?

31.12.2020    | EN | Official Journal of the European Union | L 445/531.12.2020    | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 445/5
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY FOR COOPERATION ON THE SAFE AND PEACEFUL USES OF NUCLEAR ENERGYAFTALE MELLEM DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLANDS REGERING OG DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB OM SAMARBEJDE OM SIKKER OG FREDELIG ANVENDELSE AF KERNEENERGI
The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, hereinafter referred to as "the United Kingdom", and the European Atomic Energy Community (Euratom), hereinafter referred to as "the Community", and hereinafter jointly referred to as the "Parties" and individually as a "Party";Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands regering, i det følgende benævnt "Det Forenede Kongerige", og Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom), i det følgende benævnt "Fællesskabet", i det følgende benævnt "parterne" under ét og en "part" hver for sig,
CONSIDERING that on 24 January 2020 the United Kingdom, the European Union (the "Union") and the Community entered into the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (the "Withdrawal Agreement") and that the United Kingdom withdrew from the Union on this basis at 23:00 GMT and 00:00 CET on 31 January 2020;SOM TAGER I BETRAGTNING, at Det Forenede Kongerige, Den Europæiske Union ("Unionen") og Fællesskabet den 24. januar 2020 indgik aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab ("udtrædelsesaftalen"), og at Det Forenede Kongerige trak sig ud af Unionen på dette grundlag den 31. januar 2020 kl. 23:00 GMT og 00:00 CET,
CONSIDERING that Title IX of the Withdrawal Agreement provides for Euratom-related separation issues;SOM TAGER I BETRAGTNING, at afsnit IX i udtrædelsesaftalen omhandler Euratomrelaterede anliggender i relation til udtrædelsen,
NOTING that the Union and the United Kingdom have agreed the Political Declaration setting out the framework for the future relationship between the European Union and the United Kingdom following the United Kingdom’s withdrawal;SOM NOTERER SIG, at Unionen og Det Forenede Kongerige er nået til enighed om den politiske erklæring, der fastlægger rammen for de fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige efter Det Forenede Kongeriges udtræden,
RECOGNISING the level of integration between the Community and the United Kingdom in the nuclear field;SOM ANERKENDER graden af integration mellem Fællesskabet og Det Forenede Kongerige på det nukleare område,
RECOGNISING that the United Kingdom, the Community and its Member States have attained a comparable advanced level in the peaceful uses of nuclear energy afforded by their respective laws and regulations concerning nuclear safeguards and nuclear security, public health, nuclear safety, radiation protection, management of radioactive waste and spent fuel, and protection of the environment;SOM ANERKENDER, at Det Forenede Kongerige, Fællesskabet og dets medlemsstater har nået et sammenligneligt højt niveau for fredelig anvendelse af kerneenergi i henhold til deres respektive love og forskrifter om nuklear sikkerhedskontrol og nuklear sikring, folkesundhed, nuklear sikkerhed, strålingsbeskyttelse, håndtering af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel og miljøbeskyttelse,
NOTING the United Kingdom’s commitment to developing and deploying nuclear energy as part of its diversified and low-carbon energy mix;SOM NOTERER SIG Det Forenede Kongeriges tilsagn om at udvikle og anvende kerneenergi som led i dets diversificerede lavemissionsenergimiks,
DESIRING to make long-term cooperative arrangements in the field of peaceful and non-explosive uses of nuclear energy in a predictable and practical manner, which take into account the needs of their respective nuclear energy programmes and which facilitate trade, research and development and other cooperative activities between the United Kingdom and the Community;SOM ØNSKER at indgå langsigtede samarbejdsordninger om fredelig og ikkeeksplosiv anvendelse af kerneenergi på forudsigelig og praktisk vis, som tager hensyn til deres respektive kerneenergiprogrammer og som letter handel, forskning og udvikling samt andre former for samarbejde mellem Det Forenede Kongerige og Fællesskabet,
RECOGNISING that the United Kingdom and the Community benefit from cooperation between them in the use of nuclear energy for peaceful purposes;SOM ANERKENDER, at Det Forenede Kongerige og Fællesskabet drager fordel af deres indbyrdes samarbejde om anvendelse af kerneenergi til fredelige formål,
REAFFIRMING the commitment of the Parties to ensuring that the international development and use of nuclear energy for peaceful purposes shall further the objective of the non-proliferation of nuclear weapons;SOM PÅ NY BEKRÆFTER parternes tilsagn om at sikre, at den internationale udvikling og anvendelse af kerneenergi til fredelige formål skal fremme målet om ikkespredning af kernevåben,
REAFFIRMING the support of the United Kingdom, the Community and its Member States for the objectives of the International Atomic Energy Agency (the “IAEA”) and the IAEA’s safeguards system, and their desire to work together to ensure its continued effectiveness;SOM PÅ NY BEKRÆFTER Det Forenede Kongeriges, Fællesskabets og dets medlemsstaters støtte til målene for Den Internationale Atomenergiorganisation ("IAEA") og IAEA's kontrolsystem tillige med deres ønske om at samarbejde om at sikre dens fortsatte effektivitet,
OBSERVING that the United Kingdom and all Member States of the Community are parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, done at Washington, London and Moscow on 1 July 1968 and which entered into force generally on 5 March 1970, (the “NPT”);SOM TAGER I BETRAGTNING, at Det Forenede Kongerige og alle Fællesskabets medlemsstater er parter i traktaten om ikkespredning af kernevåben, som blev udfærdiget i London, Moskva og Washington den 1. juli 1968, og som trådte i kraft den 5. marts 1970 ("NPT"),
REAFFIRMING the support of the Parties for the objectives of the NPT and their desire to promote universal adherence to the NPT;SOM PÅ NY BEKRÆFTER parternes støtte til NPT's mål og deres ønske om at fremme universel tilslutning til NPT,
RECALLING the strong commitment of the United Kingdom, the Community and its Member States to nuclear non-proliferation, including the strengthening and efficient application of the related safeguards and export control regimes under which cooperation in the peaceful uses of nuclear energy between the United Kingdom and the Community is carried out;SOM MINDER OM Det Forenede Kongeriges regerings, Fællesskabets og dets medlemsstaters stærke engagement i nuklear ikkespredning, herunder styrkelse og effektiv anvendelse af de relaterede sikkerhedsforanstaltninger og ordninger for eksportkontrol, i henhold til hvilke samarbejdet mellem Det Forenede Kongerige og Fællesskabet om anvendelse af kerneenergi til fredelige formål finder sted,
RECOGNISING that the United Kingdom, as a nuclear-weapon State under the NPT, has voluntarily entered into the Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and the Protocol Additional to that Agreement both done at Vienna on 7 June 2018 (hereinafter collectively referred to as the “United Kingdom-IAEA Safeguards Agreement”);SOM ANERKENDER, at Det Forenede Kongerige som kernevåbenstat i henhold til NPT frivilligt har indgået overenskomsten mellem Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Den Internationale Atomenergiorganisation om anvendelsen af kontrolforanstaltninger i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland inden for rammerne af traktaten om ikkespredning af kernevåben og tillægsprotokollen til denne overenskomst, begge udfærdiget i Wien den 7. juni 2018 (i det følgende under ét benævnt "kontrolaftalen mellem Det Forenede Kongerige og IAEA"),
NOTING that nuclear safeguards are applied in all Member States of the Community pursuant to both the Treaty establishing the European Atomic Energy Community (the “Euratom Treaty”) and the safeguards agreements concluded between the Community, its Member States and the IAEA;SOM BEMÆRKER, at der anvendes nuklear sikkerhedskontrol i alle Fællesskabets medlemsstater, både i henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab ("Euratomtraktaten") og i henhold til de kontrolaftaler, der er indgået mellem Fællesskabet, Fællesskabets medlemsstater og IAEA,
RECALLING the strong commitment of the United Kingdom, the Community and its Member States to the secure use of nuclear material as parties to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, done at Vienna and at New York on 3 March 1980 and which entered into force generally on 8 February 1987, and to the amendment to that Convention done at Vienna on 8 July 2005 and which entered into force generally on 8 May 2016 (hereinafter collectively referred to as the “Amended CPPNM”);SOM MINDER OM Det Forenede Kongeriges, Fællesskabets og dets medlemsstaters stærke engagement med hensyn til sikker anvendelse af nukleart materiale som parter i konventionen om fysisk beskyttelse af nukleart materiale, som blev udfærdiget i Wien og New York den 3. marts 1980, og som trådte i kraft generelt den 8. februar 1987, såvel som i ændringen af denne konvention, som blev udfærdiget i Wien den 8. juli 2005, og som trådte i kraft generelt den 8. maj 2016 (i det følgende under ét benævnt "den ændrede CPPNM"),
NOTING that the United Kingdom and all Member States of the Community participate in the Nuclear Suppliers Group;SOM BEMÆRKER, at Det Forenede Kongeriges regering og alle Fællesskabets medlemsstaters regeringer deltager i Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale,
NOTING that account should be taken of the commitments made by the United Kingdom and each Member State of the Community in the framework of the Nuclear Suppliers Group;SOM BEMÆRKER, at der bør tages hensyn til de forpligtelser, som Det Forenede Kongerige og Fællesskabets enkelte medlemsstater har indgået inden for rammerne af Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale,
RECOGNISING that this Agreement is without prejudice to the Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Federal Republic of Germany and the Kingdom of the Netherlands on Collaboration in the Development and Exploitation of the Gas Centrifuge Process for producing Enriched Uranium, done at Almelo on 4 March 1970, and the Agreement between the Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Kingdom of the Netherlands, the Federal Republic of Germany and the French Republic regarding Collaboration in Centrifuge Technology, done at Cardiff on 12 July 2005;SOM ERKENDER, at denne aftale ikke berører aftalen mellem Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Forbundsrepublikken Tyskland og Kongeriget Nederlandene vedrørende samarbejde om udvikling og udnyttelse af gascentrifugeprocessen til fremstilling af beriget uran, som er udfærdiget i Almelo den 4. marts 1970, og aftalen mellem regeringerne for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Kongeriget Nederlandene, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik vedrørende samarbejde om centrifugeteknologi, som er udfærdiget i Cardiff den 12. juli 2005,
REAFFIRMING the support of the United Kingdom, the Community and its Member States for the international conventions on nuclear safety, radioactive waste and spent fuel management, early notification of a nuclear accident and assistance in case of emergencies;SOM PÅ NY BEKRÆFTER Det Forenede Kongeriges, Fællesskabets og dets medlemsstaters støtte til de internationale konventioner om nuklear sikkerhed, radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel, hurtig anmeldelse af kernekraftuheld og bistand i tilfælde af nødsituationer,
REAFFIRMING the commitment of the Parties to the safe use of nuclear material and facilities and the protection of people and the environment from the harmful effects of ionising radiation; the importance to the international community of ensuring that the use of nuclear energy is safe, well-regulated and environmentally sound; and the importance of bilateral and multilateral cooperation for effective nuclear safety arrangements, and for enhancing such arrangements;SOM PÅ NY BEKRÆFTER parternes tilsagn om sikker anvendelse af nukleart materiale og nukleare anlæg og beskyttelse af mennesker og miljø mod de skadelige virkninger af ioniserende stråling, betydningen for det internationale samfund af at sikre, at anvendelsen af kerneenergi er sikker, velreguleret og miljømæssigt forsvarlig og betydningen af bilateralt og multilateralt samarbejde for effektive ordninger for nuklear sikkerhed og for forbedring af sådanne ordninger,
RECOGNISING the principle of continuous improvement of nuclear safety and both Parties’ leadership in this field, including the promotion of high standards worldwide, and recognising the importance to each Party of maintaining a high level of nuclear safety;SOM ANERKENDER princippet om løbende forbedring af nuklear sikkerhed og begge parters lederskab på dette område, herunder fremme af høje standarder på verdensplan, og som anerkender betydningen af, at hver part opretholder nuklear sikkerhed på et højt niveau,
CONSIDERING the importance of scientific and technological nuclear fission and fusion research, for both energy and non-energy applications, for the Parties, and their mutual interest in cooperating in this matter;SOM TAGER I BETRAGTNING, at videnskabelig og teknologisk forskning i nuklear fission og fusion har stor betydning for både energimæssig og ikkeenergimæssig anvendelse for parterne, og at de har en gensidig interesse i at samarbejde på dette område,
REAFFIRMING that by signing the Agreement on the Establishment of the ITER International Fusion Energy Organization for the Joint Implementation of the ITER Project (1), the Community has undertaken to participate in the construction of the ITER Project (“ITER”) and its future exploitation; the Community contribution is managed through the European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy (“Fusion for Energy”), established by Council Decision 2007/198/Euratom (2);SOM PÅ NY BEKRÆFTER, at ved at undertegne aftalen om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet (1), har Fællesskabet forpligtet sig til at deltage i anlægget af ITER-projektet ("ITER") og den fremtidige udnyttelse heraf; Fællesskabets bidrag forvaltes gennem det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling, som er oprettet ved Rådets beslutning 2007/198/Euratom (2),
CONSIDERING that specific terms and conditions regarding the United Kingdom's participation in the ITER project or in other activities through Fusion for Energy and the United Kingdom's participation as an associated country in the Community research and training programme , including the financial contribution, are determined separately;SOM TAGER I BETRAGTNING, at de specifikke vilkår og betingelser for Det Forenede Kongeriges deltagelse i ITER-projektet eller andre aktiviteter gennem Fusion for Energy og Det Forenede Kongeriges deltagelse som associeret land i Fællesskabets forsknings- og uddannelsesprogram, herunder det finansielle bidrag, fastsættes særskilt,
RECOGNISING the fundamental principle of free movement of goods, products and capital as well as the freedom of employment for specialists within the internal nuclear common market of the Community;SOM ANERKENDER det grundlæggende princip om fri bevægelighed for varer, produkter og kapital samt den frie ret til beskæftigelse for specialister inden for Fællesskabets nukleare sektors indre fælles marked,
RECOGNISING that this Agreement should be in compliance with the international obligations of the Union and the United Kingdom under the World Trade Organization agreements;SOM ANERKENDER, at denne aftale bør være i overensstemmelse med Den Europæiske Unions og Det Forenede Kongeriges internationale forpligtelser i henhold til Verdenshandelsorganisationens aftaler,
REITERATING commitments of the United Kingdom and the Member States of the Community to their bilateral agreements in the peaceful uses of nuclear energy,SOM PÅ NY BEKRÆFTER Det Forenede Kongeriges og Fællesskabets medlemsstaters engagement i deres bilaterale aftaler om anvendelse af kerneenergi til fredelige formål,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:
Article 1Artikel 1
ObjectiveFormål
1.   The objective of this Agreement is to provide a framework for cooperation between the Parties in the peaceful uses of nuclear energy on the basis of mutual benefit and reciprocity and without prejudice to the respective competences of each Party.1.   Formålet med denne aftale er at opstille rammerne for samarbejdet mellem parterne om anvendelse af kerneenergi til fredelige formål på grundlag af fælles fordel og gensidighed, og uden at parternes respektive beføjelser indskrænkes.
2.   Cooperation under this Agreement shall be carried out exclusively for peaceful purposes.2.   Samarbejde i henhold til denne aftale skal udelukkende have fredelige formål.
3.   The items subject to this Agreement shall only be used for peaceful purposes and shall not be used for any nuclear weapon or nuclear explosive device, nor for research on or development of any nuclear weapon or other nuclear explosive device or for any military purpose.3.   De genstande, som er omfattet af denne aftale, må kun anvendes til fredelige formål og må ikke anvendes til nukleare våben eller nukleare eksplosive anordninger, til forskning i eller udvikling af kernevåben eller andre nukleare eksplosive anordninger eller til militære formål.
Article 2Artikel 2
DefinitionsDefinitioner
For the purposes of this Agreement, the following definitions apply:I denne aftale forstås ved:
(a) | “competent authority” means: | (i) | for the United Kingdom, the Department for Business, Energy and Industrial Strategy and the Office for Nuclear Regulation; | (ii) | for the Commuvnity, the European Commission; | or such other authority as the Party concerned may at any time notify in writing to the other Party;(a) | "kompetent myndighed": | i) | for Det Forenede Kongeriges vedkommende, Department for Business, Energy and Industrial Strategy og Office for Nuclear Regulation | ii) | for Fællesskabets vedkommende, Europa-Kommissionen | eller enhver anden myndighed, som den pågældende part til enhver tid måtte give den anden part skriftlig underretning om
(b) | “equipment” means those items listed in Sections 1, 3, 4, 5, 6 and 7 of NSG Annex B;(b) | "udstyr": de genstande, der er anført i punkt 1, 3, 4, 5, 6 og 7 i bilag B til NSG
(c) | “Guidelines for Nuclear Transfers” means the guidelines set out in IAEA document INFCIRC/254/Part 1, as may be revised from time to time, and as implemented by the Parties unless otherwise agreed after consultations in the Joint Committee;(c) | "retningslinjerne for atomteknologileverandører": retningslinjerne i IAEA-dokument INFCIRC/254/Part 1, som revideret fra tid til anden og som gennemført af parterne, medmindre andet aftales efter samråd i Det Blandede Udvalg
(d) | “intellectual property” has the meaning set out in Article 2 of the Convention establishing the World Intellectual Property Organization, done at Stockholm on 14 July 1967, as amended on 28 September 1979, and may include other subject matter as mutually determined by the Parties;(d) | "intellektuel ejendom": den definition, der er anført i artikel 2 i konventionen om oprettelse af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret, udfærdiget i Stockholm den 14. juli 1967, som ændret den 28. september 1979; den kan udvides efter aftale mellem parterne
(e) | “Joint Committee” means the committee established under Article 19 [Joint Committee];(e) | "Det Blandede Udvalg": det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 19 (Det Blandede Udvalg)];
(f) | “non-nuclear material” has the meaning set out in NSG Annex B;(f) | "ikkenukleart materiale": den definition, der er anført i bilag B til NSG
(g) | “NSG Annex B” means Annex B of the Guidelines for Nuclear Transfers;(g) | "bilag B til NSG": bilag B til retningslinjerne for atomteknologileverandører
(h) | “nuclear material” means any “source material” or “special fissionable material” as those terms are defined in Article XX of the Statute of the IAEA done at the Headquarters of the United Nations on 23 October 1956 and which entered into force on 29 July 1957 (the “Statute of the IAEA”). Any determination by the Board of Governors of the IAEA under Article XX of the Statute of the IAEA that amends the list of material considered to be “source material” or “special fissionable material” shall only have effect under this Agreement if both Parties agree after consultations in the Joint Committee;(h) | "nukleart materiale": udgangsmateriale og specielt fissilt materiale som defineret i artikel XX i IAEA's statut, som blev udfærdiget i De Forenede Nationernes hovedkvarter den 23. oktober 1956, og som trådte i kraft den 29. juli 1957 ("IAEA's statut"). Enhver afgørelse truffet af IAEA's Styrelsesråd i henhold til artikel XX i IAEA's statut, som ændrer listen over materiale, der betragtes som et "udgangsmateriale" eller "specielt fissilt materiale", får kun virkning i henhold til denne aftale, hvis begge parter efter samråd i Det Blandede Udvalg er enige herom
(i) | “peaceful purpose” includes the use of nuclear material, including nuclear material derived by one or more processes, non-nuclear material, equipment and technology in such fields as electric power and heat generation, medicine, agriculture and industry, but does not include fabrication of, research on, or development of nuclear weapons or other nuclear explosive devices, or any military purpose. A military purpose does not include provision of power for a military base drawn from any power network, or production of radioisotopes to be used for medical purposes in a military hospital;(i) | "fredeligt formål": omfatter anvendelse af nukleart materiale, herunder nukleart materiale hidrørende fra én eller flere processer, ikkenukleart materiale, udstyr og teknologi inden for områder såsom kraftvarmeproduktion, lægemidler, landbrug og industri, men ikke forskning i eller udvikling af eksplosive anordninger eller nogen form for militære formål. Militære formål omfatter ikke levering af strøm til en militærbase fra et elnet eller fremstilling af radioisotoper, der skal anvendes til medicinske formål på et militærhospital
(j) | “persons” means any natural person, undertaking or other entity governed by the applicable laws and regulations in the respective territorial jurisdictions of the Parties, but does not include the Parties to this Agreement themselves;(j) | "person": enhver fysisk person, virksomhed eller anden enhed, som er underkastet de gældende love og administrative bestemmelser inden for parternes territoriale jurisdiktion, dog ikke parterne i denne aftale
(k) | “technology” has the meaning set out in Annex A of the Guidelines for Nuclear Transfers;(k) | "teknologi": som defineret i bilag A til retningslinjerne for atomteknologileverandører
(l) | “transition period” has the meaning set out in the Withdrawal Agreement; and(l) | "overgangsperiode": den betydning, der er fastsat i udtrædelsesaftalen, og
(m) | “Trade and Cooperation Agreement” means the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, and(m) | "handels- og samarbejdsaftalen": handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side, og
references in this Agreement to Articles are to Articles in this Agreement, unless provided otherwise.henvisninger i nærværende aftale til artikler gælder artikler i nærværende aftale, medmindre andet er fastsat.
Article 3Artikel 3
Scope of nuclear cooperationOmfanget af samarbejdet på det nukleare område
1.   The cooperation in peaceful uses of nuclear energy envisaged between the Parties under this Agreement may include:1.   Det samarbejde om fredelig anvendelse af kerneenergi, der forudses mellem parterne under denne aftale, kan omfatte:
(a) | facilitating trade and commercial cooperation;(a) | lettelse af samhandel og handelsmæssigt samarbejde
(b) | the supply of nuclear material, non-nuclear material, and equipment;(b) | levering af nukleart materiale, ikkenukleart materiale og udstyr
(c) | transfer of technology, including supply of information relevant to this Article;(c) | overførsel af teknologi, herunder levering af oplysninger, som er relevante for denne artikel
(d) | the procurement of equipment and devices;(d) | indkøb af udstyr og instrumenter
(e) | access to and use of equipment and facilities;(e) | adgang til og anvendelse af udstyr og anlæg
(f) | safe management of spent fuel and radioactive waste, including geological disposal;(f) | sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald, herunder geologisk deponering
(g) | nuclear safety and radiation protection, including emergency preparedness and monitoring of levels of radioactivity in the environment;(g) | nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse, herunder kriseberedskab og overvågning af radioaktivitetsniveauer i miljøet
(h) | nuclear safeguards and physical protection;(h) | nuklear sikkerhedskontrol og fysisk beskyttelse
(i) | use of radioisotopes and radiation in agriculture, industry, medicine and research; in particular, in order to minimise the risks of shortage of supply of medical radioisotopes, and to support the development of novel technologies and treatments involving radioisotopes, in the interest of public health;(i) | anvendelse af radioisotoper og stråling inden for landbrug, industri, lægevidenskab og forskning, navnlig for at minimere risikoen for mangel på forsyninger af medicinske radioisotoper og for at støtte udviklingen af nye teknologier og behandlinger, der involverer radioisotoper, til gavn for folkesundheden
(j) | geological and geophysical exploration, development, production, further processing and use of uranium resources;(j) | geologisk og geofysisk efterforskning efter og udvikling, produktion, viderebehandling og udnyttelse af uranressourcer
(k) | regulatory aspects of the peaceful uses of nuclear energy;(k) | reguleringsmæssige aspekter af fredelig anvendelse af kerneenergi
(l) | research and development; and(l) | forskning og udvikling og
(m) | other areas relevant to the subject of this Agreement, as may be mutually determined by the Parties in writing after consultations in the Joint Committee.(m) | andre områder af relevans for emnet for denne aftale, som måtte blive besluttet i fællesskab af parterne skriftligt efter samråd i Det Blandede Udvalg.
2.   The cooperation in specific areas set out in paragraph 1 may be implemented as necessary through arrangements between a legal entity established in the United Kingdom and a legal entity established in the Community, which the respective competent authority notifies to the other competent authority as being duly authorised to implement such cooperation. Any such arrangements shall include provisions dealing with the protection of intellectual property rights where such rights exist or arise.2.   Samarbejdet inden for de i stk. 1 fastsatte specifikke områder kan om nødvendigt gennemføres på grundlag af aftaler mellem en retlig enhed, som er etableret i Det Forenede Kongerige, og en retlig enhed, som er etableret i Fællesskabet, idet den pågældende kompetente myndighed over for den anden kompetente myndighed angiver denne som værende behørigt bemyndiget til at gennemføre dette samarbejde. Sådanne aftaler skal indeholde bestemmelser om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, såfremt der findes eller opstår sådanne rettigheder.
Article 4Artikel 4
Forms of nuclear cooperationFormer for samarbejde på det nukleare område
The cooperation described in Article 3 [Scope of nuclear cooperation] may take, but is not limited to, the following forms:Det samarbejde, der er beskrevet i artikel 3 [Omfanget af samarbejdet på det nukleare område], kan antage, men er ikke begrænset til, følgende former:
(a) | transfer of nuclear material, non-nuclear material, equipment and technology;(a) | overførsel af nukleart materiale, ikkenukleart materiale, udstyr og teknologi
(b) | exchange of information in areas of mutual interest, such as nuclear safeguards, nuclear safety, levels of radioactivity in the environment and supply of radioisotopes;(b) | udveksling af oplysninger på områder af fælles interesse såsom nuklear sikkerhedskontrol, nuklear sikkerhed, radioaktivitetsniveauer i miljøet og levering af radioisotoper
(c) | facilitation of exchange, visits and training of personnel and experts, including professional and advanced training for administrative, scientific, and technical personnel;(c) | fremme af udveksling, besøg og uddannelse af personale og eksperter, herunder faglig uddannelse og videreuddannelse af administrativt, videnskabeligt og teknisk personale
(d) | organisation of symposia and seminars;(d) | afholdelse af symposier og seminarer
(e) | exchange of scientific and technical information, assistance and services including in respect of research and development activities;(e) | udveksling af videnskabelig og teknisk information, bistand og tjenester, herunder i forbindelse med forsknings- og udviklingsaktiviteter
(f) | organisation of, and participation in, joint projects and establishment of joint ventures and appropriate bilateral working groups or studies;(f) | tilrettelæggelse af og deltagelse i fælles projekter og oprettelse af joint ventures og hensigtsmæssige bilaterale arbejdsgrupper eller studier
(g) | facilitation of commercial cooperation relating to the nuclear fuel cycle, such as supply of nuclear fuel cycle services including uranium conversion and isotopic enrichment; and(g) | fremme af kommercielt samarbejde vedrørende det nukleare brændselskredsløb såsom levering af tjenester i forbindelse med nukleare brændselskredsløb, herunder uranomdannelse og isotopberigelse, og
(h) | other forms of cooperation as may be mutually determined by the Parties in writing after consultations in the Joint Committee.(h) | andre former for samarbejde, som måtte blive besluttet i fællesskab af parterne skriftligt efter samråd i Det Blandede Udvalg.
Article 5Artikel 5
Items subject to this AgreementGenstande, som er omfattet af aftalen
1.   This Agreement shall apply to the items set out in paragraph 2 unless:1.   Denne aftale finder anvendelse på de i stk. 2 omhandlede genstande, medmindre:
(a) | otherwise mutually determined by the Parties in writing; or(a) | andet måtte blive besluttet af partnerne i fællesskab, eller
(b) | an exception under paragraph 4 applies.(b) | hvis en undtagelse i henhold til stk. 4 finder anvendelse.
2.   The items referred to in paragraph 1 are the following:2.   De i stk. 1 omhandlede genstande er:
(a) | nuclear material, non-nuclear material, equipment or technology, transferred between the Parties or their respective persons, whether directly or through a third party. Such nuclear material, non-nuclear material, equipment or technology shall become subject to this Agreement upon its entry into the territorial jurisdiction of the receiving Party, provided that the supplier Party has notified the receiving Party in writing of the transfer, and the receiving Party has confirmed in writing that such item is or will be held subject to this Agreement and that the proposed recipient, if other than the receiving Party, is an authorised person under the territorial jurisdiction of the receiving Party;(a) | nukleart materiale, ikkenukleart materiale, udstyr eller teknologi, der overføres mellem parterne eller deres respektive personer, hvad enten det er direkte eller gennem en tredjepart. Sådan(t) nukleart materiale, ikkenukleart materiale, udstyr eller teknologi falder ind under denne aftale, så snart det/den befinder sig under modtagerpartens territoriale jurisdiktion, forudsat at den leverende part har underrettet modtagerparten skriftligt om overførslen, og modtagerparten skriftligt har bekræftet, at genstanden er eller vil blive underkastet aftalens bestemmelser, og at den angivne modtager, såfremt denne ikke er identisk med modtagerparten, er en bemyndiget person i modtagerpartens territoriale jurisdiktion
(b) | nuclear material, non-nuclear material or equipment used in, or produced through the use of, items subject to this Agreement and as may be further determined in the administrative arrangements established pursuant to Article 15 [Administrative arrangements];(b) | nukleart materiale, ikkenukleart materiale eller udstyr, der anvendes i eller fremstilles ved hjælp af genstande, som er omfattet af denne aftale, og som er identificeret i de administrative ordninger, der er vedtaget i henhold til artikel 15 [Administrative ordninger]
(c) | nuclear material, non-nuclear material, equipment or technology, as determined in accordance with the procedures set out in the administrative arrangements established pursuant to Article 15 [Administrative arrangements] as being subject to this Agreement following the entry into force of this Agreement; and(c) | nukleart materiale, ikkenukleart materiale, udstyr eller teknologi, som ifølge procedurerne i de administrative ordninger, der er oprettet i henhold til artikel 15 [Administrative ordninger] anses for at være omfattet af denne aftale, efter at den er trådt i kraft, og
(d) | any other items mutually determined by the Parties after consultations in the Joint Committee.(d) | eventuelle andre genstande, der bestemmes i fællesskab af parterne efter samråd i Det Blandede Udvalg.
3.   Items to which this Agreement applies as referred to in paragraph 1 shall remain subject to the provisions of this Agreement until it has been determined, in accordance with the procedures set out in the administrative arrangements established pursuant to Article 15 [Administrative arrangements], that:3.   Genstande, som denne aftale finder anvendelse på, jf. stk. 1, er fortsat omfattet af bestemmelserne i denne aftale, indtil det i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i de administrative ordninger, der er oprettet i henhold til artikel 15 [Administrative ordninger], er fastslået, at:
(a) | such item has been re-transferred beyond the jurisdiction of the receiving Party in accordance with the relevant provisions of this Agreement;(a) | en sådan genstand er blevet videreoverført uden for modtagerpartens territoriale jurisdiktion i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i denne aftale
(b) | in respect of nuclear material, such nuclear material is no longer usable for any nuclear activity relevant from the point of view of safeguards referred to in Article 6(1) [Safeguards] or has become practicably irrecoverable; for the purpose of determining when nuclear material subject to this Agreement is no longer usable or is no longer practicably recoverable for processing into a form in which it is usable for any nuclear activity relevant from the point of view of safeguards, both Parties shall accept a determination made by the IAEA in accordance with the provisions for the termination of safeguards of the relevant safeguards agreement to which the IAEA is a party;(b) | for så vidt angår nukleart materiale, at det nukleare materiale ikke længere kan anvendes til en nuklear aktivitet, der kan give anledning til sikkerhedskontrol som omhandlet i artikel 6, stk. 1 [Sikkerhedskontrol], i denne aftale, eller at det i praksis ikke kan nyttiggøres For så vidt angår afgørelsen om, hvornår nukleart materiale, der er omfattet af denne aftale, ikke længere er brugbart eller ikke længere i praksis lader sig nyttiggøre til forarbejdning til en form, i hvilken det er brugbart til nukleare aktiviteter ud fra et sikkerhedskontrolmæssigt synspunkt, skal begge parter acceptere en afgørelse truffet af IAEA i henhold til bestemmelserne om afslutning af sikkerhedskontrol i den relevante sikkerhedskontrolaftale, som IAEA er part i
(c) | in respect of non-nuclear material and equipment, such item is no longer usable for nuclear purposes;(c) | for så vidt angår ikkenukleart materiale og udstyr, at sådanne genstande ikke længere kan anvendes til nukleare formål
(d) | such item is no longer subject to this Agreement in accordance with the criteria defined in the administrative arrangements established pursuant to Article 15 [Administrative arrangements]; or(d) | at sådanne genstande ikke længere er omfattet af denne aftale i henhold til de kriterier, der er fastsat i de administrative ordninger, som er vedtaget i henhold til artikel 15 [Administrative ordninger] eller
(e) | otherwise mutually determined in writing by the Parties after consultations in the Joint Committee.(e) | på anden vis skriftligt efter samråd i Det Blandede Udvalg bestemmes af parterne i fællesskab.
4.   Technology shall be subject to this Agreement for all Member States of the Community, except for those Member States specified by the Community in a written notification to the United Kingdom on entry into force of this Agreement, those Member States having expressed their will not to place technology in the framework of this Agreement. Such action shall be without prejudice to Community law, in particular the rules concerning the nuclear common market. Any Member State in relation to which a notification under this paragraph has been made shall assist the competent authority of the Community in the fulfilment of the obligations under this Agreement as regards transfers and retransfers of technology. Following consultations in the Joint Committee, the notification referred to in this paragraph may be withdrawn in writing in respect of any Member State concerned at any time, such Member State having expressed its will to this effect. The practical modalities for the implementation of this provision shall be defined in the administrative arrangements established pursuant to Article 15 [Administrative arrangements].4.   Teknologi er omfattet af denne aftale for alle Fællesskabets medlemsstater, bortset fra de medlemsstater, som Fællesskabet angiver i en skriftlig underretning til Det Forenede Kongerige ved denne aftales ikrafttræden, idet disse medlemsstater har givet udtryk for, at de ikke er rede til at lade teknologi være omfattet af rammerne af denne aftale. En sådan foranstaltning berører ikke fællesskabsretten, navnlig reglerne for det fælles nukleare marked. Enhver medlemsstat, for hvilken en underretning er indgivet i henhold til dette stykke, bistår Fællesskabets kompetente myndighed med at opfylde forpligtelserne i henhold til denne aftale angående overførsel og videreoverførsel af teknologi. Efter samråd i Det Blandede Udvalg kan den i dette stykke omhandlede underretning til enhver tid trækkes tilbage skriftligt for enhver berørt medlemsstat, hvis den pågældende medlemsstat har givet udtryk for, at den er rede til det. De praktiske retningslinjer for gennemførelsen af denne bestemmelse er fastsat i de administrative ordninger, der er oprettet i henhold til artikel 15 [Administrative ordninger].
Article 6Artikel 6
SafeguardsBeskyttelsesforanstaltninger
1.   Nuclear material subject to this Agreement shall be subject to the following conditions:1.   Nukleart materiale, der er omfattet af denne aftale, er underkastet følgende betingelser:
(a) | in the Community, to the Euratom safeguards pursuant to the Euratom Treaty and to the IAEA safeguards pursuant to the following safeguards agreements, as they may be revised and replaced, and in accordance with the NPT: | (i) | the Agreement between the Community's non-nuclear weapon Member States, the European Atomic Energy Community and the International Atomic Energy Agency, done at Brussels on 5 April 1973 and which entered into force on 21 February 1977 (IAEA INFCIRC/193) and the Agreement between France, the European Atomic Energy Community and the International Atomic Energy Agency, done in July 1978 and which entered into force on 12 September 1981 (IAEA INFCIRC/290); and | (ii) | the Additional Protocols IAEA INFCIRC/193/Add.8, and IAEA INFCIRC/290/Add.1 signed in Vienna on 22 September 1998 and which entered into force on 30 April 2004 on the basis of the IAEA INFCIRC/540 (corrected) (Strengthened Safeguards System, Part II);(a) | i Fællesskabet: Euratoms sikkerhedskontrol i henhold til Euratomtraktaten og IAEA's sikkerhedskontrol i overensstemmelse med følgende aftaler om sikkerhedskontrol, eventuelt ændret og erstattet, og i overensstemmelse med NPT: | i) | aftalen mellem Fællesskabets kernevåbenfri medlemsstater, Det Europæiske Atomenergifællesskab og Den Internationale Atomenergiorganisation, som blev udfærdiget i Bruxelles den 5. april 1973 og trådte i kraft den 21. februar 1977 (IAEA INFCIRC/193), og aftalen mellem Frankrig, Det Europæiske Atomenergifællesskab og Den Internationale Atomenergiorganisation, som blev udfærdiget i juli 1978 og trådte i kraft den 12. september 1981 (IAEA-dokument INFCIRC/290) og | ii) | tillægsprotokollerne, IAEA-dokument INFCIRC/193/add.8 og IAEA-dokument INFCIRC/290/add.1, som blev undertegnet den 22. september 1998 i Wien, og som trådte i kraft den 30. april 2004 på grundlag af IAEA-dokument INFCIRC/540 (korrigeret) (Strengthened Safeguards System, Part II (skærpet sikkerhedskontrolsystem, del II))
(b) | in the United Kingdom: | (i) | to the domestic safeguards system as implemented by the national competent authority; and | (ii) | to the IAEA safeguards pursuant to the United Kingdom-IAEA Safeguards Agreement.(b) | i Det Forenede Kongerige: | i) | det nationale sikkerhedskontrolsystem som gennemført af den nationale kompetente myndighed og | ii) | IAEA's sikkerhedskontrol i medfør af sikkerhedskontrolaftalen mellem Det Forenede Kongerige og IAEA
2.   In the event of the application of any of the agreements with the IAEA referred to in paragraph 1 being suspended or terminated for any reason within the Community or the United Kingdom, the relevant Party shall, without delay, enter into an agreement with the IAEA which provides for effectiveness and coverage equivalent to that provided for by the relevant safeguards agreements referred to in point (a) or (b) of paragraph 1, or, if that is not possible:2.   Hvis anvendelsen af en aftale med IAEA, jf. denne artikels stk. 1, af en eller anden grund suspenderes eller bringes til ophør i Fællesskabet eller Det Forenede Kongerige, skal den pågældende part ufortøvet indgå en aftale med IAEA, der giver samme effektivitet og dækning som de relevante sikkerhedskontrolaftaler omhandlet i stk. 1, litra a) eller b), eller, hvis dette ikke er muligt,
(a) | the Community, as far as it is concerned, shall apply safeguards based on the Euratom safeguards system, which provides for effectiveness and coverage equivalent to that provided by the safeguards agreements referred to in point (a) of paragraph 1 and the United Kingdom, as far it is concerned, shall apply safeguards which provide for effectiveness and coverage equivalent to that provided by the safeguards agreement referred to in point (b) of paragraph 1;(a) | skal Fællesskabet for sit eget vedkommende anvende sikkerhedskontrol, der er baseret på Euratoms sikkerhedskontrolsystem, og som giver samme effektivitet og dækning som de sikkerhedskontrolaftaler, der er omhandlet i stk. 1, litra a), og Det Forenede Kongerige skal for sit eget vedkommende anvende sikkerhedskontrol, der giver samme effektivitet og dækning som den sikkerhedskontrolaftale, der er omhandlet i stk. 1, litra b),
(b) | or, if that is not possible, the Parties shall enter into arrangements for the application of safeguards, which provide for effectiveness and coverage equivalent to that provided by the safeguards agreements referred to in point (a) or (b) of paragraph 1.(b) | eller hvis dette ikke er muligt, skal parterne træffe foranstaltninger til anvendelse af sikkerhedskontrol, som giver samme effektivitet og dækning som sikkerhedskontrolaftalerne i stk. 1, litra a) eller b).
3.   Both Parties agree to implement within their respective jurisdictions a robust and effective system of nuclear material accountancy and control aiming to ensure that nuclear material subject to this Agreement is not diverted from its peaceful use. Supervision, including inspections in the installations holding nuclear material subject to this Agreement, shall be carried out in such a way that the respective competent authorities can draw independent conclusions and, when necessary, require appropriate corrective actions and monitor such actions.3.   Begge parter er enige om inden for deres respektive jurisdiktioner at gennemføre et robust og effektivt system for regnskab og kontrol med nukleart materiale, som har til formål at sikre, at nukleart materiale, der er omfattet af dette afsnit, ikke omdirigeres fra dets fredelige formål. Tilsyn, herunder inspektioner i anlæg, der ligger inde med nukleart materiale, som er omfattet af denne aftale, skal udføres på en sådan måde, at de respektive kompetente myndigheder kan drage uafhængige konklusioner og om nødvendigt pålægge passende korrigerende foranstaltninger og overvåge sådanne foranstaltninger.
Article 7Artikel 7
Physical protectionFysisk beskyttelse
1.   Application of physical protection measures shall be at all times at levels which satisfy as a minimum the criteria set out in Annex C of the Guidelines for Nuclear Transfers. Supplementary to that document, the United Kingdom, the Community as represented by the European Commission where appropriate, and the Member States of the Community shall refer, when applying physical protection measures, to their obligations under the Amended CPPNM, including any amendments that are in force for each Party, and the recommendations in IAEA INFCIRC/225/Rev.5 (Nuclear Security Recommendations on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities), including any revision unless mutually determined otherwise by the Parties after consultations in the Joint Committee.1.   Der skal til enhver tid anvendes fysiske beskyttelsesforanstaltninger på et niveau, som mindst opfylder kriterierne i bilag C til retningslinjerne for nukleare overførsler. Foruden dette dokument vil Det Forenede Kongerige, Fællesskabet repræsenteret ved Europa-Kommissionen, hvis det er relevant, og Fællesskabets medlemsstater, hvis de anvender fysiske beskyttelsesforanstaltninger, henholde sig til deres forpligtelser ifølge den ændrede CPPNM, herunder eventuelle ændringer, som er trådt i kraft for hver part, og henstillingerne i IAEA-dokument INFCIRC/225/Rev.5 (henstillingerne om nuklear sikkerhed vedrørende fysisk beskyttelse af nukleart materiale og nukleare anlæg), herunder enhver revision, medmindre parterne efter samråd i Den Blandede Udvalg i fællesskab beslutter andet.
2.   Transport of nuclear material shall be subject to the provisions of the Amended CPPNM, including any amendments that are in force for each Party, and to the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (IAEA Safety Standards Series No. TS-R-1) including any revision unless mutually determined otherwise by the Parties after consultations in the Joint Committee.2.   Transport af nukleart materiale er omfattet af bestemmelserne i den ændrede CPPNM, herunder eventuelle ændringer, som er trådt i kraft for hver part, og af IAEA's regulativer for sikker transport af radioaktivt materiale (IAEA Safety Standards Series No. TS-R-1), herunder enhver revision, medmindre parterne efter samråd i Den Blandede Udvalg i fællesskab beslutter andet.
Article 8Artikel 8
Nuclear safetyNuklear sikkerhed
1.   The Community and the United Kingdom are parties to the Convention on Nuclear Safety, done at Vienna on 17 June 1994, and which entered into force on 24 October 1996 (IAEA INFCIRC/449), the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, done at Vienna on 5 September 1997, and which entered into force on 18 June 2001 (IAEA INFCIRC/546), the Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency, done at Vienna on 26 September 1986, and which entered into force on 26 February 1987 (IAEA INFCIRC/336) and the Convention on Early Notification of a Nuclear Accident, done at Vienna on 26 September 1986, and which entered into force on 27 October 1986 (IAEA INFCIRC/335). Any amendment to any of the aforementioned Conventions applies to this Agreement unless a Party has notified the other Party in writing that it does not accept the amendment. The Community, its Member States and the United Kingdom have approved the Vienna Declaration on Nuclear Safety adopted on 9 February 2015 (IAEA INFCIRC/872).1.   Fællesskabet og Det Forenede Kongerige er parter i konventionen om nuklear sikkerhed, som blev udfærdiget i Wien den 17. juni 1994, og som trådte i kraft den 24. oktober 1996 (IAEA-dokument INFCIRC/449), den fælles konvention om sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald, som blev udfærdiget i Wien den 5. september 1997, og som trådte i kraft den 18. juni 2001 (IAEA-dokument INFCIRC/546), konventionen om bistand i tilfælde af kernekraftuheld eller strålingsfare, som blev udfærdiget i Wien den 26. september 1986, og som trådte i kraft den 26. februar 1987 (IAEA-dokument INFCIRC/336), og konventionen om hurtig anmeldelse af kernekraftuheld, som blev udarbejdet i Wien den 26. september 1986, og som trådte i kraft den 27. oktober 1986 (IAEA-dokument INFCIRC/335). Enhver ændring af en af ovennævnte konventioner finder anvendelse på denne aftale, medmindre en part skriftligt har meddelt den anden part, at den ikke accepterer ændringen. Fællesskabet, dets medlemsstater og Det Forenede Kongerige har godkendt Wienerklæringen om nuklear sikkerhed, der blev vedtaget den 9. februar 2015 (IAEA-dokument INFCIRC/872).
2.   The Parties acknowledge the importance of international cooperation for effective nuclear safety arrangements and, recognising both Parties’ leadership in this field, shall work together on the continuous improvement of international nuclear safety standards and Conventions, and of their implementation.2.   Parterne anerkender betydningen af internationalt samarbejde om effektive ordninger for nuklear sikkerhed og arbejder sammen om løbende forbedringer af de internationale standarder og konventioner for nuklear sikkerhed og gennemførelsen heraf i anerkendelse af begge parters førende rolle på dette område.
3.   Recognising the principle of continuous improvement of nuclear safety and the right of each Party to implement nuclear safety standards, and insofar as it does not conflict with developments in legally binding international nuclear safety standards, each Party shall not weaken or reduce the levels of protection below those provided for by the standards of protection, and by the enforcement thereof, shared by the Parties at the end of the transition period in relation to nuclear safety, radiation protection, safe management of radioactive waste and spent fuel, decommissioning, safe shipment of nuclear material, and emergency preparedness and response.3.   Idet princippet om løbende forbedring af nuklear sikkerhed og hvert parts ret til at implementere standarder for nuklear sikkerhed anerkendes, og for så vidt som det ikke strider mod udviklingen inden for retligt bindende internationale standarder for nuklear sikkerhed, må ingen af parterne svække eller reducere beskyttelsesniveauerne, i forhold til hvad der er fastsat i beskyttelsesstandarderne, eller håndhævelsen heraf, som er fælles for parterne ved udløbet af overgangsperioden, hvad angår nuklear sikkerhed, strålingsbeskyttelse, sikker håndtering af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel, dekommissionering, sikker forsendelse af nukleart materiale samt kriseberedskab og -indsats.
4.   The Parties shall continue to cooperate, maintain regular contacts and share information on matters relevant to nuclear safety, radiation protection, emergency preparedness and response and management of spent fuel and radioactive waste, including the results of international peer reviews, where appropriate.4.   Parterne fortsætter med at samarbejde, opretholde regelmæssige kontakter og udveksle oplysninger om spørgsmål af relevans for nuklear sikkerhed, strålingsbeskyttelse, kriseberedskab og -indsats samt håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald, herunder resultaterne af internationale peerevalueringer, hvor det er relevant.
5.   The Parties shall continue to cooperate in the subject matters covered by:5.   Parterne samarbejder fortsat om de emner, der er omfattet af:
(a) | established Community systems for monitoring and exchanging information on levels of radioactivity in the environment, including: | (i) | the European Community Urgent Radiological Information Exchange (ECURIE); and | (ii) | the European Radiological Data Exchange Platform (EURDEP);(a) | etablerede fællesskabssystemer til overvågning og udveksling af information om radioaktivitetsniveauer i miljøet, herunder: | i) | Det Europæiske Fællesskabs system til udveksling af presserende radiologiske informationer (ECURIE) og | ii) | den europæiske platform for udveksling af radiologiske data (EURDEP)
(b) | established expert advisory groups in the field of nuclear safety, including the European Nuclear Safety Regulators Group; and(b) | nedsatte rådgivende ekspertgrupper på området for nuklear sikkerhed, herunder Gruppen af Europæiske Nukleare Tilsynsmyndigheder og
(c) | any other Community systems or groups as may be agreed between the Parties through their competent authorities.(c) | eventuelle fællesskabssystemer eller -grupper, som parterne måtte blive enige om via deres kompetente myndigheder.
The Community, through its competent authority, may invite the United Kingdom to participate as a third country in those systems and groups.Fællesskabet kan via sin kompetente myndighed opfordre Det Forenede Kongerige til at deltage som tredjeland i disse systemer og grupper.
Article 9Artikel 9
Transfers, retransfers and facilitation of tradeOverførsler, videreoverførsler og fremme af handel
1.   Any transfer of nuclear material, non-nuclear material, equipment or technology carried out pursuant to the cooperation activities under this Agreement shall be made in accordance with the relevant international commitments of the Community, the Member States of the Community, and the United Kingdom in relation to peaceful uses of nuclear energy as listed in Articles 6 [Safeguards] and 7 [Physical protection] and in relation to the commitments undertaken by individual Member States of the Community and the United Kingdom within the Nuclear Suppliers Group, as set out in the Guidelines for Nuclear Transfers.1.   Enhver overførsel af nukleart materiale, ikkenukleart materiale, udstyr eller teknologi, der foretages som led i samarbejdet i medfør af denne aftale, skal foregå i overensstemmelse med Fællesskabets, Fællesskabets medlemsstaters og Det Forenede Kongeriges relevante internationale forpligtelser i forbindelse med fredelig anvendelse af kerneenergi som anført i artikel 6 [Sikkerhedskontrol] og artikel 7 [Fysisk beskyttelse] og i forbindelse med de forpligtelser, der er indgået af de enkelte medlemsstater i Fællesskabet og Det Forenede Kongerige i Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale, jf. retningslinjerne for nukleare overførsler.
2.   The Parties shall facilitate trade in items subject to this Agreement between themselves or between persons established in the respective territories of the Parties in the mutual interest of producers, the nuclear fuel cycle industry, utilities and consumers.2.   Parterne fremmer indbyrdes handel med genstande, som er omfattet af denne aftale, eller mellem personer, som er etableret på parternes område, til gensidig fordel for producenter, virksomheder i det nukleare brændselskredsløb, offentlige værker og forbrugere.
3.   The Parties shall, to such extent as is practicable, assist each other in the procurement, by either Party or by persons within the Community or under the jurisdiction of the United Kingdom, of nuclear material, non-nuclear material, equipment or technology.3.   Parterne skal så vidt muligt bistå hinanden ved indkøb af nukleart materiale, ikkenukleart materiale eller udstyr, der foretages af en af parterne eller af personer i Fællesskabet eller under Det Forenede Kongeriges jurisdiktion.
4.   The continuation of the cooperation envisaged in this Agreement shall be contingent upon the mutually satisfactory application of the system for safeguards and control established by the Community in accordance with the Euratom Treaty and of the system for safeguards and control established by the United Kingdom.4.   Videreførelse af det påtænkte samarbejde i medfør af denne aftale vil være betinget af en gensidigt tilfredsstillende anvendelse af det sikkerheds- og kontrolsystem, som Fællesskabet har oprettet i overensstemmelse med Euratomtraktaten, og af det system for sikkerhed og kontrol, som Det Forenede Kongerige har oprettet.
5.   The provisions of this Agreement shall not be used to jeopardise the integrity and smooth functioning of the Community’s common nuclear market, in particular to impede the free movement of goods and services in it, or to frustrate the Community’s nuclear common supply policy.5.   Bestemmelserne i denne aftale må ikke anvendes til at bringe Fællesskabets nukleare markeds integritet og funktionsdygtighed i fare, navnlig til at hindre den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser i Fællesskabet eller til at forpurre Fællesskabets fælles forsyningspolitik på det nukleare område.
6.   Transfers of nuclear material, non-nuclear material, equipment or technology and appropriate services shall be carried out under fair commercial conditions. The implementation of this paragraph shall be without prejudice to the Euratom Treaty and its derived legislation, and to the laws and regulations of the United Kingdom.6.   Overførsel af nukleart materiale, ikkenukleart materiale, udstyr eller teknologi og passende tjenester skal foregå på fair forretningsmæssige vilkår. Gennemførelsen af dette stykke indskrænker ikke anvendelsen af Euratomtraktaten og den deraf afledte ret og af Det Forenede Kongeriges love og bestemmelser.
7.   Any retransfers of nuclear material, non-nuclear material, equipment or technology subject to this Agreement outside the jurisdiction of the Parties shall only be made in the framework of the commitments undertaken by individual Member States of the Community and the United Kingdom within the Nuclear Suppliers Group. In particular, the Guidelines for Nuclear Transfers shall apply to retransfers of any items subject to this Agreement.7.   Alle videreoverførsler af nukleart materiale, ikkenukleart materiale, udstyr eller teknologi, der er omfattet af denne aftale, må kun finde sted inden for rammerne af de forpligtelser, som regeringerne for de enkelte medlemsstater i Fællesskabet og Det Forenede Kongerige har indgået i Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale. Retningslinjerne for nukleare overførsler finder navnlig anvendelse på videreoverførsel af genstande, som er omfattet af denne aftale.
8.   Written notifications in respect of transfers of items subject to this Agreement and retransfers of non-nuclear material, equipment and technology subject to this Agreement shall be exchanged in accordance with the procedures set out in the administrative arrangements established pursuant to Article 15 [Administrative arrangements].8.   Skriftlige underretninger om overførsler af genstande, som er omfattet af denne aftale, og videreoverførsler af ikkenukleart materiale, udstyr og teknologi, der er omfattet af denne aftale, udveksles efter de procedurer, der er fastsat i de administrative ordninger, som er indført i medfør af artikel 15 [Administrative ordninger].
9.   Non-nuclear material, equipment and technology subject to this Agreement shall not be transferred beyond the territorial jurisdiction of the receiving Party without the prior written consent of the supplier Party, except in accordance with paragraph 11 of this Article. This provision is without prejudice to Article 5(4) [Items subject to this Agreement].9.   Ikkenukleart materiale, udstyr og teknologi, der er omfattet af denne aftale, må ikke overføres uden for modtagerpartens territoriale jurisdiktion uden forudgående skriftligt samtykke fra den leverende part, medmindre det sker i overensstemmelse med denne artikels stk. 11. Denne artikel berører ikke artikel 5, stk. 4 [Genstande, som er omfattet af denne aftale].
10.   When the Guidelines for Nuclear Transfers require the consent of the supplier Party, nuclear material subject to this Agreement shall not be transferred beyond the territorial jurisdiction of the receiving Party without the prior written consent of the supplier Party, except in accordance with paragraph 11.10.   Når retningslinjerne for nukleare overførsler kræver samtykke fra den leverende part, må nukleart materiale, der er omfattet af denne aftale, ikke overføres uden for modtagerpartens territoriale jurisdiktion uden forudgående skriftligt samtykke fra den leverende part, medmindre det sker i overensstemmelse med stk. 11.
11.   Upon entry into force of this Agreement, the Parties shall exchange lists of countries to which retransfers of nuclear material, non-nuclear material, equipment and technology by the other Party pursuant to paragraphs 9 and 10 of this Article are authorised. Each Party shall notify the other Party of changes to any of its lists of countries according to the procedures defined in the administrative arrangements established pursuant to Article 15 [Administrative arrangements].11.   Ved denne aftales ikrafttræden udveksler parterne lister over lande, hvortil den anden part har tilladt videreoverførsel af nukleart materiale, ikkenukleart materiale, udstyr og teknologi i henhold til denne artikels stk. 9 og 10. Hver part underretter den anden part om ændringer af sine lister over lande efter de procedurer, der er fastlagt i de administrative ordninger, som er fastsat i medfør af artikel 15 [Administrative ordninger].
12.   Where the United Kingdom or a Member State of the Community transfers technology subject to this Agreement to a Member State that falls under the exception provided for in Article 5(4) [Items subject to this Agreement], paragraphs 7 and 9 of this Article apply. The practical modalities for the implementation of this paragraph shall be defined in the framework of the administrative arrangements established pursuant to Article 15 [Administrative arrangements].12.   Overfører Det Forenede Kongerige eller en medlemsstat i Fællesskabet teknologi, som er omfattet af denne aftale, til en medlemsstat, der er omfattet af undtagelsen, jf. artikel 5, stk. 4 [Genstande, som er omfattet af denne aftale], finder stk. 7 og 9 anvendelse. De praktiske retningslinjer for gennemførelsen af dette stykke er fastsat inden for rammerne af de administrative ordninger, der er oprettet i medfør af artikel 15 [Administrative ordninger].
Article 10Artikel 10
EnrichmentBerigelse
A Party shall obtain the written consent of the other Party prior to the enrichment of any nuclear material subject to this Agreement to 20% or more in the isotope Uranium-235. Such consent, if granted, must describe the conditions under which the resultant uranium enriched to 20% or more may be used. Further provisions necessary to facilitate the implementation of this provision may be set out in the administrative arrangements established pursuant to Article 15 [Administrative arrangements].En part skal indhente skriftligt samtykke fra den anden part forud for berigelse af nukleart materiale, der er omfattet af denne aftale, til 20 % eller derover med isotop uran-235. Hvis et sådant samtykke gives, skal der redegøres for betingelserne for anvendelse af det resulterende uran beriget til 20 % eller derover. Yderligere bestemmelser, der er nødvendige for at lette gennemførelsen af denne bestemmelse, kan fastsættes i de administrative ordninger, der oprettes i medfør af artikel 15 [Administrative ordninger].
Article 11Artikel 11
ReprocessingOparbejdning
Each Party grants its consent to the other Party reprocessing nuclear fuel containing nuclear material subject to this Agreement provided that such reprocessing takes place in accordance with the conditions set out in the Annex [Reprocessing].Hver part giver sit samtykke til den anden parts oparbejdning af nukleart brændsel, der indeholder nukleart materiale omfattet af denne aftale, forudsat at oparbejdningen finder sted i overensstemmelse med betingelserne i bilaget [Oparbejdning].
Article 12Artikel 12
Cooperation on nuclear research and developmentSamarbejde om forskning og udvikling på det nukleare område
1.   The Parties shall cooperate on research and development for peaceful uses, both power and non-power, of nuclear energy, including the development of fusion energy, between themselves and their agencies, where the Parties have common interests and insofar as they are covered by their respective research and development programmes and activities. The Parties or their agencies, as appropriate, may allow the participation in such cooperation of researchers and organisations from all research sectors, including universities, laboratories and the private sector. The Parties shall, in accordance with their respective laws and regulations, seek to facilitate such cooperation between persons in this field.1.   Parterne samarbejder om forskning og udvikling til fredelige anvendelser, både til strøm og anden anvendelse af kerneenergi, herunder udvikling af fusionsenergi, mellem parterne og deres organer, når parterne har fælles interesser, og for så vidt som formålene er omfattet af deres respektive forsknings- og udviklingsprogrammer og forsknings- og udviklingsaktiviteter. Parterne eller deres organer kan i givet fald tillade forskere og organisationer fra alle forskningsområder, herunder universiteter, laboratorier og den private sektor, at deltage i et sådant samarbejde. Parterne bestræber sig i overensstemmelse med deres respektive love og forskrifter på at lette et sådant samarbejde mellem personer på dette område.
2.   Cooperation under this Article may include:2.   Samarbejde i henhold til denne artikel kan omfatte:
(a) | participation of the United Kingdom as a third country in the Community’s research and training programmes and activities; and(a) | Det Forenede Kongeriges deltagelse som tredjeland i Fællesskabets forsknings- og uddannelsesprogrammer og forsknings- og uddannelsesaktiviteter og
(b) | the United Kingdom’s membership of Fusion for Energy,(b) | Det Forenede Kongeriges medlemskab af Fusion for Energy
in accordance with the conditions laid out in the Trade and Cooperation Agreement.i overensstemmelse med betingelserne i handels- og samarbejdsaftalen.
3.   To the extent necessary, the Parties, or their competent authorities, may conclude separate implementing arrangements setting out the specific scope, terms and conditions for the cooperation subject to this Article.3.   I det omfang, det er nødvendigt, kan parterne eller deres kompetente myndigheder indgå særskilte gennemførelsesordninger, der fastsætter det præcise omfang af og de specifikke vilkår og betingelser for det samarbejde, der er genstand for denne artikel.
4.   Implementing arrangements established pursuant to paragraph 3 may cover, inter alia, financing provisions, assignment of management and operational responsibilities and detailed provisions on dissemination and sharing of information, and intellectual property.4.   De gennemførelsesordninger, der fastsættes i henhold til stk. 3, kan bl.a. omfatte bestemmelser om finansiering, fordeling af ledelsesansvar og operationelt ansvar og nærmere bestemmelser om formidling og udveksling af oplysninger og intellektuel ejendom.
Article 13Artikel 13
Exchange of information and technical expertiseUdveksling af oplysninger og teknisk ekspertise
1.   The Parties shall promote and facilitate the appropriate and proportionate exchange of information and technical expertise between themselves, and between their respective competent authorities, on matters within the scope of this Agreement.1.   Parterne fremmer og letter en passende og forholdsmæssig udveksling af oplysninger og teknisk ekspertise indbyrdes og mellem deres respektive kompetente myndigheder om emner, der henhører under denne aftales anvendelsesområde.
2.   The Parties may make available to each other, to their competent authorities and to persons within the Community or under the jurisdiction of the United Kingdom, information at their disposal on matters within the scope of this Agreement.2.   Parterne kan give hinanden, deres kompetente myndigheder og personer i Fællesskabet eller under Det Forenede Kongeriges jurisdiktion adgang til disponible oplysninger om emner, der henhører under denne aftales anvendelsesområde.
3.   Information received from any third party under terms which prevent the further supply of such information shall be excluded from the scope of this Agreement.3.   Oplysninger, der er modtaget fra en tredjepart på betingelser, der udelukker yderligere videregivelse af sådanne oplysninger, er ikke omfattet af denne aftale.
4.   Information regarded by the supplier Party as being of commercial value shall be supplied only under terms and conditions specified by the supplier Party.4.   Oplysninger, som den leverende part anser for at have handelsværdi, må kun videregives på de af den leverende part angivne betingelser.
5.   The Parties shall encourage and facilitate the exchange of information between persons under the jurisdiction of the United Kingdom, on the one side, and persons within the Community, on the other side, on matters within the scope of this Agreement.5.   Parterne fremmer og letter udveksling af oplysninger mellem personer under Det Forenede Kongeriges jurisdiktion på den ene side og personer i Fællesskabet på den anden side vedrørende emner, der er omfattet af denne aftale.
6.   Information owned by such persons shall be supplied only with the consent of and under terms and conditions to be specified by those persons.6.   Oplysninger, der ejes af sådanne personer, må kun videregives med disses samtykke eller på de af dem angivne betingelser.
7.   The Parties shall take all appropriate precautions to preserve the confidentiality of information received as a result of the operation of this Agreement.7.   Parterne træffer alle passende forholdsregler for at bevare den fortrolige karakter af oplysninger, de modtager som følge af anvendelsen af denne aftale.
Article 14Artikel 14
Intellectual propertyIntellektuel ejendom
1.   The Parties shall ensure the adequate and effective protection of intellectual property created and technology transferred pursuant to the cooperation under this Agreement in accordance with the relevant international agreements and arrangements, and the laws and regulations in force in the United Kingdom and in the Union, the Community or their Member States.1.   Parterne sikrer, at intellektuel ejendom, der frembringes, og teknologi, der overføres som led i samarbejde i henhold til denne aftale, nyder passende og effektiv beskyttelse i overensstemmelse med de relevante internationale aftaler og overenskomster og de gældende love og bestemmelser i Det Forenede Kongerige og i Unionen, Fællesskabet eller deres medlemsstater.
2.   This Agreement is not intended to transfer any intellectual property. The intellectual property generated under the framework of the cooperation provided for by this Agreement shall be allocated on a case-by-case basis in any specific agreements, arrangements or contracts associated with this Agreement.2.   Denne aftale har ikke til formål at overdrage nogen form for intellektuel ejendom. Intellektuel ejendom, som frembringes inden for rammerne af det samarbejde, der er omhandlet i denne aftale, fordeles fra sag til sag i eventuelle specifikke aftaler, ordninger eller kontrakter i tilknytning til denne aftale.
Article 15Artikel 15
Administrative arrangementsAdministrative ordninger
1.   The Parties, through their respective competent authorities, shall establish administrative arrangements to implement this Agreement effectively. Such arrangements shall include the procedures necessary for the competent authorities to implement and administer this Agreement.1.   Parterne indfører gennem deres respektive kompetente myndigheder administrative ordninger for at gennemføre denne aftale på effektiv vis. Disse ordninger skal omfatte de procedurer, der er nødvendige for, at de kompetente myndigheder kan gennemføre og forvalte denne aftale.
2.   Administrative arrangements established pursuant to this Article may be amended as mutually determined in writing by the competent authorities.2.   Administrative ordninger fastlagt i henhold til denne artikel kan ændres efter fælles skriftlig aftale mellem de kompetente myndigheder.
3.   Administrative arrangements may provide for the exchange of inventory lists in respect of the items subject to this Agreement.3.   Administrative ordninger kan indeholde bestemmelser om udveksling af lagerfortegnelser over de genstande, der er omfattet af denne aftale.
4.   Administrative arrangements may set out the mechanisms for consultations between the competent authorities.4.   De administrative ordninger kan angive mekanismerne for samråd mellem de kompetente myndigheder.
5.   The accounting of nuclear material and non-nuclear material subject to this Agreement shall be based on fungibility and the principles of proportionality and equivalence of nuclear material and non-nuclear material as set out in the administrative arrangements established pursuant to this Article.5.   Regnskabet med nukleart materiale og ikkenukleart materiale, som er omfattet af denne aftale, baseres på fungibilitet og på principperne om proportionalitet og nukleare og ikkenukleare materialers ækvivalens som anført i de administrative ordninger, jf. denne artikel.
Article 16Artikel 16
ImplementationGennemførelse
1.   The provisions of this Agreement shall be implemented in good faith in such a manner as to avoid hampering of, delay or undue interference in, the nuclear activities in the United Kingdom and in the Community and so as to be consistent with the prudent management practices required for the economic and safe conduct of nuclear activities.1.   Bestemmelserne i denne aftale gennemføres i god tro og således, at hindringer, forsinkelser og utidig indblanding i Det Forenede Kongeriges og Fællesskabets nukleare aktiviteter undgås, og den forsigtige forvaltningspraksis, der er nødvendig for en økonomisk forsvarlig og sikker gennemførelse af deres nukleare aktiviteter, følges.
2.   The provisions of this Agreement shall not be used for the purpose of seeking commercial or industrial advantages, nor of interfering with the commercial or industrial interests, whether domestic or international, of either Party or authorised persons, nor of interfering with the nuclear policy of either Party or of the Member States of the Community, nor of hindering the promotion of the peaceful and non-explosive uses of nuclear energy, nor of hindering the movement of items subject to or notified to be made subject to this Agreement either within the respective territorial jurisdictions of the Parties or between the United Kingdom and the Community.2.   Bestemmelserne i denne aftale må ikke anvendes til sikring af kommercielle eller industrielle fordele eller til indblanding i parternes eller bemyndigede personers interne eller internationale kommercielle eller industrielle interesser, indblanding i parternes eller i Fællesskabets medlemsstaters nukleare politik, hindring af fremme af en fredelig og ikkeeksplosiv anvendelse af kerneenergi, hindring af den frie bevægelighed for genstande, som hører under — eller om hvilke det er meddelt, at de vil komme til at høre under — denne aftale inden for parternes respektive territoriale jurisdiktion eller mellem Det Forenede Kongerige og Fællesskabet.
Article 17Artikel 17
Applicable lawGældende lovgivning
1.   The cooperation provided for in this Agreement shall be in accordance with the respective laws and regulations in force in the United Kingdom and within the Union and the Community as well as with the international agreements entered into by the Parties, without prejudice to Article 18 [Existing agreements]. In the case of the Community, the applicable law includes the Euratom Treaty and its secondary legislation.1.   Samarbejde i henhold til denne aftale finder sted i overensstemmelse med de respektive gældende love og forskrifter i Det Forenede Kongerige, Unionen og Fællesskabet og de internationale aftaler, som parterne har tiltrådt, uden at dette berører artikel 18 [Eksisterende aftaler]. For Fællesskabets vedkommende forstås ved gældende lov også Euratomtraktaten og den deraf afledte ret.
2.   Each Party shall be responsible toward the other for ensuring that the provisions of this Agreement are accepted and complied with as to the United Kingdom, by all persons under its jurisdiction to whom authorisation has been granted pursuant to this Agreement, and as to the Community, by all persons within the Community to whom authorisation has been granted pursuant to this Agreement.2.   Hver part er over for den anden part ansvarlig for at sikre, at bestemmelserne i denne aftale accepteres og overholdes af alle personer under dets jurisdiktion, som er bemyndiget i medfør af dette afsnit, for Det Forenede Kongeriges vedkommende og af alle personer i Fællesskabet, som er bemyndiget i medfør af denne aftale, for Fællesskabets vedkommende.
Article 18Artikel 18
Existing agreementsEksisterende aftaler
1.   The provisions of any bilateral civil nuclear cooperation agreements in force between the United Kingdom and Member States of the Community shall be regarded as complementary to this Agreement and shall, where appropriate, be superseded by the provisions of this Agreement.1.   Bestemmelserne i eventuelle bilaterale aftaler om civilt nukleart samarbejde mellem Det Forenede Kongerige og medlemsstater af Fællesskabet betragtes som supplerende bestemmelser til denne aftale og afløses i givet fald af bestemmelserne i denne aftale.
2.   This Agreement shall not constitute a supplementing agreement to the Trade and Cooperation Agreement.2.   Denne aftale udgør ikke en supplerende aftale handels- og samarbejdsaftalen.
3.   This Agreement applies without prejudice to any earlier bilateral agreement between the United Kingdom of the one part and the Union and Euratom of the other part.3.   Denne aftale berører ikke tidligere bilaterale aftaler mellem Det Forenede Kongerige på den ene side og Unionen og Euratom på den anden side.
Article 19Artikel 19
Joint CommitteeDet Blandede Udvalg
1.   A joint committee is hereby established by the Parties.1.   Parterne nedsætter herved et fælles blandet udvalg.
2.   The composition of and procedures relating to the Joint Committee shall be set out in the administrative arrangements established pursuant to Article 15 [Administrative arrangements].2.   Det Blandede Udvalgs sammensætning og arbejdsgang fastsættes efter de procedurer, der er fastsat i de administrative ordninger, som er indført i medfør af artikel 15 [Administrative ordninger].
3.   The Joint Committee shall meet regularly, and at the request of either Party’s competent authority, to supervise the implementation of this Agreement.3.   Det Blandede Udvalg mødes regelmæssigt og efter anmodning fra en af parternes kompetente myndigheder for at overvåge gennemførelsen af denne aftale.
4.   The functions of the Joint Committee shall include, but are not limited to, the following:4.   Det Blandede Udvalgs opgaver omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:
(a) | exchanging information, discussing best practices, sharing implementation experience;(a) | udveksling af oplysninger, drøftelse af bedste praksis og udveksling af erfaringer med hensyn til gennemførelsen
(b) | establishing and coordinating working groups acting within the scope of this Agreement;(b) | nedsættelse og koordinering af arbejdsgrupper, der handler inden for rammerne af denne aftales anvendelsesområde
(c) | identifying, discussing and consulting on technical issues;(c) | afdækning og drøftelse af samt samråd om tekniske anliggender
(d) | adopting recommendations for joint decisions to be made by the Parties when provided for in this Agreement, including for joint decisions to amend this Agreement;(d) | vedtagelse af henstillinger med henblik på fælles afgørelser, som parterne skal træffe, når dette er fastsat ifølge denne aftale, herunder fælles afgørelser om at ændre aftalen
(e) | acting as a forum for consultation, including in respect of dispute settlement;(e) | funktion som et samrådsforum — også i forbindelse med tvistbilæggelse
(f) | coordinating action for cooperation in non-power uses of nuclear energy, in particular, in order to minimise the risks of shortage of supply of medical radioisotopes, and to support the development of novel technologies and treatments involving radioisotopes, in the interest of public health; and(f) | koordinering af samarbejdsforanstaltninger angående anvendelse af kerneenergi til andre formål end elproduktion, navnlig for at minimere risikoen for mangel på forsyninger af medicinske radioisotoper og for at støtte udviklingen af nye teknologier og behandlinger, der involverer radioisotoper, til gavn for folkesundheden og
(g) | acting as a technical forum for any other matters in respect of this Agreement.(g) | funktion som et teknisk forum for alle andre anliggender i forbindelse med denne aftale.
Article 20Artikel 20
ConsultationSamråd
At the request of either Party, representatives of the Parties shall meet when necessary to consult with each other in the framework of the Joint Committee on matters arising out of the application of this Agreement, to supervise its operation and to discuss arrangements for cooperation in addition to those provided for in this Agreement. Such consultations may also take the form of an exchange of correspondence.På anmodning af en af parterne mødes parternes repræsentanter i nødvendigt omfang for inden for rammerne af Det Blandede Udvalg at rådføre sig med hinanden om spørgsmål i tilknytning til gennemførelsen af denne aftale, overvåge anvendelsen af aftalen og drøfte samarbejdsforanstaltninger, der supplerer de i denne aftale fastsatte foranstaltninger. Sådanne samråd kan også finde sted i form af brevveksling.
Article 21Artikel 21
Settlement of disputesTvistbilæggelse
1.   The Parties shall promptly discuss in the Joint Committee any dispute between them concerning the application, interpretation or implementation of this Agreement with a view to resolving the dispute by negotiation. Any such discussion or negotiation may take the form of an exchange of correspondence.1.   I Det Blandede Udvalg drøfter parterne straks enhver tvist mellem dem vedrørende anvendelsen, fortolkningen eller gennemførelsen af denne aftale med henblik på at bilægge tvisten ved forhandling. Sådanne drøftelser eller forhandlinger kan finde sted i form af brevveksling.
2.   Any such dispute which is not settled by negotiation and mandatory consultations in the framework of the Joint Committee shall, on the request of either Party, be submitted to an arbitral tribunal which shall be composed of three arbitrators. Each Party shall designate one arbitrator and the two arbitrators so designated shall elect a third, not a national of either Party, who shall be the chairperson.2.   Enhver tvist, der ikke bilægges ved forhandling og obligatoriske konsultationer inden for rammerne af Det Blandede Udvalg, forelægges på begæring af en af parterne for en voldgiftsret, der sammensættes af tre voldgiftsmænd. Hver af tvistens parter udpeger en voldgiftsmand, og de to således udpegede voldgiftsmænd vælger en tredje, der ikke er statsborger i nogen af parterne, og som skal være formand.
3.   If within 30 days of the request for arbitration either Party has not designated an arbitrator, the other Party to the dispute may request the President of the International Court of Justice to appoint an arbitrator to the Party which has not designated an arbitrator. If within 30 days of the designation or appointment of arbitrators for both the Parties the third arbitrator has not been elected, either Party may request the President of the International Court of Justice to appoint the third arbitrator.3.   Har en af parterne ikke inden 30 dage efter indgivelse af begæringen om voldgift udpeget en voldgiftsmand, kan den anden part anmode præsidenten for Den Internationale Domstol om at udpege en voldgiftsmand for den part, der ikke har udpeget en voldgiftsmand. Er den tredje voldgiftmand ikke valgt inden 30 dage efter udpegelsen eller udnævnelsen af voldgiftsmænd for begge parterne, kan hver af parterne anmode præsidenten for Den Internationale Domstol om at udnævne den tredje voldgiftsmand.
4.   A majority of the members of the arbitral tribunal shall constitute a quorum, and all decisions shall be made by majority vote of all the members of the arbitral tribunal. The arbitral procedure shall be established by the tribunal. The decisions of the tribunal shall be binding on both Parties and implemented by them. The remuneration of the arbitrators shall be determined on the same basis as that for ad hoc judges of the International Court of Justice. Any arbitral decision or award shall be executed in compliance with all applicable legislation of the Parties and international law.4.   Et flertal af voldgiftsrettens medlemmer er beslutningsdygtigt, og alle beslutninger træffes ved flertalsafgørelse af alle voldgiftsrettens medlemmer. Voldgiftsproceduren fastsættes af retten. Rettens afgørelser er bindende for begge parter og gennemføres af dem. Voldgiftsmændenes honorar fastsættes på samme grundlag som for ad hoc-dommere ved Den Internationale Domstol. Enhver voldgiftsafgørelse eller -kendelse fuldbyrdes i overensstemmelse med al gældende lovgivning i parterne og folkeretten.
Article 22Artikel 22
Cessation of cooperation in case of serious breachIndstilling af samarbejdet i tilfælde af grov overtrædelse
1.   In the event that:1.   Hvis:
(a) | either Party or any Member State of the Community is in serious breach of any of the material obligations under Articles 1 [Objective], 5 [Items subject to this Agreement], 6 [Safeguards], 7 [Physical protection], 9 [Transfers, retransfers and facilitation of trade], 10 [Enrichment], 11 [Reprocessing] or 15 [Administrative arrangements], or any other obligations under this Agreement as may be mutually determined by the Parties in writing after consultations in the Joint Committee; or(a) | en af parterne eller en af Fællesskabets medlemsstater har gjort sig skyldig i grov misligholdelse af en af de materielle forpligtelser i henhold til artikel 1 [Formål], 5 [Genstande, som er omfattet af aftalen], 6 [Sikkerhedskontrol], 7 [Fysisk beskyttelse], artikel 9 [Overførsler, videreoverførsler og fremme af handel], artikel 10 [Berigelse], 11 [Oparbejdning] eller 15 [Administrative ordninger] eller andre forpligtelser i henhold til denne aftale, som parterne gensidigt måtte fastsætte skriftligt efter samråd i Det Blandede Udvalg, eller
(b) | in particular, a non-nuclear weapon Member State of the Community detonates a nuclear explosive device, or a nuclear weapon Member State of the Community or the United Kingdom detonates a nuclear explosive device using any item subject to this Agreement,(b) | navnlig hvis en af Fællesskabets kernevåbenfri medlemsstater bringer en nuklear eksplosiv anordning til sprængning, eller en af Fællesskabets kernevåbenmedlemsstater eller Det Forenede Kongerige bringer en nuklear eksplosiv anordning til sprængning ved hjælp af enhver genstand, der er omfattet af denne aftale,
the other Party may, on giving written notification to that effect, suspend or terminate in whole or in part the cooperation under this Agreement. In its notification, the Party shall identify the measures which it considers to constitute a serious breach of obligations under this Agreement, specify the provisions it intends to suspend or terminate and the date from which it intends to apply the suspension or termination.kan den anden part ved skriftlig meddelelse herom helt eller delvis suspendere eller bringe samarbejdet i henhold til denne aftale til ophør. I meddelelsen skal parten udpege de foranstaltninger, som den anser for at udgøre en alvorlig misligholdelse af forpligtelserne i denne aftale, præcisere de bestemmelser, som den agter at suspendere eller bringe til ophør, samt datoen fra hvilken den agter at indføre suspensionen eller ophøret.
2.   Before either Party takes action to that effect, the Parties shall consult in the framework of the Joint Committee with a view to reaching an amicable resolution including a decision on whether corrective or other measures are needed, and if so, the measures to be taken and the time-scale within which such measures shall be taken.2.   Inden parterne tager skridt i denne henseende, holder de samråd med hinanden for inden for rammerne af Det Blandede Udvalg at nå til enighed om en mindelig løsning og herunder en afgørelse om, hvorvidt der er behov for korrigerende eller andre foranstaltninger, og, i bekræftende fald, hvilke foranstaltninger der skal træffes og inden for hvilken tidsfrist.
3.   Suspension or termination pursuant to paragraph 1 shall be taken only if there has been a failure to implement the corrective or other measures within the time determined by the Joint Committee or, in the event of failure to find an amicable solution, within a reasonable period of time but without delay.3.   Suspension eller opsigelse i medfør af stk. 1 tages først i anvendelse, hvis de korrigerende eller andre foranstaltninger ikke er truffet inden for den af Det Blandede Udvalg fastsatte frist, eller hvis der ikke er fundet en mindelig løsning inden for en rimelig frist, men uden tøven.
4.   A suspension shall cease to apply when the suspending Party is satisfied that the other Party is complying with its obligations under this Agreement, whether of its own accord or as a result of a decision of an arbitral tribunal.4.   En suspension finder ikke længere anvendelse, hvis den suspenderende part finder det godtgjort, at den anden part overholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale, hvad enten det er på eget initiativ eller som følge af en afgørelse fra voldgiftsretten.
5.   In the event of suspension or termination of this Agreement, the supplier Party shall have the right to require the return of items subject to this Agreement.5.   I tilfælde af suspension eller ophør af denne aftale har den leverende part ret til at kræve tilbagelevering af genstande, der er omfattet af denne aftale.
Article 23Artikel 23
AmendmentsÆndring
1.   The Parties may consult, at the request of either Party, in the framework of the Joint Committee, on possible amendments to this Agreement, particularly to take account of international developments in the nuclear field.1.   Parterne kan på anmodning af en af parterne konsultere hinanden inden for rammerne af Det Blandede Udvalg om mulige ændringer af denne aftale — især for at tage hensyn til den internationale udvikling på det nukleare område.
2.   This Agreement may be amended if the Parties so agree2.   Denne aftale kan ændres, hvis parterne er enige herom.
3.   Any amendment shall enter into force on the date specified by the Parties, by an exchange of diplomatic notes between the Parties or through their competent authorities, as appropriate, that their respective internal procedures necessary for its entry into force have been completed.3.   Ændringer træder i kraft på den dato, parterne har fastsat ved diplomatisk noteudveksling mellem parterne eller via deres kompetente myndigheder, alt efter hvad der er relevant, om afslutningen af deres respektive interne procedurer, som er nødvendige for, at aftalen kan træde i kraft.
4.   The Annex to this Agreement forms an integral part of this Agreement and may be amended in accordance with this Article.4.   Bilaget til denne aftale udgør en integreret del af denne aftale og kan ændres i overensstemmelse med denne artikel.
Article 24Artikel 24
Entry into force and durationIkrafttræden og varighed
1.   This Agreement shall enter into force on the first day of the month following that in which both Parties have notified each other that they have completed their respective internal requirements and procedures for establishing their consent to be bound.1.   Denne aftale træder i kraft dagen træder i kraft på den første dag i måneden efter den måned, hvor parterne har meddelt hinanden, at de har opfyldt og afsluttet de respektive interne krav og procedurer, der er nødvendige for at kunne erklære sig indforstået med at være bundet af aftalen.
2.   This Agreement shall remain in force for an initial period of 30 years. Thereafter, this Agreement shall be automatically renewed for additional periods of ten years, unless, at least six months before the expiration of the initial 30-year period or of any such additional ten-year period, a Party notifies the other Party by an exchange of diplomatic notes of its intention to terminate the Agreement.2.   Denne aftale forbliver i kraft i en første periode på 30 år. Derefter forlænges aftalen automatisk ti år ad gangen, medmindre en af parterne senest seks måneder inden udløbet af den første 30-årsperiode eller af en sådan yderligere 10-årsperiode ved en diplomatisk noteudveksling meddeler den anden part, at den har til hensigt at bringe aftalen til ophør.
3.   Notwithstanding the suspension, termination or expiration of this Agreement or any cooperation hereunder for any reason, the obligations in Articles 1 [Objective], 5 [Items subject to this Agreement], 6 [Safeguards], 7 [Physical protection], 9 [Transfers, retransfers and facilitation of trade], 10 [Enrichment], 11 [Reprocessing], 13 [Exchange of information and technical expertise], 14 [Intellectual property], 15 [Administrative arrangements], 16 [Implementation], 17 [Applicable law], 18 [Existing agreements], 20 [Consultation], 21 [Settlement of disputes] and 22 [Cessation of cooperation in case of serious breach] shall continue to be in effect so long as any item subject to those Articles remains in the territory of the other Party or under its jurisdiction or control anywhere, or until it is mutually determined by the Parties in accordance with Article 5 [Items subject to this Agreement] that nuclear material subject to this Agreement is no longer usable, or is practicably irrecoverable for processing into a form in which it is usable, for any nuclear activity relevant from the point of view of safeguards.3.   Uanset at denne aftale eller ethvert samarbejde i henhold til aftalen suspenderes, bringes til ophør eller udløber af en hvilken som helst grund, forbliver forpligtelserne i artikel 1 [Formål], 5 [Genstande, som er omfattet af aftalen], 6 [Sikkerhedskontrol], 7 [Fysisk beskyttelse], artikel 9 [Overførsler, videreoverførsler og fremme af handel], artikel 10 [Berigelse], 11 [Oparbejdning], 13 [Udveksling af oplysninger og teknisk ekspertise], 14 [Intellektuel ejendom], 15 [Administrative ordninger], 16 [Gennemførelse], 17 [Lovvalg], 18 [Eksisterende aftaler], 20 [Konsultation], 21 [Bilæggelse af tvister] og 22 [Indstilling af samarbejdet i tilfælde af grov overtrædelse] i kraft, så længe der nogetsteds i den anden part eller under dens jurisdiktion eller kontrol findes genstande, som er omfattet af de nævnte artikler, eller indtil parterne i overensstemmelse med artikel 5 [Genstande, som er omfattet af aftalen] gensidigt fastslår, at nukleart materiale, som er omfattet af aftalen, ikke længere er brugbart eller i praksis ikke længere lader sig nyttiggøre til forarbejdning til en form, i hvilken det er brugbart til en nuklear aktivitet ud fra et sikkerhedskontrolsynspunkt.
Article 25Artikel 25
Authentic textsAutentiske tekster
This Agreement shall be drawn up in duplicate in the Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages. The Parties shall authenticate by 30 April 2021 the language versions other than the English version by an exchange of diplomatic notes.Denne aftale udfærdiges i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk. Parterne bekræfter senest den 30. april 2021 gyldigheden af de andre sprogudgaver end den engelske ved diplomatisk noteudveksling.
(1)  OJ EU L 358, 16.12.2006, p. 62.(1)  EUT L 358 af 16.12.2006, s. 62.
(2)  Council Decision 2007/198/Euratom of 27 March 2007 establishing the European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy and conferring advantages upon it (OJ EU L 90, 30.3.2007, p. 58).(2)  Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det (EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58).
ANNEX - REPROCESSINGBILAG — OPARBEJDNING
Article 1Artikel 1
Nuclear material subject to this Agreement shall be reprocessed subject to the following conditions:Nukleart materiale, der er omfattet af denne aftale, er underlagt følgende betingelser:
(a) | reprocessing shall take place for the purposes of energy use or management of materials contained in spent fuel, in accordance with the nuclear fuel cycle programme mutually determined through consultation between the competent authorities;(a) | oparbejdning skal ske med henblik på energianvendelse eller forvaltning af materialer indeholdt i brugt brændsel samt i overensstemmelse med det nukleare brændselskredsløbsprogram som fastsat ved samråd mellem de kompetente myndigheder
(b) | a description of any proposed nuclear fuel cycle programme, including details on the policy, legal and regulatory framework relevant to reprocessing and plutonium storage, use and transportation shall be provided by the competent authority of the Party envisaging such activities;(b) | foreslår en parts kompetente myndighed et nukleart brændselskredsløbsprogram, forelægger vedkommende en beskrivelse heraf, herunder nærmere oplysninger om de politiske, retlige og reguleringsmæssige rammer for oparbejdning og oplagring, anvendelse og transport af plutonium
(c) | the recovered plutonium shall be stored and used in accordance with the nuclear fuel cycle programme referred to in point (a); and(c) | det nyttiggjorte plutonium skal oplagres og anvendes i overensstemmelse med det nukleare brændselskredsløbsprogram, jf. litra a), og
(d) | reprocessing and use of the recovered plutonium for non-explosive peaceful purposes, including research, not included in the nuclear fuel cycle programme referred to in point (a) shall take place only under conditions mutually determined in writing between the Parties following consultations pursuant to Article 2 of this Annex.(d) | oparbejdning og anvendelse af det nyttiggjorte plutonium til andre ikkeeksplosive fredelige formål, herunder forskning, der ikke er omfattet af det nukleare brændselskredsløbsprogram, jf. litra a), må kun ske på betingelser, der er aftalt skriftligt mellem parterne efter konsultationer i henhold til dette bilags artikel 2.
Article 2Artikel 2
Consultations shall be held in the Joint Committee within 40 days of the receipt of a request from either Party:Der holdes samråd i Det Blandede Udvalg senest 40 dage efter modtagelsen af en anmodning fra en af parterne:
(a) | to review the operation of the provisions of this Annex;(a) | med henblik på at undersøge, hvorledes bestemmelserne i dette bilag fungerer
(b) | to consider amendments to the nuclear fuel cycle programme referred to in Article 1 of this Annex;(b) | med henblik på at overveje ændringer af det nukleare brændselskredsløbsprogram, jf. dette bilags artikel 1
(c) | to consider improvements in international safeguards and other control techniques including the establishment of new and generally accepted international mechanisms relevant to reprocessing and plutonium; or(c) | med henblik på at overveje forbedringer af internationale kontrolforanstaltninger og andre kontrolteknikker, herunder indførelse af nye og alment anerkendte internationale mekanismer i forbindelse med oparbejdning og plutonium, eller
(d) | to consider proposals for reprocessing, use, storage and transportation of the recovered plutonium for other peaceful non-explosive purposes, including research.(d) | med henblik på at overveje forslag om oparbejdning, anvendelse, oplagring og transport af det nyttiggjorte plutonium til andre fredelige ikkeeksplosive formål, herunder forskning.