?

6.8.2004    | EN | Official Journal of the European Union | L 261/156.8.2004    | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 261/15
COUNCIL DIRECTIVE 2004/80/ECΟΔΗΓΊΑ 2004/80/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
of 29 April 2004της 29ης Απριλίου 2004
relating to compensation to crime victimsγια την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 308 thereof,Έχοντας υπόψη:
Having regard to the proposal from the Commission (1),τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308,
Having regard to the opinion of the European Parliament (2),την πρόταση της Επιτροπής (1),
Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (3),τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Whereas:τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
(1) | One of the objectives of the European Community is to abolish, as between Member States, obstacles to the free movement of persons and services.Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(2) | The Court of Justice held in the Cowan (4) Case that, when Community law guarantees to a natural person the freedom to go to another Member State, the protection of that person from harm in the Member State in question, on the same basis as that of nationals and persons residing there, is a corollary of that freedom of movement. Measures to facilitate compensation to victims of crimes should form part of the realisation of this objective.(1) | Ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η κατάργηση κάθε εμποδίου στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών.
(3) | At its meeting in Tampere on 15 and 16 October 1999, the European Council called for the drawing-up of minimum standards on the protection of the victims of crime, in particular on crime victims' access to justice and their rights to compensation for damages, including legal costs.(2) | Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί στην υπόθεση Cowan (4), ότι όταν η κοινοτική νομοθεσία εγγυάται σε ένα φυσικό πρόσωπο το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας σε άλλο κράτος μέλος, η προστασία του προσώπου αυτού βάσει των αυτών προϋποθέσεων με εκείνες για τους υπηκόους και τα πρόσωπα που διαμένουν σε αυτό το κράτος, συμβαδίζει με αυτή την ελεύθερη κυκλοφορία. Τα μέτρα για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του στόχου αυτού.
(4) | The Brussels European Council, meeting on 25 and 26 March 2004, in the Declaration on Combating Terrorism, called for the adoption of this Directive before 1 May 2004.(3) | Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999 υπογράμμισε ότι θα πρέπει να θεσπιστούν στοιχειώδεις ρυθμίσεις για την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, ιδίως όσον αφορά την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη και στο δικαίωμα αποζημίωσής τους, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της επιστροφής των δικαστικών εξόδων.
(5) | On 15 March 2001 the Council adopted Framework Decision 2001/220/JHA on the standing of victims in criminal proceedings. (5) This Decision, based on Title VI of the Treaty on the European Union, allows crime victims to claim compensation from the offender in the course of criminal proceedings.(4) | Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 25ης και 26ης Μαρτίου 2004, ζήτησε στη δήλωσή του για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, να εκδοθεί η παρούσα οδηγία πριν από την 1η Μαΐου 2004.
(6) | Crime victims in the European Union should be entitled to fair and appropriate compensation for the injuries they have suffered, regardless of where in the European Community the crime was committed(5) | Το Συμβούλιο θέσπισε στις 15 Μαρτίου 2001 την απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες (5). Με βάση τον τίτλο VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχεται με την απόφαση αυτή στα θύματα εγκληματικών πράξεων, η δυνατότητα να αξιώνουν αποζημίωση από τον δράστη στα πλαίσια ποινικής διαδικασίας.
(7) | This Directive sets up a system of cooperation to facilitate access to compensation to victims of crimes in cross-border situations, which should operate on the basis of Member States' schemes on compensation to victims of violent intentional crime, committed in their respective territories. Therefore, a compensation mechanism should be in place in all Member States.(6) | Τα θύματα εγκληματικών πράξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δικαιούνται εύλογης και προσήκουσας αποζημίωσης για τη ζημία την οποία υπέστησαν, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο τελέστηκε η αξιόποινη πράξη.
(8) | Most Member States have already established such compensation schemes, some of them in fulfilment of their obligations under the European Convention of 24 November 1983 on the compensation of victims of violent crimes.(7) | Δυνάμει της παρούσας οδηγίας θεσπίζεται σύστημα συνεργασίας για τη διευκόλυνση της αποζημίωσης των θυμάτων εγκληματικών πράξεων σε υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα, το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται στο πλαίσιο των ρυθμίσεων των κρατών μελών για την αποζημίωση των θυμάτων εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας που έχουν τελεστεί στο αντίστοιχο έδαφός τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συσταθεί μηχανισμός αποζημίωσης σε όλα τα κράτη μέλη.
(9) | Since the measures contained in this Directive are necessary in order to attain objectives of the Community and the Treaty provides for no powers other than those in Article 308 thereof for the adoption of this Directive, that Article should be applied.(8) | Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει τέτοια συστήματα αποζημίωσης, εκ των οποίων ορισμένα προκύπτουν από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει της ευρωπαϊκής σύμβασης της 24ης Νοεμβρίου 1983 σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας.
(10) | Crime victims will often not be able to obtain compensation from the offender, since the offender may lack the necessary means to satisfy a judgment on damages or because the offender cannot be identified or prosecuted.(9) | Δεδομένου ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των στόχων της Κοινότητας και η συνθήκη δεν προβλέπει άλλες εξουσίες, εκτός από τις εξουσίες του άρθρου 308, για την έκδοση της παρούσας οδηγίας πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο αυτό.
(11) | A system of cooperation between the authorities of the Member States should be introduced to facilitate access to compensation in cases where the crime was committed in a Member State other than that of the victim's residence.(10) | Τα θύματα εγκληματικών πράξεων συχνά δεν μπορούν να λάβουν αποζημίωση από τον δράστη της αξιόποινης πράξης, λόγω του ότι ο δράστης ενδέχεται να μη διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για να ικανοποιήσει απόφαση αποζημίωσης ή διότι δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά του ή να διωχθεί ποινικά.
(12) | This system should ensure that crime victims could always turn to an authority in their Member State of residence and should ease any practical and linguistic difficulties that occur in a cross-border situation.(11) | Πρέπει να εγκαθιδρυθεί σύστημα συνεργασίας μεταξύ των αρχών των κρατών μελών για να διευκολύνεται η παροχή αποζημίωσης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εγκληματική πράξη έχει τελεστεί σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος στο οποίο διαμένει το θύμα.
(13) | The system should include the provisions necessary for allowing the crime victim to find the information needed to make the application and for allowing for efficient cooperation between the authorities involved.(12) | Αυτό το σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα θύματα εγκληματικών πράξεων μπορούν σε κάθε περίπτωση να αποταθούν σε αρχή του κράτους μέλους στο οποίο διαμένουν, ενώ πρέπει να περιορίζονται οι πρακτικές και γλωσσικές δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα.
(14) | This Directive respects the fundamental rights and observes the principles reaffirmed in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union as general principles of Community law.(13) | Αυτό το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει τις διατάξεις που είναι απαραίτητες για να παρέχεται στα θύματα εγκληματικών πράξεων η δυνατότητα εξεύρεσης των πληροφοριών που απαιτούνται για την αίτηση αποζημίωσης και για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών.
(15) | Since the objective of facilitating access to compensation to victims of crimes of cross-border situations cannot be sufficiently achieved by the Member States because of the cross-border elements and can therefore, by reason of the scale or effects of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.(14) | Η παρούσα οδηγία τηρεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που κατοχυρώνονται ιδίως από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου.
(16) | The measures necessary for the implementation of the Directive should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission (6),(15) | Δεδομένου ότι ο στόχος της διευκόλυνσης της αποζημίωσης των θυμάτων εγκληματικών πράξεων σε υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη λόγω των διασυνοριακών στοιχείων και μπορεί συνεπώς, λαμβανομένων υπόψη των διαστάσεων και των επιπτώσεων της δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού.
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:(16) | Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (6),
CHAPTER IΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:
ACCESS TO COMPENSATION IN CROSS-BORDER SITUATIONSΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Article 1ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Right to submit an application in the Member State of residenceΆρθρο 1
Member States shall ensure that where a violent intentional crime has been committed in a Member State other than the Member State where the applicant for compensation is habitually resident, the applicant shall have the right to submit the application to an authority or any other body in the latter Member State.Δικαίωμα αίτησης στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής του αιτούντος
Article 2Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο αιτών αποζημίωση να δικαιούται να υποβάλει την αίτησή του σε αρχή ή σε άλλο όργανο του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει συνήθως, όταν έχει τελεστεί εκ προθέσεως έγκλημα βίας σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος της συνήθους διαμονής του.
Responsibility for paying compensationΆρθρο 2
Compensation shall be paid by the competent authority of the Member State on whose territory the crime was committed.Ευθύνη για την καταβολή αποζημίωσης
Article 3Η αποζημίωση καταβάλλεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου έχει τελεστεί η εγκληματική πράξη.
Responsible authorities and administrative proceduresΆρθρο 3
1.   Member States shall establish or designate one or several authorities or any other bodies, hereinafter referred to as ‘assisting authority or authorities’, to be responsible for applying Article 1.Αρμόδιες αρχές και διοικητικές διαδικασίες
2.   Member States shall establish or designate one or several authorities or any other bodies to be responsible for deciding upon applications for compensation, hereinafter referred to as ‘deciding authority or authorities’.1.   Τα κράτη μέλη συστήνουν ή ορίζουν μία ή περισσότερες αρχές ή όργανα, εφεξής καλούμενες «αρχή ή αρχές συνδρομής», η (οι) οποία(-ες) είναι αρμόδια(-ες) για την εφαρμογή του άρθρου 1.
3.   Member States shall endeavour to keep to a minimum the administrative formalities required of an applicant for compensation.2.   Τα κράτη μέλη συστήνουν ή ορίζουν μία ή περισσότερες αρχές ή όργανα, εφεξής καλούμενες «αρχή ή αρχές που λαμβάνει(-ουν) την απόφαση», η (οι) οποία(-ες) είναι αρμόδια(-ες) για τη λήψη απόφασης για τις αιτήσεις αποζημίωσης.
Article 43.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο αιτών αποζημίωση να υπόκειται στις ελάχιστες, κατά το δυνατόν, διοικητικές διατυπώσεις.
Information to potential applicantsΆρθρο 4
Member States shall ensure that potential applicants for compensation have access to essential information on the possibilities to apply for compensation, by any means Member States deem appropriate.Ενημέρωση των δυνητικών αιτούντων
Article 5Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα πρόσωπα τα οποία ενδέχεται να εγείρουν αξίωση αποζημίωσης να λαμβάνουν γνώση των σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τη δυνατότητα αποζημίωσης, με όλα τα μέσα που τα κράτη μέλη κρίνουν ως ενδεδειγμένα.
Assistance to the applicantΆρθρο 5
1.   The assisting authority shall provide the applicant with the information referred to in Article 4 and the required application forms, on the basis of the manual drawn up in accordance with Article 13(2).Συνδρομή στον αιτούντα
2.   The assisting authority shall, upon the request of the applicant, provide him or her with general guidance and information on how the application should be completed and what supporting documentation may be required.1.   Η αρχή συνδρομής παρέχει στον αιτούντα τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4, καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα αιτήσεων, βάσει του εγχειριδίου που καταρτίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13.
3.   The assisting authority shall not make any assessment of the application.2.   Η αρχή συνδρομής παρέχει, κατόπιν αιτήσεως, γενικές οδηγίες στον αιτούντα και τον πληροφορεί για τον τρόπο συμπλήρωσης του εντύπου της αίτησης καθώς και για τα δικαιολογητικά που ενδεχομένως απαιτούνται.
Article 63.   Η αρχή συνδρομής δεν προβαίνει σε καμία αξιολόγηση της αίτησης.
Transmission of applicationsΆρθρο 6
1.   The assisting authority shall transmit the application and any supporting documentation as quickly as possible to the deciding authority.Διαβίβαση των αιτήσεων
2.   The assisting authority shall transmit the application using the standard form referred to in Article 14.1.   Η αρχή συνδρομής διαβιβάζει την αίτηση και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά το ταχύτερο δυνατόν στην αρχή απόφασης.
3.   The language of the application and any supporting documentation shall be determined in accordance with Article 11(1).2.   Η αρχή συνδρομής διαβιβάζει την αίτηση χρησιμοποιώντας το έντυπο που προβλέπεται στο άρθρο 14.
Article 73.   Η γλώσσα της αίτησης και των ενδεχόμενων απαιτούμενων δικαιολογητικών πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11.
Receipt of applicationsΆρθρο 7
Upon receipt of an application transmitted in accordance with Article 6, the deciding authority shall send the following information as soon as possible to the assisting authority and to the applicant:Παραλαβή των αιτήσεων
(a) | the contact person or the department responsible for handling the matter;Η αρχή απόφασης στην οποία διαβιβάζεται αίτηση αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 6, κοινοποιεί το συντομότερο δυνατόν στην αρχή συνδρομής και στον αιτούντα τα ακόλουθα στοιχεία:
(b) | an acknowledgement of receipt of the application;α) | το πρόσωπο ή το αρμόδιο τμήμα που χειρίζεται το θέμα·
(c) | if possible, an indication of the approximate time by which a decision on the application will be made.β) | απόδειξη παραλαβής της αίτησης·
Article 8γ) | ει δυνατόν, κατά προσέγγιση προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου θα ληφθεί η απόφαση για την αίτηση.
Requests for supplementary informationΆρθρο 8
The assisting authority shall if necessary provide general guidance to the applicant in meeting any request for supplementary information from the deciding authority.Αιτήσεις για συμπληρωματικές πληροφορίες
It shall upon the request of the applicant subsequently transmit it as soon as possible directly to the deciding authority, enclosing, where appropriate, a list of any supporting documentation transmitted.Η αρχή συνδρομής παρέχει, εφόσον χρειάζεται, γενικές οδηγίες στον αιτούντα για τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες που ζητεί η αρχή απόφασης.
Article 9Στη συνέχεια, ύστερα από αίτηση του αιτούντος, τις διαβιβάζει το συντομότερο δυνατόν απευθείας στην αρχή απόφασης, επισυνάπτοντας, κατά περίπτωση, κατάλογο των διαβιβαζόμενων δικαιολογητικών εγγράφων.
Hearing of the applicantΆρθρο 9
1.   If the deciding authority decides, in accordance with the law of its Member State, to hear the applicant or any other person such as a witness or an expert, it may contact the assisting authority for the purpose of arranging for:Ακρόαση του αιτούντος
(a) | the person(s) to be heard directly by the deciding authority, in accordance with the law of its Member State, through the use in particular of telephone- or video-conferencing; or1.   Εφόσον η αρχή απόφασης αποφασίσει, σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους, να δεχθεί σε ακρόαση τον αιτούντα ή άλλα πρόσωπα, π.χ. μάρτυρες ή πραγματογνώμονες, τότε δύναται να έλθει σε επαφή με την αρχή συνδρομής προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι:
(b) | the person(s) to be heard by the assisting authority, in accordance with the law of its Member State, which will subsequently transmit a report of the hearing to the deciding authority.α) | η ακρόαση διενεργείται απευθείας από την αρχή απόφασης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους, και ειδικότερα τηλεφωνικώς ή με τη χρήση τηλεεικονοδιάσκεψης, ή ότι
2.   The direct hearing in accordance with paragraph 1(a) may only take place in cooperation with the assisting authority and on a voluntary basis without the possibility of coercive measures being imposed by the deciding authority.β) | η ακρόαση διενεργείται από την αρχή συνδρομής, σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους, η οποία στη συνέχεια διαβιβάζει τα πρακτικά της ακρόασης στην αρχή απόφασης.
Article 102.   Η απευθείας ακρόαση σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) διενεργείται μόνον σε συνεργασία με την αρχή συνδρομής και έχει προαιρετικό χαρακτήρα, χωρίς η αρχή απόφασης να μπορεί να επιβάλει καταναγκαστικά μέτρα.
Communication of the decisionΆρθρο 10
The deciding authority shall send the decision on the application for compensation, by using the standard form referred to in Article 14, to the applicant and to the assisting authority, as soon as possible, in accordance with national law, after the decision has been taken.Κοινοποίηση της απόφασης
Article 11Η αρχή απόφασης κοινοποιεί την απόφαση για την αίτηση αποζημίωσης στον αιτούντα και στην αρχή συνδρομής, χρησιμοποιώντας το έντυπο που προβλέπεται στο άρθρο 14, το συντομότερο δυνατόν μετά τη λήψη της απόφασης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
Other provisionsΆρθρο 11
1.   Information transmitted between the authorities pursuant to Articles 6 to 10 shall be expressed in:Λοιπές διατάξεις
(a) | the official languages or one of the languages of the Member State of the authority to which the information is sent, which corresponds to one of the languages of the Community institutions; or1.   Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των αρχών σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 10 πρέπει να συντάσσονται:
(b) | another language of the Community institutions that that Member State has indicated it can accept;α) | στις επίσημες γλώσσες ή σε μία από τις γλώσσες του κράτους μέλους της αρχής στην οποία διαβιβάζονται οι εν λόγω πληροφορίες και η οποία αντιστοιχεί σε μία από τις επίσημες κοινοτικές γλώσσες, ή
with the exception of:β) | σε άλλη κοινοτική γλώσσα την οποία το εν λόγω κράτος μέλος έχει δηλώσει ότι μπορεί να δεχθεί,
(i) | the full text of decisions taken by the deciding authority, where the use of languages shall be governed by the law of its Member State;με εξαίρεση:
(ii) | reports drawn up following a hearing in accordance with Article 9(1)(b), where the use of languages shall be determined by the assisting authority, subject to the requirement that it corresponds to one of the languages of the Community institutions.i) | το πλήρες κείμενο των αποφάσεων της αρχής απόφασης, των οποίων το γλωσσικό καθεστώς διέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους της εν λόγω αρχής,
2.   Services rendered by the assisting authority in accordance with Articles 1 to 10 shall not give rise to a claim for any reimbursement of charges or costs from the applicant or from the deciding authority.ii) | τα πρακτικά που συντάσσονται μετά από ακρόαση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β), των οποίων το γλωσσικό καθεστώς καθορίζεται από την αρχή συνδρομής, υπό την προϋπόθεση ότι αντιστοιχεί σε μία από τις επίσημες κοινοτικές γλώσσες.
3.   Application forms and any other documentation transmitted in accordance with Articles 6 to 10 shall be exempted from authentication or any equivalent formality.2.   Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την αρχή συνδρομής, δυνάμει των άρθρων 1 έως 10, δεν γεννούν αξίωση επιστροφής τελών ή δαπανών από τον αιτούντα ή από την αρχή που λαμβάνει την απόφαση.
CHAPTER II3.   Τα έντυπα των αιτήσεων και τυχόν άλλο δικαιολογητικό έγγραφο που διαβιβάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 10, δεν χρειάζονται βεβαίωση γνησιότητας ή άλλες ανάλογες διατυπώσεις.
NATIONAL SCHEMES ON COMPENSATIONΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ
Article 12ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
1.   The rules on access to compensation in cross-border situations drawn up by this Directive shall operate on the basis of Member States' schemes on compensation to victims of violent intentional crime committed in their respective territories.Άρθρο 12
2.   All Member States shall ensure that their national rules provide for the existence of a scheme on compensation to victims of violent intentional crimes committed in their respective territories, which guarantees fair and appropriate compensation to victims.1.   Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας για την πρόσβαση στο δικαίωμα αποζημίωσης σε υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα πρέπει να βασίζονται στα συστήματα των κρατών μελών για την αποζημίωση των θυμάτων εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας που έχουν τελεστεί στο αντίστοιχο έδαφός τους.
CHAPTER III2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στο πλαίσιο των εθνικών τους ρυθμίσεων υπάρχει πρόβλεψη για σύστημα αποζημίωσης των θυμάτων εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας που έχουν τελεστεί στο αντίστοιχο έδαφός τους, το οποίο διασφαλίζει εύλογη και προσήκουσα αποζημίωση των θυμάτων.
IMPLEMENTING PROVISIONSΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ
Article 13ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Information to be sent to the Commission and the manualΆρθρο 13
1.   Member States shall, no later than 1 July 2005, send to the Commission details of:Πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Επιτροπή και εγχειρίδιο
(a) | the list of authorities established or designated in accordance with Articles 3(1) and 3(2), including, where appropriate, information on the special and territorial jurisdiction of these authorities;1.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2005 λεπτομέρειες σχετικά με:
(b) | the language(s) referred to in Article 11(1)(a) which the authorities can accept for the purpose of applying Articles 6 to 10 and the official language or languages other than its own which is or are acceptable to it for the transmission of applications in accordance with Article 11(1)(b).α) | τον κατάλογο των αρχών που συστάθηκαν ή ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και κατάλληλες, κατά περίπτωση, πληροφορίες, σχετικά με την ειδική και κατά τόπο δικαιοδοσία των εν λόγω αρχών·
(c) | the information established in accordance with Article 4;β) | τη (τις) γλώσσα(-ες), την (τις) οποία(-ες) μπορούν να αποδεχθούν οι αρχές για τους σκοπούς της εφαρμογής των άρθρων 6 έως 10 και την (τις) επίσημη(-ες) γλώσσα(-ες), εκτός από τη δικής του ή τις δικές τους γλώσσες, στις οποίες δέχονται να γίνει η διαβίβαση των αιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β)·
(d) | the application forms for compensation;γ) | τις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 4·
Member States shall inform the Commission of any subsequent changes to this information.δ) | τα έντυπα των αιτήσεων αποζημίωσης.
2.   The Commission shall, in cooperation with the Member States establish and publish on the internet a manual containing the information provided by the Member States pursuant to paragraph 1. The Commission shall be responsible for arranging the necessary translations of the manual.Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των εν λόγω πληροφοριών.
Article 142.   Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, καταρτίζει και δημοσιεύει στο Διαδίκτυο εγχειρίδιο στο οποίο περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να πράξει τα δέοντα για τις απαιτούμενες μεταφράσεις του εγχειριδίου.
Standard form for transmission of applications and decisionsΆρθρο 14
Standard forms shall be established, at the latest by 31 October 2005, for the transmission of applications and decisions in accordance with the procedure referred to in Article 15(2).Έντυπο για τη διαβίβαση των αιτήσεων και των αποφάσεων
Article 15Το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2005 καταρτίζονται έντυπα για τη διαβίβαση των αιτήσεων και των αποφάσεων σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 15.
CommitteeΆρθρο 15
1.   The Commission shall be assisted by a Committee.Επιτροπή
2.   Where reference is made to this paragraph, Articles 3 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply.1.   Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επικουρείται από επιτροπή.
3.   The Committee shall adopt its Rules of Procedure.2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Article 163.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.
Central contact pointsΆρθρο 16
Member States shall appoint a central contact point for the purposes of:Κεντρικά σημεία επαφής
(a) | assisting with the implementation of Article 13(2);Τα κράτη μέλη διορίζουν ένα κεντρικό σημείο επαφής με σκοπό:
(b) | furthering close cooperation and exchange of information between the assisting and deciding authorities in the Member States; andα) | την παροχή συνδρομής για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 13·
(c) | giving assistance and seeking solutions to any difficulties that may occur in the application of Articles 1 to 10.β) | τη στενότερη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της αρχής συνδρομής και της αρχής απόφασης στα κράτη μέλη, και
The contact points shall meet regularly.γ) | την παροχή βοήθειας και την αναζήτηση λύσεων για κάθε δυσκολία που μπορεί να παρουσιαστεί κατά την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 10.
Article 17Οι αρμόδιοι επαφής συναντώνται τακτικά.
More favourable provisionsΆρθρο 17
This Directive shall not prevent Member States, in so far as such provisions are compatible with this Directive, from:Ευνοϊκότερες διατάξεις
(a) | introducing or maintaining more favourable provisions for the benefit of victims of crime or any other persons affected by crime;Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη, εφόσον οι εν λόγω διατάξεις συνάδουν με την παρούσα οδηγία, να:
(b) | introducing or retaining provisions for the purpose of compensating victims of crime committed outside their territory, or any other person affected by such a crime, subject to any conditions that Member States may specify for that purpose.α) | θεσπίζουν ή διατηρούν ευνοϊκότερες διατάξεις προς όφελος των θυμάτων εγκληματικών πράξεων ή άλλων προσώπων που θίγονται από εγκληματικές πράξεις·
Article 18β) | θεσπίζουν ή διατηρούν διατάξεις με σκοπό την αποζημίωση θυμάτων εγκληματικών πράξεων που τελούνται εκτός του εδάφους τους, ή άλλων προσώπων που θίγονται από εγκληματικές πράξεις, με την επιφύλαξη τυχόν προϋποθέσεων που προσδιορίζουν τα κράτη μέλη για το σκοπό αυτό.
ImplementationΆρθρο 18
1.   Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 1 January 2006 at the latest, with the exception of Article 12(2), in which case the date of compliance shall be 1 July 2005. They shall forthwith inform the Commission thereof.Εφαρμογή
2.   Member States may provide that the measures necessary to comply with this Directive shall apply only to applicants whose injuries result from crimes committed after 30 June 2005.1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2006, με την εξαίρεση της παραγράφου 2 του άρθρου 12, για την οποία η ημερομηνία συμμόρφωσης θα είναι η 1η Ιουλίου 2005. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
3.   When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by the Member States.2.   Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία εφαρμόζονται μόνο σε αιτούντες που έχουν υποστεί ζημία λόγω εγκληματικών πράξεων που έχουν τελεστεί μετά την 30ή Ιουνίου 2005.
4.   Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of domestic law, which they adopt in the field governed by this Directive.3.   Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα ανωτέρω μέτρα, αυτά περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.
Article 194.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
ReviewΆρθρο 19
No later than by 1 January 2009, the Commission shall present to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee a report on the application of this Directive.Επανεξέταση
Article 20Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2009, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
Entry into forceΆρθρο 20
This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.Έναρξη ισχύος
Article 21Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
AddresseesΆρθρο 21
This Directive is addressed to the Member States.Αποδέκτες
Done at Luxembourg, 29 April 2004.Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
For the CouncilΛουξεμβούργο, 29 Απριλίου 2004.
The PresidentΓια το Συμβούλιο
M. McDOWELLΟ Πρόεδρος
(1)  OJ C 45 E, 25.2.2003, p. 69.M. McDOWELL
(2)  Opinion delivered on 23 October 2003 (not yet published in the Official Journal).(1)  ΕΕ C 45 E της 25.2.2003, σ. 69.
(3)  OJ C 95, 23.4.2003, p. 40.(2)  Γνώμη που δόθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4)  Case 186/87, European Court reports 1989, p. 195.(3)  ΕΕ C 95 της 23.4.2003, σ. 40.
(5)  OJ L 82, 22.3.2001, p. 1.(4)  Υπόθεση 186/87, Συλλογή Νομολογίας του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου 1989, σ. 195.
(6)  OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.(5)  ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 1.
 (6)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.