?

22.2.2013    | EN | Official Journal of the European Union | CE 51/10122.2.2013    | ET | Euroopa Liidu Teataja | CE 51/101
Wednesday 14 September 2011EU homelessness strategyKolmapäev, 14. september 2011ELi strateegia kodutuse kohta
P7_TA(2011)0383P7_TA(2011)0383
European Parliament resolution of 14 September 2011 on an EU Homelessness StrategyEuroopa Parlamendi 14. septembri 2011. aasta resolutsioon ELi kodutuse kaotamise strateegia kohta
2013/C 51 E/132013/C 51 E/13
The European Parliament,Euroopa Parlament,
— | having regard to its declarations of 22 April 2008 on ending street homelessness (1) and of 16 December 2010 on an EU homelessness strategy (2),— | võttes arvesse oma 22. aprilli 2008. aasta deklaratsiooni tänavakodutuse kaotamise kohta (1) ja 16. detsembri 2010. aasta kirjalikku deklaratsiooni ELi kodutuse kaotamise strateegia kohta (2),
— | having regard to the Charter of Fundamental Rights of the European Union, especially its Article 34,— | võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 34,
— | having regard to the revised European Social Charter of the Council of Europe, especially its Article 31,— | võttes arvesse Euroopa Nõukogu poolt vastu võetud Euroopa sotsiaalhartat, eriti selle artiklit 31,
— | having regard to the 2010 Joint Report of the Commission and the Council on Social Protection and Social Inclusion,— | võttes arvesse komisjoni ja nõukogu 2010. aasta ühisraportit sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse kohta,
— | having regard to the Council Declaration of 6 December 2010 on The European Year for Combating Poverty and Social Exclusion: Working together to fight poverty in 2010 and beyond,— | võttes arvesse nõukogu 6. detsembri 2010. aasta deklaratsiooni „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta: koostöö vaesuse vastu võitlemise nimel aastal 2010 ja pärast seda”,
— | having regard to the final recommendations of the European Consensus Conference on Homelessness of 9 and 10 December 2010,— | võttes arvesse 9. ja 10. detsembril 2010. aastal toimunud Euroopa kodutuseteemalise konsensuskonverentsi lõplikke soovitusi,
— | having regard to the Communication from the Commission of 16 December 2010 on The European Platform against Poverty and Social Exclusion: A European framework for social and territorial cohesion (COM(2010)0758),— | võttes arvesse komisjoni 16. detsembri 2010. aasta teatist „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm: sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse Euroopa raamistik” (KOM(2010)0758),
— | having regard to the Opinions of the Committee of the Regions of 3 June 1999 on Housing and the homeless (CdR 376/98 fin), of 6 October 2010 on Combating homelessness (CdR 18/2010 fin) and of 31 March 2011 on The European platform against poverty and social exclusion (CdR 402/2010 fin),— | võttes arvesse Regioonide Komitee 3. juuni 1999. aasta arvamust eluaseme ja kodutuse kohta (RK 376/98 lõplik), 6. oktoobri 2010. aasta arvamust kodutuse vastu võitlemise kohta (RK 18/2010 lõplik) ja 31. märtsi 2011. aasta arvamust vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammi kohta (RK 402/2010 lõplik),
— | having regard to the question of 11 July 2011 to the Commission on an EU homelessness strategy (O-000153/2011 – B7-0421/2011),— | võttes arvesse 11. juulil 2011 komisjonile esitatud küsimust ELi kodutuse kaotamise strateegia kohta (O-000153/2011 – B7-0421/2011),
— | having regard to Rules 115(5) and 110(2) of its Rules of Procedure,— | võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,
A. | whereas homelessness continues to affect people in all EU Member States and is an unacceptable violation of human dignity;A. | arvestades, et kodutus on kõikides ELi liikmesriikides endiselt inimesi puudutav probleem, mis kujutab endast inimväärikuse vastuvõetamatut rikkumist;
B. | whereas homelessness represents one of the most extreme forms of poverty and deprivation, and has increased in recent years in several EU Member States;B. | arvestades, et kodutus on üks vaesuse ja puuduse äärmuslikemaid vorme ning et kodutus on viimastel aastatel mitmes ELi liikmesriigis suurenenud;
C. | whereas 2010 was the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion;C. | arvestades, et 2010. aasta oli vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta;
D. | whereas homelessness has emerged as a clear priority within the EU's social inclusion process;D. | arvestades, et kodutuse probleem on ELi sotsiaalse kaasatuse protsessis kujunenud selgelt prioriteetseks;
E. | whereas EU-level policy coordination in the area of homelessness in the framework of the Open Method of Coordination for Social Protection and Social Inclusion has enhanced and added value to efforts at national, regional and local level over the past decade, and whereas there is a need to build on this work in the framework of a more strategic approach;E. | arvestades, et ELi tasandil on sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse avatud koordinatsiooni meetodi kasutamine viimase kümne aasta jooksul parandanud kodutuse probleemidele pühendatud poliitika koordineerimist ning soodustanud jõupingutusi riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, ning arvestades vajadust jätkata seda tööd strateegilisema lähenemisviisiga;
F. | whereas the very nature of homelessness is multifaceted and requires a multifaceted policy response;F. | arvestades, et kodutus on oma olemuselt mitmetahuline probleem, mis nõuab ka mitmetahulist poliitilist reageerimist;
G. | whereas the Europe 2020 Strategy, and its headline target of lifting at least 20 million people out of the risk of poverty and social exclusion by 2020, provides new impetus in the fight against all forms of poverty and social exclusion, including homelessness;G. | arvestades, et Euroopa 2020. aasta strateegia ja selle peamine eesmärk – vabastada 2020. aastaks vähemalt 20 miljonit inimest vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohust – annab uut hoogu võitlusele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kõikide vormide, sealhulgas ka kodutuse vastu;
H. | whereas a key element of the Europe 2020 Strategy is the flagship initiative the European Platform against Poverty and Social Exclusion;H. | arvestades, et Euroopa 2020. aasta strateegia üks põhielemente on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm kui juhtalgatus;
I. | whereas this framework paves the way for enhanced and more ambitious action on homelessness at EU level by identifying methods and means to best continue the work the Commission has started on homelessness, taking into account the outcome of the consensus conference of December 2010;I. | arvestades, et selle raamistikuga pannakse ELi tasandil alus tõhusamale ja ambitsioonikamale tegutsemisele kodutuse vastu – määratakse kindlaks meetodid ja vahendid, mis võimaldaksid kõige paremini jätkata komisjoni alustatud tööd kodutuse kaotamiseks ning võetakse sealjuures arvesse 2010. aasta detsembris toimunud konsensuskonverentsi tulemusi;
J. | whereas the Committee of the Regions outlined a European Social Housing Agenda aiming at the coordination of measures in relation to the financing of social housing, to the use of Structural Funds and to improved energy efficiency; whereas the EU Homelessness Strategy should contribute to this agenda;J. | arvestades, et Regioonide Komitee on esitanud Euroopa sotsiaalelamumajanduse tegevuskava eesmärgiga koordineerida sotsiaaleluasemete rahastamise, struktuurifondide kasutamise ja energiatõhususe suurendamise meetmeid; arvestades, et ELi kodutuse kaotamise strateegia peaks aitama seda tegevuskava täita;
1. | Urges Member States to make progress towards the goal of ending street homelessness by 2015;1. | nõuab liikmesriikidelt tulemuslikku tegutsemist, et kaotada 2015. aastaks tänavakodutus;
2. | Calls for the development of an ambitious, integrated EU strategy, underpinned by national and regional strategies with the long-term aim of ending homelessness within the broader social inclusion framework;2. | nõuab, et töötataks välja ambitsioonikas ja terviklik ELi strateegia ning seda toetavad riiklikud ja piirkondlikud strateegiad, mille pikaajaline eesmärk laiemas sotsiaalse kaasatuse raamistikus on kodutuse kaotamine;
3. | Calls on the Commission to establish a working group for an EU homelessness strategy and to involve all stakeholders in the fight against homelessness, including national, regional and local policy-makers, researchers, NGO homeless service providers, people experiencing homelessness and neighbouring sectors such as housing, employment and health;3. | palub komisjonil moodustada ELi kodutuse kaotamise strateegia töörühm ning kaasata võitlusse kodutuse vastu kõik sidusrühmad, sealhulgas riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi poliitikakujundajad, teadlased, kodututele teenuseid osutavad vabaühendused, kodutud ning kodutuse probleemiga lähedalt kokkupuutuvate sektorite, nagu elamumajandus, tööhõive ja tervishoid, esindajad;
4. | Calls for the European Typology of Homelessness and Housing Exclusion (ETHOS) to be taken into consideration in developing an EU strategy; calls on the Social Protection Committee and its indicators sub-group to promote agreement amongst Member States on applying this definition; calls on EUROSTAT to collect EU homelessness data in the framework of the European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC);4. | nõuab, et ELi strateegia väljatöötamisel võetaks arvesse Euroopa kodutuse ja eluasemelt tõrjutuse tüpoloogiat (ETHOS); palub sotsiaalkaitsekomiteel ja selle näitajate töörühmal aidata saavutada liikmesriikide vahel kokkulepet selle liigituse rakendamise kohta; palub Eurostatil koguda andmeid ELi kodutuse kohta Euroopa Liidu tulu ja elutingimusi käsitleva statistika raames;
5. | Calls for a framework, agreed by the Commission and the Member States for monitoring the development of national and regional homelessness strategies, as a central element of the EU homelessness strategy; calls in this context for an annual or bi-annual reporting strategy to report on progress;5. | nõuab, et komisjon ja liikmesriigid lepiksid ELi kodutuse kaotamise strateegia ühe keskse elemendina kokku riiklike ja piirkondlike kodutuse kaotamise strateegiate jälgimise raamistiku; nõuab sellega seoses aruandluse strateegia väljatöötamist, mille alusel kord aastas või kaks korda aastas antaks aru saavutatud tulemustest;
6. | Considers that the following key elements of homelessness strategies (put forward by the 2010 Joint Report on Social Protection and Social Inclusion) should be monitored and reported upon: | — | clear targets, particularly relating to the prevention of homelessness; a reduction in its duration; a reduction in the most severe forms of homelessness; the improvement of the quality of services for homeless people and access to affordable housing, | — | an integrated approach covering all relevant policy fields, | — | proper governance, | — | proper data collection, | — | a strong housing dimension, | — | taking account of changing profiles of the homeless population, and particularly the impact of migration;6. | on seisukohal, et jälgimise ja aruandluse alla peaksid kuuluma kodutuse kaotamise strateegiate alljärgnevad põhielemendid (need on esitatud 2010. aasta ühisraportis sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse kohta): | — | selged eesmärgid, sealhulgas eriti kodutuse ennetamisega seotud eesmärgid; kodutuse juhtumite kestuse vähendamine; kodutuse raskeimate vormide esinemise vähendamine; kodututele mõeldud teenuste kvaliteedi tõstmine ja soodsa hinnaga eluasemete kättesaadavamaks muutmine, | — | terviklik, kõiki asjaomaseid poliitikavaldkondi hõlmav lähenemisviis, | — | nõuetekohane juhtimine, | — | nõuetekohane andmete kogumine, | — | eluaseme tähtsustamise poliitika, | — | kodutu rahvastikuosa profiilimuutuste ja eeskätt migratsiooni arvessevõtmine;
7. | Calls specifically for this monitoring framework to address the progress of the Member States towards ending street homelessness and ending long-term homelessness;7. | nõuab rõhutatult, et selles jälgimisraamistikus pöörataks tähelepanu liikmesriikide saavutustele tänavakodutuse ja pikaajalise kodutuse kaotamisel;
8. | Calls for an EU homelessness strategy to go beyond monitoring and reporting and deliver a package of activities to support the development and sustainment of effective national and regional homelessness strategies;8. | nõuab, et ELi kodutuse kaotamise strateegia ei piirduks jälgimise ja aruandlusega, vaid sisaldaks tegevuspaketti, millega toetataks tulemuslike riiklike ja piirkondlike kodutuse kaotamise strateegiate väljatöötamist ja täitmist;
9. | Calls for a strong research agenda in order to develop knowledge and understanding in the framework of an EU homelessness strategy, and ongoing mutual learning and transnational exchange on key issues in the fight against homelessness;9. | nõuab ELi kodutuse kaotamise strateegiasse tugevat teadusuuringute kava, et parandada probleemide tundmist ja mõistmist, ning nõuab, et kodutusevastase võitluse põhiküsimustes jätkataks üksteiselt õppimist ja riikidevahelist kogemuste vahetamist;
10. | Calls for a specific focus on ‘housing-led’ approaches under the social innovation strand of the European Platform against Poverty and Social Exclusion in order to strengthen the evidence base on effective combinations of housing and floating support for formerly homeless people and inform evidence-based practice and policy development;10. | nõuab, et vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammi sotsiaalse innovatsiooni suunal pöörataks erilist tähelepanu eluasemepõhistele meetmetele, et tugevamini tõendada eluaseme ja ajutise toimetulekutoetuse kombineerimise tulemuslikkust endiste kodutute puhul ning tõendatud teabega mõjutada tavade ja poliitika kujundamist;
11. | Calls for an EU homelessness strategy to focus on the promotion of quality services for homeless people and urges the Commission to develop a voluntary quality framework as stipulated in the Communication on the European Poverty Platform;11. | nõuab, et ELi kodutuse kaotamise strateegias pandaks rõhku kvaliteetsete teenuste pakkumisele kodututele, ning nõuab, et komisjon töötaks välja vabatahtliku kvaliteediraamistiku, nagu on nõutud vaesuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammi käsitlevas teatises;
12. | Calls for the development of strong links between the EU homelessness strategy and EU funding streams – especially from the Structural Funds; calls upon the Commission to promote the use of the ERDF financing facility also for housing for marginalised groups to address homelessness in the different EU Member States;12. | nõuab, et kujundataks välja tugevad sidemed ELi kodutuse kaotamise strateegia ja ELi rahastamisvahendite, eeskätt struktuurifondide kaudu toimuva rahastamise vahel; kutsub komisjoni üles edendama Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastamisvahendi kasutamist ka tõrjutud elanikkonnarühmade eluasemevajaduse rahuldamiseks, et aidata kodutuid ELi eri liikmesriikides;
13. | Calls for homelessness to be mainstreamed across relevant policy domains as an aspect of the fight against poverty and social exclusion;13. | nõuab, et kodutuse kaotamine võetaks vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse osana kõikidesse asjaomastesse poliitikavaldkondadesse;
14. | Considers that an EU Homelessness Strategy should fully respect the Lisbon Treaty, which stipulates ‘the essential role and the wide discretion of national, regional and local authorities in providing, commissioning and organising services of general economic interest as closely as possible to the needs of the users’; considers that it is up to the Member States to define the remits of affordable and social housing and that an EU Homelessness Strategy should be fully compliant with the social housing policy of Member States, which legally enshrines the principle of promoting the social mix and fighting social segregation;14. | on seisukohal, et ELi kodutuse kaotamise strateegias tuleks täiel määral respekteerida Lissaboni lepingut, milles on sätestatud „riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste oluline roll ja laiaulatuslik suvaõigus osutada, tellida ja korraldada üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid nii palju kui võimalik vastavalt kasutajate vajadustele”; on seisukohal, et liikmesriikide ülesanne on kindlaks määrata soodsa hinnaga eluasemete ja sotsiaalelamumajanduse raamtingimused ning et ELi kodutuse kaotamise strateegia peaks olema täielikult kooskõlas liikmesriikide sotsiaalelamupoliitikaga, milles oleks õiguslikult tagatud sotsiaalse mitmekesisuse põhimõte ja sotsiaalse eraldatuse vastu võitlemise põhimõte;
15. | Urges the EU Agency for Fundamental Rights (FRA) to work more on the implications of extreme poverty and social exclusion in terms of access to and enjoyment of fundamental rights, bearing in mind that the fulfilment of the right to housing is critical for the enjoyment of a full range of other rights, including political and social rights;15. | nõuab, et ELi Põhiõiguste Amet pööraks rohkem tähelepanu äärmusliku vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse tagajärgedele, pidades silmas põhiõiguste kättesaadavust ja tegelikku kasutamist ning võttes arvesse, et eluasemeõiguse tagamine on ülimalt tähtis kõikide muude õiguste, sealhulgas poliitiliste ja sotsiaalsete õiguste kasutamise seisukohalt;
16. | Urges the Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council to discuss how to develop an EU homelessness strategy;16. | nõuab, et ELi kodutuse kaotamise strateegia väljatöötamist arutataks tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogus;
17. | Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the Committee of the Regions, the European Economic and Social Committee, the Social Protection Committee and the Council of Europe.17. | teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Regioonide Komiteele, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, sotsiaalkaitsekomiteele ja Euroopa Nõukogule.
(1)  OJ C 259 E, 29.10.2009, p. 19.(1)  ELT C 259 E, 29.10.2009, lk 19.
(2)  Texts adopted, P7_TA(2010)0499.(2)  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0499.