?

European financial stabilisation mechanismΕυρωπαϊκός μηχανισμός χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης
The financial crisis that hit the global economy at the end of 2008 required the creation of a European financial stabilisation mechanism (EFSM), to help European Union countries in difficulty, thereby preserving the EU's financial stability.Η χρηματοπιστωτική κρίση που έπληξε την παγκόσμια οικονομία στα τέλη του 2008 κατέστησε αναγκαία τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης (ΕΜΧΣ), με σκοπό την παροχή βοήθειας προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που βρίσκονταν σε δύσκολη θέση, διατηρώντας παράλληλα τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της ΕΕ.
ACTΠΡΑΞΗ
Council Regulation (EU) No 407/2010 of 11 May 2010 establishing a European financial stabilisation mechanismΚανονισμός (EΕ) αριθ. 407/2010, της 11ης Μαΐου 2010, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης
SUMMARYΣΥΝΟΨΗ
WHAT DOES THIS REGULATION DO?Η χρηματοπιστωτική κρίση που έπληξε την παγκόσμια οικονομία στα τέλη του 2008 κατέστησε αναγκαία τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης (ΕΜΧΣ), με σκοπό την παροχή βοήθειας προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που βρίσκονταν σε δύσκολη θέση, διατηρώντας παράλληλα τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της ΕΕ.
It lays down the conditions and procedures for granting EU financial assistance to an EU country that, due to events beyond its control, is experiencing severe economic or financial disturbance or the threat thereof.ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;
KEY POINTSΟ κανονισμός θεσπίζει τους όρους και τις διαδικασίες υπό τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ σε χώρα της ΕΕ η οποία αντιμετωπίζει, ή διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσει, σοβαρή οικονομική ή δημοσιονομική διαταραχή, οφειλόμενη σε έκτακτες περιστάσεις που ξεφεύγουν από τον έλεγχό της.
Financial assistanceΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
Assistance is granted in the form of a loan or a credit line* granted to the EU country concerned. To this end, the European Commission may contract, on behalf of the EU, loans on capital markets or from financial institutions, in line with a decision adopted by the Council of the EU acting by qualified majority.Χρηματοδοτική ενίσχυση
ProcedureΗ ενίσχυση λαμβάνει τη μορφή δανείου ή πιστωτικού ορίου* που χορηγείται στην ενδιαφερόμενη χώρα της ΕΕ. Προς τούτο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπήεξουσιοδοτείται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνάπτει δάνεια στις κεφαλαιαγορές ή με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία.
With the Commission, and in liaison with the European Central Bank (ECB), the EU country seeking aid proceeds with an assessment of its financial needs. It then submits to the Commission a draft programme for economic and financial recovery.Διαδικασία
The decision to grant a credit line contains the following information:Η χώρα της ΕΕ που επιθυμεί να λάβει ενίσχυση διαβουλεύεται με την Επιτροπή σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) με στόχο την εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών της. Έπειτα υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδιο προγράμματος οικονομικής και δημοσιονομικής ανάκαμψης.
the terms of the financial assistance,Η απόφαση για τη χορήγηση πίστωσης αναφέρει τις παρακάτω πληροφορίες:
general economic policy conditions attached to the EU’s financial assistance (for example, fiscal consolidation measures to reduce public debt),τους όρους της χρηματοδοτικής ενίσχυσης·
the approval of the adjustment programme prepared by the recipient country.τους όρους της γενικής οικονομικής πολιτικής υπό τους οποίους χορηγείται η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ (για παράδειγμα, τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης για τη μείωση του δημόσιου χρέους)·
The Commission verifies at regular intervals whether the beneficiary country’s economic policy is consistent with its adjustment programme and with the conditions established by the Council to continue to receive financial aid, which is granted in instalments.την έγκριση του προγράμματος προσαρμογής που καταρτίστηκε από τη δικαιούχο χώρα.
Compatibility with other financial support mechanismsΗ Επιτροπή επαληθεύει σε τακτά διαστήματα κατά πόσον η οικονομική πολιτική του δικαιούχου κράτους μέλους συνάδει με το οικείο πρόγραμμα προσαρμογής και με τους όρους που έχουν τεθεί από το Συμβούλιο προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει χρηματοδοτική ενίσχυση, η οποία χορηγείται σε δόσεις.
The European financial stabilisation mechanism is compatible with the medium-term facility providing financial assistance for balances of payments. Moreover, it does not preclude the use of funds from outside the EU, such as from the International Monetary Fund.Συμβατότητα με άλλους μηχανισμούς οικονομικής στήριξης
EFSM budgetΟ ευρωπαϊκός μηχανισμός χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης είναι συμβατός με τον μεσοπρόθεσμο μηχανισμό οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών. Επιπλέον, δεν αποκλείει την προσφυγή σε χρηματοδότηση από πηγές εκτός της ΕΕ, όπως, για παράδειγμα, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
The EFSM is funded by the EU budget. The Commission is allowed to borrow up to a total of €60 billion in financial markets on behalf of the EU. The loans are guaranteed by the EU budget.Προϋπολογισμός ΕΜΧΣ
The EFSM was activated for Ireland and Portugal, for a total amount of €46.8 billion (€22.5 billion for Ireland and €24.3 billion for Portugal), disbursed over 3 years (2011-2014).Ο ΕΜΧΣ χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η Επιτροπή δικαιούται να δανειστεί συνολικά 60 δισεκατ. ευρώ στις χρηματοπιστωτικές αγορές εκ μέρους της ΕΕ. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αποτελεί εγγυητή των δανείων.
In July 2015, EFSM has been used to provide short-term assistance (bridge loan) of €7.16 billion to Greece.Ο ΕΜΧΣ ενεργοποιήθηκε για την Ιρλανδία και την Πορτογαλία για συνολικό ποσό ύψους 46,8 δισεκατ. ευρώ (22,5 δισεκατ. ευρώ για την Ιρλανδία και 24,3 δισεκατ. ευρώ για την Πορτογαλία), τα οποία εκταμιεύτηκαν σε περίοδο 3 ετών (2011-2014).
Specific arrangements concerning exposure of non-euro-area countries are in place.Τον Ιούλιο του 2015 ο ΕΜΧΣ χρησιμοποιήθηκε για την παροχή βραχυπρόθεσμης ενίσχυσης (ενδιάμεσο δάνειο) ύψους 7,16 δισεκατ. ευρώ στην Ελλάδα.
BACKGROUNDΥφίστανται ειδικά μέτρα που αφορούν την έκθεση χωρών που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ.
The European Stability Mechanism (ESM) consolidates and merges the EFSM and the European Financial Stability Facility (EFSF), the 2 instruments set in place temporarily in the wake of the sovereign debt crisis, and with which it coexists today.ΠΛΑΙΣΙΟ
In time, the ESM will become the main support mechanism for euro area countries experiencing temporary difficulties in borrowing money on financial markets because of their debt levels. Its initial maximum lending capacity was €500 billion on the basis of a capital of €704.8 billion. The ESM is financed by the EU countries according to the ECB contribution key*.Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) ενοποιεί και συγχωνεύει τον ΕΜΧΣ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), τα δύο όργανα που τέθηκαν σε ισχύ προσωρινά στον απόηχο της κρίσης του δημόσιου χρέους και με τα οποία συνυπάρχει σήμερα.
The loans are financed by ESM borrowing on financial markets, and are guaranteed by its shareholders (euro area countries). Loans are on the basis of strict conditions, including the return of public finances to sustainable levels.Ο ΕΜΣ θα καταστεί με τον καιρό ο κύριος μηχανισμός στήριξης για τις χώρες της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν προσωρινές δυσκολίες στον δανεισμό τους από τις χρηματοπιστωτικές αγορές λόγω των επιπέδων χρέους τους. Η αρχική μέγιστη δανειοδοτική ικανότητα ανερχόταν στα 500 δισεκατ. ευρώ βασιζόμενη σε κεφάλαιο ύψους 704,8 δισεκατ. ευρώ. Ο ΕΜΣ χρηματοδοτείται από τις χώρες της ΕΕ σύμφωνα με τη κλίμακα συνεισφοράς της ΕΚΤ*.
SINCE WHEN DOES THE REGULATION APPLY?Τα δάνεια χρηματοδοτούνται από τον δανεισμό του ΕΜΣ από τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα εγγυώνται οι εταίροι (οι χώρες της ευρωζώνης). Τα δάνεια χορηγούνται με αυστηρούς όρους, στους οποίους περιλαμβάνεται η επιστροφή των δημόσιων οικονομικών σε βιώσιμα επίπεδα.
13 May 2010.ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;
More information:Από τις 13 Μαΐου 2010.
European Commission European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) websiteΠερισσότερες πληροφορίες:
European Stability Mechanism (ESM) websiteΕυρωπαϊκός μηχανισμός χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
European Stability Mechanism - Treaty (consolidated version)Δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ)
KEY TERMSΣυνθήκη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ενοποιημένη έκδοση)
* Credit line: an authorisation given by the Council, on the proposal of the Commission, to an EU country to draw funds from the EFSM up to a specified ceiling for a given period of time.ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
* The ECB contribution key: this key is calculated to reflect the respective country’s share in the total population and gross domestic product of the EU. These 2 determinants have equal weighting.* Πιστωτικό όριο: εξουσιοδότηση που δίνεται από το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, σε μια χώρα της ΕΕ να αντλήσει κεφάλαια από τον ΕΜΧΣ έως ένα ανώτατο όριο για δεδομένη χρονική περίοδο.
REFERENCES* Κλίμακα συνεισφοράς της ΕΚΤ: η εν λόγω κλίμακα υπολογίζεται προκειμένου να αντανακλά το αντίστοιχο μερίδιο της χώρας σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ΕΕ. Οι δύο συντελεστές έχουν την ίδια βαρύτητα.
Act | Entry into force | Deadline for transposition in the Member States | Official JournalΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Regulation (EU) No 407/2010 | 13.5.2010 | - | OJ L 118, 12.5.2010, pp. 1-4Πράξη | Έναρξη ισχύος | Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Act | Entry into force | Deadline for transposition in the Member States | Official JournalΚανονισμός (ΕΕ) αριθ. 407/2010 | 13.5.2010 | - | ΕΕ L 118 της 12.5.2010, σ. 1-4
Regulation (EU) 2015/1360 | 8.8.2015 | - | OJ L 210, 7.8.2015, pp. 1-2Πράξη(-εις) τροποποίησης | Έναρξη ισχύος | Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
last update 14.09.2015Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1360 | 8.8.2015 | - | ΕΕ L 210 της 7.8.2015, σ. 1-2
 τελευταία ενημέρωση 14.09.2015