspuhkusele lapse sünni või lapsendamise järel.
Article 34Artikkel 34
Social security and social assistanceSotsiaalkindlustus ja sotsiaalabi
1.   The Union recognises and respects the entitlement to social security benefits and social services providing protection in cases such as maternity, illness, industrial accidents, dependency or old age, and in the case of loss of employment, in accordance with the rules laid down by Union law and national laws and practices.1.   Liit tunnustab ja austab õigust sotsiaalkindlustushüvitistele ja sotsiaalteenustele, mille kaudu pakutakse liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavadega ettenähtud eeskirjade kohast kaitset raseduse ja sünnituse, haiguse, tööõnnetuste, ülalpeetavaks muutumise, eakuse või töökoha kaotuse korral.
2.   Everyone residing and moving legally within the European Union is entitled to social security benefits and social advantages in accordance with Union law and national laws and practices.2.   Igaühel, kelle elukoht on Euroopa Liidus ja kes seal seaduslikult liigub, on õigus saada sotsiaalkindlustushüvitisi ja sotsiaalseid soodustusi liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavade kohaselt.
3.   In order to combat social exclusion and poverty, the Union recognises and respects the right to social and housing assistance so as to ensure a decent existence for all those who lack sufficient resources, in accordance with the rules laid down by Union law and national laws and practices.3.   Sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu võitlemiseks tunnustab ja austab liit õigust sotsiaalabile ja eluasemetoetusele, et tagada liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavadega ettenähtud eeskirjade kohaselt rahuldav elu kõigile neile, kellel puuduvad piisavad elatusvahendid.
Article 35Artikkel 35
Health careTervishoid
Everyone has the right of access to preventive health care and the right to benefit from medical treatment under the conditions established by national laws and practices. A high level of human health protection shall be ensured in the definition and implementation of all the Union's policies and activities.Igaühel on õigus ennetavale tervishoiule ning ravile siseriiklike õigusaktide ja tavadega ettenähtud tingimustel. Kõigi liidu poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel tagatakse inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.
Article 36Artikkel 36
Access to services of general economic interestVõimalus kasutada üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid
The Union recognises and respects access to services of general economic interest as provided for in national laws and practices, in accordance with the Treaties, in order to promote the social and territorial cohesion of the Union.Liidu sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks tunnustab ja austab liit võimalust kasutada aluslepingute kohaselt siseriiklike õigusaktide ja tavadega ettenähtud üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid.
Article 37Artikkel 37
Environmental protectionKeskkonnakaitse
A high level of environmental protection and the improvement of the quality of the environment must be integrated into the policies of the Union and ensured in accordance with the principle of sustainable development.Kõrgetasemeline keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi parandamine tuleb integreerida liidu poliitikasse ning tagada säästva arengu põhimõtte kohaselt.
Article 38Artikkel 38
Consumer protectionTarbijakaitse
Union policies shall ensure a high level of consumer protection.Liidu poliitikaga tagatakse tarbijakaitse kõrge tase.
TITLE VV   JAOTIS
CITIZENS' RIGHTSKODANIKE ÕIGUSED
Article 39Artikkel 39
Right to vote and to stand as a candidate at elections to the European ParliamentÕigus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel
1.   Every citizen of the Union has the right to vote and to stand as a candidate at elections to the European Parliament in the Member State in which he or she resides, under the same conditions as nationals of that State.1.   Igal liidu kodanikul on Euroopa Parlamendi valimistel õigus hääletada ja kandideerida selles liikmesriigis, kus on tema elukoht, samadel tingimustel kui selle riigi kodanikel.
2.   Members of the European Parliament shall be elected by direct universal suffrage in a free and secret ballot.2.   Euroopa Parlamendi liikmed valitakse otsestel ja üldistel valimistel vaba ja salajase hääletuse teel.
Article 40Artikkel 40
Right to vote and to stand as a candidate at municipal electionsÕigus hääletada ja kandideerida kohalikel valimistel
Every citizen of the Union has the right to vote and to stand as a candidate at municipal elections in the Member State in which he or she resides under the same conditions as nationals of that State.Igal liidu kodanikul on õigus hääletada ja kandideerida kohalikel valimistel selles liikmesriigis, kus on tema elukoht, samadel tingimustel kui selle riigi kodanikel.
Article 41Artikkel 41
Right to good administrationÕigus heale haldusele
1.   Every person has the right to have his or her affairs handled impartially, fairly and within a reasonable time by the institutions, bodies, offices and agencies of the Union.1.   Igaühel on õigus sellele, et liidu institutsioonid, organid ja asutused käsitleksid tema küsimusi erapooletult, õiglaselt ning mõistliku aja jooksul.
2.   This right includes:2.   See õigus kätkeb:
(a) | the right of every person to be heard, before any individual measure which would affect him or her adversely is taken;a) | igaühe õigust, et teda kuulatakse ära enne seda, kui tema suhtes kohaldatakse üksikmeedet, mis võib teda kahjustada;
(b) | the right of every person to have access to his or her file, while respecting the legitimate interests of confidentiality and of professional and business secrecy;b) | igaühe õigust tutvuda teda puudutavate andmetega, võttes samal ajal arvesse konfidentsiaalsuse ning ameti- ja ärisaladusega seotud õigustatud huve;
(c) | the obligation of the administration to give reasons for its decisions.c) | asutuste kohustust põhjendada oma otsuseid.
3.   Every person has the right to have the Union make good any damage caused by its institutions or by its servants in the performance of their duties, in accordance with the general principles common to the laws of the Member States.3.   Igaühel on õigus saada liikmesriikide õiguse ühiste üldprintsiipide kohaselt liidult hüvitist mis tahes kahju eest, mida selle institutsioonid või teenistujad on oma ülesannete täitmisel tekitanud.
4.   Every person may write to the institutions of the Union in one of the languages of the Treaties and must have an answer in the same language.4.   Igal kodanikul on õigus pöörduda liidu institutsioonide poole ühes aluslepingute keeltest ning talle tuleb vastata samas keeles.
Article 42Artikkel 42
Right of access to documentsÕigus tutvuda dokumentidega
Any citizen of the Union, and any natural or legal person residing or having its registered office in a Member State, has a right of access to documents of the institutions, bodies, offices and agencies of the Union, whatever their medium.Igal liidu kodanikul ja igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab või kelle registrijärgne asukoht on liikmesriigis, on õigus tutvuda liidu institutsioonide, organite ja asutuste mis tahes kandjal säilitatavate dokumentidega.
Article 43Artikkel 43
European OmbudsmanEuroopa ombudsman
Any citizen of the Union and any natural or legal person residing or having its registered office in a Member State has the right to refer to the European Ombudsman cases of maladministration in the activities of the institutions, bodies, offices or agencies of the Union, with the exception of the Court of Justice of the European Union acting in its judicial role.Igal liidu kodanikul ja igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab või kelle registrijärgne asukoht on liikmesriigis, on õigus pöörduda Euroopa ombudsmani poole seoses liidu institutsioonide, organite või asutuste tegevuses ilmnenud haldusomavoliga, välja arvatud Euroopa Liidu Kohtu tegevus õigusemõistjana.
Article 44Artikkel 44
Right to petitionÕigus esitada petitsioone
Any citizen of the Union and any natural or legal person residing or having its registered office in a Member State has the right to petition the European Parliament.Igal liidu kodanikul ja igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab või kelle registrijärgne asukoht on liikmesriigis, on õigus pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole.
Article 45Artikkel 45
Freedom of movement and of residenceLiikumis- ja elukohavabadus
1.   Every citizen of the Union has the right to move and reside freely within the territory of the Member States.1.   Igal liidu kodanikul on õigus liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda ja elada.
2.   Freedom of movement and residence may be granted, in accordance with the Treaties, to nationals of third countries legally resident in the territory of a Member State.2.   Liikumis- ja elukohavabaduse võib aluslepingute kohaselt anda ka kolmandate riikide kodanikele, kes elavad seaduslikult liikmesriigi territooriumil.
Article 46Artikkel 46
Diplomatic and consular protectionDiplomaatiline ja konsulaarkaitse
Every citizen of the Union shall, in the territory of a third country in which the Member State of which he or she is a national is not represented, be entitled to protection by the diplomatic or consular authorities of any Member State, on the same conditions as the nationals of that Member State.Igal liidu kodanikul on kolmanda riigi territooriumil, kus ei ole esindatud see liikmesriik, mille kodanik ta on, õigus saada kaitset iga teise liikmesriigi diplomaatilistelt ja konsulaarasutustelt samadel tingimustel kui selle teise liikmesriigi oma kodanikel.
TITLE VIVI   JAOTIS
JUSTICEÕIGUSEMÕISTMINE
Article 47Artikkel 47
Right to an effective remedy and to a fair trialÕigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele
Everyone whose rights and freedoms guaranteed by the law of the Union are violated has the right to an effective remedy before a tribunal in compliance with the conditions laid down in this Article.Igaühel, kelle liidu õigusega tagatud õigusi või vabadusi rikutakse, on selles artiklis kehtestatud tingimuste kohaselt õigus tõhusale õiguskaitsevahendile kohtus.
Everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal previously established by law. Everyone shall have the possibility of being advised, defended and represented.Igaühel on õigus õiglasele ja avalikule asja arutamisele mõistliku aja jooksul sõltumatus ja erapooletus seaduse alusel moodustatud kohtus. Igaühel peab olema võimalus saada nõu ja kaitset ning olla esindatud.
Legal aid shall be made available to those who lack sufficient resources in so far as such aid is necessary to ensure effective access to justice.Isikule, kellel puuduvad piisavad vahendid, antakse tasuta õigusabi sellises ulatuses, mis tagab talle võimaluse kohtusse pöörduda.
Article 48Artikkel 48
Presumption of innocence and right of defenceSüütuse presumptsioon ja kaitseõigus
1.   Everyone who has been charged shall be presumed innocent until proved guilty according to law.1.   Iga süüdistatavat peetakse süütuks seni, kuni tema süü ei ole seaduse kohaselt tõendatud.
2.   Respect for the rights of the defence of anyone who has been charged shall be guaranteed.2.   Iga süüdistatava õigus kaitsele on tagatud.
Article 49Artikkel 49
Principles of legality and proportionality of criminal offences and penaltiesKuritegude ja karistuste seaduslikkuse ja proportsionaalsuse põhimõte
1.   No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence under national law or international law at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the criminal offence was committed. If, subsequent to the commission of a criminal offence, the law provides for a lighter penalty, that penalty shall be applicable.1.   Kedagi ei tohi tunnistada süüdi kuriteos teo või tegevusetuse eest, mis selle toimepanemise ajal kehtinud siseriikliku või rahvusvahelise õiguse järgi ei olnud kuritegu. Samuti ei või kohaldada raskemat karistust kui kuriteo toimepanemise ajal ettenähtu. Kui pärast kuriteo toimepanemist nähakse seadusega ette kergem karistus, kohaldatakse seda karistust.
2.   This Article shall not prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles recognised by the community of nations.2.   See artikkel ei takista anda kohtu alla ega karistada isikut ükskõik missuguse teo või tegevusetuse eest, mis selle toimepanemise ajal oli kuritegu maailma riikide peres tunnustatud üldpõhimõtete järgi.
3.   The severity of penalties must not be disproportionate to the criminal offence.3.   Karistuste raskus ei tohi olla kuriteo suhtes ebaproportsionaalne.
Article 50Artikkel 50
Right not to be tried or punished twice in criminal proceedings for the same criminal offenceMitmekordse kohtumõistmise ja karistamise keeld
No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings for an offence for which he or she has already been finally acquitted or convicted within the Union in accordance with the law.Kedagi ei tohi uuesti kohtu alla anda ega karistada kuriteo eest, milles ta on liidu territooriumil seaduse järgi juba lõplikult õigeks või süüdi mõistetud.
TITLE VIIVII   JAOTIS
GENERAL PROVISIONS GOVERNING THE INTERPRETATION AND APPLICATION OF THE CHARTERHARTA TÕLGENDAMIST JA KOHALDAMIST REGULEERIVAD ÜLDSÄTTED
Article 51Artikkel 51
Field of applicationReguleerimisala
1.   The provisions of this Charter are addressed to the institutions, bodies, offices and agencies of the Union with due regard for the principle of subsidiarity and to the Member States only when they are implementing Union law. They shall therefore respect the rights, observe the principles and promote the application thereof in accordance with their respective powers and respecting the limits of the powers of the Union as conferred on it in the Treaties.1.   Harta sätted on subsidiaarsuse põhimõtet arvesse võttes ette nähtud liidu institutsioonidele, organitele ja asutustele ning liikmesriikidele üksnes liidu õiguse kohaldamise korral. Seepärast austavad nad õigusi, järgivad põhimõtteid ning edendavad nende kohaldamist oma asjaomase pädevuse kohaselt, võttes arvesse liidule aluslepingute muudes osades antud volituste piire.
2.   The Charter does not extend the field of application of Union law beyond the powers of the Union or establish any new power or task for the Union, or modify powers and tasks as defined in the Treaties.2.   Harta ei laienda liidu õiguse reguleerimisala kaugemale senisest pädevusest, ei lisa liidule uusi pädevusvaldkondi ja ülesandeid ega muuda aluslepingute teistes osades määratletud pädevust ja ülesandeid.
Article 52Artikkel 52
Scope and interpretation of rights and principlesÕiguste ja põhimõtete ulatus ja tõlgendamine
1.   Any limitation on the exercise of the rights and freedoms recognised by this Charter must be provided for by law and respect the essence of those rights and freedoms. Subject to the principle of proportionality, limitations may be made only if they are necessary and genuinely meet objectives of general interest recognised by the Union or the need to protect the rights and freedoms of others.1.   Hartaga tunnustatud õiguste ja vabaduste teostamist tohib piirata ainult seadusega ning arvestades nimetatud õiguste ja vabaduste olemust. Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt võib piiranguid seada üksnes juhul, kui need on vajalikud ning vastavad tegelikult liidu poolt tunnustatud üldist huvi pakkuvatele eesmärkidele või kui on vaja kaitsta teiste isikute õigusi ja vabadusi.
2.   Rights recognised by this Charter for which provision is made in the Treaties shall be exercised under the conditions and within the limits defined by those Treaties.2.   Hartaga tunnustatud õigusi, mis rajanevad aluslepingute teiste osade sätetel, teostatakse neis määratletud tingimustel ja piires.
3.   In so far as this Charter contains rights which correspond to rights guaranteed by the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the meaning and scope of those rights shall be the same as those laid down by the said Convention. This provision shall not prevent Union law providing more extensive protection.3.   Hartas sisalduvate selliste õiguste tähendus ja ulatus, mis vastavad Euroopa inimõiguste ja põhivabaduse kaitse konventsiooniga tagatud õigustele, on samad, mis neile nimetatud konventsiooniga ette on nähtud. See säte ei takista liidu õiguses ulatuslikuma kaitse kehtestamist.
4.   In so far as this Charter recognises fundamental rights as they result from the constitutional traditions common to the Member States, those rights shall be interpreted in harmony with those traditions.4.   Hartaga tunnustatud põhiõigusi, nii nagu need tulenevad liikmesriikide ühistest põhiseaduslikest tavadest, tõlgendatakse kooskõlas nimetatud tavadega.
5.   The provisions of this Charter which contain principles may be implemented by legislative and executive acts taken by institutions, bodies, offices and agencies of the Union, and by acts of Member States when they are implementing Union law, in the exercise of their respective powers. They shall be judicially cognisable only in the interpretation of such acts and in the ruling on their legality.5.   Harta sätteid, mis sisaldavad põhimõtteid, võib rakendada liidu institutsioonide, organite ja asutuste õigustloovate- ja rakendusaktidega, samuti liikmesriikide õigusaktidega, mis on ette nähtud liidu õiguse kohaldamiseks nende volituste teostamisel. Neile sätetele võib õiguslikult tugineda ainult kõnealuste aktide tõlgendamisel ja otsuste tegemisel nende õiguspärasuse kohta.
6.   Full account shall be taken of national laws and practices as specified in this Charter.6.   Hartas nimetatud siseriiklikke õigusakte ja tavasid tuleb täielikult arvesse võtta.
7.   The explanations drawn up as a way of providing guidance in the interpretation of this Charter shall be given due regard by the courts of the Union and of the Member States.7.   Harta tõlgendamise juhendina koostatud selgitusi võetakse asjakohaselt arvesse liidu ja liikmesriikide kohtutes.
Article 53Artikkel 53
Level of protectionKaitse tase
Nothing in this Charter shall be interpreted as restricting or adversely affecting human rights and fundamental freedoms as recognised, in their respective fields of application, by Union law and international law and by international agreements to which the Union or all the Member States are party, including the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and by the Member States' constitutions.Harta sätteid ei või tõlgendada neid inimõigusi või põhivabadusi kitsendavate või kahjustavatena, mida asjaomastes kohaldamisvaldkondades on tunnustatud rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste lepingutega, millega on ühinenud liit või kõik liikmesriigid, kaasa arvatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon, ning liikmesriikide põhiseadustega.
Article 54Artikkel 54
Prohibition of abuse of rightsÕiguste kuritarvitamise keeld
Nothing in this Charter shall be interpreted as implying any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms recognised in this Charter or at their limitation to a greater extent than is provided for herein.Harta sätteid ei või tõlgendada nii, nagu õigustaksid need tegevust või toimingut, mille eesmärk on mõne hartaga tunnustatud õiguse või vabaduse tühistamine või selle piiramine suuremal määral, kui hartaga on ette nähtud.
°°
°°°°
The above text adapts the wording of the Charter proclaimed on 7 December 2000, and will replace it as from the date of entry into force of the Treaty of Lisbon.Ülaltoodud tekst võtab üle 7. detsembril 2000. aastal välja kuulutatud harta, kohandab seda ning asendab selle alates Lissaboni lepingu jõustumise kuupäevast.