?

25.11.2004    | EN | Official Journal of the European Union | L 349/125.11.2004    | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 349/1
COUNCIL REGULATION (EC) No 2007/2004NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2007/2004,
of 26 October 200426. oktoober 2004,
establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European UnionEuroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Articles 62(2)(a) and 66 thereof,võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 62 lõike 2 punkti a ja artiklit 66,
Having regard to the proposal from the Commission,võttes arvesse komisjoni ettepanekut,
Having regard to the opinion of the European Parliament (1),võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)
Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (2),võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, (2)
Whereas:ning arvestades järgmist:
(1) | Community policy in the field of the EU external borders aims at an integrated management ensuring a uniform and high level of control and surveillance, which is a necessary corollary to the free movement of persons within the European Union and a fundamental component of an area of freedom, security and justice. To this end, the establishment of common rules on standards and procedures for the control of external borders is foreseen.(1) | Ühenduse poliitika eesmärk EL välispiiri valdkonnas on ühendatud juhtimine, mis tagab ühetaolise ja kõrgetasemelise kontrolli ja valve Euroopa Liidus isikute vaba liikumise üle ning mis on vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala üks oluline osa. Selleks on ette nähtud välispiiri kontrolli normide ja korra kohta ühiste eeskirjade kehtestamine.
(2) | The efficient implementation of the common rules calls for increased coordination of the operational cooperation between the Member States.(2) | Ühiste eeskirjade tõhusaks rakendamiseks on vaja liikmesriikide vahelist operatiivkoostööd rohkem koordineerida.
(3) | Taking into account the experiences of the External Borders Practitioners’ Common Unit, acting within the Council, a specialised expert body tasked with improving the coordination of operational cooperation between Member States in the field of external border management should therefore be established in the shape of a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (hereinafter referred to as the Agency).(3) | Võttes arvesse nõukogus tegutseva välispiiriga tegelevate isikute ühise üksuse kogemust, tuleks asutada spetsiaalne eksperdiasutus Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuurina (edaspidi “agentuur”), mille ülesandeks on tõhustada liikmesriikide vahelise operatiivkoostöö koordineerimist välispiiril.
(4) | The responsibility for the control and surveillance of external borders lies with the Member States. The Agency should facilitate the application of existing and future Community measures relating to the management of external borders by ensuring the coordination of Member States’ actions in the implementation of those measures.(4) | Liikmesriikidel on välispiiri kontrolli ja valve volitused. Agentuur peaks hõlbustama välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimist käsitlevate olemasolevate ja tulevaste ühenduse meetmete rakendamist, tagades liikmesriikide tegevuse koordineerimise nimetatud meetmete rakendamisel.
(5) | Effective control and surveillance of external borders is a matter of the utmost importance to Member States regardless of their geographical position. Accordingly, there is a need for promoting solidarity between Member States in the field of external border management. The establishment of the Agency, assisting Member States with implementing the operational aspects of external border management, including return of third-country nationals illegally present in the Member States, constitutes an important step in this direction.(5) | Välispiiri tõhus kontroll ja valve on liikmesriikidele äärmiselt tähtis olenemata nende geograafilisest asukohast. Sellest tulenevalt on vaja edendada liikmesriikidevahelist solidaarsust välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimisel. Liikmesriike nende välispiiril tehtava operatiivtöö aspektide rakendamisel, sealhulgas ebaseaduslikult liikmesriikides elavate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel abistava agentuuri asutamine on oluline samm selles suunas.
(6) | Based on a common integrated risk analysis model, the Agency should carry out risk analyses in order to provide the Community and the Member States with adequate information to allow for appropriate measures to be taken or to tackle identified threats and risks with a view to improving the integrated management of external borders.(6) | Agentuur peaks ühise integreeritud riskianalüüsi mudeli põhjal tegema riskianalüüse, et anda ühendusele ja liikmesriikidele piisavalt teavet, mis võimaldaks võtta asjakohaseid meetmeid või kõrvaldada tuvastatud ohud ja riskid välispiiri ühendatud juhtimise parandamiseks.
(7) | The Agency should provide training at European level for national instructors of border guards and additional training and seminars related to control and surveillance at external borders and removal of third-country nationals illegally present in the Member States for officers of the competent national services. The Agency may organise training activities in cooperation with Member States on their territory.(7) | Agentuur peaks korraldama Euroopa tasandil piirivalvurite riiklike juhendajate väljaõpet ning lisakoolitust ja seminare siseriiklike pädevate teenistuste ametnikele välispiiri kontrolli ja valve ning ebaseaduslikult liikmesriikides elavate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmise kohta. Agentuur võib korraldada koolitustegevust koostöös liikmesriikidega nende territooriumil.
(8) | The Agency should follow up on the developments in scientific research relevant for its field and disseminate this information to the Commission and to the Member States.(8) | Agentuur peaks jälgima oma tegevusvaldkonna teadusuuringute arengut ning edastama selle teabe komisjonile ja liikmesriikidele.
(9) | The Agency should manage lists of technical equipment provided by the Member States, thereby contributing to the ‘pooling’ of material resources.(9) | Agentuur peaks haldama liikmesriikide esitatud tehniliste seadmete nimekirju, toetades sel viisil seadmete ühiskasutust.
(10) | The Agency should also support Member States in circumstances requiring increased technical and operational assistance at external borders.(10) | Agentuur peaks samuti toetama liikmesriike olukorras, mil välispiiril on vaja tõhustatud tehnilist ja operatiivabi.
(11) | In most Member States, the operational aspects of return of third-country nationals illegally present in the Member States fall within the competencies of the authorities responsible for controlling external borders. As there is a clear added value in performing these tasks at European level, the Agency should, subject to the Community return policy, accordingly provide the necessary assistance for organising joint return operations of Member States and identify best practices on the acquisition of travel documents and the removal of third-country nationals illegally present in the territories of the Member States.(11) | Enamikus liikmesriikides on ebaseaduslikult liikmesriikides elavate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmise operatiivaspektid välispiiri kontrolli eest vastutavate ametiasutuste pädevuses. Kuna nimetatud ülesannete täitmisel Euroopa tasandil on selge lisandväärtus, peaks agentuur ühenduse tagasisaatmispoliitika kohaselt pakkuma vajalikku abi liikmesriikide ühiste tagasisaatmisoperatsioonide korraldamiseks ning tegema kindlaks reisidokumentide omandamise ja ebaseaduslikult liikmesriikides elavate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmise head tavad.
(12) | For the purpose of fulfilling its mission and to the extent required for the accomplishment of its tasks, the Agency may cooperate with Europol, the competent authorities of third countries and the international organisations competent in matters covered by this Regulation in the framework of working arrangements concluded in accordance with the relevant provisions of the Treaty. The Agency should facilitate the operational cooperation between Member States and third countries in the framework of the external relations policy of the European Union.(12) | Agentuur võib oma eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks teha vajalikul määral koostööd Europoli, kolmandate riikide pädevate ametiasutuste ja käesoleva määrusega reguleeritavas valdkonnas pädevate rahvusvaheliste organisatsioonidega nendega kokkulepitud töökorra raames ning asutamislepingu asjakohaste sätete kohaselt. Agentuur peaks hõlbustama liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelist operatiivkoostööd Euroopa Liidu välispoliitika raames.
(13) | Building upon the experiences of the External Borders Practitioners’ Common Unit and the operational and training centres specialised in the different aspects of control and surveillance of land, air and maritime borders respectively, which have been set up by Member States, the Agency may itself create specialised branches responsible for dealing with land, air and maritime borders.(13) | Toetudes välispiiriga tegelevate isikute ühise üksuse ning liikmesriikide asutatud maa-, õhu- ja merepiiri kontrolli ja valve eri aspektidele spetsialiseerunud operatiiv- ja koolituskeskuste kogemustele, võib agentuur ka ise asutada maa-, õhu- ja merepiiriküsimustega tegelevad spetsialiseerunud üksused.
(14) | The Agency should be independent as regards technical matters and have legal, administrative and financial autonomy. To that end, it is necessary and appropriate that it should be a Community body having legal personality and exercising the implementing powers, which are conferred upon it by this Regulation.(14) | Agentuur peaks tehnilistes küsimustes olema sõltumatu ning õiguslikult, halduslikult ja rahanduslikult iseseisev. Selleks on vajalik ja asjakohane, et tegemist oleks ühenduse asutusega, kes on juriidiline isik ja kes kasutaks talle käesoleva määrusega määratud rakendusvolitusi.
(15) | The Commission and the Member States should be represented within a Management Board in order to control effectively the functions of the Agency. The Board should, where possible, consist of the operational heads of the national services responsible for border guard management or their representatives. This Board should be entrusted with the necessary powers to establish the budget, verify its execution, adopt the appropriate financial rules, establish transparent working procedures for decision making by the Agency and appoint the Executive Director and his/her deputy.(15) | Komisjon ja liikmesriigid peaksid olema esindatud haldusnõukogus, et tõhusalt kontrollida ameti toimimist. Haldusnõukogu peaks võimaluse korral koosnema piirivalve juhtimise eest vastutavate riiklike teenistuste operatiivjuhtidest või nende esindajatest. Nimetatud nõukogule tuleks anda ka vajalikud volitused koostada eelarvet, kontrollida selle täitmist, võtta vastu vajalikke finantseeskirju, kehtestada läbipaistev töökord ameti otsuste tegemiseks ning määrata tegevdirektor ja tema asetäitja.
(16) | In order to guarantee the full autonomy and independence of the Agency, it should be granted an autonomous budget whose revenue comes essentially from a contribution from the Community. The Community budgetary procedure should be applicable as far as the Community contribution and any other subsidies chargeable to the general budget of the European Union are concerned. The auditing of accounts should be undertaken by the Court of Auditors.(16) | Agentuuri täieliku iseseisvuse ja sõltumatuse tagamiseks on tarvis sellele luua oma eelarve, mille peamise tulu moodustab ühenduse osamaks. Ühenduse eelarvemenetlust tuleks kohaldada ühenduse osamaksu ja võimalike muude subsiidiumide suhtes, mida makstakse Euroopa Liidu üldeelarvest. Raamatupidamisarvestust peaks auditeerima kontrollikoda.
(17) | Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) (3) should apply without restriction to the Agency, which should accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) (4).(17) | Agentuurile tuleks piiranguteta kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta (3) ning ta peaks ühinema Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ühenduste Komisjoni 25. mai 1999. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) sisejuurdluste kohta. (4)
(18) | Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents (5) should apply to the Agency.(18) | Agentuuri suhtes peaks kehtima Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentide avalikkusele kättesaadavuse kohta. (5)
(19) | Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data (6) applies to the processing of personal data by the Agency.(19) | Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (6) kehtib isikuandmete töötlemisel agentuuris.
(20) | The development of the policy and legislation on external border control and surveillance remains a responsibility of the EU institutions, in particular the Council. Close coordination between the Agency and these institutions should be guaranteed.(20) | Välispiiri kontrolli ja valve poliitika ja õigusaktide väljatöötamise eest vastutavad edaspidi EL institutsioonid, eelkõige nõukogu. Tuleks tagada agentuuri ja asjaomaste EL institutsioonide tihe koostöö.
(21) | Since the objectives of this Regulation, namely the need for creating an integrated management of operational cooperation at the external borders of the Member States of the European Union, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.(21) | Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt vajadust Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö ühendatud juhtimise järele, ei suuda liikmesriigid täielikult saavutada seetõttu, et üksinda tegutsedes ei suuda nad tagada koostööd ja koordineerimist, ning seda võib paremini saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus vastu võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Asutamislepingu artiklis 5 sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus kaugemale sellest, kui on vaja selle eesmärgi saavutamiseks.
(22) | This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised by Article 6(2) of the Treaty on European Union and reflected in the Charter of Fundamental Rights of the European Union.(22) | Käesolev määrus austab põhiõigusi ja järgib põhimõtteid, mida tunnustatakse Euroopa Liidu asutamislepingu artikli 6 lõikes 2 ja mis on kajastatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas.
(23) | As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of the Schengen acquis within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen acquis, which fall within the area referred to in Article 1, point A of Council Decision 1999/437/EC (7) on certain arrangements for the application of that Agreement. Consequently, delegations of the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway should participate as members of the Management Board of the Agency, albeit with limited voting rights. In order to determine the further modalities allowing for the full participation of the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway in the activities of the Agency, a further arrangement should be concluded between the Community and these States.(23) | Islandi ja Norra puhul kujutab käesolev määrus endast Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel nimetatud kahe riigi Schengeni acquis’ rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises osalemise kohta sõlmitud lepingu tähenduses nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, mis on seotud nõukogu otsuse 1999/437/EÜ (7) artikli 1 punktis A osutatud kõnealuse lepingu teatavate rakenduskorra valdkondadega. Seega peaksid Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi delegatsioonid osalema liikmetena agentuuri haldusnõukogus, kuigi piiratud hääleõigusega. Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi edasist täielikku osalemist agentuuri tegevuses võimaldava korra määramiseks tuleb ühenduse ja nimetatud riikide vahel sõlmida täiendav kokkulepe.
(24) | In accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of Denmark annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European Community, Denmark is not taking part in the adoption of this Regulation and is not bound by it, or subject to its application. Given that this Regulation builds upon the Schengen acquis under the provisions of Title IV of Part Three of the Treaty establishing the European Community, Denmark should, in accordance with Article 5 of the said Protocol, decide within a period of six months after the Council has adopted this Regulation whether it will implement it in its national law or not.(24) | Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva määruse vastuvõtmisel, mistõttu see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele. Arvestades, et käesolev määrus arendab edasi Schengeni acquis’d Euroopa Ühenduse asutamislepingu kolmanda osa IV jaotise alusel, peaks Taani otsustama kõnealuse protokolli artikli 5 kohaselt kuue kuu jooksul alates käesoleva määruse vastuvõtmisest nõukogu poolt, kas ta rakendab seda oma siseriiklikus õiguses või mitte.
(25) | This Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis in which the United Kingdom does not take part, in accordance with Council Decision 2000/365/EC of 29 May 2000 concerning the request of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to take part in some of the provisions of the Schengen acquis (8). The United Kingdom is therefore not taking part in its adoption and is not bound by it or subject to its application.(25) | Käesolev määrus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles ei osale Ühendkuningriik vastavalt nõukogu 29. mai 2000. aasta otsusele 2000/365/EÜ Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta võtta osa mõnedest Schengeni acquis’ sätetest. (8) Seetõttu ei osale Ühendkuningriik selle vastuvõtmisel, see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele.
(26) | This Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen acquis in which Ireland does not take part, in accordance with Council Decision 2002/192/EC of 28 February 2002 concerning Ireland’s request to take part in some of the provisions of the Schengen acquis (9). Ireland is therefore not taking part in its adoption and is not bound by it or subject to its application.(26) | Käesolev määrus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles Iirimaa ei osale vastavalt nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsusele 2002/192/EÜ Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes. (9) Seetõttu ei osale Iirimaa selle vastuvõtmisel, see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele.
(27) | The Agency should facilitate the organisation of operational actions in which the Member States may avail themselves of the expertise and facilities which Ireland and the United Kingdom may be willing to offer, in accordance with modalities to be decided on a case-by-case basis by the Management Board. To that end, representatives of Ireland and the United Kingdom should be invited to attend all the meetings of the Management Board in order to allow them to participate fully in the deliberations for the preparation of such operational actions.(27) | Agentuur peaks soodustama, iga üksikjuhtumi puhul haldusnõukogu poolt eraldi kehtestatava korra kohaselt, operatiivtegevuste korraldamist, mille käigus liikmesriigid võivad kasutada oskusi ja vahendeid, mida Iirimaa ja Ühendkuningriik võivad soovida pakkuda. Selleks peaksid Iirimaa ja Ühendkuningriigi esindajad olema kutsutud osa võtma haldusnõukogu koosolekutest, võimaldamaks neil täies mahus osaleda nimetatud operatiivtegevusi ettevalmistavatel aruteludel.
(28) | A controversy exists between the Kingdom of Spain and the United Kingdom on the demarcation of the borders of Gibraltar.(28) | Hispaania Kuningriigi ja Ühendkuningriigi vahel on vaidlus Gibraltari piiride määratlemisel.
(29) | The suspension of the applicability of this Regulation to the borders of Gibraltar does not imply any change in the respective positions of the States concerned,(29) | Käesoleva määruse kohaldamise peatamine Gibraltari piiride suhtes ei muuda asjaomaste riikide vastavaid seisukohti,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
CHAPTER II PEATÜKK
SUBJECT MATTERSISU
Article 1Artikkel 1
Establishment of the AgencyAgentuuri asutamine
1.   A European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (the Agency) is hereby established with a view to improving the integrated management of the external borders of the Member States of the European Union.1.   Asutatakse Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (edaspidi “agentuur”), mille ülesanne on Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiri ühendatud juhtimise parandamine.
2.   While considering that the responsibility for the control and surveillance of external borders lies with the Member States, the Agency shall facilitate and render more effective the application of existing and future Community measures relating to the management of external borders. It shall do so by ensuring the coordination of Member States’ actions in the implementation of those measures, thereby contributing to an efficient, high and uniform level of control on persons and surveillance of the external borders of the Member States.2.   Kuigi välispiiri kontrolli ja valve eest vastutavad liikmesriigid, hõlbustab ja kergendab agentuur välispiiri haldamist käsitlevate ühenduse olemasolevate ja tulevaste meetmete tõhusamat rakendamist. Selleks tagab ta liikmesriikide tegevuse koordineerimise nimetatud meetmete rakendamisel, andes oma panuse isikute kontrolli ja liikmesriikide välispiiri valve tõhusa, kõrge ja ühetaolise taseme saavutamiseks.
3.   The Agency shall also provide the Commission and the Member States with the necessary technical support and expertise in the management of the external borders and promote solidarity between Member States.3.   Samuti annab agentuur komisjonile ja liikmesriikidele välispiiri haldamises vajalikku tehnilist abi ja kogemusi ning edendab liikmesriikidevahelist solidaarsust.
4.   For the purposes of this Regulation, references to the external borders of the Member States shall mean the land and sea borders of the Member States and their airports and seaports, to which the provisions of Community law on the crossing of external borders by persons apply.4.   Käesolevas määruses tähendavad viited liikmesriikide välispiirile liikmesriikide maa- ja merepiiri ning nende lennujaamu ja meresadamaid, mille suhtes kehtivad need ühenduse õiguse sätted, mis käsitlevad välispiiri ületamist isikute poolt.
CHAPTER IIII PEATÜKK
TASKSÜLESANDED
Article 2Artikkel 2
Main tasksPeamised ülesanded
1.   The Agency shall perform the following tasks:1.   Agentuur täidab järgmisi ülesandeid:
(a) | coordinate operational cooperation between Member States in the field of management of external borders;a) | koordineerib liikmesriikidevahelist operatiivkoostööd välispiiri haldamisel;
(b) | assist Member States on training of national border guards, including the establishment of common training standards;b) | abistab liikmesriike piirivalvurite koolitamisel, sealhulgas ühiste õppestandardite väljatöötamisel;
(c) | carry out risk analyses;c) | teeb riskianalüüse;
(d) | follow up on the development of research relevant for the control and surveillance of external borders;d) | jälgib välispiiri kontrolli ja valve seisukohalt oluliste uuringute arengut;
(e) | assist Member States in circumstances requiring increased technical and operational assistance at external borders;e) | abistab liikmesriike olukorras, mil välispiiril on vaja tõhustatud tehnilist ja operatiivabi;
(f) | provide Member States with the necessary support in organising joint return operations.f) | annab liikmesriikidele vajalikku abi ühiste tagasisaatmisoperatsioonide korraldamiseks.
2.   Without prejudice to the competencies of the Agency, Member States may continue cooperation at an operational level with other Member States and/or third countries at external borders, where such cooperation complements the action of the Agency.2.   Ilma et see piiraks agentuuri volitusi, võivad liikmesriigid jätkata välispiiril operatiivkoostööd teiste liikmesriikide ja/või kolmandate riikidega, kui selline koostöö täiendab agentuuri tegevust.
Member States shall refrain from any activity which could jeopardise the functioning of the Agency or the attainment of its objectives.Liikmesriigid hoiduvad tegevusest, mis võiks ohustada agentuuri toimimist või tema eesmärkide saavutamist.
Member States shall report to the Agency on these operational matters at the external borders outside the framework of the Agency.Liikmesriigid teatavad agentuurile väljaspool agentuuri välispiiril toimuvast operatiivtegevusest.
Article 3Artikkel 3
Joint operations and pilot projects at external bordersVälispiiril tehtavad ühisoperatsioonid ja katseprojektid
1.   The Agency shall evaluate, approve and coordinate proposals for joint operations and pilot projects made by Member States.1.   Agentuur hindab liikmesriikide esitatud ettepanekuid ühisoperatsioonide ja katseprojektide kohta, kiidab need heaks ja koordineerib neid.
The Agency may itself, and in agreement with the Member State(s) concerned, launch initiatives for joint operations and pilot projects in cooperation with Member States.Agentuur võib ise ja kokkuleppel asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikidega välja tulla algatustega ühisoperatsioonide ja katseprojektide tegemiseks koostöös liikmesriikidega.
It may also decide to put its technical equipment at the disposal of Member States participating in the joint operations or pilot projects.Agentuur võib samuti anda oma tehnilised seadmed ühisoperatsioonides või katseprojektides osalevate liikmesriikide käsutusse.
2.   The Agency may operate through its specialised branches provided for in Article 16, for the practical organisation of joint operations and pilot projects.2.   Agentuur võib ühisoperatsioonide ja katseprojektide praktiliseks korraldamiseks tegutseda artiklis 16 ettenähtud spetsialiseerunud üksuste kaudu.
3.   The Agency shall evaluate the results of the joint operations and pilot projects and make a comprehensive comparative analysis of those results with a view to enhancing the quality, coherence and efficiency of future operations and projects to be included in its general report provided for in Article 20(2)(b).3.   Agentuur hindab ühisoperatsioonide ja katseprojektide tulemusi ning koostab artikli 20 lõike 2 punktis b sätestatud tulemuste põhjaliku võrdleva analüüsi, mis lisatakse agentuuri aastaaruandesse, et tõhustada tulevaste operatsioonide ja projektide kvaliteeti, järjepidevust ja tõhusust.
4.   The Agency may decide to co-finance the operations and projects referred to in paragraph 1, with grants from its budget in accordance with the financial rules applicable to the Agency.4.   Agentuur võib tema suhtes kohaldatavate finantseeskirjade kohaselt otsustada kaasrahastada eelarveliste toetustega lõikes 1 nimetatud operatsioone ja projekte.
Article 4Artikkel 4
Risk analysisRiskianalüüs
The Agency shall develop and apply a common integrated risk analysis model.Agentuur töötab välja ja rakendab ühise integreeritud riskianalüüsi mudeli.
It shall prepare both general and tailored risk analyses to be submitted to the Council and the Commission.Agentuur koostab nii üldisi kui ka erivajadustele kohandatud riskianalüüse, mis esitatakse nõukogule ja komisjonile.
The Agency shall incorporate the results of a common integrated risk analysis model in its development of the common core curriculum for border guards’ training referred to in Article 5.Agentuur kasutab ühise integreeritud riskianalüüsi mudeli tulemusi artiklis 5 osutatud piirivalvurite koolituse põhikoolituse õppekava väljatöötamisel.
Article 5Artikkel 5
TrainingKoolitus
The Agency shall establish and further develop a common core curriculum for border guards’ training and provide training at European level for instructors of the national border guards of Member States.Agentuur töötab välja ja arendab piirivalvurite koolituse põhikoolituse õppekava ning korraldab liikmesriikide piirivalvurite koolitajate väljaõpet Euroopa tasandil.
The Agency shall also offer additional training courses and seminars on subjects related to the control and surveillance of the external borders and return of third country nationals for officers of the competent national services of Member States.Agentuur pakub samuti lisakoolitust ja seminare liikmesriikide siseriiklike pädevate teenistuste ametnikele välispiiri kontrolli ja valve ning kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisega seotud teemadel.
The Agency may organise training activities in cooperation with Member States on their territory.Agentuur võib korraldada koolitustegevust koostöös liikmesriikidega nende territooriumil.
Article 6Artikkel 6
Follow-up to researchUuringute jälgimine
The Agency shall follow up on the developments in research relevant for the control and surveillance of external borders and disseminate this information to the Commission and the Member States.Agentuur jälgib välispiiri kontrolli ja valve seisukohalt oluliste teadusuuringute arengut ning edastab selle teabe komisjonile ja liikmesriikidele.
Article 7Artikkel 7
Management of technical equipmentTehniliste seadmete haldamine
The Agency shall set up and keep centralised records of technical equipment for control and surveillance of external borders belonging to Member States, which they, on a voluntary basis and upon request from another Member State, are willing to put at the disposal of that Member State for a temporary period following a needs and risks analysis carried out by the Agency.Agentuur seab sisse keskregistri liikmesriikidele kuuluvatest tehnilistest seadmetest, mida kasutatakse välispiiri kontrolliks ja valveks ning mida liikmesriigid vabatahtlikult ja teise liikmesriigi taotlusel on nõus pärast agentuuri tehtud vajadus- ja riskianalüüsi ajutiselt selle liikmesriigi käsutusse andma, ning peab seda registrit.
Article 8Artikkel 8
Support to Member States in circumstances requiring increased technical and operational assistance at external bordersAbi liikmesriikidele olukorras, mil välispiiril on vaja tõhustatud tehnilist ja operatiivabi
1.   Without prejudice to Article 64(2) of the Treaty, one or more Member States confronted with circumstances requiring increased technical and operational assistance when implementing their obligations with regard to control and surveillance of external borders may request the Agency for assistance. The Agency can organise the appropriate technical and operational assistance for the requesting Member State(s).1.   Ilma et see piiraks asutamislepingu artikli 64 lõike 2 kohaldamist, võivad üks või mitu liikmesriiki paluda agentuuri abi, kui ilmnevad asjaolud, mis nõuavad nende välispiiri kontrolli- ja valvekohustuste täitmiseks tõhustatud tehnilist ja operatiivabi. Agentuur võib taotluse esitanud liikmesriigile või liikmesriikidele pakkuda asjaomast tehnilist ja operatiivabi.
2.   Under the circumstances referred to in paragraph 1, the Agency can:2.   Lõikes 1 osutatud asjaolude korral võib agentuur:
(a) | assist on matters of coordination between two or more Member States with a view to tackling the problems encountered at external borders;a) | osutada abi kahe või enama liikmesriigi vahelistes koordinatsiooniküsimustes, et lahendada välispiiril tekkinud probleemid;
(b) | deploy its experts to support the competent national authorities of the Member State(s) involved for the appropriate duration.b) | lähetada oma eksperte, abistamaks asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide pädevaid ametiasutusi kohase ajaperioodi jooksul.
3.   The Agency may acquire technical equipment for control and surveillance of external borders to be used by its experts for the duration of the deployment in the Member State(s) in question.3.   Agentuur võib omandada välispiiri kontrolliks ja valveks vajalikke tehnilisi seadmeid, mida tema eksperdid asjaomases liikmesriigis või asjaomastes liikmesriikides lähetuse ajal kasutavad.
Article 9Artikkel 9
Return cooperationKoostöö tagasisaatmise osas
1.   Subject to the Community return policy, the Agency shall provide the necessary assistance for organising joint return operations of Member States. The Agency may use Community financial means available in the field of return.1.   Agentuur pakub, vastavalt ühenduse tagasisaatmispoliitikale, liikmesriikide ühiste tagasisaatmisoperatsioonide tegemiseks vajalikku abi. Agentuur võib kasutada olemasolevaid ühenduse tagasisaatmispoliitika rahalisi vahendeid.
2.   The Agency shall identify best practices on the acquisition of travel documents and the removal of illegally present third-country nationals.2.   Agentuur teeb kindlaks reisidokumentide omandamise ja ebaseaduslikult liikmesriikides elavate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmise head tavad.
Article 10Artikkel 10
Exercise of executive powersTäidesaatva võimu teostamine
Exercise of executive powers by the Agency’s staff and the Member States’ experts acting on the territory of another Member State shall be subject to the national law of that Member State.Agentuuri töötajate ja liikmesriikide ekspertide poolt teise liikmesriigi territooriumil täidesaatva võimu teostamise suhtes kohaldatakse asjaomase liikmesriigi siseriiklikku õigust.
Article 11Artikkel 11
Information exchange systemsTeabevahetussüsteemid
The Agency may take all necessary measures to facilitate the exchange of information relevant for its tasks with the Commission and the Member States.Agentuur võib võtta kõik vajalikud meetmed, et hõlbustada oma ülesannete seisukohalt olulise teabe vahetust komisjoni ja liikmesriikidega.
Article 12Artikkel 12
Cooperation with Ireland and the United KingdomKoostöö Iirimaa ja Ühendkuningriigiga
1.   The Agency shall facilitate operational cooperation of the Member States with Ireland and the United Kingdom in matters covered by its activities and to the extent required for the fulfilment of its tasks set out in Article 2(1).1.   Agentuur hõlbustab liikmesriikide operatiivkoostööd Iirimaa ja Ühendkuningriigiga tema tegevusega hõlmatud küsimustes ning määral, mis on vajalik tema artikli 2 lõikes 1 sätestatud ülesannete täitmiseks.
2.   Support to be provided by the Agency pursuant to Article 2(1)(f) shall cover the organisation of joint return operations of Member States in which Ireland or the United Kingdom, or both, also participate.2.   Abi, mida agentuur annab artikli 2 lõike 1 punkti f kohaselt, hõlmab liikmesriikide ühiste tagasisaatmisoperatsioonide korraldamist, milles osaleb ka Iirimaa või Ühendkuningriik või milles osalevad mõlemad.
3.   The application of this Regulation to the borders of Gibraltar shall be suspended until the date on which an agreement is reached on the scope of the measures concerning the crossing by persons of the external borders of the Member States.3.   Käesoleva määruse kohaldamine Gibraltari piiride suhtes peatatakse kuni kuupäevani, mil jõutakse kokkuleppele meetmete osas, mis käsitlevad isikute liikumist üle liikmesriikide välispiiri.
Article 13Artikkel 13
Cooperation with Europol and international organisationsKoostöö Europoli ja rahvusvaheliste organisatsioonidega
The Agency may cooperate with Europol and the international organisations competent in matters covered by this Regulation in the framework of working arrangements concluded with those bodies, in accordance with the relevant provisions of the Treaty and the provisions on the competence of those bodies.Agentuur võib teha koostööd Europoli ja käesoleva määrusega hõlmatud küsimustes pädevate rahvusvaheliste organisatsioonidega nendega kokkulepitud töökorra raames ning vastavalt asutamislepingu asjakohastele sätetele ja nimetatud asutuste pädevust käsitlevatele sätetele.
Article 14Artikkel 14
Facilitation of operational cooperation with third countries and cooperation with competent authorities of third countriesKolmandate riikidega ja kolmandate riikide pädevate asutustega tehtava operatiivkoostöö hõlbustamine
In matters covered by its activities and to the extent required for the fulfilment of its tasks, the Agency shall facilitate the operational cooperation between Member States and third countries, in the framework of the European Union external relations policy.Euroopa Liidu välissuhteid käsitleva poliitika raames peaks agentuur oma tegevusega hõlmatud küsimustes ja oma ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses hõlbustama liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelist operatiivkoostööd.
The Agency may cooperate with the authorities of third countries competent in matters covered by this Regulation in the framework of working arrangements concluded with these authorities, in accordance with the relevant provisions of the Treaty.Agentuur võib teha koostööd käesoleva määrusega hõlmatud küsimustes pädevate kolmandate riikide asutustega nendega kokkulepitud töökorra raames ning vastavalt asutamislepingu asjakohastele sätetele.
CHAPTER IIIIII PEATÜKK
STRUCTURESTRUKTUUR
Article 15Artikkel 15
Legal status and locationÕiguslik seisund ja asukoht
The Agency shall be a body of the Community. It shall have legal personality.Agentuur on ühenduse asutus. Agentuur on juriidiline isik.
In each of the Member States, the Agency shall enjoy the most extensive legal capacity accorded to legal persons under their laws. It may, in particular, acquire or dispose of movable and immovable property and may be party to legal proceedings.Agentuuril on igas liikmesriigis kõige laialdasem õigus- ja teovõime, mis vastavalt selle riigi seadustele antakse juriidilistele isikutele. Agentuur võib eelkõige omandada ja võõrandada vallas- ja kinnisvara ning olla kohtus hagejaks ja kostjaks.
The Agency shall be independent in relation to technical matters.Agentuur on tehnilistes küsimustes sõltumatu.
It shall be represented by its Executive Director.Agentuuri esindab tegevdirektor.
The seat of the Agency shall be decided by unanimity of the Council.Agentuuri asukoht määratakse nõukogu ühehäälse otsuse alusel.
Article 16Artikkel 16
Specialised branchesSpetsialiseerunud üksused
The Management Board of the Agency shall evaluate the need for, and decide upon the setting up of, specialised branches in the Member States, subject to their consent, taking into account that due priority should be given to the operational and training centres already established and specialised in the different aspects of control and surveillance of the land, air and maritime borders respectively.Agentuuri haldusnõukogu hindab spetsialiseerunud üksuste vajadust ja teeb otsuse nende asutamise kohta liikmesriikides nende nõusolekul, võttes arvesse, et eelistada tuleks olemasolevaid ning vastavalt maa-, õhu- ja merepiiride kontrolli ja valve erinevatele aspektidele spetsialiseerunud operatiiv- ja koolituskeskusi.
The specialised branches of the Agency shall develop best practices with regard to the particular types of external borders for which they are responsible. The Agency shall ensure the coherence and uniformity of such best practices.Agentuuri spetsialiseerunud üksused arendavad teatavate välispiiri liikide, mille eest nad on vastutavad, kontrolli ja valve häid tavasid. Agentuur tagab nimetatud heade tavade järjepidevuse ja ühetaolisuse.
Each specialised branch shall submit a detailed annual report to the Executive Director of the Agency on its activities and shall provide any other type of information relevant for the coordination of operational cooperation.Iga spetsialiseerunud üksus esitab agentuuri tegevdirektorile üksikasjaliku aastaaruande oma tegevusest ning edastab muu operatiivkoostöö koordineerimise seisukohalt olulise teabe.
Article 17Artikkel 17
StaffPersonal
1.   The Staff Regulations of officials of the European Communities, the Conditions of employment of other servants of the European Communities and the rules adopted jointly by the institutions of the European Communities for the purposes of applying those Regulations and Conditions shall apply to the Agency’s staff.1.   Agentuuri töötajate suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju, Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi ning Euroopa ühenduste institutsioonide poolt kõnealuste eeskirjade ja tingimuste kohaldamiseks ühiselt vastuvõetud eeskirju.
2.   The powers conferred on the appointing authority by the Staff Regulations, and by the Conditions of employment of other servants, shall be exercised by the Agency in respect of its own staff.2.   Agentuur kasutab oma töötajate suhtes neid volitusi, mis on antud ametisse nimetavale ametiisikule personalieeskirjadega ja muude teenistujate teenistustingimustega.
3.   The Agency’s staff shall consist of a sufficient number of officials and of national experts in the field of control and surveillance of the external borders seconded by the Member States to carry out management duties. The remaining staff shall consist of other employees recruited by the Agency as necessary to carry out its tasks.3.   Agentuuri personal koosneb juhtimisülesannete täitmiseks piisavast arvust ametnikest ning liikmesriikide lähetatud välispiiri kontrolli ja valve riiklikest ekspertidest. Ülejäänud personal koosneb muudest töötajatest, kelle agentuur vastavalt oma vajadustele teenistusse võtab.
Article 18Artikkel 18
Privileges and immunitiesPrivileegid ja immuniteedid
The Protocol on the privileges and immunities of the European Communities shall apply to the Agency.Agentuuri suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli.
Article 19Artikkel 19
LiabilityVastutus
1.   The contractual liability of the Agency shall be governed by the law applicable to the contract in question.1.   Agentuuri lepingulist vastutust reguleerib asjaomase lepingu suhtes kohaldatav õigus.
2.   The Court of Justice of the European Communities shall have jurisdiction to give judgment pursuant to any arbitration clause contained in a contract concluded by the Agency.2.   Otsuste tegemine vastavalt agentuuri sõlmitud lepingus sisalduvale vahekohtuklauslile kuulub Euroopa Ühenduste Kohtu pädevusse.
3.   In the case of non-contractual liability, the Agency shall, in accordance with the general principles common to the laws of the Member States, make good any damage caused by its departments or by its servants in the performance of their duties.3.   Lepinguvälise vastutuse korral hüvitab agentuur kõik oma talituste või oma teenistujate poolt ametiülesannete täitmisel tekitatud kahjud vastavalt liikmesriikide õigusaktide ühistele üldprintsiipidele.
4.   The Court of Justice shall have jurisdiction in disputes relating to compensation for the damage referred to in paragraph 3.4.   Lõikes 3 nimetatud kahju hüvitamisega seotud vaidluste lahendamine kuulub Euroopa Kohtu pädevusse.
5.   The personal liability of its servants towards the Agency shall be governed by the provisions laid down in the Staff Regulations or Conditions of employment applicable to them.5.   Teenistujate isiklikku vastutust agentuuri ees reguleerivad personalieeskirjad või teenistujate suhtes kohaldatavad teenistustingimuste sätted.
Article 20Artikkel 20
Powers of the Management BoardHaldusnõukogu volitused
1.   The Agency shall have a Management Board.1.   Agentuuril on haldusnõukogu.
2.   The Management Board shall:2.   Haldusnõukogu:
(a) | appoint the Executive Director on a proposal from the Commission in accordance with Article 26;a) | nimetab artikli 26 kohaselt komisjoni ettepaneku põhjal tegevdirektori;
(b) | before 31 March each year, adopt the general report of the Agency for the previous year and forward it by 15 June at the latest to the European Parliament, the Council, the Commission, the European Economic and Social Committee and the Court of Auditors. The general report shall be made public;b) | võtab iga aasta enne 31. märtsi vastu agentuuri eelmise aasta koondaruande ning edastab selle hiljemalt 15. juuniks Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ja kontrollikojale. Koondaruanne avalikustatakse;
(c) | before 30 September each year, and after receiving the opinion of the Commission, adopt, by a three-quarters majority of its members with a right to vote, the Agency’s programme of work for the coming year and forward it to the European Parliament, the Council and the Commission; this programme of work shall be adopted according to the annual Community budgetary procedure and the Community legislative programme in relevant areas of the management of external borders;c) | võtab iga aasta enne 30. septembrit pärast komisjoni arvamuse saamist ja hääleõigusega liikmete kolmeneljandikulise häälteenamusega vastu agentuuri eeloleva aasta tööplaani ning edastab selle Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile; tööplaan võetakse vastu vastavalt ühenduse iga-aastasele eelarvemenetlusele ning ühenduse õigusloomekavale asjassepuutuvates välispiiri haldamise valdkondades;
(d) | establish procedures for taking decisions related to the operational tasks of the Agency by the Executive Director;d) | kehtestab korra, mille alusel tegevdirektor võtab vastu agentuuri operatiivülesannetega seotud otsuseid;
(e) | carry out its functions relating to the Agency’s budget pursuant to Articles 28, 29(5), (9) and (11), Article 30(5) and Article 32;e) | täidab agentuuri eelarvega seotud ülesandeid vastavalt artiklile 28, artikli 29 lõigetele 5, 9 ja 11, artikli 30 lõikele 5 ja artiklile 32;
(f) | exercise disciplinary authority over the Executive Director and over the Deputy Director, in agreement with the Executive Director;f) | teostab distsiplinaarvõimu tegevdirektori üle ja kokkuleppel tegevdirektoriga direktori asetäitja üle;
(g) | establish its Rules of Procedure;g) | kehtestab oma töökorra;
(h) | establish the organisational structure of the Agency and adopt the Agency’s staffing policy.h) | kehtestab agentuuri organisatsioonilise struktuuri ning võtab vastu agentuuri personalipoliitika.
3.   Proposals for decisions on specific activities to be carried out at, or in the immediate vicinity of, the external border of any particular Member State shall require a vote in favour of their adoption by the Member of the Management Board representing that Member State.3.   Konkreetse liikmesriigi välispiiril või selle vahetus läheduses kavandatavate eritegevuste otsuste ettepanekud vajavad vastuvõtmiseks seda liikmesriiki haldusnõukogus esindava liikme poolthäält.
4.   The Management Board may advise the Executive Director on any matter strictly related to the development of operational management of the external borders, including follow-up to research as defined in Article 6.4.   Haldusnõukogu võib igas välispiiril tehtava operatiivkoostöö arenguga rangelt seotud küsimuses tegevdirektorile nõu anda, sealhulgas artiklis 6 määratletud uuringute jälgimise osas.
5.   Should Ireland and/or the United Kingdom request to participate in the Agency’s activities, the Management Board shall decide thereon.5.   Haldusnõukogu teeb otsuse Iirimaa ja/või Ühendkuningriigi agentuuri tegevuses osalemise taotluse kohta.
The Management Board shall take its decision on a case-by-case basis by an absolute majority of its members with a right to vote. In its decision, the Management Board shall consider if the participation of Ireland and/or the United Kingdom contributes to the achievement of the activity in question. The decision shall set out the financial contribution of Ireland and/or the United Kingdom to the activity for which a request for participation has been made.Haldusnõukogu teeb oma otsuse hääleõigusega liikmete absoluutse häälteenamusega igal üksikjuhul eraldi. Otsuse tegemisel võtab haldusnõukogu arvesse, kas Iirimaa ja/või Ühendkuningriigi osalemine aitab kaasa kõnealuste tegevuse teostamisele. Otsuses sätestatakse Iirimaa ja/või Ühendkuningriigi rahaline toetus tegevuse osas, milles osalemist on taotletud.
6.   The Management Board shall forward annually to the budgetary authority any information relevant to the outcome of the evaluation procedures.6.   Haldusnõukogu edastab iga aasta eelarvepädevatele institutsioonidele hindamisprotsessi tulemuste seisukohast olulise teabe.
7.   The Management Board may establish an Executive Bureau to assist it and the Executive Director with regard to the preparation of the decisions, programmes and activities to be adopted by the Management Board and when necessary, because of urgency, to take certain provisional decisions on behalf of the Management Board.7.   Haldusnõukogu võib asutada täitevbüroo, mis abistab teda ja tegevdirektorit haldusnõukogu poolt vastu võetavate otsuste, programmide ja tegevuste ettevalmistamisel ning võtab olukorra kiireloomulisuse tõttu vajaduse korral haldusnõukogu nimel vastu teatud esialgseid otsuseid.
Article 21Artikkel 21
Composition of the Management BoardHaldusnõukogu koosseis
1.   Without prejudice to paragraph 3, the Management Board shall be composed of one representative of each Member State and two representatives of the Commission. To this effect, each Member State shall appoint a member of the Management Board as well as an alternate who will represent the member in his/her absence. The Commission shall appoint two members and their alternates. The duration of the terms of office shall be four years. This term of office shall be extendable once.1.   Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, kuulub haldusnõukogusse üks esindaja igast liikmesriigist ja kaks komisjoni esindajat. Selleks nimetab iga liikmesriik haldusnõukogu liikme ning asendaja, kes esindab liiget tema puudumise korral. Komisjon nimetab kaks liiget ja nende asendajad. Haldusnõukogu liikmete ametiaeg on neli aastat. Ametiaega võib selle lõppemisel pikendada ühe korra.
2.   The Management Board members shall be appointed on the basis of their degree of high level relevant experience and expertise in the field of operational cooperation on border management.2.   Haldusnõukogu liikmed nimetatakse ametisse nende piirikorralduse operatiivkoostöö alaste asjakohaste kogemuste ja teadmiste kõrge taseme alusel.
3.   Countries associated with the implementation, application and development of the Schengen acquis shall participate in the Agency. They shall have one representative and an alternate each in the Management Board. Under the relevant provisions of their association agreements, arrangements will be developed which shall, inter alia, specify the nature and extent of, and the detailed rules for, the participation by these countries in the work of the Agency, including provisions on financial contributions and staff.3.   Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega seotud riigid osalevad agentuuri töös. Neil kõigil on haldusnõukogus üks esindaja ja üks asendusliige. Nende assotsiatsioonilepingute vastavate sätete alusel tuleb muu hulgas kujundada nende riikide agentuuri töös osalemise iseloom ja ulatus ning vastavad üksikasjalikud eeskirjad, sealhulgas rahalist toetust ja personali käsitlevad sätted.
Article 22Artikkel 22
Chairmanship of the Management BoardHaldusnõukogu esimees
1.   The Management Board shall elect a Chairperson and a Deputy Chairperson from among its members. The Deputy Chairperson shall ex-officio replace the Chairperson in the event of his/her being prevented from attending to his/her duties.1.   Haldusnõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Aseesimees asendab esimeest ex officio juhul, kui esimehel ei ole võimalik oma kohustusi täita.
2.   The term of office of the Chairperson and Deputy Chairperson shall expire when their respective membership of the Management Board ceases. Subject to this provision, the duration of the terms of office of the Chairperson or Deputy Chairperson shall be two years. These terms of office shall be extendable once.2.   Esimehe ja aseesimehe ametiaeg lõpeb koos nende liikmelisuse lõppemisega haldusnõukogus. Kui käesolevast sättest ei tulene teisiti, on esimehe ja aseesimehe ametiaeg kaks aastat. Nimetatud ametiaegu võib nende lõppemisel pikendada ühe korra.
Article 23Artikkel 23
MeetingsKoosolekud
1.   Meetings of the Management Board shall be convened by its Chairperson.1.   Haldusnõukogu koosoleku kutsub kokku esimees.
2.   The Executive Director of the Agency shall take part in the deliberations.2.   Agentuuri tegevdirektor osaleb aruteludes.
3.   The Management Board shall hold at least two ordinary meetings a year. In addition, it shall meet at the instance of the Chairperson or at the request of at least one third of its members.3.   Haldusnõukogu tuleb korralisteks koosolekuteks kokku vähemalt kaks korda aastas. Lisaks tuleb ta kokku esimehe kutsel või vähemalt ühe kolmandiku liikmete taotlusel.
4.   Ireland and the United Kingdom shall be invited to attend the meetings of the Management Board.4.   Iirimaa ja Ühendkuningriik kutsutakse osalema haldusnõukogu koosolekutel.
5.   The Management Board may invite any other person whose opinion may be of interest to attend its meetings as an observer.5.   Haldusnõukogu võib koosolekutele vaatlejaks kutsuda iga muu isiku, kelle arvamusel võib olla tähtsust.
6.   The members of the Management Board may, subject to the provisions of its Rules of Procedure, be assisted by advisers or experts.6.   Haldusnõukogu liikmed võivad kasutada nõunike või ekspertide abi, kui nende töökorra sätetest ei tulene teisiti.
7.   The secretariat for the Management Board shall be provided by the Agency.7.   Agentuur tagab haldusnõukogule sekretariaaditeenused.
Article 24Artikkel 24
VotingHääletamine
1.   Without prejudice to Article 20(2)(c) as well as 26(2) and (4), the Management Board shall take its decisions by an absolute majority of its members with a right to vote.1.   Ilma et see piiraks artikli 20 lõike 2 punkti c ja artikli 26 lõigete 2 ja 4 kohaldamist, võtab haldusnõukogu oma otsused vastu hääleõigusega liikmete absoluutse häälteenamusega.
2.   Each member shall have one vote. The Executive Director of the Agency shall not vote. In the absence of a member, his/her alternate shall be entitled to exercise his/her right to vote.2.   Igal liikmel on üks hääl. Agentuuri tegevdirektor ei hääleta. Liikme puudumise korral võib tema asendaja kasutada tema hääleõigust.
3.   The rules of procedure shall establish the more detailed voting arrangements, in particular, the conditions for a member to act on behalf of another member as well as any quorum requirements, where appropriate.3.   Töökorraga kehtestatakse üksikasjalikum hääletamiskord, eelkõige ühe liikme teise liikme nimel tegutsemise tingimused ning vajaduse korral nõuded kvoorumi kohta.
Article 25Artikkel 25
Functions and powers of the Executive DirectorTegevdirektori ülesanded ja volitused
1.   The Agency shall be managed by its Executive Director, who shall be completely independent in the performance of his/her duties. Without prejudice to the respective competencies of the Commission, the Management Board and the Executive Bureau, the Executive Director shall neither seek nor take instructions from any government or from any other body.1.   Agentuuri juhib tegevdirektor, kes on oma kohustuste täitmisel täiesti sõltumatu. Olenemata komisjoni, haldusnõukogu ja täitevbüroo vastavast pädevusest ei taotle ega saa tegevdirektor juhiseid üheltki valitsuselt ega muult organitelt.
2.   The European Parliament or the Council may invite the Executive Director of the Agency to report on the carrying out of his/her tasks.2.   Euroopa Parlament või nõukogu võivad kutsuda agentuuri tegevdirektori oma ülesannete täitmisest aru andma.
3.   The Executive Director shall have the following functions and powers:3.   Tegevdirektori ülesanded ja volitused on järgmised:
(a) | to prepare and implement the decisions and programmes and activities adopted by the Agency’s Management Board within the limits specified by this Regulation, its implementing rules and any applicable law;a) | käesolevas määruses, selle rakenduseeskirjades ning kohaldatavates õigusaktides täpsustatud ulatuses haldusnõukogu poolt vastuvõetud otsuste, programmide ja tegevuse ettevalmistamine ja rakendamine;
(b) | to take all necessary steps, including the adoption of internal administrative instructions and the publication of notices, to ensure the functioning of the Agency in accordance with the provisions of this Regulation;b) | kõigi vajalike sammude astumine, sealhulgas sisemiste halduseeskirjade vastuvõtmine ja teadete avaldamine, et tagada agentuuri toimimine kooskõlas käesoleva määruse sätetega;
(c) | to prepare each year a draft working programme and an activity report and submit them to the Management Board;c) | igal aastal tööplaani eelnõu ja tegevusaruande ettevalmistamine ning nende esitamine haldusnõukogule;
(d) | to exercise in respect of the staff the powers laid down in Article 17(2);d) | artikli 17 lõikes 2 sätestatud volituste teostamine personali osas;
(e) | to draw up estimates of the revenues and expenditure of the Agency pursuant to Article 29, and implement the budget pursuant to Article 30;e) | artikli 29 kohase agentuuri tulude ja kulude kalkulatsiooni koostamine ning eelarve täitmine vastavalt artiklile 30;
(f) | to delegate his/her powers to other members of the Agency’s staff subject to rules to be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 20(2)(g).f) | oma volituste delegeerimine teistele agentuuri töötajatele, kui artikli 20 lõike 2 punkti g alusel vastuvõetavatest sätetest ei tulene teisiti.
4.   The Executive Director shall be accountable for his activities to the Management Board.4.   Tegevdirektor annab haldusnõukogule oma tegevusest aru.
Article 26Artikkel 26
Appointment of senior officialsKõrgemate ametnike ametisse nimetamine
1.   The Commission shall propose candidates for the post of the Executive Director based on a list following publication of the post in the Official Journal of the European Union and other press or internet sites as appropriate.1.   Komisjon esitab kandidaadid tegevdirektori kohale nimekirja alusel, mis on koostatud pärast seda, kui Euroopa Liidu Teatajas ning vajaduse korral muus ajakirjandusväljaandes või veebilehel on avaldatud teade ametikoha kohta.
2.   The Executive Director of the Agency shall be appointed by the Management Board on the grounds of merit and documented administrative and management skills, as well as his/her relevant experience in the field of management of the external borders. The Management Board shall take its decision by a two-thirds majority of all members with a right to vote.2.   Agentuuri tegevdirektori nimetab ametisse haldusnõukogu, pidades silmas tema omadusi, dokumenteeritud haldus- ja juhtimisoskust ning välispiiri haldamise alaseid asjakohaseid kogemusi. Haldusnõukogu teeb oma otsuse kõikide hääleõiguslike liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega.
Power to dismiss the Executive Director shall lie with the Management Board, according to the same procedure.Haldusnõukogu pädevuses on tegevdirektori ametist vabastamine sama menetluse kohaselt.
3.   The Executive Director shall be assisted by a Deputy Executive Director. If the Executive Director is absent or indisposed, the Deputy Executive Director shall take his/her place.3.   Tegevdirektorit abistab tegevdirektori asetäitja. Kui tegevdirektor puudub või ei saa oma kohustusi täita, asub tegevdirektori asetäitja tema kohale.
4.   The Deputy Executive Director shall be appointed by the Management Board on the grounds of merit and documented administrative and management skills, as well as his/her relevant experience in the field of management of the external borders on the proposal of the Executive Director. The Management Board shall take its decision by a two-thirds majority of all members with a right to vote.4.   Agentuuri tegevdirektori asetäitja nimetab tegevdirektori ettepanekul ametisse haldusnõukogu, pidades silmas tema omadusi, dokumenteeritud haldus- ja juhtimisoskust ning välispiiri haldamise alaseid asjakohaseid kogemusi. Haldusnõukogu teeb oma otsuse kõikide hääleõiguslike liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega.
Power to dismiss the Deputy Executive Director shall be with the Management Board, according to the same procedure.Haldusnõukogu pädevuses on tegevdirektori asetäitja ametist vabastamine sama menetluse kohaselt.
5.   The terms of the offices of the Executive Director and the Deputy Executive Director shall be five years. They may be extended by the Management Board once for another period of up to five years.5.   Tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja ametiaeg on viis aastat. Haldusnõukogu võib ametiaega ühe korra kuni viie aasta võrra pikendada.
Article 27Artikkel 27
TranslationTõlkimine
1.   The provisions laid down in Regulation No 1 of 15 April 1958 determining the languages to be used in the European Economic Community (10) shall apply to the Agency.1.   Agentuuri suhtes kohaldatakse 15. aprilli 1958. aasta määrust nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled. (10)
2.   Without prejudice to decisions taken on the basis of Article 290 of the Treaty, the general report and programme of work referred to in Article 20(2)(b) and (c), shall be produced in all official languages of the Community.2.   Ilma et see piiraks asutamislepingu artikli 290 kohaselt vastu võetud otsuseid, esitatakse artikli 20 lõike 2 punktides b ja c osutatud aasta koondaruanne ja tööplaan kõikides ühenduse ametlikes keeltes.
3.   The translation services required for the functioning of the Agency shall be provided by the Translation Centre for the bodies of the European Union.3.   Agentuuri toimimiseks vajalikke tõlketeenuseid osutab Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskus.
Article 28Artikkel 28
Transparency and communicationLäbipaistvus ja teabe edastamine
1.   Six months after the entry into force of this Regulation, the Agency shall be subject to Regulation (EC) No 1049/2001 when handling applications for access to documents held by it.1.   Kuue kuu möödumisel käesoleva määruse jõustumisest käsitleb agentuur juurdepääsuavaldusi enda valduses olevatele dokumentidele vastavalt määrusele (EÜ) nr 1049/2001.
2.   The Agency may communicate on its own initiative in the fields within its mission. It shall ensure in particular that, in addition to the publication specified in Article 20(2)(b), the public and any interested party are rapidly given objective, reliable and easily understandable information with regard to its work.2.   Agentuur võib enda tegevusvaldkondade küsimustes omal algatusel teavet edastada. Eelkõige tagab ta, et lisaks artikli 20 lõike 2 punktis b nimetatud väljaandele antaks üldsusele ja kõikidele huvitatud pooltele kiiresti objektiivset, usaldusväärset ja hõlpsasti arusaadavat teavet agentuuri tegevuse kohta.
3.   The Management Board shall lay down the practical arrangements for the application of paragraphs 1 and 2.3.   Haldusnõukogu kehtestab tegutsemiskorra lõigete 1 ja 2 kohaldamiseks.
4.   Any natural or legal person shall be entitled to address himself/herself in writing to the Agency in any of the languages referred to in Article 314 of the Treaty. He/she shall have the right to receive an answer in the same language.4.   Igal füüsilisel või juriidilisel isikul on õigus ise kirjalikult agentuuri poole pöörduda ükskõik millises asutamislepingu artiklis 314 nimetatud keeles. Tal on õigus saada vastus samas keeles.
5.   Decisions taken by the Agency pursuant to Article 8 of Regulation (EC) No 1049/2001 may give rise to the lodging of a complaint to the Ombudsman or form the subject of an action before the Court of Justice of the European Communities, under the conditions laid down in Articles 195 and 230 of the Treaty respectively.5.   Agentuuri poolt vastavalt määruse (EÜ) nr 1049/2001 artiklile 8 vastu võetud otsuste peale võib asutamislepingu artiklites 195 ja 230 sätestatud tingimustel esitada vastavalt kaebuse ombudsmanile või hagi Euroopa Ühenduste Kohtusse.
CHAPTER IVIV PEATÜKK
FINANCIAL REQUIREMENTSFINANTSNÕUDED
Article 29Artikkel 29
BudgetEelarve
1.   The revenue of the Agency shall consist, without prejudice to other types of income, of:1.   Ilma et see piiraks muud liiki sissetulekuid, on agentuuri tuludeks:
— | a subsidy from the Community entered in the general budget of the European Union (Commission section),— | Euroopa Liidu üldeelarvesse (osa “komisjon”) kantud ühenduse toetus,
— | a contribution from the countries associated with the implementation, application and development of the Schengen acquis,— | Schengeni acquis’ rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises osalevate riikide rahaline panus,
— | fees for services provided,— | tasud osutatud teenuste eest,
— | any voluntary contribution from the Member States.— | liikmesriikide vabatahtlik rahaline toetus.
2.   The expenditure of the Agency shall include the staff, administrative, infrastructure and operational expenses.2.   Agentuuri kuludeks on personalikulud, haldus- ja infrastruktuurikulud ning tegevuskulud.
3.   The Executive Director shall draw up an estimate of the revenue and expenditure of the Agency for the following financial year and shall forward it to the Management Board together with an establishment plan.3.   Tegevdirektor koostab agentuuri järgmise eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsiooni ning edastab selle koos ametikohtade loeteluga haldusnõukogule.
4.   Revenue and expenditure shall be in balance.4.   Tulud ja kulud peavad olema tasakaalus.
5.   The Management Board shall adopt the draft estimate, including the provisional establishment plan accompanied by the preliminary work programme, and forward them by 31 March to the Commission and to the countries associated with the implementation, application and development of the Schengen acquis.5.   Haldusnõukogu võtab vastu kalkulatsiooni projekti, sealhulgas esialgse ametikohtade loetelu koos esialgse töökavaga, ning edastab need 31. märtsiks komisjonile ja Schengeni acquis’ rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises osalevatele riikidele.
6.   The estimate shall be forwarded by the Commission to the European Parliament and the Council (hereinafter referred to as the budgetary authority) together with the preliminary draft budget of the European Union.6.   Komisjon edastab kalkulatsiooni koos EL eelarve esialgse projektiga Euroopa Parlamendile ja nõukogule (edaspidi “eelarvepädevad institutsioonid”).
7.   On the basis of the estimate, the Commission shall enter in the preliminary draft general budget of the European Union the estimates it deems necessary for the establishment plan and the amount of the subsidy to be charged to the general budget, which it shall place before the budgetary authority in accordance with Article 272 of the Treaty.7.   Kalkulatsiooni põhjal sisestab komisjon Euroopa Liidu üldeelarve esialgsesse projekti kalkulatsiooni, mida ta peab ametikohtade loetelu osas vajalikuks, ja üldeelarvest võetava subsiidiumi summa ning esitab need vastavalt asutamislepingu artiklile 272 eelarvepädevatele institutsioonidele.
8.   The budgetary authority shall authorise the appropriations for the subsidy to the Agency.8.   Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad agentuuri subsiidiumiks kasutatavad assigneeringud.
The budgetary authority shall adopt the establishment plan for the Agency.Eelarvepädevad institutsioonid võtavad vastu agentuuri ametikohtade loetelu.
9.   The Management Board adopts the Agency’s budget. It shall become final following the final adoption of the general budget of the European Union. Where appropriate, it shall be adjusted accordingly.9.   Haldusnõukogu võtab vastu agentuuri eelarve. Agentuuri eelarve muutub lõplikuks pärast Euroopa Liidu üldeelarve lõplikku vastuvõtmist. Vajaduse korral kohandatakse seda vastavalt.
10.   Any modification to the budget, including the establishment plan, shall follow the same procedure.10.   Mis tahes muudatus eelarves, sealhulgas ametikohtade loetelus, toimub samas korras.
11.   The Management Board shall, as soon as possible, notify the budgetary authority of its intention to implement any project, which may have significant financial implications for the funding of its budget, in particular any projects relating to property such as the rental or purchase of buildings. It shall inform the Commission thereof as well as the countries associated with the implementation, application and development of the Schengen acquis.11.   Haldusnõukogu teatab võimalikult vara eelarvepädevatele institutsioonidele oma kavatsusest rakendada projekti, millel võib olla oluline rahaline mõju tema eelarve rahastamisele, eriti kõiki kinnisvaraga seotud projekte, nagu hoonete rentimine või ost. Haldusnõukogu teatab sellest komisjonile ning Schengeni acquis’ rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises osalevatele riikidele.
Where a branch of the budgetary authority has notified its intention to deliver an opinion, it shall forward its opinion to the Management Board within a period of six weeks from the date of notification of the project.Kui eelarvepädev institutsioon on teatanud oma kavatsusest esitada arvamus, esitab ta oma arvamuse haldusnõukogule kuue nädala jooksul pärast projektist teatamise kuupäeva.
Article 30Artikkel 30
Implementation and control of the budgetEelarve täitmine ja kontroll
1.   The Executive Director shall implement the Agency’s budget.1.   Tegevdirektor täidab agentuuri eelarvet.
2.   By 1 March at the latest following each financial year, the Agency’s accounting officer shall communicate the provisional accounts to the Commission’s accounting officer together with a report on the budgetary and financial management for that financial year. The Commission’s accounting officer shall consolidate the provisional accounts of the institutions and decentralised bodies in accordance with Article 128 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (11) (hereafter referred to as the general Financial Regulation).2.   Agentuuri peaarvepidaja saadab komisjoni peaarvepidajale hiljemalt igale eelarveaastale järgnevaks 1. märtsiks esialgse raamatupidamisaruande koos aruandega, mis käsitleb eelarvehaldust ja finantsjuhtimist nimetatud eelarveaastal. Komisjoni peaarvepidaja konsolideerib institutsioonide ja detsentraliseeritud organite esialgsed raamatupidamisaruanded kooskõlas nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (11) (edaspidi “üldine finantsmäärus”), artikliga 128.
3.   By 31 March at the latest following each financial year, the Commission’s accounting officer shall forward the Agency’s provisional accounts to the Court of Auditors, together with a report on the budgetary and financial management for that financial year. The report on the budgetary and financial management for that financial year shall also be forwarded to the European Parliament and the Council.3.   Komisjoni peaarvepidaja saadab kontrollikojale hiljemalt igale eelarveaastale järgnevaks 31. märtsiks agentuuri esialgse raamatupidamisaruande koos aruandega, mis käsitleb eelarvehaldust ja finantsjuhtimist nimetatud eelarveaastal. Nimetatud eelarveaasta eelarvehaldust ja finantsjuhtimist käsitlev aruanne saadetakse ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
4.   On receipt of the Court of Auditors’ observations on the Agency’s provisional accounts, pursuant to Article 129 of the general Financial Regulation, the Director shall draw up the Agency’s final accounts under his/her own responsibility and forward them to the Management Board for an opinion.4.   Olles kätte saanud kontrollikoja märkused esialgse raamatupidamisaruande kohta, mis on esitatud üldise finantsmääruse artikli 129 alusel, koostab tegevdirektor omal vastutusel agentuuri lõpliku raamatupidamisaruande ja esitab selle haldusnõukogule arvamuse andmiseks.
5.   The Management Board shall deliver an opinion on the Agency’s final accounts.5.   Haldusnõukogu esitab oma arvamuse agentuuri raamatupidamisaruande kohta.
6.   By 1 July of the following year at the latest, the Executive Director shall send the final accounts, together with the opinion of the Management Board, to the Commission, the Court of Auditors, the European Parliament and the Council as well as the countries associated with the implementation, application and development of the Schengen acquis.6.   Tegevdirektor edastab hiljemalt igale eelarveaastale järgnevaks 1. juuliks lõpliku raamatupidamisaruande koos haldusnõukogu arvamusega komisjonile, kontrollikojale, Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning Schengeni acquis’ rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises osalevatele riikidele.
7.   The final accounts shall be published.7.   Lõplik raamatupidamisaruanne avaldatakse.
8.   The Director shall send the Court of Auditors a reply to its observations by 30 September at the latest. He shall also send this reply to the Management Board.8.   Tegevdirektor saadab hiljemalt 30. septembriks kontrollikojale vastuse tema esitatud märkuste kohta. Tegevdirektor saadab nimetatud vastuse ka haldusnõukogule.
9.   Upon a recommendation from the Council, the European Parliament shall, before 30 April of the discharge year + 2, give a discharge to the Executive Director of the Agency in respect of the implementation of the budget for the discharge year.9.   Nõukogu soovituse põhjal annab Euroopa Parlament kinnituse agentuuri tegevdirektori tegevusele aasta n eelarve täitmisel enne 30. aprilli aastal n + 2.
Article 31Artikkel 31
Combating fraudPettuste tõkestamine
1.   In order to combat fraud, corruption and other unlawful activities the provisions of Regulation (EC) No 1073/1999 shall apply without restriction.1.   Pettuse, korruptsiooni ja muu õigusvastase tegevuse vastu võitlemisel kohaldatakse piiranguteta määruse (EÜ) nr 1073/1999 sätteid.
2.   The Agency shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 and shall issue, without delay, the appropriate provisions applicable to all the employees of the Agency.2.   Agentuur ühineb 25. mai 1999. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta ning kehtestab viivitamata asjakohased sätted, mida kohaldatakse agentuuri kõikide teenistujate suhtes.
3.   The decisions concerning funding and the implementing agreements and instruments resulting from them shall explicitly stipulate that the Court of Auditors and OLAF may carry out, if necessary, on-the-spot checks among the recipients of the Agency’s funding and the agents responsible for allocating it.3.   Rahastamist käsitlevates otsustes ning nendest tulenevates rakenduslepingutes ja dokumentides sätestatakse selgesõnaliselt, et kontrollikoda ja OLAF võivad vajadusel kontrollida agentuuri rahastamisest kasusaajaid ning raha jaotamise eest vastutavaid esindajaid kohapeal.
Article 32Artikkel 32
Financial provisionRahandussäte
The financial rules applicable to the Agency shall be adopted by the Management Board after consultation of the Commission. They may not depart from Commission Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 (12) on the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of the general Financial Regulation, unless specifically required for the Agency’s operation and with the Commission’s prior consent.Agentuuri suhtes kohaldatavad finantseeskirjad võtab vastu haldusnõukogu pärast komisjoniga konsulteerimist. Need ei tohi erineda komisjoni määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185, (12) välja arvatud juhul, kui see on konkreetselt vajalik agentuuri tööks ning kui selleks on saadud komisjoni eelnev nõusolek.
CHAPTER VV PEATÜKK
FINAL PROVISIONSLÕPPSÄTTED
Article 33Artikkel 33
EvaluationHindamine
1.   Within three years from the date of the Agency having taken up its responsibilities, and every five years thereafter, the Management Board shall commission an independent external evaluation on the implementation of this Regulation.1.   Kolme aasta jooksul alates agentuuri tegevuse algusest ning edaspidi iga viie aasta järel laseb haldusnõukogu koostada sõltumatu välise hinnangu käesoleva määruse rakendamise kohta.
2.   The evaluation shall examine how effectively the Agency fulfils its mission. It shall also assess the impact of the Agency and its working practices. The evaluation shall take into account the views of stakeholders, at both European and national level.2.   Hinnangus uuritakse, kui tõhusalt agentuur oma ülesannet täidab. Hinnang antakse ka agentuuri mõjule ja töökorraldusele. Hinnangu andmisel võetakse arvesse huvirühmade seisukohti nii Euroopa kui ka riigi tasandil.
3.   The Management Board shall receive the findings of the evaluation and issue recommendations regarding changes to this Regulation, the Agency and its working practices to the Commission, which shall forward them, together with its own opinion as well as appropriate proposals, to the Council. An action plan with a timetable shall be included, if appropriate. Both the findings and the recommendations of the evaluation shall be made public.3.   Haldusnõukogu võtab vastu hindamise tulemused ning esitab soovitused käesoleva määruse, agentuuri ning selle töö muutmise kohta komisjonile, kes edastab need koos oma arvamuse ning asjakohaste ettepanekutega nõukogule. Vajadusel tuleks lisada tegevusplaan koos ajakavaga. Hinnangu tulemused ja selles sisalduvad soovitused avalikustatakse.
Article 34Artikkel 34
Entry into forceJõustumine
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
The Agency shall take up its responsibilities from 1 May 2005.Agentuur alustab tegevust 1. mail 2005.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member States in accordance with the Treaty establishing the European Community.Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepinguga.
Done at Luxembourg, 26 October 2004.Luxembourg, 26. oktoober 2004
For the CouncilNõukogu nimel
The Presidenteesistuja
R. VERDONKR. VERDONK
(1)  Opinion of 9 March 2004 (not yet published in the Official Journal).(1)  Arvamus on esitatud 9. märtsil 2004 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
(2)  OJ C 108, 30.4.2004, p. 97.(2)  ELT C 108, 30.4.2004, lk 97.
(3)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 1.(3)  EÜT L 136, 31.5.1999, lk 1.
(4)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 15.(4)  EÜT L 136, 31.5.1999, lk 15.
(5)  OJ L 145, 31.5.2001, p. 43.(5)  EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.
(6)  OJ L 8, 12.1.2001, p. 1.(6)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.
(7)  OJ L 176, 10.7.1999, p. 31.(7)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31.
(8)  OJ L 131, 1.6.2000, p. 43.(8)  EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43.
(9)  OJ L 64, 7.3.2002, p. 20.(9)  EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20.
(10)  OJ 17, 6.10.1958, p. 385. Regulation as last amended by the 2003 Act of Accession.(10)  EÜT 17, 6.10.1958, lk 385. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
(11)  OJ L 248, 16.9.2002, p. 1.(11)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(12)  OJ L 357, 31.12.2002, p. 72.(12)  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.