?

Avis juridique important Důležité právní upozornění
||
32002L006532002L0065
Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 concerning the distance marketing of consumer financial services and amending Council Directive 90/619/EEC and Directives 97/7/EC and 98/27/EC
 
Official Journal L 271 , 09/10/2002 P. 0016 - 0024Úřední věstník L 271 , 09/10/2002 S. 0016 - 0024
Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the CouncilSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES
of 23 September 2002ze dne 23. září 2002
concerning the distance marketing of consumer financial services and amending Council Directive 90/619/EEC and Directives 97/7/EC and 98/27/ECo uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 47(2), Article 55 and Article 95 thereof,s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 a články 55 a 95 této smlouvy,
Having regard to the proposal from the Commission(1),s ohledem na návrh Komise [1],
Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee(2),s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],
Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty(3),v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],
Whereas:vzhledem k těmto důvodům:
(1) It is important, in the context of achieving the aims of the single market, to adopt measures designed to consolidate progressively this market and those measures must contribute to attaining a high level of consumer protection, in accordance with Articles 95 and 153 of the Treaty.(1) V souvislosti s dosahováním cílů jednotného trhu je důležité přijmout opatření určená k postupné konsolidaci tohoto trhu a tato opatření musí dále přispívat k dosahování vysoké úrovně ochrany spotřebitele v souladu s články 95 a 153 Smlouvy.
(2) Both for consumers and suppliers of financial services, the distance marketing of financial services will constitute one of the main tangible results of the completion of the internal market.(2) Jak pro spotřebitele, tak i pro poskytovatele finančních služeb představuje uvádění finančních služeb na trh na dálku jeden z hlavních hmatatelných výsledků dotvoření vnitřního trhu.
(3) Within the framework of the internal market, it is in the interest of consumers to have access without discrimination to the widest possible range of financial services available in the Community so that they can choose those that are best suited to their needs. In order to safeguard freedom of choice, which is an essential consumer right, a high degree of consumer protection is required in order to enhance consumer confidence in distance selling.(3) V rámci vnitřního trhu je v zájmu spotřebitelů mít bez diskriminace přístup k nejširšímu možnému rozsahu finančních služeb dostupných ve Společenství, aby si mohli vybrat ty, které nejlépe vyhovují jejich potřebám. Aby byla chráněna svoboda volby, která je základním právem spotřebitele, je nutná vysoká míra ochrany spotřebitele, aby se zvýšila důvěra spotřebitele v prodej na dálku.
(4) It is essential to the smooth operation of the internal market for consumers to be able to negotiate and conclude contracts with a supplier established in other Member States, regardless of whether the supplier is also established in the Member State in which the consumer resides.(4) Pro řádné fungování vnitřního trhu je nezbytné, aby mohli spotřebitelé projednávat a uzavírat smlouvy s poskytovateli usazenými v jiných členských státech bez ohledu na to, zda je poskytovatel rovněž usazen v členském státě, v němž má místo pobytu spotřebitel.
(5) Because of their intangible nature, financial services are particularly suited to distance selling and the establishment of a legal framework governing the distance marketing of financial services should increase consumer confidence in the use of new techniques for the distance marketing of financial services, such as electronic commerce.(5) Vzhledem ke své nehmotné povaze se finanční služby zvláště hodí pro prodej na dálku a vytvoření právního rámce, jímž by se řídilo uvádění finančních služeb na trh na dálku, by zvýšilo důvěru spotřebitele v používání nových technologií pro uvádění finančních služeb na trh na dálku, například elektronického obchodu.
(6) This Directive should be applied in conformity with the Treaty and with secondary law, including Directive 2000/31/EC(4) on electronic commerce, the latter being applicable solely to the transactions which it covers.(6) Tato směrnice by měla být uplatňována v souladu se Smlouvou a sekundárními právními předpisy, včetně směrnice 2000/31/ES [4] o elektronickém obchodu, která se vztahuje výhradně na transakce v oblasti své působnosti.
(7) This Directive aims to achieve the objectives set forth above without prejudice to Community or national law governing freedom to provide services or, where applicable, host Member State control and/or authorisation or supervision systems in the Member States where this is compatible with Community legislation.(7) Tato směrnice usiluje o dosažení výše stanovených cílů, aniž jsou dotčeny právní předpisy Společenství nebo vnitrostátní právní předpisy, kterými se řídí volný pohyb služeb, nebo popřípadě kontrolní systémy a/nebo schvalovací systémy či systémy dohledu členského státu, jsou-li slučitelné s právními předpisy Společenství.
(8) Moreover, this Directive, and in particular its provisions relating to information about any contractual clause on law applicable to the contract and/or on the competent court does not affect the applicability to the distance marketing of consumer financial services of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters(5) or of the 1980 Rome Convention on the law applicable to contractual obligations.(8) Kromě toho touto směrnicí, a zejména jejími ustanoveními týkajícími se informací o smluvních doložkách o rozhodném právu smlouvy a/nebo o soudní příslušnosti, není dotčena použitelnost nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech [5] ani Římské úmluvy z roku 1980 o rozhodném právu u smluvních závazků na uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku.
(9) The achievement of the objectives of the Financial Services Action Plan requires a higher level of consumer protection in certain areas. This implies a greater convergence, in particular, in non harmonised collective investment funds, rules of conduct applicable to investment services and consumer credits. Pending the achievement of the above convergence, a high level of consumer protection should be maintained.(9) Dosažení cílů akčního plánu finančních služeb vyžaduje ještě vyšší úroveň ochrany spotřebitele v některých oblastech. To předpokládá větší konvergenci, zejména u neharmonizovaných fondů kolektivního investování, u pravidel chování pro investiční služby a u spotřebitelských úvěrů. Až do dosažení výše uvedené konvergence by měla být zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele.
(10) Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts(6), lays down the main rules applicable to distance contracts for goods or services concluded between a supplier and a consumer. However, that Directive does not cover financial services.(10) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku [6] stanoví hlavní pravidla pro smlouvy o zboží nebo službách uzavřené na dálku mezi dodavatelem nebo poskytovatelem a spotřebitelem. Tato směrnice se však nevztahuje na finanční služby.
(11) In the context of the analysis conducted by the Commission with a view to ascertaining the need for specific measures in the field of financial services, the Commission invited all the interested parties to transmit their comments, notably in connection with the preparation of its Green Paper entitled "Financial Services - Meeting Consumers' Expectations". The consultations in this context showed that there is a need to strengthen consumer protection in this area. The Commission therefore decided to present a specific proposal concerning the distance marketing of financial services.(11) Komise v souvislosti s analýzou, kterou provedla za účelem zjištění potřeby specifických opatření v oblasti finančních služeb, vyzvala všechny zúčastněné strany, aby jí předaly připomínky, zejména v souvislosti s vypracováním Zelené knihy z názvem "Finanční služby — plnit očekávání spotřebitelů". Konzultace v této souvislosti ukázaly, že existuje potřeba posílit ochranu spotřebitele v této oblasti. Komise se tudíž rozhodla předložit zvláštní návrh v oblasti uvádění finančních služeb na trh na dálku.
(12) The adoption by the Member States of conflicting or different consumer protection rules governing the distance marketing of consumer financial services could impede the functioning of the internal market and competition between firms in the market. It is therefore necessary to enact common rules at Community level in this area, consistent with no reduction in overall consumer protection in the Member States.(12) Přijetí divergentních nebo rozdílných pravidel ochrany spotřebitele ze strany členských států ve věci uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku by mohlo mít negativní dopad na fungování vnitřního trhu a hospodářskou soutěž mezi podniky na trhu. Je tudíž nezbytné zavést v této oblasti společná pravidla na úrovni Společenství, čímž nesmí být dotčena obecná ochrana spotřebitele v členských státech.
(13) A high level of consumer protection should be guaranteed by this Directive, with a view to ensuring the free movement of financial services. Member States should not be able to adopt provisions other than those laid down in this Directive in the fields it harmonises, unless otherwise specifically indicated in it.(13) Touto směrnicí by měla být zaručena vysoká úroveň ochrany spotřebitele za účelem zajištění volného pohybu finančních služeb. Členské státy by v oblastech harmonizovaných touto směrnicí neměly smět přijímat jiná ustanovení, než která stanoví tato směrnice, ledaže je v této směrnici výslovně uvedeno jinak.
(14) This Directive covers all financial services liable to be provided at a distance. However, certain financial services are governed by specific provisions of Community legislation which continue to apply to those financial services. However, principles governing the distance marketing of such services should be laid down.(14) Tato směrnice se vztahuje na veškeré finanční služby, jež mohou být poskytovány na dálku. Některé finanční služby se však řídí zvláštními právními předpisy Společenství, které se na tyto finanční služby nadále vztahují. Měly by nicméně být stanoveny zásady pro uvádění takových služeb na trh na dálku.
(15) Contracts negotiated at a distance involve the use of means of distance communication which are used as part of a distance sales or service-provision scheme not involving the simultaneous presence of the supplier and the consumer. The constant development of those means of communication requires principles to be defined that are valid even for those means which are not yet in widespread use. Therefore, distance contracts are those the offer, negotiation and conclusion of which are carried out at a distance.(15) Sjednávání a uzavírání smluv na dálku vyžadují používání prostředků dálkové komunikace, které se používají v rámci systému prodeje na dálku nebo poskytování služeb, jež nevyžaduje současnou přítomnost poskytovatele a spotřebitele. Nepřetržitý vývoj těchto komunikačních prostředků vyžaduje definování zásad dokonce i pro prostředky, které ještě nejsou všeobecně používány. Smlouvy uzavřené na dálku jsou tedy všechny smlouvy, u nichž se nabídka, vyjednávání i vlastní uzavření uskutečňují na dálku.
(16) A single contract involving successive operations or separate operations of the same nature performed over time may be subject to different legal treatment in the different Member States, but it is important that this Directive be applied in the same way in all the Member States. To that end, it is appropriate that this Directive should be considered to apply to the first of a series of successive operations or separate operations of the same nature performed over time which may be considered as forming a whole, irrespective of whether that operation or series of operations is the subject of a single contract or several successive contracts.(16) Jediná smlouva zahrnující postupné operace nebo samostatné operace stejné povahy rozložené v čase může v různých členských státech právně upravena rozdílným způsobem, je však důležité, aby se tato směrnice uplatňovala ve všech členských státech stejným způsobem. Za tímto účelem je třeba mít za to, že se tato směrnice vztahuje na první z postupných operací nebo samostatných operací stejné povahy rozložených v čase, které mohou být považovány za celek, bez ohledu na to, zda se na tuto operaci nebo sérii operací vztahuje jediná smlouva nebo několik smluv, jež na sebe v čase navazují.
(17) An "initial service agreement" may be considered to be for example the opening of a bank account, acquiring a credit card, concluding a portfolio management contract, and "operations" may be considered to be for example the deposit or withdrawal of funds to or from the bank account, payment by credit card, transactions made within the framework of a portfolio management contract. Adding new elements to an initial service agreement, such as a possibility to use an electronic payment instrument together with one's existing bank account, does not constitute an "operation" but an additional contract to which this Directive applies. The subscription to new units of the same collective investment fund is considered to be one of "successive operations of the same nature".(17) Za příklad "první dohody o službě" může být považováno otevření bankovního účtu, získání kreditní karty nebo uzavření smlouvy na správu portfolia a za příklad "operací" může být považováno uložení finančních prostředků na bankovní účet nebo vyzvednutí finančních prostředků z bankovního účtu, platba kreditní kartou nebo transakce prováděné v rámci smlouvy o správě portfolia. Doplnění nových prvků do první dohody o službě, jako je možnost používat elektronický platební nástroj ve spojení se stávajícím bankovním účtem, nepředstavuje "operaci", ale doplňkovou smlouvu, na níž se vztahuje tato směrnice. Předplacení nových jednotek stejného fondu kolektivního investování se považuje za jednu ze "operací stejné povahy, jež na sebe v čase navazují".
(18) By covering a service-provision scheme organised by the financial services provider, this Directive aims to exclude from its scope services provided on a strictly occasional basis and outside a commercial structure dedicated to the conclusion of distance contracts.(18) Tato směrnice tím, že zahrnuje do své působnosti systém poskytování služeb organizovaný poskytovatelem finančních služeb, usiluje o vyloučení ze své oblasti působnosti služeb poskytovaných zcela příležitostně a mimo obchodní strukturu specializovanou na uzavírání smluv na dálku.
(19) The supplier is the person providing services at a distance. This Directive should however also apply when one of the marketing stages involves an intermediary. Having regard to the nature and degree of that involvement, the pertinent provisions of this Directive should apply to such an intermediary, irrespective of his or her legal status.(19) Poskytovatelem je osoba poskytující služby na dálku. Tato směrnice by se však měla rovněž použít tehdy, pokud jedna z etap uvádění na trh probíhá za účasti prostředníka. S přihlédnutím k povaze a stupni tohoto zapojení by se související ustanovení této směrnice měla též vztahovat na tohoto prostředníka, nezávisle na jeho právním postavení.
(20) Durable mediums include in particular floppy discs, CD-ROMs, DVDs and the hard drive of the consumer's computer on which the electronic mail is stored, but they do not include Internet websites unless they fulfil the criteria contained in the definition of a durable medium.(20) Trvanlivá média zahrnují zejména diskety, CD-ROM a DVD a pevný disk počítače spotřebitele, na němž je uložena elektronická pošta, ale nezahrnují internetové stránky, pokud nesplňují kritéria obsažená v definici trvanlivého média.
(21) The use of means of distance communications should not lead to an unwarranted restriction on the information provided to the client. In the interests of transparency this Directive lays down the requirements needed to ensure that an appropriate level of information is provided to the consumer both before and after conclusion of the contract. The consumer should receive, before conclusion of the contract, the prior information needed so as to properly appraise the financial service offered to him and hence make a well-informed choice. The supplier should specify how long his offer applies as it stands.(21) Použití prostředků dálkové komunikace by nemělo vést k bezdůvodnému omezení informací poskytovaných klientovi. V zájmu transparentnosti stanoví tato směrnice požadavky potřebné k zajištění přijatelné úrovně informací pro spotřebitele, a to jak před uzavřením smlouvy, tak i po něm. Spotřebitel by měl před uzavřením smlouvy obdržet potřebné předběžné informace, aby mohl řádně zhodnotit nabízenou finanční službu, a tudíž rozhodnout se informovaně. Poskytovatel by měl výslovně specifikovat, jak dlouho jeho eventuální nabídka zůstává nezměněna.
(22) Information items listed in this Directive cover information of a general nature applicable to all kinds of financial services. Other information requirements concerning a given financial service, such as the coverage of an insurance policy, are not solely specified in this Directive. This kind of information should be provided in accordance, where applicable, with relevant Community legislation or national legislation in conformity with Community law.(22) Informace vyjmenované v této směrnici zahrnují informace všeobecné povahy týkající se všech druhů finančních služeb. Ostatní informační požadavky ohledně dané finanční služby, jako je pojistná ochrana podle pojistné smlouvy, nejsou v této směrnici stanoveny. Tento druh informací by měl být případně poskytován v souladu s odpovídajícími právními předpisy Společenství nebo s vnitrostátními právními předpisy přijatými v souladu s právem Společenství.
(23) With a view to optimum protection of the consumer, it is important that the consumer is adequately informed of the provisions of this Directive and of any codes of conduct existing in this area and that he has a right of withdrawal.(23) Pro zajištění optimální ochrany spotřebitele je důležité, aby byl spotřebitel dostatečně informován o ustanoveních této směrnice a případných kodexů chování existujících v této oblasti a o tom, že má právo na odstoupení.
(24) When the right of withdrawal does not apply because the consumer has expressly requested the performance of a contract, the supplier should inform the consumer of this fact.(24) Pokud se právo na odstoupení od smlouvy neuplatní kvůli tomu, že spotřebitel výslovně požadoval splnění určité smlouvy, měl by poskytovatel o této skutečnosti spotřebitele informovat.
(25) Consumers should be protected against unsolicited services. Consumers should be exempt from any obligation in the case of unsolicited services, the absence of a reply not being construed as signifying consent on their part. However, this rule should be without prejudice to the tacit renewal of contracts validly concluded between the parties whenever the law of the Member States permits such tacit renewal.(25) Spotřebitelé by měli být chráněni před nevyžádanými službami. Spotřebitelé by měli být osvobozeni od veškerých závazků v případě nevyžádaných služeb, a neexistence odpovědi se přitom nesmí vykládat jako projev souhlasu z jejich strany. Tímto pravidlem by však nemělo být dotčeno konkludentní prodloužení smlouvy právoplatně uzavřené mezi stranami, pokud je právní předpisy členských států dovolují.
(26) Member States should take appropriate measures to protect effectively consumers who do not wish to be contacted through certain means of communication or at certain times. This Directive should be without prejudice to the particular safeguards available to consumers under Community legislation concerning the protection of personal data and privacy.(26) Členské státy by měly přijmout vhodná opatření k účinné ochraně spotřebitelů, kteří si nepřejí být kontaktováni prostřednictvím některých komunikačních prostředků nebo v některých okamžicích. Touto směrnicí by neměly být dotčeny konkrétní možnosti ochrany dostupné spotřebitelům podle právních předpisů Společenství o ochraně osobních údajů a soukromí.
(27) With a view to protecting consumers, there is a need for suitable and effective complaint and redress procedures in the Member States with a view to settling potential disputes between suppliers and consumers, by using, where appropriate, existing procedures.(27) Za účelem ochrany spotřebitelů je třeba v členských státech stanovit vhodné a účinné postupy pro vyřizování stížností a opravných prostředků za účelem řešení případných sporů mezi poskytovateli a spotřebiteli, případně s použitím stávajících postupů.
(28) Member States should encourage public or private bodies established with a view to settling disputes out of court to cooperate in resolving cross-border disputes. Such cooperation could in particular entail allowing consumers to submit to extra-judicial bodies in the Member State of their residence complaints concerning suppliers established in other Member States. The establishment of FIN-NET offers increased assistance to consumers when using cross-border services.(28) Členské státy by měly povzbuzovat veřejné nebo soukromé subjekty zřízené za účelem mimosoudního řešení sporů, aby spolupracovaly při řešení přeshraničních sporů. Taková spolupráce by mohla zejména znamenat, že se spotřebitelům umožní předkládat mimosoudním orgánům ve svém domovském členském státě stížnosti na poskytovatele usazené v jiných členských státech. Zvýšenou pomoc spotřebitelům při využívání přeshraničních služeb nabízí vytvoření sítě FIN-NET.
(29) This Directive is without prejudice to extension by Member States, in accordance with Community law, of the protection provided by this Directive to non-profit organisations and persons making use of financial services in order to become entrepreneurs.(29) Tato směrnice nebrání rozšíření členskými státy, v souladu s právními předpisy Společenství, ochrany poskytované touto směrnicí na neziskové organizace a osoby využívající finanční služby s cílem stát se podnikateli.
(30) This Directive should also cover cases where the national legislation includes the concept of a consumer making a binding contractual statement.(30) Tato směrnice by rovněž měla zahrnovat případy, kdy vnitrostátní právní předpisy upravují závazné smluvní prohlášení spotřebitele.
(31) The provisions in this Directive on the supplier's choice of language should be without prejudice to provisions of national legislation, adopted in conformity with Community law governing the choice of language.(31) Ustanoveními této směrnice o volbě jazyka poskytovatelem by neměly být dotčeny vnitrostátní právní předpisy o volbě jazyka přijaté v souladu s právními předpisy Společenství.
(32) The Community and the Member States have entered into commitments in the context of the General Agreement on Trade in Services (GATS) concerning the possibility for consumers to purchase banking and investment services abroad. The GATS entitles Member States to adopt measures for prudential reasons, including measures to protect investors, depositors, policy-holders and persons to whom a financial service is owed by the supplier of the financial service. Such measures should not impose restrictions going beyond what is required to ensure the protection of consumers.(32) Společenství a členské státy přijaly závazky v rámci Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) ohledně možnosti pro spotřebitele nakupovat bankovní a investiční služby v zahraničí. GATS opravňuje členské státy přijímat opatření z důvodu obezřetnosti, včetně opatření k ochraně investorů, vkladatelů, pojistníků a osob, jimž je poskytovatel finančních služeb povinen k finanční službě. Taková opatření by neměla ukládat omezení překračující rámec toho, co je nutné k ochraně spotřebitelů.
(33) In view of the adoption of this Directive, the scope of Directive 97/7/EC and Directive 98/27/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on injunctions for the protection of consumers' interests(7) and the scope of the cancellation period in Council Directive 90/619/EEC of 8 November 1990 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct life assurance, laying down provisions to facilitate the effective exercise of freedom to provide services(8) should be adapted.(33) Za účelem přijetí této směrnice by měla být upravena oblast působnosti směrnice 97/7/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES ze dne 19. května 1998 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů [7] a oblast působnosti lhůty pro odstoupení od smlouvy stanovené ve směrnici Rady 90/619/EHS ze dne 8. listopadu 1990 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého životního pojištění, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb [8].
(34) Since the objectives of this Directive, namely the establishment of common rules on the distance marketing of consumer financial services cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principles of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary to achieve that objective,(34) Protože cílů této směrnice, totiž stanovení společných pravidel pro uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku, nemůže být v dostatečné míře dosaženo členskými státy a může jich být tudíž lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle,
HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
Article 1Článek 1
Object and scopePředmět a oblast působnosti
1. The object of this Directive is to approximate the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the distance marketing of consumer financial services.1. Předmětem této směrnice je harmonizace právních a správních předpisů členských států pro uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku.
2. In the case of contracts for financial services comprising an initial service agreement followed by successive operations or a series of separate operations of the same nature performed over time, the provisions of this Directive shall apply only to the initial agreement.2. V případě smluv o finančních službách obsahujících první dohodu o službě, za níž následují postupné operace nebo série samostatných operací stejné povahy, jež na sebe v čase navazují, se tato směrnice vztahuje jen na první dohodu.
In case there is no initial service agreement but the successive operations or the separate operations of the same nature performed over time are performed between the same contractual parties, Articles 3 and 4 apply only when the first operation is performed. Where, however, no operation of the same nature is performed for more than one year, the next operation will be deemed to be the first in a new series of operations and, accordingly, Articles 3 and 4 shall apply.Neexistuje-li žádná první dohoda o službě, ale mezi stejnými smluvními stranami jsou prováděny postupné operace nebo samostatné operace stejné povahy, jež na sebe v čase navazují, použijí se články 3 a 4 jenom na první operaci. Pokud však po dobu delší než jeden rok nebyla provedena žádná operace stejné povahy, další operace se považuje za první v nové sérii operací, a v důsledku toho se použijí články 3 a 4.
Article 2Článek 2
DefinitionsDefinice
For the purposes of this Directive:Pro účely této směrnice se:
(a) "distance contract" means any contract concerning financial services concluded between a supplier and a consumer under an organised distance sales or service-provision scheme run by the supplier, who, for the purpose of that contract, makes exclusive use of one or more means of distance communication up to and including the time at which the contract is concluded;a) "smlouvou uzavřenou na dálku" rozumí jakákoli smlouva o finančních službách uzavřená mezi poskytovatelem a spotřebitelem v rámci systému odbytu na dálku nebo poskytování služeb na dálku provozovaného poskytovatelem, který pro účely této smlouvy používá výhradně jeden nebo více prostředků dálkové komunikace až do okamžiku, v němž je smlouva uzavřena, a včetně tohoto okamžiku;
(b) "financial service" means any service of a banking, credit, insurance, personal pension, investment or payment nature;b) "finanční službou" rozumí jakákoli služba bankovní, úvěrové, pojistné, osobní důchodové, investiční nebo platební povahy;
(c) "supplier" means any natural or legal person, public or private, who, acting in his commercial or professional capacity, is the contractual provider of services subject to distance contracts;c) "poskytovatelem" rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, veřejnoprávní nebo soukromá, která je v rámci své obchodní nebo profesní činnosti smluvním poskytovatelem služeb na základě smluv uzavřených na dálku;
(d) "consumer" means any natural person who, in distance contracts covered by this Directive, is acting for purposes which are outside his trade, business or profession;d) "spotřebitelem" rozumí jakákoli fyzická osoba, která ve smlouvách uzavřených na dálku jedná pro účely ležící mimo její obchodní, podnikatelské nebo profesní zaměření;
(e) "means of distance communication" refers to any means which, without the simultaneous physical presence of the supplier and the consumer, may be used for the distance marketing of a service between those parties;e) "prostředky dálkové komunikace" rozumějí veškeré prostředky, které mohou být použity pro uvádění služby mezi těmito partnery na trh na dálku bez současné fyzické přítomnosti poskytovatele a spotřebitele;
(f) "durable medium" means any instrument which enables the consumer to store information addressed personally to him in a way accessible for future reference for a period of time adequate for the purposes of the information and which allows the unchanged reproduction of the information stored;f) "trvanlivým médiem" rozumí každý nástroj, který umožňuje spotřebiteli ukládat informace určené jemu osobně, a to způsobem vhodným pro jejich budoucí využití, po dobu přiměřenou pro jejich účel a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněném stavu;
(g) "operator or supplier of a means of distance communication" means any public or private, natural or legal person whose trade, business or profession involves making one or more means of distance communication available to suppliers.g) "provozovatelem nebo dodavatelem prostředků dálkové komunikace" rozumí jakákoli veřejnoprávní nebo soukromá fyzická nebo právnická osoba, jejíž obchodní, podnikatelské nebo profesní zaměření zahrnuje zpřístupňování jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace poskytovatelům.
Article 3Článek 3
Information to the consumer prior to the conclusion of the distance contractInformace poskytované spotřebiteli před uzavřením smlouvy na dálku
1. In good time before the consumer is bound by any distance contract or offer, he shall be provided with the following information concerning:1. Než je spotřebitel zavázán jakoukoli smlouvou uzavřenou na dálku nebo nabídkou, jsou mu s náležitým předstihem poskytnuty tyto informace ohledně:
(1) the supplier1. poskytovatele
(a) the identity and the main business of the supplier, the geographical address at which the supplier is established and any other geographical address relevant for the customer's relations with the supplier;a) totožnost a hlavní činnost poskytovatele, geografická adresa, na níž je poskytovatel usazen, a každá jiná geografická adresa pro vztahy spotřebitele s poskytovatelem;
(b) the identity of the representative of the supplier established in the consumer's Member State of residence and the geographical address relevant for the customer's relations with the representative, if such a representative exists;b) totožnost zástupce poskytovatele usazeného v domovském členském státě spotřebitele a geografická adresa pro vztahy spotřebitele se zástupcem, jestliže takový zástupce existuje;
(c) when the consumer's dealings are with any professional other than the supplier, the identity of this professional, the capacity in which he is acting vis-à-vis the consumer, and the geographical address relevant for the customer's relations with this professional;c) pokud má spotřebitel obchodní vztahy s jiným podnikatelem, než je poskytovatel, totožnost tohoto podnikatele, postavení, v němž vystupuje vůči spotřebiteli, a geografická adresa pro vztah spotřebitele s tímto podnikatelem;
(d) where the supplier is registered in a trade or similar public register, the trade register in which the supplier is entered and his registration number or an equivalent means of identification in that register;d) je-li poskytovatel zapsán v obchodním nebo podobném veřejném rejstříku, obchodní rejstřík, v němž je poskytovatel zapsán, a jeho registrační číslo nebo rovnocenný prostředek identifikace v tomto rejstříku;
(e) where the supplier's activity is subject to an authorisation scheme, the particulars of the relevant supervisory authority;e) podléhá-li činnost poskytovatele povolovacímu režimu, údaje o příslušném orgánu dohledu;
(2) the financial service2. finanční služby
(a) a description of the main characteristics of the financial service;a) popis hlavních znaků finanční služby;
(b) the total price to be paid by the consumer to the supplier for the financial service, including all related fees, charges and expenses, and all taxes paid via the supplier or, when an exact price cannot be indicated, the basis for the calculation of the price enabling the consumer to verify it;b) celková cena, kterou má spotřebitel zaplatit poskytovateli za finanční službu, včetně veškerých souvisejících provizí, poplatků a nákladů a veškerých daní placených prostřednictvím poskytovatele nebo, není-li možné uvést přesnou cenu, základna pro výpočet ceny umožňující uživateli cenu ověřit;
(c) where relevant notice indicating that the financial service is related to instruments involving special risks related to their specific features or the operations to be executed or whose price depends on fluctuations in the financial markets outside the supplier's control and that historical performances are no indicators for future performances;c) případné upozornění na to, že finanční služba je spojena s nástroji zahrnujícími zvláštní rizika spojená s jejích specifickými vlastnostmi nebo operacemi, které mají být provedeny, nebo jejichž cena závisí na kolísání finančních trhů ležících mimo veškerou kontrolu poskytovatele, a že výkony v minulosti nejsou ukazateli budoucích výkonů;
(d) notice of the possibility that other taxes and/or costs may exist that are not paid via the supplier or imposed by him;d) upozornění na možnost, že mohou existovat další daně a/nebo náklady, které nejsou placeny prostřednictvím poskytovatele nebo jím fakturovány;
(e) any limitations of the period for which the information provided is valid;e) případná omezení doby, po kterou jsou poskytnuté informace zůstávají platné;
(f) the arrangements for payment and for performance;f) způsoby plateb a plnění;
(g) any specific additional cost for the consumer of using the means of distance communication, if such additional cost is charged;g) veškeré zvláštní dodatečné náklady pro spotřebitele související s používáním prostředků dálkové komunikace, jsou-li fakturovány;
(3) the distance contract3. smlouvy uzavřené na dálku
(a) the existence or absence of a right of withdrawal in accordance with Article 6 and, where the right of withdrawal exists, its duration and the conditions for exercising it, including information on the amount which the consumer may be required to pay on the basis of Article 7(1), as well as the consequences of non-exercise of that right;a) existence nebo neexistence práva na odstoupení od smlouvy podle článku 6 a existuje-li právo na odstoupení, doba jeho trvání a podmínky pro jeho uplatnění, včetně informace o částce, jejíž zaplacení může být na spotřebiteli požadováno na základě čl. 7 odst. 1, jakož i důsledky neuplatnění tohoto práva;
(b) the minimum duration of the distance contract in the case of financial services to be performed permanently or recurrently;b) minimální doba trvání smlouvy uzavřené na dálku v případě trvalého nebo opakujícího se poskytování finančních služeb;
(c) information on any rights the parties may have to terminate the contract early or unilaterally by virtue of the terms of the distance contract, including any penalties imposed by the contract in such cases;c) informace o veškerých právech, která strany mohou mít na předčasné nebo jednostranné ukončení na základě podmínek smlouvy uzavřené na dálku, včetně případných smluvních pokut, které v takových případech smlouva ukládá;
(d) practical instructions for exercising the right of withdrawal indicating, inter alia, the address to which the notification of a withdrawal should be sent;d) praktické pokyny pro uplatňování práva na odstoupení, obsahující mimo jiné adresu, na níž má být zasláno oznámení o odstoupení;
(e) the Member State or States whose laws are taken by the supplier as a basis for the establishment of relations with the consumer prior to the conclusion of the distance contract;e) členský stát nebo státy, jejichž právní přepisy bere poskytovatel za základ pro vytvoření vztahů se spotřebitelem před uzavřením smlouvy na dálku;
(f) any contractual clause on law applicable to the distance contract and/or on competent court;f) jakákoli smluvní doložka o rozhodném právu smlouvy uzavřené na dálku a/nebo o příslušném soudu;
(g) in which language, or languages, the contractual terms and conditions, and the prior information referred to in this Article are supplied, and furthermore in which language, or languages, the supplier, with the agreement of the consumer, undertakes to communicate during the duration of this distance contract;g) v jakém jazyce nebo jazycích jsou dodány smluvní podmínky a předběžné informace uvedené v tomto článku a dále, v jakém jazyce nebo jazycích se poskytovatel se souhlasem spotřebitele zavazuje komunikovat po dobu trvání této smlouvy uzavřené na dálku;
(4) redress4. opravných prostředků
(a) whether or not there is an out-of-court complaint and redress mechanism for the consumer that is party to the distance contract and, if so, the methods for having access to it;a) zda existuje či neexistuje mimosoudní mechanismus vyřizování stížností a opravných prostředků pro spotřebitele, který je stranou smlouvy uzavřené na dálku, a případné podmínky pro přístup k němu;
(b) the existence of guarantee funds or other compensation arrangements, not covered by Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit guarantee schemes(9) and Directive 97/9/EC of the European Parliament and of the Council of 3 March 1997 on investor compensation schemes(10).b) existence záručních fondů nebo jiných odškodňovacích mechanismů, na něž se nevztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů [9] ani směrnice Evropského parlamentu a směrnice Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů [10].
2. The information referred to in paragraph 1, the commercial purpose of which must be made clear, shall be provided in a clear and comprehensible manner in any way appropriate to the means of distance communication used, with due regard, in particular, to the principles of good faith in commercial transactions, and the principles governing the protection of those who are unable, pursuant to the legislation of the Member States, to give their consent, such as minors.2. Informace uvedené v odstavci 1, jejichž obchodní účel musí být jednoznačně rozpoznatelný, se poskytují jasným a srozumitelným způsobem vhodným pro použité prostředky dálkové komunikace, s náležitým ohledem zejména na zásadu dobré víry v obchodních transakcích a zásadu ochrany osob, které se podle právních předpisů členských států považují za nezpůsobilé k právním úkonům, například nezletilých.
3. In the case of voice telephony communications3. V případě hlasové telefonní komunikace
(a) the identity of the supplier and the commercial purpose of the call initiated by the supplier shall be made explicitly clear at the beginning of any conversation with the consumer;a) na začátku jakékoli konverzace se spotřebitelem se jednoznačně objasní totožnost poskytovatele a obchodní účel hovoru zahájeného poskytovatelem;
(b) subject to the explicit consent of the consumer only the following information needs to be given:b) s výhradou výslovného souhlasu spotřebitele se smějí podávat pouze tyto informace:
- the identity of the person in contact with the consumer and his link with the supplier,- totožnost osoby, která je v kontaktu se spotřebitelem, a její spojitost s poskytovatelem,
- a description of the main characteristics of the financial service,- popis hlavních znaků finanční služby,
- the total price to be paid by the consumer to the supplier for the financial service including all taxes paid via the supplier or, when an exact price cannot be indicated, the basis for the calculation of the price enabling the consumer to verify it,- celková cena, kterou má spotřebitel zaplatit poskytovateli za finanční službu, včetně veškerých daní placených prostřednictvím poskytovatele nebo, není-li možné uvést přesnou cenu, základna pro výpočet ceny umožňující uživateli cenu ověřit,
- notice of the possibility that other taxes and/or costs may exist that are not paid via the supplier or imposed by him,- upozornění na možnost, že mohou existovat další daně a/nebo náklady, které nejsou placeny prostřednictvím poskytovatele nebo jím fakturovány,
- the existence or absence of a right of withdrawal in accordance with Article 6 and, where the right of withdrawal exists, its duration and the conditions for exercising it, including information on the amount which the consumer may be required to pay on the basis of Article 7(1).- existence nebo neexistence práva na odstoupení od smlouvy podle článku 6 a, existuje-li právo na odstoupení, doba jeho trvání a podmínky pro jeho uplatnění, včetně informace o částce, jejíž zaplacení může být na spotřebiteli požadováno na základě čl. 7 odst. 1.
The supplier shall inform the consumer that other information is available on request and of what nature this information is. In any case the supplier shall provide the full information when he fulfils his obligations under Article 5.Poskytovatel informuje spotřebitele, že jsou na vyžádání k dispozici další informace a jakou povahu tyto informace mají. Jestliže poskytovatel plní své povinnosti podle článku 5, poskytuje v každém případě úplné informace.
4. Information on contractual obligations, to be communicated to the consumer during the pre-contractual phase, shall be in conformity with the contractual obligations which would result from the law presumed to be applicable to the distance contract if the latter were concluded.4. Informace o smluvních závazcích sdělované spotřebiteli během předsmluvní etapy musí být v souladu se smluvními závazky, které by vyplývaly z práva, jež se považuje za rozhodné právo smlouvy uzavřené na dálku, pokud bude později uzavřena.
Article 4Článek 4
Additional information requirementsDalší požadavky na informace
1. Where there are provisions in the Community legislation governing financial services which contain prior information requirements additional to those listed in Article 3(1), these requirements shall continue to apply.1. Obsahují-li právní předpisy Společenství o finančních službách požadavky na předběžné informace jdoucí nad rámec toho, co je uvedeno v čl. 3 odst. 1, tyto požadavky se nadále použijí.
2. Pending further harmonisation, Member States may maintain or introduce more stringent provisions on prior information requirements when the provisions are in conformity with Community law.2. Až do další harmonizace si mohou členské státy ponechat nebo zavést přísnější předpisy ve věci předběžných informací, jsou-li v souladu s právem Společenství.
3. Member States shall communicate to the Commission national provisions on prior information requirements under paragraphs 1 and 2 of this Article when these requirements are additional to those listed in Article 3(1). The Commission shall take account of the communicated national provisions when drawing up the report referred to in Article 20(2).3. Členské státy sdělí Společenství vnitrostátní právní předpisy týkající se požadavků na předběžné informace podle odstavců 1 a 2 tohoto článku, pokud jdou nad rámec toho, co je uvedeno v čl. 3 odst. 1. Komise přihlíží ke sděleným vnitrostátním předpisům při vypracovávání zprávy podle čl. 20 odst. 2.
4. The Commission shall, with a view to creating a high level of transparency by all appropriate means, ensure that information, on the national provisions communicated to it, is made available to consumers and suppliers.4. Za účelem vytvoření vysoké úrovně transparentnosti pomocí všech vhodných prostředků zajistí Komise, aby také spotřebitelé a poskytovatelé měli k dispozici vnitrostátní předpisy, které jí byly sděleny.
Article 5Článek 5
Communication of the contractual terms and conditions and of the prior informationSdělování smluvních podmínek a předběžných informací
1. The supplier shall communicate to the consumer all the contractual terms and conditions and the information referred to in Article 3(1) and Article 4 on paper or on another durable medium available and accessible to the consumer in good time before the consumer is bound by any distance contract or offer.1. Poskytovatel v předstihu sdělí spotřebiteli veškeré smluvní podmínky a informace uvedené v čl. 3 odst. 1 a článku 4 na papíře nebo jiném trvanlivém médiu, které je dostupné a přístupné spotřebiteli, než je spotřebitel zavázán nějakou smlouvou uzavřenou na dálku nebo nabídkou.
2. The supplier shall fulfil his obligation under paragraph 1 immediately after the conclusion of the contract, if the contract has been concluded at the consumer's request using a means of distance communication which does not enable providing the contractual terms and conditions and the information in conformity with paragraph 1.2. Poskytovatel plní povinnost podle odstavce 1 okamžitě po uzavření smlouvy, jestliže byla smlouva uzavřena na žádost spotřebitele s použitím prostředků dálkové komunikace, které neumožňují poskytnutí smluvních podmínek a informací v souladu s odstavcem 1.
3. At any time during the contractual relationship the consumer is entitled, at his request, to receive the contractual terms and conditions on paper. In addition, the consumer is entitled to change the means of distance communication used, unless this is incompatible with the contract concluded or the nature of the financial service provided.3. Kdykoli během smluvního vztahu je spotřebitel na svou žádost oprávněn obdržet smluvní podmínky na papíře. Kromě toho je spotřebitel oprávněn měnit používané prostředky dálkové komunikace, ledaže je to neslučitelné s uzavřenou smlouvou nebo s povahou poskytované finanční služby.
Article 6Článek 6
Right of withdrawalPrávo na odstoupení od smlouvy
1. The Member States shall ensure that the consumer shall have a period of 14 calendar days to withdraw from the contract without penalty and without giving any reason. However, this period shall be extended to 30 calendar days in distance contracts relating to life insurance covered by Directive 90/619/EEC and personal pension operations.1. Členské státy zajistí, aby měl spotřebitel lhůtu 14 kalendářních dnů na odstoupení od smlouvy bez smluvní pokuty a bez uvedení důvodu. Toto období se však prodlužuje na 30 kalendářních dnů u smluv uzavřených na dálku souvisejících s životním pojištěním, na něž se vztahuje směrnice 90/619/EHS, a u operací týkajících se osobních penzí.
The period for withdrawal shall begin:Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet
- either from the day of the conclusion of the distance contract, except in respect of the said life assurance, where the time limit will begin from the time when the consumer is informed that the distance contract has been concluded, or- buď dnem uzavření smlouvy na dálku, vyjma uvedeného životního pojištění, kdy lhůta začíná okamžikem, v němž je spotřebitel informován, že byla uzavřena smlouva na dálku,
- from the day on which the consumer receives the contractual terms and conditions and the information in accordance with Article 5(1) or (2), if that is later than the date referred to in the first indent.- nebo dnem, k němuž spotřebitel obdrží smluvní podmínky a informace v souladu s čl. 5 odst. 1 nebo 2, je-li tento den pozdější než den uvedený v první odrážce.
Member States, in addition to the right of withdrawal, may provide that the enforceability of contracts relating to investment services is suspended for the same period provided for in this paragraph.Členské státy mohou kromě práva na odstoupení stanovit, že účinnost smluv uzavřených na dálku týkajících se investičních služeb se pozastavuje na stejnou dobu, jaká je stanovena v tomto článku.
2. The right of withdrawal shall not apply to:2. Právo na odstoupení se nevztahuje na
(a) financial services whose price depends on fluctuations in the financial market outside the suppliers control, which may occur during the withdrawal period, such as services related to:a) finanční služby, jejichž cena závisí na kolísání finančního trhu ležícího mimo kontrolu poskytovatele, k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení, jako jsou služby související s
- foreign exchange,- devizami,
- money market instruments,- nástroji peněžního trhu,
- transferable securities,- převoditelnými cennými papíry,
- units in collective investment undertakings,- podíly v podnicích kolektivního investování,
- financial-futures contracts, including equivalent cash-settled instruments,- termínovanými finančními smlouvami (futures), včetně rovnocenných nástrojů pro úhradu v hotovosti,
- forward interest-rate agreements (FRAs),- dopřednými úrokovými termínovými smlouvami (FRA),
- interest-rate, currency and equity swaps,- úrokovými a devizovými swapy nebo swapy na bázi akcií nebo akciového indexu (equity swaps),
- options to acquire or dispose of any instruments referred to in this point including equivalent cash-settled instruments. This category includes in particular options on currency and on interest rates;- opcemi ke koupi nebo prodeji jakýchkoli nástrojů uvedených v tomto bodě včetně rovnocenných nástrojů pro úhradu v hotovosti. Tato skupina zahrnuje zejména devizové a úrokové opce;
(b) travel and baggage insurance policies or similar short-term insurance policies of less than one month's duration;b) cestovní pojištění a pojištění zavazadel nebo podobná krátkodobá pojištění o době trvání kratší než jeden měsíc;
(c) contracts whose performance has been fully completed by both parties at the consumer's express request before the consumer exercises his right of withdrawal.c) smlouvy, jež obě strany zcela splnily na výslovnou žádost spotřebitele předtím, než spotřebitel uplatnil právo na odstoupení.
3. Member States may provide that the right of withdrawal shall not apply to:3. Členské státy mohou stanovit, že se právo na odstoupení nevztahuje na
(a) any credit intended primarily for the purpose of acquiring or retaining property rights in land or in an existing or projected building, or for the purpose of renovating or improving a building, ora) jakýkoli úvěr zamýšlený především za účelem získání nebo ponechání si práva vlastnictví k pozemku nebo ke stávající nebo projektované stavbě nebo za účelem opravy nebo zhodnocení stavby, nebo
(b) any credit secured either by mortgage on immovable property or by a right related to immovable property, orb) jakýkoli úvěr zajištěný hypotékou nebo nemovitým majetkem nebo právem souvisejícím s nemovitým majetkem, nebo
(c) declarations by consumers using the services of an official, provided that the official confirms that the consumer is guaranteed the rights under Article 5(1).c) prohlášení učiněná spotřebiteli za součinnosti úřední osoby, pokud úřední osoba potvrdí, že byla dodržena práva spotřebitele podle čl. 5 odst. 1.
This paragraph shall be without prejudice to the right to a reflection time to the benefit of the consumers that are resident in those Member States where it exists, at the time of the adoption of this Directive.Tímto odstavcem není dotčeno právo na čas na rozmyšlenou ve prospěch spotřebitelů, kteří v době přijetí této směrnice mají bydliště v těch členských státech, kde toto právo existuje.
4. Member States making use of the possibility set out in paragraph 3 shall communicate it to the Commission.4. Členské státy, které využívají možnosti stanovené v odstavci 3, o tom uvědomí Komisi.
5. The Commission shall make available the information communicated by Member States to the European Parliament and the Council and shall ensure that it is also available to consumers and suppliers who request it.5. Komise dává informace sdělené členskými státy k dispozici Evropskému parlamentu a Radě a zajistí, aby byly k dispozici též spotřebitelům a poskytovatelům, kteří o ně požádají.
6. If the consumer exercises his right of withdrawal he shall, before the expiry of the relevant deadline, notify this following the practical instructions given to him in accordance with Article 3(1)(3)(d) by means which can be proved in accordance with national law. The deadline shall be deemed to have been observed if the notification, if it is on paper or on another durable medium available and accessible to the recipient, is dispatched before the deadline expires.6. Jestliže spotřebitel uplatňuje právo na odstoupení, oznámí to před uplynutím lhůty podle praktických pokynů poskytnutých mu podle čl. 3 odst. 1 bodu 3) písm. d) pomocí prostředků, které mohou být ověřeny podle vnitrostátních právních přepisů. Lhůta se považuje za dodrženou, jestliže je toto oznámení, pokud je učiněno na papíře nebo na jiném trvanlivém médiu, jež je k dispozici příjemci a k němuž má příjemce přístup, odesláno před uplynutím lhůty.
7. This Article does not apply to credit agreements cancelled under the conditions of Article 6(4) of Directive 97/7/EC or Article 7 of Directive 94/47/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 1994 on the protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare basis(11).7. Tento článek se nevztahuje na úvěrové dohody, u nichž došlo k odstoupení podle podmínek čl. 6 odst. 4 směrnice 97/7/ES nebo článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/47/ES ze dne 26. října 1994 o ochraně nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práva k dočasnému užívání nemovitostí [11].
If to a distance contract of a given financial service another distance contract has been attached concerning services provided by the supplier or by a third party on the basis of an agreement between the third party and the supplier, this additional distance contract shall be cancelled, without any penalty, if the consumer exercises his right of withdrawal as provided for in Article 6(1).Jestliže je ke smlouvě uzavřené na dálku na danou finanční službu připojena další smlouva uzavřená na dálku na služby poskytované poskytovatelem nebo třetí osobou na základě dohody mezi třetí osobou a poskytovatelem, tato doplňková smlouva uzavřená na dálku se ruší bez jakékoli smluvní pokuty, pokud spotřebitel uplatní právo na odstoupení podle čl. 6 odst. 1.
8. The provisions of this Article are without prejudice to the Member States' laws and regulations governing the cancellation or termination or non-enforceability of a distance contract or the right of a consumer to fulfil his contractual obligations before the time fixed in the distance contract. This applies irrespective of the conditions for and the legal effects of the winding-up of the contract.8. Tímto článkem nejsou dotčeny právní a správní předpisy členských států o vypovězení, ukončení nebo neúčinnosti smlouvy uzavřené na dálku ani právo spotřebitele splnit smluvní závazky před dobou stanovenou ve smlouvě uzavřené na dálku. Tyto předpisy se uplatňují nezávisle na podmínkách pro zrušení smlouvy uzavřené na dálku a jeho právních účinků.
Article 7Článek 7
Payment of the service provided before withdrawalPlatba za služby poskytnuté před odstoupením
1. When the consumer exercises his right of withdrawal under Article 6(1) he may only be required to pay, without any undue delay, for the service actually provided by the supplier in accordance with the contract. The performance of the contract may only begin after the consumer has given his approval. The amount payable shall not:1. Když spotřebitel vykonává právo na odstoupení podle čl. 6 odst. 1, může být na něm požadováno, aby neprodleně zaplatil jen za službu skutečně poskytnutou poskytovatelem podle smlouvy uzavřené na dálku. Plnění smlouvy může začít až poté, co spotřebitel vysloví souhlas. Splatná částka nesmí:
- exceed an amount which is in proportion to the extent of the service already provided in comparison with the full coverage of the contract,- překročit částku, která je úměrná významu již poskytnuté služby v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě uzavřené na dálku,
- in any case be such that it could be construed as a penalty.- být v žádném případě taková, aby mohla být vykládána jako smluvní pokuta.
2. Member States may provide that the consumer cannot be required to pay any amount when withdrawing from an insurance contract.2. Členské státy mohou stanovit, že při odstoupení od pojistné smlouvy není spotřebitel povinen zaplatit žádnou částku.
3. The supplier may not require the consumer to pay any amount on the basis of paragraph 1 unless he can prove that the consumer was duly informed about the amount payable, in conformity with Article 3(1)(3)(a). However, in no case may he require such payment if he has commenced the performance of the contract before the expiry of the withdrawal period provided for in Article 6(1) without the consumer's prior request.3. Poskytovatel nesmí od spotřebitele požadovat platbu podle odstavce 1, pokud neprokáže, že spotřebitel byl řádně informován o dlužné částce v souladu s čl. 3 odst. 1 bodem 3) písm. a). Tuto částku nemůže v žádném případě požadovat, pokud zahájil plnění smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení stanovené v čl. 6 odst. 1 bez předchozí žádosti spotřebitele.
4. The supplier shall, without any undue delay and no later than within 30 calendar days, return to the consumer any sums he has received from him in accordance with the distance contract, except for the amount referred to in paragraph 1. This period shall begin from the day on which the supplier receives the notification of withdrawal.4. Poskytovatel neprodleně a nejpozději do 30 kalendářních dnů vrátí spotřebiteli všechny částky, které od něho přijal podle smlouvy uzavřené na dálku, vyjma částku uvedenou v odstavci 1. Tato lhůta začíná běžet dnem, kdy poskytovatel obdrží oznámení o odstoupení.
5. The consumer shall return to the supplier any sums and/or property he has received from the supplier without any undue delay and no later than within 30 calendar days. This period shall begin from the day on which the consumer dispatches the notification of withdrawal.5. Spotřebitel neprodleně a nejpozději do 30 kalendářních dnů vrátí poskytovateli všechny částky a/nebo věci přijaté od poskytovatele. Tato lhůta začíná běžet dnem, kdy spotřebitel odešle oznámení o odstoupení.
Article 8Článek 8
Payment by cardPlatba kartou
Member States shall ensure that appropriate measures exist to allow a consumer:Členské státy zajistí, aby existovala vhodná opatření umožňující spotřebiteli
- to request cancellation of a payment where fraudulent use has been made of his payment card in connection with distance contracts,- požadovat zrušení platby, pokud došlo k podvodnému použití jeho platební karty v souvislosti se smlouvami uzavřenými na dálku,
- in the event of such fraudulent use, to be re-credited with the sum paid or have them returned.- aby v případě takového podvodného použití mu byla platba znovu připsána k dobru nebo vrácena.
Article 9Článek 9
Unsolicited servicesNevyžádané služby
Without prejudice to Member States provisions on the tacit renewal of distance contracts, when such rules permit tacit renewal, Member States shall take the necessary measures to:Aniž jsou dotčeny právní předpisy členských států o konkludentním prodloužení smluv uzavřených na dálku, pokud je dovolují, přijmou členské státy nezbytná opatření k
- prohibit the supply of financial services to a consumer without a prior request on his part, when this supply includes a request for immediate or deferred payment,- zákazu poskytování finančních služeb spotřebiteli bez předchozí žádosti z jeho strany, zahrnuje-li tato dodávka požadavek na okamžitou nebo odloženou platbu,
- exempt the consumer from any obligation in the event of unsolicited supplies, the absence of a reply not constituting consent.- zproštění spotřebitele jakýchkoli závazků v případě nevyžádaných poskytnutí, přičemž neexistence odpovědi se nesmí vykládat jako souhlas.
Article 10Článek 10
Unsolicited communicationsNevyžádaná sdělení
1. The use by a supplier of the following distance communication techniques shall require the consumer's prior consent:1. Předchozí souhlas spotřebitele se vyžaduje, používá-li poskytovatel tyto techniky dálkové komunikace:
(a) automated calling systems without human intervention (automatic calling machines);a) automatizované volací systémy fungující bez zásahu člověka (volací automaty);
(b) fax machines.b) faxy.
2. Member States shall ensure that means of distance communication other than those referred to in paragraph 1, when they allow individual communications:2. Členské státy zajistí, aby jiné prostředky dálkové komunikace, než které jsou uvedeny v odstavci 1, jestliže umožňují individuální obchodní sdělení,
(a) shall not be authorised unless the consent of the consumers concerned has been obtained, ora) nebyly přípustné, ledaže byl získán souhlas dotyčného spotřebitele, nebo
(b) may only be used if the consumer has not expressed his manifest objection.b) směly být použity jedině tehdy, pokud spotřebitel proti tomu výslovně neprotestoval.
3. The measures referred to in paragraphs 1 and 2 shall not entail costs for consumers.3. Opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 nesmí způsobovat náklady pro spotřebitele.
Article 11Článek 11
SanctionsSankce
Member States shall provide for appropriate sanctions in the event of the supplier's failure to comply with national provisions adopted pursuant to this Directive.Členské státy stanoví vhodné sankce pro případ, že poskytovatel porušuje vnitrostátní právní předpisy přijaté podle této směrnice.
They may provide for this purpose in particular that the consumer may cancel the contract at any time, free of charge and without penalty.K tomuto účelu mohou zejména stanovit, že spotřebitel smí kdykoli vypovědět smlouvu, a to bezplatně a bez smluvní pokuty.
These sanctions must be effective, proportional and dissuasive.Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
Article 12Článek 12
Imperative nature of this Directive's provisionsKogentnost ustanovení této směrnice
1. Consumers may not waive the rights conferred on them by this Directive.1. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu jsou přiznána touto směrnicí.
2. Member States shall take the measures needed to ensure that the consumer does not lose the protection granted by this Directive by virtue of the choice of the law of a non-member country as the law applicable to the contract, if this contract has a close link with the territory of one or more Member States.2. Členské státy přijmou opatření potřebná k zajištění toho, aby spotřebitel nebyl zbaven ochrany poskytované touto směrnicí tím, že by za rozhodné právo smlouvy bylo vybráno právo třetí země, pokud má smlouva úzký vztah k území jednoho nebo více členských států.
Article 13Článek 13
Judicial and administrative redressSoudní a správní opravné prostředky
1. Member States shall ensure that adequate and effective means exist to ensure compliance with this Directive in the interests of consumers.1. Členské státy zajistí, aby existovaly přiměřené a účinné prostředky pro zajištění dodržování této směrnice v zájmu spotřebitelů.
2. The means referred to in paragraph 1 shall include provisions whereby one or more of the following bodies, as determined by national law, may take action in accordance with national law before the courts or competent administrative bodies to ensure that the national provisions for the implementation of this Directive are applied:2. Prostředky uvedené v odstavci 1 zahrnují předpisy umožňující, aby jeden nebo více níže uvedených subjektů určených podle vnitrostátních právních předpisů se mohl obrátit podle odpovídajícího vnitrostátního práva na soud nebo příslušné správní orgány pro zajištění uplatnění vnitrostátních právních předpisů přijatých podle této směrnice:
(a) public bodies or their representatives;a) veřejné orgány nebo jejich zástupci;
(b) consumer organisations having a legitimate interest in protecting consumers;b) spotřebitelské organizace, v jejichž legitimním zájmu je chránit spotřebitele;
(c) professional organisations having a legitimate interest in acting.c) profesní organizace, v jejichž legitimním zájmu je konat.
3. Member States shall take the measures necessary to ensure that operators and suppliers of means of distance communication put an end to practices that have been declared to be contrary to this Directive, on the basis of a judicial decision, an administrative decision or a decision issued by a supervisory authority notified to them, where those operators or suppliers are in a position to do so.3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby provozovatelé a poskytovatelé prostředků dálkové komunikace ukončili praxi prohlášenou za neslučitelnou s touto směrnicí soudním rozhodnutím, správním rozhodnutím nebo rozhodnutím vydaným dozorčím orgánem, které jim bylo oznámeno, jsou-li to tito provozovatelé nebo poskytovatelé schopni udělat.
Article 14Článek 14
Out-of-court redressMimosoudní opravné prostředky
1. Member States shall promote the setting up or development of adequate and effective out-of-court complaints and redress procedures for the settlement of consumer disputes concerning financial services provided at distance.1. Členské státy podporují zřízení nebo další rozvoj přiměřených a účinných mimosoudních postupů k vyřizování stížností a opravných prostředků pro vyřizování spotřebitelských sporů souvisejících s finančními službami poskytovanými na dálku.
2. Member States shall, in particular, encourage the bodies responsible for out-of-court settlement of disputes to cooperate in the resolution of cross-border disputes concerning financial services provided at distance.2. Členské státy zejména povzbuzují orgány příslušné pro mimosoudní řešení sporů, aby spolupracovaly při řešení přeshraničních sporů ohledně finančních služeb poskytovaných na dálku.
Article 15Článek 15
Burden of proofDůkazní břemeno
Without prejudice to Article 7(3), Member States may stipulate that the burden of proof in respect of the supplier's obligations to inform the consumer and the consumer's consent to conclusion of the contract and, where appropriate, its performance, can be placed on the supplier.Aniž je dotčen čl. 7 odst. 3, mohou členské státy stanovit, že důkazní břemeno ohledně splnění povinností poskytovatele informovat spotřebitele a souhlasu spotřebitele s uzavřením smlouvy a popřípadě s jejím splněním leží na poskytovateli.
Any contractual term or condition providing that the burden of proof of the respect by the supplier of all or part of the obligations incumbent on him pursuant to this Directive should lie with the consumer shall be an unfair term within the meaning of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts(12).Jakákoli podmínka smlouvy, která stanoví, že důkazní břemeno poskytovatele, pokud jde o veškeré povinnosti nebo jejich část, připadající mu podle této směrnice, by mělo ležet na spotřebiteli, je nepřiměřenou podmínkou ve smyslu směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách [12].
Article 16Článek 16
Transitional measuresPřechodná opatření
Member States may impose national rules which are in conformity with this Directive on suppliers established in a Member State which has not yet transposed this Directive and whose law has no obligations corresponding to those provided for in this Directive.Členské státy mohou ukládat vnitrostátní pravidla, která jsou v souladu s touto směrnicí, poskytovatelům usazeným v členském státě, který dosud neprovedl tuto směrnici a jehož právo neukládá povinnosti odpovídající povinnostem, které jsou stanoveny v této směrnici.
Article 17Článek 17
Directive 90/619/ECSměrnice 90/619/EHS
In Article 15(1) of Directive 90/619/EEC the first subparagraph shall be replaced by the following: "1. Each Member State shall prescribe that a policyholder who concludes an individual life-assurance contract shall have a period of 30 calendar days, from the time when he was informed that the contract had been concluded, within which to cancel the contract."V čl. 15 odst. 1 směrnice 90/619/EHS se první pododstavec nahrazuje tímto:
Article 18"1. Každý členský stát stanoví, že pojistník, jenž uzavírá individuální smlouvu životního pojištění, má k dispozici lhůtu 30 kalendářních dnů od okamžiku, kdy byl informován, že smlouva byla uzavřena, v níž může od smlouvy odstoupit."
Directive 97/7/ECČlánek 18
Directive 97/7/EC is hereby amended as follows:Směrnice 97/7/ES
1. the first indent of Article 3(1) shall be replaced by the following: "- relating to any financial service to which Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 concerning the distance marketing of consumer financial services and amending Council Directive 90/619/EEC and Directives 97/7/EC and 98/27/EC(13) applies,";Směrnice 97/7/ES se mění takto:
2. Annex II shall be deleted.1. V čl. 3 odst. 1 se první odrážka nahrazuje tímto:
Article 19"— vztahující se k jakékoli finanční službě, na níž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES [13],"
Directive 98/27/EC2. Příloha II se zrušuje.
The following point shall be added to the Annex of Directive 98/27/EC: "11. Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 concerning the distance marketing of consumer financial services and amending Council Directive 90/619/EEC and Directives 97/7/EC and 98/27/EC(14)."Článek 19
Article 20Směrnice 98/27/ES
ReviewV příloze směrnice 98/27/ES se doplňuje nový bod, který zní:
1. Following the implementation of this Directive, the Commission shall examine the functioning of the internal market in financial services in respect of the marketing of those services. It should seek to analyse and detail the difficulties that are, or might be faced by both consumers and suppliers, in particular arising from differences between national provisions regarding information and right of withdrawal."11. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES [14]."
2. Not later than 9 April 2006 the Commission shall report to the European Parliament and the Council on the problems facing both consumers and suppliers seeking to buy and sell financial services, and shall submit, where appropriate, proposals to amend and/or further harmonise the information and right of withdrawal provisions in Community legislation concerning financial services and/or those covered in Article 3.Článek 20
Article 21Přezkum
Transposition1. Po provedení této směrnice Komise přezkoumá fungování vnitřního trhu finančních služeb, pokud jde o uvádění těchto služeb na trh na dálku. Měla by se přitom snažit analyzovat a podrobně popsat obtíže, jimž čelí nebo by mohli čelit jak spotřebitelé, tak poskytovatelé a jež vznikají zejména v důsledku rozdílů mezi vnitrostátními právními předpisy o informacích a právu na odstoupení.
1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive not later than 9 October 2004. They shall forthwith inform the Commission thereof.2. Nejpozději do 9. dubna 2006 informuje Komise Evropský parlament a Radu o obtížích, jimž čelí jak spotřebitelé, tak poskytovatelé, kteří se snaží kupovat a prodávat finanční služby, a případně předloží návrhy na změnu a/nebo další harmonizaci ustanovení o informacích a právu na odstoupení v právních předpisech Společenství o finančních službách a/nebo službách stanovených v článku 3.
When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by Member States.Článek 21
2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field governed by this Directive together with a table showing how the provisions of this Directive correspond to the national provisions adopted.Provedení
Article 221. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 9. října 2004. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Entry into forceTato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Communities.2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice, současně se srovnávací tabulkou mezi ustanoveními této směrnice a přijatými vnitrostátními právními předpisy.
Article 23Článek 22
AddresseesVstup v platnost
This Directive is addressed to the Member States.Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
Done at Brussels, 23 September 2002.Článek 23
For the European ParliamentUrčení
The PresidentTato směrnice je určena členským státům.
P. CoxV Bruselu dne 23. září 2002.
For the CouncilZa Evropský parlament
The Presidentpředseda
M. Fischer BoelP. Cox
(1) OJ C 385, 11.12.1998, p. 10 andZa Radu
OJ C 177 E, 27.6.2000, p. 21.předseda
(2) OJ C 169, 16.6.1999, p. 43.M. Fischer Boel
(3) Opinion of the European Parliament of 5 May 1999 (OJ C 279, 1.10.1999, p. 207), Council Common Position of 19 December 2001 (OJ C 58 E, 5.3.2002, p. 32) and Decision of the European Parliament of 14 May 2002 (not yet published in the Official Journal). Council Decision of 26 June 2002 (not yet published in the Official Journal).[1] Úř. věst. C 385, 11.12.1998, s. 10 aÚř. věst. C 177 E, 27.6.2000, s. 21.
(4) OJ L 178, 17.7.2000, p. 1.[2] Úř. věst. C 169, 16.6.1999, s. 43.
(5) OJ L 12, 16.1.2001, p. 1.[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 5. května 1999 (Úř. věst. C 279, 1.10.1999, s. 207), společný postoj Rady ze dne 19. prosince 2001 (Úř. věst. C 58 E, 5.3.2002, s. 32) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. května 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
(6) OJ L 144, 4.6.1997, p. 19.[4] Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1.
(7) OJ L 166, 11.6.1998, p. 51. Directive as last amended by Directive 2000/31/EC (OJ L 178, 17.7.2001, p. 1).[5] Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1.
(8) OJ L 330, 29.11.1990, p. 50. Directive as last amended by Directive 92/96/EEC (OJ L 360, 9.12.1992, p. 1).[6] Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 19.
(9) OJ L 135, 31.5.1994, p. 5.[7] Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 51. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2000/31/ES (Úř. věst. L 178, 17. 7. 2001, s. 1).
(10) OJ L 84, 26.3.1997, p. 22.[8] Úř. věst. L 330, 29.11.1990, s. 50. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 92/96/EHS (Úř. věst. L 360, 9.12.1992, s. 1).
(11) OJ L 280, 29.10.1994, p. 83.[9] Úř. věst. L 135, 31.5.1994, s. 5.
(12) OJ L 95, 21.4.1993, p. 29.[10] Úř. věst. L 84, 26.3.1997, s. 22.
(13) OJ L 271, 9.10.2002, p. 16.[11] Úř. věst. L 280, 29.10.1994, s. 83.
(14) OJ L 271, 9.10.2002, p. 16.[12] Úř. věst. L 95, 21.4.1993, s. 29.
 [13] Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 16.
 [14] Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 16.
 --------------------------------------------------