?

Avis juridique important Tähtis õiguslik teade
||
32003L004032003L0040
Commission Directive 2003/40/EC of 16 May 2003 establishing the list, concentration limits and labelling requirements for the constituents of natural mineral waters and the conditions for using ozone-enriched air for the treatment of natural mineral waters and spring waters
 
Official Journal L 126 , 22/05/2003 P. 0034 - 0039Euroopa Liidu Teataja L 126 , 22/05/2003 Lk 0034 - 0039
Commission Directive 2003/40/ECKomisjoni direktiiv 2003/40/EÜ,
of 16 May 200316. mai 2003,
establishing the list, concentration limits and labelling requirements for the constituents of natural mineral waters and the conditions for using ozone-enriched air for the treatment of natural mineral waters and spring watersmilles kehtestatakse loodusliku mineraalvee komponentide loetelu, kontsentratsioonipiirid ja märgistamise nõuded ning osooniga rikastatud õhu kasutustingimused loodusliku mineraalvee ja allikavee töötlemisel
THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,
Having regard to the Treaty establishing the European Community,võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
Having regard to Council Directive 80/777/EEC(1), of 15 July 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the exploitation and marketing of natural mineral waters, as last amended by Directive 96/70/EC of the European Parliament and of the Council(2), and in particular Article 11(1) thereof,võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1980. aasta direktiivi 80/777/EMÜ loodusliku mineraalvee kasutamise ja turustamisega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, [1] viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 96/70/EÜ, [2] eriti selle artikli 11 lõiget 1,
Whereas:ning arvestades järgmist:
(1) Constituents may be present in the natural state in certain natural mineral waters because of their hydrogeological origin and may present a risk to public health above a certain concentration. It is therefore deemed necessary to establish concentration limits for these constituents in natural mineral waters.(1) Komponendid võivad teatavas looduslikus mineraalvees nende hüdrogeoloogilise päritolu tõttu esineda töötlemata kujul ning võivad teatavat kontsantratsiooni ületades kujutada ohtu rahvatervisele. Seetõttu peetakse vajalikuks kehtestada loodusliku mineraalvee nende komponentide jaoks kontsentratsioonipiirid.
(2) Article 11 of Directive 80/777/EEC makes provision for adopting harmonised concentration limits for the constituents of natural mineral waters after consulting the Scientific Committee for Food, and for labelling requirements to indicate, where applicable, the presence of certain constituents at high concentrations.(2) Direktiivi 80/777/EMÜ artikliga 11 nähakse ette, et tuleb vastu võtta loodusliku mineraalvee komponentide ühtlustatud kontsentratsioonipiirid pärast konsulteerimist toidu teaduskomiteega ning märgistusnõuded, et vajaduse korral näidata teatavate komponentide kõrget kontsentratsiooni.
(3) The Scientific Committee for Food issued an opinion(3), on arsenic, barium, fluoride, boron and manganese and, for other constituents of natural mineral waters, validated the limits recommended by the WHO for drinking water.(3) Toidu teaduskomitee on esitanud arvamuse [3] arseeni, baariumi, fluoriidide, boori, mangaani ja loodusliku mineraalvee muude komponentide kohta, kinnitades Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt soovitatud joogivee piirväärtusi.
(4) The revised Codex standard for "natural mineral waters"(4), gives, for health purposes, a list of constituents and maximum limits for these constituents. It was adopted on the basis of the most recent international scientific data and affords sufficient public health protection.(4) "Loodusliku mineraalvee" muudetud standardis [4] esitatakse tervise kaitseks loetelu komponentidest ja nende piirkontsentratsioonidest. See võeti vastu kõige värskemate rahvusvaheliste teadusliku andmete alusel ning tagab piisava kaitse rahva tervisele.
(5) It is generally acknowledged that a low-level fluoride intake can have a beneficial effect on teeth. By contrast, excessive fluoride intake across the board can have harmful effects on public health. Thus, it is necessary to lay down a harmonised maximum limit for fluoride in natural mineral waters affording sufficient protection for the population as a whole.(5) Tunnistatakse, et väikeste fluoriidikoguste manustamine võib hammastele soodsat mõju avaldada. Seevastu üldisel ülemäärasel fluoriidi manustamisel võib olla kahjulik mõju rahvatervisele. Seega on tarvis sätestada fluoriidi ühtlustatud maksimumpiir looduslikus mineraalvees, nii et kogu elanikkonna piisav kaitse oleks tagatud.
(6) The World Health Organisation recommended a guide value of 1,5 mg/l for fluoride for drinking water, which was validated for natural mineral waters by the Scientific Committee for Food in the abovementioned opinion. In order to protect infants and young children, who are the most sensitive to the risk of fluorosis, where the fluoride content of a natural mineral water exceeds this guide value, a reference to this fact, which can be seen easily by the consumer, also needs to be made on the label.(6) Maailma Tervishoiuorganisatsioon soovitas fluoriidi suunisväärtuseks joogivees 1,5 mg/l, mille toidu teaduskomitee loodusliku mineraalvee puhul eespool nimetatud arvamusega kinnitas. Imikute ja väikelaste kaitseks, kes on kõige tundlikumad fluoroosiohu suhtes, kui loodusliku mineraalvee fluoriidisisaldus suunisväärtust ületab, tuleb etiketile märkida ka viide selle kohta, nii et tarbija seda hõlpsasti märkaks.
(7) The Scientific Committee for Food indicated a guide value for boron in natural mineral waters based on the WHO(5), recommendations of 1996. However, the WHO and other internationally recognised scientific organisations have since then made new appraisals of boron's effect on public health and have recommended higher values. The European Food Safety Authority should therefore be consulted about boron in natural mineral waters so that the new scientific appraisals available can be taken into account and a maximum limit for boron should not be set at this stage.(7) Toidu teaduskomitee on esitanud boori suunisväärtuse looduslikus mineraalvees, mis põhineb Maailma Tervishoiuorganisatsiooni 1996. aasta soovitustel. [5] Pärast seda on Maailma Tervishoiuorganisatsioon ja teised rahvusvaheliselt tunnustatud teadusorganisatsioonid hinnanud uuesti boori mõju rahvatervisele ning soovitanud kõrgemaid väärtusi. Seetõttu tuleks olemasolevaid uusi teaduslikke hinnanguid arvesse võttes nõu pidada Euroopa Toiduohutusametiga boori sisalduse üle looduslikus mineraalvees ning mitte kehtestada boori maksimumpiiri sellele tasemele.
(8) The Scientific Committee for Food also indicated in the above opinion the acceptable level for barium, manganese and arsenic in natural mineral waters. For the other undesirable constituents of natural mineral waters which may have a harmful effect on public health, the revised Codex standard lays down maximum limits that afford sufficient protection for public health. However, the limit for nitrates is deemed to be too low in the light of the available data and should be brought into line with that for drinking water(6).(8) Toidu teaduskomitee on eespool nimetatud arvamuses märkinud ka baariumi, mangaani ja arseeni vastuvõetava määra looduslikus mineraalvees. Loodusliku mineraalvee muude ebasoovitavate komponentide jaoks, mis võivad kahjustada rahvatervist, sätestatakse muudetud standardis maksimumpiirid, mis pakuvad rahvatervisele piisavat kaitset. Siiski arvatakse olemasolevat teavet silmas pidades, et piirmäär nitraatide jaoks on liiga madal ja tuleks vastavusse viia joogivee piirmääraga. [6]
(9) The maximum limit for nitrates laid down in the Codex standard affords sufficient protection for public health and should serve as a reference for Community and international trade in natural mineral waters. However, during the procedure for official recognition of natural mineral water sources referred to in Article 1 of the aforementioned Directive, the Member States' competent authorities must be able to take a lower guide value for nitrates in natural mineral waters collected within their territory.(9) Standardis sätestatud nitraatide maksimumpiir pakub piisavat kaitset rahvatervisele ning peaks olema võrdluspiiriks ühendusesisesel ja rahvusvahelisel loodusliku mineraalveega kauplemisel. Siiski peavad liikmesriikide pädevad asutused eespool nimetatud direktiivi artiklis 1 osutatud looduslike mineraalveeallikate ametliku tunnustamise käigus olema suutelised kasutama oma territooriumil kogutud loodusliku mineraalvee puhul nitraatide jaoks madalamaid suunisväärtusi.
(10) Natural mineral waters whose content in certain constituents exceeds the maximum limits for these constituents shall, for public health purposes, be subjected to the separation treatments for these constituents. In order to enable the operators concerned to make the necessary investment to comply with these new standards, sufficient periods should be allowed before the maximum concentration limits for such constituents come into force, in particular with regard to fluoride and nickel for which no separation treatment has yet been assessed or authorised at Community level.(10) Looduslikku mineraalvett, mille teatavate koostisosade sisaldus ületab nende koostisosade maksimumpiiri, tuleks rahvatervise huvides nende koostisosade eraldamiseks töödelda. Võimaldamaks asjaomastel käitajatel nendele uutele standarditele vastavate vajalike investeeringute tegemist tuleks lubada piisav ajavahemik enne kõnealuste koostisosade maksimumkontsentratsioonipiiride jõustumist, eriti fluoriidi ja nikli puhul, mille jaoks eraldamistöötlust ei ole veel ühenduse tasandil hinnatud ega kinnitatud.
(11) For the purposes of official checks on these constituents, a fluctuation margin around the maximum concentration limits is required corresponding to measurement uncertainties.(11) Nende komponentide ametlikuks kontrollimiseks on mõõtmise ebatäpsuse tõttu tarvis maksimumkontsentratsioonipiiri lähedast kõikumispiiri.
(12) Article 4(1)(b) of Directive 80/777/EEC (as amended) provides for the separation of iron, manganese, sulphur and arsenic from certain natural mineral waters, using ozone-enriched air treatment, subject to an assessment of this treatment by the Scientific Committee for Food and adoption of the conditions for use of this treatment by the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health.(12) Direktiivi 80/777/EMÜ (muudetud) artikli 4 lõike 1 punktis b sätestatakse, et raua, mangaani, väävli ja arseeni eraldamiseks teatavast looduslikust mineraalveest kasutatakse osooniga rikastatud õhuga töötlemist, arvestades toidu teaduskomitee hinnangut sellele töötlusele ning selle töötluse tingimuste kohaldamist alalise toiduahela ja loomade tervishoiu komitee poolt.
(13) The Scientific Committee for Food issued an opinion(7), on this treatment which provides for both given methods and results. However, it is deemed appropriate to stipulate only given results, in order to take account of developments in ozone-enriched air treatment techniques and treatment variability depending on the physico-chemical composition of the water to be treated.(13) Toidu teaduskomitee on esitanud selle töötluse kohta arvamuse, [7] mis näeb ette mõlemad esitatud meetodid ja tulemused. Siiski peetakse asjakohaseks sätestada üksnes antud tulemused, võttes arvesse osooniga rikastatud õhuga töötlemismeetodite arengut ja töödeldava vee füüsikalis-keemilisest koostisest sõltuvat töötlemise varieerumist.
(14) Moreover, treatment with ozone-enriched air should not modify the composition in terms of characteristic constituents within the meaning of Article 7(2)(a) of Directive 80/777/EEC, or have a disinfectant action within the meaning of Article 4(3) or generate the formation of treatment residues which may have a harmful effect on public health.(14) Lisaks sellele ei peaks osooniga rikastatud õhuga töötlemine muutma koostist iseloomulike komponentide osas direktiivi 80/777/EMÜ artikli 7 lõike 2 punktis a määratletud tähenduses või avaldama desinfitseerivat mõju artikli 4 lõikes 3 määratletud tähenduses või tekitama töötlemisjääke, millel võib olla kahjulik toime rahvatervisele.
(15) Pursuant to Article 7(2)(c) of the above Directive, natural mineral waters treated with ozone-enriched air must bear a reference on the label giving customers sufficient information about the treatment carried out.(15) Lähtuvalt eespool nimetatud direktiivi artikli 7 lõike 2 punktist c peab osooniga rikastatud õhuga töödeldud mineraalvee etiketil olema märge, mis annab tarbijatele läbiviidud töötluse kohta piisavalt teavet.
(16) In accordance with the provisions of Article 9(4)(a) fourth indent of Directive 80/777/EEC, the provisions concerning the treatments provided for in Article 4 of the Directive, and in particular treatment with ozone-enriched air, are applicable to spring waters.(16) Vastavalt direktiivi 80/777/EMÜ artikli 9 lõike 4 punkti a neljanda taande sätetele kohaldatakse sätteid direktiivi artiklis 4 ettenähtud töötluste, eelkõige osooniga rikastatud õhuga töötlemise osas, allikaveele.
(17) The measures laid down in this Directive are in accordance with the opinion of the Scientific Committee on the Food Chain and Animal Health,(17) Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:
Article 1Artikkel 1
This Directive establishes the list of constituents of natural mineral waters which may present a risk to public health, the limits for admissible levels of these constituents, the deadlines for application of these limits and the labelling requirements for certain constituents. These constituents must be present in the water naturally and may not result from contamination at source.Käesoleva direktiiviga kehtestatakse loetelu loodusliku mineraalvee komponentidest, mis võivad kujutada ohtu rahvatervisele, nende komponentide lubatavad piirmäärad, nende piirmäärade kohaldamise tähtajad ja teatavate komponentide märgistusnõuded. Need komponendid peavad vees looduslikult esinema ega tohi pärit olla saasteallikast.
It also defines the conditions for using ozone-enriched air for separating compounds of iron, manganese, sulphur and arsenic from natural mineral waters or spring waters, and the labelling requirements for waters which have undergone such treatment.Samuti määratletakse selles osooniga rikastatud õhu kasutamise tingimused raua, mangaani, väävli ja arseeni eraldamisel looduslikust mineraalveest või allikaveest ning niisuguse töötlemise läbinud vee märgistusnõuded.
Article 2Artikkel 2
1. By 1 January 2006 at the latest, natural mineral waters shall, at the time of packaging, comply with the maximum concentration limits set out in Annex I for the constituents listed in that Annex.1. Hiljemalt 1. jaanuaril 2006 peab looduslik mineraalvesi vastama pakendamise ajal I lisas loetletud komponentide jaoks nimetatud lisas sätestatud maksimumkontsentratsioonipiiridele.
2. However, in the case of fluorides and nickel, the deadline referred to above is extended until 1 January 2008.2. Fluoriidide ja nikli puhul pikendatakse eespool osutatud tähtaega 1. jaanuarini 2008.
3. By way of derogation from paragraph 1, during the procedure for official recognition of natural mineral waters collected within their territory, the competent authorities of the Member States may take a lower reference value for nitrates and nitrites, provided that the same reference value is applied to all applications made to them.3. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriikide pädevad asutused oma territooriumil saadud loodusliku mineraalvee ametliku tunnustamise käigus kasutada nitraatide ja nitritite osas madalamaid kontrollväärtusi, tingimusel et kõigil juhtudel kohaldatakse samu kontrollväärtusi.
Article 3Artikkel 3
For the purposes of official controls, the Member States shall comply with the specifications listed in Annex II for analysing the constituents listed in Annex I.Ametlike kontrollide eesmärkide saavutamiseks järgivad liikmesriigid I lisas loetletud komponentide analüüsimiseks II lisas loetletud spetsifikatsioone.
Article 4Artikkel 4
1. Natural mineral waters with a fluoride concentration exceeding 1,5 mg/l shall bear on the label the words "contains more than 1,5 mg/l of fluoride: not suitable for regular consumption by infants and children under 7 years of age".1. Loodusliku mineraalvee etiketile, mille fluoriidikontsentratsioon ületab 1,5 mg/l, on märgitud sõnad "Sisaldab fluoriidi üle 1,5 mg/l: ei sobi pidevaks kasutamiseks imikutele ja alla 7 aasta vanustele lastele".
2. The label information laid down in paragraph 1 of this Article shall be placed in immediate proximity to the trade name and in clearly visible characters.2. Käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud teave märgitakse selgesti loetavate tähtedega etiketile kaubanime vahetusse lähedusse.
3. Natural mineral waters which, under the terms of paragraph 1 of this Article, bear label information, shall indicate the actual fluoride content in relation to the physico-chemical composition in terms of essential constituents, as laid down in Article 7(2)(a) of Directive 80/777/EEC.3. Loodusliku mineraalvee puhul, mille etiketil on käesoleva artikli lõike 1 tingimustele vastav teave, märgitakse tegelik fluoriidisisaldus oluliste komponentide füüsikalis-keemilise koostise suhtes, nagu on sätestatud direktiivi 80/777/EMÜ artikli 7 lõike 2 punktis a.
Article 5Artikkel 5
1. Without prejudice to the provisions of Article 4(1)(b) of Directive 80/777/EEC, application of the treatment of natural mineral waters with ozone-enriched air must be notified in advance to the competent authorities, who shall ensure that:1. Olenemata direktiivi 80/777/EMÜ artikli 4 lõike 1 punkti b sätetest ei pea loodusliku mineraalvee osooniga rikastatud õhuga töötlemisest eelnevalt teatama pädevatele asutustele, kes tagavad, et:
(a) use of such treatment is justified by the composition of the water in terms of compounds of iron, manganese, sulphur and arsenic;a) vee koostis raua, mangaani, väävli ja arseeni osas õigustab niisuguse töötluse kasutamist;
(b) the operator takes all measures necessary to guarantee that the treatment is effective and safe and to allow it to be checked by the competent authorities.b) ettevõtja võtab kasutusele kõik abinõud tagamaks, et töötlus on tõhus ja ohutu ning võimaldab pädevatel asutustel seda kontrollida.
2. Ozone-enriched air treatment of natural mineral waters must comply with all the following conditions:2. Loodusliku mineraalvee töötlemine osooniga rikastatud õhuga peab vastama järgmistele tingimustele:
(a) the physico-chemical composition of the natural mineral waters in terms of essential constituents shall not be modified by the treatment;a) loodusliku mineraalvee füüsikalis-keemilist koostist oluliste komponentide osas töötlusel ei muudeta;
(b) the natural mineral water before treatment must comply with the microbiological criteria laid down in Article 5(1) and (2) of Directive 80/777/EEC;b) looduslik mineraalvesi peab enne töötlemist vastama direktiivi 80/777/EMÜ artikli 5 lõigetes 1 ja 2 sätestatud mikrobioloogilistele kriteeriumidele;
(c) the treatment shall not lead to the formation of residues with a concentration exceeding the maximum limits laid down in Annex III or residues which could pose a risk to public health.c) töötlus ei tohi põhjustada jääkide teket, mille kontsentratsioon ületab III lisas sätestatud maksimumpiire või mis kujutavad ohtu rahvatervisele.
Article 6Artikkel 6
Pursuant to Article 7(2)(c) of Directive 80/777/EEC, the labelling of natural mineral waters which have been treated with ozone-enriched air shall bear, in proximity to the analytical composition of characteristic constituents, the words "water subjected to an authorised ozone-enriched air oxidation technique".Vastavalt direktiivi 80/777/EMÜ artikli 7 lõike 2 punktile c peavad osooniga rikastatud õhuga töödeldud vee etiketile selle iseloomulike komponentide analüütilise koostise lähedusse olema märgitud sõnad "Vett on töödeldud osooniga rikastatud õhu lubatud oksüdeerimismeetodil".
Article 7Artikkel 7
Without prejudice to the provisions of Article 9(4)(b) of Directive 80/777/EEC, the provisions of Articles 5 and 6 of this Directive shall apply to spring waters.Olenemata direktiivi 80/777/EMÜ artikli 9 lõike 4 punkti b sätetest kohaldatakse käesoleva direktiivi artiklite 5 ja 6 sätteid allikaveele.
Article 8Artikkel 8
1. The Member States shall take the necessary measures to permit the marketing of products complying with the present Directive by 1 January 2004 at the latest.1. Liikmesriigid võtavad hiljemalt 1. jaanuariks 2004 asjakohased meetmed käesolevale direktiivile vastavate toodete turustamise võimaldamiseks.
2. Without prejudice to the deadlines set out in Article 2(1) and (2), the Member States shall prohibit the marketing of products not complying with the present Directive from 1 July 2004. However, products packaged and labelled prior to 1 July 2004 may be sold until stocks are exhausted.2. Ilma et see piiraks artikli 2 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegade kohaldamist, keelavad liikmesriigid alates 1. juulist 2004 käesolevale direktiivile mittevastavate toodete turustamise. Siiski võib enne 1. juulit 2004 pakendatud ja märgistatud tooteid müüa kuni varude ammendumiseni.
Article 9Artikkel 9
The Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 31 December 2003 at the latest. They shall forthwith inform the Commission thereof.Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. detsembriks 2003. Liikmesriigid teatavad neist viivitamata komisjonile.
The provisions adopted pursuant to this paragraph shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference at the time of their official publication. Member States shall determine how such reference is to be made.Käesoleva lõike kohaselt vastuvõetud sätetesse või ametliku avaldamise korral nende sätete juurde lisatakse viide käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.
Article 10Artikkel 10
This Directive shall enter into force on the 20th day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.Käesolev direktiiv jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Article 11Artikkel 11
This Directive is addressed to the Member States.Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
Done at Brussels, 16 May 2003.Brüssel, 16. mai 2003
For the CommissionKomisjoni nimel
David Byrnekomisjoni liige
Member of the CommissionDavid Byrne
(1) OJ L 229, 30.8.1980, p. 1.[1] EÜT L 229, 30.8.1980, lk 1.
(2) OJ L 299, 23.11.1996, p. 26.[2] EÜT L 299, 23.11.1996, lk 26.
(3) Opinion of 13 December 1996 on arsenic, barium, fluoride, boron and manganese in natural mineral waters.[3] 13. detsembri 1996. aasta arvamus arseeni, baariumi, fluoriidi, boori ja mangaani kohta looduslikus mineraalvees.
(4) Codex standard 108-1981, Rev 1-1997, revised during the 7th session of the CCNMW (October 2000).[4] Standard 108-1981, Rev 1-1997, muudetud CCNMW 7. istungjärgul (oktoobris 2000).
(5) WHO (1996): guidelines on the quality of drinking water, second edition, volume 2.[5] Maailma Tervishoiuorganisatsioon (1996): joogivee kvaliteedi suunised, teine trükk, 2. köide.
(6) Council Directive 98/83/EC (OJ L 330 of 5.12.1998, p. 32).[6] Nõukogu direktiiv 98/83/EÜ (EÜT L 330, 5.12.1998, lk 32).
(7) Opinion of the Scientific Committee for Food of 7 June 1996 on the use of ozone for separating unstable elements such as iron, manganese and arsenic from natural mineral waters.[7] Toidu teaduskomitee 7. juuni 1996. aasta arvamus osooni kasutamise kohta ebastabiilsete elementide, nagu näiteks raud, mangaan ja arseen, eraldamiseks looduslikust mineraalveest.
ANNEX I--------------------------------------------------
Constituents naturally present in natural mineral waters and maximum limits which, if exceeded, may pose a risk to public healthI LISA
>TABLE>Looduslikus mineraalvees loomulikult esinevad komponendid, mille maksimumpiiri ületamine võib kujutada ohtu rahvatervisele
ANNEX IIKomponendid | Maksimumpiirid (mg/l) |
Performance characteristics((Analytical methods for measuring concentrations of the constituents listed in Annex I must be able to measure, as a minimum, concentrations equal to the parametric value with a specified accuracy, precision and detection limit. Whatever the sensitivity of the method of analysis used, the result will be expressed using at least the same number of decimal places as for the maximum limit laid down in Annex I.)) for analysing the constituents in Annex IAntimon | 0,0050 |
>TABLE>Arseen | 0,010 (kokku) |
Note 1:Baarium | 1,0 |
accuracy is the systematic error and is the difference between the average value of a large number of repeated measurements and the exact value.Boor | Kehtestamisel |
Note 2:Kaadmium | 0,003 |
precision is the random error and is expressed in general as the standard deviation (within a batch and between batches) of a sample of results from the average. Acceptable precision is equal to twice the relative standard deviation.Kroom | 0,050 |
Note 3:Vask | 1,0 |
the detection limit is:Tsüaniid | 0,070 |
- either three times the relative standard deviation within a batch of a natural sample containing a low concentration of the parameter,Fluoriidid | 5,0 |
- or five times the relative standard deviation within a batch of a virgin sample.Plii | 0,010 |
Note 4:Mangaan | 0,50 |
the method should make it possible to determine total cyanide in all its forms.Elavhõbe | 0,0010 |
ANNEX IIINikkel | 0,020 |
Maximum limits for residues from treatment of natural mineral waters and spring waters by ozone-enriched airNitraadid | 50 |
>TABLE>Nitritid | 0,1 |
 Seleen | 0,010 |
 --------------------------------------------------
 II LISA
 Toimivusnäitajad [1]I lisa komponentide analüüsiks
 Märkus 1:
 mõõtetäpsus on süstemaatiline viga ning see on keskmise tulemuse lähedusaste täpsele väärtusele.
 Märkus 2:
 täpsus on juhuslik viga ning seda väljendatakse üldjuhul tulemuste keskmise standardhälbena (partii piires ja partiide vahel). Aktsepteeritav täpsus on võrdne kahekordse suhtelise standardhälbega.
 Märkus 3:
 avastamispiir on:
 - kas parameetrit väikeses koguses sisaldava loodusliku proovi partii kolmekordne suhteline standardhälve,
 - või võrdlusproovi partii viiekordne suhteline standardhälve.
 Märkus 4:
 meetod peaks võimaldama tuvastada mistahes vormis tsüaniidi üldkogust.
 Komponendid | Parameetri väärtuse täpsus protsentides (Märkus 1) | Parameetri väärtuse tulemuste lähedusaste (Märkus 2) | Parameetri väärtuse avastamispiir protsentides (Märkus 3) | Märkused |
 Antimon | 25 | 25 | 25 | |
 Arseen | 10 | 10 | 10 | |
 Baarium | 25 | 25 | 25 | |
 Boor | | | | Vaata I lisa |
 Kaadmium | 10 | 10 | 10 | |
 Kroom | 10 | 10 | 10 | |
 Vask | 10 | 10 | 10 | |
 Tsüaniidid | 10 | 10 | 10 | Märkus 4 |
 Fluoriidid | 10 | 10 | 10 | |
 Plii | 10 | 10 | 10 | |
 Mangaan | 10 | 10 | 10 | |
 Elavhõbe | 20 | 10 | 20 | |
 Nikkel | 10 | 10 | 10 | |
 Nitraadid | 10 | 10 | 10 | |
 Nitritid | 10 | 10 | 10 | |
 Seleen | 10 | 10 | 10 | |
 --------------------------------------------------
 III LISA
 Jääkide maksimumpiir loodusliku mineraalvee ja allikavee töötlemisel osooniga rikastatud õhuga
 Töötlemisjääk | Maksimumpiir (μg/l) |
 Lahustunud osoon | 50 |
 Bromaadid | 3 |
 Bromoformid | 1 |
 --------------------------------------------------