?

Avis juridique important Tähtis õiguslik teade
||
32002R140632002R1406
Regulation (EC) No 1406/2002 of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 establishing a European Maritime Safety Agency (Text with EEA relevance)
 
Official Journal L 208 , 05/08/2002 P. 0001 - 0009Euroopa Liidu Teataja L 208 , 05/08/2002 Lk 0001 - 0009
Regulation (EC) No 1406/2002 of the European Parliament and of the CouncilEuroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1406/2002,
of 27 June 200227. juuni 2002,
establishing a European Maritime Safety Agencymillega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet
(Text with EEA relevance)(EMPs kohaldatav tekst)
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 80(2) thereof,võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 80 lõiget 2,
Having regard to the proposal from the Commission(1),võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]
Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee(2),võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]
Having regard to the opinion of the Committee of the Regions(3),võttes arvesse regioonide komitee arvamust, [3]
Acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty(4),toimides asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras [4]
Whereas:ning arvestades järgmist:
(1) A large number of legislative measures have been adopted in the Community in order to enhance safety and prevent pollution in maritime transport. In order to be effective, such legislation must be applied in a proper and uniform manner throughout the Community. This will ensure a level playing field, reduce the distortion of competition resulting from the economic advantages enjoyed by non-complying ships and will reward the serious maritime players.(1) Ühenduses on võetud mitmeid seadusandlikke meetmeid ohutuse suurendamiseks ning reostuse vältimiseks meretranspordi alal. Tõhususe tagamiseks tuleb nimetatud õigusakte kogu ühenduses nõuetekohaselt ja ühetaoliselt kohaldada. See tagab võrdse mänguruumi, vähendab nõuetele mittevastavate laevade majanduslikest eelistest tulenevat konkurentsi moonutamist ning soosib meretranspordinõuetele vastavaid ettevõtjaid.
(2) Certain tasks currently done at Community or national level could be executed by a specialised expert body. Indeed, there is a need for technical and scientific support and a high level of stable expertise to properly apply the Community legislation in the fields of maritime safety and ship pollution prevention, to monitor its implementation and to evaluate the effectiveness of the measures in place. There is a need therefore, within the Community's existing institutional structure and balance of powers, to establish a European Maritime Safety Agency ("the Agency").(2) Teatavaid praegu ühenduse või siseriiklikul tasandil täidetavaid ülesandeid võiks täita spetsialiseeritud ekspertasutus. Tegelikult on meresõiduohutust ja laevade põhjustatud merereostuse vältimist käsitlevate ühenduse õigusaktide nõuetekohaseks kohaldamiseks, nende rakendamise jälgimiseks ning kehtivate meetmete tõhususe hindamiseks tarvis tehno- ja teadustuge ning kõrgetasemelisi usaldusväärseid teadmisi. Seepärast on tarvis ühenduse olemasoleva institutsioonilise struktuuri ja võimude tasakaalustatuse piires luua Euroopa Meresõiduohutuse Amet (edaspidi "amet").
(3) In general terms, the Agency should represent the technical body providing the Community with the necessary means to act effectively to enhance overall maritime safety and ship pollution prevention rules. The Agency should assist the Commission in the continuous process of updating and developing Community legislation in the field of maritime safety and prevention of pollution by ships and should provide the necessary support to ensure the convergent and effective implementation of such legislation throughout the Community by assisting the Commission in performing the tasks assigned to the latter by existing and future Community legislation on maritime safety and ship pollution prevention.(3) Üldiselt peaks amet olema tehniline asutus, mis pakub ühendusele vahendeid, mis on vajalikud üldist meresõiduohutust ja laevade põhjustatud merereostuse vältimist käsitlevate eeskirjade tõhustamiseks. Amet peaks komisjoni abistama meresõiduohutust ning laevade põhjustatud merereostuse vältimist käsitlevate ühenduse õigusaktide järjepidevas ajakohastamises ja arendamises ning pakkuma vajalikku tuge nimetatud õigusaktide ühesuguse ja tõhusa rakendamise tagamiseks kogu ühenduses, aidates komisjonil täita ülesandeid, mis viimasele on määratud või määratakse praeguste ja tulevaste ühenduse õigusaktidega, mis käsitlevad meresõiduohutust ja laevade põhjustatud merereostuse vältimist.
(4) For the proper achievement of the purposes for which the Agency is established, it is appropriate that the Agency carries out a number of other important tasks aimed at enhancing maritime safety and ship pollution prevention in the waters of the Member States. In this respect, the Agency should work with Member States to organise appropriate training activities on port State control and flag State related issues and to provide technical assistance related to the implementation of Community legislation. It should facilitate cooperation between the Member States and the Commission as provided for in Directive 2002/59/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 establishing a Community vessel traffic monitoring and information system and repealing Council Directive 93/75/EEC(5), namely by developing and operating any information system necessary for the objectives of that Directive, and in the activities concerning the investigations related to serious maritime accidents. It should provide the Commission and the Member States with objective, reliable and comparable information and data on maritime safety and on ship pollution prevention to enable them to take any necessary initiatives to enhance the measures in place and to evaluate their effectiveness. It should place the Community maritime safety know-how at the disposal of the States applying for accession. It should be open to the participation of these States and to other third countries which have concluded agreements with the Community whereby they adopt and implement Community legislation in the field of maritime safety and prevention of pollution by ships.(4) Ameti loomise eesmärkide nõuetekohaseks saavutamiseks on tarvis, et amet täidaks liikmesriikide vetes meresõiduohutuse suurendamiseks ja laevade põhjustatud merereostuse vältimiseks ka mitmeid muid olulisi ülesandeid. Sellega seoses peaks amet tegema liikmesriikidega koostööd vajaliku väljaõppe korraldamiseks sadamariigi kontrolli ja lipuriigiga seotud küsimustes ning andma ühenduse õigusaktide rakendamisega seonduvat tehnilist abi. See peaks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiivile 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/75/EMÜ, [5] soodustama liikmesriikide ja komisjoni koostööd, töötades välja nimetatud direktiivi eesmärkide saavutamiseks vajalikku teabesüsteemi ja hallates seda, ning raskete mereõnnetuste uurimisega seotud tegevust. Amet peaks komisjonile ja liikmesriikidele andma erapooletut, usaldusväärset ja võrreldavat teavet ning andmeid meresõiduohutuse kohta ja laevade põhjustatud merereostuse vältimise kohta, võimaldamaks neil astuda vajalikke samme kehtivate meetmete tõhustamiseks ning nende tõhususe hindamiseks. Ta peaks tegema ühenduse meresõiduohutuse alase oskusteabe kättesaadavaks liituda soovivatele riikidele. Ta peaks olema osalemiseks avatud eespool nimetatud riikidele ning teistele kolmandatele riikidele, kes on ühendusega sõlminud lepingud meresõiduohutust ja laevade põhjustatud merereostuse vältimist käsitlevate ühenduse õigusaktide vastuvõtmise ja rakendamise kohta.
(5) The Agency should favour the establishment of better cooperation between the Member States and should develop and disseminate best practices in the Community. This in turn should contribute to enhancing the overall maritime safety system in the Community as well as reducing the risk of maritime accidents, marine pollution and the loss of human lives at sea.(5) Amet peaks soodustama parema koostöö sisseseadmist liikmesriikide vahel ning töötama välja parimad lahendused ja neid ühenduses levitama. See peaks omakorda soodustama ühenduse üldise meresõiduohutussüsteemi laiendamist ning mereõnnetuste, merereostuse ja merel inimeste hukkumise ohu vähendamist.
(6) In order properly to carry out the tasks entrusted to the Agency, it is appropriate that its officials carry out visits to the Member States in order to monitor the overall functioning of the Community maritime safety and ship pollution prevention system. The visits should be carried out in accordance with a policy to be established by the Agency's Administrative Board and should be facilitated by the authorities of the Member States.(6) Ametile määratud ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks on vaja, et selle ametnikud teeksid ühenduse meresõiduohutuse ja laevade põhjustatud merereostuse vältimise süsteemi üldise toimimise jälgimiseks visiite liikmesriikidesse. Visiite tuleks teha ameti haldusnõukogu väljatöötatava poliitika kohaselt ning liikmesriikide ametivõimud peaksid neid soodustama.
(7) The Agency should apply the relevant Community legislation concerning public access to documents and the protection of individuals with regard to the processing of personal data. It should give the public and any interested party objective, reliable and easily understandable information with regard to its work.(7) Amet peaks kohaldama asjakohaseid ühenduse õigusakte avalikkuse juurdepääsu kohta dokumentidele ning üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel. Ta peaks andma avalikkusele ja kõigile huvitatud isikutele oma töö kohta erapooletut, usaldusväärset ja hõlpsasti arusaadavat teavet.
(8) For the contractual liability of the Agency, which is governed by the law applicable to the contracts concluded by the Agency, the Court of Justice should have jurisdiction to give judgment pursuant to any arbitration clause contained in the contract. The Court of Justice should also have jurisdiction in disputes relating to compensation for any damage arising from the non-contractual liability of the Agency.(8) Ameti lepingulise vastutuse küsimustes, mida reguleerivad ameti sõlmitud lepingute suhtes kohaldatavad õigusaktid, peaks otsuste tegemine vastavalt lepingus sisalduvale vahekohtuklauslile kuuluma Euroopa Kohtu pädevusse. Euroopa Kohtu pädevusse peaks kuuluma ka vaidluste lahendamine, mis on seotud ameti lepinguvälisest vastutusest tuleneva kahju hüvitamisega.
(9) In order to effectively ensure the accomplishment of the functions of the Agency, the Member States and the Commission should be represented on an Administrative Board entrusted with the necessary powers to establish the budget, verify its execution, adopt the appropriate financial rules, establish transparent working procedures for decision making by the Agency, approve its work programme, examine requests for technical assistance from Member States, define a policy for visits to the Member States and appoint the Executive Director. In the light of the highly technical and scientific mission and tasks of the Agency, it is appropriate for the Administrative Board to consist of one representative of each Member State and four representatives of the Commission, being members with a high level of expertise. In order further to ensure the highest level of expertise and experience in the Administrative Board and with a view to involving the sectors most closely concerned in the tasks of the Agency, the Commission should nominate independent professionals from these sectors as board members without the right to vote, on the basis of their personal merit and experience in the field of maritime safety and prevention of pollution by ships and not as representatives of particular professional organisations.(9) Ameti eesmärkide saavutamise tõhusaks tagamiseks peaksid liikmesriigid ja komisjon olema esindatud haldusnõukogus, millele antakse vajalikud volitused koostada ameti eelarve ja kontrollida selle täitmist, võtta vastu kohased finantseeskirjad, luua ametile läbipaistev otsustamismenetlus, võtta vastu ameti tööprogramm, vaadata läbi liikmesriikide tehnilise abi taotlused, määratleda liikmesriikidesse visiitide tegemise poliitika ning nimetada ametisse tegevdirektor. Ameti ülimalt tehnilist ja teaduslikku eesmärki ja ülesandeid silmas pidades peaksid haldusnõukokku kuuluma iga liikmesriigi üks esindaja ja neli komisjoni esindajat, kes kõik on kõrgetasemeliste teadmistega. Haldusnõukogu kõrgetasemeliste teadmiste ning kogemuste edaspidiseks tagamiseks ning ameti ülesannetega enim seotud valdkondade kaasamiseks peaks komisjon haldusnõukogu hääleõiguseta liikmeteks nimetama nimetatud valdkondade sõltumatuid professionaale, võttes aluseks nende isiklikke teeneid ja kogemusi meresõiduohutuse alal ning laevade põhjustatud merereostuse alal, mitte aga asjaolu, et nad esindavad teatavaid kutseorganisatsioone.
(10) The good functioning of the Agency requires that its Executive Director be appointed on the grounds of merit and documented administrative and managerial skills, as well as competence and experience relevant for maritime safety and prevention of pollution by ships and that he/she performs his/her duties with complete independence and flexibility as to the organisation of the internal functioning of the Agency. To this end, the Executive Director should prepare and take all necessary steps to ensure the proper accomplishment of the working programme of the Agency, should prepare each year a draft general report to be submitted to the Administrative Board, should draw up estimates of the revenues and expenditure of the Agency and should implement the budget.(10) Ameti sujuvaks toimimiseks on tarvis, et tegevdirektor nimetataks ametisse tema teeneid, dokumenteeritud haldamis- ja juhtimisoskust ning meresõiduohutuse alaseid ja laevade põhjustatud merereostuse vältimise alaseid teadmisi ja kogemusi silmas pidades ning et ta täidaks oma tööülesandeid täiesti sõltumatult ja korraldaks ameti sisemist toimimist paindlikult. Selleks peaks tegevdirektor ette valmistama ning võtma mis tahes meetmeid ameti tööprogrammi nõuetekohase täitmise tagamiseks, koostama igal aastal haldusnõukogule esitatava üldaruande projekti, koostama ameti tulu- ja kulukalkulatsioonid ning vastutama eelarve täitmise eest.
(11) In order to guarantee the full autonomy and independence of the Agency, it is considered necessary to grant it an autonomous budget whose revenue comes essentially from a contribution from the Community.(11) Ameti täieliku autonoomia ja sõltumatuse tagamiseks on tarvis sellele luua autonoomne eelarve, mille peamine tulu on ühenduse osamaks.
(12) Over the past years, as more decentralised agencies have been created, the budgetary authority has looked to improve transparency and control over the management of the Community funding allocated to them, in particular concerning the budgetisation of the fees, financial control, power of discharge, pension scheme contributions and the internal budgetary procedure (code of conduct). In a similar way, Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF)(6) should apply without restriction to the Agency, which should accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF)(7).(12) Seoses uute detsentraliseeritud asutuste loomisega viimastel aastatel on eelarvepädevad institutsioonid püüdnud parandada neile assigneeritud ühenduse vahendite haldamise läbipaistvust ja kontrolli, eelkõige seoses lõivude kandmisega eelarvesse, finantskontrolliga, heakskiitmisvolitustega, pensioniskeemi sissemaksetega ja sisemiste eelarvemenetlustega (toimimisjuhend). Samuti tuleks ametile piiranguteta kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta, [6] ning ta peaks ühinema Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ühenduste Komisjoni 25. mai 1999. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) sisejuurdluste kohta. [7]
(13) Within five years from the date of the Agency having taken up its responsibilities, the Administrative Board should commission an independent external evaluation in order to assess the impact of this Regulation, the Agency and its working practices on establishing a high level of maritime safety and prevention of pollution by ships,(13) Viie aasta jooksul alates ameti tegevuse alustamisest peaks haldusnõukogu tellima sõltumatu välishinnangu, et kontrollida käesoleva määruse ning ameti ja selle töökorralduse mõju meresõiduohutuse kõrge taseme saavutamisele ja laevade põhjustatud merereostuse vältimisele,
HAVE ADOPTED THIS REGULATION:ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
CHAPTER II PEATÜKK
OBJECTIVES AND TASKSEESMÄRGID JA ÜLESANDED
Article 1Artikkel 1
ObjectivesEesmärgid
1. This Regulation establishes a European Maritime Safety Agency (the Agency) for the purpose of ensuring a high, uniform and effective level of maritime safety and prevention of pollution by ships within the Community.1. Käesoleva määrusega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet (edaspidi "amet"), et tagada ühenduses meresõiduohutuse ning laevade põhjustatud merereostuse vältimise kõrge, ühetaoline ja tõhus tase.
2. The Agency shall provide the Member States and the Commission with the technical and scientific assistance needed and with a high level of expertise, in order to help them to apply Community legislation properly in the field of maritime safety and prevention of pollution by ships, to monitor its implementation and to evaluate the effectiveness of the measures in place.2. Amet annab liikmesriikidele ja komisjonile vajalikku tehno- ja teadustuge ning kõrgetasemelisi teadmisi, et aidata neil meresõiduohutuse alal ja laevade põhjustatud merereostuse vältimise alal nõuetekohaselt kohaldada ühenduse õigusakte, kontrollida nende rakendamist ning hinnata kehtivate meetmete tõhusust.
Article 2Artikkel 2
TasksÜlesanded
In order to ensure that the objectives set out in Article 1 are met in the appropriate manner, the Agency shall perform the following tasks:Et tagada artiklis 1 sätestatud eesmärkide nõuetekohane saavutamine, täidab amet järgmisi ülesandeid:
(a) it shall assist the Commission, where appropriate, in the preparatory works for updating and developing Community legislation in the field of maritime safety and prevention of pollution by ships, in particular in line with the development of international legislation in that field. That task shall include the analysis of research projects carried out in the field of maritime safety and prevention of pollution by ships;a) aitab komisjonil vajaduse korral ette valmistada meresõiduohutust ja laevade põhjustatud merereostuse vältimist käsitlevate ühenduse õigusaktide ajakohastamist ja arendamist, eelkõige kooskõlas arenguga nimetatud valdkonna rahvusvahelise õiguse aktides. Nimetatud ülesanne hõlmab meresõiduohutust ja laevade põhjustatud merereostuse vältimist käsitlevate uurimisprojektide analüüsi;
(b) it shall assist the Commission in the effective implementation of Community legislation on maritime safety and prevention of pollution by ships throughout the Community. In particular, the Agency shall:b) abistab komisjoni meresõiduohutust ja laevade põhjustatud merereostuse vältimist käsitlevate ühenduse õigusaktide tõhusal rakendamisel kogu ühenduses. Amet teeb eelkõige järgmist:
(i) monitor the overall functioning of the Community port State control regime, which may include visits to the Member States, and suggest to the Commission any possible improvements in that field;i) jälgib ühenduse sadamariigi kontrolli meetmete üldist toimimist, tehes vajaduse korral visiite liikmesriikidesse, ning teeb komisjonile ettepanekuid paranduste kohta nimetatud valdkonnas;
(ii) provide the Commission with the technical assistance necessary to take part in the work of the technical bodies of the Paris Memorandum of Understanding on port State control;ii) osutab komisjonile tehnilist abi, mis on vajalik sadamariigi kontrolli käsitleva vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi tehniliste organite töös osalemiseks;
(iii) assist the Commission in the performance of any task assigned to the Commission by existing and future Community legislation on maritime safety and ship pollution prevention, notably legislation applicable to classification societies, the safety of passenger ships, as well as that applicable to the safety, training, certification and watchkeeping of ships' crews;iii) aitab komisjonil täita ülesandeid, mis on komisjonile määratud meresõiduohutust ja laevade põhjustatud merereostuse vältimist käsitlevate praeguste ja tulevaste ühenduse õigusaktidega, eelkõige klassifikatsiooniühingute, reisilaevade turvalisuse ning laevapere turvalisuse, väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse suhtes kohaldavate õigusaktidega
(c) it shall work with the Member States to:c) teeb liikmesriikidega koostööd, et:
(i) organise, where appropriate, relevant training activities in fields which are the responsibility of the port State and flag State;i) korraldada vajaduse korral kohast väljaõpet valdkondades, mille eest vastutavad sadamariik ja lipuriik;
(ii) develop technical solutions and provide technical assistance related to the implementation of Community legislation;ii) töötada välja tehnilisi lahendusi ja anda tehnilist abi ühenduse õigusaktide rakendamiseks;
(d) it shall facilitate cooperation between the Member States and the Commission in the field covered by Directive 2002/59/EC. In particular the Agency shall:d) soodustab liikmesriikide ja komisjoni koostööd direktiivi 2002/59/EÜ reguleerimisalas. Amet teeb eelkõige järgmist:
(i) promote cooperation between riparian States in the shipping areas concerned in the fields covered by that Directive;i) edendab asjaomastes meresõidupiirkondades kaldariikide koostööd nimetatud direktiiviga hõlmatud valdkondades;
(ii) develop and operate any information system necessary for attaining the objectives of that Directive;ii) arendab ja haldab nimetatud direktiivi eesmärkide saavutamiseks vajalikku teabesüsteemi;
(e) it shall facilitate cooperation between the Member States and the Commission in the development, with due regard to the different legal systems in the Member States, of a common methodology for investigating maritime accidents according to agreed international principles, in the provision of the support of the Member States in activities concerning investigations related to serious maritime accidents, and in the carrying out of an analysis of existing accident investigation reports;e) soodustab liikmesriikide ja komisjoni koostööd kokkulepitud rahvusvaheliste põhimõtete kohase mereõnnetuste uurimise ühise metoodika väljatöötamisel liikmesriikide erinevaid õigussüsteeme nõuetekohaselt arvesse võttes, liikmesriikide poolt abi osutamist raskete mereõnnetustega seotud uurimisele ning olemasolevate õnnetuse uurimisaruannete analüüsimist;
(f) it shall provide the Commission and the Member States with objective, reliable and comparable information and data on maritime safety and on pollution by ships to enable them to take the necessary steps to improve maritime safety and prevention of pollution by ships and to evaluate the effectiveness of existing measures. Such tasks shall include the collection, recording and evaluation of technical data in the fields of maritime safety and maritime traffic, as well as in the field of marine pollution, both accidental and deliberate, the systematic exploitation of existing databases, including their cross-fertilisation, and, where appropriate, the development of additional databases. On the basis of the data collected, the Agency shall assist the Commission in the publication, every six months, of information relating to ships that have been refused access to Community ports pursuant to Council Directive 95/21/EC of 19 June 1995 concerning the enforcement, in respect of shipping using Community ports and sailing in the waters under the jurisdiction of the Member States, of international standards for ship safety, pollution prevention and shipboard living and working conditions (port State control)(8). The Agency will also assist the Commission and the Member States in their activities to improve the identification and pursuit of ships making unlawful discharges;f) annab komisjonile ja liikmesriikidele erapooletut, usaldusväärset ja võrreldavat teavet ning andmeid meresõiduohutuse kohta ja laevade põhjustatud merereostuse kohta, võimaldamaks neil võtta vajalikke meetmeid, et parandada meresõiduohutust ning laevade põhjustatud merereostuse vältimist ning hinnata kehtivate meetmete tõhusust. Nimetatud ülesanded hõlmavad meresõiduohutust ja mereliiklust ning mere tahtmatut või tahtlikku reostamist käsitlevate tehniliste andmete kogumist, salvestamist ja hindamist, olemasolevate andmebaaside süsteemset kasutamist, sealhulgas nende vastastikust täiendamist ning vajaduse korral uute andmebaaside väljatöötamist. Kogutud andmete põhjal aitab amet komisjonil iga kuue kuu järel avaldada teavet laevade kohta, millel on keelatud sisse sõita ühenduse sadamatesse vastavalt nõukogu 19. juuni 1995. aasta direktiivile 95/21/EÜ laevaohutust, reostuse vältimist ning elu- ja töötingimusi laevadel käsitlevate rahvusvaheliste standardite rakendamise kohta ühenduse sadamaid kasutavate ja liikmesriikide jurisdiktsiooni all olevates vetes sõitvate laevade suhtes (sadamariigi kontroll) [8]. Amet abistab komisjoni ja liikmesriike ka õigusvastaselt heitmeid vette laskvate laevade tuvastamise ning jälitamise parandamisega seotud tegevuses;
(g) in the course of negotiations with States applying for accession the Agency may provide technical assistance as regards the implementation of Community legislation in the field of maritime safety and prevention of pollution by ships. That task shall be coordinated with the existing regional cooperation programmes and shall include, where appropriate, the organisation of relevant training activities.g) liituda soovivate riikidega peetavate läbirääkimiste käigus võib amet anda tehnilist abi meresõiduohutust ning laevade põhjustatud merereostuse vältimist käsitlevate ühenduse õigusaktide rakendamisel. Nimetatud ülesanne viiakse kooskõlla olemasolevate piirkondlike koostöökavadega ning vajaduse korral hõlmab see kohase väljaõppe korraldamist.
Article 3Artikkel 3
Visits to Member StatesVisiidid liikmesriikidesse
1. In order to perform the tasks entrusted to it, the Agency may carry out visits to the Member States in accordance with the policy defined by the Administrative Board. The national authorities of the Member States shall facilitate the work of the Agency's staff.1. Talle määratud ülesannete täitmiseks võib amet haldusnõukogu poolt määratud poliitika kohaselt teha visiite liikmesriikidesse. Liikmesriikide siseriiklikud asutused soodustavad ameti personali tööd.
2. The Agency shall inform the Member State concerned of the planned visit, the names of the delegated officials, and the date on which the visit starts. The Agency officials delegated to carry out such visits shall do so on presentation of a decision from the Executive Director of the Agency specifying the purpose and the aims of their mission.2. Amet teavitab asjaomast liikmesriiki kavandatavast visiidist ning teeb teatavaks saadetavate ametnike nimed ja visiidi alguskuupäeva. Nimetatud visiitidele saadetavad ameti ametnikud lähevad nimetatud visiitidele, kui neile esitatakse ameti tegevdirektori otsus, milles on nimetatud visiidi otstarve ja eesmärgid.
3. At the end of each visit, the Agency shall draw up a report and send it to the Commission and to the Member State concerned.3. Iga visiidi lõppedes koostab amet aruande ning saadab selle komisjonile ja asjaomasele liikmesriigile.
Article 4Artikkel 4
Transparency and protection of informationLäbipaistvus ja teabe kaitse
1. The Agency shall apply the principles of Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents(9), when handling applications for access to documents held by it.1. Juurdepääsutaotluste käsitlemisel tema valduses olevatele dokumentidele kohaldab amet üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. määruse (EÜ) nr 1049/2001 [9] põhimõtteid.
2. The Agency may communicate on its own initiative in the fields within its mission. It shall ensure in particular that the public and any interested party are rapidly given objective, reliable and easily understandable information with regard to its work.2. Amet võib oma pädevusse kuuluvates valdkondades teavet edastada omal algatusel. Eelkõige tagab ta, et avalikkus ja huvitatud isikud saaksid kiiresti erapooletut, usaldusväärset ja hõlpsasti arusaadavat teavet tema töö kohta.
3. The Administrative Board shall lay down the necessary internal rules for the application of paragraphs 1 and 2.3. Haldusnõukogu kehtestab lõigete 1 ja 2 kohaldamiseks vajalikud sisemised eeskirjad.
4. The information collected in accordance with this Regulation by the Commission and the Agency shall be subject to Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data(10).4. Käesoleva määruse kohaselt komisjoni ja ameti poolt kogutava teabe suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. [10]
CHAPTER IIII PEATÜKK
INTERNAL STRUCTURE AND FUNCTIONINGSISESTRUKTUUR JA TEGEVUS
Article 5Artikkel 5
Legal status, regional centresÕiguslik seisund, piirkondlikud keskused
1. The Agency shall be a body of the Community. It shall have legal personality.1. Amet on ühenduse asutus. Amet on juriidiline isik.
2. In each of the Member States, the Agency shall enjoy the most extensive legal capacity accorded to legal persons under their laws. It may in particular, acquire or dispose of movable and immovable property and may be a party to legal proceedings.2. Ametil on igas liikmesriigis kõige laialdasem õigus- ja teovõime, mis vastavalt selle riigi seadustele antakse juriidilistele isikutele. Amet võib eelkõige omandada ja võõrandada vallas- ja kinnisvara ning olla kohtus hagejaks ja kostjaks.
3. At the request of the Commission, the Administrative Board may decide, with the agreement of the Member States concerned, to establish the regional centres necessary in order to carry out tasks related to the monitoring of navigation and maritime traffic, as provided for in Directive 2002/59/EC.3. Komisjoni taotlusel võib haldusnõukogu kokkuleppel asjaomaste liikmesriikidega otsustada luua piirkondlikke keskusi, mis on vajalikud direktiivis 2002/59/EÜ sätestatud meresõidu ja mereliikluse seirega seotud ülesannete täitmiseks.
4. The Agency shall be represented by its Executive Director.4. Ametit esindab tegevdirektor.
Article 6Artikkel 6
StaffPersonal
1. The Staff Regulations of officials of the European Communities, the Conditions of employment of other servants of the European Communities and the rules adopted jointly by the institutions of the European Communities for the purposes of the application of those Staff Regulations and conditions of Employment shall apply to the staff of the Agency. The Administrative Board, in agreement with the Commission, shall adopt the necessary detailed rules of application.1. Ameti töötajate suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju, Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi ning Euroopa ühenduste institutsioonide poolt kõnealuste personalieeskirjade ja teenistustingimuste kohaldamiseks ühiselt vastuvõetud eeskirju. Haldusnõukogu võtab kokkuleppel komisjoniga vastu vajalikud üksikasjalikud kohaldamiseeskirjad.
2. Without prejudice to Article 16, the powers conferred on the appointing authority by the Staff Regulations and the Conditions of employment of other servants shall be exercised by the Agency in respect of its own staff.2. Ilma et see piiraks artikli 16 kohaldamist, kasutab amet oma töötajate suhtes neid volitusi, mis on antud ametisse nimetavale asutusele või ametiisikule personalieeskirjadega ja muude teenistujate teenistustingimustega.
3. The Agency's staff shall consist of officials assigned or seconded by the Commission or Member States on a temporary basis and of other servants recruited by the Agency as necessary to carry out its tasks.3. Ameti personali hulka kuuluvad ametnikud, kelle komisjon või liikmesriigid on ajutiselt määranud või lähetanud, ning ameti poolt oma ülesannete täitmiseks tööle võetud muud teenistujad.
Article 7Artikkel 7
Privileges and immunitiesPrivileegid ja immuniteedid
The Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities shall apply to the Agency and to its staff.Ameti ja selle personali suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli.
Article 8Artikkel 8
LiabilityVastutus
1. The contractual liability of the Agency shall be governed by the law applicable to the contract in question.1. Ameti lepingulist vastutust reguleerib asjaomase lepingu suhtes kohaldatav õigus.
2. The Court of Justice shall have jurisdiction to give judgment pursuant to any arbitration clause contained in a contract concluded by the Agency.2. Euroopa Kohtu pädevusse kuulub otsuste tegemine vastavalt ameti sõlmitud lepingus sisalduvale vahekohtuklauslile.
3. In the case of non-contractual liability, the Agency shall, in accordance with the general principles common to the laws of the Member States, make good any damage caused by its departments or by its servants in the performance of their duties.3. Lepinguvälise vastutuse korral hüvitab amet kõik kahjud, mille tema talitused või teenistujad oma kohustuste täitmisel on tekitanud, vastavalt liikmesriikide seaduste ühistele üldpõhimõtetele.
4. The Court of Justice shall have jurisdiction in disputes relating to the compensation for damage referred to in paragraph 3.4. Euroopa Kohtu pädevusse kuulub lõikes 3 nimetatud kahju hüvitamisega seotud vaidluste lahendamine.
5. The personal liability of its servants towards the Agency shall be governed by the provisions laid down in the Staff Regulations or Conditions of employment applicable to them.5. Teenistujate isiklik vastutus ameti ees on reguleeritud teenistujate suhtes kohaldatavate personalieeskirjade või teenistustingimuste sätetega.
Article 9Artikkel 9
LanguagesKeeled
1. The provisions laid down in Regulation No 1 of 15 April 1958 determining the languages to be used in the European Economic Community(11) shall apply to the Agency.1. Ameti suhtes kohaldatakse 15. aprilli 1958. aasta määruse nr 1 sätteid, milles määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled. [11]
2. The translation services required for the functioning of the Agency shall be provided by the Translation Centre of the bodies of the European Union.2. Ameti toimimiseks vajalikke tõlketeenuseid osutab Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskus.
Article 10Artikkel 10
Creation and powers of the Administrative BoardHaldusnõukogu loomine ja volitused
1. An Administrative Board is hereby set up.1. Käesolevaga luuakse haldusnõukogu.
2. The Administrative Board shall:2. Haldusnõukogu ülesanneteks on:
(a) appoint the Executive Director pursuant to Article 16;a) nimetada ametisse tegevdirektor vastavalt artiklile 16;
(b) adopt, by 30 April each year, the general report of the Agency for the previous year and forward it to the Member States, the European Parliament, the Council and the Commission;b) võtta iga aasta 30. aprilliks vastu ameti eelmise aasta üldaruanne ning edastada see liikmesriikidele, Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile;
(c) examine, in the framework of the preparation of the work programme, requests from Member States for technical assistance, as referred to in Article 2(c)(ii);c) vaadata tööprogrammi ettevalmistamise raames läbi liikmesriikide tehnilise abi taotlused, millele on viidatud artikli 2 punkti c alapunktis ii;
(d) adopt, by 31 October each year, and taking the opinion of the Commission into account, the work programme of the Agency for the coming year and forward it to the Member States, the European Parliament, the Council and the Commission;d) võtta iga aasta 31. oktoobriks vastu ameti järgmise aasta tööprogramm, võttes seejuures arvesse komisjoni arvamust, ning edastada see liikmesriikidele, Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile.
This work programme shall be adopted without prejudice to the annual Community budgetary procedure. In case the Commission expresses, within 15 days from the date of adoption of the work programme its disagreement with the said programme, the Administrative Board shall re-examine the programme and adopt it, possibly amended, within a period of two months, in second reading either with a two-thirds majority, including the Commission representatives, or by unanimity of the representatives of the Member States;Nimetatud tööprogramm võetakse vastu, ilma et see piiraks ühenduse iga-aastast eelarvemenetlust. Kui komisjon väljendab 15 päeva jooksul alates tööprogrammi vastuvõtmisest nimetatud tööprogrammiga seoses lahkarvamust, vaatab haldusnõukogu programmi uuesti läbi ning võtab selle koos võimalike muudatustega kahe kuu jooksul teisel lugemisel vastu kahekolmandikulise häälteenamusega, sealhulgas komisjoni esindajate hääled, või liikmesriikide esindajate ühehäälse otsusega;
(e) adopt the final budget of the Agency before the beginning of the financial year, adjusting it, where necessary, according to the Community contribution and any other revenue of the Agency;e) võtta enne eelarveaasta algust vastu ameti lõplik eelarve, kohandades seda vajaduse korral kooskõlas ühenduse osamaksu ja ameti muude tuludega;
(f) establish procedures for decision-making by the Executive Director;f) kehtestada tegevdirektori jaoks otsustamismenetlus;
(g) define a policy for the visits to be carried out pursuant to Article 3;g) määratleda artikli 3 kohaste visiitide poliitika;
(h) perform its duties in relation to the Agency's budget pursuant to Articles 18, 19 and 21;h) täita artiklite 18, 19 ja 21 kohaselt oma ülesandeid seoses ameti eelarvega;
(i) exercise disciplinary authority over the Executive Director and the heads of unit referred to in Article 15(3);i) teostada distsiplinaarvõimu tegevdirektori ning artikli 15 lõikes 3 osutatud allüksuste juhtide üle;
(j) establish its rules of procedure.j) kehtestada oma töökord.
Article 11Artikkel 11
Composition of the Administrative BoardHaldusnõukogu koosseis
1. The Administrative Board shall be composed of one representative of each Member State and four representatives of the Commission, as well as of four professionals from the sectors most concerned, nominated by the Commission, without the right to vote.1. Haldusnõukokku kuuluvad iga liikmesriigi üks esindaja, neli komisjoni esindajat ning neli komisjoni nimetatud hääleõiguseta liiget, kes on enim seotud valdkondade professionaalid.
Board members shall be appointed on the basis of their degree of relevant experience and expertise in the field of maritime safety and prevention of pollution by ships.Nõukogu liikmete ametissenimetamise aluseks on nende meresõiduohutuse alaste ja laevade põhjustatud merereostuse vältimise alaste asjakohaste kogemuste ja teadmiste tase.
2. Each Member State and the Commission shall appoint their members of the Administrative Board as well as an alternate who will represent the member in his/her absence.2. Liikmesriigid ja komisjon nimetavad haldusnõukokku ametisse oma liikmed ning asendusliikmed, kes neid puudumise korral esindavad.
3. The duration of the term of office shall be five years. The term of office may be renewed once.3. Ametiaeg on viis aastat. Sama isikut võib ühe korra ametisse tagasi nimetada.
4. When appropriate, the participation of representatives of third countries and the conditions thereof shall be established in the arrangements referred to in Article 17(2).4. Vajaduse korral nähakse artikli 17 lõikes 2 osutatud korras ette kolmandate riikide esindajate osavõtt ning selle tingimused.
Article 12Artikkel 12
Chairmanship of the Administrative BoardHaldusnõukogu esimees
1. The Administrative Board shall elect a Chairperson and a Deputy-Chairperson from among its members. The Deputy Chairperson shall automatically take the place of the Chairperson if he/she is prevented from attending to his/her duties.1. Haldusnõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Aseesimees asub automaatselt täitma esimehe kohustusi, kui viimane ei saa neid ise täita.
2. The terms of office of the Chairperson and Deputy Chairperson shall be three years and shall expire when they cease to be members of the Administrative Board. The terms of office shall be renewable once.2. Esimehe ja aseesimehe ametiaeg on kolm aastat ning lõpeb koos nende liikmesuse lõppemisega haldusnõukogus. Sama isikut võib ühe korra ametisse tagasi valida.
Article 13Artikkel 13
MeetingsKoosolekud
1. The meetings of the Administrative Board shall be convened by its Chairperson.1. Haldusnõukogu koosoleku kutsub kokku esimees.
2. The Executive Director of the Agency shall take part in the deliberations.2. Aruteludest võtab osa ameti tegevdirektor.
3. The Administrative Board shall hold an ordinary meeting twice a year. In addition, it shall meet on the initiative of the Chairperson or at the request of the Commission or of one-third of the Member States.3. Haldusnõukogul on kaks korralist koosolekut aastas. Lisaks sellele tuleb nõukogu kokku esimehe algatusel või komisjoni või ühe kolmandiku liikmesriikide taotlusel.
4. When there is a matter of confidentiality or conflict of interest, the Administrative Board may decide to examine specific items of its agenda without the presence of the members nominated in their capacity as professionals from the sectors most concerned. Detailed rules for the application of this provision may be laid down in the rules of procedure.4. Konfidentsiaalse küsimuse või huvide konflikti korral võib haldusnõukogu otsustada teatavaid päevakorrapunkte arutada enim seotud valdkondade professionaalidena ametisse nimetatud liikmete kohalolekuta. Käesoleva sätte rakendamise üksikasjalikud eeskirjad võib ette näha töökorraga.
5. The Administrative Board may invite any person whose opinion can be of interest to attend its meetings as an observer.5. Haldusnõukogu võib vaatlejana koosolekule kutsuda isikuid, kelle seisukoht võib olla huvipakkuv.
6. The members of the Administrative Board may, subject to the provisions of its rules of procedure, be assisted by advisers or experts.6. Haldusnõukogu liikmed võivad kasutada nõustajate või ekspertide abi, kui nende töökorra sätetest ei tulene teisiti.
7. The secretariat for the Administrative Board shall be provided by the Agency.7. Amet tagab haldusnõukogule sekretariaaditeenused.
Article 14Artikkel 14
VotingHääletamine
1. The Administrative Board shall take its decisions by a two-thirds majority of all members with the right to vote.1. Haldusnõukogu teeb oma otsused kõikide hääleõiguslike liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega.
2. Each member shall have one vote. The Executive Director of the Agency shall not vote.2. Igal liikmel on üks hääl. Ameti tegevdirektor ei hääleta.
In the absence of a member, his/her alternate shall be entitled to exercise his/her right to vote.Liikme puudumise korral võib tema asendusliige tema hääleõigust kasutada.
3. The rules of procedure shall establish the more detailed voting arrangements, in particular, the conditions for a member to act on behalf of another member.3. Töökorraga nähakse ette üksikasjalikum hääletamiskord, eelkõige tingimused, mille korral üks liige võib teist liiget esindada.
Article 15Artikkel 15
Duties and powers of the Executive DirectorTegevdirektori kohustused ja volitused
1. The Agency shall be managed by its Executive Director, who shall be completely independent in the performance of his/her duties, without prejudice to the respective competencies of the Commission and the Administrative Board.1. Ametit juhib tegevdirektor, kes on oma kohustuste täitmisel täiesti sõltumatu, kui komisjoni ja haldusnõukogu vastavast pädevusest ei tulene teisiti.
2. The Executive Director shall have the following duties and powers:2. Tegevdirektoril on järgmised kohustused ja volitused:
(a) he/she shall prepare the work programme and submit it to the Administrative Board after consultation of the Commission. He/she shall take the necessary steps for its implementation. He/she shall respond to any requests for assistance from the Commission or from a Member State in accordance with Article 10(2)(c);a) ta koostab tööprogrammi ja esitab selle haldusnõukogule pärast konsulteerimist komisjoniga. Ta võtab vajalikke meetmeid selle rakendamiseks. Ta vastab artikli 10 lõike 2 punkti c kohastele komisjoni või liikmesriigi abitaotlustele;
(b) he/she shall decide to carry out the visits provided for in Article 3, after consultation of the Commission and following the policy established by the Administrative Board according to Article 10(2)(g);b) ta otsustab artiklis 3 nimetatud visiitide korraldamise üle, konsulteerides eelnevalt komisjoniga ning järgides haldusnõukogu poolt artikli 10 lõike 2 punkti g kohaselt kehtestatud poliitikat;
(c) he/she shall take all necessary steps, including the adoption of internal administrative instructions and the publication of notices, to ensure the functioning of the Agency in accordance with the provisions of this Regulation;c) ta võtab kõik vajalikud meetmed, sealhulgas sisemiste administratiivjuhendite vastuvõtmine ja teatiste avaldamine, tagamaks ameti toimimine käesoleva määruse sätete kohaselt;
(d) he/she shall organise an effective monitoring system in order to be able to compare the Agency's achievements with its operational objectives. On this basis the Executive Director shall prepare a draft general report each year and submit it to the Administrative Board. He/she shall establish regular evaluation procedures that meet recognised professional standards;d) ta korraldab tõhusa järelevalvesüsteemi, et võrrelda ameti saavutusi selle tegevuse eesmärkidega. Selle põhjal koostab tegevdirektor igal aastal üldaruande projekti ning esitab selle haldusnõukogule. Ta kehtestab korralise hindamise menetluse, mis vastab tunnustatud kutsestandarditele;
(e) he/she shall exercise, in respect of the staff, the powers laid down in Article 6(2);e) ta kasutab töötajate suhtes artikli 6 lõikes 2 sätestatud volitusi;
(f) he/she shall draw up estimates of the Agency's revenue and expenditure, in accordance with Article 18, and shall implement the budget in accordance with Article 19.f) ta koostab artikli 18 kohaselt ameti tulu- ja kulukalkulatsiooni ning vastutab artikli 19 kohaselt eelarve täitmise eest.
3. The Executive Director may be assisted by one or more Heads of Unit. If the Executive Director is absent or indisposed, one of the heads of unit shall take his place.3. Tegevdirektorit võib abistada üks või mitu allüksuste juhti. Kui tegevdirektor puudub või ei saa osaleda, täidab tema kohustusi üks allüksuste juhtidest.
Article 16Artikkel 16
Appointment of the Executive DirectorTegevdirektori ametissenimetamine
1. The Executive Director of the Agency shall be appointed by the Administrative Board on the grounds of merit and documented administrative and managerial skills, as well as competence and experience relevant for maritime safety and prevention of pollution by ships. The Administrative Board shall take its decision by a four-fifths majority of all members with the right to vote. The Commission may propose a candidate or candidates.1. Ameti tegevdirektori nimetab ametisse haldusnõukogu, pidades silmas tema teeneid, dokumenteeritud haldus- ja juhtimisoskust ning meresõiduohutuse alaseid ja laevade põhjustatud merereostuse vältimise alaseid teadmisi ja kogemusi. Haldusnõukogu teeb oma otsused kõikide hääleõiguslike liikmete neljaviiendikulise häälteenamusega. Komisjon võib esitada ühe või mitu kandidaati.
Power to dismiss the Executive Director shall lie with the Administrative Board, according to the same procedure.Haldusnõukogu on volitatud tegevdirektori ametist vabastama vastavalt samale menetlusele.
2. The term of office of the Executive Director shall be five years. This term of office is renewable once.2. Tegevdirektori ametiaeg on viis aastat. Sama isikut võib ühe korra ametisse tagasi nimetada.
Article 17Artikkel 17
Participation of third countriesKolmandate riikide osalemine
1. The Agency shall be open to the participation of third countries, which have entered into agreements with the European Community, whereby they have adopted and are applying Community law in the field of maritime safety and prevention of pollution by ships.1. Amet on osalemiseks avatud nendele kolmandatele riikidele, kes on Euroopa Ühendusega sõlminud lepingud meresõiduohutust ja laevade põhjustatud merereostuse vältimist käsitlevate ühenduse õigusaktide vastuvõtmise ja kohaldamise kohta.
2. Under the relevant provisions of these agreements, arrangements will be developed which shall, inter alia, specify the nature and the extent of the detailed rules for the participation by these countries in the work of the Agency, including provisions on financial contributions and staff.2. Vastavalt nimetatud lepingute asjakohastele sätetele töötatakse välja kord, millega nähakse muu hulgas ette nende riikide ameti töös osalemise üksikasjalike eeskirjade laad ja ulatus, sealhulgas sätted rahaliste osamaksude ja personali kohta.
CHAPTER IIIIII PEATÜKK
FINANCIAL REQUIREMENTSFINANTSNÕUDED
Article 18Artikkel 18
BudgetEelarve
1. The Agency's revenues shall consist of:1. Ameti tuludeks on:
(a) a contribution from the Community;a) ühenduse osamaks;
(b) possible contributions from any third country which participates in the work of the Agency in accordance with Article 17;b) artikli 17 kohaselt ameti töös osalevate kolmandate riikide võimalikud osamaksud;
(c) charges for publications, training and/or any other services provided by the Agency.c) tasud trükiste, koolituse ja/või muude ameti pakutavate teenuste eest.
2. The Agency's expenditure shall cover staff and administrative, infrastructure and operational expenses.2. Ameti kulud hõlmavad personali-, haldus-, infrastruktuuri- ja tegevuskulusid.
3. The Executive Director shall draw up an estimate of the Agency's revenues and expenditure for the following financial year and shall forward it to the Administrative Board together with an establishment plan.3. Tegevdirektor koostab ameti järgmise eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsiooni ning edastab selle koos ametikohtade loeteluga haldusnõukogule.
4. Revenue and expenditure shall be in balance.4. Tulud ja kulud peavad olema tasakaalus.
5. The Administrative Board shall each year, by 30 April at the latest, adopt the draft budget, accompanied by the preliminary work programme, and forward them to the Commission and to the third countries which participate in the work of the Agency in accordance with Article 17.5. Haldusnõukogu võtab hiljemalt iga aasta 30. aprilliks vastu eelarveprojekti koos esialgse tööprogrammiga ning edastab need komisjonile ja artikli 17 kohaselt ameti töös osalevatele kolmandatele riikidele.
On the basis of that draft budget, the Commission shall establish the relevant estimates in the preliminary draft general budget of the European Union, which it shall put before the Council pursuant to Article 272 of the Treaty. The scope of the approved budget outlook of the Community for the coming years has to be observed.Lähtudes kõnealusest eelarveprojektist, sisestab komisjon asjakohase kalkulatsiooni Euroopa Liidu üldeelarve esialgsesse projekti, mis esitatakse nõukogule asutamislepingu artikli 272 kohaselt. Arvesse tuleb võtta järgmisteks aastateks kinnitatud ühenduse eelarveprognoosi piire.
6. After the adoption of the general budget of the European Union, the Administrative Board shall adopt the Agency's budget and final work programme, adjusting them where necessary to the Community contribution. It shall forward them without delay to the Commission, to the budgetary authority and to the third countries which participate in the work of the Agency.6. Pärast Euroopa Liidu üldeelarve vastuvõtmist võtab haldusnõukogu vastu ameti eelarve ja lõpliku tööprogrammi, kohandades neid vajaduse korral vastavalt ühenduse osamaksule. Need edastab ta viivitamata komisjonile, eelarvepädevale asutusele ja ameti töös osalevatele kolmandatele riikidele.
Article 19Artikkel 19
Implementation and control of the budgetEelarve täitmine ja kontrollimine
1. The Executive Director shall implement the Agency's budget.1. Tegevdirektor vastutab ameti eelarve täitmise eest.
2. Control of commitment, payment of all expenditure and control of the existence and recovery of all Agency revenue shall be carried out by the Financial Controller of the Commission.2. Ameti maksekohustuste võtmist ja täitmist ning tulude arvestust ja laekumist kontrollib komisjoni finantskontrolör.
3. By 31 March each year at the latest, the Executive Director shall submit to the Commission, the Administrative Board and the Court of Auditors the detailed accounts of all revenue and expenditure from the previous year.3. Hiljemalt iga aasta 31. märtsiks saadab tegevdirektor komisjonile, haldusnõukogule ja Euroopa Kontrollikojale eelmise aasta kõigi tulude ja kulude üksikasjaliku aruande.
The Court of Auditors shall examine these accounts in accordance with Article 248 of the Treaty. They shall publish a report on the Agency's activities each year.Kontrollikoda vaatab selle aruande läbi vastavalt asutamislepingu artiklile 248. Kontrollikoda avaldab igal aastal ameti tegevuse kohta aruande.
4. The European Parliament shall, on a recommendation from the Administrative Board, give a discharge to the Executive Director of the Agency in respect of the implementation of the budget.4. Haldusnõukogu soovituse põhjal annab Euroopa Parlament heakskiidu ameti tegevdirektori tegevusele eelarve täitmisel.
Article 20Artikkel 20
Combating fraudPettustevastane võitlus
1. In order to combat fraud, corruption and other unlawful activities, the provisions of Regulation (EC) No 1073/1999 shall apply without restriction to the Agency.1. Pettuste, korruptsiooni ja muu õigusvastase tegevusega võitlemiseks kohaldatakse ameti suhtes piiranguteta määruse (EÜ) nr 1073/1999 sätteid.
2. The Agency shall accede to the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 concerning internal investigations by OLAF and shall issue, without delay, the appropriate provisions applicable to all of its staff.2. Amet ühineb 25. mai 1999. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega OLAFi sisejuurdluste kohta ning annab viivitamata välja kogu oma personali suhtes kohaldatavad asjakohased sätted.
3. The decisions concerning funding and the implementing agreements and instruments resulting from them shall explicitly stipulate that the Court of Auditors and OLAF may carry out, if necessary, on-the-spot checks of the recipients of the Agency's funding and the agents responsible for allocating it.3. Rahastamisotsustes ning neist tulenevates rakenduskokkulepetes ja vahendites sätestatakse selgelt, et kontrollikoda ja OLAF võivad vajaduse korral ametilt raha saajaid ning selle jaotamise eest vastutajaid kohapeal kontrollida.
Article 21Artikkel 21
Financial provisionsFinantssätted
The Administrative Board, having received the agreement of the Commission and the opinion of the Court of Auditors, shall adopt the Agency's Financial Regulation. This Financial Regulation shall in particular specify the procedure to be used for drawing up and implementing the Agency's budget, in accordance with Article 142 of the Financial Regulation of 21 December 1977 applicable to the general budget of the European Communities(12).Haldusnõukogu võtab pärast komisjoni nõusoleku ja kontrollikoja arvamuse saamist vastu ameti finantsmääruse. Finantsmäärusega nähakse eelkõige ette ameti eelarve koostamise ja täitmise menetlus vastavalt Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava 21. detsembri 1977. aasta finantsmääruse [12] artiklile 142.
CHAPTER IVIV PEATÜKK
FINAL PROVISIONSLÕPPSÄTTED
Article 22Artikkel 22
EvaluationHindamine
1. Within five years from the date of the Agency having taken up its responsibilities, the Administrative Board shall commission an independent external evaluation on the implementation of this Regulation. The Commission shall make available to the Agency any information the latter considers relevant to that evaluation.1. Viie aasta jooksul pärast ameti tegevuse alustamist tellib haldusnõukogu sõltumatu välishinnangu käesoleva määruse rakendamise kohta. Komisjon teeb ametile kättesaadavaks mis tahes teabe, mida viimane nimetatud hinnangu jaoks vajalikuks peab.
2. The evaluation shall assess the impact of this Regulation, the Agency and its working practices on establishing a high level of maritime safety and prevention of pollution by ships. The Administrative Board shall issue specific terms of reference in agreement with the Commission, following consultations with the parties involved.2. Hinnangus hinnatakse käesoleva määruse ning ameti ja selle töökorralduse mõju meresõiduohutuse kõrge taseme saavutamisele ning laevade põhjustatud merereostuse vältimisele. Haldusnõukogu annab pärast asjaomaste isikutega konsulteerimist kokkuleppel komisjoniga välja konkreetsed juhised.
3. The Administrative Board shall receive the evaluation and issue recommendations regarding changes to this Regulation, the Agency and its working practices to the Commission. Both the evaluation findings and recommendations shall be forwarded by the Commission to the European Parliament and the Council and shall be made public.3. Hinnang esitatakse haldusnõukogule, kes annab komisjonile soovitusi käesoleva määruse ning ameti ja selle töökorralduse muutmise kohta. Komisjon edastab hindamistulemused ja soovitused Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning avalikustab need.
Article 23Artikkel 23
Start of the Agency's activitiesAmeti tegevuse algus
The Agency shall be operational within twelve months of the entry into force of this Regulation.Amet peab olema tegevusvalmis hiljemalt kaksteist kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.
Article 24Artikkel 24
Entry into forceJõustumine
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Communities.Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Done at Luxembourg, 27 June 2002.Luxembourg, 27. juuni 2002
For the European ParliamentEuroopa Parlamendi nimel
The Presidentpresident
P. CoxP. Cox
For the CouncilNõukogu nimel
The Presidenteesistuja
M. Arias CañeteM. Arias Cañete
(1) OJ C 120 E, 24.4.2001, p. 83 and[1] EÜT C 120 E, 24.4.2001, lk 83 ja EÜT C 103 E, 30.4.2002, lk 184.
OJ C 103 E, 30.4.2002, p. 184.[2] EÜT C 221, 7.8.2001, lk 64.
(2) OJ C 221, 7.8.2001, p. 64.[3] EÜT C 357, 14.12.2001, lk 1.
(3) OJ C 357, 14.12.2001, p. 1.[4] Euroopa Parlamendi 14. juuni 2001. aasta arvamus (EÜT C 53 E, 28.2.2002, lk 312), nõukogu 7. märtsi 2002. aasta ühine seisukoht (EÜT C 119 E, 22.5.2002, lk 27), Euroopa Parlamendi 12. juuni 2002. aasta otsus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta otsus.
(4) Opinion of the European Parliament of 14 June 2001 (OJ C 53 E, 28.2.2002, p. 312), Council Common Position of 7 March 2002 (OJ C 119 E, 22.5.2002, p. 27) and Decision of the European Parliament of 12 June 2002 (not yet published in the Official Journal) and Council Decision of 25 June 2002.[5] EÜT L 208, 5.8.2002, lk 10.
(5) See page 10 of this Official Journal.[6] EÜT L 136, 31.5.1999, lk 1.
(6) OJ L 136, 31.5.1999, p. 1.[7] EÜT L 136, 31.5.1999, lk 15.
(7) OJ L 136, 31.5.1999, p. 15.[8] EÜT L 157, 7.7.1995, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/106/EÜ (EÜT L 19, 22.1.2002, lk 17).
(8) OJ L 157, 7.7.1995, p. 1. Directive as last amended by Directive 2001/106/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L 19, 22.1.2002, p. 17).[9] EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.
(9) OJ L 145, 31.5.2001, p. 43.[10] EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.
(10) OJ L 8, 12.1.2001, p. 1.[11] EÜT 17, 6.10.1958, lk 385/58. Määrust on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.
(11) OJ 17, 6.10.1958, p. 385/58. Regulation as last amended by the 1994 Act of Accession.[12] EÜT L 356, 31.12.1977, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 762/2001 (EÜT L 111, 20.4.2001, lk 1).
(12) OJ L 356, 31.12.1977, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC, ECSC, Euratom) No 762/2001 (OJ L 111, 20.4.2001, p. 1).--------------------------------------------------