?

EUROPEAN COMMISSIONEUROPA-KOMMISSIONENEUROPEISKA KOMMISSIONEN
Brussels, 15.12.2020Bruxelles, den 15.12.2020Bryssel den 15.12.2020
COM(2020) 842 finalCOM(2020) 842 finalCOM(2020) 842 final
2020/0374(COD)2020/0374(COD)2020/0374(COD)
Proposal for aForslag tilFörslag till
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILEUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNINGEUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act)om åbne og retfærdige markeder i den digitale sektor (retsakt om digitale markeder)om öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader)
(Text with EEA relevance)(EØS-relevant tekst)(Text av betydelse för EES)
{SEC(2020) 437 final} - {SWD(2020) 363 final} - {SWD(2020) 364 final}{SEC(2020) 437 final} - {SWD(2020) 363 final} - {SWD(2020) 364 final}{SEC(2020) 437 final} - {SWD(2020) 363 final} - {SWD(2020) 364 final}
EXPLANATORY MEMORANDUMBEGRUNDELSEMOTIVERING
1.CONTEXT OF THE PROPOSAL1.BAGGRUND FOR FORSLAGET1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET
•Reasons for and objectives of the proposal•Forslagets begrundelse og formål•Motiv och syfte med förslaget
Digital services have brought important innovative benefits for users and contributed to the internal market by opening new business opportunities and facilitating cross-border trading. Today, these digital services cover a wide range of daily activities including online intermediation services, such as online marketplaces, online social networking services, online search engines, operating systems or software application stores. They increase consumer choice, improve efficiency and competitiveness of industry and can enhance civil participation in society. However, whereas over 10 000 online platforms operate in Europe’s digital economy, most of which are SMEs, a small number of large online platforms capture the biggest share of the overall value generated.Digitale tjenester fremmer innovation til gavn for borgerne og det indre marked ved at åbne for nye muligheder for erhvervslivet og lette den grænseoverskridende handel. I dag dækker disse digitale tjenester en bred vifte af aktiviteter i dagligdagen, herunder onlineformidlingstjenester, såsom onlinemarkedspladser, sociale netværkstjenester udbudt online, onlinesøgemaskiner, operativsystemer eller softwareapplikationsbutikker. De giver forbrugerne flere valgmuligheder, forbedrer effektiviteten og øger konkurrenceevnen for industrien og kan bidrage til at øge civilsamfundets deltagelse. Selv om over 10 000 onlineplatforme, hvoraf de fleste er SMV'er, opererer i Europas digitale økonomi, står et mindre antal af de store onlineplatforme for den største andel af den samlede genererede værdi.Digitala tjänster har medfört viktiga innovativa fördelar för användarna och bidragit till den inre marknaden genom att erbjuda nya affärsmöjligheter och underlätta gränsöverskridande handel. I dag omfattar dessa digitala tjänster en rad olika dagliga aktiviteter, däribland onlinebaserade förmedlingstjänster såsom näthandelsplatser, onlinebaserade sociala nätverkstjänster, onlinebaserade sökmotorer, operativsystem och programvarubutiker. De digitala tjänsterna ökar konsumenternas valmöjligheter, förbättrar industrins effektivitet och konkurrenskraft och kan öka medborgarnas deltagande i samhällslivet. Mer än 10 000 onlineplattformar är verksamma i Europas digitala ekonomi, varav de flesta är små och medelstora företag, men ett litet antal stora onlineplattformar står för den största delen av det totala värde som genereras.
Large platforms have emerged benefitting from characteristics of the sector such as strong network effects, often embedded in their own platform ecosystems, and these platforms represent key structuring elements of today’s digital economy, intermediating the majority of transactions between end users and business users. Many of these undertakings are also comprehensively tracking and profiling end users. 1 A few large platforms increasingly act as gateways or gatekeepers between business users and end users and enjoy an entrenched and durable position, often as a result of the creation of conglomerate ecosystems around their core platform services, which reinforces existing entry barriers.Der er opstået store platforme, som nyder godt af nogle af de elementer, der kendetegner sektoren, såsom stærke netværksvirkninger, som ofte er integreret i deres egne økosystemer, og disse platforme har vist sig at være centrale strukturerede elementer i den moderne digitale økonomi, som formidler størstedelen af transaktionerne mellem slutbrugere og erhvervsbrugere. Mange af disse foretager også omfattende sporing og profilering af slutbrugere 1 . Nogle få store platforme fungerer i stigende grad som gateways eller gatekeepere mellem erhvervsbrugere og slutbrugere og har en fast og varig stilling på markedet, ofte som følge af etableringen af konglomeratlignende økosystemer omkring deres centrale platformstjenester, hvilket styrker de eksisterende hindringer for adgang.Stora plattformar har gynnats av sektorns särdrag såsom starka nätverkseffekter, som ofta är inbäddade i plattformarnas egna plattformsekosystem, och dessa plattformar utgör centrala strukturerande element i dagens digitala ekonomi och förmedlar merparten av transaktionerna mellan slutanvändare och företagsanvändare. Många av dessa företag tillämpar dessutom omfattande spårning och profilering av slutanvändare 1 . Ett fåtal stora plattformar fungerar allt oftare som nätportar eller grindvakter mellan företagsanvändare och slutanvändare och åtnjuter en fast förankrad och varaktig ställning, ofta till följd av inrättandet av anhopningar av ekosystem runt deras centrala plattformstjänster, och detta förstärker befintliga hinder för inträde på marknaden. 
As such, these gatekeepers have a major impact on, have substantial control over the access to, and are entrenched in digital markets, leading to significant dependencies of many business users on these gatekeepers, which leads, in certain cases, to unfair behaviour vis-à-vis these business users. It also leads to negative effects on the contestability of the core platform services concerned. Regulatory initiatives by Member States cannot fully address these effects; without action at EU level, they could lead to a fragmentation of the Internal Market.Som sådan har disse gatekeepere stor indflydelse på og betydelig kontrol over adgangen til og har indtaget en stærk position på de digitale markeder, hvilket medfører, at mange erhvervsbrugere er utrolig afhængige af disse gatekeepere, hvilket i visse tilfælde betyder uretfærdig adfærd over for disse erhvervsbrugere. Det har også negative konsekvenser for den frie markedsadgang for de pågældende centrale platformstjenester. Medlemsstaternes lovgivningsinitiativer kan ikke afhjælpe disse virkninger fuldt ud, og uden tiltag på EU-plan, kan de føre til en fragmentering af det indre marked.Grindvakterna har som sådana stor inverkan på och betydande kontroll över tillträdet till digitala marknader, och de är fast förankrade på dessa marknader, vilket leder till att många företagsanvändare blir starkt beroende av dessa grindvakter, och detta leder i vissa fall till otillbörligt beteende gentemot dessa företagsanvändare. Det leder också till negativa effekter för möjligheten att konkurrera med de berörda centrala plattformstjänsterna. Dessa effekter kan inte hanteras fullt ut genom medlemsstaternas lagstiftningsinitiativ; utan åtgärder på EU-nivå kan de leda till en fragmentering av den inre marknaden.
Unfair practices and lack of contestability lead to inefficient outcomes in the digital sector in terms of higher prices, lower quality, as well as less choice and innovation to the detriment of European consumers. Addressing these problems is of utmost importance in view of the size of the digital economy (estimated at between 4.5% to 15.5% of global GDP in 2019 with a growing trend) and the important role of online platforms in digital markets with its societal and economic implications. 2Urimelig praksis og manglende åbenhed på markedet fører til ineffektive markedsresultater i den digitale sektor i form af højere priser, lavere kvalitet samt færre valgmuligheder og mindre innovation til skade for de europæiske forbrugere. Det er yderst vigtigt at løse disse problemer i betragtning af den digitale økonomis størrelse (den anslås at udgøre mellem 4,5 % og 15,5 % af det globale BNP i 2019, en tendens der er stigende) og platformenes vigtige rolle på de digitale markeder med sine samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser 2 .Otillbörliga metoder och bristande konkurrensmöjligheter leder till ineffektiva resultat inom den digitala sektorn i form av högre priser, lägre kvalitet samt färre valmöjligheter och mindre innovation – till nackdel för de europeiska konsumenterna. Att ta itu med dessa problem är av yttersta vikt med tanke på den digitala ekonomins storlek (uppskattningsvis mellan 4,5 % och 15,5 % av världens BNP 2019, med en växande trend) och onlineplattformarnas viktiga roll på digitala marknader med deras samhälleliga och ekonomiska konsekvenser 2 .
Although some of these phenomena specific to the digital sector and to core platform services are also observed to some extent in other sectors and markets, the scope of the proposal is limited to the digital sector as there the problems are the most pressing from an internal market perspective.Selv om nogle af disse fænomener, der specifikt kendetegner den digitale sektor og centrale platformstjenester til en vis grad også ses inden for andre sektorer og markeder, finder forslaget kun anvendelse på den digitale sektor, da problemerne der er mest presserende ud fra et indre marked-perspektiv.Även om vissa av dessa fenomen som är specifika för den digitala sektorn och centrala plattformstjänster i viss utsträckning också observeras i andra sektorer och på andra marknader, är förslagets tillämpningsområde begränsat till den digitala sektorn, eftersom problemen där är de mest akuta ur ett inremarknadsperspektiv.
Weak contestability and unfair practices in the digital sector are more frequent and pronounced in certain digital services than others. This is the case in particular for widespread and commonly used digital services and infrastructures that mostly directly intermediate between business users and end users. The enforcement experience under EU competition rules, numerous expert reports and studies and the results of the OPC show that there are a number of digital services that have the following features: (i) highly concentrated multi-sided platform services, where usually one or very few large digital platforms set the commercial conditions with considerable autonomy; (ii) a few large digital platforms act as gateways for business users to reach their customers and vice-versa; and (iii) gatekeeper power of these large digital platforms is often misused by means of unfair behaviour vis-à-vis economically dependent business users and customers. 3  The proposal is therefore further limited to a number of ‘core platform services’ where the identified problems are most evident and prominent and where the presence of a limited number of large online platforms that serve as gateways for business users and end users has led or is likely to lead to weak contestability of these services and of the markets in which these intervene. These core platform services include: (i) online intermediation services (incl. for example marketplaces, app stores and online intermediation services in other sectors like mobility, transport or energy) (ii) online search engines, (iii) social networking (iv) video sharing platform services, (v) number-independent interpersonal electronic communication services, (vi) operating systems, (vii) cloud services and (viii) advertising services, including advertising networks, advertising exchanges and any other advertising intermediation services, where these advertising services are being related to one or more of the other core platform services mentioned above.Svækkelse af den frie markedsadgang og urimelig praksis i den digitale sektor ses hyppigere og er mere udtalt inden for visse digitale tjenester end andre. Dette gælder især for udbredte og almindeligt anvendte digitale tjenester og infrastrukturer, der hovedsagelig fungerer som direkte mellemled mellem erhvervsbrugere og slutbrugere. Erfaringer med håndhævelse af EU's konkurrenceregler, adskillige rapporter og undersøgelser fra eksperter samt resultaterne af den åbne offentlige høring viser, at der findes en række digitale tjenester med følgende karakteristika: i) stærkt koncentrerede, flersidede platformstjenester, hvor normalt én eller meget få store digitale platforme fastsætter de kommercielle betingelser med et forholdsvist stort spillerum, ii) nogle få store digitale platforme fungerer som gateways for erhvervsbrugere til at nå ud til deres kunder og omvendt, og iii) magten hos disse store digitale platformes gatekeepere misbruges ofte i form af uretfærdig adfærd over for økonomisk afhængige erhvervsbrugere og kunder 3 . Forslaget er derfor yderligere begrænset til en række "centrale platformstjenester", hvor de konstaterede problemer er mere åbenlyse og udtalte, og hvor tilstedeværelsen af et begrænset antal store onlineplatforme, der fungerer som gateways for erhvervsbrugere, har ført til eller kan forventes at føre til svækkelse af den frie markedsadgang for disse tjenester og for de markeder, de griber ind i. Disse centrale platformstjenester omfatter: i) onlineformidlingstjenester, (herunder f.eks. markedspladser, app-butikker og onlineformidlingstjenester i andre sektorer såsom mobilitet, transport og energi), ii) onlinesøgemaskiner, iii) sociale netværkstjenester, iv) videodelingsplatformstjenester, v) nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, vi) operativsystemer, (vii) cloud tjenester og viii) annonce- og reklametjenester, herunder annonceringsnetværk, reklameudveksling og andre annonceringstjenester, når disse annonce- og reklametjenester har forbindelse til en eller flere af ovennævnte centrale platformstjenester.Bristande konkurrensmöjligheter och otillbörliga metoder inom den digitala sektorn är vanligare och mer uttalade för vissa digitala tjänster än för andra. Detta gäller särskilt för allmänt spridda och använda digitala tjänster och infrastrukturer som oftast utgör direkt mellanliggande led mellan företagsanvändare och slutanvändare. Erfarenheterna av efterlevnadskontroll enligt EU:s konkurrensregler, ett stort antal expertutlåtanden och studier samt resultaten från det öppna offentliga samrådet visar att det finns ett antal digitala tjänster med följande egenskaper: i) Starkt koncentrerade mångsidiga plattformstjänster, där vanligtvis en eller mycket få stora digitala plattformar fastställer de kommersiella villkoren med betydande autonomi. ii) Ett fåtal stora digitala plattformar fungerar som nätportar som gör det möjligt för företagsanvändare att nå sina kunder och vice versa. iii) Makten hos dessa stora digitala plattformars grindvakter missbrukas ofta genom otillbörligt beteende gentemot ekonomiskt beroende företagsanvändare och kunder 3 . Förslaget begränsas därför ytterligare till ett antal ”centrala plattformstjänster” där de konstaterade problemen är mest uppenbara och framträdande och där närvaron av ett begränsat antal stora onlineplattformar, som fungerar som nätportar för företagsanvändare och slutanvändare, har lett till eller sannolikt kommer att leda till att det blir svårt att konkurrera med dessa tjänster och på de marknader där tjänsterna tillhandahålls. Dessa centrala plattformstjänster inbegriper i) onlinebaserade förmedlingstjänster (exempelvis handelsplatser, appbutiker och onlinebaserade förmedlingstjänster i andra sektorer som mobilitet, transport eller energi, ii) onlinebaserade sökmotorer, iii) sociala nätverkstjänster, iv) videodelningsplattformstjänster, v) nummeroberoende interpersonella elektroniska kommunikationstjänster, vi) operativsystem, vii) molntjänster och viii) annonstjänster, inbegripet annonseringsnätverk, annonsutbyten och andra annonsförmedlingstjänster, när dessa annonseringstjänster är relaterade till en eller flera av de övriga centrala plattformstjänster som nämns ovan.
The fact that a digital service qualifies as a core platform service does not mean that issues of contestability and unfair practices arise in relation to every provider of these core platform services. Rather, these concerns appear to be particularly strong when the core platform service is operated by a gatekeeper. Providers of core platform providers can be deemed to be gatekeepers if they: (i) have a significant impact on the internal market, (ii) operate one or more important gateways to customers and (iii) enjoy or are expected to enjoy an entrenched and durable position in their operations.Det forhold at en digital tjeneste betragtes som en central platformstjeneste betyder ikke, at der opstår problemer med den frie markedsadgang og urimelig praksis i relation til hver eneste udbyder af disse centrale platformstjenester. Disse betænkeligheder synes snarere at være store, når den centrale platformstjeneste varetages af en gatekeeper. Udbydere af centrale platformstjenester kan betragtes som gatekeepere, hvis de: i) har en betydelig indvirkning på det indre marked, ii) driver en eller flere vigtige gateways til kunder og iii) har eller forventes at få en fast og varig stilling på markedet i deres virksomhed.Det faktum att en digital tjänst betraktas som en central plattformstjänst innebär inte att det uppstår problem med bristande konkurrensmöjligheter och otillbörliga metoder med avseende på varje leverantör av dessa centrala plattformstjänster. Risken för att sådana problem ska uppstå förefaller dock vara särskilt stor när den centrala plattformstjänsten drivs av en grindvakt. Leverantörer av centrala plattformstjänster kan betecknas som grindvakter om de i) har en betydande inverkan på den inre marknaden, ii) driver en eller flera viktiga nätportar för kunder och iii) åtnjuter eller förväntas åtnjuta en fast förankrad och varaktig ställning i sin verksamhet.
Such gatekeeper status can be determined either with reference to clearly circumscribed and appropriate quantitative metrics, which can serve as rebuttable presumptions to determine the status of specific providers as a gatekeeper, or based on a case-by-case qualitative assessment by means of a market investigation.En sådan gatekeeperstatus kan enten fastslås ved en klar afgrænsning og relevante parametre, der kan tjene som simple formodninger til at fastlægge status for specifikke udbydere som gatekeeper, eller på grundlag af en kvalitetsmæssig vurdering fra sag til sag i form af en markedsundersøgelse.Sådan grindvaktsstatus kan fastställas antingen med hänvisning till tydligt avgränsade och lämpliga kvantitativa mått, som kan användas som motbevisbara presumtioner för att fastställa specifika leverantörers status som grindvakt, eller på grundval av en kvalitativ bedömning från fall till fall genom en marknadsundersökning.
The identified gatekeeper-related problems are currently not (or not effectively) addressed by existing EU legislation or national laws of Member States. Although legislative initiatives have been taken or are under consideration in several Member States, these will not be sufficient to address the problems. Whilst such initiatives are limited to the national territory, gatekeepers typically operate cross-border, often at a global scale and also often deploy their business models globally. Without action at EU level, existing and pending national legislation has the potential to lead to increased regulatory fragmentation of the platform space.De konstaterede gatekeeperrelaterede problemer bliver i øjeblikket (eller i praksis) ikke løst gennem gældende EU-lovgivning eller medlemsstaternes nationale lovgivninger. Selv om der er iværksat eller overvejes lovgivningsinitiativer i flere medlemsstater, vil disse ikke være tilstrækkelige til at løse problemerne. Mens sådanne initiativer er begrænset til det nationale område, opererer gatekeepere typisk på tværs af grænser, ofte på globalt plan, og udruller ofte også deres forretningsmodeller globalt. Uden indgriben på EU-plan kan gældende og verserende national lovgivning potentielt føre til øget lovgivningsmæssig fragmentering af platformsrummet.De identifierade grindvaktsrelaterade problemen hanteras för närvarande inte (eller hanteras inte på ett effektivt sätt) i befintlig EU-lagstiftning eller i medlemsstaternas nationella lagstiftning. Även om lagstiftningsinitiativ har inletts eller är under övervägande i flera medlemsstater kommer de inte att vara tillräckliga för att lösa problemen. Även om sådana initiativ är begränsade till det nationella territoriet bedriver grindvakter vanligtvis gränsöverskridande verksamhet, ofta på global nivå, och de använder ofta sina affärsmodeller globalt. Utan åtgärder på EU-nivå kan befintlig och kommande nationell lagstiftning leda till ökad fragmentering av lagstiftningen när det gäller plattformsrummet.
The objective of the proposal is therefore to allow platforms to unlock their full potential by addressing at EU level the most salient incidences of unfair practices and weak contestability so as to allow end users and business users alike to reap the full benefits of the platform economy and the the digital economy at large, in a contestable and fair environment.Formålet med forslaget er derfor at give platforme mulighed for at frigøre deres fulde potentiale ved på EU-plan at se på de mest bemærkelsesværdige tilfælde af urimelig praksis og svækkelse af den frie markedsadgang for at give både slutbrugere og erhvervsbrugere mulighed for at drage fuld nytte af platformsøkonomien og den digitale økonomi i bred forstand i et retfærdigt og åbent miljø.Syftet med förslaget är därför att göra det möjligt för plattformar att frigöra sin fulla potential genom att på EU-nivå ta itu med de mest framträdande fallen av otillbörliga metoder och bristande konkurrensmöjligheter, så att både slutanvändare och företagsanvändare kan dra full nytta av plattformsekonomin och den digitala ekonomin som helhet i en konkurrensutsatt och rättvis miljö.
The need to address these concerns in the digital economy was stressed in the Commission Communication ‘Shaping Europe’s digital future’ 4 which considered that, ‘based on the single market logic, additional rules may be needed to ensure contestability, fairness and innovation and the possibility of market entry, as well as public interests that go beyond competition or economic considerations’. It also announced that the Commission ‘will further explore,(…), ex ante rules to ensure that markets characterised by large platforms with significant network effects acting as gatekeepers, remain fair and contestable for innovators, businesses, and new market entrants’.Nødvendigheden af at løse disse problemer i den digitale økonomi blev understreget i Kommissionens meddelelse med titlen "Europas digitale fremtid i støbeskeen" 4 : "baseret på det indre markeds logik kan der være behov for yderligere regler for at sikre konkurrence på markedet, retfærdighed, innovation og mulighed for markedsadgang samt at tilgodese samfundsinteresser, der rækker ud over konkurrencemæssige og økonomiske hensyn". Kommissionen meddelte ligeledes, at den "vil foretage yderligere undersøgelse,(…), af brugen af forhåndsregulering for at sikre, at markeder kendetegnet ved store platforme med betydelige netværkseffekter, der fungerer som gatekeepere, forbliver retfærdige og åbne for innovatorer, virksomheder og nye markedsdeltagere".Behovet att ta itu med dessa problem i den digitala ekonomin betonades i kommissionens meddelande Att forma EU:s digitala framtid 4 där man konstaterade att ”[m]ed utgångspunkt i logiken bakom den inre marknaden kan ytterligare regler behövas för att säkerställa öppenhet för utmaning, rättvisa, innovation och möjlighet att komma in på marknaden, samt ett samhällsintresse som går utöver konkurrens eller ekonomiska överväganden”. I meddelandet tillkännagavs också att kommissionen ”kommer (...) att ytterligare undersöka förhandsregler för att säkerställa att marknader som kännetecknas av stora plattformar med betydande nätverkseffekter vilka agerar som portvakter förblir rättvisa och utmaningsbara för innovatörer, företag och nya marknadsaktörer”.
•Consistency with existing policy provisions in the policy area•Sammenhæng med de gældende regler på samme område•Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området
This proposal builds on the existing P2B Regulation 5 , without conflicting with it. The definitions used in the present proposal are coherent with that Regulation, in particular the definitions of ‘online intermediation services’ and ‘online search engines’. In addition to the baseline of transparency and fairness rules applicable to all online platforms regardless of their size or position introduced in the P2B Regulation, the present proposal establishes clearly defined obligations vis-a-vis a very limited number of cross-border providers of core platform services that serve as important gateways for business users to reach end users. Finally, the Commission can benefit in its enforcement of those obligations from the transparency that online intermediation services and online search engines have to provide under the P2B Regulation on practices that could be illegal under the list of obligations if engaged in by gatekeepers.Dette forslag bygger på den eksisterende P2B-forordning 5 , uden at være i strid dermed. Definitionerne i dette forslag er i overensstemmelse med forordningen, navnlig definitionerne af "onlineformidlingstjenester" og "onlinesøgemaskiner". I tillæg til de grundlæggende regler for gennemsigtighed og retfærdighed, der gælder for alle onlineplatforme uanset størrelse eller position, og som er indført i P2B-forordningen, indeholder det foreliggende forslag klart definerede forpligtelser over for et meget begrænset antal grænseoverskridende udbydere af centrale platformstjenester, der fungerer som vigtige gateways for erhvervsbrugere til at nå ud til slutbrugere. Endelig kan Kommissionen med håndhævelsen af disse forpligtelser drage fordel af den gennemsigtighed, som onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner skal sikre i henhold til P2B-forordningen med hensyn til praksis, der kan være ulovlig, i henhold til listen over forpligtelser, hvis gatekeepere deltagere deri.Detta förslag bygger på den befintliga P2B-förordningen 5 , utan att strida mot den. De definitioner som används i detta förslag är förenliga med den förordningen, särskilt definitionerna av ”onlinebaserade förmedlingstjänster” och ”onlinebaserade sökmotorer”. Utöver de grundläggande regler om transparens och rättvisa som gäller för alla onlineplattformar oavsett storlek eller ställning, vilka infördes i P2B-förordningen, fastställs i detta förslag tydligt definierade skyldigheter för ett mycket begränsat antal gränsöverskridande leverantörer av centrala plattformstjänster som fungerar som viktiga nätportar genom vilka företagsanvändare kan nå slutanvändare. Slutligen kan kommissionen i sitt arbete för att kontrollera efterlevnad av dessa skyldigheter dra nytta av den transparens som onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer måste tillhandahålla enligt P2B-förordningen avseende metoder som, om de används av grindvakter, kan vara olagliga enligt förteckningen över skyldigheter.
The proposal is also fully coherent with the proposal for a Digital Services Act (‘DSA’). The DSA is a horizontal initiative focusing on issues such as liability of online intermediaries for third party content, safety of users online or asymmetric due diligence obligations for different providers of information society services depending on the nature of the societal risks such services represent. In contrast, the DMA proposal is concerned with economic imbalances, unfair business practices by gatekeepers and their negative consequences, such as weakened contestability of platform markets.Forslaget er også helt i overensstemmelse med forslaget til retsakt om digitale tjenester. Retsakten om digitale tjenester er et horisontalt initiativ med fokus på spørgsmål som onlineformidleres ansvar i forhold til tredjepartsindhold, brugernes onlinesikkerhed eller asymmetriske due diligence-krav for forskellige udbydere af informationssamfundets tjenester afhængig af arten af de samfundsmæssige risici, sådanne tjenester udgør. Derimod vedrører forslaget til retsakt om digitale markeder økonomiske ubalancer, urimelig forretningspraksis fra gatekeeperes side og deres negative konsekvenser, såsom svækkelse af den frie markedsadgang for platforme.Förslaget är också helt förenligt med förslaget till en rättsakt om digitala tjänster. Rättsakten om digitala tjänster är ett övergripande initiativ som fokuserar på frågor som onlinemellanhänders ansvar för innehåll från tredje part, användarnas säkerhet online och asymmetriska krav på tillbörlig aktsamhet för olika leverantörer av informationssamhällets tjänster beroende på typen av samhällsrisker som sådana tjänster utgör. Förslaget till rättsakt om digitala marknader handlar däremot om ekonomiska obalanser, otillbörliga affärsmetoder från grindvakters sida och deras negativa konsekvenser, t.ex. sämre konkurrensmöjligheter på plattformsmarknader.
•Consistency with other Union policies•Sammenhæng med Unionens politik på andre områder•Förenlighet med unionens politik inom andra områden
The proposal is coherent with the Commission’s digital strategy in its contribution to ensuring a fair and competitive digital economy, one of the three main pillars of the policy orientation and objectives announced in the Communication ‘Shaping Europe's digital future’. It will constitute a coherent, effective and proportionate framework to address problems in the digital economy that currently cannot be tackled or cannot be tackled effectively.Forslaget hænger sammen med Kommissionens digitale strategi, idet det bidrager til at sikre en fair og konkurrencedygtig digital økonomi, en af de tre hovedsøjler til støtte for de politiske retningslinjer og målsætninger, der blev annonceret i meddelelsen om "Europas digitale fremtid i støbeskeen". Det vil danne en sammenhængende, effektiv og proportional ramme for løsning af problemerne i den digitale økonomi, som i øjeblikket ikke kan tackles eller ikke kan tackles effektivt.Förslaget är förenligt med kommissionens digitala strategi i dess bidrag till att säkerställa en rättvis och konkurrenskraftig digital ekonomi, en av de tre huvudpelarna i den politiska inriktning och de mål som tillkännagavs i meddelandet Att forma EU:s digitala framtid. Det kommer att utgöra en enhetlig, effektiv och proportionell ram för att ta itu med problem i den digitala ekonomin som för närvarande inte kan åtgärdas eller inte kan åtgärdas på ett effektivt sätt.
The proposal complements existing EU (and national) competition rules. It addresses unfair practices by gatekeepers that either fall outside the existing EU competition rules, or that cannot be as effectively addressed by these rules, considering that antitrust enforcement concerns the situation of specific markets, inevitably intervenes after the restrictive or abusive conduct has occurred and involves investigative procedures to establish the infringement that take time. The current proposal minimises the detrimental structural effects of unfair practices ex ante, without limiting the ability to intervene ex post under EU and national competition rules.Forslaget supplerer eksisterende EU- (og nationale) konkurrenceregler. Forslaget dækker urimelig praksis fra gatekeeperes side, som enten falder uden for de eksisterende EU-konkurrenceregler, eller som ikke kan løses så effektivt ved hjælp af disse regler, i betragtning af at håndhævelse af kartelreglerne vedrører situationen på bestemte markeder, uundgåeligt griber ind, efter den konkurrencebegrænsende adfærd eller misbrug af dominerende stilling har fundet sted, og indebærer tidskrævende undersøgelser for at fastlægge krænkelsen. Nærværende forslag minimerer på forhånd de skadelige strukturelle virkninger af urimelig praksis uden at begrænse muligheden for efterfølgende indgriben i henhold til konkurrenceregler på EU-plan og nationalt plan.Förslaget kompletterar EU:s (och medlemsstaternas) befintliga konkurrensregler. Förslaget tar itu med otillbörliga metoder som tillämpas av grindvakter och som antingen faller utanför EU:s befintliga konkurrensregler eller inte kan åtgärdas lika effektivt genom dessa regler, med tanke på att kontroll av efterlevnad av antitrustreglerna rör situationen på specifika marknader, ofrånkomligen ingriper efter det att det konkurrensbegränsande beteendet eller missbruket av en dominerande ställning har ägt rum och inbegriper utredningsförfaranden som syftar till att fastställa överträdelsen och som tar tid. Det nuvarande förslaget minimerar de skadliga strukturella effekterna av otillbörliga metoder på förhand, utan att begränsa möjligheten att ingripa i efterhand enligt EU:s och medlemsstaternas konkurrensregler.
The proposal is aligned with other EU instruments, including with the EU Charter of Fundamental Rights and the European Convention of Human Rights (‘ECHR’), the General Data Protection Regulation 6 , and the EU’s consumer law acquis.Forslaget er i overensstemmelse med andre EU-retsakter, herunder EU's charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK), den generelle forordning om databeskyttelse 6 og EU's lovgivning om forbrugerbeskyttelse.Förslaget är anpassat till andra EU-instrument, bland annat EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, den allmänna dataskyddsförordningen 6 och EU:s konsumentlagstiftning.
The proposal complements the data protection laws. Transparency obligations on deep consumer profiling will help inform General Data Protection Regulation (‘GDPR’) enforcement, whereas mandatory opt-out for data combination across core platform services supplements the existing level of protection under the GDPR. The proposal clarifies that it is for the gatekeepers to ensure that compliance with the obligations laid down in the Regulation should be done in full compliance with other EU law, such as protection of personal data and privacy or consumer protection.Forslaget supplerer databeskyttelseslovgivningen. Forpligtelser til gennemsigtighed med hensyn til dybdegående profilering af forbrugere vil bidrage til håndhævelse af den generelle forordning om databeskyttelse, mens obligatorisk fravalg af samkøring af data på tværs af centrale platformstjenester supplerer det eksisterende beskyttelsesniveau i overensstemmelse med GDPR. Det præciseres i forslaget, at gatekeeperne skal sikre, at overholdelse af forpligtelserne i forordningen finder sted under fuld overholdelse af anden EU-lovgivning, såsom beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred eller forbrugerbeskyttelse.Förslaget kompletterar dataskyddslagarna. Transparensskyldigheter avseende bred konsumentprofilering kommer att bidra till kontrollen av efterlevnaden av den allmänna dataskyddsförordningen, medan obligatorisk ”opt-out” för samkörning av data mellan centrala plattformstjänster kompletterar den befintliga skyddsnivå som den allmänna dataskyddsförordningen ger. I förslaget klargörs att det är grindvakternas uppgift att se till att de skyldigheter som fastställs i förordningen efterlevs i full överensstämmelse med annan EU-lagstiftning, exempelvis avseende skydd av personuppgifter och integritet eller konsumentskydd.
The proposal is also coherent with the targeted and tailor-made ex ante regulation of specific sectors, including the rules applicable to electronic communication services or short-selling as well as with existing initiatives targeting harmful trading practices in the offline world. 7  Forslaget hænger desuden sammen med den målrettede og skræddersyede forhåndsregulering af specifikke sektorer, herunder reglerne for elektroniske kommunikationstjenester eller short-selling, og med eksisterende initiativer rettet mod skadelig handelspraksis i den fysiske verden 7 . Förslaget är också förenligt med den riktade och skräddarsydda förhandsregleringen av specifika sektorer, inbegripet de regler som gäller för elektroniska kommunikationstjänster eller blankning samt med befintliga initiativ som är inriktade på skadliga affärsmetoder i offlinevärlden 7 . 
2.LEGAL BASIS, SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN
•Legal basis•Retsgrundlag•Rättslig grund
Member States apply or are considering to apply divergent national rules to address the problems arising from the significant degree of dependency of business users on core platform services provided by gatekeepers and the consequent problems arising from their unfair conduct vis-à-vis their business users. That situation creates regulatory fragmentation insofar as the rules on addressing unfairness in dependency relationships with such gatekeepers and contestability regarding those services diverge in particular as to the preconditions to intervene and as to the depth of the intervention, and increase compliance costs for companies operating in the internal market. Without action at EU level, this will be further aggravated with the adoption of new initiatives pending in several Member States, whereas in other Member States the unfairness and reduced contestability of core platform services provided by gatekeepers remain unaddressed. Given the intrinsic cross-border nature of the core platform services provided by gatekeepers, regulatory fragmentation will seriously undermine the functioning of the Single Market for digital services as well as the functioning of digital markets at large. Therefore, harmonisation at EU level is necessary and Article 114 of the Treaty on the Functioning of the European Union (‘TFEU’) is the relevant legal basis for this initiative.Medlemsstater anvender eller overvejer at anvende forskellige nationale regler for at løse problemerne i forbindelse med erhvervsbrugernes betydelige afhængighed af de centrale platformstjenester, der udbydes af gatekeepere, og de deraf følgende problemer med deres urimelige adfærd over for deres erhvervsbrugere. Den situation skaber lovgivningsmæssig fragmentering, for så vidt som reglerne for indgriben over for urimelighed i afhængighedsforholdene med sådanne gatekeepere og den frie markedsadgang vedrørende disse tjenester afviger især med hensyn til forudsætningerne for at gribe ind og med hensyn til omfanget af indgrebet og øger udgifterne til overholdelse for virksomheder, der opererer på det indre marked. Uden tiltag på EU-plan vil der ske en yderligere forværring, når nye igangværende initiativer vedtages i flere medlemsstater, hvorimod der i andre medlemsstater fortsat ikke gribes ind over for urimelighed og reduceret konkurrence hvad angår centrale platformstjenester, der leveres af gatekeepere. Henset til den iboende grænseoverskridende karakter af de centrale platformstjenester, som gatekeeperne leverer, vil den lovgivningsmæssige fragmentering være stærkt skadende for et velfungerende indre marked for digitale tjenester samt for de digitale markeders funktionsmåde i bred forstand. Derfor er harmonisering på EU-plan nødvendig og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) er det relevante retsgrundlag for dette initiativ.Medlemsstaterna tillämpar eller överväger att tillämpa olika nationella regler för att ta itu med de problem som uppstår till följd av företagsanvändares betydande beroende av centrala plattformstjänster som tillhandahålls av grindvakter och de problem som uppstår till följd av deras otillbörliga beteende gentemot sina företagsanvändare. Denna situation skapar en fragmentering av lagstiftningen, eftersom reglerna för att hantera orättvisa i beroendeförhållanden med sådana grindvakter och möjligheten att konkurrera med dessa tjänster skiljer sig åt, särskilt när det gäller förutsättningarna för och omfattningen av ingripandet, och ökar efterlevnadskostnaderna för företag som är verksamma på den inre marknaden. Utan åtgärder på EU-nivå kommer detta att förvärras ytterligare genom antagandet av nya initiativ som planeras i flera medlemsstater, medan man i andra medlemsstater fortfarande inte åtgärdar den orättvisa och de sämre konkurrensmöjligheter som är förknippade med centrala plattformstjänster som tillhandahålls av grindvakter. Med tanke på den inneboende gränsöverskridande karaktären hos de centrala plattformstjänster som tillhandahålls av grindvakter kommer fragmenteringen av lagstiftningen att allvarligt undergräva funktionen hos den inre marknaden för digitala tjänster samt de digitala marknadernas funktion i stort. Därför är harmonisering på EU-nivå nödvändig och artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) är den relevanta rättsliga grunden för detta initiativ.
•Subsidiarity•Nærhedsprincippet•Subsidiaritetsprincipen
The objectives of the proposal cannot be achieved by Member States acting alone, as the problems are of a cross-border nature, and not limited to single Member States or to a subset of Member States. The digital sector as such and in particular the core platform services provided or offered by gatekeepers are of a cross-border nature, as is evidenced by the volume of cross-border trade, and the still untapped potential for future growth, as illustrated by the pattern and volume of cross-border trade intermediated by digital platforms. Almost 24% of total online trade in Europe is cross-border.Målene med forslaget kan ikke opfyldes, hvis medlemsstaterne handler hver for sig, eftersom problemerne er af grænseoverskridende karakter og ikke er begrænset til én medlemsstat eller en undergruppe af medlemsstater. Den digitale sektor som sådan og navnlig de centrale platformstjenester, som udbydes eller tilbydes af gatekeepere, er af grænseoverskridende karakter, hvilket mængden af grænseoverskridende handel vidner om, og det stadig uudnyttede potentiale for fremtidig vækst, som fremgår af mønstret og mængden af den grænseoverskridende handel, der formidles af digitale platforme. Næsten 24 % af den samlede onlinehandel i Europa foregår på tværs af grænserne.Målen med förslaget kan inte uppnås av medlemsstaterna själva, eftersom problemen till sin natur är gränsöverskridande och inte begränsade till enskilda medlemsstater eller till en undergrupp av medlemsstater. Den digitala sektorn som sådan och i synnerhet de centrala plattformstjänster som tillhandahålls eller erbjuds av grindvakter är av gränsöverskridande natur, vilket framgår av volymerna i gränsöverskridande handel och av den fortfarande outnyttjade potentialen för framtida tillväxt, något som illustreras av mönstret hos och volymerna i den gränsöverskridande handel som förmedlas av digitala plattformar. Nästan 24 % av den totala näthandeln i Europa är gränsöverskridande.
Digital players typically operate across several Member States, if not on an EU-wide basis, which, today, is particularly the case for services such as online advertising, online social networking services, online marketplaces, cloud computing services, online search services, video-sharing platform services, number-independent interpersonal communication services or operating systems. Accordingly, the problems identified have Union relevance, as they arise across borders and affect several Member States, thus not being limited to the territory of a Member State. 8  That is in particular the case for core platform services provided or offered by gatekeepers.Digitale aktører opererer typisk på tværs af flere medlemsstater, hvis ikke i hele EU, hvilket i dag navnlig er tilfældet med tjenester, såsom onlinereklame, sociale netværkstjenester udbudt online, onlinemarkedspladser, cloud computing-tjenester, onlinesøgetjenester, videodelingsplatformstjenester, nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester eller operativsystemer. De konstaterede problemer er således relevante for Unionen, eftersom de opstår på tværs af grænserne og påvirker flere medlemsstater, og derfor ikke bliver begrænset til en medlemsstats område 8 . Det er navnlig tilfældet med centrale platformstjenester, der udbydes eller tilbydes af gatekeepere.Digitala aktörer verkar vanligtvis i flera medlemsstater, om än inte på EU-nivå, vilket i dag särskilt är fallet för tjänster som annonsering online, onlinebaserade sociala nätverkstjänster, näthandelsplatser, molntjänster, onlinebaserade söktjänster, videodelningsplattformstjänster, nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster och operativsystem. De problem som identifierats har därför relevans för unionen, eftersom de uppstår över gränserna och berör flera medlemsstater, vilket innebär att de inte är begränsade till en medlemsstats territorium 8 . Detta är särskilt fallet för centrala plattformstjänster som tillhandahålls eller erbjuds av grindvakter.
Even those Member States who have not yet adopted legislation to address unfairness and reduced contestability of core platform services provided or offered by gatekeepers are increasingly considering national measures to that effect. Different national legislation within the EU, besides being insufficiently effective, may lead to increased fragmentation and compliance costs for large market players and the business users that rely on them. At the same time, start-ups and smaller businesses are also negatively impacted by this situation, as it impedes them from scaling-up and from cross-border expansion, thereby reaching new markets, offering better and diversified products at more competitive prices and, as the case may be, growing into challengers of established players in the digital sector. Therefore, by addressing unfair practices in respect of core platform services operated by gatekeepers at Union-level, the functioning of the internal market will be improved through clear behavioural rules that give all stakeholders legal clarity and through an EU-wide intervention framework allowing to address effectively harmful practices in a timely and effective manner. One of the conditions for the designation as gatekeeper is that the provider of core platform services has a significant impact on the internal market.Selv de medlemsstater, som endnu ikke har vedtaget lovgivning med henblik på at gribe ind over for urimelighed og reduceret konkurrence på markedet for centrale platformstjenester, der udbydes eller tilbydes af gatekeepere, overvejer i stigende grad nationale foranstaltninger i den henseende. Ud over at forskellig national lovgivning inden for EU ikke kan være tilstrækkelig effektiv, kan den føre til øget fragmentering og store udgifter til overholdelse af regler for store markedsaktører og de erhvervsbrugere, der er afhængige af dem. Samtidig har denne situation også en negativ indvirkning på nystartede og små virksomheder, eftersom det hindrer dem i at opskalere og udvide på tværs af grænserne og dermed nå ud til nye markeder, tilbyde bedre og diversificerede produkter til mere konkurrencedygtige priser, og, alt efter omstændighederne, udfordre de etablerede aktører i den digitale sektor. Ved at gribe ind over for urimelig praksis hvad angår centrale platformstjenester, der drives af gatekeepere på EU-plan, vil det indre marked blive mere velfungerende gennem klare regler for adfærd, som giver alle interessenter juridisk klarhed, og gennem fælles regler for indgriben i hele EU, der giver mulighed for at gribe ind over reelt skadelig praksis rettidigt og effektivt. En af betingelserne for at blive udpeget til gatekeeper er, at udbyderen af centrale platformstjenester har en betydelig indvirkning på det indre marked.Även de medlemsstater som ännu inte har antagit lagstiftning för att ta itu med orättvisor och minskade konkurrensmöjligheter på marknaden för centrala plattformstjänster som tillhandahålls eller erbjuds av grindvakter överväger i allt högre grad nationella åtgärder i detta syfte. Olika nationella lagstiftningar inom EU kan, förutom att de inte är tillräckligt effektiva, leda till ökad fragmentering och ökade efterlevnadskostnader för stora marknadsaktörer och de företagsanvändare som är beroende av dem. Samtidigt påverkas även uppstartsföretag och mindre företag negativt av denna situation, eftersom den hindrar dem från att skala upp verksamheten och expandera över gränserna, och därmed nå nya marknader, erbjuda bättre och diversifierade produkter till mer konkurrenskraftiga priser och, i förekommande fall, växa så att de kan utmana etablerade aktörer inom den digitala sektorn. Genom att ta itu med otillbörliga metoder när det gäller centrala plattformstjänster som drivs av grindvakter på unionsnivå kommer den inre marknadens funktion därför att förbättras genom tydliga uppföranderegler som ger alla berörda parter rättslig klarhet och genom en EU-omfattande interventionsram som gör det möjligt att effektivt ta itu med skadliga metoder i rätt tid och på ett effektivt sätt. Ett av villkoren för att betecknas som grindvakt är att leverantören av centrala plattformstjänster har en betydande inverkan på den inre marknaden.
•Proportionality•Proportionalitetsprincippet•Proportionalitetsprincipen
The proposal aims to contribute to the proper functioning of the Single Market for digital services by ensuring that markets across the Union where gatekeepers are present are contestable and fair. This should promote innovation, high quality of digital products and services, fair and competitive prices, and free choice for users in the digital sector.Formålet med forslaget er at bidrage til et velfungerende indre marked for digitale tjenester ved at sikre, at markeder i hele Unionen, hvor der findes gatekeepere, er åbne og rimelige. Dette bør fremme innovation, høj kvalitet af digitale produkter og tjenester, fair og konkurrencedygtige priser og frit valg for brugere i den digitale sektor.Förslaget syftar till att bidra till en väl fungerande inre marknad för digitala tjänster genom att säkerställa att marknader i hela unionen där grindvakter finns är konkurrensutsatta och rättvisa. Detta bör främja innovation, högkvalitativa digitala produkter och tjänster, rättvisa och konkurrenskraftiga priser och fritt val för användare inom den digitala sektorn.
In this context, the proposal focuses only on those digital services that are most widely used by business users and end users (“core platform services”) and where, based on current conditions, concerns about weak contestability and unfair practices by gatekeepers are more apparent and pressing from an internal market perspective. The core platform services in scope are only those where there is strong evidence of (i) high concentration, where usually one or very few large online platforms set the commercial conditions with considerable autonomy from their (potential) challengers, customers or consumers; (ii) dependence on a few large online platforms acting as gateways for business users to reach and have interactions with their customers; and (iii) the power by core platform service providers often being misused by means of unfair behavior vis-à-vis economically dependent business users and customers.I den forbindelse har forslaget kun fokus på de digitale tjenester, der er mest udbredt blandt erhvervsbrugere og slutbrugere (centrale platformstjenester), og hvor der på baggrund af de nuværende omstændigheder er en mere udtalt og presserende bekymring for svækkelse af den frie markedsadgang og urimelig praksis blandt gatekeepere ud fra et indre marked-perspektiv. De omfattede centrale platformstjenester er kun dem, hvor der er klar evidens for i) høj koncentration, hvor normalt én eller meget få store onlineplatforme fastsætter de kommercielle betingelser med et forholdsvist stort spillerum i forhold til deres (potentielle) konkurrenter, kunder eller forbrugere, ii) afhængighed af nogle få store onlineplatforme, der fungerer som gateways for erhvervsbrugere til at nå ud til og interagere med deres kunder og iii) magtmisbrug fra udbydere af centrale platformstjenester, ofte i form af uretfærdig adfærd over for økonomisk afhængige erhvervsbrugere og kunder.I detta sammanhang fokuserar förslaget endast på de digitala tjänster som är mest utbredda bland företagsanvändare och slutanvändare (”centrala plattformstjänster”) och där, till följd av rådande villkor, problemen med bristande öppenhet och otillbörliga metoder från grindvakternas sida är mer uppenbara och akuta ur ett inremarknadsperspektiv. De centrala plattformstjänster som omfattas är endast sådana där det finns starka belägg för i) hög koncentration, där vanligtvis en eller mycket få stora onlineplattformar fastställer de kommersiella villkoren med betydande autonomi i förhållande till sina (potentiella) utmanare, kunder eller konsumenter, ii) beroende av ett fåtal stora onlineplattformar som fungerar som nätportar som gör det möjligt för företagsanvändare att nå och interagera med sina kunder, och iii) en situation där leverantörer av centrala plattformstjänster ofta missbrukar sin makt genom otillbörligt beteende gentemot ekonomiskt beroende företagsanvändare och kunder.
The proposal therefore applies only to those providers that meet clearly defined criteria for being considered a gatekeeper, which are set out above. The use of quantitative thresholds, as the basis of a rebuttable presumption, is complemented by the use of qualitative criteria specified in the proposal. That allows the Commission to designate as gatekeepers the providers of core platform services that exhibit the same or similar risks for fairness and contestability of the market and at the same time guarantees that the obligations apply to the relevant providers of core platform services only.Forslaget finder derfor kun anvendelse på de udbydere, som opfylder klart definerede kriterier for at blive betragtet som gatekeeper, som beskrevet ovenfor. Brug af kvantitative tærskler, som grundlag for en simpel formodning, suppleres med kvalitative kriterier som nærmere angivet i forslaget. Det giver Kommissionen mulighed for at udpege de udbydere af centrale platformstjenester til gatekeepere, der udviser de samme eller lignende risici for rimelighed og konkurrence på markedet, og som samtidig garanterer, at forpligtelserne kun finder anvendelse på de relevante udbydere af centrale platformstjenester.Förslaget gäller därför endast de leverantörer som uppfyller tydligt definierade kriterier, enligt ovan, för att betraktas som grindvakt. Användningen av kvantitativa tröskelvärden, som grund för en motbevisbar presumtion, kompletteras med användning av kvalitativa kriterier som anges i förslaget. Detta gör det möjligt för kommissionen att som grindvakter beteckna leverantörer av centrala plattformstjänster som uppvisar samma eller liknande risker avseende rättvisa och konkurrensmöjligheter på marknaden, och samtidigt garanteras att skyldigheterna endast gäller för relevanta leverantörer av centrala plattformstjänster.
The list of obligations foreseen by the proposal has been limited to those practices (i) that are particularly unfair or harmful, (ii) which can be identified in a clear and unambiguous manner to provide the necessary legal certainty for gatekeepers and other interested parties, and (iii) for which there is sufficient experience. The proposal provides for the possibility of a tailored application of some of the obligations through a dialogue between the Commission and the gatekeepers concerned. In addition, it allows to cover in a flexible way additional practices that are similarly unfair or that equally put fairness or contestability at risk after a thorough market investigation on the impact of those practices. This mechanism ensures that there is no over-regulation while at the same time avoiding a lack of intervention in relation to similar practices by the same gatekeepers, where practices may evolve over time.Listen over forpligtelser omfattet af forslaget er begrænset til praksis, i) der er særlig urimelig eller skadelig, ii) som kan konstateres på en klar og utvetydig måde for at skabe den nødvendige retssikkerhed for gatekeepere og andre interesserede parter, og iii) som der er tilstrækkelig erfaring med. Forslaget giver mulighed for at tilpasse anvendelsen af nogle af forpligtelserne gennem en dialog mellem Kommissionen og de pågældende gatekeepere. Derudover giver det mulighed for på en smidig måde at føje yderligere praksis, der ligeledes er urimelig, eller som i lige høj grad er til fare for rimeligheden eller den frie markedsadgang, til listen efter en målrettet markedsundersøgelse af virkningen af sådan praksis. Denne mekanisme sikrer, at der ikke sker overregulering, og undgår samtidig manglende indgriben i forbindelse med lignende praksis fra de samme gatekeeperes side, hvor praksis kan udvikle sig i tidens løb.Den förteckning över skyldigheter som föreskrivs i förslaget har begränsats till sådana metoder som i) är särskilt otillbörliga eller skadliga, ii) kan identifieras på ett klart och otvetydigt sätt för att ge den nödvändiga rättssäkerheten för grindvakter och andra berörda parter, och iii) för vilka det finns tillräcklig erfarenhet. Förslaget ger möjlighet till en skräddarsydd tillämpning av vissa av skyldigheterna genom en dialog mellan kommissionen och de berörda grindvakterna. Det gör det dessutom möjligt att på ett flexibelt sätt täcka ytterligare metoder, som är otillbörliga på liknande sätt eller som på samma sätt äventyrar rättvisan eller möjligheten att konkurrera, efter en grundlig marknadsundersökning av effekterna av dessa metoder. Denna mekanism säkerställer att det inte förekommer någon överreglering samtidigt som man undviker att inga ingripanden görs avseende liknande metoder som tillämpas av samma grindvakter, där metoder kan utvecklas över tiden.
The proposed measures are proportionate since they achieve their objective by only imposing a burden on undertakings in the digital sector in a targeted manner. The proposal requires the cooperation of those companies that are subject to an investigation, but the administrative costs would be proportional and would be unlikely to require significant additional costs in view of the already existing regulatory structures due to the application of other pieces of EU legislation (e.g. EU Merger Regulation; Consumer Protection Cooperation (‘CPC’) Regulation). As regards the compliance costs for gatekeepers, they would be reasonable, since they would largely substitute for the high costs that large providers of core platform services incur for complying with divergent regulatory measures gradually put or likely to be put in place in different Member States. Such costs would imply some additional legal compliance officers to check company policies against the new rules and some employees to interface with the Commission and respond to requests for information. 9  De foreslåede foranstaltninger er forholdsmæssige, eftersom de opfylder deres målsætning ved kun at pålægge virksomheder i den digitale sektor en byrde på en målrettet måde. Forslaget kræver samarbejde fra de virksomheder, som er genstand for en undersøgelse, men de administrative omkostninger vil stå i rimeligt forhold og vil sandsynligvis ikke kræve væsentlige meromkostninger i betragtning af de allerede eksisterende reguleringsmæssige strukturer som følge af anvendelsen af andre EU-lovtekster (f.eks. EU's fusionsforordning, forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde). Hvad angår efterlevelsesomkostninger for gatekeepere vil de være rimelige, eftersom de i store træk vil erstatte de høje omkostninger, som store udbydere af centrale platformstjenester afholder for efterlevelse af forskellige lovgivningsmæssige foranstaltninger, der gradvist indføres, eller som vil blive indført i forskellige medlemsstater. Sådanne omkostninger vil indebære, at yderligere overvågningsansvarlige skal sammenholde virksomhedspolitikkerne med de nye regler, og at nogle medarbejdere skal samarbejde med Kommissionen og besvare anmodninger om oplysninger 9 . De föreslagna åtgärderna är proportionella eftersom de uppnår sitt syfte genom att endast lägga en börda på företag inom den digitala sektorn på ett riktat sätt. Förslaget kräver att de företag som är föremål för en utredning samarbetar, men de administrativa kostnaderna skulle vara proportionella och skulle sannolikt inte kräva några betydande merkostnader med tanke på de redan befintliga regleringsstrukturerna till följd av tillämpningen av annan EU-lagstiftning (t.ex. EU:s koncentrationsförordning och förordningen om konsumentskyddssamarbete). När det gäller efterlevnadskostnaderna för grindvakter skulle de vara rimliga, eftersom de till stor del skulle ersätta de höga kostnader som stora leverantörer av centrala plattformstjänster ådrar sig för att efterleva olika regleringsåtgärder som gradvis införs eller sannolikt kommer att införas i olika medlemsstater. Sådana kostnader skulle innebära att ytterligare tjänstemän med ansvar för regelefterlevnad kontrollerar företagens policyer mot de nya reglerna och att vissa anställda står i kontakt med kommissionen och svarar på förfrågningar om information 9 . 
•Choice of the instrument•Valg af retsakt•Val av instrument
Only a legislative instrument can effectively address the problems identified. A Regulation is in addition necessary, as it is directly applicable in Member States, establishes the same level of rights and obligations for private parties, and enables the coherent and effective application of rules in the inherently cross-border online intermediated trade generated in the online platform economy. This is most suited to address the problems of fairness and contestability identified and prevent fragmentation of the Single Market for core platform services provided or offered by a gatekeeper.Kun en retsakt kan effektivt løse de identificerede problemer. Derudover er en forordning nødvendig, da den gælder umiddelbart i medlemsstaterne, giver private parter det samme niveau af rettigheder og forpligtelser, og giver mulighed for sammenhængende og effektiv anvendelse af regler i den, i sagens natur, grænseoverskridende handel med onlineformidlingstjenester i onlineplatformøkonomien. Dette er mest velegnet til at løse de konstaterede problemer med hensyn til rimelighed og konkurrence på markedet og forhindre fragmentering af det indre marked for centrale platformstjenester, der udbydes eller tilbydes af en gatekeeper.Endast ett lagstiftningsinstrument kan på ett effektivt sätt ta itu med de problem som identifierats. En förordning är dessutom nödvändig, eftersom den är direkt tillämplig i medlemsstaterna, fastställer samma nivå av rättigheter och skyldigheter för privata parter och möjliggör en enhetlig och effektiv tillämpning av regler i den till sin natur gränsöverskridande onlineförmedlade handel som genereras i den onlinebaserade plattformsekonomin. En förordning är bäst lämpad för att ta itu med de problem avseende rättvisa och konkurrensmöjligheter som identifierats och förhindra fragmentering av den inre marknaden för centrala plattformstjänster som tillhandahålls eller erbjuds av en grindvakt.
3.RESULTS OF STAKEHOLDER CONSULTATIONS AND IMPACT ASSESSMENTS3.RESULTATER AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER3.RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR
•Stakeholder consultations•Høringer af interesserede parter•Samråd med berörda parter
The Commission has consulted widely on a broad range of online platform-related issues, including the economic power of very large online platforms with a gatekeeping role.Kommissionen har foretaget en bred høring om en lang række spørgsmål relateret til onlineplatforme, herunder den økonomiske magt, som meget store onlineplatforme med en gatekeeperrolle har.Kommissionen har genomfört omfattande samråd om ett brett spektrum av onlineplattformsrelaterade frågor, bland annat om den ekonomiska styrkan hos mycket stora onlineplattformar med en grindvaktsroll.
First, between 2 June and 8 September 2020, the Commission ran two separate open public consultations which were referring to two separate Inception Impact Assessments for (i) the Digital Services Act package: Ex ante regulatory instrument for large online platforms with significant network effects acting as gate-keepers in the European Union’s internal market; 10 and the other one for (ii) the New Competition Tool. 11  For det første gennemførte Kommissionen fra den 2. juni til den 8. september 2020 to separate åbne offentlige høringer med henvisning til to separate indledende konsekvensanalyser vedrørende i) pakken med en retsakt om digitale tjenester: høring vedrørende forhåndsregulering af store onlineplatforme med betydelige netværkseffekter, der fungerer som gatekeepere i Den Europæiske Unions indre marked 10 , og høring vedrørende ii) det nye konkurrenceværktøj 11 .För det första genomförde kommissionen mellan den 2 juni och den 8 september 2020 två separata öppna offentliga samråd som gällde två separata inledande konsekvensbedömningar för i) paketet med rättsakten om digitala tjänster, ett förhandsregleringsinstrument för stora onlineplattformar som har betydande nätverkseffekter och som fungerar som grindvakter på EU:s inre marknad 10 , och för ii) det nya konkurrensverktyget 11 .
Second, the Commission ran a stakeholder consultation on the interim reports by the Observatory for the Online Platform Economy 12 , supporting the current initiative. 13For det andet gennemførte Kommissionen en høring af interesserede parter om statusrapporterne fra Observationscenter for Onlineplatformøkonomien 12 , som støtter det igangværende initiativ 13 .För det andra genomförde kommissionen ett samråd med berörda parter om interimsrapporterna från observationscentrumet för onlineplattformsekonomin 12 , till stöd för det aktuella initiativet 13 .
Thirdly, workshops, 14 conferences 15 as well as research conducted by the JRC informed the problem definition and helped identify preliminary policy options. In addition to the consultation tools used, the Commission's services also met bilaterally with stakeholders in the context of the public consultations and the feedback period for the inception impact assessments.For det tredje blev der afholdt workshopper 14 og konferencer 15 , og Det Fælles Forskningscenter gennemført undersøgelser, som alle bidrog til at definere problemformuleringen og til at udpege foreløbige løsningsmodeller. Ud over høringsværktøjerne har Kommissionens tjenestegrene også deltaget i bilaterale møder med interessenter i forbindelse med de offentlige høringer og perioden for feedback til de indledende konsekvensanalyser.För det tredje har seminarier, 14 konferenser 15 och forskning som genomförts av gemensamma forskningscentrumet (JRC) bidragit till problemformuleringen och bidragit till att fastställa preliminära policyalternativ. Utöver de samrådsverktyg som användes har kommissionens avdelningar också haft bilaterala möten med berörda parter inom ramen för de offentliga samråden och feedbackperioden för de inledande konsekvensbedömningarna.
Finally, a structured dialogue with Member States, notably through the e-Commerce expert group and bilateral and multilateral exchanges and conferences contributed to the design of policy options.Endelig har en struktureret dialog med medlemsstaterne, navnlig gennem ekspertgruppen for e-handel og bilaterale og multilaterale udvekslinger og konferencer, bidraget til udformningen af løsningsmodeller.Slutligen bidrog en strukturerad dialog med medlemsstaterna, särskilt genom expertgruppen för e-handel och bilaterala och multilaterala utbyten och konferenser, till utformningen av policyalternativ.
In general, the public consultations offered strong support for an intervention tackling unfair practices engaged in by gatekeepers. In fact, the large majority of the respondents to the public consultations and to a separate questionnaire addressed to national competition authorities agreed that there are structural problems that cannot be addressed under the existing competition rules; the same majority believed that the Commission should be able to intervene in markets where gatekeepers are present. This view was expressed by a large majority of businesses and business associations, all civil society organisations (including Non-Governmental Organisations (‘NGOs’) and trade unions) and all public authorities. 16  Consumer organisations like BEUC have also prominently flagged the particular concerns surrounding online platforms and digital markets. 17  Those respondents considered that an intervention tackling these concerns would both create the right innovation incentives, and contribute to increased consumer choice paving the way for new platforms and innovative and privacy-friendly services.Generelt har de offentlige høringer støttet markant op om indgriben over for urimelig praksis blandt gatekeepere. Faktisk var langt størstedelen af respondenterne i de offentlige høringer og et separat spørgeskema rettet mod de nationale konkurrencemyndigheder enige om, at der er nogle strukturelle problemer, som ikke kan løses med de eksisterende konkurrenceregler, og dette flertal mente, at Kommissionen burde kunne gribe ind over for markeder, hvor der er gatekeepere. Denne holdning blev tilkendegivet af et stort flertal virksomheder og erhvervssammenslutninger, alle civilsamfundsorganisationer (herunder ikkestatslige organisationer (NGO'er) og fagforeninger) og alle offentlige myndigheder 16 . Forbrugerorganisationer som BEUC har også i høj grad påpeget de særlige problematikker omkring onlineplatforme og digitale markeder 17 . Disse respondenter mente, at et indgreb med henblik på at løse disse problematikker både ville skabe de rette incitamenter til innovation og bidrage til flere valgmuligheder for forbrugerne og dermed bane vejen for nye platforme og innovative og privatlivsvenlige tjenester.I allmänhet gav de offentliga samråden ett starkt stöd för ett ingripande mot otillbörliga metoder som används av grindvakter. En stor majoritet av de som svarade i de offentliga samråden och i ett separat frågeformulär från nationella konkurrensmyndigheter höll med om att det finns strukturella problem som inte kan lösas inom ramen för de befintliga konkurrensreglerna. Samma majoritet ansåg att kommissionen borde kunna ingripa på marknader där det finns grindvakter. Denna åsikt uttrycktes av en stor majoritet av företagen och näringslivsorganisationerna, alla organisationer i det civila samhället (inklusive icke-statliga organisationer och fackföreningar) och alla offentliga myndigheter 16 . Konsumentorganisationer som BEUC har också lyft fram de särskilda problemen kring onlineplattformar och digitala marknader 17 . Dessa ansåg att ett ingripande för att ta itu med dessa problem både skulle skapa rätt incitament för innovation och bidra till att öka konsumenternas valmöjligheter och bana väg för nya plattformar och innovativa och integritetsvänliga tjänster.
Online platforms were split on the issue, with the majority of large online platforms and their representative associations questioning the need for a new gatekeeper instrument. On the other side, many small and medium sized platforms, in particular those that are business users of large online platforms, expressed their support for a new gatekeeper instrument.Onlineplatformene står splittede i spørgsmålet, idet størstedelen af de store onlineplatforme og deres repræsentative foreninger sætter spørgsmålstegn ved behovet for en ny retsakt om gatekeepere. På den anden side har mange små og mellemstore platforme, navnlig dem, som er erhvervsbrugere af store onlineplatforme, givet udtryk for deres opbakning til en ny retsakt om gatekeepere.Onlineplattformarna hade olika åsikter i frågan, och majoriteten av de stora onlineplattformarna och deras intresseorganisationer ifrågasatte behovet av ett nytt grindvaktsinstrument. Å andra sidan uttryckte många små och medelstora plattformar, särskilt de som är företagsanvändare av stora onlineplattformar, sitt stöd för ett nytt grindvaktsinstrument.
Those disagreeing referred to the fact that the concept of a gatekeeper is too broad and should instead be assessed on a case-by-case basis and that the Commission can already intervene in the case of the conduct of a gatekeeper contravening Article 102 TFEU. However, the Commission considered that Article 102 TFEU is not sufficient to deal with all the problems associated with gatekeepers, given that a gatekeeper may not necessarily be a dominant player, and its practices may not be captured by Article 102 TFEU if there is no demonstrable effect on competition within clearly defined relevant markets. Moreover, Article 102 TFEU does not always allow intervening with the speed that is necessary to address these pressing practices in the most timely and thus most effective manner.De, der var uenige, henviste til, at gatekeeperkonceptet er for bredt og i stedet bør vurderes fra sag til sag, og at Kommissionen allerede kan gribe ind, hvis en gatekeepers adfærd er i strid med artikel 102 i TEUF. Kommissionen har imidlertid vurderet, at artikel 102 i TEUF ikke er tilstrækkelig til at løse alle problemerne i forbindelse med gatekeepere, eftersom en gatekeeper ikke nødvendigvis er en dominerende aktør, og at gatekeeperens praksis ikke nødvendigvis er omfattet af artikel 102 i TEUF, hvis der ikke er nogen påviselig indvirkning på konkurrencen på klart definerede relevante markeder. Desuden tillader artikel 102 i TEUF ikke altid indgriben med den hastighed, der er nødvendig for at tage denne presserende praksis op hurtigst og mest effektivt.De som hade en annan åsikt hänvisade till att begreppet grindvakt är för brett och i stället bör bedömas från fall till fall och att kommissionen redan idag kan ingripa om en grindvakt agerar i strid med artikel 102 i EUF-fördraget. Kommissionen ansåg dock att artikel 102 i EUF-fördraget inte är tillräcklig för att lösa alla problem med grindvakter, med tanke på att en grindvakt inte nödvändigtvis är en dominerande aktör och att dess metoder kanske inte kan fångas upp av artikel 102 i EUF-fördraget om det inte finns någon påvisbar effekt på konkurrensen på tydligt definierade relevanta marknader. Dessutom medger artikel 102 i EUF-fördraget inte alltid ingripande med den snabbhet som krävs för att hantera dessa metoder, där det brådskar med att vidta åtgärder så snabbt som möjligt och således på effektivast möjliga sätt.
The vast majority of respondents also considered that dedicated rules on platforms should include prohibitions and obligations for gatekeeper platforms. They also suggested that remedies could be more procedural in nature rather than prescribing a given course of conduct. The large majority of stakeholders believed that the proposed list of problematic practices, or “blacklist”, should be targeted to clearly unfair and harmful practices of gatekeeper platforms.Langt størstedelen af respondenterne mente også, at særlige regler for platforme burde omfatte forbud og forpligtelser med hensyn til gatekeeperplatforme. De har også foreslået, at foranstaltningerne kunne være mere proceduremæssige i stedet for at foreskrive en bestemt adfærd. Langt størstedelen af interessenterne mente, at den foreslåede liste over problematisk praksis, eller "sortliste", burde være målrettet mod klart urimelig og skadelig praksis fra gatekeepere af platformes side.De allra flesta av de som svarade ansåg också att särskilda regler för plattformar bör omfatta förbud och skyldigheter för grindvaktsplattformar. De föreslog också att rättsmedel skulle kunna ha en mer processuell karaktär snarare än att föreskriva ett visst beteende. En stor majoritet av de berörda parterna ansåg att den föreslagna förteckningen över problematiska metoder, eller ”svarta listan”, bör inriktas på uppenbart otillbörliga och skadliga metoder som tillämpas av grindvaktsplattformar.
As regards the definition of a gatekeeping position, the stakeholder views were split. Some platforms argued that incorporating different services into the offering of a single platform company says little about the strength of a platform, as would also be the case for the ability to leverage assets from one area to another. It was suggested that gatekeeper designations should be business model agnostic, gatekeeper assessments should be reviewed periodically, gatekeeper designations should apply to identified activities, and some rules should apply on a sector-wide basis.Med hensyn til definitionen af en gatekeeperstilling stod interessenterne splittede. Nogle platforme gjorde gældende, at integration af forskellige tjenester i en enkelt platformudbyders tilbud siger meget lidt om en platforms styrke, og det samme er tilfældet med hensyn til muligheden for at udnytte aktiver fra ét område til et andet. Det blev foreslået, at udpegelse af gatekeepere burde være uafhængig af forretningsmodel, evaluering af gatekeepere burde revideres regelmæssigt, udpegelse af gatekeepere burde gælde for identificerede aktiviteter, og nogle regler burde gælde på et sektorspecifikt grundlag.När det gäller definitionen av grindvaktsställning var de berörda parternas åsikter delade. Vissa plattformar hävdade att införlivandet av olika tjänster i utbudet från ett enda plattformsföretag inte säger särskilt mycket om en plattforms styrka, vilket också skulle vara fallet när det gäller förmågan att utnyttja tillgångar från ett område i ett annat område. Det föreslogs att beteckning som grindvakt bör vara oberoende av affärsmodell, att bedömningar av grindvakter bör ses över regelbundet, att beteckning som grindvakt bör gälla för identifierade verksamheter och att vissa regler bör gälla för hela sektorn.
In general, stakeholders of all categories pointed out the need to ensure a high level of coherence and legal certainty, the need to ensure that the criteria used to identify gatekeepers should be transparent, objective and easily measurable. Users mostly referred to a combination of both quantitative and qualitative criteria.Generelt påpegede interessenter i alle grupper, at der var behov for at sikre en høj grad af sammenhæng og retssikkerhed, og at sikre, at kriterierne, der anvendes til at identificere gatekeepere, var gennemsigtige, objektive og nemme at måle. Brugere henviste for det meste til en kombination af både kvantitative og kvalitative kriterier.I allmänhet påpekade berörda parter i alla kategorier behovet av att säkerställa en hög nivå av samstämmighet och rättssäkerhet, och behovet av att säkerställa att de kriterier som används för att identifiera grindvakter är transparenta, objektiva och lätta att mäta. Användarna hänvisade oftast till en kombination av både kvantitativa och kvalitativa kriterier.
National Authorities expressed their support for a new gatekeeper instrument and the need for an EU-level approach to avoid regulatory fragmentation, whilst emphasizing the importance of involving the responsible national government representatives in the legislative project in advance.De nationale myndigheder gav udtryk for deres opbakning til en ny retsakt om gatekeepere og behovet for en tilgang på EU-plan for at undgå lovgivningsmæssig fragmentering og understregede, at det er vigtigt på forhånd at inddrage de kompetente nationale regeringsrepræsentanter i det lovgivningsmæssige projekt.De nationella myndigheterna uttryckte sitt stöd för ett nytt grindvaktsinstrument och behovet av en strategi på EU-nivå för att undvika fragmentering av lagstiftningen, samtidigt som de betonade vikten av att i förväg involvera ansvariga nationella regeringsföreträdare i lagstiftningsprojektet.
Civil society and media publishers also strongly supported a new gatekeeper instrument. Both called for an adequate degree of transparency in the market as well as the guarantee of a certain degree of media diversity and the respect of consumers' autonomy and choice.Civilsamfundet og medie- og forlagsvirksomheder bakkede også kraftigt op om en ny retsakt om gatekeepere. Begge krævede en tilstrækkelig grad af gennemsigtighed i markedet samt en garanti for en vis grad af mangfoldighed blandt medier og respekt for forbrugernes selvstændighed og frie valg.Det civila samhället och medieförlagen gav också sitt starka stöd till ett nytt grindvaktsinstrument. Båda efterlyste en lämplig grad av öppenhet på marknaden samt garantier för en viss grad av mediemångfald och respekt för konsumenternas oberoende och valmöjligheter.
 •    Collection and use of expertise •    Indhentning og brug af ekspertbistand •    Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden
The present initiative is supported by an impact assessment study and several external support studies. 18 In addition, several public consultations and multiple studies and reports were carried out by the Commission or external contractors between 2018 and 2020. The Observatory for the Online Platform Economy supported by its expert group of 15 academic experts as well as by a large support study, provided a number of reports and analytical papers feeding into the work on the definition of problems. In-house economic research as well as policy design support by the Joint Research Centre (‘JRC’) further informed the Impact Assessment underlying this initiative. Member States were in addition consulted through an online consultation, which fed into a meeting of the e-commerce expert group dedicated to this initiative. Finally, the Commission organised a number of conferences, workshops and meetings with academic experts, whose views have contributed to the problem framing and evidence collection strategy. A number of Member States’ position papers on gatekeeper platforms, as well as numerous reports and studies from countries outside the EU, all contributed to the shaping of the instrument. 19  Det nuværende initiativ understøttes af en konsekvensanalyse og flere eksterne undersøgelser 18 . Derudover har Kommissionen eller eksterne kontrahenter afholdt flere offentlige høringer og gennemført adskillige undersøgelser og udarbejdet rapporter mellem 2018 og 2020. Observationscenter for Onlineplatformøkonomien, der bistås af en ekspertgruppe bestående af 15 akademiske eksperter og af en stor undersøgelse, har forelagt en række rapporter og analyser, der bidrager til arbejdet med problemformuleringen. Interne økonomiske undersøgelser samt bistand til politikudformning fra Det Fælles Forskningscenter (JCR) har yderligere bidraget til konsekvensanalysen bag dette initiativ. Medlemsstaterne blev endvidere hørt gennem en onlinehøring, der indgik i et møde i ekspertgruppen for e-handel, som udelukkende beskæftiger sig med dette initiativ. Endelig har Kommissionen afholdt en række konferencer, workshopper og møder med akademiske eksperter, hvis holdninger og synspunkter har bidraget til problemformuleringen og strategien for indsamling af dokumentation. En række medlemsstaters holdningsdokumenter vedrørende gatekeeperplatforme, samt adskillige rapporter og undersøgelser fra lande uden for EU, har alle bidraget til udformningen af retsakten 19 . Detta initiativ stöds av en konsekvensbedömning och flera externa stödstudier 18 . Vidare genomfördes flera offentliga samråd och flera studier av kommissionen eller externa uppdragstagare mellan 2018 och 2020. Observationscentrumet för onlineplattformsekonomin, med stöd av sin expertgrupp med 15 akademiska experter samt en omfattande stödstudie, tillhandahöll ett antal rapporter och analysdokument som bidrog till arbetet med problemformuleringen. Egen ekonomisk forskning och det gemensamma forskningscentrumets (JRC) stöd till policyutformning bidrog ytterligare till den konsekvensbedömning som ligger till grund för detta initiativ. Medlemsstaterna konsulterades också genom ett onlinesamråd som låg till grund för ett möte om initiativet i expertgruppen för e-handel. Slutligen anordnade kommissionen ett antal konferenser, workshoppar och möten med akademiska experter, vars åsikter har bidragit till problemformuleringen och strategin för bevisinhämtning. Vidare bidrog en rad ståndpunktsdokument om grindvaktsplattformar, från medlemsstaterna, samt ett stort antal rapporter och studier från länder utanför EU, till utformningen av instrumentet 19 . 
•Impact assessment•Konsekvensanalyse•Konsekvensbedömning
The Impact Assessment underpinning the proposal was considered by the Commission's Regulatory Scrutiny Board, which issued a positive opinion on 10 December 2020. The opinion of the Board, the recommendations and an explanation of how they have been taken into account are included in Annex 1 of the Staff Working Document accompanying this proposal. Annex 3 provides an overview of who would be affected by this proposal and how.Konsekvensanalysen, der er grundlaget for forslaget, blev behandlet af Kommissionens Udvalg for Forskriftskontrol, som afgav en positiv udtalelse den 10. december 2020. Udvalgets holdning, henstillingerne og en forklaring på, hvordan der er taget højde herfor, er inkluderet i bilag 1 til arbejdsdokumentet, som ledsager dette forslag. I bilag 3 gives et overblik over, hvem der berøres af dette forslag og hvordan.Den konsekvensbedömning som ligger till grund för förslaget behandlades av kommissionens nämnd för lagstiftningskontroll, som avgav ett positivt yttrande den 10 december 2020. Nämndens yttrande, rekommendationerna och en förklaring av hur de har beaktats finns i bilaga 1 till arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar som åtföljer detta förslag. Bilaga 3 innehåller en översikt över vem som skulle påverkas av detta förslag och på vilket sätt.
The Commission examined different policy options to achieve the general objective of the present initiative, which is to ensure the proper functioning of the internal market by promoting effective competition in digital markets and in particular a contestable and fair online platform environment.Kommissionen har undersøgt forskellige løsningsmodeller for at nå den overordnede målsætning for det nuværende initiativ, som er at sikre et velfungerende indre marked ved at fremme effektiv konkurrence på digitale markeder og navnlig et retfærdigt og åbent onlineplatformmiljø.Kommissionen har undersökt olika policyalternativ för att uppnå det allmänna syftet med detta initiativ, vilket är att säkerställa en väl fungerande inre marknad genom att främja effektiv konkurrens på digitala marknader, och särskilt en konkurrensutsatt och rättvis miljö för onlineplattformar.
In order to address the problems stemming from problematic gatekeeper conduct, three main policy options were compared: Option 1 - Pre-defined list of gatekeepers and self-executing obligations; Option 2 - Partially flexible framework of designation and updating of obligations, including regulatory dialogue for the implementation of some; and Option 3 - Flexible option based exclusively on qualitative scoping thresholds. Each of these options left more detailed design choices open for political consideration, for example around the precise combination and level of the quantitative scoping thresholds to be used or the exact scope of the remedies available in case of a systematic non-compliance with the obligations by the designated gatekeeper.Med henblik på at løse de problemer, der skyldes problematisk adfærd blandt gatekeepere, er tre centrale løsningsmodeller blevet sammenlignet: løsningsmodel 1 — foruddefineret liste over gatekeepere og forpligtelser til selvkontrol, løsningsmodel 2 — delvis fleksibel ramme for tilføjelser til listen og ajourføring af forpligtelser, herunder reguleringsdialog for gennemførelse af visse og løsningsmodel 3 — fleksibel model udelukkende baseret på kvalitative tærskler for anvendelsesområdet. Hver af disse modeller lod mere detaljerede udformningsovervejelser stå åbne for politiske overvejelser, f.eks. omkring den præcise sammensætning og graden af kvantitative tærskler, der skal anvendes, eller det præcise omfang af tilgængelige foranstaltninger i tilfælde af systematisk manglende overholdelse af forpligtelserne fra den udpegede gatekeepers side.För att ta itu med de problem som härrör från problematiskt grindvaktsbeteende jämfördes tre huvudsakliga alternativ: Alternativ 1 – På förhand upprättad förteckning över grindvakter och direkt gällande skyldigheter; Alternativ 2 – Delvis flexibel ram för beteckning som grindvakt och uppdatering av skyldigheter, inbegripet dialog om regleringsfrågor för genomförandet av vissa av dem; Alternativ 3 – Flexibelt alternativ som uteslutande bygger på kvalitativa tröskelvärden som används för avgränsning. Vart och ett av dessa alternativ lämnade mer detaljerade utformningsalternativ öppna för politiskt övervägande, till exempel kring den exakta kombinationen av och nivån på de kvantitativa tröskelvärden för avgränsning som ska användas eller den exakta omfattningen av de åtgärder som står till buds om den leverantör som betecknats som grindvakt systematiskt åsidosätter sina skyldigheter.
All options envisaged implementation, supervision and enforcement at the EU level by the Commission as the competent regulatory body. Given the pan-European reach of the targeted companies, a decentralised enforcement model does not seem to be a conceivable alternative, including in light of the risk of regulatory fragmentation that the initiative is meant to address, nor would it be proportionate given the limited number of gatekeepers that would be in scope of the proposed framework. However, to integrate the national expertise in the platform economy, the initiative envisages that the Commission consults before taking certain decisions (e.g. on non-compliance; fines) a committee composed of representatives of Member States – the Digital Markets Advisory Committee.Alle modeller omfattede gennemførelse, tilsyn og håndhævelse på EU-plan med Kommissionen som kompetent tilsynsmyndighed. I betragtning af at de pågældende virksomheder dækker hele Europa, synes en decentraliseret håndhævelsesmodel ikke at være et tænkeligt alternativ, herunder i lyset af risikoen for en lovgivningsmæssig fragmentering, som initiativet har til formål at afhjælpe, og det vil heller ikke være rimeligt i forhold til det begrænsede antal gatekeepere, der ville være omfattet af de foreslåede rammer. Men for at inddrage nationale eksperter i platformsøkonomien tager initiativet sigte på, at Kommissionen, før visse afgørelser træffes (f.eks. om manglende opfyldelse, bøder) hører et udvalg sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne — Det Rådgivende Udvalg for Digitale Markeder.I alla alternativ skulle kommissionen, som det behöriga regleringsorganet, stå för genomförande, tillsyn och efterlevnadskontroll på EU-nivå. Med tanke på de utvalda företagens alleuropeiska räckvidd verkar en decentraliserad modell för efterlevnadskontroll inte vara ett tänkbart alternativ, inte heller mot bakgrund av den risk för fragmentering av lagstiftningen som initiativet är avsett att åtgärda, och den skulle inte heller vara proportionell med tanke på det begränsade antal grindvakter som skulle omfattas av den föreslagna ramen. För att integrera den nationella sakkunskapen i plattformsekonomin förutses i initiativet dock att kommissionen, innan den fattar vissa beslut (t.ex. om bristande efterlevnad och om böter), samråder med en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna – rådgivande kommittén för digitala marknader.
The preferred option (Option 2) is constituted by (a) a closed list of core platform services; (b) a combination of quantitative and qualitative criteria to designate providers of core platform services as gatekeepers; (c) directly applicable obligations, including certain obligations where a regulatory dialogue may facilitate their effective implementation; and (d) a possibility for the Commission to update the instrument, following a market investigation, as regards the obligations for gatekeepers, by way of delegated acts insofar as new practices are identified that are equally unfair and likely to impair contestability and through amending proposals in the other cases. Market investigations may also point to the need for an amendment of the list of core platform services.Den foretrukne model (Løsningsmodel 2) består af a) en lukket liste over centrale platformstjenester, b) en kombination af kvantitative og kvalitative kriterier for at udpege udbydere af centrale platformstjenester som gatekeepere, c) direkte gældende forpligtelser, herunder visse forpligtelser hvor en reguleringsdialog kan lette den praktiske gennemførelse, og d) mulighed for at Kommissionen efter en markedsundersøgelse kan ajourføre retsakten med hensyn til gatekeeperes forpligtelser i form af delegerede retsakter, for så vidt som der er konstateret ny praksis, der ligeledes er urimelig og sandsynligvis vil svække den frie markedsadgang, og i andre tilfælde gennem ændringsforslag. Markedsundersøgelser kan også vise, at der er behov for en ændring af listen over centrale platformstjenester.Det rekommenderade alternativet (alternativ 2) utgörs av a) en fast förteckning över centrala plattformstjänster, b) en kombination av kvantitativa och kvalitativa kriterier för att beteckna leverantörer av centrala plattformstjänster som grindvakter, c) direkt tillämpliga skyldigheter, inbegripet vissa skyldigheter där en dialog om regleringsfrågor kan underlätta ett effektivt genomförande av dem, och d) en möjlighet för kommissionen att uppdatera instrumentet, efter en marknadsundersökning, när det gäller skyldigheterna för grindvakter, genom delegerade akter när man identifierar nya metoder som i lika hög grad är otillbörliga och sannolikt kommer att försämra konkurrensmöjligheterna, och genom ändringsförslag i övriga fall. Marknadsundersökningar kan också visa på behovet av en ändring av förteckningen över centrala plattformstjänster.
This option was considered to be able to address in the most effective way the objectives of this initiative. It provides for timely intervention for all the identified problematic practices, while allowing for some of these a regulatory dialogue for implementing measures by the designated gatekeeper. It further allows tackling new unfair practices, thus enabling to address market failures in the dynamically changing digital environment. At the same time, for those gatekeepers that are foreseen to have an entrenched and durable position in their operations in the near future, but who do not yet enjoy such a position, the proposal identifies a proportionate sub-set of obligations that are particularly relevant to safeguard and enhance contestability.Denne model blev diskuteret med henblik på at opfylde målsætningerne i dette initiativ på den mest effektive måde. Den giver mulighed for rettidig indgriben over for enhver identificeret problematisk praksis, samtidig med at der er mulighed for at have en reguleringsdialog om nogle af disse for så vidt angår gennemførelse af foranstaltninger af den udpegede gatekeeper. Den giver endvidere mulighed for at tackle ny urimelig praksis, hvilket gør det muligt at afhjælpe markedssvigt i et digitalt miljø i konstant forandring. Hvad angår de gatekeepere, som forventes at indtage en fast og varig stilling i den nærmest fremtid, men som endnu ikke har en sådan stilling, fastsættes i forslaget samtidig en forholdsmæssig undergruppe af forpligtelser, der er særlig relevant for at sikre og øge konkurrencen på markedet.Detta alternativ ansågs vara det alternativ som på effektivast möjliga sätt kan bidra till att uppnå målen för detta initiativ. Det gör det möjligt att i rätt tid ingripa mot alla identifierade problematiska metoder, samtidigt som det för vissa av dessa ges möjlighet till en dialog om regleringsfrågor om de genomförandeåtgärder som vidtas av den leverantör som betecknats som grindvakt. Det gör det också möjligt att ta itu med nya otillbörliga metoder och på så sätt åtgärda marknadsmisslyckanden i den dynamiskt föränderliga digitala miljön. För de grindvakter som förväntas ha en fast förankrad och varaktig ställning i sin verksamhet inom en nära framtid, men som ännu inte har en sådan ställning, fastställs i förslaget samtidigt en proportionell undergrupp av skyldigheter som är särskilt relevanta för att skydda och öka konkurrensmöjligheterna.
The preferred option will increase the contestability of core platform services and the broader digital sector, and it will help businesses overcome the barriers stemming from market failures or from gatekeepers’ unfair business practices. This will help to foster the emergence of alternative platforms, which could deliver high-quality, innovative products and services at affordable prices. Fairer and more equitable conditions for all players in the digital sector would allow them to take greater advantage of the growth potential of the platform economy.Den foretrukne løsningsmodel vil øge konkurrencen på markedet for centrale platformstjenester og den bredere digitale sektor og vil hjælpe virksomhederne med at overvinde de hindringer, der skyldes markedssvigt eller urimelig handelspraksis fra gatekeeperes side. Dette vil bidrage til at fremme udviklingen af alternative platforme, som kan levere , innovative produkter og tjenester af høj kvalitet til overkommelige priser. Mere retfærdige og mere rimelige betingelser for alle aktører i den digitale sektor vil give dem mulighed for at drage større fordel af vækstpotentialet i platformøkonomien.Det rekommenderade alternativet kommer att öka möjligheterna att konkurrera med centrala plattformstjänster och inom den bredare digitala sektorn, och det kommer att hjälpa företag att övervinna de hinder som härrör från marknadsmisslyckanden eller grindvakters otillbörliga affärsmetoder. Detta kommer att bidra till att främja framväxten av alternativa plattformar som skulle kunna leverera högkvalitativa, innovativa produkter och tjänster till överkomliga priser. Rättvisare och skäligare villkor för alla aktörer inom den digitala sektorn skulle göra det möjligt för dem att dra större nytta av plattformsekonomins tillväxtpotential.
The benefits can be expected to lead to a greater innovation potential amongst smaller businesses as well as an improved quality of service, with associated increases in consumer welfare. The improved contestability of core platform services under the preferred option has the potential to yield a consumer surplus estimated at EUR 13 billion, i.e. an increase of around 6% as compared to the baseline scenario. 20  Fordelene kan forventes at føre til større innovationspotentiale blandt mindre virksomheder og forbedring af tjenesternes kvalitet, med tilhørende øget forbrugervelfærd. Den øgede konkurrence på markedet for centrale platformstjenester i forbindelse med den foretrukne løsningsmodel kan potentielt munde ud i et forbrugeroverskud, der anslås til 13 mia. EUR., altså en stigning på omkring 6 % sammenlignet med referencescenariet 20 .Fördelarna kan förväntas leda till större innovationspotential bland mindre företag och till förbättrad tjänstekvalitet, vilket leder till ökad välfärd för konsumenterna. Den förbättrade möjligheten att konkurrera med centrala plattformstjänster enligt det rekommenderade alternativet kan ge ett konsumentöverskott som uppskattas till 13 miljarder euro, dvs. en ökning med omkring 6 % jämfört med grundscenariot 20 .
The main cost relates to compliance costs for gatekeepers as a result of the new rules. Businesses other than gatekeeper platforms may incur certain administrative costs when complying with information requests. These latter costs are, however, unlikely to represent a substantial increase from compliance costs businesses would otherwise incur due to information requests in EU competition law cases or under different specific national rules.De vigtigste omkostninger vedrører efterlevelsesomkostninger for gatekeepere som følge af de nye regler. Andre virksomheder end gatekeeperplatforme kan få visse administrationsomkostninger i forbindelse med efterkommelse af anmodninger. Sidstnævnte omkostninger forventes imidlertid ikke at udgøre en væsentlig stigning i de efterlevelsesomkostninger, som virksomheder ellers kan få i forbindelse med efterkommelse af anmodninger om oplysninger i sager om EU's konkurrencelovgivning eller i henhold til forskellige specifikke nationale regler.Den största kostnaden avser efterlevnadskostnader för grindvakter till följd av de nya reglerna. Andra företag än grindvaktsplattformar kan ådra sig vissa administrativa kostnader när de tillmötesgår önskemål om information. Det är dock osannolikt att dessa kostnader kommer att innebära en betydande ökning av de efterlevnadskostnader som företagen annars skulle ådra sig på grund av önskemål om information i ärenden som rör EU:s konkurrensrätt eller enligt olika specifika nationella regler.
The impacts of the policy options on different categories of stakeholders (gatekeepers, competitors, business users, consumers, regulatory authorities) are explained in detail in Annex 3 of the Impact Assessment supporting this initiative. The annex also assesses the impact of each obligation per stakeholder category impacted. The assessment is both quantitative and qualitative to the extent possible.Konsekvenserne af løsningsmodellerne for forskellige kategorier af interessenter (gatekeepere, konkurrenter, erhvervsbrugere, forbrugere, tilsynsmyndigheder) er forklaret i detaljer i bilag 3 til konsekvensanalysen bag dette initiativ. I bilaget vurderes også konsekvensen af hver forpligtelse for hver kategori af interessenter, der påvirkes. Evalueringen er så vidt muligt både kvantitativ og kvalitativ.Policyalternativens inverkan på olika kategorier av berörda parter (grindvakter, konkurrenter, företagsanvändare, konsumenter, tillsynsmyndigheter) förklaras i detalj i bilaga 3 till den konsekvensbedömning som ligger till grund för detta initiativ. I bilagan görs också en bedömning av effekterna av varje skyldighet per berörd intressentkategori. Bedömningen är både kvantitativ och kvalitativ i den mån det är möjligt.
Concerning the impact of the initiative on SMEs, since they are very unlikely to qualify as gatekeepers and would not be targeted by the list of obligations, this initiative would not impose an additional burden on them. The new rules, by levelling the playing field would instead allow SMEs (including business users and other providers of core platforms services) to grow throughout the internal market as a result of the removal of important barriers to entry and expansion. It could be expected that the measures envisaged would also result in more competition among platforms for business users. This is expected to lead to higher quality services at more competitive prices, coupled with a higher productivity. Business users would also have more confidence in selling online, as they would be protected from unfair practices.Med hensyn til initiativets indvirkning på SMV'er vil dette initiativ ikke pålægge dem en yderligere byrde, eftersom det er meget usandsynligt, de udpeges som gatekeepere og ikke omfattes af listen over forpligtelser. I stedet vil nye regler, der skaber lige vilkår, gøre det muligt for SMV'er (herunder erhvervsbrugere og andre udbydere af centrale platformstjenester) at vokse i hele det indre marked som følge af afskaffelsen af vigtige hindringer for markedsadgang og ekspansion. Det kan forventes, at de påtænkte foranstaltninger også vil føre til øget konkurrence mellem platforme for erhvervsbrugere. Dette forventes at føre til tjenester af højere kvalitet til mere konkurrencedygtige priser kombineret med øget produktivitet. Erhvervsbrugere vil også få større tillid til at sælge online, da de vil være beskyttet mod urimelig praksis.När det gäller initiativets inverkan på små och medelstora företag, eftersom det är mycket osannolikt att de kan betraktas som grindvakter och inte skulle omfattas av förteckningen över skyldigheter, skulle detta initiativ inte innebära någon ytterligare börda för dem. Genom att skapa lika villkor skulle de nya reglerna i stället göra det möjligt för små och medelstora företag (inklusive företagsanvändare och andra leverantörer av centrala plattformstjänster) att växa på hela den inre marknaden till följd av att betydande hinder för inträde och expansion undanröjs. Man kan förvänta sig att de planerade åtgärderna också skulle leda till ökad konkurrens mellan plattformar för företagsanvändare. Detta väntas leda till tjänster av högre kvalitet till mer konkurrenskraftiga priser i kombination med högre produktivitet. Företagsanvändare skulle också ha större förtroende när det gäller att sälja på nätet, eftersom de skulle skyddas mot otillbörliga metoder.
A more comprehensive enforcement toolkit will allow businesses to thrive on the merits of their abilities. This will result in economic growth, which in turn translates into higher tax revenues for national administrations. The burden on the Commission for implementing this initiative is low (mainly redeployment of existing job positions) compared to the benefits for the economy. National authorities would have to bear some minor administrative costs.En mere omfattende værktøjskasse til håndhævelsen vil gøre det muligt for virksomhederne at konkurrere på grundlag af deres egne evner. Dette vil resultere i økonomisk vækst, hvilket igen resulterer i højere skatteindtægter for de nationale forvaltninger. Kommissionens byrde i forbindelse med gennemførelsen af dette initiativ er begrænset (hovedsagelig omfordeling af eksisterende stillinger) i forhold til fordelene for økonomien. De nationale myndigheder vil skulle afholde nogle mindre administrationsomkostninger.En mer omfattande verktygslåda för kontroll av efterlevnaden kommer att göra det möjligt för företag att blomstra utifrån sina förmågor. Detta kommer att leda till ekonomisk tillväxt, vilket i sin tur leder till högre skatteintäkter för nationella förvaltningar. Kommissionens börda för genomförandet av detta initiativ är liten (främst omfördelning av befintliga arbetstillfällen) jämfört med fördelarna för ekonomin. De nationella myndigheterna skulle behöva bära vissa smärre administrativa kostnader.
Fairness and enhanced contestability in the digital sector would result in higher productivity, which would translate into higher economic growth. The promotion of greater contestability of core platform services and digital markets is also of particular importance in increasing trade and investment flows.Rimelighed og øget konkurrence i den digitale sektor vil føre til højere produktivitet, hvilket vil resultere i højere økonomisk vækst. Fremme af øget konkurrence på markedet for centrale platformstjenester og digitale markeder er også af særlig betydning med henblik på at øge handels- og investeringsstrømmene.Rättvisa och ökade konkurrensmöjligheter inom den digitala sektorn skulle leda till högre produktivitet, vilket skulle leda till högre ekonomisk tillväxt. Främjandet av ökade möjligheter att konkurrera med centrala plattformstjänster och på digitala marknader är också av särskild betydelse när det gäller att öka handels- och investeringsflödena.
•Regulatory fitness and simplification•Målrettet regulering og forenkling•Lagstiftningens ändamålsenlighet och förenkling
This proposal lays down measures that will apply to large providers of core platform services that meet the conditions to be designated as gatekeepers. Other providers of core platform services and of ancillary services, business users and end users will benefit from the clearly defined and circumscribed obligations that are laid down therein. The proposal also specifically aims at facilitating the sustainable growth of core platform services and the platform economy more broadly and is designed to be fully technologically-neutral.Med dette forslag fastsættes foranstaltninger, der vil finde anvendelse på store udbydere af centrale platformstjenester, som opfylder betingelserne for at blive udpeget som gatekeepere. Andre udbydere af centrale platformstjenester og af tilknyttede tjenester, erhvervsbrugere og slutbrugere vil få gavn af de klart definerede og afgrænsede forpligtelser, der er fastsat deri. Forslaget sigter også specifikt mod at fremme den bæredygtige vækst i centrale platformstjenester og platformøkonomien mere generelt og er udformet til at være fuldt ud teknologineutral.I detta förslag fastställs åtgärder som ska tillämpas på stora leverantörer av centrala plattformstjänster som uppfyller villkoren för att betecknas som grindvakter. Andra leverantörer av centrala plattformstjänster och kompletterande tjänster, företagsanvändare och slutanvändare kommer att gynnas av de tydligt definierade och avgränsade skyldigheter som fastställs i dessa. Förslaget syftar också specifikt till att underlätta hållbar tillväxt för centrala plattformstjänster och plattformsekonomin i vidare bemärkelse och är utformat för att vara helt teknikneutralt.
•Fundamental rights•Grundlæggende rettigheder•Grundläggande rättigheter
The proposal is aligned with the EU Charter of Fundamental Rights, the European Convention on Human Rights (‘ECHR’) as well as the GDPR.Forslaget er i overensstemmelse med EU's charter om grundlæggende rettigheder, den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) samt den generelle forordning om databeskyttelse.Förslaget är anpassat till EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt den allmänna dataskyddsförordningen. 
The introduction of the dynamic updating of unfair practices would be subject to ensuring a full respect for the fundamental rights to fair proceedings and good administration as enshrined in the ECHR, which are binding on the EU institutions.Indførelsen af den dynamiske ajourføring af urimelig praksis vil være under forudsætning af, at der sikres fuld respekt for retten til en retfærdig rettergang og en god forvaltning som forankret i EMRK, der er bindende for EU-institutionerne.Införandet av en dynamisk uppdatering av otillbörliga metoder förutsätter att man säkerställer full respekt för de grundläggande rättigheterna till rättvisa förfaranden och god förvaltning i enlighet med Europakonventionen, som är bindande för EU-institutionerna.
When acting under the new framework the Commission’s investigation powers would be subject to the full scope of fair process rights such as the right to be heard, the right to a reasoned decision and access to judicial review, including the possibility to challenge enforcement and sanctioning measures. These rights apply in case of administrative proceedings. 21  Når Kommissionen handler i henhold til den nye ramme, vil dens undersøgelsesbeføjelser fuldt ud være underlagt retten til retfærdig rettergang såsom retten til at blive hørt, retten til at få en begrundet afgørelse og adgang til domstolskontrol, herunder mulighed for at gøre indsigelser mod håndhævelses- og sanktionsforanstaltninger. Disse rettigheder gælder i administrative sager 21 .När kommissionen agerar inom den nya ramen skulle dess utredningsbefogenheter omfattas av fullständiga rättigheter i fråga om rättvisa förfaranden, såsom rätten att bli hörd, rätten till ett motiverat beslut och tillgång till rättslig prövning, inbegripet möjligheten att bestrida åtgärder för efterlevnadskontroll och sanktionsåtgärder. Dessa rättigheter gäller vid administrativa förfaranden 21 .
Moreover, the fair and trusted legal environment that this proposal aims to create shall contribute to safeguarding an appropriate balance between the respective freedoms to conduct a business of providers of core platform services and their business users (Article 16 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union).Det retfærdige og pålidelige lovgrundlag, som dette forslag sigter mod at skabe, bidrager til at sikre den rette balance mellem de respektive frihedsrettigheder for udbydere af centrale platformstjenester og deres erhvervsbrugere til at drive egen virksomhed (artikel 16 i Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder).Det rättvisa och förtroendeingivande rättsliga klimat som detta förslag syftar till att skapa ska bidra till att skydda en lämplig jämvikt mellan å ena sidan den näringsfrihet som leverantörer av centrala plattformstjänster åtnjuter, och å andra sidan deras företagsanvändares näringsfrihet (artikel 16 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna).
4.BUDGETARY IMPLICATIONS4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET4.BUDGETKONSEKVENSER
In order to optimally achieve the objectives of this initiative, it is necessary to finance a number of actions both at the Commission level, where the redeployment of 80 FTEs is envisaged, and at Member State level through their active participation in the Digital Markets Advisory Committee, composed of the representatives of Member States. The total financial resources necessary for the implementation of the proposal in the 2021-2027 period will amount to EUR 81,090 million, including EUR 50,640 million of administrative costs and EUR 30,450 million entirely covered by the allocations foreseen in the MFF 2021-27 under the financial envelopes of the Single Market Programme and the Digital Europe Programme. The financing will support inter alia activities such as carrying out the designation of providers of core platform services, carrying out market investigations and performing any other investigative actions, enforcement actions and monitoring activities. The financing will also support carrying out a regular review of specific elements of the Regulation and an evaluation of the Regulation, a continuous evaluation of the effectiveness and efficiency of the measures implemented, as well as costs linked to maintaining, developing, hosting, operating and supporting a central information system. A detailed overview of the costs involved is provided in the “’financial statement” linked to this initiative.For at nå de tilstræbte mål i forbindelse med dette initiativ er det nødvendigt at finansiere en række foranstaltninger, både på Kommissionsplan, hvor der er planer om omfordeling af 80 årsværk, og på medlemsstatsplan gennem deres aktive deltagelse i Det Rådgivende Udvalg for Digitale Markeder, der består af medlemsstaternes repræsentanter. De samlede finansielle ressourcer til at kunne gennemføre forslaget i perioden 2021-2027 vil beløbe sig til 81,090 mio. EUR, inklusiv 50,640 mio. EUR i administrationsomkostninger og 30,450 mio. EUR, som vil blive fuldt ud dækket ind af de forventede tildelinger under den flerårige finansielle ramme (FFR) for perioden 2021-27 under bevillingsrammen for programmet for det indre marked og programmet for et digitalt Europa. Midlerne vil bl.a. gå til aktiviteter såsom selve udpegelsen af udbydere af centrale platformstjenester, gennemførelse af markedsundersøgelser og andre undersøgende foranstaltninger, håndhævelsesforanstaltninger og overvågningsaktiviteter. Midlerne vil også gå til gennemførelse af regelmæssig revision af specifikke elementer i forordningen samt en evaluering af forordningen, en løbende evaluering af virkningsfuldheden og effektiviteten af de gennemførte foranstaltninger samt omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse, udvikling, hosting, drift og support af et centralt informationssystem. En detaljeret oversigt over de omkostninger, der er forbundet hermed, findes i "finansieringsoversigten" til dette initiativ.För att på bästa sätt uppnå målen för detta initiativ är det nödvändigt att finansiera ett antal åtgärder både på kommissionsnivå, där en omfördelning av 80 heltidsekvivalenter planeras, och på medlemsstatsnivå genom medlemsstaternas aktiva deltagande i den rådgivande kommittén för digitala marknader, som består av företrädare för medlemsstaterna. De totala ekonomiska resurser som krävs för genomförandet av förslaget under perioden 2021–2027 kommer att uppgå till 81 090 miljoner euro, inklusive 50 640 miljoner euro i administrativa kostnader och 30 450 miljoner euro som helt täcks av anslagen i den fleråriga budgetramen 2021–27 inom finansieringsramen för programmet för den inre marknaden och programmet för ett digitalt Europa. Finansieringen kommer bland annat att stödja verksamheter såsom att beteckna leverantörer av centrala plattformstjänster som grindvakter, genomföra marknadsundersökningar och utföra andra utredningsåtgärder, åtgärder för efterlevnadskontroll och övervakningsåtgärder. Finansieringen kommer också att stödja genomförandet av en regelbunden översyn av specifika delar av förordningen och en utvärdering av förordningen, en fortlöpande utvärdering av de genomförda åtgärdernas ändamålsenlighet och effektivitet samt kostnader för att underhålla, utveckla, hysa, driva och stödja ett centralt informationssystem. En detaljerad översikt över kostnaderna finns i den finansieringsöversikt som åtföljer detta initiativ.
5.OTHER ELEMENTS5.ANDRE FORHOLD5.ÖVRIGA INSLAG
•Implementation plans and monitoring, evaluation and reporting arrangements•Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering•Genomförandeplaner samt åtgärder för övervakning, utvärdering och rapportering
Given the dynamic nature of the platform economy, the monitoring and evaluation of the initiative constitutes an important part of the proposal. It also responds to explicit demands by stakeholders, including Member States, for a dedicated monitoring function, and reflects the importance given to a self-standing monitoring policy option considered in the Inception Impact Assessment. The monitoring therefore will be divided into two parts: (i) continuous monitoring, which will report on the latest developments in the market every second year, potentially involving the EU Observatory of the Online Platform Economy, and (ii) operational objectives and specific indicators to measure them.Henset til den dynamiske karakter af platformøkonomien udgør overvågning og evaluering af initiativet en vigtig del af forslaget. Det imødekommer også den udtrykkelige efterspørgsel fra interessenter, herunder medlemsstater, efter en specifik overvågningsfunktion og afspejler den vigtige betydning, som er tillagt en løsningsmodel med selvstændig overvågning i den indledende konsekvensanalyse. Overvågningen vil derfor blive opdelt i to dele: i) løbende overvågning, som vil redegøre for den seneste udvikling på markedet hvert andet år, eventuelt med inddragelse af Observationscenter for Onlineplatformøkonomien, og ii) operationelle målsætninger og specifikke indikatorer til måling heraf.Med tanke på plattformsekonomins dynamiska karaktär utgör övervakningen och utvärderingen av initiativet en viktig del av förslaget. Det är också ett svar på uttryckliga krav från berörda parter, inklusive medlemsstaterna, på en särskild övervakningsfunktion och speglar den vikt som fästs vid ett policyalternativ med oberoende övervakning som övervägs i den inledande konsekvensbedömningen. Övervakningen kommer därför att delas upp i två delar: i) Kontinuerlig övervakning, som vartannat år kommer att rapportera om den senaste utvecklingen på marknaden, eventuellt med deltagande av EU:s observationscentrum för onlineplattformsekonomin, och ii) operativa mål och särskilda indikatorer för att mäta dem.
Regular and continuous monitoring will cover the following main aspects: (i) monitoring on scope-related issues (e.g. criteria for the designation of gatekeepers, evolution of the designation of gatekeepers, use of the qualitative assessment in the designation process); (ii) monitoring of unfair practices (compliance, enforcement patterns, evolution); and (iii) monitoring as a trigger for the launch of a market investigation with the purpose of examining new core platform services and practices in the digital sector.Regelmæssig og løbende overvågning omfatter følgende centrale aspekter: i) overvågning af spørgsmål i forbindelse med anvendelsesområdet (f.eks. kriterier for udpegelse af gatekeepere, udvikling i forhold til udpegelse af gatekeepere, anvendelse af de kvalitative evalueringer i udpegelsesprocessen), ii) overvågning af urimelig praksis (overholdelse, håndhævelsesmønstre, udvikling) og iii) overvågning som en udløsende faktor for iværksættelse af en markedsundersøgelse, der har til formål at undersøge nye centrale platformstjenester og ny praksis i den digitale sektor.Regelbunden och kontinuerlig övervakning kommer att omfatta följande huvudaspekter: i) Bevakning av frågor som rör tillämpningsområdet (t.ex. kriterier för beteckning som grindvakt, utveckling av beteckning som grindvakt, användning av kvalitativ bedömning i processen för beteckning som grindvakt). ii) Övervakning av otillbörliga metoder (efterlevnad, genomförandemönster, utveckling). iii) Övervakning som en utlösande faktor för inledandet av en marknadsundersökning i syfte att undersöka nya centrala plattformstjänster och plattformsmetoder inom den digitala sektorn.
The monitoring will also take due account of the conceptual work of the Expert Group of the Online Platform Economy under its work stream on Measurement and Economic Indicators. 22Overvågningen vil også tage behørigt hensyn til det begrebsmæssige arbejde i ekspertgruppen for onlineplatformøkonomien i forbindelse med dens arbejde med måling og økonomiske indikatorer 22 .Övervakningen kommer också att ta vederbörlig hänsyn till det konceptuella arbete som utförs av expertgruppen för onlineplattformsekonomin inom ramen för dess arbete med mätning och ekonomiska indikatorer 22 .
The effectiveness and efficiency of the proposal will in addition be monitored using pre-defined indicators to establish whether additional rules, including regarding enforcement, may be required to ensure that digital markets across the EU are contestable and fair. Consequently, the impact of the intervention will be assessed in the context of an evaluation exercise and activate, if so required, a review clause, which will allow the Commission to take appropriate measures, including legislative proposals.Forslagets effektivitet og virkning vil derudover blive overvåget ved hjælp af foruddefinerede indikatorer for at fastslå, om der kan være behov for yderligere regler, herunder vedrørende håndhævelse, for at sikre, at de digitale markeder i hele EU er åbne og rimelige. Virkningen af indgrebet vil følgelig blive vurderet i forbindelse med en evaluering og aktiverer, om nødvendigt, en revisionsklausul, der giver Kommissionen mulighed for at træffe behørige foranstaltninger, herunder forslag til retsakter.Förslagets ändamålsenlighet och effektivitet kommer dessutom att övervakas med hjälp av på förhand fastställda indikatorer för att fastställa om det kan krävas ytterligare regler, även när det gäller efterlevnadskontroll, för att säkerställa att digitala marknader i hela EU är konkurrensutsatta och rättvisa. Följaktligen kommer åtgärdens effekter att bedömas inom ramen för en utvärdering och, om så krävs, aktivera en översynsklausul som gör det möjligt för kommissionen att vidta lämpliga åtgärder, inbegripet lagstiftningsförslag.
Member States will also provide any relevant information they have that the Commission may require for the evaluation purposes.Medlemsstaterne vil også efter anmodning give Kommissionen alle de relevante oplysninger, de ligger inde med, til brug for evalueringen.Medlemsstaterna ska också tillhandahålla all relevant information som kommissionen kan behöva för utvärderingen.
•Detailed explanation of the specific provisions of the proposal•Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget•Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget
Chapter I sets out the general provisions, including the subject matter, aim and scope of the Regulation, including its harmonising effect in relation to certain national laws (Article 1), and the definitions of the terms used in, as well as the objectives of the proposal (Article 2).I kapitel I fastsættes de generelle bestemmelser, herunder forordningens genstand, formål og anvendelsesområde, samt dens harmoniserende effekt i relation til visse nationale bestemmelser (artikel 1) og definitionerne af de udtryk, der anvendes i, samt målsætningerne med, forslaget (artikel 2).I kapitel I anges de allmänna bestämmelserna, inbegripet förordningens syfte, mål och tillämpningsområde, inbegripet dess harmoniserande verkan i förhållande till vissa nationella lagar (artikel 1), och definitionerna av de termer som används i förslaget samt målen för förslaget (artikel 2).
Chapter II contains the provisions concerning the designation of gatekeepers. More specifically, it establishes the conditions under which providers of core platform services should be designated as gatekeepers either based on the quantitative criteria (through a presumption subject to counter-demonstration) or following a case-by-case assessment during a market investigation (Article 3). Furthermore, it also establishes conditions under which a designation of a gatekeeper may be reconsidered and an obligation to regularly review such a designation (Article 4).Kapitel II indeholder bestemmelser vedrørende udpegelse af gatekeepere. Mere specifikt fastsættes de betingelser, hvorunder udbydere af centrale platformstjenester bør udpeges som gatekeepere, enten på basis af de kvantitative kriterier (gennem en formodning, der er genstand for modpåvisning) eller på grundlag af en konkret vurdering i løbet af en markedsundersøgelse (artikel 3). Endvidere fastsættes de betingelser, hvorunder en udpegelse af en gatekeeper tages op til fornyet overvejelse, og forpligtelsen til jævnligt at foretage en vurdering af udpegelsen (artikel 4).Kapitel II innehåller bestämmelser om beteckning som grindvakt. Mer specifikt fastställs de villkor enligt vilka leverantörer av centrala plattformstjänster bör betecknas som grindvakter, antingen på grundval av de kvantitativa kriterierna (genom en motbevisbar presumtion) eller efter en bedömning från fall till fall i samband med en marknadsundersökning (artikel 3). Dessutom fastställs de villkor enligt vilka beteckning som grindvakt kan omprövas och en skyldighet att regelbundet se över en sådan beteckning (artikel 4).
Chapter III sets out the practices of gatekeepers that limit contestability and that are unfair. In particular, it lays down self-executing obligations (Article 5) and obligations that are susceptible to specification (Article 6) that the designated gatekeepers should comply with in respect of each of their core platform services listed in the relevant designation decision. In addition, it establishes a framework for a possible dialogue between the designated gatekeeper and the Commission in relation to measures that the gatekeeper implements or intends to implement in order to comply with the obligations set out in Article 6 (Article 7). It also lays down conditions under which the obligations for an individual core platform service may be suspended in exceptional circumstances (Article 8) or an exemption can be granted on grounds of public interest (Article 9). Additional provisions in this Chapter establish a mechanism for updating the list of obligations (Article 10); a clarification that the obligations laid down in the Regulation apply regardless of whether the relevant practice of the designated gatekeeper is of a contractual, commercial, technical or any other nature (Article 11); an obligation to notify any intended concentration within the meaning of the EU Merger Regulation (Article 12); and an obligation on the designated gatekeeper to submit any techniques for profiling of consumers that the gatekeeper applies to or across its core platform services to an independent audit (Article 13).I kapitel III fastsættes den praksis fra gatekeeperes side, som begrænser den frie markedsadgang, og som er urimelig. Der fastsættes navnlig forpligtelser til selvkontrol (artikel 5) og forpligtelser, der er modtagelige for specifikation (artikel 6), som de udpegede gatekeepere bør opfylde med hensyn til hver af deres centrale platformstjenester som anført i den relevante udpegelsesafgørelse. Derudover fastsættes rammerne for en eventuel dialog mellem den udpegede gatekeeper og Kommissionen i relation til de foranstaltninger, som gatekeeperen gennemfører eller agter at gennemføre for at opfylde forpligtelserne, jf. artikel 6 (artikel 7). Endvidere fastsættes de betingelser, hvorunder forpligtelserne for den enkelte centrale platformstjeneste kan suspenderes under særlige omstændigheder (artikel 8) eller der kan indrømmes dispensation af hensyn til samfundsinteresser (artikel 9). I de supplerende bestemmelser i dette kapitel fastsættes en mekanisme for ajourføring af listen over forpligtelser (artikel 10), en præcisering af, at forpligtelserne i forordningen finder anvendelse, uanset om den udpegede gatekeepers relevante praksis er af kontraktlig, kommerciel, teknisk eller anden karakter (artikel 11), en forpligtelse til at underrette om enhver agtet koncentration som omhandlet i EU's fusionsforordning (artikel 12) og en forpligtelse for den udpegede gatekeeper til at lade alle de teknikker til profilering af forbrugere, som gatekeeperen anvender på eller i forbindelse med sine centrale platformstjenester, underkaste en uafhængig revision (artikel 13).I kapitel III anges de grindvaktsmetoder som begränsar konkurrensmöjligheter och som är otillbörliga. I synnerhet fastställs direkt gällande skyldigheter (artikel 5) och skyldigheter som kan komma att behöva specificeras ytterligare (artikel 6) och som de leverantörer som betecknats som grindvakter bör uppfylla för var och en av deras centrala plattformstjänster som förtecknas i det relevanta beslutet om beteckning som grindvakt. Dessutom fastställs en ram för en eventuell dialog mellan den leverantör som betecknats som grindvakt och kommissionen när det gäller åtgärder som grindvakten vidtar eller avser att vidta för att fullgöra de skyldigheter som fastställs i artikel 6 (artikel 7). Där fastställs också på vilka villkor skyldigheterna för en enskild central plattformstjänst tillfälligt kan upphävas under exceptionella omständigheter (artikel 8) och på vilka villkor ett undantag kan beviljas av hänsyn till allmänintresset (artikel 9). Genom ytterligare bestämmelser i detta kapitel inrättas en mekanism för uppdatering av förteckningen över skyldigheter (artikel 10), ett förtydligande om att de skyldigheter som fastställs i förordningen gäller oberoende av om den metod som tillämpas av den leverantör som betecknats som grindvakt är av avtalsmässig, kommersiell, teknisk eller annan art (artikel 11), en skyldighet att anmäla alla planerade koncentrationer i den mening som avses i EU:s koncentrationsförordning (artikel 12), och en skyldighet för den leverantör som betecknats som grindvakt att för en oberoende revision lämna in alla metoder för konsumentprofilering som grindvakten använder för sina centrala plattformstjänster (artikel 13).
Chapter IV provides rules for carrying out market investigations, notably procedural requirements for the opening of a market investigation (Article 14) and rules for carrying out different types of market investigations: (i) designation of a gatekeeper (Article 15), (ii) investigation of systematic non-compliance (Article 16) and (iii) investigation of new core platform services and new practices (Article 17).Kapitel IV indeholder regler for gennemførelse af markedsundersøgelser, navnlig procedurekrav til iværksættelse af en markedsundersøgelse (artikel 14) og regler for gennemførelse af forskellige typer markedsundersøgelser: i) udpegelse af en gatekeeper (artikel 15), ii) undersøgelse af systematisk manglende overholdelse (artikel 16) og iii) undersøgelse af nye centrale platformstjenester og ny praksis (artikel 17).Kapitel IV innehåller regler för genomförandet av marknadsundersökningar, särskilt procedurkrav för inledande av en marknadsundersökning (artikel 14) och regler för utförandet av olika typer av marknadsundersökningar: i) beteckning som grindvakt (artikel 15), ii) undersökning av systematisk bristande efterlevnad (artikel 16) och iii) undersökning av nya centrala plattformstjänster och nya metoder (artikel 17).
Chapter V contains the provisions concerning the implementation and enforcement of this Regulation. It provides for procedural requirements for the opening of proceedings (Article 18). It then establishes rules in relation to different tools that can be used in the context of the market investigations or procedures under the Regulation. These include the ability of the Commission to request information (Article 19), conduct interviews and take statements (Article 20) and on-site inspections (Article 21), adopt interim measures (Article 22) and make voluntary measures binding on the gatekeepers (Article 23), as well as monitor their compliance with the Regulation (Article 24).Kapitel V indeholder bestemmelser vedrørende gennemførelsen og håndhævelsen af nærværende forordning. Det indeholder bestemmelser om procedurekrav vedrørende indledning af procedurer (artikel 18). Der fastsættes derefter regler i forhold til forskellige værktøjer, der kan anvendes i forbindelse med markedsundersøgelserne eller procedurerne i henhold til forordningen. Disse omfatter Kommissionens mulighed for at anmode om oplysninger (artikel 19), gennemføre samtaler og indhente udtalelser (artikel 20) og kontrolbesøg på stedet (artikel 21), vedtage foreløbige forholdsregler (artikel 22) og gøre frivillige foranstaltninger bindende for gatekeepere (artikel 23) samt overvåge, at de overholder forordningen (artikel 24).Kapitel V innehåller bestämmelser om genomförandet av denna förordning och om kontrollen av efterlevnad av förordningen. I kapitlet fastställs procedurkrav för inledandet av förfaranden (artikel 18). Därefter fastställs regler för olika verktyg som kan användas i samband med marknadsundersökningar eller marknadsförfaranden enligt förordningen. Bland dessa ingår kommissionens möjlighet att begära upplysningar (artikel 19), genomföra intervjuer och inhämta redogörelser (artikel 20) och inspektioner på plats (artikel 21), vidta interimistiska åtgärder (artikel 22) och göra frivilliga åtgärder bindande för grindvakterna (artikel 23) samt övervaka deras efterlevnad av förordningen (artikel 24).
In case of non-compliance, the Commission can issue non-compliance decisions (Article 25), as well as impose fines (Article 26) and periodic penalty payments (Article 27) for breaches of the Regulation by gatekeepers, as well as for the supply of incorrect, incomplete or misleading information in the context of the investigation. The Regulation sets also a limitation period for the imposition of penalties and for their enforcement (Articles 28 and 29).I tilfælde af manglende overholdelse kan Kommissionen træffe afgørelser om manglende overholdelse (artikel 25) og pålægge bøder (artikel 26) og tvangsbøder (artikel 27) for gatekeeperes overtrædelse af forordningen samt for at give urigtige, ufuldstændige eller forvanskede oplysninger i forbindelse med undersøgelsen. I forordningen fastsættes også en forældelsesfrist for pålæggelse af sanktioner og for deres tvangsfuldbyrdelse (artikel 28 og 29).Vid bristande efterlevnad kan kommissionen utfärda beslut om bristande efterlevnad (artikel 25) samt böter (artikel 26) och viten (artikel 27) för grindvakters överträdelser av förordningen samt för tillhandahållande av oriktig, ofullständig eller vilseledande information i samband med undersökningen. I förordningen fastställs också en preskriptionsfrist för åläggande av påföljder och för kontrollen av efterlevnaden av dessa påföljder (artiklarna 28 och 29).
Several provisions in this Chapter set the procedural guarantees before the Commission, in particular the right to be heard and of access to the file (Article 30) and the protection of professional secrecy (Article 31). It also provides for the consultation of the Digital Markets Advisory Committee set up by this Regulation before adopting identified individual decisions addressed to gatekeepers (Article 32). Finally, the Regulation provides for a possibility for three or more Member States to request the Commission to open a market investigation pursuant to Article 15 (Article 33).Ved flere bestemmelser i dette kapitel fastsættes de processuelle garantier ved Kommissionen, navnlig retten til at blive hørt og aktindsigt (artikel 30) samt beskyttelse af tavshedspligten (artikel 31). Det indeholder også bestemmelser om høring af Det Rådgivende Udvalg for Digitale Markeder, der indføres med denne forordning, inden vedtagelse af de identificerede individuelle afgørelser rettet mod gatekeepere (artikel 32). Endelig giver forordningen tre eller flere medlemsstater mulighed for at anmode Kommissionen om at indlede en markedsundersøgelse i henhold til artikel 15 (artikel 33).I flera bestämmelser i detta kapitel fastställs förfarandegarantierna inför kommissionen, särskilt rätten att höras och rätten till tillgång till handlingar i ärendet (artikel 30) och tystnadsplikt (artikel 31). Det föreskrivs också att samråd ska hållas med den rådgivande kommitté för digitala marknader som inrättas genom denna förordning före antagandet av identifierade enskilda beslut som riktar sig till grindvakter (artikel 32). Slutligen ger förordningen tre eller fler medlemsstater möjlighet att begära att kommissionen ska inleda en marknadsundersökning enligt artikel 15 (artikel 33).
Chapter VI contains further general provisions, such as an obligation to publish an identified set of individual decisions adopted under the Regulation (Article 34), a clarification that the Court of Justice of the European Union shall have unlimited jurisdiction in respect of fines and penalty payments (Article 35), and the possibility to adopt implementing (Article 36) and delegated (Article 37) acts.Kapitel VI indeholder yderligere almindelige bestemmelser, såsom en forpligtelse til at offentliggøre en bestemt række individuelle afgørelser, der er vedtaget i henhold til forordningen (artikel 34), en præcisering af, at Den Europæiske Unions Domstol har fuld prøvelsesret med hensyn til bøder og tvangsbøder (artikel 35), og muligheden for at vedtage gennemførelsesretsakter (artikel 36) og delegerede retsakter (artikel 37).Kapitel VI innehåller ytterligare allmänna bestämmelser, såsom en skyldighet att offentliggöra en identifierad uppsättning enskilda beslut som antagits enligt förordningen (artikel 34), ett förtydligande om att Europeiska unionens domstol ska ha obegränsad behörighet i fråga om böter och viten (artikel 35) och möjligheten att anta genomförandeakter (artikel 36) och delegerade akter (artikel 37).
Finally, the remaining provisions in this Chapter are the review clause (Article 38) and the specification of the entry into force and dates of application of the Regulation (Article 39).Endelig vedrører de resterende bestemmelser i dette kapitel evalueringsbestemmelsen (artikel 38) og den nærmere angivelse af forordningens ikrafttræden og datoer for anvendelse af forordningen (artikel 39).De återstående bestämmelserna i detta kapitel är översynsklausulen (artikel 38) och specificeringen av förordningens ikraftträdande- och tillämpningsdatum (artikel 39).
2020/0374 (COD)2020/0374 (COD)2020/0374 (COD)
Proposal for aForslag tilFörslag till
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILEUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNINGEUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act)om åbne og retfærdige markeder i den digitale sektor (retsakt om digitale markeder)om öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader)
(Text with EEA relevance)(EØS-relevant tekst)(Text av betydelse för EES)
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 114 thereof,under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,
Having regard to the proposal from the European Commission,under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee 23 ,under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 23 ,med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande 23 ,
Having regard to the opinion of the Committee of the Regions 24 ,under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 24 ,med beaktande av Regionkommitténs yttrande 24 ,
Having regard to the opinion of the European Data Protection Supervisor 25 ,under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 25 ,med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens yttrande 25 ,
Acting in accordance with the ordinary legislative procedure,efter den almindelige lovgivningsprocedure, ogi enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och
Whereas:ud fra følgende betragtninger:av följande skäl:
(1)Digital services in general and online platforms in particular play an increasingly important role in the economy, in particular in the internal market, by providing new business opportunities in the Union and facilitating cross-border trading.(1)Digitale tjenester generelt og navnlig onlineplatforme spiller en stadig vigtigere rolle i økonomien, navnlig i det indre marked, ved at åbne for nye muligheder for erhvervslivet i Unionen og lette den grænseoverskridende handel.(1)De digitala tjänsterna, i synnerhet de digitala plattformarna, spelar en allt viktigare roll i ekonomin, särskilt på den inre marknaden, genom att de erbjuder nya affärsmöjligheter i EU och underlättar handeln över gränserna.
(2)Core platform services, at the same time, feature a number of characteristics that can be exploited by their providers. These characteristics of core platform services include among others extreme scale economies, which often result from nearly zero marginal costs to add business users or end users. Other characteristics of core platform services are very strong network effects, an ability to connect many business users with many end users through the multi-sidedness of these services, a significant degree of dependence of both business users and end users, lock-in effects, a lack of multi-homing for the same purpose by end users, vertical integration, and data driven-advantages. All these characteristics combined with unfair conduct by providers of these services can have the effect of substantially undermining the contestability of the core platform services, as well as impacting the fairness of the commercial relationship between providers of such services and their business users and end users, leading to rapid and potentially far-reaching decreases in business users’ and end users’ choice in practice, and therefore can confer to the provider of those services the position of a so-called gatekeeper.(2)Samtidig har centrale platformstjenester en række kendetegn, som deres udbydere kan udnytte. De centrale platformstjenesters kendetegn omfatter bl.a. ekstreme stordriftsfordele, ofte som følge af marginale omkostninger på nær nul for erhvervsbrugere eller slutbrugere. Andre kendetegn ved centrale platformstjenester er meget stærke netværksvirkninger, evnen til at forbinde mange erhvervsbrugere med mange slutbrugere takket være disse tjenesters flersidethed, en betydelig afhængighed for både erhvervsbrugere og slutbrugere, fastlåsningsvirkninger, mangel på multihoming til samme formål for slutbrugere, vertikal integration og datadrevne fordele. Alle disse kendetegn kombineret med udøvelse af urimelig adfærd hos leverandører af disse tjenester kan have den effekt, at den frie markedsadgang for de centrale platformstjenester vil blive betydeligt svækket og indvirke på retfærdigheden i forretningsforholdet mellem udbydere af sådanne tjenester og deres erhvervsbrugere og slutbrugere, hvilket medfører hurtige og potentielt vidtrækkende fald i erhvervsbrugeres og slutbrugeres valg i praksis, og kan derfor tillægge udbyderen af disse tjenester stillingen som såkaldt gatekeeper.2.Samtidigt har de centrala plattformstjänsterna vissa egenskaper som kan utnyttjas av leverantörerna. En av egenskaperna är extrema stordriftsfördelar, som ofta beror på att marginalkostnaderna för att lägga till nya företagsanvändare eller slutanvändare är så gott som obefintliga. Andra egenskaper är mycket starka nätverkseffekter, en förmåga att koppla samman många företagsanvändare med många slutanvändare tack vare de centrala plattformstjänsternas mångsidiga karaktär, företagsanvändarnas och slutanvändarnas starka beroende, inlåsningseffekter, avsaknad av multihoming för samma ändamål för slutanvändarna, vertikal integration och datadrivna fördelar. Alla dessa egenskaper i kombination med ett otillbörligt beteende av tjänsteleverantörerna kan allvarligt undergräva öppenheten hos de centrala plattformstjänsterna och leda till en mindre rättvis affärsförbindelse mellan tjänsteleverantörerna och deras företagsanvändare och slutanvändare, vilket skulle leda till en snabb och potentiellt omfattande minskning av företagsanvändarnas och slutanvändarnas urval, och därmed ge tjänsteleverantörerna ställning som ”grindvakter”.
(3)A small number of large providers of core platform services have emerged with considerable economic power. Typically, they feature an ability to connect many business users with many end users through their services which, in turn, allows them to leverage their advantages, such as their access to large amounts of data, from one area of their activity to new ones. Some of these providers exercise control over whole platform ecosystems in the digital economy and are structurally extremely difficult to challenge or contest by existing or new market operators, irrespective of how innovative and efficient these may be. Contestability is particularly reduced due to the existence of very high barriers to entry or exit, including high investment costs, which cannot, or not easily, be recuperated in case of exit, and absence of (or reduced access to) some key inputs in the digital economy, such as data. As a result, the likelihood increases that the underlying markets do not function well – or will soon fail to function well.(3)Der er kommet et mindre antal store udbydere af centrale platformstjenester, som har betydelig økonomisk magt. De er typisk kendetegnet ved, at de kan forbinde mange erhvervsbrugere med mange slutbrugere via deres tjenester, hvilket igen giver mulighed for at udnytte særlige fordele, såsom adgang til store mængder data, fra ét aktivitetsområde til nye områder. Nogle af disse udbydere har kontrol over hele platformsøkosystemer i den digitale økonomi og er strukturelt utrolig vanskelige at udfordre eller konkurrere med for eksisterende eller nye markedsoperatører, uanset hvor innovative og effektive de måtte være. Den frie markedsadgang bliver især mindre på grund af tilstedeværelsen af meget høje adgangs- eller exitbarrierer, herunder høje investeringsomkostninger, som ikke kan, eller ikke så let kan, genvindes i tilfælde af exit, og fraværet af (eller begrænset adgang til) nogle vigtige input i den digitale økonomi, såsom data. Således øges sandsynligheden for, at de underliggende markeder ikke fungerer ordentligt — eller snart ikke længere vil fungere ordentligt.3.Ett litet antal stora leverantörer av centrala plattformstjänster med betydande ekonomisk styrka har vuxit fram. En typisk egenskap är förmågan att koppla samman många företagsanvändare med många slutanvändare via plattformstjänsterna, vilket i sin tur gör det möjligt att utnyttja fördelarna, till exempel tillgången till stora datamängder, från ett verksamhetsområde i ett annat verksamhetsområde. Vissa av dessa leverantörer har kontroll över hela ekosystem av plattformar i den digitala ekonomin och är strukturellt mycket svåra att utmana eller konkurrera med för befintliga eller nya marknadsaktörer, oavsett hur innovativa och effektiva de är. Möjligheten att konkurrera är särskilt begränsad på grund av de mycket höga inträdes- och utträdeshindren, till exempel de höga investeringskostnaderna, som inte kan eller inte så lätt kan återfås vid ett eventuellt utträde, och avsaknaden av (eller den begränsade tillgången till) viktiga insatsvaror i den digitala ekonomin, såsom data. Till följd av detta ökar sannolikheten för att de underliggande marknaderna inte fungerar väl, eller snart inte kommer att göra det.
(4)The combination of those features of gatekeepers is likely to lead in many cases to serious imbalances in bargaining power and, consequently, to unfair practices and conditions for business users as well as end users of core platform services provided by gatekeepers, to the detriment of prices, quality, choice and innovation therein.(4)Kombinationen af disse kendetegn ved gatekeepere kan i mange tilfælde forventes at føre til alvorlige situationer med ulige forhandlingspositioner og dermed urimelig praksis og betingelser for erhvervsbrugere samt slutbrugere af centrale platformstjenester, som leveres af gatekeepere, til skade for priserne, kvaliteten, valgmulighederne og innovation.4.De här egenskaperna sammantagna kommer sannolikt i många fall leda till allvarliga obalanser i förhandlingsstyrkan och följaktligen till otillbörliga metoder och orättvisa villkor för företagsanvändarna och slutanvändarna av de centrala plattformstjänster som tillhandahålls av grindvakterna, vilket kommer att få negativ inverkan på priserna, kvaliteten, urvalet och innoverandet.
(5)It follows that the market processes are often incapable of ensuring fair economic outcomes with regard to core platform services. Whereas Articles 101 and 102 TFEU remain applicable to the conduct of gatekeepers, their scope is limited to certain instances of market power (e.g. dominance on specific markets) and of anti-competitive behaviour, while enforcement occurs ex post and requires an extensive investigation of often very complex facts on a case by case basis. Moreover, existing Union law does not address, or does not address effectively, the identified challenges to the well-functioning of the internal market posed by the conduct of gatekeepers, which are not necessarily dominant in competition-law terms.(5)Det følger heraf, at markedsprocesserne ofte er ude af stand til at sikre hæderlige økonomiske resultater med hensyn til centrale platformstjenester. Artikel 101 og 102 i TEUF finder fortsat anvendelse på gatekeeperes adfærd, men deres anvendelsesområde er begrænset til særlige tilfælde af markedsstyrke (f.eks. dominerende stilling på specifikke markeder) og af konkurrencebegrænsende markedsadfærd, samtidig med at der forekommer efterfølgende håndhævelse, og der kræves en omfattende undersøgelse af ofte meget komplekse forhold fra sag til sag. Derudover håndterer den eksisterende EU-lovgivning ikke, eller ikke effektivt, de konstaterede udfordringer for et velfungerende indre marked som følge af adfærd hos gatekeepere, der ikke nødvendigvis har en dominerende stilling i konkurrencerettens forstand.5.Som en följd av detta kan marknadsprocesserna ofta inte säkerställa rättvisa ekonomiska resultat inom de centrala plattformstjänsterna. Även om artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget är tillämpliga på grindvakternas beteende är tillämpningsområdet begränsat till vissa fall av marknadsstyrka (till exempel dominerande ställning på specifika marknader) och vissa fall av konkurrensbegränsande beteende, och tillsynen sker i efterhand och kräver en omfattande utredning från fall till fall av ofta mycket komplicerade faktiska omständigheter. I den nuvarande unionslagstiftningen behandlas dessutom inte, eller inte på ett effektivt sätt, de utmaningar för en väl fungerande inre marknad som identifierats i beteendet hos grindvakterna, som inte nödvändigtvis har en dominerande ställning i konkurrensrättslig mening.
(6)Gatekeepers have a significant impact on the internal market, providing gateways for a large number of business users, to reach end users, everywhere in the Union and on different markets. The adverse impact of unfair practices on the internal market and particularly weak contestability of core platform services, including their negative societal and economic implications, have led national legislators and sectoral regulators to act. A number of national regulatory solutions have already been adopted or proposed to address unfair practices and the contestability of digital services or at least with regard to some of them. This has created a risk of divergent regulatory solutions and thereby fragmentation of the internal market, thus raising the risk of increased compliance costs due to different sets of national regulatory requirements.(6)Gatekeepere har en betydelig indvirkning på det indre marked, idet de leverer gateways til et stort antal erhvervsbrugere, for at nå ud til slutbrugere, overalt i Unionen og på forskellige markeder. De skadelige virkninger af urimelig praksis på det indre marked og navnlig svækkelse af den frie markedsadgang for centrale platformstjenester, herunder deres negative samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser, har fået nationale lovgivere og regulerende myndigheder i sektoren til at reagere. Der er allerede vedtaget eller stillet forslag om en række nationale regulerende løsninger til at gribe ind over for urimelig praksis og sikre den frie markedsadgang til digitale tjenester eller i det mindste nogle af disse. Dette har medført en risiko for forskelligartede lovgivningsmæssige løsninger og dermed fragmentering af det indre marked, hvilket har øget risikoen for stigende efterlevelsesomkostninger på grund af forskellige nationale lovkrav.6.Grindvakterna har en betydande inverkan på den inre marknaden därigenom att de erbjuder ett stort antal företagsanvändare nätportar för att nå slutanvändarna i hela unionen och på olika marknader. Den negativa inverkan av de otillbörliga metoderna på den inre marknaden och den bristande öppenheten hos de centrala plattformstjänsterna, inbegripet deras negativa samhälleliga och ekonomiska konsekvenser, har föranlett de nationella lagstiftarna och de sektorsspecifika tillsynsmyndigheterna att vidta åtgärder. Ett antal nationella lagstiftningslösningar för att helt eller delvis ta itu med de otillbörliga metoderna och öppenheten hos de digitala tjänsterna har redan föreslagits eller antagits. Detta har skapat en risk för divergerande lagstiftningslösningar med resulterande fragmentering av den inre marknaden, och därmed en större risk för ökade fullgörandekostnader på grund av flera uppsättningar nationella rättsliga krav.
(7)Therefore, business users and end-users of core platform services provided by gatekeepers should be afforded appropriate regulatory safeguards throughout the Union against the unfair behaviour of gatekeepers in order to facilitate cross-border business within the Union and thereby improve the proper functioning of the internal market and to address existing or likely emerging fragmentation in the specific areas covered by this Regulation. Moreover, while gatekeepers tend to adopt global or at least pan-European business models and algorithmic structures, they can adopt, and in some cases have adopted, different business conditions and practices in different Member States, which is liable to create disparities between the competitive conditions for the users of core platform services provided by gatekeepers, to the detriment of integration within the internal market.(7)Derfor bør erhvervsbrugere og slutbrugere af centrale platformstjenester, der leveres af gatekeepere, gives passende beskyttelse i hele Unionen mod gatekeeperes urimelige adfærd for at lette forretningsaktiviteter på tværs af grænserne i Unionen og derved gøre det indre marked mere velfungerende og afhjælpe en mulig ny fragmentering på de specifikke områder, der er omfattet af denne forordning. Selv om gatekeepere ofte anvender internationale eller i det mindste paneuropæiske forretningsmodeller og algoritmestrukturer, kan de indføre, og har i nogle tilfælde indført, forskellige forretningsbetingelser og praksis i forskellige medlemsstater, som sandsynligvis vil skabe skævheder i forhold til konkurrenceforholdene for brugerne af centrale platformstjenester udbudt af gatekeepere, til skade for integration i det indre marked.7.Företagsanvändarna och slutanvändarna av grindvakternas centrala plattformstjänster bör därför garanteras lämpliga unionsomfattande regleringsmässiga skyddsåtgärder mot otillbörligt beteende av grindvakter för att underlätta gränsöverskridande affärsverksamhet inom unionen och därigenom skapa en bättre fungerande inre marknad och för att åtgärda befintlig eller sannolik ökande fragmentering på de specifika områden som omfattas av denna förordning. Grindvakterna tenderar att anta globala eller åtminstone alleuropeiska affärsmodeller och algoritmiska strukturer, men de kan tillämpa och har i vissa tillämpat olika affärsvillkor och affärspraxis i olika medlemsstater, vilket riskerar att skapa skillnader i konkurrensvillkoren för användarna av grindvakternas centrala plattformstjänster, till nackdel för integrationen inom den inre marknaden.
(8)By approximating diverging national laws, obstacles to the freedom to provide and receive services, including retail services, within the internal market should be eliminated. A targeted set of harmonised mandatory rules should therefore be established at Union level to ensure contestable and fair digital markets featuring the presence of gatekeepers within the internal market.(8)Ved at tilnærme forskellige nationale lovgivninger bør hindringer for den frie adgang til at udbyde og modtage tjenester, herunder detailtjenester, i det indre marked blive fjernet. Der bør fastlægges et målrettet sæt harmoniserede ufravigelige regler på EU-plan for at sikre åbne og retfærdige digitale markeder, hvor der findes gatekeepere, i det indre marked.8.Genom en tillnärmning av de olika nationella lagarna skulle hindren för friheten att tillhandahålla och motta tjänster, inbegripet tjänster till privatpersoner och mindre företag, undanröjas på den inre marknaden. En riktad uppsättning harmoniserade bindande regler bör därför fastställas på unionsnivå för att säkerställa öppna och rättvisa digitala marknader med närvaro av grindvakter inom den inre marknaden.
(9)A fragmentation of the internal market can only be effectively averted if Member States are prevented from applying national rules which are specific to the types of undertakings and services covered by this Regulation. At the same time, since this Regulation aims at complementing the enforcement of competition law, it should be specified that this Regulation is without prejudice to Articles 101 and 102 TFEU, to the corresponding national competition rules and to other national competition rules regarding unilateral behaviour that are based on an individualised assessment of market positions and behaviour, including its likely effects and the precise scope of the prohibited behaviour, and which provide for the possibility of undertakings to make efficiency and objective justification arguments for the behaviour in question. However, the application of the latter rules should not affect the obligations imposed on gatekeepers under this Regulation and their uniform and effective application in the internal market.(9)En fragmentering af det indre marked kan kun afværges effektivt, hvis medlemsstaterne er forhindret i at anvende særlige nationale regler, der gælder for de virksomhedsformer og tjenester, som er omfattet af denne forordning. Samtidig, eftersom denne forordning har til formål at understøtte håndhævelsen af konkurrencereglerne, bør det præciseres, at denne forordning ikke berører artikel 101 og 102 i TEUF, de tilsvarende nationale konkurrenceregler og andre nationale konkurrenceregler for ensidig adfærd, som bygger på en individuel vurdering af markedsstilling og -adfærd, herunder de sandsynlige konsekvenser heraf og det præcise omfang af den forbudte adfærd, og som giver virksomheder mulighed for at fremkomme med effektive og objektive begrundelser og argumenter for den pågældende adfærd. Anvendelsen af sidstnævnte regler bør ikke påvirke de forpligtelser, gatekeepere pålægges i henhold til denne forordning, og den ensartede og effektive anvendelse af disse i det indre marked.9.En fragmentering av den inre marknaden kan endast effektivt undvikas, om medlemsstaterna hindras från att tillämpa särskilda nationella regler för de typer av företag och tjänster som omfattas av den här förordningen. Eftersom denna förordning syftar till att komplettera kontrollen av efterlevnaden av konkurrensrätten, bör det samtidigt anges att denna förordning inte påverkar tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget, motsvarande nationella konkurrensregler och andra nationella konkurrensregler om ensidigt agerande som grundar sig på en individuell bedömning av marknadspositioner och marknadsbeteende, inbegripet dess sannolika effekter och det förbjudna beteendets exakta omfattning, och som ger företagen möjlighet att framföra argument rörande effektivitet och sakliga skäl för beteendet i fråga. Tillämpningen av de sistnämnda reglerna bör dock inte påverka grindvakternas skyldigheter enligt denna förordning och en enhetlig och effektiv tillämpning av dem på den inre marknaden.
(10)Articles 101 and 102 TFEU and the corresponding national competition rules concerning anticompetitive multilateral and unilateral conduct as well as merger control have as their objective the protection of undistorted competition on the market. This Regulation pursues an objective that is complementary to, but different from that of protecting undistorted competition on any given market, as defined in competition-law terms, which is to ensure that markets where gatekeepers are present are and remain contestable and fair, independently from the actual, likely or presumed effects of the conduct of a given gatekeeper covered by this Regulation on competition on a given market. This Regulation therefore aims at protecting a different legal interest from those rules and should be without prejudice to their application.(10)Artikel 101 og 102 i TEUF og de tilsvarende nationale konkurrenceregler vedrørende konkurrenceforvridende flersidig og ensidig adfærd og fusionskontrol har til formål at sikre ufordrejet konkurrence på markedet. Målet med denne forordning, som er et supplement til men forskelligt fra målet om at sikre ufordrejet konkurrence på et bestemt marked, som defineret i konkurrenceretlig forstand,er at sikre, at markeder, hvor der findes gatekeepere, er og forbliver åbne og rimelige, uafhængigt af de faktiske, sandsynlige eller formodede virkninger af adfæren hos en bestemt gatekeeper, som er omfattet af denne forordning, på konkurrencen på et bestemt marked. Denne forordning har derfor til formål at beskytte en anden retlig interesse mod disse regler og bør ikke berøre deres anvendelse.10.Artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget och motsvarande nationella konkurrensregler om konkurrensbegränsande multilateralt och ensidigt beteende och koncentrationskontroll syftar till att skydda konkurrensen på marknaden mot snedvridning. Syftet med denna förordning kompletterar, men skiljer sig från, syftet att skydda konkurrensen mot snedvridning på marknaden såsom den definieras i konkurrensrättslig mening, nämligen att säkerställa att de marknader där det finns grindvakter är och förblir öppna och rättvisa, oberoende av de faktiska, sannolika eller förmodade effekterna på konkurrensen på en viss marknad till följd av beteendet hos en viss grindvakt som omfattas av denna förordning. Syftet med denna förordning är därför att skydda ett annat rättsligt intresse än de reglerna och bör inte påverka tillämpningen av dem.
(11)This Regulation should also complement, without prejudice to their application, the rules resulting from other acts of Union law regulating certain aspects of the provision of services covered by this Regulation, in particular Regulation (EU) 2019/1150 of the European Parliament and of the Council 26 , Regulation (EU) xx/xx/EU [DSA] of the European Parliament and of the Council 27 , Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council 28 , Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council 29 , Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council 30 , and Directive (EU) 2010/13 of the European Parliament and of the Council 31 , as well as national rules aimed at enforcing or, as the case may be, implementing that Union legislation.(11)Denne forordning bør også supplere reglerne, uden at det berører deres anvendelse, som følger af andre EU-retlige retsakter om visse aspekter af udbuddet af tjenester, som er omfattet af denne forordning, særlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1150 26 , Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) xx/xx/EU [DSA] 27 , Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 28 , Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/790 29 , Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 30 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2010/13 31 , samt nationale bestemmelser, der sigter mod at håndhæve eller, alt efter omstændighederne, gennemføre den EU-lovgivning.11.Denna förordning bör också komplettera, utan att påverka tillämpningen av, de bestämmelser som följer av andra unionsrättsakter som reglerar vissa aspekter av tillhandahållande av tjänster som omfattas av denna förordning, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1150 26 , Europaparlamentets och rådets förordning (EU) xx/xx/EU [rättsakt om digitala tjänster] 27 , Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679 28 , Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 29 , Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 30 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU 31 samt nationella bestämmelser som syftar till att genomdriva eller, i förekommande fall, genomföra den unionslagstiftningen.
(12)Weak contestability and unfair practices in the digital sector are more frequent and pronounced for certain digital services than for others. This is the case in particular for widespread and commonly used digital services that mostly directly intermediate between business users and end users and where features such as extreme scale economies, very strong network effects, an ability to connect many business users with many end users through the multi-sidedness of these services, lock-in effects, a lack of multi-homing or vertical integration are the most prevalent. Often, there is only one or very few large providers of those digital services. These providers of core platform services have emerged most frequently as gatekeepers for business users and end users with far-reaching impacts, gaining the ability to easily set commercial conditions and terms in a unilateral and detrimental manner for their business users and end users. Accordingly, it is necessary to focus only on those digital services that are most broadly used by business users and end users and where, based on current market conditions, concerns about weak contestability and unfair practices by gatekeepers are more apparent and pressing from an internal market perspective.(12)Svækkelse af den frie markedsadgang og urimelig praksis i den digitale sektor ses hyppigere og er mere udtalt inden for visse digitale tjenester end andre. Dette gælder navnlig for udbredte og almindeligt anvendte digitale tjenester, der hovedsagelig fungerer som direkte mellemled mellem erhvervsbrugere og slutbrugere, og hvor egenskaber såsom ekstreme stordriftsfordele, meget stærke netværksvirkninger, evnen til at forbinde mange erhvervsbrugere med mange slutbrugere takket være disse tjenesters flersidethed, fastlåsningsvirkninger, mangel på multihoming eller vertikal integration er nogle af de mest hyppige. Ofte er der kun én eller meget få store udbydere af disse digitale tjenester. Disse udbydere af centrale platformstjenester er hyppigst dukket op som gatekeepere for erhvervsbrugere og slutbrugere med vidtrækkende virkninger, og er blevet dygtige til nemt at fastsætte de kommercielle betingelser og vilkår på en ensidig og skadelig måde for deres erhvervsbrugere og slutbrugere. Det er således nødvendigt kun at fokusere på de digitale tjenester, der er mest udbredte blandt erhvervsbrugere og slutbrugere, og hvor der på baggrund af de nuværende omstændigheder er en mere udtalt og presserende bekymring for en svækkelse af den frie markedsadgang og urimelig praksis blandt gatekeepere ud fra et indre marked-perspektiv.12.Bristande öppenhet och orättvisa metoder inom den digitala sektorn är vanligare och mer uttalade för vissa digitala tjänster än för andra. Detta gäller särskilt utbredda och allmänt använda digitala tjänster som oftast utgör direkt mellanliggande led mellan företagsanvändare och slutanvändare och där funktioner som extrema stordriftsfördelar, mycket starka nätverkseffekter, förmåga att koppla samman många företagsanvändare med många slutanvändare genom dessa tjänsters flersidighet, inlåsningseffekter, avsaknad av multihoming eller vertikal integration är vanligast. Ofta finns det bara en enda eller ett litet fåtal leverantörer av de digitala tjänsterna. Dessa leverantörer av centrala plattformstjänster har oftast blivit grindvakter för företagsanvändare och slutanvändare, vilket haft långtgående effekter, eftersom det gjort det möjligt att enkelt fastställa de affärsmässiga villkoren på ett ensidigt och för företagsanvändarna och slutanvändarna skadligt sätt. Därför är det nödvändigt att endast fokusera på de digitala tjänster som används mest av företagsanvändare och slutanvändare och där, på grundval av rådande marknadsvillkor, problemen med bristande öppenhet och orättvisa metoder från grindvakternas sida är mer uppenbara och akuta ur ett inremarknadsperspektiv.
(13)In particular, online intermediation services, online search engines, operating systems, online social networking, video sharing platform services, number-independent interpersonal communication services, cloud computing services and online advertising services all have the capacity to affect a large number of end users and businesses alike, which entails a risk of unfair business practices. They therefore should be included in the definition of core platform services and fall into the scope of this Regulation. Online intermediation services may also be active in the field of financial services, and they may intermediate or be used to provide such services as listed non-exhaustively in Annex II to Directive (EU) 2015/1535 of the European Parliament and of the Council 32 . In certain circumstances, the notion of end users should encompass users that are traditionally considered business users, but in a given situation do not use the core platform services to provide goods or services to other end users, such as for example businesses relying on cloud computing services for their own purposes.(13)Navnlig onlineformidlingstjenester, onlinesøgemaskiner, operativsystemer, sociale netværkstjenester udbudt online, videodelingsplatformstjenester, nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, cloud computing-tjenester og onlinereklame formår alle at påvirke et stort antal både slutbrugere og virksomheder, hvilket indebærer en risiko for urimelig handelspraksis. De bør derfor medtages i definitionen af centrale platformstjenester og være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde. Onlineformidlingstjenester kan også være aktive inden for finansielle tjenesteydelser, og de kan fungere som mellemled eller anvendes til at udbyde sådanne tjenesteydelser, som ikke udtømmende opregnet i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 32 . Under visse omstændigheder bør begrebet slutbrugere omfatte brugere, der traditionelt betragtes som erhvervsbrugere, men som i en bestemt situation ikke anvender de centrale platformstjenester til at udbyde varer eller tjenester til andre slutbrugere, som f.eks. virksomheder, der anvender cloud computing-tjenester til eget brug.13.I synnerhet har onlinebaserade förmedlingstjänster, sökmotorer, operativsystem, sociala nätverk, videodelningsplattformar, nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster, molnbaserade datortjänster och webbannonseringstjänster kapacitet att påverka ett stort antal slutanvändare och företag, vilket innebär en risk för otillbörliga affärsmetoder. De bör därför ingå i definitionen av centrala plattformstjänster och omfattas av denna förordning. Onlinebaserade förmedlingstjänster kan också vara verksamma på området finansiella tjänster, och kan förmedla eller användas för att tillhandahålla sådana tjänster som förtecknas på ett icke uttömmande sätt i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 32 . Under vissa omständigheter bör begreppet slutanvändare omfatta användare som traditionellt betraktas som företagsanvändare, men som i en viss situation inte använder de centrala plattformstjänsterna för att tillhandahålla varor eller tjänster till andra slutanvändare, till exempel företag som är beroende av molnbaserade datortjänster för egna ändamål.
(14)A number of other ancillary services, such as identification or payment services and technical services which support the provision of payment services, may be provided by gatekeepers together with their core platform services. As gatekeepers frequently provide the portfolio of their services as part of an integrated ecosystem to which third-party providers of such ancillary services do not have access, at least not subject to equal conditions, and can link the access to the core platform service to take-up of one or more ancillary services, the gatekeepers are likely to have an increased ability and incentive to leverage their gatekeeper power from their core platform services to these ancillary services, to the detriment of choice and contestability of these services.(14)En række andre tilknyttede tjenester, såsom identifikations- eller betalingstjenester og tekniske tjenester, der understøtter udbuddet af betalingstjenester, kan udbydes af gatekeepere sammen med deres centrale platformstjenester. Eftersom gatekeepere hyppigt udbyder porteføljen af deres tjenester som led i et integreret økosystem, som tredjepartsudbydere af tilknyttede tjenester ikke har adgang til, i det mindste ikke på lige konkurrencevilkår, og kan forbinde adgangen til den centrale platformstjeneste for at anvende en eller flere tilknyttede tjenester, vil gatekeeperne i højere grad være i stand til og have incitament til at udnytte deres stilling som gatekeeper fra deres centrale platformstjenester til disse accessoriske tjenester, til skade for valgfriheden og den frie markedsadgang til disse tjenester.14.Grindvakterna får tillsammans med sina centrala plattformstjänster tillhandahålla ett antal andra stödtjänster, såsom identifikations- eller betaltjänster och tekniska tjänster som stöder tillhandahållandet av betaltjänster. Eftersom grindvakter ofta tillhandahåller sin portfölj av tjänster som en del av ett integrerat ekosystem som tredjepartsleverantörer av sådana stödtjänster inte har tillgång till, åtminstone inte på lika villkor, och kan koppla tillträdet till den centrala plattformstjänsten till utnyttjandet av en eller flera stödtjänster, är det sannolikt att grindvakternas förmåga och incitament att utnyttja sin makt som grindvakt i de centrala plattformstjänsterna också i dessa stödtjänster kommer att öka, till nackdel för urvalet och öppenheten när det gäller de här tjänsterna.
(15)The fact that a digital service qualifies as a core platform service in light of its widespread and common use and its importance for connecting business users and end users does not as such give rise to sufficiently serious concerns of contestability and unfair practices. It is only when a core platform service constitutes an important gateway and is operated by a provider with a significant impact in the internal market and an entrenched and durable position, or by a provider that will foreseeably have such a position in the near future, that such concerns arise. Accordingly, the targeted set of harmonised rules laid down in this Regulation should apply only to undertakings designated on the basis of these three objective criteria, and they should only apply to those of their core platform services that individually constitute an important gateway for business users to reach end users.(15)Det forhold at en digital tjeneste betragtes som en central platformstjeneste på grund af dens udbredte og almindelige anvendelse samt dens særlige betydning for at kunne forbinde erhvervsbrugere og slutbrugere giver som sådan ikke anledning til tilstrækkelig alvorlig bekymring for den frie markedsadgang og urimelig praksis. Det er kun, når en central platformstjeneste udgør en vigtig gateway og drives af en udbyder med en betydelig indvirkning på det indre marked og en fast og varig stilling, eller af en udbyder, der forventes af have en sådan stilling i nærmeste fremtid, at sådanne betænkeligheder opstår. Følgelig bør det harmoniserede sæt af målrettede regler i denne forordning kun finde anvendelse på virksomheder, der er udpeget på baggrund af disse tre objektive kriterier, og de bør kun finde anvendelse på de af deres centrale platformstjenester, som hver især udgør en vigtig gateway for erhvervsbrugere til at nå ud til slutbrugere.15.Det faktum att en digital tjänst klassificeras som en central plattformstjänst mot bakgrund av att den är utbredd och allmänt använd och av dess betydelse för att koppla samman företagsanvändare och slutanvändare ger inte i sig upphov till tillräckligt allvarliga problem med öppenhet och orättvisa metoder. Det är endast när en central plattformstjänst utgör en viktig nätportar och drivs av en leverantör med betydande inverkan på den inre marknaden och en fast förankrad och varaktig ställning, eller av en leverantör som förutses ha en sådan ställning inom en snar framtid, som sådana problem uppstår. Följaktligen bör den riktade uppsättning harmoniserade regler som fastställs i denna förordning endast tillämpas på företag som betecknas på grundval av dessa tre objektiva kriterier, och de bör endast tillämpas på de av deras centrala plattformstjänster som enskilt utgör en viktig nätport för företagsanvändarna för att nå slutanvändarna.
(16)In order to ensure the effective application of this Regulation to providers of core platform services which are most likely to satisfy these objective requirements, and where unfair conduct weakening contestability is most prevalent and impactful, the Commission should be able to directly designate as gatekeepers those providers of core platform services which meet certain quantitative thresholds. Such undertakings should in any event be subject to a fast designation process which should start upon the entry into force of this Regulation.(16)For at sikre effektiv anvendelse af denne forordning på udbydere af centrale platformstjenester, der med størst sandsynlighed vil opfylde disse objektive krav, og hvor urimelig adfærd, der svækker den frie markedsadgang, er mest hyppig og har størst indvirkning, bør Kommissionen direkte kunne udpege de udbydere af centrale platformstjenester som gatekeepere, som opfylder bestemte kvantitative tærskler. Disse virksomheder bør under alle omstændigheder underkastes en hurtig udpegelsesprocedure, der bør starte ved denne forordnings ikrafttræden.16.För att säkerställa en effektiv tillämpning av den här förordningen på de leverantörer av centrala plattformstjänster som har största sannolikhet att uppfylla dessa objektiva krav, och där otillbörligt beteende som minskar öppenheten är vanligast och får störst inverkan, bör kommissionen ha möjlighet att direkt beteckna som grindvakter de leverantörer av centrala plattformstjänster som uppfyller vissa kvantitativa tröskelvärden. Sådana företag bör under alla omständigheter omfattas av ett snabbt förfarande för betecknande som bör inledas när denna förordning träder i kraft.
(17)A very significant turnover in the Union and the provision of a core platform service in at least three Member States constitute compelling indications that the provider of a core platform service has a significant impact on the internal market. This is equally true where a provider of a core platform service in at least three Member States has a very significant market capitalisation or equivalent fair market value. Therefore, a provider of a core platform service should be presumed to have a significant impact on the internal market where it provides a core platform service in at least three Member States and where either its group turnover realised in the EEA is equal to or exceeds a specific, high threshold or the market capitalisation of the group is equal to or exceeds a certain high absolute value. For providers of core platform services that belong to undertakings that are not publicly listed, the equivalent fair market value above a certain high absolute value should be referred to. The Commission should use its power to adopt delegated acts to develop an objective methodology to calculate that value. A high EEA group turnover in conjunction with the threshold of users in the Union of core platform services reflects a relatively strong ability to monetise these users. A high market capitalisation relative to the same threshold number of users in the Union reflects a relatively significant potential to monetise these users in the near future. This monetisation potential in turn reflects in principle the gateway position of the undertakings concerned. Both indicators are in addition reflective of their financial capacity, including their ability to leverage their access to financial markets to reinforce their position. This may for example happen where this superior access is used to acquire other undertakings, which ability has in turn been shown to have potential negative effects on innovation. Market capitalisation can also be reflective of the expected future position and effect on the internal market of the providers concerned, notwithstanding a potentially relatively low current turnover. The market capitalisation value can be based on a level that reflects the average market capitalisation of the largest publicly listed undertakings in the Union over an appropriate period.(17)En meget betydelig omsætning i Unionen og udbuddet af en central platformstjeneste i mindst tre medlemsstater er overbevisende tegn på, at udbyderen af en central platformstjeneste har en betydelig indvirkning på det indre marked. Dette gælder såvel, når en udbyder af en central platformstjeneste i mindst tre medlemsstater har en meget betydelig markedsandel eller tilsvarende rimelig markedsværdi. Derfor bør en udbyder af en central platformstjeneste formodes at have en betydelig indvirkning på det indre marked, når der udbydes en central platformstjeneste i mindst tre medlemsstater, og når udbyderens realiserede koncernomsætning i EØS svarer til eller overstiger en særlig høj tærskel, eller koncernens markedsandel svarer til eller overstiger en vis stor værdi i absolutte tal. For udbydere af centrale platformstjenester, der tilhører den gruppe virksomheder, som ikke er børsnoterede, bør der henvises til den tilsvarende rimelige markedsværdi over en vis stor værdi i absolutte tal. Kommissionen bør anvende sine beføjelser til at vedtage delegerede retsakter til at udarbejde en objektiv metode til beregning af denne værdi. En stor koncernomsætning realiseret i EØS sammenholdt med tærsklen for brugere af centrale platformstjenester i Unionen afspejler relativt gode evner til at tjene penge på disse brugere. En høj markedsværdi i forhold til den samme tærskel for antallet af brugere i Unionen afspejler et relativt stort potentiale for at tjene penge på disse brugere i den nærmeste fremtid. Dette potentiale for at tjene penge afspejler i princippet igen den gateway-stilling disse virksomheder har. Begge indikatorer afspejler i tillæg hertil deres økonomiske kapacitet, herunder deres mulighed for at udnytte deres adgang til finansielle markeder for at styrke deres stilling. Dette kan f.eks. ske, når denne bedre adgang bruges til at erhverve andre virksomheder, hvilket igen har vist sig at have potentielle negative konsekvenser for innovation. Markedsværdi kan også være udtryk for disse udbyderes forventede fremtidige stilling og indvirkning på det indre marked, uanset en potentielt relativt lav omsætning. Markedsværdien kan fastsættes ud fra et niveau, der afspejler den gennemsnitlige markedsværdi af de største børsnoterede virksomheder i Unionen i løbet af en passende periode.17.En mycket stor omsättning i unionen och tillhandahållande av en central plattformstjänst i minst tre medlemsstater utgör övertygande indikationer på att leverantören av en central plattformstjänst har en betydande inverkan på den inre marknaden. Detta gäller även när en leverantör av en central plattformstjänst i minst tre medlemsstater har ett mycket högt börsvärde eller motsvarande skäligt marknadsvärde. Därför bör en leverantör av en central plattformstjänst antas ha en betydande inverkan på den inre marknaden, om leverantören tillhandahåller en central plattformstjänst i minst tre medlemsstater och antingen dess koncernomsättning inom EES är lika med eller överstiger ett specifikt, högt tröskelvärde eller gruppens börsvärde är lika med eller överstiger ett visst högt absolut värde. För de leverantörer av centrala plattformstjänster som tillhör företag som inte är börsnoterade bör det motsvarande skäliga marknadsvärdet över ett visst, högt absolut värde anges. Kommissionen bör använda sin befogenhet att anta delegerade akter för att utveckla en objektiv metod för att beräkna det här värdet. En hög koncernomsättning inom EES i kombination med tröskelvärdet för användare i unionen av centrala plattformstjänster återspeglar en relativt stark förmåga att monetarisera de här användarna. Ett högt börsvärde i förhållande till samma tröskelvärde för antalet användare i unionen återspeglar en relativt betydande potential att monetarisera dessa användare inom den närmaste framtiden. Den här monetariseringspotentialen återspeglar i sin tur i princip de berörda företagens ställning vid nätporten. Båda indikatorerna återspeglar dessutom deras finansiella kapacitet, inbegripet deras förmåga att utnyttja sin tillgång till finansmarknaderna för att stärka sin ställning. Detta kan till exempel inträffa när den här överlägsna tillgången används för att förvärva andra företag, en förmåga som i sin tur visat sig ha möjliga negativa effekter på innovationen. Börsvärdet kan också avspegla de berörda leverantörernas förväntade framtida ställning och effekter på den inre marknaden, trots att deras nuvarande omsättning kan vara relativt låg. Börsvärdet kan baseras på en nivå som återspeglar det genomsnittliga börsvärdet av de största börsnoterade företagen i unionen under en lämplig period.
(18)A sustained market capitalisation of the provider of core platform services at or above the threshold level over three or more years should be considered as strengthening the presumption that the provider of core platform services has a significant impact on the internal market.(18)Hvis udbyderen af centrale platformstjenester kan opretholde markedsværdien på eller over tærskelværdien i tre eller flere år bør det anses for at bestyrke formodningen om, at udbyderen af centrale platformstjenester har en betydelig indvirkning på det indre marked.18.Ett varaktigt börsvärde för leverantören av centrala plattformstjänster på eller över tröskelvärdet under tre år eller längre bör betraktas som en förstärkning av presumtionen att leverantören av centrala plattformstjänster har en betydande inverkan på den inre marknaden.
(19)There may be a number of factors concerning market capitalisation that would require an in-depth assessment in determining whether a provider of core platform services should be deemed to have a significant impact on the internal market. This may be the case where the market capitalisation of the provider of core platform services in preceding financial years was significantly lower than the average of the equity market, the volatility of its market capitalisation over the observed period was disproportionate to overall equity market volatility or its market capitalisation trajectory relative to market trends was inconsistent with a rapid and unidirectional growth.(19)Der kan være en række faktorer vedrørende markedsværdi, som kræver en tilbundsgående vurdering for bedømmelsen af, om en udbyder af centrale platformstjenester bør anses for at have en betydelig indvirkning på det indre marked. Dette kan være tilfældet, hvis markedsværdien for udbyderen af centrale platformstjenester i de foregående regnskabsår har været betydelig lavere end gennemsnittet på aktiemarkedet, volatiliteten i udbyderens markedsværdi i løbet af den undersøgte periode har været uforholdsmæssig stor sammenlignet med den generelle volatilitet i aktiemarkedet, eller udbyderens markedsværdiforløb i forhold til markedstendenserne har været uforenelig med en hurtig og ensrettet vækst.19.Det kan finnas ett antal faktorer rörande börsvärdet som skulle kräva en ingående bedömning för att avgöra om en leverantör av centrala plattformstjänster bör anses ha en betydande inverkan på den inre marknaden. Sådana faktorer kan vara när börsvärdet för leverantören av centrala plattformstjänster under de föregående räkenskapsåren var betydligt lägre än genomsnittet på aktiemarknaden, volatiliteten i leverantörens börsvärde under den observerade perioden var oproportionerlig i förhållande till den totala volatiliteten på aktiemarknaden eller leverantörens marknadskapitaliseringsbana i förhållande till marknadstrender var oförenlig med en snabb tillväxt i samma riktning.
(20)A very high number of business users that depend on a core platform service to reach a very high number of monthly active end users allow the provider of that service to influence the operations of a substantial part of business users to its advantage and indicate in principle that the provider serves as an important gateway. The respective relevant levels for those numbers should be set representing a substantive percentage of the entire population of the Union when it comes to end users and of the entire population of businesses using platforms to determine the threshold for business users.(20)Et meget stort antal erhvervsbrugere, der er afhængige af en central platformstjeneste for at kunne nå ud til et stort antal aktive slutbrugere hver måned, giver udbyderen af en sådan tjeneste mulighed for at udnytte driften hos en betydelig del af erhvervsbrugerne til sin egen fordel og viser i princippet, at udbyderen fungerer som en vigtig gateway. De respektive relevante niveauer for disse antal bør fastsættes, så de repræsenterer en væsentlig procentdel af hele befolkningen i Unionen, når det handler om slutbrugere, og af hele populationen af virksomheder, der anvender platforme, når det handler om at fastsætte tærsklen for erhvervsbrugere.20.Ett mycket stort antal företagsanvändare är beroende av en central plattformstjänst för att nå ett mycket stort antal aktiva slutanvändare varje månad, vilket gör det möjligt för tjänsteleverantören att påverka verksamheten hos en betydande del av företagsanvändarna till sin fördel och indikerar i princip att leverantören fungerar som en viktig nätport. De respektive relevanta nivåerna på de siffrorna bör fastställas såsom en betydande procentandel av hela unionens befolkning när det gäller slutanvändarna, och av hela populationen av företag som använder plattformarna, för att fastställa tröskelvärdet för företagsanvändarna.
(21)An entrenched and durable position in its operations or the foreseeability of achieving such a position future occurs notably where the contestability of the position of the provider of the core platform service is limited. This is likely to be the case where that provider has provided a core platform service in at least three Member States to a very high number of business users and end users during at least three years.(21)En fast og varig stilling i forhold til udbyderens drift eller forventningen om at opnå en sådan fremtidig stilling forekommer navnlig, når konkurrencen om udbyderen af den centrale platformstjenestes stilling er begrænset. Dette vil navnlig være tilfældet, når udbyderen har udbudt en central platformstjeneste i mindst tre medlemsstater til et meget stort antal erhvervsbrugere og slutbrugere i løbet af mindst tre år.21.En fast förankrad och varaktig ställning när det gäller verksamheten, eller att det förutses att en sådan ställning kommer att nås, uppstår i synnerhet när det råder begränsad möjlighet att konkurrera med den ställning som leverantören av centrala plattformstjänster har. Det är sannolikt fallet, om leverantören har tillhandahållit en central plattformstjänst i minst tre medlemsstater till ett mycket stort antal företagsanvändare och slutanvändare under minst tre år.
(22)Such thresholds can be impacted by market and technical developments. The Commission should therefore be empowered to adopt delegated acts to specify the methodology for determining whether the quantitative thresholds are met, and to regularly adjust it to market and technological developments where necessary. This is particularly relevant in relation to the threshold referring to market capitalisation, which should be indexed in appropriate intervals.(22)Sådanne tærskler kan blive berørt af udviklingen på markedet og den tekniske udvikling. Kommissionen bør derfor tildeles beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der præciserer metoden til at afgøre, om de kvantitative tærskler er nået, og til regelmæssigt at tilpasse den efter markedet og den teknologiske udvikling, hvis det er nødvendigt. Dette er navnlig relevant i relation til tærsklen med hensyn til markedsværdi, der bør indekseres med passende mellemrum.22.Sådana tröskelvärden kan påverkas av marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen. Kommissionen bör därför ges befogenhet att anta delegerade akter för att specificera metoden för att avgöra om de kvantitativa tröskelvärdena har uppnåtts, och regelbundet anpassa dem till marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen vid behov. Detta är särskilt relevant när det gäller tröskelvärdet för börsvärde, som bör indexeras med lämpliga intervall.
(23)Providers of core platform services which meet the quantitative thresholds but are able to present sufficiently substantiated arguments to demonstrate that, in the circumstances in which the relevant core platform service operates, they do not fulfil the objective requirements for a gatekeeper, should not be designated directly, but only subject to a further investigation. The burden of adducing evidence that the presumption deriving from the fulfilment of quantitative thresholds should not apply to a specific provider should be borne by that provider In its assessment, the Commission should take into account only the elements which directly relate to the requirements for constituting a gatekeeper, namely whether it is an important gateway which is operated by a provider with a significant impact in the internal market with an entrenched and durable position, either actual or foreseeable. Any justification on economic grounds seeking to demonstrate efficiencies deriving from a specific type of behaviour by the provider of core platform services should be discarded, as it is not relevant to the designation as a gatekeeper. The Commission should be able to take a decision by relying on the quantitative thresholds where the provider significantly obstructs the investigation by failing to comply with the investigative measures taken by the Commission.(23)Udbydere af centrale platformstjenester, som opfylder de kvantitative tærskler, men som kan fremføre tilstrækkelig underbyggede argumenter for at påvise, at de, under de omstændigheder som den pågældende centrale platformstjeneste drives, ikke opfylder de objektive krav til en gatekeeper, bør ikke udpeges direkte, men kun hvis der er fortaget en nærmere undersøgelse. Bevisbyrden for, at formodningen udledt af opfyldelsen af kvantitative tærskler ikke bør finde anvendelse på en specifik udbyder, bør påhvile den pågældende udbyder. I sin vurdering bør Kommissionen alene tage hensyn til de elementer, der direkte vedrører kravene om at udgøre en gatekeeper, nemlig om hvorvidt det er en vigtig gateway, der drives af en udbyder med en betydelig indvirkning i det indre marked med en fast og varig stilling, som enten er faktisk eller forventelig. Enhver begrundelse, der hviler på økonomiske hensyn, og som søger at påvise effektivitet som følge af en specifik form for adfærd hos udbyderne af centrale platformstjenester, bør tilsidesættes, da det ikke er relevant for udpegelsen som gatekeeper. Kommissionen bør kunne træffe en afgørelse baseret på de kvantitative tærskler, hvis udbyderen væsentligt modarbejder undersøgelsen ved at undlade at overholde de undersøgelsesforanstaltninger, der er truffet af Kommissionen.23.De leverantörer av centrala plattformstjänster som uppfyller de kvantitativa tröskelvärdena men kan lägga fram tillräckligt underbyggda argument för att visa att de, under de omständigheter som den centrala plattformstjänsten i fråga drivs, inte uppfyller de objektiva kraven för en grindvakt, bör inte betecknas direkt, utan endast bli föremål för ytterligare utredning. Bevisbördan för att presumtionen som härrör från uppfyllandet av kvantitativa tröskelvärden inte bör gälla en viss leverantör bör bäras av den leverantören. I sin bedömning bör kommissionen endast beakta de faktorer som har ett direkt samband med kraven för att utgöra en grindvakt, nämligen huruvida det är en viktig nätport som drivs av en leverantör med betydande inverkan på den inre marknaden och med en fast förankrad och varaktig ställning, som antingen är befintlig eller förutsebar. Varje motivering med hänvisning till ekonomiska skäl som syftar till att påvisa effektivitetsvinster till följd av en viss typ av beteende hos leverantören av centrala plattformstjänster bör förkastas, eftersom de inte är relevanta för betecknandet som grindvakt. Kommissionen bör kunna fatta ett beslut genom att förlita sig på de kvantitativa tröskelvärdena, om tjänsteleverantören avsevärt hindrar utredningen genom att inte följa de utredningsåtgärder som kommissionen vidtar.
(24)Provision should also be made for the assessment of the gatekeeper role of providers of core platform services which do not satisfy all of the quantitative thresholds, in light of the overall objective requirements that they have a significant impact on the internal market, act as an important gateway for business users to reach end users and benefit from a durable and entrenched position in their operations or it is foreseeable that it will do so in the near future.(24)Der bør også fastlægges bestemmelser om vurderingen af gatekeeperrollen for udbydere af centrale platformstjenester, der ikke opfylder alle de kvantitative tærskler, under hensyntagen til de overordnede objektive krav om, at de har en betydelig indvirkning på det indre marked, fungerer som en vigtig gateway for erhvervsbrugere for at nå ud til slutbrugere, og drager nytte af en fast og varig stilling i deres aktiviteter eller det er forventeligt, at den vil være det i den nærmeste fremtid.24.Det bör också vidtas åtgärder för att bedöma vilken roll som grindvakt leverantörer av centrala plattformstjänster som inte uppfyller alla kvantitativa tröskelvärden kan spela, med beaktande av de övergripande objektiva kraven att de har en betydande inverkan på den inre marknaden, fungerar som en viktig nätport för företagsanvändare för att nå slutanvändare och har en varaktig och fast förankrad ställning i sin verksamhet, eller att detta förutses ske inom en nära framtid.
(25)Such an assessment can only be done in light of a market investigation, while taking into account the quantitative thresholds. In its assessment the Commission should pursue the objectives of preserving and fostering the level of innovation, the quality of digital products and services, the degree to which prices are fair and competitive, and the degree to which quality or choice for business users and for end users is or remains high. Elements that are specific to the providers of core platform services concerned, such as extreme scale economies, very strong network effects, an ability to connect many business users with many end users through the multi-sidedness of these services, lock-in effects, a lack of multi-homing or vertical integration, can be taken into account. In addition, a very high market capitalisation, a very high ratio of equity value over profit or a very high turnover derived from end users of a single core platform service can point to the tipping of the market or leveraging potential of such providers. Together with market capitalisation, high growth rates, or decelerating growth rates read together with profitability growth, are examples of dynamic parameters that are particularly relevant to identifying such providers of core platform services that are foreseen to become entrenched. The Commission should be able to take a decision by drawing adverse inferences from facts available where the provider significantly obstructs the investigation by failing to comply with the investigative measures taken by the Commission.(25)En sådan vurdering kan kun foretages, hvis der er foretaget en markedsundersøgelse, samtidig med at der tages hensyn til de kvantitative tærskler. I sin vurdering bør Kommissionen forfølge målet om at bevare og fremme niveauet for innovation, kvaliteten af digitale produkter og tjenester, i hvilken grad priserne er rimelige og konkurrencedygtige, og i hvilken grad kvaliteten eller valgfriheden for erhvervsbrugere og slutbrugere er eller forbliver høj. Der kan inddrages elementer, som er specifikke for udbyderne af de pågældende centrale platformstjenester, såsom ekstreme stordriftsfordele, meget stærke netværksvirkninger, evnen til at forbinde mange erhvervsbrugere med mange slutbrugere takket være disse tjenesters flersidethed, fastlåsningsvirkninger, mangel på multihoming eller vertikal integration. Derudover kan en meget høj markedsværdi, en meget høj egenkapitalværdi i forhold til fortjeneste eller en meget høj omsætning afledt af slutbrugere af én central platformstjeneste være tegn på at sådanne udbydere vil tippe markedet eller udnytte potentialet. Sammen med markedsværdi er høje vækstrater, eller faldende vækstrater læst sammen med vækst i rentabiliteten, eksempler på dynamiske parametre, der er særlig relevante for at identificere de udbydere af centrale platformstjenester, som forventes at opnå en varig stilling. Kommissionen bør kunne træffe en afgørelse ved at drage en ugunstig slutning af de faktiske omstændigheder, der er tilgængelige, hvis udbyderen væsentligt modarbejder undersøgelsen ved at undlade at overholde de undersøgelsesforanstaltninger, som er truffet af Kommissionen.25.En sådan bedömning kan endast göras mot bakgrund av en marknadsundersökning, samtidigt som de kvantitativa tröskelvärdena beaktas. Kommissionen bör i sin bedömning sträva efter att bevara och främja innovationsnivån, kvaliteten på de digitala produkterna och tjänsterna, rättvisa och konkurrenskraftiga priser samt en hög nivå på kvaliteten eller urvalet för företagsanvändarna och slutanvändarna. I samband med det kan faktorer beaktas som är specifika för de berörda leverantörerna av centrala plattformstjänster, såsom extrema stordriftsfördelar, mycket starka nätverkseffekter, förmåga att koppla samman många företagsanvändare med många slutanvändare genom tjänsternas mångsidiga karaktär, inlåsningseffekter, brist på multihoming eller vertikal integration. Dessutom kan ett mycket högt börsvärde, en mycket hög andel eget kapital i förhållande till vinsten eller en mycket hög omsättning som härrör från slutanvändarna av en enda central plattformstjänst tyda på att jämvikten på marknaden tippar över eller på en möjlighet för sådana leverantörer att utnyttja sin ställning. Tillsammans med börsvärdet är hög tillväxttakt, eller avtagande tillväxttakt i kombination med lönsamhetstillväxt, exempel på dynamiska parametrar som är särskilt relevanta för att identifiera sådana leverantörer av centrala plattformstjänster som förutses bli fast förankrade. Kommissionen bör kunna fatta ett beslut genom att dra ofördelaktiga slutsatser av tillgängliga uppgifter, om tjänsteleverantören avsevärt hindrar utredningen genom att inte följa de utredningsåtgärder som kommissionen vidtagit.
(26)A particular subset of rules should apply to those providers of core platform services that are foreseen to enjoy an entrenched and durable position in the near future. The same specific features of core platform services make them prone to tipping: once a service provider has obtained a certain advantage over rivals or potential challengers in terms of scale or intermediation power, its position may become unassailable and the situation may evolve to the point that it is likely to become durable and entrenched in the near future. Undertakings can try to induce this tipping and emerge as gatekeeper by using some of the unfair conditions and practices regulated in this Regulation. In such a situation, it appears appropriate to intervene before the market tips irreversibly.(26)En særlig undergruppe af regler bør finde anvendelse på de udbydere af centrale platformstjenester, som forventes at have en fast og varig stilling på markedet i den nærmeste fremtid. De samme specifikke kendetegn ved centrale platformstjenester gør dem tilbøjelige til at tippe: når først en tjenesteudbyder har opnået en vis fordel i forhold til konkurrenter eller potentielle konkurrenter med hensyn til størrelse eller formidlingsposition, kan udbyderens stilling blive uindtagelig, og situationen kan udvikle sig til at den sandsynligvis vil blive fast og varig i den nærmeste fremtid. Virksomheder kan forsøge at fremkalde denne tipning og fremstå som gatekeeper ved at benytte nogle af de urimelige betingelser og den urimelige praksis, som er omhandlet i denne forordning. I en sådan situation synes det passende at gribe ind, før markedet tipper uopretteligt.26.En särskild undergrupp av regler bör gälla för de leverantörer av centrala plattformstjänster som förutses ha en fast förankrad och varaktig ställning inom en nära framtid. Samma särskilda egenskaper hos de centrala plattformstjänsterna gör dem benägna att tippa över: när en tjänsteleverantör har fått en viss fördel jämfört med konkurrenterna eller de potentiella utmanarna i fråga om skalstorlek eller förhandlingsstyrka, kan tjänsteleverantörens ställning bli ointaglig, och läget kan utvecklas till dess att den sannolikt kommer att bli varaktig och fast förankrad inom en nära framtid. Företagen kan försöka få marknaden att tippa över och bli grindvakter genom att använda vissa av de orättvisa villkor och otillbörliga metoder som regleras i denna förordning. I en sådan situation förefaller det lämpligt att ingripa innan marknaden har tippat över oåterkalleligen.
(27)However, such an early intervention should be limited to imposing only those obligations that are necessary and appropriate to ensure that the services in question remain contestable and allow to avoid the qualified risk of unfair conditions and practices. Obligations that prevent the provider of core platform services concerned from achieving an entrenched and durable position in its operations, such as those preventing unfair leveraging, and those that facilitate switching and multi-homing are more directly geared towards this purpose. To ensure proportionality, the Commission should moreover apply from that subset of obligations only those that are necessary and proportionate to achieve the objectives of this Regulation and should regularly review whether such obligations should be maintained, suppressed or adapted.(27)En sådan tidlig indgriben bør være begrænset til kun at pålægge de forpligtelser, der er nødvendige og passende for at sikre, at de pågældende tjenester forbliver åbne, og give mulighed for at undgå risikoen for urimelige betingelser og urimelig praksis. Forpligtelser, der forhindrer den pågældende udbyder af centrale platformstjenester i at opnå en fast og varig stilling i sine aktiviteter, såsom dem der forhindrer urimelig udnyttelse, og dem som fremmer switching og multihoming, er mere direkte rettet mod dette formål. For at sikre proportionalitet bør Kommissionen endvidere kun anvende de forpligtelser fra denne undergruppe, som er nødvendige og proportionale for at nå målsætningerne i denne forordning, og bør regelmæssigt undersøge, hvorvidt disse forpligtelser bør fastholdes, afskaffes eller tilpasses.27.Ett sådant tidigt ingripande bör dock begränsas till att införa endast sådana skyldigheter som är nödvändiga och lämpliga för att säkerställa att tjänsterna i fråga förblir öppna och för att göra det möjligt att undvika en kvalificerad risk för orättvisa villkor och metoder. Skyldigheter som hindrar leverantören av berörda centrala plattformstjänster från att uppnå en fast förankrad och varaktig ställning i sin verksamhet, till exempel sådana skyldigheter som förhindrar otillbörligt utnyttjande av sin ställning, och sådana skyldigheter som underlättar byte och multihoming, är mer direkt inriktade på detta syfte. För att säkerställa proportionaliteten bör kommissionen dessutom endast tillämpa de skyldigheter i denna undergrupp som är nödvändiga och proportionella för att uppnå målen i denna förordning och bör regelbundet se över huruvida dessa skyldigheter bör bibehållas, avskaffas eller anpassas.
(28)This should allow the Commission to intervene in time and effectively, while fully respecting the proportionality of the considered measures. It should also reassure actual or potential market participants about the fairness and contestability of the services concerned.(28)Dette bør gøre det muligt for Kommissionen at gribe rettidigt og effektivt ind, under fuld overholdelse af proportionaliteten af de overvejede foranstaltninger. Det bør også gøre det muligt at forsikre faktiske eller potentielle markedsdeltagere om rimeligheden og åbenheden ved disse tjenester.28.Detta bör göra det möjligt för kommissionen att ingripa i tid och på ett effektivt sätt, samtidigt som man beaktar att de åtgärder som man överväger ska vara proportionerliga. Detta bör också försäkra befintliga eller potentiella marknadsaktörer om att de berörda tjänsterna är rättvisa och öppna för konkurrens.
(29)Designated gatekeepers should comply with the obligations laid down in this Regulation in respect of each of the core platform services listed in the relevant designation decision. The mandatory rules should apply taking into account the conglomerate position of gatekeepers, where applicable. Furthermore, implementing measures that the Commission may by decision impose on the gatekeeper following a regulatory dialogue should be designed in an effective manner, having regard to the features of core platform services as well as possible circumvention risks and in compliance with the principle of proportionality and the fundamental rights of the undertakings concerned as well as those of third parties.(29)Udpegede gatekeepere bør opfylde forpligtelserne som omhandlet i denne forordning med hensyn til hver af de centrale platformstjenester som anført i den relevante udpegelsesafgørelse. De obligatoriske regler bør gælde under hensyntagen til den konglomeratlignende stilling, som gatekeepere har, hvis det er relevant. Gennemførelse af foranstaltninger, som Kommissionen ved afgørelse kan pålægge gatekeeperen efter en reguleringsdialog, bør udformes på en effektiv måde under hensyntagen til egenskaberne ved de centrale platformstjenester samt mulige omgåelsesrisici og i overensstemmelse med proportionalitetsprincipperne og de berørte virksomheders og tredjeparters grundlæggende rettigheder.29.De betecknade grindvakterna bör fullgöra de skyldigheter som fastställs i denna förordning med avseende på var och en av de centrala plattformstjänster som förtecknas i det relevanta beslutet om betecknande. De obligatoriska reglerna bör tillämpas med beaktande av grindvakternas ställning som konglomerat, i tillämpliga fall. Dessutom bör genomförandeåtgärder som kommissionen genom beslut kan ålägga grindvakten efter en dialog om regleringsfrågor utformas på ett effektivt sätt, med beaktande av de centrala plattformstjänsternas egenskaper och eventuella risker för kringgående och i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen och de berörda företagens och tredje parters grundläggande rättigheter.
(30)The very rapidly changing and complex technological nature of core platform services requires a regular review of the status of gatekeepers, including those that are foreseen to enjoy a durable and entrenched position in their operations in the near future. To provide all of the market participants, including the gatekeepers, with the required certainty as to the applicable legal obligations, a time limit for such regular reviews is necessary. It is also important to conduct such reviews on a regular basis and at least every two years.(30)Den hastige udvikling i og de komplekse teknologiske egenskaber ved centrale platformstjenester kræver en regelmæssig vurdering af status på gatekeepere, herunder dem som forventes at have en fast og varig stilling på markedet i deres aktiviteter i den nærmeste fremtid. For at give alle markedsdeltagerne, inklusiv gatekeeperne, tilstrækkelig sikkerhed med hensyn til de gældende retlige forpligtelser, er det nødvendigt at sætte en frist for disse regelmæssige vurderinger. Det er også vigtigt at gennemføre disse regelmæssigt og som minimum hvert andet år.30.Den mycket snabbt föränderliga och komplexa tekniska karaktären hos centrala plattformstjänster kräver en regelbunden översyn av statusen för grindvakter, även sådana som förutses ha en varaktig och fast förankrad position i sin verksamhet inom en nära framtid. För att ge alla marknadsaktörer, inklusive grindvakterna, den säkerhet som krävs när det gäller tillämpliga rättsliga skyldigheter, är det nödvändigt med en tidsfrist för sådana regelbundna översyner. Det är också viktigt att göra sådana översyner regelbundet och minst vartannat år.
(31)To ensure the effectiveness of the review of gatekeeper status as well as the possibility to adjust the list of core platform services provided by a gatekeeper, the gatekeepers should inform the Commission of all of their intended and concluded acquisitions of other providers of core platform services or any other services provided within the digital sector. Such information should not only serve the review process mentioned above, regarding the status of individual gatekeepers, but will also provide information that is crucial to monitoring broader contestability trends in the digital sector and can therefore be a useful factor for consideration in the context of the market investigations foreseen by this Regulation.(31)For at sikre at vurderingen af status på gatekeepere er effektiv og for at gøre det muligt at tilpasse listen over centrale platformstjenester, som en gatekeeper indgiver, bør gatekeeperne underrette Kommissionen om alle deres planlagte og afsluttede erhvervelser af andre udbydere af centrale platformstjenester eller andre tjenester, der udbydes i den digitale sektor. Sådanne oplysninger bør ikke kun tjene formålene i ovennævnte proces med hensyn til status på individuelle gatekeepere, men vil også give oplysninger, der er afgørende for at kunne overvåge bredere adgangstendenser i den digitale sektor, og kan derfor være en nyttig faktor, som skal tages i betragtning i forbindelse med de markedsundersøgelser, der er omhandlet i denne forordning.31.För att säkerställa effektiviteten i översynen av grindvakternas status och möjligheten att anpassa förteckningen över de centrala plattformstjänster som tillhandahålls av en grindvakt bör grindvakterna informera kommissionen om alla planerade och avslutade förvärv av andra leverantörer av centrala plattformstjänster eller andra tjänster som tillhandahålls inom den digitala sektorn. Den informationen bör inte bara ligga till underlag för det ovannämnda översynsförfarandet när det gäller enskilda grindvakters status, utan kommer också att vara avgörande för att övervaka bredare trender rörande öppenheten inom den digitala sektorn och kan därför vara en användbar faktor att beakta i samband med de marknadsundersökningar som föreskrivs i denna förordning.
(32)To safeguard the fairness and contestability of core platform services provided by gatekeepers, it is necessary to provide in a clear and unambiguous manner for a set of harmonised obligations with regard to those services. Such rules are needed to address the risk of harmful effects of unfair practices imposed by gatekeepers, to the benefit of the business environment in the services concerned, to the benefit of users and ultimately to the benefit of society as a whole. Given the fast-moving and dynamic nature of digital markets, and the substantial economic power of gatekeepers, it is important that these obligations are effectively applied without being circumvented. To that end, the obligations in question should apply to any practices by a gatekeeper, irrespective of its form and irrespective of whether it is of a contractual, commercial, technical or any other nature, insofar as a practice corresponds to the type of practice that is the subject of one of the obligations of this Regulation. (32)For at sikre rimeligheden og konkurrencen på markedet for centrale platformstjenester, der udbydes af gatekeepere, er det nødvendigt at fastsætte en række harmoniserede forpligtelser på en klar og utvetydig måde med hensyn til disse tjenester. Der er behov for sådanne regler for at afhjælpe risikoen for skadelige konsekvenser af urimelig praksis fra gatekeepere, til gavn for erhvervsklimaet i de berørte tjenester, til gavn for brugerne og i sidste ende til gavn for samfundet som helhed. Henset til at udviklingen går hurtigt på de digitale markeder, og at de er dynamiske, samt den betydelige økonomiske magt, som gatekeepere har, er det vigtigt, at disse forpligtelser bliver anvendt effektivt og ikke bliver omgået. Med henblik herpå bør de pågældende forpligtelser finde anvendelse på enhver praksis fra en gatekeepers side, uanset dens form og uanset om den er af kontraktlig, kommerciel eller teknisk eller anden karakter, for så vidt som en praksis svarer til den form for praksis, der er underkastet en af forpligtelserne i denne forordning. 32.För att garantera att de centrala plattformstjänster som tillhandahålls av grindvakter är rättvisa och öppna för konkurrens är det nödvändigt att på ett klart och otvetydigt sätt fastställa en uppsättning harmoniserade skyldigheter med avseende på de här tjänsterna. Sådana regler behövs för att hantera risken för skadliga effekter av orättvisa affärsmetoder som införs av grindvakter, till gagn för företagsklimatet inom de berörda tjänsterna, till gagn för användarna och i slutändan till gagn för samhället som helhet. Med tanke på den snabba utveckling och den dynamik som kännetecknar de digitala marknaderna och på grindvakternas betydande ekonomiska styrka är det viktigt att dessa skyldigheter tillämpas effektivt utan att kringgås. Därför bör skyldigheterna i fråga gälla varje metod som en grindvakt tillämpar, oberoende av dess form och oberoende av om den är avtalsmässig, kommersiell, teknisk eller av annan art, i den mån metoden motsvarar den typ av metoder som omfattas av en av skyldigheterna i denna förordning. 
(33)The obligations laid down in this Regulation are limited to what is necessary and justified to address the unfairness of the identified practices by gatekeepers and to ensure contestability in relation to core platform services provided by gatekeepers. Therefore, the obligations should correspond to those practices that are considered unfair by taking into account the features of the digital sector and where experience gained, for example in the enforcement of the EU competition rules, shows that they have a particularly negative direct impact on the business users and end users. In addition, it is necessary to provide for the possibility of a regulatory dialogue with gatekeepers to tailor those obligations that are likely to require specific implementing measures in order to ensure their effectiveness and proportionality. The obligations should only be updated after a thorough investigation on the nature and impact of specific practices that may be newly identified, following an in-depth investigation, as unfair or limiting contestability in the same manner as the unfair practices laid down in this Regulation while potentially escaping the scope of the current set of obligations.  (33)Forpligtelserne i denne forordning er begrænset til, hvad der er nødvendigt og berettiget for at gribe ind over for urimeligheden ved den konstaterede praksis fra gatekeeperes side, og for at sikre konkurrencen i forhold til de centrale platformstjenester, der udbydes af gatekeepere. Derfor bør disse forpligtelser gælde for den praksis, der anses for urimelig under hensyntagen til egenskaberne ved den digitale sektor, og hvor høstede erfaringer, f.eks. med hensyn til håndhævelse af EU's konkurrenceregler, viser, at de har en særlig direkte negativ indvirkning på erhvervsbrugere og slutbrugere. Det er også nødvendigt at give mulighed for en reguleringsdialog med gatekeepere for at tilpasse de forpligtelser, som forventes at kræve specifikke gennemførelsesforanstaltninger, for at sikre at de er effektive og proportionale. Forpligtelserne bør kun ajourføres efter en grundig undersøgelse af karakteren og indvirkningen af specifik praksis, der for nylig, som følge af en tilbundsgående undersøgelse, er konstateret som værende urimelig eller begrænsende for den frie markedsadgang på samme måde som den urimelige praksis i denne forordning, selv om de muligvis falder uden for anvendelsesområdet for de aktuelle forpligtelser.33.De skyldigheter som fastställs i den här förordningen är begränsade till vad som är nödvändigt och motiverat för att komma till rätta med grindvakternas orättvisa metoder och för att säkerställa öppenheten hos centrala plattformstjänster som tillhandahålls av grindvakter. Därför bör skyldigheterna motsvara de metoder som anses orättvisa, vilket kan åstadkommas genom att ta hänsyn till den digitala sektorns särdrag, och där erfarenheterna, till exempel från tillämpningen av EU:s konkurrensregler, visar att de har en särskilt negativ direkt inverkan på företagsanvändarna och slutanvändarna. Dessutom är det nödvändigt att möjliggöra en dialog om regleringsfrågor med grindvakter för att skräddarsy de skyldigheter som sannolikt kommer att kräva särskilda genomförandeåtgärder för att säkerställa deras effektivitet och proportionalitet. Skyldigheterna bör endast uppdateras om det upptäcks nya metoder, där man efter en grundlig undersökning av deras art och inverkan fastställer att de är orättvisa eller begränsar öppenheten på samma sätt som de otillbörliga metoder som fastställs i denna förordning, samtidigt som de undgår att omfattas av den befintliga uppsättningen skyldigheter.
(34)The combination of these different mechanisms for imposing and adapting obligations should ensure that the obligations do not extend beyond observed unfair practices, while at the same time ensuring that new or evolving practices can be the subject of intervention where necessary and justified.(34)Kombinationen af disse forskellige mekanismer med hensyn til at pålægge og tilpasse forpligtelser bør sikre, at forpligtelserne ikke er mere vidtrækkende end den konstaterede urimelige praksis, og samtidig sikre, at ny eller kommende praksis kan blive genstand for indgriben, hvis det er nødvendigt og berettiget.34.Kombinationen av dessa olika mekanismer för att införa och anpassa skyldigheter bör säkerställa att skyldigheterna inte sträcker sig längre än de otillbörliga metoder som konstaterats, samtidigt som det säkerställs att nya metoder eller metoder under utveckling kan bli föremål för åtgärder när så är nödvändigt och motiverat.
(35)The obligations laid down in this Regulation are necessary to address identified public policy concerns, there being no alternative and less restrictive measures that would effectively achieve the same result, having regard to need to safeguard public order, protect privacy and fight fraudulent and deceptive commercial practices.(35)Forpligtelserne i denne forordning er nødvendige for at imødegå konstaterede offentlige politiske bekymringer, idet der ikke findes nogle alternative og mindre indgribende foranstaltninger, som ville opnå det samme resultat, under hensyntagen til behovet for at opretholde den offentlige orden, beskytte privatlivets fred og bekæmpe svigagtig og vildledende handelspraksis.35.De skyldigheter som fastställs i den här förordningen är nödvändiga för att ta itu med identifierade problem rörande den offentliga politiken, eftersom det inte finns några alternativa och mindre restriktiva åtgärder som i praktiken skulle leda till samma resultat, med beaktande av behovet av att skydda den allmänna ordningen, skydda privatlivet och bekämpa bedrägliga och vilseledande affärsmetoder.
(36)The conduct of combining end user data from different sources or signing in users to different services of gatekeepers gives them potential advantages in terms of accumulation of data, thereby raising barriers to entry. To ensure that gatekeepers do not unfairly undermine the contestability of core platform services, they should enable their end users to freely choose to opt-in to such business practices by offering a less personalised alternative. The possibility should cover all possible sources of personal data, including own services of the gatekeeper as well as third party websites, and should be proactively presented to the end user in an explicit, clear and straightforward manner.(36)Kombinationen af at bruge slutbrugerdata fra forskellige kilder eller tilmelde brugere til gatekeepernes forskellige tjenester giver dem potentielle fordele med hensyn til indsamling af data, for derigennem at forhøje adgangsbarriererne. For at sikre at gatekeeperne ikke urimeligt svækker den frie markedsadgang for centrale platformstjenester, bør de give deres slutbrugere mulighed for frit at vælge at deltage i sådan handelspraksis ved at tilbyde et mindre personliggjort alternativ. Muligheden bør også omfatte alle eventuelle kilder til personoplysninger, herunder gatekeeperens egne tjenester samt tredjepartswebsteder, og bør fremlægges proaktivt for slutbrugere på en udtrykkelig, klar og ligetil måde.36.Grindvakternas beteende att kombinera slutanvändardata från olika källor eller att skriva in slutanvändare till sina olika tjänster ger dem potentiella fördelar i form av ackumulering av data, vilket skapar inträdeshinder. För att säkerställa att grindvakterna inte på ett otillbörligt sätt undergräver möjligheten att konkurrera med de centrala plattformstjänsterna bör de göra det möjligt för slutanvändarna att fritt välja att delta i sådana affärsmetoder genom att erbjuda ett mindre individanpassat alternativ. Den här möjligheten bör omfatta alla möjliga källor till personuppgifter, inbegripet grindvakternas egna tjänster samt webbplatser som tillhör tredje part, och bör presenteras proaktivt för slutanvändaren på ett uttryckligt, tydligt och enkelt sätt.
(37)Because of their position, gatekeepers might in certain cases restrict the ability of business users of their online intermediation services to offer their goods or services to end users under more favourable conditions, including price, through other online intermediation services. Such restrictions have a significant deterrent effect on the business users of gatekeepers in terms of their use of alternative online intermediation services, limiting inter-platform contestability, which in turn limits choice of alternative online intermediation channels for end users. To ensure that business users of online intermediation services of gatekeepers can freely choose alternative online intermediation services and differentiate the conditions under which they offer their products or services to their end users, it should not be accepted that gatekeepers limit business users from choosing to differentiate commercial conditions, including price. Such a restriction should apply to any measure with equivalent effect, such as for example increased commission rates or de-listing of the offers of business users.(37)På grund af deres stilling kan gatekeeperne i visse tilfælde begrænse erhvervsbrugernes mulighed for bruge deres onlineformidlingstjenester til at udbyde deres varer eller tjenester til slutbrugere på mere favorable vilkår, herunder i forhold til pris, via andre onlineformidlingstjenester. Sådanne begrænsninger har en betydelig afskrækkende virkning på erhvervsbrugerne af gatekeepere med hensyn til deres brug af alternative onlineformidlingstjenester, hvilket begrænser den frie markedsadgang platformene imellem, hvilket igen begrænser valgmulighederne i forhold til alternative onlineformidlingskanaler for slutbrugerne. For at sikre at erhvervsbrugere af gatekeeperes onlineformidlingstjenester frit kan vælge alternative onlineformidlingstjenester og differentiere betingelserne, hvorpå de tilbyder deres produkter eller tjenester til deres slutbrugere, bør det ikke være tilladt for gatekeepere at begrænse erhvervsbrugere i at differentiere de kommercielle betingelser, herunder prisen. En sådan begrænsning bør finde anvendelse på enhver foranstaltning med tilsvarende effekt, som f.eks. højere provisionssatser eller sletning af erhvervsbrugernes udbud fra listen.37.Grindvakterna kan på grund av sin ställning i vissa fall begränsa möjligheten för företagsanvändarna av deras onlinebaserade förmedlingstjänster att erbjuda slutanvändarna sina varor eller tjänster till gynnsammare villkor, inklusive ett lägre pris, via andra onlinebaserade förmedlingstjänster. Sådana begränsningar har en betydande avskräckande effekt på grindvakternas företagsanvändare när det gäller att använda alternativa nätbaserade förmedlingstjänster, vilket begränsar möjligheten till konkurrens mellan olika plattformar, vilket i sin tur begränsar urvalet av alternativa nätbaserade mellanhandskanaler för slutanvändarna. För att säkerställa att företagsanvändarna av grindvakternas onlinebaserade förmedlingstjänster fritt kan välja andra nätbaserade mellanhandstjänster och differentiera villkoren för de produkter eller tjänster som de erbjuder sina slutanvändare, bör det inte accepteras att grindvakterna begränsar deras valmöjlighet när det gäller att differentiera de kommersiella villkoren, inklusive pris. En sådan begränsning bör gälla alla åtgärder med motsvarande verkan, till exempel höjda provisionsavgifter eller borttagande av företagsanvändares erbjudanden.
(38)To prevent further reinforcing their dependence on the core platform services of gatekeepers, the business users of these gatekeepers should be free in promoting and choosing the distribution channel they consider most appropriate to interact with any end users that these business users have already acquired through core platform services provided by the gatekeeper. Conversely, end users should also be free to choose offers of such business users and to enter into contracts with them either through core platform services of the gatekeeper, if applicable, or from a direct distribution channel of the business user or another indirect distribution channel such business user may use. This should apply to the promotion of offers and conclusion of contracts between business users and end users. Moreover, the ability of end users to freely acquire content, subscriptions, features or other items outside the core platform services of the gatekeeper should not be undermined or restricted. In particular, it should be avoided that gatekeepers restrict end users from access to and use of such services via a software application running on their core platform service. For example, subscribers to online content purchased outside a software application download or purchased from a software application store should not be prevented from accessing such online content on a software application on the gatekeeper’s core platform service simply because it was purchased outside such software application or software application store.(38)For at forhindre yderligere styrkelse af deres afhængighed af gatekeepernes centrale platformstjenester bør disse gatekeeperes erhvervsbrugere frit kunne fremme og vælge den distributionskanal, de finder mest hensigtsmæssig til at interagere med de slutbrugere, som erhvervsbrugerne allerede har erhvervet via de centrale platformstjenester, som gatekeeperen udbyder. Omvendt bør slutbrugerne også frit kunne vælge tilbud fra sådanne erhvervsbrugere og at indgå aftale med dem enten via gatekeeperens centrale platformstjenester, hvis det er relevant, eller fra erhvervsbrugerens direkte distributionskanal eller en anden indirekte distributionskanal, som erhvervsbrugeren måtte benytte. Dette bør også gælde for salgsfremstød og indgåelse af aftaler mellem erhvervsbrugere og slutbrugere. Endvidere bør slutbrugernes mulighed for frit at hente indhold, abonnementer, artikler eller andet, som ikke er omfattet af gatekeeperens centrale platformstjenester, ikke være begrænset eller undermineret. Det bør navnlig undgås, at gatekeepere begrænser slutbrugernes adgang til og anvendelse af sådanne tjenester via en softwareapplikation på deres centrale platformstjeneste. For eksempel bør abonnenter på onlineindhold, der ikke er købt i forbindelse med download fra en softwareapplikation, eller som er købt i en softwareapplikationsbutik, ikke forhindres i at få adgang til sådant onlineindhold på en softwareapplikation på gatekeeperens centrale platformstjeneste, blot fordi det ikke er købt i forbindelse med en sådan softwareapplikation eller i en sådan softwareapplikationsbutik.38.För att förhindra att företagsanvändarnas beroende av grindvakternas centrala plattformstjänster ytterligare stärks bör de ha frihet att främja och välja den distributionskanal som de anser är lämpligast för att interagera med de slutanvändare som de redan har förvärvat genom centrala plattformstjänster som tillhandahålls av grindvakten. Omvänt bör slutanvändarna också ha frihet att välja erbjudanden från sådana företagsanvändare och att ingå avtal med dem antingen genom grindvakternas centrala plattformstjänster, i förekommande fall, eller genom en direkt distributionskanal eller en annan indirekt distributionskanal som används av företagsanvändarna. Detta bör gälla främjande av erbjudanden och ingående av avtal mellan företagsanvändarna och slutanvändarna. Dessutom bör slutanvändarnas möjligheter att fritt förvärva innehåll, abonnemang, funktioner eller andra föremål utanför grindvaktens centrala plattformstjänster inte undergrävas eller begränsas. Framför allt bör man undvika att grindvakterna begränsar slutanvändarnas tillgång till och användning av sådana tjänster via en programvaruapplikation som används i deras centrala plattformstjänst. Exempelvis bör abonnenter på onlineinnehåll som köpts utanför en nedladdningstjänst eller från en programvarubutik inte hindras från att få tillgång till sådant innehåll på en programvaruapplikation på grindvakternas centrala plattformstjänst enbart på grund av att det köptes utanför programvaruapplikationen eller programvarubutiken.
(39)To safeguard a fair commercial environment and protect the contestability of the digital sector it is important to safeguard the right of business users to raise concerns about unfair behaviour by gatekeepers with any relevant administrative or other public authorities. For example, business users may want to complain about different types of unfair practices, such as discriminatory access conditions, unjustified closing of business user accounts or unclear grounds for product de-listings. Any practice that would in any way inhibit such a possibility of raising concerns or seeking available redress, for instance by means of confidentiality clauses in agreements or other written terms, should therefore be prohibited. This should be without prejudice to the right of business users and gatekeepers to lay down in their agreements the terms of use including the use of lawful complaints-handling mechanisms, including any use of alternative dispute resolution mechanisms or of the jurisdiction of specific courts in compliance with respective Union and national law This should therefore also be without prejudice to the role gatekeepers play in the fight against illegal content online.(39)For at sikre et retfærdigt kommercielt miljø og beskytte den frie markedsadgang til den digitale sektor er det vigtigt at sikre erhvervsbrugernes ret til at give udtryk for bekymring med hensyn til uretfærdig adfærd fra gatekeeperes side over for de relevante administrative eller andre offentlige myndigheder. For eksempel ønsker erhvervsbrugerne måske at klage over forskellige former for urimelig praksis, såsom diskriminerende adgangsbetingelser, uberettiget lukning af erhvervsbrugerkonti eller uklare grunde til at fjerne produkter fra lister. Enhver praksis, der på nogen måde forhindrer muligheden for at give udtryk for bekymring eller udnytte klagemuligheder, f.eks. i form af fortrolighedsaftaler eller andre skriftlige vilkår, bør derfor forbydes. Dette bør ikke berøre erhvervsbrugernes og gatekeepernes ret til at fastsætte vilkår for brug i deres aftaler, herunder brug af retmæssige klagebehandlingsmekanismer, herunder enhver form for alternative tvistløsningsmekanismer eller særlige domstoles kompetencer i overensstemmelse med den respektive EU-ret eller nationale ret. Dette bør derfor heller ikke berøre den rolle, som gatekeepere spiller for bekæmpelsen af ulovligt onlineindhold.39.För att säkerställa en rättvis affärsmiljö och skydda den digitala sektorns öppenhet är det viktigt att skydda företagsanvändarnas rätt att väcka frågor om orättvist beteende från grindvakternas sida hos alla relevanta administrativa eller andra offentliga myndigheter. Till exempel kan företagsanvändarna vilja framföra klagomål om olika typer av otillbörliga metoder, såsom diskriminerande villkor för åtkomst, omotiverad stängning av företagsanvändarkonton eller otydliga grunder för borttagande av produkter. All praxis som på något sätt skulle hindra en sådan möjlighet att väcka frågor eller begära prövning, till exempel genom sekretessklausuler i avtal eller andra skriftliga villkor, bör därför förbjudas. Detta bör inte påverka rätten för företagsanvändare och grindvakter att i sina avtal fastställa användningsvillkoren, inbegripet användningen av lagliga mekanismer för hantering av klagomål, inbegripet eventuell användning av alternativa tvistlösningsmekanismer eller behörighet för särskilda domstolar i enlighet med respektive unionslagstiftning och nationell lagstiftning. Detta bör därför inte heller påverka den roll som grindvakter spelar i kampen mot olagligt innehåll online.
(40)Identification services are crucial for business users to conduct their business, as these can allow them not only to optimise services, to the extent allowed under Regulation (EU) 2016/679 and Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council 33 , but also to inject trust in online transactions, in compliance with Union or national law. Gatekeepers should therefore not use their position as provider of core platform services to require their dependent business users to include any identification services provided by the gatekeeper itself as part of the provision of services or products by these business users to their end users, where other identification services are available to such business users.(40)Identifikationstjenester er altafgørende for erhvervsbrugere for at udøve deres virksomhed, eftersom de både giver dem mulighed for at optimere tjenester, i det omfang forordning (EU) 2016/679 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF tillader det 33 , og for at skabe tillid til onlinetransaktioner, i overensstemmelse med EU-retten og national ret. Gatekeepere bør derfor ikke udnytte deres stilling som udbyder af centrale platformstjenester til at kræve, at deres afhængige erhvervsbrugere inkluderer nogen af de identifikationstjenester, som gatekeeperen selv udbyder, som led i det udbud af tjenester eller produkter, som erhvervsbrugerne udbyder til deres slutbrugere, hvis andre identifikationstjenester er tilgængelige for disse erhvervsbrugere.40.Identifieringstjänster är avgörande för att företagsanvändare ska kunna bedriva sin verksamhet, eftersom de inte endast möjliggör en optimering av tjänsterna, i den utsträckning som tillåts enligt förordning (EU) 2016/679 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG 33 , utan även ökar förtroendet för transaktioner online, i enlighet med unionsrätten eller nationell lagstiftning. En grindvakt bör därför inte utnyttja sin ställning som leverantör av centrala plattformstjänster genom att kräva att de företagsanvändare som är beroende av dem inkluderar den identifieringstjänst som tillhandahålls av grindvakten själv som en del av deras tillhandahållande av tjänster eller produkter till sina slutanvändare, om andra identifieringstjänster finns tillgängliga för företagsanvändarna.
(41)Gatekeepers should not restrict the free choice of end users by technically preventing switching between or subscription to different software applications and services. Gatekeepers should therefore ensure a free choice irrespective of whether they are the manufacturer of any hardware by means of which such software applications or services are accessed and should not raise artificial technical barriers so as to make switching impossible or ineffective. The mere offering of a given product or service to end users, including by means of pre-installation, as well the improvement of end user offering, such as better prices or increased quality, would not in itself constitute a barrier to switching.(41)Gatekeepere bør ikke begrænse slutbrugernes frie valg ved at gøre det teknisk umuligt at skifte over til eller abonnere på andre softwareapplikationer og tjenester. Gatekeepere bør derfor sikre, at der er frit valg, uanset om de er producenter af den hardware, hvormed sådanne softwareapplikationer eller tjenester tilgås, og bør ikke opstille kunstige tekniske barrierer for at gøre det umuligt eller uladsiggørligt at foretage et sådant skift. Den blotte medtagelse af et bestemt produkt eller tjeneste til slutbrugere, herunder i form af præinstallation, samt forbedring af de udbudte tjenester, såsom bedre priser eller kvalitet, udgør ikke i sig selv en barriere for at skifte.41.Grindvakterna bör inte begränsa urvalet för slutanvändarna genom att tekniskt förhindra byte mellan eller abonnemang på olika programvaruapplikationer och programvarutjänster. Grindvakterna bör därför säkerställa valfrihet, oavsett om de är tillverkaren av en hårdvara som används för att få tillgång till sådana programvaruapplikationer eller programvarutjänster, och bör inte skapa artificiella tekniska hinder för att göra byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart erbjuda slutanvändarna en viss produkt eller tjänst, även genom förinstallation, eller att förbättra erbjudandet till slutanvändarna, såsom bättre priser eller högre kvalitet, skulle inte i sig utgöra ett hinder för byte.
(42)The conditions under which gatekeepers provide online advertising services to business users including both advertisers and publishers are often non-transparent and opaque. This opacity is partly linked to the practices of a few platforms, but is also due to the sheer complexity of modern day programmatic advertising. The sector is considered to have become more non-transparent after the introduction of new privacy legislation, and is expected to become even more opaque with the announced removal of third-party cookies. This often leads to a lack of information and knowledge for advertisers and publishers about the conditions of the advertising services they purchased and undermines their ability to switch to alternative providers of online advertising services. Furthermore, the costs of online advertising are likely to be higher than they would be in a fairer, more transparent and contestable platform environment. These higher costs are likely to be reflected in the prices that end users pay for many daily products and services relying on the use of online advertising. Transparency obligations should therefore require gatekeepers to provide advertisers and publishers to whom they supply online advertising services, when requested and to the extent possible, with information that allows both sides to understand the price paid for each of the different advertising services provided as part of the relevant advertising value chain. (42)De betingelser, hvorunder gatekeepere udbyder onlinereklametjenester til erhvervsbrugere, herunder både annoncører og udgivere, er ofte uigennemsigtige og uklare. Denne uklarhed hænger delvist sammen med nogle få platformes praksis, men skyldes også alene kompleksiteten ved vor tids programmeringsmæssige annoncering. Sektoren anses for at være blevet mere uigennemsigtig efter indførelsen af ny lovgivning til beskyttelse af privatlivets fred, og den forventes at blive endnu mere uklar, når tredjepartscookies fjernes, som annonceret. Dette medfører ofte, at annoncører og udgivere mangler oplysninger og viden om betingelserne for de reklametjenester, de har købt, og underminerer deres mulighed for at skifte til alternative udbydere af onlinereklametjenester. Endvidere vil omkostningerne til onlinereklame sandsynligvis blive højere, end de ville være i et mere retfærdigt, mere gennemsigtigt og åbent platformsmiljø. Disse højere omkostninger vil sandsynligvis afspejles i de priser, som slutbrugerne betaler for mange daglige produkter og tjenester, som afhænger af onlinereklame. Gennemsigtighedsforpligtelserne bør derfor kræve, at gatekeeperne giver de annoncører og udgivere, til hvem de yder onlinereklametjenester, oplysninger, når der anmodes derom, og for så vidt det er muligt, som giver begge parter mulighed for at forstå den pris, der er betalt for de forskellige reklametjenester, som er ydet, som led i den relevante reklameværdikæde.42.Villkoren för de webbannonseringstjänster som grindvakterna tillhandahåller företagsanvändarna, såväl annonsörer som förläggare, brister ofta i transparens och insyn. Denna bristande insyn är delvis kopplad till ett fåtal plattformars praxis, men beror också på att den programmatiska annonsering som i dag förekommer är komplicerad. Sektorn anses ha blivit mindre transparent efter införandet av ny lagstiftning om integritetsskydd, och insynen förväntas minska ytterligare i och med det aviserade avskaffandet av tredjepartskakor. Detta leder ofta till att annonsörerna och utgivarna får bristande information och kunskap om villkoren för de annonseringstjänster de köpt och till att deras möjligheter att byta till andra leverantörer av webbannonseringstjänster påverkas negativt. Dessutom kommer kostnaderna för webbannonseringen sannolikt att bli högre än de skulle varit i ett rättvisare, mer transparent och öppnare plattformsklimat. Dessa högre kostnader kommer sannolikt att återspeglas i de priser som slutanvändarna betalar för många förbrukningsvaror och förbrukningstjänster som är beroende av webbannonsering. Skyldigheter om transparens bör därför införas som ålägger grindvakterna att på begäran och i den mån det är möjligt ge de annonsörer och utgivare som de tillhandahåller webbannonseringstjänster till information som gör det möjligt för båda parter att förstå vilket pris som betalas för var och en av de olika annonseringstjänster som tillhandahålls som en del av den relevanta annonseringsvärdekedjan.
(43)A gatekeeper may in certain circumstances have a dual role as a provider of core platform services whereby it provides a core platform service to its business users, while also competing with those same business users in the provision of the same or similar services or products to the same end users. In these circumstances, a gatekeeper may take advantage of its dual role to use data, generated from transactions by its business users on the core platform, for the purpose of its own services that offer similar services to that of its business users. This may be the case, for instance, where a gatekeeper provides an online marketplace or app store to business users, and at the same time offer services as an online retailer or provider of application software against those business users. To prevent gatekeepers from unfairly benefitting from their dual role, it should be ensured that they refrain from using any aggregated or non-aggregated data, which may include anonymised and personal data that is not publicly available to offer similar services to those of their business users. This obligation should apply to the gatekeeper as a whole, including but not limited to its business unit that competes with the business users of a core platform service.(43)En gatekeeper kan under visse omstændigheder spille en dobbeltrolle som udbyder af centrale platformstjenester, hvormed der ydes en central platformstjeneste til dens erhvervsbrugere, samtidig med at der konkurreres med de samme erhvervsbrugere om levering af de samme eller lignende tjenester eller produkter til de samme slutbrugere. Under sådanne omstændigheder kan en gatekeeper udnytte sin dobbeltrolle til at anvende data, der er genereret fra erhvervsbrugernes transaktioner på den centrale platform, til fordel for sine egne tjenester, som tilbyder lignende tjenester til dens erhvervsbrugere. Dette kan bl.a. være tilfældet, når en gatekeeper stiller en onlinemarkedsplads eller app-butik til rådighed for erhvervsbrugere, og samtidig tilbyder tjenester som onlineforhandler eller -udbyder af applikationssoftware til disse erhvervsbrugere. For at forhindre gatekeepere i nyde urimelig gavn af deres dobbeltrolle bør det sikres, at de afstår fra at anvende aggregerede eller ikke-aggregerede data, som kan indeholde anonymiserede data og personoplysninger, der ikke er offentligt tilgængelige, til at tilbyde de samme tjenester som til deres erhvervsbrugere. Denne forpligtelse bør gælde for gatekeeperen som helhed, herunder, men ikke begrænset til, den forretningsenhed, der konkurrerer med erhvervsbrugerne af en central platformstjeneste.43.En grindvakt kan under vissa omständigheter ha en dubbel roll som leverantör av centrala plattformstjänster, varigenom den tillhandahåller en central plattformstjänst till en företagsanvändare, samtidigt som den konkurrerar med samma företagsanvändare om tillhandahållandet av samma eller en liknande tjänst eller produkt till samma slutanvändare. Under dessa förhållanden kan en grindvakt utnyttja sin dubbla roll och använda data som genererats av företagsanvändarens transaktioner på den centrala plattformen för de tjänster som de själva erbjuder som liknar företagsanvändarnas. Detta kan till exempel vara fallet när en grindvakt tillhandahåller företagsanvändarna en e-marknadsplats eller appbutik och samtidigt erbjuder dem tjänster som onlineåterförsäljare eller leverantör av tillämpningsprogramvara. För att förhindra att grindvakter otillbörligt drar nytta av sin dubbla roll bör det säkerställas att de avstår från att använda aggregerade eller icke-aggregerade data, som kan inbegripa anonymiserade uppgifter och personuppgifter som inte är allmänt tillgängliga, för att erbjuda tjänster som liknar företagsanvändarnas. Denna skyldighet bör gälla för varje grindvakt som helhet, inbegripet men inte begränsat till dess affärsenhet som konkurrerar med en central plattformstjänsts företagsanvändare.
(44)Business users may also purchase advertising services from a provider of core platform services for the purpose of providing goods and services to end users. In this case, it may occur that the data are not generated on the core platform service, but are provided to the core platform service by the business user or are generated based on its operations through the core platform service concerned. In certain instances, that core platform service providing advertising may have a dual role, as intermediary and as provider of advertising services. Accordingly, the obligation prohibiting a dual role gatekeeper from using data of business users should apply also with respect to the data that a core platform service has received from businesses for the purpose of providing advertising services related to that core platform service.(44)Erhvervsbrugere kan også købe reklametjenester fra en udbyder af centrale platformstjenester med henblik på at udbyde varer og tjenester til slutbrugere. Her kan det ske, at oplysningerne ikke er genereret på den centrale platformstjeneste, men udbydes til den centrale platformstjeneste af erhvervsbrugeren eller genereres ud fra dennes aktiviteter via den pågældende centrale platformstjeneste. I visse tilfælde kan den centrale platformstjeneste, der udbyder reklametjenester, have en dobbeltrolle, som formidler og som udbyder af reklametjenester. Følgelig bør den forpligtelse, der forbyder en gatekeeper med en dobbeltrolle at anvende data om forretningsbrugere, også gælde med hensyn til de data, som en central platformstjeneste har modtaget fra virksomheder med det formål at udbyde reklametjenester i relation til denne centrale platformstjeneste.44.Företagsanvändarna kan också köpa annonseringstjänster från en leverantör av centrala plattformstjänster i syfte att tillhandahålla varor och tjänster till slutanvändarna. Då kan det hända att data inte genereras på den centrala plattformstjänsten, utan tillhandahålls den centrala plattformstjänsten av företagsanvändaren eller genereras utifrån dess operationer via den berörda centrala plattformstjänsten. I vissa fall kan den centrala plattformstjänst som tillhandahåller annonsering ha en dubbel roll, som mellanhand och leverantör av annonseringstjänster. I enlighet därmed bör skyldigheten om förbud för grindvakter med dubbla roller att använda företagsanvändarnas data även gälla data som en central plattformstjänst har mottagit av företag i syfte att tillhandahålla annonseringstjänster med koppling till den centrala plattformstjänsten.
(45)In relation to cloud computing services, this obligation should extend to data provided or generated by business users of the gatekeeper in the context of their use of the cloud computing service of the gatekeeper, or through its software application store that allows end users of cloud computing services access to software applications. This obligation should not affect the right of gatekeepers to use aggregated data for providing ancillary data analytics services, subject to compliance with Regulation 2016/679 and Directive 2002/58/EC as well as with the relevant obligations in this Regulation concerning ancillary services.(45)I relation til cloud computing-tjenester bør denne forpligtelse omfatte data, som gatekeeperens erhvervsbrugere har stillet til rådighed eller genereret i forbindelse med deres brug af gatekeeperens cloud computing-tjeneste eller gennem sin softwareapplikationsbutik, der giver slutbrugere af cloud computing-tjenester mulighed for adgang til softwareapplikationer. Denne forpligtelse bør ikke påvirke gatekeeperes ret til at anvende aggregerede data til at udbyde accessoriske dataanalysetjenester, forudsat at det sker i overensstemmelse med forordning 2016/679 og direktiv 2002/58/EF samt med de gældende forpligtelser i denne forordning vedrørende accessoriske tjenester.45.När det gäller molntjänster bör denna skyldighet utvidgas till att även omfatta data som tillhandahålls eller genereras av grindvaktens företagsanvändare i samband med deras användning av grindvaktens molntjänst, eller via dess programvarubutik som ger slutanvändarna av molntjänster tillgång till programvaruapplikationer. Denna skyldighet bör inte påverka grindvakternas rätt att använda aggregerade data för att tillhandahålla kompletterande dataanalystjänster under förutsättning att kraven i förordning (EG) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG uppfylls och de relevanta skyldigheterna i den här förordningen när det gäller kompletterande tjänster efterlevs.
(46)A gatekeeper may use different means to favour its own services or products on its core platform service, to the detriment of the same or similar services that end users could obtain through third parties. This may for instance be the case where certain software applications or services are pre-installed by a gatekeeper. To enable end user choice, gatekeepers should not prevent end users from un-installing any pre-installed software applications on its core platform service and thereby favour their own software applications.(46)En gatekeeper kan anvende forskellige midler til at fremme sine egne tjenester eller produkter på sin centrale platformstjeneste til skade for de samme eller lignende tjenester, som slutbrugerne kan opnå gennem tredjeparter. Dette kan bl.a. være tilfældet, når bestemte softwareapplikationer eller tjenester er installeret på forhånd af en gatekeeper. For at give slutbrugeren mulighed for at vælge bør gatekeeperne ikke forhindre slutbrugerne i at afinstallere softwareapplikationer, der allerede er installeret, på sin centrale platformstjeneste og dermed fremme deres egne softwareapplikationer.46.En grindvakt kan använda andra medel för att gynna sina egna tjänster eller produkter på sin centrala plattformstjänst, till nackdel för samma eller liknande tjänster som slutanvändarna skulle kunna erhålla genom tredje part. Detta kan till exempel vara fallet när vissa programvaruapplikationer eller programvarutjänster förinstalleras av en grindvakt. För att erbjuda slutanvändarna valmöjlighet bör grindvakterna inte hindra slutanvändarna från att avinstallera förinstallerade programvaruapplikationer i sin centrala plattformstjänst och därigenom gynna deras egna programvaruapplikationer.
(47)The rules that the gatekeepers set for the distribution of software applications may in certain circumstances restrict the ability of end users to install and effectively use third party software applications or software application stores on operating systems or hardware of the relevant gatekeeper and restrict the ability of end users to access these software applications or software application stores outside the core platform services of that gatekeeper. Such restrictions may limit the ability of developers of software applications to use alternative distribution channels and the ability of end users to choose between different software applications from different distribution channels and should be prohibited as unfair and liable to weaken the contestability of core platform services. In order to ensure that third party software applications or software application stores do not endanger the integrity of the hardware or operating system provided by the gatekeeper the gatekeeper concerned may implement proportionate technical or contractual measures to achieve that goal if the gatekeeper demonstrates that such measures are necessary and justified and that there are no less restrictive means to safeguard the integrity of the hardware or operating system.(47)De regler, som gatekeeperne fastsætter for distribution af softwareapplikationer, kan i visse tilfælde begrænse slutbrugernes mulighed for at installere og anvende tredjepartssoftwareapplikationer eller softwareapplikationsbutikker på den pågældende gatekeepers operativsystemer eller hardware og begrænse slutbrugernes mulighed for at få adgang til disse softwareapplikationer eller softwareapplikationsbutikker, der ikke er en del af den pågældende gatekeepers centrale platformstjenester. Sådanne restriktioner kan begrænse muligheden for udviklere af softwareapplikationer for at anvende alternative distributionskanaler og slutbrugernes mulighed for at vælge mellem forskellige softwareapplikationer fra forskellige distributionskanaler og bør ikke være tilladt, da det anses for urimeligt og sandsynligvis vil svække den frie markedsadgang for centrale platformstjenester. For at sikre at tredjepartssoftwareapplikationer eller softwareapplikationsbutikker ikke bringer gatekeeperens hardware eller operativsystems integritet i fare, kan den pågældende gatekeeper gennemføre forholdsmæssige tekniske eller kontraktlige foranstaltninger for at nå dette mål, hvis gatekeeperen kan påvise, at sådanne foranstaltninger er nødvendige og berettigede, og at der ikke findes mindre indgribende midler til at sikre hardwarens eller operativsystemets integritet.47.De regler som fastställs av grindvakterna för distribution av programvaruapplikationer kan under vissa omständigheter begränsa slutanvändarnas möjligheter att installera och effektivt använda tredje parts programvaruapplikationer eller programvarubutiker på den berörda grindvaktens operativsystem eller maskinvara och begränsa slutanvändarnas möjlighet att få tillgång till dessa programvaruapplikationer eller programvarubutiker utanför den grindvaktens centrala plattformstjänster. Sådana begränsningar kan minska programutvecklarnas möjligheter att använda alternativa distributionskanaler och slutanvändarnas möjlighet att välja mellan olika programvaruapplikationer från olika distributionskanaler och bör förbjudas eftersom de är orättvisa och riskerar att minska de centrala plattformstjänsternas öppenhet. För att säkerställa att tredje parts programvaruapplikationer eller programvarubutiker inte äventyrar integriteten hos den maskinvara eller det operativsystem som grindvakten tillhandahåller får den berörda grindvakten genomföra proportionella tekniska eller avtalsmässiga åtgärder för att uppnå detta mål, om grindvakten kan visa att sådana åtgärder är nödvändiga och motiverade och att det inte finns några mindre restriktiva åtgärder för att skydda maskinvarans eller operativsystemets integritet.
(48)Gatekeepers are often vertically integrated and offer certain products or services to end users through their own core platform services, or through a business user over which they exercise control which frequently leads to conflicts of interest. This can include the situation whereby a gatekeeper offers its own online intermediation services through an online search engine. When offering those products or services on the core platform service, gatekeepers can reserve a better position to their own offering, in terms of ranking, as opposed to the products of third parties also operating on that core platform service. This can occur for instance with products or services, including other core platform services, which are ranked in the results communicated by online search engines, or which are partly or entirely embedded in online search engines results, groups of results specialised in a certain topic, displayed along with the results of an online search engine, which are considered or used by certain end users as a service distinct or additional to the online search engine. Other instances are those of software applications which are distributed through software application stores, or products or services that are given prominence and display in the newsfeed of a social network, or products or services ranked in search results or displayed on an online marketplace. In those circumstances, the gatekeeper is in a dual-role position as intermediary for third party providers and as direct provider of products or services of the gatekeeper. Consequently, these gatekeepers have the ability to undermine directly the contestability for those products or services on these core platform services, to the detriment of business users which are not controlled by the gatekeeper.(48)Gatekeepere er ofte integreret vertikalt og tilbyder bestemte produkter eller tjenester til slutbrugere via deres egne centrale platformstjenester eller gennem en erhvervsbruger, over hvem de udøver kontrol, hvilket ofte fører til interessekonflikter. Dette kan bl.a. være situationer, hvor en gatekeeper tilbyder sine egne onlineformidlingstjenester via en onlinesøgemaskine. Når disse produkter eller tjenester tilbydes på den centrale platformstjeneste, kan gatekeeperne forbeholde sig en bedre stilling i forhold til deres egne udbud med hensyn til rangering, i modsætning til tredjeparters produkter, som også opererer på den samme centrale platformstjeneste. Dette kan f.eks. forekomme for produkter eller tjenester, herunder andre centrale platformstjenester, der er rangeret i resultaterne fra onlinesøgemaskiner, eller som er delvist eller helt integreret i resultaterne i onlinesøgemaskinerne, grupper af resultater inden for et bestemt emne, der vises sammen med resultaterne fra en onlinesøgemaskine, som behandles eller anvendes af bestemte slutbrugere som en tjeneste, der er forskellig fra eller supplerer onlinesøgemaskinen. Andre tilfælde omfatter softwareapplikationer, der distribueres via softwareapplikationsbutikker, eller produkter eller tjenester, som har fået en fremtrædende placering eller visning i et newsfeed på et socialt medie, eller produkter eller tjenester, der er rangeret i søgeresultater eller vises på en onlinemarkedsplads. Under disse omstændigheder har gatekeeperen en dobbeltrolle som formidler for tredjepartsleverandører og som direkte udbyder af gatekeeperens produkter eller tjenester. Disse gatekeepere har følgelig mulighed for direkte at underminere den frie markedsadgang for disse produkter eller tjenester på disse centrale platformstjenester til skade for erhvervsbrugere, der ikke er under gatekeeperens kontrol.48.Grindvakterna är ofta vertikalt integrerade och erbjuder vissa produkter eller tjänster till slutanvändarna genom sina egna centrala plattformstjänster eller genom en företagsanvändare som de kontrollerar, vilket ofta leder till intressekonflikter. Detta kan inbegripa en situation där en grindvakt erbjuder sina egna onlinebaserade förmedlingstjänster via en sökmotor. När grindvakter erbjuder dessa produkter eller tjänster på den centrala plattformstjänsten kan de reservera en högre position i rangordningen för sina egna erbjudanden, i motsats till produkter från tredje parter som också bedriver verksamhet på den centrala plattformstjänsten. Detta kan till exempel gälla produkter eller tjänster, inklusive andra centrala plattformstjänster, som rangordnas i de resultat som kommuniceras av sökmotorerna, eller som helt eller delvis är integrerade i sökmotorresultatet, grupper av resultat som hör till ett speciellt ämne och som visas tillsammans med resultaten från en sökmotor, som av vissa slutanvändare betraktas eller används som en tjänst som skiljer sig från eller kompletterar sökmotorn. Andra exempel är programvarutillämpningar som distribueras genom programvarubutiker eller produkter eller tjänster som framhävs och visas i ett socialt nätverks nyhetsflöde, eller produkter eller tjänster som rangordnas i sökresultaten eller visas på en e-marknadsplats. Under dessa omständigheter har grindvakten en dubbel roll som mellanhand för tredjepartsleverantörer och som direkt leverantör av grindvaktens produkter eller tjänster. Följaktligen har dessa grindvakter möjlighet att direkt undergräva de här produkternas eller tjänsternas möjlighet att konkurrera på de här centrala plattformstjänsterna, till nackdel för de företagsanvändare som inte kontrolleras av grindvakten.
(49)In such situations, the gatekeeper should not engage in any form of differentiated or preferential treatment in ranking on the core platform service, whether through legal, commercial or technical means, in favour of products or services it offers itself or through a business user which it controls. To ensure that this obligation is effective, it should also be ensured that the conditions that apply to such ranking are also generally fair. Ranking should in this context cover all forms of relative prominence, including display, rating, linking or voice results. To ensure that this obligation is effective and cannot be circumvented it should also apply to any measure that may have an equivalent effect to the differentiated or preferential treatment in ranking. The guidelines adopted pursuant to Article 5 of Regulation (EU) 2019/1150 should also facilitate the implementation and enforcement of this obligation. 34(49)I sådanne situationer bør gatekeeperen ikke deltage i nogen som helst form for forskelsbehandling eller særbehandling i forhold til rangering på den centrale platformstjeneste, enten via retslige, kommercielle eller tekniske hjælpemidler, til fordel for produkter eller tjenester, som gatekeeperen selv tilbyder eller via en erhvervsbruger, over hvem gatekeeperen udøver kontrol. For at sikre at denne forpligtelse gælder, bør det også sikres, at de betingelser, der gælder for sådan rangering, generelt også er rimelig. Rangering omfatter i denne forbindelse alle former for relativ fremtrædende placering, herunder visning, vurdering, links eller stemmeresultater. For at sikre at denne forpligtelse gælder og ikke kan omgås, bør den også gælde for enhver foranstaltning, der kan have en tilsvarende effekt på forskels- eller særbehandlingen i rangeringen. De retningslinjer, der er vedtaget i henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2019/1150, bør også fremme gennemførelsen og håndhævelsen af denne forpligtelse 34 .49.I sådana situationer bör grindvakten inte ägna sig åt någon form av differentierad eller förmånlig behandling vid rangordning på centrala plattformstjänster, vare sig rättsligt, kommersiellt eller tekniskt, till förmån för produkter eller tjänster som den erbjuder själv eller genom en företagsanvändare som den kontrollerar. För att säkerställa att denna skyldighet är effektiv bör det även säkerställas att de villkor som gäller för en sådan rangordning i allmänhet också är rättvisa. Rangordningen bör i detta sammanhang omfatta alla former av relativ synlighet, inbegripet visning, betygsättning, länkning eller röstresultat. För att säkerställa att den här skyldigheten är effektiv och inte kan kringgås bör den även tillämpas på alla åtgärder som kan ha en likvärdig effekt som den differentierade eller förmånliga behandlingen i rangordningen. De riktlinjer som antas i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) 2019/1150 bör också underlätta genomförandet och efterlevnaden av den här skyldigheten 34 .
(50)Gatekeepers should not restrict or prevent the free choice of end users by technically preventing switching between or subscription to different software applications and services. This would allow more providers to offer their services, thereby ultimately providing greater choice to the end user. Gatekeepers should ensure a free choice irrespective of whether they are the manufacturer of any hardware by means of which such software applications or services are accessed and shall not raise artificial technical barriers so as to make switching impossible or ineffective. The mere offering of a given product or service to consumers, including by means of pre-installation, as well as the improvement of the offering to end users, such as price reductions or increased quality, should not be construed as constituting a prohibited barrier to switching.(50)Gatekeepere bør ikke begrænse eller forhindre slutbrugernes frie valg ved at gøre det teknisk umuligt at skifte over til eller abonnere på andre softwareapplikationer og tjenester. Dette vil give flere udbydere mulighed for at tilbyde deres tjenester, og dermed i sidste ende give slutbrugeren flere valgmuligheder. Gatekeepere bør sikre, at der er frit valg, uanset om de er producenter af den hardware, hvormed sådanne softwareapplikationer eller tjenester tilgås, og bør ikke opstille kunstige tekniske barrierer for at gøre det umuligt eller uladsiggørligt at foretage et sådant skift. Den blotte medtagelse af et bestemt produkt eller tjeneste til forbrugere, herunder i form af præinstallation, samt forbedring af udbuddet til slutbrugere, såsom prisnedsættelser eller bedre kvalitet, skal ikke forstås således, at det udgør en forbudt hindring for at skifte.50.Grindvakterna bör inte begränsa eller hindra slutanvändarnas fria val genom att tekniskt förhindra byte mellan eller abonnemang på olika programvaruapplikationer och programvarutjänster. Detta skulle göra det möjligt för fler leverantörer att erbjuda sina tjänster, vilket i slutändan skulle ge slutanvändaren ökat urval. Grindvakterna bör säkerställa det fria valet, oavsett om de är tillverkaren av en hårdvara som används för att få tillgång till sådana programvaruapplikationer eller programvarutjänster, och får inte skapa artificiella tekniska hinder för att göra byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart erbjuda konsumenterna en viss produkt eller tjänst, även genom förinstallation, eller att förbättra erbjudandet till slutanvändarna, såsom lägre priser eller högre kvalitet, bör inte tolkas som ett förbjudet hinder för byte.
(51)Gatekeepers can hamper the ability of end users to access online content and services including software applications. Therefore, rules should be established to ensure that the rights of end users to access an open internet are not compromised by the conduct of gatekeepers. Gatekeepers can also technically limit the ability of end users to effectively switch between different Internet access service providers, in particular through their control over operating systems or hardware. This distorts the level playing field for Internet access services and ultimately harms end users. It should therefore be ensured that gatekeepers do not unduly restrict end users in choosing their Internet access service provider.(51)Gatekeepere kan hindre slutbrugernes mulighed for adgang til onlineindhold og -tjenester, herunder softwareapplikationer. Derfor bør der fastlægges regler for at sikre, at slutbrugernes ret til et åbent internet ikke bringes i fare af gatekeepernes adfærd. Gatekeepere kan også rent teknisk begrænse slutbrugernes mulighed for at skifte mellem forskellige udbydere af internetadgangstjenester, navnlig gennem deres kontrol over operativsystemer eller hardware. Dette fordrejer de lige konkurrenceforhold for internetadgangstjenester og skader i sidste ende slutbrugerne. Det bør derfor sikres, at gatekeepere ikke begrænser slutbrugernes muligheder for valg af udbyder af internetadgangstjeneste.51.Grindvakterna kan göra det svårare för slutanvändarna att få tillgång till onlineinnehåll och onlinetjänster, inklusive programvaruapplikationer. Därför bör det fastställas regler för att säkerställa att slutanvändarnas rätt att få tillgång till ett öppet internet inte äventyras av grindvakternas agerande. Grindvakterna kan också tekniskt begränsa slutanvändarnas möjligheter att effektivt byta mellan olika internetleverantörer, särskilt genom att ha kontrollen över operativsystemen eller hårdvaran. Detta snedvrider villkoren för internetanslutningstjänster och är i slutändan till nackdel för slutanvändarna. Det bör därför säkerställas att grindvakterna inte på ett otillbörligt sätt begränsar slutanvändarnas valmöjligheter vid valet av internetleverantör.
(52)Gatekeepers may also have a dual role as developers of operating systems and device manufacturers, including any technical functionality that such a device may have. For example, a gatekeeper that is a manufacturer of a device may restrict access to some of the functionalities in this device, such as near-field-communication technology and the software used to operate that technology, which may be required for the effective provision of an ancillary service by the gatekeeper as well as by any potential third party provider of such an ancillary service. Such access may equally be required by software applications related to the relevant ancillary services in order to effectively provide similar functionalities as those offered by gatekeepers. If such a dual role is used in a manner that prevents alternative providers of ancillary services or of software applications to have access under equal conditions to the same operating system, hardware or software features that are available or used in the provision by the gatekeeper of any ancillary services, this could significantly undermine innovation by providers of such ancillary services as well as choice for end users of such ancillary services. The gatekeepers should therefore be obliged to ensure access under equal conditions to, and interoperability with, the same operating system, hardware or software features that are available or used in the provision of any ancillary services by the gatekeeper.(52)Gatekeepere kan også have en dobbeltrolle som udviklere af operativsystemer og fabrikanter af enheder, herunder enhver teknisk funktionalitet en sådan enhed måtte have. For eksempel kan en gatekeeper, der er fabrikant af en enhed, begrænse adgangen til nogle af funktionerne i denne enhed, såsom Near Field Communication (NFC)-teknologier og den software, der anvendes til denne teknologi, som kan være påkrævet, for at gatekeeperen og enhver potentiel tredjepartsudbyder kan levere en accessorisk tjeneste. En sådan adgang kan ligeledes være påkrævet for softwareapplikationer i forbindelse med de pågældende accessoriske tjenester for at kunne levere de samme funktionaliteter, som gatekeeperne tilbyder. Hvis en sådan dobbeltrolle udnyttes på en måde, der forhindrer alternative udbydere af accessoriske tjenester eller af softwareapplikationer til at opnå adgang på lige vilkår til det samme operativsystem, den samme hardware eller de samme softwarefunktioner, som er tilgængelige eller anvendes af gatekeeperen ved leveringen af accessoriske tjenester, kan dette underminere innovationen betydeligt hos udbydere af sådanne accessoriske tjenester samt valgmulighederne for slutbrugere af sådanne accessoriske tjenester. Gatekeeperne bør derfor være forpligtede til at sikre adgang på lige vilkår til, og interoperabilitet med, det samme operativsystem, den samme hardware eller de samme softwarefunktioner, som er tilgængelige eller anvendes til at levere accessoriske tjenester fra gatekeeperens side.52.Grindvakterna kan också ha en dubbel roll som utvecklare av operativsystem och tillverkare av enheter, inbegripet de tekniska funktioner som sådana enheter kan ha. Till exempel kan en grindvakt som är tillverkare av en produkt begränsa tillgången till vissa av funktionerna i denna produkt, såsom teknik för nära kommunikation och den programvara som används för att driva den tekniken, vilken kan krävas för att grindvakten effektivt ska kunna tillhandahålla en kompletterande tjänst, liksom för eventuella tredjepartsleverantörer av en sådan kompletterande tjänst. Sådan tillgång kan också krävas av programvaruapplikationer med anknytning till relevanta kompletterande tjänster för att effektivt kunna tillhandahålla liknande funktioner som de som erbjuds av grindvakterna. Om en sådan dubbel roll används på ett sätt som hindrar alternativa leverantörer av kompletterande tjänster eller programvara från att på lika villkor få tillgång till samma operativsystem, maskinvara eller programvarufunktioner som är tillgängliga eller används av grindvakten för kompletterande tjänster, skulle detta kunna ha mycket skadlig inverkan på innovationen inom leverantörerna av sådana stödtjänster och slutanvändarnas urval av sådana kompletterande tjänster. Grindvakterna bör därför vara skyldiga att säkerställa tillgång på lika villkor till och driftskompatibilitet med samma operativsystem, maskinvara eller programvarufunktioner som är tillgängliga eller används för tillhandahållande av alla eventuella kompletterande tjänster av grindvakterna.
(53)The conditions under which gatekeepers provide online advertising services to business users including both advertisers and publishers are often non-transparent and opaque. This often leads to a lack of information for advertisers and publishers about the effect of a given ad. To further enhance fairness, transparency and contestability of online advertising services designated under this Regulation as well as those that are fully integrated with other core platform services of the same provider, the designated gatekeepers should therefore provide advertisers and publishers, when requested, with free of charge access to the performance measuring tools of the gatekeeper and the information necessary for advertisers, advertising agencies acting on behalf of a company placing advertising, as well as for publishers to carry out their own independent verification of the provision of the relevant online advertising services.(53)De betingelser, hvorunder gatekeepere udbyder onlinereklametjenester til erhvervsbrugere, herunder både annoncører og udgivere, er ofte uigennemsigtige og uklare. Dette medfører ofte, at annoncører og udgivere mangler oplysninger om effekten af en bestemt reklame. For yderligere at fremme rimeligheden, gennemsigtigheden og åbenheden for onlinereklametjenester, der udpeges i henhold til denne forordning, samt dem, der er fuldt integreret med andre centrale platformstjenester fra den samme udbyder, bør de udpegede gatekeepere give annoncører og udgivere, når der anmodes derom, gratis adgang til gatekeeperens præstationsmåleværktøjer og til de oplysninger, som er nødvendige for, at annoncører, reklamebureauer, der handler på vegne af en virksomhed, som indrykker annoncer, samt udgivere kan foretage en uafhængig verifikation af leveringen af de relevante onlinereklametjenester.53.Villkoren för de webbannonseringstjänster som grindvakterna tillhandahåller företagsanvändarna, såväl annonsörer som utgivare, brister ofta i transparens och insyn. Detta leder ofta till att annonsörerna och utgivarna inte får information om effekten av en viss annons. För att ytterligare öka rättvisan, transparensen och öppenheten hos de webbannonseringstjänster som betecknats enligt denna förordning samt de som är helt integrerade med andra centrala plattformstjänster från samma leverantör, bör de betecknade grindvakterna därför på begäran ge annonsörer och utgivare kostnadsfri tillgång till grindvakternas resultatmätningsverktyg och den information som krävs för att annonsörerna, de reklambyråer som agerar för ett företags räkning och förläggarna ska kunna utföra sina egna oberoende kontroller av tillhandahållandet av de relevanta webbannonseringstjänsterna.
(54)Gatekeepers benefit from access to vast amounts of data that they collect while providing the core platform services as well as other digital services. To ensure that gatekeepers do not undermine the contestability of core platform services as well as the innovation potential of the dynamic digital sector by restricting the ability of business users to effectively port their data, business users and end users should be granted effective and immediate access to the data they provided or generated in the context of their use of the relevant core platform services of the gatekeeper, in a structured, commonly used and machine-readable format. This should apply also to any other data at different levels of aggregation that may be necessary to effectively enable such portability. It should also be ensured that business users and end users can port that data in real time effectively, such as for example through high quality application programming interfaces. Facilitating switching or multi-homing should lead, in turn, to an increased choice for business users and end users and an incentive for gatekeepers and business users to innovate.(54)Gatekeepere drager fordel af adgang til store mængder data, som de indsamler, når de udbyder centrale platformstjenester og andre digitale tjenester. For at sikre at gatekeeperne ikke svækker den frie markedsadgang for centrale platformstjenester samt innovationspotentialet for den dynamiske digitale sektor ved at begrænse erhvervsbrugernes mulighed for at få overført deres data, bør erhvervsbrugere og slutbrugere have effektiv og øjeblikkelig adgang til de data, de har stillet til rådighed eller genereret i forbindelse med deres brug af gatekeeperens centrale platformstjenester i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Dette bør også gælde for alle andre data på forskellige aggregeringsniveauer, der kan være nødvendige for effektivt at muliggøre sådan dataportabilitet. Det bør også sikres, at erhvervsbrugere og slutbrugere kan få overført disse data effektivt i realtid, f.eks. gennem applikationsprogrammeringsgrænseflader af høj kvalitet. Fremme af switching eller multihoming burde igen medføre flere valgmuligheder for erhvervsbrugere og slutbrugere og være et incitament for gatekeepere og erhvervsbrugere til innovation.54.Grindvakterna har tillgång till stora mängder data som de samlar in när de tillhandahåller de centrala plattformstjänsterna och andra digitala tjänster. För att säkerställa att grindvakterna inte undergräver de centrala plattformstjänsternas öppenhet och innovationspotentialen inom den dynamiska digitala sektorn genom att begränsa företagsanvändarnas möjligheter att på ett effektivt sätt portera sina data, bör företagsanvändarna och slutanvändarna ges effektiv och omedelbar tillgång till de data som grindvakterna tillhandahöll eller genererade i samband med användningen av sina relevanta centrala plattformstjänster, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Detta bör även gälla alla andra data på olika aggregeringsnivåer som kan vara nödvändiga för att möjliggöra en sådan portabilitet på ett effektivt sätt. Det bör också säkerställas att företagsanvändarna och slutanvändarna kan portera data i realtid på ett effektivt sätt, till exempel genom programmeringsgränssnitt av hög kvalitet. Ett underlättande av byte eller multihoming bör i sin tur leda till ökat urval för företagsanvändarna och slutanvändarna och ett incitament för grindvakterna och företagsanvändarna att innovera.
(55)Business users that use large core platform services provided by gatekeepers and end users of such business users provide and generate a vast amount of data, including data inferred from such use. In order to ensure that business users have access to the relevant data thus generated, the gatekeeper should, upon their request, allow unhindered access, free of charge, to such data. Such access should also be given to third parties contracted by the business user, who are acting as processors of this data for the business user. Data provided or generated by the same business users and the same end users of these business users in the context of other services provided by the same gatekeeper may be concerned where this is inextricably linked to the relevant request. To this end, a gatekeeper should not use any contractual or other restrictions to prevent business users from accessing relevant data and should enable business users to obtain consent of their end users for such data access and retrieval, where such consent is required under Regulation (EU) 2016/679 and Directive 2002/58/EC. Gatekeepers should also facilitate access to these data in real time by means of appropriate technical measures, such as for example putting in place high quality application programming interfaces.(55)Erhvervsbrugere, der bruger store centrale platformstjenester fra gatekeepere og slutbrugere til disse erhvervsbrugere, leverer og genererer en stor mængde data, herunder data udledt af sådan brug. For at sikre at erhvervsbrugere har adgang til de relevante data, der genereres heraf, bør gatekeeperen på deres anmodning give uhindret adgang, uden beregning, til sådanne data. Sådan adgang bør også gives til tredjeparter, der er kontraheret af erhvervsbrugeren, og som fungerer som behandler af disse data for erhvervsbrugeren. Data, som leveres eller genereres af de samme erhvervsbrugere og de samme slutbrugere til disse erhvervsbrugere i forbindelse med andre tjenester, der leveres af den samme gatekeeper, kan være berørt, når dette er uløseligt forbundet med den relevante anmodning. Derfor bør en gatekeeper ikke anlægge nogen kontraktlige eller andre begrænsninger for at forhindre erhvervsbrugere i at få adgang til relevante data og bør give erhvervsbrugere mulighed for at indhente samtykke fra deres slutbrugere til at tilgå og hente sådanne data, hvor et sådant samtykke er påkrævet i henhold til forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF. Gatekeepere bør også fremme adgang til disse data i realtid ved hjælp af passende tekniske foranstaltninger, som f.eks. gennem indførelse af programmeringsgrænseflader for applikationer af høj kvalitet.55.Företagsanvändarna av de stora kärnplattformstjänster som tillhandahålls av grindvakterna och dessa företagsanvändares slutanvändare tillhandahåller och genererar en stor mängd data, inklusive data som härleds från sådan användning. För att säkerställa att företagsanvändarna har tillgång till de relevanta data som genereras på detta sätt bör grindvakterna på deras begäran ge obehindrad tillgång till sådana data. Sådan tillgång bör också ges till tredje parter som kontrakterats av företagsanvändaren, som fungerar som personuppgiftsbiträden för dessa data åt företagsanvändaren. Data som tillhandahålls eller genereras av samma företagsanvändare och samma slutanvändare av dessa företagsanvändare inom ramen för andra tjänster som tillhandahålls av samma grindvakt kan beröras, om det är oupplösligt förbundet med begäran i fråga. Därför bör en grindvakt inte använda några avtalsmässiga eller andra begränsningar för att hindra företagsanvändarna från att få tillgång till relevanta data och bör göra det möjligt för företagsanvändarna att få samtycke av sina slutanvändare till sådan åtkomst och sökning av data, om sådant samtycke krävs enligt förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG. Grindvakterna bör också underlätta tillgången till dessa data i realtid genom lämpliga tekniska åtgärder, till exempel genom att inrätta programmeringsgränssnitt av hög kvalitet.
(56)The value of online search engines to their respective business users and end users increases as the total number of such users increases. Providers of online search engines collect and store aggregated datasets containing information about what users searched for, and how they interacted with, the results that they were served. Providers of online search engine services collect these data from searches undertaken on their own online search engine service and, where applicable, searches undertaken on the platforms of their downstream commercial partners. Access by gatekeepers to such ranking, query, click and view data constitutes an important barrier to entry and expansion, which undermines the contestability of online search engine services. Gatekeepers should therefore be obliged to provide access, on fair, reasonable and non-discriminatory terms, to these ranking, query, click and view data in relation to free and paid search generated by consumers on online search engine services to other providers of such services, so that these third-party providers can optimise their services and contest the relevant core platform services. Such access should also be given to third parties contracted by a search engine provider, who are acting as processors of this data for that search engine. When providing access to its search data, a gatekeeper should ensure the protection of the personal data of end users by appropriate means, without substantially degrading the quality or usefulness of the data.(56)Værdien af onlinesøgemaskiner for deres respektive erhvervsbrugere og slutbrugere stiger, i takt med at det samlede antal brugere stiger. Udbydere af onlinesøgemaskiner indsamler og gemmer aggregerede datasæt med oplysninger om, hvad brugerne har søgt efter, og hvordan de har interageret med de resultater, de har fået. Udbydere af onlinesøgemaskinetjenester indsamler disse data fra søgninger, der er foretaget på deres egen onlinesøgemaskinetjeneste og, hvis det er relevant, søgninger, der er fortaget på platforme tilhørende deres kommercielle partnere i tidligere led. Gatekeepernes adgang til sådanne data om rangering, forespørgsel, klik og vis er en vigtig hindring for markedsadgang og ekspansion, hvilket svækker den frie markedsadgang for onlinesøgemaskinetjenester. Gatekeepere bør derfor være forpligtede til at give adgang, på retfærdige, rimelige og ikkediskriminerende vilkår, til disse data om rangering, forespørgsel, klik og vis i relation til gratis og betalt søgning, som genereres af forbrugerne på onlinesøgemaskinetjenester, til andre udbydere af sådanne tjenester, således at disse tredjepartsleverandører kan optimere deres tjenester og gøre indsigelser mod de relevante centrale platformstjenester. Sådan adgang bør også gives til tredjeparter, der er kontraheret af en søgemaskineudbyder, og som fungerer som behandlere af disse data for søgemaskinen. Når en gatekeeper giver adgang til sine søgedata, bør gatekeeperen sikre beskyttelse af slutbrugernes personoplysninger med passende midler uden at forringe kvaliteten eller anvendeligheden af dataene betydeligt.56.Sökmotorernas värde för företagsanvändarna och slutanvändarna ökar i takt med att det totala antalet företags- och slutanvändare ökar. Leverantörerna av sökmotorer samlar in och lagrar aggregerade dataset som innehåller information om vad användarna sökte efter och hur de interagerade med de resultat som de fick. Leverantörerna av sökmotortjänster samlar in dessa data från sökningar som gjorts på deras egen sökmotortjänst och, i tillämpliga fall, sökningar som gjorts på plattformar tillhörande deras affärspartner nedströms. Grindvakternas tillgång till sådana data om rangordning, sökningar, klickningar och visningar utgör ett viktigt hinder för inträde och expansion, vilket undergräver möjligheten att konkurrera för de onlinebaserade sökmotortjänsterna. Grindvakterna bör därför vara skyldiga att på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor ge andra leverantörer av sådana tjänster tillgång till dessa data om rangordning, sökningar, klickningar och visningar i samband med kostnadsfria och betalda sökningar som genereras av konsumenter på sökmotortjänster, så att dessa tredjepartsleverantörer kan optimera sina tjänster och konkurrera med de centrala plattformstjänsterna i fråga. Sådan tillgång bör också ges till tredje parter som kontrakterats av en sökmotorleverantör, som fungerar som personuppgiftsbiträde för dessa data åt sökmotorn. När en grindvakt ger åtkomst till sina sökdata bör den säkerställa att slutanvändarnas personuppgifter skyddas på lämpligt sätt, utan att avsevärt försämra datas kvalitet eller användbarhet.
(57)In particular gatekeepers which provide access to software application stores serve as an important gateway for business users that seek to reach end users. In view of the imbalance in bargaining power between those gatekeepers and business users of their software application stores, those gatekeepers should not be allowed to impose general conditions, including pricing conditions, that would be unfair or lead to unjustified differentiation. Pricing or other general access conditions should be considered unfair if they lead to an imbalance of rights and obligations imposed on business users or confer an advantage on the gatekeeper which is disproportionate to the service provided by the gatekeeper to business users or lead to a disadvantage for business users in providing the same or similar services as the gatekeeper. The following benchmarks can serve as a yardstick to determine the fairness of general access conditions: prices charged or conditions imposed for the same or similar services by other providers of software application stores; prices charged or conditions imposed by the provider of the software application store for different related or similar services or to different types of end users; prices charged or conditions imposed by the provider of the software application store for the same service in different geographic regions; prices charged or conditions imposed by the provider of the software application store for the same service the gatekeeper offers to itself. This obligation should not establish an access right and it should be without prejudice to the ability of providers of software application stores to take the required responsibility in the fight against illegal and unwanted content as set out in Regulation [Digital Services Act].(57)Navnlig gatekeepere, der giver adgang til softwareapplikationsbutikker, fungerer som en vigtig gateway for erhvervsbrugere, der forsøger at nå ud til slutbrugere. I betragtning af ubalancen i forhandlingspositionen mellem disse gatekeepere og erhvervsbrugere af deres softwareapplikationsbutikker bør disse gatekeepere ikke have mulighed for at fastsætte almindelige vilkår, herunder prisvilkår, der ville være urimelige eller føre til uberettiget forskelsbehandling. Prisfastsættelse eller andre generelle adgangsbetingelser bør anses for urimelige, hvis de fører til ubalance mellem de rettigheder og forpligtelser, der påtvinges erhvervsbrugere, eller giver gatekeeperen en fordel, som ikke står i rimeligt forhold til den af gatekeeperen ydede tjeneste til erhvervsbrugere, eller fører til ulempe for erhvervsbrugere i forbindelse med levering af de samme eller lignende tjenester som gatekeeperens. Følgende benchmarks kan fungere som målestok for at fastlægge rimeligheden af de generelle adgangsbetingelser: de priser, der opkræves, eller de betingelser, der pålægges for de samme eller lignende tjenester af andre udbydere af softwareapplikationsbutikker, de priser, der opkræves, eller de betingelser, der pålægges af udbyderen af softwareapplikationsbutikken for forskellige tilknyttede eller lignende tjenester eller til forskellige typer slutbrugere, de priser, der opkræves, eller de betingelser, der pålægges af udbyderen af softwareapplikationsbutikken for den samme tjeneste i forskellige geografiske områder, de priser, der opkræves, eller de betingelser, der pålægges af udbyderen af softwareapplikationsbutikken for den samme tjeneste, som gatekeeperen tilbyder til sig selv. Denne forpligtelse bør ikke fastlægge en ret til adgang, og den bør ikke berøre udbydere af softwareapplikationsbutikkers mulighed for at påtage sig det påkrævede ansvar i bekæmpelsen af ulovligt og uønsket indhold som omhandlet i forordning [retsakten om digitale tjenester].57.I synnerhet fungerar de grindvakter som ger tillgång till programvarubutiker som en viktig nätport för de företagsanvändare som försöker nå slutanvändare. Med tanke på obalansen i förhandlingsstyrka mellan de grindvakterna och företagsanvändarna av deras programvarulager bör de grindvakterna inte tillåtas att införa allmänna villkor, inbegripet prisvillkor, som skulle vara orättvisa eller leda till omotiverad differentiering. Prissättningen eller andra allmänna villkor för tillträdet bör anses vara oskäliga om de leder till en obalans mellan rättigheter och skyldigheter för företagsanvändarna eller ger grindvakten en fördel som är oproportionerlig i förhållande till den tjänst som grindvakten tillhandahåller företagsanvändarna eller leder till en nackdel för företagsanvändarna när de tillhandahåller samma eller liknande tjänster som grindvakten. Följande riktmärken kan användas för att avgöra om de allmänna tillträdesvillkoren är rättvisa: de priser eller villkor som andra leverantörer av programvarubutiker tillämpar för samma eller liknande tjänster, de priser eller villkor som leverantören av programvarubutiken tillämpar på olika tillhörande eller liknande tjänster eller på olika typer av slutanvändare, de priser eller villkor som leverantören av programvarubutiken tillämpar på samma tjänst i olika geografiska regioner, de priser eller villkor som leverantören av programvarubutiken tillämpar på samma tjänst som grindvakten erbjuder sig själv. Denna skyldighet bör inte skapa rätt till tillträde och bör inte påverka möjligheten för leverantörerna av programvarubutiker att ta det ansvar som krävs i kampen mot olagligt och oönskat innehåll i enlighet med förordning [rättsakten om digitala tjänster].
(58)To ensure the effectiveness of the obligations laid down by this Regulation, while also making certain that these obligations are limited to what is necessary to ensure contestability and tackling the harmful effects of the unfair behaviour by gatekeepers, it is important to clearly define and circumscribe them so as to allow the gatekeeper to immediately comply with them, in full respect of Regulation (EU) 2016/679 and Directive 2002/58/EC, consumer protection, cyber security and product safety. The gatekeepers should ensure the compliance with this Regulation by design. The necessary measures should therefore be as much as possible and where relevant integrated into the technological design used by the gatekeepers. However, it may in certain cases be appropriate for the Commission, following a dialogue with the gatekeeper concerned, to further specify some of the measures that the gatekeeper concerned should adopt in order to effectively comply with those obligations that are susceptible of being further specified. This possibility of a regulatory dialogue should facilitate compliance by gatekeepers and expedite the correct implementation of the Regulation.(58)For at sikre at de forpligtelser, der følger af denne forordning, har gyldighed, og samtidig sikre, at disse forpligtelser er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at sikre den frie markedsadgang og tackle de skadelige virkninger af den urimelige adfærd fra gatekeeperes side, er det vigtigt at definere dem klart og afgrænse dem for at gøre det muligt for gatekeeperen straks at opfylde, under fuld overholdelse af forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF, forbrugerbeskyttelses-, cybersikkerheds- og produktsikkerhedskravene. Gatekeeperne bør sikre overholdelse af denne forordning gennem design. De nødvendige foranstaltninger bør derfor så vidt muligt, og når det er relevant, være integreret i det teknologiske design, der anvendes af gatekeeperne. Det kan i visse tilfælde være hensigtsmæssigt for Kommissionen, efter at have været i dialog med den pågældende gatekeeper, nærmere at præcisere nogle af de foranstaltninger, som den pågældende gatekeeper burde vedtage for at opfylde de forpligtelser, der muligvis skal præciseres nærmere. Denne mulighed for en reguleringsdialog bør fremme gatekeepernes overholdelse og fremskynde korrekt gennemførelse af forordningen.58.För att säkerställa att de skyldigheter som fastställs i denna förordning är effektiva och samtidigt begränsade till vad som är nödvändigt för att säkerställa öppenheten och åtgärda de skadliga effekterna av grindvakternas otillbörliga beteende, är det viktigt att tydligt definiera och begränsa dem så att grindvakterna omedelbart kan uppfylla dem, i full överensstämmelse med förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG, konsumentskyddet, cybersäkerheten och produktsäkerheten. Grindvakterna bör säkerställa inbyggd överensstämmelse med denna förordning. De nödvändiga åtgärderna bör därför i möjligaste mån och i tillämpliga fall integreras i den tekniska utformning som grindvakterna använder. Det kan dock i vissa fall vara lämpligt att kommissionen, efter en dialog med den berörda grindvakten, ytterligare specificerar vissa av de åtgärder som den berörda grindvakten bör vidta för att effektivt fullgöra de skyldigheter som kan komma att specificeras ytterligare. Denna möjlighet till dialog kring regelverket bör göra det lättare för grindvakterna att följa förordningen och skyndsamt genomföra förordningen på korrekt sätt.
(59)As an additional element to ensure proportionality, gatekeepers should be given an opportunity to request the suspension, to the extent necessary, of a specific obligation in exceptional circumstances that lie beyond the control of the gatekeeper, such as for example an unforeseen external shock that has temporarily eliminated a significant part of end user demand for the relevant core platform service, where compliance with a specific obligation is shown by the gatekeeper to endanger the economic viability of the Union operations of the gatekeeper concerned.(59)Som et yderligere element for at sikre proportionalitet bør gatekeeperne have mulighed for at anmode om suspension, i det omfang det er nødvendigt, af en specifik forpligtelse under særlige omstændigheder, som er uden for gatekeeperens kontrol, som f.eks. uforudset udefrakommende påvirkning, der midlertidigt har elimineret en betydelig del af efterspørgslen fra slutbrugere efter den pågældende centrale platformstjeneste, hvor gatekeeperen kan påvise, at overholdelsen af en specifik forpligtelse vil bringe den økonomiske levedygtighed af gatekeeperens aktiviteter i EU i fare.59.Som ett ytterligare inslag för att säkerställa proportionaliteten bör grindvakterna ges möjlighet att begära tillfälligt upphävande, i den utsträckning det är nödvändigt, av en specifik skyldighet under exceptionella omständigheter som ligger utanför grindvaktens kontroll, till exempel en oförutsedd extern chock som tillfälligt har eliminerat en betydande del av slutanvändarnas efterfrågan på den relevanta centrala plattformstjänsten, om grindvakten visar att fullgörandet av en särskild skyldighet äventyrar den ekonomiska bärkraften hos den berörda grindvaktens verksamhet i unionen.
(60)In exceptional circumstances justified on the limited grounds of public morality, public health or public security, the Commission should be able to decide that the obligation concerned does not apply to a specific core platform service. Affecting these public interests can indicate that the cost to society as a whole of enforcing a certain obligation would in a certain exceptional case be too high and thus disproportionate. The regulatory dialogue to facilitate compliance with limited suspension and exemption possibilities should ensure the proportionality of the obligations in this Regulation without undermining the intended ex ante effects on fairness and contestability.(60)Under særlige omstændigheder, der er begrundet i hensynet til den offentlige moral, folkesundheden eller den offentlige sikkerhed, bør Kommissionen kunne træffe afgørelse om, at den pågældende forpligtelse ikke finder anvendelse på en specifik central platformstjeneste. Påvirkning af disse samfundsinteresser kan være tegn på, at den omkostning, som håndhævelsen af en bestemt forpligtelse medfører for samfundet som helhed, i visse ekstraordinære tilfælde ville være for høj og dermed ikke stå i rimeligt forhold dertil. Reguleringsdialogen for at lette overholdelsen af bestemmelserne om begrænset suspension og mulighed for undtagelse bør sikre, at forpligtelserne i denne forordning står i rimeligt forhold uden at svække de forventede forudgående virkninger på den frie adgang og rimeligheden.60.I undantagsfall som är motiverade med hänsyn till allmän moral, folkhälsa eller allmän säkerhet bör kommissionen kunna besluta att den berörda skyldigheten inte gäller en viss central plattformstjänst. Att dessa allmänintressen påverkas kan tyda på att kostnaderna för samhället som helhet för att genomföra en viss skyldighet i vissa undantagsfall skulle vara för höga och därmed oproportionerliga. Dialogen kring regelverket i syfte att underlätta fullgörandet med begränsade möjligheter till tillfälligt upphävande och undantag bör säkerställa proportionaliteten i skyldigheterna i denna förordning utan att undergräva de avsedda förhandseffekterna på rättvisan och öppenheten.
(61)The data protection and privacy interests of end users are relevant to any assessment of potential negative effects of the observed practice of gatekeepers to collect and accumulate large amounts of data from end users. Ensuring an adequate level of transparency of profiling practices employed by gatekeepers facilitates contestability of core platform services, by putting external pressure on gatekeepers to prevent making deep consumer profiling the industry standard, given that potential entrants or start-up providers cannot access data to the same extent and depth, and at a similar scale. Enhanced transparency should allow other providers of core platform services to differentiate themselves better through the use of superior privacy guaranteeing facilities. To ensure a minimum level of effectiveness of this transparency obligation, gatekeepers should at least provide a description of the basis upon which profiling is performed, including whether personal data and data derived from user activity is relied on, the processing applied, the purpose for which the profile is prepared and eventually used, the impact of such profiling on the gatekeeper’s services, and the steps taken to enable end users to be aware of the relevant use of such profiling, as well as to seek their consent.(61)Hensynet til databeskyttelse og privatlivets fred for slutbrugere er relevant for enhver vurdering af potentielle negative virkninger for gatekeepernes konstaterede praksis i forbindelse med indsamling og akkumulering af store mængder data fra slutbrugerne. At sikre en tilstrækkelig grad af gennemsigtighed i den profileringspraksis, der anvendes af gatekeepere, fremmer den frie markedsadgang for centrale platformstjenester ved at lægge pres på gatekeeperne udefra for at forhindre, at dybdegående profilering af forbrugere bliver standard i branchen, eftersom potentielle nye aktører på markedet eller nystartede udbydere ikke kan få adgang til data i samme omfang og dybde og på et tilsvarende niveau. Øget gennemsigtighed burde give andre udbydere af centrale platformstjenester mulighed for bedre at skille sig ud ved at anvende bedre faciliteter til at garantere beskyttelse af privatlivets fred. For at sikre en minimumsgrad af virkningsfuldhed af denne gennemsigtighedsforpligtelse bør gatekeeperne som minimum give en beskrivelse af det grundlag, hvorpå profilering foretages, herunder hvorvidt der anvendes personoplysninger og data udledt af brugeraktivitet, den anvendte behandling, formålet med at udarbejde profilen og anvende den, virkningen af sådan profilering for gatekeeperens tjenester, samt hvilke foranstaltninger der er truffet for at give slutbrugerne mulighed for at få kendskab til den relevante brug af profileringen samt at indhente deres samtykke.61.Slutanvändarnas intressen i fråga om dataskydd och integritet är relevanta för alla bedömningar av möjliga negativa effekter av grindvakternas observerade praxis att samla in och lagra stora mängder data från slutanvändarna. En lämplig grad av transparens i de profileringsmetoder som grindvakterna använder gör det lättare att konkurrera med de centrala plattformstjänsterna genom att grindvakterna utsätts för yttre påtryckningar att förhindra att en djupgående konsumentprofilering görs till branschstandard, med tanke på att potentiella nya aktörer eller nystartade leverantörer inte kan få tillgång till data i samma utsträckning och djup, och i samma omfattning. Ökad transparens bör göra det möjligt för andra leverantörer av centrala plattformstjänster att differentiera sig bättre genom att använda överlägsen utrustning som tryggar den personliga integriteten. För att säkerställa en miniminivå av effektivitet hos den här transparensskyldigheten bör grindvakterna åtminstone tillhandahålla en beskrivning av på vilken grund profileringen utförs, inbegripet om personuppgifter och data som härrör från användaraktiviteter används, vilken behandling som görs, för vilka ändamål profilen förbereds och slutligen används, hur profileringen påverkar grindvakternas tjänster, samt vilka åtgärder som vidtagits för att göra det möjligt för slutanvändarna att få kännedom om den relevanta användningen av sådan profilering, och för att begära deras samtycke.
(62)In order to ensure the full and lasting achievement of the objectives of this Regulation, the Commission should be able to assess whether a provider of core platform services should be designated as a gatekeeper without meeting the quantitative thresholds laid down in this Regulation; whether systematic non-compliance by a gatekeeper warrants imposing additional remedies; and whether the list of obligations addressing unfair practices by gatekeepers should be reviewed and additional practices that are similarly unfair and limiting the contestability of digital markets should be identified. Such assessment should be based on market investigations to be run in an appropriate timeframe, by using clear procedures and deadlines, in order to support the ex ante effect of this Regulation on contestability and fairness in the digital sector, and to provide the requisite degree of legal certainty.(62)For at sikre fuld og hel opfyldelse af målene i denne forordning bør Kommissionen kunne vurdere, hvorvidt en udbyder af centrale platformstjenester skal udpeges som gatekeeper uden at opfylde de kvantitative tærskler, der er fastsat i denne forordning, hvorvidt systematisk manglende overholdelse fra en gatekeepers side berettiger til at pålægge afhjælpende foranstaltninger, og hvorvidt listen over forpligtelser til at gribe ind over for urimelig praksis fra gatekeeperes side bør revideres, og om yderligere praksis, der ligeledes er urimelig og begrænser den frie markedsadgang for digitale markeder, bør identificeres. En sådan vurdering bør tage udgangspunkt i markedsundersøgelser, der skal foretages inden for en rimelig tidsramme ved hjælp af klare procedurer og frister, for at støtte den forudgående virkning af denne forordning på den frie markedsadgang og rimelighed i den digitale sektor og for at skabe den nødvendige retssikkerhed.62.För att säkerställa ett fullständigt och varaktigt uppnående av målen för denna förordning bör kommissionen kunna bedöma om en leverantör av centrala plattformstjänster bör betecknas som grindvakt utan att den uppnår de kvantitativa tröskelvärden som fastställs i denna förordning, om en grindvakts systematiskt bristande fullgörande motiverar att ytterligare korrigerande åtgärder vidtas, och om förteckningen över skyldigheter för att ta itu ,med orättvisa metoder av grindvakter bör ses över och ytterligare metoder som är lika orättvisa och begränsar de digitala marknadernas öppenhet bör identifieras. En sådan bedömning bör baseras på marknadsundersökningar som ska genomföras inom en lämplig tidsram, med hjälp av tydliga förfaranden och tidsfrister, för att stödja denna förordnings förhandseffekt på öppenheten och rättvisan inom den digitala sektorn, och för att ge den rättssäkerhet som krävs.
(63)Following a market investigation, an undertaking providing a core platform service could be found to fulfil all of the overarching qualitative criteria for being identified as a gatekeeper. It should then, in principle, comply with all of the relevant obligations laid down by this Regulation. However, for gatekeepers that have been designated by the Commission as likely to enjoy an entrenched and durable position in the near future, the Commission should only impose those obligations that are necessary and appropriate to prevent that the gatekeeper concerned achieves an entrenched and durable position in its operations. With respect to such emerging gatekeepers, the Commission should take into account that this status is in principle of a temporary nature, and it should therefore be decided at a given moment whether such a provider of core platform services should be subjected to the full set of gatekeeper obligations because it has acquired an entrenched and durable position, or conditions for designation are ultimately not met and therefore all previously imposed obligations should be waived.(63)Efter en markedsundersøgelse kan det konstateres, om en virksomhed, der leverer en central platformstjeneste, opfylder alle de overordnede kvalitative kriterier for at blive udpeget som gatekeeper. Den skal derefter i princippet opfylde alle de relevante forpligtelser, som er fastsat i denne forordning. Med hensyn til gatekeepere, der er udpeget af Kommissionen, og som forventes at have en fast og varig stilling på markedet inden for den nærmeste fremtid, bør Kommissionen kun pålægge de forpligtelser, der er nødvendige og passende for at forhindre, at den pågældende gatekeeper opnår en fast og varig stilling på markedet i forhold til sine aktiviteter. Med hensyn til nye gatekeepere bør Kommissionen tage hensyn til, at denne status i princippet er af midlertidig karakter, og det derfor bør afgøres på et givet tidspunkt, hvorvidt en sådan udbyder af centrale platformstjenester skal pålægges alle gatekeeperforpligtelser, fordi den har opnået en fast og varig stilling på markedet, eller hvorvidt betingelserne for udpegelse i sidste ende ikke er opfyldt, og at alle tidligere pålagte forpligtelser derfor bør tilsidesættes.63.På grundval av en marknadsundersökning skulle ett företag som tillhandahåller en central plattformstjänst kunna anses uppfylla alla övergripande kvalitativa kriterier för att identifieras som grindvakt. Det måste då i princip fullgöra alla relevanta skyldigheter som fastställs i denna förordning. För grindvakter som av kommissionen har pekats ut som företag som sannolikt kommer att nå en fast förankrad och varaktig ställning inom en nära framtid bör kommissionen dock endast införa sådana skyldigheter som är nödvändiga och lämpliga för att förhindra att de berörda grindvakterna uppnår en fast och varaktig ställning i sin verksamhet. När det gäller sådana nya grindvakter bör kommissionen ta hänsyn till att denna status i princip är av tillfällig natur, och det bör därför vid en given tidpunkt beslutas om huruvida en sådan leverantör av centrala plattformstjänster bör omfattas av alla skyldigheter för grindvakter, eftersom den har uppnått en etablerad och varaktig ställning, eller om villkoren för betecknandet i slutändan inte uppfylls och att alla tidigare ålagda skyldigheter därför borde undantas.
(64)The Commission should investigate and assess whether additional behavioural, or, where appropriate, structural remedies are justified, in order to ensure that the gatekeeper cannot frustrate the objectives of this Regulation by systematic non-compliance with one or several of the obligations laid down in this Regulation, which has further strengthened its gatekeeper position. This would be the case if the gatekeeper’s size in the internal market has further increased, economic dependency of business users and end users on the gatekeeper’s core platform services has further strengthened as their number has further increased and the gatekeeper benefits from increased entrenchment of its position. The Commission should therefore in such cases have the power to impose any remedy, whether behavioural or structural, having due regard to the principle of proportionality. Structural remedies, such as legal, functional or structural separation, including the divestiture of a business, or parts of it, should only be imposed either where there is no equally effective behavioural remedy or where any equally effective behavioural remedy would be more burdensome for the undertaking concerned than the structural remedy. Changes to the structure of an undertaking as it existed before the systematic non-compliance was established would only be proportionate where there is a substantial risk that this systematic non-compliance results from the very structure of the undertaking concerned.(64)Kommissionen bør undersøge og vurdere, hvorvidt adfærdsrelaterede eller, hvis det er relevant, strukturelle foranstaltninger er berettigede for at sikre, at gatekeeperen ikke kan forpurre formålene med denne forordning ved systematisk ikke at opfylde en eller flere af forpligtelserne i denne forordning, som yderligere har styrket stillingen som gatekeeper. Dette vil f.eks. gøre sig gældende, hvis gatekeeperen er blevet større i det indre marked, hvis erhvervsbrugerenes og slutbrugernes afhængighed af gatekeeperens centrale platformstjenester er blevet større, i takt med at de er steget i antal, og gatekeeperen drager nytte af sin mere varige stilling på markedet. Kommissionen bør derfor i sådanne tilfælde have beføjelser til at pålægge afhjælpende foranstaltninger, hvad enten de er adfærdsrelaterede eller strukturelle, under behørig hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Strukturelle foranstaltninger, såsom retlig, funktionel eller strukturel adskillelse, herunder frasalg af en virksomhed, eller dele deraf, kan kun pålægges, såfremt der ikke forefindes lige så effektive adfærdsregulerende foranstaltninger, eller såfremt en lige så effektiv adfærdsregulerende foranstaltning, ville være mere byrdefuld for den pågældende virksomhed end en strukturel foranstaltning. Ændringer i en virksomheds struktur som den var, før den systematiske manglende overholdelse blev konstateret, vil kun være proportional, hvis der er en betydelig risiko for, at denne systematiske manglende overholdelse følger af selve strukturen på den pågældende virksomhed.64.Kommissionen bör undersöka och bedöma om ytterligare beteendemässiga korrigerande åtgärder eller, i förekommande fall, strukturella korrigerande åtgärder är motiverade för att säkerställa att grindvakten inte kan motverka målen i denna förordning genom systematiskt bristande fullgörande av en eller flera av de skyldigheter som fastställs i denna förordning, vilket ytterligare stärkt dess ställning som grindvakt. Detta skulle vara fallet om grindvakternas storlek på den inre marknaden har ökat ytterligare, företagsanvändarnas och slutanvändarnas ekonomiska beroende av grindvakternas centrala plattformstjänster har stärkts ytterligare, eftersom deras antal har ökat ytterligare och grindvakten gynnas av att dess ställning befästs. Kommissionen bör därför i sådana fall ha befogenhet att införa eventuella korrigerande åtgärder, vare sig de är beteendemässiga eller strukturella, med vederbörlig hänsyn till proportionalitetsprincipen. Strukturella korrigerande åtgärder, såsom juridisk, funktionell eller strukturell separation, inbegripet avyttring av en verksamhet eller delar av den, bör införas endast om det inte finns någon lika effektiv beteendemässig åtgärd eller om en lika effektiv beteendemässig åtgärd skulle vara mer betungande för det berörda företaget än den strukturella korrigerande åtgärden. Ändringar av ett företags struktur som förelåg innan det systematiskt bristande fullgörandet fastställdes är endast proportionerliga om det finns en betydande risk för att det systematiskt bristande fullgörandet beror på det berörda företagets struktur.
(65)The services and practices in core platform services and markets in which these intervene can change quickly and to a significant extent. To ensure that this Regulation remains up to date and constitutes an effective and holistic regulatory response to the problems posed by gatekeepers, it is important to provide for a regular review of the lists of core platform services as well as of the obligations provided for in this Regulation. This is particularly important to ensure that behaviour that may limit the contestability of core platform services or is unfair is identified. While it is important to conduct a review on a regular basis, given the dynamically changing nature of the digital sector, in order to ensure legal certainty as to the regulatory conditions, any reviews should be conducted within a reasonable and appropriate time-frame. Market investigations should also ensure that the Commission has a solid evidentiary basis on which it can assess whether it should propose to amend this Regulation in order to expand, or further detail, the lists of core platform services. They should equally ensure that the Commission has a solid evidentiary basis on which it can assess whether it should propose to amend the obligations laid down in this Regulation or whether it should adopt a delegated act updating such obligations.(65)Tjenesterne og praksis i forhold til centrale platformstjenester og markeder, hvor disse griber ind, kan hurtigt ændre sig og i betydeligt omfang. For at sikre at denne forordning altid er ajourført og er en effektiv og holistisk reguleringsmæssig respons på problemerne i forbindelse med gatekeepere, er det vigtigt, at der foretages en revision af listerne over centrale platformstjenester og forpligtelserne i denne forordning. Dette er særlig vigtigt for at sikre, at adfærd, der kan begrænse den frie markedsadgang for centrale platformstjenester eller er urimelig, bliver konstateret. Selv om det er vigtigt at foretage en regelmæssig revision, henset til den dynamiske og skiftende karakter i den digitale sektor, for at sikre retssikkerheden i forhold til de lovgivningsmæssige betingelser, bør samtlige revisioner foretages med jævne mellemrum og inden for en rimelig tidsramme. Markedsundersøgelser bør også sikre, at Kommissionen har et solidt dokumentationsgrundlag for at kunne vurdere, hvorvidt den bør stille forslag om at ændre denne forordning for at udvide eller angive nærmere detaljer i listen over centrale platformstjenester. De bør ligeledes sikre, at Kommissionen har et solidt dokumentationsgrundlag for at kunne vurdere, hvorvidt den bør stille forslag om at ændre forpligtelserne i denne forordning, eller hvorvidt den bør vedtage en delegeret retsakt for at ajourføre sådanne forpligtelser.65.Tjänsterna och praxisen på de centrala plattformstjänsterna och de marknaderna där dessa ingriper kan förändras snabbt och i betydande utsträckning. För att säkerställa att denna förordning förblir aktuell och utgör ett effektivt och heltäckande svar på de problem som orsakas av grindvakterna är det viktigt att föreskriva en regelbunden översyn av förteckningarna över centrala plattformstjänster samt av de skyldigheter som föreskrivs i denna förordning. Detta är särskilt viktigt för att säkerställa att beteenden som kan begränsa de centrala plattformstjänsternas öppenhet eller är orättvisa identifieras. Även om det är viktigt att regelbundet göra en översyn, med tanke på den digitala sektorns dynamiskt föränderliga karaktär, för att säkerställa rättssäkerheten när det gäller de rättsliga villkoren, bör eventuella översyner genomföras inom en rimlig och lämplig tidsram. Genom marknadsundersökningar bör det också säkerställas att kommissionen har en solid bevisgrund som gör det möjligt för den att bedöma huruvida den bör föreslå en ändring av denna förordning för att utöka, eller ytterligare specificera, förteckningarna över centrala plattformstjänster. De bör också säkerställa att kommissionen har en solid bevisgrund som gör det möjligt för den att bedöma huruvida den bör föreslå ändringar av de skyldigheter som fastställs i denna förordning eller om den bör anta en delegerad akt om uppdatering av sådana skyldigheter.
(66)In the event that gatekeepers engage in behaviour that is unfair or that limits the contestability of the core platform services that are already designated under this Regulation but without these behaviours being explicitly covered by the obligations, the Commission should be able to update this Regulation through delegated acts. Such updates by way of delegated act should be subject to the same investigatory standard and therefore following a market investigation. The Commission should also apply a predefined standard in identifying such behaviours. This legal standard should ensure that the type of obligations that gatekeepers may at any time face under this Regulation are sufficiently predictable.(66)I tilfælde af at gatekeepere udviser adfærd, der er urimelig, eller som begrænser den frie markedsadgang for de centrale platformstjenester, der allerede er udpeget i henhold til denne forordning, men uden at denne adfærd udtrykkeligt er omfattet af forpligtelserne, bør Kommissionen kunne ajourføre denne forordning gennem delegerede retsakter. Sådanne ajourføringer i form af delegerede retsakter bør være omfattet af samme undersøgelsesnorm og derfor underkastes en markedsundersøgelse. Kommissionen bør også anvende en foruddefineret norm til at identificere sådan adfærd. Denne retsstandard bør sikre, at den type forpligtelser, som gatekeepere til enhver tid kan blive stillet over for i henhold til denne forordning, er tilstrækkelig forudsigelige.66.Om grindvakterna beter sig på ett sätt som är orättvist eller som begränsar möjligheten att konkurrera med de centrala plattformstjänster som redan har betecknats enligt denna förordning, men utan att detta beteende uttryckligen omfattas av skyldigheterna, bör kommissionen kunna uppdatera denna förordning genom delegerade akter. Sådana uppdateringar genom delegerade akter bör omfattas av samma utredningsstandard och därför föregås av en marknadsundersökning. Kommissionen bör också tillämpa en fördefinierad standard för att identifiera sådana beteenden. Denna rättsliga standard bör säkerställa att den typ av skyldigheter som grindvakter när som helst kan komma att åläggas enligt denna förordning är tillräckligt förutsägbara.
(67)Where, in the course of a proceeding into non-compliance or an investigation into systemic non-compliance, a gatekeeper offers commitments to the Commission, the latter should be able to adopt a decision making these commitments binding on the gatekeeper concerned, where it finds that the commitments ensure effective compliance with the obligations of this Regulation. This decision should also find that there are no longer grounds for action by the Commission.(67)Hvis en gatekeeper, under en sag vedrørende manglende overholdelse eller en undersøgelse af systematisk manglende overholdelse, giver Kommissionen tilsagn, bør sidstnævnte kunne træffe en afgørelse om at gøre disse tilsagn bindende for den pågældende gatekeeper, hvis den finder, at tilsagnene sikrer effektiv overholdelse af forpligtelserne i denne forordning. Denne afgørelse bør også fastslå, at der ikke længere er grund til, at Kommissionen griber ind.67.Om en grindvakt under ett förfarande avseende bristande fullgörande eller en undersökning av systemiskt bristande fullgörande erbjuder kommissionen åtaganden, bör kommissionen ha möjlighet att anta ett beslut som gör dessa åtaganden bindande för den berörda grindvakten, om den konstaterar att åtagandena säkerställer att skyldigheterna i denna förordning fullgörs effektivt. I det beslutet bör det också konstateras att det inte längre finns skäl för kommissionen att ingripa.
(68)In order to ensure effective implementation and compliance with this Regulation, the Commission should have strong investigative and enforcement powers, to allow it to investigate, enforce and monitor the rules laid down in this Regulation, while at the same time ensuring the respect for the fundamental right to be heard and to have access to the file in the context of the enforcement proceedings. The Commission should dispose of these investigative powers also for the purpose of carrying out market investigations for the purpose of updating and reviewing this Regulation.(68)For at sikre effektiv gennemførelse og overholdelse af denne forordning bør Kommissionen have betydelige beføjelser til at undersøge, håndhæve og overvåge reglerne i denne forordning, samtidig med at det sikres, at den grundlæggende ret til at blive hørt og til aktindsigt i forbindelse med håndhævelsesforanstaltningerne respekteres. Kommissionen bør også afhænde disse undersøgelsesbeføjelser med henblik på at gennemføre markedsundersøgelser for at ajourføre og revidere denne forordning.68.För att säkerställa ett effektivt genomförande och en effektiv efterlevnad av denna förordning bör kommissionen ha starka utrednings- och tillsynsbefogenheter, så att den kan utreda, genomdriva och övervaka bestämmelserna i denna förordning, samtidigt som den säkerställer respekten för den grundläggande rätten att höras och få tillgång till handlingarna i ärendet i samband med genomdrivandeförfarandena. Kommissionen bör ha dessa utredningsbefogenheter även för att genomföra marknadsundersökningar i syfte att uppdatera och se över denna förordning.
(69)The Commission should be empowered to request information necessary for the purpose of this Regulation, throughout the Union. In particular, the Commission should have access to any relevant documents, data, database, algorithm and information necessary to open and conduct investigations and to monitor the compliance with the obligations laid down in this Regulation, irrespective of who possesses the documents, data or information in question, and regardless of their form or format, their storage medium, or the place where they are stored.(69)Kommissionen bør have beføjelse til at anmode om de nødvendige oplysninger med henblik på nærværende forordning i hele Unionen. Kommissionen bør navnlig have adgang til relevante dokumenter, data, databaser, algoritmer og nødvendige oplysninger for at kunne iværksætte og foretage undersøgelser og føre tilsyn med overholdelsen af forpligtelserne i denne forordning, uanset hvem der er i besiddelse af de pågældende dokumenter, data eller oplysninger, og uanset deres form eller format, lagringsmedie eller det sted, hvor de opbevares.69.Kommissionen bör ges befogenhet att i hela unionen begära sådan information som är nödvändig för tillämpningen av denna förordning. Kommissionen bör särskilt ha tillgång till alla relevanta handlingar, data, databaser, algoritmer och den information som behövs för att inleda och genomföra utredningar och övervaka fullgörandet av de skyldigheter som fastställs i denna förordning, oavsett vem som innehar handlingarna, uppgifterna eller informationen i fråga, oavsett form och format, lagringsmedium eller den plats där de lagras.
(70)The Commission should be able to directly request that undertakings or association of undertakings provide any relevant evidence, data and information. In addition, the Commission should be able to request any relevant information from any public authority, body or agency within the Member State, or from any natural person or legal person for the purpose of this Regulation. When complying with a decision of the Commission, undertakings are obliged to answer factual questions and to provide documents.(70)Kommissionen bør kunne anmode virksomheder eller virksomhedssammenslutninger direkte om at fremlægge relevant dokumentation, data og information. Derudover bør Kommissionen kunne anmode om alle relevante oplysninger fra offentlige myndigheder, organer eller agenturer i medlemsstaten eller fra enhver fysisk person eller juridisk person i denne forordning. Når virksomheder efterkommer en afgørelse truffet af Kommissionen, har de pligt til at besvare faktuelle spørgsmål og udlevere dokumenter.70.Kommissionen bör direkt kunna begära att företag eller företagssammanslutningar tillhandahåller alla relevanta bevis, data och information. Dessutom bör kommissionen kunna begära all relevant information från alla offentliga myndigheter, organ eller byråer i medlemsstaten eller från fysiska eller juridiska personer vid tillämpningen av denna förordning. När företagen följer ett kommissionsbeslutet är de skyldiga att besvara frågor om de faktiska omständigheterna och tillhandahålla handlingar.
(71)The Commission should also be empowered to undertake onsite inspections and to interview any persons who may be in possession of useful information and to record the statements made.(71)Kommissionen bør også tildeles beføjelser til at foretage kontrolundersøgelser på stedet og til at kunne indhente udtalelser fra enhver person, der kan tænkes at være i besiddelse af nyttige oplysninger, og registrere den pågældende persons udtalelser.71.Kommissionen bör också ges befogenhet att genomföra inspektioner på plats och att intervjua alla personer som kan ha tillgång till användbar information och att protokollföra de uttalanden som gjorts.
(72)The Commission should be able to take the necessary actions to monitor the effective implementation and compliance with the obligations laid down in this Regulation. Such actions should include the ability of the Commission to appoint independent external experts, such as and auditors to assist the Commission in this process, including where applicable from competent independent authorities, such as data or consumer protection authorities.(72)Kommissionen bør kunne træffe de nødvendige foranstaltninger med hensyn til at føre tilsyn med den faktiske gennemførelse og overholdelse af forpligtelserne i denne forordning. Sådanne foranstaltninger bør omfatte Kommissionens mulighed for at udpege uafhængige eksterne eksperter såsom revisorer til at bistå Kommissionen i denne proces, herunder eventuelt fra uafhængige kompetente myndigheder, såsom data- og forbrugerbeskyttelsesmyndigheder.72.Kommissionen bör kunna vidta nödvändiga åtgärder för att övervaka det faktiska genomförandet och fullgörandet av de skyldigheter som fastställs i denna förordning. Sådana åtgärder bör inbegripa en förmåga för kommissionen att utse oberoende externa experter, till exempel revisorer, för att bistå kommissionen i denna process, i förekommande fall även från behöriga oberoende myndigheter, såsom dataskydds- eller konsumentskyddsmyndigheter.
(73)Compliance with the obligations imposed under this Regulation should be enforceable by means of fines and periodic penalty payments. To that end, appropriate levels of fines and periodic penalty payments should also be laid down for non-compliance with the obligations and breach of the procedural rules subject to appropriate limitation periods. The Court of Justice should have unlimited jurisdiction in respect of fines and penalty payments.(73)Håndhævelsen af denne forordnings bestemmelser bør kunne sikres ved hjælp af bøder og tvangsbøder. Med henblik herpå bør bøder og tvangsbøder i det fornødne omfang også fastsættes for manglende overholdelse af forpligtelserne og brud på procedurereglerne i overensstemmelse med passende forældelsesfrister. Domstolen har fuld prøvelsesret med hensyn til bøder og tvangsbøder.73.För att säkerställa att de skyldigheter som åläggs enligt denna förordning fullgörs bör böter och viten kunna åläggas. Därför bör det även fastställas lämpliga nivåer för böter och viten för bristande fullgörande av skyldigheterna och brott mot förfarandereglerna i överensstämmelse med lämpliga preskriptionsfrister. Domstolen bör ha obegränsad behörighet i fråga om böter och viten.
(74)In order to ensure effective recovery of fines imposed on associations of undertakings for infringements that they have committed, it is necessary to lay down the conditions on which the Commission may require payment of the fine from the members of the association where the association is not solvent.(74)For at sikre en effektiv inddrivelse af bøder, der er pålagt virksomhedssammenslutninger for de overtrædelser, de har begået, er det nødvendigt at fastsætte, på hvilke vilkår Kommissionen kan kræve, at medlemmerne af sammenslutningen betaler bøden, hvis sammenslutningen ikke er solvent.74.För att säkerställa en effektiv indrivning av de böter som ålagts företagssammanslutningar för överträdelser som dessa har begått är det nödvändigt att fastställa på vilka villkor kommissionen får kräva betalning av böterna av sammanslutningens medlemmar, om sammanslutningen inte är solvent.
(75)In the context of proceedings carried out under this Regulation, the undertakings concerned should be accorded the right to be heard by the Commission and the decisions taken should be widely publicised. While ensuring the rights to good administration and the rights of defence of the undertakings concerned, in particular, the right of access to the file and the right to be heard, it is essential that confidential information be protected. Furthermore, while respecting the confidentiality of the information, the Commission should ensure that any information relied on for the purpose of the decision is disclosed to an extent that allows the addressee of the decision to understand the facts and considerations that led up to the decision. Finally, under certain conditions certain business records, such as communication between lawyers and their clients, may be considered confidential if the relevant conditions are met.(75)I forbindelse med procedurer, der gennemføres i henhold til denne forordning, bør de berørte virksomheder have ret til at blive hørt af Kommissionen, og de afgørelser, der træffes, bør gøres tilgængelige for et bredt publikum. Samtidig med at det sikres, at retten til god forvaltning og retten til et forsvar for de berørte virksomheder, og navnlig retten til aktindsigt og retten til at blive hørt, tilgodeses, er det nødvendigt at beskytte fortrolige oplysninger. Samtidig med at den fortrolige karakter af oplysninger respekteres, bør Kommissionen sikre, at alle oplysninger, der anvendes i forbindelse med afgørelsen, videregives i det omfang, at det giver adressaten for afgørelsen mulighed for at forstå de faktiske forhold og overvejelser, der førte til afgørelsen. Endelig kan bestemte forretningsdokumenter, såsom kommunikation mellem advokater og deres klienter, under visse betingelser betragtes som fortrolige, hvis de relevante betingelser er opfyldt.75.I samband med förfaranden som genomförs enligt denna förordning bör de berörda företagen ges rätt att höras av kommissionen, och de beslut som fattas bör ges stor spridning. Samtidigt som de berörda företagens rätt till god förvaltning och rätt till försvar, särskilt rätten att få tillgång till handlingarna i ärendet och rätten att bli hörd, säkerställs är det viktigt att konfidentiella uppgifter skyddas. Dessutom bör kommissionen, med respekt för sekretesskyddet av informationen, se till att all information som åberopas i samband med beslutet lämnas ut i en omfattning som gör det möjligt för den som beslutet riktar sig till att förstå de omständigheter och överväganden som lett fram till beslutet. Slutligen kan på vissa villkor vissa affärshandlingar, såsom kommunikation mellan advokater och deras klienter, betraktas som konfidentiella om de relevanta villkoren är uppfyllda.
(76)In order to ensure uniform conditions for the implementation of Articles 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 and 30, implementing powers should be conferred on the Commission. Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182//2011 of the European Parliament and of the Council 35 .(76)For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af artikel 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 og 30 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182//2011 35 .76.För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av artiklarna 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 och 30, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 35 .
(77)The advisory committee established in accordance with Regulation (EU) No 182//2011 should also deliver opinions on certain individual decisions of the Commission issued under this Regulation. In order to ensure contestable and fair markets in the digital sector across the Union where gatekeepers are present, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty should be delegated to the Commission to supplement this Regulation. In particular, delegated acts should be adopted in respect of the methodology for determining the quantitative thresholds for designation of gatekeepers under this Regulation and in respect of the update of the obligations laid down in this Regulation where, based on a market investigation the Commission has identified the need for updating the obligations addressing practices that limit the contestability of core platform services or are unfair. It is of particular importance that the Commission carries out appropriate consultations and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016 36 . In particular, to ensure equal participation in the preparation of delegated acts, the European Parliament and the Council receive all documents at the same time as Member States' experts, and their experts systematically have access to meetings of Commission expert groups dealing with the preparation of delegated acts.(77)Det rådgivende udvalg, der er nedsat ved forordning (EU) nr. 182//2011, bør også afgive udtalelser om visse individuelle afgørelser, som Kommissionen har truffet i henhold til denne forordning. For at sikre åbne og rimelige markeder i den digitale sektor i hele Unionen, hvor der findes gatekeepere, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten delegeres til Kommissionen til supplering af denne forordning. Der bør navnlig vedtages delegerede retsakter med hensyn til metoden til fastsættelse af de kvantitative tærskler for udpegelse af gatekeepere i henhold til denne forordning og med hensyn til ajourføringen af forpligtelserne i denne forordning, når Kommissionen på baggrund af en undersøgelse har konstateret, at der er behov for ajourføring af forpligtelserne til gribe ind over for praksis, der begrænser den frie markedsadgang for centrale platformstjenester, eller som er urimelig. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 36 . For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.77.Den rådgivande kommitté som inrättats i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011 bör också yttra sig om vissa enskilda kommissionsbeslut som utfärdats enligt denna förordning. I syfte att säkerställa öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn överallt i unionen där grindvakter finns bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen för att kunna komplettera denna förordning. Delegerade akter bör framför allt antas när det gäller metoden för att fastställa kvantitativa tröskelvärden för betecknande av grindvakter enligt denna förordning och när det gäller uppdateringen av de skyldigheter som fastställs i denna förordning, om kommissionen på grundval av en marknadsundersökning har fastställt behovet av att uppdatera skyldigheterna för att åtgärda metoder som begränsar centrala plattformstjänsters öppenhet eller som är orättvisa. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 36 . För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
(78)The Commission should periodically evaluate this Regulation and closely monitor its effects on the contestability and fairness of commercial relationships in the online platform economy, in particular with a view to determining the need for amendments in light of relevant technological or commercial developments. This evaluation should include the regular review of the list of core platform services and the obligations addressed to gatekeepers as well as enforcement of these, in view of ensuring that digital markets across the Union are contestable and fair. In order to obtain a broad view of developments in the sector, the evaluation should take into account the experiences of Member States and relevant stakeholders. The Commission may in this regard also consider the opinions and reports presented to it by the Observatory on the Online Platform Economy that was first established by Commission Decision C(2018)2393 of 26 April 2018. Following the evaluation, the Commission should take appropriate measures. The Commission should to maintain a high level of protection and respect for the common EU rights and values, particularly equality and non-discrimination, as an objective when conducting the assessments and reviews of the practices and obligations provided in this Regulation.(78)Kommissionen bør med regelmæssige mellemrum evaluere denne forordning og nøje overvåge dens virkninger på den frie markedsadgang og rimeligheden af forretningsforhold i onlineplatformøkonomien, navnlig med henblik på at fastslå, om der er behov for ændringer i lyset af relevant teknologisk eller kommerciel udvikling. Denne evaluering bør omfatte en løbende gennemgang af listen med centrale platformstjenester og forpligtelserne for gatekeepere samt håndhævelse af disse for at sikre, at digitale markeder i hele Unionen er åbne og retfærdige. For at få et bredt overblik over udviklingen i sektoren bør evalueringen tage hensyn til medlemsstaternes og de relevante interessenters erfaringer. Kommissionen kan også i denne henseende tage hensyn til udtalelser og rapporter, som den forelægges af Observationscenter for Onlineplatformøkonomien, der blev oprettet første gang ved Kommissionens afgørelse C(2018) 2393 af 26. april 2018. Efter evalueringen bør Kommissionen træffe passende foranstaltninger. Kommissionen bør opretholde et højt beskyttelsesniveau og respekt for de fælles EU-rettigheder og værdier, navnlig ligestilling og ikkeforskelsbehandling, som en målsætning ved vurdering og gennemgang af praksis og forpligtelserne i denne forordning.78.Kommissionen bör regelbundet utvärdera denna förordning och noga övervaka dess effekter i fråga om öppenhet och rättvisa på affärsförbindelser i onlineplattformsekonomin, särskilt i syfte att fastställa behovet av ändringar mot bakgrund av relevant teknisk eller kommersiell utveckling. Denna utvärdering bör inbegripa en regelbunden översyn av förteckningen över centrala plattformstjänster och de skyldigheter som gäller för grindvakter samt efterlevnaden av dessa, i syfte att säkerställa att de digitala marknaderna i hela unionen är öppna och rättvisa. För att få en bred överblick över utvecklingen inom sektorn bör man inom ramen för utvärderingen ta hänsyn till medlemsstaternas och de berörda parternas erfarenheter. Kommissionen får i detta avseende även beakta de yttranden och rapporter som lagts fram för den av observationscentrumet för onlineplattformsekonomin, som först inrättades genom kommissionens beslut C(2018) 2393 av den 26 april 2018. Till följd av utvärderingen bör kommissionen vidta lämpliga åtgärder. Kommissionen bör ha som mål att upprätthålla en hög skyddsnivå och respekt för EU:s gemensamma rättigheter och värden, särskilt jämlikhet och icke-diskriminering, när den gör bedömningar och översyner av praxis och skyldigheter enligt denna förordning.
(79)The objective of this Regulation is to ensure a contestable and fair digital sector in general and core platform services in particular, with a view to promoting innovation, high quality of digital products and services, fair and competitive prices, as well as a high quality and choice for end users in the digital sector. This cannot be sufficiently achieved by the Member States, but can only, by reason of the business model and operations of the gatekeepers and the scale and effects of their operations, be fully achieved at Union level. The Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.(79)Formålet med denne forordning er at sikre en åben og retfærdig digital sektor i almindelighed og centrale platformstjenester i særdeleshed med henblik på at fremme innovation, digitale produkters og tjenesters høje kvalitet, fair og konkurrencedygtige priser samt en høj kvalitet og valgmuligheder for slutbrugerne i den digitale sektor. Dette kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan kun opnås fuldt ud på EU-plan på grund af gatekeepernes forretningsmodel og virksomhed samt omfanget og virkningerne af deres virksomhed. EU kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde dette mål.79.Syftet med denna förordning är att säkerställa en öppen och rättvis digital sektor i allmänhet och öppna och rättvisa centrala plattformstjänster i synnerhet, för att främja innovation, högkvalitativa digitala produkter och digitala tjänster, rättvisa och konkurrenskraftiga priser samt hög kvalitet och urval för slutanvändarna i den digitala sektorn. Detta kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna, utan kan endast uppnås fullt ut på unionsnivå på grund av grindvakternas affärsmodeller och verksamhet samt storleken på och effekterna av deras verksamhet. Unionen får anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.
This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in particular Articles 16, 47 and 50 thereof. Accordingly, this Regulation should be interpreted and applied with respect to those rights and principlesHAVE ADOPTED THIS REGULATION:I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender, særlig artikel 16, 47 og 50 heri. Denne forordning bør derfor fortolkes og anvendes under overholdelse af disse rettigheder og principper — VEDTAGET DENNE FORORDNING:Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 16, 47 och 50. Denna förordning bör således tolkas och tillämpas med beaktande av dessa rättigheter och principer. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:
Chapter IKapitel IKapitel I
Subject matter, scope and definitionsGenstand, anvendelsesområde og definitionerSyfte, tillämpningsområde och definitioner
Article 1 Subject-matter and scopeArtikel 1 Genstand og anvendelsesområdeArtikel 1 Syfte och tillämpningsområde
1.This Regulation lays down harmonised rules ensuring contestable and fair markets in the digital sector across the Union where gatekeepers are present.1.Denne forordning fastsætter harmoniserede regler, der sikrer åbne og retfærdige markeder i den digitale sektor i hele Unionen, hvor der findes gatekeepere.1.I denna förordning fastställs harmoniserade regler som säkerställer öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn i hela unionen där grindvakter finns.
2.This Regulation shall apply to core platform services provided or offered by gatekeepers to business users established in the Union or end users established or located in the Union, irrespective of the place of establishment or residence of the gatekeepers and irrespective of the law otherwise applicable to the provision of service.2.Denne forordning finder anvendelse på centrale platformstjenester, der leveres eller udbydes af gatekeepere til erhvervsbrugere, der er etableret i Unionen, eller slutbrugere, der er etableret eller befinder sig i Unionen, uanset gatekeepernes etableringssted eller bopæl, og uanset hvilken lovgivning der i øvrigt finder anvendelse på leveringen af tjenester.2.Denna förordning ska tillämpas på centrala plattformstjänster som tillhandahålls eller erbjuds av grindvakter till företagsanvändare som är etablerade i unionen eller slutanvändare som är etablerade eller belägna i unionen, oavsett grindvakternas etablerings- eller bosättningsort och oberoende av vilken lag som annars skulle vara tillämplig på tillhandahållandet av tjänster.
3.This Regulation shall not apply to markets:3.Denne forordning finder ikke anvendelse på markeder, der:3.Denna förordning ska inte tillämpas på marknader
(a)related to electronic communications networks as defined in point (1) of Article 2 of Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council 37 ;a)vedrører elektroniske kommunikationsnet som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 37a)som avser elektroniska kommunikationsnät enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 37 , eller
(b)related to electronic communications services as defined in point (4) of Article 2 of Directive (EU) 2018/1972 other than those related to interpersonal communication services as defined in point (4)(b) of Article 2 of that Directive.b)vedrører elektroniske kommunikationstjenester som defineret i artikel 2, nr. 4), i direktiv (EU) 2018/1972, bortset fra dem, der vedrører interpersonelle kommunikationstjenester som defineret i artikel 2, nr. 4), litra b), i nævnte direktiv.b)som avser andra elektroniska kommunikationstjänster enligt definitionen i artikel 2.4 i direktiv (EU) 2018/1972 än sådana som avser interpersonella kommunikationstjänster enligt definitionen i artikel 2.4 b i det direktivet.
4.With regard to interpersonal communication services this Regulation is without prejudice to the powers and tasks granted to the national regulatory and other competent authorities by virtue of Article 61 of Directive (EU) 2018/1972.4.For så vidt angår interpersonelle kommunikationstjenester berører denne forordning ikke de beføjelser og opgaver, der tillægges de nationale tilsynsmyndigheder og andre kompetente myndigheder i medfør af artikel 61 i direktiv (EU) 2018/1972.4.När det gäller interpersonella kommunikationstjänster påverkar denna förordning inte de befogenheter och uppgifter som tilldelats de nationella regleringsmyndigheterna och andra behöriga myndigheter i enlighet med artikel 61 i direktiv (EU) 2018/1972.
5.Member States shall not impose on gatekeepers further obligations by way of laws, regulations or administrative action for the purpose of ensuring contestable and fair markets. This is without prejudice to rules pursuing other legitimate public interests, in compliance with Union law. In particular, nothing in this Regulation precludes Member States from imposing obligations, which are compatible with Union law, on undertakings, including providers of core platform services where these obligations are unrelated to the relevant undertakings having a status of gatekeeper within the meaning of this Regulation in order to protect consumers or to fight against acts of unfair competition.5.Medlemsstaterne må ikke pålægge gatekeepere yderligere forpligtelser gennem love eller administrative bestemmelser med henblik på at sikre åbne og retfærdige markeder. Dette berører ikke regler, der forfølger andre legitime samfundsinteresser i overensstemmelse med EU-retten. Der er navnlig intet i denne forordning, der er til hinder for, at medlemsstaterne pålægger virksomheder, herunder udbydere af centrale platformstjenester, forpligtelser, som er forenelige med EU-retten, når disse forpligtelser ikke er knyttet til de relevante virksomheders status som gatekeeper som omhandlet i denne forordning, med henblik på at beskytte forbrugerne eller bekæmpe illoyal konkurrence.5.Medlemsstaterna ska inte ålägga grindvakter ytterligare skyldigheter genom lagar och andra författningar i syfte att säkerställa öppna och rättvisa marknader. Detta påverkar inte tillämpningen av bestämmelser som syftar till att främja andra legitima allmänintressen, i överensstämmelse med unionsrätten. I synnerhet finns det inget i denna förordning som hindrar medlemsstaterna från att införa skyldigheter, som är förenliga med unionsrätten, för företag inbegripet leverantörer av centrala plattformstjänster, om dessa skyldigheter inte har något samband med de berörda företag som har status som grindvakt i den mening som avses i denna förordning, i syfte att skydda konsumenterna eller bekämpa illojal konkurrens.
6.This Regulation is without prejudice to the application of Articles 101 and 102 TFEU. It is also without prejudice to the application of: national rules prohibiting anticompetitive agreements, decisions by associations of undertakings, concerted practices and abuses of dominant positions; national competition rules prohibiting other forms of unilateral conduct insofar as they are applied to undertakings other than gatekeepers or amount to imposing additional obligations on gatekeepers; Council Regulation (EC) No 139/2004 38 and national rules concerning merger control; Regulation (EU) 2019/1150 and Regulation (EU) …./.. of the European Parliament and of the Council 39 .6.Denne forordning gælder med forbehold af en eventuel anvendelse af artikel 101 og 102 i TEUF. Den gælder ligeledes med forbehold af: nationale regler, der forbyder konkurrencebegrænsende aftaler, beslutninger inden for virksomhedssammenslutninger, samordnet praksis og misbrug af dominerende stilling, nationale konkurrenceregler, der forbyder andre former for ensidig adfærd, for så vidt som de anvendes på andre virksomheder end gatekeepere eller indebærer, at gatekeepere pålægges yderligere forpligtelser, Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 38 og nationale regler om fusionskontrol, forordning (EU) 2019/1150 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) ..../.. 39 .6.Denna förordning påverkar inte tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget. Den påverkar inte heller tillämpningen av nationella bestämmelser som förbjuder konkurrensbegränsande avtal, beslut av företagssammanslutningar, samordnade förfaranden och missbruk av dominerande ställning, nationella konkurrensregler som förbjuder andra former av ensidigt beteende i den mån de tillämpas på andra företag än grindvakter eller innebär att grindvakter åläggs ytterligare skyldigheter, rådets förordning (EG) nr 139/2004 38 och nationella bestämmelser om koncentrationskontroll, samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../... 39 .
7.National authorities shall not take decisions which would run counter to a decision adopted by the Commission under this Regulation. The Commission and Member States shall work in close cooperation and coordination in their enforcement actions.7.De nationale myndigheder træffer ikke afgørelser, der er i strid med en afgørelse truffet af Kommissionen i henhold til denne forordning. Kommissionen og medlemsstaterne arbejder tæt sammen om og koordinerer deres håndhævelsesforanstaltninger.7.De nationella myndigheterna får inte fatta beslut som strider mot ett beslut som kommissionen antagit enligt denna förordning. Kommissionen och medlemsstaterna ska ha ett nära samarbete och en nära samordning i sina verkställighetsåtgärder.
Article 2 DefinitionsArtikel 2 DefinitionerArtikel 2 Definitioner
For the purposes of this Regulation, the following definitions apply:I denne forordning forstås ved:I denna förordning gäller följande definitioner:
(1)‘Gatekeeper’ means a provider of core platform services designated pursuant to Article 3;1)"gatekeeper": udbyder af centrale platformstjenester, der er udpeget i henhold til artikel 3(1)grindvakt: leverantör av centrala plattformstjänster vilken utsetts i enlighet med artikel 3.
(2)‘Core platform service’ means any of the following:2)"central platformstjeneste": en af følgende:(2)central plattformstjänst: avser något av följande:
(a)online intermediation services;a)onlineformidlingstjenestera)Onlinebaserade förmedlingstjänster.
(b)online search engines;b)onlinesøgemaskinerb)Onlinebaserade sökmotorer.
(c)online social networking services;c)sociale onlinenetværkstjenesterc)Onlinebaserade sociala nätverkstjänster.
(d)video-sharing platform services;d)videodelingsplatformstjenesterd)Videodelningsplattformstjänster.
(e)number-independent interpersonal communication services;e)nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenestere)Nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster.
(f)operating systems;f)styresystemerf)Operativsystem.
(g)cloud computing services;g)cloud computing-tjenesterg)Molntjänster.
(h)advertising services, including any advertising networks, advertising exchanges and any other advertising intermediation services, provided by a provider of any of the core platform services listed in points (a) to (g);h)reklametjenester, herunder reklamenetværk, reklamebørser og andre reklameformidlingstjenester, der leveres af en udbyder af en af de centrale platformstjenester, som er anført i litra a)-g)h)Annonseringstjänster, inbegripet annonseringsnätverk, annonsutbyten och andra annonsförmedlingstjänster, som tillhandahålls av en leverantör av någon av de centrala plattformstjänster som förtecknas i leden a–g.
(3)‘Information society service’ means any service within the meaning of point (b) of Article 1(1) of Directive (EU) 2015/1535;3)"informationssamfundstjeneste": en tjeneste som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), i direktiv (EU) 2015/1535(3)informationssamhällets tjänster: varje tjänst i den mening som avses i artikel 1.1 b i direktiv (EU) 2015/1535.
(4)‘Digital sector’ means the sector of products and services provided by means of or through information society services;4)"den digitale sektor": sektoren for produkter og tjenester, der leveres ved hjælp af eller via informationssamfundstjenester(4)den digitala sektorn: sektorn för produkter och tjänster som tillhandahålls med hjälp av eller genom informationssamhällets tjänster.
(5)‘Online intermediation services’ means services as defined in point 2 of Article 2 of Regulation (EU) 2019/1150;5)"onlineformidlingstjenester": tjenester som defineret i artikel 2, nr. 2 i EU) 2019/1150(5)onlinebaserade förmedlingstjänster: tjänster enligt definitionen i artikel 2.2 i förordning (EU) 2019/1150.
(6)‘Online search engine’ means a digital service as defined in point 5 of Article 2 of Regulation (EU) 2019/1150;6)"onlinesøgemaskine": digital tjeneste som defineret i artikel 2, nr. 5), i forordning (EU) 2019/1150(6)onlinebaserad sökmotor: en digital tjänst enligt definitionen i artikel 2.5 i förordning (EU) 2019/1150.
(7)‘Online social networking service’ means a platform that enables end users to connect, share, discover and communicate with each other across multiple devices and, in particular, via chats, posts, videos and recommendations;7)"social onlinenetværkstjeneste": platform, der gør det muligt for slutbrugere at tilslutte sig, dele, opdage og kommunikere med hinanden på tværs af flere enheder og navnlig via chats, indlæg, videoer og anbefalinger(7)onlinebaserad social nätverkstjänst: en plattform som gör det möjligt för slutanvändare att ansluta sig till, dela, upptäcka och kommunicera med varandra via flera olika enheter, särskilt via chattar, inlägg, videor och rekommendationer.
(8)‘Video-sharing platform service’ means a service as defined in point (aa) of Article 1(1) of Directive (EU) 2010/13 40 ;8)"videodelingsplatformstjeneste": tjeneste som defineret i artikel 1, stk. 1, litra aa), i direktiv (EU) 2010/13 40(8)videodelningsplattformstjänst: en tjänst enligt definitionen i artikel 1.1 aa i direktiv (EU) 2010/13 40 .
(9)‘Number-independent interpersonal communications service’ means a service as defined in point 7 of Article 2 of Directive (EU) 2018/1972;9)"nummeruafhængig interpersonel kommunikationstjeneste": tjeneste som defineret i artikel 7, stk. 2, i direktiv (EU) 2018/1972(9)nummeroberoende interpersonell kommunikationstjänst: en tjänst enligt definitionen i artikel 2.7 i direktiv (EU) 2018/1972.
(10)‘Operating system’ means a system software which controls the basic functions of the hardware or software and enables software applications to run on it;10)"styresystem": systemsoftware, der styrer hardwarens eller softwarens grundlæggende funktioner og gør det muligt for softwareapplikationer at køre på det(10)operativsystem: systemprogramvara som kontrollerar maskinvarans eller programvarans grundläggande funktioner och gör det möjligt för programvara att köras på den.
(11)‘Cloud computing services’ means a digital service as defined in point 19 of Article 4 of Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council 41 ;11)"cloud computing-tjenester": tjeneste som defineret i artikel 4, nr. 19, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 41(11)molntjänster: digitala tjänster enligt definitionen i artikel 4.19 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/1148/EU 41 .
(12)‘Software application stores’ means a type of online intermediation services, which is focused on software applications as the intermediated product or service;12)"softwareapplikationsbutikker": type onlineformidlingstjenester, der fokuserer på softwareapplikationer som det formidlede produkt eller den formidlede tjeneste(12)programvarubutiker: en typ av onlinebaserade förmedlingstjänster som är inriktad på programvaruapplikationer som förmedlad produkt eller tjänst.
(13)‘Software application’ means any digital product or service that runs on an operating system;13)"softwareapplikation": ethvert digitalt produkt eller enhver digital tjeneste, der kører på et styresystem(13)programvaruapplikation: varje digital produkt eller tjänst som körs på ett operativsystem.
(14)‘Ancillary service’ means services provided in the context of or together with core platform services, including payment services as defined in point 3 of Article 4 and technical services which support the provision of payment services as defined in Article 3(j) of Directive (EU) 2015/2366, fulfilment, identification or advertising services;14)"accessorisk tjeneste": tjenester, der leveres i forbindelse med eller sammen med centrale platformstjenester, herunder betalingstjenester som defineret i artikel 4, nr. 3), og tekniske tjenester, der understøtter levering af betalingstjenester som defineret i artikel 3, litra j), i direktiv (EU) 2015/2366, opfyldelses-, identifikations- eller reklametjenester(14)kompletterande tjänst: tjänst som tillhandahålls i samband med eller tillsammans med centrala plattformstjänster, inbegripet betaltjänster enligt definitionen i artikel 4.3 och tekniska tjänster som stöder tillhandahållandet av betaltjänster enligt definitionen i artikel 3 j i direktiv (EU) 2015/2366 samt tjänster för fullgörande, identifiering eller annonsering.
(15)‘Identification service’ means a type of ancillary services that enables any type of verification of the identity of end users or business users, regardless of the technology used;15)"identifikationstjeneste": type hjælpetjenester, der muliggør enhver form for verifikation af identiteten af slutbrugere eller erhvervsbrugere, uanset hvilken teknologi der anvendes(15)identifieringstjänst: en typ av kompletterande tjänst som möjliggör någon form av kontroll av slutanvändares eller företagsanvändares identitet, oavsett vilken teknik som används.
(16)‘End user’ means any natural or legal person using core platform services other than as a business user;16)"slutbruger": enhver fysisk eller juridisk person, der anvender andre centrale platformstjenester end erhvervsbrugere(16)slutanvändare: varje fysisk eller juridisk person som använder centrala plattformstjänster på annat sätt än som företagsanvändare.
(17)‘Business user’ means any natural or legal person acting in a commercial or professional capacity using core platform services for the purpose of or in the course of providing goods or services to end users;17)"erhvervsbruger": enhver fysisk eller juridisk person, der benytter centrale platformstjenester erhvervsmæssigt eller professionelt med henblik på eller i forbindelse med levering af varer eller tjenesteydelser til slutbrugere(17)företagsanvändare: varje fysisk eller juridisk person som affärs- eller yrkesmässigt använder centrala plattformstjänster i syfte att eller i samband med att tillhandahålla varor eller tjänster till slutanvändare.
(18)‘Ranking’ means the relative prominence given to goods or services offered through online intermediation services or online social networking services, or the relevance given to search results by online search engines, as presented, organised or communicated by the providers of online intermediation services or of online social networking services or by providers of online search engines, respectively, whatever the technological means used for such presentation, organisation or communication;18)"rangordning": den relative fremtrædende placering af de varer eller tjenesteydelser, der tilbydes via onlineformidlingstjenester eller sociale onlinenetværkstjenester, eller den relevans, som onlinesøgemaskiner tildeler søgeresultater, som de præsenteres, opstilles eller kommunikeres af henholdsvis udbydere af onlineformidlingstjenester eller sociale onlinenetværkstjenester eller udbydere af onlinesøgemaskiner, uanset hvilke teknologiske midler der anvendes til en sådan præsentation, opstilling eller kommunikation(18)rangordning: den relativa position som tilldelas varor eller tjänster som erbjuds via onlinebaserade förmedlingstjänster eller sociala nätverkstjänster, eller den relevans som sökresultat ges av sökmotorer, såsom dessa presenteras, organiseras eller vidarebefordras av leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster eller sociala nätverkstjänster eller av leverantörer av sökmotorer, oavsett vilka tekniska medel som används för sådan presentation, organisation eller vidarebefordran.
(19)‘Data’ means any digital representation of acts, facts or information and any compilation of such acts, facts or information, including in the form of sound, visual or audiovisual recording;19)"data": enhver digital repræsentation af handlinger, kendsgerninger eller oplysninger og enhver samling af sådanne handlinger, kendsgerninger eller oplysninger, herunder i form af lyd- eller videooptagelser eller audiovisuelle optagelser(19)data: varje digital återgivning av handlingar, fakta eller information och varje sammanställning av sådana handlingar, fakta eller information, även i form av ljudupptagningar, bildupptagningar eller audiovisuella upptagningar.
(20)‘Personal data’ means any information as defined in point 1 of Article 4 of Regulation (EU) 2016/679;20)"personoplysninger": personoplysninger som defineret i artikel 4, nr. 1), i forordning (EU) 2016/679(20)personuppgifter: varje upplysning enligt definitionen i artikel 4.1 i förordning (EU) 2016/679.
(21)‘Non-personal data’ means data other than personal data as defined in point 1 of Article 4 of Regulation (EU) 2016/679;21)"andre data end personoplysninger": andre data end personoplysninger som defineret i artikel 4, nr. 1, i forordning (EU) 2016/679(21)icke-personuppgifter: andra data än personuppgifter enligt definitionen i artikel 4.1 i förordning (EU) 2016/679.
(22)‘Undertaking’ means all linked enterprises or connected undertakings that form a group through the direct or indirect control of an enterprise or undertaking by another and that are engaged in an economic activity, regardless of their legal status and the way in which they are financed;22)"virksomhed": alle tilknyttede virksomheder eller forbundne virksomheder, der udgør en koncern gennem en andens direkte eller indirekte kontrol med en virksomhed, og som udøver en økonomisk aktivitet, uanset deres retlige status og finansieringsmåde(22)företag: alla anknutna företag som bildar en grupp genom ett annat företags direkta eller indirekta kontroll över ett företag och som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett juridisk form och hur de finansieras.
(23)‘Control’ means the possibility of exercising decisive influence on an undertaking, as understood in Regulation (EU) No 139/2004.23)"kontrol": muligheden for at udøve afgørende indflydelse på en virksomhed som defineret i forordning (EU) nr. 139/2004.(23)kontroll: möjligheten att utöva ett avgörande inflytande på ett företag i den mening som avses i förordning (EU) nr 139/2004.
Chapter IIKapitel IIKapitel II
GatekeepersGatekeepereGrindvakter
Article 3 Designation of gatekeepersArtikel 3 Udpegelse af gatekeepereArtikel 3 Betecknande som grindvakt
1.A provider of core platform services shall be designated as gatekeeper if:1.En udbyder af centrale platformstjenester udpeges som gatekeeper, hvis:1.En leverantör av centrala plattformstjänster ska betecknas som grindvakt om
(a)it has a significant impact on the internal market;a)den har en betydelig indvirkning på det indre markeda)den har en betydande inverkan på den inre marknaden,
(b)it operates a core platform service which serves as an important gateway for business users to reach end users; andb)den driver en central platformstjeneste, der fungerer som en vigtig portal for erhvervsbrugere med henblik på at nå ud til slutbrugerne ogb)den driver en central plattformstjänst som fungerar som en viktig nätport för företagsanvändare för att nå ut till slutanvändare, och
(c)it enjoys an entrenched and durable position in its operations or it is foreseeable that it will enjoy such a position in the near future.c)den har en stærk og varig position for sine aktiviteter, eller det kan forventes, at den vil få en sådan position i nær fremtid.c)den har en fast förankrad och varaktig ställning i sin verksamhet eller det kan förutses att den kommer att ha en sådan ställning inom en nära framtid.
2.A provider of core platform services shall be presumed to satisfy:2.En udbyder af centrale platformstjenester anses for at opfylde:2.En leverantör av centrala plattformstjänster ska förutsättas uppfylla följande krav:
(a)the requirement in paragraph 1 point (a) where the undertaking to which it belongs achieves an annual EEA turnover equal to or above EUR 6.5 billion in the last three financial years, or where the average market capitalisation or the equivalent fair market value of the undertaking to which it belongs amounted to at least EUR 65 billion in the last financial year, and it provides a core platform service in at least three Member States;a)kravet i stk. 1, litra a), hvis den virksomhed, den tilhører, har en årlig EØS-omsætning på mindst 6,5 mia. EUR i de seneste tre regnskabsår, eller hvis den gennemsnitlige markedskapitalisering eller aktivernes og passivernes markedsværdi i den virksomhed, den tilhører, beløb sig til mindst 65 mia. EUR i det seneste regnskabsår, og den leverer en central platformstjeneste i mindst tre medlemsstatera)Kravet i punkt 1 a, om det företag som den tillhör uppnått en årlig omsättning inom EES på minst 6,5 miljarder euro under de senaste tre räkenskapsåren, eller om det genomsnittliga börsvärdet eller motsvarande rättvisa marknadsvärde för det företag det tillhör uppgick till minst 65 miljarder euro under det senaste räkenskapsåret, och det tillhandahåller en central plattformstjänst i minst tre medlemsstater.
(b)the requirement in paragraph 1 point (b) where it provides a core platform service that has more than 45 million monthly active end users established or located in the Union and more than 10 000 yearly active business users established in the Union in the last financial year;b)kravet i stk. 1, litra b), når den leverer en central platformstjeneste med mere end 45 mio. månedlige aktive slutbrugere, der er etableret eller beliggende i EU, og mere end 10 000 årlige, aktive erhvervsbrugere, der er etableret i EU, i det seneste regnskabsår.b)Kravet i punkt 1 b om leverantören i fråga tillhandahåller en central plattformstjänst som har mer än 45 miljoner aktiva slutanvändare i månaden som är etablerade eller belägna i unionen och mer än 10 000 aktiva företagsanvändare per år som varit etablerade i unionen under det senaste räkenskapsåret.
for the purpose of the first subparagraph, monthly active end users shall refer to the average number of monthly active end users throughout the largest part of the last financial year;Med henblik på første afsnit henviser månedlige aktive slutbrugere til det gennemsnitlige antal månedlige aktive slutbrugere i størstedelen af det seneste regnskabsårVid tillämpning av första stycket ska aktiva användare per månad avse det genomsnittliga antalet aktiva användare per månad under den största delen av det senaste räkenskapsåret.
(c)the requirement in paragraph 1 point (c) where the thresholds in point (b) were met in each of the last three financial years.c)kravet i stk. 1, litra c), når tærsklerne i litra b) er nået i hvert af de seneste tre regnskabsår.c)Kravet i punkt 1 c, om tröskelvärdena i led b uppnåddes under vart och ett av de tre senaste räkenskapsåren.
3.Where a provider of core platform services meets all the thresholds in paragraph 2, it shall notify the Commission thereof within three months after those thresholds are satisfied and provide it with the relevant information identified in paragraph 2.. That notification shall include the relevant information identified in paragraph 2 for each of the core platform services of the provider that meets the thresholds in paragraph 2 point (b). The notification shall be updated whenever other core platform services individually meet the thresholds in paragraph 2 point (b).3.Hvis en udbyder af centrale platformstjenester når alle tærsklerne i stk. 2, underretter den Kommissionen herom senest tre måneder efter, at disse tærskler er nået, og giver den de relevante oplysninger, der er anført i stk. 2. Underretningen skal indeholde de relevante oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, for hver af udbyderens centrale platformstjenester, der når tærsklerne i stk. 2, litra b). Underretningen ajourføres, når andre centrale platformstjenester hver især når tærsklerne i stk. 2, litra b).3.Om en leverantör av centrala plattformstjänster uppnår alla tröskelvärden i punkt 2, ska den underrätta kommissionen om detta inom tre månader efter det att dessa tröskelvärden har uppnåtts och tillhandahålla den relevanta information som anges i punkt 2. Underrättelsen ska innehålla den relevanta information som anges i punkt 2 för var och en av de centrala plattformstjänster som tillhandahålls av den leverantör som uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b. Underrättelsen ska uppdateras när andra centrala plattformstjänster individuellt uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b.
A failure by a relevant provider of core platform services to notify the required information pursuant to this paragraph shall not prevent the Commission from designating these providers as gatekeepers pursuant to paragraph 4 at any time.Hvis en relevant udbyder af centrale platformstjenester undlader at anmelde de krævede oplysninger i henhold til dette stykke, forhindrer det ikke Kommissionen i til enhver tid at udpege disse udbydere som gatekeepere, jf. stk. 4.Om en relevant leverantör av centrala plattformstjänster underlåter att anmäla den information som krävs enligt denna punkt ska detta inte hindra kommissionen från att när som helst beteckna dessa leverantörer som grindvakter i enlighet med punkt 4.
4.The Commission shall, without undue delay and at the latest 60 days after receiving the complete information referred to in paragraph 3, designate the provider of core platform services that meets all the thresholds of paragraph 2 as a gatekeeper, unless that provider, with its notification, presents sufficiently substantiated arguments to demonstrate that, in the circumstances in which the relevant core platform service operates, and taking into account the elements listed in paragraph 6, the provider does not satisfy the requirements of paragraph 1.4.Kommissionen udpeger uden unødig forsinkelse og senest 60 dage efter modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede fuldstændige oplysninger udbyderen af centrale platformstjenester, der har nået alle tærsklerne i stk. 2, som gatekeeper, medmindre denne udbyder med sin underretning fremlægger tilstrækkeligt underbyggede argumenter til at påvise, at udbyderen under de omstændigheder, hvorunder den relevante centrale platformstjeneste fungerer, og under hensyntagen til de i stk. 6 anførte elementer ikke opfylder kravene i stk. 1.4.Kommissionen ska utan onödigt dröjsmål och senast 60 dagar efter att ha mottagit den fullständiga information som avses i punkt 3 beteckna den leverantör av centrala plattformstjänster som uppfyller alla tröskelvärden i punkt 2 som grindvakt, såvida inte den leverantören, tillsammans med sin anmälan, lägger fram tillräckligt underbyggda argument som visar att leverantören, under de omständigheter i vilka den relevanta centrala plattformstjänsten är verksam och med beaktande av de faktorer som förtecknas i punkt 6, inte uppfyller kraven i punkt 1.
Where the gatekeeper presents such sufficiently substantiated arguments to demonstrate that it does not satisfy the requirements of paragraph 1, the Commission shall apply paragraph 6 to assess whether the criteria in paragraph 1 are met.Hvis gatekeeperen fremlægger sådanne tilstrækkeligt underbyggede argumenter til at påvise, at den ikke opfylder kravene i stk. 1, anvender Kommissionen stk. 6 til at vurdere, om kriterierne i stk. 1 er opfyldt.Om grindvakten lägger fram sådana tillräckligt underbyggda argument som visar att leverantören inte uppfyller kraven i punkt 1 ska kommissionen tillämpa punkt 6 för att bedöma om kriterierna i punkt 1 är uppfyllda.
5.The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 37 to specify the methodology for determining whether the quantitative thresholds laid down in paragraph 2 are met, and to regularly adjust it to market and technological developments where necessary, in particular as regards the threshold in paragraph 2, point (a).5.Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 37 med henblik på at præcisere metoden til at fastslå, om de kvantitative tærskler i stk. 2 er nået, og til regelmæssigt at tilpasse dem til markedsudviklingen og den teknologiske udvikling, hvor det er nødvendigt, navnlig for så vidt angår tærsklen i stk. 2, litra a).5.Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 37 för att specificera metoden för att avgöra om de kvantitativa tröskelvärden som fastställs i punkt 2 har uppnåtts och regelbundet anpassa dem till marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen vid behov, särskilt när det gäller tröskelvärdet i punkt 2 a.
6.The Commission may identify as a gatekeeper, in accordance with the procedure laid down in Article 15, any provider of core platform services that meets each of the requirements of paragraph 1, but does not satisfy each of the thresholds of paragraph 2, or has presented sufficiently substantiated arguments in accordance with paragraph 4.6.Kommissionen kan i overensstemmelse med proceduren i artikel 15 identificere enhver udbyder af centrale platformstjenester som gatekeeper, når denne opfylder hvert af kravene i stk. 1, men ikke har nået hver af tærsklerne i stk. 2 eller har fremlagt tilstrækkeligt underbyggede argumenter i overensstemmelse med stk. 4.6.Kommissionen får, i enlighet med förfarandet i artikel 15, som grindvakt utse varje leverantör av centrala plattformstjänster som uppfyller vart och ett av kraven i punkt 1, men som inte uppfyller vart och ett av tröskelvärdena i punkt 2, eller har lagt fram tillräckligt underbyggda argument i enlighet med punkt 4.
For that purpose, the Commission shall take into account the following elements:Med henblik herpå tager Kommissionen hensyn til følgende elementer:I detta syfte ska kommissionen beakta följande omständigheter:
(a)the size, including turnover and market capitalisation, operations and position of the provider of core platform services;a)størrelsen af leverandøren af centrale platformstjenester, herunder omsætning og markedskapitalisering, aktiviteter og positiona)Storleken, inbegripet omsättning och börsvärde, verksamhet och ställning för leverantören av centrala plattformstjänster.
(b)the number of business users depending on the core platform service to reach end users and the number of end users;b)antallet af erhvervsbrugere, der afhænger af den centrale platformstjeneste for at nå ud til slutbrugerne, og antallet af slutbrugereb)Antalet företagsanvändare som är beroende av den centrala plattformstjänsten för att nå slutanvändare och antalet slutanvändare.
(c)entry barriers derived from network effects and data driven advantages, in particular in relation to the provider’s access to and collection of personal and non-personal data or analytics capabilities;c)adgangsbarrierer som følge af netværkseffekter og datadrevne fordele, navnlig i forbindelse med udbyderens adgang til og indsamling af personoplysninger og andre data eller analysekapacitetc)Inträdeshinder som härrör från nätverkseffekter och datadrivna fördelar, särskilt när det gäller leverantörens tillgång till och insamling av personuppgifter och andra data eller analyskapacitet.
(d)scale and scope effects the provider benefits from, including with regard to data;d)stordriftsfordele, som udbyderen drager fordel af, herunder med hensyn til datad)Skaldriftsfördelar och räckviddseffekter som leverantören drar nytta av, däribland när det gäller data.
(e)business user or end user lock-in;e)fastlåsning af erhvervsbrugere eller slutbrugeree)Inlåsning av företagsanvändare eller slutanvändare.
(f)other structural market characteristics.f)andre strukturelle markedskarakteristika.f)Andra strukturella marknadsegenskaper.
In conducting its assessment, the Commission shall take into account foreseeable developments of these elements.Når Kommissionen foretager sin vurdering, tager den hensyn til den forventede udvikling i disse elementer.Vid sin bedömning ska kommissionen ta hänsyn till den förutsebara utvecklingen av dessa faktorer.
Where the provider of a core platform service that satisfies the quantitative thresholds of paragraph 2 fails to comply with the investigative measures ordered by the Commission in a significant manner and the failure persists after the provider has been invited to comply within a reasonable time-limit and to submit observations, the Commission shall be entitled to designate that provider as a gatekeeper.Hvis udbyderen af en central platformstjeneste, der har nået de kvantitative tærskler i stk. 2, på en væsentlig måde undlader at efterkomme de undersøgelsesforanstaltninger, som Kommissionen har pålagt, og den manglende overholdelse varer ved, efter at udbyderen er blevet opfordret til at overholde bestemmelserne inden for en rimelig frist og til at fremsætte bemærkninger, har Kommissionen ret til at udpege denne udbyder som gatekeeper.Om leverantören av en central plattformstjänst som uppfyller de kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på ett betydande sätt underlåter att efterleva de utredningsåtgärder som kommissionen beordrat, och underlåtenheten kvarstår efter det att leverantören har uppmanats att uppfylla kraven inom rimlig tid och lämna synpunkter, ska kommissionen ha rätt att beteckna den leverantören som grindvakt.
Where the provider of a core platform service that does not satisfy the quantitative thresholds of paragraph 2 fails to comply with the investigative measures ordered by the Commission in a significant manner and the failure persists after the provider has been invited to comply within a reasonable time-limit and to submit observations, the Commission shall be entitled to designate that provider as a gatekeeper based on facts available.Hvis udbyderen af en central platformstjeneste, der ikke har nået de kvantitative tærskler i stk. 2, på en væsentlig måde undlader at efterkomme de undersøgelsesforanstaltninger, som Kommissionen har pålagt, og den manglende overholdelse varer ved, efter at udbyderen er blevet opfordret til at overholde bestemmelserne inden for en rimelig frist og fremsætte bemærkninger, har Kommissionen ret til at udpege denne udbyder som gatekeeper på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger.Om leverantören av en central plattformstjänst som inte uppfyller de kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på ett betydande sätt underlåter att efterleva de utredningsåtgärder som kommissionen har beordrat, och underlåtenheten kvarstår efter det att leverantören har uppmanats att uppfylla kraven inom rimlig tid och att lämna synpunkter, ska kommissionen ha rätt att beteckna den leverantören som grindvakt på grundval av tillgängliga uppgifter.
7.For each gatekeeper identified pursuant to paragraph 4 or paragraph 6, the Commission shall identify the relevant undertaking to which it belongs and list the relevant core platform services that are provided within that same undertaking and which individually serve as an important gateway for business users to reach end users as referred to in paragraph 1(b).7.For hver gatekeeper, der identificeres i henhold til stk. 4 eller 6, identificerer Kommissionen den relevante virksomhed, som den tilhører, og angiver de relevante centrale platformstjenester, der leveres inden for samme virksomhed, og som hver især fungerer som en vigtig platform for erhvervsbrugere med henblik på at nå frem til slutbrugere, jf. stk. 1, litra b).7.För varje grindvakt som identifieras i enlighet med punkt 4 eller punkt 6 ska kommissionen identifiera det relevanta företag som denna grindvakt tillhör och förteckna de relevanta centrala plattformstjänster som tillhandahålls inom samma företag och som enskilt fungerar som en viktig nätport för företagsanvändare att nå slutanvändare i enlighet med punkt 1 b.
8.The gatekeeper shall comply with the obligations laid down in Articles 5 and 6 within six months after a core platform service has been included in the list pursuant to paragraph 7 of this Article.8.Gatekeeperen skal overholde de forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, senest seks måneder efter, at en central platformstjeneste er blevet opført på listen i henhold til nærværende artikels stk. 7.8.Grindvakten ska uppfylla de skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 och 6 inom sex månader efter det att en central plattformstjänst har tagits upp i förteckningen i enlighet med punkt 7 i denna artikel.
Article 4 Review of the status of gatekeepersArtikel 4 Revision af gatekeepernes statusArtikel 4 Översyn av grindvakters status
1.The Commission may upon request or its own initiative reconsider, amend or repeal at any moment a decision adopted pursuant to Article 3 for one of the following reasons:1.Kommissionen kan på anmodning eller på eget initiativ til enhver tid genoverveje, ændre eller ophæve en afgørelse, der er vedtaget i henhold til artikel 3, af en af følgende grunde:1.Kommissionen får på begäran eller på eget initiativ när som helst ompröva, ändra eller upphäva ett beslut som antagits enligt artikel 3 av något av följande skäl:
(a)there has been a substantial change in any of the facts on which the decision was based;a)hvis de faktiske forhold ændrer sig med hensyn til et punkt, der var væsentligt for afgørelsena)Det har skett en väsentlig förändring av något av de sakförhållanden som ligger till grund för beslutet.
(b)the decision was based on incomplete, incorrect or misleading information provided by the undertakings.b)hvis afgørelsen bygger på ufuldstændige, urigtige eller forvanskede oplysninger fra parterne.b)Beslutet grundades på ofullständiga, oriktiga eller vilseledande upplysningar från företagen.
2.The Commission shall regularly, and at least every 2 years, review whether the designated gatekeepers continue to satisfy the requirements laid down in Article 3(1), or whether new providers of core platform services satisfy those requirements. The regular review shall also examine whether the list of affected core platform services of the gatekeeper needs to be adjusted.2.Kommissionen vurderer regelmæssigt og mindst hvert andet år, om de udpegede gatekeepere fortsat opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, eller om nye udbydere af centrale platformstjenester opfylder disse krav. Ved den regelmæssige revision skal det også undersøges, om gatekeepernes liste over berørte centrale platformstjenester skal justeres.2.Kommissionen ska regelbundet, och minst vartannat år, kontrollera om de betecknade grindvakterna fortsätter att uppfylla kraven i artikel 3.1 eller om nya leverantörer av centrala plattformstjänster uppfyller dessa krav. Vid den regelbundna översynen ska det också undersökas om grindvaktens förteckning över berörda centrala plattformstjänster behöver justeras.
Where the Commission, on the basis of that review pursuant to the first subparagraph, finds that the facts on which the designation of the providers of core platform services as gatekeepers was based, have changed, it shall adopt a corresponding decision.Hvis Kommissionen på grundlag af denne gennemgang i henhold til første afsnit finder, at de forhold, som lå til grund for udpegelsen af udbydere af centrale platformstjenester som gatekeepere, har ændret sig, vedtager den en tilsvarende afgørelse.Om kommissionen, på grundval av denna översyn enligt första stycket, konstaterar att de sakförhållanden som låg till grund för att beteckna leverantörerna av centrala plattformstjänster som grindvakter har ändrats, ska den anta ett motsvarande beslut.
3.The Commission shall publish and update the list of gatekeepers and the list of the core platform services for which they need to comply with the obligations laid down in Articles 5 and 6 on an on-going basis.3.Kommissionen offentliggør og ajourfører løbende listen over gatekeepere og listen over de centrale platformstjenester, for hvilke de løbende skal opfylde forpligtelserne i artikel 5 og 6.3.Kommissionen ska fortlöpande offentliggöra och uppdatera förteckningen över grindvakter och förteckningen över de centrala plattformstjänster för vilka grindvakterna måste uppfylla de skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 5 och 6.
Chapter IIIKapitel IIIKapitel III
Practices of gatekeepers that limit contestability or are unfairGatekeeperes praksis, der begrænser den frie markedsadgang eller er urimeligKonkurrensbegränsande eller otillbörliga metoder som tillämpas av grindvakter
Article 5 Obligations for gatekeepersArtikel 5 Forpligtelser for gatekeepereArtikel 5 Skyldigheter som åligger grindvakter
In respect of each of its core platform services identified pursuant to Article 3(7), a gatekeeper shall:    For hver af sine centrale platformstjenester, der er identificeret i henhold til artikel 3, stk. 7, skal en gatekeeper:    För var och en av sina centrala plattformstjänster som fastställts i enlighet med artikel 3.7 ska en grindvakt    
(a)refrain from combining personal data sourced from these core platform services with personal data from any other services offered by the gatekeeper or with personal data from third-party services, and from signing in end users to other services of the gatekeeper in order to combine personal data, unless the end user has been presented with the specific choice and provided consent in the sense of Regulation (EU) 2016/679. ;a)afholde sig fra at kombinere personoplysninger fra disse centrale platformstjenester med personoplysninger fra andre tjenester, der tilbydes af gatekeeperen, eller med personoplysninger fra tredjepartstjenester, og fra at tilmelde slutbrugeren andre tjenester hos gatekeeperen for at kombinere personoplysninger, medmindre slutbrugeren er blevet præsenteret for det specifikke valg og har givet samtykke i henhold til forordning (EU) 2016/679a)avstå från att kombinera personuppgifter från dessa centrala plattformstjänster med personuppgifter från andra tjänster som erbjuds av grindvakten eller med personuppgifter från tredjepartstjänster, och från att anmäla slutanvändare till andra tjänster som tillhandahålls av grindvakten för att kombinera personuppgifter, såvida inte slutanvändaren har presenterats med det specifika valet och gett sitt samtycke i den mening som avses i förordning (EU) 2016/679,
(b)allow business users to offer the same products or services to end users through third party online intermediation services at prices or conditions that are different from those offered through the online intermediation services of the gatekeeper;b)give erhvervsbrugere mulighed for at tilbyde de samme produkter eller tjenester til slutbrugere gennem tredjeparters onlineformidlingstjenester til priser eller på betingelser, der er forskellige fra dem, der tilbydes gennem gatekeepernes onlineformidlingstjenesterb)göra det möjligt för företagsanvändare att tillhandahålla slutanvändare samma produkter eller tjänster via onlinebaserade förmedlingstjänster från tredje part till priser eller villkor som skiljer sig från dem som erbjuds via grindvakternas onlinebaserade förmedlingstjänster,
(c)allow business users to promote offers to end users acquired via the core platform service, and to conclude contracts with these end users regardless of whether for that purpose they use the core platform services of the gatekeeper or not, and allow end users to access and use, through the core platform services of the gatekeeper, content, subscriptions, features or other items by using the software application of a business user, where these items have been acquired by the end users from the relevant business user without using the core platform services of the gatekeeper;c)give erhvervsbrugere mulighed for at fremsætte tilbud til slutbrugere, de har fået via den centrale platformstjeneste, og indgå kontrakter med disse slutbrugere, uanset om de til dette formål anvender gatekeeperens centrale platformstjenester eller ej, og give slutbrugerne mulighed for via gatekeeperens centrale platformstjenester at få adgang til og anvende indhold, abonnementer, funktioner eller andre elementer ved hjælp af en erhvervsbrugers softwareapplikation i tilfælde, hvorslutbrugeren har erhvervet disse elementer fra den relevante erhvervsbruger uden brug af gatekeeperens centrale platformstjenesterc)göra det möjligt för företagsanvändare att marknadsföra erbjudanden till slutanvändare som förvärvats via den centrala plattformstjänsten och att ingå avtal med dessa slutanvändare, oavsett om de för detta ändamål använder grindvaktens centrala plattformstjänster eller inte, och ge slutanvändare möjlighet att via grindvakternas centrala plattformstjänster få tillgång till och låta dem använda innehåll, abonnemang, funktioner eller andra produkter med hjälp av en företagsanvändares programvaruapplikation, om slutanvändarna har förvärvat dessa produkter från den berörda företagsanvändaren utan att använda grindvaktens centrala plattformstjänster,
(d)refrain from preventing or restricting business users from raising issues with any relevant public authority relating to any practice of gatekeepers;d)afholde sig fra at forhindre eller begrænse erhvervsbrugere i at tage spørgsmål op over for en hvilken som helst relevant offentlig myndighed vedrørende enhver praksis hos gatekeepered)avstå från att hindra eller begränsa företagsanvändare från att med relevanta offentliga myndigheter ta upp frågor som gäller metoder som används av grindvakter,
(e)refrain from requiring business users to use, offer or interoperate with an identification service of the gatekeeper in the context of services offered by the business users using the core platform services of that gatekeeper;e)afholde sig fra at kræve, at erhvervsbrugere anvender, tilbyder eller interagerer med en identifikationstjeneste hos gatekeeperen i forbindelse med tjenester, der udbydes af erhvervsbrugere, som anvender den pågældende gatekeepers centrale platformstjenestere)avstå från att kräva att företagsanvändare använder, tillhandahåller eller samverkar med grindvaktarens identifieringstjänst i samband med tjänster som företagsanvändarna tillhandahåller genom att använda grindvakternas centrala plattformstjänster,
(f)refrain from requiring business users or end users to subscribe to or register with any other core platform services identified pursuant to Article 3 or which meets the thresholds in Article 3(2)(b) as a condition to access, sign up or register to any of their core platform services identified pursuant to that Article;f)undlade at kræve, at erhvervsbrugere eller slutbrugere abonnerer på eller lader sig registrere hos andre centrale platformstjenester, der er identificeret i henhold til artikel 3, eller som har nået tærsklerne i artikel 3, stk. 2, litra b), som en betingelse for at få adgang til, tilmelde sig eller registrere sig i en af deres centrale platformstjenester, der er identificeret i henhold til nævnte artikelf)avstå från att kräva att företagsanvändare eller slutanvändare abonnerar på eller registrerar sig för andra centrala plattformstjänster som identifierats i enlighet med artikel 3 eller som uppfyller tröskelvärdena i artikel 3.2 b som ett villkor för åtkomst till, anslutning till eller registrering hos någon av deras centrala plattformstjänster som identifierats i enlighet med den artikeln, och
(g)provide advertisers and publishers to which it supplies advertising services, upon their request, with information concerning the price paid by the advertiser and publisher, as well as the amount or remuneration paid to the publisher, for the publishing of a given ad and for each of the relevant advertising services provided by the gatekeeper.g)på anmodning give annoncører og udgivere, som den leverer reklametjenester til, oplysninger om den pris, som annoncøren og udgiveren betaler, samt det beløb eller vederlag, der betales til udgiveren, for udgivelse af en bestemt annonce og for hver af de relevante reklametjenester, der leveres af gatekeeperen.g)ge annonsörer och utgivare till vilka den tillhandahåller annonseringstjänster, på deras begäran, information om det pris som annonsören och utgivaren betalar samt det belopp eller den ersättning som betalas till utgivaren, för utgivningen av en viss annons och för var och en av de relevanta annonseringstjänster som tillhandahålls av grindvakten.
Article 6 Obligations for gatekeepers susceptible of being further specifiedArtikel 6 Forpligtelser for gatekeepere, som kan blive yderligere præciseretArtikel 6 Skyldigheter för grindvakter som kan komma att anges närmare
1.In respect of each of its core platform services identified pursuant to Article 3(7), a gatekeeper shall:1.For hver af sine centrale platformstjenester, der er identificeret i henhold til artikel 3, stk. 7, skal en gatekeeper:1.För var och en av sina centrala plattformstjänster som fastställts i enlighet med artikel 3.7 ska en grindvakt
(a)refrain from using, in competition with business users, any data not publicly available, which is generated through activities by those business users, including by the end users of these business users, of its core platform services or provided by those business users of its core platform services or by the end users of these business users;a)afholde sig fra i konkurrence med erhvervsbrugere at anvende data, der ikke er offentligt tilgængelige, og som genereres gennem aktiviteter, der udføres af disse erhvervsbrugere, herunder disse erhvervsbrugeres slutbrugere, af dens centrale platformstjenester eller leveres af disse erhvervsbrugere af dens centrale platformstjenester eller af disse erhvervsbrugeres slutbrugerea)avstå från att i konkurrens med företagsanvändare använda data som inte är allmänt tillgängliga och som genereras genom verksamhet som bedrivs av dessa företagsanvändare, inbegripet dessa företagsanvändares slutanvändare, av dess centrala plattformstjänster eller som tillhandahålls av dessa företagsanvändare av dess centrala plattformstjänster eller av dessa företagsanvändares slutanvändare,
(b)allow end users to un-install any pre-installed software applications on its core platform service without prejudice to the possibility for a gatekeeper to restrict such un-installation in relation to software applications that are essential for the functioning of the operating system or of the device and which cannot technically be offered on a standalone basis by third-parties;b)give slutbrugerne mulighed for at afinstallere præinstallerede softwareapplikationer på deres centrale platformstjenester, uden at dette berører en gatekeepers mulighed for at begrænse en sådan afinstallation i forbindelse med softwareapplikationer, der er væsentlige for styresystemets eller udstyrets funktion, og som tredjeparter teknisk ikke kan tilbyde individueltb)göra det möjligt för slutanvändare att avinstallera alla eventuella förinstallerade programvaruapplikationer i sin centrala plattformstjänst utan att det påverkar möjligheten för en grindvakt att begränsa sådan avinstallering med avseende på programvaruapplikationer som är nödvändiga för operativsystemets eller enhetens funktion och som inte tekniskt kan erbjudas fristående av tredje parter,
(c)allow the installation and effective use of third party software applications or software application stores using, or interoperating with, operating systems of that gatekeeper and allow these software applications or software application stores to be accessed by means other than the core platform services of that gatekeeper. The gatekeeper shall not be prevented from taking proportionate measures to ensure that third party software applications or software application stores do not endanger the integrity of the hardware or operating system provided by the gatekeeper;c)gøre det muligt at installere og anvende tredjepartssoftwareapplikationer eller softwareapplikationsbutikker, der anvender eller interagerer med den pågældende gatekeepers styresystemer, og gøre det muligt at tilgå disse softwareapplikationer eller softwareapplikationsbutikker ved hjælp af andre metoder end den pågældende gatekeepers centrale platformstjenester. Gatekeeperen må ikke forhindres i at træffe forholdsmæssige foranstaltninger for at sikre, at tredjepartssoftwareapplikationer eller softwareapplikationsbutikker ikke bringer integriteten af hardwaren eller styresystemet, der stilles til rådighed af gatekeeperen, i farec)möjliggöra installation och effektiv användning av tredje parts programvaruapplikationer eller programvarulager som använder, eller är interoperabla med, den grindvaktens operativsystem och gör det möjligt att komma åt dessa programvaruapplikationer eller programvarulager på annat sätt än genom den grindvaktens centrala plattformstjänster; grindvakten ska inte hindras från att vidta proportionella åtgärder för att säkerställa att tredje parts programvaruapplikationer eller programvarulager inte äventyrar integriteten hos den hårdvara eller det operativsystem som tillhandahålls av grindvakten,
(d)refrain from treating more favourably in ranking services and products offered by the gatekeeper itself or by any third party belonging to the same undertaking compared to similar services or products of third party and apply fair and non-discriminatory conditions to such ranking;d)afholde sig fra at behandle rangordningstjenester og -produkter, der tilbydes af gatekeeperen selv eller af en tredjepart, som tilhører samme virksomhed, mere gunstigt end tilsvarende tjenester eller produkter fra tredjeparter, og anvende retfærdige og ikkediskriminerende betingelser for en sådan rangordningd)avstå från att behandla tjänster och produkter som erbjuds av grindvakten själv eller av någon tredje part som tillhör samma företag förmånligare än liknande tjänster eller produkter från tredje part och tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande villkor för denna rangordning,
(e)refrain from technically restricting the ability of end users to switch between and subscribe to different software applications and services to be accessed using the operating system of the gatekeeper, including as regards the choice of Internet access provider for end users;e)afholde sig fra ad teknisk vej at begrænse slutbrugernes mulighed for at skifte mellem og abonnere på forskellige softwareapplikationer og -tjenester, der skal tilgås via gatekeeperens styresystem, herunder med hensyn til slutbrugernes valg af internetudbydere)avstå från att tekniskt begränsa slutanvändarnas möjlighet att byta mellan och abonnera på olika programvaruapplikationer och tjänster som ska nås med hjälp av grindvaktens operativsystem, även när det gäller slutanvändarnas val av internetleverantör,
(f)allow business users and providers of ancillary services access to and interoperability with the same operating system, hardware or software features that are available or used in the provision by the gatekeeper of any ancillary services;f)give erhvervsbrugere og udbydere af accessoriske tjenester adgang til og interoperabilitet med de samme styresystemer, hardware- eller softwarefunktioner, der er tilgængelige eller anvendes i gatekeeperens levering af eventuelle accessoriske tjenesterf)ge företagsanvändare och leverantörer av stödtjänster tillgång till och interoperabilitet med samma operativsystem eller hårdvaru- eller programvarufunktioner som är tillgängliga eller används när grindvakten tillhandahåller stödtjänster,
(g)provide advertisers and publishers, upon their request and free of charge, with access to the performance measuring tools of the gatekeeper and the information necessary for advertisers and publishers to carry out their own independent verification of the ad inventory;g)efter anmodning og gratis give annoncører og udgivere adgang til gatekeeperens værktøjer til resultatmåling og de oplysninger, der er nødvendige for, at annoncører og udgivere kan foretage deres egen uafhængige verifikation af annoncefortegnelseng)ge annonsörer och utgivare, på deras begäran och kostnadsfritt, tillgång till grindvaktens resultatmätningsverktyg och den information som krävs för att annonsörer och utgivare ska kunna göra en egen, oberoende kontroll av annonsdatabasen,
(h)provide effective portability of data generated through the activity of a business user or end user and shall, in particular, provide tools for end users to facilitate the exercise of data portability, in line with Regulation EU 2016/679, including by the provision of continuous and real-time access ;h)sikre effektiv portabilitet af data, der genereres gennem en erhvervsbrugers eller en slutbrugers aktivitet, og navnlig stille værktøjer til rådighed for slutbrugerne for at lette udøvelsen af dataportabilitet i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679, herunder ved at give løbende adgang i realtidh)tillhandahålla effektiv portabilitet för data som genereras genom en företagsanvändares eller slutanvändares verksamhet och ska i synnerhet tillhandahålla verktyg för slutanvändare för att underlätta utövandet av dataportabilitet, i enlighet med förordning (EU) 2016/679, bland annat genom tillhandahållande av kontinuerlig åtkomst i realtid,
(i)provide business users, or third parties authorised by a business user, free of charge, with effective, high-quality, continuous and real-time access and use of aggregated or non-aggregated data, that is provided for or generated in the context of the use of the relevant core platform services by those business users and the end users engaging with the products or services provided by those business users; for personal data, provide access and use only where directly connected with the use effectuated by the end user in respect of the products or services offered by the relevant business user through the relevant core platform service, and when the end user opts in to such sharing with a consent in the sense of the Regulation (EU) 2016/679; ;i)give erhvervsbrugere eller tredjeparter, der er godkendt af en erhvervsbruger, gratis adgang til effektive og kontinuerlige realtidsdata af høj kvalitet og mulighed for at anvende aggregerede eller ikke-aggregerede data, som leveres eller genereres i forbindelse med anvendelsen af de relevante centrale platformstjenester af de erhvervsbrugere og slutbrugere, der beskæftiger sig med de produkter eller tjenester, som leveres af disse erhvervsbrugere kun give adgang til og mulighed for at anvende personoplysninger, hvis de er direkte forbundet med slutbrugerens anvendelse af de produkter eller tjenester, der tilbydes af den relevante erhvervsbruger gennem den relevante centrale platformstjeneste, og når slutbrugeren vælger en sådan deling med samtykke i henhold til forordning (EU) 2016/679 i)kostnadsfritt ge företagsanvändare, eller tredje parter som auktoriserats av en företagsanvändare, effektiv, högkvalitativ, kontinuerlig tillgång i realtid och användning av aggregerade eller icke-aggregerade data, som tillhandahålls eller genereras i samband med användningen av de relevanta centrala plattformstjänsterna av dessa företagsanvändare och de slutanvändare som tar i anspråk i de produkter eller tjänster som dessa företagsanvändare tillhandahåller; när det gäller personuppgifter, tillhandahålla åtkomst och användning endast om det har ett direkt samband med slutanvändarens användning av de produkter eller tjänster som tillhandahålls av den berörda företagsanvändaren genom den relevanta centrala plattformstjänsten, och när slutanvändaren väljer att delta med samtycke i den mening som avses i förordning (EU) 2016/679,
(j)provide to any third party providers of online search engines, upon their request, with access on fair, reasonable and non-discriminatory terms to ranking, query, click and view data in relation to free and paid search generated by end users on online search engines of the gatekeeper, subject to anonymisation for the query, click and view data that constitutes personal data;j)efter anmodning give tredjepartsudbydere af onlinesøgemaskiner adgang på fair, rimelige og ikkediskriminerende vilkår til at rangordne, søge, klikke på og se data i forbindelse med gratis og betalt søgning genereret af slutbrugere på gatekeeperens onlinesøgemaskiner, med forbehold af anonymisering med hensyn til at søge i, klikke på og se data, der udgør personoplysningerj)ge alla tredjepartsleverantörer av sökmotorer, på deras begäran, tillgång på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor till rangordning, sökning, klickning och visning av data i samband med kostnadsfri och betald sökning som genereras av slutanvändare på grindvakternas sökmotorer, med förbehåll för anonymisering för sökningen, klickningen och visningen av sådana data som utgör personuppgifter, och
(k)apply fair and non-discriminatory general conditions of access for business users to its software application store designated pursuant to Article 3 of this Regulation.k)anvende retfærdige og ikkediskriminerende generelle betingelser for adgang for erhvervsbrugere til sin softwareapplikationsbutik, der er udpeget i henhold til artikel 3 i denne forordning.k)tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande allmänna villkor för företagsanvändares tillträde till sitt programvarulager som betecknats i enlighet med artikel 3 i denna förordning.
2.For the purposes of point (a) of paragraph 1 data that is not publicly available shall include any aggregated and non-aggregated data generated by business users that can be inferred from, or collected through, the commercial activities of business users or their customers on the core platform service of the gatekeeper.2.Med henblik på stk. 1, litra a), omfatter data, der ikke er offentligt tilgængelige, alle aggregerede og ikke-aggregerede data genereret af erhvervsbrugere, som kan udledes af eller indsamles gennem erhvervsbrugeres eller deres kunders kommercielle aktiviteter på gatekeepernes centrale platformstjenester.2.Vid tillämpning av punkt 1 a ska data som inte är allmänt tillgängliga omfatta alla aggregerade och icke-aggregerade data som tagits fram av företagsanvändare och som kan härledas från eller samlas in genom företagsanvändares eller deras kunders kommersiella verksamhet på grindvakternas centrala plattformstjänst.
Article 7 Compliance with obligations for gatekeepersArtikel 7 Overholdelse af forpligtelser for gatekeepereArtikel 7 Efterlevnad av grindvakters skyldigheter
1.The measures implemented by the gatekeeper to ensure compliance with the obligations laid down in Articles 5 and 6 shall be effective in achieving the objective of the relevant obligation. The gatekeeper shall ensure that these measures are implemented in compliance with Regulation (EU) 2016/679 and Directive 2002/58/EC, and with legislation on cyber security, consumer protection and product safety.1.De foranstaltninger, der gennemføres af gatekeeperen for at sikre overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, skal være effektive med hensyn til at nå målet med den relevante forpligtelse. Gatekeeperen sikrer, at disse foranstaltninger gennemføres i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF samt med lovgivningen om cybersikkerhed, forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed.1.De åtgärder som vidtas av grindvakten för att säkerställa att de skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 och 6 fullgörs ska vara effektiva när det gäller att uppnå målet med den berörda skyldigheten. Grindvakten ska se till att dessa åtgärder genomförs i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG och med lagstiftningen om cybersäkerhet, konsumentskydd och produktsäkerhet.
2.Where the Commission finds that the measures that the gatekeeper intends to implement pursuant to paragraph 1, or has implemented, do not ensure effective compliance with the relevant obligations laid down in Article 6, it may by decision specify the measures that the gatekeeper concerned shall implement. The Commission shall adopt such a decision within six months from the opening of proceedings pursuant to Article 18.2.Hvis Kommissionen finder, at de foranstaltninger, som gatekeeperen har til hensigt at gennemføre i henhold til stk. 1 eller har gennemført, ikke sikrer en effektiv overholdelse af de relevante forpligtelser i artikel 6, kan den ved en afgørelse specificere de foranstaltninger, som den pågældende gatekeeper skal gennemføre. Kommissionen vedtager en sådan afgørelse senest seks måneder efter indledningen af proceduren i henhold til artikel 18.2.Om kommissionen konstaterar att de åtgärder som grindvakten avser att genomföra enligt punkt 1, eller har genomfört, inte säkerställer ett effektivt fullgörande av de relevanta skyldigheterna enligt artikel 6, får den genom beslut ange vilka åtgärder den berörda grindvakten ska vidta. Kommissionen ska anta ett sådant beslut inom sex månader från det att förfarandet enligt artikel 18 har inletts.
3.Paragraph 2 of this Article is without prejudice to the powers of the Commission under Articles 25, 26 and 27.3.Stk. 2 i denne artikel berører ikke Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 25, 26 og 27.3.Punkt 2 i denna artikel ska inte påverka kommissionens befogenheter enligt artiklarna 25, 26 och 27.
4.In view of adopting the decision under paragraph 2, the Commission shall communicate its preliminary findings within three months from the opening of the proceedings. In the preliminary findings, the Commission shall explain the measures it considers to take or it considers that the provider of core platform services concerned should take in order to effectively address the preliminary findings.4.Med henblik på vedtagelse af afgørelsen i henhold til stk. 2 meddeler Kommissionen sine foreløbige resultater senest tre måneder efter indledningen af proceduren. I de foreløbige resultater redegør Kommissionen for de foranstaltninger, den overvejer at træffe, eller den mener, at udbyderen af de pågældende centrale platformstjenester bør træffe for effektivt at imødekomme de foreløbige resultater.4.I syfte att anta det beslut som avses i punkt 2 ska kommissionen meddela sina preliminära resultat inom tre månader från det att förfarandet inleddes. I de preliminära resultaten ska kommissionen förklara vilka åtgärder den överväger att vidta eller anser att den berörda leverantören av centrala plattformstjänster bör vidta för att på ett verkningsfullt sätt vidta åtgärder med anledning av de preliminära resultaten.
5.In specifying the measures under paragraph 2, the Commission shall ensure that the measures are effective in achieving the objectives of the relevant obligation and proportionate in the specific circumstances of the gatekeeper and the relevant service.5.Ved præciseringen af foranstaltningerne i stk. 2 sikrer Kommissionen, at foranstaltningerne er effektive med hensyn til at nå målene for den relevante forpligtelse og står i et rimeligt forhold til gatekeeperens og den relevante tjenestes særlige forhold.5.När kommissionen fastställer åtgärderna enligt punkt 2 ska den se till att åtgärderna är effektiva när det gäller att uppnå målen för den relevanta skyldigheten och står i proportion till de särskilda omständigheter som gäller för grindvakten och den berörda tjänsten.
6.For the purposes of specifying the obligations under Article 6(1) points (j) and (k), the Commission shall also assess whether the intended or implemented measures ensure that there is no remaining imbalance of rights and obligations on business users and that the measures do not themselves confer an advantage on the gatekeeper which is disproportionate to the service provided by the gatekeeper to business users.6.Med henblik på at præcisere forpligtelserne i henhold til artikel 6, stk. 1, litra j) og k), vurderer Kommissionen også, om de påtænkte eller gennemførte foranstaltninger sikrer, at der ikke fortsat er nogen ubalance mellem erhvervsbrugeres rettigheder og forpligtelser, og at foranstaltningerne ikke i sig selv giver gatekeeperen en fordel, der står i misforhold til den tjeneste, som gatekeeperen leverer til erhvervsbrugere.6.I syfte att fastställa skyldigheterna enligt artikel 6.1 j och k ska kommissionen också bedöma huruvida de planerade eller genomförda åtgärderna säkerställer att det inte finns någon återstående obalans i fråga om rättigheter och skyldigheter för företagsanvändare och att åtgärderna inte i sig ger grindvakten en oproportionerlig fördel i förhållande till den tjänst som grindvakten tillhandahåller företagsanvändare.
7.A gatekeeper may request the opening of proceedings pursuant to Article 18 for the Commission to determine whether the measures that the gatekeeper intends to implement or has implemented under Article 6 are effective in achieving the objective of the relevant obligation in the specific circumstances. A gatekeeper may, with its request, provide a reasoned submission to explain in particular why the measures that it intends to implement or has implemented are effective in achieving the objective of the relevant obligation in the specific circumstances.7.En gatekeeper kan anmode om indledning af procedurer i henhold til artikel 18, således at Kommissionen kan afgøre, om de foranstaltninger, som gatekeeperen har til hensigt at gennemføre eller har gennemført i henhold til artikel 6, er effektive med hensyn til at nå målet for den relevante forpligtelse under de specifikke omstændigheder. En gatekeeper kan sammen med sin anmodning afgive en begrundet erklæring med en detaljeret forklaring af, hvorfor de foranstaltninger, som den har til hensigt at gennemføre eller har gennemført, under de specifikke omstændigheder er effektive med hensyn til at nå målet med den relevante forpligtelse.7.En grindvakt får begära att ett förfarande inleds enligt artikel 18 för att kommissionen ska kunna avgöra om de åtgärder som grindvakten avser att genomföra eller har genomfört enligt artikel 6 är effektiva när det gäller att uppnå syftet med den relevanta skyldigheten under de specifika omständigheter som råder. En grindvakt får med sin begäran lämna en motiverad skrivelse för att särskilt förklara varför de åtgärder som den avser att genomföra eller har genomfört är effektiva när det gäller att uppnå syftet med den aktuella skyldigheten under de specifika omständigheter som råder.
Article 8 SuspensionArtikel 8 SuspensionArtikel 8 Tillfälligt upphävande
1.The Commission may, on a reasoned request by the gatekeeper, exceptionally suspend, in whole or in part, a specific obligation laid down in Articles 5 and 6 for a core platform service by decision adopted in accordance with the advisory procedure referred to in Article 32(4), where the gatekeeper demonstrates that compliance with that specific obligation would endanger, due to exceptional circumstances beyond the control of the gatekeeper, the economic viability of the operation of the gatekeeper in the Union, and only to the extent necessary to address such threat to its viability. The Commission shall aim to adopt the suspension decision without delay and at the latest 3 months following receipt of a complete reasoned request.1.Kommissionen kan efter begrundet anmodning fra gatekeeperen undtagelsesvis helt eller delvist suspendere en specifik forpligtelse, der er fastsat i artikel 5 og 6, for en central platformstjeneste ved en afgørelse vedtaget efter rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, hvis gatekeeperen påviser, at overholdelsen af denne specifikke forpligtelse på grund af ekstraordinære omstændigheder, som ligger uden for gatekeepernes kontrol, vil bringe den økonomiske levedygtighed af gatekeeperens virksomhed i Unionen i fare, og kun i det omfang, det er nødvendigt for at imødegå en sådan trussel. Kommissionen sigter mod at vedtage afgørelsen om suspension hurtigst muligt og senest 3 måneder efter modtagelsen af en fuldstændig, begrundet anmodning.1.Kommissionen får, på motiverad begäran av grindvakten, undantagsvis tillfälligt upphäva, helt eller delvis, en särskild skyldighet som fastställs i artiklarna 5 och 6 för en central plattformstjänst genom ett beslut som antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 32.4, om grindvakten visar att fullgörandet av denna särskilda skyldighet, på grund av exceptionella omständigheter som ligger utanför grindvaktens kontroll, skulle äventyra den ekonomiska lönsamheten för grindvaktens verksamhet i unionen, och endast i den utsträckning som krävs för att hantera detta hot mot lönsamheten. Kommissionen ska sträva efter att anta beslutet om ett tillfälligt upphävande utan dröjsmål och senast tre månader efter mottagandet av en fullständig motiverad begäran.
2.Where the suspension is granted pursuant to paragraph 1, the Commission shall review its suspension decision every year. Following such a review the Commission shall either lift the suspension or decide that the conditions of paragraph 1 continue to be met.2.Hvis suspensionen indrømmes i henhold til stk. 1, tager Kommissionen sin afgørelse om suspension op til fornyet overvejelse hvert år. Efter en sådan fornyet overvejelse ophæver Kommissionen enten suspensionen eller træffer afgørelse om, at betingelserne i stk. 1 fortsat er opfyldt.2.Om det tillfälliga upphävandet beviljas i enlighet med punkt 1 ska kommissionen se över sitt beslut om tillfälligt upphävande varje år. Efter en sådan översyn ska kommissionen antingen häva det tillfälliga upphävandet eller besluta att villkoren i punkt 1 fortfarande är uppfyllda.
3.The Commission may, acting on a reasoned request by a gatekeeper, provisionally suspend the application of the relevant obligation to one or more individual core platform services already prior to the decision pursuant to paragraph 1.3.Kommissionen kan efter begrundet anmodning fra en gatekeeper midlertidigt suspendere anvendelsen af den relevante forpligtelse på en eller flere individuelle centrale platformstjenester allerede forud for afgørelsen i henhold til stk. 1.3.Kommissionen får på motiverad begäran av en grindvakt tillfälligt upphäva tillämpningen av den relevanta skyldigheten till en eller flera enskilda centrala plattformstjänster redan före beslutet enligt punkt 1.
In assessing the request, the Commission shall take into account, in particular, the impact of the compliance with the specific obligation on the economic viability of the operation of the gatekeeper in the Union as well as on third parties. The suspension may be made subject to conditions and obligations to be defined by the Commission in order to ensure a fair balance between these interests and the objectives of this Regulation. Such a request may be made and granted at any time pending the assessment of the Commission pursuant to paragraph 1.Ved vurderingen af anmodningen tager Kommissionen navnlig hensyn til, hvilken indvirkning overholdelsen af den specifikke forpligtelse vil have på den økonomiske levedygtighed af gatekeeperens virksomhed i Unionen samt på tredjeparter. Suspensionen kan gøres betinget af betingelser og forpligtelser, som fastsættes af Kommissionen for at sikre en rimelig balance mellem disse interesser og denne forordnings mål. En sådan anmodning kan fremsættes og efterkommes når som helst i afventning af Kommissionens vurdering i henhold til stk. 1.Vid bedömningen av begäran ska kommissionen särskilt beakta vilken effekt efterlevnaden av den särskilda skyldigheten har på den ekonomiska lönsamheten för grindvaktens verksamhet i unionen samt på tredje parter. Det tillfälliga upphävandet får förenas med villkor och skyldigheter som ska fastställas av kommissionen för att säkerställa en rättvis balans mellan dessa intressen och målen för denna förordning. En sådan begäran får göras och beviljas när som helst i avvaktan på kommissionens bedömning enligt punkt 1.
Article 9 Exemption for overriding reasons of public interestArtikel 9 Fritagelse begrundet i tvingende almene hensynArtikel 9 Undantag på grund av tvingande hänsyn till allmänintresset
1.The Commission may, acting on a reasoned request by a gatekeeper or on its own initiative, by decision adopted in accordance with the advisory procedure referred to in Article 32(4), exempt it, in whole or in part, from a specific obligation laid down in Articles 5 and 6 in relation to an individual core platform service identified pursuant to Article 3(7), where such exemption is justified on the grounds set out in paragraph 2 of this Article. The Commission shall adopt the exemption decision at the latest 3 months after receiving a complete reasoned request.1.Kommissionen kan efter begrundet anmodning fra en gatekeeper eller på eget initiativ ved en afgørelse vedtaget efter rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, helt eller delvis fritage gatekeeperen fra en specifik forpligtelse, jf. artikel 5 og 6, i forbindelse med en individuel central platformstjeneste, der er identificeret i henhold til artikel 3, stk. 7, hvis en sådan fritagelse er berettiget af de grunde, der er anført i nærværende artikels stk. 2. Kommissionen vedtager afgørelsen om fritagelse senest 3 måneder efter modtagelsen af en fuldstændig, begrundet anmodning.1.Kommissionen får, på motiverad begäran av en grindvakt eller på eget initiativ, genom beslut som antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 32.4, helt eller delvis befria den grindvakten från en särskild skyldighet enligt artiklarna 5 och 6 med avseende på en enskild central plattformstjänst som identifierats i enlighet med artikel 3.7, om ett sådant undantag är motiverat av de skäl som anges i punkt 2 i den här artikeln. Kommissionen ska anta beslutet om undantag senast tre månader efter att ha mottagit en fullständig motiverad begäran.
2.An exemption pursuant to paragraph 1 may only be granted on grounds of:2.En fritagelse i henhold til stk. 1 kan kun indrømmes af følgende grunde:2.Ett undantag enligt punkt 1 får beviljas endast på grund av
(a)public morality;a)den offentlige sædeligheda)allmän moral,
(b)public health;b)folkesundhedenb)folkhälsa,
(c)public security.c)den offentlige sikkerhed.c)allmän säkerhet.
3.The Commission may, acting on a reasoned request by a gatekeeper or on its own initiative, provisionally suspend the application of the relevant obligation to one or more individual core platform services already prior to the decision pursuant to paragraph 1.3.Kommissionen kan efter begrundet anmodning fra en gatekeeper eller på eget initiativ midlertidigt suspendere anvendelsen af den relevante forpligtelse på en eller flere individuelle centrale platformstjenester allerede inden afgørelsen i henhold til stk. 1.3.Kommissionen får på motiverad begäran av en grindvakt eller på eget initiativ tillfälligt upphäva tillämpningen av den relevanta skyldigheten på en eller flera enskilda centrala plattformstjänster redan före beslutet enligt punkt 1.
In assessing the request, the Commission shall take into account, in particular, the impact of the compliance with the specific obligation on the grounds in paragraph 2 as well as the effects on the gatekeeper concerned and on third parties. The suspension may be made subject to conditions and obligations to be defined by the Commission in order to ensure a fair balance between the goals pursued by the grounds in paragraph 2 and the objectives of this Regulation. Such a request may be made and granted at any time pending the assessment of the Commission pursuant to paragraph 1.Ved vurderingen af anmodningen tager Kommissionen navnlig hensyn til konsekvenserne af opfyldelsen af den specifikke forpligtelse af de i stk. 2 omhandlede grunde samt virkningerne for den berørte gatekeeper og for tredjeparter. Suspensionen kan gøres betinget af betingelser og forpligtelser, som fastsættes af Kommissionen for at sikre en rimelig balance mellem de mål, der forfølges med begrundelsen i stk. 2, og målene i denne forordning. En sådan anmodning kan fremsættes og efterkommes når som helst i afventning af Kommissionens vurdering i henhold til stk. 1.Vid bedömningen av begäran ska kommissionen särskilt beakta effekterna av fullgörandet av den särskilda skyldigheten på de grunder som anges i punkt 2 samt effekterna på den berörda grindvakten och på tredje parter. Det tillfälliga upphävandet får förenas med villkor och skyldigheter som ska fastställas av kommissionen för att säkerställa en rimlig balans mellan de mål som eftersträvas med skälen i punkt 2 och syftena med denna förordning. En sådan begäran får göras och beviljas när som helst i avvaktan på kommissionens bedömning enligt punkt 1.
Article 10 Updating obligations for gatekeepersArtikel 10 Ajourføringsforpligtelser for gatekeepereArtikel 10 Uppdatering av grindvakternas skyldigheter
1.The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 34 to update the obligations laid down in Articles 5 and 6 where, based on a market investigation pursuant to Article 17, it has identified the need for new obligations addressing practices that limit the contestability of core platform services or are unfair in the same way as the practices addressed by the obligations laid down in Articles 5 and 6.1.Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34 med henblik på at ajourføre de forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, hvis den på grundlag af en markedsundersøgelse i henhold til artikel 17 har konstateret, at der er behov for nye forpligtelser vedrørende praksis, som begrænser centrale platformstjenesters konkurrence på markedet eller er urimelige på samme måde som den praksis, der er omfattet af forpligtelserne i artikel 5 og 6.1.Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 34 för att uppdatera de skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 och 6 om den, på grundval av en marknadsundersökning enligt artikel 17, har fastställt att det finns ett behov av nya skyldigheter för att åtgärda metoder som begränsar centrala plattformstjänsters öppenhet eller som är otillbörliga på samma sätt som de metoder som omfattas av skyldigheterna i artiklarna 5 och 6.
1.A practice within the meaning of paragraph 1 shall be considered to be unfair or limit the contestability of core platform services where:1.En praksis som omhandlet i stk. 1 anses for at være urimelig eller begrænse centrale platformstjenesters frie markedsadgang, hvis:1.En metod i den mening som avses i punkt 1 ska anses vara otillbörlig eller begränsa centrala plattformstjänsters öppenhet om
(a)there is an imbalance of rights and obligations on business users and the gatekeeper is obtaining an advantage from business users that is disproportionate to the service provided by the gatekeeper to business users; ora)der er en ubalance mellem erhvervsbrugeres rettigheder og forpligtelser, og gatekeeperen opnår en fordel fra erhvervsbrugere, der ikke står i forhold til den tjeneste, som gatekeeperen leverer til erhvervsbrugere ellera)det råder obalans i fråga om rättigheter och skyldigheter för företagsanvändare, och grindvakten erhåller en förmån från företagsanvändare som inte står i proportion till den tjänst som grindvakten tillhandahåller företagsanvändare, eller
(b)the contestability of markets is weakened as a consequence of such a practice engaged in by gatekeepers.b)den frie markedsadgang svækkes som følge af en sådan praksis fra gatekeeperes side.b)marknadernas öppenhet försvagas till följd av att grindvakter tillämpar sådana metoder.
Article 11 Anti-circumventionArtikel 11 AntiomgåelseArtikel 11 Åtgärder mot kringgående
1.A gatekeeper shall ensure that the obligations of Articles 5 and 6 are fully and effectively complied with. While the obligations of Articles 5 and 6 apply in respect of core platform services designated pursuant to Article 3, their implementation shall not be undermined by any behaviour of the undertaking to which the gatekeeper belongs, regardless of whether this behaviour is of a contractual, commercial, technical or any other nature.1.En gatekeeper sikrer, at forpligtelserne i artikel 5 og 6 opfyldes fuldt ud og effektivt. Selv om forpligtelserne i artikel 5 og 6 finder anvendelse på centrale platformstjenester, der er udpeget i henhold til artikel 3, må deres gennemførelse ikke undermineres af nogen adfærd fra den virksomhed, som gatekeeperen tilhører, uanset om denne adfærd er af kontraktmæssig, kommerciel, teknisk eller anden art.1.En grindvakt ska säkerställa att skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 fullgörs fullt ut och effektivt. Skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 är visserligen tillämpliga på centrala plattformstjänster som betecknats i enlighet med artikel 3, men deras genomförande får inte undergrävas av något beteende av det företag som grindvakten tillhör, oavsett om detta beteende är av avtalsmässig, kommersiell, teknisk eller annan art.
2.Where consent for collecting and processing of personal data is required to ensure compliance with this Regulation, a gatekeeper shall take the necessary steps to either enable business users to directly obtain the required consent to their processing, where required under Regulation (EU) 2016/679 and Directive 2002/58/EC, or to comply with Union data protection and privacy rules and principles in other ways including by providing business users with duly anonymised data where appropriate. The gatekeeper shall not make the obtaining of this consent by the business user more burdensome than for its own services.2.Hvis der kræves samtykke til indsamling og behandling af personoplysninger for at sikre overholdelse af denne forordning, tager en gatekeeper de nødvendige skridt til enten at sætte erhvervsbrugere i stand til direkte at indhente det krævede samtykke til behandling af disse data, hvis det kræves i henhold til forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF, eller til at overholde Unionens regler og principper om databeskyttelse og privatlivets fred på andre måder, herunder ved at give erhvervsbrugere adgang til behørigt anonymiserede data, hvor det er relevant. Gatekeeperen må ikke gøre erhvervsbrugerens indhentning af dette samtykke mere byrdefuld end for sine egne tjenester.2.Om samtycke till insamling och behandling av personuppgifter krävs för att säkerställa efterlevnad av denna förordning, ska en grindvakt vidta nödvändiga åtgärder för att antingen göra det möjligt för företagsanvändare att direkt få det samtycke till behandling av uppgifterna som krävs, om så krävs enligt förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG, eller för att följa unionens regler och principer för dataskydd och integritet på andra sätt, bland annat genom att förse företagsanvändare med vederbörligen anonymiserade uppgifter när så är lämpligt. Grindvakten får inte göra det mer betungande för företagsanvändaren att få detta samtycke än att få samtycke för sina egna tjänster.
3.A gatekeeper shall not degrade the conditions or quality of any of the core platform services provided to business users or end users who avail themselves of the rights or choices laid down in Articles 5 and 6, or make the exercise of those rights or choices unduly difficult.3.En gatekeeper må ikke forringe betingelserne for eller kvaliteten af nogen af de centrale platformstjenester, der leveres til erhvervsbrugere eller slutbrugere, som benytter sig af de rettigheder eller valg, der er fastsat i artikel 5 og 6, eller gøre udøvelsen af disse rettigheder eller valgmuligheder urimeligt vanskelig.3.En grindvakt får inte försämra villkoren för eller kvaliteten på någon av de centrala plattformstjänster som tillhandahålls till företagsanvändare eller slutanvändare som utnyttjar de rättigheter eller val som fastställs i artiklarna 5 och 6, eller göra det orimligt svårt att utöva dessa rättigheter eller val.
Article 12 Obligation to inform about concentrationsArtikel 12 Forpligtelse til at informere om fusionerArtikel 12 Skyldighet att informera om koncentrationer
1.A gatekeeper shall inform the Commission of any intended concentration within the meaning of Article 3 of Regulation (EC) No 139/2004 involving another provider of core platform services or of any other services provided in the digital sector irrespective of whether it is notifiable to a Union competition authority under Regulation (EC) No 139/2004 or to a competent national competition authority under national merger rules.1.En gatekeeper underretter Kommissionen om enhver påtænkt fusion som omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 139/2004, der involverer en anden udbyder af centrale platformstjenester eller andre tjenester, som leveres i den digitale sektor, uanset om den er anmeldt til en EU-konkurrencemyndighed i henhold til forordning (EF) nr. 139/2004 eller til en kompetent national konkurrencemyndighed i henhold til nationale fusionsregler.1.En grindvakt ska informera kommissionen om alla planerade koncentrationer i den mening som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 139/2004 som involverar en annan leverantör av centrala plattformstjänster eller andra tjänster som tillhandahålls inom den digitala sektorn, oavsett om den är anmälningspliktig till en konkurrensmyndighet i unionen enligt förordning (EG) nr 139/2004 eller till en behörig nationell konkurrensmyndighet enligt nationella koncentrationsregler.
A gatekeeper shall inform the Commission of such a concentration prior to its implementation and following the conclusion of the agreement, the announcement of the public bid, or the acquisition of a controlling interest.En gatekeeper anmelder en sådan fusion til Kommissionen, før den gennemføres, og så snart fusionsaftalen er indgået, overtagelsestilbuddet offentliggjort eller en kontrollerende andel erhvervet.Grindvakten ska underrätta kommissionen om en sådan koncentration innan den genomförs och efter ingåendet av avtalet, tillkännagivandet av det offentliga budet eller förvärvet av en kontrollerande andel.
2.The notification pursuant to paragraph 1 shall at least describe for the acquisition targets their EEA and worldwide annual turnover, for any relevant core platform services their respective EEA annual turnover, their number of yearly active business users and the number of monthly active end users, as well as the rationale of the intended concentration.2.Anmeldelsen i henhold til stk. 1 skal for så vidt angår opkøbsmålene som minimum indeholde en beskrivelse af deres årlige EØS-omsætning og årlige omsætning på verdensplan, for alle relevante centrale platformstjenester deres respektive årlige EØS-omsætning, antallet af årlige aktive erhvervsbrugere og antallet af månedlige aktive slutbrugere samt begrundelsen for den planlagte fusion.2.Anmälan enligt punkt 1 ska för förvärvsobjekten åtminstone redogöra för deras årsomsättning inom EES och deras globala årsomsättning, för alla relevanta centrala plattformstjänster deras respektive årsomsättning inom EES, antalet aktiva företagsanvändare per år och antalet aktiva slutanvändare per månad samt skälen för den planerade koncentrationen.
3.If, following any concentration as provided in paragraph 1, additional core platform services individually satisfy the thresholds in point (b) of Article 3(2), the gatekeeper concerned shall inform the Commission thereof within three months from the implementation of the concentration and provide the Commission with the information referred to in Article 3(2).3.Hvis yderligere centrale platformstjenester efter en fusion som omhandlet i stk. 1 hver især opfylder tærsklerne i artikel 3, stk. 2, litra b), underretter den pågældende gatekeeper Kommissionen herom senest tre måneder efter gennemførelsen af fusionen og giver Kommissionen de i artikel 3, stk. 2, omhandlede oplysninger.3.Om ytterligare centrala plattformstjänster, efter en koncentration enligt punkt 1, individuellt uppfyller tröskelvärdena i artikel 3.2 b, ska den berörda grindvakten informera kommissionen om detta inom tre månader från genomförandet av koncentrationen och förse kommissionen med den information som avses i artikel 3.2.
Article 13 Obligation of an auditArtikel 13 Forpligtelse til revisionArtikel 13 Skyldighet att genomföra en revision
Within six months after its designation pursuant to Article 3, a gatekeeper shall submit to the Commission an independently audited description of any techniques for profiling of consumers that the gatekeeper applies to or across its core platform services identified pursuant to Article 3. This description shall be updated at least annually.Senest seks måneder efter sin udpegelse i henhold til artikel 3 forelægger en gatekeeper Kommissionen en uafhængigt revideret beskrivelse af eventuelle teknikker til profilering af forbrugere, som gatekeeperen anvender på eller på tværs af sine centrale platformstjenester, der er identificeret i henhold til artikel 3. Denne beskrivelse ajourføres mindst en gang om året.Inom sex månader efter det att en grindvakt betecknats i enlighet med artikel 3 ska denna till kommissionen lämna in en beskrivning, granskad genom en oberoende revision, av alla eventuella tekniker för profilering av konsumenter som grindvakten tillämpar på eller använder på sina centrala plattformstjänster som identifierats i enlighet med artikel 3. Denna beskrivning ska uppdateras minst en gång per år.
Chapter IVKapitel IVKapitel IV
Market investigationMarkedsundersøgelseMarknadsundersökning
Article 14 Opening of a market investigationArtikel 14 Indledning af en markedsundersøgelseArtikel 14 Inledande av en marknadsundersökning
1.When the Commission intends to carry out a market investigation in view of the possible adoption of decisions pursuant to Articles 15, 16 and 17, it shall adopt a decision opening a market investigation.1.Når Kommissionen har til hensigt at gennemføre en markedsundersøgelse med henblik på eventuel vedtagelse af afgørelser i henhold til artikel 15, 16 og 17, vedtager den en afgørelse om at indlede en markedsundersøgelse.1.När kommissionen avser att genomföra en marknadsundersökning inför ett eventuellt antagande av beslut enligt artiklarna 15, 16 och 17 ska den anta ett beslut om att inleda en marknadsundersökning.
2.The opening decision shall specify:2.Afgørelsen om at indlede undersøgelsen skal angive:2.Beslutet om att inleda förfarandet ska innehålla följande uppgifter:
(a)the date of opening of the investigation;a)datoen for indledningen af undersøgelsena)Datum för inledandet av undersökningen.
(b)the description of the issue to which the investigation relates to;b)beskrivelse af det spørgsmål, som undersøgelsen vedrørerb)Beskrivning av den fråga som undersökningen avser.
(c)the purpose of the investigation.c)formålet med undersøgelsen.c)Syftet med undersökningen.
3.The Commission may reopen a market investigation that it has closed where:3.Kommissionen kan genoptage en markedsundersøgelse, som den har afsluttet, hvis:3.Kommissionen får återuppta en marknadsundersökning som den har avslutat om
(a)there has been a material change in any of the facts on which the decision was based;a)de faktiske forhold ændrer sig med hensyn til et punkt, der var væsentligt for afgørelsena)det har skett en väsentlig förändring av något av de sakförhållanden som ligger till grund för beslutet,
(b)the decision was based on incomplete, incorrect or misleading information provided by the undertakings concerned.b)afgørelsen byggede på ufuldstændige, urigtige eller forvanskede oplysninger fra de berørte virksomheder.b)beslutet grundades på ofullständiga, oriktiga eller vilseledande upplysningar från de berörda företagen.
Article 15 Market investigation for designating gatekeepersArtikel 15 Markedsundersøgelse med henblik på udpegelse af gatekeepereArtikel 15 Marknadsundersökning med tanke på betecknande av grindvakter
1.The Commission may conduct a market investigation for the purpose of examining whether a provider of core platform services should be designated as a gatekeeper pursuant to Article 3(6), or in order to identify core platform services for a gatekeeper pursuant to Article 3(7). It shall endeavour to conclude its investigation by adopting a decision in accordance with the advisory procedure referred to in Article 32(4) within twelve months from the opening of the market investigation.1.Kommissionen kan gennemføre en markedsundersøgelse med henblik på at undersøge, om en udbyder af centrale platformstjenester bør udpeges som gatekeeper i henhold til artikel 3, stk. 6, eller med henblik på at identificere centrale platformstjenester for en gatekeeper i henhold til artikel 3, stk. 7. Den bestræber sig på at afslutte sin undersøgelse ved at vedtage en afgørelse efter rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, senest tolv måneder efter indledningen af markedsundersøgelsen.1.Kommissionen får genomföra en marknadsundersökning i syfte att undersöka om en leverantör av centrala plattformstjänster bör betecknas som grindvakt i enlighet med artikel 3.6, eller för att identifiera centrala plattformstjänster för en grindvakt i enlighet med artikel 3.7. Den ska sträva efter att slutföra sin undersökning genom att anta ett beslut i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 32.4 inom tolv månader från det att marknadsundersökningen inleddes.
2.In the course of a market investigation pursuant to paragraph 1, the Commission shall endeavour to communicate its preliminary findings to the provider of core platform services concerned within six months from the opening of the investigation. In the preliminary findings, the Commission shall explain whether it considers, on a provisional basis, that the provider of core platform services should be designated as a gatekeeper pursuant to Article 3(6).2.I forbindelse med en markedsundersøgelse i henhold til stk. 1 bestræber Kommissionen sig på at meddele sine foreløbige resultater til udbyderen af de pågældende centrale platformstjenester senest seks måneder efter indledningen af undersøgelsen. I de foreløbige undersøgelsesresultater redegør Kommissionen for, om den mener, at udbyderen af centrale platformstjenester midlertidigt bør udpeges som gatekeeper i henhold til artikel 3, stk. 6.2.Under loppet av en marknadsundersökning enligt punkt 1 ska kommissionen sträva efter att meddela sina preliminära resultat till den berörda leverantören av centrala plattformstjänster inom sex månader från det att undersökningen inleddes. I de preliminära slutsatserna ska kommissionen förklara om den preliminärt anser att leverantören av centrala plattformstjänster bör betecknas som grindvakt i enlighet med artikel 3.6.
3.Where the provider of core platform services satisfies the thresholds set out in Article 3(2), but has presented significantly substantiated arguments in accordance with Article 3(4), the Commission shall endeavour to conclude the market investigation within five months from the opening of the market investigation by a decision pursuant to paragraph 1. In that case the Commission shall endeavour to communicate its preliminary findings pursuant to paragraph 2 to the provider of core platform services within three months from the opening of the investigation.3.Hvis udbyderen af centrale platformstjenester har nået tærsklerne i artikel 3, stk. 2, men har fremsat væsentligt underbyggede argumenter i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, bestræber Kommissionen sig på at afslutte markedsundersøgelsen senest fem måneder efter indledningen af markedsundersøgelsen ved en afgørelse i henhold til stk. 1. I så fald bestræber Kommissionen sig på at meddele sine foreløbige resultater i henhold til stk. 2 til udbyderen af centrale platformstjenester senest tre måneder efter indledningen af undersøgelsen.3.Om leverantören av centrala plattformstjänster uppfyller tröskelvärdena i artikel 3.2, men har lagt fram väl underbyggda argument i enlighet med artikel 3.4, ska kommissionen sträva efter att genom ett beslut enligt punkt 1 slutföra marknadsundersökningen inom fem månader från det att marknadsundersökningen inleddes. I så fall ska kommissionen sträva efter att meddela sina preliminära resultat enligt punkt 2 till leverantören av centrala plattformstjänster inom tre månader från det att undersökningen inleddes.
4.When the Commission pursuant to Article 3(6) designates as a gatekeeper a provider of core platform services that does not yet enjoy an entrenched and durable position in its operations, but it is foreseeable that it will enjoy such a position in the near future, it shall declare applicable to that gatekeeper only obligations laid down in Article 5(b) and Article 6(1) points (e), (f), (h) and (i) as specified in the designation decision. The Commission shall only declare applicable those obligations that are appropriate and necessary to prevent that the gatekeeper concerned achieves by unfair means an entrenched and durable position in its operations. The Commission shall review such a designation in accordance with the procedure laid down in Article 4.4.Når Kommissionen i henhold til artikel 3, stk. 6, udpeger en udbyder af centrale platformstjenester, som endnu ikke har en stærk og varig position i sine aktiviteter, men det kan forventes, at den vil opnå en sådan position i nær fremtid, som gatekeeper, erklærer den, at kun forpligtelserne i artikel 5, litra b), og artikel 6, stk. 1, litra e), f), h) og i), som angivet i udpegelsesafgørelsen finder anvendelse på den pågældende gatekeeper. Kommissionen erklærer kun de forpligtelser, der er hensigtsmæssige og nødvendige for at forhindre, at den pågældende gatekeeper ved hjælp af urimelige midler opnår en stærk og varig position i sine aktiviteter, gældende. Kommissionen tager udpegelsen op til fornyet overvejelse efter proceduren i artikel 4.4.När kommissionen i enlighet med artikel 3.6 som grindvakt betecknar en leverantör av centrala plattformstjänster som ännu inte har en fast förankrad och varaktig ställning i sin verksamhet, men det är förutsebart att den kommer att åtnjuta en sådan ställning inom en nära framtid, ska den förklara att endast skyldigheter enligt artikel 5 b och artikel 6.1 e, f, h är tillämpliga på denna grindvakt såsom anges i beslutet om beteckning som grindvakt. Kommissionen ska endast förklara de skyldigheter tillämpliga som är lämpliga och nödvändiga för att förhindra att den berörda grindvakten på ett otillbörligt sätt uppnår en fast förankrad och varaktig ställning i sin verksamhet. Kommissionen ska ompröva betecknandet som grindvakt i enlighet med förfarandet i artikel 4.
Article 16 Market investigation into systematic non-complianceArtikel 16 Markedsundersøgelse af systematisk manglende overholdelseArtikel 16 Marknadsundersökning av systematisk bristande efterlevnad
1.Where the market investigation shows that a gatekeeper has systematically infringed the obligations laid down in Articles 5 and 6 and has further strengthened or extended its gatekeeper position in relation to the characteristics under Article 3(1), the Commission may by decision adopted in accordance with the advisory procedure referred to in Article 32(4) impose on such gatekeeper any behavioural or structural remedies which are proportionate to the infringement committed and necessary to ensure compliance with this Regulation. The Commission shall conclude its investigation by adopting a decision within twelve months from the opening of the market investigation.1.Hvis markedsundersøgelsen viser, at en gatekeeper systematisk har overtrådt forpligtelserne i artikel 5 og 6 og yderligere har styrket eller udvidet sin gatekeeperposition i forhold til de karakteristika, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, kan Kommissionen ved afgørelse vedtaget efter rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, pålægge en sådan gatekeeper enhver adfærdsregulerende eller strukturel foranstaltning, der står i rimeligt forhold til den begåede overtrædelse og er nødvendig for at sikre overholdelse af denne forordning. Kommissionen afslutter sin undersøgelse med vedtagelsen af en afgørelse senest tolv måneder efter indledningen af markedsundersøgelsen.1.Om marknadsundersökningen visar att en grindvakt systematiskt har åsidosatt de skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 5 och 6 och ytterligare har stärkt eller utvidgat sin ställning som grindvakt i förhållande till egenskaperna enligt artikel 3.1, får kommissionen genom beslut som antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 32.4 ålägga en sådan grindvakt sådana beteendemässiga eller strukturella åtgärder som står i proportion till den begångna överträdelsen och som är nödvändiga för att säkerställa efterlevnaden av denna förordning. Kommissionen ska avsluta sin undersökning genom att anta ett beslut inom tolv månader från det att marknadsundersökningen inleddes.
2.The Commission may only impose structural remedies pursuant to paragraph 1 either where there is no equally effective behavioural remedy or where any equally effective behavioural remedy would be more burdensome for the gatekeeper concerned than the structural remedy.2.Kommissionen kan kun pålægge strukturelle foranstaltninger i henhold til stk. 1, enten såfremt der ikke forefindes lige så effektive adfærdsregulerende foranstaltninger, eller såfremt en lige så effektiv adfærdsregulerende foranstaltning ville være mere byrdefuld for den pågældende gatekeeper end en strukturel foranstaltning.2.Kommissionen får endast införa strukturella korrigerande åtgärder enligt punkt 1 om det antingen inte finns någon lika effektiv beteendekorrigerande åtgärd eller om en lika effektiv beteendekorrigerande åtgärd skulle vara mer betungande för den berörda grindvakten än den strukturella korrigerande åtgärden.
3.A gatekeeper shall be deemed to have engaged in a systematic non-compliance with the obligations laid down in Articles 5 and 6, where the Commission has issued at least three non-compliance or fining decisions pursuant to Articles 25 and 26 respectively against a gatekeeper in relation to any of its core platform services within a period of five years prior to the adoption of the decision opening a market investigation in view of the possible adoption of a decision pursuant to this Article.3.En gatekeeper anses for systematisk at have undladt at overholde forpligtelserne i artikel 5 og 6, hvis Kommissionen har udstedt mindst tre afgørelser om manglende overholdelse eller bødeafgørelser i henhold til henholdsvis artikel 25 og 26 over for en gatekeeper i forbindelse med en af dennes centrale platformstjenester inden for en periode på fem år forud for vedtagelsen af afgørelsen om at indlede en markedsundersøgelse med henblik på eventuel vedtagelse af en afgørelse i henhold til denne artikel.3.En grindvakt ska anses ha gjort sig skyldig till systematisk underlåtenhet att uppfylla de skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 och 6, om kommissionen har utfärdat minst tre beslut om bristande efterlevnad eller böter enligt artikel 25 respektive artikel 26 mot en grindvakt med avseende på någon av dess centrala plattformstjänster inom en period av fem år före antagandet av beslutet om att inleda en marknadsundersökning inför ett eventuellt antagande av ett beslut enligt denna artikel.
4.A gatekeeper shall be deemed to have further strengthened or extended its gatekeeper position in relation to the characteristics under Article 3(1), where its impact on the internal market has further increased, its importance as a gateway for business users to reach end users has further increased or the gatekeeper enjoys a further entrenched and durable position in its operations.4.En gatekeeper anses for at have styrket eller udvidet sin gatekeeperposition yderligere i forhold til de i artikel 3, stk. 1, omhandlede karakteristika, hvis dens indvirkning på det indre marked er blevet yderligere øget, dens betydning som portal for erhvervsbrugere med henblik på at nå ud til slutbrugerne er steget yderligere, eller gatekeeperen har en yderligere styrket og varig position i sine aktiviteter.4.En grindvakt ska anses ha stärkt eller utvidgat sin ställning som grindvakt ytterligare i förhållande till egenskaperna enligt artikel 3.1, om dess inverkan på den inre marknaden har ökat ytterligare, om dess betydelse som nätport för företagsanvändare för att nå ut till slutanvändare har ökat ytterligare eller om grindvakten har en ytterligare fast förankrad och varaktig ställning i sin verksamhet.
5.The Commission shall communicate its objections to the gatekeeper concerned within six months from the opening of the investigation. In its objections, the Commission shall explain whether it preliminarily considers that the conditions of paragraph 1 are met and which remedy or remedies it preliminarily considers necessary and proportionate.5.Kommissionen meddeler sine indsigelser til den berørte gatekeeper senest seks måneder efter indledningen af undersøgelsen. Kommissionen redegør i sine indsigelser for, om den foreløbigt mener, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og hvilke afhjælpende foranstaltninger den foreløbigt anser for nødvendige og forholdsmæssige.5.Kommissionen ska meddela den berörda grindvakten sina invändningar inom sex månader från det att undersökningen inleddes. I sina invändningar ska kommissionen förklara om den preliminärt anser att villkoren i punkt 1 är uppfyllda och vilken korrigerande åtgärd eller vilka korrigerande åtgärder som den preliminärt anser vara nödvändiga och proportionella.
6.The Commission may at any time during the market investigation extend its duration where the extension is justified on objective grounds and proportionate. The extension may apply to the deadline by which the Commission has to issue its objections, or to the deadline for adoption of the final decision. The total duration of any extension or extensions pursuant to this paragraph shall not exceed six months.The Commission may consider commitments pursuant to Article 23 and make them binding in its decision.6.Kommissionen kan når som helst i løbet af markedsundersøgelsen forlænge dens varighed, hvis forlængelsen er berettiget af objektive grunde og står i et rimeligt forhold til formålet. Forlængelsen kan finde anvendelse på den frist, inden for hvilken Kommissionen skal fremsætte sine indsigelser, eller fristen for vedtagelse af den endelige afgørelse. Den samlede varighed af en forlængelse eller forlængelser i henhold til dette stykke må ikke overstige seks måneder. Kommissionen kan tage hensyn til forpligtelser i henhold til artikel 23 og gøre dem bindende i sin afgørelse.6.Kommissionen får när som helst under marknadsundersökningen förlänga dess varaktighet om förlängningen är motiverad av objektiva skäl och proportionell. Förlängningen kan gälla den tidsfrist inom vilken kommissionen måste framföra sina invändningar eller tidsfristen för antagande av det slutliga beslutet. Den sammanlagda varaktigheten av en eller flera förlängningar enligt denna punkt får inte överstiga sex månader.Kommissionen får överväga åtaganden enligt artikel 23 och göra dem bindande i sitt beslut.
Article 17 Market investigation into new services and new practicesArtikel 17 Markedsundersøgelse af nye tjenester og ny praksisArtikel 17 Marknadsundersökning av nya tjänster och nya metoder
The Commission may conduct a market investigation with the purpose of examining whether one or more services within the digital sector should be added to the list of core platform services or to detect types of practices that may limit the contestability of core platform services or may be unfair and which are not effectively addressed by this Regulation. It shall issue a public report at the latest within 24 months from the opening of the market investigation.Kommissionen kan gennemføre en markedsundersøgelse med henblik på at undersøge, om en eller flere tjenester inden for den digitale sektor bør føjes til listen over centrale platformstjenester, eller afdække typer af praksis, der kan begrænse centrale platformstjenesters fire markedsadgang eller være urimelige, og som ikke effektivt er omfattet af denne forordning. Den udarbejder en offentlig rapport senest 24 måneder efter indledningen af markedsundersøgelsen.Kommissionen får genomföra en marknadsundersökning i syfte att undersöka om en eller flera tjänster inom den digitala sektorn bör läggas till i förteckningen över centrala plattformstjänster eller för att upptäcka typer av metoder som kan begränsa centrala plattformstjänsters konkurrensmöjligheter eller som kan vara orättvisa och som inte på ett effektivt sätt åtgärdas genom denna förordning. Den ska utfärda en offentlig rapport senast 24 månader efter det att marknadsundersökningen har inletts.
Where appropriate, that report shall:Hvis det er relevant, skal rapporten:Där så är lämpligt ska rapporten
(a)be accompanied by a proposal to amend this Regulation in order to include additional services within the digital sector in the list of core platform services laid down in point 2 of Article 2;a)ledsages af et forslag om ændring af denne forordning med henblik på at medtage yderligere tjenester i den digitale sektor på listen over centrale platformstjenester i artikel 2, nr. 2)a)åtföljas av ett förslag om ändring av denna förordning för att ta med ytterligare tjänster inom den digitala sektorn i förteckningen över centrala plattformstjänster i artikel 2.2, och
(b)be accompanied by a delegated act amending Articles 5 or 6 as provided for in Article 10.b)ledsages af en delegeret retsakt om ændring af artikel 5 eller 6, jf. artikel 10.b)åtföljas av en delegerad akt om ändring av artikel 5 eller 6 i enlighet med artikel 10.
Chapter VKapitel VKapitel V
Investigative, enforcement and monitoring powersUndersøgelses-, håndhævelses- og overvågningsbeføjelserUndersöknings-, verkställighets- och övervakningsbefogenheter
Article 18 Opening of proceedingsArtikel 18 Indledning af procedurerArtikel 18 Inledande av förfaranden
Where the Commission intends to carry out proceedings in view of the possible adoption of decisions pursuant to Article 7, 25 and 26, it shall adopt a decision opening a proceeding.Hvis Kommissionen agter at gennemføre procedurer med henblik på eventuel vedtagelse af afgørelser i henhold til artikel 7, 25 og 26, vedtager den en afgørelse om indledning af en procedure.Om kommissionen avser att inleda ett förfarande i syfte att eventuellt fatta beslut enligt artiklarna 7, 25 och 26 ska den anta ett beslut om att inleda ett förfarande.
Article 19 Requests for informationArtikel 19 Anmodning om oplysningerArtikel 19 Begäran om information
1.The Commission may by simple request or by decision require information from undertakings and associations of undertakings to provide all necessary information, including for the purpose of monitoring, implementing and enforcing the rules laid down in this Regulation. The Commission may also request access to data bases and algorithms of undertakings and request explanations on those by a simple request or by a decision.1.Kommissionen kan ved en simpel anmodning eller ved en afgørelse kræve oplysninger fra virksomheder og virksomhedssammenslutninger for at tilvejebringe alle nødvendige oplysninger, herunder med henblik på overvågning, gennemførelse og håndhævelse af reglerne i denne forordning. Kommissionen kan også anmode om adgang til virksomheders databaser og algoritmer og anmode om forklaringer på disse ved en simpel anmodning eller ved en afgørelse.1.Kommissionen får genom en enkel begäran eller genom beslut begära att företag och företagssammanslutningar lämnar all nödvändig information, bland annat för att övervaka, genomföra och kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna i denna förordning. Kommissionen får också begära tillgång till företagens databaser och algoritmer och begära förklaringar om dessa genom en enkel begäran eller genom ett beslut.
2.The Commission may request information from undertakings and associations of undertakings pursuant to paragraph 1 also prior to opening a market investigation pursuant to Article 14 or proceedings pursuant to Article 18.2.Kommissionen kan også anmode om oplysninger fra virksomheder og virksomhedssammenslutninger i henhold til stk. 1, inden der indledes en markedsundersøgelse i henhold til artikel 14 eller en procedure i henhold til artikel 18.2.Kommissionen får begära information från företag och företagssammanslutningar enligt punkt 1 även innan en marknadsundersökning enligt artikel 14 eller förfaranden enligt artikel 18 inleds.
3.When sending a simple request for information to an undertaking or association of undertakings, the Commission shall state the purpose of the request, specify what information is required and fix the time-limit within which the information is to be provided, and the penalties provided for in Article 26 for supplying incomplete, incorrect or misleading information or explanations.3.Når Kommissionen fremsender en anmodning om oplysninger til en virksomhed eller en virksomhedssammenslutning, angiver den retsgrundlaget for og formålet med anmodningen, præciserer hvilke oplysninger, der ønskes, og fastsætter fristen for udlevering af oplysningerne samt de i artikel 26 omhandlede sanktioner for udlevering af urigtige eller forvanskede oplysninger.3.När kommissionen skickar en enkel begäran om information till ett företag eller en företagssammanslutning ska den ange syftet med denna begäran, ange vilken information som begärs och fastställa den tidsfrist inom vilken informationen ska lämnas samt de sanktioner som föreskrivs i artikel 26 om ofullständiga, oriktiga eller vilseledande upplysningar eller förklaringar lämnas.
4.Where the Commission requires undertakings and associations of undertakings to supply information by decision, it shall state the purpose of the request, specify what information is required and fix the time-limit within which it is to be provided. Where the Commission requires undertakings to provide access to its data-bases and algorithms, it shall state the legal basis and the purpose of the request, and fix the time-limit within which it is to be provided. It shall also indicate the penalties provided for in Article 26 and indicate or impose the periodic penalty payments provided for in Article 27. It shall further indicate the right to have the decision reviewed by the Court of Justice.4.Når Kommissionen ved en afgørelse pålægger virksomheder eller virksomhedssammenslutninger at udlevere oplysninger, angiver den formålet med begæringen, præciserer, hvilke oplysninger der kræves, og fastsætter fristen for udlevering af oplysningerne. Når Kommissionen pålægger virksomheder eller virksomhedssammenslutninger at give adgang til deres databaser og algoritmer, angiver den retsgrundlaget og formålet med begæringen og fastsætter fristen for udlevering af oplysningerne. Den henviser desuden til de i artikel 26 omhandlede sanktioner og henviser til eller pålægger de i artikel 27 omhandlede sanktioner. Afgørelsen indeholder endvidere oplysning om, at den kan indbringes for Domstolen.4.Om kommissionen kräver att företag och företagssammanslutningar ska lämna information genom beslut, ska den ange syftet med begäran, precisera vilken information som begärs och fastställa den frist inom vilken informationen ska lämnas. Om kommissionen kräver att företag ska ge tillgång till sina databaser och algoritmer ska den ange den rättsliga grunden för och syftet med begäran samt fastställa den tidsfrist inom vilken detta ska tillhandahållas. Den ska också ange de sanktioner som föreskrivs i artikel 26 och ange eller förelägga de viten som föreskrivs i artikel 27. Den ska vidare upplysa om rätten att få beslutet prövat av domstolen.
5.The undertakings or associations of undertakings or their representatives shall supply the information requested on behalf of the undertaking or the association of undertakings concerned. Lawyers duly authorised to act may supply the information on behalf of their clients. The latter shall remain fully responsible if the information supplied is incomplete, incorrect or misleading.5.Virksomhederne eller virksomhedssammenslutningerne eller deres repræsentanter afgiver de ønskede oplysninger på vegne af den pågældende virksomhed eller sammenslutning af virksomheder. Behørigt befuldmægtigede advokater kan udlevere de ønskede oplysninger på deres klienters vegne. Klienterne bærer det fulde ansvar for, at oplysningerne er fuldstændige, korrekte og uforvanskede.5.Företagen eller företagssammanslutningarna eller deras företrädare ska lämna den begärda informationen på det berörda företagets eller den berörda företagssammanslutningens vägnar. I behörig ordning befullmäktigade advokater kan lämna uppgifterna på klienternas vägnar. Klienterna ska förbli fullt ansvariga om den information som lämnas är ofullständig, oriktig eller vilseledande.
6.At the request of the Commission, the governments and authorities of the Member States shall provide the Commission with all necessary information to carry out the duties assigned to it by this Regulation.6.På begæring af Kommissionen forelægger medlemsstaternes regeringer og myndigheder Kommissionen alle oplysninger, der er nødvendige for at den kan løse sine opgaver i henhold til denne forordning.6.På begäran av kommissionen ska medlemsstaternas regeringar och myndigheter förse kommissionen med all information som den behöver för att kunna fullgöra de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning.
Article 20 Power to carry out interviews and take statementsArtikel 20 Beføjelse til at gennemføre samtaler og afgive udtalelserArtikel 20 Befogenhet att genomföra höranden
The Commission may interview any natural or legal person which consents to being interviewed for the purpose of collecting information, relating to the subject-matter of an investigation, including in relation to the monitoring, implementing and enforcing of the rules laid down in this Regulation.Kommissionen kan interviewe enhver fysisk eller juridisk person, der indvilliger i at blive interviewet, med henblik på at indsamle oplysninger om genstanden for en undersøgelse, herunder i forbindelse med overvågning, gennemførelse og håndhævelse af reglerne i denne forordning.Kommissionen får höra varje fysisk eller juridisk person som samtycker till detta, i syfte att samla in information om frågor som har samband med föremålet för en utredning, inbegripet när det gäller övervakning, genomförande och efterlevnadskontroll av bestämmelserna i denna förordning.
Article 21 Powers to conduct on-site inspectionsArtikel 21 Beføjelser til at foretage kontrolbesøg på stedetArtikel 21 Befogenheter att genomföra inspektioner på plats
1.The Commission may conduct on-site inspections at the premises of an undertaking or association of undertakings.1.Kommissionen kan foretage kontrolbesøg på stedet i en virksomheds eller en virksomhedssammenslutnings lokaler.1.Kommissionen får genomföra inspektioner på plats i ett företags eller en företagssammanslutnings lokaler.
2.On-site inspections may also be carried out with the assistance of auditors or experts appointed by the Commission pursuant to Article 24(2).2.Kontrolbesøg på stedet kan også foretages med bistand fra revisorer eller eksperter, der er udpeget af Kommissionen i henhold til artikel 24, stk. 2.2.Kontroller på plats får också genomföras med hjälp av revisorer eller experter som utsetts av kommissionen i enlighet med artikel 24.2.
3.During on-site inspections the Commission and auditors or experts appointed by it may require the undertaking or association of undertakings to provide access to and explanations on its organisation, functioning, IT system, algorithms, data-handling and business conducts. The Commission and auditors or experts appointed by it may address questions to key personnel.3.Under kontrolbesøg på stedet kan Kommissionen og de revisorer eller eksperter, den har udpeget, kræve, at virksomheden eller virksomhedssammenslutningen giver adgang til og forklaringer på dens organisation, funktion, IT-system, algoritmer, databehandling og forretningspraksis. Kommissionen og revisorer eller eksperter, som den har udpeget, kan stille spørgsmål til nøglemedarbejdere.3.Vid inspektioner på plats får kommissionen och de revisorer eller experter som den utsett begära att företaget eller företagssammanslutningen ger tillgång till och redogör för sin organisation sitt funktionssätt, sina it-system, sina algoritmer, sin datahantering och sin affärsverksamhet. Kommissionen och de revisorer eller experter som den utsett får ställa frågor till nyckelpersonal.
4.Undertakings or associations of undertakings are required to submit to an on-site inspection ordered by decision of the Commission. The decision shall specify the subject matter and purpose of the visit, set the date on which it is to begin and indicate the penalties provided for in Articles 26 and 27 and the right to have the decision reviewed by the Court of Justice.4.Virksomheder og virksomhedssammenslutninger har pligt til at underkaste sig et kontrolbesøg på stedet, som Kommissionen har pålagt ved en afgørelse. Afgørelsen angiver kontrolbesøgets genstand og formål, fastsætter tidspunktet for dens påbegyndelse og oplysninger om de i artikel 26 og 27 fastsatte sanktioner samt om retten til at indbringe afgørelsen for Domstolen.4.Företag eller företagssammanslutningar är skyldiga att underkasta sig en inspektion på plats som beordrats genom ett beslut av kommissionen. Beslutet ska ange föremålet för och syftet med besöket, fastställa startdatum och ange de påföljder som föreskrivs i artiklarna 26 och 27 samt rätten att få beslutet prövat av domstolen.
Article 22 Interim measuresArtikel 22 Foreløbige forholdsreglerArtikel 22 Interimistiska åtgärder
1.In case of urgency due to the risk of serious and irreparable damage for business users or end users of gatekeepers, the Commission may, by decision adopt in accordance with the advisory procedure referred to in Article 32(4), order interim measures against a gatekeeper on the basis of a prima facie finding of an infringement of Articles 5 or 6.1.I hastetilfælde på grund af risikoen for alvorlig og uoprettelig skade for erhvervsbrugere eller slutbrugere af gatekeepere kan Kommissionen ved afgørelse efter rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, pålægge en gatekeeper foreløbige forholdsregler på grundlag af en umiddelbar konstatering af en overtrædelse af artikel 5 eller 6.1.I brådskande fall, på grund av risken för allvarlig och irreparabel skada för grindvakternas företagsanvändare eller slutanvändare får kommissionen genom beslut i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 32.4 besluta om interimistiska åtgärder mot en grindvakt på grundval av ett prima facie-konstaterande av en överträdelse av artiklarna 5 eller 6.
2.A decision pursuant to paragraph 1 may only be adopted in the context of proceedings opened in view of the possible adoption of a decision of non-compliance pursuant to Article 25(1). This decision shall apply for a specified period of time and may be renewed in so far this is necessary and appropriate.2.En afgørelse i henhold til stk. 1 kan kun træffes i forbindelse med en procedure, der er indledt med henblik på eventuel vedtagelse af en afgørelse om manglende overholdelse i henhold til artikel 25, stk. 1. En afgørelse i henhold til stk. 1 gælder i et bestemt tidsrum og kan fornys, i det omfang det er nødvendigt og hensigtsmæssigt.2.Ett beslut enligt punkt 1 får endast antas i samband med förfaranden som inleds i syfte att eventuellt anta ett beslut om bristande efterlevnad i enlighet med artikel 25.1. Detta beslut ska gälla under en bestämd tidsperiod och får förnyas om det är nödvändigt och lämpligt.
Article 23 CommitmentsArtikel 23 ForpligtelserArtikel 23 Åtaganden
1.If during proceedings under Articles 16 or 25 the gatekeeper concerned offers commitments for the relevant core platform services to ensure compliance with the obligations laid down in Articles 5 and 6, the Commission may by decision adopted in accordance with the advisory procedure referred to in Article 32(4) make those commitments binding on that gatekeeper and declare that there are no further grounds for action.1.Hvis den pågældende gatekeeper under en procedure i henhold til artikel 16 eller 25 giver tilsagn om, at de relevante centrale platformstjenester vil sikre overholdelsen af de i artikel 5 og 6 fastsatte forpligtelser, kan Kommissionen ved afgørelse vedtaget efter rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, gøre disse tilsagn bindende for den pågældende gatekeeper og erklære, at der ikke er yderligere grund til at gribe ind.1.Om den berörda grindvakten under förfaranden enligt artikel 16 eller 25 erbjuder åtaganden för de relevanta centrala plattformstjänsterna för att säkerställa efterlevnad av de skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 5 och 6, får kommissionen genom beslut som antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 32.4 göra dessa åtaganden bindande för den grindvakten och förklara att det inte finns några ytterligare skäl att vidta åtgärder.
2.The Commission may, upon request or on its own initiative, reopen by decision the relevant proceedings, where:2.Kommissionen kan efter anmodning eller på eget initiativ ved en afgørelse genåbne den relevante procedure, hvis:2.Kommissionen får, på begäran eller på eget initiativ, genom beslut återuppta det relevanta förfarandet, om
(a)there has been a material change in any of the facts on which the decision was based;a)de faktiske forhold ændrer sig med hensyn til et punkt, der var væsentligt for afgørelsena)det har skett en väsentlig förändring av något av de sakförhållanden som ligger till grund för beslutet,
(b)the gatekeeper concerned acts contrary to its commitments;b)den pågældende gatekeeper handler i strid med sine forpligtelserb)den berörda grindvakten handlar i strid med sina åtaganden, och
(c)the decision was based on incomplete, incorrect or misleading information provided by the parties.c)afgørelsen byggede på ufuldstændige, urigtige eller forvanskede oplysninger fra parterne.c)beslutet grundades på ofullständiga, oriktiga eller vilseledande upplysningar från parterna.
3.Should the Commission consider that the commitments submitted by the gatekeeper concerned cannot ensure effective compliance with the obligations laid down in Articles 5 and 6, it shall explain the reasons for not making those commitments binding in the decision concluding the relevant proceedings.3.Hvis Kommissionen finder, at de tilsagn, som den pågældende gatekeeper har givet, ikke kan sikre effektiv overholdelse af forpligtelserne i artikel 5 og 6, redegør den for årsagerne til ikke at gøre disse tilsagn bindende i afgørelsen om afslutning af den relevante procedure.3.Om kommissionen anser att de åtaganden som lämnats in av den berörda grindvakten inte kan säkerställa ett effektivt fullgörande av de skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 och 6, ska den förklara skälen till att dessa åtaganden inte gjorts bindande i beslutet om att avsluta de relevanta förfarandena.
Article 24 Monitoring of obligations and measuresArtikel 24 Overvågning af forpligtelser og foranstaltningerArtikel 24 Övervakning av skyldigheter och åtgärder
1.The Commission may take the necessary actions to monitor the effective implementation and compliance with the obligations laid down in Articles 5 and 6 and the decisions taken pursuant to Articles 7, 16, 22 and 23.1.Kommissionen kan træffe de nødvendige foranstaltninger til at overvåge den effektive gennemførelse og overholdelse af forpligtelserne i artikel 5 og 6 og de afgørelser, der træffes i henhold til artikel 7, 16, 22 og 23.1.Kommissionen får vidta nödvändiga åtgärder för att övervaka det faktiska genomförandet och efterlevnaden av de skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 5 och 6 och de beslut som fattas enligt artiklarna 7, 16, 22 och 23.
2.The actions pursuant to paragraph 1 may include the appointment of independent external experts and auditors to assist the Commission to monitor the obligations and measures and to provide specific expertise or knowledge to the Commission.2.Foranstaltningerne i henhold til stk. 1 kan omfatte udnævnelse af uafhængige eksterne eksperter og revisorer til at bistå Kommissionen med at overvåge forpligtelser og foranstaltninger og stille særlig ekspertise eller viden til rådighed for Kommissionen.2.Åtgärderna enligt punkt 1 får omfatta utnämning av oberoende externa experter och revisorer som ska bistå kommissionen med övervakningen av skyldigheterna och åtgärderna och förse kommissionen med särskild expertis eller kunskap.
Article 25 Non-complianceArtikel 25 Manglende overholdelseArtikel 25 Bristande efterlevnad
1.The Commission shall adopt a non-compliance decision in accordance with the advisory procedure referred to in Article 32(4) where it finds that a gatekeeper does not comply with one or more of the following:1.Kommissionen vedtager en afgørelse om manglende overholdelse efter rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, hvis den finder, at en gatekeeper ikke overholder et eller flere af følgende krav:1.Kommissionen ska anta ett beslut om bristande efterlevnad i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 32.4, om den konstaterar att en grindvakt underlåter att uppfylla ett eller flera av följande krav:
(a)any of the obligations laid down in Articles 5 or 6;a)enhver af de forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 eller 6a)Någon av de skyldigheter som anges i artikel 5 eller 6.
(b)measures specified in a decision adopted pursuant to Article 7(2);b)foranstaltninger, der er specificeret i en afgørelse vedtaget i henhold til artikel 7, stk. 2b)Åtgärder som anges i ett beslut som antagits i enlighet med artikel 7.2.
(c)measures ordered pursuant to Article 16(1);c)foranstaltninger, som kræves indført i henhold til artikel 16, stk. 1c)Åtgärder som har beslutats enligt artikel 16.1.
(d)interim measures ordered pursuant to Article 22; ord)foreløbige forholdsregler, som kræves indført i henhold til artikel 22 ellerd)Interimistiska åtgärder som har beslutats med stöd av artikel 22.
(e)commitments made legally binding pursuant to Article 23.e)forpligtelser, der er gjort retligt bindende i henhold til artikel 23.e)Åtaganden som gjorts rättsligt bindande i enlighet med artikel 23.
2.Before adopting the decision pursuant to paragraph 1, the Commission shall communicate its preliminary findings to the gatekeeper concerned. In the preliminary findings, the Commission shall explain the measures it considers to take or it considers that the gatekeeper should take in order to effectively address the preliminary findings.2.Inden Kommissionen vedtager afgørelsen i henhold til stk. 1, meddeler den sine foreløbige resultater til den pågældende gatekeeper. I de foreløbige resultater redegør Kommissionen for de foranstaltninger, den overvejer at træffe, eller som den mener, at gatekeeperen bør træffe for effektivt at imødekomme de foreløbige resultater.2.Innan kommissionen antar ett beslut enligt punkt 1 ska den meddela den berörda grindvakten sina preliminära resultat. I de preliminära resultaten ska kommissionen förklara vilka åtgärder den överväger att vidta eller anser att grindvakten bör vidta för att effektivt åtgärda de preliminära resultaten.
3.In the non-compliance decision adopted pursuant to paragraph 1, the Commission shall order the gatekeeper to cease and desist with the non-compliance within an appropriate deadline and to provide explanations on how it plans to comply with the decision.3.I afgørelsen om manglende overholdelse vedtaget i henhold til stk. 1 pålægger Kommissionen gatekeeperen at ophøre med og afstå fra den manglende overholdelse inden for en passende frist og redegøre for, hvordan den agter at efterleve afgørelsen.3.I det beslut om bristande efterlevnad som antas enligt punkt 1 ska kommissionen ålägga grindvakten att upphöra med överträdelsen inom en lämplig tidsfrist och förklara hur den planerar att följa beslutet.
4.The gatekeeper shall provide the Commission with the description of the measures it took to ensure compliance with the decision adopted pursuant to paragraph 1.4.Gatekeeperen forelægger Kommissionen en beskrivelse af de foranstaltninger, den har truffet for at sikre overholdelse af den afgørelse, der er vedtaget i henhold til stk. 1.4.Grindvakten ska förse kommissionen med en beskrivning av de åtgärder den vidtagit för att säkerställa efterlevnad av det beslut som antagits enligt punkt 1.
5.Where the Commission finds that the conditions of paragraph 1 are not met, it shall close the investigation by a decision.5.Finder Kommissionen, at betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, afslutter den undersøgelsen ved en afgørelse.5.Om kommissionen finner att villkoren i punkt 1 inte är uppfyllda ska den avsluta undersökningen genom ett beslut.
Article 26 FinesArtikel 26 BøderArtikel 26 Böter
1.In the decision pursuant to Article 25, the Commission may impose on a gatekeeper fines not exceeding 10% of its total turnover in the preceding financial year where it finds that the gatekeeper, intentionally or negligently, fails to comply with:1.I afgørelsen i henhold til artikel 25 kan Kommissionen pålægge en gatekeeper bøder på op til 10 % af dennes samlede omsætning i det foregående regnskabsår, hvis den finder, at gatekeeperen forsætligt eller uagtsomt undlader at overholde:1.I det beslut som avses i artikel 25 får kommissionen ålägga grindvakten böter på högst 10 % av dess totala omsättning under det föregående räkenskapsåret, om den konstaterar att grindvakten uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att uppfylla
(a)any of the obligations pursuant to Articles 5 and 6;a)enhver af forpligtelserne i henhold til artikel 5 og 6a)någon av skyldigheterna enligt artiklarna 5 och 6,
(b)the measures specified by the Commission pursuant to a decision under Article 7(2);b)de foranstaltninger, som Kommissionen har angivet i henhold til en afgørelse, jf. artikel 7, stk. 2b)de åtgärder som anges av kommissionen i enlighet med ett beslut enligt artikel 7.2,
(c)measures ordered pursuant to Article 16(1);c)foranstaltninger, som kræves indført i henhold til artikel 16, stk. 1c)åtgärder som har beslutats enligt artikel 16.1,
(d)a decision ordering interim measures pursuant to Article 22;d)en afgørelse om foreløbige forholdsregler i henhold til artikel 22d)ett beslut om interimistiska åtgärder enligt artikel 22,
(e)a commitment made binding by a decision pursuant to Article 23.e)et tilsagn, der er gjort bindende ved afgørelse i henhold til artikel 23.e)ett åtagande som gjorts bindande genom ett beslut enligt artikel 23.
2.The Commission may by decision impose on undertakings and associations of undertakings fines not exceeding 1% of the total turnover in the preceding financial year where they intentionally or negligently:2.Kommissionen kan ved en afgørelse pålægge virksomheder og virksomhedssammenslutninger bøder på op til 1 % af den samlede omsætning i det foregående regnskabsår, hvis de forsætligt eller uagtsomt:2.Kommissionen får genom beslut ålägga företag och företagssammanslutningar böter på upp till 1 % av föregående räkenskapsårs sammanlagda omsättning, om de uppsåtligen eller av oaktsamhet
(a)fail to provide within the time-limit information that is required for assessing their designation as gatekeepers pursuant to Article 3(2) or supply incorrect, incomplete or misleading information;a)undlader inden for den fastsatte frist at afgive de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere deres udpegelse som gatekeepere i henhold til artikel 3, stk. 2, eller afgiver ukorrekte, ufuldstændige eller forvanskede oplysningera)underlåter att inom den utsatta fristen lämna information som krävs för att bedöma betecknandet av dem som grindvakter enligt artikel 3.2 eller lämnar oriktig, ofullständig eller vilseledande information,
(b)fail to notify information that is required pursuant to Article 12 or supply incorrect, incomplete or misleading information;b)undlader at meddele de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 12, eller afgiver urigtige, ufuldstændige eller forvanskede oplysningerb)underlåter att meddela information som krävs enligt artikel 12 eller lämnar oriktig, ofullständig eller vilseledande information,
(c)fail to submit the description that is required pursuant to Article 13;c)undlader at forelægge den beskrivelse, der kræves i henhold til artikel 13c)underlåter att lämna in den beskrivning som krävs enligt artikel 13,
(d)supply incorrect, incomplete or misleading information or explanations that are requested pursuant to Articles 19 or Article 20;d)afgiver urigtige, ufuldstændige eller forvanskede oplysninger eller forklaringer, som der anmodes om i henhold til artikel 19 eller 20d)lämnar oriktiga, ofullständiga eller vilseledande upplysningar eller förklaringar som begärs i enlighet med artikel 19 eller 20,
(e)fail to provide access to data-bases and algorithms pursuant to Article 19;e)undlader at give adgang til databaser og algoritmer i henhold til artikel 19e)underlåter att ge åtkomst till databaser och algoritmer i enlighet med artikel 19,
(f)fail to rectify within a time-limit set by the Commission, incorrect, incomplete or misleading information given by a member of staff, or fail or refuse to provide complete information on facts relating to the subject-matter and purpose of an inspection pursuant to Article 21;f)undlader inden for en af Kommissionen fastsat frist at berigtige urigtige, ufuldstændige eller forvanskede oplysninger, som en ansat har afgivet, eller undlader eller nægter at afgive fuldstændige oplysninger om forhold vedrørende genstanden for og formålet med en kontrolundersøgelse i henhold til artikel 21f)underlåter att inom en frist som fastställts av kommissionen korrigera oriktig, ofullständig eller vilseledande information från en anställd, eller underlåter eller vägrar att lämna fullständig information om sakförhållanden som rör föremålet för och syftet med en inspektion enligt artikel 21,
(g)refuse to submit to an on-site inspection pursuant to Article 21.g)afviser at underkaste sig et kontrolbesøg på stedet, der er påbudt i henhold til artikel 21.g)vägrar att underkasta sig en inspektion på plats enligt artikel 21.
3.In fixing the amount of the fine, regard shall be had to the gravity, duration, recurrence, and, for fines imposed pursuant to paragraph 2, delay caused to the proceedings.3.Ved fastsættelsen af bødens størrelse skal der tages hensyn til grovheden, varigheden, gentagelsen og, for så vidt angår bøder, der pålægges i henhold til stk. 2, forsinkelser i sagsbehandlingen.3.Vid fastställandet av bötesbeloppet ska hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är, hur länge den varat, hur ofta den upprepats och, när det gäller böter som utdöms i enlighet med punkt 2, till den försening av förfarandet som överträdelsen orsakat.
4.When a fine is imposed on an association of undertakings taking account of the turnover of its members and the association is not solvent, the association shall be obliged to call for contributions from its members to cover the amount of the fine.4.Hvis en virksomhedssammenslutning får pålagt en bøde under hensyntagen til medlemsvirksomhedernes omsætning, og sammenslutningen ikke er solvent, skal den indkalde bidrag fra medlemsvirksomhederne til dækning af bødebeløbet.4.Om böter åläggs en företagssammanslutning och hänsyn tas till medlemmarnas omsättning men sammanslutningen inte är solvent, är sammanslutningen skyldig att kräva betalning från medlemmarna för att täcka bötesbeloppet.
Where such contributions have not been made to the association within a time-limit set by the Commission, the Commission may require payment of the fine directly by any of the undertakings whose representatives were members of the decision-making bodies concerned of the association.Hvis sådanne bidrag ikke indbetales til sammenslutningen inden for en af Kommissionen fastsat tidsfrist, kan Kommissionen opkræve bødebeløbet direkte hos enhver af de virksomheder, hvis repræsentanter var medlem af de implicerede besluttende organer i sammenslutningen.Om sådana inbetalningar inte har gjorts till sammanslutningen inom den tidsfrist som kommissionen fastställt, får kommissionen kräva att böterna betalas direkt av vilket som helst av de företag vars företrädare var medlemmar i sammanslutningens berörda beslutsfattande organ.
After having required payment in accordance with the second subparagraph, the Commission may require payment of the balance by any of the members of the association which were active on the market on which the infringement occurred, where necessary to ensure full payment of the fine.Efter at have krævet betaling i henhold til andet afsnit kan Kommissionen kræve restbeløbet betalt af ethvert medlem af sammenslutningen, der var aktive på det marked, hvor overtrædelsen fandt sted, når det er nødvendigt for at sikre fuld betaling af bøden.Efter det att kommissionen har krävt betalning enligt andra stycket får den, om så är nödvändigt för att garantera att hela bötesbeloppet betalas, kräva betalning av vilken som helst av de av sammanslutningens medlemmar som var verksamma på den marknaden där överträdelsen ägde rum.
However, the Commission shall not require payment pursuant to the second or the third subparagraph from undertakings which show that they have not implemented the infringing decision of the association and either were not aware of its existence or have actively distanced themselves from it before the Commission started investigating the case.Kommissionen må imidlertid ikke kræve betaling i henhold til andet eller tredje afsnit af virksomheder, der kan godtgøre, at de ikke har iværksat sammenslutningens ulovlige vedtagelse, og enten ikke kendte til dennes eksistens eller aktivt tog afstand fra den, inden Kommissionen indledte en undersøgelse af sagen.Kommissionen får dock inte kräva betalning enligt andra och tredje styckena från företag som kan visa att de inte har genomfört det beslut som fattades av sammanslutningen och som ledde till överträdelse och antingen inte var medvetna om beslutets existens eller aktivt tog avstånd från det innan kommissionen började utreda fallet.
The financial liability of each undertaking in respect of the payment of the fine shall not exceed 10 % of its total turnover in the preceding financial year.Den enkelte medlemsvirksomheds økonomiske ansvar i forbindelse med betaling af bødebeløbet kan ikke overstige 10 % af dens samlede omsætning i det foregående regnskabsår.När det gäller betalning av böterna får betalningsansvaret för varje företag inte överstiga 10 % av föregående räkenskapsårs sammanlagda omsättning.
Article 27 Periodic penalty paymentsArtikel 27 TvangsbøderArtikel 27 Viten
1.The Commission may by decision impose on undertakings, including gatekeepers where applicable, periodic penalty payments not exceeding 5 % of the average daily turnover in the preceding financial year per day, calculated from the date set by that decision, in order to compel them:1.Kommissionen kan ved en afgørelse pålægge virksomheder, herunder gatekeepere, når dette er relevant, daglige tvangsbøder på op til 5 % af den gennemsnitlige daglige omsætning i det foregående regnskabsår fra det i afgørelsen fastsatte tidspunkt for at tvinge dem til:1.Kommissionen får genom beslut vid vite om upp till 5 % av den genomsnittliga dagsomsättningen under föregående räkenskapsår för varje dags dröjsmål, räknat från den dag som anges i beslutet, ålägga företag, inbegripet grindvakter, att
(a)to comply with the decision pursuant to Article 16(1);a)at efterkomme enhver foranstaltning i henhold til artikel 16, stk. 1a)följa det beslut som avses i artikel 16.1,
(b)to supply correct and complete information within the time limit required by a request for information made by decision pursuant to Article 19;b)at afgive korrekte og fuldstændige oplysninger inden for den frist, der er fastsat i en anmodning om oplysninger, som fremsættes ved en afgørelse i henhold til artikel 19b)lämna korrekt och fullständig information inom den tidsfrist som krävs enligt en begäran om information som görs genom ett beslut enligt artikel 19,
(c)to ensure access to data-bases and algorithms of undertakings and to supply explanations on those as required by a decision pursuant to Article 19;c)at sikre adgang til virksomheders databaser og algoritmer og at give forklaringer på dem som krævet i en afgørelse i henhold til artikel 19c)säkerställa tillgång till företagens databaser och algoritmer och tillhandahålla förklaringar om dem som krävs enligt ett beslut enligt artikel 19,
(d)to submit to an on-site inspection which was ordered by a decision taken pursuant to Article 21;d)at underkaste sig et kontrolbesøg på stedet, der er påbudt ved en afgørelse i henhold til artikel 21d)underkasta sig en inspektion på plats som beordrats genom ett beslut enligt artikel 21,
(e)to comply with a decision ordering interim measures taken pursuant to Article 22(1);e)at efterkomme en afgørelse om foreløbige forholdsregler i henhold til artikel 22, stk. 1e)följa ett beslut om interimistiska åtgärder enligt artikel 22.1,
(f)to comply with commitments made legally binding by a decision pursuant to Article 23(1);f)at efterkomme tilsagn, der er gjort retligt bindende ved en afgørelse i henhold til artikel 23, stk. 1f)fullgöra åtaganden som gjorts rättsligt bindande genom ett beslut enligt artikel 23.1,
(g)to comply with a decision pursuant to Article 25(1).g)at efterkomme en afgørelse i henhold til artikel 25, stk. 1g)Följa ett beslut enligt artikel 25.1.
2.Where the undertakings have satisfied the obligation which the periodic penalty payment was intended to enforce, the Commission may by decision adopted in accordance with the advisory procedure referred to in Article 32(4) set the definitive amount of the periodic penalty payment at a figure lower than that which would arise under the original decision.2.Når virksomhederne har opfyldt den forpligtelse, som tvangsbøden skulle gennemtvinge, kan Kommissionen ved en afgørelse vedtaget efter rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4, fastsætte tvangsbødens endelige størrelse til et lavere beløb end det, der ville følge af den oprindelige afgørelse.2.Om företag eller företagssammanslutningar har fullgjort den skyldighet för vars uppfyllande vitet har förelagts, får kommissionen genom ett beslut som antagits i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 32.4, fastställa det slutliga vitet till ett belopp som är lägre än det som följer av det ursprungliga beslutet.
Article 28 Limitation periods for the imposition of penaltiesArtikel 28 Forældelsesfrister for pålæggelse af sanktionerArtikel 28 Preskriptionsfrister för åläggande av sanktioner
1.The powers conferred on the Commission by Articles 26 and 27 shall be subject to a three year limitation period.1.Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 26 og 27 forældes efter tre år.1.De befogenheter som kommissionen tilldelas genom artiklarna 26 och 27 ska omfattas av en preskriptionsfrist på tre år.
2.Time shall begin to run on the day on which the infringement is committed. However, in the case of continuing or repeated infringements, time shall begin to run on the day on which the infringement ceases.2.Forældelsesfristen regnes fra den dag, hvor overtrædelsen er begået. Ved vedvarende eller gentagne overtrædelser regnes fristen dog først fra den dag, hvor overtrædelsen er ophørt.2.Preskriptionsfristen ska räknas från och med den dag då överträdelsen begicks. Vid fortsatta eller upprepade överträdelser ska dock tiden räknas från och med den dag då överträdelsen upphörde.
3.Any action taken by the Commission for the purpose of an investigation or proceedings in respect of an infringement shall interrupt the limitation period for the imposition of fines or periodic penalty payments. The limitation period shall be interrupted with effect from the date on which the action is notified to at least one undertaking or association of undertakings which has participated in the infringement. Actions which interrupt the running of the period shall include in particular the following:3.Enhver foranstaltning, som Kommissionen træffer med henblik på undersøgelsen eller proceduren i forbindelse med en overtrædelse, afbryder forældelsesfristen for pålæggelse af bøder og tvangsbøder. Forældelsesfristen afbrydes med virkning fra den dag, hvor det pågældende skridt meddeles mindst én af de virksomheder eller virksomhedssammenslutninger, der har medvirket ved overtrædelsen. Forældelsesfristen afbrydes bl.a. af følgende skridt:3.Eventuella åtgärder som kommissionen vidtar i samband med utredningen eller förfarandena avseende en överträdelse ska avbryta preskriptionsfristen för åläggande av böter eller viten. Avbrottet i preskriptionsfristen ska gälla från och med den dag då minst ett företag eller en företagssammanslutning som har deltagit i överträdelsen underrättas om åtgärden. Åtgärder som avbryter preskriptionsfristen ska särskilt utgöras av
(a)requests for information by the Commission;a)anmodninger om oplysninger fra Kommissionena)kommissionens begäran om information,
(b)on-site inspection;b)kontrol på stedetb)inspektion på plats,
(c)the opening of a proceeding by the Commission pursuant to Article 18.c)Kommissionens indledning af en procedure i henhold til artikel 18.c)kommissionens inledande av ett förfarande i enlighet med artikel 18.
4.Each interruption shall start time running afresh. However, the limitation period shall expire at the latest on the day on which a period equal to twice the limitation period has elapsed without the Commission having imposed a fine or a periodic penalty payment. That period shall be extended by the time during which limitation is suspended pursuant to paragraph 5.4.Efter hver afbrydelse begynder forældelsesfristen forfra. Forældelsesfristen udløber dog senest den dag, hvor der er forløbet en periode svarende til den dobbelte forældelsesfrist, uden at Kommissionen har pålagt en bøde eller tvangsbøde. Denne periode forlænges med den tid, hvor forældelsen har været stillet i bero i henhold til stk. 5.4.Efter varje avbrott ska preskriptionsfristen börja löpa på nytt. Preskriptionsfristen ska dock löpa ut senast den dag då en period som är lika med den dubbla preskriptionsfristen har förflutit utan att kommissionen har ålagt böter eller viten. Fristen ska förlängas med den tid under vilken preskriptionen tillfälligt avbryts enligt punkt 5.
5.The limitation period for the imposition of fines or periodic penalty payments shall be suspended for as long as the decision of the Commission is the subject of proceedings pending before the Court of Justice of the European Union.5.Forældelsesfristen for pålæggelse af bøder eller tvangsbøder suspenderes, så længe Kommissionens afgørelse verserer for Den Europæiske Unions Domstol.5.Preskriptionsfristen för åläggande av böter eller viten ska avbrytas tillfälligt så länge som kommissionens beslut är föremål för förfaranden vid Europeiska unionens domstol.
Article 29 Limitation periods for the enforcement of penaltiesArtikel 29 Forældelsesfrister for tvangsfuldbyrdelseArtikel 29 Preskriptionsfrist för verkställighet av påföljder
1.The power of the Commission to enforce decisions taken pursuant to Articles 26 and 27 shall be subject to a limitation period of five years.1.Kommissionens beføjelse til at tvangsfuldbyrde beslutninger, der er vedtaget i henhold til artikel 26 og 27, forældes efter fem år.1.En preskriptionsfrist på fem år ska gälla för kommissionens befogenhet att verkställa beslut som fattats enligt artiklarna 26 och 27.
2.Time shall begin to run on the day on which the decision becomes final.2.Forældelsesfristen regnes fra den dag, hvor beslutningen er endelig.2.Preskriptionsfristen ska räknas från och med den dag då beslutet vinner laga kraft.
3.The limitation period for the enforcement of penalties shall be interrupted:3.Forældelsesfristen for tvangsfuldbyrdelse afbrydes:3.Preskriptionsfristen för verkställande av påföljder ska avbrytas
(a)by notification of a decision varying the original amount of the fine or periodic penalty payment or refusing an application for variation;a)ved meddelelse af en afgørelse om ændring af bødens eller tvangsbødens oprindelige beløb eller om afvisning af en anmodning om en sådan ændringa)genom underrättelse om ett beslut om ändring av det ursprungliga bötes- eller vitesbeloppet eller om avslag på en begäran om en sådan ändring,
(b)by any action of the Commission or of a Member State, acting at the request of the Commission, designed to enforce payment of the fine or periodic penalty payment.b)ved ethvert skridt, der tages af Kommissionen eller af en medlemsstat på Kommissionens anmodning med henblik på tvangsinddrivelse af bøden eller tvangsbøden.b)genom åtgärder som vidtas av kommissionen eller av en medlemsstat på kommissionens begäran för att driva in böter eller viten.
4.Each interruption shall start time running afresh.4.Efter hver afbrydelse begynder forældelsesfristen forfra.4.Efter varje avbrott ska preskriptionsfristen börja löpa på nytt.
5.The limitation period for the enforcement of penalties shall be suspended for so long as:5.Forældelsen for tvangsfuldbyrdelse stilles i bero, så længe:5.Preskriptionsfristen för verkställande av påföljder ska upphöra att löpa så länge som
(a)time to pay is allowed;a)der er givet en betalingsfrista)en betalningsfrist medges,
(b)enforcement of payment is suspended pursuant to a decision of the Court of Justice.b)tvangsfuldbyrdelsen er stillet i bero i henhold til Domstolens afgørelse.b)indrivningen har skjutits upp enligt ett beslut av domstolen.
Article 30 Right to be heard and access to the fileArtikel 30 Ret til at blive hørt og aktindsigtArtikel 30 Rätt att höras och tillgång till handlingar i ärendet
1.Before adopting a decision pursuant to Article 7, Article 8(1), Article 9(1), Articles 15, 16, 22, 23, 25 and 26 and Article 27(2), the Commission shall give the gatekeeper or undertaking or association of undertakings concerned the opportunity of being heard on: 1.Inden Kommissionen vedtager en afgørelse i henhold til artikel 7, artikel 8, stk. 1, artikel 9, stk. 1, 15, 16, 22, 23, 25 og 26 samt artikel 27, stk. 2, giver den den berørte gatekeeper eller virksomhed eller virksomhedssammenslutning lejlighed til at blive hørt om:1.Innan kommissionen antar ett beslut enligt artikel 7, artikel 8.1, artikel 9.1, artiklarna 15, 16, 22, 23, 25 och 26 samt artikel 27.2 ska den ge den berörda grindvakten eller det berörda företaget eller den berörda företagssammanslutningen möjlighet att yttra sig om
(a)preliminary findings of the Commission, including any matter to which the Commission has taken objections;a)Kommissionens foreløbige undersøgelsesresultater, herunder ethvert spørgsmål, som Kommissionen har gjort indsigelse imoda)kommissionens preliminära slutsatser, inbegripet alla frågor där kommissionen har invändningar,
(b)measures that the Commission may intend to take in view of the preliminary findings pursuant to point (a) of this paragraph.b)foranstaltninger, som Kommissionen måtte have til hensigt at træffe på baggrund af de foreløbige konklusioner i henhold til litra a) i dette stykke.b)åtgärder som kommissionen kan komma att vidta mot bakgrund av de preliminära slutsatserna enligt led a i denna punkt.
2.Gatekeepers, undertakings and associations of undertakings concerned may submit their observations to the Commission’s preliminary findings within a time limit which shall be fixed by the Commission in its preliminary findings and which may not be less than 14 days.2.Berørte gatekeepere, virksomheder og virksomhedssammenslutninger kan fremsætte deres bemærkninger til Kommissionens foreløbige konklusioner inden for en frist, som fastsættes af Kommissionen i dens foreløbige undersøgelsesresultater, og som ikke må være kortere end 14 dage.2.Berörda grindvakter, företag och företagssammanslutningar får lämna sina synpunkter på kommissionens preliminära slutsatser inom en tidsfrist som kommissionen ska fastställa i sina preliminära slutsatser och som inte får vara kortare än 14 dagar.
3.The Commission shall base its decisions only on objections on which gatekeepers, undertakings and associations of undertakings concerned have been able to comment.3.Kommissionen baserer kun sine afgørelser på klagepunkter, som de berørte gatekeepere, virksomheder og virksomhedssammenslutninger har haft lejlighed til at udtale sig om.3.Kommissionen ska grunda sina beslut endast på invändningar som berörda grindvakter, företag och företagssammanslutningar har kunnat yttra sig om.
4.The rights of defence of the gatekeeper or undertaking or association of undertakings concerned shall be fully respected in any proceedings. The gatekeeper or undertaking or association of undertakings concerned shall be entitled to have access to the Commission's file under the terms of a negotiated disclosure, subject to the legitimate interest of undertakings in the protection of their business secrets. The right of access to the file shall not extend to confidential information and internal documents of the Commission or the authorities of the Member States. In particular, the right of access shall not extend to correspondence between the Commission and the authorities of the Member States. Nothing in this paragraph shall prevent the Commission from disclosing and using information necessary to prove an infringement.4.Den berørte gatekeepers eller virksomheds eller virksomhedssammenslutnings ret til forsvar skal respekteres fuldt ud i alle procedurer. Den berørte gatekeeper eller virksomhed eller virksomhedssammenslutning har ret til aktindsigt i Kommissionens sagsakter på grundlag af en forhandlet videregivelse med forbehold af virksomhedernes berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Aktindsigten omfatter ikke Kommissionens og de nationale myndigheders fortrolige oplysninger og interne dokumenter. Retten til aktindsigt omfatter navnlig ikke korrespondance mellem Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder. Dette stykke er ikke til hinder for, at Kommissionen videregiver eller anvender oplysninger, som er nødvendige for at bevise en overtrædelse.4.Den berörda grindvaktens, det berörda företagets eller den berörda företagssammanslutningens rätt till försvar ska respekteras fullt ut i alla förfaranden. Den berörda grindvakten, det berörda företaget eller den berörda företagssammanslutningen ska ha rätt att få tillgång till kommissionens handlingar i enlighet med villkoren för ett framförhandlat offentliggörande, med förbehåll för företagens berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas. Rätten till tillgång till handlingar i ärendet ska inte omfatta konfidentiell information och interna handlingar hos kommissionen eller medlemsstaternas myndigheter. Framför allt ska rätten till tillgång till handlingar i ärendet inte omfatta skriftväxling mellan kommissionen och medlemsstaternas myndigheter. Detta ska inte hindra kommissionen från att röja eller använda information som är nödvändig för att bevisa en överträdelse.
Article 31 Professional secrecyArtikel 31 TavshedspligtArtikel 31 Tystnadsplikt
1.The information collected pursuant to Articles 3, 12, 13, 19, 20 and 21 shall be used only for the purposes of this Regulation.1.De oplysninger, der indsamles i henhold til artikel 3, 12, 13, 19, 20 og 21, må kun anvendes i forbindelse med denne forordning.1.Den information som samlas in i enlighet med artiklarna 3, 12, 13, 19, 20 och 21 ska endast användas för de ändamål som avses i denna förordning.
2.Without prejudice to the exchange and to the use of information provided for the purpose of use pursuant to Articles 32 and 33, the Commission, the authorities of the Member States, their officials, servants and other persons working under the supervision of these authorities and any natural or legal person, including auditors and experts appointed pursuant to Article 24(2), shall not disclose information acquired or exchanged by them pursuant to this Regulation and of the kind covered by the obligation of professional secrecy. This obligation shall also apply to all representatives and experts of Member States participating in any of the activities of the Digital Markets Advisory Committee pursuant to Article 32.2.Med forbehold af udveksling og anvendelse af oplysninger med henblik på den i artikel 32 og 33 omhandlede anvendelse er Kommissionen og medlemsstaternes konkurrencemyndigheder, deres embedsmænd, øvrige ansatte og andre personer, der arbejder under tilsyn af disse myndigheder, samt enhver fysisk eller juridisk person, herunder revisorer og eksperter udpeget i henhold til artikel 24, stk. 2, forpligtede til ikke at videregive de oplysninger, de har indhentet eller udvekslet i henhold til denne forordning, og som ifølge deres natur er undergivet tavshedspligt. Denne forpligtelse gælder også for alle repræsentanter og eksperter fra medlemsstater, der deltager i alle aktiviteter i Det Rådgivende Udvalg for Digitale Markeder i henhold til artikel 32.2.Utan att det påverkar det utbyte och den användning av information som tillhandahålls för att användas i enlighet med artiklarna 32 och 33, får kommissionen, medlemsstaternas myndigheter, deras tjänstemän, anställda och övriga personer som arbetar under dessa myndigheters övervakning liksom fysiska eller juridiska personer, inbegripet revisorer och experter som utnämnts i enlighet med artikel 24.2, inte röja information som de har inhämtat eller utbytt med stöd av denna förordning och som är av sådant slag att den omfattas av tystnadsplikt. Denna skyldighet ska också gälla för alla företrädare och experter från medlemsstater som deltar i någon av de verksamheter som bedrivs av den rådgivande kommittén för digitala marknader i enlighet med artikel 32.
Article 32 Digital Markets Advisory CommitteeArtikel 32 Det Rådgivende Udvalg for Digitale MarkederArtikel 32 Rådgivande kommittén för digitala marknader
1.The Commission shall be assisted by the Digital Markets Advisory Committee. That Committee shall be a Committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011.1.Kommissionen bistås af Det Rådgivende Udvalg for Digitale Markeder. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.1.Kommissionen ska biträdas av rådgivande kommittén för digitala marknader. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.
2.Where the opinion of the committee is to be obtained by written procedure, that procedure shall be terminated without result when, within the time-limit for delivery of the opinion, the chair of the committee so decides or a simple majority of committee members so request.2.Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer afgørelse herom, eller et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.2.Om kommitténs yttrande ska inhämtas genom skriftligt förfarande, ska det förfarandet avslutas utan resultat om kommitténs ordförande, inom tidsfristen för att avge yttrandet, så beslutar eller en enkel majoritet av kommittéledamöterna så begär.
3.The Commission shall communicate the opinion of the Digital Markets Advisory Committee to the addressee of an individual decision, together with that decision. It shall make the opinion public together with the individual decision, having regard to the legitimate interest in the protection of professional secrecy.3.Kommissionen fremsender udtalelsen fra Det Rådgivende Udvalg for Digitale Markeder til adressaten for en individuel afgørelse sammen med denne afgørelse. Den offentliggør udtalelsen samt den individuelle afgørelse under hensyntagen til den berettigede interesse i beskyttelse af forretningshemmeligheder.3.Kommissionen ska överlämna yttrandet från den rådgivande kommittén för digitala marknader till adressaten för ett enskilt beslut, tillsammans med det beslutet. Den ska offentliggöra yttrandet tillsammans med det enskilda beslutet, varvid hänsyn ska tas till det berättigade intresset av tystnadsplikt.
4.Where reference is made to this paragraph, Article 4 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply.4.Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.4.När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.
Article 33 Request for a market investigationArtikel 33 Anmodning om en markedsundersøgelseArtikel 33 Begäran om en marknadsundersökning
1.When three or more Member States request the Commission to open an investigation pursuant to Article 15 because they consider that there are reasonable grounds to suspect that a provider of core platform services should be designated as a gatekeeper, the Commission shall within four months examine whether there are reasonable grounds to open such an investigation.1.Når tre eller flere medlemsstater anmoder Kommissionen om at indlede en undersøgelse i henhold til artikel 15, fordi de mener, at der er rimelig grund til at formode, at en udbyder af centrale platformstjenester bør udpeges som gatekeeper, undersøger Kommissionen inden for fire måneder, om der er rimelige grunde til at indlede en sådan undersøgelse.1.Om tre eller flera medlemsstater begär att kommissionen ska inleda en undersökning enligt artikel 15 eftersom de anser att det finns rimliga skäl att misstänka att en leverantör av centrala plattformstjänster bör betecknas som grindvakt, ska kommissionen inom fyra månader undersöka om det finns rimliga skäl att inleda en sådan undersökning.
2.Member States shall submit evidence in support of their request.2.Medlemsstaterne fremlægger dokumentation til støtte for deres anmodning.2.Medlemsstaterna ska lägga fram bevis till stöd för sin begäran.
Chapter VIKapitel VIKapitel VI
General provisionsAlmindelige bestemmelserAllmänna bestämmelser
Article 34 Publication of decisionsArtikel 34 Offentliggørelse af afgørelserArtikel 34 Offentliggörande av beslut
1.The Commission shall publish the decisions which it takes pursuant to Articles 3, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23(1), 25, 26 and 27. Such publication shall state the names of the parties and the main content of the decision, including any penalties imposed.1.Kommissionen offentliggør de afgørelser, den træffer i henhold til artikel 3, artikel 7, artikel 8, artikel 9, artikel 15, artikel 16, artikel 17, artikel 22, artikel 23, stk. 1, artikel 25, artikel 26 og artikel 27. Ved offentliggørelsen angives parternes navne og afgørelsens hovedindhold, herunder de pålagte sanktioner.1.Kommissionen ska offentliggöra de beslut som den fattar enligt artiklarna 3, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23.1, 25, 26 och 27. I ett sådant offentliggörande ska de berörda parternas namn och huvuddragen i beslutet anges, inbegripet ålagda påföljder.
2.The publication shall have regard to the legitimate interest of gatekeepers or third parties in the protection of their confidential information.2.Ved offentliggørelsen tages der hensyn til gatekeeperes eller tredjeparters berettigede interesse i beskyttelse af deres fortrolige oplysninger.2.Offentliggörandet ska ske med hänsyn tagen till grindvakternas eller tredje parters berättigade intresse av att deras konfidentiella information skyddas.
Article 35 Review by the Court of Justice of the European UnionArtikel 35 Prøvelse ved Den Europæiske Unions DomstolArtikel 35 Domstolens prövning
In accordance with Article 261 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Court of Justice of the European Union has unlimited jurisdiction to review decisions by which the Commission has imposed fines or periodic penalty payments. It may cancel, reduce or increase the fine or periodic penalty payment imposed.I henhold til artikel 261 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har Den Europæiske Unions Domstol fuld prøvelsesret vedrørende afgørelser, hvorved Kommissionen har pålagt bøder eller tvangsbøder. Den kan annullere, nedsætte eller forhøje den pålagte bøde eller tvangsbøde.I enlighet med artikel 261 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har Europeiska unionens domstol obegränsad behörighet att pröva beslut genom vilka kommissionen har ålagt böter eller viten. Den får upphäva, minska eller öka böter eller viten som beslutats.
Article 36 Implementing provisionsArtikel 36 GennemførelsesbestemmelserArtikel 36 Tillämpningsföreskrifter
1.The Commission may adopt implementing acts concerning: 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 and 301.Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter vedrørende: artikel 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 og 301.Kommissionen får anta genomförandeakter med avseende på följande: 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 och 30
(a)the form, content and other details of notifications and submissions pursuant to Article 3;a)form og indhold og andre enkeltheder i de anmeldelser og erklæringer, der indgives i henhold til artikel 3a)Form, innehåll och andra närmare bestämmelser om anmälningar och skrivelser enligt artikel 3.
(b)the form, content and other details of the technical measures that gatekeepers shall implement in order to ensure compliance with points (h), (i) and (j) of Article 6(1).b)form, indhold og andre enkeltheder i de tekniske foranstaltninger, som gatekeepere skal gennemføre for at sikre overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra h), i) og j)b)Form, innehåll och andra närmare bestämmelser om de tekniska åtgärder som grindvakterna ska vidta för att säkerställa efterlevnaden av artikel 6.1 h, i och j.
(c)the form, content and other details of notifications and submissions made pursuant to Articles 12 and 13;c)form og indhold og andre enkeltheder i de anmeldelser og erklæringer, der indgives i henhold til artikel 12 og 13c)Form, innehåll och andra närmare bestämmelser om anmälningar och skrivelser enligt artiklarna 12 och 13.
(d)the practical arrangements of extension of deadlines as provided in Article 16;d)de praktiske ordninger for forlængelse af frister, jf. artikel 16d)De praktiska arrangemangen för förlängning av tidsfrister i enlighet med artikel 16.
(e)the practical arrangements of the proceedings concerning investigations pursuant to Articles 15, 16, 17, and proceedings pursuant to Articles 22, 23 and 25;e)den praktiske tilrettelæggelse af procedurerne vedrørende undersøgelser i henhold til artikel 15, 16 og 17 og procedurer i henhold til artikel 22, 23 og 25e)De praktiska arrangemangen för förfaranden rörande utredningar enligt artiklarna 15, 16 och 17 samt för förfaranden enligt artiklarna 22, 23 och 25.
(f)the practical arrangements for exercising rights to be heard provided for in Article 30;f)de praktiske ordninger for udøvelse af retten til at blive hørt, jf. artikel 30f)De praktiska arrangemangen för utövandet av rätten att höras enligt artikel 30.
(g)the practical arrangements for the negotiated disclosure of information provided for in Article 30;g)de praktiske ordninger for den forhandlede offentliggørelse af oplysninger, jf. artikel 30g)De praktiska arrangemangen för det framförhandlade offentliggörande av information som föreskrivs i artikel 30.
2.the practical arrangements for the cooperation and coordination between the Commission and Member States provided for in Article 1(7).Those implementing acts shall be adopted in accordance with the advisory procedure referred to in Article 32(4). Before the adoption of any measures pursuant to paragraph 1, the Commission shall publish a draft thereof and invite all interested parties to submit their comments within the time limit it lays down, which may not be less than one month.2.de praktiske ordninger for samarbejde og koordinering mellem Kommissionen og medlemsstaterne, jf. artikel 1, stk. 7. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 32, stk. 4. Inden Kommissionen vedtager foranstaltninger i medfør af stk. 1, offentliggør den et udkast til disse og opfordrer alle interesserede parter til at fremsende deres bemærkninger inden udløbet af den af Kommissionen fastsatte frist, som skal være på mindst en måned.2.De praktiska arrangemangen för det samarbete och den samordning mellan kommissionen och medlemsstaterna som föreskrivs i artikel 1.7.Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 32.4. Innan kommissionen vidtar åtgärder enligt punkt 1 ska den offentliggöra ett utkast till dessa åtgärder och ge alla berörda parter tillfälle att framföra sina synpunkter inom den tid som kommissionen fastställer, vilken inte får understiga en månad.
Article 37 Exercise of the delegationArtikel 37 Udøvelse af de delegerede beføjelserArtikel 37 Utövande av delegeringen
1.The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the conditions laid down in this Article.1.Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.1.Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.The power to adopt delegated acts referred to in Articles 3(6) and 9(1) shall be conferred on the Commission for a period of five years from DD/MM/YYYY. The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the five-year period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes such extension not later than three months before the end of each period.2.Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 6, og artikel 9, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den DD/MM/YYYY. Kommissionen udarbejder senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden en rapport om delegationen af beføjelser. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.2.Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.6 och 9.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den DD/MM/ÅÅÅÅ. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.The delegation of power referred to in Articles 3(6) and 9(1) may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council. A decision to revoke shall put an end to the delegation of the power specified in that decision. It shall take effect the day following the publication of the decision in the Official Journal of the European Union or at a later date specified therein. It shall not affect the validity of any delegated acts already in force.3.Den i artikel 3, stk. 6, og artikel 9, stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.3.Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.6 och 9.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.Before adopting a delegated act, the Commission shall consult experts designated by each Member State in accordance with the principles laid down in the Inter-institutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making.4.Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.4.Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.
5.As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultaneously to the European Parliament and to the Council.5.Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.5.Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.A delegated act adopted pursuant to Articles 3(6) and 9(1) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or by the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and to the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council.6.En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 6, og artikel 9, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.6.En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.6 och 9.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Article 38 ReviewArtikel 38 EvalueringArtikel 38 Översyn
1.By DD/MM/YYYY, and subsequently every three years, the Commission shall evaluate this Regulation and report to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee.1.Senest den DD/MM/YYYY og derefter hvert tredje år foretager Kommissionen en evaluering af denne forordning og aflægger rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.1.Senast den DD/MM/ÅÅÅÅ, och därefter vart tredje år, ska kommissionen utvärdera denna förordning och rapportera till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.
2.The evaluations shall establish whether additional rules, including regarding the list of core platform services laid down in point 2 of Article 2, the obligations laid down in Articles 5 and 6 and their enforcement, may be required to ensure that digital markets across the Union are contestable and fair. Following the evaluations, the Commission shall take appropriate measures, which may include legislative proposals.2.Evalueringerne skal fastslå, om der kan være behov for supplerende regler, herunder vedrørende listen over centrale platformstjenester i artikel 2, nr. 2), de forpligtelser, der er fastsat i artikel 5 og 6, og håndhævelsen heraf for at sikre, at digitale markeder i hele Unionen er åbne og retfærdige. Efter evalueringerne træffer Kommissionen de nødvendige foranstaltninger, hvilket kan omfatte forslag til retsakter.2.Utvärderingarna ska fastställa om det kan komma att krävas ytterligare regler, bland annat avseende förteckningen över centrala plattformstjänster i artikel 2.2 och de skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 5 och 6 och efterlevnadskontrollen av dem, för att säkerställa att digitala marknader i hela unionen är öppna och rättvisa. Till följd av utvärderingarna ska kommissionen vidta ändamålsenliga åtgärder, som kan inbegripa lagstiftningsförslag.
3.Member States shall provide any relevant information they have that the Commission may require for the purposes of drawing up the report referred to in paragraph 1.3.Medlemsstaterne fremlægger alle relevante oplysninger, som de har, og som Kommissionen kan kræve med henblik på udarbejdelse af den rapport, der er omhandlet i stk. 1.3.Medlemsstaterna ska tillhandahålla all relevant information som de har och som kommissionen kan komma att behöva för att utarbeta den rapport som avses i punkt 1.
Article 39 Entry into force and applicationArtikel 39 Ikrafttræden og anvendelseArtikel 39 Ikraftträdande och tillämpning
1.This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.1.Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.1.Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
2.This Regulation shall apply from six months after its entry into force.2.Denne forordning anvendes fra seks måneder efter dens ikrafttræden.2.Denna förordning ska tillämpas från och med sex månader efter det att den har trätt i kraft.
However Articles 3, 15, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 31 and 34 shall apply from [date of entry into force of this Regulation].Dog anvendes artikel 3, 15, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 31 og 34 fra [denne forordnings ikrafttrædelsesdato].Artiklarna 3, 15, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 31 och 34 ska dock tillämpas från och med den [dag då denna förordning träder i kraft].
3.This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.3.Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.3.Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Done at Brussels,Udfærdiget i Bruxelles, den […].Utfärdad i Bryssel den
For the European Parliament    For the CouncilPå Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegnePå Europaparlamentets vägnar    På rådets vägnar
The President    The PresidentFormand    FormandOrdförande    Ordförande
LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENTFINANSIERINGSOVERSIGTFINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT
1.FRAMEWORK OF THE PROPOSAL/INITIATIVE1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME1.GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET
1.1.Title of the proposal/initiative1.1.Forslagets/initiativets betegnelse1.1.Förslagets eller initiativets titel
1.2.Policy area(s) concerned in the ABM/ABB structure1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen1.2.Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen
1.3.Nature of the proposal/initiative1.3.Forslagets/initiativets art1.3.Typ av förslag eller initiativ
1.4.Objective(s)1.4.Mål1.4.Mål
1.5.Grounds for the proposal/initiative1.5.Forslagets/initiativets begrundelse1.5.Motivering till förslaget eller initiativet
1.6.Duration and financial impact1.6.Varighed og finansielle virkninger1.6.Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen
1.7.Management mode(s) planned1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)1.7.Planerad metod för genomförandet
2.MANAGEMENT MEASURES2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER2.FÖRVALTNING
2.1.Monitoring and reporting rules2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering2.1.Bestämmelser om uppföljning och rapportering
2.2.Management and control system2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem2.2.Administrations- och kontrollsystem
2.3.Measures to prevent fraud and irregularities2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder2.3.Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter
3.ESTIMATED FINANCIAL IMPACT OF THE PROPOSAL/INITIATIVE3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER3.BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET
3.1.Heading(s) of the multiannual financial framework and expenditure budget line(s) affected3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme3.1.Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel
3.2.Estimated impact on expenditure 3.2.Anslåede virkninger for udgifterne 3.2.Beräknad inverkan på utgifterna 
3.2.1.Summary of estimated impact on expenditure3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne3.2.1.Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna
3.2.2.Estimated impact on operational appropriations3.2.2.Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne3.2.2.Beräknad inverkan på driftsanslagen
3.2.3.Estimated impact on appropriations of an administrative nature3.2.3.Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne3.2.3.Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur
3.2.4.Compatibility with the current multiannual financial framework3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme3.2.4.Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen
3.2.5.Third-party contributions3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen3.2.5.Bidrag från tredje part
3.3.Estimated impact on revenue3.3.Anslåede virkninger for indtægterne3.3.Beräknad inverkan på inkomsterna
LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENTFINANSIERINGSOVERSIGTFINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT
1.FRAMEWORK OF THE PROPOSAL/INITIATIVE1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME1.GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET
1.1.Title of the proposal/initiative1.1.Forslagets/initiativets betegnelse1.1.Förslagets eller initiativets titel
Regulation of the European Parliament and of the Council on Digital Markets ActEuropa-Parlamentets og Rådets forordning om retsakten om digitale markederEuropaparlamentets och rådets förordning om en rättsakt för den digitala marknaden
1.2.Policy area(s) concerned in the ABM/ABB structure 42  1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen 42  1.2.Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen 42  
Policy area:    Single MarketPolitikområde:    Det indre markedPolitikområde:    Inre marknaden
       Digital Europe       Det digitale Europa       Digitala Europa
The budgetary impact concerns the new tasks entrusted with the Commission, including the direct supervisory tasks.De budgetmæssige konsekvenser vedrører de nye opgaver, som Kommissionen har fået overdraget, herunder de direkte tilsynsopgaver.Budgetkonsekvenserna avser de nya uppgifter som anförtrotts kommissionen, däribland de direkta tillsynsuppgifterna.
1.3.Nature of the proposal/initiative1.3.Forslagets/initiativets art1.3.Typ av förslag eller initiativ
☑ The proposal/initiative relates to a new action ☑ Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning ☑ ◻ Ny åtgärd
◻ The proposal/initiative relates to a new action following a pilot project/preparatory action 43  ◻ Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning 43  ◻  Ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd 43  
◻ The proposal/initiative relates to the extension of an existing action ◻ Forslaget/initiativet vedrører en forlængelse af en eksisterende foranstaltning ◻ ◻ Befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden 
◻ The proposal/initiative relates to an action redirected towards a new action ◻ Forslaget/initiativet vedrører en omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning ◻ ◻ Tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny 
1.4.Objective(s)1.4.Mål1.4.Mål
1.4.1.The Commission's multiannual strategic objective(s) targeted by the proposal/initiative1.4.1.Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører1.4.1.Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra till
The general objective of this initiative is to ensure the proper functioning of the internal market by promoting effective competition in digital markets, in particular a contestable and fair online platform environment. This objective feeds into the strategic course set out in the Communication ‘Shaping Europe’s digital future’.Det overordnede mål med dette initiativ er at sikre et velfungerende indre marked ved at fremme effektiv konkurrence på digitale markeder og navnlig et retfærdigt og åbent onlineplatformsmiljø. Dette mål bidrager til det strategiske forløb, der er beskrevet i meddelelsen "Europas digitale fremtid i støbeskeen".Det allmänna syftet med detta initiativ är att säkerställa en väl fungerande inre marknad genom att främja effektiv konkurrens på digitala marknader, särskilt en konkurrensutsatt och rättvis miljö för onlineplattformar. Detta mål bidrar till den strategiska kurs som anges i meddelandet ”Att forma Europas digitala framtid”.
1.4.2.Specific objective(s) and ABM/ABB activity(ies) concerned1.4.2.Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter1.4.2.Specifika mål eller verksamheter inom den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen som berörs
To address market failures to ensure contestable and competitive digital markets for increased innovation and consumer choice.At afhjælpe markedssvigt for at sikre åbne og konkurrenceprægede digitale markeder med henblik på øget innovation og forbrugervalg.Åtgärda marknadsmisslyckanden för att säkerställa öppna och konkurrenskraftiga digitala marknader för ökad innovation och ökat valfrihet för konsumenterna.
To address gatekeepers’ unfair conduct.At afhjælpe gatekeepernes urimelige adfærd.Att ta itu med grindvakters otillbörliga beteende.
To enhance coherence and legal certainty to preserve the internal market.At øge sammenhængen og retssikkerheden for at bevare det indre marked.Att öka enhetligheten och rättssäkerheten för att bevara den inre marknaden.
1.4.3.Expected result(s) and impact1.4.3.Forventede resultater og virkninger1.4.3.Verkan eller resultat som förväntas
Specify the effects which the proposal/initiative should have on the beneficiaries/groups targeted.Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.Beskriv den verkan som förslaget eller initiativet förväntas få på de mottagare eller den del av befolkningen som berörs.
Interventions aiming at increasing the contestability of the digital sector would have a significant positive and growing contribution to achieve all of the potential benefits of a Digital Single Market, also resulting in lower prices and greater consumer choice, productivity gains and innovation.Interventioner, der har til formål at øge konkurrencen inden for den digitale sektor, vil yde et betydeligt positivt og stadig større bidrag til at opnå alle de potentielle fordele ved et digitalt indre marked, hvilket også vil føre til lavere priser og flere valgmuligheder for forbrugerne, produktivitetsgevinster og innovation.Insatser som syftar till att öka konkurrensen inom den digitala sektorn skulle ge ett betydande positivt och växande bidrag för att uppnå alla potentiella fördelar med en digital inre marknad, vilket också skulle leda till lägre priser och större valfrihet för konsumenterna, produktivitetsvinster och innovation.
Efficiency gains from the Digital Single Market, would contribute to a 1.5% increase in GDP per year until 2030 and create between 1 and 1.4 million jobs. 44 In particular, the impact of a more efficient Digital Single Market ranges from 0.44 to 0.82% changes in GDP and between 307 and 561 thousand additional FTEs.Effektivitetsgevinster fra det digitale indre marked vil bidrage til en stigning i BNP på 1,5 % pr. år frem til 2030 og skabe mellem 1 og 1,4 mio. arbejdspladser 44 . Desuden varierer virkningen af et mere effektivt digitalt indre marked mellem 0,44 og 0,82 % af BNP og mellem 307 000 og 561 000 yderligere årsværk.Effektivitetsvinster från den digitala inre marknaden skulle bidra till en BNP-ökning på 1,5 % per år fram till 2030 och skapa mellan 1 och 1,4 miljoner arbetstillfällen 44 . Effekterna av en effektivare digital inre marknad varierar mellan 0,44 och 0,82 % av BNP och mellan 307 000 och 561 000 ytterligare heltidsekvivalenter.
Addressing gatekeepers’ unfair business practices would have a positive impact on the online platform economy in general. The envisaged measures would limit the chilling effects unfair conduct has on sales. Businesses, especially smaller ones, would be more confident in engaging with gatekeepers if the latter are obliged to comply with clear fairness rules.Tackling af gatekeepernes urimelige forretningspraksis vil have en positiv indvirkning på onlineplatformsøkonomien generelt. De påtænkte foranstaltninger vil begrænse de nedkølingsvirkninger, som illoyal adfærd har på omsætningen. Virksomheder, navnlig mindre virksomheder, ville have større tillid til at samarbejde med gatekeepere, hvis sidstnævnte er forpligtet til at overholde klare regler om retfærdighed.Att ta itu med grindvakters otillbörliga affärsmetoder skulle ha en positiv inverkan på den onlinebaserade plattformsekonomin i allmänhet. De planerade åtgärderna skulle begränsa de dämpande effekter som det otillbörliga beteendet har på försäljningen. Företagen, särskilt de mindre företagen, skulle vara mer säkra på att samarbeta med grindvakter om de senare tvingas följa tydliga rättviseregler.
A regulatory action is expected to result not only in more sales through smaller platform but also to have a positive impact on market growth. It would reinforce trust in the platform business environment since they foresee an adaptable framework, based both on a clear set of obligations and a flexible list of obligations subject to an assessment of the applicability of the conducts to the specific case.En reguleringsforanstaltning forventes ikke blot at resultere i øget salg gennem mindre platforme, men også at have en positiv indvirkning på markedsvæksten. Den vil øge tilliden til platformsbranchen, da den indeholder en fleksibel ramme, der både er baseret på et klart sæt forpligtelser og en fleksibel liste over forpligtelser, der er underlagt en vurdering af anvendeligheden af handlingerne i det specifikke tilfælde.En regleringsåtgärd förväntas inte bara leda till ökad försäljning via mindre plattformar, utan också ha en positiv inverkan på marknadstillväxten. Det skulle stärka förtroendet för plattformarnas företagsklimat, eftersom de föreskriver en anpassningsbar ram som bygger på både en tydlig uppsättning skyldigheter och en flexibel förteckning över skyldigheter som är föremål för en bedömning av om beteendena är tillämpliga i det specifika fallet.
The benefits can be expected to lead to greater innovation potential amongst smaller businesses as well as improved quality of service, with associated increases in consumer welfare. Assuming that interventions foreseen would reduce competitive asymmetries between gatekeepers and other platforms, a consumer surplus could be estimated at 13 billion euros, i.e. around 6% increase as compared to the baseline.Fordelene kan forventes at føre til et større innovationspotentiale blandt mindre virksomheder samt en forbedret tjenestekvalitet med deraf følgende øget forbrugervelfærd. Hvis det antages, at de planlagte interventioner vil mindske den konkurrencemæssige asymmetri mellem gatekeepere og andre platforme, kan forbrugeroverskuddet anslås til 13 mia. EUR, dvs. en stigning på ca. 6 % i forhold til referencescenariet.Fördelarna kan förväntas leda till större innovationspotential bland mindre företag och förbättrad kvalitet på tjänsterna, vilket leder till ökad välfärd för konsumenterna. Om man antar att planerade interventioner skulle minska konkurrensasymmetrin mellan grindvakter och andra plattformar skulle ett konsumentöverskott kunna beräknas till 13 miljarder euro, dvs. en ökning på omkring 6 % jämfört med referensscenariot.
1.4.4.Indicators of results and impact1.4.4.Virknings- og resultatindikatorer1.4.4.Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan
Specify the indicators for monitoring implementation of the proposal/initiative.Angiv indikatorerne til kontrol af forslagets/initiativets gennemførelse.Ange vilka indikatorer som ska användas för att följa upp hur förslaget eller initiativet genomförs.
Specific objective | Operational objectives | Potential Measuring indicatorsSpecifikt mål | Operationelle mål | Potentielle måleindikatorerSpecifikt mål | Operativa mål | Potentiella mätindikatorer
Enhance coherence and legal certainty in the online platform environment in the internal market | Limit the diverging national regulatory interventions | Ensure coherent interpretation of obligations | Number of regulatory interventions at the national level | Number of clarification requests per yearØge sammenhængen og retssikkerheden i onlineplatformsmiljøet i det indre marked | Begrænse de forskellige nationale reguleringsindgreb | Sikre en ensartet fortolkning af forpligtelserne | Antal regulerende indgreb på nationalt plan | Antal anmodninger om præcisering pr. årÖka samstämmigheten och rättssäkerheten i miljön för onlineplattformar på den inre marknaden | Begränsa de olika nationella regleringsåtgärderna | Säkerställa en enhetlig tolkning av skyldigheterna | Antal regleringsåtgärder på nationell nivå | Antal begäranden om förtydligande per år
Address gatekeeper platforms' unfair conduct | Preventing identified unfair self-preferencing practices | Number of compliance interventions by the Commission per gatekeeper platform/per year | Number of sanction decisions per gatekeeper platform/per yearAfhjælpe gatekeeperplatformenes urimelige adfærd | Forebygge identificeret urimelig praksis, hvor man foretrækker sig selv | Antal overholdelsesinterventioner fra Kommissionen pr. gatekeeperplatform/pr. år | Antal sanktionsafgørelser pr. gatekeeperplatform/pr. årTa itu med grindvaktsplattformars otillbörliga beteende | Förebygga identifierade otillbörliga metoder för självföreträde | Antal efterlevnadsingripanden från kommissionens sida per grindvaktsplattform per år | Antal sanktionsbeslut per grindvaktsplattform per år
Address market failures to ensure contestable and competitive digital markets for increased innovation and consumer choice | Preventing unfair practices concerning access to gatekeeper platforms’ services and platforms | Preventing unfair data related practices and ensuring the compliance with obligations | Share of users multi-homing with different platforms or services | Share of users switching between different platforms and servicesAfhjælpe markedssvigt for at sikre åbne og konkurrencedygtige digitale markeder med henblik på øget innovation og valgmuligheder for forbrugerne | Forebyggelse af urimelig praksis i forbindelse med adgang til gatekeeperplatformenes tjenester og platforme | Forebyggelse af urimelig datarelateret praksis og sikring af overholdelse af forpligtelser | Andel af brugere, der benytter forskellige platforme eller tjenester samtidig | Andel af brugere, der skifter mellem forskellige platforme og tjenesterÅtgärda marknadsmisslyckanden för att säkerställa öppna och konkurrenskraftiga digitala marknader för ökad innovation och ökat valfrihet för konsumenterna. | Förhindra otillbörliga metoder när det gäller tillgång till grindvaktsplattformars tjänster och plattformar | Förhindra otillbörliga datarelaterade metoder och säkerställa efterlevnad av skyldigheter | Andel användare som erbjuder olika plattformar eller tjänster samtidigt (multihoming) | Andel användare som byter mellan olika plattformar och tjänster
1.5.Grounds for the proposal/initiative1.5.Forslagets/initiativets begrundelse1.5.Motivering till förslaget eller initiativet
1.5.1.Requirement(s) to be met in the short or long term1.5.1.Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt1.5.1.Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt
The Regulation should be directly applicable after 6 months from its adoption, and by that time the EU governance should allow that effective procedures are in place for the designation of the core platform services and enforcement of the rules. By that moment, therefore, the Commission will be empowered to adopt decisisions concerning the designation of the gatekeepers, specifying the measures that the gatekeeper concerned should implement, carry out market investigations and be ready to perform any other investigative, enforcement and monitoring powers.Forordningen bør finde direkte anvendelse 6 måneder efter dens vedtagelse, og på det tidspunkt bør EU's forvaltning gøre det muligt at indføre effektive procedurer for udpegelse af centrale platformstjenester og håndhævelse af reglerne. På det tidspunkt vil Kommissionen derfor få beføjelse til at vedtage afgørelser vedrørende udpegelsen af gatekeepere med angivelse af de foranstaltninger, som den pågældende gatekeeper bør gennemføre, gennemføre markedsundersøgelser og være parat til at udøve andre undersøgelses-, håndhævelses- og overvågningsbeføjelser.Förordningen bör vara direkt tillämplig efter sex månader från det att den antas, och vid den tidpunkten bör EU:s styrning göra det möjligt att införa effektiva förfaranden för att beteckna centrala plattformstjänster och kontrollera efterlevnaden av reglerna. Vid den tidpunkten kommer kommissionen därför att ges befogenhet att fatta beslut om att beteckna grindvakter, med angivande av de åtgärder som den berörda grindvakten bör vidta, genomföra marknadsundersökningar och vara beredd att utöva andra utrednings-, verkställighets- och övervakningsbefogenheter.
At the same time, Member States shall have appointed representatives to the Digital Markets Advisory Committee.Samtidig skal medlemsstaterne have udpeget repræsentanter til Det Rådgivende Udvalg for Digitale Markeder.Samtidigt ska medlemsstaterna ha utsett företrädare till den rådgivande kommittén för digitala marknader.
1.5.2.Added value of EU involvement1.5.2.Merværdien ved en indsats fra EU's side1.5.2.Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå
For the purposes of this point 'added value of Union involvement' is the value resulting from Union intervention which is additional to the value that would have been otherwise created by Member States alone.Ved "merværdien ved en indsats fra EU's side" forstås her merværdien af EU's intervention i forhold til den værdi, som medlemsstaterne ville have skabt enkeltvis.Med ”mervärdet i unionens intervention” i denna punkt avses det värde en åtgärd från unionens sida tillför utöver det värde som annars skulle ha skapats av enbart medlemsstaterna.
Reasons for action at European level (ex-ante):Begrundelse for en indsats på EU-plan (forudgående):Skäl för åtgärder på europeisk nivå (ex ante):
In order to ensure the proper functioning of the single market, the intervention provides, inter alia, for the appropriate regulatory framework for core platform services acting as gatekeepers. By promoting effective competition in digital markets and in particular a contestable and fair online platform environment, it supports trust, innovation and growth in the single market.For at sikre et velfungerende indre marked indeholder interventionen bl.a. bestemmelser om passende lovgivningsmæssige rammer for centrale platformstjenester, der fungerer som gatekeepere. Ved at fremme effektiv konkurrence på digitale markeder og navnlig et åbent og retfærdigt onlineplatformsmiljø støtter den tillid, innovation og vækst i det indre marked.För att säkerställa att den inre marknaden fungerar väl omfattar ingripandet bland annat bestämmelser om ett lämpligt regelverk för centrala plattformstjänster som fungerar som grindvakter. Genom att främja effektiv konkurrens på digitala marknader och i synnerhet en öppen och rättvis miljö för onlineplattformar främjar det förtroende, innovation och tillväxt på den inre marknaden.
There is an emerging fragmentation of the regulatory landscape and oversight in the Union, as Member States address platform related problems at national level. This is suboptimal in light of the cross border nature of the platform economy and the systemic importance of gatekeeper platforms for the internal market. Divergent fragmentation could create legal uncertainty and higher regulatory burdens for participants in the platform economy. Such fragmentation puts at risk the scaling-up of start-ups and smaller businesses and their ability to thrive in digital markets.Der foregår en stigende fragmentering af det lovgivningsmæssige landskab og tilsyn i Unionen, da medlemsstaterne håndterer platformsrelaterede problemer på nationalt plan. Dette er suboptimalt i lyset af platformsøkonomiens grænseoverskridende karakter og gatekeeperplatformes systemiske betydning for det indre marked. Forskelligartet fragmentering kan skabe retlig usikkerhed og medføre større reguleringsmæssige byrder for deltagerne i platformsøkonomien. En sådan fragmentering truer opskaleringen af nystartede virksomheder og mindre virksomheder og deres evne til at blomstre på digitale markeder.Det pågår en ökande fragmentering av den regleringsmässiga situationen och tillsynen i unionen, eftersom medlemsstaterna åtgärdar plattformsrelaterade problem på nationell nivå. Detta är inte optimalt med tanke på plattformsekonomins gränsöverskridande karaktär och grindvaktsplattformarnas systemvikt för den inre marknaden. Olikartad fragmentering skulle kunna skapa rättsosäkerhet och större regelbördor för deltagare i plattformsekonomin. En sådan fragmentering medför en risk för nystartade företags och mindre företags expansion och för deras möjlighet att blomstra på digitala marknader.
This initiative therefore aims at improving coherent and effective oversight and enforcement of measures against core platform services.Dette initiativ har derfor til formål at forbedre et sammenhængende og effektivt tilsyn med og håndhævelse af foranstaltninger over for centrale platformstjenester.Detta initiativ syftar därför till att förbättra en enhetlig och effektiv tillsyn över och efterlevnad av åtgärder mot centrala plattformstjänster.
Expected generated Union added value (ex-post):Forventet merværdi på EU-plan (efterfølgende):Förväntat mervärde för unionen (ex post):
This initiative is expected to lead to greater innovation potential amongst smaller businesses as well as improved quality of service. By preserving the internal market in the platform space cross-border trade, this would lead to a gain of EUR 92.8 billion by 2025. 45  Dette initiativ forventes at føre til et større innovationspotentiale blandt mindre virksomheder samt en forbedret servicekvalitet. Ved at bevare det indre marked i platformshandelen på tværs af grænserne vil dette føre til en gevinst på 92,8 mia. EUR frem til 2025 45 .Detta initiativ förväntas leda till större innovationspotential bland mindre företag och förbättrad kvalitet på tjänsterna. Genom att bevara den inre marknaden för plattformsbaserad gränsöverskridande handel skulle detta leda till en vinst på 92,8 miljarder euro fram till 2025 45 .
With regard to added value in the enforcement of measures, the initiative creates important efficiency gains. Assuming that interventions foreseen would reduce competitive asymmetries between gatekeepers and other platforms, a consumer surplus could be estimated at EUR 13 billion.Med hensyn til merværdien i forbindelse med håndhævelsen af foranstaltninger skaber initiativet betydelige effektivitetsgevinster. Hvis det antages, at de planlagte interventioner vil mindske den konkurrencemæssige asymmetri mellem gatekeepere og andre platforme, regnes der med et forbrugeroverskud på 13 mia. EUR.Vad gäller mervärdet i samband med efterlevnaden av åtgärder skapar initiativet betydande effektivitetsvinster. Om man antar att planerade ingripanden skulle minska konkurrensasymmetrin mellan grindvakter och andra plattformar, skulle ett konsumentöverskott kunna beräknas till 13 miljarder euro.
1.5.3.Lessons learned from similar experiences in the past1.5.3.Erfaringer fra lignende foranstaltninger1.5.3.Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder
The E-commerce Directive 2000/31/EC provides the core framework for the functionning of the single market and the supervision of digital services and sets a basic structure for a general cooperation mechanism among Member States, covering in principle all requirements applicable to digital services. The evaluation of the Directive pointed to shortcomings in several aspects of this cooperation mechanism, 46 including important procedural aspects such as the lack of clear timeframes for response from Member States coupled with a general lack of responsiveness to requests from their counterparts.Direktiv 2000/31/EF om elektronisk handel udgør den centrale ramme for det indre markeds funktionalitet og tilsynet med digitale tjenester og fastlægger en grundlæggende struktur for en generel samarbejdsmekanisme mellem medlemsstaterne, som i princippet omfatter alle krav, der gælder for digitale tjenester. Evalueringen af direktivet pegede på mangler ved flere aspekter af denne samarbejdsmekanisme 46 , herunder vigtige proceduremæssige aspekter såsom manglen på klare tidsfrister for medlemsstaternes reaktion kombineret med en generel mangel på reaktionsevne over for anmodninger fra deres modparter.Direktiv 2000/31/EG om elektronisk handel utgör den centrala ramen för den inre marknadens funktion och övervakningen av digitala tjänster och fastställer en grundläggande struktur för en allmän samarbetsmekanism mellan medlemsstaterna, som i princip omfattar alla krav som är tillämpliga på digitala tjänster. Utvärderingen av direktivet pekade på brister i flera aspekter av denna samarbetsmekanism, 46 bland annat viktiga förfarandemässiga aspekter såsom avsaknaden av tydliga tidsramar för svar från medlemsstaterna i kombination med en allmän brist på lyhördhet för begäranden från deras motparter.
At national level, some Member States already started to adopt national rules in response to the problems associated to the conduct of gatekeepers in the digital sector. Fragmentation already exists with regard to platform-specific regulation, as for example in the cases of transparency obligations and MFN clauses. Divergent fragmentation gives rise to legal uncertainty and higher regulatory burdens for those players. Therefore, action at the EU level is deemed necessary.På nationalt plan er nogle medlemsstater allerede begyndt at vedtage nationale regler som reaktion på de problemer, der er forbundet med gatekeepernes adfærd i den digitale sektor. Der findes allerede fragmentering med hensyn til platformsspecifik regulering, f.eks. i forbindelse med gennemsigtighedsforpligtelser og mestbegunstigelsesklausuler. Forskelligartet fragmentering skaber retlig usikkerhed og større reguleringsmæssige byrder for disse aktører. Derfor anses en indsats på EU-plan for nødvendig.På nationell nivå har vissa medlemsstater redan börjat anta nationella regler som svar på de problem som är förknippade med grindvakters beteende inom den digitala sektorn. Det finns redan en fragmentering när det gäller plattformsspecifik reglering, till exempel när det gäller transparenskrav och klausuler om mest gynnad nation. Skillnader i fragmenteringen leder till rättsosäkerhet och större regelbördor för dessa aktörer. Det anses därför vara nödvändigt med insatser på EU-nivå.
1.5.4.Compatibility and possible synergy with other appropriate instruments1.5.4.Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning1.5.4.Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter
This initiative leverages existing platform regulation, without conflicting with it, while providing for an effective and proportionate enforcement mechanism that matches the need to strictly enforce the targeted obligations vis-a-vis a limited number of cross-border platform providers that serve as important gateways for business users to reach consumers.Dette initiativ udgør en løftestang for eksisterende platformsregulering uden at være i modstrid med den, samtidig med at der indføres en effektiv og forholdsmæssig håndhævelsesmekanisme, der matcher behovet for nøje at håndhæve de målrettede forpligtelser over for et begrænset antal grænseoverskridende platformsudbydere, der fungerer som vigtige portaler for erhvervsbrugere til at nå ud til forbrugerne.Detta initiativ fungerar som hävstång för befintlig plattformsreglering utan att stå i konflikt med den, samtidigt som det föreskriver en effektiv och proportionerlig mekanism för efterlevnadskontroll som motsvarar behovet av att strikt genomdriva de riktade skyldigheterna gentemot ett begränsat antal leverantörer av gränsöverskridande plattformar som fungerar som viktiga nätportar genom vilka företagsanvändare kan nå konsumenter.
Different from the P2B Regulation, it foresees EU-level enforcement of a narrow set of very precise unfair practices engaged in by a restricted group of large, cross-border gatekeepers. This EU-level enforcement mechanism is consistent with the enforcement of the P2B Regulation. Gatekeepers integrate several cross-border core platform services, and a central EU-level regulator with strong investigatory powers is required both to prevent fragmented outcomes as well as to prevent circumvention of the new rules. To this end, the new EU-level regulator can leverage the transparency that each of the online intermediation services and online search engines have to provide under the P2B Regulation on practices that could precisely be illegal under the list of obligations – if engaged in by gatekeepers.I modsætning til P2B-forordningen indeholder forordningen bestemmelser om håndhævelse på EU-plan af et snævert sæt af meget præcise illoyale praksisser, der udøves af en begrænset gruppe af store grænseoverskridende gatekeepere. Denne håndhævelsesmekanisme på EU-plan er i overensstemmelse med håndhævelsen af P2B-forordningen. Gatekeepere integrerer flere grænseoverskridende centrale platformstjenester, og der er behov for en central tilsynsmyndighed på EU-plan med stærke undersøgelsesbeføjelser både for at forhindre fragmenterede resultater og for at forhindre omgåelse af de nye regler. Med henblik herpå kan den nye tilsynsmyndighed på EU-plan udnytte den gennemsigtighed, som hver enkelt onlineformidlingstjeneste og onlinesøgemaskiner skal give i henhold til P2B-forordningen, vedrørende praksis, der netop kan være ulovlig i henhold til listen over forpligtelser — hvis den anvendes af gatekeepere.Till skillnad från P2B-förordningen föreskriver förordningen ingripande på EU-nivå mot en snäv uppsättning mycket exakta otillbörliga metoder som tillämpas av en begränsad grupp av stora, gränsöverskridande grindvakter. Denna mekanism för efterlevnadskontroll på EU-nivå är förenlig med kontrollen av att P2B-förordningen efterlevs. Grindvakter integrerar flera gränsöverskridande centrala plattformstjänster, och en central tillsynsmyndighet på EU-nivå med starka utredningsbefogenheter krävs både för att förhindra fragmenterade resultat och för att förhindra att de nya reglerna kringgås. I detta syfte kan den nya tillsynsmyndigheten på EU-nivå dra nytta av den transparens som varje onlinebaserad förmedlingstjänst och sökmotor måste tillhandahålla enligt P2B-förordningen avseende metoder som kan vara olagliga uttryckligen enligt förteckningen över skyldigheter – om de används av grindvakter.
The Digital Services Act (‘DSA’) is complementary to the proposal for the update of the e-Commerce Directive (‘ECD’) under the DSA. While the DSA is a horizontal initiative focusing on issues such as liability of online intermediaries for third party content, safety of users online or asymmetric due diligence obligations for different providers of information society services depending on the nature of the societal risks such services represent, the present initiative is concerned with economic imbalances, unfair business practices by gatekeepers and their negative consequences, such as weakened contestability of platform markets. To the extent that the DSA contemplates an asymmetric approach which may impose stronger due diligence obligations on very large platforms, consistency will be ensured in defining the relevant criteria, while taking into account the different objectives of the initiatives.Retsakten om digitale tjenester supplerer forslaget om ajourføring af direktivet om elektronisk handel i henhold til retsakten om digitale tjenester. Selv om retsakten om digitale tjenester er et horisontalt initiativ, der fokuserer på spørgsmål som onlineformidleres ansvar for tredjepartsindhold, brugernes sikkerhed online eller asymmetriske due diligence-forpligtelser for forskellige udbydere af informationssamfundstjenester afhængigt af arten af de samfundsmæssige risici, som sådanne tjenester udgør, vedrører dette initiativ økonomiske ubalancer, urimelig handelspraksis fra gatekeepernes side og deres negative konsekvenser såsom svækket konkurrence på platformsmarkederne. I det omfang at retsakten om digitale tjenester indeholder en asymmetrisk tilgang, som kan pålægge meget store platforme strengere due diligence-forpligtelser, vil der blive sikret sammenhæng i fastlæggelsen af de relevante kriterier, samtidig med at der tages hensyn til initiativernes forskellige mål.Rättsakten om digitala tjänster kompletterar förslaget till uppdatering av e-handelsdirektivet inom ramen för rättsakten om digitala tjänster. Rättsakten om digitala tjänster är ett övergripande initiativ som fokuserar på frågor som onlinemellanhänders ansvar för innehåll från tredje part, användarnas säkerhet online eller asymmetriska krav på tillbörlig aktsamhet för olika leverantörer av informationssamhällets tjänster beroende på typen av samhällsrisker som sådana tjänster utgör, gäller detta initiativ ekonomiska obalanser, grindvakters otillbörliga affärsmetoder och de negativa konsekvenserna av dessa, såsom försvagad konkurrens på plattformsmarknaderna. I den mån rättsakten om digitala tjänster omfattar ett asymmetriskt synsätt som kan innebära strängare krav på tillbörlig aktsamhet för mycket stora plattformar, kommer konsekvens att säkerställas vid fastställandet av relevanta kriterier, samtidigt som hänsyn tas till initiativens olika syften.
1.6.Duration and financial impact1.6.Varighed og finansielle virkninger1.6.Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen
◻ Proposal/initiative of limited duration◻ Forslag/initiativ af begrænset varighed ◻ Förslag eller initiativ som pågår under begränsad tid
–◻    Proposal/initiative in effect from [DD/MM]YYYY to [DD/MM]YYYY–◻    Forslag/initiativ gældende fra [DD/MM]YYYY til [DD/MM]YYYY–◻    Förslaget eller initiativet ska gälla från [den DD/MM]ÅÅÅÅ till [den DD/MM]ÅÅÅÅ.
–◻    Financial impact from YYYY to YYYY–◻    Finansielle virkninger fra YYYY til YYYY–◻    Det påverkar resursanvändningen från ÅÅÅÅ till ÅÅÅÅ.
☑ Proposal/initiative of unlimited duration☑ Forslag/initiativ af ubegrænset varighed☑ Förslag eller initiativ som pågår under en obegränsad tid
–Implementation with a start-up period from 2022 to 2025,–Iværksættelse med en indkøringsperiode fra 2022 til 2025–Efter en inledande period 2022–2027,
–followed by full-scale operation.–derefter gennemførelse i fuldt omfang.–beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå.
1.7.Management mode(s) planned 47  1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 47   1.7.Planerad metod för genomförandet 47   
☑ Direct management by the Commission☑ Direkte forvaltning ved Kommissionen☑ Direkt förvaltning som sköts av kommissionen
–☑ by its departments, including by its staff in the Union delegations;–☑    i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer–☑ av dess avdelningar, vilket också inbegriper personalen vid unionens delegationer;
–◻    by the executive agencies–◻    i gennemførelsesorganer–◻    av genomförandeorgan
◻ Shared management with the Member States◻ Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne◻ Delad förvaltning med medlemsstaterna
◻ Indirect management by entrusting budget implementation tasks to:◻ Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:◻ Indirekt förvaltning genom delegering av budgetgenomförandet till
–◻ third countries or the bodies they have designated;–◻ tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget–◻ tredjeländer eller organ som de har utsett
–◻ international organisations and their agencies (to be specified);–◻ internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)–◻ internationella organisationer och organ kopplade till dem (ange vilka)
–◻the EIB and the European Investment Fund;–◻ Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond–◻EIB och Europeiska investeringsfonden
–◻ bodies referred to in Articles 208 and 209 of the Financial Regulation;–◻ de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 208 og 209–◻ organ som avses i artiklarna 208 och 209 i budgetförordningen
–◻ public law bodies;–◻ offentligretlige organer–◻ offentligrättsliga organ
–◻ bodies governed by private law with a public service mission to the extent that they provide adequate financial guarantees;–◻ privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier–◻ privaträttsliga organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier
–◻ bodies governed by the private law of a Member State that are entrusted with the implementation of a public-private partnership and that provide adequate financial guarantees;–◻ privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier–◻ organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat, som anförtrotts genomförandet av ett offentlig-privat partnerskap och som lämnar tillräckliga ekonomiska garantier
–◻ persons entrusted with the implementation of specific actions in the CFSP pursuant to Title V of the TEU, and identified in the relevant basic act.–◻ personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt.–◻ personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder inom Gusp som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som anges i den grundläggande rättsakten
–If more than one management mode is indicated, please provide details in the ‘Comments’ section.–Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger".–Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under ”Anmärkningar”.
CommentsBemærkningerAnmärkningar
2.MANAGEMENT MEASURES2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER2.FÖRVALTNING
2.1.Monitoring and reporting rules2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering2.1.Bestämmelser om uppföljning och rapportering
Specify frequency and conditions.Angiv hyppighed og betingelser.Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder
The Regulation will be reviewed and evaluated every third year. Moreover, in the context of the application of the measures, the Commission in its continuous evaluation of the effectiveness and efficiency of the measures, including supervision and analysis of emerging issues, will carry out several monitoring actions. In particular, a review may be required when additional rules, including regarding enforcement, are determined necessary to ensure that digital markets across the EU are contestable and fair.    Forordningen vil blive revideret og evalueret hvert tredje år. Desuden vil Kommissionen i forbindelse med anvendelsen af foranstaltningerne i sin løbende evaluering af foranstaltningernes effektivitet, herunder overvågning og analyse af nye spørgsmål, gennemføre en række overvågningsforanstaltninger. Der kan navnlig være behov for en revision, når der er fastsat yderligere regler, herunder om håndhævelse, for at sikre, at de digitale markeder i hele EU er åbne og retfærdige.    Förordningen kommer att ses över och utvärderas vart tredje år. I samband med tillämpningen av åtgärderna kommer kommissionen dessutom att genomföra flera övervakningsåtgärder i sin fortlöpande utvärdering av åtgärdernas effektivitet och ändamålsenlighet, inbegripet övervakning och analys av nya frågor. I synnerhet kan en översyn krävas när ytterligare regler, bland annat om verkställighet, är nödvändiga för att säkerställa att digitala marknader i hela EU är öppna och rättvisa.    
The Commission must report on the findings to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee.Kommissionen skal fremlægge en rapport om resultaterne for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.Kommissionen ska rapportera resultaten till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.
2.2.Management and control system2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem2.2.Administrations- och kontrollsystem
2.2.1.Risk(s) identified2.2.1.Konstaterede risici2.2.1.Risker som identifierats
With regard to the implementation of the Regulation, the following main risks can be identified:Med hensyn til gennemførelsen af forordningen kan følgende hovedrisici konstateres:När det gäller genomförandet av förordningen kan följande huvudsakliga risker identifieras:
Risks for the effectiveness of the the Regulation, due to legal uncertainties relating to certain key aspects of the obligations; andrisici for forordningens effektivitet som følge af juridisk usikkerhed vedrørende visse centrale aspekter af forpligtelserne ogRisker för förordningens effektivitet på grund av rättslig osäkerhet när det gäller vissa centrala aspekter av skyldigheterna,
Risks for the effectiveness of the the Regulation, possibility of due to material changes in facts.risici for forordningens effektivitet, muligvis som følge af væsentlige ændringer i fakta.Risker för förordningens effektivitet, eventuellt på grund av väsentliga förändringar i sakförhållandena.
With regards to expenditures the following main risks can be identified:Med hensyn til udgifter kan følgende hovedrisici konstateres:När det gäller utgifter kan följande huvudsakliga risker identifieras:
Risk of poor quality of selected sectoral experts and poor technical implementation, reducing the impact of the monitoirng due to inadequate selection procedures, lack of expertise or insufficient monitoring; andrisiko for, at udvalgte sektoreksperter er af dårlig kvalitet, og at den tekniske gennemførelse er mangelfuld, hvilket mindsker virkningen af overvågningen på grund af utilstrækkelige udvælgelsesprocedurer, mangel på ekspertise eller utilstrækkelig overvågning ogRisk för att utvalda sektorsexperter är av dålig kvalitet och bristfälligt tekniskt genomförande, vilket minskar övervakningens effekt på grund av otillräckliga urvalsförfaranden, brist på expertis eller otillräcklig övervakning.
Risk of inefficient and ineffective use of funds awarded for procurement (sometimes limited number of economic providers making it difficult to compare prices).risiko for ineffektiv og ikkevirkningsfuld anvendelse af de midler, der tildeles til indkøb (nogle gange et begrænset antal økonomiske leverandører, hvilket gør det vanskeligt at sammenligne priser).Risk för ineffektiv och verkningslös användning av medel som tilldelats för upphandling (ibland ett begränsat antal ekonomiska leverantörer, vilket gör det svårt att jämföra priser).
Risk as regards management of IT-projects in particular in terms of delays, of cost- risk overruns and overall governance.Risiko i forbindelse med forvaltningen af IT-projekter, navnlig med hensyn til forsinkelser, omkostningsoverskridelser og overordnet styring.Risk när det gäller förvaltningen av it-projekt, särskilt i fråga om förseningar, kostnadsöverskridanden och styrningen i allmänhet.
2.2.2.Information concerning the internal control system set up2.2.2.Oplysninger om det interne kontrolsystem2.2.2.Uppgifter om det interna kontrollsystemet
With regard to the implementation of the Regulation, the following internal control system is foreseen:Med hensyn til gennemførelsen af forordningen er der planlagt følgende interne kontrolsystem:När det gäller genomförandet av förordningen planeras följande interna kontrollsystem:
A dialogue between the Commission and the gatekeeper concerned may be required to ensure that measures considered or implemented by the gatekeepers better achieve its goals. By introducing the possibility for such a dialogue, the initiaitve can be expected to be more effective in addressing unfair practices hampering market contestability and competition. It will, at the same time, be proportionate for the gatekeepers concerned, since they would have certain margin of appreciation in implementing measures that effectively ensure compliance with the identified obligations.Der kan være behov for en dialog mellem Kommissionen og den berørte gatekeeper for at sikre, at foranstaltninger, der overvejes eller gennemføres af gatekeepere, bedre opfylder målene. Ved at indføre muligheden for en sådan dialog kan initiativet forventes at være mere effektivt med hensyn til at tackle illoyal praksis, der hæmmer den frie markedsadgang og konkurrencen. Det vil samtidig stå i et rimeligt forhold til de berørte gatekeepere, da de har en vis skønsmargen i forbindelse med gennemførelsesforanstaltninger, der effektivt sikrer overholdelse af de identificerede forpligtelser.Det kan krävas en dialog mellan kommissionen och den berörda grindvakten för att säkerställa att de åtgärder som övervägs eller genomförs av grindvakterna bättre uppnår sina mål. Genom att införa möjligheten till en sådan dialog kan man förvänta sig att initiativet blir mer effektivt när det gäller att ta itu med otillbörliga metoder som hämmar marknadens öppenhet och konkurrensen. Det kommer samtidigt att vara proportionerligt för de berörda grindvakterna, eftersom de skulle ha ett visst utrymme för skönsmässig bedömning vid genomförandet av åtgärder som på ett effektivt sätt säkerställer att de fastställda skyldigheterna fullgörs.
The designation of the gatekeeper is also subject to regular reviewed where there would be a material change in any of the facts on which the designation decision was based, and where the decision was based on incomplete, incorrect or misleading information provided by the undertakings.Udpegelsen af gatekeeperen er også genstand for regelmæssig revision, hvis der sker en væsentlig ændring i de forhold, som afgørelsen om udpegelsen var baseret på, og hvis afgørelsen var baseret på ufuldstændige, ukorrekte eller forvanskede oplysninger fra virksomhederne.Betecknandet av grindvakten ska också omprövas regelbundet om det skulle ske en väsentlig förändring av något av de sakförhållanden som låg till grund för beslutet om betecknande och om beslutet grundades på ofullständig, oriktig eller vilseledande information från företagen.
Finally, this initiative comprises a dynamic mechanism allowing to update the list of obligations in case new practices are deemed unfair after a market investigation.Endelig omfatter dette initiativ en dynamisk mekanisme, der gør det muligt at ajourføre listen over forpligtelser, hvis en ny praksis anses for urimelig efter en markedsundersøgelse.Slutligen omfattar detta initiativ en dynamisk mekanism som gör det möjligt att uppdatera förteckningen över skyldigheter om nya metoder bedöms vara otillbörliga efter en marknadsundersökning.
With regards to expenditures, the following internal control system is foreseen:Med hensyn til udgifter er der planlagt følgende interne kontrolsystem:När det gäller utgifter planeras följande interna kontrollsystem:
These risks related to expenditures can be mitigated by better targeted proposals and tender documents and the use of simplified procedures as introduced in the latest financial regulation. The activities as regards financial resources, will be implemented mainly through public procurement under direct management mode. Therefore the associated legality and regularity risks are considered to be (very) low.Disse risici i forbindelse med udgifter kan afbødes ved hjælp af mere målrettede udbud og udbudsdokumenter og anvendelse af forenklede procedurer som indført i den seneste finansforordning. Aktiviteterne med hensyn til finansielle ressourcer vil hovedsagelig blive gennemført gennem offentlige indkøb under direkte forvaltning. Derfor anses de tilknyttede risici med hensyn til lovlighed og formel rigtighed for at være (meget) lave.Dessa risker i samband med utgifter kan minskas genom bättre riktade förslag och upphandlingsdokument och genom att förenklade förfaranden används i enlighet med den senaste budgetförordningen. Verksamheten när det gäller ekonomiska resurser kommer huvudsakligen att genomföras genom offentlig upphandling med direkt förvaltning. Därför anses riskerna vad gäller laglighet och korrekthet vara (mycket) små.
Many of these risks are linked to the inherent nature of these projects and will be mitigated by means of appropriate project management system and project management reporting, including risk reports that will be submitted to senior management as required.Mange af disse risici er knyttet til disse projekters iboende karakter og vil blive afbødet ved hjælp af passende projektforvaltningssystemer og projektforvaltningsrapportering, herunder rapporter om risici, som vil blive forelagt den øverste ledelse som krævet.Många av dessa risker är kopplade till projektens inneboende karaktär och kommer att minskas genom lämpliga projektförvaltningssystem och lämplig projektförvaltningsrapportering, inbegripet riskrapporter som vid behov kommer att lämnas till den verkställande ledningen.
The internal control framework is built on the implementation of the Commission's Internal Control Principles. In line with the requirement of the Financial Regulation, an important objective of the Commission's "budget focused on results strategy" is to ensure cost-effectiveness when designing and implementing management and control systems which prevent or identify and correct errors. The control strategy therefore considers a higher level of scrutiny and frequency in riskier areas and ensures cost-effectiveness.Rammerne for intern kontrol bygger på gennemførelsen af Kommissionens interne kontrolprincipper. I overensstemmelse med finansforordningens krav er det et vigtigt mål for Kommissionens strategi om et "budget med fokus på resultater" at sikre omkostningseffektivitet i forbindelse med udformning og gennemførelse af forvaltnings- og kontrolsystemer, som forebygger eller påviser og korrigerer fejl. Kontrolstrategien tager derfor udgangspunkt i en strengere og hyppigere kontrol på risikofyldte områder og sikrer omkostningseffektivitet.Ramen för intern kontroll bygger på genomförandet av kommissionens principer för intern kontroll. I enlighet med kraven i budgetförordningen är ett viktigt mål för kommissionens strategi för en resultatinriktad budget att säkra kostnadseffektiviteten vid utformningen och genomförandet av förvaltnings- och kontrollsystem som ska förhindra eller identifiera och korrigera fel. Därför bör kontrollerna vara mer ingående och frekventa på mer riskfyllda områden och syfta till att säkra kostnadseffektivitet.
There will be a constant link with policy work, which will ensure the necessary flexibility for adapting the resources to actual policy needs in an area subject to frequent changes.Der vil være en konstant forbindelse til det politiske arbejde, som vil sikre den nødvendige fleksibilitet til at tilpasse ressourcerne til de faktiske politiske behov på et område, der er genstand for hyppige ændringer.Det kommer att finnas en ständig koppling till det politiska arbetet, vilket kommer att säkerställa den flexibilitet som krävs för att anpassa resurserna till de faktiska politiska behoven på ett område där det ofta sker ändringar.
2.2.3.Estimate of the costs and benefits of the controls and assessment of the expected level of risk of error2.2.3.Anslåede omkostninger og fordele ved kontrollen samt forventet fejlrisiko2.2.3.Beräknade kostnader för och fördelar med kontroller – bedömning av förväntad risk för fel
The costs of controls are estimated to be less than 3% of total expenditure. The benefits of controls in non-financial terms cover: better value for money, deterrence, efficiency gains, system improvements and compliance with regulatory provisions.Omkostningerne til kontrol anslås at udgøre mindre end 3 % af de samlede udgifter. De ikkefinansielle fordele ved kontrol omfatter: mere værdi for pengene, afskrækkende virkninger, effektivitetsgevinster, systemforbedringer og overholdelse af reglerne.Kostnaderna för kontroller beräknas uppgå till mindre än 3 % av de totala utgifterna. Nyttan av kontroller i icke-finansiella termer omfattar följande: bättre valuta för pengarna, avskräckande effekt, effektivitetsvinster, systemförbättringar och efterlevnad av bestämmelser.
The risks are effectively mitigated by means of controls put in place, and the level of risk of error is estimated to less than 2%.Risiciene afværges effektivt ved hjælp af kontrollerne, og fejlrisikoen anslås til under 2 %.Riskerna mildras på ett effektivt sätt genom kontroller på plats, och risken för fel beräknas till mindre än 2 %.
2.3.Measures to prevent fraud and irregularities2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder2.3.Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter
Specify existing or envisaged prevention and protection measures.Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger.Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade)
The prevention and protection measures focus on increasing transparency in management meetings and contacts with stakeholders, following the best public procurement practices, including usage of e-procurement and e-submission tool. The actions also will prevent and detect possible conflict of interests.De forebyggende og beskyttende foranstaltninger fokuserer på større åbenhed i forvaltningen af møder og kontakter med interesserede parter i overensstemmelse med bedste praksis i forbindelse med offentlige indkøb, herunder anvendelsen af e-udbuds- og e-indgivelsesværktøjer. Foranstaltningerne vil også forebygge og påvise mulige interessekonflikter.Åtgärderna för förebyggande och skydd är inriktade på att öka insynen i ledningsmöten och kontakter med berörda parter, i enlighet med bästa praxis för offentlig upphandling, inbegripet användning av e-upphandling och e-inlämning. Åtgärderna kommer också att bidra till att förhindra och upptäcka eventuella intressekonflikter.
3.ESTIMATED FINANCIAL IMPACT OF THE PROPOSAL/INITIATIVE3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER3.BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET
3.1.Heading(s) of the multiannual financial framework and expenditure budget line(s) affected3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme3.1.Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel
·Existing budget lines·Eksisterende udgiftsposter på budgettet·Befintliga budgetrubriker (även kallade ”budgetposter”)
In order of multiannual financial framework headings and budget lines.I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.Redovisa enligt de berörda rubrikerna i den fleråriga budgetramen i nummerföljd
Heading of multiannual financial framework | Budget line | Type of expenditure | ContributionUdgiftsområde i den flerårige finansielle ramme | Budgetpost | Udgiftens art | BidragRubrik i den fleråriga budget-ramen | Budgetrubrik | Typ av   utgifter | Bidrag
Diff./Non-diff. 48 | from EFTA countries 49 | from candidate countries 50 | from third countries | within the meaning of Article 21(2)(b) of the Financial RegulationOB/IOB 48 . | fra EFTA-lande 49 | fra kandidatlande 50 | fra tredjelande | iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)Diff./Icke-diff. 48 | från Efta-länder 49 | från kandidatländer 50 | från tredjeländer | enligt artikel 21.2 b i budgetförordningen
1 | 03 02 Single Market Programme (incl SMEs) | Diff. | YES | NO | NO | NO1 | 03 02 Programmet for det indre marked (inkl. SMV'er) | IOB | JA | NEJ | NEJ | NEJ1 | 03 02 Programmet för den inre marknaden (inklusive små och medelstora företag) | Diff. | JA | NEJ | NEJ | NEJ
1 | 02 04 05 01 Digital Europe Programme | Diff. | YES | NO | NO | NO1 | 02 04 05 01 Programmet for et digitalt Europa | IOB | JA | NEJ | NEJ | NEJ1 | 02 04 05 01 Programmet för ett digitalt Europa | Diff. | JA | NEJ | NEJ | NEJ
7 | 20.0206 Other management | expenditure | Non-diff. | NO | NO | NO | NO7 | 20.0206 Anden administration | udgifter | IOB | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ7 | 20.0206 Andra administrativa | utgifter | Icke-diff. | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ
3.2.Estimated impact on expenditure3.2.Anslåede virkninger for udgifterne3.2.Beräknad inverkan på utgifterna
3.2.1.Summary of estimated impact on expenditure3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne3.2.1.Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna
EUR million (to three decimal places)i mio. EUR (tre decimaler)Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)
Heading of multiannual financial framework | 1 | Single Market Innovation and Digital 51Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme | 1 | Det indre marked, innovation og det digitale område 51Rubrik i den fleråriga  budgetramen | 1 | Inre marknaden, innovation och digitalisering 51
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Post 2027 | TOTAL2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Efter 2027 | I ALT2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Efter 2027 | TOTALT
Operational appropriations – 03 02 Single Market Programme | Commitments | (1) | N/A | 0,667 | 3,667 | 4,633 | 4,133 | 3,667 | 3,533 | 20,300Aktionsbevillinger — 03 02 Programmet for det indre marked | Forpligtelser | (1) | Ikke relevant | 0,667 | 3,667 | 4,633 | 4,133 | 3,667 | 3,533 | 20,300Driftsanslag – 03 02 Programmet för den inre marknaden | Åtaganden | (1) | Ej tillämpligt | 0 667 | 3 667 | 4 633 | 4 133 | 3 667 | 3 533 | 20 300
Payments | (2) | N/A | 0,333 | 2,167 | 4,150 | 4,383 | 3,900 | 3,600 | 1,767 | 20,300Betalinger | (2) | Ikke relevant | 0,333 | 2,167 | 4,150 | 4,383 | 3,900 | 3,600 | 1,767 | 20,300Betalningar | (2) | Ej tillämpligt | 0 333 | 2 167 | 4 150 | 4 383 | 3 900 | 3 600 | 1 767 | 20 300
Operational appropriations - 02 04 05 01 Digital Europe Programme | Commitments | (1) | N/A | 0,333 | 1,833 | 2,317 | 2,067 | 1,833 | 1,767 | 10,150Aktionsbevillinger — 02 04 05 01 Programmet for et digitalt Europa | Forpligtelser | (1) | Ikke relevant | 0,333 | 1,833 | 2,317 | 2,067 | 1,833 | 1,767 | 10,150Driftsanslag - 02 04 05 01 Programmet för ett digitalt Europa | Åtaganden | (1) | Ej tillämpligt | 0 333 | 1 833 | 2 317 | 2 067 | 1 833 | 1 767 | 10 150
Payments | (2) | N/A | 0,167 | 1,083 | 2,075 | 2,192 | 1,950 | 1,800 | 0,883 | 10,150Betalinger | (2) | Ikke relevant | 0,167 | 1,083 | 2,075 | 2,192 | 1,950 | 1,800 | 0,883 | 10,150Betalningar | (2) | Ej tillämpligt | 0 167 | 1 083 | 2 075 | 2 192 | 1 950 | 1 800 | 0 883 | 10 150
Appropriations of an administrative nature financed from the envelope of the programme  | Commitments = Payments | (3) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/AAdministrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for programmer  | Forpligtelser = Betalinger | (3) | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevantAnslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för programmet  | Åtaganden = betalningar | (3) | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt
TOTAL appropriations under HEADING 1 of the multiannual financial framework | Commitments | =1+3 | N/A | 1,000 | 5,500 | 6,950 | 6,200 | 5,500 | 5,300 | 30,450Bevillinger I ALT  under UDGIFTSOMRÅDE 1  i den flerårige finansielle ramme | Forpligtelser | =1+3 | Ikke relevant | 1,000 | 5,500 | 6,950 | 6,200 | 5,500 | 5,300 | 30,450TOTALA anslag   för RUBRIK 1  i den fleråriga budgetramen | Åtaganden | =1+3 | Ej tillämpligt | 1 000 | 5 500 | 6 950 | 6 200 | 5 500 | 5 300 | 30 450
Payments | =2+3 | N/A | 0,500 | 3,250 | 6,225 | 6,575 | 5,850 | 5,400 | 2,650 | 30,450Betalinger | =2+3 | Ikke relevant | 0,500 | 3,250 | 6,225 | 6,575 | 5,850 | 5,400 | 2,650 | 30,450Betalningar | =2+3 | Ej tillämpligt | 0 500 | 3 250 | 6 225 | 6 575 | 5 850 | 5 400 | 2 650 | 30 450
Heading of multiannual financial framework | 7 | ‘Administrative expenditure’Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme | 7 | "Administrationsudgifter"Rubrik i den fleråriga  budgetramen | 7 | ”Administrativa utgifter”
EUR million (to three decimal places)i mio. EUR (tre decimaler)Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Post 2027 | TOTAL2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Efter 2027 | I ALT2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Efter 2027 | TOTALT
Human resources | N/A | 3,000 | 5,320 | 7,845 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 47,065Menneskelige ressourcer | Ikke relevant | 3,000 | 5,320 | 7,845 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 47,065Personalresurser | Ej tillämpligt | 3 000 | 5 320 | 7 845 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 47 065
Other administrative expenditure | N/A | 0,050 | 0,675 | 1,125 | 0,625 | 0,575 | 0,525 | 3,575Andre administrationsudgifter | Ikke relevant | 0,050 | 0,675 | 1,125 | 0,625 | 0,575 | 0,525 | 3,575Övriga administrativa utgifter | Ej tillämpligt | 0 050 | 0 675 | 1 125 | 0 625 | 0 575 | 0 525 | 3 575
TOTAL appropriations under HEADING 7 of the multiannual financial framework  | (Total commitments = Total payments) | N/A | 3,050 | 5,995 | 8,970 | 10,925 | 10,875 | 10,825 | 50,640Bevillinger I ALT  under UDGIFTSOMRÅDE 7  i den flerårige finansielle ramme  | (Forpligtelser i alt = betalinger i alt) | Ikke relevant | 3,050 | 5,995 | 8,970 | 10,925 | 10,875 | 10,825 | 50,640TOTALA anslag  för RUBRIK 7  i den fleråriga budgetramen  | (summa åtaganden = summa betalningar) | Ej tillämpligt | 3 050 | 5 995 | 8 970 | 10 925 | 10 875 | 10 825 | 50 640
EUR million (to three decimal places)i mio. EUR (tre decimaler)Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Post 2027 | TOTAL2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Efter 2027 | I ALT2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Efter 2027 | TOTALT
TOTAL appropriations under HEADINGS 1 to 7 of the multiannual financial framework  | Commitments | N/A | 4,050 | 11,495 | 15,920 | 17,125 | 16,375 | 16,125 | 81,090Bevillinger I ALT  under UDGIFTSOMRÅDE 1-7  i den flerårige finansielle ramme  | Forpligtelser | Ikke relevant | 4,050 | 11,495 | 15,920 | 17,125 | 16,375 | 16,125 | 81,090TOTALA anslag   för RUBRIKERNA 1–7  i den fleråriga budgetramen  | Åtaganden | Ej tillämpligt | 4 050 | 11 495 | 15 920 | 17 125 | 16 375 | 16 125 | 81 090
Payments | N/A | 3,550 | 9,245 | 15,195 | 17,500 | 16,725 | 16,225 | 2,650 | 81,090Betalinger | Ikke relevant | 3,550 | 9,245 | 15,195 | 17,500 | 16,725 | 16,225 | 2,650 | 81,090Betalningar | Ej tillämpligt | 3 550 | 9 245 | 15 195 | 17 500 | 16 725 | 16 225 | 2 650 | 81 090
3.2.2.Estimated impact on operational appropriations3.2.2.Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne3.2.2.Beräknad inverkan på driftsanslagen
It is not possible to provide an exhaustive list of outputs to be delivered by means of financial interventions, average cost and numbers as requested by this section as this is a new initiative and there is no previous statistical data to draw from.Det er ikke muligt at levere en udtømmende liste over de resultater, der skal leveres ved hjælp af de finansielle interventioner, de gennemsnitlige omkostninger og antal som krævet i dette afsnit, da dette er et nyt initiativ, og der derfor ikke findes tidligere statistiske data at basere oplysningerne på.Det är inte möjligt att ge en uttömmande förteckning över resultat som ska uppnås med hjälp av åtgärdsanslag, genomsnittliga kostnader och antal på det sätt som krävs i detta avsnitt, eftersom det är fråga om ett nytt initiativ och det inte finns tidigare statistik att stödja sig på.
The Regulation aims at (i) addressing market failures to ensure contestable and competitive digital markets for increased innovation and consumer choice, (ii) addressing gatekeepers’ unfair conduct and (iii) enhancing coherence and legal certainty in the online platform environment for a preserved internal market. All these objectives contribute to achieving the general objective of ensuring the proper functioning of the internal market (through effective competition in digital markets and through a contestable and fair online platform environment).Forordningen har til formål i) at afhjælpe markedssvigt for at sikre åbne og konkurrenceprægede digitale markeder med henblik på øget innovation og forbrugervalg, ii) at tackle gatekeeperes urimelige adfærd og iii) at øge sammenhængen og retssikkerheden i onlineplatformsmiljøet på et bevaret indre marked. Alle disse mål bidrager til at nå det overordnede mål om at sikre et velfungerende indre marked (gennem effektiv konkurrence på digitale markeder og gennem et åbent og retfærdigt onlineplatformsmiljø).Förordningen syftar till att i) åtgärda marknadsmisslyckanden för att säkerställa öppna och konkurrenskraftiga digitala marknader för ökad innovation och ökat valfrihet för konsumenterna, ii) åtgärda grindvakters otillbörliga beteende och iii) öka samstämmigheten och rättssäkerheten i onlineplattformsmiljön på en bevarad inre marknad. Alla dessa mål bidrar till att uppnå det allmänna syftet, dvs. att säkerställa en väl fungerande inre marknad (genom effektiv konkurrens på digitala marknader och genom en öppen och rättvis onlineplattformsmiljö.
In order to optimally achieve these objectives, it is foreseen inter alia to finance the following actions:For at nå disse mål bedst muligt er det bl.a. hensigten at finansiere følgende foranstaltninger:För att uppnå dessa mål på bästa sätt planeras bland annat finansiering av följande åtgärder:
(1) carry out designation of providers of core platform services subject to the Regulation through a declaratory process;1) at udpege udbydere af centrale platformstjenester, der er omfattet af forordningen, gennem en deklaratorisk proces1) Beteckna leverantörer av centrala plattformstjänster som omfattas av förordningen genom ett deklaratoriskt förfarande.
(2) carry out market investigations, perform any other investigative actions, enforcement actions and monitoring activities;2) at gennemføre markedsundersøgelser, udføre andre undersøgelsesforanstaltninger, håndhævelsesforanstaltninger og overvågningsaktiviteter2) Utföra marknadsundersökningar samt andra utredningsåtgärder, tillsynsåtgärder och övervakningsverksamhet.
(3) regularly carry out review of specific elements of the Regulation and evaluation of the Regulation;3) regelmæssigt at foretage revision af specifikke elementer i forordningen og evaluering af forordningen3) Regelbundet se över specifika delar av förordningen och utvärdera förordningen.
(4) continuous evaluation of the effectiveness and efficiency of the measures implemented;4) løbende evaluering af effektiviteten af de gennemførte foranstaltninger4) Fortlöpande utvärdera de genomförda åtgärdernas effektivitet och ändamålsenlighet.
(5) maintain, develop, host, operate and support a central information system in compliance with the relevant confidentiality and data security standards;5) vedligeholde, udvikle, hoste, drive og understøtte et centralt informationssystem i overensstemmelse med de relevante standarder for fortrolighed og datasikkerhed5) Underhålla, utveckla, hysa, driva och stödja ett centralt informationssystem i enlighet med relevanta sekretess- och datasäkerhetsstandarder.
(6) follow-up experts evaluations, where these appointed; and6) opfølgende ekspertevalueringer, hvis der er udpeget eksperter og6) Uppföljande expertutvärderingar, om sådana har utsetts.
(7) other administrative costs incurred in connection with the implementation of the various actions, such as:7) andre administrationsomkostninger i forbindelse med gennemførelsen af de forskellige aktioner, såsom:7) Andra administrativa kostnader i samband med genomförandet av de olika åtgärderna, t.ex.
(7.i) costs related to missions for staff, including in case of on-site inspections ;7.i) udgifter til tjenesterejser for personale, herunder i tilfælde af kontrolbesøg på stedet7.i) kostnader i samband med tjänsteresor för personal, inbegripet vid inspektioner på plats,
(7.ii) costs related to the organisation of meetings, namely Advisory Committees;7.ii) udgifter til tilrettelæggelse af møder, navnlig rådgivende udvalg7.ii) kostnader i samband med anordnandet av möten, nämligen rådgivande kommittéer,
(7.iii) costs relating to training for staff; and7.iii) udgifter til uddannelse af personale og7.iii) kostnader för personalutbildning, och
(7.iv) costs relating to expert advice.7.iv) udgifter til ekspertrådgivning.7.iv) kostnader för expertrådgivning.
3.2.3.Estimated impact on appropriations of an administrative nature3.2.3.Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne3.2.3.Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur
3.2.3.1.Summary3.2.3.1.Resumé3.2.3.1.Sammanfattning
–◻    The proposal/initiative does not require the use of appropriations of an administrative nature–◻    Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger–◻    Förslaget/initiativet kräver inte att anslag av administrativ natur tas i anspråk
–☑    The proposal/initiative requires the use of appropriations of an administrative nature, as explained below:–☑    Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:–☑    Förslaget/initiativet kräver att anslag av administrativ natur tas i anspråk enligt följande:
EUR million (to three decimal places)i mio. EUR (tre decimaler)Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)
Years | 2021 | 2022 52 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTALRegnskabsår | 2021 | 2022 52 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | I ALTÅr | 2021 | 2022 52 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTALT
HEADING 7 of the multiannual financial frameworkUDGIFTSOMRÅDE 7  i den flerårige finansielle rammeRUBRIK 7  i den fleråriga budgetramen
Human resources | N/A | 3,000 | 5,320 | 7,845 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 47,065Menneskelige ressourcer | Ikke relevant | 3,000 | 5,320 | 7,845 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 47,065Personalresurser | Ej tillämpligt | 3 000 | 5 320 | 7 845 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 47 065
Other administrative expenditure | N/A | 0,050 | 0,675 | 1,125 | 0,625 | 0,575 | 0,525 | 3,575Andre administrationsudgifter | Ikke relevant | 0,050 | 0,675 | 1,125 | 0,625 | 0,575 | 0,525 | 3,575Övriga administrativa utgifter | Ej tillämpligt | 0 050 | 0 675 | 1 125 | 0 625 | 0 575 | 0 525 | 3 575
Subtotal HEADING 7 of the multiannual financial framework | N/A | 3,050 | 5,995 | 8,970 | 10,925 | 10,875 | 10,825 | 50,640Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 7  i den flerårige finansielle ramme | Ikke relevant | 3,050 | 5,995 | 8,970 | 10,925 | 10,875 | 10,825 | 50,640Delsumma RUBRIK 7  i den fleråriga budgetramen | Ej tillämpligt | 3 050 | 5 995 | 8 970 | 10 925 | 10 875 | 10 825 | 50 640
Outside HEADING 7 53 of the multiannual financial frameworkUden for UDGIFTSOMRÅDE 7 53   of the multiannual financial frameworkUtanför RUBRIK 7 53   of the multiannual financial framework
Human resources | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/AMenneskelige ressourcer | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevantPersonalresurser | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt
Other expenditure of an administrative nature | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/AAndre udgifter af administrativ art | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevantÖvriga utgifter av administrativ natur | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt
Subtotal outside HEADING 7 of the multiannual financial framework | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/ASubtotal Uden for UDGIFTSOMRÅDE 7  i den flerårige finansielle ramme | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevantDelsumma  utanför RUBRIK 7  i den fleråriga budgetramen | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt
TOTAL | N/A | 3,050 | 5,995 | 8,970 | 10,925 | 10,875 | 10,825 | 50,640I ALT | Ikke relevant | 3,050 | 5,995 | 8,970 | 10,925 | 10,875 | 10,825 | 50,640TOTALT | Ej tillämpligt | 3 050 | 5 995 | 8 970 | 10 925 | 10 875 | 10 825 | 50 640
The appropriations required for human resources and other expenditure of an administrative nature will be met by appropriations from the DG that are already assigned to management of the action and/or have been redeployed within the DG, together if necessary with any additional allocation which may be granted to the managing DG under the annual allocation procedure and in the light of budgetary constraints.Bevillingerne til menneskelige ressourcer og andre administrationsudgifter vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, der i forvejen er afsat til generaldirektoratets forvaltning af aktionen, og/eller ved intern omfordeling i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.Personalbehov och andra administrativa kostnader ska täckas genom anslag inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.
3.2.3.2.Estimated requirements of human resources3.2.3.2.Anslået behov for menneskelige ressourcer3.2.3.2.Beräknat personalbehov
–◻    The proposal/initiative does not require the use of human resources.–◻    Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer–◻    Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk
–☑    The proposal/initiative requires the use of human resources, as explained below:–☑    Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:–☑    Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:
The Digital Markets Act is a new regulatory initiative that feeds into the strategic course set out in the Communication ‘Shaping Europe’s digital future’. This has a horizontal nature and cross-cuts various competence domains of the Commission, such as those related to internal market, digital services and protection of competition.Retsakten om digitale markeder er et nyt lovgivningsinitiativ, der bidrager til det strategiske forløb, som er beskrevet i meddelelsen "Europas digitale fremtid i støbeskeen". Dette har horisontal karakter og går på tværs af Kommissionens forskellige kompetenceområder, f.eks. vedrørende det indre marked, digitale tjenester og beskyttelse af konkurrencen.Rättsakten om digitala marknader är ett nytt lagstiftningsinitiativ som bidrar till den strategiska kurs som anges i meddelandet ”Att forma Europas digitala framtid”. Detta har en övergripande karaktär och spänner över kommissionens olika behörighetsområden, t.ex. de som rör den inre marknaden, digitala tjänster och skydd av konkurrens.
To ensure that the regulation is implemented by the companies, ex-ante controls and monitoring, such as designate gatekeepers, monitor compliance by gatekeepers, adopt non-compliance decisions, assess exemption requests, conduct market investigations and enforce the resulting decisions and implement acts, will have to be put in place at the level of EU. When estimating the budget and the number of staff required for the initiative, efforts to create synergies and build on existing framework have been made in order to avoid the need to build from scratch, which would require even more staff than the current calculation.For at sikre, at forordningen gennemføres af virksomhederne, skal der på EU-plan indføres forudgående kontrol og overvågning, såsom udpegelse af gatekeepere, overvågning af gatekeeperes overholdelse af reglerne, vedtagelse af afgørelser om manglende overholdelse, vurdering af anmodninger om undtagelser, gennemførelse af markedsundersøgelser og håndhævelse af de deraf følgende afgørelser og gennemførelsesretsakter. Ved vurderingen af budgettet og antallet af medarbejdere, der kræves til initiativet, er der gjort en indsats for at skabe synergier og bygge videre på eksisterende rammer for at undgå behovet for at starte helt fra bunden, hvilket ville kræve endnu flere medarbejdere end den nuværende beregning.För att säkerställa att företagen genomför förordningen måste förhandskontroller och övervakning, såsom betecknandet av grindvakter, övervakning av grindvakters efterlevnad av reglerna, antagande av beslut om bristande efterlevnad, bedömning av ansökningar om undantag, marknadsundersökningar, verkställande av beslut och genomförandeakter, införas på EU-nivå. Vid beräkningen av budgeten och antalet anställda som krävs för initiativet har ansträngningar gjorts för att skapa synergieffekter och bygga vidare på befintliga ramar för att undvika behovet av att börja från noll, vilket skulle kräva ännu mer personal än den nuvarande beräkningen.
Although synergies in terms of staff, knowledge and infrastructure can be found within the three leading DGs and the Commission services, the importance and extent of the initiative goes beyond the current framework. The Commission will have to increase its presence in the Digital Markets, moreover, as the regulation foresees legal deadlines also means that resources must be allocated to these tasks without delays. To reallocate the required human resources within the three leading DGs is currently not possible without jeopardising all other areas of enforcement. It is therefore important to also re-deploy staff from sources outside the three leading DGs if we are to meet the objective of the initiative as well as the objectives of the three leading DGs.Selv om der kan findes synergier med hensyn til personale, viden og infrastruktur i de tre ledende generaldirektorater og Kommissionens tjenestegrene, går initiativets betydning og omfang ud over de nuværende rammer. Kommissionen vil desuden være nødt til at øge sin tilstedeværelse på de digitale markeder, da forordningen fastsætter lovbestemte frister, hvilket også betyder, at der skal afsættes ressourcer til disse opgaver uden forsinkelser. Det er i øjeblikket ikke muligt at omfordele de nødvendige menneskelige ressourcer i de tre ledende generaldirektorater uden at bringe alle andre håndhævelsesområder i fare. Det er derfor vigtigt også at omfordele personale fra kilder uden for de tre ledende GD'er, hvis vi skal opfylde initiativets mål samt målene for de tre ledende GD'er.Även om synergieffekter i fråga om personal, kunskap och infrastruktur kan hittas inom de tre ledande generaldirektoraten och kommissionens avdelningar, går initiativets betydelse och omfattning utöver den nuvarande ramen. Kommissionen kommer dessutom att behöva öka sin närvaro på de digitala marknaderna eftersom förordningen föreskriver lagstadgade tidsfrister, vilket också innebär att resurser måste anslås till dessa uppgifter utan dröjsmål. För närvarande är det inte möjligt att omfördela de personalresurser som krävs inom de tre ledande generaldirektoraten utan att äventyra alla andra tillsynsområden. Det är därför viktigt att även omplacera personal från källor utanför de tre ledande generaldirektoraten om vi ska kunna uppnå initiativets mål och målen för de tre ledande generaldirektoraten.
Estimate to be expressed in full time equivalent unitsOverslag angives i årsværkBeräkningarna ska anges i heltidsekvivalenter
Years | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Post 2027Regnskabsår | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Efter 2027År | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Efter 2027
• Establishment plan posts (officials and temporary staff)•     Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)• Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)
Headquarters and Commission’s Representation Offices | 20 | 30 | 43 | 55 | 55 | 55 | 55Hovedsædet og Kommissionens repræsentationskontorer | 20 | 30 | 43 | 55 | 55 | 55 | 55Huvudkontoret eller kommissionens kontor i medlemsstaterna | 20 | 30 | 43 | 55 | 55 | 55 | 55
DelegationsDelegationerDelegationer
ResearchForskningForskning
• External staff (in Full Time Equivalent unit: FTE) - AC, AL, END, INT and JED  54 | Heading 7• Eksternt personale (i fuldtidsækvivalenter): –– KA, LA, UNE, V og JED 54 | Udgiftsområde 7• Extern personal (i heltidsekvivalenter) – kontraktsanställda, lokalanställda, nationella experter, vikarier och unga experter  54 | Rubrik 7
Financed from HEADING 7 of the multiannual financial framework  | - at Headquarters | 10 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25Finansieret over UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme  | - i hovedsædet | 10 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25Som finansieras genom RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen  | - vid huvudkontoret | 10 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25
- in Delegations- i delegationer- vid delegationer
Financed from the envelope of the programme  55 | - at HeadquartersFinansieret over bevillingsrammen for programmet  55 | - i hovedsædetFinansierat av ramanslagen för programmet  55 | - vid huvudkontoret
- in Delegations- i delegationer- vid delegationer
ResearchForskningForskning
Other (specify)Andet (skal angives)Annat (specificera)
TOTAL | 20 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80I ALT | 20 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80TOTALT | 20 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80
The human resources required will be met by staff from the DG who are already assigned to management of the action and/or have been redeployed within the DG, together if necessary with any additional allocation which may be granted to the managing DG under the annual allocation procedure and in the light of budgetary constraints.Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.Personalbehoven ska täckas med personal inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.
Description of tasks to be carried out:Opgavebeskrivelse:Beskrivning av arbetsuppgifter:
Officials and temporary staff | Adopt designation decisions and conduct market investigations aimed at designating gatekeepers. | Monitor compliance with the list of obligations and, if relevant, adopt non-compliance decisions | Conduct market investigations in relation to new services and new practices | Preparation and drafting of implementing and delegated acts, in compliance with this RegulationTjenestemænd og midlertidigt ansatte | Vedtage udpegelsesafgørelser og gennemføre markedsundersøgelser med henblik på at udpege gatekeepere | Overvåge overholdelsen af listen over forpligtelser og, hvis det er relevant, vedtage afgørelser om manglende overholdelse | Gennemføre markedsundersøgelser i forbindelse med nye tjenester og ny praksis | Udarbejdelse og udformning af gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter i overensstemmelse med denne forordningTjänstemän och tillfälligt anställda | Anta beslut om betecknande och genomföra marknadsundersökningar i syfte att beteckna grindvakter. | Övervaka efterlevnaden av förteckningen över skyldigheter och, i förekommande fall, fatta beslut om bristande efterlevnad. | Genomföra marknadsundersökningar med avseende på nya tjänster och nya metoder | Förbereda och utarbeta genomförandeakter och delegerade akter i enlighet med denna förordning
External staff | Adopt designation decisions and conduct market investigations aimed at designating gatekeepers. | Monitor compliance with the list of obligations and, if relevant, adopt non-compliance decisions | Conduct market investigations in relation to new services and new practices | Preparation and drafting of implementing and delegated acts, in compliance with this RegulationEksternt personale | Vedtage udpegelsesafgørelser og gennemføre markedsundersøgelser med henblik på at udpege gatekeepere | Overvåge overholdelsen af listen over forpligtelser og, hvis det er relevant, vedtage afgørelser om manglende overholdelse | Gennemføre markedsundersøgelser i forbindelse med nye tjenester og ny praksis | Udarbejdelse og udformning af gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter i overensstemmelse med denne forordningExtern personal | Anta beslut om betecknande och genomföra marknadsundersökningar i syfte att beteckna grindvakter. | Övervaka efterlevnaden av förteckningen över skyldigheter och, i förekommande fall, fatta beslut om bristande efterlevnad. | Genomföra marknadsundersökningar med avseende på nya tjänster och nya metoder | Förbereda och utarbeta genomförandeakter och delegerade akter i enlighet med denna förordning
3.2.4.Compatibility with the current multiannual financial framework3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme3.2.4.Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen
–☑    The proposal/initiative is compatible the current multiannual financial framework.–☑    Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme–☑    Förslaget/initiativet är förenligt med den gällande fleråriga budgetramen.
The initiative can be fully financed through redeployment within the relevant heading of the Multiannual Financial Framework (MFF). The financial impact on operational appropriations will be entirely covered by the allocations foreseen in the MFF 2021-27 under the financial envelopes of the Single Market Programme and the Digital Europe Programme.Initiativet kan finansieres fuldt ud gennem omfordeling inden for det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme (FFR). Den finansielle indvirkning på aktionsbevillingerne vil blive dækket fuldt ud af de bevillinger, der er afsat i FFR 2021-27 under finansieringsrammen for programmet for det indre marked og programmet for et digitalt Europa.Initiativet kan finansieras fullständigt genom omfördelningar inom den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen. Budgetkonsekvenserna för driftsanslagen kommer helt och hållet att täckas av anslagen i den fleråriga budgetramen 2021–27 inom ramen för finansieringsramarna för programmen för ett digitalt Europa och för den inre marknaden.
–◻    The proposal/initiative will entail reprogramming of the relevant heading in the multiannual financial framework.–◻    Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme–◻    Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen
–◻    The proposal/initiative requires application of the flexibility instrument or revision of the multiannual financial framework.–◻    Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres–◻    Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att den fleråriga budgetramen revideras.
3.2.5.Third-party contributions3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen3.2.5.Bidrag från tredje part
–The proposal/initiative does not provide for co-financing by third parties.–Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand.–Det ingår inga bidrag från tredje part i det aktuella förslaget eller initiativet
3.3.Estimated impact on revenue  
The initiative has the following financial impact on other revenue.3.3.Anslåede virkninger for indtægterne3.3.Beräknad inverkan på inkomsterna
The amount of the revenue cannot be estimated in advance as it concerns fines on undertaking for not complying with obligations laid down in the Regulation.Initiativet har følgende finansielle virkninger på andre indtægter.Initiativet har följande ekonomiska konsekvenser för andra inkomster:
EUR million (to three decimal places)Indtægterne kan ikke anslås på forhånd, da de vedrører bøder, som pålægges virksomheder for ikke at overholde de forpligtelser, der er fastsat i forordningen.Inkomsternas storlek kan inte beräknas i förväg, eftersom det rör sig om böter för företag som inte fullgör de skyldigheter som föreskrivs i förordningen.
Budget revenue line: | Chapter 42 – fines and penalties | Appropriations available for the current financial year | Impact of the proposal/initiativei mio. EUR (tre decimaler)Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)
Year N | Year N+1 | Year N+2 | Year N+3 | Enter as many years as necessary to show the duration of the impact (see point 1.6)Indtægtspost på budgettet | Kapitel 42 — bøder og sanktioner | Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår | Forslagets/initiativets virkningerBudgetrubrik i den årliga budgetens inkomstdel: | Kapitel 42 – böter och sanktioner | Belopp som förts in för det innevarande budgetåret | Förslagets/initiativets inverkan på inkomsterna
Article …………. | p.m | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m.År  n | År  n+1 | År  n+2 | År  n+3 | Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)År  n | År  n+1 | År  n+2 | År  n+3 | För in så många år som behövs för att redovisa varaktigheten för inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)
ANNEX to the LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENTArtikel …. | p.m | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m.Artikel …………. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m.
Name of the proposal/initiative:BILAG  til FINANSIERINGSOVERSIGTBILAGA  till FINANSIERINGSÖVERSIKTEN FÖR RÄTTSAKT
Regulation of the European Parliament and of the Council on Digital Markets ActForslagets/initiativets navnBenämning på förslaget/initiativet:
NUMBER and COST of HUMAN RESOURCES CONSIDERED NECESSARYEuropa-Parlamentets og Rådets forordning om retsakten om digitale markederEuropaparlamentets och rådets förordning om en rättsakt för den digitala marknaden
COST of OTHER ADMINISTRATIVE EXPENDITUREPERSONALEBEHOV OG PERSONALEOMKOSTNINGERSTORLEK PÅ OCH KOSTNAD FÖR PERSONALBEHOVET
METHODS of CALCULATION USED for ESTIMATING COSTSANDRE ADMINISTRATIONSUDGIFTERKOSTNAD FÖR ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER
Human resourcesANVENDTE METODER TIL BEREGNING AF OMKOSTNINGSOVERSLAGMETOD FÖR BERÄKNING AV KOSTNADERNA
Other administrative expenditureMenneskelige ressourcerPersonalresurser
ADDITIONAL REMARKS to the LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT and its ANNEXAndre administrationsudgifterÖvriga administrativa utgifter
This annex must accompany the legislative financial statement when the inter-services consultation is launched.SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER til FINANSIERINGSOVERSIGTEN og BILAGETYTTERLIGARE ANMÄRKNINGAR till FINANSIERINGSÖVERSIKTEN och dess BILAGA
The data tables are used as a source for the tables contained in the legislative financial statement. They are strictly for internal use within the Commission.Finansieringsoversigten skal være ledsaget af dette bilag, når høringen af andre tjenestegrene påbegyndes.Bilagan ska fogas till finansieringsöversikten under internremissen.
Cost of human resources considered necessaryDatatabellerne er brugt som kilde til tabellerne i finansieringsoversigten. De er udelukkende til internt brug i Kommissionen.Tabellerna används som källa för tabellerna i finansieringsöversikten för rättsakten. De är uteslutande avsedda för internt bruk inom kommissionen.
The proposal/initiative requires the use of human resources, as explained below:Personalebehov og personaleomkostningerKostnad för personalbehovet
EUR million (to three decimal places)Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:
HEADING 7 | of the multiannual financial framework | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTALi mio. EUR (tre decimaler)Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)
FTE | Appropriations | FTE | Appropriations | FTE | Appropriations | FTE | Appropriations | FTE | Appropriations | FTE | Appropriations | FTE | Appropriations | FTE | AppropriationsUDGIFTSOMRÅDE 7 | i den flerårige finansielle ramme | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | I ALTRUBRIK 7 | i den fleråriga budgetramen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTALT
• Establishment plan posts (officials and temporary staff)årsværk | Bevillinger | årsværk | Bevillinger | årsværk | Bevillinger | årsværk | Bevillinger | årsværk | Bevillinger | årsværk | Bevillinger | årsværk | Bevillinger | årsværk | BevillingerHeltidsekvivalent | Anslag | Heltidsekvivalent | Anslag | Heltidsekvivalent | Anslag | Heltidsekvivalent | Anslag | Heltidsekvivalent | Anslag | Heltidsekvivalent | Anslag | Heltidsekvivalent | Anslag | Heltidsekvivalent | Anslag
Headquarters and Commission’s Representation Offices | AD |   |   | 17 | 2,550 | 25 | 3,750 | 37 | 5,550 | 47 | 7,050 | 47 | 7,050 | 47 | 7,050 |   | 33,000•     Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)• Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)
AST |   |   |  3 | 0,450 | 5 | 0,750 | 6 | 0,900 | 8 | 1,200 | 8 | 1,200 | 8 | 1,200 |   |  5,700Hovedsædet og Kommissionens repræsentationskontorer | AD |   |   | 17 | 2,550 | 25 | 3,750 | 37 | 5,550 | 47 | 7,050 | 47 | 7,050 | 47 | 7,050 |   | 33,000Huvudkontoret eller kommissionens kontor i medlemsstaterna | AD |   |   | 17 | 2 550 | 25 | 3 750 | 37 | 5 550 | 47 | 7 050 | 47 | 7 050 | 47 | 7 050 |   | 33 000
• External staff 56AST |   |   |  3 | 0,450 | 5 | 0,750 | 6 | 0,900 | 8 | 1,200 | 8 | 1,200 | 8 | 1,200 |   |  5,700AST |   |   |  3 | 0 450 | 5 | 0 750 | 6 | 0 900 | 8 | 1 200 | 8 | 1 200 | 8 | 1 200 |   |  5 700
Global envelope | AC |   |   |   |   |  6 |  0,480 | 10 | 0,800 |  15 | 1,2 |  15 | 1,200 |  15 | 1,200 |   |  4,880• Eksternt personale 56• Extern personal 56
END |   |   |   |   |  4 |  0,340 | 7 | 0,595 | 10 | 0,850 | 10 | 0,850 | 10 | 0,850 |   | 3,485 Samlet bevillingsramme | KA |   |   |   |   |  6 |  0,480 | 10 | 0,800 |  15 | 1,2 |  15 | 1,200 |  15 | 1,200 |   |  4,880Ramanslag | AC |   |   |   |   |  6 |  0 480 | 10 | 0 800 |  15 | 1,2 |  15 | 1 200 |  15 | 1 200 |   |  4 880
INT |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  UNE |   |   |   |   |  4 |  0,340 | 7 | 0,595 | 10 | 0,850 | 10 | 0,850 | 10 | 0,850 |   | 3,485 END |   |   |   |   |  4 |  0 340 | 7 | 0 595 | 10 | 0 850 | 10 | 0 850 | 10 | 0 850 |   | 3 485 
Subtotal – HEADING 7 | of the multiannual financial framework |   |   |   | 20 | 3,000 | 40 | 5,320 | 60 | 7,845 | 80 | 10,300 | 80 | 10,300 | 80 | 10,300 |   |  47,065V |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  INT |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
The administrative appropriations required will be met by the appropriations which are already assigned to management of the action and/or which have been redeployed, together if necessary with any additional allocation which may be granted to the managing DG under the annual allocation procedure and in the light of existing budgetary constraints.Subtotal — UDGIFTSOMRÅDE 7 | i den flerårige finansielle ramme |   |   |   | 20 | 3,000 | 40 | 5,320 | 60 | 7,845 | 80 | 10,300 | 80 | 10,300 | 80 | 10,300 |   |  47,065Delsumma – RUBRIK 7 | i den fleråriga budgetramen |   |   |   | 20 | 3 000 | 40 | 5 320 | 60 | 7 845 | 80 | 10 300 | 80 | 10 300 | 80 | 10 300 |   |  47 065
 Administrationsbevillingerne vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, som GD'et allerede har afsat til forvaltningen af aktionen, og/eller ved omfordeling, hvortil kommer de eventuelle yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige GD i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.De administrativa kostnaderna ska täckas genom anslag som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga och/eller som har omfördelats, om så krävs kompletterade med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till befintliga begränsningar i fråga om budgetmedel.
Cost of other administrative expenditure  
The proposal/initiative requires the use of administrative appropriations, as explained below:Andre administrationsudgifterKostnad för övriga administrativa utgifter
EUR million (to three decimal places)Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:Förslaget/initiativet kräver att driftsanslag tas i anspråk enligt följande:
HEADING 7 | of the multiannual financial framework | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totali mio. EUR (tre decimaler)Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)
At headquarters: |   |   |   |   |   |   |   |  UDGIFTSOMRÅDE 7 | i den flerårige finansielle ramme | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | I altRUBRIK 7 | i den fleråriga budgetramen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totalt
Mission and representation expenses | -- | -- | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,250I hovedsædet |   |   |   |   |   |   |   |  Vid huvudkontoret |   |   |   |   |   |   |   |  
Advisory committees | -- | 0,050 | 0,100 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,750Udgifter til tjenesterejser og repræsentation | -- | -- | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,250Utgifter för tjänsteresor och representation | -- | -- | 0 050 | 0 050 | 0 050 | 0 050 | 0 050 | 0 250
Studies and consultations | -- | -- | 0,500 | 0,900 | 0,400 | 0,350 | 0,300 | 2,450Rådgivende udvalg | -- | 0,050 | 0,100 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,750Rådgivande kommittéer | -- | 0 050 | 0 100 | 0 150 | 0 150 | 0 150 | 0 150 | 0 750
Training of staff | -- | -- | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,125Undersøgelser og konsultationer | -- | -- | 0,500 | 0,900 | 0,400 | 0,350 | 0,300 | 2,450Studier och samråd | -- | -- | 0 500 | 0 900 | 0 400 | 0 350 | 0 300 | 2 450
Information and management systems | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Uddannelse af personale | -- | -- | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,125Utbildning av personal | -- | -- | 0 025 | 0 025 | 0 025 | 0 025 | 0 025 | 0 125
ICT equipment and services 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Informations- og forvaltningssystemer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Informations- och förvaltningssystem | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Subtotal HEADING 7 | of the multiannual financial framework | -- |  0,050 | 0,675 | 1,125 | 0,625 | 0,575 | 0,525 | 3,575IKT-udstyr og -tjenester 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --IKT-utrustning och IKT-tjänster 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EUR million (to three decimal places)Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 7 | i den flerårige finansielle ramme | -- |  0,050 | 0,675 | 1,125 | 0,625 | 0,575 | 0,525 | 3,575Delsumma RUBRIK 7 | i den fleråriga budgetramen | -- |  0 050 | 0 675 | 1 125 | 0 625 | 0 575 | 0 525 | 3 575
Outside HEADING 7 | of the multiannual financial framework | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totali mio. EUR (tre decimaler)Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)
Expenditure on technical and administrative assistance (not including external staff) from operational appropriations (former 'BA' lines) |   |   |   |   |   |   |   |  Uden for UDGIFTSOMRÅDE 7 | i den flerårige finansielle ramme | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | I altutanför RUBRIK 7 | i den fleråriga budgetramen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totalt
- at Headquarters | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Udgifter til teknisk og administrativ bistand (omfatter ikke eksternt personale) finansieret over aktionsbevillinger (tidligere BA-poster) |   |   |   |   |   |   |   |  Utgifter för tekniskt och administrativt stöd (gäller ej extern personal) som finansieras från driftsanslag (f.d. ”BA-poster”) |   |   |   |   |   |   |   |  
- in Union delegations | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- i hovedsædet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- vid huvudkontoret | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Other management expenditure for research | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- i EU-delegationer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- vid unionens delegationer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Other budget lines (specify where necessary) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Andre forskningsrelaterede administrationsudgifter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Andra administrativa utgifter för forskning | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
ICT equipment and services 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Andre budgetposter (angiv, hvis relevant) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Andra budgetrubriker (ange vid behov) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Sub-total – Outside HEADING 7 | of the multiannual financial framework | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --IKT-udstyr og -tjenester 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --IKT-utrustning och IKT-tjänster 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
1.TOTAL | 2.HEADING 7 and Outside HEADING 7 of the multiannual financial framework |  -- |  0,050 | 0,675 | 1,125 | 0,625 | 0,575 | 0,525 | 3,575Subtotal — Uden for UDGIFTSOMRÅDE 7 | i den flerårige finansielle ramme | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Delsumma för belopp utanför RUBRIK 7 | i den fleråriga budgetramen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
The administrative appropriations required will be met by the appropriations which are already assigned to management of the action and/or which have been redeployed, together if necessary with any additional allocation which may be granted to the managing DG under the annual allocation procedure and in the light of existing budgetary constraints.1.I ALT | 2.UDGIFTSOMRÅDE 7 og Uden for UDGIFTSOMRÅDE 7  i den flerårige finansielle ramme |  -- |  0,050 | 0,675 | 1,125 | 0,625 | 0,575 | 0,525 | 3,5751.TOTALT | 2.RUBRIK 7 och utanför RUBRIK 7  i den fleråriga budgetramen |  -- |  0 050 | 0 675 | 1 125 | 0 625 | 0 575 | 0 525 | 3 575
Methods of calculation used to estimate costsAdministrationsbevillingerne vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, som GD'et allerede har afsat til forvaltningen af aktionen, og/eller ved omfordeling, hvortil kommer de eventuelle yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige GD i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.De administrativa kostnaderna ska täckas genom anslag som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga och/eller som har omfördelats, om så krävs kompletterade med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till befintliga begränsningar i fråga om budgetmedel.
Human resourcesAnvendte metoder til beregning af omkostningsoverslagMetod för beräkning av kostnaderna
The Digital Markets Act is a new regulatory initiative that feeds into the strategic course set out in the Communication ‘Shaping Europe’s digital future’. This has a horizontal nature and cross-cuts various competence domains of the Commission, such as those related to internal market, digital services and protection of competition.Menneskelige ressourcerPersonalresurser
To ensure that the regulation is implemented by the companies, ex-ante controls and monitoring, such as designate gatekeepers, monitor compliance by gatekeepers, adopt non-compliance decisions, assess exemption requests, conduct market investigations and enforce the resulting decisions and implement acts, will have to be put in place at the level of EU.Retsakten om digitale markeder er et nyt lovgivningsinitiativ, der bidrager til det strategiske forløb, som er beskrevet i meddelelsen "Europas digitale fremtid i støbeskeen". Det har horisontal karakter og går på tværs af Kommissionens forskellige kompetenceområder, f.eks. vedrørende det indre marked, digitale tjenester og beskyttelse af konkurrencen.Rättsakten om digitala marknader är ett nytt lagstiftningsinitiativ som bidrar till den strategiska kurs som anges i meddelandet ”Att forma Europas digitala framtid”. Detta har en övergripande karaktär och spänner över kommissionens olika behörighetsområden, t.ex. de som rör den inre marknaden, digitala tjänster och skydd av konkurrens.
When estimating the budget and the number of staff required for the initiative, efforts to create synergies and build on existing framework have been made in order to avoid the need to build from scratch, which would require even more staff than the current calculation.For at sikre, at forordningen gennemføres af virksomhederne, skal der på EU-plan indføres forudgående kontrol og overvågning, såsom udpegelse af gatekeepere, overvågning af gatekeeperes overholdelse af reglerne, vedtagelse af afgørelser om manglende overholdelse, vurdering af anmodninger om undtagelser, gennemførelse af markedsundersøgelser og håndhævelse af de deraf følgende afgørelser og gennemførelsesretsakter.För att säkerställa att företagen genomför förordningen måste förhandskontroller och övervakning, såsom betecknandet av grindvakter, övervakning av grindvakters efterlevnad av reglerna, antagande av beslut om bristande efterlevnad, bedömning av ansökningar om undantag, marknadsundersökningar, verkställande av beslut och genomförandeakter, införas på EU-nivå.
Although synergies in terms of staff, knowledge and infrastructure can be found within the three leading DGs and the Commission services, the importance and extent of the initiative goes beyond the current framework. The Commission will have to increase its presence in the Digital Markets, moreover, as the regulation foresees legal deadlines also means that resources must be allocated to these tasks without delays. To reallocate the required human resources within the three leading DGs is currently not possible without jeopardising all other areas of enforcement. It is therefore important to also re-deploy staff from sources outside the three leading DGs if we are to meet the objective of the initiative as well as the objectives of the three leading DGs.Ved vurderingen af budgettet og antallet af medarbejdere, der kræves til initiativet, er der gjort en indsats for at skabe synergier og bygge videre på eksisterende rammer for at undgå behovet for at starte helt fra bunden, hvilket ville kræve endnu flere medarbejdere end den nuværende beregning.Vid beräkningen av budgeten och antalet anställda som krävs för initiativet har ansträngningar gjorts för att skapa synergieffekter och bygga vidare på befintliga ramar för att undvika behovet av att börja från noll, vilket skulle kräva ännu mer personal än den nuvarande beräkningen.
1.HEADING 7 of the multiannual financial frameworkSelv om der kan findes synergier med hensyn til personale, viden og infrastruktur i de tre ledende generaldirektorater og Kommissionens tjenestegrene, rækker initiativets betydning og omfang ud over de nuværende rammer. Kommissionen vil desuden være nødt til at øge sin tilstedeværelse på de digitale markeder, da forordningen fastsætter lovbestemte frister, hvilket også betyder, at der straks skal afsættes ressourcer til disse opgaver. Det er i øjeblikket ikke muligt at omfordele de nødvendige menneskelige ressourcer i de tre ledende generaldirektorater uden at bringe alle andre håndhævelsesområder i fare. Det er derfor vigtigt også at omfordele personale fra kilder uden for de tre ledende GD'er, hvis vi skal opfylde initiativets mål samt målene for de tre ledende GD'er.Även om synergieffekter i fråga om personal, kunskap och infrastruktur kan hittas inom de tre ledande generaldirektoraten och kommissionens avdelningar, går initiativets betydelse och omfattning utöver den nuvarande ramen. Kommissionen kommer dessutom att behöva öka sin närvaro på de digitala marknaderna eftersom förordningen föreskriver lagstadgade tidsfrister, vilket också innebär att resurser måste anslås till dessa uppgifter utan dröjsmål. För närvarande är det inte möjligt att omfördela de personalresurser som krävs inom de tre ledande generaldirektoraten utan att äventyra alla andra tillsynsområden. Det är därför viktigt att även omplacera personal från källor utanför de tre ledande generaldirektoraten om vi ska kunna uppnå initiativets mål och målen för de tre ledande generaldirektoraten.
• Officials and temporary staff | Assuming adoption by 2022, the Commission will have to set-up the resources needed to ensure the fulfilment of its new tasks, including the adoption of the implementing and delegated acts mandated by the Regulation. | As from the date of application of the obligations (2022), it is estimated that new tasks related to the DMA (designate gatekeepers, monitor compliance by gatekeepers, adopt non-compliance decisions, assess exemption requests, conduct market investigations and enforce the resulting decisions, implement acts) initially require additional 20 FTE (17 AD + 3 AST), increasing up to 55 FTE (47 AD + 8 AST) by 2025.1.UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme1.RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen
• External staff | As from the second year of application of the obligations (2023), it is estimated that new tasks related to the DMA (designate gatekeepers, monitor compliance by gatekeepers, adopt non-compliance decisions, assess exemption requests, conduct market investigations and enforce the resulting decisions, implement acts) initially require additional 10 FTE (6 AC + 4 END), increasing up to 25 FTE (15 AC + 10 END) by 2025.• Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | Hvis den vedtages senest i 2022, vil Kommissionen være nødt til at afsætte de nødvendige ressourcer til at sikre udførelsen af sine nye opgaver, herunder vedtagelsen af de gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, der er pålagt i henhold til forordningen. | Fra datoen for anvendelsen af forpligtelserne (2022) anslås det, at nye opgaver i forbindelse med retsakten om digitale markeder (udpege gatekeepere, overvåge, at gatekeepere overholder reglerne, vedtage afgørelser om manglende overholdelse, vurdere fritagelsesanmodninger, gennemføre markedsundersøgelser og håndhæve de deraf følgende afgørelser, gennemføre retsakter) i begyndelsen kræver yderligere 20 årsværk (17 AD + 3 AST) stigende til 55 årsværk (47 AD + 8 AST) i 2025.• Tjänstemän och tillfälligt anställda | Under förutsättning att den kommer att antas senast 2022 kommer kommissionen att behöva avsätta de resurser som krävs för att den ska kunna fullgöra sina nya uppgifter, inbegripet antagandet av de genomförandeakter och delegerade akter som föreskrivs i förordningen. | Från och med den dag då skyldigheterna börjar tillämpas (2022) beräknas det att nya uppgifter med anknytning till rättsakten om digitala marknader (beteckna grindvakter, övervaka att grindvakter följer reglerna, anta beslut om bristande efterlevnad, bedöma ansökningar om undantag, genomföra marknadsundersökningar och verkställa de beslut som fattas, genomföra rättsakter) inledningsvis kräver ytterligare 20 heltidsekvivalenter (17 AD + 3 AST), vilket kommer att öka till 55 heltidsekvivalenter (47 AD + 8 AST) fram till 2025.
2.Outside HEADING 7 of the multiannual financial framework• Eksternt personale | Fra og med det andet år for anvendelsen af forpligtelserne (2023) anslås det, at nye opgaver i forbindelse med retsakten om digitale markeder (udpege gatekeepere, overvåge, at gatekeepere overholder reglerne, vedtage afgørelser om manglende overholdelse, vurdere fritagelsesanmodninger, gennemføre markedsundersøgelser og håndhæve de deraf følgende afgørelser, gennemføre retsakter) i første omgang kræver yderligere 10 årsværk (6 KA + 4 UNE) stigende til 25 årsværk (15 KA + 10 UNE) frem til 2025.• Extern personal | Från och med det andra året för tillämpning av skyldigheterna (2023) beräknas det att nya uppgifter med anknytning till rättsakten för digitala marknader (beteckna grindvakter, övervaka att grindvakter följer reglerna, anta beslut om bristande efterlevnad, bedöma ansökningar om undantag, genomföra marknadsundersökningar och verkställa de beslut som fattas, genomföra rättsakter) inledningsvis kräver ytterligare 10 heltidsekvivalenter (6 AC + 4 END), vilket ökar till 25 heltidsekvivalenter (15 AC + 10 END) fram till 2025.
• Only posts financed from the research budget - N/A2.Uden for UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme2.Utanför RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen
• External staff – N/A• Kun stillinger finansieret over forskningsbudgettet –– ikke relevant• Enbart tjänster som finansieras via forskningsbudgeten - Ej tillämpligt
Other administrative expenditure• Eksternt personale –– ikke relevant• Extern personal – Ej tillämpligt
3.HEADING 7 of the multiannual financial frameworkAndre administrationsudgifterÖvriga administrativa utgifter
Missions and representation expenses | ·It is estimated that 10 on-site investigations of gatekeepers is needed per year as of 2023. Average cost per investigation is estimated to 5.000 EUR per mission, assuming 2 FTEs on site with a duration of 5 days | Advisory Committes | ·5 advisory committee meetings are estimated to take place in 2022, 10 in 2023, 15 per annum in 2024-2027. The costs per meeting are estimated to 10.000 EUR. | Training | ·Training budget for staff is an important component in assuring the quality and specific competence in this field. It is estimated that the costs will be 25.000 EUR per year. | Studies and consultations | ·Expenditure for highly specialised sectoral experts will be necessary to provide technical support in the designation of gatekeepers and to monitor compliance with the measures established under this Regulation. It is estimated to perform up to 6-7 monitoring studies between 2023-2027 with a complexity ranging from low to very complex, corresponding contracts value between 50.000-1.000.000 EUR. It is expected that the needs for these expert will be higher in the beginning of the period.3.UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme3.RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen
4.Outside HEADING 7 of the multiannual financial frameworkUdgifter til tjenesterejser og repræsentation | ·Det anslås, at der er behov for 10 undersøgelser på stedet af gatekeepere om året fra 2023. De gennemsnitlige omkostninger pr. undersøgelse anslås til 5 000 EUR pr. tjenesterejse under forudsætning af, at der er 2 årsværk på stedet med en varighed på 5 dage. | Rådgivende udvalg | ·Der ventes at finde 5 møder sted i de rådgivende udvalg i 2022, 10 i 2023 og 15 om året i 2024-2027. Udgifterne pr. møde anslås til 10 000 EUR. | Uddannelse | ·Uddannelsesbudgettet for personalet er et vigtigt element i sikringen af kvaliteten og den specifikke kompetence på dette område. Det anslås, at omkostningerne vil beløbe sig til 25 000 EUR om året. | Undersøgelser og konsultationer | ·Der vil være behov for udgifter til højt specialiserede sektoreksperter for at yde teknisk bistand til udpegelse af gatekeepere og for at overvåge overholdelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i henhold til denne forordning. Det anslås, at der vil blive gennemført op til 6-7 overvågningsundersøgelser i perioden 2023-2027 med en kompleksitet, der spænder fra lav til meget kompleks med kontraktværdier på mellem 50 000 og 1 000 000 EUR. Det forventes, at behovet for disse eksperter vil være større i begyndelsen af perioden.Utgifter för tjänsteresor och representation | ·Det beräknas att det behövs 10 undersökningar på plats av grindvakter per år från och med 2023. Den genomsnittliga kostnaden per undersökning beräknas till 5 000 euro per tjänsteresa, med antagande av 2 heltidsekvivalenter på plats med en varaktighet på 5 dagar. | Rådgivande kommittéer | ·Fem möten i rådgivande kommittén beräknas äga rum under 2022, 10 under 2023 och 15 per år under perioden 2024–2027. Kostnaderna per möte beräknas uppgå till 10 000 euro.  | Utbildning | ·Utbildningsbudgeten för personalen är en viktig komponent när det gäller att säkerställa kvalitet och särskild kompetens på detta område. Kostnaderna beräknas uppgå till 25 000 euro per år. | Studier och samråd | ·Utgifter för högt specialiserade sektorsexperter kommer att krävas för att ge tekniskt stöd vid betecknandet av grindvakter och för att övervaka efterlevnaden av de åtgärder som fastställts enligt denna förordning. Det beräknas att det kommer att utföras upp till 6–7 övervakningsstudier under perioden 2023–2027 med en komplexitet som sträcker sig från låg till mycket komplex, med kontraktsvärden på 50 000–1 000 000 euro. Det förväntas att behoven för dessa experter kommer att vara högre i början av perioden.
N/A4.Uden for UDGIFTSOMRÅDE 7 i den flerårige finansielle ramme4.Utanför RUBRIK 7 i den fleråriga budgetramen
Additional remarks to the Legislative Financial statement and its annexIkke relevantEj tillämpligt
The operational expenditure will be divided between DG COMP and DG GROW for the Single Market Programme and DG CNECT for the Digital Europe Programme.Supplerende bemærkninger til finansieringsoversigten og bilaget hertilYtterligare kommentarer till finansieringsöversikten för rättsakt och dess bilaga
The administrative expenditure will be divided between DG COMP, DG GROW and DG CNECT.Aktionsudgifterne vil blive fordelt mellem GD COMP og GD GROW for programmet for det indre marked og GD CNECT for programmet for et digitalt Europa.Driftsutgifterna kommer att delas mellan GD Konkurrens och GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag för programmet för den inre marknaden och GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik för programmet för ett digitalt Europa.
(1)    Such tracking and profiling of end users online is as such not necessarily an issues, but it is important to ensure that this is done in a controlled and transparent manner, in respect of privacy, data protection and consumer protection.Administrationsudgifterne vil blive fordelt mellem GD COMP, GD GROW og GD CNECT.De administrativa utgifterna kommer att fördelas mellan GD Konkurrens, GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag och GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik.
(2)    For example, the importance of ensuring a level playing field that supports essential values such as cultural diversity and media pluralism was for instance stressed by the Council in its conclusions on the strengthening of European content in the digital economy and on safeguarding a free and pluralistic media system.(1)    Sådan sporing og profilering af slutbrugere online er som sådan ikke nødvendigvis et problem, men det er vigtigt at sikre, at det sker på en kontrolleret og gennemsigtig måde, med hensyn til beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred og forbrugerbeskyttelse.(1)    Sådan spårning och profilering av slutanvändare online är inte nödvändigtvis ett problem i sig, men det är viktigt att se till att detta sker på ett kontrollerat och öppet sätt med avseende på integritet, dataskydd och konsumentskydd.
(3)    See also Section 5.2.1 of the Impact Assessment for further details.(2)    F.eks. understregede Rådet vigtigheden af at sikre fælles spilleregler, der støtter væsentlige værdier såsom kulturel mangfoldighed og mediepluralisme, i sine konklusioner om styrkelse af europæisk indhold i den digitale økonomi og om sikring af frie og pluralistiske medier.(2)    Exempelvis betonade rådet, i sina slutsatser om stärkande av europeiskt innehåll i den digitala ekonomin och om skydd av ett fritt och pluralistiskt mediesystem, vikten av att säkerställa lika villkor som stöder grundläggande värden såsom kulturell mångfald och mediepluralism.
(4)    Regulation (EU) 2019/1150 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services (Text with EEA relevance), OJ L 186, 11.7.2019, p. 57.(3)    Yderligere oplysninger findes også i afsnit 5.2.1 i konsekvensanalysen.(3)    Se även avsnitt 5.2.1 i konsekvensbedömningen för närmare uppgifter.
(5)    Regulation (EU) 2019/1150 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services (Text with EEA relevance), OJ L 186, 11.7.2019, p. 57.(4)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1150 af 20. juni 2019 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester (EØS-relevant tekst), EUT L 186 af 11.7.2019, s. 57.(4)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (text av betydelse för EES), EUT L 186, 11.7.2019, s. 57.
(6)    Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1.(5)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1150 af 20. juni 2019 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester (EØS-relevant tekst) (EUT L 186 af 11.7.2019, s. 57).(5)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (text av betydelse för EES), EUT L 186, 11.7.2019, s. 57.
(7)    See for example Directive (EU) 2019/633 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain . To improve farmers’ and small and medium sized businesses’ position in the agri-food supply chain, the EU adopted this legislation prohibiting certain unfair trading practices between weaker supplier towards stronger buyers. These include (but are not limited to): late payments for perishable food products, last minute order cancellations, unilateral changes to contracts, refusal to enter into a written contract, returning unsold or wasted products or payment for buyer’s marketing.(6)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst), EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1.(6)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (Text av betydelse för EES) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
(8)    The replies of citizens and stakeholders to the Commission’s Open Public Consultation (‘OPC’) and the feedback of the National Competition Authorities (‘NCAs’) replying to the Commission’s questionnaire indicate that market failures appear to be widespread across the Union, in particular in digital markets of cross-border nature. See Summary of the Stakeholder Consultation on the New Competition Tool and Summary of the contributions of the NCAs to the impact assessment of the new competition tool . While respondents indicated that market failures may occur in all industry sectors, several respondents emphasised that they are particularly prominent in the digital sphere. See also Annex 5.4 of the Impact Assessment.(7)    Se f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/633 af 17. april 2019 om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden . Med henblik på at styrke landbrugeres og små og mellemstore virksomheders stilling i landbrugsfødevareforsyningskæden vedtog EU denne lovgivning, der forbyder visse former for urimelig handelspraksis mellem ringere stillede leverandører over for stærkere købere. De omfatter (men er ikke begrænset til): for sen betaling for letfordærvelige produkter, annullering af ordrer med kort varsel, ensidig ændring af vilkår i aftaler, afvisning af at indgå en skriftlig aftale, returnering af ikkeafsatte eller spildte produkter eller betaling for købers markedsføring.(7)    Se exempelvis Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan . För att förbättra jordbrukarnas och de små och medelstora företagens ställning i jordbruks- och livsmedelskedjan har EU antagit denna lagstiftning som förbjuder vissa otillbörliga handelsmetoder mellan svagare leverantörer gentemot starkare köpare. Dessa inbegriper (men begränsas inte till) sena betalningar för färskvaror, annulleringar av order med kort varsel, ensidiga ändringar av avtal, vägran att ingå ett skriftligt avtal, återlämnande av osålda eller förstörda produkter eller betalning för köparens marknadsföring.
(9)    See Section 6.6.1. of the Impact Assessment for further analysis.(8)    Svarene fra borgere og interessenter i forbindelse med Kommissionens offentlige høring og feedback fra de nationale konkurrencemyndigheder, der har besvaret Kommissionens spørgeskema, tyder på, at der sker markedssvigt over alt i Unionen, navnlig i digitale markeder af grænseoverskridende karakter. Se resumé af høringen af interessenter om det nye konkurrenceværktøj og resumé af de nationale konkurrencemyndigheders bidrag til konsekvensanalysen af det nye konkurrenceværktøj . Selv om respondenterne anførte, at markedssvigt kan forekomme i alle branchesektorer, var der flere respondenter, som understregede, at det er særlig udtalt inden for digitale tjenester. Se også bilag 5.4 til konsekvensanalysen.(8)    Medborgarnas och intressenternas svar på kommissionens öppna offentliga samråd och synpunkterna från de nationella konkurrensmyndigheter som besvarade kommissionens frågeformulär tyder på att marknadsmisslyckanden verkar vara utbredda i hela unionen, särskilt på digitala gränsöverskridande marknader. Se Summary of the Stakeholder Consultation on the New Competition Tool och Summary of the contributions of the NCAs to the impact assessment of the new competition tool . De som svarade uppgav att marknadsmisslyckanden kan förekomma inom alla industrisektorer, men flera av dem betonade att de är särskilt framträdande på det digitala området. Se även bilaga 5.4 i konsekvensbedömningen.
(10)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12418-Digital-Services-Act-package-ex-ante-regulatory-instrument-of-very-large-online-platforms-acting-as-gatekeepers and https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool .  (9)    Se afsnit 6.6.1. i konsekvensanalysen for yderligere analyse.(9)    Se avsnitt 6.6.1. i konsekvensbedömningen för närmare analys.
(11)    The detailed overview of the results of these consultations is presented in Annex 2 to the Impact Assessment.(10)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12418-Digital-Services-Act-package-ex-ante-regulatory-instrument-of-very-large-online-platforms-acting-as-gatekeepers og https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool .(10)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12418-Digital-Services-Act-package-ex-ante-regulatory-instrument-of-very-large-online-platforms-acting-as-gatekeepers and https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool .  
(12)     https://platformobservatory.eu/ .  (11)    Den detaljerede oversigt over resultaterne af disse høringer findes i bilag 2 til konsekvensanalysen.(11)    En detaljerad översikt över resultaten av dessa samråd finns i bilaga 2 till konsekvensbedömningen.
(13)     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-expert-group-publishes-progress-reports-online-platform-economy .(12)     https://platformobservatory.eu/ .(12)     https://platformobservatory.eu/ .  
(14)    Observatory for the Online Platform Economy Workshop on Market power and Online Advertising, 29 January 2020; on 28 July 2020 and 10 September 2020 ICF, WIK-Consult GmbH, Cullen International, and CEPS organised high-level academic expert panels to support the Commission in the preparation of the Impact Assessment of platforms with significant network effects acting as gatekeeper.(13)     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-expert-group-publishes-progress-reports-online-platform-economy .(13)     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-expert-group-publishes-progress-reports-online-platform-economy .
(15)    Such as the conference “Shaping competition policy in the era of digitisation”: https://ec.europa.eu/competition/scp19/ .(14)    Observationscenter for Onlineplatformøkonomien, Workshop on Market power and Online Advertising den 29. januar 2020. Den 28. juli 2020 og 10. september 2020 nedsatte ICF, WIK-Consult GmbH, Cullen International og CEPS paneler af akademiske eksperter til at bistå Kommissionen med udarbejdelse af konsekvensanalysen vedrørende platforme med betydelige netværkseffekter, der fungerer som gatekeepere.(14)    Observatory for the Online Platform Economy Workshop on Market power and Online Advertising, 29 januari 2020. Den 28 juli 2020 och 10 september 2020 organiserade ICF, WIK-Consult GmbH, Cullen International och CEPS akademiska expertpaneler på hög nivå för att stödja kommissionen i utarbetandet av konsekvensbedömningen av plattformar som har betydande nätverkseffekter och som fungerar som grindvakt.
(16)    Summary of the Open Public Consultation Ex Ante Rules, Summary of the Stakeholder Consultation on the New Competition Tool and Summary of the contributions of the NCAs to the impact assessment of the new competition tool please see Annex 2 to the Impact Assessment.(15)    Som f.eks. konferencen om udvikling af konkurrencepolitik i den digitale tidsalder ("Shaping competition policy in the era of digitisation"): https://ec.europa.eu/competition/scp19/ .(15)    T.ex. konferensen ”Shaping competition policy in the era of digitisation”: https://ec.europa.eu/competition/scp19/ .
(17)    For example, BEUC’s reply to the OPC states that the “challenges posed in particular by large players in digital markets require new instruments in addition to traditional competition law enforcement in order to protect consumers’ interests in an effective and timely manner.”(16)    Resumé af den åbne offentlige høring om forhåndsregulering, resumé af høringen af interessenter om det nye konkurrenceværktøj og resumé af de nationale konkurrencemyndigheders bidrag til konsekvensanalysen af det nye konkurrenceværktøj, jf. bilag 2 til konsekvensanalysen .(16)    Sammanfattning av det öppna offentliga samrådet och förhandsregler, Summary of the Stakeholder Consultation on the New Competition Tool and Summary of the contributions of the NCAs to the impact assessment of the new competition tool please see Annex 2 to the Impact Assessment.
(18)    Impact Assessment Support Study (ICF); M. Motta & M. Peitz (2020), Intervention trigger and underlying theories of harm - Expert advice for the Impact Assessment of a New Competition Tool ; G. S. Crawford, P. Rey, & M. Schnitzer (2020), An Economic Evaluation of the EC’s Proposed “New Competition Tool” .(17)    For eksempel fremgår det af den europæiske forbrugerorganisation BEUC's svar på den offentlige høring, at "de udfordringer, som navnlig de store aktører på de digitale markeder udgør, kræver nye instrumenter som supplement til traditionel håndhævelse af konkurrencelovgivningen for at varetage forbrugernes interesser effektivt og rettidigt". (17)    I BEUC:s svar på det öppna offentliga samrådet anges till exempel att de ”utmaningar som i synnerhet stora aktörer på digitala marknader står inför kräver nya instrument utöver den traditionella kontrollen av efterlevnad av konkurrenslagstiftningen för att skydda konsumenternas intressen på ett effektivt sätt och i rätt tid.”
(19)    See also Section 5 of Annex 1 of the Impact Assessment on the various sources of evidence used.(18)    Undersøgelse til støtte for konsekvensanalysen, M. Motta & M. Peitz (2020), Intervention trigger and underlying theories of harm - Expert advice for the Impact Assessment of a New Competition Tool , G. S. Crawford, P. Rey, & M. Schnitzer (2020), An Economic Evaluation of the EC's Proposed "New Competition Tool" .(18)    Impact Assessment Support Study (ICF); M. Motta & M. Peitz (2020), Intervention trigger and underlying theories of harm - Expert advice for the Impact Assessment of a New Competition Tool ; G. S. Crawford, P. Rey, & M. Schnitzer (2020), An Economic Evaluation of the EC’s Proposed “New Competition Tool” .
(20)    See Annex 3 to the Impact Assessment.(19)    Se også afsnit 5 i bilag 1 til konsekvensanalysen om de forskellige kilder til dokumentation, der er blevet anvendt.(19)    Se även avsnitt 5 i bilaga 1 till konsekvensbedömningen om de olika beviskällor som använts.
(21)    Ibid, at Chapter V and Chapter X.(20)    Se bilag 3 til konsekvensanalysen.(20)    Se bilaga 3 till konsekvensbedömningen.
(22)     https://platformobservatory.eu/app/uploads/2020/07/ProgressReport_Workstream_on_Measurement_and_ Economic_Indicators_2020.pdf .(21)    Ibid., kapitel V og kapital X.(21)    Ibid, kapitel V och kapitel X.
(23)    OJ C , , p. .(22)     https://platformobservatory.eu/app/uploads/2020/07/ProgressReport_Workstream_on_Measurement_and_ Economic_Indicators_2020.pdf .(22)     https://platformobservatory.eu/app/uploads/2020/07/ProgressReport_Workstream_on_Measurement_and_ Economic_Indicators_2020.pdf .
(24)    OJ C , , p. .(23)    EUT C , , s. .(23)    EUT C , , s. .
(25)    OJ C , , p. .(24)    EUT C , , s. .(24)    EUT C , , s. .
(26)    Regulation (EU) 2019/1150 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services (OJ L 186, 11.7.2019, p. 57).(25)    EUT C , , s. .(25)    EUT C , , s. .
(27)    Regulation (EU) …/.. of the European Parliament and of the Council – proposal on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC.(26)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1150 af 20. juni 2019 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester (EUT L 186 af 11.7.2019, s. 57).(26)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (EUT L 186, 11.7.2019, s. 57).
(28)    Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).(27)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/.. – forslag til et indre marked for digitale tjenester (retsakt om digitale tjenester) og ændring af direktiv 2000/31/EF.(27)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../... – förslag om en inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och om ändring av direktiv 2000/31/EG.
(29)    Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/ (OJ L 130, 17.5.2019, p. 92.).(28)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).(28)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
(30)    Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services in the internal market, amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and repealing Directive 2007/64/EC ( OJ L 337, 23.12.2015, p. 35).(29)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/790 af 17. april 2019 om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked og om ændring af direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF (EUT L 130 af 17.5.2019, s. 92).(29)    Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/ (EUT L 130, 17.5.2019, s. 92).
(31)    Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) (OJ L 95, 15.4.2010, p. 1).(30)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35).(30)    Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).
(32)    Directive (EU) 2015/1535 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical regulations and of rules on Information Society services, OJ L 241, 17.9.2015, p. 1.(31)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktivet om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1).(31)    Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 15.4.2010, s. 1).
(33)    Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications) (OJ L 201, 31.7.2002, p. 37).(32)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1).(32)    Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).
(34)    Commission Notice: Guidelines on ranking transparency pursuant to Regulation (EU) 2019/1150 of the European Parliament and of the Council (OJ C 424, 8.12.2020, p. 1).(33)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktivet om privatlivets fred og elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).(33)    Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).
(35)    Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers, (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).(34)    Kommissionens meddelelse: Retningslinjer for gennemsigtighed i rangordningen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1150 (EUT C 424 af 8.12.2020, s. 1).(34)    Kommissionens tillkännagivande: Riktlinjer om insyn i rangordningen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 (EUT C 424, 8.12.2020, s. 1).
(36)    Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making (OJ L 123, 12.5.2016, p.1).(35)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).(35)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(37)    Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast) (OJ L 321, 17.12.2018, p. 36).(36)    Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).(36)    Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).
(38)    Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation) (OJ L 24, 29.1.2004, p. 1).(37)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 af 11. december 2018 om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning) (EUT L 321 af 17.12.2018, s. 36).(37)    Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning) (EUT L 321, 17.12.2018, s. 36).
(39)    Regulation (EU) …/.. of the European Parliament and of the Council – proposal on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC.(38)    Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser ("EF-fusionsforordningen") (EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1).(38)    Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s koncentrationsförordning) (EUT L 24, 29.1.2004, s. 1).
(40)    Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) (OJ L 95, 15.4.2010, p. 1).(39)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/.. – forslag til et indre marked for digitale tjenester (retsakt om digitale tjenester) og ændring af direktiv 2000/31/EF.(39)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../... – förslag om en inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och om ändring av direktiv 2000/31/EG.
(41)    Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union (OJ L 194, 19.7.2016, p. 1).(40)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktivet om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1).(40)    Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 15.4.2010, s. 1).
(42)    ABM: activity-based management; ABB: activity-based budgeting.(41)    Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1).(41)    Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).
(43)    As referred to in Article 54(2)(a) or (b) of the Financial Regulation.(42)    ABM: Activity Based Management (aktivitetsbaseret ledelse) ABB: Activity Based Budgeting (aktivitetsbaseret budgetlægning).(42)    [I denna fotnot förklaras vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen].
(44)    M. Christensen, A. Conte, F. Di Pietro, P. Lecca, G. Mandras, & S. Salotti (2018), The third pillar of the Investment Plan for Europe: An impact assessment using the RHOMOLO model (No. 02/2018). JRC Working Papers on Territorial Modelling and Analysis.(43)    Jf. finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra a) hhv. b).(43)    I den mening som avses i artikel 54.2 a och b i budgetförordningen.
(45)    Cross-border e-commerce in Europe was worth EUR 143 billion in 2019, with 59% of this market being generated by online marketplaces. This is projected to increase to 65% in 2025 (CNECT/GROW study).(44)    M. Christensen, A. Conte, F. Di Pietro, P. Lecca, G. Mandras, & S. Salotti (2018), The third pillar of the Investment Plan for Europe: An impact assessment using the RHOMOLO model (No. 02/2018). JRC Working Papers on Territorial Modelling and Analysis.(44)    M. Christensen, A. Conte, F. Di Pietro, P. Lecca, G. Mandras, & S. Salotti (2018), The third pillar of the Investment Plan for Europe: An impact assessment using the RHOMOLO model (No. 02/2018). JRC Working Papers on Territorial Modelling and Analysis.
(46)    Member States have repeatedly raised these issues in the consultation conducted in 2019, the targeted consultation of 2020 as well as in the open public consultation and discussion in the e-Commerce Expert Group in October 2019.(45)    E-handel på tværs af grænserne i Europa beløb sig til 143 mia. EUR i 2019, og 59 % af dette marked blev skabt af onlinemarkedspladser. Dette tal forventes at stige til 65 % i 2025 (CNECT/GROW-undersøgelse).(45)    Den gränsöverskridande e-handeln i Europa var värd 143 miljarder euro 2019, och 59 % av denna marknad genererades av e-marknadsplatser. Denna siffra beräknas öka till 65 % år 2025 (CNECT/GROW-undersökning).
(47)    Details of management modes and references to the Financial Regulation may be found on the BudgWeb site: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html(46)    Medlemsstaterne har gentagne gange rejst disse spørgsmål i den høring, der blev gennemført i 2019, den målrettede høring i 2020 samt i den åbne offentlige høring og drøftelse i ekspertgruppen om e-handel i oktober 2019.(46)    Medlemsstaterna har vid upprepade tillfällen tagit upp dessa frågor vid det samråd som genomfördes 2019, det riktade samrådet 2020 samt i det öppna offentliga samrådet och diskussionen i expertgruppen för e-handel i oktober 2019.
(48)    Diff. = Differentiated appropriations / Non-diff. = Non-differentiated appropriations.(47)    Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html(47)    Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive bestämmelser i budgetförordningen återfinns på BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(49)    EFTA: European Free Trade Association.(48)    OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.(48)    Diff. = differentierade anslag / Icke-diff. = icke-differentierade anslag.
(50)    Candidate countries and, where applicable, potential candidate countries from the Western Balkans.(49)    EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.(49)    Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.
(51)    The breakdown of the budget between programmes is indicative.(50)    Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.(50)    Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.
(52)    Year N is the year in which implementation of the proposal/initiative starts.(51)    Fordelingen af budgettet på programmerne er vejledende.(51)    Fördelningen av budgeten mellan programmen är preliminär.
(53)    Technical and/or administrative assistance and expenditure in support of the implementation of EU programmes and/or actions (former ‘BA’ lines), indirect research, direct research.(52)    År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder.(52)    Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.
(54)    AC= Contract Staff; AL = Local Staff; END = Seconded National Expert; INT = agency staff; JPD= Junior Professionals in Delegations.(53)    Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.(53)    Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.
(55)    Sub-ceiling for external staff covered by operational appropriations (former ‘BA’ lines).(54)    KA = kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED = junioreksperter ved delegationerne.(54)    [Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen].
(56)    AC = Contract Staff; AL = Local Staff; END = Seconded National Expert; INT= agency staff; JPD= Junior Professionals in Delegations.(55)    Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).(55)    Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).
(57)    ICT: Information and Communication Technologies: DIGIT must be consulted.(56)    KA = kontraktansatte LA = lokalt ansatte UNE = udstationerede nationale eksperter V = vikarer JED = junioreksperter ved delegationerne.(56)    AC = kontraktsanställda, AL = lokalanställda, END = utsända nationella experter, INT= vikarier, JPD = unga experter som arbetar vid delegationerna.
(58)    ICT: Information and Communication Technologies: DIGIT must be consulted.(57)    IKT: Informations- og kommunikationsteknologi: DIGIT skal høres.(57)    IKT: Informations- och kommunikationsteknik: DIGIT ska rådfrågas.
 (58)    IKT: Informations- og kommunikationsteknologi: DIGIT skal høres.(58)    IKT: Informations- och kommunikationsteknik: DIGIT ska rådfrågas.