?

30.6.2015    | EN | Official Journal of the European Union | L 166/130.6.2015    | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 166/1
Only the original UN/ECE texts have legal effect under international public law. The status and date of entry into force of this Regulation should be checked in the latest version of the UN/ECE status document TRANS/WP.29/343, available at:Rahvusvahelise avaliku õiguse kohaselt kehtib ainult ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) originaaltekst. Käesoleva eeskirja staatust ja jõustumiskuupäeva tuleb kontrollida ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni seisundidokumendi TRANS/WP.29/343 uusimast versioonist, mis on kättesaadav järgmisel aadressil:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.htmlhttp://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.
Regulation No 110 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UNECE) — Uniform provisions concerning the approval of:Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) eeskiri nr 110 – ühtsed sätted, milles käsitletakse
I. | specific components of motor vehicles using compressed natural gas (CNG) and/or liquefied natural gas (LNG) in their propulsion system;I. | kütusena surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi kasutavate mootorsõidukite eriosade tüübikinnitust;
II. | vehicles with regard to the installation of specific components of an approved type for the use of compressed natural gas (CNG) and/or liquefied natural gas (LNG) in their propulsion system [2015/999]II. | mootorsõidukite tüübikinnitust seoses tüübikinnituse saanud eriosade paigaldamisega surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi kasutamiseks asjaomaste mootorsõidukite kütusena [2015/999]
Incorporating all valid text up to:Sisaldab kogu kehtivat teksti kuni:
Supplement 2 to 01 series of amendments — Date of entry into force: 9 October 201401-seeria muudatuste 2. täiendus. Jõustumise kuupäev: 9. oktoober 2014
CONTENTSSISUKORD
REGULATIONEESKIRI
1. | Scope1. | Reguleerimisala
2. | References2. | Viited
3. | Classification of components3. | Osade klassifikatsioon
4. | Definitions4. | Mõisted
PART I —   Approval of specific components of motor vehicles using compressed natural gas (CNG) and/or liquefied natural gas (LNG) in their propulsion systemI OSA.   Kütusena surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi kasutavate mootorsõidukite eriosade tüübikinnitus
5. | Application for approval5. | Tüübikinnituse taotlemine
6. | Markings6. | Märgistused
7. | Approval7. | Tüübikinnituse andmine
8. | Specifications on CNG and/or LNG components8. | Surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi osadele esitatavad tehnilised nõuded
9. | Modifications of a type of CNG and/or LNG component and extension of approval9. | Surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi osa tüübi muudatused ja tüübikinnituse laiendamine
10. | (Not allocated)10. | (Puudub)
11. | Conformity of production11. | Toodangu nõuetele vastavus
12. | Penalties for non-conformity of production12. | Karistused toodangu nõuetele mittevastavuse korral
13. | (Not allocated)13. | (Puudub)
14. | Production definitively discontinued14. | Tootmise lõpetamine
15. | Names and addresses of Technical Services responsible for conducting approval tests, and of Type-Approval Authorities15. | Tüübikinnituskatsete eest vastutavate tehniliste teenistuste ja tüübikinnitusasutuste nimed ja aadressid
PART II —   Approval of vehicles with regard to the installation of specific components of an approved type for the use of compressed natural gas (CNG) and/or liquefied natural gas (LNG) in their propulsion systemII OSA.   Mootorsõidukite tüübikinnitus seoses tüübikinnituse saanud eriosade paigaldamisega surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi kasutamiseks asjaomaste mootorsõidukite kütusena
16. | Application for approval16. | Tüübikinnituse taotlemine
17. | Approval17. | Tüübikinnituse andmine
18. | Requirements for the installation of specific components for the use of compressed natural gas and/or liquefied natural gas in the propulsion system of a vehicle18. | Eriosade paigaldamise nõuded surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi kasutamiseks asjaomaste mootorsõidukite kütusena
19. | Conformity of production19. | Toodangu nõuetele vastavus
20. | Penalties for non-conformity of production20. | Karistused toodangu nõuetele mittevastavuse korral
21. | Modification and extension of approval of a vehicle type21. | Sõidukitüübi muutmine ja tüübikinnituse laiendamine
22. | Production definitively discontinued22. | Tootmise lõpetamine
23. | Names and addresses of Technical Services responsible for conducting approval tests, and of Type-Approval Authorities23. | Tüübikatsete eest vastutavate tehniliste teenistuste ja tüübikinnitusasutuste nimed ja aadressid
24. | Transitional provisions24. | Üleminekusätted
ANNEXESLISAD
1A | Essential characteristics of the CNG/LNG components1A | Surumaagaasi/veeldatud maagaasi osade põhiomadused
1B | Essential characteristics of the vehicle, engine and CNG/LNG-related system1B | Sõiduki, mootori ja surumaagaasi/veeldatud maagaasi seadmestiku põhiomadused
2A | Arrangement of the CNG/LNG component type-approval mark2A | Surumaagaasi/veeldatud maagaasi tüübikinnitusmärgi kujundus
2B | Communication concerning the approval or extension or refusal or withdrawal of approval or production definitively discontinued of a type of CNG/LNG component pursuant to Regulation No 1102B | Teatis surumaagaasi/veeldatud maagaasi osa tüübile tüübikinnituse andmise, laiendamise, tüübikinnitusest keeldumise, kinnituse tühistamise või tootmise lõpetamise kohta eeskirja nr 110 alusel
2C | Arrangement of approval marks2C | Tüübikinnitusmärgi kujundus
2D | Communication concerning the approval or extension or refusal or withdrawal of approval or production definitively discontinued of a vehicle type with regard to the installation of CNG/LNG system pursuant to Regulation No 1102D | Teatis sõidukitüübi tüübikinnituse andmise, laiendamise, tüübikinnitusest keeldumise, kinnituse tühistamise või tootmise lõpetamise kohta seoses surumaagaasi/veeldatud maagaasi osa paigaldamisega eeskirja nr 110 tähenduses
3 | On-board storage of natural gas as a fuel for automotive vehicles3. | Maagaasikütuse hoidmine mootorsõidukis
3A | Gas cylinders — High pressure cylinder for the on-board storage of CNG compressed natural gas as a fuel for automotive vehicles3A | Gaasiballoonid – mootorsõidukis surumaagaasikütuse hoidmise kõrgrõhuballoonid
3B | Liquid tanks — Vacuum insulated vessels for the on-board storage of natural gas as a fuel for automotive vehicles3B | Vedelikupaagid – vaakumisolatsiooniga anumad maagaasikütuse hoidmiseks mootorsõidukis
4A | Provisions on the approval of the CNG automatic valve, non-return valve, pressure relief valve, pressure relief device (temperature triggered), excess flow valve, manual valve and the pressure relief device (pressure triggered)4A | Surumaagaasi automaatventiili, tagasilöögiklapi, kaitseklapi, (temperatuurile reageeriva) rõhuvabastusseadme, ülevooluklapi, manuaalventiili ja (rõhule reageeriva) rõhuvabastusseadme tüübikinnitust reguleerivad sätted
4B | Provisions on the approval of flexible fuel lines or hoses for CNG and hoses for LNG4B | Painduvate surumaagaasitorude ja -voolikute ning veeldatud maagaasi voolikute tüübikinnitust reguleerivad sätted
4C | Provisions on the approval of the CNG filter4C | Surumaagaasi filtri tüübikinnitust reguleerivad sätted
4D | Provisions on the approval of the CNG pressure regulator4D | Surumaagaasi rõhuregulaatori tüübikinnitust reguleerivad sätted
4E | Provisions on the approval of the CNG pressure and temperature sensors4E | Surumaagaasi rõhu- ja temperatuuriandurite tüübikinnitust reguleerivad sätted
4F | Provisions on the approval of the CNG filling unit (Receptacle)4F | Surumaagaasi täiteüksuse (toru) tüübikinnitust reguleerivad sätted
4G | Provisions on the approval of CNG gas flow adjuster and gas/air mixer, gas injector or fuel rail4G | Surumaagaasi voolu reguleerseadme ning gaasi ja õhu segaja, injektori või kütusejuhiku tüübikinnitust reguleerivad sätted
4H | Provisions on the approval of the electronic control unit4H | Elektroonilise kontrollploki tüübikinnitust reguleerivad sätted
4I | Provisions on the approval of the LNG heat exchanger — vaporiser4I | Veeldatud maagaasi soojusvaheti/aurusti tüübikinnitust reguleerivad sätted
4J | Provisions on the approval of the LNG filling receptacle4J | Veeldatud maagaasi täitetoru tüübikinnitust reguleerivad sätted
4K | Provisions on the approval of the LNG pressure control regulator4K | Veeldatud maagaasi rõhuregulaatori tüübikinnitust reguleerivad sätted
4L | Provisions on the approval of LNG pressure and/or temperature sensor4L | Veeldatud maagaasi rõhu- ja/või temperatuurianduri tüübikinnitust reguleerivad sätted
4M | Provisions on the approval of the natural gas detector4M | Maagaasidetektori tüübikinnitust reguleerivad sätted
4N | Provisions on the approval of the automatic valve, check valve, pressure relief valve, excess flow valve, manual valve and non-return valve for LNG applications.4N | Veeldatud maagaasiga kasutatava automaatventiili, kontrollklapi, kaitseklapi, ülevooluklapi, manuaalventiili ja tagasilöögiklapi tüübikinnitust reguleerivad sätted
4O | Provisions on the approval of the LNG fuel pump4O | Veeldatud maagaasikütuse pumba tüübikinnitust reguleerivad sätted
5 | Test procedures5. | Katsemenetlused
5A | Overpressure test (strength test)5A | Ülerõhukatse (tugevuskatse)
5B | External leakage test5B | Välislekke katse
5C | Internal leakage test5C | Siselekke katse
5D | CNG/LNG compatibility test5D | Surumaagaasiga/veeldatud maagaasiga sobivuse katse
5E | Corrosion resistance test5E | Korrosioonikatse
5F | Resistance to dry heat5F | Vastupidavus kuivale kuumusele
5G | Ozone ageing5G | Osooniga vanandamine
5H | Temperature cycle test5H | Temperatuuritsüklikatse
5I | Pressure cycle test applicable only to cylinders5I | Rõhutsüklikatse ainult balloonide puhul
5J & 5K — | Not allocated5J ja 5K – | Puuduvad
5L | Durability test (continued operation)5L | Vastupidavuskatse (pidev töötamine)
5M | Burst/destructive test applicable only to CNG cylinders5M | Lõhkemise/purunemise katse ainult surumaagaasiballoonide puhul
5N | Vibration resistance test5N | Vibratsioonikatse
5O | Operating temperatures5O | Töötemperatuurid
5P | LNG — Low temperature test5P | Veeldatud maagaas – madala temperatuuri katse
5Q | Compatibility with heat exchange fluids of non-metallic parts5Q | Mittemetallosade kokkusobivus soojuskandjaga
6 | Provisions on CNG identification mark for vehicles of categories M2 and M3, N2 and N36. | Surumaagaasi kasutavate M2- ja M3-, N2- ja N3-kategooria mootorsõidukite märgistust reguleerivad sätted
7 | Provisions on LNG identification mark for vehicles of categories M2 and M3, N2 and N37. | Veeldatud maagaasi kasutavate M2- ja M3-, N2- ja N3-kategooria mootorsõidukite märgistust reguleerivad sätted
1.   SCOPE1.   REGULEERIMISALA
This Regulation applies to:Käesolevat eeskirja kohaldatakse järgmise suhtes.
1.1. | Part I | Specific components for vehicles of category M and N (1) using compressed natural gas (CNG) and/or liquefied natural gas (LNG) in their propulsion system;1.1. | I osa. | Kütusena surumaagaasi (CNG) ja/või veeldatud maagaasi (LNG) kasutavate M- ja N-kategooria (1) mootorsõidukite eriosad
1.2. | Part II | Vehicles of category M and N (1) with regard to the installation of specific components, for the use of compressed natural gas (CNG) and/or liquefied natural gas (LNG) for propulsion, of an approved type.1.2. | II osa. | M- ja N-kategooria (1) mootorsõidukid seoses tüübikinnituse saanud eriosade paigaldamisega surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi kasutamiseks asjaomaste mootorsõidukite kütusena
2.   REFERENCES2.   VIITED
The following standards contain provisions that, through reference in this text, constitute provisions of this Regulation.Järgmistes standardites esitatud normid on käesoleva eeskirja säteteks käesolevas tekstis viitamise kaudu.
ASTM Standards (2)ASTMi standardid (2)
ASTM B117-90 | Test method of Salt Spray (Fog) TestingASTM B117-90 | Soolvee (auru) katsetuste meetod
ASTM B154-92 | Mercurous Nitrate Test for Copper and Copper AlloysASTM B154-92 | Vase ja vasesulamite elavhõbenitraadikatse
ASTM D522-92 | Mandrel Bend Test of attached Organic CoatingsASTM D522-92 | Lisatud orgaaniliste katete telje paindekatse
ASTM D1308-87 | Effect of Household Chemicals on Clear and Pigmented Organic FinishesASTM D1308-87 | Majapidamiskemikaalide mõju läbipaistvatele ja pigmenteeritud orgaanilistele viimistlusmaterjalidele
ASTM D2344-84 | Test Method for Apparent interlaminar Shear Strength of Parallel Fibre Composites by Short Beam MethodASTM D2344-84 | Paralleelsete kiudkomposiitide nähtava kihtidevahelise nihkejõu katsemeetod lühikese kangi meetodil
ASTM D2794-92 | Test Method for Resistance of Organic Coatings to the Effects of Rapid Deformation (Impact)ASTM D2794-92 | Orgaaniliste katete lühiajalisele deformatsioonile vastupidavuse katsemeetod
ASTM D3170-87 | Chipping Resistance of CoatingsASTM D3170-87 | Katete vastupidavus täketele
ASTM D3418-83 | Test Method for Transition Temperatures Polymers by Thermal AnalysisASTM D3418-83 | Üleminekutemperatuuripolümeeride katsemeetod termilise analüüsiga
ASTM E647-93 | Standard Test, Method for Measurement of Fatigue Crack Growth RatesASTM E647-93 | Väsimuspragude hulga kasvu mõõtmise standardmeetod
ASTM E813-89 | Test Method for JIC, a Measure of Fracture ToughnessASTM E813-89 | JIC, purunemissitkuse näitaja katsemeetod
ASTM G53-93 | Standard Practice for Operating Light and Water — Exposure Apparatus (Fluorescent UV-Condensation Type) for Exposure of non-metallic materialsASTM G53-93 | Valguse ja veega kokkupuutuvate seadmete juhtimise standardpraktika (fluorestsentne UV-kondenseerumise tüüp) mittemetalsete materjalide jaoks
BSI Standards (3)BSI standardid (3)
BS 5045 | Part 1 (1982) Transportable Gas Containers — Specification for Seamless Steel Gas Containers Above 0,5 litre Water CapacityBS 5045 | Osa 1 (1982): Transporditavad gaasimahutid – õmbluseta terasest gaasimahutite nõuded mahuga üle 0,5 l vett
BS 7448-91 | Fracture Mechanics Toughness Tests Part I — Method for Determination of KIC, Critical COD and Critical J Values of BS PD 6493-1991. Guidance and Methods for Assessing the A Acceptability of Flaws in Fusion Welded Structures; Metallic MaterialsBS 7448-91 | Mehaanilise purunemissitkuse katsed. Osa 1: BS PD 6493-1991 KIC, kriitilise COD ja kriitilise J väärtuste määramise meetod. Keevisliidetega struktuuride mõrade taseme A vastuvõetavuse hindamise juhend ja meetodid; metallmaterjalid
EN Standards (4)EN-standardid (4)
EN 13322-2 2003 | Transportable gas cylinders — Refillable welded steel gas cylinders — Design and construction — Part 2: Stainless steelEN 13322-2 2003 | Transporditavad gaasiballoonid. Taastäidetavad keevitatud terasest gaasiballoonid. Kavandamine ja valmistamine. Osa 2: Roostevaba teras
EN ISO 5817 2003 | Arc-welded joints in steel; guidance on quality levels for imperfectionsEN ISO 5817 2003 | Terase kaarkeevisliited; kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi
EN1251-2 2000 | Cryogenic vessels. Vacuum insulated vessels of not more than 1 000 litres volumeEN 1251-2 2000 | Krüotehnilised anumad. Vaakumisolatsiooniga anumad mahuga 1 000 liitrit või alla selle
EN 895:1995 | Destructive tests on welds in metallic materials. Transverse tensile testEN 895:1995 | Metalsete materjalide keevisõmbluste purustav katsetamine. Ristsuunalised (põiksuunalised) tõmbekatsed
EN 910:1996 | Destructive test methods on welds in metallic materials. Bend testsEN 910:1996 | Metalsete materjalide keevisõmbluste purustav katsetamine. Paindekatsed
EN 1435:1997 | Non-destructive examination of welds. Radiographic examination of welded jointsEN 1435:1997 | Keevisõmbluste mittepurustav kontrollimine. Keevisliidete radiograafiline uurimine
EN 6892-1:2009 | Metallic materials. Tensile testEN 6892-1:2009 | Metallmaterjalid. Tõmbekatse
EN 10045-1:1990 | Charpy impact test on metallic materials. Test method (V- and U-notches)EN 10045-1:1990 | Metallmaterjalide löökpaindeteim Charpy meetodil. Katsemeetod (V- ja U-soonega)
ISO Standards (5)ISO standardid (5)
ISO 37 | Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tensile stress-strain properties.ISO 37 | Vulkaniseeritud või termoplastne kumm. Tõmbepingeomaduste määramine
ISO 148-1983 | Steel — Charpy Impact Test (V-notch)ISO 148:1983 | Teras. Charpy löökpaindeteim (v-soon)
ISO 188 | Rubber, volcanized or thermoplastic — Accelerated ageing and heat resistance testsISO 188 | Vulkaniseeritud või termoplastne kumm. Vanandamisele ja kuumusele vastupidavuse katsed
ISO 306-1987 | Plastics — Thermoplastic Materials — Determination of Vicat Softening TemperatureISO 306:1987 | Plastmaterjal. Termoplastsed materjalid. Vicat' pehmenemistemperatuuri määramine
ISO 527 Pt 1-93 | Plastics — Determination of Tensile Properties — Part I: General principlesISO 527 Pt 1-93 | Plastmaterjalid. Tõmbeomaduste määramine. Osa 1: Üldpõhimõtted
ISO 642-79 | Steel-Hardenability Test by End Quenching (Jominy Test)ISO 642-79 | Terase karastatavuse katse otste karastamise teel (Jominy katse)
ISO 12991 | Liquefied natural gas (LNG) — transportable tanks for use on-board vehiclesISO 12991 | Veeldatud maagaas (LNG). Mootorsõidukites kasutatavad transporditavad paagid
ISO1307 | Rubber and plastics hoses — Hose sizes, minimum and maximum inside diameters, and tolerances on cut-to-length hosesISO 1307 | Üldistel tööstuslikel eesmärkidel kasutatavad kummi- ja plastvoolikud. Ava läbimõõdud ja tolerantsid ning pikkuse tolerantsid
ISO 1402 | Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Hydrostatic testingISO 1402 | Kummi- ja plastvoolikud ning voolikukomplektid. Hüdrostaatiline katsetamine
ISO 1431 | Rubber, vulcanized or thermoplastic — Resistance to ozone crackingISO 1431 | Vulkaniseeritud või termoplastne kumm. Vastupidavus osoonist tingitud pragunemisele
ISO 1436 | Rubber hoses and hose assemblies — Wire-braid-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids — SpecificationISO 1436 | Kummivoolikud ja voolikukomplektid. Traatsukaga tugevdatud hüdrovoolikud õli- või veepõhistele vedelikele. Spetsifikatsioon
ISO 1817 | Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of the effect of liquidsISO 1817 | Vulkaniseeritud või termoplastne kumm. Vedelike mõju määramine
ISO 2808-91 | Paints and Varnishes — Determination of film ThicknessISO 2808-91 | Värvid ja lakid. Kihi paksuse määramine
ISO 3628-78 | Glass Reinforced Materials — Determination of Tensile PropertiesISO 3628-78 | Klaaskiuga sarrustatud materjalid. Tõmbeomaduste määramine
ISO 4080 | Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Determination of permeability to gasISO 4080 | Kummi- ja plastvoolikud ning voolikukomplektid. Gaasi läbitungimisvõime määramine
ISO 4624-78 | Paints and Varnishes — Pull-off Test for adhesionISO 4624-78 | Värvid ja lakid. Tõmbeteim nakke määramiseks
ISO 4672 | Rubber and plastics — Sub-ambient temperature flexibility testsISO 4672 | Kumm ja plast. Painduvuskatsed madalal temperatuuril
ISO 6982-84 | Metallic Materials — Tensile TestingISO 6982-84 | Metallmaterjalid. Tõmbeomaduste katsetamine
ISO 6506-1981 | Metallic Materials — Hardness test — Brinell TestISO 6506-1981 | Metallmaterjalid. Kõvaduskatse. Brinelli katse
ISO 6508-1986 | Metallic Materials — Hardness Tests — Rockwell Test (Scales, ABCDEFGHK)ISO 6508-1986 | Metallmaterjalid. Kõvaduskatse. Rockwelli katse (skaala ABCDEFGHK)
ISO 7225 | Precautionary Labels for Gas CylindersISO 7225 | Gaasiballoonide hoiatussildid
ISO/DIS 7866-1992 | Refillable Transportable Seamless Aluminium Alloy Cylinders for Worldwide Usage Design, Manufacture and AcceptanceISO/DIS 7866-1992 | Täidetavad transporditavad õmbluseta alumiiniumisulamist balloonid ülemaailmseks kasutuseks: disainilahendus, tootmine ja tunnustamine
ISO 9001:1994 | Quality Assurance in Design/Development. Production, Installation and ServicingISO 9001:1994 | Kvaliteedi tagamine projekteerimisel/tootearenduses. Tootmine, paigaldamine ja hooldamine
ISO 9002:1994 | Quality Assurance in Production and InstallationISO 9002:1994 | Kvaliteedi tagamine tootmisel ja paigaldamisel
ISO/DIS 12737 | Metallic Materials — Determination of the Plane-Strain Fracture ToughnessISO/DIS 12737 | Metallmaterjalid. Pinnale avaldatava surve suhtes purunemissitkuse määramine
ISO12991 | Liquefied natural gas (LNG) — transportable tanks for use on board of vehiclesISO 12991 | Veeldatud maagaas (LNG). Mootorsõidukites kasutatavad transporditavad paagid
ISO14469-1:2004 | Road Vehicles: compressed natural gas CNG refuelling connector: Part I: 20 MPa (200 bar) connectorISO 14469-1:2004 | Maanteesõidukid. Surumaagaasi (CNG) tankimisotsik. Osa 1: 20 MPa (200 baari) otsik
ISO14469-2:2007 | Road Vehicles: compressed natural gas CNG refuelling connector: Part II: 20 MPa (200 bar) connectorISO 14469-2:2007 | Maanteesõidukid. Surumaagaasi (CNG) tankimisotsik. Osa 2: 20 MPa (200 baari) otsik
ISO15500 | Road vehicles — Compressed natural gas (CNG) fuel system componentsISO 15500 | Maanteesõidukid. Surumaagaasi (CNG) kütusesüsteemi osad
ISO 21028-1:2004 | Cryogenic vessels — Toughness requirements for materials at cryogenic temperature — Part I: Temperatures below – 80 °CISO 21028-1:2004 | Krüotehnilised anumad. Nõuded krüogeensel temperatuuril kasutatavate materjalide kõvadusele. Osa 1: Temperatuurid alla – 80 °C
ISO 21029-1:2004 | Cryogenic vessels — Transportable vacuum insulated vessels of not more than 1 000 litres volume — Part I: Design, fabrication, inspection and testsISO 21029-1:2004 | Krüotehnilised anumad. Transporditavad vaakum-isoleeritud, mitte üle 1 000-liitrise mahuga. Osa 1: Konstruktsioon, valmistamine, kontrollimine ja katsetamine
ISO/IEC Guide 25-1990 | General requirements for the Technical Competence of Testing LaboratoriesISO/IEC juhend 25-1990 | Üldnõuded katselaboratooriumide tehnilisele pädevusele
ISO/IEC Guide 48-1986 | Guidelines for Third Party Assessment and Registration of Supplies Quality SystemISO/IEC juhend 48-1986 | Kolmandate isikute hindamise ja varustuskvaliteedi süsteemi registreerimise suunised
ISO/DIS 9809 | Transportable Seamless Steel Gas Cylinders Design, Construction and Testing — Part I: Quenched and Tempered Steel Cylinders with Tensile Strength < 1 100 MPaISO/DIS 9809 | Transporditavad õmbluseta terasest gaasiballoonid: konstrueerimine, ehitus ja katsetamine. Osa 1: Karastatud ja tempereeritud terasest balloonid terase tõmbetugevusega alla 1 100 MPa
ISO 11439 | Gas cylinders — High pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a fuel for automotive vehiclesISO 11439 | Gaasiballoonid. Kõrgrõhuballoonid maagaasikütuse hoidmiseks mootorsõidukis
NACE Standard (6)NACE standard (6)
NACE TM0177-90 | Laboratory Testing of Metals for Resistance to Sulphide Stress Cracking in H2S EnvironmentsNACE TM0177-90 | Metallide laboratooriumikatsed H2S keskkondades sulfiidisurvest tuleneva mõranemise kohta
ECE Regulations (7)EMK eeskirjad (7)
Regulation No 10 | Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to electromagnetic compatibilityEeskiri nr 10 | Ühtsed sätted, mis käsitlevad sõidukite tüübikinnitust seoses elektromagnetilise ühilduvusega
USA Federal Regulations (8)USA riiklikud eeskirjad (8)
49 CFR 393.67 | Liquid fuel tanks49 CFR 393.67 | Vedelkütusepaagid
SAE Standards (9)SAE standardid (9)
SAE J2343-2008 | Recommended Practice for LNG Medium and Heavy-Duty Powered VehiclesSAE J2343-2008 | Keskmistes ja raskeveokites veeldatud maagaasi kasutamise soovitatav tava
3.   CLASSIFICATION OF COMPONENTS3.   OSADE KLASSIFIKATSIOON
Class 0 | High pressure parts including tubes and fittings containing CNG at a pressure higher than 3 MPa and up to 26 MPa.Klass 0 | Kõrge rõhuga osad – hõlmab torusid ja toruliitmikke, mis sisaldavad surumaagaasi rõhul üle 3 MPa ja maksimaalselt 26 MPa.
Class 1 | Medium pressure parts including tubes and fittings containing CNG at a pressure higher than 450 kPa and up to 3 000 kPa (3 MPa).Klass 1 | Keskmise rõhuga osad – hõlmab torusid ja toruliitmikke, mis sisaldavad surumaagaasi rõhul üle 450 kPa ja maksimaalselt 3 000 kPa (3 MPa).
Class 2 | Low pressure parts including tubes and fittings containing CNG at a pressure higher than 20 kPa and up to 450 kPa.Klass 2 | Madala rõhuga osad – hõlmab torusid ja toruliitmikke, mis sisaldavad surumaagaasi rõhul üle 20 kPa ja maksimaalselt 450 kPa.
Class 3 | Medium pressure parts as safety valves or protected by safety valve including tubes and fittings containing CNG at a pressure higher than 450 kPa and up to 3 000 kPa (3 MPa).Klass 3 | Keskmise rõhuga osad, nagu kaitseklapid või kaitseklappidega kaitstud osad – hõlmab torusid ja toruliitmikke, mis sisaldavad surumaagaasi rõhul üle 450 kPa ja maksimaalselt 3 000 kPa (3 MPa).
Class 4 | Parts in contact with gas subject to the pressure lower than 20 kPa.Klass 4 | Osad, mis puutuvad kokku gaasiga rõhul alla 20 kPa.
Class 5 | Parts in contact with temperature range extending below – 40 °C. | A component can consist of several parts, each part classified in its own class with regard to maximum working pressure and function. | CNG and/or LNG components for use in vehicles shall be classified with regard to the working pressure, temperature and function, according to Figure 1-1.Klass 5 | Osad, mis puutuvad kokku gaasiga temperatuuril alla – 40 °C. | Osa võib koosneda mitmest koostisosast, mis kuuluvad vastavalt maksimaalsele töörõhule ja funktsioonile eri klassi. | Sõidukites kasutatavad CNG- ja/või LNG-osad klassifitseeritakse töörõhu, temperatuuri ja funktsiooni järgi, nagu näidatud joonisel 1-1.
Figure 1-1Joonis 1-1
Flow scheme for CNG and/or LNG components classificationCNG- ja/või LNG-osade klassifitseerimise skeem
Tests applicable to specific classes of components (excluding CNG cylinders and LNG tank)Katsed, mida tuleb teha konkreetse klassi osadega (v.a CNG-balloonid ja LNG-paagid)
Test | Class 0 | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | AnnexKatse | Klass 0 | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 | Klass 4 | Klass 5 | Lisa
Overpressure or strength | X | X | X | X | O | X | 5AÜlerõhk või tugevus | X | X | X | X | O | X | 5A
External leakage | X | X | X | X | O | X | 5BVälisleke | X | X | X | X | O | X | 5B
Internal leakage | A | A | A | A | O | A | 5CSiseleke | A | A | A | A | O | A | 5C
Durability tests | A | A | A | A | O | A | 5LVastupidavuskatsed | A | A | A | A | O | A | 5L
CNG/LNG compatibility | A | A | A | A | A | A | 5DSurumaagaasiga/veeldatud maagaasiga sobivus | A | A | A | A | A | A | 5D
Corrosion resistance | X | X | X | X | X | A | 5EKorrosioonikatse | X | X | X | X | X | A | 5E
Resistance to dry heat | A | A | A | A | A | A | 5FVastupidavus kuivale kuumusele | A | A | A | A | A | A | 5F
Ozone ageing | A | A | A | A | A | A | 5GOsooniga vanandamine | A | A | A | A | A | A | 5G
Burst/destructive tests | X | O | O | O | O | A | 5MSurvekatsed/purustavad katsed | X | O | O | O | O | A | 5M
Temperature cycle | A | A | A | A | O | A | 5HTemperatuuritsükkel | A | A | A | A | O | A | 5H
Pressure cycle | X | O | O | O | O | A | 5ISurvetsükkel | X | O | O | O | O | A | 5I
Vibration resistance | A | A | A | A | O | A | 5NVastupidavus vibratsioonile | A | A | A | A | O | A | 5N
Operating temperatures | X | X | X | X | X | X | 5OTöötemperatuurid | X | X | X | X | X | X | 5O
LNG low temperature | O | O | O | O | O | X | 5PLNG madala temperatuuri katse | O | O | O | O | O | X | 5P
X | = | Applicable | O | = | Not applicable | A | = | As applicableX | = | kohaldatakse | O | = | ei kohaldata | A | = | vajaduse korral
4.   DEFINITIONS4.   MÕISTED
4.1. | ‘Pressure’ means relative pressure versus atmospheric pressure, unless otherwise stated.4.1. | „Rõhk” – atmosfäärirõhu suhtes mõõdetud rõhk, kui ei ole teisiti nimetatud.
4.2. | ‘Service pressure’ or ‘Operating pressure’ means the settled pressure at a uniform gas temperature of 15 °C. Service pressure for LNG means the intended settled pressure of the tank in use –as declared by the manufacturer.4.2. | „Tarnerõhk” või „talitlusrõhk” – väljareguleeritud rõhk ühtlase gaasitemperatuuri 15 °C juures. Veeldatud maagaasi korral tähendab tarnerõhk kasutusel oleva paagi ettenähtud väljareguleeritud rõhku, mille avaldab tootja.
4.3. | ‘Test pressure’ means the pressure to which a component is taken during acceptance testing. For LNG tank the economizer pressure setting, or normal saturation pressure of LNG required by the engine. For the CNG cylinder the pressure at which the cylinder is hydrostatically tested.4.3. | „Katserõhk” – rõhk, milleni asjaomane osa viiakse vastavuskatsete käigus. Veeldatud maagaasi paagi korral on selleks ökonomaiserile seadistatud rõhk või mootorile vajalik veeldatud maagaasi normaalne küllastumisrõhk. Surumaagaasiballooni korral on selleks rõhk, mille juures ballooni hüdrauliliselt katsetatakse.
4.4. | ‘Working pressure’ means the maximum pressure to which a component is designed to be subjected to and which is the basis for determining the strength of the component under consideration. For CNG cylinder, the settled pressure of 20 MPa at a uniform temperature of 15 °C. For LNG tank, the pressure of the LNG tank primary relief valve setting.4.4. | „Töörõhk” – maksimaalne rõhk, mille jaoks on asjaomane osa projekteeritud ja mis on vastava osa tugevuse kindlaksmääramise alus. Surumaagaasiballooni korral on selleks väljareguleeritud rõhk 20 MPa ühtse gaasitemperatuuri 15 °C juures. Veeldatud maagaasi paagi korral on selleks LNG-paagi primaarsele kaitseklapile seadistatud rõhk.
4.5. | ‘Operating temperatures’ means maximum values of the temperature ranges, indicated in Annex 5O, at which safe and good functioning of the specific component is ensured and for which it has been designed and approved.4.5. | „Töötemperatuurid” – lisas 5O märgitud temperatuurivahemike maksimumväärtused, mille juures on tagatud eriosa ohutu ja nõuetekohane toimimine ning mille jaoks nimetatud osa on projekteeritud ja heaks kiidetud.
4.6. | ‘Specific components’ means: | (a) | Container (cylinder or tank); | (b) | Accessories fitted to the container; | (c) | Pressure regulator; | (d) | Automatic valve; | (e) | Manual valve; | (f) | Gas supply device; | (g) | Gas flow adjuster; | (h) | Flexible fuel line; | (i) | Rigid fuel line; | (j) | Filling unit or receptacle; | (k) | Non-return valve or check valve; | (l) | Pressure relief valve (discharge valve) primary and secondary; | (m) | Pressure relief device (temperature triggered); | (n) | Filter; | (o) | Pressure or temperature sensor/indicator; | (p) | Excess flow valve; | (q) | Service valve; | (r) | Electronic control unit; | (s) | Gas-tight housing; | (t) | Fitting; | (u) | Ventilation hose; | (v) | Pressure relief device (PRD) (pressure triggered); | (w) | Fuel rail; | (x) | Heat exchanger/vaporiser; | (y) | Natural gas detector; | (z) | Fuel pump (for LNG).4.6. | „Eriosa” tähendab järgmist: | a) | mahuti (balloon või paak), | b) | mahutile kinnitatud tarvikud, | c) | rõhuregulaator, | d) | automaatventiil, | e) | manuaalventiil, | f) | gaasivarustusseade, | g) | gaasivoolu reguleerseade, | h) | painduv kütusetoru, | i) | jäik kütusetoru, | j) | täiteüksus või -toru, | k) | tagasilöögiklapp või kontrollklapp, | l) | kaitseklapp (rõhuklapp), primaarne ja sekundaarne, | m) | rõhuvabastusseade (temperatuurile reageeriv), | n) | filter, | o) | rõhu- või temperatuuriandur või indikaator, | p) | ülevooluklapp, | q) | hooldusklapp, | r) | elektrooniline kontrollplokk, | s) | gaasikindel kest, | t) | toruliitmik, | u) | ventilatsioonivoolik, | v) | rõhuvabastusseade (rõhule reageeriv), | w) | kütusejuhik, | x) | soojusvaheti/aurusti, | y) | maagaasidetektor, | z) | kütusepump (veeldatud maagaasile).
4.7. | ‘Multi-functional component’ means any of the above mentioned specific components combined or fitted together as a component.4.7. | „Multifunktsionaalne osa” – mis tahes eespool nimetatud eriosad, mis on ühendatud või sobitatud kokku üheks osaks.
4.8. | ‘Approval of a vehicle’ means the approval of a vehicle type of categories M and N with regard to its CNG and/or LNG system as original equipment for the use in its propulsion system.4.8. | „Sõiduki tüübikinnituse andmine” – M- või N-kategooria sõidukitüübi kinnituse andmine seoses originaalvarustuses ette nähtud surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi kasutamisega sõiduki kütusena.
4.9. | ‘Vehicle type’ means vehicles fitted with specific components for the use of CNG and/or LNG in their propulsion system which does not differ with respect to the following conditions: | 4.9.1. | The manufacturer, | 4.9.2. | The type designation established by the manufacturer, | 4.9.3. | The essential aspects of design and construction: | 4.9.3.1. | Chassis/floor pan (obvious and fundamental differences), | 4.9.3.2. | The installation of the CNG and/or LNG equipment (obvious and fundamental differences).4.9. | „Sõidukitüüp” – mootorsõidukite kategooria, mille sõidukitele on paigaldatud eriosad surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi kütusena kasutamiseks ning mille sõidukid ei erine üksteisest järgmiste omaduste poolest: | 4.9.1. | tootja, | 4.9.2. | tootja määratud tüübimärgistus, | 4.9.3. | disainilahenduse ja konstruktsiooni põhiomadused: | 4.9.3.1. | šassii/põhjapaneel (ilmselged ja põhimõttelised erinevused); | 4.9.3.2. | surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi kasutava varustuse paigaldus (ilmselged ja põhimõttelised erinevused).
4.10. | ‘CNG system’ means an assembly of components (container(s) or cylinder(s), valves, flexible fuel lines, etc.) and connecting parts (rigid fuel lines, pipes fitting, etc.) fitted on motor vehicles using CNG in their propulsion system.4.10. | „Surumaagaasi süsteem” – osade (mahuti(d) või balloon(id), ventiilid, painduvad kütusetorud jne) ja ühendusosade (jäigad kütusetorud, toruliitmikud jne) koost, mis on paigaldatud kütusena surumaagaasi kasutavale mootorsõidukile.
4.11. | ‘LNG system’ means an assembly of components (tanks, valves, flexible fuel lines, etc.) and connecting parts (fuel lines, fittings, etc.) fitted on motor vehicles using LNG in their propulsion system and related components up to and including the vaporiser. Other parts downstream from the vaporiser shall be considered as CNG components.4.11. | „Veeldatud maagaasi süsteem” – osade (paagid, klapid, painduvad kütusetorud) ja ühendusosade (kütusetorud, liitmikud jne) koost, mis on paigaldatud kütusena veeldatud maagaasi kasutavale mootorsõidukile, ja sellega seotud osad kuni aurustini (kaasa arvatud). Voolusuunas vaadates aurusti taga asuvaid osi käsitatakse surumaagaasiosadena.
4.12. | ‘Container’ (or cylinder) means any storage system used for compressed natural gas.4.12. | „Mahuti” (või balloon) – surumaagaasi hoidmiseks mõeldud mis tahes anum.
4.13. | ‘Type of container’ means containers which do not differ in respect of the dimensional and material characteristics as specified in Annex 3A. | 4.13.1. | A container can be: | CNG-1 | metal | CNG-2 | metal liner reinforced with resin impregnated continuous filament (hoop wrapped) | CNG-3 | metal liner reinforced with resin impregnated continuous filament (fully wrapped) | CNG-4 | resin impregnated continuous filament with a non-metallic liner (all composite).4.13. | „Mahuti tüüp” – mahutid, mis ei erine üksteisest lisas 3A nimetatud suuruse- ja materjaliomaduste poolest. | 4.13.1. | Mahuti võib olla: | CNG-osade 1. klassi | puhul metallist; | CNG-osade 2. klassi | puhul vaiguga immutatud filamendiga tugevdatud metallvooderdis (rõngasmähis); | CNG-osade 3. klassi | puhul: vaiguga immutatud filamendiga tugevdatud metallvooderdis (täismähis); | CNG-osade 4. klassi | puhul: vaiguga immutatud filament mittemetalse vooderdisega (täiskomposiit).
4.14. | ‘Tank’ (or vessel) means any storage system used for liquefied natural gas.4.14. | „Paak” (või anum) – veeldatud maagaasi hoidmiseks mõeldud mis tahes anum.
4.15. | ‘Type of tank’ means tanks that do not differ in respect of the dimensional and material characteristics as specified in Annex 3B.4.15. | „Paagi tüüp” – paagid, mis ei erine üksteisest lisas 3B nimetatud suuruse ja materjaliomaduste poolest.
4.16. | ‘Accessories fitted to the container or tank’ means the following components (but not limited to them), either separate or combined, when fitted to the container or tank: | 4.16.1. | ‘Manual valve’ means valve which is operated manually. | 4.16.2. | ‘Pressure sensor/indicator’ means a pressurised device which indicates the gas or liquid pressure. | 4.16.3. | ‘Excess flow valve’ means valve which automatically shuts off or limits, the gas flow when the flow exceeds a set design value. | 4.16.4. | ‘Gas-tight housing’ means a device that vents gas leakage to outside the vehicle including the gas ventilation hose.4.16. | „Mahutile või paagile kinnitatud tarvikud” – järgmised osad (kuid mitte ainult need osad), kas eraldi või ühendatuna, kui need on mahuti või paagi külge kinnitatud: | 4.16.1.   „manuaalventiil”– käsitsi juhitav ventiil; | 4.16.2.   „rõhuandur/indikaator”– survestatud seade, mis näitab gaasi või vedeliku rõhku; | 4.16.3.   „ülevooluklapp”– seade, mis kindlaksmääratud koguse ületamisel lülitab gaasivoolu automaatselt välja või piirab seda; | 4.16.4.   „gaasikindel kest”– seade koos gaasi ventilatsioonitoruga, mis suunab gaasilekke sõidukist välja.
4.17. | ‘Valve’ means a device by which the flow of a fluid may be controlled.4.17. | „Ventiil” – seade, mille abil saab reguleerida vedelikuvoolu.
4.18. | ‘Automatic valve’ means a valve that is not operated manually.4.18. | „Automaatventiil” – ventiil, mida ei juhita käsitsi.
4.19. | ‘Automatic cylinder valve’ means an automatic valve rigidly fixed to the cylinder that controls the flow of gas to the fuel system. The automatic cylinder valve is also called remote-controlled service valve.4.19. | „Ballooni automaatventiil” – jäigalt balloonile kinnitatud automaatventiil, mis reguleerib gaasivoolu toiteseadmetesse. Automaatventiili nimetatakse ka kaugjuhitavaks hooldusventiiliks.
4.20. | ‘Non-return valve or check valve’ means an automatic valve that allows gas/fluid to flow in only one direction.4.20. | „Tagasilöögiklapp” või „kontrollklapp” – automaatventiil, mis võimaldab gaasi/vedeliku voolamist ainult ühes suunas.
4.21. | ‘Excess flow valve’ (excess flow limiting device) means a device that automatically shuts off, or limits, the gas or liquid flow when the flow exceeds a set design value.4.21. | „Ülevooluklapp” (ülevoolu piirav seade) – seade, mis kindlaksmääratud koguse ületamisel lülitab gaasi või vedeliku voolu automaatselt välja või piirab seda.
4.22. | ‘Manual valve’ means a manual valve rigidly fixed to the cylinder or tank.4.22. | „Manuaalventiil” – jäigalt balloonile kinnitatud käsitsi juhitav ventiil.
4.23. | ‘Pressure relief valve (discharge valve)’ means a device that prevents a pre-determined upstream pressure being exceeded.4.23. | „Kaitseklapp (rõhuklapp)” – seade, mis hoiab ära eelnevalt kindlaksmääratud vastuvoolurõhu ületamise.
4.24. | ‘Service valve’ means an isolation valve that is closed only when servicing the vehicle.4.24. | „Hooldusklapp” – isolatsiooniventiil, mis suletakse ainult sõiduki hooldamise ajaks.
4.25. | ‘Filter’ means a protective screen that removes foreign debris from the gas or liquid stream.4.25. | „Filter” – kaitsesõel, mis eemaldab gaasi- või vedelikuvoolust võõrkehad.
4.26. | ‘Fitting’ means a connector used in a piping, tubing, or hose system.4.26. | „Toruliitmik” – torude või voolikute süsteemis kasutatav ühendusdetail.
4.27. | ‘LNG fuel pump’ means a device to establish the supply of LNG to the engine by increasing the pressure of the fluid (liquid or vapour).4.27. | „LNG-kütusepump” – seade, mis suurendab vedeliku rõhku (vedeliku või auru kujul), et varustada mootorit veeldatud maagaasiga.
4.28. | ‘Flexible fuel lines’ means flexible tubing or hose through which natural gas flows.4.28. | „Painduvad kütusetorud” – painduvad torud või voolikud, milles voolab maagaas.
4.29. | ‘Rigid fuel lines’ means tubing that has not been designed to flex in normal operation and through which natural gas flows.4.29. | „Jäigad kütusetorud” – torud, mis ei ole tavapärasel kasutusel ettenähtud painduma ja milles voolab maagaas.
4.30. | ‘Gas supply device’ means a device for introducing gaseous fuel into the engine intake manifold (carburettor or injector).4.30. | „Gaasivarustusseade” – seade gaaskütuse suunamiseks mootori sisselasketorustikku (karburaatorisse või injektorisse).
4.31. | ‘Gas/air mixer’ means a device for mixing the gaseous fuel and intake air for the engine.4.31. | „Gaasi ja õhu segaja” – mootorisse siseneva õhu ja gaaskütuse segamise seade.
4.32. | ‘Gas injector’ means a device for introducing gaseous fuel into the engine or associated intake system.4.32. | „Gaasiinjektor” – gaaskütuse mootorisse suunamise või sellega ühendatud sisselaskesüsteemi seade.
4.33. | ‘Gas flow adjuster’ means a gas flow restricting device, installed downstream of a pressure regulator, controlling gas flow to the engine.4.33. | „Gaasivoolu reguleerseade” – gaasivoolu mootorisse reguleeriv ja piirav seade, mis on paigaldatud voolusuunda arvestades pärast rõhuregulaatorit.
4.34. | ‘Pressure regulator’ means a device used to control the pressure of CNG or LNG.4.34. | „Rõhuregulaator” – seade, mida kasutatakse surumaagaasi või veeldatud maagaasi rõhu reguleerimiseks.
4.35. | ‘Pressure relief device (PRD) (temperature triggered)’ means a one-time use device triggered by excessive temperature and/or pressure which vents gas to protect the cylinder from rupture.4.35. | „Rõhuvabastusseade (temperatuurile reageeriv)” – ühekordse kasutusega seade, mille aktiveerib liiga kõrge temperatuur ja/või rõhk ning mis laseb ballooni purunemise eest kaitsmiseks gaasi välja.
4.36. | ‘Pressure relief device (PRD) (pressure triggered)’ (this device sometimes is referred to as ‘burst disc’) means a one-time-use device triggered by excessive pressure that prevents a pre-determined upstream pressure being exceeded.4.36. | „Rõhuvabastusseade (rõhule reageeriv)” (seadet nimetatakse ka ülerõhuklapiks) – ühekordse kasutusega seade, mille aktiveerib liiga kõrge rõhk ning mis hoiab ära eelnevalt kindlaksmääratud vastuvoolurõhu ületamise.
4.37. | ‘Filling unit or receptacle’ means a device fitted in the vehicle used to fill the container or tank in the filling station.4.37. | „Täiteüksus või -toru” – sõidukile kinnitatud seade, mida kasutatakse mahuti või paagi täitmiseks tanklas.
4.38. | ‘Electronic control unit (CNG/LNG)’ means a device that controls the gas demand of the engine, and other engine parameters, and cuts off automatically the automatic valve, required by safety reason.4.38. | „Elektrooniline kontrollplokk (CNG/LNG)” – seade, mis reguleerib mootori gaasivajadust ja teisi mootoriparameetreid ning sulgeb ohutuse kaalutlustel automaatselt automaatventiili.
4.39. | ‘Type of components’ as mentioned in paragraphs 4.17 to 4.38 (above) means components that do not differ in such essential respect as materials, working pressure and operating temperatures.4.39. | „Osade tüüp” – punktides 4.17–4.38 nimetatud osad, mis ei erine üksteisest niisuguste põhiomaduste poolest nagu materjalid, töörõhk ja töötemperatuurid.
4.40. | ‘Type of electronic control unit’ as mentioned in paragraph 4.38 means components that do not differ in such essential respect as the basic software principles excluding minor changes.4.40. | „Elektroonilise kontrollploki tüüp” – punktis 4.38 nimetatud osad, mis ei erine üksteisest niisuguse põhiomaduse poolest nagu tarkvara põhimõtted, kuid esineda võivad väikesed muudatused.
4.41. | ‘Heat exchanger/Vaporiser’ means a device used to change the state of LNG into CNG.4.41. | „Soojusvaheti/aurusti” – seade, mille abil veeldatud maagaas muudetakse surumaagaasiks.
4.42. | ‘Liquefied Natural Gas (LNG)’ also called ‘Liquid Natural Gas’ means a cryogenic liquid produced by reducing the temperature of natural gas to about – 161,7 °C at atmospheric pressure and stored for use as a vehicle fuel.4.42. | „Veeldatud maagaas (LNG)” (kasutatakse ka nimetust vedel maagaas) – krüogeenne vedelik, mille saamiseks alandatakse maagaasi temperatuur atmosfäärirõhu juures – 161,7 °C tasemele ja mida säilitatakse sõidukikütusena kasutamiseks.
4.43. | ‘Compressed Natural Gas (CNG)’ means natural gas that has been compressed and stored for use as a vehicle fuel.4.43. | „Surumaagaas (CNG)” – survestatud maagaas, mida säilitatakse sõidukikütusena kasutamiseks.
4.44. | ‘Boil-off’ means gas created by evaporation of LNG due to ambient heat input.4.44. | „Iseeneslik aurustumine” – veeldatud maagaasi aurustumine ümbritseva keskkonna soojuse mõjul.
4.45. | ‘Venting’ means the discharge of vapours out of the storage container/tank.4.45. | „Ventileerimine” – hoiumahutist/paagist aurude väljajuhtimine.
4.46. | ‘Venting system’ means a system that controls the release of natural gas from the LNG storage system.4.46. | „Ventileerimissüsteem” – süsteem, mis reguleerib maagaasi väljalaskmist veeldatud maagaasi hoiuseadmest.
4.47. | ‘Auto-frettage’ means a pressure application procedure used in manufacturing composite cylinders with metal liners, which strains the liner past its limit of elasticity, sufficiently to cause permanent plastic deformation which results in the liner having compressive stresses and the fibres having tensile stresses at zero internal pressure.4.47. | „Automaatne pingestamine” – metallvooderdisega komposiitballoonide valmistamisel kasutatav survemenetlus, milles venitatakse vooderdist üle selle elastsuspiiri, põhjustades püsiva plastilise deformatsiooni, mille tulemusena on vooderdisel sisemise nullrõhu juures survepinged ja kiududel tõmbepinged.
4.48. | ‘Auto-frettage pressure’ means the pressure within the over-wrapped cylinder at which the required distribution of stresses between the liner and the over-wrap is established.4.48. | „Automaatse pingestamise rõhk” – surve täismähisega balloonis, mille juures saavutatakse vajalik pingete jaotus vooderdise ja mähise vahel.
4.49. | ‘Batch — composite cylinders’ means a ‘batch’ i.e. a group of cylinders successively produced from qualified liners having the same size, design, specified materials of construction and process of manufacture.4.49. | „Partii – komposiitballoonid” – „partii” tähendab käesolevas eeskirjas järjestikku sama suuruse, disainilahenduse, valmistusmaterjalide ja tootmisprotsessiga kvalifitseeritud vooderdistest toodetud balloonide rühma.
4.50. | ‘Batch — metal cylinders and liners’ means a ‘batch’ i.e. a group of metal cylinders or liners successively produced having the same nominal diameter, wall thickness, design, specified material of construction, process of manufacture, equipment for manufacture and heat treatment, and conditions of time, temperature and atmosphere during heat treatment.4.50. | „Partii – metallballoonid ja -vooderdised” – „partii” tähendab käesolevas eeskirjas järjestikku sama nominaaldiameetri, seinapaksuse, disainilahenduse, konkreetsete valmistusmaterjalide, tootmisprotsessi, tootmis- ja kuumtöötlemisseadmetega ning samade termilise töötlemise aja-, temperatuuri- ja atmosfääritingimuste juures valmistatud metallballoonide või -vooderdiste rühma.
4.51. | ‘Batch non-metallic liners’ means a ‘batch’ i.e. a group of non-metallic liners successively produced having the same nominal diameter, wall thickness, design specified material of construction and process of manufacture.4.51. | „Partii – mittemetalsed vooderdised” – „partii” tähendab käesolevas eeskirjas järjestikku sama nominaaldiameetri, seinapaksuse, disainilahenduse, konkreetsete valmistusmaterjalide ja tootmisprotsessiga valmistatud mittemetalsete vooderdiste rühma.
4.52. | ‘Batch limits’ means in no case a ‘batch’ shall be permitted to exceed 200 finished cylinders or liners (not including destructive test cylinders or liners), or one shift of successive production, whichever is greater.4.52. | „Partii limiidid” –„partii” suuruseks ei ole ühelgi juhul lubatud rohkem kui 200 valmis ballooni (arvestamata purustavates katsetes kasutatavaid balloone või vooderdisi) või üks järjestikuse tootmise vahetus, olenevalt sellest, kumb näitaja on suurem.
4.53. | ‘Composite cylinder’ means a cylinder made of resin impregnated continuous filament wound over a metallic or non-metallic liner. Composite cylinders using non-metallic liners are referred to as all-composite cylinders.4.53. | „Komposiitballoon” – metalse või mittemetalse vooderdise ümber mähitud vaiguga immutatud filamendist valmistatud balloon. Mittemetalsete vooderdistega komposiitballoone nimetatakse täiskomposiitballoonideks.
4.54. | ‘Controlled tension winding’ means a process used in manufacturing hoop wrapped composite cylinders with metal liners by which compressive stresses in the liner and tensile stresses in the over-wrap at zero internal pressure are obtained by winding the reinforcing filaments under significant high tension.4.54. | „Juhitud pingete põimimine” – rõngasmähisega metallvooderdisega komposiitballoonide valmistamisel kasutatav protsess, millega sisemise nullrõhu juures saavutatakse vooderdises survepinged ja mähises tõmbepinged, põimides tugevdavaid filamente kõrge pinge juures.
4.55. | ‘Filling pressure’ means the gas pressure in the cylinder immediately upon completion of filling.4.55. | „Täitmisrõhk” – gaasirõhk balloonis vahetult pärast täitmise lõpetamist.
4.56. | ‘Finished cylinders’ means completed cylinders that are ready for use, typical of normal production, complete with identification marks and external coating including integral insulation specified by the manufacturer, but free from non-integral insulation or protection.4.56. | „Valmisballoonid” – kasutusvalmis tavatoodangu tüüpi balloonid koos eraldusmärkide ja välise kattega, sh tootja ettenähtud isolatsiooniga, ilma lisaisolatsiooni või -kaitseta.
4.57. | ‘Full-wrap’ means an over-wrap having a filament wound reinforcement both in the circumferential and axial direction of the cylinder.4.57. | „Täismähis” – mähis, mille tugevdav filament on mähitud ballooni ümber nii ringsuunas kui ka teljesuunas.
4.58. | ‘Gas temperature’ means the temperature of gas in a cylinder.4.58. | „Gaasitemperatuur” – gaasi temperatuur balloonis.
4.59. | ‘Hoop-wrap’ means an over-wrap having a filament wound reinforcement in a substantially circumferential pattern over the cylindrical portion of the liner so that the filament does not carry any significant load in a direction parallel to the cylinder longitudinal axis.4.59. | „Rõngasmähis” – mähis, mille tugevdav filament on mähitud vooderdise silindrikujulise osa ümber põhiliselt ringikujuliselt, nii et filament ei kanna märkimisväärset pinget ballooni pikiteljega paralleelses suunas.
4.60. | ‘Liner’ means a container that is used as a gas-tight, inner shell, on which reinforcing fibres are filament wound to reach the necessary strength. Two types of liners are described in this standard: Metallic liners that are designed to share the load with the reinforcement, and non-metallic liners that do not carry any part of the load.4.60. | „Vooderdis” – mahuti, mida kasutatakse gaasikindla sisemise kestana, millele mähitakse vajaliku tugevuse saavutamiseks filamendina tugevdavad kiud. Käesolevas standardis kirjeldatakse kahte vooderdise tüüpi: metallvooderdised, mis on projekteeritud kandma osa pingest koos tugevdusega, ja mittemetalsed vooderdised, mis pinget ei kanna.
4.61. | ‘Manufacturer’ means the person or organisation responsible for the design, fabrication and testing of CNG or LNG specific components.4.61. | „Tootja” – isik või organisatsioon, kes vastutab surumaagaasi või veeldatud maagaasi eriosade disainilahenduse, valmistamise ja katsetamise eest.
4.62. | ‘Maximum developed pressure’ means the settled pressure developed when gas in a cylinder filled to the working pressure is raised to the maximum service temperature.4.62. | „Maksimaalne rõhk” – väljareguleeritud rõhk, mis saavutatakse, kui töörõhuni täidetud balloonis oleva gaasi temperatuur tõstetakse maksimaalse töötemperatuurini.
4.63. | ‘Over-wrap’ means the reinforcement system of filament and resin applied over the liner.4.63. | „Mähis” – vooderdisele lisatava filamendi ja vaiguga tugevdussüsteem.
4.64. | ‘Pre-stressing’ means the process of applying auto-frettage or controlled tension winding.4.64. | „Eelpingestamine” – automaatse pingestamise või juhitud pingete rakendamise protsess.
4.65. | ‘Service life’ means the life in years during which the cylinders may safely be used in accordance with the standard service conditions.4.65. | „Kasutusiga” – iga aastates, mille jooksul saab balloone vastavalt standardsetele kasutustingimustele ohutult kasutada.
4.66. | ‘Settled pressure’ means the gas pressure when a given settled temperature is reached.4.66. | „Väljareguleeritud rõhk” – gaasirõhk, kui on saavutatud etteantud väljareguleeritud temperatuur.
4.67. | ‘Settled temperature’ means the uniform gas temperature after any change in temperature caused by filling has dissipated.4.67. | „Väljareguleeritud temperatuur” – ühtne gaasitemperatuur, kui kõik täitmisest põhjustatud temperatuurimuutused on kõrvaldatud.
4.68. | ‘LNG trapping’ means the containment of LNG in an enclosure of constant volume.4.68. | „Veeldatud maagaasi kinnijäämine” – veeldatud maagaasi sisaldumine konstantse mahuga suletud ruumis.
4.69. | ‘Cryogenic temperature’ for the purpose of this Regulation means temperatures below – 40 °C.4.69. | „Krüogeenne temperatuur” – käesoleva eeskirja kohaldamisel temperatuur alla – 40 °C.
4.70. | ‘Inner vessel or inner tank’ means part of the fuel tank that contains LNG.4.70. | „Siseanum” või „sisepaak” – veeldatud maagaasi sisaldav kütusepaagi osa.
4.71. | ‘Outer vessel or outer jacket’ means part of the fuel tank that encases the inner vessel or inner tank(s) and its insulation system.4.71. | „Välisanum” või „väliskest” – siseanumat või sisepaaki/-paake ja selle/nende isolatsioonisüsteemi ümbritsev kütusepaagi osa.
4.72. | ‘Fuel rail’ means the pipe or duct that connects the fuel injection devices.4.72. | „Kütusejuhik” – kütuse sissepritseseadmeid ühendav toru või torustik.
4.73. | ‘LNG nozzle’ means device which permits quick connection and disconnection of fuel supply hose to the LNG receptacle in a safe manner.4.73. | „Veeldatud maagaasi otsik” – seade, mis võimaldab kütusevooliku ja veeldatud maagaasi täitetoru kiiret ja ohutut ühendamist ja lahtiühendamist.
4.74. | ‘LNG filling receptacle’ means device connected to a vehicle or storage system which receives the LNG fuelling nozzle and permits safe transfer of fuel. The receptacle consists as minimum from a receptacle body and from a check valve mounted inside the body.4.74. | „Veeldatud maagaasi täitetoru” – sõiduki või hoiusüsteemiga ühendatud seade, kuhu sisestatakse veeldatud maagaasi otsik ja mis võimaldab kütust ohutult üle kanda. Täitetoru koosneb vähemalt korpusest ja korpusesse kinnitatud kontrollklapist.
4.75. | ‘Commanded stop phase’ defines the period of time during which the combustion engine is switched off automatically for fuel saving and is allowed to start again automatically4.75. | „Automaatne seiskumisfaas” – ajavahemik, mille vältel sisepõlemismootor on kütuse säästmiseks automaatselt välja lülitunud ja see saab automaatselt jälle sisse lülituda.
PART II OSA
Approval of specific components of motor vehicles using compressed natural gas (CNG) and/or liquefied natural gas (LNG) in their propulsion systemKütusena surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi kasutavate mootorsõidukite eriosade tüübikinnitus
5.   APPLICATION FOR APPROVAL5.   TÜÜBIKINNITUSE TAOTLEMINE
5.1.   The application for approval of specific component or multifunctional component shall be submitted by the holder of the trade name or mark or by his duly accredited representative.5.1.   Eriosa või multifunktsionaalse osa tüübikinnituse taotluse esitab kaubanime või -märgi omanik või tema nõuetekohaselt volitatud esindaja.
5.2.   It shall be accompanied by the under-mentioned documents in triplicate and by the following particulars:5.2.   Sellele lisatakse allpool nimetatud dokumendid kolmes eksemplaris ja esitatakse järgmised üksikasjad:
5.2.1. | Description of the vehicle comprising all the relevant particulars referred to in Annex 1A to this Regulation;5.2.1. | sõiduki kirjeldus, mis sisaldab kõiki käesoleva eeskirja lisas 1A nimetatud asjakohaseid üksikasju;
5.2.2. | A detailed description of the type of the specific component or multifunctional components;5.2.2. | eriosa või multifunktsionaalsete osade tüübi üksikasjalik kirjeldus;
5.2.3. | A drawing of the specific component or multifunctional components, sufficiently detailed and on an appropriate scale;5.2.3. | eriosa või multifunktsionaalsete osade piisavalt üksikasjalik ja sobivas mõõtkavas joonis;
5.2.4. | Verification of compliance with the specifications prescribed in paragraph 8 of this Regulation.5.2.4. | käesoleva eeskirja punktis 8 sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus.
5.3.   At the request of the Technical Service responsible for conducting approval tests, samples of the specific component or multifunctional components shall be provided. Supplementary samples shall be supplied upon request (3 maximum).5.3.   Tüübikinnituskatsete tegemise eest vastutava tehnilise teenistuse nõudmisel tuleb esitada eriosa või multifunktsionaalse osa näidised. Nõudmise korral tuleb esitada täiendavad näidised (maksimaalselt 3).
5.3.1.   During pre-production of containers, (n) (10) containers of each 50 pieces (lot of qualification) shall be subject to non-destructive tests of Annex 3A. For LNG tanks see Annex 3B.5.3.1.   Mahutite tootmise ettevalmistamisel tehakse iga 50 mahuti kohta (kvalifikatsioonipartii) [n] (10) mahutiga lisas 3A sätestatud purunevuse katsed. Veeldatud maagaasi paakide kohta vt lisa 3B.
6.   MARKINGS6.   MÄRGISTUSED
6.1.   The sample of specific component or multifunctional components submitted for approval shall bear the trade name or mark of the manufacturer and the type, including one concerning designation on operating temperatures (‘M’ or ‘C’ for moderate or cold temperatures ‘L’ for LNG as appropriate); and for flexible hoses also the manufacturing month and year; this marking shall be clearly legible and indelible.6.1.   Kinnitamiseks esitatud eriosa või multifunktsionaalsete osade näidisel peab olema tootja nimi ning tüübi kaubanimi või -märk, k.a märgistus ettenähtud töötemperatuuride kohta („M” ja „C” vastavalt mõõduka või külma temperatuuri puhul, „L” LNG puhul), ning painduvate torude puhul ka tootmiskuu ja -aasta; asjaomane märgistus peab olema selgesti loetav ja kustumatu.
6.1.1.   In addition to provisions of paragraph 6.1, one of the following additional marks shall be used for automatic cylinder valve which comply with paragraph 2.2.4 of Annex 4A:6.1.1.   Lisaks punkti 6.1 sätetele kasutatakse ballooni automaatventiili puhul järgmisi lisatähiseid, mis vastavad lisa 4A punktile 2.2.4:
(a) | ‘H1’a) | „H1”,
(b) | ‘H2’b) | „H2”,
(c) | ‘H3’c) | „H3”.
6.2.   All components shall have a space large enough to accommodate the approval mark; this space shall be shown on the drawings referred to in paragraph 5.2.3 above.6.2.   Igal osal peab olema piisavalt ruumi tüübikinnituse märgi jaoks; see koht on näidatud punktis 5.2.3 nimetatud joonistel.
6.3.   Every container shall also bear a marking plate with the following data clearly legible and indelible:6.3.   Igal mahutil peab olema ka andmesilt järgmiste selgesti loetavate ja kustumatute andmetega:
(a) | A serial number;a) | seerianumber;
(b) | The capacity in litres;b) | mahutavus liitrites;
(c) | The marking ‘CNG’;c) | märgistus „CNG”;
(d) | Operating pressure/test pressure (MPa);d) | talitlusrõhk/katserõhk (MPa);
(e) | Mass (kg);e) | mass (kg);
(f) | Year and month of approval (e.g. 96/01);f) | tüübikinnituse aasta ja kuu (nt 96/01);
(g) | Approval mark according to paragraph 7.4.g) | punkti 7.4 kohane tüübikinnitusmärk.
6.4.   Every tank shall also bear a marking plate with the following data clearly legible and indelible:6.4.   Igal paagil peab olema ka andmesilt järgmiste selgesti loetavate ja kustumatute andmetega:
(a) | Serial number;a) | seerianumber;
(b) | Gross capacity in litres;b) | brutomahutavus liitrites;
(c) | The marking ‘LNG’;c) | märgistus „LNG”;
(d) | Service pressure/Working pressure (MPa);d) | tarnerõhk/töörõhk (MPa);
(e) | Mass (kg);e) | mass (kg);
(f) | Manufacturer;f) | tootja;
(g) | Year and month of approval (e.g. 96/01);g) | tüübikinnituse aasta ja kuu (nt 96/01);
(h) | The marking ‘PUMP INSIDE, Pump Delivery Pressure *** MPa’ if the LNG fuel pump is mounted on the tank; where the *** is the value of the pump delivery pressure;h) | märgistus „SISALDAB PUMPA töörõhuga *** MPa” juhul, kui paagile on monteeritud LNG-kütusepump, kus *** on pumba töörõhu väärtus;
(i) | Approval mark according to paragraph 7.4 below.i) | punkti 7.4 kohane tüübikinnitusmärk.
7.   APPROVAL7.   TÜÜBIKINNITUS
7.1.   If the CNG component samples submitted for approval meet the requirements of paragraphs 8.1 to 8.11 of this Regulation, approval of the type of component shall be granted.7.1.   Kui tüübikinnituse saamiseks esitatud CNG-osade näidised vastavad käesoleva eeskirja punktide 8.1–8.11 nõuetele, antakse asjaomastele osadele tüübikinnitus.
If the LNG components samples submitted for approval meet the requirements of paragraphs 8.12 to 8.2 of this Regulation, approval of the type of component shall be granted.Kui tüübikinnituse saamiseks esitatud LNG-osade näidised vastavad käesoleva eeskirja punktide 8.12–8.21 nõuetele, antakse asjaomastele osadele tüübikinnitus.
7.2.   An approval number shall be assigned to each type of component or multifunctional component approved. Its first two digits (at present 01 corresponding to the 01 series of amendments) shall indicate the series of amendments incorporating the most recent major technical amendments made to the Regulation at the time of issue of the approval. The same Contracting Party shall not assign the same alphanumeric code to another type of component.7.2.   Igale kinnituse saanud osa või multifunktsionaalse osa tüübile antakse tüübikinnitusnumber. Tüübikinnitusnumbri esimesed kaks numbrit (praegu 01, mis tähendab 01-seeria muudatusi) näitavad muudatuste seeriat, mis hõlmab kõige hilisemaid tehnilisi muudatusi, mis tüübikinnituse väljastamise ajaks on eeskirjas tehtud. Üks ja sama lepinguosaline ei tohi anda sama numbrit teisele osatüübile.
7.3.   Notice of approval or of refusal or of extension of approval of a CNG or LNG component type pursuant to this Regulation shall be communicated to the Parties to the Agreement applying this Regulation, by means of a form conforming to the model in Annex 2B to this Regulation.7.3.   Teade CNG- või LNG-osa käesoleva eeskirja kohase tüübikinnituse andmise, laiendamise või kinnituse andmisest keeldumise kohta edastatakse käesoleva eeskirja kohaselt seda eeskirja rakendavatele lepinguosalistele vormis, mis vastab käesoleva eeskirja lisas 2B esitatud näidisele.
7.4.   There shall be affixed, conspicuously and in the space referred to in paragraph 6.2 above, to all components conforming to a type-approved under this Regulation, in addition to the mark prescribed in paragraphs 6.1 and 6.3 (CNG) and 6.4 (LNG), an international approval mark consisting of:7.4.   Igale käesoleva eeskirja alusel tüübikinnituse saanud osatüübile vastavale osale tuleb lisaks punktides 6.1 ja 6.3 (CNG) ja 6.4 (LNG) kirjeldatud märkidele kinnitada punktis 6.2 kirjeldatud juurdepääsetavale kohale rahvusvaheline tüübikinnituse märk, mis koosneb järgmistest osadest:
7.4.1. | A circle surrounding the letter ‘E’ followed by the distinguishing number of the country which has granted approval (11);7.4.1. | ringiga ümbritsetud E-täht, millele järgneb tüübikinnituse andnud riigi eraldusnumber (11);
7.4.2. | The number of this Regulation, followed by the letter ‘R’, a dash and the approval number to the right of the circle prescribed in paragraph 7.4.1 above. This approval number consists of the component type-approval number which appears on the certificate completed for this type (see paragraph 7.2 above and Annex 2B) preceded by two figures indicating the sequence of the latest series of amendments to this Regulation.7.4.2. | käesoleva eeskirja number, millele järgneb R-täht, mõttekriips ja punktis 7.4.1 ette nähtud ringist paremale jääv tüübikinnitusnumber. Osa tüübikinnitusnumbri kaks esimest kohta näitavad käesoleva eeskirja viimaste muudatuste seeriat ning järgnevad numbrikombinatsiooni kohad näitavad asjaomasele tüübikinnitustunnistusele kantud numbrit (vt punkti 7.2 ja lisa 2B).
7.5.   The approval mark shall be clearly legible and be indelible.7.5.   Tüübikinnitusmärk peab olema selgesti loetav ja kustumatu.
7.6.   Annex 2A to this Regulation gives examples of the arrangement of the aforesaid approval mark.7.6.   Käesoleva eeskirja lisas 2A on esitatud näidis tüübikinnitusmärgi kujunduse kohta.
8.   SPECIFICATIONS ON CNG AND/OR LNG COMPONENTS8.   SURUMAAGAASI JA/VÕI VEELDATUD MAAGASI OSADELE ESITATAVAD TEHNILISED NÕUDED
8.1.   General provisions8.1.   Üldised nõuded
8.1.1.   The specific components of vehicles using CNG and/or LNG in their propulsion system shall function in a correct and safe way as specified in this Regulation.8.1.1.   Kütusena surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi kasutavate sõidukite eriosad peavad toimima nõuetekohaselt, ohutult ning käesolevas eeskirjas kirjeldatud viisil.
The materials of the components that are in contact with CNG/LNG shall be compatible with them (see Annex 5D).Surumaagaasiga või veeldatud maagaasiga kokku puutuvate osade materjalid peavad sobima vastava gaasi kasutamiseks (vt lisa 5D).
Those parts of components whose correct and safe functioning is liable to be influenced by CNG/LNG, high pressure or vibrations has to be submitted to relevant test procedures described in the annexes to this Regulation. In particular the provisions of paragraphs 8.2 to 8.11 are to be fulfilled for CNG components. For LNG components, the provisions of paragraphs 8.12 to 8.21 shall be fulfilled.Asjaomaste osade koostisosi, mille nõuetekohast ja ohutut toimimist võivad mõjutada surumaagaas/veeldatud maagaas, kõrge rõhk või vibratsioonid, katsetatakse käesoleva eeskirja lisades kirjeldatud viisidel. Eriti peab CNG-osade korral olema tagatud punktide 8.2–8.11 nõuete täitmine. LNG-osade korral peab olema tagatud punktide 8.12–8.21 nõuete täitmine.
The specific components of vehicles using CNG/LNG in their propulsion system shall comply with relevant electromagnetic compatibility (EMC) requirements according to Regulation No 10, 03 series of amendments, or equivalent.Kütusena surumaagaasi või veeldatud maagaasi kasutavate sõidukite eriosad peavad vastama elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele, mis on ette nähtud eeskirja nr 10 muudatuste seerias 03, või samaväärsetele nõuetele.
8.2.   Provisions on CNG containers8.2.   Nõuded surumaagaasi mahutitele
8.2.1.   The CNG containers shall be type-approved pursuant to the provisions laid down in Annex 3A to this Regulation.8.2.1.   Surumaagaasi mahutitele antakse tüübikinnitus vastavalt käesoleva eeskirja lisa 3A sätetele.
8.3.   Provisions on components fitted to the CNG container8.3.   Sätted surumaagaasi mahutile kinnitatud osade kohta
8.3.1.   The CNG container shall be equipped at least with the following components, which may be either separate or combined:8.3.1.   Surumaagaasi mahutil peavad olema vähemalt järgmised osad, mis võivad olla kas eraldi või ühendatud:
8.3.1.1. | Manual valve,8.3.1.1. | manuaalventiil,
8.3.1.2. | Automatic cylinder valve,8.3.1.2. | ballooni automaatventiil,
8.3.1.3. | Pressure relief device,8.3.1.3. | rõhuvabastusseade,
8.3.1.4. | Excess flow limiting device.8.3.1.4. | ülevooluklapp.
8.3.2.   The CNG container may be equipped with a gas-tight housing, if necessary.8.3.2.   Vajaduse korral võib surumaagaasi mahutil olla gaasikindel kest.
8.3.3.   The components mentioned in paragraphs 8.3.1 to 8.3.2 above shall be type-approved pursuant to the provisions laid down in Annex 4 to this Regulation.8.3.3.   Punktides 8.3.1–8.3.2 nimetatud osadele antakse tüübikinnitus vastavalt käesoleva eeskirja lisa 4 sätetele.
8.4.-8.11.   Provisions on other CNG components8.4–8.11.   Teiste CNG-osadega seotud sätted
The components shown shall be type-approved pursuant to the provisions laid down in the annexes which can be determined from the table below:Nimetatud osadele antakse tüübikinnitus vastavalt järgmises tabelis märgitud lisade sätetele:
Paragraph | Component | AnnexPunkt | Osa | Lisa
8.4. | Automatic valve | Check valve or non-return valve | Pressure relief valve | Pressure relief device (temperature triggered) | Excess flow valve | Pressure relief device (pressure triggered) | 4A8.4. | Automaatventiil | Kontrollklapp või tagasilöögiklapp | Kaitseklapp | Rõhuvabastusseade (temperatuurile reageeriv) | Ülevooluklapp | Rõhuvabastusseade (rõhule reageeriv) | 4A
8.5. | Flexible fuel line-hose | 4B8.5. | Painduv kütusetoru või -voolik | 4B
8.6. | CNG filter | 4C8.6. | Surumaagaasi filter | 4C
8.7. | Pressure regulator | 4D8.7. | Rõhuregulaator | 4D
8.8. | Pressure and temperature sensors | 4E8.8. | Rõhu- ja temperatuuriandurid | 4E
8.9. | Filling unit or receptacle | 4F8.9. | Täiteüksus või paak | 4F
8.10. | Gas flow adjuster and gas/air mixer, injector or fuel rail | 4G8.10. | Gaasivoolu reguleerseade ning gaasi ja õhu segaja, injektor või kütusejuhik | 4G
8.11. | Electronic control unit | 4H8.11. | Elektrooniline kontrollplokk | 4H
8.12.   Provisions on LNG tanks8.12.   Nõuded veeldatud maagaasi paakidele
8.12.1.   The LNG tanks shall be type-approved pursuant to the provisions laid down in Annex 3B to this Regulation.8.12.1.   Veeldatud maagaasi paakidele antakse tüübikinnitus vastavalt käesoleva eeskirja lisa 3B sätetele.
8.12.2.   A system shall be provided for preventing the fuel tank from being overfilled.8.12.2.   Kütusepaagi ületäitmise vältimiseks peab olema paigaldatud asjakohane süsteem.
8.13.   Provisions on components fitted to the LNG tank8.13.   Sätted veeldatud maagaasi paagile kinnitatud osade kohta
8.13.1.   The LNG tank shall be equipped at least with the following components, which may be either separate or combined (special care shall be taken to prevent LNG trapping):8.13.1.   Veeldatud maagaasi paagil peavad olema vähemalt järgmised osad, mis võivad olla kas eraldi või ühendatud (eriti hoolikalt tuleb vältida veeldatud maagaasi ruumi kinnijäämist):
8.13.1.1. | Pressure relief valve;8.13.1.1. | kaitseklapp;
8.13.1.2. | Manual valve;8.13.1.2. | manuaalventiil;
8.13.1.3. | Automatic valve;8.13.1.3. | automaatventiil,
8.13.1.4. | Excess flow device.8.13.1.4. | ülevooluseade.
8.13.2.   The tank may be equipped with a gas-tight housing, if necessary.8.13.2.   Vajaduse korral võib paagil olla gaasikindel kest.
8.13.3.   The components mentioned in paragraphs 8.13.1.1 to 8.13.1.4 above shall be type-approved pursuant to the provisions laid down in Annex 4 to this Regulation.8.13.3.   Punktides 8.13.1.1–8.13.1.4 nimetatud osadele antakse tüübikinnitus vastavalt käesoleva eeskirja lisa 4 sätetele.
8.14.-8.22.   Provisions regarding other LNG components8.14–8.22.   Teiste LNG-osadega seotud sätted
The components shown shall be type-approved pursuant to the provisions laid down in the annexes which can be determined from the table below:Nimetatud osadele antakse tüübikinnitus vastavalt järgmises tabelis märgitud lisade sätetele:
Paragraph | Component | AnnexPunkt | Osa | Lisa
8.15. | LNG heat exchanger — vaporiser | 4I8.15. | LNG soojusvaheti/aurusti | 4I
8.16. | LNG filling receptacle | 4J8.16. | LNG täitetoru | 4J
8.17. | Pressure control regulator | 4K8.17. | Rõhuregulaator | 4K
8.18. | LNG Pressure and/or temperature sensor/indicator | 4L8.18. | LNG rõhu- ja/või temperatuuriandur/indikaator | 4L
8.19. | Natural gas detector | 4M8.19. | Maagaasidetektor | 4M
8.20. | Automatic valve, check valve, the pressure relief valve, excess flow valve, manual valve and non-return valve. | 4N8.20. | Automaatventiil, kontrollklapp, kaitseklapp, ülevooluklapp, manuaalventiil ja tagasilöögiklapp | 4N
8.21. | Fuel pump | 4O8.21. | Kütusepump | 4O
8.22. | Electronic control unit | 4H8.22. | Elektrooniline kontrollplokk | 4H
9.   MODIFICATIONS OF A TYPE OF CNG AND/OR LNG COMPONENT AND EXTENSION OF APPROVAL9.   SURUMAAGAASI JA/VÕI VEELDATUD MAAGAASI OSA TÜÜBI MUUDATUSED JA TÜÜBIKINNITUSE LAIENDAMINE
9.1.   Every modification of a type of CNG and/or LNG component shall be notified to the Type-Approval Authority that granted the type-approval. The Type-Approval Authority may then either:9.1.   Igast muudatusest CNG- ja/või LNG-osa tüübis tuleb teatada tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele. Kõnealune tüübikinnitusasutus võib:
9.1.1. | Consider that the modifications made are unlikely to have an appreciable adverse effect, and that the component still complies with the requirements; or,9.1.1. | võtta seisukoha, et tehtud muudatused ei mõju tõenäoliselt kahjustavalt ja et osa vastab endiselt nõuetele, või
9.1.2. | Determine whether partial or complete retesting has to be established by the Type-Approval Authority.9.1.2. | määrata, kas tüübikinnitusasutus peab tegema osalise või täieliku uue katse.
9.2.   Confirmation or refusal of approval, specifying the alterations, shall be communicated by the procedure specified in paragraph 7.3 above to the Parties to the Agreement that apply this Regulation.9.2.   Tüübikinnituse andmise kinnitus või teade kinnituse andmisest keeldumise kohta koos muudatuste kirjeldustega edastatakse käesolevat eeskirja kohaldavatele lepinguosalistele punktis 7.3 ette nähtud korras.
9.3.   The Type-Approval Authority issuing the extension of approval shall assign a series number to each communication form drawn up for such an extension.9.3.   Tüübikinnituse laienduse andnud tüübikinnitusasutus annab igale niisuguse laienduse kohta koostatud teatisele seerianumbri.
10.   (NOT ALLOCATED)10.   (PUUDUB)
11.   CONFORMITY OF PRODUCTION11.   TOODANGU NÕUETELE VASTAVUS
The conformity of production procedures shall comply with those set out in the Agreement, Appendix 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) with the following requirements:Toodangu vastavuse kontrolli menetlus peab olema kooskõlas kokkuleppe liites 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) kehtestatud menetlusega järgmistel tingimustel.
11.1. | Every CNG container shall be tested at a minimum pressure of 1,5 times the working pressure in conformity with the prescriptions of Annex 3A to this Regulation. | Every LNG tank shall be tested at a minimum pressure of 1,3 times (the working pressure plus 0,1 MPa) with the prescriptions of Annex 3B to this Regulation.11.1. | Iga CNG-mahutit tuleb vastavalt käesoleva eeskirja lisa 3A nõuetele katsetada vähemalt 1,5 korda töörõhust suurema rõhu juures. | Iga LNG-paaki tuleb vastavalt käesoleva eeskirja lisa 3B nõuetele katsetada vähemalt 1,3 korda töörõhust suurema rõhu juures (töörõhk pluss 0,1 MPa).
11.2. | For CNG containers burst testing under hydraulic pressure according to paragraph A.12 of Appendix A to Annex 3A shall be carried out for each lot consisting of maximum 200 containers manufactured with the same lot of raw material.11.2. | Lisa 3A liite A punkti A.12 kohane purunevuse katse hüdraulilise surve all tehakse iga maksimaalselt 200 CNG-mahutist koosneva samast toorainepartiist toodetud partii puhul.
11.3. | Every flexible fuel line assembly that is applied in the high and medium pressure (Class 0, 1 and 5) according to the classification, as described in paragraph 3 of this Regulation, shall be tested at the pressure twice the working pressure.11.3. | Iga painduvat kütusetorukoostu, millele vastavalt käesoleva eeskirja punktis 3 kirjeldatud klassifikatsiooni järgi avaldatakse kõrget ja keskmist rõhku (klassis 0, 1 ja 5), katsetatakse töörõhust kaks korda suurema rõhu juures.
12.   PENALTIES FOR NON-CONFORMITY OF PRODUCTION12.   KARISTUSED TOODANGU NÕUETELE MITTEVASTAVUSE KORRAL
12.1.   The approval granted in respect of a type of components pursuant to this Regulation may be withdrawn if the requirements laid down in paragraph 11 above are not complied with.12.1.   Käesoleva eeskirja kohaselt osale antud tüübikinnituse võib tühistada, kui punkti 11 nõudeid ei täideta.
12.2.   If a Party to the Agreement applying this Regulation withdraws an approval it has previously granted, it shall forthwith so notify the other Contracting Parties applying this Regulation by means of a communication form conforming to the model in Annex 2B to this Regulation.12.2.   Kui käesolevat eeskirja kohaldav lepinguosaline tühistab tema eelnevalt antud tüübikinnituse, teatab ta sellest kohe teistele käesolevat eeskirja kohaldavatele lepinguosalistele, kasutades selleks käesoleva eeskirja lisale 2B vastavat teatisvormi.
13.   (NOT ALLOCATED)13.   (PUUDUB)
14.   PRODUCTION DEFINITIVELY DISCONTINUED14.   TOOTMISE LÕPETAMINE
If the holder of the approval completely ceases to manufacture a type of component approved in accordance with this Regulation, he shall so inform the Type-Approval Authority that granted the approval. Upon receiving the relevant communication, that Authority shall inform the other Parties to the Agreement applying this Regulation by means of a communication form conforming to the model in Annex 2B to this Regulation.Kui tüübikinnituse omaja lõpetab täielikult käesoleva eeskirja kohase tüübikinnituse saanud osatüübi tootmise, teatab ta sellest kinnituse andnud tüübikinnitusasutusele. Asjakohase teate saamise järel teatab nimetatud asutus sellest teistele käesolevat eeskirja kohaldavatele lepinguosalistele, kasutades selleks käesoleva eeskirja lisa 2B vastavat teatisvormi.
15.   NAMES AND ADDRESSES OF TECHNICAL SERVICES RESPONSIBLE FOR CONDUCTING APPROVAL TESTS, AND OF TYPE-APPROVAL AUTHORITIES15.   TÜÜBIKATSETUSTE EEST VASTUTAVATE TEHNILISTE TEENISTUSTE JA TÜÜBIKINNITUSASUTUSTE NIMED JA AADRESSID
The Parties to the Agreement applying this Regulation shall communicate to the United Nations Secretariat the names and addresses of the Technical Services responsible for conducting approval tests and of the Type-Approval Authority that grants approval and to which forms certifying approval or extension or refusal or withdrawal of approval, issued in other countries, are to be sent.Käesolevat eeskirja kohaldavad lepinguosalised edastavad ÜRO sekretariaadile tüübikatsetuste tegemise eest vastutavate tehniliste teenistuste ning tüübikinnitusi andva tüübikinnitusasutuse nimed ja aadressid; samadele asutustele saadetakse teistes riikides välja antud tõendid tüübikinnituse andmise või laiendamise, tüübikinnituse andmisest keeldumise või tüübikinnituse tühistamise kohta.
PART IIII OSA
Approval of vehicles with regard to the installation of specific components of an approved type for the use of compressed natural gas (CNG) and/or liquefied natural gas (LNG) in their propulsion systemMootorsõidukite tüübikinnitus seoses tüübikinnituse saanud eriosade paigaldamisega surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi kasutamiseks asjaomaste mootorsõidukite kütusena
16.   APPLICATION FOR APPROVAL16.   TÜÜBIKINNITUSE TAOTLEMINE
16.1.   The application for approval of a vehicle type with regard to the installation of specific components for the use of compressed natural gas (CNG) and or liquefied natural gas (LNG) in its propulsion system shall be submitted by the vehicle manufacturer or by his duly accredited representative.16.1.   Sõidukitüübi kinnitamise taotluse seoses eriosade paigaldamisega surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi kütusena kasutamiseks peab esitama sõiduki tootja või tema nõuetekohaselt volitatud esindaja.
16.2.   It shall be accompanied by the under-mentioned documents in triplicate: description of the vehicle comprising all the relevant particulars referred to in Annex 1B to this Regulation.16.2.   Sellele tuleb lisada kolmes eksemplaris järgmised dokumendid: sõiduki kirjeldus, mis sisaldab kõiki käesoleva eeskirja lisas 1B nimetatud asjakohaseid üksikasju.
16.3.   A vehicle representative of the vehicle type to be approved shall be submitted to the Technical Service conducting the approval tests.16.3.   Tüübikatsetuste eest vastutavale tehnilisele teenistusele esitatakse kinnitatava tüübi näidissõiduk.
17.   APPROVAL17.   TÜÜBIKINNITUSE ANDMINE
17.1.   If the vehicle submitted for approval pursuant to this Regulation is equipped with all the necessary specific components for the use of compressed natural gas (CNG) and/or liquefied natural gas (LNG) in its propulsion system and meets the requirements of paragraph 18 below, approval of that vehicle type shall be granted.17.1.   Kui käesoleva eeskirja kohase kinnituse saamiseks esitatud sõidukitüüp on varustatud kõigi kütusena surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi kasutamiseks vajalike eriosadega ning vastab punkti 18 nõuetele, antakse sellele tüübikinnitus.
17.2.   An approval number shall be assigned to each type of vehicle approved. Its first two digits shall indicate the series of amendments incorporating the most recent major technical amendments made to the Regulation at the time of issue of the approval.17.2.   Igale kinnituse saanud sõidukitüübile antakse tüübikinnitusnumber. Selle kaks esimest kohta näitavad muudatuste seeriat, mis hõlmab kõige hilisemaid tehnilisi muudatusi, mis on eeskirja tehtud tüübikinnituse väljastamise ajaks.
17.3.   Notice of approval or of refusal or of extension of approval of a CNG and/or LNG vehicle type pursuant to this Regulation shall be communicated to the Parties to the Agreement applying this Regulation, by means of a form conforming to the model in Annex 2D to this Regulation.17.3.   Teade surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi kasutavale sõidukitüübile käesoleva eeskirja kohase tüübikinnituse andmise, laiendamise või kinnituse andmisest keeldumise kohta edastatakse käesoleva eeskirja kohaselt seda eeskirja kohaldavatele lepinguosalistele, kasutades selleks käesoleva eeskirja lisa 2D vastavat teatisvormi.
17.4.   There shall be affixed, conspicuously and in a readily accessible space specified on the approval form referred to in paragraph 17.3 above, to every vehicle type-approved under this Regulation an international approval mark consisting of:17.4.   Igale käesoleva eeskirja alusel tüübikinnituse saanud sõidukitüübile vastavale sõidukile tuleb punktis 17.3 nimetatud tüübikinnituse vormil kindlaks määratud hästi märgatavale ja kergesti juurdepääsetavale kohale kinnitada rahvusvaheline tüübikinnituse märk, mis koosneb järgmistest osadest:
17.4.1. | A circle surrounding the letter ‘E’ followed by the distinguishing number of the country which has granted approval (12);17.4.1. | ringiga ümbritsetud täht „E”, millele järgneb tüübikinnituse andnud riigi eraldusnumber (12);
17.4.2. | The number of this Regulation, followed by the letter ‘R’, a dash and the approval number to the right of the circle prescribed in paragraph 17.4.1 above.17.4.2. | käesoleva eeskirja number, millele järgneb R-täht, mõttekriips ja punktis 17.4.1 ette nähtud ringist paremale jääv tüübikinnitusnumber.
17.5.   If the vehicle conforms to a vehicle approved, under one or more other Regulations annexed to the Agreement, in the country that has granted approval under this Regulation, the symbol prescribed in paragraph 17.4.1 need not be repeated; in such case, the Regulation and approval numbers and the additional symbols of all the Regulations under which approval has been granted in the country which has granted approval under this Regulation shall be placed in vertical columns to the right of the symbol prescribed in paragraph 17.4.1 above.17.5.   Kui sõiduk vastab kokkuleppele lisatud ühe või mitme asjaomase eeskirja kohaselt tüübikinnituse saanud sõidukitüübile, ei pea vastava eeskirja kohaselt tüübikinnituse andnud riik punktis 17.4.1 kirjeldatud tähist kordama; sellisel juhul paigutatakse kõigi teiste eeskirjade numbrid, tähised ja nende alusel selles riigis, mis tüübikinnituse annab, varem antud tüübikinnituste numbrid punktis 17.4.1 ette nähtud sümbolist paremale üksteise alla tulpa.
17.6.   The approval mark shall be clearly legible and be indelible.17.6.   Tüübikinnitusmärk peab olema selgesti loetav ja kustumatu.
17.7.   The approval mark shall be placed close to or on the vehicle data plate.17.7.   Tüübikinnitusmärk tuleb kinnitada sõiduki andmesildi lähedale või selle peale.
17.8.   Annex 2C to this Regulation gives examples of the arrangement of the aforesaid approval mark.17.8.   Käesoleva eeskirja lisas 2C on esitatud näidis tüübikinnitusmärgi kujunduse kohta.
18.   REQUIREMENTS FOR THE INSTALLATION OF SPECIFIC COMPONENTS FOR THE USE OF COMPRESSED NATURAL GAS AND/OR LIQUEFIED NATURAL GAS IN THE PROPULSION SYSTEM OF A VEHICLE18.   ERIOSADE PAIGALDAMISE NÕUDED SURUMAAGAASI JA/VÕI VEELDATUD MAAGAASI KASUTAMISEKS ASJAOMASTE MOOTORSÕIDUKITE KÜTUSENA
18.1.   General18.1.   Üldist
18.1.1.   The CNG and/or LNG system of the vehicle shall function in a good and safe manner at the working pressure and operating temperatures for which it has been designed and approved.18.1.1.   Sõiduki surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi seadmestik peab töötama projekteeritud ja heaks kiidetud töörõhu ja töötemperatuuride juures hästi ja ohutult.
18.1.2.   All components of the system shall be type-approved as individual parts or multifunctional parts pursuant to Part I of this Regulation.18.1.2.   Kõik seadmestiku osad peavad olema saanud käesoleva eeskirja I osa kohase tüübikinnituse eraldi osana või multifunktsionaalse osana.
18.1.2.1.   Notwithstanding the provisions of paragraph 18.1.2 above, no separate type-approval of the CNG/LNG electronic control unit is required if the CNG/LNG electronic control unit is integrated into the engine electronic control unit and is covered with a vehicle installation type-approval according to Part II of this Regulation and to Regulation No 10. The vehicle type-approval shall also be pursuant to the applicable provisions laid down in Annex 4H of this Regulation.18.1.2.1.   Ilma et see piiraks punkti 18.1.2 sätete kohaldamist, ei nõuta CNG/LNG elektroonilise kontrollploki jaoks eraldi tüübikinnitust juhul, kui CNG/LNG elektrooniline kontrollplokk on sisse ehitatud mootori elektroonilisse kontrollplokki ning selle suhtes kehtib käesoleva eeskirja II osa ja eeskirja nr 10 kohane sõidukisse paigaldamise tüübikinnitus. Sõiduki tüübikinnitus peab samuti vastama käesoleva eeskirja lisas 4H esitatud kohaldatavatele sätetele.
18.1.3.   The materials used in the system shall be suitable for use with CNG and/or LNG as applicable.18.1.3.   Seadmestikus kasutatavad materjalid peavad sobima surumaagaasiga ja/või veeldatud maagaasiga kasutamiseks.
18.1.4.   All components of the system shall be fastened in a proper way.18.1.4.   Kõik seadmestiku osad peavad olema korralikult kinnitatud.
18.1.5.   The CNG and/or LNG system shall be pressurised at the working pressure and tested for leakage with a surface active agent without formation of bubbles for three minutes or by using a demonstrated equivalent method.18.1.5.   Surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi süsteem peab olema survestatud töösurve juures ning sellel tuleb kontrollida lekete esinemist pindaktiivse ainega, millel ei tohi tekkida mulle kolme minuti jooksul, või kasutades samaväärset tõestatud meetodit.
18.1.6.   The CNG and/or LNG system shall be installed such that is has the best possible protection against damage, such as damage due to moving vehicle components, collision, grit or due to the loading or unloading of the vehicle or the shifting of those loads.18.1.6.   Surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi seadmestik tuleb paigaldada selliselt, et see oleks parimal võimalikul moel kaitstud vigastuste, nagu liikuvatest sõidukiosadest, kokkupõrkest, kruusast, peale- või mahalaadimisest või koorma paigalt liikumisest tulenevate vigastuste eest.
18.1.7.   No appliances shall be connected to the CNG and/or LNG system other than those strictly required for the proper operation of the engine of the motor vehicle.18.1.7.   Surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi seadmestikuga ei tohi olla ühenduses muid seadmeid peale nende, mida on sõiduki mootori nõuetekohaseks toimimiseks rangelt vaja.
18.1.7.1.   Notwithstanding the provisions of paragraph 18.1.7, vehicles may be fitted with a heating system to heat the passenger compartment and/or the load area which is connected to the CNG and/or LNG system.18.1.7.1.   Ilma et see piiraks punkti 18.1.7 sätete kohaldamist, võib sõitjateruumi ja/või pagasiruumi kütmiseks paigaldada sõidukile surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi seadmestikuga ühendatud küttesüsteemi.
18.1.7.2.   The heating system referred to in paragraph 18.1.7.1 shall be permitted if, in the view of the Technical Services responsible for conducting type-approval, the heating system is adequately protected and the required operation of the normal CNG and/or LNG system is not affected.18.1.7.2.   Punktis 18.1.7.1 nimetatud küttesüsteemi lubatakse juhul, kui tüübikinnituskatsete eest vastutavate tehniliste teenistuste arvates on küttesüsteem piisavalt kaitstud ja paigaldamisega ei mõjutata surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi seadmestiku tavapärast nõuetekohast toimimist.
18.1.8.   Identification of CNG- and/or LNG-fuelled vehicles18.1.8.   Kütusena surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi kasutavate sõidukite tähistamine.
18.1.8.1.   Vehicles of categories M2 and M3 equipped with a CNG system shall be labelled as specified in Annex 6.18.1.8.1.   Surumaagaasi seadmestikuga varustatud M2- ja M3-kategooria sõidukitel peab olema lisas 6 kirjeldatud märgistus.
18.1.8.2.   Vehicles of categories M2 and M3 equipped with a LNG system shall be labelled as specified in Annex 7.18.1.8.2.   Veeldatud maagaasi seadmestikuga varustatud M2- ja M3-kategooria sõidukitel peab olema lisas 7 kirjeldatud märgistus.
18.1.8.3.   The label shall be installed on the front and rear of the vehicle of category M2 or M3 and on the outside of the doors on the right-hand side (left-hand drive vehicles), left-hand side (right-hand drive vehicles).18.1.8.3.   Märgistus tuleb paigaldada M2- või M3-kategooria sõiduki ette ja taha ning parempoolsete uste välisküljele (vasakpoolse rooliga sõidukitel) või vasakpoolsete uste välisküljele (parempoolse rooliga sõidukitel).
18.1.8.4.   A label shall be placed adjacent to the LNG fill receptacle stating the fuelling requirements. The fuelling requirements shall be as recommended by the manufacturer.18.1.8.4.   Veeldatud maagaasi täitetoru juurde paigaldatakse märgistus, kus esitatakse nõuded tankimisele. Nõuded tankimisele peavad vastama tootja soovitustele.
18.2.   Further requirements18.2.   Täiendavad nõuded
18.2.1.   No component of the CNG and/or LNG system, including any protective materials which form part of such components, shall project beyond the outline of the vehicle, with the exception of the filling unit if this does not project more than 10 mm beyond its point of attachment.18.2.1.   Ükski surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi seadmestiku osa, sh niisuguste osade mis tahes kaitsematerjalid, ei tohi sõidukist välja ulatuda, v.a täiteüksus, juhul kui see ei ulatu oma kinnituskohast välja üle 10 mm.
18.2.2.   Proper shielding against heat of adjacent components shall be considered and no component of the CNG and/or LNG system shall be located within 100 mm of the exhaust or similar heat source, unless such components are adequately shielded against heat.18.2.2.   Ükski surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi seadmestiku osa ei tohi asuda summutile või samalaadsele soojaallikale lähemal kui 100 mm, v.a juhul, kui sellised osad on kuumuse vastu piisavalt kaitstud.
18.3.   The CNG system18.3.   Surumaagaasi seadmestik
18.3.1.   A CNG system shall contain at least the following components:18.3.1.   Surumaagaas seadmestikku kuuluvad vähemalt järgmised osad:
18.3.1.1. | Container(s) or cylinder(s);18.3.1.1. | mahuti(d) või balloon(id);
18.3.1.2. | Pressure indicator or fuel level indicator;18.3.1.2. | rõhuindikaator või kütusetaseme indikaator;
18.3.1.3. | Pressure relief device (temperature triggered);18.3.1.3. | rõhuvabastusseade (temperatuurile reageeriv);
18.3.1.4. | Automatic cylinder valve;18.3.1.4. | ballooni automaatventiil;
18.3.1.5. | Manual valve;18.3.1.5. | manuaalventiil;
18.3.1.6. | Pressure regulator;18.3.1.6. | rõhuregulaator;
18.3.1.7. | Gas flow adjuster;18.3.1.7. | gaasivoolu reguleerseade;
18.3.1.8. | Excess flow limiting device;18.3.1.8. | ülevooluklapp;
18.3.1.9. | Gas supply device;18.3.1.9. | gaasivarustusseade;
18.3.1.10. | Filling unit or receptacle;18.3.1.10. | täiteüksus või -paak;
18.3.1.11. | Flexible fuel line;18.3.1.11. | painduv kütusetoru;
18.3.1.12. | Rigid fuel line;18.3.1.12. | jäik kütusetoru;
18.3.1.13. | Electronic control unit;18.3.1.13. | elektrooniline kontrollplokk;
18.3.1.14. | Fittings;18.3.1.14. | toruliitmikud;
18.3.1.15. | Gas-tight housing for those components installed inside the luggage and passenger compartment. If the gas-tight housing will be destroyed in case of fire, the pressure relief device may be covered by the gas-tight housing.18.3.1.15. | gaasikindel kaitsekest nende osade jaoks, mis on paigaldatud pagasi- või sõitjateruumi. Kui gaasikindel kaitsekest hävib tulekahjus, võib rõhuvabastusseadme katta gaasikindla kaitsekestaga.
18.3.2.   The CNG system may also include the following components:18.3.2.   Surumaagaasi seadmestikku võib kuuluda ka järgmisi osi:
18.3.2.1. | Non-return valve or check valve;18.3.2.1. | tagasilöögiklapp või kontrollklapp;
18.3.2.2. | Pressure relief valve;18.3.2.2. | kaitseklapp;
18.3.2.3. | CNG filter;18.3.2.3. | surumaagaasi filter;
18.3.2.4. | Pressure and/or temperature sensor;18.3.2.4. | rõhu- ja/või temperatuuriandur;
18.3.2.5. | Fuel selection system and electrical system;18.3.2.5. | kütusevalikusüsteem ja elektrisüsteem;
18.3.2.6. | PRD (pressure triggered);18.3.2.6. | rõhuvabastusseade (rõhule reageeriv);
18.3.2.7. | Fuel rail.18.3.2.7. | kütusejuhik.
18.3.3.   An additional automatic valve may be combined with the pressure regulator.18.3.3.   Rõhuregulaatoriga võib olla ühendatud lisaautomaatventiil.
18.3.4.   The LNG system shall contain at least the following components:18.3.4.   Veeldatud maagaasi seadmestikku kuuluvad vähemalt järgmised osad:
18.3.4.1. | LNG tank(s) or vessel(s);18.3.4.1. | LNG paak (paagid) või anum(ad);
18.3.4.2. | LNG heat exchanger/vaporiser;18.3.4.2. | LNG soojusvaheti/aurusti;
18.3.4.3. | LNG pressure relief valve;18.3.4.3. | LNG kaitseklapp;
18.3.4.4. | LNG venting system;18.3.4.4. | LNG ventileerimissüsteem;
18.3.4.5. | LNG receptacle;18.3.4.5. | LNG täitetoru;
18.3.4.6. | LNG excess flow valve (excess flow limiting device);18.3.4.6. | LNG ülevooluklapp (ülevoolu piirav seade);
18.3.4.7. | LNG valve (manual);18.3.4.7. | LNG ventiil (manuaalne);
18.3.4.8. | LNG fuel line;18.3.4.8. | LNG kütusetorud;
18.3.4.9. | LNG couplings;18.3.4.9. | LNG toruliitmikud;
18.3.4.10. | LNG check valve or non-return valve;18.3.4.10. | LNG kontrollklapp või tagasilöögiklapp;
18.3.4.11. | LNG pressure indicator or fuel indicator;18.3.4.11. | LNG rõhuindikaator või kütusetaseme indikaator;
18.3.4.12. | Electronic control unit;18.3.4.12. | elektrooniline kontrollplokk;
18.3.4.13. | Natural gas detector or gas tight housing, for category M vehicles.18.3.4.13. | M-kategooria sõidukitel maagaasidetektor või gaasikindel kaitsekest.
18.3.5.   The LNG system may also include the following components:18.3.5.   Veeldatud maagaasi seadmestikku võib kuuluda ka järgmisi osi:
18.3.5.1. | LNG pressure regulator;18.3.5.1. | LNG rõhuregulaator;
18.3.5.2. | LNG pressure and/or temperature sensor;18.3.5.2. | LNG rõhu- ja/või temperatuuriandur;
18.3.5.3. | LNG fuel pump;18.3.5.3. | LNG-kütusepump;
18.3.5.4. | LNG level gauge;18.3.5.4. | LNG tasememõõtur;
18.3.5.5. | LNG automatic valve;18.3.5.5. | LNG automaatventiil;
18.3.5.6. | Natural gas detector;18.3.5.6. | maagaasidetektor;
18.3.5.7. | Gas tight housing.18.3.5.7. | gaasikindel kaitsekest.
18.3.6.   LNG vehicles components downstream of the heat exchanger/vaporiser (gaseous phase) shall be considered as CNG components.18.3.6.   Veeldatud maagaasi kasutavates sõidukites voolusuunda arvestades soojusvaheti/aurusti (gaasifaasi) taha jäävaid osi käsitatakse CNG-osadena.
18.4.   Installation of the container and/or tanks18.4.   Mahuti ja/või paakide paigaldus
18.4.1.   The container and/or tank shall be permanently installed in the vehicle and shall not be installed in the engine compartment.18.4.1.   Mahuti ja/või paak peab olema püsivalt sõidukile paigaldatud ega tohi asuda mootoriruumis.
18.4.2.   The container and/or tank shall be installed such that there is no metal to metal contact, with the exception of the fixing points of the container(s) and/or tank(s).18.4.2.   Mahuti ja/või paak peab olema paigaldatud selliselt, et ei oleks kahe metallosa kontakti, v.a mahuti(te) ja/või paagi (paakide) kinnituskohtades.
18.4.3.   When the vehicle is ready for use the fuel container and/or tank shall not be less than 200 mm above the road surface.18.4.3.   Sõiduki kasutusvalmis asendis peab mahuti ja/või paak olema vähemalt 200 mm teepinnast kõrgemal.
18.4.3.1.   The provisions of paragraph 18.4.3 shall not apply if the container and/or tank is adequately protected, at the front and the sides and no part of the container is located lower than this protective structure.18.4.3.1.   Punkti 18.4.3 nõue ei ole siduv, kui mahuti ja/või paak on eest ja külgedelt piisavalt kaitstud ning ükski mahuti osa ei asu sellest kaitsest madalamal.
18.4.4.   The fuel container(s) and/or tank(s) shall be mounted and fixed so that the following accelerations can be absorbed without damage occurring when the container(s) and/or tank(s) are full:18.4.4.   Kütusemahuti(d) ja/või paak (paagid) peab (peavad) olema paigaldatud ja kinnitatud nii, et täis mahuti(te)ga ja/või paagiga (paakidega) oleks võimalik ilma kahju tekkimiseta taluda järgmisi kiirendusi:
  | Vehicles of categories M1 and N1: | (a) | 20 g in the direction of travel; | (b) | 8 g horizontally perpendicular to the direction of travel.  | M1- ja N1-kategooria sõidukid: | a) | 20 g sõidusuunas; | b) | 8 g sõidusuunaga horisontaalselt risti.
  | Vehicles of categories M2 and N2: | (a) | 10 g in the direction of travel; | (b) | 5 g horizontally perpendicular to the direction of travel.  | M2- ja N2-kategooria sõidukid: | a) | 10 g sõidusuunas; | b) | 5 g sõidusuunaga horisontaalselt risti.
  | Vehicles of categories M3 and N3: | (a) | 6,6 g in the direction of travel; | (b) | 5 g horizontally perpendicular to the direction of travel.  | M3- ja N3-kategooria sõidukid: | a) | 6,6 g sõidusuunas; | b) | 5 g sõidusuunaga horisontaalselt risti.
A calculation method can be used instead of practical testing if its equivalence can be demonstrated by the applicant for approval to the satisfaction of the Technical Service.Praktilise katsetamise asemel võib kasutada arvutusmeetodit, juhul kui tüübikinnituse taotleja suudab tehnilisele teenistusele selle samaväärsust rahuldavalt tõestada.
18.5.   Accessories fitted to the CNG container(s)18.5.   CNG-mahuti(te)le kinnitatud tarvikud
18.5.1.   Automatic cylinder valve18.5.1.   Ballooni automaatventiil
18.5.1.1.   An automatic cylinder valve shall be installed directly on each CNG container.18.5.1.1.   Ballooni automaatventiil peab olema paigaldatud vahetult iga CNG mahuti külge.
18.5.1.2.   The automatic cylinder valve shall be operated such that the fuel supply is cut off when the engine is switched off, irrespective of the position of the ignition switch, and shall remain closed while the engine in not running. A delay of 2 seconds is permitted for diagnostic.18.5.1.2.   Ballooni automaatventiil peab toimima selliselt, et kütusega varustamine peatatakse pärast mootori väljalülitamist, olenemata süütevõtme asendist, ning see peab jääma suletuks nii kauaks, kui mootor ei tööta. Diagnostika jaoks on lubatud kahesekundiline viivitus.
18.5.1.3.   Notwithstanding the provisions of paragraph 18.5.1.2, the automatic cylinder valve may stay in an open position during commanded stop phases.18.5.1.3.   Ilma, et see piiraks punkti 18.5.1.2 sätete kohaldamist, võib ballooni automaatventiil jääda automaatsete seiskumisfaaside kestel avatud asendisse.
18.5.1.4.   If the automatic cylinder valve is closed during commanded stop phases, the valve shall comply with paragraph 2.2.4 of Annex 4A.18.5.1.4.   Kui ballooni automaatventiil on automaatsete seiskumisfaaside vältel suletud, peab ventiil vastama lisa 4A punktile 2.2.4.
18.5.2.   Pressure relief device18.5.2.   Rõhuvabastusseade
18.5.2.1.   The pressure relief device (temperature triggered) shall be fitted to the CNG fuel container(s) in such a manner that it can discharge into the gas-tight housing if that gas-tight housing fulfils the requirements of paragraph 18.5.5 below.18.5.2.1.   Rõhuvabastusseade (temperatuurile reageeriv) peab olema kinnitatud surumaagaasi kütusemahuti(te)le moel, mis võimaldab rõhu vabastamist gaasikindlasse kaitsekesta juhul, kui see gaasikindel kaitsekest vastab punkti 18.5.5 nõuetele.
18.5.3.   Excess flow valve on the CNG container18.5.3.   Surumaagaasi mahuti ülevooluklapp
18.5.3.1.   The excess flow limiting device shall be fitted in the CNG fuel container(s) on the automatic cylinder valve.18.5.3.1.   Ülevoolu piirav seade peab olema surumaagaasi mahuti(te)s paigaldatud ballooni automaatventiilile.
18.5.4.   Manual valve18.5.4.   Manuaalventiil
18.5.4.1.   A manual valve is rigidly fixed to the CNG cylinder which can be integrated into the automatic cylinder valve.18.5.4.1.   Surumaagaasi balloonile on kinnitatud manuaalventiil, mida saab integreerida ballooni automaatventiiliga.
18.5.5.   Gas-tight housing on the CNG container(s)18.5.5.   Surumaagaasi mahuti(te) gaasikindel kaitsekest
18.5.5.1.   A gas-tight housing over the CNG container(s) fittings, which fulfils the requirements of paragraphs 18.5.5.2 to 18.5.5.5 shall be fitted to the CNG fuel container, unless the CNG container(s) is installed outside the vehicle.18.5.5.1.   Surumaagaasi mahuti(te)le peab olema paigaldatud punktide 18.5.5.2–18.5.5.5 nõuetele vastav üle liitmike ulatuv gaasikindel kaitsekest, v.a juhul, kui surumaagaasi mahuti(d) on paigaldatud sõidukist väljapoole.
18.5.5.2.   The gas-tight housing shall be in open connection with the atmosphere, where necessary through a connecting hose and a lead-through that shall be resistant against CNG.18.5.5.2.   Gaasikindel kaitsekest peab olema avatud ühendusele atmosfääriga, vajaduse korral ühendusvooliku ja ühendustoru kaudu, mis on surumaagaasi suhtes vastupidavad.
18.5.5.3.   The ventilation opening of the gas-tight housing shall not discharge into a wheel arch, nor shall it be aimed at a heat source such as the exhaust.18.5.5.3.   Gaasikindla kaitsekesta ventilatsiooniava ei tohi suubuda rattakoopasse ega olla suunatud kuumuseallikale, näiteks summutile.
18.5.5.4.   Any connecting hose and lead-through in the bottom of the bodywork of the motor vehicle for ventilation of the gas-tight housing shall have a minimum clear opening of 450 mm2.18.5.5.4.   Igal mootorsõiduki kere põhjas asuval gaasikindla kaitsekesta ventileerimiseks kasutataval ühendusvoolikul või ühendustorul peab olema vähemalt 450 mm2 suurune sulgemata ava.
18.5.5.5.   The housing over the CNG container(s) fittings and connecting hoses shall be gas-tight at a pressure of 10 kPa without any permanent deformations. In these circumstances a leak not exceeding 100 cm3 per hour may be accepted.18.5.5.5.   Surumaagaasi mahuti(te) kinnitusi ja ühendusvoolikuid ümbritsev kest peab olema rõhu 10 kPa juures gaasikindel ilma püsivate deformatsioonideta. Neis tingimustes on vastuvõetav leke, mille suurus ei ületa 100 cm3 tunnis.
18.5.5.6.   The connecting hose shall be secured by clamps, or other means, to the gas-tight housing and the lead-through to ensure that a gas-tight joint is formed.18.5.5.6.   Ühendusvoolik peab klambrite või muude vahenditega olema kinnitatud gaasikindla kaitsekesta ja ühendustoru külge, et tagada gaasikindel ühendus.
18.5.5.7.   The gas-tight housing shall contain all the components installed into the luggage or passenger compartment.18.5.5.7.   Kõik pagasi- või sõitjateruumi paigaldatud osad peavad olema gaasikindla kaitsekestaga kaetud.
18.5.6.   PRD (pressure triggered)18.5.6.   Rõhuvabastusseade (rõhule reageeriv)
18.5.6.1.   The PRD (pressure triggered) shall be activated and shall vent the gas independently from the PRD (temperature triggered).18.5.6.1.   Rõhuvabastusseade (rõhule reageeriv) aktiveerub ja laseb gaasi välja sõltumatult (temperatuurile reageerivast) rõhuvabastusseadmest.
18.5.6.2.   The PRD (pressure triggered) shall be fitted to the fuel container(s) in such a manner that it can discharge into the gas-tight housing if that gas-tight housing fulfils the requirements of paragraph 18.5.5 above.18.5.6.2.   Rõhuvabastusseade (rõhule reageeriv) peab olema kinnitatud kütusemahuti(te)le moel, mis võimaldab gaasi vabastamist gaasikindlasse kaitsekesta juhul, kui see gaasikindel kaitsekest vastab punkti 18.5.5 nõuetele.
18.6.   Accessories fitted to the LNG tanks18.6.   Veeldatud maagaasi paagile kinnitatud tarvikud
18.6.1.   Automatic valve18.6.1.   Automaatventiil
18.6.1.1.   An automatic valve shall be installed in the fuel supply line, directly on every LNG tank (in a protected position).18.6.1.1.   Automaatventiil peab olema paigaldatud kütusega varustamise süsteemis vahetult iga LNG paagi külge (kaitstud asendis).
18.6.1.2.   The automatic valve shall be operated such that the fuel supply is cut off when the engine is switched off, irrespective of the position of the ignition switch, and shall remain closed while the engine is not running. A delay of 2 seconds is permitted for diagnostic.18.6.1.2.   Automaatventiil peab toimima selliselt, et kütusega varustamine peatatakse pärast mootori väljalülitamist, olenemata süütevõtme asendist, ning see peab jääma suletuks nii kauaks, kui mootor ei tööta. Diagnostika jaoks on lubatud kahesekundiline viivitus.
18.6.1.3.   Notwithstanding the provisions of paragraph 18.6.1.2, the automatic valve may stay in an open position during commanded stop phases.18.6.1.3.   Ilma et see piiraks punkti 18.6.1.2 sätteid, võib automaatventiil jääda automaatsete seiskumisfaaside vältel avatud asendisse.
18.6.1.4.   If the automatic valve is closed during commanded stop phases, the valve shall comply with paragraph 2.2.4 of Annex 4A.18.6.1.4.   Kui automaatventiil on automaatsete seiskumisfaaside vältel suletud, peab ventiil vastama lisa 4A punktile 2.2.4.
18.6.2.   Excess flow valve18.6.2.   Ülevooluklapp
The excess flow valve can be fitted inside or directly on the LNG tank (in a protected position).Ülevooluklapp võib olla paigaldatud LNG paagi sisse või vahetult selle peale (kaitstud asendis).
18.6.3.   Pressure relief valve (primary)18.6.3.   Kaitseklapp (primaarne)
The primary pressure relief valve outlet shall be connected to an open ended pipe-away system to move vented gas away to a high level. Consideration shall be given to preventing any blockage or freezing of the pipe-away. The LNG primary relief valve shall not vent into the gas tight housing (if fitted).Primaarse kaitseklapi väljund peab olema ühendatud avatud otsaga ärajuhtimissüsteemiga, mis kannab välja ventileeritud gaasi kõrgemale. Arvestada tuleb vajadusega tõkestada ärajuhtimissüsteemi ummistumist või külmumist. Veeldatud maagaasi primaarne kaitseklapp ei tohi juhtida gaasi gaasikindlasse kesta (kui see on paigaldatud).
18.6.4.   Pressure relief valve (secondary)18.6.4.   Kaitseklapp (sekundaarne)
The secondary relief valve may relieve gas immediately from its outlet. Protection from water ingress and damage shall be considered. The secondary relief valve outlet shall not be connected to the same pipe-away as the primary relief valve. The LNG secondary relief valve shall not vent into the gas-tight housing (if fitted).Sekundaarne kaitseklapp võib gaasi välja lasta otse oma väljundavast. Arvestada tuleb vajadusega kaitsta klappi vee sissetungimise ja kahjustuste eest. Sekundaarse kaitseklapi väljundit ei tohi ühendada sama ärajuhtimissüsteemiga, millega on ühendatud primaarne kaitseklapp. Veeldatud maagaasi sekundaarne kaitseklapp ei tohi juhtida gaasi gaasikindlasse kesta (kui see on paigaldatud).
18.6.5.   Manual fuel shut-off valve18.6.5.   Kütuse manuaalne sulgeventiil
The manual fuel shut-off valve shall be mounted directly on the LNG tank (in a protected position). It should be readily accessible. The manual fuel shut-off valve can be integrated into the automatic valve.Kütuse manuaalne sulgeventiil peab olema paigaldatud vahetult veeldatud maagaasi paagile (kaitstud asendis). See peab olema kergesti ligipääsetav. Manuaalne sulgeventiil võib olla sisse ehitatud automaatventiili.
18.6.6.   Manual vapour shut-off valve18.6.6.   Auru manuaalne sulgeventiil
The manual vapour shut-off valve shall be mounted directly on the LNG tank (in a protected position). It should be readily accessible.Auru manuaalne sulgeventiil peab olema paigaldatud vahetult veeldatud maagaasi paagile (kaitstud asendis). See peab olema kergesti ligipääsetav.
18.6.7.   Vent line or connector18.6.7.   Ventilatsioonitoru või -ühendus
The vent line or connector may be mounted inside or on the LNG tank (in a protected position). It should be readily accessible. The vent connector shall be suitable for the purpose at temperatures indicated in Annex 5O for the working pressure of the LNG tank.Ventilatsioonitoru või -ühendus võib olla paigaldatud veeldatud maagaasi paagi sisse või peale (kaitstud asendis). See peab olema kergesti ligipääsetav. Ventilatsiooniühendus peab sobima kasutamiseks veeldatud maagaasi töösurve juures lisas 5O nimetatud temperatuuridel.
18.6.8.   Venting management system18.6.8.   Ventilatsioonihaldussüsteem
The primary pressure relief valve shall be piped to a vent stack which extends to a high level. The primary and secondary relief valve outlets shall be protected from fouling by dirt, debris, snow, ice and/or water. The vent stack shall be sized to prevent flow restriction due to pressure drop. Gas exiting the vent stack or secondary relieve valve shall not impinge on enclosed areas, other vehicles, exterior-mounted systems with air intake (i.e. air-conditioning systems), engine intakes, or engine exhaust. In the case of dual tanks, the primary relief valve outlets piping for each tank may be manifold to a common stack.Primaarne kaitseklapp peab olema torude kaudu ühendatud kõrgele ulatuva ventilatsioonikorstnaga. Primaarse ja sekundaarse kaitseklapi väljundid peavad olema kaitstud mustuse, võõrkehade, lume, jää ja/või vee eest. Ventilatsioonikorstna suurus peab olema valitud nii, et rõhulanguse korral ei tekiks voolutakistust. Ventilatsioonikorsten ei tohi juhtida väljuvat gaasi suletud aladele, teiste sõidukite, välisküljele monteeritud õhuvõtusüsteemide (nt kliimaseadmed), mootori õhuvõtuavade ega mootori väljalasketoru suunas. Kahe paagi kasutamise korral võivad mõlema paagi primaarse kaitseklapi väljundid olla ühendatud sama korstnaga.
18.7.   Rigid and flexible fuel lines18.7.   Jäigad ja painduvad kütusetorud
18.7.1.   CNG rigid fuel lines shall be made of seamless material: either stainless steel or steel with corrosion-resistant coating.18.7.1.   Surumaagaasi jäigad kütusetorud peavad olema valmistatud õmbluseta torudest: kas roostevabast terasest või korrosioonikindla kattega terasest.
18.7.1.1.   LNG rigid fuel lines shall be made of austenitic stainless steel or copper, either seamless or welded.18.7.1.1.   Veeldatud maagaasi jäigad kütusetorud peavad olema valmistatud õmblusteta või keevitatud roostevabast austeniitterasest või vasest.
18.7.2.   The CNG rigid fuel line may be replaced by a flexible fuel line if used in Class 0, 1, or 2.18.7.2.   Klassis 0, 1 ja 2 nimetatud osade puhul kasutamisel võib surumaagaasi jäiga kütusetoru asendada painduva toruga.
18.7.2.1.   The LNG rigid fuel line may be replaced by a flexible fuel line if used in Class 5.18.7.2.1.   Klassis 5 nimetatud osade puhul kasutamisel võib veeldatud maagaasi jäiga kütusetoru asendada painduva toruga.
18.7.3.   CNG and LNG flexible fuel line shall fulfil the relevant requirement of Annex 4B to this Regulation.18.7.3.   Surumaagaasi ja veeldatud maagaasi painduv kütusetoru peab vastama käesoleva eeskirja lisa 4B nõuetele.
18.7.4.   Rigid fuel lines shall be secured such that they shall not be subjected to vibration of stresses.18.7.4.   Jäigad kütusetorud peavad olema selliselt kaitstud, et neile ei mõjuks vibratsioon ega pinged.
18.7.5.   CNG and/or LNG flexible fuel lines shall be secured such that they shall not be subjected to vibration or stresses.18.7.5.   Surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi painduvad kütusetorud peavad olema selliselt kaitstud, et neile ei mõjuks vibratsioon ega pinged.
18.7.6.   At the fixing point, the fuel line, flexible or rigid, shall be fitted in such a way that there is no metal to metal contact.18.7.6.   Kinnituskohtades peab jäik või painduv kütusetoru olema ühendatud selliselt, et ei oleks kahe metallosa kontakti.
18.7.7.   Rigid and flexible fuel gas line shall not be located at jacking points.18.7.7.   Jäik või painduv gaasitoru ei tohi asuda tungraua toendite kohal.
18.7.8.   At passages the fuel lines shall be fitted with protective material.18.7.8.   Läbiviikudes peavad kütusetorud olema kaetud kaitsematerjaliga.
18.7.9.   LNG fuel line shall be insulated or protected in those areas where low temperature can damage other components and/or harm people.18.7.9.   Kohtades, kus madal temperatuur võib kahjustada teisi osi ja/või inimesi, peab veeldatud maagaasi kütusetoru olema isoleeritud või kaitstud.
18.8.   Fitting or gas connections between the components18.8.   Toruliitmikud või gaasiühendused osade vahel
18.8.1.   Soldered joints and bite-type compression joints are not permitted for CNG. Bite-type compression joints are not permitted for LNG.18.8.1.   Joodetud liitmikud ega mutter-surveliitmikud ei ole lubatud surumaagaasi kasutamise korral. Mutter-surveliitmikud ei ole lubatud veeldatud maagaasi kasutamise korral.
18.8.2.   Stainless steel tubes shall only be joined by stainless steel fittings.18.8.2.   Roostevabast terasest torusid tohib ühendada ainult roostevabast terasest liitmikega.
18.8.3.   Distributing-blocks for CNG shall be made of corrosion-resistant material.18.8.3.   Surumaagaasi jaotusplokid peavad olema valmistatud korrosioonikindlast materjalist.
18.8.4.   Rigid fuel lines shall be connected by appropriate joints, for example, two-part compression joints in steel tubes and joints with olives tapered on both sides.18.8.4.   Jäigad kütusetorud tuleb ühendada sobivate liitmikega, näiteks kaheosaliste surveliitmikega terastorude puhul, ja liitmikega, millel on mõlemas otsas rõngastihendid.
18.8.5.   The number of joints shall be limited to a minimum.18.8.5.   Liitmike arv peab olema võimalikult väike.
18.8.6.   Any joints shall be made in locations where access is possible for inspection.18.8.6.   Liitmikud peavad asuma kohtades, millele on võimalik kontrollimiseks ligi pääseda.
18.8.7.   In a passenger compartment or enclosed luggage compartment the fuel lines shall be no longer than reasonably required, and in any case shall be protected by a gas-tight housing.18.8.7.   Sõitjateruumis või sisemises pagasiruumis ei tohi kütusetorud olla pikemad kui mõistlikult vaja ning peavad igal juhul olema kaitstud gaasikindla kestaga.
18.8.7.1.   The provisions of paragraph 18.8.7 shall not apply to vehicles of categories M2 or M3 where the fuel lines and connections are fitted with a sleeve that is resistant against CNG and that has an open connection to the atmosphere.18.8.7.1.   Punkti 18.8.7 nõuded ei ole siduvad M2- ja M3-kategooria sõidukite suhtes, mille kütusetorud ja ühendused on kinnitatud surumaagaasi-kindla atmosfääriga avatud ühenduses oleva muhviga.
18.9.   Automatic valve18.9.   Automaatventiil
18.9.1.   For CNG systems an additional automatic valve may be installed in the fuel line as close as possible to the pressure regulator.18.9.1.   Surumaagaasi seadmestikus võib kütusetorule võimalikult rõhuregulaatori lähedale paigaldada täiendava automaatventiili.
18.9.2.   An automatic valve shall be installed as close as practicable after the vaporiser in the LNG system.18.9.2.   Veeldatud maagaasi seadmestikus paigaldatakse automaatventiil võimalikult aurusti lähedale.
18.10.   Filling unit or receptacle18.10.   Täiteüksus või -toru
18.10.1.   The filling unit shall be secured against rotation and shall be protected against dirt and water.18.10.1.   Täiteüksuse pöörlemine peab olema välistatud ja täiteüksus peab olema kaitstud prahi ja vee eest.
18.10.2.   When the CNG/LNG container or tank is installed in the passenger compartment or an enclosed (luggage) compartment the filling unit shall be located at the outside of the vehicle or in engine compartment.18.10.2.   Kui surumaagaasi või veeldatud maagaasi mahuti või paak asub sõitjateruumis või sisemises (pagasi)ruumis, peab täiteüksus asuma sõidukist väljaspool või mootoriruumis.
18.10.3.   For vehicles of classes M1 and N1 the CNG filling unit (receptacle) shall comply with the drawing specifications detailed in Figure 1 of Annex 4F.18.10.3.   M1- ja N1-kategooria sõidukitel peab surumaagaasi täiteüksus (-toru) vastama lisa 4F joonisel 1 esitatud spetsifikatsioonidele.
18.10.4.   For vehicles of categories M2, M3, N2 and N3, the CNG filling unit (receptacle) shall comply with the drawing specifications detailed in Figure 1 or Figure 2 of Annex 4F or with the drawing specifications detailed in Figure 1 of Annex 4F for CNG only.18.10.4.   M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria sõidukitel peab täiteüksus (-toru) vastama lisa 4F joonisel 1 või 2 esitatud spetsifikatsioonidele või ainult surumaagaasi kasutamise korral lisa 4F joonisel 1 esitatud spetsifikatsioonidele.
18.11.   Fuel selection system and electrical installation18.11.   Kütusevalikusüsteem ja elektriliste osade paigaldus
18.11.1.   The electrical components of the CNG/LNG system shall be protected against overloads.18.11.1.   Surumaagaasi või veeldatud maagaasi seadmestiku elektrilised osad peavad olema ülekoormuse eest kaitstud.
18.11.2.   Vehicles with more than one fuel system shall have a fuel selection system which shall prevent both a flow of gaseous fuel into the petrol or diesel tank and a flow of petrol or diesel into the gaseous fuel tank, even in the case of a fault of the fuel selection system.18.11.2.   Rohkem kui ühe kütusesüsteemiga sõidukitel peab olema kütusevalikusüsteem, mis peab hoidma ära gaaskütuse voolamise bensiini- või diislipaaki ning bensiini või diislikütuse voolamise gaaskütuse paaki, ja seda ka kütusevalikusüsteemi häire korral.
18.11.3.   The measures shall be demonstrated during the type-approval.18.11.3.   Meetmeid tuleb tõendada tüübikinnitamise käigus.
18.11.4.   The electrical connections and components in the gas-tight housing shall be constructed such that no sparks are generated.18.11.4.   Gaasikindlas kestas asuvad elektrilised ühendused ja osad peavad olema konstrueeritud nii, et ei tekiks sädemeid.
18.12.   The LNG system shall be designed to prevent any LNG trapping.18.12.   Veeldatud maagaasi seadmestik peab olema ehitatud nii, et oleks välditud veeldatud maagaasi kinnijäämine suletud ruumi.
18.13.   The LNG system in category M vehicles shall be equipped with a natural gas detector and/or gas tight housing. The LNG system in category N vehicles may be equipped with a natural gas detector if the fuel storage tank and associated piping is mounted on the exterior of the vehicle without the possibility of gas trapping (as in paragraph 18.12). If the fuel storage tank is located inside the cargo area of a category N vehicle then a natural gas detector and/or gas tight housing is mandatory.18.13.   M-kategooria sõidukite veeldatud maagaasi seadmestik peab olema varustatud maagaasidetektori ja/või gaasikindla kestaga. N-kategooria sõidukite veeldatud maagaasi seadmestik võib olla varustatud maagaasidetektoriga juhul, kui kütusepaak ja selle torud on monteeritud sõiduki välisküljele ja puudub maagaasi kinnijäämise võimalus (vastavalt punktile 18.12). Kui kütusepaak asub N-kategooria sõiduki lastiosas, on maagaasidetektor ja/või gaasikindel kest kohustuslik.
19.   CONFORMITY OF PRODUCTION19.   TOODANGU NÕUETELE VASTAVUS
19.1.   The conformity of production procedures shall comply with those set out in the Agreement, Appendix 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2).19.1.   Toodangu vastavuse kontrolli menetlus peab olema kooskõlas kokkuleppe liites 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) kehtestatuga.
20.   PENALTIES FOR NON-CONFORMITY OF PRODUCTION20.   KARISTUSED TOODANGU NÕUETELE MITTEVASTAVUSE KORRAL
20.1.   The approval granted in respect of a type of vehicle pursuant to this Regulation may be withdrawn if the requirements referred to in paragraph 18 above are not complied with.20.1.   Käesoleva eeskirja kohaselt antud sõiduki tüübikinnituse võib tühistada, kui punkti 18 nõudeid ei täideta.
20.2.   If a Party to the Agreement applying this Regulation withdraws an approval it has previously granted, it shall forthwith so notify the other Contracting Parties applying this Regulation, by means of a communication form conforming to the model in Annex 2D to this Regulation.20.2.   Kui käesolevat eeskirja kohaldav lepinguosaline tühistab tema eelnevalt antud tüübikinnituse, teatab ta sellest kohe teistele käesolevat eeskirja kohaldavatele lepinguosalistele, kasutades selleks käesoleva eeskirja lisale 2D vastavat teatisvormi.
21.   MODIFICATION AND EXTENSION OF APPROVAL OF A VEHICLE TYPE21.   SÕIDUKITÜÜBI MUUTMINE JA TÜÜBIKINNITUSE LAIENDAMINE
21.1.   Every modification of the installation of the specific components for the use of compressed natural gas and/or liquefied natural gas in the propulsion system of the vehicle shall be notified to the Type-Approval Authority that approved the vehicle type. The Type-Approval Authority may then either:21.1.   Igast eriosade paigalduse muutmisest surumaagaasi ja/või veeldatud maagaasi kütusena kasutatavates mootorsõidukites tuleb teatada sõidukitüübi kinnituse andnud tüübikinnitusasutusele. Kõnealune asutus võib:
21.1.1. | Consider that the modifications made are unlikely to have an appreciably adverse effect and that in any case the vehicle still complies with the requirements; or21.1.1. | võtta seisukoha, et tehtud muudatused ei mõju tõenäoliselt kahjustavalt ja et sõiduk vastab igal juhul nõuetele, või
21.1.2. | Require a further test report from the Technical Service responsible for conducting the tests.21.1.2. | nõuda katsete eest vastutavalt tehniliselt teenistuselt uut katsearuannet.
21.2.   Confirmation or refusal of approval, specifying the alteration, shall be communicated to the Parties to the Agreement applying this Regulation by means of a form conforming to the model in Annex 2D to this Regulation.21.2.   Tüübikinnituse andmise kinnitus koos muudatuste kirjeldusega või teade kinnituse andmisest keeldumise kohta edastatakse käesolevat eeskirja kohaldavatele lepinguosalistele, kasutades käesoleva eeskirja lisas 2D esitatud teatisvormi.
21.3.   The Type-Approval Authority issuing the extension of approval shall assign a series number for such an extension and inform thereof the other Parties to the 1958 Agreement applying this Regulation by means of a communication form conforming to the model in Annex 2D to this Regulation.21.3.   Tüübikinnituse laienduse väljastav tüübikinnitusasutus määrab sellisele laiendusele seerianumbri ning teatab sellest käesolevat eeskirja kohaldavatele 1958. aasta lepingu osalistele, kasutades käesoleva eeskirja lisas 2D esitatud teatisvormi.
22.   PRODUCTION DEFINITIVELY DISCONTINUED22.   TOOTMISE LÕPETAMINE
If the holder of the approval completely ceases to manufacture a type of vehicle approved in accordance with this Regulation, he shall so inform the Type-Approval Authority that granted the approval. Upon receiving the relevant communication, that Authority shall inform thereof the other Parties to the Agreement applying this Regulation by means of a communication form conforming to the model in Annex 2D to this Regulation.Kui tüübikinnituse omanik lõpetab käesoleva eeskirja kohaselt tüübikinnituse saanud sõidukitüübi tootmise täielikult, teatab ta sellest tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele. Asjakohase teate saamise järel teatab nimetatud asutus sellest teistele käesolevat eeskirja kohaldavatele lepinguosalistele, kasutades selleks käesoleva eeskirja lisa 2D vastavat teatisvormi.
23.   NAMES AND ADDRESSES OF TECHNICAL SERVICES RESPONSIBLE FOR CONDUCTING APPROVAL TESTS, AND OF TYPE-APPROVAL AUTHORITIES23.   TÜÜBIKATSETUSTE EEST VASTUTAVATE TEHNILISTE TEENISTUSTE JA TÜÜBIKINNITUSASUTUSTE NIMED JA AADRESSID
The Parties to the Agreement applying this Regulation shall communicate to the United Nations Secretariat the names and addresses of the Technical Services responsible for conducting approval tests and of the Type-Approval Authorities which grant approval and to which forms certifying approval or extension or refusal or withdrawal of approval, issued in other countries, are to be sent.Käesolevat eeskirja kohaldavad kokkuleppeosalised peavad edastama ÜRO sekretariaadile tüübikinnituskatsete läbiviimise eest vastutavate tehniliste teenistuste ja/või nende ametiasutuste nimed ja aadressid, kes annavad tüübikinnitusi ja kellele tuleb saata teated teistes riikides välja antud tüübikinnituste, nende laiendamise, nende andmisest keeldumise või nende tühistamise kohta.
24.   TRANSITIONAL PROVISIONS24.   ÜLEMINEKUSÄTTED
24.1.   As from the official date of entry into force of the 01 series of amendments to this Regulation, no Contracting Party applying this Regulation shall refuse to grant or refuse to accept type-approval under this Regulation as amended by the 01 series of amendments.24.1.   Alates käesoleva eeskirja 01-seeria muudatuste jõustumise kuupäevast ei tohi ükski käesolevat eeskirja kohaldav lepinguosaline keelduda tüübikinnituse andmisest või selle tunnustamisest käesoleva eeskirja alusel, mida on muudetud 01-seeria muudatustega.
24.2.   As from 12 months after the date of entry into force of the 01 series of amendments to this Regulation, Contracting Parties applying this Regulation shall grant approvals only if the type of components to be approved meets the requirements of Part I of this Regulation as amended by the 01 series of amendments to this Regulation.24.2.   Käesolevat eeskirja kohaldavad lepinguosalised annavad 12 kuud pärast 01-seeria muudatuste jõustumise kuupäeva tüübikinnituse vaid juhul, kui kinnitatavate osade tüüp vastab käesoleva eeskirja I osa nõuetele, mida on muudetud 01-seeria muudatustega.
24.3.   Type-approvals of components other than fuel rail, as defined in paragraph 4.72, granted according to the original version of this Regulation, shall remain valid and shall be accepted for the purpose of their installation on vehicles.24.3.   Käesoleva eeskirja algse versiooni alusel osadele (välja arvatud punktis 4.72 määratletud kütusejuhik) antud tüübikinnitused jäävad kehtima ning neid tuleb nende sõidukile paigaldamise korral tunnustada.
24.4.   As from 18 months after the date of entry into force of the 01 series of amendments to this Regulation, Contracting Parties applying this Regulation shall grant approvals only if the vehicle type to be approved meets the requirements of Part II of this Regulation as amended by the 01 series of amendments to this Regulation.24.4.   Käesolevat eeskirja kohaldavad lepinguosalised annavad 18 kuud pärast 01-seeria muudatuste jõustumise kuupäeva tüübikinnituse vaid juhul, kui kinnitatav sõidukitüüp vastab käesoleva eeskirja II osa nõuetele, mida on muudetud 01-seeria muudatustega.
24.5.   Until 12 months after the date of entry into force of the 01 series of amendments to this Regulation, Contracting Parties applying this Regulation can continue to grant type-approvals for the type of components to the original version of this Regulation without taking into account the provisions of the 01 series of amendments.24.5.   Käesolevat eeskirja kohaldavad lepinguosalised võivad jätkata osade tüübile tüübikinnituste andmist käesoleva eeskirja algse versiooni alusel, võtmata arvesse 01-seeria muudatuste sätteid, 12 kuu jooksul alates käesoleva eeskirja 01-seeria muudatuste jõustumisest.
24.6.   Until 18 months after the date of entry into force of the 01 series of amendments to this Regulation, Contracting Parties applying this Regulation can continue to grant type-approvals for the vehicle type to the original version of this Regulation without taking into account the provisions of the 01 series of amendments.24.6.   Käesolevat eeskirja kohaldavad lepinguosalised võivad jätkata sõidukitüübile tüübikinnituste andmist käesoleva eeskirja algse versiooni alusel, võtmata arvesse 01-seeria muudatuste sätteid, 18 kuu jooksul alates käesoleva eeskirja 01-seeria muudatuste jõustumisest.
24.7.   Notwithstanding the provisions of paragraphs 24.5 and 24.6, Contracting Parties applying this Regulation shall not refuse to grant extensions of type-approvals for existing types of component or vehicle types which have been issued according to this Regulation without taking into account the provisions of the 01 series of amendments to this Regulation.24.7.   Ilma et see piiraks punktide 24.5 ja 24.6 sätete kohaldamist, ei ole käesolevat eeskirja kohaldavatel lepinguosalistel lubatud keelduda käesoleva eeskirja kohaselt antud olemasolevate osa- või sõidukitüüpide tüübikinnituste laiendamisest, võtmata arvesse käesoleva eeskirja 01-seeria muudatuste sätteid.
(1)  As defined in the Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3.), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, para. 2. – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html(1)  Nagu on määratletud sõidukite ehitust käsitlevas konsolideeritud resolutsioonis (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, punkt 2) – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.
(2)  American Society for Testing and Materials.(2)  American Society for Testing and Materials (USA materjalide katsetamise ühing).
(3)  British Standards Institution.(3)  British Standards Institution (Briti standardiorganisatsioon).
(4)  European Norm.(4)  Euroopa standard.
(5)  International Organization for Standardization.(5)  Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon.
(6)  National Association of Corrosion Engineers.(6)  National Association of Corrosion Engineers (riiklik korrosiooniinseneride assotsiatsioon).
(7)  United Nations Economic Commission for Europe; Regulations.(7)  Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjon, eeskirjad.
(8)  United States of America Federal Regulations.(8)  Ameerika Ühendriikide riiklikud eeskirjad.
(9)  Society of Automotive Engineers.(9)  Society of Automotive Engineers (autoinseneride ühing).
(10)  (n) stands for the sample size and shall be determined by the Type-Approval Authority.(10)  [n] tähistab katseeksemplaride arvu, mille määrab kindlaks tüübikinnitusasutus.
(11)  The distinguishing numbers of the Contracting Parties to the 1958 Agreement are reproduced in Annex 3 to the Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, Annex 3 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html(11)  1958. aasta lepingu osaliste eraldusnumbrid on esitatud sõidukite ehitust käsitleva konsolideeritud resolutsiooni (R.E.3) 3. lisas (dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3/Amend.3) – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.
(12)  The distinguishing numbers of the Contracting Parties to the 1958 Agreement are reproduced in Annex 3 to the Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, Annex 3 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html(12)  1958. aasta kokkuleppe osaliste tunnusnumbrid on esitatud sõidukite ehitust käsitleva konsolideeritud resolutsiooni (R.E.3) 3. lisas (dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3/Amend.3) – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.
ANNEX 1ALISA 1A
ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE CNG/LNG COMPONENTSSURUMAAGAASI/VEELDATUD MAAGAASI OSADE PÕHIOMADUSED
1.   (Not allocated)1.   (Puudub)
1.2.4.5.1.   System description:1.2.4.5.1.   Seadmestiku kirjeldus:
1.2.4.5.2.   CNG Pressure regulator(s): yes/no (1)1.2.4.5.2.   Surumaagaasi rõhuregulaator(id): jah/ei (1)
1.2.4.5.2.1.   Make(s): …1.2.4.5.2.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.2.2.   Type(s): …1.2.4.5.2.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.2.5.   Drawings: …1.2.4.5.2.5.   Joonised: …
1.2.4.5.2.6.   Number of main adjustment points …1.2.4.5.2.6.   Põhireguleerimispunktide arv …
1.2.4.5.2.7.   Description of principle of adjustment through main adjustment points: …1.2.4.5.2.7.   Põhireguleerimispunktide kaudu reguleerimise põhimõtte kirjeldus: …
1.2.4.5.2.8.   Number of idle adjustment points: …1.2.4.5.2.8.   Tühikäigu reguleerimispunktide arv: …
1.2.4.5.2.9.   Description of principles of adjustment through idle adjustment points: …1.2.4.5.2.9.   Tühikäigu reguleerimispunktide kaudu reguleerimise põhimõtte kirjeldus: …
1.2.4.5.2.10.   Other adjustment possibilities: if so and which (description and drawings):1.2.4.5.2.10.   Muud reguleerimisvõimalused: kas ja millised on olemas (kirjeldus ja joonised):
1.2.4.5.2.11.   Working pressure(s) (2): … kPa1.2.4.5.2.11.   Töörõhk (-rõhud) (2): … kPa
1.2.4.5.2.12.   Material: …1.2.4.5.2.12.   Materjal: …
1.2.4.5.2.13.   Operating temperatures (2): … °C1.2.4.5.2.13.   Töötemperatuurid (2): … °C
1.2.4.5.3.   CNG Gas/air mixer: yes/no (1)1.2.4.5.3.   Surumaagaasi ja õhu segaja: jah/ei (1)
1.2.4.5.3.1.   Number: …1.2.4.5.3.1.   Arv: …
1.2.4.5.3.2.   Make(s): …1.2.4.5.3.2.   Mark (margid): …
1.2.4.5.3.3.   Type(s): …1.2.4.5.3.3.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.3.4.   Drawings: …1.2.4.5.3.4.   Joonised: …
1.2.4.5.3.5.   Adjustment possibilities: …1.2.4.5.3.5.   Reguleerimisvõimalused: …
1.2.4.5.3.6.   Working pressure(s) (2): … kPa1.2.4.5.3.6.   Töörõhk (-rõhud) (2): … kPa
1.2.4.5.3.7.   Material: …1.2.4.5.3.7.   Materjal: …
1.2.4.5.3.8.   Operating temperatures (2): … °C1.2.4.5.3.8.   Töötemperatuurid (2): … °C
1.2.4.5.4.   CNG Gas flow adjuster: yes/no (1)1.2.4.5.4.   Surumaagaasivoolu reguleerseade: jah/ei (1)
1.2.4.5.4.1.   Number: …1.2.4.5.4.1.   Arv: …
1.2.4.5.4.2.   Make(s): …1.2.4.5.4.2.   Mark (margid): …
1.2.4.5.4.3.   Type(s): …1.2.4.5.4.3.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.4.4.   Drawings: …1.2.4.5.4.4.   Joonised: …
1.2.4.5.4.5.   Adjustment possibilities (description) …1.2.4.5.4.5.   Reguleerimisvõimalused (kirjeldus) …
1.2.4.5.4.6.   Working pressure(s) (2): … kPa1.2.4.5.4.6.   Töörõhk (-rõhud) (2): … kPa
1.2.4.5.4.7.   Material: …1.2.4.5.4.7.   Materjal: …
1.2.4.5.4.8.   Operating temperatures (2): … °C1.2.4.5.4.8.   Töötemperatuurid (2): … °C
1.2.4.5.5.   CNG Gas injector(s): yes/no (1)1.2.4.5.5.   Surumaagaasi injektor(id): jah/ei (1)
1.2.4.5.5.1.   Make(s): …1.2.4.5.5.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.5.2.   Type(s): …1.2.4.5.5.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.5.3.   Identification: …1.2.4.5.5.3.   Tähis: …
1.2.4.5.5.4.   Working pressure(s) (2): … kPa1.2.4.5.5.4.   Töörõhk (-rõhud) (2): … kPa
1.2.4.5.5.5.   Drawings of installation: …1.2.4.5.5.5.   Paigaldusjoonised: …
1.2.4.5.5.6.   Material: …1.2.4.5.5.6.   Materjal: …
1.2.4.5.5.7.   Operating temperatures (2): … °C1.2.4.5.5.7.   Töötemperatuurid (2): … °C
1.2.4.5.6.   Electronic Control Unit (CNG and/or LNG): yes/no (1)1.2.4.5.6.   Elektrooniline kontrollplokk (CNG ja/või LNG): jah/ei (1)
1.2.4.5.6.1.   Make(s): …1.2.4.5.6.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.6.2.   Type(s): …1.2.4.5.6.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.6.3.   Adjustment possibilities: …1.2.4.5.6.3.   Reguleerimisvõimalused: …
1.2.4.5.6.4.   Basic software principles: …1.2.4.5.6.4.   Peamised tarkvarapõhimõtted: …
1.2.4.5.6.5.   Operating temperatures (2): … °C1.2.4.5.6.5.   Töötemperatuurid (2): … °C
1.2.4.5.7.   CNG container(s) or cylinder(s): yes/no (1)1.2.4.5.7.   Surumaagaasimahuti(d) või -balloon(id): jah/ei (1)
LNG tank(s) or vessel(s): yes/no (1)Veeldatud maagaasi paak (paagid) või anum(ad): jah/ei (1)
1.2.4.5.7.1.   Make(s): …1.2.4.5.7.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.7.2.   Type(s) (include drawings): …1.2.4.5.7.2.   Tüüp (tüübid) (lisada joonised): …
1.2.4.5.7.3.   Capacity: … litres1.2.4.5.7.3.   Mahutavus: … liitrit
1.2.4.5.7.4.   Drawings of the installation of the container/tank: …1.2.4.5.7.4.   Mahuti/paagi paigaldusjoonised: …
1.2.4.5.7.5.   Dimensions: …1.2.4.5.7.5.   Mõõtmed: …
1.2.4.5.7.6.   Material: …1.2.4.5.7.6.   Materjal: …
1.2.4.5.8.   CNG container/LNG tank accessories1.2.4.5.8.   CNG-mahuti/LNG-paagi tarvikud
1.2.4.5.8.1.   Pressure indicator: yes/no (1)1.2.4.5.8.1.   Rõhuindikaator: jah/ei (1)
1.2.4.5.8.1.1.   Make(s): …1.2.4.5.8.1.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.8.1.2.   Type(s): …1.2.4.5.8.1.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.8.1.3.   Operating principle: float/other (1) (include description or drawings)1.2.4.5.8.1.3.   Tööpõhimõte: ujuk/muu (1) (lisada kirjeldus või joonised)
1.2.4.5.8.1.4.   Working pressure(s) (2): … MPa1.2.4.5.8.1.4.   Töörõhk (-rõhud) (2): … MPa
1.2.4.5.8.1.5.   Material: …1.2.4.5.8.1.5.   Materjal: …
1.2.4.5.3.1.6.   Operating temperatures (2): … °C1.2.4.5.8.1.6.   Töötemperatuurid (2): … °C
1.2.4.5.8.2.   Pressure relief valve (discharge valve): yes/no (1)1.2.4.5.8.2.   Kaitseklapp (rõhuklapp): jah/ei (1)
1.2.4.5.8.2.1.   Make(s): …1.2.4.5.8.2.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.8.2.2.   Type(s): …1.2.4.5.8.2.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.8.2.3.   Working pressure(s) (2): … MPa1.2.4.5.8.2.3.   Töörõhk (-rõhud) (2): … MPa
1.2.4.5.8.2.4.   Material: …1.2.4.5.8.2.4.   Materjal: …
1.2.4.5.8.2.5.   Operating temperatures (2): … °C1.2.4.5.8.2.5.   Töötemperatuurid (2): … °C
1.2.4.5.8.3.   Automatic cylinder valve1.2.4.5.8.3.   Ballooni automaatventiil
1.2.4.5.8.3.1.   Make(s): …1.2.4.5.8.3.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.8.3.2.   Type(s): …1.2.4.5.8.3.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.8.3.3.   Working pressure(s) (2): … MPa1.2.4.5.8.3.3.   Töörõhk (-rõhud) (2): … MPa
1.2.4.5.8.3.4.   Material: …1.2.4.5.8.3.4.   Materjal: …
1.2.4.5.8.3.5.   Operating temperatures (2): … °C1.2.4.5.8.3.5.   Töötemperatuurid (2): … °C
1.2.4.5.8.4.   Excess flow valve: yes/no (1)1.2.4.5.8.4.   Ülevooluklapp: jah/ei (1)
1.2.4.5.8.4.1.   Make(s): …1.2.4.5.8.4.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.8.4.2.   Type(s): …1.2.4.5.8.4.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.8.4.3.   Working pressure(s) (2): … MPa1.2.4.5.8.4.3.   Töörõhk (-rõhud) (2): … MPa
1.2.4.5.8.4.4.   Material: …1.2.4.5.8.4.4.   Materjal: …
1.2.4.5.8.4.5.   Operating temperatures (2): … °C1.2.4.5.8.4.5.   Töötemperatuurid (2): … °C
1.2.4.5.8.5.   Gas-tight housing: yes/no (1)1.2.4.5.8.5.   Gaasikindel kaitsekest: jah/ei (1)
1.2.4.5.8.5.1.   Make(s): …1.2.4.5.8.5.1   Mark (margid): …
1.2.4.5.8.5.2.   Type(s): …1.2.4.5.8.5.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.8.5.3.   Working pressure(s) (2): … MPa1.2.4.5.8.5.3.   Töörõhk (-rõhud) (2): … MPa
1.2.4.5.8.5.4.   Material: …1.2.4.5.8.5.4.   Materjal: …
1.2.4.5.8.5.5.   Operating temperatures (2): … °C1.2.4.5.8.5.5.   Töötemperatuurid (2): … °C
1.2.4.5.8.6.   Manual valve: yes/no (1)1.2.4.5.8.6.   Manuaalventiil: jah/ei (1)
1.2.4.5.8.6.1.   Make(s): …1.2.4.5.8.6.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.8.6.2.   Type(s): …1.2.4.5.8.6.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.8.6.3.   Drawings: …1.2.4.5.8.6.3.   Joonised: …
1.2.4.5.8.6.4.   Working pressure(s) (2): … MPa1.2.4.5.8.6.4.   Töörõhk (-rõhud) (2): … MPa
1.2.4.5.8.6.5.   Material: …1.2.4.5.8.6.5.   Materjal: …
1.2.4.5.8.6.6.   Operating temperatures (2): … °C1.2.4.5.8.6.6.   Töötemperatuurid (2): … °C
1.2.4.5.9.   Pressure relief device (temperature triggered): yes/no (1)1.2.4.5.9.   Rõhuvabastusseade (temperatuurile reageeriv): jah/ei (1)
1.2.4.5.9.1.   Make(s): …1.2.4.5.9.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.9.2.   Type(s): …1.2.4.5.9.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.9.3.   Description and drawings: …1.2.4.5.9.3.   Kirjeldus ja joonised: …
1.2.4.5.9.4.   Activation temperature (2): … °C1.2.4.5.9.4.   Aktiveerumistemperatuur (2): … °C
1.2.4.5.9.5.   Material: …1.2.4.5.9.5.   Materjal: …
1.2.4.5.9.6.   Operating temperatures (2): … °C1.2.4.5.9.6.   Töötemperatuurid (2): … °C
1.2.4.5.10.   Filling unit or receptacle: yes/no (1)1.2.4.5.10.   Täiteüksus või -toru: jah/ei (1)
1.2.4.5.10.1.   Make(s): …1.2.4.5.10.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.10.2.   Type(s): …1.2.4.5.10.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.10.3.   Working pressure(s) (2): … MPa1.2.4.5.10.3.   Töörõhk (-rõhud) (2): … MPa
1.2.4.5.10.4.   Description and drawings: …1.2.4.5.10.4.   Kirjeldus ja joonised: …
1.2.4.5.10.5.   Material: …1.2.4.5.10.5.   Materjal: …
1.2.4.5.10.6.   Operating temperatures (2): … °C1.2.4.5.10.6.   Töötemperatuurid (2): … °C
1.2.4.5.11.   Flexible fuel lines: yes/no (1)1.2.4.5.11.   Painduvad kütusetorud: jah/ei (1)
1.2.4.5.11.1.   Make(s): …1.2.4.5.11.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.11.2.   Type(s): …1.2.4.5.11.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.11.3.   Description: …1.2.4.5.11.3.   Kirjeldus: …
1.2.4.5.11.4.   Working pressure(s) (2): … kPa1.2.4.5.11.4.   Töörõhk (-rõhud) (2): … kPa
1.2.4.5.11.5.   Material: …1.2.4.5.11.5.   Materjal: …
1.2.4.5.11.6.   Operating temperatures (2): … °C1.2.4.5.11.6.   Töötemperatuurid (2): … °C
1.2.4.5.12.   Pressure and Temperature sensor(s): yes/no (1)1.2.4.5.12.   Rõhu- ja temperatuuriandurid: jah/ei (1)
1.2.4.5.12.1.   Make(s): …1.2.4.5.12.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.12.2.   Type(s): …1.2.4.5.12.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.12.3.   Description: …1.2.4.5.12.3.   Kirjeldus: …
1.2.4.5.12.4.   Working pressure(s) (2): … kPa1.2.4.5.12.4.   Töörõhk (-rõhud) (2): … kPa
1.2.4.5.12.5.   Material: …1.2.4.5.12.5.   Materjal: …
1.2.4.5.12.6.   Operating temperatures (2): … °C1.2.4.5.12.6.   Töötemperatuurid (2): … °C
1.2.4.5.13.   CNG filter(s): yes/no (1)1.2.4.5.13.   Surumaagaasi filter (filtrid): jah/ei (1)
1.2.4.5.13.1.   Make(s): …1.2.4.5.13.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.13.2.   Type(s): …1.2.4.5.13.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.13.3.   Description: …1.2.4.5.13.3.   Kirjeldus: …
1.2.4.5.13.4.   Working pressure(s) (2): … kPa1.2.4.5.13.4.   Töörõhk (-rõhud) (2): … kPa
1.2.4.5.13.5.   Material: …1.2.4.5.13.5.   Materjal: …
1.2.4.5.13.6.   Operating temperatures (2): … °C1.2.4.5.13.6.   Töötemperatuurid (2): … °C
1.2.4.5.14.   Non-return valve(s) or check valve(s): yes/no (1)1.2.4.5.14.   Tagasilöögiklapp või kontrollklapp (-klapid): jah/ei (1)
1.2.4.5.14.1.   Make(s): …1.2.4.5.14.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.14.2.   Type(s): …1.2.4.5.14.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.14.3.   Description: …1.2.4.5.14.3.   Kirjeldus: …
1.2.4.5.14.4.   Working pressure(s) (2): … kPa1.2.4.5.14.4.   Töörõhk (-rõhud) (2): … kPa
1.2.4.5.14.5.   Material: …1.2.4.5.14.5.   Materjal: …
1.2.4.5.14.6.   Operating temperatures (2): … °C1.2.4.5.14.6.   Töötemperatuurid (2): … °C
1.2.4.5.15.   Connection to CNG/LNG system for heating system: yes/no (1)1.2.4.5.15.   Ühendus CNG/LNG seadmestikuga küttesüsteemi tarbeks: jah/ei (1)
1.2.4.5.15.1.   Make(s): …1.2.4.5.15.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.15.2.   Type(s): …1.2.4.5.15.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.15.3.   Description and drawings of installation: …1.2.4.5.15.3.   Kirjeldus ja paigaldusjoonised: …
1.2.4.5.16.   PRD (pressure triggered): yes/no (1)1.2.4.5.16.   Rõhuvabastusseade (rõhule reageeriv): jah/ei (1)
1.2.4.5.16.1.   Make(s): …1.2.4.5.16.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.16.2.   Type(s): …1.2.4.5.16.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.16.3.   Description and drawings: …1.2.4.5.16.3.   Kirjeldus ja joonised: …
1.2.4.5.16.4.   Activation pressure (2): … MPa1.2.4.5.16.4.   Aktiveerumisrõhk (2): … MPa
1.2.4.5.16.5.   Material: …1.2.4.5.16.5.   Materjal: …
1.2.4.5.16.6.   Operating temperatures (2): … °C1.2.4.5.16.6.   Töötemperatuurid (2): … °C
1.2.4.5.17.   Fuel rail: yes/no (1)1.2.4.5.17.   Kütusejuhik: jah/ei (1)
1.2.4.5.17.1.   Make(s): …1.2.4.5.17.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.17.2.   Type(s): …1.2.4.5.17.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.17.3.   Description: …1.2.4.5.17.3.   Kirjeldus: …
1.2.4.5.17.4.   Working pressure (2): … kPa1.2.4.5.17.4.   Töörõhk (2): … kPa
1.2.4.5.17.5.   Material: …1.2.4.5.17.5.   Materjal: …
1.2.4.5.17.6.   Operating temperatures (2): … °C1.2.4.5.17.6.   Töötemperatuurid (2): … °C
1.2.4.5.18.   Heat Exchanger/Vaporiser: yes/no (1) …1.2.4.5.18.   Soojusvaheti/aurusti: jah/ei (1) …
1.2.4.5.18.1.   Make(s): …1.2.4.5.18.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.18.2.   Drawings: …1.2.4.5.18.2.   Joonised: …
1.2.4.5.18.3.   Working pressure(s) (2): … MPa1.2.4.5.18.3.   Töörõhk (-rõhud) (2): … MPa
1.2.4.5.18.4.   Material: …1.2.4.5.18.4.   Materjal: …
1.2.4.5.18.5.   Operating temperatures (2): … °C1.2.4.5.18.5.   Töötemperatuurid (2): … °C
1.2.4.5.19.   Natural gas detector: yes/no (1)1.2.4.5.19.   Maagaasidetektor: jah/ei (1)
1.2.4.5.19.1.   Make(s): …1.2.4.5.19.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.19.2.   Type(s): …1.2.4.5.19.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.19.3.   Drawings: …1.2.4.5.19.3.   Joonised: …
1.2.4.5.19.4.   Working pressure(s) (2): … MPa1.2.4.5.19.4.   Töörõhk (-rõhud) (2): … MPa
1.2.4.5.19.5.   Material: …1.2.4.5.19.5.   Materjal: …
1.2.4.5.19.6.   Operating temperatures (2): … °C1.2.4.5.19.6.   Töötemperatuurid (2): … °C
1.2.4.5.19.7.   Set Values …1.2.4.5.19.7.   Seadeväärtused …
1.2.4.5.20.   LNG filling receptacle(s): yes/no (1)1.2.4.5.20.   LNG täitetoru(d): jah/ei (1)
1.2.4.5.20.1.   Make(s): …1.2.4.5.20.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.20.2.   Type(s): …1.2.4.5.20.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.20.3.   Description: …1.2.4.5.20.3.   Kirjeldus: …
1.2.4.5.20.4.   Working pressure(s) (2): … kPa1.2.4.5.20.4.   Töörõhk (-rõhud) (2): … kPa
1.2.4.5.20.5.   Material: …1.2.4.5.20.5.   Materjal: …
1.2.4.5.21.   LNG pressure control regulator(s): yes/no (1)1.2.4.5.21.   LNG rõhuregulaator(id): jah/ei (1)
1.2.4.5.21.1.   Make(s): …1.2.4.5.21.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.21.2.   Type(s): …1.2.4.5.21.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.21.3.   Description: …1.2.4.5.21.3.   Kirjeldus: …
1.2.4.5.21.4.   Working pressure(s) (2): … kPa1.2.4.5.21.4.   Töörõhk (-rõhud) (2): … kPa
1.2.4.5.21.5.   Material: …1.2.4.5.21.5.   Materjal: …
1.2.4.5.22.   LNG Pressure and/or temperature sensor(s): yes/no (1)1.2.4.5.22.   LNG rõhu- ja/või temperatuuriandur(id): jah/ei (1)
1.2.4.5.22.1.   Make(s): …1.2.4.5.22.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.22.2.   Type(s): …1.2.4.5.22.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.22.3.   Description: …1.2.4.5.22.3.   Kirjeldus: …
1.2.4.5.22.4.   Working pressure(s) (2): … kPa1.2.4.5.22.4.   Töörõhk (-rõhud) (2): … kPa
1.2.4.5.22.5.   Material: …1.2.4.5.22.5.   Materjal …:
1.2.4.5.23.   LNG manual valve(s): yes/no (1)1.2.4.5.23.   LNG manuaalventiil(id): jah/ei (1)
1.2.4.5.23.1.   Make(s): …1.2.4.5.23.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.23.2.   Type(s): …1.2.4.5.23.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.23.3.   Description: …1.2.4.5.23.3.   Kirjeldus: …
1.2.4.5.23.4.   Working pressure(s) (2): … kPa1.2.4.5.23.4.   Töörõhk (-rõhud) (2): … kPa
1.2.4.5.23.5.   Material: …1.2.4.5.23.5.   Materjal: …
1.2.4.5.24.   LNG Automatic valve(s): yes/no (1)1.2.4.5.24.   LNG automaatventiil(id): jah/ei (1)
1.2.4.5.24.1.   Make(s): …1.2.4.5.24.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.24.2.   Type(s): …1.2.4.5.24.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.24.3.   Description: …1.2.4.5.24.3.   Kirjeldus: …
1.2.4.5.24.4.   Working pressure(s) (2): … kPa1.2.4.5.24.4.   Töörõhk (-rõhud) (2): … kPa
1.2.4.5.24.5.   Material: …1.2.4.5.24.5.   Materjal: …
1.2.4.5.25.   LNG non-return valve(s): yes/no (1)1.2.4.5.25.   LNG tagasilöögiklapp (-klapid): jah/ei (1)
1.2.4.5.25.1.   Make(s): …1.2.4.5.25.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.25.2.   Type(s): …1.2.4.5.25.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.25.3.   Description: …1.2.4.5.25.3.   Kirjeldus: …
1.2.4.5.25.4.   Working pressure(s) (2): … kPa1.2.4.5.25.4.   Töörõhk (-rõhud) (2): … kPa
1.2.4.5.25.5.   Material: …1.2.4.5.25.5.   Materjal: …
1.2.4.5.26.   LNG pressure relief valve(s): yes/no (1)1.2.4.5.26.   LNG kaitseklapp (-klapid): jah/ei (1)
1.2.4.5.26.1.   Make(s): …1.2.4.5.26.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.26.2.   Type(s): …1.2.4.5.26.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.26.3.   Description: …1.2.4.5.26.3.   Kirjeldus: …
1.2.4.5.26.4.   Working pressure(s) (2): … kPa1.2.4.5.26.4.   Töörõhk (-rõhud) (2): … kPa
1.2.4.5.26.5.   Material: …1.2.4.5.26.5.   Materjal: …
1.2.4.5.27.   LNG excess flow valve(s): yes/no (1)1.2.4.5.27.   LNG ülevooluklapp (-klapid): jah/ei (1)
1.2.4.5.27.1.   Make(s): …1.2.4.5.27.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.27.2.   Type(s): …1.2.4.5.27.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.27.3.   Description: …1.2.4.5.27.3.   Kirjeldus: …
1.2.4.5.27.4.   Working pressure(s) (2): … kPa1.2.4.5.27.4.   Töörõhk (-rõhud) (2): … kPa
1.2.4.5.27.5.   Material: …1.2.4.5.27.5.   Materjal: …
1.2.4.5.28.   LNG fuel pump(s): yes/no (1)1.2.4.5.28.   LNG-kütusepump (-pumbad): jah/ei (1)
1.2.4.5.28.1.   Make(s): …1.2.4.5.28.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.28.2.   Type(s): …1.2.4.5.28.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.28.3.   Description: …1.2.4.5.28.3.   Kirjeldus: …
1.2.4.5.28.4.   Working pressure(s) (2): … kPa1.2.4.5.28.4.   Töörõhk (-rõhud) (2): … kPa
1.2.4.5.28.5.   Location inside/outside LNG tank (1): …1.2.4.5.28.5.   Asub LNG paagis/väljaspool paaki (1): …
1.2.4.5.28.6.   Operating temperatures (2): … °C1.2.4.5.28.6.   Töötemperatuurid (2): … °C
1.2.5.   Cooling system: (liquid/air) (1)1.2.5.   Jahutussüsteem: (vedelik-/õhkjahutus) (1)
1.2.5.1.   System description/drawings with regard to the CNG/LNG system: …1.2.5.1.   Seadmestiku kirjeldus/joonised seoses CNG/LNG seadmestikuga: …
(1)  Strike out what does not apply.(1)  Mittevajalik läbi kriipsutada.
(2)  Specify the tolerance.(2)  Märkida lubatud hälve.
ANNEX 1BLISA 1B
ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE VEHICLE, ENGINE AND CNG/LNG-RELATED SYSTEMSÕIDUKI, MOOTORI JA SURUMAAGAASI/VEELDATUD MAAGAASI SEADMESTIKU PÕHIOMADUSED
0.   Description of the vehicle(s)0.   Sõiduki(te) kirjeldus
0.1.   Make: …0.1.   Mark: …
0.2.   Type(s): …0.2.   Tüüp (tüübid): …
0.3.   Name and address of the manufacturer: …0.3.   Tootja nimi ja aadress: …
0.4.   Engine type(s) and approval No (Nos): …0.4.   Mootoritüüp (-tüübid) ja tüübikinnitusnumber (-numbrid): …
1.   Description of the engine(s)1.   Mootori(te) kirjeldus
1.1.   Manufacturer: …1.1.   Tootja: …
1.1.1.   Manufacturer's engine code(s) (as marked on the engine or other means of identification): …1.1.1.   Tootja mootoritähis(ed) (märgitud mootorile, või muud tunnusandmed): …
1.2.   Internal combustion engine1.2.   Sisepõlemismootor
1.2.3.   (Not allocated)1.2.3.   (Puudub)
1.2.4.5.1.   (Not allocated)1.2.4.5.1.   (Puudub)
1.2.4.5.2.   Pressure regulator(s):1.2.4.5.2.   Rõhuregulaator(id):
1.2.4.5.2.1.   Make(s): …1.2.4.5.2.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.2.2.   Type(s): …1.2.4.5.2.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.2.3.   Working pressure(s) (1): … kPa1.2.4.5.2.3.   Töörõhk (-rõhud) (1): … kPa
1.2.4.5.2.4.   Material: …1.2.4.5.2.4.   Materjal: …
1.2.4.5.2.5.   Operating temperatures (1): … °C1.2.4.5.2.5.   Töötemperatuurid (1): … °C
1.2.4.5.3.   Gas/air mixer: yes/no (2)1.2.4.5.3.   Gaasi ja õhu segaja: jah/ei (2)
1.2.4.5.3.1.   Number: …1.2.4.5.3.1.   Arv: …
1.2.4.5.3.2.   Make(s): …1.2.4.5.3.2.   Mark (margid): …
1.2.4.5.3.3.   Type(s): …1.2.4.5.3.3.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.3.4.   Working pressure(s) (1): … kPa1.2.4.5.3.4.   Töörõhk (-rõhud) (1): … kPa
1.2.4.5.3.5.   Material: …1.2.4.5.3.5.   Materjal: …
1.2.4.5.3.6.   Operating temperatures (1): … °C1.2.4.5.3.6.   Töötemperatuurid (1): … °C
1.2.4.5.4.   Gas flow adjuster: yes/no (2)1.2.4.5.4.   Gaasivoolu reguleerseade: jah/ei (2)
1.2.4.5.4.1.   Number: …1.2.4.5.4.1.   Arv: …
1.2.4.5.4.2.   Make(s): …1.2.4.5.4.2.   Mark (margid): …
1.2.4.5.4.3.   Type(s): …1.2.4.5.4.3.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.4.4.   Working pressure(s) (1): … kPa1.2.4.5.4.4.   Töörõhk (-rõhud) (1): … kPa
1.2.4.5.4.5.   Material: …1.2.4.5.4.5.   Materjal: …
1.2.4.5.4.6.   Operating temperatures (1): … °C1.2.4.5.4.6.   Töötemperatuurid (1): … °C
1.2.4.5.5.   Gas injector(s): yes/no (2)1.2.4.5.5.   Gaasiinjektor(id): jah/ei (2)
1.2.4.5.5.1.   Make(s): …1.2.4.5.5.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.5.2.   Type(s): …1.2.4.5.5.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.5.3.   Working pressure(s) (1): … kPa1.2.4.5.5.3.   Töörõhk (-rõhud) (1): … kPa
1.2.4.5.5.4.   Material: …1.2.4.5.5.4.   Materjal: …
1.2.4.5.5.5.   Operating temperatures (1): … °C1.2.4.5.5.5.   Töötemperatuurid (1): … °C
1.2.4.5.6.   Electronic Control Unit: yes/no (2)1.2.4.5.6.   Elektrooniline juhtseade: jah/ei (2)
1.2.4.5.6.1.   Make(s): …1.2.4.5.6.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.6.2.   Type(s): …1.2.4.5.6.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.6.3.   Basic software principles: …1.2.4.5.6.3.   Peamised tarkvarapõhimõtted: …
1.2.4.5.6.4.   Operating temperatures (1): … °C1.2.4.5.6.4.   Töötemperatuurid (1): … °C
1.2.4.5.7.   CNG container(s) or cylinder(s): yes/no (2)1.2.4.5.7.   Surumaagaasimahuti(d) või -balloon(id): jah/ei (2)
LNG tank(s) or vessel(s): yes/no (2)Veeldatud maagaasi paak (paagid) või anum(ad): jah/ei (2)
1.2.4.5.7.1.   Make(s): …1.2.4.5.7.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.7.2.   Type(s): …1.2.4.5.7.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.7.3.   Capacity: … litres1.2.4.5.7.3.   Mahutavus: … liitrit
1.2.4.5.7.4.   Approval number: …1.2.4.5.7.4.   Tüübikinnituse nr: …
1.2.4.5.7.5.   Dimensions: …1.2.4.5.7.5.   Mõõtmed: …
1.2.4.5.7.6.   Material: …1.2.4.5.7.6.   Materjal: …
1.2.4.5.8.   CNG container accessories/LNG tank accessories:1.2.4.5.8.   CNG-mahuti/LNG-paagi tarvikud:
1.2.4.5.8.1.   Pressure indicator:1.2.4.5.8.1.   Rõhuindikaator:
1.2.4.5.8.1.1.   Make(s): …1.2.4.5.8.1.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.8.1.2.   Type(s): …1.2.4.5.8.1.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.8.1.3.   Working pressure(s) (1): … MPa1.2.4.5.8.1.3.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.2.4.5.8.1.4.   Material: …1.2.4.5.8.1.4.   Materjal: …
1.2.4.5.8.1.5.   Operating temperatures (1): … °C1.2.4.5.8.1.5.   Töötemperatuurid (1): … °C
1.2.4.5.8.2.   Pressure relief valve (discharge valve): yes/no (2)1.2.4.5.8.2.   Kaitseklapp (rõhuklapp): jah/ei (2)
1.2.4.5.8.2.1.   Make(s): …1.2.4.5.8.2.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.8.2.2.   Type(s): …1.2.4.5.8.2.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.8.2.3.   Working pressure (1): … MPa1.2.4.5.8.2.3.   Töörõhk (1): … MPa
1.2.4.5.8.2.4.   Material: …1.2.4.5.8.2.4.   Materjal: …
1.2.4.5.8.2.5.   Operating temperatures (1): … °C1.2.4.5.8.2.5.   Töötemperatuurid (1): … °C
1.2.4.5.8.3.   Automatic valve(s):1.2.4.5.8.3.   Automaatventiil(id):
1.2.4.5.8.3.1.   Make(s): …1.2.4.5.8.3.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.8.3.2.   Type(s): …1.2.4.5.8.3.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.8.3.3.   Working pressure(s) (1): … MPa1.2.4.5.8.3.3.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.2.4.5.8.3.4.   Material: …1.2.4.5.8.3.4.   Materjal: …
1.2.4.5.8.3.5.   Operating temperatures (1): … °C1.2.4.5.8.3.5.   Töötemperatuurid (1): … °C
1.2.4.5.8.4.   Excess flow valve: yes/no (2)1.2.4.5.8.4.   Ülevooluklapp: jah/ei (2)
1.2.4.5.8.4.1.   Make(s): …1.2.4.5.8.4.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.8.4.2.   Type(s): …1.2.4.5.8.4.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.8.4.3.   Working pressure(s) (1): … MPa1.2.4.5.8.4.3.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.2.4.5.8.4.4.   Material: …1.2.4.5.8.4.4.   Materjal:
1.2.4.5.8.4.5.   Operating temperatures (1): … °C1.2.4.5.8.4.5.   Töötemperatuurid (1): … °C
1.2.4.5.8.5.   Gas-tight housing: yes/no (2)1.2.4.5.8.5.   Gaasikindel kaitsekest: jah/ei (2)
1.2.4.5.8.5.1.   Make(s): …1.2.4.5.8.5.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.8.5.2.   Type(s): …1.2.4.5.8.5.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.8.5.3.   Working pressure(s) (1): … MPa1.2.4.5.8.5.3.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.2.4.5.8.5.4.   Material: …1.2.4.5.8.5.4.   Materjal: …
1.2.4.5.8.5.5.   Operating temperatures (1): … °C1.2.4.5.8.5.5.   Töötemperatuurid (1): … °C
1.2.4.5.8.6.   Manual valve:1.2.4.5.8.6.   Manuaalventiil:
1.2.4.5.8.6.1.   Make(s): …1.2.4.5.8.6.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.8.6.2.   Type(s): …1.2.4.5.8.6.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.8.6.3.   Working pressure(s) (1): … MPa1.2.4.5.8.6.3.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.2.4.5.8.6.4.   Material: …1.2.4.5.8.6.4.   Materjal: …
1.2.4.5.8.6.5.   Operating temperatures (1): … °C1.2.4.5.8.6.5.   Töötemperatuurid (1): … °C
1.2.4.5.9.   Pressure relief device (temperature-triggered): yes/no (2)1.2.4.5.9.   Rõhuvabastusseade (temperatuurile reageeriv): jah/ei (2)
1.2.4.5.9.1.   Make(s): …1.2.4.5.9.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.9.2.   Type(s): …1.2.4.5.9.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.9.3.   Activation temperature (1): … °C1.2.4.5.9.3.   Aktiveerumistemperatuur (1): … °C
1.2.4.5.9.4.   Material: …1.2.4.5.9.4.   Materjal: …
1.2.4.5.9.5.   Operating temperatures (1): … °C1.2.4.5.9.5.   Töötemperatuurid (1): … °C
1.2.4.5.10.   Filling unit or receptacle: yes/no (2)1.2.4.5.10.   Täiteüksus või -toru: jah/ei (2)
1.2.4.5.10.1.   Make(s): …1.2.4.5.10.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.10.2.   Type(s): …1.2.4.5.10.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.10.3.   Working pressure(s) (1): … MPa1.2.4.5.10.3.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.2.4.5.10.4.   Material: …1.2.4.5.10.4.   Materjal: …
1.2.4.5.10.5.   Operating temperatures (1): … °C1.2.4.5.10.5.   Töötemperatuurid (1): … °C
1.2.4.5.11.   Flexible fuel lines: yes/no (2)1.2.4.5.11.   Painduvad kütusetorud: jah/ei (2)
1.2.4.5.11.1.   Make(s): …1.2.4.5.11.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.11.2.   Type(s): …1.2.4.5.11.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.11.3.   Working pressure(s) (1): … kPa1.2.4.5.11.3.   Töörõhk (-rõhud) (1): … kPa
1.2.4.5.11.4.   Material: …1.2.4.5.11.4.   Materjal: …
1.2.4.5.11.5.   Operating temperatures (1): … °C1.2.4.5.11.5.   Töötemperatuurid (1): … °C
1.2.4.5.12.   Pressure and temperature sensor(s): yes/no (2)1.2.4.5.12.   Rõhu- ja temperatuuriandurid: jah/ei (2)
1.2.4.5.12.1.   Make(s): …1.2.4.5.12.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.12.2.   Type(s): …1.2.4.5.12.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.12.3.   Working pressure(s) (1): … kPa1.2.4.5.12.3.   Töörõhk (-rõhud) (1): … kPa
1.2.4.5.12.4.   Material: …1.2.4.5.12.4.   Materjal: …
1.2.4.5.12.5.   Operating temperatures (1): … °C1.2.4.5.12.5.   Töötemperatuurid (1): … °C
1.2.4.5.13.   CNG filter: yes/no (2)1.2.4.5.13.   Surumaagaasi filter: jah/ei (2)
1.2.4.5.13.1.   Make(s): …1.2.4.5.13.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.13.2.   Type(s): …1.2.4.5.13.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.13.3.   Working pressure(s) (1): … kPa1.2.4.5.13.3.   Töörõhk (-rõhud) (1): … kPa
1.2.4.5.13.4.   Material: …1.2.4.5.13.4.   Materjal: …
1.2.4.5.13.5.   Operating temperatures (1): … °C1.2.4.5.13.5.   Töötemperatuurid (1): … °C
1.2.4.5.14.   Non-return valve(s) or check valve(s): yes/no (2)1.2.4.5.14.   Tagasilöögiklapp või kontrollklapp (-klapid): jah/ei (2)
1.2.4.5.14.1.   Make(s): …1.2.4.5.14.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.14.2.   Type(s): …1.2.4.5.14.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.14.3.   Working pressure(s) (1): … kPa1.2.4.5.14.3.   Töörõhk (-rõhud) (1): … kPa
1.2.4.5.14.4.   Material: …1.2.4.5.14.4.   Materjal: …
1.2.4.5.14.5.   Operating temperatures (1): … °C1.2.4.5.14.5.   Töötemperatuurid (1): … °C
1.2.4.5.15.   Connection to CNG/LNG system for heating system: yes/no (2)1.2.4.5.15.   Ühendus CNG/LNG seadmestikuga küttesüsteemi tarbeks: jah/ei (2)
1.2.4.5.15.1.   Make(s): …1.2.4.5.15.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.15.2.   Type(s): …1.2.4.5.15.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.15.3.   Description and drawings of installation: …1.2.4.5.15.3.   Kirjeldus ja paigaldusjoonised: …
1.2.4.5.16.   PRD (pressure triggered): yes/no (2)1.2.4.5.16.   Rõhuvabastusseade (rõhule reageeriv): jah/ei (2)
1.2.4.5.16.1.   Make(s): …1.2.4.5.16.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.16.2.   Type(s): …1.2.4.5.16.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.16.3.   Activation pressure (1): … MPa1.2.4.5.16.3.   Aktiveerumisrõhk (1): … MPa
1.2.4.5.16.4.   Material: …1.2.4.5.16.4.   Materjal: …
1.2.4.5.16.5.   Operating temperatures (1): … °C1.2.4.5.16.5.   Töötemperatuurid (1): … °C
1.2.4.5.17.   Fuel rail: yes/no (2)1.2.4.5.17.   Kütusejuhik: jah/ei (2)
1.2.4.5.17.1.   Make(s): …1.2.4.5.17.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.17.2.   Type(s): …1.2.4.5.17.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.17.3.   Working pressure (1): … kPa1.2.4.5.17.3.   Töörõhk (1): … kPa
1.2.4.5.17.4.   Material: …1.2.4.5.17.4.   Materjal: …
1.2.4.5.17.5.   Operating temperatures (1): … °C1.2.4.5.17.5.   Töötemperatuurid (1): … °C
1.2.4.5.18.   Heat exchanger/Vaporiser: yes/no (2) …1.2.4.5.18.   Soojusvaheti/aurusti: jah/ei (2) …
1.2.4.5.18.1.   Make(s): …1.2.4.5.18.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.18.2.   Type(s): …1.2.4.5.18.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.18.3.   Drawings: …1.2.4.5.18.3.   Joonised: …
1.2.4.5.18.4.   Working pressure(s) (1): … MPa1.2.4.5.18.4.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.2.4.5.18.5.   Material: …1.2.4.5.18.5.   Materjal: …
1.2.4.5.18.6.   Operating temperatures (1): … °C1.2.4.5.18.6.   Töötemperatuurid (1): … °C
1.2.4.5.19.   Natural gas detector: yes/no (2)1.2.4.5.19.   Maagaasidetektor: jah/ei (2)
1.2.4.5.19.1.   Make(s): …1.2.4.5.19.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.19.2.   Type(s): …1.2.4.5.19.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.19.3.   Drawings: …1.2.4.5.19.3.   Joonised: …
1.2.4.5.19.4.   Working pressure(s) (1): … MPa1.2.4.5.19.4.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.2.4.5.19.5.   Material: …1.2.4.5.19.5.   Materjal: …
1.2.4.5.19.6.   Operating temperatures (1): … °C1.2.4.5.19.6.   Töötemperatuurid (1): … °C
1.2.4.5.19.7.   Set Values …1.2.4.5.19.7.   Seadeväärtused …
1.2.4.5.20.   LNG filling receptacle(s): yes/no (2)1.2.4.5.20.   LNG täitetoru(d): jah/ei (2)
1.2.4.5.20.1.   Make(s): …1.2.4.5.20.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.20.2.   Type(s): …1.2.4.5.20.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.20.3.   Description: …1.2.4.5.20.3.   Kirjeldus: …
1.2.4.5.20.4.   Working pressure(s) (1): … kPa1.2.4.5.20.4.   Töörõhk (-rõhud) (1): … kPa
1.2.4.5.20.5.   Material: …1.2.4.5.20.5.   Materjal: …
1.2.4.5.21.   LNG pressure control regulator(s): yes/no (2)1.2.4.5.21.   LNG rõhuregulaator(id): jah/ei (2)
1.2.4.5.21.1.   Make(s): …1.2.4.5.21.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.21.2.   Type(s): …1.2.4.5.21.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.21.3.   Description: …1.2.4.5.21.3.   Kirjeldus: …
1.2.4.5.21.4.   Working pressure(s) (1): … kPa1.2.4.5.21.4.   Töörõhk (-rõhud) (1): … kPa
1.2.4.5.21.5.   Material: …1.2.4.5.21.5.   Materjal: …
1.2.4.5.22.   LNG Pressure and/or temperature sensor(s): yes/no (2)1.2.4.5.22.   LNG rõhu- ja/või temperatuuriandur(id): jah/ei (2)
1.2.4.5.22.1.   Make(s): …1.2.4.5.22.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.22.2.   Type(s): …1.2.4.5.22.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.22.3.   Description: …1.2.4.5.22.3.   Kirjeldus: …
1.2.4.5.22.4.   Working pressure(s) (1): … kPa1.2.4.5.22.4.   Töörõhk (-rõhud) (1): … kPa
1.2.4.5.22.5.   Material: …1.2.4.5.22.5.   Materjal: …
1.2.4.5.23.   LNG manual valve(s): yes/no (2)1.2.4.5.23.   LNG manuaalventiil(id): jah/ei (2)
1.2.4.5.23.1.   Make(s): …1.2.4.5.23.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.23.2.   Type(s): …1.2.4.5.23.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.23.3.   Description: …1.2.4.5.23.3.   Kirjeldus: …
1.2.4.5.23.4.   Working pressure(s) (1): … kPa1.2.4.5.23.4.   Töörõhk (-rõhud) (1): … kPa
1.2.4.5.23.5.   Material: …1.2.4.5.23.5.   Materjal: …
1.2.4.5.24.   LNG Automatic valve(s): yes/no (2)1.2.4.5.24.   LNG automaatventiil(id): jah/ei (2)
1.2.4.5.24.1.   Make(s): …1.2.4.5.24.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.24.2.   Type(s): …1.2.4.5.24.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.24.3.   Description: …1.2.4.5.24.3.   Kirjeldus: …
1.2.4.5.24.4.   Working pressure(s) (1): … kPa1.2.4.5.24.4.   Töörõhk (-rõhud) (1): … kPa
1.2.4.5.24.5.   Material: …1.2.4.5.24.5.   Materjal: …
1.2.4.5.25.   LNG non-return valve(s): yes/no (2)1.2.4.5.25.   LNG tagasilöögiklapp (-klapid): jah/ei (2)
1.2.4.5.25.1.   Make(s): …1.2.4.5.25.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.25.2.   Type(s): …1.2.4.5.25.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.25.3.   Description: …1.2.4.5.25.3.   Kirjeldus: …
1.2.4.5.25.4.   Working pressure(s) (1): … kPa1.2.4.5.25.4.   Töörõhk (-rõhud) (1): … kPa
1.2.4.5.25.5.   Material: …1.2.4.5.25.5.   Materjal: …
1.2.4.5.26.   LNG pressure relief valve(s): yes/no (2)1.2.4.5.26.   LNG kaitseklapp (-klapid): jah/ei (2)
1.2.4.5.26.1.   Make(s): …1.2.4.5.26.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.26.2.   Type(s): …1.2.4.5.26.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.26.3.   Description: …1.2.4.5.26.3.   Kirjeldus: …
1.2.4.5.26.4.   Working pressure(s) (1): … kPa1.2.4.5.26.4.   Töörõhk (-rõhud) (1): … kPa
1.2.4.5.26.5.   Material: …1.2.4.5.26.5.   Materjal: …
1.2.4.5.27.   LNG excess flow valve(s): yes/no (2)1.2.4.5.27.   LNG ülevooluklapp (-klapid): jah/ei (2)
1.2.4.5.27.1.   Make(s): …1.2.4.5.27.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.27.2.   Type(s): …1.2.4.5.27.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.27.3.   Description: …1.2.4.5.27.3.   Kirjeldus: …
1.2.4.5.27.4.   Working pressure(s) (1): … kPa1.2.4.5.27.4.   Töörõhk (-rõhud) (1): … kPa
1.2.4.5.27.5.   Material: …1.2.4.5.27.5.   Materjal: …
1.2.4.5.28.   LNG fuel pump(s): yes/no (2)1.2.4.5.28.   LNG-kütusepump (-pumbad): jah/ei (2)
1.2.4.5.28.1.   Make(s): …1.2.4.5.28.1.   Mark (margid): …
1.2.4.5.28.2.   Type(s): …1.2.4.5.28.2.   Tüüp (tüübid): …
1.2.4.5.28.3.   Description: …1.2.4.5.28.3.   Kirjeldus: …
1.2.4.5.28.4.   Working pressure(s) (1): … kPa1.2.4.5.28.4.   Töörõhk (-rõhud) (1): … kPa
1.2.4.5.28.5.   Location inside/outside LNG tank (2)1.2.4.5.28.5.   Asub LNG paagis/väljaspool paaki (2):
1.2.4.5.28.6.   Operating temperatures (1): …1.2.4.5.28.6.   Töötemperatuurid (1): …
1.2.4.5.29.   Further documentation: …1.2.4.5.29.   Lisadokumentatsioon: …
1.2.4.5.29.1.   Description of the CNG system/LNG system (2)1.2.4.5.29.1.   CNG seadmestiku/LNG seadmestiku (2) kirjeldus
1.2.4.5.29.2.   System lay-out (electrical connections, vacuum connections compensation hoses, etc.): …1.2.4.5.29.2.   Seadmestiku skeem (elektriühendused, vaakumühendused, kompensatsioonivoolikud jne): …
1.2.4.5.29.3.   Drawing of the symbol: …1.2.4.5.29.3.   Tähise joonis: …
1.2.4.5.29.4.   Adjustment data: …1.2.4.5.29.4.   Reguleerimisandmed: …
1.2.4.5.29.5.   Certificate of the vehicle on petrol, if already granted: …1.2.4.5.29.5.   Bensiinisõiduki tüübikinnitustõend, kui selline on juba antud: …
1.2.5.   Cooling system: (liquid/air) (2)1.2.5.   Jahutussüsteem: (vedelik-/õhkjahutus) (2)
(1)  Specify the tolerance.(1)  Märkida lubatud hälve.
(2)  Strike out what does not apply.(2)  Mittevajalik läbi kriipsutada.
ANNEX 2ALISA 2A
ARRANGEMENT OF THE CNG/LNG COMPONENT TYPE-APPROVAL MARKSURUMAAGAASI/VEELDATUD MAAGAASI OSA TÜÜBIKINNITUSMÄRGI KUJUNDUS
(See paragraph 7.2 of this Regulation)(vt käesoleva eeskirja punkt 7.2)
The above approval mark affixed to the CNG and/or LNG component shows that this component has been approved in Italy (E 3), pursuant to Regulation No 110 under approval number 012439. The first two digits of the approval number indicate that the approval was granted in accordance with the requirements of Regulation No 110 as amended by the 01 series of amendments.Kui CNG- ja/või LNG-osale on kantud eespool kujutatud tüübikinnitusmärk, näitab see, et asjaomane osa on saanud Itaalias (E3) eeskirja nr 110 kohase tüübikinnituse numbriga 012439. Tüübikinnitusnumbri kaks esimest kohta näitavad, et tüübikinnitus on antud vastavalt 01-seeria muudatustega muudetud eeskirja nr 110 nõuetele.
The letter ‘L’ indicates that the product is suitable for use with LNG.L-täht näitab, et toode sobib kasutamiseks veeldatud maagaasiga (LNG).
The letter ‘M’ indicates that the product is suitable in moderate temperatures.M-täht näitab, et toode sobib kasutamiseks mõõdukal temperatuuril.
The letter ‘C’ indicates that the product is suitable in cold temperatures.C-täht näitab, et toode sobib kasutamiseks külmal temperatuuril.
ANNEX 2BLISA 2B
AddendumLisaleht
1.   Additional information concerning the type-approval of a type of CNG/LNG components pursuant to Regulation No 1101.   Lisateave seoses eeskirja nr 110 kohase CNG-/LNG-osade tüübikinnitusega
1.1.   Natural Gas Storage System1.1.   Maagaasi hoiusüsteem
1.1.1.   Container(s) or cylinder(s) (for CNG system)1.1.1.   Mahuti(d) või balloon(id) (CNG seadmestikus)
1.1.1.1.   Dimensions: …1.1.1.1.   Mõõtmed: …
1.1.1.2.   Material: …1.1.1.2.   Materjal: …
1.1.2.   Tank(s) or vessel(s) (for LNG system)1.1.2.   Paak (paagid) või anum(ad) (LNG seadmestikus)
1.1.2.1.   Capacity: …1.1.2.1.   Mahutavus: …
1.1.2.2.   Material: …1.1.2.2.   Materjal: …
1.2.   Pressure indicator1.2.   Rõhuindikaator
1.2.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.2.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.2.2.   Material: …1.2.2.   Materjal: …
1.3.   Pressure relief valve (discharge valve)1.3.   Kaitseklapp (rõhuklapp)
1.3.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.3.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.3.2.   Material: …1.3.2.   Materjal: …
1.4.   Automatic valve(s)1.4.   Automaatventiil(id)
1.4.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.4.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.4.2.   Material: …1.4.2.   Materjal: …
1.5.   Excess flow valve1.5.   Ülevooluklapp
1.5.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.5.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.5.2.   Material: …1.5.2.   Materjal: …
1.6.   Gas-tight housing1.6.   Gaasikindel kaitsekest
1.6.1.   Working pressure(s): … MPa1.6.1.   Töörõhk (-rõhud): … MPa
1.6.2.   Material: …1.6.2.   Materjal: …
1.7.   Pressure regulator(s)1.7.   Rõhuregulaator(id)
1.7.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.7.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.7.2.   Material: …1.7.2.   Materjal: …
1.8.   Non-return valve(s) or check valve(s)1.8.   Tagasilöögiklapp või kontrollklapp (-klapid)
1.8.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.8.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.8.2.   Material: …1.8.2.   Materjal: …
1.9.   Pressure relief device (temperature triggered)1.9.   Rõhuvabastusseade (temperatuurile reageeriv)
1.9.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.9.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.9.2.   Material: …1.9.2.   Materjal: …
1.10.   Manual valve1.10.   Manuaalventiil
1.10.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.10.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.10.2.   Material: …1.10.2.   Materjal: …
1.11.   Flexible fuel lines1.11.   Painduvad kütusevoolikud
1.11.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.11.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.11.2.   Material: …1.11.2.   Materjal: …
1.12.   Filling unit or receptacle1.12.   Täiteüksus või -toru
1.12.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.12.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.12.2.   Material: …1.12.2.   Materjal: …
1.13.   Gas injector(s)1.13.   Gaasiinjektor(id)
1.13.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.13.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.13.2.   Material: …1.13.2.   Materjal: …
1.14.   Gas flow adjuster1.14.   Gaasivoolu reguleerseade
1.14.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.14.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.14.2.   Material: …1.14.2.   Materjal: …
1.15.   Gas/air mixer1.15.   Gaasi ja õhu segaja
1.15.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.15.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.15.2.   Material: …1.15.2.   Materjal: …
1.16.   Electronic control unit1.16.   Elektrooniline kontrollplokk
1.16.1.   Basic software principles: …1.16.1.   Peamised tarkvarapõhimõtted: …
1.17.   Pressure and temperature sensor(s)1.17.   Rõhu- ja temperatuuriandur(id)
1.17.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.17.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.17.2.   Material: …1.17.2.   Materjal: …
1.18.   CNG filter(s)1.18.   Surumaagaasi filter (-filtrid)
1.18.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.18.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.18.2.   Material: …1.18.2.   Materjal: …
1.19.   PRD (pressure triggered)1.19.   Rõhuvabastusseade (rõhule reageeriv)
1.19.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.19.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.19.2.   Material: …1.19.2.   Materjal: …
1.20.   Fuel rail(s)1.20.   Kütusejuhik(ud)
1.20.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.20.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.20.2.   Material: …1.20.2.   Materjal: …
1.21.   Heat Exchanger(s)/Vaporiser(s)1.21.   Soojusvaheti(d)/aurusti(d)
1.21.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.21.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.21.2.   Material: …1.21.2.   Materjal: …
1.22.   Natural gas detector(s):1.22.   Maagaasidetektor(id)
1.22.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.22.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.22.2.   Material …1.22.2.   Materjal …
1.23.   LNG filling receptacle(s)1.23.   LNG täitetoru(d)
1.23.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.23.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.23.2.   Material: …1.23.2.   Materjal: …
1.24.   LNG pressure control regulator(s)1.24.   LNG rõhuregulaator(id)
1.24.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.24.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.24.2.   Material: …1.24.2.   Materjal: …
1.25.   LNG pressure and/or temperature sensor(s)1.25.   LNG rõhu- ja/või temperatuuriandur(id)
1.25.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.25.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.25.2.   Material: …1.25.2.   Materjal: …
1.26.   LNG manual valve(s)1.26.   LNG manuaalventiil(id)
1.26.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.26.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.26.2.   Material: …1.26.2.   Materjal: …
1.27.   LNG automatic valve(s)1.27.   LNG automaatventiil(id)
1.27.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.27.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.27.2.   Material: …1.27.2.   Materjal: …
1.28.   LNG non-return valve(s)1.28.   LNG tagasilöögiklapp (-klapid)
1.28.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.28.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.28.2.   Material: …1.28.2.   Materjal: …
1.29.   LNG pressure relief valve(s)1.29.   LNG kaitseklapp (-klapid)
1.29.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.29.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.29.2.   Material: …1.29.2.   Materjal: …
1.30.   LNG excess flow valve(s)1.30.   LNG ülevooluklapp (-klapid)
1.30.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.30.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.30.2.   Material: …1.30.2.   Materjal: …
1.31.   LNG fuel pump(s)1.31.   LNG-kütusepump (-pumbad)
1.31.1.   Working pressure(s) (1): … MPa1.31.1.   Töörõhk (-rõhud) (1): … MPa
1.31.2.   Material: …1.31.2.   Materjal: …
(1)  Specify the tolerance.(1)  Märkida lubatud hälve.
ANNEX 2CLISA 2C
ARRANGEMENT OF APPROVAL MARKSTÜÜBIKINNITUSMÄRGI KUJUNDUS
MODEL ANÄIDIS A
(See paragraph 17.2 of this Regulation)(vt käesoleva eeskirja punkt 17.2)
The above approval mark affixed to a vehicle shows that the vehicle has, with regard to the installation of CNG/LNG system for the use of natural gas for propulsion, been approved in Italy (E 3), pursuant to Regulation No 110 under approval number 012439. The first two digits of the approval number indicate that the approval was granted in accordance with the requirements of Regulation No 110 as amended by the 01 series of amendments.Kui sõidukile on kantud eespool kujutatud tüübikinnitusmärk, näitab see, et sõiduk on saanud Itaalias (E3) eeskirja nr 110 kohase tüübikinnituse numbriga 012439 seoses kütusena surumaagaasi/veeldatud maagaasi kasutamiseks paigaldatud seadmestikuga. Tüübikinnitusnumbri kaks esimest kohta näitavad, et tüübikinnitus on antud vastavalt 01-seeria muudatustega muudetud eeskirja nr 110 nõuetele.
The letter ‘L’ indicates that the product is suitable for use with LNG.L-täht näitab, et toode sobib kasutamiseks veeldatud maagaasiga (LNG).
The letter ‘M’ indicates that the product is suitable in moderate temperatures.M-täht näitab, et toode sobib kasutamiseks mõõdukal temperatuuril.
The letter ‘C’ indicates that the product is suitable in cold temperatures.C-täht näitab, et toode sobib kasutamiseks külmal temperatuuril.
MODEL BNÄIDIS B
(See paragraph 17.2 of this Regulation)(vt käesoleva eeskirja punkt 17.2)
The above approval mark affixed to a vehicle shows that the vehicle has, with regard to the installation of CNG/LNG system for the use of natural gas for propulsion, been approved in Italy (E 3), pursuant to Regulation No 110 under approval number 012439. The first two digits of the approval number indicate that at the date the approval was granted in accordance with the requirements of Regulation No 110 as amended by the 01 series of amendments and that Regulation No 83 included the 05 series of amendments.Kui sõidukile on kantud eespool kujutatud tüübikinnitusmärk, näitab see, et sõiduk on saanud Itaalias (E3) eeskirja nr 110 kohase tüübikinnituse numbriga 012439 seoses kütusena surumaagaasi/veeldatud maagaasi kasutamiseks paigaldatud seadmestikuga. Tüübikinnitusnumbri kaks esimest kohta näitavad, et tüübikinnitus on antud vastavalt 01-seeria muudatustega muudetud eeskirja nr 110 nõuetele ja et eeskiri nr 83 hõlmas muudatuste seeriat 05.
The letter ‘L’ indicates that the product is suitable for use with LNG.L-täht näitab, et toode sobib kasutamiseks veeldatud maagaasiga (LNG).
The letter ‘M’ indicates that the product is suitable in moderate temperatures.M-täht näitab, et toode sobib kasutamiseks mõõdukal temperatuuril.
The letter ‘C’ indicates that the product is suitable in cold temperatures.C-täht näitab, et toode sobib kasutamiseks külmal temperatuuril.
ANNEX 2DLISA 2D
ANNEX 3LISA 3
ON-BOARD STORAGE OF NATURAL GAS AS A FUEL FOR AUTOMOTIVE VEHICLESMAAGAASIKÜTUSE HOIDMINE MOOTORSÕIDUKIS
1.   SCOPE1.   REGULEERIMISALA
1.1.   Annex 3A sets out minimum requirements for light-weight refillable gas cylinders. The cylinders are intended only for the on-board storage of high pressure compressed natural gas as a fuel for automotive vehicles to which the cylinders are to be fixed. Cylinders may be of any steel, aluminium or non-metallic material, design or method of manufacture suitable for the specified service conditions. This annex also covers stainless steel metal liners of seamless or welded construction.1.1.   Lisas 3A on sätestatud kergekaaluliste korduvalt täidetavate gaasiballoonide miinimumnõuded. Balloonid on ette nähtud ainult kõrge rõhu all surumaagaasi hoidmiseks sõidukites, mille kütusena surumaagaasi kasutatakse. Balloonid võivad olla valmistatud mis tahes teras-, alumiinium- või mittemetalsest materjalist, mis tahes disainilahendusega või tootmismeetodil, mis sobib kavandatud kasutuse tingimustele. Käesolevas lisas sätestatut kohaldatakse ka roostevabast terasest ühendusõmbluseta või keevitatud konstruktsiooniga metallvooderdiste suhtes.
1.2.   Annex 3B sets out minimum requirements for refillable fuel tanks for liquefied natural gas (LNG) used in vehicles as well as the testing methods required.1.2.   Lisas 3B on sätestatud sõidukites kasutatava veeldatud maagaasiga (LNG) korduvalt täidetavate kütusepaakide miinimumnõuded ja nõutavad katsemeetodid.
ANNEX 3ALISA 3A
GAS CYLINDERS — HIGH PRESSURE CYLINDER FOR THE ON-BOARD STORAGE OF CNG COMPRESSED NATURAL GAS AS A FUEL FOR AUTOMOTIVE VEHICLESGAASIBALLOONID – MOOTORSÕIDUKIS SURUMAAGAASIKÜTUSE HOIDMISE KÕRGRÕHUBALLOONID
1.   SCOPE1.   REGULEERIMISALA
Cylinders covered by this annex are classified in Class 0, as described in paragraph 3 of this Regulation, and are:Käesolevas lisas sätestatut kohaldatakse balloonide suhtes, mis kuuluvad käesoleva eeskirja punktis 3 kirjeldatud klassi 0, ja need on:
CNG-1 | MetalCNG-1 | metall;
CNG-2 | Metal liner reinforced with resin impregnated continuous filament (hoop wrapped)CNG-2 | vaiguga immutatud filamendiga tugevdatud metallvooderdis (rõngasmähis);
CNG-3 | Metal liner reinforced with resin impregnated continuous filament (fully wrapped)CNG-3 | vaiguga immutatud filamendiga tugevdatud metallvooderdis (täismähis);
CNG-4 | Resin impregnated continuous filament with a non-metallic liner (all composite)CNG-4 | vaiguga immutatud filament mittemetalse vooderdisega (täiskomposiit).
Service conditions to which the cylinders will be subjected are detailed in paragraph 4 of this annex. This annex is based upon a working pressure for natural gas as a fuel of 20 MPa settled at 15 °C with a maximum filling pressure of 26 MPa. Other working pressures can be accommodated by adjusting the pressure by the appropriate factor (ratio). For example, a 25 MPa working pressure system will require pressures to be multiplied by 1,25.Tingimusi, milles balloone kasutatakse, on üksikasjalikult kirjeldatud käesoleva lisa punktis 4. Käesoleva lisa aluseks võetakse maagaasi kui kütuse töörõhk 20 MPa 15 °C juures maksimaalse täitmisrõhuga 26 MPa. Teiste töörõhkude puhul tuleb rõhud korrutada vastava teguriga. Näiteks 25 MPa töörõhuga süsteemi puhul tuleb rõhud korrutada 1,25ga.
The service life of the cylinder shall be defined by the manufacturer and may vary with applications. Definition of service life is based upon filling the cylinders 1 000 times a year for a minimum of 15 000 fills. The maximum service life shall be 20 years.Ballooni kasutusea määrab kindlaks tootja ja see võib erineda sõltuvalt rakendusviisist. Kasutusea määramisel võetakse aluseks ballooni täitmine 1 000 korda aastas ning kokku vähemalt 15 000 täitmist. Maksimaalne kasutusiga on 20 aastat.
For metal and metal-lined cylinders, the cylinder life is based upon the rate of fatigue crack growth. The ultrasonic inspection, or equivalent, of each cylinder or liner is required to ensure the absence of flaws which exceed the maximum allowable size. This approach permits the optimised design and manufacture of light weight cylinders for natural gas vehicle service.Metallist ja metallvooderdisega balloonidel põhineb kasutusiga väsimuspragude hulga kasvul. Tagamaks maksimaalset lubatud suurust ületavate pragude puudumist, on vaja iga ballooni või vooderdise ultrahelidefektoskoopiat või sellega samaväärset uuringut. Taoline käsitlus võimaldab kergekaalulisi sõidukites kasutatavaid maagaasiballoone optimaalselt projekteerida ja valmistada.
For all-composite cylinders with non-metallic non-load bearing liners the ‘safe life’ is demonstrated by appropriate design methods, design qualification testing and manufacturing controls.Mittemetalse mittekandva vooderdisega täiskomposiitballoonide puhul tõestatakse „ohutus” sobiva projekteerimisega, disainilahenduse kvalifitseerumiskatsetega ja tootmiskontrollidega.
2.   REFERENCES (SEE PARAGRAPH 2 OF THIS REGULATION)2.   VIITED (VT KÄESOLEVA EESKIRJA PUNKT 2)
3.   DEFINITIONS (SEE PARAGRAPH 4 OF THIS REGULATION)3.   MÕISTED (VT KÄESOLEVA EESKIRJA PUNKT 4)
4.   SERVICE CONDITIONS4.   KASUTUSTINGIMUSED
4.1.   General4.1.   Üldnõuded
4.1.1.   Standard service conditions4.1.1.   Kasutuse standardtingimused
The standard service conditions specified in this section are provided as a basis for the design, manufacture, inspection, testing, and approval of cylinders that are to be mounted permanently on vehicles and used to store natural gas at ambient temperatures for use as a fuel on vehicles.Käesolevas jaotises kirjeldatud kasutuse standardtingimused on kehtestatud selliste balloonide disainilahenduse, tootmise, kontrolli, katsetamise ja tüübikinnitamise andmise aluseks, mis on ette nähtud sõidukitele püsivalt paigaldamiseks ja ümbritseva õhu temperatuuril sõidukikütusena kasutatava maagaasi hoidmiseks.
4.1.2.   Use of cylinders4.1.2.   Balloonide kasutus
The service conditions specified are also intended to provide information on how cylinders made to this Regulation may safely be used to:Käesolevas eeskirjas sätestatud kasutustingimuste eesmärk on samuti anda teavet käesoleva eeskirja kohaselt valmistatud balloonide ohutu kasutamise kohta:
(a) | Manufacturers of cylinders;a) | balloonide tootjatele;
(b) | Owners of cylinders;b) | balloonide omanikele;
(c) | Designers or contractors responsible for the installation of cylinders;c) | projekteerijatele või balloonide paigalduse eest vastutavatele töövõtjatele;
(d) | Designers or owners of equipment used to refuel vehicle cylinders;d) | sõidukiballoonide täitmise seadmete projekteerijatele ja omanikele;
(e) | Suppliers of natural gas; ande) | maagaasimüüjatele ja
(f) | Regulatory authorities who have jurisdiction over cylinder use.f) | kasutust reguleerivatele asutustele.
4.1.3.   Service life4.1.3.   Kasutusiga
The service life for which cylinders are safe shall be specified by the cylinder designer on the basis of use under service conditions specified herein. The maximum service life shall be 20 years.Ohutu kasutusea määrab ballooni projekteerija käesolevas eeskirjas määratud kasutustingimuste alusel. Maksimaalne kasutusiga on 20 aastat.
4.1.4.   Periodic requalification4.1.4.   Korraline kvaliteedikinnitamine
Recommendations for periodic requalification by visual inspection or testing during the service life shall be provided by the cylinder manufacturer on the basis of use under service conditions specified herein. Each cylinder shall be visually inspected at least every 48 months after the date of its entry into service on the vehicle (vehicle registration), and at the time of any reinstallation, for external damage and deterioration, including under the support straps. The visual inspection shall be performed by a competent agency approved or recognised by the Regulatory Authority, in accordance with the manufacturer's specifications: Cylinders without label containing mandatory information or with labels containing mandatory information that are illegible in any way shall be removed from service. If the cylinder can be positively identified by manufacturer and serial number, a replacement label may be applied, allowing the cylinder to remain in service.Soovitused kasutusea jooksul tehtavaks korraliseks kvaliteedikinnitamiseks visuaalse kontrolli või katsetamise teel annab balloonitootja käesolevate kasutustingimuste alusel. Iga ballooni ja toetusrihmasid tuleb vähemalt iga 48 kuu järel arvates sõiduki ekspluatatsiooni andmise (sõiduki registreerimise) kuupäevast ning iga uuesti paigaldamise ajal väliskahjude ja halvenemise suhtes visuaalselt kontrollida. Välise vaatluse peab vastavalt tootja ettekirjutustele teostama kasutust reguleeriva asutuse tunnustatud pädev isik. Ilma kohustuslikku teavet sisaldavate siltideta või loetamatu kohustusliku teabega siltidega balloonid tuleb kasutusest kõrvaldada. Kui ballooni on võimalik tootja ja seerianumbri järgi identifitseerida, võib kinnitada asendussildi, et ballooni saaks edasi kasutada.
4.1.4.1.   Cylinders involved in collisions4.1.4.1.   Kokkupõrkes osalenud sõidukite balloonid
Cylinders which have been involved in a vehicle collision shall be re-inspected by an agency authorised by the manufacturer, unless otherwise directed by the Authority having jurisdiction. A cylinder that has not experienced any impact damage from the collision may be returned to service, otherwise the cylinder shall be returned to the manufacturer for evaluation.Kokkupõrkes osalenud sõidukite balloonid kontrollitakse uuesti üle tootja volitatud isiku poolt, juhul kui pädev asutus ei ole teisiti ette näinud. Balloonid, mis ei saanud kokkupõrkes kahju, võib uuesti kasutusse võtta, vastasel juhul saadetakse need tootjale hindamiseks tagasi.
4.1.4.2.   Cylinders involved in fires4.1.4.2.   Tules olnud balloonid
Cylinders which have been subject to the action of fire shall be re-inspected by an agency authorised by the manufacturer, or condemned and removed from service.Tulest mõjutada saanud balloonid kontrollitakse tootja volitatud isiku poolt uuesti üle või tunnistatakse kõlbmatuks ja kõrvaldatakse kasutusest.
4.2.   Maximum pressures4.2.   Maksimumrõhud
The cylinder pressure shall be limited to the following:Balloonirõhk on piiratud järgmiselt:
(a) | A pressure that would settle to 20 MPa at a settled temperature of 15 °C;a) | rõhk, mis väljareguleeritud temperatuuri 15 °C juures on 20 MPa;
(b) | 26 MPa, immediately after filling, regardless of temperature.b) | vahetult pärast täitmist ning olenemata temperatuurist 26 MPa.
4.3.   Maximum number of filling cycles4.3.   Maksimaalne tankimiskordade arv
Cylinders are designed to be filled up to a settled pressure of 20 MPa (200 bar) at a settled gas temperature of 15 °C for up to 1 000 times per year of service.Balloonid on projekteeritud tankimiseks väljareguleeritud rõhuni 20 MPa (200 baari) väljareguleeritud gaasitemperatuuri 15 °C juures kuni 1 000 korda kasutusea aasta kohta.
4.4.   Temperature range4.4.   Temperatuurivahemik
4.4.1.   Settled gas temperature4.4.1.   Väljareguleeritud gaasitemperatuur
Settled temperature of gas in cylinders may vary from a minimum of – 40 °C to a maximum of 65 °C.Balloonis oleva gaasi väljareguleeritud temperatuur peab olema vahemikus – 40 °C kuni 65 °C.
4.4.2.   Cylinder temperatures4.4.2.   Balloonitemperatuurid
The temperature of the cylinder materials may vary from a minimum of – 40 °C to a maximum of + 82 °C.Balloonimaterjalide temperatuur peab olema vahemikus – 40 °C kuni + 82 °C.
Temperatures over + 65 °C may be sufficiently local, or of short enough duration, that the temperature of gas in the cylinder never exceeds + 65 °C, except under the conditions of paragraph 4.4.3 below.Temperatuurid üle + 65 °C võivad esineda piisavalt lokaalselt või piisavalt lühiajaliselt, et balloonis oleva gaasi temperatuur ei ületaks kunagi + 65 °C, v.a punktis 4.4.3 osutatud tingimuste korral.
4.4.3.   Transient temperatures4.4.3.   Lühiajalised temperatuurid
Developed gas temperatures during filling and discharge may vary beyond the limits of paragraph 4.4.1 above.Gaasi temperatuurid tankimise ja väljalaskmise ajal võivad ületada punktis 4.4.1 esitatud piirmäärasid.
4.5.   Gas composition4.5.   Gaasi koostis
Methanol and/or glycol shall not be deliberately added to the natural gas. The cylinder should be designed to tolerate being filled with natural gas meeting any of the following three conditions:Maagaasile ei tohi tahtlikult lisada metanooli ega glükooli. Balloon peab olema projekteeritud nii, et see talub täitmist maagaasiga, mis vastab ühele kolmest tingimusest:
(a) | SAE J1616a) | SAE J1616
(b) | Dry gas | Water vapour would normally be limited to less than 32 mg/m3 at a pressure dew point of – 9 °C at 20 MPa. There would be no constituent limits for dry gas, except for: |   | Hydrogen sulphide and other soluble sulphides: 23 mg/m3 |   | Oxygen: 1 per cent by volume | Hydrogen shall be limited to 2 per cent by volume when cylinders are manufactured from steel with an ultimate tensile strength exceeding 950 MPa;b) | kuiv gaas | Veeaurusisalduse tavaline piirnorm on 32 mg/m3 kastepunkti – 9 °C 20 MPa rõhu juures. Kuivale gaasile ei esitata koostise piiranguid, v.a: |   | vesiniksulfiidi ja teiste lahustuvate sulfiidide sisaldus: 23 mg/m3; |   | hapnikusisaldus: 1 mahuprotsent. | Lubatud vesinikusisaldus on kuni 2 mahuprotsenti, kui balloone valmistatakse terasest, mille maksimaalne tõmbetugevus ületab 950 MPa.
(c) | Wet gas | Gas that contains water content higher than (b) normally meets the following constituent limits; |   | Hydrogen sulphide and other soluble sulphides: 23 mg/m3 |   | Oxygen: 1 per cent by volume |   | Carbon dioxide: 4 per cent by volume |   | Hydrogen: 0,1 per cent by volume | Under wet gas conditions, a minimum of 1 mg of compressor oil per kg of gas is necessary to protect metallic cylinders and liners.c) | niiske gaas | Gaas, mille veesisaldus on punktis b nimetatud tavanormist suurem, peab vastama järgmistele maksimaalse sisalduse tingimustele: |   | vesiniksulfiidi ja teiste lahustuvate sulfiidide sisaldus: 23 mg/m3; |   | hapnikusisaldus: 1 mahuprotsent; |   | süsinikdioksiid: 4 mahuprotsenti; |   | vesinik: 0,1 mahuprotsenti. | Niiske gaasi tingimustes on vajalik vähemalt 1 mg kompressoriõli gaasi 1 kg kohta, et kaitsta metallballoone ja -vooderdisi.
4.6.   External surfaces4.6.   Välispinnad
Cylinders are not designed for continuous exposure to mechanical or chemical attack, e.g. leakage from cargo that may be carried on vehicles or severe abrasion damage from road conditions, and shall comply with recognised installation standards. However, cylinder external surfaces may be inadvertently exposed to:Balloonid ei ole projekteeritud nii, et nad peaksid vastu pidevale mehhaanilisele või keemilisele mõjule, nt sõidukil veetava koorma lekkele või tõsistele teetingimustest tulenevatele hõõrdumistele, ning nende paigaldus peab vastama tunnustatud paigaldamisnõuetele. Siiski võib ballooni välispind puutuda kokku:
(a) | Water, either by intermittent immersion or road spray;a) | veega, vahelduva sissepritse või teelt pritsimise kaudu;
(b) | Salt, due to the operation of the vehicle near the ocean or where ice melting salt is used;b) | soolaga, kui sõidukit kasutatakse ookeani läheduses või kohas, kus soola kasutatakse jää sulatamiseks;
(c) | Ultra-violet radiation from sunlight;c) | päikese ultraviolettkiirgusega;
(d) | Impact of gravel;d) | kruusaga;
(e) | Solvents, acids and alkalis, fertilizers; ande) | lahustite, hapete ja leelistega, väetistega ning
(f) | Automotive fluids, including gasoline, hydraulic fluids, glycol and oils.f) | sõidukivedelikega, sh bensiini, hüdraulikavedelike, glükooli ja õlidega.
4.7.   Gas permeation or leakage4.7.   Gaasi imbumine või leke
Cylinders may be located in enclosed spaces for extended periods of time. Permeation of gas through the cylinder wall or leakage between the end connections and the liner shall be considered in the design.Balloone võidakse hoida pikaajaliselt suletud ruumides. Asjaomases disainilahenduses tuleb arvestada gaasi imbumisega läbi ballooni seinte või lekkega vooderdise ja ühenduskohtade vahelt.
5.   DESIGN APPROVAL5.   DISAINILAHENDUSE KINNITUS
5.1.   General5.1.   Üldnõuded
The following information shall be submitted by the cylinder designer with a request for approval to the Type-Approval Authority:Koos tüübikinnituse taotlusega peab ballooni projekteerija edastama tüübikinnitusasutusele järgmise teabe:
(a) | Statement of service (paragraph 5.2);a) | kasutustingimused (punkt 5.2);
(b) | Design data (paragraph 5.3);b) | disainilahenduse andmed (punkt 5.3);
(c) | Manufacturing data (paragraph 5.4);c) | tootmisandmed (punkt 5.4);
(d) | Quality system (paragraph 5.5);d) | kvaliteedisüsteem (punkt 5.5);
(e) | Fracture performance and NDE (Non Destructive Examination) defect size (paragraph 5.6);e) | purunemissitkuse ja purunevuse katsete tulemused (punkt 5.6);
(f) | Specification sheet (paragraph 5.7);f) | spetsifikaat (punkt 5.7);
(g) | Additional supporting data (paragraph 5.8).g) | täiendavad tõendusandmed (punkt 5.8).
For cylinders designed in accordance with ISO 9809, it is not required to provide the stress analysis report in paragraph 5.3.2 or the information in paragraph 5.6.Standardi ISO 9809 kohaselt projekteeritud balloonide puhul ei nõuta punktis 5.3.2 nimetatud survekatsete aruannet ega punktis 5.6 nimetatud teavet.
5.2.   Statement of service5.2.   Kasutustingimused
The purpose of this statement of service is to guide users and installers of cylinders as well as to inform the approving Type-Approval Authority, or their designated representative. The statement of service shall include:Nimetatud tingimuste eesmärk on juhendada balloonide kasutajaid ja paigaldajaid ning teavitada tüübikinnitusasutusi või nende volitatud esindajaid. Kasutustingimused peavad sisaldama järgmisi andmeid:
(a) | A statement that the cylinder design is suitable for use in the service conditions defined in paragraph 4 for the service life of the cylinder;a) | kinnitus, et ballooni disainilahendus sobib punktis 4 kirjeldatud tingimustes kasutamiseks ballooni kasutusea jooksul;
(b) | The service life;b) | kasutusiga;
(c) | The minimum in-service test and/or inspection requirements;c) | kasutuse jooksul katsetamise ja/või kontrollimise miinimumnõuded;
(d) | The pressure relief devices and/or insulation required;d) | vajalikud rõhuvabastusseadmed ja/või isolatsioon;
(e) | Support methods, protective coatings, etc., required but not provided;e) | kinnitusviisid, katted jne, mida on vaja, kuid mis ei kuulu põhivarustuse juurde;
(f) | A description of the cylinder design;f) | ballooni disainilahenduse kirjeldus;
(g) | Any other information necessary to ensure the safe use and inspection of the cylinder.g) | ballooni ohutuks kasutamiseks ja kontrollimiseks vajalik muu teave.
5.3.   Design data5.3.   Disainilahenduse andmed
5.3.1.   Drawings5.3.1.   Joonised
Drawings shall show the following as a minimum:Joonistel peavad olema näidatud vähemalt järgmised üksikasjad:
(a) | Title, reference number, date of issue, and revision numbers with dates of issue if applicable;a) | pealkiri, viitenumber, väljaandmise kuupäev ning vajaduse korral kontrollinumbrid koos väljaandmise kuupäevadega;
(b) | Reference to this Regulation and the cylinder type;b) | viide käesolevale eeskirjale ja balloonitüübile;
(c) | All dimensions complete with tolerances, including details of end closure shapes with minimum thicknesses and of openings;c) | kõik mõõtmed koos lubatud hälvetega, sh üksikasjad kinnituste kujude kohta koos minimaalsete paksustega ja avadega;
(d) | Mass, complete with tolerance, of cylinders;d) | ballooni mass koos lubatud hälvetega;
(e) | Material specifications, complete with minimum mechanical and chemical properties or tolerance ranges and, for metal cylinders or metal liners, the specified hardness range;e) | materjalide spetsifikatsioon koos minimaalsete nõutavate mehaaniliste ja keemiliste omadustega ja lubatud hälvetega ning metallballoonide ja metallvooderdiste puhul ette nähtud kõvadusvahemik;
(f) | Other data such as, auto-frettage pressure range, minimum test pressure, details of the fire protection system and of the exterior protective coating.f) | muud andmed, nagu automaatse pingestamise survevahemik, minimaalne katserõhk, tulekaitsesüsteemi ja välise kaitsva katte üksikasjad.
5.3.2.   Stress analysis report5.3.2.   Pingeanalüüsi aruanne
A finite element stress analysis or other stress analysis shall be provided;Tuleb esitada lõplikel elementidel põhinev pingeanalüüs või muu pingeanalüüs.
A table summarising the calculated stresses in the report shall be provided.Tuleb esitada tabel, milles võetakse kokku aruandes välja arvutatud pinged.
5.3.3.   Material test data5.3.3.   Materjalikatse andmed
A detailed description of the materials and tolerances of the materials properties used in the design shall be provided. Test data shall also be presented characterising the mechanical properties and the suitability of the materials for service under the conditions specified in paragraph 4 above.Tuleb esitada üksikasjalik disainilahenduses kasutatavate materjalide kirjeldus ning materjalide puhul lubatud hälbed. Esitatakse ka katseandmed, mis iseloomustavad materjalide mehaanilisi omadusi ja sobivust punktis 4 kirjeldatud tingimustes kasutamiseks.
5.3.4.   Design qualification test data5.3.4.   Disainilahenduse kvalifitseerumise katsete andmed
The cylinder material, design, manufacture and examination shall be provided to be adequate for their intended service by meeting the requirements of the tests required for the particular cylinder design, when tested in accordance with the relevant methods of test detailed in Appendix A to this annex.Tuleb näidata, et ballooni materjal, disainilahendus, valmistamine ja kontrollimine on kavandatud kasutuseks sobivad, näidates, et need vastavad käesoleva lisa liites A kirjeldatud meetoditega katsetamisel konkreetse ballooni disainilahenduse puhul nõutavate katsete tingimustele.
The test data shall also document the dimensions, wall thicknesses and weights of each of the test cylinders.Katseandmetes peavad olema dokumenteeritud ka mõõtmed, seinapaksused ja iga katseballooni kaal.
5.3.5.   Fire protection5.3.5.   Tulekaitse
The arrangement of pressure relief devices that will protect the cylinder from sudden rupture when exposed to the fire conditions in paragraph A.15 of Appendix A to this annex shall be specified. Test data shall substantiate the effectiveness of the specified fire protection system.Tuleb esitada kirjeldus, kuidas on seadistatud rõhuvabastusseadmed, mis kaitsevad ballooni äkilise lõhkemise eest käesoleva lisa liite A punktis A.15 kirjeldatud tuletingimustega kokku puutudes. Katseandmed peavad tõendama ettenähtud tulekaitsesüsteemi tõhusust.
5.3.6.   Cylinder supports5.3.6.   Ballooni kandedetailid
Details of cylinder supports or support requirements shall be provided in accordance with paragraph 6.11 of this annex.Vastavalt käesoleva lisa punktile 6.11 tuleb esitada ballooni kandedetailide üksikasjalik kirjeldus või kandedetailidele esitatavad nõuded.
5.4.   Manufacturing data5.4.   Tootmisandmed
Details of all fabrication processes, non-destructive examinations, production tests and batch tests shall be provided; The tolerances for all production processes such as heat treatment, end forming, resin mix ratio, filament winding tension and speed, curing times and temperatures, and auto-frettage procedures shall be specified. Surface finish, thread details, acceptance criteria for ultrasonic scanning (or equivalent), and maximum lot sizes for batch tests shall also be specified.Tuleb esitada kõigi tootmisprotsesside, mittepurustavate uuringute, tootmiskatsete ja partiikatsete üksikasjalikud andmed; esitada kõigi tootmisprotsesside, nagu kuumtöötlemine ja lõppvormimine, lubatud hälbed, vaigusegu proportsioonid, filamendi mähkimispinge ja -kiirus, kõvendamise ajad ja temperatuurid, automaatse pingestamise protseduurid. Samuti tuleb täpsustada pinna kattematerjal, keermete üksikasjad, ultraheliuuringu (või samaväärse uuringu) vastuvõetavuskriteeriumid ning partiikatsete maksimaalsed partiide suurused.
5.5.   (Not allocated)5.5.   (Puudub)
5.6.   Fracture performance and NDE defect size5.6.   Purunemissitkuse katses ja mittepurustavas uuringus lubatud hälbed
5.6.1.   Fracture performance5.6.1.   Purunemissitkus
The manufacturer shall demonstrate the Leak-Before-Break performance of the design as described in paragraph 6.7.Tootja peab tõendama disainilahenduse toimimist lekib-enne-kui-puruneb-põhimõttel, nagu kirjeldatud punktis 6.7.
5.6.2.   NDE defect size5.6.2.   Mittepurustavas uuringus lubatud hälbed
Using the approach described in paragraph 6.15.2 the manufacturer shall establish the maximum defect size for non-destructive examination which will prevent the failure of the cylinder during its service life due to fatigue, or failure of the cylinder by rupture.Punktis 6.15.2 kirjeldatud meetodit kasutades peab tootja määrama purunevuse katse jaoks suurima lubatud hälbe suuruse, mis hoiab ballooni kasutusea jooksul ära selle kulumisest või rebenemisest tuleneva rikke.
5.7.   Specification sheet5.7.   Spetsifikaat
A summary of the documents providing the information required in paragraph 5.1 above shall be listed on a specification sheet for each cylinder design. The title, reference number, revision numbers and dates of original issue and version issues of each document shall be given. All documents shall be signed or initialled by the issuer. The specification sheet shall be given a number, and revision numbers if applicable, that can be used to designate the cylinder design and shall carry the signature of the engineer responsible for the design. Space shall be provided on the specification sheet for a stamp indicating registration of the design.Iga balloonilahenduse kohta tuleb spetsifikaadil esitada punktis 5.1 nõutavat teavet sisaldavate dokumentide kokkuvõttev loend. Esitada tuleb iga dokumendi pealkiri, viitenumber, kontrollinumbrid ning algversiooni väljaandmise ja teiste versioonide väljaandmiste kuupäevad. Kõigil dokumentidel peavad olema väljaandja allkiri või initsiaalid. Spetsifikaadile määratakse number ja vajaduse korral kontrollinumbrid, mida saab kasutada ballooni disainilahenduse eristamiseks, ning spetsifikaadil peab olema kavandi eest vastutava inseneri allkiri. Spetsifikaadil peab olema eraldatud koht kavandi registreerimist kinnitava templi jaoks.
5.8.   Additional supporting data5.8.   Täiendavad tõendamisandmed
Additional data which would support the application, such as the service history of material proposed for use, or the use of a particular cylinder design in other service conditions, shall be provided where applicable.Vajaduse korral tuleb esitada täiendavad ning avaldust põhistavad andmed, nagu kasutamiseks ette nähtud materjali senised kasutusandmed või konkreetse ballooni disainilahenduse kasutamisandmed teistes kasutustingimustes.
5.9.   Approval and certification5.9.   Tüübikinnitus ja tõendamine
5.9.1.   Inspection and testing5.9.1.   Kontroll ja katsetamine
Evaluation of conformity is required to be performed in accordance with the provisions of paragraph 9 of this Regulation.Tuleb läbida käesoleva eeskirja punkti 9 kohane vastavushindamine.
In order to ensure that the cylinders are in compliance with this international Regulation, they shall be subject to inspection in accordance with paragraphs 6.13 and 6.14 below performed by the Type-Approval Authority.Tagamaks, et balloonid vastavad käesoleva rahvusvahelise eeskirja nõuetele, tuleb neid vastavalt punktide 6.13 ja 6.14 nõuetele tüübikinnitusasutuse poolt kontrollida.
5.9.2.   Test certificate5.9.2.   Katsesertifikaat
If the results of prototype testing according to paragraph 6.13 are satisfactory, the Type-Approval Authority shall issue a test certificate. An example of a test certificate is given in Appendix D to this annex.Kui esitatud näidise punkti 6.13 kohase katsetamise tulemused on rahuldavad, annab tüübikinnitusasutus välja katsesertifikaadi. Katsesertifikaadi näidis on esitatud käesoleva lisa liites D.
5.9.3.   Batch acceptance certificate5.9.3.   Partii vastuvõetavussertifikaat
The Type-Approval Authority shall prepare an acceptance certificate as provided in Appendix D to this annex.Tüübikinnitusasutus koostab käesoleva lisa liite D kohase vastuvõetavussertifikaadi.
6.   REQUIREMENTS APPLICABLE TO ALL CYLINDER TYPES6.   KÕIGI BALLOONITÜÜPIDE SUHTES KOHALDATAVAD NÕUDED
6.1.   General6.1.   Üldnõuded
The following requirements are generally applicable to the cylinder types specified in paragraphs 7 to 10 of this annex. The design of cylinders shall cover all relevant aspects which are necessary to ensure that every cylinder produced according to the design is fit for its purpose for the specified service life; Type CNG-1 steel cylinders designed in accordance with ISO 9809 and meeting all the requirements therein are only required to meet the requirements of paragraphs 6.3.2.4 and 6.9 to 6.13 below.Järgmisi nõudeid kohaldatakse üldiselt kõigi käesoleva lisa punktides 7–10 nimetatud balloonitüüpide suhtes. Ballooni disainilahendus hõlmab kõiki disainilahenduse asjakohaseid ja vajalikke aspekte, tagamaks, et balloon on ettenähtud kasutusea jooksul oma eesmärgiks sobiv; kooskõlas standardiga ISO 9809 valmistatud ja selle kõigile nõuetele vastavad CNG-1-tüüpi terasballoonid peavad vastama ainult punktide 6.3.2.4 ja 6.9–6.13 nõuetele.
6.2.   Design6.2.   Disainilahendus
This Regulation does not provide design formulas nor permissible stresses or strains, but requires the adequacy of the design to be established by appropriate calculations and demonstrated by cylinders being capable of consistently passing the materials, design qualification, production and batch tests specified in this Regulation. All designs shall ensure a ‘leakage before break’ failure mode under feasible degradation of pressure parts during normal service. If leakage of metal cylinders or metal liners occurs, it shall be only by the growth of a fatigue crack.Käesolevas eeskirjas ei anta disainilahenduse valemeid ega lubatavaid pingeid, vaid nõutakse, et disainilahenduse adekvaatsus ilmneks asjaomastest arvutustest ja et tõestataks balloonide võimet püsivalt läbida käesolevas eeskirjas kirjeldatud materjali-, disainilahenduse kvalifitseerumise, tootmis- ja partiikatseid. Kõik disainilahendused peavad tagama, et tavakasutuse ja tegeliku halvenemise korral surve all olevad osad enne lekivad kui purunevad. Kui ilmneb metallballoonide või metallvooderdiste lekkimine, tohib see olla põhjustatud ainult väsimuspragude tekkimisest.
6.3.   Materials6.3.   Materjalid
6.3.1.   Materials used shall be suitable for the service conditions specified in paragraph 4 of this annex. The design shall not have incompatible materials in contact. The design qualification tests for materials are summarised in Table 6.1.6.3.1.   Kasutatavad materjalid peavad sobima käesoleva lisa punktis 4 kirjeldatud kasutustingimuste jaoks. Disainilahenduses ei tohi olla kontaktis omavahel kokkusobimatuid materjale. Materjalide disainilahenduse kvalifitseerumise katsete kokkuvõte on esitatud tabelis 6.1.
6.3.2.   Steel6.3.2.   Teras
6.3.2.1.   Composition6.3.2.1.   Koostis
Steels shall be aluminium and/or silicon killed and produced to predominantly fine grain practice. The chemical composition of all steels shall be declared and defined at least by:Teras peab olema kaetud alumiiniumi ja/või silikooniga ning toodetud valitseva parima karestamistava järgi. Kõigi terasmaterjalide keemiline koostis tuleb esitada ja määrata vähemalt järgmiste näitajate kaudu:
(a) | Carbon, manganese, aluminium and silicon contents in all cases;a) | süsiniku-, mangaani-, alumiiniumi- ja silikoonisisaldus kõigil juhtudel;
(b) | Nickel, chromium, molybdenum, boron and vanadium contents, and any other alloying elements intentionally added. The following limits shall not be exceeded in the cast analysis: | Tensile strength | < 950 MPa | ≥ 950 MPa | Sulphur | 0,020 per cent | 0,010 per cent | Phosphorus | 0,020 per cent | 0,020 per cent | Sulphur and phosphorus | 0,030 per cent | 0,025 per centb) | nikli-, kroomi-, molübdeeni-, boori-, vanaadiumi- või mis tahes muude tahtlikult lisatud elementide sisaldus. Valumi analüüsi tulemused ei tohi ületada järgmiseid piire: | Tõmbetugevus | < 950 MPa | ≥ 950 MPa | Väävel | 0,020 % | 0,010 % | Fosfor | 0,020 % | 0,020 % | Väävel ja fosfor | 0,030 % | 0,025 %
When carbon-boron steel is used, a hardenability test in accordance with ISO 642, shall be performed on the first and last ingot or slab of each heat of steel. The hardness as measured in a distance of 7,9 mm from the quenched end, shall be within the range 33-53 HRC, or 327-560 HV, and shall be certified by the material manufacturer;Kui kasutatakse süsinikboorterast, tuleb iga terase valu esimese ja viimase valuploki või slääbiga teostada standardile ISO 642 vastav kõvendatavuskatse. Kõvadus mõõdetuna 7,9 mm piires karastatud otsast peab olema vahemikus 33–53 HRC või 327–560 HV ning olema tootja poolt tõendatud.
6.3.2.2.   Tensile properties6.3.2.2.   Tõmbeomadused
The mechanical properties of the steel in the finished cylinder or liner shall be determined in accordance with paragraph A.1 (Appendix A to this annex). The elongation for steel shall be at least 14 per cent;Valmis balloonis või vooderdises oleva terase mehaanilised omadused tuleb kindlaks määrata vastavalt punktile A.1 (käesoleva lisa liide A). Terase katkevenivus peab olema vähemalt 14 %.
6.3.2.3.   Impact properties6.3.2.3.   Löögikindlus
The impact properties of the steel in the finished cylinder or liner shall be determined in accordance with paragraph A.2 (Appendix A to this annex). Impact values shall not be less than that indicated in Table 6.2 of this annex;Valmis balloonis või vooderdises oleva terase mehaanilised omadused tuleb kindlaks määrata vastavalt punktile A.2 (käesoleva lisa liide A). Löögikindlusnäitajad ei tohi olla väiksemad, kui on näidatud käesoleva lisa tabelis 6.2.
6.3.2.4.   Bending properties6.3.2.4.   Paindeomadused
The bending properties of the welded stainless steel in the finished liner shall be determined in accordance with paragraph A.3 (Appendix A to this annex).Valmis vooderdises oleva keevitatud roostevaba terase paindeomadused määratakse punkti A.3 kohaselt (käesoleva lisa liide A).
6.3.2.5.   Macroscopic weld examination6.3.2.5.   Keevisõmbluse makroskoopiline kontroll
A macroscopic weld examination for each type of welding procedure shall be performed. It shall show complete fusion and shall be free of any assembly faults or unacceptable defects as specified according to level C in EN ISO 5817.Iga keevitusprotseduuri tüübi puhul kontrollitakse keevisõmblust makroskoopiliselt. Sellel peab näha olema täielik sulatus ning sellel ei tohi esineda liitevigu ega lubamatuid puudusi, nagu on ette nähtud standardis EN ISO 5817 kvaliteeditaseme C puhul.
6.3.2.6.   Sulphide stress cracking resistance6.3.2.6.   Vastupidavus väävlikorrosioonile
If the upper limit of the specified tensile strength for the steel exceeds 950 MPa, the steel from a finished cylinder shall be subjected to a sulphide stress cracking resistance test in accordance with Appendix A to this annex, paragraph A.3 and meet the requirements listed therein.Kui terase kavandatud tõmbetugevuse ülemine piir ületab 950 MPa, tuleb valmis ballooniga teha väävlikorrosioonile vastupidavuse katse vastavalt käesoleva lisa liite A punktile A.3 ja balloon peab vastama nimetatud sättes kirjeldatud nõuetele.
6.3.3.   Aluminium6.3.3.   Alumiinium
6.3.3.1.   Composition6.3.3.1.   Koostis
Aluminium alloys shall be quoted in line with Aluminium Association practice for a given alloy system. The impurity limits for lead and bismuth in any aluminium alloy shall not exceed 0,003 per cent;Alumiiniumisulamid määratakse alumiiniumiassotsiatsiooni koostatud sulamisüsteemis. Plii ja vismuti lisandite piirangud ei tohi ületada 0,003 %.
6.3.3.2.   Corrosion tests6.3.3.2.   Korrosioonikatsed
Aluminium alloys shall meet the requirements of the corrosion tests carried out in accordance with paragraph A.4 (Appendix A to this annex);Alumiiniumisulamid peavad vastama punkti A.4 kohaselt (käesoleva lisa liide A) tehtud korrosioonikatsete nõuetele.
6.3.3.3.   Sustained load cracking6.3.3.3.   Püsivast täidetusest tulenev pragunemine
Aluminium alloys shall meet the requirements of the sustained load cracking tests carried out in accordance with paragraph A.5 (Appendix A to this annex);Alumiiniumisulamid peavad vastama punkti A.5 (käesoleva lisa liide A) püsivast täidetusest tuleneva pragunemise katsete nõuetele.
6.3.3.4.   Tensile properties6.3.3.4.   Tõmbeomadused
The mechanical properties of the aluminium alloy in the finished cylinder shall be determined in accordance with paragraph A.1 (Appendix A to this annex). The elongation for aluminium shall be at least 12 per cent.Valmis balloonis oleva alumiiniumisulami mehaanilised omadused tuleb kindlaks määrata vastavalt punktile A.1 (käesoleva lisa liide A). Alumiiniumi katkevenivus peab olema vähemalt 12 %.
6.3.4.   Resins6.3.4.   Vaigud
6.3.4.1.   General6.3.4.1.   Üldnõuded
The material for impregnation may be thermosetting or thermoplastic resins. Examples of suitable matrix materials are epoxy, modified epoxy, polyester and vinyl ester thermosetting plastics, and polyethylene and polyamide thermoplastic material;Immutamismaterjalidena võib kasutada termokõvenevaid või termopehmenevaid vaike. Sobivate põhiainete näited on epoksü, modifitseeritud epoksü, polüestri ja vinüülestri termokõvenevad plastmassid ning polüetüleeni ja polüamiidi termopehmenevad materjalid.
6.3.4.2.   Shear strength6.3.4.2.   Nihkejõud
Resin materials shall be tested in accordance with paragraph A.26 (Appendix A to this annex), and meet the requirements therein;Vaikusid katsetatakse vastavalt punktile A.26 (käesoleva lisa liide A) ja asjaomased vaigud peavad selle punkti nõuetele vastama.
6.3.4.3.   Glass transition temperature6.3.4.3.   Klaasistumistemperatuur
The glass transition temperature of the resin material shall be determined in accordance with ASTM D3418.Vaigu klaasistumistemperatuur määratakse kindlaks vastavalt ASTM D3418 standardile.
6.3.5.   Fibres6.3.5.   Kiud
Structural reinforcing filament material types shall be glass fibre, aramid fibre or carbon fibre. If carbon fibre reinforcement is used the design shall incorporate means to prevent galvanic corrosion of metallic components of the cylinder. The manufacturer shall keep on file the published specifications for composite materials, the material manufacturer's recommendations for storage, conditions and shelf life and the material manufacturer's certification that each shipment conforms to the said specification requirements. The fibre manufacturer shall certify that the fibre material properties conform to the manufacturer's specifications for the product.Konstruktsioonimaterjali tugevdavaks filamendiks peab olema kas klaaskiud, aramiidkiud või süsinikkiud. Süsinikkiu kasutamisel peab disainilahendus hõlmama meetmeid ballooni metalldetailide galvaanilise korrosiooni ärahoidmiseks. Tootja peab säilitama komposiitmaterjalide kohta välja antud spetsifikaate, materjalitootjate soovitusi ladustamise, tingimuste ning säilivusaja kohta ning materjalitootja tõendit, et iga kaubasaadetis vastab spetsifikaadi nõuetele. Kiutootja peab tõendama, et kiudmaterjali omadused vastavad tootja tootekirjeldusele.
6.3.6.   Plastic liners6.3.6.   Plastvooderdised
The tensile yield strength and ultimate elongation shall be determined in accordance with paragraph A.22 (Appendix A to this annex). Tests shall demonstrate the ductile properties of the plastic liner material at temperatures of – 50 °C or lower by meeting the values specified by the manufacturer; the polymeric material shall be compatible with the service conditions specified in paragraph 4 of this annex. In accordance with the method described in paragraph A.23 (Appendix A to this annex), the softening temperature shall be at least 90 °C, and the melting temperature at least 100 °C.Tõmbetugevus ja katkevenivus tuleb kindlaks määrata vastavalt punktile A.22 (käesoleva lisa liide A). Katsed peavad näitama plastvooderdise materjali paindeomadusi temperatuuril – 50 °C või alla selle, mille juures peavad materjalid vastama tootja antud näitajatele; polümeersed materjalid peavad sobima käesoleva lisa punktis 4 kirjeldatud kasutustingimustele. Punktis A.23 (käesoleva lisa liide A) kirjeldatud meetodit kasutades peab pehmenemistemperatuur olema vähemalt 90 °C ja sulamistemperatuur vähemalt 100 °C.
6.4.   Test pressure6.4.   Katserõhk
The minimum test pressure used in manufacture shall be 30 MPa;Minimaalne kasutatav katserõhk tootmisel peab olema 30 MPa.
6.5.   Burst pressures and fibre stress ratios6.5.   Survetugevused ja kiudude pingetsükli asümmeetriategurid
For all types of cylinder the minimum actual burst pressure shall not be less than the values given in Table 6.3 of this annex. For type CNG-2, CNG-3 and CNG-4 designs the composite over-wrap shall be designed for high reliability under sustained loading and cyclic loading. This reliability shall be achieved by meeting or exceeding the composite reinforcement stress ratio values given in Table 6.3 of this annex. Stress ratio is defined as the stress in the fibre at the specified minimum burst pressure divided by the stress in the fibre at working pressure. The burst ratio is defined as the actual burst pressure of the cylinder divided by the working pressure. For type CNG-4 designs, the stress ratio is equal to the burst ratio. For type CNG-2 and CNG-3 designs (metal-lined, composite over-wrapped) stress ratio calculations shall include:Kõigi balloonitüüpide puhul peab minimaalne tegelik survetugevus olema vähemalt võrdne käesoleva lisa punktis 6.3 nimetatud väärtusega. Tüüpide CNG-2, CNG-3 ja CNG-4 puhul peab komposiitmähis olema kavandatud suureks töökindluseks pikaajalise täidetuse ja tsüklilise täidetuse jaoks. See töökindlus saavutatakse, järgides käesoleva lisa punktis 6.3 antud komposiitide pingetsükli asümmeetriategureid. Pingetsükli asümmeetriategur on määratletud kui pinge kius ettenähtud minimaalse survetugevuse juures jagatuna pingega kius töörõhu juures. Katkemistugevus on määratletud kui ballooni tegelik lõhkemisrõhk jagatud töörõhuga. Tüübi CNG-4 disainilahenduste puhul on pingetsükli asümmeetriategur võrdne katkemistugevusega. Tüüpide CNG-2 ja CNG-3 disainilahenduste (metallvooderdis ja komposiitmähis) puhul peavad pingetsükli asümmeetriateguri arvutused hõlmama järgmist:
(a) | An analysis method with capability for non-linear materials (special purpose computer program or finite element analysis program);a) | analüüsimeetod, mis võimaldab analüüsida vooderdismaterjale (spetsiaalne tarkvaraprogramm või lõplikel elementidel põhinev pingeanalüüs);
(b) | Elastic-plastic stress-strain curve for liner material shall be known and correctly modelled;b) | vooderdismaterjali elastsest plastiliseks muutumise surve-tõmbe-kõver peab olema teada ja õigesti modelleeritud;
(c) | Mechanical properties of composite materials shall be correctly modelled;c) | komposiitmaterjalide mehaanilised omadused peavad olema õigesti modelleeritud;
(d) | Calculations shall be made at: auto-frettage, zero after auto-frettage, working and minimum burst pressures;d) | arvutused tuleb teha: automaatsel pingestamisel, automaatse pingestamise järgse nulli, töörõhu ja minimaalse lõhkemispunkti juures;
(e) | Pre-stresses from winding tension shall be accounted for in the analysis;e) | analüüsil tuleb arvesse võtta mähkimisest tulenevat eelpinget;
(f) | Minimum burst pressure shall be chosen such that the calculated stress at minimum burst pressure divided by the calculated stress at working pressure meets the stress ratio requirements for the fibre used;f) | minimaalne lõhkemispunkt tuleb valida nii, et väljaarvutatud pinge minimaalse lõhkemispunkti juures jagatuna väljaarvutatud pingega töörõhu juures vastaks kasutatava kiu puhul nõutavale pingetsükli asümmeetriategurile;
(g) | When analysing cylinders with hybrid reinforcement (two or more different fibre types), the load share between the different fibres shall be considered based on the different elastic moduli of the fibres. The stress ratio requirements for each individual fibre type shall be in accordance with the values given in Table 6.3 of this annex. Verification of the stress ratios may also be performed using strain gauges. An acceptable method is outlined in the informative Appendix E to this annex.g) | hübriidtugevdusega (kahe või enama eri kiutüübiga) balloonide analüüsil tuleb kiudude erinevaid elastsusomadusi aluseks võttes võtta arvesse koormuse jagunemine eri kiudude vahel. Iga eraldi kiutüübi pingetsükli asümmeetriategur peab vastama käesoleva lisa tabeli 6.3 nõuetele. Pingetsükli asümmeetriategurit võib kontrollida ka tensoanduritega. Vastuvõetav meetod on nimetatud käesoleva lisa liites E.
6.6.   Stress analysis6.6.   Pingeanalüüs
A stress analysis shall be performed to justify the minimum design wall thicknesses. It shall include the determination of the stresses in liners and fibres of composite designs.Kavandi minimaalsete seinapaksuste põhjendamiseks tuleb teha pingeanalüüs. See peab hõlmama pingete kindlakstegemist vooderdistes ja komposiitlahenduste kiududes.
6.7.   Leak-before-break (LBB) assessment6.7.   Lekib-enne-kui-puruneb-põhimõtte toimimise hindamine
Types CNG-1, CNG-2 and CNG-3 cylinders shall demonstrate Leak-Before-Break (LBB) performance. The LBB performance test shall be carried out in accordance with paragraph A.6 (Appendix A to this annex). Demonstration of LBB performance is not required for cylinder designs that provide a fatigue life exceeding 45 000 pressure cycles when tested in accordance with paragraph A.13 (Appendix A to this annex). Two methods of LBB assessment are included for information in Appendix F to this annex.Tüüpide CNG-1, CNG-2 ja CNG-3 balloonide puhul tuleb tõendada, et need enne lekivad kui purunevad. Need katsed tuleb teostada vastavalt punktile A.6 (käesoleva lisa liide A). Sellist tõendust ei ole vaja selliste ballooni disainilahenduste puhul, mis annavad vastavalt punktile A.13 (käesoleva lisa liide A) katsetamisel väsimusvastupidavuse üle 45 000 tsükli. Käesoleva lisa liites F on teabeks lisatud kaks lekib-enne-kui-puruneb-katsetuste meetodit.
6.8.   Inspection and testing6.8.   Kontroll ja katsetamine
The manufacturing inspection shall specify programmes and procedures for:Tootmiskontroll peab määrama programmid ja menetlused:
(a) | Manufacturing inspection, tests and acceptance criteria; anda) | tootmiskontrolliks, katseteks ja vastuvõetavuskriteeriumideks ning
(b) | Periodic in-service inspection, tests and acceptance criteria. The interval of visual re-inspection of the external cylinder surfaces shall be in accordance with paragraph 4.1.4 of this annex unless varied by the Type-Approval Authority. The manufacturer shall establish the visual re-inspection rejection criteria based on the results of pressure cycling tests performed on cylinders containing flaws. A guide for manufacturer's instructions for handling, use and inspection is provided in Appendix G to this annex.b) | katsed ja vastuvõetavuskriteeriumid perioodiliseks kontrollimiseks kasutuse jooksul. Visuaalsete järelkontrollide intervall peab vastama käesoleva lisa punkti 4.1.4 tingimustele, kui tüübikinnitusasutus seda ei muuda. Tootja peab kehtestama visuaalsel kontrollil tagasilükkamise kriteeriumid, võttes aluseks puudustega balloonidega tehtud survetsüklikatsete tulemused. Käitlemiseks, kasutuseks ja kontrolliks antava tootja juhendi suunised on esitatud käesoleva lisa liites G.
6.9.   Fire protection6.9.   Tulekaitse
All cylinders shall be protected from fire with pressure relief devices. The cylinder, its materials, pressure relief devices and any added insulation or protective material shall be designed collectively to ensure adequate safety during fire conditions in the test specified in paragraph A.15 (Appendix A to this annex).Kõik balloonid peavad olema rõhuvabastusseadmetega tule eest kaitstud. Balloon, selle materjalid, rõhuvabastusseadmed ja kõik lisatud isolatsiooni- või kaitsematerjalid tuleb kavandada koos, tagamaks piisavat ohutust punktis A.15 (käesoleva lisa liide A) kirjeldatud tuletingimustes.
Pressure relief devices shall be tested in accordance with paragraph A.24 (Appendix A to this annex).Rõhuvabastusseadmeid katsetatakse vastavalt punktile A.24 (käesoleva lisa liide A).
6.10.   Openings6.10.   Avad
6.10.1.   General6.10.1.   Üldnõuded
Openings are permitted in heads only. Centre line of openings shall coincide with the longitudinal axis of the cylinder. Threads shall be clean cut, even, without surface discontinuities, and to gauge.Avad on lubatud ainult otstes. Ava keskjoon peab kattuma ballooni pikiteljega. Keermed peavad olema puhtalt lõigatud, võrdsed, ilma pinna ebaühtlusteta ja vastama mõõtudele.
6.11.   Cylinder supports6.11.   Ballooni kandedetailid
The manufacturer shall specify the means by which cylinders shall be supported for installation on vehicles. The manufacturer shall also supply support installation instructions, including clamping force and torque to provide the required restraining force but not cause unacceptable stress in the cylinder or damage to the cylinder surface.Tootja peab määrama, kuidas kinnitatakse balloon sõidukile. Tootja peab andma ka kinnitusjuhendid, sealhulgas märkima kinnitusjõu ja jõumomendi, et tagada piisav pingestav jõud, kuid mis ei põhjusta vastuvõetamatut pinget balloonis ega kahjusta ballooni pinda.
6.12.   Exterior environmental protection6.12.   Kaitse väliskeskkonna suhtes
The exterior of cylinders shall meet the requirements of the environmental test conditions of paragraph A.14 (Appendix A to this annex). Exterior protection may be provided by using any of the following:Ballooni välispind peab vastama punkti A.14 (käesoleva lisa liide A) väliskeskkonnakatse nõuetele. Välise kaitse saavutamiseks võib kasutada järgmiseid meetmeid:
(a) | A surface finish giving adequate protection (e.g. metal sprayed on aluminium, anodising); ora) | pinnakattematerjal, mis annab piisava kaitse (nt alumiiniumile pihustatud anoodiv metall), või
(b) | The use of a suitable fibre and matrix material (e.g. carbon fibre in resin); orb) | sobiva kiud- ja põhimaterjali kasutamine (nt süsinikkiud vaigus) või
(c) | A protective coating (e.g. organic coating, paint) that shall meet the requirements of paragraph A.9 (Appendix A to this annex).c) | kaitsekate (nt orgaaniline kate, värv), mis vastab punkti A.9 (käesoleva lisa liide A) nõuetele.
Any coatings applied to cylinders shall be such that the application process does not adversely affect the mechanical properties of the cylinder. The coating shall be designed to facilitate subsequent in service inspection and the manufacturer shall provide guidance on coating treatment during such inspection to ensure the continued integrity of the cylinder.Balloonile kantav kate peab olema selline, mille pealekandmine ei mõjuta ballooni mehaanilisi omadusi negatiivselt. Kate peab olema kavandatud nii, et see võimaldaks hilisemat kontrolli kasutuse jooksul, ja tootja peab andma juhised sellise kontrolli jooksul katte käsitsemise kohta, tagamaks ballooni terviklikkust.
Manufacturers are advised that an environmental performance test that evaluates the suitability of coating systems is provided in the informative Appendix H to this annex.Tootjate huvides on käesoleva lisa informatiivses liites H esitatud katte sobivust hindava väliskeskkonnakatse meetod.
6.13.   Design qualification tests6.13.   Disainilahenduse kvalifitseerumise katsed
For the approval of each cylinder type the material, design, manufacture and examination shall be proved to be adequate for their intended service by meeting the appropriate requirements of the material qualification tests summarised in Table 6.1 of this annex and the cylinder qualification tests summarised in Table 6.4 of this annex, with all tests in accordance with the relevant methods of test as described in Appendix A to this annex. The test cylinders or liners shall be selected and the tests witnessed by the Competent Authority. If more cylinders or liners are subjected to the tests than are required by this annex, all results shall be documented.Igale balloonitüübile kinnituse saamiseks tuleb tõendada materjali, disainilahenduse, tootmise ja kontrolli sobivust ettenähtud kasutuseks käesoleva lisa liites A kirjeldatud asjakohaste katsemeetodite abil teostatavate käesoleva lisa tabelis 6.1 esitatud materjali kvalifitseerumise katsete ja käesoleva lisas tabeli 6.4 esitatud ballooni kvalifitseerumise katsete asjakohastele nõuetele vastamisega. Katseballoonid või -vooderdised valib ja katseid jälgib pädev asutus. Kui katsed tehakse enamate kui nõutud arvu balloonide või vooderdistega, tuleb dokumenteerida kõik katsed.
6.14.   Batch tests6.14.   Partiikatsed
The batch tests specified in this annex for each cylinder type shall be conducted on cylinders or liners taken from each batch of finished cylinders or liners. Heat treated witness samples shown to be representative of finished cylinders or liners may also be used. Batch tests required for each cylinder type are specified in Table 6.5 of this annex.Käesolevas lisas kirjeldatud partiikatsed tuleb teha igast valmis balloonide või vooderdiste partiist võetud balloonide või vooderdistega. Kasutada võib ka tunnistaja valitud kuumtöödeldud näidiseid, mis on valmis balloonide või vooderdiste hulgas representatiivsed. Iga balloonitüübi puhul nõutavad partiikatsed on täpsustatud käesoleva lisa tabelis 6.5.
6.15.   Production examinations and tests6.15.   Tootmiskontroll ja katsed
6.15.1.   General6.15.1.   Üldnõuded
Production examinations and tests shall be carried out on all cylinders produced in a batch. Each cylinder shall be examined during manufacture and after completion by the following means:Tootmiskontrollid ja -katsed tuleb teha kõigi partiis toodetud balloonidega. Tootmise jooksul ja peale valmimist kontrollitakse iga ballooni järgmiste menetlustega:
(a) | Ultrasonic scanning (or demonstrated equivalent) of metallic cylinders and liners in accordance with BS 5045, Part 1, Annex B, or demonstrated equivalent method, to confirm that the maximum defect size present is smaller than the size specified in the design;a) | metallballoonide ja -vooderdiste ultrahelidefektoskoopia (või sellega samaväärsena tõestatud uuring) vastavalt BS 5045 standardi osa 1 lisale B, või sellega samaväärsena tõestatud meetod, tagamaks, et maksimaalne esineva defekti suurus on väiksem kui disainilahenduses määratud;
(b) | Verification that the critical dimensions and mass of the completed cylinder and of any liner and over-wrapping are within design tolerances;b) | kontroll selle üle, et valmis ballooni või mis tahes vooderdise või mähise kriitilised mõõtmed ja mass on disainilahenduses lubatud piirides;
(c) | Verification of compliance with specified surface finish with special attention to deep drawn surfaces and folds or laps in the neck or shoulder of forged or spun end enclosures or openings;c) | ettenähtud pinnakattega sobivuse kontroll, pidades eriti silmas sügavpilutatud pindu ning volte ja ribasid sepistatud või keermestatud otstekinnituste ja -avade juures;
(d) | Verification of markings;d) | märgistuste kontroll;
(e) | Hardness tests of metallic cylinders and liners in accordance with paragraph A.8 (Appendix A to this annex) shall be carried out after the final heat treatment and the values thus determined shall be in the range specified for the design;e) | metallballoonide ja -vooderdiste kõvaduskatsed vastavalt punktile A.8 (käesoleva lisa liide A) tuleb teha pärast lõplikku kuumtöötlemist ja selliselt kindlaks tehtud väärtused peavad olema disainilahenduse jaoks ette nähtud vahemikus;
(f) | Hydrostatic proof test in accordance with paragraph A.11 (Appendix A to this annex).f) | hüdrauliline katse vastavalt punktile A.11 (käesoleva lisa liide A).
A summary of critical production inspection requirements to be performed on every cylinder is provided in Table 6.6 of this annex.Iga ballooniga teostatava kriitilise tootmiskontrolli nõuded on kokku võetud käesoleva lisa tabelis 6.6.
6.15.2.   Maximum defect size6.15.2.   Defekti maksimumsuurus
For type CNG-1, CNG-2 and CNG-3 designs, the maximum defect size at any location in the metal cylinder or metal liner that will not grow to a critical size within the specified service life shall be determined. The critical defect size is defined as the limiting through-wall (cylinder or liner) thickness defect that would allow stored gas to be discharged without rupturing the cylinder. Defect sizes for the rejection criteria for ultrasonic scanning, or equivalent shall be smaller than the maximum allowable defect sizes. For type CNG-2 and CNG-3 designs assume that there shall be no damage to composite due to any time-dependent mechanisms; the allowable defect size for NDE shall be determined by an appropriate method. Two such methods are outlined in the informative Appendix F to this annex.Tüüpide CNG-1, CNG-2 ja CNG-3 disainilahenduste puhul tuleb kindlaks määrata metallballooni või -vooderdise mis tahes punktis maksimaalne defekti suurus, mis ei kasva ettenähtud kasutusea jooksul kriitiliselt suureks. Kriitiline suurus on määratletud kui defekt läbi ballooni või vooderdise seina paksuse, mis võimaldab hoitaval gaasil ilma ballooni purunemiseta balloonist välja voolata. Ultraheliuuringul või sellega samaväärsel uuringul peab defektisuurus kui tagasilükkamise kriteerium olema maksimaalsest lubatavast defektisuurusest väiksem. Tüüpide CNG-2 ja CNG-3 disainilahenduste puhul eeldatakse, et komposiidile ei teki kahju ajast sõltuvatest mehhanismidest; mittepurustavate uuringute korral tehakse lubatav defektisuurus kindlaks sobiva meetodiga. Käesoleva lisa liites F on nimetatud kaks niisugust meetodit.
6.16.   Failure to meet test requirements6.16.   Katse nõuete mittetäitmine
In the event of failure to meet test requirements retesting or reheat treatment and retesting shall be carried out as follows:Kui nõuded ei ole täidetud, tuleb vastavalt teostada kas uus katsetamine või uus kuumtöötlemine ja katsetamine:
(a) | If there is evidence of a fault in carrying out a test, or an error of measurement, a further test shall be performed. If the result of this test is satisfactory, the first test shall be ignored;a) | kui on tõendeid, et katse teostamisel tehti vigu või tehti mõõtmisvigu, tehakse uus katse. Kui selle katse tulemus on rahuldav, ei võeta esimese katse tulemusi arvesse;
(b) | If the test has been carried out in a satisfactory manner, the cause of test failure shall be identified.b) | kui katse teostati rahuldaval viisil, tuleb kindlaks teha nõuetele mittevastavuse põhjus.
If the failure is considered to be due to the heat treatment applied, the manufacturer may subject all the cylinders of the batch to a further heat treatment.Kui leitakse, et mittevastavus tulenes tehtud kuumtöötlemisest, võib tootja teostada balloonide partiiga uue kuumtöötlemise.
If the failure is not due to the heat treatment applied, all the identified defective cylinders shall be rejected or repaired by an approved method. The non-rejected cylinders are then considered as a new batch.Kui mittevastavus ei tulenenud kuumtöötlusest, loetakse kõik kindlakstehtud defektsed balloonid mittesobilikeks või parandatakse sobival meetodil. Neid balloone, mida ei loetud mittesobilikeks, käsitatakse uue partiina.
In both cases the new batch shall be retested. All the relevant prototype or batch tests needed to prove the acceptability of the new batch shall be performed again. If one or more tests prove even partially unsatisfactory, all cylinders of the batch shall be rejected.Mõlemal juhul tehakse uue partiiga katsetused. Uuesti tuleb teha kõik asjakohased näidise- või partiikatsed, mis on uue partii vastuvõetavuse tõestamiseks vajalikud. Kui ühe või mitme katse tulemused on kasvõi osaliselt mitterahuldavad, tuleb partii kõik balloonid mittesobilikeks lugeda.
6.17.   Change of design6.17.   Disainilahenduse muutmine
A design change is any change in the selection of structural materials or dimensional change not attributable to normal manufacturing tolerances.Disainilahenduse muutmine on kasutatavate materjalide või mõõtmete muutus, mis ületab tavalist lubatud tootmishälvet.
Minor design changes shall be permitted to be qualified through a reduced test programme. Changes of design specified in Table 6.7 below shall require design qualification testing as specified in the table.Väikseid disainilahenduste muudatusi lubatakse lugeda kvalifitseerunuks pärast vähendatud katsete programmi läbimist. Tabelis 6.7 nimetatud disainilahenduste korral nõutakse vastavalt tabelile disainilahenduse kvalifitseerumise katseid.
Table 6.1Tabel 6.1
Material design qualification testMaterjalide disainilahenduse kvalifitseerumise katsed
  | Relevant paragraph of this annex  | Käesoleva lisa vastav punkt
  | Steel | Aluminium | Resins | Fibres | Plastic liners  | Teras | Alumiinium | Vaigud | Kiud | Plastvooderdised
Tensile properties | 6.3.2.2. | 6.3.3.4. |   | 6.3.5. | 6.3.6.Tõmbeomadused | 6.3.2.2 | 6.3.3.4 |   | 6.3.5 | 6.3.6
Impact properties | 6.3.2.3. |   |   |   |  Löögikindlus | 6.3.2.3 |   |   |   |  
Bending properties | 6.3.2.4. |   |   |   |  Paindeomadused | 6.3.2.4 |   |   |   |  
Weld examination | 6.3.2.5. |   |   |   |  Keevisõmbluse kontroll | 6.3.2.5 |   |   |   |  
Sulphide stress cracking resistance | 6.3.2.6. |   |   |   |  Vastupidavus väävlikorrosioonile | 6.3.2.6 |   |   |   |  
Sustained load crack resistance |   | 6.3.3.3. |   |   |  Vastupidavus püsivast täidetusest tulenevale pragunemisele |   | 6.3.3.3 |   |   |  
Stress corrosion cracking |   | 6.3.3.2. |   |   |  Pingekorrosioon |   | 6.3.3.2 |   |   |  
Shear strength |   |   | 6.3.4.2. |   |  Nihkejõud |   |   | 6.3.4.2 |   |  
Glass transition temperature |   |   | 6.3.4.3. |   |  Klaasistumistemperatuur |   |   | 6.3.4.3 |   |  
Softening/Melting temperature |   |   |   |   | 6.3.6.Pehmenemis- ja sulamispunkt |   |   |   |   | 6.3.6
Fracture mechanics (1) | 6.7. | 6.7. |   |   |  Purunemissitkus (1) | 6.7 | 6.7 |   |   |  
Table 6.2Tabel 6.2
Impact test acceptable valuesLöökpaindeteimi vastuvõetavad väärtused
Cylinder diameter D (mm) | > 140 | ≤ 140Ballooni diameeter D, mm | > 140 | ≤ 140
Direction of testing | transverse | longitudinalKatsesuund | risti | piki
Width of test piece (mm) | 3-5 | > 5-7,5 | > 7,5-10 | 3 to 5Katseeksemplari laius, mm | 3–5 | > 5–7,5 | > 7,5–10 | 3–5
Test temperature (°C) | – 50 | – 50Katsetemperatuur, °C | – 50 | – 50
Impact strength (J/cm2) |   |   |   |  Löögikindlus/-tugevus, J/cm2 |   |   |   |  
Mean of 3 specimens | 30 | 35 | 40 | 60Kolme toote keskmine | 30 | 35 | 40 | 60
Individual specimen | 24 | 28 | 32 | 48Üksiktoode | 24 | 28 | 32 | 48
Table 6.3Tabel 6.3
Minimum actual burst values and stress ratiosMinimaalsed tegelikud katkemistugevused ja pingetsükli asümmeetriategurid
  | CNG-1 | All-metal | CNG-2 | Hoop-wrapped | CNG-3 | Fully wrapped | CNG-4 | All-composite  | CNG-1 | Täielikult metallist | CNG-2 | Rõngasmähis | CNG-3 | Täismähis | CNG-4 | Täiskomposiit
Burst pressure | (MPa) | Stress ratio | (MPa) | Burst pressure | (MPa) | Stress ratio | (MPa) | Burst pressure | (MPa) | Stress ratio | (MPa) | Burst pressure | (MPa)Survetugevus | [MPa] | Pingetsükli asümmeetriategurid | [MPa] | Survetugevus | [MPa] | Pingetsükli asümmeetriategurid | [MPa] | Survetugevus | [MPa] | Pingetsükli asümmeetriategurid | [MPa] | Survetugevus | [MPa]
All metal | 45 |   |   |   |   |   |  Täielikult metallist | 45 |   |   |   |   |   |  
Glass |   | 2,75 | 50 1) | 3,65 | 70 1) | 3,65 | 73Klaas |   | 2,75 | 50 1) | 3,65 | 70 1) | 3,65 | 73
Aramid |   | 2,35 | 47 | 3,10 | 60 1) | 3,1 | 62Aramiid |   | 2,35 | 47 | 3,10 | 60 1) | 3,1 | 62
Carbon |   | 2,35 | 47 | 2,35 | 47 | 2,35 | 47Süsinik |   | 2,35 | 47 | 2,35 | 47 | 2,35 | 47
Hybrid |   | 2) | 2) | 2)Hübriid |   | 2) | 2) | 2)
Note 1) — Minimum actual burst pressure. In addition, calculations shall be performed in accordance with paragraph 6.5 of this annex to confirm that the minimum stress ratio requirements are also met. | Note 2) — Stress ratios and burst pressures shall be calculated in accordance with paragraph 6.5 of this annex.Märkus 1. Minimaalne tegelik survetugevus. Lisaks tuleb teha käesoleva lisa punkti 6.5 kohased arvutused tagamaks, et ka minimaalse pingetsükli asümmeetriateguri nõuded on täidetud. | Märkus 2. Pingetsükli asümmeetriategurid ja survetugevused tuleb arvutada vastavalt käesoleva lisa punktile 6.5.
Table 6.4Tabel 6.4
Cylinder design qualification testsBallooni disainilahenduse kvalifitseerumise katsed
Test and annex reference | Cylinder typeKatse ja viide | Balloonitüüp
CNG-1 | CNG-2 | CNG-3 | CNG-4CNG-1 | CNG-2 | CNG-3 | CNG-4
A.12. | Burst | X * | X | X | XA.12 | Survekatse | X * | X | X | X
A.13. | Ambient temperature/cycle | X * | X | X | XA.13 | Ümbritseva temperatuuri tsükkel | X * | X | X | X
A.14. | Acid environment test |   | X | X | XA.14 | Happelise keskkonna katse |   | X | X | X
A.15. | Bonfire |   | X | X | XA.15 | Lahtine tuli |   | X | X | X
A.16. | Penetration | X | X | X | XA.16 | Läbistamine | X | X | X | X
A.17. | Flaw tolerance | X | X | X | XA.17 | Lubatud defekt | X | X | X | X
A.18. | High temperature creep |   | X | X | XA.18 | Kõrge temperatuur |   | X | X | X
A.19. | Stress rupture |   | X | X | XA.19 | Pingest rebenemine |   | X | X | X
A.20. | Drop test |   |   | X | XA.20 | Kukkumiskatse |   |   | X | X
A.21. | Permeation |   |   |   | XA.21 | Imbumine |   |   |   | X
A.24. | PRD performance |   | X | X | XA.24 | Rõhuvabastusseadme toimimine |   | X | X | X
A.25. | Boss torque test | X |   |   | XA.25 | Otsapöördkangi jõumomendikatse | X |   |   | X
A.27. | Natural gas cycling |   |   |   | XA.27 | Maagaasitsükkel |   |   |   | X
A.6. | LBB assessment |   | X | X |  A.6 | Lekib-enne-kui-puruneb-katse |   | X | X |  
A.7. | Extreme temperature/cycle | X | X | X | XA.7 | Äärmuslike temperatuuride tsükkel | X | X | X | X
X | = | required | * | = | Not required for cylinders designed to ISO 9809 (ISO 9809 already provides for these tests).X | = | kohustuslik | * | = | ei nõuta standardi ISO 9809 nõuetele vastavalt projekteeritud balloonide puhul (ISO 9809 juba hõlmab neid katseid).
Table 6.5Tabel 6.5
Batch testsPartiikatsed
Test and annex reference | Cylinder typeKatse ja viide | Balloonitüüp
CNG-1 | CNG-2 | CNG-3 | CNG-4CNG-1 | CNG-2 | CNG-3 | CNG-4
A.12. | Burst | X | X | X | XA.12 | Katkemistugevus | X | X | X | X
A.13. | Ambient temperature/cycle | X | X | X | XA.13 | Ümbritseva temperatuuri tsükkel | X | X | X | X
A.1. | Tensile | X | X † | X † |  A.1 | Tõmbetugevus | X | X † | X † |  
A.2. | Impact (steel) | X | X † | X † |  A.2 | Löökpaindeteim (teras) | X | X † | X † |  
A.9.2. | Coating * | X | X | X | XA.9.2 | Kate* | X | X | X | X
X | = | required | * | = | Except where no protective coating is used | † | = | Tests on liner materialX | = | kohustuslik | * | = | välja arvatud siis, kui kaitsvat katet ei kasutata | † | = | katsed vooderdise materjaliga
Table 6.6Tabel 6.6
Critical production inspection requirementsKriitilise tootmiskontrolli nõuded
Type | Cylinder typeTüüp | Balloonitüüp
Inspection requirements | CNG-1 | CNG-2 | CNG-3 | CNG-4Kontrollinõuded | CNG-1 | CNG-2 | CNG-3 | CNG-4
Critical dimensions | X | X | X | XKriitilised mõõtmed | X | X | X | X
Surface finish | X | X | X | XPinna kattematerjal | X | X | X | X
Flaws (ultrasonic or equivalent) | X | X | X |  Defektid (ultraheliuuring või samaväärne) | X | X | X |  
Hardness of metal cylinders and metal liners | X | X | X |  Metallballoonide või -vooderdiste kõvadus | X | X | X |  
Hydrostatic proof test | X | X | X | XHüdrauliline katse | X | X | X | X
Leak test |   |   |   | XLekkekatse |   |   |   | X
Markings | X | X | X | XMärgistused | X | X | X | X
X | = | requiredX | = | kohustuslik
Table 6.7Tabel 6.7
Change of designDisainilahenduse muutmine
Design change | Type of testDisainilahenduse muutmine | Katsetüüp
Burst Hydrostatic | A.12 | Cycling ambient temp: | A.13 | Environm. | A.14 | Bonfire | A.15 | Penetration | A.16 | Flaw tolerance | A.17 | High temp: Creep | A.18 | Stress rupture | A.19 | Drop test | A.20 | Permeation A.21 CNG | Boss torque | A.25 | Cycling | A.27 | PRD performance | A.24Hüdrauliline survekwatse | A.12 | Tsüklid ümbritseva õhu temperatuuril | A.13 | Keskkond | A.14 | Lahtine tuli | A.15 | Läbistamine | A.16 | Lubatud defekt | A.17 | Kõrge temperatuur | A.18 | Pingest rebenemine | A.19 | Kukkumiskatse | A.20 | Imbumine A.21 CNG | Pöördkangi jõumoment | A.25 | Tsüklid | A.27 | Rõhuvabastusseadme toimimine | A.24
Fibre manufacturer | X | X |   |   |   |   | X * | X † |  Kiutootja | X | X |   |   |   |   | X* | X† |  
Metallic cylinder or liner material | X | X | X * | X | X * | X | X * |   |  Metalne ballooni- või vooderdisematerjal | X | X | X* | X | X* | X | X* |   |  
Plastic liner material |   | X | X |   |   |   |   | X † |  Plastist vooderdisematerjal |   | X | X |   |   |   |   | X† |  
Fibre material | X | X | X | X | X | X | X | X † |  Kiumaterjal | X | X | X | X | X | X | X | X† |  
Resin material |   |   | X |   | X | X | X |   |  Vaik |   |   | X |   | X | X | X |   |  
Diameter change ≤ 20 per cent | X | X |   |   |   |   |   |   |  Diameetri muutmine kuni 20 % | X | X |   |   |   |   |   |   |  
Diameter change > 20 per cent | X | X |   | X | X * | X |   |   |  Diameetri muutmine üle 20 % | X | X |   | X | X* | X |   |   |  
Length change ≤ 50 per cent | X |   |   | X ‡ |   |   |   |   |  Pikkuse muutmine kuni 50 % | X |   |   | X‡ |   |   |   |   |  
Length change > 50 per cent | X | X |   | X ‡ |   |   |   |   |  Pikkuse muutmine üle 50 % | X | X |   | X‡ |   |   |   |   |  
Working pressure change ≤ 20 per cent @ | X | X |   |   |   |   |   |   |  Töörõhu muutmine kuni 20 % @ | X | X |   |   |   |   |   |   |  
Dome shape | X | X |   |   |   |   |   | X † |  Kupli kuju | X | X |   |   |   |   |   | X† |  
Opening size | X | X |   |   |   |   |   |   |  Avasuurus | X | X |   |   |   |   |   |   |  
Coating change |   |   | X |   |   |   |   |   |  Kattemuutus |   |   | X |   |   |   |   |   |  
End boss design |   |   |   |   |   |   |   | X † |  Otsa pöördkangi kavand |   |   |   |   |   |   |   | X† |  
Change in manuf. process | X | X |   |   |   |   |   |   |  Muudatus tootmisprotsessis | X | X |   |   |   |   |   |   |  
Pressure relief device |   |   |   | X |   |   |   |   | XRõhuvabastusseade |   |   |   | X |   |   |   |   | X
X = | required | * | Test not required on metal (CNG-1) designs | † | Test only required on all-composite (CNG-4) designs | ‡ | Test only required when length increases | @ | Only when thickness changes proportional to diameter and/or pressure change.X = | Kohustuslik | * | Metallballoonide (CNG-1) disainilahenduste puhul ei nõuta. | † | Kohustuslik ainult täiskomposiitballoonide (CNG-4) disainilahenduste puhul. | ‡ | Kohustuslik ainult pikkuse suurendamisel. | @ | Ainult siis, kui paksuse muutus on proportsionaalne diameetri ja/või rõhu muutusega.
7.   TYPE CNG-1 METAL CYLINDERS7.   TÜÜBI CNG-1 METALLBALLOONID
7.1.   General7.1.   Üldnõuded
The design shall identify the maximum size of an allowable defect at any point in the cylinder which will not grow to a critical size within the specified retest period, or service life if no retest is specified, of a cylinder operating to the working pressure. Determination of leak-before-break (LBB) performance shall be done in accordance with the appropriate procedures defined in paragraph A.6 (Appendix A to this annex). Allowable defect size shall be determined in accordance with paragraph 6.15.2 above.Disainilahendus peab määrama kindlaks maksimaalse lubatava defekti suuruse igas ballooni punktis, mis ei kasva ettenähtud järelkontrolliajavahemiku või, kui ei nähta ette järelkontrolli, kasutusea jooksul, ballooni töörõhul töötamisel kriitiliste mõõtmeteni. Lekib-enne-kui-puruneb-kontroll tuleb teha vastavalt punkti A.6 (käesoleva lisa liide A) vastavatele menetlustele. Lubatud defekti suurus tuleb kindlaks teha vastavalt punktile 6.15.2.
Cylinders designed in accordance with ISO 9809 and meeting all the requirements therein are only required to meet the materials test requirements of paragraph 6.3.2.4 above and the design qualification test requirements of paragraph 7.5, except paragraphs 7.5.2 and 7.5.3 below.Vastavalt standardile ISO 9809 projekteeritud ja selle kõigile nõuetele vastavate balloonide korral nõutakse ainult punkti 6.3.2.4 materjalikatsete ja punkti 7.5 disainilahenduse kvalifitseerumise katsete, v.a punktide 7.5.2 ja 7.5.3, nõuete täitmist.
7.2.   Stress analysis7.2.   Pingeanalüüs
The stresses in the cylinder shall be calculated for 2 MPa, 20 MPa, test pressure and design burst pressure. The calculations shall use suitable analysis techniques using thin-shell theory that takes into account out-of-plane bending of the shell to establish stress distributions at the neck, transition regions and the cylindrical part of the cylinder.Pinge balloonis arvutatakse 2 MPa, 20 MPa, katserõhu ja disainilahenduse katkemispunkti kohta. Arvutamisel tuleb õhukese kesta teooriast lähtudes kasutada sobivaid analüüsimeetodeid, mis võtavad arvesse kesta tasandilt välja painutamist, et teha kindlaks pinge jagunemised kaelas, üleminekupiirkondades ja ballooni silindrikujulises osas.
7.3.   Manufacturing and production test requirements7.3.   Valmistamis- ja tootmiskatsete nõuded
7.3.1.   General7.3.1.   Üldnõuded
The ends of aluminium cylinders shall not be closed by a forming process. The base ends of steel cylinders which have been closed by forming, except those cylinders designed in accordance with ISO 9809, shall be NDE inspected or equivalent. Metal shall not be added in the process of closure at the end. Each cylinder shall be examined before end forming operations for thickness and surface finish.Alumiiniumballoonide otsi ei tohi sulgeda stantsimisprotsessiga. Terasballoonide, v.a standardi ISO 9809 kohaselt projekteeritud balloonide põhjaotstega tuleb teha purunevuse katsed või samaväärne uuring. Otsa sulgemise protsessil ei tohi lisada metalli. Enne otsa stantsimist tuleb iga ballooni paksuse ja pinnakatte suhtes kontrollida.
After end forming the cylinders shall be heat treated to the hardness range specified for the design. Localised heat treatment is not permitted.Peale otsa stantsimist tuleb balloone kuni disainilahenduse jaoks ette nähtud kõvadusvahemikuni kuumtöödelda. Kohalikku kuumtöötlemist ei või kasutada.
When a neck ring, foot ring or attachments for support are provided, it shall be of material compatible with that of the cylinder and shall be securely attached by a method other than welding, brazing or soldering.Kui põhivarustuse juurde kuuluvad kaelarõngas, põhjarõngas või kinnitusdetailid, peavad need olema balloonimaterjaliga sobivast materjalist ning turvaliselt kinnitatud muude meetoditega kui keevitamine, kõvajoodisjootmine või pehmejoodisjootmine.
7.3.2.   Non-destructive examination7.3.2.   Mittepurustavad uuringud
The following tests shall be carried out on each metallic cylinder:Iga metallballooniga tuleb teha järgmised katsed:
(a) | Hardness test in accordance with paragraph A.8. (Appendix A to this annex);a) | kõvaduskatse vastavalt punktile A.8 (käesoleva lisa liide A);
(b) | Ultrasonic examination, in accordance with BS 5045, Part 1, Annex I, or demonstrated equivalent NDT method, to ensure that the maximum defect size does not exceed the size specified in the design as determined in accordance with paragraph 6.15.2 above.b) | ultraheliuuring vastavalt standardi BS 5045 osa 1 I lisale või sellega tõestatult samaväärse mittepurustava katsemeetodiga, tagamaks, et maksimaalne defekti suurus ei ületa disainilahenduses vastavalt punktile 6.15.2 kindlaks määratud ettenähtud suurust.
7.3.3.   Hydrostatic pressure testing7.3.3.   Hüdrauliline survekatse
Each finished cylinder shall be hydrostatically pressure tested in accordance with paragraph A.11 (Appendix A to this annex).Iga valmis ballooniga tuleb teha punkti A.11 (käesoleva lisa liide A) kohane hüdrauliline survekatse.
7.4.   Cylinder batch tests7.4.   Balloonide partiikatsed
Batch testing shall be conducted on finished cylinders which are representative of normal production and are complete with identification marks. Two cylinders shall be randomly selected from each batch. If more cylinders are subjected to the tests than are required by this annex, all results shall be documented. The following tests shall as a minimum be carried out on these.Partiikatsed tehakse tavatoodangu suhtes representatiivsete ja tehasetähistega valmis balloonidega. Igast partiist valitakse juhuslikkuse alusel kaks ballooni. Kui katseid tehakse enama kui käesolevas lisas nõutud arvu balloonidega, tuleb dokumenteerida kõik katsetulemused. Nimetatud balloonidega tuleb teha vähemalt järgmised katsed:
(a) | Batch materials tests. One cylinder, or a heat treat witness sample representative of a finished cylinder, shall be subjected to the following tests: | (i) | Critical dimensions checked against the design; | (ii) | One tensile test in accordance with paragraph A.1 (Appendix A to this annex) and meet the requirements of the design; | (iii) | For steel cylinders, three impact tests in accordance with paragraph A.2 (Appendix A to this annex) and meet the requirements of paragraph 6.3.2.3 above; | (iv) | When a protective coating is a part of the design, the coating shall be tested in accordance with paragraph A.9.2 (Appendix A to this annex). | All cylinders represented by a batch test which fail to meet the specified requirements shall follow the procedures specified in paragraph 6.16 above. | Where the coating fails to meet the requirements of paragraph A.9.2 (Appendix A to this annex), the batch shall be 100 per cent inspected to remove similarly defective cylinders. The coating on all defective cylinders may be stripped and recoated. The coating batch test shall then be repeated;a) | partii materjalikatsed. Ühe ballooni või kuumtöötlemise representatiivse valmisballooniga tuleb teha järgmised katsed: | i) | kriitiliste mõõtmete kontrollimine võrreldes kavandiga; | ii) | üks punkti A.1 (käesoleva lisa liide A) kohane tõmbekatse ja disainilahenduse nõuetele vastavuse kontroll; | iii) | terasballoonide puhul kolm punkti A.2 (käesoleva lisa liide A) kohast löökpaindeteimi ja punkti 6.3.2.3 nõuetele vastavuse kontroll; | iv) | kui kaitsev kate on osa disainilahendusest, tuleb seda katsetada vastavalt punktile A.9.2 (käesoleva lisa liide A) ja kate peab vastama selle punkti nõuetele. | Kõigi partiidest katseteks valitud balloonidega, mis ettenähtud nõuetele ei vasta, tuleb jätkata punkti 6.16 menetlustega. | Kui kate ei vasta punkti A.9.2 (käesoleva lisa liide A) nõuetele, tuleb partiid 100 % kontrollida, et kõrvaldada samamoodi defektsed balloonid. Võib eemaldada kõigi defektsete balloonide katted ning kanda peale uued katted. Seejärel tuleb partii kattekatset korrata;
(b) | Batch burst test. One cylinder shall be hydrostatically pressurised to burst in accordance with paragraph A.12 (Appendix A to this annex). | If the burst pressure is less than the minimum calculated burst pressure the procedures specified in paragraph 6.16 above shall be followed.b) | partii lõhkemisrõhu katse. Ühte ballooni survestatakse vastavalt punktile A.12 (käesoleva lisa liide A) hüdrauliliselt kuni lõhkemiseni. | Kui lõhkemistugevus on väljaarvutatud minimaalsest lõhkemistugevusest väiksem, tuleb jätkata eespool nimetatud punkti 6.16 menetlustega;
(c) | Periodic pressure cycling test. Finished cylinders shall be pressure cycled in accordance with paragraph A.13 (Appendix A to this annex) at a test frequency defined as follows: | (i) | One cylinder from each batch shall be pressure cycled for a total of 1 000 times the specified service life in years, with a minimum 15 000 cycles; | (ii) | On 10 sequential production batches of a design family (i.e. similar materials and processes), should none of the pressure cycled cylinders in (i) above leak or rupture in less than 1 500 cycles times the specified life in years (minimum 22 500 cycles) then the pressure cycle test can be reduced to one cylinder from every 5 batches of production; | (iii) | On 10 sequential production batches of a design family, should none of the pressure cycled cylinders in (i) above leak or rapture in less than 2 000 cycles times the specified service life in years (minimum 30 000 cycles) then the pressure cycle test can be reduced to one cylinder from every 10 batches of production; | (iv) | Should more than 6 months have expired since the last batch of production, then a cylinder from the next batch of production shall be pressure cycle tested in order to maintain the reduced frequency of batch testing in (ii) or (iii) above; | (v) | Should any reduced frequency pressure cycle test cylinder in (ii) or (iii) above fail to meet the required number of pressure cycles (minimum 22 500 or 30 000 pressure cycles, respectively,) then it shall be necessary to repeat the batch pressure cycle test frequency in (i) for a minimum 10 production batches in order to re-establish the reduced frequency of batch pressure cycle testing in (ii) or (iii) above; | (vi) | Should any cylinder in (i), (ii), or (iii) above fail to meet the minimum cycle life requirement of 1 000 cycles times the specified service life in years (minimum 15 000 cycles), then the cause of failure shall be determined and corrected following the procedures in paragraph 6.16 of this annex. The pressure cycle test shall then be repeated on an additional three cylinders from that batch. Should any of the three additional cylinders fail to meet the minimum pressure cycling requirement of 1 000 cycles times the specified service life in years, then the batch shall be rejected.c) | korraline survetsüklikatse. Valmis balloonidele avaldatakse punkti A.13 (käesoleva lisa liide A) kohaselt katsetsüklilist survet järgmiselt määratud sagedusega: | i) | iga partii ühe ballooniga tehakse survetsükkel läbi 1 000 korda iga ettenähtud kasutusea aasta kohta, seega minimaalne tsüklite arv on 15 000; | ii) | kui kümne järjestikuse sama disainilahendustüübi (s.o sarnaste materjalide ja protsessidega tooted) tootepartii puhul mitte ükski punkti i järgi survetsüklikatse läbinud balloonidest ei leki ega rebene vähem kui 1 500 tsükli jooksul ette nähtud kasutusea aasta kohta (vähemalt 22 500 tsüklit), võib survetsüklikatsete tegemist vähendada ühe balloonini viie partii kohta; | iii) | kui kümne järjestikuse sama disainilahendustüübi tootepartii puhul mitte ükski punkti i järgi survetsüklikatse läbinud balloonidest ei leki ega rebene vähem kui 2 000 tsükli jooksul ettenähtud kasutusea aasta kohta (vähemalt 30 000 tsüklit), võib survetsüklikatsete tegemist vähendada ühe balloonini kümne partii kohta; | iv) | kui viimasest tootepartiist on möödas enam kui kuus kuud, tuleb punktis ii või iii kirjeldatud katsesageduse säilitamiseks võtta järgmisest partiist üks balloon survetsüklikatseks; | v) | kui mõni eespool punktis ii või iii nimetatud vähendatud sagedusega survetsüklikatses olnud balloon ei pea nõutud survetsüklite arvule (vastavalt vähemalt 22 500 või 30 000) vastu, tuleb punkti ii või iii sageduse taastamiseks teostada katse vähemalt kümne tootepartiiga punkti i sageduse järgi; | vi) | kui mõni punkti i, ii või iii järgi katsetatud balloon ei täida tsüklikatse nõuet 1 000 tsüklit ettenähtud kasutusea aasta kohta (minimaalselt 15 000 tsüklit), tuleb vastavalt käesoleva lisa punkti 6.16 menetlustele teha kindlaks tõrke põhjus ning see kõrvaldada. Seejärel korratakse rõhutsüklikatset veel kolme ballooniga samast partiist. Kui mõni täiendavalt võetud kolmest balloonist ei täida nõuet – 1 000 tsüklit ettenähtud kasutusea aasta kohta –, tuleb partii lugeda mittesobilikuks.
7.5.   Cylinder design qualification tests7.5.   Ballooni disainilahenduse kvalifitseerumise katsed
7.5.1.   General7.5.1.   Üldnõuded
Qualification testing shall be conducted on finished cylinders which are representative of normal production and complete with identification marks. Selection, witnessing and documentation of the results shall be in accordance with paragraph 6.13 above.Kvalifitseerumiskatsed tuleb teha tavatoodangu suhtes representatiivsete ning tehasetähistega valmis balloonidega. Balloonide valik, katsete vaatlemine ja dokumenteerimine peab vastama punkti 6.13 nõuetele.
7.5.2.   Hydrostatic pressure burst test7.5.2.   Hüdrauliline survekatse
Three representative cylinders shall be hydrostatically pressurised to failure in accordance with paragraph A.12 (Appendix A to this annex). The cylinder burst pressures shall exceed the minimum burst pressure calculated by the stress analysis for the design, and shall be at least 45 MPa.Kolmele representatiivsele balloonile avaldatakse vea ilmnemiseni hüdraulilist survet vastavalt punktile A.12 (käesoleva lisa liide A). Ballooni katkemistugevused peavad ületama disainilahenduse jaoks pingeanalüüsiga välja arvutatud minimaalset katkemistugevust ja olema vähemalt 45 MPa.
7.5.3.   Ambient temperature pressure cycling test.7.5.3.   Survetsüklikatse ümbritseva õhu temperatuuril
Two finished cylinders shall be pressure cycled at ambient temperature in accordance with paragraph A.13 (Appendix A to this annex) to failure, or to a minimum of 45 000 cycles. The cylinders shall not fail before reaching the specified service life in years times 1 000 cycles. Cylinders exceeding 1 000 cycles times the specified service life in years shall fail by leakage and not by rupture. Cylinders which do not fail within 45 000 cycles shall be destroyed either by continuing the cycling until failure occurs, or by hydrostatically pressurising to burst. The number of cycles to failure and the location of the failure initiation shall be recorded.Kahe valmis ballooniga tehakse läbi survetsüklid ümbritseva õhu temperatuuril vastavalt punktile A.13 (käesoleva lisa liide A) kuni vea ilmnemiseni või vähemalt 45 000 tsüklit. Balloonidel ei tohi vigu tekkida enne, kui on tehtud 1 000 tsüklit iga ettenähtud kasutusea aasta kohta. Balloonidel, mis selle tsüklite arvu ületavad, peab lõpuks esimese veana ilmnema leke, mitte rebenemine. Balloone, millel 45 000 tsükli jooksul viga ei teki, tuleb tsüklit jätkates purunemiseni katsetada kas nii kaua, kuni viga ilmneb, või katkemiseni hüdraulilist survet avaldades. Tsüklite arv kuni vea ilmnemiseni ja rikke koht tuleb registreerida.
7.5.4.   Bonfire test7.5.4.   Lahtise tule katse
Tests shall be conducted in accordance with paragraph A.15 (Appendix A to this annex) and meet the requirements therein.Katsed tuleb teha vastavalt punktile A.15 (käesoleva lisa liide A) ja balloonid peavad selle punkti nõuetele vastama.
7.5.5.   Penetration test7.5.5.   Läbistamiskatse
Test shall be conducted in accordance with paragraph A.16 (Appendix A to this annex) and meet the requirements therein.Katse tuleb teha vastavalt punktile A.16 (käesoleva lisa liide A) ja balloonid peavad selle punkti nõuetele vastama.
7.5.6.   LBB performance7.5.6.   Lekib-enne-kui-puruneb-katse
For cylinder designs not exceeding 45 000 cycles when tested as per paragraph 7.5.3 above, LBB performance tests shall be conducted in accordance with paragraph A.6 of Appendix A to this annex and meet the requirements therein.Balloonidega, mis ei ületa punkti 7.5.3 kohasel katsetamisel 45 000 tsüklit, tuleb lekib-enne-kui-puruneb-katsed teha vastavalt käesoleva lisa liite A punktile A.6 ja balloonid peavad selle punkti nõuetele vastama.
8.   TYPE CNG-2 HOOP-WRAPPED CYLINDERS8.   TÜÜBI CNG-2 RÕNGASMÄHISEGA BALLOONID
8.1.   General8.1.   Üldnõuded
During pressurisation, this type of cylinder design has a behaviour in which the displacements of the composite over-wrap and the metal liner are linearly superimposed. Due to different techniques of manufacture, this annex does not give a definite method for design.Survestamise ajal on sellel balloonitüübil omadus, et komposiitmähise ja metallvooderdise nihked kattuvad. Erinevate valmistusmeetodite tõttu ei nähta käesolevas lisas ette kindlat projekteerimise meetodit.
Determination of the leak-before-break (LBB) performance shall be in accordance with the appropriate procedures defined in paragraph A.6 (Appendix A to this annex). Allowable defect size shall be determined in accordance with paragraph 6.15.2 above.Lekib-enne-kui-puruneb-kontroll tuleb teha vastavalt punkti A.6 (käesoleva lisa liide A) vastavatele menetlustele. Lubatud defekti suurus tuleb kindlaks teha vastavalt punktile 6.15.2.
8.2.   Design requirements8.2.   Nõuded disainilahendusele
8.2.1.   Metal liner8.2.1.   Metallvooderdis
The metal liner shall have a minimum actual burst pressure of 26 MPa.Metallvooderdise tegelik lõhkemisrõhk peab olema vähemalt 26 MPa.
8.2.2.   Composite over-wrap8.2.2.   Komposiitmähis
The tensile stress in the fibres shall meet the requirements of paragraph 6.5 above.Kiudude tõmbetugevus peab vastama punkti 6.5 nõuetele.
8.2.3.   Stress analysis8.2.3.   Pingeanalüüs
The stresses in the composite and in the liner after prestress shall be calculated. The pressures used for these calculations shall be zero, 2 MPa, 20 MPa test pressure and design burst pressure. The calculations shall use suitable analysis techniques using thin-shell theory taking account of non-linear material behaviour of the liner to establish stress distributions at the neck, transition regions and the cylindrical part of the liner.Tuleb välja arvutada pinged mähises ja vooderdises peale eelpingestamist. Nendeks arvutusteks tuleb kasutada rõhkusid null, 2 MPa, 20 MPa, katserõhk ning disainilahendusejärgne lõhkemisrõhk. Arvutamisel tuleb õhukese kesta teooriast lähtudes kasutada sobivaid analüüsimeetodeid, mis võtavad arvesse materjali mittelineaarset käitumist, et teha kindlaks pinge jagunemised kaelas, üleminekupiirkondades ja ballooni silindrikujulises osas.
For designs using auto-frettage to provide prestress, the limits within which the auto-frettage pressure shall fall shall be calculated.Automaatse pingestamise meetodit kasutavate disainilahenduste puhul tuleb eelpingestamiseks välja arvutada piirid, mille vahele automaatse pingestamise surve peab jääma.
For designs using controlled tension winding to provide prestress, the temperature at which it is performed, the tension required in each layer of composite and the consequent prestress in the liner shall be calculated.Pingestamiseks juhitud pingega mähkimist kasutavate disainilahenduste puhul tuleb välja arvutada temperatuur, mille juures seda teha, ning iga mähisekihi jaoks vajalik pinge ja sellega saavutatav eelpingestatus.
8.3.   Manufacturing requirements8.3.   Nõuded tootmisele
8.3.1.   General8.3.1.   Üldnõuded
The composite cylinder shall be fabricated from a liner over-wrapped with continuous filament windings. Filament winding operations shall be computer or mechanically controlled. The filaments shall be applied under controlled tension during winding. After winding is complete, thermosetting resins shall be cured by heating, using a predetermined and controlled time-temperature profile.Komposiitballoon tuleb valmistada filamentmähisega vooderdisest. Filamendi mähkimise operatsioonid peavad olema arvutiga või mehaaniliselt juhitud. Filamentidele tuleb mähkimisel avaldada juhitud pinget. Kui mähkimine on lõpetatud, tuleb termokõvenevad vaigud kuumutamise teel kõvendada, kasutades eelnevalt kindlaks määratud ja juhitavaid ajavahemikke ja temperatuure.
8.3.2.   Liner8.3.2.   Vooderdis
The manufacture of a metallic liner shall meet the requirements given under paragraph 7.3 above for the appropriate type of liner construction.Metallvooderdise tootmine peab vastama punkti 7.3 vastava vooderdisetüübi nõuetele.
8.3.3.   Over-wrap8.3.3.   Mähis
The cylinders shall be fabricated in a filament winding machine. During winding the significant variables shall be monitored within specified tolerances, and documented in a winding record. These variables can include but are not limited to:Balloonid tuleb valmistada filamendimähkimismasinaga. Mähkimise jooksul tuleb olulisi muutujaid ettenähtud vahemikes jälgida ning mähkimistulemustes dokumenteerida. Nimetatud muutujad võivad hõlmata järgmisi näitajaid, kuid ei ole nendega piiratud:
(a) | Fibre type including sizing;a) | kiutüüp, sealhulgas suurus;
(b) | Manner of impregnation;b) | immutamise viis;
(c) | Winding tension;c) | mähkimispinge;
(d) | Winding speed;d) | mähkimiskiirus;
(e) | Number of rovings;e) | heiete arv;
(f) | Band width;f) | riba laius;
(g) | Type of resin and composition;g) | vaigu tüüp ja koostis;
(h) | Temperature of the resin;h) | vaigu temperatuur;
(i) | Temperature of the liner.i) | vooderdise temperatuur.
8.3.3.1.   Curing of thermosetting resins8.3.3.1.   Termokõvenevate vaikude kõvendamine
If a thermosetting resin is used, the resin shall be cured after filament winding. During the curing, the curing cycle (i.e. the time-temperature history) shall be documented.Kui kasutatakse termokõvenevat vaiku, peab seda peale filamendimähkimist kõvendama. Kõvendamise jooksul tuleb kõvendamistsükkel (s.o ajavahemikud ja temperatuurid) registreerida.
The curing temperature shall be controlled and shall not affect the material properties of the liner. The maximum curing temperature for cylinders with aluminium liners is 177 °C.Kõvendamistemperatuur peab olema juhitav ja see ei tohi mõjutada vooderdise materjaliomadusi. Alumiiniumvooderdisega balloonide puhul on maksimaalne kõvendamistemperatuur 177 °C.
8.3.4.   Auto-frettage8.3.4.   Automaatne pingestamine
Auto-frettage, if used, shall be carried out before the hydrostatic pressure test. The auto-frettage pressure shall be within the limits established in paragraph 8.2.3 above, and the manufacturer shall establish the method to verify the appropriate pressure.Kui kasutatakse automaatse pingestamise menetlust, tuleb see teostada enne hüdraulilist survekatset. Automaatse pingestamise surve peab olema punktis 8.2.3 ette nähtud piirides ja tootja peab määrama sobiva surve määramise meetodi.
8.4.   Production test requirements8.4.   Tootmiskatse nõuded
8.4.1.   Non-destructive examination8.4.1.   Mittepurustavad uuringud
Non-destructive examinations shall be carried out in accordance with a recognised ISO or an equivalent standard. The following tests shall be carried out on each metallic liner:Purunevuse katsed tuleb teha vastavalt tunnustatud ISO standardile või sellega samaväärsele standardile. Iga metallvooderdisega tuleb teha järgmised katsed:
(a) | Hardness test in accordance with paragraph A.8. (Appendix A to this annex);a) | kõvaduskatse vastavalt punktile A.8 (käesoleva lisa liide A);
(b) | Ultrasonic examination, in accordance with BS 5045, Part 1, Annex 1B, or demonstrated equivalent NDT method, to ensure that the maximum defect size does not exceed the size specified in the design.b) | ultraheliuuring vastavalt BS 5045 standardi osa 1 lisale 1B või sellega tõendatult samaväärse purunevuse meetodiga, tagamaks, et maksimaalne defekti suurus ei ületa disainilahenduses kindlaks määratud suurust.
8.4.2.   Hydrostatic pressure testing8.4.2.   Hüdrauliline survekatse
Each finished cylinder shall be hydrostatically pressure tested in accordance with paragraph A.11 (Appendix A to this annex). The manufacturer shall define the appropriate limit of permanent volumetric expansion for the test pressure used, but in no case shall the permanent expansion exceed 5 per cent of the total volumetric expansion at test pressure. Any cylinders not meeting the defined rejection limit shall be rejected and either destroyed or used for batch rest purposes.Iga valmis ballooniga tuleb teha punkti A.11 (käesoleva lisa liide A) kohane hüdrauliline survekatse. Tootja peab määrama kasutatava katserõhu jaoks sobiva püsiva ruumala suurenemise piirid, kuid see ei tohi ühelgi juhul olla suurem kui 5 % kogu ruumala kasvust katserõhu juures. Balloonid, mis ei jää piiresse, mille puhul nad loetakse sobivaks, tuleb kas lugeda mittesobivateks või kasutada partiikatse eesmärkidel.
8.5.   Cylinder batch tests8.5.   Balloonide partiikatsed
8.5.1.   General8.5.1.   Üldnõuded
Batch testing shall be conducted on finished cylinders which are representative of normal production and are complete with identification marks. Two cylinders, or a cylinder and a liner as appropriate, shall be randomly selected from each batch. If more cylinders are subjected to the tests than are required by this annex, all results shall be documented. The following tests shall as a minimum be carried out on these.Partiikatsed tehakse tavatoodangu suhtes representatiivsete ja tehasetähistega valmis balloonidega. Igast partiist valitakse juhuslikkuse alusel kaks ballooni või balloon ja vooderdis, kui see on asjakohane. Kui katseid tehakse enama kui käesolevas lisas nõutud arvu balloonidega, tuleb dokumenteerida kõik katsetulemused. Nimetatud balloonidega tuleb teha vähemalt järgmised katsed.
Where defects are detected in over-wrapping before any auto-frettage or hydrostatic pressure testing, the over-wrapping may be completely removed and replaced;Kui mähises leitakse defekte enne automaatse pingestamise menetlust või hüdraulilist survekatset, võib mähise täielikult eemaldada ja uuega asendada.
(a) | Batch materials tests. One cylinder, or liner, or heat treat witness sample that is representative of a finished cylinder, shall be subjected to the following tests: | (i) | Dimensions checked against the design; | (ii) | One tensile test in accordance with paragraph A.1 (Appendix A to this annex) and meet the requirements of the design; | (iii) | For steel liners, three impact tests in accordance with paragraph A.2 (Appendix A to this annex) and meet the requirements of the design; | (iv) | When a protective coating is a part of the design, the coating shall be tested in accordance with paragraph A.9.2 (Appendix A to this annex) and meet the requirements therein. All cylinders or liners represented by a batch test which fails to meet the requirements specified shall follow the procedures specified in paragraph 6.16 above. | Where the coating fails to meet the requirements of paragraph A.9.2 (Appendix A to this annex), the batch shall be 100 per cent inspected to remove similarly defective cylinders. The coating on all defective cylinders may be stripped using a method that does not affect the integrity of the composite wrapping, and recoated. The coating batch test shall then be repeated;a) | Partii materjalikatsed. Ühe ballooni, vooderdise või kuumtöötlemist jälginud ametniku valitud representatiivse valmis ballooniga tuleb teha järgmised katsed: | i) | mõõtmete kontrollimine võrreldes kavandiga; | ii) | üks punkti A.1 (käesoleva lisa liide A) kohane tõmbekatse ja disainilahenduse nõuetele vastavuse kontroll; | iii) | terasvooderdiste puhul kolm punkti A.2 (käesoleva lisa liide A) kohast löökpaindeteimi ja disainilahenduse nõuetele vastavuse kontroll; | iv) | kui kaitsev kate on osa disainilahendusest, tuleb seda katsetada vastavalt punktile A.9.2 (käesoleva lisa liide A) ning kate peab vastama selle punkti nõuetele. Kõigi partiidest katseteks valitud balloonide ja vooderdiste puhul, mis ettenähtud nõuetele ei vasta, tuleb jätkata punkti 6.16 menetlustega. | Kui kate ei vasta punkti A.9.2 (käesoleva lisa liide A) nõuetele, tuleb partiid 100 % kontrollida, et kõrvaldada samamoodi defektsed balloonid. Kasutades komposiitmähist, mitte rikkuvat meetodit, võib eemaldada kõigi defektsete balloonide katted ning kanda peale uued katted. Seejärel tuleb partii kattekatset korrata.
(b) | Batch burst test. One cylinder shall be tested in accordance with the requirements of paragraph 7.4(b) above;b) | Partii lõhkemisrõhu katse. Ühe ballooniga tuleb teha katse vastavalt punkti 7.4 alapunkti b nõuetele.
(c) | Periodic pressure cycling test. In accordance with the requirements of paragraph 7.4(c) above.c) | Korraline survetsüklikatse. Katse tehakse vastavalt punkti 7.4 alapunkti c nõuetele.
8.6.   Cylinder design qualification tests8.6.   Ballooni disainilahenduse kvalifitseerumise katsed
8.6.1.   General8.6.1.   Üldnõuded
Qualification testing shall be conducted on cylinders which are representative of normal production and complete with identification marks. Selection, witnessing and documentation of the results shall comply with paragraph 6.13 above.Kvalifitseerumiskatsed tuleb teha tavatoodangu suhtes representatiivsete ning tehasetähistega valmis balloonidega. Balloonide valik, katsete vaatlemine ja dokumenteerimine peab vastama punkti 6.13 nõuetele.
8.6.2.   Hydrostatic pressure burst test8.6.2.   Hüdrauliline survekatse
(a) | One liner shall be hydrostatically burst in accordance with paragraph A.12 (Appendix A to this annex). The burst pressure shall exceed the minimum burst pressure specified for the liner design;a) | Ühele vooderdisele avaldatakse katkemiseni hüdraulilist survet vastavalt punktile A.12 (käesoleva lisa liide A). Lõhkemisrõhk peab ületama vooderdise disainilahenduse jaoks määratud minimaalset lõhkemisrõhku.
(b) | Three cylinders shall be hydrostatically burst in accordance with paragraph A.12 (Appendix A to this annex). Cylinder burst pressures shall exceed the specified minimum burst pressure established by the stress analysis for the design, in accordance with Table 6.3, and in no case less than the value necessary to meet the stress ratio requirements of paragraph 6.5 above.b) | Kolmele balloonile avaldatakse katkemiseni hüdraulilist survet vastavalt punktile A.12 (käesoleva lisa liide A). Ballooni lõhkemisrõhk peab ületama disainilahenduse jaoks pingeanalüüsiga välja arvutatud minimaalset lõhkemisrõhku vastavalt tabelile 6.3 ja ei tohi ühelgi juhul olla väiksem kui punktis 6.5 nõutud pingetsükli asümmeetriategur.
8.6.3.   Ambient temperature pressure cycling test8.6.3.   Survetsüklikatse ümbritseva õhu temperatuuril
Two finished cylinders shall be pressure cycle tested at ambient temperature in accordance with paragraph A.13 (Appendix A to this annex) to failure, or to a minimum of 45 000 cycles. The cylinders shall not fail before reaching the specified service life in years times 1 000 cycles. Cylinders exceeding 1 000 cycles times the specified service life in years shall fail by leakage and not by rupture. Cylinders which do not fail within 45 000 cycles shall be destroyed either by continuing the cycling until failure occurs, or by hydrostatically pressurising to burst. Cylinders exceeding 45 000 cycles are permitted to fail by rupture. The number of cycles to failure and the location of the failure initiation shall be recorded.Kahe valmis ballooniga tehakse läbi survetsüklid ümbritseva õhu temperatuuril vastavalt punktile A.13 (käesoleva lisa liide A) kuni vea ilmnemiseni või vähemalt 45 000 tsüklit. Balloonidel ei tohi vigu tekkida enne, kui on tehtud 1 000 tsüklit iga ettenähtud kasutusea aasta kohta. Balloonidel, mis selle tsüklite arvu ületavad, peab lõpuks esimese veana ilmnema leke, mitte rebenemine. Balloone, millel 45 000 tsükli jooksul viga ei teki, tuleb tsüklit jätkates purunemiseni katsetada kas nii kaua, kuni viga ilmneb, või katkemiseni hüdraulilist survet avaldades. Balloonide puhul, millel 45 000 tsükli jooksul viga ei teki, on vastuvõetav rebenemine. Tsüklite arv kuni vea ilmnemiseni ja rikke koht tuleb registreerida.
8.6.4.   Acid environment test8.6.4.   Happelise keskkonna katse
One cylinder shall be tested in accordance with paragraph A.14 (Appendix A to this annex) and meet the requirements therein. An optional environmental test is included in the informative Appendix H to this annex.Ühte ballooni katsetatakse vastavalt punktile A.14 (käesoleva lisa liide A) ja balloon peab selle punkti nõuetele vastama. Käesoleva lisa liites H on esitatud mittekohustusliku keskkonnakatse kirjeldus.
8.6.5.   Bonfire test8.6.5.   Lahtise tule katse
Finished cylinders shall be tested in accordance with paragraph A.15 (Appendix A to this annex) and meet the requirements therein.Valmis balloone katsetatakse vastavalt punktile A.15 (käesoleva lisa liide A) ja balloonid peavad selle punkti nõuetele vastama.
8.6.6.   Penetration test8.6.6.   Läbistamiskatse
One finished cylinder shall be tested in accordance with paragraph A.16 (Appendix A to this annex) and meet the requirements therein.Ühte valmis ballooni katsetatakse vastavalt punktile A.16 (käesoleva lisa liide A) ja balloon peab selle punkti nõuetele vastama.
8.6.7.   Flaw tolerance tests8.6.7.   Lubatud defekti katsed
One finished cylinder shall be tested in accordance with paragraph A.17 (Appendix A to this annex) and meet the requirements therein.Ühte valmis ballooni katsetatakse vastavalt punktile A.17 (käesoleva lisa liide A) ja balloon peab selle punkti nõuetele vastama.
8.6.8.   High temperature creep test8.6.8.   Kõrge temperatuuri katse
In designs where the glass transition temperature of the resin does not exceed the maximum design material temperature by at least 20 °C, one cylinder shall be tested in accordance with paragraph A.18 (Appendix A to this annex) and meet the requirements therein.Disainilahenduste puhul, mille vaigu klaasistumistemperatuur ei ületa maksimaalset materjalitemperatuuri vähemalt 20 °C võrra, tuleb ühte ballooni katsetada vastavalt punktile A.18 (käesoleva lisa liide A) ja balloon peab selle punkti nõuetele vastama.
8.6.9.   Accelerated stress rupture test8.6.9.   Kiirendatud korrosiooniga rebenemiskatse
One finished cylinder shall be tested in accordance with paragraph A.19 (Appendix A to this annex) and meet the requirements therein.Ühte valmis ballooni katsetatakse vastavalt punktile A.19 (käesoleva lisa liide A) ja balloon peab selle punkti nõuetele vastama.
8.6.10.   LBB performance8.6.10.   Lekib-enne-kui-puruneb-katse
For cylinder designs not exceeding 45 000 cycles when tested as per paragraph 8.6.3 above, LBB performance tests shall be conducted in accordance with paragraph A.6 of Appendix A to this annex and meet the requirements therein.Balloonidega, mis ei ületa punkti 8.6.3 kohasel katsetamisel 45 000 tsüklit, tuleb lekib-enne-kui-puruneb-katsed teha vastavalt käesoleva lisa liite A punktile A.6 ja balloonid peavad selle punkti nõuetele vastama.
8.6.11.   Extreme temperature pressure cycling test8.6.11.   Survetsüklikatse äärmuslikel temperatuuridel
One finished cylinder shall be tested in accordance with paragraph A.7 (Appendix A to this annex) and meet the requirements therein.Ühte valmis ballooni katsetatakse vastavalt punktile A.7 (käesoleva lisa liide A) ja balloon peab selle punkti nõuetele vastama.
9.   TYPE CNG-3 FULLY WRAPPED CYLINDERS9.   TÜÜBI CNG-3 TÄISMÄHISEGA BALLOONID
9.1.   General9.1.   Üldnõuded
During pressurisation, this type of cylinder has a behaviour in which the displacements of the composite over-wrap and the liner are superimposed. Due to different techniques of manufacture, this annex does not give a definite method for design; determination of the leak-before-break (LBB) performance shall be in accordance with the appropriate procedures defined in paragraph A.6 (Appendix A to this annex). Allowable defect size shall be determined in accordance with paragraph 6.15.2 above.Survestamise ajal on sellel balloonitüübil omadus, et komposiitmähise ja vooderdise nihked kattuvad. Erinevate valmistusmeetodite tõttu ei nähta käesolevas lisas ette kindlat projekteerimismeetodit; lekib-enne-kui-puruneb-katse tuleb teostada vastavalt punktis A.6 (käesoleva lisa liide A) kirjeldatud menetlustele. Lubatud defekti suurus tuleb kindlaks teha vastavalt punktile 6.15.2.
9.2.   Design requirements9.2.   Nõuded disainilahendusele
9.2.1.   Metal liner9.2.1.   Metallvooderdis
The compressive stress in the liner at zero pressure and 15 °C shall not cause the liner to buckle or crease.Nullrõhu ja temperatuuri 15 °C juures ei tohi survepinge põhjustada vooderdises mõlke ega murdumisi.
9.2.2.   Composite over-wrap9.2.2.   Komposiitmähis
The tensile stress in the fibres shall meet the requirements of paragraph 6.5 above.Kiudude tõmbetugevus peab vastama punkti 6.5 nõuetele.
9.2.3.   Stress analysis9.2.3.   Pingeanalüüs
The stresses in the tangential and longitudinal direction of the cylinder in the composite and in the liner after pressure shall be calculated. The pressure used for these calculations shall be zero, working pressure, 10 per cent of working pressure, test pressure and design burst pressure. The limits, within which auto-frettaging pressure shall fall, shall be calculated. The calculations shall use suitable analysis techniques using thin-shell theory taking account of non-linear material behaviour of the liner to establish stress distributions at the neck, transition regions and the cylindrical part of the liner.Tuleb välja arvutada risti- ja pikisuunalised pinged mähises ja vooderdises peale pingestamist. Nendeks arvutusteks tuleb kasutada rõhkusid null, töörõhk, 10 % töörõhust, katserõhk ning disainilahendusejärgne lõhkemisrõhk. Tuleb välja arvutada piirid, mille vahele automaatse pingestamise surve peab jääma. Arvutamisel tuleb õhukese kesta teooriast lähtudes kasutada sobivaid analüüsimeetodeid, mis võtavad arvesse materjali mittelineaarset käitumist, et teha kindlaks pinge jagunemised kaelas, üleminekupiirkondades ja ballooni silindrikujulises osas.
9.3.   Manufacturing requirements9.3.   Nõuded tootmisele
Manufacturing requirements shall be in accordance with paragraph 8.3 above except that the over-wrap shall also include helically wound filaments.Valmistamisnõuded peavad vastama punktile 8.3 selle erinevusega, et mähiste hulka kuuluvad ka vedrukujuliselt mähitud filamendid.
9.4.   Production test requirements9.4.   Tootmiskatse nõuded
Production test requirements shall be in accordance with the requirements of paragraph 8.4 above.Tootmiskatse nõuded peavad olema vastavuses punktiga 8.4.
9.5.   Cylinder batch tests9.5.   Balloonide partiikatsed
The batch tests shall be in accordance with the requirements of paragraph 8.5 above.Partiikatsed tuleb teha vastavalt punkti 8.5 nõuetele.
9.6.   Cylinder design qualification tests9.6.   Ballooni disainilahenduse kvalifitseerumise katsed
Cylinder design qualification tests shall be in accordance with the requirements of paragraph 8.6 above, and paragraph 9.6.1 below, except that the liner burst in paragraph 8.6 above is not required.Ballooni disainilahenduse kvalifitseerumise katsed tuleb teha vastavalt punktide 8.6 ja 9.6.1 nõuetele selle erinevusega, et punktis 8.6 nimetatud vooderdise purustamine ei ole kohustuslik.
9.6.1.   Drop test9.6.1.   Kukkumiskatse
One or more finished cylinders shall be drop tested in accordance with paragraph A.30 (Appendix A to this annex).Vähemalt ühe valmis ballooniga tuleb teha punkti A.30 (käesoleva lisa liide A) kohane kukkumiskatse.
10.   TYPE CNG-4 ALL-COMPOSITE CYLINDERS10.   TÜÜBI CNG-4 TÄISKOMPOSIITBALLOONID
10.1.   General10.1.   Üldnõuded
This annex does not give a definite method for the design of cylinders with polymeric liners because of the variety of cylinder designs possible.Käesolevas lisas ei anta erinevate olemasolevate disainilahendusvõimaluste tõttu kindlat polümeervooderdisega balloonide projekteerimismeetodit.
10.2.   Design requirements10.2.   Nõuded disainilahendusele
Design calculations shall be used to provide justification of design adequacy. The tensile stresses in the fibres shall meet the requirements of paragraph 6.5 above.Disainilahenduse nõuetelevastavuse tõendamiseks kasutatakse disainilahenduse arvutusi. Kiudude tõmbetugevus peab vastama punkti 6.5 nõuetele.
Tapered and straight threads in accordance with paragraph 6.10.2 or 6.10.3 above shall be used on the metal end bosses.Otsapöördkangide puhul tuleb kasutada punkti 6.10.2 või 6.10.3 nõuetele vastavaid koonusjaid või sirgeid keermeid.
Metal end bosses with threaded openings shall be able to withstand a torque force of 500 Nm, without damaging the integrity of the connection to the non-metallic liner. The metal end bosses connected to the non-metallic liner shall be of a material compatible with the service conditions specified in paragraph 4 of this annex.Keermestatud avadega otsapöördkangid peavad taluma jõumomenti 500 Nm, kahjustamata seejuures ühendust mittemetalse vooderdisega. Mittemetalse vooderdisega ühendatud metallist otsapöördkangid peavad olema käesoleva lisa punkti 4 kasutustingimustele vastavast materjalist.
10.3.   Stress analysis10.3.   Pingeanalüüs
The stresses in the tangential and longitudinal direction of the cylinder in the composite and in the liner shall be calculated. The pressures used for these calculations shall be zero, working pressure, test pressure and design burst pressure. The calculations shall use suitable analysis techniques to establish stress distribution throughout the cylinder.Tuleb välja arvutada ballooni suhtes risti- ja pikisuunalised pinged komposiidis ja vooderdises. Nendeks arvutusteks tuleb kasutada rõhkusid null, töörõhk, katserõhk ning disainilahendusejärgne lõhkemisrõhk. Arvutamisel tuleb kasutada sobivaid analüüsimeetodeid, et teha kindlaks pinge jagunemine balloonis.
10.4.   Manufacturing requirements10.4.   Nõuded tootmisele
Manufacturing requirements shall be in accordance with paragraph 8.3 above except that the curing temperature for thermosetting resins shall be at least 10 °C below the softening temperature of the plastic liner.Valmistamisnõuded peavad vastama punktile 8.3 selle erinevusega, et termokõvenevate vaikude kõvenemistemperatuur peab olema vähemalt 10 °C plastvooderdise pehmenemistemperatuurist madalam.
10.5.   Production test requirements10.5.   Tootmiskatse nõuded
10.5.1.   Hydrostatic pressure testing10.5.1.   Hüdrauliline survekatse
Each finished cylinder shall be hydrostatically pressure tested in accordance with paragraph A.11 (Appendix A to this annex). The manufacturer shall define the appropriate limit of elastic expansion for the test pressure used, but in no case shall the elastic expansion of any cylinder exceed the average batch value by more than 10 per cent. Any cylinders not meeting the defined rejection limit shall be rejected and either destroyed or used for batch test purposes.Iga valmis ballooniga tuleb teha punkti A.11 (käesoleva lisa liide A) kohane hüdrauliline survekatse. Tootja peab määrama kasutatava katserõhu jaoks elastse laienemise sobiva piiri, kuid ühelgi juhul ei tohi ükski balloon ületada partii keskmist näitajat rohkem kui 10 % võrra. Balloonid, mis ei jää piiresse, mille puhul nad loetakse sobivaks, tuleb kas lugeda mittesobivateks või kasutada partiikatse eesmärkidel.
10.5.2.   Leak testing10.5.2.   Lekkekatse
Each finished cylinder shall be leak tested in accordance with paragraph A.10 (Appendix A to this annex) and meet the requirements therein.Iga valmis ballooni katsetatakse vastavalt punktile A.10 (käesoleva lisa liide A) ja balloon peab selle punkti nõuetele vastama.
10.6.   Cylinder batch tests10.6.   Balloonide partiikatsed
10.6.1.   General10.6.1.   Üldnõuded
Batch testing shall be conducted on finished cylinders which are representative of normal production and are complete with identification marks. One cylinder shall be randomly selected from each batch. If more cylinders are subjected to the tests that are required by this annex, all results shall be documented. The following tests shall as a minimum be carried out on these cylinders.Partiikatsed tehakse tavatoodangu suhtes representatiivsete ja tehasetähistega valmis balloonidega. Igast partiist valitakse juhuslikkuse alusel kaks ballooni. Kui katseid tehakse enama kui käesolevas lisas nõutud arvu balloonidega, tuleb dokumenteerida kõik katsetulemused. Nimetatud balloonidega tuleb teha vähemalt allpool nimetatud katsed.
(a) | Batch materials test | One cylinder, or liner, or liner witness sample that is representative of a finished cylinder, shall be subjected to the following tests: | (i) | Dimensions checked against the design; | (ii) | One tensile test of the plastic liner in accordance with paragraph A.22 (Appendix A to this annex) and meet the requirements of the design; | (iii) | The melt temperature of the plastic liner shall be tested in accordance with paragraph A.23 (Appendix A to this annex), and meet the requirements of the design; | (iv) | When a protective coating is a part of the design, the coating shall be tested in accordance with paragraph A.9.2 (Appendix A to this annex). Where the coating fails to meet the requirements of paragraph A.9.2 (Appendix A to this annex), the batch shall be 100 per cent inspected to remove similarly defective cylinders. The coating on all defective cylinders may be stripped using a method that does not affect the integrity of the composite wrapping, and recoated. The coating batch test shall then be repeated;a) | Partii materjalikatsed | Ühe ballooni või vooderdisega või kuumtöötlemist jälginud ametniku valitud vooderdisega, mis on valmis ballooni puhul representatiivne, tuleb teha järgmised katsed: | i) | mõõtmete kontrollimine võrreldes kavandiga; | ii) | üks punkti A.22 (käesoleva lisa liide A) kohane plastvooderdise tõmbekatse ja disainilahenduse nõuetele vastavuse kontroll; | iii) | plastvooderdise sulamistemperatuuri katsetatakse vastavalt punktile A.23 (käesoleva lisa liide A) ja temperatuur peab selle punkti nõuetele vastama; | iv) | kui kaitsev kate on osa disainilahendusest, tuleb seda katsetada vastavalt punktile A.9.2 (käesoleva lisa liide A). Kui kate ei vasta punkti A.9.2 (käesoleva lisa liide A) nõuetele, tuleb partiid 100 % kontrollida, et kõrvaldada samamoodi defektsed balloonid. Kasutades komposiitmähist mitte rikkuvat meetodit, võib eemaldada kõigi defektsete balloonide katted ning kanda peale uued katted. Seejärel tuleb partii kattekatset korrata.
(b) | Batch burst test | One cylinder shall be tested in accordance with the requirements of paragraph 7.4(b) above;b) | Partii lõhkemisrõhu katse | Ühe ballooniga tuleb teha katse vastavalt punkti 7.4 alapunkti b nõuetele.
(c) | Periodic pressure cycling test | On one cylinder the end boss shall be torque tested to 500 Nm in accordance with the test method in paragraph A.25 (Appendix A to this annex). The cylinder shall then be pressure cycle tested in accordance with the procedures provided in paragraph 7.4(c) above. | Following the required pressure cycling, the cylinder shall be leak tested in accordance with the method described in paragraph A.10 (Appendix A to this annex) and meet the requirements therein.c) | Korraline survetsüklikatse | Ühe valmis ballooni otsapöördkangiga tehakse jõumomendi katse kuni 500 Nm vastavalt punktile A.25 (käesoleva lisa liide A). Seejärel tehakse ballooniga survetsüklikatse punkti 7.4 alapunktis c kirjeldatud menetluste järgi. | Nõuetekohase survetsükli järel tuleb ballooniga teha punktis A.10 (käesoleva lisa liide A) kirjeldatud lekkekatse ja balloon peab selle katse nõuetele vastama.
10.7.   Cylinder design qualification tests10.7.   Ballooni disainilahenduse kvalifitseerumise katsed
10.7.1.   General10.7.1.   Üldnõuded
Cylinder design qualification tests shall be in accordance with the requirements of paragraphs 8.6, 10.7.2, 10.7.3 and 10.7.4 of this annex, except that the LBB performance in paragraph 8.6.10 above is not required.Balloonide kavandikinnituskatsed tuleb teha vastavalt käesoleva lisa punktide 8.6, 10.7.2, 10.7.3 ja 10.7.4 nõuetele, selle erinevusega, et punkti 8.6.10 lekib-enne-kui-puruneb-kontrolli ei pea tegema.
10.7.2.   Boss torque test10.7.2.   Otsapöördkangi jõumomendikatse
One cylinder shall be tested in accordance with paragraph A.25 (Appendix A to this annex).Ühe ballooniga tuleb teha katse vastavalt punktile A.25 (käesoleva lisa liide A).
10.7.3.   Permeation test10.7.3.   Imbumiskatse
One cylinder shall be tested for permeation in accordance with paragraph A.21 (Appendix A to this annex) and meet the requirements therein.Ühte ballooni katsetatakse imbumise suhtes vastavalt punktile A.21 (käesoleva lisa liide A) ja balloon peab selle punkti nõuetele vastama.
10.7.4.   Natural gas cycling test10.7.4.   Maagaasitsükli katse
One finished cylinder shall be tested in accordance with paragraph A.27 (Appendix A to this annex) and meet the requirements therein.Ühte valmis ballooni katsetatakse vastavalt punktile A.27 (käesoleva lisa liide A) ja balloon peab selle punkti nõuetele vastama.
11.   MARKING11.   MÄRGISTAMINE
11.1.   Provision of marking11.1.   Märgistamine
On each cylinder the manufacturer shall provide clear permanent markings not less than 6 mm high. Marking shall be made either by labels incorporated into resin coatings, labels attached by adhesive, low stress stamps used on the thickened ends of type CNG-1 and CNG-2 designs, or any combination of the above. Adhesive labels and their application shall be in accordance with ISO 7225, or an equivalent standard. Multiple labels are allowed and should be located such that they are not obscured by mounting brackets. Each cylinder complying with this annex shall be marked as follows:Tootja peab kinnitama igale valmis balloonile vähemalt 6 mm kõrgused selged ja püsivad märgistused. Võimalikud märgistuse kandmise viisid on vaikkattesse inkorporeeritud sildid, liimiga kinnitatud sildid, madalsurvetemplid tüüpide CNG-1 ja CNG-2 paksendatud otstes või mis tahes kombinatsioon eespool nimetatust. Liimitud sildid ja nende pealekandmine peavad olema kooskõlas standardiga ISO 7225 või samaväärse standardiga. Mitmekordsed sildid on lubatud ja need peavad olema selliselt paigutatud, et paigaldushaagid nende nägemist ei segaks. Iga käesoleva lisa nõuetele vastav balloon peab olema märgistatud järgmiselt.
(a) | Mandatory information: | (i) | ‘CNG ONLY’; | (ii) | ‘DO NOT USE AFTER XX/XXXX’, where ‘XX/XXX’ identifies the month and year of expiry (2); | (iii) | Manufacturer's identification; | (iv) | Cylinder identification (applicable part number and a serial number unique for every cylinder); | (v) | Working pressure and temperature; | (vi) | ECE Regulation number, along with cylinder type and certification registration number; | (vii) | The pressure relief devices and/or valves which are qualified for use with the cylinder, or the means for obtaining information on qualified fire protection systems; | (viii) | When labels are used, all cylinders shall have a unique identification number stamped on an exposed metal surface to permit tracing in the event that the label is destroyed.a) | Kohustuslik teave: | i) | „AINULT SURUMAAGAASI KASUTAMISEKS”; | ii) | „MITTE KASUTADA PÄRAST XX/XXXX”, kus „XX/XXXX” märgib aegumise kuud ja aastat (2); | iii) | tootja tähis; | iv) | ballooni tähis (kasutatav osanumber ja iga ballooni puhul unikaalne seerianumber); | v) | töörõhk ja -temperatuur; | vi) | ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja number koos balloonitüübi ja tunnistuse registreerimisnumbriga; | vii) | rõhuvabastusseadmed ja/või -ventiilid, mis on ballooniga kasutamiseks kvalifitseeritud, või viis, kuidas saada kvalifitseeritud tulekaitsesüsteemide kohta teavet; | viii) | kui kasutatakse silte, peab igal balloonil olema vabale metallipinnale templina kantud tehasetähis, mis võimaldab sildi hävimise korral ballooni kindlaks teha.
(b) | Non-mandatory information: |   | On a separate label(s) the following non-mandatory information may be provided: | (i) | Gas temperature range, e.g. – 40 °C to 65 °C; | (ii) | Nominal water capacity of the cylinder to two significant numbers. e.g. 120 litres; | (iii) | Date of original pressure test (month and year). |   | The markings shall be placed in the listed sequence but the specific arrangement may be varied to match the space available. An acceptable example of mandatory information is: | CNG ONLY | DO NOT USE AFTER …/…. | Manufacturer/Part Number/Serial Number | 20 MPa/15 °C | ECE R 110 CNG-2 (registration No …) | ‘Use Only Manufacturer-Approved Pressure Relief Device’b) | Mittekohustuslik teave |   | Eraldi sildil (siltidel) võib esitada järgmise mittekohustusliku teabe: | i) | gaasitemperatuuri vahemik, nt – 40 °C kuni 65 °C; | ii) | ballooni nominaalne veemahutavus, ümardatuna kahe kohani, nt 120 liitrit; | iii) | algse survekatse kuupäev (kuu ja aasta). |   | Märgistused tuleb paigutada loetletud järjekorras, kuid täpne kujundus võib varieeruda vastavalt kasutatavale alale. Järgmine on üks vastuvõetav näide kohustusliku teabe esitusest: | AINULT SURUMAAGAASI JAOKS | MITTE KASUTADA PÄRAST … /… | Tootja/osanumber/seerianumber | 20 MPa/15 °C | ECE R 110 CNG-2 (registreerimisnumber …) | „Kasutada ainult tootja heakskiidetud rõhuvabastusseadet”
12.   PREPARATION FOR DISPATCH12.   BALLOONIDE VÄLJASAATMISE ETTEVALMISTUS
Prior to dispatch from the manufacturers shop, every cylinder shall be internally clean and dried. Cylinders not immediately closed by the fitting of a valve, and safety devices if applicable, shall have plugs, which prevent entry of moisture and protect threads, fitted to all openings. A corrosion inhibitor (e.g. oil-containing) shall be sprayed into all steel cylinders and liners prior to dispatch.Enne tootja ettevõttest väljasaatmist peab iga balloon olema seest puhas ja kuivatatud. Balloonidele, mis ei ole vahetult liitmiku või ventiiliga ja, kui see on asjakohane, ohutusseadmetega suletud, tuleb kõigile avadele kinnitada tropid, mis hoiavad ära niiskuse sattumise ballooni ja kaitsevad keermeid. Kõigile terasballoonidele ja -vooderdistele tuleb enne väljasaatmist pihustada korrosioonitõrjeainet (nt õli sisaldavat).
The manufacturer's statement of service and all necessary information to ensure the proper handling, use and in-service inspection of the cylinder shall be supplied to the purchaser. The statement shall be in accordance with Appendix D to this annex.Ostjale tuleb saata tootja ettenähtud kasutustingimused ja kogu õige käitlemise, kasutamise ja kasutusaegse kontrolli jaoks vajalik teave. Tingimused tuleb esitada vastavalt käesoleva lisa liitele D.
(1)  Not required if flawed cylinder test approach in paragraph A.7 of Appendix A to this annex is used.(1)  Ei pea tegema, kui kasutatakse käesoleva lisa liite A punktis A.7 kirjeldatud vigase ballooni katset.
(2)  The expiry date shall not exceed the specified service life. The expiry date may be applied to the cylinder at the time of dispatch, provided that the cylinders have been stored in a dry location without internal pressure.(2)  Aegumiskuu ei tohi ületada ettenähtud kasutusiga. Aegumisaja võib balloonile kanda väljasaatmise ajal tingimusel, et balloone on hoitud kuivas kohas ilma sisemise rõhuta.
Appendix ALiide A
TEST METHODSKATSEMEETODID
A.1.   TENSILE TESTS, STEEL AND ALUMINIUMA.1.   TÕMBEKATSED, TERAS JA ALUMIINIUM
A tensile test shall be carried out on the material taken from the cylindrical part of the finished cylinder using a rectangular test piece shaped in accordance with the method described in ISO 9809 for steel and ISO 7866 for aluminium. For cylinders with welded stainless steel liners, tensile tests shall be also carried out on material taken from the welds in accordance with the method described in paragraph 8.4 of EN 13322-2. The two faces of the test pieces representing the inside and outside surface of the cylinder shall not be machined. The tensile test shall be carried out in accordance with ISO 6892.Tõmbekatse tehakse valmis ballooni silindrikujulisest osast võetud materjaliga, kasutades ristkülikukujulist katsetükki, mille kuju vastab terase puhul standardi ISO 9809 ja alumiiniumi puhul ISO 7866 nõuetele. Kui balloonil on roostevabast terasest keevisvooderdis, tehakse tõmbekatsed ka materjaliga, mis on võetud keevisõmbluse kohalt vastavalt standardi EN 13322-2 punktis 8.4 kirjeldatud meetodile. Katsetüki kaht poolt, mis on ballooni sise- ja välispinnaks, ei töödelda. Tõmbekatse tehakse vastavalt standardile ISO 6892.
Note — Attention is drawn to the method of measurement of elongation described in ISO 6892, particularly in cases where the tensile test piece is tapered, resulting in a point of fracture away from the middle of the gauge length.Märkus: tähelepanu tuleb pöörata standardis ISO 6892 kirjeldatud venivuse mõõtmise meetodile, eriti juhtudel, kus katsetükk on keermestatud ning mille tulemusena on katsetüki katkemispunkt mõõteaparatuuri keskosast eemal.
A.2.   IMPACT TEST, STEEL CYLINDERS AND STEEL LINERSA.2.   LÖÖKPAINDETEIM, TERASBALLOONID JA -VOODERDISED
The impact test shall be carried out on the material taken from the cylindrical part of the finished cylinder on three test pieces in accordance with ISO 148. The impact test pieces shall be taken in the direction as required in Table 6.2 of Annex 3A from the wall of the cylinder. For cylinders with welded stainless steel liners, impact tests shall be also carried out on material taken from the weld in accordance with the method described in paragraph 8.6 of EN 13322-2. The notch shall be perpendicular to the face of the cylinder wall. For longitudinal tests the test piece shall be machined all over (on six faces), if the wall thickness does not permit a final test piece width of 10 mm, the width shall be as near as practicable to the nominal thickness of the cylinder wall. The test pieces taken in transverse direction shall be machined on four faces only, the inner and outer face of the cylinder wall unmachined.Löökpaindeteim tehakse valmis ballooni silindrikujulisest osast võetud materjaliga standardile ISO 148 vastava kolme katsetükiga. Löökpaindeteimi tükid võetakse ballooni seinast lisa 3A tabelis 6.2 ette nähtud suunas. Kui balloonil on roostevabast terasest keevisvooderdis, tehakse löökpaindeteim ka materjaliga, mis on võetud keevisõmbluse kohalt vastavalt standardi EN 13322-2 punktis 8.6 kirjeldatud meetodile. Täke peab olema ballooniseina pinnaga risti. Pikisuunas katsete puhul tuleb katsetükki töödelda üleni (kuuel küljel). Kui seina paksus ei võimalda lõpliku katsetüki laiust 10 mm, peab see laius olema võimalikult lähedane ballooniseina paksusele. Katsetükke, mis võetakse ristisuunas, töödeldakse ainult neljal küljel, jättes ballooniseina sise- ja välispinna töötlemata.
A.3.   SULPHIDE STRESS CRACKING TEST FOR STEELA.3.   TERASE VASTUPIDAVUS VÄÄVLIKORROSIOONILE
Except as identified in the following, testing shall be conducted in accordance with Method A-NACE Standard Tensile Test procedures, as described in NACE Standard TM0177-96. Tests shall be conducted on a minimum of three tensile specimens with a gauge diameter of 3,81 mm (0,150 inches) machined from the wall of a finished cylinder or liner. The specimens shall be placed under a constant tensile load equal to 60 per cent of the specified minimum yield strength of the steel, immersed in a solution of distilled water buffered with 0,5 per cent (mass fraction) sodium acetate trihydrate and adjusted to an initial pH of 4,0, using acetic acid.Välja arvatud järgnevalt määratud viisil, tehakse katsetused vastavalt NACE TM0177-96 standardis kirjeldatud NACE standardsete tõmbekatse menetluste meetodile A. Katsed tuleb teha vähemalt kolme valmis balloonilt või vooderdiselt võetud näidisega, mõõturiga diameetriga 3,81 mm (0,15 tolli). Näidised pannakse pideva tõmbekoormuse alla, mille suurus on 60 % terase ettenähtud minimaalsest voolavuspiirist, kastetakse destilleeritud vee lahusesse, mis on puhverdatud 0,5 % (massi järgi) naatriumatsetaadi trihüdraadiga ja mille algne pH on reguleeritud äädikhappega tasemele 4,0.
The solution shall be continuously saturated at room temperature and pressure with 0,414 kPa (0,06 psia) hydrogen sulphide (balance nitrogen). The tested specimens shall not fail within a test duration of 144 hours.Toatemperatuuri ja -rõhu juures küllastatakse lahust jätkuvalt 0,414 kPa (0,06 psia) vesiniksulfiidiga (kandegaas: lämmastik). Katsenäidistel ei tohi tekkida vigu 144-tunnise katsetamise jooksul.
A.4.   CORROSION TESTS, ALUMINIUMA.4.   KORROSIOONIKATSED, ALUMIINIUM
Corrosion tests for aluminium alloys shall be carried out in accordance with Annex A of ISO/DIS 7866 and meet the requirements therein.Alumiiniumisulamite korrosioonikatsed tuleb teha vastavalt standardi ISO/DIS 7866 lisale A ja näidised peavad nimetatud standardi nõuetele vastama.
A.5.   SUSTAINED LOAD CRACKING TESTS, ALUMINIUMA.5.   VASTUPIDAVUS PIDEVALE KOORMUSELE, ALUMIINIUM
The resistance to SLC shall be carried out in accordance with Annex D of ISO/DIS 7866 and shall meet the requirements therein;Vastupidavuskatse pidevale koormusele tuleb teha vastavalt standardi ISO/DIS 7866 lisale D ja näidised peavad nimetatud standardi nõuetele vastama.
A.6.   LEAK-BEFORE-BREAK (LBB) PERFORMANCE TESTA.6.   LEKIB-ENNE-KUI-PURUNEB-KATSE
Three finished cylinders shall be pressure cycled between not more than 2 MPa and nor less than 30 MPa at a rate not to exceed 10 cycles per minute.Kolme valmis ballooni survestatakse vahemikus 2 MPa kuni vähemalt 30 MPa tempoga maksimaalselt kümme tsüklit minutis.
All cylinders shall fail by leakage.Kõigil balloonidel peab viga tekkima lekkimise teel.
A.7.   EXTREME TEMPERATURE PRESSURE CYCLINGA.7.   SURVETSÜKLIKATSE ÄÄRMUSLIKEL TEMPERATUURIDEL
Finished cylinders, with the composite wrapping free of any protective coating, shall be cycle tested, without showing evidence of rupture, leakage, or fibre unravelling, as follows:Kaitsva katteta komposiitmähisega valmis balloonidega tehakse tsüklikatsed, ja asjaomastel balloonidel ei tohi olla märke rebenemisest, lekkest ega kiu hargnemisest, järgmistel tingimustel:
(a) | Condition for 48 hours at zero pressure, 65 °C or higher, and 95 per cent or greater relative humidity. The intent of this requirement shall be deemed met by spraying with a fine spray or mist of water in a chamber held at 65 °C;a) | hoida 48 tundi nullrõhu, 65 °C või kõrgema temperatuuri ning 95 % või kõrgema suhtelise niiskuse juures. Selle tingimuse eesmärgi täitmiseks pihustatakse 65 °C temperatuuril hoitavasse ruumi peenikest veetolmu või udu;
(b) | Hydrostatically pressurised for 500 cycles times the specified service life in years between not more than 2 MPa and not less than 26 MPa at 65 °C or higher and 95 per cent humidity;b) | teha 500 hüdraulilise surve tsüklit iga ettenähtud kasutusea aasta kohta vahemikus 2 MPa kuni vähemalt 26 MPa 65 °C temperatuuri ja vähemalt 95 % niiskuse juures;
(c) | Stabilize at zero pressure and ambient temperature;c) | balloon stabiliseerida nullrõhu ja ümbritseva õhu temperatuuri juures;
(d) | Then pressurize from not more than 2 MPa to not less than 20 MPa for 500 cycles times the specified service life in years at – 40 °C or lower;d) | seejärel survestada rõhuvahemikus 2 MPA kuni vähemalt 20 MPa 500 tsüklit iga ettenähtud kasutusea aasta kohta temperatuuril – 40 °C või sellest madalamal temperatuuril;
The pressure cycling rate of (b) shall not exceed 10 cycles per minute. The pressure cycling rate of (d) shall not exceed 3 cycles per minute unless a pressure transducer is installed directly within the cylinder. Adequate recording instrumentation shall be provided to ensure the minimum temperature of the fluid is maintained during the low temperature cycling.Punkti b tsükleid ei tohi ühe minuti jooksul teha rohkem kui kümme. Punkti d tsükleid ei tohi ühe minuti jooksul teha rohkem kui kolm, v.a juhul, kui rõhuandur on paigaldatud vahetult ballooni sisse. Tuleb kasutada piisavalt head registreerimisvarustust, tagamaks, et madala temperatuuri tsüklite juures säilib miinimumtemperatuur.
Following pressure cycling at extreme temperatures, cylinders shall be hydrostatically pressured to failure in accordance with the hydrostatic burst test requirements, and achieve a minimum burst pressure of 85 per cent of the minimum design burst pressure. For type CNG-4 designs, prior to the hydrostatic burst test the cylinder shall be leak tested in accordance with paragraph A.10 below.Äärmustemperatuuridel survetsüklikatsete järel tuleb survestada balloone hüdrauliliselt kuni vea tekkimiseni vastavalt survekatse nõuetele ning seejärel tuleb saavutada minimaalne lõhkemisrõhk, mis on vähemalt 85 % disainilahenduse minimaalsest lõhkemisrõhust. Tüübi CNG-4 disainilahenduste puhul tuleb enne survekatset teha ballooniga punkti A.10 kohane lekkekatse.
A.8.   BRINELL HARDNESS TESTA.8.   BRINELLI KÕVADUSKATSE
Hardness tests shall be carried out on the parallel wall at the centre and a domed end of each cylinder or liner in accordance with ISO 6506. The test shall be carried out after the final heat treatment and the hardness values thus determined shall be in the range specified for the design.Kõvaduskatsed tehakse vastavalt standardile ISO 6506 paralleelse seina ja iga ballooni või vooderdise kuplikujulise otsaga. Katsed tehakse pärast lõplikku kuumtöötlemist ja nii kindlaks määratud kõvadusnäitajad peavad olema disainilahenduse jaoks ettenähtud vahemikus.
A.9.   COATING TESTS (MANDATORY IF PARAGRAPH 6.12(c)) OF ANNEX 3A IS USED)A.9.   KATTEKATSED (KOHUSTUSLIKUD, KUI KOHALDATAKSE LISA 3A PUNKTI 6.12 ALAPUNKTI C)
A.9.1.   Coating performance testsA.9.1.   Kattekatsed
Coatings shall be evaluated using the following test methods, or using equivalent national standards.Katteid hinnatakse järgmiseid katsemeetodeid või samaväärseid riiklikke standardeid kasutades.
(a) | Adhesion testing in accordance with ISO 4624 using Method A or B as applicable. The coating shall exhibit an adhesion rating of either 4A or 4B, as applicable;a) | Nakke katsetamine kooskõlas standardiga ISO 4624, kasutades vastavalt meetodit A või B. Katte nakketegur peab olema vastavalt 4A või 4B.
(b) | Flexibility in accordance with ASTM D522 Mandrel Bend Test of Attached Organic Coatings, using Test Method B with a 12,7 mm (0,5 inch) mandrel at the specified thickness at – 20 °C. Samples for the flexibility test shall be prepared in accordance with the ASTM D522 standard. There shall not be any visually apparent cracks;b) | Painduvuse määramine vastavalt standardi ASTM D522 orgaaniliste katete telje paindekatse meetodile, kasutades meetodit B 12,7 mm (0,5 tolli) teljega ettenähtud paksusega temperatuuril – 20 °C. Paindekatse näidised tuleb ette valmistada vastavalt standardile ASTM D522. Neil ei tohi olla nähtavaid ilmseid pragusid.
(c) | Impact resistance in accordance with ASTM D2794 Test method for Resistance of Organic Coatings to the Effects of Rapid Deformation (Impact). The coating at room temperature shall pass a forward impact test of 18 J (160 in-lbs);c) | Löökpaindeteim, mis vastab standardi ASTM D2794 orgaaniliste katete lühiajalisele deformatsioonile (löök) vastupidavuse katsemeetodile. Toatemperatuuril peab kate vastu pidama 18 J (160 in-lbs) suurusele otselöögile.
(d) | Chemical resistance when tested in general accordance with ASTM D1308 Effect of Household Chemicals on Clear and Pigmented Organic Finishes. The tests shall be conducted using the Open Spot Test Method and 100 hours exposure to a 30 per cent sulfuric acid solution (battery acid with a specific gravity of 1,219) and 24 hours exposure to a polyalkalene glycol (e.g. brake fluid). There shall be no evidence of lifting, blistering or softening of the coating. The adhesion shall meet a rating of 3 when tested in accordance with ASTM D3359;d) | Keemilise vastupidavuse katse üldises kooskõlas standardiga ASTM D1308: majapidamiskemikaalide mõju läbipaistvatele ja pigmenteeritud orgaanilistele kattematerjalidele. Katsed tuleb teha, kasutades vaba laigu katsemeetodit ja 100-tunnist kokkupuudet 30 % väävelhappega (akuhape suhtelise tihedusega 1,219) ning 24-tunnist kokkupuudet polüalkaleenglükooliga (nt pidurivedelik). Katse järel ei tohi olla märke katte eemaldumisest, mullitamisest või pehmenemisest. Sooritades katse kooskõlas standardiga ASTM D3359, peab nake vastama tasemele 3.
(e) | Minimum 1 000 hours exposure in accordance with ASTM G53 Practice for Operating Light- and Water-Exposure Apparatus (Fluorescent W-Condensation Type) for Exposure of non-metallic Materials. There shall be no evidence of blistering, and adhesion shall meet a rating of 3 when tested in accordance with ISO 4624. The maximum gloss loss allowed is 20 per cent;e) | Vähemalt 1 000-tunnine kokkupuude kooskõlas standardiga ASTM G53: valguse ja veega kokku puutuvate seadmete juhtimise praktika (fluorestsentne UV-kondenseerumise tüüp) mittemetalsete materjalide osas. Kate ei tohi mullitada ja nake peab vastavalt standardile ISO 4624 katsetades vastama tasemele 3. Maksimaalne lubatud läike vähenemine on 20 %.
(f) | Minimum 500 hours exposure in accordance with ASTM B117 Test Method of Salt Spray (Fog) Testing. Undercutting shall not exceed 3 mm at the scribe mark, there shall be no evidence of blistering, and adhesion shall meet a rating of 3 when tested in accordance with ASTM D3359;f) | Vähemalt 500-tunnine kokkupuude vastavalt standardile ASTM B117: soolvee (udu) katsemeetod. Altlõige ei tohi märkjoonel olla suurem kui 3 mm, ei tohi esineda märke mullitamisest ja adhesioon peab vastavalt standardile ASTM D3359 katsetades vastama tasemele 3.
(g) | Resistance to chipping at room temperature using the ASTM D3170 Chipping Resistance of Coatings. The coating shall have a rating of 7A or better and there shall not be any exposure of the substrate.g) | Katte vastupidavuse katse täkete suhtes toatemperatuuril tuleb teha standardi ASTM D3170 abil. Katte tulemus vastab vähemalt tasemele 7A ja katte alusmaterjal ei tohi välja paista.
A.9.2.   Coating batch testsA.9.2.   Partii kattekatsed
(a) | Coating thickness | The thickness of the coating shall meet the requirements of the design when tested in accordance with ISO 2808;a) | Katte paksus | Katte paksus peab vastavalt standardile ISO 2808 katsetades vastama disainilahenduse nõuetele.
(b) | Coating adhesion | The coating adhesion strength shall be measured in accordance with ISO 4624, and shall have a minimum rating of 4 when measured using either Test Method A or B, as appropriate.b) | Katte nake | Katte naket tuleb mõõta vastavalt standardile ISO 4624 ja vastavalt meetodit A või B kasutades peab tulemus olema vähemalt 4.
A.10.   LEAK TESTA.10.   LEKKEKATSE
Type CNG-4 designs shall be leak tested using the following procedure (or an acceptable alternative);Tüübiga CNG-4 tuleb teha lekkekatse järgmist menetlust (või vastuvõetavat alternatiivi) kasutades:
(a) | Cylinders shall be thoroughly dried and pressurised to working pressure with dry air or nitrogen, and containing a detectable gas such as helium;a) | balloonid kuivatatakse põhjalikult ja survestatakse kuiva õhu või lämmastikuga töörõhuni, samuti peavad balloonid sisaldama tuvastatavat gaasi, näiteks heeliumi;
(b) | Any leakage measured at any point that exceeds 0,004 standard cm3/h shall be cause for rejection.b) | leke mõõdetuna mis tahes punktis, mis ületab normaalnäitajat 0,004 cm3/h, on mittesobivaks lugemise põhjus.
A.11.   HYDRAULIC TESTA.11.   HÜDRAULILINE SURVEKATSE
One of the following two options shall be used:Tuleb kasutada üht kahest järgmisest võimalusest:
Option 1:   Water jacket test1:   jahutussärgikatse
(a) | The cylinder shall be hydrostatically tested to at least 1,5 times working pressure. In no case may the test pressure exceed the auto-frettage pressure;a) | Ballooniga sooritatakse hüdrauliline katse töörõhust vähemalt 1,5 korda suuremal rõhul. Katserõhk ei tohi ühelgi juhul ületada automaatse pingestamise survet;
(b) | Pressure shall be maintained for a sufficiently long period (at least 30 seconds) to ensure complete expansion. Any internal pressure applied after auto-frettage and previous to the hydrostatic test shall not exceed 90 per cent of the hydrostatic test pressure. If the test pressure cannot be maintained due to failure of the test apparatus, it is permissible to repeat the test at a pressure increased by 700 kPa. Not more than 2 such repeat rests are permitted;b) | Rõhku hoitakse piisavalt kaua (vähemalt 30 sekundit), et tagada täielik levimine. Ükski pärast automaatset pingestamist ja enne hüdraulilist katset avaldatud sisemine surve ei tohi ületada 90 % hüdraulilise katse survest. Kui katserõhku ei saa katseseadmete tõrke tõttu piisavalt kaua hoida, on lubatud korrata katset 700 kPa võrra suurendatud survega. Niisuguseid kordusi ei ole lubatud rohkem kui kaks.
(c) | The manufacturer shall define the appropriate limit of permanent volumetric expansion for the test pressure used, but in no case shall the permanent expansion exceed 5 per cent of the total volumetric expansion measured under the test pressure. For type CNG-4 designs, the elastic expansion shall be established by the manufacturer. Any cylinders not meeting the defined rejection limit shall be rejected and either destroyed or used for batch test purposes.c) | Tootja peab määrama kasutatava katserõhu sobiva permanentse ruumala suurenemise piirid, kuid need ei tohi ühelgi juhul olla suuremad 5 %-st kogu ruumala kasvust katserõhu juures. Tüübi CNG-4 puhul peab tootja määrama elastse suurenemise. Balloonid, mis ei jää piiresse, mille puhul nad loetakse sobivaks, tuleb lugeda mittesobivateks ja kas hävitada või kasutada partiikatse eesmärkidel.
Option 2:   Proof pressure test2:   kinnitav survekatse
The hydrostatic pressure in the cylinder shall be increased gradually and regularly until the test pressure, at least 1,5 times the working pressure, is reached. The cylinder test pressure shall be held for a sufficiently long period (at least 30 seconds) to ascertain that there is no tendency for the pressure to decrease and that tightness is guaranteed.Hüdraulilist survet balloonis suurendatakse järk-järgult ja regulaarselt kuni katserõhuni, mis on vähemalt 1,5 korda suurem töörõhust. Ballooni katserõhku hoitakse piisavalt kaua (vähemalt 30 sekundit), tegemaks kindlaks, et ei ole rõhu langemise tendentsi ja et lekkekindlus on tagatud.
A.12.   HYDROSTATIC PRESSURE BURST TESTA.12.   HÜDRAULILINE SURVEKATSE
(a) | The rate of pressurisation shall not exceed 1,4 MPa per second (200 psi/second) at pressures in excess of 80 per cent of the design burst pressure. If the rate of pressurisation at pressures in excess of 80 per cent of the design burst pressure exceeds 350 kPa/second (50 psi/second), then either the cylinder shall be placed schematically between the pressure source and the pressure measurement device, or there shall be a 5 second hold at the minimum design burst pressure;a) | Survestamise määr ei tohi rõhkudel, mis ületavad 80 % disainilahenduse lõhkemisrõhust, ületada 1,4 MPa sekundis (200 psi/s). Kui survestamise määr rõhkudel üle 80 % lõhkemisrõhust ületab 350 kPa/s (50 psi/s), tuleb kas paigutada balloon skemaatiliselt surveallika ja survemõõturi vahele või tuleb disainilahenduse minimaalse lõhkemisrõhu juures hoida 5 sekundit sama rõhku.
(b) | The minimum required (calculated) burst pressure shall be at least 45 MPa, and in no case less than the value necessary to meet the stress ratio requirements. Actual burst pressure shall be recorded. Rupture may occur in either the cylindrical region or the dome region of the cylinder.b) | Minimaalne nõutav (väljaarvutatud) lõhkemisrõhk peab olema vähemalt 45 MPa ja ühelgi juhul ei tohi see olla väiksem kui nõutav pingetsükli asümmeetriategur. Tegelik lõhkemisrõhk tuleb registreerida. Rebenemist võib esineda kas ballooni silindrikujulises osas või kupli piirkonnas.
A.13.   AMBIENT TEMPERATURE PRESSURE CYCLINGA.13.   SURVETSÜKLIKATSE ÜMBRITSEVA ÕHU TEMPERATUURIL
Pressure cycling shall be performed in accordance with the following procedure:Survetsüklid tehakse vastavalt järgmisele menetlusele:
(a) | Fill the cylinder to be tested with a non-corrosive fluid such as oil, inhibited water or glycol;a) | katsetatav balloon täidetakse mittekorrosiivse vedeliku, näiteks õli, inhibeeritud vee või glükooliga;
(b) | Cycle the pressure in the cylinder between not more than 2 MPa and not less than 26 MPa at a rate not to exceed 10 cycles per minute.b) | rõhku balloonis muudetakse vahemikus 2 MPa kuni vähemalt 26 MPa sagedusega, mis ei ületa kümmet tsüklit minutis.
The number of cycles to failure shall be reported, along with the location and description of the failure initiation.Tsüklite arv kuni vea tekkeni registreeritakse koos vea tekkimise alguse ja koha kirjeldusega.
A.14.   ACID ENVIRONMENT TESTA.14.   HAPPELISE KESKKONNA KATSE
On a finished cylinder the following test procedure should be applied:Valmis ballooniga tuleb läbi teha järgmine katse:
(a) | Exposing a 150 mm diameter area on the cylinder surface for 100 hours to a 30 per cent sulfuric acid solution (battery acid with a specific gravity of 1,219) while the cylinder is held at 26 MPa;a) | 150 mm diameetriga alal ballooni pinnal lastakse 100 tunni jooksul kokku puutuda 30 % väävelhappega (akuhape suhtelise tihedusega 1,219), samal ajal kui ballooni hoitakse rõhu 26 MPa all;
(b) | The cylinder shall then be burst in accordance with the procedure defined in paragraph A.12 above and provide a burst pressure that exceeds 85 per cent of the minimum design burst pressure.b) | seejärel survestatakse ballooni kuni lõhkemiseni vastavalt punkti A.12 menetlusele ning lõhkemisrõhk peab olema disainilahenduses ettenähtud minimaalsest lõhkemisrõhust vähemalt 85 % võrra suurem.
A.15.   BONFIRE TESTA.15.   LAHTISE TULE KATSE
A.15.1.   GeneralA.15.1.   Üldnõuded
The bonfire tests are designed to demonstrate that finished cylinders complete with the fire protection system (cylinder valve, pressure relief devices and/or integral thermal insulation) specified in the design will not burst when tested under the specified fire conditions. Extreme caution shall be exercised during fire testing in the event that cylinder rupture occurs;Lahtise tule katsete eesmärk on tõestada, et tulekaitsesüsteemiga (ballooniventiil, rõhuvabastusseadmed ja/või sisemine soojusisolatsioon) varustatud valmis balloonid ei lõhke ettenähtud tuletingimuste juures. Tulekatseid tuleb teha äärmise ettevaatlikkusega, arvestades, et balloon võib rebeneda.
A.15.2.   Cylinder set-upA.15.2.   Balloonide paigutamine
Cylinders shall be placed horizontally with the cylinder bottom approximately 100 mm above the fire source;Balloonid paigutatakse horisontaalselt nii, et ballooni põhi jääb tuleallikast umbes 100 mm kaugusele.
Metallic shielding shall be used to prevent direct flame impingement on cylinder valves, fittings, and/or pressure relief devices. The metallic shielding shall not be in direct contact with the specified fire protection system (pressure relief devices or cylinder valve). Any failure during the test of a valve, fitting or tubing that is not part of the intended protection system for the design shall invalidate the result.Ballooniventiilide, liitmike ja/või rõhuvabastusseadmete vahetu leegiga kokkupuutumise vältimiseks kasutatakse metallist kaitsekesta. See kest ei tohi olla ettenähtud tulekaitsesüsteemiga (rõhuvabastusseadmed või ballooniventiil) vahetus kontaktis. Ettenähtud tulekaitsesüsteemi osade hulka mittekuuluva klapi, liitmiku või toru mis tahes tõrge katse jooksul muudab tulemuse kehtetuks.
A.15.3.   Fire sourceA.15.3.   Tuleallikas
A uniform fire source of 1,65 m length shall provide direct flame impingement on the cylinder surface across its entire diameter.1,65 m pikkune ühtlase tule allikas peab heitma leeki kogu balloonipinnale.
Any fuel may be used for the fire source provided it supplies uniform heat sufficient to maintain the specified test temperatures until the cylinder is vented. The selection of fuel should take into consideration air pollution concerns. The arrangement of the fire shall be recorded in sufficient detail to ensure the rate of heat input to the cylinder is reproducible. Any failure or inconsistency of the fire source during a test invalidates the result.Tuleallikas võib kasutada mis tahes kütust tingimusel, et see annab ühtlast kuumust, mis on piisav, et hoida ettenähtud katsetemperatuure kuni ballooni ventileerimiseni. Kütuse valikul tuleks arvesse võtta õhusaastega seonduvat. Tule paigutus tuleb kirja panna piisavalt täpselt, et soojuskoormus oleks hiljem taastatav. Tuleallika mis tahes tõrge või väär toimimine muudab tulemuse kehtetuks.
A.15.4.   Temperature and pressure measurementsA.15.4.   Temperatuuri ja rõhu mõõtmine
Surface temperatures shall be monitored by at least three thermocouples located along the bottom of the cylinder and spaced not more than 0,75 m apart. Metallic shielding shall be used to prevent direct flame impingement on the thermocouples. Alternatively, thermocouples may be inserted into blocks of metal measuring less than 25 square mm.Pinnatemperatuure jälgitakse vähemalt kolme termoelemendiga, mis on paigutatud ballooni põhja juurde ja asuvad üksteisest mitte rohkem kui 0,75 m kaugusel. Termoelementide lahtise tulega kokkupuutumise vältimiseks kasutatakse metallist kaitset. Teise variandina võib termoelemendid panna alla 25 mm2 mahuga metallplokkidesse.
The pressure inside the cylinder shall be measured by a pressure sensor without modify the configuration of the system under test.Balloonis olevat rõhku mõõdetakse rõhuanduriga ilma katsetatava süsteemi konfiguratsiooni muutmata.
Thermocouple temperatures and the cylinder pressure shall be recorded at intervals of every 30 seconds or less during the test.Termoelementide temperatuurid ja ballooni rõhk registreeritakse 30-sekundiliste või lühemate intervallidega.
A.15.5.   General test requirementsA.15.5.   Üldised katsenõuded
Cylinders shall be pressurised with natural gas and tested in the horizontal position at both:Balloonid survestatakse maagaasiga ja neid katsetatakse horisontaalasendis kahe rõhu juures:
(a) | Working pressure;a) | töörõhk;
(b) | 25 per cent of the working pressure.b) | 25 % töörõhust.
Immediately following ignition, the fire shall produce flame impingement on the surface of the cylinder along the 1,65 m length of the fire source and across the cylinder diameter. Within 5 minutes of ignition, at least one thermocouple shall indicate a temperature of at least 590 °C. This minimum temperature shall be maintained for the remaining duration of the test.Vahetult pärast süütamist peab tuli tekitama ballooni pinnale leegi tuleallika pikkuse 1,65 m ulatuses ja üle kogu ballooni pindala. Viie minuti jooksul pärast süütamist peab vähemalt üks termoelement näitama temperatuuri vähemalt 590 °C. Sellist miinimumtemperatuuri tuleb säilitada kogu katse vältel.
A.15.6.   Cylinders 1,65 m length or lessA.15.6.   1,65 meetri pikkused või lühemad balloonid
The centre of the cylinder shall be positioned over the centre of the fire source;Ballooni keskkoht paigutatakse tuleallika keskkohaga kohakuti.
A.15.7.   Cylinders greater than 1,65 m lengthA.15.7.   1,65 meetrist pikemad balloonid
If the cylinder is fitted with a pressure relief device at one end, the fire source shall commence at the opposite end of the cylinder. If the cylinder is fitted with pressure relief devices at both ends, or at more than one location along the length of the cylinder, the centre of the fire source shall be centred midway between the pressure relief devices that are separated by the greatest horizontal distance.Kui balloonile on ühte otsa paigaldatud rõhuvabastusseade, peab tuleallikas algama teisest otsast. Kui balloonil on rõhuvabastusseadmed mõlemas otsas või ühes või mitmes kohas ballooni küljel, tuleb tuleallika keskkoht paigutada kahe teineteisest suurimal horisontaalsel kaugusel asuva rõhuvabastusseadme vahelise lõigu keskpunkti kohale.
If the cylinder is additionally protected using thermal insulation, then two fire tests at service pressure shall be performed, one with the fire centred midway along the cylinder length, and the other with the fire commencing at one of the cylinder ends.Kui balloon on kaitstud täiendava soojusisolatsiooniga, tuleb tarnerõhu juures teha kaks tulekatset: üks nii, et tule kese on ballooni pikkuse keskpunkti kohal, ja teine nii, et tuli algab ballooni ühest otsast.
A.15.8.   Acceptable resultsA.15.8.   Nõuetele vastavad tulemused
The cylinder shall vent through a pressure relief device.Balloon ventileerub läbi rõhuvabastusseadme.
A.16.   PENETRATION TESTSA.16.   LÄBISTAMISKATSED
A cylinder pressurised to 20 MPa ± 1 MPa with compressed gas shall be penetrated by an armour piercing bullet with a diameter of 7,62 mm or greater. The bullet shall completely penetrate at least one side wall of the cylinder. For type CNG-2, CNG-3 and CNG-4 designs, the projectile shall impact the side wall at an approximate angle of 45°. The cylinder shall reveal no evidence of fragmentation failure. Loss of small pieces of material, each not weighing more than 45 grams, shall not constitute failure of the test. The approximate size of entrance and exit openings and their locations shall be recorded.Kokkusurutud gaasiga rõhuni 20 MPa ± 1 MPa survestatud ballooni tuleb läbistada 7,62 mm või suurema diameetriga soomustläbiva kuuliga. Kuul peab vähemalt ühe ballooni külgseina täielikult läbistama. Tüüpide CNG-2, CNG-3 ja CNG-4 puhul peab kuul sisenema ballooni külgseina umbes 45° nurga all. Balloonil ei tohi olla märke killunemisest. Väikeste materjalitükkide (millest igaüks kaalub vähem kui 45 grammi) kadu ei tähenda katse ebaõnnestumist. Kirja tuleb panna kuuli sisenemis- ja väljumisavade umbkaudsed suurused ja kohad.
A.17.   COMPOSITE FLAW TOLERANCE TESTSA.17.   KOMPOSIIDI LUBATUD DEFEKTI KATSED
For type CNG-2, CNG-3 and CNG-4 designs only, one finished cylinder, complete with protective coating, shall have flaws in the longitudinal direction cut into the composite. The flaws shall be greater than the visual inspection limits as specified by the manufacturer.Ainult tüüpide CNG-2, CNG-3 ja CNG-4 puhul tuleb ühele kaitsekattega varustatud valmis balloonile lõigata komposiiti pikisuunalised mõrad. Need peavad olema tootja poolt visuaalse kontrolli jaoks ettenähtud piirmääradest suuremad.
The flawed cylinder shall then be pressure cycled from not more than 2 MPa to not less than 26 MPa for 3 000 cycles, followed by an additional 12 000 cycles at ambient temperature; The cylinder shall not leak or rupture within the first 3 000 cycles, but may fail by leakage during the last 12 000 cycles. All cylinders which complete this test shall be destroyed.Mõradega ballooni survestatakse seejärel 3 000 korda vahemikus 2 MPa kuni vähemalt 26 MPa, millele järgneb 12 000 tsüklit ümbritseva õhu temperatuuril. Balloon ei tohi esimese 3 000 tsükli jooksul lekkida ega rebeneda, kuid võib lekkida järgmise 12 000 tsükli jooksul. Kõik selle katse läbinud balloonid hävitatakse.
A.18.   HIGH TEMPERATURE CREEP TESTA.18.   KÕRGE TEMPERATUURI KATSE
This test is required for all type CNG-4 designs, and all type CNG-2 and CNG-3 designs in which the glass transition temperature of the resin matrix does not exceed the maximum design material temperature given in paragraph 4.4.2 of Annex 3A by at least 20 °C. One finished cylinder shall be tested as follows:Katse on kohustuslik kõigi tüübi CNG-4 balloonide ning kõigi tüüpide CNG-2 ja CNG-3 balloonide puhul, millel vaigu põhiaine klaasistumistemperatuur ei ületa lisa 3A punktis 4.4.2 osutatud disainilahenduses ettenähtud maksimaalset materjalitemperatuuri vähemalt 20 °C võrra. Ühte valmis ballooni katsetatakse järgmiselt:
(a) | The cylinder shall be pressurised to 26 MPa and held at a temperature of 100 °C for not less than 200 hours;a) | balloon viiakse 26 MPa rõhu alla ja hoitakse vähemalt 200 tundi temperatuuril 100 °C;
(b) | Following the test, the cylinder shall meet the requirements of the hydrostatic expansion test A.11, the leak test A.10, and the burst test A.12 above.b) | pärast katset peab balloon vastama hüdraulilise suurenemise katse A.11, lekkekatse A.10 ja survekatse A.12 nõuetele.
A.19.   ACCELERATED STRESS RUPTURE TESTA.19.   KIIRENDATUD VÄSIMUSREBENEMISKATSE
For type CNG-2, CNG-3, and CNG-4 designs only, one cylinder free of protective coating shall be hydrostatically pressurised to 26 MPa while immersed in water at 65 °C. The cylinder shall be held at this pressure and temperature for 1 000 hours. The cylinder shall then be pressured to burst in accordance with the procedure defined in paragraph A.12 above except that the burst pressure shall exceed 85 per cent of the minimum design burst pressure.Ainult tüüpide CNG-2, CNG-3 ja CNG-4 disainilahenduste puhul tuleb ühele ilma kaitsekatteta balloonile avaldada hüdraulilist survet 26 MPa, kastetuna vette temperatuuril 65 °C. Ballooni tuleb sellise rõhu ja temperatuuri juures hoida 1 000 tundi. Seejärel avaldatakse balloonile survet kuni lõhkemiseni, nagu kirjeldatud punktis A.12, selle erinevusega, et lõhkemisrõhk peab ületama 85 % disainilahenduse minimaalsest lõhkemisrõhust.
A.20.   IMPACT DAMAGE TESTA.20.   LÖÖGIKAHJUSTUSKATSE
One or more finished cylinders shall be drop tested at ambient temperature without internal pressurisation or attached valves. The surface onto which the cylinders are dropped shall be a smooth, horizontal concrete pad or flooring. One cylinder shall be dropped in a horizontal position with the bottom 1,8 m above the surface onto which it is dropped. One cylinder shall be dropped vertically on each end at a sufficient height above the floor or pad so that the potential energy is 488 J, but in no case shall the height of the lower end be greater than 1,8 m. One cylinder shall be dropped at a 45° angle onto a dome from a height such that the centre of gravity is at 1,8 m; however, if the lower end is closer to the ground than 0,6 m, the drop angle shall be changed to maintain a minimum height of 0,6 m and a centre of gravity of 1,8 m.Ühe või mitme valmis ballooniga tehakse kukkumiskatse ümbritseva õhu temperatuuril ilma sisemise rõhu ja paigaldatud ventiilideta. Pind, millele balloonid kukutatakse, peab olema ühtlane horisontaalne betoonist platvorm või põrand. Üks balloon kukutatakse horisontaalasendis nii, et ballooni põhi on pinnast, millele balloon kukub, 1,8 m kõrgusel. Üks balloon kukutatakse vertikaalselt mõlemale otsale põrandast või platvormist sellisel kõrgusel, mis on piisav 488 J energia tekitamiseks, kuid ühelgi juhul ei tohi madalama otsa kõrgus olla vähem kui 1,8 m. Üks balloon tuleb kukutada 45° nurga all kupliosale kõrguselt, kus ballooni raskuskese on 1,8 m kõrgusel. Kui aga madalam ots on põrandale lähemal kui 0,6 m, tuleb kukkumise nurka muuta nii, et minimaalne kõrgus oleks 0,6 m ja raskuskese oleks 1,8 m kõrgusel.
Following the drop impact, the cylinders shall be pressure cycled from not more than 2 MPa to not less than 26 MPa for 1 000 cycles times the specified service life in years. The cylinders may leak but not rupture, during the cycling. Any cylinders completing the cycling test shall be destroyed.Kukkumislöögi järel survestatakse balloone vahemikus 2 MPa kuni vähemalt 26 MPa 1 000 korda iga ettenähtud kasutusea aasta kohta. Balloonid võivad survetsüklite jooksul lekkida, kuid mitte rebeneda. Kõik tsüklikatsed läbinud balloonid hävitatakse.
A.21.   PERMEATION TESTA.21.   IMBUMISKATSE
This test is only required on type CNG-4 designs. One finished cylinder shall be filled with compressed natural gas or a 90 per cent nitrogen/10 per cent helium mixture to working pressure, placed in an enclosed sealed chamber at ambient temperature, and monitored for leakage for a time sufficient to establish a steady state permeation rate. The permeation rate shall be less than 0,25 ml of natural gas or helium per hour per litre water capacity of the cylinder.See katse tuleb teha ainult tüübi CNG-4 balloonidega. Üks valmis balloon täidetakse surumaagaasiga või seguga, mis sisaldab 90 % lämmastikku ja 10 % heeliumit, kuni töörõhuni, asetatakse ümbritseva õhu temperatuuril suletud ruumi ning seiratakse lekkimist piisavalt kaua, et määrata kindlaks püsiseisundi imbumismäär. Imbumismäär peab olema vähem kui 0,25 ml maagaasi või heeliumit tunnis ballooni veemahutavuse liitri kohta.
A.22.   TENSILE PROPERTIES OF PLASTICSA.22.   PLASTMATERJALI TÕMBEOMADUSED
The tensile yield strength and ultimate elongation of plastic liner material shall be determined at – 50 °C using ISO 3628, and meet the requirements of paragraph 6.3.6 of Annex 3A.Plastvooderdise voolavuspiir ja maksimaalne venivus tuleb määrata standardi ISO 3628 abil temperatuuril – 50 °C ja need näitajad peavad vastama lisa 3A punkti 6.3.6 nõuetele.
A.23.   MELTING TEMPERATURE OF PLASTICSA.23.   PLASTMATERJALI SULAMISTEMPERATUUR
Polymeric materials from finished liners shall be tested in accordance with the method described in ISO 306, and meet the requirements of paragraph 6.3.6 of Annex 3A.Valmis balloonide polümeermaterjale katsetatakse vastavalt standardile ISO 306 ja materjalid peavad vastama lisa 3A punkti 6.3.6 nõuetele.
A.24.   PRESSURE RELIEF DEVICE REQUIREMENTSA.24.   NÕUDED RÕHUVABASTUSSEADMETELE
Pressure relief device specified by the manufacturer shall be shown to be compatible with the service conditions listed in paragraph 4 of Annex 3A and through the following qualification tests:Tootja ettenähtud rõhuvabastusseadmete sobivust lisa 3A punktis 4 loetletud kasutustingimuste jaoks tõendatakse järgmiste kvalifitseerimiskatsetega.
(a) | One specimen shall be held at a controlled temperature of not less than 95 °C and a pressure not less than test pressure (30 MPa) for 24 hours. At the end of this test there shall be no leakage or visible sign of extrusion of any fusible metal used in the design.a) | Üht näidist tuleb 24 h hoida kontrollitaval temperatuuril vähemalt 95 °C ja rõhul, mis ei ole väiksem katserõhust (30 MPa). Selle katse lõpus ei tohi esineda leket ega olla nähtavaid disainilahenduses kasutatud kergsulamite väljapressimise märke.
(b) | One specimen shall be fatigue tested at a pressure cycling rate not to exceed 4 cycles per minute as follows: | (i) | Held at 82 °C while pressured for 10 000 cycles between 2 MPa and 26 MPa; | (ii) | Held at – 40 °C while pressure for 10 000 cycles between 2 MPa and 20 MPa. | At the end of this test there shall be no leakage, or any visible sign of extrusion of any fusible metal used in the design.b) | Ühe näidisega tehakse survetsüklisagedusega kuni neli tsüklit minutis järgmine väsimuskatse: | i) | hoides temperatuuril 82 °C, survestatakse 10 000 tsüklit 2 MPa ja 26 MPa vahel; | ii) | hoides temperatuuril – 40 °C, survestatakse 10 000 tsüklit 2 MPa ja 20 MPa vahel. | Katse lõpus ei tohi esineda leket ega olla nähtavaid disainilahenduses kasutatud kergsulamite väljapressimise märke.
(c) | Exposed brass pressure retaining components of pressure relief devices shall withstand, without stress corrosion cracking, a mercurous nitrate test as described in ASTM B154. The pressure relief device shall be immersed for 30 minutes in an aqueous mercurous nitrate solution containing 10 g of mercurous nitrate and 10 ml of nitric acid per litre of solution. Following the immersion, the pressure relief device shall be leak tested by applying an aerostatic pressure of 26 MPa for one minute during which time the component shall be checked for external leakage; Any leakage shall not exceed 200 cm3/h;c) | Rõhuvabastusseadmete katmata valgevasest rõhkuhoidvad detailid peavad ilma pingekorrosioonimõradeta pidama vastu ASTM B154 standardi kohasele elavhõbenitraadikatsele. Rõhuvabastusseade kastetakse 30 minutiks elavhõbenitraadi vesilahusesse, mis sisaldab liitri lahuse kohta 10 g elavhõbenitraati ja 10 ml lämmastikhapet. Sissekastmise järel tuleb rõhuvabastusseadet katsetada lekkimise suhtes, avaldades ühe minuti vältel 26 MPa suurust õhusurvet, mille jooksul kontrollitakse detaili välise lekke suhtes. Leke ei tohi ületada 200 cm3/h.
(d) | Exposed stainless steel pressure retaining components of pressure relief devices shall be made of an alloy type resistant to chloride induced stress corrosion cracking.d) | Rõhuvabastusseadmete katmata roostevabast terasest rõhkuhoidvad detailid peavad olema valmistatud sulamitüübist, mis peab vastu kloriidi tekitatud pingekorrosiooni pragudele.
A.25.   BOSS TORQUE TESTA.25.   OTSAPÖÖRDKANGI JÕUMOMENDIKATSE
The body of the cylinder shall be restrained against rotation and a torque of 500 Nm shall be applied to each end boss of the cylinder, first in the direction to tighten a threaded connection, then in the untightening direction, and finally again in the tightening direction.Ballooni korpust pingestatakse pööramissuunale vastupidises suunas ja mõlemale pöördkangile avaldatakse jõumomenti 500 Nm kõigepealt keermestatud ühenduse sulgemise suunas, siis avamise suunas ja lõpuks jälle sulgemise suunas.
A.26.   RESIN SHEAR STRENGTHA.26.   VAIGU NIHKEJÕUD
Resin materials shall be tested on a sample coupon representative of the composite over-wrap in accordance with ASTM D2344, or an equivalent national standard. Following a 24-hour water boil the composite shall have a minimum shear strength of 13,8 MPa.Vaikusid katsetatakse vastavalt standardile ASTM D2344 või samaväärsele riiklikule standardile komposiitmähise representatiivse näidistükiga. 24-tunnise vees keetmise järel peab komposiidi nihkejõud olema vähemalt 13,8 MPa.
A.27.   NATURAL GAS CYCLING TESTA.27.   MAAGAASITSÜKLI KATSE
One finished cylinder shall be pressure cycled using compressed natural gas from less than 2 MPa to working pressure for 300 cycles. Each cycle, consisting of the filling and venting of the cylinder, shall not exceed 1 hour. The cylinder shall be leak tested in accordance with paragraph A.10 above and meet the requirements therein. Following the completion of the natural gas cycling the cylinder shall be sectioned and the liner/end boss interface inspected for evidence of any deterioration, such as fatigue cracking or electrostatic discharge.Üht valmis ballooni survestatakse 300 tsüklit vähem kui 2 MPa-lt töörõhuni. Iga tsükkel, mis koosneb ballooni täitmisest ja tühjakslaskmisest, ei tohi kesta kauem kui üks tund. Ballooniga tehakse lekkekatse vastavalt punktile A.10 ja balloon peab nimetatud punkti nõuetele vastama. Pärast maagaasitsüklite lõpetamist mõõdetakse üle ballooni kuju ja kontrollitakse vooderdise ja pöördkangi ühendust võimaliku halvenemise, nagu väsimus või elektrostaatiline lahendus, suhtes.
Note — Special consideration shall be given to safety when conducting this test. Prior to conducting this test, cylinders of this design shall have successfully passed the test requirements of paragraph A.12 above (hydrostatic pressure burst test), paragraph 8.6.3 of Annex 3A (ambient temperature pressure cycling test) and paragraph A.21 above (permeation test). Prior to conducting this test, the specific cylinders to be tested shall pass the test requirements of paragraph A.10 above (leak test).Märkus: katse tegemisel pööratakse erilist tähelepanu ohutusele. Enne katset peavad vastava disainilahendusega balloonid olema edukalt läbinud punktis A.12 (hüdrauliline survekatse), lisa 3A punktis 8.6.3 (survetsüklikatse ümbritseva õhu temperatuuril) ja punktis A.21 (imbumiskatse) käsitletud katsed. Enne katset peavad konkreetsed katsetatavad balloonid olema edukalt läbinud punkti A.10 kohase katse (lekkekatse).
A.28.   BEND TEST, WELDED STAINLESS STEEL LINERSA.28.   PAINDEKATSE, ROOSTEVABAST TERASEST KEEVISVOODERDISED
Bend tests shall be carried out on material taken from the cylindrical part of a welded stainless steel liner and tested in accordance with the method described in paragraph 8.5 of EN 13322-2. The test piece shall not crack when bent inwards around a former until the inside edges are not further apart than the diameter of the former.Paindekatsed tehakse materjaliga, mis on võetud roostevabast terasest keevisvooderdise silindrilisest osast, ning katsed tehakse standardi EN 13322-2 punktis 8.5 kirjeldatud meetodil. Kui katsekeha painutatakse sissepoole ümber südamiku, kuni selle seesmiste servade vahemaa ei ole suurem kui südamiku läbimõõt, ei tohi katsekehasse tekkida pragusid.
Appendix BLiide B
(Not allocated)(puudub)
Appendix CLiide C
(Not allocated)(puudub)
Appendix DLiide D
REPORT FORMSARUANDEVORMID
Note — This appendix is not a mandatory part of this annex.Märkus: käesolev liide ei ole käesoleva lisa kohustuslik osa.
The following forms should be used:Kasutada tuleks järgmisi vorme.
(1) | Report of Manufacture and Certificate of Conformity — Required to be clear, legible and in the format of Form 1.1) | Tootja aruanne ja vastavustunnistus – peab olema selge, loetav ja vormi 1 formaadis.
(2) | Report (1) of Chemical Analysis of Material for Metallic Cylinders, Liners, or Bosses — Required essential elements, identification, etc.2) | Aruanne (1) metallballoonide, -vooderdiste või -pöördkangide keemilise analüüsi kohta – peab sisaldama teavet põhielementide, tähiste jne kohta.
(3) | Report (1) of Mechanical Properties of Material for Metallic Cylinders and Liners — Required to report all tests required by this Regulation.3) | Aruanne (1) metallballoonide või -vooderdiste mehaaniliste omaduste kohta – peab esitama ülevaate kõigi käesoleva eeskirjaga nõutavate katsete kohta.
(4) | Report (1) of Physical and Mechanical Properties of Materials for Non-Metallic Liners — Required to report all tests and information required in this Regulation.4) | Aruanne (1) mittemetalsete vooderdiste füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste kohta – peab esitama kõik käesoleva eeskirjaga nõutavad katsetulemused ja teabe.
(5) | Report (1) of Composite Analysis — Required to report all tests and data required in this Regulation.5) | Aruanne (1) komposiidi analüüsi kohta – peab esitama kõik käesoleva eeskirjaga nõutavad katsetulemused ja teabe.
(6) | Report of Hydrostatic Tests, Periodic Pressure Cycling and Burst Tests — Required to report test and data required in this Regulation. | Form 1: Report of Manufacturer and Certificate of Conformity | Manufactured by: | Located at: | Regulatory Registration Number: | Manufacturers Mark and Number: | Serial Number: from … to … inclusive … | Cylinder description: | SIZE: Outside diameter: … mm; Length: … mm; | Marks stamped on shoulder or on labels of the cylinder are: | (a) | ‘CNG only’: … | (b) | ‘DO NOT USE AFTER’: … | (c) | ‘Manufacturer's mark’: … | (d) | Serial and part number: … | (e) | Working pressure in MPa: … | (f) | Regulation: … | (g) | Fire protection type: … | (h) | Date of original test (month and year): … | (i) | Tare mass of empty cylinder (in kg): … | (j) | Authorised body or inspectors mark: … | (k) | Water capacity in L: … | (l) | Test pressure in MPa: … | (m) | Any special instructions: … | Each cylinder was made in compliance with all requirements of Regulation No … in accordance with the cylinder description above. Required reports of test results are attached. | I hereby certify that all these test results proved satisfactory in every way and are in compliance with the requirements for the type listed above. | Comments: … | Type-Approval Authority: … | Inspector's signature: … | Manufacturer's signature: … | Place, date: …6) | Aruanne hüdrauliliste katsete, korraliste survetsüklikatsete ja katkemiskatsete kohta – peab esitama kõik käesoleva eeskirjaga nõutavad katsetulemused ja teabe. | Vorm 1. Tootja aruanne ja vastavustunnistus | Tootja: | Asukoht: | Seadusjärgne registreerimisnumber: | Tootja tähis ja number: | Seerianumber: … kuni … k.a … | Ballooni kirjeldus: | SUURUS: väline diameeter: … mm; pikkus: … mm; | Balloonile või selle siltidele templina löödavad märgistused: | a) | „Ainult surumaagaasi kasutamiseks”: … | b) | „MITTE KASUTADA PÄRAST”: … | c) | „Tootja tähis”: … | d) | Seeria- ja osanumber: … | e) | Töörõhk (MPa): … | f) | Eeskiri: … | g) | Tulekaitse tüüp: … | h) | Algse katsetamise aeg (kuu ja aasta): … | i) | Tühja ballooni kaal (kg): … | j) | Pädeva asutuse või kontrollija tähis: … | k) | Veemahutavus (l): … | l) | Katserõhk (MPa): … | m) | Erijuhised: … | Iga balloon on valmistatud kooskõlas Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjaga nr … vastavalt ballooni eespool esitatud kirjeldusele. Katsetulemuste nõutavad aruanded on lisatud. | Käesolevaga tõendan, et kõik katsetulemused osutusid rahuldavateks ja on kooskõlas eespool nimetatud tüübiga. | Märkused: … | Tüübikinnitusasutus: … | Kontrollija allkiri: … | Tootja allkiri: … | Koht, kuupäev: …
(1)  Report Forms 2 through 6 shall be developed by the manufacturer and shall fully identify cylinders and requirements. Each report shall be signed by the Type-Approval Authority and the manufacturer.(1)  Aruandevormid 2–6 peab koostama tootja ja asjaomastes vormides tuleb balloonid ja nõuded täielikult identifitseerida. Igale aruandele peab alla kirjutama tüübikinnitusasutus ja tootja.
Appendix ELiide E
VERIFICATION OF STRESS RATIOS USING STRAIN GAUGESPINGETSÜKLI ASÜMMEETRIATEGURITE KINDLAKSTEGEMINE TENSOANDURITEGA
1. | The stress-strain relationship for fibres is always elastic, therefore, stress ratios and strain ratios are equal.1. | Surve ja pinge suhted kiududes on alati elastsed, seega on surve ja pingesuhted võrdsed.
2. | High elongation strain gauges are required.2. | Kasutada tuleb kõrge venivusega tensoandureid.
3. | Strain gauges should be orientated in the direction of the fibres on which they are mounted (i.e. with hoop fibre on the outside of the cylinder, mount gauges in the hoop direction).3. | Tensoandurid tuleb asetada kiudude suunas, millele need paigaldatakse (st kui balloonist väljaspool on rõngasmähis, tuleb andurid paigaldada rõnga suunas).
4. | Method 1 (applies to cylinders that do not use high tension winding) | (a) | Prior to auto-frettage, apply strain gauges and calibrate; | (b) | Measure strains at auto-frettage, zero after auto-frettage, working, and minimum burst pressure have been met; | (c) | Confirm that the strain at burst pressure divided by strain at working pressure meets the stress ratio requirements. For hybrid construction, the strain at working pressure is compared with the rupture strain of cylinders reinforced with a single fibre type.4. | Meetod 1 (kasutatakse balloonide puhul, millel ei ole kasutatud kõrge pingega mähkimist) | a) | Enne automaatset pingestamist kinnitada tensoandurid ja kalibreerida. | b) | Mõõta pingeid automaatse pingestamise ajal ning nullrõhu juures pärast automaatset pingestamist, töörõhu ja minimaalse lõhkemisrõhu läbimist. | c) | Kontrollida, kas pinge lõhkemisrõhu juures jagatuna pingega töörõhu juures vastab pingetsükli asümmeetriateguri nõudele. Hübriidkonstruktsiooni puhul tuleb pinget töörõhul võrrelda ühe kiutüübiga tugevdatud balloonide rebenemispingega.
5. | Method 2 (applies to all cylinders) | (a) | At zero pressure after winding and auto-frettage, apply strain gauges and calibrate; | (b) | Measure strains at zero, working, and minimum burst pressure; | (c) | At zero pressure, after strain measurements have been taken at the working and minimum burst pressures, and with strain gauges monitored, cut the cylinder section apart so that the region containing the strain gauge is approximately five inches long. Remove the liner without damaging the composite. Measure the strains after the liner is removed. | (d) | Adjust the strain readings at zero, working, and minimum burst pressures by the amount of strain measured at zero pressure with and without the liner. | (e) | Confirm that the strain at burst pressure divided by strain at working pressure meets the stress ratio requirements. For hybrid construction, the strain at working pressure is compared with the rupture strain of cylinders reinforced with a single fibre type.5. | Meetod 2 (kasutatakse kõigi balloonide puhul) | a) | Nullrõhul pärast mähkimist ja automaatset pingestamist kinnitada tensoandurid ja kalibreerida. | b) | Mõõta pinged nullrõhu, töörõhu ja minimaalse lõhkemisrõhu juures. | c) | Pärast pingemõõtmisi töörõhul ja lõhkemisrõhul ning tensoandurite seiramist lõigata nullrõhul balloonikere niimoodi lahti, et tensoandureid sisaldav osa on umbes viis tolli pikk. Eemaldada vooderdis ilma komposiiti kahjustamata. Mõõta pinged pärast vooderdise eemaldamist. | d) | Kohandada nullrõhul, töörõhul ja minimaalsel lõhkemisrõhul saadud pingenäidud nullrõhul vooderdisega ja ilma vooderdiseta mõõdetud pingega. | e) | Kontrollida, kas pinge lõhkemisrõhu juures jagatuna pingega töörõhu juures vastab pingetsükli asümmeetriateguri nõudele. Hübriidkonstruktsiooni puhul tuleb pinget töörõhul võrrelda ühe kiutüübiga tugevdatud balloonide rebenemispingega.
Appendix FLiide F
FRACTURE PERFORMANCE METHODSPURUNEMISSITKUSE MÕÕTMISE MEETODID
F.1.   DETERMINATION OF FATIGUE SENSITIVE SITESF.1.   VÄSIMUSTUNDLIKE KOHTADE KINDLAKSTEGEMINE
The location and orientation of fatigue failure in cylinders shall be determined by appropriate stress analysis or by full scale fatigue tests on finished cylinders as required under the design qualification tests for each type of design. If finite element stress analysis is used, the fatigue sensitive site shall be identified based on the location and orientation of the highest tensile principal stress concentration in the cylinder wall or liner at the working pressure.Väsimuspragude koht ja suund balloonidel tuleb iga balloonitüübi puhul kindlaks teha disainilahenduse kvalifikatsioonikatsetega nõutava sobiva pingeanalüüsiga või täielike väsimuskatsetega valmis balloonidel. Lõplike elementide pingeanalüüsil tehakse väsimustundlik koht kindlaks suurima tõmbesurve kontsentratsiooni asukoha ja suuna järgi ballooni seinal või vooderdisel töörõhu juures.
F.2.   LEAK-BEFORE-BREAK (LBB)F.2.   LEKIB-ENNE-KUI-PURUNEB
F.2.1.   Engineering critical assessment. This analysis may be carried out to establish that the finished cylinder will leak in the event of a defect in the cylinder or liner growing into a through-wall crack. A leak-before-break assessment shall be performed at the cylinder side wall. If the fatigue sensitive location is outside the side wall, a leak-before-break assessment shall also be performed at that location using a Level II approach as outlined in BS PD6493. The assessment shall include the following steps:F.2.1.   Kriitiline insenerihinnang. Seda analüüsi võib teha tõestamaks, et kui defekt balloonil või vooderdisel kasvab seina läbivaks praoks, siis balloon lekib. Lekib-enne-kui-puruneb-hindamine tuleb teha ballooni külgseinal. Kui väsimustundlik koht on mujal kui külgseinal, tuleb see hindamine teha ka selles kohas, kasutades BS PD6493 standardis kirjeldatud II tasandi lähenemist. Hindamine peab hõlmama järgmisi etappe:
(a) | Measure the maximum length (i.e. major axis) of the resultant through-wall surface crack (usually elliptical in shape) from the three cylinder cycle tested under the design qualification tests (according to paragraphs A.13 and A.14 of Appendix A to this annex) for each type of design. Use the longest crack length of the three cylinders in the analysis. Model a semi-elliptical through-wall crack with a major axis equal to twice the measured longest major axis and with a minor axis equal to 0,9 of wall thickness. The semi-elliptical crack shall be modelled at the locations specified in paragraph F.1 above. The crack shall be oriented such that the highest tensile principal stress shall drive the crack;a) | mõõta kolme kavandikinnituskatsetel tsüklikatsed läbinud ballooni (vastavalt käesoleva lisa liite A punktidele A.13 ja A.14) tekkinud seina läbiva prao (tavaliselt on see elliptiline) maksimumpikkus (s.o suurtelg). Kasutada uuritava kolme ballooni pikimat prao pikkust. Modelleerida poolelliptiline seina läbiv pragu, mille suurtelg on mõõdetud pikimast suurteljest kaks korda pikem ja väiketelg on 0,9-kordne seinapaksus. Poolelliptilised praod tuleb modelleerida punktis F.1 nimetatud kohtades. Prao suund peab olema selline, et suurim tõmbesurve seda kasvataks;
(b) | Stress levels in the wall/liner at 26 MPa obtained from the stress analysis as outlined in paragraph 6.6 of Annex 3A shall be used for the assessment. Appropriate crack driving forces shall be calculated using either Section 9.2 or 9.3 of BS PD6493;b) | hindamiseks kasutada lisa 3A punktis 6.6 kirjeldatud pingeanalüüsil rõhu 26 MPa juures saadud pingetasemeid seinas või vooderdises. Välja tuleb arvutada sobivad pragu suurendavad jõud, kasutades standardi BS PD6493 punkti 9.2 või 9.3;
(c) | Fracture toughness of the finished cylinder or the liner from a finished cylinder, as determined at room temperature for aluminium and at – 40 °C for steel, shall be established using a standardised testing technique (either ISO/DIS 12737 or ASTM 813-89 or BS 7448) in accordance with Sections 8.4 and 8.5 of BS PD6493;c) | valmis ballooni või vooderdise purunemissitkus, mis on määratud alumiiniumi jaoks toatemperatuuril ja terase jaoks temperatuuril – 40 °C, tuleb kindlaks määrata, kasutades standardiseeritud katsemetoodikat (ISO/DIS 12737 või ASTM 813-89 või BS 7448) vastavalt BS PD6493 standardi punktidele 8.4 ja 8.5;
(d) | Plastic collapse ratio shall be calculated in accordance with Section 9.4 of BS PD6493-91;d) | elastsuse kadumise piir arvutatakse vastavalt standardi BS PD6493-91 punktile 9.4;
(e) | The modelled flaw shall be acceptable in accordance with Section 11.2 of BS PD6493-91.e) | modelleeritud pragu peab olema standardi BS PD6493-91 punkti 11.2 nõuete järgi vastuvõetav.
F.2.2.   LBB by flawed cylinder burstF.2.2.   Lekib-enne-kui-puruneb-katse defektse ballooni survestamise teel
A fracture test shall be performed by the cylinder side wall. If the fatigue sensitive locations as determined in paragraph F.1 above is outside the side wall, the fracture test shall also be performed at that location. The test procedure is as follows:Purunemiskatse tehakse ballooni külgseinal. Kui punktis F.1 osutatud väsimustundlikud kohad on väljaspool seina, tuleb purunemiskatse teha ka selles kohas. Katsemenetlus on järgmine.
(a) | Determination of leak-before-break flaw length | The length of the LBB flaw at the fatigue sensitive site shall be twice the length of the maximum length measured of the resultant through-wall surface crack from the three cylinders cycle tested to failure under the design qualification tests for each type of design;a) | Lekib-enne-kui-puruneb-defekti pikkuse määramine | Prao pikkusena väsimustundlikus kohas tuleb kasutada disainilahenduse kvalifitseerumiskatsetel katkemiseni survestatud kolme ballooni pikima seina läbiva prao kahekordset pikkust.
(b) | Cylinder flaws | For type CNG-1 designs having fatigue sensitive site in the cylindrical part in the axial direction, external flaws shall be machined longitudinally, approximately at mid-length of the cylindrical part of the cylinder. The flaws shall be located at minimum wall thickness of the midsection based on thickness measurements at four points around the cylinder. For type CNG-1 designs having fatigue sensitive site outside the cylindrical part, the LBB flaw shall be introduced at the internal surface of the cylinder along the fatigue sensitive orientation. For type CNG-2 and CNG-3 designs the LBB flaw shall be introduced in the metal liner; | For flaws to be tested by monotonic pressure, the flaw cutter shall be approximately 12,5 mm thick with an angle of 45° and a tip radius of 0,25 mm maximum. The cutter diameter shall be 50 mm for cylinder with outside diameter less than 140 mm, and 65 to 80 mm for cylinders with outside diameter greater than 140 mm (a standard CVN cutter is recommended). | Note — The cutter should be sharpened regularly to assure tip radius meets specification. | The depth of the flaw may be adjusted to obtain a leak by monotonic hydro-pressurisation. The crack shall not propagate by more than 10 per cent outside of the machined flaw measured on the external surface;b) | Ballooni defektid | Tüübi CNG-1 balloonil, mille väsimustundlik koht on silindrikujulises osas teljesuunas, töödeldakse väliseid defekte pikisuunas umbes ballooni silindrikujulise osa pikkuse keskkohas. Praod peavad asuma keskosa minimaalse seinapaksuse kohal, mis põhineb paksuse mõõtmisel ballooni neljas punktis. Tüübi CNG-1 balloonil, mille väsimustundlik koht on väljaspool silindrikujulist osa, tuleb defekt lõigata väsimustundlikus suunas ballooni sisepinnale. Tüüpide CNG-2 ja CNG-3 puhul lõigatakse pragu metallvooderdisse. | Ühtlase survega katsetatavate pragude lõikamiseks peavad lõiketangid olema umbes 12,5 mm paksud, 45° nurga all ja maksimaalse tipuraadiusega 0,25 mm. Tangide diameeter peab vähem kui 140 mm välise diameetriga balloonide puhul olema 50 mm ja 140 mm-st suurema välise diameetriga balloonide puhul 65–80 mm (soovitatav on kasutada standardseid CVN lõiketange). | Märkus: selleks, et tipuraadius nõuetele vastaks, tuleb lõikeseadet regulaarselt teritada. | Prao sügavust võib muuta, et saavutada ühtlase hüdraulilise survega leke. Pragu ei tohi välispinnal mõõdetuna levida üle 10 % väljapoole tekitatud defektist.
(c) | Test procedure | The test shall be performed by monotonic pressurisation or cyclic pressurisation as described below: | (i) | Monotonic pressurisation to burst | The cylinder shall be pressurised hydrostatically until pressure is released from the cylinder at the flaw location. The pressurisation shall be performed as described in paragraph A.12 (Appendix A to this annex); | (ii) | Cyclic pressure | The test procedure shall be in accordance with the requirements of paragraph A.13 of Appendix A to this annex.c) | Katsemenetlus | Katse teostatakse ühtlast või tsüklilist survestamist kasutades järgmiselt. | i) | Ühtlane surve katkemiseni | Ballooni survestatakse hüdrauliliselt, kuni defekti kohas vabaneb rõhk balloonist. Survestamine tuleb teostada vastavalt punktile A.12 (käesoleva lisa liide A). | ii) | Tsükliline surve | Katsemenetlus peab vastama käesoleva lisa liite A punkti A.13 nõuetele.
(d) | Acceptance criteria for the flawed cylinder test | The cylinder passes the tests if the following conditions are met: | (i) | For monotonic pressurisation burst test, the failed pressure shall be equal or greater than 26 MPa. | For monotonic pressurised burst test, a total crack length measured on the external surface of 1,1 times the original machined length is allowed. | (ii) | For cycle tested cylinders, fatigue crack growth beyond the original machined flaw length is allowed. However, the failure mode shall be a ‘leak’. Propagation of the flaw by fatigue should occur over at least 90 per cent of the length of the original machined flaw.d) | Defektse ballooni katse vastuvõetavuskriteeriumid | Balloon on katse edukalt läbinud, kui on täidetud järgmised tingimused: | i) | ühtlase surve avaldamisel katkemiseni peab katkemissurve olema vähemalt 26 MPa. | Ühtlase surve avaldamisel katkemiseni on maksimaalne lubatud välispinnal mõõdetud prao pikkus 1,1 korda algse tekitatud prao pikkusest; | ii) | tsüklikatse puhul on lubatud algsest praost pikem väsimuspragu. Viga peab tekkima aga lekke tõttu. Väsimusest tingitud defekti levimine peaks ilmnema vähemalt 90 % algse tekitatud defekti pikkuse ulatuses.
Note — If these requirements are not fulfilled (failure occurs below 26 MPa, even and if the failure is a leak), a new test can be performed with a less deep flaw. Also, if rupture type failure occurs at a pressure greater than 26 MPa and flaw depth is shallow, a new test can be performed with a deeper flaw.Märkus: kui need tingimused ei ole täidetud (viga tekib varem kui 26 MPa juures, isegi kui veaks on leke), võib teha uue katse vähem sügava defektiga. Ka juhul, kui rõhul üle 26 MPa tekib rebenemine ja defekt pole sügav, võib teha uue katse sügavama defektiga.
F.3.   DEFECT SIZE FOR NON-DESTRUCTIVE EXAMINATION (NDE)F.3.   DEFEKTI SUURUS MITTEPURUSTAVA UURINGU KORRAL
F.3.1.   NDE Defect size by engineering critical assessmentF.3.1.   Mittepurustava katse korral kriitilise insenerihinnangu abil määratud defekti suurus
Calculations shall be performed in accordance with British Standard (BS) PD 6493, Section 3, using the following steps:Arvutused tuleb teha kooskõlas Briti standardi (BS) PD 6493 punktiga 3, kasutades järgmiseid etappe:
(a) | Fatigue cracks shall be modelled at the high stress location in the wall/liner as planar flaws;a) | suure pinge kohas seinal või vooderdisel modelleeritakse tasapinnaliste defektidena väsimuspraod;
(b) | The applied stress range at the fatigue sensitive site, due to a pressure between 2 MPa and 20 MPa, shall be established from the stress analysis as outlined in paragraph F.1 of this appendix;b) | käesoleva liite punktis F.1 kirjeldatud pingeanalüüsi kohaselt leitakse väsimustundlikus kohas rõhust vahemikus 2 MPa kuni 20 MPa tulenev kasutatav surve;
(c) | The bending and membrane stress component may be used separately;c) | eraldi võib kasutada paindesurve ja membraanisurve komponente;
(d) | The minimum number of pressure cycles is 15 000;d) | minimaalne survetsüklite arv on 15 000;
(e) | The fatigue crack propagation data shall be determined in air in accordance with ASTM E647. The crack plane orientation shall be in the C-L direction (i.e., crack plane perpendicular to the circumferences and along the axis of the cylinder), as illustrated in ASTM E399. The rate shall be determined as an average of 3 specimen tests. Where specific fatigue crack propagation data are available for the material and service condition, they may be used in the assessment.e) | väsimusprao levimise andmed tehakse kindlaks õhukeskkonnas vastavalt standardile ASTM E647. Prao tasapinna asend peab olema suunas C-L (st prao tasapind on risti ballooni ümbermõõduga ja samas suunas ballooni teljega), nagu on kujutatud standardis ASTM E399. Levikumäär tehakse kindlaks kolme näidise katse keskmise tulemusena. Kui materjali ja kasutustingimuse kohta on olemas konkreetsed väsimusprao levimise andmed, võib hindamisel kasutada neid;
(f) | The amount of crack growth in the thickness direction and in the length direction per pressures cycle shall be determined in accordance with the steps outlined in Section 14.2 of the BS PD 6493-91 standard by integrating the relationship between the rate of fatigue crack propagation, as established in (e) above, and the range of crack driving force corresponding to the applied pressure cycle;f) | prao kasv survetsüklite kohta paksuse ja pikkuse suunas tehakse kindlaks vastavalt standardi BS PD 6493-91 punktis 14.2 nimetatud menetlusele, tuletades seose punkti e järgi kindlakstehtud väsimusprao levimise määra ja kasutatud survetsüklile vastava pragu kasvatava jõu vahel;
(g) | Using the above steps, calculate the maximum allowable defect depth and length which shall not cause the failure of the cylinder during the design life due to either fatigue or rupture. The defect size for NDE shall be equal to or less than the calculated maximum allowable defect size for the design.g) | eespool nimetatud etappe kasutades arvutatakse maksimaalne lubatud defekti sügavus ja pikkus, mis ei põhjusta ballooni riket ettenähtud kasutusea jooksul väsimuse või rebenemise tõttu. Purunevuse katsete defekti suurus peab olema disainilahenduse jaoks välja arvutatud maksimaalse lubatud defekti suurusega võrdne või sellest väiksem.
F.3.2.   NDE Defect size by flawed cylinder cyclingF.3.2.   Defektse ballooni abil määratud defekti suurus mittepurustava uuringu korral
For type CNG-1, CNG-2 and CNG-3 designs, three cylinders containing artificial defects that exceed the defect length and depth detection capability of the NDE inspection method required in paragraph 6.15 of Annex 3A, shall be pressure cycled to failure in accordance with the test method in paragraph A.13 (Appendix A to this annex). For type CNG-1 designs having a fatigue sensitive site in the cylindrical part, external flaws shall be introduced on the side wall. For type CNG-1 designs having the fatigue sensitive site outside the side wall, and for type CNG-2 and CNG-3 designs, internal flaws shall be introduced. Internal flaws may be machined prior to the heat treating and closing of the end of the cylinder.Tüüpidega CNG-1, CNG-2 ja CNG-3 tuleb sooritada punkti A.13 (käesoleva lisa liide A) kohased survetsüklid kolme ballooniga, millel on lisa 3A punkti 6.15 järgi nõutava mittepurustava uuringu meetodi pikkuse ja sügavuse tuvastamise suutlikkusest suuremad kunstlikud defektid. Tüübi CNG-1 balloonidele, millel on väsimustundlik koht silindrilises osas, tuleb lõigata külgseina sisemised defektid. Tüübi CNG-1 ning tüüpide CNG-2 ja CNG-3 balloonidele, millel on väsimustundlik koht väljaspool külgseina, tuleb lõigata sisemised defektid. Sisemisi pragusid võib töödelda enne kuumtöötlemist ja ballooni otsa sulgemist.
The cylinders shall not leak or rupture in less than 15 000 cycles. The allowable defect size for NDE shall be equal to or less than the artificial flaw size at that location.Balloonid ei tohi lekkida ega rebeneda vähem kui 15 000 tsükli järel. Mittepurustava uuringu korral lubatud defekti suurus peab olema selle koha kunstliku defektiga võrdne või sellest väiksem.
Appendix GLiide G
INSTRUCTIONS BY THE CONTAINER MANUFACTURER ON HANDLING, USE AND INSPECTION OF CYLINDERSMAHUTITOOTJA JUHISED BALLOONIDE KÄITLEMISE, KASUTAMISE JA KONTROLLIMISE KOHTA
G.1.   GENERALG.1.   ÜLDNÕUDED
The primary function of this appendix is to provide guidance to the cylinder purchaser, distributor, installer and user for the safe use of the cylinder over its intended service life.Käesoleva liite peaeesmärk on anda balloonide ostjatele, turustajatele ja paigaldajatele juhiseid balloonide ohutu kasutamise kohta nende kasutusea jooksul.
G.2.   DISTRIBUTIONG.2.   TURUSTAMINE
The manufacturer shall advise the purchaser that the instructions shall be supplied to all parties involved in the distribution, handling, installation and use of the cylinders; The document may be reproduced to provide sufficient copies for this purpose, however it shall be marked to provide reference to the cylinders being delivered;Tootja soovitab ostjale, et juhendid antaks kõigile turustamises, käitlemises, paigaldamises ja kasutamises osalevatele pooltele. Juhendit võib piisava arvu eksemplaride saamiseks kopeerida, aga sellel peab olema märge, mis viitab tarnitavatele balloonidele.
G.3.   REFERENCE TO EXISTING CODES, STANDARDS AND REGULATIONSG.3.   VIITED OLEMASOLEVATELE NORMISTIKELE, STANDARDITELE JA EESKIRJADELE
Specific instructions may be stated by reference to national or recognised codes, standards and regulations.Konkreetsete juhiste andmiseks võib viidata riiklikele või tunnustatud normistikele, standarditele ja eeskirjadele.
G.4.   CYLINDER HANDLINGG.4.   BALLOONI KÄITLEMINE
Handling procedures shall be provided to ensure that the cylinders will not suffer unacceptable damage or contamination during handling.Tagamaks, et balloonid ei saa käitlemisel lubamatut kahju ning neid ei rikuta, lisatakse käitlemisjuhised.
G.5.   INSTALLATIONG.5.   PAIGALDAMINE
Installation instructions shall be provided to ensure that the cylinders will not suffer unacceptable damage during installation and during normal operation over the intended service life.Paigaldusjuhend antakse selleks, et balloonid ei saaks paigaldamisel ega ettenähtud kasutusea jooksul tavapärasel kasutamisel lubamatut kahju.
Where the mounting is specified by the manufacturer, the instructions shall contain where relevant, details such as mounting design, the use of resilient gasket materials, the correct tightening torques and avoidance of direct exposure of the cylinder to an environment of chemical and mechanical contacts.Kui paigalduse määrab kindlaks tootja, peab juhend vastavalt vajadusele sisaldama selliseid üksikasju nagu paigalduse kavand, hüdrotihendplasti kasutamine, sulgemise õiged jõumomendid ja ballooni kokkupuute vältimine keemiliste ja mehaaniliste kontaktidega.
Where the mounting is not specified by the manufacturer, the manufacturer shall draw the purchaser's attention to possible long term impacts of the vehicle mounting system, for example: vehicle body movements and cylinder expansion/contraction in the pressure and temperature conditions of service.Kui tootja ei täpsusta paigaldusviisi, peab ta juhtima ostja tähelepanu sõidukile paigaldamise süsteemi võimalikele mõjudele pikas perspektiivis, näiteks sõidukikere liikumised ja ballooni laienemine või kokkutõmbumine kasutuse rõhu- ja temperatuuritingimustes.
Where applicable, the purchaser's attention shall be drawn to the need to provide installations such that liquids or solids cannot be collected to cause cylinder material damage;Olenevalt olukorrast tuleb juhtida ostja tähelepanu selliste paigalduste kasutamise vajadusele, mis hoiaks ära balloonimaterjali kahjustada võivate vedelike või tahkete kehade kogunemise.
The correct pressure relieve device to be fitted shall be specified.Tuleb täpsustada, milline on paigaldamiseks õige rõhuvabastusseade.
G.6.   USE OF CYLINDERSG.6.   BALLOONIDE KASUTAMINE
The manufacturer shall draw the purchaser's attention to the intended service conditions specified by this Regulation, in particular the cylinder's allowable number of pressure cycles, its life in years, the gas quality limits and the allowable maximum pressures.Tootja peab juhtima ostja tähelepanu käesolevas eeskirjas kirjeldatud kohustuslikele kasutustingimustele, eriti ballooni lubatud rõhutsüklite arvule, selle kasutuseale aastates, gaasi kvaliteedipiirangutele ja lubatud maksimaalsetele rõhkudele.
G.7.   IN-SERVICE INSPECTIONG.7.   KONTROLL KASUTAMISE JOOKSUL
The manufacturer shall clearly specify the user's obligation to observe the required cylinder inspection requirements (e.g. re-inspection interval, by authorised personnel). This information shall be in agreement with the design approval requirements.Tootja peab selgelt ära märkima kasutaja kohustuse järgida ballooni kontrollimise ettenähtud nõudeid (näiteks pädeva isiku poolt korduva kontrollimise intervall). Antav teave peab vastama disainilahendusele antud tüübikinnituse tingimustele.
Appendix HLiide H
ENVIRONMENTAL TESTKESKKONNAKATSE
H.1.   SCOPEH.1.   REGULEERIMISALA
The environmental test is intended to demonstrate that NGV cylinders can withstand exposure to the automotive underbody environment and occasional exposure to other fluids. This test was developed by the United States of America (USA) automotive industry in response to cylinder failures initiated by stress corrosion cracking of the composite wrap.Keskkonnakatse eesmärk on tõestada, et sõidukite surumaagaasi balloonid suudavad taluda autokere all oleva keskkonna mõjutusi ja kohatist kokkupuudet muude vedelikega. Katse töötasid välja Ameerika Ühendriikide autotootjad komposiitmähise pingekorrosioonimõradest alguse saanud balloonirikete vastu võitlemiseks.
H.2.   SUMMARY OF TEST METHODH.2.   KATSEMEETODI KOKKUVÕTE
A cylinder is first preconditioned by a combination of pendulum and gravel impacts to simulate potential underbody conditions. The cylinder is then subjected to a sequence of immersion in simulated road salt/acid rain, exposure to other fluids, pressure cycles and high and low temperature exposures. At the conclusion of the test sequence the cylinder will be hydraulically pressured to destruction. The remaining residual burst strength of the cylinder shall be not less than 85 per cent of the minimum design burst strength.Kõigepealt eeltöödeldakse ballooni pendli- ja kruusalöökide kombinatsiooniga, et simuleerida potentsiaalseid kerealuseid tingimusi. Seejärel kastetakse ballooni happelise vihmavee ja teesoola segusse, mõjutatakse teiste vedelike, survetsüklite ning kõrge ja madala temperatuuriga. Eespool nimetatud menetluse lõpus survestatakse ballooni hüdrauliliselt kuni hävimiseni. Ballooni jääklõhkemisrõhk ei tohi olla väiksem kui 85 % disainilahenduses ettenähtud minimaalsest lõhkemisrõhust.
H.3.   CYLINDER SET-UP AND PREPARATIONH.3.   BALLOONI PAIGUTUS JA ETTEVALMISTAMINE
The cylinder shall be tested in a condition representative of installed geometry including coating (if applicable), brackets and gaskets, and pressure fittings using the same sealing configuration (i.e. O-rings) as that used in service. Brackets may be painted or coated prior to installation in the immersion test if they are painted or coated prior to vehicle installation.Ballooni katsetatakse tingimustes, mis imiteerivad ballooni asetust sõidukis, st paigaldust koos katte (vajaduse korral), haakide ja tihenditega ning sama sulgemiskonfiguratsiooni (O-rõngad) kasutavate rõhuliitmikega kui tegelikus kasutuses. Kui klambreid värvitakse või kaetakse enne sõidukile paigaldust, võib need enne sissekastmiskatset värvida või katta.
Cylinders will be tested horizontally and nominally divided along their horizontal centreline into ‘upper’ and ‘lower’ sections. The lower section of the cylinder will be alternatively immersed in road salt/acid rain environment and in heated or cooled air.Balloone katsetatakse horisontaalasendis ja keskjoonega „ülemiseks” ja „alumiseks” osaks jaotatuna. Alumine osa viiakse kas teesoola või happevihma keskkonda ja kas kuumutatud või jahutatud õhu keskkonda.
The upper section will be divided into 5 distinct areas and marked for preconditioning and fluid exposure. The areas will be nominally 100 mm in diameter. The areas shall not overlap on the cylinder surface. While convenient for testing, the areas need not be oriented along a single line, but shall not overlap the immersed section of the cylinder.Ülemine osa jagatakse eeltöötlemiseks ja vedelikega kokkupuuteks viieks kindlaks alaks. Alad peavad olema nominaaldiameetriga 100 mm. Alad ei tohi balloonipinnal kattuda. Alad ei pea asetsema ühel joonel, aga need ei tohi kattuda ballooni sissekastetava osaga.
Although preconditioning and fluid exposure is performed on the cylindrical section of the cylinder, all of the cylinder, including the domed sections, should be as resistant to the exposure environments as are the exposed areas.Kuigi eeltöötlemine ja vedelikega kokkupuutumine tehakse ballooni silindrikujulisel osal, peab kogu balloon, sh kuplikujulised osad, olema keskkondadega kokkupuutele sama vastupidav kui katses mõjutatavad pinnad.
Figure H.1Joonis H.1
Cylinder orientation and layout of exposure areasBallooni asend ja kokkupuutuvate alade paigutus
Other fluidMuud vedelikud
Exposure areasKokkupuutuvad alad
H.4.   PRECONDITIONING APPARATUSH.4.   EELTÖÖTLEMISSEADMED
The following apparatus are needed for preconditioning the test cylinder by pendulum and gravel impact.Katseballooni eeltöötlemiseks pendli- ja kruusalöökidega on vaja järgmist aparatuuri.
(a) | Pendulum impact | The impact body shall be of steel and have the shape of a pyramid with equilateral triangle faces and a square base, the summit and the edges being rounded to a radius of 3 mm. The centre of percussion of the pendulum shall coincide with the centre of gravity of the pyramid; its distance from the axis of rotation of the pendulum shall be 1 m. The total mass of the pendulum referred to its centre of percussion shall be 15 kg. The energy of the pendulum at the moment of impact shall be not less than 30 Nm and as close to that value as possible. | During pendulum impact, the cylinder shall be held in position by the end bosses or by the intended mounting brackets.a) | Pendlilöök | Löögikeha peab olema terasest ning võrdkülgsetest kolmnurkadest külgede ja ruudukujulise põhjaga püramiidi kujuline, mille tipp ja servad asuvad 3 mm raadiuse ümber. Pendli löögikese peab kattuma püramiidi raskuskeskmega, selle kaugus pendli pöörlemisteljest peab olema 1 m. Pendli kogumass löögikeskmes peab olema 15 kg. Pendli energia löögihetkel peab olema mitte vähem kui 30 Nm ja võimalikult selle väärtuse lähedal. | Pendlikatse ajal hoitakse ballooni paigal otsapöördkangide või ettenähtud paigaldushaakidega.
(b) | Gravel impact | Machine constructed according to the design specifications shown in Figure H.2. This procedure for operation of the equipment shall follow that described in ASTM D3170, Standard Test Method for Chip Resistance of Coatings with the exception that the cylinder may be at ambient temperature during gravel impact;b) | Kruusalöök | Joonisel H.2 näidatud kavandi järgi konstrueeritud masin. Seadme kasutamise menetlus peab järgima meetodit, mida on kirjeldatud standardis ASTM D3170: standardne katsemeetod katete täketele vastupidavuse katsetamiseks, kuid erinevuseks on see, et balloon võib kruusalöögi ajal olla ümbritseva õhu temperatuuril.
(c) | Gravel | Alluvial road gravel passing through a 16 mm space screen but retained on a 9,5 mm space screen. Each application is to consist of 550 ml of graded gravel (approximately 250 to 300 stones).c) | Kruus | Tee settekruus, mis mahub läbi 16 mm avadega sõelast, kuid ei mahu läbi 9,5 mm avadega sõelast. Igal katsel tuleb kasutada 550 ml nõuetekohase suurusega kruusa (umbes 250–300 kivi).
Figure H.2Joonis H.2
Gravel impact testKruusalöögikatse
H.5.   EXPOSURE ENVIRONMENTSH.5.   KESKKONNAD
(a) | Immersion environment | At the specified stage in the test sequence (Table 1) the cylinder will be oriented horizontally with the lower third of the cylinder diameter immersed in a simulated acid rain/road salt water solution. The solution will consist of the following compounds: |   | Deionised water; |   | Sodium chloride: 2,5 per cent by weight ± 0,1 per cent; |   | Calcium chloride: 2,5 per cent by weight ± 0,1 per cent; |   | Sulphuric acid: Sufficient to achieve a solution pH of 4,0 ± 0,2; | Solution level and pH are to be adjusted prior to each test step which uses this liquid. | The temperature of the bath shall be 21 ± 5 °C. During immersion, the unsubmerged section of the cylinder shall be in ambient air.a) | Sissekastmiskeskkond | Katsete järjekorra kohaselt (tabel 1) ettenähtud etapis kastetakse horisontaalasendis ballooni madalam kolmandik kunstlikusse happelise vihma või teesoola lahusesse. Lahus peab koosnema järgmistest osadest: |   | deioniseeritud vesi; |   | naatriumkloriid: 2,5 ± 0,1 massiprotsenti; |   | kaltsiumkloriid: 2,5 ± 0,1 massiprotsenti; |   | väävelhape: piisavas koguses, et saavutada lahus pH-tasemega 4,0 ± 0,2. | Lahuse koostist ja pH-taset tuleb reguleerida enne iga katseetappi, milles seda vedelikku kasutatakse. | Vanni temperatuur peab olema 21 ± 5 °C. Sissekastmise ajal peab ballooni vedelikust välja jääv osa olema ümbritseva õhu temperatuuril.
(b) | Other fluid exposure | At the appropriate stage in test sequence (Table 1) each marked area is to be exposed to one of five solutions for 30 minutes. The same environment shall be used for each location throughout the test. The solutions are: |   | Sulphuric acid: 19 per cent solution by volume in water; |   | Sodium hydroxide: 25 per cent solution by weight in water; |   | Methanol/gasoline: 30/70 per cent concentrations; |   | Ammonium nitrate: 28 per cent by weight in water; |   | Windshield washer fluid | When exposed, the test sample will be oriented with the exposure area uppermost. A pad of glass wool one layer thick (approximately 0,5 mm) and trimmed to the appropriate dimensions is to be placed on the exposure area. Using a pipette, apply 5 ml of the test fluid to the exposure area. Remove the gauze pad after pressurisation of the cylinder for 30 minutes.b) | Kokkupuude muude vedelikega | Katsete järjekorrale (tabel 1) vastavas etapis tuleb iga märgistatud ala viia 30 minutiks kokkupuutesse ühega viiest lahusest. Iga ala suhtes kasutatakse kogu katse vältel sama keskkonda. Need lahused on: |   | väävelhape: 19 % (mahu järgi) vesilahus; |   | naatriumhüdroksiid: 25 % (massi järgi) vesilahus; |   | metanool/bensiin: kontsentratsioonid 30 % ja 70 %; |   | ammooniumnitraat: 28 % (massi järgi) vesilahus; |   | esiklaasi puhastusvedelik. | Katsenäidis asetatakse nii, et vedelikuga puutub kokku ülemine ala. Kokkupuutealale asetatakse ühe kihi (umbes 0,5 mm) paksune sobivakujuliseks lõigatud klaasvillatükk. Kokkupuutealale kantakse pipetiga 5 ml katsevedelikku. Klaasvillatükk eemaldatakse pärast ballooni survestamist 30 minuti vältel.
H.6.   TEST CONDITIONSH.6.   KATSETINGIMUSED
(a) | Pressure cycle | As defined in the test sequence, cylinder shall be hydraulically pressure cycled between not less than 2 MPa and not more than 26 MPa. The total cycle shall be not less than 66 seconds and will include a 60 second minimum hold at 26 MPa. The nominal cycle process will be: |   | Ramp up from ≤ 2 MPa to ≥ 26 MPa; |   | Hold at ≥ 26 MPa for 60 seconds minimum; |   | Ramp down from ≥ 26 MPa to ≤ 2 MPa; | Total minimum cycle time to be 66 seconds.a) | Survetsükkel | Nagu katsete järjekorras määratud, tuleb ballooni hüdrauliliselt tsüklitena survestada vahemikus 2 MPa kuni maksimaalselt 26 MPa. Kogu tsükkel peab kestma vähemalt 66 sekundit ja hõlmama 60-sekundilist hoidmist rõhul 26 MPa. Minimaalne kogutsükkel on järgmine: |   | rõhu suurendamine tasemelt ≤ 2 MPa rõhuni ≥ 26 MPa; |   | hoidmine rõhul ≥ 26 MPa vähemalt 60 sekundit; |   | rõhu alandamine tasemelt ≥ 26 MPa rõhuni ≤ 2 MPa; | tsükli minimaalne kogukestus on 66 sekundit.
(b) | Pressure during other fluid exposure | Following application of the other fluids, the cylinder shall be pressured to not less than 26 MPa for a minimum of 30 minutes;b) | Rõhk muude vedelikega kokkupuute katse ajal | Vedelike pealekandmise järel tuleb survestada ballooni vähemalt 30 minutiks vähemalt 26 MPa rõhuni.
(c) | High and low temperature exposure | As defined in the test sequence, the entire cylinder shall be exposed to high or low temperature air in contact with external surface. The low temperature air shall be – 40 °C or lower and the high temperature air shall be 82 °C ± 5 °C. For the low temperature exposure, the fluid temperature of type CNG-1 cylinders shall be monitored using a thermocouple installed within the cylinder to ensure it remains at – 40 °C or lower.c) | Kokkupuude kõrge ja madala temperatuuriga | Nagu katsete järjekorras määratud, tuleb kogu ballooni katsetada välispinna kokkupuutes kõrgel või madalal temperatuuril õhuga. Madalal temperatuuril peab õhu temperatuur olema – 40 °C või madalam ning kõrgel temperatuuril õhu temperatuur 82 °C ± 5 °C. Külma õhuga kokkupuutel jälgitakse tüübi CNG-1 balloonide vedelikutemperatuuri ballooni sisse paigaldatud termoelemendiga, tagamaks, et see jääb – 40 °C juurde või madalamale tasemele.
H.7.   TEST PROCEDUREH.7.   KATSEMENETLUS
(a) | Preconditioning of the cylinder | Each of the five areas marked for other fluid exposure on the upper section of the cylinder shall be preconditioned by a single impact of the pendulum body summit at their geometric centre. Following impact, the five areas shall be further conditioned by a gravel impact application. | The central section of the bottom portion of the cylinder that will be submerged shall be preconditioned by an impact of the pendulum body summit at three locations spaced approximately 150 mm apart. | Following impact, the same central section that was impacted shall be further conditioned by a gravel impact application. | The cylinder shall be unpressured during preconditioning.a) | Ballooni eeltöötlemine | Kõiki silindri pealmises osas asuvat viit ala, millel katsetatakse muude vedelikega kokkupuudet, eeltöödeldakse pendlikeha tipu ühe löögiga ala geomeetrilisse keskpunkti. Löögi järel töödeldakse alasid edasi kruusalöökidega. | Ballooni alumise osa keskmist lõiku, mis viiakse vedelikku sisse, eeltöödeldakse pendlikeha tipu löögiga kolme üksteisest umbes 150 mm kaugusel asuvasse punkti. | Löögi järel eeltöödeldakse sama keskmist lõiku kruusalöökidega. | Eeltöötlemise ajal peab balloon olema survestamata.
(b) | Test sequence and cycles | The sequence of the environment exposure, pressure cycles, and temperature to be used are defined in Table 1. | The cylinder surface is not to be washed or wiped between stages.b) | Katsejärgnevus ja tsüklid | Keskkonnaga kokkupuute, survetsüklite ja temperatuuride järjekord on esitatud tabelis 1. | Balloonipinda ei tohi nende etappide vahel pesta ega pühkida.
H.8.   ACCEPTABLE RESULTSH.8.   NÕUETELE VASTAVAD TULEMUSED
Following the above test sequence, the cylinder shall be hydraulically tested to destruction in accordance with the procedure in paragraph A.12 of Appendix A to this annex. The burst pressure of the cylinder shall be not less than 85 per cent of the minimum design burst pressure.Eespool nimetatud katsete läbimise järel tuleb ballooni vastavalt käesoleva lisa liite A punkti A.12 menetlusele kuni hävimiseni hüdrauliliselt mõjutada. Ballooni lõhkemisrõhk ei tohi olla väiksem kui 85 % disainilahenduses ettenähtud minimaalsest lõhkemisrõhust
Table 1Tabel 1
Test conditions and sequenceKatsetingimused ja katsete järjekord
Test steps | Exposure environments | Number of pressure cycles | TemperatureKatseetapp | Keskkonnad | Survetsüklite arv | Temperatuur
1 | Other fluids | — | Ambient1 | Muud vedelikud | — | Ümbritseva õhu temperatuur
2 | Immersion | 1 875 | Ambient2 | Sissekastmine | 1 875 | Ümbritseva õhu temperatuur
3 | Air | 1 875 | High3 | Õhk | 1 875 | Kõrge
4 | Other fluids | — | Ambient4 | Muud vedelikud | — | Ümbritseva õhu temperatuur
5 | Immersion | 1 875 | Ambient5 | Sissekastmine | 1 875 | Ümbritseva õhu temperatuur
6 | Air | 3 750 | Low6 | Õhk | 3 750 | Madal
7 | Other fluids | — | Ambient7 | Muud vedelikud | — | Ümbritseva õhu temperatuur
8 | Immersion | 1 875 | Ambient8 | Sissekastmine | 1 875 | Ümbritseva õhu temperatuur
9 | Air | 1 875 | High9 | Õhk | 1 875 | Kõrge
10 | Other fluids | — | Ambient10 | Muud vedelikud | — | Ümbritseva õhu temperatuur
11 | Immersion | 1 875 | Ambient11 | Sissekastmine | 1 875 | Ümbritseva õhu temperatuur
ANNEX 3BLISA 3B
Liquid tanks — Vacuum insulated vessels for the on-board storage of natural gas as a fuel for automotive vehiclesVedelikupaagid – vaakumisolatsiooniga anumad maagaasikütuse hoidmiseks mootorsõidukis
1.   SCOPE1.   REGULEERIMISALA
This annex sets out minimum requirements for refillable liquid tanks. The tanks are intended only for the on-board storage of liquid natural gas as a fuel for automotive vehicles to which the tanks are to be fixed. Tanks shall be of any austenitic stainless steel material, design or method of manufacture suitable for the specified service conditions.Käesolevas lisas esitatakse miinimumnõuded korduvalt täidetavatele vedelikupaakidele. Paagid on ette nähtud ainult kütusena kasutatava veeldatud maagaasi hoidmiseks sõidukites, millele paagid kinnitatakse. Paagid peavad olema valmistatud roostevabast austeniitterasest, kasutades sätestatud kasutustingimustele sobivat disainilahendust või meetodit.
Tanks for LNG covered by this annex are classified in Class 5.Käesolevas lisas käsitletud veeldatud maagaasi paagid kuuluvad 5. klassi.
Service conditions to which the tanks will be subjected are detailed in paragraph 4 below.Tingimusi, milles paake kasutatakse, on üksikasjalikult kirjeldatud punktis 2.
This annex is based upon a working pressure less than 26 MPa. Working Pressures (WP) can be accommodated by adjusting the test pressure by the appropriate factor (ratio) using the following formula:Käesolevas lisas lähtutakse eeldusest, et töörõhk on väiksem kui 26 MPa. Tegeliku töörõhu (WP) arvessevõtmiseks võib katserõhku korrigeerida sobiva teguriga vastavalt järgmisele valemile:
Ptest = 1,3 (WP + 0,1) (MPa)Pkatse = 1,3 (WP + 0,1) [MPa]
The service life of the tanks shall be defined by the manufacturer and may vary with applications.Paagi kasutusea määrab kindlaks tootja ja see võib erineda sõltuvalt rakendusviisist.
2.   SERVICE CONDITIONS2.   KASUTUSTINGIMUSED
2.1.   General2.1.   Üldnõuded
2.1.1.   Standard service conditions2.1.1.   Kasutuse standardtingimused
The standard service conditions specified in this section are provided as a basis for the design, manufacture, inspection, testing, and approval of tanks that are to be mounted permanently on vehicles and used to store natural gas at cryogenic temperatures for use as a fuel on vehicles.Käesolevas jaotises kirjeldatud kasutuse standardtingimused on kehtestatud selliste paakide disainilahenduse, tootmise, kontrolli, katsetamise ja tüübikinnitamise andmise aluseks, mis on ette nähtud sõidukitele püsivalt paigaldamiseks ja krüogeensel temperatuuril sõidukikütusena kasutatava maagaasi hoidmiseks.
2.1.2.   Use of tanks2.1.2.   Paakide kasutamine
The service conditions specified are also intended to provide information on how tanks made to this Regulation may safely be used to:Sätestatud kasutustingimuste eesmärk on samuti anda teavet käesoleva eeskirja kohaselt valmistatud paakide ohutu kasutamise kohta:
(a) | Manufacturers of tanks;a) | paakide tootjatele;
(b) | Owners of tanks;b) | paakide omanikele;
(c) | Designers or contractors responsible for the installation of tanks;c) | projekteerijatele või paakide paigalduse eest vastutavatele töövõtjatele;
(d) | Designers or owners of equipment used to refuel vehicle tanks;d) | sõidukipaakide täitmise seadmete projekteerijatele ja omanikele;
(e) | Suppliers of natural gas; ande) | maagaasimüüjatele ja
(f) | Regulatory authorities who have jurisdiction over tank use.f) | paakide kasutamist reguleerivatele asutustele.
2.1.3.   Periodic requalification2.1.3.   Korraline kvaliteedikinnitamine
Recommendations for periodic requalification by visual inspection or testing during the service life shall be provided by the tank manufacturer on the basis of use under service conditions specified herein. Each tank shall be visually inspected at least every 120 months after the date of its entry into service on the vehicle (vehicle registration), and at the time of any reinstallation, for external damage and deterioration, including under the support straps. The visual inspection shall be performed by a Technical Service designated or recognised by the Type-Approval Authority, in accordance with the manufacturer's specifications: tanks without label containing mandatory information, or with labels containing mandatory information that are illegible in any way shall be removed from service. If the tank can be positively identified by manufacturer and serial number, a replacement label may be applied, allowing the tank to remain in service.Soovitused kasutusea jooksul läbiviidavaks korraliseks kvaliteedikinnitamiseks visuaalse kontrolli või katsetamise teel annab paagitootja käesolevas eeskirjas sätestatud kasutustingimuste alusel. Iga paaki ja toetusrihmasid tuleb vähemalt iga 120 kuu järel arvates sõiduki ekspluatatsiooni andmise (sõiduki registreerimise) kuupäevast ning iga uuesti paigaldamise ajal väliskahjude ja halvenemise suhtes visuaalselt kontrollida. Välise vaatluse peab vastavalt tootja ettekirjutustele teostama tüübikinnitusasutuse määratud või tunnustatud tehniline teenistus: ilma kohustuslikku teavet sisaldavate siltideta või loetamatu kohustusliku teabega siltidega paagid tuleb kasutusest kõrvaldada. Kui paaki on võimalik tootja ja seerianumbri järgi identifitseerida, võib kinnitada asendussildi, et paaki saaks edasi kasutada.
2.1.4.   Tanks involved in collisions2.1.4.   Kokkupõrkes osalenud sõidukite paagid
Tanks that have been involved in a vehicle collision shall be re-inspected by an agency authorised by the manufacturer, unless otherwise directed by the Competent Authority having jurisdiction. Tanks that have not experienced any impact damage from the collision may be returned to service, otherwise the tank shall be returned to the manufacturer for evaluation.Kokkupõrkes osalenud sõidukite paagid kontrollitakse uuesti üle tootja volitatud isiku poolt, juhul kui pädev asutus ei ole teisiti ette näinud. Paagid, mis ei saanud kokkupõrkes kahju, võib uuesti kasutusse võtta, vastasel juhul saadetakse need tootjale hindamiseks tagasi.
2.1.5.   Tanks involved in fires2.1.5.   Tules olnud paagid
Tanks that have been subject to the action of fire shall be re-inspected by an agency authorised by the manufacturer, or condemned and removed from service.Tulest mõjutada saanud paagid kontrollitakse tootja volitatud isiku poolt uuesti üle või tunnistatakse kõlbmatuks ja kõrvaldatakse kasutusest.
2.2.   Maximum pressure2.2.   Maksimumrõhk
The maximum allowable working pressure (MAWP) shall be defined by the manufacturer and correspond to the nominal primary relief valve setting. The maximum allowable working pressure shall be less than 26 MPa.Suurima lubatud töörõhu määrab kindlaks tootja ning see peab vastama primaarse kaitseklapi avanemise nimiväärtusele. Suurim lubatud töörõhk peab olema väiksem kui 26 MPa.
2.3.   Temperature range2.3.   Temperatuurivahemik
Temperature of liquid in tanks may vary from a minimum of – 195 °C to a maximum of 65 °C.Paakides sisalduva vedeliku temperatuur võib olla vahemikus – 195 °C kuni 65 °C.
2.4.   Gas composition2.4.   Gaasi koostis
Hydrogen shall be limited to 2 per cent by volume when tanks are manufactured from steel with an ultimate tensile strength exceeding 950 MPa.Lubatud vesinikusisaldus on kuni 2 mahuprotsenti, kui paake valmistatakse terasest, mille maksimaalne tõmbetugevus ületab 950 MPa.
2.5.   External surfaces2.5.   Välispinnad
Tanks are not designed for continuous exposure to mechanical or chemical attack, e.g. leakage from cargo that may be carried on vehicles or severe abrasion damage from road conditions, and shall comply with recognised installation standards. However, tank external surfaces may be inadvertently exposed to:Paagid ei ole projekteeritud nii, et nad peaksid vastu pidevale mehhaanilisele või keemilisele mõjule, nt sõidukil veetava koorma lekkele või tõsistele teetingimustest tulenevatele hõõrdumistele, ning nende paigaldus peab vastama tunnustatud paigaldamisnõuetele. Siiski võib paagi välispind kogemata puutuda kokku:
(a) | Solvents, acids and alkalis, fertilizers; anda) | lahustite, hapete ja leelistega, väetistega ning
(b) | Automotive fluids, including gasoline, hydraulic fluids, glycol and oils.b) | sõidukivedelikega, sh bensiini, hüdraulikavedelike, glükooli ja õlidega.
2.6.   Leakage and venting2.6.   Leke ja ventileerimine
In the case of LNG tanks are located in enclosed spaces for extended periods of time (e.g. for service), leakage and venting of natural gas (or other flammable substances) from the tank shall be dealt with properly to avoid the dangers due to releasing flammable substances in enclosed spaces.Kui veeldatud maagaasi paake hoitakse pikemat aega suletud ruumis (nt hoolduse eesmärgil), tuleb paakidest lekkiv ja välja ventileerunud maagaas (või muud tuleohtlikud ained) nõuetekohaselt ära juhtida, et vältida tuleohtlike ainete suletud ruumi sattumisest tingitud ohtu.
2.7.   Vehicle LNG tank(s) shall have a design hold time (build without relieving) minimum of 5 days after being filled net full and at the highest point in the design filling temperature/pressure range.2.7.   Sõidukite LNG-paakide disainilahenduse kohane gaasi seeshoidmisaeg (ilma gaasi välja laskmata) pärast täielikku täitmist disainilahenduse kohase temperatuuri-/rõhuvahemiku kõrgeima taseme korral peab olema viis päeva.
3.   DESIGN APPROVAL3.   DISAINILAHENDUSE KINNITUS
3.1.   General3.1.   Üldnõuded
The following information shall be submitted by the tank designer or manufacturer with a request for approval to the Type-Approval Authority:Koos tüübikinnituse taotlusega peab paagi projekteerija või tootja esitama tüübikinnitusasutusele järgmise teabe:
(a) | Statement of service (paragraph 3.2);a) | kasutustingimused (punkt 3.2);
(b) | Design data (paragraph 3.3);b) | disainilahenduse andmed (punkt 3.3);
(c) | Manufacturing data (paragraph 3.3.7);c) | tootmisandmed (punkt 3.3.7);
(d) | Specification sheet (paragraph 3.3.8);d) | spetsifikaat (punkt 3.3.8);
(e) | Additional supporting data (paragraph 3.3.9.1).e) | täiendavad tõendusandmed (punkt 3.3.9.1).
3.2.   Statement of service3.2.   Kasutustingimused
The purpose of this statement of service is to guide users and installers of tanks as well as to inform the Type-Approval Authority, or their designated representative. The statement of service shall include:Nimetatud tingimuste eesmärk on juhendada paakide kasutajaid ja paigaldajaid ning teavitada tüübikinnitusasutusi või nende volitatud esindajaid. Kasutustingimused peavad sisaldama järgmisi andmeid:
(a) | A statement that the tank design is suitable for use in the service conditions defined in paragraph 4 for the service life of the tank;a) | kinnitus, et paagi disainilahendus sobib punktis 4 kirjeldatud tingimustes kasutamiseks paagi kasutusea jooksul;
(b) | The service life;b) | kasutusiga;
(c) | The minimum in-service test and/or inspection requirements;c) | kasutuse jooksul katsetamise ja/või kontrollimise miinimumnõuded;
(d) | The pressure relief devices required;d) | nõutavad rõhuvabastusseadmed;
(e) | Support methods, etc., required but not provided;e) | kinnitusviisid jne, mida on vaja, kuid mis ei kuulu põhivarustuse juurde;
(f) | A description of the tank design;f) | ballooni disainilahenduse kirjeldus;
(g) | Design hold time;g) | disainilahenduse kohane seeshoidmisaeg;
(h) | Any other information necessary to ensure the safe use and inspection of the tank.h) | paagi ohutuks kasutamiseks ja kontrollimiseks vajalik muu teave.
3.3.   Design data3.3.   Disainilahenduse andmed
3.3.1.   Drawings3.3.1.   Joonised
Drawings shall show the following as a minimum:Joonistel peavad olema näidatud vähemalt järgmised üksikasjad:
(a) | Title, reference number, date of issue, and revision numbers with dates of issue if applicable;a) | pealkiri, viitenumber, väljaandmise kuupäev ning vajaduse korral kontrollinumbrid koos väljaandmise kuupäevadega;
(b) | Reference to this Regulation and the tank type;b) | viide käesolevale eeskirjale ja paagitüübile;
(c) | All pressure vessel dimensions complete with tolerances, including details of end closure shapes with minimum thicknesses and of openings;c) | kõik surveanuma mõõtmed koos lubatud hälvetega, sh üksikasjad kinnituste kujude kohta koos minimaalsete paksustega ja avadega;
(d) | Mass, complete with tolerances, of tanks;d) | paagi mass koos lubatud hälvetega;
(e) | Material specifications complete with minimum mechanical and chemical properties or tolerance ranges;e) | materjalide spetsifikatsioon koos minimaalsete nõutavate mehaaniliste ja keemiliste omadustega ja lubatud hälvetega;
(f) | Other data such as minimum test pressure.f) | muud andmed, näiteks minimaalne katserõhk.
3.3.2.   Stress analysis report3.3.2.   Pingeanalüüsi aruanne
A stress analysis shall be provided;Tuleb esitada pingeanalüüs.
Acceptable calculation methods include:Lubatud arvutusmeetodid:
(a) | Finite element;a) | lõplike elementide meetod;
(b) | Finite difference;b) | lõplike vahede meetod;
(c) | Boundary element;c) | rajaelementide meetod;
(d) | Other established method.d) | muu väljakujunenud meetod.
A table summarising the calculated stresses in the report shall be provided.Tuleb esitada tabel, milles võetakse kokku aruandes välja arvutatud pinged.
3.3.3.   Material data3.3.3.   Materjali andmed
A detailed description of the materials and tolerances of the materials properties used in the design shall be provided.Tuleb esitada üksikasjalik disainilahenduses kasutatavate materjalide kirjeldus ning materjalide puhul lubatud hälbed.
3.3.4.   Design qualification test data3.3.4.   Disainilahenduse kvalifitseerumiskatsete andmed
The tank material, design, manufacture and examination shall be provided to be adequate for their intended service by meeting the requirements of the tests required for the particular tank design, when tested in accordance with the relevant methods of test detailed in Appendix A to this annex.Tuleb näidata, et paagi materjal, disainilahendus, valmistamine ja kontrollimine on kavandatud kasutuseks sobivad, näidates, et need vastavad käesoleva lisa liites A kirjeldatud meetoditega katsetamisel konkreetse paagi disainilahenduse puhul nõutavate katsete tingimustele.
The test data also shall document the dimensions, wall thicknesses and weights of each of the test tanks.Katseandmetes peavad olema dokumenteeritud ka mõõtmed, seinapaksused ja iga katsepaagi kaal.
3.3.5.   Fire protection3.3.5.   Tulekaitse
The arrangement of pressure relief devices that will protect the tank from sudden rupture when exposed to the fire conditions in paragraph A.1 of Appendix A to this annex shall be specified. Test data shall substantiate the effectiveness of the specified fire protection system.Tuleb esitada kirjeldus, kuidas on seadistatud rõhuvabastusseadmed, mis kaitsevad paaki äkilise lõhkemise eest käesoleva lisa liite A punktis A.1 kirjeldatud tuletingimustega kokku puutudes. Katseandmed peavad tõestama ettenähtud tulekaitsesüsteemi tõhusust.
3.3.6.   Tank supports3.3.6.   Paagi kandedetailid
Details of tank supports or support requirements shall be provided in accordance with paragraph 4.11.Vastavalt punktile 4.11 tuleb esitada paagi kandedetailide üksikasjalik kirjeldus või kandedetailidele esitatavad nõuded.
3.3.7.   Manufacturing data3.3.7.   Tootmisandmed
Descriptions of fabrication processes and production tests shall be provided.Esitatakse tootmisprotsesside ja tootmiskatsetuste kirjeldused.
The following shall be in accordance with EN 1251-2 (2000):Järgmised protsessid ja näitajad peavad vastama standardile EN 1251-2 (2000):
(a) | Quality system;a) | kvaliteedisüsteem;
(b) | Cutting;b) | lõikamine;
(c) | Cold forming;c) | külmvormimine;
(d) | Hot forming;d) | kuumsurvetöötlus;
(e) | Manufacturing tolerances;e) | tootmises lubatud hälbed;
(f) | Welding;f) | keevitamine;
(g) | Non-welded joints.g) | keevitamata ühendused.
3.3.8.   Specification sheet3.3.8.   Spetsifikaat
A summary of the documents providing the information required in paragraph 5.1 shall be listed on a specification sheet for each tank design. The title, reference number, revision numbers and dates of original issue and version issues of each document shall be given. All documents shall be signed or initialled by the issuer. The specification sheet shall be given a number, and revision numbers if applicable, that can be used to designate the tank design and shall carry the signature of the engineer responsible for the design. Space shall be provided on the specification sheet for a stamp indicating registration of the design.Iga paagi disainilahenduse kohta tuleb spetsifikaadil esitada punktis 5.1 nõutud teavet sisaldavate dokumentide kokkuvõttev loend. Esitada tuleb iga dokumendi pealkiri, viitenumber, kontrollinumbrid ning algversiooni väljaandmise ja teiste versioonide väljaandmiste kuupäevad. Kõigil dokumentidel peab olema väljaandja allkiri või initsiaalid. Spetsifikaadile määratakse number ja vajaduse korral kontrollinumbrid, mida saab kasutada paagi disainilahenduse eristamiseks, ning spetsifikaadil peab olema disainilahenduse eest vastutava inseneri allkiri. Spetsifikaadil peab olema eraldatud koht kavandi registreerimist kinnitava templi jaoks.
3.3.9.1.   Additional supporting data3.3.9.1.   Täiendavad tõendamisandmed
Additional data that would support the application, such as the service history of material proposed for use, or the use of a particular tank design in other service conditions, shall be provided where applicable.Vajaduse korral tuleb esitada täiendavad ning avaldust põhistavad andmed, nagu kasutamiseks ettenähtud materjali senised kasutusandmed või konkreetse paagi disainilahenduse kasutamisandmed teistes kasutustingimustes.
3.4.   Approval and certification3.4.   Tüübikinnitus ja tõendamine
3.4.1.   Inspection and testing3.4.1.   Kontroll ja katsetamine
Evaluation of conformity is required to be performed in accordance with the provisions of paragraph 11 of this Regulation;Tuleb läbida käesoleva eeskirja punkti 11 kohane vastavushindamine.
In order to ensure that the tanks are in compliance with this Regulation, they shall be subject to inspection in accordance with paragraph 4.10 performed by the Authority.Tagamaks, et paagid vastavad käesoleva rahvusvahelise eeskirja nõuetele, tuleb neid vastavalt punkti 4.10 nõuetele pädeva asutuse poolt kontrollida.
3.4.2.   Test certificate3.4.2.   Katsesertifikaat
If the results of prototype testing according to paragraph 4.10 are satisfactory, the competent Authority shall issue a test certificate. An example of a test certificate is given in Appendix D to this annex.Kui esitatud näidise punkti 4.10 kohase katsetamise tulemused on rahuldavad, annab pädev asutus välja katsesertifikaadi. Katsesertifikaadi näidis on esitatud käesoleva lisa liites D.
4.   REQUIREMENTS4.   NÕUDED
4.1.   General4.1.   Üldnõuded
The design of tanks shall cover all relevant aspects that are necessary to ensure that every tank produced according to the design is fit for its purpose for the specified service life.Paagi disainilahendus hõlmab kõiki asjakohaseid ja vajalikke aspekte, tagamaks, et disainilahendusele vastav paak on ettenähtud kasutusea jooksul oma eesmärgiks sobiv.
4.2.   Design4.2.   Projekt
This Regulation does not provide design formulas, but requires the adequacy of the design to be established by appropriate calculations and demonstrated by tanks being capable of consistently passing the materials, design qualification and production tests specified in this Regulation.Käesolevas eeskirjas ei esitata disainilahenduse valemeid ega lubatavaid pingeid, vaid nõutakse, et disainilahenduse adekvaatsus ilmneks asjaomastest arvutustest ja et tõestataks paakide võimet püsivalt läbida käesolevas eeskirjas kirjeldatud materjali-, kavandikinnitus-, tootmis- ja partiikatseid.
4.3.   Materials4.3.   Materjalid
Materials used shall be suitable for the service conditions specified in paragraph 2. The design shall not have incompatible materials in contact. The design qualification tests for materials are summarised in Table 6.1.Kasutatavad materjalid peavad sobima punktis 2 kirjeldatud kasutustingimuste jaoks. Disainilahenduses ei tohi olla kontaktis omavahel kokkusobimatuid materjale. Materjalide disainilahenduse kvalifitseerumise katsete kokkuvõte on esitatud tabelis 6.1.
The materials of the fuel tank and its accessories shall be compatible, as applicable, with:Kütusepaagi ja selle tarvikute materjalid peavad vastavalt vajadusele sobima kasutamiseks järgmiste ainetega:
(a) | LNG;a) | veeldatud maagaas;
(b) | Other media and fluids found in a vehicle environment such as coolants, brake fluid and battery acid.b) | muud sõidukikeskkonnas esinevad ained ja vedelikud, näiteks jahutusvedelikud, pidurivedelik ja akuhape.
Materials used at low temperatures shall meet the toughness requirements of ISO 21028-1 (2004). For non-metallic materials, low temperature suitability shall be validated by an experimental method, taking into account the service conditions.Madalal temperatuuril kasutatavad materjalid peavad vastama standardi ISO 21028-1 (2004) kõvadusnõuetele. Mittemetalsete materjalide vastupidavus madalale temperatuurile kinnitatakse katsemeetodil, võttes arvesse töötingimusi.
The materials used for the outer jacket shall ensure the integrity of the insulation system and shall be made of austenitic stainless steel and their elongation at fracture, at the temperature of liquid nitrogen, shall be at least 12 per cent.Väliskestas kasutatavad materjalid peavad tagama isolatsioonisüsteemi terviklikkuse ja peavad olema roostevabast austeniitterasest ning nende pikenemine murdumisel peab vedela lämmastiku temperatuuril olema vähemalt 12 %.
For the inner vessel, it shall be ensured that the materials will resist all the in-service fatigue loads.Siseanuma materjalid peavad olema vastupidavad kõigile kasutamisaegse kulumisega seotud koormustele.
A corrosion allowance does not need to be added for the inner vessel. A corrosion allowance does not need to be added on other surfaces, if they are protected against corrosion.Siseanuma puhul ei ole vaja arvestada korrosioonivaruga. Muudel pindadel ei ole vaja arvestada korrosioonivaru juhul, kui need on korrosiooni eest kaitstud.
For welded vessels, welds shall have properties equivalent to those specified for the parent material for all temperatures that the material may encounter.Keevitatud anumate keevisõmbluste omadused peavad olema samaväärsed alusmaterjali omadustega kõigil temperatuuridel, millega materjal võib kokku puutuda.
4.3.1.   Composition4.3.1.   Koosseis
The chemical composition of all steels shall be declared and defined at least by carbon, manganese, silicon, nickel, chromium, and molybdenum contents, and any other alloying elements intentionally added.Kõigi kasutatud teraseliikide keemiline koostis tuleb avaldada ja määratleda vähemalt süsiniku, mangaani, räni, nikli, kroomi ja molübdeeni sisalduse ning muude tahtlikult lisatud sulamielementide järgi.
4.3.2.   Tensile test4.3.2.   Tõmbekatse
The tensile properties of welded steel in the inner vessel shall be tested in accordance with EN 895:1995 and EN 6892-1:2009.Siseanuma keevitatud terase tõmbeomadusi tuleb katsetada vastavalt standarditele EN 895:1995 ja EN 6892-1:2009.
4.3.3.   Impact test4.3.3.   Löökkatse
The impact properties of welded steel in the inner vessel shall be tested in accordance with EN 1251-2:2000 and EN 10045-1:1990.Siseanuma keevitatud terase löögitaluvusomadusi tuleb katsetada vastavalt standarditele EN 1251-2:2000 ja EN 10045-1:1990.
4.3.4.   Bending test4.3.4.   Paindekatse
The bending properties of welded steel in the inner vessel shall be tested in accordance with EN 910:1996.Siseanuma keevitatud terase paindeomadusi tuleb katsetada vastavalt standardile EN 910:1996.
4.3.5.   Weld examination4.3.5.   Keevisõmbluse kontroll
Radiographic inspection of welded steel in the inner vessel shall be performed in accordance with EN 1251-2:2000 and EN 1435:1997.Siseanuma keevitatud terast kontrollitakse radiograafiliselt vastavalt standarditele EN 1251-2:2000 ja EN 1435:1997.
4.4.   Test pressure4.4.   Katserõhk
The following minimum inner vessel test pressure shall be used in manufacture:Tootmises kasutatakse järgmist minimaalset siseanuma katserõhku:
Ptest = 1,3 (WP + 0,1) (MPa)Pkatse = 1,3 (WP + 0,1) [MPa]
Where:kus:
WP is in MPa.WP on katserõhk megapaskalites (MPa).
4.5.   Stress analysis4.5.   Pingeanalüüs
A stress analysis shall be performed to justify the minimum design wall thicknesses. A stress analysis shall be performed to justify the internal support element design when exposed to the accelerations described in paragraph 18.4.4 of this Regulation. The stress shall not exceed the minimum ultimate tensile strength of the material when calculated according with a linear stress model. The allowable stress in the internal support elements may not have to be calculated, if it can be demonstrated that the fuel tank supports the accelerations given in paragraph 18.4.4 without any structure damage to the inner tank or its supports.Disainilahenduse minimaalsete seinapaksuste põhjendamiseks tuleb teostada pingeanalüüs. Pingeanalüüsiga põhjendatakse sisemise kandeelemendi disainilahendust, mis tagab vastupidavuse käesoleva eeskirja punktis 18.4.4 kirjeldatud kiirendustele. Lineaarse pingemudeli kohaselt arvutatud pinge ei tohi ületada materjali tõmbetugevuse alampiiri. Sisemistes kandeelementides lubatavat pinget ei ole vaja arvutada juhul, kui on võimalik tõestada, et kütusepaak toetab punktis 18.4.4 nimetatud kiirendusi ilma, et selle sisepaagi või selle kandurite struktuuri tekiks kahjustusi.
4.6.   Inspection and testing4.6.   Kontroll ja katsetamine
The manufacturing inspection shall specify programmes and procedures for:Tootmiskontroll peab määrama programmid ja menetlused:
(a) | Manufacturing inspection, tests and acceptance criteria; anda) | tootmiskontrolliks, katseteks ja vastuvõetavuskriteeriumideks ning
(b) | Periodic service inspections, tests and acceptance criteria. The interval of visual re-inspection of the external tank surfaces shall be in accordance with paragraph 2.1.3 of this annex. A guide for manufacturer's instructions for handling, use and inspection is provided in Appendix B to this annex.b) | katsed ja vastuvõetavuskriteeriumid perioodiliseks kontrollimiseks kasutuse jooksul. Visuaalsete järelkontrollide intervall peab vastama käesoleva lisa punkti 2.1.3 tingimustele. Käitamiseks, kasutamiseks ja kontrolliks antava tootja juhendi suunised on esitatud käesoleva lisa liites B.
4.7.   Fire protection4.7.   Tulekaitse
All tanks shall be protected from fire with pressure relief devices. The tank, its materials, pressure relief devices and any added insulation or protective material shall be designed to collectively ensure adequate safety during fire conditions in the test specified in paragraph A.1 (Annex 3B, Appendix A).Kõik paagid peavad olema rõhuvabastusseadmetega tule eest kaitstud. Paak, selle materjalid, rõhuvabastusseadmed ja kõik lisatud isolatsiooni- või kaitsematerjalid tuleb kavandada koos, tagamaks piisavat ohutust punktis A.1 (lisa 3B liide A) kirjeldatud tuletingimustes.
Pressure relief devices shall be tested in accordance with paragraph A.1 (Annex 3B, Appendix A).Rõhuvabastusseadmeid katsetatakse vastavalt punktile A.1 (lisa 3B liide A).
4.8.   (Reserved)4.8.   (Reserveeritud)
4.9.   Tank supports4.9.   Paagi kandedetailid
The manufacturer shall specify the means by which the tank(s) shall be supported for installation on vehicles. The manufacturer shall also supply installation instructions, including maximum clamping force and torque to not cause unacceptable stress in the tank or damage to the tank surface.Tootja peab määrama, kuidas kinnitatakse paak (paagid) sõidukile. Tootja peab andma ka kinnitusjuhendid, sealhulgas märkima maksimaalse kinnitusjõu ja jõumomendi, mis ei põhjusta vastuvõetamatut pinget paagis ega kahjusta paagi pinda.
4.10.   Design qualification tests4.10.   Disainilahenduse kvalifitseerumise katsed
For the approval of each tank type the material, design, manufacture and examination shall be proved to be adequate for their intended service by meeting the appropriate requirements of the material qualification tests summarised in Table 6.1 of this annex and the tank qualification tests summarised in Table 6.2 of this annex, with all tests in accordance with the relevant methods of test as described in Appendix A to this annex. The test tank shall be selected and the tests witnessed by the competent Authority. If more tanks are subjected to the tests than are required by this annex, all results shall be documented.Igale paagitüübile kinnituse saamiseks tuleb tõestada materjali, disainilahenduse, tootmise ja kontrolli sobivust ettenähtud kasutuseks käesoleva lisa liites A kirjeldatud asjakohaste katsemeetodite abil teostatavate käesoleva lisa tabelis 6.1 esitatud materjali kvalifitseerumise katsete ja käesoleva lisa tabelis 6.2 esitatud paagi kvalifitseerumise katsete asjakohastele nõuetele vastamisega. Katsepaagi valib ja katseid jälgib pädev asutus. Kui katseid tehakse enama kui käesolevas lisas nõutud arvu paakidega, tuleb dokumenteerida kõik katsetulemused.
4.11.   Production examinations and tests4.11.   Tootmiskontroll ja katsed
Descriptions of production examinations and tests shall be provided.Esitatakse tootmisprotsesside ja tootmiskatsetuste kirjeldused.
The following shall be in accordance with EN 1251-2 2000:Järgmised protsessid ja näitajad peavad vastama standardile EN 1251-2 (2000):
(a) | Inspection stages;a) | kontrolli etapid;
(b) | Production control test plans;b) | tootmiskontrolli katsetuste kavad;
(c) | Non-destructive testing;c) | mittepurustav katsetamine;
(d) | Rectification;d) | vigade parandamine;
(e) | Pressure testing.e) | rõhukatsed.
4.12.   Failure to meet test requirements4.12.   Katse nõuete mittetäitmine
In the event of failure to meet test requirements retesting shall be carried out as follows:Kui nõuded ei ole täidetud, tuleb teostada uus katsetamine vastavalt järgmistele juhistele:
(a) | If there is evidence of a fault in carrying out a test, or an error of measurement, a further test shall be performed. If the result of this test is satisfactory, the first test shall be ignored.a) | kui on tõendeid, et katse teostamisel tehti vigu või tehti mõõtmisvigu, tehakse uus katse. Kui selle katse tulemus on rahuldav, ei võeta esimese katse tulemusi arvesse;
(b) | If the test has been carried out in a satisfactory manner, the cause of test failure shall be identified.b) | kui katse teostati rahuldaval viisil, tuleb kindlaks teha nõuetele mittevastavuse põhjus.
If the failure is found during non-destructive tests, all the identified defective tanks shall be rejected or repaired by an approved method. The non-rejected tanks are then considered as a new batch. All the relevant prototype or batch tests need to prove the acceptability of the new batch and shall be performed again. If one or more tests prove even partially unsatisfactory, then all tanks of the batch shall be rejected.Kui viga leitakse mittepurustavate katsete ajal, tuleb kõik avastatud vigased paagid välja praakida või heakskiidetud meetodi kohaselt parandada. Neid paake, mida ei loetud mittesobilikeks, käsitletakse uue partiina. Uuesti tuleb teha kõik asjakohased näidise- või partiikatsed, mis on uue partii vastuvõetavuse tõestamiseks vajalikud. Kui ühe või mitme katse tulemused on kasvõi osaliselt mitterahuldavad, tuleb partii kõik paagid mittesobilikeks lugeda.
4.13.   Change of design4.13.   Disainilahenduse muutmine
A design change is any change in the selection of structural materials or dimensional change not attributable to normal manufacturing tolerances.Disainilahenduse muutmine on kasutatavate materjalide või mõõtmete muutus, mis ületab tavalist lubatud tootmishälvet.
Minor design changes shall be permitted to be qualified through a reduced test programme. Changes of design specified in Table 6.4 shall require design qualification testing as specified.Väikseid disainilahenduste muudatusi lubatakse lugeda kvalifitseerunuks pärast vähendatud katsete programmi läbimist. Tabelis 6.4 nimetatud disainilahenduste korral nõutakse vastavalt tabelile disainilahenduse kvalifitseerumise katseid.
Table 6.1Tabel 6.1
Material design qualification testsMaterjalide disainilahenduse kvalifitseerumise katsed
Inner vessel material | Relevant paragraph of this annexSiseanuma materjal | Käesoleva lisa vastav punkt
Tensile test | 4.3.2.Tõmbekatse | 4.3.2
Impact test | 4.3.3.Löökkatse | 4.3.3
Bending test | 4.3.4.Paindekatse | 4.3.4
Weld examination | 4.3.5.Keevisõmbluse kontroll | 4.3.5
Table 6.2Tabel 6.2
Tank design qualification testsPaagi disainilahenduse kvalifitseerumise katsed
  | Test and annex reference  | Katse ja viide
Bonfire test | Annex 3B, Appendix A. paragraph A.1Lahtise tule katse | Lisa 3B liite A punkt A.1
Drop test | Annex 3B, Appendix A. paragraph A.2Kukkumiskatse | Lisa 3B liite A punkt A.2
Hold-time test | Annex 3B, Appendix A. paragraph A.3Seeshoidmisaja katse | Lisa 3B liite A punkt A.3
Table 6.3Tabel 6.3
Critical production inspection requirementsKriitilise tootmiskontrolli nõuded
Quality inspectionKvaliteedikontroll
Production control test platesTootmiskontrolli katseplaadid
Non-destructive testingMittepurustav katsetamine
Pressure testingRõhukatsed
Table 6.4Tabel 6.4
Change of designDisainilahenduse muutmine
  | Type of test  | Katsetüüp
Design change | A.1 | Bonfire | A.2 | Drop | A.3 | Hold-timeDisainilahenduse muutmine | A.1, | lahtine tuli | A.2, | kukkumine | A.3, | seeshoidmisaeg
Diameter > 20 per cent | X | X | XLäbimõõt > 20 % | X | X | X
Length > 50 per cent | X | X | XPikkus > 50 % | X | X | X
Working pressure > 20 per cent | X | X | XTöörõhk > 20 % | X | X | X
Insulation material/method | X |   | XIsolatsioonimaterjal/-meetod | X |   | X
4.14.   Pressure testing4.14.   Rõhukatsed
Each tank shall be pressure tested in accordance with paragraph A.4 (Annex 3B, Appendix A).Igal paagil tehakse rõhukatse vastavalt punktile A.4 (lisa 3B liide A).
4.15.   Tank design qualification tests4.15.   Paagi disainilahenduse kvalifitseerumise katsed
4.15.1.   General4.15.1.   Üldnõuded
Qualification testing shall be conducted on finished tanks that are representative of normal production and complete with identification marks. Selection, witnessing and documentation of the results shall be in accordance with paragraph 4.11 above.Kvalifitseerumiskatsed tuleb teha tavatoodangu suhtes representatiivsete ning tehasetähistega valmis paakidega. Paakide valik, katsete vaatlemine ja tulemuste dokumenteerimine peab vastama punkti 4.11 nõuetele.
4.15.2.   Bonfire test4.15.2.   Lahtise tule katse
Tests shall be conducted in accordance with paragraph A.1 (Annex 3B, Appendix A) and meet the requirements therein.Katsed tuleb teha vastavalt punktile A.1 (lisa 3B liide A) ja paagid peavad selle punkti nõuetele vastama.
5.   MARKINGS5.   MÄRGISTUSED
5.1.   On each tank, the manufacturer shall provide clear permanent markings not less than 6 mm high. Marking shall be made either by labels attached by adhesive or plates attached by welds. Adhesive labels and their application shall be in accordance with ISO 7225, or an equivalent standard. Multiple labels or plates are allowed and should be located such that they are not obscured by mounting brackets. Each tank complying with this annex shall be marked as follows:5.1.   Tootja peab kinnitama igale paagile vähemalt 6 mm kõrgused selged ja püsivad märgistused. Märgistus teostatakse liimiga peale kleebitavate siltide või keevitatavate plaatide kujul. Liimitud sildid ja nende pealekandmine peavad olema kooskõlas standardiga ISO 7225 või samaväärse standardiga. Mitmekordsed sildid või plaadid on lubatud ja need peavad olema selliselt paigutatud, et paigaldushaagid nende nägemist ei segaks. Iga käesoleva lisa nõuetele vastav paak peab olema märgistatud järgmiselt.
(a) | Mandatory information: | (i) | ‘LNG ONLY’; | (ii) | Manufacturer's identification; | (iii) | Tank identification (applicable part number and a serial number unique for every cylinder); | (iv) | Working pressure and temperature; | (v) | Regulation number, along with tank type and certification registration number; | (vi) | The pressure relief devices and/or valves that are qualified for use with the tank or the means for obtaining information on qualified fire protection systems; | (vii) | When labels are used, all tanks shall have a unique identification number stamped on an exposed metal surface to permit tracing in the event that the label is destroyed.a) | Kohustuslik teave: | i) | „AINULT VEELDATUD MAAGAASI KASUTAMISEKS”; | ii) | tootja tähis; | iii) | paagi tähis (kasutatav osanumber ja iga paagi puhul unikaalne seerianumber); | iv) | töörõhk ja -temperatuur; | v) | eeskirja number koos paagitüübi ja tunnistuse registreerimisnumbriga; | vi) | rõhuvabastusseadmed ja/või -ventiilid, mis on paagiga kasutamiseks kvalifitseeritud, või viis, kuidas saada kvalifitseeritud tulekaitsesüsteemide kohta teavet; | vii) | kui kasutatakse silte, peab igal paagil olema vabale metallipinnale templina kantud tehasetähis, mis võimaldab sildi hävimise korral paaki kindlaks teha.
(b) | Non-mandatory information: | On a separate label(s) the following non-mandatory information may be provided: | (i) | Gas temperature range, e.g. – 195 °C to 65 °C; | (ii) | Nominal water capacity of the tank to two significant numbers. e.g. 120 litres; | (iii) | Date of original pressure test (month and year).b) | Mittekohustuslik teave | Eraldi sildil (siltidel) võib esitada järgmise mittekohustusliku teabe: | i) | gaasitemperatuuri vahemik, nt – 195 °C kuni 65 °C; | ii) | paagi nominaalne veemahutavus, ümardatuna kahe kohani, nt 120 liitrit; | iii) | algse survekatse kuupäev (kuu ja aasta).
The markings shall be placed in the listed sequence but the specific arrangement may be varied to match the space available. An acceptable example of mandatory information is:Märgistused tuleb paigutada loetletud järjekorras, kuid täpne kujundus võib varieeruda vastavalt kasutatavale alale. Järgmine on üks vastuvõetav näide kohustusliku teabe esitusest:
LNG ONLY | Manufacturer/Part Number/Serial Number | 1,6 MPa (16 bar)/– 160 °C | ECE R 110 LNG (registration No …) | ‘Use Only Manufacturer-Approved Pressure Relief Device’AINULT VEELDATUD MAAGAASI KASUTAMISEKS | Tootja/osanumber/seerianumber | 1,6 MPa (16 baari)/– 160 °C | ECE R 110 LNG (registreerimisnumber …) | „Kasutada ainult tootja heakskiidetud rõhuvabastusseadet”
6.   PREPARATIONS FOR DISPATCH6.   VÄLJASAATMISE ETTEVALMISTUS
Prior to dispatch from the manufacturer's shop, every tank shall be internally clean. Tanks not immediately closed by the fitting of a valve, and safety devices if applicable, shall have plugs, which prevent entry of moisture and protect threads, fitted to all openings.Enne tootja ettevõttest väljasaatmist peab iga paak olema seest puhas. Paakidele, mis ei ole vahetult liitmiku või ventiiliga ja, kui see on asjakohane, ohutusseadmetega suletud, tuleb kõigile avadele kinnitada tropid, mis hoiavad ära niiskuse sattumise paaki ja kaitsevad keermeid.
The manufacturer's statement of service and all necessary information to ensure the proper handling, use and in-service inspection of the tanks shall be supplied to the purchaser. The statement shall be in accordance with Appendix D to this annex.Ostjale tuleb saata tootja ettenähtud kasutustingimused ja paakide õige käitlemise, kasutamise ja kasutusaegse kontrolli jaoks kogu vajalik teave. Tingimused tuleb esitada vastavalt käesoleva lisa liitele D.
Appendix ALiide A
TEST METHODSKATSEMEETODID
A.1.   BONFIRE TESTA.1.   LAHTISE TULE KATSE
A.1.1.   GeneralA.1.1.   Üldnõuded
The bonfire tests are designed to demonstrate that finished tanks complete with the fire protection system (tank valve, pressure relief valves and/or integral thermal insulation) specified in the design will not burst when tested under the specified fire conditions. Extreme caution shall be exercised during fire testing in the event that tank rupture occurs.Lahtise tule katsete eesmärk on tõestada, et tulekaitsesüsteemiga (paagiventiil, rõhuvabastusseadmed ja/või sisemine soojusisolatsioon) varustatud valmis paagid ei lõhke ettenähtud tuletingimuste juures. Tulekatseid tuleb teha äärmise ettevaatlikkusega, arvestades, et paak võib rebeneda.
A.1.2.   Tank set-upA.1.2.   Paakide paigutamine
The inner tank shall be at the same temperature as the temperature of the LNG. This requirement shall be deemed met if, during the previous 24 hours, the fuel tank has contained a volume of liquid LNG at least equal to half of the volume of the inner tank.Sisepaagi temperatuur peab vastama veeldatud maagaasi temperatuurile. Käesolev nõue loetakse täidetuks juhul, kui katsele eelnenud 24 tunni jooksul on kütusepaagis hoitud veeldatud maagaasi koguses, mis vastab vähemalt poolele sisepaagi mahutavusele.
The fuel tank shall be filled with LNG so that the quantity of LNG measured by the mass measurement system shall be within 10 per cent of the maximum allowed net quantity that may be contained in the inner tank.Kütusepaak täidetakse veeldatud maagaasiga nii, et massi alusel mõõdetud veeldatud maagaasi kogus jääb sisepaagi maksimaalsest lubatud netomahutavusest 10 % piiresse.
A.1.3.   Fire sourceA.1.3.   Tuleallikas
The length and the width of the fire shall exceed the plan dimensions of the fuel tank by 0,1 m. ISO 11439 contains directions to produce a suitable fire test. The average temperature shall remain above 590 °C for the duration of the test.Tule pikkus ja laius peavad ületama kütusepaagi plaanijärgseid mõõtmeid 0,1 m võrra. Sobiva tulekatse läbiviimise juhised on esitatud standardis ISO 11439. Keskmine temperatuur peab jääma katse ajaks üle 590 °C.
Any fuel may be used for the fire source provided it supplies uniform heat sufficient to maintain the specified test temperatures until the tank is vented. The selection of fuel should take into consideration air pollution concerns. The arrangement of the fire shall be recorded in sufficient detail to ensure the rate of heat input to the tank is reproducible. Any failure or inconsistency of the fire source during a test invalidates the result.Tuleallikas võib kasutada mis tahes kütust tingimusel, et see annab ühtlast kuumust, mis on piisav, et hoida ettenähtud katsetemperatuure kuni paagi ventileerimiseni. Kütuse valikul tuleks arvesse võtta õhusaastega seonduvat. Tule paigutus tuleb kirja panna piisavalt täpselt, et paagi soojuskoormus oleks hiljem taastatav. Tuleallika mis tahes tõrge või väär toimimine muudab tulemuse kehtetuks.
A.1.4.   Temperature and pressure measurementsA.1.4.   Temperatuuri ja rõhu mõõtmine
The average temperature of space 10 mm below the fuel tank as measured by two or more thermocouples shall be at least 590 °C.Kahe või enama termoelemendiga mõõdetud keskmine temperatuur kütusepaagist 10 mm allpool peab olema vähemalt 590 °C.
Thermocouple temperatures and the tank pressure shall be recorded at intervals of every 30 seconds or less during the test.Termoelementide temperatuurid ja paagi rõhk registreeritakse 30-sekundiliste või lühemate intervallidega.
A.1.5.   General test requirementsA.1.5.   Üldised katsenõuded
The pressure of the fuel tank at the beginning of the test shall be within 0,1 MPa of the saturation pressure of LNG in the inner tank.Kütusepaagi rõhk katse alguses peab olema sisepaagis sisalduva veeldatud maagaasi küllastumisrõhu suhtes 0,1 MPa piirides.
The lapse of time, from the moment that the average temperature first reaches 590 °C until the opening of the primary pressure relief valve, shall be measured.Mõõdetakse ajavahemik, mis kulub keskmise temperatuuri jõudmisest 590 °C tasemele kuni primaarse kaitseklapi avanemiseni.
Once the pressure relief valve opens, the test shall continue until the blow off of the pressure relief valve is complete.Kui kaitseklapp on avanenud, jätkatakse katset seni, kuni gaasi väljavool kaitseklapist lõpeb.
A.1.6.   Acceptable resultsA.1.6.   Nõuetele vastavad tulemused
The holding time of the fuel tank, which is the lapse of time before the opening of the pressure relief valve, shall not be less than 5 minutes under an external fire.Kütusepaagi seeshoidmisaeg ehk kaitseklapi avanemisele eelnev aeg ei tohi olla välise tule tingimustes lühem kui viis minutit.
The fuel tank shall not burst and the pressure inside the inner tank shall not exceed the permissible fault range of the inner tank. The secondary pressure valve shall limit the pressure inside the inner tank to the test pressure specified in paragraph 4.4 of Annex 3B.Kütusepaak ei tohi puruneda ja sisepaagi siserõhk ei tohi ületada sisepaagi lubatavat hälbevahemikku. Sekundaarne rõhuklapp peab piirama sisepaagis olevat rõhku nii, et see ei ületaks lisa 3B punktis 4.4 nimetatud katserõhku.
A.2.   DROP TESTA.2.   KUKKUMISKATSE
Each family of fuel tanks shall be drop tested to verify tank integrity. Drop tests shall include a 9 m drop test of the fuel tank on the most critical area of the tank (other than the piping end) and 3 m drop test on the piping end. Tank shall contain an equivalent full weight of liquid nitrogen saturated to one-half the working pressure. There shall be no loss of product for a period of 1 hour subsequent to the drop test other than relief valve operation and vapour between the filler neck and the secondary check valve in the case of a drop test involving the filler neck. Loss of vacuum, denting of the vessel, piping and piping protection, and damage to the support structure system are acceptable.Iga kütusepaakide tooteperega tehakse kukkumiskatsed, et kontrollida paagi konstruktsiooni tugevust. Kukkumiskatse korral kukutatakse kütusepaak 9 m kõrguselt nii, et ees on paagi kõige kergemini purunev koht (välja arvatud toruühenduste ots), ja 3 m kõrguselt nii, et ees on toruühenduste ots. Paak peab sisaldama täismassile ekvivalentses koguses vedelat lämmastikku, mis on küllastatud pooleni töörõhust. Paagis sisalduv gaas ei tohi sellest välja pääseda ühe tunni jooksul pärast kukkumiskatset, välja arvatud kaitseklapi kaudu või täitekaela ja sekundaarse kontrollklapi kaudu väljuv aur, kui kukkumiskatse tehakse koos täitekaelaga. Vaakumi kadumine, anuma, torude ja torukaitsete mõlkimine ja kandekonstruktsiooni kahjustused on lubatavad.
The tank shall be subject to a vertical drop test so that it falls on rigid, flat, non-resilient, smooth, and horizontal surface on areas defined below. To do so, the tank is suspended at a minimum height defined above the ground at a point diametrically opposite the impact area, so that the centre of gravity is vertically above.Paagi vertikaalne kukkumiskatse tehakse nii, et paak kukub allpool nimetatud alaga vastu jäika tasast mittevetruvat siledat horisontaalpinda. Selleks riputatakse paak nõutaval kõrgusel maapinna kohale nii, et riputuskoht jääb vastu löögipinda põrkava ala vastasküljele ja raskuskese asub vertikaalsuunas põrkekoha kohal.
Fuel pumps and other tank attachments shall also meet the drop test requirements for the tank and be attached as part of the tests.Kütusepumbad ja muud paagi tarvikud peavad samuti vastama kukkumiskatse nõuetele ja peavad olema katsetuste ajal paagi küljes.
A.3.   HOLD-TIME TESTA.3.   SEESHOIDMISAJA KATSE
The tank shall be filled within 10 per cent of maximum allowed net quantity of LNG at manufacturer's specified highest point in the design filling temperature/pressure range. Hydrostatic pressure shall be recorded every minute for at least 120 hours at ambient temperature of 20 °C ± 5 °C. Hydrostatic pressure shall be stable (within 10 kPa) or increasing throughout duration of test. The combined tank and contents weight shall be measured and verified to be stable (within 1 per cent) throughout duration of test; release of any fluid (bubble tight) during duration of test shall be unacceptable. Acceptable measured hydrostatic pressure at 120 or more hours shall be less than nominal primary relief valve pressure setting of the tank. If hydrostatic pressure is less than nominal primary relief valve pressure setting at 120 hours, the test may be continued until that pressure is reached and manufacturer's highest point in the design filling temperature/pressure range may be defined as the hydrostatic pressure recorded 120 hours prior to reaching the nominal primary relief valve pressure setting. The manufacturer may also specify a longer hold-time than 120 hours, or a hold-time (longer than 120 hours) versus design filling temperature/pressure relationship based on the recorded hydrostatic pressure time history.Paak täidetakse nii, et selles sisalduva veeldatud maagaasi tase on 10 % piires maksimaalsest lubatud kogusest tootja määratud temperatuuri-/rõhuvahemiku kõrgeima punkti juures. Hüdrostaatiline rõhk registreeritakse iga minuti järel vähemalt 120 tunni jooksul ümbritseva õhu temperatuuril 20 °C ± 5 °C. Hüdrostaatiline rõhk peab olema kogu katse vältel stabiilne (muutus 10 kPa piires) või suurenema. Paagi ja selle sisu koondkaalu mõõdetakse kogu katse vältel ja see peab olema stabiilne (muutus 1 % piires); mis tahes vedeliku väljapääsemine katse ajal ei ole lubatud (tihedus vastavalt mullikatsele). Lubatud mõõdetud hüdrostaatiline rõhk 120 või enama tunni jooksul peab olema väiksem kui paagi primaarse kaitseklapi rakendumisrõhk. Kui hüdrostaatiline rõhk on 120 tunni möödumisel väiksem kui paagi primaarse kaitseklapi rakendumisrõhk, võib katset jätkata kuni nimetatud rõhu saavutamiseni ning tootja määratud disainilahenduse kohase temperatuuri-/rõhuvahemiku kõrgeima punkti võib määratleda hüdrostaatilise rõhu tasemena, mis mõõdeti 120 tundi enne seda, kui rõhk jõudis primaarse kaitseklapi rakendumisrõhuni. Tootja võib spetsifikatsioonis määrata ka pikema seeshoidmisaja kui 120 tundi või esitada seeshoidmisaja (mis on pikem kui 120 tundi) disainilahenduse täitetemperatuuri ja rõhu vahekorra suhtes vastavalt hüdrostaatilise rõhu registreeritud muutumise graafikule.
A.4.   PRESSURE TESTA.4.   RÕHUKATSE
Each inner vessel shall be examined under the test pressure defined in paragraph 4.4 of Annex 3B, maintained for at least 30 seconds without evidence of leakage, visible distortion or other defect.Iga siseanumat uuritakse lisa 3B punktis 4.4 nimetatud katserõhu all, mida hoitakse vähemalt 30 sekundit, ning anumal ei tohi ilmneda leket, nähtavaid moonutusi ega muid defekte.
Appendix BLiide B
REPORT FORMARUANDEVORM
Note — This appendix is not a mandatory part of this annex.Märkus: käesolev liide ei ole käesoleva lisa kohustuslik osa.
The following forms should be used:Kasutada tuleks järgmiseid vorme.
1. | Description and serial number for vessel1. | Anuma kirjeldus ja seerianumber
2. | Certificates of conformity, such as relief valves, manual valves, fill fitting, etc.2. | Osade, nt kaitseklappide, manuaalventiilide, täiteliitmike jm osade vastavustunnistused
3. | Radiographic test report — weld seams3. | Radiograafilise kontrollimise aruanne – keevisõmblused
4. | Mechanical test report — joint tensile test, bending tests, impact tests4. | Mehaanilise kontrollimise aruanne – liitekohtade tõmbekatse, paindekatsed, löökkatsed
5. | Material test reports — all steel inner vessel components5. | Materjalikatsetuste aruanded – kõik terasest siseanuma osad
Appendix CLiide C
INSTRUCTIONS BY THE TANKS' MANUFACTURER ON HANDLING, USE AND INSPECTION OF TANKSPAAGITOOTJA JUHISED PAAKIDE KÄITLEMISE, KASUTAMISE JA KONTROLLIMISE KOHTA
C.1.   GENERALC.1.   ÜLDNÕUDED
The primary function of this appendix is to provide guidance to the tank purchaser, distributor, installer and user for the safe use of the tank over its intended service life.Käesoleva liite peaeesmärk on anda paakide ostjatele, turustajatele ja paigaldajatele juhiseid paakide ohutu kasutamise kohta nende kasutusea jooksul.
C.2.   DISTRIBUTIONC.2.   TURUSTAMINE
The manufacturer shall advise the purchaser that the instructions shall be supplied to all parties involved in the distribution, handling, installation and use of the tank. The document may be reproduced to provide sufficient copies for this purpose, however, it shall be marked to provide reference to the tank being delivered;Tootja soovitab ostjale, et juhendid antaks kõigile paagi turustamises, käitlemises, paigaldamises ja kasutamises osalevatele pooltele. Juhendit võib piisava arvu eksemplaride saamiseks kopeerida, aga sellel peab olema märge, mis viitab tarnitavatele paakidele.
C.3.   REFERENCE TO EXISTING CODES, STANDARDS AND REGULATIONSC.3.   VIITED OLEMASOLEVATELE NORMISTIKELE, STANDARDITELE JA EESKIRJADELE
Specific instructions may be stated by reference to national or recognised codes, standards and regulations.Konkreetsete juhiste andmiseks võib viidata riiklikele või tunnustatud normistikele, standarditele ja eeskirjadele.
C.4.   TANK HANDLINGC.4.   PAAGI KÄITLEMINE
Handling procedures shall be provided to ensure that the tank will not suffer unacceptable damage or contamination during handling.Tagamaks, et paagid ei saa käitlemisel lubamatut kahju ning neid ei rikuta, lisatakse käitlemisjuhised.
C.5.   INSTALLATIONC.5.   PAIGALDAMINE
Installation instructions shall be provided to ensure that the tanks will not suffer unacceptable damage during installation and during normal operation over the intended service life.Paigaldusjuhend antakse selleks, et paagid ei saaks paigaldamisel ega ettenähtud kasutusea jooksul tavapärasel kasutamisel lubamatut kahju.
Where the mounting is specified by the manufacturer, the instructions shall contain where relevant, details such as mounting design, the use of resilient gasket materials, the correct tightening torques and avoidance of direct exposure of the tank to an environment of chemical and mechanical contacts.Kui paigalduse määrab kindlaks tootja, peab juhend vastavalt vajadusele sisaldama selliseid üksikasju nagu paigalduse kavand, hüdrotihendplasti kasutamine, sulgemise õiged jõumomendid ja paagi kokkupuute vältimine keemiliste ja mehaaniliste kontaktidega.
Where the mounting is not specified by the manufacturer, the manufacturer shall draw the purchaser's attention to possible long term impacts of the vehicle mounting system, for example: vehicle body movements and tank expansion/contraction in the pressure and temperature conditions of service.Kui tootja ei täpsusta paigaldusviisi, peab ta juhtima ostja tähelepanu sõidukile paigaldamise süsteemi võimalikele mõjudele pikas perspektiivis, näiteks: sõidukikere liikumised ja paagi laienemine või kokkutõmbumine kasutuse rõhu- ja temperatuuritingimustes.
Where applicable, the purchaser's attention shall be drawn to the need to provide installations such that liquids or solids cannot be collected to cause tank material damage;Olenevalt olukorrast tuleb juhtida ostja tähelepanu selliste paigalduste kasutamise vajadusele, mis hoiaks ära paagimaterjali kahjustada võivate vedelike või tahkete kehade kogunemise.
The correct pressure relieve device to be fitted shall be specified.Tuleb täpsustada, milline on paigaldamiseks õige rõhuvabastusseade.
C.6.   USE OF TANKSC.6.   PAAKIDE KASUTAMINE
The manufacturer shall draw the purchaser's attention to the intended service conditions specified by this Regulation, in particular the tanks allowable maximum pressures.Tootja peab juhtima ostja tähelepanu käesolevas eeskirjas kirjeldatud kohustuslikele kasutustingimustele, eriti paagi maksimaalsele lubatud rõhule.
C.7.   IN-SERVICE INSPECTIONC.7.   KONTROLL KASUTAMISE JOOKSUL
The manufacturer shall clearly specify the user's obligation to observe the required tank inspection requirements (e.g. re-inspection interval, by authorised personnel). This information shall be in agreement with the design approval requirements.Tootja peab selgelt ära märkima kasutaja kohustuse järgida paagi kontrollimise ettenähtud nõudeid (näiteks pädeva isiku poolt korduva kontrollimise intervall). Antav teave peab vastama disainilahendusele antud tüübikinnituse tingimustele.
Appendix DLiide D
REPORT FORM 1ARUANDEVORM 1
Note — This appendix is not a mandatory part of this annex.Märkus: käesolev liide ei ole käesoleva lisa kohustuslik osa.
The following forms should be used:Kasutada tuleks järgmiseid vorme.
1. | Form 1: Report of manufacturer and certificate of conformity1. | Vorm 1. Tootja aruanne ja vastavustunnistus
2. | Manufactured by: …2. | Tootja: …
3. | Located at: …3. | Asukoht: …
4. | Regulatory registration number: …4. | Seadusjärgne registreerimisnumber: …
5. | Manufacturers mark and number: …5. | Tootjatähis ja number: …
6. | Serial Number: from … to … inclusive …6. | Seerianumber: … kuni … k.a …
7. | Tank description: …7. | Paagi kirjeldus: …
8. | SIZE: Outside diameter: … mm; Length: … mm;8. | SUURUS: väline diameeter: … mm; pikkus: … mm;
9. | Marks stamped on shoulder or on labels of the tank are: | (a) | ‘LNG only’: … | (b) | ‘DO NOT USE AFTER’: … | (c) | ‘Manufacturer's mark’: … | (d) | Serial and part number: … | (e) | Working pressure in MPa: … | (f) | Regulation No: … | (g) | Fire protection type: … | (h) | Date of original test (month and year): … | (i) | Tare mass of empty tank (in kg): … | (j) | Authorised body or inspectors mark: … | (k) | Water capacity in L: … | (l) | Test pressure in MPa: … | (m) | Any special instructions: …9. | Paagile või selle siltidele templina löödavad märgistused: | a) | „Ainult veeldatud maagaasi kasutamiseks”: … | b) | „MITTE KASUTADA PÄRAST”: … | c) | „Tootja tähis”: … | d) | Seeria- ja osanumber: … | e) | Töörõhk (MPa): … | f) | Eeskiri nr … | g) | Tulekaitse tüüp: … | h) | Algse katsetamise aeg (kuu ja aasta): … | i) | Tühja paagi kaal (kg): … | j) | Pädeva asutuse või kontrollija tähis: … | k) | Veemahutavus (l): … | l) | Katserõhk (MPa): … | m) | Erijuhised: …
10. | Each tank was made in compliance with all requirements of Regulation No … in accordance with the tank description above. Required reports of test results are attached.10. | Iga paagi valmistamisel on järgitud eeskirja nr … kõiki nõudeid vastavalt eespool esitatud paagi kirjeldusele. Katsetulemuste nõutavad aruanded on lisatud.
11. | I hereby certify that all these test results proved satisfactory in every way and are in compliance with the requirements for the type listed above.11. | Käesolevaga tõendan, et kõik katsetulemused osutusid rahuldavateks ja on kooskõlas eespool nimetatud tüübiga
12. | Comments: …12. | Märkused: …
13. | Competent Authority: …13. | Pädev asutus: …
14. | Inspector's signature: …14. | Kontrollija allkiri: …
15. | Manufacturer's signature: …15. | Tootja allkiri: …
16. | Place, date: …16. | Koht, kuupäev: …
ANNEX 4ALISA 4A
Provisions on the approval of the CNG automatic valve, non-return valve, pressure relief valve, pressure relief device (temperature triggered), excess flow valve, manual valve and the pressure relief device (pressure triggered)Surumaagaasi automaatventiili, tagasilöögiklapi, kaitseklapi, (temperatuurile reageeriva) rõhuvabastusseadme, ülevooluklapi, manuaalventiili ja (rõhule reageeriva) rõhuvabastusseadme tüübikinnitust reguleerivad sätted
1.   THE PURPOSE OF THIS ANNEX IS TO DETERMINE THE PROVISIONS ON THE APPROVAL OF THE AUTOMATIC VALVE, THE NON-RETURN VALVE, THE PRESSURE RELIEF VALVE, THE PRESSURE RELIEF DEVICE AND THE EXCESS FLOW VALVE.1.   KÄESOLEVA LISA EESMÄRK ON KEHTESTADA AUTOMAATVENTIILI, TAGASILÖÖGIKLAPI, KAITSEKLAPI, RÕHUVABASTUSSEADME JA ÜLEVOOLUKLAPPIDE TÜÜBIKINNITUSEGA SEOTUD TINGIMUSED.
2.   THE CNG AUTOMATIC VALVE2.   SURUMAAGAASI AUTOMAATVENTIIL
2.1.   The materials constituting the CNG automatic valve which are in contact with the CNG when operating, shall be compatible with the test CNG. In order to verify this compatibility the procedure described in Annex 5D shall be used.2.1.   Surumaagaasi automaatventiili materjalid, mis puutuvad käitamise ajal surumaagaasiga kokku, peavad katse-surumaagaasiga sobima. Selle sobivuse kontrollimiseks tuleb kasutada lisas 5D kirjeldatud menetlust.
2.2.   Operating specifications2.2.   Käitamistingimused
2.2.1.   The CNG automatic valve shall be so designed as to withstand a pressure of 1,5 times the working pressure (MPa) without leakage and deformation.2.2.1.   Surumaagaasi automaatventiil peab olema projekteeritud nii, et see peaks ilma lekkimata ja deformeerumata vastu töörõhust 1,5 korda suuremale rõhule (MPa).
2.2.2.   The CNG automatic valve shall be so designed as to be leak-proof at a pressure of 1,5 times the working pressure (MPa) (see Annex 5B).2.2.2.   Surumaagaasi automaatventiil peab olema projekteeritud nii, et see oleks töörõhust 1,5 korda suuremal (MPa) rõhul lekkekindel (vaata lisa 5B).
2.2.3.   The CNG automatic valve, being in the normal position of use specified by the manufacturer, is submitted to 20 000 operations; then it is deactivated. The automatic valve shall remain leak-proof at a pressure of 1,5 times the working pressure (MPa) (see Annex 5B).2.2.3.   Surumaagaasi automaatventiilile on tootja ettenähtud normaalses kasutusasendis lubatud 20 000 käitamist, seejärel see deaktiveeritakse. Automaatventiil peab jääma töörõhust 1,5 korda suuremal (MPa) rõhul lekkekindlaks (vaata lisa 5B).
2.2.4.   If the automatic valve is closed during commanded stop phases, the valve shall be submitted to the following numbers of operations during test according paragraph 2.2.3 above:2.2.4.   Kui automaatventiil on automaatsete seiskumisfaaside vältel suletud, tehakse punkti 2.2.3 kohase katse ajal ventiiliga järgmine arv toiminguid:
(a) | 200 000 cycles (mark ‘H1’) if the engine shuts off automatically when the vehicle comes to a halt;a) | 200 000 tsüklit (tähis „H1”), kui mootor seiskub sõiduki seiskudes automaatselt;
(b) | 500 000 cycles (mark ‘H2’) if, in addition to (a), the engine also shuts off automatically when the vehicle drives with the electric motor only;b) | 500 000 tsüklit (tähis „H2”), kui lisaks punktis a nimetatule seiskub mootor samuti automaatselt, kui sõiduk sõidab ainult elektrimootoriga;
(c) | 1 000 000 cycles (mark ‘H3’) if, in addition to (a) or (b), the engine also shuts off automatically when the accelerator pedal is released. | Notwithstanding the abovementioned provisions, the valve complying with (b) shall be deemed to satisfy (a), and the valve complying with (c) shall be deemed to satisfy (a) and (b).c) | 1 000 000 tsüklit (tähis „H3”), kui lisaks punktis a või b nimetatule seiskub mootor gaasipedaali lahtilaskmise korral samuti automaatselt. | Ilma et see piiraks eespool nimetatud nõuete kohaldamist, peetakse punktile b vastavat ventiili punktile a vastavaks ning punktile c vastavat ventiili punktidele a ja b vastavaks.
2.2.5.   The CNG automatic valve shall be so designed to operate at temperatures as specified in Annex 5O.2.2.5.   Surumaagaasi automaatventiil peab olema projekteeritud nii, et see toimiks lisas 5O osutatud temperatuuridel.
2.3.   The electrical system, if existing, shall be isolated from the body of the automatic valve. Isolation resistance shall be > 10 ΜΩ.2.3.   Kui on olemas elektrisüsteem, peab see olema automaatventiilist isoleeritud. Isolatsioonitakistus peab olema > 10 ΜΩ.
2.4.   The automatic valve activated by an electric current shall be in a ‘closed’ position when the current is switched off.2.4.   Elektrivooluga aktiveeritav automaatventiil peab sel ajal, kui vool on välja lülitatud, olema „suletud” asendis.
2.5.   The automatic valve has to comply with the test procedures for the Class component determined according to the scheme in Figure 1-1 of paragraph 3 of this Regulation.2.5.   Automaatventiil peab vastama käesoleva eeskirja punkti 3 joonise 1–1 klassifikatsiooni järgi vastava klassi osade jaoks ettenähtud katsete nõuetele.
3.   THE NON-RETURN VALVE3.   TAGASILÖÖGIKLAPP
3.1.   The materials constituting the non-return valve which are in contact with the CNG when operating, shall be compatible with the test CNG. In order to verify this compatibility the procedure described in Annex 5D shall be used.3.1.   Tagasilöögiklapi materjalid, mis puutuvad käitamise ajal surumaagaasiga kokku, peavad katse-surumaagaasiga sobima. Selle sobivuse kontrollimiseks tuleb kasutada lisas 5D kirjeldatud menetlust.
3.2.   Operating specifications3.2.   Käitamistingimused
3.2.1.   The non-return valve shall be so designed as to withstand a pressure of 1,5 times the working pressure (MPa) without leakage and deformation.3.2.1.   Tagasilöögiklapp peab olema projekteeritud nii, et see peaks ilma lekkimata ja deformeerumata vastu töörõhust 1,5 korda suuremale rõhule (MPa).
3.2.2.   The non-return valve shall be so designed as to be leak-proof (external) at a pressure of 1,5 times the working pressure (MPa) (see Annex 5B).3.2.2.   Tagasilöögiklapp peab olema projekteeritud nii, et see oleks töörõhust 1,5 korda suuremal (MPa) rõhul (välis-)lekkekindel (vaata lisa 5B).
3.2.3.   The non-return valve, being in the normal position of use specified by the manufacturer, is submitted to 20 000 operations; then it is deactivated. The non-return valve shall remain leak-proof (external) at a pressure of 1,5 times the working pressure (MPa) (see Annex 5B).3.2.3.   Tagasilöögiklapile on tootja ette nähtud normaalses kasutusasendis lubatud 20 000 käitamist, seejärel see deaktiveeritakse. Tagasilöögiklapp peab jääma töörõhust 1,5 korda suuremal (MPa) rõhul (välis-)lekkekindlaks (vaata lisa 5B).
3.2.4.   The non-return valve shall be so designed to operate at temperatures as specified in Annex 5O.3.2.4.   Tagasilöögiklapp peab olema projekteeritud nii, et see toimiks lisas 5O osutatud temperatuuridel.
3.3.   The non-return valve has to comply with the test procedures for the Class component determined according to the scheme in Figure 1-1 of paragraph 3 of this Regulation.3.3.   Tagasilöögiklapp peab vastama käesoleva eeskirja punkti 3 joonise 1–1 klassifikatsiooni järgi vastava klassi osade jaoks ette nähtud katsete nõuetele.
4.   THE PRESSURE RELIEF VALVE AND PRESSURE RELIEF DEVICE4.   KAITSEKLAPP JA RÕHUVABASTUSSEADE
4.1.   The materials constituting the pressure relief valve and pressure relief device which are in contact with the CNG when operating, shall be compatible with the test CNG. In order to verify this compatibility, the procedure described in Annex 5D shall be used.4.1.   Kaitseklappide ja rõhuvabastusseadmete materjalid, mis puutuvad käitamise ajal surumaagaasiga kokku, peavad katse-surumaagaasiga sobima. Selle sobivuse kontrollimiseks tuleb kasutada lisas 5D kirjeldatud menetlust.
4.2.   Operating specifications4.2.   Käitamistingimused
4.2.1.   The pressure relief valve and pressure relief device in Class 0 shall be so designed as to withstand a pressure of 1,5 times the working pressure (MPa) with the outlet closed off.4.2.1.   Klassi 0 kaitseklapid ja rõhuvabastusseadmed peavad olema projekteeritud nii, et need peaksid väljalaskeklappide suletud asendis vastu töörõhust 1,5 korda suuremale rõhule (MPa).
4.2.2.   The pressure relief valve and pressure relief device of Class 1 shall be so designed as to be leak-proof at a pressure of 1,5 times the working pressure (MPa) with the outlet closed off (see Annex 5B).4.2.2.   Klassi 1 kaitseklapid ja rõhuvabastusseadmed peavad olema projekteeritud nii, et need oleksid töörõhust 1,5 korda suuremal (MPa) rõhul väljalaskeklappide suletud asendis lekkekindlad (vaata lisa 5B).
4.2.3.   The pressure relief valve of Class 1 and Class 2 shall be so designed as to be leak-proof at twice the working pressure with the outlets closed off.4.2.3.   Klassi 1 või klassi 2 kaitseklapp peab olema projekteeritud nii, et see oleks töörõhust kaks korda suuremal rõhul väljalaskeklappide suletud asendis lekkekindel.
4.2.4.   The pressure relief device shall be so designed to open the fuse at a temperature of 110 °C ± 10 °C.4.2.4.   Rõhuvabastusseade peab olema projekteeritud selliselt, et kaitse avaneb temperatuuril 110 °C ± 10 °C.
4.2.5.   The pressure relief valve of Class 0 shall be so designed to operate at temperatures from – 40 °C to 85 °C.4.2.5.   Klassi 0 kaitseklapp peab olema projekteeritud nii, et see toimiks temperatuuridel – 40 °C kuni 85 °C.
4.3.   The pressure relief valve and pressure relief device have to comply with the test procedures for the Class component determined according to the scheme in Figure 1-1 of paragraph 3 of this Regulation.4.3.   Kaitseklapp ja rõhuvabastusseade peavad vastama käesoleva eeskirja punkti 3 joonise 1–1 klassifikatsiooni järgi vastava klassi osade jaoks ettenähtud katsete nõuetele.
5.   THE EXCESS FLOW VALVE5.   ÜLEVOOLUKLAPP
5.1.   The materials constituting the excess flow valve which are in contact with the CNG when operating, shall be compatible with the test CNG. In order to verify this compatibility, the procedure described in Annex 5D shall be used.5.1.   Ülevooluklapi materjalid, mis puutuvad käitamise ajal surumaagaasiga kokku, peavad katse-surumaagaasiga sobima. Selle sobivuse kontrollimiseks tuleb kasutada lisas 5D kirjeldatud menetlust.
5.2.   Operating specifications5.2.   Käitamistingimused
5.2.1.   The excess flow valve, if it is not integrated in the tank, shall be so designed as to withstand a pressure of 1,5 times the working pressure (MPa).5.2.1.   Ülevooluklapp peab juhul, kui see ei ole ballooni lahutamatu osa, pidama vastu töörõhust 1,5 korda suuremale (MPa) rõhule.
5.2.2.   The excess flow valve shall be so designed as to be leak-proof at a pressure of 1,5 times the working pressure (MPa).5.2.2.   Ülevooluklapp peab olema projekteeritud nii, et see oleks töörõhust 1,5 korda suuremal (MPa) rõhul lekkekindel.
5.2.3.   The excess flow valve shall be so designed to operate at temperatures as specified in Annex 5O.5.2.3.   Ülevooluklapp peab olema projekteeritud nii, et see toimiks lisas 5O osutatud temperatuuridel.
5.3.   The excess flow valve shall be mounted inside the container.5.3.   Ülevooluklapp peab olema paigaldatud mahuti sisse.
5.4.   The excess flow valve shall be designed with a bypass to allow for equalisation of pressures.5.4.   Ülevooluklapp peab olema projekteeritud möödavooluklapiga, et võimaldada rõhkude võrdsustumist.
5.5.   The excess flow valve shall cut-off at a pressure difference over the valve of 650 kPa.5.5.   Ülevooluklapp peab 650 kPA suuruse rõhuerinevuse korral voolu katkestama.
5.6.   When the excess flow valve is at cut-off position, the by-pass flow through the valve shall not exceed 0,05 normal m3/minute at a differential pressure of 10 000 kPa.5.6.   Kui ülevooluklapp on suletud asendis, ei tohi klappi läbiv möödavool ületada tavapärast 0,05 kuupmeetrit minutis 10 000 kPa rõhuvahe juures.
5.7.   The device have to comply with the test procedures for the Class components, specified in the scheme in Figure 1-1 of paragraph 3 of this Regulation, except overpressure, external leakage, resistance to dry heat test, ozone ageing.5.7.   Seade peab vastama käesoleva eeskirja punkti 3 joonise 1–1 klassifikatsiooni järgi vastava klassi osade jaoks ettenähtud katsete, v.a ülerõhu-, välislekke-, kuivale kuumusele vastupidavuse ja osooniga vanandamise katse nõuetele.
6.   THE MANUAL VALVE6.   MANUAALVENTIIL
6.1.   The manual valve device in Class 0 shall be designed to withstand a pressure of 1,5 times the working pressure.6.1.   Klassi 0 manuaalventiil peab olema projekteeritud nii, et see peaks vastu töörõhust 1,5 korda suuremale rõhule.
6.2.   The manual valve device in Class 0 shall be designed to operate at a temperature from – 40 °C to 85 °C.6.2.   Klassi 0 manuaalventiil peab olema projekteeritud nii, et see toimiks temperatuuril – 40 °C kuni 85 °C.
6.3.   Manual valve device requirements6.3.   Nõuded manuaalventiilile
One specimen shall be submitted to a fatigue test at a pressure cycling rate not to exceed 4 cycles per minute as follows: held at 20 °C while pressured for 2 000 cycles between 2 MPa and 26 MPa.Ühe näidisega tehakse järgmine väsimuskatse survetsüklisagedusega mitte üle nelja tsükli minutis: hoitakse temperatuuril 20 °C ja samal ajal tehakse 2 000 survetsüklit 2 MPa ja 26 MPa vahel.
7.   PRESSURE RELIEF DEVICE (PRESSURE TRIGGERED)7.   RÕHUVABASTUSSEADE (RÕHULE REAGEERIV)
7.1.   The materials constituting the PRD (pressure triggered) which are in contact with the CNG when operating, shall be compatible with the test CNG. In order to verify this compatibility, the procedure described in Annex 5D shall be used.7.1.   (Rõhule reageeriva) rõhuvabastusseadme materjalid, mis puutuvad käitamise ajal surumaagaasiga kokku, peavad katse-surumaagaasiga sobima. Selle sobivuse kontrollimiseks tuleb kasutada lisas 5D kirjeldatud menetlust.
7.2.   Operating specifications7.2.   Käitamistingimused
7.2.1.   The PRD (pressure triggered) of Class 0, shall be so designed to operate at temperatures as specified in Annex 5O.7.2.1.   Klassi 0 kuuluv (rõhule reageeriv) rõhuvabastusseade peab olema projekteeritud nii, et ta toimiks lisas 5O osutatud temperatuuridel.
7.2.2.   The burst pressure shall be 34 MPa ± 10 per cent at ambient temperature and at the maximum operating temperature as indicated in Annex 5O.7.2.2.   Lõhkemisrõhk ümbritseva keskkonna temperatuuril ning lisas 5O sätestatud maksimaalsel töötemperatuuril peab olema 34 MPa ± 10 %.
7.3.   The device has to comply with the test procedures for the Class components, specified in the scheme in Figure 1-1 of paragraph 3 of this Regulation, except overpressure, internal leakage and external leakage.7.3.   Seade peab vastama käesoleva eeskirja punkti 3 joonise 1–1 klassifikatsiooni järgi vastava klassi osade jaoks ettenähtud katsete, v.a ülerõhu- ning sise- ja välislekkekatse nõuetele.
7.4.   PRD (pressure triggered) requirements7.4.   Nõuded (rõhule reageerivale) rõhuvabastusseadmele
7.4.1.   Continued operation7.4.1.   Pidev töötamine
7.4.1.1.   Test procedure7.4.1.1.   Katsemenetlus
Cycle the PRD (pressure triggered) according to Table 3, with water between 10 per cent and 100 per cent of the working pressure, at a maximum cyclic rate of 10 cycles per minute and a temperature of 82 °C ± 2 °C or 57 °C ± 2 °C.(Rõhule reageeriva) rõhuvabastusseadmega tehakse katsetsükleid vastavalt tabelile 3 veega rõhul, mis jääb vahemikku 10–100 % töörõhust; tsüklite arv minutis on maksimaalselt 10 ja temperatuur on vahemikus 82 °C ± 2 °C või 57 °C ± 2 °C.
Table 3Tabel 3
Test temperatures and cyclesKatsetemperatuurid ja tsüklite arv
Temperature (°C) | CyclesTemperatuur [°C] | Tsüklite arv
82 | 2 00082 | 2 000
57 | 18 00057 | 18 000
7.4.1.2.   Requirements7.4.1.2.   Nõuded
7.4.1.2.1.   At the completion of the test, the component shall not leak more than 15 cm3/hour when submitted to a gas pressure equal to the maximum working pressure at ambient temperature and at the maximum operating temperature as indicated in Annex 5O.7.4.1.2.1.   Osa ei tohi pärast katse lõpetamist maksimaalse töörõhuga võrdsel gaasirõhul ümbritseva keskkonna temperatuuril ja lisas 5O nimetatud maksimaalsel töötemperatuuril lekkida rohkem kui 15 cm3/h.
7.4.1.2.2.   At the completion of the test, the PRD (pressure triggered) burst pressure shall be 34 MPa ± 10 per cent at ambient temperature and at the maximum operating temperature as indicated in Annex 5O.7.4.1.2.2.   Pärast katse lõpetamist peab (rõhule reageeriva) rõhuvabastusseadme lõhkemisrõhk ümbritseva keskkonna temperatuuril ning lisas 5O sätestatud maksimaalsel töötemperatuuril olema 34 MPa ± 10 %.
7.4.2.   Corrosion resistance test7.4.2.   Korrosioonikatse
7.4.2.1.   Test procedure7.4.2.1.   Katsemenetlus
The PRD (pressure triggered) shall be subjected to the test procedure described in Annex 5E, except the leakage test.(Rõhule reageerivat) rõhuvabastusseadet katsetatakse lisas 5E kirjeldatud menetluse kohaselt, v.a lekkekatse.
7.4.2.2.   Requirements7.4.2.2.   Nõuded
7.4.2.2.1.   At the completion of the test, the component shall not leak more than 15 cm3/hour when submitted to a gas pressure equal to the maximum working pressure at ambient temperature and at the maximum operating temperature as indicated in Annex 5O.7.4.2.2.1.   Osa ei tohi pärast katse lõpetamist maksimaalse töörõhuga võrdsel gaasirõhul lisas 5O nimetatud maksimaalsel töötemperatuuril ning ümbritseva keskkonna temperatuuril lekkida rohkem kui 15 cm3/h.
7.4.2.2.2.   At the completion of the test, the PRD (pressure triggered) burst pressure shall be 34 MPa ± 10 per cent at ambient temperature and at the maximum operating temperature as indicated in Annex 5O.7.4.2.2.2.   Pärast katse lõpetamist peab (rõhule reageeriva) rõhuvabastusseadme lõhkemisrõhk ümbritseva keskkonna temperatuuril ning lisas 5O sätestatud maksimaalsel töötemperatuuril olema 34 MPa ± 10 %.
ANNEX 4BLISA 4B
PROVISIONS ON THE APPROVAL OF FLEXIBLE FUEL LINES OR HOSES FOR CNG AND HOSES FOR LNGPAINDUVATE SURUMAAGAASITORUDE JA -VOOLIKUTE NING VEELDATUD MAAGAASI VOOLIKUTE TÜÜBIKINNITUST REGULEERIVAD SÄTTED
0.   The purpose of this annex is to determine the provisions on the approval of flexible hoses for use with CNG or LNG.0.   Käesoleva lisa eesmärk on kehtestada surumaagaasiga või veeldatud maagaasiga kasutatavate painduvate kütusetorude ja -voolikute tüübikinnitusega seotud tingimused.
This annex covers three types of CNG flexible hoses (a), (b), (c) and one type of LNG hose (d):Käesolevas lisas käsitletakse kolme painduvate surumaagaasivoolikute tüüpi (a, b, c) ja ühte veeldatud maagaasi voolikute tüüpi (d):
(a) | High pressure hoses (Class 0);a) | kõrgrõhuvoolikud (klass 0),
(b) | Medium pressure hoses (Class 1);b) | keskmise rõhu voolikud (klass 1),
(c) | Low pressure hoses (Class 2);c) | madalrõhuvoolikud (klass 2),
(d) | LNG hoses (Class 5).d) | veeldatud maagaasi voolikud (klass 5).
1.   HIGH PRESSURE HOSES, CLASS 0 CLASSIFICATION1.   KLASS 0: KÕRGRÕHUVOOLIKUD
1.1.   General specifications1.1.   Üldsätted
1.1.1.   The hose shall be so designed as to withstand a maximum working pressure of 1,5 times the working pressure (MPa).1.1.1.   Voolik peab olema projekteeritud selliselt, et see peaks vastu töörõhust 1,5 korda suuremale (MPa) rõhule.
1.1.2.   The hose shall be so designed as to withstand temperatures as specified in Annex 5O.1.1.2.   Voolik peab olema projekteeritud nii, et see peaks vastu lisas 5O osutatud temperatuuridele.
1.1.3.   The inside diameter shall be in compliance with Table 1 of standard ISO 1307.1.1.3.   Sisediameeter peab vastama standardi ISO 1307 tabeli 1 nõuetele.
1.2.   Hose construction1.2.   Vooliku ehitus
1.2.1.   The hose shall embody a smooth-bore tube and a cover of suitable synthetic material, reinforced with one or more interlayer(s).1.2.1.   Voolik peab koosnema siledast torust ja sobivast sünteetilisest materjalist kattest, mis on tugevdatud ühe või mitme sisekihiga.
1.2.2.   The reinforcing interlayer(s) has (have) to be protected by a cover against corrosion.1.2.2.   Tugevdav sisekiht peab/tugevdavad sisekihid peavad olema kaitstud korrosioonivastase kattega.
If for the reinforcing interlayer(s) corrosion-resistant-material is used (i.e. stainless-steel) a cover is not required.Kui tugevdava sisekihi/tugevdavate sisekihtide valmistamiseks on kasutatud korrosioonikindlat materjali (nagu roostevaba teras), ei ole katet vaja.
1.2.3.   The lining and the cover shall be smooth and free from pores, holes and strange elements.1.2.3.   Vooderdis ja kate peavad olema siledad ning poorideta, aukudeta ja võõrelementideta.
An intentionally provided puncture in the cover shall not be considered as an imperfection.Tahtlikult kattesse tehtud torget ei loeta puuduseks.
1.2.4.   The cover has to be intentionally perforated to avoid the forming of bubbles.1.2.4.   Mullide tekkimise vältimiseks peab kate olema sihipäraselt perforeeritud.
1.2.5.   When the cover is punctured and the interlayer is made of a non-corrosion-resistant material, the interlayer has to be protected against corrosion.1.2.5.   Kui kattesse on tehtud torge ja sisekiht ei ole korrosioonikindlast materjalist, peab sisekiht olema korrosiooni vastu kaitstud.
1.3.   Specifications and tests for the lining1.3.   Vooderdisele esitatavad nõuded ja nõutavad katsed
1.3.1.   Tensile strength and elongation for rubber material and for thermoplastic elastomers (TPE)1.3.1.   Kummi ja termoplast-elastomeeri (TPE) tõmbetugevus ja venivus
1.3.1.1.   Tensile strength and elongation at break according to ISO 37. Tensile strength not less than 20 MPa and elongation at break not less than 250 per cent.1.3.1.1.   Tõmbetugevust ja katkevenivust katsetatakse vastavalt standardile ISO 37. Tõmbetugevus peab olema vähemalt 20 MPa ja katkevenivus vähemalt 250 %.
1.3.1.2.   Resistance to n-pentane according to ISO 1817 with the following conditions:1.3.1.2.   Vastupidavust n-pentaanile katsetatakse vastavalt standardile ISO 1817 järgmistel tingimustel:
(a) | Medium: n-pentane;a) | keskkond: n-pentaan;
(b) | Temperature: 23 °C (tolerance according to ISO 1817);b) | temperatuur: 23 °C (lubatud hälve vastavalt standardile ISO 1817);
(c) | Immersion period: 72 hours.c) | sissekastmisaeg: 72 tundi.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in volume 20 per cent;a) | maksimaalne ruumala muutus 20 %;
(b) | Maximum change in tensile strength 25 per cent;b) | maksimaalne tõmbetugevuse muutus 25 %;
(c) | Maximum change in elongation at break 30 per cent.c) | maksimaalne katkevenivuse muutus 30 %.
After storage in air with a temperature of 40 °C for a period of 48 hours the mass compared to the original value may not decrease more than 5 per cent.Pärast 48-tunnist hoidmist õhu käes temperatuuril 40 °C ei tohi mass algsega võrreldes olla vähenenud enam kui 5 %.
1.3.1.3.   Resistance to ageing according to ISO 188 with the following conditions:1.3.1.3.   Vastupidavust vanandamisele katsetatakse vastavalt standardile ISO 188 järgmistel tingimustel:
(a) | Temperature: 115 °C (test temperature = maximum operating temperature minus 10 °C);a) | temperatuur: 115 °C (katsetemperatuur = maksimaalne töötemperatuur miinus 10 °C);
(b) | Exposure period: 24 and 336 hours.b) | kokkupuuteaeg: 24 ja 336 tundi.
After ageing the specimens have to be conditioned at 23 °C and 50 per cent relative humidity for at least 21 days prior to carrying out the tensile test according to paragraph 1.3.1.1 above.Pärast näidiste vanandamist tuleb neid hoida temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50 % juures vähemalt 21 päeva enne punktis 1.3.1.1 kirjeldatud tõmbetugevuskatse tegemist.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in tensile strength 35 per cent after 336 hours ageing compared to the tensile strength of the 24 hours aged material;a) | maksimaalne materjali tõmbetugevuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 35 %;
(b) | Maximum change in elongation at break 25 per cent after 336 hours ageing compared to the elongation at break of the 24 hours aged material.b) | maksimaalne materjali katkevenivuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 25 %.
1.3.2.   Tensile strength and elongation specific for thermoplastic material1.3.2.   Termoplastmaterjalile iseloomulik tõmbetugevus ja venivus
1.3.2.1.   Tensile strength and elongation at break according to ISO 527-2 with the following conditions:1.3.2.1.   Tõmbetugevust ja katkevenivust katsetatakse vastavalt standardile ISO 527-2 järgmistel tingimustel:
(a) | Specimen type: type 1 BA;a) | näidise tüüp: tüüp 1 BA;
(b) | Tensile speed: 20 mm/minute.b) | venituskiirus: 20 mm/min.
The material has to be conditioned for at least 21 days at 23 °C and 50 per cent relative humidity prior to testing.Materjali tuleb enne katsetamist hoida temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50 % juures vähemalt 21 päeva.
Requirements:Nõuded:
(a) | Tensile strength not less than 20 MPa;a) | tõmbetugevus ei tohi olla alla 20 MPa;
(b) | Elongation at break not less than 100 per cent.b) | katkevenivus ei tohi olla alla 100 %.
1.3.2.2.   Resistance to n-pentane according to ISO 1817 with the following conditions:1.3.2.2.   Vastupidavust n-pentaanile katsetatakse vastavalt standardile ISO 1817 järgmistel tingimustel:
(a) | Medium: n-pentane;a) | keskkond: n-pentaan;
(b) | Temperature: 23 °C (tolerance according to ISO 1817);b) | temperatuur: 23 °C (lubatud hälve vastavalt standardile ISO 1817);
(c) | Immersion period: 72 hours.c) | sissekastmisaeg: 72 tundi.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in volume 2 per cent;a) | maksimaalne ruumala muutus 2 %;
(b) | Maximum change in tensile strength 10 per cent;b) | maksimaalne tõmbetugevuse muutus 10 %;
(c) | Maximum change in elongation at break 10 per cent.c) | maksimaalne katkevenivuse muutus 10 %.
After storage in air with a temperature of 40 °C for a period of 48 hours the mass compared to the original value may not decrease more than 5 per cent.Pärast 48-tunnist hoidmist õhu käes temperatuuril 40 °C ei tohi mass algsega võrreldes olla vähenenud enam kui 5 %.
1.3.2.3.   Resistance to ageing according to ISO 188 with the following conditions:1.3.2.3.   Vastupidavust vanandamisele katsetatakse vastavalt standardile ISO 188 järgmistel tingimustel:
(a) | Temperature: 115 °C (test temperature = maximum operating temperature minus 10 °C);a) | temperatuur: 115 °C (katsetemperatuur = maksimaalne töötemperatuur miinus 10 °C);
(b) | Exposure period: 24 and 336 hours.b) | kokkupuuteaeg: 24 ja 336 tundi.
After ageing the specimens have to be conditioned at 23 °C and 50 per cent relative humidity for at least 21 days prior to carrying out the tensile test according to paragraph 1.3.2.1 above.Pärast näidiste vanandamist tuleb neid hoida temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50 % juures vähemalt 21 päeva enne punktis 1.3.2.1 kirjeldatud tõmbetugevuskatse tegemist.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in tensile strength 35 per cent after 336 hours ageing compared to the tensile strength of the 24 hours aged material;a) | maksimaalne materjali tõmbetugevuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 35 %;
(b) | Maximum change in elongation at break 25 per cent after 336 hours ageing compared to the elongation at break of the 24 hours aged material.b) | maksimaalne materjali katkevenivuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 25 %.
1.4.   Specifications and test-method for the cover1.4.   Nõuded kattele ja katsemeetodid
1.4.1.   Tensile strength and elongation for rubber material and for thermoplastic elastomers (TPE)1.4.1.   Kummi ja termoplast-elastomeeri (TPE) tõmbetugevus ja venivus
1.4.1.1.   Tensile strength and elongation at break according to ISO 37. Tensile strength not less than 10 MPa and elongation at break not less than 250 per cent.1.4.1.1.   Tõmbetugevust ja katkevenivust katsetatakse vastavalt standardile ISO 37. Tõmbetugevus peab olema vähemalt 10 MPa ja katkevenivus vähemalt 250 %.
1.4.1.2.   Resistance to n-hexane according to ISO 1817 with the following conditions:1.4.1.2.   Vastupidavust n-heksaanile katsetatakse vastavalt standardile ISO 1817 järgmistel tingimustel:
(a) | Medium: n-hexane;a) | keskkond: n-heksaan;
(b) | Temperature: 23 °C (tolerance acc.to ISO 1817);b) | temperatuur: 23 °C (lubatud hälve vastavalt standardile ISO 1817);
(c) | Immersion period: 72 hours.c) | sissekastmisaeg: 72 tundi.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in volume 30 per cent;a) | maksimaalne ruumala muutus 30 %;
(b) | Maximum change in tensile strength 35 per cent;b) | maksimaalne tõmbetugevuse muutus 35 %;
(c) | Maximum change in elongation at break 35 per cent.c) | maksimaalne katkevenivuse muutus 35 %.
1.4.1.3.   Resistance to ageing according to ISO 188 with the following conditions:1.4.1.3.   Vastupidavust vanandamisele katsetatakse vastavalt standardile ISO 188 järgmistel tingimustel:
(a) | Temperature: 115 °C (test temperature = maximum operating temperature minus 10 °C);a) | temperatuur: 115 °C (katsetemperatuur = maksimaalne töötemperatuur miinus 10 °C);
(b) | Exposure period: 24 and 336 hours.b) | kokkupuuteaeg: 24 ja 336 tundi.
After ageing the specimens have to be conditioned at 23 °C and 50 per cent relative humidity for at least 21 days prior to carrying out the tensile test according to paragraph 1.4.1.1 above.Pärast näidiste vanandamist tuleb neid hoida temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50 % juures vähemalt 21 päeva enne punktis 1.4.1.1 kirjeldatud tõmbetugevuskatse tegemist.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in tensile strength 35 per cent after 336 hours ageing compared to the tensile strength of the 24 hours aged material;a) | maksimaalne materjali tõmbetugevuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 35 %;
(b) | Maximum change in elongation at break 25 per cent after 336 hours ageing compared to the elongation at break of the 24 hours aged material.b) | maksimaalne materjali katkevenivuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 25 %.
1.4.2.   Tensile strength and elongation specific for thermoplastic material1.4.2.   Termoplastmaterjalile iseloomulik tõmbetugevus ja venivus
1.4.2.1.   Tensile strength and elongation at break according to ISO 527-2 with the following conditions:1.4.2.1.   Tõmbetugevust ja katkevenivust katsetatakse vastavalt standardile ISO 527-2 järgmistel tingimustel:
(a) | Specimen type: type 1 BA;a) | näidise tüüp: tüüp 1 BA;
(b) | Tensile speed: 20 mm/minute.b) | venituskiirus: 20 mm/min.
The material has to be conditioned for at least 21 days at 23 °C and 50 per cent relative humidity prior to testing.Materjali tuleb enne katsetamist hoida temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50 % juures vähemalt 21 päeva.
Requirements:Nõuded:
(a) | Tensile strength not less than 20 MPa;a) | tõmbetugevus ei tohi olla alla 20 MPa;
(b) | Elongation at break not less than 100 per cent.b) | katkevenivus ei tohi olla alla 100 %.
1.4.2.2.   Resistance to n-hexane according to ISO 1817 with the following conditions:1.4.2.2.   Vastupidavust n-heksaanile katsetatakse vastavalt standardile ISO 1817 järgmistel tingimustel:
(a) | Medium: n-hexane;a) | keskkond: n-heksaan;
(b) | Temperature: 23 °C (tolerance according to ISO 1817);b) | temperatuur: 23 °C (lubatud hälve vastavalt standardile ISO 1817);
(c) | Immersion period: 72 hours.c) | sissekastmisaeg: 72 tundi.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in volume 2 per cent;a) | maksimaalne ruumala muutus 2 %;
(b) | Maximum change in tensile strength 10 per cent;b) | maksimaalne tõmbetugevuse muutus 10 %;
(c) | Maximum change in elongation at break 10 per cent.c) | maksimaalne katkevenivuse muutus 10 %.
After storage in air with a temperature of 40 °C for a period of 48 hours the mass compared to the original value may not decrease more than 5 per cent.Pärast 48-tunnist hoidmist õhu käes temperatuuril 40 °C ei tohi mass algsega võrreldes olla vähenenud enam kui 5 %.
1.4.2.3.   Resistance to ageing according to ISO 188 with the following conditions:1.4.2.3.   Vastupidavust vanandamisele katsetatakse vastavalt standardile ISO 188 järgmistel tingimustel:
(a) | Temperature: 115 °C (test temperature = maximum operating temperature minus 10 °C);a) | temperatuur: 115 °C (katsetemperatuur = maksimaalne töötemperatuur miinus 10 °C);
(b) | Exposure period: 24 and 336 hours.b) | kokkupuuteaeg: 24 ja 336 tundi.
After ageing the specimens have to be conditioned at 23 °C and 50 per cent relative humidity for at least 21 days prior to carrying out the tensile test according to paragraph 1.4.2.1 above.Pärast näidiste vanandamist tuleb neid hoida temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50 % juures vähemalt 21 päeva enne punktis 1.4.2.1 kirjeldatud tõmbetugevuskatse tegemist.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in tensile strength 20 per cent after 336 hours ageing compared to the tensile strength of the 24 hours aged material;a) | maksimaalne materjali tõmbetugevuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 20 %;
(b) | Maximum change in elongation at break 50 per cent after 336 hours ageing compared to the elongation at break of the 24 hours aged material.b) | maksimaalne materjali katkevenivuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 50 %.
1.4.3.   Resistance to ozone1.4.3.   Osoonikindlus
1.4.3.1.   The test has to be performed in compliance with standard ISO 1431/1.1.4.3.1.   Katse tuleb sooritada kooskõlas standardiga ISO 1431/1.
1.4.3.2.   The test-pieces, which have to be stretched to an elongation of 20 per cent shall have to be exposed to air of 40 °C with an ozone-concentration of 50 parts per hundred million during 120 hours.1.4.3.2.   Katsetükke, mida venitatakse 20 %, tuleb 120 tunni vältel hoida kokkupuutes õhuga temperatuuril 40 °C osoonisisaldusega 50 osakest 100 miljoni kohta.
1.4.3.3.   No cracking of the test pieces is allowed.1.4.3.3.   Katsetükid ei tohi praguneda.
1.5.   Specifications for uncoupled hose1.5.   Nõuded ühendusteta voolikule
1.5.1.   Gas-tightness (permeability)1.5.1.   Gaasikindlus (imbuvus)
1.5.1.1.   A hose at a free length of 1 m has to be connected to a container filled with liquid propane, having a temperature of 23 °C ± 2 °C.1.5.1.1.   Voolik vaba pikkusega 1 m tuleb ühendada mahutiga, mis on täidetud vedela propaaniga, mille temperatuur on 23 °C ± 2 °C.
1.5.1.2.   The test has to be carried out in compliance with the method described in standard ISO 4080.1.5.1.2.   Katse tuleb teha standardis ISO 4080 kirjeldatud meetodi kohaselt.
1.5.1.3.   The leakage through the wall of the hose shall not exceed 95 cm3 per metre of hose per 24 hours.1.5.1.3.   Leke läbi vooliku seina ei tohi ületada 95 cm3 vooliku meetri kohta 24 h jooksul.
1.5.2.   Resistance at low temperature1.5.2.   Vastupidavus madalale temperatuurile
1.5.2.1.   The test has to be carried out in compliance with the method described in standard ISO 4672-1978, method B.1.5.2.1.   Katse tuleb teha standardis ISO 4672-1978 kirjeldatud meetodi B kohaselt.
Test temperature | : | – 40 °C ± 3 °C; or | – 20 °C ± 3 °C, if applicable.Katsetemperatuur | : | – 40 °C ± 3 °C või | – 20 °C ± 3 °C.
1.5.2.3.   No cracking or rupture is allowed.1.5.2.3.   Pragunemine ega rebenemine ei ole lubatud.
1.5.3.   Bending test1.5.3.   Paindekatse
1.5.3.1.   An empty hose, at a length of approximately 3,5 m shall be able to withstand 3 000 times the hereafter prescribed alternating-bending-test without breaking. After the test the hose shall be capable of withstanding the test pressure as mentioned in paragraph 1.5.4.2 below. The test shall be performed on both new hose and after ageing according to ISO 188 as prescribed in paragraph 1.4.2.3 and subsequently to ISO 1817 as prescribed in paragraph 1.4.2.2 above.1.5.3.1.   Tühi, umbes 3,5 m pikkune voolik peab murdumata vastu pidama 3 000 korrale allkirjeldatud vahelduvale painutamisele. Pärast katset peab voolik vastu pidama punktis 1.5.4.2 nimetatud katserõhule. Katse tuleb teha nii uue kui ka vanandatud voolikuga vastavalt standardi ISO 188 nõuetele ja punktis 1.4.2.3 kirjeldatule ning seejärel vastavalt standardi ISO 1817 nõuetele ja punktis 1.4.2.2 kirjeldatule.
1.5.3.2.   Figure 1 (example only)1.5.3.2.   Joonis 1 (ainult näiteks)
Hose inside diameter | (mm) | Bending radius (mm) | (Figure 1) | Distance between centres (mm) (Figure 1)Vooliku sisediameeter | (mm) | Painderaadius (mm) | (joonis 1) | Keskpunktidevaheline kaugus (mm) (joonis 1)
Vertical | b | Horizontal | aVertikaalne | b | Horisontaalne | a
up to 13 | 102 | 241 | 102kuni 13 | 102 | 241 | 102
13 to 16 | 153 | 356 | 15313 kuni 16 | 153 | 356 | 153
from 16 to 20 | 178 | 419 | 17816 kuni 20 | 178 | 419 | 178
1.5.3.3.   The testing-machine (Figure 1) shall consist of a steel frame, provided with two wooden wheels, with a rim-width of approximately 130 mm.1.5.3.3.   Katseseade (joonis 1) peab koosnema terasraamist, millel on kaks puust ratast veljelaiusega umbes 130 mm.
The circumference of the wheels shall be grooved for the guidance of the hose.Rataste pind peab olema vooliku juhtimiseks soonestatud.
The radius of the wheels, measured to the bottom of the groove, shall be as indicated in paragraph 1.5.3.2 above.Rataste raadius soone põhjas mõõdetuna peab vastama punkti 1.5.3.2 nõudele.
The longitudinal median planes of both wheels shall be in the same vertical plane and the distance between the wheel-centres shall be in accordance with paragraph 1.5.3.2 above.Rataste keskpikitasapinnad peavad asuma samal vertikaaltasapinnal ning rataste keskpunktide vaheline kaugus peab vastama punkti 1.5.3.2 nõudele.
Each wheel shall be able to rotate freely round its pivot-centre.Rattad peavad saama oma pöördtelje ümber vabalt pöörelda.
A propulsion-mechanism pulls the hose over the wheels at a speed of four complete motions per minute.Käitusmehhanism tõmbab voolikut üle rataste kiirusega neli täispööret minutis.
1.5.3.4.   The hose shall be S-shape-like installed over the wheels (see Figure 1).1.5.3.4.   Voolik peab olema asetatud S-kujuliselt üle rataste (vt joonis 1).
The end that runs over the upper wheel shall be furnished with a sufficient mass as to achieve a complete snuggling of the hose against the wheels. The part that runs over the lower wheel is attached to the propulsion-mechanism.Ots, mis jookseb ülemisel rattal, tuleb varustada piisava massiga, et voolik oleks täielikult surutud rataste vastu. Alumisel rattal jooksev osa on kinnitatud jõuseadme külge.
The mechanism shall be so adjusted, that the hose travels a total distance of 1,2 m in both directions.Seade tuleb reguleerida selliselt, et voolik liiguks mõlemas suunas kokku 1,2 m.
1.5.4.   Hydraulic test pressure and appointment of the minimum burst-pressure1.5.4.   Hüdraulilise katse surve ja minimaalse lõhkemisrõhu nõude täitmine
1.5.4.1.   The test has to be carried out in compliance with the method described in standard ISO 1402.1.5.4.1.   Katse tuleb teha standardis ISO 1402 kirjeldatud meetodi kohaselt.
1.5.4.2.   The test pressure of 1,5 times the working pressure (MPa) shall be applied during 10 minutes, without any leakage.1.5.4.2.   10 minuti vältel avaldatakse töörõhust 1,5 korda suuremat (MPa) katserõhku ning leket ei tohi esineda.
1.5.4.3.   The burst pressure shall not be less than 45 MPa.1.5.4.3.   Lõhkemisrõhk peab olema vähemalt 45 MPa.
1.6.   Couplings1.6.   Ühendushaagid
1.6.1.   The couplings shall be made from steel or brass and the surface shall be corrosion-resistant.1.6.1.   Ühendushaagid peavad olema valmistatud terasest või valgevasest ja nende pind peab olema korrosioonikindel.
1.6.2.   The couplings shall be of the crimp-fitting type.1.6.2.   Ühendushaagid peavad olema pressühendatavad haagid.
1.6.2.1.   The swivel-nut shall be provided with U.N.F.-thread.1.6.2.1.   Mutritel peavad olema UNF-keermed.
1.6.2.2.   The sealing cone of swivel-nut type shall be of the type with a half vertical angle of 45°1.6.2.2.   Mutri sulgemiskoonus peab olema selline, et vertikaalne poolnurk on 45°.
1.6.2.3.   The couplings can be made as swivel-nut type or as quick-connector type.1.6.2.3.   Ühendushaagid võib teha kas mutri või kiirühenduse tüüpi.
1.6.2.4.   It shall be impossible to disconnect the quick-connector type without specific measures or the use of dedicated tools.1.6.2.4.   Kiirühendust peab olema võimatu ilma spetsiaalsete meetmeteta või tööriistadeta lahti ühendada.
1.7.   Assembly of hose and couplings1.7.   Vooliku ja ühenduste koost
1.7.1.   The construction of the couplings shall be such, that it is not necessary to peel the cover unless the reinforcement of the hose consists of corrosion-resistant material.1.7.1.   Ühenduste konstruktsioon peab olema selline, et katet ei oleks vaja eemaldada, v.a juhul, kui vooliku tugevdus on korrosioonikindlast materjalist.
1.7.2.   The hose assembly has to be subjected to an impulse test in compliance with standard ISO 1436.1.7.2.   Voolikukoostuga tuleb sooritada standardi ISO 1436 kohane löökpaindeteim.
1.7.2.1.   The test has to be completed with circulating oil having a temperature of 93 °C, and a minimum pressure of 26 MPa.1.7.2.1.   Katse tuleb teha ringleva õliga temperatuuril 93 °C ja rõhuga vähemalt 26 MPa.
1.7.2.2.   The hose has to be subjected to 150 000 impulses.1.7.2.2.   Voolikule tuleb avaldada 150 000 lööki.
1.7.2.3.   After the impulse-test the hose has to withstand the test pressure as mentioned in paragraph 1.5.4.2 above.1.7.2.3.   Pärast löökpaindekatset peab voolik pidama vastu punktis 1.5.4.2 nimetatud katserõhule.
1.7.3.   Gas-tightness1.7.3.   Gaasikindlus
1.7.3.1.   The hose assembly (hose with couplings) has to withstand during five minutes a gas pressure of 1,5 times the working pressure (MPa) without any leakage.1.7.3.1.   Voolikukoost (voolik koos ühendustega) peab 5 minuti vältel ilma lekketa vastu pidama töörõhust 1,5 korda suuremale (MPa) gaasirõhule.
1.8.   Markings1.8.   Märgistused
1.8.1.   Every hose shall bear, at intervals of not greater than 0,5 m, the following clearly legible and indelible identification markings consisting of characters, figures or symbols.1.8.1.   Igale voolikule peavad olema kantud mitte suuremate kui 0,5 m pikkuste vahedega järgmised selgelt loetavad ja kustutamatud märkidest, arvudest ja sümbolitest koosnevad tähised.
1.8.1.1.   The trade name or mark of the manufacturer.1.8.1.1.   Tootja kaubanimi või kaubamärk.
1.8.1.2.   The year and month of fabrication.1.8.1.2.   Valmistamise aasta ja kuu.
1.8.1.3.   The size and type-marking.1.8.1.3.   Suuruse ja tüübi märgistus.
1.8.1.4.   The identification-marking ‘CNG Class 0’.1.8.1.4.   Tähis „Surumaagaasi klass 0”.
1.8.2.   Every coupling shall bear the trade name or mark of the assembling manufacturer.1.8.2.   Igal ühendusel peab olema koostutootja kaubanimi või kaubamärk.
2.   MEDIUM PRESSURE HOSES, CLASS 1 CLASSIFICATION2.   KLASS 1 – KESKMISE RÕHU VOOLIKUD
2.1.   General specifications2.1.   Üldsätted
2.1.1.   The hose shall be so designed as to withstand a maximum working pressure of 3 MPa.2.1.1.   Voolik peab olema projekteeritud selliselt, et see peaks vastu maksimaalsele töörõhule 3 MPa.
2.1.2.   The hose shall be so designed as to withstand temperatures as specified in Annex 5O.2.1.2.   Voolik peab olema projekteeritud nii, et see peaks vastu lisas 5O osutatud temperatuuridele.
2.1.3.   The inside diameter shall be in compliance with Table 1 of standard ISO 1307.2.1.3.   Sisediameeter peab vastama standardi ISO 1307 tabeli 1 nõuetele.
2.2.   Hose construction2.2.   Vooliku ehitus
2.2.1.   The hose shall embody a smooth-bore tube and a cover of suitable synthetic material, reinforced with one or more interlayer(s).2.2.1.   Voolik peab koosnema siledast torust ja sobivast sünteetilisest materjalist kattest, mis on tugevdatud ühe või mitme sisekihiga.
2.2.2.   The reinforcing interlayer(s) has (have) to be protected by a cover against corrosion.2.2.2.   Tugevdav sisekiht peab/tugevdavad sisekihid peavad olema kaitstud korrosioonivastase kattega.
If for the reinforcing interlayer(s) corrosion-resistant-material is used (i.e. stainless-steel) a cover is not required.Kui tugevdava sisekihi/tugevdavate sisekihtide valmistamiseks on kasutatud korrosioonikindlat materjali (nagu roostevaba teras), ei ole katet vaja.
2.2.3.   The lining and the cover shall be smooth and free from pores, holes and strange elements.2.2.3.   Vooderdis ja kate peavad olema siledad ning poorideta, aukudeta ja võõrelementideta.
An intentionally provided puncture in the cover shall not be considered as an imperfection.Tahtlikult kattesse tehtud torget ei loeta puuduseks.
2.3.   Specifications and tests for the lining2.3.   Vooderdisele esitatavad nõuded ja nõutavad katsed
2.3.1.   Tensile strength and elongation for rubber material and for thermoplastic elastomers (TPE)2.3.1.   Kummi ja termoplast-elastomeeri (TPE) tõmbetugevus ja venivus
2.3.1.1.   Tensile strength and elongation at break according to standard ISO 37. Tensile strength not less than 10 MPa and elongation at break not less than 250 per cent.2.3.1.1.   Tõmbetugevust ja katkevenivust katsetatakse vastavalt standardile ISO 37. Tõmbetugevus peab olema vähemalt 10 MPa ja katkevenivus vähemalt 250 %.
2.3.1.2.   Resistance to n-pentane according to ISO 1817 with the following conditions:2.3.1.2.   Vastupidavust n-pentaanile katsetatakse vastavalt standardile ISO 1817 järgmistel tingimustel:
(a) | Medium: n-pentane;a) | keskkond: n-pentaan;
(b) | Temperature: 23 °C (tolerance acc. to ISO 1817);b) | temperatuur: 23 °C (lubatud hälve vastavalt standardile ISO 1817);
(c) | Immersion period: 72 hours.c) | sissekastmisaeg: 72 tundi.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in volume 20 per cent;a) | maksimaalne ruumala muutus 20 %;
(b) | Maximum change in tensile strength 25 per cent;b) | maksimaalne tõmbetugevuse muutus 25 %;
(c) | Maximum change in elongation at break 30 per cent.c) | maksimaalne katkevenivuse muutus 30 %.
After storage in air with a temperature of 40 °C for a period of 48 hours the mass compared to the original value may not decrease more than 5 per cent.Pärast 48-tunnist hoidmist õhu käes temperatuuril 40 °C ei tohi mass algsega võrreldes olla vähenenud enam kui 5 %.
2.3.1.3.   Resistance to ageing according to ISO 188 with the following conditions:2.3.1.3.   Vastupidavust vanandamisele katsetatakse vastavalt standardile ISO 188 järgmistel tingimustel:
(a) | Temperature: 115 °C (test temperature = maximum operating temperature minus 10 °C);a) | temperatuur: 115 °C (katsetemperatuur = maksimaalne töötemperatuur miinus 10 °C);
(b) | Exposure period: 24 and 336 hours.b) | kokkupuuteaeg: 24 ja 336 tundi.
After ageing the specimens have to be conditioned at 23 °C and 50 per cent relative humidity for at least 21 days prior to carrying out the tensile test according to paragraph 2.3.1.1 above.Pärast näidiste vanandamist tuleb neid hoida temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50 % juures vähemalt 21 päeva enne punktis 2.3.1.1 kirjeldatud tõmbetugevuskatse tegemist.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in tensile strength 35 per cent after 336 hours ageing compared to the tensile strength of the 24 hours aged material;a) | maksimaalne materjali tõmbetugevuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 35 %;
(b) | Maximum change in elongation at break 25 per cent after 336 hours ageing compared to the elongation at break of the 24 hours aged material.b) | maksimaalne materjali katkevenivuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 25 %.
2.3.2.   Tensile strength and elongation specific for thermoplastic material2.3.2.   Termoplastmaterjalile iseloomulik tõmbetugevus ja venivus
2.3.2.1.   Tensile strength and elongation at break according to ISO 527-2 with the following conditions:2.3.2.1.   Tõmbetugevust ja katkevenivust katsetatakse vastavalt standardile ISO 527-2 järgmistel tingimustel:
(a) | Specimen type: type 1 BA;a) | näidise tüüp: tüüp 1 BA;
(b) | Tensile speed: 20 mm/minute.b) | venituskiirus: 20 mm/min.
The material has to be conditioned for at least 21 days at 23 °C and 50 per cent relative humidity prior to testing.Materjali tuleb enne katsetamist hoida temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50 % juures vähemalt 21 päeva.
Requirements:Nõuded:
(a) | Tensile strength not less than 20 MPa;a) | tõmbetugevus ei tohi olla alla 20 MPa;
(b) | Elongation at break not less than 100 per cent.b) | katkevenivus ei tohi olla alla 100 %.
2.3.2.2.   Resistance to n-pentane according to ISO 1817 with the following conditions:2.3.2.2.   Vastupidavust n-pentaanile katsetatakse vastavalt standardile ISO 1817 järgmistel tingimustel:
(a) | Medium: n-pentane;a) | keskkond: n-pentaan;
(b) | Temperature: 23 °C (tolerance according to ISO 1817);b) | temperatuur: 23 °C (lubatud hälve vastavalt standardile ISO 1817);
(c) | Immersion period: 72 hours.c) | sissekastmisaeg: 72 tundi.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in volume 2 per cent;a) | maksimaalne ruumala muutus 2 %;
(b) | Maximum change in tensile strength 10 per cent;b) | maksimaalne tõmbetugevuse muutus 10 %;
(c) | Maximum change in elongation at break 10 per cent.c) | maksimaalne katkevenivuse muutus 10 %.
After storage in air with a temperature of 40 °C for a period of 48 hours the mass compared to the original value may not decrease more than 5 per cent.Pärast 48-tunnist hoidmist õhu käes temperatuuril 40 °C ei tohi mass algsega võrreldes olla vähenenud enam kui 5 %.
2.3.2.3.   Resistance to ageing according to ISO 188 with the following conditions:2.3.2.3.   Vastupidavust vanandamisele katsetatakse vastavalt standardile ISO 188 järgmistel tingimustel:
(a) | Temperature: 115 °C (test temperature = maximum operating temperature minus 10 °C);a) | temperatuur: 115 °C (katsetemperatuur = maksimaalne töötemperatuur miinus 10 °C);
(b) | Exposure period: 24 and 336 hours.b) | kokkupuuteaeg: 24 ja 336 tundi.
After ageing the specimens have to be conditioned at 23 °C and 50 per cent relative humidity for at least 21 days prior to carrying out the tensile test according to paragraph 2.3.2.1 above.Pärast näidiste vanandamist tuleb neid hoida temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50 % juures vähemalt 21 päeva enne punktis 2.3.2.1 kirjeldatud tõmbetugevuskatse tegemist.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in tensile strength 35 per cent after 336 hours ageing compared to the tensile strength of the 24 hours aged material;a) | maksimaalne materjali tõmbetugevuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 35 %;
(b) | Maximum change in elongation at break 25 per cent after 336 hours ageing compared to the elongation at break of the 24 hours aged material.b) | maksimaalne materjali katkevenivuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 25 %.
2.4.   Specifications and test-method for the cover2.4.   Nõuded kattele ja katsemeetodid
2.4.1.   Tensile strength and elongation for rubber material and for thermoplastic elastomers (TPE)2.4.1.   Kummi ja termoplast-elastomeeri (TPE) tõmbetugevus ja venivus
2.4.1.1.   Tensile strength and elongation at break according to ISO 37. Tensile strength not less than 10 MPa and elongation at break not less than 250 per cent.2.4.1.1.   Tõmbetugevust ja katkevenivust katsetatakse vastavalt standardile ISO 37. Tõmbetugevus peab olema vähemalt 10 MPa ja katkevenivus vähemalt 250 %.
2.4.1.2.   Resistance to n-hexane according to ISO 1817 with the following conditions:2.4.1.2.   Vastupidavust n-heksaanile katsetatakse vastavalt standardile ISO 1817 järgmistel tingimustel:
(a) | Medium: n-hexane;a) | keskkond: n-heksaan;
(b) | Temperature: 23 °C (tolerance according to ISO 1817);b) | temperatuur: 23 °C (lubatud hälve vastavalt standardile ISO 1817);
(c) | Immersion period: 72 hours.c) | sissekastmisaeg: 72 tundi.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in volume 30 per cent;a) | maksimaalne ruumala muutus 30 %;
(b) | Maximum change in tensile strength 35 per cent;b) | maksimaalne tõmbetugevuse muutus 35 %;
(c) | Maximum change in elongation at break 35 per cent.c) | maksimaalne katkevenivuse muutus 35 %.
2.4.1.3.   Resistance to ageing according to ISO 188 with the following conditions:2.4.1.3.   Vastupidavust vanandamisele katsetatakse vastavalt standardile ISO 188 järgmistel tingimustel:
(a) | Temperature: 115 °C (test temperature = maximum operating temperature minus 10 °C);a) | temperatuur: 115 °C (katsetemperatuur = maksimaalne töötemperatuur miinus 10 °C);
(b) | Exposure period: 24 and 336 hours.b) | kokkupuuteaeg: 24 ja 336 tundi.
After ageing the specimens have to be conditioned at 23 °C and 50 per cent relative humidity for at least 21 days prior to carrying out the tensile test according to paragraph 2.4.1.1 above.Pärast näidiste vanandamist tuleb neid hoida temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50 % juures vähemalt 21 päeva enne punktis 2.4.1.1 kirjeldatud tõmbetugevuskatse tegemist.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in tensile strength 35 per cent after 336 hours ageing compared to the tensile strength of the 24 hours aged material;a) | maksimaalne materjali tõmbetugevuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 35 %;
(b) | Maximum change in elongation at break 25 per cent after 336 hours ageing compared to the elongation at break of the 24 hours aged material.b) | maksimaalne materjali katkevenivuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 25 %.
2.4.2.   Tensile strength and elongation specific for thermoplastic material2.4.2.   Termoplastmaterjalile iseloomulik tõmbetugevus ja venivus
2.4.2.1.   Tensile strength and elongation at break according to ISO 527-2 with the following conditions:2.4.2.1.   Tõmbetugevust ja katkevenivust katsetatakse vastavalt standardile ISO 527-2 järgmistel tingimustel:
(a) | Specimen type: type 1 BA;a) | näidise tüüp: tüüp 1 BA;
(b) | Tensile speed: 20 mm/minute.b) | venituskiirus: 20 mm/min.
The material has to be conditioned for at least 21 days at 23 °C and 50 per cent relative humidity prior to testing.Materjali tuleb enne katsetamist hoida temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50 % juures vähemalt 21 päeva.
Requirements:Nõuded:
(a) | Tensile strength not less than 20 MPa;a) | tõmbetugevus ei tohi olla alla 20 MPa;
(b) | Elongation at break not less than 100 per cent.b) | katkevenivus ei tohi olla alla 100 %.
2.4.2.2.   Resistance to n-hexane according to ISO 1817 with the following conditions:2.4.2.2.   Vastupidavust n-heksaanile katsetatakse vastavalt standardile ISO 1817 järgmistel tingimustel:
(a) | Medium: n-hexane;a) | keskkond: n-heksaan;
(b) | Temperature: 23 °C (tolerance according to ISO 1817);b) | temperatuur: 23 °C (lubatud hälve vastavalt standardile ISO 1817);
(c) | Immersion period: 72 hours.c) | sissekastmisaeg: 72 tundi.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in volume 2 per cent;a) | maksimaalne ruumala muutus 2 %;
(b) | Maximum change in tensile strength 10 per cent;b) | maksimaalne tõmbetugevuse muutus 10 %;
(c) | Maximum change in elongation at break 10 per cent.c) | maksimaalne katkevenivuse muutus 10 %.
After storage in air with a temperature of 40 °C for a period of 48 hours the mass compared to the original value may not decrease more than 5 per cent.Pärast 48-tunnist hoidmist õhu käes temperatuuril 40 °C ei tohi mass algsega võrreldes olla vähenenud enam kui 5 %.
2.4.2.3.   Resistance to ageing according to ISO 188 with the following conditions:2.4.2.3.   Vastupidavust vanandamisele katsetatakse vastavalt standardile ISO 188 järgmistel tingimustel:
(a) | Temperature: 115 °C (test temperature = maximum operating temperature minus 10 °C);a) | temperatuur: 115 °C (katsetemperatuur = maksimaalne töötemperatuur miinus 10 °C);
(b) | Exposure period: 24 and 336 hours.b) | kokkupuuteaeg: 24 ja 336 tundi.
After ageing the specimens have to be conditioned at 23 °C and 50 per cent relative humidity for at least 21 days prior to carrying out the tensile test according to paragraph 2.4.2.1 above.Pärast näidiste vanandamist tuleb neid hoida temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50 % juures vähemalt 21 päeva enne punktis 2.4.2.1 kirjeldatud tõmbetugevuskatse tegemist.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in tensile strength 20 per cent after 336 hours ageing compared to the tensile strength of the 24 hours aged material;a) | maksimaalne materjali tõmbetugevuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 20 %;
(b) | Maximum change in elongation at break 50 per cent after 336 hours ageing compared to the elongation at break of the 24 hours aged material.b) | maksimaalne materjali katkevenivuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 50 %.
2.4.3.   Resistance to ozone2.4.3.   Osoonikindlus
2.4.3.1.   The test has to be performed in compliance with standard ISO 1431/1.2.4.3.1.   Katse tuleb sooritada kooskõlas standardiga ISO 1431/1.
2.4.3.2.   The test-pieces, which have to be stretched to an elongation of 20 per cent shall have to be exposed to air of 40 °C with an ozone concentration of 50 parts per hundred million during 120 hours.2.4.3.2.   Katsekehasid, mida venitatakse 20 %, tuleb 120 tunni vältel hoida kokkupuutes õhuga temperatuuril 40 °C osoonisisaldusega 50 osakest 100 miljoni kohta.
2.4.3.3.   No cracking of the test pieces is allowed.2.4.3.3.   Katsetükid ei tohi praguneda.
2.5.   Specifications for uncoupled hose2.5.   Nõuded ühendusteta voolikule
2.5.1.   Gas-tightness (permeability)2.5.1.   Gaasikindlus (imbuvus)
2.5.1.1.   A hose at a free length of 1 m has to be connected to a container filled with liquid propane, having a temperature of 23 °C ± 2 °C.2.5.1.1.   Voolik vaba pikkusega 1 m tuleb ühendada mahutiga, mis on täidetud vedela propaaniga, mille temperatuur on 23 °C ± 2 °C.
2.5.1.2.   The test has to be carried out in compliance with the method described in standard ISO 4080.2.5.1.2.   Katse tuleb teha standardis ISO 4080 kirjeldatud meetodi kohaselt.
2.5.1.3.   The leakage through the wall of the hose shall not exceed 95 cm3 per metre of hose per 24 hours.2.5.1.3.   Leke läbi vooliku seina ei tohi ületada 95 cm3 vooliku meetri kohta 24 h jooksul.
2.5.2.   Resistance at low temperature2.5.2.   Vastupidavus madalale temperatuurile
2.5.2.1.   The test has to be carried out in compliance with the method described in standard ISO 4672-1978, method B.2.5.2.1.   Katse tuleb teha standardis ISO 4672-1978 kirjeldatud meetodi B kohaselt.
Test temperature | : | – 40 °C ± 3 °C; or | – 20 °C ± 3 °C, if applicable.Katsetemperatuur | : | – 40 °C ± 3 °C või | – 20 °C ± 3 °C.
2.5.2.3.   No cracking or rupture is allowed.2.5.2.3.   Pragunemine ega rebenemine ei ole lubatud.
2.5.3.   Bending test2.5.3.   Paindekatse
2.5.3.1.   An empty hose, at a length of approximately 3,5 m shall be able to withstand 3 000 times the hereafter prescribed alternating-bending-test without breaking. After the test the hose shall be capable of withstanding the test pressure as mentioned in paragraph 2.5.4.2 below. The test shall be performed on both new hose and after ageing according to ISO 188 as prescribed in paragraph 2.4.2.3 and subsequently to ISO 1817 as prescribed in paragraph 2.4.2.2 above.2.5.3.1.   Tühi, umbes 3,5 m pikkune voolik peab murdumata vastu pidama 3 000 korrale allkirjeldatud vahelduvale painutamisele. Pärast katset peab voolik vastu pidama punktis 2.5.4.2 nimetatud katserõhule. Katse tuleb teha nii uue kui ka vanandatud voolikuga vastavalt standardi ISO 188 nõuetele ja punktis 2.4.2.3 kirjeldatule ning seejärel vastavalt standardi ISO 1817 nõuetele ja punktis 2.4.2.2 kirjeldatule.
2.5.3.2.   Figure 2 (example only)2.5.3.2.   Joonis 2 (ainult näiteks)
Hose inside diameter | (mm) | Bending radius (mm) | (Figure 2) | Distance between centres (mm) (Figure 2)Vooliku siseläbimõõt | [mm] | Painderaadius [mm] | (joonis 2) | Keskpunktidevaheline kaugus [mm] (joonis 2)
Vertical | b | Horizontal | aVertikaalne | b | Horisontaalne | a
up to 13 | 102 | 241 | 102kuni 13 | 102 | 241 | 102
13 to 16 | 153 | 356 | 15313 kuni 16 | 153 | 356 | 153
from 16 to 20 | 178 | 419 | 17816 kuni 20 | 178 | 419 | 178
2.5.3.3.   The testing-machine (Figure 2) shall consist of a steel frame, provided with two wooden wheels, with a rim-width of approximately 130 mm.2.5.3.3.   Katseseade (joonis 2) peab koosnema terasraamist, millel on kaks puust ratast veljelaiusega umbes 130 mm.
The circumference of the wheels shall be grooved for the guidance of the hose.Rataste pind peab olema vooliku juhtimiseks soonestatud.
The radius of the wheels, measured to the bottom of the groove, shall be as indicated in paragraph 2.5.3.2 above.Rataste raadius soone põhjas mõõdetuna peab vastama punktis 2.5.3.2 osutatule.
The longitudinal median planes of both wheels shall be in the same vertical plane and the distance between the wheel-centres shall be in accordance with paragraph 2.5.3.2 above.Rataste keskpikitasapinnad peavad asuma samal vertikaaltasapinnal ning rataste keskpunktide vaheline kaugus peab olema kooskõlas punktiga 2.5.3.2.
Each wheel shall be able to rotate freely round its pivot-centre.Rattad peavad saama oma pöördtelje ümber vabalt pöörelda.
A propulsion-mechanism pulls the hose over the wheels at a speed of four complete motions per minute.Käitusmehhanism tõmbab voolikut üle rataste kiirusega neli täispööret minutis.
2.5.3.4.   The hose shall be S-shape-like installed over the wheels (see Figure 2).2.5.3.4.   Voolik peab olema asetatud S-kujuliselt üle rataste (vt joonis 2).
The end that runs over the upper wheel shall be furnished with a sufficient mass as to achieve a complete snuggling of the hose against the wheels. The part that runs over the lower wheel is attached to the propulsion mechanism.Ots, mis jookseb ülemisel rattal, tuleb varustada piisava massiga, et voolik oleks täielikult surutud rataste vastu. Alumisel rattal jooksev osa on kinnitatud käivitusmehhanismi külge.
The mechanism shall be so adjusted, that the hose travels a total distance of 1,2 m in both directions.Seade tuleb reguleerida selliselt, et voolik liiguks mõlemas suunas kokku 1,2 m.
2.5.4.   Hydraulic test pressure2.5.4.   Hüdraulilise katse rõhk
2.5.4.1.   The test has to be carried out in compliance with the method described in standard ISO 1402.2.5.4.1.   Katse tuleb teha standardis ISO 1402 kirjeldatud meetodi kohaselt.
2.5.4.2.   The test pressure of 3 MPa shall be applied during 10 minutes, without any leakage.2.5.4.2.   Kümne minuti vältel avaldatakse katserõhku 3 MPa ning leket ei tohi esineda.
2.6.   Couplings2.6.   Ühendushaagid
2.6.1.   If a coupling is mounted on the hose the following conditions have to be met.2.6.1.   Kui voolikule on paigaldatud ühendushaak, peavad järgmised tingimused olema täidetud.
2.6.2.   The couplings shall be made from steel or brass and the surface shall be corrosion-resistant.2.6.2.   Ühendushaagid peavad olema valmistatud terasest või valgevasest ja nende pind peab olema korrosioonikindel.
2.6.3.   The couplings shall be of the crimp-fitting type.2.6.3.   Ühendushaagid peavad olema pressühendatavad haagid.
2.6.4.   The couplings can be made as swivel-nut type or as quick-connector type.2.6.4.   Ühendushaagid võib teha kas mutri või kiirühenduse tüüpi.
2.6.5.   It shall be impossible to disconnect the quick-connector type without specific measures or the use of dedicated tools.2.6.5.   Kiirühendust peab olema võimatu ilma spetsiaalsete meetmeteta või tööriistadeta lahti ühendada.
2.7.   Assembly of hose and couplings2.7.   Vooliku ja ühenduste koost
2.7.1.   The construction of the couplings shall be such, that it is not necessary to peel the cover unless the reinforcement of the hose consists of corrosion-resistant material.2.7.1.   Ühenduste konstruktsioon peab olema selline, et katet ei oleks vaja eemaldada, v.a juhul, kui vooliku tugevdus on korrosioonikindlast materjalist.
2.7.2.   The hose assembly has to be subjected to an impulse test in compliance with standard ISO 1436.2.7.2.   Voolikukoostuga tuleb sooritada standardi ISO 1436 kohane löökpaindeteim.
2.7.2.1.   The test has to be completed with circulating oil having a temperature of 93 °C, and a minimum pressure of 1,5 times the maximum working pressure.2.7.2.1.   Katse tuleb teha ringleva õliga temperatuuril 93 °C ja vähemalt töörõhust 1,5 korda suurema rõhuga.
2.7.2.2.   The hose has to be subjected to 150 000 impulses.2.7.2.2.   Voolikule tuleb avaldada 150 000 lööki.
2.7.2.3.   After the impulse-test the hose has to withstand the test pressure as mentioned in paragraph 2.5.4.2 above.2.7.2.3.   Pärast löökpaindekatset peab voolik pidama vastu punktis 2.5.4.2 nimetatud katserõhule.
2.7.3.   Gas-tightness2.7.3.   Gaasikindlus
2.7.3.1.   The hose assembly (hose with couplings) has to withstand during five minutes a gas pressure of 3 MPa without any leakage.2.7.3.1.   Voolikukoost (voolik koos ühendustega) peab viie minuti vältel ilma lekketa vastu pidama gaasirõhule 3 MPa.
2.8.   Markings2.8.   Märgistused
2.8.1.   Every hose shall bear, at intervals of not greater than 0,5 m, the following clearly legible and indelible identification markings consisting of characters, figures or symbols.2.8.1.   Igale voolikule peavad olema kantud mitte suuremate kui 0,5 m pikkuste vahedega järgmised selgelt loetavad ja kustutamatud märkidest, arvudest ja sümbolitest koosnevad tähised.
2.8.1.1.   The trade name or mark of the manufacturer.2.8.1.1.   Tootja kaubanimi või kaubamärk.
2.8.1.2.   The year and month of fabrication.2.8.1.2.   Valmistamise aasta ja kuu.
2.8.1.3.   The size and type marking.2.8.1.3.   Suuruse ja tüübi märgistus.
2.8.1.4.   The identification-marking ‘CNG Class 1’.2.8.1.4.   Tähis „Surumaagaasi klass 1”.
2.8.2.   Every coupling shall bear the trade name or mark of the assembling manufacturer.2.8.2.   Igal ühendusel peab olema koostutootja kaubanimi või kaubamärk.
3.   LOW PRESSURE HOSES, CLASS 2 CLASSIFICATION3.   KLASS 2 – MADALRÕHUVOOLIKUD
3.1.   General specifications3.1.   Üldsätted
3.1.1.   The hose shall be so designed as to withstand a maximum working pressure of 450 kPa.3.1.1.   Voolik peab olema projekteeritud selliselt, et see peaks vastu maksimaalsele töörõhule 450 kPa.
3.1.2.   The hose shall be so designed as to withstand temperatures as specified in Annex 5O.3.1.2.   Voolik peab olema projekteeritud nii, et see peaks vastu lisas 5O osutatud temperatuuridele.
3.1.3.   The inside diameter shall be in compliance with Table 1 of standard ISO 1307.3.1.3.   Sisediameeter peab vastama standardi ISO 1307 tabeli 1 nõuetele.
3.2.   (Not allocated)3.2.   (Puudub)
3.3.   Specifications and tests for the lining3.3.   Vooderdisele esitatavad nõuded ja nõutavad katsed
3.3.1.   Tensile strength and elongation for rubber material and for thermoplastic elastomers (TPE)3.3.1.   Kummi ja termoplast-elastomeeri (TPE) tõmbetugevus ja venivus
3.3.1.1.   Tensile strength and elongation at break according to standard ISO 373.3.1.1.   Tõmbetugevus ja katkevenivus peavad vastama standardile ISO 37.
Tensile strength not less than 10 MPa and elongation at break not less than 250 per cent.Tõmbetugevus peab olema vähemalt 10 MPa ja katkevenivus vähemalt 250 %.
3.3.1.2.   Resistance to n-pentane according to standard ISO 1817 with the following conditions:3.3.1.2.   Vastupidavust n-pentaanile katsetatakse vastavalt standardile ISO 1817 järgmistel tingimustel:
(a) | Medium: n-pentane;a) | keskkond: n-pentaan;
(b) | Temperature: 23 °C (tolerance according to ISO 1817);b) | temperatuur: 23 °C (lubatud hälve vastavalt standardile ISO 1817);
(c) | Immersion period: 72 hours.c) | sissekastmisaeg: 72 tundi.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in volume 20 per cent;a) | maksimaalne ruumala muutus 20 %;
(b) | Maximum change in tensile strength 25 per cent;b) | maksimaalne tõmbetugevuse muutus 25 %;
(c) | Maximum change in elongation at break 30 per cent.c) | maksimaalne katkevenivuse muutus 30 %.
After storage in air with a temperature of 40 °C for a period of 48 hours the mass compared to the original value may not decrease more than 5 per cent.Pärast 48-tunnist hoidmist õhu käes temperatuuril 40 °C ei tohi mass algsega võrreldes olla vähenenud enam kui 5 %.
3.3.1.3.   Resistance to ageing according to ISO 188 with the following conditions:3.3.1.3.   Vastupidavust vanandamisele katsetatakse vastavalt standardile ISO 188 järgmistel tingimustel:
(a) | Temperature: 115 °C (test temperature = maximum operating temperature minus 10 °C);a) | temperatuur: 115 °C (katsetemperatuur = maksimaalne töötemperatuur miinus 10 °C);
(b) | Exposure period: 24 and 336 hours.b) | kokkupuuteaeg: 24 ja 336 tundi.
After ageing the specimens have to be conditioned at 23 °C and 50 per cent relative humidity for at least 21 days prior to carrying out the tensile test according to paragraph 3.3.1.1 above.Pärast näidiste vanandamist tuleb neid hoida temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50 % juures vähemalt 21 päeva enne punktis 3.3.1.1 kirjeldatud tõmbetugevuskatse tegemist.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in tensile strength 35 per cent after 336 hours ageing compared to the tensile strength of the 24 hours aged material;a) | maksimaalne materjali tõmbetugevuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 35 %;
(b) | Maximum change in elongation at break 25 per cent after 336 hours ageing compared to the elongation at break of the 24 hours aged material.b) | maksimaalne materjali katkevenivuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 25 %.
3.3.2.   Tensile strength and elongation specific for thermoplastic material3.3.2.   Termoplastmaterjalile iseloomulik tõmbetugevus ja venivus
3.3.2.1.   Tensile strength and elongation at break according to ISO 527-2 with the following conditions:3.3.2.1.   Tõmbetugevust ja katkevenivust katsetatakse vastavalt standardile ISO 527-2 järgmistel tingimustel:
(a) | Specimen type: type 1 BA;a) | näidise tüüp: tüüp 1 BA;
(b) | Tensile speed: 20 mm/minute.b) | venituskiirus: 20 mm/min.
The material has to be conditioned for at least 21 days at 23 °C and 50 per cent relative humidity prior to testing.Materjali tuleb enne katsetamist hoida temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50 % juures vähemalt 21 päeva.
Requirements:Nõuded:
(a) | Tensile strength not less than 20 MPa;a) | tõmbetugevus ei tohi olla alla 20 MPa;
(b) | Elongation at break not less than 100 per cent.b) | katkevenivus ei tohi olla alla 100 %.
3.3.2.2.   Resistance to n-pentane according to ISO 1817 with the following conditions:3.3.2.2.   Vastupidavust n-pentaanile katsetatakse vastavalt standardile ISO 1817 järgmistel tingimustel:
(a) | Medium: n-pentane;a) | keskkond: n-pentaan;
(b) | Temperature: 23 °C (tolerance according to ISO 1817);b) | temperatuur: 23 °C (lubatud hälve vastavalt standardile ISO 1817);
(c) | Immersion period: 72 hours.c) | sissekastmisaeg: 72 tundi.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in volume 2 per cent;a) | maksimaalne ruumala muutus 2 %;
(b) | Maximum change in tensile strength 10 per cent;b) | maksimaalne tõmbetugevuse muutus 10 %;
(c) | Maximum change in elongation at break 10 per cent.c) | maksimaalne katkevenivuse muutus 10 %.
After storage in air with a temperature of 40 °C for a period of 48 hours the mass compared to the original value may not decrease more than 5 per cent.Pärast 48-tunnist hoidmist õhu käes temperatuuril 40 °C ei tohi mass algsega võrreldes olla vähenenud enam kui 5 %.
3.3.2.3.   Resistance to ageing according to ISO 188 with the following conditions:3.3.2.3.   Vastupidavust vanandamisele katsetatakse vastavalt standardile ISO 188 järgmistel tingimustel:
(a) | Temperature: 115 °C (test temperature = maximum operating temperature minus 10 °C);a) | temperatuur: 115 °C (katsetemperatuur = maksimaalne töötemperatuur miinus 10 °C);
(b) | Exposure period: 24 and 336 hours.b) | kokkupuuteaeg: 24 ja 336 tundi.
After ageing the specimens have to be conditioned at 23 °C and 50 per cent relative humidity for at least 21 days prior to carrying out the tensile test according to paragraph 3.3.2.1 above.Pärast näidiste vanandamist tuleb neid hoida temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50 % juures vähemalt 21 päeva enne punktis 3.3.2.1 kirjeldatud tõmbetugevuskatse tegemist.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in tensile strength 35 per cent after 336 hours ageing compared to the tensile strength of the 24 hours aged material;a) | maksimaalne materjali tõmbetugevuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 35 %;
(b) | Maximum change in elongation at break 25 per cent after 336 hours ageing compared to the elongation at break of the 24 hours aged material.b) | maksimaalne materjali katkevenivuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 25 %.
3.4.   Specifications and test-method for the cover3.4.   Nõuded kattele ja katsemeetodid
3.4.1.   Tensile strength and elongation for rubber material and for thermoplastic elastomers (TPE)3.4.1.   Kummi ja termoplast-elastomeeri (TPE) tõmbetugevus ja venivus
3.4.1.1.   Tensile strength and elongation at break according to ISO 373.4.1.1.   Tõmbetugevust ja katkevenivust katsetatakse vastavalt standardile ISO 37.
Tensile strength not less than 10 MPa and elongation at break not less than 250 per cent.Tõmbetugevus peab olema vähemalt 10 MPa ja katkevenivus vähemalt 250 %.
3.4.1.2.   Resistance to n-hexane according to ISO 1817 with the following conditions:3.4.1.2.   Vastupidavust n-heksaanile katsetatakse vastavalt standardile ISO 1817 järgmistel tingimustel:
(a) | Medium: n-hexane;a) | keskkond: n-heksaan;
(b) | Temperature: 23 °C (tolerance acc. to ISO 1817);b) | temperatuur: 23 °C (lubatud hälve vastavalt standardile ISO 1817);
(c) | Immersion period: 72 hours.c) | sissekastmisaeg: 72 tundi.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in volume 30 per cent;a) | maksimaalne ruumala muutus 30 %;
(b) | Maximum change in tensile strength 35 per cent;b) | maksimaalne tõmbetugevuse muutus 35 %;
(c) | Maximum change in elongation at break 35 per cent.c) | maksimaalne katkevenivuse muutus 35 %.
3.4.1.3.   Resistance to ageing according to ISO 188 with the following conditions:3.4.1.3.   Vastupidavust vanandamisele katsetatakse vastavalt standardile ISO 188 järgmistel tingimustel:
(a) | Temperature: 115 °C (test temperature = maximum operating temperature minus 10 °C);a) | temperatuur: 115 °C (katsetemperatuur = maksimaalne töötemperatuur miinus 10 °C);
(b) | Exposure period: 24 and 336 hours.b) | kokkupuuteaeg: 24 ja 336 tundi.
After ageing the specimens have to be conditioned at 23 °C and 50 per cent relative humidity for at least 21 days prior to carrying out the tensile test according to paragraph 3.4.1.1 above.Pärast näidiste vanandamist tuleb neid hoida temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50 % juures vähemalt 21 päeva enne punktis 3.4.1.1 kirjeldatud tõmbetugevuskatse tegemist.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in tensile strength 35 per cent after 336 hours ageing compared to the tensile strength of the 24 hours aged material;a) | maksimaalne materjali tõmbetugevuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 35 %;
(b) | Maximum change in elongation at break 25 per cent after 336 hours ageing compared to the elongation at break of the 24 hours aged material.b) | maksimaalne materjali katkevenivuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 25 %.
3.4.2.   Tensile strength and elongation specific for thermoplastic material3.4.2.   Termoplastmaterjalile iseloomulik tõmbetugevus ja venivus
3.4.2.1.   Tensile strength and elongation at break according to ISO 527-2 with the following conditions:3.4.2.1.   Tõmbetugevust ja katkevenivust katsetatakse vastavalt standardile ISO 527-2 järgmistel tingimustel:
(a) | Specimen type: type 1 BA;a) | näidise tüüp: tüüp 1 BA;
(b) | Tensile speed: 20 mm/minute.b) | venituskiirus: 20 mm/min.
The material has to be conditioned for at least 21 days at 23 °C and 50 per cent relative humidity prior to testing.Materjali tuleb enne katsetamist hoida temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50 % juures vähemalt 21 päeva.
Requirements:Nõuded:
(a) | Tensile strength not less than 20 MPa;a) | tõmbetugevus ei tohi olla alla 20 MPa;
(b) | Elongation at break not less than 100 per cent.b) | katkevenivus ei tohi olla alla 100 %.
3.4.2.2.   Resistance to n-hexane according to ISO 1817 with the following conditions:3.4.2.2.   Vastupidavust n-heksaanile katsetatakse vastavalt standardile ISO 1817 järgmistel tingimustel:
(a) | Medium: n-hexane;a) | keskkond: n-heksaan;
(b) | Temperature: 23 °C (tolerance according to ISO 1817);b) | temperatuur: 23 °C (lubatud hälve vastavalt standardile ISO 1817);
(c) | Immersion period: 72 hours.c) | sissekastmisaeg: 72 tundi.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in volume 2 per cent;a) | maksimaalne ruumala muutus 2 %;
(b) | Maximum change in tensile strength 10 per cent;b) | maksimaalne tõmbetugevuse muutus 10 %;
(c) | Maximum change in elongation at break 10 per cent.c) | maksimaalne katkevenivuse muutus 10 %.
After storage in air with a temperature of 40 °C for a period of 48 hours the mass compared to the original value may not decrease more than 5 per cent.Pärast 48-tunnist hoidmist õhu käes temperatuuril 40 °C ei tohi mass algsega võrreldes olla vähenenud enam kui 5 %.
3.4.2.3.   Resistance to ageing according to ISO 188 with the following conditions:3.4.2.3.   Vastupidavust vanandamisele katsetatakse vastavalt standardile ISO 188 järgmistel tingimustel:
(a) | Temperature: 115 °C (test temperature = maximum operating temperature minus 10 °C);a) | temperatuur: 115 °C (katsetemperatuur = maksimaalne töötemperatuur miinus 10 °C);
(b) | Exposure period: 24 and 336 hours.b) | kokkupuuteaeg: 24 ja 336 tundi.
After ageing the specimens have to be conditioned at 23 °C and 50 per cent relative humidity for at least 21 days prior to carrying out the tensile test according to paragraph 3.4.2.1 above.Pärast näidiste vanandamist tuleb neid hoida temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50 % juures vähemalt 21 päeva enne punktis 3.4.2.1 kirjeldatud tõmbetugevuskatse tegemist.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in tensile strength 20 per cent after 336 hours ageing compared to the tensile strength of the 24 hours aged material;a) | maksimaalne materjali tõmbetugevuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 20 %;
(b) | Maximum change in elongation at break 50 per cent after 336 hours ageing compared to the elongation at break of the 24 hours aged material.b) | maksimaalne materjali katkevenivuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 50 %.
3.4.3.   Resistance to ozone3.4.3.   Osoonikindlus
3.4.3.1.   The test has to be performed in compliance with standard ISO 1431/1.3.4.3.1.   Katse tuleb sooritada kooskõlas standardiga ISO 1431/1.
3.4.3.2.   The test-pieces, which have to be stretched to an elongation of 20 per cent shall have to be exposed to air of 40 °C and a relative humidity of 50 per cent ± 10 per cent with an ozone concentration of 50 parts per hundred million during 120 hours.3.4.3.2.   Katsetükke, mida venitatakse 20 %, tuleb 120 tunni vältel hoida kokkupuutes õhuga, mille temperatuur on 40 °C, suhteline niiskus 50 % ± 10 % ja osoonisisaldus 50 osakest 100 miljoni kohta.
3.4.3.3.   No cracking of the test pieces is allowed.3.4.3.3.   Katsetükid ei tohi praguneda.
3.5.   Specifications for uncoupled hose3.5.   Nõuded ühendusteta voolikule
3.5.1.   Gas-tightness (permeability)3.5.1.   Gaasikindlus (imbuvus)
3.5.1.1.   A hose at a free length of 1 m has to be connected to a container filled with liquid propane, having a temperature of 23 °C ± 2 °C.3.5.1.1.   Voolik vaba pikkusega 1 m tuleb ühendada mahutiga, mis on täidetud vedela propaaniga, mille temperatuur on 23 °C ± 2 °C.
3.5.1.2.   The test has to be carried out in compliance with the method described in standard ISO 4080.3.5.1.2.   Katse tuleb teha standardis ISO 4080 kirjeldatud meetodi kohaselt.
3.5.1.3.   The leakage through the wall of the hose shall not exceed 95 cm3 per metre of hose per 24 hours.3.5.1.3.   Leke läbi vooliku seina ei tohi ületada 95 cm3 vooliku meetri kohta 24 h jooksul.
3.5.2.   Resistance at low temperature3.5.2.   Vastupidavus madalale temperatuurile
3.5.2.1.   The test has to be carried out in compliance with the method described in standard ISO 4672, method B.3.5.2.1.   Katse tuleb teha standardis ISO 4672 kirjeldatud meetodi B kohaselt.
Test temperature | : | – 40 °C ± 3 °C; or | – 20 °C ± 3 °C, if applicable.Katsetemperatuur | : | – 40 °C ± 3 °C või | – 20 °C ± 3 °C.
3.5.2.3.   No cracking or rupture is allowed.3.5.2.3.   Pragunemine ega rebenemine ei ole lubatud.
3.5.3.   Resistance at high temperature3.5.3.   Vastupidavus kõrgele temperatuurile
3.5.3.1.   A piece of hose, pressurised at 450 kPa, with a minimal length of 0,5 m shall be put in an oven at a temperature of 120 °C ± 2 °C during 24 hours. The test shall be performed on both new hose and after ageing according to ISO 188 as prescribed in paragraph 3.4.2.3 and subsequently to ISO 1817 as prescribed in paragraph 3.4.2.2 above.3.5.3.1.   Vähemalt 0,5 m pikkune voolikutükk survel 450 kPa tuleb panna 24 tunniks ahju temperatuuril 120 °C ± 2 °C. Katse tuleb teha nii uue kui ka vanandatud voolikuga vastavalt standardi ISO 188 nõuetele ja punktis 3.4.2.3 kirjeldatule ning seejärel vastavalt standardi ISO 1817 nõuetele ja punktis 3.4.2.2 kirjeldatule.
3.5.3.2.   The leakage through the wall of the hose shall not exceed 95 cm3 per metre of hose per 24 hours.3.5.3.2.   Leke läbi vooliku seina ei tohi ületada 95 cm3 vooliku meetri kohta 24 h jooksul.
3.5.3.3.   After the test the hose shall withstand the test pressure of 50 kPa during 10 minutes. The leakage through the wall of the hose shall not exceed 95 cm3 per metre of hose per 24 hours.3.5.3.3.   Pärast katset peab voolik kümme minutit vastu pidama katserõhule 50 kPa. Leke läbi vooliku seina ei tohi ületada 95 cm3 vooliku meetri kohta 24 h jooksul.
3.5.4.   Bending test3.5.4.   Paindekatse
3.5.4.1.   An empty hose, at a length of approximately 3,5 m shall be able to withstand 3 000 times the hereafter prescribed alternating-bending-test without breaking.3.5.4.1.   Tühi, umbes 3,5 m pikkune voolik peab murdumata vastu pidama 3 000 korrale allkirjeldatud vahelduvale painutamisele.
3.5.4.2.   Figure 3 (example only)3.5.4.2.   Joonis 3 (ainult näiteks)
The testing machine (Figure 3) shall consist of a steel frame, provided with two wooden wheels, with a rim width of approximately 130 mm.Katseseade (joonis 3) peab koosnema terasraamist, millel on kaks puust ratast veljelaiusega umbes 130 mm.
The circumference of the wheels shall be grooved for the guidance of the hose.Rataste pind peab olema vooliku juhtimiseks soonestatud.
The radius of the wheels, measured to the bottom of the groove, shall be 102 mm.Rataste raadius soone põhjas mõõdetuna peab olema 102 mm.
The longitudinal median planes of both wheels shall be in the same vertical plane. The distance between the wheel-centres shall be vertical 241 mm and horizontal 102 mm.Rataste keskpikitasapinnad peavad asuma samal vertikaaltasapinnal. Rataste keskpunktide vaheline kaugus peab vertikaalsuunas olema 241 mm ja horisontaalsuunas 102 mm.
Each wheel shall be able to rotate freely round its pivot-centre.Rattad peavad saama oma pöördtelje ümber vabalt pöörelda.
A propulsion-mechanism pulls the hose over the wheels at a speed of four complete motions per minute.Käitusmehhanism tõmbab voolikut üle rataste kiirusega neli täispööret minutis.
3.5.4.3.   The hose shall be S-shape-like installed over the wheels (see Figure 3).3.5.4.3.   Voolik peab olema asetatud S-kujuliselt üle rataste (vt joonis 3).
The end that runs over the upper wheel shall be furnished with a sufficient mass as to achieve a complete snuggling of the hose against the wheels. The part that runs over the lower wheel is attached to the propulsion mechanism.Ots, mis jookseb ülemisel rattal, tuleb varustada piisava massiga, et voolik oleks täielikult surutud rataste vastu. Alumisel rattal jooksev osa on kinnitatud käivitusmehhanismi külge.
The mechanism shall be so adjusted, that the hose travels a total distance of 1,2 m in both directions.Seade tuleb reguleerida selliselt, et voolik liiguks mõlemas suunas kokku 1,2 m.
3.6.   Markings3.6.   Märgistused
3.6.1.   Every hose shall bear, at intervals of not greater than 0,5 m, the following clearly legible and indelible identification markings consisting of characters, figures or symbols.3.6.1.   Igale voolikule peavad olema kantud mitte suuremate kui 0,5 m pikkuste vahedega järgmised selgelt loetavad ja kustutamatud märkidest, arvudest ja sümbolitest koosnevad tähised.
3.6.1.1.   The trade name or mark of the manufacturer.3.6.1.1.   Tootja kaubanimi või kaubamärk.
3.6.1.2.   The year and month of fabrication.3.6.1.2.   Valmistamise aasta ja kuu.
3.6.1.3.   The size and type marking.3.6.1.3.   Suuruse ja tüübi märgistus.
3.6.1.4.   The identification marking ‘CNG Class 2’.3.6.1.4.   Tähis „Surumaagaasi klass 2”.
3.6.2.   Every coupling shall bear the trade name or mark of the assembling manufacturer.3.6.2.   Igal ühendusel peab olema koostutootja kaubanimi või kaubamärk.
4.   LNG HOSES, CLASS 5 CLASSIFICATION4.   VEELDATUD MAAGAASI VOOLIKUD, KLASS 5
4.1.   General specifications4.1.   Üldsätted
4.1.1.   The hose shall be so designed as to withstand a maximum working pressure of 1,5 times the working pressure (MPa) declared by the manufacturer.4.1.1.   Voolik peab olema projekteeritud selliselt, et see peaks vastu tootja avaldatud töörõhust 1,5 korda suuremale (MPa) rõhule.
4.1.2.   The hose shall be so designed as to withstand temperatures as specified in Annex 5O for Class 5.4.1.2.   Voolik peab olema projekteeritud nii, et see peaks vastu 5. klassi voolikute jaoks lisas 5O osutatud temperatuuridele.
4.1.3.   The inside diameter shall be in compliance with Table 1 of standard ISO 1307.4.1.3.   Sisediameeter peab vastama standardi ISO 1307 tabeli 1 nõuetele.
4.2.   Hose construction4.2.   Vooliku ehitus
4.2.1.   The hose shall be able to withstand temperatures of Class 5.4.2.1.   Voolik peab vastu pidama 5. klassi voolikute puhul esinevatele temperatuuridele.
4.2.2.   The reinforcing interlayer(s) has (have) to be protected by a cover against corrosion.4.2.2.   Tugevdav sisekiht peab/tugevdavad sisekihid peavad olema kaitstud korrosioonivastase kattega.
If for the reinforcing interlayer(s) corrosion-resistant-material is used (i.e. stainless steel) a cover is not required.Kui tugevdava sisekihi/tugevdavate sisekihtide valmistamiseks on kasutatud korrosioonikindlat materjali (nagu roostevaba teras), ei ole katet vaja.
4.2.3.   The lining and the cover shall be smooth and free from pores, holes and strange elements.4.2.3.   Vooderdis ja kate peavad olema siledad ning poorideta, aukudeta ja võõrelementideta.
An intentionally provided puncture in the cover shall not be considered as an imperfection.Tahtlikult kattesse tehtud torget ei loeta puuduseks.
4.2.4.   The cover has to be intentionally perforated to avoid the forming of bubbles.4.2.4.   Mullide tekkimise vältimiseks peab kate olema sihipäraselt perforeeritud.
4.2.5.   When the cover is punctured and the interlayer is made of a non-corrosion-resistant material, the interlayer has to be protected against corrosion.4.2.5.   Kui kattesse on tehtud torge ja sisekiht ei ole korrosioonikindlast materjalist, peab sisekiht olema korrosiooni vastu kaitstud.
4.3.   Specifications and tests for the lining4.3.   Vooderdisele esitatavad nõuded ja nõutavad katsed
4.3.1.   Tensile strength and elongation for thermoplastic elastomers (TPE)4.3.1.   Kummi ja termoplast-elastomeeri (TPE) tõmbetugevus ja venivus
4.3.1.1.   Tensile strength and elongation at break according to ISO 37. Tensile strength not less than 20 MPa and elongation at break not less than 250 per cent.4.3.1.1.   Tõmbetugevust ja katkevenivust katsetatakse vastavalt standardile ISO 37. Tõmbetugevus peab olema vähemalt 20 MPa ja katkevenivus vähemalt 250 %.
4.3.1.2.   Resistance to n-pentane according to ISO 1817 with the following conditions:4.3.1.2.   Vastupidavust n-pentaanile katsetatakse vastavalt standardile ISO 1817 järgmistel tingimustel:
(a) | Medium: n-pentane;a) | keskkond: n-pentaan;
(b) | Temperature: 23 °C (tolerance according to ISO 1817);b) | temperatuur: 23 °C (lubatud hälve vastavalt standardile ISO 1817);
(c) | Immersion period: 72 hours.c) | sissekastmisaeg: 72 tundi.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in volume 20 per cent;a) | maksimaalne ruumala muutus 20 %;
(b) | Maximum change in tensile strength 25 per cent;b) | maksimaalne tõmbetugevuse muutus 25 %;
(c) | Maximum change in elongation at break 30 per cent.c) | maksimaalne katkevenivuse muutus 30 %.
After storage in air with a temperature of 40 °C for a period of 48 hours the mass compared to the original value may not decrease more than 5 per cent.Pärast 48-tunnist hoidmist õhu käes temperatuuril 40 °C ei tohi mass algsega võrreldes olla vähenenud enam kui 5 %.
4.3.1.3.   Resistance to ageing according to ISO 188 with the following conditions:4.3.1.3.   Vastupidavust vanandamisele katsetatakse vastavalt standardile ISO 188 järgmistel tingimustel:
(a) | Temperature: 115 °C (test temperature = maximum operating temperature minus 10 °C);a) | temperatuur: 115 °C (katsetemperatuur = maksimaalne töötemperatuur miinus 10 °C);
(b) | Exposure period: 24 and 336 hours.b) | kokkupuuteaeg: 24 ja 336 tundi.
After ageing the specimens have to be conditioned at 23 °C and 50 per cent relative humidity for at least 21 days prior to carrying out the tensile test according to paragraph 4.3.1.1 of this annex.Pärast näidiste vanandamist tuleb neid hoida temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50 % juures vähemalt 21 päeva enne käesoleva lisa punktis 4.3.1.1 kirjeldatud tõmbetugevuskatse tegemist.
Requirements:Nõuded:
(a) | Maximum change in tensile strength 35 per cent after 336 hours ageing compared to the tensile strength of the 24 hours aged material;a) | maksimaalne materjali tõmbetugevuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 35 %;
(b) | Maximum change in elongation at break 25 per cent after 336 hours ageing compared to the elongation at break of the 24 hours aged material.b) | maksimaalne materjali katkevenivuse muutus pärast 336-tunnist vanandamist 24-tunnise vanandamisega võrreldes on 25 %.
4.3.2.   Tensile strength and elongation specific for thermoplastic material4.3.2.   Termoplastmaterjalile iseloomulik tõmbetugevus ja venivus
4.3.2.1.   Tensile strength and elongation at break according to ISO 527-2 with the following conditions:4.3.2.1.   Tõmbetugevust ja katkevenivust katsetatakse vastavalt standardile ISO 527-2 järgmistel tingimustel:
(a) | Specimen type: type 1 BA;a) | näidise tüüp: tüüp 1 BA;
(b) | Tensile speed: 20 mm/minute.b) | venituskiirus: 20 mm/min.
The material has to be conditioned for at least 21 days at 23 °C and 50 per cent relative humidity prior to testing.Materjali tuleb enne katsetamist hoida temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50 % juures vähemalt 21 päeva.
Requirements:Nõuded:
(a) | Tensile strength not less than 20 MPa;a) | tõmbetugevus ei tohi olla alla 20 MPa;
(b) | Elongation at break not less than 100 per cent.b) | ka