?

3.12.2011    | EN | Official Journal of the European Union | C 355/33.12.2011    | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 355/3
Judgment of the Court (Third Chamber) of 13 October 2011 (reference for a preliminary ruling from the Cour d’appel de Paris (France)) — Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS v Président de l’Autorité de la Concurrence, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’EmploiRozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 13. října 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel de Paris — Francie) — Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS v. Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi
(Case C-439/09) (1)(Věc C-439/09) (1)
(Article 101(1) and (3) TFEU - Regulation (EC) No 2790/1999 - Articles 2 to 4 - Competition - Restrictive practice - Selective distribution network - Cosmetics and personal care products - General and absolute ban on internet sales - Ban imposed by the supplier on authorised distributors)(Článek 101 odst. 1 a 3 SFEU - Nařízení (ES) č. 2790/1999 - Články 2 až 4 - Hospodářská soutěž - Restriktivní praktiky - Selektivní distribuční síť - Kosmetické výrobky a výrobky osobní hygieny - Obecný a absolutní zákaz internetového prodeje - Zákaz, který dodavatel uložil schváleným distributorům)
2011/C 355/042011/C 355/04
Language of the case: FrenchJednací jazyk: francouzština
Referring courtPředkládající soud
Cour d’appel de ParisCour d'appel de Paris
Parties to the main proceedingsÚčastníci původního řízení
Applicant: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SASŽalobkyně: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS
Defendants: Président de l’Autorité de la Concurrence, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’EmploiŽalovaní: Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi
Intervening parties: Ministère public, European CommissionZa přítomnosti: Ministère public, Evropská komise
Re:Předmět věci
Reference for a preliminary ruling — Cour d’appel de Paris — Competition — General and absolute ban on internet sales of cosmetics and personal care products imposed by the supplier on authorised distributors in the context of a selective distribution network — Obligation to sell such products in a physical space in which a qualified pharmacist must be present — ‘Hardcore’ restriction of competition by object under Article 81(1) EC which cannot benefit from a block exemption under Commission Regulation No 2790/1999 of 22 December 1999 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices (OJ 1999 L 336, p. 21) — Possibility of benefiting from an individual exemption under Article 81(3) ECŽádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Cour d'appel de Paris — Hospodářská soutěž — Obecný a absolutní zákaz internetového prodeje kosmetických výrobků a výrobků osobní hygieny, který dodavatel uložil schváleným distributorům v rámci selektivní distribuční sítě — Povinnost prodávat takové výrobky ve fyzicky existujících prostorách za přítomnosti diplomovaného farmaceuta — Tvrdé omezení, jehož účelem je omezení hospodářské soutěže ve smyslu čl. 81 odst. 1 ES, na něž se nemůže vztahovat bloková výjimka podle nařízení Komise č. 2790/1999 ze dne 22. prosince 1999 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 336, s. 21) — Možnost požívat individuální výjimky podle čl. 81 odst. 3 ES
Operative part of the judgmentVýrok
Article 101(1) TFEU must be interpreted as meaning that, in the context of a selective distribution system, a contractual clause requiring sales of cosmetics and personal care products to be made in a physical space where a qualified pharmacist must be present, resulting in a ban on the use of the internet for those sales, amounts to a restriction by object within the meaning of that provision where, following an individual and specific examination of the content and objective of that contractual clause and the legal and economic context of which it forms a part, it is apparent that, having regard to the properties of the products at issue, that clause is not objectively justified.Článek 101 odst. 1 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že smluvní klauzule, která v rámci systému selektivní distribuce vyžaduje, aby k prodeji kosmetických výrobků a výrobků osobní hygieny docházelo ve fyzicky existujících prostorách za přítomnosti diplomovaného farmaceuta, a která má za následek zákaz použití internetu k tomuto prodeji, představuje omezení na základě účelu ve smyslu tohoto ustanovení, jestliže se po individuálním a konkrétním přezkumu znění i cíle této smluvní klauzule a právního i hospodářského kontextu, do kterého zapadá, s ohledem na vlastnosti dotčených výrobků jeví, že tato klauzule není objektivně odůvodněna.
Article 4(c) of Commission Regulation (EC) No 2790/1999 of 22 December 1999 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices must be interpreted as meaning that the block exemption provided for in Article 2 of that regulation does not apply to a selective distribution contract which contains a clause prohibiting de facto the internet as a method of marketing the contractual products. However, such a contract may benefit, on an individual basis, from the exception provided for in Article 101(3) TFEU where the conditions of that provision are met.Článek 4 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 2790/1999 ze dne 22. prosince 1999 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě musí být vykládán v tom smyslu, že bloková výjimka podle článku 2 uvedeného nařízení se nepoužije na smlouvu o selektivní distribuci, která obsahuje klauzuli, jež de facto zakazuje internet jako způsob uvádění smluvních výrobků na trh. Na takovou smlouvu se však může individuálně vztahovat výjimka upravená v čl. 101 odst. 3 SFEU, jsou-li naplněny podmínky tohoto ustanovení.
(1)  OJ C 24, 30.1.2010.(1)  Úř. věst. C 24, 30.1.2010.