?

30.12.2006    | EN | Official Journal of the European Union | L 403/930.12.2006    | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 403/9
REGULATION (EC) No 1922/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILEUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1922/2006,
of 20 December 200620. detsember 2006,
on establishing a European Institute for Gender Equalitymillega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Articles 13(2) and 141(3) thereof,võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 13 lõiget 2 ja artikli 141 lõiget 3,
Having regard to the proposal from the Commission,võttes arvesse komisjoni ettepanekut,
Having regard to the Opinion of the European Economic and Social Committee (1),võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),
Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty (2),toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)
Whereas:ning arvestades järgmist:
(1) | Equality between men and women is a fundamental principle of the European Union. Articles 21 and 23 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union set out a prohibition on any discrimination on grounds of sex and provide that equality between men and women must be ensured in all areas.(1) | Meeste ja naiste võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtetest. Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 21 ja 23 keelatakse igasugune sooline diskrimineerimine ning nähakse ette, et meeste ja naiste võrdõiguslikkus tuleb tagada kõikides valdkondades.
(2) | Article 2 of the Treaty provides that equality between men and women is one of the Community's essential tasks. Similarly, Article 3(2) of the Treaty requires the Community to aim to eliminate inequalities and to promote equality between men and women in all its activities and thus ensure the integration of the dimension of equality between men and women in all Community policies.(2) | Asutamislepingu artiklis 2 on sätestatud, et meeste ja naiste võrdõiguslikkuse tagamine on ühenduse üheks olulisemaks ülesandeks. Asutamislepingu artikli 3 lõikes 2 nõutakse sarnaselt, et ühendus võtaks oma tegevuses eesmärgiks meeste ja naiste ebavõrdsuse kaotamise ja võrdõiguslikkuse edendamise, tagades seeläbi meeste ja naiste võrdõiguslikkuse aspekti integreerimise kõikidesse ühenduse poliitikavaldkondadesse.
(3) | Article 13 of the Treaty empowers the Council to take appropriate action to combat discrimination inter alia on grounds of sex in all areas of Community competence.(3) | Asutamislepingu artikliga 13 volitatakse nõukogu astuma vajalikke samme, et võidelda diskrimineerimisega, muu hulgas soo alusel, kõikides ühenduse pädevusvaldkondades.
(4) | The principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation is enshrined in Article 141 of the Treaty and a comprehensive body of legislation on equal treatment of men and women in relation to access to employment and working conditions including equal pay is already in place.(4) | Meeste ja naiste võrdsete võimaluste tagamise ja võrdse kohtlemise põhimõte tööhõive ja elukutse küsimustes on sätestatud asutamislepingu artiklis 141 ning juba on vastu võetud mitmed õigusaktid, mis käsitlevad meeste ja naiste võrdset kohtlemist seoses töö saamise ning töötingimustega, sealhulgas võrdse tasu maksmisega.
(5) | The Commission's first annual report on equality between men and women to the Spring European Council in 2004 concluded that significant gender gaps exist in most policy fields, that inequality between men and women is a multi-dimensional phenomenon that has to be tackled by a comprehensive mix of policy measures and that enhanced efforts are needed to meet the Lisbon strategy targets.(5) | 2004. aasta kevadel kogunenud Euroopa Ülemkogule esitatud komisjoni esimeses meeste ja naiste võrdõiguslikkust käsitlevas aastaaruandes jõuti järeldusele, et enamikes poliitikavaldkondades eksisteerib märkimisväärne sugudevaheline ebavõrdsus, et meeste ja naiste vaheline ebavõrdsus on mitmemõõtmeline nähtus, millega tuleb võidelda kõikehõlmavate poliitiliste meetmetega, ning et Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamiseks tuleb teha suuremaid jõupingutusi.
(6) | The Nice European Council of 7-9 December 2000 called for ‘Increased awareness, the pooling of resources and the exchange of experience, in particular through the establishment of a European Institute for gender issues’.(6) | 7.-9. detsembrini 2000. aastal Nice'is kogunenud Euroopa Ülemkogu kutsus üles “teadlikkuse tõstmisele, ressursside koondamisele ja kogemuste vahetamisele, eelkõige sooliste küsimustega tegeleva Euroopa instituudi loomise kaudu”.
(7) | The feasibility study (3) carried out for the Commission concluded that there is a clear role for a European Institute for Gender Equality to carry out some of the tasks with which the existing institutions do not currently deal, specifically in the areas of coordination, centralisation and dissemination of research data and information, network building, the raising of visibility of equality between men and women, highlighting the gender perspective and the development of tools for improved integration of gender equality in all Community policies.(7) | Komisjoni tellimusel läbi viidud teostatavusuuringus (3) jõuti järeldusele, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi selgepiiriliseks rolliks peaks olema tegelemine nende ülesannetega, millega olemasolevad institutsioonid praegu ei tegele, eelkõige selliste uurimisandmete ja teabe kooskõlastamine, tsentraliseerimine ja levitamine, võrgustike loomine, meeste ja naiste võrdõiguslikkuse nähtavamaks tegemine, soolise aspekti esiletoomine ning selliste vahendite väljatöötamine, mis aitaksid soolise võrdõiguslikkuse aspekti paremini integreerida ühenduse kõikidesse poliitikavaldkondadesse.
(8) | The European Parliament in its Resolution of 10 March 2004 on the European Union's policies on gender equality (4) called on the Commission to speed up the efforts leading to the setting-up of an Institute.(8) | Euroopa Parlament kutsus oma 10. märtsi 2004. aasta resolutsioonis Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse poliitika kohta, (4) komisjoni üles kiirendama instituudi loomiseks tehtavaid jõupingutusi.
(9) | The Council of Employment, Social Affairs, Health and Consumers Affairs of 1-2 June 2004 and the European Council of 17-18 June 2004 supported the establishment of a European Institute for Gender Equality. The European Council asked the Commission to bring forward a specific proposal.(9) | Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi loomist toetasid 1.–2. juunil 2004 kogunenud tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu ja 17.–18. juunil 2004 kogunenud Euroopa Ülemkogu. Euroopa Ülemkogu palus komisjonil esitada konkreetne ettepanek.
(10) | The collection, analysis and dissemination of objective, reliable and comparable information and data on equality between men and women, the development of appropriate tools for the elimination of all forms of discrimination on grounds of sex and the integration of the gender dimension in all policy areas, the promotion of dialogue among stakeholders and the raising of awareness among EU citizens are necessary so as to enable the Community to effectively promote and implement gender equality policy, in particular in an enlarged Union. It is therefore appropriate to establish a European Institute for Gender Equality, which would assist the Community institutions and the Member States by carrying out those tasks.(10) | Meeste ja naiste võrdõiguslikkust käsitleva objektiivse, usaldusväärse ja võrreldava teabe ja andmete kogumine, analüüs ja levitamine, asjakohaste vahendite väljatöötamine igasuguse soolise diskrimineerimise kõrvaldamiseks ja soolise võrdõiguslikkuse mõõtme integreerimiseks kõikidesse poliitikavaldkondadesse, huvirühmade vahelise dialoogi arendamine ning ELi kodanike teadlikkuse tõstmine on vajalikud, et ühendusel oleks võimalik tõhusalt edendada ja rakendada soolise võrdõiguslikkuse poliitikat, eelkõige laienenud liidus. Seetõttu on asjakohane luua Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut, mis eespool nimetatud ülesannete täitmisega abistaks ühenduse institutsioone ja liikmesriike.
(11) | Gender equality cannot be achieved by an anti-discrimination policy alone but requires measures to promote harmonious co-existence and balanced participation by men and women within society; the Institute should contribute to the attainment of that objective.(11) | Soolist võrdõiguslikkust ei ole võimalik saavutada üksnes diskrimineerimisvastase poliitikaga, vaid selleks on vaja meetmeid, mis edendavad harmoonilist kooseksisteerimist ning meeste ja naiste tasakaalustatud osalemist ühiskonnas; instituut peaks nimetatud eesmärgi saavutamisele kaasa aitama.
(12) | Given the importance of eliminating gender stereotypes in European society in all walks of life and of providing positive examples for women and men to follow, action to achieve those aims should also be included among the Institute's tasks.(12) | Võttes arvesse sooliste stereotüüpide kaotamise olulisust Euroopa kõigis ühiskonnaelu valdkondades ning meestele ja naistele positiivsete eeskujude seadmise tähtsust, tuleks instituudi ülesannetele lisada ka meetmed nimetatud eesmärkide saavutamiseks.
(13) | Cooperation with the relevant authorities of the Member States and relevant statistical bodies, in particular Eurostat, is essential to promote the collection of comparable and reliable data at European level. Given that information on equality between men and women is relevant to all levels within the Community — local, regional, national and Community — it would be useful for such information to be available to Member States' authorities in order to help them formulate policies and measures at local, regional and national level in their spheres of competence.(13) | Koostöö liikmesriikide asjakohaste ametiasutuste ning asjakohaste statistikaasutustega, eelkõige Eurostatiga, on väga tähtis võrreldavate ja usaldusväärsete andmete kogumise edendamiseks Euroopa tasandil. Arvestades, et meeste ja naiste võrdõiguslikkust käsitlev teave on oluline kõigil ühenduse tasanditel — kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja ühenduse tasandil — oleks kasulik, et selline teave on kättesaadav liikmesriikide ametiasutustele nende pädevusalas olevate poliitikavaldkondade ja meetmete määratlemisel kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil.
(14) | The Institute should work as closely as possible with all Community programmes and bodies in order to avoid duplication and ensure the best possible use of resources, in particular as regards the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (5), the European Agency for Safety and Health at Work (6), the Centre for the Development of Vocational Training (7) and the European Union Agency for Fundamental Rights (8).(14) | Instituut peaks dubleerimise vältimiseks ja ressursside võimalikult optimaalse kasutamise tagamiseks tegema võimalikult tihedat koostööd kõigi ühenduse programmide ja asutustega, eelkõige Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi, (5) Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri, (6) Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (7) ning Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametiga (8).
(15) | The Institute should develop cooperation and dialogue with non-governmental and equal opportunities organisations, research centres, social partners, and other related bodies actively seeking to achieve equality at national and European level and in third countries. In the interest of efficiency, it is appropriate for the Institute to set up and coordinate an electronic European Network on Gender Equality with such entities and experts in the Member States.(15) | Instituut peaks arendama koostööd ja dialoogi valitsusväliste ja võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevate organisatsioonidega, uurimiskeskuste, tööturu osapoolte ning teiste seonduvate asutustega, kes püüdlevad aktiivselt võrdsuse saavutamise poole nii riiklikul kui Euroopa tasandil ja kolmandates riikides. Tõhususe huvides on asjakohane, et instituut asutab elektroonilise soolise võrdõiguslikkuse Euroopa võrgustiku, mis hõlmab nimetatud üksusi ja liikmesriikide eksperte, ning koordineerib selle tegevust.
(16) | With a view to ensuring the necessary balance among the Member States and the continuity of the members of the Management Board, the representatives of the Council will be appointed for each term of office in accordance with the order of rotation of the Presidencies of the Council, commencing in 2007.(16) | Eesmärgiga tagada vajalik liikmesriikide vaheline tasakaal ja haldusnõukogu liikmete järjepidevus, määratakse nõukogu esindajad alates 2007. aastast igaks ametiajaks vastavalt nõukogu eesistumise rotatsiooni järjekorrale.
(17) | In accordance with Article 3(2) of the Treaty it is appropriate to promote a balanced participation of men and women in the composition of the Management Board.(17) | Vastavalt asutamislepingu artikli 3 lõikele 2 on asjakohane edendada meeste ja naiste tasakaalustatud esindatust haldusnõukogus.
(18) | The Institute should enjoy maximum independence in the performance of its tasks.(18) | Instituut peaks oma ülesannete täitmisel olema võimalikult iseseisev.
(19) | The Institute should apply the relevant Community legislation concerning public access to documents as set out in Regulation (EC) No 1049/2001 (9) and the protection of individuals with regard to the processing of personal data as set out in Regulation (EC) No 45/2001 (10).(19) | Instituut peaks kohaldama vastavaid ühenduse õigusakte, mis käsitlevad üldsuse juurdepääsu dokumentidele nagu sätestatud määruses (EÜ) nr 1049/2001, (9) ning üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel nagu sätestatud määruses (EÜ) nr 45/2001 (10).
(20) | Commission Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 of 19 November 2002 on the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (11), applies to the Institute.(20) | Instituudi suhtes kohaldatakse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185 (11).
(21) | For the contractual liability of the Institute, which is governed by the law applicable to the contracts concluded by the Institute, the Court of Justice should have jurisdiction to give judgment, pursuant to any arbitration clause, contained in the contract. The Court of Justice should also have jurisdiction in disputes relating to compensation for any damage arising from the non-contractual liability of the Institute.(21) | Instituudi lepingulise vastutuse küsimustes, mida reguleerivad instituudi sõlmitud lepingute suhtes kohaldatavad õigusaktid, peaks otsuste tegemine vastavalt lepingus sisalduvale mistahes vahekohtuklauslile kuuluma Euroopa Kohtu pädevusse. Euroopa Kohtu pädevusse peaks kuuluma ka vaidluste lahendamine, mis on seotud instituudi lepinguvälisest vastutusest tuleneva kahju hüvitamisega.
(22) | An independent external evaluation should be undertaken to assess the impact of the Institute, the possible need to modify or extend its tasks and the timing of further such reviews.(22) | Tuleks algatada sõltumatu välishindamine, et hinnata instituudi mõju, võimalikku vajadust muuta või laiendada selle ülesandeid ning ajastada edasised hindamised.
(23) | Since the objectives of this Regulation, namely to contribute to and strengthen the promotion of gender equality, including gender mainstreaming in all Community policies and the resulting national policies, and the fight against discrimination based on sex, and to raise EU citizens' awareness of gender equality by providing technical assistance to the Community institutions and the authorities of the Member States, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve those objectives.(23) | Kuna käesoleva määruse eesmärke, nimelt aidata kaasa soolise võrdõiguslikkuse edendamisele, sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele kõikides ühenduse poliitikavaldkondades ja nendel põhinevates siseriiklikes poliitikavaldkondades, võitlusele soolise diskrimineerimisega ning ELi kodanike teadlikkust tõstmisele soolise võrdõiguslikkuse küsimuses, ja tugevdada seda osutades tehnilist abi ühenduse institutsioonidele ja liikmesriikide ametiasutustele, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seda on meetme ulatuse tõttu parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.
(24) | Article 13(2) of the Treaty permits the adoption of Community measures in order to support and promote the objective of combating discrimination on grounds of sex beyond the field of employment. Article 141(3) of the Treaty is the specific legal basis for measures aimed to ensure the application of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation. Therefore, Article 13(2) and Article 141(3) combined constitute the appropriate legal basis for adoption of this Regulation,(24) | Asutamislepingu artikli 13 lõikes 2 on lubatud võtta ühenduse meetmeid, et toetada ja edendada eesmärki, milleks on võitlemine soolise diskrimineerimisega ka väljaspool tööhõive valdkonda. Asutamislepingu artikli 141 lõige 3 on konkreetseks õiguslikuks aluseks meetmetele, mille eesmärgiks on tagada võrdsete võimaluste ning meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamine tööhõive ja elukutsega seotud küsimustes. Seega annavad artikli 13 lõige 2 ja artikli 141 lõige 3 koostoimes käesoleva määruse vastuvõtmiseks piisava õigusliku aluse,
HAVE ADOPTED THIS REGULATION:ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
Article 1Artikkel 1
Establishment of the InstituteInstituudi loomine
A European Institute for Gender Equality (hereinafter referred to as ‘the Institute’) is hereby established.Käesolevaga luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (edaspidi “instituut”).
Article 2Artikkel 2
ObjectivesEesmärgid
The overall objectives of the Institute shall be to contribute to and strengthen the promotion of gender equality, including gender mainstreaming in all Community policies and the resulting national policies, and the fight against discrimination based on sex, and to raise EU citizens' awareness of gender equality by providing technical assistance to the Community institutions, in particular the Commission, and the authorities of the Member States, as set out in Article 3.Instituudi üldisteks eesmärkideks on aidata kaasa soolise võrdõiguslikkuse edendamisele, sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele ühenduse kõikides poliitikavaldkondades ja nendel põhinevates siseriiklikes poliitikavaldkondades, võitlusele soolise diskrimineerimisega ning ELi kodanike teadlikkuse tõstmisele soolise võrdõiguslikkuse küsimuses, ja tugevdada seda osutades tehnilist abi ühenduse institutsioonidele, eelkõige komisjonile ning liikmesriikide ametiasutustele vastavalt artiklis 3 sätestatule.
Article 3Artikkel 3
TasksÜlesanded
1.   To meet the objectives set in Article 2, the Institute shall:1.   Artiklis 2 sätestatud eesmärkide täitmiseks instituut:
(a) | collect, analyse and disseminate relevant objective, comparable and reliable information as regards gender equality, including results from research and best practice communicated to it by Member States, Community institutions, research centres, national equality bodies, non-governmental organisations, social partners, relevant third countries and international organisations, and suggest areas for further research;a) | kogub, analüüsib ja levitab soolist võrdõiguslikkust käsitlevat objektiivset, võrreldavat ja usaldusväärset teavet, sealhulgas liikmesriikide, ühenduse institutsioonide, uurimiskeskuste, võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevate riiklike asutuste, valitsusväliste organisatsioonide, tööturu osapoolte, asjaomaste kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide edastatud uurimustulemusi ja parimaid tavasid, ning soovitab valdkondi edasisteks uuringuteks;
(b) | develop methods to improve the objectivity, comparability and reliability of data at European level by establishing criteria that will improve the consistency of information and take into account gender issues when collecting data;b) | töötab välja meetodid andmete objektiivsuse, võrreldavuse ja usaldusväärsuse parandamiseks Euroopa tasandil, kehtestades selleks kriteeriumid, mis parandavad teabe järjepidevust ja arvestavad andmete kogumisel sugupoolte aspekti;
(c) | develop, analyse, evaluate and disseminate methodological tools in order to support the integration of gender equality into all Community policies and the resulting national policies and to support gender mainstreaming in all Community institutions and bodies;c) | töötab välja, analüüsib, hindab ja levitab metodoloogilisi vahendeid, eesmärgiga toetada soolise võrdõiguslikkuse integreerimist ühenduse kõikidesse poliitikavaldkondadesse ja nendel põhinevatesse siseriiklikesse poliitikavaldkondadesse ning selleks, et toetada soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist ühenduse kõikides institutsioonides ja organites;
(d) | carry out surveys on the situation in Europe as regards gender equality;d) | viib läbi uuringuid soolise võrdõiguslikkuse olukorra kohta Euroopas;
(e) | set up and coordinate a European Network on Gender Equality, involving the centres, bodies, organisations and experts dealing with gender equality and gender mainstreaming in order to support and encourage research, optimise the use of available resources and foster the exchange and dissemination of information;e) | asutab soolise võrdõiguslikkuse Euroopa võrgustiku, mis hõlmab soolise võrdõiguslikkuse ja selle süvalaiendamisega tegelevad keskuseid, asutusi, organisatsioone ja eksperte, ning koordineerib selle tegevust; võrgustiku eesmärgiks on toetada ja julgustada uuringute teostamist, optimeerida olemasolevate ressursside kasutamist ning tõhustada teabe vahetamist ja levitamist;
(f) | organise ad hoc meetings of experts to support the institute's research work, encourage the exchange of information among researchers and promote the inclusion of a gender perspective in their research;f) | korraldab ekspertide erakorralisi kohtumisi instituudi uurimistöö toetamiseks, teadustöötajate vahelise teabevahetuse julgustamiseks ja nende uurimistegevusse sugupoolte aspekti lülitamise edendamiseks;
(g) | in order to raise EU citizens' awareness of gender equality, organise, with relevant stakeholders, conferences, campaigns and meetings at European level, and present the findings and conclusions to the Commission;g) | korraldab koos asjaomaste huvirühmadega ELi kodanike soolise võrdõiguslikkuse alase teadlikkuse tõstmise eesmärgil üleeuroopalisi konverentse, kampaaniaid ja kohtumisi ning esitab komisjonile nende käigus tehtud järeldused;
(h) | disseminate information regarding positive examples of non-stereotypical roles for women and men in every walk of life, present its findings and initiatives designed to publicise and build on such success stories;h) | levitab teavet naiste ja meeste mittestereotüüpsete rollide positiivsete näidete kohta erinevates eluvaldkondades ning esitab oma järeldused ja algatused, mille eesmärgiks on need edulood avalikustada ja neid edasises tegevuses kasutada;
(i) | develop dialogue and cooperation with non-governmental and equal opportunities organisations, universities and experts, research centres, social partners and related bodies actively seeking to achieve equality at national and European level;i) | arendama koostööd ja dialoogi valitsusväliste ja võrdõiguslikkuse küsimustega ning seotud asutustega, kes taotlevad aktiivselt võrdõiguslikkuse saavutamist nii riiklikul kui Euroopa tasandil;
(j) | set up documentation resources accessible to the public;j) | loob avalikkusele kättesaadavad dokumendiallikad;
(k) | make information on gender mainstreaming available to public and private organisations; andk) | teeb avalik-õiguslikele ja erasektori organisatsioonidele kättesaadavaks soolise süvalaiendamise teabe; ja
(l) | provide information to the Community Institutions on gender equality and gender mainstreaming in the accession and candidate countries.l) | annab ühenduse institutsioonidele teavet soolise võrdõiguslikkuse ning soolise süvalaiendamise kohta ühinevates ja kandidaatriikides.
2.   The Institute shall publish an annual report on its activities.2.   Instituut avaldab oma tegevuse kohta aastaaruande.
Article 4Artikkel 4
Areas of activity and working methodsTegevusvaldkonnad ja töömeetodid
1.   The Institute shall carry out its tasks within the competences of the Community and in the light of the objectives adopted and priority areas identified in its annual programme, and with due regard to the available budgetary resources.1.   Instituut täidab oma ülesandeid ühenduse pädevuse piirides, pidades silmas iga-aastases tegevuskavas seatud eesmärke ja kindlaksmääratud esmatähtsaid valdkondi ning võttes vajalikul määral arvesse saadaolevaid eelarvelisi vahendeid.
2.   The work programme of the Institute shall be in line with the Community priorities in the field of gender equality and the work programme of the Commission, including its statistical and research work.2.   Instituudi tööprogramm on kooskõlas ühenduse soolise võrdõiguslikkuse alaste prioriteetide ja komisjoni tööprogrammiga, sealhulgas statistika kogumise ja uurimistööga.
3.   In pursuing its activities, the Institute shall, in order to avoid duplication and to ensure the best possible use of resources, take account of existing information from whatever source and in particular of activities already carried out by the Community institutions and by other institutions, bodies and competent national and international organisations and work closely with the competent Commission services, including Eurostat. The Institute shall ensure appropriate coordination with all relevant Community agencies and Union bodies to be determined in a memorandum of understanding where appropriate.3.   Oma tegevuses võtab instituut dubleerimise vältimiseks ja ressursside võimalikult tõhusaks kasutamiseks arvesse mis tahes allikast pärit teavet ning eelkõige ühenduse institutsioonides, muudes asutustes ja pädevates siseriiklikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides juba tehtud tööd ning teeb tihedat koostööd komisjoni pädevate talitustega, sealhulgas Eurostatiga. Instituut tagab oma töö asjakohase kooskõlastamise vastavate ühenduse ametite ja liidu organitega, mis määratakse vajadusel kindlaks vastastikuse mõistmise memorandumiga.
4.   The Institute shall ensure that the information disseminated is comprehensible to the final users.4.   Instituut tagab, et levitatav teave on lõppkasutajatele mõistetav.
5.   The Institute may enter into contractual relations, in particular subcontracting arrangements, with other organisations, in order to accomplish any tasks which it may entrust to them.5.   Instituut võib sõlmida teiste organisatsioonidega lepinguid, eelkõige alltöövõtulepinguid, nende ülesannete täitmiseks, mis instituut on neile usaldanud.
Article 5Artikkel 5
Legal personality and capacityÕigus- ja teovõime
The Institute shall have legal personality. It shall enjoy, in each of the Member States, the most extensive legal capacity accorded to legal persons under their laws. In particular, it may acquire or dispose of movable or immovable property and may be a party to legal proceedings.Instituut on juriidiline isik. Instituudil on igas liikmesriigis kõige ulatuslikum õigus- ja teovõime, mida selle riigi õigusaktid juriidilisele isikule omistavad. Eelkõige võib instituut omandada ja võõrandada vallas- ja kinnisvara ning olla kohtus menetlusosaliseks.
Article 6Artikkel 6
Independence of the InstituteInstituudi sõltumatus
The Institute shall carry out its activities independently in the public interest.Instituut tegutseb sõltumatult avalikes huvides.
Article 7Artikkel 7
Access to documentsJuurdepääs dokumentidele
1.   Regulation (EC) No 1049/2001 shall apply to documents held by the Institute.1.   Instituudi valduses olevate dokumentide suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 1049/2001.
2.   The Management Board shall adopt arrangements for implementing Regulation (EC) No 1049/2001 within six months of the establishment of the Institute.2.   Kuue kuu jooksul pärast instituudi loomist võtab haldusnõukogu vastu määruse (EÜ) nr 1049/2001 rakendamiskorra.
3.   Decisions taken by the Institute pursuant to Article 8 of Regulation (EC) No 1049/2001 may give rise to the lodging of a complaint to the Ombudsman or form the subject of an action before the Court of Justice, under the conditions laid down in Articles 195 and 230 of the Treaty respectively.3.   Otsuste suhtes, mis instituut võtab vastu vastavalt määruse (EÜ) nr 1049/2001 artiklile 8, võib asutamislepingu artiklite 195 ja 230 alusel esitada kaebuse ombudsmanile või algatada kohtuasja Euroopa Kohtus.
4.   Regulation (EC) No 45/2001 shall apply to the processing of data by the Institute.4.   Instituudi poolt andmete töötlemise suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 45/2001.
Article 8Artikkel 8
Cooperation with organisations at national and European level, international organisations and third countriesKoostöö riiklikul ja Euroopa tasandil tegutsevate organisatsioonidega, rahvusvaheliste organisatsioonidega ja kolmandate riikidega
1.   To help it carry out its tasks, the Institute shall cooperate with organisations and experts in the Member States, such as equality bodies, research centres, universities, non-governmental organisations, social partners as well as with relevant organisations at European or international level and third countries.1.   Oma ülesannete täitmisel teeb instituut koostööd liikmesriikide organisatsioonide ja ekspertidega, sealhulgas võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevate asutuste, uurimiskeskuste, ülikoolide, valitsusväliste organisatsioonide, tööturu osapoolte ning vastavate Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil tegutsevate organisatsioonidega ning kolmandate riikidega.
2.   Should agreements with international organisations or with third countries prove necessary for the Institute to carry out its tasks efficiently, the Community shall, in accordance with the procedure provided for in Article 300 of the Treaty, enter into such agreements with the international organisations or with third countries in the interests of the Institute. This provision shall not preclude ad hoc cooperation with such organisations or third countries.2.   Kui instituudi tõhusa töö tagamiseks osutub vajalikuks sõlmida lepinguid rahvusvaheliste organisatsioonide või kolmandate riikidega, sõlmib ühendus sellised lepingud instituudi huvides asutamislepingu artiklis 300 sätestatud korras. Käesolev säte ei takista ajutise koostöö tegemist nimetatud organisatsioonide ja kolmandate riikidega.
Article 9Artikkel 9
Composition of the InstituteInstituudi koosseis
The Institute shall comprise:Instituudi koosseisu kuulub:
(a) | a Management Board;a) | haldusnõukogu;
(b) | an Experts' Forum;b) | ekspertkogu;
(c) | a Director and his or her staff.c) | direktor ja tema personal.
Article 10Artikkel 10
Management BoardHaldusnõukogu
1.   The Management Board shall consist of:1.   Haldusnõukogusse kuuluvad:
(a) | eighteen representatives appointed by the Council, on the basis of a proposal from each Member State concerned;a) | iga asjaomase liikmesriigi ettepaneku alusel nõukogu poolt määratud kaheksateist esindajat;
(b) | one member representing the Commission, appointed by the Commission;b) | komisjoni poolt nimetatud üks komisjoni esindav liige;
2.   The members of the Management Board shall be appointed in such a way as to secure the highest standards of competence and a broad range of relevant and transdisciplinary expertise in the area of gender equality.2.   Haldusnõukogu liikmed määratakse ametisse nii, et oleks tagatud pädevuse kõrgeim tase ning asjakohased ja valdkondadevahelised laialdased teadmised soolise võrdõiguslikkuse kohta.
The Council and the Commission shall aim to achieve a balanced representation between men and women on the Management Board.Nõukogu ja komisjoni eesmärk on tagada meeste ja naiste tasakaalustatud esindatus haldusnõukogus.
Alternates who represent the member in his or her absence shall be appointed by the same procedure.Asendusliikmed, kes asendavad liikmeid nende puudumise korral, nimetatakse sama korra alusel.
The list of the members and alternates of the Management Board shall be published by the Council in the Official Journal of the European Union, on the website of the Institute and on other relevant websites.Haldusnõukogu liikmete ja asendusliikmete nimed avaldab nõukogu Euroopa Liidu Teatajas, instituudi veebilehel ja teistel asjakohastel veebilehtedel.
3.   The term of office shall be three years. For each term of office, the members appointed by the Council shall represent eighteen Members States in the order of the rotating Presidencies, one member being nominated by each Member State concerned.3.   Ametiaeg on kolm aastat. Igal ametiajal esindavad nõukogu määratud liikmed kaheksatteist liikmesriiki eesistumise rotatsiooni järjekorras, kusjuures iga asjaomane liikmesriik nimetab ühe liikme.
4.   The Management Board shall elect its Chairperson and Vice-Chairperson to serve for a period of three years.4.   Haldusnõukogu valib oma eesistuja ja eesistuja asetäitja kolmeaastaseks ametiajaks, mida võib pikendada.
5.   Each member of the Management Board referred to under paragraph 1(a) or (b), or in his or her absence, his or her alternate, shall have one vote.5.   Igal lõike 1 punktis a või b nimetatud haldusnõukogu liikmel või tema puudumisel asendusliikmel on üks hääl.
6.   The Management Board shall take the decisions necessary for the operation of the Institute. In particular, it shall:6.   Haldusnõukogu teeb instituudi tööks vajalikke otsuseid. Eelkõige:
(a) | adopt, on the basis of a draft drawn up by the Director, as referred to in Article 12, after consultation with the Commission, the annual work programme and the medium term work programme, covering a three-year period, in accordance with the budget and the available resources; the programmes may be reviewed whenever necessary; the first annual work programme shall be adopted not later than nine months after the appointment of the Director;a) | võtab pärast nõupidamist komisjoniga vastu artiklis 12 osutatud direktori koostatud kavandi alusel instituudi iga-aastase tööprogrammi ja keskmise tähtajaga tööprogrammi kolmeks aastaks kooskõlas eelarvega ja saadaolevate vahenditega; vajadusel võib programmid alati uuesti läbi vaadata; esimene iga-aastane tööprogramm võetakse vastu hiljemalt üheksa kuud pärast direktori ametisse nimetamist;
(b) | adopt the annual report referred to in Article 3(2), comparing, in particular, the results achieved with the objectives of the annual work programme; this report shall be forwarded by 15 June at the latest to the European Parliament, the Council, the Commission, the Court of Auditors, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions and shall be published on the website of the Institute;b) | võtab vastu artikli 3 lõikes 2 osutatud iga-aastase aruande, milles eelkõige võrreldakse saavutatud tulemusi iga-aastase tööprogrammi eesmärkidega; nimetatud aruanne edastatakse hiljemalt 15. juuniks Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile, kontrollikojale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele ning see avaldatakse instituudi veebilehel;
(c) | exercise disciplinary authority over the Director and appoint or dismiss him or her pursuant to Article 12; andc) | teostab direktori suhtes distsiplinaarvõimu ning nimetab ta ametisse või vabastab ta ametist vastavalt artiklile 12; ja
(d) | adopt the Institute's annual draft and final budgets.d) | võtab vastu instituudi iga-aastase eelarveprojekti ja lõpliku eelarve.
7.   The Management Board shall adopt the Institute's internal rules on the basis of a proposal drawn up by the Director after consultation with the Commission.7.   Haldusnõukogu võtab pärast nõupidamist komisjoniga direktori koostatud ettepaneku alusel vastu instituudi sisekorraeeskirjad.
8.   Decisions by the Management Board shall be taken by a majority of its members. The Chairperson shall have the casting vote. In the cases referred to in paragraph 6 and in Article 12(1), decisions shall be taken by a two-thirds majority of its members.8.   Haldusnõukogu otsused võetakse vastu liikmete häälteenamusega. Eesistujal on otsustav hääl. Lõikes 6 ja artikli 12 lõikes 1 osutatud juhtudel võetakse otsused vastu liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega.
9.   The Management Board shall adopt its rules of procedure on the basis of a proposal drawn up by the Director after consultation with the Commission.9.   Haldusnõukogu võtab pärast nõupidamist komisjoniga direktori koostatud ettepaneku alusel vastu oma töökorra.
10.   The Chairperson shall convene the Management Board at least once a year. The Chairperson shall convene additional meetings on his or her own initiative or at the request of one-third of the members of the Management Board.10.   Haldusnõukogu tuleb eesistuja kutsel kokku vähemalt korra aastas. Eesistuja võib kokku kutsuda lisakoosolekuid omal algatusel või ühe kolmandiku haldusnõukogu liikmete taotlusel.
11.   The Institute shall forward annually to the European Parliament and the Council (hereinafter referred to as the ‘budgetary authority’) any information relevant to the outcome of the evaluation procedures.11.   Instituut edastab igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule (edaspidi “eelarvepädevad institutsioonid”) hindamismenetluse tulemuste jaoks asjakohase teabe.
12.   The Directors of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, the European Agency for Safety and Health at Work, the Centre for the Development of Vocational Training and of the European Union Agency for Fundamental Rights may as appropriate be invited to attend meetings of the Management Board as observers in order to coordinate the respective working programmes as regards gender mainstreaming.12.   Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri, Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse ning Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktoreid võidakse vastavalt vajadusele kutsuda vaatlejatena haldusnõukogu koosolekutele, et kooskõlastada nende töökavasid soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisega seotud küsimustes.
Article 11Artikkel 11
Experts' ForumEkspertkogu
1.   The Experts' Forum shall be composed of members from competent bodies specialised in gender equality issues, on the basis of one representative designated by each Member State, two members representing other relevant organisations specialised in gender equality issues designated by the European Parliament, as well as three members designated by the Commission and representing interested parties at European level, with one representative each from:1.   Ekspertkogu liikmeks määrab iga liikmesriik ühe esindaja soolise võrdõiguslikkuse küsimuses pädevast asutustest, Euroopa Parlament määrab kaks liiget teistest soolise võrdõiguslikkusega tegelevatest asjakohastest organisatsioonidest ning komisjon määrab kolm liiget, kes esindavad Euroopa tasandil tegutsevaid huvitatud pooli, üks liige igast järgmisest kategooriast:
(a) | an appropriate non-governmental organisation at Community level which has a legitimate interest in contributing to the fight against discrimination on grounds of sex and the promotion of gender equality;a) | asjaomane ühenduse tasandil tegutsev valitsusväline organisatsioon, kellel on õigustatud huvi toetada võitlust soolise diskrimineerimisega ning edendada soolist võrdõiguslikkust,
(b) | employers' organisations at Community level; andb) | ühenduse tasandil tegutsevad tööandjate organisatsioonid, ning
(c) | workers' organisations at Community level.c) | ühenduse tasandil tegutsevad töötajate organisatsioonid.
The Member States and the Commission shall aim to achieve a balanced representation between men and women in the Experts' Forum.Liikmesriikide ja komisjoni eesmärk on tagada meeste ja naiste tasakaalustatud esindatus ekspertkogus.
Members may be replaced by alternates, appointed at the same time.Liikmeid võivad asendada samal ajal nimetatud asetäitjad.
2.   Members of the Experts' Forum shall not be members of the Management Board.2.   Ekspertkogu liikmed ei või olla haldusnõukogu liikmed.
3.   The Experts' Forum shall support the Director in ensuring the excellence and independence of activities of the Institute.3.   Ekspertkogu toetab instituudi direktorit instituudi tegevuse kvaliteedi ja sõltumatuse tagamisel.
4.   The Experts' Forum shall constitute a mechanism for an exchange of information in relation to gender equality issues and the pooling of knowledge. It shall ensure close cooperation between the Institute and competent bodies in the Member States.4.   Ekspertkogu moodustab mehhanismi soolise võrdõiguslikkusega seotud teabe vahetamiseks ning teadmiste ühiseks kasutamiseks. Kogu tagab tiheda koostöö instituudi ja liikmesriikide pädevate asutuste vahel.
5.   The Experts' Forum shall be chaired by the Director or, in his/her absence, by a deputy from within the Institute. It shall meet regularly at the invitation of the Director, or at the request of at least a third of its members, and at least once per year. Its operational procedures shall be specified in the Institute's internal rules and shall be made public.5.   Ekspertkogu juhatab direktor või tema puudumise korral instituudist valitud asendaja. Kogu tuleb kokku korrapäraselt direktori kutsel või vähemalt ühe kolmandiku liikmete taotlusel ning vähemalt ühe korra aastas. Kogu töökord määratakse kindlaks instituudi sisekorraeeskirjades ning see avalikustatakse.
6.   Representatives of the Commission's departments shall participate in the work of the Experts' Forum.6.   Ekspertkogu töös osalevad komisjoni talituste esindajad.
7.   The Institute shall provide the technical and logistic support necessary for the Experts' Forum and provide a secretariat for its meetings.7.   Instituut annab ekspertkogule vajalikku tehnilist ja logistilist abi ning tagab selle koosolekuteks sekretariaadi.
8.   The Director may invite experts or representatives of relevant economic sectors, employers, trade unions, professional or research bodies, or non-governmental organisations with recognised experience in disciplines related to the work of the Institute to cooperate in specific tasks and to take part in the relevant activities of the Experts' Forum.8.   Direktor võib kutsuda eksperte või esindajaid asjakohastest majandussektoritest, tööandjate organisatsioonidest, ametiühingutest, kutseühendustest või teadusasutustest või instituudi tööga seotud valdkondades tunnustatud pädevusega valitsusvälistest organisatsioonidest tegema koostööd konkreetsete ülesannete täitmiseks ja osalema ekspertkogu asjakohases tegevuses.
Article 12Artikkel 12
DirectorDirektor
1.   The Institute shall be headed by a Director appointed by the Management Board on the basis of a list of candidates proposed by the Commission after an open competition, following publication in the Official Journal of the European Union and elsewhere of a call for expressions of interest. Before being appointed, the candidate selected by the Management Board shall be asked to make a declaration before the competent committee(s) of the European Parliament and answer questions from its/their members.1.   Instituuti juhatab direktor, kelle määrab haldusnõukogu komisjoni esitatud kandidaatide nimekirja alusel, mis koostatakse Euroopa Liidu Teatajas ja mujal avaldatud osalemiskutsete põhjal korraldatud avaliku konkursi alusel. Enne ametisse nimetamist palutakse haldusnõukogu valitud kandidaadil esineda Euroopa Parlamendi pädeva(te) komisjoni(de) ees avaldusega ning vastata selle(nende) liikmete esitatud küsimustele.
2.   The Director's term of office shall be 5 years. On a proposal from the Commission and after evaluation, that term of office may be extended once for a period of not more than 5 years. In the evaluation, the Commission shall assess in particular:2.   Direktori ametiaeg on viis aastat. Komisjoni ettepanekul ja pärast hindamist võidakse seda ametiaega üks kord pikendada mitte enam kui viieks aastaks. Hindamise käigus hindab komisjon eelkõige:
(a) | the results achieved in the first term of office and the way they were achieved,a) | esimesel ametiajal saavutatud tulemusi ja viisi, kuidas need saavutati;
(b) | the Institute's duties and requirements in the coming years.b) | lähiaastatel instituudi ees seisvaid ülesandeid ja nõudmisi.
3.   The Director shall be responsible, under the supervision of the Management Board, for:3.   Direktor vastutab haldusnõukogu järelevalve all:
(a) | performance of the tasks referred to in Article 3;a) | artiklis 3 osutatud ülesannete täitmise eest;
(b) | preparing and implementing the Institute's annual and medium-term programmes of activities;b) | instituudi iga-aastase ja keskmise tähtajaga tegevuskava ettevalmistamise ja elluviimise eest;
(c) | preparing the meetings of the Management Board and the Experts' Forum;c) | haldusnõukogu ja ekspertkogu koosolekute ettevalmistamise eest;
(d) | preparing and publishing the annual report referred to in Article 3(2);d) | artikli 3 lõikes 2 osutatud iga-aastase aruande koostamise ja avaldamise eest;
(e) | all staff-related matters, and in particular exercising the powers provided for in Article 13(3);e) | kõikide personaliküsimuste ning eelkõige artikli 13 lõikes 3 sätestatud volituste kasutamise eest;
(f) | matters of day-to-day administration; andf) | igapäevaste haldusküsimuste eest; ja
(g) | the implementation of effective monitoring and evaluation procedures relating to the performance of the Institute against its objectives according to professionally recognised standards. The Director shall report annually to the Management Board on the results of the monitoring system.g) | tõhusate järelevalve- ja hindamismenetluste rakendamise eest, mis on seotud instituudi tegevuse vastavusega selle eesmärkidele, kooskõlas ametialaselt tunnustatud standarditega. Direktor annab igal aastal haldusnõukogule järelevalvesüsteemi tulemuste kohta aru.
4.   The Director shall be accountable for the management of his/her activities to the Management Board and shall take part in its meetings without voting rights. He/she may also be invited by the European Parliament to report during a hearing on significant issues linked to the Institute's activities.4.   Direktor annab oma tegevusest aru haldusnõukogule ning osaleb selle koosolekutel ilma hääleõiguseta. Samuti võib Euroopa Parlament teda kutsuda kuulamisel aru andma instituudi tööga seotud olulistes küsimustes.
5.   The Director shall be the Institute's legal representative.5.   Direktor on instituudi seadusjärgne esindaja.
Article 13Artikkel 13
StaffPersonal
1.   The Staff Regulations of officials of the European Communities and the Conditions of Employment of other servants of the European Communities laid down in Regulation (EEC, ECSC, Euratom) No 259/68 (12) and the rules adopted jointly by the European Community institutions for the purpose of applying these Staff Regulations and Conditions of Employment shall apply to the staff of the Institute.1.   Instituudi personali suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi, mis on kehtestatud määrusega (EMÜ, ESTÜ, Euratom) nr 259/68 (12) ning Euroopa Ühenduse institutsioonide poolt kõnealuste personalieeskirjade ja teenistustingimuste kohaldamiseks ühiselt vastuvõetud eeskirju.
2.   The Management Board, in agreement with the Commission, shall adopt the necessary implementing measures, in accordance with the arrangements provided for in Article 110 of the Staff Regulations. The Management Board may adopt provisions to allow national experts from Member States to be employed on secondment at the Institute.2.   Haldusnõukogu võtab komisjoni nõusolekul vastu vajalikud rakendusmeetmed personalieeskirjade artiklis 110 sätestatud korras. Haldusnõukogu võib võtta vastu sätted, mis võimaldavad võtta instituudi juurde tööle liikmesriikidest lähetatud eksperte.
3.   The Institute shall exercise in respect of its staff the powers devolved to the appointing authority.3.   Instituut kasutab oma töötajate suhtes ametisse nimetavale asutusele või ametiisikule antud volitusi.
Article 14Artikkel 14
Drawing up of the budgetEelarve koostamine
1.   Estimates of all the revenue and expenditure of the Institute shall be prepared for each financial year, corresponding to the calendar year, and shall be shown in the budget of the Institute.1.   Igaks eelarveaastaks, mis ühtib kalendriaastaga, koostatakse instituudi tulude ja kulude eelarvestus, mis kajastub instituudi eelarves.
2.   The revenue and expenditure shown in the budget of the Institute shall be in balance.2.   Instituudi eelarve tulud ja kulud peavad olema tasakaalus.
3.   The revenue of the Institute shall, without prejudice to other resources, comprise:3.   Piiramata tulusid muudest allikatest, hõlmavad instituudi tulud:
(a) | a subsidy from the Community, entered in the general budget of the European Union (Commission section);a) | ühenduse toetust, mis kantakse Euroopa Liidu üldeelarvesse (komisjoni eelarvejagu);
(b) | payments received for services rendered;b) | osutatud teenuste eest saadud tasu;
(c) | any financial contributions from the organisations or third countries referred to in Article 8; andc) | kõiki rahalisi toetusi, mis on saadud artiklis 8 osutatud organisatsioonidelt või kolmandatelt riikidelt; ja
(d) | any voluntary contribution from the Member States.d) | liikmesriikide vabatahtlikke rahalisi toetusi.
4.   The expenditure of the Institute shall include staff remuneration, administrative and infrastructure costs and operating expenses.4.   Instituudi kulud hõlmavad personali töötasu, haldus- ja infrastruktuuri kulusid ning tegevuskulusid.
5.   Each year the Management Board, on the basis of a draft drawn up by the Director, shall produce an estimate of revenue and expenditure for the Institute for the following financial year. This estimate, which shall include a draft establishment plan, shall be forwarded by the Management Board to the Commission by 31 March at the latest.5.   Haldusnõukogu esitab igal aastal direktori koostatud projekti alusel instituudi tulude ja kulude eelarvestuse järgmiseks eelarveaastaks. Haldusnõukogu edastab eelarvestuse, mis sisaldab ka ametikohtade loetelu projekti, komisjonile hiljemalt 31. märtsiks.
6.   The estimate shall be forwarded by the Commission to the budgetary authority together with the preliminary draft general budget of the European Union.6.   Komisjon edastab eelarvestuse koos Euroopa Liidu üldeelarve esialgse projektiga eelarvepädevatele institutsioonidele.
7.   On the basis of the estimate, the Commission shall enter in the preliminary draft general budget of the European Union the estimates it deems necessary for the establishment plan and the amount of the subsidy to be charged to the general budget, which it shall place before the budgetary authority in accordance with Article 272 of the Treaty.7.   Kõnealuse eelarvestuse alusel kannab komisjon Euroopa Liidu üldeelarve esialgsesse projekti eelarvestused, mida ta peab ametikohtade loetelu ja üldeelarvest makstava toetuse määra põhjal vajalikuks ning esitab selle vastavalt asutamislepingu artiklile 272 eelarvepädevatele institutsioonidele.
8.   The budgetary authority shall authorise the appropriations for the subsidy to the Institute and shall adopt the establishment plan for the Institute.8.   Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad instituudi toetuseks eraldatavad assigneeringud ja võtavad vastu instituudi ametikohtade loetelu.
9.   The budget of the Institute shall be adopted by the Management Board. It shall become final following final adoption of the general budget of the European Union. Where appropriate, it shall be adjusted accordingly.9.   Haldusnõukogu võtab vastu instituudi eelarve. Eelarve saab lõplikuks pärast Euroopa Liidu üldeelarve lõplikku vastuvõtmist. Vajaduse korral kohandatakse seda vastavalt.
10.   The Management Board shall, as soon as possible, notify the budgetary authority of its intention to implement any project which may have significant financial implications for the funding of its budget, in particular any projects relating to property such as the rental or purchase of buildings. It shall inform the Commission thereof.10.   Haldusnõukogu teatab eelarvepädevatele institutsioonidele võimalikult vara oma kavatsusest viia ellu projekte, millel võivad olla olulised rahalised tagajärjed eelarve rahastamisele, eelkõige projektide puhul, mis seonduvad kinnisvaraga, nagu hoonete üürimine või ostmine. Haldusnõukogu teavitab sellest komisjoni.
Where a branch of the budgetary authority has notified its intention to deliver an opinion, it shall forward its opinion to the Management Board within a period of six weeks from the date of notification of the project.Kui üks eelarvepädevatest institutsioonidest on teatanud oma kavatsusest esitada arvamus, esitab ta selle haldusnõukogule kuue nädala jooksul pärast projektist teatamise kuupäeva.
Article 15Artikkel 15
Implementation of the budgetEelarve täitmine
1.   The Director shall implement the budget of the Institute.1.   Direktor vastutab instituudi eelarve täitmise eest.
2.   By 1 March at the latest following each financial year, the Institute's accounting officer shall communicate the provisional accounts to the Commission's accounting officer together with a report on the budgetary and financial management for that financial year. The Commission's accounting officer shall consolidate the provisional accounts of the institutions and decentralised bodies in accordance with Article 128 of Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002.2.   Hiljemalt igale eelarveaastale järgneva aasta 1. märtsiks edastab instituudi pearaamatupidaja komisjoni peaarvepidajale esialgse raamatupidamisaruande koos kõnealuse eelarveaasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruandega. Komisjoni pearaamatupidaja ühendab institutsioonide ja detsentraliseeritud organite esialgsed raamatupidamisarvestused kooskõlas määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artikliga 128.
3.   By 31 March at the latest following each financial year, the Commission's accounting officer shall forward the Institute's provisional accounts to the Court of Auditors, together with the report mentioned in paragraph 2. The report shall also be forwarded to the European Parliament and the Council.3.   Hiljemalt igale eelarveaastale järgneva aasta 31. märtsiks edastab komisjoni pearaamatupidaja instituudi esialgse raamatupidamisaruande koos lõikes 2 nimetatud aruandega kontrollikojale. Aruanne edastatakse ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
4.   On receipt of the Court of Auditors' observations on the Institute's provisional accounts, pursuant to Article 129 of the Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002, the Director shall draw up the Institute's final accounts under his or her own responsibility and forward them to the Management Board for an opinion.4.   Kui kontrollikojalt on saadud vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklile 129 esitatud märkused instituudi esialgse raamatupidamisaruande kohta, koostab direktor omal vastutusel instituudi lõpparuande ning edastab selle haldusnõukogule arvamuse saamiseks.
5.   The Management Board shall deliver an opinion on the Institute's final accounts.5.   Haldusnõukogu esitab arvamuse instituudi lõpparuande kohta.
6.   By 1 July at the latest following each financial year, the Director shall forward the final accounts to the European Parliament, the Council, the Commission and the Court of Auditors, together with the Management Board's opinion.6.   Hiljemalt igale eelarveaastale järgneva aasta 1. juuliks edastab direktor lõpparuande koos haldusnõukogu arvamusega Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale.
7.   The final accounts shall be published.7.   Lõpparuanne avaldatakse.
8.   The Director shall send the Court of Auditors a reply to its observations by 30 September at the latest. He or she shall also send that reply to the Management Board.8.   Direktor saadab hiljemalt 30. septembriks kontrollikojale vastuse tema esitatud märkustele. Ta saadab kõnealuse vastuse ka haldusnõukogule.
9.   The Director shall submit to the European Parliament, at the latter's request, any information required for the smooth application of the discharge procedure for the financial year in question, as laid down in Article 146(3) of the Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002.9.   Direktor esitab Euroopa Parlamendile viimase taotlusel määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artikli 146 lõike 3 kohaselt mis tahes teabe, mida nõutakse kõnealuse majandusaasta eelarve täitmise aruande kinnitamismenetluse tõrgeteta rakendamiseks.
10.   By 30 April of year N + 2, the European Parliament, on a recommendation from the Council acting by a qualified majority, shall give a discharge to the Director in respect of the implementation of the budget for year N.10.   30. aprilliks aastal n + 2 annab Euroopa Parlament nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võetud soovituse põhjal heakskiidu direktori tegevusele aasta n eelarve täitmisel.
11.   The financial rules applicable to the Institute shall be adopted by the Management Board after the Commission has been consulted. They may not depart from Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 unless specifically required for the Institute's operation and with the Commission's prior consent.11.   Instituudi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad võtab vastu haldusnõukogu, olles eelnevalt konsulteerinud komisjoniga. Need peavad olema vastavuses määrusega (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, välja arvatud juhul, kui see on vajalik instituudi tööks ning kui selleks on saadud komisjoni eelnev nõusolek.
Article 16Artikkel 16
LanguagesKeeled
1.   The provisions laid down in Regulation No 1 of 15 April 1958 determining the languages to be used in the European Economic Community (13) shall apply to the Institute.1.   Instituudi suhtes kohaldatakse 15. aprilli 1958. aasta määruse nr 1 sätteid, milles määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled (13).
2.   The translation services required for the functioning of the Institute shall, in principle, be provided by the Translation Centre for the Bodies of the European Union set up by Council Regulation (EC) No 2965/94 (14).2.   Instituudi toimimiseks vajalikke tõlketeenuseid osutab üldjuhul nõukogu määrusega (EÜ) nr 2965/94 (14) asutatud Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskus.
Article 17Artikkel 17
Privileges and immunitiesPrivileegid ja immuniteedid
The Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities shall apply to the Institute.Instituudi suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli.
Article 18Artikkel 18
LiabilityVastutus
1.   The contractual liability of the Institute shall be governed by the law applicable to the contract in question.1.   Instituudi lepingulist vastutust reguleerib vastava lepingu suhtes kohaldatav õigus.
The Court of Justice shall have jurisdiction pursuant to an arbitration clause contained in any contracts concluded by the Institute.Euroopa Kohtu pädevusse kuulub otsuste tegemine vastavalt instituudiga sõlmitud lepingutes sisalduvale vahekohtuklauslile.
2.   In the case of non-contractual liability, the Institute shall, in accordance with the general principles common to the laws of the Member States, make good any damage caused by the Institute or its servants in the performance of their duties.2.   Lepinguvälise vastutuse korral hüvitab instituut vastavalt liikmesriikide õigusaktide ühistele üldpõhimõtetele kõik kahjud, mida instituut või selle teenistujad oma kohustuste täitmisel on tekitanud.
The Court of Justice shall have jurisdiction in disputes relating to compensation for any such damage.Kõikide selliste kahjude hüvitamisega seotud vaidluste lahendamine kuulub Euroopa Kohtu pädevusse.
Article 19Artikkel 19
Participation of third countriesKolmandate riikide osalemine
1.   The Institute shall be open to the participation of countries which have concluded agreements with the European Community by virtue of which they have adopted and apply Community legislation in the field covered by this Regulation.1.   Instituut on avatud osalemiseks riikidele, kes on sõlminud kokkulepped Euroopa Ühendusega, mille alusel nad kohustuvad vastu võtma ning kohaldama ühenduse õigusakte käesoleva määrusega reguleeritavas valdkonnas.
2.   Arrangements shall be made under the relevant provisions of those agreements, specifying in particular the nature, extent and manner in which those countries are to participate in the Institute's work, including provisions relating to participation in the initiatives undertaken by the Institute, financial contributions and staff. As regards staff matters, those agreements shall, at all events, be in accordance with the Staff Regulations of officials of the European Communities and the Conditions of employment of other servants of the European Communities.2.   Kõnealuste kokkulepete asjaomaste sätete alusel tuleb sisse seada kord, millega täpsustatakse eelkõige nende riikide instituudi töös osalemise laad, ulatus ja viis, kaasa arvatud sätted, mis käsitlevad instituudi algatustes osalemist, rahalisi osamakseid ja personali. Personaliküsimustes sõlmitud kokkulepped peavad igal juhul olema kooskõlas Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjadega ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimustega.
Article 20Artikkel 20
EvaluationHindamine
1.   By 18 January 2010, the Institute shall commission an independent external evaluation of its achievements on the basis of terms of reference issued by the Management Board in agreement with the Commission. The evaluation shall assess the impact of the Institute on the promotion of gender equality and shall include an analysis of the synergy effects. It shall, in particular, address the possible need to modify or extend the tasks of the Institute, including the financial implications of any such modification or extension of the tasks. Such evaluation shall also examine the appropriateness of the management structure in carrying out the Institute's tasks. The evaluation shall take into account the views of the stakeholders, at both Community and national level.1.   18. jaanuar 2010 korraldab instituut haldusnõukogu antud ja komisjoniga kooskõlastatud volituste alusel oma saavutuste sõltumatu välishindamise. Selles hinnatakse instituudi mõju soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja analüüsitakse ka koostoime mõju. Eelkõige käsitletakse võimalikku vajadust muuta või laiendada instituudi ülesandeid, sealhulgas ka ülesannete sellise muutmise või laiendamise finantstagajärgi. Hinnangus vaadeldakse samuti haldusstruktuuri asjakohasust instituudi ülesannete täitmisel. Hindamisel võetakse arvesse sidusrühmade seisukohti nii ühenduse kui ka riiklikul tasandil.
2.   The Management Board, in agreement with the Commission, shall decide the timing of future evaluations, taking into account the results of the evaluation report mentioned in paragraph 1.2.   Kokkuleppel komisjoniga ja võttes arvesse lõikes 1 mainitud hindamisaruande tulemusi, otsustab haldusnõukogu edasiste hindamiste ajakava.
Article 21Artikkel 21
Review clauseLäbivaatamisklausel
The Management Board shall examine the conclusions of the evaluation mentioned in Article 20 and issue to the Commission such recommendations as may be necessary regarding changes in the Institute, its working practices and remit. The Commission shall forward the evaluation report and the recommendations to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions and make them public. After examination of the evaluation report and the recommendations, the Commission may submit any proposals which it deems necessary concerning this Regulation.Haldusnõukogu tutvub artiklis 20 mainitud hindamise tulemustega ning annab vajaduse korral komisjonile instituudi, selle töökorralduse ning tegevusvaldkonna muutmiseks soovitusi. Komisjon edastab hindamisaruande ja soovitused Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele ning avalikustab need. Pärast hindamisaruande ja soovitustega tutvumist võib komisjon esitada käesoleva määruse kohta käivaid ettepanekuid, mida ta peab vajalikuks.
Article 22Artikkel 22
Administrative controlHalduskontroll
The operations of the Institute shall be subject to the supervision of the Ombudsman in accordance with the provisions of Article 195 of the Treaty.Instituudi tegevuse suhtes teostab järelevalvet ombudsman vastavalt asutamislepingu artikli 195 sätetele.
Article 23Artikkel 23
Start of the Institute's activitiesInstituudi tegevuse alustamine
The Institute shall be operational as soon as possible and in any event not later than 19 January 2008.Instituut alustab tegevust niipea kui võimalik ning igal juhul hiljemalt 19. jaanuar 2008.
Article 24Artikkel 24
Entry into forceJõustumine
This Regulation shall enter into force on the 20th day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Done at Brussels, 20 December 2006.Brüssel, 20. detsember 2006
For the European ParliamentEuroopa Parlamendi nimel
The Presidentpresident
J. BORRELL FONTELLESJ. BORRELL FONTELLES
For the CouncilNõukogu nimel
The Presidenteesistuja
J. KORKEAOJAJ. KORKEAOJA
(1)  OJ C 24, 31.1.2006, p. 29.(1)  ELT C 24, 31.1.2006, lk 29.
(2)  Opinion of the European Parliament of 14 March 2006 (not yet published in the Official Journal), Council Common Position of 18 September 2006 (OJ C 295 E, 5.12.2006, p. 57) and Position of the European Parliament of 14 December 2006 (not yet published in the Official Journal). Council Decision of 19 December 2006.(2)  Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata), nõukogu 18. septembri 2006. aasta ühine seisukoht (ELT C 295 E, 5.12.2006, lk 57) ja Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2006. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata). Nõukogu 19. detsembri 2006. aasta otsus.
(3)  European Commission Feasibility Study for a European Gender Institute (conducted by PLS Ramboll Management, DK, 2002).(3)  Euroopa Komisjoni teostatavusuuring Euroopa Soolise Instituudi kohta (teostaja: PLS Ramboll Management, DK, 2002)
(4)  OJ C 102 E, 28.4.2004, p. 638.(4)  ELT C 102 E, 28.4.2004, lk 638.
(5)  Council Regulation (EEC) No 1365/75 of 26 May 1975 on the creation of a European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (OJ L 139, 30.5.1975, p. 1). Regulation as last amended by Regulation (EC) No 1111/2005 (OJ L 184, 15.7.2005, p. 1).(5)  Nõukogu 26. mai 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta (EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1). Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1111/2005 (ELT L 184, 15.7.2005, lk 1).
(6)  Council Regulation (EC) No 2062/94 of 18 July 1994 establishing a European Agency for Safety and Health at Work (OJ L 216, 20.8.1994, p. 1). Regulation as last amended by Regulation (EC) No 1112/2005 (OJ L 184, 15.7.2005, p. 5).(6)  Nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2062/94 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomise kohta (EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1). Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1112/2005 (ELT L 184, 15.7.2005, lk 5).
(7)  Council Regulation (EEC) No 337/75 of 10 February 1975 establishing a European Centre for the Development of Vocational Training (OJ L 39, 13.2.1975, p. 1). Regulation as last amended by Regulation (EC) No 2051/2004 (OJ L 355, 1.12.2004, p. 1).(7)  Nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta (EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1). Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2051/2004 (ELT L 355, 1.12.2004, lk 1).
(8)  Member States meeting in the framework of the European Council in December 2003 requested the Commission to prepare a proposal for a human rights agency by extending the mandate of the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia.(8)  Detsembris 2003 kogunenud Euroopa Ülemkogu raames kohtunud liikmesriigid palusid komisjonil valmistada ette ettepanek Inimõiguste Ameti loomiseks, laiendades Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Jälgimiskeskuse volitusi.
(9)  Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents (OJ L 145, 31.5.2001, p. 43).(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43).
(10)  Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and of the free movement of such data (OJ L 8, 12.1.2001, p. 1).(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).
(11)  OJ L 357, 31.12.2002, p. 72.(11)  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(12)  OJ L 56, 4.3.1968, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC, Euratom) No 723/2004 (OJ L 124, 27.4.2004, p. 1).(12)  EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 723/2004 (ELT L 124, 27.4.2004, lk 1).
(13)  OJ 17, 6.10.1958, p. 385. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 920/2005 (OJ L 156, 18.6.2005, p. 3).(13)  EÜT 17, 6.10.1958, lk 385. Määrust on viimati muudetud määrusega 920/2005 (ELT L 156, 18.6.2005).
(14)  Council Regulation (EC) No 2965/94 of 28 November 1994 setting up a Translation Centre for bodies of the European Union (OJ L 314, 7.12.1994, p. 1). Regulation as last amended by Regulation (EC) No 920/2005.(14)  Nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2965/94 Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse asutamise kohta (EÜT L 314, 7.12.1994, lk 1). Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 920/2005.